Sunteți pe pagina 1din 407

Polygraphie et universelle

escriture cabalistique ,
contenant cinq livres avec les
tables et figures concernants
[...]

Source gallica.bnf.fr / Bibliothque nationale de France


Trithemius, Johannes (1462-1516). Polygraphie et universelle
escriture cabalistique , contenant cinq livres avec les tables et
figures concernants l'effaict et l'intelligence de l'occulte escriture,
ddi trs illustre Ennone, comte et seigneur de Frise oriental...
par Dominique de Hottinga,.... 1620.

1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart


des reproductions numriques d'oeuvres tombes dans le
domaine public provenant des collections de la BnF. Leur
rutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n78-753 du 17 juillet
1978 :
- La rutilisation non commerciale de ces contenus est libre et
gratuite dans le respect de la lgislation en vigueur et notamment
du maintien de la mention de source.
- La rutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait
l'objet d'une licence. Est entendue par rutilisation commerciale la
revente de contenus sous forme de produits labors ou de
fourniture de service.

CLIQUER ICI POUR ACCDER AUX TARIFS ET LA LICENCE

2/ Les contenus de Gallica sont la proprit de la BnF au sens de


l'article L.2112-1 du code gnral de la proprit des personnes
publiques.

3/ Quelques contenus sont soumis un rgime de rutilisation


particulier. Il s'agit :

- des reproductions de documents protgs par un droit d'auteur


appartenant un tiers. Ces documents ne peuvent tre rutiliss,
sauf dans le cadre de la copie prive, sans l'autorisation pralable
du titulaire des droits.
- des reproductions de documents conservs dans les
bibliothques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont
signals par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothque
municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invit
s'informer auprs de ces bibliothques de leurs conditions de
rutilisation.

4/ Gallica constitue une base de donnes, dont la BnF est le


producteur, protge au sens des articles L341-1 et suivants du
code de la proprit intellectuelle.

5/ Les prsentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica


sont rgies par la loi franaise. En cas de rutilisation prvue dans
un autre pays, il appartient chaque utilisateur de vrifier la
conformit de son projet avec le droit de ce pays.

6/ L'utilisateur s'engage respecter les prsentes conditions


d'utilisation ainsi que la lgislation en vigueur, notamment en
matire de proprit intellectuelle. En cas de non respect de ces
dispositions, il est notamment passible d'une amende prvue par
la loi du 17 juillet 1978.

7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute dfinition,


contacter
reutilisationcommerciale@bnf.fr.
llIustriacgenerofisfimoDno
DNO ENNONI
Comiti&Dno FnsiasOri*
cntalis Domino in Esens
Stedesdorpc W-
mundt
Domino suo clememifimo,
DoMi^icfts **** HomitQvi f.Cfoliatattnt.
I justolegitimoque recitramiteconsideremus
lllustris ac Gcnerosifime Cornes,videbimus
nullam in toto orbe terrarum causam majora
commodo & solatio, post idiomatum pronun*
cationcm usui humano esse conccsam quam
scripturam, q u* prae carteris lebus tantam ha-
bet vim utnos metiplbs Scactionesnostras: glo*
nol & cetema memoria in perpetuum reddat& conservet.Qu.a-
Vis in vulgari proverbio ft : cjuod per parentes propenies erpe-
tuetur}illudtamencumbrutisanmalDUs& plantis hominibus
commune esse fatis superqueexperiemia doet : Cum tameti
filiorumposterorumquenatura& conditiononad immortalita-
temextendatu^fed brevi temporis spacio conce sinitur, ex
communi nature iegequanoDisinjuncaestjUniverraqua? orra
suntrursumoccidere^uandosuuscuiqueterminus est desixus,
quem tranre quem egredi nemo possit. Si igitur hoc admira*
A
bili Imi dtvlno scrpuir artifrio essemus deilitut^pur non CcU
remusnonfolmperquot futurorm annorum urricula,pul*
cherrimahafc.mundi machina fit creaw,scdinfnitce ale nobi-
ltffimarumavtium cscientiarumcognitiones nostris oculs ab-
condit#JUteriuTent, fcelices igitur imteqjquatcrque beau
nimi literarum omnium idiomatum inventorcs,dequibus lucu*
enter VirgiliusPolydorus5caliisctipsre: quos in fpccie r
cenfere non est mei negorii j foeliciorestamen illi qui immenfis
laboribuSjindefcssinmi stria, fotmam illam illuminai unt & illu-
stra run-, : Ciceronis dictum imitt! omnes trahi c duci ad pcr-
fectam cognitions & sciencia? cupiditatcm, in qua excellera
pidchrumputarunt,gencralitercnimnosomnes virtut studio*
quedifcenditenerinobque innatum cognitionis & scicmixam-
morem quendam, ita ut ncc valctudinis rcijj tamttaiis ullam ha*
bcamus rationem,dummod quod longa invcstigatione & in*
quisitioneassecuti sumus,prim ad ben* beatque vivcndum,de*
inde ad Reipub.utilitatcm& falutem necesarium esse perpenda*
mus. Optim igitur tam facri quam fecutares Historiographi
inbene constitutis &ordinatis Rebuspub.RegumComitumque
ilIustria,generofa,&nobiliafactainannalibussacrsque Histo-
riisrecensercrummdiligemistudueninr,ut cum nominibus
fimulillorum racla resplenderunt. Summum veto nobis o*
mnium d Dco omnipotent! in sacra script ur statuiturexemplum
pr nctissimum Prophetam Moysen^qui promisit populo 6c
eruissuisdonosinguaripertotani terrain conferibi nomina de
generatione ingenerationem. Qwe merit illustrium viro-
ium nobilitasgeneris, si ullis unquam fummis viris fplendida
fuit, tua cert jure neminj non fplendidiflimaccnfetidebebit.
NemoenimestquinefciatCeli.T.ab IllustribusSc Geneiosif
Frisia? O rientalis Comitibys e progenitam^CelfitudinsqueT
Antecessores fol Dei grati^munireatia,^ inomprchensibili
infnirdque prdestinationead ha?reditarium regimen in hujus
nostra? Fri/fae O rientalis falutem esse vopatos,creatos,& orqi-
natos^ominiaquippeatqueimperiafato dantr,^ qui ea obti-
nent
PBPC4TQRIA. y
nentplusipsi Deo dtour, quia plus accq>erunt : cum honore
supra caeuros hominespisctllumabco mt ornati. Tua? igitur
C. pioecelsadomus vetustacstex heroibus or,ta,qua? cV ab ipso
heroico seeulo pcr plurimas oetatum suces$iones,integenimos,
jufti1mo$,&ommn0optimos Comites produxit^m protide
Christi assercnda & introducenda sanguinem admitauli constats
ci erTuderint>animqjforttudin>magnanimitate& victoria di
tionem Frisi O rientalis amplam eccrinr^tajUt hinc inde confi-
nes provinciafub IllustriumT.C.roaiorumtutcla contugerint,
illormquevictoriosissimocnsperpluvimosannosdesena;sint,
idquodpulcherrimin Chronicis vetustisdemonstratur,lngi-
ormqueck uberioremorationem^uam uthcIocuscapcrepoG.
sit,dcsiderant: quomodo nempeluorum subditorum salutt et
commpdisconsuluerint, ut bcatum sequisque existimavit,qut
fubfaluberrimas tantorumComitum alas confugerat,cormquei
vel manu subjici vel foedere jungi contigerat.
Abiis Comitibus C. T. natales proccssisse, non potest non
tssc amplifimo praconio dignum . quid enim piccclarius est
summam gcneris nobilitatem summis conjungi virtutibus i ut
perganijomnibus innotuit C. T. cum Illustribus Fratribus &So-
rorbusRegiofanguineonam GUSTAVI Potentiss.SuBTJi R-
gis ncootem esse IACOBI I. MACN/B BKITANIJ&C R-
gis, IUustrifmique ADOLPHI HOLSATIA Ducisgcnerum &
affinem, multfqucaliis lllustrissimisRomani Imperii Principi-
busproximaamnitate conjuncaro,qua;omnia&singula quam
cxcelfampra? ferantcelsitudinem omnesfacilinteluguntjne:*
n.q^ facile explicare valet. Inter citeras tamen ornatimuias C.
T.viitutum dotes has reticere nefas este putavi,quanr munificfi-
ti & benignttate non fblm omnes peregrini exti a patram bel-
lorumtumultumvecausa exules ab Iilustri Generosissimo^ T.
C. Parente ED z AR DO laudatissima? memoria? : subditione, im-
perio,regimine,Vpatrocinioipsis bnfice temporeexilii)
iint rccepti, & quasi adoptati, 6V in bor sedataRepublicvixe-
rint pammque diem suum obierint : scd& quod eandera ego
A *
*'" MflSTOlA
quoque mine T. C. munisicentiam animlque propensionem
cxpertus sim : cVadhuc experior. Quis enimest MU dubitet
T. C Patemi Comitatus Domiuiiqueluccessorem& haeredem,
non ejufdem tonevolentia?liberalitatipropenslque tam adverfus
<xteros& confines qum adverfus incolas hommes, imo totam
Remp.voluntati succcssissc.Pro talbuserg maximis toneficm
in me quoque mesque majores collatis aquum fuit public T.
C .obfcrvantiam omnibus depra?dicare,atqueistud qualecunquc
gratianimi testimonium,exhibere.Congc$siigitur c conscripi
magnat m quorundam adhortatione impulsus non sine magno
labore & difpendio hosquinque Polygraphia? libros cum clavi-
culis cVinterpretationibusuniverfalique fcripturaCabahstican
latinofedGarlicoidiomate,cum fciam linguam illam in Aulis
PrincipumComitmque magis ufitatam este, Habent enim y
libri, quo Rcges Comites & Domini, missisad exteros literis,
arcana fuasecretiusoccultare,cujusopc & ducumodis infini-
es voluntatem suamcuivelint secrte ,& sine periculo aperire
posint,qiodver maximsecretumnon solumlinuGallicV
perragiatque effici potest, verum etiam hacc scientice cognitio
apta cst& commodaomnibus negociis, misteriis & arcanis, tam
inGrecacV Latin\quam intalic,Hispanicd,Germanidlingua
captersquc omnibus idiomatibus et linguis totius mundi,qua? in
cripturam redigi possunt. Cum erg fciam ( mco quidem Ji-
diciojnullisatiis quamPrincipibusComitmsqueviris utiliores
jesse posseaut magis usui,qu enim pluribus cgravioribus rbus:
long latque sunt occupati Comites & Magnatcs,e mjjor est
illis adhibdacautiosecretiorls confiiijiittcnebricosquantum
fieri potest in rcbusarduisutanturnunciorumministerio hodi-
ernopra:sertimtcmpore>:um ubque terrarum nulla? fcre sint
TCgiones & Domina, in quibus ( proch dolor magis belli qum
pacis signa motsisque apparent ) mirum nemini videri dbet, si
t.
adC. confugerimlibrsquemosT. C. dedicare constitue-
tfmTC.ncmpefavQreacpatro.cinioraunitipestilentUsima in-
Z>M>tCTO*r* 7
vldorum spculamalevolorumqucterneritatcmnonresormida*
bunt : quandoquidem in hac vit* traglco comcdia contngere
plerumque solet ut ignavi homines voluptatibus addicti eos con-
tcmnant,quosvirtutectartcprcstarcvident, Talis cnmmul-
torum hominum hodierno tempore conditio est ut magis Invidia?
& calumniis quam verx & fyncerx amiciiia? dediti sint. Homo
enim llotus suo stultiti pileo contaminarequsrit,quitantum in
utrisquc novit quantum incloribns ccecus.Divinatamenpro-
videntia sieri femper solet, ut tanto humana? vita? errore aliquis
exlllustri Ordine Comitum reperiatur, qui virtutem & artem
diligat, fuoqueparrociniotueatur,nestudiofis amatoiibusper-
scrutatoribusque praesidium desit cV locus ad quem confugere
valeant. Ad istorum Comitum mores cum T. C. totum se
componat,nonfpero laborcm meum apud T. C. irrirumfore,
scdtamraulevigiliasmeasquaslongapercgrinationeitdescssi)-
que studio percepi,eam esse excepturum quS bnfice virtruvii
architecture cxcepitmperatorAuouiTUi. Quapesi non exci-
deroT. C. magnisicumnumen ad majora me excitabit. DBUS
OPT, MAX. C. T. cum tota Illustra Domodiunobis in toti-
us hujus laudabilis provinci falutem incolumemn pace frvct
& conserver, fcadversus exterorum immanium hostium adven-
tamium vim & insiidias victorem femper esse vclit.Datum in T.
C. CivitateE M D AFrisiorum Orientalium A N N o Salutis
C H R i s T o Salvatorenostro rpart* M. DC. XX.postrid
ldus April.
AD LBCTOREM
deGabala,
Ta s^n) morts hmmm cornfostti mAtum% h$
frtscrtim umftribut, nullututsit ustUw literA*
rumnostis infeJltortvelqnicapitAlius bonASartts
odcrit, qttm qmcrafis ignorAnt* tenebris obd*
dttt, expert est mnumjm pAttturqu* sunt m
CAtersimstrA^dcbitlAudastui : quinpttm et
verbis elcvAt fydtprmittontemnendQ* QuodiU
nuncusttAtumomnibus efthomtntbus, ut hoc mmA rubis inseviffc
videAtur, netAdAludcmpArAsenos%qum ut vcritAtisimpAttentes
A dirsvclutprogrAmmattbHsdct(Hcmnr, atttmth genio promut
Accepta,quemn nitfmgulmDsi omnipotemUbenefciQvenernt
in lucem^supinicnjusdAm otivirisnon vulgxrem Admmxtonem
suircliquerunt. Stc Iwmis BAptist* continent!A> cum nihil majttt
tjset Aut insignHsJjAn tamenPhArisAidjtmonibusAJfcribre non v<-
4<Rc-
riti sut. ElitMm Prophctam socii (chu ut insAnum traduxertmt, gara
Aulum Fttus dementUtCujusdam insipientisaccusAvit, AdliAC Acti
nemonescit Christuma ludxisfostulatumquodSdthanfifrAfdiovir-
tutes ederet, tindc meA quidem sententiA nullus est qui mirar de*
beatffi propter virulenm maledicorum SycophArtt'hts multAprccU
ra disciplina interciderint, AC prorsus in oblivionem venennu
RUM iamen velutpostliminio revocAte, & in usum Aiquem trans
ferre, hominis est non suis sedReipub.commodis .'nservicntU. tnter
htSAHUm CahAhm ffebrsorum artem ut vetustifimam, itA&ve*
reifima*nJAcere,pt4hereqte/tu-obdttci nemoet quisien doleAt .
9mAximenomine^quoiHebrAorum sajfientistifttii/tAmh Deo Opt.
mx. iMos trAditavt non varAntbussentent^dstruunt^& CAn-
demsApientibits (non tamenquibnslbetsdtdneis)communie*
$Am .' deindeqttibuscUm succeptonum.grAdtbusctrA literArum mo*
vumentAsoVoqutvivovecis mwist/rio,posteris usque adEsdr&ttm-
ftra relissam ac cmmendAtAtnf. \J qt lufcofM myAMM
to AD tCYotM
ntHtfimm tipdk Kyirchiffi vtus instHu\nm\quThehh
llim Ppbagor* iisciflinomfroftentet4h<ifulotingnie uti&mt*
mri f librorum ht* votueruuu itique ha Art CAIAU mmcn AC<-
ftUqtt*vox receftionem nobk mAt & innuit^tA solo auditu r<-
tipcretur c* titra hem setvaretur tncolumis, ^uod /i tAnquam
cyiu eertistimumrcifimus (
ut certsuadetratio ) nonestquodstufend
lb-io quorundAm tcmmtAltv.ovcAmur & arrogAntt, qui qu'o rebut SUA*
Mi ftatAturAfnlchris &suris affairent,& nomen aliquoamAledicende
mereAntHr% quAndo vtrtute dr officio nonfojsunt suamusqueAdc*
frodunt tmfudentAw, ut CabAlAm olim bommem fuisse condemna*
lumbtracosasevercnt, omusqueCabAJiffAthareticosproclament.
itA mente tuni reftAc7ari bonarmque literArum avcmtrce nAU
vilethomunculi, quibus nihil siPitmfiquodcstinfiptdum nihtlcr
.*
rditum videturnistquodfofelto ( quimagnusesterrorit WAgstcr)
tAstequensest & expofitum, ut Uspis * tonsoribus notistimum ha*
h<Atur. Quod Autem reconduisArcAnorummisteriorum fejfultsest
ebseratum, net rudibus* indoclit animts ulUm sui cogmtionem
velmnimAmstnitestestatim est ( illorum censura) velerroneum,
velmalorum damonum arte miniferique sduisis (ut dicunt ) ht*
minibus nimsuperstitiosesetfantibus Arcanot Artes distribntum.
Quorum ofinioquibusstbilissttexplodendA,nuUusctqui nonfAcifi
consequAtur. ModoSAomonem, Regem omniumquotquot unquam
huntAnusorbshabutytafientiJpmum,sibifrofonAt. CujusdocJri*
mm AdmirAndm ( quaneCabalacognitioneperfecJA non fuit nec
excuitA ) nemonistffAnefueritimfius, feret damonibut accstAmt
quinpotiut magnumjudicAbitVciimmortalis este benestcium quodk
Cedro Libani Ad Hjsopum usque RcxtAntusaisputAvcrit, dt secre*
tisPlantarumianimAntium'gemmArumfactilttibus,quArumvis
etiam rerum, quastve in intimo natura, ftve dcmersatviret occuU
iatpradicavcrit: djutut certestudio disciplina Cahalistica, cujut
est omnium qua latent in obsurtfroprietates& cotas contemflarh
Rcuch
Cuicumvtcinamdum,ted asttmsvAliestt tcbraorumiMercAva
(quamnalindetl, qiamck mlmim'dsvmrmquereruman*t
D C;
filc4r$m'^irtium^&taermm nominnm mjsticls/IgnipAthni*
i
Sjmbolica quidam Tbeelogianon inepte qutsjudiCAvcritenant
4ijtic at& alteram Deo immertal dari, meutlum eum ffiritib.Aut
k
(Umonibuscommerant habere, ted utrauque divin* cultut hom
uw talutt ejwcritAtkintetlcntia} magnofer conjerre. (luodet*
jam subicftarcinatura defmtfersualere foterit,vel tis quistudio
(ontrAficendi,vcffent in hmc Artem insurgera Est enim Gabala
divin revelationis ad salutiferam EK leparatai mque forma-
rum contemplationemtraditaSymbvjlca receptio. quam qui
cceivsti reciptunt afflatu, Cabalici vulg nominan folenr,dilci-
pulis appellationem Cabatoorum relnqtientes, sicut & imita-
tores eorum Cabalistas dicimus. Quodautemsineliteris tradi*
tamolim artem scriftum estantes, velimunutquts<jue locumhunc
defrimitCAbAlaimtikinterpretetur, quandoquidem temporitfro*
greffu corferunt ejut myslcria Itbris comfrehendi, in quiusomnia
fer CbriHiana fidai consentAnea reperiuntur, Deeujus artis varie*
Ute,prestmt', di^ntAte^usu%postReuchlinumrerum AntiquA- O,
Cal.
rum, maxtm} vero sermonis HcbrAci CAllcntistimum, commentari 110,10.
tufcrvaCAncumnobit effet, U enim tribut librkelegantistim},qttic*
quidad CabaU cognitionempertnet,tAnt ftc/tnd/ comflcxtts est,
tttnihilomnin dcfiderAriqueAt, Sedintrim fibi CAveant hujut
geientia CAndidtti,ne CA Aafrastigiat <J* tupcrstitionem abusantun
dm nihilsttAdeotyncerum, quod aliquando hominum culpinpcr*
niticm non vertAtur, Quum vero de CabaU toto gnre scrtbere
fropoptum non /?/, hnjus loctaliquam ejutpartem obtter (&quod
solet Canke Nilo ) cursum in e attingere volumut : non quod ab*
strufishuut artis misteriis explicAttdis UcultAtem noflrAm re/pon*
derefosse crederemut, sedutjtudioskilli'ts vclnt gustum quedam
AvWorem exhibercmm. Quos tAmen obnixerogAtos & volumut
ejrpcttmvs, ut conatut nostrot aquibonique consulant, non imme*
mret PripertiAti Distichi,
Ut desint vires tamen est laudanda voluntas,
Inrebusraagtstfc voluifcsatest.
b.z
Quod smrttraliquisme PoljrafhUfArttt aginUnt, in banc
'
de CauaU mentonem tncidijfe, velim aliquntsterimmoreturmei
fAtli consilitquerAtione cafienda. Sic enim mirridesinet,nec me
hoc negotio taboraste tugillabit. Videbam egoPoly-*
prater rem in
grajphiasecretioremusumfnon litterarum monumentis confiner/,
sea illift fundamentum in mutu sermonis' vocum recept/one
consisterez : sic ut nullut situstiam, quieo, quodolim eleganter.
frascripsitTrithemiut PolygraphU formularisecrte postit utijiiti.
cumaliquofamiliari(Cabalistam vulgocharnus) de quibusdam
concept is verbis, qua siniinstar clavicuU, priits convenerit. Hoc
magorum fitinvocationibtts fr
autemsmsitCaatam, non qu
Philtristautd*monum commercio, seaveteribut Hcbrais usitatisti*
mam exercere: ideH9secretiorenti scienti, qua non nisi mutuo
vocum succestivoque commercio traditur. Putavi me fafturum
cmnibtts PoljgrApbfasttidiosis, quod in rem illorum ejjt, sicom*
pendiaria monendi formatignistcatumillit hocunum reltnquerem :_
tandem nihil videaromistjsetquodAdferfeA}nartis consecu*
quo
tioMemnecestAriumeJfejudicetur*

aJT 0 L 0 G I 8.
Lusieurs maintienent, & font d'opinion, tous
lesaucicns Philosophes & seavants personna-
ges, avoir de tout lcurpuiancc cherche, les
moyens & Industrie de rdiger & mettre fous
occulte & couverte eferiture, tout ce que par
leurssidu, travail & extrme diligence, ils
pouvoient avoir trouves secrets dnature affin que par ce
moyen ne fussent entenduz,&encores moins cogneui des mau-
vais & mcschants^qui.(fuyvantleurmauvaise coustume ) n
f
pourroient ou voudroientabusera/// ht lut doctes &scAVAntt
Cosmographes ou Historiographes des lutft AU( afferment & dienr,
Mose (tresrennomme Duc,maiflfeconducteurdpeuplcdrna*
tien Itrajiltiiqke) far cj* tMstmftfejti de nues jmflet farpy,-
A?6CT, f
ei, 'avoir couvert & cAche* infinit'ineffablesmystres tn 'tout tet
scrits: & mesmement enceluy,quil fait dc'U cration duicl&d*
la terre.Saints Hierosme attsti (de tous Docteurs leplus cloquet) dit qu'il*,
ry a moins de secreets dr mystres en PApocalypse Sainct toan, qu il
f
y a, eu cuit avoir,deparoles escrites. le laisse,& pour bric fuetc veulx.
mettre lus silence, plusieurs & infini z au t heurs, grands personna-
ges, tant Grecs, que Latins gents de non moindre doctrine que re-
putation,lequels trevillants la description deComcdics,Trage
dies,Fables,Histoircs,ou autres escrits,par subtile & prudente in-
vention,bus mesme narration d'cscrituirecVparole ; bailloicnten r

un mesme subject,aux doctes & fauvants,toute autre & diffrente


intelligence, <ffaux ignares & indoctes.
O r si, pour la modicit de mon esprit & savoir,ne m'est possi-
ble ny permis fuyvrc & imiter ce tant doctes & parfaicts Philoso-
phes tout le moins ce me fera plaisir & contentement, d'admi-
,
lover, & de toute ma diligence lire, & rechercher l'intelligen-
rer,
cede leurs dogmates tant exquis, lesquels ne puis assez magnifier,
ny lover : considrant en ce la grandeur de leur divins esprits, &
fupernaturellesinventions origine & source de toutes les lciences,
qui prsent nous peuvent estre cognev's Qui m'incte,& quasi
.
contrainct m'essorcer de toute ma possibilit, si non du tout, ou
moins en la moindre & plus petite partie, les fuyvre ,& le UL* vou-
loir estre imitateur : nVaslurant que ( avec l'aide de Dieu ) nele-
ray en ce tout frustr de mon intention cV opinion : en tant.que,
pour avoir (quandleloisirlemepermittoit) leu&vcujfurs ad-
mirables & divines oeuvres,ay tellement quellemcntmprins &
entendu, maints grands secrets & dogmates, desquels au paravant
i' estois ignorant : chose, qui m'a grandement instruict & dresse i
la description, non seulement de ceste ceuvre^ science Cabalisti-
que, mais aussi la cognossancc& intelligence d'autres secrets &
mystres trop plus grands 6c arduz, quecestuy. Et combien que
nc puisse estre en aucune comparaison de telle rudition & doctri-
ne, que soye digne ny m'osejacter & mettre en avant, d'avoiipett
b'i
$ AFOLOOIB
apprendre oa Comprendre nullement, leur tant admirable indu
strie & subtil moyen d'occulte esenture : si est ce toutefois que,
selon mon tel quel jugement, je pense avoir excogit&escrit icy
certainsmoyens,nonmoinsutiles que dommageables, pour eferi-
reoccultement,tressecretemeut, & fans aucune fuspicion,sous lan-
gagie Franois,tout ce qu'on voudra, & en tous langages du mon-
de : qu'i (me semble) ne feront trouvez trop mauvais ni reprou*
nabU s <3c memement de ceux, qui Cabalistiquement auront l'in-
telligence, & nc voudront abuser de ceste science. Laquelle (non
sans grand peine & labeur) i' ay escrite & mise en lumiae, la sus-
citation & par le corn ncndenunt de un grand Signeur. Laquelle
toutefois i ayadvis,&mis peine(tantquil m'ae pofsiblOtenir
couverte &occulte,soas involution d'obscures paroles &diversit
deenigmes,metatheses,orchtm?s,& autres figures incognevs:
asinquene ust commune & entenduedt tous, & mesme du vul-
gaire, de de personnes indignes de ceste intelligence. Cognoissant
(ce que facilementtout lecteurd'icelle pourra cognoistre) com-
bien demaulx prils, ruines, meurdres, homicides, adultres ,lar-
reciens,trahisons,&fausserez peuvent advenir une Rpublique,
par uneindiferette personne, ayant cestedict: science, notice, ou
intelligence. Cartutainsiquetoutehonesteprsonnen'envou-
Iantabuer)pourrafeurem.'nt,tres secrtement,& lans aucune su-
spicion en toutes langues & places, faire entendre son Cabala-
,
sttqieja conception de fa bonne & honeste volont,tant pour son
affairej>riv&particulier que pour lep jblic & universel. Ne plus
ne moins uadultere, traistre, espion, larron, ouautre meschant
personnage phuria sous sanctes Vhonestcs parolles, inthimer 6c
faire entendre, (es consentants 8c Cabalastiques, (ans aucun em-
pchement ou co^npissance, tant amplement qu'il vouldra, la te-
neur de fa meschaheet & traistre volont : tellement que par ce
nyenla foy ne piurroit eftre certaine, ;ion feulement entre les
cogneuz & familiers,miis aussi entre ccux,qui sont conjoinctspar
mariage : attendu que la femme Italienne Espagnole, Alleman-
de,
f,ou de quelque autre
AftoffT fj
nation queioit (combcnque fbtdutout
jnorante,& non entendant le langage Fianois)pourra librement
&|urcmentpariceluy, & fous bonnes tffainctcsparollesFran-
oil s, amplement & secrtement mander & remander son inten-
tion & volont ses Cabalestiqucs,entel langage qu'il luy plaira:
& ne pourra oncq le secret & teneur de fa lettre, estre leu ny enten-
du par artny industried* homme du monde foi s de celui, a qui cl-
leenaura donn intclligence.Etcombienque ceste science ne sem-
ble estre de grande importance, inais put ril & frivole : si est ce
que la trop frquente & commune publication d'icelle, pourroit
plus nuirc,que prositer,voiretotalement fubvertir,&troubler l'or-
dred'une Kepublique,faireprir & anantir la fby commune, ou*
b ies les lettres, contredire tous instrumcnts,&elcricuires : &fina-
blement rendre tous propos, paroles & promesses de tout le mon-
de, fubjects perptuelle suspicion et nonchalance, par ceste sci-
ence,laquelle ie puis dire estre un vray chaos et confusiond'infinie
grandeur, que homme du monde ny pourroit ne fyauroit com-
prendre, ny entendre : ou bien s'il entend (tant parfaitement l'en-
tendeil) tout ce que plus il en entendra ou scaura,est, et fera (fans
comparaison) moindre, que ce qu'il n* y aura jamais appris ou ent
tendu. Car la vraye proprit et qualit de ceste science, est,de
faire et rendre tousiours l'apprentifet disciple, fans comparaison,
trop plus cocte et favanten icelle, que n' est le prcepteur' et
maistre.
Et quant aux obfcuritezetdiflcultez,contenucs en plusieurs et
divers lieux ce ceste oeuvre, fous et par involution d'nigmes,
Emblmes, Circonlotions, metathefes, transpositions, Orche-
mes, et autres plusieurs figures, tant rgules, que mythologi-
ques, et plaisir i jen'ay advfe ne trouv bon, les traduire,
ou exprimer plus facilement, ou ntelligblement, pour en ce imi-
ter et fuyvre entirement lestile, l'advis et volont de ce grand
homme,pourcebonnes et justes caufes^n'avotilujnytrouv bon en
ieplusampleetplusfacilc ouvettur: afin que parce moyen
6 ArotooiiZ
fe secret latent, et couvert sous tels mystres, ne fus de tous cog
neu,ny tous manifestent rendu intelligible. Car tout ainsi que
toutes choses ne sont propres ne convenables tous, ainsi tous ne
font dignes de toutes choies. Ce que je pense me pourra servir
en cest endroict, de suffisance et lgitime excuse,envers tous bons
et bnvoles lecteurs : Et mesin e envers ceulx, qui auront gard et
considration la grandeur de l'cntreprinse,etdifficult que gist en
intelligence de ceste oeuvre, non encore jamais par cy devant
traduicte ne interprte, mis rarement, et de bien peu de gents
entendue chose que vritablement presque me divertit et dtour-
na du commencement,ayant gard et considration mon peu de
savoir, au prix de la haulteur et grandeur de ceste entreprise,
idais l'urgent adhortation des predicts grands Seigneurs,et le dsir
Ct vouloir que j'ayde leurotoir en toute honeste dsire avec aussi
asseurance et confiance qu'ay espr en leurs faveurs et sup-
ports ,et non l'estime de mon savoir, i' ay ose jondre et mesler
la cra inte et doute de ce corn mencement la fin de cest cy eferi-
re. Laquelle, s'il leur plaid, auront et receuront autant aggre-
gable et de bon cueur, comme je m'assuere, priant tous bons le-
cteurs de le n'avoir gard a rudeifrdu langage et style : mais
ce que avec iceluy je tiens cach et couvert fous diversit de sigu-
,
"*
tes, nigmes, emblmes, et mots mythologiques, et hors d'u-
ge^ n'attribuants arrogance, n'aussi prolixit, la frquente et
ritre rptition d'alphabets, mots ou chaiacterescontenuzen
toute J'oeuvre Polygraphique : car en ce gist la totale in-
a
telligence non feulement de ceste Cabale, science
d'occulte escrituire: mais aussi ('intelligenceet
universelle Cognossmce de maintes
*'' autres sciences tancogne-
v's que occultes,

PKOi
PROLOGVE SVR TOVTE 7

LA POLYGRAPHIE.
Ous lisons plusteurt ancicssavantsPbilosopbcs,Roys
Princes, Seigneurst& autres grandspersonnages,JA*
dis Avoir juvente}dtvers 'variables moyens,par Us*
quelsilspuvoient seurcment commettre leur secrets
ejr conseils auxmestagers, par eux ( tant loingjiist il)
envoys: afin que sur les chemins ils fttjfent rendus
immunesdrexempts de la course & recherche des o b*
scrvaleurs: dr que lastmpltcit des Cabalistiquesne descottvrist le my-
stre : ou que la naturelle curiosit des B accu cces ne donnast dommage
aux affaires ^Apostoliques. Entre lesquels & fur tous le grand
Empereur Csar, voulant aux affaires arduz & de importance, u-
ser de tnbreux mystre d'escriture, chngcoit les claires & co-
gnevs inspirations de la voix conccv,en tnbreuses & opaques:
desquelles, par barbarisme rcluctanr * 1' inttelligence,& par.oche-
me &methatese, en fait ( par son invention ) plusieurs convena-
bles , f voloht. Et ceftuy rceptif& qt/ast perptuel ordre de the*
lemate, non pour ce moins tnbgcl la raison du temps, combien qtd
conserve les messagers seurs en toute voye,cjr immunes de inevrfiez des
Baccuces negardant toutes fois ses bornes " limites, rend dr fait tons
Usregardantsparsusticionsoltctteuxdet"affairez.
ARCHIMEDBS Syracansten, Prince demethamaticicns,affigeeii&
altachoitcirconferement un volatile blanc, convenant ejr propre d son
institution d? intention, aux extrcmitezdnn basson te'ragone, qua-
dratt rond, on autrement : dr ayant ordonne tes ministres par d.v'
f
profortton ,a taiste}1commande Pauvre instrument volatile ,)us*
t
qics a tant que image du blancvolatilea este ehangu dr mute en pic.
Et ce fait, ilretaxoit ce que de sa man il avoit ajfige, & aran t permis
vler le volatile, cest subitement entre les familiers du secret,tresgran*
ded'sjontfiomdr tout incontinent est aPpAru cPun imageantpart ant
monaftiquC) un monstreArtsvagabonddr horrible: au rtgAfd du q\iel
..i
C
,
.
tl Ptotooui tu*
tiulMHWotUfuger quec'estoit* Et U distension des nottculet m
fie cepit ne saffaisoit, quel image du maistre ne reliait dcvmentla*
d/tepie au tetragone semblables.
MARC TULLE C\,z*o*jfacohd Orateur,utAM fart et ttitnce).
ihAng' mnsmu ensignesUs minuties desphrases,coltoquantla phi*
t
iagicdr chArAftere deson thelematc,four acoustumtcphrases. Et
in ceste noiclle inventions us defigrande copie de mots & dictionr9
quellepouvroit siffire ta description Presquede toutes choses du mon-
des: tellement que par iceux a confre & baill merveilleuse agilit (T
habilitationaux prenun dateurs de Pinstitution de cest art & teienca
de torte que ( contre le naturel) peuvent uter de tol/det dr stables p.et
far leurs pieds ou mesure, dr nonfar minutiet ou moments: mak den-
tiers drfarfatt degrez.-, tervantt a U volont de Poperateur & mai*
lires. De quoy tout Royt ,Princet, dr autres sepeuvent seurement
auderdrtervir: mak non tant grandtempt 'peine, nyausti tant la
manifestesuspiciondes Baccucces Et long tempt apret, Saints Cypria*
tMartyr, & prlat entEglise de Carthage t dsirantpourveoir a Put/*
lit det CbrcHient, let a de beaucoup awpliez ,y adioustant austi ce que
pultdcffcruir a nez, mocrt & costumes.
PHAR A MOND trejpuiffant Roy des Francoken Germanie, dr qua*
t ante troisime pres <JMareomere,tort quepargrandepuissance il mar-
cht sar tes limites des Gaules (dr ce, en Pan de la nativit de nestres
Seigneur quAtrecent vingt 'qAtre) afin que secrtement il escrivist
de ses affaires, adjoustafourtet secrets, des minutiesperegrines & e*
frangs
t
CLODE CRINIT\autrementdictUChevelu,fils aisndePbara*
f
tnondsuccdant au RoiAumeApres Umort de ton re : dr ayant subju-
gu let Gaules a ton Empire, commanda tout ht Gaulois ( comme terfs
dr vaincu*,) estre tnduz, dr Avoir Us barbet rtflt ; dr ordonna, let
Franokvainqueurt,nourrir&fort&longpoilcybarbe: drpour ce (ut
4t>pelCrinite:lequel(kl'imitation de
son pre) occulta drcacha les my*
stres de son conseil (^secretparOrchemes canotespropresdrperegrtnes.
C H A A L s MUNI Emferwdcsfamains, austifar mefmt,
cm
%n /Pots ait'Jtt! ;
eyen, tatHoitun chacundes Cafiteinetfr chefs Seson Bmftrtunfc-
irtt ncticule, far diversit dort dr industries, isfustt les North*
mans, iffnz, des extremite\de Gott/'e, par Pemploy dr usage des chara*
Hres Grecs, ont acquis un treffeurfuret dr latibule, pour eferire leurs
f
secrets. Ce qui estaujerdbuy cogneu de bien eu dtgcntt.
B E DA, moyne en nglie, non ignare du fait det Northmant, h de*
fcritflusicurs semblablesinventions des anciens. Par le\c\uelles\ai\oient
U clair fr lucide chemin, des mystres, opaque, olfeur fr tnbreux.
jtfutAustihfremier, qut commanda fr hissa a la potcrit la science
d\+Artrologic,fr inventa h Dactilogies. isfucuns ont discerne Us
minuties por acedtens visibles,partintelligence desquels la nuiss estoit
gonvertie en jour s drfAns service dr administration denocticules, la
lumire refbhndifsoit aux tnbres. Et de ce document le trefillusire
Comte Palatin dr Ehcteur de PEmpire a eu dr veu mani,este exfert-
ment, xsiueunsausti multipliants les minuties par reigl'ee divisiont
$nt ( comme ht Barbares ) tubverty let schmes naturels : cachants dr
t
mettants en tnbres hs orchemes, far ombre des naissantes 'no-
velles inventions. Et submimstroient par dyapiramates la Caba-
leaux Absents quand le secret du conseil te requiroit. Or en ce fait
fautgrandisttmepeine drVAgue exercitalion d'esprit : dr a P usAge de
eenulnepeultsubitement estreparfait intelligent.Ncessitesoustre et
supporte tom.D*aventge,ileny dautres, Acquts l'armonic cleste
appris faire dr composer des voix peregrines drestrAnges, desquelles
hs intelligents ont eu double usage: P u* tient hs sans suspens fr doit
teux : frAutre, esprit dr pense en Pair. Dieupeuttour.Or plu-
sieurs ce sont efforcez chercher la lumire en 1 ombre, & ce fans
la lumire. Ce que toute fois ils n'ont peu flire : car cllctstoit
cach e cVcouvertc aux cendres de feu.ijfucitns austi txercitcz,fc\n*
tres, de larves, masques, fr efpaventes, ont a bonfoinctt sceu sparer
dr distinguerun vent en deux : desquels,f un misophos, quito'tsiours
est etch en tnbres fr aimant Ainsi le jour gArde sturement le se*
s
iretpar notlicule. T>'abondant il y en h d autres (selo* le dit Rida)
desquels tinvention tadvwcm ftesflut ardntt fr tutgrandes
f
a
%
' Ci
ao pRioas SUR
suggeret frfrtstntoit aux yeux un vent invisible, procdant des cho-
ses fr matires visibles, fr plusieurs vgtatives : faisant fr contraig-
nant parlerpar voix humaine, les arbres fr pierres, qui ( selon nature)
fi' ontpoint de voix. Pourquoy afhguerayje les bettesbrutes, veu que
toutes obissent fr obtemprent ceste science fr art. Er si ce sea< t
:t*lt prfr toutes autres inventions, cen'et lans cause. Car par
ic luy les secrets de tous myleres prtnncnt force &ver(u:Touts
f >is raison commandes le droict ordonne, que toute chose d'inr-
pntaucene do.t estre aux ignares non plus communique, que fa
marguerite aux porceaux prsente : De rien on ne peult rem rap4-
port r. N ou z d >nc un poinct,qucdes choses visibles la q uantire
& multitudenVst moinsgrande,que la cognoslnce des invisibles
sijmidemmcntl*
nous esttollue&oste. Mais unestoitcadap-
" t &
confr avec l'autre lors l'epirt illumine de Dieu, cognor*
stroir & verroit merveilles : Or quanta cepropos, je n\ ay dlibre en
'faireplutgrandrcit : ardaittAnt que telles matiressontgrandes fr
arduz, eues requirent autre temps, fr autre oeuvre? avec raisonnable
silences
" .//
MATH AS, RoydVngaricx fargrandArtfresprit,% .
ihventach Mie
sciencemerveilleuxsecrets, exornant ses nocticules d'instniz parash/t*
mates,tenantsetmisteresfortsecretsfarquantitfrpluralitaevan'a-
-

%iiw.Etainsi,parmAnifejteindustriedestruisoitleconseilet foret de cet


tnnmk. Et prfrant science &f/avoir toutes richesl s, estoit
toUsiurs victorieux &triumphoit en gloire. Toute personne de
corps bien morrgne, sain & bon l'efprir,lequel par desirde hau-
taine science Srintelligce lev estt par similitude brnahe,du ter-
naire reduictl*unit,pourrapresfacilement jusqu?s au d narev
PYT thnnssebon Philosophe Sm'ten,admnestoit sesdisciples',
qtilh Aloit obmettre h quAiernaire, carnous comptons et nomtrons
ahf: unydenxtrok,q.'ifre: rreste\yostre pense\ei'aurez dix. Et te
de/aire est te chefet perfection numraire. Carqu est ce queonze, ft non
ledenaireetPunit? Qteft ce quevngt \orsdmx f dix ? Trente P
trkfois dix quarantet quatrefe-Hf dfaZdntjforrefyveircrit, lors.
*
mlimeft
D B P l YG R A P H B Z!
seulement dix sok^dix f r ainsi en ces nombres font cachez & oc-
cultez plusieurs grands mysteres, cogneuz de peu de gents. Et
pour estre bries, tobmttrayplusieurs, qui(aydansparart leur naturel)
ont donngrandeprovidencea'sx secrett : Tellement qu'ils ontproduict
et baille en commun usage et exprience ( par httrstequent et diligent
estude ) ce qts aux ignorants sembloit estre impostible. Qii epric exer-
cite, pailc grand:s enofes 6c arJu.*s. Et qui adiarcen Dieu, par
intelligence peult cn haulteur excder touc le monde. Doncques
ions Roys, et autresgrands Seigneurs, aiantt arduz affaires, et conseils
fletnt desoucy, requrantsgrandefidlitetfoy ( laquelle, estant rare
et mAncquc,nuicTau crant : et maintes fok austt estant bonne et sin-
cre ne laisse engendrer et admettre doute et suspicion ) douvent en ce
(ait estre fbilosofhes, estant muniz de far\aite science, et singulier sa-
voir : justes, doux, benevohs, affables, et insignesfarmunificence : ne
prtendants dcevoir autruy deceuz.La feule prudece accompagrije
de Iustice, fait & rend le Prince glorieux, noble, & vertueux.it/rftf
je veux mettrefin ccfrosos,pour cy pres reciterpar bon ordre tout ce,
qui est contenuet comfrint en chacun des Uvres de la Polygraphies.
DECLARATION DV CON*
TENU AU PREMIER LIVRE
P8 PtYOR APHI E.
AU primierqui
dictions
livre de Polygraphie, j'ay distribu toutes IrtS
y sont, par ordre ternaire:par Tissage desquel-
les, toutes Princes de toute le. monde, pourront en tous
mysteres mystiques et secrets, trouver seur et fidle service qui
:
fans aucun pril, et fans note de sufpecton quelconque, indubita-
blement sera et demeurera occulte
et couvert. Par ce moyen, le
chemin demeure fener aux Noctcules,et ne pourra eslreaucun-
ment deseouvert ne viol, par estude, cherche, ne perquisition
d'homme du monde. La conoffance et notice de /' affaire latent et
teuvert, appartient seulement a deux : pourveu quebien et dev'mtnt
$ Lt eoti^Btftt AUX LIVXI
te binaire soit reduict et rvoque au monades. Ignorance est la mre ti
nourrice derreuer.Et quiconquene veult apprende le bien qu'il ignore*
xertcs il Aym cecic et obscurit. O r les paraphrasmes de ce prv
mier livre sont de telle sorte posez et dfaits, que est un comman-
dant, et un demandant les pourront varier tant qu ils voudront et
aussi les adapter toute materie visible de ce monde. Car ils fout
gnralementaptes et propres tous assaires et mystres:et pour-
ront servir, non seulement aux secrets, des Francois,mais aussi des
Grecs, Latins, Italians, Espagnols, Alleinans, et tous idiomes et
langages de ce monde,qui se pourront rdiger par efcrit: Pourveu
qu'on entende ce qu'on vott,etnecontemne, ne mi/prisetmrairement
ac qui est cach latentet hors de cognoffanec. Car on voit hs accidents
soulement, et la substance demeure invisibles.Parainsi hs grands my-
steres sont occultes etincogneuz r Et ht moindres et petits, cogneuz,
et manifestes aux regardants. O r je m'aseure, que toute honeste
personne, ne prendra en mauvaise, estant adverty, et ifachant
la raison pourquoyl'ayfaict et rdiger ainsi occultement. Carce-
luy, qui entendra bien tous cestes et dplus grande consquence,
que je n*ay volu pour le prdt'nt mettre en lumire obstant i'im-
portunit du temps, & plusieurs autres choses, qui m'y con-
trarient, l'ay, non indiscrtement,prpose un chacune dicti-
on,leslettres communes del'alphabet latinrtant fin quV l'ope-
rateurescrivantaytfacile moyen la description de son propos,
qu' aussi par rciproque, la rception soit relev de trop grande
peine. Et quant aux Paraphrasmes, mis et posez hors te droict
et direct brdre, ils ne font superflus : Car ils fervent aux veus
et cogneus propositions seulement, pour la perfection et confu-
maton d'icelles: mais non aux occultes et couvertes. Parainfi
fontd'iceuxngligez et mefprisez: et des autres, receuz et admis:
entantquecc sont feulement certains moyens, par lesquels toute
suspicion contraire est tollue et chaee.Le tout est mi$ et pos par
tel moyen, qu'il ny une seule diction ou paraphralme, qui ne
serve. tpar exemple, d'autant plus le soleil fait progression de
tfcqu-
8 Poty'oVAf'ni t i'
jVqnoctial, d'autant plus le jours font prolongez et grandaux ha-
bitans de ceclimat u rgion. Paiquoy afin que l'unit aille par
bon et direct ordre,moyennant le ternaii e i.ombrc reduit au binai-
re , fault diligement observer, le paradigme,que j'ay baill notant
premierent, qu'il fault que l'intemion regarde bien ce qu'il cde-
ra et baillera au ternaire par le binaire : et qu'il divise et spare par
minuties, le jour d'avec lanuict, et aussi qu'il distingue les minu-
ties des vents, non par autre, mais entrenient par la propre suppo-
sition des phrases des vents. Et fault diligementgarder en tout af-
faire secret et mistique, que ne rompiez aucunnement tordre ordonne et
constitu ceste art et science: Et austi que ne mettiez Pun des para*
fbramtes ,far fautre et quefour Pun,binaires.
ne faciez debtef autres e
isfutrement, P unit n* aamettroit le Carfar ce moyen
tout f oeuvre et opration seroit inutile et conjutes Fault aussi fur
tout que la nuict ne soit vague par grande prolixit, sin qu'on
n'excde ou passe les limites et termes constituez ceste science.
Prenez garde ausst ,quel'eaune soit change enniege,par curio-
sit. Et si vous veillez pour la nuict,ne faut pourtant dormir pouf
le jour. L'ejprit vigilant et tolliciteu\fault qu'il s ayde Sengin,
art et science : faisant en sorte que la mainpar SA legere ne commette'
erreur ou faultes. Carce qui est etit ctinsimeou monade,ap*
paroit et fe monstre trefgrand au binaire. Aussi ne fault admettre,
ne recevoir qu'un seul paraphrafmed'u chacun ordre,pour le my-
stre et service d u secret. Et pour servir d'exemple : toute fois et
' quantes que prendrez et admettrez une particule de la nuict, sem-
blablement aussi escrivez la seule phrase que luy est adhrente et
non plusieurs. Et tout ce que dict est, faur garder et observer di-
ligement. Fault aussi prendre garde, que le vent ne se courrouce
et anime. La norme, forme,et reigle, sont cv pres descrits en la
clefet interprtation de ceste science ctart. donnant bonne exem-
ple servant pour l'unverselle intelligence de la practique. Or tout
ainsi qu'une chacune personnebu/naine est compose de deux natures
cestsAveirdetamtwmjntMfrfAssmtMetchQttivisibUifr
j
i
f Lfi CONTBKU AUX LlVRB
IA chair, qui demeure visibles : ainsi afin que le secret de Fscritde^
meure occulte, servant toutefois au plaisir fr volont de Poperateur,est
besoin de quelque chemin fr voyede lumire demeurant neantemotns le
tout en son ergasiule fr prison de tnbres. Donc comme tutefois &
quantes que le corps ministre & sert rame,le serviteur au maistre
& la volont raison : faites que ne plus ne moins la vertu du pa-
raphrafmcprincipal soitgarde en lvigeur durant lejour&lu-
miere. Car parie document dcsPeiipateticicns, le primier peut
entrer directement au second ou le monade au binaire. Conseque-
ment fault que l'operateur soit adverty, que toute fois & quantes
quefueille est mue & change par le vent : fault qu' il cognoist
tresbi la proprit & naturel d'un chacun paraphrafme,comptant
par degrez &minuties la nuict aveele jour conformant Us tentbres
alalumiere : Et si le si>leil,prejudicie tellement qu'ils enensuy-,
veconsusion d'eclypse: ou bien que l'unit rsume & prenne le
binaire,qu'il aura laiss en la lumire : ouque sombre de la nuict
loitreduicte la primiere ligne du soleil: fault lors bien cVfuerc-
jrnent tenir en mmoire tout ce, qui est ou pcult estre produictaux
fiombre poix ou mesure. Doncques quand serez tomb & venu
aupoinctde la susdite difficLit^comptcz&noiiibrcz k s minuties,
delanuict notant tresbien les paraphmes du jour&lumiercdi-.
urne. Et pres distemperez & sepa rez si biefi l'un d'avec d'autre,
que la proportion nece ssairc fuy ue l'action & 1* ouvre, et fur tout
gardez vous bien d'interrompre le labeur neceslaire,durant l'ecly-
pse dusolcil. Finablementje voiis admetts fr admoneste ( ostudi*
ttt\lettevrt de ceste Pelsgraphie ) qu'pres que, selon vostre^voutoir,
aurez acquis fr trouv la vraye mthode fr manire depractiquer ce*
stescie/;ce,gardez prudemment fr secrtement, le tout le ne commit*
tans a la notice dhommes qui soient meschants fr vicieux. Et ne vous,
enqurez de ta raison, puis que favc\} qu'il n'y a chose tant sainctefr
fweere soit elleence n;onde, de laquelle hs mchants fr reprovez n'ab*
ment. Or,vcv'pnnt nostre propos, par le moyen de primier, c
livre onpourra faire plusieurs $t variables progressions, poryeu
" *. ' ' que
- t>B "Pot YORAPHIB* ? if.
que les dictions sojent changes par metathese. Et aussi en mes-
me sorte on peultchanger les* sirjnomatcs son plaisir, pourveu
que les minuties sojent poses & converties en entiers degrez. Et
ce fait on verre ent tout fr far tout affaroistre une mtrre admirable cn.
cest art : far lequel le monde demeurera suspend en imagination :frP
operateur n nttra aucune cran, te des Bauceesny espions. V eusse fa-,
cilemcntpeu donner plus beau lustre ce fiit &cience,si par quel-,
que expectative de gaing ou profit fusse ce induict & suscit : ou
bien quand fusle est certain, que ce secret n* eust servy qu* mon
seul usage. Mais puis que nulle des causes susdites m'induict ce
faire me semble avoir assez faict de bailler ity aux studieux les
moyens,matire 6V occasiond' adjouster &accroistre cestemi-
eneinvention,dictions6c paraphrasm.*s plus singuliers & elegants,
& par leur art 6c industrie venustcr& oi ner cest art & science.

SUR LE CONTENU AU SECOND


LIVRE DB POLYORAPHIE.
AU second livre de Polygraphie, je n* ay, fans bonconseil &
,
raison transgress les fins & limits de tout naturel langage
enprennantunestrange,noveau,&peregrin: dsirant par
e moyen, limitation des barbares, divaguer plus loing.Carpar;
ces Paraphrasmes mythologiques en ce livre compiins, & cllo-
quezpar hon ordre, je monstre chemin trop facile 6c ays, pour
parvenir Y unit artificielle, par laquelle en tout temps, on pour-
ra communiquer son binaire les notes 6cintelligences symboli-
ques tresscureinent& fecrerement. Et scachez qu'en ce livre lc
binaire est beaucoup plus obscur que l'unit.Et si en ce vostre phi-
N >gue n' est prudemmentadvis, il rendre le binaire totalement
contra ire au monade : d'autantqueleseul ternaire, prordant de
'iinit& aussi du binaire, comme palydrome, contient &com-
prent en soy & l'un 6c l'autre : tellement que, si l'unte de la raison
n Csssiireestestendueoutre les limites de l'affaire 6c fubjectpro*
poe; fault compter 6c supputer les paraphrasmesde puis le conx^
25 li eativtttu ui'LtvttJ
mencement du jour jusques tant queles minuties facentcVcortlU
tuent le degr>auquelle nuict est gale au jour. La faon de ce
secret image, tient en foy bonne 6c perptuelle silence,nedoutant
en rien les fraudes 6c tromperies des Baccuces ne autres. Et fe
peult estendre en si grande copie, que voudrez, Et aussi fe peult
changer & varier par infinis 6c inumcrables rnoyens,tant par Or*
chemes quemetathefes.
SUR LE CONTENU AU TROISIEME f

LIVRE DBPOLYGRAFHIB*
AU troisime livre de Polygiaphie nous pourrons avoir
grande confidenceau binaire,parlequel tous obstacles ces-'
lams&fkns difficult, pouvons revenir 6c estre reduicts 1

unit 6c du primier & seul regard.Parquoy fault icy user de cir-


cules es choses grandes & ardues, & de ligne ou poirtct es choses de
de consquence. Et n'importe rien, si la ouict surmonte
peu en
le jour ; Et encores moins, si la lumire n' est concrdandeaux,te-
oebres.Carun cercleou circule ne prend ne recoiten foy non plus
defin,qu' une plnitude admet la vacuit entendu que font choses
contraires. Et toute fois 6c quantes qu'ils fe recontrent ensemble
l'un est corrumpu de 1* autre. O r par ce trosiefm livre de Poly-
graphie je baille singuliermoy profitableVdfaht au binaire,eri-
tant que le mesme vent,composituer du base & fondement ctcV
diurne,n'estjamais ailleurs design,qu'au binaire au second chra-
ctere. Toute fois en 6c par.cste frme & manire d'fcrifUire,la
subtilit 6c lgret des nocticules 6c bubons (es choses d* hpr-
tance& affaires arduz) est, ou peult estre tosioiirssiis0ecte,.&
par diligente recherche cognev. Maispar'cottip^sitift6t cn-
struction de cestuy ordre 6c mysteic,fcrefc 6c pourrez ordonner n?
finizpai'aphi-asinesjouarthomsindividuz^cinscables.
EXPOSITION DXJ tRATCtE AU
* w* h iv.x
^ DA t de rPolygraphie.
fc $ B" ' *
Au

Dt PotfVif Hit 7
AUQmttesmeUvrede Polygraphie'ay parbonordre.de*
scrit les lettres des latins, desquelles aussi nous usons enj
deux tables s desquelles l'un est dicte, Table recte : & Y au-
tre, table Averse supposant euicellesvertueux Orchemes, afin
que fans difficult puissions veoir en noz propres ficts, ce qu'avec
grandepeine 6c labeur nom cherchons aux alines 6c cstranges.Et
outre ce aue manifestement a*' mis, on y pourra trouver t ncore
plusieurs secrets cachez, par l'intelligencedesquels le chemin sera
tris seur,facile,cVouveit, au disert operateur toutes choses plus
grandes 6c ardues. Ce que toutesfois n'icy tous propos ne ma-
nifest. I'ay d'avantage suppos les grammates aux* nombres,
fin que ce, qui est occulte 6c secret, soit par iceux manifeste de no
sire volont,de forte aue par deve 6c ordonne opration de cestui
livre, tous messagers & toutes nouvelles pourront feuremem 6c fi-
dlementestre bailles aux Cabalistiques.Vray est que ce mystre
n'exemptde sufpicion,mefmesen l'endroit deBaccuces .Car cer-.
tes toute forme de signes ou characteres rangez 6c ordonnez par
metathefe, ou par O rcheme, engrendre soupon aux regardants*
Ce que toutesfois ne porte aucune nuylance auxbubons,& intel-
ligence secrete.Mais quiconque aura auci uis l'intelligence de ceste
ceuvre, entendra facilement toute mctatnefe, tant de lettres lati-
nesquedes nostres : Et aussi gnralement de toutesautres qui se
peuvent efcrire.
TRAITE AU CIN^UIESME
LIVRE DE POLYGRAPHIE,
AYantparcecinquiefme& dernier livre de Polygraphi<\m*
troduict& exprime, par bon ordre, la narration spirituelle
& mentale presque de tous les mystres, et secrets proce-
dans,par degrez et signes,&aussiparAritbmetiques,distributions,
acqnis les offices et intelligence des Grmates et cafacteres,par la
deve adm inistrationde l'operationCabalistique.'ony pourra trotf-
^td'avawgieiuvertainmystere^
r D 2,
*i L birtvir AUX Tt'fa
rouschcet escorse ; et un autre, totalement diffrent fetrbhvefa et
coenoisteraen la cmune oprationdes signes. Car tout ainsi que
1 esprit avec le sang vivifie le corps humain * ne plus ne moins la
vigeur latente en cest art commande et retient en ly l'operation;
Par ainsi celuy, qui 1* invention de ceste art peut estre ncessaires)
fault qu'il ouvre lesyeuls del'esprit, fin qu'il puisse facilement
comprendre, quel est la proprit de l'operation d'un chacun,je
delrerois,quelc toutpuiflc estre aussi cogneu et entendu des bons
et justes : commeje souhaite que il ne soit jamais manifests co-
gneu ny entendudes mauvais et reprouvez.Or i'ay este contraint*
avec bonne et juste cause,d'adapter les lettres latines et communes
aux nombres : fin qu' estant obscur et non inu Uigible, par cest e-
scrit mon intention ne fust aucun descouverte ne cognevV Et
finqueceste nouveaut ne fust publie, fans mifonableet bonne
cause, 'jay advys de la cacher et occulter mystiquement, fousirU
cogneuz signes et notes dnombres $ attendu que le vents noctuiv
ries sont plus violents,que les diurnes.Et tout ainsi que la nuict,par '
ordre et par contrarit entreprend fur le jour ;tout ainsi et de mefc
me sorte, lumire abhorre les tnbres: nul n* ose et ne peult heu-
reusement entreprendre ou acqurir ce que nature denie, or pour
resolution je supplie tout bnvole lecteur, qu'Une centemne ni me-
Jprise ce laborieux frpnible oeuvre, avant qu'il Payt entendu, t^fak
fin que sans tmritilvueille, ou puiffejuger, fault queprudemment il
este U creux fr escorce,au pan avant quilpervienc au noyau. Tout oeu-
vre est bon, qui sepeult convertie)' en bien, ou en mal. Car h mal (fi
malen sort ) ne doitestre attribu a P oeuvre, ains la folie fr tmraire
volontde celui qui en abuse. Un consieau frglatneesttresbonfr nces-
saire, estant justement,converty fr employh bon usage,fr quand il est
fortepeur fa dfense, fr non pour offenser son prochain : <JHak tret
mauvais dr damnabie,s'ilestportepour opprimeron blesserquelcunin-
jurieusement. Ainsi par abus un grand bien fe peult convertier en.
mal. Donrques sin que les bons et vertueux ayent moyen par.
lequel ils puissent eferiresecrtement ie$ un$ aux autres, et scure*
ment*
......
T> 'PottO A Ml f t
jnentordonerde lcuraffaires:j'ay escrit ce livre de PofygVapljie,
etdicelle cach et occult le noyau dans Tescorce, leplusqu'ay
peu : fin que le moyen et occasion d'en abuser,fust oste aux me*
ichants et mal versants : couvrantle secret fous plusieis nigmes,
metathefes, Synthemes,Orchemes, et paroles obfcures.Or fina-
lement je m'aTeurejque toute personne honeste ne chVertira
jamais le bien en mal : mais au contraire^ efforcera rduire et i&
formerlemalenbien.

S'ENSUIVENT LES CAUSES


IT UTILITE! OB CESB CCUVKB
de Polygraphie.
IE n* ay, four autre cause ou raison, entresrins le Are
r frardu tri}
VAI de cest oeuvre,jort seulement a fin quefar hmoyendicelleilfufi
froveu au frofiet fr utilit des indigents fr necestiteuxde myiti-
qnefrsecrteconservation, fr SAnsdAnger,neferil.is ceste causefoy
sens, qu'il seroit bonsi' briefuetnentje monsirok ceux, qui usent on
.veuhnt user de ceste mienne invention,Usprofits fr utiUtez qui enpeu-
vent venir. Et non pour lagrandeur, ou importance de mes affairs,
famtliaret ou domestiquesyfay use er. cest oeuvre fr science de termes fr
vocables occultes fr obscurs ains seulement afin que ne fust entendue
(h tous . Et que fuis digne estre prsentea tousgrand Seigneurs
qui le mritent.
LAprimiere utilit donc, de ce livre est,quela consommefrfar*
laiete intelligence cPiccluy donne a tout qui Pentendentpu Pente*
dront, facilemoyen far lequelseurement, seercttement, fr sans
aucune suspicion des regardants e[pyonsy fr observateurs pourront(mo*
yennanticeluy} faire entendre A ceux k qui auront Cabalistiquement a*
frk ou fait entendre lIndustrie de ceste science reiglcparparoles fr ca-
bale, le total secret fr intelligence de hurvohnte fr pense, tantam*
lement, tant loing,fr en tellangage que on voudra. Etce qui est en-
este science cach et couvert,estclairement dclar enttn certain oeuvre
teganografhie intitules i laquellene requiert ne lettres, ne messagerf
Dy
j UnuTt AI
Hsctebene Puise savoir, le secret ou etcrit qu ilperte. Or tuyvanf
i
constante ietnostrthil te seroit awrcmentet choses requrants et Ad*
mettant lumire, NcfrentzilctfeurtlAffaireautrcmenttqM'il est far
pty entendu,
LAsecondeutilitest, quepar l adninistratien et cegnoijsancede
cest oeuvre enpeu de temft, et en peu deJpAce onpourra aysment
enseigner et apprendre un homme ignare du langage Franois,
fourveu que seulement ilscache lire et cognoistre les lettres de P alpha*
bet, se[on la langue latine et commune, eterire a en bon Francok Et
to'it cesse escrime Franoisepourra senrement Annoncer tout ces secrets
affections et pensesen tel lan rage, et telpays qu'il voudra et a qai il luy
flaira^ pourveu qu'il entende ceste Cabale et science. Suspliant dere*
tcbefteut bnvolelecteur,qu'Un entende que i'yefait autrefromejf,
ne Autrementpromis,que ce que\e promets.
L A troisiesme utilit est quenon seulement par ceste science voua
pourrez faire affrendre a tire et escrire promptement U lan-
gage Francok celui qui oneques ne l fceu ny entendu: OHatt
dAvantage, le Airebienet devement entendre, ft en ce estes songneuz
f
tt diligents. Ce que, non sAns bonne eau te, ay rserv et tenu sous
fihnces: Car tout apprenti\de ceste science,eferiraaisemetit) moyen-
nant icelle)toute autre langue, b/en quelle luy soit incogneveetenten-
dra et interprtera aysementdemoten mot ce langage Francok (corn
fos sous instruction rgle) ft awfi luy commandes. EtdaVAntAge,
ee/te institution sepeult Amplifier A toutes choses etaffaires de ce monde.
Etsi Aucun dsire scAVOtr commentces mystres sepeuvent, ou doibuent
entendre, oufAires: Fault q 'te primirement H se monstre et face appa-
roistre tel, qu'il soit dignes d: Pettendres. Car comme toutes cho-
tetne sont dignes de tous* austi tout ne Sont dignes de tous, austi tout ni
LAtpnt dignes de foutes choses.
quatriesme utilit quepar ampliation de affire entreprintef
tntndu, tout USSHCUS mystres fcnvw,t estendre et adapte?
se
< . v l ' sOHtt
:
LA Pot?oAHttu 3
iteutilangue, fourveu quedtvement le binaire toit rduit A unitst
t
Ce que toutesok tout gnralement,qui moyennant intervention, aide
et grce de Dieu, far tasingulireet spciale bont, art, science, et no*
turc,sentdigmfiez, etredu\cafablesdtcelles,
LA cinquiesme utilitest, que far imitation etsimiltude, nem
souvens communiquera tout homme entendant Pinvention de
f
cest art, tous et un chacunt U secrets de nez entes tant ample-
ment que neut voudrons, et par divers moyait: qui de nul autrefour*,
estre tenduT^ne otez,\ors de celuy qui Cabalistiquef
rin t eu n t nous sera
En ceste oeuvre aussi est dfaite diverse 6c variable locution lans
voix: par laquelle feurement,secrtement, amplement, et toute,
suspicion oste, nous pourrons faire entendre au loinget univers
fcilment toutes les conceptions denoz penses, tant arduezet
hautaines soient elles, ceux qui auront intelligence de ceste sci-,
ence et Cabale. Or ceste admirable invention contient fr tient en*
seyinnumerAbles fr infinies progrestions, capables fr suffisantesA fairt:
entendre tous mystres C secrets de tout le mondes.
L A sixiesmeutilit est, qu'austipar intelligencede ceste oeuvres
fourrez facilement trouver fr entendre toute metathesesfr
transposition, ou orcheme de lettres, en fr AT rgles, ordon-
f
nance, fr squences. Et icelh Afres pourrezst bien former fr rdui-
repar bon ordre, qu'estAnt entenduesdi vousfrvo\Cabalistiques,ne
pourront nullement servir ny estre entendues dhomme du mondes, fi
n'est de celuy, qui apret Paurez donne k en tendres. Doncques corn*
bien que la force fr forme dmetathese, ou transposition ,soient de
grande importAnce fr difficulte, et auditeur opration, comme ayant
fhsteurs moyens de se pouvoir VArier fr trAnsmuer en beAucoupfrin*
nnmetablessortes fr manires: toutesfok (comme dit est) Par cest art

Lte peuvent reigler, former, et reduire en bonneetfacile intelligences,

A septiesme est que par Pintelligence de cevotume, est baille et


donnUgrandistmefacult etfacik aux dsirants entendre, ou
qu)
'$2 UriMYIZ OB IA PotYOKAPHIB.
qui entendent ceste tcience, four amplier fr augmenter leur mmoirefr
tant travail, tort,fr toutetjois fr quantes qutes semences det minutiet
untfotetfr telloquetfar deux degr*. Or (four h frtent ) h tout
demeurera occulte fr cach tout couvertes fr obscures Paroles, figures,
fr nigmes : fr non sans cause. Parquoy si aucun le dsire plu* am-
plement entendre 6c savoir, fault qu'il soit records & note, qu'il
ny arientantarduoudu1kiLyjuip.tr assidu & continuel travail ne
fe puisse acqurir 6c entendre. Et quant moy je me coutente, fr
t
me suffiss avoir trouv h commencement fr invention de cest Art fr
science, que non sans tonne fr juste cause say ( commedtest) descrite
infi obscurmentfr sousfaroies couvertes,four le soulagementde ceux
qui escriront, ou voudront escrire symboliquement fr secrtement.Car
tte totemss, ne taraison, n'ont permis, quejaye descritflus facilement
Celte science : stn que h miel neprovoquait, auxstomonuexfr debilct
destomac, h vomissement, ou que la vrit n* engendrast bayneparmet
dogmatet fr eseignements. Aussi tout temps, 6c toute vacation dei- -

vent.estre estimez et apprciez selon leur mrites D'aillieurs Ivs


pourceaux ne sont dignes d'estre ornez et chargez de pre-
ieuses marguerites. Et sinablement, toutes choses,
qui ne font accordantes et convenables aux
moeurs des hommes de ce temps et
sson, sont importunes et
mal recev*s.

PRE-
PREMIER LIVRE
DE LA POLYGRAPHIE.
NOus avons vingt 6c quatre lettres 6c notes cn l'alphabet
tant pour le langage Latin, que pour le Franois. Les*
quelles j'aypar bon ordre prposes autant de dictions
cV paraphrasmes fymentiques,qujourrontservir pour toute am-
ple description de tous & de tant secrets, que i'operatcur intellt*
gant voudra. Et sont lefdits paraphrasmes, y estans rdigez par
tel ordre & artifice, que, prenant d'un chacun ordre une feule di-
ction seulement, vous trouverez en pres assez bonne & concor-
dante oraison Fran;oisei Et fault noter que, tant pour le commun
usage de nostre langue Franoise, qu'aussi pour rabbreviation c
escriture, y trouverez adjousteceste vingquatriesme lettre (&)
qui significez en Franois 6c en Latin Et. Et d'avantage les di-
ctions 6c paraphrases, signifiantes une inefrne chose, font collo-
ques par tel ordre & industrie, qu'ayant d'unn chacune ligne 6c
rang (comme dit est) pris feule diction feulement, pres
une
qu'aurez fait dduction 6c description d'icelles, demeurera entre
toutes bonne accordance 6c s'ensuyvr bonne & parfaite clause
d'oraison. Mais fur tout fault songne.usement estre advis, que
d'une chacuneligne & rang monade, u unit, ne ftee injure ou
tortau binaire* Fault aussi noter providemment, 6c sur toult re-
garder, que toutesfois 6c quantes que voudrez venir o-ste ope-
ration Cabalistique, fault 6c est tresnecessaire, que comptiez dili-
gemment & rdigiez en nombre, toutes 6cchacuncs le minuties
de la nuict, les joignant & galisant pres par deve convenable et
raisonablc proportion et ordre, aux desra du jour, fuyvant nostre
cc^'Etsipourveruulafndevozto
s Livai Pt'ttut*
nuuesdujournefussisant Lorsic curseur (J^ bon et prudent
conseil) doit estre reduit et rerais ratchimenlcur. Et n impor-
tes par cas fortuit la nuict revient et retourne au commencement
et chef du jour : attendu que tout prudent operateuren cest art,
par volontaire opposition, se peult dpartir du commencement,
autant de fois comme il verra que la nuict surmontera la lumire
du jour. Ce que vous fault necestiremententendre et obser-
ver, tant en ce livre, qu'en tous autres chapitres contenus
cn ce volume et oeuvre de Polygraphie. Toutesfois U fault a-
voir telle considration l'unit que le binaire soit certifi et mar-
qu par certain indice ou marquevisible pour monstrer le retour
,
ou reversion, fui qu'on ne puisse faillir. Et par ceste ordonnance
et constitution, le monade fera et demeurera binaire, et pres re-
viendra et sera fait monade. Or ie n'ay rien eferit pour neant,ne
rien allgu fans bonne cause. Parquoyinstamment i'advertiz et
diligementadmonestetoutchacun, qui vondraescrlre,oUrescrirc
toute ceste oeuvre dePolygraphie,oupartied'icelluy,oubien fuy-
vant ceste science eserire. En premi.ei$iu, qu'il regarde diligern-
ment,etfongneusement prevoye qu il ne se spare ny ellongneau-
cunement, ny en aucune chose, des qmmahdemtns et volont d
nostre souverain Crateur et archtype. Et pres qu'il ne ftulte,
au laislaucune diction et paraphrafme,l mefprssant ou transport
tant, Car asscurements'il oublie o omet une seule diction ou let-
tre, important et concernant la substance:ou bienj, s'ilbange ua
seul mot, contre son naturel etj>rdrc,ilferaet rendra to-
talement inutile et frivole le contenu en ceste oeu-
vre Doncques le fault laisser ou
l'escrireproprement.
. .

S'EN:
^tviii tftsiiii? U

S' EN S VIVENT
LES DICTIONS
AVEC LES MINVTIES, DE*
GREZET PARAPHRASMES DV/
PREMIER.ORDRE DE LA POLY-
QRAPHIB ET VNIV8RSBLLE
BICBITVRB CABAU:

e
*6 ntifenctktv
us;
a Iesus et immortel, a faisane
b le Pieu omnipotent, b saluisiant
leSalvcur et misencords, .
c illuminant
d !< modrateur 4 ineffable, d confrant
e le pasteur
/ l'aucteur
flered^mpteulr ' f
/et- universel,
cunctjpotent, /e modrant
illustrant

le prince ' puissant, '' '


\g OgouVmant
l' qifporant
>* le ftbriateur i dominant
<k lcnfetvateur: 4 seropiierail, k crejntKi X
i le eouvereur, l cefcst, .
%
l cognoifni;
x

rlmprur * iivib, - ' \tn registnt


*& i /
n. leroy n ecccllent, n -bnissant
e -l recteur
.
t triumpharit^ v constituant
tq l^juge
l'illustrateur

/ p (clment, f consignant
conduisant
q Hpaisible, g],
r rUlumihateur r pacifique, ,
l V sanctifiant
a le consolateur. '# invisible, ; s honorant
t le seigneur. t temel, t dcorant
u le dominateur u indicible, st exornant
x le crateur X HtWy x levant
y le pflmateur y pitoyable, y soustenanc
z le souverain z mcprehenfiblc, z vivifiant*
fr le protecteur ^cxcellcntisime, fr ordonnant
i v.
a les anges, \ les hommes, r le temps,
b les archanges, fe lc soleil, / l'humanit,
c Icsinct, / h
lune, / le sicle,
d les astres, m tour, u l'eternit,
r les cieux, tr lesgerarchies, x lefirmamenf,
/ la mer, *,
o les corps, y lesetoilles,
g lateiTe,
\ p les esprits, z laer,
le monde, f Us aines, fr l'aage,
a donne
tlVm PvUtBMfin * i
VI U,. : r
s donne auscjtaestkfii K vie ; :*>
b dlivre 6 aux requrants' b joye
e distribue c aux fidles r joyeusetfc
d tribue
.,
d auxatjndarits d gloire :
.
r largisse,, .f auxbons, e consolation'
/ prsent :/ ;au*pnitents, / flicits !.
g baille*
h rende
f aux bien vivants
aux suppliants
t
g batitude
b jubilation
i reinette i aux esprants i ti-anquiUite.
k erwoye * aux patients -, ,
k amnit
/ transmette
.
/ aux affligez / rcration
m administre m tous. : ,:i\, m cjait
n permette 7; auxtormentez n union
o Pttroye :r .0 aux perturbez 0 paix,
f rtribue.
ordonne ,
y aux dsolez^ < f lumire

:

q 7 aux mortels, q gloitisiation


r contribue r aux humains r benedlctiorii
<

t livre x aux languissants t seurete


t confre
u manifeste
j aux repentants
u aux catholiques
t faveur.
u fruition
r

x revte ^ x aux mondains x jQvysance ,

y ;ma&tfehne -j aux pcheurs y claritude .<:"-,


.
Z admette x, .aux charitables Z exultation
& inspire fr aux vertueux fr resioYyfljKe
VtI;LI.
a eternelle,. i durable,; ) r pure,* ' ' ?
b perptuelle,., k prmarjente, . glorieuse,- -'
t upernaturelle,v
r insinie, ,
l inessabjl, /
d ang<iique? m cleste* >v>v w u indicible, \
'mwnm*

'
e fywy (avec set x.ipacifique, "

o\ j.4nterwble, y -neute,:', !
>:irjdoroprh^site .\%ffMK> exeUenty :

w jncornjpriWe,. q fyww, c>^e*ueyfo


^
E .
:
V." * Di PoiVORAHitl. 1|
x. x.
tYincts s auxceulx. 4 la majest
J serviteurs b jamais. b labont
c aymez e fans fin. c la douceur
d alvcz d infiniment. d la sapience,
r batifiez r perptuellement. e la charit
f esteuz f f
i apostres
7 vanglistes g
fmpitrnellem't
perourablcment g
h
la puissance
l'insinite
b incessamenr. la mansutude
i martyrs i irrcmissiblement i la bnignit
anges k ternellement k lamiseration
/ archanges / eneloire. / l'exceilence .

m dominations m enumiere. m la piti


n potestats n en paradis, (amen n la clmence
# disciples tousiours. (amen, o la misricorde
f difiez f en.divinite. i f la divinit ,

q ministres q ehdeit. q ladeit


r sanctifiez r en flicit. r romnipotence
9 prdestinez s en son rgne. t b vertu
/ prservez
prophtes
t- enfonRoyaume. t l'araour
H u en batitude. u la perfection
t
# patriarches x en f vision. x la force
j^ confesseurs
chrubins y enfamagnisiccce y la munificence
* auxthrofnes. lagrardesse
z
# professeurs fr en ternit. fr h faveur
XII.
4 de dieu i du suprme r dusouvrain
b du crateur k du cunctipotcnt t del'indicible
ci du sauveur / du l'oninipotehc t du trespuissant
d delcfus m del'inHfaDie ' u misricordieuse
t/ dupfalmateur n du rdempteur .v dutoutpuuTant
du dominateur o du sempiternel y du magnifique,
f dcljmmrtel
prservateur f
q
du gouverneur
du recteur
z lincoprehsible
C* du sanctificateur
. . afyncere:
Ltvis ' ts sursit
xi u. XHii.
a fyncerement s
4 prefehe n 4 auxehrestiens, i
b vrayement b annonce b aux fidles,
*.
c fainctvment c publie ' c aux hommes,
d euangeliqueme't

d rvle d auxcrant*, >

e dvotement e dnonce
f intelligiblement / clam
;
e aux constants,
/ aux vivants,
f videmment
publiquement !
g exalte
b sermonne
g aux mortels,
n aux dvots,
#
fidlement i interprte f auxfincts,
k ardamment k rapporte k auxjustes,
/ constamment / narre / aux saintinez,
m sagement iw seme w tous, (far
n prudemment n prise n nous, (for *.
o
vertueusement o rcite o aux bons.
p cathliquement ,
f prononce f aux fragiles,
q cordialement q repetee q aux variables^
r reveremment , r traictee r aux ngligents'
s thologalement t speculee / aux malins,
t justement / collaudee t aux endurciZ)
u divinement tt love u aux aveuglez,
x doctement x cogneve x aux ignorants, '
y entirement y recogneve y aux misrables,
* stustieufement Z contemple * aux mefercants,

fr spirituellement erproduicte fr aux inconstants,


xvi.
A abondance i confusion r rpugnance
b beaucoup k altration * prolixit
t quantit / ambigut / dessault
d pluralit m incertitude n involution
e reluctance n discordance x rarite
f infinit diserepation y ignorance
V diversit
* varit
f multitude * multiplicit
<feraoyen
$ contrarie
4 D * P et f 6 R A * HI .
XVI. xvi ii. XIX".
4 de prdications, 4 incite a misrables
de doctrines, b provoqu b malheureux
c destitutions, c suscite c pervers
/ d admonitions, d induit d inconstans
e ^impressions, e excite e instables
/ d inspirations,- / contrainct /chtif
f ded'arguments,
sermons, g advcrtitV
h stimule
g
h
fragiles
variables
i de dogmates, / enseigne * muables
k d'escritures, k monstre k ignares
/ demandemants, / adstrainct / immundes
m de persuasions, m exhorte(les m vains
n de prceptes,' n enflamme (Us n abjects
4 decomandemts- o reduct o perduz
f d'exhitations, invite f ^pusillanimes
q d'intelligences, q convye q iniques
r fdedocurrrents,' r appelle
*
injustes-
rj-fols
s d'exemples^
'
/ attire l

/ d'enseignements, t atraict t debileS


t* delecteurSj u meine u infirmes
# drgles^ x guydev x indifcerts
y .d'allgations* y inclin y egret
zx de propos^ ^ met &
destournez
efcde promesses,- fr admet frhcbctez
xx.
a hommes i charnels r monda mzez
b mortels-; k vivants- s terrestres
e pechetrs. / .
christicols- * t bannie
d chrestniT m zxxz\(Mxch#sts% u peregrins
e orthodoxes n ex\tei(Aftfyses< x operateurs
/ humains- o teiifigfr'; y assopz
f terriens"'
mondain* 1 / viateTrS1'<-
paffistrtl-?
*

^J
\
$ Z
dormants^'*
endortia
q 1 '
4prescn-
IrlVRB *RSM1EJU Z
xxii. XXII
a prsentes, 4 mefprsser a faniour
b mondaines* b reprquver b la dilection
e sculires, c contemner e la charit
d h rvrence
-t

d damnbles, d fuyr
e prophanes, e .laisser
/ muables, f w$ e rqbeissance
/flzee
le service
f transitoires,
corruptibles,
f dlaisser
bmettrey la mmoire
i charnelles, i oublier i la souvenir
k luxurieuses, { k blafmer k la souvenance
l inutiles, * ( desestimetf' / la'faveur
m caduquesf/tf/w/ ;;/dtester m lassection
n vaines, (faisans #*inrr n aloy
fauses^ # abhorrer, * la foy 5 V-
f pernicieuses. t jlha^. ; ^
/ WfperH^fe. ;:
q dommageables,'.. fjf abandonner q le. corxiartdemefnt
r sinistrs, r l recrdtin'
e HcfeVir, 'refuser; / l parole '
,. ,
/abominables, .'
W.'mefcognoistre / lcognoiance
rprouvables, vVilipnacr ifalt
4 ,'
S^nnchaloir
n
x mescbantes, *.;.' AfVamit
y excrables,^ '.,'
y lprmcff "

z ^corrompues, fj^reuyer rofdonnatifie


#. malheureuses,; vgretracter fr labenevolehc
% .XXIIIf.
ffpu gouverneur > du directeur
4 du sauveur
b du crateur \Ke 'cmpercur s du prorecteur
c du rdempteur i/fturoy / du gibernatetir
dt du conducteur tfti seigneur u du conducteur*
e duplafmateur n\ du modrateur .v du consolateur
/ tu facteur
dfui'aucteur
o du salvateur y du pre
g p duvivisicajteiir z duperservateur
h du moteur q dm^m fr du justificateur
D B Pt?ORAHl
xxv; XXVI. ' xxv f i
4 des cieux, a lesbiens a batitude
b des anges, b la jye * b flicit
e des archanges, c lafruition e tranquillit
d des chrubins, d lajovyfnce d douceur
e des sraphins, e la commodit e faveur
f des hommes, / la royaume f flvation
g des fidles, g la rmunration g exultation
h des christiens, h l'esoerance b clart
i des sauvez, * 1'asseurance i volupt
k destrosnes, / lefpoir- k ternit
/ des gerarchies, / la gloire / vie
m. des bons,(drausti m le bien (de la m jubilation
n des in$,( frAusti n l'attente (4V/4 n vision
o du monde, o l'expectative e libert
/ dutemps, p l'expcctation *T
# *
f paix
q des vivants, q l'heur. q demeure
r desesprits, r la compagnies r habitation
/ des sanctifiez, t l'ufage W / demeurance *
* des heureuz, t la rtribution} ' t richesse
u des batifiez, u l'apprehension u fermet
x desseicles, x l'heritage .v joye
y des tous, y l'acquisition j y jovysince
z des nous, z l'honneur / z reivyslnce
\

fr des humains, ' fr lechemin fr contemplation


XXV III.
4 eternelle, i incprehensible, r inestimable, *
b sempiternelle. k perptuelle,4; / indicible,
c spirituelle, / ineffable, / excellente,
d permanente, m ccoe^que devons u incorruptible,
e perdurable,
f., anglique,
n infinie,(^ devons x divine,
o pure, y immuable,*
t} ceiestielle,
immortelle
f faincte,
heureuse,
z deifique,
c> foctfie.
q .
dsirer
4
LlVRB tussit. S
XXIX. - xxx.
misrables,
XXX t
4 dsirer* 4 4 prenez
b souhaiter* b malheureux,

b recevez
c vouloir. c mortels, c commences
d fuyvre. d insortunez, d fuyvez
e pourfuyvre.' e dessortunez, e pourfuyver
f attendre. / abominables, / entreprenez;,
g expeter.
h appeten
f excrables,
insens z,
f apprenez
chercher
i procurer. * mefcognoints, / gardez
k demander. k abjects, k observer
t implorer. / fols, / demandez*
m zk6ttty(farquoy,o\m ineptes, m ayez
n aymer. (farquoyj n ingrats, * n aymcz
e cognoistre. o pcheurs, 4 ' retenez
f solliciter. p ignares, f tenez
q convoiter. q iniques, q pourchassez
r chercher. r perduz, r conservez
s reclamer. s immondes, s entretenez
t requrir. t variables, / soustcnez.
u pourchasser* u terrestres, u maintenez
x siryvir. te charnels, te exercez
y enqurir. y humains, y souhaitiez
z' esprer. Z mondains, * desirez
fr prtendre. fr damnables, fr procurez
XXXII.
4 amendement: i sobrit: r patience:
b pnitence: k dvotion: / vertu:
c repentance: / obissance: t rvrence:
d discipline: m puret: (fr serez u constance:
e rudition: n prudcce:(</#* x honestet:
f temprance: o justice: y fidlit:
charit: f quit: remontrance:.
z
S
humilit*. q fynerk: fr dilection:
Vz
'& D s* PbLvIoiVfi-i
xYxrii. xxxi m, .xv;
a appeliez a biens a fairicts* *;
^
b invitez b dons b justes:
c admis c grces c anges:
d intromis d joyes d archanges:
e recveiliz ' e faveurs e patriarches :
/ receuz / plaisirs / prophtes:
g levez
h introduicts
g foulas
b throsnes
f martyrs:
sauvez:
i bienvehuz t plaisances / sanctifiez:
k requis, k compagnies k heureux:
/ conduics / nombres / apostres:
m mis
n menez' (aux
(au* m jeux '
(des
n rgnes (des
m eugelistes:Y(fJ-/4
n. disciples: (frU
o prsentez ' _ ' o gratitez e potestts
p prservez
s. '"'
f assembles p dominations:
q prjtez
trarisnis
' q trouppefc .'" [
q esltfuz: -:
batifiez:* v
' ' r societz r
Y *

s cnVoyez -
' t raigs t clestes:

'

t arretez t siges t difiez: ; :


* compris?" unions l J' u, prdestinez f
transferez ,\
# soblevzv 1
" x roolles '" ; AT
confesseurs*
y festinsi'-'-''1
.
- hombez^ \ *:
y getrchiesf' '
] z triomphs ' z aymez ' ;'
sX)
rrefctvz; " *-> fr iubilatiorts J fr pe'rdufablea
:ixxxvi..
p eterelenient '* i heureusement/ V divinement';
b jamais k infimeirent0 s. triufrphmtnek
c feMpitemlfenfent / irierT^be'iriht t seperrpesiient
^d'toiiUrs z'm: mcsamerifc' indiciblement
e perptuellement '' n peixlrablrherit # toustmps
f aperpetbt o intermisttbjenft y imcrmte
g'artsceite:'. f ontrnlle'meht Jansin:
zc>nci)ruptiblemt
4'Jtejtbrt^Ument nMiWment:
q
4glorifiez
LIVUB Ptsutsiu f
.xxxvn. xxxviii. XXkfil-
a glorifiez. 4 fuyez- a vanitez
b sanctifiez. b chassez b malheurs
c heureux. c ostez * c rnalheurtez
d batifiez. d reprimez d imperfections
e triomphants. e repoussez e iniquits
/ triomphateurs. / rcnk-z / faulsetez ;

g glorieux. g reculez fmeschancetez


h illuminez h dejettez fraudes
i sauvez. i dechassez i indignations
k falvifiez. k extirpez k rancunes
/ resiovyssints. / niez .
/ erreurs. ::,
m jojeux.
. mjslmez (donc let m mauix (de ceste
n honorez. n refrnes (donc Ut n a|>buz(de ceste
o exaltez. 0 adnullez 0 vices
f estimez. f oubliez f injustices
q prisez. q restreingnez q ambitions
r dejfeZ r abolissez. r convoitises
s viuifiez. s abhorrez s ngoces
t prservez. t mcprifez t dceptions
u prdestinez. u rejettez u pusillanimitz
x\:j canonizez. x abandonnez x inplences'
y reposants. y laissez y tnbres
z vivants. Z dlaissez * corruptions
Relevez. fr refusez cf dissimulations
xu
a vie, * mortalit, r temporalit,
*f captivit, k immondicit, s secularite,
c humanit, / x-hamalit, t captivit,
d mondanit, m chairsfuk qu'estes u convention,'
e rnsser, n terresfuk qu'estes x prgrination*
/-pauvret, 6 prison, y volupt,
g obscurit, f tentation, z irrgularit.
fr
nature*
h incttitude, q fragilit, }
F|
$3 9* P O LV 0'* A t H 18*
XL. XLII. Xtllf.
4 heureusement 4 appeliez
< 4 flicites
b angeliquement b invitez
<
b jubilations
c divinement c. conviez e.bndictions
d spirituellement d provoquez d contemplations
t/ gracieusement
intellectivement
e exhortez
/
stimulez
/ rcrations
/.consolations
r% ntpativeme't
triomphammcnt
f incitez
animez
f triomphes
habitations
i fidlement; t exorcisez i magnificences
k certainement k prdestinez k tranquillitcz
/ asseurement / retenuz (aux / visions
tri purement ; in clamez (AUX m saluts (du
v justement n reclamez n dons (du
4 ainctement 0 voquez e faveurs
f salubrement f
destinez f dignitez
q vrayment q Ordonnez q trofnes
r indubitablement
fynerement r compris r exultations
s s introduits s plaisirs
t celestiellement / intromis / compagnies
m deisiquemertt u disposez u joyes
se evangeliquemt x prservez x dlectations
Y amyablement '. y appareillez y foulas
te benignement (metxz apprestez Z lovanges
fr misricordieuse- fr receuz fr fanctitudes
4 crateur / juge
n
XL n. r achetype
b seigneur rdempteur s dispsiteur
c sauveur / conditeur t Dieu
d plafmateur m roy u illustrateur
e recteur x illuminateur
/ gouverneur
n moteur
0 modrateur y administrateur
g protecteur
% icteur.
f librateur Z racheteur
^salvateur
q rnsscratcur ;

4 ternel
LlVftB PftfiMIBU ff
xt y. .i.tvi, XLVII;
4 ternel. 4 pensez, 4 nommes
b invisible. b Voyez, b vivants
tdfupemel.
immortel.
c prvoyez,
d regardez,
c mondains
d terrestres
e sempiternel. e notez, e tu riens
/ tout puissant. /"entendez, / rois
g omnipotent.
h cunctipotent.
g cognoissez,
h scachez,
f ducs
^rinces
i inessable.
k ncprehensible.
i
k
prenotez, 'k teneurs
wcteurs
remmorez,
/ indicible. / recognoissez, / pasteurs
m excellent. m entcndz^oveut m peuples *
n toutvoyant. n spculez, (o vous n prlats
0 immuable. o jugez, 0 papes
f insiny. p estimez, p cardinaux
q vritable. q excpgitez, % eveiques
r impollu. . r cogitez, * ': lgats
/ cleste. / contemplez, archeveques
t celestiel. / imaginez, moynes
u misericords. u advifez, * religieux
x infallible. " x considrez* prebstres
y stable. y retenez, chrestiens
\ pitoyable.
frincomparable.
z precogitez,
fr admirez,
\
tHuges
thclauriers

X LVI1I.
4 misrables, * variables, y
dsibluz,
b malheureux, k ngligents, impudiques,'
c imprudents,
.
/ aveuglez, immoderez,

d injustes, m immondes,^*"' ** corruptibles,


e draisonnables, n avares, (tommes rf corrumpuz,
t

/ iniques, 4 vains, *
lacifs,
fdt-floyaux, f inconstants, ambicieux,
ignorants! j ingrats,
:
t dtestables,
subie?
m
4
%P D S P O L Y O R A P H t B.
SLX. L. L.'
4 subitement 4 se muent a mondaines,'
$ vistemerit b s'en vont b transitoires,
e promptement e setroblent c terrestres,
d soudainement d se changent d sculires,
e diligement e s'annichjlent e terriennes,
f legierement /
se terminent /humaines,
g hastivemnt g s'abbregenr g caduques,
it vistc h s'aneantint h charnelles,
i incontinent / dclinent i corporelles,
k d'heure en heure k dfaillent k temporelles,
/ subit/ < / prissent / dlectables,^//*
tn soudain m Ce$erdt(seschses m riches,(prsent-
n bien tost ti k ruynt (set choses n opulentes, (qu'a
4 tresviste 0 evanovysllnt * 0 )oyc\3Jkty(fresent
/ fan^Cesse.
q incessamment
p corrunr
q sepafsent
\
* f plaisantes, ;
q matrielles,
r vainemett r sinislfr r coustamgeucsV
s fans demeure s tombent y ^ s somptueuses,
t subtilement / dprissent / magnifiques, "

u journellement u fuyent u hultes,


x transitoiremcnt x seeorrumpenr- x excellentes,
y immedaterfierit y fe minent ' : y superbes,
Z puipeu *
z fe consomment ^ naturelles,
^*.tousiourS fr s'oblicnt fr pompeuses,
malheurcmentr i
iii. audcieusement
et curieusement r
b prvrsement " k mondainement / mal
c mfchh menti / injastemrrofnt* malicieusement
t
d tyrariniqtrieift tntrtffrfr u outrageusement
e temporllertiert n aitirerrmtfrpAr x indiscrtement
f iniquement' o ardemefit ' s! y indcvment
\
g frduseuftmht
tottiwmaire'ifr't
f usitfrenertt : z attentivement
q violomment ; fr civremenr
4 fraude
IiVRB Pnu
ttl
4 fraude
m*~ ~*
I. LtlH. mm

4 Icvent
. ,. T^
4 tenez:
b fausset b retenez; b sombre
r malignit c possdez: c la nue
4* iniquit d jovyssczi d rosee
f ambition e usez: r fume
s cuvoiti / aymez f un songe
f extorsion
pillerie
g
h
suyvez:
uurpez
f neige
grefle
i avarice i desirez i glace
k exaction k fouhaittez: k unefueille
i, deceptiprl l amassez: / unesiuer
m pech(vout
-,

m avez: (qui comme m une rose


tt forc (vont n dtenez: (quicorne n unvoirre
0 larrecin 4 desrobez: 0 cendre
f usure p pilez:
v
f unsestu
q dtention q acqurez: q tonnerre
r usurpation r achettez: r nyble
/ tyrannie / assemblez: t un tourbillon
i oppression t-thsaurisez: t uncry
u violanc u accumulez: * uncclair
x audace x serrez: x flamme
y fallace y reserrez: y papillons
* enuye z estimez: locustes
fr gloire ^poursuyvez: & rien
t VI.
i tresbucherez,
4 dessaudrez, r exterminerez^
b mourrez, k tomberez, s dcderez,
e faillirez, / cherrez, t estousserez,
d faudrez, m o^\texez,(qnadne u confinerez,
e prirez, n patfetez%( quandne x transmigrerez,'
f finirez, 0 tresjpafserez, y abyfmerez,
g terminerez^ p dfinirez, z outrepasserez
h csvanonyrer, q dfaillirez, fr decherrez,
fi , -
eW r m* P'YQ^hfUttu
.vfuu
frcrcsj ,; rtjf*.
4 penserez. ' :. t a cognoissez
s
/ songerez. b amyz, b entendez
>

>

regarderez.' seigneurs, e c voyez


.

d cogiterez. >
peuples, d pensez t

t/ prsumerez, j
craindrez. ;
t hommes,
/
charnels, /e apprenez
recognoilz
.g1J esprerez.
adviferez. : g pcheurs,
a

mondains, .
f prvoyez
advisez ' *

i precogiterez* .
/' terriens, i comprenez
k prmditerez. k terrigenes, k considrez
7 estimerez. / chetif, l estimez
m opmrez.fpatsj t miserables, m (cachez (quel
n mendrez.(parcef n. .malheureux, n retenez (quel
c voudrez. e abominables, o contemplez
f fouhaitterez p detestabels,
indiscrets,;
f jugez
mesurez
q dsirerez. q q
7 cuydere. r mortels, r notez/
^suspconncrez, / cruels, s songez .
,*

t imaginerez. t obstinez, t gpuster -, l


u prtendrez. u endurciz, u calcules
x considrerez *. x ignares, x prisez
y jugerez. ; terrestres, y comptez "?

z garderez. *,
humains, os imaginez
fr reputerez. fr chrestiens,> fr regardez , \
x

t x.
flicit
/' grandeur r
b plaisir k richesl s excellence /
c repos / plaisance ' \ t perfection
d solas tm menistest,estre aux n grce
.>
-,
e jovysince consolation
/ joyeuset
douceur
.
n faveur (c'est^asti- x
o heur
honneur
(steraux y contentement ,
g p : Z fanctitude
b amnit q batitude ^matu^cene. ;
4 cotisa
iVtB A1MIIE. \i\
rxi. .iiiiV LXM7
4 compagnies a desfaincts 4 de Dieu
socitez b des esteu z b de Christ
e trouppes e des heureux c de la trinit
d assembles d desfulvez d du sempiternel
e congrgations e desanges e du crateur
/ plaisirs / des archanges / du plafmateur
g festes g desamys g del'achetype
h jubilations h des ministres b du rdempteur
i rangs %
deseuangelistes i du sauveur
k batitudes k des chrubins k du salvateur
/ claritudes / desapostres / du dominateur
m visions ' m des martyrs m de recteur
n amats ; n des prophtes n du prince
e folennitez
.
c des justes ' du toy
f registres
throfnes
/ descelestiels
q des confesseurs
o
f du seigneur
q du juge
q
r places r des patriarches r durempereur
s lieux s des disciples / du suprme
t siges / des sanctifiez t du gouverneur
u communiiez u des glorifiez u dugubernateur
x magnificences x des batifie z x du moteur
y triomphes y des mes y de l'sus
z nombres z des prservez z du souverain
fr gerarchies fr des prdestinez O* du facteur
:

i
txiii.
ineffable, sempiternel,
4 omnipotent, r
b tout puissant, k immortel, / juste4
c cunctpotent, / ternel, / puiflnt,
d mssericords. m perptuel, (sans u divin,
e mssericprdieux, n insiny, (sans x bnin,
/ incprehensible. 0 pitoyable, y vivifiant,
f inestimable,
indicible*
y clment,f doux/
* invisible,
fr rgnants V
* ^ q ;
Qz
7i D S PeLYORAtHI?'
LXVY LXVI. LXVI;
a dti 4 perptuellement 4 veoir
b peur b msiniement b contempler
c crainte e perdurablement c regarder
d intermission d jamais d adviser
e cesse e tousiours spculer
/ dilation f incement
e
/ exalter
g mal
h parct
fdoulcement
feuremcnt
f admirer
magnifier
i corruption i viciblement i honorer
k tribulation k joyeusement k sanctifier
/ ncessit . / continuellement / rvrer
m turbation m heureusement m adorer
n indigence n divinement n lover

dfaillance 0 benicnement 0 colaider


f mutation p triumphamment f falvr
q, faseherie q finctement q invoquer
r tristesse r spirituellement r estimer
s ennuy s ardemment / requirir
travail t dvotement t supplier
u exez u angeliquement n batifier
x molestie x cuirieusement x cognoislrc
y trouble y oculairement y exorer
oppression
z^infirmit Z celesticllement * priser
fr yncerement fr orer
txviiir
4 ta face i iexelience r lapyti -
b la prsence k ladeit s la bnignit
e l'afpect / la divinit t la douceur'
d la vision mM hauteur (du n lafanctitude
e lamaist n lagrandesse (du x la batitude
/ la beaut 0 la puissance T la jubilation
S la splendeur f lavertu z la mansutude
^lafcliit
lagloke^ q la bont
4souve;
txix.
XlVXB P* B M I8;
tXXfi

LXX.
$ souverain 4 recteur 4 vivants,.
b triomphant b crateur b ciculx,
e finct c facteur c elements,
d bon d dfendeur d astres,
fanctiisime e propugnateur e estoilles,
e
f admirable / gubernateur / esprits,
g magnifique g illustrateur ffamcts,
h excellent h rachetteur anges,
i toutpuilant i plasmateur i archanges,'
k omnipotent k rdempteur k chrubins,
/ supernel / salvateur / scraphins,
m ternel tn sauveur f det m patriarches,'
n sempiternel n tuteur (det n gerarchies,
o
puissant 0 dominateur 0 nominations,'
p suprme p restaurateur f potestats,
q divin ' q roy q euangelistes,
r cleste r empereur r martyrs,
; vivifiant s conservateur s mes;
/ falvifiant t justificateur f dsolez,
incomprehsible n protecteur u affligez,
u
x ineffable x gouverneur x tourmentez^
y indicible y lluminateur y roys,
z sanctifiant as modrateur * princes,
fr grand. fr conducteur fr seigneurs
IXXI1.
A au royaume i au domicile r au rang
b rempire k au palais s .'assemble
c en la gloire / lacgregati(4V/ t ldemuere
d enlaflicit m en la prsences n en la compagnie
e en la batitude en la socit se au sige
/ enruhion 0 au registre ; au festin
g\ authrofne f auroole * enlajoye

aumanoyr q aunombte aux jubilations
54 DB PotYORAf Ml
LXXIII. LXXI III, txxW
4 saincts: 4 recognoissants A
saincts
b heureux: b cognoissams *
b faulvez
sauvez: e prvoyants e heureuz
d nctisiez d fchachants d fanatisiez
tf vivifiez:
ceicstiels:
' e
/ voyants
pensants
e difiez
/ prdestinez
g supercelesticls: g1J estimants g clleuz
li anges: entendants // vivifiez
i archanges: i estants feurs # habitants
k apostres k estants asseurez k demourants
l patriarches: 1 / notants / manants
pi difiez: m jugeants (que tout m triomphants
justes: VL&'txs (que
n n tout n assistants
4 prdestinez: o comprenants # rsidants
p batifiez: fcontemplants f permanants
q eleuz: ' q precognoislants ' q reposants
r bons: - r remmorants r vivants
s immortels: t considrants / assiz
t temels: t imaginants t eslabliz
u sempiternels: u mesurants u eslevez
x illuminez: x regardants x admys
y aymez: y arregardants y exaltez
z pieservez: z admirants z intromis
& martyrs: fr prmditants C^introduicts
txxvi.
4 au ciel i enclaritude r en salut
b auxciculx k avec dieu tenflvation
e cn paradis / cn exultation tcn jubilation
</auxthrosncs m en\o>yc( ont u en gloire
e auxgcrarchics n en flicit ( ont x en glorification
f en la drue o cn perptuit y en divinit
g en batitude f en ternit: % avec les anges
b ^nfanctitude- q en immortalit i fr avec/les fainct9 '
i > 4 mesme
X, IV R t t. R 1 MI B & *|J
frXXVII. ixxviu. LXXl-X,
a mesme 4 tranquillit, 4 fault
b semblable b joye, . b deffault
c certaine e asseurance, c dessauldra
d vraye d flicit, d uldra
e ferme e jubilation, e finie
/ grande / exultation, f finira
r seure g consolation, g deffinira
* fyncere // resiovyssance, b extermine
i eternelle i amnit, i termine
k perdurable k scurit, k exterminera
/ fixe / douceur, / terminera
m stable m vie, ( qui ne m dterminera
n immuable n pa\x,quine n change(mak
o
incorruptible e fruition, 0 changcra(w<wf
p permanente f festivits p diminue
q infinie q gloire, q diminuera
r constante r fraternit, r mue
t assidue s union, / muera
/ gaie t fnctitude, t expire
u trefseure u batitude, u expirera
x indicible x clart, x meurt
y ineffable y rcration, y mourra,
* incprehensible z vivacit, z vane,
fr perptuelle fr permanence, fr variera,
LXXX.
A
dure / augmente r elt
b durera k augmentera s sera
c s'estend / abonde t persvre
d s'estendra w abondera u persvrera
e se prend n slorit .v vit
/ se prendra o siorira y vivra
g croist p continue z tieint
b ctoistra q continuera fr tieindra ^
4 jamais
J3 Ds PoLYotAf5
ixxxi. ixxxu. ixxxiit,
4 jamais. 4 voyez. 4 bons
b tousiours b cognoissez b nobles.

c perptuel. e jugez c justes
d perptuellement, d estimez d quitables
f msiniement. e pensez e prudents
f ternellement. / entendez f chers
g incefsament. frecognoisez ftrefchers
n fans fin. apprenez sages
fans cesse. i remmorez t dvots
k tous temps. k regardez k notables
/ perdurablement. / imaginez / studieux
m journellement. w notes (denc,$ m amez
n afsiduement. n fhachez(4W,9 n trefmez
# infalliblement. 0 retenez 0 affectionnez
p sepitemellement p considrez f
pitoyables
q perptuit. q comprenez q tresbons
r aux sicles. r advifez r charitables
f instammant. t contemplez s vertueux
t incorruptibiemt t songez t doctes
u tousioursmais. u calculez u paisibles
te immortellement. x souviennevous x pacifiques
"jf fans corruption y soyez recordz y amyables .
* continuellement. z prvoyez Z bnins
fr durablement.
*

fr ramentevez fr fidles
LXXXIIII.
4 frres, i rois, r cardinaux,
b chrestiens, k ducs, s comtes,
c pres,
d mortels,
/ seigneurs, ' juges,
m empereurs,' ( qui u citojens,
e mondains, n prmees, (qui x primats,
/ hommes, 0 prlats, y capitaines,
f terriens,
pape,
p evefques, z gouverneurs,
fr maistres,
q archevesqus,
a cm*
LiVxB PXBMBS JT
Lxxxv. Lxxxvi. Lxxxvii,
4 craignez 4 le Dieu 4 crateur
b doutez b l'omnipotent b conditcur
c rverez e l'incprehensible e rdempteur
croyez d 'immuable d illuminateur
redoutez e .'indicible e directeur
adorez / le pitoyable / motuer
honorez g lepuiint g conservateur
recognoislez n le misricordieux b vivisicateur
i aymez i le clment i protecteur
k glorifiez k le grandissime k dominateur
/ magnifiez l le grand / plafmateur
m soustenez* m le par m facteur
n maintenez n l'infiny n gouverneur
o suyvez o le juste o aucteur
exaltez f laffabe f faulveur
q orez q l'eternel q illustrateur
y exorez r ledoulx r roy
s cognoifsez s le miscrateur t prince
t sanctifiez t lehault t modrateur
u batifiez u l'altissime u prservateur
x vnrez x .'inestimable x producteur
y esprez y le bon y seigneur
* attendez z letresbon z opisice
fr cherchez fr le bnin fr sanctificateur
Lxxxvi II.
a du monde, t des esprits, r de tour,
b du ciel, k desestoilles, / des anges,
t de la terre, / des hommes,sJpw-t des archanges,
d deselements, m detousjquoy estes u desulvez,
e descieulx, n dcsnos^pourquoyx des justes,
/ des astres, o desddeks^estet r des heureux*,
g des saincts, f des humains, z du soleil,
fr delalune>
b des mes, q des chresttens,
H
Si D B PoiYOXAHs7
LXXXIX. Xc. XCI;
A
faicts: a certes a. aymer
b creez: b certainement b honorer
e nez:
d conceuz:
/ pour ceitain
d certiorcment d
<

c rvrer
sanctifier
e engendrez: e indubitablement e exalter
/ formez: f fans doute / adorer
g rachetiez: g fansfaulte g cognoistre
b vivifiez: h infalhblement h chercher
* vivants: / asseurment / requrir
k plafinez: k auseur k invoquer
/ ordonnez: / vritablement / clamer
m iustruicts: m enverir(c'estpour m;
lover
n enfantez: H omvxay(cestpour,>J reclamer
0 venuz: o vrayement o magnifier
f procrez: p indubitamment i f colFauder
redouter
q esleuez: q auvray q
r icy:monde: r croyez que r craindre
s au s fachez que t implorer
t enterre: / cognoissezquc t batifier
u raisonnables: u entendez que glorifier
i

x spirituels: x notez que x exorer


y baptisez: y pensez que ' y> suyvre
z ^exorcisez: z estimez que. \ pourfuyyre
z recognoistre
& prdestinez: fr retenez que fr
Xci i.
a tousiours i yncerement r
purement
b inceslment k affectueusement t uniquement
c fidlement l dvotement f cathoiquement
d fervemment m decueur u constamment
e diligemmert n ardemment x d'esprit
/ continuellement o humblement y spirituellement
g instamment f reyeremment fans cesse
cfenfoy
h cordialement q en humilit
4reternel
LiVxB vnisxT 59
Xcin. XCIIH, Xcv;
a feternel, 4 facteur 4 des anges
b lemisericords b crateur b des archanges
e le sempiternel c plafmateur e des esprits
d le cleste d conditeur d des mes
t le bnin e rdempteur e des hommes
/ ledoulx / modrateur / des astres
g% le suprme g moteur g du ciel
.'immortel fy recteur b de la terre
i le invisible i protecteur des estoiles
k l'oranipotent k roy k dessoincts
/ le triomphant / empereur / du temps (Ictus*
m le juste m juge m du mode (qtf**
n lehault n pre n detows{lesus,qui
0 l'indicible 0 pasteur, o des humains (por
p l'ineffable p conservateur f dcsChristiens
4 le pitoyable q gouverneur q de la mer
r le souverain r jnstificateur
sauveur
r des vivants
t l'cxcellant t t des fidles
t le clment / salvateur t des justes
. le grand u illustrateur H des
mondains
x le grandissime .v illuininateur x des mortels
y le divin y aucteur y dtsgerarchies
z lefainct z dominateur z dos sauvez
fr leparfaict cr prservateur fr dt s orthodoxes
X c vi.
a foy i misricorde r bnignit
b esprance k compassion t deit
c passion

/ piti t patrnec
d mort m grce ( ha u charit
e tourment n amour f At x comniscration
/ affliction o dilection y crance
g martyres
.nuTeration
f benevolence
humilit
z cl'-mcnce
fr indulgence
q
Hz
6a D B P O L Y 0 * A* H I B
Xcvii. X.cvMi. Xcix.
a appelle 4
les fidles 4 vie
b invit . b leschrcsticns b paix
e convi e les mortels c flicite
d rclam d les baptisez d batitude
e incit les exorcisez e tranquillit
/ mtroduict
e
/ les pcheurs / joye
joyeuset
g admis g K s infirmes g
h colhqu h les hommes h exultation
i confirm i- les humains i jubilation
k corrobor k le monde k selvtion
/ exalt / les ignares / vision
m fublev m les ignorants ( m clart
n receu n lesimbeciiles ( n fruition
4 estably les
pusillanimes o gloire
f mis f h s dbiles f glorification
q reduict q les vivants q seurt
r reforme r les obstinez r scurit
s restaur / les incrdules
errants t sanctitude
habilit
t rhabilit t les / vivacit
u u les dvots u puret
charitables jovystnce
x induict x les x
y remis y les bons y douceur
^ provoqu * les terriens z amnit
& suscit fr les humbles fr claritude
C.
a eternelle. i sempiternelle. r immacule.
b perptuelle. k immortelle. / batifie.
c diujWe. / indicible. t sanctifie.
d prrdurable. m inestimable. u euangelique.
e infinie. n admirable. x inconuptibile.
/ cleste. o divine. y apostolique.
g celestielle. f faincte. Z ineffable
fr vivifiante
b anglique. q glorieuse
4odoul*
IrvRi PiBKm" &*
Ci. Ci i. Cur;
4 odoulx 4 plafmateur 4 de no us,
b pitoyable b saulveur b de tous,
e o juste e rdempteur e des hommes,
d omisericors d crateur d du monde,
t otrcfpuunt
o puissant e facteur descieulx
/ / conditeur / de la mer,
g oexcesse
b o suprme
>

g
h
moteur
gouverneur
.
f del'univcrSj
de la terre,

i o amyable i recteur i des mortels,


k ofupernel k pre k des humains,
l o souverain i- jug / des mondains
m o immortel .
m consolateur m des fidles,
n oinsiny n conservateur n desanges,
* o admirable 0 directeur 0 des saincts,
f ocunctipotent f dominateur f des archanges,
q o rroagnifiqu q restituteur q des humbles, r
r o triomphant r restaurateur r des heureux
' o excellent
t o omnipotent
t
t
racheteur $ desfaulvez
t des mes,
roy
* o ineffable u seigner.r u des esprits,
* o divin x empereur x desgerarchie%
y ofanctilfTme '.
y sanctificateur y desestoilles*
. o vivifiant ^ illustrateur z dsastres,
fr o irdicible. fr illuminateur fr des sanctifie?*
Gi m.
a regarde i conduis r soustiens
b contregarde k secours s maintiens
c entends / favorise t gouverne
d voy m visit (tes u guyde
t prouvoy n inspire (tes x prserve
f deffends incite y conserve
g garde / suscite z fortifie
b ayde q faulve fr vivifie
Ha
C9 i POYCRAFHIBT
Cvr CV:
4 misrables 4 serviteurs, 4 remets
b dbiles b serfs, b laisse
inutiles e fidles, e dlaisse
d infirmes d cratures, d relasche
t/ inhabiles
Instables
r servants,
/ fugects,
soumis,
e efface
/ purge
g indignes g g expurge
1* humbles h orthodoxes, b pardonne
i treshumblss i esclaves, / condonne
k pauvres k chrestiens, k ignore
i dsolez / hommes, / oublie
w fragiles m humains, (fr m absouls (nez
n calamiteux n mortels, (fr n hve(noz
4 corruptibles o captifs, o guris '
p muables f rachettez, f mundifie
puriste
q infimes q remis, q
r variables r sectateurs, y oste
; '
9 langoureux s fils d'Adam s chaste
t ignorants t terrestres, t dechase
et ignares u baptisez, u nettoy
pe. dtestables x charnels, x lafche
y abominables y prdestinez, y estains
* foibles z vivants, z suffoque
fr imbecilles fr terriens, fr amortis
Cvi 11.
4 pchez: i malices: r tranlgrefsions:
b crimes: k flagices: s arrogances:
c dehcts: / iniquitcz: / impuritez:
d fultes: m vices: (cariaet u macules."
e offenses: .
n dois:(car tues x forfaicts:
f erreurs: o malignitezr y merTaicts:
g malfices; p injustices: ^ larrecins:
P maulx q obmissiohs: *
fr impudences:.
a pitoya
LIVRB PREMIBR 31
ix. Cx. Cx
4 pitoyable 4 roy 4 pcheurs,
b misericords b empereur b errants.
c doulx e prince e chrestiens.'
d affable d seigneur d fidles.
e clment e archtype
/ patient / monarque /
e repentants*
hommes.
f humain
bnin
gh facteur
gubernateur
g humains.
mondains.
n
i bon i consolateur i mortels.
k tresbon k sanctificateur k terrestres.
/ souverain / rdempteur / filsd'Adam;
m paisible m juge (det m baptizez.
n pacifique n faulveur (det n orthodoxes.
o placable 0 modrateur 0 dvots*
f amyable f salvateur f humbles.
q accessible q racheteur q dsolez.
r tresoatient r vivisicateur r heureux.
t treaoux s restituteur s clestes,;
t misricordieux t plafmateur t anges.
u enclin u illuminateur u saincts.
,v bnvole x illustrateur x archanges.
; grand y refuge y vivants.
z puissant * retraicte ? faulvez.
fr suprme fr conservateur fr cieux.
CXI I.
a regarde t cognois r souvienne toy
bt prens le soin k recognois t aye en mmoire
c contemple l pense t recorde toy
d fache m note (donc S u prmdite
e remmore n advise (donc x comprens
/ considre 0 mesure y n'oublye
f aye souvenance f retiens *L juge
fryoy
entends q soys records
aCan
H DB PoLYORAfHIB
Cxni Cxi M J. cxv:
4 sainct 4 judicateur 4 du monde,
b bnin b faulvateur b dsastres,
gracieux c rdempteur e descieulx,
d souverain d plafmateur d des mondains,
r clment e salvateur e des roys,
f grandissime
favorable
f protecteur
conservateur
/ des vivants,
g g gZ universel,
h pitoyable ls moteur perptuel,
i lnctissime
t conducteur # des esprits,
k patient k gouverneur k des mes,
i triomphant / modrateur / de tous,
m excellent m crateur m desmone\s(quels
magnifique n pre des homes (quels
# immortel 0 juge o des christiens,
P ternel f ry p des fidles
q suprme q empereur q desfulvez,
r cleste r illuminatcur r desbaptizez,
s juste s sanctificateur / des orthodoxes,
t inessable t arbitre t des bons,
et indicible u illustrateur u des justes,
x bon x dominateur x des saincts,
y trcsbon y facteur y des anges,
z amiable ^ preservatuer Z cleste,
fr doulx fr recteur fr immortel,
C xv i.
a peines t flagellations r pauyretez
b tourmentes k dolances t maulx
c afflictions / regrets t passions
d douleurs m ennuiz' (tut 4 fascheries
e opprobres n labeurs (tu as x mutilations
/ reproches o angoisses y iniquitez
gh martyres
battements
f angusties z playcs;
fr traictemens
q injures
4griefe-
LlVRB PftBuB. 6*
CxVI. Cxvi i i. Cxix7
a griefuement 4 endur 4 misrables
b injustement b port b vains
e pniblement c souffert c malheureux
d indvement d support d variables
e amrement e pris e instables
f douloureusemet f soustenu / inconstants
g horriblement g fragiles
fs terriblement h eslay n damnables
i cruellement i goust i corruptibles \
k injurieusement k accept k pcheurs
/ fnsossence / perceu / immundez
m fans mrite m receu m perduz .
n austerement n scnty n iniquez
0 iniquement e sccu o injustes
f durement

p expriment f fols
q afprement q efprouv q infensez
r pauvrement prouv
r tolr r pervers
t perverfemcnt s s infirmes
t misrablement t recueilly t malins
u tort . u approuv n indignes
x fans cause x reenty x mumes
y acerbement .y pen ) dtestables
z tortionnairemt z travaill z abominables
fr scurement C>paty fr chtif
Cxx.
a hommes, i orthodoxes, r peregrins,
b crez, k charnels, t exilez,
c chrestiens, / humains, t banniz,
d terrestres, m aveuglea, u malheureux,
e terriens, n viateurs, x elgarez,
/ terrigenes, o vivants, y mercenaires
g fils d* Adam, p pcheurs, Z dpravez,
h mortvls q mondains, fr inutilesy
& D B PLYOAHl?
Cxxi. Cxxii. CXXIITT
4 cnl'arbre 4 fainctc 4 certainement
b au boys b pure b pour certain
e aupatibule e sanctifie e vritablement
d auhault
d honore d indubitablement
e enlahaultcur e vivifie e inflliblement
/ au tronc / glorifie / videmment
g austipite g ialutiferc g notamment
b au thtre b deifere h fans doute
i au signe i christifere / fans faute
k .'altitude k vnrable k asseurment
/ l'ensegne / heureuse / poerleseur
tn aufust (<&/<* m terrible (croix m certes (tu et
*?
latigesrfV/* n sacre ( croix n auvxay(tues
4 au spectacle e honorable o en vrit
p au tourment p vertueuse f vrayement
q enlabayere q munde q scurement
r en la solennit r immacule r or
/au rceptacle t triomphante t feablement
tau rameau / excellente t fidlement
u aux branches u redoute * pourvray
x b souche x redoutable x benignement
y au trophe
.
y clbre y o Roy
z en instrument z rvre Z mon Dieu
fr fur la machine fr prcieuse dr Hclas
CXXIIII.
a charitable i puissant r omnipotent
b pitoyable k suprme s miscricords
>c misricordieux / clment / glorieux
d affable m bon* n excclse
e bnin n doulx .Y triomphant
/gracieux o supernel y excellent
g humain
b grand
f immortel z cunctipotent
fr divin
q grandissime
4 &Ul-
LI/B tRSUIBR? y
Cxxvi Cxxvi. Cxxv.
et iaulveur 4 du m onde, 4 rachettant
b salvateur b des bons, b dilivrant
e prservateur c des repentants, c batifiant
d conservateur d des Cnristiens, d sanctifiant
modrateur e des humbles, e vivifiant
e
f consolateur / des sauvez, / mundisiant
g crateur g des justes, g purifiant
b rdempteur h des charitables, b prservant
i plafmateur i des hommes, i gardant
k conducteur k des mortels, k gouvernant
/ facteur / des vivants, / conduisant
m perc m des saincts, m aymant
n aucteur n des fidles, n inspirant
0 seigneur 4 des dvots, o illuminant
p illuminateur p des affliges, f prvoyant
q justvicateur q desdcfolez, q restaurant
r restaurateur des
r des miscrables, r confirmant
s roy / des heureuz, t soustenant
t empereur t batifiez t fortifiant
4 adjuteur
su/tentateur
n de tous, u cognoislnt
x x des humains, x comprennan
y dominateur y des tourmentez, y entendant
z gouverneur z des martyres, * entretenant
fr sanctificateur fr des orthodoxes, fr aymant
Cxxvi 11.
4 les esprits t les actions r lesicqurstes
b lsmes k lcsvolontez / les intentions
c lespensecs / les inspirations t le vouloir
d les faits m les dsirs ( de tes u lafsection
e la vie n lescueurss detes x le naturel
/ lesdicts o les oeuvres y le souhait
g lesmxurs f les oraisons z le curage
cHesele
h les oprations q les prires
\z
CS D PoiYCRAPHt
Cxxix. Cxxx. Cxxx
4 serviteurs a dsirants a faulvez
b fidles b [cichants b sanctifiez
e imitateurs c aipirants c vivifiez
d sectateurs d couvoitants d heureux
e invocateurs e postulants e batifiez
/ disciples /" requrants f relevez
g obeislants g suppliants g restaurez
h fuyvants b esprants h admis
i eleuz i cherchants / justifiez
k aymez k pourfuyvants k consolez
/ amys / aseurcz / conservez
m amateurs m voulants ( estre m absouls ( far ta
n cratures n privants ( estre n pardonnezfyw ta
0 chrestiens o attendants o remys
p baptizez f expostulants p supportez
q pauvres q mritants q mondisiez
r dsolez ' r procurants r purgez
s affligez / ngncux s reconciliez
t tourmentez / prtendants / reduicts
u humains u pourchassants u gardez
x ministres x curieux x appeliez
y orateurs y demandants y reformez
^ humiliez z qui pourchassent z inspirez
& adhrants fr qui s'attendent fr en paradis
Cxxxn.
a grande / celestielle r infinie
b tregrande k deisique s immense
c ineffable / excellente t salutifere
d inestimable m divine u miraculeuse
e indicible n fincte x mmorable
f incomprehsible o haulte y fupernelle
g admirable
b cleste
f triomphante z superlative
C^ bonne
q grandissime
4grace;
L I VR B P RE M I E iT, t"
Cxxxm. Cxxxiv. Cxxxv.'
.
a grce, a recevoir 4 pardon
b piti, b avoir b misricorde
c bont, c percevoir c indulgence
d indulgence, d fuyvre d rmission
e doulceur, e poursuyvre e absolution
/ humanit, / prendre f purgation
g bnignit, g comprendre g expurgation
h passion, h obtenir h vacuation
i compassion, i possder * dlivrance
k miscration, k tenir /' dimission
/ misricorde, / acqurir / dissolution
m rsurrection, (fr m implorer m grce (de leurt
n providence, ( fr n impetrer n allegce (deleurs-
o glorification, o mriter o oblation
p magnificence, p concevoir p resolution
q puissance, q capter q descharge
r mansutude, r sentir r amendement
s majest, t ressentir t relasche
/ domination, t attendre / rduction
u divinit, u trouver u mercy
.v deit, x moycnner x restauration
j inspiration, y rsumer y gurison
\ excellence, z porter
fr pourchasser
Z laxation^
& souffrance, & purification
Cxxxvi.
a pchez: i ngligences: r meschefs:
b faultes: k flagices: t transgressions:
t malversations: l erreurs: t enormitez:
d omissions: m delicts: (estant u injustices:
e offenses: n vices: (estant .v ignorances:
/ iniquitez: o crimes: y forfaits:
g coulpes: f torts: z meffaits:
fr insolences:
b parcssest q maulx:
V& DB P O L Y G R A r H I B.
CxxxVli. CXXXVIIJ. Cxxxixs
4 vraye 4 esprance a fidles,
b certaine b jubilation b hommes,
c aeure c exultation c pnitents,
d fixe d doulceur d humains,,
e infallible e libert e fils d'Adam,
/ instable / asseurance / mortels,
f permanente
parfaicte
g fruition
h sanctification
g chrestiens,
h orthodoxes,
i solide / l'ivification / repentants,
k pure k gloire k humiliez,
/ feure / fiance / troublez,
m constante m vie (des m affligez, ( qui
n immuable n flicit (des n tentez, (qui
4 resolv o confidence o pcheurs,
p eternelle f batitude p pauvres,
q complecte q rcration q souffreteux,
r perdurable r rsurrection r justes,
s infinie / restauration / misrables,
/ dtermine t rtribution / dsolez,
u seule u glorification u bons,
x unique x scurit x raisonnables,
y heureuse y fermet y dfaillants,
z ferme z rctraict z tourmentez,
fr sempiternelle & tranquillit fr baptizez,
Cx L.
4 fidlement t uniquement r de zde
b entirement k dvotement s d'affection b
e fynceremenc l vrayement t de courage c
d catholiquement m purement u humblement
e chastement n perfectement x sagement t
/ constamment o cordialement y vertueusement
/
g reveremment f devolunt ^ ardemment g
b fermement q decueur fr justement b
4 adorent
11 V R 8 P R 1 M I E R.* ;/>
CxL. CXLII. CXLIII.
a adorent 4 tamaist. a- tes serviteurs
b honorent b ton omnipotce. b tes ministres
<

c rvrent c tahaulteur. e tes servants


d prisent d tadeit d tes serfs
e estiment e ta gloire. e tes disciples
sanctifient / ton ternit f tes cratures
exaltent g ta clmence. g tesfugets
magnifient h tacelsitude. h tes soumis
' ayment i ton essence. / tes supposts
implorent k tonemi.icncc. k tes orateurs %
reclament / ta faveur l tes hommes jj
t
requirent m tavettu.(doncnow m ts fils
invoquent n tamowx.(docnousf n teschrestiens
prient o tonayde. o tes observateurs
supplient f ton secours. p tes enfants
exorent q tapuifnce. q tes rgnrez
attendent r ta flicit. r tes obligez
observent s ta sublimit. s tes attenuz
suyvcnt t ta divinit. t tes humains
poursuyvent u ta bont. u tes fidles
pourchassent x ton excellence, x tes prdestinez
procurent y tonauthorit. y tes baptisez
esprent z ta bnignit. z tes terrestres
demandent
fr ta loy. estes orateurs
CXLIII r.
vains, t desobeyfnts, r dsolez,
infirmes, k iniques, s abjects,
misrables, / injustes, t mortels,
indignes, m malheureux, H variables,
abominables, n infortunez, x instables,
malins, e dtestables, y. muables,
damnables, p immundes, perduz,
pcheurs, q malculez, fr indiscrets^
4 falvons
7* H-OLYORA
CXLV. Cxivi. CXLVI;
a salvons a tadeit a temelle,
b lovons b ta piti b perptuelle,
c adorons c tadoulceur c infinie,
d exaltons d ta batitude d immortelle
e coliaudons e ta gloire
/ sanctifions / ta magnificence / indicible,
e cleste,

g glorifions
h clbrons
g ta magnitude
h ta divinit
f ineffable,
immuable,
i honorons * ta
puissance / supernelle,
k magnifions k tamaist k sempiternelle,
l prions / ta misricorde / perdurablc,
m requrons m ta grandeur m ferme, sq nous as
t* reclamons n ta vertu n stable, (q nous AS
4 supplions o ta bont o fixe,
p exorons p ta bnignit p invincible,
q aymons q ta providence q glorieuse,
r invoquons r ta sapience r inestimable,
s implorons s ta fnctitude t flutifere,
/ craignons t ta clmence t triomphante,
u doutons u ta domination u excellente,
x redoutons x ta puret x deisique
y vnrons y ta justice y interminable,
z batifions z ta sublimit ^ inexpugnable,
fr recognoistons fr ta fureur .
fr grande,
Cxtvm.
4 saulvez t reduits r instaurez
b illuminez k illustrez s rclamez
c rachettez / exornez t reconciliez
d reformez m procrez (farta u vivifiez
e restaurez n crez (farta x restabliz
/ reparez o rgnrez y batifiez
g plasmez
h instituez
f remis z levez
fr relevez
q faicts
4 bont
IVRE" PREMR7 St
CX'L'X* C L. Ctt:
a bont, 4 donnant a vie
b clmence, b prparant b flicit
c humanit, c promettant c batitude
d douceur, d distribuant d paix
e dilection, e largissant e tranquillit
/ benevolence, / ordonnant / patience
g charit,
b grce,
f gardant
communiquant
S
h
W.
fruition
i piti, / ottroyant /' doulceur
k misricorde, k largitnt k jubilation
l $a$\ony( nout / laissant / ternit
m mort, (nous m tribunt m exultation
n volont, n attribuant n scurit
0 bnignit, 4 baillant o feurct
p miseration, p offrant p clart
q doulceur, q ministrant q joyeuset
sapience,
r munificence, r administrant r volupt
s t livrant s glorification
*. providence, t dilivrant t falvation
deit, n prservant u lumire
x divinit, x concdants x lanctitude
y souffrance, y confrant y gurison
z mansutude, ^ acqurant * vivacit
fr compassion, fr envoyant fr demure
C L I I.
4 perdurablc t ineffable r, triomphante
b infinie k permanente t excellente
e immortelle / fupernelle t heureuse
d eternelle m ferme ( avec tet n deisique
e indicible n stable (avec tes x spirituelle
f celestieile 0 h\e y immuable
g cleste p glorieuse 7 sempiternelle
h perptuelle q inestimable fr anglique
>
K.
*7 D B POLYRAPH
CL III CJL 111 i. .
Civ;
a amys 4 ternellement a vivants:
b favorices b fpiternellement b heureux;
c saincts c jamais c joyeux:
d fulvez d infalliblement d resiovyssantsi
e eleuz e insiniement e triomphants:
j apostres / perptuellement / glorieux:
g anges fperdurablement g exaltez:
h archanges eureusement h honorez:
i gcrafchies i divinement i illuminez:
k dominations k fainctement k illustrez:
/ patriarches / fans fin / prdestinez:
m prophtes m fans cesse m falvez.'fc^
n martyrs n tousiours n glorifiez: (fr
0 disciples o inceslament o magnifiez:
p familiers p ineffablement p sanctifiez:
q ministres q immortcllement q batifiez:
r confesseurs
cuangelistes r excestement r vivifiez:
falvifiez:
s t triomphament t
/ throfnes t fupemellement t canonizez:

u prservez u continuellement u rverez:


x conforts x celestiellement x exultants:
y prdestinez y salutairement y prisez:
Z sanctifiez z perptuit z estimez:
fr heureux & en gloire fr lovez:
C L VI.
4 recognoisons, i contestons, r affermons,
b savons,
c voyons,
k prvoyons,
/ recogitons, r regardons,
/ prmditons,
d cognoifbns, m precogitons, u disons,
e entendons, n vrifions, x estimons,
/ considrons, 0 soustenons,4 y comprenons,
g notons, p concluons, z maintenons,
b consentons, q aslurons, fr jugeons,
4tres*
LlVRB BRBU1 R?
*f
Civ7 CLVIII. CLXT
4 tresdoulx 4 recteur a du monde,'
b doulx b modrateur l du ciel,
c bnin c plafmateur J de|aterre,
d amyable d moteur d i$ anges,
e pitoyable t rdempteur e Jes archanges,'
f divin <
/ racheteut / cifs Chrestiens,
g cleste g conditeur g d( astres,
h pur h faulveur h de. stoilles,
i finct i salvateur i des ibimmes,
k archtype k illustrateur k des h? viains,
/ emanuel / illuminateur / d\io\p\(qui
m agios m justificateur m delalun (tomes
n lefus n conservateur n dsfini (qui
0 souverain 0 gouverneur 0 des fidles ornes
p magnifique p dieu p de tout,
q sublime q roy q des bons
r suprme r prince r des sanctifiez"
/ ternel s empereur s des faulvez,
t insiny t prcepteur * des mortels,
u immortel u restaurateur u des justes,
x omnipotent x consolateur x des dsolez,
y cxcelse y professeur y des affligez,
z 6 triomphant ^ producteur z descieulx,
fr msseficordieux & sanctificateur fr des patients,
C L x.
4 misrables, / frauduleux, rvains,
b damnablcs, k menteur, s criminels,
c pcheurs, / corrumpuz, t dtestables,
d iniques, m indignez, (fr ne u fragiles,
e injustes, n malculez,(c^^ x instables,
/mauvais, 0 immundes, y inconstants,
g malicieux, p malheureux, z dbiles,
h pervers, q 'variables, fr pauvres,
K*
76 DBPOIYORAPII
C L x I. CLXI I. CLXI?
4 gardons bont:
4 lescomandemts a
b observons b les prceptes b puissance:
c conservons c la grandeur c sagesse:
d entretenons d le conseil d sapience:
e fuyvons e la pJ roi le prudence:
/ considrons / hsMoix
e
/ providence:
f contemplons
entendons
g K-s documents
h les mandaments
g
b
doulceur:
celsitude:
i regardons / l'institution / divinit:
i aymons k .'instruction k mansutude:
/ accomplissons / l'escrit / clmence:
m faisons m .'injonction(4V1M m grce: ( mak
n excutons n i'ordonance(</cf4 n vertu: { mak
4 prenons p lahaulteur ' o vent:
p estimons p l'exhortation p foy:
q exaltons q la remonstrance q charit:
Y maintenons r les dogmates r volont:
s. soustenons / laloy s dilection:
t apprenons t la doctrine / amour:
u honorons u la prdication u batitude:
x cognoislbns x iadmonition x fanctitude:
y pourfuyvons y l'euangile y glorification:
z retenons z la science z piti:
fr adorons & Tordre fr majest:,
CLXI i i i.
4 pchons i admettons' r blasphmons
b offensons k commettons s destournons
c raillons / faisons t devions
d deffaiKns m errons (far u forvpyons
e delinquons n tombons (far x egarons
/ transgrelsons 0 damnons y dtestons
g contaminons p perdons z jurons
h corrompons q oublions fr excrons
4grands
IVlVRB PRBMIBR 77
CLXV. CL xvi. CLXV n;
4 grands 4 vices 4 majest,
b normes b pchez. b excellence,
c dtestables e erreurs c sapience,
d abominables d maulx d ordonnance,'
e horribles e delicts e grandesse,
/ excrables / forfaicts / mansutude,
f terribles
griefs
f blasphmes.
f infinit,
bnignit,
jurements
t gravissimes i extortions i cclsitude,
k innumerableS k battements k clmence,
/ tresgrandes / excs (contreta / grace?
m inestimables m oisons (contre ta m bont, (par
n indicibles n mesdits n loy, (pAr
0 infiniz 4 reproches 4 foy,
dsirs
p plusieurs p p vertu,
q assiduz q vouloirs q det,
r continuels r meffaicts Y haulteur,
s obstinez / jurements s divinit,
t damnables t. effaicts t fnctitude,
u .infmes u moyens u ternit,
x nuysibles x faons x doulceur,
y estranges. y chemins y magnificence
z vidents z desordres z batitude,
(^grandissimes fr scandales fr omnipotence,
CLXVI I.
4 la moyen i l'abomination r l'abondance
b l'occasion k lavilenne s la quantit
c le mrite / l'intervention / l'msinit
d l'exigence m la malice (deno\ u la pluralit
e la promotion n la raison (denez x l'horreur
f l'intervenance o la source y la qualit
fia malignit p la cause Z la multitude
iemcschanc q l'effect & le dmrite
Kl
7s* D B P O LYORAf81 8*
CLXXX. C LXX. CLXXT7
4 pchez:. 4 plusieurs 4 misres
b coulpes: b infinies b calamitez
faultes: e maintes c pauveretez
d erreurs: d grandes d maladies
tf malfices:
obstinations: /e faseheuses
horribles
e tribulations
f turbations i
g impuritez:
b dehcts:
f terribles
indicibles
g aggrefsions
b guerres
i iniquitez. i innumerables * irrisions
k perversitez: k inestimables k confusions.

/ crimes: / intolrables / adversitez


m me&\&s:(dont m incredibles m dsolations
n. blasphmes:(dot n importables n ruynes
4 jurements: 4 griefues 4 destructions
p malices: p continues p pestes
q mesdits: q dures q famines
r noxes: Y cruelles Y sterilitez
s obmissions: / apres s perscutions
t transgressions: t horrisiques t opprobres
m vanitez: u damnables u mefehancetez
se temeritez: x misrables x punitions
y ngligences: y excrables y oppressions
z folies: ^ normes z indigences
c5*abuz: fr estranges fr souffretez
C L'XXII.
4 occupent ' t empeschent Y
desturnent
b astilent k empescheront s destoumeront
e tourmentent / a/fiegent t fuyvent
d tourmenteront m assigeront ( Us u fuyvront
e occuperont n dpriment ( les x dtruisent
f astailiront 0 dprimeront y dtruiront
g retiennent p dtiennent z ruynent
h retiendront q dtiendront' fr ruyneront
4 mi
LlVRB P R EU t B R. 7
CLXXIII. CL xx iv. CLXXW
A misrables 4 hommes 4 mauvais
b pauvres b terrestres b dpravez
c inutiles c terrigenes c damnables
d imbecilies d fidles d rprhensibles
ignares e mortels e corrumpuz
e
/ fragiles / chrestiens / abominables
g vains g baptisez g pervers
h infirmes h orthodoxes h dissolu z
# dbiles i mondains * criminels
k corruptibles k vivants k etranges
/ caducs / terriens i flagicieux
m charnels m pcheurs (far m indiscrets
n lascifs n mesdifants (far n poilu z
o immundes 0 mefereants o abandonnez
f lubriques p luxuriex p infidles .

q dsolez q usuriers q mefehants


r malheureux Y trompeurs Y malheureux
s dtestables s menteurs s cruels
/ obstinez t slateurs t tyrans
u corrumpuz u larron u superbes
x aveuglez x luthriens x obstinez
y indiscrets y infidles y iniques
z variables z atheistes z injustes
fr pervers fr dissoluz fr malculez
CLXXVI.
A
larrons, i anabaptistes, Y jUfs,
b ennemys, k hrtiques, s renyez,
c traistres, / gentils, t facramentares."
d brigands, m a\Caires,(qnus u zlateurs,
e volleurs, n CorcerSyfqnout x meurdners,
/ turcs, 0 magiciens, y homicides,
g luthetiens, p enchanteurs, Z hypocrites,
h atheistes, q frrazins, fr genevoys,
4 trou*
fS D B PoLYORAfHIB
CLXXVII. CL xxvi n. CLXXIX.
4 troublent, 4 piti: 4 roys
b empfchenr, b misricorde. b princes
c guerroyenr, c compassion.* ducs
d travaillent, d miseration; d archeducs
t/ tourmentent, e mrite.-
/ considration.' /
e monarques
seigneurs
tentent,
f affligent,
vexent,
g discrtion.*
esgard:
g empereurs
h capitaines
o
i oppriment, i crainte.* i gensdarmes
k destruisent, ^ k peur.' k viceroys
l ailent, / horreur.* / cardinaux
m battent ( tins m cause; (frnuU m papes ( nous
n pc!irsuyvent,(/<w/ n justice: (fr nuls n evesques ( nom
4 m/smS 0 quit. o prlats
p blessent, p jugement.* p primats
q perscutent, q devoir.* q potestats
r trhisenr, Y raison.* r archevefques
s offensent, / occasion.* x gouverneurs
t mutilent, t commisration.* ' / comtes
u agitent, u mesure.* u lgats
x pressent, x advis.*. x vicecomtes
y crucieht, y offense.* y barons
* dcriassent, z support; z patrons
fr tyrannisent, fr faveur.* fr recteurs
C L x xx.
4 dfendent, t relvent, Y advancenf,
b gardent, k conduysent, t fortifient,
c prservent, l soulagent, / sublevent,
d contregardenr, m aydent ( mak toy u confortent,
e ulvent, n asscurt {mak toy x instruisent,
/ maintenent, o supportent, y propugient,

g propugnenr,
subviennent,
p secourent,
q soustiennent,
z poussent,
fr remettent,
4tref-
LIVRB PREMIER? tft
Ctxxx. CLXXXII. CLXXXIIIT
a tresdoulx a pasteur a de tous.
b benm b tuteur b des nous.
c clment c gouverneur c des Chrestiens,'
d immortel d ducateur d des fidles.
misericors e amateur e des catholiques*
/fpuistnt
e
juste. f gubernatcur
fadjuteur
/ des vivants.
g des hommes.
gracieux dfenseur b des incts.
i fort i rdempteur i des esleuz.
k doulx k conservateur k des pauvres.
/ sage / conditeur / des affligez.
m fapient m plafmateur m des justes, (donc
n invincible n crateur n dcssulvez,(W<;/7c
4 indicible o roy o des innocents.
p pitoyable p juge p des pnitents.
q omnipotent q aucteur q des heureuz.
Y excellent Y empereur r des prdestinez.'
s excellentissime s recteur s des sanctifiez.
t ternel t facteur t des cratures.
n sempiternel u archtype n des humbles.
x vertuex .
x laulveur .v des fragiles.
y insiny y salvateur y de> bons.
z cunctipotent z protecteur z des orthodoxes^
fr perdurable fr illustrateur fr des taptizez.
CLXXXIIII.
4 supplions 9 invoquons Y exclamons
b requrons k crions t rclamons
c orons / perons / couvoytons
d exorons m cherchons u souhaitons
e implorons n voulons x adorons
/ prions 0 attendons y demardons
g% dsirons p pourchassons z postulons
appelions. q procurons fr qucroils
Ju
*** DE PO LY OR AB Hr B
CLXXXV. CLXXXVI. CLXXXVIi
4 ta grce a garder,
A 4 lavant
b ta vertu bi faulveur, b chassent
c ta dfense e dfendre, c effaant
d tadeit dc propugncr, d remettant
t ta sublimit ei prserver,
// e pardonnant
/
/ ton ternit
bnignit
batifier, purgeant
g ta g^ consoler, g expurgeant
b tagrandesse bi reparer, h oubliant
i ta majest ii supporter, / extirpant
k ta magnificence ki favoriser, k relatenant
l ta misricorde /i ayder, / condonnant
m ta mercy (pour nousfmt entretenir, m ostant (let
n ta oxcc(fournoue in soustenir, n laissant (let
o ta piti oi maintenir, o ignorant
p ta main pj sublevcr, p purifiant
q ta clmence qt restauier, q dechassant
r ta doulceur
batitude t
Y fortifier, Y nettoyant
s ta tJ conduire, t estaignant
/ ra faveur ti illuminer, t suffoquant
u ta puissance ut reduire, u amortissant
x tahaulteur x
>
aspirer, x mundifiant
y ta garde y) dlivrer, y gueristnt
z tonayde zi sanctifier, z rgnrant
fr ton bras . fr
< racheter. fr delaislant
CLXXXVI I I.
4 pchez / flagices r obmissions
b faultes k maulx / impuritez
c vices / malversations / macules
d erreurs m iniquitez u fraudes
t/delicts
offenses
n temeritez
folies
x meschances
o y mesehancetez
g coulpes p injustices z malheurs
b crimes q transgressions fr fragilitez
4 des
L ! Vt B P R IH1 B kl H
CLXXXIX. Cxc. Cxcil
des chrestiens, 4 fincte a piti:
b des hommes, b eternelle b bont:
c desbaptizez, c infinie c prudence:
d des crez, d fnctissime
<
d providence:
r des mondains, e glorieuse e clmence:
f du monde, j /
<

salutaire / bnignit,
g des catholiques, g salutifere
h des ingrats,
<
h grande
f batitude*:
doulceur:
/ des vivants, i immense i mmsuetude:,
k des obstinez, k admirable k majest.
/ des mauvais, / profonde / puissance.
m de nature, (par ta m bonne m grce. ( O
n despecheurs^4rr4\n amyable n deit.(
o des rprouvez, o doulce o gloire.
p des confuz, p indicible p divinit.
q des Oubliez, * q inestimable q grandeur.
r des fragiles, r excellente Y ternit.
; des inconstants, t divine t fanctitude.
t desdamnables, t adorable t vertu.
u des mesehants, u vnrable u damnation.
x des malheureux, x sempiternelle x misricorde,
; dcsfuperbs, y ineffable y compassion.
tdr des tmraires, z
des aveuslez, fr
celcstiel'e
rnienifique
z
fr
omnipotence.
excellence.
Cxc II.
i roy i dfenseur Y crateur
h rdempteur k restaurateur / gouverneur
t saulveur l consolateur t empereur
d pre m vie u seigneur

facteur n dieu x pasteur
f protecteur 0 salut y modrateur
t refuge .
p juee \ recteur
b plafmateur q esprance fr prince
2 B PotV ORAPH7
Cxcni. Cxci 111. CxcvJ
'4 des fidles, 4 fulvez a passion,
b de humbles, b sublevez b misricorde,'
c des Christiens, c rachets z c clmence,
d des dvots, d exemptez d glorification,
e des hommes, humanit,.
/ des mortels,
e recouverts
/ restaurez
e
/ bnignit,
g descieulx, g desmis g doulceur,
h desbaptizez, b destournez b charit,
i des repentants, / rvoquez 9 naissance,
k des catholiques, k illuminez k nativit,
/ du monde, ( qui / rservez / providence,
m desbonSy'nowas m franchiz (parta m mort, (de la
n des tous, ( q,nous n prservez (farta n vertus de la
0 des anges,(as 0 conservez 0 grce,
p des archanges, p gardez p compassion,
q du ciel, q ostez q prudence,
Y de la terre, Y
reduicts r fanctitude,
s desfincts, / dlivrez / rsurrection,
t desfulvez, / livrez t. faveur,
u des justes, u defenduz u piti,
x des heureux, x rappeliez x mansutude,
y des humains, y destachez deit,
[ des vivants, z eslargiz
fr du firmament, fr garentiz
y
[fr miseration,
ternit,

Cxcvi.
a puiflnee / dtention r affliction
b captivit k oppression / caption
c obligation / domiliation t malice
d dception m prison (du u tyrannie
e fraude n prise (du x scvitude
f tromperie 0 force y fugectiori
g cruaut p violence z iniquit
b svrit q temerit fr attache
rfsrau-
Cxcvii.
L I V R F P RI M
Cxcvm.
I B kl
Cxci
t
4 frauduleux a ennemy: a conserve
b decevable b diable: b garde
c traistre c ange: c dessends
d mauvais d esprit: d appelle
e trompeur e lucifer: e soustiens
/' menteur / Bclzebuth* / soulev
g malin g Bellial: g maintiens
h decepteur
.
b Astaroth: b entietiens
/ infidle i Sathan: / faulve
k dtestable k Sathanas: k inspire
/ pernicieux / dragon: / garentis
m superbe m coleuvre: m ayde ( nous
n faulx ^ n serpent: n guides nom
0 cault o devorateur: o prserve
p perfide p rapteur: p sanctifie
q villain q ravislant: q batifie
r inique r tenteur: rglorifie
t furieux t tentateur: s illumine
t iniuste t adversaire: *
t conduis
u dann // perscuteur: u illustre
x fascheux x lyon: x meine
y pervers y liepard: y gouverne
z horrible ^ apostat: z reduis
fr abominable ey infernal: fr regarde
Cc.
4 ternel / triomphant indicible
r
b sempiternel k insiny s sublime
c universel / immortel / sanctissime
d omnipotent m celestiel (Dieu u souverain
e cunctipotent n yactape (seigneur x tresdoulx
/ puissant
o tout puissant y miscricords
g excellent p ineffable z inestimable *
b magnifique q incomprchsible fr gracieux
La
Id D B P O L Y 0 R AP H I B
Cci. Cc i i. C c i 11,1
4 crateur a de tous, a estant
b conditeur b de nous, b habitant
c facteur c des hommes, c manant
d fabricateur d des humains, d rsidant
e autheur e du monde, e commendant
/ rdempteur / des mes, / imptrant
g rachetteur
b faulveur
g des fidles
h desmartys,
f ordonnant
refulgeant
t salvateur i des sanctifiez, i assistant
k modrateur k des corps, k triomphant
/ conducteur / des cieulx, / gouvernant
m amateur m des saincts,f qui m dominant
n roy n desespiitSjCfl*/ n permanant
0 sanctificateur o du temps, o coruscant
p illuminater p desestoilcs, p tonnant
q restaurateur q des astres, q esclairant
Y rparateur r de la terre, Y rgnant
/ reformateur s desgerarchies, / sant
/ recteur t des throfnes, / existant
u gouverneur u des anges, u modrant
x illustrateur x des archanges, x maistrifnt
y vivsicateur y des batifiez, y conduisant
z gubernateur z des terriens, z sanctifiant
fr moteur fr des orthodoxes, fr prservant
,
Cc i v.
4 au ciel / perptuellement Y fan fin
b auxthrosnes k ternellement s glorieusement
e auxgerarchies / cn ternit t divinement
d aux dominations m aux sublimitez u cclrstiellcment
t au cieulx n aux altitudes x heureusement
f jamais 0 en fanctitude y fnctement
g insiniement p enceifitude Z euangeliquemct
hS perptuel q en batitude fr spirituellement
4regis
LlVRBPRBMIBR* H
Ccv. C c vi. C c v i r.
a rgis a modrment a petis
b conduis b utilement b moyens
c gouvernes c fanctement c menuz
d modres d dcemment d humains
e prudemment e hommes
e moyennes
/ fais / divinement / terriens
g parfais g yncerement g mortels
h ioustiens b droictement b chtifs
* supportes / discrtement i pauvres
k pn serves k heureusement k dbiles
/ vivifies / ordonnement / abjects
m honores m modestement (les m defcz(frtes
n inspires n doulcement (les n tristes (fr let
o exorres o spirituellement o caducs
p pourvoys p benignement p infirmes
q conserves q vertueusement q corps
r entretiens Y puislament Y ans
s nourris / feurement / jours
t batifies / sagement t moys
4 exaltes u dfvmcnt u faicts
x magnifies x fidlement x emreprins
y repares y reiglment y estudes
z illumines z purement Z. dpositions
fr dfends fr certainement fr cucurs
Ccvni.
a grands, i esprits, Y
fins,
b roys, k sciences, " / termes,
c princes, / arts, t rvolutions.'
d seigneurs, m anges u grandcses
e papes, n mes, x cieulx,
/ prlats, 0 penses, y riches,
g evesques, p proposition?, z puissants,
b empereurs, q commancemts, cMes,
4 regarde
S& D B PO L Y0R A P H I B
Ccix. Ccx. Ccxir
a regarde a pleurs 4 serviteur,
b cntens b calamitez b amys,
c cxaulce c pauvretez c chrestiens,
d prens d afflictions d fidles,
tfaccepte e adversitez c contrits,
reoys / laments f penitans,
modre
g efcoute g fouspirs g hommes,
h h tribulations h catholiques,
i admets i ncessitez i vivants,
k considre k indigences k mortels,
/ retiens / lamentations / dsolez,
m tiens ( let m ixtcies (de tout m tourmentez,^ te
n voy (ht n lannes ( de tous n constans,C^/ te
0 contemple o deplorations o misrables,
recognissants,
p remmore p tristesses p
q ordonne q ennuiz q baptizez,
Y
dispose r criz r humains,
s prevoy t gmissements s terrestres,.
t soulage t exclamations / pcheurs,
u supporte n tourments u affligez,
x note x tyrannies x indigents,
y spcule y troubles y requrants,
mire
z advise z dolances z mondains,
fr fr souffrances & repentants,
C cxi i.
a adorent exaltent r sanctifient
b honorent k collaudent s batifient
c rvrent / confessent t appellent
d servent m dsirent f Dieu n craignent
obissent
e requirent n cognoissent ( sei* x
/* supplient o invoquent(gneur y ayment
g lovent p attendent ^ foustiennent
h magnifient q glorifient fr maintiennent
4 mise-
tfVRB PREMIER? la
Ccxii. CCXIIII. Ccxv\
4 seul 4 voyant 4 tout:
b unique b prvoyant b leshommesr
c singulier c cognoissant e la terre.-
d vray dschachant d le ciel.*
e vridique e la mer.*
/ omnipotent /
e gouvernant
entendant / les astres/
f ineffable
indicible
f dominant
modrant
flesestoillesr
les cieulx:
1 ',

i invisible t rgissant i les chrestiens.*


k inestimable k glorifiant k les humains,
/ immuable / confirmant / les ges C quipour
m permanent m corroborant m le monde, ( nous
n ternel n lvisiant n les saincts ( q pour
4 fort 0 vivifiant e les esprits .* (mut
p sempiternel p batifiant p lsmes:
q triomphant q illuminant q les diables
r saulveur Y inspirant Y
les infemaulx.*
s rdempteur i disposant s les sanctifiez:
t consolateur t conduisant t les batifiez.*
n paraclyc u gardant et le soleil
x plafmateur x conservant x la lune.*
y crateur y establistnt y les corps:
Z incomprehsible z dcorant z les heureux,
fr dominateur & honorant fr les gerarchies/
Ccxv f.
a fragiles i obstinez Y abominables
b misrables k perduz t dmnables
c ingrats / pcheurs t immundes
d ignorants m criminels // indigents
e iniques n volontaires x pauvres
f injustes 0 vains y pusillanimes
f malheureux
malicieux
p mauvais z pervers
fr abiects
q dtestables
M
S* D B PoLYORAfHt
Ccxvn. Ccxvin. Ccxixj
4 mortels, 4 salut, 4 as voulu
b hommes, b validit, b vouluz
c humains, c recouvrement, c as consent/
d terriens, d reparement d consentis
r terrestre, e rparation * as souffert
f terrigenes, / amendement, / soussris
f rgnrez,
fils d' Adam,
fflvation,
institution,
g asendur
b enduras
i maculez, * vivisication, i as tolr
k malvivants, k batitude, k t'es soumis
/ sculiers (frpour / flicit, / t'esosscrt
m vivants, ( nostre m rachat, m t'es prsent
n \iate\is(frpour n libert, "
n t'es incline
4 bannys,(nostrc 0 bien, o as daigne
p attendants, p heur, p n'as desdaign
q malades, q joye, q n'as refus
Y chtifs, Y repos, Y asottroye
s serfs, / ddivrance, t as concd
/ captifs, t remission, / concdas
u aveuglez, u reconciliation, u t'es humilit
x temptez, x rdemption, x t'humilias
y efgarez, y rnovation, y as aggre
z transgresseurs, fr z rgnration, z teplcust
fr rachetiez, ablution* fr t'a pieu
Ccxx.
4 ne t incorpore r nourry
b incarne k corporize t cre
c engrendr */ gnre t alaict
d conceu m yssu u port
r procr n sorty x excluz^
/ enfante 0 faict y
humaniz
g produict p failly z baiulc
b extraict q form * sustent
4caste
Il V Kl P R * M B1U
CexxiiJ
0
Ccxxi- Ccxxn.
d chaste 4 griefument a sentir
b intacte b pauvrement b comporter
c pucelle c ignominieusement c souffrir
d intemere d injurieufemcnt d porter
e incontamine e injustement supporter
/ saincte / doloreusement
e
/ endurer
ffanctissime g terriblement g soustenr
impollue b horriblement h exprimenter
i immacule / cruelement i prouver
k inviole k misrablement k eprouver
/ pure / iniquement l avoir(plusieurs
m noble (enfans de m durement m recueillir innume
n nette (Dieu fr n amrement n percevoir (rAblet,
o pudiquefans eh o perverfement 0 resentir
p fyncere(Dieufr p svrement i p passer
q purifsime q indvement q tenir
Y
glorieuse Y aprement r gouster
s bnigne s austerement s cognoistre
/ tresnoble t pniblement * prendre
* flutifere u innocemment essayer
x sanctifie x fans cause x tolrer
y excellente y tort y recevoir
z parfaite z violemment * patir
fr heureuse fr furieusement fr outrepasser
Ccxxiv.
4 travaulx i menaces Y passions
h peines k prisons / battements
c
labeurs / coups t ennuyz
d tourments m martyres (sur U angoyfscs
e afflictions n Vftann\es(sur la x injures
f concussions 0 douleurs y misres
g% ignominies p reproches Z fascheries
opprobres^ q fustigations & flageljatiouS
Mi
$*. DB P O L YOR* H !?
Ccxxv. Ccxxvi. Ccxxvif;
4 saincte a garde 4 Chretiens
b v.aye b prserve b repentants.
c sanctisic e glorifie c confeslnts.
d salutifcre d .illumine d sideles.
batifie e illustre e baptizez.
/
e
vivifie / exalte / croyants.
f glorieuse
heureuse
g
b
conduits
guide
g
f)
contrcts
hommes.
i deifere i gucrdonne humains.
/
k christifere k fauve k mondains.
/ vnrable /foustiens / terrestres.
m pure (en ta foy m maintiens (nous,test me eatures.
n honorable (en lafoy ninspire ( nous, tes n requrants.
c sacre odefens o adorants.
p immunde p conserve p honorants.
q vertueuse q appelle q esclaves.
Y
terrible Y ayde r serviteurs,
s prcieuse /. garentis s serfs.
t clbre t regarde / enfants.
u redoute u rduits u rgnrez.
x merveilleuse x remets x captifs,
y triomphante y console jy soumis.
J exalte z pardonn 'z obligez.
fr honore fr resiovys fr invoquants.
Ccxxvi 11. i

4 o doulx * o magnifique Y oinvicible


b o bnin k o ternel s o ineffable
c o misericords / o glorieux / o pitoyable
d o misricordieux m o sempiternel // o clment
e o puissant n o excellent: x oarclictype
/ o omnipotent o o triomphant y o souverain
g o juste p oinfiny .
osirpernel
zc^oc^leste
h ocunctipotent q onmorteli
4Dieu
T-1 v * B P n n M f s kl YA
CCXXIX. Ccxxx. Ccxxxi.'
4 Dieu a des esprits, 4 rendons
b iaulveur b des anges, b commandons
c salvateur c des mes, c recommandons
d conditeur d desaulvez, d baillons
e crateur e des saincts, e donnons
/ facteur / des humbles, f dlivrons
g sanctificateur g desestoiles, g attribuons
b justificateur h des astres, h lalbns
i plafmateur / du monde, / dlaissons
k modrateur k de la mer, k soumettons
/ pre / de la terre, / mettons
m moteur m de tous, (nous m offrons ( ta
n recteur *r des archges (nous n prsentons ( ta*
o juge 0. des mortels, 0 commettons
p servateur p des humains, p monstrons
q directeur q des fidles, q confessons
r rdempteur Y des chrestiens, Y
dclarons
s rachetteur s des hommes, s transportons
t dominateur t des baptizez, t reduisons
u seignenr u des crants, u menons
x roy x des terrestres, x amenons
y empereur y des repentants, y remettons
z gouverneur z du ciel, z insinuons
fr amateur fr desobestnts, & reprsentons
C c xx x i i.
a grande t excellente Y precieue
b immense k doulce / bnvole
c profonde / gracieuse t eternelle
d inestimable m bnigne u sempiternelle
e indicible n divine x miscricordicu
/ ineffable 0 bonne y cleste
g haulte p pure z Cflestielle
h grarKftsirne. ,
q glorieuse fr excesse
MV
4$ D B PoLYORAPHIB
Cexxxiii. Ccxxxiv. Ccxxxv.
4 bont 4 actes, 4 requrants
b dcit b oeuvres, b suppliants.
4 majest c faicts, c demandants
d excellence d dicts, d postulants
e magnificence e penses,
/ fanctitude / cogitations,
e exorants
/ invoquants
f charit
clmence
g vertuz,
h puianes,
g dsirants
h souhaitants
i piti i exordes, i clamants
k misricorde k principes, k reclamants
/ puissance / commancemts, / implorants
*mercy (nost^ m fortunez, m collodants
n grce (no\^ n infortunes, .
n vnrants
4 vertu o oraisons, o sanctifiants
p doulceur p mes, p difiants
*7
batitude q esprits, q cherchants
Y
bnignit r volontez, r pourfuyvants
s divinit / cueurs, / procurants
* sapience t affections, * pourchassants
u providence u desiers, u cognoissants
x miseration x souhaits, x maintenants'
y sagesse y fouspirs, y soustenants
ternit
z infinit z intentions, z sollicitants
fr fr ngoces, fr attendants
Ccxxxvr.
4 dvotement i cordialement r asseurcment
b reverement k yncerement t cuiricusement
c humblement / vertueusement t affectuefement
d inctement m fortement (la u spirituellement
r intensivement n ardemment ( la x fervemment
/ justement o virilement y de cueur
g instamment G p incessamment z d'affection
b affectionemenc. q attentivement fr humainement
4 grande
Ccxxxvn.
Iivn PRIMIER;
Ccxxxvin. Ccxxxix
#7
4 grande 4 bont a temel
b ineffable b misricorde ,b perptuel
c immense e miserat ion h perdurable
d indicible d commisration d msinv
e inestimable e libralit e invisible
/ divine / divinit / indicible
fcxcclse g haultesse g inestimable
haulte h celfitude h cleste
profonde / grandeur / celestiel
k incomprehsible k grce k supernel
/ infinie / justice / sempiternel *

m copieuse m deit ( de toy m spirituel


n falutifcre n vertu ( de toy n omnipotent
0 juste 0 piti o cunctipotent
p quitable p charit p tout puissant
q immuable. q clmence q immortel
Y saincte Ybnignit Y excellent
/ sacre t doulceur s magnifique
t ample * benevolence / pitoyable
u prcieuse u humilit u misericords
x rvre x compassion x misricordieux
y honore y largesle y clment
z redoute z magnificence z gracieux
fr apptante fr faveur fr immense
Ccx t.
a seigneur t salvateur Y conducteur
b archtype k rachetteur s modrateur
c plafmateur /consolateur t moteur
d crateur. m illuminateur u sanctificateur
e rdempteur n illustrateur x conditeur
/ facteur 0 empereur y vivisicateur
g bricateur p toy Z restaurateur
h ulvcur q prince O* conservateur
ad
S B
PoiYORAPHlB
CCXLI.
B
Ccxn i, Ccxui.
4 de nous,
b de tous,
c des hommes,
d dnature,
' 4 pardonner
Mcondoner
absouldre
d laver -
4 vices.*
b delicts:
e crimes:
d fautes:
e des fidles, e effacer e obmissions:
/" deschresticns, f oublier / transgressions;
f des moitels,
des humains,
g remettre
h ignorer
g fraudes:
b malices:
des terrestres, i laseher i offenses:
k des catholiques, k esteindrc k macules;
/ des vivants,. / amortir / pchez;
m d$sa\\vcz,vouloir m fubvertu* ( nez m erreurs: (nous
n de$a\&$(vottloir n oster (m\ n coulpcs: ( *0#f
4 des anges, 0 monder o noxez:
p des archanges, p mundisier p iniquitcz?
q des esprits, q amender q injustices:
r des mes, Y purger r meschancetez:
s du ciel, s expurger s excs:
t de .'univers, t rompre t exccssivetezt
% des clments u divertir H ingratitudes;
# des astres, .Y nettoyer x ignorances:
y de la terre, y tollir y meffaicts:
z de la mer, ^ anantir ^ mesdicts:
fr de tout, fr relascher esr insolences.*
Ccxxi v.
4 cnduilant 9 levant r mettant
b menant k fublevant s intronisant
c porunt / recevant t remettant
d prservant m acceptant (aux 4 enroojlant
e admettant n cstblissant(4/*.v X nombrant
/ traduisant o attirant y proriuvant
g introduisant p reduisant Z tenant
jr retenant
h ptenant q conservant
a festins
Ccxtv.
tv P-
GexLVit _
iCevivi
'
4 festins 4 heureux ; : 4 en paradis.
b foulas b esleuz b au ciel,
c compagnies, c saincts c au cieulx.
d assembles d anges d aux throsnes
e congrgations e archanges e en ta gloire.
/ habitations / apostres f en ta vertu.
g jubilations g martyrs g entadeit.
ts throsnes h faulvez b en ta divinit, *
i gcrarchies prdestinez i en ton palais.
k siges k euangelistes k cn ternit.
/ flicite / prophtes / en ton rgne.'
m triomphes (des m sanctifiez m cntexattati(
n plaisirs (des n receuz n entoninfinit.(a
0 detyces o prservez > o enta lumire.
p joye? p demourants p enta batitude.
q batitudes q habitants q en ta fanctitude
Y dignitez Y
batifiez r enta hauteur.
s bndictions s vivifiez entacclsitude.
/ lvanges . t levez t en to excellence.'
u biens manants u enta demeure.
x faveurs x r;duicts .v en ta compagnie.
y saluts y remis y enta socit.
z repos z fublevez z en ta grce.
cf eternitez fr recueilliz ejr en ta carde* v
.
CXLVIM.
4 msserables i vains r fols;
%b dtestables k aveuglez s abusez
c abominables / pervers t perduz
d incorrigibles m mauldicts u damnables
e ingrats^ n rebelles x desyoyez
f imbecUIes o malins y dpravez
g futiles [ p incrdules z iniques
h pusiUanimcs q excrables,. #injustes /.;
N
1)8* PoLYORAtm Ccttl
Ccxux CCL,
4 pays, a franois^
4 mortels b clymats, b gascons,
b hommes '
e royaumes* picards,
e chrestiem s
d gnes,. d noithmansy
d charnels
e rgnes, e aUcmans,
e pcheurs f destroiets, f fuysscs,
f errants g lansquenets^
g degrez,
*

g roys -
/;, empereurs b empires,. h austnens
>
i rgions, i vngariens,
i recteurs k duchezy k germains,,
k prlats
/ .papes l lieux, f.* / belges,
chch(detm m ordres, (fr w** m bohmes,,
%
m estats,(drw- n .frisons, ;
capitaines (de n
p *endroictsj(r^* o colonoysy.
0 cutez.' (tens
o
p calybrcs, p lorrains^
p prebstrcs territoires,/ q faons>
q evefqucs q
r sexes,' r vuUbergoysj,
nerbergoys^
Y moyncs origines,. s
. cardinaux s
. t ports,. t aziens,''-"\\ \
,1; pasteurs- - u ressertsr
bavariens,'
tt
n ministres.

contres,, x hoUandien^
x ducs .v
quartiers,, y clusiensy
y seigneurs y i
'z rangs, A
sicambres,.
z comtes & mondains,. fr moabesy
{$* barons
Cent*
.
renoys, r rausooniens,
4 flirnanV %
k revanoys,. s
transmontains,
h st/Ticns, t cifmontainsy
t ,.
tourengeois, / baziliens,
fridurgeois,. u anglQSi
d manceaux^ m
constantins,: escossoisy
x poulcres,
e bretons,
n
chaffouziens, y
f theutones,. 4 pavoniens,
zcJ-aetoridiens
p oulomoys,..
\
bernoys,
gebestaoys^ q lypsiiPV
4bOU
:>
lvfc PRMR? c
Cctm. CCUV. Cet'v.
4 bourguignons, 4 espagnols, 4 Italiens,
b champenois, b cathalans, b napolitains,
parisiens, e arragons, c romains,
d yonnois, d castiliens, d venetiens,
e tholozains, e tolletains, e florentins,
/ auluergnats,
flymosins,
f civillicns, / plaisantins*,
g cordoves, g genevois,
maconnois, // dalouziens, h ferrarois,
*
liuredois, f portu^uez, i sienois,-
k bayonnois, * rdaniens, k boullonnois,f
/ navarriens,(cWe / majorquains, / thuscans, (fr sur
m perigordins(tt/tv m minorquains, m milanois, (fr sur
n bouidellois, n carmites, n bergamcfses,f0<tf
o angolmois, o ' austriens, 0 breslas,
p zainctongeois, p arabes, p cremonnois,
q guyennois, q grecs, q lucois,
r basques, r armniens, r albanois,
t bigordins, t fclavons, etruriens,
t biernes, t rodiens, t fmnitcs,
n albigeois, H maltains, n trcvulciens,'
.v roargeois, x liguriens, .v mogontins,
y clermontois, y atriquains, y elvetiens,
riraistes, z clevoys, z sidomiens,
fr billomistes, fr
canariens, fr hbreux,
CCLVL.
4 prebstres, i eclestins, r predicateius,'
b religieux, k carmes,* t carthusiens,,
c prieurs, l augustinsjs'^ / jesuistes,
d abbez, m bequins, autres u sorbonistes,
,

e moyncs, n mathurins,(<* d x docteurs,


/ cordeliers, 0 hermites, autres y chanoines,
g iacobins, p prescheurs, Z primats, i
h ininimes,
;

q prdicants,

fr bernardins, .

N 2 ,
o D a P o L Y d R * * n i BX
;
Cc-tvi.. CCLVJI. Cfctix,.
4 ordereS:
b sectes:
f 4 cntertdv v
b attendez
' 4 rgles3
b fuaiions
e religions; c cognoissu* c auctorltez
d ccnobes d novez d persuasions
e advisez e admonitions'
r couvents:
/ abbcys i
/ retenez
'

/fremonstrariecs.
exhortations
;

g mol>stercs:
,
g remmorez
h classes: h mirez instructiolis
pays:* i admirez i dcnonciations>
k regUcs: / prvoyez k prdications
/ royaumesr / revoyez 1. / ^ordonnances>
rn prdvihcesr m voyez (ht m loix
h empires: n observez (les ;; injonctions.
4 collges: o gardez o paroles
p corinez: p regardez p .exemples>
q duch z. ' q conservez q escritures
Y ports: r tenez r doctrines
s contres: s entretenez s rvlations*
t nations: t considrez / paraboles
n villes: t* escoutez euangiles
,v citens: .v recevez x prophties*.
y istes: v prevez
^ n'oublyez
/
menaces-
. prceptes;
z peuples:
fr climats: ey excutez fr voyes
CCLX,
4 eangeliqucs, i prophtiques^ r pures,.

b apostoliques,-. k ecclsiastiques, s bonnes,
c divines,- / faltaries, t fainctes,
d thologales,, ni hrestienns,, approuves^
e utiles,; n salubres, x antiques,
/ catholicjv 4 saltitiTerfes, i! y celetSj:; >

g fidles,.; :
p vrays,. \ ;? z auers]-; ^
//.ynceresj' q celefUeU&p i frftg&y 1 '''
amea
I.IVRB PRIMIBR ' J
CCLXt'v CCLXI. CCXLIIIi
a cmerftlants 4 vraye a foy
b nettoyants b certaine b fidlit
c purifiants e pure e confession
d rectifiants -
d, ferme d pnitence,
e remettants e fixe e repentanc
f purgeants;
V justifiants-
f stable
.
/ contrition
g ardente g desplaisancc
h sanctifiants- b seure b doleanec
mundants , i purissimc satisfaction
k confessants k dev k rduction
// reformants- / fyricere / constance
w lavants* (par m entire. m veitu (voz ;

n illustrants (par n constante n charit (vo%


o reduisants 0 ' durable 0 crance ,

p retirants- p permanente p recognoissanec


q rparants^ q obstine q patience
r restaurants: Y fidle ' r chastet
s expurgeants* s fervente s sapience
t abluants r arreste t temprance
oubliants- u continuelle n quit
x ,laislnts> x bnnc x justice
y abandonnants y immuable- y humilit
z dlaissants Z solide obissance
.
& contemnants $ vertueuse fr obdience
CCLXIIII
4 intentions^ i inventions,, r cupiditez,
,
b volontez,, k penses-, s mondanitez^;
c opinionv
d oprations,.
/ courpeSj
m faicts, (asthqueesprits,
/ fragilitez,

e actions, n vechezjjjtnque x propos,


f affections,;
. ,
o
raujte?j>i *."- y vies,
g indignations, z dsirs, ,..
b propositions^ c^iniqtutz;, ;
N 3.
I>8 PoiYGRAMU?
Cctxv. CLXVI. CCLXVI;
t\ subitement A
la mort *t prenne,
b soudain b le diable b surprenne,
c soudainement c le malin c advienne,
d incontinent d Inciser d apprhende,'
immdiatement enfer absorbe,
/
e
prsentement /
e
damnation
e
/ abisme,
gh vistement g lamentation g engloutisse,
promptement b consomption b destruise,
a coup i perdition i vienne,
k subit k confusion k extermine,
l tantost l oe\(nevous / perde,
<

m tost m douleurs JMWW. m tue, ( quand ne


n en bries n abisme n gastc s quand M
iamais 0 punition o ruyne,
p perptuellement p doleance p tormente,
q ternellement q malheur q perscute,
Y insiniement r misre Y afflige,
s terriblement 5 calamit s consume,
/ rigoreuscment t ultion t arreste,
te acerbement u maheurt w estouffe,
x austerement x maldiction x cstrangle, ,
y horriblement y pauvret y suffoque,
^ visiblement z vengeance z ravisse,
fr cruellement fr condemnation fr suyve,
CCLXVIJI
et adviserez. 9 imaginerez. Y opinerez,
b penserez. k attendrez, s scaurez.
c songerez. / cuydercz. t prsumerez.'
d esprerez. m croyiez,f donc H l'attendrez.
e prtendrez. n jugerez, (donc x 1'adviserez,
f considrerez.: o souponnerez. y .'estimerez*
g so.dniterez. p estimerez., z le jugerez. ".

b vouWrcz. q douterez. fr lesaurez.


v.< * f.' . misera*
D B P O L Y Q R A f Ht B Toi
CCLXIX. Ccixx. Ccixxt.
a misrables 4 chrestiens, 4 entendez,
b iniques b humains, b voyez*
4 injustes c mortels, e considrez,.
d irraisonnablcs d papes, d pensez,
e defraisonables e empereurs,
f aueuglez / roys, /
e prvoyez
notez,
cognoissz,
g inconstantz g prlats, g
b malheureux h euefqes, h recognoissez,
9 ignares pasteurs, i mesurez,.
k pervers k religieux, k estimezx
lf malins / prebstres, / iugez,
th obstine;*. m juges, m advisez,( je vens
n ngligents^ n seigneurs, n mxez^jevous
4 indiscrets 0 gouverneurs, 0 contemplez,
p variables- p moynes, p regardez,
q fragiles q hommes, q gardez,
Y corrump.zr r mondains, r premeditez5
t muables s prteurs, s poisez,
t instables * prcepteurs,
.
t songez,
u immundea. * prdicateurs, comptez,
x vains x recteurs,: x calculez,
y perduz y chefs, y nombrez,,
Z esgarez- z vivants, z admires,
fr dtestables fr peuples; fr remmorez;,
Cctxxir.
4 prie,, i advertis,. Y advance,.
b fupplyei k anonce^ s cfcriY,
5 requiers, / monstre^ t manifeste,,
d exhorte, m remonstre, (les u offre,
e exore, n prsente, (ht x refris,
f admoneste^. 0 produis, y allgue,.
g adhortej p dclare; Z predisy
$ remmore^ q prononce^ fr reprsente,'
rfabjifc
m D PoLYORABHf
cLXXUI. Ccixxiv. Cci.xxv.
fanctc fidles
4 abuz, 4 a
b chrestiens
b fcismes, b, sacre

malheurs, e sanctissime c baptizez/


e d heureux
d malheurtez, H vnrable
honorable e dvots
e pauvretez,
f oppressions, /e
venerande
impolluc
/ crateurs;
g astaulx, g g croyants
immacule % vivants,
h calamites, h
illusions, i inviole i repentants
k moqueries, k incontamin k cnfez
erreurs, 7 incorrupte / justes
Jniquite'z,f4,41/4 m 'ma&e(mcndes m bons
(s#^
la C\\QC( des n incts(fegtise
n abusions, ( que n mere
ssaulvez
heureti.se e
0 guerres, o
prdestiner
p controverses;, f catholique
facrosaincte p
rachetez
q afflictions, q q
divine r catholiques
Y tor.rh.ents, r equirablcs
s injures, s cuangelique, t
mefchancctc?', t sytiere t impolluc
t redoutable humbles
it insolences, n tt
chastes
troubles, x spirituelle x
x repentants
y tribulations,. y vraye y ceuz.
irrisions,
z pollutions,
.
z certaine z orthodoxes
fr * salutifere fr
Lxxyi.
r ascnty
4 endure t tient(
b a endure k aten s recoit
c souffre /soustiri
......
t arccy
d a souffert; wy * ( det n peroij '.
Vl
e tolre . tf ac (des x aperceu ,,
f a tolr o
prcncl y patist .

g porte* p a priris
b aporj sent r
,,
q * 4mei
Lirit PRBWIBR7 ot
Ccixxvin Cci xxviii. Cctxxx.
4 meschartts 4 turcs, 4 journellemen
b malheureux b payant, b prsentement v

c misrables e arazins, c a prsent


4"infortunez d idolastres, d ceste heure
e tfaistres e ethniques, e toute heure
f desloyux f mahumetistes, /' maintenant
g infidles g gentils, g griefuerhent
b pernicieux b hrtiques, b tousiours
i pervers i arteziens, 'i inceslmmeht
k perfides k atheistes, k continuellement
l chiens / anabaptistes, / frequentement
m maculez m infidles (q*t
r souvent (U
;; indignes n renycZj ' (qui # orcs -J.... ffo
0 iniques o gebennoys, 0 normment
p immundes p asiens, p cruellement
q corrompuz ./ afriquains, q mortellement
r corruptibles Y epicuriens, r furieusement
s menteurs t sardanapalistcv t horriblement!
t hypocrites t tartares, t iniquement
u trompeurs u barbares, u injustement
x dissimulez x perses, x outrageusement*
y damnez y apostats, y tort
,
z damnables z sorciers, z fans cause
fr abominables fr enchanteurs, fr indeu'mcn
Cc LXXXi
4 troublent, i degastent, r adnullent,
b tourmentent, k destournent, t ruyncnt,
c empeschent, / oppriment, t, foullcrr,
d perturbent, m oppressent,. : n molestent,

e assolent, n fachent, ,v
despoillenf,
f affligent, 0 mutilent, ,
y importunent',
g perscutent, p corrompent, z travaillent,
b destruisent,
-
q anichilenr, fr contemnenty
O
'106
D P-O.L YqRAB.H \il
CciRxxi, Ccixxxu. Cixxxiu.
possdants 4 asie, a suevie,
4 b astique, . b cypre,
b tenants

e obtenants c grece, t perse,


d nellcsponte, d dalmace,
d usurpants
e barbarie, r albanie,
c occupants
f dtenants / tluace, / thunes,
g inde, g arges, '
g proccupants b assyrie, ; b rhodes,
h ayants i triooly,
i jovyssants jude, ,
k syrie, k afrique,
k rgnants / monestty,
/ petcnants / aexandrie, parthie,
(dtsu palestine, m
w contenants(defo m egypte, n iamarie,
p tyrraniats 4
pamphilie,
gouvernants 0 rabie o
0 armenie, p medie,
p administrants p nuniidie,
rcgiints q getuliey q
q libyey r babylone,
Y
conduisants r cappadoce," . arcadie,
s rduisants t s
perscutants 1 etnyopie, t damas,
# caramanie^ u orthegie,
u pourfuyvants n
retenants x lestrgonie, x antiochie,,
x pervertissants mesopotamie, y c.aramanie,
y y
enseignants Z esclavonie, z baidanie,
*cHubvertissants fr seythie, fr nigroponto*
CCLXXXIV
-\ * logonie, r eargise
4 colie, #
bethanie,
b alanie, k caramelle, .
/ yguiie,
gaiaciey / perodie, /
c pharase,
d bithunie, m repsiane, u
macdoine, n agizimbe, x thmelie
/e
amazonie,
mellindie,
o damesc,
p turamide,
y dclagie
Z taeharinej
g"b cojimbe, rriachose,
,
q 4Ulitanc
.
LVRB PBMIIU &P
CciXxxV. Ccixxxvi. Cctxxxvii*
4 sel iune, 4. plusieurs 4 places,
b realle, b innumerablcs b villes,
c elerne, c infinies c terres,
d cyrenique, d diverses d tours,
e marmarie, e estranges e forteresses^
f azanie, / belles / isles,
g arcadie, g prochaines g citez,
b salmatie, h voisines b rgions,
i lidie, * proches i contres,
/ charie, k fortes k duchez,
/ minqthorie, * / puissantes / comtez,
m sabatie^frautres m riches m provinces(qutes
n hircani^jw/ttf n opntentes n seigneuries, (que
0 argolie, 0 nobles ' 0 universitez, hs.
f thessalonie, p grandes f jurisdictions,
q fycambrie, q amples q baronnyes,
r colchidie, Y
excellentes Y
limites,
/ iberie, s dsensables s lizieres,
f misie, t imprenables t nations,
u achave, u asscures u sectes^
x more, x magnifiques x puissances,'
y caspye, y triomphantes y plages,
z cilicie, * superbes z fortifications,
fr turquie, fr invasibles fr gents,
CCLXXXVIII
a chremens i prdcesseurs ' Y franoys
b fidles k rhodiens s devanciers
c baptisez / euangelistes . t esl?uz
d catholiques m justes (jadis u saincts
e orthodoxes n bons (jadis x fulvz
/ croyants ., 0 religieux
ccccsiia.stiques .
y antiques
g nostres p z ancien?
# ancestres
,
q romains fr rguliers
O a
It* DB PfrBttRKfYkil
Gttx*Kix< .i-Oexe#> .
Gxow
4 avojent, ! ' 4 tuants ; ' a cruelltmtrtt'*.-*
tenojenf, b nturdrissanis b austeremut
c possedojettf, c martyrisante c durement
d occupojcnty d bruslants
.
d sevormeht
t habtO)*nt>- e estranslam ; e injustement
/ defendojenty \ /
tormcma'rit / iniquement
g ont tenu, g travaillants j g hostiWhient
b onte, b vexants b tcrriblelrerit
ont possds * agitants i horriblement*
k guverhojency k consomri& k meschartet'
/ ont gouvern, / suffrc^-' / viokmnjKmt
m jbvyssojerit,('la- m esteignftfS M fitimstm
t ntjvy,;(/fc n crucifiants' n twstreWe't (/<***
1 minWilOjenf, o faccgeni o perversentt
p ont habit, ; f depojnih'fsi p pativrcrnent
q ontmlmehU, q tyranriss q inuo'eo'ffimc't
r gagnojtfifj blTmattts
r dftiitgns r furiiisehicrjt
s ont gagn, s t tvranniqstefrlen*
* conqwretif, t $$mm t superbement" '

u ontcon^iSj, n perddrtfs* u mortellrnfit


x cureht, x cOneVffit^ * * asprcrert
y tindrcrity y cfiffhY* -' y a torte''"- J
z Cnqtiste'fm, dech'fte
z rejetsrits*- (, anscaufe f

& prindrent, fr '' cHndevefflef '


'*if.
a merej * appuy: * r regard?' ;
b piti.* .
k confidrattft: '
/ egardt r : v ^

f ay de: / dfeHse: r
v-
t jugem'emY
d faveur: m ctefote (frtiufi sdahsgeffltffc
e (apport: n rcbur: (fr'nutt x oflfetfse.1
/ milericod 0 refuge: " y rarif
g% compsiott p irtriteV ' \ \ z quit?
secotir$t: - ,% miserftg'- 1 ? frhum ' "; '

a empereurs
LIVRX PRIMIBR toi
Cc*ciu. Ccxcuii, Ccxcv.
a empereurs 4 dfendent^ 4 compassion,
b papes b sauvent, b piti
c monarques e gardenr, e misricorde.
d princes d propugncnt, d Corn,
c ducs e dlivrent, e soucy.
/ seigneurs s aydent, / douleur.
g pontifes g supportent, g tristesse.
b archeducs b conduisent, h faschetie.
i capitaines i soustiennenr, i ennuy.
k prlats k secourent, k miseratit.
/ evesqe / Jiurent, V / horreur,
m roys (les m guerdpnntnfy/w/ w sniyeUr. (tens
tt potestats (ht n surv2chncnt,fnul n peur. (nt
o puissants 0 releyent, rt 0 cure.
p riches p prservent, p doleafice'
q chefs q favorisent, q mercy.
r primats r instruisent, r desplisahc
t cardinaux t guident, t cgrd.
t gouverneurs t .advaneertt t considration#
u vicerys n fortifient, u remors.
x archcvcJqueS x sublevent, x souvenance.
y comts y mettent, y solicitiid.
, lgats Z maintiennent1, * cnifaiscration'
fr admifau fr conservent, & desdaift
Gcxc^i.
a papefe i prlats Y lgats
b empereurs* k roys s comte
c cardinaux l admirarx t barons
d eVsqUS m viclroys u gouverneurs
f moriarcftfs n chfe x riches
f ducs 0 capitaines y puissants
fprifrt p aichedtfS z opulents
igstrS q prince # gendarmer
Dfi POLYGRAPHIB
Ccxcvi.' Ccxcviu. Ccxcix.
a procurent a mondamtez, a mefprifanrs
b pouchassent b humanitez, b contemnants
c cherchent c richesses, c ngligeants
d conservent d possessions, d abhorrants
e regardent e maisons, e fuyants
/ pratiquent / trsors, f mescognoissants
g suyvent g opulences, g laissants
b poursuyvent h vanitez, h abandonnants
9 considrent i revenuz, $' refusants
k maintiennent k rentes, k excrants
/ prfrent / putanccs, / dlaissants
m gardent (hun m deniers, m desestimants
n soustienent(/f/f7, n chevaijcc>j n dtestants
c dfendent o mefnages, o renonants
p ayment p escus, p obmettants
q dsirent q terres, q oublyants
Y veulent Y
boubansj Y renyants
s spculent / fastuositez, ; ne craignants
t mirent t dommaines, t ignorants
u admirent u pompes, u ctestruysants
x affectent x glojres, x ayants
y voyent y magnificences, y denyants
% contemplent z triomphes, * reprouvants
fr demandent fr estais, fr rentrants
Ccc.
4 lapait / lecornandement' r l'euangille
b l'amour k le mandement / la doctrine
e l'peuple / la succession / la religion
d riiercdite m la foy ( du u l'ordonnance
4 la famille n laloy (du x les statuts
f la compagnie o la volont y l'edict
g leglise p le vouloir z le prcepte
b l'honneur q laparolle fr i'herirage
4 crateur
LIVRB PREMIER,
Ceci. Cccn. Cccnf."
ni
4 crateur a de paradis* a maldiction
b dominateur b des anges. b trouble
c plasmateur c des archanges. c empeschcment
d conservateur d dcsthrosncs. d insclicit
t protecteur du monde.) e inquitude
f gouverneur .
/
e
du ciel* / infirmit
g autheur g de la terre. g malheur
h facteur /; de la mer* h malheurt
i cor.diteur i des astres, / tourment
k sauveur k desestoiles. k captivit
/ salvateur / du zodiaque. / misre.
m seipneur m des saincts. (dont m rigueur
gubernateur n des aulvez. (jr n puniton
n
o illuminatcur o des esprits. o affliction
p illustrateur f des mes. f pauvret
q rparateur q desabssmes. q abisme
r empereur r des martyrs* r calamit/
; imperatcur t desapostres. t tribulation
/ roy t destouts* * punition
4 moteur u de nous. guerre
x modrateur x del'univers. x mort
y justificateur y du soleil. y peste
Z rdempteur z des hommes, z famine
(r prince fr des humains, fr horreur
Cc iv.
4 abolisse * afflige r ruyne.
b abifmera k affligera s ruynera*
c consommera / suyve / confonde
d tienne m suyvra (ht u confondra
etiendra n perscute (ht x destruira
( prenne o perscutera y destaira
g occupe p tue Z gaste
h consomme q tuera fr gastera;
m Cccv.
D B POLYORAfH I
Cccvi.
B
Cccvi."
a empereurs a deschrestiens, a enteotifs
b seigneurs .
b des fidles, b curieux
c princes c del'eglife, c songnex
d monarques d des glises, d abandonnez
e ducs e de l'curope, e consommez
/ potestats / dechrestient, fresoluz
f primats
chefs
f des baptizez, , g occupez
des orthodoxes^ h detenuz
i capitaines / des catholiques, i suyvants
/' gouverneurs k desecclesiastiqiS k rctenuz
/ prlats / des croyants, / procurants
m papes m de la foy, (</#/' m pensants (k
n cvesques n dela loy,( qui n vacants ( 4
.

o cardinaux o ds la religion, o imbeuz


p archiducs p des gaules, p servants
q regents q desitales, q ddiez
r recteurs Y
desefpagnes, Y
addonnez:
s rgnants s des romaines, s songeants
/ riches t des germanies, t dterminez
u comtes u des allemaignes, U donnez
x barons x desallemans,
christianisme,
x obstinez
y viceroys y du y endureiz
* connestables z desfrancois, L
z accoustumez
fr admiraux fr du monde, fr employez
CCCVII*
4 oysivit, i feisme, r triomphes,
b parefe, k gourmandise, / rnondanitez,
c ngligence, / imparit, t exactions,
d vice, m Vanit, ( ne n richesses,
e volupt, n avarice, (ne x biens,
/ ljxure, o envie, y paillardise,
g pch, p pusillarmit, %, balsohemes,
b orgueil; bobans, frkn{mhc&>
q
a penses)
LIVRB PRBMX'T? I
Ccctx. Cccx. Ccc*;
a pensent 4 abuz, 4 faincte
b songent b prils, b facro faincte
c gardent e dtriments, c sacre
d dfendent d ruines, d dvote , .

e regardent e pertes, e ddie'


/ propugnent / dommages,' / divine
g revanchent g oppressions, g inviole
h cognoissent h concussions, h intacte
i chassent i abusions, i intemere
k debatent k illusions, k yncere
/ abbatent / irrisions, / pure
m extirpent (les m detrais(qaela m bonne ( glise
n abolissent (les n troubles, (que la n entire (eglsf
e ostent o torments, 0 vnrable
p vengent p douleurs, p impoliue
q advissent q dolances,
q euangelique
r considrent Y pauvretez, Y catholique
s vindiquent s misres, s chrestienne
t rduisent t tribulations, t heureuse
4 punissent u perscutions, u chaste
x destournent x destructions, x immortelle
y empefchen y insolences, y venerande
z recognoissent iniquitez, Z redoutable
fr nettoyent fr sditions, fr rvre
Cccxn.
A reoit. i tolre. r eu.
b areceu, k sent. s prend.
c endure. / senty. t apris.
d souffre. m peroit, H passe.
e souffert. n aperceu. x esprouve,'
f port. 0 tient, y paty.
g supporte p tenu, z gouste.
/; porte. q . fr expeimente
P
IU DBPOLYORAPHIB
CCCXIII. CCCXIIII. Cccxv.
4 certainement a dys, a vivez
b asseurcment b prdis, b veillez
c vrayemcnt c annonce, c pensez
d vritablement d admoneste, d prvoyez
e certiorement prenonce, e rccognoTez
f indubitablement /
e
prophtise,
cvangeli,
f faites
g pourvray g g rgnez
b de vi ay h exprime, h diposez
i fausfaulte / dclare, / entendez
k fans faillir k rvle, k rduisez
/ fans doute / advise, /

amendez ( autre*
m certes (je vous m exhorte, C^/ ne m cognoissez ment,
n. pour le leur ( je n adhorte,(y? n prmditez (au*
o aseveret vous o rfre, o rsistez trement,
p donqucs p augure,.
prsage,
f soustenez
q pourcc q q maintenez
Y parquoy Y
divine, r administrez
s envcrit s rapporte, s conduisez
* or fus t signifie, * considrez
u or donc nonce, // guydez
.Y voyez x prononce, x advisez
y voila y remonstre, y regardez
divinement monstre,
z prophetiquem't fr asseure,
z z jugez
fr fr voyez
Cccxvi.
A
vistement i immdiatement r prsentement
b bienviste k bieutost s ceste heure
c promptement / coup (les t cn bries
d Driefucment m tantost ( les u l'improviste
e de brics n peu peu x furtivement
f instamment o incontinent y traistrement
r soudainement p subitement z enpeu d'heure .

7/ soudain q subit tHot


4 turcs
LlVRB PftMlU? l"<?
Cccxvii. Cccxvni. Ccexix;
a turcs 4 raviront a europe,
b infidles b ruineront b candie,
c mahumetistes c fubvertiront c hungarie,' ,
d barbares d destruironc d panonie,
e farrazins e gasteront e polionie,
f atheistes / abyfmeront /
germanie,
f epicuriens
fardanapalistes
f gagneront g saxonie,
vaincront h elvetie,
i libertins i domineront i svevie,
k volontaires k battront k italie,
/ antchrists / voileront / romane,
m anabaptistes m violeront m iombardie,-
n renyez n consommeront n epagne,
mameluques o dalouzie,
.
o o vexeront
p idolastrcs f tyranniseront p castille,
q gentils q occuperont q gaule,
r ethniques r. corrompront r bretagne,
t, hypocrites s saccageront s normandie,
t frauduleux t brusteront t aquitaine,
4 apostats u desseront u guyenne,
x payens x assigeront x gacqngne,

y mescreants y prendront y auvergne,
'z paresseux z pilleront z bourguoigne,'
fr chiens fr surprendront fr france,
Cccxx.
a tuants i punissants r dpeuplants
b trucidants k estranglants s rauissants
c meurdrissants / tyrannisants t mangeants
d maityrifants m battants u outrants
r/. perdants
suffocants n dliassants x bunnistnts
0 chassants y crucifiants
pendants'
g trustants p defmembrants z mutilants;
h q prcipitants fr reboutants
P z
1 D PO 1 Y O R A f B 1 B
Cccxxi. Ccoaii. Cccxxru.
4 sans piti 4 ecclesiaftes. a papes,
b fans mercy b ecclsiastiques. b empereurs^
c fans cause c chrestiens. c roys,
d iniquement d baptisez. d ducs,
e injustement catholiques. e comtes,
/ cruellement
ftyranniquement g
e
f fidles.
sauvez.
/
seigneurs,
barons,
g
misrablement h justes* b primats,
i meschantemen't / cuangeliftes* i prlats,
k durement k orthodoxes. k pusssants,
/ terriblement / saincts. / gouverneurs,
m partout (hs m bons, (donques m dominateurs,
horriblemtf hs n dcvots.(farquoy
n n prsidents,
c du tout o religieux. o cardinaux,
p videmment f pescheurs* f
evesques,
q inhumainement q evesques. q capitaines,
Y iudeuement r prlats. r admiraux,
s perverscmcnr / croyants* / regents,
t rudement / primats* t lgats, t
u malheureusemt tt potestats* H recteurs,
x iudiserctement x humbles, x profects,
y sans compassion y rguliers* y archeducs,
* tort z orateurs. z monarques,
fr outrageusement fr prdestinez* fr magistrats,
Cccxxiv*
4 priez / repetez Y cherchez
b suppliez /*pourfuyvez / querez
c requrez / invoquez / procurez
d orez m cognoisiz u solicitez
e exorez n recognoifsez x rverez
/ fuyvez
demandez 0 exclamez y adorez
g p rclamez z impetrez
b postulez q appelle* fr pourchassez
4 la grce
LIVBBPREMXBR. 117
Cccxxv. Cccxxvi. Cccxxvii,
4 la grce a bon a facteur
l la puissance b fainct" b recteur
c lahaukefse c hault c protecteur
d Iagrandeur d puissant d adjuteur
e la mercy e doux e prservateur
/ la faveur f grand /fplasmatcur
crateur
g ladeit g grandissime
h la divinit h misericords sauveur
i la maiest 9 excellent 9 rdempteur
k la clmence k triomphant k conditeur
l la misricorde / glorieux / achetcur
m l'amour (du m ternel m juge
4 l'ayde (du n perptuel n roy*
0 le pouvoir 0 perdurable 0 prince
p la bont p juste p empereur
q la doulceur q quitable q dfenseur
r la fanctitude r immortel .
Y illuminateur
s la batitude ( ineffable / modrateur
/ l'cternit / indicible. / reslituteur
4 l'excelence 4 immuable n illustrateur
x lagrandcfsc x tresbon .v consolateur
y le secours y vertueux y rparateur
la mercy Z souverain z gouverneur
fr la conduicte fr supernel & rducteur
Ccexxvin.
A.
de tous, / des humains, r dnciel,
b de nous, k desestoilles, t deschrestiens,
c des hommes, / des fidles, qtil t desbaptizez, -
d des anges, m des justes, (astn n des levez,
e des mes, n des saincts, (astn x des bons,
/ des esprits, 0 deshsibles, qu'il y des vivants,
g du sicle, p des dvots, z des catholiques,
b du firmament, q dumonde. fr des terriens,
IS" DI POLY O R A VM I B
CCCtXIX. Cccxxx. CccxxXi;
4 prserve a serviteurs, a gardant
b conserve b servans, b dfendant
c garde c orateurs, c prservant
d dfende d sectateurs, d asseurant
e faulve fidles,' e secourant
f confirme
feontregarde
/
e
chrestiens, / faulvant
-
g croyants, g propugnant
fortifie b baptisez, b dlivrant
t falvisie i ministres, / aydant
k sanctifie k orthodoxes, k supportant
/ illumine / catholiques, / conduist(V.v*/r
m illustre (les m justes, ( les m soustennt toutes
71
dlivre (les n pays, (les n maintenitCW**
e descharge o royaumes, o relevant toutes
p favorise p provinces, p subvenant
q supporte q bons, q instruisant
Y maintienne r esteuz, Y guidant
s soustienne s prdestinez, s fortifiant.
t munisse t dvots, t portant
st advance u humiliez, u favorisant
.v prouvoye x observateurs, .v gouvernant
y guide y amys, y advanant
z conduise z amateurs, ^ illuminant
opacifie fr cratures, fr illustrant
Cccxxxn.
4 ncessitez: i angoisses: Y oppressions:
b adversitez: k invasions: / trahisons:
c pauvretez: / maldictions: t dceptions:
d misres: m alarmes: ( fr ne // detractions:,
e calaraitez: n guerres: (frne x enuyes.*
f tribuhtions: o afflictions: y ruynes:
g maladies: p michinations; Z injures:
b infirmits: q conspirations: fr iniquitez:
4souffre
L IV RB9 P RB M I BR. HO
Cccxxxnt. ccxxxiv. Cccxxxv.
A
souffre a pardre 4 chrestient
b permette- h prir b partie
c
endure c dprir c patrie
d ptisse d annuller d particule
e vueille e anichilcr e portion
f concde / dpeupler f hrdit
g attende g saccager g succession
/; ottroye h tomber b compagnie
/ dlaisse i ruyner i cgi le
k laisse k abismer k suyte
/ oublie / consommer / cognoissance
rn consente m finir (sa m foy
n admette n miner (sa ;; loy
ovoye o troubler o secte
f abandonne f esteindre p trouppe
q abandonnant q dsoler q bergerie
r souffrant r vaincre r maison
/ permettant s inquiter / fanctitude
t endurant t vexer ' / religion
u concdant u abolir u parole
x laissant x opprimer x doctrine
y dlaissant y destruire y adoration
^ consentant- z tormenteur z confession
es ottroyant fr tyranniser fr reigle
Cccxxxvi.
a fainctement i pniblement angeliquement
r
b diviniment k curieusement s evangeiiquemct
c benignement / triomphamment t prophetiquemt
d celestement m excellemment u insiniement
t fortement n puissamment x providement
f vertueusement o maraculeuscmt y chrestiennement
g gracieusement p inessablement Z ternellement
b heureusement q falubrement fr yolontairement
a rahette
z D B" P O L Y O R" P n I i"
CCCXXXVII, Cccxxxvui. Cccxxxix;
A
rahette a nativit a aim
b achette b naissance b cher
c redime c origine c tresaim
d leve d venue d trescher
e retenue e advenue doulx
/ garde
faulve / humanit /e
tresdoulx
g g descente g sainct
b conserve h cration h tressainct
i prserve / incarnation i fanctissme
k repare /' patience k ternel
/ restaure / souffrance /ineffable
m dfenduesfar la m mort (deson m un\c\ue(filsjesvtl
n releve ( par U n passion (deson n seul (stlsjesus
o establic 0 douleur otriomphant
p entretenue p prison p omnipotent
q sublevee q caption q egal
r appelle r croix r semblable
s reduicte s avertume s cogal
t remise t peine t uniforme.
u recouverte u bont n pareil
x rgnre x flagellation V compersonnier
y reconcilie y puissance y excellent
z ' refaicte Z promesse z charitable
dr soustenuc fr circoncision fr sempiternel
CCCXL.
4 croyons i reclamons Y attendons
b disons k postulons s poursuyvons
c requrons / demandons / uyvons
d invoquons m orons ( donc n prions
supplions
n adorons (donc x cherchons
/
e
appelions o exorons y procurons
g implorons p vnrons Z cognoifsons
h damons, q esprons fr recognoifsons
a dvote
LVR B
PR B M
B
kl i
CCCXLI. CCCXLI I. * CccVtiT
A
dvotement 4 doulx a rdempteur
b humblement
b sainct l b ulveur
c
affectuesement c nctissime \ c salvateur
syncerement d puissant d modrateur
e cordialement e tout puissant moteur
f ardemment ' / ternel /
e
gouverneur
g curieusement. g juste g gubernateur
/; deboncueur h pitoyable h illustrateur
i dcourage i souverain i illuminateur
k de volont k amyable k directeur
/ -de*vouloir / clment / recteur
m purement ( h m omnipotent m pre (des
n simplement ( h

n tresbon n roy (des '


o fidlement o bon o prince
p tousiours p divin p facteur
q continuellement q bnin q dominateur
r reveremment r cleste Y rparateur :

/ ceste heure s triomphant ' t seigneur


/ prsentement t magnifique t conservateur
u instamment u immortel u empereur '
x d'affection A*
ineffable x crateur
y fermement y excesse y restaurateur
z urgemment z perptuel z vvisicateur
fr constamment fr insiny fr beatificateur
Cccxnv,
A
cieulx, i estoilles, r gerarchies,
b anges, k hommes, .; s throsnesj
c archanges,
,
/ ulvz, t apostres,
d chrubins, m amsy(disAnts:o n patriarches,
e abismes, n justes, (disAntsio x prophtes,
/ esprits, o bons, y eleuz,
g mes,' p fidles, :
z sraphins,-'
b astres, ;'j|*- q baptizez',
?
' v fr martyrs
AU
121 DB PO L Y C RA PH I B
CCXLV. Cccxivi. CccxLVr*.
4 doulx r
a roy a du ciel,
b charitable. b seigneur b de llunivcrs,
c pitoyable c empereur c dtour,
d souverain d imperateur d dusirmamentj
c miscricords e dominateur, e de la terre,.
f misricordieux / facteur
recteur
/ de la mer,
des astres,
g ternel g g
b ' sempiternel .
b crateur h des anges,
i perptuel * conditeur / des gerarch ies,.
/ maginsique k plasmtcur / du zodiaque,
l triomphant / fabricateuc / des archanges,
m excellent m prince m des throhes,
n victorieux ;; restaurateur n du inonde,
o glorieux o rparateur o des
saincts,
p invincible p directeur p des heureux,
q inyictissune q gouverneur ; q desabisins,
insiny.
r ineffable r gubernateur r des plantes,.
s / consolateur. s des prdestinez,,
/ omnipotent t conservateur / dcsiausvcz,
u excelle n illustrateur u des justes,
x indicible x redcmp:cur x des bons,
y immortel y sanctificateur; y d'.s catholiques,
z toutpuissant Z moteur
fr modrateur z dwsbaptizes,
fr suprme fr ds cstoilcs,.
CcCXLVJH
4 ayde / escoute r gouverne
b garde k deffends s dirige
c relev. / favorise t modr
d faulve m foustiens (tes u patronise
e contregarde n maintiens (tes x pacifie
/ subviens- 0 conduis y prouvoy
g secours p meine '-.- z restaure,'l
h entends ; ,;
fr remets .;\
.0 A'gilS
L I VT P R B M I R lit,
CCCXLIX. CCCL. .Ccctir*

4 sragHes ' 4 serviteurs, 4 saincte.


b vains b ferse,
*
-b sacre
c moitels c sectateurs, c treslcre
d terriens d imitateurs, d sacrosaincttf
e mondains e chrestens, glorieuse
/ terrestres / cratures,
baptisez,
c
f grande
g infinies g g infinie
h humbles h rachettez, h salutisere
i abjects i appeliez, i yncerc
k pauvres k admis, k admirable * \

/ libmis / remis, l merveilleuse .


m misrables m servants,^parts m divine
indigents n Rdctes>( par u n cxcellenta *
0 dbiles o hommes o excclsc
f affliges
foibles p humains, p deisique
q q ugects, q heureuse
r vexez r amateurs, r grandissime
/ tormentez / minstres, / celestiellc
t tentez t terrestres, * incomprchesiblc
opprimez // suyvants, u indicible
x seduicts x catholiques, x pure
y dsolez y mortels, y triomphante
z infortunez z, croyants ^ ineffable
& indignes ($ orthodoxes, & suprme
Cccm.
4 bont: * passion: vertu: r
b sanctitude k mort: humanit/
s
c deit: / souffrance/ bnignit:
t
d charit: m grce: (nout u misricorde:
e piti/ n doulceur:(fltf/# x compassion:
/ gloire: e ascension: y divinit:
g miscration: p batitude; Z clmence;

h rsurrection: q constance: & providence:


Q a
U D * P O l T"< R A * U * t
CcCLll. .Ccciv.
4 donnant* 4 vrage.- ...;...": T. 4 esprance-
baillant b fcure :- crance
r largissant c certaine c scuret
d distribuant d trescertainc d astourance
t tribuant c bonne.* t tranquillit
/ prcstant i
f ferme: / dlectation
prsentant
g livrant g syncerc. g volont
h b afeure. h fermet:
i dlivrant i plaine / obdience
k't rendant k salutaire. / humilit.
/ cnvoyart / falubre ,
/ a ficelions
m faisant m. entire: ta foy,- (4
n offrant n pure
.
n paix; (
o
confrant o perptuelle. o joyc
p ottroyant p parfatfVe p jouy (Tance.
q permettant : q afidu
.
' ^constance '!
.

r laissant
remettant! r constante r dilection?;
s s continuelle s dvotion;
t- dlaissant f immuable / grce
u concdant n permanente n flicit:
suggrant x rsolue .
x vertu ,:
.v
y prparant
* ministrant
<^ transmettant:
y
K
c
infallible
stable
vertueuse
\
y force
&
';
puissance-
science
;

CCC'LVIV
A
servir ''
-
i impetrer r demander
b suyvrc k avoir s lovt
c honorer l acqurir t exalter
d, rvrer ''' m obtenir (t4. n lever:
cuundre vpofcder (ta x magnifie*;: 1
/ pourchasser
e ' o_- v.
;
doute*
c
acquerre- .':: collaudeco ,
: ivr* o
f procure --w jp
:
vcory

- z fottstehir :;
jq cognoistre c.* cHnainterriri.L;
/ilovablc
L I VK B Plt E U ! B * 121
Gccivii, Ccctvni, Cccux.
4 lvable 4 piti, 4 donnant
b excellente b mercy, b largifsant
c magnifique c misricorde, c largissant
d triomphante d miseration, d distribuant
t indicible e commisration, e baillant
/" ineffable /" volont, offrant /
g heureuse g grandeur, g prsentant
b divine h haultese, h concdant
/ deisique 1
grandese, 1
conservant
/ inestimable k excellence, k ottroyant
/ immense / majest, / laissant
w excelse fn bont, (mus m dlaissant
n glorieuse n deit, (mus n confrant
9 fainctc 0 giacc, 0 livrant
p sanctissime f celltude, p dlivrant
<y
immortelle q venu, q rendant
r eternelle r providence, r gardant
/ celesticlle s sublimit, / envoyant
t grande t domination, t prestant
u sublime u magnitude u tribuant
.v grandissime .v clart, .v attribuant
y supernclle y puissance, y prservant
z haulte z sapience, z transmet tant
& hanltainc c>-
prudence, & inspirant
GcCLX.
a vie / jovislnce r vision
b paix k resiovylsanec s gloire
c tranquillit / fruition / misricorde
d plaisance m bndiction u joyeuset
e victoire ;;- sanctitude A: ioye
( lumire .' 0 batitude y grce
g clart f flicit z consolation
h. laritde q jubilation & libite}
.
US D PoiYnAfHl
Ccctxi. CCCLXII, Cccitti
4 eternelle 4 saincts. 4 vie
b sempiternelle b anges. b ialut
c durable c archanges. c rdempteur
d pcrdurable d esprits. d esprance
e infinie e gerarchies. e refuge
/' ineffable / throlbes. f crateur
g indicible g potestats. g sauveur
h anglique // vanglistes. h salvateur
i divine f apostres. *
dfenseur
k cleste k martyrs. k imperateur
l celcstielle vtc us / prophtes. / empereur
m permanente (a- m faulvez. (o m roy
n heureuse ( avec n eo gloire, (o n pvtQ
9 parfaicte tes o amys. o juge
p spirituelle p ministres.
q interminable q prdestinez. q consolateur
inestimable
r exeelse r esluez.
disciples.
r paraclyt
s s s moteur
* trcsaincte t sanctifiez. / modrateur
u incorruptible n batifiez. n plasmateur
x immuable x vivifiez, x protecteur
y. deifique y chrubins. y conservateur
x, synecre z serviteurs. z prservateur
& pure & servants. & seigneur
Cccjxiv.
4 detouts, i des ples, r des archanges,
b de nous, k des astres, s des gerarchies,
c du ciel, / des vivants, sus t des affligez,
d de la terre, m descfperts, (je- u des dolents'
e du monde, n des humains,(fV- A: des tormentez,
f des hommes,
o des mortels,//** y des bons,
g des fidles, p desbaptizez, X des justes,
h deschrstiens, q des anges, & des prdestines,
'christ
.
LiVRi PREMIER, 127
CeCtxv. Cccixvi, CcCtXVlT.

christ 4 misrables 4 servants,


b crucifi, b pauvres b serviteurs,
t ' nazaricn, s crez fugects*,
d misericords, d chtifs d chrestiens-,
t paisible, r petits t humains,
/ tout puissant, / humbles / hommes,
g omnipotent,
b ineffable,
f obissants
immondes
g
h
mortels
terrestres,
i indicible, i indignes i terriens,
k excellent, k indigents k orateurs,
/ piteux, us / transporte / sectateurs,
1 pitoyable, (mus m tentez m requrants,
n pacifique,(mus /; aveuglez n ministres,
brtifsime, <0 enfants,
0 0 simples 0
f invincible, p vains p amateurs,
4 ctcmcl, q fragiles q fils,
r triomphant, r iniques r suppliants,
s clment, s injustes / orants,
/ miseratcur, t misrables / dlinquants,
u pardonneur, u inutiles u pcheurs,
x magnifique, x instables x adorateurs
y superncl, y variables y orthodoxeSy
z invictissimey z pervers z baptisez,
excelse, & pusillanimes cf fidles,
CCCLXVIII.
prions / rclamons r attendons
b requrons k implorons- s cherchons
c orons / postulons t appetons
d exorons m pourfyuvons * croyons
r supplions n voulons x suyvons
f demandons 0 desirons y pourchassons-
f invoquons p souhaitions z procurons
b clairons q esprois c> solicitons
4devo-
i* D B
Po I:Y ^A-s-ift H
CCCLXIX. CCCLXX CCCLXXI.'
4 dvotement 4 remission 4 offenses,
b fyucercment b dimilsion b transgressions,"
s cordialement pardon
c e obmissions,
d decucur d quictatice d detractions,
e de pense e absolution e malheuretez,
/* de volont / amendement /' exactions,
? dczclc g lavement g blasphmes,
b d'eftect b ablution b impuritez,
i humblement / relafche #
malignitez,
k purement allgement
X* / iniquitez,
/ dissection / allgeance / injustices,
m affectueusement m mercy (des m faultes,(<7\tv0//
n fidlement /; purgation (des // erreurs, (quavos
o reverement o conversion o tyrannies,
p ardemment p nettoyement p hiprocrysics,
q instamment q mundfication q coulpes,
r continuellement r expiation r pollutions, *

/ constamment s obmission s mefehancetez,


/ diligemment / correction t imperfections,
n assiduement descharge u vanitez,
x vertueusement x indulgence x extortions,
y entirement y relief y dtentions,
z journellement ^ relvement X pilleries,
& en dvotion & effacement & mauvistiez,
CCCLXXII.
4 faictes admises r forfaites
b parfaictes k composes s forges
c commises / produictes ta t pourpeiissl
d mises m mohstres(Vw//' u pourUyvies '
e advances ;/ operes(V*//r/4 x demonstres
/ perptues o excogites y eves ;
g excutes p sir/vies mises eh eflfect
b acomplies q pens&s :
< apposes j
4in
LV'R PaMlBR J20
Cccixxiu. Cccixxuii. Cccixxv.
saincte 4 majest, 4 vie
b salubre b sanctitude, b joyc
t salutifere e domination, vision
d indicible d divinit, d union
t inestimable e deit, gloire
/ heurvuse / excellence, / flicit

consolation
f grandissime
grande
gh justice,
ordonnance,
g7/
libert
i excellente i batitude, i lumire
k excelfe k prdication, k recreatioHj
/ suprme / bont, / salvation
m ineffable vt loy (etfnabUmtt m paix
n exquise n foy, (drenfri n volupt
9 redoutable 9 grce, 9 faveur
p divine p gloire, p fruition
4 deifique q quit, q tranquillit
r sacre r doctrine, r seuret
/ sacrosaincte / clmence, / jubilation
t immense / providence, t claritude
u glorieuse * sapience, u joyeuset
x eternelle x rectitude, x exultation
y immuable y synecrit, y richesse
z pure Z exhortation, z dlectation
dr immortelle & volont, & rmunration
Ccctxxvi*
a eternelle. i ineffable. rcelestielle.
b sempiternelle k incoruptible. / divine.
( perptuelle* / inestimable. f superccleste,
d infinie. m perfaicte. (Amen n indicible.
e immortelle. n anglique. (amen x supernelle
f pardurable. o immuable. y au ciel.
g incprehensible. p permanente z immenle.
b interminable q cleste & en paradis
R
2* D PoLTORAHll
LAfin de cepremier livrede?oljgraphtemedonnegrandplaisir
B

& contentement:car ayant Par celuy 4cquisplus ampleprom-


ptitude draficurance,mc dlibre estayer h jonc & capacit de
mon esprit la descriptiondes antres livrts restatits. Qui me sen
non m oindrepeine, que pensement : entant que tontes sciences nou-
vellement inventes, au commencementtroublent celuy, quiejf in*
menteur comme foy voyant de tons juiuy , & n ayant aucun qui le
f recdes. Toutcsfois il est certain, que tout commencement,
tant difficile soit il, estant pratiqu & par quelque usage enten-
du, donne l'autheur & inventeur plus grande asturance & har-
diesse. Ce que (je pense) m;seraottroyenjh;js.wt (avec fay de
de Dict ) cestuy premier Uvre de Polygraphie^. lequel say totale*
ment distingue cy spare par trois cens septante & stx minutiesou al*
phabets, prposants a nne chacune (ficelles (commepourre\yeoir) les
propresaegrez des Paraphrajmes, tellementque, quandaurc\J: tout
mis & rdig en bon ordre, trouvercfyjft^ bonne oraison, e>" exhor-
tation chrestienne, contenue crcmprinsc en & par neuf mille &
vingtquatre phrases on paraphmes, biencjf datement en tout et
far tout ordonnez & conjoints. Et ne manquera ny ftudra rien
t
tous studieux, qui prendront peine intelligencede ciste sciences,
qu'ils n ayent moyen, mode, mthode, parficlc pince & facult
f
cCefirire & annoncer l'un attire fearement &jeerettement,^fans
soup[bn,tant soient ils estoingnez de tous affaires mystiquesfrsecrets.
Toutes choses comprnjes & contenues ou cerne ou circule de cest art
& science, procdent dit poincl & peride , dont les atomes & minu-
ties font' constituentla ligne orlictdare & ronde, qui toittesfois
estcna'pres relie 'droiclepar quantit & plnitude de jour. Et tout
te qui est hors tordre & Hg/tt de foftre oeuvre, sertfeulementan jour
commun, &nona la nuit / car ta nuiss efiant tousjours ineluje ejr
ccculte,.jamais ne fort hors les minuties ejrpbrases. Toutes jois &
quantes donc quurespast Une ligne direch dujour,Payant accom-
ply lepropos Je la nocturne fyntaxese; rduisez &t remenez le ebsejr
commencement A U queue. 'Et ayantfaiel coltgittnscrczwpres
liaison & ligature dtl'une avesMtrtxnsctftble,oT'doWimfydisto*
"* '" " sont
L I VR B PR 1 M ! *7
B J
12
santvostre ombre, de forte qu'elle ne confonde le soleilpJr ritrati-
on & similitude de voix* Et ne trouvez estrange, fipar lapremie*
re calculation le jour ne comprendsombrer : mais comptez & con*
stderez- soigneusement les minuties & lignes du jour, nomranten*
t
jevblemcnt tune avec antre, jusques tant quelaproportton ncces*
faire s'enjuyve selon vostre volont. Fous pourrez faire un sault d*
premier au second, notant qnen lapremire cration des jours, d'une,
vtjpre r matine ellsaicl un jour entier. Par ainsi ayant ac-
comfly & consomm le vejfrrc, rcdttysczle jour au suyvant. EtcQ
saisi, donnezfignepar un poincl au binaire ou monade, en cscrivant
le cognai mystres, mtais afin que puisttez obvier a ceste diffi-
cult, dduisez & destinguez par degrezCsfrithmetiques les gran-
des rvolutions de cestuy nostre cerne on orbicules. Et la ou trouve-
rez le jourpour la nuiSt, mettez & apposez la marque de Ksrcbimt-
des: afin que le ternaire nombre, serre & introclude au binaire U
f
retour de Punit* Et pour obvier ceste cause oupeine, ay frmis
chacun
par artificielle invention les minuties devant un degn,a cel-
lefin que parce moyensoperateur soit relev delapeine de ne compter
les paraphmes. Orjt vous estes studieux & diligents cercher
fy perscruter ceste oeuvre, laquelle comme commencement fy inven-
f
tion de novelle science ay mise en lumire, certes vous y pourrez
trouver choses occultes fy caches, beaucoup plus grandes fy ardues
que n*ay promis. Car combien que plusieurs dogmates fy secrets na*
turels y soyent compris, scachez davantage, que par prudente oper'a*
tion de metatbese ferez ( quand vous voudrez ) tout homme sca*
chant fy entendant cest art fyscience, qu'Usera en icelle tout enti-
rement ignare fy indocle: fy austt un voyant fy cognoi(sint}rendrez
aveuglez. Etceluy qui sera indocle fy ignare, ferez swant fy de fie
par ceste invention htst lasaulsc opinion dcsHcbricnx estait vritable,
ceste science donneroit a tous homes vivants aux dixbuifi mille orbes
fystecles, un schacun particulirement mojen fyparfaicle mode de
seurement fy trestecretemeut escrire et annoncer amplement Pun t
autresons langage Franois toutes choses,en toutes langues ejrplaces.
Fin du premier Uvre de Polygraphie.
S E N S V I T
LE SECOND LIVRE
D E
POLYGRAPHIE,
Fae & ordonne par noms & paraphrasmes
mythologiques, ne signifiants ne represeotants dents
aucune chofe,que la feule minutie ou nocticule,qui les precedes
dont Tordre forme & mthode se peuvent extendre,dil&
*
ter & varier j usques insinit,& mots & termes
plus lgants & propres, ainsi qu'il plaira au
Cabalistique operateur, intelligent de
ceste science & cognoislnce d'
occulte escriture

fi?
JS De P O L Y O R A P II I B

SECONb UVRE
DE LA
POLYGRAPHIE.
PU'vifionfy
i s le commencement, cration, fy exordedu monde, lad*
diffrenetdes corps fypersonnes,avec la varit des
.... f
effrits fy voloptcz ont conjondu unit fy singularitdes lan-
gues fy langages : suyvntce que vritablement cil dit fy tesmoign
parlajaineleEitajtgile,disant, De l'abondance du cueur la bou-
che prle avec banguc, laquelle est lmstrument & seul moyen
de donner rintelligene 6c cognoislnce, de ce que intrieure-
ment les esprits ont pens bu pensent. Et quant sinttUtgcnce
des secrets 'dcfcjprit rduits au sens fy cOgrioiffance, s'edtrouveplu*
fieurs fy infinizmoyens, desquels la proprit se peult changer Par u-
sage, fy aufiipar art, L-usage fait (T introduitl a plaisir, est com-
mun fy cognai plusieurs, fy deplusieurs: }mais fart et science, sont
de bien peu de gens cogueuz et entenduz. H est certain qu'il seroit
difficile, voire impossibles, dire et rdiger par escrit, en combien de
sortes et manires (depuis fix ou huicl cents ans en a) les langages
von rgulez tant des Franois, Italiens, Espagnols, que^llemans,
et universellement dantres nations, ont este changez et variez.
La mer va & vient, flue & reflue. Mais l'homme une fois ex-
pir jamais plus ne reprend ny revient ceste prsente vie.
\siux moeurs et forme de vivre du temps prsent et dattiotirdhuy,
succderont en bries d'autres moeurs et forme de vivre :Cartoustours
la vigueur et force cks4iftrits et vouloirs humains s incline et addont
naturellement aux choses plus faciles et molles. Qui el atiiourdhtty
dessavants interpretatenrs, Grecs, Latins, Franois, on autres, qui
certaine'
LIVRB SECOND 13 J
t
certainementpuisse avoir intelligence,onentire et ttnre cogjtojffav*
ce des langages et
idiomespremiers et antiques? U n est losoiu <//<-
guer le temps antiques : veu que la propre langage Franoys (tant
pur finconstance des personnes, faffluence et rception des citron*
tirs, queausti pour la varit et fragilit des ejfrits ) reoit de jour
\a jour cognene, notable fynouvelle mode et phrase de phrase de par-
Itr, et aufit descrire. Ce que ne fault trouver estrangts : car
comme avec letemps,lcs hommes (fils du temps) & leur corps
fe changent ; tout ainfi leurs complexions volontez & moeurs
varient. Les esprits, affefiions, et moeurs de moment se changent:
Aufi la mode fy faon des vestements varice. Lafimplicitc et ti-
nt des langues et langage est change et altres : aupi est lapro^
frittedes premierset antiques idiomes et siiles non seusment varice
et altre, mais attfii du tout perdtes, Et par ainfi il n* y ny se
peult trouver chose stable & permanente en ce monde, auquel,
comme cn toutesjchoses, s'y trouve vicissitude 3c changement ;
ainsi varit succde et suyt lastmplicit, inconstance, et fragilit des
esprits. Tellement qu'ilest et sertit impossiblerduire et remettre en
certaine unit,arrest,et concordetelleetst grande defluence et incth
fonce. Car commeplusieurs divers et variables temps se coulent et
ptfscnt : ainsi voit on multiplicit, diversit, et varit de sciences
rgner. Orpour venir nostre propos, je n ay sans bonne cause mis et
iescrit ce secondlivre elePolygrag/jie pres le premier : considrque
tout ainsi qu'il y a diversit et varit de volontez humains (comme
dit ep) ceste cattse l'on baille ou doit bailler plusieurs et variables
moyens, servants bonnes et honestes oprations* Kyn premier et
prcdent livre le jour esclaire et rend lumire a la nuicl : mais cn
ttfiuy cy, et autres suyvants livres lejour n a, ni reoit aucune lumi-
res, KSU premier la lumire conduit! sombre en lumire : mais
t
encestuy, l'aveugle esclaire et illumine aveugle, et sansyeux baille
et ministre aux tnbres la clart et la 'veu', qu'iln a p,ts. En cestuy,
la nuicl couvre et enveloppe ljour deperptuelle obscurit. Et un al-
hnt et cheminant en tnbres (sans lumire) peult facilement mener
et conduire Paveugle^, Les paraphmes y contenuz pourront
' .-) servir
\\6 Dl PO tYCR A PH !
servir a toutespersonnes, pour en toutes langues fy places du monde
faire entendre seurement, secrettentent, fy sans danger, au binaire
Cabalistique^. Le rude fy imploy langage Franoys contenu au
,
premier livre pourra seatement donner occafien de ri{^fy moquerie
aux barbares et ignorants, Oisais le barbarisme et mu veau langage
comprins en cefiuy cy, pourra donner et engendrer souspon aux cog-
noissants et regardants. Toutesfois non obitjnt et cessant toute su*
spicion, le mystre mystique secret, sera toufiours entirement occulte
et couvert et de nul jamais entenduA Et afin que Poperateur stu-
dieux ( en ce) ne se travaille pour nant et envain: et austi que pour
nant en vain il ne face tra vatller les autres ses Cabalistiques et binai-
res : fault que diligemment soit memoralif et recordsdesprceptes et
tegles par moy bailles. Car en ce est besoing degrands intelligence,
sans laquellene pouvons (deeesteny autres sciences) rapporter ou ti-
rer aucun profit. Pay en brieset peu de paroles monstre le chemin
4 choses grandes et ardues : et aup par rgles, cognoiffances et ma-
tires termines etfinies, ay donne te moyen, et ouvert le chemin aux
intelligences et regles infinies. De ce qui est donn aux amys,etPa/
eux receu,ils pourrontaysment Parvenir a beaucoup plus grands et
ardu\secrets Etfinalement, lecleurs bnvoles, soyez records,
que la rtrograde note au characlere se peult mettre et
iolloquer en tout lieu des lignes et ordres diur-
pes,jusques tant que serez parvenu*
ft la note ou characlere de repos
et de^ la nuiclf

Cabaja
LIVRI SBBOHD fj
r. 1 I. III.
A
Cabala 4 mo 1 4 abram x
b cabale b mofe abrem a
c cabali moi c abrim 5
i cabalo d mob </ abrom 4
r cabalu e mofu abrum 5
f cabalan f mofas / abral 6
cabalen fmofes g abrei 7
h cabalin mosis b abril S
i cabalon i mofos f abiol 9
k cabalun k mofus *k abrul ,io
/ cabalat / mofan / abras n
m cabalet iwmofen m abrcs la
n cabalit n
mosin n abris IJ
o cabalot ' o mofon ^ abros 14
p cabalut p mofun f abrus
abra
15
q cabalas ' <7
mofar <7 i(S
r cabales r mofer r abre 17
s cabalis i mosir s abri iS
t cabalos t mofor / abro ' 19
u cabalus # mofur // abru 20
x cabalar # mosal x abrax 2*
; cabaler y mosel jf abrcx 22
z cabalir 7 mosil ^ abrix
& cabalor fy mosol ^ abrox
2$
24*
I. .

<i
mafia * maslbf r massel
b mal k masun s masil
* masii
-
/ masar. massol
mab ~ f masser :. u massuJl
e masti n maslir: x ronflas?
-
f masln. 0 mar y masses
\
f mali f massue z masls
mauV tf massai: (^massosi
S
jSys D' POLVOU'PH.11s
II, III. I.
4 bac in sophas 25 4 straba
* baser sophes 2 b strabc
c basir * fophis 2? s strabi
// basor #/ sophos 28 d strabo
r basur sophus strabu
/ bas *
<
/ sophan
2J
30

/* strabat.
r base

g sophcn
fophin
31 gZ strabet
h basi 32 strabit
t bafo i sophon 33 i strabot
k basu ' sophun 34. k strabut
i basan / sophar 35 / strabas
m basen w sopher 36 m stiabes
n basin sophir 37 n strabis
* bason 0 sophor 38 0 straboss
p basurt p sophur 30 p. strabus
#j basas q sophala 40 q strabart
r bases
bafis
r sophale 4i r stiabcrL
s s sophali 42 s strabin
* basos * bphalo 4J t strabon
u bafus sophalu 44 u strabun
jr bafal x sophalan 45 v strabal
y bafei 7 sophalen 4< r strabci
z basil sophalin 47 s itrabil
4>bafoI fy sophalon 4S ty strabol
II.
4 cassilan i cassalos r cassaet
b cassalen k cassalus / cassalit
c caffalin l cassalax t cassalot
d cassalon m cassalex u cassalut^
t cassalun n cassalix x caflar
/ cassalas
cassai es .
-,
# cassalox 7 cafralr;
g p cafralux 7 cafiflr;
* cassajis* ; q fassalac: & caffklor
*" " ' ' fia
LVRB SCOD ' 35
III. I. n;
4 fia 49 4 tas 4 soant
50 b fates b solamc .
b ste
c sti 51 r tis r solami
d sto sz ^ satos 4* solamoi
e stu 55 e tus r solamui
/ stan 54 /
fatal ' / solaman
g stcn 55 g fatel g solamen
/& stin 56 /; fatil b solamin
i ston 57 i fatol i solamon
k stufi 58 .satul k solamun
/ stark 59 / tan
.
/ solamat
w sterk <5o m sateh m solamet
w sti r k <$i n satin n /lamic
# stork 62 Q saton 0 soamot
/> sturk 63 /> satun p solamut
q staf 64 ^ satax q solamar
f stef 6s r satex r solamer
s stif 66 / satix s solamir
f stof 67 t satox / solamor
U
stuf .63 0 satux u solamui*
# stas 6P As
satar x solamax
y stes 70 y sater y blamex
stis 71 satir z solamix
# stos 72 fy sator fy solamox
III.
4 alchida 7s i alchidon 81 alchides
r S&
b alchide 74 k alchidun 82 s alchidis 90
75 / alchidas
..
c alchdi 83 t alchidos ,' (
91
d alchido 76 m alchides 84 u alchidus 92
e alchidu 77 n alchidis 85 alchidar
A.* 93
f atchidan 78 0 alchidos 86 y alchider 94
g alchiden 79 p alchidus 87 ? alchidir 95
h akhidin Sc q alchidas 38 ^alcbidor s$,
' D B PoLVORAPMiX
L II. .
I IL, *

a zcfra 4 aleazar ? 4\ stapha P7


b zefare b alcazei' b staphe 98
c zesari c aleazir c staphi 99
d zesaro d aleazor d stapho ioo
e zefaru e aleazur e staphu
/ zefain /' aleazac i /Ystaphan
OI
102
g zcfarn g aleazec : g staphcn 103
b zefarin b aleazic ; h staphin 104
i zcfarn *
aleazoc * staphon 10s
k zefarust U alcazuc 'k\ staphun 106
/ zefaras / alcazan -/.-. staphar
: 107
m zcfars' m aleazcn m stapher .
' 10s
zcfaris n aleazin n stfiphii* 1C9
o zefaras-' o aleazon 0 laphor no
p zefarus
q zefaral
p aleazun
q alcazach
p slapliur
q staphal
m
112
.
r zcfarel .
r alcazcch r slaphel 113
s zefaril s alcazich / slaphil II+
t zefarol / aleazoch t staphol 115
u zefarul u aieazuch u jstaphul 116
x zefarat x aleazax x staphach 117
y ztfaret y aleazcx y staphcch us
z zefarit z aleazix z staphich :-i 119
fyzfaiot fy aleazox fy slaphoch. 120
L
c4 picara / i picaron r picare
'b picar k picarun s picaril
J c picafi ';

/ picaras t picarol
d picaro m picares # picarul
't picarn n picaris x picarat
-/ pica'ran p picaros '-y: picaset i.
[g picark "f picarus; >z picart'-i '---i.-.
c* piwVini '''$ picard <-. <-fy picarot :
:;.: -.

4 impressat
LIVRB SECOND it
II. III. .
I.
impreflfa. 4 quadra
4 4 fustach 2i
b imprestle b fustech 122 b quadre,
c imprestali c fustich. 123 c quadri\
(/ imprcssalo d fustoch 124 d quadro
imprcsllu e fustuch jzs *quadru
e
f impressalai*
;
f fustac 126 /
.quadraf
g impressaler g fustcc * 127 g quadrcf
h impressalir b fustic 128 b quadrif
i imprcflalor / fustoc 129 i quadrof
k. impressalur k fustuc 130 k quadruf
/ imprelan / fustaf 131 l quadran
m imprestlen m fustef 132 m quadren
n imprcssilin n fustif 133 n quadrin
o imprcfllon 0 fustof 134 0 quadron
p impressilun p fustuf 135 p quedrun
q impressirat q fustal 136 q quadral
r imprcslaret Y fustcl 137 r. quadrel
s impressarit s fustil 138 s quadril
t imprcssarot / fusto 139 / quadrol
// imprestrut fustul 140 quadrul
x imprestrax x fustar 141 x quadrax
y imprarex y fuster 142 y quadrex
z imprestrix ^ fustir 143 Z quadrix
fy imprero* fy fustor 144 fy quadrox
II.
4 iblimana i solimanoc r solimanecb
b folimane k solimanuc s solimanich
c folimani / soimanan i solimanoch
d folimana m solimanen u solimanucb
e folimanu n solimanin x solimanas
f solimanac
g .solimnec
b soliraawc
9
p
n
solmanon
solimanun
solimanach

y folimanes
sohmanis
fy folimanos
f2 DB P LYO A

tH 7
III. I. IL
drusta 145 4 leirbag 4 das
b druste 146 b leirbcg b des
c drusti 147 c leirbig - c dis
d drusto 148 d leirbog d dos
tf drustu 149 e lcirbug c dus
f
drustac 150 f leirbak da
g
h
drustec
drustic
151 g leirbek
152 h lcirbik
f de
di
drustoc
153 i leirbok * do
k drustuc 154 k leirbuk k du
i drustran 155 / leirbach / dal
m drustren 156 m leirbech m del
n drustrin 157 n Icirbich * dil
dustrpn 158 0 leirboch 0 dol
p dustrun 159 p leirbuch
.
p dul
q dustrach 160 q leirbacq q dar
r dustrech 161 r leirbccq r der
s dustrich 162 / leirbicq s dir
t dustroch 165 t leirbocq t dor
u dustruch 164 u lcirbucq' u dur
x dustraf 165 x leitbac x dan
y dustref 166 y leirbec y den
z dustrif 167 z leirbic Z din
^dustros 168 fy leirboc fy don
III.
4 gocelan 169 i gocelno 177 Y gocelanen 185'
b gocelen 170 k gocelnu 178 / gocclanin 186
c gocelin 171 / gocelnas 179 t gocelanon 187
d gocclon 172 m gocelns 180 u gocelanun 18g
e goceluti n gocelnis 181 x gocelnar
/ gocelna
173
174 0 gocelnos 182 y gocelner
gocelnir
1S9
190
g gocelne 175 p gocelnus 183 * 191
h gocelni 176 q gocelnan 184. c'gocelnor 192
4grafan
LIVRE SECOND
I. II. in. "
TA\

4 grasan 4 cosaphras 4oyrat 19$


b grasen b cosaphrcs b oyret 194
c
grasin c cophris c oyrit 195
d grason d cofaphros d oyrot 196
grasun e cosaphrus
/ t osyrut
t
f grass
grases
cosafran
cosafren
/ oyras
ofyrcs
197
i9$
g g g 199.
A grasis b cosafrin h ofrris 200
i grafos i cosafron i oyros 201
I grasus k cosafrun U ofyrus
202
/ gra! / cosasrach / owran 203
m grafel m cosafrech m oyren 204
grasil n cofrich n oyrin 205
6
grasol o cofroch 9 osyron 206
/ grasut f cosafruch p oyrun 207
grasala q cofral q oyraf 208
r grasale Y
corel r ofyref 209
s grasati s cosafril / oyrif 210
t grasala * cosafrol / oyros 211
4 grasalu u cofrul: u oyruf 212
A?
gralaf ,vcosafrat x ofyiax 213
y gralef y cosafret y oyrex 214
z gralif z cosafrit osyrix 215
fy grasalof fy cosafrot fy oyrox 216
L
4 bcha i bachor Y bachel
b bche k bachur s bactiil
c bachi / bachan / bachot
d bacho m bachcn bachul
t bachuv :* bachin x bachax-
/ bcha* 9 bachon y bcher
g bche p bachun z bachix
h bachir i bchai fy bacho*
4cfano*hi
ii II. D B PoLYOSAHIlB
IIL I.
4 fclandra 4 racha 217 a lazaras
b fclandre b rache 218 b lazaret
c fclandri c rachi 219 c lazarit
d fclandro d racho 220 d lazarot
t fclandru rachu lazarut
f sclandran /
e
rachat
racher
221
222
e
/' lazaras
lazares
g sclandrcn g 223 g
b sclandrin b rachir 224 h lazaris
i sclandron i rachor 225 i lazaros
k sclandrun k rachur 226 k lazarus
/ sclandras / rachas 227 / lazaran
m clandres m 1
aches 228 m lazarcn
n sclandris n rachis 229 n lazarin
9 sclandros 9 rachos 230 0 lazaron
p fclandrus p rachiis 231 p lazarun
q sclandras q rachat 232 q Iazara
Y
sclandref r rachcl 233 Y lazare
s sclandris s rachil 234 s lazari
/ sclandros t rachol 235 t lazaro
n fclandrus u rachul 236 u lazaru
.v sclandrat rachan 237 x lazaras
.
x
y sclandret y rachen 238 y lazares
z sclandrit z rachin 239 z lazaris
fy sclandrot crachon 240 fy lazaros
I.
4 styoma i styomos r stymel
b styome k styomu* s styomil
c styomi / styomart t styomol i ;
d styomo; m styomen -u styomuK ;

e styomu n styomin x styomatf;


/ styomas 9styomon y styomex
g styomes p styomun z styomix
h styorruV q styomali fy styomox

4at
I. i V * B S B "c o H ru 'iift
III. I. IL
A
ast 24.1 4 trapas .
4 soltham
b est 242 satrapes b solthcii
<
ist 243 atrapis * c solthim
</ ost 244 d atrapos d solthoni
ust 245 e trapus e solthurrt
*
/ asta 246 /
satrapan / solthaf
$ aste 247 fftrapen g solther
7; asti 248 trapin b solthir
i asto 249 / satrapon i solthor
* astu 250 k satrapun /' solthur
/ astar 251 / satrapa / soltha
m aster 252 m satrape m solche ;
n astir 253 n satrapi n lthi -

9 astor 254 0 satrapo 9 soltho


7 astur 255 p satrapu p solthu
q astan 256 q trapal q solthas
r sten 257 Y trapel Y
blthes
/ stin 258 s trapil s lthis
* ston 259 t satrapol t folthos
u stun 260 u satrapul u solthus
x astal 261 x satrapach x folthama
; astel 262 y satrapecv y folthame
z astil 263 z trapich z folthami
fy astol 264 fy satrapoch (trfolthamo
III.
4 zaral 265 i zaros 273 zarc
Y 28r
b zarel 266 k zarus 274 s zari 282
c zaril 267 / zaran 275 / zaro 28j
d zarol 268 m zaren ' 276 u zaru 284
e zarul ' 269 n zarin 277 x zaraf 285
;
f zaras 270 9 zaron 278 y zaref 286
>

t zares* ; 271 p zarun %19 z zarif 287


q zara -280 e^zarof ^.i.aw.
:

T
14$ Dfl PoiYRAPHl
L
II. III.
4 ganaph 4 distrach 4 sphelap 289
b ganeph b distrech b phelep 2P0
c ganiph e districh phclip 291
d ganoph d distroch d sphclop 292
t ganuph e distruch e phelup
/ ganax /' distra / (phelan
293
294
g ganex g distrc . g phcen 295
b ganix h distri b sphelin 296
/ ganox * distro / sphelon 297
k ganux k distru /'sphchui 298
/ ganan / distran / phelas 299
m ganen m distien m pheles 300
n ganin n distrin. n sphclis '301
' 9 ganon 9 distron 0 sohelos 302
/ ganun p distrun p phelus 303
q ganar q distraf q sohcla 304
Y ganer Y
distref r phcle t ;
305
/ ganir / distrif / fphcli 306
/ ganor t distrof t phelo 307
// ganur u distruf fphclu
u jphclux 308
x ganal x dislrax x 3C9
y ganel y distrex y Jphclex 310
z ganil z tjstiix phehx : 311
<ganol & distrox cfphclox 31:
.

4 chala * chalon r chalef


b chalc k chalun s. chalf ;
c chali / chalar A chalof ;
d chalo m chaler u chaluf
.

e chalu n chalir chaata


/ chalan 0 chalor
A?

y chalate.
g chalen p chalut z chalati;
.
h -chalin q .chalaf (^chalato
. 4Fsriza
L I V R B S s" O N D. I47
II. III. .
L
friza 4 theleman 313 4
cassratas
4
b frize b thclcmen 314 b cassrates
c frizi e thelemin 315 c cassratis
d frizo d thelemon 316 d cassrato*
e frizu e thelemun 317 c cassratu
/ frzar f thelcmas 318 f. cassratas
fforzcr g thelemes 319 g cassratcl
forzir h thelemis 320 b cassratil
i forzor / tehlemos 321 / cassrato
k forzur k thelcmus 322 k cassratui
/ forzan / thelcma 323 / cassratan
m forzen m thelcme 324 m cassratenr
n forzin n thclcmi 325 n cassratin
0 sorzon thelemo 326 0 cassraton
p tbrzun p thelcmu 327 p cassratun
4 forzal q thelemar 328 q cassratar
r forzel Y thelemer 329 Y cassratr
; forzil / thelemir 330 s cassratil*
/ fbrzol t thelemor 331 t cassrator
u forzul u thelmur 332 u cassratur
A*
forzaS x thelemach 333 x cassrax
y forzes y thelemech 334 y caffrex
forzis * thelemih 335 cassrix
($ forzos fy thelemoch 336 fy cassrox
IL
4 othoman i othomos Y othomek
b othomen k pthumus / pthomik
e othomin / othomar t othomok
d othomon m othomer u pthomuk
e othomun n pthomir x othoma
f othomas ' o pthomor
.
y othome
g othomes L p pthomur z othomi
\ othomis : 4 othomak fyothomp
T *
14-8 D B PoLYCR4?H II
III. L IL<
4 cofma 337 4 lorath. 4 bclidas
b cosme 338 b lorcth b belides
c cofmi 339 c lorith c belidis
d cosmo 340 d loroth d belidos
e cofmu Joruth e belidus
.
341 e
f cofman 342 / *
loratha f bclida
g cofmcn 343 g lorathe g bclide
b cofmin 344 b lorathi b belidi
i cosmon 34$. / loratho i belido
k cofmun 346 k loradiu k belidu
:l
/ cofuias. 347
lorathan l belidan
m cafmes 348 m lorathen m bcliden
n cofmis 349 n lorathin n belidin.:;
9 cofmos 350 0 lorathon 0 bclidon
p cofmus 351 p lorathun. p belidun.-
q cofmar 352 q lorathaf q bclidarj
Y cofmer 353 r lorathef Y
belidcr
s cofmir 354 lorathif
/ / belidir
/ cofmor 355 t lorathof *. belidor;
u cofmur '' 356 u Jorathuf n bflidur
x cofmata 357 x lorathaj x belicaif"
-

y cofmate 358 y lorthek y belides,


Z cofmati 359 ^
lorathik z belidix..
fy cofmato 360 ^lorathok fy belidox
III.
4 pan 361 / por 36a
.. 17&
; r pech:,2^';J77
b pen 362 k pur s picri-D; 37?
c pin -363 / pas S7* * poch :..
370
37^ u puch!,
-
d pon 364 t pes .380
t pun 365 n pis v ::.<-:\"37> x palafsi :" ;38
/ par
;

;
366 0 pos - s.:0il'574, y palef. n.: ,38^-
-^'371Z^ pal-3rrr-if/';38^
g per :
>367 p pUS
pah'--:-57. fy paiof's,:\\ :lH
b pir 368 q
'" ' " 4theraa
L i v R B SECOND.. V1*
I. I I. IIL ;

4 thcma . 4 squissa ' <*


gab 385
b theme b squisse b gcb... 33$
t thcmi C squim* c gib 387
d theino . d squisso d* gbf 388
e
/
themu
themar
e , fquissu
./, jfquissan '/ gut>r
gabat ,
.<:
389
, 390
g thcmer g. quissen g gabct 391
h thcmir b squifn b gabit 392
i themor i squisson / gabot 39
k themur /' squissun * gabut, ;3p4
/ themay (squissar * gabar .
[yi^9
m themcy t* m squisser m gaberfir. W-/S$6
n themiy n squifir n gabir 397
o themoy c squissor 0 gaborf. ;,- 39s
p thcrnuy, p squissur />gabur, :T; 39P

themak,;- . [
q jquissas ? gabari, ;ij,'4oo
r themek r fquisscs y gaben--{bi04oi

/ themik ,
s squifis s gabln- .', -,402
t themok / squissos / gabon .401
u themuk ' ft squissus u gabun,; v 404
themat ,
X .squissa x gabari
x
theme ' , /quifisei
: tas
y ^f,- y gabex: ; ;;4o6
z themil z squiffil Z gabix 407
(J'themol J'.squissol #gabox .408
L
sadalap * sadalon^ Y
sadalef,
r
b sadalep * sadalun. s sadaliff,
r sadalip / sadalax t sadalof.
</ sadalop sadalex
m n dalu
e sadalup; n dalix .v sadala
/ sadalan>: 0 sadalox-j y sadale
sadalux sadali .
f sadalen> p z ^
b sadalislv; q sadajaf , t
c^sadalo
, X 3
S D 1 Po t C RA? I
II. m. Y 11 B
I.
4 orchcma 4 fal 409 4 ozay
b orchcme ' b sel 410 b ozcy
c orchemi c R 411 oziy "
d orchemo 1 d fol 412 d ozoy
e orchcmu 1; < fui
/ orchemy / fan
413 ozuy
414 f ozany
<?

g orchcmey
orchcmiy
g scn
b fin
415 ozeny
416 /i oziny
i orchcmoy i son 417 i ozony
k orchemuy k fun 418 ifr ozuny
/ orchemt / far 419 / ozaty
m orchcmt 1 1 fer 420 m ozety
n orchemit n sir 421 /i ozity
4 orchemot 9 for 422 9 ozoty
p orchemut /fur 423 / ozuty
q orchemaf q sas 424 q ozaphy
r orchemef y ses 425 Y ozephy
s orchemif
orchemof
i fis 426 / oziphy
t f fos 427 t ozophy
t* orchemuf u fus 428 u ozuphy
x orchemax x fra 429 x ozachy
y orchemex '. y fare - 430 y ozechy
z orchemix * fri 431 z ozichy
fy orchemox fy fro 432 fy ozochy
IL
a clafan : i clafos' Y clafet
b clafen ' k clafus s clasit '
c clasin / clafr '*' / clafot
d clafon m clafer u clafut
e clafun n ciasir * .v clafax
f clafs '

.'. 9 clafor '*' y clafex
g clafs i<
p clafur" Z clafix
b clafis ' ^ q clafat s O'clafox-
rflafap
L i VR B SECOND. Jb*
III. L IL
4
lafran 453 4 iubla 4 stemala
b la sien 434 b iubilc b sternale
c lafrin 435 c iubili c stemali
d lafron 436 d iubilo </ stemalo.
lfrun 437 < iubilu r , sternal u
t
/ lafras
v
438 /iubilan / icmalan
g lafres 439 g iubilen g stemalen
la fris 440 /; iubilin b stcmalin
/ lafros 441 i iubilon 1 stemalon
I lafrus 442 / iubilun k stemalun
/ lafrar 443 / iubilat / stemalat
m lafrer 444 m iubilet m stemalet
n hk 44>"
iubilit n stemalit
lafror 446 0 iubilot 9 stcmalot
p lafrur 447 f iubilut p stemalut
4 lafrat ;
448 4 iubilar q stemalar
r la fret 449 r iubiler r stcmalcr(
; lafrit 450 x iubilir. s ir,
sternal
/ lafrot 451 / iubilor / stemalor
u lafrut 452 u iubilur u stamalur
x lafrax 453 A- iubilay A: stemalay
y lafrex 454 y iubiley y stemaley
z lafrix 455 iubiliy * stemaliy
fy lafrox 456 fy iubiloy fy stetrlaloy
III.
4 sopha 457 isophon 465 y fopher 473
b sophe 458 k sophun 466 / sophir 47f
c sophi 459 / sophat 467 * sophor 475
d fpho 460 m sophec ' 46e bphu r 47&
e bphu 461 n sophit 469 A: bphax 477
f sophan 462 0 sophot 470 y sophex 478
g sophen ,463 p sophut \ 471 z sophix 479
.sophin 4^4, q sophar ; 47a (sophoxJ '4$b
, , : ahasav
- -
-.
U Dl POIYCRAPHI
L II. III.
4 hasar 4 cassalan 4 pafa ;48 f
b haser b carralcn b pase 48a
c ha sir c cassalin c pasi 483
d hasor d castalon d paso 484
t hasur e cassalun c pasu
f hasan / cassalas
cassale
/ pasan
485*
486
g2 hascn gVi g pasen ' 487
hain castalis b pasin 48S
i hason i cassalos i pason 489
* hasun k cassalus k pasun 490
/ hasas, / cassalap / pasas 491
w hases m cafralep m pafes 492
w hasts n cassalip // pasis 493
c hasos 9 cafrtilop 9 pafos 494
/ hafus
nasal',
p cassalup p pafus 49,
</ q cassalar q pafa! 496
Y hafel Y
cassaler Y pafel 49?
5 hasil "' s cassalir pasil 498
* hasol / cassalor t pafol 499
tf hasul u cassalur n pasul .
500
.v hasa^c .v cassalax x pasar .501
y cassalex y paser
y hase*
hafix
fy hasox
z cassalix
fy cassalox
t pafir
cl* pasor
.503
501

soi
L
4 oman, omol r
omer
b bmen. A.'omul f ornir :
(f omin.'.. / ornas * omor ';.
.

d omon w ornes .
omur '
t omis
/ ornai
omun

;
9omos
> omus
A:orna
y orne
Z omi ' t;
. omu ^ omar 'cromo r . 1;i
4(ras
LVRB SECOND? *>i
II. III. I.
4 farax 4 bdoma /05 b alpha
b farex dome, 506 4 alphe
c sodomi
lphi
c rarix 507 c
d frox d sodomo 5cr d alpho
rux e sodomu 509 e alphu
/c
faran / sodoman 510 /
alphan
g faren g sodomen 511 g alphen
h farin b bdomin 512 b alphin
i faron i fodomon 513 i alphon
* sarun k sodomun 514 k alphun
/ faral / bdomax 515 / alphas
m frel m domex 516 m alphcs
x faril n sodomix 517 n alphis
i farol 9 sodomox 518 9 alphos
/ rul p domux 519 p alphus
4 farach q bdomar 520 q alphar
r farech Y sodomer 521 Y alpher
; frich s bdomir 522 t alphir
t faroch t sodomor 523 s alphor
u faruch H sodomur 524 u alphuc
x fra x sodomal 525 .v alphax
; fare y sodomei. 526 y alphex
z sari ^ sodomij 527 z alphix
& raro fy sodomoi 528 fy alphox
II.
i meda i medon Y medes
b mede k medun / mdis
r medi -
l[ medare / mcdos .

i medo ~
m meder ' a medus.
e medu n medir x medat
f medanr e medor y medet
l meden* -p medur

:
^ mdit :J
medinr! '^-medas ; V d^medot
: .' ::I r. -
V
<5 DB Po l Y C RA P H I I
III. I. II.
4 lchas 520 4 rassa 4 zamada
b lches 530 raste zamadc
c lachif 53i c rafl c zamadi
d lachof 532 </ rasso d zamado ~
r lachuf rassu e zamadu
/ lachar
533 e
534 / rastal f zamadal
g lcher 535 rassel
g zamadel
b lachir 536 h raslil h zamadil
* lachor 537 # rassol i zamadol
k lachur 538 k rassul k zamadul
/ lachan Si9 / rassa n / zamadan
m lachen 540 w rasscn m zamadcn
tt lachin 54* n raisin ;; zamadin
4 lachon 542 0 rasson 0 zamadon
^ lachun 54-3 p rassun p zamadun
^ lchas 544 <y
raflar q zamadar
r lches 545 vasser
r Y zamadcr
s lachis 546 s raffir s zamadir
/ lachos 5^7 f rastor / zamador
n lachus 548 n rassuF u zamadur
.v lcht 549 .v rassax .v zamadaf
j lachet 550 7 rassex. y zamadcf
Z zamadif
z lachit 551 z rarsix
c rassox fy zamadof
tf* lachot jj2
III.
4 fchara 55* i charol 561 r scharet 569
b fcharc $S4> k charul $6z / scharit 570
s fchari SSS l scharas 563. / fcharot . 571
d charo 556 m schares 564 u scharut $71
e scharu 557 n scharis 565 x charan 573
/ charat 55S 9 scharos $6$ y scharen. . 574
g scharel SS9 p scharus- ..5 67^ * charin(.
. $7$
b sharil. *-....5 Gfc q schara v $68., cJ'sharon,.;' :576
v.
~f

~ "* '"" *
4 mdra
L i vR B SECOND* SS
I. II. III.
4 madera 4 colaph 4 brusa 577
b madre b coleph b bruse 578
c maderl e coliph c brust 579
d madero d coloph V bruso 580
/
e maderu < coluph t brusar
brusu 581
maderan f colan / 582
g maderen fcolen V bruser 583
h maderin colin h brusir 584
#"maderon i colon 1
brusor $3s
k maderun k colun k brusur 586
/ maderal / colar / brusan 587
m maderel m coler m brucn 588
n maderii n colir n brusin 589
o maderol 9 color 4 bruson 590
p maderul p colur p brusun 591
q maderas q colas 4 brusaf 592
r madres r coles Y
bruef 593
s maderis s colis s brusif 594
t maderos r colos f brusof 595
4 maderus colus brusuf 596
x maderax x cola A:
brusal 597
y maderex jr colc y bru sel 598
z maderix z coli Z brusil 599
& maderox e-colo ^ brusol
600
I.
4 favera # favaron Y favarcs
fvere k fava r un s favaris
c ra*, cri / favaral t fava ros
4" fvero w.favarel u favarus
f fa\eru n favaril x fvarat
f sa ara 1 9 favarol y favarc
f fVarei p fvarul Z favarit;
b savarin q favaras fy favaro
V a
Y56 DB P O IV OR A PHI
IL .. III. B
L
ximal . 4 therfas : 6oi 4 lorat
b ximel 6 therfcs 6oi b lorct
r ximil c thersis 603 c lorit
d xmol d therfos 604 d lorot
e ximul therfus 605 e lorut
/ ximan /
*
theifal
theifel
606
loren
f loran
g ximen
2 ximin g
% thersil
607 g
608 b lorin
* ximon i therfol 609 i luron
k ximun k thcrful 610 k loi un
/ ximas / therfr ! 6 n / loras
m ximes m thcrfer 612 m ores
ximis n thersir 613 n loris
4 ximos 9 thcrfor 614 loros
0
^ ximus p therfur 615 p lorus
q ximar q therftn 616 \q lorass
r ximcr therfcn
Y 617 Yi loress
ximir s thersin 61 s s loriss.
:

* ximor / thcrfon 619 r loross


1

0 ximur " H
therfun 620 ui loruss
x xima x thcrfax : lora
62 r A.*
y xime y therfex 622 )7 lore
z ximi thersix
z<j*therfox 623* K. Iri ;
c^ ximo 624 (c loro
II.
4 ma fa rai / maaros Y malrel
>
ma fa tel k mafrus s maril
c mafa ri1 / mafarar / mafrol ".

d mafarol m maren marul.-..-


e maftrut n marin A: mara r:;
/ maras ''. 9 marod y masare. j^n
g
b
mafares
mafaris
; / mafaruri
mafarai .
z masari:;;/,
masavo
q . 1.
/(damas
LIVRI SECOND 157
III. L II.
4 damar 625 4 vara 4 niatraf
b dcmer 626 b vare matrcf
c damir 627 r vari c matrf
d damor 628 d varo </ mastrof
e dumur 629 e varu c inastius
/ dama 630 /' varax f mastras
g dame 631 varex g mastres
b dami 632 h varix b ma st ris
damo 633 # varox i mail ros
#
k damu 634 / varux k\ mastrus
/ daman 635 / varan / mastran
m da m en 636 m varen m mastren
damin 637. n varin n mastrin
# damon 638 0 varon 9 mastron
f damun 639 p varun p mastrun
a damai 640 4 varal q mastral
r damel 641 r varel y mastrcl
; damil 642 s vari s mastri
; damol 643 / varol / mastrol
i damul 644 u varul u mastrul
x damas 64s A: varaf x mastra
; dames 646 y varef y mastre
l damis 647 z varif z mastri
& damos 648 C4 varof fy mastro
III.
1
fra 649 i fron 657 r frel 66$
b fre 650 k frun 658 s fril 666
c fti 651 / fras 659 t frol 667
i fro 652 m fres 660 frul 668
f fru 653 n fris 661 .v fraf 669
f fran 654 9 fros 662 y fres 670
fren 655 p frus 663 z fris 671
frin 65$ -7 frai .." 664 fy frof 67^
X _3.
158 D B POLYGRAPHIB
I. IL III.
4 rodak * loroffa 4 chelma 673*
b rodek b lorosse b chelme 674
c rodik ^ lororH r chelmi 675
d rodok </ lorosso d chelmo 676
e roduk e lorossu e chelinu
/ rodas / lorossas
loroffcs
/ chclmas
677
678
g rodes g lorofis g chelmes 679
b rodis h b chelmis 680
i rodos i lorossos i chelmos 681
* rodus k lorossus k *chelmus 682
/ rodax / lorossax / chelmay 683
m rodex m lorossex m chelmcy 684
^ rodix n lorofix n chelmiy 685
o rodox 9 lorossox 9 chelmoy 686
p rodux p lorassux p chelmuy 6$7
rodan
q loroflfn q chelman 688
Y roden Y
lorossen Y
chelmen 689
x rodin loroftn
/ lorosson s chelmin 690
t rodon t / chelmon 691
rodun // lorossun u chelmun 692
AT
rodai x lorossal A:
chelmar 693
y rodel y lorosscl y chelmer 694
& rodil z loroffil z chelmir 69s
fy rodol fy lorossol fy chelmor 696
!..
4 ziodraf t ziodrafon Y ziodraser
b ziodref k ziodrafun s ziodrafu*
c ziodrif / ziodrafral / ziodrafor
d ziodrof m ziodrafrel u ziodrafur
e ziodruf n ziodrafril .v ziodrafax
/ ziodrafan 0 ziodrafrol y ziodrafex
g ziodrafen p ziodrafrul z ziodrasix *

h ziodrasin q ziodrafar cJ'Ziodiafox :.


4zamolaf
LIVRE SECOND. 155
IL III. L
4 zamolaf 4 laph 697 4 ouldac
b zamolef b leph 698 b couldcc
c zamolif c hph 699 c couldic
d zamolof d ioph 700 d couldoc
e zamoluf luph 701 e coulduc
/ zamolan /
e
lapha
laphe
702 f couldan
g zamolen g 703 e coulden
h zamolin h laphi 704 h couldin
1
zamolon i lapho 705 i couldon
k zamolun / laphu 706 k couldun
/ zamolat / laphan 707 / couldal
m zamolee m laphen 708 m couldel
n zamolit n laphin 709 n couldil
0 zamolpt 9 laphon 710 7 couldol
p zamolut p laphun 711 p couldul
4 xomolar q laphar 712 y couldaf
r zomolcr Y
laphe r 713 r COUldcf
s zomolir s laphir 714 r
couldif
/ zomolor / lapho r 715 r couldos
u zomolur n laphur 716 * coulduf
x zomola x laphax 717 r couldax
y zomole y lapficx 718 couldex
1

z zomoli z Japhix 719 5 couldix


& zomolo fy laphox 720 * couldox
H.
t aagra i alagron Y alagref
b alagre k alagrun / alagris
alagri / alagras / alagros
/ aagra
c
m alagres- u alagruf
t alagru n alagris x alagrax
/ alagran 9 alagros y alagrex
g alagren p abgrus z alagrix
alagrin q alagras fy alagrox
4cheam
O DE POLYCRAPHIB
III. L IL
4 schcma 721 J diipyrama A
zilaf
b schme 722 b diapyramc b zilcf
s (cheini 723 c diapyrami c zilif
d schemo 724 d diapyramo d zilof
e schemu 725 e diapyramu e ziluf
/ schcman 716 / diapyramas / zilas
g schemen 727 * diapyrames fziles
h (chemin 728 h diapyramis zilis
i schemon 729 i diapyramos i zilos
k schemun 730 k diapyramus / zilus
l schmas 731 / diapyraman / zilan
PI schmes 732 m diapyramcn m zilcn
n fchemis 733 n diapyramin )t zilin
0 fchcmos 734 9 diapyrainon 9 zilon
p schcmus 735 p diapiramun p zilun
q fchemat 736 q diapyramal q zilar
Y schemet 737 r diapyramel Y
ziler
t schemit 738 s diapyramil / zilir
s schcmot 739 t diapyramol t zilor
u fchcmut 740 tt diapyramul u zilur
.v (chemax 741 .v diapyramat A:
zilat
y (chemex 742 y diapyramet y zilet
z schemix 743 diapyramit z zilit
fy schemox 744 fy diapyramot fy z ilt
III.
4 k ra 745 l kron 753 Ykres 761
b kre 746 / krun 754 / kris ; 763
c kii 747 / kray 75 S / kros 763
d kro 748 m krcy 756 krus 76
e kru 749 kriy 757 x krat 76$
/* kran 750 9 kroy 758 y kret 76
g kren 75 L p kruy f 7>9! krit ; 76
h krin 752 q kras ^
760* fy krot '^76
4hym
LIVRB SECOND
L IL _
III. ***

4 hymal daphna 4 (ssa 769


b hymcl b daphne b rafle 770
c hymil c daphni e faifi 771
d hymol d daphno d sso 77a
e hymul
/
e daphnu tf fssu 775
/' hyman daphnan ssan 774
g2 hymen g daphnen fsossen 77s
hymin h daphnin faln 776
i hymon i daphnon i fasson 777
* hymun k daphnun k fassun 77s
/ hymas / daphnas / fassas 779
m hymes m daphnes m fasses 780
4 hymis n daphnis n fassis 781
9 hymos 0 daphnos 9 fassos 782
/ hymus p daphnus p fssus 78J
4 hymar q daphnar q fassar 784
r hymer r daphner > fsser 785
hymir / daphnir s fssu* 786
t hymor / daphnor / fssor 787
hymur u daphnur u fssur 788
A? hyma x daphnay x fssay ;789
; hymi
hyrae y daphney y fasscy 790
z
hymo z daphniy Z fassiy 791
^daphnoy & fassoy 79a
L
4 lerdan # lerdos r lerdey
b lerden k lerdus / lerdiy
e lerdin / lerdat / lerdoy
lerdon
<r!
iw lerdet n lerdy
e lerdun n lerdit x lerdas
/ lerdas # ferdot y lerdef
lerds p lerdut * lerdis
l
r
lerdis f lerday fy lerdos
X
1W D B Po 1 Y O RA tH !B
IL >
IIL L
'4 predan 4 thalan 793 4 franza .

b prcden b halen 794 franzc


c prcdin c thalin 795 c franzi
d prcdon </ thaion 796 </ franzo
ir predun e thalun 797 t franzi!
/' prcdas /' thalas 798 /' franzach
g2 predes g thaes 799 g franzech
prdis b thalis 8co b franzich
y predos # thaos 801 i franzoch
/ prcdus k thalus 802 k franzuch
7. predat / thalat '803 / franzan
m predet ' m thalet 804 m franzen
n prdit n thalit 805 n fi-anzin
o prcdot 9 thalot S00 0 franzon
p pied ut p thalut 807 p franzun
q preday # thalat 80S q franzas
r predcy Y thaler '809 r franzes
prcdiy ' s thalit >8ro s franzis
t predoy / thalr Sri / franzos
u prcduy u thaltr 812 // franzus
x ;predaf A:thalay ?
S13 .v franzal.
^predes y thaly .814 y franzel ;
,z' prdis ^ thaliy'..: '.815 'z franzil i- :
fy oredof c^thaloy 8J6 ,- franzol
II.
4 chamara s chamaroch rchamares:
b chamare k chamaruch s chamaris:
c chamari
l chamarari / chamaros
d chamaro p chamaren u chamarus
e chamaru n chamarin A*
chamaral
f chamarach 4 chamaron: y chamarel
chamareh
g chamarici
b
/ chamarun
q harnars/.
z chamaril'.
fy chamarol.,
:
-
L r v R B S B e o N 7 %
III. I. IL
las 817 4 baral 4 osinal
b les 8r8 barel osinel
c lis 819 c baril f ofnii
d lof 820 4*barol d osinol
t lus 821 e barul 4 ofinul
f lac 822 /
baras / osinas
g lec 82j bares sonnes
b lie 824 b baris osinis
loc 825 1 baros i osinos
i lue .
826 k barus k osinus
/ lan 827 / baraf * ofinaf
m len 828 w baref m osinef
n lin 829 n barif ofnif
# Ion 830 4 barof 4 osinof
/ lun 831 p baruf p osiiiuf
q las 832 4 baran </
osinan
r les 833 baren
r Y
osinen
s lis 834 / barin osinon
osinin
1 ios 835 t baron t
lus 836 n barun u osinun
x la 837 AT barax AT
osinax
; le 838 y barex y osinex
z li 839 z barix * osinix
cHo 840 <*barox r$ osinox
III.
4 icoral 841 t scoros
4? r (coren 857
b scorel 842 k scorus 850 s scorin 858
e fcoril. 843 /
feoraf 851 scoron 859
d fcorol 844 w scores ,
852 n scorun 860
^ fcorul 845 n feorif 853 x scorax 86i
f feoras 846 4 feorof 854 7 scorex 862
t scores 847 p scorus 855 z scorix 863
i feoris 843 # scoran %$6 < scorx 864
X z
64 D B* Po tYORAP H I
, II. E
L .
III.
a hama *
4 helia 4 sophar 865
b hame b helie b fopher 866
c hami f heliy f (bphir 867
d hamo d helio 4" (bphor 863
e hamu f heliu fophur
/ hamal / helial
heliel
e
/ fophan
869
870
g/) hamel g g fophen 871
hamil /> heliQ h bphin 872
t hamol / heliol i (bphon 873
/r hamul k heliul k bphun 874
/ hamas / helias / (pha 875
m hames m helies pt sophe 876
hamis heliis sopli 877
0 hamos 4 helios 9 sopho 878
p hamus ^ helius p sophu 879
</ hamar heliar
5f
4 sophas 880
Y
hamcr Y helier Y
fophes 881
x hamir heliir x. fophis 882
* hamor / helior t fophos 883
u hamur u heliur bphus 884
x hamat : A: helian x sophal 885
y hamef y helien y sophel 886
hamit * heliin z sophil
-
887
< hamot fy hclion < fphol
88S
L
4 flanga falangon
s Y falanger
flange k falangun s falangir
c falangi salangas / falangor
</ falango P (langes u falangur
falangu n falangis x falangax
/
r
falangan
falangen
9 falangos
p falangus
y falangex
flangix
g i^falangox
h fajangin q falangar
4tossrafl
LIVR E S E CO N D. Itft
II. III. L
4 tossran a dyman 889 4 schefa
b tossren b clymen 890 schefe
,

c tossrin c clymin 891 c schefi


</ tossron d clymon 892 </ schefo
tossrun r clymun 893 * schcfu
*
f tossras /
clymas ; 894 schefan /
tossres g clymes 895 g fchcfcn
h tossris h clymis 896 h schesin
#
tossros *
clymos $97 / schcfon
J tossrus k clymus 898 schefun
/ tossral / clymat $99 / schefar
m tossrel m clymet $co m schescr
n tossril n clymit 901 n schefr
0 tossrol 9 clymot 902 9 schefor
^ tossrul p clymut 903 p schefur
q tossra q dyma 904 q schefs
r tossrc Y clymc 905 Y schefes
/ tossri s clymi 906 / chefs
t tossro / clymo 907 / schefos
tossru "* clymu 908 u fchefus
A*
tossray x clymar 909 x schefal
; tossrey y clymer 910 y
:
schefel
z tossriy z clymir 911 Z schesil
fy tossroy fy clymor 912 fy schefol
II. 1

4 samara * samaron Y mares


b samare k samarun s fa maris
c samari / samarar t (maros
d (maro tn samarer u famarus
e samaru n samarir x famaral
f (maran 9 samaror y famarcl
;2 samaren
samarin
p samarur
samaras
z (maril
damarol
q
x
66l DB PoiYORAfHII
III. L II.
A
matharal 913 a ccphas 4 zakas
b matharel 914 b cephes b zakes
c matharil 915 c ccphis c zakis
d matharl 916 d cephos d zakos
c matharul 917 e cephus e zakus
/" matharas 918 fcephal / zakal
mathares
g matharis 919 fcephel g zakel
b 920 cephil h zakil
i matharos 921 i cephol i zakol
k matharus 922 k cephul k zakul
l matharat 923 / cephan / zakan
m matharet 924 m ccphcn m zaken
n matharit 925 n ccphin n zakin
9 matharot 926 9 cephon 9 zakon
p matharut 927 p cephun p zakun
q matharan 928 4 cephar q zakar
Y
matharen ; 929 Y cephcr Y zaker
s matharin 930 s ccphir / zakir
/ matharon 931 t cephor t zakor
u matharun 932 u cephur u zakur
x mathara 933 x cephax .x zakax
y mathare 934 y cephex y zakex
z, mathari 935 z cephix z zakix
fy matharo 936 fy cephox fy zakox
III.
4 stamas 937 s stamol 945 Y stamer 9S
b stames; 93a k stamul 946 s stamir 954
c stamis 949 / staman 947 t stamor 955
d stamos 940 m stamen 948 u stamur 9$$
c stamus 9+1 n stamin .
9+9 x stama 95 Z
f stamal 942 0 stamon 950 y stame 95*
stamel
g stamil 943 p stamn' 9*1 stami 959
b >44 q stamar- i>sz C'stam 9fo
4 fiera
LIVRE SECOND. 167
I. II. III.
4 flora a chadaf 4 oraf 961
b flore b chadef b ores 962
c slori c chadif c orif 963
d floro d chadof d o ros 964
t floru t chaduf e oruf 965
/ floran / chadan / oranf 965
g storcn g chaden g orenf 967
X florin h chadin h orinf 968
,
i floron i chadon / oronf p(jp
f slorun k chadun k orunf 970
/ slorat / chadal / orat . 97i
m sloret m chadel ?n oret 972
1
florit n chadil n orit ty-ji
florot 0 chadol 0 orot 974
/ slorut p chadul p orut 975
f floras q chadas q oras 97<
r flores r chadcs Y ores 977
; floris s chadis / oris 97g
t floros / chads t oros 979
0 florus n chadus orus 980
x floray x chaday - -v ora 9S
; florey - y chadey y ore p82
z floriy - z chadiy ori 98?
& storoy -
fychadoy d*oro 984.
L
4
klamar i klamos r kamey
b klamer k klamus
/ klaman / klamiy
f klamir t klamoy
d klamor m klamen u klamuy
r klamur klamin .v klama
Marnai 9 kamon y klame
[ klanv.s p klamun z klami
4 klamis q klamay fy klamo
4 nectar
68 DB POLYORAPHIB"
IL I II. L
4 nectar 4 razafa 985 4 mai a
b necter b razafe 986 b mare
c nectir c razaf 987 c mari
d nector / razafo 988 d maro
e nectur e razafu 989 e maru
/ nectas f razafan 990 f maran
g ncctes g razafen 991 g maren
h nectis h razafn 992 b marin
i nectos *
razafon 993 / maron
* nectuS k razafun 994 k marun
/ nectan / razafa!. 995 / maral
m necten P razafel 996 tn marel
r? necin n razasil 997 n maril
0 necton 0 razafol 99 0 marol
p nectun p razaful 999 p morul
<y necta q razafr 1000 q maras
Y necte Y razafer 1001 r marcs
5 necti / razafir 1002 / maris
/ neclo t razafor 1003 / maros
n nectu u razafur 1004 u marus
AT
nectal x razafax 1005 x maraf
y nectel y razafcx 1006 y mares
* nectil z razasix 1007 ^^
maris
fy nectol fy razafox 1008 marof
II.
4 sublima i sublimon Y sublimes
sublime k sublimun s fublimis
c sublimi / sublimt t fublimos
d sublimo m sublimet u subi i m us
t sublima n sublimit x fublimar
f subliman 9sublimot y sublimer
g% sublimen p sublimut Z subb'mir 1
subljmin q sublimas O'TubHmor
L IV R B $B CH 9? f6st
III. I. IL
a hal 1009 4 goras 4 gala
b hel 1010 b gores gale
c hil ion " goris c gali
d hol 1012 </ goros ^ galo
hui e galu
.
gorus
e
/ has
1013 e
1014. / goran / galati
g hcs 1015 g goren g galen
h his 1016 gorin galin
i hos 1017 i goron * galon
k hus 1018 k gorun k galun
/ han 1019 / goral / galar
m hen 2020 m gorel m galcr
n hin 1021 gorl galir
0
hon 1022 4 gorol 0 galor
p hun 1023 p gorul p galur.
<7
hat 1024 4 gora ^ galas
r het 1025 r gore Y gales
/ hit 1026 gori galis
/ hot 1027 f goro f galos
4 hut 1028 u gru u gains
x haf 1029 # goraf A*
galax
y hef 1030 y goref y galex
z hif 103 * gorif . gai
# hof 1032 c* gorof # galox
III.
1
lemora 1033 / lemoros 1041 r Iemorcn 1049
b lemore 1034 k lemorus 1042 s lemorin I05P
c lemori 1035 / lemorax 1043 / lcmoron IOJ1
i lemoro 1036 m lemorcx 1044 H lemorun 1052
e lemoru 1037 n lemorix 1045 x lemorat 195 3
f lemoras 1038 9 lemorox 10+6 y lemoret 1054
l lemores 1039 p lemorux 1047 lemorit 1055
b iemoris 1040 q lcmoran 104$ fy lemoro 1056
Y
tjO D* 'Pot Y G R'A'P'H IB
I. II. III.
a famax 4 stybra -4 bacha ro57
b famcx stybre b bafache ioys
c famix c stybri c bachi IOJ9
</ famox < stybro d
basacho 1060
fmux e stybru c baschu
y"
c
samar / stybran f
-basachar
ici
IC
^ fmer g stybren g basacher 1C63
h famir b stybrin b bachir 1064
#
samor i stybron / bachor 1065
k fmur k stybrun /' basachur ic66
/ famas l stybras /
bachal IC67
w fams m stybrcs w bachel ic6$
# samis n stybris n bachil JO69
^ fmos 0 stybros 0 bachol JCJO
p fmus p stybrus p basichul IC71
^ fmay q stybray q bafchan 1072
r famey Y stybrey Y basachcn 1073
s fmiy s stybriy s bachin 1074
# fmoy t stybroy t bachon 1075
u fmuy t* stybruy tt bachun 1076
.v fmat x stybrat x baachay 1077
^ famet y stybrct y bachcy 107*
z famit stybrit
fy stybrot
^ basachiy 1079
*$ famot <*bachoy =1080
L
4 comar t comon
k. cbmun
r comel
b corner / comil
t comir / cbmas / comol
d "comdr fn xomes 'U comul
t cmur n comis *-comax
/ coman 4 cbms
p Cornus
y comex
zccomK
g cmeri c^comox
'comin q bornai
dt
IIVR* S-BX-oBtD tj
II. III. L
4 alac 4 pava io8:i 4 juras
b alcc b pave io8a b ipres
r alic r pavi io83 jpris
4* aloc d pavo 1084 ^ joros
aluc f pavu 1085 e jorus
/ alat / pavas 1085 /
joraf
g alet
0 alic
f paves
pavis
1087 joref
g
1088 A jprif
i alot i pavos 1089 jorof
* alut k pavus 1090 k joruf
/ ala / pavar 1091 / jorar
m ale m paver 1092 p> jorcc
# ali n pavir 1093 /? jorir
9 alo 9 pavor 1094 4 joror
f alu p pavur 1095 jorur
/
4 alax q pavax 10962 joran,
r alex y pavex 1097Y joren,
x alix s pavix 1098x jorin
t alox # pavox 1099 joron
4 alux pavux 1100tir jorun
x alan x pavai 1101.v jorat
y alen jr pavel 1102y jorct
2 alin pavil 1103* jorit
C^alon <^pavol HQ4
c^ jorot
IL
4 mazapa i mazapon mazapes
f mazape k mazapun
Y
j, mazapis
e mazapi; / mazapal /- -mazappS;
d mazapo m mazapei u- mazapusr
e mazapit n mazapil v mazapar
/ mazapan 4 mazapol y, mazaper
g mazapen p mazapul .mazaph; ;

.* mazapuv ^raazapas; fimazapo>


Y z
^n DB POLYGJIAPHII
III. L
II.
4 favera 1105 4 abram 4 falam
b favere 1106 b abrem b falem
c fayeri 1107 c abrim c (lim
d favero 1108 d abrom d lom
* faveru 1109 e abrum e (lum
/ saveral 1110 / abra / laies
salas
ffaverel
faveril
nu gb abre
abri
g
/;salis
1112
i faverol u 13 ik abro
abru
i salof
k favcrul 1114 * saluf
l faveras u 15 / abras / salar
m faveres 1116 m abies m saler
71 veris 1117 n abris lir
0 faveros 1118 0 abros 0 lor
p faverus n 19 p abrus ^ salur
q faveran u20 q abray q salay
Y faveren 1121 Y abrey r (alcy
s fa vrin H22 / abriy / liy
* faveron u 23 t abroy t loy
// favcrun u 24 // abruy 4 luy
x faverax u25 .v abral x sala
y faverex m 6 y abrel .7 le
z faverix u 27 fy
z abril * sali
<rfaverox 1128 abrol fyXo
III,
4 malach 1129 i malof 1137r maley 1-145
b malech 1130 k malus 1138/ maliy^ 1146
c malrch 1131 / malat u49 / maloy 1147
d malch 1132 tn malet 1140 u maluy 1148
mauch 1133 n malit 1141 x malas n 49
/
e
malaf 3134 0 malot 1142 y maies 50
g maies n 35/ mal ut 1143 malis 1151
h malif -
U36 q malay 1144 #maJo$ 115a
ycronju
LIVRB SB CON D. I7
L1 II. 11 L
4 eycronaf 4 van 4 tobak //5^
b eiycronef b ven tobek I$4-
c efycronif c vin c tobik 7755
4 eycronof d von d tobok 7/54*
eycronuf t
t
F efrcronaph
vun
s vanam /
e tobuk
tobach
775/
7/5/
g eycroneph g vancm g tobech IISP
b cycroniph b vanim b tobich 77<so
i cycronoph i vanom i toboch ti6i
k chrcronuph k vanum k tobuch J162
/ efycronar / vanas l tobaq it6$
m csycroncr vt vanes m tobeq 77^
n elycronir p vanis n tobiq 77^5
o
cycronor o vanos 0 tODOq 77<s4"
* efycronut
ejycronap
p vanus ^ tobuq 77<s7
q q vanal q tobac 77<sf
eycronep vanel r tobec II>
r eycronip Y
s s vanil / tobic 7770
/ eycronop t vanol * toboc 7777
v efycronup u vanul #. tobuc 777:?
x ewcronat # vana x tobas 777/
y elycronet y vane y tobes 777*
z eycronit vani * tobis 7775
fy esycronot # vano fy tobos 777^

Y3
174 ^H POLYGRAPHI*
SU7 V*A ^T Upromefe [aide au commencement fy exordede
ccstuy second livre de Polygrapbie prsentementfiny, me sem-
ble, par le ternaire nombre dalphabets y contenuz, avoir dci-
d
pseni fy suffisamment satisfait exemple fysimilitude, pour avoir,
fy trouver par le ptoyen diceux, novelleforme, mode, manire fy
phrase d'escrire tresteuremcnt et secrtement : faisant en, et par ce-
tuy conduire et mener la nuicl servant au seur secret, par Combre^j
tt obscurit des paraphrasmcs on nombre contenu esdites quatre lig-
nes, ctmprinseti ce, les lignes numrales, faisants la quateriesmc^.
Jlyrryc minuties, ayants propres, fixes et fiables degrs : que
pourre\jactlement amplyerpar infinit de moments et phrases, qm
servirontpour cacher et couvrir tous secrets que voudrez escrire, en
tonspays et nations, et en toutes langues et places du monder. Et
tontessois et quantes
que la nuicl passe oupassera limage et ligne du
jour,pourrez aysement ( quandvoudrez, et quand sera besoin, ) re-
duire sorbicuteet cerne lineal venant dupoincl, a U voye et chemin,
par laqud estes venus. Et s*il restait beaucoup de U nuicl escrire,
rduisezfi bon vous semble, la queue du dragon ou chef et commen-
cement. Lofais sur tout est necestaire, et fault noter que vostre bi-
naire et Cabalistique scache et entende denmentvos notes etsignes
dnnit. O r cju i grandement sera affam, fult que grandement
il travaille . fn que par le moyen de son afiduz*& grand tra-
vail & peine, il puisi avoir manger. Si etee qu'il
me semble n'estre besoin de grand labeur ou peine a
conduire & mener l ou voudrez. Ce que de
soy mesmcitaz ample-progression,
e s'dvanc par luy mefme*

Fin du second livre de Polygraphe.

TROIS<
LIVRE TKOISIESUE. 17$

TROISESME
LIVRE D E
PGLYG&APHIE
LE devoirrfvcc la raison, de tout bon ordre et.suitte requirent
et commandent cetuinosiretrpistesme livre de Polygrapbiez
cstre descrit et fait totalement diffrantet dissemblable aux au-
tres prcdents : afin quepar ce moyen ceux oui auront, oupourront
avoir participation ct\ intelligence de noz secrets et mystres, s en
puissent servtr et ayder nonseulement en unesorte> piafs attsii en va-
riables et infinies faons.et manires. Nom, ceste cause avons en
ce livre icy estendu et exhib lapye^j. De forte queparfacile inven-
tion fera tresaise comprendrez. Car la nuiSt tourstotirs con)oncle
pxrlaminutiean monade,sepourrafacilement trouver et cognoistre,
en quelque ordre que sesoit dujour fy de la lumires. Icy nese peult
ireuver, ny trouvera aucune diffrence on dissension entre sunit et
t
le binaire. Ny ausiisera aucun besoin . operateur aveir en main
Aucun instrument ou formulairesemblable : attendu que celuy, qui
succde au premier sans aucun autre entre deux, reprsente entire-
ment la nuicl et la mystre occulteet couvert : de forte que tout ope-
rateur expert, intelligent et bien cognoiffant lascience, pourra aysce-
rnent, feurement, etfecrettement, en tout temps et lieu ,fans exem-
plaire ny formulaire,satisfaire et parfaire (on oeuvre a son vouloir
et intention. En ce livre le binaire reoit de unit la force et vi-
t
gettr, qu pres il laisse au ternaire. Or intelligence et cognition de
ceste Cryptologie de primeface et de commencementest tresfacile, et
pitfine-
176 DB POLYOUAPHIB
ptefinement quaud U lune est dun seul poincl iUustre du sokl.
f
Toutes ois il n est imposable qu unepersonne curieuse et industrieuse,
pargrandtravailfy recharche, m puisse comprendre fy entendre la
nuicl enclose sous ses minuties diurnes, ores quilnayt oncques eu
conduite ny advtrtistement du maistre^j. Ce que nefault craindre
ny douter es autres livres prcdents. Et quand aux livres restants,
fy de leurqualit, eh fera amplement traicl fy fait jugement dun
chacunselon leur rang fy lieu. Et fur tous autres moyens Cabalisti-
quespar cy devantpar nouz traitiez fy descrits, il rien y aucun,
oui tant aisment fyfacilement (epuifie estendre fy dilaterjusques
a finfinite, commefaicl cestuy prsent troifiesme livre. Or il me
suffira, avoir baille amples moyens, avec bonne cause dexemple 4
ceulx qui dsireront entendre ou escrireplus outre. Par la lumi-
,
re de bonne &vraye intelligence, on pourra aysment corn*
prendre & pntrer, non seulement le secret qili prsent
prsente : mais gnralement de tout ce, qui
.
est par cy deuant, ou pourra cy pres
estredit& dclar.

Sabaoth
l*v* T?rt?K J?$
h IL
a Sabaoth 4'hanarr! '; 4 basar
b abraham b abafar b abrirt
c acab c acamatf f acriri
d adonay d adamar </ adin
f leo
/ afar
g agla
/
t mer
afafar
g agafar
"'

/
celin
afalia
g aglis
h theos h thamar h thilis
i titam * nibar ' * bil
f akrac k akr * aki
/ eliud / elasar /olara
m amos m omar ; m amen

anna n anefar " n anel


9 moab p bonefar 4 robur
^ aper p (pefar p epol
^ aquilo . q aquafar ^ equam
r trime Y arofar Y drasin
ostias s iquar estain
t otheos t stevafar * ateon
fupeme u busafar durain
x cxcelfe x exufar # ixion
y hydros y mynafar y pyromafl
z ozanna z azafar Z azatn
^etusin
& etas fy etafar
IIIL
a nasar i piramar Y aronas
abesar k akar * afias
s ocasar .''-' / elefas * t storas
4*edomar P amafas "* ruguas
r penosar n enobras eximas
x
/ afenar o noas y rypidas
g agcnar* p piras \z azareas
b hryr* -
$ aquas '; "i'etuma*
Z
s D JO I'T'O*R ? H
}A
.- B
VI.
A
VIL
V, .< . farany
sara 4 fabion-j 4 ,, ,\
4 b abion . b abany
b abra r
achion c acaly
<: acra cdamy
W cdra
s
d adion 4*

rriedion peramy
/ f
.
sedra
/

efra
<
c
asion

s afany
i agari
cgra g agion
5 b chorion

h thymay
b chora. finoy ,.
bisara i lirion -, t
*
akrion k aky
k akaria
/ clora / elion / eloy ;v

amyra m amion m emery ;.


w .
enetry
n anycria cnion
cosara 0 corion o coramy ,
9 soi r ion p epuly
p opyra p
'4 qualiost \q aquiy (-
^ aquira ,r aromy
^r eron
.
trifia
r asira afimy
, asion , ;
5
./ atbion -, t atrisy
* stymara , ;
VJI pusany
u dumera n usion
x axion jX exaramy?
x axiora tyrion: .y tympany,
symerj*;; yy
y ^ azion ^ azaramyri
z^ azara
etera fy etrison
..
s ^ etimay
VI IL
Ki lisamer
drapeser
4 nader
Y -,

A abier ,k akamer s asamer


octobcr ,'i elamer ,/ stamer :;
e musander
d edacer f cmasar ,**
v
onydec, x exauder
/* mcser
afer
g agner
;
;
...
:9 sonater
:p aponer
y
z
rymaser
v=
azancer >,
\fy etunder.
chorami
>
}q aquestcr ;,
a fatacro
>&


LlVlB TROUSH* I7
IX. X. X; 4.;:/
hama
a famero 4 masan. 4
b abaro
b abrasan* b abomac. , .

c acaro e acaran e acamac


d adamo d adan d odamar
/ /g

medan
/
e neparo
aframo- .
e
afasan
'
e nemar
efcmar
;.
g agaro i
g agisan agcmai*
/; cnorilo n chorin b choramar
i hifopo ; mirasan i simar
k aklo k ekrian k aklar
/ climo / alaman / alomar
m amelo ' wamosrian P omeai* ;.
n anefalo
<

n enafan n
A
anar
o morafo 9 coman 9 comefar
p apendo p spanatri p aponar
q aqueso 4 (quilan. q aquosa
r dromelo- Y armon : Y travasar
s efphyro s ascoran i s astamar
t athaneo t atharan .
/ athamar.
u bufanalo n cusan // cubasar
,v aximaco x axian x examar .

y lyximaeo y rypan y fynamar ,

z azabulo
Z azafan
^etrusan
Z ezamar
fy etraneo fy etumar
.
X 11.
4 pariel i gimiel Y ariel
b abiei >
k akriel s oficl
c achiel / alimicl / atriel -
d adriel ,.
m emanuel // buriel
sebiel n andricl x axiel
/ aeiel
e
afesiel . 4 mosiei! 7 ymie*
g p spiriel ss azariel
b chorie q aquiel .
fy eturiej
. Z 2/
t ftl PotTORAlfll *
XVr
XlIU Xiv hamalV
nadas 'l- 4 bafaranr 4
4 b abasan::; abralis
b abonas
e icaran v c fcolis
achoras d adrian A* adonis
d adamas meadis-
;
/g c benadas?
eforas ';r
egeas 5
e nemanr
/ aforiaivr
g agian '
/
g
afridisi.
agilis .
chahs cr
b thobs b tnilamah A
i ropaa. #
miseris.
i miches k akfian f k ukleis
k akmas
/ alechins- / olerfam / almenis
amalas;? [ m emofatti' m amelis
m anaban analis
n andras n r
poniras o mosan 0 ronis
4 p fpiris ;

p epalan
p cparas ->
equalis.
q aquilas ; 4 aauiran j
trithetnis
tracias: ' Y
arDasarfc" Y
Y astomtSv
s ofiran ;T

asimas' s
s stelen t stonsis'
t stolas * :
rubeis
u bucas musais u
eximis
:

axiras x exarart x
x tyron: :
y hymas n y pysararr y
z azaris'-r

z aziopas ^ethean
azaphan
fy ethar
fy ethiopas ; . .
Xvw
4 bafut*
b abasur
ocamur,i
--

.
i tifur
* aksur
/ alemur
.? j
,
y orritur i.
oymur !..
U stemur :,!!
m amutut u sudemurr
d adrifur
r- n
anufur ; ,x axifur
4 cedimur
.
/ afertur 4 nomadur
p apostur t
y sylamur
* azifur i
g thoknu*
agetur
0 a(lttMr '-
h tfhamaJaci
LlVRB TROISIBSMI ISI
Xvn. Xvi ii. Xix.
4 hamlach a cabrym 4 matos
b abralach b abarym b abatos
c scoiamatfr t scaraym
d adoiym
c fcorios
d adomith d adoros
fe meflaclv
afrilach,
agelmatb
/g e merym
elfraym
agorym
/
e femyros
aforos
g agaros
g
b cnorasaclj h chafarym b thoros
/ mirach i pharym i pisoios
k ekrach k akorym k ikros
/ almaach) l alexym / elysios
tn emelach m amrym wamalos
n antrophacb n cntnolym n anathos
o ometech 9 rotazym 9 comaros
p parmech / pelaym p eporos
q aquilech q aquolym q equoros
r tramech. ,
Y armolym Y
tritheo?
.
s astirech; s arym s apidos
/ otrimech t atheyni
cubasym
t athomos
n rustech n n luciphos
x examech x axarym x axifos
y tyronech, y yntnaym .y iynaros
z azistechf z oziarym lz azaros ;

etysech ' fy ctheulym fy etyros ,


Xxi
4 (rabam J miroln Y arroan
b abasam k akrian $ o(ran
e scaran / alori/n :'. / stefaran
d adon m ornerait u curosan
e merin n antisan x exaran
/ aforisan *
o porasan y tyrosan
g agesean p aporiln z aziani
b chrttian) ;# aquisajj; .
^ethararo
itz Di POLYCRAPHIB
XXI. Xxii. Xxi n
4 pavaros a baal 4 hamofin
b abaros b abial b abafn
c fcaparos c fcorial e acarin
d adargos d adrimal d edarin
t
f gemaros
cfemeros /
e penefal
aforal /
e mcosin
afrasin
agusin'
g agiryos g agefal g
b cnorilos h theocal theolin
i didinos i risial i dirofist
k akros k akral k akstn

/ alpharos / eleafal ; 7 alarini


-
m omathos m amaral ' w eirsir
enaln
n anacros n anatal */;
o monadis 0 corifal 4 counin
p epatis p penical /> epafin
q equalis q equoral q aquin
Y tronis Y trasafal y arabin*
s aspilis s asefal s psalain
t atheis t attanisal -t attolin
u p ulveris curafal u burain
x exolis x aximal x uxorin
y ynodis y yrifal y tymh
zfy azuris z azubals Z ozerinj
etheris fy ettubal fy etrain
Xxiv.
4 laras i pifalas Ytrosias
b aboras k akmas 7 afonas
<:acaras / alapas s t atenoras
d adamas m amalas s u musas {

/
c merapas
efymeras
g agenoras
anas
4 jonas
f eparas iV
x aximas
\'#
y (ymiras
azarias k

h thoras # equoras' etherial


4raatha
LIVRB TROISIESME. **i
Xxv. AX VI. Xxvii,
4 math a hamary 4 barones
b abatath b aborcy b abradcs
c scarafa c scamony c scaldcs
adropa d adanory d adryades
mcratha, e mroJVj e belliades
/
e
afrona
aeiopa/
f agcrofy
afferoy, / aguries
csigars
g
'
g g
h charafa b choray h chalodies
/ rapa / pinasy i binarics
k akdra k akdoly k akdoles
/ alania / elebory / eleascs,
m amada .
m amepoly .m emonies;
n anania n anasary n enaries
,

t sonata 9 tonoiady 0 ponories


f spania p pontary [p aposies
q aquilia q aquitan/ *q aquaries
r aranea Y ci molay '.'r orthojes
/ astarca ls estafery .7 isiofares
/ stanopia .'* atrofany 7 atanares
u cumana u buratapy 'submites
x axiona ,x axidamy x xiones
y ynara .y ymonay y fyreies
,

z azamara z azimary z azares


t} ctiara fy ethesry fy ethcores
Xxvni*
e (than i libam .r araban
b aboratn k akriam' s ostian
c acoram / elian / etalan
d adoram P omin europam
t meran p anorah x exam
/ offeran 9 (bran y mystiam
g agian p (piran ' z azafan
b thoran q aquajan fy etyfan
4nason
iiL DE P ,O L Y G R A P H I E
XXIX. Xxx. XxxtJ
4 nason 4 malachin 4 cafusa
b obcdion b abrachin b abusa
c ocason c scalachin c accusa
d adison d adomachin d addu
e nebrion e lcvachin e pefula
/ efalon /" efralin

/ afemu
g agaron fagrachin g agreusa
b. chorion chrubin h chreu
i pirion i pinachrin V lipaa
k akalon k aklochn k aknofa
/ cleason / elachin / olavesa
m amidon m amalachin m amasa
n anodon] n anarchin n anno
o poson 9 borachin 0 jova
p epaton p aparahin p ponla
q aquorum q aquarchin q apuola
Y trophion Y
armachin Y dropia
s oyrum s aserchin s a.stis
t athen t strachin t atrosa
u butiron u dulachin avaroa
x axilon x cxarchin x axifu
y yndon y lynarchin y syma
zfy etason
azurum <z aziachin * azo
& etarchin c^etero
Xxxi i.
'4 da rat i micorat Y dromat
b aborat k akorat s osaphac
4 scorat / clafat t attropat
d adolat m amesat u cumat
serasat x exaphat
f egerat
P

aforat
n encorat
0 jophat
p aprit
y tymat
Z azonat
g jent
h thorat q aquipat
4 basa
L t v R B Ta o i t r K7 *?
Xxxui. ,;XlV4
4 basan 4 gabriel. 4 padony
abasan \ abriel
;
\
b abdony
4 ocasan c scoriel c scarany
4* adosan 4* adoniel .
d addony
e men-
f efusan
i t
f
scbanid
osiniel ft afany
melony

agasan gZ aeiriel g agelony


h choran chiriel h chalamy
* lidian # michel i dilony
k ykosan k akstiel k akony
/ albusart / alexiel l alciony
m aman ambicl m amoly
.
P
n annosan n anadiel n anaty
9 bourln c mosiel o comaty
p ipusan p apusiel p apenty
q aquasan # aquiel q aquaty
Y arosan r uriel Y croty,
s asasan x asisiel s asony
t stenosan t attaniel t atenpry
u aversan u duriel n cudomy
x axiosan # axiel x exuby
y cyrust y myfiel y fypany
z azusan azabd z izopy
d'etrun dr etariel fy etraly
Xxxvi.
4 lanasr i pisanas r tranas
b abanas J6r akaras TJ afafas

c (catanas / allotas t storapas


d adamas f omelias n cucufas
/g
t lelianas
afranas
agmas

c
^
antras
jonas.
aponas
, ^
x axiopas
y tympnas
z azias
h thoras q aquinas .
:.
excusa*.
Aa
f. Di Ptro^ApttB
Xxxviii Xaxvm. Xwtix,.
4 calon ' ''' 4- halmuts ' 4 madras .
b abdon b obses ' b obradasi
acoron c scories c acharnas.
d adonion*. d adonydes- d adomas
t. pelioriv
f efarion ".''
g aeelon-
/g
t\ lenures-
afrondesi
agates i
/
> merafas;
affricas-.
g, egenoras.v
b charion 1) charefes; b thoracas.
i. philon. i liburtcs - siculas
i,-
k ekton k akonites. k akias-
l, elion ' - I- alrthcs / alomaS ;

pt amclon*. m amendes
p. amidaS
n annyon n enomalcs- n anadasr
0. colafn- 9- joanncs- o brclas>
pj epymelon* p; panodcs. pi pardas.
q aquilon q Cquinodes. q aquilas.
Y
trasilon* r- drapctes r dromadas;
s. aselon s. afpinodes. Si andrass
t athemon- / attenopes- / otyndas>
u museen u cucullatcs. u fufulaS'.
A?
axion x aximales A-
cxubiasi
y symen' y. dymonidcsx y syrupas., ;,
z azaron z azones- z azifts
fy etyrion .
fy etodores- fy etridas'
Xi.
4. basolam i bisolam- r- fradelamv.
b abalanr k akolain- s esayam;,"-..-.
f scolam /; olebamv /. stribulam-
d adulam- m emulafn. ts tubalam
t afodilan-
'/hercdan- n analam* x axifulam:
4. conelam y fygulam.
g agesilan
* cnoralam'
/^aquisarn.
aprirrtv azulam.1
d'etrisalaaii 4l
4pavida*
.
LJVR B TR o is ta M 7 t7
Xni.
a pavidax 4 farragon 4 labor
b abarax abaragon b abasor
c scavadax c acrimon c echator
d adrimax d odeson d edilor
e vendax
/ effrenax
g egilax
/g
e lemaron
afferon
egiargon
/
>e

g
menar
ofanor
agesor /
1Jthorax h chateton b thabor
i binax i misagon i sicanor
k akrax k akthion k ckstor
/ alovax l cleargon l alamor
m amelax m amelion m amonqr
n antrax p anegron n anator'
9 coparax 0 gorgon * polyor
p apendax p appedon p epator
q equorax q equaton q aquator
Y trompas Y trajedon Y
tronasor
s adaz s entron s astrofor
t othifax t attagon t stafor
u cumerax n curenton u musifor
x axionax x axmion x exifor
y mynax
z azarax
fy etrulax
y synabrion
z azamion
fy etherion
\
y pysanor
oziamqr
fy etrafor"
xLiv.
4 madas i mifanas Y arabas
b ubedas k akrias s afonias
c acadas / alamas / atridas
d adomas m amaras u cubitas
e meloas n anadas x aximias
/ efnas 4 norafas y ydraS
g agetas, p (panas. , ,
Z azarias
h choreafcv q (quilaS; fy ethonygs
tZi PB PdlYGRAPH t*"
XtV> XLV*, XiviK
casalo 4 camran " 4 .faraboc'
b obolo b abadiarV
b abarot..-.r.
c acuio c scolian c achaloc .
</ odalo d odicean d adamot
/fagelo
<; tesal
afalo ;
:t
/g e mcrjfn
aforiu
agesrV.
/g
e lefarot-
afanot
agirot : ;:
charol If choran b chabot. :
i galo ' pinoln
* $ miraboc
k akrdo k akriart k akrot
l aluerm>* / aliorah / clymot
m amydc* ' m omernv- ' m amaloe '
n angelo n anatah anatot
o cornelo 9 joran ' o morot
p peclo p spisah p eparot
q equatc* q aquiran- q cquifOC
Y armel<* ' r orosan Y arig '
5 aselo s asiarn s asinot .*

t stabulo t etholar* t atagor -


u rutila u euranian u rufilot .
x ixilo x axirtan-/ x exilot i:
y tymala y pyftn(- y lyricot ; r
z azul azaihn z azaro? /s
f^etulo ; fy etrosian fy eterlot '.. :.
xLvii
4 damis i lisiaris r orabis
b abaris, k akmis
/ / aris.
scalis.' plumisv t ternisa
d adamfe m amosis; u rubiglS-
/
t
g
federU
oferis.
agert
n anyhV:
o moffe
p (panis?;
x
y tyronis
z
exigls^'

azuris^f
1

b thom& fyctetBfr;
cama
<If l V.%&, T Jt o. J s; I B f-
V ? <^
Xnx. L.-;
4 tamar ; 4 camcon
.
4 dabfi
abimar
.
b cburon, { b abori .'
c acrimar c acheron- c achart .".

d odifa d adilon d oderi


r lebanas*: t serabon e melo '."';
f afamac f agerior.
osilonv.
.
/
afari
g agcmap . g g agari .".
h thomajr h chorilpn b cnor -
s pisamai i pigrion* i piri 'V
k okmar k oklon k akri
/ alamar t dmon. / elori
m orna sap m emeri.eon m ambri .,
"..'
anajr ' n anari
n n analioft,
* posamr; o porion 9 morai :

p oprima*' p apision p apenor


4 aquasar ! q aquaripn; q aquari :

r rrinefar Y
trosibn. ' Y trasori' '.'.:
amatN. '.:. s eselion- x aschari
/ atenar t atridon t athari
busifar u busion u subari
.

u
x ixion x oxiri
.
x exornatv
y gyrofal .' y yrion,,
.
nysari .'/:
y
* izabal r;::-.. z azurion azarij .'"
#etabak fy etherion ^etrosi ,,.'*
tu
4 hamal r (ripal Y brunefal
$ abmai /,' * okraf x asosal
acrim^'is
4* adromal
/ alapal ;, t athifal .:
m amol'.-..' *
burial .
e penfat n enobal exial
;

/ agyma
afbra^. 9 mosal j y gyrofal
r
f* thora$ .
/q aquidal;
epafl v
^;
izaref
cfraturial-. %

; -
%/}*
*>
B Poit O R-A-P-H l**
Lv.
Lm LtY.
4 baser 4 pafar .4 malochin
b abasec abofan ; abrochin
acaset r ocafan c scrochin
T
d odofer d odofan adomin
.c scroin
/
c meser
efoser f
*c mefari
efoan f eferb'n
g aeaser g agilan # egorift
A chosn h thalain
choscr i sifan piladin
* pifer ;

.k akncr ./r akfan akrain


./ eleaser il alafan / olearin
amfan womalist
P amer * ;*
anier tn anofan >n anadin
# "

bofan o monadin
4 popier iO
.^ apiser p apifan p aposin
aquiser^ ';^r equifan q aquosin
2
r oriser .'
.
:r erifan r drofirt
osier s osilan s osarin
s stifan t staphin
, othier *
pusier # busifan suradin
x exodhi
x axier x cxifan
y synodin
.y
lysier \y sysifaft
^azolin :
z ozier .^ azifarf
C'etyran .fy ethorin
*4* cm son Lyi.
W saday *
silosay r oray
isaney
abray akoy j

/ cloy t athanay 't-i


c achay :,
cusay
m omelay:
s
f adonay -.

n antifay A? exeray

/
.t penay
efray ,9 dolay
p apolay ;
y symaray
z azimajr.*..;y:
^ chrisay i p&^ X^etusay^.<;v-
^matnan
LIVRE TA ois IISM *. j$jf
Lvii). LVIJ.. Lix.. '.

4- mathan. 4 masar 4 salcch


t obcn: b abuser ,
b abrech'.
e achaian c acur c acalcch;
d adoran d adomac d adilech
e melan-
/ afon; /
e> benac.
afesar.
,
, /
c> nemelecr..
afolecfy
agefileh:
g agian g aganiar. g
b choraa b chomaar b thoinaech'.
i sidaran. i- dibosai* i siradcch:
f akastan.. k akriasar- k aklech
/ alamaiv / alatrar. / alamecaY
t amaleh;
.
famoraai m amastr-
inedian ; n cntonar. n onamecf
t comcsan; o< comtar. o somelech:
fi spasan? p padar p- aporlccji
q aquilar. q equalcch-
.
q aquilaa>-
T>
arosanv r arcosar Y trami|ech
s
afran s astenar-
;
s:- asmclcr.
p stiaratv. t stelliar., t! stmalech"
musan-. u butinar. <
tuinalch-
Xv
exuln-, *, x> extimac x axioneleci.
y tyrosar-
...
; synaran; "; y ymclccfi:
i azelan;
:
azadar (
aziflech-. 1

d'Ctozan & atosar ^etoflch-


L,'.
4 cadon. -.-' -, *
sibilon r tropon.,. .
b-abitonr;. k ekton 7 asidon: "t

J
c ocasonr / plasin. 4
t- ethion
i adcloni m amesan-
*

duriom .

e merison n anidon axion


/ efrasonv. 0 coridoni
.v--
y syon
g ageron p epasan z azarion:
.
;ChrstQO: .
qt aquariost; fy etarion--'
rfbvalo;
feV D" i' ? 6 t Y t P H t ;
Lxi;
' T

Lxi. L*m,
4 bavalo ' 4 nasor 4 taranas
b abralo abasor i abranas
rdachalo
adylo '
4 acasor
d adamor
c fchalas
W ydrias

/g
r vemio
afcvalo
agibalo
/
' pesanor?

g cgenor
afasor /g
f demonas
efgias
egelias
h chrbalo b chalorf b thelen'uf
i vimalo f sichor strias
k ckrarlo k ekmor k akrias
/ alafal/ / almasor l pladias
i amefa ;' P* amasor pt amorial
n anibalo n anteor n anasias
c ponybalo 9 notabor 9 bondias
p (pinalo p aplicor p fparnias
# equal q acjuirias
. '
q equator
r dromafdQ
,
Y orator Y
tnphas
s estivalo s asantor s afarias
r atimalo t attrahor t etherias
U tllsllo H tusanor n rubias
A;
axifal x exulof ,v ixidias
y pyrifeo y nygror; y pyas
V azical z ezachior . z ozosias
ttetical /^eterior fy etrurias
LxiV.
4 sabat i fignat * r brist
i abrat * aklat ' i ysorat r
c scarat ' / alimats * etomat?
<J odrat m amirat' busarat
/ agerar
t tet
asilat S.
n invitt;
0 domerat
p aparat f;
x axilat
y ty rosat
? azilat J' -
charisat* # aquiroVj Rtamt
f. J\
CL
?adicl
'XiI.VVLl Txofff i7 M
Lxv. Lxvi, Lxvii#
4 zadiel 4 daron 4 famas
b abiel b abarort abenas
ecoriel c ocaron c ecalas
<* aduriel /f adelon f adolas
zebiel
/ ofei
f
agiei
/
e neron
ohon.
agion
f
f
(emyla$
asias
5 g Aagaras
thiriel chorion h chora*
misiel libion risaras
* ykriel k aklion k akoras ,

/ almael / elidion / eleopas


m omael m amorion m amasias
n annael /; enorion inobrias
9 zobael o folion
tobias
f apicl
equael
p yposion p apofias
aquins*
5 q aquirion ^
r oriel r armion r archinias
i ofiel s osion s yfayas
t othict r atirion atarias
* furiel ^ subison H fudas
,
A?
exiel A?
exion A#
axiria,.
y tymion hydris/t.
y symiel y
e azariel ozinion z eziamas,
cJ* etoriel <J* eternion ^ethisias
L xvi ix*
4 matar tisar
,
Y privar
r
b bral k akblar s ysami; ,f
l f attrapas
*,
c scalar r alumar
</adult wamenar u ruminai
r mclar cxibar
/ afalar
n entonar
0 combbf
A*

y rysmar.
4 ygnavai p apaisar; z ezardas \
} chantai?. q aquitax- , 'etella V
O VOVQ XAP it f a
Lxx, Lxr.
4 filon 4 roman ' 4 matmas
b abron ;': b abiam 'l b aboras
-
r acanon 4 ocalam c fcuras
d adelon d cdalam d adrias
* refarcnt
f ofelorr /g
e meram
aferam /
lenias
afymas
g agiron b
egeram g agias
// chariott thiarim /; cnoras- '
i nion i lisiam i pilias
eklion k akiam k akfTas
/ almcribiT / ala m l pluvias
m omcrion pt amclam wamias
n erjterion n enaraw n anaras
9 lorion o ponam 9 cosmas.
p opinion p apetam p a posas
e^uRon q quilas
q q aquiram
Y trionon r dronaiiv r dryofas
s asion s ostiam s estolas f

t atcon t isola m t statuas *


n surion u duramp * lpas
A
exubioit x exuam A; exilas
y (yrioiy y yrianr ^ lyras
7 azion: Z azariam Z azymas
fy etrion fy ctuliam fy ctyras
lxxn.
4 ramvn i mirasyrr r arabyn
abolyn k akryn s yspalyn /--
c acolyri / cleosynV'

t stcnayn .*= v.', >
d edolyrr m omalyn* u dumcryn' '

/g
e semeryn*
afryn'
ageryn;
.
;
n anayrt
0 someryh
p cpulyn 1
1

{
x axiolyn
y pynaryn
Z azuryfV
;

;
b thua aquasyhy #talyn> -!
:..'J ,,
A
iparo/i
LtVRB TxoitlslX 161
Lxxni, LXXIIII, Lxxv\
4 paron 4 macer 4 salmody.
b ebron abacer b abrany
e acheron ^ acocec c scalomy/(.
d adrion d adimec d adromy

/
e

g
peleon
aferion
egirion
/g
4 meser
efemcr
agymcr
/ oferny
e

g
femory
agrisy
i /; cncdeon A chericc b chelay
birrion * limier i pinely
k eklyon * akricr * akry
l elydion / aliger / elamy
m omifycn *
m ami set m amady
ansion w anoser n anady s

# dorion 0 corner 4 tomary


p jpolyon ^ sointer ^ ajpendy
4 quifon q quifev q quily
r tnfon r arreasec r armcny
s osymon * estorcr s estriny
t atrion t cramer f etcoly
4 subion * sumiscr M busily
x ixion A* examer x axiry
y syon y tynifcr ? ymany
ezonion azufcr Z aziary
rfr etrolion fy ledfer cVctrasy
Lxxvc.
4 pasam $ npam r cramean
b abatiam * akrian s esuram
e achesam / clydian i atrosam
d odiosam v$ omesan w curiam
r mcsan n enosan exuriam
/ afosan 9 corsin
x
y mysiam
g aeosan
g chorean
/ spiram Z ozaniani
setoliara
4 aquisam ey
Bb &
jptf ' D B Po t Y RA P H B
Lroviit
,
*
Lxxvili. Lxxix,
4 faiilo'-' 4 fadas ''-'-' a daroln
abiilo v
vS b abcdas > b abrosin
c acrilo r ocrcas acasin
rf adrilo d adrias d adosin
/g r pcrilo
astio
aailo g
c nicdas
/ afiras '
egrias ;;
*

\
V
f perasin
f agesin
cfoln

b chorilo 1
h thorcad b chresin
i similo vironas
* i licasin
X- aksulo k okalas k akastn
alimo- * / alcnas / lausin
amo'y
w omilo ' PI emeras- PI
v anilo " n eneas n cneasin
4 romulo" 9 colonas 9 colasin
p aprilo p aparias p aprasin
q squadi q fquamas q aquarin
Y tremir<> > troas '- Y
drun
9 estylo s abnias' 1 / esurin
* atnla t atridas t atarin
u subilo u cuculas u guera ! in
x exulo x axiolasM" ' A?
exusin
y dydim ^ ; y pyrctasf y tyberin

JB
azifilo v .
V azarias * azarir
c^bethonilo " & bctulias fy detrain
Lxxx
4 ramar pisar Y tramar
b aborar
k akromar ,
s omac

e scomar / aleasar t itinar-


d adimar P amesar lusafat

/g
t legiar
afimar
eguaar
n anafar
* comar
p cpamar 5
.
x
y
Z
aximar
lytifar
izachar ': ?.
b thamar ' q sqqarar r fyktiftf
a paruril
L IVR B
TRO t 9 I B M XV \6f
Lxxxi. LXXXII. .Lxxxin,
4 parulcn 4 lamant 4 rnaraber
b abrulen obrant b abaner
c scalen c ecrant e acocr
d aduren / cdant d adolcr
r pesilcn
/ afoscn
g agasen
/g
c fermant
ofram
agrand
/gecer
afamcr
g agiter
b thalen b thimanc charcr
i bilen i (liant i stcr -
k aksalen k stknt k akblcr
/ almcn / alemant / clouer
m amilen w amenant m amer
n anarien n entrant * enter
o
bosalen 0 ponant 0 sonder
p (palien
equalen
p apranc / apelcr
4 </. aquant 4 equaler
r drosien r trenant Y trouve*
i asolcn * aspirant s oster
i stufen * attirant t etuver
u lusalcn u humant suer
x examen x exelant ' A?
exuler
y pyramen y rymant. y nyer r
azalcn * ezitant Z azurier ,
*

# retilen #netiant cy* metiner


Lxxxtv.
4 barden 7 loen, Y troen
abroen * akroen .
s ayren
c scaroen / aloven storem
d adrien w amiren suriern
meroen n anteren x exitem
/ oscren
c
t_
4 corien y syrien
r agoren p piren . z azobiciv
(t thioen ^ aquirem fy rctien
5 \
of DB POLYORAPHIB
Lxxxv. Lxxxvi. Lxxxvn.
4 tabula m 4 panaa 4 labina
b abalam
b a bras abina
c scalant e icomas
.
* acrina
d adulam d adimas d adona
/
c lermiam

X
afilam
aglam
/
e telemas

g
efronas
agias
/
* felina
afrina
g agona
*

b thraciam b thomias b thorina


i tisalam i (iras i liburna
k oklam k oklas k akrina
/ pluviam l alapas l alpna
pi amosam m omias ** emina
n annatn n enflas n anima
o jovam 4 tobias 4 polina
p cparam
.
^ fpiuas /> aprona
q aquajam q aquinas q acjuina
Y prosiam Y
orcadas r triona
s isalain s asonias s ofima
t etteram t atreas r etolina
u puliam musas cumana
A; oxiam A*
cxubas] x cxura
y tyriam y lydias y ylena
z azoniam z azaras z azona
fy setuliam * sctyras <? eetona
Lxxxvni
4 rabm i pircu Y ann
abin * akrcu . / oyn
achin I alucu . t ctrin
d adim w amen busin
/
f feneu
afrcu
g agreu-
n anteu
4 coreu
p aprcn

' x axin
y fyrin
azin
thclcu <7 aquca
<} metia
'madan
LIVRB TROUII Mli W
Lxxxix. Xc. Xci,
4 madan 4 cados 4 fi ma rin
b abadan b abatcs b abaiain
c scholan c acores c ec'rain
d addan d admes 4 adora in
/
e

g
mcsan
asilan
aelan
/
c zeferes
afamas
g agires
/g
e mezain
afrain
agrain
2 choram cniroes b chirain
i ciceran i nisarcs f ridain
* akran * aktes k akorain
/ oleran / alores / cleoyn
m emoran PI a mores m amorain
4 onisan
.
% andres H ana si fi
o borisan 9 dorpcs 9 romarin
p api fan j cprimes p parsin
q aquisan q cquales q equotin
r arman Yarcades r arabin
/ asaran s afirdes / oyrin
t strosan t ctoncs t attain
M europaa u rutiles M
fusarln
x exuiiam A* exemres A; xarin
y bythian y lyburs y tybcripi
z azolian z azurs z azarin
rctoriian. fy retires fy detarin
Xen.
e balor t pinator Y orasor
b abcnor k akusor / ayfor '
acrior
,
/ elabor t stefor
d adafor m amosor
.
u surasoc
.

mesior n antheoc
/
e
osa for 9 gomoy
A? cxonor-
y ymotct
g cgenor p aposor. z azo
b CU'isoc q equato tfbcrafor
.
pjasael
OO D B POLYORAPHII
Xcm. Xciv. Xcv.
4 masacl 4 nason . 4 salaam
b aboriel b abason abraham
c sconiel *
r achion r acoriam
d adonicl d adrlon d edoriam
/
e mesiel
afrael /
r penason
ofrion
e leonoram
/ asimeram
g agiel g agedon g agesam
b chriiel 7J tnmion b chriseam
i michael i pileon i lldiam
k okriel k akrion .
k akonesam
/ almiel l almion / elenam
m amosiel w emason m amasam

n anael. n anason andram)


D domiel 4 corason 4 corasam
p scudicl ^ apason p (partiam
q (quariel q aquilon q equitiam
y archael Y
anfon Y arabiam
israel s astiron x asiam
* etchicl f atteon t etoliam
u euschiel musion u curiam
x axiel .Y axaron x axionam
y dymacl y symon y nysiam
* azael .
z azabon z azariam
J'metriel & retason fy retiam
Xcvi.
4 satros i binos Y orcados
b abaros k akros s asaros
e icoros / eluros t styros ' '
d adimos m amados u tuberos
/
e felinos
efefos
n
4
p
onyfos
cociros
apanos-
x exuos
y fymeros
* ezuros
h theos * q equiro* fyfctidos -h
ah
LIVXB TRoiaauH toi
Xcvn. Xcviii. XcW,
4 halen 4 famafar 4 (abam
b abimen abasar b abalam
c acaten c acolar c acratn
d cdalen ^ cdomax 4* adam

/
e fcnaren

g
aforen
egercm
/
e leasar
afosar
\ agasac
/
f nelam
efcranv
g agorani
b thiburcn b chorisar b thorani
#
ripen i bimar i silam
k ako(n f: akr k okftu
/ alen / alimar / alpam ;:
m amen w amasar PI ameam !

n anden n cnodar anasam


9 noren 4 cosanar 9 sonetam
p spalen p aposir p aporarn
4 squilcn <7
aquosar q aquitain :
r arcen r arrosar r arosam ,

asiren s astor s asarain


t atrosen f :athamar t stonsam
duralen u lunasar ' n curisarrt
exular axifan ,
A" examen A* x
; tymen y rymasar : y rymosanv
z oziren z azamar * ozaram
cHcrifen fy fetosar fy sctosan
C.
4 manera i riposi Y trefo
b abonera; : k akrea asula s
c scora / clusara t stibura :
d adroma pi amola u rudosa
e semara n annosa: A? cxira
f asiera '. 0 domara >
y pynara
g aerima- p spora ' * azefra
v chymerv : q aquira
l c^retosac
"4l D B P O L Y*C X A P H t B
Cu CM. Cm.
4 rpas >" a fabari'.-.'. ' 4 nameso
b abiavas b abari abre
ccubas c scora f acuso
d adrias d adrai </ adeb
/
c lubrias
aforas
g agoras
!
/
* serai
afari /
f menab
g
afaso
agaso
b thomas 7; cnolai b chiro
i libras * dilai piso
k akronas * akri J okro
/ lofas / alomi / oleio
PI amylas

wamari m amaro
n anaras n annai n andro
4 cormas 0 porali 4 bonab
p fpatas f apofi /> pero
q aquilas </ squm 7 aquib.
Y arabas' r tranay . r arabo
s asaras / asani / amo :
t athlas f stopani / starno /
* fubras cuni H durab
x axilas / .v axioni x cxalo {
y pyfaras y tymasi ' :y tymalos
z azifas^
z azuli z azuro t.
fy metifas <r lctari fy detifb
Ci 111.
4 baron i fson y arabon
b abaron
akron aseloni ;.
* acrion ' I elton \ t atteon
d adon .
PI amon
. .
? musion
/
r meron
afron
aeion
v. anadon
# dorioa
/ squisoq
apason
x cxamon
y tyron .
azaron ;.
g A
iharion o <f /, Ktiso&r..-,
4'radel
LiVXB TxotatM7 aoV
Cv, Cyi. Cm;
4 radcl . 4 nasor ' 4 parofon\
b abanel abar abraym
c acael c achior c schorym
d adriel. d adomor d adraym
meriel
/ a?id.
t
afriel /
e penasor
afrisor /
e perosynt
afosynv
g agosyni
g g agcuor
b choriel. b chamor b theosyra
i rlficl biror i lisym
k akiel / akior k akym
/ clariel / alefor / almeyni
j amiel PI amasor wamoym
p andricl n anidor n anofym
o mosiel 0 poym
.
4 monor
p spoliel p aponor p parym
4 aquiel q squifor q quirn
r orisiel Y aror r arctin
s osicl osamor s asarVm
* attiel r stonor t atuym
u sumael n sudor sudarym
A:
axicl A? exouror Afcxusym
y syriel y ynasor y pyfiirym
z azael ? azor Z azarym
* petriel
e?* fetifor & setoiym
Cvni.
4 rames * firef Y tries
b abref k akiref asef
c acoref :
/ aloref t atrcf
d adilef m amarcf sures
e meref onef Af
axiref
/afref 4 fores y sylef
choref p aprcf
<f equef
ozimef
fy rctief
. CC2
J D* POTVXA****!
CIK. Cxi Ctf*.
4 cadon: 4 damalo 4 masatat
b abidon b abralo 6 abrofat
icaron f acaro c acharat
d adelon d adilo d adriat
4 peron r gemalfr e semarat
/ cftaron './ afrilo >
/ aferai
g agarori* g agrilo - g agerat
b cnosiroft # chorio b chisat
i misaron i misalo i rimt
k aklon * aklo k okmat
/ oleron / alaro v / dopt '

pi ameron ; m amelo amet


PI
p; andron n anclo andrat
0 homeron 0 romelo 9 comat
p spadion ^ opaso j> a part '..-.

q equison q equiso- q squirat


Y trimon ; > oriso Y ornt
s asron ; s ayro / astat
t atrcon / attero t atter
u surion n culo
cubt
x axilon A*
cxalo- A*
axisor
y tyrion y pynalo y iybat
* ozyron' z azuro ^c azelat
cMurion fy retaro mctirat
CXI>
4 naser i liser }Y aradcr
^ abiner akiscr > J ostifcr
r acrier / aliger
attener
d adimcr m amaser u curier
/
e renifer
afTer
ogiser ^
n anthcr
0 moscr
opiter
ex user
A*

y rynoser
g ' Z azamer
b thomer q aquoser fyktozt
madtan
L x VR a T R o 111 a xii al
GKIII. CxiVt CXV.
.:malachin
4 madian 4 day 4
b abiasan b abray b abrachin
c achasan Q scotay c acrochin
d adonian d adonay d acrosin

/ t melan
ofosan
agian
/g
e semcy
afrey
agrevr
/
e melochin

g
cfarin
agiorin
g
h chrisarr b cnoscy fy chrubin
#
milan alsey # pirain
k akon k akoy k akulin
/ plenisan l alpey f eleorin
m omcran m oinery m amerin
n anasan /i androy antiachirj

mosan 9 dobry 9 comarin


p spinanv ^ parey p apochui
q aquilam q quiloy q squisin
r trapean Y
crasey Y arabin
; asifan / ascary x osiarin
t atenam t atomaiy t atrasin
subalam u buiy M
curasin
x exulam. A' axiory exurin
A?

y cytharan y cypary y yvarin


z ozian azary z azarin
^ietian eMctary fy retusin
Cxvi.
4
haaron idon y tramcon
, abron k akeon
/ elion
i asaon
a coron f ateron
odeon w ameron * surcon
hcrmon p andron A? axeon
* afilon * doneron y (y m con>
/ agilon p aporon z azilon
f chiron q squilon < mctelon
Cc y
ito6 DB POLVORAPHIB
Cxvi i. Cxvi 11. C x i x.
4 sabav a rason 4 lamary
b abasar obason " abary
c achar c acoron c ecoy
d odobar d adelon 4* edory

/
e semai*
asirmar
<r meson
s afrion /
r heroy
a&iy
g aeifar # agion agory
b chomar // chiron b chiroy
i rifar / pison i sinoy
k akmar k akofon okry
/ alimar / oleron / olery
P amor m amason m amery
n inodar p onalon n anoly
o rosar 9 doron 4 coray
p sponr p apiron p epary
q aquinar q cquison q equily
Y tramar prson r protay
Y
asamar / asiron / ealy
t atirar t atheon / etiery
susar curion u sury
A? exular x ex ion A:
axioly
y rymar y tyrion . y synary
& azisar Z azion z azarv
fy setidar < getion t^ rctuly
Cxx.
a damas i dimas r atropas
abdias I akias x asias
* acras / alapas t atrias
d cdolas m orneras furias
/
menas
afaras-;
F agiras
p anyras
9 porcas
p upupas
x aximas
y tyrias
(, azarias
choras q aquas fy Ictirias
4hara
LIVRE TROISIESMB. 207
Cxxi, Cxxn. Cxxm.
4 h a ra a pari 4 pala'm
b abora 6 abari abram
c acora c ccori c acoram
d cdcra 4* adort d adiraru
/
e melora
cfora /
e hclai
essai
agai
/
e sria m
osiam
g agera g agriam
b thiora ^ thomi b cncram
/ lipara /" rilay i lindam
k akolia k aki k aklam
/ aluria / gladi / aleam
m ambra w emeri w amera
;; andria p anthai n anatiam
0 morenya <*
morai 9 poriam
p apenia p party p apiram
4 equeria 4 equay 4 aquasam
r dromia Y armai Y arosam
;
; asara / asari s ostriam
t etelia # atami / ataram
4 curia u surdai p suriam
A-
axida # axif x exiam
; syria y rymai y syloam
* azaria
f^getria
s#lctari
azasi z azaram
fy retiam
Cxxiv.
4 sara i simia Y truria
b abra akia / csaya
c acrabra / alcra / otrya
d adara w amoria u suria
n anania x cxusa
/
* mera
efera 4 solenna y (yr//a
f ** p aposia z azara
thesea q aquaria <Hetoza
/sacc
2S DE POIYORAPHII
Cxxv; Cxxvr. Cxxvir.
4 salec 4 falot 4 maiusy
b abrcc b abroc b abrosy
c acrcc f acorot <
acorsy
d odec d adarot d adrisy
/
e tedct
afrec
g agiet
/
< rclot
afrot
g egrot
/
* senisy
cfesy
g agery
thorcc # chirot chambefy
i bimcc i bisot i siny
akcc X- akrot akry
/ elimec / cliot / elory
m amiot
.
pi amorce m emery

/; andriot
.
n antrec' anery
o sorec 0 poliot o poly
aptec
jf> /> eparot /> apany
aquisy
q equitet 4 aquirot q
r asafee
trusec Y eregot y erosy '
s J ascrot s asury
/ storec t oterot ! f ctreny
# rusec rusot u subery
x exifec x axiot A? exuly
y rymec y yrop y fyrany
z czifcc f, azarot ^^ecterv
azaiy
tMetisec fy setrot
Cxx vi 11.
a mabis t (imaris Y tripolis
abris k akolis s aafs
r acalis / almeris f attonis
*

d adoris m amadis - lubris


/fagilis
4 fenoris
of.'iiis
n enoris
4 roteris
f aposis
AT
oxanis
y fydais
azaris

z ' */ :,
thalais 4 aquiris- J* seteris
- *
:
*mader
LIVRB-TROTI XBSU B.1 23
Cxxix, Cxxx. CxxxiJ
4 mader 4 varans
. 4*fabul
b abofer b ebiens b abul
c acufcr 4 oclcans e fcarut
4* edaccr </ adreans d adrul
t
s
g
senoser
afner
agasar
/fegreans
e ceneans
ofcrans /g
t fedul
afrul
agrul
? chariscr cnirians b charu
(maler i sisians i simul
f akricr i: akrians * akrul
/ almier / alemans / alamu!
m amoder m amenans ^ emaul
n anofer p ondcans # antreul
0 tosicr 0 doleans 9 donaul
f epafcr p apofans p apoful
^ aquiler q aqueans q aquarul
r crusier Y arrasans Y tramul
; asifer s eseurans / esaul
r atrofcr t artisans . t atomul
u rubifer u ruminans u subjul
x exufcf x exulans x axiful
; yrafer y tyrans y (ymaml
z azufer z azarans azarul
retoler fy getans C^ letaful
CXXXII.
* laront $ nlont Y arguront
b ebront k akriont s estarront
* ocurront l alleront t teront
d adiront m amaront n suffiront
e feront n anteront A? extcront
/ affiront 4 noteront y yneront
g agiront p appel ront z ozeront
h chaitont q aquarront frteront
V
'aio DBPOIYGRAPUIB
PILCGVE itlN
AT^'Kt UV Ul. LIVRE >F l'OLYGRAPHIK.
denttuent descrit,fy donne a entendrecy devant,par
bonne fy certaine dmonstration fy exprience, la qualit,
puistance,fy intelligencede ceste nouvelUhivaion:\e d-
ne
libre en faire icy plus long discours, attendu que le chemin on ex-
descrit ,
priments, s en ccdtt treifiefine livre, peuvent bailler infiniz
fy innumcrables moyens a tout operateur qui aura, ou pourroitavoir
besoin dplut ample fygrand exemplaires, le pense aitsiircjlrc icy
ncessaire, reduire fy remettre cn mmoire ce\queste cy devant dit et
eferit es livresprcdents. Car tout lecteur studieux Sc diligent (avec
laide de Dieu") pourra en cieux ^ aisment entendre & trouver touiau*
tres secrets & mystres, y estants cachez & cou verts, qui font sanj corn-
{uraison plu grandi & arduz. qu'en cestuy. Par le moyen duquel j'ay
)aill3 le suger, avec aus>i ample cause t tellement qu.qui voudrad'ice.
Juy user avec prudence.pourrasf.cilement de son esprit excder le n ostre.
Etfi aucun destre ce chemin plus beau en son ombre, fuilt qu.tvec
f
ses sens, mains, fy cerveau il employ esprit: <y que luy mefnies se
prpare fy distjse, sure (s'ilvcnlt) plus belle vow par plus propres
fyelegants Par.tpbrasmesfy dictions. Et nounuut, Se four tout,
quiconque prendra plaisir, fv se voudra ayder de cc(K' prsente sorrue
d'esciiture occulte, ault qu'il soit rtcorJ, & ayt mmoire de demeurer
tousiouri en son destine & profix cerne C< ordre lequel estant(iant peu
soit il) excd &saillycn quelque marire? que ce luit, rend Toc uvre d a
tout manque, trunque, Se de nulle valeur Et pour ceste cftect avon*
&pouvons*rouvcrplufieursnomsdbommcs,&infini/-vocables de vil
les,citez, village*,pays isl<.viverf,b'->ys, arbre?, ieibes,(leurs, raci
nes,couleurs, pierres, & autres innumeracles cfiose semblables, qui
peuvent proprement servir Sc estre adaptes celle nostre institution &
livre. Par te contenu duquel & intelligence de ce qui y est comprins
ion pourra juger combien aiseemeat dautres livres se peuvent faire
en autres diffrents moyens fy styles Jans comparaisonpius excellents,
singuliers & lgantsy que le nostre: pourveu quavc bonne fydati
diligencetestritsoitprompt fy soudain. M ais qui n c pourra enten-
dre ce tant facile, voire plus nue purile sug'ct : comment pntrera ou
entendra il ce cjut est di cy devant, e reste encore dire,qui estsan*
comparaifontrouppluisubtil&dirTkite? Or ne dsirant de ce sairepfus
ample rcit, untpour la grande facilite qui y est . qu-aus* pour n'estre
envieux par fiQY\x\,jcfaisfina ce troistcfme livrede Polygrapbizs,
Jria du wvisisme livre de Jfol/graphif,
LIVRB QUATKIESME. au

LIVRE
QJJATRIESME

D E
POLYGRAPHIE
TOur
g
f
ce que ay par cy devant tellement quellement rdi-
par escrit es troys prcdents livres de Polygraphie,pour
lasin fy complment diallc, me semble estre ncessaire, fy
Convenable tant pour le devoir, quepour Fexigence de i'affaire, de-
foire fy expliquer ce qui rcite pour finstitutiont reiglcs fy prceptes
de ceste science Cabalistique, par cestuy quatriefme livre de Polygra-
f d
fhie^j: par laquel aurez brie fy certain moyen, fy mthode escri-
re purement, occultement, fysecrettement vostre amy absent, par
metathese, cet a dire transposition de lettres. Ht lisons Auguste
Csar jadis avoir us de tels & semblables moyens en ses secrets
& arduz affaires : comme appeit parles histoires & commen-
taires. (JMais combien que ces moyens fy forme descriture se puis-
sentfairefeurs fy secret par beaucoup,voire par infinit de sortes
f s
ilsnetaisenttoutes oisd'estresuspects, fy engendreroudonnerfou-
:
fiecon aux regardants. Car destors que tout hommestudteuxy accort
fy curieux,appercenra quelque transposition ou mutation de lettres,
soudain fy avecjuste cause ilsc doutera,q .ly aura secret occulte fy
cach sous telle metathese fy trasposition. Par laquelle, fy suivant
uetle, touts ayants cpgnoistance 'fy intelligence de ceste invention,
peurront ay{ement trouverinfiniz & variablesmoyensdefinterpr-
ter. Et purrintroduciond'iceiiZjay feulement voulu defl-
gner& desaire aux lecteurs, ce qui s'ensuyt, remettant le sur-
Dda
si2 DE Pottoumii'
plus (que ne veux3ny ne puis,ny ne dois escrire) a la diligence,
iecherchcj& perquiitjon de leurs bons 6c divins esprits. Dori-
ques en premier licu^ourrintelligcnce^c ceste industrie , j'ay
premis une table rectc& canonique : & fublquement la suitte
d'iccile la table Averse, ciquellcs est & gist
toute la cognoisfn-
cedes sudites metatheses ou transpositions & aussi la ceitain
base & entier sondeinent/ur Icquclle tout rditcese
>
peult seu-
lement construire & riger pour cest effair. Car pres avoir
bien fy deument entendu Cessait d: cesdteies deux tables, reste fy a-
verse ny a, n'aura, ny fipourra jamaisfaire eferiturc par transpo-
sition de lettres, de la quelle ( avec tant peu soit de diligence ) vous
pe puisiez avoir facile fy certaine cognoifsa>;ce. fy nonseulement des
picntiones transpositions fy mutations literales, maisansi dautres
trop grandes secrets fymysteres occultes.Car conformt fyred.vfwt
depoint en poinft deument fessait et intelligence de ces tables recie
et averse, aux unitez et monades des an:res taises fi/y vants, tant or-
chcmales, anomales, que autres, avec tes extensions, et dilatations
dicellcs, deferites occcultement en cestuy', et autresfuyvants Uvres:
pourrez aysement entendre tous tes ferits et mystres cachez sons
les tables\ intelligence dintelligences, nombres lettres, et charaires
contennz es tablesdelabacbut cn occulte philosophie de Henry Cor-
veille K^grippe, etd*autresanciens-,desquels il a estimitateur, com-
me EuAX Zoroaste, Lyzander Sf aile, 11erme Trifmegiste, et autres,
qui ont anciennement traicl de la magie tant naturelle que superna*
turelle,foussignes, tables et charaltres occultes ec incogneux, ju-
geants qu'il nestoit ncessaire, et encores moins licite, mettre tellis
p
et divinessciences en lumire et commune vidences. Et pres
avoir exaftewent se tout veu et entendu,serez Bons et certainsjuges,
de combien Jefont abusez beaucoup de personnages, qui par cy de-
vant se font vulu\mester dinterprter les sas mentions tables
ebara stres et autheurs . et mefinement le Tbalmud Hbraque, et
les livres avecques lesfigures de fart otoyre et notaires. Car pour
PC les avoir aucunement bien ny deument entenduz, ont reprowe
ce queitoit pur, entier, et syncere, approuvants an contraire ce q*l
raisin'
LfVRB QjJAT R I fi 9 M 8 21$
raisonnablement cstoiidamnahle 11 objecfables. O r comme igno-
rance est mcre d'erreur, auili est elle enncmyc de savoir & sci-
ence. Et par ce que telle et figrande deferip tton requiert et mrite
antre lieu, autre temps avec autre uacation: jenenjeray ny doisfai-
re icy plus long discours. CMais pour revenir au propost matire
prsentementfugets : vous trouverez cn une chacune disdites tables,
tant averse querette,vingt fy quatre alphabets conjoints et ordon-
nez par bon ordre : afin que,par le moyen d'iceux, tous testeurs in-
dustrieuxpuissent aiseement, et selon leur volont transposer tous les
grammattes ou lettres. L1usage desquelles est et consiste en un seul,
ou (st bon vousfimble) en tons et fur tous universellement. Et a-
yaut affaire avec plusieurs etgrand nombre de personnes, vo\ Caba-.
listiques et binaires : fault bailler un chacun d/ceux un alphabet
dtstemblable, retenant toufioursfongnesment
en mmoire ce qu au-
rez baille a un chacun particulirement. Le premier alphabet est
fuyvy et accompagn du premier : le fcond, du second: te troisies-
me, du troistesme : et ainsi consquemmentfuit entendre des autres
restants. Et ft par quantit et mttltil ude de ngoces et affaires, pa-
viez osiez alphabetsde ceux quay descrits et consignez, poursatis-
faire h ' la quantit et psuralite de V9faites affaires : on bien, fi aucu-
ne diccux vous semble par trop facile et intelligible. fourrez faire
et introduire infinitdautres transpositions et mutations, desquels le
f
notnbrefera ou pour/a eltre presque infiny et intelligence du sc-sret
perptuellement occult et incogneu'. Comme pourrez, cognoistre par
scxemple suyvant t B saisi A V vault B. L c'est C. *P represn-
teD. Tc'estE. Z vault V. CcestG. MVf/sf. Et ainsi con-
squemment procderez par tout %alphabet nsuat, faisiint entre
qu
une chacune des lettres qaurez prinses, en demeure toustours trois
ocieufes, et en pres quatre* consquemment cinq, ou plus, on moins.
Ordonnant toutesfois te tout en forte, que tout alphabet rcvoltt puiffe
revenir en (on rang et entier cernes : de forte quil n y ayt aucune
lettre omise ny plu-s ausii: mais que chacune par mefmefuitte et li-
t
gne, soit mise et posee pour antre, suivant son erdre^. Et sur
tout fault estre records, et tenir en mmoire le moyen et la forte, en
Dd
.214 DE POLYGRAPHIB
laquelle aurez escrit : ou bien, en retenir une copie,par devers vous]
Car ft le mettez en oublypar fuccefiion de temps, non seulement voz
Cabalistiques et binaires, mais ausii vous mefines, ne pourrez lire ce
efcrit attendu la transposition des lettres se peult
que aurez : que
varier et changer, par innumerables et infinies sortes, toutes tune de
Cautre diffrentes: tellement que quiconque voudra mettrepeine et
diligence, pourra trouver et avoir effesi en (on oeuvre,parplusieurs
moyens d escrire par metathese, totalement diffrents Je ceste noslre
institution: moyennant peine et diligence, comme dit est. Care-
fprit de Chomme exercit et ajdpar art, et par asiiduestude, peult
grandes et merueitleufes choses. Et quiconque mesprisc, & con-
temne les infimes & petites sciences, jamais ne parviendra
l'intclligence des ardues & hautaines. Au demourant, je fuis
certain, que plusieurs sc moqueront, & seront peu d'estime de
ces ecrits & estudes, les estimants comme puriles &
vains. Equels ne puis, ny veulx prsent faire
autre response,fors que je fuis trestatisrait
& content, pourveu qu'ils plaisent
& aggrent cculx,lequels
ont melieur juge-
ment.

S'ENSVYVENT LES TA-


BLES RECTE ET AVERSE, DE
TRANSPOSITION, DILATEE PAR
AUTRES TABLES EXTHNSIVBS,
qui pourront servir toutes me-
tatheses&orchemes.
TAIII
LIVRE Q^u A T R r E S M B. aij
TABLE RECTE DE RANS-
P O Sr I T I O M.

Par ceste tablecanonique fyreste ( fuyvanttusage fy coutumedes La-


tins,fy le Franoise) pourre\ faire fy ordonnerpar metathese,transposition,
ou mutation, autant dalphabets entiers, comme en te elle en tout fy partout
fourres trouver de monogrammesfy seuls charasercs, ou lettres : C'est *
ffavoir, quatre vingts fois vingt fy quatre, qui font en nombre cinque cens
soixante fei^e s qui, par autant de fois multipliez, reviendront au nombre
de quatorze mil, ou pen s en faudra.
zi DBPOLYORAPHIB
.
AVERSE TABLE DE TRANS.
POSITION.
L i vB B
i
Qja A, Y, t\ B* t.u- ai y
Premirefigure extenstve 4e la TABLB RBCYB.'
A$ j^ V/:""";"-'/ A/
BW B/ Btf B/. B
^ c< e/ c?' A
D<ul D/ Dg
El V>h lit
E/' E* El E*
F\f' F/>; Fi. F kl VI
Qb\ Gi G* GH Gm
H H* H/ Hra H,
I k 11 \ m In I 9
Kl Km Kn Ko Kp
L m LP ho h pi hq
Mn M* Mp Mql Mr
N* N/> Nf Ur N/.i
Op Oq Or O/ O*
V q
Qr
R /
^
V r

R t
Px
O/
R
Pi
O*;
R #
P
**
R>
S t
ttt
;


S
Tx
S
Ty
AT
S y
Tz,
St
Tfy
Vx Vy V* Vfy VA
Xy X* Xfy Xa Xb;
Y:*" Y fy Ya Yb Y-cY
Z fy. Z a tb Zc
&d
Zd{
&a &b & c & e
(feit la premirefigure dextenfionfydilatation de la premire ta-
hle canonique fy reste, on sont descrits cinq alphabets par metathese
trtrasposttion, en tant qu'au Premier alphabet de cesit'figur, B est
frins fy sert pour a: fypour b, c; fy ainsi consquent, comme claU '
rement appert tout regardant, KSU second alphabet, c\st prins
sert pour^\ d pour b fyc %^4u troistesme d vault a; c pour b:
#j fV., \^iu quatr/esme epour a : fjourb. *Jn cinqtefine,
turi Vetot comme lsituation dsodre di lettrttU monstre
,

Vmanifeste en (estepremirefigure Ee '"


Z D PoLYftAPftlfi X

Seconde figure extenstve de la r A B i i R E C EY


- Y , A
A r A* A/, A* A/
B B/ B k B / B mr
Ci C* C/ Cw G
D* D/ Dw D*; D*
E / E P* E //. E o E^;
V m V n Y 9 F p F //
G G<? G/> G r; Gr
Ho Hj>
\
Hf Hr Hs
1 p q l r l s l t
K q K r K s Kt K n
L Y L/ L t h 10
Lx
Ms M M/* M.\r My
N/ N* N A' Ny N. a
Otf OAT Oy O Oi7
P# P y/ P- P!f> P *
0j 0^ Qj
Ri
<>^ QJ>
R* Rr> R*. R r
S fy Sa Sb S c Srf
T 4 T T Td T e;
V* Vc Y.d
<r
V e V/'
Xc Xd' X e; Xf X->v
Y%
Y// Ye Y fi Y z
Ze
&/
Z f
cg
Z?
&b
Z-h
&i
Z i
&
cesteseconde figure extensive de la premire table rctc fy ca-
nonique, j'ay semblablement descrit fy ordonne cinq ordres dalpha-
bets : desquels fy par e moyen diceuxt en pourrez sire plusieurs
autres, par metathese, trausposttion, on orcbeme,stbon vo/#semble.
f
Et pour intelligence, ay extraistlesuyvantexempte dupremierrang
fy colonne de eefteptesentest\wc, n g hz p I r kl i U tjg,t n Ha
jib, ~'~ "
' ":" ;

"""'*" -
" ' Trostesm
Ljt y B Qu V K r i .H *%
Troisiesmefigure extenstve de U YABLB RBCY
A/w A Ad p Aq
B t* B # B/ Br/ B r
Ctf C? Cf Cr C
Df Dr/ Dr D; D
Eq E r B s Ht te u
Vr V s V t Vu V*
Gs Gt Gu Gx Gy
Ht Uu Hx Hy Hz.
lu 1 x y I z l fy
Kx Ky Kz K fy K *
hy L z .
L fy La Lb
Ms Mfy Ma Mb M*
K fy Nrf Ni ' N N<*
04 O Oc Od Oe
V b V c V d P*
Qj
P/
<i QJ Q.< QJ.
R./ Rf R/ R//
5 r
rVgf
S/
rg S
T>
Y
R<
Sb
rv*i Si
rvik
Vb Vi
\hi Xi Xk XI X m
V Y k Y / Y m Y n
Z k Z / Z m Z Z 0
Sel Sc m Sc H Sc o Sep
yous trouverezausii en ceste troifiesmefigure extenstve de la fr-
mitretable resse,fycanoniquetcinqalphabets,distribuez fy ordonnez
par cinq rangs fy colonnes : la premire desquelles (comme votez)
pour raison de la metathese fy transposition,uc\ estprinstpour a / la
seconde,npout*a latroificsme,cspour&: a laquatrieswe,\>poura :
.*

fy a lacinqiesfpe,\c\ pour a. Et d'iceulx U nombre & quantit se


peuvent ainsiamptierpar metbatheje^ni.ffpumerablesfy presquejn^
fnizmpycntiCmmeldt&ftt, l
2*0 ' TD B P O -W A^ 1|' *!

*J*ArU fgWexebsv* de VWB*** CVBV
Ar A'/ M A** AVc
BJ B * B fc fB tf fi)
C* CM C* Cy C*
D te D* Dy D* D<
E .Y Ey Et E fy H*
Fy F * ? fy Va V b
G i G fy G Gb Gs
H fy Ha Hb He Hd
a b 1 Id lef
K b Kc K il K< K
Lc hd Le Lf Lf
Md Me
N/
M f Mg
K'
Mb
N? U
o g Ni
o/
v
og
pb
> ok
g > i P k P /
QJ> Ojl QJ QJ Qj
rV7
Sb
RT
Si
R7
S m
R*
$
O
S d
Ti Tm T ii Te Tp
Vm V V Vp Vd
XP X 'Xj Xq X y
4. Yp Y* Y r Ys
Zp
cq
Z q Z r * tf
SCY 6c s> Sc Sc

' C*est la qutriesmstguY+ixitofiv* 'Pttafbistqitc fytrkhsposive


de la susditse premire tabl risse laquelle esmt compose d cinq
>
alphabets, comme lesprcdentes iCPiprePdfnfoymetusiv^puntle
vtngtiefme alphabet. Effarmefinemoyenfar st*figurefourre*,
faire ( comme'cy devant h estdisf) graadfsfyp#jqneim*umcrfr
bcftmsfiosiitonryqt^ifoWretofiUrcWetyftcrcttcnfent c*
voz affaires mystiques,, quandvonsplatYdffoifett * :-' ; <:. : .-.'.;
Cinqiesmi
LV H QWA Y* I % ^U B.'
Cinqtcfinefigure distension de h. TA 91 x E T ^.
itt
Ay -A.* vAc A* A&
$z B fy B; 4 B' ,B i*
<:fy c-4
Di
c^ e^ c/
D De Di P
Eb Ec Etd i *
IV f
fJd
Vfd
Gr
Ve
Q/
F
pf
w fr
Cl
H/ in?
I/
H*
Kg
1
K/i
g I *
Ki
r
H^

K.v
H.v
J z
K 6-
Lis
Mi
L
M le W
h* l*
M&
l,
ht4
Yi N/ Nw Ni vN/
O/ Ow O* Xd Qb
Pm P P Vp P/ {> *
Qj* fti ftp QJ Qi*
s5
R* R.^ Rry R;f
Sr $ pt
t;
S *
r
Vf
q rr
S

Ys
js
y/
-ty
y q
S *

Vu
x*
Y/
Z
X
Y
Z:*
X
Y.*
Z vy

x:J
Z y
>x,y
Y^
*
cV.v Sc y Sc. z, Sc a Sc e
Cct la cinqiefme fy dernierefigure dextension, de lasusdiffepre*
x
htere table teste,n'ayant ensoy (ep tant qu?touche ladite premire ta*
tefiiioritrt'atpbabets :put satisfairefy aicmplier te nombre de
vingt fy 'tr's.'tsty dsofieitjihabet usualt c^rhun/evndroit
.vingt>c.t quatre,iuyvautjenobred
Ordres ou colonnes,y estantspltis que de 24/apportent fy referenl\
tttchewcetfaultd-uMelestjeoujo^
fy tonfiours detYiseptrf* Qrj'yWulMeteJerirttiyimdew
nieres colones,pour fenlemet servir dexemple, et pour m/ftxet kfmrt
plus ample fy grandeampliationst,fy quandl*operateur voudra.
% D 6 P O t Y O t 4 f II I
Tremterefigure extenstve de U YABL AVIBSC.
A fy A z. Ay A A
Au
B* By B'.v B Bi
Cy Cx Cu Ct C;
DA? Da D< D/ Dr
E E: E Er E q
V S F * Fr F q V p
Gs GY Gq Gp G
Hr Hq Hp Ho H
Xq p I o I l m
Kp K Kn K m Kl
L * L* #
Lm L/ L k
Mw M/a M/ M* M#
Nm N/ N* Ni Ub
O/ OX Oi Ob Og
Pi
4
Pi
Si
P
?
A Pg
S^
P/
S^
R? Rr R/ R R </
S^
T/
S/
Ttf
S
T</
S*/
Tir
S
Ti <r

V<?
Xd
\d
Xc
Wc
Xb
Yb
Xa
Va
Xfy
Yc Yb Ya Y fy Y z,
Z b Z a Zfy Zz Zy
Sca Scfy Scz Scy Sc x
Apres avoir dfait Uipreeeftetfi*uretle U tahlgreHe,)'ay wubtctttifiri
MM mettre & colloq-UT iy Upremerefigure eyenfiie.deU uh\e aurseJd^uH'
le avechnue & jvstecause jf puis 4ttt& *}pf$nirrtgttert : en tHtqu'tjxvtei
/rrfff tj^i^ilts alfbJiets lternMumm sthnCordre &n9tme,*,y trouve hn
toUf dtfwia & (TitTijm let
rjpCo & Unjtrk'im ltt<r4a,<ju' s'yfru
:
h
frttjsmeen ctjUpremtiefiguredextenJijnpuU deutitsme lettre ei mitre. Ci
mne vsr.nyaufilctbufltre fr^tiUfaondt(donne* 4u$t\ & ism tri)
fez. au qvmtetmerang. Ce qiei n'j voiit tbtnger ny co* rger,v*jnt que
erreur protge delatoimt.fy igle dilatable mise, foy eleaMM umt
ym\cl4ut,
.
:-\: -:.\\: iV .-.
.
; ^i, jsecw
LrVRB QUAvn'tasif ir ai>
SffondefguredcxtepsitpdctavktL* A\ t M B
A r Af A r Aq
p A#
Bx
Cr
Br h q B B e f B
C? C/> Co Qu Cm
Dq T>P D* D DIW I>i
K;
f/ Et E* n.m E/ E\A
F n F m F,/ F k V>i
GP Qm G/ G fr Gi G //
Ht Ht Hk Ht Hb Hg
/
K*
\ k
Ki
I i
K//
I b
K
l g
K,/
I/.
Kv.^
L
Mb
ib ig
M/
h/
Mr
w\ Ly
Me,
Mg M</
N# N/ N N<* Nf N>
O/ Or O** O 9. Ob Q*\
P, r P d Ps; P i P, * P c> .

Q> Qr fti ft4 Q^ s


Q#.
Kc iVh Ra K fy Wz Ry
S b S a S fy S z, S y S x
Ta T fy T* T; T.v T
Vr> V* V; V .v V tt V.
X ^ X y X A? Xu X t Xs
Yy Yx YP Yt Yr Y r
Zx Z tf Z t Z s Z r Z q
c tt & f & fi & r &q cp
u cestesecondefgurcexttyfive de la table averse, vous trouve*
Tt&jxalphabets: auprrwier desquels Vfyy: au troifiefmei fyx.\
x
iucinqiefme, hfy\i>nfcbangCntjamaisnyvarient'. Ce que mesem-
bl n'eslre de grande importance}puis que la normt\ fy reigte le mart-
ientify veulent ainsi: joinslaufi quilferoit dipcile,voireimpof-
Ucjrouverbomm* au monde ( tant expertfust il ) quipeust prendre
garde A l confancigemnatio^fy^ dsin ou die deuxseuls
eharacieres vu legrandfy prvue infny pombre des n/rt(ei,,quh
:
sepCHvetfairc,seottkcontetiHen eitaklesfy iiyre^ 7ier:
;*>t ^
D B P:O.VY.O.ft A tHI B
Tkretfigunemdsrtd* U TTAB I YBVSB.

A Al Ak Al A*
A
B/* ht B* B# Bi B
Os
Ci Ck Ci Qb Cg
D Di DA' D Df T>
E*
E# V E^ E/ B
P*
F A P^: P/ P- P <*
Gi
G> / e G</ G*
H H4
H/
I
K^d
e
H (f
li
Kt]
h
H**

Kby
Hr
lK
b
4
.
K*d l fy

La* L L'y
Lf Li L 4=
M* M/ MT
Mi M4 Mr>
N*
K4 Nc> N* Ny NAT
Oy O* 0*] Ot
Ofj
P* Fy- P P P J Pi
*? Qj*
.Y
<U Q> ftr
Qy R?
Rx R-r- R r
S /
R
S r
R
S q
r S p
S S- #
Tr T? Tp T*
T T Vp Va V//
1

VT Vr Vfl
Xr X rr X// X/ X Xm
Y/
Y* Y# Yw
Yq
z / Y*>
zo
Z -\
&w
Z w
&/
Z /
cV
Z*
&i
&o &
lya^averOrf sa alite* fy e*
Cefte tiertefigure ext'nfiy de cn au
tfoysJeifUmeni, U miatbesi
Jfeetpet[ent autrecbose d nouveau
atresphedeiiiYfyfnyv jus-
qui $ comme a tous les 'Qrilf^fixa^pliaiptstrn^re^
infiniz, degrez fynombres.
qttesa
premier'desquels font eclyps\jfyfon\eintfs ify sit au
troifiesmt
au -J&fjjjt'46 {neyifaj/fc de e'hpfei
s.cKf:. ait cihqies^te rfy& ces
DB PO lYORAP U I B %*}
Quartefigure extenstve de la TABLE AVERSE,'
As A/ Ae Ad Af Ab
Bf
Ce
B*
Cd
B d
Cc
B c
Cb
B b
Ca
B a
Cfy
Dd De Db Da Dfy D z,
Ef E A E4 E fy E Ey
Fi F< fy F s F F *
G4 G fy G Gy G'Y Gn
Hfy H* Hy H.v Ht* Ht
I s I y I .Y I I f s
Ky K* K w K f K Kr
L* L L L Lr h q
Mtt M' M* Mr M*/ Mp
Ni N' Nr N? Np No
O; O' Oq Op Oo On
Pr P q V p V o P p P m
ft? ft <U ft^ ftj fti
Rp Ra R R* R/ RX
S 9 S S SI S X Si
T P Tw T/ P>
T Ti TA
Vw V' V X Vi VA V,e
Xi XX
Yi
Xi XA X X/
Y/ Y
YX YA Yg
Z i Z A Z g Z s Ze Z d
&A &g des ce 6cd &c
Ilsepourratrouvetplusieursfaultes,&erreursen ceste figure qu.
triesmeextenjive de ladite table averse,feIon la supputation ca>oni-
Aedesquelles combien qu ay(cernent fy facilement {puisent rduira
fy amenderyjep*aypourtant voulu n) trouve bon de cefaire : ne vou-
lant laiffrny divaguerdesordrefy fuyte de la norme fy reigledeU"
ditfe table averse. Or au premier nlpbabet q fy d>* troisieCme c et
$i4Heinqiesme,ofy btnesont muet- ny ebangetyins conjontfs fyJ
lyplex
"f Ff
2i6 Dl PoiYQRAPHIB
Jointefigure extenstve de h YABLB AVEBSB #

Ar- Af Am A
A4 A fy
B d B/f B 9
B fy B* B fy
C* Cy C.v Ce C p
D.v Dy Di Dp Dq
Dy Eg Eq Er
Ex E El Fr F x
F 4 F l F FA
Gt Gs Gr Gk Gs Gt
H; Ht Ht H tt
Hs
l Y
Hr
q Ip 1/
Km
I
Kx
l x
Ky
K q Kp K q
hy
Lp L0 L L L z,
M// Mo MO M* Mo
N/
1
M0 Nr>
N N/ N/ N/
O/ Ow O? Oi OX
Om
Pi PX Pi P x
P X Pi
ftf fti. ftA
fti
R
fti.
RA
Q.*
R* Ri lC Kg.
Sb S b ' S Y S g S f
Tg
S
T/ g Te T T/ T<
Vd
Vf V V/ Vy Ye
Xd Xc Xz Xd Xc
Xe
Yc Yd Yx Yf Yi
Y d Z a
Z c Z b Z a Z fy Z b
de b &4 & i &4 & 4 6cm
figure extestve de la table averse,ny
En ceste cinqiefme et derniere
alphabets importants et consignants a scelle
que les deux premiers
desquels,et premier, font eclypfez,, net n,
tableaverse. Au nombres au feule-
alphabets y reliants, les avons
Et tes antres quatres colonnes ou bien entendu ait moyen a limitation
vu t mis, afin que tout operateur
dicettx, den faire dautres, recem et nouveaux tant qt**ii en von

dra, sonplaisiretvohntL
2
L'vt QUTIIM; iy
TABLE ORCHEMALE.
Ae Ay Ae. Aq Ap A o
B # Bx B/ Br B q Bp
Cg Co C,e Cx Cr C*
D# DX DA Dr Di Dr
El E f E i Eu Et Es
Vu E b E d FA- F U Et
Gp Ga Ge Gy Gv G
Hr Hx Hb Hz Hx
I t
Kx
l
K/i
Y 14
Ko
I*
Kp
Ufy
1/ Hy

L* Li Lp Lo
K
L4
K s
L fy
M4 Me Mq M Mi M4
Ufy N* Nr N/w N Ni
Oi Oq Os O/ O* 1 Os
E d E m V H
PX ?e P d
Ci/ OA Qj QJ Q./ CU
RA R./ R7 RA Kg R/
S Sf> SX Sg Sb Sg
Tm
X
T z, Tfy T/ Ti TA
Vo Vi V V< VX Vi
Xq Xp Xy X^ Xi XX
Yx Y/ Y* Yr Ym Yl
Z H Zg Z t 1b Z p Z m
&y 8cc & &4 & o &/*
.
Suyvanf la prsente figure Orchemale,oude transiition,se peu h
comprendre laforme fy manire,par transposition fy fault,de faire
infinit dalphabets,tantpour la norme fy reigle de ordre que par la
position des lettres alphabtiques. Orles susditesfix cotonnes orchc-
mitessuffiront pour ervir a exempte, a ceux, qui nepourront efirt
contents fysatisfaits des alphabets y comprins & colloques:tcllcmct
que par le moyen diccux, ils pourront ayscement, avoirla formefy
manicre(commedic7est)den inventer fyfaire instnitez, dantres tout
diffrents, fy cqifilsferontfacilementJans nombre, voire fansfin,
fils veulent, F2
2iS D B POLYQBAPHII

AU LECTEUR,
IA trouvefy trouvefymerveilleusementordonn
firange,qut les anciens
e
& premiers Latins> qui jadis ont &
dtffos de nez
lettres Latines fy communes,tictes ayen t faites numrales,fy ren*
du't's fugcttes raifon,& ordonnance de nombres eysupputations :
comme ont bienfceufaire\fyfontles Grecs %fy anstiles Hbreux, qui
far lagmination fy duplicationde certaines leurs lettres, ontinsti-
tu des notes fy choiraitres, jusques a U quantit de vingt fy huift,
qui peuventfacilement servira tous nombresetsupputtations du
mondes. Les Grecs anfii, par semblable curiosit fy providence,
ont augment le dfaitIt de leurs lettresalphabtiques,pa/Papposition
fy ampliation de quatre autres ebarac/eres. Nous donc ayants le
nombre de vingt fy quatre lettres, en ce comptant fy comprenans ce
ebaratterefk: pourquoy ne les rendons nous numrales fyfugettes h
raison dnombre, veu que aysment fy facilement nom en pouvons
ousti facilement inventer fy admettre encore autres quatre dubtet
fygemines Desquellesfais exemple cy pres, qui mesemblesuffi'
re, pourservir tout neubr,faisant m, fy m finale : r fys. Uetu
gue, s fy finale, ou close: fy aufiu clos, fy v ouvert, ^sfdjoustants
fy assemblants doneques avec ces susditss quatre charafteres, no^
vingt fy quatre lettres alphabtiques communesfy ufuales: nom au
ronspar ce mo)cn vingt fy huift lettres fy charafteres, qui univer*
feUementsuffiront tous nombres. Et pour apprendre fy entendre
ceste forme fy manire de supputer, compter fy nombrer, nefaudra
grandepeine, fy encoresmoins d'industrie a ceux, qui (tant peusoit
il) auront cognoistance de lettres alphabtiques,fiunefois tantfeule*
ment ils Pont entendu fy imprim en leur mmoire^. Etpense que
cette nostre invention leurfourra estregrandement usit fy profita*
bUy
LIVRE QJJATRIESMB 2P
ble, quand ils s*en voudrontservir fy ayder: car en peu de lettres
'
comprendront beaucoupde milliers en non'brj; Toutes lesquelles
choses cy devant fy cy pres (pour (est effeft) dtftes, du premier
r*.
gardfyfans aucune calcultion peuvent aysiment,fyptus clairement
que le\OHr,eltreenttndus,cogneus fydiscernes.Bitn qucplusteurs,
noncxercitCK, ny cxperimtc&enfart calculateirc fyd'Ksfriihptet*
que, trouveront difficile cecy pouvoir estrefaift fous figures d^lg^
ritbme, fy mefmement es grands nombres: car tout Joudain qu au*
rczvtu un nombre tantgrandsoit il,vouspourre\iceluy amplement
entendre,fy exprimerfans circonlocution,division ou sparation de
parole. Orsay bien voulu icy consignerfy mettre les lettres num-
rales rdiges, fy mises four nombre : afin que est otdre fy table,
fuyvante vousserve d'exemple : fy quepar ieeluy pHfie^tttt*
tairement cognoitire, comme ceste invention ne fera,
trouv moins utile fy profitable que facile
fy ayse comprendre.

si
r T)B PotYBAfMt
Ordre des lettres Numrales.

b '1 mb" c ,'S *f'"'


S d SSS S fcg"".
mei O e o; r ri
rf>< C
"'
**!
A
f
<

* m t i
mf o f &.
b&'
g SI IS IZ & .
o v

kbr* b^ l\
b .|&.
ft'
^f' V(4*
ZJ,
lt/'
1*7/
f" l*'MW
' B7 m&"
ksi /.* M P ' \\ \l\
kir, .l* P l ', l'V n & ,..
0&iH
la' nV 2b q&lMf
t

1 f,r n i$4 q w y ,&


^
1/;: nii
x
lits/ &>'" u&*##
S ?
&e" x&7"""
Ordre
LlVBB ftUAYRIBSMB, V$^
Ordre des lettres Numrales.
y& Soooeo o& Coooooo tlc-sooooooo
35 &
P00000 pi& 7000000 VJCV $0009)00
ki& 1000000 q>& $000090 ui&ooooooo
1)& 2000000 r*& 9000000 iilkooacooo
mj& 3000000 M& 10000900 yilkfootoooo
* I & 4000000 s& 2000)900 Z}%C?0QOQOQQ
tilde f 000090 S>& $0000000 kMkiooooooo
Par lafufcrteforme dnombrer fy compter en lettres Latines fy
communes, tout tefteur intelligent, fy se voulant dicelte servir fy
ayder,doit (se mesemble) elre content fysatissaiftde ce, que par
nous en este dift fy escrit,attendu mesmement qtiil pourra ayse-
ment,fyplus que facilement, icelte estendre, aoplier fy dilater tant
qu'il voudra fy jusques nombres infime, fy ce en bienpeude let~
fi t
tres,Btau ceux qui de feront contents, et prendrontplaisir cesse
mode numrale et desupputtion,pourront apret facilementsuyvre,
et entendrela mode et manire des nombres et supputation des anti-
ques.VetaqueUe afin que plusfacilementles ignorants eh ayent nr
teUigenceJl
f
ne me fera moleste py ennuyeux (bitnquedfiamefente
laste du travail)den bailler et defenre icy Par la di/pofition et ordon-
nance de subfeqults charafteres et lettres Ja forme et mode de laquel-
le.Hunibaldus historiographe;Bcda,Rabanus,tfelpericuV;etplusieurs
autres anciens ont 'usfur tout en leurs descriptions de Chroniques,
calculations,etsupputations ecclsiastiques,usonsde Cordre,phrase,et
stile numraux,quis'ensuyvent.
Ordre antique Numral.
j / viij S xv rs xxxx 40 Cc 200
ij 2 .. viiij 9 xv) t( L $o Ccc 300
ij 2 x io xvij 77 Lx 60 Ccce 400
iiij 4 xj // xviij JS LXX 70 D soo
v $ xij 12 xviiij ip Lxxx S o De 600
vj 0* xiij 13 x* 2 9 -- Lxxxx/70 Dec 700.
vij y xiiij/* xxx . /o ,C. /W'::,l*ttc o
., Dcc /?w
#f LlVRB Q.UAYRIBSM B?
Ordre antique des lettres Numrales.
,
? 1000 c~
ij
il 2000
3000
X[.
C
1200000
C
10000000

*"} fOOO Xiij I $00000 CC 20000000


Y. jooo T~ c
Vj 60OO Xiij I4OOOOO CCC_ 30000000
VJj yooo c
c"
v) 8000 xy^ 1500000 cccc 40000000
vKfJ 9000 c
x_ 10000 x
c
xyj 1600000 p 50000000
**t 20000 c" c
xxx 30000 xyij 1700000 De '60000000
c*
f
xxxx
Jx
40000
50000
00000
xviij 1800000
_J
Dce 70000000
c
A c
1x5 70000. xviiij 1900000 pece 80000000
lxxx 80000 *
Dcccc 50000000
IxiTx
C"
K5
90000
100000 ".
xx
xxx
.
2000000

3000000
c
c
200000 .
CCC,. >300000. 2? oooooooo
c
C^p^" J?** 4000000 c
400000
D 500000 c c
03 600000 I; 5OOOOOO XX_ 200000000
DC<5 700000 c
fi'cc, 800000 '.. A 6000600 c .
..
DCC^PQ0000 *' ]'. xxx 300000000
JX^ c
c 7000000
X 1000000 " c c
c
lxxx {
8000000 xxxx. 400000000
xj..; .1100090. -jf
r
^ Ixxx ..,-.
^ .$KX)000 :..,.
. .
LlVRB QjlAYlH BS M B 23|
C C
C C
L 500000006 Lxxxx $00000000
T" c
c c
Lx
'~ 600000000 .>*
JC
C
1000000000

c 20000000000
Lxx_ 700000000
c
c
Lxxx 800000000

fay jusques icy deduift>fy descritpar forme d'exemple, lemoyen


fy methoae descrire en lettres Latines fy communes, les nombres
et la mode numrale des kjtnciens : afnque d'iceux les ignorants
en euffent plusfacile intelligences. Et quant h ce, qu'en lafufcri-
te description et apposition desfiguresd'algorithme\saurois en quel"
ques endroit!s laifi tordre,' et reigle de la vraye supputation et for"
me de compter, ce n'a este par erreur, ny austipar faulte ou omistion.
f
triais par bonne et raisonnable cause ay advise ainsi se foire . et
mesmement stn que par trop grandprogrestion et prolixit ne don*
naffeennuy moy, ny auxlefteurs, qui en la figuresubsquente, bric-
snement cy pres transcrite, verront autres moyens et ordres nnme~%
raux, par lesquels ses anciens manifestoient leurs grands nombres.

c*> 100000 dece* 800000


cci 200000 dcccc*i soooco
ceen 300000 xcwt 1000000
cccctn 400000 xxci 2000000
dn 500000 xxxcn 3C00000
de 11 600000 xxxxct 4000000
deem 700000 lci 5000000
Gg
j D B P 0 L Y 0 B. A II I B
lxcti 6000000 lcn 10000000
LXCfl 7OOO0CO XCC*t 2COOOCOO
bfXXOA " 8COOO XCCC.fi 30OO0C0O
Ixxxxm 9000000 . .

Ayant deucrnent, par bon ordre, & assez intelligiblement


cscit& interprt par les'susdites figures de tables, tantlitera-
le$,orchemles, que numrales, tout ce qui est contenu
en ce prsent quatriesmelivre, avec l'ayde &
intervention de nostre Seigneur,
je mettray sin iceluy.

PIN DU QjUAYRIBSMELlVRB
DB PoiYORPHIBi
Ll VRB Cl N Q_I BSM B. 235

CINQIESME LIVRE
D E
POLYGRAPHIF
L*-AD vi s et l'opinion deplusieurs anciens aufteurs est que de
la cration et commencement du monde, et au paravant toute
police,et devant Sinvention et usage deslettresJes hommes cti"
cores estants non moins rudes et durs d entendement et desprit, que
mal dressez,,conduit!s, etstilez, de leurs moeurs austres,etfemibrutale
faon de vivre : l'universelmonde a estrgi,conduit!, et gouverne)
par sefface de milsoixante troys ans conscutifs, par etfous l'justuen*
ce, communication et intelligence viciptudiuaire, et alternative de
troys astres et plantes, lorspar leurdifte influence et fttpcrnaturel
mouvement,ayantscommandement fur touts corps terrestres. Et
dient les fudifts antiques historiographeset aufteurs ( qui pres dilir
gente recherchentffeculatiopyontde ce voulu ejrirc ) faturne de les
commencement et origine du monde,avoir (par l'efface de troys cens
cinquante quatre ans lunaires\quatremoysquatrejours et quatre heu*
res) ordonndispose,et commandfurtous corps terreflres et autres
choses,provenantset Paissants de la terre,etfurla terre: et ce moy en
f
nant,etparson mouvementintelligence,et.instuene: qui Is ont pres
appelle orifiel,qui est a direselon eur intrpretajion,viyifiantDien.
Ce que toutes soys,ne veulxautrementallguer,approuverny confir*
mer,si n est comme descriptionpotique. Cspres Saturne,venus : 4-
pres vensts,dientJupiter avoirprintla domination, conduite, et rc.~
gimepai'son[influence^K$t aprCsfupit.er,mercureefisonordre, qua-
triifpiedminaper.<omtntflc/dcorertiJinstrerMeffritt des ho*
2*36 DE PoLYGRAPHIE
vtfs de divxrs arts etsciences.. (Jais fous et durant les trois domina-
tions des plitnettctstlfditcsy\tfvoir,falurnevenns,et lupiter,dient
et afferment,les hommes p'avoirtu aucun usage,et encores moins de
coguoistance des lettres : tellement que,quand ils vculojcnt annexcer
quelquesecret suri X saitire cen'estoitpar escrit, tiypar lettres (at-
tendu quellesnestoient encor'cn ufige) ains feulementpar certaines
similitudes de bestes, arlres, herbes,fleurs fy antres choses'sensibles:
ainsi qu entre eux rciproquement, fy symboliquement pouvoient
u fcavoient faire fy entendre^. FA ce temps, rgime,constellation,
fy Orifiel de Saturne,accommodrent et baillrent(ainsi qu'ils dient)
les Moeurs fy conditions aux hommes, lors vivants, propres fy con-
venables a leurs influence Satttrnique: lesfaisant naturellement ad-
donez agriculture, vnerie, labeur, fy mafonnere, edificateurs de
villes, rudes agrestes,sauvages,simples, tcrrcflres, tristes & mlan-
coliques, de mauvaises moeurs Pire condition,et rude faon de vivre.
Et pres Orifiel de Saturne (selon leur opinion fy advis ) K^r./l,
moteur devenus print fubsequefnment {fous son intelligence fy in-
fluence) /crginedti monde, fy domination des corps terrestres, ht
cepar Fefface de trois cents cinquante quatre ans, quatre moys, quatre
jours, fy quatre heures. D tirant lequel temps fy pendant ccs:t Or'h
fiely les hommes commencrent ejlre plus rudits, subtils fy i xperi-
vientez, commenants lors a
ajlirplttsproprtrncntcr augmenter Pe-
dification des villes. Et inventrent divers arts manuels : fy rnes-
mes fart de tixeranderie tint de faine, fil,qu'antres plusieurs sembla-
f
bles. Commencrentausti des lors laifer vaincre fy subjuguer,plus
que de raison e-r coustume, aux volupts charnelles, fy k prendre,
yourfuyvre, fy pour chasser belles femmes .- fy pres avoir procrie
flustettrs enfants d'icettes,sefontpeu peu notamment, dclinez, fy
destournez, de leitrpremire fy naturellesimplicit fy innocence^.
Et inventrentplusieurs sortes de jeu^ chansons, instruments mu-
t
sicaux, fy mesmes instrumentde la harpe,ensemble ausiiinfiniz,au-
nes pape temps fy jeux, laflifs fy dissolus propres fy conformes \
finstenci constellation fyiOrifielde venks,fuyvantspli^qaele de*
voirnUtir.commaiidHfypM
""""' =') /'
LlVRB ClNQ^lESMB. 23?
sir fy instinct de la chair. La troifiefme intelligence de lupiter just
appelle e Zachariel, qui (apresK^lnael ) succda la domination fy
rgime du monder. Par son influence, suscitant les hommes lors
d
vivants, a cupidit fy curiosit, fy ambition honneurs, richestes
fy dominations, vneries, guerres\drester camps/}- tentes fyforts:
Et plus, que de raison et cousiume, curieux et fugets varit et
changement d'abillements. Lors et de cefle domination et influence
de lupiter, qui priva et chassa scnptre du rgne, commencrent csire
faiftspartialitcz- et divisions, la uns invoquants Dieu, et les autres
la chair et le monder. Etfous ceste influence et domination, K^A-
dam premier homme e(l mort, tai(fiant toute la postrit exemple et
f
testament descmblabeMeut mourir une ois. Raphalquatriefme mo-
teur on ange de CMercure, vint pres Zacharielpar son influence, a
dominerfur le monde et choses mondaines, en lande la cration du
monde milcinquante cinq/n la fin du moys de Feurtr,et rgna jus-
ques en fan de la cration du monde mil quatre cens et dix. Sous la-
quel, et durant lequel, dient lepremier usage des lettres avoir este in-
vent, et apresmisen lumire : mais elles efloicut totalement diff-
rantes celles, qu'aprsentavonsen usage, comme Ion trouvepar e-
scrit, ainssaisies et formes, comme arbres,plantes, efles et antres
(boses sensibles et vgtatives. Et pres peu h peu avec le temps ont
este changes mues et altres en infinit defortes}prcnnantdcjoi'.r
en jourplus lelleet facileforme, avec melicur ordre et fuit te. Vont
y

dfercure (filon les Potes, et plusieurs historiographes ) a est dift


piastre prcepteur,et prince de toute loquence et literaiure.Et pres
lessusdites constellations, influences et dominations ( lors que l'hu-
maingenre comn.encoita multiplier etaugmenter}ctpar consquent
pres efre effars et semez, en et par tontes les contres,provinceset r-
gions de la terre ) Cunite et conformitdes langages et cscrtlures fu-
rent confondues, changes et altres en infinit de sortes. Car ta
Icingtaine division et sparation des corps et des esprits, engendra
infinies diverstez et innnmrables moyens descritures, intelligen-
ces, et tangages. Platon divinphilosophe, in Pbardro dift, un au-
tre philosophe nomme Primttt, avoir inventes trouve les lettres
et la
>38 DE POLYGRAPHIE

fy la mode descriture, ensemble ansti & usage fy moyens de nom*
hrer,poifer fyjouver aux dets. Ce que Thamui pres enseigna au
Roy des Egyptiens. Or pourfaire conclusion, je ray dlibr fy ne
veux faire icy plus longue mention de ce, ny austt des autres vieux,
anciens, fy premiers hommes, qui 9nt particulirement baillfy ad-
ministre a une chacune nation fy province,propre etsingulire mode,
forme fy manire de lettres fy charafteres, qui encores nous font jus-
ques prsent cogneuz, fyfervent en nostre usages. Cadmusstls
di^Sgenor Eoyetes Phniciens, fut ( comme il nous est notoire ) le
fremier qui avant touts autres bailla fy ordonna en Grce, seize let-
tres alphabtiques feulement : C'est assavoir ^v-.y^-^Hi'ix.no-r^a
r-t, Et aufquelsseize charafteresfufirits, fy durant la guerre de
Troye, ton dit Pa/amedesy avoit adjust ces quatre i$$x- Cons-
quemment Pythagorasy adjousta ce charaftre v. Et afin que le tout
revinstau nombre fy quantit de vingt fy quatre lettres, 3 n fy <a
ont estefubfequemment inventezpar autres, qui pres les ont infrez
fy mis au rang fyfuitte dessusdites lettres alphabtiques. Or pour
conclusion, finfinie mutation fy confusionde unit, fysimplicit du
premier langage, avec la quotidienne turiet fy changement de tet-
tresy fy chara/eres, a moienn fy cause iceux telle fy st grande li-
bert fy licence, que par succsion de temps non feulement les pays,
nations fy provinces : mais ansii les hommes privc\particuliere-
Ptent fy privement ont voulufaire fy user de propres fy particu-
liers alphabets fy charafteres,pour s en servir en leurspropres fypri-
vez affaires. Combien toutessoys que tonte, lettre,ou charafterenon
uttez\nepeuvent ny feaurojent jamais estrefaifts ouportez,qulsne
laissent fy donnentgrandesuspicion a ceux, qui les pourront voir ou
f
regarder. Toutes ois,fy non oblant tout cela,plufteursantiques ty-
rans fy Princes anciens n ont diffre de tenir,fy avoir entreeux cer-
tains fy particuliers moyens et charafteres descriture', totalement
diffrents de communet univer rcl ordre des lettres: ne ce souciants,
et encor moins craignants et estimants le soupon dautrui, ny du
commun: pourven feulement que leursecret ne sufi, ou peust lire
esfre defton vert on manifeste, ^y limitation desquels meu et sus-
cit,
LIVRE CINQ^IBSME.' it"
cit, jay advs de dpeindre et deferire en ce cinqiesmefy dernier li-
vre de Polygraphie, certains charafteres, prsent par tropgrande
antiquit hors de toute ccg.:oiffance, et usage, afin que du tout ne
soient periz, aboliz etpcrduz: ains qu ils puissent ( moyennant ceste
description) estreremis en lumire, pour jervir la postrit,Id, ou
et quand le temps et foccasion sy prsenteront: et mefinement pour
ta lefture et intelligence deplusieurs treftntiquesaulheurs,
qui ont eferit de sciences occultes et magiques,
fous ces charafteres,

ORDRE ALPHABETIQUE* ET MODE


D'ESCRITURE DE* ANTIQUES SBP-
tentrionaux & Nortmants.

Toutes lettres fy tous charafteres, tant Grecs que Palestins fontfu-


gefts 4 raison dnombre fysupputation commeja avons cy devant
dit parplusieursfois. Toutesfois en nostre alphabet Latin,duqiiel
nousulbns,n*avons que sept lettres numrales &suggcttcs rai-
son de nombre. C'est scavor,c,d,i,m,v,& x, mais les Nortmans
avec les Daces,iffuz,dsistes ^statique fy Scandianes, lorsqu'ils
faisointguerrecontre les Gaulois,voulantspourvoir an secret et setirt
de leur conseil{suyvatce queBedareligieuxcnAngleterre,en descrit)
ent extrait fy emprunt dalphabet Grec, un nouveau fy singulier
tntyen deferiture, adaptons fy tresb'm conformants les nombres de
Grecs
240 DB POLYORAPHIB
Grecs (cn coprenant le dix)aux vingt fy quatre lettres fy charfteres
Latins,desquels a prsent nous usons. Et par ce moyen fous leschme
fyprtexte d'autruy fy effranger, ont tresbien sceu couvrir fy cacher
s ordre de noz lettres fy charafteres, desquels a vons accouitnm user:
efcrivantspour^ i^ponrbyZ^pourc, 3 : pour d, 4: fy ainsi cons-
quemment,jusquesa lastn denostre alphabetttfual. Et mesemble ce
le invention fy forme deferitureeftre asiez belle etfcure, et que ne
fourra eftre entendue d'homme Grecny Latin,fans grande difficult.
Car icy nese trouve le total et entier alphabet,ainsseulement neuflet-
tres d'iceluy, avec ceste lettre ou note numrale, <\^qisignifiesix. Et
pour ceste causeastisectpofecaurang et ordre de f, qui est la sixiesme
d fi
lettre en nojire alphabet Latin. Et abondant a vons au adjoust
pour la vingt fy quatriesme lettre,ce cbarrafterc,cjr,ponrsirvirdab-
hreviation en ceste langue Franoise, voulant en ce future fy imiter
les Grecs. Or par le moyen fy administration de ce fuferit alphabet,
les Septentrionaux fy Nortmans cfcrivojent feurement fy secrette-
rnenttontela conception deleurs volontez,: fy ce,fans aucunesuspi-
cion on doute destre descouverts,ouentenduz de Latins n) Grecs,bien
que tous le charafteres yfojent Grecs,reprsentants toutesfois par leur
ordre numeral,no\lettres latines,corn me dift efi. Et pourra ton ai-
sment changer fy varier cest alphabetenplufienrsfortes,attendu qd
cn chageant le nombrepar metathese fy composition,lecharaftereausti
fy ta lettrese varient et changent.Ceque tout studieux et intelligent
de cesecretcourra aysemet et a sa'volont ordonneret faire aux mes-
mes solides et fixes lettres des Grecs. Et me semble d'aduantage,que
la forme et composition de ce corps de lettres, ne fera trouvc par trop
difforme ny difficile : et mesmement ceux\qni tant peusoit, en au-
ront pratiqu et use et (ontausti ( selon mon jugement ) assez confor-
mes et propres,a la description de vulgaire et commun langage Etau-
1ois,pouvants,paret fous icenx,escrire, et donner universelle intclli
gence de toutes chofs,qni se peuvent prsenter, et cn toutes langues,
qui de noxs feront ou pourront estre cognev's, FAfault noter,que ton-
tesfois et quantes que h chaniftere, jota,est mis et pospour soy , ilsi-
gnifie ta lettre, V>qui et ta dixstieme lettre de nostre Alphabet:et ou il
du
L I V R B C I N 0^1 B J M B. 2+1
doitsignifier, i Jefaultpunftuer,et mettre un point!par dessus, comme
est icy marqu,pour monstrer la diffrence^.
ALPHABET des antiucsAllemans & Germains.

AutreALPHAIBY invente parDoracus.

A L P H A BEY de Charles Maigne selon Otsride.,


24* D" POLYCRAPHIS
CH*A*LE$M*AGNE Royfy Empereur trefchrcticn,ayantpar long
temps fypresquepariespace de trente ans bataillfyfaiftlaguerreco-
d
tre tes Saxo us,fy iceux parforce armes vainenz, fysubjugueza son
empire et; 'lomination : lsa contraintls fysoumis a lafoyjoy,fy re-
ligion chtstienne. Et craignant que pres derechef ils n apostataffent
fy du .tassent de lafoy,corneils avojent desiafait!parplusieurs fois:
t
il institua plusieurs explorateurs,ausquets ordona office dejudicature
leur commendant fy incoignanttrcsexpreffement,que allants et mar-
chantspar tout cepays <r terre, s enquissent seerettementfy dilige-
d
ment de laforme,manierefy mode de vivre un chacun:fy que tous
ceulx quipar eutxferojent trouvez,tantpeu fussent ils apostats ou d-
clinants de lafoy, larrons, blasphmants fy blafmants glise,ou ses
prestres fy ministres, fy contemnants les commendements fyreigles
ecclsiastiques:on quiparparole,signe subornation,conventicule,mo-
popole, ou autrement auroient trouble ou troubleroient en aucunesor-
te que cefusi,tordre, police, fysiatttts de la religion , fy republique
Chrefiienne, aspirants fy voulants reduire, sduire, fy suborner le
peuple k Paganisme .* incontinent,faus d'ilay, ou ditalion, par son
authorit Royale fy Impriale,fussentpenduz fy effrangiez, onmis a
mort en quelquefaon, on avecmojcn, que cefnst. Et fin queset
9rdonnancefyinstitutiondemouraffent perptuellement inviolez, fy
incontaminez, bailla aux susdits dlguez totalepuissance fy autho-
rit den substituer fy commettre dautres,fotts certaines conditions,
fypourveu qu ils fissentsuffisantsfy capables: qtusantsdemefme
pouvoir, puissance, fy authorit,exerans leur estt fy office dinqui-
sition,nuroient puistancefaire mourir tons atsaints fy onvaintuz
des susdites controventions. Et leur anvoyitsemblablement/oixfy
ordonnancessecrettes, effrites parles [tudiftes charafteres, o autrtt
incognuez de tout le monde, fors que dculs-.ordonnant fydeferivent
de point! en point!, de la forme fy manire, pour procder justement
k condemnation ou punition: k fin que par cemojen le bon jugement
fy la bonnejustice ftissent inviolablement fy secrtement entrjttemt
fy observez Etpourcest effet! tisoient en ces temps de plusieurs AU*
i
tres incognuez alphabets fy charafteres,qui prsent nousfont inceg
Puez, fyperduz, tant pour la longeur du temps, que four n'en avtit
LIVRB CIHQ^IBVMST j/.y
f
continu susage. Toutesfois le fusdift office,avec authorit fy filtre
dicelny,y durent,fy font encorjusques a prsent.Et les minitresdi*
celuy font vulgairement,selon le langage de cepays, apeltez feimcri.

Combien que ces charafteres nesemblentgueres beaux,nyde bellefor-


me ou composition; stayjeadvis tontes
(oislesrangeravecles autres,
non tantpour lasingularit fypropriet dieeux,qnepouY thonneurfy
t
rvrence de antiquit (cachant bien,qu'ilny a home tant peu indu-
d
strieus foitil,qui n'dyt le moyen fypuissance en faire fy inventer k
d
sa volont une infinit autres,beaucoupplus beaux etpropres.La tor-
tuosit de cetefirme deferiturefe pourrafacilement menderetpein-
drepiu* belle fyplaisante a soeil,parfrquenteetcontinuellecoutume
descrire fy non autrement. Car il est certain fy notoire,quil n'y aura
nesepourrafaireparfait!escrivain tant dofte fybienscachant soit tt,
dcquelque langage que cesit,qui(selo tes vrays et deuz charafteres et
ordonances diceluy) lepuiffe bien et correftemet escrire sti n a acquis
d
fart etfcieceparlogusage,astidu travail,et loge cotinnation escrire,
Autrt Alphabet en thisactKtuiqufi,
J4 Da PoLYGRAPHlfi
Toutepersonne,quidesirera,ouvoudrafaire fy dreffer a son plaisir
cdphabets compojezde nouveaux charafteres,luyfault ncessairement
cbserver les troispoinfts quis'en(nyvent,quimesemblent avoir est
malobservez, aux prcdants alphabets.Lepremier est qu ilfault ne- '
. ceffairement bienformer les charafteres, fy du plus doux fy 'facile
trait! fy corps qu'il fera postible,fy dautant feront plus fimpez fy
ayfez,d autant
plusseront trouvez meilleurs. Le sccond,quiltsten
besoin fy neceffaire,fairc les charafteres de telle mesure/proportion
ce
fy ordonnance,qu'estant ensemble conjoint!s fy assembles puissent
faire ordonn snitte*avec bon ordre deferiture, fy le moins difforme
qu'il ferapostiblc^.Etpour letroifiesmepoint!faultadviserdfaire
des doubles lettres comme les Hbreux,afin que par ce moyen feferi-
turepuiffetreplusfecrettefyincognev'.
A tPH AB ET de Hichus antique divinateur.
LlVRB ClNQ_|SllE. 24.5
Autre ALPHAB ET selon Beda.
,

llest tresnotoire fy manifies!e(eommeparle quatriesme livre pre-


((dent k est amplement dift fy demonstr)plufieurset instniz alpha-
bets diffrentes Cun de lautre,pouvoir estre faiftstfae estants reduits
en nombres,k la modefy manire des Grecs, fy Hbreux, nous pour-
rontservirpour dnoncer fy anonctrsrement fy fccrcttement, tout
etquenous voudrons: mettants fy apposants consquemment, au
mmbre,ordre,fyfuitte de nojlre alphabet accoustumc fy usiial, les
lettres (y charafteres,nou ufinalement change\nymuet-. Et lors au-
rons moyen fy mode descrire seurement fy feerettement > avec afffz
ben fyprofortioneordrefyfuitedelettres.Etcombien que ledit ordre
mimeraisoit aufre et tout diffrent a ceulx que a vons descrit en nosire
susdit!quatriesme livre:st est ce qu'il me semble,tantpoursa brie-
suet que autres causes fy raisons affezevidentes,fortpropre fy con*
,
venablea nostrepositionfy mode d eficriturt^.
i
4
b
1
2
/
h-20
l $0
IO
/% 100
200
S
b
.1000
2000
10000
kg 20C00
/*' 30000
% s jco ce 3000 ,
d 4. m 40 t 400 d% 4000 me 40000
e 5 50 *> 500 e% 5000 P$ 50000
fy 6 fy$ 6000
/ 7
9
f
60
70
q.%o
U
* 700
60O
/<? 7000
0$ 60000
ps 70000
g g . y 800 gt 8oco i q% $ooo
o 9 r 90 * '900'
Hh
'9000-;
3
\6 DE P O RA P H I B
L Y O
Ayant bien fy devment entendu ces nombres cdadapte^avec les
lettres, fy les lettres adaptes aux nombres : il fera trejaife fy facile
faire progrestion et extension universelleet infinie a tout nombr tant
grandsoit il.Commeapertclairement,etmanifestement,ence que par
nous a est dift,et dchirennostrequatriesmeprecedet livre.Et pour
plusfacile cognoistanccde ce,kfubfequet alphabetservira exemple* d
* 4 k 7 f n n te t ih
ci
'" *
h 2 b h 8 g o la. id u 20 le

c 3 9 h p 15 ka
ie .
x 21
d 4 d le 10 / q 16 ify y 22 kb
I u //
f
.
e 5 *
6 fy m \z
ia r 17
ib\s 18 ig
* 23 kc
fy za. kd
Par cemoyen et forme denoz, lettres Latines,ferc\uh alphabet e-
flrangeetperegrin, tel corne cy devant avons dit les Nort mans avoir
jadis extrait! et tir des lettresGrecques.Etavecques iceluy,observant
deument lareigle et fuite, pourrez feurement escrire tout ce qu'il
vous plaira k volre amy, moyennant qu'il entende industrie et or- t
donnancede cestuy alphabet: auquelj'ay advis fubfequemment met-
tre ceste autre qui me semble pmfeur.

a 0
b p
et
h y
n c
4
t m
un
c q i u p u x e
..
r fy s
et
s
k
1
x
m z
q
r
se
t
g
y
&n t. n
Combienque le langage Latin', ny austile Franois p'ayentguert
t
besoin de deux lettres contenues en ceste alphabet : je p'a pourtan
voulu diffrer lesy ranger,pourservir etsubvenirau nombre de vin^
.
et quatre charafteres, et iceulx esiendre et amplier a tels et fit gra
nombres qu'on voudra : ksin que prespuissent servir k toute e^cri
ture, pour esire varie et changeen toutes les fortfs qu'il plaira k tt
perateur etscribe .* uog mgocua vmyacqz azeup* sv*cm.
Pertranspofitionemoraniasitint. .
<.-N
Aut
LIV%B ClNq.l'iME, 24/
AUTRB ALPHABET, PAR LEQ^UEL HONORIUS, SUR-
nonim Thebanus,descrivoit occulteraient ses
rcigles& ordonnances de magie.

rcigles, & secrets de leur science,saifams d'ictlle plus


grande estime, qu'elle n'est digne ny mrite.

L*Alchimie ordinairement es accompagne de plusieurs servantes


fttfamilires & domestiques%quiparasiaue& perptuellevigilance,
lagardentf* ne veulentlaissernj abandoner,usantst s*attribuants
maintesaisitpresquetousours, lepropre nom de leur dame et mai'
frefft : afin que par ce moyen laputjfent plusfeurement conserveras
garder immune^nvioUeyet intacte de l impertunit de tous ceul\;qui
indifcrttKment lapoursuivent tt chercbwt.ymt fraude, dcep-
tion,
4.S Dl PoiYGRAPHII
tuymbitio/opWstiVatio/aulsetCjiniquitjCuriont/oliejrncn-
teriejlarrecinjtemcritjaudacejconfidcncc,& finablcmetit infa*
iiCjnopiejpauvret/uittebamflment,punition,& mendicit,
sontlc equ4ces,laquai$,& compagnie ordinairede lAlchimie :
qui ordinjiremet(comme dift est) usurpts et prenants le mm de leur
maistrcjse, et comme icelle a)matset la vonlltsgarder im mune ce tota*
lcm1tincegntvdctot*stQtvonluclles>ncfnict,fwrcllcfcJoumeitrcn
prostituera tous ignaresavares,pecunieuxet idiots perquipteursdi*
selle:tellemet qucifclo lejugemet de maints philosophes ) t/ikbimie
nA enfojrien delovable ableft if est iautant qu'elleestchaste.
ny aym
<M* MCTULLECCE j^OffaconaorateurdesRomains, a voit e*
frit &fait un livre nons moins grand,quepnible & difficile,plein
dcnotcs& charattercs: lesquelspres fainilCyprtan martyrgran-
dment amplic^r iceulx augmentezdeplusieurs autres notes, cha-
rattcres,&dictions : yadjoujhnt & mettant mots & vocables pro*
f f
prs & servants k usage & eferiture de ChreHiens n que par ce
mojen cestescience & uvre nefuissent,CH demourajfent totalement
utiles aux payensfeulementjtiais a ufi auxstdeles & Chrestiens:com-
nie cftamplcmenidiftpar Pautheur,&par luy doncample exempleen
fonfixiesme thre de PohgraPbie,& au chapitre &fgurc, fatfont de
mention. De veulxtny dois icy faire aucune traduisions*
e quoy ne
eit.ou discours,tantpour la longueur du temps requise en la tellure o
eferituredesdits characlcres,que pour ce qu ilferottplusque diffieiU
voire impossible,rcdtger & mettre en langue Franoise la valeur &
intelligence desdits chirafteres Ciceroniens: attendu qu*un hcnn
^iceulxsignifie une entire diction Latine, la dernieresyllabe,ou bien
tertaine partie de foraison,propreet convenablea la totale et univer*
selle composition. Parquoy combien les mots & vocables Latinssent
plus amples et du tout diffrentsduFranois,pour estreparticulieremet
ttiuiQsftto tth ebjTjiltcUi, dtfqnds ne reulx faite autre tnthuen f#a leprtscnt:
ay advb d'une pttite partte d'Unix extraire teftuy, & sauve fuyeant alphabets,
l t'enpturteitfaire infrit d'autrei.&fant nembrejar celujf<ji en rwdraprh
dre feint: attendu que le tine estgrand & epifuxt(tnunaitt enfiygrand& t*Jf#
nj nwAre de notei & fbaraleres ut aiment diffrents (un de tautre : & <ju't M>
jeifeit peinentservirpur tutfe e/ir'/me a eeulx^ f uniront la peine de Itt tu
Taircfwr t'en 4jd<r&servir.
Livii CiNQjnm; J4

Plusieurs autres alphabets fe peuvent ay sment faire & extraire


des notes ty* characleres de Cicerotau plaisir ey volont de celuy% qui
y
frendrapeine. Car te livre elgrand # copieux,remply ( comme dift
f
est ) de characleres totalement diffrents fun de autre qui
: p cuvent
jrvir tous efcrivains,qui s'en voudront aydir.

Jamieljadis Roy des Artiques,homme tressage & cavant, n soit en


son temps,& pourJes affaires secrets mystiques,du fufcritalphabet
ey
lequel fepourra muer changer en plusieursfortes. Et pour Fhon-
ty
neur&revcrancCi&t"observancede Pantiquit melire ty ad\ou*
fier cestuy suyvant : qui ( me semble ) fera plut facile ty ays tout
fcribe,qui quelque tempsfe fera exercit eniceluy.

Mthode oc EBoycnomme Ion pourrascuremenc oc iccutcrmenr innonti


tous sf<t*jtiQtptf octobres, que par Utuet usiialei9c commut.
Dl
IEijO PoLYGXAPHIB
ne veux nyer, ains confesse librement, toutet les choses Par my
cy devant dites, OH que cy prespourray dire ( touchant cnaratc-
res cy alphabets privez, et feregrins) estrepuriles,frivoles, et de
pende consquences : attendu qu'un chacun fin plaisir et vctente
d f
en pourra feindre et former infinit autres, fans comparai on plus
leaux, que cculx quipar nons ont este deferits en ce livre.Auquel n ay
voulusairercit ny mention deplusieursautres,cognoiffant lepeu d'u*
tiltt qui enfouirai advenir.Priat tous lecteurs, en ce me vouloir ex*
eufcr,Oais c'est d'auft Ion cueur,corne je me doute,etpresque m'as-
f cure de ma repenten cesuture et advenirjonr avoir bais>et interms
leprincipalpour iacceffoire,m%arrellanta chosessi baffes et viles}pour
laiffir les hanltes et ardues. Toutesfois contraint Phonneur etun
grandseigneur (comme est dit)ne fay voulu, peu,ny den arrestermais
plu.' toit la premire commoditaccomplieret parachever.Considrant
que le refu\principalcment en ee temps plein de troubles ne pourrait
titresaisipar wcy, fans estre ingrate et faire tort et injure J leur ex-
tellence etgrandeffe,etmefines auservice et obissance, dont leurfuis
etferay toute ma vie tenu et redeuble. ^ui tnausi contraint!faire
et descrire les tables et figures cy pres ordonnes,contenants et repr-
sentants les nombres equipollants aux lettres alphabtiques Latines,
Grecques,ouautres quelconques,dont les anciens ontgrandement us,
tachants et couvrantspar subtile invention,etsons figures denobres,
tt tables numrales,leurs secrets et affaires mystiques. Donquesmea
et contrait!par les susditesprires,ay cy pres (de plusieurs etpresque
infinizmoyens)extraic! et descrit, la fin de ce cinqiesme livre ,pcu
dereigleset tables,a fin que,parPintelltgep.eed'icelles les ignorants,el
nonenteudants,cesiart et science,puissentesire instruits, enfaire d
autres d leur plaisir ,pourveu qnilsy prennetit peine:moiennant la*
quelle,pourrontaysmentfaire et entendre choies tropplissgrandeset
ardues,et ausiichanger et varier les moyens par eux invente en insi
tiitc de sortes,par vicisiitttdinairetranspositionou Orcberner. Et pour
lecommencement de ceste intelligence,\aycy\mhetf ose'la table orche
tnak de nombresJaquelleparchangementet varit de lson etforme
oie croix,contiendra en s ty p 4 alphaUles.
Orcht*
%$&
B B PoLYORAPHIt
Primiere figure cxtenfivc de la table anomale.
a &z$ & m49 &z 73 b c P7 d t ux
b \26 a l $9 x, b 74. d pS
c y 27 z k st y y 7S c e pp
c 122
g 125
/
d A? 28 b * /J A* C 76 t f /J0 g h 124.
e * 29 y h Si u x 77
f f 30 c $ s* i 7S g h 10* i k iz6
/g/*' n / 125
g / 31 x / s w 7p h i 103 k / 127
$$
n r J d f ) r c So /k/** 1 m 128
fl 33 to d tf q t St le \ 10$ m n 129
k f 34 c f j p f Sz l m tof n 0 no
1
0 35 t b S9 0 s Si m n 107 o p 131
m w 36
a 60 4 g * // o /o p q 132
n w 37 s u ft t Ss 0 p J0^ q r 133
0/38 g <f2 c \\ Sf p <\ 110 r / H4
/
1

p * 39 x p 63 d j q x srt s / 135
q / 40 h c*^ c \ SS r s 112 t a 116
r 41 <] c fy f
P SP s t IJ u # 137
/
s 4a i ^ *<f k ^o * u 114 x 138 j
t 43 V x fy o pr u x //j y 139
u * 44 k o* # 1 pj x y 116 z cy 140
x d 45 o t fp i
n pj y z 117 & 4 141
y e 46 *
1
/ 70 / m p4 z, & // a 142
2 47 T r 71 m 8c pj && srp b c 143
cV 4 48 m q 72 n a /><f 4 b /20 c <V 144
layavecbonneraison\tymnsanseause ,advis d: rcstendrc ou
dilater au log lasufirite tableerchemale:mesmespourlesgrads& ex-
peines travail d'esprit,qu'il fwdroit la progresitocy dda-
trmes ey
tion,quifcroctncessaires en Pextensiond'icelle : quesiroit un labeur
insiny.Aussi n ay vouluy mettre cy colloquer Punit etsigularit, ju-
geant qu Usera melieurles mettreet poser no\iventiens,far ordre
ternaire.Or il n y a homme de tant per entendement soit il, qu'il ne
puisse aysment entendreet compredrechosesgrandeset ordues,par le
moyen de ce, que cy dessus avons baill, descrit cy monstrepar tabla
& txcmpks,quipounmserviruniversellement* tonssecrets.
LlVftB ClH/^lilMI* ifs
Seconde figureextcnfivedc la table anomale
a * H a 3 4 * 5 s 9, 0~ 7 a & p a to u
1) i 2} b 4 5 6 a b 7 8 b so b ls 12
t2\l
22 C S 6 C 7 S C S 9 C lOti C
C
d
*
21 d f 7 d $ 4 dp iod ji /* d /i 14
c * 20 e 7 8 e 9 S
f c 10 11c u
t3 c 4 1$
f 7 19 f S- 9 \oS f se 12/ 13 14 f *S 16
g S IS g p 10 H S g /.- I3 14 '* g '* l'r
h 9 \7 h / U 127 ' II // I4A 15 I6\\ %7 \%
i /a 16 I // / n 19
12 i i-fiS* I6/7 / ip
c
// 15 .1k /^ ij /4P k f s l k \7 tS k tp 20
Jf.17/. iS /* 1 -.-* ai
1 /J 14 /i 14 l is 13 1

m /i 13 m/^15 m.iit m 17 i$ m 19 20 n\ 21 zz
n /* 12 n /^ i6 17'* n 1 S,19. 20 2r n 22 ij
o i$ n o /^ 17 P is 14 o / 200 21 22 o 24
p 16 IO P s7 18 p 19'f P 30 Zip 22 -V P **S
q //
9 q / 19 q 2o t$ q ^r 22 q 23 1* q * f 26
r / 8 r /^ 20 r 21 tS r *.* 23 r 24>/ r ^27
s 19 7 s :m
/ 22// s JJ 24/
t 2t 2Z t Z 2t t 24 ZS t
z$ 20" s
26 27 t
272%
2S 29
20 6
X

U -21 5 U 2J 23 24-?0 U 2i 26 If 27 2S U 30
26 Z7 S 2% 29* i*3I
^
X 22 0s X 23 24. X 2$ 23 X
y - y~v2$ y 26 J-* y 27 2$y zo 30 y 3t 12
Z 24 Z Z 2$ 26 X, 27 24 Z 2S 29* IO 31 Z 32 Z%
&/ I &2fz7 &2%2$ & 29O& l 32 &33 3+
Quiconque observera &gardera, devemet Pordre ty reiglt de tor-
cheme,mrasacilcy prompt moye et puissaice, tant en la lelure,qu'en
feferiture a tous chiffres,ordonnez, eysaisi pour lettres Latines fer*
vonts tottssecrets. Mais au contraire,celuy qui excdera ( tant pcu~
joit)et nesuyurala norme et reigle de sart etscience,enusaut ePice/uy,
sedonnerapottrsonplaisir, extrmepeine et labeur, avecques confus-
et n'aura, luy,ny son binaire, aucune cognoisiancede te qu'il
tn : ny
auraescrit.
%if} Dl Poi.TOIAPHII
9 *
a*
|j
Y

7
V
a 7
b /
a/
b p
a*
A
a/*
b /* b tt b t*
a"
c S e: p c to c et c ta c 'i
dP d /# d // d ra d /j d '*
c /* e // c /^ c ^ e 14 c '/
f /r f /J f /> f /^ f /; f '*
S'*t3 g '3
h *4
g '* % 'S g J* g if
h /i h *** n // h '*
i 14 \i$ i 16 ix
iS4 'S *f
V t$ k tt k 17 k tS k 19 k *
1 s6 \ 17 iS ip 2i 1 /
m 77 m // m rj> nw m ^/ m **
H rS n ip n 20 n 21 n 22 n f*
O IP O 20 Q 2t O 22 O 23 O *4
1} 29 p 21 Xi 22 P ^ P '/ P 2*
q 2T q 22 q 23 c\ 24 q ^.s q **
22 x 23 x 24;t 2$ x Jt *7
V
5 23 S 24 $ J
T
S *<s s J/
T
S
t ** t J t 2f t 27 t *J t 2/
U 2$ U *0* U -27 U 2S \ 2p U ^*
X 29" X 7 X / X 2p x 30 X Jf
y 27 y 2S y 20 y 30 y 3t y 3Z
2 ' l t 29 Z 30 2 31 Z 32 1 33
6 2p & 30 & i/ & J2 & 33 & J*
Jty particulirement balli & ordonn un chacun des douze
lignes clestes, un alphabet numral & par nombres .-ordonnant
3l alphabet faict fous le signe de Y pour a,6: & sous celuy de \s,
7. Cousu,*.* fous9,4:
fous 11,7.0 / fous nr, 77 . ty ain-
si*consequement par toute- la suite des alphabets descrits en la pr-
sente ty autre table suyvante, failles, comme dicl esi,sow les dou^e
signet clestes.
Liv n C i H <n 19 u il a/J
s l t W K
a /J a 13 a 14 a 15 a 16 a 17
b /i b 14 b 15 b i6 b 17 b jg
c 14 c 15 c 16 c 17 c 18 c rp
d rs d 16 d 17 d 18 d 19 d 20
c /0" is c 19
f t7
e 17
f 18 f
e
19 ^ 20
e 20
f 21 t? 21
22
g '* g 19 g 20 g 21 g 22 g 23
h rp h 20. h 21 n 22 n 23 n 24
i 29 i 21 i 22 i 23 i 24 i 25
k 2t k 22 k 23 k 24 k as k 26
\ 22 \ z\ l 24 / 25 1
26 1
27
m 23 m 24 m z$ m 26 m 27 m 28
n 24 n 25 n 26 n 27 n 28 n 29
o 2y o 26 o 27 o 28 o 29 o 30
'P 26 p 27 p 28 p 39 p 30 p si
q 27 q 28 q 29 q 30 q 31 q 32
x zS r 29 r 30 r 31 r 32 V 33
s2p s 30 s 31 s 32 s 33 s 34
x 30 t 31 t 32 t 33 t 34 t 35
u 31 u 32 u 33 u 34 u 35 u 36
X Z2 x 33 x 34 x 35 x 36 x 37
y 33 y 34 y 35 y 36 y 37 y 38
2 jr* 2 3 2 36 2 37 2 38 2 39
&3J &3* &73 &38 &3P &40

En cesicfigure j'ay mis colloqueom les autressix signes clestes ri-


fiants, 4 un chacun particulirement un particulier alphabet nu-
mral comme en la prcdente, ty comme Un pourra aysment cog-
,
noiftre ty comprendrepar les alphabets,des lettresLatines}quej'ay ex-
pressmentprposes aux numrales, fin queplus xysment typltts
srement tout operateurintelligentpuisselire,on escriresonsecret.
4j6 Dl PoLYORAPHII

?
V O 9 S J)
is a 19 a 20 a 2i a aa a *3 a 24
19 b 20 b 21 b 22 b 23 b 24 b 2$
c 20 c 21 c 22 c 2$ c 24 c 25 c 26
d 21 d 22 d 23
24 d 25 d 26 zy
c 22 C2 e 24 c 25 e 26 e 27 c 2s
f 23
( 24 f 2$
f 26 f 27 f 2 f 29
g 24 g 25 g 26 g 27 g 28 g 29 S 30
h 25 n 26 n 27 n 28 h ^9 h 30 h 31
i 26 i 27 i 28 i 29 i 30 i 3i 35
le 27 k 28 k 39 k 30 k 31 k 3- k 33
1 28 1
29 1
30 / 31
1
32 1 33 l 34.
m 29 m 30 m 31 m 32 133 m 34 m 35
n 30 n 51 n 32 n 33 n 34 n 35 n 36
O 31 O 32 O 33 o 34 o 35 o 3<s O 37
P 32 p 33 P 34 p 35 P 36 p 37 p 38
q 33 q 34 q 3s q 36 q 37 q 38 q 39
r 34 r 35 r 3<s r 37 r 38 r 39 r 40
5 35 S 3< S 37 S 38 S 39 s 4 S 41
t 36 t 37 t 38 t 39 t 40 t 41 t 42
U 37 U 38 U 39 u 40 41 U 4.2 U 43
X 33 X 39 X 40 X 41 X 42 X 43 X 44
y 39 y 40 y 41 y 42 y 43 y 44 y 4>-
2 40 2 41 2 42 2 43 2 44 Z 45 2 46
6 41 :&42 &43 &44 & 4$ &4<* & 47
l'ay finalement en cesie derniere table, pres les donzesignes cel-
jrV/,mis & ordonn sous un chacuncharacterc des sept plantes
parriculierement,unalphabet numral \advertiffant tout operateur
ffuise voudrasir vir ficeulx,(tiie,ouilseprsenteraen Peferiture une
lettre doublee cy gmine,ne fault escrire deuxsois le nombre, ains
uns foisfeulement. Et an dessus de cedit nombrereprsentant ladicte
lettre gmin,fautt mettre unpin,quiservira po/ir faire entendre
lagemmation de la terres.
Ayant
LVRB ClNCLlBSUl. tSf
AT^fKr avec Payde ty h grce de nosire Seigneur mis fin k
cinqicsme fr dernier livre de Polygraphie tondu da t ty fi-
nifruit en iceluynosireprpos,a ve>: les estoilUs errv. t ./ . / \ty
encore advis, fr par ce mot final voulu cPabov.dmt aivtrlitrtout
lecteur, de certainspoinfts y requis fr ncessaires. Pri vierent que
toutesfois ty quantes qu'il voudra user efalphabet defiritsous le cht-
ratlere de quelque signeou planette mcntionnez.esprcdentes tablesr
fouit en Premier lieu qu'il appose ty mette bien ty deHement le cha-
ratereauquelque signe on panette, sons lequel ilprcndraPalpbdit:
tant sin quepar ce moyen amy qui receura lsent ,foit relev de
seine, quansii sin que le mystrepniffeesfreplus occulte cy couvert.
Car toutepersonne n'entendant cesie science, ty voyant seferit st
enforme fr manire de table numrale, ty dnombres, typrenott
de characleresdes signes clestes on fl.met tes comme dict eit : nepou-
vant aucune chose souponner, ty encores moinspenser du secret la-
tent ty couvert, croira ty]ugcra cesie table esire ^Astronomique, ty
neservir que pour P^Astronomiefeulement. Etpour cesie cause fr
alphabetepar Punitainsparplus distante note numrale : pour (par
ce moyen) estera tous, toute note de Joujpeen. Il eit besoin toutes-
fs user en ce de providence: car tout lecteur rus qui aura tantpeu
fiitdesoufpefon,ayant trouv ou cogneulofficefr l intelligencea un
seul nombre,pourraaysment parsupputation cognoistre tout fr sen-
tier alphabet. Secondement fault entendrefr noter,que ou, fr quand '
ilfi prsentera sn eferivant une lettre doublefrgmine en une mes-
me dttlion ( commesouvent il advient ) ne fault pourtant eferire
deux soif lenombre reprsentant une mefme lettre : mais Payant une
fois eferit,ferez, un peine! par dessus. Et pour exemple, eferivant
ce moi COMMENCE \,parPalphabet du Tanru, je ne doublerai ny
gemineray le nombre S,duiva'dtm: maisefcrirai ainsi p ^20, txS,
f
ti,t9,9,tr,23. Et ainfi semblablementfault user fr aire en tous
noms fr dictions ayants de lettres : afin que par ce moyen tonte U
suspicion soitoste, quipourroitprocder parla gemmation du nom-
bre refresentant la lettres. Et fi Poperateur n'esi dtelle industrie,
que de thofes moyennes il nepuiffe entendre et comprendreplu* grast-
'" '' /T k
158 DlPoLYORAPHII
des et ardues closes: jt netestimeray capable,et encores moins digne
etintelligencedecellescy,quifont du tout infimes, voire monaKct,
quc\c nefcaurois dircj. Or ln'est besoin r.y licite, que toutes
icicnccs lojent a tous communiques & communes.' & meme*
nunt celles dtstequellesrusag,e peult cstrccunveity cn bien
en mal. Etpour cesie cause et raison ( bien que manifestement iaye en
ces cinq livres de Polygraphie, diel et dclareplusieurs secrets a ceuz,
qui avec la peineprendronplaisir les entendre) t'en ay encore a-
chet couvert de beaucoup et Jans comparaisonplue grands et ardut,
f t
fous ceste mesme manifesteeferiture. J> 'avantage ay pour entire
intelligence de tout ce que dessus,deferit etsaisi un livre et favicute,
interprtant et donnantffftfamment facile intelligence,comme tou-
tes mtaphores,methtefes,orchemes et autres figures y contenues fe
f cu'cut,ou doivent entendrez, I.equcltoutetfois (et par con 1cil
du plusieursmes bonsseigneurs et amys) n'ay advis encor mettre en
lumires, dsirant que parce moyen non (eulemeut la mat if re,
mais aussi l'occasion d'exercer les mmoires des bor.s & subtils
cfprits,nc manquem,ou de tfaillent aux gents de bien, cV curieux
de ceste science,nonplus que je fouhaitte & voudrois de bien b
cueur, non feulement celte scicnce,maisnufl la cause &cognos
sanccd'icelle,estrcdu toutoslez,tolluz,&pcrduzaux mauvais,
&cculx qui d'icellevoudrojentjou pounojent abuscret mal u-
fer. Car il n'y paslge,ou il ne se puie trouver grands tny-
ftercsoccuItes&laterts:qi,estar.tbienentenduz du lecteur stu*
dieux/eront la sin. ( ft Ion mon ad vis cV jugement) moir.s que
rien,au prix de ceux, qui pres resteront coenoistre,ron encor
de hy entenduz,et desquels il ne pourra^n'y seau ra avoir la cog-
r o-nce. Prparant ausiiparcemoyenatoitscommenants le cbe
min et la voyc,laquel/cparfucefiionde tempspourra donner aux U-
vat< cez,en tcelle facile aecez,, et moyen choses plia rares, grandes,
singulires,et ardues Attendu que celuy,qui onc n'a sceu ny en-
tendu un seul mot du langage Francois,lc pourra non feulement
birn cV correcte mcntescrire,maisaussi pourra d avantage par, &
fous bons terme jd'iceluyjcV autres langages nouveaux oprer
grins
LlVtl ClHQ^tBStflT 5
grrtSjnthimer & faire entendre universellem,r,seurerne'r,tres-
iecretemenr,cV fans suspicion,la conceptionde sa volont celuy
3ui sera bn binaire& cabalistique : de sorte que, xv\x industrie
homme du monde vivanr,ne pourra estre entendu, si n'est par
le paraphraste 6c binaire,commedict est. Combienque fe commun
ci manifeste langage escrit,sera autant intelligibleetfacitt A lire a tous
et de)eus,comme lesecret et latent mystreferont occultes, cachez,
couverts,etincogneuc de tous,et tons. Or en ceftendroit,avectay-
de et interventiondusouverain crateur etfaulveur du vtonde, jefe-
ray fin ceste non moins longue, que laborieuse et pnible oeuvre de
i0/)rf;r4^/V.* suppliant derechef, tout bon & bnvole lec*
teur,ne vouloir entendre,ou prendre ces miens et
crits&ynthcmes, ou cequiy est contenu,
en autre partie,aue bonne,&
commeje les ay bai)le2, ou
promis baillerc met-
tre en lumire,

Lovange DIEU, Alpha & Omga,


commencement & fin.
DICTIS OHAIORA TACEBQ.

KVz
\H Di P*iTonmn

CLAVIGVLE
ET
INTERPRETATION
SVR LE CONTENV S
CINQ^LIVRES DE. POLY#
GRAPHIE, ET UNIVER-
SELLE BSCR1TVRS
C* A l I ST 1 C^UBi
CLAV CUt B 26r
INTERPRETATION SUR LES OBSGU-
icuritez contenues au Prologue de Polygiaphic.
IE pense, frmasiuereque tout bnvole Uleur de %%jl g uvre ne
f
m accusera deprolixit, fr encores moins d'arrogance, de ce que
moymefmeay voulu commenter et interprter cest no moins labo-
rieusequedifficileeeuvrede Polygraphie, fr universelleeferiture Ca-
balistique,parmoymefme invente tycompose;fr mesmcm et s'tlve-
ult oupeult penser la cause qui m a meu fr incit a cefaire, fr efert-
reainsiobscurcment: attendu que tout ce, que par communicati-
on & publique divulgation,peult nuyic,doit estre raisonnable-
ment cach & couveit par mistique obscure parolc,ou par se-
crette & incognev eferiture. Orpar ce donc quelefugect traUlb
fr comprins en ceste Pol)graphie,estautant utile, comme il peult estre
dommageable toutes rpubliques,oupersonnesayants charge d'iceltes,
fr aufi auxprives fr particulires ngociation fr affaires, comme
amplement este dict fr traicl en la Apologie fr defension du pre-
mier livre Polygrapbiqucs: j'ay avecjuifc ty bonne cause entreprins
faire cesie prsenteinterprtation, pour Mucdation fr intelligence
des obscuritz,y contenues,a sin quepar cesie clefou clavicule d'intel-
ligence,tousRoys, PrincesSeigueurs,frautresgrandspersonnages s'en
puissentfacilementservir, frsrement,secrettement, fr hors toute
suspicion,escrireleurssecrets Pun Pautre,fr univcifellcmcnt tons
leurs Cabalistiques fr binaires: fr ccfanscraixeJc que espions,cxplo-
rateurs,observateurs,ny autres personnages, par art ny industrie du
monde puissent en aucunesorte rien entendre ou comprendre en ce,qui
serapar eux eferit : frausiiasin que les bons fr honntstts ferson?:a-
gesncfo\entxoupHffenteUrtkceuxparlestransires fr espions,explo-
fr mauvais, qui indiscrtement abusent autant de la bonne
rateurs,
f
que de la me chante,et mauvaise science.JQuiesi la cause,parquoyj'ay
tousiours en tout,fr par tout cesie euvreuse d'obscureparole, cachant
fr couvrant l'intelligencefous xfrtains tguments fr sigures affez,
obscures, gui toutesfois ( m'jfeuoe) pourront aysment fr facile-
ment estre entendues de tout homme industrieux dsirantfeavoir fr
%6z DB POLYGRAPHIE
entendre ce'tlcscience,frenant ( tantpeusoit il) depeine laperscru-
ttion ou elude icelle^>. Car les mystres fr secretsy contenuz, ne
fontsi difficiles,quefacilement fr enpeu d h turc ne putffent estre en-
tendus Et encorepourplus grande fr ayfefacilit,)'ay voulu met-
tre fr interfretericy,entoutfrpartout,tous tes nigmes,emblmes,
circunlocutions,metAthcfes,orchemes, fr autresfigures,ensi ayfe fr
facileforte,qu'ilpourront esire autant clairs fr intelligibles toute
personne docte & studicuse,commcje dsire & souhaitte qu'ils
sojentincogneuz& in accessibles aux ighares,parreiTeux, indig-
nes de ceste,& toute autre occulte science & intelligence. Ayant
aufi rsolu fr dterminde ddier et offrir ceste dicte crwre nn tel
grandpersonne,m'afemblestre bon et neceffairejafaire claire fr in-
telligiblepar ceste interprtation et clavicule : sinque l esprit de ces
grandsjersonnages ( ordinairementdtenu fr occup grands,et
ar-
duz, affaires) partobscurit de mystique fr occulte eferiture,nese d-
tournas,etperdist legoustetsrut de ceste intelligence,laquclle(amon
aduis ) nefera moins aggreableet utile a ses grandsseigneurs, que je
souhaittela euxrendreclaire,briesue,etsuccincte. Donc tout pre-
mirement ( avec Payde df>ieu) je interprterai les obscuresfenten-
tes frpropositionsdefer/tespar,etsons obscurit et diversit ePenig-
ntes,emblmes,orchemes,nsethathefes,etautresfigures quifont
conte-
nues auprologue frprface de la Polygraphie. Et pres monffreray
par bon ordre,et le plussuccinctement quepourrai,les moyensreigles
etdiffrencesd'un chacun livrede Polygraphie: a fin que par ce mo-
yen le tout puise etre ays et facile a ccux,qui auront le defirde fen-
' tendre et apprendre : donnant icy (pour cefaire) la vraye et en-
tire intelligence tantpar exemples etfigures,qu autre-
ment : nfont en ce de telle brivet que la ma-
tirelercquiert,etlaraison,le temps,
et la commodit le permettent
et commandent.

EXPO-
ClAVlCUtB, 263
EXPOSITION SUR LE PROLOGUE
DBLA POLYGRAPHIE.
T1sillcr ou E mon intention,en cefie oeuvre de Polygraphie,gistfr co-
en ce,quepar icelle je veux feulement donner certains
moyenspar lesquels, Roys, Princes Comtes, Seigneurs, doites
indoctes, Nobles ignobles,fr ausi tom ceux,qui feulement auront la
cognoissance des lettres Latineslmentairesfr ttfuales,fourrentfeti-
rcmcnt,fccrcttcmcnt,frfans aucunesuspicion on crain(le,par lettres

f
f
communes fr ufuales mutuellement annoncer fr aire entendreleurs
secrets fr volontez, un Pautre,non obsf.:nt toute difiance fr spa-
f
ration. Et nefult craindre,frencores moins douter,que eferit puisse
estre leu ny entendu par art,industrie, feavoir ou recherche d'homme
du monde,fors de ceux qui Cabalisiiquement en auront Pintelligence
Et veux bien icy dire ( afin que te lecteur ne pense,quemoyseul, ou %

premier,aye eferit ou invente ceste science ) qu'il est notoire, frplus


que manifeste,comme jadis plusieurs Empereurs, Roy s, Comtes, Sei-
gneurs,fr autres ayants charge,conduiffe, fr gouvernement de mo-
narchies,Royan mes,et Republiques : mesmes et fur toits les tyrans es-
mcu\et incite\de ceste volont,ont chacun en son endroit trouve et
inventpropres et variables moyens ePefcrire,par lesquels ontparticu.
liercmenf eff^y ce qu'universellement et gnralement j'ay promis,
et promets rr> onfircr en ceste a uvre de Polygraphie*^,
K^U nombre desquelspremirement,etpar exetnf leA'allgueAu-
guste Cesar,lequel poursrement etsecrettement escrire,et faire en-
tendre son intention ses lieutenants et Capitaines abfens,et esion-
gnez, de luy changeait tes lettres alphabtiquespar variables et diff-
rentes metathefes ( questa dire transpositions ) mettant B. pour At
C, pour B : D pour C : Et ainsi confequement de toutes les autres
f
lettres de alphabet. Et afin que ceste m ode tfeferiture demourait
pltisfecrette,iltranjfofoitafonplaisir fr volont lesdictes lettres au
long fr au large : par quelque ordre,lieudistance, au nombre que ce
fust. Et toutesfois combienqu'aucun nepeust comprendre ny entendre
lefecret fr mystre occulte,cach, & enclos en ceste tranjfcsition de
' *' " lettres
,
3.6A, D POLYGRAPHIE
lettres alphabtiques . si est ce toutesfois,que ceste eferiture ainsifai-
te,rendcculx (es mains desquels elle peult tomber fr venir) suspects
frfonfpconneuz. de Paffaire occulte,latent,fr inclut en iceltcs.
Kjirchimcdes Syracusten Prince des mathmaticiens,faifoit doter
n conrroyer deux bassons en rond,quarr ou triangle,de mefmc lon-
guer,ou ejpeffeur 5 desquels pres il en retenoit un pour Iny, fr foutre
illebailtoit ouenvoyoit afin amy absent:fr tontcsfoisfr quantes que
S un vouloit eferiresicrettemeuta Cautre il faifoit unefchedule, ou
autrement une tringledepapier blanc,de peu de largeur,fr de la lon-
f
guer deux fois d'un de dits ba ttons. Et pres avoir environne ledict
boston de la tringle ou fchedule de papier,fr attach les deux bouts a-
ntec de la cire,aux deux extremite\dudict basien,par le hanlt fr par le
bas : ilefcrivoitfur h dicte fchedule,faisant porterhilettre,ou ch-
ractere,tantd'unepart que d autre,fur les couppetires fr feisions du-
atUix papier,bien cy devement assemble.Et cesaitjevoit ledictpapier
de de'istts ledict basion,frsoudain apparoiffiit entre les lettres une p
grande disiance fr disionition,que nulle lettre ny diction s'entre sui-
vojent ny entretenojent aucunement. Etp l'un des collez de lasch-
duleni tringle n'cHoit suffisant a tenir,fr comprendre lefuget de ce
qu'il vouloit cfcrire,iltournois ladicte fchedule de Pautre cesie Penvi-
ronnant fr rootant au tour dudict bafto,puis escrivoit,comme dessus.
Et n'y avoit homme ( n'estant adverty de ceste science fr industrie )
qui peust entendre ou cognoitre cesecret. (Jais celuy,qui avoit fau-
t
tre baston^iyantrecenla tringle o fchedule, la rcvolvoit a entour
defin basion/ypar ainsi remettoit les lettresspares fr divises,en
leur bon,premier fr entier ordre, tout ainsi fr comme elles avojent
est esrites.
facond fr loquent des Romains, c-
,
cJ3/. T. Ciccro, anfit orateur
fcrivitfr ddia a finpis un livre de noies 'frcharraflcres, lequel -
presSanit Cjprian adapt fr "accommod a l'usage des Chrestien,
informe de dictionaire. auquelpremirementfo)H eferits les charac-
tres ou notes, fr pres les dictions entenduesfr designespar lesdicts
eharaeteres,tellementqun^haeun^editiioneste
echatitere,qtf la^ecede.itt tni&mesmes nfifr chractrh
par
f*)
CLAVICULE." 26*
j'ay autrefois trouv & vcu un psauger parsaict, entier, & elega-
mencescrit en latin,estant en la librairie de l'Eglise majeured'A r-
gentine,Iequel un, j ne say qui,ignarejuge & non cognoint
ceste intelligence,avoit intitule & ainsi ecrit parde hors, psau-
tier cn Armeniquelangue. Mais ilcrroit& sailloitgrandcmenr,
pour ne lavoir bien ny devement entendu : ains devoit ceste in-
titulation estre ainsi descrite,Psauticreferit en characteres Tul-
liens,ou Ciceroniens. Car un chacun charactere, representoit
une diction Latine.Et en cela nc saurois estre tromp ne deceu :
Car j'ay Rome en la Bibliothque vaticien sainct Pierre: La-
quelle est le plus renomm Bibliothqueou monde, (si le bn-
vole lecteur vouloit me croyrcj veu,lemcfme &enticrdictionai-
re deCicero.amendde puis,& corrig par Sainct Cy priamqui
est u u fort antiquelivre, & lequel n'ay jamais vcu ny peu trou-
ver ailliers. Ety en iceluy si grande copie & quantit de cha-
racteres avec leurs dictions subsquentes, que facilement ils
pourrojentsussircdescrirecnLatin tout ce qu'on voudroit.
Faramond,etplusieurs autres Roys, mesmes Claude Crinit, autre-
met dictle Chevelufilsdu dict Faramond,sierentetordonerentselon
leur volont certainsetparticuliersalphabets ,pour appres les bailler
diversement a un chacun de leurs Capitaines ou Lieutenants, rete-
nant vers lui la copie et minute,avec les mmoires et les noms,comme
illes avoit baillez, et distribuez,.
Charles magne,flsainsdu Roy Ppin, pres Marcorneresoixante
et tropesme Roy des Franois,et quiesiceulx eppremierEmpereur
des RomainsJnventaausi's plusieurs moyens four escrire obscurment
etsecret tement : et cepar le moyen etsuffrage de Nannon sonprecep
-
teur Grammarien,qui luy monsira et enseigna variables et diverses
d
formes alphabets.
Les Nortmanset Septentrionaulx ( comme tesmogne Seda,religi-
eux en K^inlic ) voulants seurementet secrettement annoncerleurs
secrets fun a tautre,ont mis et suppos des lettres numrales aux let-
tres communes et usuales tant Grecques que Latines,commenants 4
Aypour i: a B9pour z: a C,pour 3 ;
4 D pour 4: d E}pour 5
:4
9
Ll
266 Da POLYGRAPHIE
T,pour 6 : fr ainsi' consequem%t jtuqttes a fr : qui est la vingt fr
qualricsme lettres. Et ainsi ceste escriturefaiitepar ce nombre,ou
autres diffrents,nepourra estre lcv',ny entendue des Grecs,ny La-
ttnSjsansgrtndepehefr difficult,fipremirementon n'a apprins la
manire fr industriede cestesciences.
Beda religieux eu Anglie,enfin livre de Pinvention des antiques,
dit fr reciteplusieurs mojens,fr intelligences,par lesquelles on peult
tresficrettement escrire Pun Pauire : fr aufii parler,frfifaire en-
tendrefansvoix,figM,ny'parole,a cculxquiferontprsents,pourvcu
qu'ils ayent Pintelligencede cesie art. Et a esi le premier,qui r-
dig fr mispar escrit la science fr efsfrtrologic fr Dactitogie, par
lesquelles Pon peult seurement fr tres ficrettement dec/airerfon se-
cret fr volontl'un a Pautre,tant par escrit,que ausiifanscscntnrc:
ains seulementpar incognev' intelligects,qui ne seauroint par hom-
me du monde estreveves,cogneves,nyentendues. Chose tcuteffois
f
assez, ajse frfacile a aire,fr a entendre^quifipeultfaire fr ordon-
nerparplusieurs manires,fr insiniesfortes:doni ne delibere^iy ve-
ulx en faire aucun rcit ou discours en cest anvre de P cUgraphie,fr
pour cause : gardant le lieu de ceste description, fr antres trop plus
grandes ty arduesJaifstnt cela a ceulx,qui de la science dArtrclo-
gie fr Dactitogiesufficernent ont escrit fr trait. (Jl fais qui est ce-
luy quivoudroit,onpOiirrcit exprimer,ou descrire toutes les mani-
resd'occulteeferiturejadispratique parles anciens? Car aucuns
en cest art propocyifojentde familiers bubons & nocticules,qui
estojentappeliez Philophotcr,c''.st dire,ay niants le jour, & ln-
mierer&lesautresMyophiteSjquiestcliiCiaucontrairCjhays-
sams &fuyts le jour & lumiere,aymants la huict& obscurit.
o4titrespar art fr pratique en leur eferiture,ont employ fr Pun
fr Pautre,ty Phitophotesfr Ufyfiphotes: aucuns attsiiont transpo-
s tes lettres cognevesalphabtiquesfr communes. Les autres fetis
fcheme,prtexte,fr exemple des barbares,ont figurfr fait ( comme
dictell)propresfr particulirescharacteresperegrins,fr non enten-
.
duzjii cgnenz,fors que eteulxfeulement>&de ceulx a qui ils an-
rojcni\ donnetintelligence^.
Davantage,
CLAVICULI 267
Davantage,aucunsont us de lettres fr charasteretvisibles,escrits
avecquesmyne,cynabre,ou autre encosie,ou encrecommun. Etsina-
blement les autres ont a leursouhait fr volont, fait fr form des
charaltres invisibles.Et quant a laformefrmanieredes characteres
visibles,propres,fr convenables a Pescrituresecrte fr occulte,tlen y
a
infnit,frsigrandnomlre, qu'ilfont ou peuvent esire innnmera-
bles. tellement que ri'ayvolont\frencoresmoins la puissance d'en
faire la totale ou universelledescription : la remettant a autre lieu,
fr autre temps.
Mais quant aux* characteres invisibles,estats aujourd'huy plus
usitez,pratiques,& entenduz entre les humains, nous en avons
de trois sortes,& manires : dont i'unc,& la premiere,elr appel-
le Dermatiquc : par laquelleon fait oupeut flire fur visa^e,c-
stomach,cuysfes,bras,ou au doz des meilagci s,ceitaine esciiture
& par certaine lotion ou lavature artificiellement faicte,& com-
pose de certains humeurs liqueurs,qui semblent presque estre
invisibles: tellement que ceste escriture ne sc peult vcoir,ou co-
gnoistrcaucunement,sin'cstparceulx,quisont advertiz du se-
cret, & par le moyen & exemploy ds pouldres, eaves, lave-
ments,fcuz,fufsumigation,&autres chosesr,eceiires,& requi-
ses ceste fcience,& forme de lettres Dermatiques.
La seconde epece de characteres invisibles,est appclle Hy-
phafmatique ; par laquelle l'on peult escrire sur draps, linges,
toilles,ou habillement3parcertainslinimenr,cncrcs,encostes,ou
lotions,qui,estantssecs & schez ne se peuvent aucunement ve-
oir n y cognoistre: mais estants trempez & inovillez,cauc bien
froide,sevoyent,cognoisentj&lisentaysment: & autrement,
ne scaurojent apparoistre : & pour ceste cause est appclleHy-
phahniquc,ou Hyphasmatiquc.
La troistesme efpece decharacteres invisibles,esiappclleAfleotiquci
fr fisaict en plusieurs manires,tantparforme,quepar matire^.Et
par icelle on peult trouver insiniz,-fr innumcralles moys,pouroccul-
tement fr secret f
tement escrire-j.Et cesie escriture sepeult aire,fr se
saictsansfapicr,ou avecquespapier,avecques mulla,quecla,rephoca,
Ll2
268 DR POLYGRAPHIE
f
leloce,drepoul,fr ictal,fr autres diverses fr in nies matires : com-
me enrecr,cn blefta,enresiculaboir,en tipo,enreter,frautres sembla-
bles moyens,qutfontpresque infinie,fr innumerables.
ejAlaispourceque cecy ne touche fr n importe rien nosireprsent
sugct,n'cnferayicj autre rcit, ains feulement me halleray d'tscrin
ce qui est contenu en ma promesses: fr quela raison avec le temps me
ordonnent fr commandent : ty le plusfacilement quefourray,
Jly h d'avantageuneautreppcce,appelleDactyletire qui ne fe fait
far eferit nyparletttrcs. <Ji'aisseulementparcertains moyens, non
moinssubtilsque difficiles,voire impcsiibles icsirc r.y cogneu z, men-
tendu\: par lesquels tout homme entendant,peult librement, faire-
ment,frsecrettementiuthimer fr faire entendrefin secret,frpense
tout autre,quiausi entendrafrseaura lesecret d: celte science, que
sepeult varier fr changer en,frpar tant de diffrentessortes fr ma-
nires que homme du mondenefiauroit comprendre, on nombrer ta
diversit desfpeces de tel frsi grand mysierc_j.
O r pour le principal moyen de celte science Dermatique, &
plusieurs autres provenants,defcendantsd'icclle & par son intel-
ligence toute personneassiscsoit au lict,larable,au jugement
-

ou quelque autre lieu que se soit : pourra seurcmcnt& seercte-


nient,anssigne,mouvcment,regdrd, ou indice, & fans aucun
sufpeon oucognoislanccd'aucun assistant, annoncer & faire
entendrc,tant amplement & facilement qu'il voudra l'entiere &
totalctencurdesapense & volont celuy, qui sauraou en-
tendra ceste science & art. Etquant ('intelligence ou savoir
defaireaussi seulement entendre & inthimer son secret &volon-
t,sanslcttrcs,signesny eferitures tout homme, ou personne
abscnt,voire sons 1c fecu ny cognoisancc de celuy,qui faict of-
fice de ineger,ny sons qu'il cn puisc avoir aucune conjectvre:
jen' en veux faire ny feray,plus long discours en celieu cy : lais-
nt & remcttantle traicte autre temps,autre lieu, & autre de-
scription.
f
Toutes oispour ce qutes Roys,Princes,Comtes,Seigneurs, fr au-
sres grandsperfinagefuyantsaffaires&rands,arduzi fr etimportant
cesdesquels
CLAVICULE. 269
ce,desquels par lettres communes nepeuvent ou n'osent donner la co-
gnoissance,ouadvertiffementa leurs vicegrents,fr commis, estants
ePeux cfiongr.ez, : m'a semble bon fr ncessaire^ defiire ce tratete
fr
truvre Polygraphique,aveclaprsent clavicule et interprtation . 4
cellefin qu'un chacun ePeux,oupenst avoir certains et particuliers mo-
yens dejcrire,et annoncer srement,et fansfinjpeox, tentes leurs vo-
lontcz. intelligences,et commendementsa leurs amys etfidles servi-
teurs : &mesmcmentencetemps,auquel,pour la trop grande
licence & permission de pcher, onnepeult trouver feureny
certaine foy au monde : tellement que Ion veoit en tout et par
to.it meffagiers de Roys, Princes, et Seigneurs, estre defpovillez,
prins,volcz,,battuz,,ctleplussouvent tuez,par traistres, espions, et
guetteurs de chemins,fans aucune crainte de prendre lettres,et voler
pjcquets,faxs avoir esgard la cloHure cPkeux,bien qn'ilsfojent cloz,
ou cachetez, cPanneaulxon
cachets royaux.
Parquoyfiroittresreqtiisfr ncessaire/ 4 toutes tes Rpublique*
d'employerle vertuforce,et justice,filon vostre comendementa lapu-
niiton,perte fr ruy ne, frsubversion de tels monstres,cruelsfr iniques
voleurs,fr iceux extirperas chasser de vostre Rpublique, que Dieu
vous a baill en profession t? garde,et lequel n'aura jamais paixny
tranquillit,ft par vostrepoterne magnaminit et anthorit tels vo-
Uurs,explorateurs,traistres,estions,Bacct!ccsw(oMcbaffc\toste'{.
Car quiconque trouble la/aix d'une province ou republique, se
dclare & manifeste ennemy du Souverain 011 Prince . Comme
voleursjraistres,espionset larrons,dcsquekptrrlejourd'/myta
terre de beaucoup de Provinces estpleine,mais les chemins
font,en la lodeuole Province de Frisepar laGrace
de Dieufont aucunntment,certainsaffeurez,
etfeurs, ouverts aux bons et fidles
messagers,et neores a toits autres
marchands et viatcurs.

Ll
"i70 DE POLYGRAPHIE
INTERPRETATION DES OBSCURI-
TEZ CONTENUS AU PREMIRR LIVRE
de Polygraphie.
COUVIEZ qu'au premier livre de Polygraphie ne soit corn-
frinse aucune chose,quimesemblepar trop obscure fr diffici-
le : j'ay toutesfois bien voulu exprimer ey expliquer icy seplus
bresuement qu'il m'a este positble,tout ce,qucl(mesemble) Pon pour-
roit trouver ou penser estre difficile : afin que la profondit de ceste
description,ne semblas inaccesiible,ou du tout imposiible aux foiblei
frsimples ePesprit. Et pour ceste cause,faultpremirement entendre,
que jayfi bienmis,posfr distribuparsi bon ordre toutes les dictions
in langage Franois,en icelnypremier livre , jusques au nombre de
neufmiIlefrvingt quatrejyfous la quantit de trois cens septante et
six alphabetes,que\p d'un chacun alphabet lun pres lautre conscu-
tivement,depuis le commencement frpremier alphabet jusques a la
fin,fansen laisser ny obmettreun,unefeule diction seulement esiprin-
se,toutes ces dictions mutuellement cohrentes ensemble, firent fr
rendront oraison fr exhortation en langage Fracois a(fi\bon fr con-
gru. Et me semble que celteforme fr maniredeferiture sera trci -
ve merveilleusement bonne,propre,fr convenable, pour (eurement
frficrettement efiriretout ce qu'on voudra,frfans sonspconr atten-
du que chacune diction Franoise signifie fr reprsente la lettre ty
charaStere,qui luy est prcdent fr a chef. FA ne doit le testeur esirt
esbaby, ou etonn,sipluralit fr multitude de paroles, veves fr le-
u's clairement fr afertement,comprennent fr contiennent occulte*
ment une brve fr bien petite sentences. Et notez qu'en ceste mi-
enne purile invention &position,j'ayvcach& covert plusanv
pic & plus grand moyen d'escrirc amplement & plus crette-
ment,lcq:iel raison naturelle & publiquercquicrr,& l'honncurct
devoir m*j commandent& dfendent de ne mettre en lumire,
Oii communeevidcnce,mesincs au vulgaire pcuple.Si est ce tou-
tesfois que toute perbnncde bon esprit,mettant quelque temps
ou peine la perquisitionet intelligence de ceste oeuvre et scien-
ce
CLAVICULE. 27*
ceCabalistique,la pourra non seulement bien aylcmentenrenUre
ctcomprciidie,mais d'avantage pourra vcoir et cognoistre plu-
sieurs dogmates et fecrcts,qui y bnt occultement comprins et
contenuz: dont n'en feray icy autre recitj ains seulement vous
diray,quc,ayantbien et devmcnt entendu ceste orme et ma-
nire d'escrire,ellc vous suffira la description de toutes choses
du monderattendu que toutesfois et quantes que vous voudrez,
Ja narration recite et rcpctc,peult eltre change. Car ( comme
dfia esi dict ) sidu premier alphabet vous prenez, une diition feule-
ment,dusecondune antre, fr du tiers une autre : fr semblablement
l'une des dictions mises et interpostes hors la ligne fr ordre,jusquesau
poinct,ou jusque la fin de ce premier livre.votss trouverez, cn pres
une oratfin,ou exhortation en langue Franoise,assez, bonne fr cong-
rue. Etsur toutfault noter fr prendregarde,que d'un chacun al-
phabet npreniez, phts d une dictionfeulement : fr auss que,par n-
gligence ou hastivet,enescrivantnefaultiez, oupasitfjinseulalpha-
bet : Car ainsi Perdre devosireeferiture,en cefaisant,feroit confus
fr confondu.Fault aussi noter et entendre,que toutesfois et qu-
tes qujcn mon eferit je parle du jour,i'entens que cest la narrati-
on ouverte et manifcstc,laque Ile se peult aysement lire,selon cest
ordre Polygraphique: et par lanuict j'entens la latente,occulte,
tnbreuses fecretteintelligence : quinedoitestre prolixe,
mais la plus breve ct'succincte,que fire se pourra,en quelque
langage que cesoit.Et quant aux paradimes,sigures, exemples
et pretextes,comprins es prcdents &siryyantslivres(ou avons
parl del'amc,qui est invisible,et du corps qui est visible ) ils
s'appliquent et fervent aux deux narrations et eferitures, c'est
savoir, lafecretteetocculte,etaussi lacognev et manifeste
escriture. Toutesfoiset quantes que la fueille est change et
tourne par le vent,etc. L'entenspar ce paradigme et exemple^
qu'il fault n ombrer et supputer l'occute et fecrette nari3tion,a-
vec la manifeste,desorte,que les deux puiflnt finir cn un pomct
et periode,tcllemcntque s'il reste quelque chose de secret e-
scrire, il le fault amplifier par tdle modcration,queles deux nar-
rations
Hj DE POLYGRAPHIE
rations,etocculte,et maniseste,finiirentenun mesmepoinct,firt
que confiisionnc s'ensuyvepar cclypse et conjonction. 0/0 de-
mourant,tout ce qui relie fr s'ensuytpour la dclaration de cepremi-
er livre Polygraphique,seimplicitement a ce, que say dit par cy de-
vant. Oisaisfur toutfault noter quefous Pordre des alphabets y con-
tennz,nya,nyausiidoit avoir aucune diction vacante oufuferflu
ains chacune diction vault fr refrcfint(comme dictes) la lettre,qui
luy eHpropos 4 chef.Et afin quelaparfaicte fr entire cognoiffance
de cesse intelligence,soitdonnefacile aux lecteurs,je defiriray lapr-
fetstesigure pour exemples:
Prenez les cas,qu'un mefehant & mal vivant vous requiert &
supplic,vouloir fa faveur escnre un vostre amy,au service du
quel il desirc,par vostre moyen & vostre lettre, estre avanc &
pourveu. Lors pour ne refuserdu toutl'importune requestedu
suppliant indigne,& aussi pour n'offenser vostre amy, vo us pour-
rez eferirela fuyvante exhortation,qui fera cy pres lettre a let.
tre interprete,mais non du porteur,ny d'autrehomme du mon-
de entendue fors de vostre binaire & Cabalistique : dont la te-
neur s'enfuyt :
Le Roy univerfeljcxornantles corps, manifeste aux languis-
sants feurctimmortelle,aucc ses sanctifiez enbatitude, Ameri.
Lacharitdeincomprchcnsibleeuangcliquementdenonceaux
hommes reluctanted'exhortations, reduict les injustes banniz
aux choses prophanes,faint vilipenderla recordationduRedc-
pteurdescicux,& aussi la compagnie de!avoluptineffable,que
devons pourfuyvrc.Parquoy, iinmundes,foustcnezpuret : &
ferez recueilliz aux rgnes des deisiez : & la perptuellement
prdestinez. Abolislzdonc les dissimulations de ceste charna-
lit, puis qu'estes heureusementcomprins aux exultations du
modrateur toutvoyanr.
Orpourfacile fr claire intelligence et lecture de ceste escrit, recou-
rez aupremieralphabet, fr premire colonne de ce premier livre de
Pohrapbie, fr chercherez, la premire diction, par laquelle vostre
oraison ou exhortationPolygraphiqueest comtncc,qui est[ LeR oy .]
frtrou'
CLAVICULE vsi
fr trouverez, quelle signifie N. Puis au second alphabet Vtrrcfyck
mot s universel ] qui signifie E. Et au tiers rang et alphabet trots-
verez, ee mot exrnant ] quisignifie V. K^U quatriesme ordre et
alfbabet, trouverez, ee mot[\c$ corps] qui reprsente O. \^Ati cin-
qtesme verrez, ausi ceite diction ("manifeste] qui signifie V. *^
la sixiefme colonne et alphabet cherchez, aux languiQnts ] qui re-
prsente S. Et ainsi consquemment, en continuant d'alphabet ca>
alphabet trouverez, cesiesusdite nirration,tt escrituremanifeste,con
y r
unir et comprendre occultement ces mots : c'est favoir,
Ne vous servc*#dcce porteur : car il est menteur, et larron.
Voire, un autre exemple en Latin,
Imaginez, terriens immundes,trcs-viste se ruyncnt terriennes
ardemment fraude avez : glace faillirez, prsumerez, malhcu-
rex, apprenex indigence grandeur amatsdes ministres du Roy
cunctipotent tousiours admirer la puissance falyisiar.t plasma-
teur dominations du domicile difiez jngeants habitants ensal-
vation certaine jubilation fault sera aux sicles pensez nobles ci-
toiens cognoissez l'assablc prservateur du ciel ordonnez as-
seurement rvrer syncercment excellant.
Recourez, (comme est dict) an premier livre quarante fixiefme co-
lonne de Polygraphie, et cherchrenta premire diction, par laquelle
vostreoraison Polygraphique est commence, qui est s imaginez ] et
trouverez, qu'ellesignifie .T'. fuis an fuyvant alphabet verrez, ce
mot s terriens ~\ quisignife E. Et aufuyvant alphabet, trouverez,
ce mot fimmundes,] qui reprsente A* Et
ainsi consquemment,
en continvant d'alphabet en alphabet,trouverez,cesiesudite narrait-
on,et escriture manifeste, jwques lasindevosire oraison, contenir
occultement ces paroles c'est favoir,
Tcmoneoamiccncinhoc negotio immisceas rbus pubicis.
Un autre en Italien.
Les errants glorification infinie. O exellent racheteur des
&incts,fayorisemisrables ferfs,guers dols:mifericordieux roy
fidles. Cognois indicible conducteur des hommes, peines au-
stercmentsceu iniquez humains,cn l'arbre triomplte vritable-
>
Mm
274 D B Po LYG R AP H I B
ment pnint saulveur des affligez, vivifiant les requestcs hu-
mains postulants pardonnez par ta cclestielle mansutude,pour-
fuyvie pardon omissions : infaliiblc asseurancc mortels, chaste-
rn-mt fuy vent ta divinit. Tes observateurs injustes,colaudons
ra doulceur eternelle, reconciliez providcnzcottroyant lumire
indiciblefaulvezinsiniement prdestinez: confessons doulx
rdempteur des sanctifiez misrables apprenons institution vcri-
t,tombons gravissimes.
Revenez au p S jesme alphabet de ce premier livre de Polygraphie,
et chercherez tapremire diction qui est f les errms ~]quisignifie S.
Puis anfuyvantalphabet verrez, ceparolleglorification ^quisigni-
fe P. oufuyvanttrouverezft* zw/f infinie 3 quisignifie . onfuy-
vant rang fr alphabet trouverez ce mot [ cxc\kr\t]qnifgnisieS.
tmfuyvant rang trouverez ce mot f racheteur] quisignife S. Et
n lefuyvant rang trouvere\ce mot des laincts 3 quisignife O.
Et ainsi consquemmentdalphabet cn alphabet trouverez, cestesus-
dite narration, comprendre occultementces mots : c'est favoir,
Speb la bontdivinanon lascia pervenircad essetto Ic cat-
t ive deliberationi.
Et ainsi consquemment,fr par tnesme ordrecontinuerez en toute
mitrefnbsiance fr matire occulte, que voudrez, efirire en quclqite
langageque cesoit, Latin, Grec, Alleman,italien, Espagnol,ou tout au-
tre langage,quifipeultrduire et mettre en eferit,p.ir lettres commu-
nes ty tisstes. Etpourrez autant defois recommencer an cheffr
tommencement du premier alphabet,comme vous voudrez,ctjusqttes
a tant qu'aurez nclud frferrvostre occulte narration, dans la cog-
vctc fr manifeste. Et quant aux dictions ,qui font mises hors Por-
dre fr ligne alphabtique,\$ ne fervent de rien ny d'aucune let-
rre,pouri'occultenarration & fecrette intelligence: ains font
feulement mises,ppur servir & suppler au dessault dcsSynony-
mes & dictions Francpiscs, qui ne nous font tant copieuses ou
communes,qu'auxLatins.Et aussi, fin que Tordre & clause de
foraisonFranoise soit deu'mentaccomplie&parfaicte.Crfrilfi-
nit impossible de- pmnirtrinvirwUngagePwcQinf
''' ~ " ' tnsfr
C L A v c U i a 27$
4ns et Synonymes,signifiants une mefme chofe(mefmement auxpro-
noms, conjonctions,prpositions, fr interjections, ) que diceux Ion
peusi oufieuftfaire et constituerun entier alphabet,servant aux vingt
fr quatre lettres vagantes,communes fr alphatiques. Ce quesacie-
vientpeult apparoirpar la huictiesmealphabet,pres Pordre fr ligne
duquelj'ay mis deux dictions,sin que tacogneu'c fr manifeste orai
son,nedmoliras manque fr dfectueuses. Etpour ce j'ay ainsi t-
ferit ces deux mots ( avec ses,avec ses ) par deuxfois. Mais saule
que l'operateur n'en prenne que l'un desdeux cn escrivant// cc-
luy,que bon luy fimblera, ceUefinquela clause fr oraison Franoise
soit deument accomplies. Et ainsisemblablementfaudra enfair
en tonsautresalphabetssemblables,onvoustrouvere\anfideuxmots
hors Pordre fr lignera, ^ui est, (&) je fay cy mise avecques les du-
tres, tantpour accomplir le nombrede vingt quatre lettres,qu' aus-
si pour ce que les Franois, & Latins, pour abbreviatiort cn
usent souvent en leur escriture. Orpour cestescience Cabalistique,
toutepersonne ignorante,fr n'entendantaucunement le langage Fra-
ois (pourveu qu ilfiachefeulement cognoistre fr assembler les let-
tres alphabtiques,communesfr ufuales )pourrafeurement et secret"
tement escriresonsecret en toutes langues,fr places, fiscs Pefiriturt
qui feraveu fr leu en langue Francoifi,etce avec bien peu depeine
fr fans aucune difficult. dvcrtiTant derechef tous bnvoles
lecteurs & operateurs decestcscience Cabalistique,qu'ils ayent
prendregardesoigneusement,^en cestuy & autres livres suy-
vants qu'en aucun ordre & rangaphabctique,uncdiction ne soit
jamaisek>uble,rcpete,oureiterc,nyrniscoueferite par deux.
fois, isfufii nefault,qu'ly en ayt une oublie,onomise: Carsi ainsi
etfoitje lecteur fr operateur,tant en recevant,quai eferivant fa let-
tre,firoit en grandepeine,etplusgrandecofstonVarquoy fault di-
igement adviserqueles exemplaires & livres fojent soigneuse-
ment corrects,&cformementescrits-celle fin'qu'enefcrivr,
la reiteration,ouvarit & dissimilitude d'cxcmplaires,n'engen-
dre,& donne confusion,tant l'operateurcn eferivant, qu'au le-
cteur en recevIt.Etsipar la ngligence ou ignorance d'eicrrvam,
Mmz
-
2-y6 Dl PotYGRAPHII
ouinadver ttcc de l'imprimeur vous trouviez en quelquealpha-
bet,ou colonnc,unc mesmc diction escritedeux sois : effacez la
dcinicre,& cn son lieu en mettez une autre propre,convenable,
& signifiant mesmc chose. Sachezsinablement,queceseul livre

de Polygraphiefera suffisantpour entirementsatisfaire opration
f
que ay promises. Car par iceluy non seulement vous pourrez-
lurcment & fecrettementescrire la conception de vostre volon-
t vos amis Cabalistiques,maisaussi( chose non encores vc v
ny entendue ) vous pourrez faire distinctement escrire, Ortho-
graphier,^ prononcerle langageFranois tout homme estran-
ger,tant barbare soit il,pourveuqu'il Sachc faire & former les
lettres Latittcs,communes&usuaIes,selosl'alphabct commun.
Etparce que cesieforme fr modedocculteescriture comprend peu
defuget fr sentencepour le secret,Corn une grande & prolixe narra-
tion de dictions manifestes & de grande importance : &fur tout
fault mettre peine coucher & faire la sentence & escriture du
fccrct,la ptus breve et succincte, que faire sc pourra : fr lors ne
semblera prolixe, ceux mefinement,ausquels le travail fr exercice
esprit est autant plaisant fr agg/egable,commeloysivit leur est, oh
t
doit esire odietfis. Or pour intelligencefr cognoiffance de cestuy
premier livre de Polygraphie,mesemble que fifrefint eferit,avec les
exemplesy contennz soitsuffisant* FA quant aux quatre livres fuy-
vants,potirrc\avoir far iceuzmpyenePefirircflss brief,fr fUSfa-
f
cilement : Et te cn infinies fortes fr manires,qui tentes c s neferor,t
hors fonfpcon des regardants,pokrceque Peferiture manififiefr vi-
sible,contenue en iceux nepgnisieny comfreud aucune chose, fors la
tharacttrefr lettre que leprecedts.
S'ENSUYVENTLES REIGLES NECES-
SA1R3 POUR L'INTKLLICENCE &OPERATI0S

P du premier livre de Polygraphie.


Au la fremoere reigli fr ordonnance,faulten premier lieu no-
itrfil est besoin* dediligentmt escrire vostrofuggt etfeit-
- ''' ' tena
*
CLAVICULE. 2?7
tenct fecrette, soit cn Latin, Franois, Italien, fyjpagnol ou autre
lagage que voudrcz,,pourveu qu'il fipuiffe escrire et rdigerpar eferit
lettres latines,communes fr ufuales :pour pres Penvoyer vostre a-
my afent,entendant cest art frscience Cabalistiques:pourveuaufi
qu'il ayt,commc vous,un livre de Polygraphie de mesmc le vo-
stre. Et apres avoir briefuement fr fnccinltementeferit vfre se-
cret,comme dit est mettrez le papier,ou vous aure^ eferit, devant
votis,sin qu'au lieu, fr pour une chacune lettre comprinfi audit
secret,voustpuisiez prendre unefeulediction dun chacun alphabet,
fias en obmettre ny laisser un,ny ausitpour une dtc~twn,0H mot, pren-
dre un outres : comme j'ay cy devant monstrepar exemples .par la-
quellepouvezveoir,unechacune frfeule diiion estre prinfe, fr ser-
virpour la lettre\qui luy est en chef, fr laprecedes.
L^s Sec ONDE reiglc veult fr crdonr,e,que ePun chacun alphabet,
comme dict est,vous nepreniez qu une feule diction en rrvfmenarra-
tion du visible,public\fr manifeste langage Franois : autrement fe
fins fr intelligence communs,ouvertsfr manifestes, ferojent totale-
ment consuz;tronblez,frperduz. Etst davantage oiteriez fr fr-
rie%jperdrelacognoiffanecdusecret cetuy, auquel Cabalisfiquemcnt
aurtezadrestvostre lettre Polygraphiques.
Tte n CMENT,fault diligemmentgarder,quepar ngligence,ou
hastivit,on nefanlte ou passe aucun alphabet,quepremirementVcts
n'en ayezfrins une dtttid, servants fr propre la lettre de vostre Se-
cret: Et semblablementfault noter,que toutes fois,fr quantes qu'il
sc fresente nne,onplusieurs dictions de celtes,qui sont hors Perdre fr
ligne alphabtique,ne fault prendre,ou escrire que la premire ou pr-
cdente seulement,on bien Finfrieure mais non les deux.
.^u ^KTMET^Ttfault notcr,qut'destors que Poraison fr ctastde
du langage Franois fr manifeste sera finie, fr la sentence accomplie,
fault que ta sequenteprennecommencement laplusgrande fr phts
grosse lettres comme apertpar leprcdent exemple,auquelsuyvant
:
f
la sentence et congruit du langageFranois ay mis grandes et gros-
ses lettres aux mots commenantsla clausutes : fr Aux autres pet'h
tatettresjsele^n santiqne fr commune constumed escrires*
' r Mm 3,
'vj% Di POLYGRAPHIE
Et l,& quand la substance& contenu de vostre secret, feront st
prolixes,qu'ils passent& surmontent la narration du langage des-
<*ouvcrt,& s'il en reste beaucoup du secret : fault en ce cas re-
commencerau commencement. Et s'il en reste peu,reprenez &
rvoquez vostre commencemtde tel lieu & alphabet, que vous
voudrez,pourveu qu'il face commencement de claufule. Car
touthomme,cntenelant ceste science,pourra aysment cognoi-
strel'alphabet & colonne,ou vous aurez commenc. Et ne fault
craindre la consonance & rptition de langage ny des mots: car
tousiours se trouveront changez &variez par la narration mani-
feste comprenant& reprsentant Tocculte & scerette. Et tou-
tesfois & quantes qu'on recommoriccra au commencement &
j>remier ordrePolygraphique,Ion trouvera nouvelle forme &
faon d'cscriture,signinant un mesmc fuget& oraison.
f
Jui T MEUT, fault noter, que,toutes ois fr quantes que par ce-
stescience Cabalistiquevoudrez escrire choses ardues frde consquen-
ce ,Jouit avoir un petit livre ou papier,auquel escrirez entirement
vostresecret ,par la commune fr manifeste escriture contenue en et
premierlivre de Polygraphits. Et quiconque pres verra ou lira
ce livre,ne pourrapenfer,ny cognoistre,qu'iiyayt aucun secret
cach cu couvert. Ou bien s'il advient que par soufpeon on
m pense quelque chose, ne pourra toutesfois rien estre cogneu
ty entendu du secret y contenu.
SEXTE.M EWT,faultnoter,qucsiVOUS transportez ou changez
par metathefcTordre des dictions contenues en un chacun des
rangs,& alphabetesPolygraphiques : ou bien variez & changez
les minutes &lcttres capitales alphabtiques vostre plaisir &
vo!ont, retenant bien toutesfois Tordre qu'aure2 transpos ,&
aussi le nom du binaire & cabaliste,pourlequel aurez faict la di-
cte transposition & changement de Synonymes ou lettres alpha-
btiques^ auciucl aurez baill mefme&semblable livre, avec
la certaine intelligencedu changement& varit : lors & parce
moyenverrez vostre secret si occulte & couvert sous ceste ma-
nifeste efcriturc,qu'ilny aura homme vivant fur la terre qui y
puiW
CLAVICULE 27^
puisse rien entendre, ny cognoistre, fors Ic binaire & Cabalisti-
que. Or cesie metathefefr transpositionfi peult fairepar infinit
de sortes, changements, fr manires.
psA L^ SETTIE S M E reigle, fault noter & entendre, qu'en e-
scrivant Polygraphiqucmcnt V02 Cabalistiques &bnaircs,cst
prcisment requis de bien &corrcctcment'cscrirctoutes les di-
ctions bien au long,fansabbrcviation,distinctcment & deument
fcpareSjbien orthographies fans aucune en pretermettre, ny
aucune cn prendre ou mettre au lieu de l'autre. Etfur tout, que
vostre eferit soit bienform fr bien lifable,fans partition,fans divi-
sion frfans confusion : fin que celuy,a qui vous efirirez, ne soit on
l
fuisse estre deceu, fr mefmement s'iln entendbien la langue fr escri-
me Franoifes,prenantdeux dictionspour une,ou une pour deux,
Parquoy fault bien notcr,cscouter& entendre ce qui est cy de-
vant dict& eferit.
P~n^ L*A /y///cT/F5//Er^/^faultdiligemmcntconsiderer,
que celuy, auquel voudrez fccrettementefcrire,fuyvant Tordre
de ceste science, doit ncessairement avoir un livre totalement
pareil, 8c cn tout & par tout semblable au vostre: autrement, au-.
riez eferit pour nant celuy, qui nauroit moyen ny puissance de
vous en tendres.
L^i N'}un ES ME et, que,s'il vous plaist,quc ceste science de-
meure perptuellementocculte & fecrette, faultdcrechcfet de
nouveau rescrirela PoIygraphie,ne prposant les lettres Alpha-
btiques aux dictions Franoifes. Et en cefaisant,nul ne pourra
ajsment penser r,y fiuspeonner la raison on cause de cesie eferiture
Synonymique fr non cogneue. Mais fin que celuy qui escrit,ou
reoit et lit ceste escriture, n'ayt aucune difficult, et soit relev
dela peine de compteren ascendant ou retrogardant,fault escri-
re les lettres de Talphabeten une schcdule,tringle,ou autrement
corraye depapier,ou parchemin, qui fera propre, convenable,
et compasse aux lignes et ordre desdictlons,au chefdesquelles
adapterez la dicte tringle ou/chcdule mobile. Et pour c plus
seur/croit meneur de faire graver & sulper lesditcs vingt &
qua^e*
d DE POLYGRAPHIE
juatrc lettres fur une lame ou rgle de cuy urc, sin que plus le-
gicrcmcnt,et facilement on ptiistealler et Lauter d'un ordre des
dictions ( eleument et par mesmc escrites ) l'autre. Et cn cc
faisa*nt,faultbicnregardcr,que la dicte lame ou rgle de cnyure
et aussi tous les ordres etdcgrez de dictions ljent universelle-
ment ele mcsmecompaSjOrdrCjCtmesurcordonez et compassez:
afin que,prescntantladictc lame ou rgle de cuyure au chef &
commencement dcsdictions,le tout fe puisse trouver de mesinc
lignc,mcsurc,&ordre.
P^-\L^< DixissMEyfanttfavoir, fr entendre,que combien
qu'on use bien peu de ta lettre fr cbaraflcre Pythagorique,que nom
appelionsy Grec, fr mesmement les Kstlemans qui n'en usejamais,fr
les Latins bienpeu : je Pay toutesfois voulu mettre au rang des antres
lettres, tant pour le langage Grec,que austpour le Franois,qui en u-
sefortsouvent. Semblablement attsii ay advis mettre audiet ordre
alphabtique, cesie vingt quatriesme lettre,fr : fin quepar ce moyen
fusions vingt fr quatre lettres : fr ausiipurce que les Latins fr Us
Franois en usent frequentementpourabbrcviation.
L'oNziESMErcigtendvciXitceluy,qui reoit leslettres escri-
tes selon Tordre & mthode de cestePoIygraphic,qu'ilest besen
de grande intelligehce,promptitude, cxei citation et mmoire
pour lecture d'iccllcs. Et par ainsi des lors qu'il aura reccu let-
tre ou libelle Polygraphiquemctcscrits,se fault retier en lieu se-
cret : fr ayant ouvert le livre dcPolygraphie,qu'ilfaiiltnecceffaire-
ment avoir deversfoy,regardera fr considrerasoigneusementtoutes
les dictions estants en touts les alphabets : fr quelle lettre precede ou
reprtfente une chacune dictionJa notant pres soigneusement pare-
scrit,u bien la notant fr marquant sur une ardoise,ou sur une table
aveccraye,encre,ou antreencostes.Ktpres que ( commedict est)
i aura vcu la lettre Polygraphiquencntcfcritc,rcduisantles di-
ctions cn lcttrcs,icclles dcument ctll:r> of'mission extraicteset
rduictcs par esciit,trouveraet composera le tout cn mots intel-
ligibles : tellement que cc,qui estoit cach,ct couvert sous les
niotsct Synonymes Franois Polyraphiqucs,fe pourra aysc-
ment
CLAVICULBT. : %%i
ment et facilement lire,entndre,et interpreter,se!on !e langage,
que le Cabalistique escrivant aura voulu et entendu escrire.
P^tu Loi DOUZIESME reigleest noter, que tous Boys, Princes
Comtes,fr autresgrands Seigneurs,ayants en lointaines fr diverses
provinces,terres,frplaces,plusieurs vicegerents fr lieutenants,aus-
quels neferoit bon nyfeur escrirepar un mefene moyen et forme d'e-
feriture occulte : ains sin qu'ils ayent pour un chacun desdites lieu-
tenants , propre fr particulier moyen d1escrire secrettement, fault
seulement qu'ils changent Tordre des dictions alphabctiques,par
avantdefoiSjCommeilsvoudront avoirde particuliers & diff-
rents moyens d'escrire aux susdits vicegerents.Et ainsi fusants,
& par ce mpyen,pourront secrtement escrirc,& annoncer leurs
commandements & volontez,fns qu'aucun desdits lieutenants
puisse entendre ny cognoistrel'escrit,qui fera envoy l'autre.
s Et ainsife trouvera infini z fr innumerables moyens pour escrire
, personnes\
seurement frfecrettementfous langage Franois, toutes
qu'on voudra,fr en tontes langues du monde : pourveu que {'comme
dict est ) ellessepuissent rdiger fr mettrepar eferit.
L** treziesmereigle,est,que pour fermer &clorre la bouche aux
malparlants;j'ay monstre oculairement la vrit & pure intenti
de ceste inventio,colloquant aux alphabets du premier livre,tou
tes les dictis &paraphrasme$,qui font de telle sorte & squence
cohcrts,qu'ayantd'nnchacun rg&alphabetprins un seul mot,
fans en obmettre un,ny en admettre deux,ouplusicurs,ferez une
oraison ou cxhortation,aflz congru,en forme de supplication
ou remonstrance,en langue Franoise. Et fous cesteforme fr tna-
iicre cfcriturejotirez ay sment cacher fr couvrir entirement tons
ce que vous voudrtz escrire vostre amy fr Cabalistique, entendant
fr sachant ceste sciences : deforte%qtte,sitous les hommes du mon-
de estojent asfemblez,nepourront aucunementfavoir, trouver,ny en-
tendre le secret couvert fr cache, sous ceste manifeste fr
intelligible
escritureFracoise,pourveu quelle soit bien fr devement ordonnes.
P*t\L*>* ju JT\iesME reigle,fault entendre, qu'en cest art
Polygraphique,y des choses intrinsquement encloses,beaucoup pins
Nn
.
$82. D B
P OL y OR AKH I B
grandes fr ardues,quecelles,qui fontprefertesjognjiucs, fr manife-

stes, attendu qu'un home du tout ignorant,fr n^n entendant la Lngut


Franoife,nonseulemt en peu dc]Ours,maiscnpcu dheures fepoiora
Jltlcr frformer deforte,qu ilfauraeferire,lire,parler,frentendrela
langageFranois: non certes universellement en tout etpitr tout,mj
feulcmetpar tellesorte et mafiiercqu ilpourra escriredetous etchacus
f es affaires, de quelquematireque cesoit, frep toutes langues, qu'il
voudra. Et tout ainsi que,par ceste science, vous pourrez an-
noncer & notifier lcurcmeijt,& secrtement, & fans scufpon,
i
toutez voz conceptions & volontez vozamis &Cabali (tiques,
tant loin sojent ils cstoignez,moycnna.nt;qu'ilsfcachcnt &ntcn-
dentceste science : ne plus ne mpin$,&aussifacilement^&en be-
aucoup de fprteSjVous en pourrez user sons messagcr,ss lettres,
sons soufp:on,&lanscraintc,queparart & industrie naturelle
d'homme du monde,vostre sccret.puissecstre vcu,cogneu,ny en-
tendu. Dont n ay dlibre ny voulu, enfaire icy autrercit,ny, dis-
cours.' caria raison ordonnes le devoir, me crmtmande,.ne c-
nettreny mettre prosent en lumire telles &.si grandes intel-
ligences,/^/^//*'4*/ayrserves fr rserveraypour autre lien jiutre
,
temps fr autre commodit,raisonnablement fr avecjusie eaujcs.Ylt
comme il ne est licit,ny covenablejetteraux pprc.eaux les mar-
guerites : aussi nc seroitil dcent & encores moins raisonnable,,
d'entreprendre le travail & oeuvre la description des choses
grandcs,ardues,& occultes,sans expectative,& cspeicc degra-
vitjprofit & remuneration.(7r;>Y//>iy d'avantage, qu'en celenor-
tne,ordre,fr catalogue de dictions Fra;ioises,y a, fr fi'pourront trou-
verplusieursgrands cy arduz, mystres occultes fr couverts, cepeer-
ttants nonfeulementlesaisi fr suget F'o lygraphique,parmoy.prsen-
tement dclarez : mais aussi la plus grande partie,voyrc toute la
Mathematiquc,Cofmographie,Astronomie,Mcdicine,&touts
es sept arts liberaux,& gnralementtoutes choses & matires,
tant visibles qu'invisiblcs,estants enla puince & appertenants
Tusage 8c cognoissance des hommes,&du monde universel.Et
finalement fault favoir entendre,^noter,quc toutes choses,qui
font
sontltrnOhdejpranlplitirtdes'sosdictes similttucles, server,
& peuvent mystiquement subservir Teffaict & document de cer-
stc art & science de Polygraphie. :
.
.
P*\ ceste quintefine fr dernierereigte, notcrez,quttout ce,que
.

say dictfr dchir eh ceste oeuvre de Polygraphie,n'est qu'une intro-


duction fr psambule, au regard de ce, qui reste escrire ,ou inven-
ter^ pour ceste mefine science frfacult Polygraphique: de laquelle nt
ferayicyplks tbngdiscours,ainspour obvier prolixit, te paffirap
soussilenc: afinf quejne donn occasion aux malpcitsants,quejc mi>
vuelle glorifier en vain. Et me sufnt d'avoir donn & baille les
moyens,fuget,& cause aux bons,capablcs & idiones esprits d'in-
venter & spculer choses plus grandes,& fans comparaisonplus
aidues,quecelles qu'ay icy descrites,ouquen'ay peu n'y scun-
venter,& dscrire. ' rpottrfairfn.quiconque aura le favoir fr
fuiffance,adjon(le fr augmente cqtlverr estre bon fr utile, polit
taccomplissement de cesteoeuvre fr inventionvEt ceux qui n'auront
avoir,inoyen ny piissahce,je les suppli qssifs ne s'ingrent de
juger tem?rairerhenr,& fans discretio dtracter de ce qu'ils n'en-
rcndnt,& qui passe leur favoir & cognossance, " :: /

INTERPRETATION SUR LE CONTE-


\
A NU AU SECOND LIVRE DE POLYGRAPHIE.
,
U Se cou?) livre de Poisgraphie,fay traict fr defirit autre
moyen fr mode,fortseur fr secret, four escrire occalternent:
nron toutesfois exemps de la suspicion que les regardants pour*
ront avoir,qu'ily a,ou peult avoir quelque inte/tigeceetsecret cachet,
faus ceste efritunes. Neantm&ins il n y aura homme tant sayanb
fr exprimentsoit il,qufuisse rien cognpistre on entendi t du- secret,
cach fr latent sous ceste eferiture, fatHe par tangage myt/jofogiqul
fr plaisir : fi'Premirementpartraditionde Cabale,fr rception d,
tctleneluy estsubministr fr donn h entehdrcs.Ft neiay com
me l secret frsentence occulte pourrojent estre cogneu\jfr eqtcndz,
e&'qlmnisesti.&Sfileefiritnrefisst ehatcu'n'e srl/s/re
interprteolehtenMM
t < Nni
284 &*' POLYO**PHIB
mots fr dictionsfeintes et contrefaitessien d'icelfesnypar ellessigni-
fiantes ny reprsentantes:Maisfeulement tes lettres alphabtiques,qui
leurfont prcdentes,frprposes en chef Par lesquellespourre^ feu.
rement fr tresfecrettementannoncer fr escrire vozsecrets voz a-
tnysfr Cabalistiques/ tel langagequ'il vousplaira. Et ceux qui
n'entendront la iciencc,voys vostre escriture faicte par ces mots
peregrins,nouvcaux & estrangcrsjugeront& croiront, que cest
quelque langage barbare &estrangc& demeureront totalement
ignorants de ce,qui y fera contenu tant intrieurement,qu'exte-
ricuremenr. Doncques quandvous voudrezpar le moyen de ce li-
vre,annoncerquelquesecret un vosire amy absent : fault premire-
ment estre soigneux,qu une chacune diction soit bienfropremcnt,dt-
stinctemet fr correctementescrite, diitinU, et fepark Pune de Cau-
tre,de forte qu'on puisse facilement discerner Pune davec Pautres :
)sn que vostreCabalistique ( qui vous escrirez,) n'en prenne deux
four une, ou unepour deux. Carst ainsiesioit,vc 'ts en feriez fr en-
gendreriez grandtsiime confusion fr erreur. Or de ccfittmettont
icy exemples* Prennonslecasquevous voulez donner adver-
tissement un vostre amy absent,dc ne venir en court, & fe tenir
fur la garde pour quelque mauvais rapport, qu'on peut avoir
faictdeluy au Roy : typour cefaire,efenrez bricfument, comm
s'enfuyt :
EXEMPLE.
Cabalt mosu abi u mai basin sophus flrabii cnffaun stirl ftis
solamotalchidufzefarclaleazochstanhi picaralmprcffrct fustaf
ouadru solimanech dustroniiibcceus goeelanin grasalo cosa-
fran oyron bahel sclandrof rachos lazaras styomas ust sotra-
pil solthis zarul goniphdistronfphelisclialofsorzelthelemun
caffraturothomorcofmurrlorathif bclidurpor themar fquissu
gabcnsadaluporcheinixfelozonylafrir jubilo stemalu sophur
hasoscafftlurpasil omelsoraxsodomeralpho medu lches.
Par ceste nouvellefr mythologique escriturefaiit/e, plaisir,votn
Cabalistique trouvera fr lira les mots fr adverttffemantsfuyvants
"'" Ne
"
'
Ct vi c u L E.
A atfj
Ne venuz encourt car le Roy est fort offens contre vous
. :
qui ferez bien de vous garder.
Vouspouvez donc aysment cognoistre,combiencelte mode est ay-
st\facile,fierete fr fenrepour mander fr annoncer en tom langages
du monde tout ce qtion voudra, fin binaire ou Cabalistique. er.i en-
duit cesiesciences. CMaisfur tout fault prendregarde,que n;pre-
niez plu* dune feule diction dun chacun alphabet, fr aufi que ne
faultiez oupasiies pat un des alphabets ou colonnesfins en prendre u-
ne diction feulement, comme dill est: Neantemcinstcur prendre de-
ux dictionsfur une mesmc colonne,le binaire on Cabalistique nefour-
ra,pour ce, estre decen, parpeu qu'il ay t dle(prit,soin,oii d'inteliigen-
ces : attendu qu'ilfourra ay sment cognoistre lagemination des d-
liions, prinfes en un mesmc ordre fr rang : four ce que tous les noms
d
et dictions un chacun des rangs du second livre,font commencez ct
secondesar mefmes lettres, Et fourgarder de doute fr releverde
peine les lecteurs, j'ay cnPexempiefuferit, feientement fr pour bon-
ne cause, fait erreur far lagemination de ces deux mots, rins en un
f
mesmc rang fr ordre, qui est le cinqiefine ,sgnisiants toutesfois dif-
frentes fr diverses lettres ou characteres: comme quand j'ay misfr
eferit la cinqiefm e diction [basin3 quisgnife N : fr lasxiesme
fbafur] quisignifie E. Leforteur pourra ay sment cognoistre, que
lune fr Pautre ds dictions f basin & basur 3 ainsi confientivcmerJ
t
miss Pure pres antre commenantsainsi par b,a, ne font chedunt
d
incfme ordre et colonne, etprinfes un mesme alphabet.

VN AVT RE EN MESME MANIERE ET


F O B U E ^ L *4 T / 7{..
Cabalimosaabrumassubasossophon strabe caffalos stensa-
tussolameralchideszefara aleazin staphon picara impressirot
fustul quadrel solimani drustaleiibucq dus goeelnis g i u fos co-
safrol.
Cest dire a vostre binaireetCabatistiqueamy en occulte eferiture:
Cuve tibi GiKMAtuA Turca venit,
N 3
t4 DE PoiVilAPHiB
KsnrkE ExtMtLt tu ITALIEN.
Cosaphros oyros bacharfclandran rachor lazart styomos
astar satrape solthum zaringanor distruch fphelp clialor sorzin
thelemacaffratolothomuncofmorlorathon bdidurpos The-
may fquiffos gabor fadaliforchemoy fur ozuphy clasor lasiin ju-
bilot stemalut sophcr hason caffatcr pas oman farel fodoin
alphcr mcdon lachos rassur zamadoIcharol maderil clophbru-
so favaru ximas thersis loruff mafaron damel vai U.
Par cesie nouvelle mesme mythologique escriturefaicf en commen-
ant vostrediction au deuxiesmecolonne de Palphabet de sordre fr
nombre des dirions 196vostre Cabalitiqne trouverafrtira les niots^
fr advertiffementsfuyvants : en langue talien : '.--
Dissicilmentc con lietc voltosipuo coprir Tamaritudine des
cuore.
Doncqes cestexemples,pourrontfiffire,fr servir four toits.Et tou-
tesfois fr quantes qu'aurez men fr reduict ta diurne narration d-
cs dictions mythologiques fr contresaisies, jusques la fin du livre,
n'ayant encores donnfin la nocturne frfecrette intelligences : en
ce ctsfault recommencer une autre fois an commencement frpremiert
erdre du livres : frce,partantdefois,frsi souvent,que vous vou-
drez, fr que vcrre\jitre ncessaires. Or toute personne entendants
test art,pourraaysment son plaisir fr volot muer,changer^trans-.
porter, augmenter,ou diminuer les dictions ncessaires,pour ta varia*
tionjhanement,fraltration des intelligences de ce livres. tsMais
ilfault,fur tout, frendregarde la consonance fr euphoniedes voixy
frmesmesla diffrence fr changementdes premires fr capitales
lettres des dictionsja faictes,on composes, faire,ou composer;
>

INTERPRETATION SUR LE CONTE-


NU AU TROIS1ESME LIVRE DE POLYORAPHIE.
AU T\oisiesAtF livre dePoly^rafles-ayaufii vouUt user
de diitbns mythologiques, fiticti-fr contrefitetes, fous tor-
dre alphabtique: fr nefintJcnifientdifferttttes despfecedkn-

tes
CLAVICULE. 8*>
Us, fors en un poinct feulement. Car au second fr prcdent livrey
toutes les dictionsy comprises fr contenues,ne coritienentaucune pro-
prit nysignifications! ce n'est qu'elles reprsentent(commedit est) la
lettre alphabtique,quileur estpreci Lntcs. Mais cn cesluy prsent'
troilesmelivre, une'chacune diction retient &portcenoysa
propre vigueur V signification : car elle reprsente cn elle mes-
niCji&cu son second charactere,la lettrelphabetique,quiluy est
prpose : ayant intrinsquement ce,qu'cxtrinscquemenr,& par
dehors luy est premis & prfr. Car comme diftest, la seconde
l:ttre dune chacune dislion,sert tousours au mystresecret fr occulte,
comme fresentementsera monstrepar clair fr facile cxemflcs :
Anna mefav durain nosas dumera asion afahy Iifamcr neparo a-
zfan hamarachiel benadas epalan ronis orrifurotrimech mefa-
rym luciphosarrosan : scaparos baal arabin pilas alania mero-
ly isiosorcs ctalan atheonarmachin casusa micorat asasan attani-
elcrosatyletianaspelianattenopcsgenors fradelam pavidax
aricgrn cdilor amaras tesalo anatan atagot sederis busisor;
trofton.
Doncqties fourfacilement entendre et cognoistre ce mystre,frenez
fr efirivezfeulementla seconde lettre dune chacune dessusdites di-
ctions,fr trouverez ces mots,ainsi mii fr eferits :
Ne vous fiez ce porteur : car il est traistre,& grd menteur:
Vn autre de mesme manire en langage Latin,
Sabaoth busafaraten nosas trisiaathion sinoyabierhisopo a-
feoran cubafar emanuel andras neumanchalis nomadur eme-
lacipharymanathosmerifan omathos risial psalain atenoras' 1

cumanaamepolybinairiesanoran adifon borachin accusa attro-


pataverfanambielcomatyafranascfarionlenures anadas adu-
lam pavidaxefantronaquator cubitascornclomerifan anatot li-
siarisomaraquarionlubarisiripal osier sisananadin adonayco-
mcsanacusarstomalcch sibilon ponybalo orator demonasdo-
merat misiel amorion epofias ruminradeon oeram anaras ste-
nayn birrion corner aimeny.
Et
2fS DE PCLYORAPHIB
En faisant mesmement (comme est ditt) trouverez ce motZynsi
mi* fr eferits : en Latin :
Auctor tibi sum ne hominem istum indoctum offendas,quoe-
nimqusindoctior,eo impudentior.
Vn antre en Italien.
Amos bonefar drasin storas scdra rusion eloy stamerhisopoa-
moriam comcfarafesielmichcasanaban mesalis adrifur mefa-
lach alexym clysios merisan scaparos corifal pfalain merapas
charafa buratany emonies than anodon leveachin. Cest dire
selon la science frsecret dutroistesmelivre ce que fuyve en langue
Italienes:
Morte ultimo fine dcllc cose humane.
Et ainsisemblablementftultprocder,fibesoin esi,jusques la n
du livres. O u estant,s'il vous reste quelque chose escrire de
f
vostre sccrctjfault (comme dict est )retourner & revenir au com-
menceincnr,tantde fois,& si souvent,que vous voudrez, & jus-
ques tant,que vostre secret soit accoinply & perachev. Donc-
ques tout homme extreit fr til ceste forme fr manire descrire,
n'aura besoin dlivre ny dinstrument Poligraphique,pour cognoistre
fr entendre ce que son binaire et Cabalisteluy aura mandpar eferit :
ainsfacilementpourra entendre leproposfrsugetsecret\enprenantU
seconde lettre dune chacune diction. tsMais qui nefera duiet fr ex-
ercit la fus dicte composition,en eferivant fa lettre,fanlt que nces-
sairementil ayt un livres : duquel toutesfois le lecteurn aura befoin-
attendu que,faus livre ny exemplairejlpeultfacilement prendre fr
entendre le secret cach, ey couvert, fous ceste eferiture, frenant par
bon ordre tontes les secondes lettres dtin chacun mot fr diction.To -
tesfois je ueveulxdire,nyasseurer,ccstcforme 6V manire d'e-
scriturc estre par trop feure& fecrette: car tout homme d'esprit
& de sivoir,parcas sortuit,tantpar facuriosit,que par son la-
beur &industrie,pourroittantost trouver le secret & occulte
mystere,cachez sous ceste escriture: laquelle se peultvarier ch-
ger,& amplifier cn infinies sortes,pourveu que,cn changeant &
altrant les dictions,les lettres de signifiance, incluses eans ces-
dits
CLAVICULE.' 289
dits mots & paraphrasmcsjsojent colloqucs au second, troisi-s-
me,ou quatricsme lieu : com.ncdc prsent en cc livre les voyez
colloques,& mises au second licu,& ordre.
INTERPRETATION DU CONTENU
AU Q_UAT RI E S M E LIVRE DPOLYGRAPHIE.
AUfr J%U<ATI^I ESME livre de Polygraphie,vouspourrez veoir
fr
apprendre,par metathese tranfpositio de lettres commu-
d
nes,plusieurs fr variables moyens escrire, disposez fr or-
donczfar tel ordre fr maniere,quefiusUcouverture d iceulxpour-
rez, annoncer fr escrire voz amis absents,tous affaires fr mystres,
en toutes langues, fr places,srement fr tres ficrettement. Et par
Un t filon noflre accousium langage,les progresiion fr ordonnancede
h tratisioption desdites lettres,font fr peuvent csire presque insiniz,
attendu que dun feulaishabet (par metathefi) s'en peuvent riger
fr estever dautres innumerables. Premicrement,j'aycn cedit qua-
tricsme liure desrit une table canonique & rectc,ctcnant vingt
quatre alphabets: moyennant, & par Tintelligence de laquelle,
se pourra autant faire & composer d'alphabets disscrcnts,& dis-
semblabes,comme il y a d'estoilles au ciel. Car autant comme y
trouverez de lettres frgrammates,far cesie art frscience,fi pourront
tirer et ex traire,par bon ordre,autant defiis dix cents mil alphabets.
Et consquemment pres cesie table,avons distribu fr defirit la ta-
ble averje : laquelle semblablement, fr de m es me forte,fipourra este-
ver fr riger contre ta recte,far autant de fois , comme vous aurez
chang fr osi du chef,la premire fr capitale lettre,afres frfuyvant
la commune tferit.
Orla premire lettre de la table recte,c'cst B : & la premire
delatableaverfe,c'cst2: au lieu & place desquelles toutesfois
& quantes que mettrez & profrez une autre lettre par metathe-
se & transposition,trouverczpar autant de fois variation & chan-
gement desdites tables, tant recte,que averse. Et par ce moyen,
seront toutes nouvelles & diffrentes. Et ainsi faisant, pourrez
procder jusques et infinit de varietez.
w Oo
J9 D POLYORAPHII
J'ay austi fubsequemmtnt estendu fr dilat tapremiers table reste,
prposant une chacune lettre capitale,1a lettrequelle signifi fr re*
prefiute, celtefin que lescribe ay t,par ce moyen,plmfacile mode de*
serbe : fr te hitcar ausi, tire l'eferit.
Et pour Tintelligencede ceste mode dVscrire,il fault prendre
& chercher au premier alphabet,la premire lettrede vostre sen*
tcnce,que voulez escrire occultement : au second alphabet,la se-
conde de h ditte sentence occulte : autroisiesme, prendre aussi
la trosiesme lettre de vostre sentence fecrette : & aussi cons-
quemment jusques la fin de ladicte table. Ou toutesfois &
quantes que serez vcnuz,fautdra tousiours autant de fois recom*
iuencer& revenir au premier rang & alphabet & ce jusques
tant que par ceste escriture aurez accomply Tentieredescription
de vostre secret.
Et cellefin plus intelligiblement tordre fr ferme de ctsieefcritu*
revoHsfijentcognenzfrentenduz, ces mots cy enfuyvant eferits,
serviront de suffisant exempte tons testeurs, qui s'en voudront
servir.
Nbnoid^Ojer&ytjCjqzXjqe^xuSvibmgXhlcjmblqzlcnbpyjVaf,
oyaxtnu^zsztsgjdlclakth.
Par ceste forme fr manicre deferiture ( leiteurs )vouspourrez eo*
gnoistreTadmirable fr infinie transtostion de lettres,quisepeult sah
t
te fr rendrepar celte table retscs. Et n y homme quifans intel-
ligence diceltepuiffe entendren'y cognoistre lesecret contenu en vostrt
eferit. Car ce moyen & forme d escriture excde & passe toute
autre commune transposition de lettrcs,pourvcu qu'une chacu*
ne lettre de Talphabet soit changesubsequemment elel'un l'au-
tre. Et en ce faisant,frfuyvantpar bon ordre( commedictest)tom
let alphabets de ladicte table,trouvere^en la susdite escrituremeti*
thefiquefr de transposition, misepour exemple ces mots deuemeni
>
Orthographiez en langage Franois :
N'allez encourtjpour les troublesde mamter>anr,quinuyre)t
vostre affaire.
Orsemblablementfrparmesmc moyensauldra itstrfr fmtdtt
a
CLAVICULE* 291
en ta table *vtrfetqiti par mesme moyen fr distribution j'ay dijfofe,
distribue fr estenduepar bon ordre frsuyttts* Et pour Tintro-
duction & intelligenced'cellejdonnerayicy ceste exemple, qui
servira pour Tintelligencedela dicte table averse laquelle estt
suyyie,& paracheve, vous fauldra recourir & recommcucer au
premier alphabet d'icelleou (si bo vous semblejpourrez recom-
mencer au premieraphabetde la prcdente table rccte&cano-
Et presavoir discouru Um les alphabets,reviendrezk tadicte
que.averses*
uble Et parce moyenfera l'eferitureplus difficile fr mal
ayfie estre entendue ou cogneu,parCemphy fr opration desdictes
deux talet, recte fr averse dont cest eferit] metathesiqne voue don-
nerafiurc fr ayste cognoijfanccs. Prenons te cas que vueiltiez don-
ner advertiffement un vostre amy absent,de ta venue defin enntmy
fr de fa force frfuitte vouseferirez,ainsi.
Ekecdp, oedcq, hsqiqpyk&,t&d, &xuhiesldl,li,yapqcVcln!,
unonte,xdhor,r,gbfeeyen,nqgzd,heg,chy,nsanlx.
Orfuyvant lettre lettresn n'enprenant qu'une seule dun chacun
alphabet,commenantan premier^niffantan dernier,de cetedite ta-
ble averses fr
: pres retffumantaitpremier alphabet de la premire:
votes trouverez ces mots eferits en Franois,
Vostre ennemy est arrivicy,accompagnde plusieurs hom-
mes armez & incogneuz. Soyez fur voz gardez
Et fault noter que sous Texemple icy prpos de la susdite ta-
ble recte, depuis iont|commenccment jusques la sin,j*ay mon-
stre Tordre & moyen d'eferire occultement, par ceste seule table
recte.
Et pres en continuant Pcxplication fr exemple de U table averse,
jefays de rechefune cerne ou circule,retournant la table recte,com-
me voyez.
Parquoy fault considrefar le moyen dune chacunedesditesta-
bles tonpeult suyvre ty faire une mesmefermefr ordre d'eferituresi
comme j'a, faitpar ta dmonstration,dece dernier exemples. Ou
biens voulez,pourre\operer en une seule en mesmefirme fr mati-
re, comme par exempte de ta table rectefay suffifimemtnt monstre
O 0 a
J92 D B POl Y OR A Pv II I B
fr dclar. Et m sera donne aucunedifficultau testeur,duquelen.
voytrez ceste escriture occiftte, qu'il n ay t ysment fr facilitent
l'intelligence de tout,tantpeusoit il expriment en cest art fr science,
Orle plus validedocument,qui puisse estre cn tout au cV Ici-
cnce^'clt Tulage accompagn d'assidue frquentation & exer-
cice. Apres Texpension ckdilation des susditestablcs,ay dcsciit
& figurecertains Orchcmcs.qui est direjaults & tranilationi :
parle moyen desquels lepeult faire, non seulement transpositon
de lettres,mais a ussi(comme dict est )faults & tranfilitions deTu-
ne Taurrc&par bon ordre cnfuyvy. Car orchcma,cn Grec,
signifie fault & transilition,cn Franois.
Premirement,je defirisfr marque le fault des lettres, spacieuse,*
meut ty an large: ce qu'asresjtreduisen Orcfawe, far epention
duquelfifont merveilleux fr infinizftutx fr tranfilitions, on trou-
vera qu'audit Qrcheme il n'y a quefixalphabets, qui se f eu veut redu-
ire en vingt quatres. isfufrcmier,fiy a aucune lettre interpose
ny changes, ^yiu second,fifait faultdunelettrefiul<L~>, *s(u
1roifiesmetde dxtx. issu qtiatrteimc,dctrcis KSU cinquimeJ<
quatres, *stusxicsmc,dcciq. isnfiptiesmcstfix* Et ainsi
conscutivement\jnsqtiesauvingtqmtricsmealphabet auquetpar

ce moyenfi trouvera vingt trois lettres intermediantts : ty pres te


retour de la similitude,fipeut faire fr reprendre au commencement,
Or ceste modefrmowi d escrirefar Orcheme,estfr doit estre tout
femblxble cduy,quidoit lireobservfrtrionsfour les tables recte
fraverse de transposition : comme est: dict amplementpar les reU
gles fr ordonnantesfur cefaites auquatriesme livre de Polygraphie,
c'est favoir :
<Que quiconquevoudra escrire selon laregledecestOrchintc,fault
( commedtt est pour les susditestables ) qrUprenne dnn chacun al-
phabet une lettre fetite seulement laquelle est reprsente par ta prc-
dente lettre capitale on Romain, Commelafacile intelligencede cest
Orct'emeje deferiray cy cest exemples.- *

Pylttm,opzg,si,dqlftih,oeh>z&>l&&,fgotcV&hr.
J^tt est dire en langage Franois fuyvyp.r 'et ire, fr lettre
lettre
CLAVICULE, *,~3
Icttreselon tordre des colonnes de (Orchemes :
Gardez vous da porteur : car il est iraistrc.
Etfault entendre,quetors queferez tafin dis alphabets contenus
eu ta table Qrchemale,rayantenceres acco *>tfU et parache v lafierst -
te conception devostre volont,fau It que tors (tout ainsi fr conmeil
tst ordonnfour tes tables rette fr averse ) vous recommenciez tre-*
tourniez an commencementfr premierordre alphabtique, jusques
ce quele mystre occulte frficrctfiitaccomply fr fii:y.
Etfache^/fued'unfini(orcheme de lettres fi pourra autantfaire
fr composeraalphahets,commc le studieux fr industrhnx operateur,
en voudrafaire fr ordonner. U est aussi ccrtain,que ceste inanie-
red'eseu'ture,faisteainsi parOrcheme& transilitioi^st plus feu-
re & certaine que toutes autres metathesiques : pour autant que
parle moyen dtcelle,fi font fr peuvent estre fiffs non feulement
transiofifions fr metathefis,mais aufipargrande varit fr diffrai-
ce,une infinit de tranfiitions,fr Orchemes,
Etnotez,que,par la vrayect parfaite cognoissuiccdeccs ta-
bles metathesiques& O rchema!es,lon pourra ay sment & plus
que facilement cntcndre,cognoistre,& interprter, le secret &
intelligence de toutes eseritures,qui sont fctcs,ou se peuvent
faire par quelque liietathese, transposition, transilition, soutou
Orcheme,quccesoit, Quiestuntresgrandsecrct,&eepcud
personnes entendu.
INTERPRETATION SUR LE CONTE-
NUAUQINQ^IBSMB ETDBHS1BRL1-
vre de Poligraphie.
AVCi'K.fu^sMt fr dernier livre de Polygrapiie, j'ai emflo-
y, defirit,frsilure f luscars et characteres,de p. :els tts anci-
ens ont jadis use au lieu fr place des lettres communes fr nsu-
alcs,afin quefuyvant trdrc dtctnxjm chacunfuisse faire fr com-
s
poser afin plaisir fr volontc,telet grand n ombre dais habetes qnxil
voudra. Combien que tout hanme( tant peu soitilcxercit et cnttn*
dam cestescience ) enfuissefacilement inventer sa discrtion et vo-
00 3
i$4# DB POLYGRAPHIE
tontc,dt trop plus beaux, Plu* familiers, et pluspropres charactteret
fcuresetires. Ttus lesfynthtmes et compositions contenus en ce li-
vre, fontsifaciles qu'ils n ont besoin daucune,oupour le moins bien
brve exposition, Toutesfois ce,qui est far nous invent}, requiert
fr mrite certaine dclaration, fin qu on nepense, que jey aye rien
psis OHamptisi} fins causes.
Et en ce Premirement j'ayfuivy lacousturne et ordre desHbreuxet
Grecs,faisant toutes noz lettres numrales et sugettet raison de no-
bre,jugeantqilnousmesierrQ\,sipQtiice regard nom leur estions
Infrieurs.
Etpour cest effaittjxay double et gmini certaines deno\Jettresu-
sutes sas quellessussentsuffisantes faire ordre numralinfini.
En quoy nefiray reprins des suifs,quiparmesmenecesit,contraints,
crit ainsifargemmation de lettres augment leur alphabet, Ppvr U
tendrtnumeral etfuget a raisin de nombres. Comme ausii ont fait
les Grecs, qui pour le default de leurs lettres, et n'ayants moyen de tes
dilater, ont este contraints de IcsdoubUr admettants a leur alpha*
be\ u suai, certaines nouvelles notes et lettres.
Nous doneques estants en mesme ncessit & deffailiancede
lettres et notes, pourquoy ne chercherons nous le moyen de les
amplifier,pourles rendic numrales& fugeettes raison de n-
bre, admettants & introduisonts avec noz lettres communes &
usiules ces deux nottes, c'est favoir cecharactere, &,lequel
communment& pour abbreviation nous mettons pour, et i Et
n'importe nour Tintelligcnce&forme d'eferiture de chiphre ou
numrale s il est ainsi efcrir,&ou bien,ou long,ct pourveu qu'en
son rang, ordre, 6V nombre, il reprsente six.
iAtutre fr dernierenoteainsiparnousadjouftee, c'est >. laquelle
avstipar abbreviation nous escrivonspour Con, ou [corn indiffrem-
ment. Et en ceste ordre et forme de nombre, reprsente milles.
Et pour ceste mesme cause & ncessit, j'ay gmin cV doubl
deux autres lettres : c'est favoir, r, & finale : & aussi slon-
gue,& s close &sinale,Dont r, signifie 90 : &> finale, reprsente
slongue,vaut2co &s close
ico : : 300.
Finalement
CLAVICULI. ZQf
Finalemt j'aypar ampliaJio ctgtminati mis pres,v dot^fureprc*
site enfin ordre $00: etu ouvertqui afa suittettordre>sig/;isie 6<JO*
Et pour fintelligencede eestcinvcntionnouvelle et aufifwr. tarai
fin et ordre des timbretsay cy apret dtfcrit etfgur la table numera*
f
lefiyvantes : n que quiconquefi vondra servir etayder de ce
moyen descriture,ayt au doigt et foeil, facile et ayse enseignement:
aus fin qu'on cognoiffe les Hebrieux et Grecs n avoir mn eu defit-
cle,tiuaufi ne nous puiffi et doive lire, autant comme eux, aysk
poslte,etaccefibles.
Et pourte qu'an Cinqesme Uvre de Polygraphie ay mis et descrt
ausiunetable de lettres numrales^diffrente et deffemblable cestuy
cy, en tant que le charastere( et )signifie et reprsente mille,et non,six
comme en ceste table icy. Et ausipource que cest autre ebaracture (%)
qui sert icy du nombremillnaire^'est employ e la dicte table dudict
cinqiesme livres : j'ay bien voulu en fairecemot d'adyerttjsement
ifin que la disimilitude et diffrence detditesdeux i ables ne donnas
peine,et uengendrast erreuret doute aux lecteurs, qui fi pturont ott
voudrontservir et ayder de fune ou de foutre,oudes deuxensemble,
TABLE NUMERALE PAR LETTRES
COMMUNES & IMIUIB t.
a 1 id 14 *
*
r po > 4000
b a ie J # 100 ei 5000
c 3 i& 16 s CO &> <5coo
d 4 if 17 s 300 h 7000
e 5 ig 1* t 400 gf *oco
& & in 10 v $00 ht 9000
f 7 k 20 u 600 i> loooo
g 8 30 x 7C0 k 2coco
n 9 m 40 y 8co h 30000
J 10 n jo z $co m 40000
Ja 11 o 60 . loco n>, joooo
ib iz p 70'* b% acoo :
o' 60000
ic ij; ! .q .80 > 3coo
.
pj 70000
k
296 DBPOLYGRAPHIB
q> 80000 s> $00000 x> 700000 b|* 200C000
v> 90000 ti 400000 y> 800000 O 3000000
j 100000 \'% 500000 z> 9C0000 dit 4000000
i ZQQOQQ U* 6000O0 *> 1000000 CU JOOOOOO
&*> 6000000
Et ainsi consequemment,jusqucs infinit.
Par ceste prsente table numralej'ay suffisamment monstre et de-
srit le moyen d: nombrer,supputer,etcompterfar lettres Latines, v-
suales ct communes,commejadis en leurs lettres alphabtiquesont /*
se,et usent encores de prsent les Hbreuxet les Grces ansii. Et far
scelle ausii,et par la digresiion y contenue, ay succinctementdonu su.'

geltes d ordre et raison de tout nombre etsupfutation. Combien que
au quairiesmelivrede Polygraphie scn , aye amplement traill et
donnsuffisant exemple par une table de lettres num:rales,qni toutes
fois est en certains poinits fr endroits,diffrente la prsente figure,
comme aysment pourra veoir fr cognoistre tout lettenr de cetaruvre
qui pres se voudra servir de cei ordres numraux : fr mesmes de ce-
stjiy,ajiquelj\iysactpr9gresiionjusques au nombre de six millions
seulement. Jt ce peuvent parce moyeu dilater, dduire, fr entendre
jusquesa infinit. Et ( ceste mode d\-dgarithme,chriphrCiOu
nombres,desplaist ucuns,ils cn pourront excogiter&inventer
demeillieurs a leur plaisir & volont:uourueupie deumcnt ils
entendcntcestctable,&lautresemblaDle,deseritcaudict quatri-
esme iivrc,commc dict est; Et d'avantage pourront, par Tinte!-
ligcnced'rceuXjfairCjinvemcr,^riger beaucoup d'alphabets,
pour escrire scerettement l'un l'autre rdont ( Timitation ^s
Nortmans & Septentrionaux ) j'ay fur ceste dicte table n umera-
le cxtraic,ordonn,& invent le fuyvant alphabet numral, qui
ne seratrauv iboins seurfl secret,qiril i st nouveau & moderne.
Carpariceluy vous fourres seirucnt e? secrtement escrire fr an*
noncer vostre foret h vollreamy absentsqni pres lira aysement le-
fcritffo.'irveu queparavant luy cnayc&donnc Fintelligence. Car au-
tremenr^y \ uomme;dumojde,qui le puisse entendre ny com-
prendre sans}Celocument&Gisseignerasntje celuy qui Tentai.
C l AV! ?
/
L
C U 397
a
b
4
4
i g 7 n ic n t h 19
2 n * 8 o W 14 u h 20
C
d
f
^ 4
3 I
k
9 p ie 15
id* 16
X ka
# 10 q y / 22
e * s 1 /4 u r if 17 z AV
23
f fr 6 m /i 12 S / 18 & M 24
Par cest alphabetsaisi fr compos de lettres Latines,fugettes,fr re*
uictts a raison) fr ordre denombres ,ct numrales, pourerez efirirt
fr annoncerficrettement fr fiurement vostre amy absent fouace^
bon semblera, frhors la cognoiffanccfrintefligcnced'homme
que vont
du monde,forsdeceluy,auquelaurez donn lintelligencedu secret.
Et tous ceux, qui verront feferiturefaitte en cesteforte,frpar cest al-
phabet,penserontfr croyront,qtie cefira transposition de lettres, fr
travailleront la supputation fr recherche dicelles.
pour nant a
Etpourfaire fr rendre ceste mode deferiture plus facile fr intelli-
gible, j ' ay advis descrire fr figurer icy cest exemples.
F.a.if.d.e.ih.id.kb.d.e.c.e.ie.id.if.ih.e.k.if.c.a.if.h.ia.e.ig.ih.
ih.if.a.h.ig.ih.if.e.kd.ib.e.ig.c.i.a.ic.ih.
La latente,etfecrette substance, comprinse en ceste escriture or*
donne fous fr par le fuserit alphabet, contient ces mots:
Garde toy de ce porteur : car il est traistre & meschant.
Orpour la veue et demonlrance de cest exemple,pourrez veor et
ays9%ent cognoistre',<ombiensenremtnt et fitrettemeut tout homme,
ayant cognoiffance de cest alphabet,fourrafiurement escrirefin conse-
il et volont secrte,et de tous affaires mistiques et secrets, tantsuc-
cinttemet etprolixement qu'il luy plaira et en toutes langues du mon-
tcs.Ut pens & croys fermement qu'il n'y homme en ce mon-
de,qui de son esprit,et Hms prcepteur ou enseigneur, puisse lire,
ou cognoistre ceste escriture. Et tous ceux qui la verront jn liront,
croyront ( comme dit est ) que ce n'est antre chose, que transposition
de lettres: et ne pouvants far aucun moien trouver fintelligence de
cesteeferiture, safche\de leur long et vain travailferont contraincts
Ctster,etnen faire antre perquisition ou recherche. Et parce moyen,
tout ce qui sera eferit, dcmoLiiera occulte & secret: ct plusse
pP
39$ DB POLYORAPHIB
chercheront,moins en auront de cognoissar.ee s'il n'ont cn main
cestuy, ou aime livre dePoIygraphie,ou la Clavicule : ou bien
s'ils n'ont este apprins et enseignez par autres, qui cn aurojent
Tinte! igtnce.
Et quant aux lettres numralesy estants tonpourra faire ct baillet
f
plusieurs autres alfhabetsf.tr ordre numraletsupputait : pourvoi
que de tout autre nombre,fors que de runi te,Conprenne le commenee-
ment de fesciitnre alphabtiques,
Tontes fat se fault diligemment garder en celte progresiion, que
pour une lettre alphabtiquen'en mettie\f(us de deux numrales, re-
prsentants etsignifiants laditte lettre de falphabet : de sorte que,
quand serez venu ( quisignifie en son rang, et vanlt mille ou dix
*,

cens ) lorsvotis vous arresterez, ne divagatitsplus outre, asin que la


multitudedesgrammattsgasiant etdedecorant la bante et suitte de
vostre escrit\ne confonde toute fescriture et ordre dicelte.Car pres a-
voir secluz et est} l'unit etpremitr ordre, suffira avoir dix cent mil
gramates induz, pour comprendregrande narration de vostre secret,
Toutesfois le moyen fr mode du prcdant alphabet commenant
parltwite,n'est moinspropre et convenablepour enveloperct couvrir
le secret et mystre contenu Sousvozescrits, qu'ilsera trouvesimple,
brieset reniant voilre escriture moins tortue et moins difformes,
'ay ausii cy pres defirit et ordonne vn autre alphabet de mon in*
vention,fait de lettres communes,distribuespar ordre confuz,%rre-
gulir et sans ordre ne reigles. KS limitation duquel Ion cn pourri
faire et composer dautres insiniz, et sans nombres, Dont la subs-
quentefigure servira dexemples :
a o g t * n c t
b p h b o a w te

c q \ ts p h x n
fr
et
f s
r
m x
U
s
s g
<\
r
y
d
. 2
&
y
/
m
/
Pourmwstrtr (tfaire apparostre, combien lescriture, fente sch
cestaU
C L ATI Cl! L E 190>
(est alphabet,peult autant frsi facilement esire change fr varie,
comme sera, trouve*ctreffeurefr trefficrette par tOreheme nui y est
saisi fr quivniverscttemcnt en cestuy, fr tous antres alphabets, se
penttfaire : j^nay voulu mettre cest exemples :
Hdicg,tQdri\yki,xiccizm,ci,*i,domiggi.
vous trouverez que celte eferiture,contient c/tfa substancefecrette
fr latentes:
Prens garde que l'ennemy ne te trahisse.
Ceste forme ct manire eveserire,est tortue & hors de tout or-
dre literai : & n'est en rien suggette auenne norme ou reigl?,
ains totalement irregulierectanomalc. Car il se peult changer
& varier au plaisir & volont de celuy qui csetit et par tac de sois
qu'il voudra, ct luy plaira.
Fault consquemment noter qu'a la fin du cinqcsme livre de Po-
f
lygraphie ay aefirit fr ordonne im autre moyen d eferiture, qui se
faictfrpeult fairepar lettres numrales,fins le secret ey intelligence
desquelles
fourrezfiurement fr trejeeretementescrire voz plaisirs,
volontct conceptions a voltre amy absent : fr ny aura homme du
wovde,s'iln'estinfiruilt ct dresic en cest art,qui put(fi co.vjelftirerny
souponner,que fius cest eferit y ayt aucun secret co'tvert: Ft mesme-
metsiles rcigtesfrcautellessusdites fint bien frdcv'ment observes,
faisants en forte que le papier,ou vous eserirez,soit dress, com-
pos,ct faict cn forme de table Asttonomitiue : y interpolant les
notes et characteres de/ signes et planettes,a celle fin que ceux,s
mainsdcsquels ces tables ou escritures tomberont ou viendront
estants troublez et seduictspar ceste tabulaire siiniliuulc,ne pu-
issent pensc^qu'il y ayt aucun secret, ains seulement croirons,
2ue Ic tout aura est faict pour une table, figure, ou supputation
'Astronomie.
Dont pour cest effaift, say ordonn do'tze rangs fr ordres,subvint
U nombre des signes du zodiaque,mettant en un chacun le nombre de
vingt fr quatre lettres: dmtle premier ravg fralphibet commence
fous U charaitire ordonn pour lesigne ddjinns commenant fin
Pp 3
JOO Dl PoLYORAHtB
nombrepar le ponctArithmtiquesignifiant lunitl^frsefnt frttr*
mineaut vingt quatriesme nombres,
Toutesfoisne luis d advs,qu'en affaires arduz fr de consquence,
son u se de fumtefar le moyen de laquelle, avec tant peu soit de re*
cherche, toutsecret pourrottfacilement esircfiufpeonnc fr tu tendu,
Or quiconque voudra ulcr prudemment, par sa naturelle in-
dustrie, de cee nostretelle quclleinvention,pourra facilement
extraire insiniz moyens, sans comparaison plus propres et plus
subtils pour escrire secrtement ctoccultcmcut.
Et quant t sorchemenumralfgur en la table numrale fr dt
nombres, s'y pourront troverpluseurs,merveilleuxet grandsficrett
comprins et conteuuz : lesquelsestants de vous ccgntuzct entendu*,
f
fourrezPar intelligencea sceux comprendreplusieursgrandsct ar-
duz mystres et occultesintelligences : desquelles jadis anciennement
ent este exprimente\detout ce,qui fe peult faire par chiphres, poids,
mesuresaccents,voixsymphonies, fr nombres : Ougitet esi touttt
fondement et vrayethoriquededart etscience,qu'on dit lotorye, au*
trement dictes vulgairement appelle, defort et Arithmanties:fiU
ieUestabks, ptrrilleuses,qu'elles doi-
entes non moins dangereuses, et
ft
vent estre tenues occultes trtsexpreffementdefinduces etprebibes
four lesgrands maux, prils, ruynes,etperditionsnonfienlementpar-
ticulires,misausipubliques et universelles,qui en peuvent advenir
i touterpubliquefat'uneindiscrettepersonne, ayant de ces sciences
notice,ou intelligences.
JO ont et pour viter tel etsigrandpril et mal,m%asemble n estre li-
cite denfaire icy autre rcit ny difiours,tantfour les causes ftudiitet
que autres raifins,qui n'est besoin mettre en lumire ny ramentevoir.
Ioinct que la raison,letemps,ct le devoir ne requicrerenr, ny
permettent telles et si ardues sciences ct intelligences estre pour
Je present,misesen lumire et commune cvidencc,pourles abus,
maulx, et seisines, qui ( comme dict est ) en peuvent et pourro*
jent advct)h\EtmeJuffrad'avoiricy(selon mon tel quel jugement)
satUfaicta lapromessefr entreprinfe,qu*ayfaict en cest oeuvre, pour
f institution de ceux\aHsquthmminventionpwraplainetaggrer,
CLAVICULB. 3
afin que,par te moyen dicclle,ls ayentstupeurselfAclctmoyens,wn
feulement deferire occultement cyficrettement leurs amis Cabali-
stiques abfients,participantsde ceste intelligence,tant amptemtt qu'ils
voudront, tcnUcrc teneur fr conception de leurs volonts: OUais
aufi moyeupuiffance dplussubtilement fr lgamment dilater fr
produire cetescience fr invention,chacun,filonfa capacit fr volo-
t,variant fr changet ctlt oeuvre ex tant, fr par tat defirtes,comme
il voudra,frluyplaira 'commeparplusieursfois a est dilcy devant.
Et par ce que Orchemes 6" tables numrales fr de nombres, en
les
touts leurs endroits fr lieux font affezmanifcstes,tant pour lex ex-
tensions et dilatations di ceIles,quepour tes exemples cy devant myr,
pour cest effeet m a sembl n'etre besoin repeter et dire tes choses cy de-
vant,par plusieursfois dictes : h fin que la ritration et redicte par
prolhite,u'engenre ennuy oufafehereau lecteurs. Parquoy dli-
ne
breden mettre onfigurericy autre exempte*? car ilnygist et n'y a au-
cune dsffchith commeausinyail la cogtioiffanecet intetligecedes
charaftteres,notes,signes,et figures des ancies et tresa tiques t heurs,
au
et mefines en leurs nombres,qui,fiiyvat les tables numrales,cy devat
au quatriesmeet cinqesme livres de Polygraphiexfigures et contenu-
es,fipeuventproduire et extendrejusques toute infinis}, et aufii e*
sire varies en tant et par tant defortes,qu'ilplaira aux lecteurs benc*
voles : lesquels pour sin et conclusion je supplie, de prendre cn
bonne & saine partie ce qu'ay dict & eserit ou promis dire
ou escrire : n'attribuants prsomption ou arrogance que je aye
ose entrependre Tinterpretation de cest non moins dissicile : que
laborieux ou pnible ceumede Polieraphierains un seul voulois
& desir que j'ay eu de satisfaire aux frquentes prires ( qui me
sont & feront tresexpres & vrgents commandements ) de ceux
ausqucls ne pouvois,ny devois refuserd'accepter ceste chargc,ny
toutesautres entreprises,qui mesonr,ou pourront estre
possibles : suppliant te crateur, parfit sainfiegracejes
maintenir cnfelicite etprofperit, leur donnant
enfante trcshtureuse,et longue vies.
fin de la Clavid & intcrp.des cinq.livr.de Polyg
AVTRE EXPOSITION
$02

AVEC EXEMPLES DE LA
CLAVICVLE DE POLY#
GRAPHIE SI PAR AVAN*
TURE LE LECTEUR DE LA
CLAlUT NE SERA POIN'Cr

DE EN TOUT CONTENT.
l
L^I FOK tf, manire et raison de occulte escriture, eferit
StietoneTranquille,en son chapitre oftantehuictiesme, eferi-
vant de ta vie de *Jduguste et ausiide celle de fuie Cefars,cha-
pitre Octantesixiesmes : ilfe trouve encores(dit il) lettres et eferits,
adressants a Ccero, et autresfes familiers esquelsilescrivoit tout ce
qui esioit secret entre eulx,par no tes :c'et dire far charaitres qui
tant par certaine transposition ordonne,quefar la coHgaturedicenx
tieponvojentetreleuz,nyfarjceuxesirecogneuon entendu un seul
mot inteligibles.
Et pour Tintelligence de ce secrer,failloitchanger et prendre
la quatriesme lettre de Talpnaber,qui est, D pourla premire
,
lettre qui est,/* . E, pour B : <F,pour C : etainsi consquemment
transposer et changer lesdites lettres alphabtiques.
Isiodoreausiifaict mention, de PcfisiredAuguHc finsils, par la*
quelle il rescrivoit ainsi :
Par ce que souventesfois se prcsentent,ct nous surviennent af-
faires innumcrablesf qui requirent e stre escrits sccrettement,il
fault avoir entre nous,particuliereintelligence et mode, par la-
quelle pourrons ( quand voudrons ) escrire seercttement l'un
l'autre, transmuans ct mettants pour une chacune des premires
lettres de Talphaber,cclle que luy est subsquente: c'est favoir
B, pour//: C pour B : Z), pourC : Etainsicopsequemenr,fai-
sant met h atese et transmutation de toutes les autres lettres, jus-
ques Z : ou estant faudra retourner au double \s <sf*
L'CUVR B & CLAVICIU e. JO
t>/n. c niME-ues Syracusen ct c, Nous U]eus en Anlwgce, mes-
me et semblablemoyen au dixsepticsme hvre,chfitre i:eufasn:cxom-
$nc les Liiceden:oniens,vo:ilantsdisimnUr (t occulttr leurs lettres
pi.blqrxmeutcm oyees leur}:,*f mitron Hoy : su qne leur con-
fite n tntreprnfis nefusent entendues ctccgnou'esde hurs ennemis
(fiparfertuue teursetites lettres venoyent eu leurs mains)ils faisojent
leurs mishes cn ta manire quis'ensi.it !
Premirement ils avojent deux ballons ronds ou quartez de
moyenne longueur, faicts et dosez de mesme grosseur, 10: ieur,
ct cpfsleur,ouquadrature ct forme l'un desquels tastor* esioic
baill A leur Roy allanr en guerre,ct l'autre demeurait s mains
ct charge desScnateurs,Consuls, et seigneurs qui demourojenc
cn la ville : lesquels,ou Toccasionsepresemoitcuserire secrete-
mentjprenojent une fchedule, corroy ou tingle de papier blanc
fortestrocte ctassez longue, pour environner circunteremment
ledict baston,ou bien selon la grandeur et prolixit de la kttre
qu'il leurflloit faire, & faifbicnt de soite qu'en environnant la
dicte tingle
on conoyc, ser le baston, les couppes & scissures,
estoient bien & dcucmcr.t conjoincts, pres Tune de l'autre, sens
toutesfoisque Tune fui montast l'autre: & pres eserivoient fur
la dicte tingle, faisane que les lettres pr.flbjcntpar moiti fur
chacune des scissures & joinctures, tournant peu a peu le baston,
jusques tant qu'ils estoient la sin,ou de leur scrtenec, ou au
bout du dict tingle ou courraye: laquelle f cc faict,) ils rclc voy-
oient du bastonyfc Tcnvoyoicnt leur Empereur entendant le se-
cret, & ayant scommedict cstjle pareil & semblable baston.
Et pres la rsolution & defploycmcnt de la dicte fchedule &
tingle, rendoit toutes les lettres couppes,separc$,trunques &
mutiles : tellement que si ledict tingle ou courraye fust venu C9
mainsdcTennemy,iln'eustsceu, ne peu aucunement entendre

ny comprendre le secret, ny aucune lecture en cest eseiit. Mais


estant prsent celuy qui il est envoy ayant le pareil &cgat
baston, Ttnvironnant bicncVdeucmcnt Tcntourd iccluy,com>
mc bien ilentcndoit,lorsses lettres venoient apparoistre,& se re-
mettre
%oJj. AUYRB EXPOSITION D B
mettre Tcntour dudictbaston,cn telle intgrit & forme qu'el-
les avojent est cseritcs : represcntts la lettre ou epistrc en mes-
mc forme,manierc& intell igence,qu*elleavoit est escrite,6V au-
tant intelligible, fr ce moyen fr firme de eferiture esioit appclle
des Lacedemoniens rnoTaX^.
Plutarche cn la vie de lifender, en traicte amplement,commepour*
rez veoirsil vous plaiiprendrela peines.
Hicronymus Cardanus cn son ivrCjdc subtilitjdescrit une au-
tre mode & manire d'escrire, non moins, mais beaucoup plus
occulte & ingenieuse,que la prcdente. Prenez, ( dit il ) deux
peaulx deparchemin, de mesme grandeur frsemblables,reigles, fr
liguesferez sparment des trous, ou pertuis,aff^petis : OMais tou-
tes(ois de lagrandeur fr hattlteur du corps,que avez accousumfaire
vostre lettres: Pundesdics pertuispourra tenirsept lettres, fantre
trois, loutre huittou dix,Deforte que tous les troux oupertuisqudu-
re\faitts,pourront tenir enfimblementfix vingt characteres ou let-
tres. Et de ces deux peaulx, en bailltre\tmc a, celuy, auquel desrez
escrire fr Pautre retiendrez a vous. Et lors que voudrez,leplus bries
frsuccinctque vousfourrez : deforte, que vosire eferiture n'excde
f'ileitposiblc, ledict nombre defix vingts characteresou lettres, qui
est tout ce que lesfpacesfr pertuissusdits pourront comprendres. Et
presen, frfar les pertuis, faicts ( comme j'ay dit ) escrire z an fu-
eillet, depapier ou charte, qui est dessous, le fugect fr sentence que
voudrez. Et en pres a un autre sueillet,fr consquemment au troi-
siesmes. ^uoyfait, remplirez les fpaces fr distances, qui demou-
rerontritides, ainsi augmentant ou effaant,jusquesa tant que vosire
sentence fr subject apparoiffent fr se monfirent. Vous accomplirez
la secondesentence, au second sueillet de fafier, faisant extraiet en
tellefine, sur ta premirequ'il semblera, fr apparoifira, que les mots
fr parolksfijntfuyvants, fr conscutifs l'un pres Pautres. La
troifiesme adaptere\ausieii telle forte fr manire, quefans aucune
interruption, ouintermisiion de} premires lettres, Pordre,\asenttn
ce, le nombredes parottes avecques la grandeur, se trouveront fraf-
paroisiront, retenants mesure, fugect fr intelligences. Et en afrtt
appliquere^
L'OUVRB& CLAVICULE".* JOJ
tff1iquert?Jsur cepapier, eferit en celte manire, le parchemin que
pour ceste cause aurez taille fr perse (comme dit esi) faisant en tout fr
far tout aux extremitez des troux, on perfeures de petits ty subtils
poincts : jusques tant que le sugett fr intelligence des lettres, pervi-
enent en laforte que vous dsirez les efirirts. Et pres celuy qui les
mettant furicelesfin exemplaire perfi (comme ditt est)
tnvoyerez,
entendrafubitirpent, fr facilement la conception de vostre volonts.
Et nefault craindre, qu autre aye favoir, pouvoir ny puistanct
de les pouvoir lire ou entendres.
MARCTULLH CI CE RO,&C.II est notoire ccogneu par plu-
sieurs escrits, que Ciceroa invcnt,& excogit vnechacune
diction latine, Ion singulier & propre charactere, reprsentant &
signifiant icellc diction. Et par ce moyen (quand besoin estoit) il
reduisoit vne lettre ou oraison tant prolixes fussent elles, en bien
peu de signes & characteres non cogneuz ny entenduz d'autres
que de ses Cabalistiques seulement.
Et dicton Toraison de catonspar laquelle ilordnalcsconiura-
teurs estre pirnz) avoir este envoye & escrite cn ceste manire.
Et y avoit * Rome grand nobrede Scribes fie dict Cicero y rg-
nant lors consul, estant leur prcepteur) lesquels ainsi par seules
notes & characteres, comprenoient les mots & dictions entires
& intelligibles.
Valerius Probus ditt fr tefmoyneles antiques fr anciens dsirais le
moyen de briesue eferiture, festre efforcez h inventer, ainsi des notes
fr characteres, par lesquels il comprenoyent les entires dictions.
'Petrus Crinitus, Cdngelus Decembrius (avec les anciens fr anti-
qusiimes exemfles, fr monuments colligez par la grande fr exacte
diligencede Petrus Ksipianus, fr Bartholomeus Cdmantius) nous
donnent certain fr cuident tefmoignage de Ivfage fr intelligence de
ceste industrie : de laquelle efiririonsplus amplement cy^apres.
Parquoy ne dlibre d'en faire icy plus long discours, comme
aussi ne fais ie de laDactilogic,c'est dire, de la parolecV intelli-
gence qu'on peult avoir par le signe, mouvement & lvation
ou inclination des dogits : 1c tout procdant de T Arithmtique
Q~q
jo" AUTRB ExfosioHDi
supputation & nombre, qui fut jadis invent par bcda religieux
cn Angle terre, comme appert par son livre de la partition des
temps. Et par ce que le discours & interprtation de ceste Da-
ctilogie, & formede nombres y requis, ne seroit moins prolixe
qu'cnvycux&dissicile rdiger par eferit,j'ay advisc de ren-
voyer & remettre les curieux de ceste intelligence, ( si cestecy
ne fussira poinct ) aux ceulxdesquels amplement pourront estre
instruits,
ponquespoursuyvrenosirefugect fr interprtation des obscuritez
quepeu vent, ousemblentestre en cest. oeuvre de Polygraphie,sont trois
tfpecesd'eferiture occulte, dont fnne fr la premire est appclle
Permatique, qui estoit jadis vulgairement cogneu & comnlu>
muncaux gensdarmes.Pline ( cerne semble ) cn son vingt huic-
ticfme livre, en descrit d'une autre sorte,la nommarft Tythima-
le, qui est C dictiU selon le commun angase,Therbc laict : les
autres Tappcllcnt laictu caprine, & selon langage Franois E-
fpurge.Etdit onquesi dulaictdc ceste herbe on cserit,sor quoy
quccesoit,Tefcriturenescpeultlire,que premirement la pa-
pier, ou autre chose ou Ion aura cserir,ne sojent brulcz. Et lors
arroufantd'un peu d'eau claire la cendre, la lettre & escriture
apparoistront aysmenr.
Et trouve Unpar eferit, que anciennement tes adultres frpaillar-
des,fur tontes eferitures occultes, ont trouve ceste cy la plus fecrette,
aymants tropp lus en vfer que de toutes antres.
Le second genre est dict Hyphasinatiquc.
Thodore Bibliander tresdottepersonnage, te voulut pres eserin
fr nommer typhalmique, fr nonponrautre cause ( comme jepense)
fors feulement,que ceste forme & manire d'occulte & fecrette e-
scriture,ne peult aucunementapparoistr, ny estre cognev, que
preierement le papier,ou aurez escrit,ne soit submerge & trenv
pe en Tea u. Et fi peult faire en infinies fortes fr manires. Mes-
mes quand ton eferit dalun, fr pres arronfont le tout deau lepapier
afparoistraplies obscur, que Peferiture: de forte que cefaict, fipourn
lire aismement frfacttemenLceque autrementjamats nefepottrroit
faire,ne cognoistre aucune (hofes. L'autre
L'ce u v R B & C L A v i c u L BV 307
L'autre &troisicsmc espce est nomme Alleotque, qui se
peult faire en plusieurs &variables sortes & espces' tant par for-
me que par matiere,tellcment qu'elles sont infinies, & quasi in-
numerablcs. Et peult on,par ce secret, escrire avec papier, ou
fans papier, avecques alun, lacque camphre oignon, & autres
infinies choses semblables, qui infiniemcnt peuvent servir ce
secret.
Davantage, ton peult escrire1 frc. Hrodote,environ la fin de ton
septiesme livre, descrspt, comme rcite Demaratus, estant Suze, fr
ayant entendu, comme Xerres avoitprins oepeditiontychargecontre
la Grce, voulant de ce donner advertiffement aux Grec*, ausquels nt
pouvant fiurement ty aysment faire entendre sa volont obstant le
pril, qui estoit sur les champs, contronvaceteinvention :
Premirement il print deux tables pugtlaires &de bois ostant
et levant la cire*,qui estoit au dessus, Tentour : etapres fur le
bois d'icelles il escrivic le conseil et dlibration du Roy : et ce
faict, couvre lescrit derechefde cire, fin que par ce moyen, les
gardes et explorateurs des chemins, n'euicnt aucune cognoif-
fanecou intelligence du secret eferit, fors eeluyeiui on le por-
toit. Eticetles estants venues fr arrives k Lacdmone,nepeurent
neques estre interprtes,ny entenduesdes Lacedcmonics,sors(co\xi-
me j'entends)par le seul moyen de Gorgo,fem;ncdc Leonydes,
etsilledechromencs: laquJlelesadvertit, ct leur interprtait
donna Tinteiligencedu secret : commandant que ladtete cire,estant
autour desdictes tables, fiist rompue, fr otes. Et que (peult estre)
par ce moyen Ionpourroit trouver lettres sur le bois, par lesquelles U
conseil fr dlibration du Ror se ponrrojent cogmistres. Ce qui fut
faict fr excut par les Lacedemoniens,qui,presavoir vettjeu fr re-
leu lesdietes lettres,les envoyrent afres aux Grecs.
Aulugelle en son livre dix septiesme, ehipitre neusiesme,dit
etrecite vne non moins subtile, que cauteleuse invention, fine-
ment invente et trouve par Tastuce et in J n trie barbarique, ou
des barbares : difnt q/vn no nme Hysttus, issu de maison no-
ble, au Pays d'Asieoi lors commendit, et estoit Empereur Da>
3o8 AUTRB EXPOSITION D V
rius: ledict Histicus estant contre le*^ Perses, et voulant escrire
ct annoncer par occulte et couverte escriture, aucunes choies
seercttes et mystiques,a un nom in Aristagoras, inventa cc non
moins secret, que admirable moyen d escrire son secret secrette-
menr. 11 vint tondrcet raire toute la teste un s'ien serviteur,
quide long temps avoit mal aux yeulx,faignantet luy donnant
entendre que c'estoit pour se sant & gurison. Et pres Tavoic
raz& tondu, & luy pleut, fur la teste razdudict fervitcur,le-
qucl pres il garda & retientenfa inaison,jusquesccquelpoil
ct cheveux luy fussent mdiocrement venuz et creuz. Et ce
faict luy commande d'aller vers ledict Aristagoras : ct de fa part
luy dire, que luy mesme de sa main lui vouust tondre ct raire sa
teste, toutainsi que soudict maistre Histius avoit fait. Cc que
ledict serviteur feit ct cxecira, flonie commandement de son
maistre, comme aussi feit ledict Aristagoras coguoissmt et
scachantbien que cela n'estoit fait ny mand sans bonne oc-
, cause. Et
casion, ct grande toneu raz le chefdudict
ayant et
serviteur,lcut et cogneut cc que par ledict Hystiusluy estoit
mande.
Hcrodetusausi, enson Premier livre, recite une mesme ou presque
semblableinvention,frsubtilitdefaire tenir lettres secret tement,
en Phystoin de *sistyagcs Roy des Oiedes. Et Cyrus aspirant au
rgne, voynat le divorceq ui lors estoit entre lesdicis Medes fr *s-
ftyages, pendents lesquels divorces, fr Cyrus lors estant en Per-
ses , un sienfamilier fr Domestiquenomme Harpagus luy voulant
ficrettementfaire entendre qu'il fifaifoit, difeit fr machinoit
ce en-
tre les CMcdes fr leur Roy, controuva lafaon ty moyen de faire en-
tendrede tout audict Cyrsts, luy envoyantun Heures : ladvertijfant
f
far leveneur qut le ortoit,que luy mesme de fa main Pouvrist ty fe*
ventrast. Et lors ledict Cyrus ayant receu ledict Heure, fr iceluy ou-
vert de fapropre main,trouva les tables fr characteres ou toute la con-
juration fr sdition etojent amplement defirits. Et pour tels &
semblables moyens fault veoir Iustin en fort second livre.
Plusieurs autres Historiografhesaustidientinsinitssecrets, fr ad-
ycrtiffcmcmt
L'ceuVRB ET CLAVICULE. 309
'vertissements avoir est donnez, par le moyen des colonnes, mcjmcs
par flircus consul, Decitts Brutus : fr de Brutus a Hircus, fr au-
tres innnmerables. Et par ce que ce moyen est trivial, fr quasi cogncu
de tous, je nenfiray autre discours, nyflus ample interprtation.
^_su cuns aitsii dsirants tfirireficrettement, font etefirivent leur
lettres a la mode accoutumce, fur papier fr encre commun,feignants
escrire de leurs affaires privez fr particuliers. Ec pres entre les
lignes et espaces escrites avec ledict encre commun, ecrivent
leur secret mystique avecques vrincd*enfant,lcs autres du jus de
lymons, ou oignons, ct d'autres avecques selarmoniac.,battu ct
arrouz d'eave, Lesquelles clcrituces faictes cn la manire cy
dessus, ne se peuvent lire ny cognoistre, que premirement le
papier ne soit prsent chauldementau feu. D'aucunspour plus
fiurement escrire,fuivent fr tiennent le conseil du Pote, disant :
Cum poit cruri chai tas carlarcligatas,
Et juncto blandassub pede ferre notas :
Caverith ccustos,pro enarta conscia, tergum
Pra:bcat,inejueuocorporeverbaferat.
Tuta quoq; est,fallitueoculos, lacte recenti
Litera, carbonis pulveretange, leges.
Fallit & humiduli qua?siet acumine lini,
Efferct occultas parva tabclla notas. &c.
lfie trouve, fr y a plusteurs autres fr infiniesfitbtilitezpour escri-
re occultement : comme qui voudra escrire ou peindre des lettres fr
characteres,sur unepiemou caillou, avecques greffe de boeuf on de
bouc : mettant ledict caillou tremperpar certaines heures, dedans du
vinaigre, fr aprts le retirer, Ion pourra lors aysment lire, veoir fr
cognoistre ce que avecques ladte greffe, aura citfigure ou eferit,
Escrivantaussi avecques une poinctede fer ou d'acier fur le
blanc & cocquille d'un oeuf, et ice luy tremper en encre noire, ct
pres le nettoyant ct ra sciant, les lettres lors demourent noires,
visibles et facile lire.
Plusieurs antres modes d'occulte criturefont trailles par ledict,
au/heur, qu'il toutts voulu couviir,& tenir iurttws, lousccs-
3 io .AUTREEXPOIITIOMDB
taines paroles, noncogncves, recevs, ny entendues, fin que
les mauvais & perverz n' eussent la cognossance pour en abuser.
Ilay eferit fr mis race, qnivault a'ttant afiliales tournes,quese-
ra)commeK o M A pour A M O R ,nemilva,pour lum ine,Raphocam
pourchamphora,&c. Mais pource que telles seicqccs &inven-
tions ncdoivent estre dictes, nyescrites, &cncorcs moins pro-
mulgcs ou divulgues si non avec grande discrtion : fr austi
source que n'importent, et ne touchent en rien a nosire propos et insti-
tution,je n'enftray plus ample explication. Et suffira avoir cy don-
n a entendre, et expliqu ce qui est comprins, et entendu f ir le trot-
l
fiesmegenre,et espcede lettres occultes,snyvat en ce tordre et eferit.
D'abondant ily en k dautres,filon ledit Btda,etc. L'adviset o*
finion dejlustettrs, et mesmement la nosire est ( fur Pinterprtation
de ce passage deferit aupremierproheme,etfrefacede la Polygraphie)
les anciens non feulement avoir us dcdictionscommuncs,com-
me nous, tant en leurs locutions, & paroles,quc en leurs eseri-
tures : mais aussi par leurgrande invention, et certaine industrie
et curiosit,avoir transpos & transferr toutes choses que nous
pourrions & faurions comprendre en ce monde,Tintelligcncc
signification & cognoistance de leurs secrets,& volontez.
Dhdorusficulus en son quatriesme livre dict les ^gyptiens a-
voir autrement faict, ct form toutes leurs lettres en for ne et
manirede certains corps et nombres,fins djeeux ou extre nitez
dinstruments, tant dho mmes que danimau v et besies. Et mesme"
ment de tous ceux qu'ils ont trouv semblables fr frofres a l intel-
ligence, en quoy ils lesvoulojent appliquer : ne for m ints aucune-
ment leur escriture, par dictions, lettres, syllabes ouparolles
ains par form & silures d'imiges,quipar long temps, usage et
coustuTie ont est entre culx aysmcitcogneuz etentenduz :
peignant ct contrefaisans f trieur forme deferiture, un efpervier, un
crocodile,un terpent, Philde un homme, les mains U face, et ainsi
conseqnem ment to vs a'itres membres,oupxrtietsigneset insiruments,
pouvants servir inte!li<rence,deleursvotoitez,Cor\xi'y'\'ay\'?\
RomelaplacedeSint Pierc et pres la porte peuple deitz
pyramides
L'oe UVRE ET CLAVICULE. 3
ainsi figures. Signifiants par Tcfpcruicr, pour ion soudain vol,
une chose domestique, tmrairement ct soudainement faict.
Le crocodile signisioit le mal et trahison.
ParTccilest le Roy ctla garde de tout 1c corps, ct de ses ir-
* telligcnces ''
Parlamaindcxtre, ayant les doigts estenduz, signisioientet
#

donnoyent entendre libei t et libralit, et tnacit, captivit


et avarice par la fenestre, ayant les doigts cloz et fermez. ;
Et ainsi consquemment par les autres membres ctparties du corps,
ou de plusieurs autres insiruments ctfigures signifoient et descrivoi-
ent certaines choses, qui par long usage, ct cousinme entre eux obser-
ve, donoient Punk Pantre seure, etparfe'Ute notice, et intelligence
de teurs volontez.
Petrus Crinitus ausi en son septiesme livre disP que lcsjfg ypti-
ens avoient jadis vs de mesmes ou semblables lettrs, que nous
" appelions maintenant, comme aussi faisoicr.tils alors,lettres
Hiroglyphiques, par lesquelles, ou similitudes en scelles con-
tcnus,ilsentendoientrciproquement leuis voJontezet affecti-
ons: Carpar sculpture on description dicellc, cornepeignants certains
arbres,fluves,boys,pan, pierres, hommes, beftes, membres ou partie
diceux : et ansi par effigies de herbes, senres, f lantes, racines, cou-
leurs, et autres fifiions, ils donnoient notamment et intelligiblement
f un a Pautre, cognoiffance de leurs conceptions. Et pa r ceste for-
me d'escriture Hyeroglyphique,toute la Philosophie ct Cabale
de la nation jfigyptiaque, ont jadis premirement est deferites
cttrouves : de depuis avec le temps rccocnevs ct illustres.
Ce tjiic Strabo et PUnes autheurs de non mdiocre apfrobation que
de doctrine, tesmoignentttdient avec flufieurs autres dotteurs.
Orfer toutes, fr entre toutes autres ffigiei etpeintures,pour leur
fecrette intelligence avoient acconftumc duser de scarabes, mouches
k miel, boeuf, fourmis,seuves, vauItours, Corbeaux, fr autres sem-
blables animaux.
Signifiants par la mouche k miel, leconseil'fr fecret mysi/que dun
f
Boy,lequel,en exerant fr aifiant U devoir deson estt fr office royal,
ne doit
3U AUTRE EXPOSITION D B
ne doit moins a voir d'esguillon,fe vrit rigueur en fa justice, que de
doulceur frmiel, s affaires dignes degrce, bnignit fr clmences.
Par le vaultour il denotoicnt&entendoientlepropre instinct
& mouvement naturel, & la majest. Et ce pour les.raifons &
causes, que ne veux prsentement direny interprter : me re-
mettant du tout cctmeOrius A polio en eferit en son oeuvre,
intitule de literis Hycroglyphicis : & Pline cn son trentesixief-
me livre chapitre huictiefme, aussi au chapitre unzicsmc,&plu-
sieurs autres bons approuvez autheurs, qui ont faict mentionde
ceste lertre Hyeroglyphique, & autres occultes : mcfmes Stra-
bo au livre dixsepticsine, Cornlius Tacitus au livre treiziefmc,
Celius Rodingius antiquarum lectionum libro vigesimo nono,
chapitre vingt-sixcfine, & Volaterauuscn sontrentetroisiesinc
livre. Combien qu'en iceluy il dyc & afferme Tintelligence de
ceste lettre Hyeroglyphique, estre encores de nul,ou de bien
peu au vray cogneu , ny attendue.
Ksucuns ont discernles minutiespar accidens visibles,fr. Veu
direque toutes choses naturelles provenants de nature, &que
naturellement se peuvent comprendre,tant par le sens, que par
Tintelligenccrpeuventestre converties au mesineufage &cffect,
que les vocables, ou paroles signifient & dnotent. Et par ce
moyen toute chose naturelle &dependcntede nature, subfcrvi-
ra la parole, &non la parole h chose naturelle immdiate-
ment: que donneou peult donner suffisant moyen tous enten-
dants ceste reigle, de pouvoir annoncer, & signifier scurement,
feercttement ct fans aucune suspicion nyempeschementd'hom-
me du monde, toutes leurs volontez, leurs Cabalistiques.
Et cepar in(ini\motens,fioitfar dictions, par signes arez ou terre4
sires, aques ou ignes, signifiants fr reprsentants les dictions par
diversitde feuz, lueur, a'crou lumire: par couleurs ,far umbres,
ou timbrages: par diffrence de sons, fr harmoniesd'ou procde t'in-
cantation: par odeurs, senteurs frfiffumigations: parcollHes, l*
nimcvts, ou unguents : par raueurs, potions, breuvages, ou autres
chofis qui touchent fr importent angout: par tonte qualit qui peu*
vent
L'ceuva T CLAVICUL'BV