Sunteți pe pagina 1din 13

UNIVERSITATEADESTATDINREPUBLICAMOLDOVA

FACULTATEADEDREPT
DEPARTAMENTULDREPTINTERNAIONALIEUROPEAN

CURRICULUM
la disciplina

DREPTDIPLOMATICICONSULAR

CiclulI,Licen

Autor:NicolaeOsmochescu,
Doctorndrept,
profesoruniversitar
CHIINU 2016

2
APROBAT
laedinaDepartamentului
din02septembrie2016,ProcesVerbalnr.1efDepartament_____________________

I. PRELIMINARII

Prezentareageneraladisciplinei:Dreptuldiplomaticiconsularesteoramurdesinestttoarea
dreptului internaional public. n doctrina i practica contemporan este utilizat mai corect n opinia
noastrtermenulDreptulRelaiilorExterne,datfiindfaptulcrelaiileinternaionalesuntrealizatenu
numai prin instituiile diplomatice i consulare, ci i prin reprezentanele permanente pe lng
organizaiileinternaionale,reprezentanelecomercialeconomice,misiunispecialeetc.Aadar,cursuldat
reprezint o aprofundare n tematica, deja iniiat, pe parcursul predrii cursului normativ Drept
internaionalpublic.
Scopuldisciplineiestedeafamiliarizastudeniicucadruljuridicinternaionalinaionalalactivitii
statului i instituiilor sale n relaiile externe, n special al activitii diplomatice i consulare n
promovareapoliticiiexterneastatului,reprezentareaintereselorstatului,persoanelorsalefizice(cetenii,
bipatrizii,apatrizii)ijuridice,precumiproteciadrepturilorilibertilorlorlegitime,prinmetodelei
formelespecificeadmisededreptulinternaional.
Locul i rolul disciplinei n formarea competenelor specifice: Sunt analizate rolul i locul
serviciului diplomatic, caelement alserviciului destat,bazele constituionale, scopurile iprincipiile
serviciuluidiplomatic,funciileicompetenaorganelordestatcuatribuiindomeniulrelaiilorexterne:
eful de stat, Guvernul i eful Guvernului, Ministerul Afacerilor Externe, ambasadele, consulatele,
reprezentanele permanente pe lng organizaiile internaionale etc. Un rol important l are analiza
imunitilor, privilegiilor i libertilor diplomatice i consulare, natura juridic i politica acestora,
modalitilordefolosirealor,precumiobligaiilorinstituiilordiplomaticeiconsulareiapersonalului
lor.
Suntanalizateparticularitileispecificulactivitiidiplomaticendiferitestatealelumii,nspecial,
nceeaceprivetepregtireadiplomailordecarier,selectareaipromovareapersonaluluidiplomatic.
Fr cunotine profunde n domeniul dat, astzi, nu poate fi conceput un specialist n domeniul
relaiilorexterne,nunumaidiplomatice,ciiaceloreconomice,comercialesaudealtnatur.
Cursulareuncaracterpronunatcomparat,cabazservindpracticaRepubliciiMoldova.

II. ADMINISTRAREADISCIPLINEI
Codul Anulde Semestrul Numrulde Evaluarea Responsabildedisciplin
disciplinei studii ore
nplanulde C S LI Nr.de Formade
nvmnt credite evaluare
S07A56 IV VII 30 45 105 6 Examen NicolaeOsmochescu,
doctorndrept,
profesoruniversitar

III. TEMATICAIREPARTIZAREAORIENTATIVAORELOR

Nr. Ore
d/o Unitideconinut Lucrul
Curs Seminar
individual
zi f/r* zi f/r* zi f/r*
1. Noiune,surseicategoriialedreptuluirelaiilorexterne. 1 2 6
DreptuldiplomaticiconsularcaramurdistinctalDreptului
internaionalpublic
3
2. Apariia,evoluia,codificareaDreptuluidiplomatici 1 2 4
consular.
3. Organeledestatcucompetenndomeniulrelaiilorexterne. 1 2 6
Noiune,esena,clasificareiprincipii.
4. OrganeledestataleRepubliciiMoldovacucompetenn 1 2 6
domeniulrelaiilorexterneilegislaiaRepubliciiMoldovan
materie.
5. Serviciuldiplomaticcapartecomponentalserviciuluidestat: 2 4 6
scopuriiprincipii
6. Protocolul,etichetuliceremonialuldiplomatic.Protocolulde 1 2 6
stat(diplomatic)nRepublicaMoldova.
7. Reglementareajuridicaactivitiidiplomaticebilaterale 1 2 4
8. Principiiiregulideorganizareiactivitateamisiunilor 1 2 6
diplomatice.Funciilemisiunilordiplomatice.
9. Funciilemisiunilordiplomatice:originea,naturajuridic, 1 2 4
coninutul.Imunitileiprivilegiilediplomatice:originea,
naturajuridic,coninutul.
10. Imunitiiprivilegiidiplomatice. 1 2 4
11. Diplomaiamultilateral. 1 2 4
12. Funcii,imunitiiprivilegiialereprezentanelorpermanente 1 2 4
alestatuluipelngorganizaiiinternaionale.
13. Particularitileserviciuluidiplomaticalestatelorlumii. 2 2 4
14. ServiciuldiplomaticnSUA,Canada,Japonia.Serviciul 2 2 4
diplomaticalstatelormembreaComunitiiStatelor
Independente.
15. Bazeleconstituionaleiparticularitileserviciuluidiplomatic 2 2 6
nRepublicaMoldova.
16. Noiuni,surseicategoriialedreptuluiconsular. 2 3 6
17. Serviciuldiplomaticnstateleeuropene:Frana,Germania, 2 2 4
MareaBritanie,Italia.
18. Relaiileconsulareifunciileconsulare. 1 2 5
19. Drepturi,imuniti,privilegiiifaciliticonsulare. 2 2 4
20. Funciile,imunitile,privilegiileifacilitileconsulare. 2 2 6
ServiciuldiplomaticiconsularalRepubliciiMoldova.
21. ParticularitileactivitiiconsularenRepublicaMoldova. 2 2 6
Total 30 45 105

IV. OBIECTIVELEGENERALEALEDISCIPLINEI

Laniveldecunoatereinelegere:
sdefineascconcepteleinoiuniledreptuluirelaiilorexterne,ngeneral,iaceluidiplomatici
consular,nspecial;
sdefineascnoiunileorganelordestatpentrurelaiiexterneiclasificarealorconformcriteriilor
decompetenisediu;
srelatezedespreapariiaievoluiadreptuluidiplomaticiconsular,precumicodificareasa;
sidentificelegislaianaionalnmateriadreptuluidiplomaticiconsular;
sidentificeimunitileiprivilegiilediplomaticeisubieciicaresebucurdeacestea.
Laniveldeaplicare:
sstabileascnaturajuridicibazeleconstituionaleapoliticiiexterneiaserviciuluidiplomatic
alstatului;
sstabileascnaturajuridicopracticafunciilororganelordestatndomeniulpoliticiiexterne;
4
sstabileascnaturajuridicicaracterulreprezentativalfunciilorreprezentanelordiplomaticei
instituiilorconsulare;
sgeneralizezeprincipiileimunitiloriprivilegiilordiplomaticeicaracterullorreprezentativ,
naturajuridic,coninutullorconcret;
sinterpretezeroluliloculinstituieiacreditareaprincumul,precumiaspecificuluiprocesului
denumirenfuncieaefilormisiunilordiplomatice,instituiilorconsulareiapersonalului
acestora;
sanalizezeactivitateauneiambasade,instituiiconsulareireprezentanepermanentepelng
organizaiileinternaionalealeRepubliciiMoldova;
sanalizezeultimeleevoluiiischimbrinactivitateainstituiilordiplomaticeiconsularen
condiiileintegrriiiglobalizriirelaiilorinternaionale.

Laniveldeintegrare:
sapreciezerolulMinisteruluiAfacerilorExterneiserviciuldiplomaticalRepubliciiMoldovan
aprareaintereselornaionalealestatului;
spropunmsuriconcretedeperfecionareaactivitiiorganelordestatpentrupoliticaexterna
RepubliciiMoldova;
spropunmsurideperfecionareasistemuluidepregtire,selectareipromovareapersonalului
diplomaticiconsularalRepubliciiMoldova.

V. OBIECTIVELEDEREFERINICONINUT
Subiectul 1. Noiune, surse i categorii ale dreptului relaiilor externe.
Obiective Uniti de coninut
s defineasc noiunile de relaiilor 1. Definirea relaiilor
internaionale, relaiilor externe i relaiilor internaionale, relaiilor externe i relaiilor
diplomatice; diplomatice.
s relateze despre politica extern i 2. Definirea politicii externe i a
diplomaie; diplomaiei. Coraportul acestor noiuni.
s determine coraportul noiunilor de politica 3. Realitile geopolitice i politica
extern i diplomaie; extern a statelor. Rolul statelor mici.
s stabileasc realitile geopolitice i politica 4. Noiunea de drept diplomatic i
extern a statelor; izvoarele sale. Izvoarele naionale ale
s clasifice izvoarele naionale ale Republicii Republicii Moldova.
Moldova; 5. Interaciunea dintre relaii
s demonstreze interaciunea dintre relaii internaionale drept internaional, politic
internaionale drept internaional, politic extern diplomaie drept diplomatic.
extern diplomaie drept diplomatic; Ordinea internaional i morala internaional.
s formuleze dreptul diplomatic i consular ca 6. Dreptul diplomatic i consular ca
ramur distinct a dreptului internaional ramur distinct a dreptului internaional
public. public.

Subiectul 2. Organele de stat cu competen n domeniul relaiilor externe.


Obiective Uniti de coninut
s defineasc noiunea i esena organelor de 1. Noiunea, esena i clasificarea
stat conform competenei n materia relaiilor organelor de stat conform competenei n
externe; materia relaiilor externe.
s clasifice organele de stat conform 2. eful de stat funcii i
competenei n materia relaiilor externe; competena.
s determine funciile i competena eful de 3. Guvernul funcii i competena.
stat, Guvernului, Parlamentului, Ministerului eful Guvernului.
Afacerilor Externe, Ministerelor i 4. Parlamentul funcii i
departamentelor, Organelor administrrii competena.
publice locale; 5. Ministerul Afacerilor Externe
5
s estimeze Ministerul Afacerilor Externe i structura, funcii i competena.
Integrrii Europene i Ministerul Reintegrrii 6. Ministere i departamente
ale Republicii Moldova; competene speciale.
s clasifice reprezentanele statului n 7. Organele administrrii publice
strintate; locale competene transfrontaliere.
s proiecteze structura reprezentanelor statului 8. Ministerul Afacerilor Externe i
n strintate. Integrrii Europene i Ministerul Reintegrrii
ale Republicii Moldova specific i
particulariti.
9. Reprezentanele statului n
strintate clasificare i structura.

Subiectul 3. Serviciul diplomatic ca parte component a serviciului de stat.


Obiective Uniti de coninut
s relateze despre serviciul de stat; 1. Serviciul de stat noiune, scopuri,
s determine scopurile i principiile serviciului principii.
diplomatic; 2. Serviciul diplomatic noiune,
s stabileasc cadrul normativ al serviciului de scopuri, principii.
stat i diplomatic n Republica Moldova; 3. Cadrul normativ al serviciului de
s argumenteze specificul angajrii n serviciul stat i diplomatic n Republica Moldova.
de stat i diplomatic n Republica Moldova. 4. Specificul angajrii n serviciul de
stat i diplomatic n Republica Moldova.

Subiectul 4. Reglementarea juridic a activitii diplomatice bilaterale.


Obiective Uniti de coninut
s determine conveniile i tratatele 1. Conveniile i tratatele
internaionale cu privire la relaiile internaionale cu privire la relaiile diplomatice.
diplomatice; 2. Stabilirea relaiilor diplomatice i
s stabileasc practica Republicii Moldova n nfiinarea misiunilor diplomatice. Practica
privina relaiilor diplomatice i nfiinarea Republicii Moldova.
misiunilor diplomatice; 3. Structura i personalul misiunilor
s dezvolte structura i personalul misiunilor diplomatice.
diplomatice; 4. Organizarea intern a activitii
s proiecteze organizarea intern a activitii misiunilor diplomatice. Corespondena
misiunilor diplomatice. diplomatic.

Subiectul 5. Principii i reguli de organizare i activitate a misiunilor diplomatice.


Obiective Uniti de coninut
s relateze despre procedura de acreditare a 1. Procedura de acreditare a efului
efului misiunii diplomatice i personalului misiunii diplomatice i personalului diplomatic.
diplomatic; 2. Funciile misiunilor diplomatice i
s stabileasc funciile misiunilor diplomatice caracterul lor reprezentativ.
i caracterul lor reprezentativ; 3. Acreditare prin cumul specificul
s determine specificul i particularitile i particulariti.
acreditrii prin cumul; 4. Corpul diplomatic noiune,
s relateze despre corpul diplomatic; funcii, competena.
s determine cerinele de baz ale 5. Cerinele de baz ale protocolului,
protocolului, etichetului i ceremonialului etichetului i ceremonialului diplomatic.
diplomatic; 6. Practica Republicii Moldova.
S formuleze practica Republicii Moldova
privind regulile de organizare i activitate a
misiunilor diplomatice.

Subiectul 6. Imuniti i privilegii diplomatice.


6
Obiective Uniti de coninut
s determine natura juridico-politic a 1. Natura juridico-politic a
imunitilor i privilegiilor diplomatice; imunitilor i privilegiilor diplomatice.
s clasifice natura juridico-politic a Clasificarea lor.
imunitilor i privilegiilor diplomatice; 2. Subiecii care beneficiaz de
s stabileasc subiecii care beneficiaz de imuniti i privilegii diplomatice.
imuniti i privilegii diplomatice; 3. Aciunea imunitilor n timp i
s argumenteze privind aciunea imunitilor n spaiu. Excepii de imunitate i
timp i spaiu; incompatibiliti.
s proiecteze cazuri de excepii de imunitate i 4. Azilul diplomatic, ca form de azil
incompatibiliti; politic. Probleme i soluii.
s formuleze soluii cu privire la azilul
diplomatic.

Subiectul 7. Diplomaia multilateral.


Obiective Uniti de coninut
s relateze despre diplomaia prin organizaii 1. Diplomaia prin organizaii
internaionale i prin conferine internaionale; internaionale.
s determine diplomaia ad-hoc; 2. Diplomaia prin conferine
s identifice misiunile speciale. internaionale.
s determine diplomaia preventiv i 3. Diplomaia ad-hoc.
diplomaia parlamentar. 4. Misiunile speciale.
5. Diplomaia preventiv.
6. Diplomaia parlamentar.

Subiectul 8. Particularitile practicii diplomatice n diferite state ale lumii.


Obiective Uniti de coninut
s relateze despre activitatea diplomatic n 1. Activitatea diplomatic n statele
statele Europei Orientale i C.S.I.; Europei Orientale i C.S.I.
s compare activitatea diplomatic n statele 2. Activitatea diplomatic n statele
Europei Occidentale i ale Americii de Nord. Europei Occidentale i ale Americii de Nord.
S determine particularitile activitii 3. Particularitile activitii
diplomatice n statele Americii Latine, Asiei i diplomatice n statele Americii Latine, Asiei i
Africii. Africii.

Subiectul 9. Bazele constituionale i particularitile serviciului diplomatic n Republica Moldova.


Obiective Uniti de coninut
s relateze despre diplomaia moldoveneasc; 1. Diplomaia moldoveneasc i
s caracterizeze diplomaia moldoveneasc; caracteristica acesteia.
s determine principiile constituionale ale 2. Principiile constituionale ale
politicii externe a Republicii Moldova; politicii externe a Republicii Moldova.
s stabileasc funciile i structura aparatului 3. Funciile i structura aparatului
central al MAE al Republicii Moldova; central al MAE al Republicii Moldova.
s formuleze relatri cu privire la serviciul 4. Serviciul diplomatic al Republicii
diplomatic al Republicii Moldova ca parte Moldova ca parte component a serviciului
component a serviciului public. public.

Subiectul 10. Noiune, surse i categorii ale dreptului consular.


Obiective Uniti de coninut
s defineasc dreptul consular; 1. Noiunea i caracteristicile
s caracterizeze dreptul consular; dreptului consular.
s determine izvoarele dreptului consular 2. Izvoarele dreptului consular.
s stabileasc subiecii relaiilor consulare. 3. Subiecii relaiilor consulare.

7
Subiectul 11. Relaiile consulare i funciile consulare.
Obiective Uniti de coninut
s relateze despre stabilirea i ncetarea 1. Stabilirea i ncetarea relaiilor
relaiilor consulare; consulare.
s stabileasc exercitarea funciilor consulare; 2. Exercitarea funciilor consulare.
s clasifice personalul posturilor consulare; 3. Personalul posturilor consulare.
s compare funcionarii consulari de carier i 4. Funcionarii consulari de carier i
funcionarii consulari onorifici. funcionarii consulari onorifici.

Subiectul 12. Drepturi, faciliti, privilegii i imuniti consulare.


Obiective Uniti de coninut
s relateze despre temeiul acordrii drepturilor, 1. Temeiul acordrii drepturilor,
facilitilor, privilegiilor i imunitilor facilitilor, privilegiilor i imunitilor
consulare; consulare.
s determine coninutul imunitilor i 2. Coninutul imunitilor i
privilegiilor consulare; privilegiilor consulare.
s stabileasc aplicarea drepturilor, facilitilor, 3. Aplicarea drepturilor, facilitilor,
privilegiilor i imunitilor consulare. privilegiilor i imunitilor consulare.

Subiectul 13. Particularitile activitii consulare n Republica Moldova.


Obiective Uniti de coninut
s determine exercitarea funciilor consulare de 1. Exercitarea funciilor consulare de
ctre ambasadele Republicii Moldova; ctre ambasadele Republicii Moldova.
s identifice cadrul normativ al activitii 2. Cadrul normativ al activitii
consulare n Republica Moldova; consulare n Republica Moldova.
s clasifice clasele, gradele personalului 3. Clasele, gradele personalului
consular i locul n serviciul diplomatic; consular i locul n serviciul diplomatic.
s relateze despre exercitarea funciilor 4. Exercitarea funciilor consulare
consulare prin cumul, de consuli onorifici i de prin cumul, de consuli onorifici i de teri.
teri.

VI. SUBIECTEPENTRUTESTRI
1. Definireadiplomaiei.
2. Modificrilegeopoliticeiactivitateadiplomatic.
3. Noiuneadedreptdiplomatic.
4. Izvoareledreptuluidiplomatic.
5. Interaciuneadintrediplomaie,politicaextern,dreptuldiplomaticimoralainternaional.
6. Rolulefulstatului,ParlamentuluiiGuvernuluinactivitateadiplomatic.
7. MinisterulAfacerilorExterne:funciileistructuraaparatuluicentral.
8. Misiunilediplomatice:structura,clasele,categoriileifunciile.
9. Conveniileitratateleinternaionalecuprivirelarelaiilediplomatice.
10. ConveniadelaViena(1961)cuprivirelarelaiilediplomatice.
11. Stabilirearelaiilordiplomaticeinfiinareamisiuniidiplomatice.
12. Personalulmisiunilordiplomatice.
13. Corespondenadiplomatic.
14. Corpuldiplomaticilistadiplomatic.
15. Ordineadeprecderediplomatic.
16. Proceduradeacreditareaefuluimisiuniidiplomatice.
17. Cerineledebazaleprotocoluluiiceremonialuluidiplomatic.
18. Imuniti,privilegiiifacilitidiplomatice.
19. Categoriiledepersoanecarebeneficiazdeimunitile,privilegiileifacilitilediplomatice.
20. Durataimunitilor,privilegiilorifacilitilordiplomatice.
8
21. Aziluldiplomatic.
22. Diplomaiaprinorganizaiiinternaionale.
23. Diplomaiaprinconferineinternaionale.
24. Diplomaiaadhoc.
25. Misiunilespeciale.
26. Diplomaiapreventiv.
27. Diplomaiaparlamentar.
28. ActivitateadiplomaticnstateleEuropeiOrientaleiC.S.I.
29. ActivitateadiplomaticnstateleEuropeiOccidentaleialeAmericiideNord.
30. ParticularitileactivitiidiplomaticenstateleAmericiiLatine,AsieiiAfricii.
31. Diplomaiamoldoveneascicaracteristicaacesteia.
32. PrincipiileconstituionalealepoliticiiexterneaRepubliciiMoldova.
33. FunciileistructuraaparatuluicentralalMAEalRepubliciiMoldova.
34. ServiciuldiplomaticalRepubliciiMoldovacapartecomponentaserviciuluipublic.
35. Noiuneaicaracteristiciledreptuluiconsular.
36. Izvoareledreptuluiconsular.
37. ConveniadelaViena(1963)cuprivirelarelaiileconsulare.
38. Subieciirelaiilorconsulare.
39. Stabilireaincetarearelaiilorconsulare.
40. Exercitareafunciilorconsulare.
41. Personalulposturilorconsulare.
42. Funcionariiconsularidecarierifuncionariiconsularionorifici.
43. Temeiulacordriidrepturilor,facilitilor,privilegiiloriimunitilorconsulare.
44. Coninutulimunitiloriprivilegiilorconsulare.
45. Aplicareadrepturilor,facilitilor,privilegiiloriimunitilorconsulare.
46. ExercitareafunciilorconsularedectreambasadeleRepubliciiMoldova.
47. CadrulnormativalactivitiiconsularenRepublicaMoldova.
48. Clasele,gradelepersonaluluiconsulariloculnserviciuldiplomatic.
49. Exercitareafunciilorconsulareprincumul,deconsulionorificiideteri.

VI.SUGESTII PENTRU LUCRUL INDIVIDUAL AL STUDENILOR

Forma de realizare Subiect/ Problem Metode de realizare Termende


realizare
- elaborarea 1. Evoluiaactivitii -participarea Peparcursul
referatelor pentru diplomaticencontextulgeopolitic studenilor la semestrului
temele ce depesc contemporan(aspectepoliticojuridice). olimpiadele anuale
cadrul programului de 2. Activitatea republicane n drept
studiu al disciplinei diplomaticipoliticaextern:coraport - prezentarea
- studiu de caz iinteraciune(aspectepolitico referatelor i
-crearea rapoartelor juridice). rapoartelor tiinifice
pe marginea 3. Funciilei n cadrul leciilor
problemelor de drept activitateamisiuniidiplomatice practice sau la
internaional umanitar (aspectepoliticojuridice). conferinele
-soluionarea tiinifice studeneti
4. Protecia
cazurilor practice pe - participarea
diplomaticanaionaliloriasigurarea
calea calificrii studenilor la
drepturiloromului.
juridice a competiiile
evenimentelor 5. Funciileconsulare studeneti
precutate iproteciadrepturilorcetenilorn internaionale( Conc
-naintarea strintate. ours Rene Cassin,
propunerilor pentru 6. Imunitile, Concours Charles
introducerea privilegiileifacilitilediplomatice. Rousseau, Concours
9
modificrilor n 7. Imunitile, Jean Pictet,
legislaia existent privilegiileifacilitileconsulare. competiiile
-crearea rapoartelor 8. Conveniadela naionale i
tiinifice n vederea Viena(1961)cuprivirelarelaiile internaionale de
pregtirii participrii diplomaticencoraportcudreptul drept internaional
studenilor la intern. umanitar (concursul
olimpiada anual 9. Conveniadela Martens, competiia
republican n drept Viena(1963)cuprivirelarelaiile naional de eseuri n
- soluionarea consularencoraportcudreptulintern. drept internaional
cazurilor ipotetice 10. Formaiunilestatele umanitar)
pentru asigurarea -organizarea
autoproclamateidreptuldiplomatic.
participrii studenilor dezbaterilor
11. Guvernelen
la competiiile tiinifice pe
refugiuidreptuldiplomatic.
internaionale marginea
studeneti 12. Organizaiile problemelor actuale
- crearea schemelor internaionaleidreptuldiplomatic. de drept internaional
comparative a 13. Stabilirearelaiilor umanitar
anumitor dispoziii diplomaticeinfiinareamisiunii
legislative ale ctorva diplomatice.
state cu naintarea 14. Regimuldedreptal
propunerilor de lege misiuniidiplomatice.
ferenda 15. Regimuldedreptal
oficiilorconsulare.
16. Organeledestatale
RepubliciiMoldovapentrurelaii
consulare.
17. Serviciul
diplomaticalRepubliciiMoldova.
18. Serviciul
diplomaticalSUAiMareiBritanii.
19. Serviciul
diplomaticalFederaieiRuse.
20. Serviciul
diplomaticalstatelormembreale
UniuniiEuropene.

VII. EVALUAREADISCIPLINEI
1. Evalurisumativeperiodicenformdetestri
Pentrutemelenr.1i2aleseminarelorprima.Pentrutemele3,4i5aleseminareloradoua.Pentru
temele6,7,8,9i10atreia.Testfinalpentruevaluareasumativfinal.

Exemplupentrulucrridecontrol
Prima1.Caracteristicanormelordedreptdiplomaticnantichitate.
2. CompetenaPreedinteluiRepubliciiMoldovandomeniulrelaiilordiplomatice.
3. Competenaorganeloradministraieipublicelocalendomeniulrelaiilorexterne.
Adoua1.Naturajuridicafunciilordiplomatice.
2.Inviolabilitateamisiuniidiplomatice.
3.Personanongratacainstituiejuridic.
Atreia1.Proceduradeacreditareaefilorinstituiilorconsulare.
2.ServiciuldiplomaticnItalia.
3.AtestareaipromovareacadrelornserviciuldiplomaticalRepubliciiMoldova.

2.Evaluareasumativfinaltestexamen
10
ExempluTestnr.1
Subiectul1.Dreptulrelaiilorexterne
1. DefiniinoiuneaDRE.
2. CaracterizaiprincipiiledebazaleDRE.
3. AnalizaiprincipiileconstituionalealeDREaRepubliciiMoldova(art.8dinConstituie).
Subiectul2.Imunitilediplomatice
1. Definiinoiuneadeimunitatediplomatic.
2. Demonstrainaturajuridicopoliticaimunitilordiplomatice.
3. Analizaiimunitilediplomaticepersonale.
ExempluTestnr.2
Subiectul1.Protocolulietichetuldiplomatic
1. Definiinoiuneadeprotocolietichetdiplomatic.
2. Analizaiordineaprecderii.
3. AnalizaicategoriiledevizitenRepublicaMoldova.
Subiectul2.Dreptconsular
1. Definiinoiuneadedreptconsular.
2. Analizaicodificareadreptuluiconsular.
3. CadruljuridicnmateriaconsularnRepublicaMoldova.

VIII. BIBLIOGRAFIA
1. Anghel,IonM.,Dreptdiplomaticiconsular,LUMINALEX,Bucureti,2011.
2. Arhiliuc Victoria, Diplomaia preventiv i securitatea colectiv a statelor, Chiinu, Tipografia
Reclama,1999.
3. Arhiliuc Victoria, Diplomaia preventiv i dreptul internaional, Chiinu, Centrul Ed.Poligr. al
USM,2004.
4. BonciogAurel,Dreptdiplomatic,Bucureti,EdituraPaideia,1997.
5. BonciogAurel,Dreptdiplomatic,Bucureti,EdituraFundaieiRomniadeMine,2000.
6. BonciogAurel,Dreptconsular,EdiiaaIIa,EdituraFundaieiRomniadeMine,1998.
7. BonciogAurel,Dreptconsular,Bucureti,EdituraFundaieiRomniadeMine,2000.
8. BurianAl.,BalanO.,SrcuD.,SuceveanuN.,OsmochescuN.,ArhiliucV.,V.Gamurari,O.Dorul,
Dreptinternaionalpublic,ediiaaIVarevzutiadugit,Chiinu2012.
9. OsmochescuN.,DorulO.Dreptinternaionalpublic.Notedecurs(nscheme).CEPUSM2012.
10. BurianAlexandru,Introducere npracticadiplomaticiprocedurainternaional,EdituraCartier,
Chiinu,2000.
11. BurianAlexandru,Dreptdiplomaticiconsular,EdiiaaIIa,revzutiadugit,Chiinu,Cuant,
2003.
12. BurianAlexandru,Diplomaiaprinconferineinternaionale,RevistaNaionaldedrept,nr.12,2001,
p.4148.
13. BurianAlexandru,Privilegiileiimunitilediplomatice,RevistaNaionaldedrept,nr.1,2002,p.
3437.
14. BurianAlexandru,Diplomaiaadhoc:noiune,surse,categorii,RevistaNaional dedrept,nr.4,
2002,p.2527.
15. BurianAlexandru,Regimuldedreptalrelaiilorconsulare,RevistaNaionaldedrept,nr.5,2002,p.
5357.
16. Burian Alexandru, Aciunea n spaiu i timp a privilegiilor i imunitilor consulare, Revista
Naionaldedrept,nr.7,2002,p.2934.
17. Burian Alexandru, Diplomaia preventiv i minoritile naionale, Statul de drept i problemele
minoritilor naionale: matriale ale Conferinei teoreticotiinifice internaionale, (1112 ianuarie
2002,mun.Bli),col.red.:GheorgheCostachi,Chiinu,Universul,2002,p.113116.
18. BurianAlexandru,VornicovMihail,Proteciaconsularapersoanelorfiziceiapersoanelorjuridice
nstrintate,monografie,Chiinu,CentrulEd.Poligr.alUSM;2004,216p.

11
19. Burian Alexandru, Maftei Jana, Regimul de drept al activitii consulare, monografie, Chiinu,
CentrulEd.Poligr.alUSM,2004,168p.
20. CucoDiana,Conceptulimijloaceleprotecieidiplomaticeanaionalilorndreptulinternaional,
Legeaiviaa,nr.9,2004,p.4547.
21. DuculescuVictor,Diplomaiasecret,Bucureti,EdituraCasaEuropean,Bucureti,1992.
22. FelthamR.G.,Introducerendreptulipracticadiplomaiei,Bucureti,EdituraALL,1996.
23. IancuGheorghe,Dreptullaazil,Bucureti,EdituraLuminaLex,2002.
24. Mazilu,Dumitru,Diplomaie.Dreptdiplomaticiconsular,LUMINALEX,Bucuresti,2006.
25. MafteiJanaDreptdiplomaticiconsularEd.UniversitarDanubiusGalai,2009.
26. NiciuMarianI.,Drpetinternaionalpublic,n2volume,Iai,19951996.
27. PopescuDumitra,NstaseAdrian,ComanFlorian,Dreptinternaionalpublic,Bucureti,1994.
28. PopescuDumitra,NstaseAdrian,Dreptulinternaionalpublic,Bucureti,1997.
29. PopescuDumitra,Dreptulinternaionalpublic,Bucureti,editurauniversitiiTituMaiorescu,2004.
30. .,,,6,1986.
31. .., , 2, ,
,,,1990.
32. ..,..,,,
,1986.
33. ..,,,2003.
34. ..,,,1993.
35. ..,,,2001.
36. .., ( , ), ,
2000.
37. .., , , 2001.
38. .., // , 1,
2002, c. 8-12.
39. ., // , 3, 2002, c. 4-10.
40. ., // , 4,
2002, c. 18-23.
41. ., ad hoc// , 5, 2002, c.
11-16.
42. ., // ,
6, 2002, c. 37-42.
43. , 3- . ..
.., ,
, 1996-1997.
44. , . .. , , , 2002.
45. , , 2001.
46. , 3- . / . .., -, , 1941-
1945.
47. , . 5 . / . .., , ,
1959-1979.
48. , , , , 2004.
49. . ., : , , , 2005.
50. .., , , , 1987.
51. .., , , ,
1984.
52. .., , , , 1986.
53. .., , , , 1981.
54. ., ,
, , 1961.
55. ., , , , 1977.
56. ., , , 1965.

12
57. , . ,
, , 2000.
odificriinternaionale:
1. ConveniadelaHavanacuprivirelafuncionariidiplomatici,20februarie1928;
2. CartaO.N.U.,26iunie1945;
3. ConveniaasupraprivilegiiloriimunitilorO.N.U.,13februarie1946;
4. AcorduldesediudintreO.N.U.iElveia,1946;
5. AcorduldesediudintreO.N.U.iS.U.A.,26iunie1947;
6. RezoluiaAdunriiGeneraleaO.N.U.nr.257(III),3decembrie1948;
7. AcordgeneralasupraprivilegiiloriimunitilorConsiliuluiEuropei,2septembrie1949;
8. Regulile de procedur pentru convocarea conferinelor internaionale adoptate de ctre Adunarea
generalaO.N.U.,3decembrie1949;
9. Protocolul adiional la Acordul general asupra privilegiilor iimunitilor Consiliului Europei, 10
septembrie1952;
10. RezoluiaAdunriiGeneraleaO.N.U.nr.1239(VIII),5decembrie1958;
11. Conveniacuprivirelarelaiilediplomatice,Viena,18aprilie1961;
12. Conveniaprivindsuprimareacerineisupralegalizriiacteloroficialestrine(ConveniaApostil),
Haga,5octombrie1961;
13. Conveniacuprivirelarelaiileconsulare,Viena,24aprilie1963;
14. ConveniacuprivirelaprivilegiileiimunitileComisieiDunrii,13februarie1963;
15. Conveniacuprivirelamisiunilespeciale,8decembrie1969;
16. Convenia cu privire la prevenirea i pedepsirea crimelor svrite mpotriva persoanelor care se
bucurdeprotecieinternaional,inclusivmpotrivaagenilordiplomatici,NewYork,1973;
17. Conveniaprivindreprezentareastatelorpelngorganizaiileinternaionalecucaracteruniversal,14
martie1975.
Legislaianaional:
1. ConstituiaRepubliciiMoldova,29iulie1994,MonitorulOficialnr.1din12.08.94;
2. Legea cu privire la serviciul diplomatic, nr. 761XV, 27 decembrie 2001, M.O. nr.20/80 din
02.02.2002;
3. LegeacuprivirelastatutulmisiunilordiplomaticealeRepubliciiMoldovanaltestate,nr.1133XII,
din04.08.92;
4. LegeacurpvirelastatutulmisiunilordiplomaticealestatelorstrinenRepublicaMoldova,nr.1134
XIIdin04.08.92,M.O.nr.8/195din30.08.92,modificatprinlegeadin24.02.95;
5. HotrreaGuvernuluiR.M.cuprivirelaaprobareaStatutuluiconsular,nr.368din28.03.2002,M.O.
nr.5052/484din11.04.2002;
6. Hotrrea Guvernului R.M. cu privire la mijloacele bneti percepute pentru prestarea serviciilor
consulare,nr.603din28.08.95,M.O.nr.5960/484din26.10.95.

13