Sunteți pe pagina 1din 5

Uniunea Economic i Monetar

__________________________________________________________________________________

UNIUNEA ECONOMIC I MONETAR (UEM) cea mai avansat


form a integr rii
1. Evolu ia Uniunii Economice i Monetare

Crearea Uniunii Economice i Monetare a constituit un proiect al Uniunii Europene


nc de la sfr itul anilor 60. n 1969, Summitul European de la Haga a transformat
UEM ntr-un obiectiv oficial. Raportul Werner din 1970 prezenta un plan pentru
atingerea obiectivului Uniunii Economice i Monetare, plan ce urma s se desf oare
ntr-un interval de 10 ani. ns , ca urmare a crizelor petroliere, divergen elor de politic
economic i sc derii valorii dolarului, ac iunile de stabilire a fluctua iilor conform unui
arpe monetar au fost limitate la un acord n acest sens ntre Germania, Danemarca
i statele membre ale BENELUX.

n 1979, procesul a fost relansat prin crearea Sistemului Monetar European (SME), ce
reprezenta un exemplu inedit de cooperare specific . Sistemul era construit pe
principiul unor cursuri valutare stabile dar ajustabile, bazate pe existen a unei serii de
cursuri oficiale stabilite prin compara ie cu ECU (calculat ca medie a cursurilor
monedelor participante). Pn n momentul negocierii Tratatului de la Maastricht SME
era privit ca un succes de economi ti i de politicieni. Fluctua ia cursurilor de schimb
dintre monedele europene fusese redus considerabil: ntre 1979 i 1985 ea ajunsese
la jum tatea valorii din perioada 1975 1979 i a continuat s se njum t easc n
perioada 1986 1989. Convergen a ratelor infla iei i ratelor dobnzii pe termen lung
a contribuit la succesul SME, care a favorizat discu iile privitoare la Uniunea
Economic i Monetar , reluate dup 1985 (UEM ap rnd din ce n ce mai mult n
ipostaza unei etape necesare pentru finalizarea pie ei unice).

n 1988, Consiliul European de la Hanovra a nfiin at un comitet condus de Jacques


Delors, pre edintele de atunci al Comisiei Europene, care s propun etape concrete
pentru drumul c tre Uniunea Economic i Monetar . Delors a recomandat un plan n
trei etape, ce avea ca obiectiv cre terea coordon rii dintre politicile economice i
monetare, crearea unei monede unice i a unei B nci Centrale Europene. Pe baza
raportului Delors, Consiliul European de la Madrid a decis ca prima etap a UEM s
nceap n iulie 1990, iar Consiliul European de la Maastricht a decis ca Europa s
dispun de o singur moned pn n anul 2000. Regulile de func ionare, institu iile
Uniunea Economic i Monetar
__________________________________________________________________________________

adecvate i obiectivele UEM sunt incluse n Tratatul de la Maastricht. Au fost


stabilite bazele constituirii UEM n trei etape:
rile din cadrul uniunii monetare s ndeplineasc criteriile de convergen
monetar i bugetar (1992 1993);
1994 1999: reunirea guvernatorilor b ncilor centrale n cadrul Institutului
Monetar European (IME) pentru a asigura transformarea acestuia n Banca Central
European (BCE) n 1998; important este independen a fa de guvernele proprii a
b ncilor centrale din statele membre;
fixarea irevocabil a cursurilor de schimb nso it de introducerea monedei
unice.

Principalul obiectiv al politicii monetare este men inerea stabilit ii pre urilor, n
paralel cu sprijinirea politicilor economice comunitare. n privin a politicilor fiscale,
rilor din zona EURO li se impune s aib i s men in finan e publice bine
administrate, conform prevederilor Tratatului de la Maastricht. n plus, pentru a
asigura o convergen bugetar de durat , a fost adoptat un Pact de Stabilitate i
Cre tere, prin care statele membre recunosc necesitatea unei politici fiscale riguroase
pentru func ionarea n condi ii bune a Uniunii Economice i Monetare.

Participan ii la zona EURO trebuie s adopte programe pe termen mediu cu bugete


ct mai echilibrate sau chiar excedentare; un deficit excesiv, dac nu este corectat la
timp, va conduce la sanc iuni financiare. Statele UE din afara zonei Euro vor trebui s
adopte i ele programe de convergen , dar nu vor constitui obiectul sanc iunilor
financiare. n afara liniilor directoare generale men ionate mai sus, rile care au
adoptat euro trebuie s aplice i cadrul general pentru coordonarea politicilor
economice i procedurile prev zute n Tratat.

Principalele costuri ale UEM sunt legate de schimb rile ce trebuie efectuate de
operatorii economici i, n multe sectoare, ele pot fi recuperate destul de rapid. Avnd
n vedere c efectul general al UEM este unul benefic pentru rile participante,
cheltuielile legate de introducerea monedei unice trebuie privite ca o investi ie.

Prin Tratatul de la Maastricht (semnat n februarie 1992, ratificat ulterior de statele


membre, n vigoare din noiembrie 1993) au fost stipulate crearea Uniunii Economice
Uniunea Economic i Monetar
__________________________________________________________________________________

i Monetare (UEM) i introducerea monedei unice. Alte evenimente ulterioare sunt


considerate relevante:
decembrie 1995 - Madrid: Consiliul European (reuniunea efilor de state i
guverne din Uniunea European ) a decis c moneda unic se va numi euro i a fixat
datele de 1.01.1999 pentru introducerea n tranzac iile valutare i 1.01.2002 cel trziu
pentru introducerea monedelor i bancnotelor;
iunie 1997 - Amsterdam: Consiliul European a aprobat termenii Pactului de
Stabilitate i Cre tere, crearea unui nou mecanism al cursului valutar pentru
monedele neparticipante la zona EURO i reglement rile stabilind cadrul legal al euro;
decembrie 1997 - Luxemburg: Consiliul European a aprobat procedurile de
nt rire a coordon rii politicilor economice na ionale, precum i pe cele privind
orientarea politicii valutare aferente monedei euro;
25.03.1998: Comisia European i Institutul Monetar European au comunicat
rezultatele analizei privind atingerea convergen ei economice de c tre statele membre
UE, potrivit criteriilor stabilite n Tratat, iar 11 ri au primit recomandarea Comisiei de
a participa la zona EURO;
2.05.1998 - Bruxelles: Consiliul European a hot rt ca zona EURO s fie
format din cele 11 state propuse de Comisie: Belgia, Germania, Spania, Fran a,
Irlanda, Italia, Luxemburg, Olanda, Austria, Portugalia i Finlanda;
1.01.1999: Consiliul Uniunii Europene a stabilit cursurile fixe de conversie n
Euro ale monedelor na ionale din statele participante la zona EURO.

Factorii decizionali trebuie s aib voin a i capacitatea de a men ine competitivitatea


aparatului productiv na ional n cadrul zonei EURO.

2. Criteriile de convergen

Prin Tratatul de la Maastricht au fost stabilite criteriile de convergen de a c ror


ndeplinire depinde accesul n zona EURO:
- Nivelul infla iei nu trebuie s dep easc cu mai mult de 1,5 % nivelul atins de
media celor trei ri cel mai bine plasate din punct de vedere al stabilit ii pre urilor;
- Trebuie respectate benzile normale de fluctua ie din cadrul mecanismului
cursului de schimb timp de 2 ani, f r a devaloriza moneda, comparativ cu moneda
altui stat membru UE, n aceast perioad ;
Uniunea Economic i Monetar
__________________________________________________________________________________

- Rata dobnzii pe termen lung trebuie s nu dep easc cu mai mult de 2 %


media ratelor din cele trei state membre UE situate pe cele mai bune pozi ii n privin a
ratei infla iei;
- Deficitul bugetar anual trebuie s se afle sub 3 % din PIB, iar datoria public
sub 60 % din PIB.

Conform Tratatului li se cere economiilor na ionale s fi atins un anumit nivel de


performan n ce prive te infla ia, deficitele i datoria public , cursul de schimb i
rata dobnzii. Atingerea acestor nivele nu asigur doar condi iile economice necesare,
ci i un anumit grad de convergen ntre statele membre, care s permit
func ionarea corect a UEM.

Scopul condi iilor impuse este de a se asigura c statele membre au atins un nivel
suficient de nalt de stabilitate economic i convergen nainte de a participa zona
EURO. Odat n, disfunc iile dintr-unul din statele membre pot avea impact asupra
celorlalte. Condi iile stabilite n Tratat sunt de o importan deosebit pentru a reduce
riscul apari iei problemelor. Tratatul define te clar procedura i criteriile de selec ie, iar
Comisia European i statele membre au subliniat n numeroase rnduri importan a
aplic rii stricte a condi iilor.

Criteriile specifice se refer la infla ie, rata dobnzii pe termen lung, situa ia financiar
a statului, stabilitatea cursului de schimb. n plus, participarea unui stat la zona EURO
a fost determinat i de progresul nregistrat n integrarea pie elor, a situa iei balan ei
de pl i (n ce prive te conturile curente) i a schimb rilor referitoare la costurile
unitare cu for a de munc i diferi i indici ai pre urilor.

Uniunea Economic i Monetar (UEM) este zona din cadrul pie ei unice a Uniunii
Europene (pia caracterizat prin circula ia f r restric ii a persoanelor, bunurilor,
serviciilor i capitalului) n care se utilizeaz o singur moned . Aceast zon asigur
cadrul pentru stabilitatea i cre terea economic i se caracterizeaz prin existen a
unei b nci centrale independente, precum i a obliga iilor legale asumate de statele
participante de a avea politici economice na ionale riguroase i de a- i coordona
strns aceste politici.
Uniunea Economic i Monetar
__________________________________________________________________________________

Uniunea Economic i Monetar se bazeaz pe dou concepte:


coordonarea politicilor economice na ionale i
existen a Sistemului European al B ncilor Centrale (SEBC).

3. Avantajele monedei unice

Adoptarea unei singure monede este considerat op iunea cea mai ra ional
care s asigure libertatea deplin de circula ie a bunurilor, serviciilor i capitalurilor n
cadrul Uniunii Economice.
O pia unic mai eficient permite impulsionarea cre terii economice i a
ocup rii for ei de munc , n timp ce moneda unic contribuie la nt rirea stabilit ii
monetare interna ionale.
Comparabilitatea pre urilor n EURO contribuie la cre terea activit ii
companiilor, ele trebuind s produc i s ofere bunuri i servicii la pre uri corelate cu
nivelurile mai ridicate ale cererii intracomunitare i cu accentuarea concuren ei
extracomunitare prin pre uri.
Prin intermediul introducerii monedei unice au fost eliminate costurile ridicate
ale tranzac iilor legate de conversiile valutare i, de asemenea, au fost reduse
incertitudinile aferente instabilit ii cursului de schimb.

nainte de intrarea n UEM economiile na ionale trebuie s fie preg tite pentru
exigen ele impuse. Ra iunea fundamental a existen ei i men inerii criteriilor de
convergen este evitarea riscului dezechilibr rii Uniunii Economice i Monetare, ca
urmare a admiterii unei ri incompatibile cu aspectele corelate cu o moned stabil .

Autoevaluare:
1. Care sunt criteriile de convergen de a c ror ndeplinire depinde accesul
n zona EURO?
2. Care sunt avantajele monedei unice?