Sunteți pe pagina 1din 1

PRESCRIEREA RECOMANDARILOR PENTRU

DUREREA DENTARA ACUTA

Durere postprocedurali anticipati Daci NSAID potfi bine tolerate:


Daci NSAID sunt contraindicate*: Figura 3.
DURERE U50ARA RecomandSri
privind
prescrierea
renectomie, proceduri restauratoare analgezicelor
subgingivale pentru durerea
postprocedurald
ACUt;.
OI,ffiftTMODERATT ' . lbuprofen 400-600 mg fara intrerupere la inten/ale
en thirurgie implantari, extraqie
<hiffigieli, dirurgie parodofitald ru I . Apoi4-6
de ore in rursul primelor24de ore
I

[tee:*-*:
ibuprofen 400 mq la nevoie pentru durere la
.
lambou p odran ru remodelare osoari, , APAP 650 mg cu hidrocodoni l0 mg firi intrerupere
la cite 6 ore in cursul primelor24 de ore
erdodonlie thitfgicali
i .
I . Apoi
.
lbuprofen 400-600 mg plus ApAp 500 mg fereintreru-
pere la intervale de +6 ore in cursul primelor
| APAP 650-1000 m9 la nevoie penrru durere la cate 6 ore

24de ore I

i . Apoi ibuprofen 400 mg la nevoie pentru durere la


\'-t6 ori___* __ _
!ti.r r.i',it.,i::j1iiritiiljiii,i.i.'.1
. lbuprofen 400-600 mg plus ApAp 500 mq hidro(odo
ti . APAP 650 mg plus oxkodoni l0 mg fiiri intrrupere
10 mg fdd intrerupere la intervale de4-6 oreln (ursul la rite
primelor4S de ore 6 orein cursul primelor48 de ore
. Apoi ibuprofen 400 mg la nevoie pentru durere . Apoi APAP 650-l 000 mg la nevoie pentru durere la cite 6 ore
la 4-5 ore

r!Hsr!$Afrri{i610riji5
Dozele zilnke de ibuprofen pentru durerea acuti trebuie
si nu dep;$as(i 2400 mg. Reducerea ne(esitilii pentru analgezi(e p0stpro(edurale:
Dozele zilni(e de APAP sb nu depileas(i 4000 m g. . Analgezie NSAIDpreventivi
. P0stoperatoranestezice lo(ale (u acliunelndelungat6
*utilizarea petermen
s(urta NSAID este (ontraindkad la pacienfii ru istori( de ukere gastrointestinale
ti intoleranll/sensibilitateincru(gate
la aspirini (ex. alergie indusi de aspkini sau NSAID sau aticuri aitmatkelt sau la paciinlii care benefiriizi
de teraiie arti*guiini;

ca pentru ingrijirea lor este necesar; o cele doud substanle mentionate. Agendele viitoarelor
substanlS controlata (ex. mai degrabd sd fie Alternativ addugarea unui NSAID la bu- cerceteri cu privire la
o persoand de incredere care sd distribuie prenorfind sau metadone este o opliune durerea dentarl acute
fiecare dozd a medicaliei, decdt si se ofere rezonabila, datorite efectelor analgezice
pacientului controlul nesupravegheat al
suplimentare dovedite in cazul combinirii Sunt necesare studii suplimentare pentru
medicaliei).5e recomandd ca pacienlii sd NSAID cu opiolde. managementul durerii dentare postopera_
fie incurajali pentru a intensifica implicarea
torii acute. Lipsurile din cadrul cunoStinlelor
lor in programul de recuperare inainte gi AFECflUNI RENALE gt HEPATTCE farmacologice actuale includ:
dupa tratamentul dentar ce poate presu_ intruc6t toxicitatea asociata cu analgezi- . efrcienla prescrierii analgezicelor
la interva_
pune chirurgie sau durere postoperatorie
cele periferice include afeqiunile hepatice le fixe vs. la nevoie;
a nticipata.
Si renale, se Indicd precau!ie la utilizarea . factorii demografrci, comportamentali gi
Consimldmdntul informat - inclusiv riscul acestor agenli in 16ndul pacienqilor cu genetici ce pot anticipa eficienla in ameli_
inilierii unei recidive - 5i parametrii stricli ai istoric de asemenea tulburiri. orarea durerii;
tratamentului sunt esentiali gi se recoman- Hepatotoxicitatea este extrem de rard in . reacliile adverse
5i abuzul;
dd mai degrabd administrarea continu; a cazul utilizarii corecte a analgezicelor dis- . utilitatea combinalilor NSAID/ApAp
in limi-
opioidelor, dec6t la nevoie, pentru a asigura ponibile actualmente 5i se asociazd adesea tarea necesit;lii de analgezice opioide;
o ameliorare eficientd gi adecvatd a durerii cu supradozajul APAP .
5i utilitatea anestezicelor locale cu acliune
gipentru a reduce posibilitatea ca amelio_ Totu5i, intrucdt APAP este inclus at6t de prelungita in managementul durerii post_
rarea inadecvati a durerii sj fie interpretati frecvent in OTC 5i prescris in formulele operatorii.
gregit ca $i comportament de c;utare
combinate, se raporteazd frecvent supra-
disperati a medica!iei. dozaju I nel ntentionat. Este totodatd necesard inlelegerea mai buni
a modelelor practice pentru managementul
Toleranla fald de analgezicele opioide S-a constatat cd pacienlii cu varsta peste durerii 5i utilizarea analgezicelor (opioide
poate fi problematica la pacienlii implicali 5i
65 de ani sunt expu'i unui risc mai mare neopioide deopotrivd) in rdndul medicilor
in programele de intrelinere cu metadona de toxicitate hepaticd acut5 in cazul tera- denti5ti generaliqti 5i specialigti, perceplia lor
sau buprenorfini. Terapia adilionali cu piei prelungite cu APAP, degi acest rezultat cu privire la riscul li siguranla analgezicelor
opioide pentru durerea acutd anticipata poate fi corelat in primul 16nd cu utilizarea opioide gi cunogtinlele lor despre probleme-
trebuie intotdeauna discutat5 cu medicul concomitentd a altor medicamente la le crescdnde legate de abuzul gi utilizarea
care prescrie tratamentul de menlinere cu aceasU populalie. inadecvatd a medicamentelor. r

actualit5ti stomatologice | 67