Sunteți pe pagina 1din 145

MISIOLOGIE ORTODOX

Suport de curs pentru studenii de la Facultatea de Teologie


Ortodox

Anul III
Semestrul I

Teologie pastoral
Teologie didactic

1/1/2015

Textul este un draft ce cuprinde materialul trimis spre editare n vederea alctuirii
manualului de Misiologie ortodox, proiect iniiat de Patriarhia Romn.

Suportul de curs nu este oferit spre publicare


Colectivul de autori:

1. Pr. prof. dr. Valer Bel, Facultatea de Teologie Ortodox, Universitatea Babe-Bolyai, Cluj-
Napoca (Coordonator)
2. IPS Mitropolit prof. dr. Nifon Mihi, Facultatea de Teologie Ortodox, Universitatea Valahia
din Trgovite
3. Pr. prof. dr. Gheorghe Petraru, Facultatea de Teologie Ortodox, Universitatea Alexandru
Ioan Cuza, Iai
4. Pr. prof. dr. Aurel Pavel, Facultatea de Teologie Ortodox, Universitatea Lucian Blaga, Sibiu
5. Pr. prof. dr. Mihai Himcinschi, Facultatea de Teologie Ortodox, Universitatea 1 Decembrie,
Alba-Iulia
6. Pr. prof. dr. Cristinel Ioja, Facultatea de Teologie Ortodox, Universitatea Aurel Vlaicu,
Arad
7. Pr. conf. dr. David Pestroiu, Facultatea de Teologie Ortodox Iustinian Patriarhul,
Universitatea Bucureti
8. Pr. conf. dr. Radu Petre Murean, Facultatea de Teologie Ortodox Iustinian Patriarhul,
Universitatea Bucureti
9. Diac. conf. dr. Gelu Clina, Facultatea de Teologie Ortodox, Universitatea din Craiova
10. Pr. lect. dr. Cristian Sonea, Facultatea de Teologie Ortodox, Universitatea Babe-Bolyai,
Cluj-Napoca
11. Lect. dr. Ciprian Iulian Toroczkai, Facultatea de Teologie Ortodox, Universitatea Lucian
Blaga, Sibiu

1
FIA DISCIPLINEI

1. Date despre program

1.1 Instituia de nvmnt Universitatea Babe-Bolyai din Cluj-Napoca


superior

1.2 Facultatea Facultatea de Teologie Ortodox

1.3 Departamentul Teologie Ortodox

1.4 Domeniul de studii Teologie

1.5 Ciclul de studii Licen

1.6 Programul de studiu / Teologie Ortodox Pastoral


Calificarea

2. Date despre disciplin

2.1 Denumirea disciplinei Premisele misiunii cretine

2.2 Titularul activitilor de curs Pr. lect. univ. dr. Cristian Sebastian Sonea

2.3 Titularul activitilor de seminar Asist. dr. Paul Siladi

2.4 Anul de III 2.5 I 2.6. Tipul de ES 2.7 Regimul Ob


studiu Semestrul evaluare disciplinei

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)

3.1 Numr de ore pe sptmn 4 Din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2

3.4 Total ore din planul de 56 Din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28
nvmnt

Distribuia fondului de timp: ore

Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie 14

Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren 12

2
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri 14

Tutoriat 2

Examinri 2

Alte activiti: ..................

3.7 Total ore studiu individual 44

3.8 Total ore pe semestru 100

3.9 Numrul de credite 4

4. Precondiii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum Studiul Vechiului Testament, Studiul Noului Testament, Studiul istoriei
bisericeti universale

4.2 de competene Cunoaterea istoriei mntuirii i a istoriei misiunilor cretine

5. Condiii (acolo unde este cazul)

5.1 De desfurare a Frecventarea cursului n proporie de 70%


cursului
Studenii se vor prezenta la cursuri i seminarii cu telefoanele mobile
nchise

5.2 De desfurare a Termenul predrii i susinerii lucrrii de seminar este stabilit de titular
seminarului/laboratorului de comun acord cu studenii. Nu se accept cererile de amnare dect
pe motive obiectiv ntemeiate. Nu sunt acceptate lucrrile care nu sunt
elaborate n conformitate cu exigenele i metodologia de elaborare i
expunere a unei lucrri tiinifice (studierea temei pe baza bibliografiei
indicare i expunerea cu respectarea metodologiei citrii).

6. Competenele specifice acumulate

3
S cunoasc terminologia de specialitate utilizat n teologia misionar;

S demonstreze capacitatea de folosire adecvat a noiunilor de teologia misionar;

S i formeze capacitatea de mrturisire a credinei avnd ca baz fundamentele misiunii


cretine;

S dezvolte deprinderi de utilizare corect a argumentelor n explicarea i transmiterea


exigenelor misiunii cretine;
profesionale
Competene

S identifice i s aleag metodele optime de predare i implementare a mrturiei


cretine.

S demonstreze preocuparea pentru perfecionarea rezultatelor activitii profesionale


prin asumarea de roluri ntr-o echip multidisciplinar de munc;
Competene transversale

S asume implicarea n activiti de cercetare, cum ar fi: documentarea, elaborarea unor


sinteze bibliografice adecvate, eventual a unor referate i articole de specialitate;

S participe la proiecte, avnd caracter tiinific i s demonstreze capacitatea de a


identifica oportuniti pentru propria formare profesional n viitor.

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor acumulate)

7.1 Obiectivul general al Cunoaterea fundamentelor misiunii cretine contextul cultural al lumii
disciplinei contemporane.

7.2 Obiectivele specifice S neleag bazele revelaionale i particularitile misiunii cretine ntr-
un context etnic i confesional eterogen;

S neleag specificul misiunii cretine exprimat n textele vetero i


noutestamentare;

S dezvolte abilitile argumentative ale studenilor n sensul


obiectivelor precizate anterior.

4
8. Coninuturi

8.1 Curs Metode de Observaii


predare

Misiologia ca disciplin teologic prelegere, 1 prelegere


dezbatere sau
Definiie, obiect, importana, actualitatea discuie colectiv
Terminologia misionar, relaia Misiologiei cu celelalte discipline
teologice, bibliografia disciplinei

Istoria i perspectiva misiunii ortodoxe prelegere, prelegere


dezbatere sau
Retrospectiv istoric asupra misiunii ortodoxe discuie colectiv
Paradigme misionare istoria cretinismului: paradigma misionar
Ortodox, paradigma misionar Romano-Catolic, paradigma
misionar Protestant

Etos misionar ortodox prelegere, 1 prelegere


dezbatere sau
Natura misionar a Bisericii; Biserica local i universal discuie colectiv
Participarea ntregii Biserici la misiune; misiune la modul lui
Hristos; caracterul personal, existenial, ascetic, filantropic al
credinei i misiunii ortodoxe

Fundamentarea biblic a misiunii cretine (I) prelegere, 1 prelegere


dezbatere sau
Dimensiunea misionar a revelaiei Vechiului Testament discuie colectiv
Teologia misionar n scrierile Sfinilor Evangheliti

Fundamentarea biblic a misiunii cretine (II) prelegere, 1 prelegere


dezbatere sau
Repere ale teologiei misionare n epistolele Sfntului Apostol Pavel discuie colectiv

5
Temeiurile teologice ale misiunii cretine: trinitar, hristologic, prelegere, 1 prelegere
pnevmatologic i eclesiologic dezbatere sau
discuie colectiv
Sfnta Treime i misiunea; trimiterea Fiului i caracterul hristologic
al misiunii

Trimiterea Duhului Sfnt, ntemeierea Bisericii i inaugurarea


misiunii cretine caracterul pnevmatologic i eclesiologic al
misiunii

Misiunea cretin n iconomia mntuirii prelegere, 1 prelegere


dezbatere sau
Locul misiunii Bisericii n iconomia mntuirii discuie colectiv
Scopul, motivele i aspectele misiunii n relaie cu lumea i
mpria lui Dumnezeu

Propovduirea Evangheliei i transmiterea dreptei credine n prelegere, 1 prelegere


contextul Tradiiei apostolice dezbatere sau
discuie colectiv

Misiunea ca Zidire a Trupului lui Hristos. Liturghie i misiune prelegere, 1 prelegere


dezbatere sau
discuie colectiv

Apostolatul mirenilor ca participare la ntreita slujire a lui Hristos i prelegere, 1 prelegere


la nsuirile Bisericii dezbatere sau
discuie colectiv

Mrturia cretin prin sfinenia vieii: familia, monahismul, prelegere, 1 prelegere


aghiografia dezbatere sau
discuie colectiv

Misiunea Bisericii Ortodoxe n post-modernitate: identitate, prelegere, 1 prelegere


pluralism i comuniune dezbatere sau
discuie colectiv

6
Diaspora o nou tipologie misionar prelegere, 1 prelegere
dezbatere sau
discuie colectiv

Educaia cretin n dinamica misiunii. prelegere, 1 prelegere


dezbatere sau
discuie colectiv

7
Contents
Capitolul I ............................................................................................................................................................. 11
Misiologia ca disciplin teologic..................................................................................................................... 11
Definiie, obiect, importan, actualitate ........................................................................................................... 12
Terminologia misionar, relaia Misiologiei cu celelalte discipline teologice .................................................. 18
Dicionare, Enciclopedii, Manuale : ..................................................................................................................... 24
Cri, Studii : ......................................................................................................................................................... 25
Capitolul II ............................................................................................................................................................ 29
Istoria i perspectiva misiunii ortodoxe ............................................................................................................ 29
a.1 Misiunea n perioada post-apostolic ..................................................................................................... 29
a.2 Misiunea n perioada post-constantinian .............................................................................................. 30
a.3 Misiunea la popoarele slave ................................................................................................................... 31
a.4 Misiunea ruseasc ................................................................................................................................... 34
a.5 Misiunea n contemporaneitate ............................................................................................................... 36
Paradigme misionare n istoria cretinismului: paradigma misionar Ortodox, paradigma misionar
Romano-Catolic, paradigma misionar Protestant ....................................................................................... 38
b.1 Paradigma misionar Ortodox ............................................................................................................. 39
b.2 Paradigma misionar Romano-Catolic ................................................................................................ 41
b.3 Paradigma misionar Protestant .......................................................................................................... 42
Capitolul III........................................................................................................................................................... 45
Etos misionar ortodox ....................................................................................................................................... 45
a. Natura misionar a Bisericii; Biserica local i universal ................................................................... 45
b. Participarea ntregii Biserici la misiune; misiune la modul lui Hristos; caracterul personal, existenial,
ascetic, filantropic al credinei i misiunii ortodoxe ..................................................................................... 49
Capitolul IV .......................................................................................................................................................... 55
Fundamentarea biblic a misiunii cretine (I) ................................................................................................... 55
a. Dimensiunea misionar a Revelaiei Vechiului Testament .................................................................. 55
b. Teologia misionar n scrierile Sfinilor Evangheliti............................................................................... 56
Repere ale teologiei misionare n epistolele Sfntului Apostol Pavel .............................................................. 67
Caracterul dinamic al misiunii cretine n lumina revelaiei anastasice........................................................ 67
Capitolul VI .......................................................................................................................................................... 70
Temeiurile teologice ale misiunii cretine: trinitar, hristologic, pnevmatologic i eclesiologic ....................... 70
a. Sfnta Treime i misiunea ......................................................................................................................... 70
8
Trimiterea Fiului i caracterul hristologic al misiunii cretine ..................................................................... 72
Trimiterea Duhului Sfnt, ntemeierea Bisericii i nceputul misiunii cretine ............................................ 76
Caracterul pnevmatologic i ecclesiologic al misiunii cretine .................................................................... 77
Capitolul VII ......................................................................................................................................................... 79
Misiunea cretin n iconomia mntuirii ........................................................................................................... 79
Locul misiunii Bisericii n iconomia mntuirii ............................................................................................. 79
Motivul, scopul i aspectele misiunii n relaie cu lumea i mpria lui Dumnezeu .................................. 83
Aspectele misiunii cretine ........................................................................................................................... 84
Capitolul VIII ........................................................................................................................................................ 87
Predicarea Evangheliei i Transmiterea dreptei credine n contextual Tradiiei apostolice ............................ 87
Capitolul IX ........................................................................................................................................................ 95
Misiunea ca zidire a Trupului lui Hristos Biserica; Liturghie i Misiune ...................................... 95
Liturghie i misiune .......................................................................................................................................... 99
Capitolul X .......................................................................................................................................................... 105
Apostolatul mirenilor ca participare la ntreita slujire a lui Hristos i la nsuirile Bisericii .......................... 105
Preoia universal fundamentul vocaiei misionare a laicatului ............................................................... 105
10.1. ntreita slujire a lui Hristos n Biseric ............................................................................................. 106
10.2. Participarea laicilor la zidirea trupului lui Hristos, Biserica.............................................................. 110
Capitolul XI ........................................................................................................................................................ 114
Mrturia cretin prin sfinenia vieii: familia, monahismul, aghiografia....................................................... 114
Familia ........................................................................................................................................................ 114
Monahismul ................................................................................................................................................ 115
Capitolul XII ....................................................................................................................................................... 120
Misiunea Bisericii Ortodoxe n postmodernitate: identitate, pluralism i comuniune .................................... 120
Factorii definitorii ai postmodernitii ........................................................................................................ 120
Reacia Bisericii fa de provocrile postmodernismului ........................................................................... 127
Capitolul XIII ...................................................................................................................................................... 132
Diaspora o nou tipologie misionar ........................................................................................................... 132
O lume marcat de dialog i colaborare ...................................................................................................... 132
Diaspora o nou realitate misionar ............................................................................................................. 133
Perspective canonice referitoare la realitatea diasporei .................................................................................. 134
Limba liturgic n cultul comunitilor din diaspora....................................................................................... 136

9
Dialogul inter-cretin i inter-religios oportunitate misionar important a Ortodoxiei n diaspora .......... 138
Capitolul XIV...................................................................................................................................................... 141
Educaia cretin n dinamica misiunii ........................................................................................................... 141
Educaie religioas confesional sau educaie religioas ecumenic? ........................................................ 141
5.1. Contextul legislativ i specificul nvmntului teologic din Romnia .............................................. 141
5.2. Educaia religioas confesional vs. educaia religioas ecumenic.................................................... 142

10
Capitolul I

Misiologia ca disciplin teologic

Apariia teologiei misionare ca obiect de studiu in nvmntul teologic universitar romnesc


este o consecin a existenei acestei discipline n nvmntul teologic apusean (catolic, protestant),
unde au studiat teologii romni n perioada interbelic.
ntre profesorii care au structurat sistematic aceast disciplin a fost i Vasile Ispir de la care ntre
alte cri i studii ce poart amprenta i spiritul vremii sale ne-a rmas i lucrarea misiologic
ndrumarea misionar a Bisericii Ortodoxe (1929). Pe lng acest curs care are n mare parte este, de
fapt, o istorie a misiunilor cretine, teologia misionar ortodox ulterioar a avut n vedere i aprarea
tezaurului ortodox, dogmatic, spiritual, canonic, liturgic, contestat sub unele aspecte de ctre teologiile
confesionale apusene, catolic i protestant, negat vehement de cele mai multe dintre sectele neo-
protestante prezente i n spaiul romnesc ncepnd cu secolul al XIX-lea. Ca o consecin a
nelegerii misiunii Bisericii aproape exclusiv drept aprare de prozelitismul sectar a aprut riscul ca
teologia misionar ortodox s se dezvolte n exces ca Sectologie, aceasta mai ales n perioada
dictaturii comuniste cnd sectele erau asociate cu semne ale prezenei i intereselor occidentale,
imperialiste n aria aa-numitelor democraii populare. Pe de alt parte combaterea prozelitismului
sectar eretic, ce are ca obiectiv deconstrucia teologic, destructurarea eclesial precum i erodarea
culturii consacrate n spaiul romnesc coroborat cu slbirea sentimentului naional, constituie un
element important al misiologiei ortodoxe, ca disciplin de studiu n nvmntul teologic ortodox
deschis n acelai timp ecumenismului contemporan. Sectologi cunoscui, mai vechi sau mai noi
precum, episcopii Grigorie Leu i Grigorie Coma sau Pr. Al. Constantinscu, Pr. Petre Deheleanu,
Diac. Prof. Petre David i Arhim. Ilie Cleopa au sistematizat o coerent i pertinent sectologie
romneasc cu o documentat argumentare biblic i patristic pentru a apra comunitatea ortodox
structurat mai ales n perspectiv sacramental, liturgic i canonic de virulentul prozelitism sectar.
Comunitatea cretin ortodox este contient c astzi, ca de altfel ntotdeauna n istorie, a marturisit
dreapta credin mntuitoare a Bisericii lui Hristos. Aa cum arata John Meyendorff, credina cretin
este ntemeiat pe mrturia unui grup de ucenici alei de Iisus nsui. Aceast mrturie unic despre
moartea i nvierea lui Hristos a fost pecetluit prin darul Duhului la Cincizecime: autenticitatea sa
consta n evidena istoric, ns i n comuniunea vie cu Tatl n Hristos, eficient prin lucrarea
Duhului n interiorul comunitii eclesiale. Aceast comuniune este ea nsi o anticipare a mpraiei
lui Dumnezeu, deja prezent dar care n acelai timp va veni: o anticipare pe deplin realizat n
adunarea euharistic local: Ecclesia-Biserica. (Unit de lEmpire et divisions des chrtiens, Cerf,
Paris 1993, p.55)
De acea Misiologia ortodox, definit i de J. Verkuyl ca studiul actelor de mntuire, ce vin de la
Tatl, prin Fiul n Duhul Sfnt n ntreaga lume, orientate spre aducerea mpriei lui Dumnezeu n
existena noastr (Cf.J.Verkuyl, Contemporary Missiology. An Introduction, Grand Rapids: W. B.
Eerdmans Publishing Company, 1978, in John M. Therry, Ebbie Smith and J. Anderson (Editors),
Missiology. An Introduction to the Foundations, History, and Strategies of World Missions, Broadman
& Holman Publishers, Nashwille, Tenesee, 1998, p. 7), trebuie vzut ntr-un context mult mai larg, n
strns legtur cu eclesiologia ortodox, rspunznd n acelai timp la urmtoarele ntrebri : Cine
este? Ce face? Din ce motive? n ce scop? Cum? Cnd? Unde i realizeaz Biserica misiunea ei? n
acest sens, teologul ortodox John Meyendorff spunea urmtoarele : Chiar dac la Prinii Bisericii nu

11
gsim un tratat expres de misiologie ortodoxa (nici de dogmatic, moral etc.) aceasta trebuie s aib
ca obiectiv elaborarea unei doctrine consistente despre Biseric, avnd n vedere c Biserica este un
subiect al teologiei. Biserica este misionar prin nsi natura, esena ei. n Noul Testament avem un
model al Bisericii n misiune, activitatea misionar a Apostolilor, care include discursul despre
Dumnezeu, despre mntuirea adus de Hristos i despre binecuvntarea lui Dumnezeu, care are ca
obiect ntreaga umanitate. (Ibidem, p.89)

1. Definiie, obiect, importan, actualitate


Prin misiunea Bisericii se nelege astfel un aspect fundamental al lucrrii instituiei teandrice
a mntuirii, ntemeiate de Mntuitorul Iisus Hristos, anume faptul c aceasta este trimis n lume, aa
cum Fiul a fost trimis de ctre Tatl spre a aduce prin Duhul Sfnt tuturor oamenilor Vestea cea Bun
a mntuirii, Evanghelia vieii venice, aceasta prin propoveduirea . Misiunea exprim esena Bisericii
de a fi trimis n lume spre a face pe oamenii ce cred n Evanghelia lui Hristos i primesc harul
Duhului prtai la binecuvntarea haric, mntuitoare a lui Dumnezeu.
Etimologic, termenul misiune vine de la cuvntul latin missio-onis, substantiv ce deriv de la
verbul mitto, re - a trimite (Gheorghe Guu, Dicionar Latin-Romn, Humanitas, Bucureti, 2003, p.
830). Trimii au fost i profeii Vechiului Testament care au profeit venirea Mntuitorului Iisus
Hristos, oferind i mprtind oamenilor adevruri despre Dumnezeu, mai presus dect cele naturale
(Ioan 10,36 ; 17,3 ; 18,23-25). Mntuitorul Hristos este Trimisul prin excelen al Tatlui care la
Cincizecime trimite lumii pe Duhul Sfnt spre a continua prin Biserica n care este prezent haric
Treimea nsi taina mntuirii oamenilor. Sfnta Scriptur ofer mrturii evidente n acest sens : Cci
Dumnezeu aa a iubit lumea, nct pe Fiul Su Cel Unul-Nscut L-a dat ca oricine crede n El s nu
piar ci s aib viaa venic (Ioan 3,16). Duhul Sfnt este trimis ca s continue i s fac eficient
pentru orice om care crede jertfa mntuitoare a lui Hristos: Iar cnd va veni Mngietorul, pe Care Eu
l voi trimite vou de la Tatl, Duhul adevrului care de la Tatl purcede, Acela va mrturisi despre
Mine (Ioan 15,26). Duhul este trimis ns i de ctre Tatl i va actualiza cele nvate de Fiul : Dar
Mngietorul, Duhul Sfnt, pe Care-L va trimite Tatl n numele Meu, Acela v va nva toate i v
va aduce aminte despre toate cele ce v-am spus Eu (Ioan 14,26).
Un termen sinonim pentru misiunea Bisericii este cel de apostolat. Etimologic, cuvntul apostolat
provine de la verbul postllw - a trimite; pstoloj, on - trimis. (B. Hederich, Lexicon Graeco-
Latinum & Latino-Graecum, Typis S. Congreg. de Propaganda Fide, Romae, MDCCCXXXII, p. 124).
Mntuitorul Iisus Hristos alege pe cei 12 apostoli i la coala Sa dumnezeiasc confirmat deplin prin
nvierea Sa i extinderea Bisericii n ntreaga lume, i pregtete pentru misiunea universal de
propoveduire a Evangheliei. Activitatea lor misionar este continuat de ctre ierarhia sacramental a
Bisericii care mplinete n istoria uman acelai mandat al lui Hristos prin Duhul Sfnt care
perpetueaz sacramental prezena lui Hristos nsui. De aceea, nvtura Bisericii nu se reduce la
cuvinte, care pot derapa spre ideologie, ci cuvintele implic prezena Logosului, a Cuvntului ca
Persoan; Iat, Eu sunt cu voi pn la sfritul veacurilor (Matei 28,20; Apoc. 3,20).
Apostolii sunt alei i trimii de ctre Hristos pentru ca mpreun cu Duhul de care se vor mprti
la Cincizecime s vesteasc cele nvate i ncredinate lor de Hristos, Cuvntul Tatlui. Necesitatea i
iminena imperativului misionar reiese din texte precum cele din Matei 10,6-7 : Mergei ctre oile
cele pierdute ale lui Israel. i mergnd, propoveduii zicnd: S-a apropiat mpria cerurilor.
Apostolii sunt avertizai i asupra condiiilor misiunii : Iat Eu v trimit pe voi ca pe nite oi n
mijlocul lupilor; fii dar nelepi ca erpii i blnzi ca porumbeii (Matei 10,16; Luca 10,3). Aceast
trimitere prepascal este ntrit prin cuvintele rostite de ctre Hristos dup nvierea Sa din mori i de

12
binecuvntarea Sa pentru lucrarea sacramental a apostolilor prin care lumea este restaurat haric ntru
buntatea paradisiac : Drept aceea, mergnd, nvai toate neamurile, botezndu-le n numele
Tatlui i al Fiului i al Sfntului Duh (Matei 28,19 ; Marcu 16,15-16; Ioan 20,21). Apostolii i
ucenicii lor sunt trimii de Hristos s evanghelizeze, s fac cunoscut tuturor oamenilor Evanghelia
mntuirii i a vieii venice.
Evanghelistul Luca subliniaz calitatea de martori a celor trimii la propoveduire : i s se
propoveduiasc n numele Su pocina spre iertarea pcatelor la toate popoarele ncepnd de la
Ierusalim. Voi suntei martorii acestora. (Luca 24,47-48) Apostolii i ucenicii au fost martori la tot ce
a fcut Iisus Hristos pentru oamenii timpului Su, pentru vindecarea lor sufleteasc i trupeasc.
Hristos i ncredineaz c i ei la rndul lor n misiunea cu care au fost mandatai de ctre El, prin
Duhul Sfnt, vor svri aceleai fapte minunate i mntuitoare. Mai mult, prin lucrarea lor misionar
vor da mrturie despre cele ce a fcut El nsui n timpul i n locurile unde au fost mpreun, nvnd
la coala nvtorului dumnezeiesc. Martor este cel ce vede. Etimologia cuvntului martir denot
acest fapt. Martiro (marturoj, o) - a fi martor include rasij simul vzului, a privi, a vedea. (G.
Abbott-Smith, A Manual Greek Lexikon of the New Testament, T & T Clark Ltd., Edinburgh,
Scotland, 1990, p. 278-9). Mrturia (martria) despre cineva este vedere a aceluia. Mrturia despre
Hristos este vedere a lui Hristos. Ucenicii L-au vzut iar propoveduirea lor are ca temei solid i de
neclintit aceast vedere: Ce era de la nceput, ce am auzit, ce am vzut cu ochii notri, ce am privit i
minile noastre au pipit despre Cuvntul vieii, i Viaa s-a artat i am vzut-o i mrturisim i v
vestim Viaa de veci care era la Tatl i s-a artat nou. Ce am vzut i am auzit, v vestim i vou, ca
i voi s avei mprtire cu noi. Iar mprtirea noastr este cu Tatl i cu Fiul Su, Iisus Hristos
(IIoan1,1-3). De asemenea, mrturia implic auzire, ascultarea cuvntului dumnezeiesc rostit n
perspectiva misiunii cretine de ctre nsui Cuvntul dumnezeiesc ntrupat, Mntuitorul Iisus Hristos.
Cuvntul se descoper pentru mntuirea oamenilor, iar ascultarea i mplinirea cuvintelor lui
Dumnezeu, a Evangheliei aduce mntuirea. Despre acest adevr n ordinea Tradiiei, a oralitii care
recepteaz, actualizeaz i transmite prin comunitatea mrturisitoare viaa haric, deiform, ne
ncredineaz i Sf. Ap. Pavel : credina este din auzire, iar auzirea prin cuvntul lui Hristos.
(Romani 10,17) Prin aceasta, Biserica n misiunea ei proclam, propoveduete, mai presus de orice,
cuvintele lui Dumnezeu, cuvintele lui Hristos, Capul ei, Care este prezent El nsui sacramental i
euharistic n comunitatea mrturisitoare : Iat, Eu sunt cu voi pn la sfritul veacurilor. (Matei
28,20) Interpretnd acest text Sf. Ioan Gur de Aur spune urmtoarele: Nu a spus c are s fie numai
cu ei, ci cu toi credincioii de mai trziu c n-aveau s triasc apostolii pn la sfritul veacului -,
ci le-a vorbit ca unora ce fac un singur corp cu toi credincioii de mai trziu. Domnul le-a spus : S
nu-mi vorbii de greutatea nsrcinrii. Eu Care fac toate uoare sunt cu voi. Aceasta o spunea adesea
i profeilor n Vechiul Testament: i lui Ieremia care punea nainte tinereea lui, i lui Moise i lui
Iezechiel care oviau: Eu sunt cu voi! Acest lucru l spune acum i ucenicilor Si. Uit-mi-te aici
ns i la deosebirea dintre unii i alii. Profeii, dei au fost trimii la un singur popor, adesea refuzau
s mplineasc porunca; apostolii ns n-au grit nimic asemntor, dei au fost trimii n toat lumea.
(Omilii la Matei, XC, II n Scrieri, traducere Pr. Dumitru Fecioru, Col. P.S.B., vol. 23, EIBMBOR,
Bucureti, p.1002).
Astfel, pe altarul Bisericii se afl permanent Evanghelia i Potirul, cuvintele lui Hristos i El
nsui prezent euharistic cu Trupul i Sngele Su, prin prefacerea pinii i a vinului la invocarea
Duhului Sfnt de ctre episcopul sau preotul canonic hirotonit care dau mrturie ntr-o Tradiie
continu despre prezena i lucrarea mntuitoare a lui Dumnezeu prin Hristos n Duhul Sfnt pentru
ntreaga umanitate chemat la comuniunea cu Treimea de Persoane divine, temeiul existenei a tot

13
ceea ce exist. Viaa de comuniune cu Dumnezeu este posibil prin harul Sfintelor Taine, eficient n
Biserica lui Hristos de la Cincizecime, de cnd aa cum se exprim Vladimir Lossky, Duhul Sfnt
mprtete ipostasurilor omeneti n Biseric plintatea dumnezeirii ntr-un chip unic, personal,
mpropriat de fiecare om ca persoan creat dup chipul lui Dumnezeu, (Teologia mistic a Bisericii
de Rsrit, trad. Pr. Vasile Rduc, Anastasia, Bucureti, 1993, p.195) spre unirea ndumnezeitoare.
Prin aceasta cretinii sunt chemai s fie martori i mrturisitori despre toate faptele istoriei mntuirii
neamului omenesc, credina i viaa lor n comuniune cu Dumnezeu avnd o valoare teofanic : Aa
s lumineze lumina voastr naintea oamenilor, nct s vad faptele voastre cele bune i s slveasc
pe Tatl vostru Cel din ceruri. (Matei 5,16) Mrturia cretin este, de fapt, consecina fireasc a
darului vieii n Hristos, a unirii cu El prin iubire, ascultare, mplinirea poruncilor Sale prin care
cretinul dobndete virtuile care l fac s vad ntru experien, ca gndire i simire duhovniceasc,
pe Hristos ntru lumina neapropiat a Treimii. Mrturia cretin este n cel mai nalt grad vedere
dumnezeiasc n energiile necreate, vederea slavei lui Dumnezeu C]Am (kabod), manifestare divin,
de care se nvrednicete ucenicul lui Hristos, martorul i mrturisitorul Su, dup exemplul primului
martir cretin, diaconul tefan. Acesta, fiind plin de Duhul Sfnt i privind la cer, a vzut slava lui
Dumnezeu i pe Iisus stnd de-a dreapta lui Dumnezeu. (Fapte 8,55) Vieile sfinilor ofer exemple
nenumrate despre cei care s-au nvrednicit s vad slava lui Dumnezeu. Mrturia cretin include
diversele aspecte ale vieii cretine : mprtirea de harul Sfintelor Taine care culmineaz cu unirea
euharistic cu Hristos, viaa moral i mplinirea poruncilor cu lucrarea virtuilor, rugciunea i asceza,
contemplaia tainelor lui Dumnezeu, a istoriei mntuirii, cumuniunea ndumnezeitoare.
Pentru ca toi oamenii s cunoasc adevrul descoperit de Dumnezeu, este absolut necesar ca
martorii slavei lui Dumnezeu i ucenicii direci ai lui Hristos i prin ei cei care au primit i vor primi
pn la sfritul veacurilor mandatul apostoliei s proclame lumii adevrul divin, Evanghelia lui
Hristos prin ceea ce se numete lucrarea de evanghelizare, act eclesial esenial. Prin actul de
proclamare permanent a Evangheliei mntuirii, de evanghelizare, ncepnd de la apostoli i
continund nentrerupt prin ierarhia sacramental a Bisericii, episcopi i preoi, oamenii sunt nvai
nu n cuvinte nvate din nelepciunea omeneasc, ci n cuvinte nvate de la Duhul Sfnt
(ICorinteni 2,13) adevrurile dumnezeieti, descoperite de Dumnezeu nsui i transmise i interpretate
cu fidelitate, cu credincioie de cei nvai de ctre Dumnezeu. Astfel, prin limbajul teologic al
Bisericii ce se exprim n cultul, cateheza, predica acesteia se moduleaz cuvintele lui Dumnezeu
exprimate de Acesta n actul chenotic al Revelaiei conform capacitii umane de nelegere i
receptare, ntr-o repetare nou de fiecare dat, dup modelul consumrii euharistice a Trupului lui
Hristos ce se mnnc pururea i niciodat nu se sfrete. De aceea, n sfera limbajului religios, ceea
ce se proclam se face i prezent, printr-un proces de autoimplicare a Celui despre care se vorbete,
respectiv a lui Dumnezeu Care ni se descopere oamenilor prin cuvinte, i mai presus de toate prin
Cuvntul Su ntrupat prin Care se manifest prezena iubitoare i mntuitoare a lui Dumnezeu pentru
toi oamenii, a Celui Venic pentru cei muritori pentru a-i face vii prin nvierea Sa n mpria Sa ce a
venit i vine. Cuvintele teologului n misiunea Bisericii reproduc, sunt ecoul tainic i eficace al
cuvintelor i gesturilor Cuvntului lui Dumnezeu nsui prin a Crui ntrupare a venit lumii harul i
adevrul. (Ioan 1,17) Pentru a oferi o deschidere i o semnificaie cultural acestor afirmaii vom
exemplifica cu acel Socrate romn, Petre uea, care spunea urmtoarele n acest sens : Simbolica
cretin cuprinde vii i mori, vehiculnd taine indescifrabile, lucruri lumeti trectoare, aparent-
stabile, cognoscibile, tiin sub semnul eternitii, deosebit de cea desfurat sub semnul infinitului,
tiina dogmelor nu a conceptelor, depind raiunea omului ntrebtor i scormonitor, transformat n
vehicol al tainelor i n instrument al cunoaterii prin har a lucrurilor lumeti. Preotul cretin este o

14
fiin avnd chemarea s comunice mistere care l cuprind mpreun cu credncioii. Mistic i
comunicare, nu hermeneuticLimbajul ritualic, oral i gestic este stabilit i transmis de istoria i de
tradiia sacr, preotul comunicnd prin serviciul divin adevrurile credinei, limbajul pierznd
semnificaia psihologic i logic obinuit. Este limbajul comun sacralizat. Este situarea spiritual a
preotului i credincioilor n sfera Realului, la care particip pstorul mpreun cu pstoriiiLimbajul
teologal se desfoar n limitele tainelor cuprinse n serviciul divin, iar cnd teologul speculeaz,
rtcete filosofic. Lucrurile sfinte mbrac forma dogmelor, nu constituie o doctrin sau un sistem,
unitatea dogmatic fiind transcendent. Un teolog nu construiete doctrinar sau sistemic, ci expune
adevruri revelate. Nu este autor, ci teolog. Cnd explic rtcete, cum rtcesc de obicei
hermeneuii. Textele sacre vorbesc singure, iar comunicarea adevrat a sensurilor lor aparine
sfinilor i iluminailor. (Petre uea, Omul. Tratat de antropologie cretin. Addenda. Filosofie i
teologie, Timpul, Iai, 2001, p.107-8)
Evanghelizarea implic astfel pe trimiii Cuvntului, apostolii, pentru a propovedui cuvintele
Cuvntului, Lumina i viaa lumii. Acetia sunt slujitorii lui Hristos i iconomii tainelor lui
Dumnezeu (ICorinteni 4,1). Intuind acest adevr fundamental al misiunii cretine, Sf. Pavel spune,
stabilind relaia just dintre apostolii care evanghelizeaz i cei care doresc s fie evanghelizai: Cci,
oricine va chema numele Domnului se va mntui. Dar cum vor chema numele Aceluia n Care nc n-
au crezut? i cum vor crede n Acela de Care n-au auzit? i cum vor auzi fr propoveduitor? i cum
vor auzi fr propoveduitor? (Romani, 10,13-15). Evanghelizarea cretin nseamn proclamarea
adevrului divin revelat scripturistic, formulat dogmatic n Tradiia eclesial, experiat duhovnicete n
comuniunea Duhului n cultul personal sau comunitar i aprat prin canoane, adevrate turnuri ale
dreptei credine. Revelaie, dogm, cult spiritualitate, canoane structureaz Biserica lui Hristos n
natura i lucrarea ei misionar, modulate n actul evanghelizrii, al propoveduirii att de necesare n
veacul apostolic, n epoca patristic, sub dominatiile ideologiilor, ca i n epoca noastr de
matrerialism consumerist, de indiferen religioas, de sincretism i secularism. Nu ntmpltor Sf.
Pavel accentueaz importana major a naterii prin Evanghelie n Iisus Hristos (ICorinteni 4,15) i
solicit ndoit cinste pentru preoii care i in bine dregtoria i, mai ales, se ostenesc cu cuvntul i
nvtura (ITimotei 5,17).
Teologia misionar are n vedere Taina Bisericii lui Hristos ntr-o perspectiv dinamic i
existenial spre extinderea acesteia n ntreaga creaie i a face din toi oamenii mdulare, membre ale
Trupului hristic n sens sacramental i spiritual (Efeseni 2,20-22). De aceea, Biserica este misionar n
nsi fiina ei, pentru c ea este trimis pentru lume de ctre Hristos-Dumnezeu nsui spre a mplini
prin Duhul unirea haric, n iubire, prin Apostolii i ucenicii lui Iisus, Domnul nviat, a tuturor
oamenilor cu Dumnezeu. Mntuitorul Hristos i cei 12 Apostoli ne ofer o imagine a Bisericii: Hristos
este Capul, Piatra cea din capul unghiului, dup modelul geometric al Templului ce reflect n creaie
ordinea spiritual cereasc iar cei 12 apostoli simbolizeaz ntreaga structur a Bisericii constituit din
ierarhie i credincioi : i El a dat pe unii apostoli, pe alii prooroci, pe alii evangheliti i pe alii
pstori i nvtori, spre desvrirea sfinilor, la lucrul slujirii, la zidirea trupului lui Hristos, pn
vom ajunge toi la unitatea credinei i a cunoaterii Fiului lui Dumnezeu, la starea brbatului
desvrit, la msura vrstei deplintii lui Hristos. (Efeseni 4,11-13; ICorinteni, 12,27-30).
Apostolii i urmaii lor, ierarhia sacramental a Bisericii, primesc adevrul dumnezeiesc, revelat i
propovduit pentru toi oamenii de ctre Mntuitorul Hristos, pe care-l vor rspndi pretutindeni i
nencetat pn la Parusie, n contexte istorice, culturale, politice i sociale dintre cele mai diverse i, de
multe ori, total contrare Evangheliei, ceea ce a fcut i va face ca muli s-i dea viaa pentru Hristos,
pregustnd astfel nvierea Sa.

15
Biserica a luat fiin n sens de comunitate uman religioas la Cincizecime, fiind constituit din
elementul divin i uman, expresie a comuniunii dintre persoanele divine, Dumnezeirea treimic i
persoanele umane, ontologic vocaionale divinului. Prin Biseric, oamenii se mprtesc de viaa
dumnezeiasc, fcndu-se prtai dumnezeietii firi (IPetru 1,4) adic au posibilitatea cunoaterii lui
Dumnezeu ca iubire creatoare i mntuitoare, n perspectiva mrturisirii acestui adevr n toat istoria
uman i pentru toi oamenii.
Astfel, Biserica, prin toi membrii ei, n ntreaga ei structur constitutiv ncepnd cu apostolii i
ucenicii, apoi toi cretinii, cler de succesiune apostolic i mireni, laici care sunt ncorporai haric prin
Sfintele Taine n Trupul mistic al lui Hristos, este trimis n lume pentru ca toi fiii ei s triasc n
Iisus Hristos Care i susine n mrturisirea lor (Ioan 17 - Rugciunea arhiereasc) adeverind prin
lucrarea Duhului caracterul unic i divin al credinei cretine. Mntuitorul Hristos Care a reconciliat pe
Dumnezeu cu umanitatea czut n pcat i moarte prin ntruparea i nvierea Sa druiete via
venic celor care cred n El sub dou aspecte fundamentale pe care celebrarea liturgic ortodox le
formuleaz doxologic astfel : Plinete cererile cele de folos ale robilor Ti, dndu-ne nou n veacul
de acum cunotina adevrului Tu, i n cel ce va s fie via venic druindu-ne. (Liturghia
Sfntului Ioan Gur de Aur, Rugciunea Antifonului al treilea). Astfel, la Dumnezeu ne raportm n
calitate de cretini gnoseologic i experienial n acelai timp, pentu c pe El l cunoatem ca pe
Subiectul suprem, Creatorul i Mntuitorul omului i al ntregului cosmos. Biserica lui Hristos, ca loc,
cas a adevrului Su i a comuniunii oamenilor restaurai prin har n relaia cu Dumnezeu, n
misiunea ei n lume, n numele lui Hristos Dumnezeu i cu puterea spiritual a Duhului Su
dumnezeiesc cheam pe toi oamenii la cunoaterea supraraional a lui Dumnezeu, teognosie, act
noetic prin care omul este nvat de Dumnezeu prin revelarea strlucirii slavei Sale eterne, i la
comuniunea, iubirea lui Dumnezeu, dup modelul dialogic, o relaie de tip eu-tu. Prin Biseric, Hristos
nvtorul (Matei 23,10) ne ofer un model de cunoatere, n care cunoaterea nu nseamn numai o
informaie despre realitile pe care le numim ntr-o logic nominalist (omul le denumete pe toate),
ci i o valen a iubirii, o relaie personal, pe care o anumit gnoseologie modern (contient de
limitele cunoaterii umane) o numete cunoatere personal, nscriind-o n aria ontologiei
relaionale (Joseph Duponcheele, Ltre de lAlliance, Le pouvoir de faire trecomme lien
philosophique et thologique entre le judasme et christianisme, Les ditions du Cerf, Paris, 1992,
p.93), de tip dinamico-istoric, demers filosofic inspirat din Biblie nu din ontologia static a filosofiei
greceti.
Fiul este trimis de ctre Tatl pentru mntuirea oamenilor, la plinirea vremii (Galateni 4, 4),
Duhul Sfnt este trimis la Cincizecime pentru a continua lucrarea Fiului, Apostolii care se afl la
temelia Bisericii i Biserica nsi prin ei este trimis pentru mntuirea lumii care semnific, nseamn
pentru toi oamenii cunoaterea lui Dumnezeu i viaa venic. Prin misiunea Bisericii, ntreaga lume
devine templu al lui Dumnezeu pentru c n conformitate cu voina i lucrarea divin ntreaga lume
este chemat s devin Biseric. Aceasta este contiina Bisericii dintru nceput i este exprimat chiar
n primele scrieri cretine. Astfel, n Pstorul lui Herma (8,1) se afirm elocvent c pentru Biseric a
fost creat lumea (traducere de Pr. Dumitru Fecioru, Col. P.S.B., vol. 1, EIBMBOR, Bucureti, 1979,
p.232).
De aceea, Biserica are o misiune universal, catolic, ecumenic, termen ntlnit prima dat la
Ignatie al Antiohiei n Epistola ctre Smirneni (8,2), Col. P.S.B., vol. 1, EIBMBOR, Bucureti, 1979,
p.184) cu sensul c mesajul evanghelic se adreseaz tuturor oamenilor de pe ntreg pmntul.
Misiunea cretin pentru misionarul ortodox, n special astzi, nseamn n primul rnd
organizarea intern a Bisericii pentru propoveduirea cuvntului divin, mprtirea Sfintelor Taine

16
credincioilor, oficiul rugciunii publice i particulare, activitatea filantropic la nivel de comunitate
local spre a contientiza pe toi cretinii de calitatea de fiu al lui Dumnezeu n i prin Biserica lui
Hristos celui nviat, una cu Tatl cu Duhul n Treimea cea de o fiin i nedesprit, n unitate de
credina dar i n practicarea caritaii cretine n plan social. De asemenea, misiunea nseamn i
aprarea tezaurului ortodox de credin i mrturisire n faa prozelitismului denominaiunilor cretine,
sectele, i al noilor micri religioase i a practicilor lor pseudo-spirituale strine ethosului romnesc i
spiritualitii ortodoxe, prin aprofundarea nvturii de credin proprii, prin nelegerea i trairea ei n
cinci lucrri eseniale ale Bisericii: 1. Adorarea lui Dumnezeu; 2. Comuniunea cu Dumnezeu; 3.
nvtura despre Dumnezeu; 4. Slujirea, diaconia sau filantropia; 5. Mrturia cretin; 6. Contextul
cultural, politic.
Astfel, cretinul este chemat s mrturiseasc pe Dumnezeu, pentru ca tot ceea ce face el, s
fac spre slava lui Dumnezeu. Misiunea nseamn viaa n Hristos, comuniunea cu Dumnezeu treimic,
pentru c temeiul misiunii cretine este Hristos nsui, piatra cea din capul unghiului (IPetru 2,6), iar
realizarea misiunii n istorie, n timp i spaiu, reprezinta creterea, extinderea Bisericii i incorporarea
oamenilor n Hristos prin Biseric. n acest sens, ntemeietorul Bisericii noastre El nsui a fost ntiul
misionar, apostol i arhiereu al mrturisirii noastre, i precum pe El L-a trimis Tatl aa El a trimis pe
ucenicii Si iar acetia ca Apostoli misionari ai credinei, au trebuit s plece n largul lumii i s nvee
toate popoarele, semnnd samna Evangheliei i tinznd a le aduce pe toate pe calea mntuirii dup
dorina exprimat de El ca toi sa fie una (Dr. Vasile Gh. Ispir, ndrumarea misionar a Bisericii
Ortodoxe, Bucureti, 1922, p.7).
O lucrare esenial a Bisericii este propovduirea Evangheliei, adic evanghelizarea : Ci,
propovduim nelepciunea de tain a lui Dumnezeu, ascuns, pe care Dumnezeu a rnduit-o mai
nainte de veci, spre slava noastr. (ICorinteni 27) Termenul evanghelizare provine de la nsui
cuvntul Evanghelie - eagglion - Vestea cea Bun, a mntuirii, a vieii. Acest termen este foarte
vechi n limbajul cretin, ns a revenit n actualitate datorit noului context creat de modernism,
context secularist n care Biserica nu mai este expresia valorii supreme, cea religioas, conform cu
axiologia tradiional.
n acest sens, Biserica evanghelizeaz permanent. Nu exist moment n istorie cnd aceast
lucrare esenial a Bisericii s fi ncetat, pentru c n aceast situaie nu am mai fi avut Evanghelia
mntuirii, sau aceasta ar fi ajuns la noi cei de astzi ca orice alt document cu o valoare istoric,
cultural sau religioas. Sf. Pavel ne ncredineaz pe deplin de caracterul dumnezeiesc al Evangheliei.
(ICorinteni 15,1-3; Galateni 1,7-9). Evanghelizarea este un act permanent al Bisericii n dinamica
istoriei umane, fiecare generaie, prin membrii ei ce rspund pozitiv, n libertate i iubire iubirii
infinite a lui Dumnezeu n Hristos, fiind nscut prin Evanghelie i har la viaa cea nou a Bisericii. Pe
de alt parte, evanghelizarea este un act istoric bine conturat n memoria popoarelor cretine, prin actul
de cretinare, Botezul n Hristos al fiecrui popor, direct de la apostoli, cum este i cazul poporului
romn sau de la un scaun apostolic, aceasta mai ales n primul mileniu cretin.
Aceasta face ca viaa cretin s aib o valoare teofanic, misionarii mplinind prin harul lui
Hristos vocaia de a fi lumina lumii (Matei 5,14-16; Filipeni 2,15), ca prin actele cretine s se
slveasc numele Tatlui. (Matei 5,16 ; Ioan 15,8). n aceast comuniune cu Dumnezeu, misionarul
trebuie s ajung la copleirea subiectului propriu de prezena lui Dumnezeu, astfel nct s poat rosti
ca i Sf. Pavel : Nu mai triesc n, ci Hristos triete n mine (Gal. 2,20). Aceast transfigurare este
posibil n reeditarea, n actualizarea spiritual i liturgic a modelului cretin iniial; struina n
nvtura apostolilor, mprtire, frngerea pinii, rugciune (Fapte 2,41-42).

17
Terminologia misionar, relaia Misiologiei cu celelalte discipline teologice
Pe lng Evanghelie, Biserica propoveduiete adevrurile de credin, dogmele, formulate
sinodal, sobornicesc n Tradiia cretin cea una n diversitatea legitim a unicei mrturii cretine,
expresia concentrat a acestei credine unitare fiind Simbolul de credin niceo-constantinopolitan pe
care Biserica Ortodox se strdueite s-l actualizeze prin efort ecumenic pentru toate confesiunile
cretine angajate n refacerea unitii cretine vizibile. Viaa cretin i teologia cretin stau prin
Duhul Sfnt ntr-o relaie ontologic cu Hristos. De aceea, cretinul este un mrturisitor al lui Hristos-
Dumnezeu, iar mrturia cretin implic viaa spiritual, consecin a primirii Tainelor lui Hristos.
Primirea lui Hristos de ctre cretini concomitent cu primirea cretinilor de ctre Hristos este un act de
mrturisire, de iubire vztoare i de vedere iubitoare n Duhul Sfnt a lui Hristos n lumina Sa
necreat i venic. Acest adevr este exprimat de o manier entuziast n Liturghia ortodox dup
mprtirea cu Trupul i Sngele lui Hristos: Am vzut Lumina cea adevrat, am primit Duhul cel
ceresc; am aflat credina cea adevrat, nedespritei Sfintei Treimi nchinndu-ne, c Aceasta ne-a
mntuit pe noi. Prin misiunea ei, Biserica i cheam pe cretini nu doar la o reamintire de cuvintele i
faptele vindectoare i mntuitoare ale lui Hristos, ci la o comuniune real cu El, prin vedere i auzire
n lumina taboric a cuvintelor evanghelice, prin transfigurare interioar, datorate mplinirii poruncilor
i slluirii lui Hristos n adncul tainic al fiinei. Cretinul este ca mrturisitor un vztor al Slavei
lui Dumnezeu (DEDI C]Am - kabod Iahve, a se vedea isihasmul). Astfel, Biserica n misiunea ei nu
proclam lumii doar un discurs despre divinitate prin care s rspund intenionalitii spre divin
structurale fiinei umane, un discurs intelectualist, ci ea propune i druiete prin Duhul lui Hristos i
reala comuniune cu persoanele treimice reale, ntru iubirea cea mai nalt i cea mai copleitoare ce
culmineaz cu vederea lui Dumnezeu n lumina Sa etern. n Vechiul Testament profeii, interpelai de
Dumnezeu, aud vocea Lui iar mesajul transmis de Dumnezeu are un caracter comunitar, public,
universal, i l are n vedere pe Mesia, consubstanial cu Dumnezeu, propoveduit de Biserica lui
Hristos. Tot Vechiul Testament ne ofer i o oarecare vizualizare a lui Dumnezeu. (Facere 18,2; Ieire
3,2-6; Isaia 6,1-8). n temeiul Revelaiei Vechiului i Noului Testament, teologul cretin este un
mrturisitor, un martor, un vztor al lui Dumnezeu. Apostolii au vzut i auzit fizic pe Dumnezeu
prin rspunsul lor la chemarea lui Hristos i urmarea Lui (Ioan 14,9-10). Mntuitorul Iisus Hristos
fericete ns pe cei care cred, care se ncred deplin n adevrul Su (Ioan 20,28) sau i ncredineaz
despre adevrul Su dup modelul alegerii pauline, prin intervenia Sa minunat i interpelarea lor
direct pentru misiunea i mrturia cretin. Mrturia cretin se refer la totalitatea vieii cretine:
cult, spiritualitate, filantropie, slujire, toate aceste manifestri avnd o valoare teofanic (Matei 6,6).
Misiunea este de asemenea o stare de jertf, ea se mplinete i n cuvintele i cu puterea rugciunii, a
cuvintelor prin care misionarul se deschide spre Dumnezeu ntru invocare. Prin acest act, avnd n
vedere dimensiunea autoimplicativ a cuvintelor, a limbajului n general, Dumnezeu nsuI este
prezent n lucrarea misionarului cretin. Rugciunea face ca Dumnezeu s fie, s vin, s se fac
prezent acolo unde este invocat, n existena personal sau n comunitatea rugtoare.
Misiunea Bisericii, dintotdeauna, nseamn i un act de slujire a oamenilor, un act de
filantropie, dup modelul Celui ce slujete, Mntuitorul Iisus Hristos. Motivaia filantropiei cretine nu
este doar de natur psihologic, sociologic (n sensul ajutorului pentru cei marginalizai ai socieii),
ci este o atitudine de iubire concret fa de om, ntruct cretinismul nseamn fapta concret n
sprijinul aproapelui; aa s-a i impus cretinismul n lumea veche, printr-un praxis social care angaja
iubirea fa de aproapele, n numele lui Hristos.
n concluzie, se poate aborda misiunea Bisericii n trei registre principale: 1. evanghelizarea; 2.
mrturia cretin; 3. filantropia. Misiologia, ca tiin teologic, studiaz tiinific i sistematic

18
misiunea Bisericii n lume, pentru ca lumea s devin Biseric; aceasta implic: credina n Hristos -
Alfa i Omega -, un dialog cu Hristos ntru cunoaterea lui Dumnezeu, pentru ca lumea s fie ceea ce
dorete Dumnezeu, un spaiu al iubirii i al vieii venice prin nviere.
Misiunea Bisericii nseamn multe lucrri, care nu depind ntotdeauna de o metodologie bine
stabilit, ci las loc i lucrrii lui Dumnezeu. Misiunea Bisericii se desfoar ntru neputina
oamenilor, cu limitele lor, cu pcatele lor iertate n Taina Pocinei, dar cu deschidere i ncredere
desvrit n harul lui Dumnezeu care pe toate le plinete. n acest sens, credina misionarului cretin,
a preotului, este o angajare pentru Dumnezeu, care implic i risc, ncercare, greutate, durerea de a nu
putea face ceea ce este dorit. Opernd n dimensiunea libertii umane, misiologia cretin ne ofer o
perspectiv asupra existenei, asupra lumii, din punct de vedere al angajrii credinei cretine.
Misiologia ortodox pune n lumin i relaia dinamic ce exist ntre Dumnezeu i lume, o alian ce
ncepe cu Israelul Vechiului Testament i se desvrete cu Biserica. ntr-un context n care anumite
grupuri cretine relativizeaz Biserica absolutiznd imanent mpria lui Dumnezeu, lund ca motto
expresia teologului A. Loisy, anume c Iisus a propovduit mpria lui Dumnezeu i a venit
Biserica, Ortodoxia nelege relaia just dintre cele doua realiti, Biserica fiind calea, semnul i
adevrul spre i despre mpria lui Dumnezeu.
Biserica nu este mpria n totalitate, dar fiii Bisericii au ansa s guste mpria lui
Dumnezeu; Biserica este singura cale spre mpria lui Dumnezeu, dar nc nu e mpria, relaia
dintre cele dou elemente ale binomului explicndu-se paradoxal prin formula deja i nc nu.
Misiologia ortodox este disciplina teologic care exprim dinamica realitii i lucrrii Bisericii n
lume, plinirea Celui ce plinete toate n toi (Efes.1,21-23), iar misionarismul nu nseamn activiti
auxiliare ale Bisericii, doar trimiterea de misionari n spaii non-cretine pentru a le cretina, ci este o
discuie sistematic, cu o deschidere practic prin excelen care angajeaz nvtura Bisericii, n
dialog cu ideologiile seculare (filosofic, politic, scientist) i ofer discursul Bisericii despre
Dumnezeu unei lumi create, iubite i mntuite de Acesta. Prin medierea Bisericii omul poate ajunge la
cunoaterea i comuniunea cu singurul i adevratul Dumnezeu.
Spre deosebire de disciplina teologic Teologia Pastoral care este mai ales un dialog al
preotului cu credincioii, Misiologia este un dialog al Bisericii cu cultura, tiina i ideile timpului,
ntr-un context fie general, fie de evanghelizare personalizat, de la persoan la persoan, n
comunitatea eclesial local. Literatura misiologic actual este un bun prilej pentru un exerciiu
teoretic i practic al nsui misionarismului ortodox.
De aceea disciplina Misiologie ortodox, de fapt noua denumire pentru ceea ce erau
ndrumrile misionare n nvmntul teologic dinainte de 1989, considerm c implic o abordare
mai ampl, mai la obiect i n concordan, pstrnd i accentund specificul Ortodoxiei, cu
bibliografia disciplinei extrem de vast i de diverse orientri confesionale i denominaionale. n
primul rnd, trebuie s nelegem c atunci cnd vorbim despre misiunea Bisericii ne referim de fapt la
lucrarea, la activitatea Bisericii. Transpus ntr-o form gramatical Biserica este subiectul unei
activiti care este de fapt misiunea ei. Misiunea este predicatul subiectului Biserica - i desemneaz
gama de activiti pe care aceasta le desfoar n lume:
1. - proclamarea permanent a Cuvntului lui Dumnezeu, a Evangheliei lui, respectiv aciunea de
evanghelizare prin cuvntul rostit i cuvntul scris prin care oamenilor li se comunic adevrul
dumnezeiesc despre lume i via, despre rostul existenei umane n lume.
2. - un mod de via, de comportament, o existen cretin, eclesial, ntemeiat pe principiile
evanghelice. Aceast via, n comuniune, n relaia iubitoare dintre Dumnezeu i om prin harul divin
existent n Biserica lui Hristos de la Cincizecime (Fapte 2), este de fapt o via n Hristos (Galateni

19
2,20). La viaa cu HristosDumnezeu, n lumina i adevrul Su, omul are acces prin Taina Botezului
ce confer identitatea nou, aceea de cretin, care se desvrete prin Mirungere i Euharistie. Omul
devine astfel un mrturisitor al lui Hristos, cluzit de cuvintele Sale i mplinitor al poruncilor Sale
prin care realizeaz de fapt, c triete autentic i experiaz bucuria vieii nnoite ntru lumina i
adevrul dumnezeiesc al Revelaiei, de fapt actul permanent prin care Dumnezeu cheam pe fiecare
om la experiena vieii n comuniune cu Dumnezeu. De aceea lucrarea misionar ortodox nu mai
poate fi neleas doar ca o aprare de prozelitismul ntotdeauna virulent al sectelor, aa cum au
abordat aceast problem manualele de Sectologie o lung perioad, n nvmntul teologic ortodox.
Misiunea Bisericii este i lucrarea sacr de aprare a credinei celei drept -mrturisitoare de
prozelitismul sectar, ns misionarul - teolog de astzi este invitat la o reflecie teologic i
eclesiologic asupra misiunii cretine care este nti de toate misiunea lui Dumnezeu, lucrarea lui
Dumnezeu nsui prin care Acesta mprtete lumii din viaa divin i o mntuiete. Nu exist
misiune a Bisericii dect datorit faptului c exist mai nti misiunea lui Dumnezeu care trimite
Biserica spre a extinde mpria Sa la ntreaga creaie (David Bosch, Dynamique de la mission
chrtienne. Histoire et avenir des modles missionaires, Haho, Karthala, Labor et Fides, Lome, Paris,
Geneve, 1995, p. 6). Misiunea cretin este astzi o lucrare a Bisericii Ortodoxe, dar i a confesiunilor
i a denominaiunilor occidentale. De aceea, misiunea Bisericii trebuie abordat de o manier
exegetic, analiznd n perspectiv misionar textele evanghelice, scrierile pauline i ale celorlali
autori sacri din Noul Testament, cronologic cu evocarea marilor perioade ale misiunii cretine,
Bizanul, Roma, Reforma, perioada modern i cea actual animat de spiritul, de deschiderea
ecumenic, i analitic prin identificarea i enunarea problematicii misionare actuale n contextul
ecumenismului.
Ecumenism este termenul tehnic prin care este desmnat astzi in cretinism dorina de refacere a
unitii vizibile a cretinilor, pentru ca toi s fie una dup dorina i voina expres a Mntuitorului
Iisus Hristos exprimat n Rugciunea arhiereasc din grdina Ghetsimani. Etimologic cuvntul
ecumenism provine din limba greac, de la verbul okw a locui, mai exact de la okoumnh
locuit, - , perfectul medio-pasiv al verbului sus-menionat. n antichitatea greco-roman prin
okoumnh se nelegea lumea locuit, lumea civilizat, distinct de cei din afara granielor imperiale,
populaiile barbare.
Misiologia i Ecumenismul, ca tiin teologic, are strnse relaii cu disciplinele biblice, istoria,
exegeza i hermeneutica biblice.
Vechiul Testament i Noul Testament constituie de fapt temeiul misiunii cretine. Sfnta
Scriptur conine revelaia Dumnezeului Celui viu n istorie, mesajul i adevrul Su spiritual,
mntuitor pentru ntreaga umanitate, descoperit gradual unui om sau unei comuniti, respectiv
poporul evreu n contextul Vechiului Testament i deplin prin Iisus Hristos, tuturor oamenilor, n Noul
Testament.
Istoria bisericeasc universal i istoria Bisericilor locale sunt n strns legtur cu istoria
Bisericii. Astfel, istoria Bisericii este istoria misiunii cretine n timp. Istoria Bisericii este i istoria
cretinrii, a propoveduirii Evangheliei la diferite popoare, n diferite culturi. n perspectiv cretin,
istoria poate fi interpretat ca evanghelizare, convertire a popoarelor la Evanghelia lui Hristos.
Biserica este prezent azi pe toate continentele, datorit unui spirit i unei jertfe misionare cretine
exemplare. Dup ruptura nefireasc de la 1054, misiunea Bisericii este confesionalizat, i din
nefericire, existena unei activiti misionare confesionalizate duce la tensiuni ntre Biserici i chiar la
prozelitism.

20
Istoria Bisericii este i o istorie a misiunii cretine i una a ecumenismului, ca ncercare de
reconciliere a diverselor poziii teologice i refacere a unitii vizibile a cretinilor. Cu toate acestea,
istoria Bisericii nu a nsemnat un pact cu ereticii, ci o condamnare a nvturilor lor. Biserica
ortodox trebuie s manifeste n contextul cretin actual, un discernmnt deosebit, datorit
sincretismului religios propagat de anumite direcii n contextul globalizrii. De aceea, n perspectiv
misionar i ecumenic este necesar o cunoatere foarte realist i erudit a nvturii i vieii
Bisericii.
Istoria Bisericii conine perioada patristic, a cretinismului nedivizat, un capitol extraordinar de
teologie i via cretin, o baz ecumenic, o experien spiritual trinitar, prin vederea luminii
dumnezeieti necreate. Sfinii Prini sunt martorii Sfntului Duh care anim viaa Bisericii, exemplu
de slujire cu cuvntul i cu viaa a lui Hristos de-a lungul veacurilor. Triunghiul n care ei au nvat i
practicat teologia - Hristos-Revelaia / Biserica / lumea este valabil i n contextul de astzi.
Patrologia este foarte important pentru misiunea ortodox prin nelegerea sensurilor biblice
printr-o hermeneutic realist a Scripturii neseparat de Hristos ca relaie n credin, personal-
comunitar i existenial.
Teologia dogmatic este n strns relaie cu misiunea Bisericii. n perspectiva Ortodoxiei
misiunea nu se face doar pe baza Sfintei Scripturi, ci a Sfintei Scripturi n Tradiia Bisericii, iar un
capitol din Tradiie l reprezint formulele dogmatice i canonice ale Sinoadelor ecumenice, expresie a
credinei Bisericii ecumenice. Dogmele, formalizri ale datului revelat, reprezint un moment capital
n nelegerea i transmiterea credinei precum i a receptrii acesteia din generaie n generaie ca
nvtura cea dreapt i mntuitoare i experien duhovniceasc. Dogma implic pe lng cuvintele
ce contextualizeaz Revelaia n alt cultur, folosindu-se chiar de limbaje specifice ale acelei culturi
care sunt exprimate doar implicit n limbajul Revelaiei, i experiena comuniunii cu Dumnezeu prin
Duhul Sfnt. Expresia scripturistic Prutu-s-a Duhului Sfnt i nou (Fapte 15,28) red faptul c
Biserica este, aa cum a fgduit Mntuitorul Hristos, nvat de Dumnezeu prin Duhul Su. De
aceea, n perspectiv ortodox, nu exist contradicie ntre Sfnta Scriptur i dogmele Bisericii,
acestea din urm fiind o hermeneutic a Revelaiei divine n contextul misiunii Bisericii n istorie prin
care ntreaga lume este chemat la Evanghelie. Ideologiile, sectarismul, din nefericire, au fisurat n
unele spaii cretine edificiul dogmatic al Bisericii.
Morala i Spiritualitatea cretin au o deosebit nsemntate pentru viaa Bisericii. Fr via
moral i spiritual nu exist teolog. ntre cuvintele proclamate i viaa preotului trebuie s fie o
concordan deplin. Preotul ca misionar nu este n afara lumii. El trebuie s fie un ascet cu via
spiritual (post, rugciune) n orice mprejurare.
Catehetica/Omiletica au ca discipline teologice o importan deosebit pentru c misiunea
Bisericii se realizeaz i prin catehez i predic. Sfntul Pavel manifest o atitudine deosebit pentru
cei care se ocup cu nvtura. (Rom. 12,7; I Cor. 12, 28-29; Efes. 4,11; I Tim. 2,7; II Tim. 4,3). n
vocea preotului Bisericii trebuie s transpar glasul lui Hristos.
Liturgica. n Liturghie, n prezena la cult se realizeaz cel mai deplin misterul Bisericii. Prezena
credincioilor la rugciunea public, dup modelul vechi-testamentar sau cel cretin tradiional al
participrii ntregului popor al lui Dumnezeu la cultul divin reflect rspunsul pozitiv la invitaia lui
Dumnezeu de a-I fi ascultate glasul i voina. Poporul cretin este chemat la Biseric, n zilele de
srbtoare, la ntlnirea cu Dumnezeu. Credincioii vin la cultul divin ce este ncununat de Sfnta
Liturghie s se ntlneasc cu Dumnezeu.
Dreptul canonic este important pentru misiunea Bisericii pentru c n perspectiv istorico-
administrativ el reflect organizarea Bisericii iar n perspectiv dogmatico-spiritual el fixeaz

21
graniele adevrului cretin drept i mntuitor i ale prezenei harului n Biserica sacrament al
mpriei lui Dumnezeu n lume. Sectarismul ca proces de tergere a memoriei istorice i refuz al
Bisericii ca instituie a mntuirii i loc al experienei spirituale cretine respinge canoanele.
Perspectiva ecumenic nu pooate eluda, de asemenea, canoanele Bisericii
Istoria, filosofia i teologia religiilor sunt n relaie strns cu Misiologia i Ecumenismul ca
disciplin teologic pentru c, de fapt, misiunea cretin, n sensul clasic, este actul de botezare a
popoarelor necretine cu filosofiile i religiile lor; cunoscnd religia, filosofia religiilor actuale se
poate dialoga i demonstra superioritatea cretinismului (ca religie absolut n perspectiva filosofic
hegelian sau n perspectiva teologic a Revelaiei). n contextul actual exist un moratoriu al misiunii
cretine, pentru c unele poziii stimulate de studiile aferente acrediteaz ideea c religia este o creaie
a omului. Misiologia i Ecumenismul ca disciplin teologic are strnse legturi cu cultura timpului,
cu celelalte tiine; filosofie, psihologie, sociologie, cu imaginea lumii structurat de tiinele actuale
pentru c sensul misiunii Bisericii este de a-i aduce la Hristos pe toi cei care ontologic i sacramental
sunt ai Si (inclusiv cei botezai, care nu sunt totdeauna mdulare vii ale Bisericii). A mprti harul
Sfintelor Taine nu este o practic oarecare, ci exerciiul ncorporrii oamenilor n Biserica
Dumnezeului Celui viu, stlp i temelie a adevrului (I Tim. 3,15), o invitaie la comunicare
interuman, o ans de ptrundere n mpria lui Dumnezeu.
Literatura misiologic este vast i putem spune c ea se ntinde pe dou milenii de misiune
cretin. Sfnta Scriptur i Sfnta Tradiie sunt principalele izvoare al Misiologiei ortodoxe. Totui,
primele cursuri de Misiologie n sens academic, sistematic apar n Apus, la protestani. n anul 1590,
Adrian Saravia, profesor la Universitatea Leyden editeaz un prim curs de Misiologie. Fr.
Schleiermacher, care teoretizeaz faptul c la originea religiei este sentimentul, introduce Misiologia
ca disciplin teologic la 1830. n 1864, Karl Graul pred un curs de misiologie la Universitatea din
Erlangen. Gustav Warneck de la Universitatea Mnster din Germania este teoreticianul propriu-zis al
Misiologiei protestante. Aceast structurare a Misiologiei ca disciplin teologic mai nti la
protestani este un rspuns la misionarismul romano - catolicilor. Lumea catolic va rspunde i ea la
aceste interpelri protestante prin coli de Misiologie i prin Misiologia ca tiin teologic propriu-
zis. Robert Streit i Joseph Schmidlin sunt considerai primii misiologi consacrai n Biserica Romano
Catolic (sfritul secolului al XIX-lea). Un alt misiolog important catolic este Pierre Charles de la
Universitatea Louvain (Belgia) care a dezvoltat conceptul misiologic plantatio ecclesiae.
ns precursori n istoria Bisericii ai Misiologiei ca tiin pot fi considerai Eusebiu de Cezareea
cu lucrarea sa Istoria Bisericeasc. Un alt reper pentru misiunea cretin este i Toma dAquino cu
lucrarea sa Summa contra Gentiles sau Raymond Lullus.
n Biserica Ortodox Romn, Misiologia apare ca disciplin n perioada interbelic, n
nvmntul teologic universitar. Cteva referine misiologice din literatura teologic romneasc sunt
urmtoarele :
- Vasile Ispir, ndrumarea misionar a Bisericii ortodoxe, Bucureti, 1929 ;
- Pr. Prof. Dr. Dumitru Radu (coord.), ndrumri misionare, Bucureti, 1986;
- Pr. Prof. Ion Bria, Credina pe care o mrturisim; Bucureti, 1987; Teologie dogmatic i
ecumenic, Bucureti, 1999; Viitorul Ortodoxiei, Bucureti, 1989; Liturghia dup Liturghie. O
tipologie a misiunii apostolice i mrturiei cretine azi, Editura Athena, Bucureti, 1996;
Ortodoxia n Europa. Locul spiritualitii romne, Trinitas, Iai, 1995; Dicionar de Teologie
Ortodox, Bucureti, 1994;
- Metropolitan Daniel Ciobotea, Confessing the Truth in Love. Orthodox Perceptions of Life,
Mission and Unity, Trinitas, Iai, 2001;

22
- I.P.S. Antonie Plmdeal, Ca toi s fie una, Bucureti, 1979; Biserica slujitoare, Sibiu, 1986;
- Pr. Gheorghe Petraru, Ortodoxie i prozelitism, Trinitas, Iai, 2000;
- P.S. Grigorie Coma, n slujba misionarismului ortodox, Arad, 1931.
- Pr. Prof. Dr. Nicolae Achimescu, Noile micri religioase, Limes, Cluj-Napoca, 2002;
- Episcop Grigore Leu Botoneanul, Confesiuni i secte. Studiu istoric misionar, Bucureti,
1929;
- Episcop Grigorie Coma, Cheia sectelor din Romnia, Arad, 1930;
- Al. Constantinescu, Sectologie. Istoricul i combaterea sectelor din Romnia, Bucureti, 1943;
- Nechifor Crainic, Sfinenia, mplinirea umanului, Trinitas, Iai, 1993;
- Pr. P. Deheleanu, Manual de sectologie, Arad, 1948 ;
- Diac. Prof. P.I. David: Manual de sectologie; Bucureti, 1994; Invazia sectelor vol.1-3,
Bucureti, 1997 Constana 2000; Ecumenismul. Un factor de stabilitate n lumea de astzi,
Editura Gnosis, Bucureti, 1998 ;
- Arhim. Ilie Cleopa, Cluz spre cunoaterea i aprarea credinei ortodoxe, Editura
Credina strmoeasc, 2000 ;
- Prof. Dr. Vasile Miftode (coord.), Dimensiuni ale asistenei sociale, Editura EIDOS, Botoani,
1995;
- Pr. Ion Vicovan, Dai-le voi s mnnce! Filantropia cretin - Istorie i spiritualtate, Trinitas,
Iai, 2001;
- Diac. Ioan I. Ic jr. i Germano Marani (coord.), Gndirea social a Bisericii. Fundamente,
documente, analize, perspective, Editura Deisis, Sibiu, 2002;
- Pr. Prof. Ioan G. Coman, i Cuvntul Trup s-a fcut. Hristologie i Mariologie patristic,
Timioara, 1993;
- Pr.prof. Constantin Galeriu, Sfntul Apostol Pavel n slujba Evangheliei, n rev. B.O.R., nr.
5-6/1978;
- Prof. Grigorie Marcu, Saul din Tars, Sibiu, 1939;
- Ep. Ioan Mihlan, Preoia Mntuitorului Hristos i preoia bisericeasc, Oradea, 1993;
- Pr. Prof. Vasile Mihoc, Unitatea cretinilor n Hristos i prin Biseric dup Epistola ctre
Efeseni a Sfntului Apostol Pavel, n rev. Mitropolia Ardealului, 1-3/1976;
- Mitrop. Nicolae Mladin, Ascetica i mistica paulin, Deisis, Sibiu, 1996;
- Pr. Prof. Dumitru Popescu, (coord.), tiin i Teologie. Preliminarii pentru dialog, Bucureti,
2001; Idem, Hristos, Biseric, Societate, EIBMBOR. Bucureti, 1998; Idem, Ortodoxie i
contemporaneitate, Editura Diogene, Bucureti, 1996;
- Prof. Teodor M. Popescu, Sfntul Pavel, Apostolul neamurilor, n rev. Studii Teologice, 7-
8/1951; Idem, Biserica i cultura, Bucureti, 1996;
- Pr. Prof. Dumitru Gh. Radu, Caracterul eclesiologic al Sfintelor Taine i problema
intercomuniunii, n Ortodoxia, 1-2/1978;
- Dr. Petru Rezu, Curs de Teologie fundeamental, Caransebe, 1942;
- Ioan Gh. Savin, Aprarea credinei. Tratat de Apologetic, Anastasia, Bucureti, 1996; Idem,
Mistica i ascetica ortodox; Mistica apusean, Sibiu, 1996;
- Pr.Sabin Verzan, Sfntul Apostol Pavel, Bucureti, 1996;
Studiile de specialitate din revistele teologice ale Patriarhiei Romne cuprind o bogat literatur
misionar. ntre acestea menionm :
- Pr. Prof. Dr. Dumitru Stniloae, Chipul evanghelic al lui Iisus Hristos, Sibiu, 1991; Teologia
Dogmatic Ortodox, vol 1-3, Bucureti, 1978; Ascetic i mistic cretin sau Teologia vieii

23
spirituale, Cluj-Napoca, 1993; Spiritualitatea ortodox, (Teologia moral Ortodox vol. III, )
Bucureti 1981; Spiritualitate i comuniune n Liturghia ortodox Craiova, 1986:
- Dr. Petru Rezu, Teologia ortodox contemporan, Timioara, 1989;
- Pr. Prof. Corneliu Srbu, Teologia fundamental, Oradea, 2001z,
- Pr. Prof dr. Ioan G. Coman, Patrologie, Bucureti, 1956; Patrologie, vol. I-III, Bucureti,
1984-1988;
- Pr. Prof.dr. Mircea Pcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Romne, vol. I-III, Bucureti, 1980;
- Pr. Prof. Ioan Rmureanu, Pr. Prof. Milan esan, Pr. Prof. Teodor Bodogae, Istoria
bisericeasc universal, vol. I-II, Bucureti, 1987, 1993;
- Colecia Prini i Scriitori Bisericeti care apare la Bucureti ncepnd cu anul 1979
cuprinde valorase opere patristice de o maxim deschidere misionar.
- Filocalia vol.1-12, traducere de Pr.prof. Dumitru Stniloae sunt deosebit de importante pentru
mrturia cretin de astzi, pentru nelegerea mistagogic a credinei cretine.
Dicionare, Enciclopedii, Manuale :
- Dictionnaire encyclopedique de la Bible, Brepols, 1987;
- World Biblical Commentary, vol. 1-52, General Editors, B. Metzger, D. Hubbard, G. Barker,
Thomas Nelson Publisher, Nashville;
- Jan A.B. Jongeneel, Philosophy, Science and Theology of Mission in the 19th and 20th
Centuries, vol. 1-2, Peter Lang, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, New- York, Paris, Wien,
1995, 1997;
- Classic Texts in Mission & World Christianity, edited with introductions by Norman E.
Thomas, Orbis Books, Maryknoll, New-York, 1996;
- Dictionary of Mission. Theology, History, Perspectives, Edited by Karl Muller, SVD, Theo
Sundermeier, Stephen B. Bevans, SVD, Richard H. Bliese, Orbis Books Maryknoll, New-
Yorrk, 1998;
- Missiological Education for the 21st Century, Orbis Books, Maryknoll, New-York, 1996;
- Dictionary of the Ecumenical Movement, Geneva/Grand Rapids, 1991;
- Les Conciles Oecumniques, vol. 1-3, sous la direction du G. Alberigo, Cerf, Paris, 1994;
- Lexicon der Sekten, Sondergruppen und Weltanschauungen. Fakten, Hintergrunde, Klarungen,
Herder, Freiburg, Basel, Wien, 1990;
- A History of the Ecumenical Movement, 1517-1948, edited by Ruth Rouse and Stephen
Charles Neill, SPCK, London, 1967;
- Okumene Lexikon. Kirchen, Religionen, Bewegungen, Lembeck-Knecht, Frankfurt am Main,
1987;
- World Christian Encyclopedia. A Comparative Study of Churches, Edited by David B. Barret,
Oxford University Press, Oxford, New-York, 1982;
- Orthodox Visions of Ecumenism. Statements, Messages and Reports, compiled by G. Limouris,
WCC, Geneva, 1994;
- The Orthodox Church in the Ecumenical Movement. Documents and Statements, 1902-1975,
WCC, Geneva, 1983;
- Martyria Mission. The Witness of the Orthodox Church Today, Edited by Ion Bria, WCC,
Geneva, 1980;
- Churches Respond to BEM. Official Responses to the Baptism, Eucharist and Ministry. Vol. 1-
6, WCC, Geneva, 1987;

24
- Histoire du Christianisme des origines nos jours, Vol.1-14, Sous la direction du Jean-Marie
Mayeur, Charles et Luce Pietri, Andr Vauchez, Marc Venard, Descle, Paris, 1990---;
- Dictionnaire de Thologie fondamentale, Bellarmin/Cerf, Montreal/Paris, 1992;
- Mysterium Salutis. Dogmatique de lHistoire du Salut, vol. 1-15; Les ditions du Cerf, Paris,
1969---;
- Dictionnaire de Spiritualit, Asctique et Mystique, Beauchesne, Paris;
- New Directions in Mission and Evangelisation, vol. 1-3, Edited by James Scherer, Stephen
Bevans, Orbis Books, Maryknoll, New-York, 1992---;
- Histoire des Dogmes, sous la direction de Bernard Sesbo, vol.1-4, Descle, Paris, 1994-
1996;
- Jaroslav Pelikan, The Christian Tradition. A History of the Development of Doctrine, vol. 1-5,
The University of Chicago Press, Chicago and London, 1971-1989.
Cri, Studii :
- Pr. Dr. Antonios Alevizopol, Ortodoxia n faa sectelor, traducere de Pr. Ion Buga, Symbol,
Bucureti, 1993;
- Stphane-Marie Barbellion, Les preuves de lexistence de Dieu, Cerf, Paris, 1999;
- Joseph Dore (sous la direction de), Introduction ltude de la thologie, vol. 1-3, Descle,
Paris, 1991;
- Richard Bergeron, Le cortge des fous de Dieu. Un chrthien scrute les nouvelles religions,
ditions Paulines, Apostolat des ditions, Montreal, Paris, 1990;
- Charles Andre Bernard, Trait de thologie spirituelle, Cerf, Paris, 1986; Idem, Le Dieu des
mystiques, Cerf, Paris, 1994;
- Denis Biju-Duval, Le Psychique et le Spirituel, ditions de lEmmanuel, Paris, 2001;
- Klauspeter Blaser, La thologie au XX-me sicle. Histoire-Dfis-Enjeu, Lge dHomme,
Lausanne, 1995;
- Johannes Blaw, LApostolat de lglise. Esquisse dune thologie biblique de la mission,
Delachaux et Niestl, Paris, 1968;
- Boris Bobrinskoy, Le Mystre de la Trinit, Cerf, Paris, 1986; Idem, mprtirea Sfntului
Duh, trad. Mriuca i Adrian Alexandrescu, Bucureti, 1999; Idem, Taina Bisericii, traducere
Vasile Manea, Patmos, Cluj-Napoca, 2002; David Bosch, Transforming Mission. Paradigm
Shifts in Theology of Mission, Orbis Books, Maryknoll, New-York, 1991; Idem, Dynamique de
la mission chrtienne. Histoire et avenir des modeles missionnaires, Haho-Karthala-Labor et
Fides, Lome, Paris, Geneve, 1995;
- Louis Bouyer, Du mystre a la mystique, O.E.I.L., Paris, 1986;
- Pr. Prof. John Breck, Puterea Cuvntului n Biserica dreptmritoare, trad. De Monica
Herghelegiu, Bucureti, 1999;
- Peter Brown, ntemeierea cretinismului occidental. Triumf i diversitate, 200-1000 d. Hr. ,
traducere Hans Neumann, Polirom, Iai, 2002;
- C. S. Calian, Theology without Boundaries. Encounters of Eastern Orthodoxy and Western
Tradition, John Knox Press, Louisville, 1992;
- Andr Chevalier, La paroisse post-moderne, ditions Paulines et Mediaspaul, Montreal, Paris,
1992;
- Y.M.-J. Congar, Sacerdoce et lacat. Devant leurs tches dvanglisation et de civilisation,
Cerf, Paris, 1962;
- Avery Dulles SJ, Models of Revelation, Orbis Books, Maryknoll, New-York, 1992;

25
- Jacques Dupuis, Vers une thologie chrtiene du pluralisme religieux, Cerf, Paris, 1997;
- Jean-Claude Eslin, Dumnezeu i puterea. Teologie i politic n Occident, traducere de Tatiana
Petrache i Irina Floare, Anastasia, Bucureti, 2001;
- Paul Evdokimov, LOrthodoxie, Neuchatel, Paris, 1965; Idem, Arta icoanei. O teologie a
frumuseii, traducere de Grigorie i Petru Moga, Editura Meridiane, Bucureti, 1992;
- Karl Christian Felmy, Dogmatica experienei eclesiale. nnoirea teologiei ortodoxe
contemporane, trad. Pr. Prof. Ioan Ic, Editura Deisis, Sibiu, 1999;
- Rino Fisichella, La Revelation et sa credibilite. Essai de thologie fondamentale,
Bellarmin/Cerf, Montreal/Paris, 1989;
- Rosino Gibellini, Panorama de la thologie au XX e sicle, Traduction de litalien par
Jacques Mignon, Cerf, Paris, 1994;
- Rene Girault, Construire lglise une, Descle de Brouwer, Paris, 1990;
- Ieromonah Alexander Golitzin, Mistagogia. Experiena lui Dumnezeu n Ortodoxie, traducere
diac. Ioan I. Ic jr. Editura Deisis, Sibiu, 1998;
- Kurt Hutten, Le monde spirituel des sectaires, Delachaux et Niestle, Neuchatel, 1965; Idem,
Seher, Grubler, Enthusiasten. Das Buch des traditionellen Sekten und religiosen Bewegungen,
Quell Verlag, Stuttgart, 1989;
- Roger Ikor, Les sectes: tat durgence, Albin Michel, Paris, 1995;
- Eberhart Jngel, Dieu, Mystre du monde. Fondement de la thologie du Crucifi dans le debat
entre thisme et athisme, vol.1-2, traduit dallemand sous la direction de Horst Hombourg,
Cerf, Paris, 1983;
- J. Hubert Kane, Christian Missions in Biblical Perspective, Baker Book House, Grand Rapid,
Michigan, 1976;
- Walter Kasper, Jesus le Christ, Cerf, Paris, 1976; Idem, Theologie und Kirche, Grunewald,
Mainz, 1987; Idem, Le Dieu des chrtiens, traduit dallemand par Morand Kleiber, Cerf, Paris,
1985;
- Archbishop Aram Keshishian, Orthodox Perspective on Mission, Regnum Books, Oxford,
1992;
- Charles H. Kraft, Anthropology for Christian Mission, Orbis Books, Maryknoll, New-York,
1996;
- Basile Krivocheine, n lumina lui Hristos. Sfntul Simeon noul Teolog. Viaa, spiritualitatea,
nvtura, trad de pr. Conf. Vasile Leb i ierom. Gh. Iordan, Bucureti, 1997;
- Hans Kng, Une Thologie pour le troisime millnnaire. Pour un nouveau dpart
oecumnique, traduit dallemand par J. Feisthauer, Seuil, Paris, 1989; Idem, Le Christianisme.
Ce quil est et ce quil est devenu dans lhistoire, traduit dallemand par Joseph Feisthauer,
Seuil, Paris, 1999; Idem, Dieu existe-t-Il? Rponse a la question de Dieu dans les temps
modernes, Seuil, Paris 1981;
- Joseph Laloux, Manuel dinitiation a la sociologie religieuses, ditions Universitaires, Paris
VI, 1967;
- Rene Latourelle, Thologie, Science du salut, Descle de Brouwer, Bellarmin, Bruges, Paris,
Montreal, 1968;
- Keneth Scott Latourette, A History of the Expansion of Christianity, vol. 1-7, Zondervan
Publishing House, Grand Rapids, 1976;
- Vladimir Lossky, Teologia mistic a Bisericii de Rsrit, trad. Pr. Vasile Rduc, Editura
Anastasia, Bucureti, 1992; Idem, Introducere n teologia ortodox, n romnete de Lidia i

26
Remus Rus, Editura enciclopedic, Bucureti, 1993; Idem, Vision of God, The Faith Press,
Bedfordshire, 1973;
- Andrew Louth, Desluirea Tainei. Despre natura Teologiei, traducere i postfa Mihai
Neamu, Editura Deisis, Sibiu, 1999;
- Jean Meyendorf, Unit de LEmpire et divisions des Chrtiens, Les ditions du Cef, Paris,
1993; Idem, Teologia bizantin. Tendine istorice i teme doctrinare, traducere din limba
englez de pr. Conf. Alexandru Stan, Bucureti, 1996; Idem, Hristos n gndirea cretin
rsritean, traducere din limba englez de pr. Prof. Nicolai Buga, Bucureti, 1997;
- Karl Muller, Mission Theology. An Introduction, Steyler Verlag, Nettetal, 1987;
- Stephen Neill, A History of the Christian Missions, Penguin Books, Harmandsworth, 1986;
- Leslie Newbegin, The Gospel in a pluralist Society, Grand Rapids, Geneva, 1994;
- Gerald OCollins, Fundamental Theology, Paulist Press, New-York, Mahwah, 1986;
- Thomas Ohm OSB, Faites des disciples de toutes les nations. Thorie de la mission, vol. 1-3,
traduit dallemand par Dom Germain Varin OSB et Andr Decamps, ditions Saint-Paul,
Paris, 1964-1967; Idem, Les principaux faits de lhistoire des missions, Casterman, Paris,
1961;
- Dr. Damaskinos Papandreou, Mitropolitul Elveiei, Sfntul i Marele Sinod al Ortodoxiei:
Tematic i lucrri pregtitoare, traducere din limba francez de Pr. Nicolae Dasclu, Trinitas,
Iai, 1998;
- Pre Justin Popovitch, Philosophie Orthodoxe de la verit. Dogmatique de lglise Orthodoxe,
vol. 1-5, Lge dHomme, Paris, 1992; Idem, Omul i Dumnezeul-Om, studiu introductiv i
traducere de pr. Prof. Ioan Ic i diac. Ioan I. Ic jr. Editura Deisis, Sibiu, 1997;
- Karl Rahner, Trait fondamental de la foi, traduction de Gwendoline Jarczyk, Centurion, Paris,
1994;
- Konrad Raiser, Ecumenism in Transition. A paradigm Shift in the Ecumenical Movement,
WCC Publications, Geneva, 1994;
- Jean Rigal, Le courage de la mission, Cerf, Paris, 1986; Idem, Preparer lavenir de lglise,
Cerf, Paris, 1990;
- Gerhard Rosenkranz, Die Christliche Mission, Geschichte und Theologie, Chr. Kaiser Verlag,
Munchen, 1977;
- Lamin Saneh, Translating the Message. The Missionary Impact on Culture, Orbis Books,
Maryknoll, New-York, 1997;
- Julio H. de Santa Ana, LOecumnisme, traduit de lespagnol par Ana Brun, Les ditions du
Cerf, Paris 1993;
- Edward Schillebeecks, Christ. The Experience of Jesus as Lord, translated by John Bowden,
Crossroad, New-York, 1990; Idem, Jesus. Die Geschichte von einem Lebenden, Herder,
Freiburg, Basel, Wien, 1992; Idem, Lhistoire des hommes, recit de Dieu, Cerf, Paris, 1992;
- Edmund Schlink, Okumenische Dogmatik, Vandenhoek und Ruprecht, Gottingen, 1985;
- Alexander Schmemann, Church, World, Mission, St. Vladimir Seminary Press, Crestwood,
New-York, 1979; Idem, Din ap i din Duh, traducere pr. Ioan Buga, Editura Symbol,
Bucureti, 1992; Idem, Euharistia, Taina mpriei, traducere, pr. Boris Rduleanu, Editura
Anastasia, Bucureti, 1993; Idem, Introducere n teologia liturgic, traducere Ierom. Vasile
Brzu, Sophia, Bucureti, 2002;
- Christoph von Schnborn, Oamenii, Biserica, ara. Cretinismul ca provocare social,
traducere de Tatiana Petrache, Rodica Neoiu, Anastasia, Bucureti, 2000;

27
- Donald Senior, C.P/Carrol Sthulmueller, C.P., The Biblical Foundations for Mission, Orbis
Books, Maryknoll, New-York, 1999;
- Mitropolitul Serafim, Isihasmul. Tradiie i cultur romneasc, Editura Anastasia, Bucureti,
1994;
- Andr Seumois, Introduction la Missiologie, Fribourg, 1952;
- Michel Shooyangs, Droits de lhomme et tchnocratie, C.L.D. Chambray, 1982;
- Tomas Spidlik, Spiritualitatea Rsritului cretin, I, Manual sistematic, II, Rugciunea,
traducere diac. Ioan I. Ic jr. Deisis, Sibiu, 1997, 1998;
- James Stamoulis, Eastern Orthodox Mission Theology, foreword by John Meyendorf, Orbis
Books, Maryknoll, New-York, 1986;
- George Tavard, LOecumenisme, PUF, Paris, 1994;
- Robert Tessier, Deplacements du sacr dans la societ modrne: culture, politique, economie,
ecologie, Bellarmin Quebec, 1994;
- Philipe Thiry, Lexistence de Dieu. Les Arguments de lagnosticisme, de lathisme, et de le
thisme, Presses Universitaires de Namur, 1996;
- J.M.R. Tillard, glise dglises. Leclssiologie de la communion, Cerf, Paris, 1987;
- Mitropolit Emilianos Timiadis, Preot, parohie, nnoire, trad. De Paul Brusanowschi, Sofia,
Bucureti, 2001;
- Thomas F. Torrance, Science theologique, PUF, Paris, 1990;
- Jean Vernette, Les Sectes, PUF, Paris, 1990; Idem, Le Nouvelle Age, Tequi, Paris, 1990; Idem,
Jesus au peril des sectes. Esoterisme, gnoses et nouvelle religiosit, Descle, Paris, 1990;
- Antoine Vergote, Religion, foi, incroyance. Etude psychologique, Pierre Mardaga diteur,
Bruxelles, 1987;
- J. Verkuyl, Contemporary Missiology. An Introduction, Grand Rapids, Michigan, 1978;
- W. A. Wissert Hooft, Lglise face au syncrtisme, Labor et Fides, Geneve, 1963;
- Hans Waldenfels, Manuel de thologie fondamentale, traduction dallemand par Olivier Depre
et Claude Geffre, Cerf, Paris, 1990;
- Bryan Wilson, Religion in Sociological Perspective, Oxford/New-York, 1982;
- Anastasios Yanoulatos, The purpose and Motive of Missions, International Review of Missions
(215), July, 1965; Idem, Orthodox Mission. Past, Present, Future, n Your Will Be Done.
Orthodoxy in Mission, Edited by George Lemopoulos, Tertios Katerini, WCC Geneva, 1989;
- Jean Zizioulas, LEucharistie, lvque et lglise durant les trois premieres sicles, traduit du
grec par Jean-Louis Palierne, Descles de Brouwer, Paris, 1994; Idem, Ltre ecclsial, Labor
et Fides, Geneve, 1981.

28
Capitolul II

Istoria i perspectiva misiunii ortodoxe

O istorie cuprinztoare asupra lucrrii misionare realizat de Biserica Ortodox de-a lungul
veacurilor nu exist. Foarte multe perioade ale misiunilor ortodoxe n lume au rmas nedescoperite.
Cu certitudine, o lucrare cu pretenii de eshaustivitate asupra trecutului misionar al Ortodoxiei ar trebui
s cuprind multe volume. n stadiul actual, chiar dac nu exist informaii pentru un studiu istoric al
misiunilor ortodoxe, se impune cel puin sintetizarea unei teologii misionare pe care o ofer trecutul.
Trecutul misionar ortodox reprezint o zon ce poate oferi exemplu i inspiraie pentru actuala lucrare
misionar a Bisericii. Din acest trecut se pot extrage principii ale misiunii ortodoxe care s regleze
practicile misionare curente. Avnd n vedere c Tradiia n Biserica Ortodox este mult mai mult
dect un concept teoretic, raportarea metodologic, principial i cu rol exemplificator la lucrarea
misionar trecut a Bisericii chiar se impune.
Biserica Ortodox n viziunea multora nu a fost interesat de misiune. ntr-adevr, att
datorit unei raportri diferite n comparaie cu Apusul cretin fa de organizarea politic, ct i n
urma unei nelegeri specifice asupra catolicitii sale, ea s-a definit mereu printr-o viziune diferit
asupra universalitii comunitii ecleziale. De aceea s-a creat n timp, n concepia multora, imaginea
unei Biserici Ortodoxe lipsit de rvn misionar, fr nici un interes pentru convertirea celor din afara
ei i fr preocupri explicite nspre extinderea rspndirii sale jurisdicionale.
Cu toate acestea, modul n care se prezint Ortodoxia zilelor noastre prin Bisericile locale,
avnd elemente definitorii particulare dar i aflndu-se permanent n comuniune, evideniaz o altfel
de realitate. Exist Ortodoxia greac, slav, latin, caucazian, arab, african, occidental sau nord-
european. Aceast diversitate cu certitudine evideniaz o deschidere geografic, universal a
Ortodoxiei. Extinderea calitativ i cantitativ a Ortodoxiei azi constituie tocmai rezultatul i rodul
unei intense activiti misionare, care are n Biserica Ortodox un caracter foarte complex i particular.
Aa cum se prezint azi geografic i cultural Ortodoxia se constituie poate n cea mai evident dovad
c ea nu a pierdut niciodat perspectiva misionar. O retrospectiv asupra istoriei Ortodoxiei va arta
c ntotdeauna vocaia i lucrarea misionar au fost un element definitoriu al fiinei Bisericii.
Ontologic, misiunea este o exigen a vieii ecleziale inseparabil de aceasta.

a.1 Misiunea n perioada post-apostolic


O prim perioad clar definit n istoria misiunii i a vieii Bisericii este cea post-apostolic i
pre-constantinian. nc de la naterea Bisericii n ziua Cincizecimii aceasta a fost trimis cu o misiune
clar n lume. Cei care deveniser mdulare ale Bisericii erau trimii ca martori ai lui Hristos din
Ierusalim pn la marginile pmntului (Faptele Apostolilor 1, 8). Misiunea Bisericii era s cheme la
unitate ntrega lume. Dac amestecarea limbilor la momentul Babilonului vetero-testamentar a dus la o
mprire a oamenilor, acum, ziua de natere a Bisericii cheam prin limbile de foc ale Duhului
Sfnt la unitate pe toi cei odat mprtiai pe faa ntregului pmnt.
Realitatea c adresabilitatea chemrii misionare a Bisericii este universal se poate cu
uurin observa din cuvintele poruncii Mntuitorului: Mergnd, nvai toate neamurile... (Matei
28, 19). Dumnezeu propovduit n vremea Vechiului Testament evreilor, acum se relev ca un Tat nu
doar al fiilor lui Israel ci al tuturor oamenilor (Faptele Apostolilor 10, 36). Adresabilitatea universal
a misiunii Bisericii este direct legat de universalitatea mntuirii n Iisus Hristos. Iar chemarea

29
misionar este a Bisericii n integralitatea ei, prin aceasta nelegndu-se c fiecare membru al ei se
impune s lucreze contient aceast trimitere de natur misionar.
Pn la momentul Edictului de la Mediolanum (313) misiunea Bisericii s-a manifestat
metodologic ndeosebi prin predicarea oral a Evangheliei. Acestei lucrri i s-a adugat ns i
mrturia (martyria) mplinit prin martiraj, prin suferin. n contextul puternicelor prigoniri mpotriva
cretinismului, n aceste prime veacuri de istorie cretin activitatea misionar s-a realizat i prin
mrturisirea vieii, prin modul de via i faptele mplinite n numele Evangheliei lui Hristos. Cretinii
au tiut i au mplinit n propria lor via chemarea potrivit creia lor li s-a druit, pentru Hristos, nu
numai s cread n El, ci s i ptimeasc pentru El (Filipeni 1, 29). A fost o mpletire deplin a
Evangheliei trite i a celei predicate prin cuvnt. Mai mult, datorit persecuiilor, unii au mrturisit
nvtura lui Hristos prin nsi jertfa vieii lor. Muli au devenit din martori ai lui Hristos (Faptele
Apostolilor 1, 8) martiri ai lui. Aadar, activitatea misionar a Bisericii mbin mrturia i jertfa. nsi
viaa liturgic a comunitilor este puternic concentrat n jurul mormintelor martirilor i al moatelor
lor care devin loc de adunare al cretinilor.
De asemenea, n aceast perioad, contextul progonirilor a determinat consolidarea
caracterului eshatologic al vieii cretine. Neavnd reazem, linite i aezare n vremurile i lumea de
atunci, cretinii i-au ndreptat mai mult ndejdea spre zilele de la sfrit, spre mpria eshatologic.
tiind c aici pe pmnt nu au cetate stttoare (Evrei 13, 14) cretinii respectau prevederile
rnduielilor lumii n care triau i care nu intrau n opoziie cu credina lor dar triau nti de toate
pentru cetenia cereasc pe care o moteniser prin Hristos. i aceste realiti au susinut misiunea
Bisericii att prin mrturia cuvntului ct i prin mrturia vieii ncununat, dac era nevoie, n
martiraj.

a.2 Misiunea n perioada post-constantinian


Un alt moment de cotitur n ceea ce privete i istoria misiunii Bisericii este cel de dup
Constantin cel Mare i edictul su de acceptare a cretinismului. Printr-o mutaie major, Biserica se
afl n situaia libertii de exprimare i de mplinire a misiunii sale, statul i legile lui fiindu-i
favorabile. Mai mult dect un context prielnic misiunii Bisericii, Constantin deschide calea nspre un
imperiu cretin n cadrul cruia politica de stat consider apartenena cetenilor la cretinism o
ingerin a bunului mers al vieii din interiorul granielor imperiale, i nu numai. Prin ridicarea noii
capitale la Constantinipol mpratul sugereaz cu claritate nevoia rezidirii imperiului pe o nou
fundaie care va fi eminamente cretin. Se nate ceea ce istoria numete simfonia bizantin.
Biserica nu numai c este protejat de imperiu ci, mai mult, intr n structura politic a statului care o
vede ca un element esenial al sistemului politic imperial. La rndul ei, Biserica pomenete n
rugciunile ei pe conductorii politici i i recunoate mpratului Constantin, cel ntocmai cu
Apostolii dreptul de a hotr n anumite aspecte privind viaa bisericeasc. Conlucrarea armonioas
ntre puterea bisericeasc, ce se ocup de lucrurile dumnezeieti, i cea mprteasc, ce se ocup de
ordinea lucrurilor omeneti, ajunge la un stadiu de ntreptrundere att de adnc nct nu se mai pot
concepe una fr cealalt, n ciuda faptului c fiecare dintre acestea i are rolul i domeniul
jurisdicional aparte. Cu toate acestea, Biserica nu se amestec n politic iar statul, dei se implic n
alegerea patriarhului, nu a putut s constrng la compromisuri Biserica.
Momentul acestei conlucrri simfonice ntre Biseric i Imperiul bizantin a avut profunde
implicaii asupra misiunii. Prezena mpratului va da unor hotrri ecleziale caracter universal, chiar
dac lipsea o reprezentare episcopal din ntreaga lume cretin. Este cazul, de exemplu, al primului
sinod ecumenic de la Niceea la care papa Romei a fost reprezentat doar de doi preoi i din ntrega

30
parte apusean a imperiului au fost prezeni la sinod doar patru episcopi. Lucrarea misionar a
Bisericii va fi puternic sprijinit de puterea politic, aceasta asumndu-i crezul Bisericii i protejndu-
l n faa nvturilor eretice care erau privite ca un pericol nu doar pentru Biseric ci i pentru unitatea
imperiului. Aa cum va fi evideniat n cele ce urmeaz cu referire la descrierea misiunii bizantine,
sprijinirea Bisericii de ctre statul bizantin va oferi un puternic impuls misiunii comunitii ecleziale
att n interiorul imperiului ct i n afara lui.
Deoarece s-a ajuns la folosirea unei formule care susine c nu exist Biseric fr mprat
dar nici stat fr Biseric, se cuvine a explica limitele i aspectele negative ale acestei simfonii
Biseric-stat. nti de toate, nu de puine ori Biserica a fost nevoit s sancioneze puterea statal n
condiiile n care aceasta nu pstra dreapta credin sau cuta s i impun autoritatea n sfera
jurisdicional eclezial. Aa s-a ntmplat n cazul mprailor arieni i iconoclati sau n situaii
precum cea a sinodului florentin (1438-1439) care cuta s altereze dreapta credin sub presiunea
unor ingerine politice date de pericolul n care se afla imperiul. Biserica a avut ntotdeauna o putere
corectiv asupra acestei simfonii bizantine reuind s pstreze caracterul ei autentic.
Uneori ns, n privina lucrrii sale misionare, Biserica a avut de suferit de pe urma acestei
aliane cu statul bizantin. Siria i Egiptul, comuniti aflate la marginea imperiului au acceptat,
potrivit unor istorici, monofizismul i nestorianismul i datorit faptului c hotrrile sinoadelor
ecumenice care le-au combtut au fost ratificate de mpraii bizantini, dreapta credin aprnd n
ochii lor ca o doctrin imperial care li se impune. Un alt exemplu este cel al persecutrii cretinilor de
ctre peri i arabi, acest fapt datorndu-se nu att credinei cretinilor ct alianei lor cu mpratul
bizantin. Aceste defavoruri aduse misiunii Bisericii prin aliana ei cu statul bizantin arat c aceast
simfonie, care a avut nu de puine ori o evoluie inegal i un caracter instabil, nu poate fi
considerat un model social cretin ideal.
Remarcabile rmn, ns, de-a lungul timpului activitile misionare realizate de ctre
Biserica Ortodox att n interiorul granielor Imperiului bizantin ct i n afara lui. n interiorul
imperiului, vechile centre apostolice rsritene i vor intensifica n secolele IV-VIII activitate
misionar propovduind cuvntul mntuitor n zona Asiei Mici i ntre Marea Adriatic i Marea
Neagr. Aa vor ajunge s-i extind lucrarea misionar i nspre frontierele imperiului: la nord vor
propovdui la scii, daci, goi, huni; la sud-est vor ajunge printre arabii aflai aici. De aceea avem azi
cretinism n zona Dobrogei, vechea Scythia Minor n care cretinismul trebuia consolidat dup ce
fusese rspndit prin predica apostolului romnilor Andrei sau n Armenia i Georgia (convertit n
secolul al V-lea prin lucrarea sfintei Nina). Misionarii Bisericii au fost primii, n urma susinerii
politice venit din partea mpratului bizantin, n Persia, Etiopia, Orientul Extrem sau nordul Africii.

a.3 Misiunea la popoarele slave


Lucrarea misionarilor bizantini a fost ntru totul nfloritoare n cazul popoarelor slave, ncepnd
cu secolul al IX-lea. Cei mai cunoscui dintre toi misionarii bizantini sunt cei doi frai i sfini Chiril
(826-869) i Metodiu (cca. 815-885). Reperele istoriografice ale activitii lor misionare se
organizeaz n jurul lucrrii lor printre slavii din Moravia ncepnd cu anul 862. Ambii au fost slujitori
imperiali n lucrri a cror int a fost aprarea credinei cretine. Au fost buni administratori, iar Chiril
a slujit ca profesor de filozofie n Academia Imperial. Trind n Thesalonika, o zon cu mult
populaie slav i avnd cunotine despre aceast limb, au fost cei mai potrivii pentru a activa n
teritoriile acestor neamuri. Mai mult, nainte de a fi plecat n misiune, Chiril a inventat un alfabet
slavon i a nceput traducerea Bibliei n slavon. Munca lor n Moravia a fost astfel mpmntenit n

31
limba poporului, ceea ce a reprezentat un aspect important metodologic al misiunii lor, dar i al
misiunii ortodoxe n general.
Deoarece clerul apusean pstra credina c doar trei limbi, i anume, ebraica, greaca i latina
ar fie potrivite pentru exprimarea credinei cretine, cei doi frai au cltorit la Roma pentru ctigarea
aprobrii papale de a sluji liturghia n slavon i astfel s plaseze munca din Moravia direct sub
protecia papei. ntru nceput au avut succes n cererea lor pentru permisiunea de a sluji liturghia n
slavon doar c, mai apoi, s-au confruntat cu o opoziie puternic ajungndu-se la interzicerea utilizrii
limbii vernaculare n lucrarea lor misionar. Din perspectiv misiologic, Biserica Apusean a ratat
oportunitatea de a ctiga la credin popoarele slave datorit reticenei n a utiliza limbile vernaculare
n lucrarea misionar. Doar la jumtatea secolului al XX-lea, romano-catolicismul va accepta ideea
conform creia Liturghia i Scriptura ar trebui s fie traduse n limbile vernaculare.
n pofida faptului c Chiril a murit la Roma, Metodiu, hirotonit episcop, se va rentoarce n
Moravia folosind pe mai departe slavona. I se va acorda i i se va retrage succesiv permisiunea de a
folosi aceast limb. Dup moartea lui, papa tefan al V-lea a interzis din nou utilizarea limbii
slavone. Ucenicii lui Metodiu au fost alungai i cretinismul bizantin a ncetat n Moravia. Pierderea
Moraviei, oricum, a fost un ctig pentru restul lumii slave deoarece munca de evanghelizare i de
traducere va continua n Bulgaria. Corpul de literatur n slavon alturi de Biblie i Liturghie va juca
un rol important n ncretinarea Rusiei. Sfinii Chiril i Metodiu mpreun cu ucenicii lor, prin
lucrarea misionar pe care au mplinit-o, vor rspndi nvtura cretin n Moravia, Boemia,
Macedonia i n toate regiunile ocupate de slavii din sud-estul Dunrii.
Sintetiznd caracteristicile misiunii evideniate prin lucrarea celor doi frai, reinem nti de
toate c acum s-a impus principiul predicrii i oficierii slujbei n limba nativ a poporului la care se
propovduiete Evanghelia. Acesta este un prim element cheie n misiunea rsritului ortodox.
Cuvntul lui Dumnezeu trebuie s fie predicat n limba celor convertii care se cuvine s-i ofere lui
Dumnezeu rugciune sincer. E ct se poate de firesc pentru fiecare om, fiind creat de Dumnezeu, s
utilizeze limba proprie pentru a se nchina Creatorului su n tot pmntul. Pentru satisfacerea acestei
ingerine se impunea i traducerea Bibliei.
Exist i o profund motivaie teologic legat direct de momentul naterii Bisericii la ziua
Cinzecimii care argumenteaz aceast atitudine misionar. Momentul minunii limbilor de foc de la
pogorrea Duhului Sfnt a fost o rscumprare a momentului amestecrii limbilor oamenilor la Turnul
Babel. Pedeapsa de demult a fost rscumprat prin binecuvntarea lui Dumnezeu i prin dorina Sa de
a vedea rscumprate toate neamurilor. Pentru teologia ortodox momentul vorbirii n limbi de la
Cincizecime consacr utilizarea limbilor vernaculare pentru transmiterea Evangheliei, limbile
pmntului devenind un mijloc de binecuvntare i de preamrire a lui Dumnezeu. Cu siguran c au
existat i consecine negative ale acestei facilitri a accesului la Sfnta Scriptur i la Sfnta Liturghie
n limba poporului la care se realizeaz lucrarea misionar. Multitudinea sectelor n Rusia, de
exemplu, se datoreaz i capacitii oamenilor de a citi Biblia i de a o interpreta potrivit propriilor
cunotine de multe ori lacunare. Aspectele pozitive pe care le presupune ns aceast metod
misionar sunt copleitoare.
Un al doilea element distinctiv al misiunii bizantine n mijlocul slavilor l reprezint utilizarea
clerului autohton. Practica misionar a fost s se realizeze ct mai repede cu putin hirotonirea
primilor convertii. Formarea primei generaii a clerului depindea de hirotonirea episcopului care
mplinea aceast lucrare. Cnd reprezentanii Bisericii considereau c noua comunitate a crescut
suficient nct s necesite suprevegherea unui episcop, se fcea i acest pas. n ceea ce privete
pregtirea teologic a clerului se punea mult accent pe nelegerea corect a credinei i n deosebi a

32
Liturghiei chiar n lipsa unui studiu formal realizat de viitorul cleric. Acelai accent se pstreaz i azi,
de exemplu, n Grecia, unde au fost hirotonii n preoie chiar i rani fr pregtire teologic, dar cu o
profund trire i nelegere a credinei.
Cel din urm element distinctiv al lucrrii misionare ortodoxe creionat n acest context este
cel al ncununrii eforturilor misionare prin ntemeierea unei biserici locale. Deoarece rnduielile
canonice permit, aspiraia misionarilor a fost ntemeierea unei Biserici locale aflat n comuniune
deplin cu Biserica mam. Nu de puine ori au existat nenelegeri ntre Biserica misionar i Biserica
mam mai ales cnd cea dinti pretindea autonomia; aceste nenelegeri intervenau n deosebi cnd
Biserica local i declara independena nainte de acordarea ei de ctre Biserica sub a crei jurisdicie
se efectuase munca misionar. Politicul a jucat, de asemenea, un rol n pstrarea independenei
Bisericii locale. Dobndirea autocefaliei este un proces care continu i astzi, putnd fi cu uurin
urmrit, de exemplu, n cazul formrii Bisericii Ortodoxe din America.
Valoarea adugat practicii misionare ortodoxe n urma activitii celor doi frai Chiril i
Metodiu const aadar n acele elemente prezentate care se regsesc n munca lor. Teologia misionar
ortodox i arat acum practica misionar specific n raport cu celelalte confesiuni cretine. Acum ea
poate fi privit n unicitatea ei i nu ca o copie a metodelor apusene. Exist n Sfinii Chiril i Metodiu
un model pentru activitatea misionar ortodox fr a se subnelege c n mod necesar aceast
metodologie a fost consacrat n toate practicile ortodoxe. De multe ori modelul celor doi nu a fost
urmat. Se poate doar observa de-a lungul istoriei c practica celor doi nu a fost un caz unic, izolat ci s-
a regsit de multe ori n activitatea misionar a Bisericii. Am putea aminti faptul c lucrarea
misioanar ntreprins de preoii i clugrii bizantini asupra triburilor gotice rsritene nu ar fi avut
succes dac nu ar fi existat un Ulfila i traducerea Bibliei n limba got realizat de acesta. Sau,
Biserica Armean prins ntre dou imperii (cel roman i cel persan), nu ar fi rezistat cnd Persia i-a
impus dominaia asupra armenilor dac la numai un secol de la convertirea acestui popor la cretinism
nu ar fi avut parte de o traducere a Bibliei n armean i de o literatur religioas accesibil n limba
lor naional, elemente ce au avut un rol important n supravieuirea comunitii cretine n ciuda
sciziunii dureroase pe care a trit-o. Iat, aadar, principiul utilizrii limbilor naionale n activitatea
misionar se rgesete adesea n istoria practicii misionare ortodoxe.
Firul istoric al misiunilor ortodoxe cunoate un alt moment de cotitur n urma apariiei pe
scena politic i religioas a religiei musulmane i a imperiilor islamice. n scurt timp acestea vor
stpni tot mai extinse teritorii care nainte aparinuser cretinilor, expansiunea lor culminnd cu
stpnirea asupra Constantinopolului (1453) i a teritoriilor adiacente acestuia. Pentru sute de ani
ortodocii din zona balcanic s-au aflat sub sfera de influen politico-religioas musulman.
Patriarhul de Constantinopol primete un rol n politica musulman, fiind numit etnarh sau conductor
al popoarelor cretine. Bisericile locale din zona balcanic nu au reuit s desfoare o activitate
misionar extern, abia fiind capabile, prin multe jertfe, s rspndeasc credina n rndul populaiei
din cadrul propriilor granie. Vor reui totui s se organizeze n mod autonom, s-i creeze o cultur
teologic i o spiritualitate cu elemente specifice, devenind chiar salvatoare ale Ortodoxiei bizantine n
perioadele de criz (cruciadele, schisma, cucerirea otoman etc.). De exemplu, cnd n 1629 sub
numele patriarhului ecumenic Chiril Lucaris aprea o mrturisire de credin cu puternice influene
calvine, lucrarea mrturisitoare a dreptei credine strlucea la Iai (Mrturisirea lui Petru Movil,
1642) sau Ierusalim (Mrturisirea lui Dositei, 1672). Doar pe teritoriul rii noastre s-au putut tipri n
acele vremuri cri n toate limbile vorbite de ortodoci (greac, arab, georgian, slavon). Misiunea
Bisericilor locale a fost de a pstra Bizanul de dup Bizan.

33
a.4 Misiunea ruseasc
Unul dintre evenimentele majore din istoria misiunii ortodoxe rmne convertirea poporului
rus. Traducerea Bibliei i a crilor de cult fusese deja finalizat. Cretini au existat n Rusia nc
nainte de Vladimir, ns, acesta a fost cel care a meritat pe deplin titlul de ncretintor al Rusiei.
ncretinarea a fost asumat cu toat seriozitatea, Ortodoxia devenind religia oficial a Rusiei pn n
1917. Convertirea triburilor slave din estul rii a fost finalizat n timpul lui Vladimir. Triburile
finlandeze din nord nu au primit ns att de repede mesajul evanghelic. Cei care sunt responsabili de
o puternic dezvoltare a lucrrii misionare n aceast period sunt clugrii. Acetia, cutnd
singurtatea necesar ridicrii schiturilor lor au ptruns n pdurile nordice. Prin credin, munc i
prin cuvintele lor au devenit misionarii ncretinrii nomazilor primitivi din jurul lor. Schiturile lor au
crescut n mnstiri i n jurul mnstirilor s-au dezvoltat orae. Dei astfel lucrarea lor a avut un rol
social incontestabil, ei erau motivai teologic. Prsind lumea, ei au dorit s creeze o nou comunitate
n conformitate cu legile divine; respingnd lumea au ajuns s fie vestitori ctre lume ai lui Hristos. Un
exemplu de retragere pentru proclamarea lumii lui Hristos n faa lumii se poate vedea n viaa
clugrului sfnt Serafim (1759-1833). El a trit singur n pdure timp de zece ani (1794-1804), dup
care a petrecut ali zece ani n rugciuni singuratice, i doar dup acest timp i-a deschis ua chiliei
sale oamenilor care se nghesuiau acum pentru sfaturi duhovniceti.
Dei odat cu mesajul cretin s-a rspndit i identitatea ruseasc, nu toi clugrii au simit
c ar trebui s formeze rui din pgni, fiind deschii n a folosi limbile vernaculare. Un astfel de
exemplu de misionar ortodox n Evul Mediu este Sfntul tefan de Perm (1340-1396). Avnd o
educaie aleas, prsete totui linitea mnstirii pentru a aduce Evanghelia la slbaticii permi din
pdurile de nord. Pentru a uura receptarea mesajului cretin, el a creat un alfabet perm i a tradus
Liturghia i Evanghelia. Dintre cei mai silitori ucenici ai si, el a ales apoi conducerea bisericii. Iat
dou dintre caracteristicile pe care le-am evideniat drept eseniale n munca misionar ortodox:
utilizarea limbii vernaculare i selectarea clericilor dintre indigeni. Cea de-a treia caracteristic, aceea
a unei biserici naionale permene, nu s-a materializat niciodat. La scurt timp dup moartea lui limba
perm a fost nlocuit cu limba rus, dar aceasta nu umbrete realizrile sale misionare i exemplul pe
care l-a lsat misionarilor rui de mai trziu. Alturi de clugri i clerici au fost misionari i laici
precum Trifon din Novgorod care, dup ce a convertit cteva sute de locuitori dintre laponi, a ateptat
rbdtor un preot care s-i boteze. Ulterior a luat i legmntul monastic, mnstirea sa din peninsula
Kola fiind pentru mult vreme un avanpost misionar important.
Istoria misiunilor ruseti cunoate i momente reprobabile. Unii dintre misionari nu au nvat
limba celor crora urmau s le propovduiasc; alii au fost mulumii s foloseasc puterea laic
pentru a-i converti pe necredincioi; iar disputele interne care au copleit Biserica Rus au avut de
asemenea influen i asupra activitii misionare (a se vedea schisma intern dintre posesori i
neposesori din 1666). Nici reformele lui Petru cel Mare (1682-1725) nu au lsat neafectat misiunea
Bisericii, monahismul fiind pus sub un control imperial strict, slbind ca atare fora sa misionar, n
deosebi n provinciile ndeprtate ale Rusiei unde mnstirea era unicul centru cultural i caritabil.
Petru apare ca un susintor al misiunii evanghelice a Bisericii, datorit ncurajrii misiunilor din
China i Siberia, ns muli consider c motivaia sa a fost mai degrab politic dect religios. Mai
mult de att, au fost situaii n care politicul a ridicat obstacole puternice n calea misiunii, aa cum s-a
ntmplat n secolul al XVIII-lea cnd era interzis predicarea Evangheliei la nomazii kirghizi.
O revigorare i un suflu inovator al misiunii ruseti se observ, n pofida acestor neajunsuri,
odat cu secolul al XIX-lea. La chemarea pentru misionari din 1828 a Sfntului Sinod va rspunde i
Macarie Glukaev (1792-1847), teolog erudit i rector al Seminarului din Kostroma cu o frumoas

34
carier ecleziastic n fa, dar care se retrsese n pustia din deertul Glinsk cutnd foloasele
duhovniceti ale isihiei. Macarie, dei mic, fragil i bolnvicios, a ales o regiune deosebit de dificil,
aceea a munilor Altai, din Asia Central. Ca parte a reuitei totale a misiunii n popor, misionarii au
fost de acord s aib toate lucrurile n comun, nu att ca semn al srciei monahale, ct pentru a
evidenia mesajul de unitate al lucrrii lor misionare. n tradiia naintailor si misionari ortodoci,
Macarie a nceput s studieze limbile diferitelor triburi. Dei eforturile lui au rmas nerspltite, nu a
abandonat misiunea, ci a schimbat strategia de abordare.
Realiznd nepotrivirea unei propovduiri verbale, el s-a angajat s fie un servitor n rndul
lupttorilor nomazi de aici. Prin trirea adevrurilor de credin, el a reuit s fie un exemplu printre
cei din jurul su n dou domenii: medicina i igiena. n cazul lui Macarie, teologia intr n strns
legtur cu practica misionar. Macarie i nsoitorii lui nu ofer doar un exemplu, ei stabilesc un
concept teologic al modului de via care ar trebui s caracterizeze comunitatea cretin.
Macarie a fost diferit fa de ali misionari ortodoci ai timpului su. Dect graba convertirii
la botez, aa cum era tipic, Macarie a insistat pentru o perioad lung de catehizare. Pe durata celor 14
ani de lucrare n zon, el a oficiat 675 de botezuri pentru aduli i aceasta deoarece Macarie vedea
botezul drept nceputul stilului de via cretin. El i-a aezat convertiii ct mai repede posibil n sate
nou nfiinate, compuse n ntregime din cretini i conduse de misionari. Acest lucru l-a fcut, att
pentru protecia convertiilor de represalii din partea pgnilor, ct i pentru a le permite s
mrturiseasc prin viaa lor adevrul evanghelic. El a ntemeiat mai multe coli i spitale dect biserici,
ceea ce dovedete spiritul practic care l-a caracterizat. Macarie a crezut cu certitudine n utilitatea
practic, dar a fost motivat n aceast atitudine misionar i deoarece a neles c eforturile
misionarilor anteriori lui s-au disipat pentru c cei convertii de ei nu fuseser suficient de ntrii n
credin.
El a neles c misiunea trebuie s fie interesul i munca ntregii Biserici. Ca stare de
mnstire a devenit contient de faptul c masele de rui erau doar superficial cretine i deci
nepotrivite pentru marea sarcin apostolic la care el se gndise. Astfel, s-a dedicat misiunii acas i a
deschis uile mnstirii tuturor celor care doreau sfaturi. Cnd a prsit misiunea din Altai n 1843,
aici erau cinci aezri ortodoxe i dou biserici, trei coli i un orfelinat. A reuit, de asemenea, s-i
atrag urmai i succesori vrednici, doi dintre ei devenind ulterior arhiepiscopi. Aproape de nceputul
secolului trecut, aici erau 2500 de convertiri, 188 sate cretine, 67 biserici cu slujbe slujite n totalitate
n limba vernacular i 48 de coli cu predare n limba matern. Macarie a mai lsat nc o motenire
pentru practica misionar. A ncurajat o femeie s se angajeze n munca misionar, aceasta fiind o idee
inovatoare pentru acele vremuri. Interesul su n pregtirea misionar l-a fcut s propun crearea unui
centru de studii misionare, unde instrucia s cuprind medicin, nursing (ngrijire), i agricultur. S-a
dovedit, astfel, a fi un mare teoretician al misiunii ortodoxe.
n acelai secol de revigorare misionar Nicolae Ilminsky, un academician laic, a avut o mare
influen asupra cursului misiunilor ruseti, fiind ales s fac parte din comitetul care trebuia s
traduc Biblia i crile lingvistice n limba ttar. Prsirea credinei cretine de ctre ttari continua
n pofida faptului c Biserica Ortodox le oferea chiar i diferite privilegii dup convertire: mprire
de pmnturi, scutirea de la serviciul militar i uneori recompense bneti. Slujbele se fceau n limba
slav i nu existau clerici nativi. ntreaga activitate a fost compromis de contrapropaganda
musulman. Problema a fost agravat i de faptul c cei din comitetul de traducere foloseau limba
literar i alfabetul arab, n timp ce ttarii nu posedau un alfabet al lor. Ilmnski a fost cel care a propus
folosirea dialectului ttar, aa cum era utilizat de ei n discuiile zilnice i s nlocuiasc alfabetul arab
cu caracterele ruseti. Prin utilizarea limbii populare, principiul vestirii Evangheliei n limba lor a fost

35
n cele din urm respectat. Ilminski a realizat c puterea islamului consta i n implementarea unui
sistem de coli ataate moscheilor n care copii ttarilor erau instruii n limba Coranului. El a stabilit
propriul su sistem de coli care utiliza limbajul popular. De asemenea, o influen major asupra
practicii misiunii ortodoxe, au avut-o principiile sale pentru realizarea traducerilor n limbile
vernaculare.
Un alt renumit misionar rus care a activat n Alaska a fost Episcopul Inocenie (1797-1879),
nscut Ion Veniaminov. A fost chemat mai nti s ntreprind o misiune n Insulele Aleutine. Dei a
refuzat iniial, i-a schimbat hotrrea i s-a decis s plece, lundu-i 14 luni lui i familiei sale s
ajung la locul de slujire unde nu au gsit nici o biseric construit i nici mcar o cas care s le ofere
adpost. Studiind limba aleuilor, nu a ajuns doar s o stpneasc, cu sunetele ei guturale, dar a i
compus un alfabet pentru ea. A construit i o coal i i-a nvat pe copii, folosindu-se de manuale
fcute de el nsui. Pentru a putea vizita i evangheliza celelalte insule din lanul aleutin, a nvat cum
s manevreze i s navigheze cu un kaiak. Terminndu-i munca ntre aleutini, el s-a mutat pe
continent, n Alaska, unde a avut un succes uimitor cu triburile care nu avuseser nainte nici un
contact cu europenii.
Dup moartea soiei a luat schima monahal i i-a schimbat numele din Ioan n Inocenie. n
1840 a fost hirotonit episcop de Kamchatca, insulele Kuriliene i Aleutine. Civa ani mai trziu,
provincia Yatkusk a fost pus sub oblduirea sa i ceva mai trziu provinciile ruseti din Siberia au
fost adugate episcopiei sale. A parcurs mii de kilometrii, vizitnd episcopia n lung i n lat. i-a
schimbat reedina episcopal de trei ori pentru a fi n mai bun legtur cu locurile unde dorea s
implementeze noi misiuni. n 1870, Inocenie a format Societatea Ortodox Misionar. Prin exemplele
amintite, i nu numai, practica misionar a Ortodoxiei ruseti a rmas ca un punct de referin pentru
teologia misionar ortodox n ntregimea ei.

a.5 Misiunea n contemporaneitate


Contextul istoric actual al misiunii ortodoxe este marcat de cutarea unei aezri fireti n
privina obinerii autonomiei i a autocefaliei de ctre anumite Biserici locale, aspect intern al vieii
Bisericii Ortodoxe care a ridicat adesea, i datorit imixtiunilor politice, probleme. Sunt cunoscute
mprejurrile dificile n care s-a recunoscut n ultimii ani autocefalia patriarhiilor din Bulgaria i
Georgia sau autonomia Bisericilor din Finlanda, Japonia sau America. Ezitarea Bisericilor-mame se
datoreaz i unui posibil pericol filetist (provocarea autocefaliei motivat de interese ovine sau
rivaliti etnice).
Apropiindu-ne de contemporaneitate se observ o revigorare, o mai bun organizare i
consolidare a lucrrii misionare ortodoxe. Spre exemplu, am amintit c n Rusia Inocenie a pus bazele
Societii Misionare Ortodoxe cu scopul de a pregti, sprijini i trimite misionari, de a sensibiliza
lucrarea misionar printre bisericile locale i de a crea materiale pentru diferite misiuni. n momentul
de maxim dezvoltare aceast societate a avut mai mult de 16.000 de membri n 55 de comisii
diecezane. Ea a trimis i sprijinit sute de misionari n diferite zone: Siberia i captul estic al Rusiei,
Alaska, Japonia, China, Coreea. Ea a publicat, de asemenea, mai mult de 2 milioane de exemplare a
sute de traduceri n 20 de limbi pentru diferite misiuni.
Un rod al acestei activiti misionare a fost i Nicolae Kasatkin care a activat n Japonia ntre
1861-1912. El a intrat n Japonia atunci cnd ara era considerat nc una dintre cele mai nchise i
xenofobe din lume. La sfritul celor 50 de ani de slujire, Biserica Ortodox a Japoniei numra peste
33.000 de cretini n 266 de comuniti. n spiritul tradiiei misionare ortodoxe, din motenirea

36
Sfntului Nicolae a fcut parte i traducerea n japonez a Noului Testament, a unei bune pri din
Vechiului Testament, precum i a celor mai multe dintre rnduielile liturgice ale Bisericii.
Revoluia bolevic din 1917 va bloca activitatea societii punnd nceput unei lungi i
nrobitoare perioade pentru Biserica Ortodox i lucrarea ei misionar n Rusia i alte ri comuniste.
n secolul al XX-lea, n timp ce Biserica Rus lupta pentru a supravieui, alte biserici locale au ncercat
cu eforturi majore s recupereze motenirea lor misionar autentic dup secole de dominaie otoman
opresiv. Din aceste motive, Biserica Ortodox a fost inactiv n misiunile externe n prima jumtate a
secolului trecut.
Perioada postbelic de la sfritul anilor 1950 va aduce o trezire misionar care a nceput cu o
micare internaional a tineretului ortodox - Syndesmos. Anastasios Yannoulatos a fost tnrul teolog
grec ce a condus aceast renatere. Publicnd n greac i englez revista cu tematic misionar
Poreuthentes (Go Forth) a ncercat ntre anii 1960-1970 s trezeasc Biserica Greciei i comunitatea
ortodox internaional la o responsabilizare n direcia lucrrii misionare. Yannoulatos a stabilit i un
centru de misiune cu acelai nume tot n 1960 la Atena. Malaria va opri primele eforturile misionare
ale lui Yannoulatos n Africa de Est, determinndu-l s revin n domeniul studiului. Va ajunge
profesor de istoria religiilor mondiale la Universitatea din Atena ntre 1972-1991, prednd aici i
cursuri de misiologie i mbogind semnificativ teologia ortodox cu scrierile sale de misiologie pline
de originalitate. Tot el a fondat i editat revista oficial de misiune a Bisericii Greciei Panta ta Ethne
n 1980.
Dorind s implementeze teoria misionar propovduit, Yannoulatos va trece la fapte cnd va
deveni arhiepiscop interimar al Africii de Est (1981-1991) i mai apoi Arhiepiscopul Albaniei (1991-
prezent). Crend un model misionar contemporan vrednic de urmat, Arhiepiscopul Anastasios a urmat
tradiia misionar ortodox. i, n Africa de Est, a consolidat bisericile din Kenya, Uganda i Tanzania
deschiznd primul seminar ortodox din Africa i formnd i hirotonind 62 de clerici indigeni i 42 de
catehei. Consecvent duhului misionar ortodox, a supravegheat traducerea slujbelor n apte limbi,
construirea a 67 de biserici noi i a numeroase clinici medicale i scoli primare. Aceeai lucrare plin
de inspiraie pentru misiunea ortodox azi a continuat-o i n Albania. Dei n 1991 avea 61 de ani, a
organizat o mobilizare global n evanghelizare, educaie, sntate, dezvoltare, cultur i mediu ntr-o
ar puternic impregnat de ateism. Nu a lipsit crearea colilor teologice, hirotonirea clericilor,
construirea unor noi biserici i repararea unora vechi sau ampla lucrare umanitar a Bisericii. A ajuns
o voce clar i puternic a mesajului misionar ortodox, influennd numeroase alte lucrri misionare
din Biserica Greciei, Biserica Ortodox din Finlanda, Bisericile Ortodoxe din America i nu numai.
Semn al revigorrii misiunii Bisericii Ortodoxe este i nfiinarea sau renfiinarea centrelor
misionare. Am amintit cazul Greciei din anii `60 sau cel al Bisericii Ortodoxe din Finlanda. Dar i
Biserica Rusiei i-a reactivat vechiul centru misionar. Unde regimul comunist a reprimat cu duritate
Ortodoxia ne putem atepta la aceeai reactivare a misiunii. Pentru a da exemplul unui astfel de centru
misionar, l vom aminti pe unul dintre cele mai vizionare astfel de centre din lumea ortodox de azi -
Centrul de Misiune Cretin Ortodox din St. Augustine, Florida, Statele Unite ale Americii. Existnd
din 1987, acesta trimite i acum, att misionari pe perioade ndelungate, ct i 15 echipe de misionari
anual pe perioade mai scurte. Sprijin activitatea indigen de misiune n 20 de ri, educ studeni n
domeniul misionar i s-a dezvoltat ntr-un puternic centru de susinere i motivare a contiinei
misionare pentru Bisericile Ortodoxe din America.
O diagnoz a activitii misionare curente arat c Biserica Ortodox este n micare din nou.
De exemplu, Patriarhia Ecumenic de Constantinopol acoper un mare numr de regiuni misionare.
Cel mai mare este Mitropolia Hong Kong i a Asiei de Sud-Est ale crei eforturi misionare includ

37
Indonezia, India, Filipine, Hong Kong, Coreea, Singapore i se vor a fi direcionate i nspre China,
Taiwan, Thailanda. Tot Constantinopolul are jurisdicie asupra activitilor misionare locale ale
comunitilor ortodoxe din America Central i de Sud. Patriarhia din Alexandria i a toat Africa este
responsabil pentru eforturile de misiune din Africa. Bisericile ortodoxe din Africa sunt n continu
cretere n Kenya, Uganda, Tanzania, Madagascar, Zair, Camerun, Ghana, Nigeria. De asemenea, de
actualitate este i lucrarea misionar a diasporei ortodoxe care cuprinde n ntreaga lume milioane de
credincioi n comuniti de diferite identiti etnice sau apartenene canonice jurisdicionale.
Oricum, modificrile sociale i tehnologice profunde, dezvoltarea micrii ecumenice,
mutaiile ideologice, atitudinea politicului n continu schimbare sunt doar nc alte cteva aspecte
eseniale care provoac azi teologia misionar ortodox. Privirea spre trecut se vrea a oferi experiena,
exemplul i principiile acumulate pn acum de Biserica Ortodox n domeniul misionar i care se
impune s-i gseasc abordarea metodologic eficient vremurilor pe care le trim.

Paradigme misionare n istoria cretinismului: paradigma misionar Ortodox,


paradigma misionar Romano-Catolic, paradigma misionar Protestant

Mntuitorul Iisus Hristos leag primirea Evangheliei de nsi viaa omului n aceast lume, n
sens spiritual, i apoi eshatologic : Cel ce va crede i se va boteza se va mntui; iar cel ce nu va crede
se va osndi. (Marcu 16,16). Pe baza adevrului Evangheliei, a teologiei i experienei pnevmatico-
spirituale, Biserica, urmnd poruncii lui Hristos, i-a extins misiunea ei de propoveduire a Evangheliei,
de ncorporare a oamenilor n structura ei sacramental, n pelerinajul spiritual spre mpria lui
Dumnezeu permanent i peste tot n lume. Misiunea extern este o lucrare structurat n Bizan i n
Bisericile occidentale, care au dus lumina Evangheliei, dincolo de disputele teologice clarificate n
Sinoadele ecumenice ale primului mileniu cretin, la multe popoare din Europa, Asia i Africa.
Contiina misionar, dublat de practica misiunii, s-a manifestat ulterior i la confesiunile ce s-au rupt
de Biserica cea una a lui Hristos. Astfel, avntul misionar al Bisericii Romano-Catolice a continuat i
s-a manifestat de-a lungul mileniului al II-lea cretin, i dup separarea de Biserica Ortodox. Desigur,
prin misiune s-au transmis i unele particulariti dogmatice, cultice sau spirituale specifice Romei. La
rndul lor, Protestanii au preluat mandatul misionar, transmind principiile cretine protestante.
Misiunea extern a generat astfel conflicte ntre Biserica Ortodox i misiunile catolice sau
protestante, prezente n orizontul canonico-sacramental al Ortodoxiei, acestea fiind percepute ca
aciuni prozelitiste, concepie regsit chiar astzi, n context ecumenic i pluralist cretin.
Pe de alt parte, misiunea occidental a nsemnat i un proces de occidentalizare a celorlalte spaii
necretine din lume, fiind asimilat cu colonizarea, cci activitatea Bisericii se mpletea cu cea a altor
instituii: politice, sociale, culturale. David Bosch identific n istoria misiunilor cretine ase perioade
n funcie de mutaiile n gndirea teologic, n cult i spiritualitate determinate de separarea de
Biseric a confesiunilor ce s-au structurat pn astzi n era cretin. Trebuie precizat de la nceput
faptul c, dei au aprut schimbri, mutaii n evoluia lumii pe de o parte i n concepiile teologice ale
celorlalte confesiuni i denominaiuni cretine, totui teologia Bisericii Ortodoxe i astzi st pe
mrturia apostolic i a Prinilor Bisericii iar Ortodoxia nu se ncadreaz doar ntr-un timp, o epoc
istoric trecut ci ea este i astzi Biserica cea una a Apostolilor i Prinilor ce coexist cu celelalte
confesiuni, cu Biserica Romano-Catolic, confesiunile protestante sau denominaiunile cretine ntr-un
climat de deschidere ecumenic. David Bosch utilizeaz conceptul de paradigm preluat din
epistemologia lui Thomas Kuhn, transpus n teologie de Hans Kng. El aplic fiecreia din cele ase

38
perioade din istoria misiunii cretine o astfel de paradigm. Th. Kuhn definete conceptul de
paradigm ca ansamblul credinelor, valorilor recunoscute, ale tehnicilor ce sunt comune membrilor
unui grup dat (The Structure of Scientific Revolutions, University of Chicago Press, 1983, p. 238).
Teologii Hans Kng i T.F. Torrance utilizeaz conceptul de paradigm n sensul de modele de
interpretare. (Theologie im Aufbruch: Eine kumenische Grundlegung, Piper Verlag, Mnich, 1987,
p. 163) i respectiv de cadre ale cunoaterii (David Bosch, op.cit, p. 246).

b.1 Paradigma misionar Ortodox


Ortodoxia i teologia ortodox consider c Biserica de la Cincizecime se actualizeaz, este
prin Duhul lui Hristos o permanen n istorie, este de fapt calea spiritual unic a omului, mpreun cu
Dumnezeu, cunoscut, iubit i adorat n pelerinajul interior i cumunitar spre mpria cereasc. Unor
acuze aduse ortodocilor de ctre misionari occidentali, anume c Biserica Ortodox nu este una
misionar datorit accenturii aspectelor liturgic, sacramental, al spiritualitii ascetice i mistice, nu se
poate rspunde dect cu adevrul, cu realitatea eclesial ortodox. Elaborarea teologic a eclesiologiei
ortodoxe este, pe de o parte, o consecin a ntlnirii Bisericilor Ortodoxe cu cretinii occidentali,
angajai misionar i ecumenic, dar pe de alt parte, eclesiologia ortodox este de fapt experiena
comuniunii, a relaiei n rugciune cu Dumnezeu, descris n paginile Scripturii, ale Prinilor Bisericii
i ale teologilor sau n inima marilor tritori n Duhul care au inut vie i nestins flacra credinei n
Dumnezeu n vremurile cele mai vitrege. Pentru Ortodoxie formula eclesiologic cea mai familiar
este cerul pe pmnt, expresie ce red experiena Bisericii. (Alexander Schmemann, Church, World,
Mission. Reflection on Orthodoxy in the West, St. Vladimirs Seminary Press, Crestwood, N.Y.,1979,
p.211) Experiena liturgic i sacramental semnific lepdarea grijii lumeti i intrarea anticipat,
simbolic, spiritual n mpria lui Dumnezeu.
Aceast experien este una peren n Biseric, Biseric neleas mai presus de orice ca realitate
creat i druit de Dumnezeu, prezena vieii noi a lui Hristos, manifestarea noului veac al Duhului
Sfnt. n actul contemplrii Bisericii, un ortodox vede n aceasta mai nti un dar divin i apoi un
rspuns uman. Biserica poate fi descris mai exact ca o realitate eshatologic, pentru c funcia ei
esenial este aceea de a manifesta i a actualiza n aceast lume eshatonul, realitatea ultim a salvrii
i mntuirii. n i prin Biseric se face prezent, se comunic oamenilor mpria lui Dumnezeu.
Tocmai aceast plintate druit de Dumnezeu, eshatologic a Bisericii (nu teoria juridic a medierii)
constituie rdcina absolutismului Ortodoxiei Orientale. (Ibidem, p.211-212)
Misiunea Bisericii const n a realiza plintatea eshatologic n timp, n istorie prin comuniunea cu
Hristos, mai ales prin Euharistie, cnd Biserica se face, devine ceea ce este n realitate, Trup al lui
Hristos. Misiunea Bisericii are ca finalitate sfinirea, nlarea pe scara virtuilor, restaurarea prin
iluminare i transfigurare a omului vechi i a comunitii umane prin primirea, dobndirea Duhului
Sfnt (Sf. Serafim de Sarov). De aceea, la Cincizecime cnd plintatea Bisericii s-a manifestat o dat
pentru totdeauna, a nceput timpul Bisericii, ontologic unica realitate al crei coninut soteriologic il
constituie misiunea (Ibidem, p.214). n sens ortodox, misiunea Bisericii d timpului semnificaia sa
real, iar istoria are sens. Misiunea Bisericii are ca obiect omul i lumea, un sens antropologic i unul
istoric i cosmic, pentru c ntreaga creaie se sfinete prin iubirea lui Dumnezeu, prin recapitularea
tuturor n Hristos. n misiunea ei, Biserica ofer lumii iubirea divin - gaph nu doar ca o proclamare,
un discurs, ci realitatea efectiv a insondabilului i inefabilului abis divin ce irumpe n creat ca energie
divin a Treimii. Prin misiune, n sens ortodox, se nelege mrturia despre Dmnezeul cel viu -
Treimea, creatoarea i mntuitoarea lumii, datorit iubirii divine venice i infinite care cheam la Sine
pe omul creat din iubire spre a-i conferi adevrata via.
39
Misiunea ortodox se ntemeiaz pe invocarea lui Hristos i adorarea numelui Su, iar
propoveduirea Evangheliei se identific cu mrturia doxologic,cu preamrirea lui Dumnezeu pentru
mntuirea omului i a lumii. n Tradiia cretin, ceea ce clarific, explic insistena Ortodoxiei pe
Tradiie i succesiunea apostolic. Textul biblic ce reflect nucleul, esena misiunii ortodoxe este cel
de la Sf. Evanghelist Ioan : Cci, Dumnezeu aa a iubit lumea, nct pe Fiul Su Cel Unul-Nscut L-a
dat, ca oricine crede n El s nu piar, ci s aib viaa venic (Ioan 3,16). Viaa adevrat este viaa
n comuniunea Sfintei Treimi, izvorul ntregii existene, n Hristos prin Duhul Sfnt venind de la Tatl
i ndreptndu-se spre El (Go Forth in Peace, Orthodox Perspectives on Mission, Compiled and
edited by Ion Bria, W.C.C. Geneva, 1986).
Modelul originar al misiunii este cel din viaa intratrinitar, iubirea izvor al Tatlui, care este
realitatea originar, efectiv unica realitate care exist ntr-un mod simplu i necesar (Apostolat n
Dictionnaire de la vie spirituelle, Les ditions du Cerf, Paris, 1987, p.35), care cheam pe toi la
mntuire i unete pe toi oamenii n Biseric. Este ceea ce distinge de fapt misiunea de teologie
pastoral care are ca obiect pe cei exclusiv ncorporai Bisericii.
Mrturisirea de credin Iisus este Domnul (Romani 10,9) sau invitaia i ndemnul s
mrturiseasc toat limba c Domn este Iisus Hristos ntru Slava lui Dumnezeu (Filipeni 2, 11) este
fundamentul i inima teologiei. De aceea, trimiterea Fiului n lume pentru c aa a iubit Dumnezeu
lumea nct pe Fiul Su Unul-Nscut L-a dat ca oricine crede n El s nu piar ci s aib via venic
(Ioan 3,16), constituie nceputul i definete exact misiunea cretin. Cuvntul lui Dumnezeu ntrupat
este Mntuitorul lumii i Creatorul ei, fiind prin aceasta centrul ei ntr-un dublu sens. Ca Logos etern
al Tatlui, El este temeiul i modelul, sensul existenei umane. Ca persoan divino-uman, ca Logos
ntrupat, El este partenerul nostru de dialog care asumnd plintatea uman o vindec, o restaureaz, o
ndumnezeiete. Hristos este Logosul tuturor lucrurilor i Logosul este chipul Tatlui. Lumea are un
temei ontologic n Dumnezeu pentru c toate lucrurile au o relaie cu Logosul, omul nsui fiind
chipul Logosului ca persoan care gndete. (Go Forth in Peace, p.4)
Un principiu esenial al misiologiei ortodoxe este proclamarea Evangheliei prin doxologie i
Liturghie, principiu potrivit cruia rugciunea i reprezentarea liturgic a Evangheliei dein un rol de
prim rang n Ortodoxie. Astfel, comunitatea care-L mrturisete pe Hristos este n acelai timp
comunitatea care I se nchin, l ador pe Hristos ca Dumnezeu. n istorie, adorarea lui Dumnezeu n
Biseric a fost expresia i garania pstrrii revelaiei divine (Go Forth in Peace, p.17).
Dimensiunea pnevmatologic i sacramental este esenial pentru misiunea Bisericii Ortodoxe
pentru c Hristos este inseparabil de Persoana Duhului Sfnt i de lucrarea Sa de via fctoare i de
desvrire. Duhul Sfnt continu, confirm i ntrete lucrarea lui Hristos, face toate lucrurile noi i,
de aceea, lucrarea Sa este una a eficienei soteriologice n perspectiv antropologic i, de asemenea,
ntr-un sens cosmic mai larg.
Conceptul ortodox de misiune depinde de nelegerea naturii Bisericii. Plecnd de la Hristos care
aduce Vestea cea Bun, calea duce n mod necesar la Biserica Sa, care proclam Vestea cea Bun. Prin
trimiterea Sfntului Duh, Hristos a voit ca lucrarea Sa s se continue n Biseric, sacrament universal
al mntuirii prin nsi natura misionar a acesteia, pentru c de la nceput misiunea este lucrarea,
activitatea acesteia. (Ibidem, p.48) Pentru Biseric a fi nseamn a proclama fr ncetare Evanghelia
mntuirii i a mprti harul Duhului spre sfinire i ndumnezeire, astfel c nu se poate vorbi de
Biseric i de misiune n mod separat ci de misiunea Bisericii, a membrilor ei, cler i credincioi,
mrturisitori i tritori, mplinitori ai poruncilor Celui care i-a chemat din ntuneric la lumina Sa cea
minunat (I Petru 2,9).

40
De aceea, n conformitate cu principiul eclesial al sensus fidelium, reabilitarea i reactivarea pe
plan misionar i pastoral a mirenilor constituie probleme cruciale pentru fiecare Biseric local (Pr.
prof. dr. Ion Bria, Destinul Ortodoxiei, Bucureti, 1989, p.99) pentru fiecare comunitate, parohie
ortodox n care este absolut necesar s se reflecte unitatea, sfinenia cretine. n final nu putem omite
dimensiunea ecumenic a Ortodoxiei care n micarea ecumenic se definete n ansamblul su ca
forma actual, istoric, vzut a Bisericii Universale nemprite din primele veacuri. Ea pstreaz
fondul dogmatic, structura liturgic i ordinea canonic pe care se reazm unitatea Bisericii
Universale (Pr. prof. Ion Bria, Credina pe care o mrturisim, Bucureti, 1987,p.12).
Prin aceste elemente fundamentale, Ortodoxia nu este o form confesional, de credin i de
spiritualitate, rezervat unui grup restrns, unei naiuni, regiuni sau culturi, ci ea are o dimensiune
ecumenic (Idem, Destinul Ortodoxiei, 1989, p.13).

b.2 Paradigma misionar Romano-Catolic


Misiunea Bisericii romano-catolioce n Evul Mediu cuprinde elemente eseniale ale practicii
misionare a Occidentului cretin dominat lingvistic de latina medieval ntre anii 600-1500 i teologic
de concepia naturii umane czute n pcat i moartea substitutiv a lui Hristos pentru noi, ceea ce
conferea un sens dolorist, stavrologic (staurj - stlp, cruce) vieii cretinilor. Accentuarea
dimensiunii cderii omului n pcat i exigena unei convertiri radicale prin harul irezistibil al lui
Hristos i are temei mai ales n teologia augustinian centrat pe tema antropologic a mntuirii
sufletului, prad pcatului, teologie ce risc o viziune dualist asupra realitii, de altfel teologul de
Hippo decretnd existena celor dou ordini, celest i terestr ntr-o tensiune permanent, prin
subordonarea necondiionat a cetii terestre celei divine identificat n istorie cu Biserica Romei
condus de suveranul pontif.
Sensul misiunii, inspirat de textul lucanian Silete-i s intre (Luca 14,23) conpelle intrare
(Biblia Sacra iuxta Vulgata versionem, adiuvantibus B. Fischer, I. Gribomont, H.F.D. Sparks, W.
Thiele, rensuit et brevi apparatu instruxit, R. Weber, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart, 1983),
const n a extinde suveranitatea Romei n toat lumea prin inseria n aceast monarhie eclesiastic a
unui ct mai mare numr de subieci. Cine este sub autoritatea Romei este salvat, mntuit, cine nu
ascult este condamnat. Aceast strategie misionar a creat convulsii intercretine i interculturale care
sunt i astzi umbre i pete ntunecate n profilul Bisericii Romei. Astfel, rzboaiele misionare
indirecte sau directe (David Bosch, op. cit. p. 298) ilustreaz cel mai elocvent aceast strategie
roman, prin forarea oamenilor de a se converti la Biseric sau prin rzboaiele duse de regi cretini
mpotriva unor popoare necretine care fiind nvinse erau obligate s se boteze (Botezul forat al
saxonilor nvini de Carol cel Mare).
Misiunea cretin occidental, mai nti cea romano-catolic i ulterior cea protestant coincide
cu era colonizrii de ctre Europa a popoarelor din Africa, Asia i America. nvingtori, europenii i-
au impus autoritatea, culturile colonizate asimilnd modelul cultural european, pierznd astfel n mare
msur particularitile culturale i lingvistice locale. Consecina cea mai dramatic a colonizrii a
reprezentat-o comerul cu sclavi, n 1537 papa nsui autoriznd la Lisabona deschiderea pieii de
sclavi africani vndui pentru America Central.
Iezuiii utilizeaz pentru prima dat noiunea de misiune n nelesul clasic, anume acela de a se
trimite oameni ai Bisericii, misionari, pentru a evangheliza, converti i ncorpora n Biserica lui
Hristos pe necretini. Sarcina misiunii catolice a revenit regilor Spaniei i Portugaliei patroni regali
(Ibidem, p. 305) dar ulterior papalitatea i-a asumat, prin crearea Congregaiei De Propaganda Fide,
datoria misionarismului. Ordinele monahale, educaia, disciplina, viaa moral-spiritual, rbdarea,
41
tenacitatea i perseverena membrilor misiunilor au avut un rol important n extinderea cretinismului
catolic. Roma i-a extins autoritatea eclesial n regiuni ntinse ale globului. Astfel, paradigma
misionar romano-catolic a funcionat pn la Conciliul II Vatican n registrul exclusivismului, al
rupturii i anatematizrii celor ce nu erau subieci ai suveranului pontif. La baza concepiei misionare
romano-catolice a stat teologia tomist care atribuie fiecrui individ i fiecrui lucru locul su n
univers, n cer i pe pmnt, de o aa manier nct totul constituie o sintez perfect i infailibil.
Cheia acestei construcii rezid n dualitatea cunoaterii i a fiinei, prima aparinnd ordinii naturale, a
doua ordinii supranaturale, raiunea i credina, natura i harul, Statul i Biserica, filosofia i teologia.
Primul element al fiecrei perechi este de ordin natural, al doilea de ordin supranatural sau al doilea
nivel. Acest cadru de gndire a determinat dezvoltarea gndirii misionare de-a lungul Evului Mediu
(Ibidem p. 317).
Misiunea romano-catolic se manifest astzi ntr-o manier radical nou n raport cu modelul
tradiional prin deschiderea oferit de spiritul ecumenist, democratic al secolului al XX-lea. Totui,
exist un model eclesiologic romano-catolic, fundamentat pe raionamentul teologic al lui Augustin,
conform cruia orice Botez este valid deoarece Hristos este Cel ce boteaz, dar nu este roditor pn
cnd cel botezat nu se convertete la adevrata Biseric, Biserica Romei. Conform romano-catolicilor,
exist o singur Biseric a crei unitate este dat de autoritatea suveranului pontif, urma al Sf.
Apostol Petru n scaunul apostolic al Romei. Unitatea Bisericii este vzut prin prisma primatului
papal. Astfel, de la bula Unam Sanctam a papei Bonifaciu al VIII-lea din anul 1302, conform creia
este necesar ca pentru mntuire fiecare creatur uman s fie subiect supus pontifului roman, la
Decretul conciliar despre ecumenism Unitatis Redintegratio, care recunoate bucuria unei imperfecte
comuniuni cu Biserica Romano-Catolic a celorlali cretini care au primit Botezul i cred n Iisus
Hristos sau Enciclica Ut unam sint din 25 mai 1995 a papei Ioan-Paul II, n care se reia ideea
dominaiei eclesiastice papale deoarece episcopul Romei trebuie s asigure comuniunea tuturor
Bisericilor (p.94), concepia refacerii unitii vizibile a cretinilor este posibil doar prin unirea
tuturor cretinilor cu Biserica Romei n ascultare de suveranul pontif. Aceast idee strbate ca un fir
rou eclesiologia catolic, cu doctrina primatului papal contrar sobornicitii i apostolicitii
Bisericii, dar ea este inconsistent, nerealist teologic i eclesial datorit unor nvturi dogmatice i
morale noi, strine Bisericii primului mileniu.

b.3 Paradigma misionar Protestant


Misiunile protestante articuleaz, ntr-o viziune de ansamblu, temeiurile teologice i practica
misionar a Bisericii protestante i ale unor denominaiuni neo-protestante. n perspectiv misionar se
poate vorbi de unele ambiguiti iniiale ale misiunii protestante, date pe de o parte de concepia despre
suveranitatea lui Dumnezeu care paralizeaz orice efort uman i, pe de alt parte, de cea despre
caracterul invizibil al Bisericii sau caracterul individualist al mntuirii.
Textul misionar compatibil cu esena misiunilor protestante este cel din Epistola ctre Romani
1,16-17: Cci nu m ruinez de Evanghelia lui Hristos, pentru c este putere a lui Dumnezeu spre
mntuire a tot celui ce crede, iudeului nti, i Elinului. Cci dreptatea lui Dumnezeu se descoper n
ea din credin i spre credin, precum este scris: Iar dreptul din credin va fi viu. Luther,
descoperind i aprofundnd scrierile augustiniene, fr a ceda neoplatonismului acestuia, a realizat
diferena dintre acesta i Aristotel, preluat de teologia tomist, rupnd astfel cu sistemul teologic
scolastic i cu structura sa dual. Luther accentueaz tensiunea dintre cele dou nivele, natural i
supranatural, mergnd pn la opoziia ntre ele: credin i raiune, har i natur. Esenial pentru
42
cretin i comunitatea eclesial este dreptatea lui Dumnezeu revelat prin credin i pentru credin,
credina n sens subiectiv, ca relaie personal cu Dumnezeu ce ofer graia Sa celui credincios,
justificarea prin credin.
Exist cinci caracteristici teologice eseniale ale protestantismului care i-au pus pecetea i pe
teoria i practica misionar protestant: a) justificarea prin credin; b) corupia total prin pcat a
naturii umane; c) dimensiunea subiectiv a mntuirii spre deosebire de scolastic ce considera teologia
mai mult ca o scientia argumentativa; d) afirmarea rolului individului i a responsabilitii personale
a acestuia prin sacerdoiul ntregului popor al lui Dumnezeu; e) rolul central al Scripturii n viaa
Bisericii, cu consecina imediat c predica, cuvntul este superior imaginii, c auzirea este mai
important dect vederea, mergnd pn la a considera sacrament chiar cuvntul verbum visibile
(Calvin), sacralizndu-se Biblia nsi (David Bosch, op. cit. p. 321-324).
De aceea, aa cum au acuzat la nceput catolicii pe protestani (R. Bellarmin) i cum spunea
chiar G. Warneck, reformatorilor le era strin ideea de misiune, de cretinare a celor ce nu cunoteau
pe Hristos. Suprimnd ordinele monahale, protestanii s-au lipsit de un instrument important pentru
misiune. Ateptarea iminent a Parusiei explic, de asemenea, neangajarea misionar. Din opoziie
fa de Biserica Roman, unii teologi ai Ortodoxiei protestante accentuau faptul c orice iniiativ n
vederea mntuirii i a extinderii Bisericii st n minile lui Dumnezeu. Au existat totui i teologi care
au insistat asupra aspectului misionar al teologiei i Bisericii (A. Saravia, Ph. Nicolai). Ceea ce d
impuls misiunilor protestante sunt mai ales noile curente aprute n spaiul noilor confesiuni:
pietismul, puritanismul, care vizau chiar regimuri teocratice pe care era iluminismului avea s le
distrug.
n Bisericile protestante exist concepia eclesiologic despre vestigia Ecclesiae semnele,
urmele Bisericii. Conform acestei concepii, semne ale apostolicitii i catolicitii Bisericii, pstrate
n diverse forme i structuri locale, particulare, exist n toate Bisericile. Harul mntuitor lucreaz i n
afara granielor instituionale ale Bisericii, deoarece, aa cum afirmase Tertulian, homo naturaliter
christianus. Prezena Scripturii, a riturilor cultice, recunoaterea Sinoadelor ecumenice, crezurile,
simbolurile de credin patristice, credina, sperana i iubirea ca virtui teologice practicate de
membrii comunitilor cretine de pretutindeni sunt semne ale prezenei i unitii Bisericii,
convergente spre unitatea eshatologic. Pentru protestani, n general, unitatea de credin nseamn
pstrarea identitii confesionale ct mai aproape de originea, de forma ei apostolic. Autoritatea
suveran n materie de credin este dat de Scriptur, aceasta este cu att mai valabil pentru gruprile
fundamentaliste, dei, chiar Tradiia nescris poate fi un criteriu auxiliar pentru credina apostolic. n
perspectiv ortodox, credina dreapt, integral, n Hristos cel integral, adncul bogiei, al
nelepciunii i al tiinei (Romani 11,33) i eficiena harului cu validitatea Tainelor sunt semne ale
apartenenei la Biserica cea una, adevrat.
Specific ortodoxiei protestante (Luther, Calvin) este, de asemenea, concepia eclesiologic
despre Biserica eveniment, opus instituiei, concepie eclesiologic tradiional. Astfel, Biserica este
evenimentul adunrii credincioilor pentru celebrare, cnd se predic curat Evanghelia i se
administreaz sacramentele conform Scripturii. n acest sens, cuvntul i sacramentele fac, constituie
Biserica, mai curnd dect faptul c Biserica celebreaz cuvntul i sacramentele. Cele dou teze
trebuie luate, ns, mpreun, deoarece trebuie s existe i oficiul pastoral, preoia sacramental de
succesiune apostolic, celebrant a cuvntului i a Tainelor i garant a continuitii i identitii
comunitii n timp i spaiu fr de care nu se poate identifica Biserica nsi. Aceast concepie
despre Cuvnt i Taine, apropiat de eclesiologia euharistic actual sau de conceptul ecumenic
comunitate conciliar, trebuie s cuprind n ecuaia validitii i a eficienei eclesial-sacramentale

43
dreapta credin i ierarhia sacramental, triada structural ce confer plenitudine, apostolicitate,
deplin eclesialitate.
Biserica Anglican, membr a lumii protestante, este adepta concepiei eclesiologice a
ramurilor Bisericii. Conform acestei concepii, toate Bisericile, Ortodox, Romano-Catolic sau
protestante, reprezint Biserica Universal, sunt n fiina lor adevrata Biseric. Schisma, separaiile
dintre Biserici in de relativul temporalitii, sunt accidentale i episodice, trectoare. Bisericile, ca
surori, trebuie s-i regseasc unitatea n procesul reconcilierii dintre ele. Aceast concepie
relativizeaz adevrul despre Biserica cea una, a Apostolilor i Prinilor, ce se continu n modul cel
mai fidel n Biserica Ortodox, punnd chiar semnul egalitii ntre Biseric i orice denominaiune
care apare prin iniiativa individual pe piaa religioas.

44
Capitolul III

Etos misionar ortodox

a. Natura misionar a Bisericii; Biserica local i universal


Dei, permanent Biserica Ortodoxa a contientizat dimensiunea misionar a lucrrii ei n lume,
concretizat n cretinri de popoare, prezena ei mrturisitoare pretutindeni astzi n lume este un
semn al nostalgiei cretine dup unitate i, n acelai, timp dorina de cale dreapt, de sfinenie, de
explozie de bucurie pascal permanent ce se transmite din generaie n generaie, n acelai etos ce
poate inspira creator i influena benefic culturi i popoare. Ortodoxia a neles misiunea ntr-o
perspectiv intensiv, intern, cu libertatea plintii interioare prin suferin i transfigurare, ca
sfinenie.
Aceast particularitate misionar a Ortodoxiei, recunoscut astzi pancretin, s-a manifestat n
istoria Bisericilor Ortodoxe prin marginalizarea n spaiul otoman, i apoi sub teroarea comunist. Nu
putem s nu amintim rolul major al Bisericii Ortodoxe Romne n perpetuarea credinei ortodoxe, ce
poate fi interpretat n perspectiva misiunii externe, prin ajutoarele financiare i materiale trimise
Bisericii ortodoxe din exterior; la Athos, Ierusalim, cretinii arabi, georgieni etc. Toate aceste activiti
misionare sunt un act memorabil i sublim de meninere a contiinei ortodoxe n spaii vitregite politic
i cultural. Biserica este misionar n fiina ei, n sensul c ea trebuie s se extind n timp i spaiu
att ct va fi umanitatea sub cer. De aceea, misiunea este o activitate esenial a Bisericii. Biserica este
spaiul prezenei i lucrrii lui Hristos n Duhul Sfnt. n aceast perspectiv misionarii nu fac misiune
cu de la sine putere, ci lucrarea lor este un mandat dumnezeiesc de la nsui Hristos cel nviat, Domnul
Bisericii. Aa cum arat Boris Bobrinskoy, misiunea Bisericii poate fi neleas n funcie de nvierea
lui Hristos, ai crei mrturisitori noi suntem n Euharistie, de Cincizecime, ai crei beneficiari suntem
n Euharistie i de nlarea lui Hristos, pe Care l nsoim i la a Crui slav participm prin
Euharistie. Aceasta este, nainte de toate, o misiune a comunitii, o misiune de comuniune deoarece
comunitatea trebuie s reflecte dragostea; S v iubii unii pe aliintru aceasta vor cunoate toi c
suntei ucenicii Mei (Ioan 13, 34 ; 15,12-17). (Taina Bisericii, p.53-54)
Lumea cretin s-a neles, s-a exprimat pe sine ca Biseric ntr-un sens monolitic. Astfel, Europa
era un spaiu cretin compact. Nu exist Biserici locale (la plural) dect n msura n care acestea sunt
reprezentarea ntr-un anumit loc a Bisericii una (la singular). Biserica local este o structur de unitate
i diversitate n acelai timp. De unitate, deoarece pstreaz elemente fundamentele identice pentru
Biserica universal: mrturisirea comun a credinei apostolice; celebrarea comun a Liturghiei
euharistice, propovduirea comun a Evangheliei. De diversitate, deoarece Biserica local asimileaz
n identitatea ei elemente specifice naiunii, culturii i limbii poporului respectiv. Biserica universal
se consult i se exprim n mod conciliar, prin sinodul Bisericilor locale surori, care nu sunt simple
uniti teritoriale ale comuniunii ortodoxe.
Biserica local a fost i este expus multor interpretri unilaterale i definiii improprii. Unii,
care nu au experiena unei Biserici locale definite, o reduc la aspectul ei teritorial, geografic, printr-un
fel de distribuire convenional a spaiului Bisericii universale. Alii insinueaz faptul c organizarea
Bisericilor Ortodoxe autonome i autocefale, n epoca modern, a fost dictat de interese naionale,

45
politice, mai ales c aceast organizare a coincis cronologic cu constituirea Statelor naiunilor
independente.
Sinodul de la 1872 a condamnat Filetismul, adic reclamarea autocefaliei bisericeti pe motive de
politic naionalist. Unii atac Biserica Ortodox naional n numele unor argumente ce par
raionale, spunnd, de pild, c Bisericile Ortodoxe, nemaifiind Biserici de Stat, nu mai pot vorbi n
numele unei naiuni. Alii propun c n situaia actual a diasporei ortodoxe, singura cale de a pregti
apariia unei Biserici locale ar fi aceea de a crea dioceze teritoriale formate din grupuri eterogene din
punct de vedere etnic.
Pentru a descrie Biserica local n toate dimensiunile ei, trebuie s se in seama nu numai de
vechile canoane (de pild, Canonul 34 apostolic: canonul prevede ca episcopul local, care se identific
cu naiunea regiunii respective i care are rspunderea limitat la eparhia pentru care a fost
hirotonit, s recunoasc pe ntistttorul provinciei, respectnd n toate colegialitatea episcopal,
avnd ca model pentru aceasta comuniunea Sfintei Treimi), canoane care, de fapt, au aplicat
principiile de eclesiologie ortodox n situaia din acel timp. Trebuie s se in seama i de
dezvoltarea aplicrii acestor principii de-a lungul istoriei, n raport cu factorii care au determinat viaa
unui popor sau grup ortodox. Aceast dezvoltare eclesiologic n tradiia canonic nu este nchis: ea
se continu i astzi. Fiecare Biseric ortodox local are n Sinaxarul ei, proprii ei Sfini naionali, a
cror amintire i e scump. Acetia constituie legtura indestructibil dintre Biserica local i poporul
respectiv, dar i ntre Bisericile locale. Ar fi o nelegiuire s se spun c Sfinii naionali, ca mrturii
exemplare ale unei Biserici locale, ar duce la scindarea unitii Ortodoxiei soborniceti.
n istoria multor Biserici Ortodoxe locale exist perioade cnd acestea nu au dispus de un grup
etnic puternic sau de un Stat naional organizat. Cu toate acestea, un lucru este evident: Biserica
Ortodox a luat asupra ei durerea i suferina unei naiuni, aa cum Apostolii au suferit pentru
Bisericile pe care le-au ntemeiat. Biserica Ortodox a jucat rolul unei fore creatoare i modelatoare
n istoria popoarelor. Ea a ndeplinit acest apostolat nu ca putere politic, ci ca instituie pastoral.
Chiar n situaia de separare, Biserica Ortodox nu renun la misiunea ei de a vorbi unei comuniti
naionale, de a pstra identitatea de neam i de cultur, a poporului la care a fost trimis. Desigur, ea
ndeplinete aceast misiune n numele Evangheliei i dup criteriile Slintei Tradiii. Prin urmare,
configuraia istoric, naional i cultural a Bisericii locale nu este nici accidental, nici secundar.
Integritatea acesteia este dat de un ansamblu de elemente componente: teritoriu, limb, cultur. ine
de natura Bisericii locale s-i exprime credina, cultul i etica ei, n forme autentice, proprii
poporului respectiv
ncepnd cu modernismul, cu epoca raiunii absolutizante ce refuza credina religioas, cu
ideologiile ateiste, cu scientismul tehnocrat ce au diminuat contiina dependenei omului de divin,
asistm la un proces de decretinare, de secularizare ca refuz al lui Dumnezeu. Paradoxal, lumea
occidental care a trimis misionari la necretini pentru a-i converti la Evanghelie, acesta fiind de fapt
sensul clasic al misiunii, misiune extern, se vede confruntat la ea acas cu problema decretinrii, a
relativizrii adevrului revelat, absolut al Evangheliei. Se pune astfel problema unei misiuni interne,
pentru cei de acas, pentru reevanghelizarea, recretinarea lor, cu mrturia vizibil pentru Hristos i
Biserica Sa, actul mrturisitor ntr-o lume pluralist i religios i chiar cretin, lucrare ce implic i o
dimensiune social, filantropic pentru cei defavorizai, marginalizai. Cu toate aceste interpelri din
partea modernismului, Biserica i-a definit i i definete permanent identitatea ei n funcie de
Hristos, Viaa i Adevrul ei, n comuniunea Duhului Sfnt, a lui Dumnezeu cel Sfnt i venic.
Contiina Bisericii este cea exprimat de Hristos Domnul ei, cu puterea Duhului ce o protejeaz, o
ntrete prin prezena dinamico-energetic a Treimii nsi n structura ei instituional-harismatic,

46
astfel c, n speran i smerenie, teologul sau cretinul de astzi mrturisete n actul de credin c
Biserica a existat, exist i va exista i nici porile iadului nu o vor birui (Matei 18,18).
n Biserica primar se manifesta plintatea eclesial ce se va preciza n formule teologice i
dogmatice n istoria cretin ulterioar, plintate prin care trebuie s nelegem lucrarea lui Dumnezeu
nsui n Trupul tainic al lui Hristos, n templul Duhului Sfnt, oriunde s-a structurat instituional,
harismatic i administrativ Biserica, creaia cea nou ce a nceput la Cincizecime. Aa cum subliniaz
David Bosch, nu este posibil ca vechea paradigm s dispar total n noul model, n noua paradigm
pentru c astfel s-ar pierde temeiurile, aceasta cu att mai mult atunci cnd este vorba despre
nvtura i spiritualitatea cretin, care este receptat i mbogit, mbogind i mntuind pe toi
cei care le mrturisesc i le experiaz prin Hristos i n Hristos. Chiar dac, aa cum spune J.
Meyendorf, nu a existat n teologia patristic i bizantin un tratat clasic de eclesiologie, Scriptura,
Tradiia, Tainele, cultul, canoanele ilustreaz i contureaz dimensiunea eclesial n complexitatea i
inefabilul ei, coextensiv absolutului divin ce se manifest i strlucete n ea. Realitatea Bisericii n
istoria oamenilor prin actualizarea ei dinamic ca dar al lui Dumnezeu Care este prezent n
comunitatea celor ce l iubesc, mplinind poruncile Sale, pentru cunoaterea de sine prin cunoaterea
lui Dumnezeu, constituie aspectul misionar al cretinismului. Biserica este misionar n nsi fiina ei.
Aa cum arat B. Bobrinskoy, ea nu este nti Biseric i apoi misionar. Aceasta ar putea prea
surprinztor n msura n care noi nelegem misiunea ca o aciune. Dac misiunea este numai o
lucrare, o activitate a Bisericii, trebuie ca mai nti s existe Biserica, pentru a putea mrturisi. Dar noi
vedem c, din ziua Cincizecimii, mrturia credinei face parte chiar din esena vieii cretine. Exist
deci o ambivalen n concepia despre misiune n Biseric. Pe de o parte, vrem s vorbim despre
Biseric n sensul unei entiti, al unei realiti mistice existnd ca Trup al lui Hristos, ca despre o
permanen, ceva stabil, ca o Mireas vzut cu chipul mereu tnr. Pe de alt parte, exist mrturia
misionar. Aceasta s-a manifestat divers de-a lungul anilor, cu perioade de nflorire i cu perioade de
descretere, cu vremuri de activitate i vremuri de strmtorare, cnd Biserica, n faa persecuiilor,
cuta cu precdere s supravieuiasc. Dar pe plan fenomenologic, unde se afl misiunea Bisericii
cnd scopul su primordial este de a supravieui? Desigur, miezul lucrurilor nu se afl aici. Trebuie
spus c prin natura sa, Biserica este comunitar, ea este misionar. (Ibidem, p.133-134) Principiul
misionar al Ortodoxiei const n pacificarea poporului i cretinarea lui, n instaurarea unei societi
ce tinde s devin cretin aspect ce decurge din dinamica nsi a cretinismului ce mbisericete
viaa. (Ibidem, p.134, 136) Comunitatea local, parohia i mnstirea, n comuniune i sub autoritatea
Episcopului, semn al prezenei lui Hristos i a unitii acesteia n Hristos, au tocmai acest rol, de a
instaura ntre oameni, prin cei credincioi lui Hristos, duhul de pace care nseamn ascultarea de Duhul
lui Dumnezeu, ale crui roade sunt curajul mrturiei, credina care elimin alienarea i anxietatea,
generozitatea prin detaarea de sine i lepdarea de egoism i egocentrism, asumarea cu iubire i
responsabilitate ntru libertate a Crucii lui Hristos, viaa jertfelnic teofor, ce evideniaz prezena lui
Hristos nsui n cei care l mrturisesc, spre ntruparea tainic a Sa n inima fiecrui cretin cu valene
teofanice pentru lume.
De-a lungul secolelor, Biserica a fost neleas de teologia cretin, de poporul dreptcredincios ca
aceast comuniune a oamenilor cu Dumnezeu, ca Trup al lui Hristos i Templu al Duhului Sfnt,
orizont al aciunii energiilor divine, a harului, pentru sfinirea i ndumnezeirea oamenilor i, n acelai
timp, loc al comunicrii, al solidaritii i compasiunii, al ntr-ajutorrii oamenilor. Biserica este noua
alian a lui Dumnezeu cu poporul Su, Noul Israel ales de Dumnezeu prin Hristos i sfinit de Duhul
Sfnt pentru a da mrturie despre mrirea lui Dumnezeu n lume. Contiina eclesial a cretinilor este
legat ntotdeauna de persoana lui Iisus Hristos mort i nviat pentru sfini, pentru cei care rspund

47
prin luarea crucii chemrii Sale iubitoare i mntuitoare. Aceast contiin eclesial este reflectat de
vechi scrieri cretine: (Epistola ctre Diognet, V-VI Ceea ce este sufletul pentru trup, aceasta sunt
cretinii pentru lume (Pstorul lui Herma, 8, 1) (Lumea a fost creat pentru Biseric). Ignatie al
Antiohiei este primul scriitor cretin care d mrturie despre catolicitatea, universalitatea Bisericii :
Biserica este comuniunea tuturor celor botezai, a celor ce particip la Euharistie, avnd n centru pe
Episcop, cu cele cereti, cu Dumnezeu. Prin Taine i, mai ales prin Euharistie, Biserica dei are n
succesiunea apostolic o liniaritate istoric, transcende istoria i face ca momentele temporalitii
istorice s fie epifania plenitudinii lui Hristos i a vieii trinitare. (Boris Bobrinskoy, op.cit., p.106)
Aceast contiin eclesial ce exprim faptul c energia divin irumpe n creaie este redat i de Sf
Irineu care stabilete o echivalen ntre Euharistie i viaa, mrturia cretin; Euharistia confirm
credina noastr aa cum credina noastr confirm Euharistia. (Contre les Heresies, IV,18,5, p.464)
Clement Alexandrinul arat c exist un singur Tat al Universului, un singur Logos al Universului
i, de asemenea, un singur Duh Sfnt, acelai peste tot. Exist de asemenea o singur Fecioar care s-a
fcut mam i mi place s o numesc Biseric. (Pedagogul, I, IV, 42, 1) Sf. Ciprian accentueaz
unitatea Bisericii care este mrturisitoare a Treimii, pe de o parte, i unitatea acesteia n Episcop, pe de
alt parte. Prinii Bisericii au reliefat i strnsa legtur dintre Hristos i Biseric. Astfel, Sf. Atanasie
i Chiril ai Alexandriei dezvolt o teologie a ncorporrii umanitii n Trupul lui Hristos, iar Fer.
Augustin consider Biserica ca un Hristos deplin, integral, Christus totus, caput et corpus, (In Ioan.
Evang.21, 8) ideee dezvoltat de I. Zizioulas (Fiina eclesial).
Biserica i teologia Ortodox, a crei misiune ntemeiat n misiunea lui Hristos nsui, folosete cu
oarecare precauie terminologia misionar cristalizat n cretinismul apusean, aceasta pentru c n
decursul secolelor trecute i chiar n vremea noastr, cuvntul misiune este asociat uneori cu ideea i
practica prozelitismului. Misionarii occidentali, catolici, protestani sau neoprotestani si, mai ales,
evanghelizatorii care s-au npustit n valuri asupra estului ieit de sub dominaia comunist n ultimii
ani, considernd acest spaiu ca un vid spiritual fie din ignoran, fie din rea credin, au fost i sunt
privii ca unii care prin diferite mijloace ncearc s converteasc pe cretinii ortodoci, considerai
dizideni, (problema ortodox) la confesiunile ale cror interese prozelitiste le reprezint. De aceea,
misiunea a reprezentat pentru ortodoci o prezen eterodox, strin spiritului Ortodoxiei, att n
ansamblul ei ct i n specificul etnic ortodox local. O misiune catolic sau protestant ntr-un mediu,
ntr-o comunitate ortodox este o contradicie teologic i eclesial, cci o Biseric nu poate fi un
spaiu misionar pentru ali cretini. n acelai timp, istoria bisericeasc a consemnat tensiunile politice
i sociale pe care le-a generat de-a lungul veacurilor i pe care, din pcate, le mai genereaz i astzi
acest mod i aceast practic de nelegere i abordare a misiunii cretine (uniatismul i sectarismul).
De aceea, respingnd terminologia misionar i ideologia specific, ei ncepnd cu secolul al
XVII-lea, Biserica Ortodox face n mod clar o distincie ntre Misiune, n sensul de vocaie apostolic
fundamental a Bisericii de a proclama Evanghelia, si misiuni, ca activiti evanghelizatoare ale unei
confesiuni sau denominaiuni ntr-un spaiu necretin, activiti care de multe, sau de cele mai multe
ori, au fost legate de procesul de colonizare, de opresiunea politic i cultural (Martyria, Mission,
The Witness of the Ortodox Churches Today, edited by Ion Bria, 1980, p.3).

48
b. Participarea ntregii Biserici la misiune; misiune la modul lui Hristos; caracterul
personal, existenial, ascetic, filantropic al credinei i misiunii ortodoxe

Viaa misionarului este o via n Hristos prin purtarea n trup a omorrii Lui ca i viaa lui
Iisus s se arate n trupul nostru (II Corinteni 4,10) iar acest model trebuie extins la toi oamenii care
aa cum sunt mori n Adam sunt vii n Hristos cel nviat. Capitolele din Epistola ctre Romani 9-11
exprim concepia misionar a Sfntului Apostol Pavel i relaia strns cu teologia sa, fiind un
document al istoriei misiunilor, orientat ctre viitor (Ibidem, p. 215).
Sfntul Apostol Pavel red dimensiunea ontologic a credinei n Dumnezeu prin care omul se
definete, n autenticitatea condiiei sale n lume, ca unul care primete cuvntul de la Dumnezeu,
cunoaterea prin Revelaie: Aproape de tine este cuvntul, n gura ta i n inima ta, adic cuvntul
credinei pe care l propoveduim. C de vei mrturisi cu gura ta c Iisus este Domnul i vei crede n
inima ta c Dumnezeu L-a nviat pe El din mori te vei mntui. Cci cu inima se crede spre dreptate iar
cu gura se mrturisete spre mntuire (Romani 10, 8-10). Evanghelizarea i mrturia au astfel o
valoare soteriologic. De aceea, paradigma misionar paulin este de o bogie copleitoare, o teologie
i o misiune cretin a timpului su, iar misiologia contemporan, ntr-o fuziune de orizonturi (H.G.
Gadamer) are datoria s prelungeasc logica teologiei i al misiunii Sfntului Pavel ntr-un mod
creator, n circumstanele actuale, care sunt n multe privine diferite de ale sale (David J. Bosch op.
cit. p. 227). Elementele, ideile-for ale teologiei misionare a Sfntului Pavel pot fi clasificate dup
cum urmeaz:
a) - Biserica este comunitatea nou n care membrii ei sunt n raporturi freti, iar legea
comunitii este iubirea i ntr-ajutorarea; b) - dei misiunea cretin se desfoar n lipsuri i
suferin ea este fortificat de Hristos care asigur triumful Bisericii ntru jertf (IICorinteni 12, 9-10);
c) - scopul misiunii cretine const n propoveduirea Evangheliei, n mprtirea de harul mntuirii
prin Duhul lui Hristos spre reconcilierea cu Dumnezeu i cu semenii. Biserica constituie manifestarea
noii creaii i, de aceea, comunitatea cretin i lucrarea ei misionar trebuie nelese i intim legate
planului cosmic i istoric al lui Dumnezeu de mntuire a lumii. (Ibidem p. 238)
Esenial pentru misiune, n perspectiva subiectului misiunii, este credina personal n Iisus
Hristos mort i nviat pentru mntuirea lumii, o confesiune, o mrturisire fcut pe temeiul relaiei cu
Hristos n iubire i experien spiritual. Apostolul neamurilor a lsat Bisericii cele 14 epistole care nu
sunt texte misionare n sens strict, ci corespondena pastoral a autorului care rspundea la
problemele pastorale particulare ale unei comuniti cretine. (Donald Senior, op.cit., p.162) Cu toate
acestea, aceast coresponden are un caracter public i universal, majoritatea epistolelor fiind scrise
n perioada lucrrii misionare cele mai dinamice a Apostolului. (Ibidem, p.163) Predica i scrisul su
sunt conforme Tradiiei (ICorinteni 11,23; 15,3), misiunea sa este autentic, avnd acordul, aprobarea
autoritii Bisericii, a Apostolilor. Teologia misionar a Sf. Pavel este coextensiv viziunii sale
cretine totale care s-a structurat i cristalizat dup ntlnirea minunat cu Hristos pe calea
Damascului. Academismul formaiei sale rabinice a fost bulversat de inopinatul eveniment de pe calea
Damascului. Erudiia sa teologic a fost nevoit s insereze dup extaz i reflecie anahoretic pe
Hristos care a devenit centrul de neclintit al credinei i propoveduirii sale.
Evreu i cetean roman, educat n tradiia religioas rigorist a poporului su dar deschis
modelelor culturale consacrate n epoca elenistic, filosofiei stoice sau cultelor de mistere, Sf. Pavel
este i rmne fidel n mod absolut lui Hristos care i-a aprut - fqh - (I Corinteni 15, 8) n experiena
de natur vizionar care st la temelia vocaiei sale, greu de neles pentru exegei, i care a determinat
o schimbare radical n viaa sa. Astfel, teologia misionar a Sf. Pavel nu a fost o construcie

49
abstract atrnnd de un principiu universal, ci o analiz a realitii provocate de o experien iniial
care a dat apostolului o nou viziune despre lume. (Donald Senior, op.cit., p.171). Aceast viziune
este concentrat n textul din epistola ctre Romani (3, 21-30) : Dar acum, n afar de de Lege, s-a
artat dreptatea lui Dumnezeu, fiind mrturisit de Lege i de profei. Dar dreptatea lui Dumnezeu vine
prin credina n Iisus Hristos, pentru toi i peste toi cei ce cred, cci nu este deosebire, fiindc toi au
pctuit i sunt lipsii de slava lui Dumnezeu. ndreptndu-se n dar, cu harul Lui, prin rscumprarea
cea n Hristos Iisus, pe care Dumnezeu L-a rnduit (jertf de) ispire, prin credina n sngele Lui, ca
s-i arate dreptatea Sa pentru iertarea pcatelor celor mai nainte fcute Iisus Hristos este Mesia
cel ateptat, Persoan istoric, prin care Dumnezeu a realizat planul Su din venicie de mntuire a
lumii. Experiena Damascului a fcut din Sf. Pavel care a contientizat vocaia sa misionar i
apostolic pe parcursul ntregii sale viei sale ulteroare, un ambasador pentru Hristos i un slujitor
al reconcilierii. (Ibidem, p.181)
Chemarea apostolului se nscrie n logica chemrii lui Dumnezeu pentru anunarea voinei Sale ctre
ntregul popor al lui Dumnezeu, de data aceasta ntreaga lume, Creaia lui Dumnezeu rscumprat
obiectiv i virtual prin sacrificiul lui Hristos. Sf. Pavel leag misiunea sa pentru Hristos i Biserica Sa,
apostolatul su, de chemarea profetic a lui Isaia i Ieremia (Romani 1,1; Isaia 49,1; Ieremia 1,5;
Galateni1,15).
Totodat, slujirea sa este un act sacerdotal prin care aduce prga neamurilor ofrand bine plcut
lui Dumnezeu sfinit prin Duhul Sfnt (Romani 15,16). Datoria lui este aceea de rspndi, de a
semna cunotina lui Dumnezeu, cuvntul Su, ca de la Dumnezeu, naintea lui Dumnezeu, n
Hristos (IICorinteni 2,17) El este slujitorul lui Hristos prin care oamenii sunt chemai s cread
(ICorinteni 3,5) i iconom al tainelor lui Dumnezeu (4,1).
Cuvntul, propoveduirea sa este nsoit de darul vindecrii i de alte semne i minuni, iar iubirea
cretin nu const doar n experiena interioar a bucuriei ntlnirii cu cel iubit, ci se manifest i
concret, comunitar prin facere de bine, ajutor pentru cei aflai n lipsuri i suferin, ajutoarele pentru
sfini (16,1). Observm astfel c un aspect important al misiunii Bisericii l constituie slujirea,
diaconia, filantropia. Biserica nu este doar spaiul spiritual al mntuirii sufletului, ci prin nsi
existena ei n lume, ea este trimis s continue lucrarea vindectoare a omului ntreg, suflet i trup,
dup chipul Samarineanului milostiv, Mntuitorul Iisus Hristos, (Luca 10,33) Care, aa cum spune El
nsui, nu a venit ca s I se slujeasc ci ca s slujeasc El i s-i dea sufletul rscumprare pentru
muli. (Matei 20,28) De asemenea, Hristos Mntuitorul, prin splarea picioarelor ucenicilor Si la
Cina cea de Tain, instituie aa-numitul sacrament al fratelui. (Ioan 13,4-5) Iubirea aproapelui este un
criteriu esenial pentru viaa cretin n lume cu consecine soteriologice n plan eshatologic. (Matei
25,34-36)
Mesajul misionar paulin este mereu actual i n orice situaie el poate fi interpretat spiritual,
existenial, reflectnd datoria personala de ntoarcere iminent la Dumnezeu, de a avea mintea, gndul-
noj - lui Hristos. (2,16) Omul din lume, tentat de atraciile exercitate de idolii acesteia, adulter,
desfrnare, necurie, destrblare, nchinare la idoi, fermectorie, vrajbe, certuri, zavistii, mnii,
glcevi, dezbinri, eresuri, pizmuiri, ucideri, beii, chefuri i altele asemenea acestora (Galateni 5,19-
21) este chemat la eliberare spiritual prin Hristos, acceptnd i nelegnd suveranitatea Sa absolut.
Astfel, exigena ca n numele lui Hristos tot genunchiul s se plece, al celor cereti, al celor
pmnteti i al celor de desubt. i s mrturiseasc toat limba c Domn este Iisus Hristos, ntru slava
lui Dumnezeu Tatl (Filipeni 2,10-11) este perfect valabil astzi n contextul autonomiei valorilor, al
relativizrii caracterului absolut, revelat al credinei cretine prin valorizarea n spaiul cretin a altor
religii i noi micri religioase, al globalizrii ce tinde s absolutizeze ordinea material nu cea

50
spiritual a existenei. Mntuirea lumii, sensul ontologic i existenial al omului este dat de Hristos,
care devine centrul vieii spirituale a omului : M-am rstignit mpreun cu Hristos i nu mai traiesc
eu, ci Hristos triete n mine (Galateni 2,20).
Sensul existenial al omului, prin care de fapt acesta se definete n primul rnd ca uman, ca fiin
spiritual, este acela de a cunoate pe Dumnezeu i a fi cunoscut de Dumnezeu. Dumnezeu poate fi
cunoscut din observarea i contemplarea Creaiei (Romani 1,18-23) dar, mai ales, din evenimentele
istoriei mntuirii cu finalitate soteriologic. n perspectiv uman, Dumnezeu poate fi cunoscut prin
credina n El i cei pe care Acesta i-a trimis n lume pentru ca oamenii s-L cunoasc i, mai ales, prin
credina n Hristos, fiul Tatlui ntru Care locuiete trupete toat plintatea Dumnezeirii (Coloseni
2,9). A fi cunoscut de Dumnezeu nseamn a fi chemat, ales, glorificat de ctre Dumnezeu, a fi n
comuniune cu El n experiena teognosic a iubirii, dar al Duhului lui Hristos.
Pentru ca omul s cunoasc i s fie cunoscut de Dumnezeu este necesar predica, anunul
kerigmatic esenial, evanghelizarea, anume c Hristos a murit pentru pcatele noastre dup Scripturi;
i c a fost ngropat i c a nviat a treia zi (I Corinteni 15,3-4). Pentru omul, ontologic relaional Lui
Dumnezeu prin Creaie, a fi mntuit, a avea un sens n via dincolo de, uneori, absurdul sau
nesemnificaia aparent a existenei sale n lume, de moarte, reprezint tot o exigen ontologic i
existenial. Dumnezeu-Iubire vine n ntmpinarea acestei dorine ontologice umane prin Hristos,
Unul dintre oameni, ns fr de pcat, cu cuvintele Sale dumnezeieti mngietoare i cu puterea Sa
divin, cu harul Su ce ridic pe om din pcat i moarte pentru a-i oferi viaa adevrat, aceea n
comuniune cu Dumnezeu. De aceea Apostolul are datoria de a proclama acest adevr anunat n
limbajul Reveleiei, cuvintele lui Dumnezeu nvemntate n cuvintele limitate ale omului i incapabile
s redea totalitatea voinei i lucrrii tainice divine.
Cuvntul Evangheliei se adreseaz tuturor, este pentru toi oamenii, are o destinaie universal :
Cci nu este deosebire ntre iudeu i elin, pentru c Acelai este Domnul tuturor, Care mbogete pe
toi cei ce-L cheam. Cci oricine va chema numele Domnului se va mntui. (10,12-13) Pentru ca
oamenii s cunoasc pe Dumnezeu este absolut necesar existena i lucrarea misionarilor, a trimiilor
pentru a vesti Evanghelia, pentru ca oamenii sa aud adevrul lui Dumnezeu, adevrul mntuirii lor, a
iubirii lor de ctre Dumnezeu: Dar cum vor chema numele Aceluia n care nc nu au crezut? i cum
vor crede n Acela de care nu au auzit? i cum vor auzi fr propovduitor? i cum vor propovdui de
nu se vor trimite? Precum este scris: Ct de frumoase sunt picioarele celor ce vestesc pacea, ale celor
ce vestesc cele bune!Prin urmare credina este din auzire, iar auzirea prin cuvntul lui Hristos (10,
14-17).
ntrebrile retorice ale Sf. Pavel se nscriu perfect n logica evanghelizrii, a datoriei sacre i a
misiunii Bisericii de a face pe Hristos cunoscut lumii, inclusiv oamenilor de astzi, dintre care muli
caut rspunsuri spirituale pe alte ci dect cea artat de Hrstos i Biserica Sa. Oamenii cred prin
ascultarea cuvintelor Evangheliei propoveduite de Apostoli i, apoi, de urmaii lor, epscopii i preoii
Bisericii, ierarhia sacramental a acesteia. De aceea, apostolul recomand ca preoii care i in bine
dregtoria, s se nvredniceasc de ndoit cinste, mai ales cei care se ostenesc cu cuvntul i
nvturaVrednic este lucrtorul de plata sa. (I Timotei 5,17-18)
Epistolele Efeseni i Coloseni prezint eclesiologia paulin. n viziunea paulin, Biserica este
calea i semnul misiunii cosmice a lui Hristos de mntuire a lumii. (Donald Senior, op.cit. p.191)
Biserica este mplinirea Celui ce plinete toate ntru toi. (Efeseni 1,23) Hristos este att Capul
Bisericii ct i Domnul ntregului Univers. De aceea, Evanghelia este cuvntul de mntuire i via n
Hristos al lui Dumnezeu pentru toi oamenii, iar misiunea Bisericii n istoria post-pascal, de la
Cincizecime la Parusie, are ca scop ncorporarea sacramental prin cunoaterea i iubirea lui

51
Dumnezeu a oamenilor n Trupul mistic al lui Hristos: Zidii fiind pe temelia apostolilor i a
proorocilor, piatra cea din capul unghiului fiind nsui Iisus Hristos. (2, 20; I Petru 2, 4-5) Strategia
misionar a apostolului const n implantarea Bisericii n marile centre ale limii vremii sale ca de
acolo Mireasa lui Hristos s radieze strlucirea i frumuseea sa n toate zrile, integrnd ct mai muli
oameni pentru a face din ei, Trupul lui Hristos. Biserica lui Hristos este una pentru c unul este Capul
ei, una este Revelaia lui Dumnezeu exprimat de teologia Bisericii ca nvtura cea dreapt i
mntuitoare, unul este Botezul, una este Euharistia, Cina tainic a unirii cu Hristos prin Trupul i
Sngele Su. (Efeseni 4,4-6; ICorinteni 10,16-17); Galateni 1,6-12) De aceea, o exigen esenial
pentru misiunea cretin este a pstrrii unitii Bisericii, pentru c Hristos este unul i unul, logic i
ontologic, este i Trupul Su alctuit din toi cei care cred i l mrtusisesc ca Dumnezeu. (ICorinteni
12, 4-31; 3, 4-11)
Cunoscut ca misionarul prin excelen, un geniu misionar al tuturor timpurilor, Sf. Pavel, cel mai
mare din ci s-au pus vreodat n slujba Bisericii, (Pr. Sabin Verzan, Sfntul Apostol Pavel,
Bucureti, 1996, p.8) sugereaz anumite principii misionare, aplicabile n contexte istorice din cele
mai diverse, inclusiv cel de astzi :
1. Dorina sa este de a fi n ct mai multe locuri, de a ntemeia ct mai multe comuniti, mai ales
n inima marilor metropole pentru ca Evanghelia s fie auzit de personaliti politice, culturale, care
atrase de adevrul dumnezeiesc s se converteasc la Hristos, s devin membre ale Bisericii.
Eventualul eec nu-l descurajeaz, dar sufer interior, deoarece unii ca acetia refznd pe Dumnezeu
se refuz pe ei nii, nu se cunosc cu adevrat pe ei nii.
2. Sf. Pavel, n lumea religioas a vremii sale, dei aducea un mesaj tulburtor, inimaginabil
pentru cei mai muli, incredibil, avea capacitatea i inteligena de a lega noua nvtur de alte
credine religioase din terenul de misiune, ntr-un proces de incipient aculturaie. Credinele vechi nu
erau negate frontal, ci li se artau limitele, nempliniea. Relevant n acest sens este dialogul cu filosofii
greci din Areopagul Atenei care, n buna cuviin de a glorifica toate divinitile posibile i din dorina
sincer de a nu rmne datori cumva vreuneia, contieni de limita cunoaterii umane, au nlat o
statuie i Dumnezeului necunoscut pe care Sf. Pavel l identific cu Hristos cel nviat. De fapt,
Acesta este i unicul Dumnezeu la care voia Sf. Pavel s-i converteasc pe toi nchintorii la false
diviniti. Acesta este un principiu valabil permanent, cu att mai mult n context ecumenic, cnd
fiecare este fidel propriei credine, eventuale convertiri la drepta credin de exemplu trebuind fcute
fr triumfalism, ci cu smerenie i cu durerea separrii cretine. Referinele la cultura vremii din
Fapte17,28 : n El trim, ne micm i suntem - din Epimenide, contemporan cu Solon, aprox. 640-
560.Hr; Cci al Lui neam suntem- Aratus din Cilicia, sec.IV .Hr.i stoicul Cleantes, 263-232) sunt
un model pentru referine teologice la cultura local n care poate fi exprimat adevrul Evangheliei n
sinteze creatoare atractive pentru sensibilitatea elitelor culturale. Cultura local este un vehicol
lingvistic prin care este necesar a fi contextualizat adevrul univesal al Evangheliei, prin adaptare la
specificul local, cu fidelitate total fa de Hristos i Biserica Sa.
3. Efortul i strduina de a predica Evanghelia cu sinceritate, cu devotament i disponibilitate
integrale pentru adevrul lui Hristos pentru ca oamenii s fie eliberai de pcat, de ru, caracterizeaz
misionarismul paulin: ndemnul nostru venea nu din rtcire, nici din gnduri necurate, nici din
nelciune, ci dup cum am fost socotii vrednici de Dumnezeu ca s ni se ncredineze Evanghelia,
aa vorbim, nu cutnd s plcem oamenilor, ci lui Dumnezeu care ne ncearc inimile. Cci niciodat
nu ne-am artat cu cuvinte de linguire, dup cum tii, nici cu ascunse porniri de lcomie. Dumnezeu
mi este martor. Nici nu am cutat mrire de la oameni, nici de la voi, nici de la alii, dei puteam s

52
fim cu greutate, ca Apostoli ai lui Hristos. Noi ns am fost blnzi n mijlocul vostru, aa cum o doic
ngrijete pe fiii si. (ITesaloniceni, 2, 3-7)
Aa cum subliniaz un exeget, sinceritatea a fost puntea de aur pe care a ntins-o Apostolul
peste abisul nencrederii pe care l-au deschis n suflete propoveduitorii attor doctrine false,
propoveduitori care urmreau adesea numai recoltarea de aplauze ieftine i interese personale. (Pr.
Prof. Sofron Vlad, Principii misionare i sociale n Epistolele Sfntului Apostol Pavel, Studii
Teologice 7-8/1955, p.290) Principul este tot aa de valabil astzi, n contextul post-ideologic dar
confuz, tulbure, secularizat n parte, cnd asistm la emergena unei pseudo-religioziti de natur
ocult, neognostic ce se insinueaz rafinat n contiine slabe, la oameni fr discernmnt spiritual.
4. Sf. Pavel a fost un adevrat printe, iubitor, plin de grij, de solicitudine, al membrilor
comunitilor nfiinate prin misiunea sa i nscui prin Evanghelie n Iisus Hristos. (I Corinteni
4,15). Sentimentul cald, iubirea spiritual cea mai pur fa de pstoriii si este exprimat de dorina
sa intens ca toi fiii si dup har s ajung la unitatea credinei i a cunoaterii Fiului lui Dumnezeu,
la statura brbatului desvrit, la msura vrstei deplintii lui Hristos. (Efeseni 4,13)
Comportamentul su fa de fiii si duhovniceti ine perfect seama de diferenele de vrst,
sociale, ceea ce denot un profil psihologic deosebit al apostolului: Pe cel btrn s nu-l nfruni, ci
s-l ndemni ca pe un printe; pe cei tineri, ca pe frai; pe femeile btrne ndeamn-le ca pe nite
mame, pe cele tinere ca pe surori, n toat curia. (ITimotei 5,1-2) Ucenicii sai erau adevraii si
copii pe care el i-a nscut n Hristos i pe care trebuia s-i readuc la el ca printr-o nou natere.
Apostolul compar n repetate rnduri rolul su, fa de cei pe care i-a convertit la Hristos, cu rolul
unei mame (ITesaloniceni 2,7) sau al unui tat (I Tesaloniceni 2,11), cci el i-a nscut prin Evanghelie
n Iisus Hristos. (Pr. Vasile Mihoc, Epistola Sfntului Apostol Pavel ctre Galateni. Studiu
introductiv, traducere i comentariu, Bucureti, 1983, p.355). Celebrul imn al iubirii (I Corinteni 13)
exprim cel mai elocvent aceast iubire ce i are originea n adncul fiinial, tainic al iubirii divine, al
nlimii spirituale la care s-a ridicat apostolul prin asceza personal ce a tras asupra sa plintatea
darurilor divine i viziunea slavei cereti supraluminoase. (IICorinteni 12, 2-4) Aparentele
incosecvene n lucrarea sa misionar, n relaiile sale cu ceilali se explic prin aceast iubire
nermurit, articulat la iubirea infinit a Celui rstignit pentru oameni din dorina sincer de aduce
pe toi la Hristos: Tuturor toate m-am fcut, ca, n orice chip, s mntuiesc pe unii (I Corinteni 9,22).
O consecin a acestei relaii printeti cu cei convertii ai si a fost corespondena sa trimis acestora,
comunitilor nfiinate de el, cri canonice ale Noului Testament, normative pentru nvtura,
morala, disciplina Bisericii.
5. Aceast adaptabilitate i disponibilitate a apostolului pentru o larg diversitate de convertii,
fiecare cu mentalitatea sa, ancorat n culturi i tradiii dintre cele mai diverse, este dovada,
argumentul incontestabil i gritor de la sine despre principiul universalitii Evangheliei. Evanghelia
este pentru toate popoarele lumii. Contiina misionar a apostolului d mrturie despre datoria sa de a
predica Evanghelia tuturor oamenilor, pretutindeni n lume. Lui, datorit calitilor sale intelectuale,
morale, caracterului su puternic, penetrant, i-au fost ncredinate popoarele spre a fi evanghelizate de
ctre Dumnezeu nsui, Biserica binecuvntnd aceast lucrare a sa. Acest adevr este exprimat chiar
de ctre apostolul nsui: Pavel, rob al lui Iisus Hristos, chemat de el apostol, rnduit pentru
predicarea Evangheliei lui Dumnezeu prin care am primit har i apostolie, ca s aduc, n numele
Su, la ascultarea credinei toate neamurile. (Romani 1,1-5; 15,18; 16,26; Coloseni 1,23; IITimotei
4,17)
6. Un alt principiu misionar paulin vizeaz moralitatea, viaa moral a cretinilor prin care ei dau
mrturie, n lumea czut prad pcatului i prin aceasta diavolului, for personal activ i eficient

53
ce lupt evident mpotriva lui Dumnezeu i a a omului, antrenndu-l n ntuneric existenial, despre
ndreptarea n Hristos i locuirea Duhului Sfnt n fiina lor rennoit prin har. Cine svrete pcatul
rstignete a doua oar pe Hristos care a murit pentru pcatele oamenilor. Ceea ce este caracteristic n
privina moralitii la Sf. Pavel, ceea ce reflect mentalitatea ebraic i principiul paralelismului
specific acesteia, este concepia apropiat pariului pascalian, c mplinind poruncile evanghelice omul
este nlat n sfera spiritual a mpriei lui Dumnezeu, interioar siei i eshatologic totodat.
nsui trupul omului este templu al Sfntului Duh (ICorinteni 6,19), iar pcatele care ofensau n
modul cel mai profund i sensibil rigorismul moral al apostolului excludeau i lipseau pe om de
vocaia sa ontologic de fiu al lui Dumnezeu i motenitor cu sfinii al mpriei lui Dumnezeu: Nu
tii, oare, c nedrepii nu vor moteni mpria lui Dumnezeu? Nu v amgii: Nici desfrnaii, nici
nchintorii la idoli, nici adulterii, nici malahienii, nici sodomiii, nici furii, nici lacomii, nici beivii,
nici batjocoritorii, nici rpitorii nu vor moteni mpria lui Dumnezeu. (6,9-10) ndemnurile,
exortaiile pauline sunt tot att de actuale astzi, cnd destui dintre cei care au primit harul Botezului,
se vor deprta de de la credin, lund aminte la duhurile cele neltoare i la nvturile demonilor,
prin frnicia unor mincinoi care sunt nfierai n cugetele lor. (Timotei 4,1-2; IITimotei 3,1-7)
7. Sf. Pavel, din experiena sa misionar de o anvergur impresionant, n situaii dintre cele mai
diverse, favorabile uneori, dar de cele mai multe ori nefericite, judec actele umane prin ochii i cu
inima lui Hristos nsui, avertiznd pe slujitorul lui Hristos, pe cel ce predic Evanghelia, de refuzul
categoric al unor structuri osificate, ncremenite n pcat, lupttoare mpotriva Duhului Sfnt, prad
nlnuirii duhurilor rutii. ndemnul su este pentru lupta cea bun a credinei (I Timotei 6,12)
spre cucerirea, dobndirea vieii venice, elul final i neclintit, chiar n furtunile cele mai dezlnuite
din viaa misionar, pastoral a celui ce cluzete sufletele oamenilor pe calea cea ngust i plin de
ncercri a mpriei. n toate suferinele, umilinele, ncercrile, primejdiile, chiar de moarte, omul
lui Hristos, misionar i pstor al Bisericii Sale, este ndemnat la statornicie i rbdare, la smerenie, cu
ochii aintii asupra lui Iisus, nceptorul i plinitorul credinei, Care, pentru bucuria pus nainte-I, a
suferit crucea. (Evrei 12,2) Misiunea este calea Crucii, a jertfei pentru Hristos i Biserica Sa, Cruce
care poate fi n orice context istoric, cultural, social, politic, pentru unii nebunie, iar pentru noi, cei ce
ne mntuim, puterea lui Dumnezeu. (I Corinteni 1,18)
n ceea ce privete situaia material, existena cotidian cu exigenele ei, apostolul propune ca
aceia care propovduiesc Evanghelia s triasc din Evanghelie (I Corinteni 9, 14), modest, smerit,
cu bun cuviin, pentru c iubirea de argint este rdcina tuturor relelor. (I Timotei 6,10)
Misionarul, slujitor al Noului Testament (II Corinteni 3,6), este ndemnat s contientizeze permanent
c el este ceea ce este prin puterea lui Hristos, c slujirea sa este pecetea iubirii lui Hristos a Crui
putere se desvrete n slbiciune (12,9), n vasele de lut slabe ale oamenilor n care arde flacra
iubirii nestinse pentru Dumnezeu.

54
Capitolul IV

Fundamentarea biblic a misiunii cretine (I)

a. Dimensiunea misionar a Revelaiei Vechiului Testament


Fr descoperirea de Sine a lui Dumnezeu n istoria oamenilor, consemnat n Sfnta Scriptur,
nu putem vorbi de misiune cretin. Misiunea Bisericii se articuleaz la Revelaie, natural, ontologic.
Conform descoperirii lui Dumnezeu n multe rnduri i n multe chipuri (Evr 1, 1), indicaii ale
teologiei misionare se gsesc n Vechiul Testament. Psalmii conin o teologie misionar in nuce: Al
Domnului este pmntul i plinirea Lui, lumea i toi cei ce locuiesc ntrnsa (Ps 23, 1); Tot
pmntul s i se nchine i s-i cnte, numelui Tu s-i cnte (Ps 65, 4); Pe Tine Te vor luda
popoarele, Dumnezeule, toate popoarele Te vor luda (Ps 66, 5). Pmntul este al lui Dumnezeu i El
vrea ca al Lui s rmn i lumea ntreag s-i aduc lauda pentru care a fost creat. Dumnezeu poart
de grij creaiei Sale i voiete ca toate popoarele ntr-un glas s-i nale cntarea de laud a
cosmosului ntreg. Aceast laud rsun clar i fr ambiguitate n Israel. Poporul Israel laud pe
Dumnezeu i toate popoarele sunt chemate s-L laude mpreun cu poporul Su.
Dumnezeu face dreptate tuturor popoarelor i i exercit judecata Sa, n Israel o face ns n mod
direct i clar prin Legea Sa i prin poruncile Sale. Toate popoarele sunt ale Lui, ns El Se descoper
lui Avraam i i exprim clar poruncile Sale (Fac 12). Dumnezeu Se face cunoscut i i exprim
drepturile Sale pars pro toto, lui Avraam, poporului Su pentru toate popoarele. Prezena lui Avraam
n mijlocul altor popoare i religii are un caracter de model. Avraam este chemat de Dumnezeu, el i
prsete ara, ns exodul su nu-i are sensul n sine nsui. inta exodului este locuirea n prezena
lui Dumnezeu, n comuniune cu El. n Canaan, Avraam l invoc pe Dumnezeul cel viu i adevrat dar
el nu izgonete pe ceilali locuitori, ci triete n prezena lui Dumnezeu n mijlocul acestora. El
cunoate prin intermediul lor regalitatea mesianic; aceasta va primi pentru poporul ales i pentru
popoare o semnificaie mesianic deosebit (Fac 14, 18-20; Ps 109). Cunoaterea pe care o primete
Avraam despre Dumnezeu este lrgit prin convieuirea cu alte religii, ns tocmai prin aceasta,
Avraam rmne el nsui cu credina n Dumnezeu cel viu i adevrat. Aa se nate poporul ales, n
care i prin care Dumnezeu i face cunoscut i experiabil voina Sa mntuitoare pentru toate
popoarele.
Dumnezeu, Cel mrturisit n Vechiul Testament, este legat de istoria poporului Su, care la fel ca
toate celelalte, este supus variaiilor i contingenelor istorice. Acesta este aspectul istoric al scrierilor
vechitestamentare. i aceasta este raiunea pentru care elementele dialogului dintre Dumnezeu i
oameni se modific n cursul acestei istorii. De exemplu, faptul de a rspunde slujind lui Dumnezeu
rmne constant, n timp ce cultul sufer modificri. Aceast contingen apare, de asemenea, i n
faptul c Dumnezeu care mntuiete este totdeauna i Cel ce judec, dar i Cel Care mntuiete i
judec n interiorul unei istorii n care aciunea salvatoare i judectoare se modific. Aceast
coexisten a constantului i a variabilului nseamn, pe de o parte, istoria dialogului dintre Dumnezeu
i poporul Su, compus din elemente permanente i din elemente mictoare, are un caracter absolut
unic, iar, pe de alt parte, aceste elemente pot constitui o conexiune ntre religia lui Israel i celelalte
religii. Astfel, Vechiul Testament exclude o separare strict ntre istoric i religios. Aciunea lui
Dumnezeu este universal, ea cuprinde ntreaga istorie a lumii, de la nceput pn la sfrit,

55
consemnat n istoria unui popor ales de Dumnezeu, ca smn a alegerii universale a tuturor
neamurilor.

b. Teologia misionar n scrierile Sfinilor Evangheliti


Noul Testament este un document fundamental pentru misiunea Bisericii n lume. Acesta
cuprinde abordri diverse ale aceleai teologii misionare, toate nelese din perspectiva Revelaiei
desvrite n Iisus Hristos i a actualizrii ei prin Duhul Sfnt n Biseric.
Comunitile pentru care s-au scris Evangheliile erau comuniti proaspt formate prin eforturile
misionare ale Bisericii. Exist motive ca s credem c aceste comuniti erau mixte, formate att din
evrei cretini, ct i dintr-o majoritate covritoare de cretini provenii dintre pgni. Aceast
convieuire a provocat anumite probleme de adaptare. Este foarte probabil faptul ca Evangheliile s fi
fost destinate s dea acelorai comuniti de cretini perspective diferite asupra ntrebrilor
fundamentale ale existenei: relaia omului cu Dumnezeu, cu semenii i responsabilitatea cretin fa
de lume.
Din aceste motive, sfintele Evanghelii sunt literatur misionar n adevratul sens al cuvntului,
nu un material de propagand destinat ncretinrii necredincioilor. Sunt documente misionare pentru
Biseric menite s justifice, s rennoiasc i s motiveze revendicarea de ctre aceasta a motenirii
preoiei lui Iisus Hristos, preoie care depete orice grani etnic, temporal i spaial.
n cele ce urmeaz, vom analiza temeiurile biblice ale misiunii cretine abordnd cronologic
evenimentele cu caracter misionar n ncercarea de a creiona o imagine coerent din punct de vedere
misionar a lucrrii Mntuitorului Iisus Hristos i a Sfinilor Apostoli. Din acest motiv nu vom pstra
ordinea canonic a scrierilor evanghelice, ci vom trata evenimentele n succesiunea lor istoric.

Tipologia ucenicului lui Hristos (Mc 1, 16-20), ca tipologie a misionarului


Chemarea primilor patru ucenici la apostolat are un caracter paradigmatic. Prin rspunsul imediat
la chemarea lui Iisus, ei devin model de ncredere n chemarea lui Dumnezeu. Cu toate c grupul celor
doisprezece ocup un loc cu totul special n lucrarea misionar a Bisericii, rspunsul primilor apostoli
Andrei i Simon Petru este tipologic. Astfel, se poate vorbi de o tipologie a ucenicului lui Hristos,
care, la auzul chemrii Lui, lsnd deoparte preocuprile cotidiene, l urmeaz imediat (v. 18). Ioannis
Karavidopoulos, dup Teofilact i ali interprei, care presupun o ntlnire anterioar a lui Simon i
Andrei cu Iisus, relatat de evanghelistul Ioan (In. 1, 35-43), susine posibilitatea ca decizia celor doi
frai s fie stadiul final al unui dialog desfurat pe parcursul mai multor etape, n urma crora primii
doi apostoli se hotrsc s-l urmeze pe Iisus n calitate de ucenici.
Chiar presupunnd c a mai existat o ntlnire sau mai multe ntre Iisus i primii doi ucenici,
aceasta nu explic hotrrea de a-L urma. Ei nu erau chemai doar s-l urmeze, ci s fie ei nii, mai
trziu, nvtori pentru alii. Cum puteau nite oameni simpli, fr educaie s nvee pe alii i chiar
s predice celor din alte neamuri?
Tradiia patristic, care interpreteaz acest text, insist pe lucrarea lui Dumnezeu asupra celor
chemai la apostolat i pe hotrrea ferm de a urma chemrii lui Dumnezeu, chiar cu preul
martiriului. Eusebiu de Cezarea ne spune c n momentul n care Mntuitorul i-a chemat pe acetia
pentru a-i fi ucenici, le-a insuflat putere divin i i-a umplut de curaj. Ca Dumnezeu adevrat, El le-a
transmis adevratul cuvnt al lui Dumnezeu, fcnd din ei mari svritori de minuni i dndu-le
putere s aduc neamurile la Hristos. Origen vede n aceeai putere divin, care a stat la baza misiunii
ucenicilor lui Iisus, posibilitatea rspndirii cretinismului n lume. n ciuda faptului c au fost
persecutai, li s-au confiscat averile i nu erau foarte numeroi, Evanghelia a fost vestit la greci i

56
barbari, nelepi i nenelepi, care s-au adugat la credina n Iisus Hristos. Tertulian i Sfntul
Vasile cel Mare insist pe faptul c, dup modelul Apostolilor Iacob i Ioan, de dragul Domnului
cretinii trebuie s fie capabili s lase n urm totul, copii, soie, profesie.
Ieronim vorbete despre marea ntlnire cu Dumnezeu. Presupunnd c nu a existat o ntrevedere
prealabil a primilor ucenici cu Mntuitorul, acetia au trit o ntlnire revelatoare. Chipul divin al lui
Iisus Hristos trebuie s-i fii transformat att de mult nct s-i prseasc tatl dup trup i s-l
urmeze pe Cel n care au vzut pe Tatl dup duh.
Exegei moderni, precum William Hendriksen i Simon J. Kistemaker, susin c cei chemai
pentru a fi ucenicii Lui dac ar fi vzut n El un simplu om, unul dintre cei asemenea lor, cu siguran
hotrrea de a-l urma ar fi ntrziat. Urmare faptului c ei nu i pun problema n acest fel, l prsesc
pe tatl lor i-l urmeaz pe Iisus Hristos. Aceast decidere imediat arat puternicul magnetism i
mreia pe care le transmite Persoana divino-umane a lui Iisus Hristos asupra celor ce-L ascult.

Asumarea Crucii sau ucenicia misionar (Mc 8, 34)


n a doua parte a Evangheliei Sfntului Marcu (Mc 8, 21-10, 52) tema slujirii dttoare de via
apare n mod evident legat de adevratele caliti ale ucenicului lui Hristos. ntrebrii cheie din sfnta
Evanghelie: Cine zic oamenii c sunt? (Mc 8, 27) Petru i rspunde: Tu eti Hristosul (Mc 8, 29).
n seciunea urmtoare, (Mc 8, 31-33) se vdete faptul c percepia Sfntului Petru despre Mesia este
greit, aceasta pentru c nu include legtura esenial cu patima: i a nceput s-i nvee c Fiul
Omului trebuie s ptimeasc multe i s fie defimat de btrni, de arhierei i de crturari i s fie
omort, iar dup trei zile s nvieze. i spunea acest cuvnt pe fa. i lundu-L Petru de o parte, a
nceput s-L dojeneasc (Mc. 8, 31-32). Petru protesteaz mpotriva faptului c Fiul Omului trebuie
s ptimeasc. Iisus Hristos respinge dur atitudinea apostolului Mergi, napoia mea, satano! C tu nu
cugei cele ale lui Dumnezeu, ci cele ale oamenilor (Mc 8, 33).
n acest moment Iisus Hristos cheam la Sine mulimile pentru a fi mpreun cu Apostolii i
chemnd la Sine mulimea mpreun cu ucenicii Si le-a zis:... (Mc 8, 34a) ndemnul ce urmeaz a fi
formulat este de importan fundamental pentru cei care l ascult. Este pentru toi o problem de
via i de moarte viaa venic versus moartea venic. De aceea, toi trebuie s o aud, nu doar cei
doisprezece. ...Oricine voiete s vin dup Mine s se lepede de sine, s-i ia crucea i s-Mi urmeze
Mie (Mc 8, 34b).
Interpretnd textul Sfntului Evanghelist Marcu, nelegem c sunt necesare trei condiii pentru
a-l urma pe Hristos. Prima este lepdarea de sine. Ucenicul lui Hristos trebuie s renune la sinele
vechi, care aa cum este acum se afl n afara renaterii prin har. O persoan care neag faptul c el
nsui este msura propriei sale existene, i druiete viaa lui Dumnezeu, Cel de care depinde
mntuirea lui. n al doilea rnd, El trebuie s-i ia crucea. Imaginea de baz n sens propriu este aceea
a unui om condamnat, care este obligat s-i ridice i s-i duc propria cruce pn la locul execuiei.
Totui, ceea ce condamnatul face constrns, ucenicul lui Hristos face de bunvoie. El accept n mod
voluntar i decisiv durerea, ruinea i persecuia datorit dragostei sale pentru de Hristos i viaa Lui.
n sfrit, el trebuie s nceap s-l urmeze pe Iisus Hristos. Aici a-l urma pe nvtorul, nseamn a
credere n El, a-i clca pe urme, a-i mplini poruncile i a tri viaa mbrcai n omul cel nou (Efes
4, 24), n Iisus Hristos.
Trebuie s fim ateni pentru a nu nelege aceast lepdare de sine, crucea i urmarea lui Hristos
ntr-o manier cronologic, ca i cum Domnul i-ar ndemna pe asculttorii Si s practice auto-negarea
pentru o vreme, apoi, dup o anumit perioad de timp s preia i s duc crucea, i, dup ce au luat pe

57
umeri aceast sarcin pentru o alt perioad de timp, s-l urmeze pe Iisus. Ordinea nu este una crono-
logic, ci una teo-logic. mpreun, cele trei indic adevrata convertire, urmat de sfinirea vieii.
Aceleai nsuiri ale adevratului misionar apar i n dialogul Mntuitorului cu tnrul bogat:
Un lucru i mai lipsete: Mergi, vinde tot ce ai, d sracilor i vei avea comoar n cer; i apoi, lund
crucea, vino i urmeaz Mie (Mc 10, 22), nsoit fiind i de rsplata celor care i-au purtat cu curaj
crucea Lui: Adevrat griesc vou: Nu este nimeni care i-a lsat cas, sau frai, sau surori, sau
mam, sau tat, sau copii, sau arine pentru Mine i pentru Evanghelie, i s nu ia nsutit - acum, n
vremea aceasta, de prigoniri - case i frai i surori i mame i copii i arine, iar n veacul ce va s
vin: via venic. i muli dintre cei dinti vor fi pe urm, i din cei de pe urm nti (Mc 10, 29-
30).
Sfntul Evanghelist Marcu face astfel din asumarea crucii lui Hristos paradigma adevratei
caliti de ucenic. Asumarea crucii nseamn martiriu, nseamn a bea cu adevrat paharul pe care
Hristos L-a but i botezarea cu botezul cu care El s-a botezat (Mc 10, 39) pentru ca Evanghelia s se
propovduiasc la toate neamurile.
Aadar, la Sfntul Evanghelist Marcu, Mntuitorul Iisus Hristos i trimite pe ucenicii pe care i-a
mustrat pentru necredina lor la predicarea Evangheliei. Acetia sunt acum ntrii n credin i din
nite oameni fricoi i plini de ndoial devin adevrai mrturisitori ai Lui. Mrturisirea lor a fost
total, asumndu-i crucea lui Hristos pn la moarte. Acest aspect al mrturisirii lor arat c nvierea
lui Hristos, ntlnirea cu El nviat i nlarea Sa cu trupul la cer a produs n fiina ucenicilor o
mutaie intern. Fricoii dinainte sunt acum curajoii mrturisitori, cei ce cu adevrat au fost
ncredinai de taina persoanei divino-umane a lui Hristos. Dac convingerea lor nu era total, ne
putem ntreag dac L-ar fi mrturisit pe Hristos chiar cu preul vieii?

Marea trimitere misionar (Mt 28, 16 -20)


Muli comentatori consider c acest segment este o sintez a ntregului mesaj al Evangheliei, un
punct culminant al ntregului discurs mateian. Nu trebuie s uitm faptul c aceast sintez are o
ncrctur misionar, care scoate n eviden structura dinamic a ntregii Evanghelii.
Textul se deschide cu imaginea celor unsprezece apostoli care merg n Galileea la locul unde le-a
poruncit lor Iisus (Mt 28, 16). Acesta este un vrf de munte, loc al descoperirilor n Evanghelia de la
Matei (cap. 5- 7). Precum pe Muntele Fericirilor Hristos este descoperit ca cel care i-a nvat avnd
putere (Mt 7, 29), aceast imagine este reluat de Evanghelist n finalul scrierii sale ntr-o imagine
mult mai complex, de pe acelai munte, Iisus Hristos se descoper ca avnd toat puterea (Mt 28,
18). Acest munte i gsete astfel asocierea tipologic cu Muntele Sinai, de unde Moise a primit legea
lui Dumnezeu, dar i cu Muntele Moab unde a murit Moise nainte de a conduce poporul ales n
pmntul fgduinei. Artarea plin de slav a lui Iisus Hristos face ca toate ezitrile ucenicilor s fie
nlturate i trezete n acetia veneraia: i vzndu-L, I s-au nchinat, ei care se ndoiser (Mt
28,17). n acelai timp, mrturisirea lui Iisus Hristos despre Sine: Datu-Mi-s-a toat puterea, n cer i
pe pmnt (Mt 28, 18) amintete despre Fiul Omului din (Daniel 7, 14): i Lui I s-a dat stpnirea,
slava i mpria, i toate popoarele, neamurile i limbile i slujeau Lui i subliniaz trimiterea n
lume a Fiului pe care se fundamenteaz misiunea universal a Bisericii.
O alt structur important n pericopa mateian este formula baptismal trinitar, acceptat de
cercetarea actual ca structur a originalului grecesc. Dac nelegem Muntele din aceast pericop ca
paralel la Muntele unde a murit Moise, fora mesajului evanghelic se reveleaz prin urmtoarele
coordonate: dac Moise a murit pe acel munte, Hristos Mesia cel nviat le promite ucenicilor c va fi
mereu cu ei (Mt 28, 20), prin aceasta Hristos mplinete promisiunea fcut lui Iosua la intrarea n

58
pmntul fgduinei, mai mult, dac Moise a poruncit evreilor s omoare toate neamurile (Deut. 11,
23, Iosua 23, 4; 24, 18 ), Hristos poruncete Apostolilor s fac ucenici din toate neamurile.
Verbul mergnd mergnd(poreuqe,ntej) pune misiunea ucenicilor n continuitatea primei
trimiteri la propovduire ctre oile pierdute ale casei lui Israel pentru proclamarea Evangheliei
mpriei cerurilor (Mt 10, 6-7). Verbele la participiu mergnd (poreuo,menoi) din Mt 10, 7 i
(poreuqe,ntej) din Mt 28, 19 recunosc cltoria misionar ca un mijloc de ndeplinire a rolului de
vestitor.
Astfel, n trimiterea final: poreuqe,ntej ou=n maqhteu,sate pa,nta ta. e;qnh( bapti,zontej auvtou.j.
dida,skontej auvtou.j (mergnd, facei ucenici din toate neamurile, botezndu-i [...] nvndu-i) (Mt
28, 19-20), trei termeni subliniaz esena misiunii: facei ucenici, botezai, nvai. Ne vom referi n
continuare la fiecare dintre aceti termeni.
Tema uceniciei este central n Evanghelia dup Matei i n concepia mateian despre Biseric
i misiune. Verbul maqhteu,ein este tradus n ediiile occidentale ale Sfintei Scripturi cu a face ucenici
sau a face nvcei. Tranzitv, verbul maqhteu,w nseamn a nva, iar n aceast variant este
ntlnit n traducerile sinodale ale Sfintei Scripturi. Printele Stelian Tofan sesizeaz faptul c n
form intranzitiv verbul exprim ideea de a facei ucenici. Printele Ioan I. Ic Jr. n volumul I din
Canonul Ortodoxiei traduce acest pasaj n felul urmtor: ,,Drept urmare, atunci cnd mergei, facei
nvcei toate neamurile pgne, botezndu-i.
Adoptnd aceast variant de traducere, verbul maqhteu,ein, folosit la modul imperativ
(maqhteu,sate) facei ucenici!, este considerat a fi termenul central al trimiterii finale i chiar inima
acestei trimiteri. Celelalte dou verbe botezndu-le (bapti,zontej auvtou.j% i nvndu-le
(dida,skontej auvtou.j% sunt subordonate primului termen, ele descriind forma ce trebuie s o ia aceast
facere de ucenici. A face ucenici sau nvcei nseamn, pentru Sfntul Evanghelist Matei, iniierea
n viaa n Hristos i realizarea legturii dintre comunitatea ucenicilor lui Iisus i cea a ucenicilor din
timpul Evanghelistului Matei. Cu alte cuvinte, cei ce au fost ucenicii lui Iisus Hristos istoric i s-au
mprtit de viaa n Hristos trebuie s fac pe cei dintre neamuri ucenici sau nvcei, care
experimenteaz aceeai tain a persoanei lui Iisus Hristos. n concluzie, pentru Evanghelistul Matei nu
exist o discontinuitate ntre istoricitatea Mntuitorului i timpul Bisericii. Relaia trecut dintre
nvtorul i primii Si ucenici este transformat ntr-o realitate ce depete limitele istoriei i se
poate experimenta n prezent.
Al doilea termen, care face referire la esena misiunii cretine, este a boteza (bapti,zontej). n
Evanghelia de la Matei ntlnim pentru prima dat ofer formula baptismal trinitar. Cu toate c unii
cercettori au ncercat s conteste autenticitatea acestei formule ca un adaos post-apostolic, s-a
demonstrate, att prin repere interne ct i externe, c formula baptismal trinitar este autentic
mateian. Contestatarii acestei formule aduc ca argument citarea scurt a lui Eusebiu de Cezareea din
Historia Ecclesiae III, 5.2, dar fr a lua n considerare faptul c acest autor citeaz n alte locuri
ntreaga formul baptismal trinitar. Astfel, validitatea botezului st n strns legtur cu aceast
formul baptismal trinitar precum vor arta mai trziu Didahia, Sfntul Iustin Martirul i Filosoful,
Sfntul Ignatie Teoforul, Sfntul Irineu i alii.
Evanghelistul Matei pune botezul naintea poruncii de a nva, cu toate c practica misionar, n
perioada catehumenatului, presupunea nvarea i apoi botezarea. El propune misionarilor o
ntoarcere la forma originar de modus operandi: mai nti botezarea convertiilor i apoi nvarea lor.
Secvena boteznd i nvnd nu este o eroare doctrinar, ci este n mod contient utilizat de
Evanghelistul Matei. Prin Botez, oamenii sunt chemai s devin ucenici ai lui Hristos. Botezul nu este
doar un act uman sau o decizie pur uman, ci o mprtire de har pe care oamenii o primesc n dar.
59
Prin aceast Sfnt Tain, cel care este botezat ia parte la ntreaga plintate a promisiunilor divine i
primete iertare de pcate. Chiar dac iertarea pcatelor idee central n Evanghelia dup Matei nu
este pomenit n trimiterea final, aceasta este inclus n mod evident n formula baptismal. Botezul
are i o dimensiune eclesiologic. n perspectiv misionar, prin Taina Sfntului Botez se formeaz
comunitatea cretin sau Biserica. Acest accent eclesial este n armonie cu ntregul ton al Evangheliei
dup Matei.
Un alt termen care subliniaz esena misiunii este a nva (dida,skw). n timp ce Marcu folosete
a propovdui (khru,ssw) i a nva (dida,skw) ca sinonime, Matei n mod constant face distincie ntre
cei doi termeni. La Matei a predica sau a propovdui se refer ntotdeauna la un mesaj adresat celor
din afar, cei doi termeni sunt utilizai n mod frecvent mpreun cu Evanghelia mpriei. Expresia a
propovdui Evanghelia (mpriei) este uneori utilizat cu o referin specific la o viitoare misiune
printre neamuri (Mt 24, 14; 26, 13; 10, 7). Iisus Hristos nu predic/propovduiete niciodat
Apostolilor, El i nva. De ce atunci El renun la aceast terminologie evident misionar n
trimiterea final? De ce nu apare nici un cuvnt despre predic/propovduire (termen utilizat de nou
ori de Matei) sau despre propovduirea Evangheliei (termen utilizat de patru ori de Matei) ori despre
evanghelizare (termen utilizat o dat de Matei)? Acesta este tipul de terminologie utilizat de Iisus
Hristos n descrierea evenimentului trimiterii de la Mt cap. 10. Prin urmare, de ce nu sunt utilizai aici
ntr-o trimitere care implic o rspndire universal?
Pentru a da un rspuns ntrebrilor de mai sus este important s tim c pentru Sfntul
Evanghelist Matei a nva nu presupune n principal o activitate intelectual. nvtura lui Iisus este
un apel la voina asculttorilor, este o chemare la o decizie concret de a-l urma pe Hristos i de a
mplini voia lui Dumnezeu. Aadar, ceea ce trebuie s-i nvee apostolii pe noii discipoli, pe noii
misionari, dup Mt 28, 20, este s mplineasc voia lui Dumnezeu, aa cum a fost ea revelat prin
ntreaga activitate a Mntuitorului Iisus Hristos. Prin aceast nvtur se pstreaz legtura dintre
Iisus Hristos istoric i Iisus Hristos nviat i nlat cu trupul la cer Care este prin Duhul Sfnt alturi
de ucenici pn la sfritul veacurilor (Mt 28, 20). Cei care sunt botezai de Sfinii Apostoli i primesc
nvtura l primesc pe Hristos nsui, chiar dac nu sunt contemporani cu El. Contactul lor nu este cu
o putere impersonal, ci cu Viaa nsi. Acesta este coninutul nvturii i a fi nvat este o calitate
esenial a celui ce devine ucenic i trimis al lui Hristos n lume.

Programul misionar apostolic n scrierile Sfntului Evanghelist Luca


Ideea de a fi cluzit n misiune de Duhul Sfnt este aplicat i activitii apostolice a tuturor
ucenicilor. n momentul n care vor fi mbrcai cu putere de sus ( Lc 24, 49) ei vor deveni martorii
lui Iisus n toat Iudeea i n Samaria i pn la marginea pmntului (FA 1, 8).
La sfritul secolului al XX-lea, n literatura misionar de specialitate au fost identificate trei
etape misionare n scrierile lucanice, corespunznd destinaiilor misionare menionate de Iisus n ( Lc
24, 49; FA 1, 8): Iudeea-Samaria-marginile pmntului. n literatura teologic recent, Stephen B.
Beavans i Roger P. Schroeder vorbesc despre un numr de apte etape ale lucrrii misionare: nainte
de Cincizecime (FA 1), Cincizecimea (FA 2-5), Arhidiaconul tefan (FA 6-7), Samaria i famenul
etiopian (FA 8), Cornelius i casa sa (FA 10,1-11,18), Antiohia, misiunea la neamuri (FA 12-28).
Acestea urmresc acelai program misionar trasat de Iisus Hristos nviat, Iudeea-Samaria-marginile
pmntului. n analiza scrierii lucanice vom aborda etapizarea propus de S. B. Beavans i R. P.
Schroeder, ntruct ea permite mai bine sesizarea lucrrii proniatoare a Duhului lui Dumnezeu n
misiunea primilor ucenici.
60
1. Prima etap este aceea a ateptrii venirii imediate a Duhului Sfnt. n debutul Faptelor
Apostolilor i gsim pe cei unsprezece Apostoli ascultnd-l pe Iisus nviat care le vorbea despre
mpria lui Dumnezeu i le spune s atepte n Ierusalim venirea Duhului Sfnt (FA 1, 5). Cei
unsprezece se ntreb dac nu cumva mpria lui Dumnezeu va fi inaugurat n acest timp (FA 1,
6), odat cu venirea Duhului Sfnt. Iisus rspunde c nu este a lor s tie momentul venirii mpriei,
dar c ei vor primi putere cnd Sfntul Duh va veni i c ei vor fi martori ai Lui n Ierusalim i n
toat Iudeea i n Samaria i pn la marginea pmntului (FA 1, 8).
n opinia lui S. B. Beavans i R. P. Schroeder, ucenicii ateptau o inaugurare iminent a
domniei lui Dumnezeu, prin Iisus care se va ntoarce. De aici starea lor de spirit marcat de o intens
ateptare eshatologic, indicat prin dou elemente din capitolul I al crii. n primul rnd este
constatarea c ucenicii nu au mers imediat n Iudeea, Samaria i pn la marginile pmntului, ci,
dup ce Iisus s-a nlat cu trupul la cer ucenicii s-au ntors la Ierusalim n ateptarea celei de a doua
veniri a lui Iisus i a mplinirii eshatologice. Al doilea indiciu este decizia de a completa numrul
Apostolilor prin alegerea lui Matia (FA 1, 15-26). Instituia celor doisprezece a fost, fr ndoial,
conceput ca o aciune simbolic prin care se declara c domnia lui Dumnezeu va irupe de acum n
istorie. Noiunea de restaurare a lui Israel a fost o tem important activitii mesianice a lui Iisus. El
le-a a spus Sfinilor Apostoli c cei doisprezece vor sta pe tronuri pentru a judeca cele dousprezece
seminii ale lui Israel (Lc 22, 30; Mt 19, 28). Matia a fost ales pentru a se asigura c toate aceste
tronuri vor fi ocupate.
O indicaie suplimentar asupra semnificaiei acestui gest este faptul c mai trziu, atunci cnd
Irod Agripa l-a ucis pe Iacov, fratele lui Ioan i fiul lui Zevedei (FA 12, 1-2), nu s-a cutat nlocuirea
lui ntre cei doisprezece. De la acel moment comunitatea ucenicilor a recunoscut c nu poate fi vorba
despre o renatere etnic a lui Israel. Sub purtarea de grij a Duhului Sfnt inaugurarea eshatologic a
mpriei lui Dumnezeu a primit un neles universal.
2. A doua etap este aceea a Pogorrii Duhului Sfnt (FA 2, 17 .u.). n ziua Cincizecimii
comunitatea a trit mplinirea eshatologic, dar n mod diferit de ceea ce a ateptat. Inaugurarea
veacului mesianic nu s-a realizat prin cea de a doua venirea lui Iisus, ci prin coborrea Duhului Sfnt
care se revars peste Sfinii Apostoli i prin acetia, peste ntreaga Biseric, mplinindu-se astfel
cuvintele proorocului Ioil (Ioil 3, 1) rostite de Sfntul Apostol Petru n prima sa predic misionar de
dup Cincizecime (FA 2, 17-21): Iar n zilele din urm, zice Domnul, voi turna din Duhul Meu peste
tot trupul i fiii votri i fiicele voastre vor prooroci i cei mai tineri ai votri vor vedea vedenii i
btrnii votri vise vor visa (FA 2, 17).
Sfntul Apostol Petru arat c zilele de pe urm au venit. n aceste zile, cnd profeiile se
mplinesc, Dumnezeu druiete binecuvntarea Sa celor care se pociesc. Aceste zile sunt semnul
inaugurrii veacului mesianic n care Dumnezeu i revars Duhul asupra oamenilor Si.
Relatarea evenimentului Pogorrii Duhului Sfnt la Rusalii arat diversitatea celor care au
ascultat predica Ap. Petru: Pari i mezi i elamii i cei ce locuiesc n Mesopotamia, n Iudeea i n
Capadocia, n Pont i n Asia, n Frigia i n Pamfilia, n Egipt i n prile Libiei cea de lng Cirene,
i romani n treact, iudei i prozelii, Cretani i arabi(FA 2, 9-11). Cincizecimea este adesea
considerat un eveniment n care se inverseaz blestemul de la Turnul Babel (Fac 11, 1-9). De
asemenea, se crede c citarea din (Ioil 3, 1) a Apostolului Petru i afirmaia c vou este dat
fgduina i copiilor votri i tuturor celor de departe, pe orici i va chema Domnul Dumnezeul
nostru (FA 2, 39) semnaleaz n fapt inaugurarea misiunii la toate neamurile. Dar, n timp ce Rusaliile
sunt cu siguran un indiciu a ceea ce va s vin, textul (FA 2, 5-11) i are nc n vedere pe iudei. La
Cincizecime erau prezeni locuitori iudei (s.n.), brbai cucernici, din toate neamurile care sunt sub

61
cer (FA 2, 5). Dup S. B. Beavans i R. P. Schroeder, discursul Apostolului Petru art c ceea ce s-a
ntmplat acum este mplinirea iudaismului. Profeia lui Ioil despre Duhul care va fi turnat peste tot
trupul (FA 2, 17), trebuie luat n contextul su evreiesc, iar fraza i tuturor celor de departe, pe
orici i va chema Domnul Dumnezeul nostru (FA 2, 39), este, o not minor ntr-un discurs care n
principal este preocupat de a se adresa ntregului Israelul. Robert C. Tannehill sugereaz c prezena
diversitii geografice i lingvistice introduce n naraiune o dimensiune simbolic n contextul istoric
limitat n care acetia se gseau. n primul rnd, obiectivul Evangheliei era de a se adresa Israelului
mprtiat n toat lumea, iar n al doilea rnd, trebuia s abordeze i pe cei cu care evreii au venit n
contact. Era un fel de pregtire indirect a neamurilor prin evreii din diaspora, prezeni la Cincizecime,
pentru propovduirea Evangheliei mntuirii, care se va ntmpla mai trziu.
n acest moment se observ intervenia proniatoare a lui Dumnezeu prin Duhul Sfnt, care
lucreaz pedagogic i se adreseaz neamurilor prin iudei. Putem vorbi despre o pregtire a terenului
pentru cuvntul Evangheliei. Din aceast perspectiv, putem susine c misiunea cretin este n esen
lucrarea lui Dumnezeu, a Crui prezen n istorie este n acelai timp supra-fireasc i fireasc.
Evenimentul Pogorrii Sfntului Duh este o intervenie extraordinar a lui Dumnezeu n istoria
umanitii, la fel ca ntruparea, Crucea, nvierea i nlarea. Dar modul n care Duhul Sfnt lucreaz
mntuirea noastr este att de firesc nct nu violenteaz i nu suprim personalitatea, evoluia fireasc
a comunitii cretine i libertatea celor ce primesc Evanghelia lui Hristos.
3. A treia etap este martiriul Sfntului tefan. n acest moment vedem c Duhul Sfnt nu doar
iniiaz misiunea, ci i i nva pe misionari cum trebuie s lucreze. Misionarii nu acioneaz conform
propriei lor voine, ei ateapt porunc de sus, ntruct Sfntul Duh i conduce. Spre exemplu, n
timpul cuvntrii i martiriului Sfntul arhidiacon tefan era plin de Duh Sfnt (FA 7, 55). Momentele
din istoria poporului evreu la care el face referire dei nu indic micarea comunitii spre neamuri,
pregtete cititorul pentru ndeprtarea de discursul tradiional iudaic.
Cuvntarea Arhidiaconului tefan este un indiciu c viitorul comunitii cretine nu se mai afl
n iudaism. El face referire la patru perioade cruciale din istoria Israelului, reprezentate de patru (sau
cinci) personaje majore: Avraam (FA 7, 2-8), Iosif (FA 7, 9-18), Moise (FA 7, 19-44) i David /
Solomon (FA 7, 45 - 50). Firul care leag aceste patru perioade n discursul Arhidiaconului tefan este
faptul c n nici unul dintre ele prezena lui Dumnezeu nu a fost limitat doar la Ierusalim. Concluzia
(FA 7, 51-53) este c Israelul s-a opus n mod constant lui Dumnezeu n diferite chipuri, chiar prin
uciderea trimiilor Lui, inclusiv a celui mai recent, Iisus cel Drept (FA 7, 52). Duhul lui Dumnezeu
prin Arhidiaconul tefan mrturisete adevrul esenial al predicii apostolice: moartea lui Hristos n
minile evreilor i nvierea Lui prin puterea lui Dumnezeu-Tatl, un adevr care dezvluie o
incompatibilitate fundamental ntre Iudaism care pare destinat s se ntoarc n el nsui i noua
credin n Iisus Hristos care este un pas nainte n credina ntr-un Dumnezeu ce cheam mereu
omenirea mai presus de ea nsi.
Cu martiriul Sfntului Arhidiacon tefan, seciunea Ierusalimul este ncheiat. Ucenicii se
mprtie pe ntreg teritoriul Palestinei, iar cuvntul Evangheliei se rspndete n mod surprinztor.
Comunitatea cretin ncepe de acum s neleag lucrarea misionar universal la care Dumnezeu a
chemat-o.
4. A patra etap este marcat de convorbirea lui Filip cu famenul etiopian. Dup dezlnuirea
prigoanei mpotriva cretinilor n Ierusalim, acetia s-au rspndit n toat Palestina i n mprejurimi.
Dar care se mprtiaser treceau din loc n loc binevestind cuvntul. Iar Filip, coborndu-se ntr-o
cetate a Samariei, le propovduia pe Hristos (FA 8, 4-5). Dup moartea Sfntului tefan evreii

62
cretini s-au ndreptat ctre samariteni aducndu-le, la fel ca nvtorul, mesajul dreptii. Unul din
aceti evrei cretini era Filip, diaconul numit i evanghelistul sau binevestitorul (FA 21, 8).
n timp ce Apostolii rmn n Ierusalim, diaconul Filip este pornete la propovduire n urma
unei iniiative divine: un nger al Domnului a grit ctre Filip, zicnd: Ridic-te i mergi spre
miazzi, pe calea care coboar de la Ierusalim la Gaza (FA 8, 26). Duhul lui Dumnezeu este cel care
i spune s se apropie de carul slujitorului etiopian (FA 8, 29), cu care poart un dialog decisiv. Textul
proorocului Isaia (Is 53, 7) pe care l citea eunucul, este tlcuit de diaconul Filip n lumina nvierii lui
Hristos. Mielul junghiat este Iisus, pe care l-au adus la moarte mai marii iudeilor i Care apoi a nviat.
La fel ca arhidiaconul tefan i asemenea sfinilor apostoli Petru i Pavel, Filip transmite famenului
esena Evangheliei: Hristos este Fiul lui Dumnezeu care a murit i a nviat.
n aceast etap, Duhul lui Dumnezeu mpinge comunitatea dincolo de frontierele sale.
Convertirea famenului nu reprezint nc o deschidere oficial ctre neamuri, ci mai degrab ctre cei
care au fost pn acum marginalizai. n conformitate cu (Deut 23, 1) famenii nu puteau s intre n
comunitatea Domnului, dar textul din (Is 56, 3): Dispreuit era i cel din urm dintre oameni; om al
durerilor i cunosctor al suferinei, unul naintea cruia s-i acoperi faa; dispreuit i nebgat n
seam, pe care-l lectura eunucul, prezint perspectiva anulrii interdiciei din Deuteronom, ntruct de
acum att strinii, ct i eunucii sunt primii ca membri de drept ai poporului lui Dumnezeu. n
momentul cnd au ajuns la ap, famenul ntreab dac ceva l mpiedic s fie botezat. Nici starea lui
fizic, nici faptul c era pgn nu au fost impedimente pentru convertirea lui. Credina n Iisus Hristos
ca Fiu al lui Dumnezeu este singura condiie pentru a primi botezul (FA 8, 37-38).
5. Etapa a cincea este aceea a convertirii sutaului Corneliu (FA 10). Majoritatea cercettorilor
sunt de acord c momentul decisiv al deschiderii misiunii cretine ctre neamuri este botezul sutaului
Corneliu i a casei sale. Relatarea biblic l prezint pe Corneliu, om cucernic i temtor de Dumnezeu
(FA 10, 2), care, n urma unei vedenii i a unui dialog cu ngerul Domnului, trimite doi brbai la
Sfntul Apostol Petru pentru a veni n casa sa. Sfntul Apostol Petru, ntr-un moment de extaz, are
vedenia pnzei legate n patru coluri n care se aflau toate animalele pmntului, att cele curate ct i
cele considerate necurate din care i se poruncete s mnnce, apoi este trimis la casa sutaului
Corneliu (FA 10, 2-22).
Intrarea Apostolului Petru, un evreu, n casa sutaului era contrar preceptelor iudaice. ns
Apostolul nelege c prin vedenia animalelor curate i necurate i s-a descoperit c nici un om nu mai
poate fi numit spurcat (FA 10, 28). De aceea, predica Apostolului Petru se adreseaz pgnilor din
casa lui Corneliu la fel ca iudeilor. Esena predicii apostolice este vestit i neamurilor, ntruct i
acetia au primit Duhul lui Dumnezeu (FA 10, 34-48).
ntors la Ierusalim, Sfntul Apostol Petru arat c Sfntul Duh, care s-a revrsat peste pgni ca
la o a doua Cincizecime (FA 11, 15) i-a poruncit s mearg n casa lui Corneliu (FA 11, 12). n aceste
condiii comunitatea ierusalimitean a aprobat decizia Apostolului lui Petru: Auzind acestea, au tcut
i au slvit pe Dumnezeu, zicnd: Aadar i pgnilor le-a dat Dumnezeu pocina spre via (FA 11,
15).
Acum a avut loc o alt evoluie important n contiina comunitii cretine, care nelege c
are o misiune special i la neamuri. Episodul convertirii lui Corneliu este un progres real. Convertirea
famenului etiopian a fost un eveniment privat i izolat, o excepie de la regula general. Convertirea
lui Corneliu, public i confirmat de conducerea din Ierusalim, este semnificativ i reprezint
nceputul convertirii pgnilor la Hristos, moment special n iconomia misionar a Duhului Sfnt de a
aduce la Evanghelie toate neamurile.

63
6. A asea etap este momentul Antiohia (FA 11, 19-26). i cei ce se mprtiaser n urma
necazului ntmplat pe timpul lui tefan au trecut pn-n Fenicia i n Cipru i-n Antiohia. i mna
Domnului era cu ei i mare era numrul celor ce au crezut i s-au ntors la Domnul (FA 11, 19-21).
Acetia au ntemeiat Biserica n Antiohia, unde credincioii s-au numit pentru prima dat cretini (FA
11, 26).
Sunt trei indicii specifice ale acestui moment. Primul este acela c Iisus a fost vestit neamurilor
n termenii pe care acestea le-ar putea nelege mai bine. Iisus este prezentat ca fiind Domnul Iisus (Lc
11, 20). Domnul-oj este titlul dat de pgni divinitilor. Pentru prima dat mesajul Evangheliei
a fost prezentat n termeni care trec dincolo de terminologia iudaic. nlocuirea unui termen era,
probabil, un mic indiciu al unui program mai larg, a ceea ce am numi astzi inculturare, i un semn c
ucenicii au vzut n Iisus un Mntuitor care a depit mult graniele iudaismul, avnd o lucrare cu
caracter universal.
Al doilea indiciu este acela c n momentul n care comunitatea din Ierusalim a auzit despre
ceea ce se ntmpl n Antiohia a trimis un reprezentant de ncredere, pe Barnaba, pentru a investiga
situaia, care, la fel ca ceilali evangheliti din Antiohia, era el nsui un elenist din Cipru (FA 4, 36).
Despre Barnaba (fiul mngierii) ni se spune c era brbat bun i plin de Duhul Sfnt (FA 11, 24).
Acesta, sosind i vznd harul lui Dumnezeu, s-a bucurat i ndemna pe toi s rmn n Domnul cu
inim statornic. Calitile de conductor ale lui Barnaba, propria sa integritate i sfinenie au fost
eseniale, iar comunitatea a nflorit i a crescut.
Un ultim indiciu asupra evoluiilor din Antiohia este contiina de sine a comunitii ca
Biseric format din cei ce se numesc cretini, dup cum se afirm n versetul 26: ...la Antiohia
[...] au stat [...] un an ntreg, adunndu-se n biseric i nvnd mult popor. i n Antiohia, ntia oar,
ucenicii s-au numit cretini.
Cercettorii textelor lucanice insist asupra faptului c numele cretini este un indiciu al unei
comuniti care crede n Iisus Hristos i e perceput ca o organizaie independent de comunitatea
iudaic, dar care o include i pe aceasta. Comunitatea ucenicilor devine cunoscut ca Biseric
(evkklhsi,a), ncepnd chiar cu seciunea dedicat Sfntului Apostol Pavel (FA 8, 1): i s-a fcut n
ziua aceea prigoan mare mpotriva Bisericii din Ierusalim, i va fi numit Biseric pn la sfritul
crii Faptele Apostolilor. Sintagma Biserica din Ierusalim exprim ideea includerii n aceast nou
realitate existenial att a poporului lui Israel, ct a tuturor neamurilor. Ekklesia este un termen
semnificativ, deoarece este folosit n sens religios i este derivat din greaca Septuagintei, care i
desemna pe izraeliii din perioada peregrinrii prin pustie i care formau adunri religioase i cultice
(Deut 23, 2; Jud 20, 2; cf. FA 7, 38). Din punct de vedere etimologic, numele de ekklesia subliniaz
aspectul chemrii celor care vor s aparin comunitii cretine. Prin rspunsul la chemarea adresat
de Mntuitorul Hristos, ucenicii au devenit poporul lui Dumnezeu, Israelul reconstituit, chemat s-i
asume o nou condiie pe care s o mprteasc cu toi oamenii, continund propovduirea
cuvntului Domnului de la Ierusalim pn la marginile pmntului. Dei Sfntul Luca nu vorbete
precum Sfntul Pavel n termenii de Biseric trup al lui Hristos, totui pentru el Biserica este
realitatea care s-a nscut i exist din i prin puterea Duhului Sfnt, Biserica pentru el este comunitatea
cluzit de puterea Duhului Sfnt, iar comuniunea interpersonal dintre membrii ei se ntemeiaz pe
mprtirea cu trupul lui Hristos euharistic i pe rugciunea nencetat.
Numele de cretini pe care-l primesc credincioii n Antiohia este un semn al caracterului
universal al mntuirii n Hristos. Pentru un privitor din afar, noua credin putea prea o manifestare a
unei secte mesianice care se desprinsese din iudaism. Denumirile anterioare ca cele de galileeni sau
nazarineni (FA 24, 5), care fceau referire la un grup de evrei ce urmau nvtura lui Iisus din

64
Nazaret sau a Galileanului, confirm aceast supoziie. ns numele de cretini dat n Antiohia celor
ce cred n Hristos exprima un adevr fundamental diferit. Membrii adunrii credincioilor au un nume
distinct, iar comunitatea n sine numit Biseric semnaleaz realizarea unei comuniti diferite de
cea care gravita n jurul sinagogii. Deschiderea acesteia este universal i n ea Duhul Sfnt adun
toate neamurile pmntului.
7. Cel de a-l aptelea stagiu al lucrrii misionare din Faptele Apostolilor l constituie realizarea
misiunii cretine la neamurile pgne. Aceast etap este marcat de lucrarea lui Barnaba i a
Sfntului Apostol Pavel i de hotrrea luat de sinodul de la Ierusalim de a primi la cretinism pe cei
de alte neamuri fr s fie circumcii. La sinodul de la Ierusalim Sfntul Apostol Iacob arat c
Dumnezeu s ia dintre neamuri un popor pentru numele Su (FA 15, 14). Folosind cuvntul grecesc
popor (), care aproape ntotdeauna traduce ebraicul 'am, termenul folosit pentru a desemna
identitatea lui Israel ca popor ales al lui Dumnezeu, practic a declarat c cei netiai mprejur,
neamurile, sunt de acum i ele parte a poporului ales.
Odat cu trimiterea lui Barnaba i a Sfntului Apostol Pavel (FA 13, 1) la propovduire, ncepe
o nou perioad n istoria cretinismului primar. Nu numai c este poarta deschis spre lucrarea
misionar pn la marginile lumii, dar dup etapele din (FA 2-9) i momentul de cotitur
(convertirea sutaului Corneliu) din (FA 10), misiunea este plasat n minile celei de-a doua
generaii.
Prezena Duhului lui Dumnezeu n aceast perioad este decisiv. Hotrrea sinodului de la
Ierusalim este o decizie luat sub purtarea de grij a Duhului Sfnt (FA 15, 8, 28). De asemenea,
Sfntul Duh este acela care alege n Antiohia pe Barnaba i pe Saul (FA 13, 2) pentru o misiune
special i tot El i trimite s mplineasc aceast misiune (FA 13, 4). Duhul Sfnt l oprete pe Sfntul
Apostol Pavel s nu propovduiasc cuvntul n Asia (FA 16, 6) i prin viziunea brbatului
macedonean l cluzete spre Europa (FA 16, 9).
Dup botezul ucenicilor lui Ioan Boteztorul n Efes de ctre Sfntul Apostol Pavel, peste
ucenici care erau botezai numai cu botezul naintemergtorului, vine Duhul Sfnt i ncep a vorbi n
limbi i a profei (FA 19, 6-7): i punndu-i Pavel minile peste ei, Duhul Sfnt a venit asupra lor i
vorbeau n limbi i profetizau. i erau de toi ca la doisprezece brbai. Pogorrea Sfntului Duh
asupra ucenicilor n Efes poate fi comparat cu ceea ce au experimentat apostolii n Ierusalim (FA 2,
11) i pgnii din casa sutaului din Cezareea (FA 10, 44-46). Un rspuns pertinent la ntrebarea de ce
s-a revrsat Sfntul Duh asupra acestor 12 oameni din Efes?, ar fi s considerm extinderea Bisericii
prin lucrarea Duhului Sfnt n Ierusalim, Samaria i Cezareea, ca o prima etap a lucrrii misionare n
rndul evreilor, samaritenilor i a altor neamuri. O a doua etap const n evanghelizarea celor care au
o cunoatere a lui Hristos incomplet i care acum primesc n ntregime adevrul Evangheliei. Dac n
prima etap, lucrarea Duhului are caracter extensiv, n cea de-a doua are unul intensiv.
Scrierile Sfntului Apostol Luca sunt texte cu profund caracter misionar n care, sub purtarea
de grij a Duhului Sfnt, asistm la transformarea ucenicilor dintr-un grup care nelegea c are un rol
special n viitoarea mprie a lui Israel, ntr-un corp de misionari ai lui Hristos cu o vocaie
universal. n toate cele apte etape ale lucrrii misionare este evideniat prezena real a Sfntului
Duh, att n Sfinii Apostoli i n ucenici, ct i n activitatea misionar a acestora. Aceast realitate
confirm caracterul pnevmatologic al misiunii Bisericii care a fost puternic sesizat n perioada
apostolic i care poate fi reperat n istoria cretinismului pn n zilele noastre.

65
Trimitera Fiului i a ucenicilor Lui la misiune n conformitate cu Evanghelia dup Ioan
Misiunea Sfinilor Apostoli i a comunitii cretine se fundamenteaz pe misiunea lui Iisus
Hristos. Textul misionar din In 20, 21 spune aceasta printr-o formul scurt, Precum M-a trimis pe
Mine Tatl aa v trimit i Eu pe voi. Formula apare i n punctul culminant al rugciunii lui Iisus
Hristos din a capitolul 17: Dup cum M-a trimis pe Mine n lume, aa v trimit i Eu pe voi (In 17,
18). De fapt, ntreaga atmosfer a acestei rugciuni este ncrcat de contientizarea misiunii iminente
a Apostolilor, iar apoi a comunitii apostolice. O alt afirmare a legturii dintre trimiterea Fiului i
trimiterea la misiune a Sfinilor Apostoli apare i In 13, 20: Adevr, adevr v spun: Cel ce primete
pe cel pe care Eu l voi trimite, pe Mine M primete; iar cel ce M primete pe Mine l primete pe
Cel ce M-a trimis pe Mine.
La finalul convorbirii lui Iisus cu femeia samarineanc, ntlnim un alt text cu un caracter
misionar puternic i se accentueaz din nou legtura dintre misiunea lui Hristos i cea a ucenicilor Lui.
n In 4, 34 Iisus spune c, mncarea Mea este s fac voia Celui ce M-a trimis pe Mine i s svresc
lucrul Lui, iar apoi atenia se mut imediat spre misiunea apostolilor crora le spune: v-am trimis s
secerai ceea ce voi n-ai muncit... (In 4, 38; cf. 4, 35-38). n felul acesta, ucenicii devin parte i
prtai la lucrarea misionar a Mntuitorului Iisus Hristos n lume.
Prologul anticipeaz ceea ce alte texte din Evanghelie enun, Cuvntul vine n creaie, n
lume, pentru a fi via (In 1, 4) i lumin (In 1, 4-5) pentru omenire, pentru a le da puterea de a
deveni fiii lui Dumnezeu (In 1, 12), pentru a-L face cunoscut pe Dumnezeu Cel nevzut (In 1, 18).
Textul din In 3, 16-17 spune: Cci Dumnezeu aa a iubit lumea, nct pe Fiul Su Cel Unul-Nscut L-
a dat ca oricine crede n El s nu piar, ci s aib via venic. Acest text se distinge n Evanghelie,
datorit exprimrii curajoase i pozitive a misiunii lui Hristos. Nu este un text izolat din Evanghelie i
nici nu este incompatibil cu viziunea complet a Sfntului Ioan.
O perspectiv similar a misiunii Fiului se gsete la In 6, 39-40: i aceasta este voia Celui ce
M-a trimis, ca din toi pe care Mi i-a dat Mie s nu pierd nici unul, ci s-i nviez pe ei n ziua cea de
apoi. C aceasta este voia Tatlui Meu, ca oricine vede pe Fiul i crede n El s aib via venic i Eu
l voi nvia n ziua cea de apoi. Mrturisirea preoiei lui Iisus, aa numita Carte a Semnelor, se ncheie
ntr-o not asemntoare: Iar Iisus a strigat i a zis, Cel ce crede n Mine nu crede n Mine, ci n Cel
ce M-a trimis pe Mine. i cel ce M vede pe Mine vede pe Cel ce M-a trimis pe Mine. Eu, Lumin am
venit n lume, ca tot cel ce crede n Mine s nu rmn ntuneric. i dac aude cineva cuvintele Mele i
nu le pzete, nu Eu l judec; cci n-am venit ca s judec lumea ci ca s mntuiesc lumea (In 12, 44-
47). Aceste texte sunt decisive pentru nelegerea modului n care Fiul este trimis.
ndreptarea fundamental a Evangheliei nspre lume, are un accent pozitiv cu toate c sunt
preri ale unor exegei care susineau o izolare de tip sectar a comunitii creia se adreseaz
Evanghelia. Aceast atitudine pozitiv trebuie raportat la alte utilizri, evident negative, ale
termenului de lume la sfntul evanghelist Ioan. Aprecieri negative de acest gen sunt foarte prezente
n Evanghelie. Lumea l urte pe Iisus, i i urte pe Apostoli (In 14, 18-19). Lumea se bucur n
timp ce comunitatea se ntristeaz (In 16,20). Comunitatea este n lume, dar nu trebuie s i aparin,
precum Iisus Hristos, care nu este din lume (In 17, 14-16). n spatele rului din lume st ascuns
Satana nsui care este Stpnitorul acestei lumi (In 14, 30). Ucenicii au fost chemai prin Iisus,
Cuvntul Tatlui, i au fost scoi din lume, spune Iisus, adugnd imediat, dup cum nici Eu nu sunt
din lume (In 17, 14). Aceast scoatere din lume nu o vom putea nelege, dect raportnd-o la
explicaia lui Iisus, amintit mai sus, dup cum nici Eu nu sunt din lume. Era evident c El era
atunci n lume, dar nu era din lume, ci de la Tatl, aadar, putem nelege c i apostolii, primiser prin
El nfierea i deveniser i ei de la Tatl, fiind trimii de Fiul.
66
Acestea i alte formulri despre lume nu contrazic i nici nu anuleaz atitudinea pozitiv a
misiunii pe care o vedem la evanghelistul Ioan. De fapt, exprimrile negative din text sunt o
consecin a contextului misiunii din Evanghelia a patra. Prologul servete din nou ca anticipaie a
ceea dezvluie coninutul Evangheliei. n ciuda faptului c lumea este creat de i prin Logos, este
posibil ca ea s nu primeasc Cuvntul (In 1, 10-11). Oamenii rmn liberi s accepte sau s resping
Cuvntul; ei pot fi deschii luminii sau pot prefera s rmn n ntuneric (cf. In 3, 19-20). Nici
exprimrile pozitive, nici cele negative despre lume nu se iau n sens metafizic, evanghelistul nu
reflect asupra greutii sau decderii inerente a ordinii create. Acesta mai degrab vorbete
existenial. Din perspectiv divin, lumea este un obiect al iubirii, Fiul nu este trimis s judece lumea,
ci s o mntuiasc. Dar din punct de vedere uman, aceast iniiativ vital a lui Dumnezeu poate fi ori
acceptat, ori respins. Este actul de acceptare sau de respingere, de credin sau necredin care
determin caracterizrile pozitive i negative ale lumii la Ioan.
De aceea, putem spune c nelegerea de tip negativ a lumii este o consecin a misiunii
experimentate de comunitate. Comunitatea ioanit a tiut c nsi misiunea lui Hristos a avut rezultate
amestecate; unii oameni au vzut n El viaa, alii L-au respins, chiar L-au omort.
Cum caracteristica esenial i sintetic a lui a nu fi din lume este sfinenia i unitatea cu
Dumnezeu, adic armonia desvrit, care n lume e sub semnul dualitii, Iisus adaug, precum
Eu sunt sfnt, i ei s fie sfini i precum Eu i Tatl suntem una, i ei s fie una (In 10, 30). Mai
departe, pune aceast unitate n toate posibilitile de exprimare lingvistic, pentru a o accentua ca
unitate originar, Ca toi s fie una, dup cum Tu, Printe ntru Mine, i Eu ntru Tine, aa i acetia
n noi s fie una... precum Noi una suntem; Eu ntru ei, i Tu ntru Mine, ca ei s fie n chip desvrit
una... (In 17, 21-23).
Aadar, pe apostoli, n calitate de exponeni ai acestei sfinenii i uniti, i trimite n lume. nti
i reintegreaz n aceast unitate i apoi i trimite n lume. Iisus Hristos ine s accentueze c misiunea
lor e aceeai cu a Sa. i trimite aa cum a fost i El trimis. Ei au slava pe care a primit-o i El, i sunt
iubii cu iubirea cu care a fost iubit El. Misiunea lor purcede din a Sa, i de la El, aa cum a Sa purcede
de la Tatl. Astfel, misiunea lor are un caracter ontologic, asemenea misiunii Sale. Realitatea on-
tologic n care sunt nrdcinai i pe care sunt trimii s-o realizeze n lume este aceea a unitii, a
comuniunii care nu se poate concepe n diviziune, care nu poate exista integral n diviziune.

Repere ale teologiei misionare n epistolele Sfntului Apostol Pavel

Caracterul dinamic al misiunii cretine n lumina revelaiei anastasice


Una dintre cele mai importante metode de misiune care se descoper din scrierile pauline este
predicarea Evangheliei lui Hristos Cel rstignit i nviat. n epistolele sfntului apostol Pavel, termenul
Evanghelie (euvaggeli,on) ndeplinete o funcie dual, pe de o parte, se refer la coninutul mesajului
misionar paulin, iar pe de alta i la activitatea misionar de rspndire a acestui mesaj. n Epistola
ctre Galateni gsim precizat sursa acestei Evanghelii i implicit a misiunii cretine. Sfntul apostol
Pavel le spune galatenilor c Evanghelia este primit prin descoperirea lui Iisus Hristos (Gal 1, 12),
ceea ce arat c Hristos este sursa misiunii i, n acelai timp, Cel care ndeplinete misiunea,
misionarul fiind cel prin care se nfptuiete aceasta.
Astfel, pe de o parte, identificarea Evangheliei cu Hristos nsui duce la responsabilizarea
misionarului. n epistola ctre Romani 1, 16, sfntul apostol Pavel spune: Cci nu m ruinez de
Evanghelia lui Hristos, pentru c este putere a lui Dumnezeu (qeou/) spre mntuirea (ei- swthri,an) a
tot celui care crede. Pe de alt parte, ns, propovduirea evanghelic duce i la responsabilizarea
67
celor care primesc Evanghelia, ntruct aceasta este spre mntuire. n acest context, genitivul qeou/ (lui
Dumnezeu) indic sursa sau izvorul puterii propovduirii evanghelice, iar prepoziia eivj (spre) arat
rezultatul primirii Evangheliei i a propovduirii, adic mntuirea. Propovduirea Evangheliei nu este
astfel predarea unui depozitar al evenimentelor petrecute n viaa lui Iisus, ci este puterea care duce pe
toi cei care cred la mntuire sau ndumnezeire. Acest dinamism al Evangheliei ca putere a lui
Dumnezeu, care vine din misiune trebuie trit n dimensiunea lui anastasic, a lui Hristos cel Rstignit
i nviat. Mntuirea lumii, sensul ontologic i existenial al omului este dat de Hristos, Care venind n
sufletul fiecruia n chip nevzut, dar real, ca fiecare s triasc prin El i n El purtnd n trup mersul
spre moarte al lui Iisus, ca i viaa lui Iisus s se arate n trupul vostru (2 Cor 4, 10), devine centrul
vieii spirituale a omului.

a. Zidirea Bisericii ca trup al lui Hristos (Efes 4), imperativ misionar


Activitatea misionar paulin nu s-a rezumat doar la propovduirea cuvntului lui Hristos, ci
concomitent cu aceasta, Pavel a ntemeiat comuniti noi i Biserici. n structura gndirii pauline
misiunea este strns legat de conceptul de Biseric (evkklhsi,a), deoarece aceast identitate este
continuarea i promotorul misiunii divine a lui Hristos. Termenul evkklhsi,a este neles n teologia
paulin sub dou aspecte. Primul aspect desemneaz ntreaga comunitate de credincioi care au urmat
lui Hristos, fr limit de timp i de spaiu, n sensul de universal, iar al doilea aspect se refer la
manifestarea local a Bisericii privit n universalitatea ei Biserica din Laodiceea (Col 4:16),
Biserica din Corint" (1 Cor 1, 2), Biserica Tesalonicenilor (1Tes 1, 1), Biserica din casa (lui
Filimon) (Filim 2). Pe lng termenul evkklhsi,a, discursul paulin mai folosete i alte expresii pentru
a desemna comunitatea credincioilor, precum sfini (a[gioi) (1 Cor 6, 2; 1 Cor 15, 16; 2 Cor 13, 2;
Filip 4, 22; Col 3, 12; Evr 3, 1) sau cei alei (evklektoi,) (Col 3, 12; 1 Tim 5, 21; 2 Tim 2, 10), dar alte
imagini cu valoare metaforic, tocmai pentru a descrie natura i viaa Bisericii.
Una dintre cele mai puternice imagini ale Bisericii este cea de trup a lui Hristos. Aceast este
una dintre cele mai profunde i creative imagini pauline i nu trebuie neleas n nici un caz n mod
simbolic sau analogic, ci ca o realitate concret. Biserica este trupul lui Hristos n urma unirii ei
organice cu El. Prin aceasta, viaa lui Hristos devine viaa Bisericii i a membrilor ei i determin viaa
lor.
Printr-o comparaie foarte sugestiv a organismului Bisericii cu corpul omenesc, sfntul apostol
Pavel arat c toi membrii Bisericii au un rol i o misiune specific n Biseric. n epistola ctre
Efeseni 4, 11-12 sfntul apostol Pavel precizeaz: i el a dat pe unii apostoli, pe alii prooroci, pe alii
evangheliti, pe alii pstori i nvtori, spre desvrirea (pro.j to.n katartismo.n) sfinilor, la lucrul
slujirii, la zidirea (eivj oivkodomh.n) trupului lui Hristos.
Sfntul apostol Pavel, prin precizarea menirilor celor pe care Hristos i-a ales, nu sugereaz
divizarea Bisericii, ci, dimpotriv, membrii comunitii sunt considerai un singur trup i arat c
aceste meniri sau slujiri au n vedere lucrarea misionar n Biseric. Slujirile ndeplinesc n Biseric
trei direcii: desvrirea, diaconia i zidirea Trupului.
Substantivul to.n katartismo.n (desvrirea) este privit de ctre cercettori n termeni misionari,
de pregtire i instruire a credincioilor spre desvrire. Folosirea prepoziiei pro.j (spre) arat scopul
misiunii i a slujirilor n Biseric, spre deosebire de prepoziia eivj (la) care arat mijlocul prin care se
ajunge la desvrirea sfinilor.
De asemenea, termenul diakoni,aj (slujire) este corelat n gndirea paulin cu funciile pastorale,
catehetice, i de predicare a Evangheliei (2 Cor 3, 6-8; 4,1; 5,18; Rom 11, 13; Col 4, 17).

68
Ct privete termenul oivkodomh.n (zidirea), acesta poate fi neles n dou aspecte, primul poate fi
neles n sens fizic, ca adugare a membrilor noi la Trupul lui Hristos, iar al doilea n sens catehetic,
ca instruire i pregtire a credincioilor. Realitatea zidirii Bisericii lui Hristos este strns legat de
creterea Bisericii: ntru El, orice zidire bine alctuit crete ca s ajung un loca sfnt n Domnul,
(Efes 2, 21); Din El, tot trupul bine alctuit i bine ncheiat, prin toate legturile care i dau trie, i
svrete creterea, potrivit lucrrii msurate fiecruia din mdulare, i se zidete ntru dragoste.
(Efes 4, 12-16). Aceast cretere vine de la Hristos n Trupul Su, nlturndu-se, astfel, orice
concepie individualist sau independent de dobndire a desvririi.
Dac sursa termenului oivkodomh.n (zidirea) din Efes 2, 20-22 este luat din 1 Cor 3, 9 i este
neleas n termenii comunitii, sursa termenului oivkodomh.n (zidirea) din Efes 4, 12-16: Spre
desvrirea sfinilor, la lucrul slujirii, la zidirea trupului lui Hristos are fundament n 1 Cor 14, 1-19
unde credincioii i folosesc harismele pentru zidirea celorlali. Dac procesul de zidire este descris
versetul 12, rezultatul i finalitatea se descoper n versetul urmtor: Pn vom ajunge toi la unitatea
credinei i a cunoaterii Fiului lui Dumnezeu, la starea brbatului desvrit, la msura vrstei
deplintii lui Hristos (v.13). Modul de zidire al Trupului lui Hristos se realizeaz, dup Epistola
ctre Corinteni prin diferitele harisme sau daruri duhovniceti ale ntregii comuniti. Astfel,
participarea tuturor cretinilor la zidirea Trupului lui Hristos devine un imperativ al misiunii pauline.
Ca o concluzie a celor afirmate pn aici cu referire la teologia misionar paulin, amintim
opinia printelui profesor Valer Bel, n opinia cruia colaborarea membrilor Bisericii la zidirea
trupului lui Hristos (Efes 4,11-15) se face n grade diferite, n msura participrii tuturor
credincioilor la Apostolatul i Preoia lui Hristos. n Biseric, pornind de la teologia paulin, se face
distincie ntre preoia sacramental i cea universal. Este o distincie de poziie i de misiune ntre
slujitorii hirotonii i mireni. Aceste slujiri nu se exclud ns, ci se completeaz i se susin reciproc.
Printr-o comparaie foarte sugestiv a organismului Bisericii cu corpul omenesc, sfntul apostol Pavel
arat c toi membrii Bisericii, att cei nvestii cu preoia universal ct i simplii cretini, deintori ai
preoiei generale, au un rol i o misiune specific n Biseric.

69
Capitolul VI

Temeiurile teologice ale misiunii cretine: trinitar, hristologic, pnevmatologic i


eclesiologic
a. Sfnta Treime i misiunea
Misiunea cretin i are temeiul adnc i punctual de plecare n nsi comuniunea venic de
via i iubire a Sfintei Treimi, n micarea iubirii Tatlui ctre Fiul n Duhul Sfnt, i prin Acesta,
ctre ntreaga lume. Astfel, misiunea este participare la trimiterea Fiului (Ioan 20, 21-23) i a
Duhului Sfnt (Ioan 14, 26) n lume, Care reveleaz viaa de comuniune a Sfintei Treimi pentru a ne
face prtai la ea. Misiunea cretin sau misiunea Bisericii se ntemeiaz, de aceea, pe nsi trimiterea
Fiului i a Duhului Sfnt n lume, voit i iniiat de Tatl, i pe porunca explicit a lui Hristos cel
nviat, dat Apostolilor Si, de a propovdui Evanghelia, de a chema la pocin i de a boteza n
numele Sfintei Treimi (Matei 28, 18-19).
Trimiterea Apostolilor de ctre Hristos se ntemeiaz n faptul c Hristos nsui este trimis de
ctre Tatl n lume : Aa Tatl M-a trmis pe Mine, tot astfel i Eu v trimit pe voi (Ioan 20, 21).
Semnificaia acestor cuvinte ale Mntuitorului Hristos pentru teologia misiunii este unanim
recunoscut, ns teologia trinitar implicat n ele reclam nelegerea misiunii cretine n contextul
acesteia, cci revelarea lui Dumnezeu n Treime constituie esena Evangheliei i evideniaz specificul
credinei cretine n Dumnezeu. Credina n Sfnta Treime delimiteaz nvtura cretin despre
Dumnezeu de alte nvturi i concepii, n sensul c numai o astfel de Dumnezeire este singura
mntuitoare, ca baz a comuniunii de via i iubire cu noi n venicie. Revelarea lui Dumnezeu ca
Treime evideniaz faptul c Dumnezeu este n Sine nsui o via de comuniune i iubire i c prin
lucrarea Sa n lume atrage omenirea, i creaia n general, n aceast comuniune de via adevrat cu
Sine. Mntuirea i ndumnezeirea, ca ridicare a oamenilor care cred n comuniunea intim cu
Dumnezeu, nu este dect extinderea relaiilor afectuoase dintre Persoanele Sfintei Treimi la creaturile
contiente. De aceea Treimea Se reveleaz, n mod esenial, n lucrarea mntuitoare i de aceea Sfnta
Treime este baza mntuirii. Numai existnd un Dumnezeu ntreit n Persoane, Una dintre Persoanele
dumnezeieti,- i anume Cea care Se afl ntr-o relaie de Fiu fa de Alta ca Tat i poate rmne n
aceast relaie de Fiu i ca om -, Se ntrupeaz, punnd pe toi fraii Si ntru umanitate n relaie de fii
fa de Tatl ceresc, sau pe Tatl Su n relaie de Printe cu toi oamenii. Prin Fiul ntrupat intrm n
comuniunea filial cu Tatl, iar prin Duhul ne rugm Tatlui, sau vorbim cu El ca nite fii. Revelarea
Sfintei Treimi, prilejuit de ntruparea i activitatea pe pmnt a Fiului i trimiterea Duhului Sfnt n
ziua Cincizecimii, este atragerea noastr prin har, sau prin Duhul Sfnt n relaia filial a Fiului cu
Tatl. Actele de revelare ale Treimii sunt acte mntuitoare i ndumnezeitoare, sunt acte de ridicare a
noastr n comuniunea de via i iubire cu Persoanele Sfintei Treimi.
Implicaiile teologiei trinitare pentru nelegerea misiunii cretine sunt foarte importante. Din
aceast perspectiv, misiunea Bisericii i are temeiul adnc i punctul de plecare n nsi comuniunea
Sfintei Treimi, n micarea iubirii Tatlui ctre Fiul n Duhul Sfnt i, prin Acesta, ctre ntreaga lume,
deci n universalitatea mntuirii n Hristos. Iar misiunea Bisericii nu are ca scop prioritar propagarea
sau transmiterea unor convingeri intelectuale sau comandamente morale, ci de a transmite viaa de
comuniune care este n Dumnezeu, sau de a atrage oamenii n comuniunea de via i iubire cu Sfnta
Treime: ,,i viaa s-a artat i noi am vzut-o i mrturisim i v vestim viaa de veci care la Tatl era
i care nou ni s-a artat, ceea ce am vzut i ceea ce am auzit, aceea v vestim i vou, pentru ca i
voi s avei prtie cu noi; iar prtia noastr din parte-ne, este cu Tatl i cu Fiul Su Iisus Hristos
(1oan 1, 2-3).

70
Dumnezeu este viaa: Eu sunt Cel ce sunt (Ieire 3, 14). El este viaa nu numai n fiina n
Sine a Sfintei Treimi, ci i n lucrarea Sa n afar, iconomic, comun Sfintei Treimi. Iisus Hristos,
Fiul lui Dumnezeu ntrupat Se identific cu Calea, Adevrul i Viaa (Ioan 14, 6). ,,C precum
Tatl are via ntru Sine, aa I-a dat i Fiului s aib via ntru Sine (Ioan 5, 26) i ,,precum Tatl i
nvie pe cei mori i le d via, tot aa i Fiul d via celor ce El voiete (Ioan 5, 21), iar Duhul
Sfnt este Cel ce d via (Ioan 6, 63), de via Fctorul, Care din Tatl purcede.
Prin cderea n pcat, omul - asupra cruia Dumnezeu nsui a suflat duh de via, fcndu-l
existen vie (Facere 2, 7), dup chipul Su (Facere 1, 27) - s-a ndeprtat de Dumnezeu, izvorul
vieii, rupnd comuniunea cu El, comuniune pentru care a fost creat i n care urma s-i gseasc
mplinirea, desvrirea i viaa venic fericit. Un nou proces s-a declanat prin pcatul lui Adam:
mersul omului i al lumii spre distrugere i spre moarte: Sufletul care pctuiete va muri (Iezechil
18, 20). Actul neascultrii protoprinilor a introdus fiina uman ntr-un proces al autodistrugerii i al
morii, ntr-un vrtej al existenei i non-existenei.
Dumnezeu vrea ns s inverseze acest proces care duce la nimicirea creaiei. Profeii Vechiului
Testament subliniaz cu mare insisten hotrrea cu care Dumnezeu urmrete ca omul s-i recapete
viaa. Precum este adevrat c Eu sunt viu, tot aa este adevrat c Eu nu voiesc moartea pctosului,
ci ca pctosul s se ntoarc de la calea sa i s fie viu (Iezechil 33, 11; 18, 23, 32). Dumnezeu vrea
ca omul s ias din ciclul morii i s reintre n ordinea vieii pe care numai comuniunea cu Sine i-o
poate oferi: Via i moarte i-am pus nainte, i binecuvntare i blestem. Alege viaa ca s trieti
(Deuteronom 30, 19). Alege viaa nu se refer la sfera biologic, ci solicit efortul deliberat de a
schimba modul de via, hotrrea de a iei din starea de pcat. Efortul acesta poate fi mpins pn la
extrem, adic la jertf. Dumnezeu cere lui Avraam s-i sacrifice fiul dar l oprete dup ce acesta a
consimit (Facere 22, 2-11). Noul Testament accentueaz, de asemenea, aceast hotrre a lui
Dumnezeu de a opri acest mecanism al morii. El Se bucur de ntoarcerea pctosului, cci vrerea
Tatlui vostru Celui din ceruri nu aceasta este, s piar vreunul din acetia mici (Matei 18, 24).
Dumnezeu nu voiete ca vreunul s piar, ci ca toi s ajung la pocin (2 Petru 3, 9). El voiete
ca toi oamenii s se mntuiasc (1 Tim. 2, 4).
Pentru a restabili comuniunea dintre Dumnezeu i oameni, rupt datorit cderii n
dimensiunea ei cosmic, Logosul lui Dumnezeu ca persoan a intrat El nsui mai intim n creaie i n
istoria uman. Din comuniunea venic a Sfintei Treimi, Fiul este trimis n lume pentru ca asumnd
ntreaga condiie, fr rezerv, a omului nstrinat de Dumnezeu, afar de pcat, s-l elibereze din
robia pcatului i a morii i s-l aduc n comuniunea cu Dumnezeu, s-l fac prta vieii i iubirii
venice a Lui. Pentru aceasta El S-a ntrupat prin lucrarea Duhului Sfnt din Fecioara Maria i S-a
fcut om (Luca 1, 35). Tot aa i noi spune Apostolul Pavel cnd eram copii, robii eram sub
stihiile lumii, dar cnd a venit plinirea vremii, Dumnezeu L-a trimis pe Fiul Su, nscut din femeie,
nscut sub Lege, ca pe cei de sub lege s-i rscumpere ca s dobndim nfierea (Galateni 4, 3-6;
Filipeni 2, 6-8). Iisus Hristos este Trimisul prin excelen pentru c El este Unul din Sfinta Treime,
Fiul lui Dumnezeu ntrupat pe Care Tatl L-a sfinit i L-a trimis n lume (Ioan 10, 36). El este
Apostolul ceresc, este Cel trimis s fac voia Tatlui (Ioan 17, 3, 8, 18, 21, 23, 25), Cruia Tatl I-a
dat stpnire peste tot trupul, ca El s dea via venic tuturor(Ioan 17, 2). ntru aceasta El nu este
numai mpratul i nvtorul, ci i Apostolul i Arhiereul mrturisii noastre (Evrei 3, 1), ntrunind
la modul suprem aceste demniti sau slujiri prin care El a nfptuit mntuirea noastr.
Motivul trimiterii Fiului este iubirea lui Dumnezeu fa de lume fiindc Dumnezeu este
iubire (1 Ioan 4, 8, 16) i ntru aceasta s-a artat iubirea lui Dumnezeu pentru noi, c Dumnezeu L-a
trimis n lume pe Fiul Su Cel Unul-Nscut, pentru ca noi s viem printr-nsul. ntru aceasta este

71
iubirea: nu pentru c noi L-am iubit pe Dumnezeu, ci pentru c El ne-a iubit pe noi i L-a trimis pe
Fiul Su jertf de ispire pentru pcatele noastre (Ioan 4, 9-10). C ntratt a iubit Dumnezeu lumea
nct pe Fiul Su Cel Unul Nscut L-a dat, pentru ca tot cel ce crede ntr-nsul s nu piar, ci s aib
via venic (Ioan 3, 16).
Scopul trimiterii Fiului este mntuirea lumii: C Dumnezeu nu L-a trimis pe Fiul Su n lume
ca s judece lumea, ci pentru ca lumea s se mntuiasc printr-nsul (Ioan 3, 17). Noul Testament
arat n multe feluri i n multe locuri c trimiterea Fiului n lume prin ntrupare s-a fcut pentru
mntuirea noastr. Iisus Hristos a venit n lume s-i mntuiasc pe cei pctoi(1 Timotei 1, 15) sau
s-l caute i s-l mntuiasc pe cel pierdut(Luca 19, 10; 5, 31-32). Pe El Dumnezeu L-a rnduit
jertf(Romani 3, 25), pentru noi toi (Romani 8, 32), pentru ca prin moarte s-l surpe pe cel ce are
stpnirea morii, adic pe diavolul, i s-i elibereze pe cei ce de frica morii erau toat viaa inui n
robie (Evrei 2, 14-15).
ntruparea Fiului, actul mntuitor prin care El vine n lume este un act esenial al iconomiei
dumnezeieti. De aceea ntruparea nu poate fi desprins ca un eveniment izolat, ea face parte din
unitatea iconomiei care este o lucrare comun a Sfintei Treimi. ntreaga iconomie a mntuirii are un
caracter trinitar. Cuvntul lui Dumnezeu, a doua persoan a Sfintei Treimi este subiectul activ al
ntruprii, prin asumarea firii umane n persoana Sa, dar acelai Cuvnt este activ n ntreaga iconomie
care cuprinde creaia, ntruparea rscumprtoare i sfinirea. Cel care S-a fcut trup (Ioan 1, 14)
de la Duhul Sfnt i din Fecioara Maria, devenind Omul cel nou, Iisus Hristos, este nsui
Cuvntul lui Dumnezeu, prin care a fost creat lumea (Ioan 1, 1-3, 10).
Acelai lucru se poate spune i despre relaia dintre trimiterea Fiului prin ntrupare i
trimiterea Duhului Sfnt. Duhul Sfnt particip la ntruparea Fiului (Luca 1, 35) i rmnerea Duhului
peste Iisus Hristos este proprie slujirii Sale mesianice (Isaia 11, 2; Ioan 1, 33). n acelai timp, Sfntul
Duh este trimis de Fiul (Ioan 15, 26; 16, 13-15) i aa cum Fiul a proslvit pe Tatl (Ioan 17, 4), tot
aa Fiul va fi proslvit de Duhul Sfnt (Ioan 16, 4). Fiul este mprat cu toate c mpria Sa
eshatologic nu este din lumea aceasta (Ioan 18, 36-37) sub forma mpriei Duhului, care este
trimis s Se odihneasc n cei sfini i cei fericii (Romani 8, 10-11). Astfel, iconomia mntuirii are un
caracter trinitar, dar ea comport o dimensiune hristologic bine definit i nu hristomonist.

Trimiterea Fiului i caracterul hristologic al misiunii cretine


Ca i iconomia mntuirii nsi, misiunea cretin, n care se permanentizeaz trimiterea Fiului
i a Duhului Sfnt n lume, implic lucrarea comun a Sfintei Treimi, dar ea are un caracter hristologic
bine definit i nu hristomonist. Misiunea Fiului i mplinirea acesteia constituie, de aceea, baza,
coninutul i modelul oricrei misiuni cretine autentice, care este i trebuie s fie misiune la modul lui
Hristos. n cele ce urmeaz schim, n consecin, mplinirea misiunii Fiului, n aspectele ei
principale, ceea ce nseamn, n fapt, mplinirea planului lui Dumnezeu de mntuire a lumii n Iisus
Hristos.
Prin trimiterea Fiului, Cuvntul S-a fcut trup i S-a slluit ntre noi (Ioan 1, 14). Iisus S-a
nscut n cadrul unui popor srac i subjugat, nu a unuia care domnea peste alte popoare. Iar n cadrul
acestui popor a fost preferat familia modest a unui teslar, nu a unui nobil, bogta sau crturar. El a
trit printre oamenii poporului Su n care S-a nscut. Nu ca strinul ntre stini, ci ca Cel ce a venit n
maxim apropiere de noi. A trit n mijlocul oamenilor, a vorbit limba lor, a fost bucuros i trist ca ei.
Botezul: La vrsta de treizeci de ani (Luca 3,23), Iisus iese din anonimatul vieii din Nazaretul
Galileei, vine la Iordan, unde se las botezat de Ioan Boteztorul, cu botezul pocinei (Matei 1, 4),
dei nu avea nevoie de el, deoarece acesta, nefcnd parte din Legea lui Moise, nu era obligatoriu, la

72
iudei, iar Iisus nu avea nici pcatul strmoesc (cf. Ioan 1, 13) i nici pcate personale (cf. Ioan 8, 46;
2Corinteni 5, 21; 1Ioan 3, 5). Primind botezul de la Ioan, Iisus ia de bun voie asupra Sa pcatele
omenirii, pentru ca prin iubirea i ascultarea desvrit fa de Tatl, ascultare ce va culmina n jertfa
de pe cruce, s ne elibereze din robia pcatului i a morii i s ne redea viaa n comuniune cu
Dumnezeu. Aceasta o mrturisete i Ioan Boteztorul cnd spune: Iat Mielul lui Dumnezeu care
ridic pcatele lumii (Ioan 1, 29; cf. i 3, 16-17; Matei 20, 28). Cu ocazia botezrii lui Iisus n Iordan,
Se reveleaz Sfnta Treime, iar Iisus peste care se odihnete Duhul Sfnt, este adeverit ca Fiul lui
Dumnezeu (Ioan 1, 33-34), n care se mplinete bunvoina Tatlui de mntuire (Matei 3, 16-17;
Marcu1, 10-11; Luca 3, 21-22).
Ispitirea: Se retrage apoi n pustia Quarantaniei unde se pregtete n post i rugciune, timp n
care este ispitit. Iisus a fost ispitit mereu n timpul vieii (Luca 22, 28). El a respins pe Apostolul Petru
ca pe un ispititor prin care acioneaz Satan atunci cnd acesta voia s-L abat de la misiunea Sa de a
fi Mesia care sufer (Luca 16, 21-23). Prin relatarea ispitirii lui Iisus se arat pentru ce fel de Mesia S-
a decis El chiar de la nceputul activitii Sale. Iisus a fost pus n faa alternativei de a alege s fie
Mesia din concepia contemporanilor Si sau Mesia lui Dumnezeu. Contemporanii Si ateptau un
Mesia plin de slav, Care-i procur pinea pentru El i pentru poporul Su, care mplinete dorina
maselor de privelite i miraculos (Psalm 90, 11-13), supune mpriile lumii i asigur poporului Su
stpnire mondial. Acest chip al lui Mesia este ns oferta diavolului. Dumnezeu cere de la Iisus
mplinirea voii Sale, chiar i n suferin i n moarte, prin slujirea pn la jertfirea vieii, prin care
deschide lumea pentru stpnirea lui Dumnezeu, anunat deja n Lege (Deuteronom 8, 3; 6, 16;
32,43).
Trimiterea Fiului de ctre Tatl: La nceputul activitii Sale publice, Iisus aplic textul
mesianic de la Isaia 61, 1-2 Persoanei i activitii Sale: ,,Duhul Domnului este peste Mine, pentru
care M-a uns s binevestesc; M-a trimis s vindec pe cei zdrobii cu inima; s propovduiesc robilor
dezrobirea i celor orbi vederea; s vestesc anul bineprimit al Domnului (Luca 4, 18). ,,Astzi s-a
mplinit Scriptura aceasta n urechile voastre (Luca 4, 21). Trimiterea sau apostolatul este aadar mai
nti o misiune dumnezeiasc; cea a iconomiei Cuvntului ntrupat i cea a iconomiei corelative a
Duhului Sfnt, care vin n lume pentru a mntui i a ndumnezei omenirea desprit prin pcat de
Dumnezeu. Iisus nsui Se consider n primul rnd trimis de Tatl i insist mereu asupra faptului c
El este Fiul lui Dumnezeu, trimis de Tatl, Care a venit, nu de la Sine, ci de la Tatl, precum i asupra
faptului c n trimiterea sau misiunea Sa nu face voia Lui, ci a Celui ce L-a trimis (Ioan 6, 38). Tema
teologic despre Iisus Hristos trimis de Dumnezeu-Tatl n lume este cuprins n toate crile Noului
Testament (cf. Matei 10, 40; Marcu 9, 37; Luca 10, 16; 20, 13; Ioan 7, 33; 8, 16, 18, 28, 29, 42; 9, 4;
10, 36; 12, 44, 45, 49; 13, 20; 15, 21; 16, 5; 17, 18, 21, 23, 25; Galateni 4, 4; Evrei 1, 14, etc.). n
Evanghelia dup Ioan, a fi trimis este o noiune hristologic esenial, prin care se arat sensul i
scopul venirii lui Hristos: Cel ce M-a trimis este Tatl Care M-a trimis iar Iisus trimisul este Fiul
lui Dumnezeu Cel trimis. Trimiterea Fiului de ctre Tatl este o caracteristic a hristologiei ioaneice,
exprimat n prima parte a Evangheliei (Ioan 1-12). n Iisus Hristos este prezent i lucreaz
Dumunezeu-Tatl Cel care L-a trimis: ,,cci lucrurile pe care Mi le-a dat Tatl ca s le svresc,
lucrurile acestea pe care le fac Eu, mrturisesc despre Mine c Tatl M-a trimis (Ioan 5, 36; 5, 34; 6,
29, 38-40; 9, 4). De aceea, n ncheierea primei pri a Evangheliei, Iisus spune: ,,Cel ce crede n Mine
nu crede n Mine, ci n Cel ce M-a trimis pe Mine... Eu, Lumin am venit n lume, ca tot cel ce crede
n Mine s nu rmn n ntuneric. i dac aude cineva cuvintele Mele i nu le pzete, nu Eu l judec;
cci n-am venit s judec lumea, ci ca s mntuiesc lumea (Ioan 12, 44-50). n cuvntarea de
desprire, faptul trimiterii este exprimat ca o informaie pe care Fiul o d Tatlui: ,,Eu Te-am

73
preamrit pe Tine pe pmnt; lucrul pe care Mi l-ai dat s-l fac, l-am svrit (Ioan 17, 4). ,,i le-am
fcut cunoscut numele Tu i-l voi face cunoscut, ca iubirea cu care M-ai iubit Tu s fie n ei i Eu n
ei (Ioan 17, 26). Lumea este locul i destinatarul misiunii Fiului, venit n lume prin ntrupare (Ioan 1,
14) ntru ale Sale (Ioan 1, 11), cci toate printr-nsul s-au fcut (Ioan 1, 3). El a venit ntru ale Sale,
n Israel i n lume n acelai mod, dar nu toi L-au primit. Dar celor ci L-au primit, care cred n
numele Lui, le-a dat putere s devin fii ai lui Dumnezeu, dup har (Ioan 1, 12), cci El este
Revelaia lui Dumnezeu, Cel prin care a venit plintatea harului i a adevrului (Ioan 1, 16-17).
Propovduirea: n propovduirea Sa, Iisus cheam la ntoarcerea la Dumnezeu, la pocin i
credin: De atunci a nceput Iisus s propovduiasc i s zic: Pocii-v, cci s-a apropiat mpria
cerurilor (Matei 4, 17); S-a mplinit vremea i s-a apropiat mpria lui Dumnezeu. Pocii-v i
credei n Evanghelie (Marcu 1, 13). ntoarcerea la Dumnezeu i cunoaterea Lui (Ioan 17, 3)
presupune ns revelarea continu a lui Dumnezeu i a lucrrii Lui mntuitoare n Iisus Hristos prin
propovduirea Evangheliei. De aceea, cea mai intens i mai expus parte a lucrrii lui Iisus este
propovduirea Evangheliei, impresia fcut ca predicator i nvtor fiind foarte puternic (cf. Marcu
1, 22, 27). ncununat prin jertf i nviere, slujirea Sa a fost o continu dedicare revelrii lui
Dumnezeu prin cuvnt i fapt. Tema central a propovduirii lui Iisus este mpria lui Dumnezeu,
scopul suprem al vieii omului (Matei 6, 33), pe care o anun prin cuvnt, o prezint i o explic prin
parabole i metafore. n propovduirea Sa, Iisus a cerut oamenilor o decidere radical pentru
Dumnezeu n prezent, iar aceast decidere devine concret n deciderea pentru Iisus Hristos i lucrarea
Lui, n care mpria lui Dumnezeu a venit n aceast lume, este n mijlocul i nluntrul nostru: Dar
dac Eu i scot pe demoni cu degetul lui Dumnezeu, iat c mpria lui Dumnezeu a ajuns la voi!
(Luca 11, 20; 17, 21).
Chemarea Apostolilor: nc la nceputul activitii Sala publice Iisus a chemat dousprezece
persoane pe care apoi le-a numit apostoli (Luca 6, 13). Chemarea pe care Iisus o face la nceputul
propovduirii Sale se adreseaz ntregului Israel; ea se nscrie n prelungirea propovduirii proorocilor
Vechiului Testament (cf. Matei 21, 33-39). Chemarea Apostolilor este nsoit de o fgduin, aceea
de a-i face pescari de oameni, ceva irealizabil n accepia omeneasc a cuvntului (Matei 4, 19).
Alegerea Apostolilor este precedat de rugciunea lui Iisus, n munte, fapt care subliniaz importana
evenimentului (Luca 6, 12-13). Numrul de doisprezece corespunde numrului de seminii ale
poporului Israel, indicnd prin aceasta universalitatea Evangheliei lui Iisus Hristos.
Grupul celor doisprezece Apostoli reprezint cea mai important instituie creat de
Mntuitorul Iisus pentru permanentizarea misiunii Sale n lume. Constitut la nceputul misiunii Sale n
Galileea, acest grup a primit o harism special pentru funcia unic ce i s-a ncredinat n Biseric. Pe
cei doisprezece Apostoli, pe care i-a ales din mulimea celor care-L urmaser (Matei 4, 18-22; 10, 1-
4; Marcu 3, 7; 7, 14, 16-19; Luca 6, 13-16; 9, 1-2), i mai apoi pe cei aptezeci (i doi) de ucenici
(Luaca 10, 1) i-a trimis n cetile i locurile unde avea El nsui s mearg (Matei 10, 5-23; Marcu 3,
13-19; Luca 9, 1-6; 10, 1-12, 16-17) ca s fie martori i vestitori ai mpriei cerurilor. I-a trimis
ntr-o misiune de prob n inutul Galileea i le-a dat lor putere asupra duhurilor necurate, ca s le
scoat i s tmduiasc toat boala i toat neputina. i mergnd, propovduii zicndu-le: s-a
apropiat mpria cerurilor! (Matei 10, 1-7; Luca 9, 1-2). Pe cei doisprezece i-a inut n jurul Su i,
timp de trei ani i-a nvat tainele mpriei cerurilor (Matei 13, 1; Ioan 15, 15), i-a ales i i-a rnduit
s mearg i road s aduc iar roada lor s rmn, asigurndu-i c Tatl le va da orice vor cere n
numele Su (Ioan 15, 16). Lor le promite adresndu-li-Se mai nti prin Petru (Matei 16, 16) i apoi
tuturor, n grup, - c le va da puterea cheilor mpriei cerurilor sau a dezlegrii pcatelor (Matei 18,
18). Apoi, la Cina cea de Tain, anticipnd moartea i nvierea Sa, Mntuitorul Iisus Hristos instituie i

74
svrete cu ei Sfnta Euharistie, artndu-le c svrirea acesteia ine de misiunea lor, dndu-le i
porunc expres n acest sens: ,,aceasta s facei ntru pomenirea mea (Luca 22, 19).
Trimiterea lui Iisus Hristos de ctre Tatl se continu n trimiterea Apostolilor de ctre Fiul:
,,Cel ce primete pe cel pe care Eu l voi trimite, pe Mine M primete; iar cel ce M primete pe Mine
l primete pe Cel Ce M-a trimis pe Mine (Ioan 13, 20). Pentru c, spune Iisus, aa cum Tu M-ai
trimis pe Mine n lume, tot astfel i-am trimis Eu pe ei n lume; i de dragul lor M sfinesc Eu pe Mine
nsumi, pentru ca i ei s fie sfinii ntru adevr (Ioan 17, 18-19). Din misiunea Fiului decurge
misiunea trimiilor Fiului; aceasta este participare la misiunea Fiului (Ioan 13, 8), misiune pe care
trimiii Fiului o ndeplinesc n comuniune cu Fiul. Misiunea ucenicilor, ca participare la misiunea
Fiului, const n acte i cuvinte, care sunt acte i cuvinte ale lui Dumnuezeu (cf. Ioan 14, 10-13; Luca
10, 16).
Locul i destinatarul misiuniii Fiului i a trimiilor Si este lumea (Ioan 3, 17; 17, 18). n
rugciunea arhiereasc, Mntuitorul Iisus Hristos se refer la cei pe care Mi i-ai dat din lume (Ioan
17, 6), la uncenicii prezeni i viitori: Dar nu numai pentru ei M rog, ci i pentru cei ce prin cuvntul
lor vor crede n Mine (Ioan 17, 20). Trimiterea este ncadrat, pe de o parte prin rugciunea ca
Dumnezeu s sfineasc pe cei trimii (Ioan 17, 17), pe de alt parte, prin menionarea jertfei Fiului
Care Se sfinete prin moartea Sa pentru ca cei trimii s fie sfinii (Ioan 17, 19). Trimiii Si, care, ca
i El, reprezint pe Tatl, trebuie s fie sfinii, dup cum Tatl sfnt este (Ioan 17, 19; cf. Levitic 19,
2). Sfinenia, pentru c este cea a lui Dumnezeu, arat alteritatea radical care l distinge de lume, dar
care distinge, de asemenea, i prezena Sa n lume; maxima Lui apropiere de noi i iubirea Lui (Ioan
17, 23, 26). La fel i ucenicii, ei nu sunt din lume, dup cum nici Fiul nu este din lume (Ioan 17, 14),
dar ei sunt trimii n lume ca s mrturiseasc lucrarea i iubirea lui Dumnezeu (Ioan 17, 23-24).
Astfel prin misiunea lor, prin faptele i cuvintele lor i prin nsi existena lor n lume, trimiii Fiului
reprezint pe Fiul i reprezentnd pe Fiul reprezint pe Tatl n prezena i lucrarea Lui n lume.
Biserica i cuprinde pe cei care cred i mrturisesc pe Fiul pe Care Tatl L-a trimis. Prin aceast
credin i mrturisire ei sunt revivificai prin Fiul n vederea participrii la dinamica infinit a iubirii
Tatlui i a comuniunii Fiului (Ioan 17, 25-26).
Crucea: Pentru a rmne pn la capt ntru adevr i n starea de iubire fa de Tatl care L-a
trimis n lume i fa de oameni (Ioan 10, 17-18; 13, 1), Iisus Hristos a acceptat n mod liber moartea
pe cruce. El intr n procesul declanat prin pcatul lui Adam ca preot i jertf. Ca singurul fr pcat
(1 Petru 2, 22), El S-a dat pe Sine nsui pentru noi, purtnd pe cruce n trupul Su pcatele noastre,
pentru ca noi, mori fiind pcatelor, s-i vieuim dreptii (1 Petru 2, 24). Scopul jertfei Sale nu este
acela de a terge pcatele n sens legalist sau de a rezolva un conflict exterior ntre Dumnezeu i
oameni ci de a restitui viaa venic i adevrat ca o nou relaie cu Dumnezeu. Deoarece noi nu
putem intra n comuniune cu Dumnezeu altfel dect n stare de jertf, neleas ca renunare deplin la
noi nine i druire total lui Dumnezeu, iar noi nu ne putem drui Lui prin noi nine ca jertf curat,
Iisus Hristos a luat aceast jertf asupra Sa pentru ca intrnd la Tatl n stare de jertf curat pentru noi
s ne introduc i pe noi la Tatl, atrgndu-ne n starea Lui de jertf. Noul Testament arat c dup ce
Domnul a murit cu trupul pe cruce a cobort cu sufletul n iad i a binevestit sufletelor de aici (1 Petru
3, 18-19; 4, 6; Efeseni 4, 9), indicnd prin aceasta universalitatea mntuirii n Hristos, mntuire care
nglobeaz creaia nsi, istoria i cosmosul ntreg. Cci prin prezena Sa n iad, Hristos Se face prta
al strii celor de aici i biruiete iadul ca separaie i ndeprtare total de Dumnezeu prin nsui faptul
c introduce n el starea de comuniune cu Dumnezeu.
nvierea, trimiterea la toate neamurile i nlarea: Fiul i aduce la mplinire trimiterea Sa n
lume prin ntrupare n faptul nvierii. De aceea Hristos Cel nviat Se arat ucenicilor Si pentru a-i

75
ncredina de nvierea i dumnezeirea Sa, pentru a pune n faa noastr perspectiva i ndejdea nvierii
tuturor. Numai n lumina nvierii, ucenicii neleg taina Persoanei i a misiunii mntuitoare i
ndumnezeitoare a lui Hristos. Artrile lui Hristos Cel nviat pun i nceput misiunii ucenicilor crora
El Se arat. El i trimite cu puterea Duhului care iradiaz din El i-i umple cu o putere creia ei nu-i
pot rspunde cu indiferen. Este o trimitere n toat lumea, pentru c Hristos Care i trimite are putere
peste toi i peste toate. Hristos Cel nviat, Cel Care are toat puterea n cer i pe pmnt (Matei 28,
18), Cel care mprete supunnd toate sub picioarele Lui, desfiinnd orice domnie, stpnire i
putere (1 Corinteni 15, 24-27) este Cel Care trimite pe Apostoli la propovduire, mprtindu-le harul
Duhului Sfnt i artndu-le c prin aceasta ei particip la nsi trimiterea Lui n lume de ctre Tatl:
Aa cum Tatl M-a trimis pe Mine, tot astfel v trimit i Eu pe voi. i zicnd acestea, a suflat asupra
lor i le-a zis: Luai Duh Sfnt!, crora le vei ierta pcatele, li se vor ierta; crora le vei ine, inute
vor fi (Ioan 20, 21-23), instituind, totodat, prin aceasta, Taina preoiei i Taina pocinei . nainte de
nlarea Sa la cer, le renoiete porunca misiunii artndu-le i temeiul acesteia, spunnd: Datu-Mi-s-
a toat puterea n cer i pe pmnt. Drept aceea mergei i nvai toate neamurile, botezndu-le n
numele Tatlui i al Fiului i al Sfntului Duh, nvndu-le s pzeasc toate cte v-am poruncit Eu
vou (Matei 28, 18-20). i: Mergei n toat lumea i propovduii Evanghelia la toat fptura. Cel
ce va crede i se va boteza se va mntui; dar cel ce nu va crede, se va osndi (Marcu 16, 15-16).
Apoi prin cuvintele: i iat Eu sunt cu voi n toate zilele, pn la sfritul veacului (Matei 28,
20) i asigur c El nsui va fi Cel Care va vorbi prin cuvntul propovduirii lor, El nsui va fi Cel
Care va drui harul prin Tainele svrite de ei, El nsui va lucra prin activitatea lor de ndrumare i
conducere spre mntuire, ei fiind organe vzute prin care lucreaz n mod nevzut Arhiereul Hristos.
Evanghelia dup Marcu spune mai departe: Deci Domnul Iisus, dup ce a vorbit cu ei S-a nlat la
cer i a ezut de-a dreapta lui Dumnezeu. Iar ei plecnd, au propovduit pretutindeni, Domnul lucrnd
mpreun cu ei (prin ei) i ntrind cuvntul prin semnele ce urmau (Marcu 16, 19-20).
Timp de patruzeci de zile (Faptele Apostolilor 1, 3), Iisus Hristos Cel nviat instruiete pe
Apostoli i pe ucenici despre mpria lui Dumnezeu i-i trimite n lume pentru vestirea acesteia. Se
nal apoi la cer, de unde va veni plin de slav n veacul viitor. Astfel, Iisus Hristos ne-a descoperit nu
numai ceea ce Dumnezeu a fcut i face acum pentru mntuirea noastr ci i ceea ce El nsui
pregtete ca realitate ultim pentru noi. Prin urmare, viaa cretinului este ataat nu de nite simple
evenimente care formeaz tradiia, ci de Persoana lui Hristos nsui, Care face posibil acel schimb
minunat i nou, adic trecerea de la moarte la via, de la robie la libertate (2 Corinteni 3, 17), de la
lumea aa cum este, la lumea eshatologic, aa cum va fi.

Trimiterea Duhului Sfnt, ntemeierea Bisericii i nceputul misiunii cretine


n timpul propovduirii Sale, Mntuitorul Iisus Hristos a anunat c, pe baza mrturisirii Lui, El
va ntemeia Biserica Sa pe care ,,porile iadului nu o vor birui (Matei 16, 18). n cuvntarea de
desprire de Apostoli, ntrete credina ucenicilor Si n vederea ptimirii i morii Sale (Ioan 14, 1)
i le promite c, mergnd la Tatl, Care L-a trimis (Ioan 16, 18), le va trimite pe Duhul Sfnt (Ioan 14,
16-17, 16, 7): Iar cnd va veni Mngietorul, pe Care Eu vi-L voi trimite de la Tatl, Duhul
Adevrului, Care din Tatl purcede, Acela va mrturisi despre Mine (Ioan 15, 26; 16, 13-14). i: ,,De
M iubete cineva, el va pzi cuvntul Meu i Tatl Meu l va iubi i Noi vom veni la el i ne vom face
loca n el (Ioan 14, 23). Apoi, n timpul artrilor de dup nviere, le-a poruncit Apostolilor s
atepte fgduina Tatlui, cnd vor fi botezai cu Duhul Sfnt (Faptele Apostolilor 1, 3-5).
Prin coborrea Duhului Sfnt peste Apostoli, n ziua Cincizecimii, peste fiecare n parte i
peste toi mpreun (Faptele Apostolilor 2, 1-4), se mplinete fgduina lui Hristos, se finalizeaz
76
lucrarea Lui mntuitoare i se ntemeiaz Biserica cretin sub ambele ei aspecte, vzut i nevzut.
Prin trimiterea ipostatic a Sfntului Duh, Care purcede din venicie din Tatl i Se odihnete n
Fiul, Hristos cel rstignit, nviat i nlat se slluiete n oameni prin harul Su mntuitor (2
Corinteni 13, 3) i prin iubirea lui Dumnezeu care s-a vrsat n inimile noastre prin Duhul cel Sfnt
Care ni s-a dat (Romani 5, 5). Pogorrea Sfntului Duh marcheaz astfel actul trecerii de la lucrarea
mntuitoare a lui Hristos n umanitatea Sa personal la extinderea acestei lucrri n celelalte fiine
umane ca Biseric i, de acum nainte, prin Biseric. Fiul lui Dumnezeu nu S-a fcut om pentru Sine,
ci pentru ca din Trupul Su s extind n noi mntuirea ca via dumnezeiasc. Astfel, departe de a se
nate ca o instituie pmnteasc, Biserica se nate n ziua Cincizecimii dintr-o putere din cer, pe care
o va purta n ea comunicnd-o lumii; se nfiineaz o comunitate uman care are ca fundament i
purttor al ei pe Fiul lui Dumnezeu cel ntrupat, prin Care se comunic lumii viaa i iubirea
nemrginit a lui Dumnezeu.
Prin trimiterea Duhului Sfnt se ntemeiaz Biserica i ncepe misiunea cretin. Duhul Sfnt, care
s-a pogort peste fiecare dintre Apostoli, i peste toi mpreun, i-a transformat n vestitori i
mrturisitori ai Evangheliei. i n aceast privin se mplinete fgduina lui Hristos: dar putere vei
primi prin venirea peste voi a Sfntului Duh i-Mi vei fi Mie martori n Ierusalim i-n toat Iudeea i-
n Samaria i pn-la marginea pmntului (Faptele Apostolilor 1,8).

Caracterul pnevmatologic i ecclesiologic al misiunii cretine


ntemeierea Bisericii ca finalizare a lucrrii mntuitoare a lui Hristos, prin pogorrea Duhului
Sfnt i inaugurarea misiunii cretine evideniaz faptul c Biserica i misiunea sunt legate indisolubil.
Cci prin pogorrea Duhului Sfnt peste Apostoli se ntemeiaz Biserica- Trupul lui Hristos i
Apostolii primesc puterea de sus pentru a fi martori ai lui Hristos n toat lumea (Faptele Apostolilor
1,8). Biserica nsi ca trup al lui Hristos i stlp i temelie a adevrului (1Timotei 3,15) este
martorul adevrat n istorie al lui Hristos Cel rstignit, nviat i nlat, cci ea este cea care pstreaz
i transmite Evanghelia n integritatea ei i n ea se realizeaz comuniunea lui Dumnezeu-Sfnta
Treime cu oamenii i creterea acestora pn la msura vrstei plintii lui Hristos (Efeseni 4,13).
De aceea Biserica este condiia misiunii cretine, numai ea poate face misiune adevrat. Mai mult,
Biserica este nu numai condiia i instrumentul misiunii, ci ea reprezint i scopul imediat i realizarea
acesteia, deoarece Biserica este parte integrant din mesajul Evangheliei. Biserica este o instituie care
face parte din planul lui Dumnezeu de a mntui lumea prin recapitularea ei n trupul lui Hristos (Ioan
11,52; 1Corinteni 15,28) i nu o asociaie voluntar de convertii, cum vor micrile evanghelice
sectare. Biserica n totalitatea ei este trimis ca martor al lui Hristos ca s vesteasc n lume
buntile Celui Ce ne-a chemat din ntuneric la lumina Sa cea minunat (1Petru 2,9). Afirmaia c
Biserica este misionar nu reprezint o chestiune secundar. Ea nu este nti Biseric i apoi
misionar. Din ziua Cincizecimii, mrturia credinei face parte chiar din esena vieii cretine.
Misiunea este o dimensiune esenial a fiinei i vieii Bisericii. Dac Biserica a fost ntemeiat n chip
vzut, ca o comunitate istoric concret n care se realizeaz comuniunea oamenilor cu Dumnezeu, sau
ca sacrament al mpriei, prin pogorrea Duhului Sfnt peste Apostoli, acetia constituind prima
celul a Bisericii, ceilali oameni se mprtesc de mntuirea oferit n Hristos prin misiunea
Bisericii, n care se permanentizeaz trimiterea lui Hristos i a Duhului Sfnt n lume. n ziua
pogorrii Duhului Sfnt, Apostolii propovduiesc cu putere pe Hristos i muli din cei prezeni n
Ierusalim auzind acestea au fost ptruni la inim i cei ce i-au primit cuvntul s-au botezat; i n
ziua aceea s-au adugat ca la trei mii de suflete (Faptele Apostolilor 2,37-41). Iar Domnul i aduga

77
zilnic Bisericii pe cei ce se mntuiau (Faptele Apostolilor 2,47); i aduga prin activitatea
misionar a Apostolilor.

78
Capitolul VII

Misiunea cretin n iconomia mntuirii

Locul misiunii Bisericii n iconomia mntuirii


Dumnezeu-Sfnta Treime, n nemrginita Sa iubire, a hotrt mntuirea oamenilor czui n
cadrul timpului i ndumnezeirea lor prin har i nvenicirea creaiei n eshaton, cnd Dumnezeu va fi
totul ntru toate (1Corinteni 15,28). Acest scop este mplinit de Dumnezeu att prin providena
continu i energiile Sale necreate la care particip omul, ct mai ales prin diferite iniiative i acte
care formeaz istoria mntuirii, incluznd natura nsufleit i cea nensufleit. Voina i lucrarea lui
Dumnezeu pentru realizarea iconomiei Sale se exprim n multe feluri i n acelai timp unitar.
Aceast unitate se ntemeiaz att n punctul de plecare i n scopul comun al actelor iconomiei
dumnezeieti, ct i n relaia lor strns. Paralel cu aceasta, fiecare i pstreaz funcia sa specific, n
esena ei unitar i totui divers.
Actele iconomiei dumnezeieti culmineaz n decursul istoriei prin ntruparea Fiului lui
Dumnezeu, trimiterea Duhului Sfnt i ntemeierea Bisericii, ca finalizare a lucrrii mntuitoare a lui
Hristos n istorie. De atunci participarea omului, n puterea Duhului Sfnt, la lucrarea mntuitoare a lui
Dumnezeu nu mai este ocazional ca n perioada Vechiului Legmnt, cnd totalitatea israeliilor ca
popor al lui Dumnezeu, n relaia cu anumite persoane, au avut un rol special n iconomia mntuirii.
Modul diferit al includerii omului n iconomia mntuirii este n strns legtur cu descoperirea
parial a lui Dumnezeu n Vechiul Testament i descoperirea deplin i mplinirea planului de
mntuire n Iisus Hristos. Prin jertfa i nvierea lui Hristos s-a produs ceva radical nou n starea i
istoria omenirii, s-a schimbat nsi condiia ontologic a existenei noastre. n Iisus Hristos Cel nviat,
viaa lui Dumnezeu intr n viaa omenirii, prefcnd starea ei veche ntr-o stare nou, pregtindu-i o
stare viitoare. Cu nvierea lui Hristos, viaa omenirii este orientat spre mpria lui Dumnezeu, care
ntr-o form anticipat este deja n mijlocul nostru aici i acum, ca mprie a Duhului.
Modul nou de participare a omului la planul iconomiei divine, mplinite n Iisus Hristos, cluzete
misiunea cretin n care se perpetueaz n lume trimiterea Fiului i a Duhului Sfnt. Cci iconomia
mntuirii are un caracter trinitar, dar ea comport o dimensiune hristologic bine definit i nu
hristomonist. De aceea misiunea cretin autentic a fost numit pe bun dreptate ca fiind misiune la
modul lui Hristos. Prin urmare, trimiterea sau chemarea misionar a Bisericii i are temeiul ei
profund n universalitatea mntuirii n i prin Hristos i n participarea ei la trimiterea lui Hristos n
lume i la ntreita Lui slujire (Matei 28,18-20). Vocaia misionar a Bisericii ine de caracterul ei
apostolic, de apostolicitatea ei. Biserica cretin este apostolic nu numai pentru c se prevaleaz de o
origine apostolic, adic de continuitatea istoric din timpul Apostolilor pn astzi, i pentru c
poseda anumite instituii i slujiri apostolice fr de care ea nu se poate identifica, ci i pentru c are o
trimitere mesianic (Matei 10,5-40; 28,19) aa dup cum Iisus Hristos a fost trimis de Tatl (Ioan
20,21), iar Apostolii de Iisus Hristos.
Ca act al voinei i lucrrii mntuitoare a lui Dumnezeu, misiunea cretin este acea activitate
n care se unete lucrarea lui Dumnezeu i a omului, dup msura proprie fiecruia, activitate care
permanentizeaz trimiterea lui Hristos n lume, chemnd i trezind creatura czut la mntuirea i
desvrirea ei n Hristos. n acest sens, misiunea cretin intr n planul lui Dumnezeu de mntuire a
lumii, constituind o parte din acesta i anume acea parte care se realizeaz n istorie prin Biseric i
prin membrii acesteia. n lumina ntruprii, misiunea acioneaz ca mrturie purttoare de via n
79
totalitatea omenescului. Ea este o chemare mntuitoare adresat celor din afara Bisericii i vizeaz
liturghizarea i filocalizarea existenei umane n Biseric; transpunerea ei ntr-un ritm liturgic-
sacramental, baptismal-euharistic i pascal, schimbarea i nnoirea omului i a lumii n ateptarea
activ a nnoirii ultime n mpria lui Dumnezeu. Realizarea misiunii are o tripl actualizare: liturgic-
sacramental, mistic-ascetic i social-comunitar. Ea se identific cu comunicarea real a vieii,
sfineniei, iubirii i unitii existente n mod suprem n Sfnta Treime, temeiul ultim al existenei i
modelul nedepit al vieii Bisericii.
Rolul misiunii difer n funcie de stadiile prin care trebuie s trecem pentru dobndirea
mntuirii. Dac misiunea constituie o parte din planul lui Dumnezeu de mntuire a lumii care a nceput
cu ntruparea Fiului Su, nu nseamn c ea are o aciune exclusiv. Aceasta se vede clar din iniiativa,
posibilitile i rezultatele ei. Dumnezeu este Cel Care-i cheam pe oameni la mntuire, i conduce i
le druiete harul Su. Misiunea Bisericii este ns lucrarea de care se folosete Dumnezeu pentru a-i
chema pe oameni la mntuirea i desvrirea lor n Hristos. De aici rezult necesitatea i importana
ei. Misiunea nu acioneaz exclusiv n ceea ce privete iniiativa, cci Dumnezeu este mrturisit prin
ntreaga creaie. El trezete contiinele oamenilor care devin apoi mrturisitori (Marcu 1, 45; 7, 36;
Ioan 4, 39; 9, 17-27; Faptele Apostolilor 10, 24), fctori de minuni (Marcu 9, 39; Luca 9, 50),
acioneaz mijlocit (Faptele Apostolilor 5, 35-40) sau pasiv (1 Corinteni 7, 12-14). i n ceea ce
privete posibilitile ei, misiunea nu are un caracter exclusiv, deoarece Dumnezeu nu numai c i
pregtete pe oameni pentru a fi mrturisitori, ci i i conduce i-i nsoete cu harul Su, lucrnd prin
ei, (Marcu 16, 20; Faptele Apostolilor 2, 37). n ceea ce privete rezultatele, rolul misiunii n lucrarea
mntuitoare se ntinde pn la crearea ocaziei. Cel care l mic pe om spre mntuire este exclusiv
Dumnezeu, att n prezentul istoric, ct i la judecata din urm (Romani 2, 14;1 Corinteni 5, 13;
Faptele Apostolilor 20, 12; Romani 9, 16; 1 Corinteni 3, 6; 2 Corinteni 3, 5; Filipeni 2, 13).
Faptul c misiunea face parte din planul lui Dumnezeu de mntuire a lumii ajunge pentru a
arta necesitatea i importana ei. Dac, concomitent cu aceast importan general, misiunea este
privit n perspectiv eshatologic, n sensul importanei mntuirii i ndumnezeirii omului i a
pregtirii tuturor ca Biseric pentru ntlnirea eshatologic cu Domnul Cel pururea prezent i Cel ce
vine, importana ei este decisiv. Misiunii i-a fost acordat aceast importan din primele zile ale
Bisericii, ntruct s-a recunoscut c Duhul Sfnt le-a ncredinat Apostolilor cele mai nalte vrednicii
ale slujirii (Faptele Apostolilor 6, 2; 1 Corinteni 1, 17; 12, 28; Efeseni 4, 11). C aceast concepie a
existat, n general, n contiina Bisericii se poate confirma din ntreaga tradiie.
Dac misiunea se ntemeiaz pe iubirea mntuitoare a lui Dumnezeu, aceast iubire este i
criteriul absolut al oricrei aciuni misionare. Orice activitate misionar care nu are drept criteriu al ei
iubirea i nu se manifest dup modelul ntruprii (chenoz-asumare) singura form autentic de
exprimare a iubirii n practic nu slujete scopului misiunii i este o expresie a unei forme
ndoielnice de misiune. Asemenea forme de misiune au existat totdeauna n istoria cretinismului. Ele
ncep cu Simon Magul (Faptele Apostolilor 8, 9-24) i se extind pn la amestecul dintre misiune i
politic n epoca modern i contemporan. n multe din aceste cazuri ns, independent de partea de
responsabilitate a misionarilor, n privina falsificrii egoiste a misiunii, activitatea lor a avut totui
roade. Faptul acesta dovedete prioritatea lucrrii lui Dumnezeu n actul misionar (cf. Filipeni 1, 15-
18).
n cadrul noului popor al lui Dumnezeu particip att Biserica neleas ca ntreg, ct i fiecare
din membri ei la realizarea misiunii, dar nu independent, ci n relaie reciproc. Prin Biseric
ntelegem aici att Biserica lupttoare (in statu viae), ct i Biserica biruitoare (in statu patriae).
Contribuia Bisericii biruitoare const n rugciunea pentru alii i n amintirea pe care au lsat-o

80
membri ei. Biografia sfinilor nu numai c a jucat totdeauna un rol hotrtor pentru ndrumarea
spiritual a credincioilor, ci a constituit i cea mai important literatur misionar n Biserica
Ortodox. Biserica n totalitatea ei ca trup al lui Hristos i comunitate liturgic are responsabilitatea
realizrii misiunii. Fiindc vestirea i mrturisirea lui Hristos face parte din lauda i mulumirea tuturor
acelora care au avut bucuria de a se mpri de mntuirea adus de El: Pe cel ce M va mrturisi pe
Mine n faa oamenilor, l voi mrturisi i Eu n faa Tatlui Meu Care este n ceruri (Matei 10, 32).
Parabola talanilor despre nmulirea darurilor are i o semnificaie misionar: Cci tot celui ce are i
se va da i-i va prisosi (Matei 25, 14-30). n acelai sens Apostolul Iacob arat c cel ce l-a ntors pe
pctos de la rtcirea cii lui i va mntui sufletul din moarte i va acoperi muime de pcate (Iacob
5, 20). Responsabilitatea misiunii revine ns n mod deosebit acelora care sunt investii cu harul
preoiei i li s-a ncredinat n mod special slujirea cuvntului (Faptele Apostolilor 6, 4).
Condiia elementar pentru activitatea misionar a cretinilor este ncadrarea lor n viaa
liturgic a Bisericii, deoarece micarea misionar pornete totdeauna din interior i presupune
comuniunea strns cu Dumnezeu a cretinilor care fac misiune. Cci mesajul evanghelic nseamn
att vestirea iconomiei mntuirii mplinit n Iisus Hristos, ct i prezentarea unui mod nou de via n
duhul Evangheliei. De aceea, activitatea misionar nu are voie s se desprind de viaa trit n
comuniune cu Dumnezeu, n Biseric prin Taine, cult, rugciune, spiritualitate i diaconie, de care ea
este legat indisolubil.
Premiza activitii misionare pentru cei angajai n misiune este iubirea exprimat n practic
dup modelul ntruprii, - iubire - chenoz asumare -, care determin i principiile i metodele
practice ale lucrrii misionare. n concordan i dup exemplul chenozei, misionarul trebuie s se
debaraseze de concepiile veacului i de relaiile lumeti, aa nct el s-L predice numai pe Hristos.
Misionarul cretin trebuie s arate prin fapt i cuvnt c propovduirea lui nu este altceva dect aa
cum spunea i Apostolul Pavel un cuvnt de la Hristos i despre Hristos: Cci nu pe noi nine ne
propovduim, ci pe Hristos Iisus Domnul; iar noi nine suntem robii votri de dragul lui Iisus (2
Corinteni 4, 5). Misiunea are succes atunci cnd vestea cea bun a mntuirii este nsufleit de viaa n
Hristos, caracterizat prin ascez i ateptarea eshatologic. Ca retragere de bun voie dintr-o atitudine
hedonist, de desftare i consum, fa de bunurile materiale, mpreun cu dorina de a drui i oferi
aceste bunuri celor sraci i lipsii, asceza face mai contient n viaa cretinilor Crucea lui Hristos.
Misiunea trebuie n s se acomodeze realitilor vieii celor crora ea li se adreseaz. Dup
exemplul Fiului lui Dumnezeu, Care prin ntrupare i-a asumat condiia uman complet, fr rezerve,
afar de pcat, misiunea trebuie s aib n vedere omul ntreg, nu ca noiune abstract, ci ca realitate
vie, concret, cu toate nevoile sale spirituale i trupeti, precum i pe cele ale mediului n care el
triete. De aceast exigen a misiunii ine i obligaia de a respecta valorile popoarelor, fiindc toate
neamurile se vor nfia la Judecata din urm (Matei 25, 32) i vor umbla-n lumina mpriei cu
bogia i slava lor (Apocalipsa 21, 24). Misiunea nseamn luare de contact i apropiere de lume,
sfinire i nnoire a lumii, nseamn a da un coninut nou vechilor moduri de via, a accepta culturile
locale i formele lor de exprimare care nu contrazic credina cretin, transformndu-le n mijloace ale
mntuirii. n felul acesta misiunea se ncadreaz n spaiul i timpul dat i transform lumea n trupul
Bisericii.
Demersul activitii misionare const aa cum foarte concludent l prezint Apostolul Pavel
n trimitere i predic: C oricine va chema numele Domnului se va mntui. Dar cum l vor chema pe
Acela n Care n-au crezut? i cum vor crede n Acela de
Care n-au auzit? i cum vor auzi fr propovduitor? i cum vor propovdui de nu vor fi trimii? Prin
urmare, credina vine din ceea ce se aude, iar ceea ce se aude vine prin cuvntul lui Hristos (Romani

81
10, 13-15, 17). Trimiterea trebuie neleas att spaial, ca plecare, ct i ca aplecare spre aproapele sau
ca ntrebuinare a diferitelor mijloace moderne de comunicare prin care se transmite mesajul
Evangheliei. La rndul ei, predica trebuie neleas att ca adresare sau proclamarea cuvntului lui
Dumnezeu, ct i ca fapt concret, ca dialog i colaborare n vederea transmiterii credinei cretine.
Coninutul predicii misionare are dou componente eseniale. Prima se refer la asculttorii
cuvntului, iar a doua la mesajul transmis. Coninutul primei pri const n: a) prezentarea omului n
raport cu sine nsui, cu sensul vieii i aspiraiile sale, i n raport cu mediul n care triete; b)
asigurarea demnitii omului n calitatea sa de chip al lui Dumnezeu, att n unicitatea sa intagibil i
netrectoare, ct i n cadrul comunitii; c) constatarea nemplinirii existenei sale n raport cu sensul
vieii i al aspiraiilor sale dup comuniune, iubire tot mai deplin i netrectoare i via venic.
Coninutul prii a doua l constituie: a) mesajul mntuirii, mplinirii i desvririi omului n Hristos
ca biruin asupra rului i a morii i nvenicirea n comuniunea de via i de iubire cu Dumnezeu i
cu semenii, mplinire care se poate realiza deja, parial, n prezent i n mod desvrit n viitor, n
viaa venic; b) necesitatea pocinei, a ntoarcerii la Dumnezeu prin credin, a intrrii i creterii
spirituale n Biseric; c) prezentarea consecinelor care rezult, att referitor la viaa aceasta, ct i la
cea viitoare, pentru cel ce primete cuvntul lui Dumnezeu propovduit, respectiv al consecinelor care
rezult pentru cel ce respinge chemarea adresat prin acest cuvnt.
Coninutul predicii misionare nu este un cuvnt omenesc obinuit, ci cuvntul lui Dumnezeu,
cuvntul vieii spre via. n cuvntul propovduirii Evangheliei, Domnul cel nviat i nlat nu este
numai cel propovduit de trimiii Si, ci i cel ce Se propovduiete pe Sine mereu nou, chemndu-ne
la comuniunea cu Sine i ateptnd rspunsul credinei noastre: cine v ascult pe voi pe Mine M
ascult(Luca 10,16). De aceea predica misionar este un act de responsabilitate suprem care, dac
este fcut cu aceast contiin, i atrage i pe asculttori ntr-o responsabilitate asemntoare. Dac
predica Evangheliei este cuvntul vieii care vine de la Dumnezeu i vizeaz omul ntreg, n unicitatea
sa netrectoare, nseamn c ea se refer att la omul ca unitate psihofizic, ct i la relaiile lui cu
ceilali oameni i cu natura material. Aadar, primirea cuvntului are urmri pozitive nu numai pentru
cel ce-l primete, ci i pentru relaiile cu semenii si i cu ntreg mediul nconjurtor.
Cuvntul lui Dumnezeu ntemeiaz comuniunea omului cu Dumnezeu, cu semenii i cu natura.
n cadrul acestei perspective unificatoare, a crei mplinire i desvrire o ateptm n mpria lui
Dumnezeu, fiecare oper social, fcut n scopuri misionare, are sensul, necesitatea i justificarea ei.
Cuvntul propovduirii trebuie s fie nsoit de fapte concrete de slujire a omului spre via.
Mntuitorul Iisus Hristos nsui i-a nsoit, ntotdeauna, predica despre mpria lui Dumnezeu cu
fapte dttoare de via, fapte concrete de slujire: a vindecat bolnavi de tot felul, i-a sturat pe cei
flmnzi, a scos demoni i a nviat mori. n epoca patristic i n cea bizantin, opera filantropic a
Bisericii a fost considerabil, dar ea a fost dezvoltat n perspectiv sacramental, n strns legtur
cu adorarea lui Dumnezeu prin rugciune i cult. Fiindc rugciunea este izvorul acestei iubiri
dezinteresate, iar slujirea aproapelui este desvrirea rugciunii. Unde, n caz contrar, aceast lucrare
misionar este promovat independent sau fr cuvntul vieii, se promoveaz de fapt dezbinarea
lumii. n acest caz misiunea trdeaz, cu timpul, pe cel ce trimite, i ncarc pe trimii cu
reasponsabilitate care depete cu mult competena i puterile lor i rmne fr rezultate
semnificative.
n concluzie, misiunea cretin face parte din planul lui Dumnezeu de mntuire a lumii ntruct prin
ea se perpetueaz, pn la sfritul veacurilor, trimiterea lui Hristos i a Duhului Sfnt n lume.
Biserica este condiia, instrumentul, realizarea i rezultatul misiunii, de aceea misiunea este o

82
dimensiune esenial a Bisericii. Biserica este mereu n stare de misiune; ea nu poate nceta de a fi
Biseric misionar.

Motivul, scopul i aspectele misiunii n relaie cu lumea i mpria lui Dumnezeu


Motivul misiunii poate fi studiat din mai multe puncte de vedere: al dragostei de Dumnezeu i
de oameni, al ascultrii fa de porunca Domnului (Matei 28, 19), al dorinei de mntuire a oamenilor
sau al dorinei de a sluji lui Dumnezeu. Toate acestea sunt, fr ndoial, motive importante ale
misiunii, dar ele trebuie integrate ntr-unul care le cuprinde pe toate, pentru a se evidenia c misiunea
nu este numai o oper de altruism, ascultare, folos sau o simpl manifestare a dragostei.
Misiunea cretin este o necesitate interioar, att pentru Biseric, n ansamblul ei, ct i pentru
fiecare cretin ca membru al Bisericii, izvort din iubirea de Dumnezeu i de oameni. Biserica, i
fiecare cretin ncorporat n Hristos, care triete cu adevrat n El, nu poate s vad lumea, s
gndeasc, s simt i s acioneze altfel dect Hristos. Biserica i fiecare cretin cunoate c
Dumnezeu ,,a fcut dintr-un snge tot neamul omenesc (Faptele Apostolilor 17, 26) i c El ,,voiete
ca toi oamenii s se mntuiasc i la cunotina adevrului s vin (1 Timotei 2, 4). Contiina
mntuirii universale prin Jertfa (cf. Coloseni 1, 20) i nvierea lui Hristos, n perspectiva eshatologic a
recapitulrii tuturor n Hristos, spre slava lui Dumnezeu i fericirea venic a celor mntuii
constituie fora care dinamnizeaz misiunea: ,,Venii toate neamurile, cunoatei puterea tainei
nfricotoare, c Hristos, Mntuitorul nostru, Cuvntul cel dintru nceput, S-a rstignit pentru noi, i
de bunvoie S-a ngropat, i a nviat din mori ca s mntuiasc ntreaga lume. Acestuia venii s I ne
nchinm (Tropor, Utrenia de duminic). Cu ochii aintii spre finalul eshatologic, scopul istoriei,
Ortodoxia simte n mod spontan necesitatea interioar de a-i armoniza planul vieii sale cu planul lui
Dumnezeu de mntuire i ndumnezeire a tuturor n Hristos pentru ca ntreaga creaie s aduc
doxologia cuvenit lui Dumnezeu. De aceea, aa cum spunea Apostolul Pavel, ,,dac vestesc
Evanghelia, nu-mi este spre laud, pentru c st asupra mea datoria, Cci vai mie dac nu voi
binevesti! (1 Corinteni 9, 16).
Pentru Biseric, misiunea, adic transmiterea cuvntului i harului lui Dumnezeu, vestirea
slavei lui Dumnezeu, Care S-a descoperit n Hristos spre mntuirea lumii, constituie o profund
necesitate interioar, o porunc existenial. Nimic nu este mai preios dect adevrul lui Dumnezeu
descoperit n Iisus Hristos pe care Biserica l propovduiete i-l transmite n iubire; nici adevr fr
iubire, nici iubire fr adevr.
Scopul misiunii cretine este unul ultim i unul imediat. Scopul sau scopurile imediate ale
misiuni sunt subordonate i slujesc scopului ultim al misiunii cretine.
Din momentul Cincizecimii, cnd misiunea lui Dumnezeu s-a revelat n dimensiunea ei
trinitar, toi cei ci prin credin i Taine au vzut slava lui Hristos, slav ca a Unuia-Nscut din
Tatl, plin de har i de adevr (Ioan 1,14), sunt asumai n Hristos, au luat pecetluirea Duhului Sfnt,
participnd, potrivit iconomiei divine, la misiunea lui Hristos, aa cum El nsui a spus: Precum M-a
trimis pe Mine Tatl, v trimit i Eu pe voi (Ioan 20, 21). Deoarece misiunea cretinilor este
ncorporat n misiunea lui Dumnezeu, scopul final al misiunii cretine este identic cu cel al misiunii
Fiului: recapitularea tuturor n Hristos i participarea noastr la slava venic a lui Dumnezeu (cf.
Efeseni 1, 10-12), la viaa i iubirea Lui, n mpria Sa.
Dup nvierea i nlarea Sa, Hristos devine polul de convergen al unitii restaurate, centrul
reintegrator al omului i al lumii. mpcarea cu Dumnezeu a tuturor lucrurilor s-a nfptuit deja,
descoperirea deplin a acestui evniment implic ns un proces istoric, n care fiecare persoan uman
83
i nsuete mntuirea adus de Hristos, ateptnd mplinirea eshatologic deplin: ,,Iar cnd Hristos,
Care este viaa voastr, Se va arta, atunci i voi, mpreun cu El, v vei arta ntru slav(Coloseni 3,
4). Misiunea cretin este participarea credincioilor la desfurarea mpilnirii recapitulrii tuturor n
Hristos i se realizeaz prin mplinirea obiectivelor sau scopurilor imediate ale misiunii: predicarea sau
propovduirea Evangheliei i ntemeierea Bisericii locale. Predicarea Evangheliei este o condiie
fundamental pentru aceast mplinire i, n consecin, ea este scopul imediat al misiunii cretine.
Predica misionar este deja o micare doxologic, invitaie i participare la viaa Domnului celui
preaslvit, mprtire tainic de slava Lui i comuniune care va fi descoperit la cea de a doua venire
a Sa (cf. Romani 8, 18; 1Petru 5, 1). Predicarea Evangheliei vizeaz ntemeiertea Bisericii locale
care , prin Taine i prin ntreaga ei via, va participa la viaa Bisericii celei Una, Sfnt,
Soborniceasc i Apostolic, al crei cap este Hristos (Efeseni 1, 22; 4, 15; 5, 23; Coloseni 1, 18).

Aspectele misiunii cretine


De la nceput, misiunea Bisericii s-a angajat n aceste dou mari direcii: misiunea ad extra, sau
extern, propovduirea Evangheliei n vederea convertirii popoarelor i misiunea ad intra, sau intern
prin care Biserica s-a preocupat de cei botezai, organiznd viaa intern, liturgic i social a
comunitii crtine. Astfel, Biserica apare de la nceput att ca o comunitate euharistic poporul Lui
Dumnezeu deja rscumprat, care duce o va nou n Duhul Sfnt ct i ca p comunitate apostolic
misionar, care are contiina unei trimiteri speciale la cei necredincioi. Istoria Bisericii din primele
secole cretine este o mrturie exemplar n aceast privin. Altfel spus, misiunea cretin este o
chemare mntuitoare adresat celor din afara Bisericii, mergnd nvai toate nemurile, i vizeaz
ncorporarea sacramental n trupul ecesial al Lui Hristos, n care participm la viaa de comuniune i
iubire a Sfintei Treimi, botezndu-le n numele Tatlui i a Fiului i a Sfntului Duh, cu ndemnul
de a strui n dreapta credin (1Timotei 1,10), n sfinenie, mrturie i slujire: nvndu-le s
pzeasc toate cte v-am poruncit vou (Matei 28,18-19).
Astzi se face o legtur mai organic ntre misiunea intern i extern, deoarece Biserica este
trimis n lume, iar lumea se poate gsi n orice timp i n orice loc. Lumea spre care este trimis
Biserica poate fi definit mai degrab ca situaia uman n care Evanghelia lui Hristos nu a dvenit nc
acea realitate concret n care oamenii, primind Evanghelia, sunt aezai pe drumul cu Hristos spre
mpria lui Dumnezeu. n acest sens, lumea se poate gsi att n spaiul care nu a fost niciodat
cretin, ct i n structurile moderne ale societii secularizate. Procesul de secularizare care nsoete
civilizaia tehnologic, ideologiile seculariste i secularizante i folosirea lor ca putere politic, toate
acestea sunt semne ale lumii. Printr-o precizare mai concret, se disting mai multe aspecte n cadrul
activitii misionare a Bisericii, care sunt strns legate ntre ele i se intercondiionez reciproc.
Acestea sunt:
Evanghelizarea care nseamn proclamarea direct i public a Evangheliei, anunarea prin
cuvnt i fapt a planului sau a iconomiei lui Dumnezeu pe care o are cu lumea i care s-a mplinit n
Iisus Hristos: ,,ca nceptoriilor i Stpniilor celor din ceruri s li se fac acum cunoscut prin
Biseric nelepciuea lui Dumnezeu cea de multe feluri, potrivit cu planul cel din veci pe care El l-a
mplinit n Hristos Iisus, Domnul nostru. Cel ntu Care, prin credina n El, cu ncrdere avem
ndrznire i cale deschis spre Dumnezeu(Efeseni 3, 10-120). Slujirea cuvntului (Faptele
Apostolilor 6, 4), predicarea explicit a Evangheliei reprezint chemarea esenial a Bisericii. n acest
sens, Sfntul Apostol Pavel spune: ,,c dac eu binevestesc Evanghelia n-am de ce s m laud; fiindc
asupra mea st trebuina. C vai mie dac nu voi binevesti! C dac fac aceasta de bun voie am plat;
dar dac o fac fr voie, am doar sarcin ce mi s-a ncredinat(1Corinteni 9, 16). Aceasta, deoarece
convertirea nu este altceva derct ascultarea i primirea prin credin a cuvntului lui Dumnezeu, ,,Cel
84
Care voiete ca toi oamenii s se mntuisc i la cunotina adevrului s vin(1Timotei 2, 4). ,,Dar
cum l vor chema pa Acela n Care n-au crezut? i cum vor crede n Acela de Care n-au auzit? i cum
vor auzi fr propovduitor? i cum vor propovdui de nu vor fi trimii? (Romani 10, 14-15).
Mrturia (sau matyria) este o exigen intern a credinei: crezut-am, pentru aceea am i grit
i noi credem; pentru aceea grim (2Corinteni 4, 13), c noi nu putem s nu vorbim despre cele ce
am vzut i auzit(Faptele Apostolilor 4, 20). Ea const n slujirea Evangheliei prin cuvnt i fapt,
prin modul de via trit n duhul Evangheliei lui Hristos. Convertirea este adesea rezultatul calitii
vieii cretine (Faptele Apostolilor 5, 12-16). Mesajul evanghelic nseamn mai mult dect simpla
vestire a cuvntului, el cuprinde ntreaga via a Bisericii n Duhul Sfnt. De aceea, activitatea
misionar nu se poate desprinde de viaa trit n comuniune cu Dumnezeu n Biseric, de care aceasta
este legat indisolubil. Cci misiunea este modul n care membrii Bisericii propovduiesc i transmit
harul lui Dumnezeu oamenilor din afara Bisericii sau ncearc s-i trezeasc i s-i ntreasc pe cei
adormii, cretini numai cu numele.
Micarea misionar pornete totdeauna din interior i presupune viaa trit n strns
comuniune cu Dumnezeu n Biserica lui Hristos, susinut de energia Duhului Sfnt. Biserica cretin
apare n istorie n ziua Cincizecimii sub semnul entuziasmului pascal i al spiritului evanghelic, pe
care Duhul Sfnt le-a insuflat Apostolilor i tuturor celor prezeni la acest mare evniment n Ierusalim.
Viaa cretin ca atare, sfinenia membrilor Bisericii sau purtarea frumoas (1Petru 2, 12) a
cretinilor constituie cea mai puternic metod de misiune. Astzi cuvntul mrturie are un sens foarte
larg i se refer la totalitatea vieii cretine trit n strns comuniune cu Dumnezeu prin rugciune,
cult, Taine, spiritualitate i diaconie. Viaa cretin autentic este o continu mrturie i ca atare o
form de misiune. Tendinei de secularizare de astzi nu i se poate opune dect sfinenia vieii cretine.
Diaconia nseamn solidaritatea Bisericii cu toi oamenii, mai ales cu cei sraci, cu cei aflai n
nevoi i suferin, n lupta lor pentru binele comun, pentru transformarea societii. Nu se poate
despri evanghelizarea i mrturia cretin de slujire, deoarece Biserica este n slujba tuturor pentru a
instaura duhul Evangheliei lui Hristos printre oameni, adic o ordine de mpcare, dreptate i libertate.
Cci Biserica este sacramentul mpriei lui Dumnezeu pentru ntreaga omenire. De aceea ea lupt n
numele tuturor i pentru toi. Separarea, care nc se mai face ntre evanghelizare i aciunea social,
ntre teologia vertical i cea orizontal, este o separare artificial i nebiblic, fiindc Evanghelia este
n acelai timp proclamarea unui mesaj dumnezeiesc ctre lume, precum i prezentarea unui nou mod
de via. A predica Evanghelia nseamn a deveni solidari cu sracii pmntului, cu cei lipsii, triti i
oprimai, aa cum afirm Mntuitorul Iisus Hristos, citnd din cartea proorocului Isaia, la nceputul
misiunii Sale: Duhul Domnului peste Mine, c El M-a uns s binevestesc sracilor, M-a trimis s-i
vindec pe cei cu inima zdrobit, robilor s le propovduiesc dezrobirea i orbilor vederea, pe cei
asuprii s-i eliberez i s vestesc anul bineprimit al Domnului (Luca 4, 18-19). Fr aceast
solidaritate, misiunea Bisericii nsi este pus n discuie. i aceasta nu pentru c Biserica ar avea
competena i mijloacele practice pentru a rezolva problema srciei economice, problemele sociale i
nevoile oamenilor, ci pentru c ea trebuie s exercite funcia critic, proprie Evangheliei, pentru
nvingerea nedreptii, care st la baza srciei i a ajuta pe cei ce nu sunt sraci materialmente -i
echilibreze existena i s se elibereze de preocuparea egoist de buna lor stare material, n aa fel
nct aceasta s nu constituie o preocupare n sine, ci o rezultant a bunei fraterniti ntre oameni i a
unei permanente griji pentru nevoile celorlali. Trind n mijlocul luptelor acestei lumi, Biserica este
chemat s-i exercite funcia ei profetic, de a distinge ceea ce este adevrat de ceea ce este fals, ea
trebuie s zic da la tot ceea ce este n conformitate cu mpria lui Dumnezeu, aa cum acesta s-a
descoperit n viaa lui Hristos i s zic nu fa de tot ceea ce degradeaz demnitatea i libertatea

85
omului. Separarea ntre cretinii care se consacr studiului i rugciunii i ntre cei angajai n aciunea
social n numele lui Hristos nu poate dect s slbeasc misiunea Bisericii. n acest caz, aciunea
social risc s fie redus la un activism plin de rvn dar sprijinit pe idealuri neclare, iar cultul, la o
ceremonie privat, lipsit de orice interes activ fa de aproapele.
Pastoraia (de la pasco,-ere = a hrni) nseamn aciunea de a ntreine prin mncare, de a oferi
hran duhovniceasc credincioilor, spre zidirea Bisericii (Efeseni 4, 11-15). Iisus Hristos nsui Se
numete pe Sine Pstorul cel Bun, ntruct i pune sufletul pentru oile Sale (Ioan 10, 11) n dublu
sens: de devotament fa de ucenicii Si cu care El este unit n mod intim (14-15) i de jertfire a vieii
Sale pentru acetia. El i d ntr-adevr viaa, nu silit de cineva, ci din propria Sa voin, n ascultare
desvrit fa de Tatl (17-18). n aceasta se desvrete activitatea Sa de Pstor. Prin Jertfa i
nvierea Sa, Iisus Hristos ca Pstor druiete via, comuniune i iubire. Tot aa preotul este pstor
n calitatea sa de svritor al Sfintelor Taine i n special al Sfintei Euharistii, restituind actul n care
Hristos nsui S-a dat pe Sine pentru viaa lumii. Preotul face pastoraie n lucrarea sa de svrire a
Sfintelor Taine, care constituie hrana Bisericii, i prin ntreaga sa activitate de ndrumare spiritual,
izvort din devotament jertfelnic fa de misiunea sa.

86
Capitolul VIII

Predicarea Evangheliei i Transmiterea dreptei credine n contextual Tradiiei apostolice

Prima exigen a misiunii cretine este predicarea Evangheliei. Aceasta, deoarece prima condiie
sau primul pas pentru intrarea n comuniunea cu Dumnezeu este ntoarcerea omului la Dumnezeu ca la
centrul existenial al vieii sale i cunoaterea Lui aa cum El s-a revelat n persoana, viaa i lucrarea
mntuitoare a lui Iisus Hristos de la ntrupare pn la pogorrea Duhului Sfnt: "aceasta este viaa
venic: s Te cunoasc pe Tine, singurul Dumnezeu adevrat i pe Iisus Hristos pe Care L-ai trimis (In.
17, 3). Cum se ajunge la aceast ntoarcere a omului i la cunoaterea lui Dumnezeu ne arat
Mntuitorul Iisus Hristos n rugciunea adresat Tatlui, n ajunul Patimilor Sale, cnd spune: "Eu Te-
am preamrit pe Tine pe pmnt; lucrul pe care Mi l-ai dat s-l fac l-am svrit" (In. 17, 4). "Lucrul" la
care Se refer Iisus aici fiind descoperirea "singurului i adevratului Dumnezeu" i a lucrrii Lui
mntuitoare n Hristos pentru ca oamenii s primeasc aceast descoperire, s-L cunoasc i s triasc
potrivit ei, aa cum reiese din aceeai rugciune a lui Iisus: "Artat-am numele Tu oamenilor pe care
Mi i-ai dat Mie din lume". "Pentru c cuvintele pe care Mi le-ai dat le-am dat lor, iar ei le-au primit i
au cunoscut cu adevrat c de la Tine am ieit, i au crezut c Tu M-ai trimis" (In. 17, 6, 8).

Lucrarea cuvntului
ntoarcerea la Dumnezeu i cunoaterea Lui presupune, aadar, revelarea continu a lui
Dumnezeu i a lucrrii Lui mntuitoare n Iisus Hristos prin propovduirea Evangheliei. De aceea Iisus
nsui i ncepe activitatea public "propovduind Evanghelia mpriei lui Dumnezeu" (Mc. 1, 14).
"Plinitu-s'a vremea i mpria lui Dumnezeu s'a apropiat. Pocii-v i credei n Evanghelie!" (Mc.
1, 15). "i a strbtut Iisus toat Galileea, nvnd n sinagogile lor i propovduind Evanghelia
mpriei i tmduind toat boala i neputina n popor" (Mt. 4, 23; 9, 35). Cea mai intens i mai
expus parte a operei lui Iisus este predicarea Evangheliei, impresia fcut ca Predicator i nvtor
fiind foarte puternic: "i erau uimii de nvtura Lui, c El i nva ca Unul Care are putere, iar nu n
felul crturarilor... nct se ntrebau zicnd: Ce este aceasta? nvtur nou i cu putere" (Mc. 1,
22, 27). Pe tot parcursul activitii Sale, pn la nviere, ucenicii i mulimile care l urmeaz l numesc
"nvtor" i Iisus confirm aceasta: "Voi M numii pe Mine nvtorul i Domnul, i bine zicei,
fiindc sunt" (In. 13, 13). El compar viaa Sa cu o zi plin de lumin n care i mplinete opera fr
restricii. Dup aceea, vine noaptea, fr lumin, cnd nu mai poate lucra (In. 11, 9-10).
ncununat prin jertf i nviere, slujirea Sa a fost o nencetat dedicare revelrii lui Dumnezeu
prin cuvnt i fapt: "i cuvntul pe care l auzii nu este al Meu, ci al Tatlui Care M'a trimis" (In. 14,
24). "Cuvintele pe care Eu vi le griesc, nu de la Mine le griesc ci Tatl - Cel Ce rmne ntru Mine
- i face lucrurile Sale" (In. 14, 10). Pentru a se nelege lucrarea cuvntului lui Dumnezeu propovduit
i importana acesteia n ntoarcerea omului la Dumnezeu i n cunoaterea Lui, Iisus spune parabola
semntorului n care cuvntul lui Dumnezeu propovduit este asemnat cu smna care semnat fiind
d roade (Mt. 13, 3 - 23). Smna, cuvntul lui Dumnezeu, este aruncat prin propovduirea
semntorului, iar semnatul Evangheliei produce recolt mare.
Sesiznd prezena personal a lui Dumnezeu n Iisus Hristos i n cuvntul propovduit de El,
Apostolii, dup ce ascult cuvntarea lui Iisus despre pinea vieii (In. 6, 31- 63), exclam: "Tu ai
cuvintele vieii venice i noi am crezut i am cunoscut c Tu eti Hristos Fiul lui Dumnezeu Celui viu"

87
(In. 6, 68-69). Cci Cuvntul ipostatic, Persoana Logosului divin, Se descoper n mod personal i Se
comunic n cuvintele i actele Sale: "Cuvintele pe care Eu vi le-am grit, ele duh sunt i via sunt"
(In 6, 63). De aceea: "cel ce ascult cuvntul Meu i crede n Cel Ce Ma trimis, are via venic"
(In. 5, 24).
Asumnd prin ntrupare modul de comunicare uman, Dumnezeu Se comunic n modul cel mai
direct i mai accesibil oamenilor. Datorit acestui fapt spiritul uman l poate sesiza n deplintatea Lui.
"Dumnezeu este disponibil n Hristos oricrui om n virtutea acestei maxime apropieri, ca partener n
form uman ntr-un dialog venic, putnd conduce pe om n cunoaterea infinit a Sa ca Dumnezeu".
De aceea Iisus spune: "Eu sunt calea adevrul i viaa" (In. 14, 6). Iar modul specific de comunicare
uman este cuvntul, pentru c omul este o fiin cuvnttoare, fiin care se distinge, se manifest, se
reveleaz i comunic prin cuvnt.
Din aceste motive Iisus Hristos Cel nviat, nainte de nlare, ncredineaz Apostolilor
misiunea propovduirii Evangheliei nu numai sub forma unui sfat, ci ca o porunc: "Mergnd nvai
toate neamurile" (Mt. 28, 18), "mergei n toat lumea i propovduii Evanghelia la toat fptura"
(Mc. 15, 16). Propovduirea Evangheliei, nvarea i pzirea celor cuprinse n ea a nsemnat pentru
Apostoli o obligaie dumnezeiasc i au mplinit-o cu druire total, pecetluind lucrarea slujirii
cuvntului cu jertfa vieii lor.
n cuvntul propovduirii Evangheliei, Domnul Cel nviat i nlat este prezent, nu ca un
simplu mesaj care amintete de evenimente trecute ci ca unul Care lucreaz i interpeleaz pe oameni:
"cine v ascult pe voi pe Mine M ascult" (Lc. 10, 16). n cuvntul propovduirii Evangheliei, Iisus
Hristos nu este numai Cel propovduit de trimiii Si ci este Cel ce Se propovduiete pe Sine mereu
nou, artnd tot ce a fcut Dumnezeu pentru mntuirea noastr, ce face n prezent i ce pregtete ca
realitate ultim pentru noi. Sfntul Evanghelist Marcu i ncheie Evanghelia cu urmtoarele cuvinte:
"Deci Domnul Iisus Hristos, dup ce a vorbit cu ei, S'a nlat la cer i a ezut de-a dreapta lui
Dumnezeu. Iar ei, plecnd, au propovduit pretutindeni, Domnul lucrnd mpreun cu ei (prin ei n.n.)
i ntrind cuvntul prin semnele ce urmau" (Mc. 16, 19-20). n cuvntul propovduirii Evangheliei,
Hristos Cel nviat i nlat este prezent n Duhul Sfnt i ni-L reveleaz pe Dumnezeu n lucrarea Lui
mntuitoare, chemndu-ne la comuniunea cu El i ateptnd rspunsul credinei noastre.
Chemarea principal a Apostolilor este predicarea Evangheliei, aceasta avnd prioritate fa de
oricare slujire apostolic. De aceea Apostolii au ales pe cei apte diaconi pentru a se ocupa de lucrarea
caritativ a Bisericii, ca ei s se poat dedica slujirii cuvntului (F. A. 6, 4). Pentru a sublinia
prioritatea propovduirii Evangheliei n slujirea apostolic, Apostolul Pavel spune: "Hristos nu m'a
trimis s botez, ci s binevestec" (1 Cor. 1, 17). "C vai mie dac nu voi binevesti !" (1 Cor. 9, 16).
Vestirea istoric a lui Hristos, predicarea Evangheliei constituie o obligaie permanent ce
revine ntregii Biserici, o "trimitere" de la care ea nu se poate sustrage, deoarece predicarea Evangheliei
vizeaz convertirea prin credin. Subliniind rolul decisiv al predicrii Evangheliei n procesul
convertirii prin credin, Apostolul Pavel scrie: "Oricine va chema numele Domnului se va mntui.
Dar cum l vor chema pe Acela n Care n'au crezut? i cum vor crede n Acela de Care n'au auzit? i
cum vor auzi fr propovduitor? i cum vor propovdui de nu vor fi trimii? Prin urmare, credina vine
din ceea ce se aude, iar ceea ce se aude vine prin cuvntul lui Hristos" (Rom. 10, 13 - 15, 17).
Cuvntul Evangheliei predicat este purttor de har. Duhul Sfnt lucreaz prin acesta n sufletele
celor ce-l ascult i-l primesc i produce n ei convertirea, aa cum a lucrat n sufletele celor ce au
ascultat predica Apostolului Petru n ziua pogorrii Duhului Sfnt: "Iar ei, auzind acestea, au fost
ptruni la inim i au zis ctre Petru i ceilali apostoli: Brbai frai, ce s facem?" (F. A. 2, 37). "i

88
muli din cei ce auziser cuvntul au crezut" (F. A. 4,4). "n timp ce Petru nc gria cuvintele acestea,
Duhul cel Sfnt S'a pogort peste toi cei ce ascultau cuvntul" (F.A. 10, 44).

Convertirea
Convertirea prin credin este poarta mntuirii, primul pas n viaa cretin: "fiindc cel ce se
apropie de Dumnezeu trebuie s cread c El exist i c rspltitor se face celor ce-L caut" (Evr.
11, 6). Convertirea, ca i credina, este un act liber, sinergetic. Convertirea nu nseamn a constrnge pe
cineva s primeasc credina cretin. Credina, prin nsi natura ei, ca act liber sinergetic, nu se
impune prin constrngere ci se ofer numai: "dac vrei s fii desvrit.... vino de-Mi urmeaz Mie" (Mt.
19, 21), i spune Iisus tnrului bogat. Sau: "Iat Eu stau la u i bat: de-Mi va auzi cineva glasul i
va deschide ua, voi intra la el, i voi cina cu el i el cu Mine" (Apoc. 3, 20). De aceea, Biserica nu
face misiune fr s se preocupe de cei ce primesc credina, de propria lor contiin i libertate. Iar
oferirea credinei se face prin predicarea Evangheliei.
Convertirea este un act de profund schimbare i nnoire spiritual, metanoia. Ea este rodul
unei duble micri: a lui Dumnezeu ctre om i a omului ctre Dumnezeu: "Aa zice Domnul Savaot.
ntoarcei-v ctre Mine i atunci M voi ntoarce i Eu ctre voi" (Zaharia 1, 3). "Noi l iubim pe
Dumnezeu pentru c El ne-a iubit nti" (1 In. 4, 19). Convertirea nseamn a renuna la idolatrie absurd,
pentru a sluji "Dumnezeului Celui Viu i Adevrat" (1 Tes. 1, 9). Ea este o ntoarcere acas, la
Dumnezeu, a omului ntreg i este posibil numai prin pocin ca recunoatere a pcatului propriu, a
nstrinrii de Dumnezeu i a necesitii harului mntuitor, precum i dispoziia de a mplini ntru totul
voia lui Dumnezeu: "c tot cel ce va face voia lui Dumnezeu, acela este fratele Meu i sora Mea i
mama Mea" (Mt. 12, 50; Mc. 3, 35), spune Mntuitorul. Iar cel care s-a ntors la Dumnezeu ca la
centrul su existenial "n aa fel nct credina i ndejdea lui s fie'n Dumnezeu", nscut fiind la
"viaa n Hristos" prin Taina botezului, posed o identitate nou. Germenele acestei "nateri din nou"
(1 Petru 1, 3) este cuvntul lui Dumnezeu propovduit de Biseric: "suntei nscui din nou, nu din
smn striccioas, ci nestriccioas, prin cuvntul cel viu al lui Dumnezeu i care rmne n
veac... Iar cuvntul acesta este, care vi s'a binevestit vou " (1 Pt. 1, 23, 25)
Credina este actul personal prin care, sub influena harului dumnezeiesc ce lucreaz prin
cuvntul propovduirii, ne deschidem sufletul i primim adevrul mntuitor. n actul credinei ne
druim n mod liber lui Dumnezeu printr-un rspuns de smerenie i recunotin fa de autorevelarea
Sa. Primirea adevrului descoperit de Dumnezeu se face prin lucrarea harului pe care-l dobndim prin
ascultarea cuvntului lui Dumnezeu propovduit de Biseric (F. A. 2, 37). Aceast primire a adevrului
prin credin ne duce la predarea noastr deplin lui Dumnezeu n Taina botezului, prin care ne natem
la o via nou n Hristos, ca membri ai Bisericii Sale, aa cum cei ce au ascultat predica Apostolilor i
"au primit cuvntul s'au botezat" i "s-au adugat Bisericii" (F.A. 2, 41, 47).
Subliniind naterea la viaa cea nou n Hristos prin Taina botezului, care urmeaz credinei
nscut din cuvntul predicrii Evangheliei, Apostolul Pavel spune: "oare nu tii c toi ci n Hristos
ne-am botezat, ntru moartea Lui ne-am botezat? Aadar prin botez ne-am ngropat cu El n moarte
pentru ca, aa cum Hristos a nviat din mori prin slava Tatlui, tot astfel i noi s umblm ntru
nnoirea vieii" (Rom, 6, 3 - 4). "Fiindc toi suntei fii ai lui Dumnezeu prin credina n Hristos Iisus.
Cci ci n Hristos v'ai botezat, n Hristos v'ai mbrcat" (Gal. 3, 26 - 27). Astfel credina nscut
prin lucrarea harului din cuvntul propo-vduirii, dar cu adeziunea i colaborarea noastr, desvrit
n Taina botezului, este actul personal de primire a adevrului lui Dumnezeu i de trire a acestui
adevr n total comuniune cu El n Iisus Hristos "pe Care-l iubii fr s-L fi vzut; ntru Carele

89
creznd fr ca nc s-L vedei, bucurai-v cu bucurie de negrit i preamrit, dobndind sfritul
credinei voastre: mntuirea sufletelor" (1 Pt. 1, 8 - 9).
Apostolul Pavel definete credina ca fiind "fiinarea celor ndjduite, dovada lucrurilor
nevzute" (Evr. 1, 1). De aici rezult c credina ofer cunoaterea lui Dumnezeu i a lucrrii Lui,
cunoaterea realitilor dumnezeieti nevzute. Ea este ndreptat spre viitor, spre realitatea ultim din
care, prin credin, avem deja acum o arvun. "Cci acum vedem prin oglind, ca'n ghicitur, dar
atunci fa ctre fa. Acum cunosc n parte; atunci ns deplin voi cunoate aa cum i eu deplin sunt
cunoscut" (1 Cor. 13, 12). Credina este, aadar, o vedere spiritual, n parte, nedesvrit dar direct
i nemijlocit a tainei lui Dumnezeu i lucrrii Lui. Este o lumin pe care ne-o d Dumnezeu pentru a-L
vedea n lumina Sa cea neapropiat (1 Tim. 6, 16): "ntru lumina Ta vom vedea lumin". Credina este
transpunerea omului ntr-o nou dimensiune a existenei, n existena de comuniune cu Dumnezeu. Iar
aceast experien a credinei este o cunoatere teologic, n care taina lui Dumnezeu Care se
reveleaz n mod personal, este cunoscut fr s fie definit, este interiorizat fr s fie epuizat.
Prin credin cretinul are capacitatea spiritual, dat de Dumnezeu, de a-L cunoate aa cum El Se
reveleaz i de a tri n comuniune cu El.
Lucrarea dumnezeiasc este cea prin care ni s-a dat Revelaia care constituie coninutul
credinei, i tot ea este cea care ajut s o primim n actul credinei: "Nimeni nu poate veni la Mine
dac nu-l va atrage Tatl Cel Ce Ma trimis, i Eu l voi nvia n ziua de apoi (In. 6, 44). Iar credina,
ca act personal de primire a adevrului dumnezeiesc i de trire a acestui adevr n comuniune cu
Dumnezeu, se nate n om, aa cum s-a artat, prin propovduirea Evangheliei de ctre Biseric, i tot
prin aceasta se transmite i coninutul credinei.
Pe de alt parte, credina ca primire a adevrului lui Dumnezeu i mrturisire a Revelaiei
despre mntuirea n Hristos ine de nsi identitatea cretinului, fiind condiia esenial de a fi ucenic
al lui Hristos i membru al Bisericii Sale. Credina mrturisit este semnul care indic fidelitatea
ultim a credinciosului. Ea este o expresie verbal a experienei comuniunii cu Dumnezeu n Iisus
Hristos i face parte din lauda i mulumirea celui ce a devenit prin credin "martor" al lui Hristos,
fr s fi fost martor istoric al Lui: "Pe cel ce M va mrturisi pe Mine n faa oamenilor, l voi
mrturisi i Eu n faa Tatlui Meu Care este n ceruri; dar de cel ce se va lepda de Mine n faa
oamenilor, de acela M voi lepda i Eu n faa Tatlui Meu Care este n ceruri" (Mt. 10, 32 - 33).
Afirmarea explicit a credinei n Iisus Hristos i n lucrarea Lui mntuitoare este
indispensabil apartenenei la Biseric i mprtirii cu Sfintele Taine: "ntru aceasta s cunoatei voi
duhul lui Dumnezeu: orice duh care-L mrturisete pe Iisus Hristos ca venit n trup, este de la
Dumnezeu; i orice duh care nu-L mrturisete pe Iisus, nu este de la Dumnezeu; el este al lui
Antihrist, despre care ai auzit c vine, i acum chiar este n lume" (In. 4, 2 - 3). "Cel ce va mrturisi
c Iisus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu rmne ntru el i el ntru Dumnezeu" (1 In. 4, 15).
Propovduirea Evangheliei este prima exigen a misiunii cretine. Ea este condiia convertirii i
are, n continuare, un rol important n procesul de cretere a cretinismului n viaa n Hristos. Dar ea
nu este singura exigen a misiunii i nu trebuie pus n concuren cu celelalte exigene ca:
transmiterea dreptei credine, transmiterea Tradiiei, "zidirea trupului lui Hristos", calitatea vieii
cretine etc. Lucrarea harului prin cuvntul propovduirii st n strns legtur cu acestea. Cci
micarea misionar pornete totdeauna din interior i nu poate fi desprit de mrturia cretin, adic
de viaa trit n strns comuniune cu Dumnezeu prin rugciune, cult, Taine, spiritualitate i diaconie.
Propovduirea Evangheliei dup exemplul Sfinilor Apostoli vizeaz constituirea i realizarea n
mod liturgic-sacramental a trupului lui Hristos - Biserica. De la nceputul cretinismului rspndirea
Evangheliei s-a concretizat n formarea comunitilor cretine prin convertirea personal prin credin,

90
botezarea n numele Sfintei Treimi (F.A. 2, 9-10, 37-38) i creterea duhov-niceasc prin primirea
sfintelor Taine, participarea la cult, mrturie i slujire n cadrul acestor comuniti, ca realizare concret a
trupului eclesial al lui Hristos. Cartea Faptele Apostolilor arat cum nu se poate mai limpede aceasta
atunci cnd afirma c cei ce au primit cuvntul lui Dumnezeu i s-au botezat "struiau n nvtura
apostolilor i n prtie, n frngerea pinii i n rugciuni" (2,42).

Transmiterea credinei adevrate. Regula credinei, regula vieii


Revelaia are loc prin acte i cuvinte; ea este aciune lumintoare i transformatoare a omului care
crede. Cunotinele date n Revelaie exprim aceast aciune de coborre a lui Dumnezeu la om i de
nlare a omului care crede i se mprtete de lucrarea Lui mntuitoare, n comuniunea cu
Dumnezeu, fiind totodat i ndemnuri pentru noi de a colabora pentru realizarea acestei comuniuni. Cci
comuniunea lui Dumnezeu cu omul care crede nu se face fr colaborarea liber a acestuia. De aceea
transmiterea integral a Evangheliei sau a cunotinelor date prin Revelaie, adic a coninutului credinei
are o importan decisiv pentru viaa cretin, pentru desvrirea omului n comuniunea cu Dumnezeu i
de aceea transmiterea dreptei credine este o exigen a misiunii cretine.
Credina vine din cuvntul propovduirii i este n mod esenial rspuns la acest cuvnt. ntre
mrturisirea credinei i rspunsul credinei exist o intercondiionare reciproc. Credina ca rod al lucrrii
harului n sufletele celor ce ascult i primesc cuvntul propovduirii este rspunsul omului la iubirea lui
Dumnezeu: "Noi l iubim pe Dumnezeu pentru c El ne-a iubit mai nti" (I In.4,19). De aceea ntre
credina ca act personal de primire i trire a adevrului lui Dumnezeu i coninutul Evangheliei trebuie s fie
o coresponden. Cci coninutul credinei determin coninutul vieii cretine, regula credinei devine
regula vieii, sau, cu alte cuvinte, concepia cretinului despre om, despre istorie i societate este la
nlimea concepiei sale despre Dumnezeu i despre lucrarea lui mntuitoare. Numai acea credin prin care
se nsuete coninutul integral al Evangheliei genereaz acea atitudine, acel mod de via care corespunde
exigenelor Evangheliei.
Exist o legtur direct ntre realitatea credinei i realitatea existenei. n acest sens credina
nseamn nu numai a gndi altfel, ci i a exista altfel, a tri i a muri, altfel, n deplin druire a ntregii
existene lui Dumnezeu: "pe noi nine i unii pe alii i toat viaa noastr lui Hristos Dumnezeu s o
dm". Credina se manifest n acte i evenimente personale i colective. Taina credinei este transpus n
fapte istorice, n spiritualitatea cretin i orienteaz ntreaga via a credinciosului. "Cuvntul vieii cu
trie inndu-l", cretinii sunt "ca nite lumintori n lume" (Filip. 2,15-16).
Hristos Domnul S-a revelat pe Sine ca fiind "Calea, Adevrul i Viaa"(In. 14,6). Fiul lui
Dumnezeu S-a ntrupat ca s ni-L reveleze pe "Dumnezeu Cel adevrat" (1 In.5,20) iar adevraii
nchintori ai Lui trebuie s I se nchine "n duh in adevr". Tot El a artat c Se slluiete numai n cei
ce cred n El i mplinesc toate cuvintele Lui: "De M iubete cineva, el va pzi cuvntul Meu i Tatl Meu
l va iubi i noi vom veni la el i ne vom face loca n el. Cel ce nu m iubete, nu-mi pzete cuvintele" (In.
14, 23-24). ntre adevrul lui Hristos sau despre Hristos i ntre iubirea noastr fa de El exist o strns i
profund legtur. Iubirea Lui Hristos cuprinde i adevrul Lui, iar cunoaterea Lui i a adevrului Su
cuprinde i iubirea Lui. ntre iubire i adevr exist o unitate profund. De aceea, cnd Iisus Hristos Cel
nviat i trimite pe Apostoli s-L vesteasc n toat lumea i s boteze n numele Sfintei Treimi le
poruncete s-i nvee pe cei ce vor primi cuvntul propovduirii lor s mplineasc toate cele descoperite
de El (Mt. 28,18-19).
n acelai timp, Iisus i-a atenionat pe Apostoli, i prin ei pe toi cretinii pn la sfritul
veacurilor: "Luai aminte s nu v amgeasc cineva. C muli vor veni n numele Meu zicnd: Eu sunt

91
Hristos, i pe muli i vor amgi" (Mt. 24,4-5). Prin aceste cuvinte, cuprinse n aa numita Apocalips mic,
precum i prin altele asemntoare, Domnul avertiza: luai seama s nu fii indui n eroare de nimeni n
ceea ce privete credina voastr.
n Biserica primar exista preocuparea struitoare pentru transmiterea dreptei credine i pentru
pstrarea unitii nvturii de credin, cu contiina c unitatea trupului lui Hristos este meninut i
asigurat prin mrturisirea, trirea i transmiterea credinei n conformitate cu Revelaia desvrit n
Iisus Hristos (1 Cor.1,10-13). Sfinii Apostoli, n toat propovduirea lor, au urmrit dou obiective
fundamentale: rspndirea Evangheliei la toat fptura i aprarea credinei celei adevrate fa de
nvturile greite. Apostolul Pavel subliniaz faptul c propovduirea sa nu este altceva dect un cuvnt
de la Hristos i despre Hristos: "cci nu pe noi nine ne propovduim, ci pe Hristos Domnul" (2 Cor. 4,5).
El se bucur c obtea cretinilor din Roma se afl n succesiunea Apostolilor, ascultnd din inim "de
regula nvturii creia i-au fost ncredinai" (Rom. 6, 17) iar pe cretinii din Tesalonic i ndeamn:
"frailor, stai neclintii i inei predaniile pe care le-ai nvat fie prin cuvnt, fie prin epistola noastr"
(2 Tes. 2, 15). Acelai ndemn l adreseaz cretinilor din Corint: "Fii urmtori ai mei, aa cum i eu sunt
al lui Hristos. Frailor, v laud cntru toate v aducei aminte de mine i pstrai predaniile aa cum vi
le-am predat eu" (1 Cor. 11, 1-2).
Rstlmcirea cuvntului adevrului genereaz o fals credin. nvtura eronat atrage dup
sine i rtcirea credincioilor pe drumuri strine, paralele sau chiar contrare Bisericii, ndeprtndu-i astfel
de calea mntuirii. Deja n scrierile neotestamentare se ntlnesc propagatori de nvturi false. Ei erau
pseudo-didascalii care-i asumau o misiune pe care nimeni nu le-a ncredinat-o, tulburnd i rvind
sufletele credincioilor (F.A. 15,24). Acetia i desfurau activitatea cu de la sine putere, fr s aib
mandatul sau acordul Bisericii (Rom. 10,15). Datorit caracterului uzurpator i rtcit al activitii lor, ei
erau numii: "prooroci mincinoi" (F.A.13,6; 2 Pt. 2,1), "fraii cei mincinoi" (2 Cor. 11, 26), "nvtori
mincinoi" (2 Pt. 2,1) sau, i mai grav, "antihriti" (1 In. 2,18). Asemenea vestitori fali, semntori de
cuvinte neadevrate, care rstlmceau cuvntul adevrului erau pedepsii cu excomunicarea din Biseric
(Gal. 1,8-9; 1 Tim. 1,20). Fa de unii ca acetia avertizeaz Sfntul Apostol Pavel pe cretinii din Galatia:
"chiar dac noi sau nger din cer var propovdui altceva dect ceea ce vam binevestit noi, s fie
anatema" (Gal.1,7-8). El include n rndul "faptelor trupului", alturi de desfrnare, idolatrie, dumnii i
dezbinrile i ereziile, artnd c cei ce fac unele ca acestea nu vor moteni mpria lui Dumnezeu"
(Gal.5,19-21). n acelai timp, el atrage atenia asupra fenomenului sectar, datorat rtcirilor omeneti de tot
felul: "cci ntre voi trebuie s fie i eresuri, pentru ca s se vdeasc ntre voi cei ncercai" (1 Cor. 1,19).
De aceea el insist mult asupra transmiterii cuvntului adevrului i a pstrrii unitii Bisericii: "V rog
frailor, pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos, ca toi s fii ntro vorb in rndul vostru s nu
fie dezbinri, ci s fii cu totul unii n acelai gnd in aceeai dreapt judecat" (1 Cor.1,10) pentru c
"voi suntei trupul lui Hristos i mdulare fiecare n parte" (1 Cor.12,27).

Transmiterea Tradiiei
Transmiterea Tradiiei este, de aceea, un act esenial pentru Biseric i pentru misiunea ei n
lume. Cci mntuirea universal i cea personal sunt inseparabile. Biserica face vie iconomia
mntuirii, de la creaie pn la nvierea n lumea care va s vin, n i prin Tradiia sa sfnt. De aceea,
Tradiia primit trebuie s fie transmis mai departe. Tradiia primit este o Tradiie transmis i de
transmis: "Fiindc eu de la Domnul am primit ceea ce v'am predat i vou" (1 Cor. 11, 23). Tradiia i
ajut pe credincioi s ntrupeze prin har i credin istoria mntuirii universale n istoria mntuirii
personale. Nicolae Cabasila scrie n acest sens: "Pentru a ne uni cu Hristos, va trebui s trecem prin

92
toate cte a trecut El, s rbdm i s suferim i noi cte a rbdat i a suferit El Cci ntr-adevr noi, de
aceea ne botezm ca s ne ngropm i s nviem mpreun cu El, de aceea ne ungem cu sfntul Mir ca s
ajungem prtai cu El prin ungerea cea mprteasc a ndumnezeirii i, n sfrit, de aceea mncm hrana
cea preasfnt a mprtaniei i ne adpm din dumnezeiescul potir pentru ca s ne cuminecm cu
nsui trupul i sngele pe care Hristos i le-a luat asupr-i nc din pntecele Fecioarei. Aa c la drept
vorbind, noi ne facem una cu Cel ce s-a ntrupat i S-a ndumnezeit, cu Cel ce a murit i a nviat pentru
noi".
De la nceput, Biserica s-a preocupat de transmiterea Tradiiei, contient fiind c Tradiia este
contextul mntuirii personale. Aa cum mrturisete sfntul Evanghelist Ioan (20, 30; 21, 25)
propovduirea oral a precedat Evanghelia scris. Apostolii mrturisesc ceea ce ei au experiat n
comuniunea cu Persoana i lucrarea lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu ntrupat (1 In. 1, 1-3). Sfntul
Apostol Pavel confirm faptul c Tradiia oral i scrierile Noului Testament au devenit ceva obiectiv n
snul Bisericii primare: "Astfel c, frailor, stai neclintii i inei predaniile (paradoseis - traditiones) pe
care le-ai nvat fie prin cuvnt, fie prin epistola noastr" (2 Tes. 2,15; 1 Cor. 11, 2). Predanii nseamn
aici transmiterea mai nti oral i apoi scris a nvturii doctrinare, morale i liturgice, pe care Biserica a
codificat-o apoi n scrierile Noului Testament i n monumentele Sfintei Tradiii.
Tradiia oral, practica Bisericii precede Scriptura, de unde i importana transmiterii ei.
Apostolii, ucenicii i succesorii lor, toi cretinii sunt plasai de la nceput n cadrul lucrrii Duhului
Sfnt n Biseric. De aceea Biserica Ortodox a dat o importan deosebit rolului transmiterii
Tradiiei i factorilor care conlucreaz la aceast transmitere: apostolii, predicatorii, episcopii, preoii,
prinii i comunitatea. Biserica nu s-a extins numai prin predica Apostolilor, ci prin toate msurile lor
concrete referitoare la organizarea ierarhic-sacramental, la cult i la viaa de comunitate.
Biserica Ortodox este Biserica Tradiiei, a Tradiiei care mediaz Revelaia lui Dumnezeu n
istorie, concentrat n Sfnta Scriptur i mrturia Apostolilor, aprat de sfinii Prini, purtat i
transmis de "comuniunea sfinilor" de-a lungul secolelor. De aceea, Tradiia departe de a ne trage spre
trecut, departe de a ne rupe de trirea n realitatea actual, este tocmai permanentizarea tririi n adevrul
i realitatea n care au trit pentru prima dat Apostolii prin Revelaie. Iar Apostolii ca organe ale
Revelaiei se deosebesc de ceilali credincioi, contemporani i posteriori lor, adic de cei ce triesc
viaa n Hristos prin Tradiie, numai prin accea c prin ei s-a fcut cunoscut i s-a realizat pentru
prima dat intrarea lui Dumnezeu prin Hristos n comuniune vie cu oamenii, pe cnd credincioii
triesc aceast comuniune n continuare, prin Tradiie: "zidii pe temelia apostolilor i a profeilor, piatra
cea din capul unghiului fiind nsui Iisus Hristos" (Ef. 2, 20).
Sarcina Bisericii nu este numai de a-i proteja identitatea i unitatea ei acolo unde ea se
gsete, ci de asemenea, de a asigura transmiterea Tradiiei ctre noile generai i ctre cei pe care
Domnul i "adaug Bisericii" (F.A. 2, 47).
Dar aceast transmitere nu se face printr-o simpl repetare a trecutului sau o acumulare de
elemente superficiale, condiionate de o anumit perioad istoric, ci printr-un act de auto-identificare i
auto-mrturisire. Fiecare generaie este chemat s-i nsueasc i s se recunoasc n mod autentic n
practica apostolic de totdeauna a Bisericii i s dea rspunsul ei la chemarea lui Dumnezeu n duhul
Apostolilor i al Prinilor i astfel s transmit Tradiia.
Biserica nu vede n credincioii ei simpli gardieni ai unei tradiii stabilite n trecut i ai
experienei prinilor lor, orict de mare ar fi valoarea i importana acestei experiene. Este important ca
credincioii de azi s preia Tradiia i s ntrupeze n viaa lor, n condiiile timpurilor noastre, ceea ce
au crezut i au mrturisit Apostolii, strmoii i prinii n vremea lor. Aceasta nu este numai un semn de
veneraie pentru naintai, ci o necesitate spiritual, soteriologic de a tri n comuniunea sfinilor", n

93
unitatea de credin i de via cu predecesorii, prin care ni s-a transmis istoria mntuirii n eficiena ei
istoric concret.
Mntuirea universal i mntuirea personal sunt inseparabile. De aceea, Tradiia sau practica
Bisericii impune aceast dialectic ntre adevrul dumnezeiesc, neschimbtor, i istoria uman,
totdeauna n schimbare. n transmiterea Tradiiei nu este permis nici simplificarea abuziv a ei, prin
eliminarea unor aspecte eseniale, nici exagerarea ei, prin impunerea unor practici auxiliare care nu in
de Tradiia apostolic propriu-zis. Nici simplificarea realitii umane, prin neglijarea unor necesiti
ale credincioilor dintr-un anumit timp i loc, nici exagerarea acesteia, prin acomodarea oportunist a
Tradiiei.
Transmiterea Tradiiei presupune, aadar responsabilitate nu numai n a afirma ceea ce s-a
petrecut n trecut, ci de a fi martor i tritor al Revelaiei n prezent. Dar fiecare s-i cerceteze
propria sa fapt cci fiecare i va purta propria sa povar" (Gal. 6, 4-5). A mrturisi faptul c
viaa omului vine de la Dumnezeu, ca dar al Su, este decisiv pentru identitatea cretin. Dar i mai
important este faptul c cretinul devine purttor de dar", prin credina sa i prin spiritualitatea sa personal
i comunitar.
Prin asumarea Tradiiei n coninutul ei apostolic, Biserica rspunde, prin aspectul dinamic al ei,
tuturor problemelor din fiecare timp i loc, astfel c Tradiia se nnoiete mereu n ea nsi. Tradiia
Apostolilor i a Prinilor Bisericii rmne capabil s rspund la ntrebrile omului care-i caut
mntuirea astzi. Printele Dumitru Stniloae spune n acest sens: Tradiia cuprinde n ea n mod
potenial toate aceste rspunsuri. Ea transmite Revelaia Dumnezeului treimic, a Dumnezeului
Comuniune de Persoane: Tatl Care ne iubete, Hristos Care a suferit i continu s sufere pentru noi n
aceast lume i Care ne deschide perspectiva desvririi noastre, Duhul Care ne face vii i ne mpinge
spre cunoaterea Tatlui. Revelaia este cea care ne spune c Dumnezeu a creat lumea, c o conduce
spre transfigurare.
Se pare c nelegerea acestei Revelaii este mai actual ca oricnd. Niciodat misterul Treimii,
al ntruprii, care implic valoarea venic i misterul inepuizabil al persoanei umane, misterul
Tainelor care ne conduc i ne ntresc n comuniune, n-au avut o semnificaie mai puternic dect astzi.
Niciodat oamenii n-au avut mai mult nevoie de o Biseric ca i comuniune, pentru c ei vd lumea
cutnd comuniunea, chiar dac nu fac aceasta n chip contient. Astzi descoperim c aceast
comuniune este absolut necesar. Aceasta nseamn unire, nseamn adunarea Bisericii, nseamn a
merge mpreun cu Biserica, unii unii cu alii prin rugciune comun, prin lucrare comun, spre
sfritul istoriei, care este transfigurarea tuturor lucrurilor n Dumnezeu.
naintm mpreun n istorie. Suntem purtai de o aspiraie comun spre un sfrit absolut. Acest
capt este desvrirea definitiv a omului, a legturilor dintre oameni, a legturilor lor cu Dumnezeu.
Tradiia i arat aici actualitatea sa, pentru c ea reveleaz orientarea acestui mers istoric. Trebuie
numai s o interpretm, s o traducem, artnd cum aceast Tradiie, care merge de la primul Adam la
cel de-al Doilea, Hristos, al crui Trup este Biserica, corespunde nevoilor omului de astzi".

94
Capitolul IX

Misiunea ca zidire a Trupului lui Hristos Biserica; Liturghie i Misiune


Misiunea Apostolilor i a Bisericii apostolice este legat fiinial de trimiterea Fiului i a
Duhului Sfnt de ctre Tatl n lume i pentru viaa lumii. Scopul trimiterii i al misiunii lui Iisus
Hristos i a Duhului Sfnt n lume, care se perpetueaz n misiunea Apostolilor i a Bisericii este
descris, n dimensiunile lui cosmice i eclesiologice, de sfntul Apostol Pavel n Epistola ctre Efeseni,
acesta constnd n recapitularea i unirea ntregii creaii n Trupul lui Hristos - Biserica, prin unitatea
credinei, prin sfintele Taine i prin creterea n viaa n Hristos n orizontul eshatologic al mpriei
lui Dumnezeu: ,,i pe toate I le-a supus sub picioare i pe El L-a dat peste toate Cap Bisericii care este
trupul Su, plintatea Celui Ce pe toate ntru toi le plinete (Efeseni 1, 22-12). Pentru aceasta Iisus
Hristos nsui a rnduit diferite slujiri n Biseric, fiecare avnd locul i slujirea lui (Efeseni 4, 11-13).
Acest program misionar paulin, care nu este altceva dect o dezvoltare, pentru nevoi misionare i
pastorale, a teologiei expus n cartea Faptele Apostolilor n legtur cu pogorrea Duhului Sfnt i
ntemeierea vzut a Bisericii, a fost i este valabil pentru toate timpurile i este mpotriva oricrei
forme de individualism i sectarism.
De fapt, ntemeierea vzut a Bisericii i inaugurarea misiunii cretine s-au fcut prin unul i
acelai act mntuitor al pogorrii Duhului Sfnt, evideniindu-se i prin aceasta c Biserica i misiunea
cretin sunt legate indisolubil una de alta. Cci prin pogorrea Duhului Sfnt peste Apostoli, se
ntemeiaz Biserica trupul lui Hristos, iar Apostolii primesc putere de sus pentru a fi martori ai lui
Hristos n toat lumea: ,,putere vei primi prin venirea peste voi a Sfntului Duh i-mi vei fi Mie
martori n Ierusalim i-n toat Iudeea i-n Samaria i pn la marginea pmntului (Faptele
Apostolilor 1, 8).
Prin pogorrea Duhului Sfnt, Apostolii se mprtesc de mntuirea druit de Dumnezeu n
Iisus Hristos, constituind prima comunitate cretin sau Biserica i-L propovduiesc cu putere pe
Hristos Cel rstignit i nviat, i muli din cei prezeni n Ierusalim ,,auzind acestea au fost ptruni la
inim i au zis ctre Petru i ceilali apostoli: Brbai frai, ce s facem? Iar Petru le-a zis: Pocii-v, i
fiecare din voi s se boteze n numele lui Iisus Hristos, spre iertarea pcatelor voastre; i vei primi
darul Sfntului Duh. C pentru voi este dat fgduina i pentru copiii votri i pentru toi cei de
departe, pentru orici i va chema Domnul Dumnezeul nostru (Faptele Apostolilor 2, 37-39). Faptele
Apostolilor menioneaz n repetate rnduri c Domnul i aduga zilnic Bisericii pe cei ce se
mntuiau (2, 47), c obtea primilor cretini sporea continuu (6, 7) i c n fiecare zi se aduga
Bisericii mulime de brbai i femei (5, 14).
De la nceput, misiunea cretin s-a angajat n dou mari direcii. Misiunea ad extra sau
extern, prin propovduirea Evangheliei la necretini, avnd ca scop convertirea popoarelor i
misiunea ad intra sau intern prin care Biserica s-a preocupat de cei botezai, organiznd viaa intern
liturgic i social a credincioilor dup principiile Evangheliei n vederea desvririi lor. Astfel,
Biserica apare de la nceput att ca o comunitate euharistic, poporul lui Dumnezeu care se adun s
comemoreze faptele minunate ale lui Dumnezeu din istoria mntuirii i pentru a rennoi comuniunea
cu El, trind o via nou n Duhul Sfnt, ct i ca o comunitate apostolic misionar, care are
contiina unei trimiteri speciale la cei care n-au primit nc Evanghelia mntuirii. Istoria Bisericii
95
primare este o mrturie exemplar n aceast privin. Faptele Apostolilor menioneaz c primii cretini
,,struiau n nvtura Apostolilor i n prtie, n frngerea pinii i n rugciuni. i zi de zi ntr-un
cuget struind n templu, i-n cas frngnd pinea, mpreun luau Hrana ntru curia inimii
ludndu-l pe Dumnezeu i avnd har la tot poporul (Faptele Apostolilor 2, 42, 46-47). Iar prin
misiunea pe care o fceau printre cei care nu crezuser nc n Hristos ,,Domnul i aduga zilnic
Bisericii pe cei ce se mntuiau (Faptele Apostolilor 2, 47).
Misiunea cretin este aadar o chemare mntuitoare adresat oamenilor i vizeaz unitatea
omenirii n aceeai credin n Sfnta Treime, n acelai Botez i aceeai Euharistie, adunarea ei n
unicul Trup al lui Hristos, zidirea ei n unicul Templu al Duhului Sfnt, prin liturghizarea existenei
umane sau transpunerea ei ntr-un ritm liturgic-sacramental, baptismal-euharistic i pascal pentru
transformarea i nnoirea omului i a lumii n ateptarea activ a nnoirii ultime n mpria lui
Dumnezeu, ca mprie a Sfintei Treimi.
Manifestarea prezent a mpriei viitoare a lui Dumnezeu i intrarea personal n ea la nvierea
morilor este constituirea comunitii credincioilor n duhul trimiterii lui Iisus Hristos i n slujba
comuniunii viitoare a tuturor credincioilor n mpria lui Dumnezeu. Aceast comunitate este roada
trimiterii lui Iisus Hristos i a Duhului Sfnt. Ea exprim anticipativ comuniunea viitoare a omenirii
transfigurate n mpria lui Dumnezeu, aa cum Iisus Hristos nsui, n celebrarea Euharistiei cu cei
ce I-au primit Evanghelia i chemarea, a anticipat comuniunea viitoare a mpriei lui Dumnezeu. De
aceea, svrirea Euharistiei n amintirea morii i nvierii Domnului este i rmne centrul vieii
Bisericii. Nicieri nu se exprim ceea ce constituie fiina Bisericii nsi ca n Euharistie: comuniunea lui
Hristos cu fiecare credincios, comuniune care ntemeiaz i comuniunea oamenilor ntreolalt. n
Euharistie Biserica celebreaz comuniunea cu Dumnezeu - Sfnta Treime, druit prin Hristos n
Duhul Sfnt, comuniune prin care ea devine anticipare a comuniunii celei depline a omenirii transfigurate
n mpria viitoare a lui Dumnezeu.Comuniunea eclesial a credincioilor, n Hristos prin Duhul Sfnt,
reveleaz taina comuniunii Sfintei Treimi ca temelie, model i scop ultim al misiunii cretine.
Pentru a ndeplini aceast misiune, Biserica antreneaz i conduce lumea, n i prin puterea
Duhului Sfnt, n trei mari aciuni: propovduirea Evangheliei, care nate i susine credina, sfintele
Taine i mrturia cretin. Acestea pot s mai fie numite i daruri sau lucrri ale Duhului Sfnt i
manifestri ale mpriei lui Dumnezeu. Aceste coordonate eseniale ale misiunii sunt menionate clar
la sfritul Evangheliei dup Matei n marea porunc misionar (Matei 28, 19-20). Ele sunt
evanghelizarea: mergei i nvai toate neamurile; ncorporarea sacramental n trupul eclesial al
lui Hristos, n care participm la viaa de comuniune a Sfintei Treimi: botezndu-le n numele Tatlui
i al Fiului i al Sfntului Duh i ndemnul de a strui n dreapta credin, n sfinenie, mrturie i
slujire: nvndu-le s pzeasc toate cte v-am poruncit Eu vou. Urmnd poruncii Mntuitorului
i Tradiiei apostolice, Biserica Ortodox a neles misiunea cretin ntr-o perspectiv eclesiologic
foarte bine determinat.
Biserica este parte integrant din mesajul Evangheliei. Biserica este finalizarea i concretizarea
lucrrii mntuitoare a lui Iisus Hristos n aceast lume, lucrare care a nceput cu ntruparea. Ea este al
cincilea act fundamental din istoria mntuirii, urmnd celor patru acte fundamentale care sunt
ntruparea, rstignirea, nvierea i nlarea. Hristos Cel nviat i nlat ne mntuiete ntruct Se
slluiete n noi prin Duhul Sfnt (Ioan 14, 20, 23). Pogorrea Duhului Sfnt constituie trecerea de la
lucrarea mntuitoare a lui Hristos n umanitatea Sa personal la extinderea acestei lucrri n ceilali
oameni. Astfel, Biserica nu este nici o instituie care poart mntuirea n sine i o mprtete
credincioilor care devin membri ai ei, nici o instituie care slujete numai ca un instrument pentru
misiune sau pentru mntuirea omului, ci ea este taina recapitulrii tuturor n Hristos. Ea coincide cu

96
realizarea mntuirii n msura n care aceasta se nfptuiete n lume i n istorie. Biserica este inclus
n planul lui Dumnezeu de mntuire a lumii prin recapitularea tuturor n trupul lui Hristos: ca s
adune ntru una pe fiii lui Dumnezeu cei mprtiai (Ioan 11, 52; 1 Corinteni 15, 28).
Convertirea nsi ca road a propovduirii Evangheliei este un act de ncorporare n trupul
eclesial al lui Hristos, ca rspuns personal la cuvntul lui Dumnezeu propovduit de Biseric. Credina
nscut din cuvntul propovduirii, care constituie smna i coninutul credinei (Matei 13, 1-30),
este un act de comuniune personal cu Dumnezeu i comunitate eclesial, i nu o simpl chestiune de
convertire individual, nominal. Credina cretin nseamn a intra n legmntul pe care Dumnezeu l
are cu poporul Su, pecetluit cu jertfa lui Hristos: c prin El i unii i alii ntr-un singur Duh avem
calea deschis spre Tatl (Efeseni 2, 18). Convertirea autentic este posibil numai prin ncorporarea n
trupul eclesial al lui Hristos (Efeseni 2, 14, 18) n care participm la viaa de comuniune a Sfintei
Treimi: ,,Credincios este Dumnezeu prin care voi ai fost chemai la mprtirea cu Fiul Su Iisus
Hristos, Domnul nostru (1Corinteni 1, 9).
Identitatea cretin primit prin convertire i Botez nu este ceva definitiv i static, ci un proces
permanent de a fi autentic, de a crete mpreun cu Hristos, ntru asemnarea Sa, n comuniune cu El,
ca membru al trupului Su (Romani 12, 4-5; 1Corinteni 12, 27; Coloseni 1, 18). Odat nscut la viaa
cea nou n Hristos n Taina botezului (Romani 6, 5), cretinul se angajeaz ntr-o lupt spiritual
continu pn ce Hristos va lua chip n el (Galateni 4, 19). Convertirea i Taina botezului deschid un
orizont nou, spre realitatea ultim a mpriei lui Dumnezeu. Viaa n Hristos primit n Taina botezului
este doar nceputul vieii care va s vin, iar umblarea ntru nnoirea vieii (Romani 6, 4) i creterea
pn la starea de brbat desvrit (Efeseni 4, 13) constituie o pregtire pentru acel mod de via
viitor. Ori, aceast lupt spiritual a cretinului este susinut n primul rnd de harul lui Dumnezeu
mprtit prin sfintele Taine i de comunitatea eclesial care este o comunitate liturgic-sacramental.
Biserica este comuniunea de via i iubire a lui Dumnezeu - Sfnta Treime cu oamenii prin Hristos
n Duhul Sfnt (In. 17, 21-23). Biserica istoric este chemat s reproduc n viaa ei aceast comuniune
trinitar i unitar a lui Dumnezeu. Ea este comunitatea uman care triete din comuniunea divin a
Sfintei Treimi. De aceea ntreaga ei misiune este orientat n aceast direcie. Tainele de iniiere:
Botezul, Mirungerea i Euharistia sunt Taine de ncorporare ntr-o comunitate liturgic determinat, de
apartenen real la trupul lui Hristos. Celelalte Taine i ierurgii urmresc de asemenea restabilirea
raporturilor slbite dintre Dumnezeu i credincioi ca membri ai acestei comuniti.
Inserarea n acest nor de martori (Evrei 12, 1) are nu numai o semnificaie sociologic sau
moral, ci o importan soteriologic, aa cum arat sfntul Apostol Pavel cnd scrie: ,,suntei conceteni
ai sfinilor i casnici ai lui Dumnezeu, zidii pe temelia apostolilor i a profeilor, piatra cea din capul
unghiului fiind nsui Iisus Hristos (Efeseni 2, 19-20). Cretinii, toi membrii poporului lui Dumnezeu,
sunt numii sfini (Evrei 6, 10; 13, 24) pentru c ei se mprtesc de sfinenia lui Hristos, avnd o
sfinenie sacramental (Romani 8, 27). Exist, de asemenea, mulimea sfinilor care nconjoar Mielul,
care st n mijlocul tronului lui Dumnezeu: ,,iat mulime mult pe care nimeni nu putea s-o numere, din
tot neamul i seminiile i popoarele i limbile, stnd naintea tronului i naintea Mielului, mbrcai n
veminte albe i cu ramuri de finic n minile lor (Apocalipsa 7, 9). Ca membri ai trupului lui Hristos,
cretinii sunt n comuniune cu Dumnezeu i cu sfinii. Comuniunea sfinilor nseamn nu numai c
cretinii aparin lui Hristos, ci i c ei au misiunea integrrii lumii n comuniunea cu Dumnezeu.
Actul misionar este aadar un act eclesial. Propovduirea Evangheliei vizeaz constituirea i
realizarea n mod liturgic sacramental a trupului lui Hristos-Biserica. De fapt, Iisus a constituit grupul
celor doisprezece apostoli, crora le-a dat puterea Duhului Sfnt (Matei 18, 18; Inoan 20, 22-23), ca o
imagine a Bisericii. Biserica se realizeaz n istorie ca Trupul lui Hristos, dup modelul colegiului

97
apostolic, care are n centru pe Iisus Hristos. Apostolul Pavel, care a ntemeiat comuniti cretine n
situaii geografice i culturale foarte diverse, subliniaz cu trie unitatea pe care o au toi cretinii n
Iisus Hristos, capul Trupului, atunci cnd spune c n Hristos ,,nu este elin i iudeu, tiere mprejur i
netiere mprejur, barbar, scit, rob, liber, ci Hristos, totul ntru toi (Coloseni 3, 11).
Caracterul eclesiologic al misiunii nu trebuie neles ntr-un sens instrumentalist sau
eclesiomonist. Biserica nu este doar un simplu instrument al misiunii dar nici scopul ultim al acesteia.
Biserica este condiia, criteriul, realizarea i rezultatul misiunii.
Biserica este condiia i instrumentul misiunii deoarece n calitatea ei de trup al lui Hristos i
stlp i temelie a adevrului (1 Timotei 3 ,13), ea este martorul adevrat n istorie al lui Hristos cel
rstignit, nviat i nlat, cci ea este cea care transmite Evanghelia mntuirii n integritatea ei i n ea
se realizeaz comuniunea lui Dumnezeu cu oamenii i creterea acestora pn la msura vrstei
plintii lui Hristos (Efeseni 4, 13). Existena Bisericii este de aceea o precondiie a misiunii. Dac
Biserica a fost ntemeiat n chip vzut, ca o comunitate istoric prin pogorrea Duhului Sfnt peste
Apostoli, ceilali oameni se mprtesc de mntuirea adus de Hristos, ca membri ai Bisericii Sale,
prin activitatea misionar a acesteia.
Biserica nu este ns numai condiia i instrumentul misiunii ci i scopul i realizarea acesteia
n istorie ntruct ea este parte integrant din mesajul Evangheliei. Ea face parte din planul lui
Dumnezeu de mntuire a lumii prin recapitularea ei n trupul lui Hristos. n acelai timp, Biserica este
i un rezultat al misiunii ntruct Dumnezeu conduce pe oameni la mntuire i le druiete harul Su
prin activitatea misionar a Bisericii. Biserica este ntr-o stare continu de misiune din ziua ei de
natere.
Biserica este prezena anticipat a mpriei lui Dumnezeu. Misiunea cretin are, aa cum s-
a artat, un caracter eclesiocentric, dar nu eclesiomonistic. Cci ea vizeaz zidirea trupului lui
Hristos n orizontul eshatologic al mpriei lui Dumnezeu. Biserica este trimis n lume ca,
purtnd n trupul ei istoric semnele lui Hristos cel rstignit i nviat, s fie o anticipare i mijlocul de
realizare a comuniunii eshatologice a ntregii lumi cu Creatorul ei. Menirea ei este de a fi aici i acum
locul n care lumea, prin anticipare, particip la aceast realitate ultim. n acest sens, Biserica poate fi
definit ca sacramentul mpriei lui Dumnezeu ajuns la noi n Iisus Hristos i care se va
manifesta n plenitudinea ei, la a doua Sa venire ntru slav cnd Dumnezeu va fi totul ntru toate (1
Corinteni 15, 28).
Biserica prin nsi natura ei sacramental d mrturie despre mpria lui Dumnezeu pentru
ntreaga omenire. De aceea, n misiunea sa, Biserica este chemat, ca prin propovduirea cuvntului lui
Dumnezeu, svrirea Tainelor i a ierurgiilor, prin mrturia i slujirea cretin s formeze comuniti
mrturistitoare la nivel local care s includ pe toi fr nici o deosebire de sex, de vrst, profesie sau
condiie social i care s pun accentul pe liturghizarea i filocalizarea vieii umane prin coerena
dintre credin i trirea acesteia n relaiile umane personale. Comuniti de susinere i iubire activ,
care ntmpin pe cei strini, dau sperane celor dezndjduii i insufl curaj celor cu voina nfrnt.
Propovduirea Evangheliei mpriei nseamn vestirea mntuirii n Hristos i o via nou n
Duhul Sfnt. Ea este inseparabil de alungarea puterilor diabolice care ntrein patimile egoiste din noi
i include iertarea pcatelor i sntatea sufleteasc i trupeasc (Iacob 5, 14-15). ,,Frietatea real pe
care o primim n Fiul prin Duhul Sfnt i care ne va conduce treptat la mpria Fiului i a Tatlui,
trebuie s se rsfrng i asupra ntrebuinrii freti a bunurilor lumii pe care le-am primit de la Tatl
nostru comun. Este un aspect al transfigurrii lumii care nu se poate produce fr contribuia noastr.
Nu-l putem nfptui dect n Sfntul Duh. Lumea nsi trebuie s devin astfel o lume a fraternitii i
a iubirii.

98
Liturghie i misiune
Urmnd poruncii Mntuitorului: ,,aceasta s facei ntru pomenirea Mea!(Luca 22, 19; 1
Corinteni 11, 24) ,,fiindc de cte ori vei mnca pinea aceasta i vei bea paharul acesta moartea
Domnului o vestii pn cnd El va veni (1 Corintedni 11, 26), cretinii s-au adunat nc de la
nceputul Bisericii, n zi de Duminic, ntr-un anumit loc, s comemoreze nvierea Domnului i s
celebreze a doua Sa venire, svrind Taina Euharistiei, instituit de El nsui. n Epistola lui Barnaba,
XV, 9, scris la sfritul secolului I, se spune: ,,De aceea, srbtorim cu bucurie ziua a opta, dup
smbt, n care Hristos a nviat i, dup ce S-a artat, S-a nlat la ceruri, iar nvtura celor
doisprezece Apostoli ndeamn: ,,Cnd v adunai n duminica Domnului, frngei pinea i mulumii,
dup ce mai nti v-ai mrturisit pcatele voastre, ca jertfa voastr s fie curat. Sfntul Iustin
Martirul, pe la anul 150, ne ofer n prima sa Apologie descrierea Liturghiei euharistice astfel: ,,Hrana
aceasta se numete la noi euharistie. Nimeni nu poate participa la ea dect numai cel ce crede c cele
propovduite de noi sunt adevrate i care a trecut prin baia iertrii pcatelor i a renaterii, trind mai
departe aa cum ne-a transmis Hristos. Cci noi nu primim acestea ca pe o pine comun i nici ca pe
o butur comun: ci, dup cum prin Cuvntul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, Mntuitorul nostru, S-a
ntrupat i a avut n vederea mntuirii noastre i trup i snge, tot astfel i hrana transformat n
euharistie prin rugciunea cuvntului celui de la El, hrana aceasta prin care se hrnesc sngele i
trupurile noastre prin schimbare, am fost nvai c este att trupul, ct i sngele Acelui Iisus
ntrupat.
Prin ntreg cultul ei, mai ales prin citirile Vechiului i Noului Testament, de la Vecernie,
Utrenie i Liturghie Biserica face o restituire sau reactualizare n fiecare timp i loc a istoriei mntuirii
care s-a mplinit odat pentru totdeauna. La fiecare Liturghie se amintete faptul istoric decisiv: lumea
a fost mntuit n trupul lui Hristos prin jertfa i nvierea Lui, (Efeseni 2, 14-18). Comunitatea liturgic
are privirea ndreptat spre ,,Mielul lui Dumnezeu care ridic pcatul lumi (Ioan 1, 29; Apocalipsa 5,
12-13). Ea poart n memoria sa istoria mntuirii neamului omenesc: ,,Aducndu-ne aminte, aadar, de
aceast porunc mntuitoare i de toate cele ce s-au fcut pentru noi: de cruce, de groap de nvierea
cea de a treia zi, de suirea la ceruri, de ederea cea de-a dreapta, i de cea de a doua i slvit iari
venire.
Comunitatea liturgic este purttoarea Evangheliei Noului Testament, avnd un rol crucial n
transmiterea i aprarea credinei. Credinciosul mrturisete credina, o triete, o pstreaz curat i
contribuie la transmiterea ei numai ca membru al comunitii liturgice. Cci n cult se mrturisete i
se susine credina, att a comunitii ca ntreg, ct i a fiecrui membru al comunitii. n cult, n
general, i n special n Sfnta Liturghie, Hristos Cel rstignit, nviat i nlat este prezent i lucrtor,
n Duhul Sfnt (Matei 28, 20; Ioan 16, 6), n diferite grade i moduri i ne unete cu El n nsi
misiunea, jertfa i nvierea Sa. De aceea cultul, i n special Sfnta Liturghie constituie energia care
mic Biserica n devenirea ei misionar. Omul primete credina prin propovduirea cuvntului lui
Dumnezeu de ctre Biseric (Romani 10, 17;1 Petru 1, 23), se nate la viaa cea nou n Hristos prin
Taina Botezului (Romani 6, 3-5) i crete mpreun cu Hristos, ntru asemnarea Sa, n
comuniune cu El, ntruct intr n ritmul liturgic al Bisericii care culmineaz n mprtirea
euharistic.
n Euharistie, omul renscut n Hristos i ntrit prin Duhul Sfnt se mprtete cu Trupul i
Sngele lui Hristos, care moare la sfritul activitii Sale, pentru a nvia la viaa venic. Euharistia
sdete astfel n noi puterea pentru a preda total existena noastr lui Dumnezeu spre a o primi umplut
de viaa Lui etern, asemenea lui Hristos prin nviere: ,,Cel ce mnnc Trupul Meu i bea Sngele
Meu are via venic, i Eu l voi nvia n ziua de apoi. Cci Trupul Meu este adevrat mncare i
99
Sngele Meu adevrat butur. Cel ce mnnc Trupul Meu i bea Sngele Meu rmne ntru Mine i
Eu ntru el (Ioan 6, 54-56). Hristos cu viaa lui etern ntrete nu numai ca perspectiv, ci i ca
arvun, micarea vieii noastre pmnteti spre ea, susinnd prin aceasta nnoirea n curie i n
virtui. Euharistia este astfel i un ajutor pentru ca viaa noastr pmnteasc s nainteze spre viaa de
veci. n acest sens Euharistia este hrana poporului lui Dumnezeu, merinde pe calea vieii venice n
pelerinajul ei spre mpria lui Dumnezeu. ,,i s-mi fie mie Sfintele Taine spre tmduire i curire,
spre luminare i paz, spre mntuirea i sfinirea sufletului i a trupului; spre izgonirea a toat
nlucirea, a faptei celei rele i a lucrrii diavoleti, care se lucreaz cu gndul n mdularele mele; spre
ndrznirea i dragostea cea ctre Tine, spre ndreptarea i ntrirea vieii spre nmulirea faptei celei
bune, i a desvririi, spre plinirea poruncilor i spre mprtirea cu Sfntul Duh, ca merinde pentru
viaa de veci (Rnduiala Sfintei mprtanii).
Teologia misionar din ultima vreme subliniaz legtura dintre Tain i cuvnt, dintre
Liturghie i misiune. Conferina misionar de la Melbourne (mai 1980) declara n acest sens: ,,Credem
c dac Bisericile noastre se vor preocupa de aceste dou aspecte ale comuniunii cretine, vom putea
evita att intelectualismul excesiv al unor tradiii ce suprasolicit predicarea, ct i ritualismul exagerat
al celor care sunt concentrai n mod unic asupra Euharistiei. Aceast legtur s-a pstrat n tradiia i
practica misionar ortodox. Propovduirea a fost nedesprit de dumnezeiasca Euharistie dup cum
arat mrturiile neotestamentare (Faptele Apostolilor 2, 42, 64), ale unor sfini prini, ale canoanelor
Sinoadelor ecumenice sau locale i structura Sfintei Liturghii nsi.
Liturghia ortodox, al crui text este o sintez fcut la Constantinopol din Liturghiile locale,
folosite la Antiohia i Cezareea, are o structur care corespunde celor dou direcii n care se mic
Biserica n trimiterea ei n lume: cea apostolic, misionar i cea euharistic, pastoral. De aceea
Sfnta Liturghie, inima spiritualitii cretine ortodoxe, mic Biserica n misiunea ei nluntru i n
afar. Fiecare svrire a Sfintei Liturghii este un prilej i mijloc de naintare spre mpria Sfintei
Treimi i n acelai timp de pregtire i trimitere n misiune. Hristos nsui ne conduce spre aceast
mprie prin cuvnt, prin actele liturgice i prin puterea Sa pe care ne-o druiete n Sfnta
Euharistie. n ntreaga Sfnt Liturghie se realizeaz ntlnirea i comuniunea cu Hristos cel rstignit,
nviat i nlat, cci El este prezent i lucrtor n diferite grade i moduri, mai nti prin cuvnt i apoi
prin mprtirea cu nsui Trupul i Sngele Su. Cele dou vohoduri de la Liturghie subliniaz
aceasta.
n afar de proscomidie, care a devenit un ritual n sine svrit de preot, Liturghia este
compus din dou pri: liturghia catehumenilor, sau slujba cuvntului, adic partea kerigmatic,
misionar i liturghia credincioilor, sau slujba euharistic, adic partea sacramental, pastoral sau
eclesial. Cele dou pri sunt strns legate ntre ele, aa nct ele formeaz o singur slujb divin.
Cuvntul cheam la comuniune i pregtete Euharistia, de aceea Liturghia Tainei euharistice urmeaz
Liturghiei cuvntului i nu invers, cci Liturghia Tainei cere o pregtire. Liturghia cuvntului
culmineaz i se mplinete n Liturghia euharistic. n prima parte a Liturghiei ne mprtim cu
cuvntul i apoi, n partea a doua, cu nsui Trupul i Sngele lui Hristos, ca anticipare a mprtirii
depline de El n mpria viitoare a lui Dumnezeu, aa cum ne rugm dup mprtirea cu Sfintele
Taine: ,,O, Patile cele mari i preasfinte, Hristoase! O, nelepciunea i Cuvntul lui Dumnezeu i
Puterea! D-ne nou s ne mprtim cu Tine, mai cu adevrat, n ziua cea nenserat a mpriei
Tale.
Caracterul kerygmatic i misionar al primei pri este dat n cntarea antifoanelor, compuse din
versete din psalmi, a imnului Unule-Nscut, Fiule i Cuvntul lui Dumnezeu, a fericirilor (Matei 5,
3-12) i n special n lecturile biblice, Apostolul i Evanghelia, urmate de omilie sau comentariu. Prin

100
toate acestea se transmite mesajul Evangheliei, credina Bisericii. La aceast parte sunt invitai toi, cei
credincioi dar i cei nebotezai i necredincioi, cci Evanghelia are valoare universal, ea este
adresat tuturor. Toi, credincioi i necredincioi sunt cei chemai prin cuvntul lui Dumnezeu, cei
necredincioi s vin la credin, s primeasc Evanghelia mntuirii, cei credincioi s-i nnoiasc i
sporeasc credina n vederea mprtirii euharistice.
Trimiterea sau chemarea misionar a Bisericii i are temeiul ei profund n universalitatea
mntuirii n i prin Iisus Hristos. Deja alegerea celor doisprezece Apostoli, care reprezint cele
dousprezece seminii ale lui Israel i apoi trimiterea lor n toat lumea (Matei 28, 19; Marcu 16, 15),
precum i prezena attor neamuri la coborrea Sfntului Duh (Faptele Apostolilor 2, 9-22), indic
universalitatea Evangheliei lui Iisus Hristos. Aceasta constituie una din ideile fundamentale ale Noului
Testament pe care Biserica a aprat-o chiar de la nceputul ei i pe temeiul creia ea a primit n prima
parte a Sfintei Liturghii i pe cei ce urmau s vin la credin i s se boteze. La sfritul primei pri a
Liturghiei preotul mpreun cu comunitatea se roag pentru acetia: ,,i-i nvrednicete pe dnii, la
vremea potrivit, de baia naterii celei de a doua, de iertarea pcatelor i de vemntul nestricciunii;
unete-i pe dnii cu sfnta Ta soborniceasc i apostoleasc Biseric i-i numr pe dnii cu turma
Ta cea aleas.
Caracterul sacramental al Liturghiei este dat n svrirea Sfintei Euharistii, care este cultul de
mulumire a celor care au primit botezul i sunt membri ai Bisericii lui Hristos. Dac n prima parte a
Liturghiei Biserica cheam pe toi, cretini i necretini, s asculte i s primeasc cuvntul lui
Dumnezeu, n partea a doua ea svrete cu cei credincioi Sfnta Euharistie pentru a rennoi i
adnci n mod liturgic sacramental comuniunea cu Hristos a fiilor ei. Dac n prima parte ea hrnete
pe toi cu cuvntul lui Dumnezeu, n partea a doua, ea i mprtete pe fiii si cei pregtii pentru
aceasta cu nsui Trupul i Sngele Domnului. Cei ce se mprtesc mpreun se afl deja n unitatea
i comuniunea credinei. De aceea, nainte de anaforaua liturgic, toi credincioii spun prin vocea
preotului: S ne iubim unii pe alii, ca ntr-un gnd s mrturisim i apoi rostesc mpreun Simbolul
credinei. n rugciunea din Liturghia sfntului Vasile cel Mare de dup prefacerea darurilor i nainte
de mprtanie, preotul se roag n numele tuturor: ,,Iar pe noi toi, care ne mprtim dintr-o pine i
dintr-un potir, s ne uneti unul cu altul prin mprtirea aceluiai Sfnt Duh. La sfritul Liturghiei
credincioii se mprtesc mpreun cu Trupul i Sngele Domnului pentru sporirea unitii i
comuniunii lor cu Hristos i ntreolalt.
Mrturiile Noului Testament subliniaz att legtura organic dintre jertfa i nvierea Domnului
i Taina Euharistiei (Ioan 6, 51-56), ct i cea dintre Euharistie i taina Bisericii ca trup al lui Hristos:
,,Paharul binecuvntrii pe care noi l binecuvntm nu este oare mprtirea cu Sngele lui Hristos?
Pinea pe care noi o frngem nu este oare mprtirea cu Trupul lui Hristos? De vreme ce este o
singur pine, noi cei muli, un singur trup suntem, fiindc toi dintr-o singur pine ne mprtim (1
Corinteni 10, 16-17). ndat dup pogorrea Duhului Sfnt, comunitatea cretin s-a constituit n jurul
Tainei Euharistiei, svrit n amintirea morii i nvierii Domnului, n ziua cea dinti a sptmnii,
Duminica. Biserica nu poate fi definit numai ca o comunitate care se adun n numele lui Hristos.
Sensul ei eclezial, comunitar se desvrete prin caracterul ei liturgic-euharistic. Identitatea Bisericii
este de natur euharistic, de aceea s-a spus pe drept cuvnt c Taina Euharistiei este Taina Bisericii i
a mpriei.
n Sfnta Euharistie Hristos Cel rstignit, nviat i nlat ni Se druiete nou i ne ia n
comuniunea cu Sine, n comuniunea cu Dumnezeu cel n Treime. n druirea lui Hristos fiecrui
credincios n parte i comunitii ca ntreg i n actul druirii responsorice a comunitii, din puterea
druirii lui Hristos, se realizeaz comuniunea cea mai strns a credincioilor cu Hristos i ntreolalt,

101
de aceea fiina Bisericii se reveleaz mai ales n Taina Euharistiei. Euharistia este cea mai important
mrturie i experiere a mpriei lui Dumnezeu aici n istorie. n Euharistie Biserica se reveleaz ca
sacrament al mpriei lui Dumnezeu. Liturghia ortodox reia cu insisten textele biblice care se
refer la reconstituirea ce va avea loc la a doua venire a Domnului. n aceast perspectiv, adunarea
liturgic este o anticipare a adunrii eshatologice, cnd El ,,va trimite pe ngerii Si cu sunet mare de
trmbi, i pe cei alei ai Si i vor aduna din cele patru vnturi, de la o margine a cerurilor pn la
cealalt (Matei 24, 31). Rugciunea de dup Axion din Liturghia sfntului Vasile cel Mare: ,,nc ne
rugm ie, pomenete Doamne sfnta, soborniceasc Biseric, cea de la o margine pn la cealalt a
lumii, pe care ai ctigat-o cu scump sngele Hristosului Tu i o mpac pe dnsa, este ecoul unei
litanii de mulumire ce se rostea n Biserica veche dup mprtire: ,,Adu-i aminte, Doamne, de
Biserica Ta, ca s-o izbveti de tot rul i s-o desvreti n dragostea Ta i adun din cele patru
vnturi aceast Biseric sfinit n mpria Ta, pe care ai pregtit-o. ,,Dup cum aceast pine era
mprtiat pe muni i fiind adunat a ajuns una, tot aa s se adune Biserica Ta de la marginile lumii
n mpria Ta.
Scopul final al Sfintei Liturghii se mplinete n actul mprtirii credincioilor, deoarece de-
abia prin aceasta se ncheie Euharistia ca jertf i ca Tain, cci abia acum se nfptuiete scopul ei de
jertf adus Tatlui, dar i pentru sfinirea credincioilor; abia acum se rostete numele fiecrui
credincios, ca la toate Tainele. Acest scop este amintit chiar n rugciunea a doua pentru cei
credincioi pe care preotul o rostete n tain: ,,D lor s-i slujeasc totdeauna cu fric i cu dragoste
i ntru nevinovie i fr de osnd s se mprteasc cu Sfintele Tale Taine i s se nvredniceasc
de cereasca Ta mprie. Abia dup mprtirea cu Trupul i Sngele Domnului credincioii pot
cnta: ,,Am vzut Lumina cea adevrat, am primit Duhul cel ceresc, am aflat credina cea adevrat,
nedespritei Sfintei Treimi nchinndu-ne, c Aceasta ne-a mntuit pe noi. Sfnta Liturghie este ca
un fel de pati sptmnal n care se face trecerea din moarte la via i de pe pmnt la cer a
celor ce particip cu pregtirea necesar i deplin la ea.
Dac n Liturghia euharistic se realizeaz Biserica-trupul lui Hristos ca sacrament al
mpriei lui Dumnezeu, tot n aceasta Hristos ne unete cu Sine n misiunea, jertfa i nvierea Lui, de
aceea Sfnta Liturghie este i locul prin excelen unde cretinii se pregtesc pentru misiune. Cci a fi
n comuniune cu Hristos cel rstignit i nviat nseamn a fi ptruns de iubirea lui fa de lumea pentru
mntuirea creia El i-a dat viaa i a te angaja n slujba nfptuirii mpriei lui Dumnezeu. Sfnta
Liturghie se ncheie de aceea cu un act de trimitere: Cu pace s ieim, exclam preotul, iar
comunitatea rspunde: ntru numele Domnului. Cei care i-au rennoit comuniunea cu Hristos n
Sfnta Liturghie, naintnd cu El spre mpria lui Dumnezeu, sunt trimii n lume, dup cum
Apostolii au fost trimii Am vzut lumina cea adevrat, am primit Duhul cel ceresc, de aceea pot
spune cu sfntul Apostol Ioan: ,,v vestim viaa de veci care la Tatl era i care nou ni s-a artat ca
i voi s avei prtie cu noi, iar prtia noastr este cu Tatl i cu Fiul Su Iisus Hristos (1 Ioan 1,
2-3). Faptele Apostolilor menioneaz n repetate rnduri c obtea primilor cretini sporea continuu
(2, 47), c numrul ucenicilor se nmulea (6,7), c n fiecare zi se aduga mulime de brbai i femei
(5, 14; 2, 41). ,,i mna Domnului era cu ei i mare era numrul celor ce au crezut i s-au ntors la
Domnul (11, 21,24).
ntr-adevr, Biserica este o comunitate care crete n numr: ,,cei ce i-au primit cuvntul s-au
botezat; i n ziua aceea s-au adugat ca la trei mii de suflete (Faptele Apostolilor 2,41). ,,Iar Domnul
i aduga zilnic Bisericii pe cei ce se mntuiau (Faptele Apostolilor 2, 47). A aduga nu nseamn a
face nici prozelitism individual, nici a organiza campanii misionare cum fac gruprile sectare.
Propovduirea Evangheliei vizeaz constituirea liturgic-sacramental a trupului eclesial al lui Hristos.

102
De aceea mobilitatea misionar a Bisericii ine de dinamica ritmului liturgic. Aceast dinamic nu este
dect rspunsul la ntrebarea: ce face preotul cu harul preoiei, ce fac cretinii cu credina i cu harul
primit n sfintele Taine ? Ei trebuie s predice, prin cuvntul i fapta lor, cu ecou, pentru ca cei din
afar s ajung la ntrebarea celor care au ascultat predica Apostolilor n ziua pogorrii Duhului Sfnt:
,,Iar, ei auzind acestea, au fost ptruni la inim i au zis ctre Petru i ceilali Apostoli; Brbai frai ce
s facem ? Iar Petru le-a zis: Pocii-v, i fiecare din voi s se boteze n numele lui Iisus Hristos, spre
iertarea pcatelor voastre i vei primi darul Sfntului Duh (Faptele Apostolilor 2, 37-38). n acest
context parabola talanilor are o semnificaie misionar deosebit. Primirea credinei i a harului
mntuitor implic mijlocirea lor i altora, ca laud i mulumire adus lui Dumnezeu pentru ele: ,,C
tot celui ce are i se va da i-i va prisosi, iar de la cel ce nu are se va lua i ceea ce i se pare c
are(Matei 25, 29). Cel ce transmite credina i harul lui Dumnezeu i altora sporete, prin aceasta, el
nsui n credin i n har. Toi marii comentatori vd, de asemenea, n parabola fiului risipitor o
parabol a Bisericii i a lumii. Un om avea doi fii (Luca 15,11). La fel se poate spune i despre
Biseric: ea are doi fii, pe cel credincios i pe cel chemat. n nici un caz ea nu trebuie s uite sau s
abandoneze pe cellalt fiu, pe cel chemat.
Prin urmare, Sfnta Liturghie este jertfa de mulumire a Bisericii adus lui Dumnezeu de
Hristos i Biserica Sa. Ea are ns i o dimensiune misionar important. ntr-un anumit sens misiunea
ine de ritmul liturgic al Bisericii. Misiunea este n mod esenial un act de mrturie (1 Ioan 1, 1-5), ea
presupune viaa trit n strns comuniune cu Dumnezeu. Nu poi depune mrturie adevrat despre
ceea ce nu ai experiat. Ori, comuniunea cu Dumnezeu se realizeaz n mod culminant n Sfnta
Liturghie care este o naintare spre mpria Lui.
Liturghia arat c adorarea lui Dumnezeu n duh i-n adevr (Ioan 4, 24) este nedesprit de
anamnez, adic de amintirea public a istoriei mntuirii n totalitatea ei, a Vechiului i a Noului
Testament i de lauda i mulumirea adus lui Dumnezeu pentru mntuirea druit n Fiul Su. Prin
cult n general, prin lecturile biblice, prin imnele dogmatice doxologice, mesajul cretin ptrunde n
ritmul vieii de toate zilele a credincioilor. i aceasta prin Sfnta Liturghie cu att mai mult, cu ct n
ea sunt amintite i actualizate principalele acte ale istoriei mntuirii. Doxologia liturgic rmne de
aceea cea mai vie i cea mai autentic expresie a Tradiiei apostolice i patristice. n cult i n locaul
bisericii, istoria mntuirii este reprezentat n icoane i simboluri, iconografia fiind cea mai direct i
explicit metod de ilustrare i interpretare a evenimentelor din istoria mntuirii.
Din aceste motive cultul, n general, i n special Sfnta Liturghie constituie locul n care
cretinii sunt pregtii pentru misiune, pentru a fi martori, adic vestitori, tritori i mplinitori ai
Evangheliei lui Hristos. Sfnta Liturghie constituie de aceea punctul de plecare i de sosire a misiunii
cretine autentice. ,,Liturghia nu este fug de via, ci o continu transformare a vieii dup modelul
care este Iisus Hristos, graie puterii Duhului Sfnt. Dac este adevrat c n Liturghie auzim nu numai
mesajul lor, dar i anticipm, n marele eveniment al eliberrii de pcat, comuniunea noastr cu
persoana lui Hristos prin prezena real a Duhului Sfnt, atunci acest eveniment al ncorporrii noastre
n trupul lui Hristos - aceast transfigurare a fiinei noastre ntr-un mdular al lui Hristos - trebuie s
fie clar i proclamat prin toat viaa noastr. Liturghia trebuie s se prelungeasc n situaiile personale
de toate zilele. Fiecare credincios n parte este chemat s ntrein o evlavie tainic, pe altarul inimii
sale, ca s traduc n via propovduirea Vetii celei Bune pentru ntreaga lume. Fr aceast
continuare, Liturghia rmne pe jumtate neterminat. Deoarece prin evenimentul euharistic noi
suntem ncorporai n Hristos, pentru a sluji lumea a fi jertfii pentru ea, noi trebuie s dm expresie n
diaconia practic, n viaa comunitar, noua noastr fiin n Hristos, Care este Slujitorul tuturor. Jertfa
Euharistiei trebuie prelungit n jertfe personale pentru cei aflai n nevoie, fa de fraii i surorile

103
pentru care a murit Hristos. Pentru c Liturghia este participarea la marele fapt al eliberrii de sub
dominaia puterilor demonice, atunci prelungirea Liturghiei n via nseamn o continu eliberare de
sub puterile rului care lucreaz nluntrul nostru, o constant reorientare i deschidere ctre idei i
eforturi viznd eliberarea persoanelor umane din toate structurile demonice ale nedreptii, exploatrii,
agoniei i nsingurrii, i crearea unei adevrate comuniuni de persoane n iubire.

104
Capitolul X

Apostolatul mirenilor ca participare la ntreita slujire a lui Hristos i la nsuirile Bisericii

Preoia universal fundamentul vocaiei misionare a laicatului


nvtura Legii Noi cuprinde, dincolo de orice ndoial, adevrul preoiei universale. O mulime
de texte i expresii neo-testamentare precum: preoie sfnt (1 Ptr 2, 5), seminie aleas, preoie
mprteasc, neam sfnt, popor agonisit de Dumnezeu (1 Ptr 2, 9) sau preoi ai Dumnezeului i
Tatlui Su (Apoc 1, 6; 5, 10) converg nspre a exprima faptul c toi cretinii sunt chemai la o
slujire i la o misiune sacerdotal. Ungerea, odinioar rnduit doar regilor, preoilor i profeilor, s-a
extins n Biseric la toi credincioii care devin astfel un popor de preoi. Aceast calitate sacerdotal
se primete odat cu naterea la noua via n Hristos. n mod evident orice preoie are o chemare, o
slujire, o misiune. Cretinii au posibilitatea i datoria de a mplini, ca urmare a preoiei generale pe
care o dein, misiunea i slujirea legate intrinsec de aceasta.
Consecvent mrturiilor biblice, dezvoltarea teologic ulterioar afirm cu claritate c toi
cretinii posed preoia universal n virtutea participrii la preoia lui Hristos. Iisus Hristos, Marele
Arhiereu, deine preoia n mod deplin, absolut, i din ea izvorte, pentru toi cei care triesc n i cu
Hristos, preoia general. n acest context, fiecare cretin este o persoan consacrat. Ideea unui popor
profan, n sensul unui popor lipsit de sfinenie, nu este conform cu nvtura cretin. Precum
Hristos, omul este n acelai timp mprat, prooroc i preot. Omul este preot prin mpreun-slujirea i
autojertfirea pe care o svrete n Biseric. De asemenea, este prooroc ca un iniiat n tainele
dumnezeieti i care este nvtor i cluzitor spre mntuire pentru sine i pentru ceilali. Ct despre
demnitatea sa mprteasc, ea se adverete n momentul n care omul se arat biruitor i stpnitor
asupra patimilor.
Alturi de Sfnta Scriptur, care nva cu claritate caracterul sacru i sacerdotal al fiecrui
cretin numindu-i sfini i sfinii ntru Iisus Hristos (1 Co 1, 2), aa cum evidenia i vrednicul de
pomenire mitropolit Bartolomeu Anania, i limbajul liturgic adeverete aceast realitate prin cuvintele:
Sfintele, vou, sfinilor. Formula liturgic nu doar pstreaz memoria trecutului ci afirm, la fiecare
Sfnt Liturghie, calitatea de sfini a celor ce se vor mprti cu Sfintele Taine. n mod evident exist
deosebire ntre sfinii Bisericii triumftoare i cei care sunt numii sfini i triesc n Biserica
lupttoare. Mai mult de att, aa cum sublinia mitropolitul Nicolae Mladin, trebuie realizat o clar
distincie ntre sfinenia sacramental i sfinenia moral. Prima, care i are nceputul i temelia n
Taina Sfntului Botez i se desvrete prin alte sfinte taine (ca Mirungerea i Euharistia), fiind o
sfinenie real a fiecrui cretin, este participarea noastr la sfinenia lui Hristos. A doua, sfinenia
moral, este aceea la care se ajunge n urma luptei pentru desvrirea moral.
Cretinul, ca o persoan consacrat i participant la preoia lui Hristos, este un preot al propriei
sale exisene. Din pcate, tot mai puini sunt cei contieni de aceast demnitate iar un numr mare de
cretini o reduc la o stare profan preocupndu-se doar de cele lumeti. Pecetluirea cu darurile Duhului
Sfnt prin Taina Mirungerii, cum frumos sublinia Paul Evdokimov, ofer prin ungerea Duhului
talani ce trebuiesc nmulii iar preocuparea exclusiv de cele lumeti presupune o risipire a acelor
daruri. Aa i neglijeaj i i profaneaz cretinul sacrul din el, desconsiderndu-i, de fapt,
demnitatea de preot. Acest lucru este ntru totul nefiresc ntruct, pentru orice membru al Bisericii, nu
ar trebui s existe vreo stare sau vreun loc profane, lipsite de prezena divinului. Cretinii au o natur
105
sacerdotal n urma Tainei Sfntului Botez i a Tainei Mirungerii de care nu se pot delimita n mod
absolut.
Din snul comunitii sacerdotale generale unii sunt alei prin act divin, acetia sunt preoii
hirotonii i druii cu putere sacramental, cu alte cuvinte, cei ce posed preoia special. Att preoia
special, ct i preoia general, dup cum am evideniat mai sus, particip la aceeai preoie unic a
lui Hristos. Dei sunt deosebite ca natur i ca autoritate, ntruct particip n mod diferit la preoia lui
Hristos, aceste slujiri nu se pot nlocui una pe alta, dar nici nu pot exista una fr cealalt. Preoia
general a tuturor credincioilor poate fi considerat prima treapt a preoiei cretine prin care trebuie
s treac toi cei ce urmeaz s fie hirotonii. Preoia general se primete prin Sfintele Taine, acte ce
nu pot fi svrite numai de un preot cu preoie valid. De aici rezult interdependena i necesitatea
absolut a celor dou preoii.

10.1. ntreita slujire a lui Hristos n Biseric


Trimis n lume, Mntuitorul Iisus Hristos a ndeplinit o ntreit slujire: de profet-nvator,
arhiereu i mprat. Ca profet nva aducnd revelarea desvrit a lui Dumnezeu, a voii i lucrrii
lui mntuitoare (In. 1,17-18; 5,20). Ca arhiereu, reface comuniunea omului cu Dumnezeu, mpcnd
prin jertfa Sa suprem pe Dumnezeu cu omul (Evr. 10,12). Ca mprat, biruiete puterile rului i
conduce pe om spre inta sa final i adevrat, comuniunea vieii venice cu Dumnezeu n mpria
Sa (Mt. 28,18; In. 13,3; 17,2). El i continu ntreita Sa slujire n Biseric pn la sfritul veacurilor
(Mt. 28,20). Prin aceasta El conduce lumea la nvingerea morii universale, ridicnd creaia din
stricciune i din moartea pe care o produce desprirea ei de izvorul vieii care este Dumnezeu, spre
participarea ei la viaa lui Dumnezeu, ntr-o relaie de iubire netrectoare cu El.
Dar Hristos cel nviat i nlat, exercitnd n Biseric cele trei slujiri ale Sale, nu se adreseaz
acesteia ca unui obiect pasiv, ci ca unei comuniti de persoane chemate la comuniunea liber cu Sine.
"Iat, Eu stau la u i bat" (Apoc. 3, 20). Biserica este format din persoane nzestrate cu libertate i
chemate la libertate i iubire venic. Ea primete pe de o parte, nvtura, jertfa i conducerea lui
Hristos, iar pe de alt parte, ea rspunde la acestea n mod liber i pozitiv. Dup cum accentua i
Printele Dumitru Stniloae, Hristos, continund ntreita Sa slujire n Biseric, ntreine cu fiecare
membru al ei un dialog progresiv n care nici El nici Biserica sau membrii ei nu sunt ntr-o stare
pasiv. Acesta este sensul preoiei mprteti a tuturor credincioilor, chemai s vesteasc n lume,
alturi de episcopi i preoi mntuirea n Hristos (1 Pt. 2,9-10; In. 2,20).

10.1.1. Participarea mirenilor la slujirea profetic a lui Hristos


Participarea mirenilor la slujirea profetic a lui Hristos se face prin propovduirea Evangheliei,
pstrarea i transmiterea misionar a Tradiiei apostolice i mrturia cretin n mijlocul lumii. Hristos
mplinete misiunea profetic nu numai prin Apostoli i urmaii acestora, episcopii i preoii, ci i prin
credincioii laici pe care-i cheam la mrturisirea credinei: "Fraii mei, dac vreunul din voi se va
rtci de la adevr i cineva l va ntoarce s tie el c cel ce l-a ntors pe pctos din rtcirea cii
lui i va mntui sufletul din moarte i mulime de pcate i va acoperi" (Iac. 5,19-20).
Mrturia cuvntului lui Dumnezeu constituie o exigen intern a credinei: "Crezut-am pentru
aceea am grit; i noi credem, i de aceea i grim" (2 Cor. 4,13). n inima fiecrui cretin trebuie s
rsune cuvintele Apostolului: "C vai mie dac nu voi binevesti!" (1 Cor. 9,16). Mirenilor li se ofer
nenumrate ocazii de a exercita apostolatul evanghelizrii i al sfinirii. nsi mrturia vieii cretine

106
i faptele bune svrite din "credina lucrtoare prin iubire" (Gal. 5,6) au puterea de a-i atrage pe
oameni la Dumnezeu (Mt. 5,16). Totui un astfel de apostolat nu const numai n mrturia vieii.
Adevratul apostol caut ocazii de a-L vesti pe Hristos prin cuvnt, fie necredincioilor, pentru a-i
aduce la credin, fie credincioilor, pentru a-i instrui, a-i ntri i a-i ndemna la o via cretin ct
mai adevrat.
Locul cel mai important unde se mplinete aceast lucrare de evanghelizare i transmitere
misionar a tradiiei cretine de ctre mireni este "biserica de acas", familia. Biserica cretin i este
zidit dup modelul familiei, ca o comunitate de dragoste: "Pe cel btrn s nu-l nfruni, ci s-l
ndemni ca pe un printe: pe cei mai tineri, ca pe frai; pe femeile btrne, ca pe mame; pe cele tinere,
ca pe surori, n toat curia" (1 Tim. 5,1 .u.). Deoarece Creatorul a aezat comuniunea dintre brbat
i femeie la temelia societii umane (Fac. 1,27; 2,18-25) i prin harul Su a fcut-o Tain n Hristos i
n Biseric (Ef. 5,32), apostolatul soilor i al familiilor are o importan deosebit pentru misiunea
Bisericii i pentru societate.
Soii cretini sunt colaboratori ai harului i mrturisitori ai credinei unul fa de altul i fa de
copiii lor i de ceilali membri ai familiei. Familia este mediul evanghelic n care se pregtesc noi
generaii de membri ai Bisericii. Prinii sunt pentru copiii lor cei dinti vestitori ai credinei i
educatori. Aceast educaie se face fie direct, fie indirect, prin experiena rugciunilor comune, a
postului, prin pregtirea copiilor pentru primirea sfintelor Taine dar mai ales prin relaiile personale
dintre prini i copii, nu numai acas ci i n afara mediului familial. Prinii cretini sunt cei mai de
seam mijlocitori ntre Biseric i lume. Prin ei se face mbisericirea copiilor i a tinerilor i, tot prin
ei, acetia sunt trimii n lume ca ucenici ai lui Hristos, ca martori i vestitori ai Lui. Potrivit sublinierii
fcut de printele Ion Bria, aici vorbim cu adevrat de o prelungire a Bisericii n lume i de o aducere
a lumii n Biseric. Ca o rsplat pentru prini, ndeplinirea datoriei apostolice faa de copii i fa de
tnra generaie ntreine i credina lor. Cu certitudine, familiile cretine, adernd la Evanghelie cu
toat viaa lor, sunt cele dinti care dau n faa lumii o mrturie foarte preioas despre Hristos.
Un alt aspect important de evideniat cu referire la slujirea profetic a mirenilor este acela legat
de faptul c toi sunt datori s-L mrturiseasc pe Hristos n faa oamenilor (Mt. 10,32), n public nu
numai privat, adic nu numai ca pe o declaraie de credin personal, fcut n faa propriei contiine,
ci ca pe o mrturisire de credin public prin cuvnt i fapt. nc n timpul activitii publice a
Mntuitorului n-au lipsit laicii care mrturiseau i rspndeau cuvntul Evangheliei i pe care Iisus nu
i-a oprit (Mc. 9,39-40), mai mult chiar, pe unii trimindu-i El nsui s-L vesteasc (Mc. 5,19-20).
Chiar dac Apostolii au fost trimii n mod special (Mt. 28,18-19;Mc. 16,15-16, F. A. 1,8; 2,41) pentru
ndeplinirea "slujirii cuvntului" (F. A. 6,4), ei au fost ajutai n aceast slujire de diaconi (F. A. 6,7-9;
7,11-59; 8,5,40) i de credincioi laici, brbai i femei. Cci cerina Mntuitorului de a-L mrturisi n
faa oamenilor nu se refer numai la Apostoli, ci la toi cretinii, aceasta devenind temeiul general de
predicare a cuvntului i de ctre mireni.
Istoria Bisericii ne arat c muli credincioi au urmat aceast existen a misiunii i fiecare era
un agent viu n propagarea Vestii celei bune. Fiecare n cercul su lucra printre neamuri pentru
convertirea lor. Meseriai, soldai, comerciani, sclavi, brbai i femei, toi erau angajai n aceast
activitate misionar. Dup dezlnuirea prigoanei mpotriva cretinilor n Ierusalim, acetia s-au
rspndit n toat Palestina i n mprejurimi. "Dar care se mprtiaser treceau din loc n loc
binevestind cuvntul" (F. A. 8,4). Potrivit indiciilor Noului Testament i a tradiiei, Biserica din Roma
a fost ntemeiat tot de credincioi simpli. Aici au predicat mai nti soii Aquila i Priscila, care erau
credincioi laici. Apoi, mpreun cu Apostolul Pavel au predicat i ali ucenici laici ca Epafras, Tihic,
Aristarh etc., precum arat nsi Apostolul Pavel cnd scrie filipenilor c "cei mai muli dintre frai,

107
ncredinare avnd n Domnul prin lanurile mele, cu mult mai mult ndrznesc s griasc fr team
cuvntul lui Dumnezeu (Filip. 1,14).
Predica misionarilor i a evanghelitilor consta ntr-o expunere simpl a nvturii de credin
i o relatare a istoriei mntuirii n Hristos. O explicare mai amnunit a nvturii de credin i o
adncire a ei se fcea, n primele veacuri cretine, de ctre didascali, iar apoi n perioada instituiei
catehumenatului (sec. II-IV) de ctre catehei. Acetia activau aadar n cadrul misiunii interne a
Bisericii. Dup cum evideniaz n teza sa de doctorat printele Liviu Stan, att didascalii ct i
cateheii erau cel mai adesea credincioi laici, bine instruii n tainele credinei cretine. Timpurile
noastre impun ca laicii s desfoare un apostolat mai intens i mai vast. Progresul tiinei i al
tehnicii, relaiile complexe dintre oameni, au lrgit sfera apostolatului laicilor. Apostolatul laicilor a
devenit cu att mai necesar, cu ct a crescut n mod deosebit autonomia multor sectoare de activitate
ale vieii umane care implic i o anumit nstrinare de viaa religios-moral. Fiind propriu strii
credincioilor laici de a-i duce viaa n mijlocul lumii i al treburilor lumeti, ei sunt chemai de
Dumnezeu, ca nsufleii de duh cretin, s-i exercite apostolatul n mijlocul lumii, activnd pentru
evanghelizarea i sfinirea oamenilor i strduindu-se s ptrund ordinea social cu duhul
Evangheliei, astfel nct activitatea lor s dea o mrturie clar despre Hristos i s slujeasc la
mntuirea oamenilor. Fiecare, pe msura darurilor i competenei lui, este chemat s participe activ la
aprofundarea i aprarea principiilor cretine precum i la aplicarea lor corect la problemele lumii
contemporane.
Apostolatul n mediul social, adic preocuparea de a ptrunde de duh cretin mentalitatea i
moravurile, legile i structurile comunitii n care triete fiecare, este misiunea i obligaia cretinilor
laici ntr-o msur att de mare, nct nu poate fi mplinit niciodat cum se cuvinte de ctre altcineva.
La nivelul domiciliului, al locului de munc sau al profesiei, al studiului sau al timpului liber, ei sunt
cei mai n msur s-i ajute fraii i surorile. Adevraii apostoli nu se mulumesc ns numai cu
aceast activitate, ci se strduiesc s-L vesteasc pe Hristos aproapelui i prin cuvnt, fiind chemai s-
i dea concursul la catehizarea, educaia religios-moral i la aprarea credinei cretine ortodoxe n
comunitile parohiale, n coli i prin mijloacele de comunicare social. Episcopul este investit cu o
"harism a adevrului" (Sf. Irineu, Adv. haer. 2. 26. 2). Din ncredinarea lui nu numai preoii, ci i
profesorii de teologie i de religie, cateheii i laicii instruii trebuie s fie angajai n aceast misiune
didactic i pedagogic.

10.1.2. Participarea mirenilor la slujirea mprteasc a lui Hristos


Printele Ion Bria sintetizeaz participarea credincioilor laici la slujirea mprteasc a lui
Hristos n urmtoarele aspecte: biruina lor asupra ispitelor i a pcatelor, organizarea comuniunii
cretine i diaconia cretin n societatea secular. Cel dinti aspect prin care cretinul i arat
demnitatea mprteasc i biruitoare este cel al mpririi peste propria sa via i a biruinei asupra
tuturor patimilor care nrobesc pe om. Evanghelia lui Hristos cheam oamenii din robia pcatului i a
morii nspre naterea la viaa n Hristos (Rom. 6,3-6; Gal. 3,27) i i aeaz pe calea dreptii, a
libertii i comuniunii vieii venice. "Eu sunt lumina lumii; cel ce-Mi urmeaz Mie nu va umbla n
ntuneric, ci va avea lumina Vieii (In. 8,12). Dar asumarea acestei ci de ctre cretin nu este lipsit
de ispite, contestaii i suferine i cere prin urmare lupt spiritual: "i orice lupttor, de la toate se
nfrneaz. Ei ns, ca s ia o cunun striccioas; dar noi, una nestriccioas" (1 Cor. 9,25).
Mntuirea se dobndete n lupta cu ispitele i contestaiile acestei lumi: biruina vieii n lupta
mpotriva pcatului i a morii.

108
Prin druirea Sa lui Dumnezeu care a culminat cu biruirea pcatului i a morii prin cruce i
nviere, Iisus Hristos a mprtit ucenicilor Si darul libertii i puterea ca prin lepdarea de sine i
printr-o via sfnt s poat birui ei nii ispitele i stpnirea pcatului, "pentru c Cel Care este n
noi e mai mare dect cel care este n lume" (1 In. 4,4). Sfntul Apostol Pavel exprim aceast putere a
cretinului, ce vine din puterea lui Hristos, de a birui ispitele i pcatele prin ndemnurile de a "umbla
ntru nnoirea vieii". "Aa i voi, socotii-v c mori i suntei pcatului, dar vii lui Dumnezeu ntru
Hristos Iisus, Domnul nostru. Aadar, s nu domneasc pcatul n trupul vostru cel muritor, ca s v
supunei poftelor lui: nici mdularele voastre s nu le punei n slujba pcatului ca arme ale
nedreptii, ci nfiai-v lui Dumnezeu ca viii dintre mori, i mdularele voastre ca arme ale
dreptii n slujba lui Dumnezeu. Fiindc pcatul nu va avea stpnire asupra voastr, de vreme ce nu
suntei sub Lege, ci sub har". (Rom. 6,11-14). Pentru c lupta noastr nu este mpotriva crnii
i a sngelui, ci mpotriva duhurilor rutii" (Ef. 6,12), biruina asupra pcatului trebuie s se
manifeste i n sfera social. De aceea, participarea la slujirea mprteasc a lui Hristos se
concretizeaz i n mbuntirea condiiilor de via din lume, a instituiilor i structurilor ei, ca
acestea s nu genereze pcate sociale, ci s ofere condiiile optime pentru desvrirea omului.

10.1.3. Participarea mirenilor la slujirea preoeasc a lui Hristos


Funcia central a preoiei este aducerea jertfei. Aducerea jertfei euharistice care are loc n
Sfnta Liturghie este aciunea cea mai de seam a preoiei n Biseric. Mntuitorul a adus Jertfa
suprem ca Mijlocitor al mntuirii noastre nsui Trupul Su. Preoia sacramental instituit de El
continu mijlocirea mntuirii prin jertf. Dar, aa cum mrturisete nsi rugciuniea liturgic atunci
cnd afirm c Tu eti Cel ce aduci i Cel ce te aduci, Cel ce primeti i Cel ce Te mpari; Hristoase,
Dumnezeul nostru, mijlocirea mntuirii nu se mplinete printr-o jertf personal a preoilor
consacrai, ci prin jertfa nesngeroas a lui Hristos adus de El prin ei, pentru ntreaga Biseric i
pentru sfinirea credincioilor. Rugciunea amintit arat, n mod evident, cine este Svritorul
nevzut al Tainei, Jertfa i Primitorul Jertfei.
Toi cei ce s-au fcut prin Botez prtai ai Trupului lui Hristos jertfesc, ntruct sunt unii cu
Hristos, adevratul Preot. Preotul este numai instrumentul lui Hristos, el ajut, n chip vzut, pe
credincioi s se uneasc cu Cel ce jertfete (Hristos). Deci, credincioii particip activ, nu doar ca
spectatori la jertfa euharistic, iar acest fapt este evident n utilizarea pluralului de ctre episcop sau
preot n momentul epiclezei: ie-i mai aducem aceast slujb cuvnttoare i fr de snge i Te
chemm; Te rugm i cu umilin la Tine cdem: Trimite Duhul Tu cel Sfnt peste noi i peste aceste
daruri ce sunt puse nainte. Problema care se pune n zilele noastre este aceea a trezirii contiinei
participrii reale a credincioilor la sfnta Jertf. Ei trebuie s oficieze, trebuie s se roage n timpul
Liturghiei nainte i dup jertf mpreun cu preoii. Teologia n integralitatea ei mrturisete c
mirenii cheam, n unire cu preotul, Duhul Sfnt asupra darurilor puse nainte, n acest sens ei fiind
participani la duhovnicetile sfinte acte. Rugciunea este o permanent participare a credincioilor la
opera mntuirii lor.
n Sfnta Liturghie, comunitatea euharistic primete via prin mprtirea cu Sfntul Trup i
Snge al Mntuitorului Iisus Hristos, de aceea prefacerea darurilor prin epicleza preotului este
inseparabil de sfinirea credincioilor prin cuminecare. Prin urmare, comunitatea ar trebui antrenat i
ncurajat s se apropie de Sfntul Potir ct mai des. ns nu oricum, ci cu fric de Dumnezeu, cu
credin i cu dragoste, pentru c nu oricine se poate mprti cu Trupul i Sngele Domnului (1 Cor
11, 27-29). i n ceea ce privete celelalte aciuni sfinte i celebrarea celorlalte Sfinte Taine, laicii

109
colaboreaz cu preoii. Svrirea valid a sfintelor Taine depinde de anumite condiii pe care
credincioii trebuie s le ndeplineasc. Mai mult de att, Tradiia a artat c mirenilor li s-a permis ca
n cazuri excepionale chiar s svreasc una dintre sfintele Taine. Este vorba despre Taina Sfntului
Botez. Cazul excepional este doar acela de moarte, n care un cretin botezat, brbat sau femeie, n
virtutea preoiei universale poate svri acest act pentru un necretin. Participarea credincioilor este
necesar i n Taina Nunii, unde lipsa consensului liber din partea celor ce se cstoresc face ca taina
s nu se poat mplini. n Taina Spovedaniei lipsa sinceritii, a pocinei, a hotrrii reale de a nu mai
pctui, face ca penitentul s nu primeasc vindecare de pcate i chiar s ia asupra sa pcatele ndoit
precum afirm cuvintele rugciunii din Molitfelnic: de vei ascunde de mine ceva, s tii c toate
pcatele ndoite le vei avea; ia seama dar, de vreme ce ai venit la doctor, s nu te ntorci nevindecat.
n Taina Hirotoniei, n cazul n care candidatul la preoie, dup cercetarea canonic, nu ndeplinete
condiiile cerute nu poate primi Sfnta Tain. Iar poporul are atribuia s strige dac alesul este demn
de treapta preoiei sau nu. Papa Leon cel Mare accentua, de pild, ca nimeni s nu fie hirotonit
mpotriva voinei oamenilor locului, pentru ca nu cumva poporul cetii, s nceap s urasc i s
dispreuiasc pe episcopul pe care ei nu l-au ales.

10.2. Participarea laicilor la zidirea trupului lui Hristos, Biserica


Principiul de baz pentru nelegerea locului laicilor n organismul eclesiastic este faptul c n
trupul Bisericii viaa lui Hristos se nfptuiete n fiecare persoan uman. Prin credin i Botez, toi
credincioii se mbrac, fr excepie, n omul cel nou (Efes 4, 24; Col 3, 10), adic se mbrac n
Hristos (Gal 4, 4). Ei sunt integrai ntr-o nou realitate, care este descris n Noul Testament ca trup
al lui Hristos(1 Cor 12, 12-13; Efes 1, 23; Col 1, 18), etc.),ca Biseric a lui Hristos (Dumnezeu)
(Rom 16, 16; Gal 1, 22; 1 Cor 1, 2, 11, 16, 22, 15, 9; 1 Tim 3, 15, etc.), ca popor al lui
Dumnezeu(FA 15, 14; Rom 9, 25; 2 Cor 6, 16; 1 Ptr 2, 9-10).

10.2.1. Zidirea ntru unitate de credin


Zidirea ntru unitate se realizeaz n cultul comun care, chiar dac e privit ca dar al lui Hristos
Dumnezeu-Omul, presupune, totui, atitudinea i acceptarea responsabil i personal a fiecrui
credincios. n Tradiia cultic ortodox, nici mcar ultimul laic nu este considerat o singularitate
pasiv n adunarea care slujete, un individ impersonal, ci ca o vie mrturie personal a plintii care
crete (Efes 4, 17) n Hristos. nsi aceast prezen a lui declar integritatea trupului bisericesc, de
vreme ce rugciunea i cultul comun al credincioilor presupune ntrunirea i, ntr-o anumit msur,
identitatea tuturor celor care se adun n Hristos.
Important este s se sublinieze, n acest punct, c ntreaga structur a cultului ortodox i
ndeosebi cea a Dumnezeietii Liturghii presupune participarea energic a elementului laic. Nu este
vorba aici despre o raportare sentimental la Dumnezeu, despre o comunicare de indivizi cu o fiin
superioar, ci despre o nchinare duhovniceasc a unei comuniti indisolubile, n care toi au de
ndeplinit un rol. Nu este lipsit de importan faptul c pn i termenul grecesc Liturghia nseamn
lucrarea poporului, oper pe care ntregul popor o svrete. Aceast mpreun participare se
manifest n multe i variate feluri. Vom meniona cel puin dou elemente care fac evident faptul c
acest cult comun este lucrarea clerului i a poporului, precum i adeverire a unitii trupului Bisericii.
De la nceput trebuie menionat c n Tradiia ortodox nu se nelege, n fond, cultul fr
participarea laicilor. Nu este ngduit numai preotului, fr prezena credincioilor, s svreasc

110
Dumnezeiasca Euharistie. n Tradiia ortodox, Dumnezeiasca Euharistie nu a avut niciodat
caracterul unei chestiuni private, ci ntotdeauna caracterul de jertf a ntregului trup. De aceea, preotul
nu are desvrire de sine i independen, ci este totdeauna pstorul unei anumite turme. Canonul al
VI-lea de la Sinodul al IV-lea Ecumenic stabilete categoric ca s nu fie hirotonit careva izolat,
adic fr turm, nici preot, nici diacon, nicidecum careva din cei ce sunt n tagma bisericeasc.
Lucrarea preoeasc, de orice grad, presupune existena poporului i nseamn totdeauna slujire n
legtur i n raportare cu poporul.
Liturghia, n Tradiia Bisericii Ortodoxe, a fost totdeauna perceput ca un eveniment dramatic, n
care de la nceput sunt chemai toi credincioii s ia parte. Caracterul aducerii aminte i al
reconstituirii, aceasta s facei spre pomenirea Mea (Lc 22, 19; 1 Cor 11, 24-25), reiese clar din
ntreaga desfurarea a gesturilor liturgice la care poporul nu este simplu spectator, ci factor de o
importan esenial. mpreuna participare a laicilor la reuniunea euharistic se manifest att prin
schimbul continuu de ecfonise i rspunsuri, ct i prin mrturisirea comun a credinei, precum i prin
multipla exprimare a tuturor rugciunilor fr excepie. Apoi, Euharistia nu este singura tain prin care
se menine i se ntrete unitatea i catolicitatea Bisericii. Prin ea se desvrete comuniunea
credincioilor cu Hristos i ntreolalt. Pentru primirea Tainelor i participarea la Euharistie trebuie s
mrturiseasc credina cea de totdeauna a Bisericii ca expresie a prezenei lucrtoare a lui Hristos n
ea. De aceea, unitatea de credin este un alt element prin care se zidete Biserica cea Una.
Cu toate c am vorbit despre zidirea cea ntru unitate din perspectiv euharistic, nu trebuie s
uitm c aceast unitate, la a crei zidiri particip laicii, are ca fundament Persoana divino-uman a
lui Iisus Hristos. Iisus Hristos, singurul Mijlocitor ntre Dumnezeu i oameni (1 Tim 2, 5) este prezent
n Biserica Sa pn la a doua Sa venire i druiete oamenilor unitatea spre mntuire. ntreaga teologie
mrturisete c Domnul S-a ntrupat, S-a rstignit i nviat ca om ca s adune pe toi cei dezbinai n
Sine, unificarea aceasta a tuturor n Sine constituind nsi esena mntuirii. n afar de Dumnezeu nu
e cu putin unitatea, deci mntuirea.

10.2.2. Sfinenia Bisericii i desvrirea credincioilor


Chemarea laicilor la zidirea ntru sfinenie este rezumat n cuvintele Sfntului Apostol Petru:
dup Sfntul Care v-a chemat pe voi, fii i voi niv sfini n toat petrecerea vieii. Cci scris este:
Fii sfini, pentru c eu sunt Sfnt (1 Ptr 1, 15-16 comp. cu Lev 11, 44-45; 19, 2; 20, 7). ntregul cult
al Bisericii, viaa, predica, luptele i n general morala ei au drept obiectiv luarea chipului n Hristos
(Gal 4, 19) i sfinirea credincioilor (1 Tes 4, 3). C. Skouteris subliniaz c sfinenia reprezint o
chemare de o importan universal, destinaia i aspiraia tuturor acelora care aparin trupului
Bisericii, fiind punctul de ntlnire a tuturor mdularelor trupului bisericesc.
n spiritualitatea ortodox sfinenia nu a fost niciodat perceput ca o simpl mbuntire etic
a credinciosului, bazat exclusiv pe posibilitile omului. Sfinii Prini revin, n mod repetat, la poziia
potrivit creia sfinenia se ofer i se promoveaz n Biseric, se sprijin pe simpla sfinenie a lui
Dumnezeu i se nelege ca rod al comuniunii credinciosului cu Dumnezeu. ntr-o ultim analiz, omul
are, n cadrul Bisericii, posibilitatea sfinirii, deoarece cap al Bisericii este Hristos. Hristos, n care
locuiete, trupete, toat plintatea Dumnezeirii (Col 2, 9), face Biserica prin prezena Lui spaiu n
care, de asemenea, locuiete, trupete, toat plintatea Dumnezeirii. n acest fel, Biserica este prin
natura ei loc de sfinire a credincioilor, cale i loc de ndumnezeire. Accentum faptul c drumul spre
sfinenie este deschis tuturora. Clerici i laici, deopotriv, sunt chemai s urmeze calea ductoare ctre
sfinenia lor. Evlavia ortodox cinstete, de-a lungul ntregului an bisericesc, n paralel cu sfinii clerici

111
din toate treptele, i membrii laici ai Bisericii, care, prin eforturi i viaa lor cretin curat, s-au
depit pe ei nii i au devenit dumnezei dup har. Laici, brbai i femei, sunt n Biseric cinstii ca
egali cu Apostolii, datorit contribuiei lor de o importan decisiv n rspndirea Evangheliei i
ntrirea credinei. Fiecare credincios poate, ntr-adevr, n cadrul Bisericii s depeasc limitele
strmte pe care i le impune condiia lui zidit i s devin prin Har dumnezeu.

10.2.3. Sobornicitate ca deschidere ctre ntreaga lume


Zidirea ntru sobornicitate este o alt latur a lucrrii laicului n Biseric. n repetate rnduri s-
a subliniat c sobornicitatea/universalitatea, conform percepiei ortodoxe, nu reprezint o noiune
cantitativ, adic o noiune care s defineasc situaia extern a Bisericii. Din contr, ea reprezint
noiunea care se refer la dimensiunea interioar a Bisericii, la calitatea i la coeziunea ei intern, pe
care o asigur prezena nentrerupt n ea a Mngietorului. Sobornicitatea arat plintatea i puritatea
Bisericii n faa oricrei comuniti religioase conjuncturale, precum i n faa oricrei falsificri
scizioniste. Biserica este sobornic pn n cea mai mic celul a ei, pn n ultimul amnunt al vieii
ei. n acest sens, fiecare Biseric local nu este pur i simplu sector al Bisericii Soborniceti, ci
constituie absolut o comuniune sobornic, o adunare a credincioilor pe care o caracterizeaz
plintatea, integritatea i totalitatea n Hristos.
n acest fel, fiecare credincios nu constituie o simpl unitate aritmetic dintr-o totalitate de
oameni, ci este purttor i participant al unei plinti care depete orice msur uman i fiecare
experien omeneasc. Aadar, n timp ce viaa fizic limiteaz omul la un ciclu restrns de apropiai,
rude i prieteni, viaa bisericeasc l introduce ntr-o familie mai larg, n care toi sunt frai ai lui
Hristos i, prin urmare, frai ntre ei, copii ai aceluiai Printe. Prin urmare, fiecare persoan uman n
cadrul Bisericii nu este o singularitate, ci are nrudire i acces spre totalitatea Bisericii, pentru a fi i
mai exaci, fiecare credincios reprezint o fiin soborniceasc, o prezen n care se concentreaz
ntreaga Biseric.

10.2.4. Apostolicitatea ca responsabilitate fa de Tradiie


Responsabilitatea continurii operei lui Hristos n lume se ofer sfinilor Apostoli de Hristos
nsui: Precum M-a trimis pe Mine Tatl, v trimit i Eu pe voi. i zicnd aceasta, a suflat asupra lor
i le-a zis: Luai Duh Sfnt (In 20, 21-22). Aadar, sfinii Apostoli sunt cei ce vor ncepe
propovduirea adevrului. ns, opera sfinilor Apostoli rmne i se continu nentrerupt n Biseric
prin succesiune apostolic. Sfntul Clement al Romei prezint schematic linia acestei succesiuni:
Dumnezeu l trimite pe Hristos, iar Hristos pe Sfinii Apostoli care au aezat prin ceti i sate brbai
ncercai n Duhul Sfnt ca episcopi i diaconi. n felul acesta, responsabilitatea slujirii apostolice este,
nainte de toate i ndeosebi, o responsabilitate episcopal i, prin urmare, preoeasc. Ea const n
chemarea celor pctoi la pocin, n transmiterea cuvntului adevrului, n meninerea Tradiiei
apostolice prin orice mod i n oferirea ei, precum i n slujirea, n general, pentru mntuirea lumii. Cu
alte cuvinte, slujirea apostolic este cu precdere o lucrare episcopal, la care ia parte ns i restul
clerului i poporul prin porunc i concesiune de la episcop.
Cu toate acestea, n opinia multor teologi vorbim de o deviere eclesiologic dac acceptm
apostolicitatea ca fiind o nsuire absolut nchis i limitat, care s aparin exclusiv i de drept numai
unei pri din Biseric. n Noul Testament, lucrarea apostolic este perceput totdeauna n legtur cu
poporul. Biserica ne trimite dintru nceputul ei la realitatea Sfinilor Apostoli, iar ncorporarea n
112
trupul ei nseamn comuniunea cu Sfinii Apostoli: n ziua aceea s-au adugat [...] i struiau n
nvtura apostolilor i n mprtire(FA 2, 41-42). Cele petrecute la Sinodul Apostolic, apostolii
i preoii cu toat Biserica au hotrt i noi am hotrt adunai ntr-un gnd (FA 15, 22, 25),
exprim o mentalitate a colectivitii, care nu las nici o posibilitate de percepere centralizatoare i
exclusivist a lucrrii apostolice. Aadar, n timp ce slujirea apostolic reprezint o oper care aparine
sfinilor Apostoli i urmailor lor legitimi, totui ea se transmite n ntregul trup bisericesc prin sfinii
Apostoli i episcopi.
Participarea laicilor la responsabilitatea apostolic a fost perceput dintotdeauna n Tradiia
Bisericii Ortodoxe n legtur cu ntreaga responsabilitate a Bisericii de a mrturisi credina n lume,
de a aduce mrturie despre morala ei i de a sluji pe om. Lucrarea apostolic nu a fost neleas
niciodat ca un drept de sine stttor i exclusiv al unei clase sau al unei pri dintre credincioi. Fr
ndoial, responsabilitatea apostolic ngreuneaz, nainte de toate, pe episcopi, adic pe continuatorii
direci ai slujirii apostolice, iar, prin consacrare i pe ceilali clerici. ns, aceasta nu nseamn deloc c
elementul laic este fr de responsabilitate. La un loc cu episcopii i cu clericii n general, laicii sunt
mpreun responsabili pentru sfinirea lumii.

113
Capitolul XI

Mrturia cretin prin sfinenia vieii: familia, monahismul, aghiografia

Familia
Familia constituie comunitatea de baz a societii. Prerea unora c meninerea n timp a
instituiei familiei s-ar datora funcionalitii ei ca unitate economic a fost infirmat de realitatea
istoric, pentru c familia nu a ncetat s existe nici atunci cnd a fost lipsit de calitatea aceasta. Chiar
dac schimbrile sociale au consecine asupra formei familiei, totui ele nu au atacat fondul ei Care
este nsui Hristos.
Sacramentul Cununiei i familia cretin constituie o legtur ntre lucrarea lui Dumnezeu i
om, o msur a iubirii, n ambele sensuri, ntre creator i creatur, pe vertical, i ntre cei ncununai,
pe orizontal; fiind viaa nsi a umanitii acoperit de pronia divin i icoan a mbririi mistice
dintre mirele Hristos i Biserica mireas n Cmrile mpriei venice.
Cele dou nsuiri ale cstoriei sunt: monogamia i indisolubilitatea.
Monogamia este instituit de Dumnezeu, fiind chipul legturii dintre Dumnezeu Iahve i
mireasa Sa, Israel, iar n Legea Nou, Chipul legturii dintre Hristos i Biseric. Dumnezeu creeaz un
singur brbat i o singur femeie, monogamia fiind expresia autentic a unitii familiei, a stabilitii i
seriozitii ei, avnd de mplinit mesajul divin, privitor la perpetuarea neamului omenesc. Poligamia
este socotit n niciodat, ci numai tolerat.
n Noul Testament, familia cretin are un caracter unitar indestructibil. Dup cum persoanele
Sfintei Treimi constituie o unitate deplin, tot aa i omul este o unitate complet, pentru c unitatea sa
de om nu se realizeaz n dualitatea personal neuniform, ci complementar de brbat i femeie.
Indisolubilitatea se refer la faptul c prin cstorie, unirea dintre brbat i femeie nu este una
convenional, ci una simbiotic, pentru c nu mai sunt doi, ci un trup. Conform textului biblic, i n
special cuvntului Sfntului Apostol Pavel, brbatul i femeia alctuiesc un singur trup. Fundamentul
acestei uniti rezult nu numai din faptul fizic al crerii Evei din coasta lui Adam, ci i din
caracterul de tain al cstoriei: de aceea va lsa omul pe tatl su i pe mama sa i se va unii cu
femeia sa i vor fi amndoi un trup.(Efeseni 5, 31). Sfntul Apostol Pavel demonstreaz puterea
acestei uniri, subliniind caracterul ei de tain: Taina aceasta mare este; iar eu zic n Hristos i n
Biseric (Efeseni 5, 32). Indisolubilitatea i unitatea cstoriei i a familiei este fundamentat de
Sfinii Prini pe iubirea desvrit dintre soi. n acest sens Printele Dumitru Stniloae vorbete
despre faptul c iubirea este liantul ontologic dintre un brbat i o femeie: Brbatul gsete n femeie
o tain indefinit. Ea i cunoate nite insuficiene care se cer dup o ntregire prin brbat, de aceea
l iubete pe brbat; i brbatul la fel. Cstoria este n acelai timp dragoste i ajutor, bucurie de
cellalt i rbdare a lui. Pentru toate acestea se d celor doi harul dumnezeiesc. Iubirea unete
uimirea n faa tainei celuilalt i rbdarea neputinelor lui i ajutorarea lui n ele. n iubire amndoi
devin tari.
ntr-o familie cretin Hristos trebuie s fie parte integrat i integrant: ...n nunt, al treilea,
ntre brbat i femeie, e Dumnezeu, e Hristos, i noi trebuie s-L avem mereu ca icoan a dragostei,

114
adjc s ne iubim aa cum El ne-a iubit, cu o iubire dumnezeiasc. O veche pictur din catacombe, ni-
L reprezint pe Hristos n mijlocul mirilor, cu minile pe cretetul fiecruia din ei, El binecuvntndu-
i i unindu-i. Prin cstorie soii se mprtesc unul din puterile celuilalt, de darurile i virtuile
celuilalt.

Monahismul
Monahismul anahoretic s-a dezvoltat mai ales n secolul IV, ns ca mod de via a existat de la
nceputul Bisericii. Sfnta Scriptur descrie viaa cretinilor ca via monahal. nainte de cdere, viaa
a fost o petrecere i un trai ngeresc. Regsim att n Vechiul Testament ct i n scrierile Prinilor
faptul c primii oameni triau o via curat, avnd n minte rugciunea i trind n comuniune cu
Dumnezeu. Profeii Vechiului Testament triau o via asemntoare cu cea a monahilor de astzi. n
general acetia se numeau vztori i vizionari. Acelai lucru l regsim i n viaa sfntului Ioan
Boteztorul, cel care a fost naintemergtorul Domnului dar i al monahilor. Viaa ucenicilor lui
Hristos a fost una monahal-chinovial, ei lepdnd bunurile materiale, prsindu-i familiile i
urmndu-l pe Hristos.
Cuvntul monahism nu este cunoscut n antichitate i nici n primele veacuri cretine. El
provine din limba greac i este folosit pentru prima dat de Simah, n textele din Facere 2, 18 i
Psalmi 67, pentru a desemna singurtatea omului fr soie. n secolul II, traducndu-se n dialectul
egiptean al limbii greceti (Evanghelia lui Toma) s-a folosit termenul monahos, avnd sensul de
necstorit, dar i sensul de curat, sfnt, reproducnd cuvntul siro-aramaic, ihidaya, care desemna
asceii celibatari. n cea de-a doua jumtate a secolului IV, cuvntul ihidaya va desemna ceata fiilor
sau a fecioarelor legmntului, adic pe cei afierosii n slujirea Bisericii. Acest termen va fi folosit
mai trziu de Eusebiu de Cezareea i de Sfntul Atanasie cel Mare.
nceputurile vieii monahale se plaseaz abia prin secolul al III-lea. Sunt mai multe ipoteze cu
privire la motivele care au dus la apariia monahismului. O prere destul de puin apreciat ar fi fuga
din faa persecuiilor: pe de-o parte, monahismul putea explica fenomenul retragerii din lume, al
deprtrii din faa primejdilor, ntr-o perioad n care Imperiul Roman i oprima i persecuta proprii
oameni, dar mai ales pe cretini.
O alt prere cu privire la nceputurile monahismului, ar fi diluarea rvnei i a vieii morale din
mijlocul comunitilor cretine, odat cu instaurarea libertii religioase emise prin Edictul de la Milan
de ctre mpratul Constantin cel Mare. Prin aceste liberti se ntmpl un fenomen interesant i
anume crete numrul cretinilor, ns scade calitatea vieii spirituale a acestora. Pentru cei care erau
mai zeloi, acest context nu a fost unul benefic i atunci parte din ei se retrag n pustiu. Dac n vremea
persecuiilor, dragostea fa de Hristos era manifestat prin martirajul sngelui, n vremuri de pace,
aceast dragoste este artat prin martirajul alb sau verde, adic prin lupta mpotriva patimilor i prin
rstignirea poftelor pctoase. De aceea starea monahal este considerat ca un al doilea botez, astfel
nct botezul sngelui este nlocuit de botezul ascezei.
n Ortodoxie, asceza nu este un scop, ci un mijloc pentru a ajunge la scopul final, care este
unirea omului cu Dumnezeu, adic ndumnezeirea. Asceza nu pornete de la voina individual ci ea se
fundamenteaz n cadrul dogmatic i canonic al Bisericii. Asceza ortodox are un caracter eshatologic,
deoarece cel care postete, se roag i triete dup preceptele nvturii cretine dobndete raiul nc
din aceast via, nu deplin, ci ca pregustare.
Nu cunoatem cu exactitate momentul n care asceii cretini au nceput s prefere pustiul.
ntruct asceii au fost de la nceputul cretinismului, nimeni nu i-a putut mpiedica s practice viaa
ascetic asumat n interiorul comunitilor cretine, n afara lor sau n pustiu. Prin urmare, prezena
115
anahoreilor n pustie se poate extinde n istorie pn spre nceputurile Bisericii. Sfntul Pavel de Teba,
este primul anahoret cunoscut cu numele n Egipt; dar au existat att n Egipt ct i n alte regiuni
cazuri de retragere din lume. Organizatorii vieii monahale au fost Sfntul Antonie cel Mare care a
impus forma anahoretic, iar dup el a urmat Sfntul Pahomie cel Mare care a organizat monahismul
cenobitic sau de obte.

Voturile monahale

Ascultarea
Ascultarea presupune lepdarea voii proprii i ncredinarea ntru totul duhovnicului: Este o
tain care se dezvluie numai n Duhul Sfnt i n acelai timp este tain i via n Biseric.
Ascultarea este o tain duhovniceasc a Bisericii, i de aceea legtura dintre stare i unicenic este una
a sfinirii. Pentru ucenic aceast tain const n a nva i a svri voia lui Dumnezeu, spre a
ptrunde n sfera Voii Dumnezeieti, i astfel a se mprti cu Viaa Dumnezeiasc; iar pentru stare,
n a face ca, prin rugciunea i nevoina vieii sale, s aduc pe ucenic la cunotina acestei ci i s
cultive n el adevrata libertate fr de care mntuirea este cu neputin. Dup cderea n pcat omul a
ncetat s mai aud glasul lui Dumnezeu n inima sa. Fiina lui a fost cuprins de patimi pentru c el i
cuta voia sa egoist. Egoismul este rdcina rului, a pcatului, a stricciunii i a morii nsi. Prin
ascultare, prin lepdarea voii proprii, monahul tocmai acest lucru l face, adic ascult glasul lui
Dumnezeu prin duhovnicul su. Gheron Iosif Isihastul spune urmtoarele: Deci fiul meu, atunci cnd
doreti s naintezi repede i fr mult osteneal nva s renuni la orice prere a ta, pentru ca
aceasta s nu-i devin voie proprie. Urechea ta s fie totdeauna ndreptat spre gura duhovnicului, i
orice i-ar spune s primeti ca i cnd ar fi din gura lui Dumnezeu, s mplineti fr nici cea mai
mic ezitare...
Monahul, prin viaa lui, reuete s mplineasc voia lui Dumnezeu, asumndu-i
responsabiliti i eforturi mai mari dect ale celorlali cretini: nu numai castitatea, ci castitatea toat
i fecioria, nu numai nealergnd dup bunurile lumii i slava deart, ci renunnd complet la vreo
form de stpnire i de avere n smerenie total i ascultare necondiionat fa de duhovnic. Niciunul
dintre ntemeietorii monahismului cunoscui cu numele nu au considerat c, asumndu-i voturile
monahale, s-ar fi nscris ntr-o categorie de cretini superioar celorlali membrii ai Bisericii.
Dimpotriv, dincolo de intimitatea cu Dumnezeu pe care o realizaser, intimitate de care ne putem da
seama noi astzi, toi marii ascei triau, dac nu cu nelinitea, cel puin cu grija c ar fi putut s nu se
mntuiasc.
Fecioria
nc din primele veacuri cretine, cretinii au avut un mare respect fa de feciorie, astfel nct
muli dintre ei practicau acest sfat evanghelic. Petrecerea vieii monahale n castitate este asemnat cu
vieuirea ngerilor. Sfntul Ioan Casian referindu-se la feciorie spune: nici o alt virtute nu-i face pe
oameni egali n vieuire cu ngerii, dect vrednicia i harul castitii(Ioan Casian, Despre duhul
desfrnrii, P.S.B. 57, p. 190).
Monahii sunt chemai s respecte acest vot al castitii nu pentru a pune n discuie sau pentru a
diminua importana cstoriei ci pentru a mrturisi capacitatea de transfigurare a omului prin curia
sufletului, pentru slujirea duhului: Acetia sunt cei care nu s-au ntinat cu femei, cci sunt
feciorelnici. Acetia sunt cei care merg dup Miel oriunde se va duce.(Apocalipsa 14, 4). Votul
castitii n monahism are ca scop transfigurarea n Duhul Sfnt a iubirii ct mai pure fa de

116
Dumnezeu i ntreaga existen. Sfinii Prini neleg adevrata feciorie ca pe o stare mai presus
de fire. n forma ei desvrit, fecioria este neleas ca o petrecere nentrerupt n dragostea cea
dumnezeiasc, ca nfptuirea poruncii lui Hristos de a iubi pe Dumnezeu. Fecioria nu este o naiv
necunoatere a vieii omeneti fireti i ntru tot normale. Cel mai nalt exemplu, n desvrirea lui,
este Pururea Fecioara Maria, la vestea cea bun a ngerului despre naterea Fiului: Cum va fi aceasta
de vreme ce nu tiu de brbat?. (Luca 1, 31-34)
Fecioria este un fapt att de mare i totodat att de dureros nct nici Domnul, Care a venit pe
pmnt ca s-i transforme pe oameni n ngeri, nu a ndrznit s impun fecioria i s o nfieze ca pe
o lege, ca pe o obligaie absolut. Dei a cerut de la oameni chiar i mucenicia, fecioria a lsat-o totui
la libera lor alegere. n acest sens Sfntul Ioan Gur de Aur ne relateaz faptul c: Att de mare este
lucrul fecioriei, i de att de mare osteneal are trebuin, c, pogorndu-se Hristos din cer... nici
atunci nu a ndrznit s o porunceasc pe aceasta, nici s o suie la rnduiala de lege. Ci a legiuit s
murim i s ne rstignim nencetat... iar a tri n feciorie nu a legiuit, ci a lsat s fie la alegerea celor
ce ascult. Fiindc mare este greutatea lucrului i dificultatea acestor lupte... i stncos foarte este
acest inut al virtuii(Ctre Olimpiada, Epistola II, 7: PG 52, 563.)
Srcia
Votul srciei este cel care desvrete cellalte dou fgduine monahale i ajut clugrul
s se asemene ct mai mult cu Hristos cel care nu caut bogii sau bunuri materiale. Srcia de bun
voie este i o condiie necesar pentru pstrarea castitii trupeti, dar mai ales al celei sufleteti. Prin
practicarea srciei, monahul se detaeaz de preocuprile materiale ale lumii vremelnice. Urmarea lui
Hristos nseamn pentru monahi despovrarea de toate grijile materiale. Hristos atrage atenia asupra
problemelor pe care le creaz grija fa de bunurile materiale, ele devenind un obstacol n calea
mntuirii: nu v adunai comori pe pmnt... ci adunai-v comori n cer, cci unde este comoara ta
acolo este i inima ta(Matei 6, 19, 21)
n fgduina monahal a srciei de bunvoie accentul cade pe lupta cu patima iubirii de
argint i a iubirii celor materiale. Prin aceasta monahul promite nu att a tri n srcie, ct a-i lepda
duhul dorinei de a avea, iar semnul acestei lepdri este tocmai naterea unor dorine de a nu avea,
care merge pn la punctul n care adevratul nevoitor al neagonisirii nceteaz a-i mai crua pn i
propriul trup. Aceasta este o condiie obligatorie pentru ca un monah s duc cu adevrat o via
duhovniceasc.
Aghiografia
Lumea este sfinit, mntuit, rscumprat prin prezena sfinilor care pregtesc omenirea
pentru cea de-a doua venire a Mntuitorului Hristos. El va veni n slav, pentru ca lumina dumnezeirii
Sale s strluceasc fr umbr peste Trupul Su, Biserica. Atunci sfinii din toate timpurile se vor
aduna n trupul unic al lui Hristos. Sfinii sunt cei care rspndesc lumina dumnezeiasc, ei au devenit
dumnezei prin harul Sfntului Duh, tot aa precum: Ci n Hristos v-ai botezat, n Hristos v-ai
mbrcat (Galateni 3, 27). Lucrarea mntuitoare a lui Hristos i nsi Persoana Sa divino-uman,
sunt n acelai timp repetate i continuate de viaa sfinilor n Biseric, prin lucrarea Sfntului Duh.
Sfinii triesc n Hristos, iar Hristos triete n ei. n sfini El repet permanent taina morii i a
nvierii Sale, pn la sfritul lumii, adic taina ntruprii lui Dumnezeu i a ndumnezeirii omului.
Hristos a deschis calea, El a mntuit firea omeneasc omornd moartea n propriul Su trup, ns
fiecare om trebuie s lucreze n mod liber la mntuirea sa. Sfinii fiind unii prin credin i har cu
Hristos, mplinesc lucrrile Lui: Adevrat, adevrat zic vou: cel ce crede n Mine va face i el
lucrrile pe care le fac Eu i mai mari dect acestea va face, pentru c Eu M duc la Tatl.(Ioan 14,
12). Fiind n ei prin Duhul Sfnt, Hristos nsui, realizeaz minuni prin ei, i aduce pe necretini la

117
dreapta credin, i nva tainele vieii duhovniceti, i mpac pe dumani i d trupurilor mucenicilor
puterea de a nfrunta cu bucurie cele mai mari chinuri; astfel c Evanghelia este scris permanent
astzi prin lucrrile evanghelice ale sfinilor.
Biserica acord o deosebit cinstire Sfinilor i sfintelor lor moate. Acestea sunt semne ale
prezenei lor n lume, care slujesc comuniunii credincioilor cu Hristos i exprim ateptarea cu
nerbdare a nvierii. n limbajul liturgic sunt numite moate nu numai rmiele pmnteti ale
sfinilor, ci i cele ale orcrui cretin; pentru c sufletul este n chip tainic prezent n rmiele
trupului, care rmne legat de persoan pentru totdeauna, mprtindu-se de sfinenia dobndit de ea,
orict de mic, ca unul nsoit cu sufletul n lucrarea virtuilor i mplinirea harului dumnezeiesc.
Sfintele moate sunt un loc n care Hristos este prezent n har ntr-un fel deosebit de apariia
Lui n icoana care n reprezint pe El. n moate nu exist chipul lui Hristos, ci Hristos este n mod
minunat prezent n materia rmielor pmnteti ale sfinilor. n viziunea lui Nicolae Cabasila,
trupurile neputrezite ale sfinilor sunt Biserica cea adevrat i altarul cel adevrat, zidirea nefiind
dect o imitare. Plecnd de la cuvntul mai sus menionat, putem meniona faptul c n Biserica
primar, Sfnta Liturghie era svrit pe mormintele martirilor, iar n continuare aceast
dumnezeiasc slujb nu se poate oficia fr antimisul n care se afl prticele din sfintele moate, fiind
un omagiu adus lor. Ele sunt o ilustrare a adevrului c cel care i d viaa pentru Dumnezeu i pentru
Evanghelia Sa nu o va pierde ci dimpotriv, o va ctiga deplin.
Cinstirea sfintelor moate este o practic cretin care dateaz de la nceputul cretinismului. n
Scrisoarea Bisericii din Smyrna despre martiriul episcopului Policarp se spune: i aa ridicnd noi
mai trziu oasele lui mai preioase i mai ncercate dect aurul, le-am depus acolo unde se cuvenea.
i unde s ne dea Domnul s ne adunm i noi, dup putin, s celebrm cu veselie i cu bucurie ziua
de natere a martiriului su spre aducerea-aminte de cei ce au luptat mai nainte i spre exerciiul i
pregtirea celor ce vor lupta mai pe urm. n Martiriul Sfntului Iustin se amintete faptul c: Sfinii
martiri s-au dus la locul obinuit slvind pe Dumnezeu, li s-au tiat capetele i i-au svrit martiriul
n mrturisirea Mntuitorului nostru. Iar unii dintre credincioi, lund pe ascuns trupurile lor, le-au
depus ntr-un loc potrivit, conlucrnd cu ei harul Domnului nostru Iisus Hristos. Sfinii care L-au
slujit i s-au nchinat cu adevrat lui Dumnezeu sunt, prin moatele lor, temelia bisericilor zidite, n
care slujesc credincioii. De aceea Biserica cinstete rmiele pmnteti ale sfinilor i le pstreaz
ca pe un tezaur de mult pre.
n tradiia Bisericii, Vieile Sfinilor nu reprezint numai o cluz duhovniceasc, ci constituie
o adevrat enciclopedie ortodox. Vieile Sfinilor sunt tot una cu tradiia Bisericii, ele sunt
Tradiia nsi a Bisericii. Viaa unui sfnt este o icoan cuvnttoare, care trebuie s i relateze cu
fidelitate povestea, lsnd n acelai timp s transpar dimensiunea tainic a lucrrii svrite n el
prin harul lui Dumnezeu. Aghiografia este, de fapt, adevrata poveste a ntlnirii unui om cu
Dumnezeu, aa cum a fost ea transmis n tradiia Bisericii, prin mijloacele i n limbajul care i sunt
proprii.
Pelerinajul religios are nenumrate motivaii i semnificaii spirituale, cnd este trit intens i
neles corect. Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Romne enumer cteva motive ale
pelerinajului: pelerinajul este un memorial vizual al locurilor unde s-a artat n lume iubirea i lucrarea
lui Dumnezeu pentru oameni i prin oameni; pelerinajul se face pentru a intensifica rugciunea i viaa
spiritual n general; pelerinajul este adesea un act spiritual de mulumire adus lui Dumnezeu pentru
binefacerile primite de la El, astfel nct el devine un act de ascez i o ofrand de gratitudine;
pelerinajul este un act de pocin pentru pcate, fiind completat cu mrturisirea pcatelor; pelerinajul
poate fi motivat i de o dorin puternic de a primi ajutorul lui Dumnezeu.

118
Pelerinajul arat ct de important este lucrarea misionar a sfinilor, care prin modelul vieii
lor i prin rugciunile lor apropie oameni i popoare de Dumnezeu i ntreolalt. Pelerinajul ne nva
c de fapt esena misiunii Bisericii este cutarea sfineniei i cultivarea ei ca plintate a vieii omului n
Dumnezeu. Pelerinajul ca eveniment misionar este o srbtoare a vieii luminat de sfinenie, o icoan
a bucuriei venice n prezena lui Dumnezeu care n cele din urm sfinete timpul vieii pmnteti i
l deschide spre venicie.

119
Capitolul XII

Misiunea Bisericii Ortodoxe n postmodernitate: identitate, pluralism i comuniune

Postmodernitatea constituie stadiul societii actuale, de valorizare excesiv a sinelui uman


hipertrofiat, postulnd dezvoltarea acestuia n contextul mai larg al noilor cuceriri ale tiinei i
tehnologiei, n spirit secularizant i globalizant. Societatea postmodern dezvolt i o cultur
postmodern, adaptat perfect cerinelor ei. Dac ne vom raporta la definirile care-i sunt date de ctre
specialiti, vom arta, mpreun cu J. Francois Lyotard, c postmodernitatea este incredulitatea
artat meta-istoriei1. Evident, analiza semantic indic succesiunea fireasc a postmodernitii dup
modernitate, din care i extrage i sevele. Iar aceasta din urm s-a definit n contextul mai larg al
prefacerilor economice i sociale care au revoluionat mapamondul, odat cu marile descoperiri
tiinifice, fcute posibile n cadrul noilor ornduiri care au transformat din temelii sistemele de
conducere aristocratic, feudal, n aa-numitele democraii capitaliste. O er a modernitii, aa cum o
gndim astzi, pornete n plan economic de la maina cu aburi, de la care a fost deschis calea tuturor
inveniilor tehnicii, prin cercetare tiinific asidu. n plan social, a fost realizat, treptat, sporirea
gradului de confort al populaiei, dei, la nceput, toate cuceririle amintite au fost accesibile unui
numr foarte mic de persoane, raportat la populaia planetei. Progreseaz lent i mijloacele de
comunicare, punndu-se bazele mass-media prin apariia primelor publicaii i a radioului.
Deja, aceast er social a suferit modificri structurale profunde, fapt pentru care specialitii
vorbesc de transformarea ei, ncetenindu-se deja termenul de posmodernitate, ca fiind definitoriu
pentru societatea de astzi. Notele dominante ale postmodernitii sunt date de expansiunea fr
precedent a tehnologiei informaiei, accesul nengrdit la date i rolul tot mai accentuat deinut de
mass-media n formarea personalitii umane. n plus, continu avntul tehnologiilor avansate, asistate
de forme de inteligen artificial. Observm i creterea de neimaginat a gradului de accesibilitate a
oamenilor la noile realizri ale progresului i civilizaiei contemporane: un procent tot mai mare din
populaia planetei are acces la tehnologii de ultim generaie.
Un alt factor care ncurajeaz instalarea unei mentaliti postmoderne n societate l constituie
progresul economic, generator de bunstare material. Acest aspect se constat, mai ales, n rile
puternic dezvoltate, neafectate de rzboaie sau conflicte etnice. Etalonul n aceast privin este deinut
de S.U.A., care, practic, n-au cunoscut desfurri militare pe teritoriul lor, n ultimii 200 de ani, cu
excepia neobinuitelor acte de terorism din 11 septembrie 2001. La mic distan, se ncadreaz aici i
rile Uniunii Europene, dar i alte state, precum Japonia sau Australia. Peste tot, postmodernismul s-a
instalat pe fondul unui progres fr precedent al bunurilor de consum, asemeni hambarelor pline din
Evanghelie (Luca 12, 16-21), n detrimentul culturii spiritului, aflat ntr-un teribil regres.

Factorii definitorii ai postmodernitii


a) Individualismul presupune cultivarea valorii exagerate a sinelui, n maniera deja experimentat
de New Age. Societatea postmodern i solicit omului s se afirme cu orice pre, cutnd s
promoveze ct mai sus, pe scar ierarhic, la nivel economic, politic, cultural etc. Aceasta presupune,
n mod necesar, negarea identitii primite la natere, inclusiv n ceea ce privete apartenena
religioas. Tot mai muli tineri se declar indifereni fa de aspectele tradiionale ale existenei i

1
Citat de M. Bnic, Locul celuilalt Ortodoxia n modernitate, Editura Paideia, Bucureti, 2007, p. 121.
120
receptivi fa de pseudo-culturi de import. Aceast goan nesbuit dup avansare social sau
agonisit material l transform pe om n sclavul unei rutine zilnice generatoare de stres i oboseal,
privndu-l de orice dorin de elevare spiritual, cu excepia unor distracii facile, aflate n trend.
Omul-main este sclavul jocurilor pe computer, al imaginilor comerciale care-l mpiedic s
gndeasc liber, contiina sa fiind amorit complet de capriciile impuse ale modei. Lectura,
dezvoltarea imaginaiei, poezia, lirismul sunt quasiinexistente. Se pune n valoare individul i se
abandoneaz persoana. Fora interioar nu se bazeaz pe echilibru, pe cunoatere a realitilor vieii,
pe abandonarea n voia lui Dumnezeu (dup Matei 6,33 Cutai mai nti mpria lui Dumnezeu i
dreptatea Lui i toate celelalte se vor aduga vou)2. Dimpotriv, fora omului postmodern rezid
tocmai n dezechilibrul su interior acesta l determin s se abandoneze condiiei stresante a vieii,
pentru a scpa de marile chestiuni existeniale. Se afl ntr-o depresie continu, justificnd existena
unei pleiade de psihologi (isterie naional, am putea spune, n S.U.A i Occident), care i refac
echilibrul prin terapii de exacerbare a propriei personaliti.
Analiznd impactul mass-media asupra definirii individualismului, conchidem c este covritor.
Prin toate mijloacele, se urmrete limitarea oricrei forme de implicare personal n demersul de
comunicare; suntem deja obinuii s auzim sau s citim n pres, ntr-o ar cu 86% populaie
ortodox, anunuri de genul: Astzi, cretinii ortodoci srbtoresc Patele... Manipularea este
evident: cretinii, adic ei, aceia; nu noi, eu sau tu. Treptat, omul este silit s se
disocieze de ei, mai ales c este agasat de reclame comerciale sau anunuri n care este interpelat
direct, fiindu-i stimulat puterea egocentric: tu decizi..., voteaz! etc.
b)n plan religios, se impune secularismul, curent care neag, n mod violent, exprimarea
religiozitii, manifestat n cadrul Bisericilor tradiionale. n definirea lui, se analizeaz, de obicei, trei
aspecte eseniale: 1. pierderea treptat a interesului pentru practica elementelor definitorii religiei de
baz, 2. refuzul plictisit al primirii de informaii din sfera religioas, care s justifice n vreun fel
existena proniatoare a lui Dumnezeu i 3. combaterea cu orice mijloace a prezenei religioase n
interaciune cu structurile social-politice i economice, considerate strict laice. S le observm i
noi, pe rnd:
1. Cea mai mare problem ridicat de secularizare se pune n plan individual. Aa cum am artat deja,
este o certitudine ndeprtarea omului de trirea faptului religios n sine. Tot mai muli oameni se
declar indifereni fa de orice exprimare a religiozitii. n acest caz, singurul remediu l constituie
ntoarcerea la soluiile vieii spirituale, la valorile perene ale sfineniei, dorit a se cultiva nc din viaa
aceasta. Ortodoxia are resurse inestimabile n acest sens; din pcate, ele nu sunt puse n valoare aa
cum ar trebui, fiind adeseori estompate de folclorismul, lipsa de evlavie i rutina unor slujitori
nevrednici.
2. Secularismul postmodern se caracterizeaz prin negarea violent a oricror forme de religie
insituionalizat, n favoarea furirii unei religii proprii, desctuate de apartenena la vreo confesiune
(celebra sintagm: believing without belonging3). Tuturor Bisericilor, confesiunilor i cultelor li se
aduc critici vehemente, ncepnd cu tenebre ce in de aciunile lor trecute i sfrind cu contestri ale
pretinsei lor rigiditi n vremea noastr. De aceea, auzim pe muli oameni, sub pretexte minore,
2
De fapt, postmodernii susin, n mare msur, teza nietzche-an a morii lui Dumnezeu. Referitor la aceasta, ne reine
atenia o afirmaie a lui Mihail Neamu, care are sonoritatea unui baros czut pe nicoval: Timpul morii lui Dumnezeu este
inaugurat prin violul sinistru al urii de sine. Este o rescriere n contextul mileniului III a celebrului dicton hristic: Cel ce-i
urte sufletul su n lumea aceasta, acela l va pstra pentru viaa venic (Ioan 12,25). A se vedea Mihail Neamu,
Gramatica Ortodoxiei, Tradiia dup modernitate, Editura Polirom, Iai, 2007, pp. 40-41.
3
G. Davie, Religion in Britain since 1945, Blackwell, Oxford, 1994, passim, apud Nicolae Achimescu, Religii n dialog,
Trinitas, Iai, 2006, p. 413
121
spunnd: am terminat-o cu Biserica! i chiar pun n practic aceast ruptur, ncercnd s se in ct
mai departe de orice contact cu instituia n cauz, fie c e vorba de locaul de cult, fie de o posibil
ntlnire cu un sacerdot sau chiar contactul cu un material religios ca atare.
3. La nivelul conducerii politice, exist o palet foarte variat de raportri ntre secularism i
postmodernitate. Exist ri n care postmodernitatea s-a instalat definitoriu, am putea spune, dar un
procent relativ mare din populaie se declar a fi credincioi practicani (S.U.A. i Japonia). Unele
state, dei statuteaz o anumit confesiune ca fiind religie naional, sunt quasi-seculare (exemplu:
lutheranismul n Danemarca), altele, dei se prezint a fi complet laicizate, sunt conduse din umbr de
o religie majoritar (exemplu: Turcia).
La noi, s-a vorbit tot mai mult, n ultima vreme, de necesitatea interzicerii orei de Religie din
colile de stat, punndu-se accentul pe definirea separaiei ntre cele dou instituii. Concomitent, o
decizie controversat a Consiliului pentru Combaterea Discriminrii a considerat necesar s avertizeze
Ministerul Educaiei i Cercetrii asupra scoaterii simbolurilor religioase din instituiile de nvmnt
laice. Dei decizia a fost anulat de nalta Curte de Casaie, printr-o hotrre definitiv recent (13
iunie 2008), persist o nelinite n acest caz, cci mediatizarea lui nu a reuit s solidarizeze, aa cum
ar fi fost de ateptat, prerile favorabile, dect ntr-o mic msur, n timp ce revendicrile seculare au
fost clamate cu insisten. S-a fcut o prezentare total tendenioas unor manuale de Religie, care
urmrea s atrag sprijinul opiniei publice n favoarea denunrii lor ca fiind abuzive, intolerante i
chiar violente. Scopul este, evident, acelai: marginalizarea, cu orice pre, a religiei, precum i a
educrii tinerilor n spiritul cunoaterii i tririi acesteia. Toate aceste aciuni, vdind semnale clare de
promovare a secularismului, n sens de laicizare forat, au avut, n mod paradoxal, un efect contrar
celor ateptat de promotorii lui: Biserica a reacionat ferm, att prin combaterea erorilor i denigrrilor
proferate, ct i prin implementarea unor strategii misionare mai eficiente, nsemnnd revizuirea i
remedierea unor aspecte negative semnalate. n acest caz, ar trebui s recunoatem secularismului i
un rol pozitiv.
Dac postmodernismul accept vreun fel de religiozitate, atunci aceasta este cu totul diferit de
tot ceea ce omul a experimentat pn acum. Este o aa-zis total desctuare, mergnd de la
meninerea distorsionat a unor forme tradiionale, neaprat aggiornate, pn la preluarea sincretic a
unor elemente din cultura altor religii sau promovarea unor aciuni proprii, idei personale sau forme de
divertisment sub forma concret a unei noi idolatrii, extrem de periculoas (exemple de idoli
postmoderni: munca i ascensiunea profesional, familia sau anumii membri ai acesteia, banii i
agonisita material, idealurile politice, economice sau sociale, ficiuni din producii media sau din
cinematografie, vedete din toate domeniile sau chiar sporturi vorbindu-se tot mai des de zeul
fotbal, de pild). Credina tradiional n Dumnezeu rmne, de cele mai multe ori, la nivelul unei
simple exprimri declarative (Pate i Crciun transformate n evenimente mondene, cu relevan
preponderent gastronomic, sau, mai nou, experimentate prin turism exotic sau celebrate tinerete
n cluburi i discoteci; slujbele de botez, nunt, nmormntare privite doar ca exprimri folclorice, cu
o prezen a invitailor n continu scdere la ritualul religios). Cauza major a acestor stri de lucruri
rezid n conceperea lumii ca fiind autonom i, implicit, idolatrizarea ei, i impunerea unui abis ntre
transcendena Divinitii i imanena lumii.
c) Progresul extraordinar al tiinei i tehnologiei este un factor constitutiv al
postmodernitii, aa cum am artat deja. Se pune accent pe cunoaterea intelectual, ca expresie a
unei raionaliti exacerbate, promovat cu ajutorul unor mijloace ultramoderne: internet, biblioteci
virtuale, baze de date computerizate toate conduc la o informare detaliat i facil, dar, n acelai

122
timp, pot duna enorm: sunt suficiente cteva atacuri contra Bisericii, abil gestionate de ctre grupuri
de interese, pentru a justifica legitimitatea poziiei detractorilor acesteia, din interior.
n raport cu cosmosul, se observ, deja, consecinele unui comportament iresponsabil al omului
postmodern. Avid dup bunstare, el genereaz i amplific o criz ecologic de proporii, ale crei
consecine sunt greu de anticipat pe termen mediu i lung. Aceasta l afecteaz, n primul rnd, pe om,
dar i celelalte specii de animale i plante. Dezinteresul, am putea spune, criminal, al omului fa de
creaia lui Dumnezeu, l conduce pe acesta la nesupunere i neascultare, ntruct el a fost pus s
stpneasc natura, nu s o distrug.
Cercetrile asidue ale tiinei i tehnologiei actuale vdesc, n unele domenii, o atitudine
potrivnic normelor cretine de etic i bio-etic. Bunoar, efortul constant de a realiza roboi cu
via psihic asemntoare omului poate trda fie o consecin a golirii de coninut a vieii noastre,
compensate prin crearea de artefacte cu contiin, fie o expresie a unei tentaii demiurgice 4. Aceleai
pretenii creatoare se ntlnesc i n metodele de inginerie genetic nengduite de Biseric: fertilizarea
in vitro i clonarea, unde joaca de-a Dumnezeu duce la consecine fatale, imprevizibile.
d) Globalizarea economic, politic i cultural. Lumea este o imens pia de desfacere, tot
mai multe granie dispar, se creeaz aliane comerciale mondiale. Planul spiritual se cere a-l urma
ndeaproape pe cel material; de aceea, se ncearc a se crea un conglomerat din religii, tradiii i culturi
diferite. Inevitabil, se ajunge la sincretism, ca int ultim a globalizrii. Potrivit specialitilor, este
important ca sincretismul s nu fie neles numai n accepiunea sa negativ, ca o trdare a
Ortodoxiei. Biserica nu este o realitate static, ci una dinamic5. De aici, rezult i necesitatea
continurii dialogurilor ecumenice, bi- i multilaterale, n vederea statornicirii unor principii misionare
clare, care s gestioneze aceast sinergie ntre pstrarea netirbit a Tradiiei i adaptarea discursului la
condiiile impuse de modernitate. Se evit, astfel, dou primejdii majore, dispuse antagonic: pe de o
parte, o izolare care n-ar conduce dect la colapsul unui nedorit suicid, iar pe de alta, o topire a
identitii, incapabil s se autodetermine n contextul unui sincretism absolut i definitiv. Aurea
mediocritas am putea spune.
n ceea ce ne privete, este necesar s analizm statutul Romniei ca membr de dat recent a
Uniunii Europene i a N.A.T.O. Din perspectiv religioas, integrarea rii noastre n structurile euro-
atlantice ofer o nou ans de afirmare Ortodoxiei. Desigur, Grecia este o component deja
tradiional a acestor structuri, dar dorina de a-i marca apartenena la Ortodoxie prin respingerea
unor echipamente de nregistrare electronic, precum i embargoul impus Macedoniei, au fcut deja s
fie tratat ca o excepie. O frumoas propagand a fost fcut Ortodoxiei, n trecut, de emigraia rus;
astzi, ns, dezbinarea i fundamentalismul au schimbat mult opinia occidental fa de cretinismul
rsritean. Conflictele din fosta Iugoslavie au prilejuit mediatizarea excesiv a ideii c naionalismul
srb este osmotic corelat cu Ortodoxia srb.
Romnia are, aa cum spuneam, o ans deosebit de a schimba mentalitile occidentalilor.
Apropierea dat de latinitatea limbii se combin cu tolerana i ospitalitatea poporului romn.
Numeroasele exemple de coexisten panic a unor etnii i religii diferite, intrate n dialog pe fgaul
ecumenismului local, fac ca Romnia s dea un bun exemplu i altor state. Ortodoxia romneasc nu
este, la origine, nici fundamentalist, nici intolerant. Dei exist pericolul unor influene n acest sens,

4
Adrian Lemeni, pr. Rzvan Ionescu, Teologie ortodox i tiin. Repere pentru dialog, Ediia a doua, revzut i
adugit, Editura I.B.M.B.O.R., 2007, pp. 427-428
5
Lector dr. Radu Petre Murean, Provocri i perspective ale Bisericii Ortodoxe n Uniunea European, n Biserica
Ortodox n Uniunea European. Contribuii necesare la securitatea i stabilitatea european, Editura Universitii din
Bucureti, 2006, p. 167.
123
venite fie din direcie greceasc, fie ruseasc, exprimarea religiozitii romneti nu are nicio ans de
a experimenta o intens mobilizare de mase, n sens protestatar, ca n situaia Rascolului rusesc sau a
recentelor manifestaii contra crilor de identitate electronice, organizate n Grecia. Mai degrab,
Ortodoxia romneasc se exprim viguros i rodnic pe spaii mici, n aa numitele enclave6
comuniti parohiale i monastice, cu bune rezultate n plan misionar, acolo unde datoria evanghelic
este mplinit. Cunoaterea acestora de ctre occidentali, fie prin intermediul vizitelor n scop turistic,
fie prin migranii romni, care reuesc adeseori s copieze modelele comunitilor din ar n spaiile
sectuite spiritual ale occidentului secularizat, reprezint o realitate din ce n ce mai evident, cu
rezultate notabile n planul crerii unei imagini ct mai corecte Ortodoxiei noastre.
Vorbind despre Ortodoxie i Europa, Printele Teofil Tia7 analizeaz doi poli de opinie: unul
format din entuziatii, puin numeroi, dar solid instruii cu studii temeinice, n ar i, mai ales, n
strintate, iar altul format din cei sceptici, mai numeroi dect primii, ns mult mai inculi,
dezvoltnd o exprimare confuz i stereotip.
Un interes deosebit suscit legislaia european, solicitat uneori a fi luat drept etalon, chiar
dac nu este cunoscut i neleas n ntregime. Bunoar, ea a fost invocat n disputata chestiune a
religiei n coli, dei nu exist prevederi oficiale la nivelul Uniunii Europene, n acest sens. Este
condamnat doar discriminarea, dar n cazul nostru nu poate fi vorba de aa ceva, atta vreme ct i
cele mai mrunte culte, legal recunoscute, sunt libere s in cursuri de religie adepilor lor.
Raportat la cultur, postmodernismul se definete prin dou elemente eseniale: promovarea
multiculturalismului i valorizarea actelor culturale n raport cu legile economiei de pia. Dei
globalizarea este un fapt istoric, ea nu acioneaz asupra culturii n sens reducionist exclusiv, ci o
modeleaz ntr-o simfonie de culturi locale, diversificate, ce interacioneaz ntre ele prin intermediul
mass-mediei i internetului. ansa lor de supravieuire este legat, ns, de capacitatea lor de a se mula
cerinelor din pia, altminteri, eecul dei cert, nu las urme, deschiznd alte oportuniti, pe temeiul
principiului alteritii.
e) Haos doctrinar: nvtura tradiional se relativizeaz, sunt negate doctrine universal
valabile, sunt contestate paradigmele unice i valorile religioase absolute. Astfel se distruge, practic,
ncrederea n structura ecclesial centralizat, fiind mult mai bine primite fraciunile centrifuge. Este
promovat, fr rezerve, micarea feminist. Se vorbete, tot mai confuz, de un ecumenism similar
ntru totul cu sincretismul. Potrivit pr. prof. dr. Gheorghe Petraru, dac religia nu a disprut, conform
programului modernist, atunci postmodernitatea decreteaz egalitatea religiilor, sursa lor n raiunea
omului i nu n transcendent, nu originea divin a religiei, ci crearea ei de ctre om, care L-a creat i pe
Dumnezeu, refuzul Revelaiei iudeo-cretine ce culmineaz n Hristos i egalitatea cretinismului cu
celelalte religii, limbajul inclusivist, care nu mai face diferen ntre adevr i eroare, ntre dreapt
credin mntuitoare i erezie, n plan ecclesial8. Nu ne mir acest lucru, atta vreme ct observm
att respingerea transcendenei lui Dumnezeu, ct i a contingenei lumii. Se propune o spiritualitate
nou, de tip individualist, dublat de o revalorificare a religiosului de tip folcloric, dnd Tradiiei doar
un simplu rol de transmitoare a unei moteniri etno-culturale i, abia n planul al doilea, religioase.
O ofensiv fr precedent s-a declanat recent mpotriva lui Iisus Hristos. Confuzia dintre
diferitele moduri n care El este perceput l-a fcut pe Mihail Neamu s afirme c destinul cultural al
Europei nu poate fi gndit independent de aceast decizie de a pune ntrebarea lui Hristos voi cine

6
A se vedea cartea pr. prof. Ion Buga, Teologia enclavelor, Editura Sfntul Gheorghe Vechi, Bucureti, 1995, passim.
7
Tia Teofil, Biserica Ortodox Romn: reflecii, analize, problematizri, Editura Rentregirea, Alba Iulia, 2006, passim.
8
Pr. dr. Gheorghe Petraru, Teologie Fundamental i Misionar. Ecumenism, Editura Performantica, Iai, 2006, p. 231
124
zicei c sunt Eu? (Marcu 8,29)9. Din direcia postmodernismului, vin rspunsuri extrem de variate la
aceast ntrebare: un ntemeietor de religie, un simplu om, un nvtor, un profet, un iniiat etc. Toate
ocolesc adevrul, sintetizat de rspunsul petrin neechivoc: Tu eti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu Celui
Viu. Multitudinea de variante eronate colecteaz un specific comun: neag dumnezeirea lui Hristos i
impecabilitatea Lui. Iat motivul pentru care au nregistrat succese rsuntoare The Da Vinci Code i
documentarul aa-zisului mormnt al lui Hristos, publicat de ctre National Geographic. O societate
imoral, care a dinamitat instituia familiei, nu putea s nu aclame varianta unui Hristos simplu om,
concubin al Mariei Magdalena. Aceeai societate, nencreztoare n nviere i viaa venic, a primit cu
mare bucurie vestea aflrii mormntului lui Hristos, cu sarcofagul aferent, plin cu oseminte. Mai
ales c aceast veste nu a venit prin intermediul unui roman poliist, ci n urma unei cercetri
tiinifice, purtnd girul unui prestigios canal media (nu a contat precaritatea datelor prezentate i
lipsa de concluden, nici interesul evident de a extrage o concluzie favorabil sionismului, dezvoltat
de Jakobovici).
f) Impunerea, cu orice pre, a drepturilor minoritilor, n detrimentul dreptului firesc al
majoritii. Cu o insisten dus pn la isterie, grupri total nesemnificative ca pondere i
reprezentativitate n rndul populaiei i clameaz drepturi precum: promovarea homosexualitii,
scoaterea icoanelor din coli, excluderea religiei dintre disciplinele studiate n trunchiul comun din
coli etc. Dei lezeaz dreptul majoritii, ctig teren datorit nepsrii generalizate a societii o
alt caracteristic a postmodernitii (lehamitea fa de tot, toi i toate). Extremele (i extremismele)
sunt promovate glgios.
Interesant este faptul c toate aceste grupuri minoritare se declar, cu nonalan, victime ale
intoleranei i discriminrii. Prin acest procedeu, ncearc s sensibilizeze opinia public deja
anesteziat, miznd tocmai pe aceast apatie generalizat a majoritii. Relativismul moral care
guverneaz n postmodernism i impune regulile: totul este permis; plcerile, de orice fel, trebuie
cultivate. Aa se ajunge ca minoritile sexuale s fie ncurajate, de pild, de ctre numeroase fore de
sprijin din cadrul majoritii, fr s contientizeze pericolul legalizrii cstoriilor i adopiilor pentru
cuplurile homosexuale, precum i al publicitii denate fcut acestor practici abominabile. Aceeai
nepsare transform prinii n montri de indiferen: nu se apleac asupra educaiei copiilor, ba chiar
ncurajeaz deviaii grave, fr s le pese de consecine.
S-a constatat faptul c coala este un spaiu predestinat dezvoltrii unor tensiuni ntre religie i
postmodernitate. Religia i revendic de partea ei spiritul tradiional, iar postmodernitatea clameaz
necesitatea unui nvmnt de tip secular. De aici, inevitabilul conflict. Ca disciplin de studiu,
Religia a cunoate n Romnia un statut cert, fiind respectat libertatea de a se opta sau nu pentru
studierea ei, afiliat strict unui cult recunoscut. Tocmai aici apar contestrile: se solicit tot mai
insistent s se stopeze legtura cu confesiunile girante i s se conceap o materie-hibrid, care s
propun un amalgam de noiuni religioase, prezentate din exterior, adic critic, sub masca presupusei
deprinderi a culturii generale privind istoria religiilor. Se vorbete, n acest context, tot mai des, despre
ndoctrinare i intoleran, ca pcate capitale ale unui nvmnt religios de tip confesional. Totui,
dac se analizeaz cu obiectivitate fenomenul, se observ c elevii, n urma instruciei la orele de
Religie n forma actual, nu sunt nici ndoctrinai, nici intolerani. Aceasta este o fals temere. De fapt,
autorii ei urmresc distrugerea personalitii religioase, anihilarea oricrei judeci echilibrate asupra
fenomenului religios i considerarea, grosso modo, a tuturor sistemelor religioase ca fiind falimentare.
Se intenioneaz crearea unor generaii de tineri neimplicai, dezamgii, debusolai, o adevrat mas

9
Mihail Neamu, Gramatica Ortodoxiei, Tradiia dup modernitate, Editura Polirom, Iai, 2007, pp. 40-41.
125
de manevr pentru manipulrile specifice idolilor postmoderni. Cei care nu cunosc i susin nvtura
credinei lor sunt, de fapt, necredincioi, i, n poten, atei.
n privina aa-zisei intolerane, am reinut intens mediatizatul caz al unui manual de Religie
care a prezentat importul unor practici strine spiritualitii i tririi ortodoxe, pe filiera sincretismului
new-age, n spe fiind vorba de yoga. Folosind n acest caz expresia demonism, respectivul manual
a fost pus la stalpul infamiei, fiind etichetat drept intolerant. Avem de-a face cu un caz limpede de
contradicie de opinii: pe de o parte, mesajul intransigent al teologiei ortodoxe, inflexibil n materie de
doctrin i practic religioas, iar pe de alta, presiunea tot mai mare venit din partea celor ce doresc
schimbri, chiar n forma aceasta a sincretismului oriental.
h) Migraia favorizeaz transformarea postmodernist a societii, prin ambele variante ale
sale: 1.din ri srace, n ri bogate i 2. din mediul rural, n mediul urban. Cei n cauz sunt pasibili a-
i prsi tradiiile, ghidndu-se dup reperele impuse de structurile sociale la care sunt silii s se
adapteze.
n ceea ce-i privete pe romnii plecai n strintate, trebuie s artm c mediul n care triesc
acetia este, de cele mai multe ori, neprielnic exprimrii apartenenei lor la Ortodoxie. De aceea,
Ortodoxia n Occident rmne o prezen discret, care ncearc s explice mai bine lumii occidentale
unele aspecte ale spiritualitii sale: icoana, rugciunea lui Iisus, liturghia bizantin10. Este imperios
necesar s se asigure asistena religioas ct mai diversificat n diaspora; de aceea, este ludabil
iniiativa Sf. Sinod al B.O.R. de a spori numrul eparhiilor i parohiilor romneti peste hotare. n caz
contrar, singura modalitate de a pstra legtura migranilor cu tradiia i spiritualitatea romneasc
rmne Internetul, cu toate capcanele lui.
Din fericire, structurile ecclesiale aparinnd Bisericii Ortodoxe Romne, situate n afara
granielor rii, se bucur de recunoaterea necesar, precum i de drepturile ce li se cuvin, aa cum se
ntmpl, bunoar, n Germania, unde Mitropolia Ortodox Romn pentru Europa Central i de
Nord a fost recunoscut recent drept corporaie public11.
Dac analizm i fenomenul migraiei de la sat la ora, va trebui s artm faptul c mediul
rural a fost propice pstrrii nealterate a sentimentului religios. Odat cu ptrunderea tehnologiilor
moderne, cerute a se implementa n urma integrrii Romniei n U.E., este foarte posibil s asistm la
coruperea acestui sentiment. Msurile misionare de prevenie se impun cu necesitate. Potrivit lui Mirel
Bnic, experiena secularizrii occidentale a artat c exist o legtur direct ntre pierderea
identitii religioase a unei societi i derularizarea acesteia12.
Ambele forme de migraie conin n subsidiar o motivaie pur material. Migranii prsesc
spaiul spiritualitii tradiionale, activnd ntr-un mediu, de cele mai multe ori, ostil acesteia. De
aceea, pericolul pierderii identitii este foarte mare. Capcana ntins de societile super-tehnologizate
l gsete, uneori, nepregtit pe omul avid dup agonisite pmnteti. De reinut este faptul c Biserica
Ortodox nu este potrivnic muncii cinstite, generatoare de progres material, ci utilizrii egoiste a
acestui surplus, fr grija fa de aproapele i fr cuget treaz la propria mntuire, la care bunurile
materiale nu pot contribui dect n msura n care au fost convertite n fapte ale milei trupeti i
sufleteti.

10
Pr. prof. dr. Emanoil Bbu, Ortodoxia naiunilor n Europa Occidental, n vol. Biserica Ortodox n Uniunea
European. Contribuii necesare la securitatea i stabilitatea european, Editura Universitii din Bucureti, 2006, p. 113
11
Despre aceasta, a se vedea studiul pr. prof. dr. Adrian Gabor, Contribuii actuale ale Bisericii Ortodoxe Romne privind
integrarea n Uniunea European, n vol. Biserica Ortodox n Uniunea European. Contribuii necesare la securitatea i
stabilitatea european, Editura Universitii din Bucureti, 2006, p. 35
12
M. Bnic, op.cit., p. 31
126
Reacia Bisericii fa de provocrile postmodernismului
a) n faa individualismului postmodernist, se impune cu necesitate afirmarea identitii
ortodoxe, ca sistem religios unitar i unificator al tuturor existenelor umane n Hristos Mntuitorul i
Domnul. Echilibrul sinergic ntre transcendena i imanena lui Dumnezeu se susine n teologia
ortodox graie doctrinei privind energiile divine necreate. Mntuirea se obine prin conlucrare cu
harul dumnezeiesc, svrind binele, n marea familie cretin Biserica. Biserica trebuie s constituie
un pol viguros de opinie, n faa tendinelor postmoderne de a crea un sistem quasi-secular i laicizant,
numit pompos societate civil. Cultivnd autonomizarea raiunii, aceast societate s-a nchis n
imanena istoriei, fiind, pe drept cuvnt, rezistent la evanghelizare13 i antiontologic14. Potrivit
pr. prof. dr. Ion Bria, n timp ce recunoate ambiguitatea acestei situaii, teologia ortodox apare de
multe ori ca inhibat, ezitant. Anumite curente din spiritualitatea ortodox vorbesc de nencredere n
lumea postmodern, secularizat, deschiznd ua fundamentalismului ortodox15. Acest semnal de
alarm are, desigur, un rol profilactic, ns trebuie s inem seama de faptul c situaia Romniei nu
este att de dramatic; este nc relativ departe acel spectru al Europei prospere, dar complet
secularizate, propus de ctre Papa Ioan Paul al II-lea, n anii 1980-90, spre a i se aplica un amplu
program de evanghelizare16.
n privina logicii discursive, mai ales n plan teologic, este imperios necesar a se contientiza
pericolul exagerrii unei formulri abuziv exteriorizate, specific gnoseologiei postmoderne. Prin
contactul nemijlocit cu tehnologia, s-a realizat o adevrat estur de mijloace de comunicare ntre
specialiti, care sunt tentai s se raporteze la cercetrile venite din exterior, n detrimentul propriei
munci, care s-ar cuveni a fi original i introspectiv. Reeaua internet, circulaia rapid a publicaiilor
i crilor, modernizarea bibliotecilor au sporit zestrea informaional pe care unii autori, cu abiliti
compilatorii, o folosesc copios pentru a-i redacta produciile proprii. Aa se explic predilecia unora
de a desfura adevrate exordii n spaiile rezervate notelor de subsol, care ntrec, uneori, n
consisten, corpusul operelor n sine. Aceste tipuri de exagerri l-au fcut pe Steven Conor s
catalogheze produciile postmoderniste drept megacri care nghit alte cri, megatexte care includ
alte texte17.
Definind secularizarea, pr. prof. dr. Nicolae Achimescu arat c pericolul acesteia rezid n
faptul c economicul triumf asupra spiritualitii, tehnica asupra culturii, politicul asupra moralei,
trupul asupra sufletului, temporalul asupra eternitii, relativul asupra Absolutului18. Lupta misionar
se duce, aadar, mpotriva tuturor acestor inversiuni, avnd drept temelie descoperirea profetului Isaia,
care zice: Vai de cei ce zic rului bine i binelui ru, care numesc lumina ntuneric i ntunericul
lumin, care socotesc amarul dulce i dulcele amar! (Isaia 5,20).
b) Se impune cu necesitate realizarea strii de comuniune, ca o replic fa de exprimarea
singular. Biserica este marea familie cretin, parohia trebuie s fie o familie n miniatur. Pe lng
eul glorificat nc din modernism, postmodernismul aduce n prim plan i statusul lui noi. Cu alte
cuvinte, exprim un sentiment de solidaritate, chiar dac acesta este lipsit, teoretic, de sustenabilitate

13
Jose Reding, Le resistence a levangelisation. Secularisation et mentalites nouvelles, n Revue Theologique de Louvain,
3/2004, p. 352, apud pr. dr. Gh. Petraru, op. cit., p. 236
14
Pr. Nicolae Achimescu, Religii n dialog, Trinitas, Iai, 2006, p. 406
15
Pr. prof. Ion Bria, Teologia ortodox n Romnia contemporan. Evaluri i perspective, Trinitas, Iai, 2003, p. 121
16
+Prof. Dr. Nifon Mihi, Arhiepiscopul Trgovitei, Misiologie cretin. Curs pentru uzul Facultii de Teologie, Ediia
a II-a, revzut i adugit, Editura ASA, Bucureti, 2005, p. 169
17
Steven Conor, Postmodernist Culture, Blackwell Publishers, Oxford, 1994, p. 47, apud Adrian Lemeni, pr. Rzvan
Ionescu, op. cit., p. 447
18
Pr. prof. Nicolae Achimescu, op. cit., p. 386
127
prin credin. Sau, cum arat Dan Puric: Cu ct ne apropiem, cu att ne desprim. Ne desprim lent,
uor. Ne apropiem vieile ntr-o comunitate economic i ne desprim sufletele...19. Astfel, trebuie s
privim postmodernismul ca pe o parte din noi nine; nu suntem spectatori ai lumii, ci actori ai ei 20
arat pr. prof. dr. Nicolae Achimescu.
Tendinele de globalizare, sincretismul, aplecarea spre sfera activitilor sociale sunt tot
attea ci prin care se ncearc regruparea indivizilor, chiar dac aceasta nu se realizeaz totdeauna n
forme instituionalizate. Biserica poate prelua aceste tendine, valorificndu-le n scopul trezirii celor
n cauz din amorirea religioas. Prin programe sociale, ecologice, misionare, prin pelerinaje, aciuni
culturale, manifestri pentru tineret, prin valorificarea resurselor internetului i mass-mediei, Biserica
poate ajunge uor la sufletele celor dornici de comuniune. Ea poate s-L vesteasc tuturor pe Iisus
Hristos, Cel care a adus lumii iubirea divin, ca factor de biruin asupra patimilor egoiste,
dezumanizante i anticomunitare21.
c) ntregul tezaur doctrinar, moral i cultic al Ortodoxiei reprezint o motenire intangibil.
Biserica poate i trebuie s ia parte la dialoguri ecumenice bi- i multilaterale, pentru a-i exprima cu
trie fidelitatea fa de Adevr, fa de un dat doctrinar care nu este subiect de negocieri sincretiste.
Are, aadar, datoria de a fi mrturisitoare, ntru iubire i rbdare. Totodat, ea respinge ca fiindu-i
strine toate rtcirile ideologiilor eretice, emanciprilor de tip feminist, precum i ale deviaiilor
morale de orice fel. Vocea Bisericii, mai ales n rile majoritar ortodoxe, trebuie s rsune n for,
pentru a demasca impostura acelor minoriti irelevante numeric, dar curajoase pn la impertinen.
Pluralismul poate reprezenta o provocare pentru Biseric, atta vreme ct ajut la filtrarea i
decantarea adevratei nvturi, n comparaie cu oferta ideologic postmodern.
Pluriconfesionalismul oblig Biserica la acceptarea dialogului i, totodat, la combaterea ferm a
contra-mrturiei (prozelitismului). Totodat, este necesar i o responsabilizare mai nalt a
structurilor ecleziale centrale i locale, n vederea depistrii i remedierii acelor sincope din activitatea
misionar i pastoral, care pot aduce atingere ntregii Biserici, odat mediatizate.
d)Sfnta Tradiie rmne normativ pentru Biseric, dei exist destule voci contestatare, care
ncearc s acrediteze ideea c ntre tradiie i modernitate este un antagonism ireductibil. Acest lucru
nu este adevrat. Dei fidel tezaurului doctrinar, moral i cultic motenit, Biserica nu rmne nchis
n trecut, ci vine n ntmpinarea provocrilor prezentului, adaptndu-i discursul i strategiile
misionare fa de acestea. Vorbind despre atributul modernitii aplicat teologiei Bisericii noastre,
prot. Marc-Antoine Costa de Beauregard, l calific drept actualizarea sa continu prin Duhul22. Iar
ierom. Savatie Batovoi, n aceast privin, conchide: mesajul cretin nu are nevoie s fie completat,
deoarece exprim plintatea; totui, el are nevoie s fie explicat i transmis23. Potrivit pr. prof. dr.
Valer Bel, unul dintre imperativele misionare actuale este acela de a predica Evanghelia i a transmite
Tradiia n rndul celor ce nu cunosc pe Hristos sau sunt cretini numai cu numele 24. Din pcate,
unele adaptri s-au fcut n prip, suferind de stridena lipsei de autenticitate. Este cazul kitsch-urilor

19
Dan Puric, Cine suntem, Editura Platytera, Bucureti, 2008, p. 46, 53
20
Pr. prof. dr. Nicolae Achimescu, op. cit., p. 398
21
Georgios I. Mantzaridis, Globalizare i universalitate. Himer i adevr, traducere de pr. prof. dr. Vasile Rduc,
Editura Bizantin, Bucureti, 2002, p. 186
22
Protoiereu Marc-Antoine Costa de Beauregard, Teologie i tiin: o sinergie, Postfa la vol. Adrian Lemeni, pr. Rzvan
Ionescu, Teologie ortodox i tiin. Repere pentru dialog, Ediia a doua, revzut i adugit, Editura I.B.M.B.O.R., p.
498
23
Ierom. Savatie Batovoi, Ortodoxia pentru postmoderniti, Editura Cathisma, Bucureti, 2007, p. 72
24
Pr. prof. dr. Valer Bel, Misiune, parohie, pastoraie. Coordonate pentru o strategie misionar, Editura Renaterea, Cluj
Napoca, 2002, p. 53
128
ptrunse, pe scar larg, n biserici i mnstiri: icoane necanonice, stiluri de cntare nespecifice,
candele i lumnri n suport de plastic sau de aluminiu, flori de plastic, beculee multicolore, obiecte
cu ntrebuinri profane, decorate cu simboluri religioase etc.
e)Biserica trebuie s contientizeze impactul teribil al tehnologiei asupra societii.
Manipularea prin mass-media, accesul generalizat al oamenilor la pres i internet pot fi arme teribile
ntoarse contra Bisericii. Este suficient mediatizarea unor probleme interne (ex. Tanacu) i Biserica
are de suferit. Nu avem voie s neglijm puterea mass-media: n mentalitatea omului simplu din
mediul rural, impactul produs de tehnicile de manipulare poate fi fatal. Este obligatorie prevenirea
oricror atacuri de pres contra Bisericii i stingerea din fa a oricror posibile surse ale acestor
atacuri. De asemenea, trebuie gsite soluii viabile pentru a lupta contra tentativelor de manipulare,
extrem de frecvente n cazul canalelor media comerciale, dar prezent, nc, i n cazul celor rmase,
teoretic, sub control etatizat.
Propriile canale de comunicare media ale Bisericii constituie o bun soluie misionar. Este
singura, de fapt, care poate contrazice fatalismul unor autori, precum Mirel Bnic: Orice anten de
televiziune prin satelit din satele romneti reprezint n viitor un practicant ortodox... mai puin25
afirma el, foarte recent. Tocmai pentru trezirea spiritual, pentru nmulirea cretinilor cu fapta, i nu
cu numele, Patriarhia Romn a nfiinat anul acesta Centrul de pres Basilica, compus din:
Televiziunea Trinitas, Radio Trinitas, Publicaiile Lumina, Biroul de Pres i Agenia de tiri.
Se impune o mai bun valorificare a resurselor internetului. Asistm la nmulirea site-urilor cu
coninuturi ortodoxe sau de promovare a Ortodoxiei. Din pcate, multe dintre acestea nu reprezint
poziii oficiale ale Bisericii, la nivel central sau local, ci prerile proprii ale unor autori obscuri. Ele se
disting, mai degrab, prin violena limbajului anti-ecumenic i respingerea modernitii, beneficiind,
paradoxal, tocmai de mijloacele de expresie puse la dispoziie de ctre aceasta 26. Chiar dac unele
postri, mai ales cele din Forum-uri, sunt efemere, rul se poate face, prin mutilarea contiinelor. Este
foarte grav faptul c multe dintre aceste site-uri au o audien mai mare, uneori, dect cele oficiale, ale
Patriarhiei, ale diverselor eparhii, mnstiri sau parohii. Mesajul lor, cu tenta unei Ortodoxii
fundamentaliste, strin duhului Evangheliei lui Hristos, se combin, adesea, cu vizionri de materiale
video sau vnzri de cri i obiecte bisericeti, pentru atragerea vizitatorilor. O reacie fa de acest
fenomen trebuie s fie rapid, ferm, i s in seama de urmtoarele considerente:
- n primul rnd, trebuie ncurajate site-urile oficiale, ale unitilor bisericeti. Acestea s fie n
permanen aduse la zi, coninnd elemente care s le fac atractive: fotografii, materiale audio-video,
tiri, forumuri de discuii. Preoii sau responsabilii direciilor de tineret din comitetele parohiale pot i
trebuie s se angajeze n activitatea de moderatori ai acestor comunicri on-line;
- este necesar o avertizare a credincioilor asupra faptului c unele domenii on-line, dei se
prezint a fi ortodoxe, denigreaz n mod grav Biserica, pe slujitorii ei i, mai ales, conducerea
superioar bisericeasc;
- n acelai timp, prin anchete ferme, trebuie depistate persoanele sau instituiile aflate n
spatele acestor site-uri pirat27, pentru a li se cere intrarea n rnduial sau pentru a fi pedepsite
abuzurile. Acest lucru este posibil, ntr-o oarecare msur, doar n cazul site-urilor oficiale. Pentru
Forum uri, este complet inutil. Aici avem de-a face cu un spaiu de expresie prin definiie

25
Mirel Bnic, op. cit., p. 9
26
Ibidem, p. 14
27
Este cazul unei structuri autointitulat Biserica Ortodox Liber, existent doar virtual, n spatele site-ului
www.ortodox.net
129
incontrolabil28, ntruct muli dintre cei afiliai triesc o adevrat dedublare: se ascund n spatele
unor pseudonime, pentru a refula de sub presiunea unor angoase existeniale, de cele mai multe ori
ateiste i antiecclesiale. Mai grav este predilecia acestora de a semna confuzie n spaiile virtuale de
exprimare ortodoxe, asociindu-se reprezentanilor unor secte i grupri, direct interesai n
destabilizarea religiei majoritare. Din pcate, rspunsurile ortodocilor, ascuni sub aceleai tipuri de
pseudonime, sunt, de cele mai multe ori confuze, inculte din punct de vedere teologic, nefundamentate
biblic, ascunse ablonard n spatele unor cliee de tipul Sfinii Prini afirm cutare lucru... i, cel
mai grav, fundamentaliste: pline de ur confesional, ndreptat de-a valma contra tuturor celor ce nu
sunt ortodoci (laolalt: catolici sau adepi ai satanismului) i totalmente, antiecumenice. Aceast stare
de lucruri i-a fcut pe unii cercettori s vorbeasc, deja, despre un new-age ortodox29.
f)Sesiznd o apropiere tot mai vizibil ntre opiniile savanilor i nvtura cretin, Biserica a
iniiat, cu foarte mbucurtoare rezultate, dialogul religie-tiin. Acest dialog trebuie s continue i s
se amplifice n viitor. Dintre temele extrem de actuale aflate n discuie, remarcm: cauzalitatea divin
a cosmogoniei, depirea tezei eternitii universului, problema timpului, ontologia fizicii cuantice,
principiul antropic, teoria complementaritii30 .a. Despre teleologia existenei, un mare savant,
Samuel W. Hawking, afirma c definirea ei corect i complet ar nsemna triumful raiunii umane31.
Coroborat cu teza teologului catolic Karl Rahner, potrivit cruia singura chestiune existenial
valabil este problema mntuirii, afirmaia lui Hawking devine extrem de interesant, cci recunoate
limitele tiinei n privina expunerii cauzelor i scopurilor ultime ale existenelor, recunoscnd,
totodat, rolul credinei, bazat pe raiunea luminat de Revelaie, n definirea corect i complet a
acestora.
Ian G. Barbour, la rndul lui, afirm: fizica cuantic ne ofer o baz credibil pentru
nelegerea existenei lui Dumnezeu32. Iar ierom. Savatie Batovoi concluzioneaz: nu exist nicio
contradicie ntre Ortodoxie i dezvoltarea tehnic...n ce ne privete pe noi, tiina nu face dect s
ntreasc dogmele ortodoxe33.
g) Este imperios a se realiza scoaterea fiilor Bisericii din aceast turbin postmodern a
propriei deveniri dezechilibrate, generatoare de stres i pustiitoare de suflet. Rolul duhovnicilor este
covritor: la scaunul duhovniciei se pot modela contiinele. Posibile soluii: diminuarea expunerilor
la manipulrile din mass-media, accentul pus pe cultur, lectur biblic i patristic, dezvoltarea tririi
religioase autentice, ieirea din tiparele modei. Se impune o slujire pastoral i misionar adaptat
specificului noilor provocri postmoderne: exacerbarea ocultismului, a manifestrilor violente, precum
i situaiile concrete ale fenomenului migraiei, raportat att la ara de provenien, ct i la ara n care
se migreaz.
Potrivit ierom. Savatie Batovoi, deosebirea dintre omul religios i omul necredincios st n
aceea c primul triete pentru a-i asigura un viitor venicia, iar al doilea, pentru a-i asigura un

28
Mirel Bnic, op. cit., p. 15
29
Ibidem, p. 19
30
Formulat pentru prima dat n 1927 de ctre savantul danez N. Bohr, teoria complementaritii este utilizat n teologie
de ctre Thierry Magnin, mai cu seam n ceea ce privete dogma trinitar i cea hristologic. A se vedea Thierry Magnin,
ntre tiin i religie.Cutare a sensului n lumea de azi, cu o prefa de Basarab Nicolescu i o postfa de Henri Manteau
Bonamy, trad. de Simona Modreanu, Editura Junimea, Iai, 2007, passim.
31
Samuel W. Hawking, Scurt istorie a timpului. De la Big-Bang la gurile negre, traducere de Michaela Ciodaru, Editura
Humanitas, Bucureti, 1995, p. 209
32
Ian G. Barbour, When Science Meets Religion, Ed. Harper, San Francisco, 2000, p. 83, apud Adrian Lemeni, pr. Rzvan
Ionescu, op. cit., p. 366
33
Ierom. Savatie Batovoi, op.cit., p. 273
130
trecut gloria deart34. Interesant este faptul c ambele situaii sunt reproduse pe frontispiciul
intrrii principale din principalul cimitir bucuretean Bellu: fericirea cereasc/gloria pmnteasc.
Acolo, n cimitir, se vdete nulitatea rvnitei glorii i importana pregtirii pentru venicie: lecia
fundamental a cretinismului este s te-nvee cum s mori35.
h) Nu este suficient implicarea Bisericii n construcia i exploatarea aezmintelor sociale. Ea
trebuie s-i responsabilizeze pe fiii ei asupra cazurilor negative, nmulite paroxistic, care conduc la
supraaglomerarea acestor centre. Abandonarea btrnilor este contrar poruncii a 5-a din Decalog. La
fel, nengrijirea copiilor poate fi echivalent unei crime. Nepsarea fa de cazurile delicate, care
necesit ocrotire, este o coordonat esenial a egoismului postmodernist36. Individul refuz orice
implicare, considernd c are alte prioriti ce in de ascensiunea sa socio-economic, pasnd
responsabilitatea pe umerii Bisericii, statului sau altor foruri specializate n a acorda asisten social
specializat de fapt, standardizat, ntruct se adreseaz unei comuniti defavorizate privit n
ntreg, i nu n particular, aa cum s-ar fi petrecut lucrurile n snul familiei.
Pe de alt parte, Bisericii i se reproeaz inexistena unei doctrine sociale coerente. Nu se
nelege, ns, faptul c teologia, ca tiin a tiinelor, trebuie s fie deasupra, i nu integrat ramurilor
de cercetare social. Doctrina social a Bisericii este coninut n lecia slujirii aproapelui ca icoan a
lui Dumnezeu37, afirm M. Neamu, care o vede pe aceasta ca pe o extensie a activitii liturgice a
Bisericii. Este ceea ce numim Liturghia de dup Liturghie, prin care punem n practic ndemnul dat
de Hristos n jertfa Sa actualizat permanent n Biseric, de a ne jertfi i noi, la rndul nostru, pentru
semeni (parabola samarineanului milostiv i contextul rostirii ei Luca 10, 25-37).

34
Ibidem, p. 79
35
Dan Puric, op. cit., p. 38
36
M. Neamu arat c postmodernii sunt primii care evit realismul confruntrii(...)cu suferina. Op. cit., p. 263
37
Ibidem, p. 245
131
Capitolul XIII

Diaspora o nou tipologie misionar

O lume marcat de dialog i colaborare


Lumea contemporan este profund dominat de relaionare i de comunicare, modelul ei de
civilizaie fiind marcat de dialog, cunoatere, ntlnire i apropiere. Progresul uluitor al mijloacelor
tehnice, ca i amploarea deosebit pe care a cptat-o liberalizarea circulaiei persoanelor, a dus la
construirea unei lumi multiculturale, multietnice i multireligioase. Este o realitate geopolitic i
economic faptul c ultimul secol a consacrat o migraie apreciabil a unor mari mase de oameni, de la
sud i est ctre nord i vest, aceast paradigm fiind specific att continentului european, ct i celui
american sau african. Europa de Vest i America de Nord sunt spaiile care au primit cel mai mare
aflux de migrani, datorat bunstrii economice i standardului ridicat de respectare a drepturilor i
libertilor fundamentale ale omului. n epoca modern, o serie de eparhii i parohii misionare au
luat fiin sub jurisdicia i responsabilitatea Bisericilor-mame. Exist azi o diaspora ortodox
care cuprinde comuniti de diferite identiti etnice, afiniti culturale i apartenene canonice
jurisdicionale (greac, srb, sirian, rus, romn, bulgar, ucrainean, albanez etc.), n Europa
occidental, n Statele Unite ale Americii (6.000.000 de ortodoci), Australia, America, Noua
Zeeland. n anii receni, numeroase comuniti ortodoxe s-au organizat n Africa, n special n
Uganda, Zair, Tanzania, Kenya, cu ajutorul misionarilor greci, sub rspunderea Bisericii Greciei i a
Patriarhiei ortodoxe de Alexandria. Se poate spune, aadar, c sub raport misionar, configuraia
tradiional a Ortodoxiei s-a modificat n mod substanial. Ortodoxia a devenit o comunitate
polifonic. Spectrul misionar al Ortodoxiei reflect azi o mare diversitate geografic, cultural i
cultic, fenomen care ridic o serie de probleme serioase pentru sistemul tradiional de organizare
bisericeasc. Principala problem legat de diaspora, din punct de vedere al dialogului inter-ortodox, o
reprezint jurisdicia, adic aspectul dependenei canonice a comunitilor din diaspora, existnd
cteva viziuni distincte cu privire la aceast problem.
Eliminarea restriciilor de circulaie a permis multor romni s plece n afara rii, astfel c, n cele
peste dou decenii de libertate religioas, cteva milioane de romni au mers, n ntreaga Europ, n
special n Italia, Spania i Frana i au creat o substanial diaspor ortodox. Pentru ca aceti fii ai
Biserici noastre s nu se rup de credina strmoeasc i de tradiiile i obiceiurile lor romneti, au
fost nfiinate eparhii cu numeroase parohii, peste tot, acolo unde sunt romni. Emigraia substanial
din vremea noastr a dus la coagularea unei diaspore ortodoxe consistente, dar i la crearea de
comuniti alogene n spaii tradiional ortodoxe, datorit contextului economic-social, adesea
nefavorabil, ceea ce a creat nevoi misionare speciale i situaii pastorale specifice. Aceast realitate a
dus la constituirea de nenumrate diaspore naionale sau confesionale n aceste locuri, ceea ce a creat
oportuniti i provocri noi. Aa cum este bine cunoscut, termenul diaspora este de origine greceasc
i nseamn, ad litteram, n mprtiere sau n risipire. El a definit la nceput comunitile evreieti
risipite n afara teritoriului de origine, de la Iordan, fie c vorbim despre Regatul de Nord, Israel,
distrus de Imperiul asirian, care a luat n robie numeroi evrei, iar ali muli au fugit i s-au stabilit n
afara teritoriului lor tradiional, fie c vorbim de aceai situaie cu Regatul de Sud, Iuda, distrus de
Imperiul babilonian, care, de asemenea, a luat n robie o mare mas de iudei. Prin extensie, diaspora a
nceput s defineasc orice grup etnic aflat n afara teritoriului su de origine, astfel c avem de a face
cu diaspor romneasc, greceasc, ruseasc, arab, chinez etc.
132
Diaspora o nou realitate misionar
Diaspora este deci o realitate complex i nou a unei comuniti format din persoane
aparinnd unui grup etnic care a migrat, din motive economice, politice, sociale, religioase etc., n
afara granielor tradiionale ale rii de origine. n acest sens, mass-media contemporan ne ofer
destule exemple, din nefericire, cu mari grupuri de oameni care migreaz i constituie sau alimenteaz
diaspore gata formate, cum este cazul cretinilor irakieni, ori sirieni, care au migrat n numr mare din
cauza rzboiului, ori cu refugiai maghrebieni (rile nord africane: Tunsia, Algeria, Maroc, Egiptul,
parial, Libia i Mauritania), ori indieni, din cauze economice. Cretinismul are o relaie special cu
diaspora, cci, la nceput el s-a rspndit cel mai bine n cadrul comunitilor ebraice din afara
spaiului tradiional ebraic, risipite n special de-a lungul rmului mediteraneean. Cartea Faptele
Apostolilor, prima istorie a Bisericii cretine, ne descoper metodologia apostolic primar, artndu-
ne c apostolii au propovduit Evanghelia lui Hristos, mai nti n comunitile ebraice, n oraele n
care existau astfel de comuniti, este adevrat, acest demers nu a fost unul cronologic, ci simultan,
astfel c, dac mergeau ntr-un ora, apostolii mai nti predicau n sinagog, iudeilor, iar apoi i
pgnilor. ntr-un fel, misiunea cretin primar este puternic legat de noiunea de diaspora, n afara
teritoriului ebraic, cretinismul fiind propovduit cu mult for i succes misionar. Chiar numele de
cretini, care a denumit pe cei care la nceput au crezut n Hristos, l-au primit n Antiohia Siriei, adic
n Siria de azi, n diaspora am putea spune, nu n Israelul antic. Din punct de vedere doctrinar, trebuie
s facem meniunea c diaspora poate fi privit i ca o parabol a istoriei cretine, a cretinului care
tie c nu are aici cetate stttoare, ci n cer (Evrei 13;14), cci el este pelerin n lume, avnd ca destin
exersarea virtuilor evanghelice i promovarea misionar a bucuriei evanghelice.
Diaspora este o realitate misionar i pastoral complex, nou i diferit de cea a spaiilor
tradiionale etnice, de regul monocrome i monolite, cci presupune o realitate cultural, economic,
social, politic, de civilizaie i religie, diferite. Pentru Biserica Ortodox Romn, experiena
diasporei ncepe s se coaguleze treptat, pe msura migraiei romnilor n afara granielor rii,
ncepnd cu secolul al XVIII-lea, cnd primii romni, din Ardeal, migreaz n Statele Unite din raiuni
n special etnice, religioase i economice, altfel spus, nemaiputnd suporta opresiunea habsurgic i
apoi austro-ungar, lipsa de drepturi civile i srcia au migrat pe noul continent, cu sperana unui trai
mai bun. Odat cu ei au dus, nu doar sperana de mai bine, dar i credina, cultura i obiceiurile lor,
majoritatea fiind ortodoci, au dus, aa cum era firesc, n noile lor comuniti, ca pe un odor de mare
pre, ortodoxia. Un alt val major de migraie s-a produs dup Cea de a Doua Mare Conflagraie
Mondial, cnd de frica comunismului, muli romni au migrat n Europa de Vest i Statele Unite, n
special. Alte dou valuri de migraie romneasc importante au fost, unul dup evenimentele din
decembrie 1989, dup cderea regimului comunist, cu etapele sale 1991 i 1996, iar altul, dup
liberalizarea circulaiei pentru conaionalii notri n Europa de Vest, odat cu eliminarea vizelor pentru
rile Uniunii Europene, n anul 2004, sau odat cu intrarea n aceast structur complex european,
n anul 2007. Se apreciaz c, astzi, n afara granielor Romniei exist, n evaluare optimist,
aproximativ 7 milioane de romni, iar ntr-o apreciere mai prudent, circa 4 milioane de romni. nc
de la nceput, Biserica Ortodox Romn a nfiinat parohii i eparhii pentru asistena duhovniceasc a
fiilor i fiicelor ei, dar i din contiina pstrrii legturilor lor religioase i culturale cu ara mam, fr
a neglija i contiina misionar pregnant. Un adevrat reviriment al misiunii ortodoxe n diaspora a
fost inaugurat de patriarhatul Preafericitului Printe DANIEL, la iniiativa cruia Sfntul Sinod al
Bisericii noastre a nfiinat numeroase structuri ecleziastice romneti pentru romnii aflai pe toate
meridianele lumii.

133
Tot n cadrul diasporei romneti pot fi integrai i romnii care din cauza vitregiilor vremii nu
se regsesc n graniele actuale ale rii noastre, dar fa de care Ortodoxia romneasc i manifest
responsabilitatea sa duhovniceasc matern. Este cazul comunitilor romneti din Valea Timocului,
Voivodina i din Banatul srbesc, din nordul Bucovinei i Hera, pn la Odessa i Cernui, ori din
sudul Basarabiei, n Ucraina de astzi, n Basarabia central i de nord, adic n actuala Republic
Moldova, cel de al doilea stat romnesc. Trebuie precizat c exist aici i opinia conform creia
romnii din afara granielor actuale ale rii, aflai pe teritorii care acum se regsesc n componena
statelor vecine nu ar trebui asimilai diasporei, cci ei nu au migrat, nu au plecat deci nicieri, ci
teritoriile locuite de ei, nu din vina lor, ci datorit contextului istoric nefavorabil, nu mai aparin patriei
mam. Pe de o parte, este justificat aceast apreciere, dar, pe de alt parte trebuie spus c noiunea de
diaspora conine i ideea de nstrinare, deprtare i separare fa de ara mam, ceea ce n cazul
acestor comuniti se justific, iar noiunea de diaspora are un sens larg i cuprinztor.
Pentru misiunea eclezial, diaspora ridic cteva probleme fundamentale, pe care le vom analiza
n cele ce urmeaz. Este vorba despre jurisdicia canonic a acestor comuniti, de problema limbii
liturgice, de natura relaiilor cu ara mam, de promovarea spiritualitii rsritene, despre relaia cu
noua patrie, i despre gestionarea relaiilor cu cretinii aparinnd altor tradiii confesionale, ori cu
necretinii. La acestea se pot adaug probleme pastorale speciale legate de interculturalitate, cstorii
mixte, relaia dintre limba, cultura i spiritualitatea romneasc i cea a noii realiti n care se gsesc
acele comuniti, ori de accentuarea secularizrii, a procesului de globalizare, a materialismului i a
nstrinrii religioase, ori a feminismului ideologizat i destructurrii conceptului de familie
tradiional format din brbat i femeie.

Perspective canonice referitoare la realitatea diasporei


Biserica Ortodox Romn consider c diaspora trebuie s se afle n legturi fireti i normale
cu patria mam i deci i cu Biserica acelei ri, deoarece credincioii ortodoci aflai n afara rii
mam sunt purttorii unor valori culturale i spirituale caracteristice. Credina lor poart amprenta
cretinismului rsritean cu un anumit specific naional. Prin urmare, Ortodoxia romneasc consider
c romnii aflai n diaspora trebuie s se afle sub jurisdicia canonic a Patriarhiei Romne i, desigur,
pe msur ce ortodoxia din acele spaii se dezvolt i se maturizeaz ea se poate configura ntr-o
autonomie i apoi ntro autocefalie local, singur sau alturi de alte ortodoxii naionale n diaspora.
Acest tipar canonic se aplic fiecrei trediii etnice ortodoxe, cci Ortodoxia este o comuniune
polifonic. Biserica Ortodox local are n mod firesc un aspect jurisdicional teritorial, deoarece orice
episcop este trimis s slujeasc n limitele precise ale unei dioceze, iar o Biseric autonom i
autocefal trebuie s aib un spaiu canonic de referin. Providena i istoria au fcut ca multe Biserici
locale s aib ca puncte de referin un popor anumit, fa de care ele au manifestat o fidelitate stabil.
Ele au nsoit popoarele lor n toat istoria lor, nu numai n cuprinsul rii respective, ci i n afar,
acolo unde credincioii de neamul lor se gsesc i triesc. Prin urmare, elementul naional, specificul
cultural i factorul lingvistic au contribuit la formarea Bisericilor locale, ca Biserici ale unei naiuni
dintr-un anumit loc, care aduc ceva esenial la bogia comuniunii ortodoxe.
Legturile dintre credincioii din diaspora i Biserica mam ofer posibilitatea ca acetia s nu-i
piard identitatea spiritual, confesional i cultural naional, innd cont de strnsa legtur dintre
credin i naiune, la noi, la romni. n acest sens, Patriarhia Romn a manifestat o deschidere tot
mai mare fa de problemele i nevoile diasporei, nfiinnd parohii i eparhii, trimind preoi, oferind
sprijin financiar concret pentru susinerea activitii pastoral-misionare, dar i oferind mijloace de
desfurare a cultului, contribuind la achiziionarea sau construirea de noi locauri de cult sau oferind
colarizare i perfecionare pentru clericii i viitorii clerici ai comunitilor de acolo. Diaspora
134
ortodox romn a fost considerat un mijloc misionar oportun, o interfa a Ortodoxiei romneti cu
lumea i o posibilitate de a face cunoscute valorile cretinismului romnesc i ale culturii noastre n ct
mai multe spaii.
Misiunea diasporei este, n primul rnd, aceea a pstrrii identitii confesionale i etnice, iar,
apoi, n al doilea rnd, un instrument misionar veritabil, cci ofer o mrturie de vieuire ortodox i
ofer imaginea unei tradiii confesionale fidele tradiiei apostolice, cu o mare putere de transfigurare i
cu posibile viabile rspunsuri la cutrile omului contemporan. n aceast perspectiv, diaspora
reprezint, pentru Ortodoxie, o ocazie misionar deosebit, contribuind la rspndirea viziunii sale
despre lume i via, precum i o posibilitate de a pstra legturile spirituale i culturale cu ara de
origine. O privire asupra diasporei ortodoxe romne ne arat spaii i comuniti mai vechi sau mai
noi, cu nivele diferite de integrare i comunicare cu ara i Biserica mam, dar i cu provocri pastoral-
misionare diferite. Aceast viziune este mprtit de Biserica noastr, dar i de alte ortodoxii
naionale, precum cea ruseasc, bulgar sau srbeasc, adic de ortodoxia latin i de cea slav. Exist
ns i o abordare diferit, cum este cea a Patriarhiei Ecumenice i a Bisericilor de limb greac n
general, care consider c toate comunitile din diaspora trebuie s se subordoneze Bisericii
constantinopolitane, interpretnd necontextual, literal i neactual, canonul 28 al Sinodului IV
Ecumenic, care stipuleaz: De asemenea (s-a hotrt) ca numai mitropoliii diecezei Pontului, a Asiei
i a Traciei, precum i episcopii din inuturile barbare ale diecezelor numite mai nainte s se
hirotoneasc de ctre pomenitul preasfnt scaun al Prea Sfintei Biserici din Constantinopol; i adic,
fiecare mitropolit al diecezelor pomenite mpreun cu episcopii din eparhie (mitropolie) hirotonind pe
episcopii din eparhie (mitropolie) dup cum se rnduiete (poruncete) prin dumnezeietile canoane;
iar mitropoliii pomenitelor dieceze s fie hirotonii, dup cum s-a spus, de ctre arhiepiscopul
Constantinopolului, dup ce potrivit obiceiului s-au fcut alegeri ntr-un glas (unanime) i i s-au adus
lui la cunotin. Aceast interpretare este ns unilateral, deoarece ea nu poate gsi vreo susinere
n tradiia canonic i istoric ortodox. Ea va fi formulat astfel abia n prima parte a secolului XX,
mai precis n anul 1921, de ctre Patriarhul Meletie al IV-lea Metaxakis, care a dorit s cuprind n
jurisdicia sa i nou formata i masiva diaspor ruseasc, ce s-a constituit ca urmare a prbuirii
Imperiului arist i acapararea puterii de ctre comuniti, ceea ce a dus la o mare migraie, n special n
vestul european i n Statele Unite ale Americii.
Ortodoxia romneasc trateaz, deci, problema diasporei pornind de la situaia actual concret
reieit din evoluia vieii ecleziale n istorie. Astfel, aceast interpretare rmne n spiritul canoanelor,
fr a fora o interpretare superficial i literal, ci innd seama de situaia concret i actual a
Bisericilor. Diversitatea diasporei ortodoxe, nu impune o singur jurisdicie, lucru considerat prematur,
i nici nu se opune unitii Bsiericii, cci exprim bogia i frumuseea diversitii spirituale
ortodoxe, a felului n care Ortodoxia, pe baza procesului de inculturaie, s-a coagulat diferit n varii
spaii geografice. Concepia ortodox asupra unitii Bisericii scoate n eviden unitatea n diversitate,
ca expresie a sobornicitii i a frietii.
Patriarhia Romn, alturi de cea rus, datorit faptului c are un numr mare de comuniti n
diaspora, iar dintotdeauna i-a manifestat jurisdicia asupra credincioilor si migrai din rile de
origine, nu are niciun interes de a transmite acest jurisdicie unei Biserici strine de configuraia
specific, spiritual i cultural, a credincioilor din diaspora. Este, apoi, cunoscut faptul c procesul
de inculturaie a conformat chipul spiritual i cultural al cretinismului, diferit n fiecare spaiu religios
n care Evanghelia Mntuitorului Hristos a prins rod, desigur fiind vorba de diferene care mbogesc
i aprofundeaz spiritualitatea ortodox, astfel, credincioii din diaspora i manifest credina n
concordan cu amprenta cultural a spaiului de origine, ceea ce face ca legturile cu Bisericile din

135
rile mam s apar drept necesare, normale i fireti. Oare cine ar putea cunoate mai bine sufletul i
nevoile spirituale ale cretinului ortodox romn dect numai Biserica Ortodox Romn, iar pe acest
principiu se explic cel mai bine legtura dintre comunitile diasporei i Bisericile din rile de
origine! Conform accepiunii istorice, doctrinare i tradiionale n Biserica Rsritului, Patriarhia
Ecumenic este considerat prima n ordinea slujirii i a iubirii, dar nu n sensul unei jurisdicii de tip
apusean, nu ca un centru de autoritate supra-ecclezial, ci ca o ntietate onorific. Astfel, diaspora nu
poate s depind de Patriarhia Ecumenic, pe baza acestei interpretri forate a unui canon aparinnd
unui sinod ecumenic, mai ales c n istorie nu s-a interpretat niciodat aa. n sprijinul poziiei
Bisericii noastre vine Canonul 2 al Sinodului II Ecumenic de la Constantinopol, din anul 381, care
precizeaz c: Bisericile lui Dumnezeu care exist ntre popoarele barbare, trebuie s se
administreze dup obiceiul prinilor lor, care s-a inut, iar, n completare, Canonul 34 Apostolic,
prevede c episcopii unui neam trebuie s se organizeze i s-i pstoreasc bisericile prin intermediul
propriului lor sinod, autonom. Nici principiul canonic tradiional conform cruia ntr-o cetate trebuie
s existe doar un singur episcop (can. 8, Sinod I ec.), observat cu regularitate n ntreaga Ortodoxie,
cci principiul etnic i teritorial coincid, se refer la evitarea unei jurisdicii episcopale i pastorale
duble asupra aceleiai comuniti bisericeti (cf. can. 34 ap.; can. 2 sinod II ec.; can. 8 sinod III ec.) i
nicidecum nu poate constitui un argument pentru subordonarea ntrgii diaspore ortodoxe unui singur
centru de autoritate ecleziastic, adic Patriarhiei Ecumenice.
Organizarea diasporei pe baze etnice, nu nseamn o exacerbare naionalist i nici o deviere
filetist, ci reflect o realitate european care nu se opune universalitii bisericeti i anume aceea a
faptului c bisericile ortodoxe sunt organizate pe baze naionale, cretinismul rsritean avnd diferite,
reale i necesare sedimentri naionale. Aceast interpretare se bazeaz pe faptul c principiul
teritorial-canonic din sistemul de drept canonic i bisericesc ortodox, trebuie coroborat cu cel pastoral-
cultural i lingvistic, cci este vorba despre jurisdicia, nu doar asupra unor teritorii canonice, ci i
asupra unor oameni, cu o anumit formaie spiritual i cultural i cu o configuraie etnic specific.
Argumentele de mai nainte ne ofer posibilitatea de a afirma cu trie c Bisericile naionale au dreptul
exclusiv de a-i organiza i gestiona propria diaspor, n funcie de noua realitate a locului respectiv i
de zestrea spiritual i cultural a propriei naiuni. Problema disaporei i a jurisdiciei ei canonice,
adic jurisdicia comunitilor ortodoxe din diaspora, constituie primulpunct al agendei de discuii ale
Sfntului i Marelui Sinod Ortodox ce se va ntruni n anul 2016 i la care sperm c se va adopta
soluia corect i necesar.

Limba liturgic n cultul comunitilor din diaspora


O alt provocare misionar a comunitilor din diaspora este i aceea a limbii liturgice utilizate.
Mai ales n cazul comunitilor noi, limba liturgic este limba rii natale, n cazul diasporei noastre,
limba romn, fapt de neles i explicabil, avnd n vedere c cei care au migrat stpnesc cel mai
bine limba patriei mam. Aceast realitate exprim i o necesitate concret de comunicare i de
nelegere. Dar, pentru c Ortodoxia are un profund caracter misionar, iar, treptat, limba rii adoptive
devine tot mai mult, pe msur ce timpul trece, limba de comunicare cotidian a credincioilor
emigrai, acea limb trebuie introdus etapizat n cult pentru a nlesni opera misionar ortodox.
Limba utilizat n cult trebuie s fie n mare msur limba vorbit cotidian, cci credincioii au nevoie
n permanen de explicarea teologic a cultului i a celorlalte practici, de exegeza evanghelic i de
modelare spiritual i moral, altfel se cade n capcana ritualizrii excesive i a nenelegerii cultului,
deviindu-se spre o percepie qvasi magic a cultului. Utilizarea echilibrat i proporional a limbii

136
vorbite cotidian n acel spaiu cu limba natal reprezint un alt aspect al procesului de inculturaie, mai
bine zis, ine de actualizarea lui.
Intrai n relaii de cooperare, comunicare, de munc i adesea, chiar de familie, cu persoane
aparinnd acelei noi realiti geografice, credincioii diasporei sunt (fie c ei contientizeaz i
acioneaz n acest sens, fie c nu contientizeaz pe deplin), misionari ai cretinismului ortodox n
spaiile unde triesc i activeaz, iar datorit relaiilor cu populaia din noua patrie apar cu certitudine
i convertiri la Ortodoxie. Pentru aceti noi convertii, pentru cei aflai n cutarea unui sens al vieii,
dar i pentru cei aflai deja la a doua generaie, n diaspor, utilizarea, ca limb liturgic i a limbii rii
respective devine o necesitate misionar practic. Pentru Biserica i naiunea noastr a pstra i limba
romn n cult este o nevoie i o obligaie spiritual i cultural naional, cci chipul identitii
sufleteti al credinciosului nostru este zidit, att de credina ortodox, cu specificitatea ei romneasc,
ct i de cultura, tradiiile i obiceiurile neamului nostru. Astfel, emigrantul este purttorul unei duble
identiti: spiritual-culturale i naionale, ceea ce face ca legturile cu Biserica i ara de origine s se
nscrie n sfera necesarului. Dintr-o alt perspectiv, aceast dualitate identitar este i n beneficiul
rii gazd, noua patrie, cci emigrantul aduce cu el bogia tezaurului spiritual i cultural care, chiar
diferite de cele ale noului topos, pot fi complementare, nnoitoare i completive. Trebuie amintit c
exist aici i preri exclusiviste, fie de a pstra numai limba natal a migranilor n diaspora, fie de a
pstra numai limba noii patrii, ambele reducioniste i pguboase, cci nu in cont de realitatea
complex a personalitii umane i nici de faptul c emigrantul este, volens nolens, o persoan de
interval, un mediator ntre credine, culturi i obiceiuri, o punte de legtur i nu un semn de
contradicie i de izolare. Perspectiva aceasta este valabil pentru diaspora ortodox sau chiar cretin
n general, cci dac avem n vedere de exemplu, pentru contrast, migraia islamic, vedem c un
musulman ce a migrat ntrun spaiu oarecare nu este aproape niciodat un subiect de convertire, ci un
misionar musulman. Aceast realitate ne arat c dincolo de identitatea confesional, emigranii
cretini au o mare disponibiltate ctre deschidere, relaionare i nnoire spiritual. Pentru o misiune
pastoral-misionar dinamic i eficace este, deci, necesar utilizarea, n cult, att a limbii patriei
adopive, ct i a limbii rii mam, ca expresie a normalitii i a respectului fa de identitatea
migranilor respectivi, dar i ca premiz a sucesului misionar. Limba utilizat de ctre emigrani, fie
cea natal, fie cea a rii de destinaie, este un vehicul cultural cu un important rol mediator, ce sprijin
crearea de puni ntre culturi i civilizaii, de mprtire de experiene culturale i spirituale i de
coagulare a unei personaliti desvrite.
Cultura romneasc este aa cum se tie, mai ales n latura ei veche, profund impregnat de
spiritualitatea cretin, ceea ce face ca orice schimb intercultural s devin, n acelai timp, i un
mijloc de promovare indirect a valorilor evanghelice, ce vine n sprijinul misiunii ortodoxe n
diaspora. Apoi, romnii au experiena istoric a multiculturalismului i dialogului, cci provinciile
istorice romneti poart apmrenta caracteristic a dialogului, fie cu lumea slav i greac, fie cu cea
austriac i maghiar, ori cu cea turc i francez. Nu ntmpltor spaiul romnesc a fost caracterizat
drept punte ntre Orient i Occident. Astfel, dialogul intercultural nseamn, implicit, un mijloc ce
faciliteaz misiunea ortodox, oferind mrturia de via i de credin ortodox unei lumi n care
prezena ortodox este minim sau chiar inexistent. Adesea, misiunea ortodox are un dinamism
aparte prin intermediul culturii, cci credina ortodox s-a manifestat ca un mijloc de promovare
cultural i niciodat nu a pus stavil aprofundrii culturale.

137
Dialogul inter-cretin i inter-religios oportunitate misionar important a Ortodoxiei n
diaspora
Dialogul inter-cretin i inter-religios reprezint necesiti de integrare, dar i oportuniti de
misiune ortodox n acele spaii n care credina noastr nu are o poziie dominant, ori este foarte
puin sau chiar deloc cunoscut. El reprezint o necesitate misionar concret, care ofer o credibilitate
solid cretinismului, att n faa necretinilor, chiar i a cretinilor nepracticani. El exprim poziia
constant a Ortodoxiei romneti de refacere a unitii vzute a Bisericii lui Hristos, prin fapte, gesturi,
dialog teologic i angajamente social-filantropice, educaionale i caritabile concrete. Emigranii
romni, stabilii n numr mare n ri europene precum Italia sau Spania, au dus cu ei, pe lng
achiiiile lor culturale i etnice, bogia tezaurului de spiritualitate ortodox, cu acea frumusee i
putere de misiune, care ofer o identitate stabil i solid credinei lor, este un factor important de
misiune i un mijloc de rennoire spiritual, prin exemplu, mrturie i oper misionar, pentru
locuitorii tradiionali ai acelor spaii, dar chiar i pentru emigranii aparinnd altor etnii i naiuni.
Dialogul ecumenic ofer i posibilitatea colaborrii n proiecte de interes local, comun, dar i
premizele unei coexistene panice i armonioase. Situaia concret din astfel de spaii este
ncurajatoare, numai dac amintim c, datorit bunului nume al Ortodoxiei romneti, al interesului pe
care ea l reprezint i al sesizrii potenialului ei nnoitor, de exemplu, n Italia, Biserica Catolic a
pus la dispoziia multor parohii ortodoxe romne, spre folosire, n regim de concesiune, ori de utilizare
pe termen nedefinit i gratuit, numeroase locauri de cult catolice.
Puterea dialogului i a misiunii ortodoxe, n contemporaneitate const, mai ales, n aceea c
Ortodoxia reprezint ansa de a aduce mrturia sa unic de pstrtoare a Tradiiei Bisericii nedivizate,
profunzimea unei spiritualiti pline de prezena lui Dumnezeu, o tradiie liturgic i canonc bogat i
o nvtur de credin fidel nceputurilor ei apostolice. Misiunea Bisericii noastre Ortodoxe este
orientat spre aspiraiile i ateptrile omului de nceput de mileniu trei, fiind receptiv la provocrile
contemporaneitii i la nevoie pastorale concrete ale credincioilor. Ortodoxia este, nu o teorie, nu o
doctrin solipsist, ci un mod de via cu i n Hristos, ceea ce face s vedem n nvtura noastr de
credin un tezaur al experienei existeniale bisericeti, pe care asemenea apostolilor impresionai de
nvierea Mntuitorului din mori i de relaia de via cu Acesta, au devenit misionarii Lui, i noi,
astzi, trebuie s fim promotorii vieii n Hristos aa cum se manifest ea n spaiul i timpul nostru.
Un alt beneficiu al dialogului ecumenic este reprezentat de posibilitatea cunoaterii i a promovrii
respectului reciproc i a demnitii umane inalienabile, dar i a schimbului de strategii i metode
pastoral-misionare pentru optimizarea misiunii ecleziale n postmodernitate, cci provocrile sunt
comune, iar un rspuns conjugat ofer soluii mai bune i mai adaptate la realitatea concret a
situaiilor concrete de via.
Patriarhia Romn a avut iniiativa, n ultimul deceniu, a nfiinrii de numeroase parohii i
eparhii, tocmai pentru a da profunzime vieii duhovniceti i culturale a romnilor din diapora, dar i
pentru a oferi o ans de promovare riguroas a Ortodoxiei n acele spaii. Ataamentul romnilor
emigrai fa de valorile cretin-ortodoxe i romneti se vede, att din masiva participare la serviciile
religioase din bisericile noastre, ct i din efervescenta activitate misionar, parohial i eparhial, cu
caracter spiritual i cultural, ce caracterizeaz unele comuniti din afar. Romni emigrai sunt puni
ale spiritualitii, culturii i valorilor romneti i cretine n spaiile de migraie respective, dar i cei
mai buni ambasadori ai ortodoxiei i romnismului, n ciuda exceselor de tot felul, mai puin onorante,
ale unora dintre conaionalii notri. Suntem convini c diaspora ortodox romn n Europa Central
i Occidental joac un rol semnificativ n cadrul dialogului ecumenic european. Graie parohiilor i
eparhiilor care constituie diaspora sa (Ierusalim, Europa, Statele Unite ale Americii, Australia),

138
Biserica Romn are un rol important n Micarea ecumenic. Acestea particip la rugciunea comun
pentru unitate i la diverse forme de mrturie cretin comun, prin consiliile ecumenice naionale i
regionale. Exodul populaiei spre Vestul Europei, constituie un subiect pastoral urgent, care merit
atenia tuturor Bisericilor din Europa, iar solidaritatea economic i social a Occidentului, va lrgi i
mai mult deschiderea ecumenic a Orientului.
Dialogul inter-religios se nscrie i el n aceai logic misionar i de dialog, dar spre deosebire de
cel ecumenic, urmrete colaborarea n proiecte de interes comun, crearea unei stri de armonie
religioas, precum i promovarea misiunii cretin-ortodoxe printre cei ce nu au cunoscut frumuseea
Evangheliei lui Hristos. n ultima vreme, dialogul inter-religios a vizat mai ales angajamente n
domeniul ecologic, al echitii sociale i al respectrii drepturilor fundamentale i imprescriptibile ale
omului. De asemenea, dialogul inter-cretin, ca i cel inter-religios poate construi un rspuns comun,
unitar i convergent al confesiunilor cretine, dar i al marilor religii, n faa provocrilor comune i
agresive, provocate de globalizare, secularism, materialism i indiferentism religios, cu care, n
general, lumea religioas se confrunt. Dispute social-ideologice, provocate de natura conceptului de
familie, problema avortului, ori a mediului, au suscitat puncte de vedere comune sau similare, din
partea Bisericilor cretine, ori a marilor religii, precum Islamul i Iudaismul. Migraia masiv nord-
african i sud-asiatic mai ales a persoanelor de religie musulman, n spaii tradiional cretine, face
foarte necesar o abordare, din partea Bisericilor europene, a dialogului i a deschiderii spre Islam de
pe poziii comune, dar, n special, gsirea unor optime metodologii i strategii misionare, pentru c
integrarea european s-ar putea face cel mai bine n cazul cretinrii acestor migrani. Cu att mai mult
cu ct este tiut c, n formarea identitii europene, cretinismul a avut rolul de protagonist, fiind cel
ce a coagulat i unificat conceptul i contiina european.
La nivelul instituiilor europene, a fost sesizat de mult vreme beneficiul i necesitatea dialogului
ecumenic i inter-religios, de acea la iniiativ domnului Jose Manuel Barroso, preedintele Comisiei
Europene (pn n anul 2014), an de an, la Bruxelles, are loc reuniunea efilor conductorilor religioi
cu liderii instituiilor europene. Aceast deschidere spre dialog i disponibilitate de cunoatere
religioas, din partea oficialilor europeni, reprezint un semnal important c religia are i trebuie s
aib un rol n construcia european, n ciuda neincluderii n actele juridice fundamentale constitutive
ale Uniunii Europene a contribuiei cretinismului sau a religiei, n general, la sedimentarea
contiinei europene. Din partea Bisericii Ortodoxe Romne, la aceste reuniuni, a participat, de la
inaugurarea lor,ca delegat al Bisericii noastre, I.P.S. Arhiepiscop i Mitropolit Nifon Mihi, n
calitate de Exarh patriarhal pentru relaiile Patriarhiei Romne cu instituiile europene i cu
organismele cretine internaionale.
Aportul ortodoxiei romneti, n Europa, tinde s fie tot mai consistent i mai sesizabil, prin
intermediul romnilor emigrai n rile din vestul Europei, care, prin viaa, mrturia i activitatea lor,
pot fi cei mai buni misionari ai Bisericii noastre. Nu n ultimul rnd, diaspora ridic i problema
relaiilor dintre cel emigrat i noua patrie n raport cu ara natal. Desigur, migrantul are obligaia
dublei fideliti, att fa de noua patrie, ct i fa de cea veche, fr a le prioritiza i ierarhiza, chiar
dac n mod natural, are o preeminen sufleteasc ara natal. n Ortodoxie, principiul bunei
colaborri dintre stat i Biseric reprezint o paradigm esenial n spaiile tradiional ortodoxe, ceea
ce nu nseamn c nu poate fi aplicat, pe ct se poate, i n rile de destinaie a emigranilor, cu
respectarea legilor i cutumelor din toposurile respective. Diaspora este un cmp misionar prea puin
utilizat nc la vasta i optima lui capacitate, de aceea, noi strategii, o nelegere mai bun a
fenomenului migraiei, o aplecare mai delicat fa de problemele ei, ori gsirea unui echilibru ntre

139
limba natal i cea a rii gazd, pot facilita fructuoase achiziii misionare, aducnd un real ctig de
imagine Evangheliei i Ortodoxiei.
Intensificarea misiunii prin intermediul diasporei este o modalitate providenial i unic de a
face cunoscut Ortodoxia sau Evanghelia, dup caz, i de a strnge relaiile ntre oameni, ntre cretini,
ori ntre culturi i civilizaii. Numeroi rsriteni, mai ales din motive economice, au migrat spre nord
i vest, pe diferite continente, iar diaspora ortodox reprezint astzi o realitate considerabil.
Aprofundarea dialogului ecumenic, poate oferi nebnuite resurse de colaborare i de cooperare n
proiecte concrete, n susinerea integrrii migranilor, n reconcilierea ntre comuniti, ori n
rspndirea credibil a ethosului cretin, ntr-o lume multicultural, global i cu numeroase i variate
schimburi de concepte, idei, produse i, mai ales oameni. n ceea ce privete viziunea juridico-
canonic, ce coaguleaz preri diferite nc, pn la gsirea unui consens, diasporele ortodoxe
naionale evolueaz pn la constituirea n mod firesc n Biserici locale n cadrul fiecrei ri
occidentale i nu numai. Deocamdat, comunitile din diaspora sunt n strnse legturi cu Bisericile
mam i au nevoie de grija lor spiritual-canonic i practic, iar diversitatea diasporelor ortodoxe
etnice nu este contrar unitii ecleziale, ci manifest bogia spiritual a Ortodoxiei.
Misiunea i dialogul ecumenic sunt trsturi fundamentale ale nelegerii vieii i activitii
Ortodoxiei n contemporaneitate, care ne descoper chipul Bisericii apostolice, pline de blndee i
lumin, dttoare de speran i generatoare de ncredere. Dialogul ecumenic manifest voina ferm a
Domnului Hristos de unitate vzut a Bisericii Sale, iar Biserica noastr are contiina utilitii i
nevoii lui, mrturie fiind profunda deschidere la dialog i implicarea n structurile de dialog inter-
cretin. Ortodoxia este deschis dialogului ecumenic, considerndu-l o necesitate deosebit a timpului
nostru, fr de care misiunea evanghelic nu se poate dezvolta. El poate susine promovarea valorilor
i tradiiilor noastre rsritene, nefiind, niciodat un mijloc de imperialism confesional, ori o
modalitate de a renuna la ceva din credina sau experiena vieii noastre n Hristos sau a accepta vreun
conglomerat doctrinar artificial. Dimpotriv, teologia ortodox romneasc, animat de un spirit
ecumenic apostolic, poate fi i astzi cunoscut n Apus prin intermediul parohiilor din diaspora. Prin
celebrarea Liturghiei n limba romn, prin configuraia lor cultural unic, prin spiritualitatea lor
comunitar, parohiile ortodoxe romne din diaspora pot constitui promontoriul Ortodoxiei romneti
n comunitatea ecumenic de astzi. Bunele relaii cu celelalte Biserici i confesiuni cretine s-au
reflectat i n primirea din partea acestora a unor lcae de cult i aezminte, n rile europene i n
ntreaga lume, acolo unde diaspora romneasc s-a nmulit, prin emigrarea multor romni, n special
din considerente economice. Misiunea ortodox are ca scop rspndirea Evangheliei lui Hristos,
zidirea Trupului mistic al Domnului Hristos-Biserica, prin aducerea de noi membri care sunt ntr-o
unitate i comuniune cu Biserica apostolic, i susinerea civilizaiei ndumnezeirii. Astfel,
numeroaselor provocri ale contemporaneitii, precum cele legate de diaspora, aprofundarea rolului
misionar al femeii, deschiderea mai acerb spre spaiul mediatic-noul Areopag al vremii noastre etc.,
tuturor acestora, Ortodoxia le rspunde cu fora experienei ei bimilenare, cu tria i fermitatea
credinei, cu bogia experienelor ei de via, dar i cu utilizarea creativitii umane, a nnoirii i a
cuvntului cu putere mult al Evangheliei lui Hristos.

140
Capitolul XIV

Educaia cretin n dinamica misiunii

Educaie religioas confesional sau educaie religioas ecumenic?


nvmntul confesional din Romnia postdecembrist se afl ntr-o continu dinamic. De la
organizarea nvmntului religios n seminarii, trecnd prin educaia religioas care se desfoar n
nvmntul public i ajungnd la nivelul superior de formare teologic n universiti, toate aceste
forme de educaie sunt marcate de un tip de tensiune ntre nevoia Bisericii de a forma teologi pentru
propriile organisme bisericeti, pe de o parte, i contientizarea rolului social pe care-l poate juca
Biserica, educnd tinerii n alte domenii dect cele conexe spaiului eclesial propriu-zis, pe de alt
parte. n aceast din urm ipostaz, este necesar evaluarea contribuiei pe care o poate aduce
nvmntul religios societii romneti contemporane i identificarea celei mai potrivite forme pe
care ar trebui s o mbrace acesta: o educaie religioas de tip confesional sau una ecumenic?
nvmntul religios nonconfesional sau ecumenic vizeaz formarea moral a tinerilor printr-o
educaie religioas neasumat confesional i reprezint modelul adopat de unele ri din Comunitatea
European.38
Generic, prin nvmnt confesional se nelege o form de educaie care are la baz principiile
religios-morale propovduite de o confesiune religioas, care se constituie ntr-o matrice teologic n
cadrele creia se predau toate celelalte discipline care compun ceea ce numim astzi Curriculum
naional39. Prestigiul de care se bucur colile confesionale n rile occidentale, datorit nivelului nalt
de calitate al educaiei, este bine cunoscut i demonstreaz faptul c fundamentele cretine stau nc la
baza formrii profesionale i civice a tinerilor din rile occidentale, cu toate c, n multe dintre aceste
coli, astzi nu se mai pred teologia.

5.1. Contextul legislativ i specificul nvmntului teologic din Romnia


n Romnia de dup 1989, pn la data publicrii Legii Educaiei Naionale n ianuarie 2011,
nvmntul confesional era asimilat nvmntului teologic, iar cultele recunoscute oficial de stat
puteau solicita Ministerului Educaiei Naionale organizarea unei forme de nvmnt teologic doar
pentru pregtirea personalului de cult i pentru activitile social-misionare ale cultelor, form de
educaie la care aveau acces numai absolvenii de gimnaziu i de liceu.40
nvmntul confesional era reglementat prin art. 32 alin. 5 din Constituia Romniei din 2003,
i textul iniial, din 1991 unde se spune c nvmntul de toate gradele se desfoar n uniti de
stat, particulare i confesionale, n condiiile legii, ns prin Legea nvmntului, Legea nr. 84/1995
colile confesionale au fost considerate practic echivalente colilor private: Art. 9 (4) Cultele

38
Vezi: Sorin elaru i George Vlcu, Studiul Religiei n colile publice din statele membre ale Uniunii Europene, n
Studii Teologice, nr. 1/2012, p. 229-252.
39
Curriculum naional reprezint ansamblul coerent al planurilor-cadru de nvmnt i al programelor colare din
nvmntul preuniversitar. Art. 65 (1) din Legea Educaiei Naionale, Legea 1/2011 (LEN), publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, Nr. 18 din 10. 01. 2011.
40
Art. 9(3) din Legea nvmntului, Legea nr. 84/1995 (republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Nr. 606 din 10. 12.
1999.
141
recunoscute de stat au dreptul de a nfiina si administra propriile uniti si instituii de nvmnt
particulare, conform legii. Conform Constituiei, nvmntul confesional se deosebete de cel de
stat i de cel particular, fiind o form special de nvmnt, organizat de un cult, dar presupune i
identificarea propriilor surse de finanare pentru aceast form de educaie, ceea ce fcea din educaia
religioas confesional un alt tip de nvmnt particular. De asemenea, limitarea nvmntului
religios doar la nvmntul teologic vocaional era o ngrdire a dreptului Bisericii de a educa tinerii
i pentru alte sectoare ale vieii sociale.
Noua Lege a Educaiei Naionale definete nvmntul confesional i nvmntul confesional
de stat41. Relaia juridic, patrimonial, financiar i administrativ dintre Ministerul Educaiei,
Cercetrii, Tineretului i Sportului i culte este reglementat printr-o Metodologie care prevede
funcionarea unitilor de nvmnt confesional.42 Iat cum definete aceasta nvmntul
confesional de stat: Art. 2. Prin uniti de nvmnt confesional preuniversitar de stat se neleg
uniti din nvmntul preuniversitar teologic integrate n nvmntul preuniversitar de stat,
existente la data intrrii n vigoare a Legii 1/2011 (LEN). Este vorba despre seminariile teologice care
pregtesc tinerii pentru a fi preoi, cntrei bisericeti, paracliseri, personal de cult n muzic
bisericeasc, instructori pentru activiti extracolare i social misionare, ghizi de turism religios,
operatori mass-media pentru activitile social-misionare, animatori pentru activiti religioase i
catehetice.43 Cu alte cuvinte, n colile teologice, numite de acum coli confesionale de stat, educaia
religioas se adreseaz tinerilor cu o vocaie special, avnd ca scop precis formarea profesional a
acestora pentru activitile bisericeti. A considera c nvmntul confesional pregtete doar viitori
preoi presupune o nelegere limitat a conceptului de coal confesional, ctigat prin Legea
Educaiei Naionale i, n fond, doar o simpl schimbare de nume a clasicului nvmnt teologic.
Prin integrarea nvmntului teologic preuniversitar n nvmntul confesional de stat se
creeaz premisele ca n aceste coli, care funcioneaz pe principiul dublei subordonri (fa de
Biseric i fa de stat), s se organizeze mai multe niveluri de nvmnt, filiere i profiluri (cel
teologic fiind obligatoriu44), rspunznd astfel diverselor nevoi de educaie i de formare profesional
cerute de societate.

5.2. Educaia religioas confesional vs. educaia religioas ecumenic


Educaia de tip ecumenic, n sensul unei direcii de predare a coninuturilor teologice ntr-o
form neutr, neangajat confesional, nu se regsete n tradiia nvmntului religios din ara
noastr i nici nu a fost reglementat n Legea Educaiei Naionale. Spiritul actualei legi i practica
postdecembrist a educaiei teologice din Romnia susin descoperirea i afirmarea propriei identiti
confesionale, ns cu o deschidere ecumenic.
Practica amintit se traduce n competenele generale, n valorile i atitudinile pe care le
promoveaz educaia religioas din ara noastr. Acestea sunt identice, indiferent de religia sau
confesiunea crora aparin. Iat, spre exemplificare, competenele generale, valorile i atitudinile
propuse n Curriculum naional pentru disciplina Religie, la toate confesiunile: Competene generale:
1. Definirea specificului propriei credine, n raport cu alte credine i convingeri; 2. Utilizarea
41
Art. 15 (2), art. 19 (5), art. 60 din Legea 1/2011 (LEN).
42
http://www.edu.ro/index.php/articles/proiecte_acte_norm/c966/, accesat la 25 iulie 2012.
43
Aceste calificri sunt conforme cu HG. Nr. 844/2002 cu modificrile i completrile ulterioare, ns dup prevederile art.
124 (3) din Statutul pentru organizarea i funcionarea Bisericii Ortodoxe Romne, aprobat de Sfntul Sinod prin hot. nr.
4768/28 noiembrie 2007, parohiile urmeaz s fie ocupate de liceniai n teologie, absolvenii de seminar putnd fi
hirotonii doar n cazuri speciale.
44
Art. 5 din Metodologia de funcionare a unitilor de nvmnt confesional preuniversitar de stat.
142
adecvat a conceptelor specifice religiei, n diferite contexte de comunicare; 3. Integrarea valorilor i a
cunotinelor religioase n structura propriilor atitudini i comportamente; 4. Aplicarea nvturii de
credin n viaa personal i a comunitii; 5. Corelarea cunotinelor religioase cu cele dobndite la
alte discipline de nvmnt. Valori i atitudini: 1. Contientizarea rolului nvturilor Bisericii n
viaa personal i a comunitii; 2. Dezvoltarea respectului fa de cele sfinte; 3. Asumarea propriei
identiti religioase; 4. Responsabilitate n exercitarea drepturilor i a obligaiilor care decurg din
apartenena la diferite identiti (confesiune, naiune, comunitate, profesie, cultur etc.); 5. Respect i
nelegere fa de semenii de alte credine i convingeri; 6. Grija fa de aproapele; 7. Interesul pentru
aprofundarea cunotinelor religioase n vederea permanentei deveniri spirituale45
Din perspectiv ortodox, n contextul romnesc, avnd n vedere chiar educaia ecumenic,
considerm potrivit asumarea confesional a predrii religiei din urmtoarele motive:
1. Participarea i prezena Bisericii Ortodoxe n Micarea ecumenic se desfoar dup
anumite criterii eclesiologice i principii de lucru, care decurg din nvtura ortodox despre Biseric
i despre unitatea Bisericii i stau n acord cu aceasta. De aceea Biserica Ortodox are propriul su
statut fa de Micarea Ecumenic i de Consiliul Ecumenic al Bisericilor. Problema ecumenic nu
este unitatea Bisericii per se, care este data de Dumnezeu i este pstrat n mod istoric i vzut n
Biserica Ortodox, ci de desunitatea istoric a cretinilor.46 Biserica este una n fiina ei. Unitatea
Bisericii este un dar dumnezeiesc de la Iisus Hristos Biserica este trupul lui Hristos (I Cor 12, 27),
iar Hristos este capul Bisericii (Ef. 1, 22-23; Col. 1, 18), n acelai timp, unitatea ei este i o misiune
de realizat din partea cretinilor ca rspuns la darul dumnezeiesc al unitii (cf. Ef. 4, 12-13): ... spre
zidirea trupului lui Hristos, pn ce toi vom ajunge la unitatea credinei i a cunoaterii Fiului lui
Dumnezeu.... Mntuitorul Iisus Hristos S-a rugat ca ucenicii Si s fie una pentru ca lumea s cread
i Tatl s fie preamrit (In. 17, 21). Aceast rugciune a Domnului este reflectat n rugciunea
zilnic a Bisericii pentru sfintele lui Dumnezeu Biserici i pentru unirea tuturor.47 n lumina acestor
consideraii teologice, educaia religioas ecumenic are datoria s descopere identitatea proprie a
Ortodoxiei, n sensul cuceririi celorlali prin adevr, obiectivitate i iubire, nu prin complex de
superioritate i desconsiderare48.
2. Micarea ecumenic, fiind efortul comun al cretinilor de diferite confesiuni de a
rspunde mpreun la darul dumnezeiesc al unitii Bisericii, nu presupune convertirea la o alt
credin, ci educaia religioas a membrilor diferitelor confesiuni cretine cu scopul regsirii n
propirul cadru eclesial a credinei apostolice genuine.
3. Religiozitatea este o expresie subiectiv a credinei n existena unei realiti absolute
care modelaz omul i societatea. Pentru acest motiv, este necesar o asumare personal a manifestrii
religioase i, prin urmare, a mrturisirii credinei (act n care se regsete i ora de Religie asumat
confesional).

45 Anexa nr. 3 la ordinul ministrului educaiei, cercetrii i tineretului nr. 3458 / 09.03.2004 i Anexa nr. 2 la Ordinul
ministrului educaiei i cercetrii nr. 3252/ 13.02.2006 i Anexa nr. 3 la ordinul ministrului educaiei i cercetrii nr.
4598/31.08.2004, http://www.edu.ro/index.php/articles/curriculum/c556+589/?startnum=2, accesat la 04 martie 2013
46
Ion Bria, Dicionar de teologie ortodox, Ed. Institutului Biblic i de Misiune a B.O.R., ediia a II-a, Bucureti 1994,
pag. 259.
47
A se vedea documentul: The Ecumenical Movement, the Churches and the World Coucil of Churces. An Orthodox
contribution to the reflection process on The Common Understanding and Vision of the WCC. The proceedings of the
inter-Orthodox consultation on the The Common Understanding and Vision of the WCC, Orthodox Centre of the
Ecumenical Patriarchate, Chambesy, Geneva, 19 to 24 June 1995, Edited by George Lemopoulos, p. 11-12.
48
Nicolae Mooiu, Educaie Teologic Ecumenic, Revista Teologica, nr.1/2007,
http://www.revistateologica.ro/articol.php?r=45&a=3799, accesat la 5 martie 2013.
143
4. Predarea religiei printr-un canal neutru ar face ca educaia religioas n sine fie s
dispar, urmnd a se reduce la o simpl disciplin cu caracter informativ, fie s nu se mai numeasc
Religie, ci Istorie a religiilor sau Istoria i filosofia credinei religioase.
5. Educaia religioas are un caracterul duhovnicesc-formativ, ea pornete din Biseric i
rezultatele ei se evalueaz n comportamentul moral al viitorului adult, ca membru al comunitii
eclesiale.
6. ntruct n Romnia, conform legislaiei n vigoare, educaia religioas are o dubl
subordonare, Ministerul de resort i Biserica sau organizaia eclesial a crei credin se transmite, ar
fi nefireasc o abordare aconfesional, din moment ce, prin acordul cultului, se confirm pregtirea
confesional i didactic a celui care pred Religia.
7. Chiar n ipoteza, deloc de dorit, a predrii Religiei dintr-o perspectiv neasumat
confesional, s-ar pune ntrebarea: cine vor fi cei care vor preda aceast disciplin? Dac ar fi
absolvenii seciei didactice ai unei faculti de teologie, acetia ar preda coninuturile, presupus
unitare, tot dintr-o perspectiv confesional. Dac ar fi absolvenii unei faculti cu profil socio-uman,
nu am mai putea vorbi despre educaie religioas.
8. Considerm c, n societatea contemporan, educaia religioas confesional, care
rspunde diversitii etnice i confesionale a comunitii, dar asum aceleai set de valori i atitudini,
este singura form de educaie teologic cu caracter ecumenic.

144