Sunteți pe pagina 1din 121

ROMANIA

JUDETUL VRANCEA
CONSILIUL JUDETEAN
M ONITOR UL OFICIAL AL
JUDETULUI nr .3/mai 2 012
Partea I.
SUMAR

I. HOTRRI ALE CONSILI ULU I JU DEEAN VRANCE A:

* Hota ra rea nr.32 din 8 mai 2012 privind aprobarea Raportul ui cu privire la
stadiul real izarii masu rilor prevazute in Programul de gestionare a calitatii
aerului pentru pul beri in suspensie (PM I O) in localitati le Focsani, Odobesti,
Suraia din judetul Vrancea, pentru anul 20 1 1 . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . pag.1

* Hotara rea n r.33 din 8 mai 2012 privi nd aprobarea Protocol ului de
colaborare intre Consiliul Judetean Vrancea si Asoci atia Centrul Romi lor
pentru Pol itici de Sanatate SASTIPEN, in vederea impl ementarii n
judetul Vrancea a proiectul ui Program ul de mediere sanitara: Oportunitate
de crestere a ratei de ocupare n rnd ul femeilor rome"..... . . . . . . . . . . . . ... .. .pag.43

* Hota ra rea nr.34 din 8 mai 201 2 privind modificarea statului de functii al
Servici ul ui Public Comunitar Judetean de Evidenta a Persoanelor Vrancea
. . . . . .... . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . .... . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . .pag.47

* Hota ra rea nr.35 din 8 mai 2012 pri vind desemnarea domnul ui I ancu
Ovidiu, in calitate de reprezentant, n locul domnul ui Ladunca Aurel, care va
duce la ndeplini re atributi i l e prevazute la art.5 al in.5 din H.G. nr.251/201 1
pri vind aprobarea N ormel or metodologice pentru derularea proiectelor
pnontare din cadrul Programului national de dezvoltare a
infrastructuri i . . .... . . . . . .... . . . . . . . . ... . . . . ... . . . . . ........ . . . . . . . . ... . . . . . . . . . ....pag.51

* Hota ra rea nr.36 din 8 mai 201 2 privind actual izarea si insusi rea
inventarului bunurilor care apartin domeniul ui pu blic al judetului
Vrancea ..................................................................................................... pag.53

* Hota ra rea nr.37 din 8 mai 2012 privind insusirea propuneri i de


concesiune a i mobilul ui teren si constructie apartinnd domeniului pu blic al
judet ul ui Vrancea situat in comuna Dumitresti, fosta baza de productie a S.C.
Drumuri si Pod uri S.A................................................ . . . . . . . . . .pag.109

* Hota ra rea nr.38 din 8 mai 2012 privi nd aprobarea indicatorilor tehnico-
economi ci pentru "Lucrari ramase de executat si imbunatatirea capacitatii
energetice la sediul Centrului Mil itar Zonal Vrancea - corp A, municipi ul
Focsani, judetul Vrancea" . . . . . . . . ... . . . . ... .. . .. . . . .. . . .. . . .. ... . .. . .. . ... . .. . .... . .. . ....pa g.1 12
I.
1
I,

R OM NIA
JUDEUL VRANCEA
CONSILIUL JUDEEAN


HOTRREA nr. 32
din 8 mai 2012

' privind: aprobrea Rap"ortu!ui cu privire la tadiul realizrii msurilor


prevzute n Programul de gestionare a calitii aerului pentru pulberi n
suspensie (PMl O) n localitile Focani, Odobeti, Suraia din judeul
Vrancea, pentru anul 2011

Consiliul Judeean Vrancea,

- avnd n vedere adresa nr.2271114.03.2012 a Ageniei pentru Protecia


Mediului Vrancea, nregistrat Ia Consiliul Judeean Vrancea sub
nr.2292/14.03.2012 prin care se propune aprobarea Raportului cu privire la
-------- stadiul reali-zrii-msurilor pt ev zute rr Pr ogram:ul degestionte a caitfil --
aerului pentru pulberi n suspensie (PMI O) n localitile Focani, Odobeti,
Suraia din judeul Vrancea pentru anul 2011;

- vznd referatul Direciei Dezvoltare nregistrat la nr.2917/03.04.2012


' "pi'ivi'nd aprobrea raportufoi cu prlvire Ia'stadiul realizrii msurilor prevzute
i'n Programul de gestionare a calitii aerului pentru pulberi n suspensie
(PMl O) n localitile Focani, Odobeti, Suraia din judeul Vrancea pentru
anul 2011;

- lund act de rapoartele compartimentelor de resort din cadrul


Consiliului Judeean Vrancea i avizele comisiilor specialitate ale Consiliului
Judeean Vrancea;

- potrivit prevederilor art. 21 alin.(1) lit.b) din Legea nr.104/2011


privind calitatea aerului nconjurtor;

- conform prevederilor pct. 7.2, cap.7 din Ordinul Ministerului


Mediului i Gospodririi Apelor nr.3512007 privind aprobarea Metodologiei
de elaborare i punere n aplicare a planurilor i programelor de gestionare a
calitii aerului;

- n baza prevederilor art. 91 alin. (5) lit. a) pct. 9 din Legea


administraiei publice locale nr. 215/2001, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare;

- n temeiul art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea administraiei publice
locale nr. 215/2001, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare,

HOTRTE:

Art.I. Aprobarea Raportului cu privire la stadiul realizrii msurilor


prevzute n Programul de gestionare a calitii aerului pentru pulberi n
suspensie n localitile Focani, Odobeti, Suraia din judeul Vrancea,
prezentat n anexa care face parte integrant din prezenta hotrre.

Art.2. Prevederile prezentei Hotrri vor fi duse la ndeplinire de


Preedintele Consiliului Judeean Vrancea prin Direcia Dezvoltare i
comunicate celor interesai de secretarul judeului prin Direcia Juridic i
Coordonare Autoriti Locale i se vor pune la dispoziie publicului.

pentru Preedintele
Consiliului Judeean Vra ncea
-
----- - ---- --- - - - -'" - - - ---- ----
P de edin - --- ----- ---
--

'!f rldeanu
Contrasemneaz
Secretar al jud ului
Ral a
I

- n temeiul art. 115 alin. ( 1) lit. c) din Legea administraiei publice


locale nr. 215/2001, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare,

HOTRTE:

Art.1. Aprobarea Raportului cu privire la stadiul realizrii msurilor


prevzute n Programul de gestionare a calitii aerului pentru pulberi n
suspensie n localitile Focani, Odobeti, Suraia din judeul Vrancea,
prezentat n anexa care face parte integrant din prezenta hotrre.

Art.2. Prevederile prezentei Hotrri vor fi duse la ndeplinire de


Preedintele Consiliului Judeean Vrancea prin Direcia Dezvoltare i
comunicate celor interesai de secretarul judeului prin Direcia Juridic i
Coordonare Autoriti Locale i se vor pune la dispoziie publicului.

Preedintele
pentru
Consiliului JudefeaJLYra ncea _ _ _ - ------ -- ----- - --
p de edin
rldeanu Contrasemneaz
Secretar al jud ului
Ral a
/
' .
ROMNIA
JUDEUL VRANCEA Anex
CONSILIUL JUDEEAN la Hotrrea or. 32/ 8.05.2012

. ..,, ... .. ..
.fi

RAPORT
PRIVIND STADIUL REALIZRII
MSURI LOR PREVZUTE N
PROGRAMUL DE GESTIONARE A
------ ------ - ----- ----CALJTA-TJl--AE RUbUt- PEN--TRU----- --- - - - -
PULBERI IN SUSPENSIE (PM10)
IN LOCALITATILE
, .. . ' . .. .. ' FOCS.ANI, ODOBESTI sURAIA
DIN JUDETUL VRANCEA

2011
CUPRINS

1. Introducere

Descrierea fizico-geografica a zonei/regiunii potential a fi afectata de poluare ...........................4

Descrierea situaiei existente........................................................................................................... 14

Identificarea i validarea depirii. Identificarea surselor.............................................................. 25

Msuri i responsabiliti ................................................................................ ....................... 31

2. Raport privind stadiul realizrii msurilor din programul de gestionare


l!_.f_alitfil aerului n anul 201 1 """==umo.......;=. :. =.:::: : ;:;::::;321--- ----

5
INTRODUCERE

Calitatea aerului njudetul Vrancea este caracterizat n functie de dinamica


indicatorilor statistici de calitate a aerului si evolupa lor n timp.
Agenia pentru Protecpa Mediului Vrancea, a monitorizat starea de calitate a aerului din
judetul Vrancea, att prin intermediul analizelor efectuate cu ajutorulaparaturii din dotarea
laboratorului de analize fizico-chimice, cat si cu ajutorul staiei automate de monitorizare a
calittii aerului, amplasat n incinta Uzinei de apa CUP, pe drumul judeean Focani
Suraia.
Studiile de evaluare a calitpi aerului, realizate prin modelarea dispersiei
poluanplor n aer, la nivelul anului 2007, au ncadrat Judeul Vrancea, cu localitatile
Focsani, Odobeti i Suraia , n regim de gestionare Ipentru indicatorul PM1O (pulberi n
suspensie).
Regimul de gestionare I, cuprinde, conform Legii privind calitatea aeruluinconjurtor
nr.10412011, art.42 ariile din zonele iaglomerrile n care nivelurile concentrapilor unuia
sau mai multor poluanp sunt mai mari sau egale cu valorile limit plus marja de tolerant,
acolo unde este aplicat.
Prin HCJ Vrancea nr.94/2010, a fost aprobat Programul de Gestionare a Calitii
Aerului pentru pulberi n suspensie, n localittile Focani, Odobeti, Suraia din jud.
Vrancea, cu msurile care trebuiesc luate pentru limitarea emisiilor n perioada de derulare
a programului i anume, anii2010-2014.
Rezultatele msurtorilor efectuate prin intermediul stapei automate, ct i prin
msurtorile manuale realizate la sediul ageniei, au pus n eviden depiri ale valorilor
limit pentru indicatorul PM1O, n felulurmtor:

anul 2007 -msurtori manuale la sediul ageniei -31 depiri ale valorii limita
zilnice de 50 g/m3 ;
anul 2008 - masuratori manuale la sediulagenpei-57 depiri ale valorii limit
zilnice de 50 g/m3 ;
-masuratori automate la stapa automat-28 depairi ale valorii limita
zilnice de 50 g/m3 ;
anul 2009 - msuratori manuale la sediulageniei - 46 depairi ale valorii
limita zilnice de 50 g/m3 ;
-masuratori automate la staa automat - 8 depairi ale valorii
limita zilnice de 50 g/m3 ;
anul 2010 -msuratori manuale la sediul agentiei- 2 depairi ale valorii limita
zilnice de 50 g/m3 ;
-masuratori manuale la staia automat -5 depairi ale valorii limita
zilnice de 50 g/m3 ;
-masuratori automate la stapa automat - 5 depairi ale valorii limit
zilnice de 50 g/m3 ;
anul 2011 -masurtori manuale la sediul agentiei - O depiri ale valorii limita
zilnice de 50 g/m3 ;
- masuratori manuale lastaia automat - O depiri ale valorii limita
zilnice de 50 g/m3 ;
-masurtori automate la staia automata - o depairi ale valorii limita
zilnice de 50 g/m3 ;

Msurile propuse n programul de gestionare calitate aer pentru jud.Vrancea,


au vizat n special, reducerea polurii cauzat de autovehicule, crestarea suprafetelor de
spatii verzi, promovarea surselor de energie alternativa.reabilitarea termica a locuinelor,
precum i realizarea proiectelor de infrastructura la niveluljudeul ui.

3
Programul de gestionare a calittii aerului aprobat n anul 201O, este afisat pe site-ul
Agentiei pentru Protectia Mediuluii al Consiliului Judeean Vrancea.
Msurile i activit le din cadrul programului de gestionare calitate aer , se desfsoar pe
o perioad de 5 ani, iar stadiul realizrii msurilor asumate n acest interval de timp, sunt
monitorizate de Agentia pentru Protectia Mediuui Vrancea, n colaborare cu Comisariatul
judeean al Grzii Naonale de Mediu

CAPITOLUL li
DESCRIEREA FIZICO-GEOGRAFICA A ZONEI POTENIAL AFECTATE

Judelui Vrancea este cuprins intre coordonatele geografice 4523' i 46"11'


latitudine nordic i 2623' i 2732' longitudlne estic, fiind situat in partea de sud-est a
rii, la curbura Carpa lor Orientali. Se nvecineaz cu Judeele: la nord-est judeul Vaslui,
la est judeul Galai, la sud-est judeul Brila, la sud judeul Buzu, la vest judeul
Covasna, la nord judeul Bacu.
Cele mai mari altitudini ale judetul ui sunt deinute de vrfurile Lcui (1777 m) i
Goru (1785 m).Altitudinea variaza de la 50m in Lunca Siretului la 1785 in Varful Goru.
Principalele cursuri de ap sunt: Siret (ntre Adjud i Nmoloasa), uia, Putna,
Milcov si Rmnicu Srat (de la Ciorti pn la vrsarea sa n Siret).

Relieful este dispus n trepte, dinspre vest spre est si cuprinde Muni Vrancei (cu
depresiunile intramontana Greu i Lepa), Dealurile Subcarpatice i Cmpia Siretului
Inferior mrginit la nord-est de Podiul Moldovei (Colinele Tutovei) i la sud-est de
Cmpia Rmnicului. Muni Vrancei sunt muni de ncrere. alctui din culmi ce provin din
fragmentarea platformei de eroziune de 1700 m (Goru - 1785m , Lcu - 1777m, Giurgiu
- 1720m, Pietrosu - 1672m, Zboina Frumoas - 1657m). Dealurile Subcarpatice,
depresiunile colinare i dealurile de podi, cuprind dealurile fnalte vestice (doua iruri
ntre Valea Putnei i Valea uiei) depresiunile intrade/uroase (transversal sau de-a
lungul vilor uiei, Putnei i Milcovului, precum i la cumpna apelor ntre bazinul
Milcovului i Rmnei), dealurile fnalte estice ( ntre cursul superior al prului Zbrui
i Valea Rmnicului,dominate de Mgura Odobetilor - 966 m) i glacisul subcarpatic,
care face legtura intre Dealurile Subcarpatice.
Cmpia Siretului Inferior i Cmpia Rmnicului, se nclin spre est, pn la altitudinea de
20 m, la confluena Rmnicului Srat cu Siretul. Cmpia Siretului reprezint treapta
cea mai de jos de pe teritoriul judeul ui i se ntinde ntre glacisul subcarpatic i rul Siret,
cu suprafaa nclinat de la vest la est i altitudinea cuprinsintre 20 m i 125 m.
Din punct de vedere geologic, zona judeul ui Vrancea apane platformei Moesice,
alcatuit din dou etaje structurale: unul inferior, ce corespunde fundamentul ui cristalin i
unul superior, ce corespunde cuverturii sedimentare.
isturile cristaline, mpreun cu o parte din nveliul lor sedimentar, sunt strpunse de roci
eruptive, n cea mai mare parte acide (porfire) i de roci bazice. Fundamentul de isturi
cristaline este de vrst mai veche dect Ordovicianul , probabil Precambrian. Cuvertura
sedimentara din Platforma Moesica ncepe cu Silurianul i se termin cu Cuaternarul.
Prin lacune cu caracter regional, sedimentele s-au separat n mai multe cicluri de
sedimente, dupa erele geologicein care s-au depus, de la Ordovician, Carbonifer pn la
Cuaternar. Partea bazal a Cuaternarului, este reprezentat de pietriuri, nisipuri i lentile
argiloase, rezultat al depunerii materialului, transportat de vastele conuri de dejecie din
zona carpatic de curbur. Peste acestea, este suprapus relieful caracteristic depozitelor
fostelor albii, respectiv, pietriuri i nisipuri, cu grosimi cuprinseintre 3 si 7 m, n zona de
cmpie. Dup migrarea albiilor, aceste sedimente au fost acoperite de depozite loessoide
de natur deluvial-proluvial, cu grosimi cuprinseintre 2 i 8 m.
Flora, cuprinde aproximativ 1500 de specii de plante. Numeroase specii sunt considerate
monumente ale naturii, fiind ocrotite de lege (floarea de co. bulbucii de munte, papucul
doamnei, etc).
4

1
Fauna cinegetica este bogata (cocoul de munte, acvila ipatoare, corbul, cerbul,
ursul, mistreul, rsul la munte, popndauJ la es).
Exista n Vrancea, 18 rezervai naturale, din care cele mai cunoscute sunt.Cheile
Tiitei, Cascada Putnei, Rpa Roie, Lacul Negru, Cheile Narujei, Caldarile Zabalei, Focul
Viu de la Andreiau, Dalhau. Lunca Siretului.
Terenurile agricole ale judeului Vrancea, se ntind pe fia cuprinsintre malul drept al
Siretului i poalele dealurilor subcarpatice ale Munlor Vrancei. Dei clima este
corespunztoare culturilor de camp, mai propice este cultura viei de vie (9,95% din
podgoriile Romniei) . Vrancea fiind cel mai mare jude viti - vinicol al arii, exportator n
Europa, America i Japonia. Judetul Vrancea este cea mai ntinsa zona viticola a arii,
renumite fiind vinurile de Odobeti, Coteti, Panciu,Jaritea
O imensa resursa a Judetului Vrancea, o reprezinta padurea, care ocupa
aproximativ 39,4% din teritoriuljudeului.
Teritoriul judeul ui Vrancea, corespunde celei mai active zone seismice dinlara noastra,
sau chiar din sud estul Europei.

Activitatea seismic

lsi are originea n existena pe teritoriul Romaniei, a trei blocuri rigide; placa est -
europeana, subplaca moesic i subplaca intra-alpina (sectorul transilvanean), cu
dimensiuni continentale, care le separa.
Raspandirea focarelor de cutremure pune in evidena existena a doua zone:
prima n trunchiul Vrancioaia,Tulnici,Soveja, unde se produc cutremure la adncimi ntre
80 i 160 km, legata de curbura arcului carpatic i a doua, n regiunea de campie dintre
Rmnicu-Sarai, Maraeti i Tecuci, cu cutremure mai puin adnci.
Seismele cu epicentru n Vrancea, au origine tectonica, fiind provocate de deplasarile
blocurilor scoartei, sau ale parii superioare ale nveliului, in lungul unor falii formate
anterior, sau n lungul unora foarte adnci.
La nivel European, seismicitatea Romniei poate fi caracterizata drept medie, dar avnd
particularitatea ca, poate provoca distrugeri pe arii ntinse, incluznd i tarile nvecinate.
Despre gradul ridicat de seismicitate din aceasta zona, exista dovezi
documentare nc din secolul al XVII - lea. Din datele existente, cele mai devastatoare
cutremure s-au nregistrat la 8 octombrie 1620, 9 august 1679, 12 iunie 1701, 13 mai
1738, 6 aprilie 1790, 26 octombrie 1802, n 1829, la 28 ianuarie 1838, 25 mai 1925, care
au avut o magnitudine cuprinsa ntre gradul 7 i 8 i altele mai mici, ctre sfritul
secolului al XIX - lea.
n veacul nostru, cele mai semnificative evenimente de aceasta natura, au avut
loc la 1O noiembrie 1940 ( care a distrus aproape n ntregime oraul Panciu ), 4 martie
1977, 30 august 1986. Primul cutremur a avut o magnitudine de 7,4 grade, cel de-al doilea
cutremur de 7,2 grade i cel de-al treilea cutremur de 7,0 grade.
Epicentrul seismic al Romniei, se afla in judeul Vrancea, n localitatea
Vrncioaia.

Clima

Este caracterizata de perioade extinse de nsorire , ceea ce duce la un climat


relativ blnd, care poate favoriza un sezon turistic extins (mai-octombrie). Zonele colinare,
depresionare si montane, sunt in general ferite de temperaturi extreme si/sau de o uscare
accentuata a aerului, n sezonul estival. Un aspect demn de remarcat, este faptul ca
Vrancea - i n special depresiunile - prezint un micro-climat diferit de cel al marilor

&
centre urbane din zona (Bucuresti, Brasov, Bacau, etc), cu un numr mai mare de zile
nsorite n afara sezonului estival.
Prin poziia sa, municipiul Focani se gsete la contactul dintre regiunea cu clim
continental i regiunea cu clim de munte.
Temperatura medie este de circa 9 C, maxima absolut nregistrat fiind de +42,3 C
(iulie 1990), iar minima absolut de -33,7" C (februarie 1987).
Circulaia diferit a maselor de aer, de la o perioad la alta determin
schimbri nepericuloase ale strii vremii, tocmai datorit faptului c teritoriul judeului,
este deschis maselor de aer de provenien i cu proprieti diferite, formate n zone
situate la mii de kilometri (zona arctic, oceanic, tropical). Volumul precipitaiilor
depete 400 mm anual . Relieful, determin ns o repartiie inegal a
precipitaiilor. Astfel, n Campla Siretului, treapta de relief cea mai joas, cantitatea
medie de precipitaii este mai mic de 600 mm I an.
n regiunea dealurilor subcarpatice, precipitaiile nu depesc decat local 800 mm I an,
iar n regiunea muntoas pan la 1200 mm I an. Intervalul cel mai ploios, este mai -
iunie, iar cel mai uscat. decembrie - februarie , uneori cu prelungiri pan n martie.
Valorile medii ale precipitaiilor nregistrate la cele cinci staii meteorologice (Soveja
Tulnici , Nruja , Nereju i vartul Leul) confirm faptul c precipitaiile sunt mai
abundente in zona de sud - vest a judeului : Soveja - 700 mm/an , Tulnici 700
mm/an , Nruja 782 mm I an , Nereju - 852 mm/an i Varful Lcui - 1068 mm/an .
Extreme climatice i manifestri ale schimbarilor climatice pe teritoriul judeului
Vrancea.sunt prezentate sintetic pentru anul 2011, comparativ cu normalele
climatologice din ultimii 40 de ani.n tabelul urmtor:

Tabelul Extreme climatice injudeul Vrancea

Nr.cr Ultlmll
cuma Indicatori Indicatori 2011
t. 40 anl
Normal Medie
10,6 10,8
climatologic anual
Tempera Minima
1. Minima istoric -28,0 -18,3
tura rc1 anual
Maxima
Maxima istoric 41, 1 36,0
anual

Valorile temperaturilor extreme i a precipitaiilor din anii 2008,2009,201O sl 2011

2008 2009 2010 2011


Temp.minim -17.3C -18.4"C -20.2c -18,3 c
anual /05.01.2008 121.12.2009 /26.01.201 o /31.01.2011
Temp.maxim 39.2C 39.4"C 37,8"C 36,o c
anual /16.08.2008 124.07.2009 /16.08.2010 /09.07.2011
Total precipitatii 495.5 1/mp 534.5 l/mp 731.8 1/mp 488 8 1/mo

6
ln anul 2011, valorile medii lunare ale temperaturii aerului, au fost peste norma
Jocului n lunile mai, iunie, iulie, august, septembrie.Lunile martie, aprilie,
octombrie,noiembrie, au avut valori uor sub norma locului.Lunile ianuarie i februarie au
fost mai reci dect normalul, n special n luna februarie, unde temperatura medie a fost de
- 2,TC faa de -0, 1 c media locului.Luna decembrie a anului 2011,(considerata prima
luna de iama) o putem caracteriza ca o luna de toamna trzie, cu o valoare medie de
2,3"C faa de -0,5"C valoarea MMA. Temperatura medie anuala, a fost mai scazuta decat
n ultimii cinci ani, dar peste MMA.

Regimul pluvlometrlc
Caderile de precipitai, n cantita mai mari de 30 mm n 24 ore, sunt foarte frecvente
pe ntreg teritoriul judeul ui. Cea mai mare cantitate de precipiti. 199,5 mm n 24 ore, a
fost nregistrata n depresiunea intradeluroasa Mera. Foarte frecvente, sunt canlilale
cuprinseintre 40 i 80 mm n 24 ore, ceea ce arata, agresivitatea mare a precipitailor i
implicit, rolul important pe care 11 are scurgerea superficiala, fie n pnze, fie concentrata.
n eroziunea solurilor de pe ntinsul teritoriului judeului. Precipitaile atmosferice, prezinta
variaii importante de la un Joc la altul, alat datorita altitudinii, cat i a circulaei
diferite, a maselor de aer. Cantitatea totala de precipitalii,n 2011, a fost de 488,8 l/mp.

Normala 547,2 Total 488,8 1/mp


climatoloaica anual
1. Precipitatii Minima 293.8 Minima 3,3 1/mp
l/mo istorica lunara nov.
Maxima 796.7 Maxima 102,71/mp
istorica lunara mai

n anul 2011. n lunile ianuarie, februarie, mai, iunie, iulie, au cazut precipita i cu
valori peste norma locului ( n luna mai 2011, s-a nregistrat o cantitate aproape dubla faa
de MMA la precipitalii,respectiv 102,7 l/mp fata de 56,9 l/mp).ln lunile martie, aprilie,
august, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie au cazul precipitatii sub norma
locului (in luna noiembrie 2011 s-a nregistrat o cantitate doar de 3,3 l/mp fata de 41,4 l/mp
norma locului).
Pentru anul 2011, perioadele de seceta au fost:
12-31 august; 03-28 septembrie; 03-24 noiembrie
VllnturUe
Direcia dominanta a vntului pe parcursul anului 2011, a fost de nord, indiferent de
anotimp.
Vitezele medii anuale au variatIntre 1,4 i 2,7 m/s .
ln tabelul nr.1, este prezentata media lunara la umezeala aerului, masurata la staia
meteorologica Focani, n cursul anului 2011, iar in tabelul nr.2, este prezentata
nebulozitatea totala, masurata la staia meteorologica Focani, n cursul anului 2011.
Frecvena (%), ca si valorile medii ale vntului pe direcile principale masurate la staia
meteorologici!l Focani, n cursul anului 2011, sunt redate n tabelul nr.3;

Umezeala aerului % media lunara pe 2011 Tab.1


Ian. Feb. Mart. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sep. Oct. Nov. I Dec. I
92 80 68 61 66 63 66 60 60 71 80 I 86 I
Nebulozitatea totala (zecimidin bolta cereasca) pentru anul 2011
Tab.2
Ian Feb. Mart. Aor. Mai Iun Aul!. Sep. Oct
Iul. Nov. Dec.
7,8 5,7 5,6 6,3 5,3 4,7 4,2 2,7 3,1 4,8 6.5 7,1
7

10
Vant m/s Tab.3
Ian. Feb. Mart. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec.
Directia N N N N N N N N N N N N
dominanta 32,3% 45,8"/o 43,6% 43,5% 43,6% 39,9% 30,5% 42,0% 32,5% 42,9% 33,4% 28,3% '
Viteza 1,6 2.1 2.6 2.7 2.5 2.5 1,9 2.2 1,8 1,9 1.6 1.4
medie/luna m/s m/s m/s m/s m/s m/s m/s m/s m/s m/s m/s m/s

Municipiul Focsani, beneficiaza de acelasi climat temperat continental moderat, ca tot


judetului Vrancea, cu influena anticiclonului siberian.
Crivul bate dinspre nord-nord-est, n anotimpul rece, i se resimte mai mult n estu
i sud-estul rii. Apariia crivului, se datoreaz deplasrii maselor de aer dinspre
anticiclonul de deasupra Cmpiei Ruse, spre ciclonul format deasupra Mrii Mediterana.
(datele au fost preluate de la Staia Meteorologic Focani)
Hidrografia

Reeaua hidrografic a judeului Vrancea, aparine n totalitate rului Siret i afluenilor si


de pe dreapta, Trotuul,uia,Putna,Ramni cul-Srat.
Reteaua hidrografic a judeului Vrancea, msoar 1756 Km cursuri de ap, cu
urmtoarele subbazine hidrografice principale:
Subbazinul Siret, 1.230 Suprafaa km2
Subbazinul Trotu, 130 Suprafaa km2
Subbazinul Putna, 2.480 Suprafaa km2
Subbazinul Rmnicu Srat, 673 Suprafaa km2
Total: 4.513 km2

Principalele cursuri de ap dinjude sunt:

- rau/ Siret - cu o lungime de 11O km, suprafaa bazinului n judeul Vrancea -


1230km2 delimiteaz judeel e Vrancea i Galai, fiind principalul curs de ap n care
se vars rurile interioare ale judeul ui.
rau/ Trotu - afluent de dreapta al rului Siret, cu o lungime de 14 km i suprafaa
bazinului de 130 km2 pe judeul Vrancea.
ptJraut uia - cu o lungime de 75 km, pru care are un regim nepermanent
- Taul Putna - izvorte din munii Vrancei i are o lungime de 153 km i o suprafa
de 2480 km 2, fiind cel mai important curs de ap dinjude
raul Milcov -cu o lungime de 79 km, care tn partea superioar a bazinului prezint
o mineralizare natural.
- ptJTaul RtJmna - cu o lungime de 66 km, pru care n perioadele secetoase nu are
debit.
rau/ Rm. Sllrat - traverseaz judeul Vrancea, pe o lungime de 86 km; prezint un
grad de mineralizare natural ridicat.

Vegetaia, flora, fauna

Cu excepia regiunilor de cmpie, ce se ncadreaz n domeniul silvostepei, vegetaia


judeul ui Vrancea, aparine in ntregime zonei de pdure.
Culmile Vrancei sunt acoperite cu molidiuri pure, nconjurate, la exterior, de un bru
de brde pur i n amestec. Din loc n loc, n poriunile cele mai nalte, pdurea face loc
unor rariti de molid, ienupr i pajiti montane.
Culmile muntoase mai joase, ca i partea dealurilor nalte vestice. sunt acoperite cu
fgete montane pure sau n amestec.

11
Depresiunile submontane i zona dealurilor nalte vestice cu altitudine mai mic de
. . 800 m sunt acoperite de pajiti cu Festuca sulcata i Agostis tenuis. ln general, vegetaia
este slab nelenit, acoperirea terenului fiind de 75 - 85 %.
Poziia geografic, particularitle reliefului i compozia nveliului vegetal i-au pus
amprenta i asupra compoziei i rspndirii faunei.
Vrancea dene un important fond cinegetic renumit nu numai n ara noastr dar i
departe, peste hotarele ei.
ln zona montan se ntlnete cerbul, care uneori coboar pn n zona
depresionar.
Ursul apare cam n aceleai zone montane, dar cu precdere n Zboina Neagr. Aria
lui de rspndire, se ntinde pn n Mgura Odobeti. Cprioara triete pe un spau
foarte ntins, din zona montan pn n cea de silvostep, la feli pisica slbatic. intre
mamifere, mai pot fi citate urmtoarele specii : mistreul, jderul , veveria, nevstuica, iar n
zona de dealuri i cmpie iepurele i ariciul.
Flora spontana a judetul ui Vrancea cuprinde 1375 de specii si 99 subspecii de plante
superioare, apartinnd la 109 familii si 515 genuri, dintre care 34 sunt ferigi, 9
gimnosperme si 1332 angiosperme.
Au fost determinate peste 150 de asocialii vegetale, iar in zona montana i colinar,
se remarcii prezenta a numeroase specii endemice, dintre care mentionm: Aconitum
moldavicum, Campanula carpatica, Cardamine g/andu/igera, Chrysanthemum
rotundifolium, Dianthus kitaibe/ii ssp. spiculifolius, D. tenuifolius, Hepatica transsilvanica,
Poa nemoralis ssp. rehmanni, Ranunculus carpaticus, Sesleria heufferiana, Symphytum
cordatum, Thymus comosus.

Solurile

n judeul Vrancea, ca tipuri genetice zonale, se ntlnesc soluri caracteristice


stepelor i silvostepelor, n regiunea de cmpie, i soluri specifice domeniului pdurii, in
regiunea de dealuri i de munte.
n regiunea dealurilor subcarpatice i n cea muntoas se individualizeaz glacisul
subcarpatic i dealurile nalte estice, unde substratul, alctuit din pietriuri amestecate cu
un procent de material fin, suport o cuvertur de sol format din soluri brune-glbui, soluri
brune-glbui cu diferite grade de podzolire, soluri podzolice.
n luncile vilor principale, apar soluri aluviale nisipoase, crude, necarbonatate, iar
n pduri , soluri brune de pdure Iuto-nisipoase.
Pe culmile dealurilor ce formeaz rama nalt a depresiunilor, precum i pe culmile
dealurilor sud-estice, cu procese de eroziune foarte active, apar soluri brune, brun-glbui
tipice i diverse podzolite, n parte cu caracter scheletic.
ln regiunea dealurilor !nalte vestice, terenurile, n majoritate n pant, sunt acoperite
cu soluri, brun-glbui tipice, mai rar podzolite,ln diferite stadiide eroziune.
Solurile din zona de munte a judeului, sunt afectate n principal de procesesele de
eroziune (att de suprafa ct i n adncime}, de alunecri i de neuniformitatea
terenurilor. AIV factori limitativi, sunt reacia acid a solurilor, rezerva de humus mic i
foarte mic precum i panta terenurilor.

Municipiul Focani
- Suprafaa municipiului Focani (conform PUG -2000): 4815 ha.
- Numrul de locuitori: 98045 ( la 1 iulie 201O conform Institutului Naional de
Statistic - Direcia Judeean de Statistic Vrancea}.
- Densitate urban: 2036,24 loclkmp.
- Numr locuine - 34577 (n anul 2010 conform Direcei Judeene de Statistic
Vrancea).
Conform Directiei Judetene de Statistica Vrancea- recesamantului din 2002- 1324
locuinte aveau incalzirea asigurata prin microcentrale proprii cu gaze,644 locuinte se
9
incalzeau folosind sobele cu gaz,3048 aveau asigurata incalzirea la sobe cu combustibil
solid si doar 28 de locuinte foloseau incalzirea la sobe cu combustibil lichid.
lncadrat pe coordonate geografice, orasul Focsani se gaseste la intersectia latitudinii
nordice de 45 grade si 42' cu longitudinea estica de 26 grade si 13', strajuind partea sud-
estica a Carpatilor de Curbura la contactul dintre Campia Siretului si dealurile subcarpatice
ce culmineaza cu Magura Odobestilor (966m). Suprafata aferenta teritoriului municipiului
Focsani este de 4815 ha,iar populatia totala este de 98045(1a 1 iulie 201O conform
Institutului National de Statistica-Directia Judeean de Statistic Vrancea).
Prin pozitia geografica favorizanta, Focsaniulse gaseste ntr-un nod de comunicatii ,
aici intalnindu-se cai de comunicatie rutiere si feroviare din toate colturile tarii. ln interiorul
municipiului traficul este asigurat prin reteaua de autobuze, microbuze, autocamioane in
numar total de 1609 buc,prin autoturisme in numar de 24903 buc.prin 266 buc.tractoare si
un numar de 1357 motociclete,motorete si scutere. Datele sunt detinute de Primaria
Municipiului Focsani prin intermediul Compartimentul ui Mediu Securitate si Sanatate in
Munca.
Municipiul Focsani, este asezat pe raul Milcov,avand o suprafata de 4815 ha, ceea
ce reprezinta 1% din suprafata judetul ui Vrancea, fiind o localitate de dimensiune medie.
Dupa populatia stabil, municipiul Focani, este cel mai mic municipiu de judet, din
Regiunea Sud-Est.
Fiind situat pe magistrala feroviar Bucureti-Ploieti-Bacu-Suceava i pe drumul
european E85 (DN2) Bucureti-Buzu-Suceava, flancat de rurile Putna, spre est, la o
distan de 7 km, i Milcov, spre sud, la o distan de 2 km, oraul Focani, se situeaz n
cmpia joas a Siretului Inferior, la o altitudine de 50-55 metri deasupra nivelului mrii,
Aceast cmpie, ce se ntinde de la linia Mreti, Vntori, Ttranu, Ciorti, pn la
albia Siretului
Pe teritoriul municipiului Focani, clima este temperat-continental, influenat de
adpostul Carpa lor de curbur, cu variaiimari de temperatur.
Temperatura medie este de cca. 9 c. maxima absolut nregistrat fiind de +41,1 iar
minima absolut de -28 c
Volumul precipitailor depete 400 l/mp, lunile cele mai ploioase fiind mai-iunie, iar
cele mai secetoase decembrie-februarie.
Numrul zilelor cu ninsoare este de cca. 20 pe an.
Vnturile dominante n toate anotimpurile bat dinspre nord, iar vnturile calde, mai
rare, dinspre sud, sud-est
Municipiul Focsani mai beneficiaz de zone peisagistice ce pot ndeplini functia de
agrement la distante de 1-2 Km. Acestea sunt: zona Golesti-pod Milcov; zona Blti-
Mandresti;plaja Putna; Pdurea Crangul Petresti, rezultand un total de 155 ha.
n anii de dup revoluie produa industrial a cunoscut profunde modificri
structurale, astfel nct ncepnd cu anul 2000, produa preponderent o constituie
confeciile textile, care fa de anul 1990, au crescut cu 46%, iar fa de anul 1996 de circa
4 ori. Aceast cretere, a fost n detrimentul celorlalte ramuri ale industriei, respectiv
produa vinului pentru consum, prelucrarea produselor agroalimentare, mobilier din lemn,
tricotaje din ln i bumbac etc.

Oraul Odobeti

Oraul Odobeti se ntinde pe o suprafa de 6212 hectare. Suprafaa intravilan


(orasul Odobeti i sat Unirea ) fiind de 489 ha;
Numarul de locuitori: 8893 (la 1iulie 201 O conform Institutului National de
Statistica-Directia Judeteana de Statistica Vrancea).
Densitatea urban: 154,55 lodkmp
Numrul total de locuine este de 3148, din care:
case 2393 locuine;

apartamente . . . 755 locuine

10
Din numarultotal de locuinte, 3129 sunt incalzite cu sobe cu lemne, 3 au centrale electrice
si 16 centrale cu GPL.
Unitatile majore de relief sunt dealurile, orasul Odobeti fiind situat la limita estic a
Subcarpatilor de Curbur, la poalele Magurii Odobetilor (966 m), cel mai nalt deal din
respectiva grupa a Subcarpatilor. La sud i la nord de Magura Odobetilor se afla
depresiunile Mara, respectiv Vidra.
Oraul Odobeti este situat n Judeul Vrancea, n partea de sud a Moldovei, n
partea de est a Cmpiei Romne, ntr-o zona de margine care face legatura dintre cmpie
i Subcurbura Carpalor. Oraul este poziionat pe malul stang al rului Milcov, la 10 km
departare de Focani, oraul de reedina al judeului Vrancea. Odobeti este cel mai mic
dintre oraele judeului Vrancea.
Relieful oraului este de tip cmpie nalta, uor nclinat, mrginit de rul Milcov n
partea de sud (cursul de mijloc) i de Magura Odobeti n partea nord-vestic (cota 966).
Odobetiul se afla la o altitudine medie generala de 150 m faa de mare. Solul este ln
general bun pentru agricultura i n special pentru viticultura.
Clima este temperat continentala i se caracterizeaza prin patrunderea de mase de
aer din nord-est, iama i dinspre nord-vest, vara. Temperatura medie anuala este de
aproximativ 9,5 grade Celsius.
Poluarea aerului, nregistreaza un nivel redus, fiind produsa, n principal, de traficul
rutier i, n timpul iernii, de arderea lemnului pentru nclzire. Nu exista poluare industrial
n zona. Zona verde reprezinta 2,29% din teritoriul oraului. De altfel, n ultimii 20 de ani
nu s-a realizat aproape nici o investiie pentru a mari suprafaa spailor verzi.
Totalul zonelor de agrement este de 22 640 mp (stadioane si zone de joaca pentru
copii)
Oraul nu are un sistem centralizat de nclzire nici macar n zona central. nclzirea se
face de catre populae n mod individual i se bazeaza ln procent de 99,6% pe
combustibil lemnos. Acest fapt genereaza cantita ridicate de fum i cenu.

Comuna Surala

Comuna Surala se ntinde pe o suprafaa de 5152 ha.


Numarul de locuitori: 5753 (la 1 iulie 2010 conform Institutului National de
Statistica-Directia Judeteana de Statistica Vrancea).
Densitatea populaiei: 118,59 loclkmp
Localitatea se afla situat n partea de rsrit a judeul ui Vrancea. pe malul drept
al Siretului, la aproximativ 15 Km de Focsani, foarte aproape de celebrul sat Vadu Rosca,
la o altitudine de 50-55 metri deasupra nivelului marii, n cmpia ce se ntinde pn la
albia Siretului.
Poluarea aerului n comuna Suraia, este extrem de redusa. activitatea economic
fiind aproape inexistent, aa nct, singura sursa care poate realiza crestarea
indicatorului de pulberi n suspensie PM10 este, pe timpul iernii, ncalzirea cu lemne a
locuinelor.
Numarul total de locuine este de 1855(conform datelor de la Primaria Suraia), din
care, toate sunt case, nclzite n proportie de 100% cu sobe cu lemne sau centrale pe
lemne.
Conform datelor primite de la Institutul Naonal de Statistica, Directia Judeteana
de Statistica Vrancea, populaa municipiului Focsani, a orasului Odobesti si a comunei
Suraia la nivelul anilor 2007, 2008, 2009 ,2010 este redat n tabelul urmtor:
Pentru anul 2011 nu au fost primite informalii de la Directia Judeteana de statistica
Vrancea.
Populatia stabil a municipiului Focani,oraului Odobeti
i a comunei Surala din judeluiVrancea
ponderea pe sexe
11

14
(Direca Judeeana de Statistic Vrancea)
FOCSANI ODOBESTI SURAIA
2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 -
Populaa
totala 99907 98646 98123 98045 8474 8566 8698 8893 5n6 5756 5769 5753 ..
din care:

Masculin 4n56 46980 46683 46603 4152 4222 4295 4374 2840 2819 2823 2799
% din
popula 47_81 47,63 47,57 47,53 49,4 49,3 49,38 49,2 49,17 48,97 48,9 48,7
!le
Feminin 52151 51666 51440 51442 4322 4344 4403 4519 2936 2937 2946 2954
% din
popu 52,19 52,37 52,43 52,47 51,6 50,7 50,62 50,8 50,83 51,03 51,1 51,3
latie

Din tabel rezulta o usoara scadere a natalitatiin toate cele trei localitati cuprinse in
program. Ponderea pe sexe o deline pana n 30 ani partea masculina iar dupa aceasta
varsta ponderea este detinuta de sexul feminin.
Exista o tendinta de imbatranire a populaliei cu o crestare a mediei de varsta peste
80 ani.

Principalele surse de poluare din MunicipiulFocani

Nr. Sursa de poluare Activitatea desfaurat4 Observaii


crt.

1 SC AVICOLA FOCSANI SA Ferma crestare intensive a IPPC


Platforma Golesti pasarilor
Bdul Bucuresti nr.79

2 se AVICOLA FOCSANI SA Ferma crestare intensive a IPPC


Platforma Petresti, str. Cuza Voda pasarilor
nr.78
3 SC API PUTNA SA Ferma crestare intensive a IPPC
Str.Victoriei nr.22 Golesti oasarilor
4 SC AGROI NO FOCSANI SA Ferma crestare intensive a IPPC
Str.Maior Sontu nr. 25 Focsani porcilor
5 SC PREMIUM PORC SRL Ferma crestare intensive a IPPC
DJ 205KM 1 com.Golesti jud. porcilor
Vrancea
6 SC ENET SA Producere energie electrica; IPPC
Bd .Bucuresti nr.4 Focsani producere, transport, distributie
si fumizare energie termica;
lnstalai de ardere cu putere
termic mai mare de 50 MW

12

\5
Principalele surse de poluare n orasul Odobeti

Nr. Societate Activitatea desfaurat


Crt.
1 SC Birel lmpex SRL Fabricare furnir
Odobesti str Libertatiinr 177
2 SC CARPATVIN GRUP SRL Producere vinuri
Odobesti str.BeciulDomnesc nr.2
3 SC MEHANI PRODIMPEX SRL Productie parchet furnir
Odobesti str Dobrogeanu Gherea nr.2
Punct de lucru ritesti
4 SC RO.WE.NI INDUSTRIE SRL Fabricare mobila
Odobesti Cartier Unirea nr. 1

Principalele surse de poluare n comuna Surala

Nr. Societate Activitatea desfaurat


Crt.
1 CS MERRA INTERNATIONAL 2006 SA Preparare sucuri concentrate
Focsani str. Comisia Centrala nr.82 pct de naturale
lucru Suraia

CAPITOLU III
DESCRIEREA SITUAIEI EXISTENTE

3.1. Stuctura reelei de monitorizare


Denumirea reelei : Reea Nationala de Monitorizare Calitate Aer
Prescurtare: RNMCA
Tipul de reea - la nivel national
Timpul de referinll (GMT i local) - GMT
Responsabilul reelei-Leonte Danut, str. Dinicu Golescu nr.2, tel 0237 217542, fax 0237
239584, office@apmvn.ro
Componena reelet.

J Tip staie I umr staii


Fond regional

3.2. Informaii generale cu privire la staii

Denumirea staiei:
Codul staiet. VN 1
Denumirea arealului/zonei din care face parte staia: regiunea 2 -sud-est
Tipul staiei. fOnd regional
Responsabilul staiei - Leonte Danut, str. Dinicu Golescu nr.2, tel 0237 217542, fax 0237
239584, office@apmvn.ro
Organisme sau programe crorale sunt raportate datele :
- local:- datele dup validare sunt transmise zilnic la panourile de informare a publicului
(exterior amplasat intre magazinul Milcov si Zimbru pe Bdul Republicii si interior amplasat
la intrarea n Agenlia pentru Protectia Mediului Vrancea). Datele sunt utilizate pentru
ntocmirea zilnic: a buletinului de informare a publicului privind calitatea aerului, care este
postat pe site-ul www.apmvn.anpm.ro, intocmirea lunar a fiei judeul ui care se
13

6
transmite la Agenia Naional pentru ProtecVa Mediului, la Centrul de Evaluare a Calitii
Aerului (CECA) i a raportului lunar, semestrial i anual privind starea mediului.
- naVonal:-datele sunt transmise automat pe site www.calitateaer.ro

3.2.1. Aria de reprezentativitate:

Clasa staiei Raza ariei de lncadrare


reprezentativitate
Statie de trafic 10 - 100 m
Statie industrial 100 m - 1 km
Stave de fond:
- urban 1 - S km
- suburban 25 - 150 km
- regional 200 - 500 km
- EMEP

3.2.2. Coordonatele geografice:

Masuratorile au fost facute cu aparatul GPS din dotarea agentiei (tip Garmin Etrex Vista
HC avand precizia de masurare de +/- 3m}.

Lon itudine Latitudine Altitudine


2712'48, 1" 4541'49,3 52 m

3.2.4. Poluanii mllsurat.

I 02 I 02 l Ox I jM10 I M2 s I b I Ha 1 0 I
3.2.5. Parametrii meteorologici mllsurai

temperatura Viteza Directia Umiditatea Presiunea Radiatia precipitatii


vantu/ui vantului relativa atmosferica solara

3.2.6. Alte informaii relevante:


Direcia predominant a vntului - Nord
Raportulintre distana pn la i nlimea celor mai apropiate obstacole - 1:1

3.2.7. Mediul nconjurator /ocaVmorfo /ogia peisajului - Staia este amplasata n incinta
Uzinei de apa CUP pe drumul judetean Focsani-Suraia. Este o zon cu trafic
redus,departe de influenta surselor locale de emisie din imediata vecinatate.

3.2.7.1Tipul zonei - regional

3.2. 7.2Caracterizarea zonei - industriala


Numllrul aproximativ de locuitori din zonll -

3.2.8 Caracterizarea traficului


Strazi inguste - volum mic de trafic (<2.000 vehicule/zi)
14

\7
Altele -

3.2.9. Informaii privind tehnicile de mfJsurare


3.2.9.1Echipamente utilizate:

Denumire Metoda de referlnta


Analizor S02 model ML9850 8 fluorescent n UV
Analizor NO. model ML 9841 8 chemiluminiscenta
Analizor CO model ML 9830 8 Filtru de corectie in IR
Analizor BTX 2000 detector cu fotoionizare PID
Analizor 03 model ML 98108 Fotometrie n UV
Analizor automat echipat cu nefelometrie ortogonal
impactori interschimbabili pentru
PM10
Prelevator PM10 model TECORA determinri gravimetrie
Senzor directia vantului Traductor potentiometric
Senzor viteza vantului Anemometru cu 3 cupe
Senzor de temperatura Circuit semiconductor
Senzor de umiditate Circuit semiconductor
Senzor presiune atmosferica Circuit integrat
Senzor radiatie solara Senzor oiranometric
Senzor precipitalii Colector conic de precipitatil si bascula
conectata la un electromagnet care
genereaza impulsuri electrice

3.2.9.2.Caracteristici de prelevare:
- localizarea punctului de prelevare: curte
- nlimea punctului de prelevare: pentru S02, NOx, C0,03, BTX - 2,7 m de la nivelul
solului; pentru PM10 - 3 m de la nivelul solului
- lungimea liniei de prelevare: pentru S02, NOx, C0,03, BTX -1,6 m; pentru PM10 - 2,1m
- timpul de prelevare:24 ore continuu
3.2.9.3.Calibrare:
- tip - automat i manual
-metoda - NOx, S02 ,03- verificare zilnic automat a calibrrii cu tub de permeaie
(calibrare de zero i span); calibrare lunar - manual cu gaz din butelie; calibrare
multipunc. la 6 luni.
- CO - calibrare automat la 3 zile cu gaz din butelie; calibrare lunar - manual cu gaz din
butelie; calibrare multipunct la 6 luni.
- BTX - verificare la 1O zile a calibrrii cu gaz din butelie; calibrare lunar manual cu gaz
din butelie.
3.3. Prezentarea datelor de monitorizare

Valorile limit i perioada de mediere pentru fraca PM10 a pulberilor n suspensie


n atmosfer sunt stabilite prin Legea nr.104/201 1, "Legea privind calitatea aerului
nconjurator", anexa nr.3, "Determinarea cerinelor pentru evaluarea concentraiilor de
dioxid de sulf, dioxid de azot si oxizi de azot, particule n suspensie PM10 si PM2,5,
plumb, benzen, monoxid de carbon, ozon, arsen, cadmiu, nichel si benzo(a)piren n aerul
inconjurator ntr-o anumita zona sau aglomerare
n anul 2007 n punctul de prelevare amplasat la sediul A.P.M. Vrancea, n Focani
str. O. Golescu, nr. 2., pentru determinarea pulberilor n suspensie - fraca PM10, s-au
prelevat 291 de probe medii zilnice, prin masuratorile manuale, din care 31 (10.6 %) au

15
depit valoarea limit zilnic pentru proteca sntii umane, stabilit de prevederile
anexei nr.3 din Legea nr.104/2011 "Legea privind calitatea aerului nconjurator".
Valoarea maxim nregistrat a fost de 75,5 g/m' fat de 50 g/m' valoarea limit
zilnic pentru prota snt i umane. Concentra a medie anual a fost 38,1 gJm fa
de 40 g/m' valoarea limit anual pentru proteca sntiumane.
J
Sursele de poluare cu pulberi in suspensie specifice judeului Vrancea sunt
centralele tennice i transportul rutier. Valoarea medie pentru pulberi n suspensie in anul
2007 rezultata prin masuratori manuale efectuate la sediul agentiei ,a fost de 38, 1 g/mc.

Valorile mediilunare in anul2007la sediulageniei :


Tabel 1 Msurtori manuale
Luna lan. Feb. Mart ADr. Mal Iun. Iul Aua. SeDl Oct Nov. Dec.
Valoare 41,18 39,9 36,39 51,93 38, 15 37,68 39,9 31,3 38,63 30,58 39,45 -
medie
lunara

ian feb mar apr mai iun iul aug sept oct nov dec
Evoluia fraciunii PM10 - concentraie medie lunar in anul 2007(g/m')
n anul 2008 n punctul de prelevare amplasat la sediul A.P.M. Vrancea, n Focani,
str. D. Golescu, nr. 2., pentru detenninarea pulberilor n suspensie - fracia PM,0, s-au
prelevat 316 de probe medii zilnice, din care 57 (18,03 %) au depit valoarea limit
zilnic pentru protecia sntii umane, stabilit de prevederile anexei nr.3 din Legea
nr.10412011 "Legea privind calitatea aeruluiinconjurator".
Valoarea maxim nregistrat a fost de 87,3 g/m' fat de 50 g/m' valoarea limit
zilnic pentru protecia sntii umane. Concentraia medie anual a fost 35,5 g/m3 fa
de 40 g/m3 valoarea limit anual pentru protecia sntiumane stabilita de
prevederile anexei nr.3, din Legea nr.10412011 "Legea privind calitatea aerului
nconjurator".
Valorile medii lunare n anul2008 la sediul ageniei :
Tabel 2 Msurtori manuale
Luna lan. Feb. Mart Apr. Mal Iun. lui. Aug. Sept. Oct Nov. Dec.
Valoare 36,40 44,64 32,13 61,99 49,35 50,37 28,98 16,81 17,26 20,92 37,13 38,24
medie
lunara

7S "' - - - . -- , . . . . .'
li'

,,
' - '- . 16
Evoluia fraciunii PM10 - concentrae medie lunar in anul 2008(g/rn3)

Concluzii:
- cea mai ridicat valoare medie lunar s-a nregistrat n luna aprilie (61,99 g /m').
- concentraa medie anual a fost de 35,5 g/rn3 n scdere fat de anul anterior.

Valorile medii lunare n anul2009 la sediulageniei:

Tabel 3 Msurtori manuale


Luna lan. Feb. Mart. Aor. Mal Iun. lui. Aua. Seot Oct Nov. Dec.
Valoare 53,12 30,41 39,94 48,3 26,6 42,53 33,21 31,41 37,43 24,65 24,09 31,25
medie
lunara


Evoluia fraunii PM10 - concentra e medie lunar in anul 2009(g/m3)

Concluzii:
- cea mai ridicat valoare medie lunar s-a nregistrat n luna ianuarie(53, 12 g /m')
cand a fost si ce mai mare valoare maxima zilnica 95,6 g/rn'.

17

20
- concentratia medie anuala a fost de 35,24 g/m' intr-o usoara scadere fata de anul
2008.

ln anul 201O au fost facute msurtori manuale pentru frac unea PM1O, att la staa
automat, ct i la sediul agenei.ln urma acestor msurtori au fost obinute urmtoarele .J

valori:
Valorile medii lunare n anul 201O la sediul ageniei
Tabel 4 Msurtori manuale
Luna lan. Feb. Mart Apr. Mal Iun. lui. Aua. Seot Oct Nov. Dec.
Valoare
medie
lunara 21,37 27,63 29,65 32,54 37,75 27,07 25,69 26,57 27,04 34,31 32,23

40

35
30
25

I c Series1 I

15

aprilie iulie octombrie

Evoluia fraciunii PM10 - concentraie medie lunar in anul 201O(g/m')


Concluzii:
valoarea maxima zilnica inregistrata in anul 2010 a fost de 71,2 g/m' fata de 50
g/m3'valoare limita zilnica pentru protectia sanatatii umane .Valoarea a fost inregistrata
in data de 5.01.2010.
valoarea medie lunara cea mai ridicata a fost de 37,75 g/m' si a fost inregistrata in
luna iunie.
concentratia medie anuala a fost de 29,52 g/m' in scadere semnificativa fata de
anii precedenti.
in luna martie pompa a fost defecta si nu a functionat.

Valorile medii lunare n anul 201O la staia automat

Tabel5 Msurtori manuale


Luna lan. Feb. Mart Apr. Mal Iun. lui. Aug. Sept Oct Nov. Dec.
Valoare
medie
lunara 29, 15 21,66 16,66 15,33 11,49 11,32 15,57 13,52

18

11
10

o
ianuarie aprilie iulie octombrie

Evoluia fraciunii PM10 - concentrae medie lunar n anul 201O(g/m')

Concluzii :
Valoarea maxim nregistrat la staia automat la fraciunea PM10 gravimetric, a
fost de 80,58 g/m' fat de 50 g/m' valoarea limit zilnic pentru protecia sntii
umane i aceasta a fost nregistrat n data de 28.01.2010. Concentra medie anual a
fost 17,4 g/m' fa de 40 g!m valoarea limit anual pentru protea snt i umane,
stabilita de prevederile anexei nr.3, din Legea nr.104/2011 "Legea privind calitatea aerului
nconju rator".
Valoarea limit zilnic la o captur de date de 56,2% n urma msurtorilor manuale
a fost depit n cinci zile consecutive, n intervalul 26-30.01.201O.
Din luna august i pn la nceputul lunii decembrie, staa automat nu a funcionat
din cauza defectrii aparatului de aer condiionat i a lipsei de fonduri necesare remedierii
defeciunii.

Valorile medii lunare n anul 201Ola staia automat

Tabel6 msurtori automate medota de referint -nefelometrie ortogonal

Luna lan. Feb. Mart Apr. Mal Iun. lui. Aua. Sept Oct. Nov. Dec.
Valoare 26,53 19,82 16,51 12,92 8,98 10,03 11,61 16,78 15,40
medie 19,1 2 15,51 12,92 8,98 10, 3 1 ,61 6,78
lunara

19

22
I m Series1 I

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1o 11 12

Evoluia fraciunii PM10 - concentrae medie lunar in anul 2010(g/m')

Concluzii :
Valoarea maxim nregistrat la statia automata, la fractiunea PM10 nefelometrie, a
fost de 80,59 g/m3, fat de 50 g/m3 valoarea limit zilnic pentru protecia sntii
umane, nregistrat n data de 28.01.2010. Concentraia medie anual a fost 15,3 g/m3,
fa de 40 g/m' , valoarea limit anual pentru protea sntii umane.
Valoarea limita zilnica, la o captura de date de 62,2% n urma nregistrrilor cu
analizorul automat, a fost depit cinci zile consecutive n intervalul 26-30.01.2010,
valorile situandu-se intre 57, 11 g/m' si 80,59 g/m'.
ln intervalul 21.08.2010 i 30.11.2010, staa automat nu a funcionat, din cauza
defectrii aparatului de aer condiionat i a lipsei de fonduri necesare remedierii
defeciunii.

Valorile medii lunare in anul 2011 la sediul ageniei

Tabel 7 Msurtori manuale


Luna lan. Feb. Mart. Aer. Mai Iun. lui. Aug. Seot. Oct. Nov. Dec.
Valoare
medie
lunara 34,45 27,62 26,02 27,48 30,48 26,42 24,85 25,25

35tfiiii!ili""7'-;:-:---:- "'7--:--:-:,. -:--:--:-;:---:-::" I?::::7":""'7:"7"'""1


30
25
20
15 \aser1es I
10

martie mal Iulie septembrie

Evolua fracunii PM10 - concentraie medie lunar in anul 2011(g/m')

Concluzii:

20
Valoarea maxim zilnic nregistrat n anul 2011 a fost de 47,6 g/1113 fa de 50
g/1113 valoare limit zilnic pentru protecia sntiumane .Valoarea a fost nregistrat ln
data de 4.01.201 1.
Valoarea medie lunara cea mai ridicat a fost de 34,45 g/1113 i a fost nregistrat
' n luna ianuarie.
Concentra medie anuala a fost de 27,82 g/1113 fa de 40 g/1113 valoarea limit
anual pentru protecia snti umane .
Pentru lunile martie, aprilie, mai si iunie nu exista valori pentru pulberi in
suspensie deoarece pompa de prelevare a fost defecta.

Valorile medii lunare n anul 2011 la staia automat4

Tabel a msurtori manuale


Luna lan. Feb. Mart ADI. Mal Iun. lui. Au11. Sept Oct Nov. Oec.
Valoare
medie
lunara 18,89 26,36 28,58 18,44 17,85 17,54 18,35 15,6 21,6 13,74 30,89 24, 11

351f!i< :'i!l\l'l #E
30.u;,;.,;;, ,;,;:;;; """ """'"
i'f'!!'o
2sllm
20 Jcsorie l
15
10
5

ianuarie martie mai iulie septembrie noiembrie

Evolua fraciunii PM10 - concentrae medie lunar in anul 2011(g/m')


Concluzii :
Valoarea maxim, nregistrat la statia automata, la fractiunea PM1O gravimetric, a
fost de 47,98 g/1113 fat de 50 g/1113 valoarea limit zilnic pentru proteca snti
umane i aceasta, a fost nregistrat n data de 19.11.2011. Concentraia medie anual a
fost 20,99 g/m', fa de 40 g/m' valoarea limit anual pentru protecia sntii umane,
stabilit de prevederile anexei nr.3, din Legea nr.10412011 "Legea privind calitatea aerului
nconjurator".
Valoarea limit zilnic la o captur de date de 78,9%, n urma msurtorilor manuale
nu a fost dep1t n tot anul2011.

Valorile medii lunare n anul 2011la staia automat4

Tabel 9 Msurtori automate medota de referinta -nefelometrie ortogonala


Luna lan. Feb. Mart Apr. Mal Iun. lui. Aug. Sept Oct Nov. oec.
Valoare
medie
lunara 18,44 26,04 23,00

21
30
25

20a;
15
JDSeries I
10
5
o
Ianuarie mortfe mol nptmmbrle noiembrie

Evoluia fraciunii PM10 - concentraie medie lunar n anul 2011(g/m')

Concluzii :
Valoarea maxim nregistrat la statia automata la fractiunea PM10 nefelometrie a
fost de 48 g/m3 fat de 50 g/m3 valoarea limit zilnic pentru protecia sntii umane,
nregistrata n data de 20.11.2011. Concentraia medie anual a fost 22,49 g/m3 fa de
40 g/m" valoarea limit anual pentru protecia sntii umane stabilita de prevederile
anexei nr.3, din Legea nr.10412011 "Legea privind calitatea aerului nconjurato('.
Concentratia medie anual a rezultat din medierea celor trei luni de funcionare a
pompei, la analizorul de PM10.
Valoarea limit zilnic, la o captura de date de 95% n urma nregistrrilor cu
analizorul automat(n cele trei luni de functionare) i doar de 25,3 o/o captura de date
pentru ntreg anul, nu a fost depita n cursul anului 2011.
ln intervalul 1.01.201O si 30.09.201O msurtorile automate realizate prin metoda
de referint-nefelometrie ortogonal, nu s-au putut efectua, datorita unei defeciuni aprute
la sonda de prelevare .Lipsa fondurilor bugetare, a fcut ca remedierea defectiunii, s nu
poata fi realizat, dect n a doua parte a anului.

Valorile nregistrate n perioada 2007-2011 prin msurtorile manuale efectuate la


sediul ageniei, iar pentru anul 2010, respectiv 2011, efectuate i n staia automat VN1,
sunt redate n tabelul de mai jos:

Tabel 10
Anul Locatia Tip poluant concentratia Nr. Depasiri
Valoare limita
Maxima Media anuala UM 50 g/m3
zilnica
2007 APM Vrancea PM10 75,5 38,1 g/m3 35
2008 APM Vrancea PM10 87,3 35,5 glm3 57
2009 APM Vrancea PM10 95,6 35,24 glm3 32
2010 APM Vrancea PM10 71,2 29,52 glm3 2
2010 Statie automata PM10 80,58 17,4 g/m3 5
VN1
2011 APM Vrancea PM10 47,6 27,82 glm3 o
2011 Statia automata PM10 47,98 20,99 glm3 o
VN1

Valorile nregistrat n anii 2008-201 O, la staia automata de monitorizare a calitii


aerului, se prezint.a astfel:

22
Tabel 11
Anul Statia Tipul Tip Numar concentratia Nr.
stat iei poluant determinari Depasiri
validate/ Maxima Media UM Valoare
Procent din total zilnica anuala limita
determinari 50 un/m3
2008 VN1 Fond PM10 7547 134 21, 13 g/m' 26
region 85,9%
al
2009 VN1 Fond PM10 7997 82 15,15 g/m' 8
region 91,2%
al
2010 VN1 Fond PM10 5449 80,59 15,3 g/m' 5
region 62,2%
al
2011 VN1 Fond PM10 2112 48 22,49 glm o
region 24,1%
al

Valorile nregistrate n anul 2011, pentru fracia PM10, n urma msurtorilor la


staia automat precum i la sediul ageniei , s-au situat sub valoarea limit zilnic pentru
proteca snti umane (50 g/m3). conform prevederilor anexei nr.3, din Legea
nr.104/2011 "Legea privind calitatea aerului nconjurator".
Valoarea limita anual pentru proteca snt i umane, la indicatorul pulberi n
suspensie, este de 40 g/m', ncepnd cu 1 ianuarie 2007, limit care nu a fost atins n
urma msurtorilor efectuate n cadrul staei , valoarea rezultat fiind de 22,49 g/m .
ln intervalu 1.01.2011-30.09.2011, functionarea automata a analizorul de PM1O, a
fost intrerupt datorit arderii rezistenei de nclzire de la sonda de prelevare a
analizorului i a lipsei fondurilor necesare remedierii defeunii.
Propoa necesar de date validate ,75 % din mediile orare.ca i captura minim
anual (calculat din date orare sau din valorile pe 24 de ore de-a lungul ntregului an) de
minim 90%, nu a fost stabilit pentru anul 2011 .
Evaluarea caliti aerului nconjurtor n aglomerrile i zonele de pe ntreg
teritoriul rii, se efectueaz lund n considerare dasificrile n regimul de evaluare, n
funcie de pragurile superior i inferior de evaluare conform art.25 si anexei nr.3 din Legea
nr.10412011 "Legea privind calitatea aerului nconjurator".
Pentru anul 2007 evaluarea calitii aerului s-a realizat pe baza inventarelor de
emisii, prin modelarea dispersiei poluanilor n aer.
Pe baza studiilor de evaluare a calitatii aerului prin modelarea dispersiei poluantilor
n aer pentru anul 2007, au fost ntocmite liste prevzute n Ordinul nr.745/30.08.2002
privind stabilirea aglomerarilor i clasificarea aglomerrilor i zonelor pentru evaluarea
calitii aerului n Romania. Lista cuprinznd ncadrarea zonelor, rezultate din evaluarea
calitii aerului prin modelare, n conformitate, la acea vreme.cu prevederile Ordinului
MAPM nr. 59212002 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea valorilor fimittl, a
valorilor de prag i a criteriilor i metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de
azot i oxizilor de azot, pulberilor Tn suspensie (PM10 i PM2,5), plumbului, benzenului,
monoxidului de carbon i ozonului n aerul inconjurator, a cuprins i judeul Vrancea cu
localitile Focani, Odobeti,Suraia
LISTA 1- Zonele din judelui Vrancea unde nivelurile concentraiilor unuia sau mai
multor poluan sunt mal mari dect valoarea limit plus marja de toleran sau mai mari
dect valoarea limit, n caz c nu a fost fixat i o marj de toleran.
1.1. -Pentru pulberi n suspensie PM10, localitile: Focsani,Odobesti,Suraia.

23
ln conformitate cu anexa nr.3, din Legea nr.104/2011 "Legea privind calitatea
aerului nconjurator" depirile pragurilor superior si inferior de evaluare se determina n
baza concentravilor din 5 ani anteriori, dac sunt disponibile suficiente date.Se consider
c un prag de evaluare a fost depit dac a fost depit n cel puvn 3 din cei 5 ani
anteriori.
lncepnd cu anul 2011, prin Legea nr.104/2011" Legea privind calitatea aerului
nconjurator", la art.42, se mentioneaz .gestionarea calitatii aerului nconjurtor se face
n fiecare zon sau aglomerare prin delimitarea ariilor care se clasific n regimuri de
gestionare n funcie de rezultatul evalurii calitii aerului.dup cum urmeaz:
a) regim de gestionare I-reprezint ariile din zonele si aglomerrile n care nivelurile
pentru dioxid de sulf, dioxid de azot, oxizi de azot, particule n suspensie PM10 i PM2,5,
plumb,benzen,monoxid de carbon sunt mai mari sau egale cu valorile limit plus marja de
tolerant..."

CAPITOLUL IV

IDENTIFICAREA I VALIDAREA DEPIRILOR

4.1 Identificarea depirii

Identificarea depirilor valorilor limit pe fiecare indicator monitorizat, se


efectueaz de responsabilul pentru validarea datelor, care este i responsabilul staiei de
monitorizare.
Activitatea se desfaoar n cadrul Serviciului Monitorizare, din Agenia pentru Protecia
Mediului Vrancea.
Toate datele din tabelele nr. 6 si 9 au fost validate, ele fiind valori nregistrate prin
msurtori automate n cadrul stavei VN1 i au ca metoda, metoda de referin denumit
nefelometrie ortogonal.
ln cursul anului 2011, nu au fost nregistrate depiri ale valorilor limit, la nici un
indicator msurat la staa automat de calitate aer .

4.2 Validarea depirii

Validarea datelor n cazul unei depiri a valorii limite pentru indicator, se


realizeaz prin deplasarea n teren a persoanei responsabile cu funcionarea staiei, care
verific funcionarea corect a echipamentelor i data ultimei calibrri. La prima deplasare
n teren se culeg date preliminare n vederea identificrii cauzelor aparute n situaia
nefuncionrii corespunzatoare a echipamentului. n cazul unor defeciuni minore, acesta
se remediaz i se efectueaz o nou calibrare, iar datele sunt invalidate.
Pentru anul 2011 nu a fost cazul unei asemenea proceduri.

CAPITOLUL V
MSURI IRESPONSABILITI

5.1 Informarea autoritilor responsabile

Agenia Naional pentru Protecva Mediului

24

17
Comisariatul Judeean al Grzii Naionale de Mediu
Direcia Judeeana de Santate Publica
lnstitua Prefectului
Comisia tehnica
Imediat dupa validarea datelor, agena judeteana pentru protecia mediului
informeaza obligatoriu Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, Garda National de
Mediu, lnstitutia Prefectului, precum i membrii Comisiei tehnice, cu privire la depasirea
valorilor limita.

5.2 Identificarea surseUsurselor care au generat deplrlle

Staia VN-1
arderi n industria de transformare i pentru producerea de energie electrica i
termica
instalatii de ardere neindustriale
arderi n industria de prelucrare
procese de productie
extractia si distributia combustibililor fosili
utilizarea solventilor
trafic rutier
alte surse mobile
tratarea si eliminarea deseurilor
agricultura
factorii naturali

5.3 ntrunirea Comisiei Tehnice

Comisia tehnica i desfasoara activitatea n cadrul edinelor. Coordonatorul


activitii i Presedinte al Comisiei este Directorul coordonator al APM-ului Vrancea si in
lipsa acestuia , prin delegare, setul SMBDR din cadrul agentiei.
n activitatea sa, Comisia tehnica solicita ca la edinele sale s participe i
reprezentani ai altor instutuii pentru luarea celor mai bune decizii n vederea gestionarii
caliti aerului.
Hotarrile Comisiei tehnice se iau doar n cadrul edintelor, prin vot al membrilor.
O hotarare este considerat adoptata prin majoritate simpl (este votat de jumatate+1 ).
Comisia tehnica are atributiile conforme ROF-ului stabilit i aprobat afisat si pe
pagina de web www.apmvn.anpm.ro
Comisia Tehnica a fost infiintata prin ordinul prefectului nr.130124.03.201o si
sedintele ei s-au desfasurat conform unui calendar stabilit:doua intalniri n luna aprilie (1 si
21.04.2010) si o intalnire n luna mai (19.05.201o ).
ln data de 13.08.2010 a fost tinuta dezbaterea publica cu privire la modelul de
program gestionare calitate aer pentru pulberi in suspensi e in localitatile Focsani,
Odobesti, Suraia din Judetul Vrancea. Dezbaterea a avut loc la sediul agentiei incepand
cu orele 14.
Programul de gestionare calitate aer in forma finala a fost naintat spre aprobare
Consiliului Judetean Vrancea in data de 16.08.2010 fiind aprobat prin Hotararea nr.94 in
sedinta ordinara din data de 14.09.2010.

5.4. lnfonnarea publlculul

25
- -- ------- ---- -

APM Vrancea public pe pagina de web proprie, www.apmvn.anpm.ro, informaii


privind depirea concentraiilor valorilor limit i/sau a valorilor int, sursa/sursele care
au generat depirea/depirile si buletinele zilnice, lunare i anuale privind calitatea
aerului.
Datele privind calitatea aerului, monitorizate de ctre Agena pentru Proteca
Mediului Vrancea sunt prezentate publicului prin cele doua panouri de informare: unul
exterior amplasat intre magazinul Milcov si Zimbru pe Bdul Republicii i cel interior aflat la
sediul APM Vrancea de pe strada Dinicu Golescu nr.2.
Agenia pentru Protecia Mediului Vrancea public pe pagina de web proprie,
www.apmvn.anpm.ro, informa i privind atat indicii de calitatea aerului prin buletinele
zilnice pentru informarea publicului, ct i valorile indicatorilor monitoriza n cadrul
rapoartelor privind calitatea factorilor de mediu pentru judeul Vrancea, elaborate lunar i
anual.
Totodat, a fost comunicat publicului, inierea elaborrii programului de gestionare
a caliti aerului, n judeul Vrancea atat in rapoartele de starea mediului cat si pe pagina
proprie de web.
Zilnic dup validarea datelor de ctre responsabilul cu validarea datelor, se
ntocmete un buletin privind calitatea aerului ce cuprinde indicele general pentru fiecare
staie. Atunci cnd se semnaleaz depiri, sunt specificate sursele posibile ce au generat
depirea, condiiile meteo (viteza i direcia vntului), msuri care s-au luat sau urmeaz
a fi luate. Se informeaz Garda Naonal de Mediu - Comisariatul Judeean Vrancea
conform fluxului de informare a datelor de monitorizare, pentru a efectua verificri n teren.
Acest buletin se afieaza zilnic pe pagina de web a APM Vrancea.
Rezultatele validate, privind imisiile n aer la nivelul anilor 2008, 2009 , 2010 si
2011 sunt prezentate n capitolul anterior. Acestea indic faptul c n anii de
monitorizare, numarul depasilor valorii limite pentru pulberi in suspensie a fost in scadere:
26 depasiri in cursul anului 2008, 8 depasiri in anul 2009 si 5 depasiri pe parcursul anului
201O si O depasiri in anul 2011.
Nu au fost nregistrate depiri n staia automata de monitorizare a calitii aerului
aflate n funciune din anul 2008, la nici un alt indicator monitorizat ex: S02, Nox, N02,
NO, CO, 03 , BTX ).
Pe baza studiilor de evaluare a calitii aerului prin modelarea dispersiei poluanilor
n aer pentru anii 2007 i 2008 au fost ntocmite listele prevzute n Ord. 745'2002 privind
stabilirea aglomeranlor i clasificarea aglomerarilor i zonelor pentru evaluarea calita;;
aerului Tn RomfJnia.
Rezultatele acestor studii au fost prezentate n Rapoartele de Evaluare a Calitii
Aerului realizate la nivel naional de ctre firma SC Westagem SRL. Localitile din judeul
Vrancea ncadrate n lista nr. 1 pentru anul 2007 (zonele unde nivelurile concentraiilor
unuia sau mai multor poluan sunt mai mari dect valoarea limit) in cazul nostru pentru
PM1O, au fost Focsani, Odobesti si Suraia.
Raportul pentru anul 2010, cu privire la stadiul realizrii msurilor prevzute n
Programul de gestionare a calitii aerului pentru pulberi n suspensie, n localitile
Focani, Odobeti, Suraia din judeul Vrancea, aprobat de Consiliul Judetean Vrancea
prin Hotararea nr.68/13.05.201 1, se afl postat pe pagina de web proprie,
www.apmvn.anpm.ro.

5.5 Identificarea cauzelor care au generat depirile PM1O

Dintre sursele posibile de emisii PM1o cu impact asupra calit i aerului pentru anii
din urma, se pot enumera: sursele din sistemul centralizat i individual de nclzire a
populaiei, surse din traficul rutier, surse din activitatea de constructii.
Evolua concentraei de pulberi n suspensie PM10 arat c la nceputul i sfritul
de an, n perioada rece, se observ o contribuie a surselor de suprafa cu nlime de
emisie joas, asociate activitilor de nclzire rezidenial.
26
La nivelul judeului Vrancea, n perioada 2008 - 2011, se observ o scdere a
. emisiilor de pulberi determinat fie de reducerea sau ncetarea unor activiti. fie de
' realizarea unor msuri de reducere a polurii.

5.5.1. Caracterizarea indicatori/or monitorizai


Dioxid de sulf - SOz
Gaz incolor, cu miros neptor, amrui, produs ca urmare a arderii materialelor care
conin sulf.
Surse naturale: erupiile vulcanice, fitoplanctonul marin, fermenta a bacterian n zonele
mltinoase, oxidarea gazului cu connut de sulf rezultat din descompunerea biomasei.
Surse antropice: sistemele de nclzire a populaei care nu utilizeaz gaz metan,
centralele termoelectrice i procesele industriale (siderurgie, rafinrie, producerea acidului
sulfuric) i n msur mai mic emisiile provenite de la motoarele diesel.
Efecte asupra sijni!ti!ii: provoac iritaia ochilor i a primei p a traiectului respirator. n
atmosfer, contribuie la acidifierea precipitaiilor cu efecte toxice asupra vegetaei i
acidifierea corpilor apoi.
Oxizi de azot - NOx (NO/ NO:i)
La temperatura mediului ambiental sunt prezen n form gazoas. NO este incolor i
inodor; NOi are culoarea brun rocat i un miros putemic, neccios.
Surse naturale: sursa principal - unea bacteriilor la nivelul solului.
Surse antropice: nclzirea rezidenial i evacurile de gaze de eapament de la
motoarele vehiculelor n etapa de accelerae sau la viteze mari. NO produce o cantitate
mai mare de N02 n procesul de combustie i n prezena oxigenului liber.
Efecte asupra si!ni!ti!ii: gaz iritant pentru mucoas, ce afecteaz aparatul respirator i
diminueaz capacitatea respiratorie (gradul de toxicitate al N02 este de 4 ori mai mare
dect cel al NO).
Oxizii de azot contribuie la formarea ploilor acide i favorizeaz acumularea nitrailor la
nivelul solului care pot provoc alterarea echilibrului ecologic ambiental.
Pulberi n suspensie - PM1o/PM2,1
Sunt particule lichide i solide cu diametrul mai mic de 10/2,5 .
Surse naturale: erui vulcanice, eroziunea rocilor i dispersia polenului.
Surse antropice: activitatea industrial, i sistemul de nclzire a populaiei, centralele
termoelectrice. Traficul rutier contribuie prin pulberile produse de pneurile mainilor la
oprirea acestora i datorit arderilor incomplete.
Efecte asupra si!ni!taii: toxicitatea pulberilor se datoreaz nu numai caracteristicilor
fizico-chimice, dar i dimensiunilor acestora. Cele cu diametru de la 5-1O (PM10) la 2,5-5
(PM2,s) prezinta un risc mai mare de a patrunde n alveolele pulmonare provocnd
inflamaii i intoxicri. Pe de alt parte, vehiculele emit i alte gaze iritante,
elemente toxice (Cd, Pb, As, etc.) i substane cancerigene (hidrocarburi aromatice
policiclice, aldehide, nitrocompui , etc.).
Plumb - Pb

Surse antropice: principala surs de poluare o reprezint emisiile motoarelor cu


functionare pe baza de benzin i industria n care sunt procesate metalele, un caz
particular fiind topitoriile.
Efecte asupra sanatatii: efect toxic la oameni, in cazul expunerii la concentratii ridicate,
influentand sinteza hemoglobinei ce afecteaza rinichii, organele de reproducere,
mecanismul gastrointestinal, articulaile, i sistemul cardiovascular i sistemul nervos.
Benzen - CeHs

Compus aromatic foarte usor, volatil i solubil n apa. 90% din cantitatea de benzen n
aerul ambiental provine din traficul rutier. Restul de 10% provine din evaporarea
combustibilului la stocarea i distribu a acestuia.

27
Efecte asupra sijnatatii: substan cancerigen, ncadrat n clasa A1 de toxicitate,
cunoscut drept cancerigen pentru om. Produce efecte duntoare asupra sistemului
nervos central.
Monoxid de carbon - CO

La temperatura mediului ambiental, este un gaz incolor i inodor, de origine att natural
ct i antropic. Apare ca produs n toate procesele de combustie incomplet a
combustibililor fosili.
Surse naturale: arderea pdurilor, emisiile vulcanice i descrcrile electrice.
Surse antropice: producerea otelului i a fontei, rafinarea petrolului, sistemul termoelectric
i mediul urban, in principal autovehiculele cu benzina in timpul functionarii la turatie mica.
Efecte asupra sijni!lti!lii: gaz toxic, n concentraii mari, este letal (aproximativ 100 mg/m3).
Reduce capacitatea de transport a oxigenului n snge cu consecine asupra sistemului
respirator i a sistemului cardiocirculator.
Ozon - Oi

Gaz foarte oxidant, foarte reactiv, cu miros neccios. Se concentreaz n stratosfera i


asigur protectia mpotriva radiaiei UV duntoare vietli. Ozonul prezent la nivelul solului
se comport ca o component a "smogului fotochimic". Se formeaz prin intermediul unei
reaciicare implic n particular oxizi de azot i compui organici volatili.
Efecte asupra si!lni!lti!l ii: concentraia de ozon la nivelul solului provoac iritarea
traiectului respirator i iritarea ochilor. Concentraii mari de ozon pot provoca reducerea
funciei respiratorii. Este responsabil de daune produse vegetaiei prin atrofierea unor
speciide arbori din zonele urbane.

5.5.2. Depiri ale valorilor limit Usau ale valorilor int cauzate de surse liniare

Depirea concentraiilor valorilor limit, la pulberi n suspensie PM10 n anii monitorizai,


au fost cauzat de:
traficul auto - n zona central a municipiului Focsani pe arterele principale de trafic,
n exteriorul acestuia de-a lungul drumurilor naionale i n localitile situate pe rutele
acestora;
nclzirea rezidenial;
condiiile meteorologice - calmul atmosferic i condiiile de cea favorizeaz
acumularea noxelor la suprafaa solului, ceea ce determin nregistrarea concentraiilor
ridicate de poluani.
Pentru celelalte dou localitti, Odobeti, respectiv Suraia, principala cauz a depirii
valorii limit la indicatorul pulberi in suspensie (PM1O), a fost nclzirea rezidenial i
condiiile meteorologice.

5.5.3. Depiri ale valorilor limit cauzate de surse fixe


n vederea analizrii situaiei referitoare la depirea valorilor limit, s-au luat n
considerare:
activitile economice - analizarea listei principalelor surse de poluare;
inventarul emisiilor acestor surse (valoarea emisiilor totale, couri de dispersie
existente, instalaii de reinere a poluanilor);
analiza datelor meteo - direcia predominant a vntului, orele de calm atmosferic;
verificarea datelor de monitorizare a emisiilor pentru unitile din zon.

28
5.6. Msuri pentru limitarea emisiilor datorate surselor fixe

Nr. Masuri /aciuni Responsabil Termen de Estimarea Rezultat Observaii


crt. realizare costurilor/Surse ateptat
de finantare
1 Modernizare cazan SC ENET SA 2012 4479,721 mii lei Reducerea
CAF3 50 Gcal/h. concentraei de
pulberi.

5.7. Msuri pentru limitarea emisiilor datorate surselor liniare (traficul rutier)

Nr.crt. Msuri /aciuni Responsabil Termen de Estimarea Rezultat asteptat


realizare costurilor/
Surse de
finantare
1 Restricionarea traficului rutier Primria Focsani Perma Nu este Reducerea emisiei de
n anumite zone n week-end IPJ Vrancea nani cuantificat poluani din transport
i n ziua de 22.09 " O zi n i anual
orasul meu fr masini"
2 Modernizare, reabilitare, 4100 mii lei Scderea emisiilor de noxe
asfaltare drumuri de legtura Primria Suraia 2011 8238 mii lei provenite de la
/strazi Fonduri autovehiculele angajate in
structurale trafic
3 Vehicule noi pentru transport Primria mun. 174 mii lei Scderea emisiilor de noxe
public Focsani 2010 provenite de la
RATP Focsani- 174 mii lei autovehiculele
Buget local 2012
-Fonduri prop.
RATP
Semaforizarea interseciilor n Primria Permanent Nu este Fluidizarea traficului si
4 funcie de evolutia circulatiei mun.Focsani (duoa caz) cuantificat reducerea emisiilor

29
lndeprtarea n timp real a Primria Permanent conform Reducerea concentraiei de
5 materialului antiderapant mun.Focani primvara contractelor pulberi
folosit pentru tratarea Primria Odobeti
carosabilului n timpul iernii Primria Suraia
Utilizarea cu prioritate a Primria Permanent Surse Reducerea
6 . mijloacelor de curare mun.Focani conform proprii concentraiei de
mecanizate Primria Odobeti graficelor pulberi din trafic
Primria Suraia
7 Stropirea strzilor conform Primria Zilnic pe Surse Reducerea
Normei de igien privind mun.Focani timp secetos proprii concentraiei de
starea de sntate a populaiei Primria Odobeti pulberi din trafic
Primria Suraia
8 Curarea i ntreinerea Primaria Odobeti Nu esteReducerea
anurilor Populatia permanent cuantificat concentraiei de
i a riaolelor comunei Suraia pulberi
9 Reabilitarea si asfaltarea Primria Focani 2011 24 500 mii Reducerea concentraiei de
strzilor lei pulberi, consum redus de
carburanti
10 lnfiintarea de sensuri giratorii Primria Focani 2012 4543 mii lei Reducerea concentraiei de
noi pulberi, consum redus de
carburanti
11 lnfiintarea de strzi cu sens Primria Focani 2011 Buget local Fluidizarea traficului,
unic nu este descongestionarea
cuantificat circulatiei, reducerea
concentraiei de pulberi
12 lnfiinarea de noi strzi Primria Focani 2012 Buget local Fluidizarea traficului,
nu este descongestionarea
cuantificat circulaiei, reducerea
concentratiei de pulberi

3()
''

5.8 Msuri pentru limitarea emisiilor datorate surselor de suprafat

Nr.crt Msuri /aciuni Responsabil Termen de Estimarea Rezultat asteptat Observatii


realizare costurilor/Sur
se de
finantare
1 Promovarea surselor Primriile i Permanent 4435 mii lei Reducerea consumului
de energie consiliile locale n functie de de combustibil i a
alternativ (panouri populatia solicitri emisiilor de pulberi
solare) - proiect respectiv rezultate din arderile
Casa Verde rezidentiale

2 Reabilitarea termic Primria 2010 1000 mii lei Reducerea consumului


a locuintelor Focsani de energie termic
3 Completarea Primria Reducerea consumului
sistemului clasic de Odobeti 2011 793 mii lei de combustibil i a
nclzire cu un emisiilor de pulberi
sistem care rezultate din arderile
utilizeaz energia rezideniale
alternativ

5.9 Alte tipuri de masuri


Nr.crt Masuri /actiuni Responsabil Termen Estimarea Rezultat asteptat
de costurilor/Surse Observatii
realizare de finantare
1 Amenajare spaii verzi n Primria 2011 954 mii lei lmbuntirea calitii
comuna Suraia Suraia mediului

3\
' '

Reamenajare/Moderni zare Primria 2012 5000 mii lei


2 lmbuntirea calitii
din perimetrul Focani fonduri Phare
Parcul mediului
istoric Piata Unirii-Grdina 1667 mii lei fond
naional 1243 mii
Public
lei buget local
Primria 2010 963 mii lei lmbuntirea calitii
3 Plantri de arbori
Suraia mediului
spatiu Primria 2012 Nu este Fixarea particulelor de
4 Amenajarea de
cuantificat sol supuse
verde ntre trotuar i Focani eroziunii,imbuntirea
carosabil calitii aerului

CI'
6. Raport privind stadiul realizrii msurilor din programul de gestionare a calitii aeruluin anul 2010 respectiv
anul 2011

6.1. Stadlul msurilor n cazul dep irii valorilor limit datorit surselor fixe

Termen de lndl Respon Probleme


Nr Msura I aciunea din aprute
Stadiul realizrii msurii realizare catorl sabil
.crt Programulde
Gestionare a Calitii
Aerului 2010 2011
Modernizarea a
Modernizare cazan Realizat in
1 2012 % SC ENET fost nceput
CAF3 50 Gcallh. proportie
SA nainte de 201O
de 100% Realizat 100%

32.
' . .
\

6.2. Stadiul msurilor pentru limitarea emisiilor datorate surselor liniare (traficul rutier)

Msura I aciunea din


Nr Programul de Stadiul realizrii msurii Termen de lndi Respon Probleme aprute
.crt Gestionare a Calitii realizare catori sabil
Aerului 2010 2011
Realizat n Restricionare acces
Restrictionarea proportie auto n zona Nu au fost emise HCL
traficului rutier n de 100% n central-Piata Unirii Primria pentru c restrictionarea
I anumite zone n week- perioada Iulie-noiembrie i n Permanent o/o Focani nu a fost pe durat mare
end i n ziua de 28-31 octombrie i zona Gar-Piata i anual IPJ de timp-au fost aciuni
22.09"0 zi n oraul perioada Griin perioada 6- Vrancea punctuale
meu fr maini" srbtorilor 10 iulie Realizat 100%
de iarn
Au fost cheltuite 11O mii
Modernizare, Depus proiect prin Suma obtinut a fost lei
2 reabilitare, asfaltare msura125 si prin de 4100 mii lei i 2011 Km Primria Realizat 20%
drumuri de legatura msura 322 8238 mii lei fonduri Suraia lntrzieri n obinerea
/strazi structurale finantrii
Realizat n
3 Vehicule noi pentru proporie de 100%-
transport public au fost 2010 buc. Primria Realizat 100%
cumprate 2 buc mun.
autobuze BMC Focsani
euro 4
Din lips buget n -
201O msura nu a S-a acordat atenie
4 Semaforizarea fost realizat- Permanent Primria amenajrii de sensuri
interseciilor n funcie costurile nu au fost dup caz buc. mun. giratorii noi din lips
de evoluia circulaiei cuantificate n Focani fonduri locale
program

Primria
ndeprtarea n timp Conform unui grafic Conform unui grafic Permanent Km mun. Realizat 100%
5 real a materialului de lucru este de lucru este estimat primvara Focsani
33
antiderapant folosit estimat a se a se realiza 3km/zi Primria
pentru tratarea realiza 3km/zi Odobesti
carosabilului n timpul Primria
iernii Suraia

%
Conform unui grafic
de lucru 30km/zi S-au achizitionat 2 Permanent Primria Achiziiile au fost fcute
6 Utilizarea cu prioritate Au fost folosite automturtori conform Focani de Direcia de
a mijloacelor mijloace stradale, 1 graficelor Primria Dezvoltare din Primria
de curare mecanizate doar pe automturtoare Odobeti Focani din surse proprii
mecanizate timp de iarn dup spaii verzi, 1 Primria n val. de 268 OOO lei n
ninsori la eliberarea buldoexcavator Suraia 2011
drumurilor si vara, Realizat 100%
pentru udat, pe Conform unui grafic
perioad de secet de lucru 30km/zi

Stropirea strzilor
7 conform Normei de Realizat 100% Realizat 100% Zilnic pe % Primria
igien privind starea de 50km /zi 50km /zi timp secetos Focani
sntate a Primria
populaii Odobeti
Primria
Suraia

ln 2011 in Suraia s-au


curat 20 km I
Primria 240000m2suprafa
Odobeti curtat care include
Curaarea si Conform unui grafic Conform unui grafic Permanent % si rigole,acostamente i
8 ntreinerea anurilor de lucru de lucru Populatia spaii verzi
i a rigolelor com. ln 2011n orasul
34
I '

Suraia Odobeti s-au cura


7500 m

Refacere Primria s-au reabilitat in 201


infrastructur strzi Focani Focani un total dE
complex Bahne 7,303 km cu o valarE
o,1km;b-dul Unirii-b- investiiei din sursE
dul Bucureti 4,605 proprii de 7205 mii I
km ;b-dul Realizat in total57
Independenei 1,168
9 Reabilitarea si 27% km; str. Moldova 0,3 2011 %
asfaltarea strzilor km.str Simion
Brnuiu, Mihail
Koglniceanu,
D.Cantemir 1,130 km
Realizat 30%

Reabilitare drum 204 Primria Msur suplimentar.


D Realizat 80% Suraia ln corn Suraia S-au
reabilitat 17,8 km
'
estimare cost
400000/km

Amenajare intersec-
ie de sens giratoriu Pentru cele doua sen
10 lnfiintarea de sensuri 70,5% B-dul Independentei Primaria giratorii nfiinate n 21
giratorii noi cu str.Republicii si B- 2012 % Focsani s-a alocat suma
dE dul Independenei cu 1007,431 mii lei sur:
str.Mreti proprii
Realizat 23%
li lnfiinarea de strzi cu 300m 2011 metrii Primria Msura nu a fost
sens unic Focani cuantificat n program

12 lnfiinarea de noi strzi o strad n cartierul 2012 nr. Primria Msura nu a fost
Obor strazi Focani cuantificat n program

Pe b-dul Bucureti-
13 Amenajare piste pentru b-dul Unirii pavele Au fost folosite surse
biciclete colorate diferit pe 2012 km Primria proprii
trotuar Focani MAsurA suplimentar
Realizat 3,5 km

6.3 Stadiul msurilor pentru limitarea emisiilor datorate surselor de suprafat

MAsura I aciunea din Stadiul realizrii msurii Termen de lndi Respon Probleme
Nr. Programul de realizare catorl sabll aprute
crt Gestionare a Calitii
Aerului 2010 2011
La Primria
Suraia au fost
depuse in cei
37% Primriile doi ani
36
' ' .

I Promovarea surselor La Primaria S-au depus 15 Permanent % si monitorizati


de energie alternativ Odobeti suma proiecte noi din care n functie de consiliile 30proiecte /8
(panouri solare) - cheltuit a fost au fost realizate 8.Au solicitari locale proiecte
proiect Casa Verde de 0,746 mii lei mai ramas de realizat realizate i 22
iar la Primria 22 proiecte n Corn. populatia proiecte sunt in
Suraia suma Suraia . curs de
cheltuita a fost Nu au fost alocate realizare pe
de O, 105 mii lei fonduri de la primarii. persoane fizice.
/surse proprii La primaria
Odobeti
completarea
sistemului clasic
s-a facut pentru
6 unitti oublice

Realizat 100% 2010 % Primria Msur


Primria Focani Focani realizat
2 Reabilitarea termic a
locuinelor Cheltuieli n
2011 la
Reabilitare termica la - Primria prim.Odobeti
blocurile 81, 82, 83 Odobeti de 1245 mii
din Piaa Libertii lei/MORT i
ora Odobeti buget local
Prim. Odobeti
nu avea
responsabiliti
n program
Msur
suplimentar
Racordarea
Modernizarea Realizat 100% centralelor
3 sistemului de Proiect si parte containerizate la
producere a energiei aduciune val. reeaua de gaze % Primria Msur
termice 5,65 mii lei in2009 naturale- s-au montat
- Odobeti suplimentar
Aduciune i conducte repartiie i
termoficare val. distributie aaze
A ' ' ..._

2,213 mii lei naturale ;s-au cheltuit


11 OOO mii lei/MAI -
Orasul Odobesti
Completarea Studiu de fezabilitate 100 miilei buget
4 sistemului clasic de pentru energie Primria local si 1 mii
nclzire cu un sistem alternativ-coala 2011 % Suraia fonduri de la
care utilizeaz energia gen.nr.1 MMP
alternativ

6.4 Stadiul altor tipuri de msuri

Msura I aciunea din


Nr. Programul de Stadiul realizrii masurii Termen de lndl Respon Probleme
crt. Gestionare a Calitii realizare catori sabll aprute
Aerului 2010 2011
n 2011 s-au
I Amenajare spaii verzi 80% 10% 2011 % Primria amenajat 4259
n comuna Suraia Suraia mp spaiu verde
val.45 mii lei
-
Suma cheltuit
Reamenajare/ 17495337,44 lei
2 Modernizare Parcul din 30% 70% 2012 % Primria din surse
perimetrul Focsani proprii,buget de
istoric Piaa Unirii- stat si fonduri
Grdina Public- Phare
Realizat 100%
-Plantat 5 ha (1 ha
salcm i slcioar i
Realizat 100% 4 ha livada 2010 % Primria Msur realizat
Au fost plantati -S-au plantat arbori Suraia

'.Vi\
Plantri de arbor
. . ....
'
'-'
.
'
arbori n zona de n zona de agrement !
agrement pe
suprafaa de 0,2ha
0,2 ha
'

-plantat 250 puc I Primaria Msur


Focsani suolimentar
Amenajare spaii . .
verzi ntre trotuar si Amenajare spaii
Amenajarea de spatiu carosabil -4 km verzi intre trotuar si Msura nu a fost
4 verde intre trotuar si Reabilitarea carosabil 3000 mp 2012
.
I
I
km Primria cuantificat n
carosabil zonelor I Focsani program
.. I
I verzi deja existente :
-4 km '
5 Achizitionarea de
material antiderapant
18 to - - Primria Msur
s-au cheltuit Focsani /suplimentar
clorura de calciu 63000' 1ei

Preedintele I
pentru

Consiliului Jdeean Vracea


Preedinte de edin
Drago Petrut BA u

I j

Contrasemneaz,
Secretar al ju<leului
Raluc Dan
r

39
ROMNIA
JUDEUL VRANCEA
CONSILIUL JEDEEAN

HOTRREA nr. 33
din 8 mai 2012

privind: aprobarea Protocolului de colaborre ntre Consiliul Judeean


Vrancea i Asociaia Centrul Romilor pentru Politici de Sntate
SASTIPEN, n vederea implementrii n judeul Vrancea a
proiectului Programul de mediere sanitar: Oportunitate de
cretere a ratei de ocupare n rndul femeilor rome"

Consiliul Judeean Vrancea,

- vznd adresa Asociaiei Centrul Romilor pentru Politici de Sntate


"Sastipen" nr. 1856/30.03.2012, nregistrat la Consiliul Judeean Vrancea sub
nr. 2909/03.04.2012, referitoare la propunerea de colaborare dintre CJ Vrancea
i Asociaia "Sastipen", n vederea implementrii n jude a proiectului
Programul de mediere sanitar: Oportunitate de cretere a ratei de ocupare n
rndul femeilor rome"
------ --.:-vznd referatui Dlrecei Juridice i Coordonare Autoriti Locale,
nregistrat sub nr. 2909 din 27.04.2012, prin care se propune aprobarea
Protocolului de colaborare ntre Consiliul Judeean Vrancea i Asociaia Centrul
Romilor pentru Politici de Sntate SASTIPEN, n vederea implementrii n
judeul Vrancea a proiectului Programul de mediere sanitar: Oportunitate de
cretere a ratei de ocupare n rndul femeilor rome'',
- lund act de rapoartele compartimentelor de resort din cadrul
Consiliului Judeean Vrancea i avizele comisiilor specialitate ale Consiliului
Judeean Vrancea;
- avnd n vedere art. 91, alin. 1), lit. (e) i alin 6), Iit. (a) din Legea
administraiei publice locale, nr. 215/2001, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare
- n temeiul art. 115, alin. I ), lit. (c) din Legea administraiei publice
locale nr. 215/2001, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare

HOTRTE:

Art. 1 Aprobarea Protocolului de colaborare ntre Consiliul Judeean


Vrancea i Asociaia Centrul Romilor pentru Politici de Sntate SASTIPEN, n
vederea implementrii n judeul Vrancea a proiectului Programul de mediere
sanitar: Oportunitate de cretere a ratei de ocupare n rndul femeilor rome",
prevzut n anexa care face parte integrant din prezenta hotrre.
Art. 2 - mputernicete pe Preedintele Consiliului Judeean Vrancea,
domnul Marian Oprian, s semneze protocolul de colaborare prevzut la
articolul 1 din prezenta hotrre precum i s participe personal sau prin
reprezentanii desemnai de ctre acesta, Ia ntlnirile care vor fi desfa'urate n
cadrul proiectului Programul de mediere sanitar: Oportunitate de cretere a
ratei de ocupare n rndul femeilor rome",.

Art. 3 - Prevederile prezentei hotrri vor fi duse la ndeplinire de ctre


Preedintele Consiliului Judeean Vrancea prin Direcia Juridic i Coordonare
Autoriti Locale i comunicate celor interesai de Secretarul judeului prm
intermediul Direciei Juridice i Coordonare Autoriti Locale.

Preedintele
pentru

Consiliului Judeean Vrancea


Preedinte de edin
Dra Aanu

Contrasemneaz
111*--f.crtl--------- = fF-"lu=i -----
ROMNIA
JUDEUL VRANCEA Anex
CONSILIUL JUDETEAN la Hotrrea nr 33/ 08.05.2012

;::::?
SASTIPEN
,_ . ;, Consiliul Judeean Vrancea Centrul Romilor pentru Politici
de Sntate "Sastipen"

PROTOCOL DE COLABORARE

I) PRILE
CONSILIUL JUDEEAN VRANCEA, cu sediul n Focani, Bld. Dimitrie
Cantemir nr. l, judeul Vrancea, cod potal 620098, tel. 0237.213.057, fax 0237. 212.2228, e-
mail contact@cjvrancea.ro, reprezentat legal prin domnul MARIAN OPRISAN n calitate de
Preedinte,

ASOCIAIA CENTRUL ROMILOR PENTRU POLITICI DE SNTATE


- - - -- - ----- - - SAST-IPEN et1 sediul n Bucmeli, sector 5, str. M1rcea-ceTlJlltrl!jJnr, 76, cod potal 051 I 12,
tel. 004.021.456.03.21, e-mail office@sastioen.ro, reprezentat legal prin DANIEL
RDULESCU n calitate de Preedinte.

2) OBIECTUL PROTOCOLULUI
Obiectul protocolului l constituie asigurarea colaborrii necesare pentru
implementarea proiectului Programul de mediere sanitar: Oportunitate de cretere a ratei de
ocupare n rndul femeilor rome", cu numrul AMPOSDRU 623832.

3) OBLIGAIILE PRILOR
3.1. Obligaiile Consiliului Judeean Vrancea
a) Asigur sprijinul nematerial necesar pentru implementarea proiectului Programul
de mediere sanitar: Oportunitate de cretere a ratei de ocupare n rndul femeilor
rome" (identificare de oportuniti de susinere/ dezvoltare a proiectului la nivel
local, diseminare de informaii, expunere de afie, pliante realizate n cadrul
proiectului, implicare n procesul de selecie a comunitilor locale care s fac
obiectul activitilor proiectului, etc.);
b) Asigur participarea i reprezentarea instituiei la ntlnirile care vor fi desfurate
n cadrul proiectului, n msura n care se consider necesar;
c) Faciliteaz comunicarea reprezentanilor Asociaiei Sastipen cu primarii i consiliile
locale din comunitile unde va fi implementat proiectul;
d) Sprijin Asociaia Sastipen n activitatea de informare i atragere a membrilor
comunitii n vederea accesrii serviciilor oferite n cadrul proiectului, facilitnd
organizarea de ntlniri cu reprezentanii autoritilor publice locale din comunitile
n care se va implementa proiectul;
e) Sprijin derularea Programului de mediere sanitar Ia nivel local prin facilitarea
comunicrii dintre mediatorii sanitari i autoritile publice locale.
3.2. Obligaiile Asociaiei Centrul Romilor pentru Politici de Sntate SASTIPEN
a) Asigur implementarea proiectului Programul de mediere sanitar: Oportunitate de
cretere a ratei de ocupare n rndul femeilor rome" i i asum responsabilitatea
legat de implementarea acestuia;
b) Deruleaz activiti de informare i atragere a membrilor comunitii n vederea
accesrii serviciilor oferite n cadrul proiectului;
c) Asigur organizarea i desfurarea tuturor activitilor prevzute n proiect;
d) Asigur recrutarea, selecia, formarea i certificarea persoanelor eligibile pentru
cursurile de formare din cadrul proiectului;
e) Propune soluii pentru sustenabilitatea programului de mediere sanitar;
t) Informeaz semestrial Consiliul Judetean Vrancea, cu privire la activitile derulate
n cadrul proiectului.

4) DURATA PROTOCOLULUI
4.1. Protocolul intr n vigoare la data semnrii acestuia de ctre pri i este valabil
pn la 31 decembrie 2013.
4.2. Cu 30 de zile nainte de expirarea duratei menionate la punctual 4.1., partea care se
consider interesat va solicita n scris celeilalte pri prelungirea protocolului.

5) CONFIDENIALITATE
Informaiile cuprinse n prezentul protocol sunt publice n condiiile legii.

6) DISPOZIII FINALE
- __6.L_ Fora major exonereaz de rspundere
. ---- , eu---
cerina notificrii scrise n termen de 5 zile de la apariia cazului de for major.
6.2. Prile pot conveni i alte msuri comune pentru optimizarea i creterea eficienei
activitilor precizate n protocol.
6.3. Prezentul protocol poate fi modificat sau completat prin act adiional la solicitarea
oricreia dintre prile semnatare, cu acordul celorlalte pri.
6.4. Prevederile prezentului protocol intr n vigoare la data semnrii acestuia de ctre
pri.
6.5. Prile i vor comunica, reciproc, n termen de 15 zile de la ncheierea prezentului
protocol, persoanele de contact responsabile de punerea n aplicare a protocolului.

ncheiat n 3 (trei) exemplare originale.

CONSILIUL JUDEEAN VRANCEA CENTRUL ROMILOR PENTRU POLITICI


DE SNTATE "SASTIPEN"

PREEDINTE, PREEDINTE,
MARIAN OPRIAN DANIEL RDULESCU

anu Contrasemneaz
Secreta I j ului
Ra119"
R OM N I A
JUDEUL VRANCEA
CONSILIUL JUDETEAN

HOTRREA nr. 34
din 8 mai 2012

privind: modificarea statului de funcii al Serviciului Public Comunitar


Judeean de Eviden a Persoanelor Vrancea

Consiliul Judeean Vrancea,

- vznd adresa nr. 528/EV/2012 a Serviciului Public Comunitar Judeean


de Eviden a Persoanelor Vrancea prin care se solicit modificarea statului de
funcii al Serviciului Public Comunitar Judeean de Eviden a Persoanelor
Vrancea;
'vz nd referatul Direciei- enemiee i achiziii publice m egistrat la nr.
2466 din 2 mai 2012 prin care se propune modificarea statului de funcii al
Serviciului Public Comunitar Judeean de Eviden a Persoanelor Vrancea;
- lund act de rapoartele compartimentelor de resort din cadrul Consiliului
Judeean Vrancea i avizele comisiilor specialitate ale Consiliului Judeean
Vrancea;
- n conformitate cu prevederile art. 64 i art. 107 alin. 2 lit. a) din Legea
nr. 188/1999 privind Statutul funcionarilor publici, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare;
- n baza dispoziiilor art. 91 alin. (2) lit. c) din Legea administraiei
publice locale nr. 215/2001, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare;
- n temeiul art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea administraiei publice locale
nr. 215/2001, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare,

HOTRTE:

Art. 1. Modificarea statului de funcii al Serviciului Public Comunitar


Judeean de Eviden a Persoanelor Vrancea potrivit anexei care face parte
integrat din prezenta.
'
Art. 2. Anexa 3 la Hotrrea Consiliului Judeean Vrancea nr. 20/ 2005,
astfel cum a fost modificat prin Hotrrile Consiliului Judeean Vrancea nr.
47/2006, 74/2006, 9512006 , 101/2006, 57/2007, 71/2007, 13/2008, 47/2008,
81/2010, 101/2010, 143/2010, 116/2011 i 23/2012 i nceteaz aplicabilitatea.

Art. 3. Prevederile prezentei hotrri vor fi duse ia ndeplinire de ctre


Preedintele Consiliului Judeean Vrancra prin Serviciul Public Comunitar
Judeean de Eviden a Persoanelor Vrancea i comunicate celor interesai de
secretarul judeului prin Direcia juridic i coordonare autoriti locale.

Preedintele
pentru

Consiliului Judeean Vrancea


Pr de edin
D .
nu Contrasemneaz
Secretar al jude ului
Ral a
I
R O M N IA Anexa
JUDEUL VRANCEA ta Hotrrea nr. 34 din 8.05.2012
CONSILIUL JUDEEAN
i
I
STAT DE FUNCII PENTRU SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR JUDEEAN DE EIDENA A PERSOANELOR VRANCEA
I
I
FUNCIA PUBLIC l FUNCIA lA CONTRACT DE MUNC

Nr. crt Funcia public de


Funcia public de
Gradul Nivelul Numr
I Gradul sau
NiVelul
Numr posturi
Numar posturi
execuie/ nivel de Clasa Funcia de c inducere Funcia de execuie traapta peraonal
conducere profesional studiilor posturi studiilor poliiti detaap
salarizare profesk>nal contractual

o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
CONDUCERE

Director executiv I
1 li s
BIROUL DE EVIDEN 1 A A PERSOANELOR
I I I I ef birou otrteri I li IS I
2
COMPARTIMENT REGIM EVIDEN 1 A
Inspector I orincipal S
3
4-5 Referent IA M 2
Inspector de
6 I sceciatitate li s 1
GHIEU UNIC I
71 I I I I I IReferent li IM I
8i IReferent 1111 asistent M I 1 I I
COMPARTIMENT INFORMATICA
9 Consilier asistent S 1
10 Referent III debutant M 1
11 Inspector asistent s
BIROUL STARE CIVILA
12 Ief birou I 1 III IS I 11 I
COMPARTIMENT REGIM STARE CIV/ 1-A
13 Consilier I superior s 1
14 lnsoector I asistent s
15 lnsCleClor I asistent s 1
16 Consilier I COMPARTIMENT nrincical s 1
OPERARE MENTIUNI
171 lnsru>rtor I sunorior IS 1 I I I I
18-191 !Referent I sucerior M 2 I I I I
COMPARTIMENT RESURSE UMANE IPREG TIRE PROFESIONJ "
201 !Consilier I orincical S I I I I I
COMPARTIMENT SECRETARIAT, JURIDIC 51 CONTENCIOS
211 IConsilier iuridic 11 Inrtncical IS l 11 I I I I I
22 I I I IReferent !IA IM I
' -
COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABILITATE
23 IConsilier li Isuperior IS 1 I I
24 !Inspector li 1asistent IS 1 I I I I
COMPARTIMENT ASIGURARE TEHNICO-MATERIALA
25 I I
26 Referent IA SSD 1
I I <>Ofer li M 1
TOTAL 18 4
4

TOTAL PERSONAL, din care: 26


l.FUNCIB PUBLICE, din care: 18
a) functii publice de conducere 2
b) functii publice de executie 16
2.FUNCIB LA CONTRACT DE MUNCA, din care: 8
a) functii de conducere 1
b) functii de executie 7

pentru P""edlntele
Cconslllului Jude\'!
P""edinte
Drago Pe
ROMNIA
JUDEUL VRANCEA
CONSILIUL JUDEEAN

HOTARREA nr. 35
din 8 mai 2012

..... ..... privind:.desemnarea domnului Iancu Ovidiu, in calitate de reprezentant, in locul


domnului Ldunca Aurel, care va duce la ndeplinire atribuiile prevzute la
art. 5 alin. 5 din H.G nr. 25112011 privind aprobarea Normelor metodologice
pentru derularea proiectelor prioritare din cadrul Programului naional de
dezvoltare a infrastructurii.

Consiliul Judeean Vrancea,

- vznd referatul nr. 3814/03.05.2012, al Direciei de Dezvoltare privind


nlocuirea reprezentantului Consiliului Judeean Vrancea care va duce la ndeplinire
atribuiile prevzute la art. 5 alin. 5 din H.G nr. 25112011 privind aprobarea Normelor
------ -- metodologiee pentr u det ulat ea p1uiectelor prioritare m caoruf Programului naional de
dezvoltare a infrastructurii,
- lund act de rapoartele compartimentelor de resort din cadrul Consiliului
Judeean Vrancea i avizele comisiilor specialitate ale Consiliului Judeean Vrancea i
.. . de procesul verbal al comisiei de validare a Consiliului Judeean Vrancea ;
- avnd n vedere prevederile O.U.G nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului
naional de dezvoltare a infrastructurii ;
- avnd n vedere prevederile art. 5 alin. 5 din H.G nr. 25112011 privind
aprobarea Normelor metodologice pentru derularea proiectelor prioritare din cadrul
Programului naional de dezvoltare a infrastructurii, aprobat prin Ordonana de urgena
a Guvernului nr. 105/2010, realizate de ctre Ministerul Dezvoltrii regionale i
Turismului ;
- n temeiul prevederilor art. 115 alin.I , lit. c, din Legea administraiei publice
locale nr. 215/2001, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare,

HOTRASTE :

Art.I. Desemnarea domnului Iancu Ovidiu, consilier superior n cadrul


Serviciului drumuri i investiii, Direcia Dezvoltare, n locul domnului Ldunca Aurel,
n calitate de reprezentant al Consiliului Judeean Vrancea, beneficiar final al

51
proiectelor prioritare din cadrul Programului Naional de Dezvoltare a Infrastructurii,
care va duce la ndeplinire atribuiile prevzute la art. 5 alin. 5 din H.G nr. 251/2011
privind aprobarea Normelor metodologice pentru derularea proiectelor prioritare din
cadrul Programului naional de dezvoltare a infrastructurii.

Art.2.Prevederile prezentei hotrri fi duse la ndeplinire de ctre Preedintele


Consiliului Judeean Vrancea prin Direcia dezvoltare din cadrul Consiliului Judeean
Vrancea i comunicate celor interesai de secretarul judeului prin Direcia Juridic,
Coordonare Autoriti Locale.

pentru Preedintele
Consiliului Judeean Vrancea
Preed" edin
Drago Contrasemneaz
/..-t'
Secretar al jude ului
Ral a
ROMNIA
JUDEUL VRANCEA
CONSILIUL JUDEEAN

HOTRREA nr.36
din 8 mai 2012

privind: actualizarea i nsuirea inventarului bunurilor care aparin


domeniului public al judeului Vrancea

Consiliul Judeean Vrancea,

- vznd raportul comisiei de inventariere a bunurilor care alctuiesc


domeniul public al judeului Vrancea;
- vznd referatul Direciei Arhitect Sef privind actualizarea i
nsuirea inventarului bunurilor care alctuiesc domeniul public al judeului
Vrancea, nregistrat la nr. 3846/2012;
- lund act de rapoartele compartimentelor de resort din cadrul
- ---Gonsiliului Judeean Vt ancea T-avizete comisiilor specTaitate- are C"ons11iulw
Judeean Vrancea;
- conform prevederilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea pu blic
si regimul juridic al acesteia, cu modificrile i completrile ulterioare ;
- n baza prevederilor HG nr.548/1999 privind aprobarea Normelor
tehnice pentru ntocmirea inventarului bunurilor care alctuiesc domeniul
public al comunelor, oraelor, municipiilor i judeelor;
- n temeiul art. 91, alin.(1),lit. c" si art. 115, alin.(1), lit.c" din Legea
administraiei publice locale nr. 215/2001, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare,

HOTRTE:

Art.I. Actualizarea i nsuirea inventarului bunurilor care aparin


domeniului public al judeului Vrancea prevzut n anexa care face parte
integranta din prezenta hotrre.

Art.2. ncepnd cu data prezentei orice dispoziie contrar prevzut n


hotrrile Consiliului Judetean Vrancea i nceteaz aplicabilitatea.
Art.3. Inventarul bunurilor care aparin domeniului public al judeului
Vrancea ,se va nainta Guvernului Romniei n vederea atestrii acestuia prin
Hotrre de Guvern.

Art.4. Prevederile prezentei hotrri vor fi duse la ndeplinire de


Preedintele Consiliului Judeean Vrancea prin Direcia Arhitect Sef i
comunicate celor interesai de secretarul judeului, prin Direcia Juridic i
Coordonare Autoriti Locale.

Preedintele
pentru

Consiliului Judeean Vrancea


Preedi e de edin
Dra A anu Contrasemneaz
Secretar al jude lui
Ralu
ROMNIA
JUDEUL VRANCEA Anexa
CONSILIUL JUDETEAN VRANCEA La Hotrrea CJ Vrancea nr. 36 /08.05.2012

lNVENTARUL
bunurilor care alctuiesc doeniul public al judeului Vrancea

Cod de Anul dobndirii Valoarea de Situaia juridic actual


Nr. Elementide
clasifi Denumirea bunului sau dup caz al inventar Denumire act proprietate
Crt. identific re
care I drii in folosint lei sau alte acte doveditoare
SECTIUNEA I
BUNURI IMOBILE
Infrastructura
Km. 27+200-3!!+9QO Domeniul public al judeului
L=12,7 km i
I Vrancea conform Hotrarii
D.J. 115
1. 1.3.7. Limita jude Bacau-Scutan/-Gura Vii- 418.900 Consiliului Judeean
1968
Cmpuri-DJ 205F 1
Vrancea nr. 125/2011,
1

Anexei 2 la HG 540/2000
Km. 21+400-24+400 I Domeniul public al judeului
L=3,0 Km Vrancea conform Hotrarii
D.J. 119A
2. 1.3.7. Limita jude Bacu-Costi<I Lespezi DN11A 13.679.696,16 Consiliului Judeean
1978
Vrancea nr. 125/2011,
I Anexei 2 la HG 540/2000
Km. 4+500-24+500 I, Domeniul public al judeului
L=20,0 Km I Vrancea conform Hotrrii
D.J. 119C DN2(km.224+ 100)-Rugine+ti-Angheleti Consiliului Judeean
3. 1.3.7.
Limita jude Bacu ! 1975
240.500 Vrancea nr. 125/2011,
Anexei 2 la HG 540/2000
',
i
Km. 0+0007+000 ! Domeniul public al judeului
L=7,0 Km Vrancea conform Hotrarii
D.J. 119J
4. 1.3.7. DN2(km.230+750)-Adjud- juduVechi- 7.017.181,34 Consiliului Judeean
1975
icani i Vrancea nr. 125/2011,
Anexei 2 la HG 540/2000
D.J. 202C Km. 4+000-5+500 I Domeniul public al judeului
5. 1.3.7. 42.900
L=1,3 Km i 1968 Vrancea conform Hotrarii
Nr. Cod de Element de Anul dobndirii Valoarea de Situaia juridic actual
CrL
clasifi- Denumirea bunului
identific are sau dup caz al inventar Denumire act proprietate
care drii n folosint lei sau alte acte doveditoare
Limita jude Buzu-Biei DJ 202D Consiliului Judeean
I Vrancea nr. 125/2011,
I Anexei 2 la HG 540/2000
Km. 0+000-25+500 I Domeniul public al judeului
D.J. 202F
L=25,5 Km I Vrancea conform Hotrrii
6. 1.3.7. Mihceni-DJ 204A-BletifBogza-Gugeti-DJ 173.300 Consiliului Judeean
1970
204F- i Vrancea nr. 125/2011,
i Anexei 2 la HG 540/2000
Km. 5+000-28+000 Domeniul public al judeului
D.J. 202E L=23,0 Km 1 Vrancea conform Hotrrii
7. 1.3.7. Limita jude Buzu-Voetinf<ihlea-Obrejia-
1974
974.470 Consiliului Judeean
Timboieti-Bordeti-DJ 20 C Vrancea nr. 125/2011,
1 Anexei 2 la HG 540/2000
Km. 25+500-28+500 I Domeniul public al judeului
L=3,0 Km Vrancea conform Hotrrii
D.J. 203H
8. 1.3.7. Limita jude Buzu-Dumit1ti-DJ 204C 1970 2.651.440,03 Consiliului Judeean
!
Vrancea nr. 125/2011,
' Anexei 2 la HG 540/2000
Km. 0+000-13+950 ' Domeniul public al judeului
L=13,950 Km Vrancea conform Hotrrii
9. 1.3.7. D.J. 204 B Micneti ( DN 23 B ) - mniceni - Boleti.- 1975 1.300.000 Consiliului Judeean
Ttranu ( DN 23 A) i Vrancea nr. 125/2011,
I Anexei 2 ia HG 540/2000
Km. 0+000-43+600 I, Domeniul public al judeului
L=43,0 Km I Vrancea conform Hotrrii
D.J. 2040 Focani-Surala-Vadu Rocla-Vulturu- Consiliului Judeean
10. 1.3.7. Hnguleti-Maluri-Micneti-DJ 204B 1975 1.072.500 Vrancea nr. 125/2011,
Anexei 2 la HG 540/2000
!
Km. 0+000-43+050 ' Domeniul public al judeului
L=43,050 Km '' Vrancea conform Hotrrii
D.J. 204E
11. 1.3.7. Focani-DN2-Mirceti-Ci u ea-Doaga DN24 - 1974 966.900 Consiliului Judeean
Mreti- Haret-Panciu D. 205F Vrancea nr. 125/2011,
Anexei 2 la HG 540/2000
Km. 0+000-12+000 Domeniul public al judeului
D.J. 204F
12. 1.3.7. L=12,0 Km -I
1968 396.000 Vrancea conform Hotrrii
DJ 205R Slobozia Ciorti- rmeni-Oreavu- Consiliului Judeean
!
-

Cod de Anul dobndirii Valoarea de Situaia juridic actual
Nr. Element t de
clasifi- Denumirea bunului sau dup caz al inventar Denumire act proprietate
Crt. identific are
care drii in folosint lei sau alte acte doveditoare
Gugeti DJ 2058 Vrancea nr. 125/2011,
i Anexei 2 la HG 540/2000
I
Km. 0+000-28+580 i Domeniul public al judeului
L=26,365 Km I Vrancea conform Hotrarii
D.J. 204G
13. 1.3.7. DJ 204E (km.9+100 MircJti-Rduleli- 1968 870.045 Consiliului Judeean
8ilieti-DJ 204D-Suraia- I Vrancea nr. 125/2011,
8otirlu-Goloaanu Anexei 2 la HG 540/2000
Km. 0+000-8+000 i Domeniul public al judeului
L=8,0 KM i Vrancea conform Hotrrii
D.J. 204L
14. 1.3.7. Chiojdeni DJ 204C-Ctu, limita jude 8uzau 1968 264.000 Consiliului Judeean
Vrancea nr. 12512011,
I Anexei 2 la HG 540/2000
Km. 0+000-31+500 I Domeniul public al judeului
D.J. 204P L=30,0 Km ' Vrancea conform Hotrarii
15. 1.3.7. '
Gugeti-DJ2058-DN2 Dr osloveni-Gura 1974 618.400 Consiliului Judeean
Galiei-Dealul Lung-Tinoa a-Poienia- Vrancea nr. 125/2011,

..... Dumitresti-DJ 204C


Km. 0+000-3+000
L=3,0 Km
I
i
Anexei 2 la HG 540/2000
Domeniul public al judeului
Vrancea conform Hotrarii
1.3.7. D.J. 2Q4N DJ 2048 Nneti-limita juqe Galai
'
3.756.584,90
1968 Consiliului Judeean
16. Vrancea nr. 125/2011,
I
i Anexei 2 la HG 540/2000
Km. 0+000-50+600 : Domeniul public al judeului
I
L=50,6 Km Vrancea conform Hotrarii
D.J. 2058
17. 1.3.7. Dumbrveni DN2 (km.164 650)-Gugeti-DN2 1976 4.898.580 Consiliului Judeean
Popeti-Urecheti-8udeli Dlhui-Odobeti- Vrancea nr. 125/2011,
8olotesti-Gaesti-Satu NOI (Panciu\ Anexei 2 la HG 540/2000

18. 1.3.7.
D.J. 205C
Km. O+OOQ-1+600
L=16,0 Km
Focani DN2(km.180 200)-Goleti-
i
,

1980 1.360.000
Domeniul public al judeului
Vrancea conform Hotrrii
Consiliului Judeean
Virtecoiu-DJ205A I Vrancea nr. 125/2011,
'
Anexei 2 la HG 540/2000
Km. 0+000-3 +000 Domeniul public al judeului
D.J. 2050 L=34,0 Km I Vrancea conform Hotrarii
1.3.7. 1975 1.226.000
19. Valea Srii DN2-Nruja-Pa tin-Nereju- Consiliului Judeean
8rdceti Vrancea nr. 125/2011,

3
Cod de Anul dobndirii Valoarea de Situaia juridic actual
Nr. Elemente de
clasifi- Denumirea bunului sau dup caz al inventar Denumire act proprietate
Crt. identific are
care drii in folosint lei sau alte acte doveditoare
Anexei 2 la HG 540/2000
Km. 3+000-66+550 Domeniul public al judeului

20. 1.3.7.
D.J. 205E L=58,950 Km L
Limita jude Galai(Baraj firet)-Ciulea-DN2 1976 2.383.650
Vrancea conform Hotrrii
Consiliului Judeean
BizighetiTifeti-Cimpuri , Vrancea nr. 125/2011,
i Anexei 2 la HG 540/2000
Km. 0+000-44+000 ] Domeniul public al judeului
L=44,0 Km : Vrancea conform Hotrrii
D.J. 205H Consiliului Judeean
21. 1.3.7. Panciu 205F-Movilia-Puneti-Domneti 1968 32.174.683,49
Ciorani-ClimnetiPdureniDN2 Vrancea nr. 125/2011,
(km.210+200} Anexei 2 la HG 540/2000
Km. 0+000-9+350 i Domeniul public al judeului

22. 1.3.7.
D.J. 2051 L=9,35 Km fc
DJ 205E(km 5) Sovejana- ausoleu 1968 308.550
Vrancea conform Hotrrii
Consiliului Judeean
Mreti-DN2 Mreti DJ 204E Vrancea nr. 125/2011,
I Anexei 2 la HG 540/2000
Km. 0+000-31 +600 '1 Domeniul public al judeului
L=29,7 Km Vrancea conform Hotrrii
D.J. 205 J-
23. 1.3.7. Panciu DJ 204E -Dioche\ijDJ205H-Movilia - 1980 2.868.107,16 Consiliului Judeean
Fitioneti -Schitu"Muuno iele" Vrancea nr. 125/2011,
I Anexei 2 la HG 540/2000
Km. 0+000-5+000 I Domeniul public al judeului
L=5,0 Km
1

Vrancea conform Hotrrii


24. 1.3.7. O.J. 205K- Rcoasa DJ205F Mrti j Mausoleu Marti 1976
362.500 Consiliului Judeean
I Vrancea nr. 125/2011,
I Anexei 2 la HG 540/2000
Km. 0+000-37+600 ! Domeniul public al judeului
L=34,0 Km I Vrancea conform Hotrrii
25. 1.3.7. D.J. 205L DJ 205D Grumaz Vrlncioala -PuletiTulnici 1970 184.300 Consiliului Judeean
DN2D-Negrileti-Soveja D 205F Vrancea nr. 125/2011,
i Anexei 2 la HG 540/2000
Km. 0+000-15+200 ! Domeniul public al judeului
L=15,200 Km I Vrancea conform Hotrrii
D.J. 205M DJ 205 NrujaNistoreti-1rstru-Brduu Consiliului Judeean
26. 1.3.7. 1973 46.420.695,26 Vrancea nr. 125/2011,
' Anexei 2 la HG 540/2000
Cod da Anul dobndirii Valoarea da Situaia juridic actual
Nr. Elemantl t de
clasifi- Denumirea bunului sau dup caz al inventar Denumire act proprietate
Crt. identific ara
care drii in folosint:!i lei sau alte acte doveditoare
Km. 0+000-21+000 Domeniul public al judeului
L=21,0 Km I Vrancea confonm Holrarii
D.J. 205N
27. 1.3.7. DN2 D (km 10+500) Jari\ea-Scntei a- 1968 693.000 Consiliului Judeean
Manslirea "Poienia"-Relfu Mgura Vrancea nr. 125/2011,
i Anexei 2 la HG 540/2000
Km. 0+000-32+400 I Domeniul public al judeului
L=31,0 Km ' Vrancea confonm Hotrarii
O.J. 205P DN2D(km 16+650) Putnaf,vnceti-Garoafa Consiliului Judeean
28. 1.3.7. 1968 1.023.000
DN2-Precistanu-Balta Ra i DN 204E (km Vrancea nr. 125/2011,
5+900)Vnatori-Jorti-M dreti-Milcovul Anexei 2 la HG 540/2000
DJ204A i
Km. 0+000-28+ 700 i Domeniul public al judeului
L=26,600 Km , Vrancea conform Hotrarii
29. 1.3.7. D.J. 205R DJ 204A Gologanu-Jilite-Slobozia 1975 9.330.625,78 Consiliului Judeean
Ciorti-Poiana Cristei 1 Vrancea nr. 125/2011,
I Anexei 2 la HG 540/2000
Km. 0+000-15+000 Domeniul public al judeului
D.J. 205$
L=15,0 Km i Vrancea conform Hotrarii
30. 1.3.7. DJ 205A (km.0+000)-Foclini-Cmpineanca- 1973 465.000 Consiliului Judeean
Pietroasa-Olteni VrtecoitRTmniceanca Vrancea nr. 125/2011,
I Anexei 2 la HG 540/2000
Km. 14+000-25+000 1. Domeniul public al judeului
L=11,0 Km ( Vrancea confonm Hotrarii
31. 1.3.7. D.J. 241 ' Limita jude Galai-Tnso;ia-limtta Jude 715.000 Consiliului Judeean
1975
Bacu i Vrancea nr. 125/2011,
Anexei 2 la HG 540/2000
Km. 5+000-19+450 , Domeniul public al judeului
D.J. 241A
L=14,45 Km I Vrancea conform Hotrani
32. 1.3.7. Limita jude Galai-Feldioar\a-Corbia-Limita 1978 1.264.400 Consiliului Judeean
jude Bacu
L-23,3 Km
Km. 5+000-30+000

t i
!
Vrancea nr. 125/2011,
Anexei 2 la HG 540/2000
Domeniul public al judeului
Vrancea confOnm Hotrani
D.J. 241F Limita jude Bacu-Plcin ni DJ 241 Consiliului Judeean
33. 1.3.7. 1968 768.900
Bogheti-Priseacani-Tbu , li-limita jude Vrancea nr. 125/2011,
Gala \ Anexei 2 la HG 540/2000
I

!
':5
. Cod de Element de Anul dobndirii Valoarea de Situaia juridic actual
Nr.
Crt. clasifi- Denumirea bunului
identific are sau dup caz al inventar Denumire act proprietate
care drii in folosintli lei sau alte acte doveditoare
Km. 46+000-62+ 700 I Domeniul public al judeului
L=16,7 Km Vrancea conform Hotrrii
34. 1.3.7. D.J. 252 Limita jude Galati-Ploscu ""ni-Homocea- 1980 18.151.753,42 Consiliului Judeean
Lespezi DN 11A-limita juc e Bacu Vrancea nr. 125/2011,
Anexei 2 la HG 540/2000
'
prul Polocin la Lespezi,iDJ 119, km.24+350 Domeniul public al judeului
35. BA/BA;L=27,O 1 Vrancea conform Hotrarii
1.3.17.2. Pod beton armat 162.200
1995 Consiliului Judeean
I
Vrancea nr. 125/2011,
' 202F, km. 6+500
prul Coatcu la Baleti pJ Domeniul public al judeului

36. 1.3.17.2. Pod beton armat


L=24,0;BA/BA ,
79.700
Vrancea conform Hotrarii I
1996 Consiliului Judeean
'
I Vrancea nr. 125/2011,
prul Slimnic la Bogza qJ 202F, km. Domeniul public al judeul ui
37.
1.3.17.2. Pod beton armat
11+700 i 76.300 Vrancea conform Hotrrii
L= 18,0; BA/BA I 1985 Consiliului Judeean
' Vrancea nr. 125/2011,
prul Coatcu la Voetin o 202E, km. 9+700 Domeniul public al judeul ui
38. L+24,0: BA/BA \ Vrancea conform Hotrrii
1.3.17.2. Pod beton armat 1978 71.200 Consiliului Judeean I
'
i Vrancea nr. 125/2011,
prul Slimnic la Slimnic Df 202E, km. 16+760 Domeniul public al judeului
L=36,0 I
234.100 Vrancea conform Hotrrii
39. 1.3.17.2. Pod beton armat I 1998 Consiliului Judeean
l Vrancea nr. 125/2011,
rul Rmnicu Srat la Du,itreti DJ 203H; Domeniul public al judeului
Km. 27+700 L=200,0 vrancea conform Hotrrii
Pod beton armat 72.010
40. 1.3.17.2. Consiliului Judeean
'
I 1945 !
I Vrancea nr. 125/2011,
- rul Siret la Nneti DJ 04: km. 33+213 Domeniul public al judeului
L=177,0 Vrancea conform Hotrrii
1.3.17.2. Pod beton armat 400.300 Consiliului Judeean
41. 'I
i 1974 Vrancea nr. 125/2011,
i I
rul Rmnicu Srat la Tranu DJ204B; km. Domeniul public al judeului
42. 1.3.17.2. Pod beton armat 19+250 316.700 Vrancea conform Hotrrii
1976
L=121,0; BA/BA I. Consiliului Judetean

6
Cod de Anul dobndirii Valoarea de Situaia juridic actual
Nr. Element de
clasifi- Denumirea bunului sau dup caz al inventar Denumire act proprietate
Crt. identific 1re
care drii in folosintii lei sau alte acte doveditoare
Vrancea nr. 125/2011,
raul Putna la Suraia DJ2! rn; km. 7+155 Domeniul public al judeului
L=125,40; BA/BA Vrancea
43. 1.3.17.2. Pod beton armat 1.189.049,96
conform Hotrrii
!I 1965/1978 Consiliului Judeean
Vrancea nr. 125/2011,
rul Putna la Vulturu DJ20fD; km. 24+400 _ Domeniul public al judeului
L=91,0; BA/BA , Vrancea conform
44. 1.3.17.2. Pod beton armat 64.300
Hotrrii
'! 1965/1978 Consiliului Judeean
i Vrancea nr. 125/2011,
rul Leica la Hnguleti D204D; km. 30+900 Domeniul public al judeului
L=18,50; UL I Vrancea conform Hotrrii
45. 1.3.17.2. Pod beton armat ' 1968 71.200 Consiliului Judeean
I
prul oimu la Mirceti D204E; km. 5+900
Vrancea nr. 125/2011,
Domeniul public al judeului

46. 1.3.17.2. Pod beton armat L=11,50; BA/BA ! 71.200 Vrancea conform Hotrrii
1949/1980 Consiliului Judeean
'
i Vrancea nr. 125/2011,
rul Putna la Mirceti DJ2t4E; km. 7+900 Domeniul public al judeului
1.3.17.2. Pod beton armat Vrancea conform Hotrrii
47. 1980 538.200
L=162,0; BA/BA Consiliului Judeean
i
i
I
i Vrancea nr. 125/2011,
peste canal la Doaga DJ2Q4E; km. 20+130 Domeniul public al judeului
48. 1.3.17.2. L=16,0; BA/BA i,
71.200 Vrancea conform Hotrrii
Pod beton armat
1958/1964 Consiliului Judeean
'
Vrancea nr. 125/2011,
peste canal la Doaga DJ2G4E; km. 20+900 Domeniul public al judeului
L=16,0, BA/BA Vrancea conform Hotrrii
49. 1.3.17.2. Pod beton armat 71.200
1958/1963 Consiliului Judeean
Vrancea nr. 12512011,
peste Grla la Mreti Df204E; km. 28+850 Domeniul public al judeului
L=13,50; BA/BA Vrancea conform Hotrrii
50. 1.3.17.2. Pod beton armat ' 1950/1969 71.200 Consiliului Judeean
I Vrancea nr. 125/2011,
peste Canal la Haret DJ201E; km. 33+250 Domeniul public al judeul ui
L=87,0; BA/BA I Vrancea conform Hotrrii
51. 1.3.17.2. Pod betolfarmat 430.400
1989 Consiliului Judeean
I Vrancea nr. 125/2011
i
i7
Cod de Anul dobndirii Valoarea de Situaia juridicii actualii
Nr. Element de
clasifi Denumirea bunului sau dup caz al inventar Denumire act proprietate
Crt. identific re
care drii in folosint lei sau alte acte doveditoare
parul Oreavu la Gugeti )J204F; km. 9+400 Domeniul public al judeului
L=12,0; UL Vrancea conform Hotrrii
52. 1.3.17.2. Pod lemn '
1928/1963 10.000
Consiliului Judeean
'

Vrancea nr. 12512011


- rul Putna la Borlu Df04G; km. 16+550 Domeniul public al judeului
L=82,1O; BA/BA 1 Vrancea conform Hotrarii
53. 1.3.17.2. Pod beton armat 127.700
I 1970 Consiliului Judeean
I Vrancea nr. 125/2011 'i
- rul Ramnicu Sarai la Ciojdeni DJ204L;
km. 0+050
Domeniul public al judeului
Vrancea conform Hotrrii
I
1.3.17.2. Pod beton armat I 1970 442.700
54. L=72,0; BA/BA Consiliului Judeean 1
1

\ Vrancea nr. 125/2011


- rul Rmna la Dragoslovfni DJ204P; km. Domeniul public al judeului
6+566 I 1981 222.600 Vrancea conform Hotrrii
55. 1.3.17.2. Pod beton armat L=63,0; BA/BA Consiliului Judeean I
I
', Vrancea nr. 125/2011
DJ204P; km. 9+292 ! Domeniul public al judeului
L=63,0; BA/BA i Vrancea conform Hotrrii
1.3.17.2. Pod beton armat 1985 267.200
56. Consiliului Judeean '
i Vrancea nr. 125/2011
rul Rmna la Gura Galiei PJ204P; km. Domeniul public al judeului
9+850 i Vrancea conform Hotrarii
1.3.17.2. Pod beton armat 293.800
L=54,0; BA/BA ' 1992 Consiliului-Judeean
57.
I Vrancea nr. 12512011
raul Rmna la Gura Caliei)DJ204P; km. Domeniul public al judeului
10+250 : 293.800 Vrancea conform Hotrarii
58. 1.3.17.2. Pod beton armat 1992 Consiliului Judeean
L=54,0; BA/BA '1 I
Vrancea nr. 125/2011 ''
rul Rmna la Gura CalieilJ204P; km. Domeniul public al judeului
Pod beton armat 11+095 247.500 Vrancea conform Hotrrii
59. 1.3.17.2. L=77,80; BA/BA 1979 Consiliului Judeean
I Vrancea nr. 125/2011
rul Rmna la Lacul lui Babn DJ204P; km. Domeniul public al judeului
13+818 I Vrancea conform Hotrarii
60. 1.3.17.1. Pod lemn 10.000
L=57,0; UL I 1962 Consiliului Judeean
'I Vrancea nr. 12512011
61. 1.3.17.1. Pod lemn rul Rmna la COCO""ri DJAu4P; km. 15+567 10.000 Domeniul public al judetul ui
I
lg
Cod de Anul dobndirii Valoarea de Situaia juridic actual
Nr. Element de
clasifi- Denumirea bunului sau dup caz al inventar Denumire act proprietate
Crt. identific .re
care drii in folosintli lei sau alte acte doveditoare
L=45,0; UL 1963 vrancea conform Hotrarii
I Consiliului Judeean
l
raul Ramnic la NmoloaSjl DJ204N; km.
Vrancea nr. 125/2011
Domeniul public al judeului
62. 1.3.17.1. Pod lemn
2+200L=42,0; UL I 10.000
Vrancea conform
Hotrarii
i 1920/1957 Consiliului Judeean
'I Vrancea nr. 125/2011
parul carcei la Coteli 205B; km. 12+480 Domeniul public al judeul ui
63. L=49,0; BA/BA I Vrancea conform Hotrarii
1.3.17.2. Pod beton armat 173.200
I
1981 Consiliului Judeean
Vrancea nr. 125/2011
parau Dilgov la Coteli D205B; km. 14+700 Domeniul public al judeul ui
64. L=18 'o' BA/BA :i Vrancea conform Hotrarii
1.3.17.2. Pod beton armai 1985 127.100 Consiliului Judeean
i Vrancea nr. 125/2011
parau Mera la Crligele D405B; km. 18+800 Domeniul public al judeului
65. L=12,20; BA/BA ' 43.100 Vrancea conform Hotrarii
1.3.17.2. Pod beton armai 1981 Consiliului Judeean
Vrancea nr. 125/2011
parau Dlhui la Dlhu DJ205B; km. Domeniul public al judeului
20+500 ' Vrancea conform Hotrarii
66. 1.3.17.2 Pod beton armai 197.900
L=56,0 1981 Consiliului Judeean
i Vrancea nr. 125/2011
parau Srat la Vrtecoiu qJ205B; km. Domeniul public al judeul ui
22+530 Vrancea conform Hotrarii
67. 1.3.17.2. Pod beton armat ' 108.800
L=28,0; BA/BA 1983 Consiliului Judeean
I Vrancea nr. 125/2011
parau Pielroasa la Faraoarele DJ205B; km. Domeniul public al judeului
22+600 Vrancea conform Hotrrii
68. 1.3.17.2. Pod beton armai 182.100
L=28,0; BA/BA I, 1998 Consiliului Judeean
i Vrancea nr. 125/2011
parau Valea Seaca la Faroanele DJ205B; Domeniul public al judeului
69. km. 24+620 I 140.200 Vrancea conform Hotrrii
1.3.17.2. Pod belon armat Consiliului Judeean
L=32,0; BA/BA 1986
'
i Vrancea nr. 125/2011
70. parau Rmniceanca la Rmiceanca DJ205B; Domeniul public al judeului
1.3.17.2. Pod beton armai 73.800 Vrancea conform Hotrarii
km. 25+900 I 1979

9
Nr. Cod de Elemen e de Anul dobndirii Valoarea de Situaia juridic actual
Crt. clasifi- Denumirea bunului identific :are sau dup caz al inventar Denumire act proprietate
care drii in folosintA lei sau alte acte doveditoare
L=23,20; BA/BA I Consiliului Judeean
i Vrancea nr. 125/2011
pru Beciu la Beciu DJ05B; km. 27+800 Domeniul public al judeului
71. 1.3.17.2. Pod beton armat L=11,50; BA/BA 1. Vrancea conform Hotrrii
26.000
I 1974 Consiliului Judeean
Vrancea nr. 125/2011
Torent la Vlrtecoiu DJ2qsB; km. 29+500 Domeniul public al judeului
72. L=15,0; BA/BA ! Vrancea conform Hotrarii
1.3.17.2. Pod beton armat 71.200 I
1960 Consiliului Judeean
I Vrancea nr. 125/2011
peste Canal la Jaritea ,qi2osB; km. 37+500 Domeniul public al judeului
L=12,0; BA/BA ! Vrancea conform Hotrrii
73. 1.3.17.2. Pod beton armat 21.200 I
'i, 1971 Consiliului Judeean
Vrancea nr. 125/2011
rul Putna la Boloteti DJ 05B; km. 43+ 750 Domeniul public al judeului
74. L=260,0; BA/BA vrancea conform Hotrrii '
1.3.17.2. Pod beton armat 1967 275.600 Consiliului Judeean
'
Vrancea nr. 125/2011
raul uia la Satu Nou D 205B; km. 49+870 Domeniul public al judeului
L=155,0; BA/BA Vrancea conform Hotrarii
75. 1.3.17.2. Pod beton armat II 1978
460.100
Consiliului Judeean
I
Vrancea nr. 125/2011
Scurgere la Virtecoiu D. >OSC; km. 10+80 Domeniul public al judeului
76. 1.3.17.2. Pod beton armat
L=10,50; BA/BA 1960 71.200 Vrancea conform Hotrarii
Consiliului Judeean
'
i Vrancea nr. 125/2011
parau Dlhui la Cirligel DJ205C; km. Domeniul public al judeului
7+690 . Vrancea conform Hotrrii
77. 1.3.17.2. Pod beton armat L=36,0; BA/BA I 1990 183.200 Consiliului Judeean
'i Vrancea nr. 125/2011
prul Dlgov la Coteti 9J2osc; km. 4+600 Domeniul public al judeului
L=28,0; BA/BA \ Vrancea conform Hotrrii
1.3.17.2. Pod beton armat 112.800
78. I 1984 Consiliului Judeean
Vrancea nr. 125/2011 l
parul Cheii la Valea Sr DJ205D; km. Domeniul public al judeului I
79. 1.3.17.2. Pod beton armat 1+405 71200 Vrancea conform Hotrrii
1957
L=56,0; BA/BA ii Consiliului Judeean I
Cod de Anul dobndirii Valoarea de Situaia juridic actual
Element de
re
Nr.
Crt. clasifl- Denumirea bunului identific sau dup caz al inventar Denumire act proprietate
care drii in folosint lei sau alte acte doveditoare
Vrancea nr. 125/2011
raul Putna la Valea Srii )J205D; km. 3+475 Domeniul public al judeului
L=79,60; BA/BA Vrancea conform Hotrrii
80. 1.3.17.2. Pod beton armat 56.300
I 1965 Consiliului Judeean
Vrancea nr. 125/2011
prul Fetig la Nruja paaul Nruja la Domeniul public al judeului
1.3.17.2. Pod beton armat Nruja DJ205D; km. 7+80 ) Vrancea conform Hotrrii
81. 226.500
L=128,20; BA/BA i, 1971 Consiliului Judeean
I Vrancea nr. 125/2011
prul Fetig la Nruja DJ05D; km. 9+525 Domeniul public al judeului
1.3.17.2. Pod beton armat L=25,0; BA/BA i Vrancea conform
82. 8.800
Hotrrii 1963 Consiliului Judeean
'
I Vrancea nr. 125/2011
parau! Ocii la Nruja DJ2P5D; km. 11+580 Vrancea conform Hotrrii
1.3.17.2. Pod beton armat 1963 200 Consiliului Judeean
83. L=12,0; BA/BA I 4
I
I Vrancea nr. 125/2011
parau Zbala la Nruja 02050; km. 13+809 Vrancea conform Hotrrii
84.
1.3.17.2. Pod beton armat L=86,0; BA/BA I 1963 30.400 Consiliului Judeean
Vrancea nr. 125/2011
Viroaga la Nruja DJ205C1; km. 14+787 Vrancea conform Hotrrii
1.3.17.2. Pod beton armat L=13,0; BA/BA \ 4.600 Consiliului Judeean
85. 1963
I Vrancea nr. 125/2011
Viroaga la Paltin DJ205D; [km. 15+289 Vrancea conform Hotrrii

86. 1 3.17.2. Pod beton armat 4.200 Consiliului Judeean


1963
L=12,0; BA/BA I Vrancea nr. 125/2011

i
prul Zabal.a la Paltin Df-050; km. 16+397 Vrancea conform Hotrrii
L=85" BA/BA
30.000 Consiliului Judeean
1.3.17.2. Pod beton armat i 1963
87. ' i
Scurgere la Paltin DJ205D1 km. 17+076
Vrancea nr. 125/2011
Vrancea conform Hotrrii

88.
1.3.17.2. '
Pod beto
n armat L=14,0; BA/BA I 1963 5.000 Consiliului Judeean
Vrancea nr. 12512011
' 17+544
scurgere la Paltin DJ205D;\km. Vrancea conform Hotrrii
1.3.17.2. Pod beton armat L=13,0; BA/BA I 5.000 Consiliului Judeean
89. 1963
I Vrancea nr. 125/2011
prul Tulburea la Paltin 012050; km. 18+835 Vrancea conform Hotrarii
1.3.17.2. Pod betoo armat L=16,0; BA/BA 5.700 Consiliului Judeean
90. I 1963 Vrancea nr. 12512011
1.

'
I
'
Cod de Elemente de Anul dobndirii Valoarea de Situaia juridic actual
Nr.
Crt. clasifi Denumirea bunului
identific; re sau dup caz al inventar Denumire act proprietate
care drii ln folosint lei sau alte acte doveditoare
prul Olari la Platin DJ20 D; km. 19+066 Vrancea conform Hotrrii
91. 1.3.17.2. Pod zid L=10,5; zid/BA 3.700 Consiliului Judeean
i 1963 Vrancea nr. 125/2011 I
prul Chioasa la Paltin 0J205D; km. Vrancea conform Hotrrii
92. 1.3.17.2. Pod zid 20+105 ' 1963 4.200 Consiliului Judeean '1

L=12,0; zid/BA ' Vrancea nr. 125/2011


prul Manea la Paltin DJf05D; km. 20+736 Vrancea conform Hotrarii
93. 1.3.17.2. Pod zid L-10,50, zid/BA , 3.700 Consiliului Judeean
1963
I Vrancea nr. 125/2011
parul ipu la Paltin DJ405D; km. 21+333 vrancea conform Hotrrii
94. 1.3.17.2. Pod beton armat L=34,0; BA/BA , 12.000 Consiliului Judeean
1963
I Vrancea nr. 125/2011
prul Grlei la Paltin DJ25D; km. 21+730 vrancea conform Hotrrii
95. 1.3.17.2. Pod beton armat L=11,0; BA/BA . [
1963 3.900 Consiliului Judeean
Vrancea nr. 125/2011
parul Pricopie la Paltin D 205D; km. 23+510 Vrancea conform Hotrrii
96. 1.3.17.2. Pod beton armat L=11,0; BA/BA 1963 3.900 Consiliului Judeean
Vrancea nr. 125/2011
Scurgere la Paltin DJ205D km. 24+650 Vrancea conform Hotrrii
97. 1.3.17.2. Pod beton armat L=11,0; BA/BA I 1963 3.900 Consiliului Judeean i
i Vrancea nr. 125/2011
Torent la Paltin DJ205D; klI. 25+380 Vrancea conform Hotrrii
98. 1.3.17.2. Pod beton armat L=11,0; BA/BA i 1963 3.900 Consiliului Judeean
Vrancea nr. 125/2011
Torent la Paltin DJ205D; k1, 26+190 Vrancea conform Hotrrii
99. 1.3.17.2. Pod beton armat L=12,0; BA/BA 28.400 Consiliului Judeean
I 1973
Vrancea nr. 125/2011
parauI Pinului la Nereju DJ205D; km. 28+358 Vrancea conform Hotrrii
100. 1.3.17.2. Pod beton armat L=16 70 BA/BA
' '
I
' 1963 5.900 Consiliului Judeean I
I Vrancea nr. 12512011
prul Roibului la Nereju DJ05D; km. 28+914 Vrancea conform Hotrarii
101. 1.3.17.2. Pod beton armat L=24,50; BA/BA I 3.500 Consiliului Judeean
1962
Vrancea nr. 125/2011
prul Zbala la Nereju D. 205D; km. 29+541 Vrancea conform Hotrrii
102. 1.3.17.2. Pod beton armat L=85,0; BA/BA 3.000 Consiliului Judeean
1962
Vrancea nr. 125/2011
103. 1.3.17.2. Pod beton armat prul Blaa la Nereiu DJ'05D; km. 30+020 4.600 Vrancea conform Hotrrii I

2
Cod de Anul dobndirii Valoarea de Situaia juridic actual
Nr. Element de
Crt. clasifi- Denumirea bunului
identific ,re sau dup caz al inventar Denumire act proprietate
care drii in folosint lei sau alte acte doveditoare
L=13,10; BA/BA 1963 Consiliului Judeean
Vrancea nr. 125/2011
prul Monteoru la Nereju DJ205D; km. Vrancea conform Hotrrii
104. 1.3.17.2. Pod beton armat 31+150 10.100 Consiliului Judeean
1964
L=20,50; BA/BA Vrancea nr. 125/2011

105. 1.3.17.2. -
Pod beton armat
prul Zbala la Nereju D 12050; km. 32+880
L=44,0; BA/BA I
i
1962
6.200
vrancea conform Hotrrii
Consiliului Judeean
Vrancea nr. 125/2011
prul Vizui la Vidra DJ05E; km. 42+700 Vrancea conform Hotrrii
106. 1.3.17.2. Pod beton armat L=36,0; BA/BA 'I 178.200 Consiliului Judeean
1984
Vrancea nr. 125/2011
prul Vizui la Vidra DJ05E; km. 46+250 Vrancea conform Hotrrii
107. 1.3.17.2. Pod befon armat L=36,0; BA/BA I 152.700
152.700 Consiliului Judeean
Consiliului Judeean
1985 Vrancea
I Vrancea nr.
nr. 125/2011
125/2011
prul Tulburea la Vizantta DJ205E; km. Vrancea conform Hotrrii
Vrancea Hotrrii
108.
108. 1.3.17.1.
1.3.17.1. Pod
Pod lemn
lemn 49+200 . 10.000
10.000 Consiliului Judeean
Consiliului Judeean
L=11,0; UL :: 1950 Vrancea nr.
nr. 125/2011
125/2011
L=11,0; UL Vrancea
prul Vizui la Vizantea ipJ205E; km. : Vrancea
Vrancea conform Hotrrii
conform Hotrrii
109. 1.3.17.2. Pod beton armat 50+950 1
165.400
165.400 Consiliului Judeean
Consiliului Judeean
1987 Vrancea
L=36,0; BA/BA i Vrancea nr.
nr. 125/2011
125/2011
prul Vizui la Vizantea 0205E; km. Vrancea conform Hotrrii
110. 1.3.17.2. Pod beton armat 58+920 ! 15.200 Consiliului Judeean
1960
L=21,50; BA/BA Vrancea nr. 125/2011
prul Vizui la Vizantea 0, 205E; km. 61+120 Vrancea conform Hotrrii
111. 1.3.17.2. Pod beton armat L=36,0; BA/BA 216.300 Consiliului Judeean
l
prul Vizui la Vizantea q>J205E; km.
1995 Vrancea nr. 125/2011
Vrancea conform Hotrrii
112. 1.3.17.2. Pod beton armat 61+650 i 1993
203.600 Consiliului Judeean
L=36,0; BA/BA i Vrancea nr. 125/2011
prul uia la Cmpuri Df05E; km. 64+950 Vrancea conform Hotrrii
113. 1.3.17.2. Pod beton armat L=144,0; BA/BA I 1985
610.700 Consiliului Judeean
Vrancea nr. 125/2011
Valea Caselor DJ205H; kl 13+610 Vrancea conform Hotrrii
114. 1.3.17.2. Pod beton armat 72.100 Consiliului Judeean
! 1995
Vrancea nr. 125/2011
115. prul Vlcica la Puneti DJ205H; km. Vrancea conform
1.3.17.2. Pod beton armat 15.200
Hotrrii 19+300 1950 Consiliului Judeean

3
I
Cod de Anul dobndirii Valoarea de Situaia juridic actual
Nr. Elemente e
Crt. clasifl- Denumirea bunului
identifica te sau dup caz al inventar Denumire act proprietate
care drii in folosint lei sau alte acte doveditoare
L=22.0; BA/BA Vrancea nr. 12512011
prul Zbrui la Dioche. DJ205H; km. Vrancea conform Hotrarii
116. 1.3.17.2. Pod beton armat 4+800 I 1995 480.600 Consiliului Judeean
L=80,0; BA/BA 'I Vrancea nr. 12512011
prul Zbrucior la Fitionti DJ205J; km. Vrancea conform Hotrrii I
117. 1.3.17.2. Pod beton armat 15+400 ! 58.567,83 Consiliului Judeean
1984
L=11,50; BA/BA : Vrancea nr. 12512011
parau! Alba la Rcoasa D205K; km. 0+350 Vrancea conform Hotrrii
Pod beton armat
118. 1.3.17.2. L=22,0; BAIL 1975 15.200 Consiliului Judeean
Vrancea nr. 12512011 i
prul Vsui la Vrncioaia ljlJ205L; km. Vrancea conform Hotrrii !
I
119. 1.3.17.2. Pod beton armat 1+665 I 178.200 Consiliului Judeean
1989
L=36,0; BA/BA Vrancea nr. 12512011
prul Leadova la Vrncioala DJ205L; km. Vrancea conform Hotrrii
120. 1.3.17.2. Pod beton armat 3+950, L=18,50; BA/BA ! 44.600 Consiliului Judeean
1984
'I
Vrancea nr. 12512011
prul Tofani la Vrncioaia pJ205L; km. Vrancea conform Hotrrii
121. 1.3.17.1. Pod lemn 7+745
1968 10.000 Consiliului Judeean I
L=25,70; UL I Vrancea nr. 12512011
praul Leadova la Puleti !DJ205L; km. Vrancea conform Hotrrii
122. 1.3.17.1. Pod lemn 8+975 10.000 Consiliului Judeean
1961
L=15,0; UL i Vrancea nr. 12512011
praul Leadova la Tulnici ljlJ205L; km. Vrancea conform Hotrrii
123. 1.3.17.1. Pod lemn 9+45o I 1942 10.000 Consiliului Judeean
L=16,0; UL i Vrancea nr. 12512011
praul Putna la Coza DJ20pL; km. 19+200 Vrancea conform Hotrrii
124. 1.3.17.2. Pod B+M L=64,0; B+M/L i 1963
12.400 Consiliului Judeean
i Vrancea nr. 12512011
praul Nruja la Nistoreti J205M; km. Vrancea conform Hotrrii
125. 1.3.17.2. Pod beton armat 3+994 ' 9.600 Consiliului Judeean
L=68,0; BA/BA 1962
Vrancea nr. 12512011
DJ205M; km. 5+510 Vrancea conform Hotrrii
126. 1.3.17.2. Pod zid L=12,0; zid/BA 1.700 Consiliului Judeean
1962 Vrancea nr. 12512011
prul Petic la Nistoreti C J205M; km. Vrancea conform Hotrrii
127. 1.3.17.2. Pod beton armat 8+060 1.600 Consiliului Judeean
1962
L=11,50; BA/zid Vrancea nr. 12512011 I
4
Cod de Element de Anul dobndirii Valoarea de Situaia juridic actual
Nr.
clasifi- Denumirea bunului sau dup caz al inventar Denumire act proprietate
Crt. care identific Jre
drii in folosint lei sau alte acte doveditoare
scurgere la Hert!stru DJ >05M;km. 13+010 Vrancea conform Hotrarii
128. 1.3.17.2. Pod beton armat L=11,50; BA/BA 5.700 Consiliului Judeean
1964
Vrancea nr. 125/2011
prau1 Mrului la Jaritea DJ205N; km. Vrancea conform Hotrarii
129. 1.3.17.2. Pod beton armat 5+820 72.500 Consiliului Judeean
1984
L=18,0; BA/BA Vrancea nr. 125/2011
praul Mrului la Scnteia DJ205N; km. Vrancea conform Hotrarii
130, 1.3.17.2. Pod beton armat 7+500 101.800 Consiliului Judeean
1993
L=18,0; BA/BA Vrancea nr. 125/2011
raul Rmna la Slobozia Ci 1rti DJ205R; km. Vrancea conform Hotrarii
131. 1.3.17.2. Pod beton armat 5+310 127.200 Consiliului Judeean
1971
L=72,0; BA/BA Vrancea nr. 125/2011
scurgere la Tansoaia DJ 41, km. 16+203 Vrancea conform Hotrarii
132. 1.3.17.2. Pod beton armat L=10,50; BA/BA 42.300 Consiliului Judeean
1984
Vrancea nr. 125/2011
scurgere la Tnsoaia DJ 41; km. 16+650 Vrancea conform Hotrarii
133. 1.3.17.2. Pod beton armat L=10,50; BA/BA 34.900 Consiliului Judeean
1980
Vrancea nr. 125/2011
paraul Capra la Tnsoaia DJ241; km. Vrancea conform Hotrarii
134, 1.3.17.2. Pod beton armat 18+839 34.900 Consiliului Judeean
L=10,50; BA/BA \ 1980
Vrancea nr. 125/2011
paraul Zeletin la Plcinen DJ241F; km. Vrancea conform Hotrarii
135, 1.3.17.1 Pod lemn 12+060 10.000 Consiliului Judeean
L=21,50; UL 1976 Vrancea nr. 12512011
Calea Ferata Adjud DJ119 ; km. 1+500 Vrancea conform Hotrarii
136. 1.3.17.2. '
Pod beton armat L=85; BA/BA 300.400 Consiliului Judeean
1980 Vrancea nr. 125/2011
Calea Ferat Adjud DJ119U; km. 1+600 Vrancea conform Hotrarii
137. 1.3.17.2. Pod beton armat L=85; BA/BA I 1980
300.400 Consiliului Judeean
Vrancea nr. 125/2011
prul Care9na la Pdureni D[l205H; km. Vrancea conform Hotrarii
138. 1.3.17.2. Pod beton armat 40+500 I 89.000 Consiliului Judeean
1988
L=1B Vrancea nr. 12512011
peste Canal la Pdureni DJ 05H; km. 42+500 Vrancea conform Hotrarii
139. 1.3.17.2. Pod beton armat L=40 197.900 Consiliului Judeean

140. 1 3.17.2. Pod beton armat


l
peste Canal la Mreti DJ2051; km. 6+050
1988 Vrancea nr. 125/2011
1.306.000 Vrancea conform Hotrarii
I

l1s
i
I
Cod de Elementi de Anul dobndirii Valoarea de Situaia juridic actual
Nr.
clasifi- Denumirea bunului identifici re sau dup caz al inventar Denumire act proprietate
Crt.
care drii in folosint lei sau alte acte doveditoare
L=264 1988 Consiliului Judeean
I Vrancea nr. 125/2011
II I
i
Calea Ferat la Mreti PJ2051; km. 6+314 vrancea conform Hotrrii
141. 1.3.17.2. Pod beton armat L=38 ', 1980 134.300 Consiliului Judeean
' Vrancea nr. 125/2011
Comuna Rugineti , locali!1tea Angheleti i Domeniul public al judeului
Rugineti, Vrancea conform Hotrrii
- front de captare din 4 puri forate, Consiliului Judeean
- aduciune 1,6 Km Vrancea nr. 125/2011 ,
Sistem de alimentare
142. 1.8.6. - staii de clorare -2;
'
2006 4.913.206 Proces verbal
cu apa
- staii de pompare -2 ;
i nr.455/Ri/2006 i
I
- rezervoare Braithwaite(4 mc, 200mc); 223112006 - MTCT -
- staie de hidrofor cu 1+1 pompe, Consiliul Judeean Vrancea
- retea distributie - 29,3 knii
Comuna Micneti, localifile Rmniceni i Domeniul public al judeului
Micneti, , vrancea conform Hotrrii
- aduciune 7 km; Consiliului Judeean
- staie de pompare cu rez rvor tampon de 15 vrancea nr. 12512011 '
Sistem de alimentare
143. 1.8.6. cu apa
mc
SfI
- rezervor Braithwaite de O mc, 2006 4.320.209
Proces verbal nr.
456/Ri/2006 i 2274/2006-
- staie de ciorare, , MTCT - Consiliul Judeean
- staie de pompare booste>+pompa de Vrancea
incendiu
- retea de distributie - 22 k n
Comunatranu, localitat a Ttranu Domeniul public al judeului
- aduciune 450 m ; !
Vrancea conform Hotrrii
Sistem de alimentare - distribue 9084 m ; ' Consiliului Judeean I
144. 1.8.6. cu apa
- rezervor 700 mc; 2006 4.575.558 Vrancea nr. 125/2011, I
- staie clorinare- 1; Proces verbal
- staie tratare 1; nr.Ri/1136/2006 i
- staie pompe-1; 4783/2006 MTCT -
' Consiliul Judetean Vrancea
Comuna Jaritea, localitI !Jaritea i Domeniul public al judeului
Sistem de alimentare Pdureni; Vrancea conform Hotrrii
145. 1.8.6. cu ap 2005 3.973.293
- front de captare din 4 pui ri forate, Consiliului Judeean
- aductiune 2,8 Km(Pdure hi) Vrancea nr. 125/2011,
Cod de Elemen1 de Anul dobndirii Valoarea de Situaia juridic actual
Nr.
clasifi- Denumirea bunului sau dup caz al inventar Denumire act proprietate
Crt. identific are
care drii in folosintJI lei sau alte acte doveditoare
- rezervor Braithwaite Jar tea (300 mc,staie Proces verbal nr.
de clorare, 2 grupuri de p1 mpare) 2474/Ri/2004 i 897112004
- rezervor Braithwaite P ureni(250 mc,staie MTCT - Consiliul judeean
de pompare pentru distrib ie) Vrancea
- retea distributie - 19,5 k
Comuna Dumbrveni, loc; litatea Cndeti Domeniul public al judeului
- aduciune 204 m ; i
Vrancea conform Hotrrii
.
- distribuie 15201 m ; i Consiliului Judeean
Sistem,de alimentare
- rezervor 350 mc; i Vrancea nr. 125/2011,
146. 1.8.6. cu ap - staie clorinare- 1; 2005 2.860.215 Proces verbal nr.
- staie tratare ; Ri/2514/2004 si 8920 I
- staie pompe-2; 2004, MTCT - Consiliul
iude\ean Vrancea
Comuna Ciorti, localiti e Ciorti, . Domeniul public al judeului
Mihlceni, Sptreasa; Vrancea conform Hotrrii
- front de captare din 2 pu ri forate, Consiliului Judeean
Sistem de alimentare - aduciune 6,3 Km , ' Vrancea nr. 125/2011,
147. 1.8.6. cu ap - staii de clorare -1; I
2005 4.956.825 Proces verbal nr.
I 452/Ri/2005 i
- staie de deferizare 1

- staii de pompare -2+1 sifcompa de incendiu 2277 12005 - MTCT -


- rezervoare Brarthwaite(6 O mc); Consiliul Judeean Vrancea
- retea distributie - 18,2 kr
Comuna Ciorti, localitatE a Salcia Veche Domeniul public al judeului
- racord n nodul 16 al ree.ei de distribuie cu Vrancea conform Hotrrii
lungimea de 3,8 km I Consiliului Judeean
148. Sistem de alimentare Vrancea nr. 125/2011,
1.8.6.
cu ap I 2007 264.889
Proces verbal nr.
I:
211/RV2007si 1373/2007
'
MTCT - Consiliul judeean
! Vrancea

Sistem de alimentare
- 5 foraje de h = 100 m f
I
Comuna Suraia, localitile Suraia i Bilieti ;

- reele de aduciune i dis ibuie 11,205 km;


Domeniul public al judeului
Vrancea conform Hotrrii
Consiliului Judeean
149. 1.8.6. cu ap - rezervor nmagazinare - 00 mc; 2004 6.244.242 Vrancea nr. 125/2011,
- staie pompare - 1;
- staie clorinare - 1
l Proces verbal nr. 1394/2004
i 5086 I 2004 - MITC -
I Consiliul judeean Vrancea
I
111
I
Cod de Anul dobndirii Valoarea de Situaia juridic actual
Nr. Elemente e
clasifi- Denumirea bunului sau dup caz al inventar Denumire act proprietate
Crt. identifica te
care drii in folosint lei sau alte acte doveditoare
Comuna Gugeti, localitate Oreavu Domeniul public al judeului
- front captare- 1cu h =
100 m; Vrancea conform Hotararii
- reele de aduciune i dist nbuie - 3,874 km; Consiliului Judeean
Sistem de alimentare
- rezervor - 100 mc; Vrancea nr. 125/2011,
150. 1.8.6. cu ap - staie pompare- 1; , 2004 993.671 Proces verbal nr.838/Ri/
- staie clorinare- 1 2004 i 2666/ 2004 -
MTCT - Consiliul Judeean
I
Vrancea
' Goleti
Comuna Goleti , localitatela Domeniul public al judeului
- front captare - 1cu h= 16im;
- reele de aduciune i dist 'buie - 11,205
Vrancea conform Hotrarii
Consiliului Judeean
Sistem de alimentare
151. km; I Vrancea nr. 125/2011,
1.8.6. cu ap - rezervor - 400mc; 2004 2.048.971 Proces verbal nr.
- staie pompare- 1; 1215/Ri/2004 i
- staie clonnare- 1 908/ 2004 - MTCT -
Consiliul Judeean Vrancea
Comuna Dumbrveni, loca itatea Dumbrveni Domeniul public al judeului
=
- front captare- 2 cu h 121 m; Vrancea conform Hotrarii
- reele de aducune i distfbuie -7,749 km; Consiliului Judeean
152. 1.8.6.
Sistem de alimentare
cu ap - rezervor - 250 mc; I Vrancea nr. 125/2011,
- staie pompare - 1; , 2004 1.924.873 Proces verbal nr.
- staie clorinare - 1 'I 1312/Ri/2004 i 496212004
I MTCT - Consiliul judeean
I
Vrancea
Comuna Nneti,localitaile Clienii Noi i Domeniul public al judeul ui
Clienii Vechi ; Vrancea conform Hotrarii

Sistem de alimentare =
- foraje cu h 60m
- reele de aduciune i dist 'bue -16,752 km;
Consiliului Judeean
Vrancea nr. 125/2011,
153. 1.8.6. cu ap 2004 1.856.724
- rezervor - 200 mc; I Proces verbal nr.
- staie pompare - 1; 1950/2004 si 6519/2004
- staie clonnare - 1 MTCT - Consiliul judeean
I Vrancea
Comuna Boloteti, localitile Boloteti, Domeniul public al judeul ui
Ggeti i Vitneti ; Vrancea conform Hotrarii
Sistem de alimentare - front captare- 2 puuri for e Consiliului Judeean
154. 1.8.6. cu ap 2005 2.617.605
- stae de clorare, , Vrancea nr. 125/2011,
- aduciune - 0,9 km i Proces verbal nr.
- rezervor Braithwaite - 600c 101212005 si 4070/2005
'
jl 8
I
Cod de Anul dobndirii Valoarea de Situaia juridic actual
Nr. Elemente e
clasifi Denumirea bunului identifica e sau dup caz al inventar Denumire act proprietate
Crt.
care drii in folosint lei sau alte acte doveditoare
reea de distribue- 20 km MTCT - Consiliul judeean
Vrancea
Comuna Vulturu, localitaile Hnguleti, Domeniul public al judeului
Borlau i Maluri ; Vrancea conform Hotararii
front captare - 4 foraje cu = 60m; , Consiliului Judeean
Sistem de alimentare
155. 1.8.6. reele de aduciune i distbue- 32,628 km; 2004 6.135.978 , Vrancea nr. 125/2011,
cu apa i-
- rezervor de nmagazinare 700 mc; Proces verbal nr.1951/2004
- staie pompare -1; si 6520/2004 i MTCT -
- staie clorinare- 1 i Consiliul iudetean Vrancea
Comuna straoane, localitaVle Straoane i Domeniul public al judeul ui
Muncelu ; I Vrancea conform Hotararii
- staie de clorare; Consiliului Judeean
Sistem de alimentare
- rezervor - 15 mc; i Vrancea nr. 125/2011,
156. 1.8.6. cu apa - staie de pompare cu 1+1 jpompe; 2007 3.173.911,27 Proces verbal nr.212/Ri/
- aducune - 2,7 km; i 2007 i 1372 I 2007 -
- rezervor de nmagazinare - 550 mc; MTCT - Consiliul judeean
- reea de distribuie - 18,3 m Vrancea
Comuna Crligele, localitai e Boneti, Domeniul public al judeului
Crligele i Blidari ; I Vrancea conform Hotararii
- front de captare - 3 puuri orale cu h =160 m Consiliului Judeean
- rezervor - 15 mc; Vrancea nr. 125/2011,
Sistem e alimentare - staie de pompare echipa cu 1+1 pompe; Proces verbal nr. 21O/ Ri/
157. 1.8.6. cu apa - aduciune - 6,1 km ; 2007 6.388.671 2007 i 1374 I 2007 -
- rezervor de nmagazinare -150 mc( Crligele) MTCT - Consiliul judeean
- staie pompare 2+1 pomp (Cirligele): . Vrancea
- staie pompare 1+1 pom (Boneti);
- rezervor de nmagazinare -200 mc(Boneti);
- retele de distribuie - 22,5 km
Comuna Cmpuri , localita' e Rotiletii Mari, Domeniul public al judeul ui
Vrancea conform Hotararii
Ro tile tii Mic i i Fe te t i : Consiliului Judeean

158. 1.8.6.
Sistem de alimentare
cu ap -'"""' "'"- ''"'"$"" ""
- staie clorare - 1 ;
- rezervor de nmagazinar - 300 mc;
- staie de pompare 2+ 1 p pe;
- reea de distribuie -11,4
m
2007 2.313.507
Vrancea nr. 125/2011,
Proces verbal nr.
Rl/227/2007 si 2215/ 2007
MTCT - Consiliul judeean
I Vrancea
I

.. '

. 19
Cod de Anul dobndirii Valoarea da Situaia juridic actual
Nr. Elemente
clasifl Denumirea bunului sau dup caz al inventar Denumire act proprietate
Crt. idantificarii
care I drii in folosint lei sau alta acte doveditoare
Comuna Vulturu, localitatealVulturu Domeniul public al judeului
2 foraje la 70 m; Vrancea conform Hotrrii
conduct de legtur ntre;foraje 390 m; 2007 Consiliului Judeean
Sistem de alimentare reele de distribuie ; I Vrancea nr. 12512011,
159. 1.8.6. sisteme aduciune 22,7 knj ;
cu ap Procesul verbal
6.949.833,56
rezervor de nmagazinare I650 mc; nr. DGLP/4096712007 si
staie de pompare - 3+1; :!+1 9713 18.10.2007 MTCT -
Consiliul iudetean Vrancea
Comuna Gura Caliei, localiile Gura Caliei, Domeniul public al judeului
Lacul lui Baban i Plopul Vrancea conform Hotrrii
3 puuri forate la 150 m; , Consiliului Judeean
aduciune inclusiv condue1i de legtura ntre Vrancea nr. 12512011,
foraje 14,9 km ; Proces verbal nr.
Sistem de alimentare reele de distribuie siste aduciune 18,8 46.837/DGLP/1711012007 si
160. 1.8.6.
cu ap km ; 2007 5.841.834, 17 10.771101.11.2007- MTCT -
- staie tratare pentru reducrea amoniului ; Consiliul Judetean Vrancea
- rezervor de nmagazinare j 150 mc;
- 2 rezervoare de nmagazimare 1oo mc ;
- 3 staii de pompare echip*e cu pompe 2+1,
1+1 i
Comuna Timboieti, localitile Slimnic, Domeniul public al judeului ,

Trestieni Vrancea conform Hotrrii


- 3 puuri forate ; Consiliului Judeean 1 ,
- staie pompare 2; Vrancea nr. 12512011,
Sistem de alimentare I'

161. 1.8.6 - rezervor nmagazinare (2jbuc."75 mc); 2010 2.574.167 Proces verbal nr.
cu ap
- aduciune 36.100 m; 1 112s129.11.2010. I
- staie clorinare 9921129.11.2010
SPESRAAVN i Primria !I

Timboiesti
Comuna Jaritea, pu fora Marginea, pu Domeniul public al judeului ,

forat Tbacaru Vrancea conform Hotrrii ]


1

32.761,5 Consiliului Judeean


1

Sistem de alimentare 2012 Vrancea nr. 12512011,


162. 1.8.6
cu ap Hotrarea Consiliului
Judeean Vrancea nr. [
1512012
Palat administrativ Municipiul Focani ,str. Di"!itrie Cantemir nr.1
1971 14 315 867 38 Domeniul public al judeului 'I
163. Coro A suorafat teren 619 mp , suorafat construit Vrancea conform Hotrrii
Cod de Anul dobndirii Valoarea de Situaia juridic actual
Nr. Elemente c e
clasifl- Denumirea bunului sau dup caz al inventar Denumire act proprietate
Crt. identificar e
care drii in folosint lei sau alte acte doveditoare
278 mp, tarla 161, parcelei 8377,8378, Consiliului Judeean
1.6.4. numr cadastral 52487, reg m de nl me Vrancea nr. 125/2011,
S+P+6E, Legea nr. 213/1998,
vecinti : S-Piaa Unirii, N Cinematograf Nr. Carte Funciar 52487
Balada,E - sediu Prefecturi Vrancea, V- Bd. Focani
Unirii I
Municipiul Focani, strada I epublicii nr. 71, Domeniul public al judeului
suprafa teren 2577 mp, s prafa construit Vrancea conform Hotrarii
1.6.4. 1126 mp,tarla 101, parcela 440Cc,numr Consiliului Judeean
cadastral 51441, i Vrancea nr. 125/2011,
Corp 1 - Prefectura ju1ului Putna-Palat Legea nr. 213/1998, Nr.
Sediu Consiliul
administrativ ,S+P+1E, s prafa construit Carte Funciar 51441
164. Judeean 1043 mp I 2003 2.630.000 Focani
- Prefectura Putna -
Corp 2 - cldire poart,I P+1E, suprafa
construit 55 mp
Corp 5 - rezervor, suprafa construit 28 mp
vecinti : N, V, E -Prim1a Focani, S- str.
Republicii
Municipiul Focani, B-dul U irii nr.57A, Domeniul public al judeului
suprafa teren 456 mp, SL 1>rafa construit Vrancea conform Hotrarii
186 mp, suprafa desfu1lat 475 mp Consiliului Judeean
Galeriile de Art
tarla- 107, parcelele -565S Cc, 5685 Os, Vrancea nr. 125/2011,
165. 1.6.4. regim de nlime P+1E, si tem constructiv - 1995 1.034.000 Legea nr. 213/1998
fundaie beton, structur care,
vecinti : N, V, S -Primrja Focani, E -
Bd.Unirii
Municipiul Focani ,str.Dim "'ie Cantemir Domeniul public al judeului
> nr.25, suprafa teren 372, 14 mp, suprafa Vrancea conform Hotrarii
construit 121,81 mp, tarla 162, parcela- Consiliului Judeean
Biroul relaii externe i
1.6.4. 8434, numr cadastral 71! 7 N ,regim de Vrancea nr. 125/2011,
166. dezvoltare regional 1997 912.000
nlime P+2E Legea nr. 213/1998, Nr.
vecinti : N- Grigoroi Paul i Hotel Carte Funciar 12747
Vrancea, E-Hotel Vrancea; S - B-dul Dimitrie Focani
Cantemir; V- bloc P+4 i
I

i
!21
I

Nr.
Cod de
claslfi- Denumirea bunului
Elementejde Anul dobndirii
sau dup caz al
Valoarea de
inventar
Situaia juridic actual
Denumire act proprietate
Crt. identificlfO
care drii in folosint lei sau alte acte doveditoare
Municipiul Focani ,str.O. ( antemir, nr. 3 , Domeniul public al judeului
7 garaje (2,3,4,7,8,11 i 12 , suprafa total Vrancea conform Hotrrii
196,84 mp, suprafa conslruit 28, 12 mp, Consiliului Judeean
suprafa util 22,95 mp , t rla 161, parcela Vrancea nr. 125/2011,
1.6.4. Garaje 8376, numere cadastrale 75/1; 1175/1/- Legea nr. 213/1998, Nr.
167. 1997 182.000
1/3N;1175/1/-1/4N; 1175/ -1/8N; 1175/3/- Carte Funciar: 19432,
1/9N; 1175/4/-1/11N; 1175 4/-1/12N , garajele 19433, 19434, 19435,
sunt realizate la demisol b,ocuri Romarta 19436 ,19437i19438
Focani I
'
Comuna Soveja , supra iteren sta une - Domeniul public al judeului
156.041 mp , tarla 1, parc . a 1, numr Vrancea conform Hotrrii
cadastral 50208, ! Consiliului Judeean
vecinti: N, S, V- Ocolullvic, E-Mausoleu Vrancea nr. 125/2011,
Teren statiune Soveja i proprieti particulare, d n total teren, Legea nr. 213/1998; Nr.
168. 1969 4.558.738
suprafaa de 6371 mp este ocupat cu Carte Funciar 50208
construcii n administrare SIND Romnia Soveja '

"'
1.6.4 Comuna Soveja ,suprafa teren 2B30 mp, Domeniul public al judeului
tarla 1, parcela 1, Nr. cada trai 50208 Vrancea conform Hotrrii
Vila Rucr suprafaa construit 246m , Consiliului Judeean
169. suprafaa construit anexe 149 mp, 1969 1.455.500 Vrancea nr. 125/2011, Nr.
regim nl me P+1E I Carte Funciar 5020B
C1- Vila Rucr, regim nlime P+1E Soveja
C2- Anex
Municipiul Focani, str.Eroi or nr.2, Domeniul public al judeului
suprafa teren 422 mp, su )rafa construit Vrancea conform Hotrrii
1.6.2. 34B mp, suprafa desfu "al 696 mp; Consiliului Judeean
Casa Corpului Didactic tarla 161, parcela B360 Cc numr cadastral Vrancea nr. 125/2011,
170. 1990 150.000
51663, regim de nlime Pt1E, Legea nr. 213/1998; Nr.
vecint : N, S, E - Prim*a Focani; V- str. Carte Funciar 51683
Eroilor i Focani
I
1.6.4 Municipiul Focani,fosta ci dire Bancorex, str. Domeniul public al judeului
171. Cldire birouri 16:
Republicii nr.96 , tarla- parcela- 2004 2.426.000 Vrancea conform Hotrrii
8417 ,8418 ; nr. cadastral a bunului imobil- Consiliului Judetean

22
Cod de Anul dobndirii Valoarea de Situaia juridic actual
Nr. Elemente de
clasifi- Denumirea bunului sau dup caz al inventar Denumire act proprietate
Crt. identifici re
care drii in folosint lei sau alte acte doveditoare
8474 N , suprafaa teren 2 23 mp, suprafaa Vrancea nr. 125/2011,
construit 1435,9 mp ; regirn de nlme P+ 2 Anexa nr. 1 la HG nr.
vecinti : N- str. Republi ii ; E - str. Simion 1936/2004, Legea nr.
Bamuiu; S- Primria Foc ani; V- Banca 213/1998, Nr. Carte
Naional filiala Focani i Mustea erban Funciar 15770 Focani
Marcela fosta cladire Banc >rex
1.64. Municipiul Focani, B-dul nirii nr.7, suprafa Domeniul public al judeului
teren 1800 mp, parcela -7 66, numr Vrancea conform Hotrrii
cadastral 6844 N Consiliului Judeean
Corp A+B+ casa scrii - 835, 11 mp Vrancea nr. 125/2011,
172. vecintp: N, S i E -imobi M Ap N, V - str. Legea nr. 213/1998,
Diviziei Protocol 6054/29.07.1993
Centrul Militar Zonal
Corp A: suprafa constrL it 322,6mp,
suprafat desfurat 1613 mp, regim 1993 4.361.000
de nlime S+P+3E c nstrucie realizat
fr finisaje exterioare
Corp B : suprafa construi 322,6, suprafaa
desfurat1613 mp, gim de nlime
S+P+D, realizat struct r de rezisten
din cadre i acoperi ip arpant cu
nveli tabl fr umpl tur
1.6.2. Municipiul Focani, str.Mih ii Koglniceanu , Domeniul public al judeului
nr.13, suprafa teren 715 55 mp, suprafa Vrancea conform Hotrrii
construit 349,53 mp , tari; 162 ; parcela Consiliului Judeean
8411 ;numr cadastral 58 N ,regim de Vrancea nr. 125/2011,
173. Biblioteca judeeana nlime P. 1988 268.000 Legea nr. 213/1998, Nr.
vecinti : N- SC Avr eseu; V - str. M Carte Funciar 12142
Koglniceanu; S- Bori Cormanco; E- Focani
Primria Focani I

1.6.2. Municipiul Focani ,str.Nicc lae Titulescu nr.12 Domeniul public al judeului
suprafaa teren 897 mp, s oprafa construit Vrancea conform Hotrrii
278,50 mp , tarla 42 ; parc lele 1995 Consiliului Judeean
Biblioteca pentru copii 2630,2631 ;numr cadastral 4482 N ; regim Vrancea nr. 125/2011,
174. 1.208.050
de nlime P i Legea nr. 213/1998,Nr.
vecinti : N- str. Leon Calustian; V - str. Carte Funciar 10232
NicolaeTitulescu; S- Grozeb I; E- Botezatu Focani
I
23

.. i
Cod de Elemente de Anul dobndirii Valoarea de Situaia juridic actual
Nr.
clasifl- Denumirea bunului identific; re sau dup caz al inventar Denumire act proprietate
Crt.
care drii in folosint lei sau alte acte doveditoare

!.
I
Monument istoric Focani, str. Nicolae Titulcu nr. 12 Domeniul public al judeului
.Bustul lui Leon ' Vrancea conform Hotrarii
175. 1.6.2 Kalustian' I 2008 33.950 Consiliului Judeean
Vrancea nr. 125/2011,
Leaea nr. 213/1998
1.6.2. Comuna Vidra, suprafa teren 1042 mp, Domeniul public al judeului
suprafa construit 414,0$ mp, tarla 11, Vrancea, potrivit Hotrarii
parcela 335 Cc, numr catastral 50051, Consiliului Judeean ,
coala Veche Vidra
vecinti : N, E i V - Pri ria Vidra, Vrancea nr. 125/2011 '
,Monument istoric" 2003 118.000
176. S - DN2D I Hotrarea Consiliului Local
! Vidra nr.21/ 2003, Legea
'
'
nr. 213/1998, Nr. Carte
I Funciar 50051 Vidra
1.6.2. Municipiul Focani, str.Re1 eluiei nr. 13, Domeniul public al judeului
apartament 3 camere- sed u filial bibliotec- Vrancea conform Hotrrii
str. Revoluiei nr.13, bi. C4 ap.3, parter n Consiliului Judeean
bloc P+4,tarla 207, numen Vrancea nr. 125/2011 '
177. Biblioteca judeean cadastrale 2621/0 ;3N, su rafa construit 2004 64.000 Legea nr. 213/1998, Nr.
42,04 mp, suprafa teren - cota parte din Carte Funciar 13375
327 mp - 30 apartamente Focani
vecinti - N :str.RevoluiE i, S- ap.2, E-ap.1,
V- str.1 Iunie
1.6.2. Municipiul Focani ,str.G i nr.1, suprafa Domeniul public al judeului
teren 2276 mp, suprafa 'nstruit 312 mp Vrancea conform Hotrarii
- Secia de
Muzeuistorie tarla 26 ;parcelele 1573- 1 83, regim de Consiliului Judeean
nlime P 1951 339.661 Vrancea nr. 125/2011
178.
vecinti: N-B-dul. Grii, : -blocuri locuine, Legea nr. 213/1998,
E-str.Tbcari, V-blocuri I uine.

1.6.2. Municipiul Focani, str. Cu a-Vod nr.35 Domeniul public al judeului


Muzeu - Seca tiinele suprafa teren 590,25 mpsuprafa Vrancea conform Hotrarii
' Consiliului Judeean
179. naturii i acvariu construit 358,92 mp , tari 101, parcelele 1985 138.514 'I
!
5416,5417 , numr cadast 1 6187 N , regim Vrancea nr. 125/2011,
de nltime - P I Legea nr. 213/1998, Nr. i
I
i24
Cod de Anul dobndirii Valoarea de Situaia juridic actual
Nr. Elemente de
clasifi- Denumirea bunului sau dup caz al inventar Denumire act proprietate
Crt. identifici re
care drii in folosint lei sau alts acte doveditoare
vecint : N,S,V - Prim a Focani; E- str. Carte Funciar 10273N
Cuza -Vod Focani

1.6.2. Comuna Vntori -Crng Petreti ,suprafa


Domeniul public al judeului
teren 126.700 mp , cuprin e lapidariu, caban
Vrancea conform Hotrrii
i anexe, tarla 86, parcelele
Muzeu Consiliului Judeean
605,606/1,606/2,numr ca astral 4022N
180. Secia etnografie i 1976 Vrancea nr. 125/2011,
vecinti: S - Izlaz cornu ;>al Vntori ( 44.379,53
Grdin zoologic Legea nr. 213/1998, Nr.
pune) ,E- Ocolul silvic F cani i drum
Carte Funciar 321O
comunal ,N i V-Primria I ocani
Vntori
1.6.2. Municipiul Focani, str.Re ublicii nr. 30, Domeniul public al judeul ui
suprafa teren 1127 mp, t aria 166, parcelele Vrancea conform Hotrrii
8496,8497,8498, numr ci dastral 54357, Consiliului Judeean
suprafa construit -661 n p, suprafa Vrancea nr. 125/2011 ,
construcii fundaii beton , erei crmid, Legea nr. 213/1998, Nr.
Muzeul Unirii i nvelitoare tabl. 1.683.323 Carte Funciar 54357
181. 1982
laborator Corp 1 - Pota Veche, sup '<!fa construit Focani
473 mp
Corp 2 - Muzeul Judeean rancea, suprafa
construit 188 mp
vecinti-N -str.Republici i ,E-Fundtura
Cuza-Vod, V si S - Primi iaFocsani
Cod de Anul dobndirii Valoarea de Situaia juridic actual
Nr. Elemenl de
clasifi- Denumirea bunului sau dup caz al inventar Denumire act proprietate
Crt. identific :are
care drii in folosint lei sau alte acte doveditoare
1.6.2. Comuna Dumbrveni, sat Dragosloveni
suprafa teren - 2841mp, suprafa
construit-305,25 mp, tarla 18, parcelele
290,291, numr cadastral 1342N , P+1
Corp 1 - wc, suprafa construit 7 mp
Corp 2 -magazie ,suprafi l construit 20 ,95
mp
Corp 3 - cas memorial, P+1,suprafa
construit 59,5 mp Domeniul public al judeului
Corp 4 - muzeu, suprafa construit 102,58 Vrancea conform Hotrrii
Casa memorial mp Consiliului Judeean
182. Al. Vlahu" Corp 5 - magazie , supra a construit 4,07 1994 1 Vrancea nr. 125/2011 ,
mp Legea nr. 213/1998, Nr.
Corp 6 - magazie ,supraf construit 6,84 Carte Funciar 50464
mp Dumbrveni
Corp 7 -teras ,suprafa tonstruit 62,4 mp
Corp 8 - birou administrat v , suprafa
construit 33,91 mp
Corp 9 - statuie Al.Vlahu ,suprafa
construit 4 mp, suprafa construcifundaii
beton , perei crmid,ta l
vecinti:S i V-drum con unal, E-drum de
exploatare. N-aroarietti 0 rticulare
1.6.2. Municipiul Focani, 8-dul ucureti,nr.9 bis, Domeniul public al judeului
suprafa teren 850 mp , )suprafa Vrancea conform Hotrrii
Mausoleul Eroilor construcie-426 mp, tarla : 07, parcela 5.349.000 Consiliului Judeean
183. Fc;>cani 11265Cc, numr cadastra I 10417N , 2007 Vrancea nr. 125/2011 ,
I Legea nr. 213/1998, Nr.
'
I Carte Funciar 24109
FOC""ni
1.6.2. Oraul Mreti, os. Na anal nr.223, Domeniul public al judeul ui
suprafa teren -28496 m , suprafa Vrancea conform Hotrrii
construit -2340,73 mp, ta ta 141, parcela Consiliului Judeean
Mausoleul Eroilor 1366, numr cadastral 1253 N, regim de 1994
Vrancea nr. 125/2011 ,
184. Mreti nlime S+P 1 Legea nr. 213/1998, Nr.
I

Corp 1 - mausoleu- supra a construit Carte Funciar 2861


1551,24 mp Mreti

Corp 2 - sediu administrati" , suorafat:I l


1 26
r
Cod de Anul dobndirii Valoarea de Situaia juridic actual
Nr. ElementE de
clasifl- Denumirea bunului sau dup caz al inventar Denumire act proprietate
Crt. identific 11'9
care drii in folosintii lei sau alte acte doveditoare

""'' --'"'"' "'"


construit 80,6 mp
Corp 3 - magazie ; supra a construita
10,38 mp

Corp 5 - muzeul armelor, suprafa<.< mo


construit 620,88 mp
Corp 6 - wc ; suprafa co struit 17,22 mp
Corp 7 - Rezervor ap ,s rafa construit
25,35 mp I
Corp 8 - Rezervor ap - prafa construit
20,98 mp I
Corp 9 - Rezervor ap - 98 mp , suprafa
construcii fundaii beton piatr,piatra,tabl.
vecinti: E-DN2, N,V, S . roprieti
particulare
1.6.2. Comuna Soveja, suprafal teren 7112 mp,
suprafa construit 554,9 mp, tarla 1,
parcelele 2 si 3,numr cad strai 380N, ,

Mausoleul Eroilor
Soveja
'"'-""""'""'"'1' ""-
construit Se 26 ,3 m
Corp 2 - Muzeu Soveja ,s prafaa construita
144,97 mp
Domeniul public al judeului
Vrancea conform Hotararii
Consiliului Judeean
185. 1994 1 Vrancea nr. 125/2011 ,
Corp 3 -teras ; suprafa onstruit 42,24
Legea nr. 213/1998, Nr.
mp
Carte Funciar 779 Soveja
Corp 4 - Mausoleu Soveja suprafa
construita 341,45 mp , su rafa construcii
fundaii beton i piatra ,pia r ,tabl.
vecinti : S,E-drum jude an; N-Primaria
Soveia, V -teren Consiliul udetean Vrancea
1.6.2. Comuna Rcoasa, Sat M ati, suprafaa
teren 6834 mp,suprafa c nstrult 412,56mp, Domeniul public al judeului
tarla 11, parcela-389, num r cadastral 609/N, Vrancea conform Hotararii
Corp 1- wc, suprafa cor struit 16,4 mp Consiliului Judeean
186. Mausoleul eroilor
Corp 2 - birou administrali\ , suprafaa 1994 1 Vrancea nr. 125/2011 ,
Mrti construit 32,77 mp Legea nr. 213/1998,
Corp 3- mausoleu , supra construit Carte Funciar 642 Nr.

.. 363,41 mp , suprafa con trucii fier beton Rcoasa


crmid, tabla . II
..
127

-.
'.
Cod de Anul dobndirii Valoarea de Situaia juridic actual
Nr. Elemente lle
clasifl- Denumirea bunului sau dup caz al inventar Denumire act proprietate
Crt.
care
identifica re drii in folosinH lei sau alte acte doveditoare
vecinti :N.S,E- Primaria coasa ;V -drum
comunal 53
1.6.2. Municipiul Focani ,str.Cuz a -Vod nr.50-52 ,
Lot 5 suprafa teren 3426mp , suprafa
construit total 8178 mp, rla 89;
parcelele:4998CC; 4998 P; 5004 CP;
SOIOCC; 5014CC; 5018r 5018CP;
5020 CP ; 5021 CC ; 50 6 CP ; 5027 CP ;
5028 CP ; 5019 CC ; 50 9 CC ; 5030 CC ;
5031 CC ; 5032 CC ; 50 3 CP ; numr

- "'1""' t '''-
cadastral 6280N '
Corp 11 - Policlinica nr. 1 dulV S+ P + 2 -
suprafa construit 1 83 mp
Corp 12 - spitalul judeean S+ P + 6 -
O.o B co n struit 22 7 m p
suprafa construit 46 mp Domeniul public al judeului
Vrancea conform Hotrrii
suprafa 2002
Consiliului Judeean
Spitalul Judeean de
Corp 14 policlinic pediatr e S+ P + 1- 37.169.356,31
urgen ,Sfintul Vrancea nr. 12512011 ,
187.
Pantilimon"
suprafa construit
t42 mp
Corp 15 . staie transform toare i grup
168 mp
electogen P - supraja construit
Anexa nr. 145 la HG nr.
86712002 Legea nr.
21311998, Nr. Carte
Funciar 23148 Focani
Corp 16 atelier reparai i ntreinere P -
suprafa construit 16 mp
Corp 17 - garaj P - suprafa construit 55
mp I
Corp 18 - Siloz S - supr,fa construit
118 mp
Corp 19 - magazie alime1te P - suprafa
construit 127 mp .
Corp 20 - Birou P - suprit<il construit 36
mp I
Corp 21 - Arhiv,stalii de qixigen , P -
suprafa construit 95 mp
Corp 22 - magazie P - srprafa construit
211 mp
i
' 28
i
Cod de Anul dobndirii Valoarea de Situaia juridic actual
Nr. Element de
clasifl- Denumirea bunului sau dup caz al inventar Denumire act proprietate
Crt. identificre
care drii in folosint lei sau alte acte doveditoare
Corp 23 - atelier tmplrilsarpante, P -
suprafa construit 1 mp
Corp 24 - opron P - su rafa construrt
123 mp
Corp 25 - grajd P - supr fa construit 23
mp 'I
Corp 26 - magazie P - sprafa construit
208 mp
Corp 27 -opron P - sup fa construit
104 mp \
Corp 28 - magazie P - silprafa construit
214 mp I
Corp 29 - magazie metalif P - suprafa
construit 100 mp 1
Corp 30 - pu, P - suprafl construit 2 mp
Corp 31 - usctor P - su . rafa construit
422 mp
construit 376 mp
I

i
Corp 32 - bloc alimentarei S+P - suprafa

Corp 33 - hidrofor P - su rafa construit


23 mp
Corp 34 - spltorie S+ - suprafa
construit 275 mp
Corp 35 - magazie spl! rie P - suprafa
construit 56 mp j
Corp 36 - atelier tehnic Pr suprafa
construtt 94 mp, lift . ri
Corp 37 - central termi P - suprafa
construit 305 mp II
Corp 38 - co de fum P -1suprafa
construit 12 mp 1

Corp 39 - punct termic P\- suprafa


construit 174 mp
construit 14 mp I
Corp 40 - staie pompe , - suprafa

Corp41 - rezervor ap po abil P - suprafa


construit 80 mp I
Corn42 - ser P - suorafJ construit 255
\
29

.
Nr. Cod de Element de An ul dobndirii Valoarea de Situaia juridic actual
Crt.
clasifi- Denumirea bunului
identific are sau dup caz al inventar Denumire act proprietate
care drii n folosint lei sau alte acte doveditoare
mp
Corp 43 - magazie P - s Jprafa construit
161 mp
I
Corp 44 - opron P - suprafa construita
82 mp i
Corp 45 - opron P - sutrafa construit
118 mp
Corp 46 - punct control - suprafa
construit 49 mp
Corp 47 - crematoriu P - suprafa
construit 33 mp
1.6.2. Municipiul Focani ,str. C uza- Vod, nr.50-52
suprafa teren 5193 mp , suprafa
construit total 1563 mp, tarta 89, parcelele
5030 CP ; 5031 CC ; 50 2 CC ; 5033 CP, Domeniul public al judeul ui
numr cadastral 6276 N Vrancea conform Hotararii
Corp 1 - reumatologie , recuperare balneo- Consiliului Judeean
Secia Reumatologie fizio terapie S + P- Se 710 mp Vrancea nr. 125/2011,
188. 2002 620.557,92
Lot 1 Corp 2 - secia oncologie S+P ; -Se 77 mp Anexa nr. 145 la HG nr.
Corp 3 - secia oncologie P ; Se 167 mp 867/2002 , Legea nr.
Corp 4 - laborator balnec fizio - kineto- 213/1998, Nr. Carte
terapie P -Se 332 m Funciara 23154 Focani
Corp 5 - sal de sport ( llazin de nnoi) P -
Se 250 mp
Corn 6 - garai P - Se 27 nn
1.6.2. Municipiul Focani ,str. i.;uza -Vod.nr. 50-52 Domeniul public al judeul ui
Corp 7 - laborator de m1odicin legal Vrancea conform Hotrarii
regim de nlime S+P+1 suprafa teren Consiliului Judeean
Laborator de medicin
189. legal 1685 mp ' suprafa conri total 298 mp, 2002 876.248,28
Vrancea nr. 125/2011 ,
tarta 89; parcelele 4991 C ; 4994 CC, Anexa nr. 145 la HG nr.
Lot 2
numr cadastral 6277 N 86712002, Legea nr.
213/1998, Nr. Carte
Funciara 23153 Focsani
1.6.2. Municipiul Focani, str. C Jza-Vod, nr.50-52 Domeniul public al judeului
Secia Pneumo Corp 8 - secie pneumo - psihiologie, regim Vrancea conform Hotrarii
ftiziologie II
190. de nlime P+4 , suprafi teren 2477 mp 2002 1.666.463,94 Consiliului Judeean
Lot 3 suprafa construit total 13 mp, tarta 89; Vrancea nr. 125/2011 ,
Parcela 5004 CP ; 5004 I C, numr cadastral Anexa nr. 145 la HG nr. I
30
Cod de Anul dobndirii Valoarea de Situaia juridic actual
Nr. Elemente 1 le
clasifi- Denumirea bunului sau dup caz al inventar Denumire act proprietate
Crt. identificat e
care drii in folosint lei sau alte acte doveditoare
6278 N 'I 86712002, Legea nr.
'I 213/1998, Nr. Carte
I Funciar 23150 Focani
Municipiul Focani ,str. Cuza -Vod ,50-52, Domeniul public al judeului
lotul 4, suprafa teren 74 lmp ,suprafa Vrancea conform Hotrarii
Teren construit 89 mp( aparin: nd Episcopiei Consiliului Judeean
191. Biserica ortodox Buzului i Vrancei ) ,tarla 89; parcela 5033 2002 306.100 Vrancea nr. 125/2011 , HG
CC, numr cadastral 627! N nr. 86712002, Legea nr.
Corp 9 - biseric ortodox P , Se 79 mp 213/1998, Nr. Carte
Corp 1o - clopotni P , S< 10 mp Funciar 23151Focani
1.6.2 Municipiul Focani , fosta s!cie neurologie, Domeniul public al judeul ui
str. Maior Gh. Sava nr. 4B, suprafa teren Vrancea conform Hotrarii
1933 mp , suprafa constr ij total 563 mp Consiliului Judeean
192. tarla 91,parcela 5196, nur Jr cadastral 6525 Vrancea nr. 125/2011 ,
Cldire birouri 2002 1.887.700
N I Anexa nr. 145 la HG nr.
Co;p 1- sece neurologie S P,Sc 506 mp 867/2002, Legea nr.
Corp 2 - magazie P , Se 8 mp 213/1998, Nr. Carte
Coro 3 - maaazie P , Se !l mo Funciar 23149 Focs:ini
Municipiul Focani ,str. Co nisia Central Domeniul public al judeul ui
nr.84, suprafa teren 853' mp , suprafa Vrancea conform Hotrarii
construit total 2341 mp (parinand Consiliului Judeean
Ministerului Sntii), tarl 80; parcela 4616; Vrancea nr. 125/2011 ,
Numr cadastral 6524 N ; Anexa nr. 145 la HG nr.
Corp 1 - spital boli contag oase S+ P+1 - 867/2002, Legea nr.
suprafa construit 3115 mp 213/1998, Nr. Carte
Corp 2 - spital boli contag oase S+ P+3 - Funciar 23147 Focani
suprafa construit 3 6 mp
Teren
193. Corp 3 - spital boli contag oase S+ P+4 - 45.949,40
Spitalul de boli 2002
suprafa construit 4 4 mp
contagioase
Corp 4 - spital boli contag oase S+ P+4 -
suprafa construit 1 3 mp
Corp 5 - spital boli conta! 'ase S+ P+3 -
suprafa construit ' 92 mp
Corp 6 - central termic I atelier mecanic P
- suprafa construit 535 rp
Corp 7 - staie epurare P suprafa
construit 21 mp, ,
I
i' 31
I
Cod de Anul dobndirii Valoarea de Situaia juridic actual
Nr. Element de
Crt. clasifi- Denumirea bunului identific re sau dup caz al inventar Denumire act proprietate
care drii in folosint lei sau alte acte doveditoare

1.6.2. Municipiul Focani, str.Co nisia Central


nr.158, suprafa teren 5 84 mp, suprafa Domeniul public al judeului
construit total 1233 mp, arla 88; parcelele Vrancea conform Hotararii
Imobil - Secia dermato, 4975, 4976,4977; numr c adastral 6529 N ; Consiliului Judeean
ORL, oftalmologie, Corp 1 - secie dermato, )RL,Oftalmo Vrancea nr. 125/2011 ,
194. 2002 1.724.666,79
psihiatrie S+ P+2 , suprafa constn it 575 mp Anexa nr. 145 la HG nr.
Corp 2 - sece pshiatrie S+ P+2 - 86712002, Legea nr.
suprafa construit i43 mp 213/1998, Nr. Carte
Corp 3 - punct control ' magaziei, p - Funciara 23152 Focani
suprafa construit 5 mp
Municipiul Focani ,str.Cu a -Vod nr.50-52 , Domeniul public al judeului
suprafa teren 1568 mp , arla 89, parcela Vrancea conform Hotararii
Teren 5018Cc, numr cadastral 270N ,suprafa Consiliului Judeean
Centrul de transfuzii construita 619 mp, regim 1 e nlime P+3( Vrancea nr. 125/2011 ,
195. 2002 2.750
aparinand Ministerului S nataii ) Anexa nr. 145 la HG nr.
vecinti: N - str. Comisi Central, S, V - 867/2002, Legea nr.
Spitalul Judeean, E - Prir ria Focani. 213/1998, Nr. Carte
Funciara 23146 Focsani
Municipiul Focani ,str. Cza- Vod, nr.SO-
Domeniul public al judeului
52, suprafa teren 2212 mp, tarla 89;
Vrancea conform Hotrrii
parcela 5018; numr cadstrai 8746 N , Consiliului Judeean
Teren suprafaa construit total 584 mp( Vrancea nr. 125/2011 ,
Casa de sntate aparinand Casei Judeer e de Asigurri de 2002 1 Anexa nr. 145 la HG nr.
196.
sanatale Vrancea )
867/2002, Legea nr.
213/1998, Nr. Carte
Funciara 23966 Focani
1.6.2. Municipiul Focani, str.Cu: a -Vod, nr.50-52 Domeniul public al judeului
suprafaa teren 4518 mp, "uprafa construit
1.128 mp; tarla 89, parcei le 5004-5009, Vrancea conform Hotrrii
Consiliului Judeean
Serviciul Judeean de
5014, numr cadastral 10: 95N , regim
Vrancea nr. 125/2011 , OG
nlime P
197. Ambulan 1995 2.253.725,31 nr. 70/2002, Ordin MS 923
C1- staie salvare , Se 27p mp
/17.05.1995, Legea nr.
C2- parc auto, Se 699 m 213/1998, Nr. Carte
C3- garaje, Se 159 mp
Funciar 23929 Focani
vecinti: N, E - str. Cor isia Centrala, S, V
- Soitalul Judetean

32
Cod de Anul dobndi rii Valoarea de Situaia juridic actual
Nr. Element Ide
clasifi- Denumirea bunului sau dup caz al inventar Denumire act proprietate
Crt. identific are
care drii in folosint lei sau alte acte doveditoare
1.6.2. Municipiul Adjud, str. Republicii nr. 21, n Domeniul public al judeului
incinta spitalului, suprala construit 312 mp Vrancea conform Hotrarii
a Consiliului Judeean
Punct de ambulan
198. 1995 26.115,61 Vrancea nr. 125/2011 , OG
Adjud
nr. 70/2002, Ordin MS 923
/17.05.1995, Legea nr.
j
213/1998
1.6.2. Comuna Reghiu , satul i(ldrilari, suprafa Domeniul public al judeului
construit 59,1mp i Vrancea conform Hotrarii
vecinti : N -drum coma1, S - DN 2N, E- Consiliului Judeean
Punct de ambulan
dispensar medical uman, - Pogan Cristea Vrancea nr. 125/2011 , OG
199. Reghiu 1995 36.817,86
nr. 70/2002, Ordin MS 923
'
' /17 .05.1995, Legea nr.
213/1998 I
'
1.6.2. Oraul Mreti , str.C;f,Vod nr. 15, n Domeniul public al judeului
incinta spitalului, suprafa construit 78,94 Vrancea conform Hotrrii
mp . I Consiliului Judeean
200. Punct de ambulan - garaj - suprafa constru 36,36 mp 1995 43.933,65 Vrancea nr. 125/2011 , OG
Mreti
- cldire ambulan + ane e - suprafa nr. 70/2002, Ordin MS 923
construit 42,31 mp /17.05.1995, Legea nr.
I 213/1998
1.6.2. Oraul Panciu, str.Sovejei nr. 219, n incinta Domeniul public al judeului
spitalului, suprafaa constr it 312,45 mp vrancea conform Hotrrii
i Consiliului Judeean
Punct de ambulan I
1.303.242,33 Vrancea nr. 125/2011 , OG
201. 1995
Panciu
nr. 70/2002, Ordin MS 923
/17.05.1995, Legea nr.
213/1998
1.6.2. Comuna Dumbrveni, n incinta spitalului, Domeniul public al judeului
C2 -sediu ambulan, su irafa construit 34 Vrancea conform Hotrrii
mp I
Consiliului Judeean
Punct de ambulan Vrancea nr. 125/2011 , OG
202. . Dumbrveni
I 1995 27.293,15
nr. 70/2002, Ordin MS 923
/17.05.1995, Legea nr.
213/1998, Nr. Carte
I Funciar 2186 Dumbrveni
I
33
Cod de Elemenu de Anul dobndirii Valoarea de Situaia juridic actual
Nr.
clasifl- Denumirea bunului sau dup caz al inventar Denumire act proprietate
Crt. identificre
care drii in folosint lei sau alte acte doveditoare
1.6.2. Comuna Micneti n cl irea Centrului de Domeniul public al judeului
ngrijire i Asisten Micieti Vrancea conform Hotrrii
C4- garaj ambulan - sup afa construit Consiliului Judeean
Punct de ambulan 127 mp, Vrancea nr. 125/2011, OG
203. 1995 500
Micneti ',
nr. 7012002, Ordin MS 923
/17.05.1995 , Legea nr.
213/1998, Nr. Carte
i Funciar 50370 Micnesti
1.6.2. Comuna Nruja , suprafaiii construit 183,23 Domeniul public al judeului
mp ! Vrancea conform Hotrrii
, Consiliului Judeean
204. Punct de ambulan ', 1995
23,01 Vrancea nr. 125/2011 , OG
Nruja , nr. 70/2002, Ordin MS 923
/17.05.1995, Legea nr.
213/1998
1.6.2. Comuna Vidra, fn incinta spitalului Vidra, Domeniul public al judeului
suprafa construit 145 rr p, tarla 11, parcela Vrancea conform Hotrrii i
342, numr cadastral 223< N Consiliului Judeean
Punct de ambulan Corp 7- garaj ,suprafa cpnstruit 69 mp 13.734,86 Vrancea nr. 125/2011 , OG
205. 1995
Vidra Corp 8 - garaj ,suprafa nstruit 35 mp nr. 70/2002, Ordin MS 923
Corp 9 -cldire ambulan ,suprafa /17.05.1995 , Legea nr.
construit 41 mp 213/1998, Nr. Carte
Funciar 1660 Vidra
1.6.4 Municipiul Focsani, Str. Ci za-Vod, nr. 8
suprafa de teren 2134 mp, suprafa
Domeniul public al judetului
construit 1734,3 mp, supr afa desfaurat Vrancea conform Hotrrii
206. Tribunalul Vrancea 4968 mp, regim de nl m S+P+E. 2010 10.786.314 Consiliului Judeean I'
Vrancea nr. 8/2011
!

1.
i I
-
1.2.1. Municipiul Focani, str.Mile iov nr.40 Domeniul public al judeului
suprafa teren 4870,55 n p , suprafa Vrancea conform Hotrrii
construit total 950,33 mp, tarla 123, parcela Consiliului Judeean
Serviciul Public de
6400 2.995.697 Vrancea 125/2011
207. Protecie a Plantelor 1999
Corp 1 - birouri - suprala\ construit 53,92 HG nr. 669/1999, Legea
mp nr. 213/1998
Corp 3 - birouri - supra!< construit 55,08 I
mo
34
Cod de Anul dobndirii Valoarea de Situaia juridic actual
Nr. Element de
Crt.
clasifi- Denumirea bunului
identific lare sau dup caz al inventar Denumire act proprietate
care drii in folosint lei sau alte acte doveditoare

., t
P - supr< a construit 12,23
Corp 4 - bazin

Corp 5 - anex-suprafa construit 51,58 mp


Corp 6 - WC - suprafa construit
4,09 mp
Corp 7 - depozit carbura i - suprafa
construit 23,44 mp
Corp 8 - magazie peslicife - suprafa
construit 285,63mp
Corp 9 - intrare beci- sutafa
construit 15,74 mp
Corp10 barac - supra! ,
construit129,49 mp
Corp11 - bazin reziduuri suprafa
construit 26,64mp
Corp12 - anexe - supra!, construit
130,77 mp
Corp13 - copertin - su rafa
construit 59,67 mp
Corp14 - hal -102,05 m
1.2.1. Oraul Adjud ,str.Teiului r r.20, suprafa
teren 7804 mp , suprafai construit total
Domeniul public al judeului
815,98 mp, tarla 47; parc lele 1891,1895-
Imobil Serviciul Public Vrancea conform Hotrrii
de Protecia Plantelor-
livad i Consiliului Judeean
208. formaie prestri servicii Corp 1 - birouri - suprafaja construit 74, 12 1999 226.000 Vrancea nr. 125/2011 , HG
mp I
nr. 669/1999, Legea nr.
Corp 2 - magazie - suprraa construit
213/1998
633,38 mp
Corp 3 - beci - suprafa construit 108,48
mo
1.2.1. Comuna Dumitreti, sup rra teren 2459 mp Domeniul public al
judeului suprafa construit totali
Imobil Serviciul Public
191 mp, tarla 8; Vrancea conform Hotrrii
de Protecia Plantelor- parcelele : 327 Lv,325 326 Fn Consiliului Judeean
209. formaie prestri servicii Corp 1 - birouri - Se 135 p 1999 185.000 Vrancea nr. 125/2011 , HG
Corp 2 - magazie , Se mp nr. 669/1999, Legea nr.
I
213/1998

210. 1.2.1. Imobil Serviciul Public Comuna Dumbrveni, suci'afat teren 2589 1999 89.000 Domeniul public al judetului
35

'
i
Cod de Anul dobndirii Valoarea de Situaia juridic actual
Nr. Element de
clasifi- Denumirea bunului sau dup caz al inventar Denumire act proprietate
Crt. identifi"l8re
care drii in folosint lei sau alte acte doveditoare
de Protecia Plantelor- mp, suprafa construit t >tal 169,65 mp, Vrancea conform Hotrrii
formaie prestri servicii tarla 58; parcelele: 1340/ ,1340/2 Lv Consiliului Judeean
Corp 1- birouri, suprafa construit 29,33 mp Vrancea nr. 125/2011 , HG

1.2.1.
20,19 mp
-r
Corp 2 - magazie, suprat. construit 85,07
Corp 3 - magazie ,supra!J construit 9 mp
Corp 4 - magazie - supn fa construtt
'!
Corp 5 - grajd - suprafa onstruit 24, 12 mp
Coro 6- wc-sucrafatA con.truit 1,94 mc
Comuna Cmpuri, suprafii teren 2584 mp
nr. 669/1999, Legea nr.
213/1998

Domeniul public al judeului


Vrancea conform Hotrrii
Imobil Serviciul Public '" = "'""' moc
c adastral 5017 7 , t ar la 37 par ce l ele:
688/1Cc, 168812-Lv
Consiliului Judeean
Vrancea nr. 125/2011 , HG
de Protecia Plantelor- Corp 1- birouri, suprafa onstruit 130 mp 1999 nr. 669/1999, Legea nr.
211.
formaie prestri servicii 28.000
Corp 2 - magazie, supraf construit 213/1998, Nr. Carte
82 mp . Funciar 50177 Cmpuri
i
I

1.2.1. Oraul Panciu, str. Florilor suprafa teren Domeniul public al judeului
1391 mp, suprafa const ruit 464 mp Vrancea conform Hotrrii
tarla 41, parcela 2428, nu Mr cadastral Consiliului Judeean
50813 Vrancea nr. 125/2011 , HG
Corp 1 -magazie, suprala l construit 403 mp nr. 669/1999, Legea nr.
Corp 3 - beci, suprafa C< nstruit 19 mp 213/1998, Nr. Carte
Corp 6 - fos ,P , suprafa construit 9 mp Funciar 50813 Panciu
Imobil Serviciul Public
Corp 7 - WC, suprafa C< nstruit 4 mp
de Protecia Plantelor-
212. Corp 8 - garaj ,suprafa 1:onstruit 27 mp 1999 38.000
formaie prestri servicii Corp 9 - fos, P, suprafa construtt 2 mp
,
I
'

!
'
'

1.2.1. Imobil Serviciul Public Comuna Vidra, Sat Vidra , uprafa teren Domeniul public al judeului
213. de Proteca Plantelor- 2419 mp, suprafa const !Uit 230 mp , tarla 1999 191.000 Vrancea conform Hotrrii
forma\ie prestri servicii 10, carcelele: 317 Lv, 318 r::c , numr Consiliului Judetean

36
Cod de Anul dobndirii Valoarea de Situaia juridic actualii
Nr. ElementE de
clasifi Denumirea bunului sau dup caz al inventar Denumire act proprietate
Crt. identifici re
care drii in folosint lei sau alte acte doveditoare
cadastral 50406 Vrancea nr. 125/2011 , HG
Corp 1- magazie ,suprafa construit 217 mp nr. 669/1999, Legea nr.
Corp 2 - fos, suprafa e< nstruit 13 mp 213/1998, Nr. Carte
Funciar 50406 Vidra

37
Cod de Elementa de Situaia juridic actual
Nr. clasifi- Denumirea bunului Anul dobndirii Valoarea de
Crt. identifi1 are sau dup caz al inventar Denumire act proprietate
care drii in folosint lei sau alte acte
doveditoare
1.6.2. Municipiul Focani, str. C za -Vod ,nr.56
suprafa teren 24862 m1 , suprafa
construit total 6.332mp, tarla 79;
parcelele:4594, 4595, 45 6,4601, 4602, 4603.
4604, 4605, 4608
C1- grdini , suprafa cjonstruit 334 mp,

-
regim de nlime P+1; i
C2- coal, suprafa constru 411 mp,

"'"'''" "'"
C3- coal, , suprafa co struit 348 mp,
regim de nlime P+2;

- '"'"""'"'"j
C4- coal, suprafa con truit 280 mp,
C5- gr d ini , s up ra fa ctnstruitll 326 mp,
regim de nlime P+2;

C6- grdini, suprafa c nstruit 237 mp,


regim de nlime P+3;
C7- grdini, suprafa nstruitll 72 mp,
Centrul colar pentru regim de nlme P+2; Domeniul public al judeului
Educaie lncluziv CB -internat sud, suprala construit 717 Vrancea conform Hotrrii
214. "Elena Doamna" mp, regim de nlime P+t 2000 Consiliului Judeean
C9- bloc alimentare, suprfa construit 598 22.130.834.21 Vrancea nr. 125/2011 ,
mp, regim de nlime S+ +1; Art.112,alin.3 din Legea
C10 -internat nord, supra construit 705 1/2011, Nr. Carte Funciar
mp, regim de nlime P+ ,( n administrarea 53797Focani
DGASPC VN )
C11-coal, suprafa co truitll 481 mp,
regim nl me P+1; I
C12- sal sport, suprafa construit 901 mp,
regim de nlime S+P;
C13- grup tehnic, suprala construit 922
mp, regim de nlime S+ ;
i
!
'
!
!
\ 3g
i
Cod de Anul dobndirii Valoarea de Situaia juridic actual
Nr. Elemen III de
clasifi Denumirea bunului sau dup caz al inventar Denumire act proprietate
Crt. identlfii are
care drii in folosint lei sau alte acte doveditoare
1.6.2. Comuna Maici!neti, sat aici!neti, tarta 14,
parcelele 294, 295 ,numi e cadastrale 488N
i 489N, suprafaa de ten '" 2873 mp(C1-C6);
, suprafaa de teren 26411 p (C7), suprafaa Domeniul public al judeului
construita totala 1.100 m Vrancea conform Hotarani
Centrul de Educaie C1 internat P+1, suprala a construita 636 mp Consiliului Judeean
215. lncluziva C2- buci!tarie ,suprafa 1 onstruita 49 mp Vrancea nr. 125/2011 ,
2000 3.398.994,83
C3 spalatorie, suprafaa 'onstruita 238 mp Art.112,alin.3 din Legea
C4- magazie zid ,suprala iconstruita 72 mp 112011 , Nr. Carte Funciara
C5 cladire hidrofor, supri faa construita 9 mp 1200 Maici!neti
C6- cabina poarta, supra a construrta 12 mp
C7 - grajd, suprafaa con truita 84 mp

1.6.2. Comuna Maici!neti, suprafaa teren 9800 mp


,
suprafaa construita total 412 mp,tarla 5,
parcela 116 ,numar cada trai 1308N
Corp 1- birouri , S+P+1E, uprataa construita

'"'oof"" ,.,,
64 mp

csup-rafa"con s tr u it
4 mp
Corp 3- rampa , suprafaa construit 85 mp
Corp 4 - garaj ambulant - suprafaa
Domeniul public al judeului
construit 127 mp
Vrancea conform Hotararii
Corp 5 - sala recuperare socializare
Centru ngrijire i Consiliului Judeean
,suprafaa construita 115 mp
Asisten Maicneti Vrancea nr. 125/2011,
216. Corp 6-garaj suprafa co struita 51 mp 2005 299.882
OUG nr. 206/2000, Nr.
Corp 7- garaj suprafaa cc nstruita 89 mp.
Carte Funciara 50370
Corp 8- Depozit GPL - su )rafaa
Maicaneti
construita 39 mp.
Corp 9-birouri-suprafaa c nstrurta 49 mp.
Corp 1O - magazie alimenJe, suprafaa
construit 47 mp.
Corp 11- atelier mecanic, ,suprataa
1
construit 14 mp.
Corp 12 - magazie - supr faa construita 82
mp I
\
Corp 13 - pompa evacuarE! ,suprafaa
construita 13 mo.
. 39
' .. .
Cod de Anul dobndirii Valoarea de Situaia juridi c actual
Nr. Elemenl de
clasifi- Denumirea bunului sau dup caz al inventar Denumire act proprietate
Crt. identm are
care drii in fOlosint lei sau alte acte doveditoare
Corp 14 - buctarie spl !orie beci
S+P+1 - suprafa co strult 151 mp.
Corp 15 - cabinet medic< I P+1,suprafa
construit 142 mp I
vecinti: E-Corodinschi erghei, N-teren
Consiliul Judeean Vrana, S - drum , V-
Vancea Vasile I
1.6.2. Municipiul Focani, Cuza 1Vod, nr.52,
suprafa teren 3339 mp suprafa
construit total 1161 mp aria 89; parcelele
5022CP; 5032CC; 5000 C; 4998cc, numr
cadastral 6251 N ; ,
Corp1- Centru rezidential pii cu dizabilitati +
Serviciul de evaluare omplexa a
copilului, S+ P+1E - suprafa construit
Domeniul public al judeului
total 71O mp .
Vrancea conform Hotrrii
Corp2 - magazie, P, supr a construit 8 mp
Corp 3 -opron, P, supra construit 35 Consiliului Judeean
Centrul de zi de
mp Vrancea nr. 125/2011 , HG
217. recuperare i reabilitare 2002 793.925
nr. 867/2002, OUG nr.
copii cu dizabiliti Corp 4 -magazie, P, sup fa construit 19
mp I
206/2000, Nr. Carte
Funciar 54372 Focani
Corp 5 - spltorie, P,suafa construit
110 mp )
Corp 6 - magazie, P,supfa construit 39
mp :
Corp 7- opron, P, suprafa construit 154
mp I
Corp 8 -magazie din tabl< P,suprafa
construit 47 mp '
Coro 9- beci, S ,sunrafal r.onstruit 39 mo
1.6.2. Comuna Coteti, suprala a teren 10366 mp
suprafa construit 103 ,54 mp, tarla 41; Domeniul public al judeului
parcela 1411, numr cadr strai 1173 N ; Vrancea conform Hotrrii
Centrul de recuperare Corp 1- grajd+magazie, P, suprafa Consiliului Judeean
218. 2000 740.096
i reabilitare construit 68,7mp Vrancea nr. 125/2011 , \
neuropsihic Coteti Corp 2 - opron lemne, PI suprafa OUG nr. 206/2000 , Nr.
construit 26,44 mp Carte Funciar 309 Cote
Com 3 - adoost oorci , I ,suprafa!

40
Cod de Anul dobndirii Valoarea de Situaia juridic actual
Nr. Elementl de
clasifi- Denumirea bunului sau dup caz ai inventar Denumire act proprietate
Crt. identific re
care drii in folosin lei sau alte acte doveditoare
construit 85,27 mp
Corp 4 - magazie furaje ,I ,suprafa
construit 34, 88 mp
Corp 5 - wc, P, suprafa onstruit 24,6 mp
Corp 6 - magazie , P, su rafaa construit
59,76 mp f
Corp 7 - adpost i cantin , P, suprafa
construit 274,95 mp.
Corp 8- Wc P - suprafa onstruit 4,32 mp.
Corp 9 - spltorie, P,sup, ata construit
52,01 mp. i
Corp 10 - opron uscat rul'e ,P, suprafa
construit 91,23 mp. I
Corp 11 - central termic P, suprafaa
construit 12,74 mp.
Corp 12 - centru recupera e Coteti , P,
suprafa construit 298,E
vecinti: E-stadion, N-pr >prieti private, S -
drum iudetean, V- proprie te privat
1.6.2. Comuna Dumbrveni, ( sta Banc Agricol)
suprafaa teren 6346 mp suprafaa Domeniul public al judeului
construit total 243 mp, aria 4; parcelele: 94 Vrancea conform Hotrrii
Module Familiale Lv, 95 A, 96 Cc , numr c adastral 50457 Consiliului Judeean
Dumbrveni Corp 1 - sediul administr rtiv , P+1, suprafa Vrancea nr. 125/2011 ,
219. construit 169 mp Hotrrea de Guvern nr.
2002 1.459.603
Corp 2 - anex intrare bec , suprafaa 1224/2001; Nr. Carte
construit 1O mp Funciar 50457
Corp 3 - magazie, P ,supr faa construit 23 Dumbrveni
mp
Corp 4 - magazie ,P, supr;i'lfaa construit 41
mo I
1.6.2. Comuna Micneti , (to Banc Agricol) Domeniul public al judeului
Centrul de recuperare suprafa teren 785 mp, s ,prafa construit Vrancea conform Hotrrii
i reabilitare total 399,88 mp, tarla13; parcela: 580. Consiliului Judeean
220. neuropsihic I 2002 374.934 Vrancea nr. 125/2011 i
Micneti Hotrrea de Guvern nr.
1224/2001
i I
1 41

Cod de Elemen e de Anul dobndirii Valoarea de Situaia juridic actual
Nr.
clasifi- Denumirea bunului sau dup caz al inventar Denumire act proprietate
Crt. identifi are
care drii n folosint lei sau alte acte doveditoare
1.6.2. Mihlceni ,Comuna Ciora li , tarla 17,
parcelele 713-719, num cadastral 580N;
suprafa teren- 5627 mp suprafa construit
879,94 mp
C2- magazie, suprafa c >nstruit 33,04 mp
Domeniul public al judeului
C3- magazie, suprafa c mstruit 47 ,95 mp
Centrul de Educaie Vrancea conform Hotrarii
C4- grup sanitar.spltor, infirmerie,izolator-
lncluziv Consiliului Judeean
221. suprafa construit 222,r5 mp 2000 2.207.595,91
C5- coal +dormitoare , uprafa construit Vrancea nr. 125/2011 ,
OUG nr. 206/200, Nr.
490,49 mp Carte Funciar 876 Ciorti
C6- central ap, suprafa construit 23,23
mp
C7- magazie , suprafa c onstruit 26,60 mp
C8- garaj, suprafa cons ruit 18,89 mp
C 1O- cabin paz , supra '1 construit 17,29
mo
1.6.2. Comuna Puneti, supra a teren 2234,55
mp,suprafa construit te al 207,95 mp, Domeniul public al judeului
tarla 69, parcela 2262, nimr cadastral Vrancea conform Hotrrii
Module Familiale 484N Consiliului Judeean
222. Puneti Corp 1- locuin, P,supra1 1 construit 2001 136.741 Vrancea nr. 125/2011 ,
166,35mp OUG nr. 206/2000 , Nr.
Corp 2 - remiz PSI, P,su orafa construit Carte Funciara 274/N
35 mp Puneti
Coro 3 - WC, P, suorafat onstruit 6,6 mP
1.6.2. Oraul Odobeti, str.Cape al Dia nr.8,
suprafa teren 10120 m1 , suprafa
construit total 2333,53 mo, tarla 43; parcela Domeniul public al judeului
759, numr cadastral 321 N
Vrancea conform Hotrani
Imobil (fost Centrul de Corp 1 - cuptor ceramic , P, suprafa
Consiliului Judeean
Integrare Terapie construit 14,3 mp
Vrancea nr. 12512011 ,
223. Operaional ngrijire i Corp 2 - garaje, P, supraf construit 2004 8.620.415,08
Asisten} 281,95 mp OUG nr. 206/2000 , Nr.
Carte Funciar 4216
Corp 3 - depozit carburan ,suprafa Odobeti
construit 83, 13 mp I
Corp 4 - bazin de ap, P .uprafa construit
132,28 mp
Corp 5 - cldire n constr ctie , P+2
42
Cod de Anul dobndirii Valoarea de Situaia juridic actual
Nr. Elemen a de
Crt. clasift- Denumirea bunului sau dup caz al inventar Denumire act proprietate
identlfi are
care drii n folosintli lei sau alte acte doveditoare
suprafa construit 687,54 mp
Corp 6 - sal sport ,supafa construit
231,93 mp
Corp 7 - central termic P, suprafa
construit 167,87 m1
' Corp 8 - co de fum P , Sf'prafa construit
3,13 mp

461,89 mp t
Corp 9 - regim ,P+1, sup[afa construit

Corp1O cantin i hol , suprafa


construit -269,51 m
I
1.6.2. Sediul Municipiul Focani , bd.C rii nr.13, suprafa Domeniul public al judeului
teren 2552 mp, suprafa construit 473 mp Vrancea conform Hotrarii
Direciei Generale de
tarla 27, parcelele 1594; 595, 1596, 1597, Consiliului Judeean
224. Asisten Social i 1998 2.589.018
numr cadastral 6077 N ; Vrancea nr. 125/2011 Nr.
Protecia Copilului
Corp 1 - centru de plasa nent P+1, suprafa Carte Funciar
- Vrancea
construit 473 mp 24281Focsani
1.6.2. Municipiul Focani, str. Al ea 1 Iunie nr.13, bi. Domeniul public al judeului
G5, se.li, et.1 ap.28 John y England 3 Vrancea conform Hotrarii
225. Birou Modul Familial apartament 3 camere ta la 208 , parcela Consiliului Judeean
J. ohnny England 3" 11450, numr cadastral 8 3/11;1;28N, 2003 11.780 Vrancea nr. 125/2011, Nr.
suprafa construit 58, lmp. Carte Funciar 3728
Focsani
1.6.2. Municipiul Focani, str.Bn ilei - el.I, bloc 29, Domeniul public al judeului
ap.1 Apartament 3 came" ,tarla 187 ; Vrancea conform Hotrarii
226. Birou Modul Familial parcela 10093, numr ca< listrai 254 Ol; 1;1N, Consiliului Judeean
nCuore" suprafa construit 92,! 4 mp. 1999 53.305 Vrancea nr. 125/2011, Nr.
i Carte Funciar 24226
Focsani
1.6.2. Municipiul Focani, str.Dr. elemac bl.nr.19,ap Domeniul public al judeului
:
2 parter apartament 4 carr ere, tarla 189 ; Vrancea conform Hotrarii
227. Birou Modul Familial parcela 10260,numr cad, trai 1963/;0;2N, Consiliului Judeean
Ana i Danny" suprafa construit 82,71mp. 1999 62.140 Vrancea nr. 125/2011, Nr.
I Carte Funciar
I
24227Fo,,.ani
'

228. 1.6.2. Modul Familial.Johnnv Orasul Odobesti ,str.Liber nii nr. 11O, bl.2, 2001 12.369 Domeniul public al iudetului

43
Cod de Elemen " de Anul dobndirii Valoarea de Situaia juridic actual
Nr.
clasifi- Denumirea bunului identifi1 re sau dup caz al inventar Denumire act proprietate
Crt.
care drii in folosin lei sau alte acte doveditoare
England 2" ap.14 , numr cadastral 727/1 ;4;14N, Vrancea conform Hotrrii
suprafa construit 64, 5 mp, suprafa Consiliului Judeean
util 64,15 mp Vrancea nr. 125/2011 ,
i
Nr. Carte Funciar 492 N I
Odobesti i
1.6.2. Oraul Odobeti, Johnny England 1, Domeniul public al
judeul ui str.tefan cel Mare nr.40,
Modul Familial.Johnny
bl.E2, ap.17, tarla Vrancea conform Hotrarii
229. England 1' 45 , numr cadastral 52/ , ;1;17N, suprafa 2001 12.369 Consiliului Judeean
construit 62,34 mp. I Vrancea nr. 125/2011.
I Nr. Carte Funciara 541 N
Odobeti
1.6.2. Oraul Odobeti ,str. te n cel Mare nr.40, Domeniul public al judeului
bl.D1, Sc.1, et.2, ap.6 tarl 45 ;numr Vrancea conform Hotrrii
230. Centrul de asisten i cadastral 147/1;2; 6N, su rafa construit 2002 24.738 Consiliului Judeean
sprijin.Irina" 70,22 m.p. I Vrancea nr. 125/2011 , Nr.
'
' Carte Funciar 735 I
I Odobesti
1.6.2. Oraul Odobeti, str. Libe ii nr.108, bl.83, Domeniul public al judeului
et.3, ap.10, tarla 56 ,num r cadastral 717 I Vrancea conform Hotrrii

231. Centrul de asisten i


sprijin George"
;3; 1ON, suprafa constr it 74,84 m.p.
2002 26.652
Consiliului Judeean
Vrancea nr. 125/2011 '
I
iI Nr. Carte Funciar 782 I
1.6.2. Oraul Odobeti ,str. Dobnogeanu Gherea
nr.2, bl.A3, Sc.1, et.3, apl tarla 21 ; numr
"""'
Do m eniu l public al judeului
Vrancea conform Hotrarii
232. Centrul de asisten i cadastral 1358 / 1 ;3; 9N, uprafa construit Consiliului Judeean
sprijin.Ionu" 81,83 m.p. I 2002 25.916 Vrancea nr. 125/2011 , Nr.
i Carte Funciar 831N I
Odobesti ,
1.6.2. Oraul Odobeti ,str. tef, n cel Mare nr.45, Domeniul public al judeului
bl.A2, Sc.2, et.4, ap.22, ta a 22 , numr Vrancea conform Hotrrii
cadastral 1107 12 ;4; 22N suprafa Consiliului Judeean
233. Centrul de asisten i construita 89,22 mp. Vrancea nr. 125/2011 '
sprijin .Mariana" I 2002 25.180
Nr. Carte Funciar 759
Odobeti
'
'
!
44
Cod de Anul dobndirii Valoarea de Situaia juridic actual
Nr. Element B de
clasifi- Denumirea bunului sau dup caz al inventar Denumire act proprietate
Crt. identific are
care drii in folosint lei sau alte acte doveditoare
1.6.2. Oraul Odobeti, str. Sm r<ian nr.28 Domeniul public al judeului
,suprafa teren 279 mp , suprafa construita Vrancea conform Hotarani
total 190,77 mp , tarla 57 parcela 1382, Consiliului Judeean
234. Locuin protejata numar cadastral 3412N ; Vrancea nr. 125/2011, Nr.
.Clara" Corp 1 - casa de locuit, Pj suprafaa 2006 423.967 Carte Funciara 2522
construita 121,82mp , Odobeti
Corp 2 - garaj ,magazie, t uctarie , suprafaa
construita 68,95 mc
Oraul Odobeti, Str. Pici r Grigorescu, nr.13, Domeniul public al judeului
bl.82, ap.2, suprafaa util de 74,70 mp, Vrancea conform Hotrrii
compus din trei camere,b,ie, wc. serviciu, Consiliului Judeean
235. Locuina Protejata bucatrie, cmara, debar. , tarla 81, parcela 126.700 Vrancea nr. 125/2011
1.6.2. .casa Luminia" 2400, numar cadastral pr vizoriu 725/;0;2N 2006 Nr. Carte Funciar 2375
regim de nalime: parter i Focani
i
i

236.
1.6.2.

Locuin protejata
nAnca ,
.,,,"'m>
cadastral 3386N ;
""'"
Oraul Odobeti, str. Becipl Domnesc nr.8 G

total 155,3 mp, tarla 75 , rcela 2371, n "" M


um ar

Corp 1 - casa de locuit , s prafaa construit


2006 373.968
Domeniul public al judeului
Vrancea conform Hotrrii
Consiliului Judeean
Vrancea nr. 125/2011 , Nr.
Carte Funciara 2500
113,3mp Odobeti
Corp 2 - garaj ,magazie, $uprafaa construit
42 mc
1.6.2. Oraul Odobeti, str.tefa cel Mare nr. 57, Domeniul public al judeului
situat la el.li, bl.H,scara 1, ap 6,apartament 4 Vrancea conform Hotrrii
Centrul de ngrijire de
camere, numar cadastral 49/1 ;2;6N, Consiliului Judeean
237. Zi.tefni" 1999 28 272
suprafaa construita 95,5 mp. Vrancea nr. 125/2011 , Nr.
I Carte Funciara 735
I
' Odobeti
1.6.2. Oraul Maraeti, str. Gab iei Pruncu el.I, Domeniul public al judeului
bl.A4, sc.B,ap.19, apartarr ni 3 camere, tarla Vrancea conform Hotrrii
238. Birou Modul Familial 26 ,parcela 1742, numar c dastral 290 I B 19.790 Consiliului Judeean
;1; 19N, suprafaa constn.ilfl 66,99 m.p. 1999
Pinochio11 Vrancea nr. 125/2011 , Nr.
! Carte Funciara 2870
i Mara.,.ti
239. 1.6.2. Birou Modul Familial Oraul Maraseli, str. Doini bloc A3, Se. A, 1999 15.903 Domeniul cublic al iudetului

45
Cod de Anul dobndirii Valoarea de Situaia juridic actual
Nr. Element de
Crt. clasifi- Denumirea bunului
identific are sau dup caz al inventar Denumire act proprietate
care drii ln folosint lei sau alte acte doveditoare
1.6.2. Oraul Odobeti, str. Sm coan nr.28 Domeniul public al judeul ui
,suprafaa teren 279 mp , suprafaa construit Vrancea conform Hotrrii
total 190,77 mp , tarla 5i parcela 1382, Consiliului Judeean
234. Locuina protejat numr cadastral 3412N ; Vrancea nr. 125/2011, Nr.
,Clara" Corp 1 - cas de locuit, P suprafa 2006 423.967 Carte Funciar 2522
construit 121,82mp Odobeti
Corp 2 - garaj ,magazie, uctrie , suprafaa
construit 68,95 mo
Oraul Odobeti, Str. Pici r Grigorescu, nr.13, Domeniul public al judeului
bl.82, ap.2, suprafa util de 74,70 mp, Vrancea conform Hotrrii
compus din trei camere,b ie, wc. serviciu, Consiliului Judeean
235. Locuin Protejat bucatrie, cmar, deba , tarla 81, parcela 126.700 Vrancea nr. 125/2011
1.6.2. ,Casa Luminia" 2400, numr cadastral pr vizoriu 725/;0;2N 2006 Nr. Carte Funciar 2375
regim deinlme:parter Focani
1

'1

1.6 2. Oraul Odobeti, str. BeciI Domnesc nr.8 G Domeniul public al judeului
w""'mo. -oo""ruu
total 155,3 mp, tarla 75 , arcela 2371, numr
Vrancea conform Hotrrii
Consiliului Judeean
236. Locuina protejat cadastral 3386N ; Vrancea nr. 125/2011 , Nr. I
Ancad, Corp 1 - cas de locuit , s prafaa construit 2006 373.968 Carte Funciar 2500
113,3mp Odobeti
Corp 2 - garaj ,magazie, ruprafaa construit
42 mo
1.6.2. Oraul Odobeti, str.tefa cel Mare nr. 57, Domeniul public al judeului
situat la el.li, bl.H,scara 1, ap 6,apartament 4 Vrancea conform Hotrrii
Centrul de ngrijire de
camere, numr cadastral 49/1;2;6N, Consiliului Judeean
237. Zi ,tefni" 1999 28.272
suprafa construit 95,5 mp. Vrancea nr. 125/2011 , Nr.
I
Carte Funciar 735
i Odobeti
1.6 2. Oraul Mreti, str. Gabriel Pruncu et.1, Domeniul public al judeului
bl.A4, sc.B,ap.19, aparta'j;nt 3 camere, tarla Vrancea conform Hotrrii
238. Birou Modul Familial 26 ,parcela 1742, numr dastral 290 I B Consiliului Judeean
,Pinochio" ;1; 19N, suprafaa construit 66,99 m.p. 1999 19.790 Vrancea nr. 125/2011 , Nr.
\ Carte Funciar 2870
i Mreti
239. 1.6.2. Birou Modul Familial Orasul Mrseti, str. Doinei bloc A3, Se. A, 1999 15.903 Domeniul public al iudetului
I
!45
Cod de Elemen " de Anul dobndirii Valoarea de Situaia juridic actual
Nr.
clasifi- Denumirea bunului identifl re sau dup caz al inventar Denumire act proprietate
Crt.
care drii infolosint:'I lei sau alte acte doveditoare
.Pluto" et.4, ap.16,apartament 3 camere tarla 26 ; Vrancea conform Hotrarii
parcela 1742,numr cadi strai 136/A;4;16N, Consiliului Judeean I
suprafa construit 70,4 mp Vrancea nr. 125/2011 , Nr.
I Carte Funciar 2871
! Mrsesti
1.6.2. Oraul Mresti, str.Doinr.5, bloc T2, Domeniul public al judeului
ap.11,apartament 3 cam re, tarla 40, parcela Vrancea conform Hotrarii
Birou Modul Familial
240. 3562, numr cadastral 3 A;2;1N, suprafa Consiliului Judeean
.Donald" construit 67,56 m.p. ! 1999 15.903 Vrancea nr. 125/2011 , Nr.

I Carte Funciar 35 N I
: Mreti
1.6.2. Oraul Mreti, str.Doi inr.5 ,bl.T2, Se.A, Domeniul public al judeului
Birou Modul Familial et. 1, ap.6 apartament 3 mere, numr Vrancea conform Hotrrii
241. .Arlechino" cadastral 35/1;1;6N, supjfa construit 1999 15.903 Consiliului Judeean I
69,33 m.p, suprafa!ere cota indiviz Vrancea nr. 125/2011 , Nr.
I Carte Funciar 119 N
'I Mrsesti I
1.6.2. Oraul Mreti, str.Doirlei nr.5, bi.T2, ap.1o Domeniul public al judeului
Se. A, Et.2, apartament 3 :amere numr Vrancea conform Hotrarii
242. Birou Modul Familial cadastral 35/A;2;10N, su afa construit Consiliului Judeean
Degeica" 69,33 mp. 1999 15.903 Vrancea nr. 12512011 , Nr.
I
Carte Funciar 118 N
I Mrsesti
1.6.2. Oraul Mreti, str.Doii nr.5 bl.T3, Se. Domeniul public al judeului
A,Et. 1,ap.8, apartament camere, Vrancea conform Hotrarii
Birou Modul Familial Numr cadastral 155/A;1; N, suprafa Consiliului Judeean
.Marcela" 2001 21.204
243. construit 83,4 mp,supra teren 31,87 mp Vrancea nr. 125/2011, Nr.
! Carte Funciar 50206 I
Mrsesti
1.6.2. Oraul Mreti, str.Doin i nr.16 bl.T2,ap.15 Domeniul public al judeului
apartament 3 camere, ta la 40; parcela Vrancea conform Hotrarii
Birou Modul Familial 3562, numr cadastral 35/ 6-;3;15N, suprafa Consiliului Judeean
,Dnu" 2001 12.369
244. construit 72,56 mp. Vrancea nr. 125/2011, Nr.
I
':
Carte Funciar 495 N
Mrsesti
1.6.2. Birou Modul Familial Oraul Panciu, str.lndeper denei nr.32 Domeniul public al judeului
245. 2007 62.621 Vrancea conform Hotrarii
" Csut" Panciu" ,suprafal teren 887 mp , 1 uprafal construit

46
Cod de Anul dobndirii Valoarea de Situaia juridic actual
Nr. ElemenO de
clasifi- Denumirea bunului sau dup caz al inventar Denumire act proprietate
Crt. identific are
care drii in folosint lei sau alte acte doveditoare
193 mp, tarta 41, parcela 1428, Consiliului Judeean
Corp 1 - birouri + magazi ,suprafa Vrancea nr. 125/2011, HG
construrt 188,13 mp nr. 669/1999, Legea nr.
Corp 2 - wc , suprafa obnstruit 4,87 m 213/1998
vecinti: N- Stnescu I, S- Prodan I.,
V- Soroiu Gh., E- H. Rd lescu
1.6.2. Comuna Dumitreti , tarta 8, parcela 306, Domeniul public al judeului
numr cadastral 544N, su'rafa teren 4910, Vrancea conform Hotrrii
suprafa construit 1376 mp, regim de Consiliului Judeean
nl me P i P+2 i'
C1- centru de plasament suprafa
Vrancea nr. 125/2011 ,
OUG nr. 20612000 , Nr.
construit 1028 mp, regi de nlime Carte Funciar 739
D+P+2 Dumitreti
C2- cabin poart, supraf construit 22
mp
Centrul de Plasament C3- cas hidrofoare, supr fa construit 11
246. mp 2003 8.021
C4- central termic, supr afa construit 81
mp
C5-spltorie, suprafa 110nstruit 98 mp
C6- Wc, suprafa constr it 13 mp
C7- fos septic, suprafa construit 25 mp
C8- magazie, suprafa c >nstruit 98 mp
vecinti : N-drum judee n, S-rul Rimnicu
Srat, E-dispensar uman, ii-teren proprietate
Stoian Alexandru. i
1.6.2. Comuna Tulnici , Greu, ' uprafa teren Domeniul public al judeului
636,8 ( 500) mp, suprafai construit total Vrancea conform Hotrrii
Centrul de terapie
194,13 mp (C1), tarta 39, parcela 1119, Consiliului Judeean
ludic
247. numr cadastral 1334N, n gim de nlime 2000 385.665 Vrancea nr. 125/2011 ,
P+1. I
vecinti: N-DN 2D, S,V- proprietate Marin
Nr. Carte Funciar 22
TuInici
Neculai, E - drum stesc
1.6.2. Centrul de ingrijire si Comuna Goleti ,str. Cp1 oarei, suprafa Domeniul public al judeului
asistenta Sf.Maria" teren 413 mp.+ 802 mp+ : OOmp , tarla 26, Vrancea conform Hotrrii
248. 2001 735.477
parcela 851, numere cadatrale :554 /2N;554 Consiliului Judeean
/3N;555/N , reaim de nlti ne P+1 Vrancea nr. 125/2011 , Nr.

47
Cod de Anul dobndirii Valoarea de Situaia juridic actual
Nr. Elemenl li de
clasifi- Denumirea bunului sau dup caz al inventar Denumire act proprietate
Crt. identifi1are
care drii in folosint lei sau alte acte doveditoare
Carte Funciar , 2101,
I 2102, 2103 Golesti
1.6.2. Comuna Jaritea, suprat teren 2112 mp
suprafaa construit 516 P. tarla 1O, parcela
Centrul de Recuperare
hic Corp 1--cldire,
Corpm2p magazie P+1 r
216, numr cadastral 267 oN
,supjafa
,supraf construit
construit 42459
mp
2005 2.739.493
Domeniul public al judeului
Vrancea conform Hotrrii
nr. 125/2011, Nr.

249.
Reabilitare
Corp 3 - central termic suprafa Consiliului Judeean
Neuropsi
construit 15 mp , Carte Funciar 1711
vecinti: N- Drum comur al; E- Rou Ioan; V- Jaritea
Drimb Neculai ; S- ee si Galita Vasile
1.6.2. Oraul Odobeti ,Pictor 1 rigorescu nr.2, Domeniul public al judeului
suprafat teren 3.130 mp suprafa Vrancea conform Hotrrii
construit 406 mp, tarla 4 , parcelele Consiliului Judeean
1061,1092, numr cadast la! 4149N Vrancea nr. 125/2011 ,
Corp 1 - cldire Unitatea e Asisten Hotrrea Consiliului Local
Centrul Recuperare Medico- Social ,P+1+ M, suprafa construit 2004 3.156.629,97 Odobeti nr. 51/2004, Carte
250.
Persoane Vrstnice 326 mp ': Funciar 4025 Odobeti
Corp 2 - central termicfmagazie, suprafa
construit 80 mp
vecinti : N- str.Pictor C rigorescu i Liceul
Duiliu Zamfirescu; E- Poli a Odobeti; V-
cimitir; S- Primria Odobe ti
1.6.2. Municipiul Focani, Str. Aleea Stadionului Domeniul public al judeului
nr.2 ,suprafa teren 54.5 o mp, suprafa Vrancea conform Hotrrii
construit 364 mp , tarlale 213-214, parcelele Consiliului Judeean
11973,11674, 11706,1170 '11709,11710, Vrancea nr. 125/2011 '
11705, 11713, 11703,1170 '11697, 11698,117 HG 1352/2002 , Nr. Carte
01,11714,11715,11743,11 "16,11716/1,11740 Funciar 23775, 23776
Complex Sportiv ,11738, 11736,11743,117 ,11737,11747,117 Focani
251. 2003 24.427. 715,98
47/1, 11747/2,11719,1172 ,11722; numr
cadastral 10265N, I
C1- wc, suprafa constru 38 mp
C2- vestiare, suprafa co 1struit 142 mp
C3- garaj, suprafa cons ruit 131 mp
C4- grup sanitar, suprafa1 construit 39 mp
C6- chiosc. suorafal con ruit 14 mn

1 48
I
I
Cod de Element de Anul dobndirii Valoarea de Situaia juridic actual
Nr.
clasifi- Denumirea bunului sau dup caz al inventar Denumire act proprietate
Crt. identifi< are
care drii in folosin lei sau alte acte doveditoare
- suprafa teren 1383 m , ( cale acces)
tarlale 213-214, parcele 11695,11696,11671,
numr cadastral 10262 t
C 1- sediu administrativ, iuprafa construit
305 mp, regim de nlimi P+1.

1.6.2 Municipiul Focani, str.C za -Vod nr.61, Domeniul public al judeului


teren fotbal-rugby, pist a etism, tarta 71 Vrancea conform Hotrrii
parcela 4250, numr cad; strai 10266 N, Consiliului Judeean
suprafa teren 41699 mi suprafa Vrancea nr. 125/2011 , HG
construit 173 mp 1352/2002, Nr. Carte
Stadionul Tineretului Corp 1 - vestiare parter,st prafa construit Funciar 23777 Focani
252. 2003 1.076.220
150 mp
Corp 2-wc, P,suprafa nstruit 9 mp
Corp 3 - cas bilete- sup a construit 6
mp .
Corp 4- cas bilete, supra a construit 6
mo
Comuna Vrncioaia ,Grun az, suprafa teren Domeniul public al judeului
1034 mp (canton demolatt Vrancea conform Hotrrii
vecinti: N-Ru Ion, S drum de Consiliului Judeean
253. Teren 1987
exploatare, E - DJ 205 D i- Trofin Sandu 30.000 Vrancea nr. 125/2011 ,
Decizia Consiliului popular
i
iudet..an 55/1987
Comuna Garoafa, sat Ciu ea (fost Canton) Domeniul public al judeului
- suprafa teren 1071 mp Vrancea conform Hotrrii
Teren I Consiliului Judeean
254. 1987 32.000
i Vrancea nr. 125/2011 ,
Decizia Consiliului popular
!
I iudetean nr. 55/1987
Baz de producVe , supr teren 1165 mp, Domeniul public al judeului
suprafa construit 11O p ,sistem Vrancea conform Hotrrii
Baz de producie construcie: fundaie bete zidrie Consiliului Judeean
255. Gologanu portant,invelitoare tabl 1978 106.860 Vrancea nr. 125/2011
! Decizia Consiliului popular
!
judeean nr. 55/1987

49
Cod de Elemen jt de Anul dobndirii Valoarea de Situaia juridic actual
Nr.
Crt. clasifi- Denumirea bunului identific are sau dup caz al inventar Denumire act proprietate
care drii ln folosinl lei sau alte acte doveditoare
Baz de producie , supw teren 15.438 Domeniul public al judeului
mp, suprafa construit 84 mp ,sistem Vrancea conform Hotrrii
Baz de producie construcie: fundae beto , zidrie Consiliului Judeean
256. Dumitreti portant,nvelitoare tabl 1993 33.977 Vrancea nr. 125/2011
I Decizia Consiliului popular
judeean nr.64/1978
I
I
Comuna Vulturu, Suraia Domeniul public al judeului
suprafa teren 199.833 mp, tarla 66,parcela Vrancea conform Hotrrii

f,
359/1, numr cadastral 5 346 Consiliului Judeean
suprafa teren 113.822 !J1p, tarlale Vrancea nr. 125/2011 ,
5,6,parcele 24,25,26,num r cadastral 50488 Nr. Carte Funciar 50346
-suprafa teren 131.297 tartale 57,58 Suraia,50488, 50515,
parcele 435,436,437,num r cadastral 50515 50514 ,50498, 50508,
suprafa teren 130.403 mp, tarta 50502 Vulturu
Front captare
52,parcele 371,372,373, mr cadastral
257. Vadu-Roca, Vulturu, 1995 1.112.000
Suraia 50514
suprafa teren 163.982 p, tarla 75,parcele
500,501,502, numr cada trai 50498
- suprafa teren 36.749 p, tarla 1, parcela

.w,..,. "-"" """'"'


2, numr cadastral 50508 '

parcele 7,8,9 ,numr cada trai 50502


vecinti : N-rul Siret, S, E si V - proprieti
particulare (terenuri arabil )

Comuna Tulnici , suprafa teren 716 mp, Domeniul public al judeului


suprafa construit 345 !T p, suprafa Vrancea conform Hotrrii
258. 1.6.4 Imobil Bloc Tulnici desfurat 1008 mp, regi 111 nlime P+2, 2008 890.300 Consiliului Judeean
vecinti: S- DN 2D, N- O tea Tulnici, E- Vrancea nr. 125/2011
cale de acces, V- coala T Jlnici
Cod de Anul dobndirii Valoarea de Situaia juridic actual
Nr. Elemen ie de
Crt.
clasifi- Denumirea bunului sau dup caz al inventar Denumire act proprietate
identifi are
care drii in folosinl. lei sau alte acte doveditoare
1.6.2 Municipiul Focani, Str. gura nr.123, Domeniul public al judeului
Imobil- Bloc Onasis suprafa teren 1641 mp tarla 50, parcela Vrancea conform Hotrarii
207/2Cc, numr cadastra 51875 Consiliului Judeean
259. C 1-bloc locuine,suprafa1 construit 444 mp, 1995 2.640.000 Vrancea nr. 125/2011 , Nr.
regim de nlime P+2, Carte Funciar 51.875
vecinti : N - SC Onass s SA, S-DJ 252, V- Focani
DN2 , E-SC Onassis SA
1.6.2 Focani, Str. Revoluiei n .17, suprafa teren Domeniul public al judeului
591 mp, suprafa constn tt 495,55 mp, tarla Vrancea conform Hotrrii
Imobil- Bloc Laminorul 205, parcela 11.230 ,regi1r de nlime P+2, Consiliului Judeean
bloc 42 garsoniere. \ 2.852.000 Vrancea nr. 125/2011
vecinti :S,V - Str.Revoifitiei, N, E- Primria Nr. Carte Funciar 18166
Focani , Focani
260. 1998
i
1

1
I

l
I
!

SECIUNEA li

UNURJ MOBILE
I
''
1.3.19 Releu radio se Drumuri i Poduri vrarea SA Domeniul public al judeului
Vrancea conform Hotrrii
1. 1996 1.300
Consiliului Judeean
l Vrancea nr. 125/2011
1.3.2.2. Colecie carte (conform Biblioteca judeean Vrant:ea 1996 Domeniul public al judeului
inventarului) I
I
Vrancea conform Hotrrii
2. 1 Consiliului Judeean
1.
Vrancea nr. 125/2011

3. 1.3.2.2. Colerlii muzeale Muzeul iudetean Vrancea 1996 1 Domeniul public al judetului

51
Cod de Anul dobndirii Valoarea de Situaia juridic actual
Nr. Elemen a de
clasifi- Denumirea bunului sau dupa caz al inventar Denumire act proprietate
Crt. identifi1 are
care drii in folosintli lei sau alte acte doveditoare
(conform inventarului ) Vrancea conform Hotararii
Consiliului Judeean
I Vrancea nr. 125/2011
1.3.2.2. Arhiva Consiliului Consiliul Judeean vranea 1996 Domeniul public al judeului I
judeean Vrancea ! Vrancea conform Hotararii
4. 500
Consiliului Judeean I'

Vrancea nr. 125/2011


2.3.2.1.2. I Domeniul public al judeului !!
Vrancea conform Hotararii
5. ARO 338 TC VN 03 VKE 2001 37.200
l,
Consiliului Judeean
j Vrancea nr. 125/2011
Domeniul public al judeului
Vrancea conform Hotararii
6. 2.3.2.1.2. ARO 338 TC VN 03 VKD 2001 37.200
Consiliului Judeean
Vrancea nr. 125/2011
ARO 429 TC VN 03 VRO 37.200 Domeniul public al judeului
Vrancea conform Hotararii
7. 2.3.2.1.2. i
2001
Consiliului Judeean
I Vrancea nr. 125/2011
41.400 Domeniul public al judeului
ARO 338 TC VN 04 SEX i Vrancea conform Hotararii 11
8. 2.3.2.1.2. 2002
i Consiliului Judeean
i Vrancea nr. 125/2011
ARO 338 TC VN 04 BEY 41.400 Domeniul public al judeului
Vrancea conform Hotararii
9. 2.3.2.1.2. 2002
Consiliului Judeean
Vrancea nr. 125/2011
ARO 329 TS VN 04 BEV 49.500 Domeniul public al judeului
\ Vrancea conform Hotararii
10. 2.3.2.1.2. 2002
Consiliului Judeean
I Vrancea nr. 125/2011
ARO 338 TC VN 04 BEZ I Domeniul public al judeului
I
Vrancea conform Hotararii
11. 2.3.2.1.2. I 2002 41.400
Consiliului Judeean
i Vrancea nr. 12512011
VN 04 HKK 2003 . Domeniul public al judeului
12 2_ 3_ 2.1.2. ARO 429 TS I,
i
49 500
Vrancea conform Hotararii
I
152

I
I
Cod de Anul dobindirii Valoarea de Situaia juridic actual
Nr. Elemen a de
clasifi Denumirea bunului sau dup caz al inventar Denumire act proprietate
Crt. identifi :are
care drii in folosint lei sau alte acte doveditoare
. Consiliului Judeean
Vrancea nr. 125/2011
ARO 338 TC VN 04 GKX 2003 41.400 Domeniul public al judeului
13. 2.3.2.1.2. ! Vrancea conform Hotarrii
Consiliului Judeean
I Vrancea nr. 125/2011
ARO 338 TC VN 04 GKZ i 2003 41.400 Domeniul public al judeului
!
Vrancea conform Hotarrii
14. 2.3.2.1.2. '!
Consiliului Judeean
Vrancea nr. 125/2011
ARO 338 TC VN 04 HEZ 2003 41.400 Domeniul public al judeului
Vrancea conform Hotarrii
15. 2.3.2.1.2.
Consiliului Judeean
i. Vrancea nr. 125/2011
AR0 338 TC VN 04 GKY ' 2003 41.400 Domeniul public al judeului
Vrancea conform Hotarrii
16. 2.3.2.1.2.
Consiliului Judeean
:I
Vrancea nr. 125/2011

\
153 '

I
'

ROMNIA
JUDEUL VRANCEA
CONSILIUL JUDEEAN

HOTRREA Nr. 37
din 8 mai 2012

privind: nsuirea propunerii de concesiune a imobilului teren i construcie


aparinnd domeniului public al judeului Vrancea situat n comuna
Dumitreti, fost baz de producie a S.C. Drumuri i Poduri S.A..

Consiliul Judeean Vrancea,

- vznd referatul nr. 3847/3.05.2012 al Direciei Arhitect ef privind


nsuirea propunerii de concesiune a imobilului teren i construcie aparinnd
domeniului public al judeului Vrancea situat n comuna Dumitreti, fost baz
de producie a S.C. Drumuri i Poduri S.A

=-
- lund act de ra119_artt<k .!<Q_IJJJLartim.entelor de._ resort din-cadrul C
o-n--s-i=liului Judeean Vrancea i avizele comisiilor specialitate ale Consiliului
Judeean Vrancea;

- innd cont de prevederile art. 9 i 10 din O.U.G nr. 54/2006 privind


regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate public cu modificrile
i completrile ulterioare;
- lund n considerare prevederile Hotrrii de Guvern nr. 168/2007
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 54/2006
privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica;

- n temeiul dispoziiilor art 115 alin. (I) Iit. c) din Legea nr. 215/2001
privind administraia public local, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare,

HOTRSTE :

Art. 1. nsuirea propunerii de concesiune a imobilului teren i construcie


aparinnd domeniului public al judeului Vrancea situat n comuna Dumitreti,
fost baz de producie a S.C. Drumuri i Poduri S.A , prevzut n anexa care
face parte integrant din prezenta hotrre.
Art. 2 mputernicirea Preedintelui Consiliului Judeean Vrancea s
ntocmeasc studiul de oportunitate, caietul de sarcini i documentaia de
atribuire a contractului de concesiune, documente ce vor fi supuse ulterior
aprobrii plenului Consiliului Judeean Vrancea.

Art. 3 Prevederile prezentei hotrri vor fi duse la ndeplinire de


Preedintele consiliului Judeean Vrancea prin Direcia Arhiect ef i vor fi
comunicate celor interesai de Secretarul judeului prin Direcia Juridic i
Coordonare Autoriti Locale .

pentru Preedintele
Consiliului Judeean Vrancea
Preedinte de edin
Drago Petru A anu

Contrasemneaz
Secretar al ju ului
Ral

110
.. ------------

ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
CONSILIUL JUDEEAN Anexa
la Hotrrea CJ Vrancea nr. 37/8.05.2012

Lista imobilelor care se includ in domeniul puric al judetu lui Vrancea

Cod de Anul dobndirii Valoarea de


Nr. Elemente de Situatia juridic
clasifi- Denumirea bunului sau dupa caz al inventar
Crt. identificare actual
care drii in folosint lei
Imobile
1. Baz de producie , suprafa teren Domeniul public al
15.438 mp, suprafa construit 184 mp judeului Vrancea
,sistem construcie: fundaie beton, conform Hotrarii
zidrie portant ,nvelitoare tabl Consiliului Judeean
Baz de producie
Dumitreti 1993 Vrancea nr.
33.977 125/2011
Decizia Consiliului
popular judeean
nr.64/1978

Contrasem neaz
Secretar al judeului
Ral
r
I
ROMNIA

Il
1
JUDEUL VRANCEA
CONSILIUL JUDEEAN

HOTRREA nr. 38
din 8 mai 2012

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru "Lucrri rmase


de executa t i m buntirea capacitii energetice la sediul Centrului
Milita r Zonal Vrancea - corp A, mu nicipiul Focani, judeul Vrancea"

Consiliul Judeean Vrancea,

- vznd referatul Direciei Dezvoltare a Consiliului Judeean Vrancea


nregistrat la nr. 3774 din 02.05.2012, prin care se propune aprobarea indicatori lor
tehnico-economici pentru lucrarea "Lucrri rmase de executat i mbuntirea
capacitii energetice la sediul Centrului Militar Zonal Vrancea - corp A, municipiul
Focani, judeul Vrancea";
- lund act de rapoartele compartimentelor de resort din cadrul Consiliului
Judeean Vrancea i avizele comisiilor specialitate ale Consiliului Judeean Vrancea ;
- innd cont de prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea coninutul ui-
cadru al documentaiei tehnico-economice aferente investiiilor publice, precum i a
structurii i metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de
investiii i lucrri de intervenii;
--- mconformitatecu prevedffilean.-44,aIIii:-f dlriu[egeanr. 273/2006 privind
finanele publice locale, cu modificrile i completrile ulterioare;
- n temeiul art. 91 alin. (3), lit.(f) i art. 115 alin. (1), Iit. (c), din Legea
administraiei publice locale nr. 215/200 I , republicat cu modificrile si completrile
ulterioare;

HOTRTE

Art. 1. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru "Lucrri rmase de


executat i mbuntirea capacitii energetice la sediul Centrului Militar Zonal
Vrancea - corp A, municipiul Focani, judeul Vrancea" , conform anexei , care face
parte integrant din prezenta hotrre.

Art. 2. Prevederile prezentei hotrri vor fi duse la ndeplinire de ctre


Preedintel e Consiliului Judeean Vrancea prin Direcia Dezvoltare din cadrul
Consiliului Judetean Vrancea i comunicate celor interesai de secretarul
judeului prin Direcia Juridic i Coordonare Autoriti Locale.

pentru Preedintele
Consiliul Vrancea

Pre Contrasem neaz


Secreta r al j eului
Raltr<vn

112
ROMNIA
JUDEUL VRANCEA
CONSILIUL JUDEEAN Anexa
la Hotrrea nr.38/8.05.2012

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
pentru "Lucr ri rmase de executat i mbuntirea capacitii energetice
la sediul Centrului Militar Zonal Vrancea - corp A, m unicipiul Focani, judeul
Vrancea"

1. caracteristici tehnice: suprafaa construita =404,20 mp.,


suprafaa desa'urat = 1.915,70 mp.,
suprafaa util = 1.580,34mp.,
nlimea la cornia :12,15 m,
nlimea maxima :15,00m.

2. valoarea total a investiiei: 561.033,07 lei (inclusiv TVA);


din care C+M : 519.064,43 lei (inclusiv TVA).

3.du rata de realizare: 12 luni

Preedintele
pentru
Consiliului J e ean Vrancea
Pre 'n
Drag f. Contrasemneaz
Secretar al jude i
Raluc
I