Sunteți pe pagina 1din 27

totuldfrmtr-& prE\tire!

s5ingelegenn

Sensibilitatea Creierul Sarcina


cutanata

@E
ffiKEN
byL;lef}fl
uBlsaded

z\
-DPIT
filltfil|IfiAflnffnfil
:: ::::.:ilT'|circu'|a"r l

:i,ffift:
p. 11-11Testulimbatabililor

:;:;"Jt:i:;:",""
:;::#:::':;:'
'

:.1: ::l]"rreproducitormascurin

l' ll ""t'"0"""'reminin
l"J'':"
=
SCHELETUL...
Ansambluloaselordin corpulnostruformeazischeletul.Datoritilui ne putemmen!inepoziliadreapt6
Sine putem mi5ca.
Scheletul estealc6tuit
din 206oaserigideti solide.Elesuntpuse
in migcarede cdtremu'chi,carene permits6mergem,55 fugim,s; pliembralelesausi zembim.

Clavicul:

\' hF-ru 1on'ua{aronpu or-dor.par':.,,"l"rLl"\rd O


(ac;tuitdinoasee centrale
-80de oasealecraniului,alecoloanei
iischelet!lparaaxialO {alc;tult
venebrae 5ialecoastelor)
dinoasele membrelor-126deoaseale a e bazinului,
umerilor,
alemembrelor superioare
ii alemembreor lnferioare).
Omoplat
Stern

Coloanave*ebral;
vetebral;estesuportuI pentru
Coloana
spateSicap.Esteformat;din 33 deoase l!4etdcafpieneCarpiene
mici,in formA de inel,a rticulate intre e e,
numite veftebre.ELesunt sepafateprin
discur <artilag inoase,care amort]zeaz;
gocurileIi ii permit coloaneis; se curbeze.
Fal ange
.:\

Discuri
cartilaglnoase

Articula!iile
Articulatiilereprezint; egAturie dintre
oase.Datorit; lor,putemefectuadiferite
mitdri; s; intoarcerncapu,s; mi5c;m
de la dreaptaa gtangasaLl
bra,tele
inainteinapoi,Genunchiu , de exempu,
Artiolatie esteoafticulatiei'nbalama,careii permite
in balama gambeis; se dep asezei nd nte fl i napoi .

."5:"i**1
DERETINUT
O Oaselene suslincorpul$i o partea corpuluila alta.
ne protejeazdorganelevitale
(cainimasaucreierul). ()Mai mult dejum;tate
din cele206 oasese gises(
OOaseleau mirimi 5iformefoarte in incheieturile
m6inilor. Falange
diferite.Num;rullor diferdde Ia maini,glezne5i picioare.
...5 MU
1 $C H II
Uneleoaseinconjoa16organelevitale:creierulesteprotejatde craniu,
inimati plemaniisuntprotejatede coaste.
Mu$chii, princontractie, determinjoa5ete
sAse deplasezeti permit efectuareamiscdrilor.

Trapez
Mutchiisunt
fixalipeoase

contractd,
eitragde oase Falanoastriconlinemaimultde
ii e determin: 50 de rnuschi,
.arene dauexpresla
flei.
Triceps
Eideschid$ inchid pleoapele,
incfe!sc
j Biceps ffunteasaunasul,
Cindzarnbim,
miicabuzee,obralii...
folosim15mutclTil

l\,4arele
dreptabdominal

Mutchiibralului
Pentrua faceun os sdse
mitte,mugchii lucfeazA in
perechi:intimp ce unul
secontracta $itragede
osintr un sens, cel;lalt
mutchiserelaxeazd.
Pentrua p ia tia intind
bra!ul,intervindoi mu$chi:
bicepsul,cafepliazS bralul,
$itricepsul,
ca re il intinde.

lMuschi
extensor
al degetului
mare

estecel mai mi os,cu o lungime @Oaselesedeplaseaze cuajutorul


de numa i4mm. mutchilor.carelucreazi
in
O FEr;uruleste osulcelmai lung,el perechi,
in senscontrar:
cer:
intin26ndu-sepe toat; lungimea OArticulaliile leagi oaseleintre ele. unulsecontractd i.. :r
Sitrage
coapsei.Sciri!a, situatdin ureche, Elesunt acoperitede cartilaie, celSlalt
serelaxeaz;
ETUL... ...$lMl
..-: ::u . Datorit;lui ne putemmenfinepozitiadreaptd
i: - : .in 206oaserigide5isolide.Elesuntpuse Uneleoaseinconjoar;orge-:
: : -= . 9 e m , s afug im ,s;pliembratelesausez6mbim. inima5i pliimaniisuntprotejatede .:
s5sedeplaseze :
C l avi cul ;
Fale sdrletului
Rolulmut(hilo.
I
, " odr .,.ererrt..idrO
o -d ta rd ' r ut J i, d c r ot od- ei
:: -:: : i:-.etLr oaraaxtatO (atc;tuit
: : :' -. := r:i: a e urnerilor,
alebdzinutui,
- - :. :. .!--rbrelorinferioare).

Omoplat
5tern

Biceps

Coast;

ColoanS
vertebralS
Mareledreptabdomin.l

F danq e

_-_ .:..:L,adlferite
' :::
- !r mltcarr

, , .=."".p ,.,,
:: :. : :::: , perm|te

Rotul;

Triceps

Mutchi extensoral degetuluimare

Tarsie
t: .- - : ?:f-

e5tecelmai
d e n u m a i 4|
Falange
O F6;uruleste
osulcelmailung,
el
intin26ndu-sepe toati lungimea OArticula!iile
coapsei.Scdrita,situat; in ureche, ElesUnta(o
tl
CreierulestecentrulcarecomandSgesturjlepe carele facemgicaredE na'tresenzatiilornoastre.
Elestefi la originea96ndurilornoaslre,a memoriei,a sentimentelor,
a tot ceeace facepartedin personalitatea
noastri.Comenzilepe carecreiefulle de pentru migcareamembrelortrecprin miduva spin;rii,

Mdduvaspindrii
M;duvaspinifliesteformata dinaceleaSiceue
cati creierul,numite!!cqg!i. Easeam;n;
cu un cordon, carepleacbdincraniutl ajunge
p6ni la bazacoloaneivertebrae. [,45duva spin;r
ene situat;in interioruLcoloaneive|tebrae,fiind
protejat;de ye(g.!I!:.

Diferitelezoneale creierului
in creier,
fiecdre
zon:esteresponsabll;
de o actvitate Mesaj(impuls)ne|Vos
O /o ,d do. oo d ' d na e rte l o o re 9 a Jre e . A to l o n o
'
co ma n d ; o m ilc af e,o al ta c i tl tu ...
c ef t r u l
at inge fl l C e n tru m t5 c 6 rti
Ce n tfu int e eqer ii r
l i mb :i u l ui . . .. I c e n o u l v o rb i ri i

Mesajliemiduvei
r!pin,i4!
C el emai m!l te m esajecar
miScirii(cerebel)
vinde la rreiersau care
ite indreapt;c:treeltrec
tuinmSduva spin;ril.
CEL EDO UAEM T S F E R
CE R E B R A LE Ac.estemesajeajung a
miduv;5ipleacA de a ea
Creieftr este lrnp;rtlt prinrjntermediLrlnervilor,
in d o !; j um ; u! , caref?c leg;tLrracu toate
P;r! -;.corpulLrl.
ce re b rale'Sl upf af : t -

H,+^;:11"
r ffi;Ti
ff:f ;il;:ffjj"^:::::r"
," NFrronri
n1,!
"1.",r*
"",',,d1"'"re/
SISTEMUL
NERVOS
Sistemulnervospoatefi comparatcu un <alculatorcareprimegteinformaliiin permanen!;,
le analizeazd
fi d5 instrucliuni(comenzi)
diferitelorpArlialecorpuluinostru.Creierulprime5teinforma.rii
despreceseintampldla varfulpicioruluiintr-untimp de 50de ori mai mi( decato
secund6l

TRASEUL
INFORMATIILOR
NERVOASE

H',ff*q
lC;luNt: Creierutd;o comandic6trem6ni.
_Q
r r-Lr 1"." t" ,ld d: I.eoJr..d F
- ar J t r r r
trandaUru 'i Unsemnaletectric
coboar;dincreier
spre de-alunqutunornervlnumiti,,motori,l
'n;n;,
l\,1ena
seaplead.

!l,- selznlle, manu trandarirul


l\4.duva
fi simteinlepitura"tinse
spinilor,
spinirii
n degeteavemlqlrle nervoasecare
ne permitsaslmtlm.n acen.az,
eletranstorm: intep;turdti senza!ia
de durerein semnale eclrlc.Acesta
urc: la m;duvaspin;rI pflnnerv,
numiti,,senzltivi':
ti apoi . creier,
prin
fasciculesenzitve.

nencltr,man"primeStecomanda
deaseretrage.
@
Pentrua limta acliunea d!reroas:, reacti. estefoartc rapi<ji:mana
s e re tra g e ,l af;a aveaumpdeg:ndi re. A cestaesteun,,feftexio
reactieautomau deapSfare.Pentrua se desf;5uracat mairepede,
mi d u v a s pi n;ri iesteceaca' e d;.om.nda de retrageream;i .i i .
Pen; c:nd ene lnformat creieruI despreprobtem;, mina este deja
i n a ta rap e ncol ul ui .

SistemLr nervoslucreaz6cu ajutorul


F celulelor nervoasenumite,,neuronl'l
Eiaducinformatiide la organee
de sirn!,transmitcomenzie date
de creier9ide m;duvaspinArii
catremuqchiSi ne permits; gandim
5is; ana izem.
Pentru a putea
trimiteinformatiile,
neuronii
au nisteprelungiri,
caresegrupeaz;
9iformeaz;,,nervi'1NeLrronil
suntlegatiintreei prin,,sinapse'l

DERETINUT
(f Sistemulnervosesteformat din informa!iide la diferiteorgane @ Neufoniisunt celulenervoase
creier,m;duva spinirii 5i din ti trimit 16spunsufi c6tremu$chi. caretrimit informatiilsub
nervi,carefac leg;tura rutoate form6 de semnale;le(trice.
pdrlile corpului. , Informatiileurc6la creierintr-un Acesteaajung la destinatiec.
timpde 50 de orimaimicdecat intermediulnervilor.
O Prinintermediulnervilor,creierul
5i mdduvaspindriiprimesc
SISTEMUL
RESPIRATOR
sepreiadin atmosfe16
Prinrespirafie, gazulnumitoxigen(pecarecorpulnu il produ(e)$iseelimin;
un 9aztoxic.numitdioxidde carbon(pecareil producecorpulin celulelesale).Schimbuldintrecele
dou; gazearelocin pl;meni.Sangeletransportdceledou; gazeprin interiorulcorpului.

Aerinspirat Aerexpirat
(cuoxigen) (cudioxid

Pl;manul
stang
Bronhie

Bronhiol;

'r.Oxigen
, D oxid

Schlmbulde gaze
dintr-oalveol6pulmonaid:, ,
La n i ve ula v eole of pul mo n a fe ,
s;n g e e c edeaz ;diox id u l d e
ca rb o nlis e inc ar c dc u o x i g e n , Diatragm
ln a i n ted e d plec ar pr e ce l ea h e
qJgle
a e corpulu.

tNSPtRATtE
5t EXPtRATtE
Candinspirim,oxigenulintre Cind expirim,dioxidulde carbon
in (orp, IMutchliqullqi !qa(!Ge iesedin (orp. Muschiicutieitoracice
determlnA ridicareacoastelor, se relaxeazd,
coastelecoboard,
iardiafraomulcoboar; iardiafragmulurc; (sebombeazA): l
(seaplatizeaz;): p ;maniiisimdresc .
p am6niii5imictoreaz;volumul
v o um u lt seumplucu aer,
DERETINUT
ORespiratiasefacein doi timpi: O Seinspiriaerbogatin oxigen. Osengeleestecelcarepreia
inspiralie5iexpiralie, 5e expirdaerbogatin dioxid oxigenulde la pldmenigidu.e
de (arrron. dioxiduldecarbonla pldmeni,

dintreoxigensi dioxid
)Schimbul
decarbonsefa(ein DlSmani.
INIMA$l SISTEMUL
CIRCULATOR
n, -J\

tnimaesteun mugchiputinmaimaredec6tpumnul,cares<ontracti
[ !l " ]
camde 70deori peminut,toateviata.contracliile \l
determin6
pffirea sangelui ^7
5itrimiterea
luiintot corpul,
prinintermediul
vaselor
desanqe.
] L

V enacav;
Arter;.oft;
INI M A,O PO M P AD U B L A
lsnpc dreapt;
Pfi me stes ; nge s ir a. ln o x i q e f i i b o g a r
in d i o x d de c . r bon de I n o rg a n e :i m u 5 .h i
r i i tr mi t c l, p inl: inj ( p e n truo x !l e n a re ).

Ve n : c a v ;

sLi ng

ti,
ws

Pompa sl6ngi
PrIre5le\an(lpI)(xlalJtor|rlprl
du . p.rnlrr tiilrrlnltcif .orp

de artere$ivene
Beseage
V i rtce .l e linqe c af eplt \ rc nd e . i fi rn n ,
. L 5 :rn rtc . f . t ox iqc nn( c:tr , i i n c o rn l -.fa t,
5efu rrcsc nf t er e V alo c .l e 5 a n .l e ..fe
v n l i r i n i rf : i,. t it . u s inge o x g o n a r,c i l i j SIsTEMUt
DEPOMPARE
nao xi q e nal,s c n! m es c v e n .r.
O Vr v , . it r r r 6 vr vl ttr r.

,'.:.:i.l:'"1'Jil;::'i:?':
i:.T::".'J;'"":,""ili;
*"r.",""''
"";Xi!,113,."",'oli
i n tte e te ' 1 5 A n ll e i i l r; 2 Altl le 5ccontfacta 3 V entr.! e e se. ont r act i
c ar es unt le g a re
ti * n.l el cene im pint
l mpi nsi nventfk!e l n arteraao| t ; t iin ar t ef a
DE RETINUT
O Inimaesteun sistemformat dincorpsangele siracin oxigen, O Sistemulvaselordesangecare
din doue pompe,fiecarealcbtuit6 pentrua-ltrimite laplimani, transponisangeleintoi corpul
din doud(6mdrule:un atriuti iarcealaltd primette sangele estesieldublu:
un ventricul. bogatin oxigen delapldmiini
Siiltrimitein restulcorpului. O ArterelesuntvasecareDleaci
O Celedoue pompefunctioneaz;in de lainimd.Venelesuntvase
acelaSi
timp: una recupereaz; carevin lainimd.
nutritive.Mai multeorgane,in(epend(u cavjtatea
din careseextragsubstanlele bucald9iterminend
ansamblulproceselor
cu anusul,asigurd de digestie,caredufeazeinjurde24 de ore,

@@l
Traseulde la cavitateabucalS
' la ESOFAG
In gur;,alimentelesuntm;runlite
de c;tredin-ti
:i impregnatecu ,alivi,
inalntede a coboriprinfaringe, -
de a ungulesofagului,,njb form;

FICATUL
Produce o substant; numit;
bi ;, carefaciiteaz;digestia
gf;simior.Elfacetitr erea
substanlelorcafetrecin renge.

Transtormdrile
alimentelor
in sTOMAC
n stom..,b6urie aliment.ie
sunttran5formate in p;r_ti
ti mai
mici,de catrefilte rubstanle l{trtri]Ic4e: <ub5r".
nutlitive p.e.enti

:::[T:.i,;:i;

PANCREAS
Organcareproduceun iuc
{sucpancrealic),
digestiv
Aic suntamegtecate cu lichidee e mindtinlntestinul
subtire.
prod!sedefjcat,pancreas side
lnte5tn.Elesedercompun in
substanlenutritlvelnuvimente)
tj in deteuri.Nutrlrnentele.trcc
in
s;ngesi sunttranrportatecai;aceluie.

@mr
Substanlelede carecorpu nu arenevoie
alungin ntertinulgros.Apaesteseparat;
de acesteasivaajungein celule. :
nten nu subtiretice gros,dac;sunt
lni nse,m;soar;9metril Resturile
trecinrect,undesunt
stocatepanamergemla toalet;

DERETINUT
O sistemul
digestiv
esteuntub.
careincepe<ucavitatea bucalS
'
$isetermin: cu anusul,intrecare
: se96sesc:
faringele,esofagul.
stomacul,
intestinul5ubtire,
corpul.nostruproduceunelesubstanlecare sunttoxice. pentrua nu neotrdvisaua nu neimbolndvi,
eretrebuie eva(uate.Sistemulexcretorestecel careare aceastemisiune.Elcontroleazb5i cantitatea
de apddin senge,eliminandexcesul,

,9 rr'n"," **t.lrcat cuimpuritati


Arter; Celulelevau: in s:ngesubstanlele inutie,
precumtide5eLrri e !ielementelede care
corpulnu arenevole:toate acestease
numesc,,irnpuit;1i'i Sangele
letfanspond
la rinichlprinarterelerenale.

@nini.r,i
Fiei:arerinichieneformatdin
aproxlmativ un m lionde mlci(alAlg
(netroni),carelillleazb siinqele:
trecandprinaceste canale,sengele
se
debaraseaza de impuritSli. b(cesul
de
ap; dincorpulnosrruesteindep;rrat
5iel,t seformeaz6 ur na.
I
Sengelefiltrat
O
Odal ; i mpuri tbt ee mi nate,
s:i ngel e,cu eLl rmentelut
e
careau ri rnas,estetri mi s l a i n mb
pri n venel erenal e.
tJ-
\
----'
Zt Ureter
.' UrinaertefofmaU,in specia . din
ap;,sSrurSidintrLrndeseunumit
Urinasescursedin rin .hi
,,uree'i
sprevezicdurindrAtrecandpfindouii
tuburi,uretere,
carese.ontra(ti
sprea impinqeurinain vezica Lrrinar:i.
AceastaacumLreaz; urinaprimU de
la finichi.
Atuncicandvezica-"qte plini.
aparenevoiade urin:re.
Vezic;urinar;

EaLa!: tLrD_

"*fri'i::1$f;;:
deseurrre
AElgltlllcla: 4sanse incircatcuimpurit;!i
a 5estrenqe'
filtrat
AUZVL SI URECHEA ,

Auzul,unuldintrecele5 sim!uriprincipale
alecorpuluiuman,ne permitesAauzimsunetele.
lJrechea esteorganuluiauzului,

oscioarele
@
Treimicioscoare,carese
undel sonore numesc
!l m"t.ul
ciocan,nicovali :t
Sunetele suntmisc;rifoarte 5iscari!4,
transmitvibrafii e
lichides cili,careseondueaz;
mici,foarterapidealeaerului de a timpanla rnelc.
subactiunea v brati or.IMiscarea
careneinconjoafdi undele ci lortr.nsform;undelein
sonore-Acesteaintr: prin mesaje electrlce.Esteparteacea
pavilion,ajunga timpan9i maifragilia urechii:dadasculi
fac s5vibreze. nluzic;toartetare,c ii sunt
distrut:i poJideveni surd.

Canale

cu echilibrul
N i coval i

auditv
[ .,,

i.i
i:'
'\
,llT,'
rrlpp1
r

5c;rit;

Nervulauditiv
@
Mes.j el oel ectri cesunt transm isecent r ului
audi ti vdi n crei erpri n nervu au dit iv.
clrli'hid Odati i ntormati danal i zat:de cf eier duzim
,
ee!41:tLrbPlin
itool."rr,""' " '"'"t"' sunetulcaptatde pavi on.
mrl
Vibrelie:
sifoaner;Pid:'

tl ,
ECHILIERU! 1,: 1' :l r r r1r , r,, r, :t
i n a p ro p i e re am e c u l L rls, e g b sescni S tecanatepti ne
c u i i c h i d , a res e m i tc ; a tu n c ic;fd no ne depl as;m.
C ;n d mi s c ;m c a p u l fo a rtere pede,l i chi dLrt se mi sc; 5i e
fo :(e m u k . c S n d n e ro ti m c a p u i pui em aveaanj erc .
DE RETINUT
O Rolulurechilor
esteacelade O Mel(ul,cu ciliipecareiiare, O Odati informaliaanalizat;
a tran5formaundelesonore producea<ea5tdtransformare. de creier,putem auzisunetul
in me5ajeelectrice
trimise captat.
creierului. lO Nervulauditiv transmiteapoi
me5ajulc;tre creier.
imbatabililor

Egtigatapentru
un mictestcomplicat?

u!t,t,.',.
,
/ . u r n o le r e ,ln c e p a n oc u t \ :
Cu m 5 en u m e s lec e lu lan e r v o a sa
c a r et r a n s m it ein f o r m a t iile ?

2. Cetelunidureazi
sarcina?
$ . Cu msen u m e sc p r incare
va se le
a.6 lun!
circul,is6ngelede la inimasprerestul
b. 9lun i co r p u lu i?
c. 12 lu n i

S , LUm p n m e stec rerefL.,lInl ormal rl 9. Adevirat saufals?


de la cl i fe rite lorgane
e dl ec orpul ui ? Ca n a le le
r e sp o n sa
b ilecu e chi l i bruI
segasesc in urechi.

' l Q. Sch im b udlin tr eo xig e n5 id ioxi dul


4.Adevirat saufals? de carbonseface:
a .in in im a
Inim aes t eun o r g a nf o r m a d
t i nd o u a
b .in p le m d n i
pompe.
c.in sd n g e

5. C u- . " num e s c e l e[ r e is l r d t u r i
1 1 . Cee steo u n d i?
a l epielii?

q < i mr,,ri ?
X2. Adevdratsaiifals?
O, f .ar a qr r nt . ala
Papilele gustative seafla
.1 ,. a p e b o ltap ala tin ;.
/..

fl3. nins litere,


incepand
cu litera
P:organde
reproducere labdrbat.

1 4 , Nu m i-otir g a n e le
ca r e
co m p u nsiste m udlig e stiv.
Esterindul tiu si joci!

2 3 . Cu msen u m e g te
ce lm a im icetement
carealc;tuiesteo fiint;?

16 . C areet t " rolu lu r i n e i ?

/. rvrrr os ufsltue
nt c a p t a t e
d ec t l t i :
a.olfactivi
b.gustativi
c. nervosi

9, Craniul
nostru
estecompusdin:
a.80deoase
b. 36 de oase
c. 115o a se

29.Adevirat saufals?
C6 n do c h iu lp r im e s t ep u t in d
pupilelese contractS.

22.Adevdratsaufals?
lnspir;maerincarcatcu d i o x i dd e c a r b o n
;i expiramaerimbog;!itcu oxr9en.
Rispunsuri

1 6 .Eva cu a r e
toaxin e lodrin sin g e.
2. b. 9 lu n i 17.a.olfactiv.

3. DatoritAnervilorsenzitivi.

1 9 . a .8 0d e o a se .

5- E pid e rm u dl,e rmul5i hi podermul .

7. Ne uron.
22. Fals(esteinvers).
s , Af t eret e,: ,,,::, ,"
2 3 . Ce lula .
9. Adevirat.

12.Fals(acestea
sesitueazd
pe limbi).

13.Penis .

'14.Cavitatea
29. Fals(easeIdrgegte pentrua lasasdintre
c6 tm a im u lt; lu m in i) .

Deci,
(are estescorultiu?
Dela0la10lSspunsuri
colede:
(usiguranti,
Poliobtine, maimult...
Dela11la20derispunsuli
(orede:
Este
unin(eput polifa(e
bun,llar progrese
incontinuare...
0ela2l la30deldspunsuri
corefte:
Este
bine,maiales
dace
ai30derespunsuri
(orecte...
zul sl ocHI ,
Ochii5untin continuEmigcare.
Sasemutchifacs6semi$tefiecareochi.Eiseadapteaz6 la tot
ceeace privim.Dat daci vedemo imagine,
a<estlu<rusedatoreaza
retineisi ;reierului.

Muschiocular

Rolulretinei
Ochiu regLeazi
cantitatea
de lumin:
careajungela el.

prorecteazao imagne
pe un ecran(feirnati
c.
'la clnema.
Daracea5t;
imagine ester;sturnat:L
(careprimeSte
Cfeierul
prln
inforrnatiile
lntermediulnervului

o ristoarn; in pozitia
.orectaS i ne per m it e
**'
li:-o
..-..

Iris
(partecolorat:a ochiului
caredetermin6cantitareade
luminbcareintr6in ochi)
informa!ii
creierulull
CAndochiulprime'temult6lumini
Cristalin Retini

$rr,,g
Pupilasemicsoreaz;pentrua l;sarnai
(concentreaza
l'rmina
(tr:nsform:
putin;lumn; s5intre.
penrru.creao rmaqtnectaraJ imaginea
h mesajelectlic)

3 TULBURARIDEVEDERE
Miopia
Globulo<ular elte ceteo.lat; pr.: lun9.
lmagineaseform..ziina d e r e ti n i :
'1 t e
Candochiulprimette pulin6lumin; ochiu afe pfoblem in avedea obie.rele
sem;rettepentru
Pupila a ;sasaintre aflatela d stanle,evedeneclar.
ma rnuhilLrmin;.
Hipermetropia
Atunclcendqlobulocul.restepreascurt,
imaginea eeformeaz;in spateleret nei:
ochiulafeproblemein a vedeadeaproape

DE RETINUT
& ,J Astigmatismul
Undefectal fotunjlmil.ornee sau
crista
inulul,
OchiLlvede
cafedeformeaz:
r;u slaproape,
imaglnca.
ti d stant:
la

OOchiulesreorganulvederii.Vederea lg Retinatransformeimagineain O Exi5tdmai multe defe<tede vedere,


esteunuldintrecele5 simluri mesajneruos, pecareltrimite principalele
Celetreidefecte
principale
alecorpuluiuman. prin intermediul
creierului nervului sunfmiopia,hipetmetropia
ti
opti<.CreieruI interpreteaz6 astigmatismul.
Oochiulprimesterazede lumin; mesajulnervoscapeo imaginesio
careformeaze peretinaoimagine rSstoarn6in poziliacorectd.
rasturnatS.
ty

PIPAITUL
$I PIELE A
Simlulpip;itului (tactil)ne permitesAsimtim forma obiectelorpe carele atingem,i, de asemena,dacasunt
netede,aspre,ascutite,caldesaureci.Pieleaesteorganulpjpditului:ea a(oper6tot corpulnostru.pieteane
protejeazdimpotrivaagresiunilor exterioare,pre.um microbir,
tipastfeazi o temperaturaconfortabil; a corpului.

Pieleaarere.eptorisensibilila
atingere,
prestune,frig,c; dur:
si durere,
Acestjosuntterminatii
nervoasealeneuronilor,care
vansmltinformd_tiile
sprecreierAnumitepartialecorpului
(precumdegetelesaubuzele)continfoarremulti receptoriiele
suntmultmaisensibile- (c;nd cevaapas:sau
ne preseazacorpul)

I Contact
(cendne dtingem

Receptori superficiali,
pentruatingere,frig 5i cald

PIELEA
Este
fofma$dintreistraturi:
a Epiderm- estestratulexternalpielii,foar|esuDItre. l Epiderm
N e p ro t ejeaz ;c or pL de a g re s i u n i l e
d tn e x te ro L A re mi ci
gaurele,numitepori,pfincaresudoarea esteelimifat; Derm
atuncicandestefoartecald_
a Derm- estestratul de mijloc, putin maigrosdecat
epidermu . Conlinenumefoase vasede sanoett receptort.
a Hipodrm- estsituat sub derm. Con|ne un gtratde
gr;simearene permitep;strarea
valoareconnanta,ln
temperaturii
jur de 37 de grade.
corpuluja o
l Hipoderm

gfasime)

Vasede senge
DERETINUT pentruap;sareputernicS

O Pieleaesteorganul ) Datorit6hipodermutui,
pieleaajutdla O Numirulneuronilor diferdde la o
pentrupipAit.impreuni mentinerea temperaturiicorpului la 37 partea corpuluila alta:unelezone
cu <elelaltesensibilititi de grade. alecorpuluisuntmaisensibiledecat
alepielii.pipditul altele- verfuI degetelor5i buzele
reprezint6 unuldintre OPieleaprezintdreceptori,carecapteazd suntmaisensibile decat<otul.
cele5 5imturiprin<ipale informaliidin mediulexterior$ile
ale<orpului uman. transformSinmesajenervoase, cevor
fitrangmisecdtrecreierprin neuroni.
gr NASUL
MTROSUL
pot aveadouaorigini.5e pot 96siin aerulpe careil respirdm
Mirosurile
sauin alimentele pe carele mancdm:
candacesteasunt masticate,ele elibereazdpaltlqfle odorante(mirositoare).

Elrlb o factiv c .re s e In d rc a p i ds p rec re l ef

C l l i o l fa c tvi
@ Mi.",'.ir"u;,nsru.."i..
C li olfactivi
@pteazdmlrorurie Sitransmit
mesnjelea creer,ptif nervLtollactiv.
Cfecrrl anilizeaz;m6.t.lc ti rc.unorlrc
miro5rrle,gfaliememoriesale.F inlauman;
p o a l e r . r . u n o a t t e i f j L f ( 1 . l j . 0 0 0 d . m i r o 5 ! r il

ri.", ai. .*'l p" .are it respir6m


@
t.l f(l l n !pir : ir n,. r . nr l pf tru rd c i n f(x o l e
rri r,i l (,i i je at n( 1.( k nr i l i .r.n c(l (,i i
n i i ri L r!.u li ( c li oll. x Liv i)

Nnrn
{oritciul

B l!: Parre
MIR O S U R ILE sprepl;meni
oria.tiu:P'tu'tor V IN5I D ING U R A
C:ndmenecam.lmentele, c o l i o d r d s p r e pl d n r a fi
?ar!Lc!t?;:[S:: p.rt.u e e m rositoare
sunt
tr.nsmsedingur; lirfosee a ouceoxrgenur
nazeet ajunga clliiolfactivi.
DERE'TNUT
(t Nasulesteorganulmirosului, suntcaptatede ciliiolfactivi. o creirul,
careareinmemoria
unuldinfte(ele 5 simluri samiidmirosuri,
analizeaza
principale
alecorpuluiuman. O Ciliitransformdacesteelemente mesajelepentrua recunoasie
miciin mesajenervoase mirosulrespe<tiv.
O Substantelemirositoafe
sunt 5i le transmitcdtrecreierprin
formatedin micielemente.
care nervulolfactiv.
n

Simlulgustului
nepermite$ analizdm savoarea
alimentelorcareatinglimba,organul
gustului.
in timpcedegustdm unaliment, odat;cugusturile
creierul,
percepute delimb;.analizeazi
Simirosurile
carevindinfoselenazale

Alte senzaliipercepute
Cele4gusturi de limbi
P . pi e e no.stfa p ot s; ro. ! noaec ;
Limbapoatepercepe tialle
senzatiii
atacurnsunrpicant
(senza!iade afsu16 dat; de
condimente cumsuntpiperu
sSrat ii ardeiuliute),caldti rece.
gusturisuntdatede
Aceste
p: rt i.!lc c car. se dizolvi in s a lv ;
. tunc cjncl n r;ncjm ti c ar e nt lng
c elLrelc gusrat ve d llate in paplle,

AcesLeeenzatiinu suntgusrur,
pentfuc;ile putemre:rimlitiin
altep:4 alecorpului.

Amar PAPILELE
P e5upr.fi ti I nrl Ji 5e!i i scq.
pnp l r qu!r.fi ve:ml .I i eccFof i
ni qLrstuui . E l eI datr l nrb I un
n5pecl .l oni vel atR q.cp t or ( r nr il
i cre c' m$aj e nfrvo.s e.cf t i er ul
e a r.rl i rcazitl .compl .( edzi
cu mri o5ufl e por.epl rtep. nr r u
. recL' no.ttei r Inentee. iin
1:avl tal crbuc.1.iA . poi ,. r cier u
ri rceape Lamemor F penLr Lr
n deci dc.l i rciqustu esteunu bun

P orgustati v
Cetut6
Limb5 gustativii

56rat

GllltiGil': care

DERETINUT
O Limbaesteorganulgustului.
Gustulesteunuldintrecele
5 simluriprincipale
alecorpului
DIN ll
Un adultare32 de dinti.Eisuntde 4 tipuri,fiecareavendun rol binedefinit.
Dintii servescla a mutca,a tdia,a masti<agi a zdrobi.Eine permit 56avem
ti o pronunliecorectS.

ft**u:
ln(isivii
Oamenli au 8 incisivi.
Eiauformaunor
opeti.P at ii ascutiti,ncisvjitaie
a ment-ale.c;nd !inemgurainchis:,
nc s vllsuperof iiacoper;
p! ceilnteriori,precumcee dou;
p;fli ale!nel foarfeci-

Caninii
Premolarii
Om!l are4 caninl.Ascul_tl!i
50 zl,suntdinti ceimailung OrnuareI pfel11olari.
Chlar
E sfaSiealimentele. dac; suntrnaiplrllndeTvohati
pfenolariine
dec:tmolarii,
permits; pisdl! d lmentee.

Mol ari i
Omu are l 2 mol afi.5upr af at a
or estemare,cu r dic; t ur
Dintii de lapte care e permi ts; ma. lne ! is:
l,rainte
zdrobeasc;
a mentele
atunci
de a aveadiniii
canclmoLar I cle5u5vin
.lefinitivi,
omulafe.iintide
in conlactcu celdelo5,Ultimii
apte.Eiaparde a varsta
4 mo ar nu aparp:n; la varsra
oe 6 luniii cadprogresiv
de 18 l5 de ani,iafuneofi
il]cepand cu virstade6an.
nu aparde oc,Eisenumesc
Num;rullof ene de 20.
Chiafdaci vof c;dea,tot
trebujes; avemqrij; de ell

CEESTEUN DINTECARIAT?
Un d i n te s 6n6t os 5malt
Ri d i rci na A tunci c:nd nu ne ,p;hm bine pe
.l f!i , f;man mi cj fesl uri . lm ef t ar c,
n g n g e. s m dllu, -
.u cafesevof hri l nlba.te f lile
prezentei ngur;. B acterl e
pro te l e a z :din! li a - t a.
di nri ii l creeaz,o c:vi tal e la. ;
lesea
Grngie i n mo arl ),carerepreznti l car a
Dentin Candcavitatea pan; a nerv,
ajun!Je
ie ci ,si d e ! oc ur i) . Os atuncrapare
durerea.

DERETINUT
O C e i 3 2de din lia i unuiadult O Incisivii
taiealimentele, in timp smaltdintel
estecariat.
suntde 4 tipuri:incisivi, canini ce caniniile sfa5,e,
Premolarii ajungepAnila
Candcavitatea
(dinliidin fa!e),premolari Simolariiau rolulde a zdrobi nerv atunciaparedurerea,
5imolari(dinlidin spatesau alimentele.
po5teriori). o Periajulregulatal dinlilorne
O Candse formeaz; o cavitatein ferettede apari!iacariilor.
5tsTEMUL REPRODUCATOR
MASCULIN
Bdrbatulti femeiaau,fiecare,
un sistemde reproducere sistemulgenrtal.
eolnplementar:
Elesteprezentincorpulnostrude la nastere,darincepe
la pubertate.Estesituatla bazaabdomenului.
si functioneze

Penis
E5teun ofgaf c.rrep.rtrunde
n vaginufemeii,n
trmpulc0ntactulur sexLra.
Spermdtozoizii dinepiddim
sunteva.ua!de a ungu
canalulLdete11]ni,apoiajung
r) Lrretra,
prn pLrLcfnic.
.on1fa.!iimus.ulare.intre
l00liJ00 de milioanede
sPermalozo zrsunlexpLtlzali

V ezi (ul e semi nal e


V (zrcul f c a' tn .rk, i n pr . ( ir ir
i Lrp osl fLi , pr(!l Lr.un li( r id . , r f t ,
!e. r.!rc.i i .u !p.rnr , r LoToir ii
!' fl (l o u. iglande d. I o rm j
pc nrLrI rornr,r5perr n! r .
o v,rl i lf i. ( ir c r c s t ( Lr lpfo i [(e
rrr o , r.r( i. . , p, r f |r L' r o 7 o i z i ,
(.1 ( e c |( , pr 0dLc ; r l( ) a rc
m n 5 a (tne. 5f et m aloloi l i s | | L
dPtro Tit aLi| epididim
E pi cl i di m

SPERMATOZOIDUL
u n s p c rmn ro z .i .l
G re o .. tu:i i rr fornri j ctcmor no o!. E esroformat.Ji nlun r c.p ti di ntr o ( or ct i ( s. u
fldgel),c,rre seond u le.rziipcnlru d I p,prnrite 5permatozoicjutu i se dcpt. seze(siiinoat).A.esla
a rc
eqoPlelne!!4r: d e p a rc u rs u nd ru m d e s rrl detungdi n Le5ti cute pA n:ri nv.qi n, penrrua i f.erca s.jp:trundi in ov! t .
ca rese co m P let er z d
unulPe
' el: llalt
Gl4!d4 ofgan
a l cor P ulLr r c ar e

DERETINUT
O Sistemul reproducdtor masculin O Testiculeleproduc O Un spermalozoidseamini cu
esteformatdin penis,uretri, spermatozoizi. un mormolocmicroscopic5i este
canaledeferente,epididim,
alc;tuit din cap ii coad;.
te5ticule.prostati 9i vezicule () Penisulpitrunde in vaginul
seminale. femeii9ielimini spermatozoizii.
SISTEMUL
REPROD
UCATOR
FEMININ
sistem^ulreproducetorfeminin,
spredeo5ebirede cermascurin,
estesituat,in totaritate,
in interiorul
corpului.lncepe
sdfun(tionezetot de rapubertate,
momenturfiind marcatde aparitiacicruruimenstrual.

ovutatia g Drumulprintrompeleuterine
@
Exist;dou: ovare.Fiecare
areun anurnit ,' Ovuul maturesreexpulzat de ovar
numafde ovule,ce ulelereproducitoafe , t avanseaz:pe unadintrece e doui
feminineIn fiecarelunbsematurizeaz;
un , tfompe.in acestLoc,
ovululpoatefi
5 ng(r ovul. , feclrndat
de spermatozod.

T fo m p ; u te ri n S Tromp;uterinb

Ovul

O ovululsean(oreaza uter
'n
Ovul ulfecr ndat !c v. i n..ra i f p, r ct ii
ul eful ui .E lsc vr cl czvot.r Li nr Pdo 9 l|nr i.

vagin

FECUNDATIA
legijluradintre
uterti exteriorul
$$#6f
D n tre m i oane ede s p e fm a l o z o i z i
doar c aliv ad j u n q p ;n ; l a o v u l
'rvi cu at i,
i r tro m pdut er ni) . Ei p i l tru n di n tre Ci(lulmenstrual
.e L ele carelnconjoaf; 5i protejeaz; Dac;ovuulalungein uter
!!r u . A poi,doar c S _ ti vdai n trea c e s ti a ft16s; intalneascSniciun
rl n g z ona c eam aiap fo p i a t; d e rpermatozoid, vafl eliminat,
.e ftru. Num aipr im u a j !n s p ;tru n d e imprcun;cu o cdnritate
n l n tef or ul ov ulu ui,cu a j u to fu l nricaclesange(menstruatie).
i .!te ului.S es punec :, a c u m ,o v u u l Pentruc; serepetA lunar,
senumelteciclumenstrual,
Feteleau ciclumenstrua ,
DERETINUT
O Sistemulreprodui6torfeminin O Celulele
reproducStoare
feminine O Daciovululafostfecundat,
esteformat din vagin,uterrtrompe suntovulele,
cafeseformeazd elsevafixain peretiiuterului.
uterine,ovareSisiani. Dacdnu,va fieliminat,
in (adrul cicluluimenstru6l.
@ln fiecareluni, un ovuleste etiminat
de c6treun ovartiajungeinuter
Odardovulul fecundatde c6trespermatozoid,este nevoiede 9 luni ca 5d se nasc;
un bebeluS.
AceastSperioadd se numeste,,sarcin;,,,

La 4 siptimeni
E+e a o r m . tem br ionul . t a re La ssdptimeni
5 n ri l i m e( r i.if c ep s ; 5efo fm e z e Embronulare3 centimetri I
u n e l eo r gdnc :c r eier ulim ;d u v a cantare5te I I grame.Arebrate,
sp i n :fl j,f ic at u, t ubu di g e s ti v . pi.ioarefif?tacu ochi,gur;,nas.
In i mai n c epes : bat ; .

La 3l uni

";
"-fl i:liliili:ff,1H:
E mbri onuidevineG t : cl
m;soar; l 0c ent lm et f i

grame.Toa t e
or gane/ e

;r*:ilir,:t.."* conti nLr;s; sedezvolt e.


5exulestede t er m lnat .
Fetusul i nce pes: se
ml tte. C hi arigipoat e

ombili(al

La 5luni

centrmetri
il cent;retre
500de grame.licresc
La 9luni
D e l a s fa fti tu l l u n i i a8 a ,fe tu s use r:5toafn; A/amauis mtec:nd
. L rc a p u i n j o s . Es teg a tas ; s e n .s c;. fetusulse
mi5.:.
Vagin
t \4 u tc h iui t.ru u s ec o n tra c t;i i i timpi ng spfe
e x te ri o r.
C :n ti re fte i n tre3 :1 3 ,5k l ogfame.
ffi
Iillimnmnfimnfil

365de raspunsuri simple


si amuzante laintrebdrile
pecare!i le-aipus..,gi,poate,
la celepecarenuti le-aipusincel

GAI-EilDARE
FqfrRU
uescon$RrRt
SURINNZATIIAITE
N FrcAREZI

Revistdde culturdgeneralfr

ffimMwWffiMffif
Rffimwqxmdm
&fl$ftffitrstr
infirmhffiwfi$mr
wffiffffitr@
mfr
fimwmm
qmpHfrfr
de ffi-'$R
mm$
Testeazi-ti
cunostintele!
trt

iffi
tr,lm,t
VOL, YOL, '"'?ti
I TI II

lacanfa

,$*tl
4ir#

@ls
-DPIT
zZ\ Adresa:Str.Intrarea
Pentruinforma_tii
Balaci
nr.7,sector4,Bucuretti
ti comenzi:
tel./fax:
021410.88.1 0;e-mail:
office@edituradph.ro
Dnrdrll,aallfrmrm
www.edituradph.ro