Sunteți pe pagina 1din 27

ANEXE

PLANUL GENERAL DE CONTURI

CLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURI

 • 10. CAPITAL ªI REZERVE

  • 101. Capital3)

   • 1011. Capital subscris nevãrsat (P)

   • 1012. Capital subscris vãrsat (P)

   • 1015. Patrimoniul regiei (P)

   • 1016. Patrimoniul public (P)

    • 104. Prime de capital

     • 1041. Prime de emisiune (P)

      • 131. Subvenþii guvernamentale pentru investi (P)

      • 132. Împrumuturi nerambursabile cu caracter de

subvenþii pentru investiþii (P)

 • 133. Donaþii pentru investiþii (P)

 • 134. Plusuri de inventar de natura imobiliz (P)

 • 138. Alte sume primite cu caracter de subvenþii

pentru investiþii (P)

 • 15. PROVIZIOANE

  • 151. Provizioane

 • 1042. Prime de fuziune/divizare (P)

1511.

Provizioane pentru litigii (P)

 • 1043. Prime de aport (P)

1512.

Provizioane pentru garanþii acordate

 • 1044. Prime de conversie a obligaþiunilor în

clienþilor (P)

 

acþiuni (P)

1513.

Provizioane pentru dezafectare imobilizãri

105.

Rezerve din reevaluare (P)

corporale ºi alte acþiuni similare legate de

106.

Rezerve

acestea7) (P)

 • 1061. Rezerve legale (P)

1514.

Provizioane pentru restructurare (P)

 • 1063. Rezerve statutare sau contractuale (P)

1515.

Provizioane pentru pensii ºi obligaþii

 • 1064. Rezerve de valoare justã4) (P)

similare (P)

 • 1065. Rezerve reprezentând surplusul realizat din

1516.

Provizioane pentru impozite (P)

rezerve din reevaluare (P)

1518.

Alte provizioane (P)

 • 1068. Alte rezerve (P)

___________

 • 107. Rezerve din conversie4) (A/P)

 • 108. Interese minoritare5)

7) Acest cont apare doar la agenþii economici care

au aplicat Reglementãrile contabile aprobate prin

1081.

Interese minoritare - rezultatul exerciþiului

OMFP nr. 94/2001 ºi pânã la scoaterea din

financiar (A/P)

evidenþã a imobilizãrilor corporale în valoarea

1082.

Interese minoritare - alte capitaluri proprii

cãrora au fost incluse aceste provizioane. Ca

(A/P)

urmare, aceste provizioane nu se mai pot constitui

 • 109. Acþiuni proprii

  • 1091. Acþiuni proprii deþinute pe termen scurt (A)

  • 1092. Acþiuni proprii deþinute pe termen lung (A)

___________ 3) În funcþie de forma juridicã a entitãþii se înscrie: capital social, patrimoniul regiei etc. 4) Acest cont apare numai în situaþiile financiare anuale consolidate. 5) Acest cont apare numai în situaþiile financiare anuale consolidate.

 • 11. REZULTATUL REPORTAT

  • 117. Rezultatul reportat

   • 1171. Rezultatul reportat reprezentând profitul

nerepartizat sau pierderea neacoperitã (A/P)

 • 1172. Rezultatul reportat provenit din adoptarea

pentru prima data a IAS, mai putin IAS 296) (A/P)

 • 1174. Rezultatul reportat provenit din corectarea

erorilor contabile (A/P)

 • 1176. Rezultatul reportat provenit din trecerea la

aplicarea Reglementãrilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitãþilor Economice Europene (A/P) ___________ 6) Acest cont apare doar la agenþii economici care au aplicat Reglementãrile contabile aprobate prin OMFP nr. 94/2001 ºi pânã la închiderea soldului

acestui cont.

 • 12. REZULTATUL EXERCIÞIULUI FINANCIAR

  • 121. Profit sau pierdere (A/P)

  • 129. Repartizarea profitului (A)

   • 13. SUBVENÞII PENTRU INVESTIÞII

în baza prezentelor reglementãri.

 • 16. ÎMPRUMUTURI ªI DATORII ASIMILATE

  • 161. Împrumuturi din emisiuni de obligaþiuni

   • 1614. Împrumuturi externe din emisiuni de

obligaþiuni garantate de stat (P)

 • 1615. Împrumuturi externe din emisiuni de

obligaþiuni garantate de bãnci (P)

 • 1617. Împrumuturi interne din emisiuni de

obligaþiuni garantate de stat (P)

 • 1618. Alte împrumuturi din emisiuni de obligat (P)

  • 162. Credite bancare pe termen lung

   • 1621. Credite bancare pe termen lung (P)

   • 1622. Credite bancare pe termen lung nerambursate

la scadenþã (P)

 • 1623. Credite externe guvernamentale (P)

 • 1624. Credite bancare externe garantate de stat (P)

 • 1625. Credite bancare extern garantat de bãnci (P)

 • 1626. Credite de la trezoreria statului (P)

 • 1627. Credite bancare interne garantate de stat (P)

  • 166. Datorii care privesc imobilizãrile financiare

   • 1661. Datorii faþã de entitãþile afiliate (P)

   • 1663. Datorii faþã de entitãþile de care compania

este legatã prin interese de participare (P)

 • 167. Alte împrumuturi ºi datorii asimilate (P)

 • 168. Dobânzi aferente împrumuturilor ºi datoriilor

asimilate

 • 1681. Dobânzi aferente împrumuturilor din

emisiuni de obligaþiuni (P)

 • 1682. Dobânzi aferente creditelor bancare pe

termen lung (P)

 • 1685. Dobânzi aferente datoriilor faþã de entitãþile

163

afiliate (P)

 • 2675. Împrumuturi acordate pe termen lung (A)

1686.

Dobânzi aferente datoriilor faþã de entitãþile

 • 2676. Dobânda aferentã împrumuturilor acordate

de care compania este legatã prin interese de

pe termen lung (A)

 

participare (P)

 • 2678. Alte creanþe imobilizate (A)

1687.

Dobânzi aferente altor împrumuturi ºi datorii

 • 2679. Dobânzi aferente altor creanþe imobilizate

asimilate (P)

(A)

 • 169. Prime privind rambursarea obligaþiunilor (A)

CLASA 2 - CONTURI DE IMOBILIZÃRI

 • 20. IMOBILIZÃRI NECORPORALE

  • 201. Cheltuieli de constituire (A)

  • 203. Cheltuieli de dezvoltare (A)

  • 205. Concesiuni, brevete, licenþe, mãrci

comerciale, drepturi si active similare (A)

 • 207. Fond comercial

  • 2071. Fond comercial pozitiv8) (A)

  • 2075. Fond comercial negativ9) (P)

___________ 8) Acest cont apare, de regulã, în situaþiile financiare anuale consolidate.

9) Acest cont apare numai în situaþiile financiare anuale consolidate.

 • 208. Alte imobilizãri necorporale (A)

  • 21. IMOBILIZÃRI CORPORALE

   • 211. Terenuri ºi amenajãri de terenuri (A)

    • 2111. Terenuri

    • 2112. Amenajãri de terenuri

     • 269. Vãrsãminte de efectuat pentru imobilizãri

financiare

 • 2691. Vãrsãminte de efectuat privind acþiunile

deþinute la entitãþile afiliate (P)

 • 2692. Vãrsãminte de efectuat privind interesele de

participare (P)

 • 2693. Vãrsãminte de efectuat pentru alte

imobilizãri financiare (P)

 • 28. AMORTIZÃRI PRIVIND IMOBILIZÃRILE

  • 280. Amortizãri privind imobilizãrile necorporale

   • 2801. Amortizarea cheltuielilor de constituire (P)

   • 2803. Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare (P)

   • 2805. Amortizarea concesiunilor, brevetelor,

licenþelor, mãrcilor comerciale, drepturilor ºi

activelor similare (P)

 • 2807. Amortizarea fondului comercial11) (P)

 • 2808. Amortizarea altor imobilizãri necorporale

(P)

___________ 11) Acest cont apare, de regulã, în situaþiile

financiare anuale consolidate.

212.

Construcþii (A)

281.

Amortizãri privind imobilizãrile corporale

213.

Instalaþii tehnice, mijloace de transport,

 • 2811. Amortizarea amenajãrilor de terenuri (P)

animale ºi plantaþii

 • 2812. Amortizarea construcþiilor (P)

 • 2131. Echipamente tehnologice (maºini, utilaje ºi

instalaþii de lucru) (A)

 • 2132. Aparate ºi instalaþii de mãsurare, control ºi

reglare (A)

 • 2133. Mijloace de transport (A)

 • 2134. Animale ºi plantaþii (A)

  • 214. Mobilier, aparaturã biroticã, echipamente de

   • 2813. Amortizarea instalaþiilor, mijloacelor de

transport, animalelor ºi plantaþiilor (P)

 • 2814. Amortizarea altor imobilizãri corporale (P)

  • 29. AJUSTÃRI PENTRU DEPRECIEREA SAU

PIERDEREA DE VALOARE A

IMOBILIZÃRILOR

 • 290. Ajustãri pentru deprecierea imobilizãrilor

protecþie a valorilor umane ºi materiale ºi alte

necorporale

active corporale (A)

2903.

Ajustãri pentru deprecierea cheltuielilor de

23.

IMOBILIZÃRI ÎN CURS ªI AVANSURI

dezvoltare (P)

PENTRU IMOBILIZÃRI

2905.

Ajustãri pentru deprecierea concesiunilor,

 • 231. Imobilizãri corporale în curs de execuþie (A)

brevetelor, licenþelor, mãrcilor comerciale,

 • 232. Avansuri acordate pentru imobilizãri corporale

drepturilor ºi activelor similare (P)

(A)

2907.

Ajustãri pentru deprecierea fondului

 • 233. Imobilizãri necorporale în curs de execie (A)

comercial12) (P)

 • 234. Avansuri acordate pentru imobilizãri

necorporale (A)

___________ 12) Acest cont apare, de regulã, în situaþiile

26.

IMOBILIZÃRI FINANCIARE

financiare anuale consolidate.

 • 261. Acþiuni deþinute la entitãþile afiliate (A)

2908.

Ajustãri pentru deprecierea altor imobilizãri

 • 263. Interese de participare (A)

necorporale (P)

 • 264. Titluri puse în echivalenþã10) (A)

291.

Ajustãri pentru deprecierea imobilizãrilor

corporale

___________ 10) Acest cont apare numai în situaþiile financiare

 • 2911. Ajustãri pentru deprecierea terenurilor ºi

anuale consolidate

amenajãrilor de terenuri (P)

 • 265. Alte titluri imobilizate (A)

 • 267. Creanþe imobilizate

  • 2671. Sume datorate de entitãþile afiliate (A)

  • 2912. Ajustãri pentru deprecierea construciilor (P)

  • 2913. Ajustãri pentru deprecierea instalaþiilor,

mijloacelor de transport, animalelor plantaiilor (P)

 • 2914. Ajustãri pentru deprecierea altor imobilizãri

 • 2672. Dobânda aferentã sumelor datorate de

corporale (P)

entitãþile afiliate (A)

293.

Ajustãri pentru deprecierea imobilizãrilor în

 • 2673. Creanþe legate de interese de participare (A)

curs de execuþie

 • 2674. Dobânda aferentã creanþelor legate de

interesele de participare (A)

 • 2931. Ajustãri pentru deprecierea imobilizãrilor

corporale în curs de execuþie (P)

164

 • 2933. Ajustãri pentru deprecierea imobilizãrilor

necorporale în curs de execuþie (P)

 • 296. Ajustãri pentru pierderea de valoare a

imobilizãrilor financiare (P)

 • 2961. Ajustãri pentru pierderea de valoare a

acþiunilor deþinute la entitãþile afiliate (P)

 • 2962. Ajustãri pentru pierderea de valoare a

intereselor de participare (P)

 • 2963. Ajustãri pentru pierderea de valoare a altor

titluri imobilizate (P)

 • 3921. Ajustãri pentru deprecierea materialelor

consumabile (P)

 • 3922. Ajustãri pentru deprecierea materialelor de

natura obiectelor de inventar (P)

 • 393. Ajustãri pentru deprecierea producþiei în curs

de execuþie (P)

 • 394. Ajustãri pentru deprecierea produselor

  • 3941. Ajustãri pt deprecierea semifabricatelor (P)

  • 3945. Ajustãri pt deprecierea produse finite (P)

  • 3946. Ajustãri pentru deprecierea produselor

 • 2964. Ajustãri pentru pierderea de valoare a

 

reziduale (P)

sumelor datorate de entitãþile afiliate (P)

395.

Ajustãri pentru deprecierea stocurilor aflate la

 • 2965. Ajustãri pentru pierderea de valoare a

terþi

creanþelor legate de interesele de participare (P)

3951.

Ajustãri pentru deprecierea materiilor ºi

 • 2966. Ajustãri pentru pierderea de valoare a

materialelor aflate la terþi (P)

împrumuturilor acordate pe termen lung (P)

3952.

Ajustãri pentru deprecierea semifabricatelor

 • 2968. Ajustãri pentru pierderea de valoare a altor

aflate la terþi (P)

creanþe imobilizate (P)

3953.

Ajustãri pentru deprecierea produselor finite

aflate la terþi (P)

CLASA 3 - CONTURI DE STOCURI SI

3954.

Ajustãri pentru deprecierea produselor

PRODUCTIE ÎN CURS DE EXECUTIE

reziduale aflate la terþi (P)

30.

STOCURI DE MATERII PRIME ªI

3956.

Ajustãri pentru deprecierea animalelor aflate

MATERIALE

la terþi (P)

301.

Materii prime (A)

3957.

Ajustãri pentru deprecierea mãrfurilor aflate

302.

Materiale consumabile

la terþi (P)

3021.

Materiale auxiliare (A)

3958.

Ajustãri pentru deprecierea ambalajelor

3022.

Combustibili (A)

aflate la terþi (P)

3023.

Materiale pentru ambalat (A)

 • 396. Ajustãri pentru deprecierea animalelor (P)

3024.

Piese de schimb (A)

 • 397. Ajustãri pentru deprecierea mãrfurilor (P)

3025.

Seminþe ºi materiale de plantat (A)

 • 398. Ajustãri pentru deprecierea ambalajelor (P)

3026.

Furaje (A)

3028.

Alte materiale consumabile (A)

CLASA 4 - CONTURI DE TERTI

 • 303. Materiale de natura obiectelor de inventar (A)

 • 308. Diferente de pret la materii prime, materiale

(A/P)

 • 33. PRODUCÞIA ÎN CURS DE EXECUÞIE

  • 331. Produse în curs de execuþie (A)

  • 332. Lucrãri ºi servicii în curs de execuþie (A)

   • 34. PRODUSE

   • 40. FURNIZORI ªI CONTURI ASIMILATE

    • 401. Furnizori (P)

    • 403. Efecte de plãtit (P)

    • 404. Furnizori de imobilizãri (P)

    • 405. Efecte de plãtit pentru imobilizãri (P)

    • 408. Furnizori - facturi nesosite (P)

    • 409. Furnizori-debitori

 • 341. Semifabricate (A)

 • 4091. Furnizori-debitori pentru cumpãrãri de

 • 345. Produse finite (A)

bunuri de natura stocurilor (A)

 • 346. Produse reziduale (A)

 • 4092. Furnizori-debitori pentru prestãri de servicii

 • 348. Diferenþe de preþ la produse (A/P)

ºi executãri de lucrãri (A)

 • 35. STOCURI AFLATE LA TERÞI

  • 351. Materii ºi materiale aflate la terþi (A)

  • 354. Produse aflate la terþi (A)

  • 356. Animale aflate la terþi (A)

  • 357. Mãrfuri aflate la terþi (A)

  • 358. Ambalaje aflate la terþi (A)

   • 41. CLIENÞI ªI CONTURI ASIMILATE

    • 411. Clienþi

     • 4111. Clienþi (A)

     • 4118. Clienþi incerþi sau în litigiu (A)

      • 413. Efecte de primit de la clienþi (A)

      • 418. Clienþi - facturi de întocmit (A)

36.

ANIMALE

 • 419. Clienþi - creditori (P)

361.

Animale ºi pãsãri (A)

42.

PERSONAL ªI CONTURI ASIMILATE

368.

Diferenþe de preþ la animale ºi pãsãri (A/P)

 • 421. Personal - salarii datorate (P)

37.

MÃRFURI

 • 423. Personal - ajutoare materiale datorate (P)

371.

Mãrfuri (A)

 • 424. Prime reprezentând participarea personalului

378.

Diferenþe de preþ la mãrfuri (A/P)

la profit13) (P)

38.

AMBALAJE

381.

Ambalaje (A)

___________ 13) Se utilizeazã atunci când existã bazã legalã

388.

Diferenþe de preþ la ambalaje (A/P)

pentru acordarea acestora.

 • 39. AJUSTÃRI PENTRU DEPRECIEREA

STOCURILOR ªI PRODUCÞIEI ÎN CURS DE EXECUÞIE

 • 391. Ajustãri pent deprecierea materiilor prime (P)

 • 392. Ajustãri pentru deprecierea materialelor

 • 425. Avansuri acordate personalului (A)

 • 426. Drepturi de personal neridicate (P)

 • 427. Reþineri din salarii datorate terþilor (P)

 • 428. Alte datorii ºi creanþe în legãturã cu

personalul

165

 • 4281. Alte datorii în legãturã cu personalul (P)

 • 4282. Alte creanþe în legãturã cu personalul (A)

  • 43. ASIGURÃRI SOCIALE, PROTECÞIA

SOCIALÃ ªI CONTURI ASIMILATE

 • 458. Decontãri din operaþii în participaþie

  • 4581. Decontãri operatii în participatie pasiv P)

  • 4582. Decontãri operatii în participatie activ A)

   • 46. DEBITORI ªI CREDITORI DIVERªI

431.

Asigurãri sociale

 • 461. Debitori diverºi (A)

 • 4311. Contributia unitãþii la asigurãrile sociale (P)

 • 462. Creditori diverºi (P)

 • 4312. Contributia personalului la asigurãrile sociale

(P)

4313. Contribuþia angajatorului pentru asigurãrile

sociale de sãnãtate (P)

 • 4314. Contribuþia angajaþilor pentru asigurãrile

sociale de sãnãtate (P)

 • 437. Ajutor de ºomaj

  • 4371. Contribuþia unitãþii la fondul de ºomaj (P)

  • 4372. Contributia personalului la fondul de somaj

(P)

 • 47. CONTURI DE REGULARIZARE ªI

ASIMILATE

 • 471. Cheltuieli înregistrate în avans (A)

 • 472. Venituri înregistrate în avans (P)

 • 473. Decontãri din operaþii în curs de clarificare

(A/P)

 • 48. DECONTÃRI ÎN CADRUL UNITÃÞII

  • 481. Decontãri între unitate ºi subunitãþi (A/P)

  • 482. Decontãri între subunitãþi (A/P)

   • 49. AJUSTÃRI PENTRU DEPRECIEREA

438.

Alte datorii ºi creanþe sociale

CREANÞELOR

 • 4381. Alte datorii sociale (P)

491.

Ajustãri pentru deprecierea creanþelor -

 • 4382. Alte creanþe sociale (A)

clienþi (P)

44.

BUGETUL STATULUI, FONDURI

495.

Ajustãri pentru deprecierea creanþelor -

SPECIALE ªI CONTURI ASIMILATE

decontãri în cadrul grupului ºi cu

441.

Impozitul pe profit/venit

acþionarii/asociaþii (P)

 • 4411. Impozitul pe profit (P)

496.

Ajustãri pentru deprecierea creanþelor -

 • 4418. Impozitul pe venit14) (P)

___________ 14) Se utilizeazã pentru evidenþierea impozitului pe venitul microîntreprinderilor, definite conform legii.

 • 442. Taxa pe valoarea adãugatã

debitori diverºi (P)

CLASA 5 - CONTURI DE TREZORERIE

 • 50. INVESTIÞII PE TERMEN SCURT

  • 501. Acþiuni deþinute la entitãþile afiliate (A)

  • 505. Obligaþiuni emise ºi rãscumpãrate (A)

  • 506. Obligaþiuni (A)

 • 4423. TVA de platã (P)

 • 508. Alte investiþii pe termen scurt ºi creanþe

 • 4424. TVA de recuperat (A)

asimilate

 • 4426. TVA deductibilã (A)

 • 5081. Alte titluri de plasament (A)

 • 4427. TVA colectatã (P)

 • 5088. Dobânzi la obligati titluri de plasament (A)

 • 4428. TVA neexigibilã (A/P)

  • 509. Vãrsãminte de efectuat pentru investiþiile pe

444.

Impozitul pe venituri de natura salariilor (P)

termen scurt

445.

Subvenþii

 • 5091. Vãrsãminte de efectuat pentru acþiunile

4451.

Subvenþii guvernamentale (A)

deþinute la entitãþile afiliate (P)

4452.

Împrumuturi nerambursabile cu caracter de

 • 5092. Vãrsãminte de efectuat pentru alte investiþii

subvenþii (A)

pe termen scurt (P)

4458.

Alte sume primite cu caracter de subven (A)

51.

CONTURI LA BÃNCI

 • 446. Alte impozite, taxe ºi vãrsãminte asimilate (P)

 • 447. Fonduri speciale - taxe vãrsãminte asimilat P)

 • 448. Alte datorii ºi creanþe cu bugetul statului

  • 4481. Alte datorii faþã de bugetul statului (P)

  • 4482. Alte creanþe privind bugetul statului (A)

   • 45. GRUP ªI ACÞIONARI/ASOCIAÞI

    • 451. Decontãri între entitãþile afiliate

     • 4511. Decontãri între entitãþile afiliate (A/P)

     • 4518. Dobânzi aferente decontãrilor între entitãþile

      • 511. Valori de încasat

       • 5112. Cecuri de încasat (A)

       • 5113. Efecte de încasat (A)

       • 5114. Efecte remise spre scontare (A)

        • 512. Conturi curente la bãnci

         • 5121. Conturi la bãnci în lei (A)

         • 5124. Conturi la bãnci în valutã (A)

         • 5125. Sume în curs de decontare (A)

          • 518. Dobânzi

 

afiliate (A/P)

 • 5186. Dobânzi de plãtit (P)

453.

Decontãri privind interesele de participare

 • 5187. Dobânzi de încasat (A)

4531.

Decontãri privind interesele de participare

519.

Credite bancare pe termen scurt

(A/P)

 • 5191. Credite bancare pe termen scurt (P)

4538.

Dobânzi aferente decontãrilor privind

 • 5192. Credite bancare pe termen scurt

interesele de participare (A/P)

 • 455. Sume datorate acþionarilor/asociaþilor

  • 4551. Acþionari/asociaþi - conturi curente (P)

  • 4558. Acþionari/asociaþi - dobânzi la conturi

nerambursate la scadenþã (P)

 • 5193. Credite externe guvernamentale (P)

 • 5194. Credite externe garantate de stat (P)

 • 5195. Credite externe garantate de bãnci (P)

 

curente (P)

 • 5196. Credite de la trezoreria statului (P)

456.

Decontãri cu acþionarii/asociaþii privind

 • 5197. Credite interne garantate de stat (P)

capitalul (A/P)

 • 5198. Dobânzi aferente creditelor bancare pe

457.

Dividende de platã (P)

termen scurt (P)

166

53.

CASA

 • 624. Cheltuieli cu transportul de bunuri ºi personal

531.

Casa

 • 625. Cheltuieli cu deplasãri, detaºãri ºi transferãri

 • 5311. Casa în lei (A)

 • 626. Cheltuieli poºtale ºi taxe de telecomunicaþii

 • 5314. Casa în valutã (A)

 • 627. Cheltuieli cu serviciile bancare ºi asimilate

 • 532. Alte valori

  • 5321. Timbre fiscale ºi poºtale (A)

  • 5322. Bilete de tratament ºi odihnã (A)

  • 5323. Tichete ºi bilete de cãlãtorie (A)

  • 5328. Alte valori (A)

   • 54. ACREDITIVE

    • 628. Alte cheltuieli cu serviciile executate de terþi

     • 63. CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE ªI

VÃRSÃMINTE ASIMILATE

 • 635. Cheltuieli cu alte impozite, taxe ºi vãrsãminte

asimilate

 • 64. CHELTUIELI CU PERSONALUL

541.

Acreditive

641.

Cheltuieli cu salariile personalului

 • 5411. Acreditive în lei (A)

642.

Cheltuieli cu tichetele de masã acordate

 • 5412. Acreditive în valutã (A)

salariaþilor

542.

Avansuri de trezorerie15) (A)

645.

Cheltuieli privind asigurãrile ºi protecþia

 

socialã

___________ 15) În acest cont vor fi evidenþiate ºi sumele

6451.

Contribuþia unitãþii la asigurãrile sociale

acordate prin sistemul de card-uri.

6452.

Contribuþia unitãþii pentru ajutorul de ºomaj

6453.

Contribuþia angajatorului pentru asigurãrile

58.

VIRAMENTE INTERNE

sociale de sãnãtate

581.

Viramente interne (A/P)

6458.

Alte cheltuieli privind asigurãrile ºi protecþia

59.

AJUSTÃRI PENTRU PIERDEREA DE

socialã

VALOARE A CONTURILOR DE TREZORERIE

 • 591. Ajustãri pentru pierderea de valoare a

acþiunilor deþinute la entitãþile afiliate (P)

 • 595. Ajustãri pentru pierderea de valoare a

obligaþiunilor emise ºi rãscumpãrate (P)

 • 596. Ajustãri pentru pierderea de valoare a

obligaþiunilor (P)

 • 598. Ajustãri pentru pierderea de valoare a altor

investiþii pe termen scurt ºi creanþe asimilate (P)

CLASA 6 - CONTURI DE CHELTUIELI

 • 65. ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

  • 654. Pierderi din creanþe ºi debitori diverºi

  • 658. Alte cheltuieli de exploatare

   • 6581. Despãgubiri, amenzi ºi penalitãþi

   • 6582. Donaþii ºi subvenþii acordate

   • 6583. Cheltuieli privind activele cedate ºi alte

operaþii de capital

 • 6588. Alte cheltuieli de exploatare

  • 66. CHELTUIELI FINANCIARE

   • 663. Pierderi din creanþe legate de participaþii

   • 664. Cheltuieli privind investiþiile financiare

60.

CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE

cedate

 • 601. Cheltuieli cu materiile prime

6641.

Cheltuieli privind imobilizãrile financiare

 • 602. Cheltuieli cu materialele consumabile

cedate

6021.

Cheltuieli cu materialele auxiliare

6642.

Pierderi din investiþiile pe termen scurt

6022.

Cheltuieli privind combustibilul

cedate

6023.

Cheltuieli privind materialele pentru ambalat

 • 665. Cheltuieli din diferenþe de curs valutar

6024.

Cheltuieli privind piesele de schimb

 • 666. Cheltuieli privind dobânzile

6025.

Cheltuieli privind seminþele ºi materialele de

 • 667. Cheltuieli privind sconturile acordate

plantat

 • 668. Alte cheltuieli financiare

6026.

Cheltuieli privind furajele

67.

CHELTUIELI EXTRAORDINARE

6028.

Cheltuieli privind alte materiale

671.

Cheltuieli privind calamitãþile ºi alte

consumabile

evenimente extraordinare

 • 603. Cheltuieli privind materialele de natura

obiectelor de inventar

 • 604. Cheltuieli privind materialele nestocate

 • 605. Cheltuieli privind energia ºi apa

 • 606. Cheltuieli privind animalele ºi pãsãrile

  • 68. CHELTUIELI CU AMORTIZÃRILE,

PROVIZIOANELE ªI AJUSTÃRILE PENTRU

DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE

 • 681. Cheltuieli de exploatare privind amortizãrile,

provizioanele ºi ajustãrile pentru depreciere

 • 607. Cheltuieli privind mãrfurile

6811.

Cheltuieli de exploatare privind amortizarea

 • 608. Cheltuieli privind ambalajele

imobilizãrilor

61.

CHELTUIELI CU LUCRÃRILE ªI

6812.

Cheltuieli de exploatare privind

SERVICIILE EXECUTATE DE TERÞI

provizioanele

 • 611. Cheltuieli cu întreþinerea ºi reparaþiile

6813.

Cheltuieli de exploatare privind ajustãrile

 • 612. Cheltuieli cu redevenþele, locaþiile de

pentru deprecierea imobilizãrilor

gestiune ºi chiriile

6814.

Cheltuieli de exploatare privind ajustãrile

 • 613. Cheltuieli cu primele de asigurare

 • 614. Cheltuieli cu studiile ºi cercetãrile

  • 62. CHELTUIELI CU ALTE SERVICII

EXECUTATE DE TERÞI

 • 621. Cheltuieli cu colaboratorii

 • 622. Cheltuieli privind comisioanele ºi onorariile

 • 623. Cheltuieli de protocol, reclamã ºi publicitate

pentru deprecierea activelor circulante

 • 686. Cheltuieli financiare privind amortizãrile ºi

ajustãrile pentru pierdere de valoare

 • 6863. Cheltuieli financiare privind ajustãrile pentru

pierderea de valoare a imobilizãrilor financiare

 • 6864. Cheltuieli financiare privind ajustãrile pentru

pierderea de valoare a activelor circulante

167

 • 6868. Cheltuieli financiare privind amortizarea

primelor de rambursare a obligaþiunilor

 • 69. CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT ªI

ALTE IMPOZITE

 • 691. Cheltuieli cu impozitul pe profit

 • 698. Cheltuieli cu impozitul pe venit ºi cu alte

impozite care nu apar în elementele de mai sus16) ___________ 16) Se utilizeazã conform reglementãrilor legale.

CLASA 7 - CONTURI DE VENITURI

 • 70. CIFRA DE AFACERI NETÃ

 • 76. VENITURI FINANCIARE

  • 761. Venituri din imobilizãri financiare

   • 7611. Venituri din acþiuni deþinute la entitãþile

afiliate

 • 7613. Venituri din interese de participare

  • 762. Venituri din investiþii financiare pe termen

scurt

 • 763. Venituri din creanþe imobilizate

 • 764. Venituri din investiþii financiare cedate

  • 7641. Venituri din imobilizãri financiare cedate

  • 7642. Câºtiguri din investiþii pe termen scurt

cedate

701.

Venituri din vânzarea produselor finite

 • 765. Venituri din diferenþe de curs valutar

702.

Venituri din vânzarea semifabricatelor

 • 766. Venituri din dobânzi

703.

Venituri din vânzarea produselor reziduale

 • 767. Venituri din sconturi obþinute

704.

Venituri din lucrãri executate ºi servicii

 • 768. Alte venituri financiare

prestate

77.

VENITURI EXTRAORDINARE

705.

Venituri din studii ºi cercetãri

771.

Venituri din subvenþii pentru evenimente

706.

Venituri din redevenþe, locaþii de gestiune ºi

extraordinare ºi altele similare

chirii

78.

VENITURI DIN PROVIZIOANE ªI

707.

Venituri din vânzarea mãrfurilor

AJUSTÃRI PENTRU DEPRECIERE SAU

708.

Venituri din activitãþi diverse

PIERDERE DE VALOARE

 • 71. VARIAÞIA STOCURILOR

  • 711. Variaþia stocurilor

  • 781. Venituri din provizioane ºi ajustãri pentru

depreciere privind activitatea de exploatare

72.

VENITURI DIN PRODUCÞIA DE

7812.

Venituri din provizioane

 

IMOBILIZÃRI

7813.

Venituri din ajustãri pentru deprecierea

721.

Venituri din producþia de imobilizãri

imobilizãrilor

necorporale

7814.

Venituri din ajustãri pentru deprecierea

722.

Venituri din producþia de imobilizãri

activelor circulante

corporale

7815.

Venituri din fondul comercial negativ18)

74.

VENITURI DIN SUBVENÞII DE

 
 

EXPLOATARE

___________ 18) Acest cont apare numai în situaþiile financiare

741.

Venituri din subvenþii de exploatare

anuale consolidate.

7411.

Venituri din subvenþii de exploatare aferente

cifrei de afaceri17)

786.

Venituri financiare din ajustãri pentru pierdere

de valoare

___________ 17) Se ia în calcul la determinarea cifrei de afaceri.

 • 7863. Venituri financiare din ajustãri pentru

pierderea de valoare a imobilizãrilor financiare

7412.

Venituri din subvenþii de exploatare pentru

 • 7864. Venituri financiare din ajustãri pentru

materii prime ºi materiale consumabile

pierderea de valoare a activelor circulante

7413.

Venituri din subvenþii de exploatare pentru

alte cheltuieli externe

CLASA 8 - CONTURI SPECIALE

7414.

Venituri din subvenþii de exploatare pentru

80.

CONTURI ÎN AFARA BILANÞULUI

plata personalului

801.

Angajamente acordate

7415.

Venituri din subvenþii de exploatare pentru

 • 8011. Giruri ºi garanþii acordate

asigurãri ºi protecþie socialã

 • 8018. Alte angajamente acordate

7416.

Venituri din subvenþii de exploatare pentru

802.

Angajamente primite

alte cheltuieli de exploatare

 • 8021. Giruri ºi garanþii primite

7417.

Venituri din subvenþii de exploatare aferente

 • 8028. Alte angajamente primite

altor venituri

803.

Alte conturi în afara bilanþului

7418.

Venituri din subvenþii de exploatare pentru

8031.

Imobilizãri corporale luate cu chirie

dobânda datoratã

8032.

Valori materiale primite spre prelucrare sau

75.

ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE

reparare

754.

Venituri din creanþe reactivate ºi debitori

8033.

Valori materiale primite în pãstrare sau

diverºi

custodie

758.

Alte venituri din exploatare

8034.

Debitori scoºi din activ, urmãriþi în

7581.

Venituri din despãgubiri, amenzi ºi

continuare

penalitãþi

8035.

Stocuri de natura obiectelor de inventar date

7582.

Venituri din donaþii ºi subvenþii primite

în folosinþã

7583.

Venituri din vânzarea activelor ºi alte

8036.

Redevenþe, locaþii de gestiune, chirii ºi alte

operaþii de capital

datorii asimilate

7584.

Venituri din subvenþii pentru investiþii

8037.

Efecte scontate neajunse la scadenþã

7588.

Alte venituri din exploatare

8038.

Alte valori în afara bilanþului

168

 • 804. Amortizarea aferentã gradului de neutilizare a

opþionalã.

 

mijloacelor fixe

8045.

Amortizarea aferentã gradului de neutilizare

90.

DECONTÃRI INTERNE

a mijloacelor fixe

 • 901. Decontãri interne privind cheltuielile

 • 805. Dobânzi aferente contractelor de leasing ºi

altor contracte asimilate, neajunse la scadenþã

 • 902. Decontãri interne privind producþia obþinutã

 • 903. Decontãri interne privind diferenþele de preþ

8051.

Dobânzi de plãtit

92.

CONTURI DE CALCULAÞIE

8052.

Dobânzi de încasat

 • 921. Cheltuielile activitãþii de bazã

89. BILANÞ

 
 • 922. Cheltuielile activitãþilor auxiliare

891.

Bilanþ de deschidere

 • 923. Cheltuieli indirecte de producþie

892.

Bilanþ de închidere

 • 924. Cheltuieli generale de administraþie

CLASA 9 - CONTURI DE GESTIUNE19) ____

19) Pentru organizarea contabilitãþii de gestiune, folosirea conturilor din aceastã clasã este

 • 925. Cheltuieli de desfacere

  • 93. COSTUL PRODUCÞIEI

   • 931. Costul producþiei obþinute

   • 933. Costul producþiei în curs de execuþie

169

DOCUMENTE CONTABILE - MODELE

STRUCTURA SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE SECŢIUNEA 1. BILANŢUL

1.1. BILANŢUL

275. - Structura

următoarea:

bilanţului,

care

se întocmeşte de entităţile prevăzute

la pct.

3

alin. (1),

este

DOCUMENTE CONTABILE - MODELE STRUCTURA SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE SECŢIUNEA 1. BILANŢUL 1.1. BILANŢUL 275. - Structura
) Sumele înscrise la acest rând şi preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanţele
 • 26 ) Sumele înscrise la acest rând şi preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

 • 27 ) Acest cont apare doar la agenţii economici care au aplicat Regle m entă ril e contabile aprobate prin OMFP nr. 94/2001 şi până la scoaterea din evidenţă a imobilizărilor corporale în valoarea cărora au fost incluse aceste provizioane. Ca urmare, aceste provizioane nu se mai pot constitui în baza prezentelor reglementări. *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. **) Solduri debitoare ale conturilor respective. ***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1.2. BILANŢUL PRESCURTAT

276. - Structura bilanţului prescurtat, care se întocmeşte de entităţile prevăzute la pct. 3 alin. (2), este următoarea:

) Sumele înscrise la acest rând şi preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanţele
 • 28 ) Sumele înscrise la acest rând şi preluate din contul 267 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni. *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. **) Solduri debitoare ale conturilor respective. ***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

SECŢIUNEA 2. CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

277. - Structura contului de profit şi pierdere este următoarea:

SECŢIUNEA 2. CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE 277. - Structura contului de profit şi pierdere este
 • 29 ) La acest rând se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice".

) Pentru Contul de profit şi pierdere la data de 31.12.2006, pe coloana aferentă exerciţiului
 • 30 ) Pentru Contul de profit şi pierdere la data de 31.12.2006, pe coloana aferentă exerciţiului financiar precedent (2005), entităţile care au aplicat OMFP nr. 94/2001 vor ]nscrie la acest rând şi rulajul contului 7815 "Venituri din fondul comercial negativ".

) Pentru Contul de profit şi pierdere la data de 31.12.2006, pe coloana aferentă exerciţiului
 • 31 ) Pentru Contul de profit şi pierdere la data de 31.12.2006, pe coloana aferentă exerciţiului financiar precedent (2005), entităţile care au aplicat OMFP nr. 94/2001 vor înscrie la acest rând şi cheltuiala netă cu impozitul pe profit amânat (ct. 6912 - 791). *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

┌───────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ Unitatea │

BALANŢĂ DE VERIFICARE

 

│ ..........

la data de .............

 

├─────┬─────┼────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┤

│Sim- │Denu-│ Soldurile

Total

│ Rulajele

Total

Total

Solduri

│bolul│mirea│ iniţiale

sume

lunii

rulaje

sume

finale

│con- │con- │

│ precedente │ curente

│turi-│turi-├─────┬──────┼─────┬──────┼─────┬──────┼─────┬──────┼─────┬──────┼─────┬──────┤ │lor │lor │Debi-│Credi-│Debi-│Credi-│Debi-│Credi-│Debi-│Credi-│Debi-│Credi-│Debi-│Credi-│

│toare│toare │toare│toare │toare│toare │toare│toare │toare│toare │toare│toare │ ├─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

│ 10

11

12 │

13

├─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤

├─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤

├─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤

├─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤

├─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤

├─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤

├─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤

├─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤

├─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤

└─────┴─────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┘

Întocmit,

14-6-30/b

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

Denumire firma

SC

SA

______________

/SRL

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI

MAI 2006 - APRILIE 2007

 

mii ron

 

Periada

 

Denumire indicator

x

 

Venituri din vanzari

marfuri

0

 

Productia vanduta

0

 

TOTAL VENITURI

A

EXPLOATARE

0

 
 

Chelt privind

marfurile

0

 

Chelt materiale

0

 

Chelt lucr / serv terti

0

 

Chelt impozite & taxe

(fara imp profit)

0

 

Chelt cu personalul

0

 

Chelt cu amortizarea

0

 

TOTAL CHELTUIELI

B

EXPLOATARE

0

 
 

REZULTAT DIN

C=A-B

EXPLOATARE

0

 
 
 • 1 Venituri financiare

0

 
 • 2 Cheltuieli financiare

0

 

REZULTAT CURENT

D=C+1-2

ACTIVITATE

0

 
 
 • 3 Venituri exceptionale

0

 

Cheltuieli

 • 4 exceptionale

0

E=D+3-4

REZULTAT BRUT

0

 

Cheltuieli impozit pe

 • 5 profit

0

F=E-5

REZULTAT NET

0

 

Administrator

Director economic

SC Consulting SA

CASH FLOW ANUL X

 

exemplu

mii lei

Luna/an

ian

feb

mar

apr

mai

iun

iul

aug

sep

oct

nov

dec

Sold initial de numerar *

-583

-785

-544

-850

-926

-851

-664

-450

-41

-880

-879

-743

Incasari

1436

3263

2028

2124

2559

2915

2431

2568

1334

1110

1452

2727

Incasari din vanzari

1422

2581

2028

2124

2483

1349

1471

1992

1334

1110

1452

2167

Alte incasari din activitatea firmei

0

0

0

0

76

573

960

40

Vanzari de active si alte incasari din activitatea extraordinara

0

0

0

0

Imprumuturi contractate

14

682

0

0

993

576

520

Contributia actionarilor in numerar

0

0

0

0

Total incasari

853

2478

1484

1274

1633

2064

1767

2118

1293

230

573

1984

Plati

1543

2931

2205

2080

2375

2589

2078

2048

1862

1009

1198

2273

Achizitii de stocuri

482

1055

665

858

664

1339

518

545

600

240

516

624

Cheltuieli cu personalul

443

295

583

596

505

575

507

505

519

340

372

996

Cheltuieli administrative, altele decat cele cu personalul

613

829

792

621

557

670

659

875

358

399

280

652

Alte cheltuieli din exploatare(compensari)

0

0

0

0

76

100

Plati aferente contractelor de leasing (inclusiv dobanzi)

5

5

5

5

5

5

23

23

30

30

30

1

Cheltuieli de capital

0

747

160

0

568

371

355

0

Retrageri de numerar de catre actionari

0

0

0

0

Alte cheltuieli financiare si exceptionale

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rambursarea datoriilor

95

91

129

120

109

139

139

111

311

100

118

320

Rambursari de capital existente

60

60

59

60

74

74

74

63

242

67

71

245

Plata dobanzilor pentru creditele existente

35

31

70

60

35

65

65

48

69

33

47

75

Rambursari de capital - aferente noii solicitari de credit

0

0

0

0

Plata dobanzilor - aferente noii solicitari de credit

0

0

0

0

Total Plati

1638

3022

2334

2200

2484

2728

2217

2159

2173

1109

1316

2593

Fluxul net de numerar (+/-)

-202

241

-306

-76

75

187

214

409

-839

1

136

134

Sold final de numerar

-785

-544

-850

-926

-851

-664

-450

-41

-880

-879

-743

-609

* Agentul economic are un credit overdraft de 1000 mii lei

 • 13 " Cheltuieli administrative, altele decat cele cu personalul" vor include: cheltuieli cu impozitele (altele decat cele cu salariile), cheltuieli cu tertii

 • 14 "Alte cheltuieli din exploatare" vor include amenzi, penalitati, alte cheltuieli din exploatare

FACTURA

Furnizor ........................................

Cumparator.....................................

Nr.ord.reg.com./an

............................

Nr.ord.reg.com/an

..................................

.....................................................

....................................................

..............................................

......................................................

C.I.F

..................................................

C.I.F .......................................................

Sediul

...............................................

Sediul

Judetul

..............................................

Judetul

Capital social

....................................

Cod IBAN Banca ...............................................

........................................

Cod IBAN Banca

 

Nr. Facturii ..................................

 

Data (ziua, luna, anul) ...........................

Aviz de insotire a marfii ..............

(daca este cazul)

 
 

Cota T.V.A

%

 
 

Nr

Denumirea

U.M.

Cantitatea

Pretul unitar

Valoarea

Valoare

crt

produselor sau a

(fara T.V.A)

-lei-

T.V.A

serviciilor

-lei-

-lei-

0

1

2

3

4

5(3x4)

6

       
 

x

 

Semnatura

Total de plata

de primire

(col. 5+col.6)

┌─────────────┬─────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐

│Unitatea

FIŞĂ DE MAGAZIE

│Pagina

........

├─────────┬───┴─────────────────────────────────────────────┴──────────────────┤

│Magazia │Materialul (produsul), sortimentul, calitate, marcă, profil, │dimensiune

├─────────┴──┬─────────┬─────────────────┬──────────────────┬──────────────────┤

U/M

Preţ unitar

├─────────┼─────────────────┤

├────────────┴─┬───────┴───────┬─────────┴──┬──────────┬────┴──────────────────┤

Document

Intrări

Ieşiri

Stoc

Data şi semnătura

├────┬─────┬───┤

│Dată│Număr│Fel│

de control

├────┼─────┼───┼───────────────┼────────────┼──────────┼───────────────────────┤

├────┼─────┼───┼───────────────┼────────────┼──────────┼───────────────────────┤

├────┼─────┼───┼───────────────┼────────────┼──────────┼───────────────────────┤

└────┴─────┴───┴───────────────┴────────────┴──────────┴───────────────────────┘

Cecul

┌─────────────┬─────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐ │Unitatea │ FIŞĂ DE MAGAZIE │Pagina ........ │ │ │ │ │ ├─────────┬───┴─────────────────────────────────────────────┴──────────────────┤ │Magazia │Materialul

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Unitatea

..............

Pag

.....

│Gestiunea

.............

LISTA DE INVENTARIERE

Data

............

├────┬────────────────┬─────────────────────────┬─────┬───────┬───────────────┤ │Nr. │Cod sau denumire│Inventar faptic Cantitate│ Preţ│Valoare│ Deprecieri

│crt.│

├────┼────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼───────────────┤

├────┼────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼───────────────┤

├────┼────────────────┼─────────────────────────┼─────┼───────┼───────────────┤

├────┴────────────────┼─────────────────────────┴─────┴───────┼───────────────┤

Comisia de

Numele şi prenumele

Semnătura

inventariere

├───────────────────────────────────────┼───────────────┤

└─────────────────────┴───────────────────────────────────────┴───────────────┘

14-3-12/b

┌────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────┬─────────┐

│Unitatea

│Gestiunea

│ Pagina

............

├────────────────────────┤ LISTA DE INVENTARIERE ├─────────────────┤

│Magazia

│Data

...................

│Loc de depozitare│ ......

├────┬───────────────────┼───┬───┬────────┬────────┴─┬──────┬──────┬─┴─────────┤

│Nr. │Denumirea bunurilor│Cod│U/M│Cantita-│

Preţ

│Valoa-│Valoa-│Deprecierea│

│crt.│

inventariate

│tea

│unitar de │rea

│rea de├───┬───────┤

│înregistra│con- │inven-│Va-│Motivul│

│re în con-│tabila│tar │tabilitate│

│loa│

│rea│

├────┼───────────────────┼───┼───┼────────┼──────────┼──────┼──────┼───┼───────┤

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

├────┼───────────────────┼───┼───┼────────┼──────────┼──────┼──────┼───┼───────┤

├────┼───────────────────┼───┼───┼────────┼──────────┼──────┼──────┼───┼───────┤

├────┼───────────────────┼───┼───┼────────┼──────────┼──────┼──────┼───┼───────┤

├────┼───────────────────┼───┼───┼────────┼──────────┼──────┼──────┼───┼───────┤

├────┼───────────────────┼───┼───┼────────┼──────────┼──────┼──────┼───┼───────┤

├────┼───────────────────┼───┼───┼────────┼──────────┼──────┼──────┼───┼───────┤

├────┼───────────────────┼───┼───┼────────┼──────────┼──────┼──────┼───┼───────┤

├────┼───────────────────┼───┼───┼────────┼──────────┼──────┼──────┼───┼───────┤

│Total pagina ├────┴──────────────┬────┴───┴───┴────────┴─┬────────┴┬─────┴─────┬┴───┴───────┤ │ │ x │ x │ │ x │ │ │ │ │
│Total pagina
├────┴──────────────┬────┴───┴───┴────────┴─┬────────┴┬─────┴─────┬┴───┴───────┤
x
x
x
│Comisia de inventariere│Gestionar│Gestionar*)│Contabili- │
tate
├───────────────────┼──────┬────────┬───────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│Numele şi prenumele│
├───────────────────┼──────┼────────┼───────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│Semnătura

└───────────────────┴──────┴────────┴───────┴─────────┴───────────┴────────────┘

14-3-12/a

┌──────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┐

FIŞA MIJLOCULUI FIX

│ │Nr. inventar

................................

│Fel, serie, nr. data document provenienţă .... │Valoare de inventar │...........................................

│Amortizare lunară

...........................

│ Grupa │ ..........................

│ ├───────────────────────────────┤ │ │ Codul

│ de clasificare ............. ├───────────────────────────────┤

│ │Denumirea mijlocului fix şi caracteristici │tehnice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Accesorii │ │ │ │ │

│ │ Data dării în folosinţă

Anul

│ .........................

│ Luna ├───────────────────────────────┤

.........................

│ Data amortizării complete

Anul

│ ......................... │ Luna

.........................

├───────────────────────────────┤ │ Durata normală de

│ funcţionare │ ......................... │ │ ├───────────────────────────────┤

│ Cota de amortizare │ │

.......................

%

└──────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘

(verso)

┌────────┬───────────┬─────────────────────────┬────┬─────┬──────┬────┬────────┐

│ Nr. de │Documentul │Operaţiunile care privesc│

│Soldul

│inventar│(data,felul│ mişcarea, creşterea sau │Buc.│Debit│Credit│Sold│contului│

│(de la

│număr la│

numărul) │

diminuarea valorii mijlocului fix

│105 "Re-│

│ zerve

│ număr) │ │

│din ree-│

│valuare"│

├────────┼───────────┼─────────────────────────┼────┼─────┼──────┼────┼────────┤

├────────┼───────────┼─────────────────────────┼────┼─────┼──────┼────┼────────┤

├────────┼───────────┼─────────────────────────┼────┼─────┼──────┼────┼────────┤

Ordinul de plată

Ordinul de plată Biletul la ordin

Biletul la ordin

Ordinul de plată Biletul la ordin

BIBLIOGRAFIE

 • 1. BOGDAN M. si colab.

Contabilitate generala (Bazele contabilitatii), Editura Universitas Company, Bucuresti, 2005

 • 2. BUSUIOC M

 • 3. C. M. DRĂGAN

 • 4. DRAGAN C. M.

 • 5. RISTEA M

Contabilitate generala (Bazele contabilitatii) Editia revizuita, Editura Cermaprint, Bucuresti, 2009

Bazele

contabilitatii

institutiilor

publice,

Universitară, 2007

Editura

Revoluţia contabilităţii, Editura Universitară, 2007

Contabilitatea intreprinderii, Editura Margaritar, Bucuresti 2005

 • 6. S. BUSUIOCEANU, ALINA DANET

Contabilitatea societatilor comerciale, Editura Economica, Bucuresti, 2002

 • 7. Contabilitatea romaneasca armonizata cu directivele contabile europene, Editura Intelcredo, Deva, 2003

I.P. PANTEA,

GH. BODEA

 • 8. NECULINA CHEBAC, CARMEN SARBU

Contabilitate financiara, teste grila, Editura All Beck,

2003

 • 9. Contabilitatea financiara, Editura Economica, Bucuresti, 2004

FELEAGA N.,

IONASCU I

 • 10. VOICU MARIN

Bazele contabilitatii, Editura International University Press Bucuresti 2001

 • 11. MUNTEANU VICTOR

Contabilitatea financiara a intreprinderii, Editura Lucman, Bucuresti 1998.

 • 12. MUNTEANU V.,

Bazele contabilitatii, Contabilitate. Teorie si practica.

TINTA A.,

LUNGU I

Editura PRO Universitaria, Bucuresti, 2006

***

 • 13. MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, 2010 – 2016

 • 14. Legea contabilităţii nr.82/1991 (cu toate modificările si adaugarile până în 2016)

***

 • 15. Ordinul m.f.p. nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene

***

 • 16. I.A.S. - International Accounting Standard, publicat în volum, succesiv din 2000 până în 2016, Editura Economica

***