Sunteți pe pagina 1din 24
ORT 176 POX, ratiune imprimat& de porunca iubirii si de leg&tura cu Dumnezeu-Cyyin, tul prin care am fost creafi, asa cum $i Cuvintul lui Dumnezeu RU ey Logos pur teoretic, ci un Logos Care e in acelasi timp Fiul iubitoy i Tatalui si Frate cu voia al oamenilor, de dragul cérora vine la ej ¢ asupra Sa toate patimirile, inclusiv moartea pentru ei, pentru ane art? drumul pe care trebuie si inaintém si s& ne facem asemenea Luj 4, . i i‘ ie i, unin. du-ne in El prin iubire si armonie cu tofi semenii nostri. nin. IISUS HRISTOS ARHIEREU, DUPA EPISTOLA CATRE EVREL Pr. asist. V. MiHOc » In cadrul Noului Testament, unele Epistole sint caracterizate din punct de vedere al confinutului doctrinar drept hristologice. Intre aces. tea, al&turi de Epistolele Sfintului Apostol Pavel catre Filipeni si Co. loseni, este rinduita si Epistola cdtre Evrei’. Trebuie, ins&, s& precizim de la inceput cd, spre deosebire de situatia celorlalte Epistole, doctrina Epistolei cétre Evrei este centrata pe titlul hristologic de Arhiereu, Intr-adevar, contributia originala a acestei Epistole la solutionarea pro- blemei hristologice a fost aceea de a grupa afirmatiile referitoare la credinta in Hristos in jurul notiunii de Arhiereu, intemeindu-se, bine- infeles, pe afirmafiile Mintuitorului Insusi despre slujirea Sa arhie- reascd, precum $i pe credinfa Bisericii primare care mérturisea carac- terul sacerdotal al lucr&rii de mintuire sdvirsita de Hristos. Avantajele acestui mod de a raspunde la intrebarea «Cine este lisus Hristos ?» sint destul de importante, cum vom vedea in continuare. Mai mult, asa dupd cum au dovedit-o cele mai noi cercetari asupra struc- 1. Aceastd Impartire dup& caracterul doctrinar se referd numai_ la Epistolle Pauline. Desi exegefii sint de acord cd nu Sf. Apostol Pavel, ci unul dintre col sgactat torii sai (dintre care pot fi luafi in considerare Luca si mai ales Apollo) a Mtr; Epistola catre Evrei fn forma ei actuala, totusi ef afirma In mod aproape Wi) ideile sint ale Apostolului neamurilor, desi stilul si vocabularul apartin unit Tator al séu. Veri Diac. Dr. Haralambie Roventa, Cine a scris Epistola, edit (Considerajiuni din studiul vocabularului), Bucuresti, 1933; La Sainte BIN. epi. gn francais sous la direction de I'Ecole Biblique de Jérusalem, Paris, 1800 {. "pr. G tres de Saint Paul — Introductions, p. 14891490; Diac, Dr. N. 1. Nicole ty pentrt Marcu, Pr. S. Vlad si Pr. L. G, Munteanu, Studiul Noului Testament. Mavs yyi,jane Opilutele Teologice, ed. a doua, Bucuresti, Editura Institutulul BIbUC Fy, orget 1977, p. 208—: i ala si astazi concluzia Wl gil (citat de Bucci 208—212 etc. Ramine, deci, valabila si_astéz? XX, Ja stu 58) acestei Epistole: al Cezareli, Istoria bisericeascd, VI, 25: PG. XX pavel, $f , ceased, V tnd a lui Pa «Dac&, deci, o Biseric: jveste Epistola ca fiind @ | laude pentru aceasta, cici nu find Tost am travemis.© cel Dati ¢® 2, 20 parte Reisen autor mai not care s-au ocupat de hristolod je ojogie Pauly ed. a grec catte Evrei, Astiel, L. Cerfaux, Le Christ dans TA os" aesiul Ue tase ‘ Ie teats: 1954, scrie: «Pentru a nu complice © Yasin la o a ‘parte teologia Epistolei c&tre Evrei» (p. 7), iat aris, 1966, p, ORTODOXIA 177 turii literare a Epistolei catre Evrei, tratar : . apit svantajl unelsistematizg, cre continus ined Sasi dezvaiuie bogatia e5i a-vedeta a Epistolei este cea de Athiereu, bineinjeles ci ea nu poate face abstractie de alte titluri enipiuies aie cresuntes mului primar. Numai asociat acestora, titlul de Arhiereu dat Mintui- torului isi dezvaluie intreaga semnificatie hristologicé, Am putea sd ne exprimim si altfel, anume ca titlul de Arhiereu adauga ceva la In- telegerea hristologiei numai daca e pus aldturi de celelalte titluri date jui Hristos in Noul Testament. Autorul Epistolei catre Evrei a fost con- stient de acest fapt si de aceea aportul séu la hristologie prin apro- fundarea nofiunii de arhiereu nu este lipsit de suportul necesar in res- tul Noului Testament si in cugetarea crestina primar& in general. ‘Aceast{ constatare ne prescrie si metodologia tratarii temei_pro- use ; vom proceda asadar in mod analitic, examinind separat fiecare Flu hristologic al Epistolei. Vom putea astfel vedea care este sem- nificatia fiecrui titlu, relevind relatiile profunde dintre diferitele titluri si aportul lor la infelegerea persoanei $i a lucrarii arhieresti a lui Hris- tos in cadrul Epistolei. A. Numiri si titluri ale lui Hristos in Epistola catre Evrei 1. isus. In terminologia hristologica a Epistolei catre Evrei gasim mai ntti numele propriu al Mintuitorului, Lisus (‘Iysois), care apare de 8 ori singur (I, 9; Il, 1; VI, 20; VIL, 22; X, 19; XI, 2, 24; XII, 12), 0 dat& in expresia «lisus, Fiul lui Dumnezeu» (IV, 14), 0 dat& in expresia

S-ar putea să vă placă și