Sunteți pe pagina 1din 6

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII

SERVICE AUTO
Nr._______din____________

1. Partile contractante

Autoritatea contractanta Municipiul Satu Mare cu adresa/sediul in Satu Mare P-ta 25


octombrie nr.1 Jud.Satu Mare tel.0261807569 fax 0261710760 cod fiscal 4038806 cont
RO88TREZ54624510220XXXXX,deschis la Trezoreria Satu Mare,reprezentata prin primar
ing Iuliu Ilyes.

Prestator S.C.ESEDRA SRL cu adresa/sediu in Satu Mare,Str.Draganilor,nr.1Jud.Satu


Mare,tel/fax 0261-710341, numar de inmatriculare J30/0/03.01.1996,cui 8024439,cont
RO034TREZ5465069XXXX000565, deschis la Trezoreria Satu Mare,reprezentata prin
DL.POP VASILE,administrator al societatii,in calitate de prestator,a intervenit prezentul
contract.

2. Obiectul contractului

2.1.1 Prestatorul se obliga sa presteze lucrarile de diagnosticare, intretinere si reparatii


curente postgarantie la autovehicolele marca SKODA,FORD,RENAULT si
DACIA,din dotarea Primariei municipiului Satu Mare,in perioada convenita si in
conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.
2.1. Pretul convenit pentru ora de manopera pe toata durata derularii contractului este de
23 Lei plus TVA/ora pentru lucrarile de intretinere si reparatii.
2.2. Valoarea maxima a contractului va fi de 50000(RON)cu TVA.

3. Durata contractului

3.1. Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii si este valabil un an de zile;
3.2. Denuntarea isi va produce efectele juridice in termen de 15 zile de la data comunicarii
catre cealalta parte a intentiei de denuntare.In intelesul prezentului contract,orice
notificare,comunicare adresata de o parte celeilalte va fi considerata valabil implinita
daca va fi transmisa celeilalte parti la adresa mentionata in prezenta.

1
4. Definitii

4.1. In prezentul contract,urmatorii termini vor fi interpretati astfel:


a)contract-actul juridic care reprezinta acordul de vointa al celor doua parti,incheiat intre o
autoritate contractanta,in calitate de achizitor,si o unitate service,in calitate de prestator.

b)achizitor si prestator-partile contractante,astfel cum sunt acestea denumite in prezentul


contract.

c)pretul contractului-pretul platibil prestatorului de catre achizitor,in baza contractului,pentru


indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;

d)produse-echipamentele,masinile,utilajele si orice alte bunuri,cuprinse in anexa/anexele la


prezentul contract,pe care furnizorul se obliga prin contract sa le furnizeze achizitorului;

e)servicii-servicii aferente livrarii produselor,respective activitatii legate de furnizarea


produselor de cum ar fi:transportul,asigurarea,instalarea,punerea in functiune,asistenta tehnica
in perioada de garantie si orice alte asemenea obligatii care revin prestatorului prin contract;

f)forta majora-un eveniment mai presus de contractul partilor,care nu se datoreaza greselii sau
vicii acestora, care nu poate fi prevazut in momentul incheierii contractului si care face
imposibila executatrea si, respectiv indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea
evenimente:razboaie, revolutii, incendii,, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii
aparute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerate nefiind exhaustive ci enuntiativa.Nu
este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus, care, fara a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;

g)zi-zi calendaristica; an-365 zile.

5. Aplicabilitate

5.1. Contractul intra in vigoare la data semnarii lui de ambele parti si se aplica pe o perioada
de un an de zile de la acea data.

6. Documentele contractului

6.1. Documentele contractului sunt:


a) Caietul de sarcini
b) Hotararea de desemnare a ofertei castigatoare nr.36456/26.12.2006

7. Standarde

7.1. Serviciile furnizate in baza contractului vor respecta standardele prevazute de


constructorul autovehiculului.In indeplinirea obligatiilor prestatorul va folosi piese de schimb
originale si materiale agreate de producator.

2
8. Drepturi de proprietate intelectuala

8.1. Prestatorul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva oricaror reclamatii si actiuni
in justitie,ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala brevete,nume,
marci inregistrate etc. legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite
pentru sau in legatura cu produsele achizitionate

9. Responsabilitatile prestatorului

9.1. Prestatorul are obligatia de a presta serviciile prevazute in contract cu profesionalismul si


promptitudinea cuvenita angajamentul si in conformitate cu propunerea sa tehnica.
9.2. Prestatorul este responsabil atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare
utilizate cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului
9.3 Programarea in atelierul service a autovehiculelor care fac obiectul contractului, pentru
reparatii,in maxim 48 de ore de la solicitarea beneficiarului:
9.4.Termenul de achizitie pentru piesele necesare reparatiei este de maxim 5 zile lucratoare de
la primirea acordului din partea achizitorului;
9.5. Garantia lucrarilor efectuate in service de 90 zile iar a pieselor de schimb montate de 18
luni;
9.6. Achizitia de piese se va efectua de catre prestator numai cu acordul achizitorului;
9.7. Valoarea fiecarei prestatii se va stabili conform devizului anexat facturii;

10. Responsabilitatea achizitorului

10.1. Achizitorul are obligatia sa efectueze plata facturilor in maxim 30 zile de la emiterea
acestora;
10.2. Sa conlucreze cu seful service-ului pe durata executiei lucrarilor, stabilind, de comun
acord, masurile si solutiile tehnice ce se impun in situatii neprevazute;

11. Receptie, inspectii si teste

11.1. Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta si/sau de a testa
autovehiculele pentru a verifica parametri functionali ai acestuia.
11.2.Achitorul are obligatia de a notifica in scris furnizorului identitatea reprezentantilor sai
imputerniciti pentru efectuarea receptiei, testelor si inspectiilor.
11.3. Dreptul achizitorului de a inspecta, de a testa si, daca este necesar, de a respinge nu va fi
limitat sau amanat datorita faptului ca produsele au fost inspectate si testate de prestator,cu
sau fara participarea unui reprezentant al achizitorului,anterior receptiei finale.

12. Incepere, finalizare, intarziere, sistare

12.1. Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor in timpul cel mai scurt posibil
de la primirea ordinului de incepere a contractului.

3
12.2. Serviciile prestate in baza contractului trebuie finalizate in termenul convenit de parti;

13. Perioada de garantie

13.1. Prestatorul are obligatia de a garant ca reparatia a fost efectuata cu piese noi, nefolosite,
de ultima generatie si incorporeaza toate imbunatatirile recente in proiectare si structura
materialelor, in afara cazului in care este prevazut altfel in contract. De asemenea,
prestatorul are obligatia de a garanta ca autovehiculul nu va avea nici un defect ca
urmare a proiectului, materialelor sau manoperei (cu exceptia cazului in care proiectul
si/sau materialul este/sunt cerut/cerute in mod expres de catre achizitor) sau oricarei alte
actiuni sau omisiuni a prestatorului si ca acestea vor functiona in conditii normale.
13.2. Perioada de garantie a reparatiei efectuate incepe cu data receptiei finale.
13.3. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, in scris, orice plangere sau
reclamatie ce apare in conformitate cu aceasta garantie.
13.4. La primirea unei astfel de notificari, prestatorul are obligatia de a remedia defectiunea
sau de a inlocui piesele in perioada convenita, fara costuri suplimentare pentru achizitor.
Piesele care in timpul perioadei de garantie le inlocuiesc pe cele defecte beneficiaza de o
noua perioada de garantie care curge de la data inlocuirii piesei.

14. Amendamente

14.1. Partile contractante au dreptul, pe perioada indeplinirii contractului, de a conveni


modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor
circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut
fi prevazute la data incheierii contractului.
14.2. In situatii exceptionale, temeinic justificate, partile pot proceda la revizuirea acelor
elemente ale pretului care au suferit modificari.

15. Penalitati, daune, interese

15.1. In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste sa-si indeplineasca
obligatiile asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a deduce din pretul
contractului, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala din pretul
contractului.
Cota procentuala pentru fiecare zi/saptamana de intarziere, pana la indeplinirea efectiva
a obligatiilor este de 0,1%.
15.2. In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28 de zile de la expirarea
perioadei prevazute la clauza 10.1., acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma
echivalenta cu o cota procentuala de 0,1% din plata neefectuata.

16. Rezilierea contractului

16.1. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una din parti da
dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului de prestari servicii.
16.2. Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de furnizare in cel mult
30 de zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii
contractului si care conduc la modificarea clauzelor contractuale in asa masura incat
indeplinirea contractului respectiv ar fi contrara interesului public.

4
17. Cesiunea

17.1. Furnizorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin
contract, fara sa obtina in prealabil acordul scris al achizitorului.

18. Forta majora

18.1. Forta majora este constatata de o autoritate competenta.


18.2. Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
18.3. Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar
fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
18.4. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti
imediat si in mod complet producerea acesteia si de a lua orice masuri care ii stau la
dispozitie in vederea limitarii consecintelor.
18.5. Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6
luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a
prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.
18.6. Partile admit ca eveniment imprevizibil deschiderea cu intarziere a creditelor bugetare in
favoarea achizitorului sau rectificarea bugetara, in sensul diminuarii fondurilor alocate
achizitiei.

19. Solutionarea litigiilor

19.1. Achizitorul si prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin
tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in
legatura cu indeplinirea contractului.
19.2. Daca dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative neoficiale achizitorul si prestatorul nu
reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca
disputa sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti din Romania.

20. Limba care guverneaza contractul

20.1. Limba care guverneaza contractul este limba romana.

21. Comunicari

21.1. Orice comunicare inter parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa
fie transmisa in scris.
21.2. Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in
momentul primirii.

5
21.3. Comunicarile dintre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail, cu conditia
confirmarii in scris a primirii comunicarii.

22. Legea aplicabila contractului

22.1.Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Prestator

(semnatura autorizata )

Achizitor
Primar ing.Iuliu Ilyes

Aviz Compartiment financiar preventive


Ec.Pop Horea

Serviciul juridic
Sef serviciu Racolta Mihaela

Bir. Adm.deservire,protocol,prot.muncii,PSI
Sef birou Faur P.Vasile

Red./dac./Spatariu C.