Sunteți pe pagina 1din 10
ICS 01.100.30; ICS 01,080.30 IRS STANDARD ROMAN SR ISO 4067-6 lanuarie 1996 Indice de clasificare G 54 Desene tehnice INSTALATII Partea 6: Simboluri grafice pentru sisteme de alimentare cu apa si canalizare Ingropate IDT ISO 4067-6:1986 Technical drawings. Installations. Part 6. Graphical symbols for supply water and drainage systems in the ground Dessins techniques. Installations. Partie 6: Symboles graphiques pour systémes d’alimentation en eau et de drainage dans le sol " APROBARE | Aprobat de Directorul General al IRS la 02 august 1995 CORESPONDENTA Prezentul standard este identic cu Standardul International ISO 4067:1986, Desene tehnice. Instalafil. Partea 6: Simboluri grafice pentru sisteme de alimentare cu apa si canalizare Ingropate The standard is identical with the International Standard 1SO 4067:1985, Technical drawingd. Installations. Part 6: Graphical symbols for supply water and drainage systems in the ground La présente norme est identique a la Norme internationale ISO 4067:1985, Dessins techniques. Installations. Partie 6: Symbols graphiques pour systémes d’alimentation en eau et de drainage dans le sol. DESCRIPTOR! TIT Desen, desen industrial, alimentare cu apa, canalizare, reprezentare grafic’, simbol, simbol grafic INSTITUTUL ROMAN DE STANDARDIZARE (IRS), str. Jean Louis Calderon 13, 70201, Bucuresti, TP (401) 2107401; (401) 2113296, TF (401) 2100833 ORS Reprod "au utilizarea Integralé eau parjall @ prezentulul standard In orice publicabi wi prin otioe procedeu (electronic, rmecani, fotocopiere, microflmare oto.) este interns dac8 nu exieté acordul scri a RS. Ref: SR ISO 4067-6:1996 Editia 1 PREAMBUL NATIONAL ‘Acest standard reprezint& traducerea versiunii franceze a ISO 4067-6:1985. Versiunea romana a fost recunoscuta de ISO ca avénd aceeagi valabilitate ca versiunea oficials. Standardului International urmsitor Ti corespunde standardul roman: ISO 5455:1979 Fav STAS 2-82 Desene tehnice. Sc&ri Desene tehnice. Scar. Standardele internationale ISO 128:1982 Desene tehnics. Principii generale de reprezentare 1S0 346-2:1987 Principii generale pentru crearea simbolurilor grafice.. Simboluri grafice pentru documentatia tehnicd de produs. 1SO 4067-1:1984 Desene tehnice, Instalatil. Simbol canalizare. 1S0 4069:1977 Desene pentru cladiri si constructii ci Principii generale. ISO 6428:1982 Desene tehnice. Condifii necesare pentru micrografi, pentru care nu exist’ standarde romane corespunzitoare se utilizeazd impreund cu prezentul standard. Anteproiactul standardului a fost elaborat de dna.ing. Tanagoca Rodica de la PROED-SA. i grafice pentru instalatii sanitare, incBlzire, ventilatio si Reprezentarea suprafefelor in sectiune gi in vedere, SR ISO 4067-6 Versiunea roman’ Desene tehnice - Instalaii Partea 6: Simboluri grafice pentru sistemele de alimentare cu apa gi canalizare Ingropate PREAMBUL ISO (Organizatia International de Standardizare) este 0 fede standardizare (comitete membre ale !SO). Elaborarea standardelor tehnice ale |SO. Fiecare comitet membru interesat de o tematic are dreptul de a face parte din comitetul tehnic creat in acest ia mondial de organisme nationale de fernationale este Incredintat& comitetelor internationale, guvernamentale gi neguvernamentale, care Intretin leg&turi cu ISO, particips de asemenea la lucrari. Proiectele de standarde internationale adoptate de comitetele tehnice sunt supus membre, inainte de acceptarea lor ca standarde internationale de cétre Consiliul ISO. Standardele internationale sunt aprobate conform procedurilor !SO, ce implic& aprobarea a minimum 75% din numérul comitetelor membre cu drept de vot. Standardul International [SO 4067/6 a fost elaborat de Comitetul Tehnic ISO/TC 10, Desene tehnice. probsril_ comitetelor SR ISO 4067-6 0 INTRODUCERE La elaborarea de standarde existente $i lucr&rilor de standardizare din domeniile strict legate de cel in cauz8. analiza’ aprofundata asupra coordonsrii simbolurilor pentru desen In toate sectoarele tehnice este imperios necesara. Aceste lucriri au fost Incepute prin ISO/TC 10 Desene tehnice. Prezenta parte a ISO 4067 va fi modificat8 deindata ce vor fi obfinute gi definitivate rezultatele lucr&rilor de coordonare sus mentionate. 1 OBIECT $I DOMENIU DE APLICARE Prezenta parte a ISO 4067 stabilegte simbolurile gratice de baz, suplimentare fat de cele previzute tn ISO 4067/1, pentru conducte, tev gi canale deschise, construct aferente gi echipament, in scopul utiliziril lor In desenele gi schemele sistemelor de alimentare.cu apa si canlizare Ingropate Pentru 0 reprezentare mai detaliat8, aceste simboluri de baz& pot fi asociate indicatilor particulare, Intr-un istem de simboluri pentru 0 arie mai restrans& de aplicare sau specificate separat, pentru fiecare desen in parte. Simbolurile sunt reprezentate pentru a fi utilizate In principal pentru vederile in plan, dar pot fi, de aseienea, utilizate, dup’ caz,-gi in sectiuni sau In eleva 2 REFERINTE Iso 128 Dessins techniques-Principes généraux de représentation 180 3461/2 Principes généraux pour la création de symboles graphiques-Partie 2: Symboles graphiques & utiliser dans la documentation technique de produits” 1SO 4067/1 Dessins techniques-Installations - Partie 1: Symboles graphiques pour plomberie, chauftage, ventilavon et canalisations ISO 4069 —_Dessins vie batiment et de génie civil-Représentation des surfaces sur des coupes et des vues- Principes généraux. ISO 5455 ——_Dessi:3 techniques - Echelles ISO 6428 —_Dessins techniques-Conditions requises pour la micrographie 3 REGUL! GENERALE In principiu, conductele gi tuburile sunt reprezentate simbolic printr-o linie continua, reprezentnd conductele ‘si tuburile ,Tn trangee deschisé”. Elementele componente, altele decat conducte gi tuburi, sunt reprezentate intr-o manieré simplificata i sunt explicitate tn text sau sunt date codurile de reprezentare. Ele sunt, de asemenea, reprezentate prin linii continue, in vederile in plan linia simpla-simbol reprezinté axul central. In sectiuni, linia simpla-simbol reprezint& punctul cel mai de jos al suprafetei interioare a conductei”. Dacd este necesar, codul de simbolizare a conductel sau tubului este completat printr-o s&geatd, ce indicd sensul de curgere (a se vedea ISO 4067/1). Daca se considers necesar,,conductele gi tuburile pot fi reprezentate prin linie dubl8, spre exemplu in spatii Inguste, in scopul indicarii dimensiunilor si spatiului de pozare necesar. In acest caz, linile reprezint&, de regula, profiul exterior al conductelor gi tuburilor. Ih cazul tn care conductele si tuburile sunt materializate prin linii duble, acestea, trebuie reprezentate prin acelagi tip de linie si cod de simbolizare ca gi cele utilizate pentru reprezentare prin linie simpla. Spatiul dintre » Acualmante in stadiu de proiect(rovizuiroa partials a ISO 3461-1976) Aes SR 1SO 4067-6 lini trebuie posat (culoare nuantat8 sau un model de band& perforata). Daci desenele se micgoreazl nu se face nici un fel de nuantar ‘Marimea simbolurilor espunds, proportional, sc&rii la care este reprezentat desenul sou Gimensiunilor acestuia si trebuie s8 satisfac cerintele de reproducere gi lixblitate (@ se vadea ISO 5455 ISO 6428). Dac’ este necesar, simbolurile pot fi reprezentate cu legaturile corespunzBtoare lor. SR 1SO 4067-6 4 SIMBOLURI 4.1 Conducte si tuburi New Descriera Simbol 4nd Conduete, canale gi tuburi - Simbol general 44.2 Metoda A: Orice tip de conducte gi tuburi (Linie continua, combinata cu codul de desenare) WM) 4d & Metoda B: i-simbol, indicarea naturi fiuidului) 41d Conducte $i tuburi proiectate - Simbol ‘general (Metodele A si B) ILinie continu’ groasa (tip A-ISO 128)) 415 Simbol Conducte si tuburi existent general (Metodele A si 8) {Livie continu’ subtire (tip B4S0 128)) “uburi piezometrice | (Sageata reprezint’ simbolu!) 47 Apeduct 4.1.8 419 Linie de reper: Linie de pichetare {Linie mixt& subtire (tip G-ISO 128)) Linie de reper: Limite de contract, limi do diyiziune, legaturi, limite pentru zonel do protertie interioar’ si exterioara, zona de pujuri, zone de inalt8 si joas& presiune, ‘drenaj si limita de depresiune [Linie mixt’ foarte groasa (de dova orl tipul J-1SO 128), textul explicativ necesar] "NOTA NATIONALA Ny - .W" 50.0 cit «AY Zona de protectie interioar’ ‘SR ISO 4067-6 4.2 Puturi, c&mine si dispozitive New Descrie 4.241 Puturi, piese de racord elemente componente ale sistemului de alimentare cu ap& si canalizare, Ingropate Simbol general 4.2.2 Gur’ de scurgore pentru ape pluviale (camera de receptie) . 4.2.3 Camin a) de acces (de vizitare) b) de observatie, permitand curatirea 424 Puturi de drenaj 4.2.5 Gurd de acces gi feava de protectie — Cr aod 4.2.6 Pujuri absorbante pentru golirea conductelor 4.2.7 Camine cu dispozitive de aerisire x0 4.2.8 Dispozitiv de spalare 4.2.9 Dispozitiv pentru priza de apa SR ISO 4067-6 4.3 Instalat Nr. Descrie Simbo! 4.3.1 Rezervor de apa 43.2 Statie de pompare a apei 43.3 Statie de tratare a apei 4.3.4 Bazin de retentie ape uzate 4.3.8 | Statie de pompare a apelor uzate | | 43.6 6 4.4 Galeri si canale Ne. Descriere Simbol 44at Galerie (pentru diferite utilizéri) proiectats 442 Existentd r 4.4.3 Galerie viitoare Jn viitor 444 Canal deschis pe tot traseul ————— SR ISO 4067-6 4.5 Sectiuni Ni Descriere Simbol 51 Puturi, c&mine, In generat | 5.2 Gurd de scurgere pentru apele pluviale I {camera de receptie) | 5.3 rena} 5.4 Disporitiv de deconectare (actionat manual) 5.5 Puturi absorbante pentru golires conductelor 5.6 5.7 Dispozitiv de spalare | : 58 Disporitiv pentru priza de aps Sfarsitul versiunii romane SR ISO 4067-6 Membrii Comitetului Tehnic nr.186: ALIMENTARI CU APA SI CANALIZARI, care au participat la elaborarea prezentului standard: Presedinte: di. Oproiu Marian Secretar: dna. Alpopii Aura PROED SA Institut de Studi pentru Lucrari Tehnico-Edilitare Reprezentant IRS: dna. Udran Mihaela Membri: dl. Berevoianu C-tin Regia Generalé de Ap& Bucuresti di. Costache Mircea —_Ministerul Lucrérilor Publice si Amenajarii Teritoriului - Directia Servicillor de Gospodarie Comunala dl. Chercea Valentin Ministerul Mediului-Departamentul Apelor dl. lanuli Victor Universitatea Tehnic’ de Constructii Bucuresti-Fac. de Hidrotehnic& di, lonescu Alexandru SC Inginerie Urban’ dl. Moraru Gheorghe PROED SA Institut de Studi si Proiectare pentru Lucr&ri Tehnico-Edilitare di. Murgociu Costic’ SC EDIL - PROIECT dl. Rojanschi Vladimir ICIM - Institutul de Cercetare pentru Ingineria Mediului dl. Simionescu Leonte PROED SA Institut de Studli si Prolectare Bentru Lucr&ri Tehnico-Edilitare dl. Schiopu Vicentiu © AQUAPROIECT SA dl. Zamfirescu Florin Universitatea Bucuresti Un standard roman nu confine neapSrat totalitatea prevederilor necesare pentru contractare. Utilizator stendardului sunt rspunz&tori de aplicarea corecta a acestui Este important ca utilizatoril standardelor romane s& se asigure c& sunt in posesia ultimei edi modificarior. Informatiile referitoare la standardele romane (termenul de Inceper in Catalogul standardelor romane si In Buletinul Standardizarii. tuturor plictril, modific&rile etc.) sunt publicate Modi ri dupa publicare Nr. modificarii Buletinul Standardizérii Punctele modificate Nr / an LEI 550