Sunteți pe pagina 1din 4

Changeling: The Dreaming

Name: Court: Seeming:


Player: Legacies: Kith:
Chronicle: Title: House Affiliation:

Attributes
Physical Social Mental
Strength______________
OOOOO Charisma___________OOOOO Perception__________OOOOO
Dexterity_____________
OOOOO Manipulation________OOOOO Intelligence_________OOOOO
Stamina______________OOOOO Appearance_________OOOOO Wits_______________OOOOO

Abilities
Talents Skills Knowledges
Alertness_____________
OOOOO Crafts_____________OOOOO Computer___________OOOOO
Athletics_____________
OOOOO Drive_______________OOOOO Enigmas____________ OOOOO
Brawl__________________
OOOOO Etiquette_____________
OOOOO Investigation_____________
OOOOO
Dodge_______________ OOOOO Firearms____________OOOOO Law________________OOOOO
Empathy______________OOOOO Leadership__________OOOOO Linguistics__________ OOOOO
Expression____________
OOOOO Melee_______________OOOOO Medicine____________OOOOO
Intimidation__________
OOOOO Performance____________
OOOOO Mythlore____________OOOOO
Kenning______________OOOOO Security______________
OOOOO Occult_______________ OOOOO
Streetwise_____________
OOOOO Stealth_____________OOOOO Politics_____________ OOOOO
Subterfuge_____________
OOOOO Survival____________OOOOO Science_____________OOOOO

Backgrounds
Advantages Realms
Arts
__________________
OOOOO ___________________
OOOOO ___________________
OOOOO
__________________
OOOOO ___________________
OOOOO ___________________
OOOOO
__________________
OOOOO ___________________
OOOOO ___________________
OOOOO
__________________
OOOOO ___________________
OOOOO ___________________
OOOOO
__________________
OOOOO ___________________
OOOOO ___________________
OOOOO

Other Traits Glamour Health


____________________ Bruised
OOOOOOOOOO Bruised
____________________ Hurt -1
____________________ Injured -1
____________________ Willpower Wounded -2
____________________ OOOOOOOOOO Mauled -2
____________________ Crippled -5
____________________
Incapacitated
____________________ Banality Birthrights/Frailty
____________________ Titans Power: Additional dot of Strength and free
____________________ OOOOOOOOOO Bruised Health Level, Stubbornness: Add 2 dice to
____________________ all Willpower rolls in service to a cause/Bond of Duty:
Loses Titans Power for breaking an oath or contract.

Changeling: The Dreaming


Fellowship/Household:____________________ Societies:______________________________
Chieftan/Leige Lord:_____________________ Sain Day:______________________________

Merits & Flaws


Merit Type Cost Flaw Type Bonus
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Experience
Total:_________________________________ TotalSpent:___________________________
Gained From: Spent On:
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________

Combat
Weapon Difficulty Damage Conceal Range Rate Clip Brawling Chart
Maneuver Roll/Difficulty Damage Actions
Body Slam Dex+Brawl/7 Special 1
Grapple Dex+ Brawl/6 Strength 1
Kick Dex+Brawl/7 Strength+1 1
Punch Dex+Brawl/6 Strength 1

Armor
Class:_____________Rating:____Penalty:_______________Description:_______________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Changeling: The Dreaming


Oaths Sworn Contacts
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
Badges of Honor Holdings
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
Dreamers Vassals
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
Mentor Retinue
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
Possessions
Gear (Carried) Chimerical Items
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
Treasures Chimerical Companions
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________

Freeholds
Location Description
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Changeling: The Dreaming

History
Prelude
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Date Ennobled:________________________Secret Societies:_________________________________________________

Appearance
Chronological Age:_______________________Mortal:______________________________________________________
Apparent Age:________________________________________________________________________________________
Date of Birth:________________________________________________________________________________________
Chronological Age:___________________________________________________________________________________
Hair:_________________________________________________________________________________________________
Eyes:____________________________________Fae:__________________________________________________________
Race:_________________________________________________________________________________________________
Nationality:__________________________________________________________________________________________
Height:_______________________________________________________________________________________________
Weight:_______________________________________________________________________________________________

Visuals
Oath Bonds Chart Character Sketch