Sunteți pe pagina 1din 6

FIA DISCIPLINEI

1.Date despre program


1.
1 Instituia de nvmnt superior UNIVERSITATEA DIN BUCURETI
1. FACULTATEA DE SOCIOLOGIE SI ASISTENTA
2 Facultatea/Departamentul SOCIALA
1.
3 Catedra DEPARTAMENTUL DE ASISTENTA SOCIALA
1.
4 Domeniul de studii ASISTENTA SOCIALA
1.
5 Ciclul de studii LICEN
1.
6 Programul de studii/Calificarea ASISTENTA SOCIALA
2.Date despre disciplin
2.
1Denumirea disciplinei INTRODUCERE IN ASISTENTA SOCIALA
2. Prof. univ. dr. Florin Lazr
2Titularul activitilor de curs Lector univ. dr. Georgiana-Cristina Rentea
2.
3Titularul activitilor de seminar Lector univ. dr. Georgiana-Cristina Rentea
2. 2.6 Tipul de 2.7 Regimul Obligator
4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul I evaluare E disciplinei iu
3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)
3.1 Numr de ore pe din care: 3.2 curs
sptmn
3 2 3.3 seminar/laborator 1
3.4 Total ore din planul
de
nvmnt
42 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14
Distribuia fondului de
timp ore
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie 30
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren 30
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri 30
Tutoriat 10
Examinri 4
Alte activiti 4
3.7 Total ore studiu individual 108

3.9 Total ore pe semestru 150


3.10 Numrul de credite 6

4.Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum

4.2 de competene

5. Condiii (acolo unde este cazul)


5.1. de desfurare
a cursului
5.2. de desfurare
a
seminarului/laborato
rului
6. Competenele specifice acumulate

nelegerea adecvat a sistemelor de asisten social i a cazuisticii


Competente domeniului de studiu
nsuirea i respectarea valorilor i principiilor specifice profesiei de
profesionale
asistent social
nelegerea i aplicarea nivelurilor de intervenie n asistena social
nsuirea abilitilor de comunicare att instituional ct i cu beneficiarii
Abiliti de lucru n cadrul echipei multidisciplinare
Competente Formarea capacitii de a evalua cazurile sociale i de a lua decizii ca
transversale urmare a procesului de evaluare
Formare i dezvoltare personal i profesional continu

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul Cunoaterea i nelegerea domeniului de studiu
general al Cunoaterea contextului naional i internaional privind dezbaterile
disciplinei referitoare la asistena social
Familiarizarea cu organizarea sistemului naional de asisten social de
la nivel naional
7.2 Obiectivele Explicarea i interpretarea asistenei sociale n contextul sistemelor de
specifice protecie social
Interpretarea comunitii locale ca vector principal n rezolvarea
problemelor sociale
Formarea capacitii de a evalua realitile sociale i de a relaiona n
cadrul reelelor sociale
Formarea capacitii de a explica funcionarea instituiilor, serviciilor i
beneficiilor de asisten social n funcie de nevoile i problemele
beneficiarilor
Asumarea rolurilor asistentului social n relaionarea cu beneficiarii
sistemului
Aplicarea rolurilor profesionale si valorilor n practica de specialitate

8. Coninuturi

Observa
8. 1 Curs Metode de predare
ii

1. Definirea domeniului de studiu: profesia, sistemul de Metode de nvare activ


asisten social (caracteristicile, interdependena cu (expunere didactic,
alte sisteme sociale, dezbaterile actuale legate de dezbatere)
filosofia sistemelor moderne de asisten social) Utilizarea de materiale
2. Etic i valori n asistena social audio-video
3. Rolurile profesionale exercitate de asistentul social n
contexte organizaionale
4. Structura sistemului de asisten social. Analizm
pe scurt elementele structurale ale sistemului de
asisten social (reeaua instituional, servicii
sociale i beneficii de asisten social, categorii de
beneficiari, specialitii implicai, cadrul legislativ)
5. Evoluia sistemului naional de asisten social
(primele forme de asisten social, perioada
domnitorilor, etapa modern i cea contemporan)
6. Specificul i tradiia sistemelor de asisten social
din UE, SUA, Asia i Africa. Analiz comparativ n
contextul sistemelor de protecie social
7. Elemente privind cadrul organizatoric actual al
sistemului naional de asisten social (principalii
actori instituionali i administrativi implicai)
8. Rolul instituiilor publice cu atribuii n sfera
asistenei sociale la nivelul administraiei publice
centrale
9. Comunitatea local ca vector principal n rezolvarea
problemelor sociale. Instituii implicate n asistena
social la nivelul adminstraiei publice locale
10. Serviciul public de asisten social (SPAS) din
Romnia n domeniul proteciei copilului i a
persoanelor adulte. Cadrul actual de organizare i
funcionare
11. Serviciile de asisten social: definiie, obiective,
clasificare, funcii i principii de organizare.
12. Drepturi i beneficii de asisten social destinate
categoriilor sociale aflate n dificultate sau n situaie
de risc: definiie, criterii de eligibilitate, tipologia
beneficiilor de asisten social.
13. Grupuri de risc n asistena social (identificare,
definire, servicii i beneficii de asisten social
disponibile, legislaie specific). Niveluri i tipuri de
intervenie. Principalele grupuri vulnerabile din
Romnia
14. Statutul asistentului social n Romnia
BIBLIOGRAFIE
In limba romn:
Buzducea, D., 2009, Sisteme moderne de asisten social. Tendine globale i
practici locale, Editura Polirom, Iai.
Buzducea, D., 2005, Aspecte contemporane n asistena social, Editura Polirom,
Iai.
Lazr, F., 2010, Introducere n politici sociale comparate. Analiza sistemelor de
asisten social, Polirom, Iai.
Lazr, F. 2015, Patimile asistenei sociale din Romnia. Tritonic, Bucureti.
Livad-Cadeschi, L, 2001, De la mil la filantropie. Instituii de asistare a sracilor
din ara Romneasc i Moldova n sec. al XVII-lea, Editura Nemira, Bucureti.
Rebeleanu, A, 2011, Cadrul legislativ n asistena social din Romnia. Prezent i
perspective, Editura Presa Universitara Clujean, Cluj-Napoca.
Roth-Szamoskozi, M., 2003, Perspective teoretice i practice ale asistenei sociale,
Editura Universitar Clujean.
Sellick, C., Alexiu, T.M., 2000, Asistena social n Marea Britanie i Romnia -
studiu comparativ, UNICEF, Bucureti.
Zamfir, E., 2006, Dezvoltarea sistemului de asisten social: un proces istoric
dificil, n Zamfir, C., Stoica, L., coord., O nou provocare: dezvoltarea social,
Editura Polirom, Iai.
***Guvernul Romniei, Ministerul Muncii, Familiei, Proteciei Sociale i Persoanelor
Vrstnice Strategia naional n domeniul incluziunii sociale i pentru combaterea
srciei 2015-2020.
***Legea 292/2011 a asistenei sociale
***Legea 466/2004 privind exercitarea profesiei de asistent social

8. 2 Seminar/laborator Observa
Metode de predare
ii

1. Sistemul de protecie social Metode de stimulare,


2. Tipuri de beneficiari ai sistemului de asisten dezbatere, brainstorming,
social n Romnia studii de caz, proiecte i
3. Aplicarea rolurilor asistentului social n
recenzii
relaionarea cu beneficiarii sistemului
4. Evaluarea iniial a beneficiarilor. Coninutul i Activitati individuale i de
aplicarea anchetei sociale grup, exercitii interactive,
5. Studiul de caz i aplicaii pe baza acestuia. fie de activitate,
Niveluri i tipuri de intervenie
utilizarea de materiale
6. Tipuri de instituii, servicii, beneficii de asisten
social; furnizori de servicii de asisten social audio-video
7. Seminarii tematice pregtite de studenti
proiecte n grup n cadrul crora s analizeze n
funcie de tipul de beneficiari elemente specifice
ale sistemului de asisten social
Bibliografie
Buzducea, D., 2009, Sisteme moderne de asisten social. Tendine globale i
practici locale, Polirom, Iai.
Buzducea, D., 2005, Aspecte contemporane n asistena social, Polirom, Iai.
Lazr, F. 2015, Patimile asistenei sociale din Romnia. Tritonic, Bucureti.
***Guvernul Romniei, Ministerul Muncii, Familiei, Proteciei Sociale i Persoanelor
Vrstnice Strategia naional n domeniul incluziunii sociale i pentru combaterea
srciei 2015-2020.
***Legea 292/2011 a asistenei sociale
***Legea 466/2004 privind exercitarea profesiei de asistent social
Legislaie specific grupurilor de beneficiari ai sistemului de asisten social n
Romnia

8. Coroborarea/validarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile


reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor profesionale i angajatori
reprezentativi din domeniul aferent programului
9.
Metodele de predare la curs i seminar sunt orientate spre cunoaterea adecvat a domeniului
asistenei sociale, inclusiv evoluia acestuia, continund cu nelegerea ndeaproape a
realitilor sociale, astfel nct absolvenii s fie pregtii att teoretic, ct i practic pentru o
mai bun adaptare la cerinele actuale ale pieei muncii.

10. Evaluare
10.2 Metode de 10.3 Pondere
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare
evaluare din nota final
Examen Lucrare scris 50%
10.4 Curs
Proiecte individuale sau de grup, Prezentare individual 50%
10.5
studii de caz, analize, dezbateri sau n grup
Seminar/laborat
etc. Test final de evaluare a
or
cunotinelor de baz
10.6 Standard minim de performan
nsuirea conceptelor de baz prin parcurgerea bibliografiei i a materiei predate n cadrul
cursurilor.
Participarea la 50% din seminarii.
Pentru promovare, la fiecare activitate este necesar obinerea minim a notei 5.

Data completrii Semntura titularului de curs Semntura


titularului de seminar
01.10.2016 Prof. univ. dr. Florin Lazr Lector univ. dr. Georgiana-
Cristina Rentea
Lector univ. dr. Georgiana-Cristina Rentea
ANEX LA FIA DISCIPLINEI

b. Evaluare mrire de not

10.2 Metode de 10.3 Pondere din nota


Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare evaluare final
10.4 Curs Examen Lucrare scris 50%

Proiect individual* Elaborarea unei


lucrri
* Proiectul va fi predat la data susinerii individuale
examenului scris doar n cazul n care studentul
conform
10.5 dorete s obin un punctaj mai mare la
cerinelor
Seminar/laborat seminar aferent doar acestei componente seminarului 50
evaluate. Pentru celelalte componente ale
or seminarului se pstreaz punctajul obinut %
initial.
10.6 Standard minim de performan
nsuirea conceptelor de baz prin parcurgerea bibliografiei i a materiei predate n cadrul
cursurilor.
Participarea la 50% din activitile de seminar.

Semntura titularului de
Data completrii Semntura titularului de curs seminar
01.10.20
16 ......................... .........................

c. Evaluare restan

10.2 Metode de 10.3 Pondere din nota


Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare evaluare final
10.4 Curs Examen Lucrare scris 50%

10.5 Proiect individual* Elaborarea unei


Seminar/labora Evaluarea cunotinelor de lucrri individuale
tor seminar* conform cerinelor
seminarului
* Aceste criterii de evaluare vor fi aplicate Test scris de
doar n cazul n care n urma evalurii
evaluare a 50
iniiale studentul nu a obinut la seminar
minim nota 5. n caz contrar se menine cunotinelor de %
nota de seminar obinut initial. baz
10.6 Standard minim de performan
nsuirea conceptelor de baz prin parcurgerea bibliografiei i a materiei predate n cadrul
cursurilor.
Pentru promovare, la fiecare activitate este necesar obinerea minim a notei 5.

Data Semntura titularului de


completrii Semntura titularului de curs seminar

01.10.2016 ......................... .........................

S-ar putea să vă placă și