Sunteți pe pagina 1din 8

Fisa de date

Tip anunt: Anunt de participare simplificat


Tip legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016

Nu a existat o consultare de piata prealabila.


SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
COMUNA VALEA CHIOARULUI

Adresa postala: VALEA CHIOARULUI, 194, Localitatea: Valea Chioarului, Cod postal: 437370, Romania, Punct(e) de contact: VASILE TUNS, Tel. +40
0262480418, Email: primaria_chioar@yahoo.com, Fax: +40 0262480436, Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 6
I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)
Autoritate publica locala

Activitate (Activitati)
Altele: Servicii publice locale

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE


NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 14-03-2017 10:50 Pagina 1/8


Fisa de date
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
Reabilitare drumuri in Comuna Valea Chioarului , Judetul Maramures

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari

Executarea

Locul principal de prestare: Comuna Valea Chiorului , jud Maramures

Codul NUTS: RO114 - Maramures

II.1.3) Anuntul implica


Un contract de achizitii publice

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor


Pentru - Reabilitare Drumuri in Comuna Valea Chioarului , Judetul Maramures , calculata astfel:
Valoare estimata este de : 4.233.147,52 lei fara TVA
Din care :
-Executie lucrari : - 4.212.169,73 lei fara TVA (Cap.4)
-Organizare de Santier :-20.977,79 lei fara TVA
-Total Executie : 4.233.147,52 lei fara TVA
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu

II.1.8) Impartire in loturi


Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante


Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI


II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Pentru - Reabilitare Drumuri in Comuna Valea Chioarului , Judetul Maramures , calculata astfel:
Valoare estimata este de : 4.233.147,52 lei fara TVA
Din care :
-Executie lucrari : - 4.212.169,73 lei fara TVA (Cap.4)
-Organizare de Santier :-20.977,79 lei fara TVA
-Total Executie : 4.233.147,52 lei fara TVA
Valoarea estimata fara TVA: 4,233,147.52 RON

II.2.2) Optiuni
Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE


9 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI


II.4.1) Ajustarea pretului contractului
Nu

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE


III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)
III.1.1.a) Garantie de participare
Da

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 14-03-2017 10:50 Pagina 2/8


Fisa de date
1)Cuantumul Garantiei de participare (GP) este de :
-42.000,00 lei . Echivalenta GP in lei din alta valuta se va face la cursul BNR din data publicarii anuntului de articip.simplif.n SEAP.
2)Perioad. de valabilit.a GP va fi cel putin egala cu perioad.minima de valabilit.a ofertei,adica de 90 zile,de la data limita de depunere a
ofertelor indicata in anuntul de particip.simplific.
3)GP se va constitui prin virament bancar in contul RO54TREZ4365006XXX012794 deschis la Trezoraria Municipiului Baia Mare (Cod
Fiscal 3694543); sau prin instrument de garantare emis de o societate bancara sau societate de asigurari, care nu se afla in stiuatii speciale
privind autorizarea sau supravegerea, in conditiile legii.
Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata GP se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza
declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.
Cont : Trezoraria Mun. Baia Mare ; Cont RO 54 TREZ 24A 840301710101X , cod fiscal: 3694543
Pana la data limita de depunere a ofertelor indicata in anuntul de particip.simplif,dovada constituirii GP se va transmite in SEAP scanata, cu
semnatura electronica extinsa avand in vedere prevederile art.II alin. (3) si (4) din H.G. nr.866/2016.
4)Retinerea GP se va face n conform cu prev.art.37,alin(1), lit.a),b),c) din Hot. 395/2016.
III.1.1.b) Garantie de buna executie
Da

Cuantumul garantiei de buna executie: 10% din valoarea contractului fara TVA.
Garantia de buna executie se constituie in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de achizitie publica.
Modul de constituire a garantiei de buna executie este conform art. 40 alin. (1) din Hot.395/2016.
Garantia de buna executie a lucrarilor este de minim 36 luni .
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

Contract de Finantare nr.C0720RM00011562600058/22.11.2016 incheiat intre Comuna V. Chioarului si AFIR

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr
99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale


Nu

III.1.5) Legislatia aplicabila


a) Legea privind achizitiile nr 98/2016; Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de
servicii nr 100/2016;
b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica,a contractelor sectoriale si a contractelor
de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a
Contestatiilor nr 101/2016;
c) www.anap.gov.ro

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE


III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 14-03-2017 10:50 Pagina 3/8


Fisa de date
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile excludere prevazute la art. 164, art. 165 si art. 167 din
Legea nr. 98/2016.
In acest sens pentru ofertanti, terti sustinatori si subcontractanti se va prezenta in SEAP Formularul DUAE completat care mentioeaza
indeplinirea prezentei cerinte de calificare.
In vederea completarii, autoritatea contractanta pune la dispozitie in cadrul Documentatiei de atribire Formularul DUAE generat pentru
prezenta procedura. Formularul DUAE este elaborat conform formularului standard aprobat de Comisia Europeana la adresa URL
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter.
Precizari:
a) Incadrearea in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016 atrage excluderea
ofertantului din procedura.
b) Verificarea inexisteni unei situatii de excludere prevazute la art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016 se va face prin prezentarea
Documentelor de confirmare pentru ofertant, tert sustinator si subcontractant.
c) In cazul in care ofertantul este o asociere de mai multi operatori econimici, prezenta cerinta de calificare trebuie indeplinita de toti membrii
asocierii, respectiv documentele solicitate vor fi prezentate pentru fiecare membru al asocierii in parte.
d) Autoritatea contractanta va solicita ofertantului situat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor sa
prezinte in SEAP Documentele de confirmare.
e) Documentele de confirmare care vor fi solicitate de autoritatea contractanta sunt:
- cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului
operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control n cadrul acestuia, a?a cum rezulta din certificatul
constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
- Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a
contributiilor la bugetul general consolidat (Buget Local si Buget de Stat), prezentate in forma lizibila cu mentiunea conform cu originalul cu
semnatura si stampila ofertantului.

- Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin.
(2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
- Alte documente edificatoare, dupa caz ;
In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic nu se emit documente de confirmare de tipul celor
solicitate sau acestea nu vizeaza toate situatiile cuprinse la art. 164, art. 165 si art. 167, se accepta orice document considerat edificator
emis de autoritati competente din tara respectiva.
Documentele prezentate pentru persoane juridice/fizice straine vor fi depuse in limba in care au fost emise si vor fi insotite de traducere
autorizata a acestora in limba romana. Documentele vor fi depuse in forma lizibila cu mentiunea conform cu originalul cu semnatura si
stampila ofertantului.
In sensul prevederilor art. 63 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce
priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribure sunt:
Primar - BURDE IOAN SORIN
Viceprimar - MICLAUS GELU FLORIN
Secretar - MUNTEANU MIRELA EUFINIA
Contabil- SIMA DANIELA ANA
Consilier : - UTA IOAN , PETREAN POP GEORGEL , NICOARA FLAVIU OVIDIU , ANDREICAN MIIRCEA , AVRAM DOREL , CIOARA
SIMION , DAN DANUT MARIUS , SIMA RAUL MARIUS , NECHITA AURELIAN ENESCU , SARMASI NISTOR CALIN
Experti externi cooptati : Ing. Olah Marcel Sebastian , Ec. Domokos Zoltan Csaba

Nota: Pentru asociati, terti si subcontractanti se solicita ca odata cu depunerea DUAE sa prezinte angajamentul tertului sustinator (impreuna
cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa
sustinerea acestuia/acestora), acordul de asociere si acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza cele asumate in
angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator la solicitarea autoritatii contractante.

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale


Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, ca este legal
constituit si ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza
activitatile care fac obiectul contractului.
Ofertanti vor prezenta in SEAP Formularul DUAE completat cu mentiuni cu privire la indeplinirea prezentei cerinte de calificare.
In vederea completarii, autoritatea contractanta pune la dispozitie in cadrul Documentatiei de atribire Formularul DUAE generat pentru
prezenta procedura. Formularul DUAE este elaborat conform formularului standard aprobat de Comisia Europeana la adresa URL
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter.
Precizari:
Autoritatea contractanta va solicita ofertantului situat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor sa prezinte
in SEAP documente care probeaza indeplinirea cerintei de calificare astfel:
- Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa instanta competenta, prezentat in forma lizibila cu
mentiunea conform cu originalul cu semnatura si stampila ofertantului, din care sa rezulte ca obiectul de activitate al ofertantului include
executia de lucrari care fac obiectul achizitiei. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie conforme cu realitatea la data
depunerii documentului. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente, pentru partea din contract pe care
o are de realizat.
- Pentru persoane juridice/fizice straine se vor prezenta in forma lizibila cu mentiunea conform cu originalul cu semnatura si stampila
ofertantului, Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional in conformitate cu
prevederile legale din tara de rezidenta. Documentele vor prezentate in limba in care au fost emise si vor fi insotite de o traducere autorizata
in limba romana.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 14-03-2017 10:50 Pagina 4/8


Fisa de date
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea Modalitatea de indeplinire
respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul trebuie sa fi executat lucrari similare n ultimii 5 ani n valoare Modalitate prin care poate fi demonstrata ndeplinirea cerintei: se
cumulata de cel putin 4.212.169,73 lei fara TVA, valoare care se poate va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la
demonstra prin nsumarea valorilor lucrarilor executate la nivelul a maximum procedura de atribuire cu informatiile ce descriu nivelul lor de
3 contracte , nsotita de certificate de buna executie pentru lucrarile cele experienta, prin raportare la contractele executate n trecut,
mai importante n domeniul obiectului contractului de achizitie publica. corespunzator cerintelor autoritatii contractante.
Experienta se va prezenta conform prevederilor art. 113 alin. 11 si art. 179 Urmatoarele documente justificative care probeaza ndeplinirea
lit. a) din legea nr. 98/2016. cerintei vor fi prezentate, la finalizarea evaluarii ofertelor ,de
Completare DUAE. catre operatorul economic clasat pe primul loc, la solicitarea
Nota: Pentru asociati, terti si subcontractanti se solicita ca odata cu autoritatii contractante:
depunerea DUAE sa prezinte angajamentul tertului sustinator (impreuna cu - procesul-verbal de receptie finala / procesul-verbal de receptie
documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii la terminarea lucrarilor / proces verbal pe obiect ntocmite n
sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa conditiile actelor normative care reglementeaza receptia
sustinerea acestuia/acestora), acordul de asociere (Formular 3) si acordul lucrarilor, care sa ateste faptul ca lucrarile au fost executate n
de subcontractare. Documentele justificative care probeaza cele asumate in conformitate cu normele legale n domeniu si ca au fost duse la
angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator la bun sfrsit si/sau alte documente din care sa reiasa urmatoarele
solicitarea autoritatii contractante. informatii: beneficiarul, cantitatea (indicatori tehnici ce
caracterizeaza obiectul lucrarii), perioada (inclusiv data ncheierii
contractului) si locul executiei lucrarilor;
Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic
poate fi sustinuta n conformitate cu art.182 din Legea
nr.98/2016.
Modalitate de ndeplinire: n DUAE completat de ofertant se vor
include si informatiile cu privire la existenta unei sustineri de
terta parte, precum si celelalte aspecte solicitate prin formatul
standard al DUAE.
Tertul/tertii sustinatori vor completa DUAE cu informatii privind
nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele executate
n trecut, corespunzator sustinerii acordate.
Prin angajamentul ferm, tertul/tertii confirma, prezentnd
documente justificative, dupa caz, faptul ca va/vor sprijini
ofertantul n vederea ndeplinirii obligatiilor contractuale, fie prin
precizarea modului n care va interveni concret, pentru a duce la
ndeplinire respectivele activitati pentru care a acordat
sustinerea, fie prin identificarea resurselor tehnice si
profesionale
pe care le va pune la dispozitie ofertantului (descriind modul
concret n care va realiza acest lucru).
Totodata, prin angajamentul ferm, tertul/tertii se va/vor angaja
ca va/vor raspunde n mod solidar cu ofertantul pentru
executarea contractului de achizitie publica. Raspunderea
solidara a tertului/tertilor sustinator/ sustinatori se va angaja sub
conditia nendeplinirii de catre acesta/acestia a obligatiilor de
sustinere asumate prin angajament.
Atentie! n cazul aplicarii procedurii simplificate, operatorul
economic poate sa invoce sustinerea unui/unor tert/terti pentru
maximum 50% din cerinta privind experienta similara ce a fost
stabilita n conformitate cu cele precizate pe coloana din stnga
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, Modalitate de ndeplinire: n DUAE completat de ofertant se vor
eventual, intentia sa o subcontracteze . include si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti.
Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care n cazul n care ofertantul utilizeaza capacitatile
urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantului/ subcontractantilor pentru a ndeplini criteriile
subcontractantilor propusi. de calificare, se va prezenta cte un formular DUAE separat
pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti, completat si
semnat n mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia.
Nota: Pentru asociati, terti si subcontractanti se solicita ca odata
cu depunerea DUAE sa prezinte angajamentul tertului sustinator
(impreuna cu documente anexe la angajament, transmise
acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul
efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora),
acordul de asociere si acordul de subcontractare. Documentele
justificative care probeaza cele asumate in
angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarat
castigator la solicitarea autoritatii contractante.
III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului
III.2.4) Contracte rezervate
Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII


III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru
prestarea serviciilor respective

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA


Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 14-03-2017 10:50 Pagina 5/8
Fisa de date
IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
Online

IV.1.1.b) Tipul procedurii


Cerere de oferta / Procedura simplificata - Intr-o singura etapa

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE


IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica


Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare
Moneda in care se exprima oferta de pret: RON

Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de
primire a ofertelor)
90 zile

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI


IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice
Propunerea tehnica elaborata de ofertant va respecta n totalitate cerin?ele prevazute n caietul de sarcini. Propunerea tehnica trebuie sa
reflecte asumarea de catre ofertant a tuturor cerintelor/obligatiilor prevazute n caietul de sarcini.
Propunerea tehnica va contine :
2.Prezentarea modului de realizare a lucrarilor (planul propus) (Formular nr.7)care va descrie :
a) abordarea din punct de vedere proces tehnologic (metodologia de executie) pentru realizarea lucrarilor;
b) resurse (personal si instalatii/echipamente) (Formular nr.8)
c) programul de executie (diagrama Gantt) pe luni calendaristice, la nivel de categorie de lucrari (deviz), care sa ilustreze succesiunea
tehnologica de realizare a lucrarilor, ordinea si derularea n timp a activitatilor pe care ofertantul propune sa le ndeplineasca pentru
realizarea lucrarilor, n special:
-lucrarile permanente si temporare ce urmeaza sa fie executate,
-activitatile de interfatare cu lucrarile existente si operarea acestora, dupa caz (daca este inclusa asemenea solicitare n caietul de sarcini);
-secventierea, derularea n timp si durata testelor, cu evidentierea clara a activitatilor incluse n procesele de asigurare, respectiv de control
al calitatii, conform legislatiei specifice corespunzatoare obiectului contractului;
-denumirea activitatilor si subactivitatilor aferente, durata acestora, cu evidentierea punctelor cheie (jaloanele) n executia contractului;
-drumul critic clar identificat n planificarea activitatilor.
2. Listele cu cantitatile de lucrari, fisele tehnice si formularele completate conform caietului de sarcini, inclusiv pentru organizarea de santier.
3. Extrasele de resurse materiale, manopera, utilaj si transport;
4. Declaratie privind termenul de garantie acordat lucrarilor executate.
5. Prezentarea modalita?ii de asigurare a accesului la specialittii necesari si obligatorii n vederea verificarii nivelului de calitate
corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile lucrarilor cuprinse n obiectul contractului, n conformitate cu prevederile Legii 10/1995 si a
altor legi incidente.
Se vor respecta condi?iile de mediu, social si cu privire la relatiile de munca pe toata durata de ndeplinire a contractului de lucrari. Se va
prezenta o declaratie pe proprie raspundere n acest sens (Formular nr .9);
Informatii detaliate privind reglementarile care sunt n vigoare la nivel national si se refera la conditiile de munca si protectia muncii,
securitatii si sanatatii n munca, se pot obtine de la Inspectia Muncii sau de pe site-ul: http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html.
n cazul unei asocieri, aceasta declaratie va fi prezentata n numele asocierii de catre asociatul desemnat lider.
Informatii privind reglementarile care sunt n vigoare la nivel national si se refera la conditiile de mediu, se pot obtine de la Agentia Nationala
pentru Protectia Mediului sau de pe site-ul: http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie.
IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 14-03-2017 10:50 Pagina 6/8


Fisa de date
Propunerea financiara va fi prezentata conform Formularului nr. 6
Lipsa formularului de oferta reprezinta lipsa ofertei, respectiv lipsa actului juridic de angajare n contract.
La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va lua n calcul eventualele deduceri daca sunt sub efectul unui legi, toate cheltuielile pe care
le implica ndeplinirea obligatiilor contractuale, precum si marja de profit.
Ofertantul va include, n cadrul propunerii financiare, toate si orice costuri legate de:
- executia categoriilor de lucrari prevazute n listele de cantitati, ntocmirea instructiunilor de ntretinere si exploatare
- protejarea mediului, conform normelor legale, precum si cele legate de refacerea cadrului natural dupa finalizarea lucrarilor
- procurarea, transportul, depozitarea si punerea n opera a materialelor si echipamentelor necesare functionarii obiectului contractului,
conform cerintelor impuse prin caietul de sarcini.
Propunerea financiara va contine, pe langa formularul de oferta, si centralizatorul cu lucrarile executate de asociati, subcontractanti
Oferta va cuprinde toate elementele necesare cuantificarii valorice a lucrarilor ?i va con?ine formularele prevazute de Ordinului MDLPL nr.
863/2008:
- centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv
- centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte
- devizele oferta;
- lista cu cantitati de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari
- fisele tehnice ale utilajelor si echipamentelor tehnologice
- listele cu cantitati de lucrari pentru constructii provizorii organizare de santier.
IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei
Prezenta procedura se deruleaza INTEGRAL prin mijloace electronice in SEAP. Toate documentele vor fi semnate cu semnatura
electronica extinsa , bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat n conditiile legii si ncarcate n
SEAP numai de catre operatorii economici nregistrati. Pentru a putea participa la procedura de atribuire n calitate de ofertanti, operatorii
economici au obligatia sa se nregistreze n Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP). Vor fi acceptate numai ofertele depuse online
n SEAP. Adresa la care se depune oferta: SEAP
Documentele de calificare si selectie , Propunerea tehnica si Propunerea financiara vor fi transmise in format electronic conform
instructiunilor SEAP, semnate cu semnatura electronica extinsa a reprezentantului legal/mputernicit. Se va depune formularul de contract
propus, semnat si stampilat de ofertant, nsotit de eventuale propuneri de modificare a clauzelor contractuale specifice, propuneri care se
vor accepta numai n masura n care acestea nu vor fi, n mod evident, dezavantajoase pentru autoritatea contractanta. Ofertantul
elaboreaza oferta n conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire si indica, motivat, n cuprinsul acesteia care informatii din
propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala,
n baza legislatiei aplicabile. Pe lnga propunerea tehnica, propunerea financiara, declaratie privind ndeplinirea cerintelor de
calificare/documente doveditoare ale indeplinirii cerintelor de calificare se va depune documentul doveditor privind constituirea garantiei de
participare.Pot depune oferte online numai operatorii economici nregistrati. Fisierele ncarcate trebuie semnate cu semnatura electronica;
Pretul se cripteaza, iar documentele ce contin elemente de pret se semnaleaza corespunzator.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 14-03-2017 10:50 Pagina 7/8


Fisa de date
VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu

Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI


COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA
Da

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Contract de Finantare nr.C0720RM00011562600058/22.11.2016 incheiat intre Comuna V.
Chioarului si AFIR
Tipul de finantare: Program / Proiect

Program / Proiect: Programul National de Dezvoltare Rurala - PNDR

VI.3) ALTE INFORMATII


NOTA 1.Facem mentiunea ca termenul specificat la punctul II.3) din prezenta Fisa de date reprezinta termenul de executie al lucrarilor care
este de maxim 9 luni. Garantia acordata lucrarilor si dotarilor este 36 luni de la data incheierii procesului verbal de receptie la terminare
lucrarilor.

NOTA 2: In cazul in care se constata ca urmare a pretului similar ofertat, ca doua sau mai multe oferte se situeaza pe primul loc, pentru
departajare ofertelor, autoritatea contractanta va solicita prin intermediul SEAP, reofertarea de la ofertantii clasati pe primul loc. In acest sens
la solicitarea comisiei de evaluare, ofertantii vor prezenta in SEAP in termenul acordat propunerea financiara cu un nou pret.

NOTA 3: n cazul n care garantia de participare se va constitui prin instrument de garantare emis de o societate de asigurari se va prezenta
pe lnga scrisoarea de garantie si polita de asigurare / clauze de garantare / conditii generale, conditii specifice de asigurare,aceasta se va
depune doar in SEAP, cu semnatura electronica extinsa, pana la ora si data limita de depunere a ofertelor.

NOTA 4: In cazul in care ofertantii intampina dificultati de natura tehnica in ceea ce priveste transmiterea documentelor in SEAP cat si a
pretului total al ofertei in spatiul dedicat criptat de sistemul electronic, rugam ca acestia sa contacteze operatorul serviciului SEAP.

VI.4) CAI DE ATAC


VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email:
office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere


VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

conform legii 101/2016

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
COMUNA VALEA CHIOARULUI

Adresa postala: VALEA CHIOARULUI, 194, Localitatea: VALEA CHIOARULUI, Cod postal: 437370, Romania, Tel. +40 0262480418, Email:
primaria_chioar@yahoo.com, Fax: +40 0262480436

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 14-03-2017 10:50 Pagina 8/8