Sunteți pe pagina 1din 4

eLicitatie - Detaliu invitatie de participare / anunt de participare simplificat cu nr. 397...

Page 1 of 4

(/Supplier/Default.aspx)

RO EN
Anunturi Proceduri de atribuire Parteneriat PP Administrare Diverse

Notificari
Detaliu invitatie de participare / anunt de participare simplificat cu nr. 397515

Inapoi

Planuri anuale de achizitii publice


An Denumire plan Denumire detaliu plan

Detaliu invitatie de participare / anunt de participare simplificat


Tip legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016
Autoritate contractanta: Centrul de Asistenta Medico-Sociala Bacesti
Numar invitatie / anunt: 397515 / 09.12.2016
Denumire contract: Reparatie capitala si extindere corp administrativ
Stare procedura: In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DESCRIERE
I.1.1) Sediul social
Centrul de Asistenta Medico-Sociala Bacesti
Cod fiscal: 16385442, Adresa: bacesti,jud.vaslui, Bacesti, Telefon: +40 0235458666, Fax: +40
0235458666 , Email: office@centrul-medico-social-bacesti.ro, camsbacesti@yahoo.com
I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele:
bacesti,jud.vaslui, Bacesti, Romania, cod postal: 737050, telefon:+40 0235458666, fax:+40
0235458666, persoana de contact:Mihaela Beraru
I.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
In SEAP
I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA
I.2.1) Tip Autoritate Sectorial: Nu
I.2.2) Tip Activitate: Protectie sociala
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumire contract:
Reparatie capitala si extindere corp administrativ
II.1.2) Tip contract: Lucrari
II.1.3) Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
II.1.5) Obiectul contractului:
Corpul de cladire studiat face parte dintr-un ansamblu de constructii ce apartin Centrului de Asistenta
Medico-Sociala Bacesti din comuna Bacesti, jud. Vaslui. Se propune reabilitarea cladirii foste
dispensar ce apartine Centrului de Asistenta Medico-Sociala Bacesti, transformarea ei in cladire de
birouri pentru administratia centrului, cladire ce va suporta lucrari de consolidare, reparatie capitala si
extindere.
II.1.6) CPV: 45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.2)
II.1.7) Impartire pe loturi: Nu
II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI / ACORDULUI CADRU
II.2.1) Valoare estimata: 852,249 RON
SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Conditii suplimentare, garantie de participare

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


https://www.e-licitatie.ro:8881/Supplier/RFQ/RFQInvitation/RFQInvitationView.aspx 15.12.2016
eLicitatie - Detaliu invitatie de participare / anunt de participare simplificat cu nr. 397... Page 2 of 4

Conditii suplimentare
Denumire Descriere
Ofertantul va constitui o garantie de participare in cuantum de 8.522,49
lei.Garantia de participare se constituie in conformitate cu prevederile
art.35 din Hot.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publica/acorduilui cadru din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice.
Garantia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un
instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori
de o societate de asigurari, care nu se afla in situatii speciale privind
autorizarea ori supravegherea, in conditiile legii. Daca garantia se va
face prin virament bancar, transferul va fi efectuat in contul Autoritatii
contractante - CUI 16385442,cont.RO30TREZ65921G365000XXXX
Garantie de participare
deschis la Trezoreria Negresti, jud. Vaslui.Mod de prezentare:dovada
constituirii garantiei/instrumentul de garantare se prezinta autoritatii
contractante cel mai tarziu la data si ora limita de depunere a ofertelor.
Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata
cel mai tarziu la data si ora limita de depunere a ofertelor si va fi insotita
de traducere autorizata in limba ramana. Perioada de valabilitate a
garantiei de participare este de 120 zile conf. art. 35 alin (3) lit b) din HG
395/2016.Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor
asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea
autoritatii contractante,de catre toti candidatii selectati conform art 196
din LG 98/2016.
Cuantumul garantiei de buna executie a contractului: 10% din valoarea
fara TVA a contractului. Modalitatea de constituire: in oricare din formele
prevazute la art. 40 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru
din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice aprobate prin H.G. nr.
395/2016. Garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri
Garantie de buna executie
succesive din sumele datorate pentru facturile partiale, contractantul
avand obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii
contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal
competent in administrarea acestuia. Suma initiala care se depune de
catre contractant in contul disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai
mica de 0,5% din pretul contractului de achizitie publica, fara TVA

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE


III.2.1) Criterii de calificare

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


https://www.e-licitatie.ro:8881/Supplier/RFQ/RFQInvitation/RFQInvitationView.aspx 15.12.2016
eLicitatie - Detaliu invitatie de participare / anunt de participare simplificat cu nr. 397... Page 3 of 4

Criterii de calificare
Denumire
Situatia personala a
operatorilor
economici, inclusiv
cerintele referitoare
la inscrierea in
registrul comertului
sau al profesiei
Descriere: 1. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile
prevazute la art.164, 165,167 din legea 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata
indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de
atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea
celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii
contractante,de catre toti candidatii selectati inainte de transmiterea invitatiilor ptr. etapa a 2 a
procedurii de atribuire art 196 (2) din LG 98/2016. Aceste documente pot fi: - Certificate constatatoare
privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general
consolidat (buget local, buget de stat) la momentul prezentarii.Acestea trebuie sa ateste LIPSA
DATORIILOR RESTANTE LA MOMENTUL DEPUNERII ACESTORA. - Cazierul judiciar al operatorului
economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al
respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control
in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/ actul constitutiv - Dupa
caz, documentele prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de
derogarile prevazute la art. 166 alin(2), art 167 alin(2), art 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile
publice; - alte documente edificatoare, dupa caz 2. Declaratie privind nencadrarea n situatiile
prevazute la art. 60 din Legea nr.98/2016 Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea n cadrul
procedurii -Completarea unei declaratii pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art.
60(evitarea conflictului de interese) din Legea nr. 98/2016- formularul 1 n original- semnat si
stampilat; Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea n cadrul procedurii persoane juridice straine
Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice straine (ofertantii straini) vor prezenta orice
documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti, prin
care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor RESTANTE de plata a impozitelor catre bugetul de stat si
bugetul local,la momentul prezentari, in conformitate cu legislatia din tara rezidenta ( art 168 alin 3
din Legea 98/2016) Documentatia in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi
insotita de traducere autorizata in limba ramana. Nota: Persoanele cu functii de decizie in cadrul
autoritatii contractante sunt: Briscaru Ion director, Bodroghina Romeo contabil sef, Liteanu Oana
jurist. 1. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/ter? sus?inator) atrage
respingerea acesteia ca inacceptabila. 2. Nedepunerea odata cu oferta, a DUAE, a angajamentului
ferm al ter?ului sus?inator din care rezulta modul efectiv n care se va materializa sus?inerea
acestuia, sau dupa caz, a acordului de subcontractare ?i/sau a acordului de asociere, atrage
respingerea acesteia ca inacceptabila. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o
forma de inregistrare in conditiile legii din tara rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal
constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are
capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care
poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici
participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.Documentele justificative
care probeaza indeplinirea celor asumate prin completare DUAE, respectiv certificat constatator emis
de ONRC, in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza
a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante,de catre toti candidatii selectati conform art 196
din LG 98/2016.Documentatia in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de
traducere autorizata in limba romana
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii Cerere de oferta / Procedura simplificata - Intr-o singura etapa
IV.1.2) Modalitate de desfasurare: Procedura online
IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE
IV.2.1) Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza licitatie electronica: Nu
IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE
IV.3.1) Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
S.E.A.P.
IV.3.2) Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3) Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.4) Data limita de depunere a ofertelor: 09.01.2017 15:00
IV.3.5) Data si ora deschiderii ofertelor: -
IV.3.6) Data limita de valabilitate a ofertei: 120 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


https://www.e-licitatie.ro:8881/Supplier/RFQ/RFQInvitation/RFQInvitationView.aspx 15.12.2016
eLicitatie - Detaliu invitatie de participare / anunt de participare simplificat cu nr. 397... Page 4 of 4

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE


VI.1) MOD DE FINANTARE
VI.1.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
VI.1.2) Tip de finantare: Fonduri bugetare
Data expedierii prezentei invitatii / anunt: 09.12.2016 13:29
Daca doriti sa va dezabonati de la evenimentele acestui anunt apasati aici.

Inapoi Detalii procedura

BOGDAN CIONCU (ELITCONSTRUCT S.R.L.)

Prima pagina (/Supplier/Default.aspx) | (/Public/SiteMap.aspx)Termeni si conditii (/Public/Common/Static.aspx?


f=TermsAndConditions) | Ajutor | Cerinte tehnice (/Public/Common/Static.aspx?f=TechnicalRequirement)| Wizard
Pentru informaii detaliate despre celelalte programe cofinanate de Uniunea European, v invitm s vizitai www.fonduri-
ue.ro Coninutul acestui material nu reprezint n mod obligatoriu poziia oficial a Uniunii Europene sau a Guvernului
Romniei.
Copyright 2014 A.A.D.R. e-guvernare. Toate drepturile rezervate.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


https://www.e-licitatie.ro:8881/Supplier/RFQ/RFQInvitation/RFQInvitationView.aspx 15.12.2016