Sunteți pe pagina 1din 38

ANUL XVI.

- 47 24 FEBRUARIE 1902

MONITORUL AL

PRIMARIEI BUCURESCI

an Linia de 30 litere 30 ban?


Pe jumtate an 10 recla me 50 ,

Administratia la: Tipografia Regale, F. GBL Str. 19.

SUMAR; D. Constantinescu A. se ordinea de


cestiunea serviciuluf Sanitar, o ces-
de la 6 Febrnarie 1902. - tiune mare, care nu se discuta grabnie
de al Bucuresci de date. In trecut, de la care d-sa a absentat d.
rie de de numirile acute a ridicat cestiunea publice
Primg.rieI de la 1902 Capitalk referindu-se la un vot dat ante-
- Publicatiunl. - prin care s'a respins cererea Ministerulul de a se
- d.
un medic comunal; cestiunea ridicat de
ne la ordinea a
mas ca d-sa s'o D. Constantinescu
crede c privinta cestiuneT nu se pte
CONSILIUL COMUNEI BUCURESCI lua chiar o motiune; s'a adus discu-
cestiunea d-sa s se
3 Februarie 1902 o comisiune care cear tte la serv. Sa-
de nitar, s studieze cestiunea din tte de privire
sub presedintia L Procopie Dumitrescu. raportul ce va face se in vedere cu ocazi-
arul budgetuluT pe viitorul an.
D. Bibicescu se la numirea comisiuneT,
dar comisiunea membri din
Alexandtescu Gr. D-1 Ioachimovici Em. o cestiune de ordin social; numirea
N., dr. D. M. bine chiar s se amine, ca s pntem aduna mate-
Argeseanu St., dr. Niculescu Th. rialul necesar, se d sa face. Msurile luate
Assan G. G. Petrovicl pentru combaterea gastro-enterite cercul
Bibicescu I. G. Radovici I., dr. acestor Amnndu-se cestiunea ar putea prezinta
Chiritescu Al. Saita I. G. ce-va in materie. pentru a
Cristescu C. SlAtineanu C., ceve practic, discutia ce s'a urmat privint,
Ep. Solacolu C. G. propuna ca mijlce pentru a medicilor Indeplinirea
Constantinescu Al. Stefnescu I.
Hagi Teodoraky D. 1) Fie-care locuiascA, mult posibil,
locul care face serviciul ; msurA regle-
mentat de demult, dar
D-1 Bicoianu lonescu Elefterie 2) Administratia comunal s la dispositia
Brtianu C. I. Matac D. trsurile PrimrieT, care acum, neflind
Costescu ComAnnu C. Porumbaru Em. a duce inginerf.
Dobrescu D. T. Rutzoiu C., dr. D. Bibicescu face cu ocazie o
GrAdisteanu Gr. Em. Vanic Anton S'a afirmat in Bucuresci este acum o mortalitate
D. deschide la ora 10.15 diminta. extrem de mare cnd acsta se Consilitl,
Se rezumatul de la 21 e natural ca sA se repercute in cu mal
se aprob. siune inspire spaim. este nu
D. propune s se amine peste 2-3 extra-ordinar, de avem o iarn extrem de
sedinte cestiunea serviciulul sanitar, care care se traduce prin multe boale la
ordinea de de oare ce sunt ces- la animale, epidemie nu e. Din cercetrile
tiunl urgente, cum sunt contestatiunile electorale, se constatA majoritatea cauzelor este
ar putea rmnea nerezolvate, prin desvoltarea ce netea tuberculosa.
sigur se va da prime cestiuni. D. dr. protestzh, din spirit de dreptate,
D. Gr. administratia de contra acuzatiunilor aduse medicilor In
la serv. un tablou de tte atributiunile ce capacitatea t luate tte
medicilor de modul timpul depl ; prin concurs; in ce privesce con-
d-sa are fac serviciul usurint. nu este un cultivat de in

www.dacoromanica.ro
4 MONITORUL COMUNAL

medical. D-sa are convingerea medicil in gazetelo francezo s'a constatat mortalitatea in
fac datoria de alt-fel ar bine se aduc mare num& la din causa de
se precizeze. Problema litate cere un control serios
trebue mod cum bine a partea ServiciuluT Sanitar PolitieT Comunale, propune
d. Bibicescu; ea depinde de conditiunile In con- Inchiderea
ditiunile din Capitala, medicil se pot Punndu-se la vot discutiei se
mira cum de nu epidemiT. Cestiunea cestiunea se in vedere
depinde ce se ea in privinta te- organizarea serviciuluT inndu-se
renurilor, a construiril bune conditiunT a ce propus.
locuit, canalizarea stradelor de controlul alimentelor Se deschiderea urmatrelor suplimen-
etc. D. dr. din studiile pe care le a cut, tare.
tuberculosa, care este un sigur a so- Lei 2.500 la art. 119 plata timp la
ciale, a privinta la 31 Martie 1902 a personalulul per-
facem medical, gratie abia se manent suplimentari la filtrele de la
un caz. propuse de Arcuda.
Bibicescu nu i pare eficace; doctorul trebue con- 1.429 la art. 22 pentru de co-
ceput ca agent preventiv de acea munale;
medicilor al agentilor trebue sporit, ca pentru de localurl comunale.
tot interesza starea ia Se decide a nu se face recurs, neflind motive de
do izolare in cazuri de ble contagise. Cu casare:
ocazie dr. Radovici propune ca serviciul de Contra Curtil de Apel, prin care se
desinfectiune pe care comuna face gratuit, ca d-lui Vasile 873 m. p.
se propone d'a so un cupeu teren 188,50 din d-sale de
simplu, un semn deosebit exterior spre a im- str. Teilor 34, suma de 106,735 lei.
pedica usor de dezinfectat, care serve Contra acelei prin care se
a transporfa la spital bolnavil de maladil infectise, Tarsita Carp o de lei 122.700
se pericolul do contagiune co este exproprierca imobil al d-sale de
prin transportarea in do a bolnavilor. str. Teilor, 36 colt cu Bulevardul Carol, de
D. spune a luat cuvintul 947 m. p. liber, pe care se de 162,40
alarmat interviovul medic m. p. precum Imprejmuire de fier,
publicat in Patriotul. serviclulul sanitar spune contra decisiuniT prin Curtea de Apel d-lui
serviciuluT e deplorabila cnd Ministerul dr. Sache pentru exproprierea a 363,50 m. p.
cere so un post de medic d-sa 53,25 m. p. proprietatea d-sale de
a crezut a Consiliul de n'a aprobat acest str. Bolintineanu 11, 51,675.
post pentru d-sa nu luase parte la cnd Se administratia pro-
s'a dat ceruse pentru arMa dorintele ces Nectar cale care scop
acsta cestiunea d. de str. Rares,
movie spune venerice sunt endemica, contra dispositiunilor art. 97 din legea
care se pto acum prin cum obligarea acelelsocietAti la daune interese
medicilor inspectorT al prostituatelor, d-sa propune de prin in mod considera-
se un azil, local de al Primariel, a veniturilor Intrepozitelor do la Geagoga.
prostituate, pe care Se decide a se face apel contra sentinteI Trib. Ilfov
Colentina, No. 810/901, este condamnatA
taxelo la prostituate. restitue d-lui D. Th. Rovaciu suma de lei 16.510 taxe
D. Gr. zico percepute la prime, plus 500 cheltuelT de
vin la sectie la ora 12 administratia intro
ministratia ea a so face serviciul cu d. pentru a o transactie
multe ore pentru satisfacerea publiculul. care acel proces.
D. la date in In privinta propuneril Niculescu d'a avea un
dr. asupra organizat ca controlul marfurilor scse
statistico cti-va dove- din oras, d. Saita acum la
deste descrescut in mod regulat ra- taxelor comunale se de cestiune
port cu ou numrul nasterilor; d-sa care administratia o va avea in vedere la reorgani-
conchide nu e nimic alarmant zarea serviciuluT.
D. dr. Anyheleseu zice cl-sa citind Consiliul, avnd vedere votul din de
dinta procedenta a administratieT comunale la 13 Octombre 1901 prin care a dispus ca
morti, abia sunt schimbul intro terenul co se ea din str.
do la cele alte foarte Plantelor pentru desfunclarea str. Austrulul a-
medicala. la acest punct cela ce i se d-sale de Bulevardul Pache
d. dr. Angelescu 1862 8 tot Protopopescu compensndu-se suprafetele
so lasA mult de se d-lui suma 95
cnd Capitala a o mare extensiune, Avnd vedere intimpinarea ce d. face
avem numal 15 le corem face la decisie (cererea inregistrata la No. 474891901,
datoria ? d. dr. Angolescu, atentiunea pretentiunile ce d-sa actelo ce presint spri-
asupra ce se face ajutorul jinul ;

medical propunnd a se cere Pentru a curma diferend intro d.


certificate do propune a asupra acestel a se acorda d-lui
dintro care una una mie peste suma de 3069
D. co spune a citit de curnd ban' deja acordata, lichidarea deja

www.dacoromanica.ro
MONITORUL COMUNAL 705

prin votul sus mentionat ct stingerea tru asilulul do npte prin


a tutulor celor-l-alte pretentiunT ale d Stnescu. mentelor de acst baie produce acum frte putin.
Decide ca temeiul vot tran- Se reduce de la 15 la 10 taxa pe metru
sactie cu Stnescu. cub pentru apa ce se la Baia
Consiliul a se da o 5 d-lui berg de pe strada Bravilor No. 26, care se va constata
State StancovicT pentru casa din str Ion No 12 contor conditiunea ca putin o
care apartine epitropieT Metodie din reduse pentru
nova al procurator este d-sa spre a nu Consiliul deciziunile de comisiunile nu-
cu conditiune ca reparatiunile impuse prin mite pentru studiarea contestatiunilor ce
avisul comisiuneT care a vizitat imobilul, nu se :
o plus valut pentru reparatiunile ce va face, cum 137 inscrierT; 147 stergerT; 26 respingnd 12
s nu o cazul ar fi corer! de 252 de
se exproprierea in interesul prelungiril Asupra farmacist Vasile Novian de a fi
Maria, ainte de implinirea terrnenuluT de 5 anT acordat; Inscris la Colegiul I Senat.
acestea rspunderea personall a StancovicT. Consiliul explicatiunile ce a fost date de d.
Consiliul reduce la 1000 an taxa pentru apa Bibicescu, fat textul art. 8 f. din legea
ce se la Mitraszewsky de strada cererea.
No. 4 6, In vederea serveste Toate se coprind in tabloul

Colegiul

NUMELE PRONUMELE Suburbia No. Profesie

Circumscriptia I
1
2
Ianculescu C.
Romulus N. Preda
Archimandritu
Archimandritu
ApostolI 10 function.
37 pensionar
-2
2
2
1
1
Voiculescu Cristea Spirea-Noua propr. 2 1 1
Novian Vasile Spirea V. Uranus 15 licentiat
Popescu
Oprescu M. Sp. Veche Uranus
18 funct. --
1 2
2
1
2

7 Zanfirescu Grigore
Niculescu Theordor
Sf. Dumitru
Sf. Spirid.
Carol
50
--- 2
2
2
1

D. Preot Sp. Veche


37 propr.
preot - -
2
2
11 Petrescu
Marin
Isvoru
6 pension.
17 avocat
1
1
1
1 -
12 Vasilescu I. S.
13 Predescu G.
Zissu D. N.
SI obodia
Viilor - 73 propr.
funct.
pens.
2

-
1
2
1
2
1
15 Penescu Scarlat 138 2 2 1
16 Ion Sp. Veche

--
16 2 2 1
17 Gongopol G. G. Slobodia Serban-V, 104 1
1 Pomojescu 11 26 propr. 2 2
19 Angeliu G. Bis. Antim
21
Voiculescu D-tru
Gr.
Slobodia
Sos.
66
25
57 prop.
-2
2 1

22 Panait Badea Sp. reservist - 2


3
1
2

1 Rusovici P. Lsvoru Isvor propr.


2 Demetrescu G. 8 function.
Niculescu Mihalache Pr. 36 preot 1
4 Chrihan Alexandru Mana-Brutaru GriviteI 42 avocat
5 nu D. L Belizarie 41 propr. 2 1
6 Popescu D. Sf. 15 2 2
7 Cojescu Niculae Sf. 60
8 Stefan M. Gorgani 20 avocat 1
9 Constantin Popescu Sf. Francmasona 64 preot 2
Severearm G. pineanu 25 bacalaur. 2
11 Bora I. Schitu Stirbei-V. 70 inginer-b. 2 2
12 Stancescu Teodor Popa-Tatu Neptun 4 propr. 2
13 Radulescu Ion Sf. FrancmasonA 6 2

www.dacoromanica.ro
706 MONITORUL COMUNAL

Colegiul

NUMELE PRONUMELE Strada No. Profesie

Tot II

Sf. Constantin Segmentu avocat


14 Mortzun Miron
15 Petrescu C. Popa-Tatu Berzii 98 union. -- 22
1 2 1
2
Tansescu Gheorghe Sf. Hagianof 28 2
Cremer Heinerich Sf. Niculae Buzesci 40 inginer 2 2 1
Constantin avocat
18
19
Mihail
Chiriacescu
Constantin
Sf. Niculae Polizu
Berzei
11 function.
pension.
- 222 1
1
2 I. S. Popa-Tatu 91 2 1
21 Sf. Vespasian 24 propriet. 2 1 1
Olteanu D. I. Cimeaua 33 2 2 1
Manea Brutaru 5
23 Niculescn Ion
24 Ramniceanu Alexandru Isvor Putu cu
Intr. Rosetti
rece 46 liber
avocat
-2
2
1

25 Capeleanu D. G. Brezoianu 1 1

26 State A. Capitan
27 Neagoe P. Al.
28 escu Constantin
Bis. Doamnel
Sf. Niculae
Cimeaua
A3ademia
Tud. Mitu
Buzesci
19 militar

65
5 function.
pension.
-- 2
2 2 1
2
2
29 Nae Sf. Stefan 17 propr. 2 1 1
3 Mihal Niculae Carolina 15 funct. 2 2 1
Petrescu Bis. Academia 21 propr. 2 1 1
32 Vasilescu Stavropoleos liber
Condeescu I. Brezoianu 6 2 1 1

Circumsoriptia III

Iacobescu Spiridon Popa-Cosma Intr. Her. 2 2 1


2 Bogdnescu Ion N. Visari on Clopotari -Veehi 10 1 1 1
L I. Teilor 19 pr.
Dichiu 79 propriet. 1
5 Popescu D. T. Visarion 67 -2 2
1 1

Mironescu G. In Boteanu 6 pension. 2 1


6
7 Caramalau G. C-tin -1
Popescu C. Popa-Chitu Sf. Spiridon 59 medic-vet. 2 2 1
9 Seca V. Sf: Visarion 7 ing.-arhit. 2 2 1
10 C. I. Popa Chitu 25 pension. 1 2
11 Ghermanescu N. Icoana 63 profesor 2 - -
14 proprietar - 2 2
12 Damitrescu N.
18 Gulian N,
14 Paraschivescu D.
Sf. Vasile
Amza Piata
licentiat
pensionar 2 2
-- 1
15 Bosianu Precupeti N. Taranilor 1
16 Graoski D-r Icoana medic 1 2 1
17 Cutarida N. Sf. Visarion Bariera Grivita inginer
18 Ducea Alecsandru Popa Cosma Victoria 135 licentiat 2 2 1
Slavescu Nicolae D. Sf. Visarion Noi 65 student -2 1
20 Const. Pitar-Mou DorobantI 60 functionar 2 1 1
21 Modrnescu Gheorghe Teilor 63 proprietar 1 1 1
22 Colonel Corvin D-r. Pracupetit Dorobantilor 125 med. col. 1 2 1
23 Micunescu N. M. Precupeoi inginer 2 2 1

Circumscriptia IV
I. L Mantuleasa Paleologu 3 unctionar 2 1
2 Dobrescu Marin Arment Aurelia 12 nginer H. 1
3 D. Popa-Nan 61 functionar 2 2
T. Opran Silivestru 63 2 2
Chiritescu Tnase Al. 25 liber 2 2
6 D-r Simionescu Florea 7 Medic 2 2
7 C. pa-Petre 3 bacalauriat 2
M. 3 functionar 2 2

www.dacoromanica.ro
MONITORUL COMUNAL 707

NUMELE PRONUMELE Strada No. Profesie

Tot Circumsoriptia IV

9 lonescu N. Silivestru Pops Petre 3 unctionar 2 2


G. Sf. vocat
Mrculescu Ion 100 pensionar 2 2
12 G. A. Antonescu 103 institutor 2 2
G. L Varnav Fetelor 12 inginer 2
Gheorghe Gratioasa 17 functionar 2
15 Tudorache Stefan Oboru Vaselor 44 proprietar 2
Constantin G. Solacoglu
17 Georgescu N. M Bravu 59
18 Stanciu N. 2 1
19 Stefan M. 80 1
20 I. Vasilescu 2
21 G. Marculescu 3 2 2
E. Bosianu Most 209 tun. licent 2 2
23 Costescu 12 2 1
Teodor 12 medic 2 2
25 G. Popa Traian functionar 2 2
26 Stefnescu C. 47 proprietar
27 Pandele Scla profesor
28 Craciunescu Ion Sf. Gheorghe-No Sf. N. 14 prof. 2 1
29 Nichifor Cristu Sos. Pantelimon 18 proprietar 2 2
SerbAnescu D 67 2 2 1
31 Oprea DrAghici 84 2
32 Stanescu C. 109 2
33 Cristu Ivan Sos. Pantelimon 152 2
34 Marinescu I. Ciairu 67 2
35 qtefan R. Gornea Fluerulut 2 proprietar
36 I. Pascal a-Nan 2
37 Titu R. Olari 2
38 Tocilescu D. 234 2 2
39 Djuvara Popa Herea 2 propriet ar 1 1
40 Daniilescu M. 51
41 Dinicu 48 2
42 Meila I. N. Popa 18 2 2

Circumscriptia V

Zrner 0. Emil Oitelor medic 2


Popescu Bogdan Alecu Apostol Logoatul 7 inginer 2
3 Niculescu P. Dim. Bolin. 32 proprietar 2 2
4 Romanescu C. Sf. dheorghe-V. 36 avecat 2 2
5 Bdulescu C. 36 avocat 2 2
6 Georgescu Haralambie Vitan" 98 functionar 2 2
7 Stoenescu Elefterie Olteni Parfumulut 28 proprietar 2
8 Dumitrescu Mihail Pr. Foisor Foisor 69 preot 2 2 1
9 Alecsandrescu Al. Radu Traian 47 comersant 2
Predescu Apostol Micunelele 13 2
11 Popescu Florea Radu Manu Cafavu Norilor 9 proprietar 2 2
12 Giorgian D. George Lucaci Romulus 30 pensionar 2 2 1
N. functionar 2
14 Becheanu D-tru 28 student 2
15 Mihail Mircea-V. 47 proprietar 1
16 Ulise Mavrache C. Palanga 1
17 Dimitrie Velicu Urba Oltenita Mihat Br. 33 2 1

www.dacoromanica.ro
708 COMUNAL

NUMELE PRONUMELE Strada No. Profesie

Hepites C. Str. 11 2
Popescu Bogdan Alecu Apostol Logoatul 7 inginer 2
3 Demetrescu G. St. Constantin 8 functionar 2
Crihan Alecsandru Manea Brutar avocat 2
Niculescu P. Dimitrie Bol. 32 proprietar 2 2
E. Popa Soare Plantelor 2
7 Berindel I. 2
8 0. Biserica Ent Pensionatul 17
9 Berindel A. 17 lic. In drept 2
Dobrescu Marin Armeni Aureliu 12 inginer 2
11 Al. Pandele NegustorI Comercial 6 profesor 2
Alexandru Sachelarie Radu 6 proprietar
Stoenescu Elefterie OltenI Parfumul 28 2
Spirea Lucaci 97 1
15 Crist. Pr. 1
16 Georgescu M. Gratioas 3
Solomon Mache 2
18 Ulubeanu Anghel
19 Alexandrescu D. D. 1
2 George
21 Velciu Cr. 2 1
22 Solomon Niculae 2
23 Lipati Ath. I. 1
24 Dumitrescu
D. Athanasiu
26 Penescu Al. 2 1
27 Vera G. D. 1
28 Radulescu N. Delea Veche 2
29 Ion
30 Erban Jean Oboru Vechi 1
31 Chiboschi Stansilas
32 Samboteanu G. Oboru No 1
33 G. Locot.
34 Corbu D.
35 Manciu
36 Chres
37 Romulus Preda 1
38 Georgescu Simion
39 Negoescu Ion 1
40 D-trescu M. Oporan
41 Bujoi I.
42 Moise Sf. 1
43 Sucoviteanu Vasile
44 Radu
45 Mateescu
46 Otopeanu V. Nicu 2
Simeonescu Silivestru 1
48 Asian
49 M. Popa 1 1
50 Stefan Niculici
51 lonescu Anghel lancu
52 Moscu Vasile mon
53 Ploesceanu N. Armeni 2 1
54 Gracosckl dr. medic 1 2 1
Stnescu Stoean Br. 142 1
56 Dumitrescu Petcu 119
57 Voicu Gura Obor 30 2
58 Velciu Grigore V. 4
59 Stnescu St. Olari Moi 2 1
60 Petrescu N. 199, 2 1

www.dacoromanica.ro
MONITORUL COMUN 709

Colegiul

NUMELE PRONUMELE No. Profesie

62
Constantin I. Dreca
G.
Oboru
Furiilor
31 -2 - 1 1
63 lonescu Florea M. 365
64 Dumitrescu Ath. Bucium 11 2 2
65 Ath. Lucaci 24 2 1 1
66 Bdulesceanu I. C. Columbelor 5 2 1
67 Dumitriu S. H. Romulus 37 2 2 1

68
69
70
Mateescu Vasile
Iliescu Ion
Constantinescu
Popa Sre
Lucacl
14
24
2

2
1
1
1
-
1

71 Georganda Al. Austrul 2 1


72 I. Economul
73 Anghelescu C-tin
74 G.
37
27 2
2
-- -
2 2 1

75
76
Marinescu Pr.
Gheorghe D. Alexandrescu

Gura Obor.
Pake
30
85 - -
-1

77
78
Alexandrescu G.
Dumitriade M. V.
,,
Delea Veche
85
3
-- -
1
1

79 Marin Negustori Negustorl 6 - 2


1
1

--
80 29 1 1 1
81 lonescu Mntuleasa Zece 1 1
82 lonescu M. Plantelor 17 2 1
83 Costea Mintuleasa 2 2 2 1
84 Grigoriu G. Vergu 12 1 1 1
85
86
Mihalache G. Pr.
Dumitrescu Stefan
Stefan
Remus
97
2 - - --
1 1
1
1

87 D.
88 Stefnescu P. Ch.
89 Demedreiade Ion V. Popa Nan M Voivod 68
5
6 --
2

1 1
1
1
90 Marin
91 Minea Culea
B-I Pake 64
38 - --
2 2 1
1
92
93
Copcea
Andreescu G.
Mecet
Popa Nan
14
27 - 1
1
94
95
96
Miclescn
Mihai
Bruneanu Al. D.
Pache
M. Voivod
Traian
45
23
52
--
2 1
2
1
1
1

97 Radu Neagu Vultur 70 - 2 1


Dumitrescu Costache
99 Svulescu Ion Labirint 64 - -
2 2 1

100 lonescu Ion Pr.


101 Constannescu D.
102 Alexandrescu M.
Olteni
Hagiu
Vultur
Dudesci
Labirint
54
21
101
1,2
1
2
-- -
1 1

1
103 Teodor Traian 88 2 1
Rdoi Gh.
105 Teodorescu T.
95
23 1 --
106
107
Petre
N. I.
Labirint
Traian
68
95 --
2 2
2
1
1
108 T. Grigoriu
109 Nicolescu
110 Pavel.
Visinilor
Epuri
10
6 - --
2
2
1

Leon
112 Tnsescu D-tru H. - -- 1

- - --
113 V. 2
114 Plvitescu Vasile. Vech 2
115 Alexandrescu C. Sf-ta Ecaterina. 1
116 Cracoveanu C. 1

---
117 Florescu Ion. St Spiridon. 1 2 1
118 Josef. Slobozia. 2
119 Daniilescu Ghith. 2 1
120 Georgescu Petre.
121 Vanetz
Rdulescu Petre.
123 Comnescu Flmnda.
,,
-- 2
2
--
1

www.dacoromanica.ro
710 MONITORUL COMUNAL

Colegiul

NUMELE PRONUMELE Subur bia S t ra d a No. ofesie

124 Economu B. C. 2
125 Economu N. B. C. 2 1
126 Mihail D. Botez. 1
127 Mazarin Th.
128 Predescu 2
129 Sutescu C. Major. 2
13 Florinescu Vasile. 2
131 Iliescu 2
132 Lungu G. I. Radu 2
13 Miulescu N.
13 Sterba Mauriciu.
135 Const. IIagiescu. 2
136 Minculescu Leonida. 2 1
137 Covrigeanu I. 1
138 Minculescu 2 2
139 Mihail V. Dobroleasa. 2 1
140 Petre.
141 Bonis Ion Al. Apostol. 2
142 Dragulnescu C.
143 Dumitrescu Vasile. Staicu. 1
144 Adam.
145 Costopol Gr. Popescu. 1
146 Eftimie George. 2
I. N. Popa Dudilor 18

Sachelarie Alexindru 6 proprietar


2 Baldovin D. Arculut 22
3 Crihan Alexandru Manea-Brutaru Grivitet 42 avocat
5 Iamandescu P. Delea-Noua Raionu 31 functionar
5 Dobrescu Marin Armeni 12 inginer
6 Bogdan D. Ion Schit.Magureanu 33 proprietar
7 Ioanovici N. St. tefan 14 liber
9
Covrigeanu I.
Mirodeanu
Ghermanescu N. I.
Brosceni
Sloboclia
Icoana
Fratilor
Senat
14 functionar
23 proprietar
63 profesor
- 1
11
12
13
Iofcescu Dumitru
Filipidesou
I.
G.
Pantelimon
Delea-Noua
Lucaci Lucaci
Bravu
410
152
76
- 1

1
Dragomirescu Gh. C. 324
15 Dobrescu Gh. Delea-Veche 50 1
16 Rdulescu C. 194 preot
18
Stnescu G.
Cristache
19 Duinitrescu M. Opran Negustori
52
27
15
-
Alexandru M. Dedu Mintuleasa Romulus 28 1
21 State Popa-Nan Popa-Nan 85
22 Dumitru Ion
23 Barbulescu Andrei 46
24
25
G.
T. Constantinescu Sf. Gheorghe-V.
185
31
-1 1
26 Candale Pantelimon 16 2 1 1

de
1 Radulescu D. Biserica Lupea 10 functionar
2 Marineanu M. Bateriile 56
3 tofan N. Popa Plantelor 51 proprietar
4 Ion N. 51
5 Solacolu D. I. 8 inginer
6 Mihail f. Basarab

www.dacoromanica.ro
MONITORUL COMUNAL 711

Colegml

NUMELE PRONUMELE trada No. Profesie

7 Eleuterescu V. Cpitan Sf. tefan cpitan


8 Tache Murcure Biserica b LAzureanu 56 proprietar
9 G. Delea Raion 44 pensionar
10 Pan Alexandru Mircea-Voda 81
11 Popescu T. George Sf. Colentina 32 student
12 Constantinescu Marin Dobroteasa Aurora 33

Respingeri de
Berceanu G. Olari Cuviosul 9
2 Berceanu Ch. I.
3 Blcescu C. D. 170 2
216
Niculescu Gabriel. Bucium 61
6 Tecdorescu C. 1,2 1
7 Tudose Al. f-ra Vaselor 2
Constantinescu Nae.
9 Covlescu Dumitru. Buciumu 65 2
N. P. Traian f. 2 2
11 Savulescu C. Delea prel. Popa Nan
12 G. I. Agri cultori 41
13 Nicolau tefari. 3 2 2
Dociu Vasile L Mihal-Bravu 326 2
15 Cosma Dimitrie. Lucaci Romulus 39 2
1 Cosma Gheorghe. 2
17 Teodor. Lucaci 21
18 Bursan Gheorghe. 41
19 Michailescu Sima. Labi rint 31
Popa Er. Irimia. Lucaci 19 1
21 Lilovici tefan. M. Basarab 10 2
22 Rdulescu Ion. Anton Pan 16 2
23 Vasile. M. Basarab
2 Georgescu Pericle. Lucaci 33 2 2
25 Mirescu N. 53 2
26 Dumitran Vasile. Remus
Dumitriu Vasile. 11 2
28 Al. Lucaci 71 2 2
29 Scurtu G. L. C. Labirint 27 2
Andrei. Sf-ta Sinagoga
31 Herisescu N. Vasile. 23
32 Niculescu Nae.
33 Ione.scu Niculae. Gen. Adrian 2
G. Popa Plantelor 52 2
35 Mrgritescu C. Pericle. Popa Sre 43 2
36 Ion. Plantelor 57
37 Dr. Joanelli.
38 AI. G. Donescu. 1
39 T. C. Gheorghiadi. Popa 68 2 2
40 C. T. Gheorghiadi. 2
41 Culea Teodor. Linisti
42 Radnlescu I. Savu. Zidarl 39
43 Ionescu Anghel. Pache
4 N. G. Dumitrescu. 137 1
45 Marinescu str.
Tone Christea. Fluerulul 21 2
47 Slave Stoica. Pache 81 2
48 Serban Marin. Pantelimon 13 2 1
49 Velescu. Fluerulul 38 2
50 Grigorescu Nicu. 17 2
51 Stoenescu I. Preot. M. Voivod
52 Marin Stefan. B-1 Pache 128 2
53 Marin 12

www.dacoromanica.ro
712 MONITORUL COMUNAL

NUMELE PRONUMELE uburbia Strada No. Profesie

54 Cristodor M. Dumitru. Oboru de vite 6 1 1


55 Marcu H. M. Bravu 63 2
56 Stanciu N. R.
57 Samboteanu N. G.
C.
M. Bravu
-1- 1

Grigore Constanthi. 1 1 1
59 Frangulea N. 2 1 1
60 Argesianu G. Delea Veche 2 1 1
61 Dumitrescu Dumitru. 191 1 1 1
62 Marinescu Al. Preotu. 1 1 1
63 Enache. Frunder 30 1 1 1
64 Stnescu Th. Popa Nan 6 1 1 1
Niculae Delea Veche 32 1 1 1
49
67 Trifu Tane Dociu Clras1 200 2 1
68 ln Purcarea Agricultori 38 2 2 1
69
Filacto 0.
71 Mincu
Gr. G. NegustorI 1
10
12
--
2

2
2

2
1
1
1
72 PrvAt Nicolae Domniti 5 2 2 1

73 Alexandrescu Pandele 5 2 2 1
2
74 G. Ion
75 M. Dumitrescu Opran
76 Atanasiu I. D. Mantuleasa
15
119
2
1
1
--
1 1
77 Lupescu Mntuleasa 20 1 1
78 RAdulescu 127 2 1 1
79 Durnitrescu
- --
Plantelor 32 1 --
80 D. Atanasiu 119 1
81 Gresser W. 108 1
82 Ignatiu Vasile Mecet 32 2 :.

83
84
85
G. M.
Honzia Eduard
Cretu Dr. Popa Scare
150
--
1 1 1

86
87
D. Atanasiu I. D.
Costescu D.

Mntuleasa
29
119
9
2
1
2
--
:

2
1

1
88 Rosi
89 Zarnfirescu C. 26 2 1
90 127 2 1 1
91 Negrescu Leonida Vergu 14 1 1
92
93
94
Satfeld N. Ion
Bujoi I.
Bujoi I.
T. Vladimirescu 5
--
1
1

95 Buescu F. Manolache 26
2
1
--
-
2
1
1

96
97
98
Lecca G.
Barbelian I.
C.
,, Linisti
Sf. Stefan
40
7
66
-- -- 1 1

1
1
99
100
Cristescu C. 1 - -
Oboru-VechI 2_7
101 Gornea S. Ion 44
Smedeanu I. Traian 177 2
103 Iliescu Decu
104 lgnatiu D. Ion 235 1 --
105 C. M. 14 1

-- --
1
106 Jordan 44 2 1

107 Manolescu S. B-1 Ferdinand 36


Bucur Ion I

tefan
109
Idieru
Einanoil
E.
N.
Ferdinand
Traian
42
157
31
2
2
2
--
Manolescu D.
113 Macri I.
8
16
2
1
-- 1
1

C. Traian 159 -
11, Velicu Constantin Ferdinand 61 -1

www.dacoromanica.ro
MONITORUL COMUNAL 713

Colegiul

NUMELE SI PRONUMELE . Profesie

116 Chitu Ion


117 Petre
Dumitrescu G. Popa
B-1 24
4
- - 1
1

119 Enescu Nae 7 1 1


121 Lavda D. Alexandru B-1 Pache 60 1 1
121 Minea Enea ,, Ronda 40 1 1 1
122
123
C. Nicolae
Haralambie
,,
,
Mecet
M. Voivod
39
73 -- --
2 1 1
1
124 Pr. Al. Marinescu
125 Pop. Constantin Niculae
Levneanu C.
Sc. Popa Nan
Austru
V.
15
55
-- 2 1
127 Matache Mecet 32 2 1 1
128
129
130
Romano
Emil G.
Gheorghe Petrache
,,
,,
Popa N.
M.-Voivod
V.
46
92
35
-- 2
2
2
1
1
1
131 Constantin Ducli 2 1
Olteniceanu R. I. Vultor 41 1 1
133 Constantinescu Traian 30

---
134 Niculescu Cojnea Vultur 14 2 1
135 Grigorescu Panait Turturele 35 2 1
136 Georgescu Panait 1
137 Dr. Cerckez Labirind 84 1 2 1
138 C. Cristodorescu 152b 1 2 1
139 Mihailescu M.

141
Cristodorescu G.
G. ,,
Traian 152
18
-
-
2
2
1

Irescu Nicolae
14 Popescu
Vultur 16
101 --- 2 2
2
1
1
144 Critescu Ion
145 Obreja N. Avocat
,,
,,
Epuri
Traian
23
59
2
2-
146 Dobriceanu St.
147 Savuleanu Ion
148 Teodorescu Nicu Ceaui Radu
Epuri
Labirit
C.-Radu
15
64
1
1
2
2
-- -
1
1

15
Dumitriu Ion
M. D.
Hagiu
,,
Labirint 113
27 -- - -
2 1
1
1

151

153
Apostoliu
152 Dumitrescu A.
Cristea
Traian
Visini
98
109
12
-- - 2
1
1
1
154
155
156
Retevoi
Radulescu
Marinescu Petre
Labirint
Epuri
109
177
35
--2 2
2
2
1
1
1
157 Ion Oboru 1 1 1
158 Georgescu G. Popa Sf 28 2 1 1

-- - -
159 Botescu N. f. a. 2 1

Batie Simion L 1

- - --
161 Simion ,, ,, 1
Botescu Simion I
Constantinescu G. Cutitu de Argint 225 1
164 Corneanu Ion
165 Dimitrie S. Tnasescu
Tn6sescu Dimitrie Hr.
Ritoridi 25
28
16
- --2

2
2
2
1

167 Bogdanescu V. C.

169
Constantinescu Toma
Cucu Gheorghe
erban
Gara Filaret
Fundatura
f. a.

30
--
- 2

2
2
2
170 Draghicescu Ion 65 2 2
--
171
172
173
Enescu Petre
Ion N.
,, Gara
Cutitu de Argint 7
6
- 2 2
2 2
2 2
174
175
Iliescu Ion
Ionitescu G. Sos.
29
-- 2 2
2 2
176
177
178
Fodac
Moldoveanu
Maicanescu Constantin
Gara Filaret
71
- 2 2

2
2

www.dacoromanica.ro
714 MONITORUL COMUNAL

Colegml

NUMELE PRONUMELE Profesie


o

179 Mihailescu Dumitru


180 Mardea
Brbtescu Nou Gara Filaret
27
-- 2 2
2
181
182 Grigore Gara Filaret -- 2
2
2
2
18 Petre
PAunescu Marin Viilor
28
19 -- 2
2
2
2
185 Policroniade Ion
186
187 Popescu
Al.
Gara
Fund aura
49
-- 2
2
2
2
2
2
188 Stan
189 Stefnescu Michail
Sorescu G.
Strugurari
Gara Filaret
Viilor n.
-- 2 2
2
2

2
191 TI,nsescu C. Filaret 2
Tacu N. D. Fabrica de Chibrit. 2
Simionescu Petre V.
2 2
195 Radu Musat
Dumitru Nicolae
197 Nicolae Moca
Sf. Ecaterina - 2
2
2
2

- - --
Bibescu 5 2 2
198 C. Oprescu Sf. Spiridon Spiridon 2
199 I. Simion *erban f. n. 2 2
200 I. C. Slobozia Serban Vod
-- --
170
201 Dumitrescu Petrache 81 1
202 Alecu 73 2

---
203 Dumitrescu Vasile Serban 172 2 2
204 Mincu Mihalache ,, Alexe 9 2
205 Stoinescu G. ,, Zerlendi 2
A. Gara Filaret 2 2
207 Stoicescu G. Petre
208 Stoica Gheorghe
209 Teodorian M.
Serban Vod
Maria
51 -
- 2 2
2

- - ---
54 1 I

Ion 11 42 1 1
211 Vasilescu Nicolae Filaret 20 2
212 Dumitrescu I. 11 6 2

--
,,
213 G. Dumitru. Emancip 8 2 2
21' T. G. 2 2
215 Gheorghe Ion.

---
fabrica de chibrituri 2
216 MihAescu Mihail. 11 79 2 2
217 C. Gramont 8 2
218 Marculescu P.
219 C.
220 Comnescu C.
Nifon
11
Principat. Unite
27
9
38
-
2 1
2
2
1

-- - ----
221 Iorgulescu Ion. Poet 65,55 2 1 1
222 Scholt C. CApitan. Olimpulul 18 2
223 Sachelarie N. Preot. Curtea 2
224 Ion. 5 2
225
226
227
Opran Mihail Colonel
Georgescu Petre.
Ivan Niculae.
,,
Manu Cavafu
Principat Unite
MoncAcuta
28
76
5
-- -
1 2
2
2
1
1

228 Dumitrescu Toma. Radu Vod 24 1 1 1


229 StefAnescu 19 2 2 1
Petrescu Alexe I. 54 2
231 Gheorghiu G. Preot. Brosceni 69,99 2 2 1
Doicescu Stefan N. Dobrotsa Nerva Tra ian 65 1
233 Dinescu George. Rdulescu 5 2
-
234
235
236
Petre.
Georgescu Constantin.
TAnsescu M.
Eliade
Aurora
2
43 -- 1

1
-
-
237
238
Vasile Petre.
Alexandru.
,,
Apostol
Eliade
Radulescu
Aurora
16
20
19
- -
1
2

1
2
2

--
239 Ciobnoiu N. Vasile. Laborator 3 2 1
240 Cristescu 47 2
241 Senteanu. 148 2 2

www.dacoromanica.ro
MONITORUL COMUNAL 715

NUMELE PRONUMELE Suburbia No. Profesie

242
243
Georgescu Al.
Petre
Apostol
Aurora
203
19 --- 2 2
2 2
244
245
Ion Hagi.
Niculae.
Staicu Cantemir
Crucea de
32
-- 2
2
1
1
24
247
248
Constantinescu
Georgescu
Vasilescu Barbu.
Campoducl
Foisor
25
25
18
- 2
2
2
1
1
1
249 Andronescu D. I. Popescu 18 1 1 1
25 Iliescu 162 -- 2 1
251 Dumitrescu Ion. F. Israilita 27 -- 2 --
252 Iacobescu Stefan. Bravu 3 -- 2 --
D. Primar la ora 12,20. Niel o datA epidemiile la nu sunt
de grave spre a alarma opinia publicA. constatat
orase In
mortalitatea de tifos este de 3,50 la mie, la Viena
ordinard de la 6 Februarie 1902 3,81, la Paris 4,80, la 3,52 la Londra aprpe 6.
Difteria de 1894 era aprpo incurabilA; de la
sub presedentia d-lui I. Procopie Dumitrescu, 1895 mortalitatea a la 60 la 4
Primarul la
Legea nstrA e completA de ct cea
prezenfl: La vaccinarea e reglementatA de acum
20 de la abia acum se va pune aplicare
Alexandrescu Gr. D. lonescu Elefterie acsta numai din cauza numerselor cazuri de va-
Angelescu I. N., dr. Matak D. din Lion; medicii sunt sA au-
Argeseanu St., dr. Niculescu Theodor toritatea comunalA despre cazurile de ble contagise,
Bibicescu I. G. Petrovici Al. pe care abia acum o iea francezil.
Chiritescu Al. C., dr. La este cA nu se face aplicarea
Ciocaneli Ep. Saita I. G. cestiunea nu depinde de numrul medicilor ci de a
Constantinescu Al. C., se da medicilor autoritatea pentru a se aduce
Dobrescu D. T. Solacolu C. G. la ce lucru care nu
Ioachimovici Em. Vanic Anton se Nu este rolul mediculul sA stea la sectie
D. M. pentru a cAuta pe bolnavi, pentru acsta sunt spi-
absenti: tale ; ci preventive acest scop sA i
D. Assan G. D. GrAdisteanu Gr. Em. so dea agenti capabili a'l seconda. Contagiunea
Al. Hagi Theodoraky D. nu este cauzat prin transportul pu-
C. Porumbaru a bolnavilor ci prin nstre, care
Cristescu C. Radovici I., dr. lasA totul la Aci este medicului sA
Costescu ComAneanu C. *tefnescu I. facA izolarea voia bolnavului sail a famine!, pen-
D. Primar deschide la ora 5.30 p m. tru a nu se dar trebue autoritate. Se
Se impune dar modificarea regulamentelor sani-
rezumatele de la 31 tare sensul de a se da rolul autoritatea euvenitA
3 Februarie se aprobA, primul o modificare,
iar de doilea
medicilor de refuz bolnavilor
de dr. atinsi de contagise, propagarea
gelescu d-sa a atunci 1862 9
colori la 1900 15, sunt
8 din care unul e neocupat prin contopirea a un este prea mare a razei
; a asupra certificatelor de care a dat la cartiere insalubre jurul
a una din 11 sectii medicale niste adevArate focare de epidemil; in zadar se
in propune a se sA fie centralA, sub vor spAla in centru, epidemiile vor veni tot
conducerea d-lui medic sA fie cele de la periferie. Din acest de vedere personalul
alte sA se spre periferie. sanitar ar putea fi sporit, fondurilor budge-
D. dr. Rautzoiu, aratA de n'a pu- tare, se cere imperios sA
tut lua parte la dimineata cnd suficient capabili.
d-sa nu pte veni; la acea ar sA Sunt multe de zis, dar rezerv dreptul, d-1 dr.
mal mult cA s'a desbAtut o cestiune medi- RAutzoiu, sA vin date statistice cnd cred se va
sa o practicA destul de de 18 anT, organiza nu serviciul sanitar, dar tte serviciile,
ar fi putut sA dea Consiliului asupra unor asemenea tte
cestiuni. D. dr. Rdutzoiu terminind, aminteste cA Consiliul
Adrninistratia are putinta trecut, actualul d. Primar, pe Consilier, multA
contagise, nu pe cele In epidemii- vehementA ceruse se organizeze serviciile punndu-se
trebue atentiunea cA la multe pentru recrutarea personaluluT; ca
zonul ploios al cnd a se ea primar sA realizeze aceste dorinte, asteptate

www.dacoromanica.ro
716 MONITORUL COMUNAL

a o a 16 metri era decretata i se dea numele


Primria nu e nutria! ci de de strada iar de aci str.
12 evitandu-se fel exproprierea caselor No.
D. Primar, asigur d. dr. regula- 1, 3 5, ce se prin alinierea pe 16 m., nu-
mentul pentru organizarea serviciilor Primariei ce pre- mindu-se aceast parte tot ca acum str.
sentase Consiliul trecut nu se D. Nioulescu cum cestiunea vechiuluT
pe mijlcele permit ajutorul ConsiliuluT, insalubrului han din case! de Depuneri
va un asemenea regulament. Palatul Postelor.
D. Ciocaneli, Consiliulul printr'o D. Primar se Ministerul de
cire veterinar primar, unul de Domenil privinta locuitoril
din ast-fel sunt 2 posturl prirnit somatiunT pentru evacuarea hanulul care va
vacante. Este informat se fac
Minister, care are controlul acestor ca nu- Se cererea Gr. Florian ca
streine administratia comunala. D-sa de cu care se afl intirziere pentru lichidarea
propune pentru serviciul nu sufere, se faca pensiunei cum a fost pensiunea se repartizeze
recomandrT din personalul Primariel, numit con- viitor la color 6 anT de
curs anume Irimia Popescu, actual director legea pensiilor i se lunar din pensiunea
al abatorulul, postul de veterinar primar, ca Hind i se cuvine.
mal in acestuia ca Director d. D Se deschiderea credit extra-ordinar
Protopopescu, actual adjutor, a se face o lei 200 tru plata a cite po 2
conomie postul ce ar vacant. Conductor N. Constantinescu, a a
D. Primar ia act spune va drepturile tost suprimata prin rectificarea budgetuluT la Decem-
functionarilor cum tot d'a-una face, va brie 1901.
interveni la Minister. De asemenea un credit de 750 suplimentar la
Consiliul avnd in vedere pentru art. 82 pentru cheltuelile necesare biurouluT de servitori.
cheltuelilor necesaril in stare de functionare a So un credit de 2000 limitele
profesionale Elena Eraclidy din str. Barbu Catar- s se experiente noua gaz aerian
giu la Aprilie 1092, s'a votat inventata do d. Popescu, care referatul serv.
extra-ordinare unul de let 6000 altul minatuluT mal o puternica in-
de 3620, care de Minister, ad- stalindu-se o cam una la Hala Ghica alta
ministratia repartizeze aceste sume cum la Sarindar.
va credo nemerit pentru a satisface tte nevoile 105 suplimentar la art. 130 pentru plata
pentru care fost rest din reparatiunilor furnisrii de mobilier
In vederea serviciilor pe care Institutul Comunale.
le face Primriel este un local Comunal, Se supune cererea de d. Niculescu ca
liul a se din fondurile ilu- terenul situat fata cimitirului Belu
minatuluT la acel Institut. spre Giurgiu spre Oltenita, care Pri-
a se restitui Hristache Gheorghiu mria '1 a transformat piat, unde
suma de 185 ca garantie pentru tranzitele rile ce convoiurile mortuare privinta
care, legea regulamentul pentru constatarea d-sa a proces pentru a o obliga
perceperea veniturilor Comunale urma ulucile pe care i le lase posesiunea
folosul Comunel ; termen de 18 acelul teren, obtinnd de caus consfintit prin
de la efectuarea tranzituluT; restituire se D-sa propune
mod exceptional, in vedere numitul nu a teren ce-I este necesar care a
tranzitele ca de
Asupra raportulul Dir. Administrative de a se suprima Consiliul rezolvarea cestiunel spre a
din de vedere drepturile asupra
vinul la popular* Consiliul decide a nu se teren.
lua acsta msur, cu mal mult unele Avnd in vedere cererea epitropiei bis. Francmason,
deja vndute. d'a transactie Vasilescu, pentru
Consiliul, vederea referatului avocat Panu a se stinge procesul existent acesta epitropie
angajat ou sustinerea intereselor procesul pentru revendicarea de de pe
cu Societatea de constructiuni pentru captarea adu- str. Sf. Elefterie Cheul str.
cerea ape!, decide a face recurs contra Deciziunil care acum biserica, dnd d-sa
do Apel din Craiova, care a respins apelul suma de 22.000 epitropia recunsca deplin
riel asupra ultimului punct ce mai era discutie, a- proprietar pe Vasilescu a bis. Sf.
menda de 120,000 de a obligat'o Elefterie, avnd vedere avizul consiliuluT de avocatl
a i-o restitui. al comisiunii epitropia
Consiliul s se dea autorizatie pentru a se acea transaotie.
deschide zidul a se spori la 40 la 76 lei lunar leafa
strada TeatruluT, care este supus retrageril, condi- Pr. de la bis. Schitu Magureanu,
tiune ca latrina ce se cere a se face raport ca epitropia bis. parohiale
planurile ce se vor aproba un credit suplimentar de 108 din
Primarie. cedentul bugetar al Schitu Mgurnu pentru
Consiliul, avizul Comisiunil a se modi spor, la financiar
flea alinierea decretata a ca alinierea Consiliul o prelungire de un an, la
in prelungirea a 1903, Saba pentru a construi locul
in strada ce duce la statua Mihal Vitzul, tot de la B-d rotonda Roman.

www.dacoromanica.ro
MONITORUL COMUNAL 717

Se act procesul verbal de unificarea Casa pensiunilor:


Comunale la Febr. 1902 din care se constata:
20'3.329,37
Casa pr. Plti 198 044,05 5.285,32
sold general 114.735,98
de la 1 Aprilie 1901 sra 31
1902, eu soldul aflat la 31 Martie Consiliul contestatiunile electorale ce
1900 lei 12.001.341,37 fost supuse comisiunit respective
timp . . . 11.891.890,71 61 inscrieri, 1 stergerl. 1 4 respingerl de
Soldul easel Comunale 109.450,66 285 respingerl de

NUNELE PRONUMELE Suburbia Strada No. Profesia

Inserieri
Circumscriptia I
Tomescu C. Dem. Archimandritu 2

Circumscriptia
TelegArescu M. Izvoru rece 26 propr. 1
2 Vinogratschi Constantin Cismeaua Avedic 25 mecanic 1
3 Cociu A. G. Constant. Berzei 55 inginer 2
Cataram N. G. Sf Vineri F. propr. 1
5 Sirigeanu Ion Schitu 192 funct.
Carabelea N. I. Serban Vod P. Vilagros 2
7 Gheorghe Cimeaua P. D-trescu 3 funct.
Petrescu I. S. St. Vineri Basarab 63 1
9 M. Sf. Voivozi Polizu 1
loan 30 1
11 Alexandrescu S. Elefterie Aristia 24 propr. 2 1
12 Basarabescu D. Plevna 190 2 1
13 Macedonschi A. Dumitru Duumea 22 1
14 Parvulescu C. Bis. Academiel 19 tapiter 2 1
15 RAdulescu Teodor I. Brezoianu Brezoianu 3 funct. 1
16 Davidescu D. M. Elefterie M. Gogn 35 institutor 2
17 Matel Cimeaua Pand. Dinu 22 propr.
Radulescu C. Costache Negri 15 avocat
Isac Panait Sf. Constantin Segmentu 7 milit. 1

Circumseriptia III

2
Ciocarlie I.
Mircea Dancovict A.
Visarion
Batite
Sf. Visarion
Crinulul
institutor
8 lic. In drept
--
1 2
1
1
Constantinescu C. Dr Teilor 114 medic
4 Arbore C.
Lamotescu Emanoil
Precup.
Dichiu
Dragos-V. 17
151 pensionar
-2 2
2
1
1
6 Teoharie Chiriak Dr.
7 Georgescu C.
8 C-tin
Pitar
Precup.
Popa
Viitor
Orientul
53
69
7
medic
profesor
propr.
--
1

2
1

1
1
1
1
9 Duperex Edgard
10
11 Bovearm St. Dr.
Caimata
Amza
Precup.
Victoriet
Vitorulul
6
126
profesor
liber
61 doctor
-1 2
2
1
2

12 Kiriach D. G. Popa Chitu Gemeni 5 profesor 2

Circumscriptia IV
Dimitrie Decussara Popa Nan pensionar
2 Eugeniu CAlinescu funct. 2 2
3 Atanasie Marinescu n 34 2
Istrate os. Pant. 152

www.dacoromanica.ro
718 MONITORUL COMUNAL

NUMELE PRONUMELE Suburbia Strada No. Profesia

5 Tintoiu lancu M. Voivod 64 propr.


Nedelcu Ion 103
60 1
8 Teodorescu Crist. 58 1
9 Poenescu Ernanoil 6 pensionar 2 2 1
Vanghelie Th. 101 vocat 2
11 Nitescu V. 23 propr. 1 1
12 Preotu Constantin Demetrescu Prelung. B-I 21 2 2
13 Gheorghiu C. C. Moi1or 107 inginer 2 2
1 Nicolescu D. 127 funct. 2
Greceanu S. Popa Austrulul 11 propr.
Nabetide Durn. Popa Soare 42 2
17 Constantinescu N. Timpulul 13 1
18 Munteanu C. Popa Herea 11 2 2
19 Simion lade Mosl 71 cat 2 2
Voiculescu M. 291 propr.
21 Christache Niculescu 298 corners. 2 2
22 Aguletti Theodor Silivestru Verei 35 profesor
2 Verghi N. Sptaru 34 pension. 2 2
2 Popescu Ion ModestieI 9 2
25 Voinescu N. R. 203
26 Emanoil Pantazi 2 avocat 1 2 1
27 Simionescu Christea Oboru V. Ferd. 51 2 2 1
Constantinescu Durnitru 67 funct. 2
29 Vraca I. Epuri" 41 2 2 1

C. Oboru funct. -
Respinger
Bediteanu George Curtea Gabroveni 22
2 Pavelescu Anghel Mih. Bravu 75
3 Iliescu Constantin Olarl 44
4 Alexandrescu D. By. Pake 85

Atanasiu I. Dumitru Silivestru

NUMELE PRONUMELE Suburbia Strada No. OBSERVATH

Respingeri de
Vasile 2
Velescu FlueruluI 2
3 Marin Lirei 31
Ruse Sos. Mih. Bravu 82 2
5 Radu Marin 12 2
Stoica 23 2

www.dacoromanica.ro
MONITORUL COMUNAL 71

NUMELE PRONUMELE uburbia Strada . OBSERVATII

7 Stan Florea Stucul 73


8 erban Constantin Ciair 85 2
9 Serban Ion Voinescu 8 2
1 Theodorescu Marin 5
11 Vasilescu Mihail 11 2
12 Vasile Mtsarl 3 2
George D. Alexandrescu By. Pache 128 2
Radu Marinescu Ceair 24 2
15 Costescu Grigore Pantelimon 35 2
16 Constantinescu Paraschiv Bucium 31 2
17 Radu 414 2
18 Costescu Petre 2 2
19 M. Bucium 65 2
20 Georgescu Constantin 21 2
21 Cristea Bucium 5 2
22 Dumitrescu Traian 158
2 Ion N. 19 2
24 Panait P. Vaselor 26 2
25 Iliescu In 2
26 Munteanu 308 2
27 Niculescu Sprintescu G. Buciurn 20 2
28 Popescu Vasile 16 2
29 Rosculescu G. D. 298 2
Steanescu Vasile 294 2
31 Stroescu Gheorghe 10 2
32 Stefnescu Ion Eliade 10 3
3 Theodorescu Ion Pantelimon 10 2
3 Tache 352 2
Toncescu Ion 2
36 Vasilescu 28
37 Petre Zaharescu 323 2
38 Grigore P. Roanu 18 2
39 Arghir Mihai Oboru No Colentini 48 2

41 I. Colentini 42 2
42 ea Radu C. Moi 1
43 Dorojan Apostol I. M. Bravu 2
44 Dinescu Const. 49 2
45 Dorobantu S. F. Vaselor 2
46 Stan Biserica 17 2
47 Nicolae B. Ferdinand 84 2
48 Ionit Petre 22 2
49 Merian Const. Pantelirnon 27 2
5 Mornescu D. T. M. Bravu 2
51 Marinescu In 5 2
52 Matache Costache 16 2
53 Marin Biserica 7 2
54 Popescu Petre Vasele
55 Radu Nicolae Eliad 7 2
56 RucAreanu R. Pantelimon 50 2
57 ducan Nit 6 2
58 *tefnescu Gr. M. Bravu 24
59 ScArltescu D-tru Vaselor 2
60 Colentini 12 2
Bartolomel Th. Delea Veche 205 2
62 Banu Ionit 198 2
63 Diamandescu I. Popa "Nan 210 2
6 Dumitrescu George Frunzel 12 2
65 Georgescu Michail Frunze! 33 2
66 Tache 20 2
67 Dumitru 3 2
6 Ion 4 2
69 36 2

www.dacoromanica.ro
720 MONITORUL COMUNAL

NUMELE No. OBSERVAT1I

Ionescu Mihar lea Veche Delea-Veche 19 2


71 Petre 186 2
72 Popescu Alexe Gndad 2
73 Niculescu Theodor 45 2
74 Paulescu Vasile Hramuhil 4 2
75 Stoica Sandu 86 2
76 Tudor Petre 2
77 Georgescu C. lea Raion 58 2
78 George Dumitru 276 2
79 Radu Matel 293 2
Marinescu Nae 286 2
81 V isineanu 2
82 Diamanclescu Petre Dudescl 79 2
83 lonescu Alex. M. Bravu 174 2
84 Stnescu
85 Svulescu G lung. P. Nan 2
Donescu N. G. 2
Vasile I. Dociu M. Bravu 326 2
Ion V. f. 17 2
89 Cutana Gr. C. Negustori Sborul 4 2
Minculescu Mihail nnelor 3 2
Niculae 5 2
92 Bancu Mntuleasa Mosilor 146 2
Cretu Gr. Popa Soare 29 2
Radulescu Mosilor 127 2
95 Mavrodin Modistiel 32 2
96 Popescu Gr. N. Econ. Vergu C. bisericel 27 2
97 Agop Avedic Mosilor 162 2
David Dumitru 157 2
99 Demetrian C. Apostol 2
Nae 206 2
101 Gheorghe 177 2
, 165 2
Iachimescu Agop 13 2
Liveanu I. C. 27 2
105 Nicukscu Ma 2
106 George Aureliu 1 2
107 Stncscu Mosilor 151 2
108 Serbnescu M. Ion 5 2
109 Theodorescu Simion 2
Tnasescu Costic Cuviosul 17 3
111 Ion OlarT 30 2
,, 20 2
Stnescu St. 151 2
114 lancu Epuri 7 2
115 Bosman I. Durnitriu Labirint 123 2
CMinescu Traian 122 2
117 ConstantinescuMata c Vultur 75 2
118 Constantin Popescu Traian 2
Dumitrescu C. 127 2
121 G. 169 2
121 Gheorghiu Stelian Traian 99 2
122 Georgescu Pandele Turturele 86 2
123 Cont. Petre Traian 95 2
Hristescu Trifol 12 2
M. Const. Labirint 139 2
126 Iliescu 113 2
127 Ion N. Traian 95 2
Ch. Visinl 4 2
129 Mihailescu Ion Labirint 119 2
131 Predescu Dumitr 2
131 Predescu C. 2
Popescu N. Traian 2

www.dacoromanica.ro
MONITORUL COMUNAL 721

NUMELE PRONUMELE Suburbia Strada No. OBSERVATII

133 Popescu C. 96 2
134 Radulescu O. G. 203 2
135 Rdoi N. I. Traian 95 2
G. Clrasl 136 2
137 Stingi Marin 185 2
138 tefanescu Nit 185 2
139 Marin 138 2
Vintiiescu G. 136 2
141 G. Vintilescu 5
142 Pomponiu D. L sf. Vineri 2
143 Constantin Neacsu Lucaci Lucaci 46 2
14 Poenaru Scarlat 56 2
145 Gr. Columbelor 2
146 Lilovici St. Basarab 10 2
147 Dimitrie S. H. Romulus 37 2
148 Trestian N. Olteni Dudesci 27 2
149 Bnciulescu Ion 2
150 Petrescu V. 25 2
151 Achimescu Nae f. 2
Isvoreanu Apostolescu 13 2
153 Lapu Pandele sf. Stefan 21 2
154 G. 2
155 Niculescu N. 20 2
156 Naumescu Al. L. sf. Stefan 56
157 Oprescu Ion 2
158 Panaitescu Ion Fetitelor 2
159 Toncovicl D. Theodor 20 2
Mexandru Ion sf. Stefan 28 2
161 Alexandrescu D. D. 104 2
162 Protopopescu C. Remus 2
163 Alexandru C. Popa Popa-Soare 49 2
16 Alexandrescu Nae 49 2
165 Bdescu Rducan Plantelor 79 2
166 Brblescu 45 2
167 Costovici Hristea Timpulul 2
168 Cernea Stnic 62 2
169 Davidescu Stefan 34 2
17 Dumitrescu Apostol 20 2
171 N. Dirnitriu D. sf. Stefan 16 2
172 Dumitrache G. Coman Mecet 2
173 Emanoil N. I. Traian 127 2
174 Iliescu Nae D. Plantele 33 2
175 Nicolae Traian 47 2
176 Const. Popa-Soare 27 2
177 Lucasevici Th. Ion 33 2
178 Lambru St. Plantele 26 2
179 Lucacescu Nae 2
Manuc sf. Stefan 20 2
181 Marinescu M. G. Timpulul
182 Negoescu N. C. Mecet 11 2
183 Nitescu Petre N. Plantelor 60 2
184 Neagoe D. Barbu Furiilor 2
185 20 2
186 Persinaru C. Plantelor 49 2
187 Rmniceanu I. Traian 2
188 Rdulescu Gh. 43 2
189 Simion Vasilescu 43 2
19 *tetnescu Gr. 74 2
191 Savopol St. 2
192 Sachelarie Al. n'are 2
193 tefanescu Const. Popa-Soare 23 2
19 Svulescu C. 25 2
195 Zaharescu Traian 2

www.dacoromanica.ro
722 MONITORUL

NUMELE PRONUMELE No. OBSERVATII

Constantinescu Atanase Ceaus-Radu Labirint 157 2


197 Petrescu Corneliu Parfum 4 2
198 Adrian M. 59 2
Const. Traian 2
200 Obreja N. ,, 59 2
Trescu Nicolae 116 2
202 Mihailescu M. 2
203 Nihailescu M. 2
20 Ghitescu Mex. Labirint 53 2
20 Mexandru 51 2
Constancinescu Alex. 49
207 Badea Ion ,, 49 2
Costache Ion 65 2
209 Dumitru Popa 65 2
21 Dinescu Dumitru 69 2
211 Garleanu Constantinescu M. ,, Vultur 8 2
212 Aurelu C. Cristodorescu an 158b 2
213 Const. C. Cristodorescu 2
214 C. Cristodorescu 2
215 George C. Cristodorescu 2
216 Angelescu N, T. ,, 7
217 D-tru Popa Nan 70 2
218 Bucsean N. 22 2
219 Botez 2 2
C. Mecet 39 2
221 Constantinescu Ghica 32 2
Dianu Gheorghe Sc. 2
223 Dumitru Dumitrescu Mecet 2
224 Florescu Matel 15 2
225 Georgescu M. 62 2
22. Georgescu Grigore B. ,, 65 2
227 Mecet 55 2
228 Gheorghe 74
229 Iliescu Theodor 5 2
230 Tanase Dudilor 32 2
231 Lupescu In 25 2
232 Manolescu Popa Nan 53 2
233 Marinescu Diacon Sc. Nan 2
234 Minea Ciulea 38 2
235 C. 55 2
236 Zanfirescu N. 65 2
237 Mincu Alex. 68 2
238 Manolescu pa 68 2
239 Marinescu Nicolae Mecet 52 2
240 Manolescu Dan ,, 18 2
241 Minea Ene 42 2
Nicolae AndreI B. Pache 45 2
243 Niculescu C. Petre ,, Mecet 28 2
244 Nitulescu Stan 46 2
Popa Ion 58 2
24(3 Popescu B. Pache 43 2
Petrescu Vasile 42 2
248 Pop. N. Constantin AustruluI 2
249 Romano Grigore Popa Nan 46 2
Stefnescu LazAr Fund. Lirei 1 2
251 Misu , Mecet 32 2
Copcea apitan 18 2
253 Marinescu D. Rona 2
254 N. Dudilor 18 2
255 Vasile V. Toncescu Prel. Popa Nan 2
Emil G. Mate Voivod 92 2
257 Boeru G. Oboru 2 2
258 Constantinescu Mosilor 232 2

www.dacoromanica.ro
COMUNAL 723

NUMELE PRONUMELE burbia No. OBSERVATII

259 Derusi N. Oboru Dece Mess 11 2


260 Dumitrescu B. 54 2
261 Duvez By. Ferdinand 23 2
Florea ,, 18
263 Georgescu Mihalache ,, 6 2
Georgescu Lazar Rumeoara 30 2
265 Ignatiu D. Ion D-r Mese 235 2
Constantin 44 2
267 44 2
268 Al. ,, Pache 44 2
269 Lungu Stefan 44 2
270 Lambru Anton Bucium 54 2
271 Popescu G. Constantin Rumera 12 2
272 Simionescu Mihail G. 260 2
273 Stnculescu Ion Rumera 21 2
Rducan Bucium 42 2
275 Dragomirescu 32 2
276 N. P. Frunzescu 102 2
277 N. Frangulea Oboru Nou 13 2
278
279
280
Filacto
Alexandru Pandele
I. Frun
NegustorI
Lucaci
Negustorl
Sc. Comerc. -
10

75
2
2
2
281 Bordea Christ. Poenaru Sf. Stefan 20 2
282 Economu P. D. 84 2
283 Davidescu Const. Ceaus Radu Parfum 3 2
284 Cristescu Simion Oboru 53 2
285 Donescu Gh. Alex. Popa Soare 20 2

D. Primar la ora 7.15 Hristodorescu M. dr. medic comunal


Orleanu C.
Orscu G. inginer Sub. Director lucr. technice.
Petricu P. architect Seful bunurilor
DE AL Sedinta se cleschide la orele p.
Se citeste sumarul precedente se
Se supune chestionarul imobilului din Ca
de la 5 Februarie 1902 lea VictorieI, ,,hanul proprietatea Ministerulu
de
Sub presedentia d-lui dr. N. Georgescu, medic-sef In vedere msuriie propuse
vice-presedinte. misiunea salubritate, admite acele In ceia
ce privesce evacuarea, ca se
Membrii presenti: legale.
D. Vice-Presedinte incetarea din a
dr. Medic Comunal loctiitor P. Constantinescu Veter. prim. al CapitaleI
V. idem Consiliul ca in semn de doliu ridice
Miron S. G. ai ConsiliuluI ia parte la
Stamatin I.
tana siu Gr. se la orele 4 p. m.
Staiculescu G.
Drugescu N.
Goilav Director. Zerlendi
Proca G. Admin. Labor. Comunal
Andreescu G. Medic al DECLARATIUNI DE
Angelescu N. dr. Farmacist, Consilier Comunal
Popescu Ir. Veter. Direc. Abatorului
Gornea I. circumsc. loctitor De declaratiunile de primite la Oficiul Civile
Pilat A. Veterinar de circumscriptie cursul de la Fobruarie 1902.
Volansky Farmacist
1) Gheorghe june, zugrav, dom. sub. Sf.
absen :
Constantin; eu d-ra Maria G. Gubernat, junk mena-
D. N. dr. Medic prim de spit. motivat jer, dom. sub. aceiast.
Mirinescu M. idem 2) Panait I. Constantinescu, june, artist, dom. sub.

www.dacoromanica.ro
724 MONITORUL COMUNAL

cu d-ra, Aretia junk casnick dom. vestru; d-na Efrosina Bratu menajerk
dom. sub.
3) Costea Ivanov, june, cismar, dom. sub. Noun; 27) Gustav Marcus, june, amploiat, dom. sub.
d-ra Maria N. Gheorghin, junk menajern, sub. Fany Lander, junk menajerk sub. Dobrotsa.
28) Friderich Zwenger, june, dom. Craiova; d-ra
4) Ion Lezureanu, june, servitor, dom. sub. Popa Augustina junk menajern, dom. sub. Bre-
Kitu; d-ra Maria Bologu, junk dom. sub.
29) Vasile I. G. A. Nemtanu june, dom.
5) Solomon Knig, june, amploiat, dom. sub. sub. Dichiu; d-ra I. Petroianu, junk
d-ra Risla Lupu, junk menajerk dom. sub. Biserica najerk dom. sub. Brbtescu No.
30) Dumitru Lambru Nicolae, june, functionar, dom.
6) Wilhelm Kollo june, farmacist, dom. sub. Sf. sub. d-ra Elena G-heorghe Ion, junk
Constantin; cu d-ra I. Theodorescu, mena- menajerk dom. sub.
jerk dom. sub. Pantelimon. 31) Christofor june, functionar, dom. sub.
7) Marin D. Nasta june, serg. de oral, dom. sub. Sf. Nan; d-ra Maria A.. junk modistk dom. sub.
Ion d-ra F. junk servitoare,
dom. sub. Bis. 32) James Louis Merlach, june, functionar, dom. sub.
8) Ion N. Kicureanu june, laborant, dom. sub. Cutitu de d-ra Ana Ion Goia, junk mena-
meaua; d-ra Fussescu, junk infirmierk jerA, dom. sub.
dom. sub. 33) Constantin B. Floroiu, june, muncitor, dom. sub.
9) Constantin Rndulescu, june, functionar, dom. sub. Manu Cavafu; d-ra Maria Al. Dumitru, junk mena-
Pantelimon; d-ra G. Gheorghe, juni, me- jerk sub. Isvoru
dom. sub. 34) Ion C. june, muncitor, dom.
10) Mihalache M. muncitor, dom. sub. sub. Spirea Veche; d-ra Ana Ion Dragomir,
Foisor; cu d-ra Marita N. junk muncit6re, dom. najerk dom. sub.
sub. 35) Nahman Simon Adler, june, tinichigiu, dom. sub.
11) Anghel Lazar Tone, june, plugar, dom. sub Spi- Staicu; d-na Carolina menajezn,
rea d-ra Tudora Velicu Bociu, junk dom. sub. PostovarI.
dom. sub. 36) Constantin Angelescu, vduv, functionar, dom.
12) sin Bercu, june dom. sub. sub. d-na Eugenia N. Stravolca,
d-ra Ester Rebeca Ravnir, junk menajerk rentiern, dom. sub.
sub. Dobroteasa.
13) Const. Niculescu, june, mecanic, dom. sub. Visa-
d-ra Ana junk menajerk dom. sub. de numirile ficute In personalu)
Cismeaua.
14) Ion S. Niculescu, june, muncitor, dom. sub. Incepere de la
vestru; d-ra Matilda Manciu, junk menajerk dom. Pascu se copist la serv. Contencios
sub.
15) Schor, june, comptabil, dom. sub. In locul d. Tuduri rmas In disponibilitate.
d-ra Enta junk dom. sub. N. idem controlor la fabrica Stela in
16) june, muncitor, dom. sub. lui P. Petrescu demisionat.
Manu Cavafu; d-ra Maria Udrea, junk Const. idem supraveghetor la In
jerk dom. sub. d. P. Constantinescu demisionat.
17) Locot. Ion Castris, vaduv, militar, sub. Mihal Paraschiv Berheciu idem de registre la
Oficiu StArei Civile In lui N.
d-ra Natalia V. Georgescu, junk menajerk nepresentat la post.
dom. C. Lung.
18) Dumitru Toma, june, de oras, dom. sub. G. Capeleanu idem copist la Oficiu lui
Veche; d-ra Elisabeta Christescu, junk Berheciu avansat.
najerk dom. sub Manu Cavafu. C. Tamara idem supraveg. la barier In
19) Henrich Moscona, ,june, zaraf, dom. sub. lui C. pus In disponibilitate.
d-ra Follender, junk manajera, dom. Chr. idem taxator la barier In
20) Sache N. june, lui C. Belisarie demisionat.
dom. sub. Cristescu I. Nache idem intendent Ospelului
eu d-ra Ecaterina C. junk Comunal In
menajark dom. sub. Popa Nan. Cristescu I. Inlocuit.
erbnescu Alex. se In postul de
21) Simion B. june, lampagiu, sub. ajutor de corp al gardel comunale
d-ra Ecaterina Tudor Vizitiu, junk menajerk lui Bnescu N. dimisionat.
dom. sub. Popescu se numesce In
22) Armand Jean Joseph Marie de Grimaldi, june, lui *erbnescu avansat.
inginer, dom. Sf. d.ra Roxandra Marie Ion idem idem locul
N. Mavrocordat, junk menajerk dom. sub. Brezoianu. I. retrogradat (serg. aghiotant).
23) Marcu Calmanovid, june, functionar, dom. sub. Marinesou N. se numesce controlor la gara. de
Slobozia; d-ra Mathilda Geron, junk menajerk dom. Sud locul lui Papiniu inlocuit.
sub. aceiasl. D-ra Maria Ponici se numesce Dirigint
24) I. Woratsch, june, muncitor, dom. sub. la Profesionala Elena post
Elefterie; d-ra Roza A. Krumers, junk menajern, creat.
dom. sub. , Maria Grdescu idem idem idem.
25) Ion Puiu, june, liber, dom. sub. Icnei; loan tefanescu se numesce mecanic principal
d-ra Ana *tefanel, dom. sub. aceia0. Uzinel Hidro-Electrice In d-lui A.
26) N. Mircea, june, muncitor, dom. sub. Chirvasiu demisionat.

www.dacoromanica.ro
MONITORUL COMUNAL 5

Napoleon A. se numesce revisor la accise in Intre stradele Carol, Patriel Mosilor (piata Sf. An-
locul lui Svulescu demisionat. ton) de pentru vndare de
Georgescu idem supraveghetor la naturale, fr a se instala gherete.
depositarea In locul D. Capsuneanu Inchirierea se face pe parcele numai timp de
la Martie la 1902.
ArnatoriT sunt a se presenta In
conform conditiunilor
generale pentru Inchirieri, spre a fi admisi la
PUBLICATIUNI
Supra-oferte se primesc In 3 la
In dina de luna Februarie, la ora 10 din se tinerea licitatiel.
va o In localul comisariatu- Art. 68--79 din legea comptabilitatii publice, sunt
lui din piata Ghica, Inchirierea aplicabile
partimentuluI cu No. 77 din interiorul Ghica, No. 50241 R. G. B. 1901, 1902, luna Februarie 11.
timp de la aprobare la 1 Aprilie 1903, precum
No. 33 de la Aprilie 1902, data In de 25, luna Februarie, la ora 10 din
expira termenul Inchirieri. va tine o licitatie In localul comisariatu-
sunt a se presenta in artata comunal din piata Ghica, pentru Inchirierea
preparati garang conform conditi- partimentelor No. 2, 4, 6, 8, 10 30 din hala de
unilor generale pentru Inchirieri, spre a timp de la aprobare la 1 Aprilie 1903.
concurentk Inchirierea face destinatie pentru de
Supra-oferte se primesc nurnai In 3 libere de
sunt sunt a se presenta
Art. 68-79 din legea comptabilittiI garantiI, conform conditiunilor
aplicabile licitatiuni. generale pentru spre a fi
No. . R. G. B. 1902, luna Februarie 12. rentk
Supra-oferte se primesc 3 de la
In de 25, luna Februarie, la ora 10 din se tinerea
va o nou localul comisariatuluf Art. 68-79 din legea publice, sunt
comunal din piata Ghica, pentru lnchirierea compar- aplicabile
No. 28 din hala de pentru No. 14377 R. B. 1901. 1902, luna Februarie 4
dare de peste timp la aprobare
la 1903.
Inchirierea se face chirias, care In de 25, luna Februarie, la ora 10 din va
nu conformat conditiunilor contractula tine o licitatie public in localul comisariatuluf
sunt rugati a se presenta In comunal din piata pentru
or, conform conditiunilor liber, maghernit de 2 in. p. strada Halelor,
generale pentru spre a fi la con- apropiere strada Bazaca, la punctul semnat schita
de plan litera B, pentru
Supra-oferte se primesc 3 libere pincrie, fr a le face acolo.
tinerea licitatiel. Inchirierea face timpul de la aprobare
Art. 68-79 din legea sunt la Aprilie 1903.
aplicabile acestell sunt a se presenta In
or, find preparati garanti, conform conditiunilor
No. 265 R. G. 1902, luna Februarie 4. generale pentru inchirierI, spre a fi admisi la concu-
In 25, luna Februarie, la ora 10 din
se va Supra-oferte se primesc numal In 3 libere de la
tine o nou cancelaria comisariatulul tinerea
comunal din piata Ghica, pentru nchirierea locurilor din Art. 68-79 din legea publico, sunt
rondurile hala Ghica hala de aplicabile
No. 15, 22, 23, 27, 28, 33 34, No. 48647/12420. R. G. B./1901. 1902, lunaFebruarie
No. 41, 46 47, pentru de unt
Inctiirierea face timp de la aprobare In de Februarie, ora 10 din va tine
la Aprilie 1903. licitatie public localul comisariatuluI comunal
sunt rugati a se din piata Ghica, pentru Inchirierea gheretelor de precupe-
conform conditiunilor mare din curtea Ghica No. 1, 2, 3, 4, 5
generale pentru spre a fi la concurentk 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
Supra-oferte prirnesc 3 libere de 28, 29, 30, 31, 32, 36, 37, 39, 39, 40 41.
la Inchirierea se face pe timp de un an, considerat de
Art. 68-79 din comptabilitteT publice, sunt la Aprilie 1902, data actualelor contracte,
aplicabile de No. 6 8 care se cu de
No. 261 R. G. B. 1902. luna Februarie 4. la aprobarea licitatiel fiind libere ocupatiune.
sunt a se presenta in artata
preparati conform conditiunilor
In de 25, luna la ora 10 din se generale a la con-
va tine o nou licitatie In localul comisariatuluI
Comunal piata Ghica, pentru lnchirierea locurilor par- primesc In 3 libere de
celate No. -28 inclusiv, din triunghiul coprins la licitatiel.

www.dacoromanica.ro
726 MONITORUL COMUNAL

Art. 68-79 din publice, sunt Supra-oferte se primesc In 3 libere de la


aplicabile licitatiuni. tinerea
No. 2804 R. G. B./1902. 1902, luna Februarie 4. Art. 68-79 din legea publice,
aplicabile
In de 25, luna Februarie, la ora 10 din se va No. 54647/99, R. G. B. 1902, luna Februarie 18.
tine o localul comisariatului
comunal din piata Ghica, pentru inchirierea In de 27, luna Februarie, la ora 10 din se
fostulul a locurilor cu No. 16, 17, 19, 20 21 va o licitatie In localul Ospelului
din rondurile acoperite dintre hala Ghica hala de munal, sala pentru Inchirierea
cu destinatie pentru precupetie pe timpul de la aprobare numit din moia Sf.
la Aprilie 1903. loan nou CotrocenT, In aproximativ de
sunt a se presenta In 52 hectare, conform de plan, pentru
fiind conform conditiunilor sau destinatie s'ar propune de
generale pentru Inchirieri, spre a fi la amatori s'ar de Primarie.
Supra-oferte se primesc In 3 libere la Inchirierea se face conform conditiunile respec-
tinerea tive.
Art. 68-79 din legea publice, sunt sunt a se presenta In
aplicabile fiind preparati cu garanti, conform conditiunilor
No. 26095/5871 RG. B./1901, 1902, luna Februarie 4. generale pentru Inchirieri, a fi admii la concu-

In 25, luna Februarie, la ora 10 din Supra-oferte se primesc 3 libere de


va tine o In localul la licitatieL
comunal din piata Ghica, pentru Inchirierea Art. 68-79 din legea comptabilitatii
locurilor parcelate Bulevardul Maria cu strada aplicabile licitatiuni.
Carol (Ivanovici) No. 11, 20, 21, 27, 28, 29, 30, No. 50550/12959 R. G. Februarie
timp de la aprobare la Aprilie 1903.
Inchirierea se face pentru destinatie Se aduce la cunostinta 27,
si Primarie. luna Februarie, ora 10, se va tine la Ospelul Comu-
sunt a se presenta i nal, prin oferte orale, pentru
fiind garantiT, conform conditiunilor rea aproximativ de mil (10000)
generale pentru InchirierT, spre a fi la concu- chilograrne de provenita din
la uzina undo se vedea de amatori.
Supra.oferte se primeso In 3 libere de la doritoii de a lua parte la
a se presenta sus i la
Art. 68-79 din legea publice, sunt Primarie, fiind garantie In consem-
plicabile la Casa de Depuned.
No. 3192 R. G. B./1901. 1902, luna Februarie 4. Art. 68-79 din legea de comptabilitate a
sunt aplicabile
In de 25, luna Februarie, la ora 10 din di, se No. 49796/1344 1901. 1902, luna Februarie 11.
vatine o licitatie In localul comisariatu-
Comunal din piata Ghica pentru inchirierea locuri- In de 27, luna Februarie, ora 10 se va
parcelate cu No. 12 13 de bulevardul Maria, In localul Ospelului Comunal,
cu strada Carol (Ivanovicl), pentru de sala pentru Inchirierea
alt
pavilion, admis de 1) IJn Acad. colt str Col. casa
Inchirierea se face pe timp de la aprobare 2) Carol, la rondul I (colna).
la 1 Aprilie 1903, In comptul fostului care nu 3) platoul Amza.
s'a conformat conditiunilor contractului. 4)

sf. Anton, pisuar.
sunt a se presenta in i
5) GriviteT, colt strada Popa Tatu,
fiind cu conform conditiunilor chioc.
generale pentru Inchirieri, spre a fi la concu- 6) Bulevardul Carol, Mosilor,
Supra-oferte se primesc In 3 partea
libere la 7) la podul erban-Voda,
tinerea trotuarul Traian.
Art. 69-79 din legea sunt 9) trotuarul Coltea, fosta Eforie.
aplicabile n
W) calea Grivitei strada Atelierulul.
No. R. G. B. 1902 luna Februarie 4. 11) Elisabeta, str. Brezoianu.
12) In piata Tribunale.
In 27, luna Februarie, la ora 10 din se 13) pe cheiul palatul Justitiel,
va tine in localul Ospelului Comunal, partea despre podul
sala pentru inchirierea locurilor parcel ate 14) ling& bis. de calea
de destinaVe pentru de 15) trotuar havusul de
unt, zarzavat, fructe a se vis-a-vis de grdina sf. Gheorghe. .
vinde carne a se instala gherete. 16) Un trotuarul cheiulul la
Inchirierea face pe timp de la aprobare la vis-a-vis de hotel Central.
1 Aprilie 1903. 17) Un trotuarul piatetei intersectia
a se presenta i Bulevardului strada
fiind preparati cu conform conditiunilor 18) 0 portiune din viran situa t Intro
generale pentru a fi la Bulevardul Maria strada 11 Iunie,

www.dacoromanica.ro
MONITORUL COMUNAL 727

fatada 7 metri prelun- Planul estimatiunea acestui se pot vedea


ori-ce de lucru, In directiunei
19) Un Cismigi II ministrative a Primriel, biuroul
despre strada Schitu-Meigureanu. Doritorii a lua parte la licitatie, sunt ru-
20) Un de p. la podul de 1 cul a veni Sind preparati cu
21) de str. Apolodor, str. Apostoli. garantie de lei 758, ce la din va-
22) 0 portiune de 8 metri din terenul de lrea locului de 7579.
soseaua parcela No. Asemenea se cunoscut,
23) Un la podul Malmaison. rile cu obligateiune a construi In
24) de 3 m. p. hala Ghica, in partea timp de patru la aprobarea a
hala fructe, In punctul unde a fost va trebui terminata de rosu
Inchiriat. invelit; contrari In folosul
25) Un calea No. 111. din care a
26) str. Liberteitei, cu Bulevardul Maria. tatea.
27) Vestal Vechiul local al Supra-oferte se primesc In termen de opt de la.
28) 0 portiune de 2 p. trotuarului, adjudecarea provisorie, concurenta
str. Berzei str. Atelier. primite, va avea In de 20 Martie ora 10 din
29) Un de 2 m. p. Cismeaua Cantacuzino. Art. 68-79 din legea comptabilittei a sta--
Inchirierea se timp de la aprobarea licita- tului sunt aplica licitatiuni.
tiunei la 1 Octombre 1902, destinatie pen- No. 28999/2169 R. G. B./1900. 1902, luna Februarie
de limonada bufete
admise locurile la No. 18, 22 Se aduce cunostinta generala, In de
25 au de a instala cort de a luna Martie, ora 10 din se va tine
fructe. Comunal o nou pentru
sunt rugati a se presenta in locului de pe Bulevardul Carol, colt cu strada
cu garanta, conform conditiuni- rmas din exproprierea Maxim,
pentru spre a admisi la con- de 474,42 p., liber de constructie.
Planul se pot vedea In
Supra-oferte primesc numal 3 de de lucre, In cancelaria directiunei
la licitatiel. trative a biroul licitatiilor.
Art. 68-79 din Doritorii de a lua parte la licitatie, sunt ru-
aplicabile gati a veni in preparati cu
No. 4079/902. 1902, luna 29. garantie lei 3800, la din
loarea de lei 37953,60.
In de 4, luna Martie, la ora 10 din se va Asemenea se cunoscut locu-
tine comisariatului comu- rile obligatiune pentru a construi In
nal din piata Ghica, locurilor par- timp de 4 ani de la aprobarea definitiva a
din piata cu No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, cnd constructia va trebui terminata de
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, contrariu In folosul cornu-
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 31, 35, nale, pretul cu care a
36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, priet atea.
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, Supra-oferte se termen de opt
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, provisorie, concurenta supra-ofertelor
78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, primite, va avea ziva de 20 Martie, ora 10 din
92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, Art. din legea generale a Sta-
105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, tului, sunt aplicabile acestel
116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, pentru vnzare, No. 51048/1059 R. G. 1902 luna 21.
de zarzavat ridicata.
Inchitierea se face timp de un an, Se aduce la In 6,
la ilia 1902, de No. 17, 18, 25 luna Martie, ora 10 din se va la Ospelu
26, 31, 32, 33 suet Comunal, o nou pentru
de la data strada Apostoli prelungita,
sunt a se presenta calea Rahovel Bulevardul Maria,
conditiunilor Alexandrescu,
pentru a fi admisi la concu- proprietea Stan In
de 738,52 p. liber de constructie. cu servitutea
Supra-oferte se primesc numal in 3 de la dou acel
licitatiel. Planul estimatiunea se pot vedea
Art. 68-79 din legea comptabilittii sunt ori-ce i in cancelaria
aplicabile ministrative a biuroul licitatiunilor.
No. 6832. R. G. B./1902, luna Februarie 11. Doritoril a lua la sunt ru-
gati a veni In preparati o
aduce la general, diva 6, 1847, ce la din
luna Martie, ora 10 din se va tine la Ospelul lrea de lei
Comunal o noua pentru Asemenea se face cunoscat, Primria vinde lo-
rea de B-dul Independentei, rmas curile ou pentru a construi In
din exproprierea decedatuluI General Flo- patru la aprobarea a von-
rescu, situat proprietatea bisericei Elefterie, constructia va trebui do rosu
n 378,95 m. p., liber constructie. contrariu plteasca folosul co-

www.dacoromanica.ro
728 MON ITORUL COMUNAL

munale, jumAtate din pretul cu care a cumpArat Asemenea se face cunoscut


proprietatea. rile pentru cumprtor a construi In
Supra-oferte se In termen de opt zile de Limp de patru la aprobarea definitiv a van-
adjudecarea provisorie, iar concurenta supra-oferte- cnd va trebui terminata de rosu
prirnite, va avea In diva de 20 Martie, ora 10 pltsc in folosul case!
din munale jumtate din pretul care a
Art. 68-79 din generale a proprietatea
Statulul plicabile acestel licitatiuni. Sunra-oferte se primesc termen de opt de la
No. 31511/8860 G. B. 1899, 1902, luna 21. adjudecarea provisorie, concurenta supra-ofertelor
primite va avea 20 Martie, din
Se aduce cunostinta general In diva de Art. 68 79 din legea comptabilitteI generale a Sta-
luna Martie, ora se va la Comunal, ,sunt aplicabile aceste
prin oferte pentru darea In No. 35290/13070 R. G. 1902, luna Fehr. 4.
intreprindere a furnisrei de vac
cursul anulul financiar 1902/903, Osptriel popular Se aduce la cunostinta In de 6,
de npte Ospiciului pentru in- se va tine
Zerlendi, conditiunilor speciale, se luna Martie, ora 10 din la Ospelul
Comunal o nou licitatie oral& van-
pot vedea directiunea licita-
locului de pe strada Epicol,
de a lua parte la ac6st licitatiune, No. 4, coprins Alecu
a se presenta sus artata i la Pandele, In suprafat de p. liber de con-
garantie consem- structie.
nat la Casa do Depunerl. Planul estimatiunea se pot veclea In
Art. 79 din legea generale a Sta- de lueru, in cancelaria Directiunei Ad-
sunt aplicabile ministrative a licitatiilor.
Doritorii de a parte la sunt ru-
No. 1902, luna Februarie 12. a veni In fiind preparati o
de 618, zece la sut din
Se aduce la general& In de 6, de lei
luna Martie, ora 10 din se va la Ospelul Asemenea se face cunoscut, c vinde
Comunal o pentru rile cu pentru a in
rea comunei de strada Epicol, parcela No. timp de patru de la aprobarea definitiv
3, care so la cand va trebui terminata rosu
tile d-lor Radu Alecu In suprafat contrariu
307,13 m. p. liber de constructie. munale, jumtate din pretul a
Planul acestul se pot vedea proprietatea.
In or de lucru, In cancelaria Supra-oferte se termen de opt le,
Administrative a PrimrieT, biuroul la adjudecarea provisorie, concurenta supra- e-
Doritorif a lua parte la aceast sunt primite, va avea de 20 Martie era
a In artata fiind din di.
o garantie de leI 615, ce presint la sut din Art. din comptabilittel generale a
rea loculul de lei sunt aplicabile
Asemenea se face cunoscut, Primria
curile cu pentru a In No. 51643 R. G. 1902, luna Februarie 4.
patru de la aprobarea a ven-
constructia va trebui terminat de rosu aduce la c In do 6, luna
; contrariu In easel Martie, 10 din se va tine la Ospelul Comunal
munale, cu a o licitatie public oral& pentru
proprieta ea. comu de pe Bulevardul Maria, colt
se In termen opt de la No. I, In suprafat de p. liber de con-
provisorie, supra-ofertelor
va avea de 20 Martie, ora 10 din structie.
in Planul acestui se pot in
Art. (38-79 din legea comptabilittll generale a Sta- i or lucru, cancelaria Directiunei
tulul sunt aplicabile licitatiuni. a biuroul licitatiilor.
No. R. G. B./1899, 1902, luna 4. Doritoril de a parte la
rugatT a veni i find preparatl o
Se aduce la cunostinta general& de 6, garantie de 1470, prezint la din
luna Martie, ora 10 din se va tine la Ospelul loarea de 14700.
Comunal licitatie oral& pentru se face cunoscut, Primria vin& locu-
darea de strada Epicol, colt rile obligatiune pentru cumprtor a in
strada Uranus cu strada Sabinelor, In suprafat de timp de patru la aprobarea definitiv a
316 m. p. liber de constructie. cnd constructia va trebui terminata de
Planul estimatiunea se vedea in invelit; contrariu plteasc In folosul comu-
i de lucru in cancelaria Directiunei Ad- nale, junitate din cu care a
ministrative a licitatiilor.
Doritorii a parte la aceast licitatie, sunt ru- se de opt de la
a veni i fiind adjudecarea provisorie, iar concurenta
eu o 792, ce la din primite, va avea In de 20 Martie,
loculul de lei 7915. din di.

www.dacoromanica.ro
MONITORUL COMUNAL

Art. 68--79 din legea generale a Sta- In ori-ce de lucru, In cancelaria Directiunei
tulul sunt aplicabile Administrative a Primriel,
No. 52579/13599 R. G. B. 1900. 1902, luna Februarie 4. Doritoril de a lua parte la licitatiuno sunt
a veni artata ora, fiind
generalk de 6, o garantie de lei la din
Se aduce la
luna Martie, ora 10 din se va tine la Ospelul Comunal, valoarea de 11040.
o lichatie oralk pentru vndarea Asemenea se face cunoscut,
de strada Ferarulul No. 14, coprins Intro cumprtor a construi In
d-lor Dion Constantinescu, Leanca timp de patru ani de la aprobarea definitiv a vn-
in suprafat de 96,84 m. p. liber de constructie. cnd constructia va trebui terminat de rosu
Planul estimatiunea se pot vedea contrariu plteasc In casef
ori-ce i de lucru, cancelaria ad- munale, din care a
ministrative a Primriel, biuroul licitatiilor. proprietatea.
DoritoriI de a lua parte la licitatie, sunt ru- Supra-oferte in opt de la
a veni In artata di preparati o adjudeca rea provisorie, iar concurenta supra-ofertelor
garantie de lei 146, ce la sut din primite, va avea In de ora din
loarea de lei Art. -79 din comptabilit&tei generale a Sta-
se face cunoscut, c Primaria vinde sunt aplicabile
rile cu pentru construi in No 25578/13598 R. G. B. 1900, 1902, lunaFebruarie 4.
timp de patru ani de la aprobarea a
cnd constructia va trebui terminat de rosu
velit; contrariu In folosul easel comunale, Se aduce la cunostinta c In 6,
din cu care a pro- Martie, ora 10, se va tine la Ospelul Comunal
.
public& prin oferte inchise pentru darea intreprindere
Supra-oferte se primesc termen de opt de la a furnisrei articolelor de coloniale necesare cursul
adjudecarea provisorie, iar supra-ofertelor 1902 - 1903, Osptriel Comunalk
primite, va avea 20 Martie, ora 10 Asilulul de npte pentru Zerlendi,
n conform conditiunilor speciale, se pot vedea la
Art. din comptabilittei generale a Sta- rectiunea Administrativk in
a plicabile de serviciu.
doritori de a lua la
No. R. G. B./1900, 1902, luna Februarie 4. a se presenta In sus i la
Primrie, fiind preparati garantie In regulk consem-
Se aduce la In 6, la Casa de Depuneri.
luna rtie, ora 10 din se va tine la Ospelul Art. 68-79 din de a
munal, o oralk pentru aceste
cornunel de strada Sabinelor, parcela No. 5, No. 6439. 1902, luna Februarie 12.
coprins propriettile Alecu Pandele,
liber de constructie, In de m. p.
Planul estimatiunea se pot vedea Se aduce la generalk c 6,
ori-ce di de lucru cancelaria Directiunei luna Martie, ora 10 a. m. se va tine la
a Primriel, biuroul licitatiilor. nal prin pentru darea
DoritoriI de a parte la licitatie, aunt in Intreprindere a procurrei pinei necesar
veni in fiind o OsptrieI Comunalk Asilulul de npte
garantie de la sut valoarea In cursul anului financiar 1903/903,
de lei 6160. conform conditiunilor speciale, cari pot vedea in
se face cunoscut c Primria vinde loon- cancelaria biuroulul serviciu.
rile cu pentru cumprtor a construi in Tot de face amatori, c nu
timp patru ani de la aprobarea a se vor tine oferte, care nu vor
constructia va trebui terminata rosu fixat chilogramul chilogramul
contrariu plteasca In folosul comu jimblk pentru toat durata contractulul.
din pretul care a cumprat doritori de a parte la aceast
proprietatea. sunt rugati a se presenta la
Supra-oferte se In termen de opt de la fiind garantie In con-
adjudecarea provisorie, concurenta supra-ofertel or la Casa de Depuneri.
prirnite, va avea de 20 Martie, ora 10 Art. 68-79 din de comptabilitate a
din Statului sunt
Art. 79 legea comptabilittib sunt No. 4691 1902 Luna Februarie 12.
aplicabile licitatiuni.
No. 51645 R. G. B. 1899, 1902, luna Februarie 4. aduce la generalk 6,
luna Martie, ora 10, se va la Ospelul Comunal
aduce la generala, de 6, luna tiune prin oferte pentru intro-
Martie, ora 10 din va la Ospelul Comunal prindere a furnisrel de lemn necesarii
o licitatie oralk pentru cimitirelor comunale, cursul anulul 1902-903,
de pe Odrel, parcela No. 2, situat pro- form conditiunilor speciale, pot vedea la
priettile d-lor Costache Nicolau, Ecaterina tiunea Administrativk lioitatiunilor, In
despre Bulevardul Maria, In de 602 de serviciu.
m. p. liber constructie. doritori de a lua la acst
Planul estimatiunea, acestul pot vedea rugati a so presenta artata la

www.dacoromanica.ro
730 MONITORUL COMUNAL

Primarie, fiind preparati In regula, consem- Planul estimatiunea se pot vedea


nat la Casa de Depuneri. ce de lucru, In cancelaria Admini-
Art. - 79 din legea de ptabilitate a strative a Primriei, biuroul licitatiilor.
sunt aplicabile Doritorii de a lua la licitatde, sunt
No. 6443. 1902, luna Februarie 12. a preparatl o
garantie lei 323, ce la din va-
de 6, luna loculut de 3231.
Se aduce la cunostinta generala, In Asemenea se face cunoscut, lo-
Martie, ora 10 din se va tine la Ospelul Comunal curile pentru a construi
o orala, pentru de patru de la aprobarea definitiva a
de pe strada Nerva Trajan, strada Orel, constructia va trebui rosu
Triumfului, de 214,75 m. p,. de con- invelita; folosul comu-
structie. nale, din pretul a
Planul se pot vedea In proprietatea.
i de lucru, In cancelari a Supra-oferte se primesc In termen de opt zile, la
ministrative a biuroul licitatiilor. adjudecarea provisorie, concurenta supra-ofertelor
DoritoriT de a lua parte la sunt ru- primite, va avea In 20 Martie ora 10
a In aratata preparatT o
din di.
garantie de lei 430, ce din va- Art 68-79 din generale a Sta-
loculul lei 4295. tului sunt aplicabile
semenea se face cunoscut, vinde
curile obligatiune pentru a construi In No. 34909/12070 R. G. B. 1899, 1902, luna Ian. 28.
timp de patru de la aprobarea a
constructia va terminata de rosu Se aduce la cunostinta generala, de 6,
In folosul luna Martie, ora 10 din se va tine la Ospelul
munale, jumatate din pretul care a Comunal o pentru
rat proprietatea. rea de strada str.
Supra-oferte se primesc terrnen de opt de Lupea, mrginit cu proprietatea Reghina Rosa,
la adjudecarea provisorie, concurenta supra-ofertelor suprafata de 135 in. p., liber constructie.
primite; va 20 Martie ora 10 acestul se pot vedea
Art. 68-79 din generale a Sta- ori-ce In cancelaria ad-
tulul sunt aplicabile ministrative a biuroul
No. 52170/13577 G. 1902, luna Ian. 21. Doritorii de a lua parte la licita tie, sunt
a In preparati ou o
Se aduce la cunostinta In de 6, garantie de lei 648, ce deco la din va-
luna Martie, ora 10 din va la Ospelul de lei 6480.
munal o pentru se face cunoscut, lo-
de pe strada prelungita, curile obligatiune pentru a construi
calea ban-Vo , proprietatile timp patru ani de la aprobarea
D-lor Hristache Dumitrescu, va trebui de rosu
de 161,50 m. p., liber contrari In folosul comunale,
Planul acestul se pot vedea din pretul care a proprietatea.
ori-ce zi de In cancelaria Ad- Supra-oferte se in termen de opt
ministrative a biuroul licitatiilor. la djudecarea provisorie, iar supra-ofertelor
DoritoriT de a parte la aceast sunt ru- va avea In de 20 Martie ora 10 din
veni In zi Hind preparati cu o ga- Art. 68-79 din legea generale a Sta-
rantie de 905, ce zece din tulut sunt aplicabile acestel
loarea locurilor de 9044. No. 18643/6410 R. G. B./1900. 1902, una
Asemenea cunoscut, lo-
curile cu obligatiune pentru Se aduce cunostinta generald, 6,
timp de patru de la aprobarea a Martie, ora 10 din se va la
constructia va trebui terminata Comunal o pentru
contrariu plateasc In folosul comunale pe calea colt splaiul
din a proprie- cu proprietatea
atea. D-lui Balotescu a Metaxa,
Supra-oferte se primesc In de opt zile de la 824,85 p., liber de constructie.
adjudecarea provisorie, supra-ofertelor Plata se face patru rate anuale
primite, va avea In ziva de 20 Martie, ora 10 din zi. estimatiunea se pot vedea In
Art. 68-79 din legea generale a Sta- ori-ce de lucru, cancelaria directiuneT ad-
sunt aplicabile acestel licitatiunt ministrative a licitatiunilor.
No. 20089/9809 R. G. B. /1900, 1902, luna 21. a lua parte la sunt ru-
a veni In
aduce la In de 6, lei 4941, cc la va-
luna Martie, ora 10 din se va tine la 49491.
Comunal o licitatie pentru face cunoscut, vinde
rea ronda Maria obligatiune pentru a timp
(fosta proprietato a Maria strada patru ant la aprobarea a cnd
suprafat 161,55 p., liber con- constructia va trebui de rosu
structie. contrariu folosul comunale,

www.dacoromanica.ro
MONITORUL COMUNAL

jumatate din cu care a proprietatea. munal, o nou oral,


oferte se prirnesc In termen de opt de la comunel de strada Vesparilor, colt cu strada
adjudecarea provisorie, concurenta supra-ofertelor Ghica-Vod, partea cu propriettile
primite, va avea In de 20 Martie, ora 10 din Tinca Drgan, In de
Art. 68-79 din legea comptabilittilgenerale a Statu- 316,17 p., liber de constructie.
sunt aplicabile estimatiunea acestul se pot vedea In
28. ori-ce i de lucru, In cancelaria ad-
No. R. G. B. 1896. 1902, luna biuroul licitatiilor.
ministrative a
Doritoril de a parte la sunt
Se aduce la general, In de 6, gati a In artata o
luna Martie, ora 10 din se va tine la Ospelul Co garantie de lei 222, ce la din
munal o licitatie public oral, lrea de lei 2213,19.
rmas din exproprierea Asemenea se face cunoscut, vinde
Anton si de curile cumprtor a In
vis-a-vis de Palatul de proprietatea de patru de la aprobarea definitiv a
d-lui Pop, parcela No. 1, de 352 m. p., cnd va trebui de rosu
liber de constructie. contrariu In ca sei cornu
Planul acestul se pot vedea In din care a
i de In cancelaria Ad- proprietatea.
ministrative a Primariei, licitatiilor. Supra-oferte se priniesc de opt
Doritorii de a parte la sunt la adjudecarea provisorie, supra-oferte-
a veni preparati cu o ga- va avea de 20 Martie ora 10
rantie de lei 1412, ce presint zece la din valoarea din
locului de lei 14116. Art. 68-79 din legea generale
Asemenea se face cunoscut, vinde locu- sunt aplicabile
rile cu pentru cumprtor a construi In No. 18458/4656 R. G. B. 1901, 1902, luna 21.
de ant de la aprobarea a
constructia va trebui terminata de rosu
contrariu In folosul comu- Se aduce In 6, luna
nale, din cu care a Martie, ora 10 din se va la Ospelul Comunal
proprietatea. o licitatie pentru
Supra-oferte se primesc In de opt de la parcelat No. 1 de Bulevardul
adjudecarea provisorie, concurenta supra-ofertelor proprietatea Comunel din strada Armeneasca,
primite, va avea In de 20 kartie, ora 10 din fost proprietatea D-lui Em.
Art. 79 din kgea comptabilitatet generale a clescu, ce face strada Caimata, suprafat
sunt aplicabile acestel 466,83 p., liber
No. 41383 R. G. B./1900. 1902, luna Ian. 28 Planul estimatiunea acestui se pot vedea In
de In cancelaria Ad-
Se a luce la generala, de 6, ministrative a biuroul licitatiunilor.
luna Martie, ora 10 din se va tine la Ospelul de a lua parte la sunt ru-
munal o nou licitatie pentru a veni In artata preparati o
de pe strada Viespari colt cu de lei 2800, ce zece la din valrea
In fund proprietatea de lei 28000.
Punica Tomescu, In de 154,40 , liber Asemenea face cunoscut, vinde lo-
de constructie. pentru cumprtor a
Pretul se pte patru rate timp de 4 ant de la aprobarea definitiv a
acestut se pot vedea In constructia va trebui terminata de Inve-
de lucru, In cancelaria Directiunei Ad- contrariu In folosul easel comunale,
ministrative a Primriel, biuroul din pretul care a propri-
Doritorit de a lua parte la licitatie, sunt etatea.
a In artata preparati cu o Supra-oferte se In de opt de la
garantie de 78, ce zece la din adjudecarea provisorie, concurenta supra-ofertelor
loarea de 772. va avea in de 20 Martie ora 10 din
Asemenea face cunoscut, vinde Art. 68-79 din generale a Sta-
cu cumprtor a In tului sunt aplicabile
de patru ant de la aprobarea a No. 18820/98 R. B./1902, 21.
va trebui terminat de rosu
contrariu In folosul comu-
nale din pretul care a In de ora 10 din
7, luna Martie,
proprietatea. va o public la localitate
Supra-oferte se In de opt zile de la Amza), pentru inchirierea compartimentelor din noua
adjudecarea provisorie, iar concurenta supra-ofertelor constructie a halei Amza No. 10, 11, 12 13,
va avea de 20 Martie, ora 10 din destinatiune de a se vinde zarzavat
Art. - 79 din comptabilitatei generale a la care nu so balant, timp de
sunt aprobare la 1. 1903.
No. 33810/11863 R. G. B./1901, 1902, luna 21 Amatoril a presenta
preparati cu conform conditiunilor
Se aduce la de 6, generale spre a la concu-
luna Martie ora 10 din se va tine la Ospelul Co-

www.dacoromanica.ro
732 MONITORUL COMUNAL

Supra oferte primesc 3 libere de la 18, 19, 20 din sub-solul halei Traian, pentru
tinerea de miei.
Art. 68-79 din legea comptabilittel publice, sunt Inchirierea se face pe timp de la aprobare
aplicabile la 1 1902.
No. 18554 R. G. B. 1901. 1902, luna Februarie Amatoril sunt rugati a se presenta
fiind preparati garantii, conform conditiunilor
generale pentru Inchirierf, spre a la
In diva de 7, luna Martie, la ora 10 din se
va tine o licitattie localitate Supra-oferte se primesc In 3 libere de la
Amza), pentru Inchirierea compartimentelor cu No. 4 tinerea licitatiel.
5 din subsolul halel Amza, pentru de miei. Art. 68-79 din legea sunt
Inchirierea se face pe timpul de la aprobare aplicabile acestel licitatiunt
la 1902.
Amatoril sunt rugatl a se presenta No. 49602 R. G. B./1901. 1902, luna Februarie 18.
ord, preparati cu garantia, conform conditiunilor
generale pentru Inchirieri, spre a la concurentL In de 11, luna Martie, la ora din se va tine
Supra-oferte se primesc numal In 3 libere de la o la localitate (hala Traian)
tinerealicitatieL pentru inchirierea compartimentelor din acea
Art. 68-79 din legea comptabilitAil publice, sunt No. 6, 13, 17, 18 19, pentru de
aplicabile licitatiuni. No. 9, 10, 12, pentru de carne de
No. 2802 R. G. B. 1902, luna Februarie 11. porc; No. 25, 26, 27 44 pentru fructe coloniale;
No. 28 43 pentru de No. 29 pentru
cafea, etc.; No. 30, 41 42, pentru
In de 7, luna Martie, la ora 10 din se pastrarna, mezeluri ; No. 33 38 pentru
va tine licitatie la localitate Amza) dare pesce No. 34, 35, 36 37 pesce
pentru Inchirierea compartimentelor din vechia con- No. 31, 32, 39 40 pentru legume.
structie a Amza, No. 1, 2, 4, 6, 11, 12, 20, 21, Inchirierea se face timp de la aprobare
24, 25, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 39, 44, 45, 46, 47, la 1903.
48, 49, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 67, 68, 69, 70, 80, 82,
83, 85, 86, 87, 89, 95, 96, 100, 101, 102, 103,106, 122, Amatoril sunt rugati a se presenta In i
12?, 124, 137, 138, 139, 140, 141, 143. garantii, conform conditiunilor
fiind preparatI
Inchirierea se face pe timpul de la aprobarea licita- nerale pentru inchirierl, spre a la concurent.
la Aprilie 1903, de No. 1, 2, 11, 12, pra-oferte se In 3 libere de
24, 25, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 47, 57, 58, 67, 70, la tinerea licitatiel.
86, 87, 122 care de Aprilie Art. 6 -79 din publice, sunt
1902, data cnd actualele contracte aplicabile
de Inchirierl. No. 39754 R. G. 1902, luna Februarie 18.
sunt rugatI a se presenta In ardtata
ord, garanti, conform conditiunilor In 13, luna Martie, la ora 10 din se
generale pentru Inehirieri, spre a la con- va tine o In localul OspeluluI
curent. Comunal, sala pentru Inchirierea loculul
Supra-oferte se primesc In 3 libere de la de strada Berzei No. 48, destinatia
tinerea licitatiel. ce va propune la licitatie de Primdrie,
Art. 68-79 din legea comptabilittif publice, sunt a se instala
plicabile acestel Inchirierea se face timp de la aprobare
No. 6573. R. G. B. 1902, luna Februarie 13. la Aprilie 1903.
rugatI a presenta In
In de 7, luna Martie, la ora 10 din se garanti, conform conditiunilor
va tine o licitatie localitate (Piata generale pentru spre a la concu-
Amza) pentru Inchirierea locurilor acoperite din jurul
vechel constructil a Amza, litera B No. 5, 6, Supra-oferte se primesc numal In 3 libere
7, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, la
31, 32, 33 34 pe timp de la. aprobare la 1 Art. - 79 din legea sunt
Aprilie 1903, libere de ocupatiune; No. 10 de aplicabile licitatiunl.
la Aprilie 1902, data termenul de No. 2374 R. G. B. 1902, luna Februarie 18.
chiriere a actualuluI contract.
Amatorn sunt rugatl a se presenta In Se aduce la In de 13,
preparatl garantil, conform conditiunilor luna Martie, ora va tine la Ospelul Comunal
generale pentru Inchirieri, spre a la o nou prin oferte orale pentru van-
darea a (una opt-zeci dou) chilograme
Supra-oferte se primesc In 3 libere constnd din diferite unelte uzate, scoase din
la licitatiel. serviciul cimitirului unde se pot vedea
Art. 68-79 din legea comptabilittit publice, sunt de amatori.
aplicabile acestel licitatiunI. doritori de a lua parte la ac6st
No. 6572 R. G. 1902, luna Februarie 13. sunt a se presenta In sus la
Primrie, preparatl garantie In
In de 11, luna Martie, la ora 10 din se va Art. 68-79 din legea comptabilitateI
la localitatea (hala Traian), aplicabile licitatiunI.
tine o licitatie
pentru Inchirierea compartimentelor cu No. 15, 16, 17, No. 41822/11325 B./1901. 1902, luna Februarie 18.

www.dacoromanica.ro
MOMTORUL 733

de luna Martie, la ora 10 din se Art. din sunt


va o nou publica localul OspeluluI aplicabile acestel
Comunal, sala pentru Inchirierea No. 3703 R. G. 1902, luna Februarie 18.
Comunel de cheiul vis-a-vis de pedul,
din dreptul Abatorulul, In suprafat de 1397 m. p. In de luna Martie, la ora 10 din se va
destinatia ce se va propune de Primarie, tine o licitatie localul Ospelulub
timpul de la aprobare la Aprilie 1903. munal, sala licitatiunilor, pentru Inchirierea
sunt rugati a se presenta situat In strada rmas din
or, preparatI cu conform conditiunilor exproprierea Maria Diamandescu, In
generale pentru a la concu- suprafat de m. p.
Inchirierea se face pe timp de la aprobare pn
Supra-oferte se primesc In libere la Aprilie 1903, se va propune
la admite de Primrie.
Art. 68-79 legea publice, sunt Amatorii sunt a se presenta In artata
aplicabile fiind conform conditiunilor
No. 40587 R. G. 1902 luna Februarie 18. generale pentru spre a la concu-
rent.
In de 13, luna Martie, la ora 10 din se va Supra-oferte se primesc In 3 libere de la
tine o nou licitatiune In localul Ospelului tinerea
munal, sala licitatinnilor, pentru Inchirierea locului Art. 68-79 din sunt
comunel de pe calea No. 68, pentru aplicabile
de fer vechi, sticlrie veche precum No. 32120 R. G. Februarie 18.
de fr a se aseza vre-o gheret.
Inchirierea se face pe timp de la Aprilie Se aduce la general, In de 20, luna
la 1903. Martie, ora din se va tine la Ospelul Comunal
sunt a se presenta In o nou oral pentru
or, preparati conform condiOunilor de strada Teilor No. 200, colt strada
generale pentru Inchirieri, spre a la concurent,. Intro D-lor Barcnescu
Supra-oferte se primesc In 3 libere de la Dimcea, In suprafat de 396,72 p., liber de
tinerea licitatiel.
Art. 68-79 din legea comptabilittel sunt Acest se vinde servitutea de vedere a vecinulul
aplicabile Nit Dimcea, a canalulub, care se va respecta de d-1
No. 16632/ 3851, R. G. B. 1901. 902, luna Februarie 11. cum prtor.
Planul pot vedea In
ce i de lucru, In cancelaria ad-
In de 13, Martie, la ora 10 din se va ministrative a biuroul
tine o nou public localul Ospelulul DoritoriI de a lua parte la aceast aunt
munal, sala licitatiunilor, pentru Inchirierea a veni In artata fiind o
strada Campineanu, strada Brezoianu, spre garantie de lei 793, ce prezint dece la sut din
a instala un chiosc pentru de loarea de 7934.
form modelulub Primriel. Asernenea se face cunoscut, vinde
Inchirierea se face timp de la aprobare rile pentru cumprtor a construi In
la Aprilie 1903. patru de la aprobarea a
sunt a presenta In artata rei, constructia va trebui terminat de rosu
or, conform conditiunilor Invelit; s plteasc In folosul easel comu-
generale pentru Inchirieri, spre a la concu- nale, jumtate din pretul care a
rent. proprietatea.
Supra-oferte se primesc 3 libere de Supra-oferte se primesc In termen de opt de
la licitatiet la adjudecarea provisorie, iar concurenta supra. ofertelor
Art. 68-79 din legea comptabilittii publice, sunt primite, va avea de 3 Aprilie, ora 10 din
aplicabile Art. -79 din legea comptabilittei generale a Sta-
No. 26802/2165, R. G. 1902, luna Februarie 18. tulul sunt aplicabile
40501/3256/99 R. G. B. 1902, luna Februarie 18.
In de 13, luna Martie, la ora 10 din se va
o noua licitatie localul Ospelului Se aduce la cunostinta general, In de 20,
munal, sala licitatiunilor, pentru Inchirierea 1) luna Martie, ora 10 din se va tine la Ospelul
biserica de basin spre calea munal licitatiune public oral, pentru
Mosilor, pentru a se instala un chiosc conform mode- de strada Paleologu, colt strada
lulul Primrid, pentru de pe tirnp de la mrginit In fund proprietatea cl-nel Ana
aprobare la 1 Aprilie 1903. Vldeseu, de 287,73 p. plus 40 p.
2) Idem strada colt str. idem, portiunea din fundul terenuluI, asupra careia d-na
idem. descu are drept de vedere d-1 cumprtor este obli-
sunt a se presenta In gat a respecta ac6st servitute.
preparatl conform conditiunilor se pte achita In patru rate anuale
generale pentru Inchirieri, spre a la egale.
rent. Planul estimatiunea se pot vedea
Supra-oferte se primesc In 3 libere la or de In cancelaria
tinerea ministrative a PrimrieI, biuroul

www.dacoromanica.ro
734 MONITORTTL COMUNAL

Doritoril de a parte Hcitatie, sunt ru- Inchirierea se face comptul fostulul chirias,
gat! a veni artata i cu o a pArAsit compartimentul expirarea
garantie de 720, la din tractula
de 7193,25/. sunt rugati a se presenta
Asemenea se face cunoscut, Prim Aria vinde fiind preparatl cu garantii, conform conditiunilor
cu obligatiune pentru a construi generale pentru inchirieri, spre a la concu-
timp de patru de la aprobarea a rentA.
cnd constructia va trebui terminatA de rosu Supra-oferte se primesc In 3 libere de
folosul case, cornu- la tinerea
jumAtate din pretul cu care a curnpArat Art. din legea publice, sunt
proprietatea. aplicabile acestel
Supra oferte se prirnesc termen de opt de la No. 13372/2876 R. G. 1902, luna Februarie:20.
adjudecarea provisorie, concurenta supra ofertelor
primite, va avea In de 3 ora 10 din
Art. 68 - 79 din legea comptabilitAtei generale a In de 18, luna Martie, ora 10 din se
sunt aplicabile va tine o licitatie publicA la localitate (piata
No. R. G. B./1901. 1902, luna Feb. ta), pentru Inchirierea compartirnentelor cu pivnitile
corespundtoare din acea halA, No. 2,
17, 18, si 19, pentru de No. pentru
Se aduce la cunostinta In de 20, mAcelrie de No. 48 pentru de plAcint,
luna Martie, ora 10 din se va tine la Ospelul No. 39, 40, 41, 42, 43, 45 si 46, pentru zarzavat
o licitatie publica oral pentru cu sa fr No. 47, 49, 50, 52, pentru
locului comunei parcela E, ronda bule- cupetie mare verdeturi, No. 55 pentru peste
Coltea str. Roman, de proprietatea prspt, No. 56 pentru de jimbl,
d-lui Donescu, mArginindu-se fundul cu proprietatile timp de la aprobare la 1 Aprilie 1903,
Ecaterina Nedulescu, In suprafat de 903, iar No. 27 pentru mAcelrie de al termen
68 m. p., liber constructie. de inchiriere la Aprilie 1902, se
loculul patru :ate anuale. la tot pn 1 Aprilie 1903.
Planul estirnatiunea acestui se pot vedea sunt a se presenta In i
de in cancelaria directiunei ad- orA, fiind preparati cu garantii, conform conditiunilor
ministrative a licitatiilor. generale pentru spre a fi admisi la
Doritorii de a lua parte la sunt ru- Supra-oferte se primesc numai In 3 libere de la
a veni in fiind preparati cu o tinerea licitatieb
de 3620, ce din va- Art. 68-79 din legea comptabilittiT publice, sunt
de lei 36147. aplicabileacestel licitatiuni.
se face cunoscut, c vinde lo-
cu obligatiune pentru a construi No. 48928 R. G. B./1901. luna Februarie 20.
In timp de patru ani de la aprobarea definitiv a
constructia va trebui term4nat de rosu In de 18, luna Martie, laora 10 din se
Invelit; In folosul comu- va tine o nouA publicA la localitate
nale, din pretul cu care a pro- vita), pentru inchirierea locurilor parcelate din jurul
prietatea. acelel hale, No. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 pentru
Supra-oferte se primesc In termen de opt de de vnaturi, picire de
la adjudecarea provisorie, concurenta supra, oferte- No. 15, 17, 19, 21, 23, 25 27 pentru
primite, va avea In de 3 Aprilie, ora 10 unt prspt, lapte, oug, pastramA.
din di. Inchirierea se face pe timp de la aprobare panA
Art. 68-79 din comptabilitAtei generale a la 1 Aprilie 1903.
sunt aplicabile acestei licitatiuni. sunt rugati a se,-presenta In
No 1523913558/98, R. B. 1902, luna Februarie 18. orA, fiind preparati cu conform conditiunilor
generale pentru spre a fi admisi la concurent.
In diva de 18, luna Martie, la ora 10 din Supra-oferte se nurnai In 3 libere de
va tine o licitatie la localitate la tinerea licitatiel.
Grivita), pentru Inchirierea compartimentuluI cu No. 21 Art. 68-79 din sunt
din hala Grivita, timp de la aprobare la 1 aplicabile acestel licitatiunt
Aprilie 1903, cu destinatie pentru mAcelrie de No. 2986 R. 1902,'iluna Februarie 20.
sunt a se presenta In
orA, find cu garantii, conform In de 18, luna Martie, la ora 10 din se va
generale pentru spre a la publicA In localul (hala pen-
Supra-oferte se numai 3 de la tru Inchirierea locurilor parcelate No. 1, 2, 3, 4, 5,
tinerea 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 14, din triunghiurcoprins
Art. - 79 din comptabilitAii publice, sunt Intro strada calea (la hala
aplicabile pentru de flori naturale.
No. 14635/3134 R. G. B./1901. 1902,1unaFebruarie 20. Inchirierea se face timp de la aprobare
la 1 1902.
In de 18, luna Martie, la ora 10 din sunt rugati a-se presenta
se va tine o nouA licitatie la localitate (piata orA, fiind preparati cu conform conditiunilor
pentru Inchirierea compartimentului No. 20 generale pentru inchirieri, spre a la concurentA.
din hala Grivita, pentru de timp Supra-oferte se In 3 de la
la aprobare la Aprilie 1903. tinerea licitatiei.

www.dacoromanica.ro
MONITORUL COMUNAL 735

Art. 68-79 din legea sunt Se aduce la In de uti-


aplicabile acestel licitatiuni. ate public, stradel a se
propria o de In de 19,20 m. p.
No. 5365/1380 R. G. B. 1902. 1902, luna Februarie 20. p. din imobilul defunctului
Voiculescu situat acea strad la No. 1.
In de 27, luna Martie, la ora 10 din se va Planul parcelar al imobil s'a depus
licitatiune In localul Ospelului In cancelaria contencios, va sta
munal, sala pentru termen se va inainta conform
de (5) Incepere de la 23 Aprilie anul viitor 1903, In acest interval toti pot veni spre a lua
a trupurilor de mosie numite Viisra Cotenita din de acel plan a face observatiunele
Judetul lsate Prirnriei vor crede de
pentru invttura de defunctul No. 40037/6903. 20 Februarie 1902.
Gheorghief.
Arendarea se face dispositiunilor Se aduce la general, In uti-
prinse In generale pentru arendarea alinierea a se
precum cu speciale for-
mate de Primrie de Societatea pentru expropria o portiune de 5.67 m. p. din imobilul
poporului minorilor St. situat In acea la No. 27.
Amatoril spra a admisi la concuren0, vor trebui Planul parcelar al imobil s'a
depun garantie provisorie lei 4000. cancelaria contencios, va sta deco
Supra-oferte se primesc numal in 8 libere de la dup care se va Tribunalului; acest inter-
iar concurenta de readjudecare va a- val toti interesati pot veni spre a vedea acel plan
vea de 6 Aprilie 10 din a face ce vor gsi de cuviintl
Art. 68-79 din legea publice, sunt No. 31888/7825/900. 1902, Februarie 20.
aplicabile
No. 6440. R. G. B. 1902, 1902, luna Februarie 12. Se aduce la c In interes de
public, stradei Icna, urmz a se
propria o de In 18,90 m.
La 23 Aprilie 1902, resiliate p. In plus de legiuita din imobilul do-
chirierile localurilor de mai jos, sunt instalate tal al Anghel Constantinescu, situat acea
alte institutiuni de Primrie anume: la No. 82.
de fete No. 24 din str. Teilor No. 160; sectia Planul parcelar al imobil s'a depus
din str. Mircea-Vod No. 18; Comisariatul pen- cancelaria serv. contencios, va sta
tru supra-vegherea din str. Emigratului No. care se va Tribunalului, In acest inter-
16; Casarma comp. V-a a de oras, str. Traian val pot veni spre a vedea plan
aduce la cunoscinta acelora cari au de a face observatdunile ce vor gsi de
chiriat localuri In bune conditiuni, situate
In indicate sus In apropriere, ca No. 34560/6332/901. 1902, Februarie 20.
oferte la Ospelul Comunal, In de
In care oferte arate: cldirea de inchiriat, Se aduce la in intones de
ce coprinde, ce se cere an, strada litate public, alinierea strade Muselor, urmz a se
numrul expropria o mic portiune In suprafat de
3,36 m. p. din imobilul dotal al St. D. tef-
No. 3355/947 B. 1902, Februarie 13. nescu, situat acea strad la No. 29.
Planul parcelar al imobil s'a depus
Se face cunoscut In de public, cancelaria contencios, va sta
alinierea a se expropria o por- se va Inainta Tribunalului, in acest inter-
tiune de 12. 54 m. p. din imobilul dr. val toti pot spre a vedea acel plan
Cociu, situat pe strada No. 9. si a face observatiunile ce vor crede de cuviint.
Planul parcelar al acestul imobil s'a depus
In cancelaria Serviciului contencios va sta No. 30889/6188/900. 1902, 20.
conform care se va Tribunalului.
In acest interval interesatl pot veni spre a Se face cunoscut In de utilitate
vedea acel plan a face observatiunile ce vor alinierea Birjarii vechi a se expropria
de o In de 27.56 m. p. teren
din irnobilul dotal al Elena Vasile Marinescu,
No. 39937/6902. Februarie 1902. situat acea strad la No. 30, plus legiuita
tragere.
Se aduce la cunostinta In interes de Planul parcelar al acestul imobil s'a
tilitate alinierea strade Justinian a Contencios, va sta
se expropria o de teren de 21.70 care se va conf. In
m. p, teren din imobilul dotal al Ana Gri- cest interval toti pot spre a vedea
gore acel plan a face observatiele ce va gsi de cuviint.
Planul parcelar al imobil s'a depus
In cancelaria contencios, va sta No. 40028/6848 1901. 1902, luna Februarie 23.
care va Tribunalulul, In acest interval
interesati pot veni spre a vedea acel plan a Se aduce la general, In interes de
face ce vor gsi de utilitate public& alinierea Vitejescu,
a se expropria o portiune de In supra-
No. 48465/838. 1902, Februarie 20. fat de 76.40 m. p. din imobilul dotal al sotilor

www.dacoromanica.ro
736 MONITORUL COMUNAL

Maria Niculae Christescu situat acea la rugatI a se presenta In sus artata or la Primrie,
No. 63 65. cu consemnat la
Planul parcelar al imobil s'a depus Casa de Depuneri.
In cancelaria Serv. Contencios, va sta 10 Art. 68-79 din pubice, sunt
care se va TribunaluluI conform In plicabile acestor
acest interval interesatl pot veni spre a vedea No. 7509/1902 1902, luna Februarie 20.
acel plan a face ce vor crede de
No. 1901. 1902, luna Februarie 23.
bisericeti
Se aduce la general, In interes de
utilitate alinierea Roman, a Epitropia Sf. Nicolae Tabacu din
expropria o portiune de m. p. teren din imobilul pangaru Biserici un an sau
mostenitorilor Ion Grozescu, situat pe acea la ani cu de la Aprilie, se tine In
No. 41. cancelaria EpitropiI In de 24 Februarie, ora 10
Planul parcelar al acestul imobil, s'a depus de doritorit vor presenta garantie.
In cancelaria serv. contencios, va sta No. 3925/1902. 31.
care se va conform legel,
acest interval interesati pot veni spre a Se aduce la cunostinta In ziva 24
dea acel plan, a face ce vor gsi de Februarie 1902, ora 10 dimindta se va tine la biserica
Manu Cavafu licitatiune pentru Inchirierea
No. 25212/5260/901. 1902, Februarie 20. selor din strada Manu Cavafu No. pentru
mai multe apartamente In curtea biserici Manu Cavaful
Se aduce la cunostinta interes de un viran strada Norilor colt cu strada
litate alinierea str. a se pe men de 3 an!, cu Incepere de la Gheorghe
expropria o cantitate de 59.92 m. p. teren din imobilul 1902, doritori se vor adresa la sus zisa zi
minorilor situat In acea strad la No. 72. ce doritoriI se vor adresa la parohu
Planul parcelar al acestul imobil s'a depus respectiv.
In cancelaria serv. contencios, va sta No. 3421. 1902, Ianuarie.
care se va In acest
val interesatl pot veni a acel plan Epitropia Bisericel Sf. Nicolae din
a face observatiele ce vor de No. 194 Inchiriaz Camere sal la
mijloc magazie de la 23 Aprilie 1902 ter-
No. 18032/3753, 1900/902, Februarie 20. men sau trel doritori, vor presenta la
Cancelaria EpitropieI curtea `Biserice! cu garantie
Se face cunoscut In interes de utilitate In ziva de 24 Februarie ora 10 de
urmeaz a se expropria o mic portiune de 12.
No. 3924/1902 Iannarie, 31.
60 m. p. din irnobilul dotal al sotilor Floarea
St. Constantinescu, situat strada No. 9. Epitropia NegustorI. Se cunostinta
Planul parcelar al imobil, s'a depus c In de 24 Februarie 1902, va avea
In cancelaria serviciulul contencios, unde va sta in cancelaria epitroiel din curtea biserie! Negus-
care se va TribunaluluI conform le- tori, unel Inchirierea
interval toti pot veni prvliel biserice! Mntuleasa din str. Mantuleasa No.
a de acest plan a face observatiunele 26. precum a ca-
ce vor crede cuviint. mere din drpta curtei biserice!
No. 3771/1541. 1902, Februarie 20. Doritori! vor depune pentru a lua
parte la licitatie.
Se aduce la d-lor detentorl, obligatiu- No. 3532 1902, Februarie 14.
nilor Bucuresci 41/20/0 din anul 1884 de lei
16,000,000, c a 36-a tragere la sortl se va efectua In Epitropia La 24 Februarie
de Martie 1902, 10 dimin6ta, In sala de viitor, la orele 11 ante-meridiane, se va tine licitatie
a ConsiliuluT Comunal. epitropieI din casele bisericel str.
La ac6st tragere, se vor amortiza titluri In valre Mtsarilor No. 2. pentru vinderea Policandru
de 156.000. alarn cu 18 de cu ornamente
No. 7311/2510 F. 1902, Februarie 18. ce are de doritori a'l cumpra
se se sus or
Se aduce la cunostinta 8 conform
luna Martie, ora 10 se va tine la Ospelul Comunal, No. 6605 1902, Februarie 14.
licitatiune pentru darea in
Intreprindere a urmtrelor: Epitropia Albe (Popa aduce la
1) Imprimarea Monitorului Comunal In cursul anu- In diva de 25 Februarie anul
lui 1902-1903. 1902 orele a. m. se va tine Ospelul
2) Imprimarea confectionarea registrelor de Comunal pent ru Inchirierea cu de la
tabilitate In 1902/903. 23 Aprilie 1902 a din partamentele
3) Idem imprimatelor mrunte idem idem situate In Victorie 122 str. No. 7 pro-
4) Furnisarea materialelor de cancelarie idem idem, prietate a BisericeI anume:
comform modelelor conditiunilor speciale. 1) Prvlia din colt Victorie! 122) cu 2
Licitatiunea se va tine separat pentru din buctrie pimnit.
patru categoril In presenta. 2) Prvlia de colt (calea Victoria! 122
doritori a parte la si de locuit.

www.dacoromanica.ro
MONITORUL COMUNAL 737

3) Apartamentul situat str. No. 7 corn- Epitropia Biserice Silivestru. Se aduce la cuno-
pus din patru camere, o scinta general de 28 Februarie a. ora
sub va localul OspeluluT Comunal, o
se pot informa privinta condi- prin oferte sigilate, construirea
a de la Econo- din curtea bisericeI coform devisuluI
mul Gb. Radulescu tote la licitatiune din si care se pot vedea la parochul
vor trebui de garantia din bisericel cu de la 1 Februarie a.
oferit, conform leget. Valrea aproximativ, a acestel este do
No. 1902, Februraie. 9 14000 lei.
provisorie pentru admiterea la licitatiune
Epitropia Flimnda. La 26 Februarie este de care adjudecaterul o va complecta
viitor, se va tine
3 p. la
cancelaria din curtea bisercel str. Art 68-99 din legeae sunt
pentru inchirierea pe termen de cu aplicabile
de 23 viitor, a urmatrelor
1) Cassele cu din str. 11 No, 31 2696, 1902, 21.
pate actualmente de nu N. Lambadidis. Epitropia bisericel sf. Gheorghe Se aduce
Casele din strada Principatele-Unite No. 41. la cunostinta amatorilor, 1 Martie
pate actualmente de d-nu Popp. curent, ora 3 p. m., se va tine la onor.
Doritorii de a lua cu imobile vor tre- a Capitalel, pentru Inchirierea viran
bui a depune garantii In din calea No. cu destinatie de a se vin-
Art. din legea publice sunt de dnsul, obiecte de veche, sticlrie, etc.
aplicabile licitatiunl. termon de (3) ani, cu de la Aprilie 1902
No. 42 lanuarie 25 1901.
amatori trebue o garantie provisorie
Epitropia Biserice -- Se aduce de lei sute (300) spre a putea fi concu-
generala, in de 26 Februarie 1902, ora 11 a. iar tru ori-ce se adreseze la
m., se va tine cancelaria EpitropieI paroh, in curtea acestel biserici.
pentru inchirierea, litera B din noua
dire, Biserica termen de No. 3985. 1902, Ianuarie.
de la 23 Aprilie 1902. Epitropia parohiale sf. Rahova. La
Doritorii de a acest apartarnent sunt 3 Martie viitor, 10 se va tine licitatie
a se presenta zi In cancelaria epitropiI de po ca-
lea Rahova No. 21, pentru inchirierea termen de
de Inchiriere se pot In ce unu ani, cu incepere de la 23 Aprilie viitor
la parohia Bisericel. 1902 conform conditiunilor tru
No. 5981. 1902, Februarie 12. Inchirierea epitropiilor bisericesti a
mtrele
Epitropia bisericeI Armene. In de 27 Febru- Apartamentul din etagiul de sus, din
arie 1902, ora 3 se va licitatie la In curtea biserice, compus din 3 o
Capitalei pentru inchirierea
inceperea de la 23 Aprilie 1902, termen Apartamentul No. 2 din constructie ca-
de 3 lea No. 21, compus din 4 camere, o
No. de la proprietatea din calea Mo-
silor No. 94 colt cu bulevardul Domnit,a. No. 2 din cu o
2. No. 4 de la proprietate care se pivnita.
pte chiar de acurn. Amatoril de a lua una din aceste
3. No, 5. sunt rugati ca In presinte la
4. No. 7. cancelaria epitropiel, preparati garantii
5. Apartamentul de sus, cu vederea In No. 5136. 1902, Februa.:ie 7.
de la proprietate.
6. Partea a II de la proprietatea, din Mosilor Epitropia Bis. Icna. Se aduce la gene-
No. 145. in ziva 3 Martie ora 10, se va tine licita-
Doritorii sunt a se presenta garantie cancelaria epitropiel a acestel Biserici din str.
No. 12, pentru Inchirierea caselor din ca-
No. 4942. 1902, Februarie 6. lea No. 105, compuse dinteun mare salon
mare antreu, camere, sufragerie, precum
Epitropia Parohiale Eni. Se la pivnit. Casele sunt din reparate zugravite,
diva de 28, luna Februarie avend canal de scurgere singur curte.
1902, ora 101/2 de se va tine o Se avnd
public In Ospelul Comunal pentru inchirierea tiunea Onor. Capitalei. Se pot ocupa chiar
proprietatea Bis. Batiste, din stada colt de acum socotindu-se cu
termen de 3 ani, de la 23 de la Sf. Gheorghe. Inchirierea se face pe 3
Aprilie 1902, care se compun din 3
jos si 5 de sus. No. 3739, 1902 Ianuarie.
Doritorii sunt a se presenta In artata cu Epitropia parochieu Nicolae Se aduce
garantii la cunostinta se va licitatiune
Pentru alte inforrnatiunl a se adresa la Paroh str. cancelaria epitropieI in 3 Martie a. la
Batiste 21. orile 101/2 jumatate) dimineata pentru inchirierea
No. 3015, 1902, 22. urmatrelor imobile : a zarzavat din stufu

www.dacoromanica.ro
738 MONITORUL COMUNAL

termen de a din str. Cuza cipale, cari se pot vedea In tte In cancelaria
No. 72 vechi, a din strada epitropii de pe No. 21.
Cuza No. 77. curtea bisericei, ambele termen a lua Intreprindere lucrare
de un an, de la 23 Aprilie 1902. sunt a presenta la o garantie
Doritoril se vor adresa la cancelaria de cu de la autoritti mai
ziva ora de de executat asemenea
No. 4204 1902 Ianuarie. No. 5134. 1902, Februarie 7.
Epitropia 3 Martie Epitropia Parohiale Slobozia. - Se
a. orele 11 diminta se va spre generala ziva de 10 Mar-
localul cancelariei epitropiel, pentru tie viitor, 11 a. m. va tine
rea termen de 3 inceptor de la 23 Aprilie viitor, In cancelaria EpitropiT din strada Leon No.
a urmt6rolor imobile, ale bisericei nstre pentru inchirierea pe termen de 3 de
parohiale Dobrotsa. la sf. Gheorghe 1902 a urmtrelor
1) Imobilul din strada No. 2, total in 1) Casele din calea No. 96
parte. din 2 camere sus sub sol
2) Imobilul din calea No. 134. 2) Apartamentul No. 1 din calea No.
doresc a vr'unul dintre aceste hanisor, compus din una una
imobile, sunt rugate a se presenta In sus la magazie.
preparate cu garantiile provizorii a lua 3) Apartamentul No. 3, compus din una una
parte la una magazie.
se pot vedea tte zilele la 4) Apartamentul No. 4 compus din una una
cancelaria epitropiei (curtea bisericei). una magazie.
Art. 69-79 din comptabilittel sunt vigre 5) Apartamentul No. 5 compus din 2 bu-
la licitatie.
No. 3219/1902. 25. Doritorii de a concura la licitatiune, vor presenta
In sus In ora
Epitropia S-ta Viner spre preparati de garantiile legale.
cunoscinta va tine licitatie No. 6820. 1902, Februarie 16.
cancelaria epitropiel, In diva 3 Martie a. c., la
ora 2 p. m. pentru Inchirierea termen de unu Epitropia bisericii Sf. din Prund.
a No. 3 cu din In diva de 10 Martie a. se va tine licitatiune In
noua constructie de Grivitei No. 197, libere cancelaria Epitropiei acestel Biserici, din curtea Bise-
de ori ce Maria, pentru
de inchiriere se pot vedea de la 23 Aprilie 1902, a apartament
la cancelaria epitropiei. Maria, colt str. 11
Amatoril sunt rugati a se presenta In Apartamentul are 5 camere, o
de garantie. Licitatia se va la ora dimin6ta. Concurentii
No. 5661/1902 luna, Februarie 9. vor depune o garantie de 50 lei.
Epitropia sf. Gheorgh aduce Epitropia de jos.- Se
la cunostinta amatorilor, 4 Martie a. c. spre cunotinta ca In diva de 10
1902, orele 10 a, m. se va tine licitatiune In 1902, ora 10 se va tine
localul sfinte biserici, pentru inchirierea pan- In cancelaria epitropiet bisericei
termen de (3) inceperea de jos, inchirierea camere In curtea
1 Aprilie 1902 pe termen de 3 ani, de la
Garantia provisorie e de lei; Doritoril pentru a lua parte la vor depune
informatiuni, se la paroch In curtea o garantie de 10%, conform I
biserici. Statulub.
No. 3985. 1902, Ianuarie. No. 7339. 1902, 20.

In
Epitropia Francmason. Nepresentndu-se
concurenti la licitatia care s'a in
Epitropia
spre cunostinta In
-
17 Martie 1902,
toriul Onor. de 4 Februarie a. pen- ora 3 p. m., se va tine licitatie In cancelaria
tru Inchirierea Bisericei Francmason din epitropit, pentru inchirierea bise-
colt strada Francmason No. propri etatea ricei parohiale sf. din strada No.
Parohil, se din din 7 apartamente, a din strada
tot In Onor. Doritorii se vor pre- Silfidelor No. 4 a din curtea sf.
senta la licitatie In 5 Martie 1902 ora precum asemenea a bisericei
3 Schitul din strada No. 26
No. 5896 1902, Februarie 11. 41, de la 23 Aprilie 1902 viitor.
se vor presenta garantii In Con-
Epitropia parohiale sf. Rahova. La se pot vedea la cancelaria
7 Martie viitor, 10 diminta sa va tine No. 7432. 1902, Februarie 20.
In sala ospelulul comunal, darea In
treprindere a Epitropia bisericei sf. Pantelimon. In de 17
a se face bisericel sf. Rahova, conform devi- Martie, ora 10 va tine
aprobat de serviciul technic Primriei, care chirierea de mai jos, timp de un an
la suma 5765 bani 72 conform de la sf. Gheorghe.
generale pentru de lucrri muni- 1) Casele din strada Trajan No. 192, compuse din

www.dacoromanica.ro
COMUNAL 739

camere, bucatkie, de zid CONVOCARE


separat.
2) Una salg buckkie, curtea Primindu-se demisiunea d-lui G. Mandrea din
Doritorit pentru ori ce cinarea de membru ales In epitropia paro-
adresa Eni, Primria din nou
rohulu parochif, spre a se in de Duminic 24 Fe-
No. 7585. 1902, Februarie 21. bruarie a. orele 10 dimineata, dup ser-
divin, a procede la alegerea unu! alt
bru din parte-le In acea epitropie.
Epitropia Bisericei Sf. Herasca.-Se aduce Alegerea se va sub presidentia delegat
la amatorilor, de 18 Martie, a. c. special al Primkiel al carui nume va comunica
1902, orele 101/2 a. se va public, timp.
oralk Inchirierea pangalului din biserirk Alegerea va avea In cancelaria epitropiel sau
cancelaria acestel EpitropiI, termen de trei (3) or ce alt din curtea bisericeT, ce se va
de 23 Aprilie a. 1902 semna In acest scop de epitropie.
amatori vor depune la licitatiunel, o ga- Votul va secret.
rantie provisorie de 50; pentru conditiuni se vor Contestatiunile referitre la resultatul
adresa la cancelaria Epitropie! din curtea biserice!. so vor primi la Primkie in de cinci
No. Februarie de la data
No. 48831/12454 B. 1902 28.
Epitropia Sf. Herasca-S,3 aduce Priinindu-se demisiunea d-lui N. Durnitrescu, din In
la cunoscinta amatorilor, diva de 18 Martie a. srcinarea de ales In epitropia parochiei
c. 1902, orele 10 a. in., se va tine publick pa enoriasi
oralk In cancelaria aceste! Epitropil, pentru Inchirierea a se diva de 10 Martie viitor a. c. 10
prvlieI cu No. din constructia do diminta In cancelaria epitropieT din curtea bisericel
bisericeI, termen do tre! (3) an!, cu de la parochiale pentru a un membru din
23 Aprilie a. 1902 Inainte. In acea epitropie.
vor depune o garantie provisorie de Alegerea se va face sub delegat spa
50 spre a putea fi la in diva al Primrii al nume va comunica la tirnp
citaiune; iar pentru ori informatiunl conditiuni, Votul va fi secret.
vor adresa la cancelaria EpitropieT, ori Contestatiunile privitre la acst vor
de licitatiunel. primi la Primkie In termen de (5) libere de
No. 6812. 1902, Februarie la data efecture!
5945/1514 B. 1902, Februarie 13.

A esit de sub tipar se afl de la Tipografia


Regale, F. Gbl Str. Regal,
NOUA CALAUZA A

SERGENT DE
TOATE STRADELE CAPITALEI. Regulamentul Birja-
rilor. publice. Istoria
Bucuresti. Notite Istorice asupra Istoriei
Romne. Plecarea sosirea tutulor
trenurilor din de Nord, etc.
DE
CONST. ST. BILCIURESCU
80 bani.

www.dacoromanica.ro
MONITORUL COMUNAL

ALE
nul 1865

F.
19, STRADA 19

BUC
:

TIPOGRAFIA EFECTUEAZA:
didactice, Teze de Drept, Sciinte, Teologie,
Cecurl, Bilete de Nunt, Botez, Jurnale in
posednd diferite litere streine ca: Chirilice, si Ebraice,
de Meniuri, Registre de tot felul Afise artistice diferite culori

Stabilimentuld este Acurateta, Exactitatea Preturi foarte Moderate

Atelierul de Litografie Efectueaz:


ConturT, Adrese, Memorande, Etichete, Diplome Bonuei una mal
multe LucrArT geografice, PlanurT, diferite AutografiT Foto-LitografiT

Atelierul de Legtorie Efectueaza :


Tot felul de atingtoare de hrans, precum: Registre, Brosuri,
Planuri de Mosii, de lipit pe Spartparturi, etc.

www.dacoromanica.ro

S-ar putea să vă placă și