Sunteți pe pagina 1din 176

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

Cu titlu de manuscris
C.Z.U: 349:339.543 (478) (043.2)

CIOBANU OCTAVIAN

FUNDAMENTELE TEORETICO-PRACTICE N CONTROLUL


VAMAL

Specialitatea tiinific: 552.03 Drept financiar (bancar, fiscal, vamal)

Tez de doctor n drept

Conductor tiinific: Teodor Crna, profesor universitar,


doctor habilitat n drept

Autor: Octavian Ciobanu

Chiinu 2015
Ciobanu Octavian, 2015

2
CUPRINS

ADNOTARE..... 5
LISTA ABREVIERILOR... 8
INTRODUCERE..... 9
1. ANALIZA SITUAIEI N DOMENIUL CONTROLULUI VAMAL................ 15
1.1 Analiza doctrinei Republicii Moldova privind controlul vamal............. 15
1.2 Analiza doctrinei din alte state cu privire la controlul vamal............. 21
1.3 Determinarea cadrului normativ internaional i naional cu privire la controlul
vamal.. 34
1.4 Concluzii la capitolul 1....... 39
2. DIMENSIUNI TEORETICE PRIVIND CONCEPTUL CONTROLULUI
VAMAL I FORMELE LUI............................................................................... 41
2.1 Repere conceptuale cu privire la controlul vamal.............................................. 41
2.1.1 Caracteristica principiilor de realizare a controlului vamal.... 51
2.1.2 Delimitri conceptuale asupra formelor de control vamal.............................. 59
2.1.3 Categoria timpului i locului controlului vamal............................................. 63
2.2 Sistemul de analiz a riscurilor ca factor determinant la alegerea formei de control
vamal...................................................................................................... 66
2.3 Concluzii la capitolul 2............... 77
3. ASPECTE METODOLOGICOPRACTICE PRIVIND PROCEDURA
CONTROLULUI VAMAL.................................. 80
3.1 Controlul documentar i informaional al mrfurilor i mijloacelor de transport... 80
3.2 Procedura controlului vamal fizic... 88
3.2.1. Controlul vamal fizic al mrfurilor i mijloacelor de transport... 89
3.2.2. Controlul corporal ca form excepional de control vamal..... 99
3.3 Controlul ulterior vmuirii - form distinct a controlului vamal............. 105
3.4 Supravegherea vamal form specific a controlului vamal....... 113
3.5 Concluzii la capitolul 3... 119
4. INSTRUMENTE DE EFECTUARE A CONTROLULUI VAMAL.. 122
4.1. Mijloace tehnice de efectuare a controlului vamal n Republica Moldova............ 122
4.2. Expertiza mrfurilor i mijloacelor de transport la efectuarea controlului vamal.. 133
4.3. Concluzii la capitolul 4... 146
CONCLUZII GENERALE I RECOMANDRI.... 148

3
BIBLIOGRAFIE.. 153
ANEXE..... 170
Anexa 1. Proiect de Lege pentru completare Codului vamal al Republicii Moldova nr.
1149-XIV din 20 iulie 2000.... 170
Anexa 2. Acte de implementare .... 172
DECLARAIA PRIVIND ASUMAREA RSPUNDERII.. 173
CV-UL AUTORULUI. 174

4
ADNOTARE
Ciobanu Octavian
Tez de doctor n drept Fundamente teoretico-practice n controlul vamal la specialitatea: 552.03
Drept financiar (bancar, fiscal, vamal). Chiinu, 2015
Structura tezei: introducere, 4 capitole, concluzii generale i recomandri, bibliografia din 205 surse, 2 anex,
textul de baz constituit din 152 pagini. Rezultatele obinute sunt publicate n 8 articole tiinifice.
Cuvinte cheie: control vamal, form a controlului vamal, analiza riscurilor, controlul documentar i
informaional, control vamal fizic, controlul corporal, controlul ulterior vmuirii, supravegherea vamal,
expertiza mrfurilor i mijloacelor de transport.
Domeniul de studiu: Instituia controlului vamal ca parte component a dreptului vamal.
Scopul i obiectivele lucrrii. Scopul prezentei lucrri l constituie analiza tiinific a instituiei controlului
vamal, prin determinarea conceptului de control vamal, a formelor acestuia, a procedurii efecturii controlului
vamal, a mijloacelor tehnice utilizate la realizarea acestuia, precum i formularea recomandrilor practice
pentru creterea eficacitii acestui control. n vederea realizrii acestui scop, n cadrul cercetrii tiinifice au
fost stabilite urmtoarele obiective atingerea crora condiioneaz soluionarea problemei tiinifice: a) a
dezvlui cadrul juridic naional i internaional n domeniul controlului vamal; b) a identifica i defini
conceptul de control vamal; c) a stabili i analiza principiile i formele controlului vamal; d) a determina rolul
sistemului de analiz a riscurilor la stabilirea formei controlului vamal; e) a determina elementele definitorii ale
controlului documentar i informaional al mrfurilor; f) a stabili realizarea controlului fizic al mrfurilor i
mijloacelor de transport; g) a analiza controlul corporal ca form excepional a controlului vamal; h) a
identifica supravegherea vamal drept o etap specific a controlului vamal; i) a determina aspectele de
realizare a controlului ulterior; j) a identifica mijloacele tehnice aplicate la realizarea controlului vamal; k) a
stabili particularitile expertizei mrfurilor la efectuarea controlului vamal.
Noutatea i originalitatea tiinific a rezultatelor cercetrii. Caracterul inovator al rezultatelor obinute este
determinat de faptul c n premier n tiina dreptului vamal al Republicii Moldova a fost efectuat o cercetare
a problematicii instituiei controlului vamal, din perspectiva reperelor teoretice ale accepiunii, esenei i naturii
juridice, a caracterelor i a particularitilor acesteia, n baza creia au fost formulate concluzii i recomandri
teoretice n vederea perfecionrii legislaiei de referin.
Problema tiinific important soluionat n domeniu const n analiza complex i multidimensional
teoretico-practic a instituiei controlului vamal n vederea evidenierii principiilor specifice de realizare a
controlului vamal, a formelor controlului i a procedurii de control vamal din Republica Moldova, fapt care a
condus la clarificarea pentru teoreticieni i practicieni din domeniul vamal a principiilor, formelor i
procedurilor de control vamal pentru creterea eficacitii acestuia din perspectiva analizei a riscurilor.
Semnificaia teoretic a cercetrii este completat de o analiz tiinific a examinrii particularitilor
instituiei controlului vamal; printr-o contribuie considerabil la dezvoltarea fundamentelor teoretice
autohtone privind natura i esena juridic a controlului vamal; racordat realitilor prezente n practica
organelor vamale; exemplificarea clar a formelor controlului vamal conectate la realitile prezente n
doctrin i practic; evidenierea criteriilor i a parametrilor specifici, a elementelor definitorii ale controlului
documentar i informaional al mrfurilor, controlului fizic al mrfurilor i mijloacelor de transport, controlului
corporal ca form excepional a controlului vamal i supravegherea vamal ca etap specific a controlului
vamal, lund n considerare interesele generale i particulare implicate la aceste forme de control vamal.
Valoarea aplicativ a lucrrii presupune c analiza instituiei controlului vamal va fi util pentru mediul
academic, procesul tiinifico-didactic, precum i pentru persoanele care activeaz n cadrul organelor vamale
pentru o nelegere mai bun a mecanismului de realizare a controlului vamal, precum i fundamentarea
tiinific a activitii de transpunere i realizare n practic a formelor de control vamal. De asemenea,
importana studiului implic repere utile n vederea reglementrilor legale ale controlului vamal i are drept
scop recomandri n vederea modificrii i optimizrii cadrului legislativ-normativ n domeniul controlului
vamal. Drept urmare, propunerile de lege ferenda naintate le considerm a fi utile pentru dezvoltarea
legislaiei vamale naionale, n general, i a prevederilor ce determin procedura de realizare a controlului
vamal, n special. Conceptele reformulate ale controlului vamal i principiile acestuia, precum i formele de
realizare a controlului vamal sau a mijloacelor tehnice aplicate la efectuarea controlului vamal, vor facilita
procesul de modificare i completare a cadrului legal de activitate a organelor vamale.
Implementarea rezultatelor tiinifice a fost realizat prin mediatizarea concluziilor teoretice i a
recomandrilor practice n articole tiinifice publicate n reviste de specialitate i prin prezentarea acestora n
cadrul conferinelor tiinifice de profil naionale i internaionale.

5552.03 (, , )
. , 2015
: , 4 , , 205
, 2 , 152 .
8 .
: , , ,
, , ,
, , .
: .
.
, ,
,
. :
;
; ;
;
;
; ,
; ;
; ,
;
.
:
,
, , ,

.
, ,
,
, ,
.

;
;
; ,
; ,
,
, ,
,
, .
,
, - , ,

.


- .
,
, , ,
-
.

,
.

6
ANNOTATION
Ciobanu Octavian
PhD thesis Theoretical and Practical Basics customs control, specialty: 552.03 Financial (banking,
tax, customs) law. Chisinau, 2015
Structure of the thesis: introduction, 4 chapters, general conclusions and recommendations, bibliography of
205 sources, 1 annex, basic text consisting of 152 pages. The results are published in 8 scientific articles.
Key words: customs control, form of customs control, risk analysis, documentary and informational control,
physical customs control, corporal control, control after customs clearance, customs supervision, goods
expertise and that of means of transport.
Field of study: Institution of customs control as part of customs law.
The goal and objectives of the thesis. The purpose of this paper is the scientific analysis of customs control
organization by determining the concept of customs control of its forms, the customs control procedure, the
technical means used to achieve it, and formulate practical recommendations for increasing the effectiveness
of this control. Research objectives concern: disclosure of national and international legal framework in the
field of customs control; identifying and defining the concept of customs control; establishment and analysis of
the principles and forms of customs control; determining the role of risk analysis system on establishing the
form of customs control; determining the defining elements of the documentary and informational control of
goods; establishing the realization of physical control of goods and means of transport; analysis of corporal
control as an exceptional form of customs control; identification of customs supervision as a specific stage of
customs control; determining the matters of achieving subsequent control; identification of technical means
applied for the realization of customs control; establishment of the particularities of goods expertise when
performing customs control.
Scientific novelty and originality are founded by: the exclusive first presentation in the science of customs
law of the Republic of Moldova of issues of the institution of customs control, in terms of theoretical parts of
acceptation, essence and legal nature, of its characters and particularities, under which were formulated
theoretical conclusions and recommendations for the improvement of the legislation of reference.
Important scientific problem solved in area, consists in analyzing complex and multidimensional theoretical
and practical institution customs for highlighting specific principles of realization of customs controls, forms
of control and procedure of customs control in Moldova, which led to clarification customs theorists and
practitioners of the principles, forms and customs control procedures to increase its effectiveness in terms of
risk analysis.
Theoretical significance of the research is completed by a scientific analysis of the examination of
peculiarities of the customs control institution; through a considerable contribution to the development of local
theoretical foundations concerning the nature and legal essence of customs control; connected with the realities
present in the practice of customs authorities; clear exemplification of customs control forms joined with the
present realities in doctrine and practice; emphasizing of the criteria and specific parameters of the defining
elements of documentary and informational control of goods, physical control of goods and means of
transport, corporal control as an exceptional form of customs control and customs supervision as a specific
stage of customs controls, taking into account the overall and particular interests involved in these forms of
customs control. Reformulated concepts of customs control and its principles, as well as the forms of
realization of customs control, or of technical means applied when performing the customs control, which will
facilitate the process of amending and completing the legal framework of customs authorities activity.
The practical value of the paper, assumes that the analysis of the institution of customs control will be useful
for academic process, the scientific and teaching process and for the persons who are working within the
customs authorities for a better understanding of the mechanism of realization of customs control and for the
scientific substantiation of the work on transposition and practical realization of the forms of customs control.
Also, the importance of the study involves benchmarks useful in legal regulations of customs control and it
aims recommendations in order to amend and optimize the legislative and regulatory framework in the field of
customs control. As a result, the submitted law ferenda proposals, are considered by us to be useful for the
development of national customs laws in general, and also for determining the procedure for realization of
customs control, particularly.
Implementation of scientific results was carried out by covering the theoretical findings and practical
recommendations in scientific articles published in specialized journals and by their presentation within the
framework of scientific conferences and by presenting them within the framework of national and international
profile.

7
LISTA ABREVIERILOR

AIS Sistemul de Import Automat


ASYCUDA Automated SYstem for CUstoms Data
CMR Convenia relativ la Contractul de transport internaional al mrfurilor pe osele
CV Cod Vamal
DVV Declaraia valorii n vam
EUBAM Misiunea Uniunii Europene de Asisten la Frontiera Moldovei i Ucraina
ICITAP Programul Internaional de asisten i instruire n materie de anchete penale
ICS Sistemul de Control al Importurilor
INTOSAI Congres al Organizaiei Internaionale a Instituiilor Supreme de Audit
OMC Organizaia Mondial a Comerului
ONU Organizaia Naiunilor Unite
PRD detectoare individuale de radiaii
REM Rapiscan Eagle Mobile
RID aparate portabile de identificare a radionucleizilor
RM Republica Moldova
RPM monitoare portale de radiaii
S.A.R. Sistemul de Administrare a Riscurilor
SUA - Statele Unite ale Americii
TIR Convenia vamal relativ la transportul internaional al mrfurilor sub acoperirea
carnetelor TIR
TVA taxa pe valoare adugat
UE Uniunea European
USM Universitatea de Stat din Moldova
alin. alineat
art. Articol
etc. etcetera
lit. litera
nr. numr
p. pagin
pct. - punct
.a. - i alii, i altele

8
INTRODUCERE

Actualitatea i importana problemei abordate. Trecerea mrfurilor i mijloacelor de


transport peste frontiera vamal a Republicii Moldova este legat de ndeplinirea anumitor
proceduri vamale, i anume: alegerea regimului sau destinaiei vamale, perfectarea actelor
vamale, achitarea drepturilor de import sau export. Dintre acestea un rol deosebit l are controlul
vamal, care este efectuat n diferite forme i este are drept scop depistarea, contracararea i
prevenirea nclcrilor legislaiei vamale la trecerea mrfurilor i mijloacelor de transport peste
frontiera vamal.
Actualitatea temei se datoreaz proceselor de transformare, prin care trece sistemul vamal
al Republicii Moldova, reieind din angajamentele asumate n procesul de integrare european.
Astfel, ideea de baz ar fi urmtoarea controlul vamal este o prghie a statului de asigurare a
legalitii operaiunilor de import-export, iar pe de alt parte garantarea minimului de intervenie
din partea organelor vamale asupra proceselor ce au loc n activitatea agenilor economici
credibili.
Actualmente standardele relevante stabilite accentueaz aplicabilitatea unor noi forme de
control vamal, cum ar fi controlul anterior vmuirii i controlul ulterior vmuirii. n acest sens,
relevant apare faptul, c aplicarea standardelor internaionale direcioneaz instituia controlului
vamal spre aprarea valorilor constituionale i anume a drepturilor i libertilor omului la
trecerea peste frontiera statului, problemelor securitii naionale a statului.
n general, controlul vamal este o form a controlului de stat. Competene exclusive
pentru efectuarea acestuia o au organele vamale. Importana controlului vamal pentru activitatea
de ocrotire a normelor de drept a statului n ansamblu este evident, fiind un mijloc important
pentru elucidarea nclcrilor normelor vamale, a nclcrilor fiscale i a aciunilor ilicite cu
caracter economic. Colaboratorii organelor vamale contracareaz tentativele de introducere pe
teritoriul rii a substanelor narcotice, a armamentului i a altor obiecte interzise la trecerea peste
frontiera vamal. n acest sens, controlul vamal devine o instituie de baz a dreptului vamal i
una din funciile importante a organelor vamale.
Misiunea controlului vamal este condiionat de implicarea continu a factorilor de
decizie naionali n vederea stabilirii desfurrii unei activiti specializate de control i
supraveghere a organelor vamale, efectuat n mod sistematic i n scopul asigurrii respectrii
legislaiei vamale i a actelor normative subordonate. Un loc aparte revine perfecionrii
reglementrilor vamale n scopul realizrii sarcinilor n domeniul activitii vamale, ridicarea
eficacitii i optimizarea activitii organelor vamale. Procesul perfecionrii practicii normative

9
i procesuale desfurate de organele vamale trebuie direcionat spre ridicarea obiectivitii i
operativitii, legalitii, corectitudinii i responsabilitii instituiei cercetate. n condiiile
actuale procesul controlului vamal necesit o racordare la normele juridice internaionale
reflectate n Conveniile internaionale.
Controlul vamal se definete ca un ansamblu de aciuni ntreprinse de organele vamale
pentru asigurarea respectrii ordinii i a regulilor, n conformitate cu care persoanele realizeaz
dreptul de trecere peste frontiera vamal a mrfurilor i mijloacelor de transport.
Un element al evoluiei i modernizrii controlului vamal revine elementului funcional i
anume mecanismului controlului vamal, format din sistemul formelor de efectuare a acestuia.
Forma este o categorie care desemneaz structura intern i extern a unui coninut, modul de
organizare a elementelor din care se compune un obiect sau un proces. Diversitatea formelor
controlului vamal permite verificarea amnunit nu doar a mrfurilor i mijloacelor de transport
introduse i scoase, ci i activitatea subiecilor activitii economice externe. Cu prere de ru
aspectele separate ale mecanismului de nfptuire a diferitor direcii ale controlului vamal nu
dispun de reglementri corespunztoare, care ar satisface cerinele protejrii drepturilor i
intereselor legale ale persoanelor fizice i juridice, fapt ce i-a determinat pe autorul studiului n
cauz s ntreprind prezenta cercetare. Suprapunerea normelor dreptului creeaz premise care
scad nivelul obiectivitii controlului vamal. Indicatorii corectitudinii efecturii controlului
vamal sunt posibilitile depistrii aciunilor ilegale ale subiecilor activitii economice externe.
Scoaterea la iveal a problemelor, neajunsurilor i a golurilor n legislaie, este scopul de baz pe
care am dori s-l urmrim.
Subiecii comerului internaional n procesul controlului vamal deseori se confrunt cu
probleme greu de rezolvat, aprute ca urmare a barierelor administrative create nefondat n
comerul internaional. n condiiile actuale este important s se stabileasc un coraport juridic n
aplicarea msurilor de reglementare statal a activitii economice externe la respectarea
drepturilor i intereselor subiecilor acesteia. n lucrarea de fa am ncercat s completm
deficiena care s-au creat n tiina juridic i s propunem introducerea unor recomandri de
perfecionare a bazei legale i a practicii n acest domeniu.
Constatm c, n prezent controlul vamal se efectueaz exclusiv n scopul respectrii
legislaiei vamale. Strategia dezvoltrii reglementrii juridice a controlului vamal reiese din
principiul selectivitii care se bazeaz pe utilizarea sistemului de analiz a riscurilor.
n lucrare sunt generalizate lacunele reglementrii juridice a controlului vamal, n
legtur cu care sunt naintate modaliti de completare a acestora.

10
Indicatorul eficacitii controlului vamal este creterea volumului comerului
internaional i scderea numrului nclcrilor legislaiei vamale. Reieind din faptul c
majoritatea acestor nclcri se comite cu scopul de a micora nivelul plilor vamale, prin
efectuarea controlului vamal, statul i asigur realizarea funciilor sale fiscale.
Scopul i obiectivele tezei. Scopul prezentei lucrri l constituie analiza tiinific a
instituiei controlului vamal, prin determinarea conceptului de control vamal, a formelor
acestuia, a procedurii efecturii controlului vamal, a mijloacelor tehnice utilizate la realizarea
acestuia, precum i formularea recomandrilor practice pentru creterea eficacitii acestui
control.
Din aceste considerente controlul vamal este supus unei examinri teoretico-practice,
fiind analizate accepiunile acestuia prin prisma opiniilor dezvoltate de ctre doctrinarii tiinelor
juridice, i mai ales prin prisma actelor i conveniilor internaionale care consacr o multitudine
de prevederi i recomandri, coninutul crora necesit in mod obligatoriu o aplicabilitate i n
plan naional. Cercetarea noastr implic ipoteza controlului vamal ca un ansamblu de aciuni
ntreprinse de organele vamale pentru asigurarea respectrii regulilor, n conformitate cu care
persoanele realizeaz dreptul de trecere peste frontiera vamal a mrfurilor i mijloacelor de
transport.
n vederea realizrii acestui scop, n cadrul cercetrii tiinifice au fost stabilite
urmtoarele obiective atingerea crora condiioneaz soluionarea problemei tiinifice:
a) a dezvlui cadrul juridic naional i internaional n domeniul controlului vamal; b) a
identifica i defini conceptul de control vamal; c) a stabili i analiza principiile i formele
controlului vamal; d) a determina rolul sistemului de analiz a riscurilor la stabilirea formei
controlului vamal; e) a determina elementele definitorii ale controlului documentar i
informaional al mrfurilor; f) a stabili realizarea controlului fizic al mrfurilor i mijloacelor de
transport; g) a analiza controlul corporal ca form excepional a controlului vamal; h) a
identifica supravegherea vamal drept o etap specific a controlului vamal; i) a determina
aspectele de realizare a controlului ulterior; j) a identifica mijloacele tehnice aplicate la
realizarea controlului vamal; k) a stabili particularitile expertizei mrfurilor la efectuarea
controlului vamal.
Noutatea tiinific a rezultatelor cercetrii rezid n studierea n complexitate a
doctrinei instituiei controlului vamal n vederea evidenierii trsturilor definitorii ale procedurii
de realizare a controlului vamal, a formelor controlului i a procedurii de control vamal din
Republica Moldova din perspectiva principiului de analiz a riscurilor pentru creterea
eficacitii acestuia.

11
Caracterul inovator al rezultatelor obinute este determinat de faptul c n premier n
tiina dreptului vamal al Republicii Moldova a fost efectuat o cercetare a instituiei controlului
vamal, a problematicii din perspectiva reperelor teoretice ale accepiunii, esenei i naturii
juridice, a caracterelor i a particularitilor acesteia, n baza creia au fost formulate concluzii i
recomandri teoretice n vederea perfecionrii legislaiei de referin.
Prin tratarea complet i exhaustiv a obiectului a fost soluionat problema tiinific
important care se reprezint prin elaborarea i prezentarea unui concept complet i obiectiv a
controlului vamal, elaborarea unui instrumentar juridic de reglementare a formelor controlului
vamal, identificarea unor msuri concrete de optimizare a procesului desfurrii controlului
vamal i naintarea de recomandri n vederea actualizrii mijloacelor tehnice aplicate la
efectuarea controlului vamal.
Semnificaia teoretic a cercetrii este completat de o analiz tiinific a examinrii
particularitilor instituiei controlului vamal; printr-o contribuie considerabil la dezvoltarea
fundamentelor teoretice autohtone privind natura i esena juridic a controlului vamal; racordat
realitilor prezente n practica organelor vamale; exemplificarea clar a formelor controlului
vamal conectate la realitile prezente n doctrin i practic; evidenierea criteriilor i a
parametrilor specifici, a elementelor definitorii ale controlului documentar i informaional al
mrfurilor, controlului fizic al mrfurilor i mijloacelor de transport, controlului corporal ca
form excepional a controlului vamal i supravegherea vamal ca etap specific a controlului
vamal, lund n considerare interesele generale i particulare implicate la aceste forme de control
vamal. Conceptele reformulate ale controlului vamal i principiile acestuia, precum i formele de
realizare a controlului vamal sau a mijloacelor tehnice aplicate la efectuarea controlului vamal,
vor facilita procesul de modificare i completare a cadrului legal de activitate a organelor
vamale.
Astfel, valoarea aplicativ a lucrrii presupune c analiza instituiei controlului vamal va
fi util pentru mediul academic, procesul tiinifico-didactic, precum i pentru persoanele care
activeaz n cadrul organelor vamale pentru o nelegere mai bun a mecanismului de realizare a
controlului vamal, precum i fundamentarea tiinific a activitii de transpunere i realizare n
practic a formelor de control vamal. De asemenea, importana studiului implic repere utile n
vederea reglementrilor legale ale controlului vamal i are drept scop recomandri n vederea
modificrii i optimizrii cadrului legislativ-normativ n domeniul controlului vamal. Drept
urmare, propunerile de lege ferenda naintate le considerm a fi utile pentru dezvoltarea
legislaiei vamale naionale, n general, i a prevederilor ce determin procedura de realizare a
controlului vamal, n special.

12
Aprobarea rezultatelor tezei s-a produs prin expunerea concluziilor tiinifice i a
rezultatelor principale ale cercetrii n cadrul edinei departamentului Drept Public al
Facultii de Drept a Universitii de Stat din Moldova.
Concluziile i recomandrile n baza tezei de doctorat i-au gsit reflectare n cele 8
articole publicate n reviste tiinifice naionale i de peste hotare, inclusiv n prezentrile la
conferinele tiinifico-practice internaionale, n special: Conferina tiinific cu participare
internaional Creterea impactului cercetrii i dezvoltarea capacitii de inovare,
consacrat aniversrii a 65-a de la fondarea Universitii de Stat din Moldova Chiinu, 21-22
septembrie 2011; Conferin tiinific, Integrare prin cercetare i inovare, 26-28
septembrie 2013, Chiinu CEP USM.
Sumarul compartimentelor tezei. Teza de doctorat este structurat n funcie de scopul i
obiectivele cercetrii tiinifice, fiind alctuit din adnotare n trei limbi, lista abrevierilor,
introducere, patru capitole care conin 15 paragrafe, concluzii generale i recomandri,
bibliografie, anexe, declaraie privind asumarea rspunderii i curriculum vitae.
Capitolul 1 al tezei Analiza situaiei n domeniul controlului vamal. Acest
compartiment al lucrrii este consacrat analizei viziunilor doctrinare asupra instituiei controlului
vamal. O atenie aparte este acordat opiniilor autorilor romni, rui i ale celor din Republica
Moldova. n context, sunt identificate cele mai controversate problematici ale cror soluii se
regsesc n coninutul propriu-zis al lucrrii. Aceste soluii constituie nsi noutatea tiinific a
lucrrii i aportul autorului la cercetarea acestei tematici complexe.
Capitolul 2 al tezei Dimensiuni teoretice privind conceptul controlului vamal i
formele lui. Pentru a purcede la o analiz de esen a formelor controlului vamal, s-a considerat
raional abordarea conceptului de control vamal. n acest sens, a fost analizat conceptul de
control i conceptul de control vamal att pe plan naional, ct i internaional. A fost examinat
conceptul de form de control vamal, au fost evideniate principiile controlului vamal, precum
i formele de realizare a acestuia. O deosebit atenie s-a acordat sistemului de analiz a
riscurilor, n baza cruia este aplicat principiul selectivitii n Republica Moldova.
Capitolul 3 al tezei Aspecte metodologico-practice privind procedura controlului
vamal. n acest compartiment al tezei de doctor au fost examinate cele mai importante forme de
realizare a controlului vamal n Republica Moldova. A fost examinat forma principal de
control vamal controlul documentar, n care au fost stabilite documentele care sunt obligatorii
de a fi prezentate la vmuire i procedura de examinare a acestora. Ulterior, s-a trecut la analiza
controlului fizic al mrfurilor i mijloacelor de transport, unde au fost efectuate diferite
clasificri a acestora, dup diferite criterii, pentru a putea aplica metode concrete de realizare a

13
controlului vamal. Nu s-a trecut cu vederea nici forma excepional de control vamal, cum este
controlul vamal corporal, unde au fost evideniate lacunele cu privire la realizarea acestei forme
de control vamal i s-au propus soluii de rezolvare. Un loc deosebit n capitolul respectiv l-a
ocupat controlul ulterior, fiind considerat cea mai eficient form a controlului vamal, acesta la
rndul su realizndu-se prin audit postvmuire i prin reverificarea declaraiilor vamale. n
acelai capitol a fost examinat supravegherea vamal ca o form specific a controlului vamal,
cu indicarea mijloacelor de efectuare a acesteia.
Capitolul 4 al tezei Instrumente de efectuare a controlului vamal. n acest
compartiment s-a fcut o analiz a mijloacelor tehnice de control vamal aplicate n Republica
Moldova. A fost examinat aplicarea scanerelor cu raze X-Ray Rapiscan Eagle Mobile i a
altor mijloace tehnice de control. Au fost recomandate un ir de principii definitorii n baza
crora urmeaz a fi aplicate aceste mijloace tehnice. Totodat, am acordat atenie la efectuarea
controlului vamal n cazul cnd apare necesitatea folosirii unor cunotine speciale, adic prin
efectuarea expertizelor. Au fost determinate condiiile de efectuare a acestor expertize, i
stabilite drepturile i obligaiile experilor, specialitilor, declaranilor n procesul realizrii
expertizelor.

14
1. ANALIZA SITUAIEI N DOMENIUL CONTROLUL VAMAL

1.1. Analiza doctrinei Republicii Moldova privind controlul vamal

Politica vamal nu poate fi realizat fr efectuarea controlului vamal n condiiile


prevzute de legislaia naional a fiecrui stat. Politica vamal, prin realizarea controlului
vamal, este ndreptat spre aprarea intereselor statale i a drepturilor legitime ale persoanelor
fizice i juridice.
Astfel, n activitatea vamal o latur deosebit i destul de important o are nfptuirea
controlului vamal, care poart un caracter exclusiv, fiind realizat numai de organele vamale la
orice etap a activitii vamale, n special, n cadrul procesului de trecere peste frontiera vamal a
mrfurilor, mijloacelor de transport i persoanelor.
Principiul controlului vamal este unul din principiile de baz ale dreptului vamal, care i-
a gsit reflectare n art. 25 din Codul Vamal al Republicii Moldova: mrfurile i mijloacele de
transport sunt supuse vmuirii i controlului vamal conform prezentului cod i altor acte
normative [11].
Controlul vamal, ca atribuie exclusiv a organelor vamale, este ndreptat spre asigurarea
respectrii legislaiei vamale a statului, precum i a actelor internaionale la care acesta este
parte. Anume modul cum este efectuat controlul vamal, operativitatea i eficacitatea acestuia,
influeneaz direct accelerarea traficului de mrfuri i persoane peste frontiera vamal a
Republicii Moldova, asigur respectarea, de ctre toate persoanele, a legislaiei vamale, duce la
contracararea trecerii ilegale de mrfuri peste frontiera vamal, depistarea nclcrilor i
fraudelor vamale etc. Aplicarea ct mai larg a controlului vamal ulterior devine astzi o
necesitate evident. n acest caz, se cere a fi respectate i unele condiii de efectuare a
controlului, precum: dotarea unitilor vamale cu mijloace tehnice de control performante,
crearea condiiilor de control (depozitelor i terminalelor vamale) amenajarea zonelor de control
vamal etc.
Instituia controlului vamal este un segment puin cercetat i analizat n doctrina din
Republica Moldova. Tema respectiv este abordat tangenial n lucrrile autorilor: Erhan I.,
Srbu E., Melnic V., Ursu V., Calenic N., Obreja E., Pasat A.O., Mincu G., Furdui V., Radu Gh.
Astfel, n lucrarea Drept vamal comunitar [21, p.364], autorii Erhan I. i Crna T.,
examineaz controlul vamal prin prisma prevederilor din legislaia comunitar. Codul Vamal al
Uniunii, n art.25 stabilete c, Autoritile vamale pot efectua toate controalele vamale pe care
le consider necesare. Prin controale vamale se neleg operaiunile specifice efectuate de

15
autoritile vamale n scopul asigurrii aplicrii corecte a legislaiei vamale sau a altor dispoziii
care reglementeaz intrarea, ieirea, tranzitul, transferul, antrepozitarea i destinaia final a
mrfurilor care circul ntre teritoriul vamal al Comunitii i alte teritorii. Cercettorii
menioneaz formele de control vamal i anume: 1) controlul vamal al mrfurilor i mijloacelor
de transport; 2) controlul vamal al operatorilor economici externi i al companiilor care presteaz
servicii de transport internaional de mrfuri i persoane; 3) controlul vamal al expediiilor
potale; 4) controlul vamal al bunurilor transportate peste frontiera vamal; 5) controlul vamal al
valorilor valutare, documentelor de plat i monedelor; 6) controlul vamal al perfectrii
certificatelor i autorizaiilor sanitare, medicale, veterinare i fitosanitare; 7) controlul vamal al
introducerii i scoaterii de pe teritoriul vamal al valorilor culturale. Un aspect important
examinat de autori este locul i timpul unde se efectueaz controlul vamal. Respectiv controlul se
efectueaz numai n locurile stabilite pentru acest scop i n orele prevzute n program. O
excepie de la aceast regul este c, la solicitarea operatorului economic, autoritatea vamal
poate aproba ca verificarea mrfurilor s fie fcut n alte locuri i n afara orelor de program, n
acest caz cheltuielile aferente intr n sarcina operatorului economic. Autorii examineaz auditul
ulterior vmuirii, ca fiind una din cele mai eficiente forme ale controlului vamal. Astfel, n
aplicarea tehnicilor de gestiune a riscurilor i de control bazate pe audit ulterior vmuirii,
autoritatea vamal este capabil s elibereze marea majoritate a transporturilor (pn la 80-90%
din totalul importurilor) i s rein doar loturile de mrfuri potrivite profilurilor de risc
identificate. Susinem ideea autorilor c auditul ulterior vmuirii este mai eficient ca alte forme
de control vamal, dat fiind faptul c el poate acoperi toate regimurile vamale, mai ales acelea cu
caracter suspensiv, care sunt destul de dificil de a fi verificare la frontier, sau cele care presupun
utilizarea unor preferine tarifare. Cu prere de ru, restul formelor controlului vamal nu au fost
examinate n lucrarea respectiv i, drept urmare, nu putem percepe pe deplin instituia
controlului vamal.
Autorul Erhan I., n teza sa de doctor Statutul juridic al organelor vamale n Republica
Moldova: Probleme i soluii [20], menioneaz funcia de control a organelor vamale, care este
realizat prin: a) efectuarea controlului vamal (verificarea legalitii trecerii peste frontiera
vamal a mrfurilor i mijloacelor de transport, folosirea i dispunerea de mrfurile aflate pe
teritoriul vamal sub supraveghere vamal, precum i verificarea respectrii regulilor de efectuare
a activitilor n domeniul vamal); b) controlul valutar, care se exprim prin verificarea de ctre
organele vamale a termenului i corectitudinii repatrierii valorilor valutare provenite din
tranzaciile economice externe. Controlul valutar la fel, se refer i n privina valutei
transportate n numerar peste frontiera vamal de ctre persoanele fizice. Aceleai prevederi

16
autorul le menioneaz i n monografia sa, Statutul juridic al organelor vamale n Republica
Moldova [19].
Pe parcursul lucrrii, autorul analizeaz funciile Aparatului Central al Serviciului
Vamal, printre care este i funcia de vmuire i control vamal care se realizeaz prin organizarea
nemijlocit a procesului de vmuire a mrfurilor i mijloacelor de transport, punerea n aplicare a
msurilor de mbuntire i simplificare a procedurilor de control i vmuire, organizarea
controlului vamal i implementarea msurilor pentru mbuntirea i simplificarea acestuia.
Totui, n lucrare se regsete doar o descriere succint a principiilor controlului vamal i a
formelor acestuia. Ct privete supravegherea vamal, autorul menioneaz c aceasta este
perioada de timp n care, n conformitate cu legislaia vamal, mrfurile i mijloacele de
transport sunt supuse sau pot fi supuse operaiunilor de control vamal, cu limitarea drepturilor de
dispunere i folosin asupra acestora.
ntr-un articol tiinific, cercettorul Erhan I. consider controlul vamal una din formele
de realizare a politicii vamale a statului, avnd funcia de asigurare a respectrii de ctre
persoanele fizice i juridice ce trec mrfuri i mijloace de transport peste frontiera vamal a
legislaiei vamale, n special, i a legislaiei Republici Moldova, n general, precum i depistarea
nclcrilor ce pot fi comise de ctre acetia la trecerea mrfurilor i mijloacelor de transport
peste frontiera vamal [16, p.40 ]. Autorul definete principiile controlului vamal, i anume: 1)
organele vamale aplic principiul controlului selectiv i urmeaz s se limiteze la a cele forme de
control vamal care sunt necesare pentru asigurarea respectrii legislaiei; 2) la alegerea formelor
de control vamal se efectueaz analiza factorilor de risc ce pot duce la nclcarea legislaiei n
vigoare; 3) organele vamale urmeaz s aplice metoda analizei factorilor de risc pentru
aprecierea categoriilor de mrfuri, mijloace de transport, documente i persoane ce urmeaz a fi
supuse controlului vamal, precum i gradul de aplicare a acestuia; 4) n scopul perfecionrii
controlului vamal, organele vamale conlucreaz cu agenii economici participani ai activitii
economice externe; 5) controlul vamal este efectuat n exclusivitate de organele vamale.
Referitor la formele controlului vamal, autorul le menioneaz doar pe cele prevzute n Codul
Vamal al RM i nu face o analiz a acestora. n articolul respectiv ntlnim o descriere succint a
auditului postvmuire (ulterior vmuirii). Se menioneaz c, un serviciu vamal modern dispune
de funcia de audit postvmuire care are ca scop respectarea reglementrilor vamale, precum i
sporirea veniturilor ncasate.
ntr-un alt articol [18, p.122], acelai autor analizeaz Planul de aciune Uniunea
European Republica Moldova, semnat la Bruxelles la 22 februarie 2005, care prevede un ir
de aciuni i msuri necesare a fi realizate de ctre Republica Moldova pentru asigurarea trecerii

17
la o etap mai avansat de colaborare. Aceste msuri prevd reformarea cadrului legislativ i
instituional n vederea conformrii Republicii Moldova la valorile europene. Obiectivul 26 al
Planului respectiv, denumit Implementarea legislaiei vamale conform standardelor
internaionale i UE, stabilete printre alte aciuni i implementarea principiului controlului
vamal n baza analizei i selectivitii riscurilor i crearea cadrului internaional relevant care va
determina o evoluie n desfurarea controlului.
n aceeai ordine de idei este i urmtorul articol [17, p.128], n care pentru dezvoltarea
sistemului vamal n Republica Moldova, autorul propune acordarea unor noi atribuii i
competene, printre acestea fiind: 1) elaborarea i implementarea prevederilor referitoare la
controlul vamal al precursorilor, mrfurilor cu dubl destinaie i valorilor culturale; 2)
dezvoltarea principiului controlului vamal n baza analizei i selectivitii riscurilor i 3)
sistematizarea criteriilor i profilurilor de risc aplicate n procesul de vmuire a mrfurilor i
elaborarea altor noi, mai eficiente. Susinem opinia autorului cu privire la controlul vamal, dar,
din lipsa unor elemente definitorii, nu putem percepe importana instituiei de control vamal pe
deplin, ceea ce ne propunem s realizm pe parcursul lucrrii noastre.
n articolul elaborat de autorul acestei teze, n colaborare cu cercettorul Erhan I. [10,
p.90], se analizeaz o etap special a controlului vamal - supravegherea vamal.
Supravegherea vamal este definit ca perioada de timp, n care, n conformitate cu legislaia
vamal, mrfurile i mijloacele de transport sunt supuse sau pot fi supuse operaiunilor de control
vamal, cu limitarea drepturilor de dispunere i folosin asupra acestora. Se disting dou etape
eseniale de aflare a mrfurilor sub supravegherea vamal. Astfel se disting: etapa obligatorie
care coincide cu procedura de perfectare vamal i etapa facultativ, care este o procedur
separat i nu este dependent de perfectarea vamal. O trstur specific a supravegherii
vamale const n faptul c supravegherea vamal asupra mrfurilor i mijloacelor de transport
are loc indiferent de faptul dac acestea au fost puse sau nu n circulaie liber, cu condiia
existenei temeiurilor de a considera c a fost nclcat legislaia n vigoare.
Un alt autor [59, p.22] consider controlul vamal acea activitate desfurat de organele
vamale ce const ntr-o totalitate de aciuni menite s asigure respectarea legislaiei vamale a
Republicii Moldova i a actelor internaionale la care aceasta este parte. Autorul menioneaz
crearea zonelor de control vamal la frontiera vamal, n locul unde se efectueaz operaiunile de
vmuire, n locul amplasrii organului vamal, precum i n alte locuri stabilite de Serviciul
Vamal, unde se efectueaz controlul vamal. n opinia autorului, n timpul efecturii controlului
vamal, organul vamal folosete, de regul, forme de control suficiente pentru asigurarea
respectrii legislaiei Republicii Moldova i a acordurilor internaionale la care aceasta este

18
aparte. Dar, n caz de necesitate, organul vamal poate utiliza toate formele de control prevzute
de Codul Vamal. De altfel, scopul controlului vamal este identificarea mrfurilor i mijloacelor
de transport pe baza declaraiei vamale n detaliu i a documentelor comerciale i asigurarea
legalitii la trecerea peste frontiera vamal. n opinia autorului, controlul vamal se efectueaz
prin: control documentar, control fizic, control selectiv, control prin supravegherea vamal i
controlul vamal corporal (ca form excepional). Apreciem expunerea efectuat, dar totui, nu
este definit nici conceptul i nici principiile controlului vamal, iar descrierea formelor controlului
vamal este una succint i nu ne permite studierea detaliat a problematicii controlului vamal.
Ali autori, i anume Srbu E. i Melnic V., n lucrarea Reglementri vamale [65], nu se
refer direct la controlul vamal, dar n urma examinrii regimurilor i destinaiilor vamale, putem
stabili termenii aplicrii supravegherii vamale, ca form a controlului vamal. n aceeai ordine de
idei, autorul Radu Gh. [62], examineaz destinaiile vamale n dreptul vamal comunitar, care la
fel stabilete momentul apariiei i finisrii supravegherii vamale n funcie de regimul aplicat
mrfurilor sau mijloacelor de transport. ns n lucrrile respective nu este examinat conceptul,
formele i sarcinile controlului vamal, ceea ce nu ne permite s facem o analiz a subiectului n
cauz i s cunoatem esena acestuia.
Cercettoarea Mincu G. [49] examineaz procedurile interne i vamale n cazul
exportului de mrfuri care, din punct de vedere al locului de efectuare, pot fi: proceduri
prevamale (se efectueaz pn la prezentarea n vam a mrfurilor i mijloacelor de transport),
proceduri vamale (se efectueaz odat cu prezentarea la organul vamal a documentelor,
mrfurilor i mijloacelor de transport i se vor finisa la punerea n circulaie a mrfurilor) i
proceduri postvamale (care se efectueaz de ctre exportator din momentul vmuirii pn la
finisarea tranzaciei de export). Autoarea atribuie controlul vamal la procedurile vamale, care
constau din: controlul corespunderii mrfii i a mijloacelor de transport; efectuarea expertizelor
i a altor operaiuni de vmuire; lichidarea obieciilor i introducerea modificrilor. Susinem
parial ideea autoarei, deoarece controlul vamal este o procedur efectuat la etapa vmuirii
mrfurilor, dar n acelai timp, prin mecanismul de supraveghere vamal, se poate desfura n
orice moment i n orice loc. Cu att mai mult, n cazul exportului, mrfurile vmuite pentru
export la organul vamal intern se plaseaz sub regimul vamal de tranzit pn la organul vamal de
frontier, ceea ce presupune o supraveghere vamal.
Dr. Dumbrveanu N. [15], la fel ca i autoarea precedent, menioneaz c, din punct de
vedere al locului efecturii procedurilor pentru export, acestea pot fi divizate n trei grupe: 1)
proceduri prevamale; 2) proceduri vamale; 3) proceduri postvamale. n opinia autorului,
controlul vamal face parte din procedurile vamale i este efectuat de colaboratorul vamal prin:

19
verificarea documentelor, controlul vamal al mrfurilor i ale mijloacelor de transport, controlul
corporal ca o form excepional, evidena mrfurilor i mijloacelor de transport, interogarea
verbal a persoanelor fizice i a persoanelor cu funcii de rspundere .a. Controlul vamal al
mrfurilor i mijloacelor de transport este efectuat n locul i la timpul stabilit anterior cu
colaboratorul vamal responsabil de efectuarea acestui control. Totodat, autorul menioneaz c
la efectuarea controlului vamal pot fi aplicate mijloace tehnice de control care nu prezint nici un
pericol pentru sntatea i viaa oamenilor, animalelor i plantelor i care nu cauzeaz prejudiciu
mrfurilor i mijloacelor de transport. Mai mult dect att, autorul atenioneaz c organul vamal
este n drept s efectueze expertize prin antrenarea specialitilor din organele de drept i de
control din diferite uniti economice, indiferent de tipul de proprietate i forma de organizare
juridic, precum i a experilor. Apreciem expunerea efectuat de autor n ceea ce privete
controlul la exportul de mrfuri, dar l considerm foarte ngust expus i este nevoie de a fi
dezvoltat.
n urmtoarea cercetare Activitatea vamal n Republica Moldova i fenomenul
corupiei [53], grupul de autori Obreja E., Gsc V., Calenic N. menioneaz c procedurile
vamale includ cteva etape: 1) operaiunile prealabile, 2) depozitarea provizorie sub
supraveghere vamal, 3) declararea mrfurilor i mijloacelor de transport i 4) controlul vamal
documentar, controlul fizic al mrfurilor i mijloacelor de transport, precum i alte forme de
control vamal prevzute de legislaie. Susinem ideea dat, totui nu ntlnim o analiz i
cercetare tiinific cu privire la controlul vamal.
Un element aparte al controlului vamal este cercetat n Manual TIR [48], unde este
menionat c msurile de control luate n ara de plecare a mrfurilor ar trebui s fie acceptate de
rile tranzitate i de destinaie. Din acest motiv, controlul efectuat n ara de plecare urmeaz s
fie riguros i complet, iar n rile de tranzit, de regul, nu se efectueaz controlul vamal, ns
acest lucru nu exclude dreptul autoritilor vamale de a efectua controlul vamal n caz de
necesitate. Urmeaz s atenionm c lucrarea se refer doar la transportarea mrfurilor cu
mijloace de transport sub acoperirea Carnetului TIR. Prevederi identice ntlnim i n ediia n
limba rus din 2006 [124].
Dup analiza efectuat a lucrrilor din Republica Moldova, cu certitudine punem afirma
c subiectul controlul vamal nu a fost cercetat pe deplin, fcndu-se doar referiri legale
tangenial cu alte subiecte. Puinele trimiteri la acest subiect nu trateaz nici pe departe
problematica controlului vamal. La fel, nu este definit conceptul controlului vamal, nu sunt
determinate principiile controlului vamal i nu sunt examinate detaliat formele acestuia. Anume

20
aceste neajunsuri urmeaz s le excludem prin lucrarea de fa, astfel, adugnd valoare doctrinei
vamale autohtone.

1.2. Analiza doctrinei din alte state cu privire la controlul vamal

Conceptul controlului vamal i formele acestuia este cercetat n literatura de specialitate


de ctre savanii din Romnia, care au ncercat tangenial s trateze subiectul. Astfel, cu privire
la noiunea controlului vamal, la formele i scopul acestuia s-au expus urmtorii autori din
Romnia: Caraiani Gh., Cazacu C., Moldovan A.T., Condor I., Condor S.C., Mladen C., Diaconu
G.., .a.
n lucrarea [52] autorului Moldovan A.T., ntitulat Drept vamal, evideniem o seciune
aparte destinat elementelor specifice ale controlului vamal. Autorul analizeaz controlul vamal
n funcie de tipul mijlocului de transport utilizat pentru a introduce sau pentru a scoate bunuri
din ar. O meniune important a autorului este c, n cazul mijloacelor de transport rutiere fr
ncrctur, se efectueaz i controlul compartimentului marfar. Obiectivele controlului vamal
privind mijloacele de transport feroviar, n opinia cercettorului, sunt: 1) existena vagoanelor
menionate n actul de transmitere a garniturii de tren; 2) existena vagoanelor acoperite, care
conin mrfuri, prin verificarea integritii sigiliilor, ferestrelor, acoperiului pereilor i
platformei; 3) exteriorul i interiorul vagoanelor descoperite care conin mrfuri; 4) interiorul i
exteriorul anexelor tehnice ale locomotivelor i cabina mecanicului.
Autorul evideniaz specificul efecturii controlului vamal privind transportul aerian, care
se poate executa imediat dup aterizare n interiorul avionului, ns obligatoriu dup debarcarea
persoanelor sau anterior decolrii, nainte de mbarcarea persoanelor. ntr-o alt seciune a
lucrrii date, autorul definete supravegherea vamal ca totalitatea aciunilor desfurate de ctre
autoritile vamale spre a asigura respectarea reglementrilor vamale, precum i a oricror alte
norme aplicabile mrfurilor ce se gsesc sub supravegherea vamal. Apreciem analiza autorului
referitoare la cele expuse i suntem de acord cu opiniile date. Cu toate acestea, trebuie s
menionm c ideile susinute sunt doar un mic segment din domeniul controlului vamal ce se
refer la controlul fizic al mijloacelor de transport. Autorul ezit s defineasc conceptul de
control vamal, s formuleze principiile de realizare a acestuia, nu analizeaz celelalte forme
ale controlului vamal, ca de exemplu, controlul documentar, controlul corporal, auditul
postvmuire .a.

21
Autoarea Mladen C., n lucrrile sale [51, p.42], [50, p.147], face o analiz a controlului
vamal asupra bunurilor care aparin persoanelor fizice, ce const n confirmarea celor declarate
cu bunurile aflate n bagajele nsoite sau nensoite i n colete.
Cu privire la controlul vamal a mijloacelor de transport rutiere, autoarea menioneaz c
acesta se efectueaz prin: controlul exterior al autovehiculului i controlul interior al
autovehiculului. Referitor la controlul vamal al aeronavelor, autoarea clasific controlul n
funcie de categoria aeronavelor. n opinia autoarei, supravegherea vamal cuprinde orice aciune
a autoritilor vamale n vederea asigurrii respectrii reglementrilor vamale i a altor norme
aplicabile mrfurilor aflate sub supravegherea vamal. Supravegherea vamal se organizeaz de
fiecare birou vamal, n funcie de specificul i cerinele activitii.
n complexitatea ideilor suntem de acord cu cele menionate, totui sunt multe neajunsuri.
De exemplu, n lucrrile date autoarea nu face o descriere i o analiz a controlului vamal
corporal, a condiiilor de efectuare a acestuia. Pe parcursul lucrrii nu ntlnim nici definiia
controlului vamal, nu sunt cercetate principiile i funciile controlului vamal. Iar n ceea ce
privete formele controlului vamal, sunt examinate foarte succint, doar controlul fizic al
mijloacelor de transport i supravegherea vamal.
Autorii Condor I. i Condor S.C. [12, p.43] menioneaz n lucrarea lor c organele
vamale au competena de a verifica ncadrarea tarifar, calculul taxelor vamale nscrise n
declaraia vamal i urmresc ncasarea acestora, precum i au dreptul s efectueze verificri i
investigaii privind aplicarea tarifului vamal de import, att n momentul vmuirii, ct i ulterior,
n vam sau la sediul importatorului. Cu prere de ru, doar aceste prevederi au fost expuse de
autori pe tot parcursul lucrrii, astfel nici nu putem aprecia subiectul dat, din cele indicate i
urmeaz s facem o analiz detaliat n lucrarea de fa.
n opinia savantului Caraiani Gh. [1, p.127] controlul vamal este activitatea desfurat
de autoritatea vamal i are ca scop verificarea existenei i valabilitii autorizaiei de
import/export i a concordanei dintre coninutul documentelor nsoitoare ale mrfii i marfa n
sine sub aspectul cantitii, sortimentului i al altor parametri definitorii ai acestuia. La final,
autorul arat c la vama de frontier va fi efectuat un nou control vamal ori de cte ori exist
indicii c n mijlocul de transport au fost introduse i alte bunuri dect acelea menionate n
documentele de nsoire a mrfii. Susinem opinia autorului, referitoare la controlul fizic al
mrfurilor, dar aceasta este doar una din formele controlului vamal. Autorul a ezitat s
examineze i restul formelor, care ar fi ajutat la analiza i nelegerea instituiei de control vamal.
Urmtoarea lucrare aprut sub coordonarea profesorului Suceav I. [66, p.29-76], se
refer la controlul vamal antidrog, n care se prevede c lupta mpotriva traficului ilicit de

22
droguri, din punct de vedere al activitii vamale, trebuie s se bazeze, n primul rnd, pe
motivaia lucrtorului vamal, n funcie de indicii de suspiciune i de cunoaterea mijloacelor de
traficare cel mai frecvent utilizate. Autorul propune studierea acestor aspecte privind: traficul
feroviar, expediiile potale, traficul rutier, traficul maritim i folosirea corpului uman pentru
transportarea drogurilor. Totodat, n lucrare se menioneaz c iniierea unui control vamal
antidrog trebuie s aib la baz urmtoarele criterii de selectare a transporturilor maritime
suspecte: naionalitatea vasului i a echipajului; care este portul de plecare, escalele efectuate,
deci istoricul voiajului; ce tip de vas este; dac vasul, agentul maritim, echipajul i companiile
comerciale implicate au figurat sau figureaz pe liste de consemne internaionale.
Apreciem lucrarea dat ca fiind una foarte reuit, care detaliat a abordat problematica
respectiv de ctre autor. n lucrare sunt cercetate practic toate aspectele i msurile necesare
pentru efectuarea unui control vamal reuit i eficace. Lucrarea reprezint interes att teoretic,
ct i practic privind controlul vamal antidrog. Cu toate c lucrarea este foarte reuit, aceasta nu
cuprinde un ir de alte elemente ale controlului vamal, bazndu-se din start pe un segment ngust.
Astfel, nu este definit conceptul controlului vamal, principiile lui i cu att mai mult nu se refer
la toate formele controlului vamal.
n urma analizei doctrinei romneti, se impune o singur concluzie: subiectul cu privire
la controlul vamal nu a fost tratat ndeajuns. n puinele lucrri existente n domeniul vamal,
acest subiect este examinat foarte laconic, practic nu se abordeaz controlul vamal n
complexitatea acestuia, neexaminndu-se conceptul de control vamal, principiile i sarcinile lui,
nu se cerceteaz fiecare form de control vamal n parte.
Analiza instituiei controlului vamal, principiile i formele acestuia se constat n
lucrrile savanilor rui: Nozdraciov A.F., Gabricidze B.N., Halipov S.V., Tolcukin A.V.,
Timoenco I.V., Bakatva O.Iu., Cerneavski A.G., Rassolov M.M., Ariavili N.D., Zavrajnh
M.L., Jireaeva E.V., Gorbuhov V.A., Adriain H.A., Svinuhov V.G., Balakin V.V., Bogomolova
A.A., Bekeaev C.A., Kruglov A.S., Moiseev E.G., i alii, care, n msur special, au tratat
subiectul n cauz i au propus soluii pentru rezolvarea problemelor aprute n procesul
realizrii controlului vamal.
Astfel, autorii Bakaeva O. Iu. i Matvienko G.V. [75, p.118] definesc controlul vamal ca
totalitatea msurilor, ntreprinse de organele vamale n scopul asigurrii respectrii legislaiei
vamale. Realizarea controlului vamal, n opinia autorilor, presupune utilizarea diferitor forme de
control de ctre persoanele cu funcii de rspundere a organelor vamale. Drept forme ale
controlului vamal sunt menionate: controlul documentar, interogarea persoanei, supravegherea

23
vamal, observarea vamal, controlul fizic al mrfurilor, controlul corporal, verificarea
marcajelor la marf, inspecia spaiilor i teritoriilor, revizia vamal.
ntr-o alt lucrare [132, p.240], autoarea Bakaeva O. Iu., pe lng cele expuse mai sus,
face delimitarea controlului vamal de alte forme de control de stat, prin urmtoarele
caracteristici: 1) controlul vamal se efectueaz numai de organele vamale; 2) se realizeaz numai
n formele stabilite de Codul Vamal; 3) este ndreptat spre respectarea legislaiei vamale.
Totodat, persoanele participante la controlul vamal, autoarea le clasific n: subiecte care
efectueaz controlul, subiecte supuse controlului i persoane care contribuie la realizarea
controlului vamal. Susinem opiniile autorilor referitor la cele expuse, precum i referitor la
principiile si formele controlului vamal care au fost analizate. n lucrrile sus menionate se face
o descriere a auditului postvmuire i a controlului vamal valutar, iar celelalte forme de control
vamal sunt analizate foarte succint. La fel, n materialul expus nu gsim o analiz a efecturii
controlului vamal, timpului efecturii acestuia, precum i utilizrii mijloacelor tehnice necesare
pentru realizarea controlului vamal.
Autorii Timoenko I.V. i Deveatkina E.M. [141] apreciaz c unul din principiile de
baz ale trecerii mrfurilor peste frontiera vamal este perfectarea actelor vamale i controlul
vamal. Controlul vamal este o metod de realizare a politicii vamale i reprezint complexitatea
de msuri ntreprinse de organele vamale, n scopul respectrii legislaiei vamale de ctre
participanii la raporturile juridice vamale. O meniune important este c, n procesul de
realizare a controlului vamal, organele vamale sunt n drept s utilizeze doar acele forme care
sunt suficiente pentru a asigura respectarea legislaiei n vigoare.
ntr-o alt lucrare [139], autorul Timoenko I.V. arat c, unul din principiile de baz ale
controlului vamal este nepricinuirea de daune nentemeiate n procesul de realizare a controlului
vamal persoanelor, mrfurilor i mijloacelor de transport. Dac daunele sunt pricinuite
nentemeiat, persoana cu funcie de rspundere a organului vamal va repara dauna pricinuit.
Acelai autor, n urmtoarea lucrare [140], menioneaz cteva principii i reguli generale
de efectuare a controlului vamal. Totodat, autorul examineaz urmtoarele forme ale controlului
vamal: controlul documentar, interogarea persoanei, supravegherea vamal, observarea vamal,
controlul fizic al mrfurilor, controlul corporal, verificarea marcajelor la marf, inspecia
spaiilor i teritoriilor, revizia vamal. Controlul corporal, ca form excepional de control
vamal, este cercetat de autor ntr-un paragraf separat. Apreciem meniunile autorului, dar
trebuie s evideniem lipsa examinrii tuturor formelor de control vamal, lipsa formulrii unui
concept propriu al controlului vamal, precum i insuficiena tratrii procedurii de realizare a
controlului vamal.

24
Kuzminov N.N. [104] menioneaz c ultima etap a perfectrii actelor vamale este
controlul vamal i acordarea liberului de vam. La aceast etap se verific: parcurgerea etapelor
precedente; se ia decizia privind efectuarea controlului fizic; se inspecteaz mijloacele de
transport, ncperile, alte locuri unde se pot afla mrfuri sau mijloace de transport; se inspecteaz
mrfurile i ambalajul lor; se identific mijloacele de transport, mrfurile; se ia decizia de a
acorda sau nu liberul de vam. Autorul nu examineaz conceptul i principiile controlului vamal,
nu analizeaz formele i procedura efecturii acestuia.
n opinia profesorului Kozrin A.N. [111], controlului vamal sunt supuse mrfurile i
mijloacele de transport trecute peste frontiera vamal, precum i anumite tipuri de activiti.
Autorul apreciaz existena principiului selectivitii controlului vamal, prin care, la efectuarea
controlului vamal, organele vamale folosesc doar formele necesare, suficiente pentru a asigura
respectarea legislaiei n vigoare. n lucrare autorul evideniaz o list de termeni utilizai i
anume: zon de control vamal; control fizic de identificare. Reieind din specificul lucrrii,
autorul se refer doar la unele aspecte ale controlului vamal, lsnd neexaminate un ir de
elemente ale acestuia, cum ar fi: principiile, formele .a.
n urmtoarea lucrare [113] a autoarei Krasnolutskaia N.T. este examinat procedura
transportrii mrfurilor sub control vamal, prin care se nelege transportarea mrfurilor,
mijloacelor de transport i a documentelor acestora de la organul vamal de expediie pn la
organul vamal de destinaie sub supraveghere vamal, fr perceperea drepturilor de
import/export i fr aplicarea msurilor de politic economic. Apreciem aceast lucrare, dat
fiind faptul c este examinat procedura realizrii supravegherii vamale, documentelor necesare
de a fi prezentate, mijloacelor de supraveghere a mrfurilor i mijloacelor de transport. ntr-o alt
ediie [135], pe lng supravegherea vamal, sunt analizate i restul formelor controlului vamal.
Examinarea acestor forme ale controlului vamal este plauzibil, dar volumul informaiei
prezentate nu este ndeajuns pentru a clarifica problemele existente n domeniul discutat.
Kruglov A.S. [100] definete controlul vamal ca o totalitate de msuri ntreprinse de
organele vamale n scopul asigurrii respectrii legislaiei vamale i a acordurilor internaionale.
Autorul clasific formele controlului vamal dup forma de realizare n: controlul documentelor,
mrfurilor i mijloacelor de transport, inspectarea mrfurilor i mijloacelor de transport i
controlul fizic al mrfurilor i mijloacelor de transport.
n urmtoarea ediie [101] a lucrrii, autorul examineaz efectuarea controlului valutar i
importana organelor vamale la realizarea acestui control. Cele menionate au servit drept baz
pentru a determina funciile i competena organului vamal la efectuarea controlului valutar.

25
Msurile tehnice de efectuare a controlului vamal sunt examinate n urmtoarea ediie
[102] a cercettorului Kruglov A.S.. Autorul definete controlul vamal ca o totalitate de msuri
ntreprinse de organele vamale n scopul asigurrii respectrii legislaiei vamale i a acordurilor
internaionale, care presupune posibilitatea i legalitatea aplicrii msurilor tehnice care nu
prezint pericol pentru viaa i sntatea oamenilor, animalelor i plantelor, i nu deterioreaz
mrfurile i mijloacele de transport.
Totodat, autorul definete conceptul de expertiz vamal ca fiind soluionarea
ntrebrilor, care apar n procesul perfectrii vamale si/sau a controlului vamal, sau n luarea
deciziilor prealabile, sau n alte scopuri vamale, dac rezolvarea acestor problemele necesit
cunotine speciale. Apreciem efortul depus de autor n cercetarea problematicii controlului
vamal, mai ales n privina mijloacelor tehnice utilizate pentru realizarea acestuia. Cu toate
acestea, am dori s atenionm c nu toate aspectele controlului vamal au fost abordate i
cercetate n msur suficient, lucru care ne propunem s-l facem pe parcursul lucrrii noastre.
La rndul su, cercettorul Platonov D.I. [127] ncearc o examinare a instituiei
controlului vamal efectuat n scheme. Autorul susine opiniile deja expuse n lucrrile de mai
sus, prin care controlul vamal este o msur de realizare a politicii vamale a statului i prezint o
totalitate de msuri ntreprinse de organele vamale n scopul asigurrii respectrii legislaiei
vamale. n opinia autorului, scopul principal este stabilirea prin diferite forme de control a
corespunderii operaiunilor vamale efectuate cu legislaia n vigoare, respectrii de ctre
persoanele fizice i juridice a regulilor i procedurilor stabilite.
Draganov V.G. [110] determin obiectul i subiecii controlului vamal. n opinia
autorului, efectuarea controlului vamal este chemat s asigure: 1) crearea condiiilor, care
contribuie la accelerarea traficului internaional de mrfuri; 2) procedura de autorizare a
transportrii mrfurilor i mijloacelor de transport peste frontiera vamal; 3) lupta cu
contrabanda, nclcarea regulilor vamale i a legislaiei fiscale, precum i curmarea trecerii
ilegale a substanelor narcotice, armamentului, muniiei, substanelor explozive i valorilor
culturale; 4) perceperea la timp i deplin a drepturilor de import/export; 5) ducerea statisticii
comerului exterior i statisticii vamale; 6) efectuarea, n limitele competenei, a controlului
valutar. Suntem de acord cu opinia autorului n privina conceptului i scopurilor controlului
vamal. Pe de alt parte, autorul evit analiza detaliat a principiilor i formelor acestuia, fapt ce
are un efect negativ n procesul examinrii subiectului n cauz.
Profesorul Nozdracev A.F. menioneaz c tendina de scdere a barierelor administrative
nu se rsfrnge asupra prevederilor Codului Vamal, potrivit cruia toate mrfurile i mijloacele
de transport deplasate peste frontiera vamal sunt supuse controlului vamal. n organizarea

26
controlului vamal, autorul consider c trebuie remarcat specificul formelor de realizare a
controlului vamal. Astfel, controlul vamal poate fi: 1) control vamal obinuit, n momentul
sosirii mrfurilor i mijloacelor de transport n punctul vamal; 2) controlul vamal n timpul
deplasrii mijlocului de transport; 3) controlul vamal total, cnd sunt utilizate toate formele de
control vamal stabilite n Codul Vamal; 4) controlul vamal selectiv, prin aplicarea doar a unor
forme de control vamal prevzute [130].
ntr-o alt lucrare [131], profesorul Nozdracev A.F. face o clasificare a controlului vamal:
n dependen de un ir de criterii. Susinem ntru totul opiniile formulate de autor, dar n unele
cazuri acesta utilizeaz doar definiiile legale, fr a propune anumite concepte proprii.
Autorii Draganov V.G. i Rassolov M.M. [133] menioneaz c n activitatea organelor
vamale un rol importat l joac realizarea funciilor care asigur realizarea sarcinilor nemijlocit
legate de controlul vamal. La aceste funcii autorii atribuie: asigurarea respectrii legislaiei,
controlul cruia este pus pe seama organelor vamale; asigurarea securitii i intereselor
economice ale statului, n limitele competenei; efectuarea controlului valutar, n limitele
competenei; ncasarea taxelor vamale, impozitelor i altor pli; asigurarea respectrii regulilor
legale de deplasare a mrfurilor peste frontiera vamal; asigurarea respectrii efective a
condiiilor de utilizare a regimurilor vamale. O abordare aparte cercetat de autori este efectuarea
controlul fizic n dependen de tipul mijlocului de transport utilizat.
ntr-un paragraf separat este examinat controlul vamal corporal, ca form excepional de
control vamal. n opinia autorilor, el se face doar n cazul existenei temeiurilor justificate i se
realizeaz n trei etape: etapa pregtitoare, etapa de realizare a controlului propriu zis i etapa
final, n care se ntocmete procesul verbal. Apreciem prerile autorilor referitor la formele
controlului vamal, deoarece fac o descriere minuioas a acestora, dar urmeaz s menionm c
nu se refer la toate formele controlului vamal.
Autorii Rassolov M.M. i Ariavili N.D. [128] vin cu o idee inovatoare n ceea ce
privete formele controlului vamal. Ei consider c formele controlului vamal nu sunt nimic
altceva dect aciunile ntreprinse de organele vamale n realizarea controlului vamal. Totodat,
ntr-o alt lucrare [129] autorii determin condiiile generale de efectuare a controlului vamal.
Condiiile generale de efectuare a controlului vamal sunt strns legate de principiile controlului
vamal, dar nu se contrapun i, totodat, au o putere juridic inferioar.
ntr-o alt lucrare [126], Ariavili N.D. grupeaz condiiile generale de efectuare a
controlului vamal: alegerea aciunilor organelor vamale; timpul efecturii controlului vamal;
punerea mrfurilor i mijloacelor de transport sub supraveghere vamal; admisibilitatea
verificrii autenticitii informaiilor care se conin n documentele vamale; locul efecturii

27
controlului vamal; obligaia persoanelor mputernicite de a prezenta documentele organelor
vamale; neadmiterea pricinuirii de daune n timpul efecturii controlului vamal; utilizarea
msurilor tehnice la realizarea controlului vamal; msurile ntreprinse de organele vamale n
privina unor categorii aparte de mrfuri. mprtim acest punct de vedere, cu condiia ca
aciunile ntreprinse de organele vamale vor fi utilizate n complexitate, nu separat una de alta.
Profesorul Gabricidze B.N. [121] evideniaz regula general de efectuare a controlului
vamal, care const n neadmiterea cauzrii prejudiciilor nentemeiate mrfurilor i mijloacelor de
transport. Autorul evideniaz i faptul c organele vamale pot utiliza toate formele de control
vamal, dar, de regul, ei se limiteaz doar la acele forme care asigur respectarea legislaiei. n
urmtoarea lucrare [80], autorii Gabricidze B.N. i Cerneavski A.G. clasific documentele
necesare pentru efectuarea controlului vamal n: documente de transport, documente marfare i
documente vamale. Ne alturm opiniei autorilor, dar inem s menionm c o mare parte din
formele controlului vamal nu sunt examinate sau sunt examinate insuficient.
Autorul Halipov S.V. [146] definete controlul vamal ca o totalitate de msuri ntreprinse
de organele vamale n scopul asigurrii respectrii legislaiei n vigoare, care este realizat de
persoanele cu funcie de rspundere din cadrul acestor organe. Autorul menioneaz c
documentele necesare pentru efectuarea controlului vamal pot fi cercetate n calitate de obiecte
ale controlului n urmtoarele cazuri: 1) perfectrii actelor vamale la mrfurile care se deplaseaz
peste frontiera vamal; 2) perfectrii actelor vamale n cazul schimbrii regimului vamal; 3) n
procesul controlului respectrii condiiilor regimurilor vamale; 4) efecturii supravegherii
vamale.
ntr-o alt ediie [144], pe lng definiia controlului vamal, cercettorul formuleaz
noiunea formelor controlului vamal, ca fiind categorii separate de msuri de control (controlul
documentelor, controlul fizic al mrfurilor i mijloacelor de transport, supravegherea vamal i
alte forme). n calitate de obiect, autorul menioneaz activitatea care urmeaz a fi controlat de
organele vamale. Autorul specific trecerea de la controlul vamal total la controlul vamal
selectiv care este bazat pe sistemul de analiz a riscurilor. ntr-o ediie mai recent [145],
Halipov S.V. examineaz pe scurt fiecare form a controlului vamal. Remarcm ideile autorului
cu privire la subiectul abordat ca fiind detaliate i prezentnd o abordare complex i demn de
un izvor bogat.
Autorul Gorbuhov V.A. [81] specific c, n scopul realizrii controlului vamal, organele
vamale sunt n drept s acumuleze informaii despre persoanele care desfoar activitate
economic extern. Cercettorul atenioneaz c rezultatele obinute n urma efecturii
controlului vamal pot fi utilizate n calitate de probe pe dosare penale, civile i administrative.

28
Susinem ideea colectrii informaiilor cu privire la persoanele supuse controlului, deoarece ar
permite formarea unei imagini depline i ar permite analiza tuturor mprejurrilor ce ar
condiiona efectuarea unui control eficace.
Pe lng noiunea controlului vamal, care o ntlnim i la autorii de mai sus, autoarea
Malinovskaia V.M. [105] formuleaz scopurile efecturii controlului vamal, i anume: asigurarea
respectrii din partea participanilor la activitatea economic extern i altor persoane care
transport mrfuri i mijloace de transport peste frontiera vamal, a legislaiei vamale; asigurarea
securitii statului i securitii economice a statului; asigurarea ordinii publice; prentmpinarea,
descoperirea i combaterea nclcrilor i infraciunilor din sfera activitii vamale; aprarea
drepturilor i intereselor persoanelor fizice i juridice, participani ai raporturilor de drept vamal;
acordarea asistenei organelor de drept din statele strine n lupta cu terorismul i infraciunile
economice cu caracter internaional. Opiniile expuse de autor sunt apreciate ca fiind importante
i necesare la realizarea controlului vamal. n lucrare ntlnim i analiza formelor controlului
vamal, dar foarte succint.
Autoarea Bogomolova A.A., n lucrarea s [78] definete msurile ntreprinse de organele
vamale pentru realizarea mai eficient a formei de control vamal selectate. n lucrare se specific
c controlul vamal se poate efectua n exclusivitate de organele vamale. Susinem ideile propuse
i considerm corect situaia cnd doar organul vamal conduce cu toat procedura de control
vamal, pentru a evita dublrile de control.
Cea mai rspndit form a controlului vamal este controlul fizic al mrfurilor i
mijloacelor de transport, aceasta este prerea autoarei Romanova E.V. [120, p.167] care
evideniaz trei modaliti de efectuare a controlului: 1) controlul vamal fizic de baz; 2)
controlul vamal fizic repetat; 3) control vamal fizic ndreptat, n baza informaiei obinute. n
lucrare sunt examinate i restul formelor controlului vamal, ntr-un volum succint i fr careva
analize noi.
Cercettorul Jukove V.Iu. [87] susine noiunea controlului vamal prevzut n legislaia
Federaiei Ruse i n lucrrile precedente, prin care controlul vamal este totalitatea msurilor
ntreprinse de organele vamale n scopul asigurrii respectrii legislaiei vamale. Principiile
controlului vamal se bazeaz pe principiile de baz ale dreptului vamal i, n mare parte, se
repet, dar exist i principii specifice controlului vamal, la acestea autorul atribuie: principiul
selectivitii; principiul efecturii controlului vamal n zone special amenajate; principiul
prezentrii informaiilor necesare i veridice; principiul nepricinuirii de daune n procesul
realizrii controlului vamal. Apreciem punctul de vedere al autorului, care este pe deplin
justificat n ceea ce privete principiile i formele controlului vamal. mprtim ideea c n urma

29
dezvoltrii relaiilor economice externe i a creterii volumului de mrfuri trecute peste frontiera
vamal apare necesitatea utilizrii mai active a auditului postvmuire i a principiului
selectivitii controlului vamal.
Toate formele controlului vamal se mpart n: control documentar; observarea vamal i
controlul fizic al mrfurilor i mijloacelor de transport [89], aceasta este opinia autorului
Kapranov A.V.. Toate formele de control vamal sunt ndreptate spre asigurarea legalitii trecerii
mrfurilor i mijloacelor de transport peste frontiera vamal, lupta cu contrabanda i alte
nclcri n sfera activitii vamale. n procesul efecturii controlului vamal, organele vamale pot
utiliza mijloace tehnice de control. Prin utilizarea mijloacelor tehnice de control, de regul, se
face un control la distan. Susinem aceste idei, deoarece aplicarea mijloacelor tehnice
faciliteaz efectuarea controlului vamal, prin reducerea timpului necesar realizrii acestuia.
Un alt autor, Tolkukin A.V., specific c la alegerea formelor controlului vamal se
folosete sistemul de analiz a riscurilor [143]. n acelai timp, prin aplicarea metodei de analiz
a riscurilor, organele vamale determin mrfurile, mijloacele de transport, documentele,
persoanele care urmeaz fi supuse controlului vamal i nivelul acestui control. ntr-o alt lucrare
[142], autorul stabilete timpul aflrii mrfurilor sub control vamal. mprtim aceste idei, dar
se cere o analiz mult mai complex a instituiei controlului vamal.
Autorii Bekeaev K.A. i Moiseev E.G. [77] formuleaz urmtoarele cerine pentru
efectuarea controlului vamal: 1) la efectuarea controlului vamal, organele vamale se conduc de
principiul selectivitii; 2) la alegerea formelor controlului vamal, organele vamale folosesc
sistemul de analiz a riscurilor; 3) n scopul perfecionrii controlului vamal, organele vamale
ncheie diferite acorduri de ajutor reciproc cu organele vamale din alte state; 4) n scopul sporirii
eficacitii, organele vamale colaboreaz cu participanii la activitatea economic extern; 5)
controlul vamal se efectueaz n exclusivitate doar de organele vamale. Apreciem opinia
autorilor, deoarece aceste cerine ne permit realizarea controlului vamal n termeni rezonabili,
efectiv i n baza prevederilor legale.
Iar autorul Zavrajnh M.L. [88], pe lng analiza succint a principiilor i formelor
controlului vamal, examineaz zonele de control vamal. Autorul formuleaz urmtoarea noiune
a zonei de control vamal un teritoriu bine determinat, unde se afl mrfuri i mijloace de
transport care sunt supuse controlului vamal. Susinem cele expuse de autor, deoarece zonele de
control vamal au o importan deosebit la realizarea controlului vamal: practic acestea i sunt
locurile unde se efectueaz controlul vamal.
Autorii Parfenov A.V. i Belousova N.M. [112] analizeaz n lucrarea lor doar controlul
vamal la export, ca fiind un complex de msuri care asigur respectarea procedurilor legale la

30
export a mrfurilor, mijloacelor de transport i serviciilor, obiectelor proprietii intelectuale,
care pot fi utilizate la crearea armelor de nimicire n mas sau altor tipuri de armament. Toate
aceste mrfuri pot fi scoase doar pe baza autorizaiilor sau licenelor eliberate din partea statului
sub supravegherea strict a statului. Din pcate, mai multe analize referitoare la controlul vamal
n lucrare nu ntlnim.
Cercettorul Sidorov V.N. [123] abordeaz termenul de control vamal n dou sensuri.
n primul sens, controlul vamal este analizat ca totalitatea msurilor ntreprinse de organele
vamale, inclusiv prin aplicarea sistemului de analiz a riscurilor, n scopul asigurrii respectrii
legislaiei vamale. Pe de alt parte, controlul vamal caracterizeaz starea mrfurilor aflate sau nu
sub controlul vamal. Aceast nseamn c mrfurile nu sunt libere n circulaie. Totodat, autorul
examineaz principiile i formele controlului vamal n conformitate cu prevederile legale.
Analiza formelor date este incomplet, fr deosebire de analizele fcute n lucrrile autorilor de
mai sus.
Autorii Adriain H.A., Svinuhov V.G, Balakin V.V. formuleaz aceeai noiune a
controlului vamal, att n lucrarea din 2006 [67], ct i n lucrarea din 2010 [68]. Astfel,
controlul vamal este totalitatea msurilor ntreprinse de organele vamale cu scopul de a asigura
respectarea legislaiei vamale. Suntem de acord cu principiile menionate, dar dup cte am
observat la autorii de mai sus, ele pot fi completate i cu un ir de alte principii. Iar analiza
succint a formelor controlului vamal, precum i lipsa examinrii controlului valutar nu ne
permite cercetarea institutului controlului vamal pe deplin.
Instituia controlului vamal a fost analizat de un ir de autori, n comentariile efectuate la
Codul Vamal al Federaiei Ruse. Astfel, n lucrrile cercettorilor Davdov Iu.G. [83], Kozrin
A.N. [118], [95], avina V.P. [93], Anohina O.G. [70], Moiseev E.G. [107], Voloina T.O.,
Maloviina O.O. [134] sunt aceleai prevederi referitoare la conceptul, formele, principiile
controlului vamal. Prin urmare, controlul vamal este considerat unul din cele mai importante
instituii ale dreptului vamal i este definit ca o totalitate de msuri efectuate de organele vamale,
n scopul asigurrii respectrii legislaiei vamale, a legislaiei n general i a tratatelor
internaionale la care statul este parte. Urmeaz de specificat existena unor prevederi utile n
lucrrile specificate, dar n acelai timp lipsa unei analize complexe i detaliate care ar permite
cercetarea subiectului n cauz.
Enciclopedia juridic [148] definete controlul vamal (engl. customs control)
activitate de control de stat, efectuat n conformitate cu legislaia vamal de persoanele cu
funcie de rspundere din cadrul organelor vamale. Controlul vamal se efectueaz prin: controlul

31
documentelor i informaiilor, controlul fizic al mrfurilor, controlul corporal ca form
excepional de control vamal, interogarea verbala a persoanelor fizice .a.
n opinia cercettorului Sergheev E.V. [122], controlul vamal este cea mai important
instituie a dreptului vamal. De regul, controlul vamal se face la etapa perfectrii vamale, dar
dup acordarea liberului de vam se poate efectua controlul vamal sub forma de audit
postvmuire. Unul din principalele principii la alegerea formei de control vamal, dup prerea
autorului, este principiul selectivitii, bazat pe utilizarea sistemului de analiz a riscurilor.
Aplicarea principiului selectivitii i determin pe participanii la relaiile economice externe, s
respecte legislaia vamal, duce la integritatea moral n raporturile vamale. n lucrare sunt
enumerate i alte principii ca: principiul respectrii drepturilor i intereselor legitime ale
subiecilor activitii economice externe, principiul operativitii, principiul colaborrii cu
organele vamale din alte state. Autorul propune spre examinare clasificarea formelor de control
vamal dup diferite criterii.
Susinem opiniile autorului cu privire la conceptul controlului vamal, apreciem analiza
principiilor i formelor controlului vamal care au fost examinate de acesta. Cu toate acestea,
respingem afirmaiile autorului referitoare la auditul postvmuire care consider aceast form
una nereuit i lipsit de necesitatea aplicrii, deoarece aceasta form a controlului vamal este
utilizat pe plan internaional de peste 60 de ani i are un succes foarte mare cu privire la
depistarea i prevenirea nclcrilor vamale. Dac aceast form este aplicat n conformitate cu
prevederile legale, ea ajut la dezvoltarea relaiilor economice externe, prin facilitarea exportului
i importului de mrfuri, prin operativitatea desfurrii operaiunilor vamale. n acelai timp, n
lucrare nu sunt examinate toate formele de control vamal, ceea ce nu ne permite s facem o
examinare complex a controlului vamal.
Controlul fizic al mrfurilor i mijloacelor de transport, dup concepia autoarei Pogodina
N.A. [114], este o aciune administrativ care const n obinerea unei evaluri coerente a
caracteristicilor mrfurilor indicate n declaraia vamal, prin compararea fizic a calitii i
cantitii mrfii, n scopul determinrii legalitii transportrii peste frontiera vamal i pentru a
nu permite introducerea i scoaterea mrfurilor interzise, precum i a depistrii mrfurilor
tinuite de controlul vamal. Cercettoarea a formulat principiile, n baza crora urmeaz s fie
efectuat controlul fizic, n special: principiul legalitii, principiul unei singure ferestre,
principiul transparenei, principiul nepricinuirii de daune mrfurilor i mijloacelor de transport,
principiul rspunderii, principiul operativitii, principiul eficienei i economiei.
n scopul stabilirii legalitii controlului fizic, n lucrare sunt expuse un ir de forme ale
acestuia. Totodat, autoarea formuleaz noiunea de control vamal sistem de msuri, ndreptate

32
spre: asigurarea legalitii trecerii mrfurilor i mijloacelor de transport peste frontiera vamal a
statului, la aprarea frontierei de stat, la integritatea economic a statului, la aprarea drepturilor
i libertilor legale a subiecilor activitii economice externe, ct i la depistarea, combaterea i
prentmpinarea nclcrilor vamale. Suntem de acord cu prerea autoarei i specificm c
definiia respectiv include elementele de baz ale controlului vamal.
n urma analizei formelor controlului vamal, autoarea a ajuns la concluzia c lipsete
necesitatea interogrii persoanelor ca form a controlului vamal, deoarece reglementarea formei
date, presupune un caracter declarativ i nu prezint interes practic nici n scopul perfectrii i
controlului vamal, i nici n cazurile de nclcare sau infraciunilor. Suntem de acord cu aceast
concluzie i considerm oportun de a fi exclus forma respectiv de control vamal i din
prevederile legislaiei RM. Totodat, apreciem examinarea efectuat de autoare cu privire la
controlul fizic al mrfurilor, ca form a controlului vamal, dar analiza unei singure forme a
controlului vamal nu poate crea o imagine clar i complet a controlului vamal ca instituie
distinct a dreptului vamal.
Iurkin T.Iu. [149] menioneaz c, pentru atingerea scopurilor puse n faa controlului
vamal, ca un element contemporan, flexibil, prevztor i posibil s reacioneze la toate
schimbrile n sistemul controlului de stat, este necesar de a ntri anumite principii generale i
principii specifice ale controlului vamal principiul independenei controlului, principiul
obiectivitii i competenei, principiul justificrii i solicitrii minimului necesar de ctre
organele vamale, principiul eficacitii, principiul colaborrii cu organele vamale ale altor state,
principiul utilizrii sistemului de analiz a riscurilor i principiul selectivitii. Autorul consider
necesar de a delimita obiectul raportului juridic din sfera controlului vamal de obiectul
controlului vamal. Autorul s-a referit succint la conceptul i principiile controlului vamal, fr a
face o analiz profund a acestora. Lucrarea este axat pe un segment al controlului vamal, n
sensul controlului vamal privind obiectele de proprietate intelectual. n lucrare nu sunt analizate
celelalte forme ale controlului vamal care, bineneles, au un rol important n cercetarea
instituiei controlului vamal.
Autoarea Amagomedova S. [69] face o analiz a noilor prevederi din Codul vamal al
Federaiei Ruse. Aceasta menioneaz c a fost schimbat procedura i formele controlului
vamal, au fost evideniate principiile lui, printre ele fiind i sistemul de analiz a riscurilor, au
fost introduse aa forme de control ca: primirea explicaiilor, observarea vamal, verificarea
marcajelor la marf, revizia vamal. n tiina contemporan, se acord din ce n ce mai mult, o
atenie deosebit sistemului de analiz a riscurilor. n acest sens, cercettorii din acest domeniu,
propun s fie elaborat o strategie a analizei riscurilor, care urmeaz s includ n sine: o

33
abordare i o clasificare unic a riscurilor, crearea unitilor de prognozare, crearea i
implementarea metodelor de prognozare a riscurilor i de nregistrare a cheltuielilor exprimate n
bani, crearea de baze de date a daunelor i pierderilor. Articolul indic modificrile efectuate i
face o analiz seac a acestora, fr a face o examinare detaliat, fr a propune anumite soluii
pentru dezvoltarea i aplicarea acestor forme.
n comparaie cu cercetrile realizate de autorii din Romnia, n lucrrile savanilor rui
gsim o descriere cu mult mai complex a instituiei controlului vamal. Sunt analizate din
diferite puncte de vedere, att principiile, ct i formele controlului vamal. Se face o examinare
aparte a expertizei n procesul realizrii controlului vamal i a controlului valutar, n limitele
competenei organelor vamale. Partea negativ a lucrurilor este c nimeni nu a examinat
controlul vamal n complexitatea lui, nu ntlnim monografii la acest subiect. De cele mai dese
ori, daca este cercetat subiectul controlului vamal aparte de restul instituiilor de drept vamal, se
examineaz doar unele forme a controlului vamal. O cercetare complex a tuturor formelor
controlului vamal n ansamblu nu a fost realizat pn la moment. Acest lucru ne propunem s l
facem pe parcursul lucrrii respective.

1.3. Determinarea cadrului normativ internaional i naional cu privire la controlul


vamal

Totalitatea actelor care reglementeaz conceptul controlului vamal, principiile de


realizare a acestuia, formele de efectuare a controlului vamal reprezint cadrul normativ al
controlului vamal. Controlul vamal trebuie s fie efectuat n strict conformitate cu Constituia
Republicii Moldova, legislaia naional i tratatele internaionale la care ara noastr este parte.
Referitor la actele internaionale, menionm Convenia internaional privind
armonizarea controalelor mrfurilor la frontiere, semnat la Geneva, la 21 octombrie 1982 [190],
care a fost aprobat n numele Comunitii prin Regulamentul (CEE) nr. 1262/84 al Consiliului
din 10 aprilie 1984, i a intrat n vigoare la 12 septembrie 1987. Republica Moldova a aderat la
aceast Convenie prin Legea Nr. 215-XVI din 23.10.2008 [43]. Obiectivul Conveniei const n
reducerea cerinelor legate de ndeplinirea formalitilor, a numrului i a duratei controalelor, n
special, printr-o coordonare naional i internaional a procedurilor de control i a modalitilor
de aplicare a acestora [156]. Astfel, aderarea la Convenie se ncadreaz n prioritatea major a
politicii comerciale externe a rii noastre, n special, n contextul fluidizrii traficului
internaional de mrfuri i mijloace de transport, n conformitate cu cele mai avansate practici
internaionale. Convenia prevede msuri de natur s faciliteze comerul i transportul

34
internaional, prin simplificarea i armonizarea formalitilor la frontier, ceea ce va asigurata
reducerea costurilor aferente realizrii tranzaciilor economice externe.
Datorit faptului c o mare parte din mrfuri sunt transportate pe cale rutier peste
frontiera vamal, o nsemntate deosebit o are Convenia referitoare la contractul de transport
internaional de mrfuri pe osele, semnat la Geneva (CMR) [13]. Republica Moldova a aderat
la aceast Convenie prin Hotrrea Parlamentului nr. 1318 din 2.03.1993 [34].
Un alt act internaional care se refer la controlul vamal este i Convenia vamal relativ
la transportul internaional al mrfurilor sub acoperirea carnetelor T.I.R. (Convenia T.I.R.) la
care Republica Moldova este parte [34]. n aceast convenie este reglementat procedura
efecturii controlului vamal la mrfurile i mijloacele de transport care se bucur de facilitile
acordate n baza conveniei.
Urmtorul act [44] este Convenia internaional privind asistena administrativ
reciproc pentru prevenirea, investigarea i reprimarea infraciunilor vamale din 09.06.1977,
care se refer la cooperarea administraiilor vamale, deoarece aciunile mpotriva infraciunilor
sunt mai eficiente prin cooperare.
n baza Convenia Organizaiei Naiunilor Unite contra traficului ilicit de stupefiante i
substane psihotrope [36], din 20.12.1988, se realizeaz metoda livrrilor controlate de substane
narcotice i psihotrope. Obiectul prezentei Convenii l reprezint promovarea cooperrii ntre
pri, astfel nct ele s poat combate cu mai mare eficacitate diversele aspecte ale traficului
ilicit cu stupefiante i substane psihotrope care au o amploare internaional.
Un alt acord de cooperare i asisten reciproc n domeniul prevenirii, investigrii i
combaterii infraciunilor i contraveniilor vamale este Acordul ntre Guvernul Republicii
Moldova i Guvernul Republicii Turcia cu privire la cooperarea i asistena reciproc n
domeniul vamal [32].
Convenia internaional din 18 mai 1973 pentru simplificarea i armonizarea
procedurilor vamale adoptat la Kyoto, n articolul 6.1 prevede, c toate mrfurile i mijloacele
de transport care se introduc sau se scot, indiferent de faptul dac sunt supuse sau nu plilor
vamale, sunt supuse controlului vamal. Convenia de la Kyoto revizuit ncorporeaz concepte
importante legate de aplicarea de noi tehnologii, punerea n aplicare a noilor filosofii privind
controlul vamal i voina sectorului privat de a se angaja n aliane oficiale cu autoritile vamale
pentru un beneficiu comun [162]. Prevederile acestei Convenii sunt luate ca baz pentru
legislaiile vamale n majoritatea statelor lumii. Republica Moldova nu este excepie de la
aceasta i ncearc permanent s racordeze legislaia vamal naional la prevederile legislaiei
EU, inclusiv prin consultarea prevederilor Conveniei respective.

35
Principale reglementri naionale cu privire la controlul vamal sunt prezente n Codul
Vamal al Republicii Moldova [11], care n Capitolul I, art.1 definete noiunile de baz utilizate,
i anume: control vamal ansamblu de aciuni ntreprinse de organele vamale pentru aplicarea i
respectarea legilor i a reglementrilor pe care organele vamale au sarcina s le aplice;
supraveghere vamal aciunile ntreprinse, n general, de organele vamale pentru a asigura
respectarea reglementrilor vamale i, dup caz, a altor dispoziii aplicabile mrfurilor aflate sub
supraveghere vamal; control ulterior verificarea informaiilor din declaraia vamal i din
documentele nsoitoare, verificarea existenei i autenticitii documentelor prevzute pentru
derularea unei destinaii vamale sau regim vamal, examinarea contabilitii i a tuturor
documentelor i datelor sub orice form, inclusiv computerizat, care se raporteaz la
operaiunile privind mrfurile (n cazul n care acestea mai pot fi identificate), mijloacele de
transport, spaiile de depozitare n cauz sau la alte operaiuni comerciale anterioare sau
ulterioare implicnd aceste mrfuri, mijloace de transport, spaii de depozitare.
Capitolul V este dedicat n ntregime controlului vamal. Art. 185 al Codului Vamal
stabilete c, controlul vamal este efectuat de colaboratorul vamal i const n: a) verificarea
documentelor i informaiilor prezentate n scopuri vamale; b) controlul vamal (controlul
mrfurilor i mijloacelor de transport, controlul corporal ca o form excepional de control
vamal); c) evidena mrfurilor i mijloacelor de transport; d) interogarea verbal a persoanelor
fizice i a persoanelor cu funcii de rspundere; e) verificarea sistemului de eviden i a drilor
de seam; e1) controlul ulterior prin reverificarea declaraiilor vamale; f) controlul depozitelor
provizorii, antrepozitelor vamale, zonelor libere, magazinelor duty-free, altor teritorii i spaii
unde se pot afla mrfuri i mijloace de transport supuse controlului vamal sau unde se pot
desfura activiti supuse supravegherii vamale; f1) controlul ulterior prin audit postvmuire; g)
efectuarea altor operaiuni prevzute de prezentul cod i de alte acte normative. Golurile pe care
le creeaz la moment actele normative n domeniul controlului vamal, prezena unor norme
desuete, aplicarea neuniform a acestora sunt un motiv de a efectua cercetarea i de a propune
msuri de redresare a situaiei.
Controlul exportului, reexportului, importului i tranzitului de mrfuri strategice este
prevzut de Legea cu privire la controlul exportului, reexportului, importului i tranzitului de
mrfuri strategice [40]. Legea dat are menirea s reglementeze principiile i procedura de
control asupra exportului, reexportului, importului i tranzitului de mrfuri strategice, s
stabileasc dispoziiile generale privind activitatea de acest gen pentru asigurarea securitii
naionale a Republicii Moldova, pentru promovarea politicii externe a rii i participarea la
eforturile internaionale privind controlul exportului.

36
Controlul vamal n privina persoanelor fizice se efectueaz n baza Legii cu privire la
modul de introducere i scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de ctre
persoane fizice [42]. Legea respectiv stabilete modul de trecere peste frontiera vamal a
Republicii Moldova de ctre persoane fizice a mrfurilor, obiectelor de uz personal i a
mijloacelor de transport auto.
Urmtorul act se refer la controlul asupra procedurii repatrierii mijloacelor bneti i
mrfurilor provenite din tranzaciile economice externe. Astfel, n Legea cu privire la repatrierea
mijloacelor bneti, mrfurilor i serviciilor provenite din tranzacii economice externe [41] sunt
stabilite obiectivele principale care sunt: protecia suveranitii i asigurarea securitii
economice a rii, dezvoltarea economiei naionale prin intermediul stimulrii activitii
economice externe, asigurarea repatrierii de mijloace bneti, mrfuri i servicii provenite din
tranzaciile economice externe. Totodat, legea stabilete modul de activitate, drepturile,
obligaiile i responsabilitatea agenilor economici i a autoritilor administraiei publice n
domeniul repatrierii mijloacelor bneti, mrfurilor i serviciilor provenite din tranzaciile
economice externe.
Legea Republicii Moldova privind reglementarea valutar [46] stabilete principiile
generale de reglementare valutar n Republica Moldova, drepturile i obligaiile rezidenilor i
nerezidenilor aferente domeniului valutar, precum i mputernicirile organelor controlului
valutar i atribuiile agenilor controlului valutar.
n conformitate cu urmtorul act [30], Hotrrea Guvernului Republicii Moldova pentru
aprobarea Regulamentului cu privire la completarea, autentificarea, eliberarea i controlul
ulterior al certificatelor de origine preferenial a mrfurilor, organele vamale din Republica
Moldova efectueaz controlul ulterior al certificatelor de origine preferenial eliberate, al
declaraiilor de origine pentru mrfurile exportate din Republica Moldova n cadrul regimului de
comer preferenial n statele Uniunii Europene conform procedurilor stabilite de Protocolul II
Definiia de produse originare i metodele de cooperare administrativ la Acordul de Asociere
dintre Republica Moldova, pe de o parte, i Uniunea European i Comunitatea European a
Energiei Atomice i statele membre ale acestora, pe de alt parte [194], de alte acte normative
aplicabile regimurilor prefereniale comerciale. Controlul ulterior se dispune de Serviciul Vamal
i se realizeaz de ctre organele vamale abilitate care au autentificat i au eliberat certificatul de
origine respectiv sau care au perfectat declaraia vamal de export, la care a fost anexat
declaraia de origine/declaraia pe factur.
Pentru a implementa Legea Republicii Moldova cu privire la controlul exportului,
reexportului, importului i tranzitului de mrfuri strategice nr.1163-XIV din 26 iulie 2000 i a

37
respectrii angajamentelor internaionale pe care i le-a asumat Republica Moldova, stabilind
modalitatea de efectuare a controlului traficului de mrfuri strategice pe teritoriul Republicii
Moldova, este adoptat Hotrrea cu privire la Sistemul naional de control al exportului,
reexportului, importului i tranzitului de mrfuri strategice n Republica Moldova [28].
Reglementri cu privire la controlul vamal ntlnim i n urmtorul act [25], Hotrrea
Guvernului Republicii Moldova pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a destinaiilor
vamale prevzute de Codul Vamal al Republicii Moldova, i anume: Capitolul I Seciunea 1 B
se refer la controlul vamal al mijloacelor de transport, al mrfurilor la birourile vamale de
frontier este examinat ca un element al operaiunilor prealabile; n Seciunea 2 B se prevede
controlul vamal al mrfurilor, ca element al vmuirii mrfurilor; iar seciunea a 3 este dedicat n
ntregime supravegherii vamale care cuprinde orice aciune a organelor vamale n vederea
asigurrii respectrii reglementrilor vamale i a altor norme aplicabile mrfurilor i mijloacelor
de transport aflate sub supraveghere vamal.
Urmtorul act determin liniile directorii n domeniul activitii economice externe,
inclusiv ale activitii vamale i care se refer la componenta control vamal. Astfel, Hotrrea
Guvernului cu privire la aprobarea Strategiei reformei cadrului de reglementare a activitii de
ntreprinztor pentru anii 2013-2020 i a Planului de aciuni pentru implementarea acesteia n
anii 2013-2015 [23] stabilete anumite aciuni n domeniul controlului vamal, cum ar fi:
reducerea ponderii controalelor fizice a mrfurilor la import/export sau implementarea i
aplicarea sistemelor de control al exporturilor i importurilor dup modelul european.
n acelai timp, pentru implementarea Acordului de Asociere [39] i, n special, pentru
crearea unei zone de liber schimb dintre acestea, prin Hotrrea Guvernului Nr. 808, a fost
aprobat Planul naional de aciuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica
Moldova Uniunea European n perioada 2014-2016 [31]. n sarcina Serviciului Vamal sunt
stabilite un ir de msuri ce urmeaz a fi ntreprinse, inclusiv n domeniul controlului vamal.
Pentru a susine reformele n organele vamale, precum i pentru a acorda suport la
facilitarea comerului i controlului vamal, se aplic Sistemul Informaional ASYCUDA World
(ASYCUDA: Automated SYstem for CUstoms DAta) care este elaborat de ctre Conferina
Naiunilor Unite pentru Comer i Dezvoltare [26]. Pn la cea mai recent versiune
(ASYCUDA World), acest sistem a fost nchis i nu a permis autoritilor vamale s dezvolte
aplicaii eficiente de gestionare a riscurilor. Noua versiune a ASYCUDA este mai deschis i
permite dezvoltarea de aplicaii specifice fiecrei ri [155].
O categorie aparte de acte o reprezint actele Serviciului Vamal. Astfel, pentru realizarea
eficient a controlului documentar, sunt stabilite actele necesare a fi prezentate la vmuirea

38
mrfurilor n ordinul Serviciului Vamal cu privire la perfectarea actelor vamale la vmuirea
mrfurilor provenite din tranzaciile economice externe [55].
Ordinul cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedurile simplificate de
vmuire este elaborat n scopul facilitrii traficului internaional de mrfuri conform principiului
selectivitii i stipuleaz condiiile i modul de acordare a simplificrilor vamale la trecerea
mrfurilor i mijloacelor de transport peste frontiera vamal [57]. Totodat, acesta definete
categoriile agenilor economici, agent economic cu risc sczut, agent economic cu vmuire la
domiciliu, agent economic credibil.

1.4. Concluzii la capitolul 1

n urma celor relatate n capitolul dat, se evideniaz urmtoarele concluzii:


1. n urma analizei literaturii de specialitate se observ o continuitate n definirea conceptului
de control vamal, fiind discutate concepte privind noiunea controlului vamal, principiile i
formele lui.
2. Controlul vamal este o instituie care a fost tratat pe deplin n literatura de specialitate
strin i ntr-o msur modest n studiile autohtone, optndu-se pentru tratarea problemelor n
cauz n manuale i suporturi de curs, articole tiinifice, simindu-se o lips de monografii,
studii tiinifice i lucrri de amploare.
3. Instituia controlului vamal, ca parte indispensabil a dreptului vamal, a fost studiat n
complexitate n literatura de specialitate rus i n lucrrile autorilor romni, concluziile derivnd
din cerinele normative naintate de acquis-ul comunitar cu privire la trecerea mrfurilor i
mijloacelor de transport peste frontiera vamal.
4. Prezena unui ir de acte normative ce reglementeaz controlul vamal este determinat de
aspectele fluidizrii traficului internaional de mrfuri i mijloace de transport, n conformitate cu
cele mai avansate practici internaionale. Cu toate acestea se solicit expres revizuirea i
completarea unor acte normative desuete care duc la imperfeciuni n efectuarea controlului
vamal i la nclcarea drepturilor fundamentae ale persoanelor care trec frontiera vamal.
n urma analizei cercetrii tiinifice naionale i internaionale n domeniu, am identificat
i definit scopul prezentei lucrri, care const n analiza tiinific a instituiei controlului vamal,
prin determinarea conceptului de control vamal, a formelor acestuia, a procedurii efecturii
controlului vamal, a mijloacelor tehnice utilizate la realizarea acestuia, precum i formularea
recomandrilor practice pentru creterea eficacitii acestui control.

39
n vederea realizrii acestui scop, n cadrul cercetrii tiinifice au fost stabilite
urmtoarele obiective atingerea crora condiioneaz soluionarea problemei tiinifice:
a) a dezvlui cadrul juridic naional i internaional n domeniul controlului vamal; b) a
identifica i defini conceptul de control vamal; c) a stabili i analiza principiile i formele
controlului vamal; d) a determina rolul sistemului de analiz a riscurilor la stabilirea formei
controlului vamal; e) a determina elementele definitorii ale controlului documentar i
informaional al mrfurilor; f) a stabili realizarea controlului fizic al mrfurilor i mijloacelor de
transport; g) a analiza controlul corporal ca form excepional a controlului vamal; h) a
identifica supravegherea vamal drept o etap specific a controlului vamal; i) a determina
aspectele de realizare a controlului ulterior; j) a identifica mijloacele tehnice aplicate la
realizarea controlului vamal; k) a stabili particularitile expertizei mrfurilor la efectuarea
controlului vamal.

40
2. DIMENSIUNI TEORETICE PRIVIND CONCEPTUL CONTROLULUI VAMAL I
FORMELE LUI

2.1. Repere conceptuale cu privire la controlul vamal

Etimologia cuvntului control provine din expresia din limba latin contra rolus ceea
ce nseamn verificarea unui act duplicat realizat dup unul original. Controlul, n accepiunea
lui semantic, este o verificare permanent sau periodic fcut ntr-un domeniu, n scopul
cunoaterii condiiilor, modului de desfurare i a rezultatelor unei activiti, precum i
supraveghere, dirijare permanent a unor teritorii sau domenii; stpnire asupra altora [14,
p.231].
n literatura de specialitate exist ns mai multe accepiuni privind controlul:
- n accepiunea francofon (fr. controle), controlul reprezint o verificare, o inspecie
atent a corectitudinii unui act;
- n accepiunea anglosaxon, controlul este perceput ca aciunea de supraveghere a
cuiva, a ceva, o examinare minuioas cu scopul de a cunoate sau de a reglementa
funcionalitatea unui mecanism.
Atragem atenia c, noiunea de control poate fi folosit frecvent pentru desemnarea
strii de conducere a reglementrii, ordonrii i o manifestare a puterii. n accepiunea societii
moderne cuvntul control a cptat un sens mai extins dect o verificare sau o observare [38,
p.227].
Vorbind despre control avem n vedere nu doar verificarea cuiva, dar i o anumit
supunere i/sau limitare n aciuni. Totodat constatm c, n esena sa, controlul vizeaz
mbuntirea rezultatelor dintr-un anumit sector, nlturarea unor erori sau prevenirea lor. Pentru
aceasta este necesar stabilirea unor criterii i etaloane de msur, spre a putea compara
realitatea cu ceea ce ar trebui s fie.
Prin conceptul de control se are n vedere aciunea de descoperire i constatare a strilor
de fapt negative, a dereglrilor i a disfuncionalitilor activitii controlate, urmat de aplicarea
de ctre organele competente a unor sanciuni sau a altor msuri prevzute de lege. Controlul nu
este instituit numai pentru a constata abaterile i a aplica sanciunile, ci i pentru a ndruma
activitatea controlat i a trage concluzii din cele constatate pentru perfecionarea ei [38, p.229].
Aflndu-se n perioada de tranziie la noi relaii economice calitative, Republica Moldova
trece printr-o etap de dezvoltare caracterizat prin tendina de a consolida puterea de stat i de a
ridica rolul statului n sistemul general de conducere cu economia, intensificarea luptei pentru

41
combaterea corupiei i a nclcrilor n sfera economic care prezint un pericol real pentru
securitatea economic a statului.
Instituirea unui stat de drept i formarea societii civile necesit respectarea unor
principii i norme de drept fundamentale. Respectarea normelor juridice este obligaia tuturor
subiecilor de drept persoanelor fizice i juridice, precum i a statului care asigur respectarea
normelor de drept. Acest deziderat poate fi atins doar pe calea exercitrii de ctre stat a funciilor
sale de control.
n mod obiectiv, controlul ntotdeauna se reflect n aciunile subiecilor supui
controlului. Coninutul acestor aciuni se evideniaz prin verificarea respectrii de ctre subiecii
controlai a legislaiei n vigoare. Fiind o funcie independent, controlul se prezint n calitate de
etap important n ciclul de conducere, atunci cnd rezultatele efective de influent asupra
obiectului gestionat coincid cu deciziile adoptate i cerinele normative, iar n cazul depistrii
nclcri lor, se ntreprind msurile necesare pentru nlturarea acestor abateri. Subliniem c, de
organizarea activitii de control i supraveghere n mare parte depinde ntreinerea legalitii,
disciplinei i a ordinei n ar.
Controlul reprezint o funcie a managementului, contient i programat, parte
component a sistemului general i de conducere, care se caracterizeaz printr-un proces de
cunoatere i perfecionare a activitii economico-sociale, de participare democratic la procesul
decizional. Concretizm c, obiectul controlului l reprezint urmrirea continu a funcionrii
unui sistem economico-social, a performanelor acestuia n raport cu obiectivele pe care i le-a
propus, comparaia fcndu-se prin prisma unor criterii i standarde prestabilite n vederea
prevenirii apariiei disfuncionalitilor n vederea eliminrii abaterilor constatate.
Controlul trebuie s soluioneze trei probleme principale:
a) respectarea legilor i a altor acte normative, care contribuie la meninerea stabilitii
statului i a ornduirii sociale, depistarea la timp a devierilor de la normele i procedurile
stabilite de ctre organele puterii de stat;
b) sporirea eficienei conducerii statului;
c) utilizarea eficient a mijloacelor [60, p.820].
Declaraia de la Lima privind principiile directorii ale controlului adoptat la cel de-al IX-
lea Congres al Organizaiei Internaionale a Instituiilor Supreme de Audit (INTOSAI) declar n
art. 1 controlul - nu este un scop n sine, ci o parte integrant a unui sistem de reglementare, al
crui obiectiv este descoperirea abaterilor de la standarde i a nclcrilor ale principiilor
legalitii, eficiena i economia de cheltuieli a resurselor materiale la etape nceptoare, pentru a
avea posibilitatea adoptrii unor msuri de corecie, n unele cazuri s trag la rspundere

42
persoanele vinovate, obinerea despgubirilor pentru daune, sau s pun n aplicare msuri
pentru a preveni sau a reduce astfel de nclcri n viitor [204].
n conformitate cu concepia controlului de stat n Republica Moldova, art. 1 al Hotrri
Parlamentului nr. 189 din 19.07.1994: Controlul de stat este un element necesar n activitatea
economico-financiar a societii, o verig a procesului de dirijare a statului, avnd ca obiectiv
principal respectarea i executarea ntocmai a legislaiei [35]. Controlul de stat servete i ca
mijloc de asigurare a drepturilor omului. De asemenea, acesta este o necesitate obiectiv pentru
asigurarea stabilitii puterii, asigurndu-i eficien i obiectivitate. Organele de control
guvernamentale exercit un control sistematic care este stabilit n legile respective, n acest sens
un rol deosebit aparinnd Serviciului Vamal.
ntr-o accepiune larg, controlul este neles drept un sistem de instituii de stat i
obteti, formnd o totalitate de mecanisme sociale, ce influeneaz conduita uman cu scopul de
a nltura abaterile de la normele unanim recunoscute [82, p.23-27]. Susinem opinia autorului
polonez Staroseac E. care definete controlul drept o observare, determinare i elucidare a
strii de fapt, raportarea strii de fapt la scopul urmrit, lupta mpotriva fenomenelor nedorite i
semnalizarea organelor competente privind faptele observate [125, p.199].
mprtim ideea autorului rus Afanasiev D. G. care consider c, controlul este
activitatea de observare a corespunderii procesului de funcionare a obiectului cu legile,
regulamentele, deciziile i standardele acceptate; elucidarea rezultatelor interaciunii dintre
subiect i obiect, a devierilor de la cerinele naintate, de la principiile de organizare i
reglementare adoptate [72, p.125].
Astfel, constatm c prin metodele i tehnicile proprii folosite controlul vizeaz ntrirea
ordinii, disciplinei, spiritului de rspundere, gestionarea mai bun a resurselor economice i de
munc de care dispun instituiile statale i private, lichidarea lipsurilor, deficienelor i abaterilor
existente n domeniul de referin, asigur dezvoltarea economica mai rapid i efectul financiar,
care contribuie la asigurarea unui nivel de trai corespunztor i a unei protecii sociale eficiente.
n literatura juridic nu exist o prere unanim acceptat referitoare la conceptul de
control. n lucrrile savanilor-juriti adesea sunt discutate subiectele privind sistemul
controlului, tipuri i forme, organele de control. Astfel, Cirkin V. E. consider c: controlul de
stat este o activitatea general i cumulativ, care se realizeaz cu ajutorul diferitor metode la
realizarea funciei specifice de conducere statal [147, p.250]. Considerm c, controlul n
sistemul conducerii sociale este reflectarea informaiei privind starea real a lucrurilor i a
ndeplinirii hotrrilor. Specificul raportului de control const n aceea c dispune de un caracter
punitiv statal, reprezentnd astfel un raport de subordonare. Acest fapt presupune c fiecare

43
subiect al controlului este asigurat cu competene statale necesare pentru ndeplinirea scopurilor
impuse controlului. Astfel, atribuiile statale ale organelor care realizeaz controlul se manifest
prin faptul c n limita competenei acordate ele sunt n drept la intima lor convingere s
controleze activitatea organelor subordonate, independent de voina acestora s determine
aspectele asupra crora este necesar controlul, s selecteze i s aplice n limita competenei
msuri de nlturare a neajunsurilor depistate, atragerea la rspundere a persoanelor vinovate [38,
p.130].
Controlul n stat apare ca o condiie important a activitii administraiei publice,
deoarece prin control se poate verifica viabilitatea deciziilor, se pot descoperi preri, se pot
elabora soluii eficiente n activitatea cotidian [64, p.75].
Constatm c, poziiile autorilor se rezum la faptul c, procedura controlului include trei
elemente:
- verificarea executrii de facto a legii sau a altui act normativ, a activitii organelor i
instituiilor supuse controlului;
- verificarea cilor i a mijloacelor de executare a legilor, actelor, deciziilor, ceea ce
permite aprecierea activitii subiecilor n particular i a modului n care au fost obinute
asemenea rezultate;
- aplicarea msurilor n procesul controlului pentru aprecierea i nlturarea neajunsurilor,
stimularea sau pedepsirea [60, p.786].
n concluzie controlul include: supravegherea activitii subiecilor controlai, obinerea
unei informaii ample i obiective privind executarea prescripiilor, analiza acestor informaii,
prevenirea i depistarea nclcrilor.
Evideniem c, n practic, toate organele de stat i funcionarii publici particip la
raporturile juridice de control. Pentru unii dintre acetia ndeplinirea funciilor de control sau
supraveghere constituie activitatea de baz (de exemplu Curtea de Conturi).
Problemele de organizare a controlului au un rol deosebit i pentru sfera vamal.
Comerul exterior n toate timpurile a jucat un rol important pentru viaa economic a oricrei
ri. n acest caz n faa organelor vamale sunt trasate sarcini ample i responsabile de protecie a
suveranitii economice a statului, asigurarea securiti economice a acestuia, formarea
veniturilor la bugetul de stat, formate n mare parte din plile vamale.
Activitatea economic extern este legat, n primul rnd, de trecerea peste frontiera
vamal a mrfurilor i mijloacelor de transport, att de persoanele fizice, ct i juridice. Acestea
la rndul lor, sunt supuse controlului vamal i perfectrii vamale. Apelnd la baza normativ,
organele vamale n baza art. 11, lit. b) din Codul Vamal al Republicii Moldova asigur

44
respectarea legislaiei vamale i fiscale [11]. Specificm c, alturi de controlul vamal, organele
vamale perfecteaz actele vamale i ndeplinesc alte funcii legate de asigurarea desfurrii
activitii economice externe. Concluzionm, c n acest fel, organele vamale pot fi atribuite la
organele de control, sfera de activitate a crora presupune un compartiment aparte de relaii
sociale.
Reieind din aceasta, controlul vamal devine o instituie de baz a dreptului vamal i una
din funciile importante ale organelor vamale. Misiunea controlului vamal este condiionat de
direcionarea acestuia spre aprarea valorilor constituionale i anume drepturile i libertile
omului, precum i problemele securitii naionale a rii. Efectuarea controlului este una din
funciile organelor vamale n orice stat. Din acest considerent elaborarea unui concept
fundamentat tiinific al controlului vamal este scopul principal n cadrul elaborrii i
determinrii eficienei lui.
Este necesar abordarea conceptului controlului vamal att sub aspect teoretic, ct i
practic. Acest fapt va permite aprecierea rezultatelor i evaluarea activitii de control a
organelor vamale. Din punct de vedere teoretic, controlul vamal este neles ca reglementarea
prin normele de drept a activitii juridice a organelor vamale i a persoanelor cu funcie de
rspundere din cadrul acestor organe vamale, bazat pe principiile legale i teoretice de efectuare
a controlului vamal n scopul asigurrii legislaiei vamale.
Lund n consideraie direcia practic i importana acestei proceduri vamale, Codul
Vamal al Republicii Moldova n art. 1 pct. 21 menioneaz: control vamal ca un ansamblu de
aciuni ntreprinse de organele vamale pentru aplicarea i respectarea legilor i a reglementrilor
pe care organele vamale au sarcina s le aplice [11]. Considerm c aceast definiie a
controlului vamal este una reuit. Menionm c respectarea legilor i a reglementrilor legate
de contestarea actelor i aciunilor organelor vamale, nu se asigur prin control vamal.
Evideniem c, reglementarea juridic a controlului vamal se instituie i n normele
dreptului internaional. n conformitate cu art. 1 lit. b) din Convenia Internaional privind
armonizarea controalelor mrfurilor la frontiere, adoptat la Geneva la 21 octombrie 1982, se
prezint o definiie succint, prin care controlul vamal este un ansamblu de msuri luate n
scopul asigurrii respectrii legilor i reglementrilor pe care vama are obligaia s le aplice
[190].
Codul Vamal al Uniunii n mod explicit n seciunea 7, art.46 menioneaz c:
controalele vamale pot consta, n special, n examinarea mrfurilor, prelevarea de eantioane,
verificarea corectitudinii i a caracterului complet ale informaiilor furnizate ntr-o declaraie sau
o notificare, precum i a existenei, autenticitii, corectitudinii i valabilitii documentelor,

45
examinarea contabilitii operatorilor economici i a altor registre, controlul mijloacelor de
transport, inspecia bagajelor i a altor mrfuri transportate de ctre persoane sau aflate asupra
acestora i efectuarea de anchete oficiale sau alte aciuni similare [63]. Observm c, n acest
articol sunt expuse aciunile ntreprinse de colaboratorii vamali, caracterul, veridicitatea, ns nu
este dat definiia controlului vamal. n special, este lsat la libera apreciere a colaboratorilor
efectuarea de alte operaiuni prevzute de cod i de actele normative.
Adesea specialitii n domeniul activitii vamale definesc controlul vamal n sens
restrns ca o totalitate de aciuni de verificare sub diverse forme care sunt insuficiente pentru a
asigura respectarea i a depista nclcrile legislaiei vamale. Nu optm pentru aceast idee,
deoarece msurile controlului vamal nu pot fi doar aciuni de verificare, ci au i un caracter de
constrngere. Cu att mai mult, la realizarea controlului vamal organele vamale aplic un ir de
msuri cu caracter administrativ mpotriva nclcrilor normelor vamale. n acest sens, n
concluzie, se poate vorbi despre controlul vamal ca un sistem de realizare a constrngerii statale
n sfera activitii vamale, fr a reduce aceste aciuni doar la acte de verificare stabilite de Codul
Vamal.
Atragem atenia c, majoritatea definiiilor utilizate referitor la controlul vamal se
regsesc n Convenia de la Kyoto, care n Dispoziii generale, Capitolul 2 (E7/F3) stipuleaz
controlul vamal presupune msurile ntreprinse de organele vamale pentru asigurarea
respectrii legislaiei vamale [191]. Aceast formulare a conceptului de control vamal faciliteaz
ordonarea funciilor organelor de stat i contribuie la concentrarea din partea organelor vamale,
pentru ndeplinirea acelor funcii care le sunt atribuite n baza competenelor exclusive.
Merit atenie punctul de vedere susinut de A. A. Kosov, care determin controlul vamal
ca o activitate specializat de control i supraveghere a organelor vamale, efectuat n mod
sistematic i n scopul asigurrii respectrii legislaiei vamale i a actelor normative subordonate,
precum i perfecionarea reglementrilor vamale n scopul realizrii sarcinilor n domeniul
activitii vamale, ridicarea eficacitii i optimizarea activitii organelor vamale [97, p.91].
Din aceast definiie rezult c, finalitatea controlului vamal poate s evidenieze aspecte ale
optimizrii activitii organelor vamale, iar prin desfurarea sistematic a lui s perfecioneze
sistemul reglementrilor actuale.
Cercetnd natura juridic a controlului vamal este necesar de a dezvlui ipoteza n
corespundere cu care controlul vamal ar putea fi numit supraveghere vamal. Menionm c un
aa punct de vedere anterior a fost susinut de ctre Bahrahom D. N. i Kivalov S. V. care
considerau controlul vamal ca o supraveghere administrativ efectuat de organele puterii
executive [76, p.102]. Aceast opinie a aprut din motivul lipsei n acest control, a justificrii

46
aciunilor i deciziilor luate de ctre subiecii raporturilor vamale. Avnd n vedere c, controlul
vamal este bazat doar pe verificarea obiectului din punct de vedere al legalitii, acesta este mai
aproape de supraveghere, ns natura juridic a acestei funcii a organelor vamale ne permite s o
numim n continuare control vamal. Cu att mai mult, conform principiului selectivitii
controlului vamal, bazat pe folosirea sistemului de analiz a riscului, n mare parte intensific
aspectul raionalizrii alegerii unei sau altei forme de control vamal.
Constatm c, n activitatea practic controlul vamal este strns legat de perfectarea
vamal. Conform Codului Vamal al Republicii Moldova, art.25 mrfurile i mijloacele de
transport sunt supuse vmuirii i controlului vamal [11]. n mod general, se poate meniona c
toate mrfurile i mijloacele de transport trecute peste frontiera vamal a Republicii Moldova,
sunt supuse controlului vamal. Aceasta nseamn c, controlul vamal se efectueaz chiar i n
acele cazuri, cnd participanii la activitatea economic extern sunt eliberai de achitarea plilor
vamale sau utilizeaz procedura simplificat de perfectare vamal (de exemplu, utilizarea
coridorului verde la trecerea frontierei vamale de ctre persoanele fizice).
Concluzionm c, msurile de control efectuate de organele vamale pot fi efectuate att la
etapa perfectrii vamale, ct i dup acordarea liberului de vam, adic dup ce mrfurile sunt
transmise n folosin persoanelor interesate. Concretizm c, n majoritatea cazurilor controlul
vamal se efectueaz n procesul perfectrii vamale a mrfurilor i a mijloacelor de transport.
Excepie este controlul ulterior, care se realizeaz prin auditul postvmuire i controlul ulterior al
declaraiilor vamale.
Controlul vamal include msuri cu caracter administrativ i financiar. Fiecare operaiune
atribuit activitii vamale, se realizeaz de persoanele cu funcie de rspundere din cadrul
organelor vamale n procesul perfectrii vamale. Cu att mai mult, ea se finalizeaz prin
adoptarea unei hotrri corespunztoare ce permite sau interzice trecerea peste frontiera vamal a
mrfurilor i a mijloacelor de transport. Cu alte cuvinte, dac subiectul activitii economice
externe nu trece una din etapele perfectrii sau controlului vamal, se poate considera c
acordarea liberului de vam nu se efectueaz.
Susinem ideea c, efectuarea controlului vamal este funcia de baz a organelor vamale
n orice stat. La etapa actual de dezvoltare a Republicii Moldova ordinea de trecere a mrfurilor
i a mijloacelor de transport peste frontiera vamal este caracterizat drept una permisiv i nu de
notificare. n acest mod de trecere a mrfurilor peste frontiera vamal, un rol deosebit l au
organele vamale ca subieci ai controlului. Evideniem c, pe de o parte, statul tinde s grbeasc
i s simplifice procedura de perfectare a mrfurilor i a mijloacelor de transport trecute peste
frontiera vamal, iar pe de alt parte, s asigure respectarea eficient a legislaiei vamale

47
bazndu-se pe principiul selectivitii controlului vamal la baza cruia st utilizarea sistemului de
analiz a riscurilor. Concluzia este c, de eficiena controlului vamal i rapiditatea perfectrii
vamale depinde nivelul economiei rii, relaiile economice externe, statutul i autoritatea rii pe
plan internaional.
mprtim poziia lui Kozrin A. N. care consider c mecanismul controlului include o
component subiectiv i funcional [90, p.15]. Cu alte cuvinte, n procesul controlului este
necesar s se dea rspuns la ntrebrile cine? (care organe efectueaz controlul vamal) i
cum? (n ce mod se realizeaz controlul vamal). Astfel constatm c, elementul subiectiv
determina statutul juridic al participanilor la controlul vamal, iar cel funcional formele.
Suntem de acord c, specificul raportului juridic de control const n statutul juridic
special al subiecilor acestuia. Aceast poziie este evideniat de mai muli autori care
cerceteaz raportul juridic de control prin prisma subiecilor de conducere i a celor condui.
Din aceasta reiese c, raportul juridic nominalizat poart un caracter de conducere, care
presupune interaciunea participanilor pe vertical i se bazeaz pe principiile impunerii i
supunerii, fapt care i lipsete de egalitate juridic. n dreptul vamal raporturile juridice exprim
interesul puterii de stat. Examinnd componenta subiectiv a mecanismului de control putem
meniona c toi participanii la raporturile juridice de acest fel pot fi difereniai n subieci care
controleaz i persoane, activitatea economic a crora, este obiectul controlului. Menionm c,
de rnd cu aceste pri, n procesul controlului vamal pot participa i persoane pentru care
controlul nu este un scop n sine, ci contribuie doar, la nfptuirea lui, folosind pentru aceasta
calitile lor profesionale.
Susinem clasificarea propus de autoarea Bakaeva O. Iu. care consider c, subiecii
controlului vamal sunt:
- autoritile vamale i funcionarii acestora;
- persoanele care transport mrfuri peste frontiera vamal, i persoanele care acord
servicii contractuale (broker vamal, transportator);
- persoane care acord ajutor la efectuarea controlului vamal (experi, martori, specialiti,
personal medical) [132, p.241].
Un alt element al raportului juridic de control vamal este obiectul, nsemnnd ceea ce
urmeaz a fi controlat. Obiectul controlului sunt, de regul, mrfurile i mijloace de transport
trecute peste frontiera vamal. n ansamblu putem spune c sunt supuse controlului toate
mrfurile i mijloacele de transport trecute peste frontier, chiar i n cazul unor faciliti privind
achitarea plilor vamale i simplificarea ordinii de perfectare vamal.
Considerm necesar s evideniem urmtoarele categorii de obiecte ale controlului vamal:

48
- mrfurile trecute peste frontiera vamal a Republicii Moldova n bagajul nsoit i
nensoit, inclusiv prin intermediul trimiterilor potale internaionale;
- mijloacele de transport;
- documentele care conin informaii referitoare la mrfuri i mijloace de transport;
- activitatea persoanelor n calitate de brokeri vamali, transportatori, deintori ai
depozitelor provizorii, antrepozitelor vamale, magazinelor duty-free, precum i activitatea altor
persoane n calitate suficient care le permite efectuarea anumitor aciuni juridice din nume
propriu cu mrfurile care se afl sub supraveghere vamal;
- respectarea restriciilor stabilite la utilizarea i dispunerea de mrfuri;
- achitarea la timp i deplin a plilor vamale [74, p.229].
n cazul controlului vamal corporal n calitate de obiect al controlului vamal poate fi
corpul persoanei fizice care trece frontiera de stat [75, p.118].
Cercetnd esena obiectului controlului vamal menionat mai sus, considerm necesar s
se fac o delimitare ntre obiectul juridic i obiectul material al controlului vamal.
Propunem ca la obiectul juridic, adic spre ce trebuie ndreptat activitatea de control a
organelor vamale, s fie controlate: achitarea la timp i deplin a plilor vamale; respectarea
prohibiiilor i restriciilor, stabilite n conformitate cu legislaia referitoare la activitatea
economic extern; verificarea utilizrii mrfurilor n conformitate cu regimul vamal solicitat sau
n scopul primirii facilitilor acordate; faptul acordrii liberului de vam la mrfurile de origine
strin.
Respectiv, n calitate de obiect material, adic ceea ce nemijlocit se controleaz n
procesul efecturii controlului vamal, propunem s se controleze: documentele i informaiile,
prezentate la perfectarea vamal, inclusiv cele care confirm achitarea plilor vamale, precum i
documentele comerciale de eviden a mrfurilor inclusiv cele legate de operaiunile viitoare de
introducere a mrfurilor; prezena real a mrfii sau starea mrfii i a mijloacelor de transport,
inclusiv integritatea msurilor de identificare vamal (sigiliile vamale); corpul persoanei pentru
depistarea mrfurilor ce urmeaz a fi supuse perfectrii vamale. Considerm c aceast
clasificare ar permite determinarea concret a obiectului controlului vamal.
n literatura de specialitate s-a propus, de asemenea, s fie utilizat termenul obiectul
organizrii controlului vamal n activitatea vamal, pentru a determina mrfurile, mijloacele de
transport, serviciile, obiectele proprietii intelectuale, persoanele fizice care se deplaseaz n
timp i n spaiu peste frontiera vamal i nimeresc sub aciunile msurilor de reglementare
netarifar i a controlului exporturilor [86, p.23].

49
n legtur cu faptul c o mare parte a nclcrilor prevederilor vamale se svrete cu
scopul de a micora mrimea plilor vamale ce trebuie achitate, controlul vamal devine un
mijloc real de prevenire a plilor sczute n bugetul de stat. ns, cu toate acestea controlul
vamal trebuie s fie eficient. n acest caz cerinele naintate de ctre organele vamale la
nfptuirea perfectrii i controlului vamal nu trebuie s creeze impedimente la trecerea
mrfurilor i a mijloacelor de transport peste frontiera vamal i exercitarea activitii n
domeniul activitii vamale.
n legtura cu creterea circulaiei internaionale a mrfurilor, Serviciul Vamal are drept
sarcin principal contracararea nclcrilor legislaiei vamale. Scopul de prevenire al controlului
vamal se reflect n prevenirea aciunilor ilicite att din partea subiectului raportului vamal, ct i
din partea unui cerc nedeterminat de persoane [71, p.39]. Totodat, controlul vamal urmeaz a fi
efectuat ct mai operativ, deoarece trei sferturi din toate ntrzierile comerciale pe plan
internaional rezult din obstacole administrative, cum ar fi procedurile vamale i n special
controlul vamal. Aceste obstacole pot ridica cu 15% valoarea bunurilor comercializate [163,
p.14].
Constatm c, la efectuarea controlului vamal se urmresc anumite scopuri. mprtim
poziia autorului N.V. Terehov, care consider c scopurile efecturii controlului vamal sunt:
- asigurarea respectrii normelor legislaiei vamale de ctre subiecii dreptului vamal;
- protecia securitii naionale i a intereselor economice a rii;
- protecia ordinii publice;
- identificarea i contracararea nclcrilor i a infraciunilor n domeniul activitii vamale;
- prevenirea aciunilor ilicite din partea subiecilor raporturilor economice externe;
- protecia drepturilor i intereselor legale ale persoanelor fizice i juridice;
- contribuirea la lupta cu terorismul internaional [138, p.17].
Atingerea acestor scopuri este imposibil fr implicarea nemijlocit a organelor
vamale. n acest sens, propunem urmtoarele activiti ce ar contribui la implicarea eficient a
organelor vamale:
- activiti informaional-analitice, organizate prin colectarea informaiilor oficiale operative
i schimbul acestora n cadrul organului vamal, i ntre organele vamale de diferit nivel;
- perfecionarea tehnologiilor perfectrii vamale i ale controlului vamal;
- dezvoltarea sistemului de analiz a riscurilor n procesul controlului vamal;
- aplicarea de ctre persoanele cu funcie de rspundere din organele vamale a mijloacelor
tehnice de control vamal, pentru asigurarea rezultatelor pozitive la controlul mrfurilor i
mijloacelor de transport.

50
Astfel scopul principal al controlului vamal este determinarea cu ajutorul diferitor aciuni
de verificare a corespunderii raporturilor juridice, operaiunilor i aciunilor subiecilor din sfera
activitii vamale cu cerinele normelor legislaiei vamale i elucidarea, contracararea i
prevenirea n baza acestora a nclcrilor vamale.
Reieind din coninutul scopului controlului vamal, concluzionm c, controlul vamal
este un sistem de msuri ndreptate la asigurarea respectrii ordinii de trecere a mrfurilor i a
mijloacelor de transport peste frontiera vamal, pentru protecia frontierei de stat, a integritii
economice a statului, a drepturilor i intereselor subiecilor activitii economice externe, precum
i la elucidarea, contracararea i prevenirea nclcrilor regulilor vamale. n concluzie
menionm c, la formularea conceptului de control vamal legislatorul nu a indicat nici faptul c
efectuarea acestuia trebuie s fie ghidat de principii de baz, care sunt deduse din Codul Vamal.

2.1.1. Caracteristica principiilor de realizare a controlului vamal

Stabilirea esenei controlului vamal este imposibil fr examinarea sistemului


principiilor controlului vamal. Acestea dirijeaz ntreaga procedur a controlului vamal.
Principiile sunt acele idei generale, postulate cluzitoare sau precepte directoare care orienteaz
elaborarea i aplicarea normelor juridice ntr-o ramur de drept [61, p.117-118]. Reieind din
faptul c acestea reprezint un factor de stabilitate, adaptare i integrare n ordinea juridic, n
caz de incertitudini, nenelegeri sau lacune ele devin un instrument normativ de completare,
corectare i aplicare a dreptului. Astfel domeniul controlului vamal este guvernat de un set de
principii mai mult sau mai puin coerente, evideniind c unele principii determin protecia de
valori, iar altele au o important funcie practic.
Fcnd abstracie de la clasificarea general, ntlnit n literatura de specialitate, n
opinia noastr, toate principiile controlului vamal pot fi clasificate n principii clasice i
principii contemporane, cristalizate de-a lungul ultimelor decenii, manifestate pregnant n
dreptul vamal. La categoria principiilor clasice este necesar s se includ: principiul
legalitii, principiul umanismului, principiul respectrii drepturilor i a intereselor legale ale
subiecilor activitii economice externe, principiul efecturii controlului vamal numai de
organele vamale, principiul colaborrii cu organele vamale ale altor state, principiul
operativitii. La categoria principiilor noi se evideniaz: principiul ghieului unic,
principiul transparenei controlului vamal, principiul efecturii controlului vamal n baza
sistemului de analiz a riscurilor, principiul selectivitii, principiul colaborrii organelor vamale
cu subiecii activitii economice externe.

51
Considerm necesar formularea unor principii care la moment nu se regsesc n dreptul
vamal, i anume: principiul eficacitii, principiul ndeplinirii obligaiilor cu bun credin,
principiul responsabilitii. Aceste principii sunt ntlnite n multe ramuri de drept, iar pentru ca
organele vamale s-i desfoare activitatea n conformitate cu legislaia, este necesar ca acestea
s fie reglementate direct de Codul Vamal al Republicii Moldova.
Principiul legalitii este unul dintre principiile de baz ale dreptului, el reprezentnd
acea regul fundamental n al crei temei toi subiecii de drept persoane fizice i juridice,
autoriti publice i organizaii non-guvernamentale, funcionari i ceteni strini etc. au
ndatorirea de a respecta Constituia, legile i celelalte acte juridice, normative i individuale,
ntemeiate pe lege i aplicabile raporturilor sociale la care particip [4, p.73]. Legalitatea este
principiul general de organizare a statului modern democratic, baza asigurrii i proteciei
drepturilor persoanei i meninerea ordinii n societate. Legalitatea este axa funcionrii corecte a
ntregului sistem social [103, p.5]. n corespundere cu acest principiu toate aciunile
participanilor la controlul vamal nu trebuie s contravin legislaiei vamale, normelor juridice
internaionale. Controlul vamal al mrfurilor i al mijloacelor de transport trecute peste frontiera
vamal trebuie s se efectueze n conformitate cu ordinea stabilit de legislaia vamal. Subiecii
controlai trebuie s ndeplineasc doar acele obligaii n partea controlului vamal care sunt
impuse prin prescripii clare i concise de ctre legislaia vamal.
Principiul umanismului presupune aplicarea n procesul efecturii controlului vamal
doar a acelor mijloace tehnice de control care nu prezint pericol pentru sntatea i viaa
oamenilor, animalelor i plantelor i care nu cauzeaz prejudicii mrfurilor i mijloacelor de
transport. Acest principiu este confirmat de art. 185 al Codului Vamal al Republicii Moldova,
devenind un principiu de baz la efectuarea controlului vamal. Prin daune se neleg
cheltuielile pe care persoana, al crei drept a fost nclcat, le-a suportat sau urmeaz s le suporte
pentru restabilirea dreptului nclcat, pierderea sau deteriorarea averii, ct i venitul ratat [142,
p.404]. n acest caz, conform art. 195 organul vamal i colaboratorii vamali care pricinuiesc
daune nejustificate la efectuarea controlului vamal poart rspundere conform legislaiei.
Daunele pricinuite legitim de colaboratorii vamali la efectuarea controlului vamal nu sunt
reparabile [11] pentru c la efectuarea controlului vamal deseori apare necesitatea provocrii de
daune, deoarece n caz contrar este imposibil efectuarea eficient a controlului.
Principiul respectrii drepturilor i a intereselor legale ale subiecilor activitii
economice externe. Conform acestui principiu colaboratorii organelor vamale nu pot nclca
drepturile persoanelor fizice i juridice, ct i s mpiedice activitatea economic extern a
acestora [132, p.242 ]. n procesul efecturii controlului vamal nu se permit aciuni ndreptate la

52
umilirea demnitii umane. Cu att mai mult, conform prevederilor Codului Vamal al Republicii
Moldova, art. 195 [11], n timpul efecturii controlului vamal este interzis pricinuirea de daune
nejustificate persoanei, precum i mrfurilor i mijloacelor ei de transport. Organul vamal i
colaboratorii vamali care pricinuiesc daune nejustificate la efectuarea controlului vamal poart
rspundere conform legislaiei.
Principiul efecturii controlului vamal numai de organele vamale. Controlul vamal se
efectueaz n exclusivitate de organele vamale [88, p.140]. Niciun organ al autoritii publice sau
administraia local nu este n drept la iniiativa proprie n mod independent s substituie
organele vamale, s le exercite funciile sau s se implice ntr-un alt mod n activitatea lor.
Aceast dispoziie este esenial pentru a asigura ca autoritile vamale s desfoare activiti pe
baza unei abordri uniforme i controlului centralizat n conformitate cu legislaia vamal. Pe
lng aceasta, interdicia indicat are importan i pentru persoanele controlate, crora li se
garanteaz c efectuarea controlului vamal nu poate fi realizat de alte organe sau persoane dect
de organele vamale.
Principiul colaborrii cu organele vamale ale altor state presupune colaborarea
organelor vamale ale Republicii Moldova cu administraiile vamale din statele partenere, prin
intermediul realizrii unor msuri comune privind depistarea i prevenirea aciunilor ilegale ale
subiecilor activitii economice externe, ncheierea de acorduri de colaborare i ajutor reciproc,
informarea i consultarea asupra unor aspecte problematice. Pe plan internaional, acest principiu
este stipulat n Convenia de la Kyoto n capitolul 6, pct. 6.7, unde este indicat c, n scopul
perfecionrii controlului vamal, organele vamale tind spre o colaborare cu alte administraii
vamale i spre ncheierea de acorduri privind asistena administrativ reciproc [191]. Schimbul
de informaii n baza asistenei administrative reciproce a organelor vamale poate n particular s
contribuie i la analiza riscurilor. Informaia prezentat de organele vamale ale statelor strine,
benevol sau la solicitare, este o surs suplimentar, foarte precis, pe care se poate baza sistemul
de analiz a riscurilor.
Principiul operativitii presupune stabilirea de ctre legiuitor a unor termene ct mai
restrnse de exercitare a controlului vamal. Mobilitatea controlului vamal este direct
proporional cu volumul circuitului extern de mrfuri: n dependen de operativitatea
desfurrii controlul vamal, crete numrul mrfurilor pe care agentul economic le trece peste
frontiera vamal. Astfel, Codul Vamal al Republicii Moldova n art. 199 stabilete termenul
pentru verificarea declaraiei vamale, a documentelor, controlul mrfurilor i mijloacelor de
transport care nu poate depi 5 zile calendaristice din momentul primirii declaraiei, a
documentelor i informaiilor necesare controlului vamal, iar verificrile privind mrfurile

53
necesare n caz de calamitate natural, catastrof i accident, precum i a animalelor vii,
mrfurilor uor alterabile, substanelor radioactive, materialelor de informare n mas, se
controleaz n cel mult 3 zile calendaristice [11]. Dac ultima zi a termenului de verificare este
nelucrtoare, acesta expir n urmtoarea zi lucrtoare.
Astfel, n caz de calamitate natural, catastrof sau accident la apariia unei cereri de
asisten internaional, crete numrul persoanelor care doresc sa introduc mrfuri pentru
ajutor i primii care contacteaz cu acestea sunt autoritile vamale. Din pcate, foarte puine
autoriti sunt pregtite n mod corespunztor s primeasc un numr foarte mare de mrfuri ntr-
o perioad scurt de timp. La Rolul vmilor n caz de dezastru natural Relief Seminar n
Bangkok, organizatorii regionale inclus Organizaia Mondial a Vmilor (OMV), al Organizaiei
Naiunilor Unite (ONU), ministere i agenii vamali s-au referit la un ir de dificulti, printre
care: lipsa de comunicare i coordonare ntre autoritile vamale, faptul c procedurile vamale nu
sunt ntotdeauna n conformitate cu obligaiile internaionale. Aceleai provocri au fost
menionate n cadrul seminarului regional n Santo Domingo, unde participanii au subliniat
lipsa de proceduri speciale n timpul situaiilor de urgen, lipsa de comunicare ntre donatori i
guvern, precum i lipsa de claritate n proceduri atunci cnd vine vorba de dezastre [160, p.8].
Amintindu-ne c reinerile vamale pot avea un impact asupra numrului de viei salvate
imediat dup un dezastru, importana reducerii ntrzierilor este vital.
Considerm aceste termene prea mari i pentru a realiza esena principiului respectiv,
propunem micorarea acestor termene de la 5 la 3 zile, i respectiv de la 3 la 1 zi. Astfel, venim
cu propunerea de a modifica art. 199 alin. 1 din Codul vamal al Republicii Moldova cu
urmtorul coninut: Verificarea declaraiei vamale, a documentelor, controlul mrfurilor i
al mijloacelor de transport se efectueaz de organul vamal n cel mult 3 zile din momentul
primirii declaraiei, a documentelor i a informaiilor necesare controlului vamal, iar
verificrile privind mrfurile indicate la art.138 - n cel mult 1 zi.
Lund n considerare tendinele moderne ale controlului vamal este actual s se
evidenieze drept un principiu al controlului vamal, principiul ghieului unic. n cazul n care
anumite mrfuri fac obiectul altor controale dect cele vamale, efectuate de ctre autoritile
competente altele dect cele vamale, acestea din urm, n strns cooperare cu autoritile n
cauz, fac eforturi astfel nct, n msura posibilului, s efectueze aceste controale n acelai timp
i loc cu controalele vamale, autoritile vamale avnd un rol de coordonare n realizarea acestui
lucru [63]. Esena acestui principiu se manifest prin aceea c funcionarul organului vamal
efectueaz primirea i eliberarea documentelor, transmiterea lor ctre reprezentanii organelor de
control i primirea confirmrii despre controlul efectuat. O astfel de ordine elibereaz declarantul

54
de necesitatea cutrii unor organe de control corespunztoare i economisete timp la efectuarea
controlului. Dup cum este prevzut, controlul vamal se va efectua n mod unic n zone special
amenajate ale punctului de trecere peste frontiera vamal, cu participarea reprezentanilor
organelor de control de stat corespunztoare. Principiul ghieului unic la efectuarea controlului
vamal poate fi recunoscut ca unul alternativ i un mijloc modern de trecere peste frontiera
vamal a mrfurilor i a mijloacelor de transport, aplicarea cruia permite n msur sporit s
reduc timpul de efectuare a controlului vamal, ct i reducerea la minimum a cheltuielilor
pentru mrfurile importate [4, p.75].
Din principiul ghieului unic reiese principiul puin cunoscut n sfera vamal
principiul transparenei controlului vamal. n baza principiului transparenei, informaia
despre procedura controlului trebuie s fie pregtit n form scris i prezentat la cerere
persoanelor interesate. Transparena procedurii controlului vamal este o garanie mpotriva
samavolniciei colaboratorilor vamali care dispun de competene largi privind efectuarea
controlului [4, p.75]. Principiul dat garanteaz evidena deplin a intereselor diferitor subieci, a
raporturilor vamale care, n cele din urm, asigur legitimitatea hotrrilor adoptate n rezultatul
controlului vamal.
Principiul efecturii controlului vamal n baza sistemului de analiz a riscurilor
joac un rol important la efectuarea controlului vamal. n conformitate cu acest principiu
controlul vamal trebuie s se efectueze selectiv pentru acele mrfuri i mijloace de transport care
implic riscuri pentru economia, securitatea statului, sntatea oamenilor etc. n baza art. 192
alin. (3) din Codul Vamal al Republicii Moldova, controlul vamal se bazeaz n general pe
analiza riscurilor, efectuat prin utilizarea tehnicilor de prelucrare electronic a datelor, cu scopul
de a identifica sau a evalua riscurile i de a elabora contramsurile necesare pe baza criteriilor
stabilite la nivel naional i, dup caz, internaional [11]. Acest principiu este reflectat i n
Convenia de la Kyoto, n care se declar principiul de baz al controlului vamal. Aplicarea
acestui principiu permite folosirea optim a resurselor organelor vamale, fr a micora eficiena
controlului vamal i elibereaz majoritatea participanilor la activitatea economic extern de
controlul birocratic. Procedurile bazate pe analiza riscurilor permit perfectarea vamal n
locurile unde exist un risc sporit, totodat permind unui volum mare de mrfuri i persoane
fizice s treac relativ liber peste frontiera vamal. Sistemul de analiz a riscurilor va fi examinat
mai detaliat n urmtorul paragraf al prezentei lucrri.
Principiul selectivitii. Volumul comerului internaional n ntreaga lume este n
continu cretere i niciuna dintre ri nu este n stare s menin un serviciu vamal, care ar putea
s ndeplineasc un control vamal total i detaliat asupra fiecrei operaiuni economice externe

55
fr a provoca daune comerului exterior [4, p.74]. Volumul comerului internaional depete
cu mult posibilitile celor mai dezvoltate, experimentate i asigurate tehnic servicii vamale din
lume. Respectiv, ncercarea de a efectua un control vamal total n privina tuturor mrfurilor
trecute peste frontiera vamal, ar duce la paralizarea activitii comerciale externe i drept
rezultat la consecine devastatoare pentru economia mondial. Prevederile referitoare la acest
principiu sunt stipulate n Codul Vamal al Republicii Moldova, n art. 192 alin.(1), unde este
menionat c n timpul efecturii controlului vamal, organul vamal folosete, de regul, forme de
control suficiente pentru asigurarea respectrii legislaiei Republicii Moldova i a acordurilor
internaionale la care aceasta este parte [11]. Cu alte cuvinte colaboratorul vamal este n drept s
aleag n care direcie va efectua controlul vamal. ns neaplicarea altor forme de control nu
presupune c subiecii trebuie s se abat de la cerinele naintate sau prescrise n actele
normative. Analiza acestei norme ne arat c legiuitorul tinde spre standardele internaionale, i
n primul rnd spre prevederile Conveniei de la Kyoto. Astfel, n capitolul 6 Controlul vamal,
pct. 6.2 este menionat c controlul vamal se reduce la minimumul necesar pentru asigurarea
respectrii legislaiei vamale [191]. Dezvoltarea acestui principiu se regsete i n Planul de
aciuni al Guvernului RM pentru anii 2015-2016 [29]. n acest sens, cota declaraiilor vamale
direcionate pentru controlul fizic urmeaz s fie de cel mult 20% la import i 8% la export.
Acest principiu are o baz democratic i alternativ. Aplicarea anumitor forme de efectuare a
controlului vamal, gradul de severitate al aplicrii anumitor metode se determin din
necesitatea asigurrii respectrii legislaiei vamale i mprejurrile legate de fiecare caz n parte.
Principiul colaborrii organelor vamale cu subiecii activitii economice externe. n
scopul creterii eficacitii controlului vamal, organele vamale tind spre o colaborare cu subiecii
activitii economice externe, cu transportatorii i cu alte organizaii, activitatea crora este
legat de activitatea economic extern, inclusiv i cu asociaii profesionale (de exemplu,
Asociaia brokerilor vamali) [4, p.75]. Ca i principiul precedent, n practica internaional acest
principiu se regsete n Convenia de la Kyoto n capitolul 6 pct. 6.8, care se refer la
colaborarea organelor vamale cu subiecii activitii economice externe i ncheierea de
memorandumuri de nelegere [191].
Principiul eficacitii presupune realizarea scopurilor cu cheltuieli minime pentru
efectuarea lui. Totodat controlul vamal trebuie efectuat ntr-un mod ct mai discret, fr a fi o
povar pentru persoanele care trec frontiera vamal i pentru participanii la activitatea
economic extern. Acest principiu este legat de noiuni ca; exhaustivitate, corectitudine i
fiabilitate [158, p.16]. Cu toate acestea, cerinele naintate controlului vamal contemporan nu
trebuie s mpiedice ndeplinirea unei sarcini importante, cum este asigurarea respectrii

56
legislaiei vamale [95, p.828-829]. Principiul dat este indispensabil legat de atragerea unor
specialiti de nalt calificare n domeniul statisticii, analizei i planificrii, prognozrii i
modelrii economico-matematice, contabilitii i auditului, asigurnd integritatea realizrii
controlului vamal.
Principiul ndeplinirii obligaiilor cu bun credin de ctre persoanele cu funcie de
rspundere ale organelor vamale, deriv din principiul enunat mai sus. Chiar dac acest
principiu se aplic n special n relaiile civile, este oportun folosirea lui la efectuarea
controlului vamal. Unii autori denumesc acest principiu ca unul al integritii absolute care
exclude orice dubiu la aprecierea ei, deoarece prezumia integritii este un fenomen exclusiv cu
caracter pozitiv [115, p.76]. Principiul ndeplinirii obligaiilor cu bun credin este format din
dou elemente: subiectiv i obiectiv. Primul element este cerina intern a normei juridice
nemijlocit legat de aciunea subiectului ce trebuie s corespund urmtoarelor criterii:
veridicitate, respectarea drepturilor, contientizarea consecinelor aciunilor sale i raportarea
intereselor proprii cu interesele altei persoane, excluderea pricinuirii daunei terelor persoane.
Elementul obiectiv se caracterizeaz prin prezena cerinelor conduitei binevoitoare rezultat din
norme juridice concrete, iar n caz de necesitate din normele morale i etice [116, p.16-17].
Principiul responsabilitii presupune responsabilitatea persoanelor controlate i
aplicarea fa de ele a msurilor rspunderii juridice i rspunderea persoanelor care efectueaz
controlul [4, p.74]. Persoanele cu funcie de rspundere ale organelor vamale pentru
nendeplinirea sau ndeplinirea necorespunztoare a obligaiilor, inclusiv n timpul efecturii
controlului vamal, sunt atrase la rspundere disciplinar, material i penal. Realizarea
principiului responsabilitii favorizeaz efectuarea eficient a sarcinilor i funciilor organelor
de control indicate n legislaie, asigur prioritatea proteciei i respectrii drepturilor i
intereselor cetenilor i organizaiilor.
Rezumnd ideile expuse mai sus, este important s amintim opinia autorului Novikov A.
B., care susine c o noutate semnificativ a legislaiei vamale este introducerea sistemului
principiilor controlului vamal ca fundamente juridice ale controlului de stat n sfera activitii
vamale. La aceste principii autorul atribuie:
- generalitatea controlului vamal i a perfectrii vamale;
- principiul necesitii minimale a controlului vamal, interzicerea utilizrii perfectrii
vamale i a controlului vamal n calitate de msur administrativ de reglementare netarifar;
- selectivitatea i suficiena controlului vamal;
- folosirea sistemului de analiz a riscurilor la alegerea formelor de control vamal;
- posibilitatea eliberrii de la aplicarea unor forme separate de control vamal;

57
- folosirea metodelor de analiz a riscurilor pentru determinarea gradului verificrii;
- elaborarea unei strategii de control vamal de ctre organul vamal;
- cooperarea cu organele vamale din alte state;
- interaciunea organelor vamale cu participanii activitii economice externe i
organizaiile ale cror activiti sunt legate de activitatea de comer exterior cu mrfuri;
- crearea unor condiii, ce ar facilita accelerarea trecerii mrfurilor peste frontiera vamal;
- neadmiterea pricinuirii daunelor la efectuarea controlului vamal;
- securitatea la aplicarea mijloacelor tehnice de control [109, p.20].
Suntem de prerea c nu toate aceste principii pot fi atribuite controlului vamal. Astfel,
posibilitatea eliberrii de unele forme de control vamal este mai degrab un specific de realizare
a controlului vamal, odat ce e aplicat doar fa de anumite persoane n anumite situaii. La fel i
elaborarea unde strategii de control vamal de ctre organele vamale este mai degrab un model
ce stabilete o structur de aciuni consistente n planul conduitei colaboratorilor vamali n
procesul efecturii controlului vamal.
Concretizm c principiile ghidrii controlului vamal determinate de noi, se aplic tuturor
raporturilor juridice aprute la efectuarea controlului vamal. Aceste nceputuri ale controlului
vamal sunt ndreptate spre realizarea scopului acestuia. Ele indic direciile de baz ale
reglementrilor juridice a activitii participanilor la relaiile comerciale externe.
n Codul Vamal al Republicii Moldova n art. 192 evideniem principiul selectivitii i
principiul utilizrii sistemului de analiz a riscurilor, din art. 185, alin.(2) putem deduce
principiul umanismului, din art. 195 deducem principiul respectrii drepturilor i intereselor
legale a subiecilor activitii economice externe, dar cu prere de ru, nu este descris coninutul
acestora. Alte principii, menionate mai sus, nici nu sunt indicate n Codul Vamal. Prin urmare,
considerm oportun s se fixeze n Codul Vamal al Republicii Moldova coninutul tuturor
principiilor controlului vamal propuse de noi pentru asigurarea stabilitii i previzibilitii
reglementrii juridice a controlului vamal. Astfel recomandm s fie completat Codul Vamal al
Republicii Moldova cu art. 1851 Principiile controlului vamal, cu urmtorul coninut:
Controlul vamal se va efectua n baza urmtoarelor principii: principiul legalitii, principiul
umanismului, principiul respectrii drepturilor i intereselor legale ale subiecilor activitii
economice externe, principiul efecturii controlului vamal numai de organele vamale, principiul
colaborrii cu organele vamale ale altor state, principiul operativitii, principiul ghieului
unic, principiul transparenei controlului vamal, principiul efecturii controlului vamal n baza
sistemului de analiz a riscurilor, principiul selectivitii, principiul colaborrii organelor vamale

58
cu subiecii activitii economice externe, principiul eficacitii, principiul ndeplinirii
obligaiilor cu bun credin, principiul responsabilitii.
n concluzie, dorim s menionm c un sistem efectiv de control vamal, care ar fi n
conformitate cu standardele internaionale, bazat pe principii fundamentate teoretic i practic,
reprezint un factor determinant pentru integrarea Republicii Moldova n comunitatea european.

2.1.2. Delimitri conceptuale asupra formelor de control vamal

Elementul funcional al mecanismului controlului vamal l formeaz sistemul formelor


controlului vamal. Forma este o categorie care desemneaz structura intern i extern a unui
coninut, modul de organizare a elementelor din care se compune un obiect sau un proces [14,
p.265]. La tratarea conceptului de form a controlului trebuie s reieim din coraportul
coninutului i a formei n calitate de categorii filosofice, ce reflect legtura a dou pri din
orice realitate obiectiv. Coninutul reprezint latura obiectului, iar forma mijlocul de
manifestare i organizare intern, care se modific odat cu schimbarea coninutului. n acelai
timp, forma n mod activ influeneaz coninutul, favoriznd sau stopnd evoluia lui n
dependen de faptul ct de mult aceasta corespunde coninutului.
Odat ce forma identific coninutul, este important s se aleag cele mai eficiente forme
de control, s se determine strict domeniile lor de aplicare, lund n considerare sarcini i situaii
concrete care stau n faa organelor vamale. Prin form a controlului se nelege de asemenea
manifestarea exterioar a unor aciuni concrete svrite de ctre subiecii controlului.
n literatura juridic prin forme ale controlului vamal se neleg acele mijloace ale
controlului vamal folosite n funcie de sarcinile acestuia, de principiile de organizare i
condiiile de efectuare stabilite de Codul vamal [117, p.19]. O alt prere consemneaz c
forme ale controlului vamal sunt direciile de activitate a funcionarului public din organul
vamal ce includ aplicarea unor metode, mijloace i procedee determinate n scopul verificrii
respectrii de ctre subiecii activitii economicii externe a legislaiei vamale [73, p.225], [136,
p.82].
Lund n considerare cele expuse mai sus i avnd n vedere c n legislaie lipsete o
definiie a formelor controlului vamal, propunem s se elaboreze i s se consolideze n art. 185
al Codului Vamal al Republicii Moldova un concept nou privind forma controlului vamal. n
acest sens, prin form se nelege mijlocul de exprimare exterioar a activitii de control a
persoanelor cu funcie de rspundere ale organelor vamale, ndreptate spre asigurarea

59
respectrii ordinii i a regulilor n conformitate cu care persoanele realizeaz dreptul de
trecere a mrfurilor i a mijloacelor de transport peste frontiera vamal.
Articolul 185 al Codului Vamal al Republicii Moldova este denumit Controlul vamal i
formele lui, i n alin. 1 legislatorul stabilete urmtoarele: controlul vamal este efectuat de
colaboratorul vamal i const n:
a) verificarea documentelor i informaiilor prezentate n scopuri vamale;
b) controlul vamal (controlul mrfurilor i al mijloacelor de transport, controlul corporal
ca o form excepional de control vamal);
c) evidena mrfurilor i a mijloacelor de transport;
d) interogarea verbal a persoanelor fizice i a persoanelor cu funcii de rspundere;
e) verificarea sistemului de eviden i a drilor de seam;
f) controlul ulterior prin reverificarea declaraiilor vamale;
g) controlul depozitelor provizorii, antrepozitelor vamale, zonelor libere, magazinelor
duty-free, a altor teritorii i spaii unde se pot afla mrfuri i mijloace de transport supuse
controlului vamal sau unde se pot desfura activiti supuse supravegherii vamale;
h) controlul ulterior prin audit postvmuire;
i) efectuarea altor operaiuni prevzute de prezentul cod i de alte acte normative [11].
Aadar, analiznd aceast prevedere observm o trecere n revist a aciunilor efectuate
de ctre colaboratorul vamal, dar nu o enumerare a formelor de control vamal. Persoanele
interesate pot doar prin interpretare s decid dac acestea sunt forme ale controlului vamal sau
aciuni separate ale unui proces complex. n special, este lsat la libera apreciere a
colaboratorilor efectuarea de alte operaiuni prevzute de Cod i de actele normative.
Ca un prim pas, considerm oportun excluderea din art. 185 al Codului Vamal a
Republicii Moldova, a lit. d) interogarea verbal a persoanelor fizice i a persoanelor cu
funcii de rspundere, deoarece aceasta poart un caracter declarativ i nu prezint nicio
valoare pentru perfectarea vamal i controlul vamal, precum i pentru examinarea cazurilor de
nclcare a legislaiei vamale.
Considerm necesar modificarea acestui articol i stabilirea exhaustiv a formelor de
control vamal aa cum este indicat n Codul Vamal al Rusiei [205], dar cu unele modificri n
privina formelor indicate. Astfel, Codul Vamal al Federaiei Ruse n art. 366 stabilete formele
controlului vamal, i anume:
- verificarea documentelor i informaiilor;
- interogarea verbal;
- obinerea de explicaii;

60
- supravegherea vamal;
- inspecia (examinarea vizual) a mrfurilor i mijloacelor de transport;
- controlul fizic al mrfurilor i mijloacelor de transport;
- controlul corporal;
- verificarea nsemnrii mrfurilor cu timbre speciale;
- inspectarea ncperilor i teritoriilor n scopul controlului vamal;
- revizia vamal [205].
Din cele expuse mai sus, propunem modificarea art. 185 alin.(1) al Codului Vamal al
Republicii Moldova n felul urmtor: (1) Controlul vamal se efectueaz prin urmtoarele
forme:
a) verificarea documentelor i informaiilor prezentate n scopuri vamale;
b) controlul fizic al mrfurilor i mijloacelor de transport;
c) controlul corporal ca o form excepional de control vamal;
d) supravegherea vamal;
e) controlul teritoriilor i spaiilor unde se pot afla mrfuri i mijloace de transport
supuse controlului vamal sau unde se pot desfura activiti supuse supravegherii vamale;
f) controlul ulterior prin reverificarea declaraiilor vamale i prin audit
postvmuire.
Atragem atenia c, n literatur, este prezent opinia conform creia evidena
participanilor la activitatea economic extern este o form a controlului vamal [96, p.15]. Dup
prerea noastr, aceast poziie este greit din mai multe motive. n primul rnd, este prezent
cumularea de concepte i anume controlul vamal i controlul n domeniul activitii vamale.
Ultimul reprezint o categorie mai ampl dect controlul vamal, deoarece cuprinde i procedura
pe cazurile de nclcare a normelor vamale, controlul de jurisdicie i mecanismul supravegherii.
Evidena participanilor la activitatea economic extern ntr-o msur stabilit ajut la
determinarea persoanelor care doresc s practice activitate economic extern i care este statutul
juridic al acestora. n al doilea rnd, n procesul nregistrrii participanilor la activitatea
economic extern nu este posibil de depistat nclcrile normelor vamale, fapt ce face
imposibil atingerea scopurilor controlului vamal. Concretizm c, de fapt, scopul evidenei
participanilor operaiunilor de import-export este simplificarea ordinii de perfectare vamal,
limitarea timpului de efectuare a controlului vamal. n al treilea rnd, evidena participanilor la
activitatea economic extern, ca form a controlului n domeniul activitii vamale, poart un
caracter de informare, i nu de decizie. n al patrulea rnd, evidena participanilor la activitatea
economic extern poart un caracter benevol, pe cnd controlul vamal la trecerea mrfurilor i

61
mijloacelor de transport peste frontiera vamal este obligatoriu. Cu att mai mult, art. 185 din
Codul Vamal al Republicii Moldova nu arat ca form a controlului vamal evidena
participanilor la activitatea economic extern i, reieind din aceasta, vine s faciliteze ordinea
de control vamal i perfectare vamal.
Alturi de actele normative care reglementeaz detaliat formele de control vamal, n
doctrin sunt ntlnite mai multe criterii dup care pot fi clasificare aceste forme. Astfel, n
funcie de obiectul asupra cruia se exercit, avem controlul vamal al mrfurilor, controlul
vamal al mijloacelor de transport, control vamal al valutei i a valorilor valutare. Controlul
valutar este o form independent de control strns legat de controlul vamal i efectuat de
diverse organe de stat [80, p.319 ]. Subliniem c aceast form de control nu este doar o
instituie a dreptului vamal, dar, n acelai timp, i a dreptului administrativ, financiar, a
comerului internaional i bancar.
n funcie de criteriul destinaiei mrfurilor, distingem: controlul vamal al mrfurilor de
import (ce se introduc pe teritoriul Republicii Moldova), controlul vamal al mrfurilor de export
(ce se scot de pe teritoriul Republicii Moldova) i controlul vamal al mrfurilor n tranzit (ce
tranziteaz teritoriul Republicii Moldova).
n funcie de modul de trecere a mrfurilor peste frontiera vamal, exist: control vamal
al mrfurilor transportate cu mijloacele de transport auto, feroviar, aerian i naval [132, p.246].
Sunt supuse controlului vamal i mrfurile transportate prin conducte i conductoare.
n funcie de tipurile subiecilor controlai, se deosebesc: controlul vamal efectuat fa de
persoane fizice i controlul vamal efectuat fa de persoanele juridice. Un loc aparte l au
subiecii care desfoar activitate n sfera vamal (brokerii vamali i transportatorii) [132,
p.246].
Anumite forme ale controlului vamal pot fi aplicate doar fa de unele categorii de
subiecte, de exemplu, controlul corporal la persoanele fizice, iar auditul postvmuire se aplic
numai persoanelor juridice.
Atragem atenia c diversitatea mrfurilor ca un obiect nemijlocit al raporturilor vamale
condiioneaz prezena unor forme de control vamal specifice. Astfel, un control specific este
realizat n privina substanelor radioactive, valorilor culturale, preparatelor medicale etc.
Dup complexitate, controlul vamal poate fi total i parial. De regul, organizarea
controlului vamal se bazeaz pe principiul selectivitii. ns n cazul depistrii temeiurilor de
nclcare a regulilor vamale, la cererea organului vamal controlul parial se poate transforma n
control total.

62
n funcie de periodicitatea trecerii mrfurilor i a mijloacelor de transport peste
frontiera vamal, deosebim control de o singur dat i control repetat [3, p.105].
n funcie de felul efecturii controlului vamal se disting: controlul documentelor
necesare la trecerea peste frontiera vamal a mrfurilor i mijloacelor de transport; controlul fizic
al mrfurilor i mijloacelor de transport trecute peste frontiera vamal.
mprtim opinia autorului Nozdraciov A.F., care clasific controlul vamal n funcie de
timpul aciunii, i anume: control vamal preventiv; controlul vamal curent care se efectueaz n
procesul perfectrii vamale; controlul ulterior care se efectueaz dup acordarea liberului de
vam (auditul postvmuire i controlul ulterior al declaraiilor vamale) [131, p.298].
n funcie de participarea la control a organelor vamale ale diferitor state, avem:
controlul vamal unilateral, cnd este efectuat de organele vamale ale unui singur stat; controlul
vamal bilateral, cnd este efectuat separat de organele vamale ale fiecrei ri vecine; controlul
vamal comun, cnd este efectuat concomitent i n comun de organele vamale ale ambelor state
[133, p.315].
n concluzie, putem meniona c formele controlului vamal care se clasific dup un ir
de criterii indicate mai sus faciliteaz realizarea controlului i permit organelor vamale s aleag
mijloacele, inclusiv mijloacele tehnice de efectuare a acestui control, pentru a atinge obiectivele
propuse.

2.1.3. Categoria timpului i locului controlului vamal

Studierea controlului vamal ca o categorie juridic presupune caracterizarea aciunii


acestei instituii n timp i spaiu. Aciunea controlului vamal n timp, n baza art. 197 Cod
Vamal al Republicii Moldova, se deosebete n funcie de direcia trecerii mrfurilor i
mijloacelor de transport peste frontiera vamal. La introducerea mrfurilor i mijloacelor de
transport pe teritoriul vamal, controlul vamal ncepe n momentul trecerii frontierei vamale i se
ncheie n momentul punerii n liber circulaie a mrfurilor i mijloacelor de transport [11]. Pe
cnd, la scoaterea mrfurilor i mijloacelor de transport de pe teritoriul vamal al rii, acestea se
consider aflate sub controlul vamal din momentul primirii declaraiei vamale sau nfptuirii
unor aciuni nemijlocit ndreptate la scoaterea mrfurilor de pe teritoriul vamal al rii.
Specificm c n acest caz, controlul vamal va aciona pn la momentul trecerii frontierei
vamale. Considerm aceste prevederi ca insuficiente pentru a determina timpul aflrii mrfurilor
sub control vamal. Momentul nceperii i finisrii acestuia este legat i de destinaia sau regimul
vamal solicitat de declarant.

63
Referitor la locul desfurrii controlului vamal, suntem de acord c acesta se efectueaz
n zonele de control vamal. Zona este un spaiu determinat, caracterizat de o anumit trstur
comun delimitat pe baza unor caracteristici distinctive, a unor mprejurri speciale, a unei
destinaii determinate etc. [192]. Un semn distinct care calific zona de control vamal este faptul
efecturii n spaiul acestei zone de ctre organelor vamale a msurilor de control vamal. Suntem
de acord cu prevederile legale prin care, zona de control vamal este parte special stabilit i
desemnat a teritoriului vamal al Republicii Moldova, creat n scopul efecturii controlului
vamal i respectrii legislaiei Republicii Moldova [54]. n conformitate cu prevederile art.186
Cod Vamal a Republicii Moldova, zonele de control vamal sunt create la frontiera vamal, n
locul unde se efectueaz operaiunile de vmuire, n locul amplasrii organului vamal, precum i
n alte locuri stabilite de Serviciul Vamal [11].
Atragem atenia c decizia de creare a zonei de control vamal se perfecteaz n form de
ordin al biroului vamal. n ordin se indic hotarele zonei de control vamal, locurile stabilite
pentru traversarea perimetrului zonei de control vamal, precum i mijloacele ce sunt utilizate
pentru desemnarea acestei zone. Zona de control vamal se lichideaz la decizia efului biroului
vamal (n coordonare cu Serviciul Vamal) odat cu schimbarea locului de amplasare a organului
vamal, nchiderii punctului de trecere a frontierei vamale a Republicii Moldova, lichidrii locului
de efectuare a operaiunilor vamale, precum i desfiinrii zonei economice libere, a
antrepozitelor vamale i depozitelor provizorii conform legislaiei n vigoare. Susinem ideea c
zonele de control vamal s fie lichidate cu condiia c pe teritoriul acestora s nu se afle mrfuri
i mijloace de transport ce necesit a fi supuse controlului vamal sau supravegherii vamale. n
caz contrar, lichidarea zonei nu este posibil pn la scoaterea mrfurilor de sub supraveghere
vamal sau amplasarea lor ntr-un regim definitiv.
Zonele de control vamal pot avea statut permanent sau temporar, n funcie de
circumstane [129, p.280]. Zonele de control vamal permanente sunt create n locurile efecturii
operaiunilor vamale, n locurile de trecere a frontierei vamale a Republicii Moldova de ctre
persoane, mijloace de transport i mrfuri, n locurile amplasrii organelor vamale, pe teritoriul
antrepozitele vamale, magazinelor duty-free", depozitelor provizorii i zonelor economice
libere. Specificm c zonele de control vamal temporare se creeaz pe teritoriul vamal al
Republicii Moldova, n ncperi, mijloace de transport, inclusiv transportul feroviar, aerian,
naval, unde se pot afla obiecte i mijloace de transport supuse controlului vamal, n caz dac la
efectuarea controlului vamal este necesar de delimitat zona de control vamal, reieind din
necesitatea pstrrii mrfurilor i asigurrii condiiilor pentru exercitarea funciilor organelor
vamale.

64
Specificm c, zona de control vamal permanent se marcheaz cu semne n form
dreptunghiular, pe fundal verde cu inscripia n limbile de stat i englez "ZONA DE
CONTROL VAMAL" (CUSTOMS CONTROL ZONE) [54]. Zona de control vamal temporar
poate fi marcat cu panglica de ngrdire, cu scuturi i panouri instalate temporar, cu alte semne
de informare. La desemnarea zonei de control vamal pot fi suplimentar amplasate panouri
informaionale despre hotarul zonei de control vamal, locurile de traversare a hotarului zonei de
control vamal, direciile de deplasare, categoria de persoane care au dreptul de a intra i a se afla
n zona de control vamal, precum i alte informaii legate de funcionarea acesteia. Considerm
c este foarte important ca organele vamale s ntreprind toate msurile necesare pentru a
delimita aceste zone. Cu att mai mult, semnele aplicate urmeaz sa fie amplasate n locuri
vizibile pentru a nu fi confundate cu alte semne. Toate aceste aciuni urmeaz a fi ntreprinse
pentru a exclude situaiile cnd persoana ncalc perimetrul zonei de control vamal, motivnd
acest lucru prin faptul c nu a vzut semnele respective.
Zonele de control vamal se stabilesc n mod obligatoriu la frontiera vamal n punctele de
trecere a frontierei de stat i sunt create n scopul efecturii controlului vamal i respectrii
legislaiei Republicii Moldova, optimizrii i accelerrii traficului de pasageri i mrfuri.
Atenionm c deplasarea mrfurilor i mijloacelor de transport prin teritoriul zonei de
control vamal se admite numai cu permisiunea organelor vamale. Persoanele fizice,
reprezentanii instituiilor, organizaiilor i ntreprinderilor ce expediaz, primesc sau nsoesc
mrfurile i mijloacele de transport ce trec frontiera vamal a Republicii Moldova, pot intra pe
teritoriul zonei de control vamal n baza documentelor care confirm acest fapt. Concretizm c
persoanele care trec sau deplaseaz mrfuri i mijloace de transport prin zona de control vamal
sunt obligai:
- s se opreasc n locurile stabilite de organele vamale la solicitarea colaboratorilor
vamali i s continue micarea numai cu permisiunea lor;
- s prezinte colaboratorilor vamali mrfurile, mijloacele de transport, documentele de
nsoire i informaiile necesare pentru efectuarea controlului vamal;
- s deplaseze mrfurile i mijloacele de transport numai prin rutele stabilite de ctre
organul vamal cu ndeplinirea cerinelor prevzute de legislaia n vigoare;
- s ndeplineasc alte cerine stabilite de legislaia n vigoare [54]. Suntem de acord cu
aceste obligaii ale persoanelor care sunt indicate n Ordinul Serviciului Vamal, dar considerm
necesar de fi indicate i drepturile acestor persoane, la trecerea mrfurilor i mijloacelor de
transport n perimetrul zonei respective.

65
Aceste zone se creeaz n scopul desfurrii controlului vamal n forma: examinrii
vamale; controlului fizic al mrfurilor i mijloacelor de transport; pstrrii i transportrii
mrfurilor i mijloacelor de transport sub supraveghere vamal.
Dorim s menionm c n scopul optimizrii controlului vamal i accelerrii traficului de
pasageri i mrfuri n zonele de control vamal, create n punctele de trecere a frontierei vamale,
poate fi introdus de ctre organele vamale sistemul de dou coridoare: coridorul verde i
coridorul rou [54].
Coridorul verde" este destinat pentru persoane fizice care nu dispun de bunuri i mrfuri,
sau care dispun numai de bunuri i mrfuri admise n ar care nu necesit declararea vamal n
form scris. Trecerea persoanelor fizice prin coridorul verde este calificat ca declarare vamal
concludent a bunurilor respective. Coridorul rou" este destinat pentru persoanele care trec
bunuri i mrfuri ce se declar n form scris [42]. mprtim ideea crerii unor astfel de
coridoare, din considerentul c, faciliteaz foarte mult trecerea frontierei vamale de persoanele
care nu au nimic de declarat i respectiv d posibilitate organelor vamale s se concentreze mai
mult asupra persoanelor care solicit declararea n scris.
Evideniem c sistemul de dou coridoare se creeaz i se lichideaz prin decizia efului
biroului vamal de comun acord cu Serviciul Vamal al Republicii Moldova. Ambele coridoare se
marcheaz cu urmtoare indicatoare speciale: pentru coridorul verde octogonul verde, nsoit
de cuvintele "NIMIC DE DECLARAT" n limba de stat i "NOTHING TO DECLARE" n limba
englez; pentru coridorul rou ptratul rou, nsoit de cuvintele "BUNURILE DE
DECLARAT" n limba de stat i "GOODS TO DECLARE" n limba englez [54].
Concluzionm c utilizarea acestor coridoare asigur: crearea condiiilor ce permit
mrirea fluxului de bunuri i mrfuri ce se trec peste frontiera vamal a Republicii Moldova i
mrirea fluxului de pasageri ce trec peste frontiera vamal a Republicii Moldova.
Mai detaliat referitor la timpul efecturii controlului vamal ne vom referi la paragraful
destinat supravegherii vamale, unde vom desfura pe larg toate elementele acestuia.

2.2. Sistemul de analiz a riscurilor ca factor determinant la alegerea formei de


control vamal

Reglementrile vamale sunt create pentru a asigura plata taxelor vamale, respectarea
interdiciilor i restriciilor i aplicarea regulilor speciale privind contingentele, tratamentele
prefereniale i alte msuri de politic comercial [52, p.289]. Toate reglementrile indicate ntr-
o msur sau alta sunt supuse riscului de a fi nclcate, n mod intenionat sau nu, de ctre

66
participanii la activitatea economic extern. Sistemul de analiz a riscurilor ncearc s
identifice aceste riscuri pentru a putea elabora proceduri de control, cum ar fi selecia n vederea
controlului documentar sau fizic, i pentru a permite organelor vamale de a se concentra asupra
acelor zone de risc unde este cel mai probabil s se produc o nclcare a legislaiei.
ntr-o lume tot mai globalizat, n care comerul legal i ilegal se extinde, administraiile
vamale trebuie s identifice i s neleag direcia internaional, strategia regional i naional
cu scopul de a putea rspunde n mod adecvat [153, p.52]. Dezvoltarea relaiilor de comer
exterior, complexitatea sarcinilor ce stau n faa Serviciului Vamal, globalizarea economiei,
posibilitatea aplicrii tehnologiilor informaionale moderne au condiionat revizuirea procedeelor
i regulilor de efectuare a controlului vamal, n funcie de cerinele i standardele europene.
Acest fapt a condiionat i elaborarea de noi strategii n domeniul vizat. Reieind din sistemul de
evaluare a riscurilor, organele vamale, la efectuarea controlului vamal, se vor cluzi de
principiul selectivitii i se vor limita la forme de control suficiente pentru a asigura respectarea
legislaiei vamale a Republicii Moldova [11]. Susinem ideea c formele controlului vamal
urmeaz a s fie selectate prin aplicarea sistemului de administrare a riscurilor (n continuare -
S.A.R.). Micorarea ratei procentuale a tranzaciilor supuse controlului total permite trecerea la
efectuarea controalelor fizice int bazate pe rezultatele analizei riscurilor, fapt care face
inspeciile fizice mai eficiente i permite utilizarea mai eficient a resurselor umane [182, p.15].
Sistemului de administrare a riscurilor este un domeniu ce ine de competena Direciei
analiza riscurilor, care este subdiviziune structural a Departamentului de aplicare a legii din
cadrul Aparatului Central al Serviciului Vamal. Direcia este constituit din 2 secii: Secia
Gestionarea Sistemului de Selectivitate i Centrul Analitico Informaional.
mprtim ideea crerii unui sistem modern de administrare a riscurilor care ofer
statului posibilitatea de a efectua un control vamal adecvat, bazat pe redistribuirea optimal a
resurselor Serviciului Vamal pe direciile cele mai importante i prioritare ale activitii
organelor vamale, n vederea prevenirii i combaterii urmtoarelor nclcri ale legislaiei
vamale a Republicii Moldova:
- nclcri sistematice;
- legate de eschivarea de la achitarea drepturilor de import/export i altor impozite n
mrime considerabil;
- care submineaz competitivitatea produciei autohtone;
- care lezeaz alte interese importante ale statului, ocrotirea i asigurarea respectrii
crora ine de competena organelor vamale [33].

67
Conform art. 1 pct. 61 al Codului Vamal al Republicii Moldova prin administrarea
riscurilor se nelege determinarea sistematic a riscurilor i punerea n aplicare a tuturor
msurilor necesare pentru a limita expunerea la riscuri. Aceasta include activiti cum ar fi
colectarea de date i informaii, analiza i evaluarea riscurilor, determinarea i luarea msurilor
necesare, respectiv supravegherea i reexaminarea periodic a procesului i a rezultatelor
obinute, pe baza surselor i a strategiilor naionale i internaionale [11]. Aadar constatm c
este un proces logic i sistematic, i o abordare care duce la mbuntirea procesului de luare a
deciziilor.
Atunci cnd autoritile vamale se ocup de comercianii mari, acestea se confrunt cu un
ir de probleme de management, cum ar fi mai multe uniti de funcionare; volumul mare de
import/export, probleme complexe legate de dreptul fiscal i principiile contabile. n aceste
condiii administraiile vamale ar trebui s-i concentreze eforturile pe monitorizarea i analiza
tendinelor n comerul internaional, n scopul de a identifica produsele poteniale de risc ridicat
i sectoarele de activitate [157, p.75]. Astfel, sistemul de analiz a riscurilor trebuie s devin o
component de baz n activitatea de control vamal care trebuie s se conformeze criteriilor de
calitate a administrrii vamale prevzute n standardele OMC, i anume: micorarea timpului
perfectrii vamale; transparena i previzibilitatea activitii organelor vamale pentru participanii
la activitatea economic extern; atitudinea de colaborare dintre organele vamale i participanii
la activitatea economic extern.
Credem c pentru nceput, orice organ vamal trebuie s efective analiza propriei
experiene anterioare i a contextului n care se iau deciziile. Este important ca practicile
anterioare s fie analizate din punct de vedere al necesitilor curente i reale. Menionm c
implementarea unor programe eficiente de analiz a riscurilor nu se poate realiza imediat.
Constatm c i legislaia UE menioneaz: controalele vamale, altele dect verificrile
prin sondaj, se bazeaz n principal pe analiza de risc, efectuat prin utilizarea tehnicilor de
prelucrare electronic a datelor, cu scopul de a identifica i a evalua riscurile i de a elabora
contramsurile necesare, pe baza criteriilor stabilite la nivel naional, la nivelul Uniunii i, n
msura n care este posibil, la nivel internaional [63]. Din momentul declanrii procesului de
selectivitate a ncrcturilor au fost elaborate 346 profiluri (criterii) de risc [181, p.32].
Considerm oportun specificarea conform creia S.A.R. se bazeaz pe urmtoarele
principii fundamentale, care asigur buna ndeplinire a sarcinilor primordiale ale Serviciului
Vamal:

68
- principiul orientrii-int ce const n direcionarea tuturor sarcinilor i problemelor
Serviciului Vamal, precum i a metodelor de soluionare a lor n scopul asigurrii respectrii
legislaiei vamale a Republicii Moldova;
- principiul integritii care const n elaborarea i utilizarea de ctre subdiviziunile
interioare ale Serviciului Vamal a subsistemelor funcionale de administrare a riscului ca
elemente ale unui sistem integral al Serviciului Vamal;
- principiul unitii informaionale ce const n compatibilitatea surselor informaionale i
a procedurilor unice de prelucrare i analiz, precum i n interconexiunea sistemelor att pe
vertical, ct i pe orizontal, la toate nivelurile de administrare a datelor (Autoritatea Central a
Serviciului Vamal, birourile vamale i posturile vamale);
- principiul legalitii ce prevede n concordarea aciunilor ntreprinse ntru prevenirea sau
minimizarea riscului cu prevederile legislaiei Republicii Moldova;
- principiul unitii administrrii riscului ce const n elaborarea unor metode unice de
aprobare a deciziilor de administrare, prevenire sau minimizare a riscului;
- principiul crerii unui sistem informaional unic ce prevede: crearea unor programe i
baze de date necesare domeniului de activitate respectiv; asigurarea colectrii, stocrii,
actualizrii i prelucrrii informaiei; asigurarea diseminrii informaiei ctre utilizatori, n
funcie de nivelul de acces; aplicarea mijloacelor i metodelor eficace de protecie a informaiei
confideniale contra accesului nesancionat; aplicarea tehnologiilor Intranet/Internet pentru
transmitere de informaii [33].
Concluzionm c, n conformitate cu principiile stabilite mai sus, S.A.R. va asigura
efectuarea unui control vamal eficient, bazat pe controlul selectiv al mrfurilor. Aceasta va
permite organelor vamale, s-i concentreze eforturile asupra celor mai importante probleme i
direcii de activitate prioritare; s majoreze posibilitile de depistare i prognozare a nclcrilor
regulilor vamale; s asigure persoanelor ce desfoar activitate economic extern i respect
legislaia Republicii Moldova condiii favorabile de efectuare a operaiunilor de import/export;
s accelereze deplasarea mrfurilor i mijloacelor de transport peste frontiera Republicii
Moldova; s asigure activitatea tuturor subsistemelor informaionale de administrare a riscurilor
ale subdiviziunilor interioare ale Serviciului Vamal i ncadrarea lor ntr-o reea unic a
sistemului vamal al Republicii Moldova [6, p.191].
Atragem atenia c efectele benefice ale aplicrii S.A.R. n activitatea vamal sunt
confirmate de experiena pozitiv n acest domeniu a organelor vamale din alte state. Organizaia
Mondial a Vmilor ofer clar i incontestabil beneficii pentru comunitatea internaional
vamal i trebuie s conduc permanent la mbuntirea eficienei i performanelor n

69
activitate, asigurnd un nivel nalt al transparenei, responsabilitii i al profesionalismului [183,
p.22]. Astfel, bazele i principiile controlului vamal care prevd folosirea sistemului de analiz a
riscurilor sunt indicate n Capitolul 6, pct. 6.2-6.5 din Convenia internaional de la Kyoto.
Aceste principii prevd urmtoarele:
- controlul vamal se reduce la minimum necesar pentru asigurarea respectrii legislaiei
vamale;
- la efectuarea controlului vamal, Serviciul Vamal utilizeaz un sistem de gestionare a
riscurilor;
- Serviciul Vamal utilizeaz analiza de risc pentru determinarea persoanelor i a
mrfurilor, inclusiv a mijloacelor de transport ce urmeaz s fie supuse controlului, precum i
gradul de verificare a acestora;
- Serviciul Vamal aplic strategia de respectare a legislaiei, n scopul sprijinirii
sistemului de gestionare a riscurilor [191].
Pentru a putea desfura S.A.R. considerm necesar s definim noiunea de risc. Astfel,
prin risc, conform Codului Vamal al Republicii Moldova se nelege probabilitatea apariiei
unui eveniment care mpiedic aplicarea corect a legislaiei, compromite interesele financiare
ale Republicii Moldova, constituie o ameninare pentru securitatea i sigurana Republicii
Moldova, pentru sntatea public, a mediului sau a consumatorilor [11].
Totodat, prin risc, conform art. 5 al Codului Vamal al Uniunii nelegem,
probabilitatea i impactul producerii, la intrarea, ieirea, tranzitul, circulaia sau destinaia final
a mrfurilor care circul ntre teritoriul vamal al Uniunii i rile sau teritoriile situate n afara
acestui teritoriu sau la staionarea pe teritoriul vamal al Uniunii a mrfurilor neunionale, a unui
eveniment care: ar mpiedica aplicarea corect a msurilor la nivelul Uniunii sau a celor
naionale; ar compromite interesele financiare ale Uniunii sau ale statelor membre; sau ar
constitui o ameninare pentru securitatea i sigurana Uniunii i a rezidenilor acesteia, pentru
sntatea persoanelor, a animalelor sau a plantelor, pentru mediu sau pentru consumatori [63].
Constatm c legislatorul din Republica Moldova a mprumutat conceptul de risc utilizat
n legislaia Uniunii Europene, ceea ce nu a diminuat importana i esena acestuia. Aceasta se
datoreaz faptului c practica de gestionare a riscurilor n domeniul vamal n Uniunea European
se afl la unul dintre cele mai nalte niveluri de dezvoltare n lume i n stadiul actual sistemul de
gestionare a riscurilor este asigurat de toate elementele necesare juridice i instituionale, care
permite punerea n aplicare n mod eficient a tuturor sarcinilor ce stau n faa administraiilor
vamale ale statelor-membre [6, p.192].

70
mprtim opinia savantul Moldovan A. T. care susine c riscul este adesea caracterizat
prin faptul c:
- este cel puin parial necunoscut dac am fi 100% siguri de respectarea sau
nerespectarea legii la fiecare transport, sarcina vmii ar fi uoar;
- se schimb n timp pe msur ce legile, importatorii i industriile se schimb;
- este gestionabil vama poate evalua riscul i poate lua msuri n caz de nerespectare
a legii;
- poate fi anticipat [52, p.290].
Suntem de acord c riscurile se pot diviza n dou tipuri: riscuri determinate (depistate) i
riscuri poteniale [132, p.245]. Riscul determinat este un fapt consumat sau risc cunoscut, deci
nclcarea legislaiei Republicii Moldova a avut deja loc, iar organele vamale dein informaii
concrete despre acest fapt. Riscul potenial este riscul care nu s-a manifestat, dar exist premise
pentru apariia lui.
n baza Programului de dezvoltare a managementului riscurilor se vor utiliza
urmtoarele categorii de riscuri. Dup cauza apariiei riscului:
- de schimbare - riscul cauzat de schimbri majore la nivel de Serviciu Vamal;
- operaional - riscul cauzat de schimbri n modalitatea de lucru a subdiviziunii;
- extern - riscul cauzat de factori externi ai Serviciului Vamal [195].
Dup consecinele producerii riscului:
- financiar - riscul care duce la pierderi financiare;
- operaional - riscul cu impact negativ asupra procesului de lucru n subdiviziune;
- de reputaie riscul cu un impact negativ asupra imaginii Serviciului Vamal [196].
Susinem opinia autorului Morozov V. A. care menioneaz c aprecierea riscului
presupune urmtoarea consecutivitate: 1) identificarea riscului; 2) aprecierea posibilitii
survenirii unor fenomene nedorite i schimbarea condiiilor de activitate; 3) determinarea
structurii eventualelor daune; 4) formarea legitilor de distribuire a daunelor i 5) aprecierea
nivelului riscului [108, p.36].
n alt context, legislaia Republicii Moldova, la fel ca i legislaia UE, distinge trei
principii sau niveluri de administrare [33]:
- Administrarea strategic, ce const n stabilirea domeniilor de risc cu un potenial sporit
de nclcare a regulilor vamale sau prejudiciere maxim n caz de apariie a riscului (tendine,
legiti), elaborarea i implementarea msurilor respective de prevenire sau minimizare a
riscurilor la nivel de sistem vamal. Analiza strategic const n abilitatea de a percepe tendinele

71
i pericolele regionale i mondiale, i de a prognoza n ce domeniu este necesar securizarea i
intensificarea activitii [181, p.33].
Evideniem c, la nivel strategic, conductorii instituiei au nevoie de produse de analiz
de risc referitoare la schimbrile intervenite n ameninrile identificate n prealabil i asupra
crora organele vamale acioneaz deja, astfel nct conductorii instituiei s fie ajutai n luarea
deciziilor ce definesc poziionarea strategic a acesteia. Constatm c produsele analizei de risc
trateaz ameninrile pe termen lung ale instituiei, permind formulare politicilor, strategiilor i
planurilor din partea organelor vamale.
- Administrarea operativ care const n stabilirea domeniilor locale de risc cu un
potenial sporit de nclcare a regulilor vamale sau prejudiciere maxim n caz de apariie a
riscului, caracteristice pentru unele grupuri de mrfuri, persoane sau birouri vamale. Menionm
c, la acest nivel unitile din prima linie au nevoie de analiza de risc cu privire la activitatea,
capabilitile i inteniile unor companii i indivizi n poziie de neconformitate cu activitatea
vamal.
- Administrarea tactic, ce const n stabilirea domeniilor de risc caracteristice pentru
situaii, mrfuri i persoane concrete. Specificm c, la acest nivel, managerii au nevoie de
produse ale analizei de risc referitoare la comportamentele standard, noi sau n schimbare, care
privesc respectarea reglementrilor n vigoare, astfel nct s aib un suport n luarea deciziilor
despre felul n care trebuie folosite resursele din prima linie n cel mai eficient mod. Concretizm
c ele asigur sprijin personalului din teren furniznd rezultate de analiz i informaii ce se
aplic n activitatea zilnic, cu scopul limitrii activitii ilegale [6, p.193].
Suntem de acord c, n cadrul tehnicilor de control, procesul de gestionare a riscului
constituie o prioritate. Considerm c acest fapt poate determina care sunt domeniile ce pot fi cel
mai mult supuse riscului i pot susine conducerea n luarea deciziei cu privire la alocarea
efectiv a resurselor limitate. n gestionarea riscului trebuie stabilit un echilibru ntre costuri i
beneficii, deoarece este clar c nu va fi eficient din punct de vedere al costului gestionarea
tuturor riscurilor n mod egal. Scopul analizei riscului este s permit autoritii vamale s se
concentreze asupra controlului domeniilor care prezint un risc nalt cu asigurarea totodat a
unui grad adecvat de libertate pentru majoritatea fluxurilor comerciale la trecerea frontierelor.
Evideniem c pentru realizarea eficient a sistemului de administrare a riscurilor s-au
stabilit urmtoarele etape:
I. Colectarea de date i informaii. Eficacitatea sistemului de administrare a riscului
depinde n primul rnd de operativitatea, corectitudinea i plenitudinea informaiei, care se
folosete la elaborarea i realizarea msurilor de prevenire sau minimizare a riscurilor. Acolo

72
unde se impune analiza riscului, principala cerin este ca toate serviciile i oficiile vamale s
poat avea acces uor i rapid la informaiile pe direcii de risc i pe domenii ale riscului.
Etapa n cauz stabilete colectarea i analiza tuturor datelor din diferite surse despre
mrfurile, persoanele i mijloacele de transport care se deplaseaz peste frontiera Republicii
Moldova [33]. Evideniem c n calitate de surse primare de colectare a datelor i de stabilire a
domeniilor poteniale de risc se folosesc resursele informaionale ale Serviciului Vamal.
Colectarea de date se va efectua i prin intermediul altor organe de resort, abilitate cu dreptul de
acumulare, gestionare i schimb de informaii.
De exemplu, n Uniunea European Comisia European a pus n aplicare sistemul de
formulare electronice de informare asupra riscului (RIF). Scopul RIF este de a face schimb cu
informaii privind riscul. Formularul respectiv este ntocmit n urma constatrii unei nereguli,
totodat acesta poate stabili anumite informaii cu privire la tehnica utilizat pentru a gsi
abaterile, de exemplu, rezultatul unui examen fizic sau o decizie de clasificare tarifar. RIF
reprezint o form simpl i uoar prin care informaia cu privire la riscuri poate fi schimbat
rapid i direct ntre birourile vamale. Se estimeaz c sistemul de formulare electronice de
informare asupra riscului (RIF) va deveni din ce n ce mai util pentru mbuntirea controlului
vamal i, prin urmare, pentru prevenirea fraudei n viitor [193].
Totodat, n Republica Moldova echipa de consultan a Corporaiei Provocrii
Mileniului din cadrul Ministerului Justiiei al SUA, direcia proiectului ICITAP, n urma vizitei
efectuate la Serviciul Vamal a constatat c au fost realizate obiectivele prevzute din domeniul
managementului riscurilor. n acest sens au fost revizuite criteriile de selectare i de supunere a
lor unui studiu de fezabilitate, menionnd necesitatea elaborrii unei baze de date electronice
pentru monitorizarea i analiza criteriilor date [170, p.47].
II. Depistarea i analiza riscurilor. La aceast etap o importan deosebit o are
identificarea surselor cu privire la riscuri. Toate informaiile disponibile (declaraiile vamale,
legislaia actual i cea abrogat, datele cu privire la operatorii economici, practicile de afaceri,
etc.) urmeaz a fi analizate pentru identificarea datelor cu privire la riscuri [21, p.375].
Ulterior datele respective sunt supuse analizei. De exemplu, este stabilit probabilitatea
apariiei riscurilor, consecinele posibile i intensitatea acestora. Aceste elemente sunt combinate
pentru a determina nivelul riscului evaluat. Dac nivelul de risc estimat este sczut, atunci riscul
se ncadreaz n categoria de risc acceptabil. Un control special n privina acestui risc nu va fi
ntreprins. n afar de aceasta, este necesar s se analizeze riscurile demonstrate i cele poteniale
[6, p.193]. Considerm c, aceste fapte trebuie s fie analizate n conformitate cu situaia actual,
i anume dac la etapa dat exist toate condiiile pentru nclcri similare.

73
Specificm c analiza trebuie s porneasc de la probabilitatea ntmplrii unui
eveniment i, dac el se va ntmpla, care ar fi potenialele consecine i importana lor. ndat ce
riscul a fost identificat, indicatorii riscului trebuie determinai nainte de trecerea la evaluarea
riscului. Indicatori ai riscurilor sunt criterii concrete care conin parametri determinai anterior,
abaterea de la care permite efectuarea selectrii obiectului de control.
Domeniul riscului presupune obiecte de analiz grupate separat, n raport cu care se
impune aplicarea anumitor forme ale controlului vamal sau a tuturor formelor, precum i
sporirea calitii administrrii vamale [33]. n acest sens indicatorii de risc pot fi sistematizai n
indicatori:
- de risc vamal general;
- care se refer la produse i includ: indicatorii tarifari (unde exist un produs cu un nivel
nalt al drepturilor de import i export); originea sau proveniena produselor (unde sunt folosite
cotele tarifare, restriciile cantitative sau regimurile prefereniale); valoarea produselor (unde au
fost impuse impozitele anti-dumping) i volum;
- ce in de comerciani; includ anumite tipuri de comportament i schimbri n modelul de
comportament (afaceri sau strategie vamal). La fel, se va lua n consideraie dosarul din trecut
cu privire la respectarea sau nclcarea legislaiei vamale sau fiscale;
- cu referin la regimuri de operaiuni vamale (definitive, suspensive i cel aplicabil
persoanelor fizice);
- pe tipuri de transporturi de mrfuri sau bunuri (aeriene, navale, fluviale, rutiere,
feroviare, prin conducte etc.);
- pe tipuri de fraud vamal (documentar, fizic, de origine a mrfurilor etc.);
- pe categorii de vmi (de frontier, de interior, zone libere etc.) [21, p.376-377].
Astfel, observm c sistematizarea indicatorilor de risc, facilita cu mult depistarea
riscurilor posibile i totodat, analiza acestor riscuri.
III. Evaluarea riscurilor este fcut prin aplicarea unor metode i tehnici cu scopul de a
stabili gradul de probabilitate ca la trecerea unor mrfuri, bunuri sau persoane s se produc un
fapt de contraband sau fraud vamal. Evaluarea riscurilor permite identificarea acelor fapte
care pot s apar n cadrul controlului vamal [6, p.193].
Evideniem c gradul de risc vamal poate fi ridicat, mediu sau sczut [196]. Prin el se
estimeaz probabilitatea c o aciune sau o situaie nedorit de autoritatea vamal va avea loc
datorit unor condiii sau factori generatori ai acesteia. Suntem de prerea c, evaluarea pe grade
de risc vamal se poate face doar pe baza unor date i informaii vamale ce sunt gestionate ntr-o
baz de date specific, sau pot fi culese din alte baze de date sau surse.

74
n concluzie menionm c nivelul ridicat al riscului nseamn probabilitate mare de
nclcare a legislaiei, i daune considerabile pentru economia comunitar. Nivelul mediu de risc
presupune o probabilitate mai mic de apariie a riscului n comparaie cu cel de nivel ridicat, i
respectiv mai puine consecine grave. Cu toate acestea autoritile vamale de asemenea sunt
obligate s fie atente, i s intervin. Nivelul sczut al riscului stabilete o probabilitate mic a
nclcrilor i consecine minime. n acest caz, riscurile sunt acceptabile i nu necesit intervenii
speciale, dar numai aplicarea msurilor standard.
IV. Determinarea i luarea msurilor necesare. Considerm c msurile necesare pentru a fi
puse n aplicare urmeaz s fie dezvoltate i specificate pentru fiecare tip de risc n parte. n
cazul n care aciunile ntreprinse nu sunt eficiente, este necesar s se prezinte explicaii i o nou
versiune de reducere a riscului. Respectiv constatm c, riscurile sczute presupun obligatoriu
monitorizarea constant a acestora, iar cele medii i ridicate cer un plan de management concret.
Astfel evideniem c, pentru fiecare risc este creat un profil de risc, forma care indic nivelul
estimativ al riscului i msurile concrete de intervenie (operaiuni de control vamal). Constatm
c profil al riscului este ansamblul de date (informaii) despre domeniul riscului, indicatori ai
riscului, precum i indicaii (instruciuni) concrete n vederea aplicrii msurilor necesare pentru
prevenirea sau minimalizarea riscului [33]. Stabilirea profilului este o metod ce permite
selectarea pentru controlul vamal a mrfurilor sau o cltorilor susceptibili de a face parte dintr-o
activitate de fraud sau contraband.
mprtim opinia autorilor Crna T. i Erhan I. care precizeaz c decizia de aciune
determin tipul de control vamal ce se va aplica n situaia/operaiunea vamal respectiv. Acesta
poate fi control vamal la biroul vamal frontier/de interior, pe traseul de deplasare; control vamal
documentar, fizic, ulterior; control vamal total sau specific; control vamal combinat cu alte tipuri
de controale efectuate de alte organe [21, p.378].
Aceast etap este foarte important, deoarece anume n acest moment sunt selectate
formele de control vamal care vor fi aplicate asupra mrfurilor i mijloacelor de transport,
precum i gradul de aplicare al acestora. Concretizm c, n cazul n care nu vor fi stabilite
formele corecte, necesare i suficiente pentru depistarea nclcrilor, exist riscul comiterii unor
nclcri grave ale legislaiei vamale, i totodat s fie suportate cheltuieli iraionale din partea
organelor vamale.
V. Monitorizarea i verificarea. Atragem atenia c, pentru a asigura eficiena sistemului de
gestionare a riscurilor este necesar monitorizarea i verificarea permanent a acestuia. Lucrul
dat este efectuat de ctre autoritile vamale pentru a fi asigurat respectarea legislaiei vamale.

75
Evaluarea eficienei sistemului trebuie s fie efectuat n mod regulat la toate etapele de
management [6, p.193].
Considerm c efectele benefice ale aplicrii sistemului de administrare a riscurilor n
activitatea vamal se exprim prin:
- reducerea timpului destinat vmuirii;
- transparen i consecutivitate n lucrul organelor vamale cu persoanele ce desfoar
activiti economice externe;
- abordarea partenerial a problemelor n interaciunea administraiei vamale i
persoanele ce desfoar activiti economice externe.
Menionm c analiza riscului este cheia unei armonizri globale a cerinelor n materie
de asigurare a respectrii aplicrii legislaiei. n acest sens, este aprobat Programul de
dezvoltare a managementului riscurilor n cadrul Serviciului Vamal [196]. Programul reprezint
o etap nou n dezvoltarea managementului riscurilor pentru Republica Moldova i are la baz
procesul de gestionare a riscurilor care se va efectua n mod sistemic, utiliznd tehnici i
instrumente moderne de management, care vor asigura funcionarea corespunztoare a
sistemului. Aceasta va permite sporirea eficacitii i a performanelor obinute prin utilizarea
eficient a resurselor disponibile [6, p.194].
n concluzie, menionm c dezvoltarea sistemului de analiz a riscurilor este un proces
continuu. Serviciul Vamal al Republicii Moldova, ca i administraiile vamale din alte ri, este
n cutarea continu a punctului de echilibru rezonabil i echitabil ntre asigurarea conformitii
i minimizarea imixiunii n comerul legitim, care presupune perturbarea lanului de
aprovizionare i costuri suplimentare [184, p.21]. Autoritile vamale se confrunt cu provocri
importante n prevenirea comerului ilicit i perturbarea operaiunilor de contraband
transnaionale. Meninerea echilibrului delicat ntre facilitarea comerului legitim i n acelai
timp descurajarea comerului ilicit, este o sarcin operaional complex [151, p.15].
Astfel, n Planul de activitate pentru anul 2015 al Serviciului Vamal al Republicii
Moldova una din aciunile propuse este consolidarea procesului de analiz a riscurilor care
const n, consolidarea cadrului normativ n domeniul analizei de risc; asigurarea desfurrii
edinelor Grupului de management al riscurilor; consolidarea mecanismului de interaciune cu
autoritile publice naionale i autoritile vamale din alte state; dezvoltarea i eficientizarea
modulelor existente n SI Antifraud; implementarea Planului anual de analiz de risc [199].
Obiectivul specific al programului este dezvoltarea principiului selectivitii controlului vamal,
care include micorarea cotei declaraiilor vamale de import/export direcionate pe culoarul rou
de vmuire pn la 20% la import i 8% la export [176, p.20].

76
La final, meniona c eficiena activitii organelor vamale depinde n mod exclusiv de
eficiena managementului riscurilor n vam. Integrarea global, schimbrile, extinderea pieii de
comercializare, achiziiile etc. sunt factori care duc la necesitatea unei abordri globale a
gestionrii riscurilor n domeniul vamal [159, p.104]. Ultima poate fi asemuit cu administrarea
haosului, n care condiia atingerii echilibrului este analiza i evoluarea continu. Cu alte cuvinte
pentru o activitate eficient a sistemului de analiz a riscurilor, a organelor vamale este necesar
schimbul permanent de informaii obiective ntre factorii implicai n analiza riscurilor.

2.3. Concluzii la capitolul 2

1. Controlul vamal se efectueaz doar de organe special mputernicite ale puterii executive,
atribuindu-se un rol esenial organelor vamale care supun controlului att mrfurile trecute peste
frontiera vamal, ct i activitatea persoanelor care trec astfel de mrfuri sau practic activitate
de import-export.
2. Controlul vamal presupune o totalitate de msuri administrative i financiare care limiteaz
libertatea conduitei persoanei controlate, iar prin metodele i tehnicile proprii folosite acestea
vizeaz ntrirea ordinii de drept, a disciplinei i responsabilitii, gestionarea mai bun a
resurselor economice i cele umane de care dispun instituiile statale i persoanele private,
lichidarea lipsurilor, deficienelor i abaterilor existente n domeniul de referin, asigur
dezvoltarea economic i creterea financiar care contribuie la asigurarea unui nivel de trai
corespunztor i a unei politici sociale eficiente.
3. Cercetnd esena obiectului controlului vamal, considerm necesar de a face o delimitare
ntre obiectul juridic i obiectul material al controlului vamal, propunerea fiind axat pe teza
conform creia n calitate de obiect juridic al controlului vamal trebuie s se neleag:
achitarea la timp i deplin a plilor vamale; respectarea prohibiiilor i restriciilor stabilite n
conformitate cu legislaia referitoare la activitatea economic extern; utilizarea mrfurilor n
conformitate cu regimul vamal solicitat sau n scopul primirii facilitilor acordate; faptul
acordrii liberului de vam la mrfurile de origine strin.
n calitate de obiect material sunt documentele i informaiile prezentate la perfectarea
vamal, inclusiv cele care confirm achitarea plilor vamale, precum i documentele comerciale
de eviden a mrfurilor i cele legate de operaiunile viitoare privind introducerea mrfurilor;
prezena real a mrfii sau starea mrfii i a mijloacelor de transport, inclusiv integritatea
msurilor de identificare vamal (sigiliile vamale); corpul persoanei pentru depistarea asupra sa a
mrfurilor ce urmeaz a fi supuse perfectrii vamale.

77
4. Controlul vamal se efectueaz n baza unor principii care, n opinia noastr, pot fi
clasificate n principii clasice i principii contemporane, manifestate pregnant n dreptul
vamal. Astfel, recomandm completarea Codului Vamal al Republicii Moldova cu art. 1851
Principiile controlului vamal, cu urmtorul coninut: Controlul vamal se va efectua n
baza urmtoarelor principii: principiul legalitii, principiul umanismului, principiul
respectrii drepturilor i intereselor legale ale subiecilor activitii economice externe,
principiul efecturii controlului vamal numai de organele vamale, principiul colaborrii cu
organele vamale ale altor state, principiul operativitii, principiul ghieului unic,
principiul transparenei controlului vamal, principiul efecturii controlului vamal n baza
sistemului de analiz a riscurilor, principiul selectivitii, principiul colaborrii organelor
vamale cu subiecii activitii economice externe, principiul eficacitii, principiul
ndeplinirii obligaiilor cu bun credin, principiul responsabilitii.
5. n legtur cu faptul c n legislaia Republicii Moldova nu exist o definiie clar a
formelor controlului vamal, propunem s fie elaborat i consolidat n art. 185 al Codului Vamal
al Republicii Moldova un concept nou privind forma controlului vamal. n acest sens, prin
form trebuie de neles mijlocul de exprimare exterioar a activitii de control a
persoanelor cu funcie de rspundere ale organelor vamale, ndreptate spre asigurarea
respectrii ordinii i a regulilor dup care persoanele realizeaz dreptul de trecere a
mrfurilor i mijloacelor de transport peste frontiera vamal.
6. Sistemul de analiz a riscurilor trebuie s devin o component de baz n activitatea de
control vamal care va asigura efectuarea unui control vamal productiv, bazat pe controlul
selectiv al mrfurilor. Acesta trebuie s se conformeze criteriilor de calitate a administrrii
vamale prevzute n standardele OMC i anume: micorarea timpului perfectrii vamale;
transparena i previzibilitatea activitii organelor vamale pentru participanii la activitatea
economic extern; nivelul de colaborare dintre organele vamale i participanii la activitatea
economic extern.
7. n vederea urgentrii i facilitrii trecerii peste frontiera vamal, se propune de a modifica
art. 199 p. 1 din Codul vamal al Republicii Moldova cu urmtorul coninut: Verificarea
declaraiei vamale, a documentelor, controlul mrfurilor i mijloacelor de transport le
efectueaz organul vamal n cel mult 3 zile din momentul primirii declaraiei, a
documentelor i informaiilor necesare controlului vamal, iar verificrile privind mrfurile
indicate la art.138 - n cel mult 1 zi.
8. Reieind din lipsa forei de probaiune n cazul perfectrii actelor vamale i aplicrii
rspunderii juridice, recomandm s se exclud din art. 185 al Codului Vamal al Republicii

78
Moldova lit. d) interogarea verbal a persoanelor fizice i a persoanelor cu funcii de
rspundere.
9. Pentru precizarea conceptului de form a controlului vamal i aplicrii uniforme a acestuia,
propunem modificarea art. 185 p.1 al Codului Vamal al Republicii Moldova cu urmtorul
coninut: (1) Controlul vamal se efectueaz prin urmtoarele forme:
a) verificarea documentelor i informaiilor prezentate n scopuri vamale;
b) controlul fizic al mrfurilor i mijloacelor de transport;
c) controlul corporal ca o form excepional de control vamal;
d) supravegherea vamal;
e) controlul teritoriilor i spaiilor unde se pot afla mrfuri i mijloace de transport
supuse controlului vamal sau unde se pot desfura activiti supuse supravegherii vamale;
f) controlul ulterior prin reverificarea declaraiilor vamale i prin audit postvmuire.

79
3. ASPECTE METODOLOGICOPRACTICE PRIVIND PROCEDURA
CONTROLULUI VAMAL

3.1. Controlul documentar i informaional al mrfurilor i mijloacelor de transport

Una din principalele forme ale controlului vamal este verificarea documentelor i
informaiilor prezentate n scopuri vamale, conform art. 185 alin. 1 litera a) al Codului Vamal al
Republicii Moldova [11].
Conceptul documentului dezvluit n legislaie se bazeaz pe prezena unei informaii.
Astfel, n conformitate cu art. 6 din Legea Republicii Moldova privind accesul la informaie,
drept documente purttoare de informaii sunt considerate:
1) oricare din urmtoarele (sau o parte din acestea):
a) orice hrtie sau alt material pe care exist un nscris;
b) o hart, un plan, un desen, o fotografie;
c) orice hrtie sau alt material pe care sunt marcaje, figuri, simboluri sau perforri care au
un sens pentru persoanele calificate s le interpreteze;
d) orice obiect sau material din care pot fi reproduse sunete, imagini sau nscrisuri cu sau
fr ajutorul unui alt articol sau mecanism;
e) orice alt nregistrator de informaie aprut ca rezultat al progresului tehnic;
2) orice copie sau reproducere a purttorilor de informaii menionai la punctul 1) al
prezentului alineat;
3) orice parte a unei copii sau reproduceri menionate la punctul 2) al prezentului alineat
[47].
n aa fel, constatm c un aspect important al documentului este fixarea n el a unei
informaii imagini sau nscrisuri, marcaje, figuri, simboluri, o hart, un plan, un desen, o
fotografie etc. Documentul reprezint un act scris cu un coninut factologic obiectiv. Acesta este
un produs al unei activiti umane cu o finalitate stabilit, o creaie a capacitilor i
cunotinelor autorului executor [119, p.132]. Documentul este caracterizat de un ir de trsturi
i anume: este destinat n mod special pentru ntiprirea i pstrarea unor date; conine informaii
despre faptele care au avut loc pn la ntocmirea lui; el poate fi nlocuit cu unul de acelai fel cu
condiia pstrrii obiectului i fr a schimba autorul.
Suntem de acord cu prerea autorilor Adriavili H.A. i Svinuhov V.G. care clasific
documentele folosite n activitatea economic extern, dup destinaia sa i le mpart n
urmtoarele categorii: [68, p.135]

80
- documente de transport: contractul de transport, factura de transport, conosamentul,
foaia de parcurs, foaia de expediie sau alte documente care confirm transportarea mrfurilor n
regim internaional;
- documente comerciale: contractele, specificaiile la contracte, factura (invoce), actele de
ambalare, ncrcare-descrcare a mrfii, de asigurare etc. care se utilizeaz conform tratatelor
internaionale;
- documente vamale, eliberate numai pentru scopuri vamale (declaraiile vamale).
Totodat, mprtim opinia autorului Kruglov A.S. care menioneaz cea de-a patra
categorie de documente, alte documente [100, p.7] la care se atribuie: certificatele de calitate,
conformitate, carantin, alte documente permisive care trebuie s nsoeasc anumite mrfuri.
Considerm aceast grup de documente ca fiind foarte important, mai ales n privina
mrfurilor care necesit un regim special de trecere sau n anumite perioade de timp.
n alt ordine de idei, documentele supuse controlului vamal le putem mpri n dou
categorii:
- documente de baz, prevzute de actele normative n vigoare i care confirm
informaia ce se conine n declaraia vamal n detaliu, sau care reflect activitatea agenilor
economici, controlul creia este pus n sarcina organelor vamale etc.
- documente complimentare, care sunt solicitate de ctre organele vamale pentru
confirmarea i completarea datelor, informaiilor ce se conin n documentele de baz [5, p.48].
Documentele prezentate organului vamal trebuie s conin informaii ce ar permite
identificarea mrfurilor i mijloacelor de transport. Aceste documente pot fi prezentate n
original sau n copie. Concretizm c n cazul prezentrii copiilor, organele vamale, n caz de
necesitate, pot verifica corespunderea lor cu originalele, dup care originalele se ntorc persoanei
care le-a prezentat. Aceste informaii pot fi: denumirea beneficiarului mrfii, numele
transportatorului, date succinte despre mijlocul de transport, cum ar fi tipul, numrul i
denumirea.
Informaii la fel se consider a fi denumirea mrfii i calitile acesteia. Informaiile
respective sunt necesare pentru a fi naintate n cazul cnd persoana trece mrfurile pentru
desfurarea activitii economice externe n unul din regimurile prevzute de codul vamal. n
cazul n care persoana care trece frontiera vamal nu dispune de mrfuri sau bagaje, sau dispune
de acestea, dar sunt de uz personal atunci se aplic ordinea preferenial de trecere a frontierei
vamale.
Evideniem c scopurile controlului vamal se ating datorit documentelor i informaiilor
pe care le transmit colaboratorului vamal persoanele care trec mrfuri i mijloace de transport

81
peste frontiera vamal. Evident, toat informaia naintat ctre organul vamal se conine n
diverse documente prezentate n ordinea stabilit. Verificarea documentelor const n cercetarea
acestora din punct de vedere al corespunderii cerinelor naintate i deplintii formulrii lor
[100, p.7]. n aa fel, n procesul acestei forme de control se stabilete autenticitatea i
deplintatea informaiilor declarate.
Menionm c, n conformitate cu p. 34 al Regulamentului de aplicare a destinaiilor
vamale prevzute de Codul Vamal al Republicii Moldova, controlul documentar const n
verificarea:
a) corectitudinii completrii declaraiei vamale n detaliu;
b) existenei documentelor anexate la declaraia vamal n detaliu, potrivit destinaiei
vamale solicitate;
c) concordanei dintre datele nscrise n declaraia vamal i cele din documentele
anexate;
d) formei documentelor anexate [25].
Atragem atenia c documentele naintate trebuie s fie autentice, s conin informaii
veridice i s fie corect ntocmite. La verificarea documentelor este necesar de luat n considerare
faptul c adesea nclcrile legalitii i disciplina financiar stau n spatele unor documente
aparent ntocmite corect. Colaboratorii vamal care colecteaz documentele trebuie s le verifice
atent n baza legislaiei vamale i a altor acte normative i s foloseasc profesionist mijloace
tehnice specifice. Pentru verificarea autenticitii se folosesc urmtoarele mijloace tehnice: lupa,
microscopul, lanterna ultraviolet (folosit pentru identificarea autenticitii semnturilor,
semnelor, amprentelor, tampilei, a cecurilor bancare, .a.) [5, p.47].
Autenticitatea informaiilor la fel poate fi verificat pe calea interpelrii oricrui organ de
drept, fiscal sau alt organ de control. Considerm c semnele care indic caracterul dubios al
documentelor pot fi descrise n lipsa unor rechizite, neclaritatea amprentelor tampilei, prezena
corectrilor i a tersturilor, neconformitatea textelor din diferite exemplare ale unuia i
aceluiai document.
mprtim ideea autorului Timoenco I. V. care menioneaz c forma dat de control
vamal const n examinarea n scopuri vamale a documentelor (de transport, comerciale .a.), a
mrfurilor i mijloacelor de transport trecute peste frontiera vamal, pentru determinarea
autenticitii lor, corectitudinii ntocmirii, corespunderii informaiilor indicate n ele i pot
preceda alte forme de control vamal, cum ar fi controlul fizic, corporal .a. [140, p.274].
n conformitate cu art.187 alin. 1 al Codului Vamal al Republicii Moldova, persoanele
care trec mrfuri i mijloace de transport peste frontiera vamal sau care desfoar activiti

82
aflate sub supraveghere vamal sunt obligate s prezinte organului vamal documentele i
informaiile necesare efecturii controlului vamal, pe suport de hrtie sau n format electronic, cu
aplicarea semnturii digitale, eliberat de Centrul de certificare a cheilor publice al autoritilor
administraiei publice [11].
n doctrin se disting cteva etape de verificare a documentelor [145, p.153]. Astfel,
controlului sunt supuse att coninutul documentului, ct i formularul acestuia, ambele fiind
importante pentru a stabili n documentele prezentate informaii corecte i concrete n privina
mrfurilor, mijloacelor de transport, persoanelor care trec frontiera, ct i n privina scopului
trecerii lor. Controlul permite stabilirea autenticitii eliberrii documentelor, prezena sau lipsa
unor modificri, corespunderea semnturii persoanei mputernicite. Pentru determinarea
autenticitii, de obicei, se limiteaz la examinarea vizual, ns, n cazuri de incertitudine, se
dispune efectuarea unei expertize. Corectitudinea ntocmirii documentului are loc prin
examinarea vizual. O atenie sporit se va acorda completrii rubricilor, greelilor, corectrilor,
rectificrilor. Verificarea corectitudinii documentului trebuie s dea rspuns la ntrebarea dac
informaiile din document corespund realitii i aceasta se poate efectua prin urmtoarele
metode: contrapunerea informaiilor din documente cu informaia obinut din alte surse, analiza
informaiei conform statisticii, prelucrarea informaiilor cu mijloace tehnice [131, p.314].
Deseori, organele vamale nu se limiteaz numai la controlul documentelor i informaiei
prezentate de participanii la activitatea economic extern. n unele cazuri, organele vamale,
conform Codului Vamal pentru efectuarea controlului documentar, pot cere: n conformitate cu
legislaia de la bnci i de la alte instituii financiare, informaii i certificate referitor la
operaiunile i conturile persoanelor care trec mrfuri i mijloace de transport peste frontiera
vamal, ale brokerilor vamali i ale altor persoane care desfoar activiti aflate sub
supraveghere vamal [11].
Susinem ideea c documentele i informaiile necesare controlului vamal, pot fi primite
nu numai de la persoanele fizice, juridice, instituii, organe statale din Republica Moldova, dar i
de peste hotarele ei. De exemplu, n cazul cnd sunt suspecii la autenticitatea certificatului de
origine prezentat controlului vamal, organul vamal se poate adresa instituiei, organului care a
eliberat certificatul dat, din statul respectiv. Considerm acest lucru binevenit, deoarece permite
de a determina legalitatea actului i, ca rezultat, permite Republicii Moldova s aplice msurile
necesare i corecte fa de astfel de mrfuri.
n rezultatul ultimilor modificri, introduse prin Hotrrea Guvernului nr. 279 din
20.05.2015, s-a stabilit c declaraia vamal, n situaia cnd este repartizat pe culoarul verde de

83
control, va fi nsoit doar de actele care confirm datele nscrise n declaraie, dar minimum de
urmtoarele acte obligatorii:
a) factura;
b) documentele de transport;
c) actele permisive, necesare pentru acordarea liberului de vam.
n cadrul edinei de Guvern, directorul general al Serviciului Vamal a specificat, c
datorit modificrilor propuse, majoritatea operaiunilor de import/export vmuite pe culoarul
verde i anume 90% de declaraii vamale la export i peste 60% la import, vor putea fi declarate
de agenii economici n baza doar a 3 acte. Declarantul va prezenta acte suplimentare doar n
baza analizei de risc pentru a confirma date indicate n declaraia vamal.
Atragem atenia c reducerea numrului de acte necesare vmuirii pn la 3, va apropia
RM de practicile altor state, precum Germania, Italia, Spania, Frana, Singapore, unde de
asemenea se solicit 3 acte pentru vmuire.
Totodat, la efectuarea controlului documentar (culoarul galben de control vamal),
controlului fizic (culoarul rou de control vamal) sau controlului ulterior (culoarul albastru de
control), suplimentar la actele menionate mai sus se vor prezenta acte care confirm toate datele
indicate n declaraia vamal. n cazul n care actele prezentate de declarant nu confirm toate
datele din declaraia vamal, organul vamal poate solicita prezentarea altor informaii necesare
acordrii liberului de vam [25].
n aceste condiii, Ordinul Nr.276-O din 24 octombrie 2002 [55], prin care Serviciul
Vamal a stabilit expres lista de documente ce urmeaz a fi prezentate controlului vamal, este
depit i venim cu propunerea de a fi abrogat.
n unele cazuri, n scopul respectrii legislaiei Republicii Moldova pentru unele mrfuri
sunt necesare documente permisive, de exemplu, de la Ministerul Culturii, Ministerul Sntii,
Bnci Comerciale etc. Totodat, menionm c, principalele documente verificate n procesul
controlului vamal sunt declaraia vamal n detaliu i declaraia valorii n vam a mrfii. Prin
declaraie vamal n detaliu se nelege un act unilateral, prin care o persoan manifest, n
formele i modalitile prevzute de legislaia vamal, voina de a plasa mrfurile ntr-o
procedur vamal [56]. Declaraia vamal n detaliu este alctuit dintr-un set ce cuprinde
numrul de exemplare corespunztor procedurii vamale i este format din declaraia vamal
primar i, dup caz, declaraia(iile) vamal(e) complementar(e).
mprtim opinia c n declaraia vamal n detaliu pot fi evideniate cteva blocuri
informaionale sau seciuni:

84
a) caracteristicile generale ale livrrilor care ofer idee despre regimul vamal sub care
este amplasat marfa, despre cantitatea mrfii;
b) persoanele juridice care particip la perfectarea vamal n operaiunea extern concret
care ofer informaii despre expeditor, destinatarul mrfii, titularul de contract (persoana
rspunztoare de soluionarea financiar), precum i despre declarant;
c) blocul geografic afieaz codul rii expeditoare i a rii de origine a mrfii la
importul n teritoriul vamal, i codul rii de destinaie la exportul mrfii;
d) blocul de transport conine informaie despre mijloacele de transport care au
transportat mrfurile;
e) blocul financiar conine date referitoare la evaluarea operaiunii de import-export,
date referitoare la condiiile de livrare, timpul sosirii mijloacelor bneti, forma de plat, cursul
de schimb;
f) caracteristicile fiecrui produs n loturi informaii referitoare la denumirea mrfii,
ambalarea i etichetarea acestuia, greutatea mrfii, companiei productoare, aplicarea msurilor
de politic comercial etc. [110, p.162-163]. Specificarea acestor blocuri informaionale sau
seciuni, ajut colaboratorii organelor vamale s efectueze un control corect i total al tuturor
rubricilor declaraiei vamale n detaliu. Concretizm c nsi procedura completrii declaraiei
vamale n detaliu este stabilit prin Ordinul Serviciului Vamal referitor la aprobarea Normelor
tehnice privind imprimarea, utilizarea i completarea declaraiei vamale n detaliu [56].
n conformitate cu Capitolul 3 pct. 3.16 al Conveniei de la Kyoto, n sprijinul declaraiei
vamale, organele vamale solicit doar acele documente care sunt necesare pentru a supraveghea
operaiunea i pentru a asigura respectarea tuturor cerinelor de aplicare a legislaiei vamale
[191]. Dac aceste documente nu pot fi prezentate odat cu declaraia, atunci se stabilete un
termen n care ele urmeaz a fi prezentate. Acest lucru este salutabil, deoarece permite agenilor
economici s continue desfurarea operaiunii economice, fr a pierde timp, i s prezinte
documentele n termenii stabilii de organele vamale.
Un alt document este declaraia privind valoarea mrfii n vam, care se prezint la
organul vamal concomitent cu declaraia vamal doar la introducerea mrfurilor pe teritoriul
vamal. Pentru toate datele indicate n declaraia privind valoarea n vam a mrfurilor i n
documentele prezentate pentru confirmarea acestei valori, declarantul poart rspundere n
conformitate cu legislaia n vigoare. Pentru anunarea valorii n vam a mrfurilor introduse se
utilizeaz tipizatele declaraiei valorii n vam DVV-1 i DVV-2.
Atragem atenia c, pentru confirmarea valorii n vam a mrfurilor importate,
declarantul este obligat s prezinte organului vamal urmtoarele acte:

85
a) contractul aferent tranzaciei de import i acordurile adiionale la el (n cazul n care
acestea au fost ncheiate);
b) factura (invoce) sau, n cazul tranzaciilor condiional valorice, proforma factura
(proforma invoce);
c) documentele bancare de plat sau alte documente de plat, n cazul achitrii prealabile;
d) documentele de transport care au nsoit marfa: CMR (scrisoarea de trsur
internaional), Carnetul TIR, Declaraia de tranzit (T1), Air bill (fraht), bill of lading
(conosament maritim), Scrisoarea de trsur pentru transportul internaional de mrfuri pe cale
ferat;
e) contractul (comanda) de acordare a serviciilor de transportare sau factura de expediie
n cazul n care se impun, potrivit condiiilor de livrare;
f) polia sau contractul de asigurare a mrfurilor, n cazul n care acestea au fost asigurate
fie potrivit condiiilor de livrare, fie la iniiativa declarantului [27].
Suntem de acord cu prevederile respective, deoarece numai prin prezentarea anumitor
documente confirmative se poate dovedi legalitatea informaiei prezentate, cu att mai mult c
lista respectiv este una succint i include doar cele mai importante documente.
Considerm corect poziia prin care declarantul, din proprie iniiativ, este n drept s
prezinte i alte acte, n scopul confirmrii valorii n vam anunate [5, p.50]. Dar, n acelai timp,
evideniem c organul vamal, n cazul n care constat divergene ntre datele coninute n actele
menionate, poate solicita prezentarea necumulativ i doar a celor acte aferente tranzaciei de
import a mrfurilor respective care pot justifica valoarea n vam anunat [27].
n procesul realizrii controlului vamal, organele vamale urmeaz s atrag o atenie
deosebit la unele aspecte care apar n procesul perfectrii i controlului vamal. Printre acestea
enumerm: diferena de informaii ntre diferite documente; prezena corectrilor, tersturilor,
nlocuirea unui document cu altul; diferena ntre masa net i brut mai mult de limita normal;
efectuarea perfectrii vamale n alte locuri dect cele stabilite de organele vamale etc.
Constatm c n scopul stabilirii veridicitii informaiei ce se conine n documente, pot
fi folosite diverse procedee:
- verificarea aritmetic prin care se determin corectitudinea calculrii n documente;
- verificarea normativ prin care se stabilete corespunderea operaiunilor efectuate cu
actele normative n vigoare i corectitudinea efecturii acestor operaii;
- contraverificarea documentelor care se aplic n acele cazuri cnd n instituiile care
sunt implicate n activitatea economic extern sunt acte care reflect aceleai operaiuni;

86
- metoda controlului reciproc al documentelor, care se folosete la verificarea a dou sau
mai multe documente legate ntre ele de o singur operaiune economic [5, p.50]. La aplicarea
acestei metode, se reiese din faptul c toate operaiunile de import-export, direct sau indirect, se
reflect n diferite documente [94, p.657]. Suntem de acord cu aplicarea acestor procedee, pentru
c doar aa se poate stabili legalitatea actelor i informaiilor ce le conin.
Prin urmare controlul vamal nu este altceva dect una din formele de realizare a politicii
vamale a statului. Funcia de baz a controlului vamal const n asigurarea respectrii de ctre
persoanele fizice i juridice ce trec mrfuri i mijloace de transport peste frontiera vamal, a
legislaiei vamale n special i a legislaiei Republicii Moldova n general, precum i depistarea
nclcrilor ce pot fi comise de ctre acestea la trecerea mrfurilor i mijloacelor de transport
peste frontiera vamal. Astfel, prin controlul vamal, ca parte component a politicii vamale,
statul poate influena direct nivelul respectrii de ctre participani la activitatea comercial
extern a legislaiei n vigoare, precum i optimizarea trecerii peste frontiera vamal a mrfurilor
i mijloacelor de transport.
ntruct Convenia de la Kyoto revizuit permite depunerea, nregistrarea i controlul
declaraiei vamale anterior sosirii mrfurilor i, mai mult, disocierea ntre locul de depunere a
declaraiei i cel n care mrfurile se gsesc n mod fizic, este oportun s se prevad o vmuire
centralizat la locul unde este stabilit operatorul economic [63]. Lund n considerare cursul
Republicii Moldova spre Uniunea European, recomandm ca aceste prevederi s fie aplicate i
n legislaia naional. Posibilitatea depunerii i verificrii documentelor nainte de sosirea
mrfurilor i, cu att mai mult, n orice birou vamal, ar reduce substanial timpul efecturii
perfectrii vamale i controlului vamal. Cu alte cuvinte, procedura dat este numit controlul
anterior vmuirii, care astzi n RM se reduce doar la agenii economici solicitani ai statutului
de AEO. De exemplu, ncepnd cu data de 1.07.2009, pe teritoriul vamal al Comunitii se aplic
Sistemul de Control al Importurilor (ICS), care reprezint prima faz a Sistemului de Import
Automat (AIS). Obiectivul acestui Sistem este ca operaiunile de import ncepute ntr-un stat
membru s poat fi finalizate n alt stat membru fr retransmiterea acelorai informaii la
autoritatea vamal [21, p.367]. Un alt exemplu ar servi i controlul anterior importului de mrfuri
realizat n Coreea, prin care se interzice introducerea de cri obscene sau videoclipuri, bani fali
sau alte elemente care ncalc mrcile comerciale [154, p.166]. Introducerea mecanismului de
Import Control System i Export Control System n RM este pe agenda Guvernului pentru
anii 2015-2016 [29].

87
Concluzionm c, n prezent n RM se lucreaz asupra implementrii mecanismului de
transmitere preliminar a informaiilor pentru mrfurile importate n RM. La fel, agenii
economici din RM cunosc procedura dat, ea fiind obligatorie la importul mrfurilor n UE.

3.2. Procedura controlului vamal fizic

Una din formele controlului vamal, prevzute n art. 185 Cod Vamal al Republicii
Moldova, este controlul vamal al mrfurilor i mijloacelor de transport, n care un loc aparte se
atribuie controlului corporal ca form excepional de control vamal [11]. n condiiile prezenei
unor limite de timp la efectuarea controlului fizic, pe de o parte, i intensificarea mecanismului
de eschivare de la achitarea plilor vamale i a altor nclcri ale legislaiei vamale, pe de alt
parte, apare problema crerii unui sistem eficient de desfurare al controlului fizic al mrfurilor
i mijloacelor de transport.
n limitele prezentei cercetri, este necesar de determinat scopurile controlului fizic care,
dup prerea noastr, sunt:
- corespunderea datelor mrfurilor controlate cu cele indicate n declaraia vamal;
- corespunderea datelor mrfurilor controlate cu informaiile indicate n alte documente
prezentate odat cu declaraia vamal;
- corespunderea caracteristicilor mrfurilor trecute peste frontiera vamal cu normele
legale;
- identificarea obiectelor tinuite de controlul vamal sau trecute fr documentele
corespunztoare, precum i a obiectelor care constituie contraband.
mprtim idea conform creia aceste scopuri sunt ndreptate, n primul rnd, spre
rezolvarea principalelor sarcini ale controlului fizic, cum ar fi:
- stabilirea legalitii trecerii mrfurilor i mijloacelor de transport peste frontiera vamal;
- depistarea obiectelor interzise la trecere i prentmpinarea trecerii lor ilegale;
- identificarea mrfurilor i mijloacelor de transport trecute peste frontiera vamal fr
documente;
- determinarea denumirii mrfurilor, caracteristicilor lor calitative i cantitative, a preului
[100, p.11].
Considerm c aciunile de control n privina obiectelor controlului vamal pot fi
ndreptate spre stabilirea de ctre colaboratorii organului vamal a veridicitii informaiilor
necesare pentru scopuri vamale, identificarea nclcrilor n sfera activitii vamale, precum i

88
determinarea caracteristicilor mrfurilor n scopul asigurrii respectrii legislaiei i a acordurilor
internaionale.

3.2.1. Controlul vamal fizic al mrfurilor i mijloacelor de transport

Controlul vamal fizic al mrfurilor const n verificarea mrfurilor prin identificarea


acestora, numrarea locurilor sau coletelor, cntrirea, msurarea, fotografierea, prelevarea de
probe i mostre, aplicarea echipamentului special de control vamal i alte instrumente de control
n vederea confirmrii datelor indicate n declaraia vamal i/sau n actele de nsoire.
n conformitate cu Regulamentul de aplicare a destinaiilor vamale prevzute de Codul
Vamal al Republicii Moldova, controlul vamal fizic se efectueaz asupra urmtoarelor mrfuri:
- mrfurile transportate n vrac se controleaz prin observare sau prin sondare pe
mijloacele de transport pe care se afl, pe rampe sau cheiuri ori pe platformele din terminalele de
manipulare a containerelor;
- mrfurile ambalate n colete se controleaz prin sondaj pe mijloacele de transport pe
care se afl. n cazul n care nu exist condiii de control pe mijlocul de transport, organele
vamale sunt n drept s solicite descrcarea mrfurilor;
- mrfurile ambalate n colete care se afl n magazii, pe rampe sau cheiuri ori pe
platformele din terminale de manipulare a containerelor se controleaz prin sondaj pe fiecare
partid de marf;
- mrfurile transportate prin conducte, precum i curentul electric se controleaz din
punct de vedere al cantitii, prin citirea contoarelor instalate [25].
Considerm c aceste prevederi nu sunt suficiente pentru a specifica ntregul spectru de
aciuni ntreprinse pentru a efectua controlul fizic al mrfurilor. Din acest considerent, o s
ncercm pe parcursul acestui paragraf s completm i s concretizm un ir de alte msuri
ntreprinse n scopul realizrii controlului fizic al mrfurilor i mijloacelor de transport n
Republica Moldova.
Legislaia UE nu reglementeaz controlul vamal fizic. Art. 46 alin.(2) al Codului Vamal
al Uniunii menioneaz c, controalele vamale, altele dect verificrile prin sondaj, se bazeaz
n principal, pe analiza de risc, efectuat prin utilizarea tehnicilor de prelucrare electronic a
datelor, cu scopul de a identifica i a evalua riscurile i de a elabora contramsurile necesare
[63]. Astfel, putem evidenia doar controlul prin sondaj, ceea ce evident este insuficient la
realizarea controlului fizic al mrfurilor i mijloacelor de transport.

89
Pentru o nelegere corect a controlului fizic ca form a controlului vamal este necesar s
l clasificm dup urmtoarele criterii:
n funcie de aspectele efecturii controlul fizic poate fi:
- de baz controlul fizic obinuit;
- repetat cu scopul de a verifica rezultatele controlului de baz;
- direcionat cu scopul de a verifica informaiile privind trecerea mrfurilor i mijloacelor de
transport i a depistrii nclcrilor privind restriciile i prohibiiile, ct i n scopul de a
evidenia faptele tinuirii de la controlul vamal;
- de identificare este efectuat n ordine simplificat, fr o verificare detaliat a coninutului, cu
scopul de a stabili corespunderea de facto a mrfurilor cu descrierea i cantitatea lor indicate n
declaraia vamal n detaliu precum i pentru a determina ara de origine a mrfii [145, p.158].
n funcie de nivelul controlului fizic, se disting:
- control prin numrarea locurilor marfare i cntrirea lor;
- controlul prin deschiderea selectiv a locurilor marfare;
- controlul prin deschiderea tuturor locurilor marfare;
- controlul prin numrarea cantitii mrfurilor i a locurilor marfare [136, p.92].
n funcie de gradul obligativitii efecturii controlului fizic, acesta poate fi:
- obligatoriu (de exemplu, mrfurile supuse accizului, mrfurile pentru care se percepe
taxa vamal, mrfurile ce cad sub categoria mrfurilor supuse msurilor netarifare (licenierea i
cotarea), n privina crora exist informaie operativ, c sunt trecute peste frontiera vamal cu
nclcarea legislaiei) [110, p.136];
- selectiv necesitatea efecturii cruia este determinat de ctre colaboratorii vamali.
n funcie de tipul mijlocului de transport:
- controlul mrfurilor transportate cu mijloacelor de transport auto;
- controlul mrfurilor transportate cu transport feroviar;
- controlul mrfurilor transportate cu nave aeriene;
- controlul mrfurilor transportate cu nave maritime i fluviale [118, p.452].
Aceast clasificare este suficient, ns considerm necesar de a o completa cu o form
nou i anume controlul mrfurilor transportate prin conducte i conductoare, fiind un mijloc
de transportare a mrfurilor utilizate n practica Republicii Moldova.
n funcie de procedura controlului nemijlocit a coninutului mrfii, avem:
- controlul fizic se aplic metoda organoleptic, adic cu ajutorul simurilor umane:
vzului, auzului, mirosului, simului (atingerii), precum i cu ajutorul unor dispozitive simple de
msurare: rulet, cntar, rigl liniar.

90
- controlul fizic cu aplicarea mijloacelor tehnice [9, p.12].
Suntem de prerea c aceast clasificare a controlului vamal permite organelor vamale
alegerea corect i eficient a metodelor i mijloacelor de realizare a acestui control.
n calitate de metode ale controlului fizic pot fi atribuite mijloacele concrete aplicate la
ndeplinirea funciilor de control. Respectiv, n procesul controlului fizic sunt aplicate dou
metode de baz: numrarea cantitii mrfurilor trecute i identificarea mrfii. Totodat, n
conformitate cu art. 20211 din Codul Vamal al Republicii Moldova, la efectuarea controlului
vamal, organul vamal este n drept s preleveze probe i mostre de mrfuri pentru a fi supuse
cercetrii (expertizei) [11]. Efectuarea de cercetri este considerat un mijloc sigur de
identificare a mrfurilor i mijloacelor de transport. Examinarea detaliat a acestei proceduri o
vom face n paragrafele ulterioare.
Controlul fizic al mrfurilor, obiectelor i altor valori trecute peste frontiera vamal a
Republicii Moldova reprezint controlul de facto al mrfurilor i mijloacelor de transport trecute
peste frontiera vamal n scopul constatrii legalitii trecerii, corespunderii cu datele din
declaraia vamal i cu documentele de nsoire a mrfii, n scopul depistrii nclcrilor, a
mrfurilor interzise de a fi introduse/ scoase n/de pe teritoriul Republicii Moldova, determinarea
caracteristicilor de baz ale mrfurilor respective (codul tarifar, originea, cantitatea, valoarea,
etc.).
Suntem de acord cu autorul Draganov V.G. care afirm c efectuarea controlului fizic al
mrfurilor i mijloacelor de transport se poate realiza sub urmtoarele forme:
- identificarea mrfurilor i mijloacelor de transport, precum i a teritoriilor, spaiilor
unde se desfoar activiti aflate sub supraveghere vamal. Identificarea se efectueaz prin
aplicarea de plombe, sigilii, tampile, marcaje, numere de identificare, prin prelevarea de probe
i mostre, prin descrierea mrfurilor i mijloacelor de transport, prin desenarea locului,
fotografierea, utilizarea documentelor de nsoire a mrfurilor i a altor acte. Mijloacele de
identificare aplicate pot fi modificate sau nimicite numai de organele vamale sau la permisiunea
acestora, cu excepia cnd exist situaia real de nimicire, pierdere, deteriorare a mrfurilor, i
cnd mijloacele de identificare pot fi nimicite i de posesorul mrfurilor date, cu anunarea
imediat a organelor vamale;
- controlul cu numrarea locurilor marfare;
- controlul fizic nemijlocit al mrfurilor, fie parial, selectiv sau total;
- controlul fizic al mrfurilor cu efectuarea anumitor msurri, prelevarea probelor i
mostrelor, efectuarea expertizei;

91
- controlul fizic pentru depistarea ascunziurilor, obiectelor tinuite de controlul vamal
[110, p.136].
Pentru efectuarea tuturor aciunilor date pot fi folosite mijloacele tehnice de control.
Codul vamal al Republicii Moldova n art. 185 alin.2, prevede expres c: ,,la efectuarea
controlului vamal, pot fi aplicate mijloace tehnice de control, care nu prezint niciun pericol
pentru sntatea i viaa oamenilor, animalelor i plantelor i care nu cauzeaz prejudicii
mrfurilor i mijloacelor de transport [11].
Practica, de obicei, demonstreaz c, n ultimii ani, ascunziuri i locuri de tinuire ale
obiectelor pot s se afle n toate tipurile de obiecte supuse controlului vamal: trimiteri potale
internaionale, bagajul de mn, bagajul nensoit, elementele structurale ale mijlocului de
transport, salonul pasagerilor avioanelor, navelor i ale vagoanelor de tren, n ncperile de
serviciu ale acestora, ct i n containerele, vagoanele, buncre i platforme ncrcate cu marf
obinuit i n vrac [99, p.21].
La momentul actual, devine discutabil problema aplicrii ct mai restrnse a controlului
fizic al mrfurilor i mijloacelor de transport prin aplicarea unor forme de control mai
simplificate, cum ar fi controlul vamal selectiv i controlul postvmuire. Cu toaste acestea,
controlul fizic i pstreaz importana sa n ceea ce privete controlul cantitii mrfii, depistrii
cazurilor de contraband, asigurarea respectrii legislaiei la trecerea mrfurilor i mijloacelor de
transport peste frontiera vamal. Atenionm asupra controlului fizic care este mai puin efectiv
n cazul stabilirii valorii n vam a mrfurilor, clasificrii tarifare, stabilirii originii mrfurilor i
stabilirii preferinelor, care sunt dependente de condiiile de vnzare, prezena documentelor
necesare (controlul documentar). Din aceste considerente, forma dat de control ar avea
aplicabilitate cu prioritate la mrfurile cu risc sporit, adic atunci cnd sunt destule temeiuri de a
considera c nclcrile presupuse vor fi descoperite cu aplicarea formei de control date [84,
p.88].
Analiznd cele expuse mai sus, considerm necesar s determinm controlul fizic al
mrfurilor i mijloacelor de transport ca un act administrativ, prin care apreciaz corespunderea
mrfii controlate acelor caracteristici care au fost indicate n declaraia vamal. Aceasta se face
pe calea comparrii caracteristicilor fizice calitative i cantitative, n scopul stabilirii legalitii
trecerii peste frontiera vamal a mrfii, prentmpinarea obiectelor interzise i elucidarea unor
treceri ilegale.
Constatm c, la etapa actual, odat cu creterea numrului operaiunilor de import-
export, organul vamal la efectuarea controlului vamal acioneaz reieind din principiul
selectivitii. Este un lucru bun pentru practica Republicii Moldova c la alegerea acestei forme

92
de control vamal se folosete sistemul analizei riscurilor, aa cum se practic n statele UE.
Potrivit principiului selectivitii, sunt supuse controlului fizic doar o parte a mrfurilor indicate
n declaraia vamal ca mrfuri cu o singur denumire. Astfel considerm c asupra hotrrii
organului vamal privind necesitatea desfurrii controlului fizic pot influena urmtoarele
circumstane: mrfurile trecute peste frontiera vamal sunt supuse accizului sau cad sub msurile
de reglementare netarifar; mrfurile sunt transportate de un agent economic care anterior a
svrit o nclcare a legislaiei vamale; mrfurile sunt trecute cu un mijloc de transport ce
aparine persoanei fizice.
Sub o alt abordare, pentru determinarea regulilor de efectuare a controlului vamal i de
aplicare a mijloacelor tehnice de control vamal la introducerea, scoaterea sau tranzitarea
mrfurilor i mijloacelor de transport n cadrul posturilor vamale de frontier, a fost aprobat
Instruciunea cu privire la aplicarea unor forme de control la posturile vamale de frontier
[197]. Astfel, n conformitate cu aceast instruciune, sunt aplicate urmtoarele forme de control
i mijloace tehnice de control vamal:
1. Controlul fizic al mijloacelor de transport, care poate fi:
- total se efectueaz n toate cazurile cnd exist indicii temeinice privind nerespectarea
legislaiei n vigoare i const n verificarea detaliat a habitaclului (interior/exterior; lucrurile
personale ale oferului, podeaua, tavanul, scaunele i patul acestuia etc.) i compartimentul
motorului, roata (roile) de rezerv, exteriorul general al ansamblului (camion, camion+remorc,
cap+semiremorc) i a compartimentului marfar;
- parial se efectueaz n toate cazurile i const n examinarea vizual a exteriorului mijlocului
de transport (integritatea prelatei i a cablului de sigilare, aspectul agregatului frigorific, dup
caz), habitaclul oferului, contrapunerea datelor indicate n paaportul tehnic cu numrul de
nmatriculare a mijlocului de transport [197].
2. Controlul fizic al mrfurilor, care poate fi:
- total cu verificarea ntregului lot de mrfuri;
- parial cu verificarea unei pri din lotul de marf, suficiente pentru asigurarea
respectrii legislaiei vamale;
- efectuat n vederea prelevrii de probe i mostre pentru cercetarea (expertiza) mrfurilor
[25].
3. Sigilarea se aplic compartimentelor marfare a mijloacelor de transport implicate n
transportul internaional de mrfuri;
4. Cntrirea mijloacelor de transport se aplic de ctre posturile vamale care au n
dotare echipamentul corespunztor, n baza analizei de risc, cu scopul depistrii modificrilor n

93
construcia unitii de transport i a mrfurilor tinuite n acestea prin contrapunerea, ulterior
cntririi, a greutii nete de facto a mijlocului de transport auto, destinat transportului de
mrfuri, cu datele nscrise n certificatul de nmatriculare;
5. Controlul vamal nedistructiv (Scanarea) se aplic de ctre posturile vamale care au n
dotare echipament corespunztor, n baza analizei de risc (va fi examinat n capitolul IV) [197].
Suntem de acord cu prevederile respective, dat fiind faptul c sunt descrise cele mai
importante i mai des aplicabile mijloace de control vamal. Un plus esenial l au prevederile
referitoare la controlul nedistructiv, care n ultimii ani se aplic din ce n ce mai des i n
Republica Moldova.
Pentru a efectua un control vamal eficient, considerm necesar de a clasifica transportul,
prin care nelegem o totalitate de mijloace predestinate pentru transportarea persoanelor i a
mrfurilor dintr-un loc n altul. Aadar, transportul se mparte n trei categorii: transport de
folosin public, transport special i transport personal sau individual [91, p.8]. Evideniem
cinci tipuri principale de transport: transport auto, transport pe cale ferat, transport de ap,
transport aerian i transport prin conducte. Este necesar s menionm c, clasificarea
mijloacelor de transport are o importan decisiv pentru efectuarea controlului vamal i const
n separarea mijloacelor pe grupe, clase sau categorii n funcie de construcia, scopul sau
specificaiile tehnice.
n continuare, vom analiza succint controlul fizic al mrfurilor, obiectelor i altor valori
n funcie de modul de transportare al acestora:
I. La transportarea mrfurilor pe cale auto, controlul fizic i documentar al acestora,
precum i al unitilor de transport se efectueaz la birourile vamale de frontier. Tot aici are loc
i perfectarea actelor vamale. Regula dat se aplic ntotdeauna pentru mrfurile transportate
peste frontiera vamal de persoanele fizice, iar pentru persoanele juridice i pentru mrfurile
destinate activitii comerciale sau de producie, controlul poate fi fcut la vama de frontier, n
funcie de caracterul mrfii date, n restul cazurilor controlul vamal este efectuat la vama intern.
Durata staionrii mijlocului de transport este stabilit de organul vamal n dependen de timpul
necesar vmuirii i efecturii controlului vamal [2, p.45].
Controlul vamal al mrfurilor introduse n ar, cu scopul plasrii lor n regim vamal de
import, se efectueaz de ctre inspectorii vamali n punctele de trecere a frontierei de stat, cu
luarea n calcul a urmtoarelor aciuni:
- la controlul documentar se solicit prezentarea avizului (permisului) de import eliberat
de ctre organul veterinar sau fitosanitar, abilitat n conformitate cu prevederile legislaiei n
vigoare;

94
- la controlul fizic al mrfurilor se analizeaz natura i starea ncrcturii, ara de
expediere, precum i informaiile prezentate n prealabil de ctre organele sanitar-veterinare sau
cele fitosanitare;
- la controlul detaliat al mrfurilor supuse controlului se solicit participarea organului
sanitar-veterinar sau fitosanitar mputernicit [24].
n privina mrfii transportate pe cale auto, la birourile vamale de frontier poate fi numai
un control documentar, dac marfa dat urmeaz a fi vmuit la biroul vamal intern, ns nu este
exclus i un control fizic atunci cnd organul vamal are suspiciuni n privina mrfurilor
transportate. Constatm c unitatea de transport, ns, ntotdeauna este supus controlului fizic.
Prin urmare controlul fizic poate fi efectuat fie la vama intern, fie la vama de frontier.
n concluzie, menionm c la efectuarea controlul vamal al mijlocului de transport ce
transport marf pe cale auto poate fi controlat att exteriorul autovehiculului, ct i interiorul
acestuia. Regula general este c organele vamale efectueaz mai nti un control exterior i
numai n anumite situaii se efectueaz i un control interior al autovehiculului i al mrfurilor.
Considerm c astfel de situaii sunt atunci cnd: la controlul exterior al autovehiculului se
constat sigilii lips; sigiliile aplicate la expediere au fost violate; compartimentul n care se afl
mrfurile a fost violat.
Totodat, suntem de acord c mrfurile transportate conform sistemului TIR n
compartimentele de ncrcare sigilate ale autovehiculelor rutiere sau containerelor nu vor fi, ca
regul general, verificate de birourile vamale de trecere, ceea ce constituie unul din principalele
avantaje ale sistemului TIR pentru transportator [48, p.159].
Ct privete controlul interior, acesta este efectuat dup ce marfa a fost descrcat, n
cazul persoanelor fizice (pasagerilor, cltorilor), dup ce cltorul a eliberat autoturismul sau
autocarul de toate bagajele. Tot aici se controleaz locul roii de rezerv i grosimea sptarului
care desparte portbagajul de interiorul mainii. n interiorul mijlocului de transport se acord
atenie la canapele, grosimea duumelei, stlpii i pragurile acestuia [22, p.7-8]. De asemenea,
trebuie verificate cu atenie portierele, scaunele, torpedoul, partea din fa a autoturismului, locul
aparatului de radio etc. La autocare se pot ascunde mrfuri i obiecte n pereii laterali, n
rezervoarele false, butelii de aer etc.
II. Controlul vamal al mrfurilor transportate pe calea ferat. Organele cii ferate sunt
obligate s depun la organul vamal de frontier actul de transmitere, dup cum urmeaz:
- dup intrarea n ar a garniturii de trenuri n termenul prevzut de procesul de
prelucrare a trenurilor sosite din strintate;

95
- la ieirea din ar nainte de plecarea garniturii de tren n termenul prevzut prin
procesul tehnologic de prelucrare a trenurilor pentru trecerea frontierei de stat [51, p.177].
Specificm c n actul de transmitere se vor mai meniona cu ocazia ieirii din ar
cantitatea mrfurilor i denumirea lor, numrul documentului vamal i organul vamal emitent.
mprtim ideea autorului Moldovan A.T. care menioneaz c la transportul mrfurilor pe
calea ferat organele vamale n prezena reprezentanilor cii ferate, controleaz: existena
vagoanelor nscrise n actul de transmitere a garniturii de tren; existena vagoanelor acoperite
care conin mrfuri prin verificarea integritii sigiliilor, acoperiului, pereilor, platformelor;
interiorul i exteriorul vagoanelor descoperite care conin mrfuri; interiorul i exteriorul
anexelor tehnice ale locomotivelor i cabina mecanicului [52, p.238].
Concretizm c n vagoane se controleaz panoul electric, tabloul de siguran, podul
vagonului, banchetele, locul difuzoarelor, sub oglinzi, sub paturi etc. Vagoanele cu sigilii lips
sau violate, precum i vagoanele care nu pot fi sigilate se supun controlului vamal interior,
verificndu-se, totodat, i mrfurile coninute n aceste vagoane. n acest caz, organele cii
ferate ncheie un act constatator al controlului care se semneaz i de organele vamale.
III. Controlul navelor maritime i fluviale. Suntem de acord cu procedura de efectuare a
controlului vamal indicat n actele normative referitoare la controlul navelor maritime de
pasageri care se exercit n urmtoarea ordine:
- controlul trecerii frontierei;
- controlul vamal se efectueaz n prezena obligatorie a echipajului de bord al navei
maritime (fluviale);
- evaluarea i achitarea drepturilor de import/export;
- perfectarea i eliberarea actelor vamale;
- verificarea de ctre Poliia de Frontier a actelor cltorilor n scopul depistrii
persoanelor anunate n urmrire general [31].
IV. Controlul vamal al mrfurilor, obiectelor transportate pe cale aerian. Controlul
vamal asupra pasagerilor, membrilor echipajelor, unitilor de transport, mrfurilor, bagajelor de
mn, bagajului de cal, ncrcturilor, potei i proviziilor de bord se efectueaz n scopul
asigurrii legislaiei vamale, curmrii tentativelor de trecere ilegal a valorilor valutare i
culturale, transportrii ilicite a armamentului, muniiilor, dispozitivelor explozibile, a
substanelor narcotice, psihotrope etc.
Administraia aeroportului este obligat s asigure biroul vamal cu planul de zboruri i s
ntiineze n prealabil despre locul plecrii, timpul sosirii (plecrii) i durata staionrii
aeronavelor, precum i abaterea de la planul de decolare i aterizare. Documentul de baz pentru

96
primirea i trimiterea aeronavelor este declaraia general care conine date despre echipaj,
numrul de pasageri, mrfurile, bagajele i proviziile aflate la bord i caracteristica acestora.
Controlul vamal al aeronavelor se efectueaz de ctre colaboratorul vamal n comun cu
reprezentantul poliiei de frontier, cu ntiinarea prealabil a comandantului aeronavei, care
este obligat s asigure asisten la controlul locurilor nchise, greu accesibile i sigilate (ui,
trape, compartimente). Controlul se poate executa imediat dup aterizare n interiorul avionului,
ns obligatoriu dup debarcarea persoanelor, sau anterior decolrii, mia nainte de a se mbarca
persoanele [52, p.260].
n concluzie menionm c efectuarea controlului vamal n funcie de tipul mijlocului de
transport are o nsemntate deosebit pentru colaboratorii vamali care realizeaz nemijlocit acest
control. n funcie de tipul mijlocului de transport, sunt aplicate diferite mijloace i procedee
specifice de control vamal, precum i mijloace tehnice speciale care ajut la realizarea acestui
control.
Dorim s atragem atenia la procedura de efectuare a controlului vamal, n funcie de tipul
mijlocului de transport utilizat, care este indicat n Hotrrea Guvernului Republicii Moldova
nr. 808 din 09.08.2000 cu privire la interaciunea serviciilor, reglementarea perceperii plilor i
automatizarea sistemului de eviden la efectuarea controlului n punctele de trecere a frontierei
de stat a Republicii Moldova. Considerm acest act nvechit, deoarece din anul 2000 pn n
prezent sistemul vamal i procedura de control vamal au suferit un ir de mbuntiri eseniale,
care urmeaz a fi luate n considerare (de exemplu, control nedistructiv prin aplicarea scanerelor,
etc.). n acest context, propunem abrogarea Hotrrea Guvernului Republicii Moldova nr. 808 i
elaborarea unei noi Hotrri de Guvern care ar corespunde realitii.
Totodat, n conformitate cu prevederile art. 201 din Codul Vamal al Republicii Moldova
declarantul i ali titulari de drepturi asupra mrfurilor i mijloacelor de transport, precum i
reprezentanii acestora sunt obligai s asiste la controlul mrfurilor i mijloacelor de transport i
sunt obligate s acorde asisten organului vamal la efectuarea controlului mrfurilor i
mijloacelor de transport [11]. n cazul cnd lipsete reprezentatul mputernicit de declarant,
drept reprezentant este considerat persoana fizic care conduce mijlocul de transport. Astfel
persoana care poate asista sau, n unele cazuri, este obligat s asiste la controlul vamal al
mrfurilor i mijloacelor de transport, poate fi: oferul mijlocului de transport n cazul
transportului rutier; reprezentantul cilor ferate; cpitanul navei sau secundul acestuia la
transportarea mrfurilor pe cale maritim sau naval; comandantul aeronavei [92, p.381].
Atragem atenia c organul vamal este n drept s efectueze controlul mrfurilor i
mijloacelor de transport n lipsa persoanelor indicate, dac:

97
a) persoanele indicate nu se prezint n decursul a 10 zile de la prezentarea mrfurilor i
mijloacelor de transport;
b) sunt puse n pericol securitatea statului, ordinea public, viaa i sntatea oamenilor,
animalelor, plantelor, ntregul mediu, precum i n alte mprejurri care nu sufer amnare;
c) mrfurile sunt expediate prin pota internaional;
d) mrfurile i mijloacele de transport sunt lsate pe teritoriul vamal cu nclcarea
regimului vamal;
e) controlul respectiv este efectuat de ctre echipa mobil, n cazurile prevzute de
Guvern [11].
Considerm aceste prevederi corecte i chiar necesare de a fi stipulate n Codul Vamal al
Republicii Moldova. Aceasta permite de a evita unele situaii n care organul vamal ar dori s
efectueze controlul n lipsa persoanelor cointeresate.
Specificul controlului fizic se manifest prin influena factorului uman asupra eficacitii
desfurrii acestei forme de control. Considerm c, astzi, este deosebit de important
responsabilitatea persoanelor cu funcie de rspundere din organele vamale pentru a efectuarea la
timp i deplin a controlului vamal. Colaboratorul vamal, efectund controlul mrfurilor i
mijloacelor de transport, trebuie s cunoasc cum i n ce msur va purta rspundere pentru
posibilele nclcri din partea lui a legislaiei. Nivelul nalt al corupiei n organele vamale duce
la scderea veniturilor n bugetul de stat i a cheltuielilor n economie.
Trebuie de recunoscut c nclcrile vamale majore nu sunt posibile fr participarea
nemijlocit a colaboratorilor vamali. Importatorul este cointeresat n primirea ct mai rapid a
liberului de vam i de aceea poate s se foloseasc de posibilitatea de a uura (a da mit)
trecerea lor prin organele vamale. Respectiv, considerm c obinerea unei eficiene maxime
depinde i de atitudinea contiincioas fa de ndatoririle de serviciu ale vameului. n cazul n
care acesta are o situaie juridic bine stabilit, i sunt asigurate unele drepturi ce pot s-i permit
desfurarea activitii n bune condiii, i se asigur un trai decent, vameul se va putea dedica
ntru totul activitii, va contribui la ridicarea autoritii instituiei publice din care face parte. n
aceste condiii, el i va ndeplini cu contiinciozitate sarcinile profesionale i va pune n
exerciiul funciei toate cunotinele i calitile de care dispune.
Cu prere de ru constatm c la momentul actual, n organele vamale lipsete aprecierea
activitii la fiecare epat, precum i stimularea pentru rezultatul final. Atragem atenia c anume
aceasta contribuie la pasivitate n aciuni, inerie n gndire, creterea protecionismului,
repartizarea neobiectiv a fondurilor stimulrii materiale etc.

98
n acest sens, este necesar de a ncadra n practica activitilor organelor vamale a RM
forme de stimulare (n mare msur material) a operaiunilor desfurate cu rezultat valoric. O
astfel de atitudine va duce la scderea lurilor de mit n sfera vamal, va duce la creterea
numrului depistrilor nclcrilor legislaiei vamale, la ridicarea eficienei controlului vamal, iar
drept urmare, la ridicarea nivelului veniturilor bugetare. Considerm c nici tehnologiile
moderne i nici asigurarea cu tehnic de ultim generaie nu garanteaz evoluia sistemului
vamal, dac va lipsi cointeresarea direct a colaboratorilor vamali.
n concluzie, identificm controlul fizic ca cea mai rspndit form a controlului vamal.
n procesul desfurrii acestuia se depisteaz cele mai multe nclcri ale legislaiei vamale.
Scopul perfecionrii tehnologiilor aplicate controlului fizic constau nu doar n crearea
condiiilor pentru accelerarea traficului de mrfuri peste frontiera vamal, dar i n garantarea
asigurrii respectrii legislaiei vamale de ctre toi participanii la activitatea economic extern.

3.2.2. Controlul corporal ca form excepional de control vamal

Printre multiplele forme de control vamal, enumerate n literatura de specialitate i n


legislaia vamal a Republicii Moldova, distingem: controlul corporal ce se aplic n cazuri
excepionale persoanelor fizice. Controlul vamal corporal este considerat o form excepional
de control vamal, dat fiind faptul c, ntr-un fel sau altul, se aduce intimidare demnitii umane
care ntr-un stat de drept este una din valorile supreme [8, p.100].
Trebuie s menionm c, n condiiile unui stat de drept, controlul vamal corporal este
mai degrab un imperativ, dect o necesitate. Aplicarea formei date de control se datoreaz
creterii criminalitii, contrabandei cu arme, droguri, circuitului valorilor culturale, valutare i
mijloacelor bneti, avnd un caracter transnaional [79, p.259].
Reglementarea legal a controlului vamal corporal se regsete n Codul Vamal al
Republicii Moldova i n Instruciunea cu privire la ordinea efecturii controlului corporal al
persoanelor care se deplaseaz peste frontiera de stat a Republicii Moldova, aprobat prin
Ordinul Directorului General al Departamentului Controlului Vamal al Republicii Moldova Nr.
916 din 25.07.1995 [37].
n conformitate cu art.194 din Codul Vamal al Republicii Moldova, controlul corporal,
ca form excepional de control vamal, poate fi efectuat cu permisiunea efului organului vamal
sau de persoana mputernicit de acesta dac exist destule temeiuri pentru a presupune c
persoana care trece frontiera vamal sau care se afl n zona de control vamal ori n zona de
tranzit din aeroportul internaional are legtur direct sau indirect cu mrfurile, vehiculele sau

99
ncperile care constituie obiectul controlului efectuat de ctre echipa mobil, are asupra sa i nu
le prezint mrfuri ce constituie obiectul contraveniilor sau infraciunilor prevzute de legislaia
Republicii Moldova sau de acordurile internaionale la care aceasta este parte [11].
Informaia care poate servi ca temei pentru nceperea controlului corporal poate fi primit
din diferite surse, ca de exemplu:
- n comunicate i cereri ale cetenilor i strinilor;
- n materialele parvenite de la organele de drept, cele de control i alte organe de stat;
- n informaia parvenit de la organele vamale i alte organe de drept, precum i de la
alte organe competente din ri strine, organizaii internaionale;
- n materialele parvenite de la alte organe vamale;
- n informaia obinut de colaboratorii vamali nemijlocit n cadrul perfectrii actelor
vamale sau n urma efecturii unei forme de control vamal [146, p.156].
Accentuam faptul c persoana care a atins vrsta de 16 ani poate fi supus controlului
corporal doar dup verificarea documentelor de identitate a acesteia. n cazul n care sunt
temeiuri suficiente de a considera c obiectele interzise trecerii peste frontiera vamal se afl la o
persoan care nu a atins vrsta de 16 ani, ridicarea i prezentarea lor controlului vamal trebuie
efectuat n prezena persoanelor cu care se deplaseaz peste frontiera vamal persoana minor
(prini, tutori, nsoitori) [118, p.495]. n cazul cnd se efectueaz controlul vamal corporal
asupra unui minor, trebuie s participe printele sau nsoitorul sau un pedagog de acelai sex cu
persoana examinat i medicul.
Controlul corporal se efectueaz numai prin decizia efului organului vamal sau
adjunctului acestuia, care se fixeaz n declaraia vamal completat i semnat de persoana ce
urmeaz a fi supus controlului corporal. n lipsa efului sau adjunctului acestuia, decizia despre
nfptuirea controlului corporal poate fi luat de colaboratorul vamal ce execut obligaiile de
control vamal la sectorul respectiv [37]. Pn la efectuare controlului corporal, colaboratorul
vamal ntiineaz persoana fizic despre decizia efului organului vamal sau a adjunctului
privind efectuarea controlului corporal, i explic drepturile i obligaiile pe care le are i i
propune s prezinte benevol obiectele nedeclarate sau tinuite [77, p.257].
Controlul vamal corporal trebuie s se desfoare n mod corect, excluznd aciuni ce
njosesc demnitatea sau sunt periculoase pentru viaa i sntatea persoanei controlate, precum i
sa nu cauzeze prejudicii bunurilor acesteia. La fel, controlul corporal se efectueaz de un
colaborator vamal de acelai sex cu persoana supus controlului. n lipsa unor asemenea
colaboratori ai serviciului vamal, controlul poate fi efectuat de colaboratorii celorlalte servicii de
stat ce se afl n zona de control vamal (poliia de frontier, fitosanitar).

100
Controlul corporal se efectueaz n prezena a doi martori asisteni de acelai sex cu
persoana supus controlului corporal [81, p.162]. n calitate de martori asisteni pot fi invitai
orice ceteni ai Republicii Moldova care nu sunt cointeresai n rezultatul controlului corporal.
Martorii au dreptul s urmreasc examinarea lucrurilor depistate la persoana supus controlului,
precum i s fac observaii referitoare la procedura efecturii controlului corporal, care urmeaz
a fi incluse n procesul-verbal.
n cazurile necesare, pentru participare n procesul controlului corporal, poate fi invitat un
lucrtor medical. Lucrtorul medical efectueaz personal examinarea corpului fr cauzarea
daunelor sntii i vieii persoanei examinate, d explicaii privitor la examinarea corpului i
semneaz procesul-verbal i alte documente ntocmite n prezena lui [8, p. 101]. Cu att mai
mult, lucrtorul medical este n drept s fac meniuni n procesul-verbal, n partea ce se refer la
examinarea corpului persoanei, precum i s foloseasc, n caz de necesitate, a mijloacelor
tehnice care nu prezint pericol pentru viaa i sntatea persoanei supuse controlului corporal.
Dup necesitate, la controlul corporal poate fi invitat un specialist, dezinteresat n
rezultatul controlului corporal. Specialistul trebuie s respecte indicaiile date de persoana
responsabil a organului vamal, s utilizeze abilitile i cunotinele speciale pentru a depista
obiectele ascunse, s lmureasc aciunile ntreprinse i s semneze procesul-verbal de efectuare
a controlului corporal [37].
Dac persoana examinat nu posed limba romn, la efectuarea controlului corporal se
invit un traductor. Se permite invitarea n calitate de traductor a unui colaborator vamal.
Suntem de acord cu restriciile naintate fa de persoana responsabil de efectuarea
controlului corporal, i anume aceasta nu poate efectua controlul, dac: este so sau rud cu
persoana supus controlului; sunt alte circumstane, care dau de neles c, direct sau indirect,
colaboratorul vamal este cointeresat n rezultatele controlului corporal; n momentul efecturii
controlului corporal se afla ntr-o stare fizic care nu-i permite sa efectueze controlul fr s-i
cauzeze careva prejudicii persoanei controlate.
Persoana responsabil din organul vamal mputernicit s efectueze controlul corporal
este obligat:
- s execute hotrrea de efectuare a controlului vamal corporal exact i n termen,
- naintea efecturii controlului vamal corporal, s anune persoana fizic despre
hotrrea luat, s-i aduc la cunotin hotrrea superiorului organului vamal despre efectuarea
controlului corporal, s-i aduc la cunotin drepturile i obligaiile i s-i propun s predea
benevol bunurile ascunse,
- s explice persoanelor prezente la controlul vamal corporal drepturile i obligaiile lor,

101
- s asigure executarea exact a cerinelor legislaiei Republicii Moldova la efectuarea
controlului vamal corporal,
- s ntocmeasc un proces-verbal al controlului vamal corporal n forma stabilit,
- s aduc la cunotin persoanei supuse controlului coninutul procesului-verbal [37].
Considerm corect stipularea acestor obligaii n actele normative pentru a permite
realizarea unui control vamal corporal fr abuz din partea colaboratorului vamal i fr
nclcarea legislaiei n vigoare.
Totodat, mprtim opinia autorului Zavrajnh M.L. care spune c, persoana supus
controlului este obligat s respecte toate cerinele legale cerute de persoana responsabil de
efectuarea controlului corporal a organului vamal [88, p.149] i are dreptul:
- s fie informat despre decizia de control corporal,
- s fac cunotin cu drepturile i obligaiile sale,
- s prezinte benevol bunurile ascunse,
- s dea explicaii, s fac demersuri,
- s utilizeze limba vorbit sau s se foloseasc de serviciile traductorului,
- s fac cunotin cu procesul-verbal i s fac meniuni n el,
- dup finisarea controlului corporal, s fac reclamaii mpotriva persoanelor
responsabile a organului vamal [131, p.324].
Numrul persoanelor ce particip la controlul corporal trebuie s fie minim, dar nu mai
puin de 3 persoane. Aceast regul se impune din considerentul de a permite efectuarea unei
supravegheri n procesul efecturii controlului corporal, pentru a exclude producerea unor erori
sau nclcri a legislaiei.
Suntem de acord cu prerea savantului Halipov S.V. care consider c procedura de
efectuare a controlului corporal se mparte n trei etape interdependente [145, p.161]:
- etapa pregtitoare, care const n aducerea la cunotin a deciziei efului organului
vamal;
- controlul nemijlocit;
- etapa final, care include documentarea procedurii de control corporal.
Atragem atenia c, mprirea respectiv n etape a controlului vamal corporal este una
formal i nu are careva efecte juridice n practic.
Evideniem o alt condiie esenial a controlului corporal, care se efectueaz numai n
ncperi izolate, aflate n zona de control vamal, n care trebuie s fie limitat accesul persoanelor
strine i s corespund condiiilor sanitare i igienice [8, p.102]. Nu suntem de acord cu
prevederile din Instruciunea cu privire la ordinea efecturii controlului corporal a persoanelor

102
ce se deplaseaz peste frontiera de stat a Republicii Moldova, care prevede c n cazuri
excepionale controlul corporal se poate efectua n ncperi izolate ale aeroportului, grilor,
cldirilor organizaiilor de transport sau n mijloace auto (cabine, cupeu, etc.) luminate suficient
i care corespund cerinelor sanitaro-igienice [37]. Fiind o form excepional de control vamal
i avnd condiii speciale care urmeaz a fi ndeplinite la realizarea acestui control, organele
vamale urmeaz s ntreprind toate msurile necesare pentru a asigura efectuarea controlului
respectiv n condiiile stabilite de lege. Cu att mai mult c prevederile Instruciunii respective,
care este de ordin intern, contravin prevederilor Codului Vamal al Republicii Moldova.
n timpul controlului corporal, accesul persoanelor care nu particip la efectuarea acestuia
este interzis. La fel, efectuarea controlului corporal concomitent n una i aceeai ncpere a mai
multor persoane este interzis. Pentru acordarea securitii persoanelor ce particip la controlul
corporal, naintea nceperii lui, este necesar s se verifice dac persoana examinat nu posed
arm de foc, de gaz sau arm alb, prafuri sau alte substane i obiecte care pot fi utilizate pentru
atac.
n ncperea izolat, n prezena martorilor asisteni, lucrtorul organului vamal cruia i-a
fost ncredinat efectuarea controlului corporal este obligat s anune persoana care urmeaz a fi
supus controlului despre decizia de efectuare a controlului corporal i s-i propune acesteia s
prezinte benevol obiectele i valorile ce sunt ascunse, tinuite de controlul vamal. n cazul
prezentrii benevole de ctre persoana examinat a obiectelor i valorilor trecute ilegal,
colaboratorul vamal este n drept de a se limita la reinerea obiectelor i valorilor prezentate
benevol. n acest caz, se ntocmete procesul-verbal de depistare a obiectelor asupra acestei
persoane, care este semnat de colaboratorul vamal i persoana care a prezentat aceste bunuri.
Considerm corect c, dac colaboratorul vamal dispune de temeiuri suficiente de a considera c
persoana ascunde i alte obiecte i valori, se trece la controlul corporal propriu-zis [37].
n procesul controlului vamal corporal, colaboratorul vamal va efectua urmtoarele
aciuni: va examina toate obiectele mici ce se afl la persoana controlat (bastoane, umbrele,
brichete, pixuri), va examina mbrcmintea i nclmintea persoanei controlate ntr-o form
consecutiv de sus n jos, va examina coafura, minile, tlpile picioarelor etc.
n timpul controlului corporal este necesar supravegherea permanent a persoanei
supuse controlului corporal i urmrirea oricrei schimbri n comportamentul ei. La cercetarea
mbrcmintei i nclmintei o atenie deosebit trebuie atras asupra obiectelor de producie
casnic, nclmintei ortopedice, precum i la cusuturile, manetele, umeraele, tocurile
pantofilor etc. Colaboratorul vamal care efectueaz controlul vamal sau specialistul sunt obligai
s cerceteze atent averea persoanei. n cazurile cnd este necesar, deschiderea sau distrugerea

103
obiectelor, urmeaz a se limita la gradul minim necesar de distrugere. Considerm c n procesul
efecturii controlului corporal, colaboratorii vamali trebuie s fie foarte ateni asupra anturajului
din ncperea respectiva, pentru c prin comportamentul persoanei controlate s fie posibil
identificarea unor obiecte ascunse asupra sa.
Procesul-verbal se ntocmete n rezultatul controlului corporal, indiferent de rezultatul
acestuia i se nregistreaz ntr-un registru special [142, p.412].
Procesul-verbal de efectuare a controlului vamal corporal se ntocmete n dou
exemplare i trebuie s conin urmtoarea informaie:
- locul i data ntocmirii acestuia,
- numele de familie, iniialele i funcia persoanei prin autorizaia creia s-a efectuat
controlul corporal,
- numele de familie, iniialele i funcia colaboratorului vamal, care a efectuat controlul
corporal,
- numele de familie, iniialele i adresele martorilor asisteni;
- numele de familie, iniialele, domiciliul, locul de munc al specialistului care a
participat la efectuarea controlului corporal;
- numele, prenumele, patronimicul, anul naterii, cetenia persoanei supuse controlului
corporal;
- locul efecturii controlului corporal i reacia persoanei supuse controlului corporal la
propunerea despre prezentarea benevol a obiectelor i valorilor;
- limitele n care s-a efectuat controlul corporal (dac la control a participat specialistul,
n proces-verbal se noteaz gradul i formele participrii);
- denumirea i semnele particulare a obiectelor, valorilor prezentate benevol i
descoperite n procesul efecturii controlului, cantitatea i suma lor;
- modalitatea i locul tinuirii obiectelor, valorilor prezentate benevol i descoperite n
timpul controlului [37].
Procesul-verbal se semneaz de toate persoanele participante la procesul controlului
corporal, precum i de persoana care a fost supus controlului corporal [126, p.244]. Persoana
care a fost supus controlului corporal este n drept s noteze n procesul-verbal obieciile sale
[11]. n cazul refuzului persoanei de a semna procesul-verbal, se face notarea corespunztoare ce
se autentific prin semnturile persoanelor care au participat la procesul efecturii controlului
corporal.
Atragem atenia c procesul-verbal este ntocmit n dou exemplare, dintre care unul este
destinat organului vamal care a efectuat controlul vamal, iar al doilea exemplar este pentru

104
Serviciul Vamal. Nu suntem de acord cu aceste prevederi i considerm c o copie a procesului-
verbal, n mod obligatoriu, trebuie nmnat persoanei supuse controlului. n practica Republicii
Moldova copia procesului-verbal de efectuare a controlului corporal se nmneaz persoanei
supuse controlului corporal sub semntur. Reieind din cele menionate, propunem de a
completa Codul Vamal al Republicii Moldova, art. 194 cu alin. 6 cu urmtorul coninut,
Procesul-verbal se ntocmete n dou exemplare. Primul exemplar se pstreaz la organul
vamal, iar al doilea exemplar se nmneaz persoanei controlate.
La procesul-verbal de efectuare a controlului corporal se anexeaz:
- obiectele prezentate benevol de persoana supus controlului corporal;
- obiectele gsite i ridicate n cadrul controlului corporal;
- fotografiile, nregistrrile audio, video efectuate n cadrul controlului corporal;
- explicaiile, declaraiile persoanei supuse controlului corporal, lucrtorului medical,
martorilor, specialistului etc.
n cazul intentrii unei cauze penale sau procedurii administrative, ca rezultat al efecturii
controlului corporal, procesul-verbal de efectuare a controlului corporal se anexeaz la
materialele respective, la organul vamal rmnnd o copie a acestuia [133, p.349].
innd cont de cele examinate mai sus i reieind din faptul c prin controlul vamal
corporal se atenteaz la o valoare aprat i garantat de ctre stat, cum ar fi demnitatea uman,
este necesar s fie stabilite reglementri detaliate privind: temeiurile dispunerii controlului
corporal; procedura desfurrii i coninutul actelor ntocmite ca rezultat al efecturii
controlului corporal.
n acest sens, propunem s fie abrogat Instruciunea cu privire la ordinea efecturii
controlului corporal a persoanelor ce se deplaseaz peste frontiera de stat a Republicii Moldova,
adoptat prin Ordinul Directorului General al Departamentului Controlului Vamal Nr.916 din
25.07.1995, i elaborarea unui act normativ subordonat sub forma unei Hotrri de Guvern, n
care s se regseasc toate prevederile indicate mai sus.

3.3. Controlul ulterior vmuirii - form distinct a controlului vamal

Controlul ulterior este privit ca una din cele mai eficiente forme de control vamal,
deoarece poate acoperi toate regimurile vamale (mai ales acele cu caracter suspensiv, care sunt
destul de dificil de verificat la frontier) sau regimurile ce presupun utilizarea unor preferine
tarifare. Conceptul dat presupune dou forme distincte de control i anume: auditul
postvmuire i reverificarea declaraiilor vamale [165, p.10]. Controlul ulterior reprezint o

105
metod de control vamal care este utilizat de toate rile membre ale Organizaiei Mondiale a
Vmilor, inclusiv n Uniunea European. n unele state din Uniunea European acest control se
aplic de peste 60 de ani.
Aplicarea controlului ulterior face parte din strategia de gestionare a analizei riscurilor.
Managementul riscurilor este cheia reconcilierii (armonizrii) globale a cerinelor (nevoilor) n
materie de asigurare a respectrii aplicrii legislaiei, a securitii i facilitrii [52, p.288].
Controlul ulterior reprezint un instrument de verificare a respectrii legislaiei vamale i
al detectrii fraudelor i infraciunilor, n condiiile creterii comerului internaional i ale
necesitii reducerii formalitilor de vmuire [167, p.2].
Controlul ulterior este o form specific de control vamal, deoarece are ca efect
eliberarea imediat a mrfurilor, acordnd posibilitate declarantului s dispun de bunuri imediat
la sosirea lor pe teritoriul vamal. Serviciul Vamal al Republicii Moldova ntreprinde msuri
pentru a se altura la cele mai bune practici ale Uniunii Europene i, n acelai timp, pentru a
reduce timpul de procesare a operaiunilor vamale la punctele de trecere a frontierei vamale i la
birourile i posturile vamale interne, iar controlul ulterior este unul din modurile n care se poate
realiza acest lucru. n acest sens, a fost adoptat Planul de integritate n domeniul de control
ulterior [202].
Acest plan este unul complex i se refer la mbuntirea cadrului legislativ i normativ
al RM n domeniul vamal, eficientizarea sistemului organizatorico-juridic i de control intern,
consolidarea relaiilor instituiei cu publicul i promovarea proiectelor de integritate profesional
realizate n comun cu cetenii. Apreciem acest plan drept unul benefic pentru dezvoltarea RM n
sensul perfecionrii controlului ulterior i totodat ca un pas fcut nainte spre integrarea n UE.
Codul Vamal al Uniunii menioneaz c n scopul controalelor vamale, autoritile
vamale pot verifica corectitudinea i caracterul complet al informaiilor furnizate ntr-o declaraie
vamal, o declaraie de depozitare temporar, o declaraie sumar de intrare, o declaraie sumar
de ieire, o declaraie de reexport sau o notificare de reexport, precum i existena, autenticitatea,
corectitudinea i valabilitatea documentelor justificative i pot examina contabilitatea
declarantului i alte evidene referitoare la operaiunile privind mrfurile n cauz sau la alte
operaiuni comerciale anterioare sau ulterioare implicnd aceste mrfuri dup acordarea liberului
de vam. Aceste autoriti pot, de asemenea, s examineze aceste mrfuri i/sau s preleveze
eantioane, dac este nc posibil s se efectueze o asemenea verificare sau prelevare [63].
Punctm c, activitatea de audit postvmuire se organizeaz i se desfoar n baza unor
programe anuale i trimestriale de activitate, realizate n urma aplicrii studiilor de analiz de
risc i aprobate de conducerea Serviciului Vamal. Activitatea de analiz a riscurilor utilizeaz

106
metode informaionale de prelucrare a datelor i de elaborare a msurilor de identificare a
riscurilor, folosind anumite criterii stabilite de organele vamale sau la nivel internaional. Pentru
a pune n aplicare gestionarea riscurilor, organele vamale pot utiliza sisteme electronice
adecvate. n aplicarea tehnicilor de gestionare a riscurilor i de control bazate pe audit ulterior
vmuirii, autoritatea vamal este capabil s elibereze marea majoritate a transporturilor (pn la
80-90% din totalul importurilor) i s rein doar loturile de mrfuri potrivite profilurilor de risc
identificate [21, p.380]. Restul mrfurilor sunt eliberate imediat, dar n orice moment pot fi
supuse controlului vamal ulterior.
n Republica Moldova controlul ulterior este realizat prin audit postvmuire sau
reverificarea declaraiilor vamale i se efectueaz de organul vamal prin Direcia Control
Ulterior din cadrul Aparatului Central al Serviciului Vamal i prin seciile Control Ulterior din
cadrul birourilor vamale, precum i la necesitate n comun cu alte subdiviziuni i/ sau organe de
control.
Aceste forme de control vamal sunt prevzute de art. 185 alin.1 lit. e1 i f1 ale Codului
vamal al Republicii Moldova, unde se menioneaz: controlul vamal este efectuat de
colaboratorul vamal i const n controlul ulterior al declaraiei vamale i auditul postvmuire
[11].
n doctrina rus forma dat a controlului vamal este definit ca audit vamal, care poate fi
efectuat sub dou forme: general i special [129, p.292]. Auditul vamal general se poate
efectua n privina declarantului i a persoanelor responsabile de desfurarea operaiunilor
vamale care nu sunt declarani. Auditul vamal special poate fi efectuat asupra urmtoarelor
categorii de persoane: declaranii i alte persoane avnd competene n privina mrfurilor, dar
care nu au statut de declarant la trecerea mrfurilor, persoanele care desfoar activiti n
domeniul vamal (brokerul vamal, transportatorul vamal, deintorii de antrepozite vamale i de
depozite provizorii), persoanele care realizeaz mrfurile introduse n ar cu amnuntul sau
angro [144, p.184].
Controlul ulterior se efectueaz n urmtoarele situaii:
a) exercitarea controalelor ulterioare prevzute n cazul solicitrii i/sau utilizrii
procedurilor simplificate de vmuire la declararea mrfurilor;
b) exercitarea controalelor ulterioare, rezultate n urma activitii de analiz de risc,
precum i a altor solicitri i informaii operative;
c) reverificarea declaraiilor vamale pentru care s-a acordat liber de vam, fr efectuarea
controlului vamal documentar i/sau fizic;

107
d) reverificarea declaraiilor depuse la biroul vamal, pentru care se prezum c
dispoziiile legale au fost aplicate pe baza unor informaii inexacte sau incomplete;
e) orice alte aciuni necesare ndeplinirii atribuiilor stabilite prin reglementrile vamale
sau regulamentul de organizare i funcionare;
f) alte aciuni stabilite prin programele de activitate [58].
Auditul postvmuire reprezint un instrument de verificare a respectrii legislaiei
vamale, al detectrii fraudelor i infraciunilor, n condiiile actuale ale creterii comerului
internaional i al necesitii reducerii formalitilor de vmuire, prin examinarea modului de
administrare i organizare, precum i a procedurilor/sistemelor interne respective ale agentului
economic [164, p.22]. Auditul postvmuire trebuie conceput nu doar ca un instrument de
combatere a fraudelor, ci i de prevenire a acestora prin orientarea analizei de risc.
Activitatea de control ulterior prin audit postvmuire este exercitat de echipa de control,
care este format din cel puin dou persoane cu desemnarea efului grupului. Componena
echipei de control este propus de eful subdiviziunii i aprobat prin ordin de Directorul general
al Serviciului Vamal, eful biroului vamal, dup caz, sau de persoanele mputernicite de acetia.
Pentru a efectua un control eficient, membrii echipei trebuie s dispun de cunotine
aprofundate n urmtoarele domenii: drept, tehnici i principii contabile, proceduri i norme n
materie de audit, tehnici de comer exterior, tehnici i proceduri vamale, cunotine informatice.
Auditele postvmuire programate sau inopinate se efectueaz n baza unui ordin de control.
nainte de nceperea controlului, membrii echipei de control analizeaz datele i informaiile
existente n bazele de date naionale, respectiv locale, i le compar cu celelalte informaii
disponibile referitoare la activitatea persoanei ce urmeaz a fi controlat.
Efectuarea auditului postvmuire se aduce la cunotin persoanei auditate cu cel puin 3
zile lucrtoare nainte de iniierea controlului, cu excepia controlului inopinat. ntiinarea se
realizeaz prin comunicarea n scris, printr-un aviz de audit postvmuire/reverificare, care va
cuprinde n mod obligatoriu datele de identificare a membrilor echipei de control i a persoanei
controlate, temeiul juridic al controlului, data nceperii acestuia, perioada ce urmeaz a fi supus
controlului i posibilitatea de a solicita suspendarea temporar a efecturii auditului postvmuire.
ntiinarea prealabil a persoanei stabilite n ar, se face cu scopul de a nu-i perturba activitatea
curent i pentru ca aceasta s fie n msur s pun la dispoziia membrilor echipei de audit
postvmuire un spaiu de lucru adecvat, registrele i evidenele financiar-contabile sau
nscrisurile, inclusiv cele pe suport informatic, care au legtur direct ori indirect cu mrfurile
i cu bunurile ce fac obiectul comerului extern, s permit accesul la spaiile de depozitare a
mrfurilor i bunurilor, asigurnd prezena persoanelor competente, s pun la dispoziie datele

108
i informaiile pe care le dein referitor la acele mrfuri i bunuri. Comunicarea avizului de audit
postvmuire/reverificare nu este obligatorie n cazul auditelor postvmuire inopinate [7, p.62].
n doctrin se evideniaz urmtoarele forme de control ulterior: control general - care
reprezint activitatea de verificare a tuturor operaiunilor vamale pentru o perioad determinat;
control parial, care reprezint activitatea de verificare a uneia sau mai multor operaiuni vamale
pentru o perioad determinat; control repetat, care reprezint activitatea de verificare n cazul n
care rezultatele controlului ulterior exercitat anterior sunt neconcludente, incomplete sau
nesatisfctoare, ori dac ulterior au fost depistate circumstane ce atest existena unor semne de
nclcare vamal/fiscal i prin urmare, se impune un nou control ulterior [21, p.380].
Evideniem c, controlul poate fi efectuat la sediul i n ncperile titularului mrfurilor sau ale
reprezentantului su, ale oricrei persoane legate direct sau indirect, cu titlu profesional, de
aceste operaiuni ori ale oricrei persoane care dispune de documentele respective, cu excepia
ncperilor utilizate exclusiv n scop de domiciliu i reedin, sau la sediul organelor vamale.
mprtim ideea c, n cazul n care persoana controlat nu dispune de sediu sau de
ncpere, ce poate fi utilizat pentru efectuarea auditului postvmuire ori sediul se afl la adresa
de domiciliu sau n alte cazuri n care nu exist condiii optime de lucru, aceast activitate se
poate desfura la sediile autoritii vamale din care fac parte membrii echipei de control.
Auditul postvmuire se efectueaz n orele de lucru ale organului vamal i ale persoanei
juridice sau fizice controlate [11]. Considerm drept principii de desfurare a controlului
ulterior urmtoarele: alegerea unui comportament ferm, dar politicos fa de persoanele
intervievate, tenacitate pentru a ajunge la concluzii pertinente, instaurarea unui climat de
cooperare, clarificarea tuturor neconcordanelor, formularea unor ntrebri clare ntr-o ordine
logic i iniiativ n analiza documentelor.
Constatm c organele vamale n procesul efecturii controlului au mai multe drepturi.
Unele sunt legate de locul desfurrii procedurii cum ar fi: verificarea cldirilor, depozitelor i
altor ncperi, a mijloacelor de transport destinate transportrii de mrfuri, care au fost plasate
sau urmeaz a fi plasate sub o destinaie vamal. n acelai sens, pot sigila aceste edificii pentru a
pstra sigurana i garania rezultatelor urmrite. Alte drepturi presupun identificarea obiectului
controlat i a actelor de apartenen. Astfel, organul vamal poate primi sau ridica de la
persoanele controlate date i informaii, documente ce necesit verificare sau s cear
administratorului persoanei supuse controlului efectuarea inventarierii mrfurilor i a mijloacelor
de transport. n special pot ridica de la persoanele auditate mrfuri sub orice form necesare
verificrii care sunt pasibile de drepturile de import i care nu au fost supuse total sau parial
procedurilor de vmuire i/sau achitrii drepturilor de import. Referitor la asigurarea stingerii

109
obligaiilor vamale ce pot aprea, se poate solicita de la persoana auditat depunerea unei
garanii bancare n msur s asigure acoperirea unei eventuale obligaii vamale.
Subliniem c, n scopul asigurrii corectitudinii i eficienei controlului, persoana auditat
este obligat s in evidena contabil i s asigure integritatea documentelor respective n
conformitate cu cerinele legislaiei, iar la prima cerere, s prezinte n procesul auditului
postvmuire, colaboratorilor vamali mrfurile dobndite sau deinute, informaii, date,
documente n orice form necesare verificrii. Considerm necesar s fie asigurat accesul liber n
sediu, spaiile de producie, n depozite i alte ncperi, cu excepia celor utilizate exclusiv n
calitate de domiciliu i reedin, pentru inspectarea acestora, iar dup desfurarea procedurii s
se asigure integritatea sigiliilor aplicate de ctre colaboratorii vamali [11].
Susinem punctul de vedere conform crui, pentru exercitarea auditului postvmuire,
instituiile i persoanele implicate direct sau indirect n tranzacii economice externe sunt
obligate s prezinte gratuit organelor vamale toate documentele, datele i informaiile necesare
care se refer la obiectul auditului postvmuire. Accentum ideea c, persoanele care desfoar
tranzacii economice externe sunt obligate s pstreze documentele aferente acestor operaiuni,
n scopul efecturii auditului postvmuire, pentru o perioad de 4 ani calendaristici. Considerm
c este o perioad acceptabil pentru agenii economici pentru a pstra documentele n scopuri
vamale.
Perioada de desfurare a auditului postvmuire nu trebuie s depeasc 2 luni de la data
iniierii acestuia [11]. n cazuri ntemeiate i justificate documentar, termenul auditului
postvmuire poate fi prelungit cu cel mult 4 luni sau sistarea auditului postvmuire. Suntem de
prerea c, este un termen prea mare pentru efectuarea acestei forme de control i recomandm
reducerea acestui termen. Cu att mai mult, considerm c nu este corect ca termenul de baz sa
fie mai mic, dect termenul suplimentar. n cazul respectiv termenul de baz urmeaz sa fie de 2
luni, care poate fi prelungit cu 1 lun. Astfel, propunem modificarea art. 2021 alin. 14 cu
urmtoarele prevederi: 4 luni s se substituie cu 1 lun.
Specificm c, membrii echipei de control au atribuii largi n vederea solicitrii de la
orice instituie financiar (sucursal sau filiala acesteia), prin intermediul unei citaii, s li se
prezinte informaii, date, documente pe care le dein referitoare la contul bancar al persoanei
auditate i la operaiunile efectuate n acest cont pentru perioada (perioadele) supus controlului.
Instituia financiar (sucursala sau filiala acesteia) n termen de 3 zile de la primirea citaiei
bancare va asigura colectarea informaiilor, datelor i documentelor solicitate i le va prezenta
organului vamal [58].

110
n situaiile n care exist indicii c, n spaiile de producie, depozitare, comercializare
sau n mijloacele de transport se gsesc mrfuri pentru care nu s-au respectat reglementrile
vamale ori alte dispoziii aplicabile, iar aciunea de control nu poate fi finalizat, urmnd a fi
continuat n urmtoarea zi lucrtoare, spaiile n cauz trebuie sigilate cu ntocmirea,
procesului-verbal de sigilare/desigilare. Totodat, echipa de control are dreptul s ridice n
scopul protejrii ori evitrii distrugerii documente, acte, nscrisuri, inclusiv electronice pe suport
informatic, registre i documente financiar-contabile sau orice element material care face dovada
stabilirii obligaiilor vamale rezultate din raporturile juridice cu autoritatea vamal.
Susinem prevederile cu privire la suspendarea auditului, la decizia organelor vamale n
cazul interveniei unei fore majore, constatat n modul stabilit; intentrii unui proces judiciar
care are importan pentru auditul postvmuire; solicitrii motivate (ntemeiate i justificate
documentar) a persoanei auditate, ns nu mai mult de 30 de zile [11]. Acest lucru este binevenit
pentru agenii economii, n cazul n care acetia se afl n mijlocul unei operaiuni economice,
fapt ce le-ar permite ndeplinirea obligaiilor contractuale fr ntrziere.
La finalizarea controlului, persoana fizic sau reprezentantul persoanei juridice are
obligaia s dea o declaraie scris, pe propria rspundere, din care s rezulte c au fost puse la
dispoziie membrilor echipei de control toate documentele i informaiile solicitate, care au
legtur cu obiectul controlului. n declaraie se va meniona i faptul c, au fost restituite toate
documentele solicitate i puse la dispoziie de persoana fizic sau reprezentantul persoanei
juridice.
O alt form a controlului ulterior, dup cum am menionat este activitatea de reverificare
a declaraiilor vamale care se realizeaz de ctre Direcia control ulterior i seciile control
ulterior n mod selectiv, att n baza Programelor de activitate trimestriale elaborate la nivel
central, ct i n baza activitii proprii de analiz de risc coordonat n prealabil cu Direcia
control ulterior sau la solicitarea declarantului [174, p.6].
Pentru realizarea reverificrii declaraiilor vamale, subdiviziunile birourilor vamale
emitente vor asigura transmiterea acestora n adresa subdiviziunilor, dup validare, mpreun cu
setul de documente anexat la ele (numerotate, cusute i sigilate n modul corespunztor).
Restituirea declaraiilor vamale se va efectua dup reverificarea selectiv a acestora n termen de
30 de zile de la data recepionrii. Termenul reverificrii declaraiilor vamale poate fi prelungit
n cazuri justificate, de ctre eful organului de control ulterior cu cel mult 30 de zile [58].
La depistarea neregulilor sau nclcrilor legislaiei vamale/fiscale, la finalizarea
reverificrii uneia sau mai multor declaraii vamale, personalul desemnat cu atribuii de efectuare

111
a reverificrii, va ntreprinde aciuni de regularizare a situaiei prin ntocmirea unui proces-verbal
de reverificare a declaraiilor vamale i, dup caz, a deciziei de regularizare.
Procesul-verbal de reverificare a declaraiei vamale reprezint un document de forma
stabilit de Serviciul Vamal, ntocmit de colaboratorul vamal al organului care a exercitat
reverificarea declaraiei vamale, n care se consemneaz rezultatele controlului. n procesul-
verbal de reverificare a declaraiei vamale se vor descrie obiectiv, clar i exact nclcrile
legislaiei i msurile de politic economic cu referire la informaiile, datele, documentele
probatorii, fiind indicate actele normative nclcate.
n cazul n care, pentru stabilirea situaiei de fapt n procesul reverificrii declaraiei
vamale sunt necesare date i documente ce pot fi obinute de la alte administraii vamale, n baza
acordurilor i conveniilor de cooperare vamal, colaboratorii desemnai ca fiind responsabili de
reverificarea declaraiilor vamale pot propune iniierea unei cereri de asisten administrativ
internaional prin Direcia control ulterior. Pentru declaraiile la care exist o asemenea cerere
de asisten vamal sau de alt natur, necesar determinrii strii de fapt, reverificarea
declaraiei vamale se va finaliza la primirea rspunsului de la instituiile solicitate.
Organele vamale calculeaz obligaiile vamale n baza rezultatelor auditului postvmuire,
stabilind dac acestea au fost constatate conform prevederilor legislaiei [11]. Organele vamale
pot determina cuantumul obligaiei vamale, precum i decide asupra corectitudinii aplicrii
msurilor de politic economic n baza informaiilor de care dispun. Menionm c, n acest
sens se va urmri lipsa sau inerea neconform a evidenei contabile, neprezentarea integral sau
prezentarea parial a documentelor luate la eviden i rapoartele corespunztoare. Considerm
c, este important ca persoana auditat s fie prezent la sediul juridic, n caz contrar pot aprea
dubii n privina actelor controlate.
mprtim ideea c, n rezultatul auditului ulterior vmuirii autoritile vamale pot
beneficia de o imagine mai ampl cu privire la tranzacii pe o perioad mai lung de timp [21,
p.381]. La fel menionm c, n cadrul controlului ulterior, ca i n cadrul altor forme de control
autoritile vamale trebuie s reduc la minimum riscurile i s lupte mpotriva fraudelor legate
de intrarea, ieirea, tranzitul, transferul, antrepozitarea i destinaia final a mrfurilor, inclusiv
traficul potal.
Procesul de realizare a controlului vamal, la general, i a auditului postvmuire, n
special, este un proces care necesit o continu dezvoltare i perfecionare. n acest scop se
practic organizarea de trainiguri, ca exemplu putem aduce cursurile de instruire organizate de
ctre EUBAM, susinut de expertul n domeniul auditului postvmuire, dl. Andrei Videnov, la

112
care au participat 32 de specialiti din seciile audit postvmuire din tot sistemul vamal [177,
p.47].
Totodat, modernizarea i dezvoltarea controlului ulterior sunt menionate i n Planul de
aciuni al Guvernului pentru anii 2015-2016., Astfel, urmeaz consolidarea capacitilor
auditului postvmuire i implementarea sistemului de monitorizare n regim on-line a procesului
de efectuare a controlului ulterior [29]. n concluzie putem meniona c, controlul ulterior este o
form de control vamal care urmeaz s se implementeze pe larg i n Republica Moldova, aa
cum este n Uniunea European, pentru a lupta cu nclcrile legislaiei vamale pe de o parte, iar
pe de alt parte, pentru a facilita i a reduce timpul efecturii procedurilor vamale. La fel
urmeaz s fie luat n consideraie i practica statelor CSI. O colaborare n acest sens, este
stabilit prin Protocolul privind conlucrarea organelor vamale statelor-membre ale Comunitii
Statelor Independente la efectuarea controlului vamal ulterior [203].
Recomandm includerea n Codul Vamal al Republicii Moldova n art. 2021 a alin. 21 cu
urmtorul coninut: Se interzice efectuarea auditului postvmuire, la aceeai persoan, pe
acelai lot de marf a controlului vamal repetat. Interzicerea de a efectua controlul repetat de
ctre organele vamale, urmeaz a se aplica doar asupra mrfurilor puse n liber circulaie, i
trebuie aplicat la toate formele de control vamal, nu numai la auditul postvmuire.

3.4. Supravegherea vamal form specific a controlului vamal

n literatura de specialitate prin supravegherea vamal se nelege perioada de timp, n


care n conformitate cu legislaia vamal mrfurile i mijloacele de transport sunt supuse sau pot
fi supuse operaiunilor de control vamal, cu limitarea drepturilor de dispunere i folosin asupra
acestora [146, p.145]. Supravegherea vamal cuprinde orice aciune a organelor vamale n
vederea asigurrii respectrii reglementrilor vamale i a altor norme aplicabile mrfurilor i
mijloacelor de transport aflate sub supraveghere vamal [25].
Suntem de acord cu opinia autorului Gorbuhov V. A. care consider c, supravegherea
vamal este inspecia vizual extern a mrfurilor, inclusiv a mijloacelor de transport, bagajul
persoanelor fizice, precum i a seciilor marfare, sigiliilor i tampilelor vamale, a altor mijloace
de identificare, fr deschiderea mijloacelor de transport i ambalajului mrfurilor, demontarea i
distrugerea integritii obiectelor controlate [81, p.160].
Pe de alt parte, legislaia UE definete supravegherea vamal ca o totalitate de aciuni
ntreprinse, n general, de autoritile vamale pentru a asigura respectarea reglementrilor vamale
i, cnd este cazul, a altor dispoziii aplicabile mrfurilor aflate sub supraveghere vamal [63].

113
Constatm faptul c, legislatorul nostru a mprumutat noiunea supravegherii vamale
prevzut n legislaia UE. Astfel, n Codul Vamal al Republicii Moldova supraveghere vamal
reprezint aciunile ntreprinse, n general, de organele vamale pentru a asigura respectarea
reglementrilor vamale i, dup caz, a altor dispoziii aplicabile mrfurilor aflate sub
supraveghere vamal [11].
Astfel, supravegherea vamal presupune o totalitate de msuri ntreprinse de organele
vamale, prin vizualizarea extern a mrfurilor i mijloacelor de transport n scopul asigurrii
reglementrilor vamale.
Considerm c, pentru realizarea supravegherii vamale i obinerea unor rezultate
pozitive n lupta cu nclcarea legislaiei n vigoare, este important s se stabileasc momentul
nceperii i finalizrii supravegherii vamale. Conform art. 197 al Codului Vamal al Republicii
Moldova mrfurile i mijloacele de transport se afl sub supraveghere vamal de la nceputul i
pn la sfritul controlului vamal, n conformitate cu prevederile regimului vamal [11]. Codul
Vamal al Uniunii, n art. 134 prevede c mrfurile care sunt introduse pe teritoriul vamal al
Uniunii sunt supuse, de la data acestei introduceri, unei supravegheri vamale i pot face obiectul
controalelor vamale. Dac este cazul, acestea pot face obiectul prohibiiilor sau al restriciilor
justificate din motive, ntre altele, de moralitate public, de ordine public, de securitate public,
de protecie a sntii i a vieii persoanelor i a animalelor sau de ocrotire a plantelor, de
protecie a mediului nconjurtor, a patrimoniului naional cu valoare artistic, istoric sau
arheologic, i de protecie a proprietii industriale sau comerciale, inclusiv al controlului
viznd precursorii de droguri, mrfurile care ncalc anumite drepturi de proprietate intelectual
i sumele de bani n numerar, precum i al aplicrii msurilor de conservare i administrare a
patrimoniului piscicol i a celor de politic comercial [63].
Din aceste prevederi rezult c, la introducerea mrfurilor i mijloacelor de transport pe
teritoriul vamal, supravegherea vamal ncepe n momentul trecerii frontierei vamale, iar n cazul
scoaterii mrfurilor i mijloacelor de transport de pe teritoriul vamal, supravegherea vamal
ncepe n momentul primirii declaraiei vamale. Sfritul supravegherii vamale la introducerea n
ar coincide cu punerea n liber circulaie a mrfurilor i mijloacelor de transport, dac
legislaia nu prevede altfel. Pe cnd la scoaterea mrfurilor i mijloacelor de transport de pe
teritoriul vamal, controlul vamal se ncheie n momentul trecerii frontierei vamale.
Concluzionm c aceste termene sunt generale, deoarece momentul nceperii i finalizrii
supravegherii vamale depinde de fiecare destinaie i regim vamal solicitat n particular.
Accentum ideea c se disting dou etape eseniale de aflare a mrfurilor sub
supraveghere vamal: etapa obligatorie i etapa facultativ [10, p.90].

114
Atenionm c, nceputul aflrii mrfurilor i mijloacelor de transport sub supraveghere
vamal ca etap specific coincide cu momentul trecerii acestor mrfuri i mijloace de transport
peste frontiera vamal i dureaz pn la sfritul plasrii lor sub un anumit regim, destinaie
vamal, aceasta fiind etapa obligatorie de aflare a mrfurilor i mijloacelor de transport sub
supraveghere vamal. Constatm c, etapa obligatorie de aflare a mrfurilor i mijloacelor de
transport sub supraveghere vamal coincide totalmente cu etapa perfectrii vamale. n acest sens,
perfectarea vamal reprezint exteriorizarea juridic a procedurii de control vamal ce mbrac
forma declaraiei vamale n detaliu, a declaraiei vamale completate de persoanele fizice, a
actelor iniiale ca rezultat al controlului vamal [10, p.90].
A dou etap a supravegherii vamale, cea facultativ, este o procedur separat i nu este
dependent de procedura de perfectare vamal. Aceasta se refer la mrfurile i mijloacele de
transport aflate sub supraveghere vamal i plasate n regim vamal de tranzit, perfecionare
activ/pasiv, transformare sub supraveghere vamal, admitere temporar (regimurile vamale
suspensive, art.23 din Codul Vamal al RM) [11], precum i mrfurile puse n circulaie liber, cu
respectarea anumitor condiii restrictive, importate pentru un anumit scop fixat (ajutor umanitar,
ajutor tehnic etc.).
n cazul n care, dup finisarea procedurii de perfectare vamal mrfurile i mijloacele de
transport sunt plasate sub un anumit regim vamal definitiv, import sau export, atunci aflarea
acestora sub supraveghere vamal nceteaz. Prin urmare, pentru regimul vamal de import
aceasta are loc numai dup ce au fost pltite drepturile de import i au fost aplicate msurile de
politic economic. Pentru regimul vamal de export momentul ncetrii aflrii mrfurilor i
mijloacelor de transport sub supraveghere vamal are loc la scoaterea mrfurilor de pe teritoriul
vamal al Republicii Moldova, dac mrfurile sunt scoase de pe teritoriul vamal n aceeai stare n
care acestea se aflau la data nregistrrii declaraiei de export, cu excepia pierderilor naturale
aferente transportrii i pstrrii n condiii bune [11]. Trebuie de menionat c n cazul cnd
mrfurile sunt scoase de pe teritoriul Republicii Moldova, de exemplu n regim vamal de
admitere temporar sau perfecionare pasiv, ele rmn sub supraveghere vamal, ceea ce este
caracteristic, de altfel, pentru toate regimurile vamale suspensive.
Evideniem c, n Codul Vamal al Uniunii este prevzut c mrfurile rmn sub
supraveghere att timp ct este necesar pentru a le fi determinat statutul vamal, iar supravegherea
nu nceteaz dect cu permisiunea autoritilor vamale [63]. Considerm c, prevederile
legislaiei UE sunt mai generale i permit stabilirea termenului supravegherii vamale de sine
stttor de ctre organul vamal n fiecare situaie a parte.
Legislaia RM prevede mrfurile care sunt supuse supravegherii vamale, i anume:

115
- mrfurile, mijloacele de transport i bunurile nevmuite la intrarea n ar;
- mrfurile i bunurile aflate n regimuri suspensive;
- navele sub pavilion strin i aeronavele strine, pe timpul staionrii n apele teritoriale
sau n porturi i, dup caz, pe aeroporturi;
- mrfurile care au beneficiat de tratamente tarifare favorabile i au fost puse n liber
circulaie cu acordarea de faciliti fiscale i vamale [25].
n literatura de specialitate este menionat c supravegherea vamal se poate efectua:
- n procesul amplasrii mrfurilor sub procedura de tranzit vamal;
- n procesul operaiilor de prelucrare a mrfurilor;
- n procesul operaiunilor de nimicire a mrfurilor;
- n procesul operaiunilor cu mrfurile aflate n depozitele provizorii sau antrepozitele
vamale [145, p.155].
Considerm c, att prevederile din legislaia RM, ct i meniunile din literatura de
specialitate sunt aplicabile, deoarece n primul caz se refer de fapt la regimul sau destinaia
vamal solicitat mrfurilor, iar n cel de-al doilea, se refer la operaiunile la care sunt supuse
mrfurile n aceste regimuri sau destinaii vamale.
Supravegherea vamal se realizeaz prin una sau mai multe din operaiunile de mai jos:
- inerea operativ a evidenei mrfurilor i bunurilor supuse regimului vamal prin
nscrierea lor n registrele sau documentele vamale. n condiiile stabilite de Serviciul Vamal,
evidena operativ poate fi inut i n form electronic;
- aplicarea de sigilii vamale la mrfurile, bunurile i mijloacele de transport supuse
regimului vamal, precum i la accesul n spaiile n care acestea se gsesc. Sigiliile vamale se
aplic la ui, ferestre sau la alte sisteme de nchidere a mijloacelor de transport. Coletele trebuie
s fie ambalate astfel nct s nu se poat ptrunde la coninutul lor fr ruperea sigiliului sau
fr a lsa urme vizibile. n vederea sigilrii, mijloacele de transport i spaiile trebuie s
ndeplineasc urmtoarele condiii: a) construcia s permit scoaterea sau introducerea de bunuri
numai prin deschideri care pot fi sigilate; b) construcia s fie suficient de solid pentru a nu
permite spargerea pereilor, podelelor sau acoperiului, fr a lsa urme vizibile; c) construcia s
nu permit scoaterea, n ntregime sau n parte, a pereilor, podelelor sau acoperiului i
repunerea lor la loc fr a lsa urme vizibile; d) uile, ferestrele i conductele pentru mrfurile n
stare lichid sau gazoas s fie prevzute cu inele sau alte dispozitive care s permit aplicarea
cu uurin a sigiliilor vamale. Republica Moldova ar putea aplica practica internaional i s
utilizeze monitorizarea electronic, prin aplicarea sigiliilor electronice (de exemplu Iordania).
Aceast tehnologie n sine ar trebui s corespund anumitor cerine pentru a aborda urmtoarele

116
aspecte: pentru a evita nlocuirea bunurilor, un sigiliu trebuie s fie instalat pe uile camionului
i/sau pe container; pentru a evita separarea remorcii de cap-tractor, sigilii sunt necesare pentru a
lega remorca la cap-tractor; sistemul ar trebui s poat transmite electronic datele; unitatea de
urmrire ar trebui s fie portabil, uor de instalat i eliminat n timp minim, s fie dotat cu o
baterie de via lung rencrcabil, suficient pentru a finaliza o trecere de la frontiera de intrare
la grania de ieire; sigiliile trebuie s comunice prin radio cu unitatea de urmrire i s trimit o
alarm n caz de spargere; sistemul ar trebui s fie rapid, fiabil, sigur, dotat cu GSM si Wi-Fi de
comunicaii [150, p.82].
- efectuarea de verificri selective inopinate la mijloacele de transport ncrcate cu
mrfuri nevmuite sau aflate n tranzit;
- stabilirea de posturi permanente sau temporare, fixe sau mobile, la locul de acces al
persoanelor n porturi i aeroporturi, la scara navelor i aeronavelor, n depozite sau n alte locuri
unde se afl mrfuri i alte bunuri supuse vmuirii, precum i la mijloacele de transport;
- efectuarea, n cazuri de indicii privind nclcarea reglementrilor vamale, de verificri
totale la mrfurile sau bunurile care trec frontiera n anumite perioade sau pentru unele categorii;
- prin control ulterior [25].
Susinem opinia autorului Gorbuhov V. A., care menioneaz c, i supravegherea vamal
poate fi efectuat cu aplicarea mijloacelor tehnice care permit vizualizarea structurii interne a
obiectului i prin alte moduri informeaz despre prezena caracteristicilor specifice la aceste
obiecte [81, p.160].
n alt context, n dependen de frecvena efecturii supravegherii vamale ea poate fi
permanent (sistematic) sau de o singur dat. Alegerea frecvenei efecturii supravegherii
vamale depinde n primul rnd de circumstanele concrete i sarcinile stabilite. Supravegherea
vamal sistematic se aplic n cazurile cnd supravegherea de o singur dat este ineficient i
exist necesitatea supravegherii permanente. De exemplu, supravegherea vamal permanent se
aplic la supravegherea antrepozitelor vamale ca modalitate pot fi aplicate camerele video de
supraveghere [132, p.263]. Supravegherea de o singur dat se face n cazul ncrcrii mrfurilor
n afara locurilor de amplasare a organelor vamale [78, p.98].
Conform modului de organizare, supravegherea vamal poate fi realizat direct sau
indirect. Supravegherea vamal direct se realizeaz nemijlocit de persoana cu funcie de
rspundere a organului vamal, pe cnd supravegherea indirect, de persoana cu funcie de
rspundere a organului vamal, dar cu aplicarea mijloacelor tehnice i fr prezena personal la
locul aflrii obiectului controlat [131, p.317-318].

117
Accentum c, biroul vamal care funcioneaz n porturi exercit supravegherea n incinta
i n raza acestora, asupra ambarcaiunilor, pontoanelor, precum i asupra bunurilor aparinnd
persoanelor care intr, ies sau i desfoar activitatea n porturi [51, p.189].
n porturile i zonele libere supravegherea vamal se efectueaz n mod specific i prin:
- organizarea de echipe vamale mobile la limitele exterioare ale perimetrelor n care se
efectueaz operaiuni specifice porturilor i zonelor libere;
- organizarea de posturi vamale fixe la locurile de acces al persoanelor i bunurilor n
porturile i zonele libere;
- alte msuri proprii unor porturi i zone libere, prevzute n actele normative de nfiinare
i funcionare a acestora [25].
Apreciem gradul de adevr al acestor prevederi, deoarece exist un risc sporit de
nclcare a legislaiei vamale n aceste zone i respectiv urmeaz s se ntreprind msuri
concrete de supraveghere, iar una dintre cele mai eficiente forme de supraveghere este crearea de
posturi mobile sau fixe n locurile de acces n zonele respective.
Biroul vamal de frontier care funcioneaz n punctele rutiere i n staiile de cale ferat
exercit supravegherea vamal n incinta acestora. Pe calea ferat, supravegherea vamal se
realizeaz i n timpul efecturii controlului vamal n trenurile de cltori.
Supravegherea i controlul vamal n afara birourilor vamale se realizeaz de ctre
organele vamale abilitate de Serviciul Vamal n scopul prevenirii, combaterii i sancionrii
nclcrilor reglementrilor n domeniul vamal pe ntreg teritoriul naional. Aceste organe
ndeplinesc urmtoarele atribuii principale:
- exercit, prin mijloace i procedee specifice, supravegherea mrfurilor i a bunurilor
care sunt supuse vmuirii pe ntreg teritoriul naional;
- constat i ncaseaz diferenele de drepturi de import sau de export cauzate de
nedeclararea conform prevederilor legale a bunurilor n cadrul operaiunilor de import, export i
tranzit, ca urmare a aciunilor proprii ntreprinse;
- constat i sancioneaz nerespectarea reglementrilor n domeniul vamal;
- constat i rein, n vederea confiscrii, bunurile care fac obiectul nclcrii legislaiei
vamale;
- previn i combat traficul ilicit de arme, muniii, materiale explozive i radioactive,
produse i substane narcotice i psihotrope, precursori ai acestora i substane chimice eseniale,
produse i substanele toxice, obiecte din patrimoniul cultural naional, metale i pietre preioase
[51, p.191].

118
Remarcm c, un semn distinctiv al acestei forme de control vamal este realizarea
supravegherii vamale n mod deschis, adic persoana cunoate acest fapt, asupra mrfurilor i
mijloacelor de transport [132, p.262].
Evideniem c, o alt trstur specific a supravegherii vamale este faptul c aceasta se
finalizeazo dat cu punerea mrfurilor i mijloacelor de transport n circulaie liber. ns,
controlul vamal poate fi efectuat n orice moment, indiferent de faptul dac mrfurile i
mijloacele de transport controlate au fost puse n circulaie, n cazul n care exist temeiuri de a
se considera c au fost nclcate prevederile legislaiei Republicii Moldova sau ale acordurilor
internaionale la care aceasta este parte [172, p.30]. Astfel, concluzionm c, supravegherea
vamal asupra mrfurilor i mijloacelor de transport are loc indiferent de faptul dac acestea au
fost puse sau nu n circulaie liber, cu condiia existenei temeiurilor de a considera c a fost
nclcat legislaia n vigoare.
La final putem declara c, supravegherea vamal poate fi privit att ca o form a
controlului vamal, ct i ca o etap a procedurilor de vmuire, care se realizeaz prin vizualizarea
extern a mrfurilor i mijloacelor de transport n scopul asigurrii reglementrilor vamale.

3.5. Concluzii la capitolul 3

1. Controlul vamal documentar este una din formele de baza ale controlului vamal i
const n verificarea corectitudinii completrii declaraiei vamale, existenei documentelor
anexate la declaraia vamal, precum i a concordanei ntre datele nscrise n declaraia vamal
i cele din documentele anexate.
2. n cadrul controlului documentar este verificat att coninutul documentului, ct i
aspectul exterior al acestuia, ambele fiind importante pentru a stabili informaii corecte i
concrete n privina mrfurilor, mijloacelor de transport i a persoanelor care trec frontiera, ct i
n privina scopului trecerii acestora.
3. Se propune s fie abrogat Ordinul Nr. 276-O din 24 octombrie 2002 [55], prin care
Serviciul Vamal a stabilit expres lista de documente ce urmeaz a fi prezentate controlului
vamal, deoarece este depit i nu reflect pe deplin cerinele naintate controlului.
4. Controlul vamal fizic al mrfurilor este cea mai rspndit form a controlului vamal,
care const n controlul de facto al mrfurilor i mijloacelor de transport trecute peste frontiera
vamal n scopul constatrii legalitii trecerii, corespunderii cu datele din declaraia vamal i
documentele de nsoire a mrfii, n scopul depistrii nclcrilor, a mrfurilor interzise pentru
introducerea/scoaterea n/de pe teritoriul Republicii Moldova, determinarea caracteristicilor de

119
baz a mrfurilor respective (codul tarifar, originea, cantitatea, valoarea etc.). n procesul
desfurrii acestei forme de control se depisteaz cele mai grave nclcri ale legislaiei vamale.
5. Constatm c, la etapa actual, odat cu creterea numrului operaiunilor de import-
export n Republica Moldova, organul vamal la efectuarea controlului vamal acioneaz reieind
din principiul selectivitii n baza sistemului de analiz a riscurilor, aa cum se practic n
statele UE.
6. Considerm depit i propunem abrogarea Hotrrii Guvernului Republicii
Moldova nr. 808 din 09.08.2000 cu privire la interaciunea serviciilor, reglementarea perceperii
plilor i automatizarea sistemului de eviden la efectuarea controlului n punctele de trecere a
frontierei de stat a Republicii Moldova, deoarece din anul 2000 pn n prezent, sistemul vamal
la general i procedura de control vamal, n special, au suferit un ir de mbuntiri eseniale
care urmeaz a fi luate n consideraie (de exemplu controlul nedistructiv prin aplicarea
scanerelor etc.).
7. Specificul controlului fizic se manifest prin influena factorului uman asupra
eficacitii desfurrii acestei forme de control, din care motiv considerm imperios necesar
introducerea n practica activitilor organelor vamale ale Republicii Moldova a stimulrii (n
mare msur material) a operaiunilor desfurate cu rezultat pozitiv. O astfel de atitudine va
duce la scderea nivelului corupii n sfera vamal, la creterea ratei descoperirilor nclcrilor
legislaiei vamale, la ridicarea eficienei controlului vamal, ca un factor al creterii nivelului
veniturilor bugetare.
8. Controlul vamal corporal este considerat o form excepional de control vamal, prin
care se poate aduce intimidare demnitii umane, n legtur cu care este necesar att
perfecionarea cadrului legislativ ct i sporirea gradului de responsabilitate a colaboratorului
vamal la efectuarea acestei forme de control.
Astfel se propune:
- completarea art. 194 al Codului Vamal al Republicii Moldova, cu alin. 6 cu urmtorul
coninut: Procesul-verbal se ntocmete n dou exemplare. Primul exemplar se pstreaz la
organul vamal, iar al doilea exemplar se nmneaz persoanei controlate.
- abrogarea Instruciunii cu privire la ordinea efecturii controlului corporal al
persoanelor ce se deplaseaz peste frontiera de stat a Republicii Moldova, adoptat prin Ordinul
Directorului General al Departamentului Controlului Vamal Nr. 916 din 25.07.1995, i
elaborarea unui act normativ subordonat sub forma unei Hotrri de Guvern n care s se
regseasc toate reglementrile cu privire la procedura efecturii controlului corporal.

120
10. Controlul ulterior este o form specific de control vamal, deoarece are ca efect
eliberarea imediat a mrfurilor, acordnd posibilitate declarantului s dispun de bunuri imediat
la sosirea lor pe teritoriul vamal. n legtur cu aceasta se propune:
- de a reduce perioada de desfurare a auditului postvmuire pentru care, propunem
modificarea art. 2021 alin. 14 cu urmtoarele prevederi: 4 luni s se substituie cu 1 lun.
- de a include n Codul Vamal al Republicii Moldova n art. 2021 a alin. 21 cu urmtorul
coninut: Se interzice efectuarea auditului postvmuire, la aceeai persoan, pe acelai lot de
marf a controlului vamal repetat. Interzicerea de a efectua controlul repetat de ctre organele
vamale, urmeaz a se aplica doar asupra mrfurilor puse n liber circulaie, i trebuie aplicat la
toate formele de control vamal, nu numai la auditul postvmuire.

121
4. INSTRUMENTE DE EFECTUARE A CONTROLULUI VAMAL

4.1. Mijloace tehnice de efectuare a controlului vamal

Globalizarea economiei mondiale a dus la creterea circuitului marfar ntre state, iar
amplasarea geografic a Republicii Moldova condiioneaz trecerea unor ci de legtur dintre
Europa i Federaia Rus. Drept urmare, comerul i producerea la etapa actual au nevoie de
proceduri vamale simplificate i eficiente care ar asigura trecerea sigur i legal a mrfurilor.
Cu att mai mult intensificarea activitii organizaiilor teroriste i creterea volumului
contrabandei impun un control mai riguros asupra trecerii mrfurilor i mijloacelor de transport
peste frontiera de stat.
n conformitate cu prevederile Conveniei de la Kyoto i a cerinelor privind aderarea la
Uniunea European, una din sarcinile organelor vamale este implementarea n procesul
controlului vamal a unor tehnologii vamale i informaionale noi. Considerm c, asigurarea
securitii trecerii mrfurilor i mijloacelor de transport peste frontiera vamal, excluderea
cazurilor de contraband sunt posibile doar prin modernizarea i folosirea de ctre organele
vamale a unor mijloace tehnice moderne la efectuarea controlului vamal, a unor tehnologii
informaionale i de comunicaie avansate. n condiiile unor limitri aspre privind efectuarea
controlului vamal pe de o parte i ridicarea componentei intelectuale i criminale a metodelor de
eschivare de la plata taxelor vamale pe de alt parte, apare problema crerii unui sistem eficient
de examinare a mrfurilor i mijloacelor de transport la trecerea peste frontiera vamal.
Am specificat c prin control fizic al mrfurilor se nelege procedura nemijlocit legat de
accesul la coninutul mrfurilor controlate prin deschiderea seciilor marfare, descrcarea
mrfurilor, deschiderea pachetelor de mrfuri, demontarea anumitor pri ale mijlocului de
transport etc., pentru a stabili scopul, proprietile i parametrii lor. De regul, n procesul
controlului vamal este aplicat metoda organoleptic, ce presupune aprecierea calitii mrfurilor
cu ajutorul organelor de sim, ale omului a vzului, mirosului, gustului i uneori, a pipitului.
Mai rar, controlul se efectueaz cu ajutorul instrumentelor de msurare simple: rulet, cntar,
rigl .a. Doar n anumite cazuri se permite efectuarea unor cercetri a trsturilor i
caracteristicilor mostrelor i a modelelor cu ajutorul unor instrumente analitice i reactivi
chimici.
Acceptm opinia autorilor Gabricidze B. N. i Cerneavskii A. G. care consider c
identitatea mrfurilor, a mijloacelor de transport i coninutul lor se poate determina n procesul
controlului vamal prin dou ci: prin controlul fizic al mrfurilor i cu ajutorul mijloacelor

122
tehnice de control vamal [80, p.308]. Astfel, n scopul reducerii timpului de efectuare a
controlului vamal i pentru ridicarea eficienei i optimizrii lui, pentru stabilirea identitii
mrfurilor, a mijloacelor de transport i a coninutului lor se folosesc mijloacele tehnice speciale.
Aplicarea acestor mijloace tehnice de control presupune controlul coninutului la distan, cu
ajutorul stabilirii unui set de semnale informaionale (indicii tehnice), care caracterizeaz n mod
clar anumite tipuri de produse, materiale i substane, i care ar permite colaboratorului vamal s
stabileasc corespunderea lor cu acele date, care sunt prezentate n documentele nsoitoare.
Aceast metod reduce cheltuielile i timpul controlului vamal. De asemenea permite controlul
n locurile greu accesibile. Lista i ordinea de aplicare a mijloacelor tehnice este determinat de
ctre Serviciul Vamal.
n mod deosebit este necesar s evideniem c aceste mijloace trebuie s fie sigure pentru
viaa i sntatea oamenilor i s nu aduc prejudicii mrfurilor i mijloacelor de transport. Din
acest considerent trsturile principale ale mijloacelor tehnice trebuie s fie operativitatea i
securitatea acestora. De asemenea, la controlul vamal se admit doar acele mijloace tehnice care
sunt integre i corespund cerinelor normative i ale documentaiei de exploatare, nregistrate i
confirmate prin certificate sanitaro-epidemiologice eliberate de organele mputernicite ale
statului.
Codul Vamal al Republicii Moldova n art. 185 alin.(2) stipuleaz clar c la efectuarea
controlului vamal pot fi aplicate mijloace tehnice de control care nu prezint niciun pericol
pentru sntatea i viaa oamenilor, animalelor i plantelor i care nu cauzeaz prejudicii
mrfurilor i mijloacelor de transport [11]. Totalitatea acestor mijloace tehnice poate fi numit
echipament de control vamal. Tehnica vamal este un ansamblu de mijloace tehnice aplicate
de subdiviziunile structurale specializate ale organelor vamale pentru asigurarea rezolvrii
sarcinilor aflate n competena lor [110, p.208].
Sistemul vamal, fiind ntr-o continu dezvoltare, impune dotarea fiecrui post vamal cu
mijloace tehnice performante, precum i perfecionarea colaboratorilor vamale pentru a aduce la
cunotina acestora metoda de folosire a mijloacelor tehnice i acele situaii n care ele pot fi
folosite cu scopul depistrii infraciunilor descoperite la frontiera vamal, innd cont i de
iscusina i dotrile infractorilor. Folosirea mijloacelor tehnice de control vamal n procesul
efecturii controlului asigur posibilitatea depistrii ascunziurilor i a locurilor tinuite, a
obiectelor controlate. Mijloacele tehnice n combinaie cu mijloacele criminalistice permit
depistarea eficient, contracararea i prevenirea nclcrilor vamale. n scopul cunoaterii i
aplicrii eficiente a mijloacelor tehnice este necesar s se clasifice obiectele controlului vamal n

123
funcie de destinaie, tip, dimensiuni, greutate, trsturi constructive, deoarece anume aceti
parametri ai obiectelor determin n esen tipul controlului operativ tehnic i coninutul acestuia.
Considerm mijloacele tehnice de control vamal c o categorie important a tehnicii
vamale. Acestea reprezint o totalitate de instrumente i aparataje speciale aplicate de ctre
organele vamale n procesul controlului documentar i fizic a obiectelor trecute peste frontiera
vamal, cu scopul verificrii autenticitii i corectitudinii documentelor nsoitoare, stabilirea
corespunderii coninutului obiectelor controlate i a informaiilor prezentate despre acestea, ct i
identificarea n aceste obiecte a nclcrilor vamale.
Rezultatele aplicrii mijloacelor tehnice determin desfurarea ulterioar a procesului
controlului vamal a obiectelor trecute peste frontiera vamal. Aceast tehnic permite stabilirea
autenticitii i veridicitii documentelor nsoitoare, determinarea corespunderii calitii
mrfurilor i mijloacelor de transport, a informaiilor coninute n documente, confirmarea
corectitudinii clasificrii mrfurilor, n corespundere cu Nomenclatura Combinat a Mrfurilor,
respectiv asigurarea stabilirii corecte a taxelor vamale i altor impozite, veridicitatea statisticii
vamale i controlul valutar eficient.
n lipsa unor prevederi legislative coerente ale RM, este important s se prevad clar i
detaliat modul de utilizare a mijloacelor tehnice, drepturile participanilor la controlul vamal,
precum i obligaiile acestora. De asemenea, este deosebit de important s se stabileasc
standardizarea i limitele de utilizare a mijloacelor tehnice, marja de eroare a acestora, precum i
rspunderea pentru utilizarea neconform a acestora.
Atragem atenia c, aplicarea mijloacelor tehnice la efectuarea controlului vamal de ctre
colaboratorii vamali trebuie s se bazeze pe un set de principii speciale, care ar include
urmtoarele:
1. Principiul legalitii, conform cruia colaboratorii vamali n procesul controlului
vamal respect normele juridice, acioneaz n limitele i pentru realizarea acestora. Organele
vamale trebuie s foloseasc mijloacele tehnice n limitele stabilite de legislaia n vigoare.
2. Principiul argumentrii presupune c este necesar nelegerea i reprezentarea deplin
a scopurilor, sarcinilor i direciilor trasate ale coninutului activitii, prognozarea rezultatelor.
Aplicarea mijloacelor tehnice, n fiecare caz aparte trebuie s fie motivat i ntemeiat.
3. Principiul nepricinuirii unei daune nejustificate obiectului controlului vamal explic
faptul c, colaboratorul vamal este obligat s nu prejudicieze persoana intenionat sau fr
inteniei, direct sau indirect. La aplicarea mijloacelor tehnice trebuie s se asigure integritatea
mrfurilor i a mijloacelor de transport naintate pentru controlul vamal.

124
4. Principiul securitii, potrivit cruia mijloacele tehnice trebuie s fie inofensive pentru
viaa i sntatea persoanei, s nu aduc pagube mrfurilor i mijloacelor de transport.
5. Principiul responsabilitii pentru paguba provocat la exploatarea mijloacelor
tehnice, n corespundere cu care organele vamale sunt obligate s restituie paguba adus la
controlul vamal, dac prejudiciul a fost rezultatul unor aciuni ilegale ale colaboratorilor vamali.
Aceste aciuni includ, aplicarea mijloacelor tehnice de ctre persoanele fr o pregtire special
corespunztoare; folosirea unor mijloace tehnice defectate; neglijena colaboratorilor
mputernicii s aplice mijloacele tehnice.
6. Principiul operativitii, care prevede aplicarea eficient a mijloacelor tehnice de
control vamal n condiiile unor limite de timp. Activitatea organelor vamale la aplicarea
mijloacelor tehnice n procesul controlului vamal este caracterizat de urmtoarele elemente:
rapiditate, continuitate, colaborarea participanilor, implicarea n mas a forelor i mijloacelor.
7. Principiul economicitii prin care scopurile aplicrii mijloacelor tehnice la realizarea
controlului vamal trebuie atinse cu cheltuieli minime i trebuie s fie recuperate din punct de
vedere economic.
8. Principiul ergonomic prescrie c mijloacele tehnice trebuie folosite eficient
economisind timp i energie.
Pentru ca aceste principii s fie aplicate i respectate, propunem s fie incluse n Codul
Vamal al Republicii Moldova. Astfel, recomandm completarea art. 185, alin. 2 cu urmtorul
coninut: Mijloacele tehnice de control urmeaz a fi aplicate lund n consideraie
urmtoarele principii: principiul legalitii, argumentrii, nepricinuirii unei daune
nejustificate, securitii, responsabilitii, operativitii, economicitii i cel ergonomic.
Principala form de control vamal la care pot fi aplicate mijloacele tehnice de control este
controlul fizic al mrfurilor i mijloacelor de transport. Susinem prerea autorului Koelev V. E.
care consider c la mijloacele tehnice ale controlului vamal poate fi atribuit tehnica
predestinat pentru cercetarea mrfurilor cu scopul de a evidenia n acestea orice obiecte ce
reprezint nclcri ale reglementrilor vamale [99, p.4].
Aplicarea mijloacelor tehnice de control se efectueaz prin stabilirea unor sarcini
independente cum ar fi:
- verificarea documentelor vamale i altor caracteristici de asigurare vamal;
- obinerea informaiilor la distan despre coninutul obiectelor controlate;
- cutarea i depistarea obiectelor de contraband i de nclcare a regulilor vamale;
- analiza expres de identificare a coninutului obiectelor controlului vamal;
- urmrirea vizual a situaiei operaionale n zonele de control vamal;

125
- controlul purttorilor de informaii audio i video;
- ndeplinirea operaiunilor tehnologice la controlul fizic;
- aplicarea mijloacelor de identificare vamal [80, p.308-309].
Apreciem aceast opinie deoarece, sistemul sarcinilor operative al organelor vamale,
determin tipul mijloacelor tehnice utilizate la controlul vamal, tipurile obiectelor controlului
vamal i condiiile de efectuare a acestuia. Acestea ofer posibilitatea determinrii mijloacelor
tehnice de control vamal n forma unor clase separate destinate pentru rezolvarea fiecrei sarcini
operative n ansamblu sau a unei componente a acesteia.
n calitate de mijloace tehnice de efectuare a controlului vamal pot fi folosite: tehnica de
vizualizare cu raze roentgen, tehnica de vizualizare fluroscopic, aparataj de vizualizare i
inspectare, mijloace de cutare, mijloace de aplicare i stabilire a unor etichete speciale,
instrumentarul de vizualizare, mijloace tehnice de zondare superficial, mijloace tehnice de
identificare, materii chimice de identificare [145, p.182].
Evideniam c, pe lng mijloacele tehnice ale controlului vamal n literatur sunt
prevzute i alte mijloace de control, cum ar fi: nave maritime (fluviale) i aeriene; aplicarea de
ctre colaboratorii vamali a forei fizice, a unor mijloace speciale i a armelor; folosirea cinilor
de cutare i de paz [78, p.68].
Am dori s menionm c, aplicarea de ctre colaboratorii vamali a forei fizice, a unor
mijloace speciale i a armelor, mai degrab reprezint nite msuri ntreprinse de ctre acesta
pentru realizarea atribuiilor de serviciu, dect mijloace tehnice de control vamal n procesul
vmuirii.
Pentru o nelegere corect i complet, totalitatea mijloacelor tehnice poate fi clasificat
n mai multe grupe. La rndul lor acestea se clasific n subgrupe, care au rolul de a soluiona
sarcini operative concrete, care reies din atribuiile de baz [110, p.209].
Prima grup include mijloacele tehnice destinate pentru diagnosticarea operativ a
documentelor, prezentate pentru perfectarea obiectelor trecute peste frontiera vamal cu scopul
depistrii falsificrii totale sau pariale, a corectrilor, adugirilor de text, schimbrilor de foi,
lipirii unor elemente i fragmente din alte documente, falsificrii tampilei, a rechizitelor sau a
semnturii.
Grupa a doua include mijloacele tehnice destinate pentru inspecia tehnico-operativ la
distan a obiectelor controlului vamal n procesul cruia se efectueaz examinarea vizual a
obiectelor cu ajutorul unor aciuni de inspecie [110, p.210]. La aceast categorie pot fi folosite
mijloace tehnice de tipul scanerelor X-Ray. Acestea permit stabilirea ascunziurilor i a
locurilor tinuite, precum i a obiectelor suspecte. O alt categorie a mijloacelor tehnice este

126
destinat controlului obiectelor cu volum i greutate mare. Scopul acestora este de a determina
nivelul de ncrcare a containerelor i vizualizarea amplasrii n spaiu a coninutului. ncheie
irul mijloacele tehnice menite s asigure controlul volumelor (cantitii) a unor obiecte cum ar fi
petrol, gaze naturale, energie electric .a. Acestea au drept scop verificarea la distan a greutii
i volumului mrfurilor.
Grupa a treia include mijloace tehnice necesare pentru cutarea i vizualizarea locurilor
greu accesibile ale mijloacelor de transport i ambalajelor marfare, amplasarea ascunziurilor i
locurilor tinuite, aplicarea unor etichete speciale de control precum i aplicarea unor mijloace
tehnice pentru preluarea probelor coninutului obiectelor controlului vamal. n calitate de locuri
de cercetare n acest caz sunt cabinele, saloanele, compartimentele de marf ale mijloacelor de
transport [110, p.212].
Grupa a patra ntrunete mijloacele tehnice care asigur ndeplinirea operaiunilor
operativ-tehnice legate de: efectuarea diagnosticrii operative a obiectelor poteniale depistate n
rezultatul examinrii coninutului obiectelor controlului vamal; efectuarea clasificrii operative a
mrfurilor cu scopul de atribuire a acestora la clasele, grupurile i poziiile clasificatorului
marfar; determinarea integriti atributelor asigurrii vamale, a sigiliilor aplicate asupra
mrfurilor i mijloacele de transport [110, p.213].
Grupa a cincea include mijloacele tehnice necesare pentru perfectarea vamal a
mrfurilor i mijloacelor de transport trecute peste frontiera vamal, inclusiv aplicarea asupra
acestora i asupra documentelor de nsoire a mijloacelor de asigurare vamal.
Grupa a asea cuprinde mijloacele tehnice destinate ndeplinirii funciilor examinrii
vizual-operative a aciunilor persoanelor aflate n zonele de control, cu scopul de a depista unele
conduite ilegale legate de contactul direct al persoanei cu alte persoane suspecte sau cu
colaboratorii vamali. Sistemul de monitorizare n timp real a evenimentelor, autoturismelor i
persoanelor la posturile vamale va contribui i la sigurana public, prevenirea situaiilor de
urgen prin utilizarea camerelor de supraveghere video i a sistemelor de senzori [188, p.37].
Grupa a aptea include mijloacele tehnice destinate s asigure obinerea datelor despre
purttorii de informaii audio i video, cu scopul de a evidenia printre acestea materiale interzise
la trecere. n calitate de mijloace tehnice de control pot fi utilizate dictafonul, magnetofonul,
playerul, camera video .a.
Realizm c, n toate grupele menionate anterior sunt aplicate mijloace tehnice de
control concrete. Astfel, n conformitate cu reglementrile n vigoare, organele vamale n scopul
depistrii contrabandei i a nclcrilor regulilor vamale comise, aplic urmtoarele mijloace
tehnice de control:

127
- Aparate roentgeno-televizate, denumite Rapiscan, care funcioneaz utiliznd raze
de tip roentgen, i care permit scanarea tuturor obiectelor supuse controlului. Imaginea
schematic a acestora este proiectat pe un monitor, supravegheat de un colaborator vamal,
acesta avnd obligaia de a urmri dac n obiectele scanate nu conin bunuri interzise la trecerea
peste frontiera vamal. Astfel, i n Republica Moldova, n scopul eficientizrii controlului vamal
al mrfurilor, containerelor i mijloacelor de transport auto, n vederea contracarrii tentativei de
trecere frauduloas a mrfurilor peste frontiera vamal, Serviciul Vamal a adoptat Regulamentul
cu privire la utilizarea scanerelor cu raze X-Ray Rapiscan Eagle Mobile (REM) [201].
n acest sens, la sfritul lunii februarie 2008, organele vamale ale Republicii Moldova au
nceput utilizarea celor mai noi i performante scanere de efectuare a controlului vamal la
mijloacelor de transport cu dimensiuni mari. Serviciul Vamal a achiziionat 2 scanere mobile, n
valoare de 5 milioane de dolari [189, p.38]. Totodat, n baza Acordului-cadru dintre Republica
Moldova i Comisia European privind asistena extern, semnat la Bruxelles la 11 mai 2006,
ratificat prin Legea nr. 426-XVI din 27.12.2006 [45], n cadrul proiectului Aprovizionarea cu
sisteme mobile de inspecie i sisteme de scanare cu raze X pentru Serviciile vamale ale
Republicii Belarus, Ucraina i Moldova, Serviciul Vamal al Republicii Moldova a beneficiat de
un scaner mobil.
Sistemul de control vamal cu utilizarea REM este destinat evalurii coninutului
obiectelor supuse controlului i contrapunerii datelor rezultate din imaginea proiectat pe
monitorul computerului REM cu datele declarate organului vamal de ctre declarant, avnd
scopul depistrii mrfurilor transportate fraudulos pentru contracararea nclcrilor legislaiei
vamale n vigoare [106, p.74]. Scanerele REM sunt destinate utilizrii n principal pentru
controlul vamal nedistructiv la organul vamal la care se afl. Un factor important i pozitiv n
aplicarea scanerelor REM, este faptul c dup necesitate, n baza ordinului Directorului general,
scanerul mobil i grupul de lucru se poate deplasa temporar n raza de activitate a altui birou
vamal. Acest lucru diversific i eficientizeaz metodele de control vamal i practica de lucru
operativ n teritoriu.
Controlul vamal nedistructiv poate fi planificat sau inopinat. ns exist perioade de timp
caracterizate prin sporirea numrului de nclcri ale legislaiei vamale, care impun efectuarea
controlului nedistructiv al tuturor mijloacelor de transport utiliznd scanerele mobile cu sisteme
de raze X-Ray. n acest sens aducem ca exemplu anul 2010, cnd la trei puncte de trecere a
frontierei moldo-romne (Leueni-Albia, Cahul-Oancea, Giurgiuleti-Galai) s-a efectuat
controlul total al mijloacelor de transport. De asemenea, a fost nsprit controlul autobuzelor i
microbuzelor att la intrare, ct i la ieire din ar [173, p.5].

128
n mod prioritar, controlul se va efectua n urmtoarele cazuri:
- transport de mrfuri omogene (care pot fi utilizate n calitate de mrfuri de acoperire
pentru tinuirea bunurilor de contraband sau a obiectelor interzise);
- mrfurile livrate din ri de risc sporit, sau care tranziteaz astfel de ri;
- mrfuri transportate de companii de transport cu tendine de fraudare;
- mrfuri destinate agenilor economici din Republica Moldova, care au antecedente n
comiterea fraudelor vamale [201].
Controlul vamal prin scanare se efectueaz n zona restricionat numai dup prezentarea
de ctre conductorul mijlocului de transport auto, a Declaraiei DV-8, prin care confirm lipsa
pericolului efecturii controlului mijlocului de transport auto i al bunurilor transportate de
acesta.
Inspectorul vamal responsabil, dup primirea deciziei de efectuare a scanrii, va transmite
pachetul de documente la REM, iar dup efectuarea controlului nedistructiv va verifica
rezultatele controlului. n cazul cnd, n rezultatul controlului nedistructiv, obiectul supus
controlului este clar vizibil pe imaginea fotografic a REM i lipsesc temeiuri de a presupune c
exist nclcri ale legislaiei vamale, se vor ntocmi actele corespunztoare, se vor transmite
oferului i se va autoriza plecarea unitii de transport din zona de control. Iar dac n rezultatul
efecturii controlului nedistructiv se vor constata unele suspiciuni i nereguli (prezena
mrfurilor prohibite sau a altor mrfuri nedeclarate), inspectorul vamal va efectua controlul fizic
cu meniunile respective.
Folosirea scanerelor cu raze X-Ray se face n baza acordului de utilizare n comun
ncheiat ntre Serviciul Vamal i .S. Vamservinform.
Principalele mijloace tehnice de control vamal sunt:
a) Aparate roentgen, aceste aparate au acelai principiu de funcionare, dar spre deosebire
de altele, acestea sunt destinate controlului obiectelor, bagajelor cu dimensiuni mai mici.
b) Docutest este un mijloc tehnic de control, care se aplic de foarte mult timp n practica
organelor vamale. Acest aparat se aplic pentru verificarea veridicitii bancnotelor, semnturilor
i tampilelor de pe documente, chiar i a documentului n ntregime. n cazul n care
documentul a suferit unele modificri, acest lucru va fi semnalat de echipamentul n cauz.
c) Trusa de control format din urubelnie, chei (8, 10 i 13 mm), lantern, srm de
metal (endoscopul), o bar de plastic i o oglind [22, p.18]. Acestea se folosesc la controlul
mijlocului de transport n locurile greu accesibile la trecerea peste frontiera vamal a Republicii
Moldova.

129
d) Endoscopul este un aparat dotat cu o micro-camer de luat vederi, care poate ptrunde
n locurile ntunecoase, folosete raze infraroii, i este fixat pe un tub flexibil, care permite
accesul la locurile vide i greu accesibile ale mijlocului de transport, aparate de localizare a
sunetului.
e) Detectoarele sunt aparate care se folosesc pentru:
- detectarea metalelor, care pot fi de dou tipuri: staionare i mobile;
- detectarea golurilor i lungimii ncperilor transportate de mrfuri.
Un segment aparte al mijloacelor tehnice de control l constituie mijloacele aplicate
pentru sigurana radiologic a Republicii Moldova. Serviciul Vamal de comun acord cu Agenia
Naional de Reglementare a Activitilor Nucleare i Radiologice, n ultimii ani ntreprind
msuri importante pentru dotarea unor posturi vamale de frontier cu echipament specializat i
instrumente de detectare a materialelor radioactive. Eficiena prevenirii traficului ilicit de
materiale nucleare i surse radioactive la frontier este asigurat prin implementarea a trei etape
de control la frontier: detectarea primar cu echipament automatizat; control secundar cu
instrumente portabile; antrenarea echipei mobile de experi [187, p.30].
Pentru efectuarea sarcinilor propuse n acest sens Serviciul vamal utilizeaz urmtoarele
mijloace tehnice de control: monitoare portale de radiaii (RPM); detectoare individuale de
radiaii (PRD); aparate portabile de identificare a radionucleizilor (RID); detectoare de neutroni
(NSD) [187, p.31]. Totodat, funcionarii vamali i agenii de control la frontier ar trebui s aib
n vedere faptul c materialele nucleare i radioactive sunt transportate n containere de plumb
ecranate de diferite dimensiuni, astfel nct valizele sau alte recipiente care sunt folosite sunt
grele i ar trebui s indice necesitatea efecturii unei inspecii, folosind un contor Geiger [161,
p.48].
mprtim ideea autorului G.A. Dughin, care consider c pentru efectuarea unui control
vamal mai eficient fiecare colaborator vamal trebuie s dispun de un echipament individual cu
instrumente de control [85, p.53]. Acest lucru ar contribui considerabil la reducerea timpului
pentru efectuarea controlului vamal i ar permite depistarea rapid a obiectelor ascunse sau n
general a nclcrilor regulilor vamale.
Scopul folosirii mijloacelor tehnice de control vamal este s creasc semnificativ
ponderea controlului i respectiv autenticitatea controlului vamal i a statisticii vamale, s
creasc maximal eficacitatea controlului vamal n domeniul cutrii i depistrii contrabandei i
a nclcrilor regulilor vamale, dar i s accelereze i s simplifice procedura controlului vamal
i a perfectrii vamale [80, p.308]. Din aceste considerente sunt supuse controlului vamal
nemijlocit cu ajutorul mijloacelor tehnice att coninutul obiectelor controlului vamal, ct i

130
nsi obiectele. De exemplu, lucrurile personale care se afl n bagajul pasagerilor (coninutul
acestora) i respectiv genile, valizele, cutiile la locul aflrii lor; mrfurile trecute n containere
marfare i nsi construcia containerului. Propriu-zis, se verific spaiile mijloacelor de
transport ca element al obiectelor controlului vamal.
Este recomandabil s se aplice mijloacele tehnice la controlul mrfurilor persoanelor
fizice, deoarece n prezent a crescut frecvena tentativelor de trecere ilegal a armelor, muniiilor,
substanelor narcotice, obiectelor din metale i pietre preioase i a altor mrfuri care necesit
respectarea unor condiii speciale la trecerea peste frontiera vamal. Dup cum am menionat
anterior, mijloacele de tinuire devin cu fiecare an mai desvrite datorit faptului c persoanele
care ncalc legea sunt bine informate cu privire la formele de control vamal care urmeaz s fie
realizate.
Cele mai mari dificulti la efectuarea controlului vamal sunt ntmpinate la verificarea
coninutului mrfurilor supradimensionale i a mijloacelor de transport, deoarece este necesar s
se efectueze aciuni complexe de ncrcare-descrcare, precum i s existe locuri special
amenajate, ceea ce duce la efectuarea controlului vamal selectiv doar la unele pri din marf. n
legtur cu aceasta, cea mai mare parte a mrfurilor de tranzit trece vmuirea fr identificarea
coninutului, doar n baza documentelor nsoitoare, i n rezultat crete nivelul de contraband
organizat n ar. Asigurarea eficacitii necesare, a corectitudinii i productivitii efecturii
controlului vamal asupra acestor mrfuri este imposibil fr aplicarea mijloacelor tehnice
speciale de control.
Aplicarea acestor mijloace tehnice permite lupta mai eficient cu contrabanda organizat,
deoarece face posibil obinerea imaginii mrfurilor transportate n timp de 3-5 minute i
contrapunerea lor cu caracteristicile specifice acestui tip de mrfuri, depistarea n mijloacele de
transport a unor obiecte interzise pentru transportare, aprecierea cantitii mrfurilor declarate.
ns eficiena aplicrii mijloacelor tehnice de control, n mare parte, depinde de pregtirea
operatorilor care desfoar analiza vizual a imaginii obinute i care, n baza acestei analize,
emit hotrrea privind alegerea msurilor controlului vamal.
Se presupune c mijloacele tehnice sunt mai eficiente dac sunt aplicate la etapa
controlului vamal preventiv. n acest caz, identificarea mrfurilor cu ajutorul mijloacelor tehnice
de control nu nlocuiete etapa controlului vamal fizic, ca o forma a controlului vamal, ci permite
obinerea informaiei suplimentare despre mrfurile existente. Informaiile obinute dau
posibilitatea colaboratorului vamal s efectueze operaiuni ulterioare cu mrfurile. Obinerea
imaginei roentgeno-grafice a obiectelor examinate simplific pe de o parte procedura controlului,
iar pe de alt parte colaboratorul vamal mputernicit s efectueze controlul vamal poate,

131
folosindu-se de informaiile coninute n documentele de transport i comerciale s efectueze
ntregul control vamal direcionat i n primul rnd s determine locul aflrii de fapt a obiectelor
suspecte i s le verifice vizual.
Considerm c un sistem vamal modern trebuie s dein posibilitatea de a se acomoda
noilor cerine i s mbine armonios n activitatea sa toate sistemele i procedurile internaionale,
care sunt implementate n statele UE, precum i n afara ei, pentru a spori eficiena n lucru a
Serviciului Vamal din Republica Moldova.
Astfel, Serviciul Vamal n 2009 dispunea de 25 scanere X-Ray de diferite dimensiuni,
att mobile, ct i fixe pentru controlul bagajelor, persoanelor fizice, containerelor i
camioanelor cu mrfuri; 71 detectoare de diferit tip (folosite pentru detectarea metalelor, a
golurilor i lungimii ncperilor transportatoarelor de mrfuri) [169, p.47]. Menionm c n
prezent numrul echipamentului s-a mrit considerabil.
Apreciem ideea autorului Koelev V. E. care atenioneaz c, odat cu creterea
numrului mijloacelor tehnice folosite la controlul vamal, o problem actual devine folosirea lor
eficient, care trebuie asigurat prin rezolvarea urmtoarelor sarcini:
- funcionarea eficient a sistemului de pregtire i recalificare a personalului, privind
aplicarea tipurilor noi de mijloace tehnice, inclusiv elaborarea unor materiale metodice;
- standardizarea tehnologiilor i procedurilor controlului de facto cu aplicarea mijloacelor
tehnice;
- exploatarea de ctre organele vamale doar a acelor mijloace tehnice care n mod
maximal asigur n cel mai nalt grad rezolvarea eficient a sarcinilor operative;
- analiza i elaborarea unor mijloace tehnice noi i de perspectiv [98, p.266].
Rezolvarea acestor sarcini presupune efectuarea cu ajutorul mijloacelor tehnice a
vizualizrii coninutului tuturor obiectelor controlului vamal fr contact direct cu acestea i
efectuarea controlului fizic cu scopul obinerii autenticitii informaiilor cu privire la trsturile
specifice ale obiectelor, a materialelor i substanelor care se conin n ele, specificul construciei
etc. n baza acestor informaii se confirm gradul de corespundere a acestora cu datele care se
conin n documentele prezentate.
Considerm c, aceste operaiuni ar permite efectuarea unui control vamal eficient ntr-un
termen foarte redus, fapt ce n rezultat ar duce la realizarea sarcinilor de baz ale controlului
vamal, asigurarea respectrii legislaiei n vigoare i totodat a accelerrii traficului de mrfuri i
persoane la frontier.
n concluzie, putem meniona urmtoarele avantaje directe ale utilizrii mijloacelor
tehnice de control: facilitarea comerului; eliminarea ntrzierilor n legtur cu efectuarea

132
controlului vamal; curmarea trecerii peste frontiera de stat a mrfurilor prohibite; accelerarea
capacitii de trecere a mrfurilor; descoperirea calitativ i rapid a neconcordanelor ntre
marfa declarat i marfa ce se gsete de facto n lotul marfar.
Dorim s atragem atenia asupra unei probleme pe care am depistat-o pe parcursul
realizrii acestui studiu i n special a subiectului n cauz. O informaie ampl privind
mijloacele tehnice de control vamal se gsete n actele de ordin intern ale Serviciului Vamal, n
ghiduri i practici de utilizare. Informaia cu privire la mijloacele tehnice de control vamal este
adesea privit ca o informaie secret (ca mijloace speciale de lupt cu nclcrile n sfera
vamal). Considerm acest lucru incorect. Atunci cnd mijloacele tehnice de control sunt
aplicate asupra persoanelor, mrfurilor i mijloacelor de transport care trec peste frontiera
vamal, aceste persoane sunt n drept s cunoasc ce mijloace se pot aplica n privina lor i
asupra mrfurilor, care este mecanismul aplicrii acestora, care sunt drepturile i obligaiile lor i
n final care este responsabilitatea organelor n cazul aplicrii incorecte a acestor mijloace. Din
considerentele expuse mai sus, recomandm Serviciului Vamal s revizuiasc informaiile ce le
posed referitor la mijloacele tehnice de control vamal i s elaboreze acte sub form de ordine
sau instruciuni cu caracter normativ.

4.2. Expertiza mrfurilor i mijloacelor de transport la efectuarea controlului vamal

Expertiza este un mijloc suplimentar i eficient folosit la efectuarea controlului vamal al


mrfurilor i mijloacelor de transport trecute peste frontiera vamal n cazul n care apare
necesitatea folosirii unor cunotine speciale. n acest scop, prin Ordinul Serviciului Vamal nr.
401-O din 17 octombrie 2007, a fost luat decizia cu privire la crearea laboratorului vamal [179,
p.30]. Iar la 23 februarie 2009 prin Ordinul Serviciului Vamal se aprob primul Regulament cu
privire la laboratorul vamal.
Cercetarea (expertiza) mrfurilor, a mijloacelor de transport sau a documentelor care
conin date relevante ale acestora se dispune n cazul n care, la efectuarea controlului vamal,
sunt necesare cunotine speciale pentru elucidarea unor circumstane [11]. n practic, drept
cunotine speciale se consider acele care au fost obinute prin nvmnt profesional sau
experien practic a activitii tiinifice. n acest sens este important s subliniem c aceste
cunotine nu includ cunotinele n domenii generale sau juridice [95, p.886]. n procesul
efecturii expertizei expertul nu este n drept s rezolve probleme cu caracter juridic. Astfel, este
important s se stabileasc: 1) hotarele ce determin reprezentrile speciale ale expertului n
tiin, tehnic, art i cunotine juridice; 2) hotarele ce delimiteaz reprezentrile speciale ale

133
expertului de cunotinele unanim recunoscute i rspndite; 3) hotarele ce delimiteaz
reprezentrile speciale ale expertului ntr-o expertiz de specialitate de reprezentrile expertului
din alte ramuri; 4) hotarul determinat al cunotinelor profesionale de experiena de lucru al
expertului [137, p.8].
Baza legal a unei astfel de cercetri este stipulat n seciunea 292 din Codul Vamal al
Republicii Moldova. Prin urmare, expertiza este o form special de cercetare tiinifico-practic
efectuat de experi, cu scopul de a obine o informaie veridic, calificat, obiectiv i
independent, necesar pentru luarea unei decizii motivate n probleme sau ntrebri discutabile
aprute n sfera controlului vamal. Printre scopurile principale ale expertizei se enumer,
identificarea mrfurilor prin stabilirea caracteristicilor cu criteriile lor prescrise; determinarea
poziiei tarifare conform Nomenclatorului de mrfuri, precizarea caracteristicilor mrfurilor,
destinaia, evaluarea acestora n scopuri vamale; determinarea rii de origine a mrfurilor etc.
[175, p.21].
n lume exist o diversitate de expertize care au destinaie i obiect de cercetare, folosind
diferite metode i rezolvnd cele mai dificile sarcini. Scopul comun al acestora este stabilirea
adevrului. De exemplu, Laboratorul Vamal Central din Polonia supravegheaz concomitent
activitatea altor laboratoare din ar i este recunoscut n ntregul sistem al Uniunii Europene
[171, p.6]. Laboratorul efectueaz controale n vederea declarrii corecte a codului mrfii
importate, calitii acesteia pentru perceperea corect a accizelor, taxelor vamale i a altor
drepturi de import. Anual, circa 60% din totalul tranzaciilor sunt verificate de Laborator. Un
lucru benefic este c circularea mostrelor n laborator se efectueaz prin sistem electronic, fr
documente pe suport de hrtie, cu excepia ultimului rezumat (raportul de ncercri) care se
transmite clientului.
Totui, expertizele sunt clasificate n funcie de diferite criterii:
- dup scop expertizele pot fi: judiciare care poart un caracter procesual i nejudiciare
(ramurale);
- dup ramur expertizele pot fi: militare, politice, sociologice, tehnice, economice,
criminalistice, medicale, merceologice, ecologice .a.;
- dup momentul desfurrii expertizele pot fi: primare i repetate;
- dup deplintatea sarcinilor rezolvate expertizele pot fi: de baz i suplimentare;
- dup cantitatea obiectelor cercetate expertizele pot fi: cu obiect unic i cu obiecte
multiple;
- dup numrul experilor i modul de activitate expertizele pot fi: individuale i colective
[110, p.230].

134
Una din tipurile de expertizele aplicate n practic este expertiza vamal, care este o
cercetare special tiinifico-practic desfurat de ctre experi n scopul rezolvrii unor sarcini
de procedur vamal. La nfptuirea procedurii vamale sunt rezolvate o totalitate de sarcini
fiscale, economice, de control, statistice i de drept, care necesit ndeplinirea diferitor expertize.
Evideniem c expertiza vamal nseamn organizarea i efectuarea cercetrilor nfptuite
de experii vamali i ali experi folosind cunotine speciale tiinifice pentru rezolvarea
sarcinilor n domeniul reglementrii vamale [81, p.156].
Astfel, constatm c expertiza vamal poate fi atribuit unei clase specifice de expertize,
deoarece are elementele distincte: obiect, sarcini i metode de cercetare. n calitate de obiect
material al expertizei vamale sunt sursele materiale de informaie: mrfuri i obiecte trecute peste
frontiera vamal, mostrele selectate pentru cercetare; obiectele de contraband i de nclcare a
regulilor vamale; diferite documente nsoitoare (vamale, juridice i financiare) folosite la
perfectarea i controlul vamal.
Potrivit unei preri, n scopul realizrii controlului vamal se dispun urmtoarele tipuri de
expertize: de identificare, merceologic, tehnologic, criminalistic, material [81, p.156].
Considerm necesar s se completeze aceast list cu expertizele propuse de autorul Halipov
S.V., i anume: expertiza obiectelor proprietii intelectuale, expertiza biologic, expertiza
aparatajului industrial, expertize tehnologice i expertize tehnice de calcul [145, p.179].
Atragem atenia c, n practic, sunt utilizate preponderent urmtoarele expertize:
- de identificare, prin care se stabilete apartenena mrfii la grupa generic a mrfii i a
nomenclaturii de mrfuri, stabilirea trsturilor individuale ale mrfurilor, corespunderea mrfii
unor elemente calitative caracteristice i descrierii tehnice;
- chimic, prin care se stabilete coninutul chimic al obiectului cercetat i coraportul
calitativ al diferitor elemente chimice ale acestuia;
- tehnologic, care stabilete posibilitatea amplasrii mrfurilor sub un regim vamal de
perfecionare, inclusiv posibilitatea identificrii mrfurilor introduse n produsul compensator;
- merceologic, prin care se stabilete preul mrfii n baza unor indicatori calitativi i
caracteristici generale;
- de apreciere a valorii, adic stabilirea valorii istorice, cultural artistice i tiinifice a
operelor de art i a obiectelor de anticariat;
- criminalistic, prin care se stabilete veridicitatea documentelor vamale sau de alt
natur, importante la efectuarea controlului vamal, a hrtiilor de valoare, precum i a mijloacelor
vamale de identificare [95, p.887].

135
Pentru a nelege mai bine procedura de efectuare a expertizelor vamale se impune
necesitatea clasificrii expertizelor n baza unor criterii. Astfel, n funcie de numrul experilor
atrai la efectuarea expertizei se evideniaz urmtoarele tipuri: expertiza individual, care se
efectueaz de ctre expert n mod individual; expertiza vamal n comisie care se desfoar de
un grup de experi vamali de aceeai specialitate; expertiza vamal complex este expertiza care
se desfoar de un grup de experi n cazurile cnd pentru stabilirea circumstanelor importante
pentru controlul vamal sunt necesare cercetrile bazate pe cunotinele diferitor specialiti n
limita competenei experilor vamali.
Dup timpul efecturii expertizei exist expertiz primar care se efectueaz conform
dispoziiei organului vamal pentru cercetarea obiectelor, probelor i mostrelor; expertiza
suplimentar dispus n baza unor circumstane noi aprute; expertiza repetat care se
nfptuiete n cazurile dezacordului declarantului, precum i a organului vamal care a dispus
expertiza [81, p.157].
n calitate de obiect al expertizei vamale pot fi problemele generale ale procedurii
vamale, faptele concrete i circumstanele procedurii controlului vamal. Cele mai importante
dintre acestea sunt:
- determinarea tipului, strii i destinaiei obiectului controlului vamal;
- clasificarea mrfurilor conform nomenclatorului marfar;
- aprecierea costului de pia a mrfurilor reieind din indicatorii calitativi (marc, clas,
tip);
- identificarea autenticitii tampilelor i sigiliilor vamale i a altor semne de asigurare
vamal a mrfurilor i documentelor;
- stabilirea securitii ecologice i de exploatare a mrfurilor;
- determinarea componentelor chimice i a structurii fizice a mrfurilor;
- determinarea caracterului mrfii (liceniat, supuse accizului, dublei utilizri);
- identificarea substanelor narcotice i psihotrope;
- determinarea rii de origine a mrfii;
- diagnosticarea obiectelor din metale preioase, obiectelor de antichitate i a valorilor de
muzeu [110, p.233].
Pentru indicarea motivat a unei expertize este necesar ca colaboratorul organului vamal,
n calitate de iniiator al desfurrii acesteia, n mod obligatoriu, s cunoasc bazele teoretice i
practice de efectuare a expertizei (obiectul, metodele de cercetare i posibilitile). Pentru
efectuarea expertizelor vamale se folosesc diverse mijloace tehnice i metode de cercetare, o
parte dintre care au fost elaborate special pentru scopuri vamale.

136
Metodele organoleptice nseamn analiza bazat pe simurile sau percepiile senzoriale
ale omului privind trsturile definitorii ale substanelor, care se refer la indicatorii calitativi i
diagnostici. Aceste metode sunt aplicate de mult i cu succes la aprecierea produselor alimentare,
substanelor aromatice, asupra unor mrfuri de larg consum precum i a pietrelor preioase.
Cu scopul mbuntirii percepiilor senzoriale experii folosesc mijloace tehnice speciale.
Astfel, pentru mrirea capacitii de vizualizare se folosesc ochelarii, lupa, microscopul i alte
dispozitive optice. Aceast metod organoleptic este cea mai simpl i econoam, iar
principalul avantaj const n aceea c permite efectuarea diagnosticrii i aprecierea diferitor
materiale n mod rapid i fr pricinuire de daune.
Metodele de calcul se bazeaz pe stabilirea coraportului dintre calitile teoretice i
empirice ale parametrilor mrfurilor. De exemplu, se stabilete coraportul dintre diametrul
inseriei pietrelor i densitate a acestora.
Metodele instrumentale se bazeaz pe indiciile mijloacelor tehnice cu ajutorul crora se
determin calitile fizico-chimice i diferite trsturile ale materialelor. n funcie de specificul
stabilit se aplic aparatajul i metodica corespunztoare. Sensibilitatea, precizia i sigurana
metodelor instrumentale depete metodele organoleptice i de calcul. n practica vamal o
aplicare reuit i-au gsit metodele optice, chimice, spectrale, cromatografice, electro-
microscopice, de roentgen.
Iniiativa de dispunere a expertizei poate veni att din partea organului vamal, ct i din
partea declarantului sau a altei persoane cointeresate, iar decizia de efectuare a expertizei este
luat de persoana cu funcie de rspundere din cadrul organului vamal [131, p.306].
Expertiza se efectueaz de ctre experii laboratorului vamal sau de alte instituii de
expertiz, ori experi desemnai de organele vamale [142, p.421]. Pentru desemnarea expertizei
mrfurilor n procesul vmuirii, colaboratorul vamal care efectueaz controlul vamal perfecteaz
o cerere pentru cercetri de laborator, conform procedurii stabilite de Serviciul Vamal. n cerere
se va indica organul care a iniiat desemnarea cercetrii (expertizei); temeiurile pentru care se
dispune cercetarea (expertiza); procesul-verbal de prelevare a probelor; obiectele, documentele i
alte materiale prezentate expertului, cu meniunea cnd i n ce mprejurri au fost descoperite i
ridicate; ntrebrile formulate pentru expert; denumirea laboratorului vamal sau a altor instituii
de expertiz, ori experi desemnai de ctre organele vamale; procedura de transmitere a
obiectelor, a documentelor, a materialelor relevante cercetrii (expertizei); procedura de ridicare
a concluziilor emise [198].
Conform practicii europene, controlul mrfurilor de ctre colaboratorii laboratoarelor
vamale se efectueaz, n particular, n zona de control vamal, pn la acordarea liberului de

137
vam, pentru a nu admite ptrunderea pe pia a mrfurilor neconforme, necalitative etc. [166,
p.2].
Colaboratorul vamal care decide s dispun efectuarea cercetrilor (expertizei) este
obligat s comunice aceast decizie titularului mrfurilor sau reprezentantului mputernicit al
acestuia, preciznd data i ora la care urmeaz s se efectueze operaiunea de prelevare a
probelor de mrfuri, i s-i explice drepturile i obligaiile.
La efectuarea expertizei laboratorul vamal urmrete scopul de a:
- identifica mrfurile, prin stabilirea identitii caracteristicilor mrfurilor cu criteriile sale
prescrise;
- determina poziia tarifar a mrfurilor conform Nomenclatorului de mrfuri n vederea
emiterii deciziilor tarifare prealabile;
- preciza caracteristicile mrfii, destinaia acesteia;
- determina ara de origine a mrfurilor;
- evalua mrfurile n scopuri vamale;
- determina rata de randament a produsului compensatoriu i cantitatea materiei prime
utilizate n procesul de producere;
- determina durata ciclului tehnologic de prelucrare a produsului;
- determina cantitatea, integritatea mrfurilor, starea tehnic a utilajelor i a mijloacelor
de transport etc.;
- efectua alte tipuri de cercetri (expertize) n scopuri vamale [198].
Evideniem c procedura efecturii expertizei n linii generale este format din
urmtoarele etape: etapa pregtirii (care include vizualizarea de ctre expert i prelevarea de
mostre); analitic (unde obiectul se cerceteaz de fapt); sintetic (etapa n care se cerceteaz prin
comparaie); aprecierea rezultatelor i formularea concluziei.
Titularul mrfurilor i reprezentantul mputernicit al acestuia sunt n drept s ia cunotin
de rezultatele expertizei. n cazul n care probele de mrfuri sunt prelevate de titularul mrfurilor
sau de reprezentantul mputernicit al acestuia, sau de alt organ de control de stat, acetia trebuie
s informeze organul vamal despre rezultatele obinute.
La efectuarea controlului vamal, organul vamal este n drept s preleve probe i mostre
ale mrfurilor pentru a fi supuse cercetrii (expertizei) [11]. Prelevarea se efectueaz de ctre
colaboratorii vamali, iar dup necesitate n prezena expertului. Probele i mostrele mrfurilor
vor fi prelevate n cantiti ce nu depesc necesarul pentru cercetare sau expertiz, inclusiv
pentru o eventual contraexpertiz [178, p.41].

138
Prelevarea de probe i mostre pentru efectuarea expertizei la controlul vamal se dispune
n scopurile:
- depistrii faptelor de declarare fals a mrfurilor;
- asigurarea corectitudinii calculrii i perceperii drepturilor de import i export;
- determinarea mrfurilor incluse n categoria celor, asupra crora sunt stabilite restricii
i prohibiii conform legislaiei [78, p.56].
Probele prelevate de ctre organele vamale se mpart n trei pri egale: analitic, de
control i de arbitraj [78, p.57]. Pentru efectuarea cercetrilor (expertizei) n scopuri vamale,
organele vamale vor preleva 3 probe identice din fiecare lot de marf [200]. Fiecare din aceste
pri este numerotat n conformitate cu actul de preluare a probelor i mostrelor dup forma
stabilit i i se atribuie o etichet de asigurare a pstrrii. Dac mostrele sunt prelevate n
conformitate cu dispoziiile n vigoare, organele vamale nu sunt pasibile de plat sau compensaii
pentru aceasta, dar suport costurile analizei sau verificrii acestora. Totodat, titularul
mrfurilor sau reprezentantul mputernicit al acestuia, precum i organele de control de stat pot
preleva, cu permisiunea organului vamal, probe i mostre de mrfuri aflate sub supraveghere
vamal. Aceast permisiune poate fi oferit numai n cazurile n care prelevrile:
a) nu mpiedic efectuarea controlului vamal;
b) nu pot influena schimbarea caracteristicilor mrfurilor;
c) nu pot atrage o eschivare de la stingerea obligaiei vamale sau de la respectarea
restriciilor i interdiciilor impuse prin legislaia n vigoare [11].
Un lucru pozitiv este faptul c, n cazul n care organele vamale preleveaz probe i
mostre de mrfuri pentru cercetare, se acord liberul de vam mrfurilor respective nainte de
obinerea rezultatelor cercetrii, ceea ce permite efectuarea procedurilor de vmuire fr
ntrziere i nu reine procesul de import/export de mrfuri. Excepie constituie situaiile n care
exist motive pentru a nu acorda liberul de vam, cu condiia c n cazul existenei sau a
posibilitii apariiei unei obligaii vamale, aceasta s fi fost deja nscris n documentele de plat
i achitat sau garantat. Atunci cnd exist temeiuri pentru a nu acorda liberul de vam, marfa
este plasat ntr-un depozit sub supraveghere vamal, iar toate cheltuielile sunt suportate de
declarant.
Titularul mrfurilor sau reprezentantul mputernicit al acestuia este obligat s acorde
asisten colaboratorilor vamali la prelevarea de probe i mostre de mrfuri i s efectueze din
contul lui operaiuni de ncrcare/descrcare, alte operaiuni necesare prelevrii, precum i s
asigure condiii pentru prelevarea probelor. Iar dac titularul mrfurilor sau reprezentantul

139
mputernicit al acestuia nu se prezint, organul vamal prelev probe i mostre n prezena a cel
puin 2 martori asisteni sau, dup caz, i cu participarea expertului.
Este important de specificat c toate cheltuielile aferente prelevrii de probe i mostre
sunt puse n seama declarantului, fapt care scutete organele vamale de cheltuieli suplimentare.
La prelevarea probelor i mostrelor de mrfuri se ntocmete un proces-verbal de prelevare a
probelor n 2 exemplare, dintre care unul se nmneaz titularului mrfurilor sau reprezentantului
mputernicit al acestuia.
Declarantul este n drept s micoreze valoarea mrfii declarate n mrimea valorii
probelor i mostrelor, dac acestea au fost prelevate de organele vamale i nu au fost restituite n
termenul stabilit [143, p.324].
n cazurile cnd este necesar atragerea la efectuarea aciunilor de verificare a unor
capaciti i cunotine speciale, organele vamale sunt n drept s invite specialiti. Funciile
specialistului constau n acordarea de ajutor organelor vamale la ndeplinirea controlului vamal
(participarea la efectuarea controlului vamal, efectuarea unor aciuni separate, acordarea
explicaiilor asupra aciunilor efectuate).
Specialistul poate fi implicat n desfurarea verificrii documentelor i informaiilor,
controlului fizic, controlului corporal, examinarea ncperilor i teritoriilor, prezena asupra
mrfurilor a semnelor de identificare.
Domeniile cunotinelor specializate ale specialitilor pot fi diverse, de exemplu,
dispozitiv i echipamente tehnice ale mijloacelor de transport, culturologie, domeniul bijuteriilor,
contabilitate, aplicarea mijloacelor tehnice i alte sfere ale tiinei [145, p.178].
Specialistul este obligat:
- s participe la efectuarea aciunilor care necesit cunotine speciale i s dea explicaii
asupra aciunilor efectuate;
- s confirme prin semntur efectuarea aciunilor indicate, veridicitatea coninutului lor
i rezultatele obinute [68, p.148].
Specialistul are urmtoarele drepturi:
- s ia cunotin de materialele privind obiectul aciunilor svrite cu participarea lui;
- s pun ntrebri legate de obiectul aciunilor sale participanilor la asemenea aciuni cu
permisiunea colaboratorului vamal;
- s ia cunotin de documentele ntocmite n rezultatul efecturii aciunilor la
desfurarea controlului vamal la care a luat parte i s nainteze cereri sau obiecii asupra
aciunilor nfptuite, care trebuie nsemnate n aceste documente [88, p.157-158].

140
Totodat, organul vamal este n drept s antreneze specialiti i experi din organele de
drept i de control din diferite uniti economice, indiferent de tipul de proprietate i forma de
organizare juridic, pentru acordarea asistenei la efectuarea controlului vamal. Cererea
organului vamal de antrenare a specialitilor i experilor la efectuarea controlului vamal este
executorie pentru conductorii autoritilor publice, unitilor economice n care activeaz
specialistul sau expertul solicitat. Cheltuielile suportate n legtur cu antrenarea specialitilor i
a experilor din iniiativa colaboratorilor vamali sunt acoperite de organele vamale.
Pentru efectuarea expertizei mrfurilor, n calitate de expert poate fi desemnat persoana,
care nu este interesat de rezultatele cercetrii sau expertizei mrfurilor i care, aplicnd
cunotinele sale speciale, va prezenta concluzii ntemeiate i obiective. O condiie obligatorie
pentru a primi acest drept o constituie cunotinele fundamentale n domeniul vamal, juridic,
comercial, cultural, cunoaterea bazelor procedurii vamale i a expertizei, cunoaterea relaiilor
de pia n legtur cu materialele cercetate precum i calificarea nalt care depinde de
activitatea informaional. Acesta trebuie s dein cunotine n domeniul tiinelor reale,
tehnice i umanitare.
Expertul vamal este o persoan cu funcie de rspundere a organului vamal cruia i se
atribuie competen n efectuarea expertizei vamale [81, p.156]. n calitate de experi pot fi
numite persoane instruite care dispun de cunotine enciclopedice i speciale, experien i
deprinderi profesionale ntr-un domeniu de referin [129, p.296]. Spre deosebire de specialist,
expertul, de regul, nu acord asisten organului vamal la efectuarea controlului vamal,
deoarece n funciile sale intr prezentarea concluziilor cu referire la ntrebrile puse.
Expertiza, de regul, se efectueaz n laboratoarele vamale. Efectuarea expertizei vamale
n alte organizaii de expertiz sau mputernicirea pentru efectuarea expertizei a unei alte
persoane (nu a expertului vamal), se efectueaz numai n caz de imposibilitate a efecturii unei
astfel de expertize de experii vamali [145, p.180].
n procesul efecturii expertizei expertul este obligat:
a) s fac n raportul su concluzii obiective i ntemeiate asupra ntrebrilor ce i se pun,
s delimiteze concluziile fcute n baza aplicaiilor electronice sau a literaturii de specialitate
care nu au fost verificate de el;
b) s prezinte organului de urmrire penal sau instanei de judecat documentele ce
confirm calificarea lui special, s-i aprecieze obiectiv capacitatea i competena sa pentru
darea concluziilor respective;

141
c) s nu divulge unor tere persoane informaiile ce i-au devenit cunoscute n procesul
efecturii cercetrii (expertizei) sau n urma participrii la edina de judecat, precum i cele
care constituie secret de stat, de serviciu, secret comercial sau alt secret ocrotit de lege;
d) s respecte alte obligaii prevzute de legislaia n vigoare [11].
Acestea pot fi completate cu obligaiile privind calificarea profesional conform crora
expertul trebuie s corespund cerinelor de calificare pentru domeniul de referin, s ridice
permanent nivelul de competen i de profesionalizare i s asigure confidenialitatea
informaiilor obinute.
Conform Codului Vamal al Republicii Moldova expertul are urmtoarele drepturi:
a) s ia cunotin de materialele prezentate n legtur cu obiectul cercetrii (expertizei);
b) s solicite punerea la dispoziie a materialelor suplimentare necesare pentru
prezentarea concluziilor;
c) s refuze s formuleze concluzii dac obiectul expertizei depete limitele
cunotinelor de specialitate, sau dac materialele ce i-au fost puse la dispoziie nu sunt suficiente
pentru prezentarea concluziilor, comunicnd n scris organul care a dispus cercetarea (expertiza),
cu indicarea motivelor respective;
d) s prezinte concluzii nu doar cu referire la ntrebrile puse, ci i la alte circumstane
care in de competena sa i care au fost constatate n urma cercetrilor efectuate;
e) s exercite alte drepturi prevzute de legislaia n vigoare [11].
Literatura de specialitate menioneaz c expertul are i alte drepturi la efectuarea
expertizei vamale, cum ar fi:
- s indice n ncheiere prerea sa separat dac aceasta nu coincide cu prerea experilor
participani la expertiz;
- s reziste influenelor externe asupra emiterii prerii n cazul expertizei date;
- s cear de la administraia laboratorului asigurarea unor condiii necesare pentru
activitate legate nemijlocit de specificul activitii expertului,
- s fie maximal independent, urmnd s-i recunoasc greelile i s le corecteze la timp
[110, p.238].
Constatm c, n Codul Vamal al Republicii Moldova nu sunt prevzute toate drepturile
i obligaiile expertului, ceea ce poate duce la o confuzie n procesul desfurrii activitii de
ctre acesta. Respectiv, se cere completarea articolului 20213 al Codului Vamal cu un ir de
drepturi i obligaii menionate.
Atragem atenia c, spre deosebire de legislaia Federaiei Ruse, n legislaia RM nu sunt
prevzute drepturile declarantului la efectuarea expertizei. n Codul Vamal al Federaiei Ruse, n

142
art. 382 sunt expuse drepturile declarantului, ale altor persoane care dein competene n legtur
cu mrfurile i mijloacele de transport, ale reprezentanilor acestora, i anume:
- s declare recuz motivat expertului;
- s prezinte o cerere pentru numirea expertului;
- s prezinte o cerere cu ntrebri suplimentare pentru expert, pentru a primi rspuns la
ele;
- s fie prezent, cu permisiunea organului vamal care a iniiat expertiza, n timpul
examinrii i s dea explicaii;
- s preleve probe i mostre n condiiile prevzute;
- s ia cunotin de concluziile expertului sau de imposibilitatea de a da un aviz, i de a
lua o copie a acestei concluzii sau aviz;
- s solicite o expertiz repetat sau suplimentar [205].
Consemnm necesitatea prevederilor de acest fel n legislaia noastr, deoarece ar reduce
posibilitatea nclcrilor legislaiei n vigoare. Venim cu propunerea de a include articolul 20216
n Codul Vamal al Republicii Moldova n care s fie prevzute drepturile declarantului la
efectuarea expertizei.
Dup efectuarea cercetrilor necesare, expertul ntocmete un raport scris (tiprit, clar,
fr corectri i abrevieri), pe care l confirm prin semntura sa i prin aplicarea sigiliului
instituiei respective.
n concluziile sale expertul trebuie s dea un rspuns argumentat, laconic, concret i
ntemeiat, avnd la baz date incontestabile i obiective. Rspunsul trebuie s fie clar, nct s nu
apar necesitatea solicitrii unor explicaii suplimentare. Coninutul i rezultatele expertizei
trebuie s fie clare persoanelor care nu au cunotine speciale [131, p.307].
Rapoartele emise de laboratorul vamal sunt apreciate, n conformitate cu legislaia n
vigoare, sub aspectul exactitii, obiectivitii i plenitudinii cercetrilor, precum i al eficienei
i caracterului fundamental al metodelor de cercetare folosite la efectuarea expertizei. La
emiterea deciziilor organelor vamale, rezultatele i concluziile cuprinse n actele emise de
laboratorul vamal prevaleaz fa de informaiile sau actele emise de alte instituii de expertiz
sau experi, precum i fa de alte documente care conin informaii referitoare la caracteristicile
fizico-chimice sau proprietile mrfurilor, n cazul n care acestea sunt contradictorii [179,
p.30].
Dac n procesul efecturii expertizei expertul constat circumstane ce pot prezenta
interes pentru cauz, dar cu privire la care nu i s-au pus ntrebri, el are dreptul s le menioneze
n raportul su [128, p.261]. La raportul expertului se anexeaz fotografii, schie, grafice i alte

143
materiale rmase de la efectuarea cercetrii (expertizei), ce confirm concluziile expertului [11].
n cazul n care materialele prezentate nu au fost suficiente sau ntrebrile formulate nu in de
competena expertului, ori nivelul tiinei i practica expertizelor nu permit formularea
rspunsurilor la ntrebrile puse, expertul va argumenta n raportul su imposibilitatea de a
rspunde la toate sau la unele ntrebri dintre cele ce i-au fost puse.
Raportul sau declaraia expertului privind imposibilitatea prezentrii concluziei se remite
imediat organului vamal sau organului care a ordonat cercetarea (expertiza), dar nu mai trziu de
3 zile de la primirea cererii sau ordonanei de efectuare a cercetrii (expertizei) [198].
n acelai timp, dac rezultatele expertizei efectuate s-au dovedit a fi insuficient de clare
sau incomplete, poate fi dispus efectuarea unei expertize suplimentare. Aceasta se poate efectua
de ctre acelai expert sau de ctre un alt expert [131, p.306]. n cazul n care concluziile
expertului nu sunt ntemeiate, exist ndoieli n privina lor sau a fost nclcat ordinea de
efectuare a cercetrii (expertizei), poate fi dispus efectuarea unei expertize repetate, care n
aceste cazuri se efectueaz de ctre un alt expert sau de o comisie de experi. La efectuarea
expertizei repetate se poate pune i problema autenticitii metodelor utilizate anterior. Cercul
ntrebrilor la expertiza repetat, pot fi identice cu cele puse la expertiza iniial sau pot cuprinde
doar acele ntrebri, rspunsul la care a ridicat ndoieli, ns pot fi stabilite i ntrebri
suplimentare.
Experii care au efectuat expertiza anterioar pot oferi altui expert sau comisiei de experi
explicaii, dar nu au dreptul s participe la efectuarea investigaiilor i la finalizarea concluziilor.
n caz de dezacord ntre experii care au participat la expertiza, fiecare dintre ei face concluziile
proprii [126, p.251]. La finalizarea expertizei probele i mostrele se restituie proprietarului, cu
excepia cazurilor cnd aceste probe i mostre urmeaz a fi nimicite sau utilizate, sau n cazul n
care costul restituirii este mai mare dect valoarea lor.
Subliniem faptul c n Codul Vamal al RM nu este determinat statutul raportului de
expertiz pentru scopuri vamale. Este stabilit c organele vamale la adoptarea hotrrii
examineaz rapoartele experilor privind rezultatele expertizei ntreprinse att la iniiativa
organului vamal, ct i la iniiativa declarantului, sau o alt persoan cointeresat [11]. Din
aceasta rezult c organul vamal nu este n drept s ignore avizul expertului, dar nici nu este
obligat s-i ntemeieze hotrrea n baza acestui raport [131, p.308].
Recomandm includerea n art. 20210 din Codul Vamal al Republicii Moldova a alin.
(14) cu urmtorul coninut: La emiterea deciziilor, organele vamale sunt obligate s se bazeze
pe rapoartele de expertiz, n cazul existenei acestora.

144
Conform directivei UE n domeniul vamal, n toate rile-membre, pe lng serviciile
vamale, sunt create laboratoare cu acelai nivel de dotare. n cele 28 de ri-membre ale UE, n
prezent activeaz 87 de laboratoare vamale [180, p.8]. O experien bogat privind funcionarea
laboratoarelor vamale o are i Autoritatea Naional a Vmilor din Romnia (Serviciul
Laboratoare Vamale). Totodat ntre Republica Moldova i Romnia periodic au loc ntruniri
unde se face schimb de experien. Ca rezultat, colaboratorii Direciei Cercetare i Expertiz a
mrfurilor preiau cele mai bune practici ale Romniei privind crearea i punerea n funciune a
unui laborator vamal. Un aport deosebit n dezvoltarea cooperrii internaionale l-a avut
participarea, n perioada 27-28 februarie 2012, la Ankara, Turcia, la Seminarul ncurajarea
cooperrii dintre laboratoarele vamale ale statelor membre ale Organizaiei Cooperrii
Economice la Marea Neagr privind metodele de ajustare a analizei bunurilor i clasificrii
acestora [168, p.13].
Totodat, Republica Moldova urmeaz s ia n consideraie recomandrile Customs
Blueprints [152, p.67], care reprezint un document elaborat de Comisia UE, ce cuprinde
standarde i cele mai avansate practici n domeniul vamal i se recomand a fi utilizat n vederea
evalurii gradului de compatibilitate a sistemului vamal naional cu standardele UE [185, p.6].
Acest document este conceput ca un ndrumar i ghid, i este un instrument foarte util pentru
elaborarea documentelor de politici i lansarea reformelor n sistemul vamal naional. Deoarece
la elaborarea documentului s-a inut cont de recomandrile OMV, implementarea acestuia
asigur ajustarea activitii vamale la standardele internaionale.
De-a lungul timpului, rolul laboratoarelor vamale a evoluat cu schimbri n mediul
comercial i nu mai este vorba doar despre aspectele vamale clasice (taxe vamale, accize etc.).
Folosind capacitile laboratorului vamal, colaboratorii vamali percep cu mai mare acuratee
drepturile de import/export al bunurilor, identific mai rapid transporturile de mrfuri
periculoase sau de contraband, produsele supuse accizelor, reduc numrul cauzelor de fraude
vamale [186, p.2].
n concluzie, evideniem c expertiza este cel mai eficient mijloc utilizat la efectuarea
controlului vamal al mrfurilor i mijloacelor de transport trecute peste frontiera vamal.
Specificm c organul principal care efectueaz expertiza este laboratorul vamal, dar nu
diminum importana celorlalte laboratoare n care se fac diferite tipuri de cercetri. Dorim s
evideniem un lucru pozitiv n activitatea laboratoarelor i anume dotarea acestora cu tehnic i
utilaje de ultim generaie. Toate acestea contribuie ntr-o msur impuntoare la asigurarea
legislaiei vamale, adic la realizarea politicii vamale i comerciale a statului, i apropie,
totodat, Republica Moldova de realizarea angajamentelor de aderare la UE.

145
4.3. Concluzii la capitolul 4

1. Mijloacele tehnice asigur reducerea timpului de efectuare a controlului vamal,


ridicarea eficienei i optimizrii lui, stabilirea identitii mrfurilor, mijloacelor de transport i a
coninutului lor, iar aplicarea mijloacelor tehnice de control presupune verificarea coninutului
obiectelor i mrfurilor trecute peste frontiera vamal, cu ajutorul formrii unui set de semnale
informaionale (indicii tehnice), care caracterizeaz n mod obiectiv anumite tipuri de produse,
materiale i substane, ce permite colaboratorului vamal s stabileasc corespunderea lor cu
datele iniiale declarate.
2. Misiunea exclusiv a aplicrii mijloacelor tehnice de control vamal este de a ridica
semnificativ ponderea controlului i respectiv autenticitatea controlului vamal, stabilirea
statisticii vamale, sporirea eficacitii controlului vamal n domeniul cutrii i depistrii
contrabandei i a nclcrilor regulilor vamale, iar n mod special, accelerarea i simplificarea
procedurii controlului vamal.
3. Aplicarea mijloacelor tehnice se fundamenteaz n baza unor principii speciale, care
propunem s fie incluse n Codul Vamal al Republicii Moldova. Astfel, recomandm
completarea art. 185 alin. 2 cu urmtorul coninut: Mijloacele tehnice de control urmeaz a fi
aplicate n baza urmtoarelor principii: principiul legalitii, argumentrii concluziilor,
nepricinuirii daunei nejustificate, securitii, responsabilitii, operativitii, economicitii i
principiul ergonomic.
4. n calitate de mijloace tehnice de efectuare a controlului vamal pot fi folosite: tehnica
de vizualizare roentgen, tehnica de vizualizare fluroscopic, aparataj de vizualizare i inspectare,
mijloace de cutare, mijloace de aplicare i stabilire a unor etichete speciale, instrumentarul de
vizualizare, mijloace tehnice de zondare superficial, mijloace tehnice de identificare, materii
chimice de identificare.
5. Recomandm Serviciului Vamal revizuirea informaiilor referitoare la mijloacele
tehnice de control vamal i elaborarea unor acte sub form de ordine sau instruciuni cu caracter
normativ, deoarece lipsa acestora duce la apariia multor situaii de conflict, n care participanii
la control nu-i cunosc drepturile i obligaiile, fapt ce nrutete relaiile dintre agenii
economici i organele vamale.
6. n cazul necesitii dictate de apariia unei probleme complicate din punct de vedere
tiinifico-practic, care necesit emiterea unei decizii motivate, organele vamale pot dispune
efectuarea unei forme speciale de expertiz. Expertiza vamal este o cercetare special

146
tiinifico-practic desfurat de ctre experi n scopul rezolvrii unor sarcini de procedur
vamal.
7. Un rol esenial n efectuarea expertizei l deine expertul laboratorului vamal sau al
altor instituii de expertiz, ori experi desemnai de organele vamale. Expertul este persoana ce
deine cunotinele de baz n domeniul vamal, juridic, comercial, cultural, cunoate bazele
procedurii vamale i a expertizei, este calificat. n calitate de experi pot fi numite orice
persoanele instruite care dispun de cunotine enciclopedice i speciale, experien i deprinderi
profesionale ntr-un domeniu de referin.
8. Atragem atenia c, spre deosebire de legislaia Federaiei Ruse, n legislaia Republica
Moldova nu sunt prevzute drepturile declarantului la efectuarea expertizei. Astfel, propunem
includerea articolului 20216 n Codul Vamal al Republicii Moldova care ar conine drepturile
declarantului la efectuarea expertizei.
10. Dup efectuarea cercetrilor necesare, expertul ntocmete un raport scris (tiprit,
clar, fr corectri i abrevieri), pe care l confirm prin semntur cu aplicarea sigiliului
instituiei respective. Subliniem faptul c n Codul Vamal al RM nu este determinat statutul
raportului de expertiz pentru scopuri vamale. Recomandm includerea n art. 20210 din Codul
Vamal al Republicii Moldova a alin. (14) cu urmtorul coninut: La emiterea deciziilor,
organele vamale sunt obligate s se bazeze pe rapoartele de expertiz, n cazul existenei
acestora.

147
CONCLUZII GENERALE I RECOMANDRI

n condiiile actuale este evident importana controlului vamal pentru economia i


securitatea naional a rii. Perfecionarea mecanismului de efectuare a controlului este n stare s
aduc rezultate pozitive, i anume scderea nivelului nclcrilor n sfera vamal, crearea unui
climat favorabil pentru dezvoltarea comerului internaional, lupta cu ilegalitile, garantarea i
protecia subiecilor activitii economice externe.
Rezolvarea obiectivelor propuse este posibil pe calea analizei detaliate a legislaiei, care
acioneaz n domeniul dat, stabilirea locului controlului vamal n sfera ramurii vamale,
determinarea importanei acestuia pentru activitatea organelor vamale, cercetarea complex a
specificului efecturii diferitor forme i a mecanismului de realizare n procesul operaiunilor de
import-export, includerea propunerilor n vederea perfecionrii bazei normativ juridice. Analiza
obiectiv n plan comparat a aspectelor abordate, n unele momente uor subiectiv, se manifest
ca o abordare pragmatic a funcionrii instituiei controlului vamal n dreptul vamal al Republicii
Moldova.
n urma realizrii acestui studiu, au fost deduse urmtoarele concluzii:
1. Controlul vamal este o instituie de baz a ramurii dreptului vamal. Acesta este
indisolubil legat de instituia perfectrii vamale, care se confirm prin tehnologia efecturii lui. n
condiiile actuale ordinea trecerii mrfurilor i mijloacelor de transport peste frontiera vamal se
caracterizeaz drept una de permitere i nu de notificare. n legtur cu aceasta crete rolul
organelor vamale ca subieci de control.
2. Coninutul controlului vamal presupune o totalitate de msuri administrative i financiare
care limiteaz libertatea conduitei persoanei controlate. Aceste msuri vizeaz prin metodele i
tehnicile proprii folosite stabilirea ordinii, disciplinei, spiritului de rspundere, gestionarea mai
bun a resurselor economice i de munc de care dispun unitile statale i private, lichidarea
lipsurilor, deficienelor i abaterilor existente n domeniul de referin; asigur dezvoltarea
economic mai rapid i efectul financiar care contribuie la asigurarea unui nivel de trai
corespunztor i a unei protecii sociale efective.
3. Controlul vamal poate fi caracterizat prin urmtoarele trsturi: a) este o form a
controlului de stat fiind nfptuit din numele statului, n interesele acestuia i ale cetenilor; b)
baza juridic a controlului vamal o constituie sistemul izvoarelor dreptului vamal, reprezentat de
normele juridice stabilite de ctre stat, iar organizarea controlului vamal se stabilete doar n
corespundere cu normele juridice internaionale; c) controlul vamal se nfptuiete n exclusivitate
de organele vamale; d) controlul vamal cuprinde sfera activitii economice externe fiind

148
nemijlocit legat de mrfurile trecute peste frontiera vamal, sau activitatea subiecilor care practic
o astfel de activitate; e) controlul vamal const din sistemul msurilor administrative care, n
anumite limite, ngrdesc libertatea persoanei.
4. Eficiena activitii organelor vamale depinde n mod exclusiv de eficiena
managementului riscurilor n vam. Sistemul de analiz a riscurilor trebuie s devin o
component de baz n activitatea de control vamal care trebuie s se conformeze criteriilor de
calitate a administrrii vamale prevzute n standardele OMC, i anume: reducerea timpului
perfectrii vamale; transparena i previzibilitatea activitii organelor vamale pentru participanii
la activitatea economic extern; atitudinea de colaborare dintre organele vamale i participanii la
activitatea economic extern.
5. Controlul vamal documentar este una din formele de baza ale controlului vamal.
Controlul documentar const n verificarea corectitudinii completrii declaraiei vamale, existenei
documentelor anexate la declaraia vamal, precum i concordanei dintre datele nscrise n
declaraia vamal i cele din documentele anexate. La controlul documentar se verific att
coninutul documentului, ct i partea exterioar a acestuia, ambele fiind importante pentru a stabili
n documentele prezentate informaii corecte i concrete n privina mrfurilor, mijloacelor de
transport, persoanelor care trec frontiera, i cu privire la scopul trecerii lor.
6. Controlul fizic este cea mai rspndit form a controlului vamal n procesul desfurrii
cruia se depisteaz cele mai multe nclcri ale legislaiei vamale. Aceasta se face pe calea
comparrii caracteristicilor fizice calitative i cantitative, n scopul stabilirii legalitii trecerii peste
frontiera vamal a mrfii, pentru identificarea obiectelor interzise i elucidarea unor treceri ilegale.
Controlul fizic poate fi clasificat n funcie de anumite criterii, cum ar fi cel al aspectului efecturii,
nivelului, gradului obligativitii, tipului mijlocului de transport, obiectului controlat i a procedurii
controlului nemijlocit a coninutului mrfii.
7. Controlul vamal corporal este considerat o form excepional de control vamal, dat
fiind faptul c aduce ngrdire demnitii umane, care ntr-un stat de drept este una din valorile
supreme. Acest control poate fi efectuat cu permisiunea efului organului vamal sau de persoana
mputernicit de acesta, dac exist destule temeiuri pentru a presupune c persoana are asupra sa
mrfuri ce constituie obiectul contraveniilor sau infraciunilor prevzute de legislaia Republicii
Moldova, sau de acordurile internaionale la care aceasta este parte.
8. Controlul ulterior este o form specific de control vamal, deoarece are ca efect
eliberarea imediat a mrfurilor, acordnd posibilitate declarantului de a dispune de bunuri imediat
la sosirea lor pe teritoriul vamal. Astfel, este privit ca una din cele mai eficiente forme de control
vamal, deoarece poate acoperi toate regimurile vamale (mai ales acele cu caracter suspensiv, care

149
sunt destul de dificil de verificat la frontier) sau regimurile ce presupun utilizarea unor preferine
tarifare. n Republica Moldova controlul ulterior este realizat prin audit postvmuire sau
reverificarea declaraiilor vamale.
9. Aplicarea mijloacelor tehnice de control presupune controlul coninutului obiectelor i a
mrfurilor trecute peste frontiera vamal, cu ajutorul formrii unui set de semnale informaionale
(indicii tehnice), care caracterizeaz n mod precis anumite tipuri de produse, materiale i
substane, ce permite colaboratorului vamal s stabileasc corespunderea lor cu datele iniiale
declarate. Aplicarea mijloacelor tehnice de control permite reducerea timpului de efectuare a
controlului vamal i ridicarea eficienei i optimizrii lui, iar identitatea mrfurilor, a mijloacelor de
transport i coninutul lor se poate determina prin folosirea unor mijloace tehnice speciale.
10. Expertiza vamal este o cercetare special tiinifico-practic desfurat de ctre
experi n scopul rezolvrii unor sarcini de procedur vamal, adic sunt rezolvate o totalitate de
sarcini fiscale, economice, de control, statistice i de drept, care necesit ndeplinirea diferitor
expertize. Expertiza este cel mai eficient mijloc utilizat la efectuarea controlului vamal al
mrfurilor i mijloacelor de transport trecute peste frontiera vamal. La efectuarea controlului
vamal, organul vamal este n drept s preleve probe i mostre de mrfuri pentru a fi supuse
expertizei, care se mpart n trei pri egale: analitic, de control i de arbitraj.
11. Un rol esenial n efectuarea expertizei l deine expertul laboratorului vamal sau a altor
instituii de expertiz, ori experi desemnai de organele vamale. Expertul este persoana ce deine
cunotinele de baz n domeniul vamal, juridic, comercial, cultural, cunoate bazele procedurii
vamale i a expertizei, este calificat. n calitate de experi pot fi numite persoanele instruite care
dispun de cunotine enciclopedice i speciale, experien i deprinderi profesionale ntr-un
domeniu de referin. Dup efectuarea cercetrilor necesare, expertul ntocmete un raport scris, pe
care l confirm prin semntura sa i prin aplicarea sigiliului instituiei respective.
Problema tiinific important soluionat n domeniu const n analiza complex i
multidimensional teoretico-practic a instituiei controlului vamal n vederea evidenierii
principiilor specifice de realizare a controlului vamal, a formelor controlului i a procedurii de
control vamal din Republica Moldova, fapt care a condus la clarificarea pentru teoreticieni i
practicieni din domeniul vamal a principiilor, formelor i procedurilor de control vamal pentru
creterea eficacitii acestuia din perspectiva analizei riscurilor.
n rezultatul investigaiei am formulat urmtoarele recomandri:
1. De a modifica i completa Codul Vamal al Republicii Moldova dup cum urmeaz:
art. 185 alin.(1) va avea urmtorul coninut: (1) Controlul vamal se efectueaz prin
urmtoarele forme:

150
a) verificarea documentelor i informaiilor prezentate n scopuri vamale;
b) controlul fizic al mrfurilor i mijloacelor de transport;
c) controlul corporal ca o form excepional de control vamal;
d) supravegherea vamal;
e) controlul teritoriilor i spaiilor unde se pot afla mrfuri i mijloace de transport
supuse controlului vamal, sau unde se pot desfura activiti supuse supravegherii vamale;
f) controlul ulterior prin reverificarea declaraiilor vamale i prin audit
postvmuire.
de a elabora i consolida n art. 185 un concept nou privind forma controlului
vamal. n acest sens, prin form trebuie de neles mijlocul de exprimare exterioar a activitii
de control a persoanelor cu funcie de rspundere a organelor vamale, ndreptate spre asigurarea
respectrii ordinii i a regulilor dup care persoanele realizeaz dreptul de trecere a mrfurilor i
mijloacelor de transport peste frontiera vamal.
de a completa art. 185, alin. (2) cu urmtorul coninut: Mijloacele tehnice de
control urmeaz a fi aplicate lund n consideraie urmtoarele principii: principiul legalitii,
argumentrii, nepricinuirii unei daune nejustificate, securitii, responsabilitii, operativitii,
economicitii i cel ergonomic.
de a completa Codul Vamal al Republicii Moldova cu art. 1851 Principiile
controlului vamal, cu urmtorul coninut: Controlul vamal se va efectua n baza urmtoarelor
principii: principiul legalitii, principiul umanismului, principiul respectrii drepturilor i
intereselor legale ale subiecilor activitii economice externe, principiul efecturii controlului
vamal numai de organele vamale, principiul colaborrii cu organele vamale ale altor state,
principiul operativitii, principiul ghieului unic, principiul transparenei controlului vamal,
principiul efecturii controlului vamal n baza sistemului de analiz a riscurilor, principiul
selectivitii, principiul colaborrii organelor vamale cu subiecii activitii economice externe,
principiul eficacitii, principiul ndeplinirii obligaiilor cu bun credin, principiul
responsabilitii.
de a completa art. 194 cu alin. (6) cu urmtorul coninut: Procesul-verbal se
ntocmete n dou exemplare. Primul exemplar se pstreaz la organul vamal, iar al doilea
exemplar se nmneaz persoanei controlate.
de a modifica art. 199, alin. (1) cu urmtorul coninut: Verificarea declaraiei
vamale, a documentelor, controlul mrfurilor i mijloacelor de transport se efectueaz de organul
vamal n cel mult 3 zile din momentul primirii declaraiei a documentelor i informaiilor necesare
controlului vamal, iar verificrile privind mrfurile indicate la art.138 - n cel mult 1 zi.

151
de a modifica art. 2021, alin. (14) cu urmtoarele prevederi: 4 luni s se substituie
cu 1 lun.
de a include n art. 20210, a alin. (14) cu urmtorul coninut, La emiterea deciziilor,
organele vamale sunt obligate s se bazeze pe rapoartele de expertiz, n cazul existenei
acestora.
2. De a abroga Ordinul Nr.276-O din 24 octombrie 2002 [55], cu privire la perfectarea
actelor vamale la vmuirea mrfurilor provenite din tranzaciile economice externe.
3. De a abroga Hotrrea Guvernului Republicii Moldova nr. 808 din 09.08.2000 cu privire
la interaciunea serviciilor, reglementarea perceperii plilor i automatizarea sistemului de
eviden la efectuarea controlului n punctele de trecere a frontierei de stat a Republicii Moldova
Republicii Moldova i de a elabora un act care s corespund realitii.
4. De a abroga Instruciunea cu privire la ordinea efecturii controlului corporal a
persoanelor ce se deplaseaz peste frontiera de stat a Republicii Moldova, adoptat prin Ordinul
Directorului General al Departamentului Controlului Vamal Nr.916 din 25.07.1995, i de a elabora
un act normativ sub forma unei Hotrri de Guvern n care s se regseasc toate reglementrile cu
privire la procedura efecturii controlului corporal.
Avantajele i valoarea elaborrilor propuse:
La nivel teoretic al spaiului rii noastre s-a fcut o analiz i actualizare a doctrinei n
domeniul controlului vamal, a formelor i principiilor controlului vamal, a procedurii de control i
a mijloacelor tehnice aplicate la optimizarea procesului de control vamal.
La nivel practic, soluiile naintate permit aducerea reglementrilor normative n domeniul
controlului vamal cerinele naintate de aquisu-lui comunitar, la tendinele i exigenele legate de
trecerea frontierei de stat, la o operativitate a procesului desfurare, fixare i finisare a procedurii
de control vamal.
Impactul lor asupra domeniului n cauz const n mbuntirea activitilor practice de
efectuare a controlului vamal, respectarea de ctre participanii la control a cerinelor prestabilite
precum i la facilitarea trecerii mrfurilor i mijloacelor de transport peste frontiera vamal.
Avnd n vedere cele menionate, lucrarea a contribuit la soluionarea unei probleme
tiinifice importante n domeniul dreptului vamal din Republica Moldova prin aducerea la
cerinele prezentului a doctrinei legate de controlul vamal, prin naintarea unor recomandri i
soluii practice bine reliefate n special privind desfurarea procedurii de control, perfecionarea
legislaiei vamale i asigurarea unei ordini la trecerea peste frontiera vamal a mrfurilor i
mijloacelor de transport.

152
BIBLIOGRAFIE

A. Referine bibliografice n limba romn

1. Caraiani Gh. Lexicon de termeni n domeniul transporturilor i vmuirii. Bucureti:


Lumina Lex, 2000. 364 p.
2. Caraiani Gh. Reglementri interne i internaionale privind vmuirea mrfurilor.
Bucureti: Lumina Lex, 1997. 552 p.
3. Ciobanu O. Aspecte teoretice privind delimitarea formelor controlului vamal. n:
Materialele Conferinei tiinifice cu participare internaional Creterea impactului cercetrii i
dezvoltarea capacitii de inovare consacrat aniversrii 65 de la fondarea Universitii de Stat
din Moldova. 21-22 septembrie 2011. Rezumatele comunicrilor. tiine Sociale. Volumul I.
Chiinu: CEP USM, 2011. p. 104-107.
4. Ciobanu O. Caracteristica principiilor de realizare a controlului vamal. n: Revista
Naional de Drept, 2015, nr.4, p.73-76.
5. Ciobanu O. Controlul documentar al mrfurilor trecute peste frontiera vamal a
Republicii Moldova. n: , 2015, , c.46-51.
6. Ciobanu O. Determinarea procedurii de control vamal n funcie de Sistemul de analiz a
riscurilor, n: , :
. 12 1. , 2014. p.191-
194.
7. Ciobanu O. Dimensiuni teoretico-practice de realizare a controlului ulterior. n: Revista
Naional de Drept, 2015, nr.5, p. 61-65.
8. Ciobanu O. Reglementarea controlului corporal n legislaia vamal a Republicii
Moldova. n: Conferin tiinific, Integrare prin cercetare i inovare, 26-28 septembrie 2013.
Rezumate ale comunicrilor. tiine Juridice. tiine economice. Chiinu: CEP USM, 2013.
p.100-102.
9. Ciobanu O., Crna T. Controlul vamal al mrfurilor i mijloacelor de transport. n:
Revista Naional de Drept, 2015, nr.5, p. 11-15.
10. Ciobanu O., Erhan I. Supravegherea vamal-etap specific a controlului vamal. n:
Analele tiinifice, tiine juridice, USM, Nr.8, Chiinu, 2005. p. 90-96.
11. Codul Vamal al Republicii Moldova. Nr. 1149-XIV din 20.07.2000. n: Monitorul Oficial
al Republicii Moldova, ediie special din 01.01.2007.
12. Condor I., Condor S.C. Drept vamal i fiscal. Bucureti: Lumina Lex, 2002. 308 p.

153
13. Convenia relativ la contractul de transport internaional de mrfuri pe osele (C.M.R.).
Geneva. 19 mai 1956. n: Seria Tratate internaionale la care Republica Moldova este parte
(1990-1998). Ediie oficial, volumul IV. Chiinu: Moldpres, 1998. 168 p.
14. Dicionarul explicativ al limbii romne. Academia Romn. Institutul de Lingvistic
Iorgu Iordan. Ediia a II-a. Bucureti: Univers enciclopedic, 1998. 1194 p.
15. Dumbrveanu N. Ghidul procedurilor de export al produselor agroalimentare. Chiinu,
2009. 129 p.
16. Erhan I. Atribuiile organelor vamale n domeniul implementrii politicii vamale a
statului. n: Revista Naional de Drept, 2012, nr. 10, p. 40-48.
17. Erhan I. Dezvoltarea sistemului vamal al Republicii Moldova prin acordarea unor noi
atribuii i competene. n: Materialele Conferinei tiinifice cu participare internaional
Creterea impactului cercetrii i dezvoltarea capacitii de inovare consacrat aniversrii 65
de la fondarea Universitii de Stat din Moldova. 21-22 septembrie 2011. Rezumatele
comunicrilor. tiine Sociale. Volumul I. Chiinu: CEP USM, 2011. p. 126-130.
18. Erhan I. Integrarea sistemului vamal al Republicii Moldova n spaiul vamal comunitar.
n: Materialele Conferinei tiinifice cu participare internaional Creterea impactului
cercetrii i dezvoltarea capacitii de inovare consacrat aniversrii 65 de la fondarea
Universitii de Stat din Moldova. 21-22 septembrie 2011. Rezumatele comunicrilor. tiine
Sociale. Volumul I. Chiinu: CEP USM, 2011. p.122-126.
19. Erhan I. Statutul juridic al organelor vamale n Republica Moldova. Monografie.
Chiinu: Print-Caro SRL, 2015. 217 p.
20. Erhan I. Statutul juridic al organelor vamale n Republica Moldova: Probleme i soluii.
Tez de doctor. Chiinu, 2013. 214 p.
21. Erhan I., Crna T. Drept vamal comunitar. Chiinu: Print-Caro SRL, 2011. 469 p.
22. Ghid privind depistarea locurilor special amenajate n transportul auto pentru tinuirea
mrfurilor de contraband. Serviciul Vamal al Republicii Moldova. Centrul chinologic al
Serviciului Vamal. Centrul de instruire a colaboratorilor vamali. Chiinu, 2013. 52 p.
23. Hotrrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1021 din 16.12.2013 cu privire la
aprobarea Strategiei reformei cadrului de reglementare a activitii de ntreprinztor pentru anii
2013-2020 i a Planului de aciuni pentru implementarea acesteia n anii 2013-2015. n:
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 20.12.2013, nr. 297-303.
24. Hotrrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1073 din 19.09.2008 cu privire la
optimizarea modului de trecere a frontierei de stat de ctre mijloacele de transport auto cu

154
mrfuri i pasageri, modificarea i aprobarea unor acte normative. n: Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 26.09.2008, nr. 178/1080.
25. Hotrrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1140 din 02.11.2005 pentru aprobarea
Regulamentului de aplicare a destinaiilor vamale prevzute de Codul Vamal al Republicii
Moldova. n: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 25.11.2005, nr. 157-160/1285.
26. Hotrrea Guvernului Republicii Moldova nr. 561 din 18.05.2007 cu privire la Sistemul
Informaional Integrat Vamal. n: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 01.06.2007, nr. 74-
77/597.
27. Hotrrea Guvernului Republicii Moldova nr. 600 din 14.05.2002 cu privire la aprobarea
Regulamentului privind modul de declarare a valorii n vam a mrfurilor introduse pe teritoriul
republicii Moldova. n: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 23.05.2002, nr. 66-68.
28. Hotrrea Guvernului Republicii Moldova nr. 606 din 15.05.2002 cu privire la Sistemul
naional de control al exportului, reexportului, importului i tranzitului de mrfuri strategice n
Republica Moldova. n: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 30.05.2002, nr. 69-70/724.
29. Hotrrea Guvernului Republicii Moldova nr. 680 din 30.09.202015 cu privire la
aprobarea Planului de aciuni al Guvernului pentru anii 2015-2016. n: Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2.10.2015, nr. 267-273.
30. Hotrrea Guvernului Republicii Moldova nr. 761 din 17.09.2014 pentru aprobarea
Regulamentului cu privire la completarea, autentificarea, eliberarea i controlul ulterior al
certificatelor de origine preferenial a mrfurilor. n: Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
19.09.2014, nr. 275-281/809.
31. Hotrrea Guvernului Republicii Moldova nr. 808 din 09.08.2000 cu privire la
interaciunea serviciilor, reglementarea perceperii plilor i automatizarea sistemului de
eviden la efectuarea controlului n punctele de trecere a frontierei de stat a Republicii Moldova
Republicii Moldova. n: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 17.08.2000, nr. 102-105/903.
32. Hotrrea Guvernului Republicii Moldova nr. 874 din 14.07.2003 despre aprobarea
Acordului ntre Guvernul Republicii Moldova i Guvernul Republicii Turcia cu privire la
cooperare i asisten reciproc n domeniul vamal. n: Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
25.07.2003, nr. 155.
33. Hotrrea Guvernului Republicii Moldova. nr. 1144 din 03.11.2005, cu privire la
aprobarea Concepiei sistemului de administrare a riscurilor n Serviciul Vamal. n: Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 11.11.2005, nr. 151-153.

155
34. Hotrrea Parlamentului Republicii Moldova nr. 1318 din 02.03.1993 privind aderarea
Republicii Moldova la unele convenii internaionale. n: Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 30.03.1993, nr.003.
35. Hotrrea Parlamentului Republicii Moldova nr. 189 din 19.07.1994 cu privire la
Concepia controlului de stat n Republica Moldova. n: Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 22.09.1994, nr. 006.
36. Hotrrea Parlamentului Republicii Moldova nr. 252-XIII din 03.11.1994 privind
aderarea Republicii Moldova la unele convenii internaionale n domeniul ocrotirii sntii. n:
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 01.12.1994, nr.016.
37. Instruciunea cu privire la ordinea efecturii controlului corporal a persoanelor ce se
deplaseaz peste frontiera de stat a Republicii Moldova, adoptat prin Ordinul Directorului
General al Departamentului Controlului Vamal, 25.07.1995, nr.916.
38. Ioan Al. Administraia public. Bucureti: Lumina Lex, 1999. 508 p.
39. Legea Republicii Moldova nr. 112 din 02.07.2014 pentru ratificarea Acordului de
Asociere ntre Republica Moldova, pe de o parte, i Uniunea European i Comunitatea
European a Energiei Atomice i statelor membre ale acestora, pe de alt parte. n: Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 18.07.2014, nr. 185-199.
40. Legea Republicii Moldova Nr. 1163-XIV din 26.07.2000 cu privire la controlul
exportului, reexportului, importului i tranzitului de mrfuri strategice. n: Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 27.10.2000, nr. 137-138/970.
41. Legea Republicii Moldova nr. 1466-XIII din 29.01.1998 cu privire la repatrierea
mijloacelor bneti, mrfurilor i serviciilor provenite din tranzacii economice externe. n:
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 02.04.1998, nr. 28-29/203.
42. Legea Republicii Moldova nr. 1569-XV din 20.12.2002 cu privire la modul de
introducere i scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de ctre persoane fizice.
n: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 31.12.2002, nr. 185-189/1416.
43. Legea Republicii Moldova nr. 215-XVI din 23.10.2008 pentru aderarea Republicii
Moldova la Convenia internaional privind armonizarea controlului mrfurilor la frontiere. n:
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 11.11.2008, nr. 201-203/732.
44. Legea Republicii Moldova nr. 275-XV din 21.06.2001 pentru aderarea Republicii
Moldova la Convenia internaional privind asistena administrativ reciproc pentru
prevenirea, investigarea i reprimarea infraciunilor vamale. n: Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 12.07.2001, nr. 178.

156
45. Legea Republicii Moldova nr. 426 din 27.12.2006 pentru ratificarea Acordului-cadru
dintre Guvernul Republicii Moldova i Comisia Comunitilor Europene privind asistena
extern. n: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 26.01.2007, nr. 10-13.
46. Legea Republicii Moldova nr. 62-XVI din 21.03.2008 privind reglementarea valutar. n:
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 18.07.2008, nr. 127-130/496.
47. Legea Republicii Moldova nr. 982 din 11.05.2000 privind accesul la informaie. n:
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 28.07.2000, nr. 88-90.
48. Manual TIR: Convenia vamal relativ la transportul internaional de mrfuri sub
acoperirea carnetelor TIR: (Convenia TIR din 1975). Asociaia Internaional a
Transportatorilor Auto din Moldova AITA. Centrul de instruire a Personalului pentru
Transporturi Intern CIPTI. alct. Taran S. Chiinu: Pontos, 2010. 308 p.
49. Mincu G. Politica comercial a Republicii Moldova: cerine de import-export n comerul
cu UE. Chiinu: Expert Grup, 2008. 116 p.
50. Mladen C. Drept vamal romnesc i comunitar. Bucureti: Editura Economic, 2003. 368
p.
51. Mladen C. Drept vamal: Auxiliar curricular pentru specialitatea lucrtor vamal.
Bucureti: Editura Economic, 2000. 336 p.
52. Moldovan A.T. Drept vamal. Bucureti: Editura C.H. Beck, 2006. 544 p.
53. Obreja E., Gsc V., Calenic N. Activitatea vamal n Republica Moldova i fenomenul
corupiei. Chiinu: Transparency International Moldova, 2003. 142 p.
54. Ordinul Departamentului Vamal despre aprobarea i punerea n aplicare a
Regulamentului cu privire la zona de control vamal nr. 158-O din 04.08.2003. n: Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 22.08.2003, nr.186-188/250.
55. Ordinul Serviciului Vamal nr. 276-O din 24.10.2002 cu privire la perfectarea actelor
vamale la vmuirea mrfurilor provenite din tranzaciile economice externe. n: Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 06.12.2002, nr. 162-165/384.
56. Ordinul Serviciului Vamal nr. 346 din 24.12.2009 referitor la aprobarea Normelor tehnice
privind imprimarea, utilizarea i completarea declaraiei vamale n detaliu. n: Monitorul Oficial
al Republicii Moldova, 31.12.2009, nr. 197-200.
57. Ordinul Serviciului Vamal nr. 521-O din 10.12.2012 cu privire la aprobarea
Regulamentului privind procedurile simplificate de vmuire. n: Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 28.12.2012, nr. 273-279/1637.

157
58. Ordinul Serviciului Vamal nr. 63 din 11.01.2013 cu privire la aprobarea Normelor
metodologice privind realizarea controlului ulterior prin audit post-vmuire i reverificarea
declaraiilor vamale. n: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 25.01.2013, nr. 18-21/54.
59. Pasat A.O. Drept vamal al Republicii Moldova. Note de curs. Galai: Editura Zigotto,
2013. 256 p.
60. Platon M. Introducere n tiina administraiei publice. Chiinu, 1999. 873 p.
61. Popa N. Teoria general a dreptului. Ediia 5. Bucureti: Editura C.H. Beck, 2014. 272 p.
62. Radu Gh. Drept vamal comunitar (curs universitar). Chiinu: Tacis, 2001. 98 p.
63. Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European i al Consiliului din 9
octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (reformare). n: Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene L 269/1, 10.10.2013.
64. Smboteanu A. Controlul component de reformare a administraiei publice. n:
Administrarea Public, Revist metodico-tiinific trimestrial, 1997, nr. 1, p.75-78
65. Srbu E., Melnic V. Reglementri vamale: Sistemul destinaiilor vamale n Republica
Moldova. Chiinu: Combinatul Poligr., 2009. 308 p.
66. Suceav I. ndrumar privind controlul vamal antidrog. Bucureti: Direcia General a
Vmilor. Ministerul Finanelor, 1995. 145 p.

B. Referine bibliografice n limba rus

67. .., .. . : , 2006.


281 .
68. .., .., .. . .
: -, 2010. 368 .
69. ., .
. n: , 2005, 3, .60-65
70. .. . :
. , 2011. 448 .
71. .., ..
. . , - , 2003. 96 c.
72. .. . : , 1977. 382
.
73. .., .. . . :
, 2007. 504 c.

158
74. .., .. , /. . ..
. : , 2003. 427 .
75. .., .. . . :
, 2009. 272 .
76. .., .. . : ,
1995. 176 .
77. .., .. . 2- . . .
: - , 2006. 360 .
78. .. . . : , 2010. 169
.
79. .. . : , 1999. 448 c.
80. .., .. .
. 3- . : , 2002. 528 .
81. .. . . : -,
2012. 200 .
82. .., .. . :
. ., 1987. 176 .
83. ..
( ). : -, 2003. 592 .
84. .. . a
. 2004. 184 c.
85. .. - .
. n: . , .
1. . 53-59
86. .., .., ..
: . -: , 2001. 280 .
87. .. . . :
, 2006. 224 .
88. .. . . 4- . : -
, 2011. 207 .
89. .. . . 3.
. . :
, 1999. 113 .

159
90. .. . :
, 1998. 160 .
91. .., .., ..
. .
: , 2012.
246 .
92. , . . .,
.. .. . : , 2004. 500 .
93. , . . .,
.. -: , 2004. 512 .
94. . . . ..
. : , 2006. 877 .
95. . . .
.. : -, 2004. 1056 .
96. .., .. . -
: , 2001. 228 .
97. .. .
. . . , 2005. 198 .
98. ..
, . -
- . , 2003. 265-269 .
99. .. .
. . : , 2001. 104 .
100. .. . 7 . 2.
. : , 1996. 196 .
101. .. . 7 . 3.
. : , 1996. 310 .
102. .. . 7 . 6.
. : , 1996. 176 .
103. .. : . n:
. , 1998. . 4-9.
104. .. . .
: . , 2001. 448 .

160
105. .. .
2- . .1. . : , 2008. 487 .
106. . ., . ., ..
- . :
. , 2010. 211 .
107. .. . :
. , 2011. 464 .
108. .., ..
. . :
, 2013. 152 .
109. ..
. - . ..
. 2005. . 2 (24), . 20-26.
110. . . .. . :
- , 1998. 687 .
111. . . .
. .. . : -89, 1999. 368 .
112. .., .. . . -
: - , 2010. 208 .
113. . ..
. : . , 1999. 160 .
114. ..
. . , 2010. 185 c.
115. .. ,
. n: , 2005, 9, . 76-83.
116. .. :
-
. . . . . . , 2005. 28 .
117. .. : . : .
, 2006. 104 .
118. . .
, .. : , 2001.
1150 .

161
119. .. .
. . . . , 2001. 132-133 .
120. .. . -: -, 2005. 219 .
121. . . ..
. : -, 1999. 520 .
122. .. : .
. , 2005. 214 c.
123. .. . : , 2012. 440 .
124. .., .. TIR.
CIPTI. Bli: SRL Tipografia din Bli, 2006. 355 c.
125. . . : , 1965. 423 .
126. . ,
. . . .. : -, 2011. 375 .
127. ( ), -
.. : , 2001. 160 .
128. . . ., .., ..
2- . . . : -, 2005. 384 .
129. .
. . . .., .. 5-
. . . : -, 2010. 463 .
130. . . . . - . . . ..
: , 1998. 576 .
131. . . . . .. -
. :
, 2007. 688 .
132. . . . . .. . : , 2009. 560 .
133. . . . . .. , .. .
: -, 2001. 639 .
134. .
. 2010 . .
.., .. : , 2010. 672 .
135. . . .. .
: , 2002. 152 .

162
136. . . . . . . . :
, 2006. 283 c.
137. ..
. . :
, 2013. 172 .
138. ..
.
. , 2003. 178 .
139. .. . , .
--: , 2002. 512 .
140. .. : . --: ,
2007. 349 .
141. .., .. : .
. : , 2001. 240 .
142. .. . , 3- . . . :
, 2010. 421 .
143. .. . . : , 2008. 453 .
144. .. . , 3- . . . :
-, 2006. 440 .
145. .. . , 5- ., . . :
, 2011. 396 .
146. .. . . : -, 2003. 368 .
147. .. . : , 2002. 320 .
148. . . . .. :
, 1997. 526 .
149. ..
. .
, 2009. 184 c.

C. Referine bibliografice n limba englez

150. Alfitiani A. A. Jordans electronic transit monitoring and facilitation system. n: World
Customs Journal. September 2010 Volume 4, Number 2. International Network of Customs

163
Universities (INCU), Australia. p. 79-88 http://worldcustomsjournal.org/media/wcj/-
2010/2/Alfitiani.pdf (vizitat la 12.04.2015).
151. Basu G. Combating illicit trade and transnational smuggling: key challenges for customs
and border control agencies. n: World Customs Journal. September 2014 Volume 8, Number 2.
CCES, Charles Sturt University, Australia and University of Mnster, Germany. p. 15-26
http://worldcustomsjournal.org/media/wcj/-2014/2/WCJ_V8N2_Basu.pdf (vizitat la 12.04.2015).
152. Customs Blueprints Pathways to modern customs. Luxembourg: Office for Official
Publications of the European Communities. 2007. 96 p.
153. Gordhan P. Customs in the 21st century. n: World Customs Journal. March 2007
Volume 1, Number 1. International Network of Customs Universities (INCU), Australia. p. 49-
54 http://worldcustomsjournal.org/media/wcj/-2007/1/Customs_in_the_21st_century.pdf (vizitat
la 12.04.2015).
154. Hong Z., Wang C., Lin X. Customs Law of East Asia. The Netherland: Kluwer Law
International BV, 2010. 181 p.
155. Laporte B. Risk management systems: using data mining in developing countries
customs administrations. n: World Customs Journal. March 2011 Volume 5, Number 1.
University of Canberra, Australia and University of Mnster, German. p. 17-28
http://worldcustomsjournal.org/media/wcj/-2011/1/Laporte.pdf (vizitat la 12.04.2015).
156. Lux M. Eu customs law and international law. n: World Customs Journal. March 2007
Volume 1, Number 1. International Network of Customs Universities (INCU), Australia. p. 19-
29 http://worldcustomsjournal.org/media/wcj/-
2007/1/EU_customs_law_and_international_law.pdf (vizitat la 12.04.2015).
157. Macedo L. Large Traders Customs Units. n: World Customs Journal. September 2010
Volume 4, Number 2. International Network of Customs Universities (INCU), Australia. p. 75-
76 http://worldcustomsjournal.org/media/wcj/-2010/2/Macedo.pdf (vizitat la 9.05.2015).
158. Malyshenko Y. V. Completeness, correctness and reliability of customs control. n:
World Customs Journal. March 2013 Volume 7, Number 1. University of Canberra, Australia
and University of Mnster, German. p. 13-20 http://worldcustomsjournal.org/media/wcj/-
2013/1/Malyshenko.pdf (vizitat la 9.05.2015).
159. Trapani L. Trade risk management: a global approach. n: World Customs Journal.
September 2012 Volume 6, Number 2. University of Canberra, Australia and University of
Mnster, German. p. 101-108 http://worldcustomsjournal.org/media/wcj/-2012/2/Trapani.pdf
(vizitat la 9.05.2015).

164
160. Turner R. Barriers to customs entry at the time of disaster in developing countries:
mitigating the delay of life-saving materials. n: World Customs Journal. March/April 2015
Volume 9, Number 1. CCES, Charles Sturt University, Australia and University of Mnster,
Germany. p. 3-13 http://www.worldcustomsjournal.org/media/wcj/-
2015/1/WCJ_V9N1_Turner.pdf (vizitat la 9.05.2015).
161. Weerth C. The cross-border detection of radiological, biological and chemical active and
harmful terrorist devices. n: World Customs Journal. September 2009 Volume 3, Number 2.
International Network of Customs Universities (INCU), Australia. p. 45-52
http://worldcustomsjournal.org/media/wcj/-2009/2/WCJ_V3N2_Weerth_%28web%29.pdf
(vizitat la 9.05.2015).
162. Widdowson D. The changing role of customs: evolution or revolution?. n: World
Customs Journal. March 2007 Volume 1, Number 1. International Network of Customs
Universities (INCU), Australia. p. 31-37 http://worldcustomsjournal.org/media/wcj/-
2007/1/The_changing_role_of_Customs_evolution_or_revolution.pdf (vizitat la 9.05.2015).
163. Wilmott P. A review of the European commissions plans for an electronic customs
environment. n: World Customs Journal. March 2007 Volume 1, Number 1. International
Network of Customs Universities (INCU), Australia. p. 11-17
http://worldcustomsjournal.org/media/wcj/-
2007/1/A_review_of_the_European_Commissions_plans_for_an_electronic_customs_environm
ent.pdf (vizitat la 9.05.2015).

D. Publicaii periodice

164. Andruenco O. Activitatea de audit postvmuire. n: Revista Vama publicaie


periodic a Serviciului Vamal, iulie/august 2009, Nr. 4(11), p. 22-26.
165. Andruenco O. Conceptul de Control ulterior. n: Revista Vama publicaie periodic a
Serviciului Vamal, mai/iunie 2011, Nr. 3(21), p.10-12.
166. Cainarean E. Rolul Laboratorului vamal n asigurarea securitii economice a Republicii
Moldova. n: Revista Vama publicaie periodic a Serviciului Vamal, septembrie/octombrie
2010, Nr. 5(17), p. 2-3.
167.Controlul ulterior. n: Revista Vama publicaie periodic a Serviciului Vamal,
octombrie/decembrie 2014, Nr. 4(38), p.2-25.
168.Cooperarea cu alte laboratoare vamale. n: Revista Vama publicaie periodic a
Serviciului Vamal, iulie/septembrie 2014, Nr. 3(37), p. 12-14.

165
169.Donaie de scanere mobile pentru vamei. n: Revista Vama publicaie periodic a
Serviciului Vamal, septembrie/decembrie 2009, Nr. 5-6(12), p. 47.
170. Echipament pentru asigurarea legalitii. n: Revista Vama publicaie periodic a
Serviciului Vamal, ianuarie/februarie 2009, Nr. 1(8), p. 47.
171. Experiena european n domeniul controlului la frontier a exportului/importului. n:
Revista Vama publicaie periodic a Serviciului Vamal, septembrie/octombrie 2010, Nr. 5(14),
p.6-7.
172. Gluenco E. Legea aplicabil n cadrul efecturii controlului vamal. n: Revista Vama
publicaie periodic a Serviciului Vamal, ianuarie/februarie 2011, Nr. 1(19), p.30-31.
173. nsprirea controlului vamal la frontier msur temporar. n: Revista Vama
publicaie periodic a Serviciului Vamal, mai/iunie 2010, Nr. 3(15), p.5-7.
174. Moraru T. Controlul vamal ulterior i metodele de realizare. n: Revista Vama
publicaie periodic a Serviciului Vamal, mai/iunie 2012, Nr. 3(27), p.2-6.
175. Noi prevederi de prelevare a probelor de mrfuri pentru cercetri n scopuri vamale. n:
Revista Vama publicaie periodic a Serviciului Vamal, mai/iunie 2010, Nr. 3(15), p.21.
176. Obiectivele Serviciului Vamal pentru anul 2015. n: Revista Vama publicaie periodic
a Serviciului Vamal, ianuarie/martie 2015, Nr. 1(39), p.19-26.
177. Perfecionarea specialitilor n domeniul audit postvmuire. n: Revista Vama
publicaie periodic a Serviciului Vamal, martie/aprilie 2010, Nr. 2(14), p.47.
178. Pojoga . Expertiza mrfurilor n laboratorul vamal. n: Revista Vama publicaie
periodic a Serviciului Vamal, mai/iunie 2009, Nr. 3(10), p. 38-42.
179. Pojoga . Laboratorul Serviciului Vamal: primii pai de activitate. n: Revista Vama
publicaie periodic a Serviciului Vamal, martie/aprilie 2009, Nr. 2(9), p. 30-33.
180. Practica internaional a laboratoarelor vamale. n: Revista Vama publicaie periodic
a Serviciului Vamal, iulie/septembrie 2014, Nr. 3(37), p.8-11.
181. Purice D. Managementul riscurilor are un impact benefic asupra procesului de
administrare vamal. n: Revista Vama publicaie periodic a Serviciului Vamal,
ianuarie/februarie 2008, Nr. 1(2), p. 32-33.
182. Purice D. Managementul riscurilor i activitatea analitic. n: Revista Vama publicaie
periodic a Serviciului Vamal, ianuarie/februarie 2009, Nr. 1(8), p. 14-15.
183. Purice D. Noi abordri n domeniul analizei de risc. n: Revista Vama publicaie
periodic a Serviciului Vamal, martie/aprilie 2011, Nr. 2(20), p.21-24.

166
184. Raducan M. Dezvoltarea sistemului de management al riscurilor n activitatea
Serviciului Vamal. n: Revista Vama publicaie periodic a Serviciului Vamal,
septembrie/octombrie 2011, Nr. 5(23), p.21-22.
185. Recomandrile Customs Blueprints privind laboratoarele vamale. n: Revista Vama
publicaie periodic a Serviciului Vamal, iulie/septembrie 2014, Nr. 3(37), p.6-7.
186. Rolul laboratorului vamal n efectuarea controlului vamal. n: Revista Vama publicaie
periodic a Serviciului Vamal, iulie/septembrie 2014, Nr. 3(37), p. 2-5.
187. Stratan V. Combaterea traficului ilicit de materiale nucleare i radioactive. n: Revista
Vama publicaie periodic a Serviciului Vamal, ianuarie/februarie 2012, Nr. 1(25), p.29-31.
188. Un nou sistem de supraveghere la posturile vamale. n: Revista Vama publicaie
periodic a Serviciului Vamal, martie/aprilie 2009, Nr. 2(9), p. 37.
189. T. -. n: Revista Vama publicaie
periodic a Serviciului Vamal, martie/aprilie 2008, Nr. 2(3), p. 38-39.

E. Resurse electronice

190. Convenia Internaional privind armonizarea controalelor mrfurilor la frontiere.


Geneva. 21 octombrie 1982. http://www.customs.gov.md/ro/content/tratate-internationale-
domeniul-vamal (vizitat la 23.02.2015).
191. Convenia Internaional privind simplificarea i armonizarea procedurilor vamale.
Kyoto.18.05.1973. http://www.monitoruljuridic.ro/act/conventia-internationala-din-18-mai-
1973-pentru-simplificarea-si-armonizarea-regimurilor-vamale-adoptata-la-kyoto-modificata-
emitent-act-international-124676.html (vizitat la 1.03.2015).
192. Dexonline. Dicionare ale limbii romne. http://dexonline.ro, (vizitat la 4.05.2015).
193. Evaluarea final a programului Vam 2007 n conformitate cu art. 19 din Decizia
253/2003/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 6 februarie 2003 de adoptare a unui
program de aciune pentru vam n Comunitate (Vam 2007)
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2008/RO/1-2008-612-RO-F1-1.Pdf (vizitat la
24.02.2015).
194. Acord de asociere ntre Uniunea European i Comunitatea European a Energiei
Atomice i statele membre ale acestora, pe de o parte, i Republica Moldova, pe de alt parte.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:22014A0830%2801%29 (vizitat
6.03.2015).

167
195. Programul de dezvoltare a managementului riscurilor n cadrul Serviciului vamal.
http://www.customs.gov.md/files/raport/Programul%20MR%2030%2001%202013%20Final%2
0.pdf (vizitat la 13.03.2015).
196. Ordinul Serviciului Vamal nr. 104-O din 01.02.2013 cu privire la Programul de
dezvoltare a managementului riscurilor n cadrul Serviciului Vamal.
http://www.customs.gov.md/files/raport/Programul%20MR%2030%2001%202013%20Final%2
0.pdf (vizitat 16.03.2015).
197. Ordinul Serviciului Vamal nr. 127-O din 17.03.2014 privind aprobarea Instruciunii cu
privire la aplicarea unor forme de control vamal la posturile vamale de frontier.
http://www.customs.gov.md/ro/content/legisla%C5%A3ia-vamal%C4%83 (vizitat 8.05.2015).
198. Ordinul Serviciului Vamal nr. 199-O din 24.05.2010 cu privire la aprobarea Instruciunii
privind prelevarea probelor i efectuarea cercetrilor (expertizei) mrfurilor n scopuri vamale.
http://www.customs.gov.md/ro/content/directia-cercetarea-si-expertiza-marfurilor-laboratorul-
vamal (vizitat 26.06.2015).
199. Ordinul Serviciului Vamal nr. 32 din 28.01.2015, Serviciul Vamal al Republicii
Moldova planul de activitate pentru anul 2015.
http://www.customs.gov.md/sites/customs.gov.md/files/documents/simplificate/diferite/pa_sv_2
015.pdf (vizitat 2.04.2015).
200. Ordinul Serviciului Vamal nr. 331-O din 8.06.2013 privind aprobarea Normelor
metodologice cu privire la cantitatea minim a probelor de mrfuri, necesar pentru efectuarea
cercetrii/expertizei n scopuri vamale. http://www.customs.gov.md/ro/content/directia-
cercetarea-si-expertiza-marfurilor-laboratorul-vamal (vizitat 17.02.2015).
201. Ordinul Serviciului Vamal nr. 70-O din 14.01.2013 referitor la aprobarea
Regulamentului cu privire la utilizarea scanerelor cu raze X-Ray n cadrul efecturii
controlului vamal al mrfurilor, containerelor i mijloacelor de transport auto.
http://customs.gov.md/ro/content/legisla%C5%A3ia-vamal%C4%83 (vizitat 5.04.2015).
202. Plan de integritate n domeniul de control ulterior (noiembrie a. 2014 a. 2016). Aprobat
prin Ordinul Serviciului Vamal nr. 472-O din 10.11.2014.
http://customs.gov.md/index.php?id=282 (vizitat la 25.02.2015).
203. Protocolul privind conlucrarea organelor vamale statelor-membre ale Comunitii
Statelor Independente la efectuarea controlului vamal ulterior. Petropavlovsk-Kamciaki, 5
septembrie 2012. http://www.customs.gov.md/ro/content/tratate-internationale-domeniul-vamal
(vizitat la 1.05.2015).

168
204. IX
(). .
a ( ), 1977. http://www.engels-city.ru/depsraion/16581, (vizitat la
19.04.2015).
205. 28.05.2003 61-
25 2003 14 2003
. http://www.tks.ru/codex/ (vizitat la 9.02.2015).

169
Anexa 1

Proiect de Lege pentru completarea Codului vamal al Republicii Moldova nr. 1149-XIV
din 20 iulie 2000

PROIECT

LEGE
pentru completarea Codul vamal
al Republicii Moldova nr. 1149-XIV din 20 iulie 2000

Parlamentul adopt prezenta lege organic.

Articol unic Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149-XIV din 20 iulie 2000
(republicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediie special din1 ianuarie 2007), cu
modificrile ulterioare, se modific i se completeaz dup cum urmeaz:
1. Articolul 185 alin.1 va avea urmtorul coninut: Controlul vamal se efectueaz prin
urmtoarele forme:
a) verificarea documentelor i informaiilor prezentate n scopuri vamale;
b) controlul fizic al mrfurilor i mijloacelor de transport;
c) controlul corporal ca o form excepional de control vamal;
d) supravegherea vamal;
e) controlul teritoriilor i spaiilor unde se pot afla mrfuri i mijloace de transport supuse
controlului vamal sau unde se pot desfura activiti supuse supravegherii vamale;
f) controlul ulterior prin reverificarea declaraiilor vamale i prin audit postvmuire.
2. Articolul 185 alin 2. se completeaz cu: Aplicarea mijloacelor tehnice de control
urmeaz a fi aplicate lund n consideraie urmtoarele principii: principiul legalitii,
argumentrii, nepricinuirii unei daune nejustificate, securitii, responsabilitii, operativitii,
economicitii i ergonomic.
3. Articolul 185 se completeaz cu alin. 6: Prin form a controlului vamal trebuie de neles
mijlocul de exprimare exterioar a activitii de control a persoanelor cu funcie de rspundere a
organelor vamale, ndreptate spre asigurarea respectrii ordinii i a regulilor dup care

170
persoanele realizeaz dreptul de trecere a mrfurilor i mijloacelor de transport peste frontiera
vamal.
4. Codul se completeaz cu articolul 1851 cu urmtorul cuprins:
Articolul 1851 Principiile controlului vamal
Controlul vamal se va efectua n baza urmtoarelor principii: principiul legalitii, principiul
umanismului, principiul respectrii drepturilor i intereselor legale a subiecilor activitii
economice externe, principiul efecturii controlului vamal numai de organele vamale, principiul
colaborrii cu organele vamale ale altor state, principiul operativitii, principiul ghieului
unic, principiul transparenei controlului vamal, principiul efecturii controlului vamal n baza
sistemului de analiz a riscurilor, principiul selectivitii, principiul colaborrii organelor vamale
cu subiecii activitii economice externe, principiul eficacitii, principiul ndeplinirii
obligaiilor cu bun credin, principiul responsabilitii.
5. Articolul 194 se completeaz cu alin. 6: Procesul-verbal se ntocmete n dou
exemplare. Primul exemplar se pstreaz la organul vamal, iar al doilea exemplar se nmneaz
persoanei controlate.
6. Articolul 199 alin.1 va avea urmtorul coninut: Verificarea declaraiei vamale, a
documentelor, controlul mrfurilor i mijloacelor de transport le efectueaz organul vamal n cel
mult 3 zile din momentul primirii declaraiei a documentelor i informaiilor necesare controlului
vamal, iar verificrile privind mrfurile indicate la art.138 - n cel mult 1 zi.
7. n art. 2022 alin. 4 termenul de 4 luni se nlocuiete cu 1 lun.
8. Articolul 20210 se completeaz cu alin. 14: La emiterea deciziilor, organele vamale sunt
obligate s se bazeze pe rapoartele de expertiz, n cazul existenei acestora.

PREEDINTELE PARLAMENTULUI

171
Anexa 2
Acte de implementare

172
Declaraia privind asumarea rspunderii

Subsemnatul, declar pe rspundere personal c materialele prezentate n teza de doctorat


sunt rezultatul propriilor cercetri i realizri tiinifice. Contientizez c, n caz contrar, urmeaz
s suport consecinele n conformitate cu legislaia n vigoare.

Ciobanu Octavian

Semntura

Data

173
CV-UL AUTORULUI

Numele de familie, prenumele


Ciobanu Octavian
Data i locul naterii
24 martie 1977 , n s. Bilicenii Vechi , r. Sngerei
Studii
Magistru n drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2001
Licen n drept, Universitatea de Stat din Moldova, 1999
Domenii de interes tiinific
Drept vamal
Discipline predate
Drept vamal, Controlul vamal, Regimurile i destinaiile vamale
Activitate profesional
Lector, Universitatea de Stat din Moldova, 1999 prezent
Postul didactic, gradul tiinific
Lector USM , Facultatea de drept, magistru n drept
Publicaii
Articole n reviste de specialitate din Republica Moldova
1. Conceptul i importana asigurrilor. Revista Naional de Drept, Nr.4, 2001
2. Noiunea i caracteristicile juridice ale contractului internaional de asigurare. Revista
Naional de Drept, Nr.5 2001
3. Unele aspecte ale contractului internaional de asigurare a navelor maritime-CASCO.
Curier Judiciar, Buletin Informativ, Nr. 1-2, 2001 (coautor Spiridon Pruteanu)
4. Asigurarea bunurilor - CARGO. Revista Naional de Drept, Nr.1 2002
5. Etapele ncheierii contractului internaional de asigurare. Revista Naional de Drept,
Nr.2 2002
6. Contractul de asigurare obligatorie de rspundere civil pentru pagubele produse n urma
accidentelor auto. Revista Naional de Drept, Nr.3 2002
7. Aspecte generale ale asigurrii maritime. Revista Naional de Drept, Nr.4 2002
8. Unele varieti ale contractului internaional de asigurare de aviaie. Revista Naional de
Drept, Nr.5 2002
9. Dimensiuni teoretico-practice de realizare a controlului ulterior. n: Revista Naional de
Drept, Nr.5, Chiinu, 2015

174
10. Controlul vamal al mrfurilor i mijloacelor de transport. n: Revista Naional de Drept,
Nr.5, Chiinu, 2015. (coautor Crna Teodor)
11. Caracteristica principiilor de realizare a controlului vamal. n: Revista Naional de
Drept, Nr.4, Chiinu, 2015
12. Controlul documentar al mrfurilor trecute peste frontiera vamal a Republicii Moldova,
n: , - , ,
Chiinu, 2015
13. Supravegherea vamal-etap specific a controlului vamal. n: Analele tiinifice, tiine
juridice, USM, Nr.8, Chiinu, 2005. (coautor Erhan Ianu)
14. Unele considerente privind conceptul i rolul controlului vamal. n: Analele tiinifice,
tiine juridice, USM, Nr.8, Chiinu, 2005.
15. Rolul normelor deontologice n ridicarea autoritii colaboratorilor vamali, n: Revista
Naional de Drept, Nr.10, octombrie 2008 (coautor Ciobanu Tatiana)
IV. Articole n reviste de specilitate strine
1. Determinarea procedurii de control vamal n funcie de Sistemul de analiz a riscurilor.
n: , :
, 12 1, , 2014. p.191
V. Comunicri tiinifice
1. Materialele Conferinei tiinifice cu participare internaional CRETEREA
IMPACTULUI CERCETRII I DEZVOLTAREA CAPACITII DE INOVARE consacrat
aniversrii 65 de la fondarea Universitii de Stat din Moldova. 21-22 septembrie 2011,
Chiinu, Rezumatele comunicrilor. tiine Sociale Volumul I, p. 104, comunicare: Aspecte
teoretice privind delimitarea formelor controlului vamal.
2. Materiale ale Conferinei tiinifico-practice cu participare internaional, TEORIA I
PRACTICA ADMINISTRRII PUBLICE, Chiinu 2014, p. 197-200, comunicare: Controlul
vamal valutar verig n asigurarea securitii economice a statului.
3. Conferin tiinific, Integrare prin cercetare i inovare, Chiinu, 26-28 septembrie
2013, Rezumate ale comunicrilor , tiine Juridice, tiine economice. CEP USM, p.100,
comunicare: Reglementarea controlului corporal n legislaia vamal a Republicii Moldova.
4. Taxa vamal instrument de realizare a politicii vamale, Academia de Administrare
Public de pe lng Preedintele Republicii Moldova, Academia de Administrare Public-15 ani
de modernizare a serviciului public din RM, materiale ale conferinei internaionale tiinifico-
practice 21 mai 2008 N.2
Limbi strine cunoscute

175
Rusa fluent
Englez-fluent
Date de contact
Adresa profesioanl: str.Alexei Mateevici 60
Tel.: 022593802. 060267788
E-mail: ciobanuoctavian@yahoo.com

176

S-ar putea să vă placă și