Sunteți pe pagina 1din 10
Nr. 435/30.X.1997 Domnului Presedinte al Senatului Romaniei Prof, dr. PETRE ROMAN: tn conformitate cu prevederile Regulamentului Senatului, depunem Mofiunea in legaturi cu situafia grava a agriculturii romanesti. Mofiunea este inifiaté de un numdar de? 46, senatori. Va ragém sd dispuneti a se da curs procedurilor prevazute in art. 125 la 129 din Regulamentul Senatului Roméniei. > Pentru initiatori, Baded guuiteu _ RRM flee MARTON CF Ly ~ UR Rulners bok Fut PARLAMENTUL ROMANIEL SENAT TABEL cu senatorii initiatori ai mofiunii in legéturd cu situafia grava a agriculturii romanesti nr. ert| nume si prenume [partid] semnatura | | L | Jy | |_f¢ | Aresew sow [40g | 2 | Vaeaeosu Mreotse ease | ae | [3 | Mosrot4#we wieror. [Poe | ae? | |_# | Peeoeseu lon \ase ye. — | [5 | SOCANG JON [POS0 ‘Ton, oleae — j | 6 | MAérerovig Mi taj (Pace | |? | Pereescu _ M/MAT pase) (yZhar | (2 | 60a Fon \2A? = 1 |g | OPUS _OcrA viAY | PU |__| 4VRAM GHEORGHE (Psk | <(luya Le | | TH OFTE RADL aR ¥ POPE ea WR GL [pase ee J J | =| y 4 dura. | id 2 | | | [2 | |_ 72 |_Minosu PETRE POcR. (4 | We MEL COASANTIN facie. Le Pet Tied Vibowie/_ jE posR| Sane (4 | Shik Constantin pace (AL Garra_bo2u PLER Mase Livé| beeper HAR [Pace | |__| beoukesca teu shacity | | 2¢| GeeertAn Oe R_ al Li2t | Rope VIRGIL \Fis2\\ w | (22 | dlapyTRASCa GHEORGHE exe |\n A Nw pA, 123 | PREWLA__MbeiN pase WRAY | 24 | Peskcrea _GHe00: ose vy _! |__28 | H#2M bay SEL pace = 1 [26 | D4 En. ce | hes | 2F | SCREL NC OLbES cu [awd 9 Ut (7a PARLAMENTUL ROMANIEL SENAT TABEL cu senatorii inifiatori ai mofiunii in legatura cu situatia grava a agriculturii romAnesti { nr. crt| nume si prenume {partid| ‘semnatura bof sd 28 | VAtARL VASILE | ack} WiIvrwavr | 29 | PRE E222 af | MEER 32_ | Con Ale? JePHL Poke 33 | | 4 34 | ELENA we 8 PY yp PARLAMENTUL ROMANIEL SENAT TABEL cu senatoriiinifiatori ai mofiunii in legatura cu situatia grava a agriculturii roménesti jnr. crt.| nume si prenume {partid| semnatura | | Leia | [4 levee c 1 CAROL Date (A TeAbeA DS WARD R-RME | I Leo7aRces HARrLemele FRMER = I MINZINA JON 2M pe - | [|_| PRERA FloREA Pa | 6 | Reed Ghar HR kA #1 CAR GC ee a, ALU : [ 77 PARLAMENTUL ROMANIEI SENAT TABEL cu senatorii initiatori ai mofiunii in legdtura cu situatia grava a agriculturii roménesti nr. ort.| nume si prenume ipartid|__semnatfra_7//] L L L I Hat ] (| Ra 26 YicweR andl eyelid J I The, war Bri | pote tats (wa) Ce 4 Archelecn Jeen Pitile| fi cpp tem {| Arygos dwar ee, | | 4 Zz oe Neots ry V4 MOTIUNE BAZA LEGALA in conformitate cu art.64 din Constitufia Romaniei si ale articolelor 125-129 din Regulamentul Senatului, senatorii semnatari depun prezenta mofiune in legiturd cu situatia grav a agriculturii rominesti, a segmentului social care lucreazii in acest domeniu si cu punerea in pericol a siguranjei alimentare a populatiei Romanici. EXPUNERE DE MOTIVE Agricultura romanesca se afl intr-o crizi profunda. Dezastrul spre care este condusi agricultura este unul premeditat si dirijat cu profesionalism de forte straine interesului national. Modelul de falimentare a agriculturii este specific farilor bananiere, iar guvernanfii nostri sunt printre pufinii, poate chiar unicii, care l-au acceptat ca atare. Pind gi ministrul agriculturii, Dinu Gavrilescu, recunostea:”Ne aflam in plind criza si sunt mindru cd trdiesc aceasté crizd. Ma bucur ca o monitorizez. Fiind constient de ea, acesta e primul pas spre a o stapini”. Din nefericire pentru romani criza nu e in nici un fel stapinita, iar motivele declansarii acestei crize sunt expuse in cele ce urmeaza. a) MOTIVE GENERATE DE POLITICA GRESITA A GUVERNULUI CIORBEA 1. Eliminarea_subventiilor si_primelor_acordate_producatoril agricoli in totalé contradictie cu practica din farile Uniunii Europene. Acest fapt a creat dificultéfi majore si un real haos in infiinfarea culturilor agricole si a dus la diminuarea semnificativa a septelului. Dar mai important decit toate acestea este crearea unui handicap major producatorului autohton fafa de concurentii din celelalte ari europene, in care statul se implica cu responsabilitate in subvenfionarea agriculturii. Tot la acest capitol se inscrie si abrogarea legii 83/1994, care asigura un minim de facilitafi producatorilor agricoli. in loc si adapteze sistemul de subvenfii si prime uzitat in firile din Uniunea European’, guvernul Ciorbea a venit cu o inovatie total ineficienta si tardiva, Tespectiv sistemul cupoanelor agricole. 2. Reducerea_unilaterali de citre guvernul Ciorbea a taxelor vamale_pentru_importul_unor_produse_alimentare. Aceasta decizie a guvernului este o lovitura extrem de dura pentru producatorul intern, care are de luptat nu doar cu fiscalitatea impusa de guvernul Ciorbea, cu dobinzile impovaratoare, ci mai ales cu prefurile mai mici ale produselor fabricate in strainatate, unde statul subventioneaza agricultura si industria alimentara. La noi totul e lasat pe umerii micilor producatori agricoli ale cdror mijloace financiare sunt total insuficiente. Guvernul si-a retras complet sprijinul, fiind mult prea ocupat cu refacerea proprietatilor funciare la nivelul anului 1946, . Dezinteresul_guvernului_Ciorbea_pentru_achizitionarea_si depozitarea_recoltei_din_acest_an i-a pus pe agricultori in imposibilitatea reluarii ciclului de productie din lipsi de fonduri. in lipsa banilor, campania agricoli de toamna nu s-a putut desfasura in conditii normale, asa incit Ordonantele de Urgenfa emise acum de guvem sunt tardive si nu mai pot rezolva problemele. Aceasta va conduce in anul 1998 la o productie agricola destinata in cea mai mare masura autoconsumului, ceea ce va afecta siguranfa alimentara a restului populatiei. De aceea guvernul va fi obligat si recurgd la importuri, mérind dezechilibrul balantei comerciale a Romaniei. Reducerea_iresponsabili_a_rezervelor_strategice alimentare ale Romfniei este un atentat la siguranta nafionala. Daca luati istoria farii noastre din ultimii 100 de ani, veti observa, ca nu a existat an in care Romania sa nu fi definut o rezerva strategica de gziu, capabila sa acopere consumul populatiei pe cel putin un an. Rezerva strategic de doar 350.000 de tone, acceptata in ultima instant, ca un favor din partea Bancii Mondiale, va crea mari neajunsuri gsi este in totala contradicfie cu prevederile intemationale ale FAO. De exemplu, cind guvernul Stolojan a faicut solicitarea de import, preful griului era de 120-125 dolari tona. Noud, pentru cé aveam nevoie urgent, ni s-au cerut 175 dolari pe tona. Am platit atunci bani grei celor din afara, in loc si fi ajutat producitorii interni. Acum guvernul Ciorbea hotareste reducerea rezervelor strategice _alimentare, hotirire periculoasa si irationala de natura sa afecteze siguranta alimenatara a populatici. 5. Falimentarea__ sectorului__zootehnic _si__transformarea *Romfniei intr-o piati de desfacere pentru supraproductia de we # a ~ produse alimentare din alte tiri, Ne sunt incd proaspete in memorie imaginile de cosmar din complexele zootehnice. unde bietele animale ajunsesera sa se manince intre ele. Au fost ‘inchise sau mai bine zis distruse de guvernul Ciorbea peste 70 complexe de crestere a animalelor, cu precddere a celor de reproductie, ceea ce ne va transforma din exportatori de produse animaliere in importatori. Capacitatile de productie din zootehnie lucreaza in prezent doar la 15% din capacitate. Efectivele de porcine s-au redus cu mai mult de 850.000 de capete. La anul, vom importa peste 60% din necesarul de produse agricole pentru nevoile populatiei si pentru furniturile industriei alimentare. Politica_agricola_a_guvernului_Ciorbea_genereaza_somai. Reducerea drasticd a efectivelor de animale a avut consecinte secundare majore, pe care guvernul Ciorbea nu a fost capabil si le evite. Astfel, intregul lant a fost afectat: s-a redus piata de desfacere pentru produsele vegetale destinate hranei animalelor, producatorii nu au putut si-si valorifice productia din acest an si prin urmare nu vor putea relua ciclul, iar furnizorii din amonte ai acestor producatori vor fi nevoifi la rindul lor sa-si reducd productia datorité micsorarii cererii. fn acest fel, agricultura, singurul domeniu capabil si absoarbé masiv forta de munca disponibilizati prin lichidarea unor importante segmente industriale, devine si ea generatoare de somaj. Tentativele guvernului Ciorbea de restaurare a proprietatilor funciare_antebelice_genereazi_haos_si_tensiuni_in_lumea satelor, Ca si cum greselile enumerate pina aici n-ar fi fost suficiente, guvemul Ciorbea, urmind Programul Politic al PNTCD, incearca restaurarea proprietitilor antebelice direct, prin modificarea legii fondului funciar, si indirect, promovind legea circulafiei juridice a terenurilor agricole. Prin falimentarea premeditatd a micilor fermieri si descurajarea liberei asocieri a acestora, asa cum reiese din cele prezentate mai sus, ei vor fi nevoifi si-si vind terenurile la prefuri ridicole, pierzind astfel ultima posibilitate de supraviefuire. Aceasta se va intimpla tocmai acum, cind micile proprietafi funciare pot reprezenta unica sursa de venituri pentru numerosii mineri si salariati disponibilizati la orase. Tot premeditata este si falimentarea fostelor IAS-uri, iar un exemplu edificator este Insula Mare a Brailei. in loc s4 transforme acest producator intr-un mare holding organizat dupa toate regulile economiei de piaté, guvemul Ciorbea, prin metode mai mult sau mai putin transparente il duce la faliment b) MOTIVE GENERATE DE POLITICA GRESITA A MINISTERULUI AGRICULTURI 1. Ministerul_Agriculturii_a_trecut_la_restructurarea Directiilor Generale _pentru_Agriculturai_si Centrelor Agricole in plind campanie agricola. Datorita reducerii cu peste 60% a personalului din aceste structuri, multe localitdfi rurale nu mai beneficiaza de specialisti. inlocuirea_unor_specialisti_recunoscuti_in_domeniul agricol cu clientela politic’ a CDR. . Reprezentantii__Ministerului__Agriculturii__dovedese nepasare si incompetenta in dialogul cu partenerii sociali, respectiv patronatul si sindicatele,. Aceste aspecte ne-au fost semnalate nemijlocit, chiar de catre partenerii sociali. Tati ce spun acestia:"Au avut loc 5 intilniri cu reprezentangii ministerului. La fiecare intdlnire veneau alti delegati ai ministerului, care iau la cunostinta si pleacé, fara a rezolva ceva. Ministrul Dinu Gavrilescu nu agreaza dialogul real si nu se implica in rezolvarea problemelor ridicate de patronat si sindicate”. 4, Desfiintarea Agentiei Nationale a Produselor Agricole, © structura, care asigura protectia desfacerii marfurilor producatorilor agricoli romani, fara a oferi vreo alternativa institutionala. N we SCOP MOTIUNIIT in “Contractul cu Roménia” Conventia Democraticd promitea impartirea de “terenuri agricole familiilor cu copii, tinerilor farani, specialistilor, creditarea jdranilor cu 0 dobinda de jumétate din cea practicaté de banci in mod obignuif’. Semnatarii “Contractului cu Romania” au promis ca-si dau demisia in cazul nerespectarii acestui angajament electoral. Este evident pentru toatd lumea ca ne aflém departe de indeplinirea promisiunilor asumate. Prezenta mofiune a fost depusa in incercarea de a modifica politica agricola a guvernului Ciorbea pentru: I.asigurarea sigurantei_alimentare a populafiei Rominiei. 2. salvarea agricultw 3. salvarea de la faliment si disparitie, atit cit se mai poate, a micilor producitori agricoli. ‘oménesti. Totodata semnatarii Mofiunii solicita Guvernului sa prezinte de urgentd Senatului situatia detaliata la zi in agricultura, dupa cum urmeaza: . Stadiul lucrdrilor agricole de toamna_ . prognoza pentru necesarul de importuri la produse alimentare si efortul valutar prognozat pentru plata acestor importuri gradul de valorificare a productiei vegetale .situatia la zi a complexelor zootehnice si perspectivele acestora efectele politicii vamale de reducere unilateralé a taxelor la unele produse agricole din import asupra productiei autohtone 6. detalierea masurilor preconizate de Guvern pentru aplicarea programului ASAL N BY Credem ci, indiferent de apartenenfa politicd, majoritatea colegilor din Senat de bund credin{i sunt preocupafi ca si noi de problemele acestei ramuri de bazi a economiei romAnesti, De aceea suntem convinsi ci domniile lor, Kisind de o parte barierele ideologice side partid, care ne despart, se vor alitura demersului nostru, pentru binele acelora care ne-au ales si-i reprezentim. Adoptarea de citre Senatul Romaniei a acestei mofiuni s-ar constitui intr-un extrem de serios avertisment dat guvernului Ciorbea si ar crea premizele pentru schimbarea politicii agricole a actualului Executiv.