Sunteți pe pagina 1din 15
FIȘĂ DE (AUTO)EVALUARE PENTRU OBȚINEREA GRADAȚIEI DE MERIT PROFESORI – SESIUNEA 2017 Numele și prenumele:

FIȘĂ DE (AUTO)EVALUARE PENTRU OBȚINEREA GRADAȚIEI DE MERIT PROFESORI SESIUNEA 2017

Numele și prenumele:

Unitatea de învățământ: ……………………………………………………… ………………………………………………………………

……………

Disciplina/domeniul pentru care își depune dosarul de concurs: ………………………………………………………………………………………

Gradul didactic: …………………………

Funcția / specialitatea:

…………………………………… ……………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………

Vechimea în învățământ: ………………

Perioada evaluată: 01.09.2011 – 31.08.2016

           

Punctaj

Punctaj

Pagina /

Nr.

crt.

CRITERII DE EVALUARE

Punctaj

maxim

 

Detalierea punctajului maxim

 

Auto -

evaluare

Punctaj

Consiliul

consultativ

Comisia

de

evaluare

Comisia

de

contestații

pagini

document/e

justificativ/e

1.

 

Criteriul activităților complexe cu valoare instructiv-educativă (ponderea 70 puncte)

 

a.

Rezultate deosebite obţinute în pregătirea preşcolarilor/elevilor în atingerea obiectivelor/ competenţelor specifice impuse de curriculumul şcolar, materializate în progresul elevilor la clasă, în rezultate ale elevilor la clasă/ grupă, la testări şi examene naţionale de sfârşit de ciclu, rezultate obţinute cu clasa şi individual la disciplinele de specialitate din învăţământul vocaţional, pe baza datelor statistice de la nivelul unității de învățământ.

9 p

- Promovabilitatea la sfârșitul cursurilor școlare. (Se va face media pe cei 5 ani evaluați)

         
 

100 × (. ț î /)

 

. îș î ș

între 90-100%

2 p

între 80-89,99%

1 p

între 70-79,99%

0,5 p

sub 69,99%

0,25 p

            Punctaj Punctaj Pagina / Nr. crt. CRITERII DE EVALUARE
           

Punctaj

Punctaj

Pagina /

Nr.

crt.

CRITERII DE EVALUARE

Punctaj

maxim

 

Detalierea punctajului maxim

 

Auto -

evaluare

Punctaj

Consiliul

consultativ

Comisia

de

evaluare

Comisia

de

contestații

pagini

document/e

justificativ/e

     

Promovabilitatea la examenele naționale / evaluările naționale (la nivelul disciplinei)

         
 

100(. ț)

 

. îș

între 90-100%

1 p/an școlar

între 70-89,99%

0,5 p/an școlar

între 50-69,99%

0,3 p/an școlar

sub 50%

0,1 p/an școlar

Rezultatele cu clasele de elevi și evidențiere a

         

progresului școlar.

0,5 p/an școlar

Activitatea în cadrul comisiilor neremunerate de organizare și desfășurare a examenelor naționale / a evaluărilor naționale / a simulărilor naționale / alte comisii de lucru neremunerate de la nivelul inspectoratului școlar / unității de învățământ. 0,5 p/comisie

         

b.

Inițierea și aplicarea unor proiecte de predare a disciplinei prin utilizarea platformelor electronice de învățare și a softurilor educaționale specifice disciplinei, existente în unitatea de învățământ.

2 p

Utilizarea de softuri educaționale / platforme educaționale (AeL, INSAM, IntelTeach / ThinkQuest / INTUITEXT / Moodle și alte aplicații / platforme). 0,3 p/an școlar

         

Crearea de lecții / teste noi pe calculator, utilizând programe și aplicații existente în unitatea de învățământ. 0,1 p/lecție

2

Punctaj Punctaj Pagina / Punctaj Nr. Punctaj Auto - Comisia Comisia pagini CRITERII DE EVALUARE
Punctaj Punctaj Pagina / Punctaj Nr. Punctaj Auto - Comisia Comisia pagini CRITERII DE EVALUARE
Punctaj
Punctaj
Pagina /
Punctaj
Nr.
Punctaj
Auto -
Comisia
Comisia
pagini
CRITERII DE EVALUARE
Detalierea punctajului maxim
Consiliul
crt.
maxim
evaluare
de
de
document/e
consultativ
evaluare
contestații
justificativ/e
c.
Inițierea și aplicarea unor metode, procedee
și tehnici de predare inovatoare, precum și
producerea și/sau utilizarea unor auxiliare
inovatoare, preluate din cercetarea
educațională de profil.
2 p
 Inițierea / elaborarea unor metode, procedee
și tehnici de predare inovatoare, specifice
disciplinei predate.
0,25 p/metodă/procedeu/tehnică
 Aplicarea unor metode, procedee și tehnici de
predare inovatoare specifice disciplinei
predate. 0,25 p/metodă/procedeu/tehnică
 Elaborarea
unor
auxiliare
inovatoare,
cu
ISBN.
0,5 p/auxiliar
 Utilizarea unor auxiliare inovatoare.
0,25 p/auxiliar
d.
Performanțe dovedite în pregătirea elevilor
distinși la olimpiade școlare și/sau concursuri
de profil corelat cu disciplina de profil,
materializate prin obținerea premiilor I, II,
III, mențiunilor și a premiilor speciale la faza
județeană / interjudețeană / națională /
internațională, desfășurate în coordonarea
și/sau finanțarea Ministerului Educației
Naționale şi Cercetării Ştiinţifice.
34 p
Olimpiade școlare / concursuri de profil
 Etapa internațională:
 locul I – 10 p/diplomă
 locul II – 9 p/diplomă
 locul III – 8 p/diplomă
 mențiuni / premii speciale – 6 p/diplomă
 Etapa națională:
 locul I – 8 p/diplomă
 locul II – 7 p/diplomă
 locul III – 6 p/diplomă
 mențiuni / premii speciale – 3 p/diplomă
 Etapa interjudețeană / regională / zonală:
 locul I – 6 p/diplomă
 locul II – 5 p/diplomă
 locul III – 4 p/diplomă
 mențiuni / premii speciale – 2 p/diplomă
 Etapa județeană:
 locul I – 5 p/diplomă
 locul II – 4 p/diplomă
 locul III – 3 p/diplomă
 mențiuni / premii speciale – 2 p/diplomă

3

Punctaj Punctaj Pagina / Punctaj Nr. Punctaj Auto - Comisia Comisia pagini CRITERII DE EVALUARE
Punctaj Punctaj Pagina / Punctaj Nr. Punctaj Auto - Comisia Comisia pagini CRITERII DE EVALUARE
Punctaj
Punctaj
Pagina /
Punctaj
Nr.
Punctaj
Auto -
Comisia
Comisia
pagini
CRITERII DE EVALUARE
Detalierea punctajului maxim
Consiliul
crt.
maxim
evaluare
de
de
document/e
consultativ
evaluare
contestații
justificativ/e
e.
Pregătirea loturilor olimpice de elevi,
participarea, în calitate de membru al
comisiei de evaluare / organizare, la
olimpiadele și concursurile școlare și
extrașcolare, fazele județene, interjudețene,
naționale și internaționale incluse în
programul de activități și în calendarul
inspectoratelor școlare / Ministerului
Educației Naționale şi Cercetării Ştiinţifice,
certificate de conducerea inspectoratului
școlar.
10 p
 Pregătirea loturilor olimpice.
1 p/an școlar
 Promovarea elevilor pentru performanță:
 la nivel național – 1 p/an școlar
 la nivel interjudețean – 0,75 p/an școlar
 la nivel județean – 0,5 p/an școlar
 Participarea, în calitate de președinte /
vicepreședinte / secretar / membru al comisiei
de organizare, la concursurile și olimpiadele
incluse în programul de activităţi şi în
calendarul inspectoratelor şcolare /
Ministerului Educației Naționale şi Cercetării
Ştiinţifice:
 judeţene – 0,5 p/comisie/an
 interjudeţene – 1 p/comisie/an
 naţionale – 2 p/comisie/an
 internaţionale – 3 p/comisie/an
 Profesor supraveghetor la concursuri
0,25 p/an
 Profesor însoțitor, la etapele:
 judeţene – 0,5 p/an
 interjudeţene – 1 p/an
 naţionale – 1 p/an
f.
Rezultatele obținute/în centrele de excelență,
certificate de inspectorul de specialitate sau
cu elevi cu dificultăți de învățare / certificate
de centrele județene de resurse și asistență
educațională.
5 p
 Coordonarea activității în centrul de excelență
la nivel județean, local, la nivelul disciplinei.
0,5 p/an școlar
 Activitatea
desfășurată
în
centrul
de
excelență, la nivelul disciplinei. 1 p/an școlar
 Activitatea desfășurată cu elevi cu dificultăți
de învățare, certificați CJRAE.
0,5 p/elev/an școlar

4

Punctaj Punctaj Pagina / Punctaj Nr. Punctaj Auto - Comisia Comisia pagini CRITERII DE EVALUARE
Punctaj Punctaj Pagina / Punctaj Nr. Punctaj Auto - Comisia Comisia pagini CRITERII DE EVALUARE
Punctaj
Punctaj
Pagina /
Punctaj
Nr.
Punctaj
Auto -
Comisia
Comisia
pagini
CRITERII DE EVALUARE
Detalierea punctajului maxim
Consiliul
crt.
maxim
evaluare
de
de
document/e
consultativ
evaluare
contestații
justificativ/e
g.
Rezultate deosebite în pregătirea elevilor din
medii dezavantajate, cu cerințe educaționale
speciale și cu alte dificultăți de învățare.
4
p
 Concurs / conferință / simpozion / festival,
organizat la nivel naţional
 locul I – 1 p
 locul II – 0,75 p
 locul III – 0,5 p
 Concurs / conferință / simpozion / festival,
organizat la nivel interjudeţean
 locul I – 0,75 p
 locul II – 0,5 p
 locul III – 0,25 p
 Concurs / conferință / simpozion / festival,
organizat la nivel judeţean
 locul I – 0,5 p
 locul II – 0,25 p
 locul III – 0,1 p
h.
Inițierea și aplicarea unor proiecte didactice
inovatoare, pentru progresul în învățare a
fiecărui copil, inclusiv a celor aflați în risc de
abandon și a copiilor cu cerințe educaționale
speciale.
2
p
 Elaborarea unor proiecte didactice, inovatoare
pentru progres în învățare a fiecărui copil.
1
p/proiect
 Aplicarea unor proiecte didactice, inovatoare
pentru progres în învățare a fiecărui copil.
1
p/proiect
i.
Inițierea și aplicarea unor proiecte didactice
inovatoare la clasele în regim simultan,
pentru progres în învățare a fiecărui copil,
inclusiv a celor aflați în risc de abandon
școlar și a copiilor cu cerințe educaționale
speciale.
2
p
 Elaborarea unor proiecte didactice, inovatoare
pentru progres în învățare a fiecărui copil.
1
p proiect
 Aplicarea unor proiecte didactice, inovatoare
pentru progres în învățare a fiecărui copil.
1
p/proiect
PUNCTAJ TOTAL – CRITERIUL 1
(maximum 70 puncte)

5

            Punctaj Punctaj Pagina / Nr. crt. CRITERII DE EVALUARE
           

Punctaj

Punctaj

Pagina /

Nr.

crt.

CRITERII DE EVALUARE

Punctaj

maxim

Detalierea punctajului maxim

Auto -

evaluare

Punctaj

Consiliul

consultativ

Comisia

de

evaluare

Comisia

de

contestații

pagini

document/e

justificativ/e

2.

Criteriul privind performanțe deosebite în inovarea didactică / managerială (ponderea 10 puncte)

 

a.

Elaborarea de programe școlare, regulamente, metodologii, îndrumătoare / ghiduri metodice, manuale școlare, auxiliare didactice avizate de inspectoratul școlar sau de Ministerul Educației Naționale şi Cercetării Ştiinţifice după caz; cărți în domeniul educațional, înregistrate cu ISBN / ISSN; elaborarea de programe școlare pentru discipline opționale noi, însoțite de suportul de curs sau vizând curriculum-ul pentru opțional integrat în dezvoltare locală, avizate de inspectoratul școlar.

0,75 p

Manuale şcolare, auxiliare didactice, avizate de inspectoratul școlar/Ministerul Educației Naționale. 0,5 p/manual școlar, auxiliar didactic

         

Programe şcolare, regulamente, metodologii, îndrumătoare, ghiduri metodice, avizate de inspectoratul școlar / Ministerul Educației Naționale. 0,25 p/programă, regulament etc.

         

Programe şcolare pentru discipline opţionale noi, însoţite de suportul de curs sau programe vizând curriculumul pentru opţional integrat în dezvoltare locală, avizate de inspectoratul

         
 

școlar

0,25 p/programă

b.

Elaborarea de cărți și lucrări științifice publicate în domeniul didacticii, specialității și managementului educațional, înregistrate cu ISBN / ISSN.

1 p

Carte publicată cu ISBN

1 p/carte ISBN

         

Articol de specialitate în revistă cu ISSN. 0,5 p/articol ISSN

         

c.

Realizarea de softuri educaționale în specialitate, platforme de e-learning pentru susținerea progresului școlar, avizate de Ministerul Educației Naționale şi Cercetării Ştiinţifice.

0,25 p

 

0,25 p/soft

         

6

Punctaj Punctaj Pagina / Punctaj Nr. Punctaj Auto - Comisia Comisia pagini CRITERII DE EVALUARE
Punctaj Punctaj Pagina / Punctaj Nr. Punctaj Auto - Comisia Comisia pagini CRITERII DE EVALUARE
Punctaj
Punctaj
Pagina /
Punctaj
Nr.
Punctaj
Auto -
Comisia
Comisia
pagini
CRITERII DE EVALUARE
Detalierea punctajului maxim
Consiliul
crt.
maxim
evaluare
de
de
document/e
consultativ
evaluare
contestații
justificativ/e
d.
Activitatea de evaluator de manuale, de
mentorat, de formator în formarea continuă a
personalului din învățământ, activitate în
cadrul comisiilor paritare/de dialog social,
activitate în organismele de conducere ale
organizațiilor sindicale afiliate federațiilor
sindicale reprezentative la nivel de sector de
activitate învățământ preuniversitar /
semnatare ale contractului colectiv de muncă
la nivel de sector de activitate învățământ
preuniversitar, precum și în cadrul
asociațiilor profesionale ale cadrelor
didactice la nivel local / județean / național /
internațional, participarea cu comunicări la
simpozioane naționale și/sau internaționale,
participarea la formarea personalului didactic
prin casa corpului didactic, în calitate de
formatori, contribuția la cercetări științifice
în specialitate sau în domeniul problematicii
învățământului și educației, atestată prin
publicații înregistrate cu ISBN / ISSN.
3 p
 Evaluator de manuale
1 p/sesiune de evaluare
 Mentor/formator (cu activitate):
 certificat mentor/formator – 0,5 p
 elaborare curs – 1 p/curs
 activitate formator – 0,5 p/activitate
(maxim 2 p)
 Participare cu lucrări la simpozioane/
0,25 p/lucrare (maxim 1 p)
 Lider de sindicat local/județean:
 local – 0,4 p/an școlar
 județean – 0,5 p/an școlar
 Membru comisii paritare
0,25 p/an școlar
 Membru în consiliul de administrație.
0,4 p/an școlar
 Responsabil CEAC.
0,5 p/an școlar
 Membru CEAC
0,3 p/an școlar
 comisie
Responsabil
metodică
/
comisii
permanente
/
responsabil
structură
de
învățământ.
0,4 p/an
școlar
 Responsabil comisie PSI / comisie protecția
muncii
0,5 p/an școlar
 Activitate susținută în cadrul asociațiilor
profesionale ale cadrelor didactice.
0,2 p/activitate
 Președinte / membru în organismele de
conducere ale unei asociații profesionale:
 la nivel județean: – 0,5 p
 la nivel național: – 1 p

7

            Punctaj Punctaj Pagina / Nr. crt. CRITERII DE EVALUARE
           

Punctaj

Punctaj

Pagina /

Nr.

crt.

CRITERII DE EVALUARE

Punctaj

maxim

Detalierea punctajului maxim

 

Auto -

evaluare

Punctaj

Consiliul

consultativ

Comisia

de

evaluare

Comisia

de

contestații

pagini

document/e

justificativ/e

e.

Activitatea de metodist, membru în consiliul consultativ de specialitate de la nivelul inspectoratului școlar, membru în comisia națională de specialitate, coordonator de cerc pedagogic, certificată de inspectorul de specialitate și inspectorul școlar general.

3 p

Inspector școlar.

 

1,5 p/an școlar

         

Director / director adjunct.

1 p/an școlar

Membru în comisia națională de specialitate. 1 p/an școlar

         

Membru

în

consiliul

consultativ

de

         

specialitate

de

la

nivelul

inspectoratului 0,75 p/an școlar

 

școlar.

Coordonator de cerc pedagogic. 0,75 p/an școlar

         

Activitate în cadrul cercurilor pedagogice. 0,5 p/activitate

         

Metodist cu contract și activitate desfășurată. 0,75 p/an școlar

         

Metodist cu contract și fără activitate. 0,5 p/an școlar

f.

Activitatea desfășurată, la solicitarea Ministerului Educației Naționale, în cadrul unor comisii tehnice de elaborare a unor acte normative / administrative cu caracter normativ și în comisiile naționale de specialitate / control-monitorizare.

1 p

 

0,5 p/comisie, activitate

         

8

            Punctaj Punctaj Pagina / Nr. crt. CRITERII DE EVALUARE
           

Punctaj

Punctaj

Pagina /

Nr.

crt.

CRITERII DE EVALUARE

Punctaj

maxim

Detalierea punctajului maxim

 

Auto -

evaluare

Punctaj

Consiliul

consultativ

Comisia

de

evaluare

Comisia

de

contestații

pagini

document/e

justificativ/e

g.

Relevanța participării la programe de dezvoltare profesională asupra îmbunătățirii rezultatelor învățării elevilor din medii dezavantajate, a celor cu cerințe educaționale speciale și cu alte dificultăți de învățare, a elevilor talentați și/sau capabili de performanță.

0,5 p

Participarea

la

cursuri

/

programe

de

         

dezvoltare profesională. 0,1 p/curs/program

Aplicarea în activitatea didactică a achizițiilor dobândite prin participarea la programe de formare profesională care au drept principal obiectiv îmbunătățirea rezultatelor învățării elevilor din medii dezavantajate, a celor cu cerințe educaționale speciale și cu alte dificultăți de învățare, a elevilor talentați și/sau capabili de performanță 0,1 p/activitate

 

Evidențierea

progresului

școlar

/

performanțelor

elevilor

din

medii

dezavantajate, a celor cu cerințe educaționale

speciale și cu alte dificultăți de învățare, a

elevilor

talentați

și/sau

capabili

de

performanță.

0,1 p/an

h.

Elaborarea/susținerea de programe de formare și dezvoltare profesională pentru cadrele didactice care lucrează cu elevii aparținând grupurilor dezavantajate / vulnerabile.

0,5 p

0,25 p/elaborare program curs 0,25 p/susținerea / implementarea de programe de formare și dezvoltare profesională pentru cadrele didactice care lucrează cu elevii aparținând grupurilor dezavantajate / vulnerabile

         
 

PUNCTAJ TOTAL CRITERIUL 2

 

(maxim 10 p)

         

9

            Punctaj Punctaj Pagina / Nr. crt. CRITERII DE EVALUARE
           

Punctaj

Punctaj

Pagina /

Nr.

crt.

CRITERII DE EVALUARE

Punctaj

maxim

Detalierea punctajului maxim

Auto -

evaluare

Punctaj

Consiliul

consultativ

Comisia

de

evaluare

Comisia

de

contestații

pagini

document/e

justificativ/e

3

Criteriul privind activitățile extracurriculare și implicarea în proiecte (ponderea 15 puncte)

 

a.

Performanțe dovedite în pregătirea elevilor distinși la concursuri cultural-artistice, tehnico-științifice și sportive incluse în Calendarul activităților educative naționale / regionale elaborate de Ministerul Educației Naționale şi Cercetării Ştiinţifice, materializate prin obținerea premiilor I, II, III și a premiilor speciale. (Se va menționa poziția concursului în CAEN, CAER, CAEJ, după caz, și se va preciza, în documentele justificative, numele cadrului didactic îndrumător)

4

p

Etapa națională:

         
 

locul I 3 p/diplomă

locul II 2 p/diplomă

locul III 1 p/diplomă

mențiuni, premii speciale – 0,5 p/diplomă

Etapa interjudețeană / regională / zonală:

         

locul I 3 p/diplomă

locul II 2 p/diplomă

locul III 1 p/diplomă

mențiuni/premii speciale – 0,5 p/diplomă

Etapa județeană

         
 

locul I 2 p/diplomă

locul II 1 p/diplomă

locul III 0,5 p/diplomă

mențiuni/premii speciale - 0,25 p/diplomă

b.

Organizarea de concursuri și festivaluri la nivel internațional, național sau regional/interjudețean; organizarea de spectacole, expoziții, concerte la nivel internațional, național ori regional / interjudețean, incluse în programul de activități și în calendarul inspectoratelor școlare / Ministerului Educației Naționale și Cercetării Ştiințifice, certificate prin diplome sau adeverințe.

2

p

Organizarea de concursuri, festivaluri, spectacole, expoziții, concerte, simpozioane, conferințe:

         
 

la nivel județean 0,2 p/activitate

la nivel regional/interjudețean 0,3 p/activitate

la nivel național, internațional 0,5 p/activitate

10

            Punctaj Punctaj Pagina / Nr. crt. CRITERII DE EVALUARE
           

Punctaj

Punctaj

Pagina /

Nr.

crt.

CRITERII DE EVALUARE

Punctaj

maxim

Detalierea punctajului maxim

 

Auto -

evaluare

Punctaj

Consiliul

consultativ

Comisia

de

evaluare

Comisia

de

contestații

pagini

document/e

justificativ/e

c.

Activitate de coordonator de programe educative școlare și extrașcolare sau îndrumarea colectivelor redacționale ale revistelor școlare avizate de inspectoratul școlar.

1

p

Consilier

educativ

la

nivelul

unității

de

         
 

învățământ.

 

1 p/an școlar

Coordonator de programe / proiecte educative şcolare şi extraşcolare derulate la nivelul unităţii de învăţământ. 0,5 p/proiect

         
 

Coordonator colectiv redacțional.

0,5 p/an

         

Membru în colectivul redacțional.

0,2 p/an

         

d.

Activitate dovedită în cadrul Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară (SNAC).

1

p

Activități SNAC.

0,2 p/activitate SNAC

         
 

Activități voluntariat. 0,2 p/activitate voluntariat

         

e.

Participare la proiecte europene, proiecte internaționale care au ca obiective performanța școlară, progresul școlar, dezvoltarea competențelor și abilităților preșcolarilor și elevilor, educația civică, educația complementară, formarea personalității preșcolarilor și elevilor, dezvoltarea capacității de adaptare la schimbare, dezvoltarea profesională a cadrelor didactice.

4

p

Proiecte din cadrul programelor LLP (Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Vizite pregătitoare, Vizite de studiu / Programul Transversal, acţiunea cheie 1), Erasmus+, eTwinning, ACES, POSDRU:

         
 

manager de proiect, persoană de contact / coordonator / responsabil proiect

 

2 p/proiect

membru

în

echipa

de

gestiune/de

management a proiectului /asistent proiect

   

1,5 p/proiect

membru

în

echipa

de

implementare

a

proiectului

 

1 p/proiect

11

            Punctaj Punctaj Pagina / Nr. crt. CRITERII DE EVALUARE
           

Punctaj

Punctaj

Pagina /

Nr.

crt.

CRITERII DE EVALUARE

Punctaj

maxim

Detalierea punctajului maxim

Auto -

evaluare

Punctaj

Consiliul

consultativ

Comisia

de

evaluare

Comisia

de

contestații

pagini

document/e

justificativ/e

     

Participare la simpozioane, conferințe, ateliere, cursuri de formare, în cadrul proiectelor din cadrul programelor LLP (Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig), Erasmus+, eTwinning, POSDRU, ateliere Graz-ECML, Program Pestalozzi. 1 p/proiect

         

Participare la reuniuni transnaţionale de proiect, activităţi transnaţionale de predare / învățare / formare, schimburi de elevi, activităţi transnaţionale de formare / stagii / job-shadowing, în cadrul programelor LLP (Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Vizite pregătitoare, Vizite de studiu/Programul Transversal, acţiunea cheie 1) sau Erasmus+. 1 p/proiect

         

Participare

la

nivel

local

la: activităţi,

         

reuniuni de proiect, schimburi de elevi, vizite

de studiu, în cadrul programelor LLP (Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Vizite pregătitoare, Vizite de studiu/Programul Transversal, acţiunea cheie 1), Erasmus+. 0,5 p/proiect

Participare la alte tipuri de proiecte europene/ internaţionale, granturi SEE / norvegiene, finanţate, realizate în colaborare cu ambasade, consulate, centre culturale, ONG-

         

uri, fundaţii etc.

 

1 p/proiect

12

            Punctaj Punctaj Pagina / Nr. crt. CRITERII DE EVALUARE
           

Punctaj

Punctaj

Pagina /

Nr.

crt.

CRITERII DE EVALUARE

Punctaj

maxim

Detalierea punctajului maxim

 

Auto -

evaluare

Punctaj

Consiliul

consultativ

Comisia

de

evaluare

Comisia

de

contestații

pagini

document/e

justificativ/e

f.

Cursuri de formare continuă

1 p

Participarea la activităţi desfăşurate în cadrul programelor de formare continuă acreditate de Ministerul Educaţiei Naţionale în ultimii 5 ani, în perioada 01.09.2011-31.08.2016, finalizate cu Certificat de competenţă profesională sau adeverinţă echivalentă:

         

program de lungă durată (90 credite)

1 p

program de durată medie (60 credite) 0,5 p

program de scurtă durată (30 credite) 0,25 p

program cu mai puţin de 30 credite 0,1p/3 credite

Participarea la activităţi desfăşurate prin Casa Corpului Didactic, în cadrul programelor de formare continuă aprobate de Ministerul Educaţiei Naţionale sau alte instituţii abilitate (Institutul Francez, British Council, Institutul Goethe ş.a.), în perioada 01.09.2011- 31.08.2016, finalizate cu adeverinţă/ certificat/ diplomă. 0,1 p/10 ore de curs

g.

Inițierea și organizarea unor activități extrașcolare, relevante din perspectiva prevenirii și combaterii abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii. (Exemple: prevenirea absenteismului și abandonului școlar pentru copiii în risc de abandon școlar, prin programe de tip Școală după Școală, A doua șansă etc.)

1 p

Organizarea activităților extrașcolare din perspectiva prevenirii și combaterii abandonului școlar. 0,2 p/activitate

         

Coordonarea activităților extrașcolare din perspectiva prevenirii și combaterii abandonului școlar. 0, 2p/activitate

Participarea la activități. 0,1 p/activitate

h.

Coordonarea unor activități de schimb de experiență cu alte școli, rețele, sau proiecte interșcolare.

1 p

Coordonarea activităţilor de schimb de experiență cu alte școli / rețele. 0,2 p/activitate/acord de parteneriat

         

Proiect interșcolar. 0,2 p/activitate

   

PUNCTAJ TOTAL CRITERIUL 3

(maxim 15 p)

         

13

            Punctaj Punctaj Pagina / Nr. crt. CRITERII DE EVALUARE
           

Punctaj

Punctaj

Pagina /

Nr.

crt.

CRITERII DE EVALUARE

Punctaj

maxim

Detalierea punctajului maxim

Auto -

evaluare

Punctaj

Consiliul

consultativ

Comisia

de

evaluare

Comisia

de

contestații

pagini

document/e

justificativ/e

4

 

Criteriul privind contribuția la dezvoltarea instituțională (ponderea 5 puncte)

 

a.

Atragerea de finanțări extrabugetare pentru unitatea de învățământ, centre de documentare și informare, laboratoare etc., având ca efect creșterea calității activității instituționale și a procesului de predare- învățare-evaluare.

1 p

1 p/sponsorizare, donație, altă finanțare

         

b.

Realizarea de proiecte și programe extra- curriculare, cu finanțare extrabugetară, având drept obiectiv creșterea calității procesului de învățământ și a dezvoltării instituționale.

1 p

0,5 p/proiect/program extra-curricular

         

c.

Existența unui progres în privința dotării spațiilor școlare, a achiziționării mijloacelor de învățământ și a auxiliarelor curriculare, conform nevoilor comunității școlare (beneficiari ai educației, cadre didactice și personal administrativ) și țintelor de dezvoltare stabilite prin proiectul de dezvoltare instituțională.

1 p

1 p/sponsorizare, donație, altă finanțare

         

(donații cărți, echipamente IT, audio-video,

 

echipamente sportive etc.)

d.

Realizarea de parteneriate instituționale cu unități/instituții în concordanță cu nevoile comunității școlare și a țintelor stabilite și/sau implicarea în activități din cadrul acestora.

1 p

0,2 p/parteneriat educațional

         

e.

Promovarea educației de calitate, inclusiv pentru elevii aparținând grupurilor din medii dezavantajate și supuse excluziunii.

1 p

0,5 p/program/proiect/activitate

         
 

PUNCTAJ TOTAL CRITERIUL 4

(maxim 5 p)

         
 

TOTAL PUNCTAJ

(maxim 100 p)

         

14

PUNCTAJ AUTOEVALUARE DATA PUNCTAJ ACORDAT DE COMISIA DE EVALUARE Reprezentanţi Sindicali : LSI SIP PUNCTAJ

PUNCTAJ AUTOEVALUARE

DATA

PUNCTAJ ACORDAT

DE COMISIA DE EVALUARE

Reprezentanţi Sindicali :

LSI

SIP

PUNCTAJ ACORDAT DUPĂ CONTESTAȚII

Reprezentanţi Sindicali :

LSI

SIP

SEMNĂTURA CANDIDAT

COMISIA DE EVALUARE:

COMISIA DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR:

15