Sunteți pe pagina 1din 11

MINISTERUL EDUCAIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

FACULTATEA DREPT

REFERAT

TEMA: RSPUNDEREA JURIDIC N DOMENIUL


FISCAL

Doctor n drept, lector universitar:

Efectuat de:

CHIINU 2017
Cuprins

Introducere

1) Notiunea raspunderii juridice si temeiurile tragerii la raspundere pentru


incalcarea legislatiei fiscale

2) Subiectii raspunderii juridice si tipurile de incalcari ale legislatiei fiscale


prevazute de Codul penal

3) Raspunderea in domeniul fiscal

4) Functiile raspunderii juridice

5) Evaziunea fiscala

Concluzie

Bibliografie
Notiunea raspunderii juridice si temeiurile tragerii la raspundere pentru
incalcarea legislatiei fiscale

Raspunderea juridica pentru incalcarea legislatiei fiscal reprezinta raportul juridic de


constringere care are ca obiect sanctiunea juridica,ca un complex de drepturi si obligatii conexe
care se nasc,potrivit legii,ca urmare a savirsirii unei incalcari fiscale si care constituie cadrul de
realizare a constringerii de stat,prin aplicarea sanctiunilor juridice.

Raspunderea juridica in domeniul fiscal este aplicarea de catre organele abilitate ale statului
asupra contribuabilului de rea-credinta a fortei de contringere a statului,avind ca scop reeducarea
acestuia,educarea la el a spiritului respectarii legislatiei fiscale si,ca scop final,achitarea la timp si
complete a obligatiei fiscale.

Tragerea la raspundere pentru incalcarea fiscala reprezinta,in sensul art.231 din Codul
fiscal,aplicarea de catre organul fiscal,in conditiile prevazute de legislatia fiscala,a unor sanctiuni
fata de persoanele care au savirsit incalcari fiscale.Astfel,temeiul tragerii la raspundere pentru
incalcarea fiscala este insasi incalcarea fiscala,savirsita de catre persoana
respectiva.Deci,incalcarea legislatiei fiscale serveste drept temei pentru tragerea la raspundere
juridica a contribuabilului.In acest sens, legiuitorul a adoptat un sir de acte normative,printre care
Codul fiscal,Codul contraventional,Codul penal,Codul muncii etc.,care stau la baza respectarii
legislatiei fiscale,in general,si in baza carora sunt trase la raspundere juridica persoanele ce
violeaza legea fiscala,in special.

Conform prevederilor art.129 pect.(12) din Codul fiscal,incalcarea fiscala reprezinta actiunea sau
inactiunea,exprimata prin neindeplinirea sau indeplinirea neadecvata a prevederilor legislatiei
fiscale,prin incalcarea drepturilor si intereselor legate ale participantilor la raporturile
fiscale,pentru care este prevazuta raspundere in conformitate cu Codul fiscal.

Subiectii raspunderii juridice si tipurile de incalcari ale legislatiei fiscale


prevazute de Codul penal
Subiectii pasibili raspunderii pentru incalcarea legislatiei fiscale sunt specificati in art.232 din
Codul fiscal,si anume: persoanele fizice care practica activitatea de intreprinzator a caror
persoana cu functie de raspundere a savrisit o incalcare fiscala;persoanele juridice a caror
persoana cu functie de raspundere a savirsit o incalcare fiscala;persoana fizica care nu practica
activitatea de intreprinzator si care a savirsit o incalcare fiscala.

Astfel,conform art.21 din codul penal sunt pasibili de raspundere penala pentru incalcarea
legislatiei fiscale,persoanele fizice responsabile care,la momentul savirsirii infractiunii,au
implinitvirsta de 16 ani.Aceeasi norma stabileste si conditiile raspunderii juridice penala a
persoanelor juridice pentru incalcarea legislatiei fiscale,si anume:
a) Persoana juridica este vinovata de neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a
dispozitiilor directe ale legii ce stabileste indatoriri sau interdictii pentru efectuarea unei
anumite activitati;
b) Persoana juridica este vinovata de efectuarea unei activitati ce nu corespunde actelor de
constituire sau scopurilor declarate;
c) Fapta care cauzeaza sau creeaza pericolul cauzarii de daune in proportii considerabile
persoanei,societatii sau statului a fost savirsita in interesul acestei persoane juridice sau a
fost admisa,sanctionata , aprobata, utilizata de organul sau persoana imputernicita cu
functii de conducere a persoanei juridice respective.

Pe linga acestea tipurile de incalcari ale legislatiei fiscale prevazute de Codul penal sunt:

a) Evaziunea fiscala a persoanelor fizice


b) Evaziunea fiscala a persoanelor juridice
c) Practicarea ilegala a activitatii de intreprinzator
d) Eschivarea de la achitarea platilor vamale
e) Comercializarea marfurilor supuse accizelor,fara marcarea lor cu timbre de acciz.

Raspunderea in domeniul fiscal

In functie de natura obligatiilor fiscal si de faptele care au condus la neplata indatoririi


legale, poate aparea raspunderea persoanele fizice si juridice si anume:

1. Raspunderea administrative este atrasa in cazul savarsirii de contraventii si consta in


aplicarea de amenzi si/sau majorari de intarziere. Contraventiile din punct de vedere
fiscal, reprezinta acele actiuni si omisiuni cu grad de periculozitate sociala mai redus
decat infractiunile. Contraventiile se constata de catre organele in drept. Constituie
contraventii:
Nedepunerea la termenele prevazute de lege a declaratiilor de inregistrare fiscala sau
de mentiuni;
Nedepunerea la termenele prevazute de lege a declaratiile fiscal;
Nerespectarea obligatiilor privind depunerea de register, documente de afaceri sau
alte inscrisuri la organele competente sau nepermiterea functionarilor imputernici de
organul fiscal pentru efectuarea cercetarilor;
Nerespectarea obligatiilor privind inspectia fiscal si a masurilor stabilite in urma
acesteia;
Nerespectarea de catre banci a obligatiilor privind furnizarea informatiilor si a
obligatiilor de decontare.
Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre organele de
control financiar-fiscal ale Ministerul Finantelor Publice si din unitatile teritoriale
subordate sau de alte organe stabilite prin lege.
Sanctiunile care pot fi aplicate acestor contraventii sunt de 2 categorii:
-Sanctiuni contraventionale principale:
Avertismentul. Aceasta consta in actionarea verbal sau scrisa a contravenientului
asupra pericolului social al faptei savarsite, insotita de recomandarea de a respecta
dispozitiile legale. Avertismentul se aplica in cazul in care fapta este de gravitate
redusa sau se aplica si in cazul in care actul normative de stabilire si de sanctionare a
contraventiei nu prevede aceasta sanctiune;
Amenda contraventionala;
Obligarea contravenientului la prestarea unei activitati in folosul comunitatii;
Inchisoarea contraventionala, care se aplica, in mod alternativ, daca nu exista
consimtamantul contravenientului pentru prestarea unei activitati in folosul
comunitatii.
-Sanctiuni contraventionale complementare:
Confiscarea bunurilor destinate uzului personal, folosite sau rezultate din
contraventii;
Suspendarea sua anularea, dupa caz, a avizului, acordului sau autorizatiei de
exercitare a unei activitati;
Inchiderea unitatii;
Blocarea contului bancar;
Suspendarea activitatii persoanei fizice;
Retragerea licentei sau a avizului pe anumite operatiuni ori pentru activitatii de
comert exterior, temporar sau definitive;
Desfiintarea lucrarilor si aducerea terenului in starea initiala etc.
Indiferent de sanctiunea aplicata , aceasta trebuie sa fie proportionala cu gradul de
pericol asociat faptei savarsite. Totodata, pentru aceiasi contraventie se pot aplica o
singura sanctiune contraventionala principal si una sau mai multe sanctiuni
contraventionale complementare, in functie de natura si gravitatea faptei.
Pentru neachitarea la termenul de scadenta de catre debitor a obligatiilor de plata, se
datoreaza dupa acest termen dobanzi si penalitati de intarziere.
Dobanzile se calculeaza pentru fiecare zi incepand cu ziua imediat urmatoare
termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inlusiv. Totusi, se
datoreaza dobanzi dupa cum urmeaza:
Pentru diferentele de impozite si taxe, stabilite de organele competente, dobanzile se
datoreaza incepand cu ziua imediat urmatoare scadentei impozitului sau taxei, pentru
care s-a stabilit diferenta, pana la data stingerii acesteia inclusive;
Pentru impozitele si taxele stinse prin executare silita, dobanzile se calculeaza pana la
data intocmirii procesului verbal de distribuire inclusive. In cazul platii pretului in
rate, dobanzile se calculeaza pana la data intocmirii procesului verbal de distribuie a
avansului. Pentru suma ramasa de plata dobanda este datorata de catre comparator;
Pentru impozitele si taxele debitorului declarant insolvabil se calculeaza pana
la data inchiderii procesului-verbal de constatare a insolvabilitatii, inclusive.
Pentru obligatiile fiscale neachitate la termenul de plata, reprezentand impozitul pe
venitul global, se datoreaza dobanzi dupa cum urmeaza:
Pentru anul fiscal de impunere, dobanzile pentru platile anticipate se stabileste de
organul fiscal prin decizii de plati anticipate se calculeaza pana la data platii debitului
sau, dupa caz, pana la data de 31 Decembrie;
Dobanzile pentru sumele neachitate in anul de impunere, se calculeaza cu data de 1
Ianuarie a anului urmator pana la data stingerii acestora, inclusive;
In cazul in care impozitul pe venit stabilit prin decizia de impunere anuala este mai
mic decat cel stabilit prin decizie de plata anticipata, dobanzile se recalculeaza,
incepand cu data de 1 Ianuarie a anului urmator celui de impunere, la soldul neachitat
in raport cu impozitulul anual stabilit prin decizie de impunere, anuala, urmand a se
face regularizarea dobanzii in mod corespunzator.
Nedecontarea de catre unitatile bancare a sumelor cuvenite bugetului, in termen de 3
zile lucratoare de la data debitarii contului platitorului, nu il exonereaza pe platitor de
obligatia de plata a sumelor respective si atrage pentru acesta dobanzi si penalitati de
intarziere, dupa acest termen.
In cazul creantelor fiscale stinse prin compensare, dobanzile se datoreaza pana la data
stingerii inclusiv. Data stingerii este, pentru compensarile la cerere data depunerii la
organul competent a cererii de compensare, iar pentru compensarile efectuate inaintea
restituirii sau rambursarii sumei cuvenite debitorului, data depunerii cererii de
rambursare sau restituire.
Plata cu intarziere a obligatiilor fiscale se sanctioneaza cu o penalitate de 0,5% pentru
fiecare luna si/sau pentru fiecare franctiune cu o luna de intarziere, incepand cu data
de intai a lunii urmatoare scadenta acestora pana la data stingerii acestora inclusive.
Penalitatea de intarziere inlatura obligatia de plata a dobanzilor.
In cazul in care s-a acordat inlesniri de plata, penalitatea de intarziere se datoreaza
pana la data de a lunii urmatoare celei in care s-a acordat inlesnirile. Nerespectarea
inlesnirilor la plata, asa cum au fost acordate, conduce la calculul penalitatilor de
intarziere de la data incetarii valabilitatii inlesnirilor, conform legii.
Plata cu intarziere a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor venituri, bugetare, cu
exceptia majorarilor de intarziere, a penalitatilor si a amenzilor se sanctioneaza cu
penalitate de intarziere de 0,5% pentru fiecare luna si/sau pentru fiecare fractiune de
luna intarziere, incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care acestea aveau
termene de plata.
2. Raspunderea disciplinara poate reveni persoanelor salariate (in general) in institutii si
agentilor economici, cand nu-si indeplinesc obligatiile de serviciu privind calculul si
plata la termen a impozitelor si taxelor. Raspunderea disciplinara se stabileste de catre
conducerea unitatilor in cadrul relatiilor de munca intre unitate si salariati.
3. Raspunderea materiala poate intervenii tot in cazul salariatilor cand, din vina lor si in
legatura cu munca lor, nu s-au achitat la termen impozitele si taxele si au fost suportate
majorari de intarziere din aceasta cauza.
4. Raspunderea penala intervine in cazul neindeplinirii obligatiei fiscale, atunci cand
incalcarea normelor privind impozitele si taxele intruneste elementele constitutive ale
vreuneia dintre infractiunile prevazute de Codul Penal sau de alte legi special:
Refuzul de a prezenta organelor de control documentele justificative si actele de
evidenta contabila necesare pentru stabilirea obligatiilor fata de stat;
Intocmirea incomplete sau necorespunzatoare de documente primare sau de
evidenta contabila ori acceptarea unor astfel de documente, cu scopul de a
impiedica verificarile financiar-contabile pentru indentificarea cazurilor de
evaziune fiscala;

Functiile raspunderii juridice


Executarea constrngerii de stat are la noi un caracter derivat, deoarece respectarea ordinii de
drept este asigurata prin metoda convingerii. Sanctiunile juridice aplicabile n cazul nerespectarii
normelor de drept ndeplinesc doua functii:

- coercitiva

- educativ-preventiva

Functia educativa se realizeaza prin influenta pe care o exercita asupra constiintei oamenilor
dreptul, n general, ca instrument de ordonare a desfasurarii raporturilor sociale.

Exercitarea constrngerii - efect intrinsec al realizarii raspunderii juridice - nu este un scop n


sine, deoarece aplicarea sanctiunilor juridice are ca finalitate nu numai constrngerea celui
vinovat de ncalcarea ordinii de drept sa se conformeze normelor juridice, ci urmareste, nainte
de toate, o finalitate educativa, si anume cultivarea sentimentului de respect al disciplinei si
ordinii sociale, realizndu-se astfel, prin combinarea celor doua functii, o eficienta deosebita n
ceea ce priveste ntelegerea si aplicarea dreptului.

Evaziunea fiscala
Evaziunea fiscal poate fi interpretat ca o metod sau o totalitate de procedee prin intermediul
crora persoanele interesate ocolesc n mod intenionat pe cale legal obligaiunile prevzute de
legislaia fiscal sau prezint date eronate cu privire la sursele i veniturile impozabile.

Noiunea de evaziune fiscal poate purta diferite sensuri dup coninut. n sens mai larg,
evaziunea fiscal reprezint totalitatea procedeelor legale i ilicite cu ajutorul crora cei interesai
sustrag total sau parial averea lor de la obligaiunile prevzute de legislaia fiscal. n domeniul
fiscal precum i n literatura de specialitate ntlnim aa expresie ca ocolirea pe cale legal a
prevederilor fiscale, altfel spus aceasta ar reprezenta sustragerea intenionat de la executarea
obligaiei fiscale, comis nu prin nclcarea direct a normei fiscale concrete, dar prin evitarea
intenionat, prin ocolirea acesteia prin intermediul unor aciuni i acte simulate i numai aparent
reale. Deci am putea defini evaziunea fiscal ca - sustragerea de la plata obligaiilor fiscale prin
transmiterea unor date eronate privind sursele i veniturile impozabile, ori reprezint aciunile
bine orientate ale contribuabilului, care-i permit s evite sau ntr-o msur sau alta s reduc
plile sale obligatorii la buget.

Astfel conform art.244 din Codul penal este prevazut:

(1) Evaziunea fiscal a ntreprinderilor, instituiilor i organizaiilor prin


includerea n documentele contabile, fiscale sau financiare a unor date
vdit denaturate privind veniturile sau cheltuielile ori prin tinuirea altor
obiecte impozabile, dac suma impozitului care trebuia s fie pltit
depete 500 uniti convenionale, se pedepsete cu amend n mrime
de pn la 500 uniti convenionale sau cu nchisoare de pn la 2 ani,
iar persoana juridic se pedepsete cu amend n mrime de la 1000 la
3000 uniti convenionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit
activitate.

(2) Aceeai aciune svrit repetat se pedepsete cu amend n mrime


de pn la 1000 uniti convenionale sau cu nchisoare de pn la 3 ani,
n ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcii sau de
a exercita o anumit activitate pe un termen de pn la 3 ani, iar
persoana juridic se pedepsete cu amend n mrime de la 3000 la 6000
uniti convenionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit
activitate sau cu lichidarea ntreprinderii.

Obiectul juridic special este format din relaiile sociale privitoare la formarea bugetului public
naional pe calea ndeplinirii de ctre ntreprinderile, instituiile sau organizaiile contribuabile a
obligaiunilor fiscale.

Obiectul material al infraciunii n cauz l reprezint: 1) documentele contabile, fiscale sau


financiare; 2) mijloacele bneti datorate bugetului public naional. Avnd n vedere prevederile
Legii contabilitii, adoptate de Parlamentul Republicii Moldova la 4.04.199520, prin
documente contabile trebuie de neles: documentele justificative (actele ntocmite n scris,
care adeveresc sau autentific operaiunile economice, inclusiv dispoziiile i permisiunile
conducerii (proprietarului) agentului economic); registrele contabile (tabelele ntocmite n mod
special (jurnal-order, situaie, tabel de calcul), n care se efectueaz nregistrrile contabile despre
operaiunile economice pe conturi); raportul financiar (informaia financiar sistematizat,
privind factorii ce influeneaz activitatea agentului economic, reflectnd datele evidenei
contabile, furniznd utilizatorilor de informaie date despre starea financiar, indicatorii
activitii i fluxul mijloacelor bneti pentru perioada de gestiune), inclusiv bilanul contabil
(forma raportului financiar, care caracterizeaz situaia patrimonial i financiar a agentului
economic, la finele ultimei zile a perioadei gestionare). Prin document fiscal se are n vedere
darea de seam fiscal, adic orice document care este prezentat sau trebuie s fie prezentat
organului fiscal, legat de naterea, modificarea sau stingerea obligaiilor fiscale. Prin document
financiar se nelege documentul care reflect formarea, adminis trarea sau repartizarea
fondurilor bneti, cu caracter nerambursabil, ale bugetelor.

Aceste noiuni definite mai sus desemneaz obiectul material n cazul modalitii de includere,
n documentele contabile, fiscale sau financiare, a unor date vdit denaturate privind veniturile
sau cheltuielile

Latura obiectiv a infraciunii de la art. 244 din CP al RM include: 1) fapta preju diciabil care
se exprim n aciunea de includere, n documentele contabile, fiscale sau financiare, a unor date
vdit denaturate privind veniturile sau cheltuielile, sau aciunea ori inaciunea de tinuire a altor
obiecte impozabile; 2) urmrile prejudiciabile sub forma neachitrii impozitului, a crui sum
depete 500 uniti convenionale de amend; 3) legtura cauzal dintre fapta prejudiciabil i
urmrile prejudiciabile. Includerea, n documentele contabile, fiscale sau financiare, a unor date
vdit denaturate privind veniturile sau cheltuielile presupune indicarea n documentele respective
a datelor care nu corespund realitii i care reflect diminuat mrimea veniturilor sau care
reflect majorat mrimea cheltuielilor. n conformitate cu art. 12 i 14 din Codul fiscal al
Republicii Moldova, adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 24.04.1997, venitul
impozabil este venitul brut, obinut de persoanele juridice din toate sursele aflate n Republica
Moldova, precum i venitul obinut de persoanele juridice din orice surse aflate n afara
Republicii Moldova.

Cheltuielile reprezint actele i operaiunile de ntrebuinare a unei sume de bani cu relevan


material sau tehnico-financiar, sum necesar persoanei date n scopul i cu finalitatea
ntreinerii materiale, satisfacerii trebuinelor i necesit ilor. Tinuirea altor obiecte impozabile
presupune: nereflectarea n documentele contabile a unor obiecte impozabile (altor dect
veniturile i cheltuielile); calcularea incorect a bazei impozabile; efectuarea tranzaciilor fr o
perfectare documentar a acestora; nenregistrarea la intrri a valorilor material-marfare;
mascarea obiectului impozabil (de exemplu, pe calea exportului fictiv sau a arendrii fictive a
fondurilor fixe) etc. Dac cele comise nu implic producerea unor asemenea urmri, fapta poate
fi calificat conform art. 163 din Codul cu privire la contraveniile administrative. n contextul
infraciunii prevzute la art. 244 din CP al RM, noiunea impozit include i noiunea de tax,
pe lng noiunea de impozit n accep- iune ngust. Astfel, n acord cu art. 6 al Codului fiscal,
impozitul (n accepiune ngust) este o plat obligatorie cu titlu gratuit, care nu ine de
efectuarea unor aciuni determinate i concrete de ctre organul mputernicit sau de ctre
persoana cu funcie de rspundere a acestuia, sau n raport cu contribuabilul care a achitat aceast
plat; taxa este o plat obligatorie cu titlu gratuit, care nu este impozit (n accepiunea ngust).
n Republica Moldova se percep impozite i taxe generale de stat i locale. Alte pli, cu excepia
impozitelor i taxelor (a cror forme sunt nominalizate la art. 6 i art. 288 ale Codului fiscal,
precum i la art. 5 i 6 din Legea privind bazele sistemului fiscal), nu exprim noiunea
impozit, folosit n dispoziia art. 244 din CP al RM.

Latura subiectiv a infraciunii n cauz se caracterizeaz prin intenie direct. Aceasta deoarece
intenia este calificat de prezena unui scop special. Chiar dac acest scop nu este specificat, n
mod expres, n textul art. 244 din CP al RM, el se subnelege, constnd n neachitarea
impozitului la bugetul public naional. Motivele infraciunii pot consta n: interesul material,
rzbunare etc.

Subiectul infraciunii este: 1) persoana fizic responsabil, care la momentul svririi


infraciunii a mplinit vrsta de 16 ani; 2) persoana juridic care desfoar activitatea de
ntreprinztor. Persoana fizic trebuie s aib calitile unui subiect special, i anume: s fie
conductorul ntreprinderii, instituiei sau organizaiei sau contabil-ef, director financiar-
contabil, ori s ocupe o alt funcie n cadrul acesteia, care i-ar permite s in documentele
contabile, fiscale sau financiare, ori s dispun de obiectele impozabile. De asemenea, persoana
juridic care desfoar activitatea de ntreprinz- tor trebuie s aib caliti speciale, i anume:
s fie contribuabil (de exemplu, societate comercial, cooperativ, ntreprindere de stat sau
municipal, uniunile acestora, instituia privat ce activeaz n domeniul finanelor, asociaia
obteasc, fundaie, organizaiile social-politice etc. toate acestea cu excepia autoritilor
publice i instituiilor publice). Varianta agravat a evaziunii fiscale a ntreprinderilor,
instituiilor i organizaiilor, prevzut la alin. (2) al art. 244 din CP al RM, presupune svrirea
repetat a acestei infraciuni.

Bibliografie:

*Codul fiscal al R.M.

*Codul penal al R.M.

*Constituia R.M.
*www.justice.md

*www.gov.md

*Drept fiscal-Vlad Vlaicu,

*Comentariu la Codul penal al R.M.