Sunteți pe pagina 1din 1

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE

Subsemnatul . CNP
posesor al C.I. seria nr. .. cu domiciliul in

in calitate de administrator al SC ... SRL , inregistrata la O.R.C. de


pe langa Tribunalul Iasi, sub nr. si la A.N.A.F. D.G.F.P.J. Iasi sub nr.
..,cu sediul in
.. in conformitate cu prevederile art. 97 lit. g) si h),
din H.G. nr. 377/2002 cu modificarile si completarile ulterioare, cunoscand prevederile art.
326 din Codul Penal declar pe proprie raspundere:
- locurile de munca pe care au fost incadrati absolventii mentionati in anexa 15.1 de la
prezenta conventie nu sunt posturi reinfiintate in mai putin de 6 luni de la desfiintarea lor;
- absolventii incadratii pentru care am solicitat subventionare in baza art. 80 din Legea
nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, nu efectueaza rezidentiatul si/sau nu au
obligatia de a lucra in unitatea sanitara pe o perioada egala cu durata finantarii rezidentiatului;
- societatea nu mai beneficiaza pentru absolventii respectivi de alte masuri de
stimulare prevazute de lege sau de subventii, indiferent de forma lor, de la bugetul general
consolidat, fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetele locale, alte bugete
si fonduri de stat sau locale dupa caz.

Data Numele si prenumele

.. Semnatura