Sunteți pe pagina 1din 235

Luminița RÎPEANU (coordonator)

Andreescu Irene Georgiana Dicu Loredana Cristina Dragomirescu Cristina Laurenția Drăghici Simona Duță Dora Laura Georgescu Alice Camelia Greceanu Daciana Mihaela Ionescu Daniela

Lica Daniela Elena Lincan Iulia Monica Mircea Liliana Năstase Luminița Gabriela Pascu Olivia Cătălina Pătrașcu Dorelia Popa Mirela Luminița Văsîi-Păsărică Cristian

Ghid pentru pregătirea examenelor de definitivare și titularizare

în învățământ la

disciplina informatică

pentru pregă tirea examenelor de definitivare și titularizare î n învățămâ nt la disciplina informatic ă
pentru pregă tirea examenelor de definitivare și titularizare î n învățămâ nt la disciplina informatic ă
pentru pregă tirea examenelor de definitivare și titularizare î n învățămâ nt la disciplina informatic ă

2016

pentru pregă tirea examenelor de definitivare și titularizare î n învățămâ nt la disciplina informatic ă
pentru pregă tirea examenelor de definitivare și titularizare î n învățămâ nt la disciplina informatic ă

coordonator Rîpeanu Luminița

Andreescu Irene Georgiana Dicu Loredana Cristina Dragomirescu Cristina Laurenția Drăghici Simona Duță Dora Laura Georgescu Alice Camelia Greceanu Daciana Mihaela Ionescu Daniela

Lica Daniela Elena Lincan Iulia Monica Mircea Liliana Năstase Luminița Gabriela Pascu Olivia Cătălina Pătrașcu Dorelia Popa Mirela Luminița Văsîi-Păsărică Cristian

Ghid pentru pregătirea examenelor de definitivare și titularizare în învățământ la disciplina informatică

Ghid pentru pregătirea examenelor de definitivare și titularizare în învățământ la disciplina informatică

Autori:

Inspector Școlar Luminița RÎPEANU (coordonator) – Inspectoratul Școlar Județean Prahova Irene Georgiana ANDREESCU – Colegiul Economic ”Virgil Madgearu”, Municipiul Ploiești Loredana Cristina DICU – Colegiul Național ”Mihai Viteazul”, Municipiul Ploiești Cristina Laurenția DRAGOMIRESCU – Colegiul Național ”Mihai Viteazul”, Municipiul Ploiești Simona DRĂGHICI – Colegiul Tehnic ”Toma Socolescu”, Municipiul Ploiești Dora Laura DUȚĂ – Colegiul ”Spiru Haret”, Municipiul Ploiești Alice Camelia GEORGESCU – Colegiul Național ”Mihai Viteazul”, Municipiul Ploiești Daciana Mihaela GRECEANU – Liceul tehnologic ”Ludovic Mrazek”, Municipiul Ploiești Daniela IONESCU – Colegiul Național ”Jean Monnet”, Municipiul Ploiești Daniela Elena LICA – Colegiul Național ”Ion Luca Caragiale”, Municipiul Ploiești Iulia Monica LINCAN – Colegiul Național ”Mihai Viteazul”, Municipiul Ploiești Liliana MIRCEA – Colegiul Național ”Ion Luca Caragiale”, Municipiul Ploiești Luminița Gabriela NĂSTASE – Colegiul Național ”Nichita Stănescu”, Municipiul Ploiești Olivia Cătălina PASCU – Colegiul Național ”Nichita Stănescu”, Municipiul Ploiești Dorelia PĂTRAȘCU – Colegiul Tehnic ”Lazăr Edeleanu”, Municipiul Ploiești Mirela Luminița POPA – Colegiul ”Spiru Haret”, Municipiul Ploiești Cristian VĂSÎI-PĂSĂRICĂ – Colegiul Tehnic ”Elie Radu”, Municipiul Ploiești

Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României Ghid pentru pregătirea examenelor de definitivare și titularizare în învățământ la disciplina informatică Luminița Rîpeanu, Irene Georgiana Andreescu, Loredana Cristina Dicu, Cristina Laurenția Dragomirescu, …. – Ploiești: Editura Casei Corpului Didactic Prahova, 2016 ISBN 978-606-8752-35-8

Publicație oferită exclusiv în format digital, gratuit

2

Ghid pentru pregătirea examenelor de definitivare și titularizare în învățământ la disciplina informatică

Cuprins

Prefață

8

8

5

Concurs pentru ocuparea posturilor didactice / catedrelor declarate vacante / rezervate în unităţile din învăţământul preuniversitar Prahova

7

Proba practică la INFORMATICĂ şi TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Proba practică la INFORMATICĂ şi TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI Varianta 1_2012

Proba practică la INFORMATICĂ ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI Varianta 2_2012

 

10

Proba practică la INFORMATICĂ şi TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI Varianta 1_2013

 
 

12

Proba practică la INFORMATICĂ şi TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI Varianta 2_2013

 
 

14

Proba practică la INFORMATICĂ şi TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI Varianta 2_2014

 
 

17

Proba practică la INFORMATICĂ şi TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI Varianta 1_2015

 
 

18

Proba practică la INFORMATICĂ şi TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI Varianta 2_2015

 
 

20

Proba practică la INFORMATICĂ şi TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI Model 1_2016 22

 

Proba practică la INFORMATICĂ şi TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI Model 2_2016 .24

Indicații și sugestii de rezolvare – Proba practică la

26

26

INFORMATICĂ şi TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Varianta

1_2012

26

Varianta

2_2012

33

Varianta

1_2013

40

Varianta

2_2013

45

Varianta

1_2014

53

Varianta

2_2014

61

Varianta

1_2015

68

Varianta

2_2015

80

Model varianta 1_2016

91

100

109

 

Model varianta 2_2016

Proba scrisă la INFORMATICĂ şi TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

109

Proba scrisă la INFORMATICĂ şi TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI Varianta 3_2015

Subiect

109

112

114

120

120

122

124

130

130

132

133

137

137

139

140

Barem de evaluare și notare

Indicații și sugestii de rezolvare

Proba scrisă la INFORMATICĂ şi TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI Model 1_2016

Subiect

Barem de evaluare și notare

Indicații și sugestii de rezolvare

Proba scrisă la INFORMATICĂ şi TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI Model 2_2016

Subiect

Barem de evaluare și notare

Indicații și sugestii de rezolvare

Proba scrisă la INFORMATICĂ şi TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI Model 3_2016

Subiect

Barem de evaluare și notare

Indicații și sugestii de rezolvare

3

Ghid pentru pregătirea examenelor de definitivare și titularizare în învățământ la disciplina informatică

Proba scrisă la INFORMATICĂ şi TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI Model 4_2016

147

Subiect

147

Barem de evaluare și notare

149

Indicații și sugestii de rezolvare

151

Examenul Național de Definitivare în învățământ

157

Proba scrisă la INFORMATICĂ şi TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

158

Proba scrisă la INFORMATICĂ şi TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI Varianta 2_2015

158

Subiect

158

Barem de evaluare și notare

160

Indicații și sugestii de rezolvare

162

Proba scrisă la INFORMATICĂ şi TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI Model 1_2016

184

Subiect

184

Barem de evaluare și notare

186

Indicații și sugestii de rezolvare

188

Proba scrisă la INFORMATICĂ şi TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI Model 2_2016

195

Subiect

195

Barem de evaluare și notare

197

Indicații și sugestii de rezolvare

199

Proba scrisă la INFORMATICĂ şi TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI Model 3_2016

211

Subiect

211

Barem de evaluare și notare

213

Indicații și sugestii de rezolvare

214

Proba scrisă la INFORMATICĂ şi TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI Model 4_2016

220

Subiect

220

Barem de evaluare și notare

222

Indicații și sugestii de rezolvare

223

Anexe

229

1.

P R O G R A M A pentru examenul național de definitivare în învățământ

disciplina de examen: Informatică si OMECS 5558_2015

Tehnologia Informaţiei si a Comunicaţiilor _

229

4

Ghid pentru pregătirea examenelor de definitivare și titularizare în învățământ la disciplina informatică

Prefață

Prezenta lucrare conţine rezolvările subiectelor date la examenele de definitivare/titularizare în învățământ și modele de subiecte, cu barem și indicații de rezolvare, adresându-se tuturor absolvenților de învățământ superior care au dreptul să participe la Concursul pentru definitivare/ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, în conformitate cu Metodologia privind mișcarea personalului didactic din învățământul preuniversitar și Centralizatorul privind disciplinele de învățământ, domeniile și specializările, precum și cu probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învățământul preuniversitar, în vigoare. Lumea muncii s-a schimbat dramatic și va continua în acest sens. Pentru societate, individ și piaţa muncii, aceste schimbări aduc noi oportunităţi și de asemenea provocări. În Europa, importanța învățării pe durata vieții a fost accentuată: pentru a continua sa fim competitivi și să menţinem gradul de angajare a forţei de muncă, avem nevoie să echipăm indivizii cu aptitudini actualizate și relevante și să-i ajutam să-și dezvolte capacitatea de a face față acestei societăţi informatizate. Din punct de vedere social, civilizaţia a început o etapă nouă a dezvoltării sale, transformându-se, datorită sistemelor de prelucrare a informaţiei, în societate informaţională. Informatica este un suport puternic pentru abordări interdisciplinare, existând multiple aplicații informatice folosite în studiul altor discipline. Informatica este una dintre materiile la care, în mod tradițional, România este printre țările de top în Europa și în lume. Ca și finalități, disciplina Informatică, contribuie la dezvoltarea gândirii logice și la formarea unei gândiri algoritmice, a capacității de sistematizare, a lucrului în echipă. În domeniul Tehnologiei Informaţiei şi a Comunicaţiilor avem ca finalități formarea deprinderilor practice de utilizare a calculatorului pentru acumularea, păstrarea şi prelucrarea digitală a informaţiei și formarea deprinderilor practice de utilizare a reţelelor şi de comunicare folosind reţelele de calculatoare şi a serviciilor de reţea. Informatica este un domeniu de cunoaștere vast, cu o dinamică aparte. Dezvoltarea deprinderilor moderne de utilizator, adică pregătirea elevilor astfel încât să poată beneficia de lumea calculatoarelor, respectiv să poată folosi posibilitățile asigurate de cultura informatică, trebuie să stea în atenția profesorului de informatică, prin creativitatea, rigurozitatea şi competenţa cu care acesta îşi construieşte demersul didactic. Pentru realizarea acestui rol, profesorul de informatică trebuie să demonstreze o serie de abilităţi şi competenţe pe plan profesional (al specialităţii), pe plan didactic şi social. Evaluarea competenţelor unui candidat care doreşte să devină cadru didactic necesită urmărirea interdependenţei acestor competenţe. Societatea contemporană are așteptări ridicate de la profesori. Aceștia trebuie să fie experți în disciplina de specialitate, ceea ce implică un nivel ridicat de calificare academică și actualizarea continuă a cunoștințelor. În plus, profesorii trebuie să aibă competență pedagogică în vederea formării unor capacități umane de înalt nivel, care să includă motivație pentru învățare, creativitate și cooperare. Educatorul contemporan trebuie să fie, deopotrivă, un depozitar și transmițător de cunoștințe, dar și un modelator de suflete și rațiuni. Trecerea de la acumulare stearpă la eficiență devine o cale a competenței bazată pe vechea realitate că educația se realizează cu și pentru oameni. Rolul cadrului didactic nu se rezumă la simpla transmitere a cunoștințelor, intervențiile sale în cadrul lecțiilor având ca scop și organizarea mediului educativ, îndrumarea activității elevilor, coordonarea utilizării resurselor disponibile, evaluarea și înregistrarea rezultatelor învățării.

5

Ghid pentru pregătirea examenelor de definitivare și titularizare în învățământ la disciplina informatică

Prin concursul de definitivare/ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante din învăţământul preuniversitar se vizează selectarea acelor candidaţi care, pe lângă o foarte bună pregătire teoretică de specialitate, demonstrează şi abilităţi de construire a unui demers didactic creativ, diferenţiat, adaptat specificului diferitelor forme de învăţământ, profiluri şi specializări. În contextul contemporan, unui cadru didactic i se propune permanent redimensionarea relației dintre achizițiile dobândite pe parcursul formării inițiale şi competențele generale şi specifice solicitate de pragmatica procesului de învățământ. Programa de concurs pentru definitivare în învățământ/ocuparea posturilor de profesor pentru învățământul preuniversitar este concepută şi elaborată în acord cu prevederile curriculumului programelor de formare inițială ofertate de instituțiile de învățământ specializate, precum şi cu programele școlare în vigoare din învățământul preuniversitar pentru disciplinele Informatică și Tehnologia Informației și a Comunicațiilor și cu programele pentru evaluările și examenele naționale. Programa pentru concursul național de definitivare/titularizare în învățământ vizează evaluarea gradului de cunoaştere a conținuturilor ştiințifice fundamentale din domeniile amintite mai sus, a tendințelor în evoluția disciplinelor, precum şi a capacității de aplicare a acestora în proiectarea, derularea şi evaluarea activităților didactice, în acord cu paradigmele actuale ale studierii acestor discipline Coordonatorul colectivului redacțional și cadrele didactice care au contribuit la realizarea acestei lucrări, își exprimă speranța că efortul și demersul lor le vor fi de folos atât cadrelor didactice începătoare, cât și celor cu o mare experiență, dar și elevilor sau studenților care ar dori să urmeze o carieră didactică. Multă baftă!

Coordonatorul colectivului redacțional

6

Ghid pentru pregătirea examenelor de definitivare și titularizare în învățământ la disciplina informatică

Concurs pentru ocuparea posturilor didactice / catedrelor declarate vacante / rezervate în unităţile din învăţământul preuniversitar Prahova

Programa pentru concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/ rezervate în învăţământul preuniversitar permite, prin structura sa, evaluarea competenţelor candidaţilor din perspectiva cunoaşterii, aplicării creative a conţinuturilor ştiinţifice şi a utilizării adecvate a noţiunilor de didactică a informaticii. Proba de concurs vizează valorificarea şi corelarea achizițiilor din domeniul informaticii, al pedagogiei cu cele din didactica specialității, competențele şi conținuturile din programă fiind proiectate într-o viziune curriculară dinamică, sistemică, integratoare. Examenul este orientat spre a evalua calitatea concepției didactice și modalitățile concrete prin care profesorul pune elevii în situații de învățare eficiente pentru a conduce la formarea capacităților și competențelor prevăzute în programele școlare. Această orientare este cu atât mai necesară acum, când flexibilitatea programelor școlare și existența manualelor alternative solicită din partea profesorului efortul de a concepe procese și parcursuri didactice adaptate nivelului claselor de elevi cu care lucrează. Competenţele cadrului didactic de specialitate:

cunoaşterea conţinuturilor ştiinţifice ale disciplinelor;

aplicarea adecvată a principiilor specifice didacticii disciplinelor informatice;

aplicarea cunoştinţelor de metodica predării disciplinelor informatice;

utilizarea competentă a documentelor şcolare reglatoare;

capacitatea de a construi demersuri didactice interactive prin adecvarea strategiilor didactice la conţinuturi;

şi

multidisciplinar;

capacitatea

de

proiectare

şi

realizare

a

demersului

didactic

trans-,

inter-

capacitatea de proiectare şi realizare a evaluării competenţelor dobândite de elevi;

capacitatea de a adecva demersurile didactice la particularităţile de vârstă/ specificului dezvoltării intelectuale a colectivului de elevi;

capacitatea de a construi un climat educativ interactiv, de cooperare, stimulativ cu

scopul creşterii eficienţei rezultatelor activităţilor didactice. Structura variantei de subiecte pentru concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar, din anul 2015, cuprinde trei părţi, fiecare valorând 30 puncte. Subiectul I apreciază pregătirea ştiinţifică de specialitate, fiind structurat în două părți care verifică achizițiile candidaților în domeniul Informaticii și Tehnologiei Informației și a Comunicațiilor. Subiectul al II-lea constă rezolvarea unor probleme care solicită pregătire de specialitate precum şi capacitate de sinteză şi prelucrare a cunoştinţelor de specialitate.

Subiectul al III-lea apreciază capacitatea de proiectare didactică a candidatului, solicitând acestuia atât asocierea activităţilor de învăţare, metode, mijloace şi forma de organizare a activităţii didactice pentru realizarea competenţelor specifice, cât şi forme de evaluare a realizării competenţei specifice (itemi diferiţi şi alte forme de evaluare). Proba scrisă, pentru concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar din 2015, este mult mai elocventă în ceea ce priveşte aprecierea pregătirii candidaţilor care optează pentru ocuparea unui post de profesor de informatică/TIC și se apropie mai mult, ca structură și concepție, de variantele de teste pentru definitivat.

7

Ghid pentru pregătirea examenelor de definitivare și titularizare în învățământ la disciplina informatică

Proba practică la INFORMATICĂ şi TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Proba practică la INFORMATICĂ şi TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI Varianta 1_2012

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 1 punct din oficiu.

Timp de lucru: 60 de minute.

Toate documentele se vor salva în folder-ul titularizare, creat de fiecare candidat pe

discul D:\.

SUBIECTUL I

3 PUNCTE

Fie un vector ce conține maxim 100 de numere întregi. Să se realizeze un program, în limbajul Pascal/C/C++, în care se va determina rearanjarea elementelor vectorului astfel încât

toate valorile nule să se afle la sfârșitul vectorului. Pentru rearanjare se va folosi un subprogram cu doi parametri: V vectorul și n numărul de elemente din vector iar afișarea se va efectua în fișierul vector.txt, toate elementele vectorului pe o singură linie. Exemplu

Dacă se citesc de la tastatură:

n = 6 și vectorul = (12, 0, 0, -3, -8, 0)

Se va scrie în fișierul vector.txt

0

12

-3

-8

0

0

SUBIECTUL II

2 PUNCTE

Folosind Fox/Oracle să se creeze tabela REZULTATE cu structura: elev, clasa, med_generala și să se introducă cel puțin 8 articole (un articol - un elev). Câmpul clasa conține un cod de la 1 la 9. Sunt mai mulți elevi într-o clasă și toți au nume diferite. Cerințe:

a. Să se afișeze media generală pe fiecare clasă;

b. Sa se afișeze conținutul tabelei în ordine descrescătoare a mediilor, iar dacă mai mulți

elevi au aceeași medie, atunci aceștia vor fi afișați alfabetic.

SUBIECTULIII

2 PUNCTE

1. Introduceți într-un fișier salvat cu numele dumneavoastră denumirea şi versiunea

sistemului de operare instalat pe calculatorul pe care susţineţi examenul.

2. Deschideți, apoi, fereastra aplicației Windows Explorer. În fereastra aplicației afișați

conținutul directorului rădăcină al hard-discului. Dezvoltați dosarul Windows. Ordonați conținutul

alfabetic după tipul fișierelor.

3. Selectați blocul de fișiere executabile (tipul Aplication).

4. Cu ajutorul comenzii Captură Ecran (Print Screen) capturaţi imaginea ecranului

dumneavoastră care arată căutarea făcută şi introduceţi-o în a doua pagină a fişierului de la punctul 1.

SUBIECTULIV

1 PUNCT

1. În aplicația Excel să se creeze următorul tabel cu titlul Achiziții consumabile pe trimestrul I.

Consumabile

Ianuarie

Februarie

Martie

Total

Creioane

70

80

52

202

 

Dosare

15

50

23

88

Cheltuiala medie lunară

122,75

Carioci

40

25

16

81

 

Hârtie

30

50

40

120

Total

155

205

131

491

2.Să se calculeze, cu ajutorul formulelor, totalul pe consumabile și totalul pe luni. 3.Să se aplice o funcție pentru ”Cheltuiala medie lunară”, însemnând valorile pe fundal gri. 4.Să se creeze un grafic pe baza datelor din tabel iar în legendă se figureze lunile trimestrului. 5.Să se insereze o linie nouă între penultima și ultima linie și o coloană nouă între penultima și ultima coloană.

8

Ghid pentru pregătirea examenelor de definitivare și titularizare în învățământ la disciplina informatică

6.Să se adauge un antet în care să se introducă numele dumneavoastră centrat, data examinării şi ora aliniate la stânga.

SUBIECTUL V

1 PUNCT

1. Căutați pe Internet site-urile a trei universități din țară precum și site-urile a trei

universități din Anglia. Scrieți adresele acestor site-uri într-un fișier Word și salvați fișierul cu numele internet.doc. 2. Alegeți site-ul uneia din universitățile din țară și notați în fișierul creat la punctul 1 care sunt facultățile/departamentele din cadrul acestei universități.

3. Imprimaţi un exemplar a paginii găsite la punctul 2 într-un fişier sub denumirea de

universitate.prn.

9

Ghid pentru pregătirea examenelor de definitivare și titularizare în învățământ la disciplina informatică

Proba practică la INFORMATICĂ ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI Varianta 2_2012

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 1 punct din oficiu.

Timp de lucru: 60 de minute.

Toate documentele se vor salva în folder-ul titularizare, creat de fiecare candidat pe discul D:\.

SUBIECTUL I

3 PUNCTE

Fişierul numere.in conţine pe prima linie un număr natural n şi pe a doua linie n numere naturale, separate prin câte un spaţiu. Să se realizeze un program Pascal/C/C++ care să rezolve următoarele cerinţe:

a) să se calculeze numărul de cifre din care sunt alcătuite numerele palindrom din şir;

b) să se ordoneze crescător numerele de 3 cifre din şir, celelalte valori rămânând pe

poziţiile iniţiale. Rezultatele se vor scrie pe ecran, pe câte o linie. Exemplu:

 

numere.in

Pe ecran se

Explicaţie:

6

afişează:

a) Numerele palindrom sunt cele care

23

545

2

468 1221

8

citite de la stânga la dreapta şi de la dreapta la stânga reprezintă aceeaşi

109

23

109 2 468 1221

545

valoare. Şirul dat are 3 numere palindrom: 545, 2 şi 1221. Numărul de cifre din care sunt alcătuite numerele este 8 (3+1+4).

SUBIECTUL II

2 PUNCTE

Se consideră tabela FILME cu structura: nume_film, actor_princ, categorie, regizor. Cerinţe:

a) folosind un SGBD, să se creeze tabela şi să se introducă 8 înregistrări;

b) afişaţi numărul de filme care fac parte din categoria documentar;

c) afişaţi filmele ordonate alfabetic după regizor; filmele aceluiaşi regizor se vor afişa, de

asemenea, în ordine alfabetică

SUBIECTUL III

2 PUNCTE

1. În folderul titularizare, creați folderul PROBA căruia îi asociați o pictogramă sub formă

de glob pământesc și copiați în acesta cel mai mare şi cel mai mic fişier aflat în folderul My Documents.

2. Capturaţi imaginea ecranului care arată conţinutul folderului creat şi salvaţi imaginea cu

numele minmax.jpg în folderul titilarizare de pe desktop.

3. Creaţi în folderul titularizare un fişier text cu numele proba.txt în care scrieţi numele

dumneavoastră complet şi numele şcolii în care susţineţi proba practică.

SUBIECTUL IV

1 PUNCT

Folosind editorul de texte Microsoft Word, să se creeze documentul cu numele proba.doc în care se vor rezolva următoarele cerinţe:

1. Să se scrie titlul artistic Proba practică, centrat pe pagină, cu majuscule.

2. Să se realizeze un tabel cu următoarea structură, centrat pe pagină:

Nume concurent

Proba 1

Proba 2

Total

15p

15p

25p

20p

3.Să se introducă în tabel 5 rânduri cu date.

4. Să se completeze coloana Total cu ajutorul funcţiei Word.

5. Să se ordoneze crescător după punctajul total, folosind opţiunea de sortare.

10

Ghid pentru pregătirea examenelor de definitivare și titularizare în învățământ la disciplina informatică

SUBIECTUL V

1 PUNCT

Scrieţi la sfârşitul fişierului proba.txt creat la Subiectul III răspunsul corect pentru următoarele cerinţe:

1. Ce semnificaţie are termenul FTP?

2. Enumeraţi 3 browsere web.

3. Descrieţi succint termenul motor de căutare şi daţi exemplu de două astfel de produse.

11

Ghid pentru pregătirea examenelor de definitivare și titularizare în învățământ la disciplina informatică

Proba practică la INFORMATICĂ şi TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI Varianta 1_2013

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 1 punct din oficiu.

Timp de lucru: 60 de minute.

Toate documentele se vor salva în folder-ul titularizare, creat de fiecare candidat pe discul D:\.

SUBIECTULI

3 PUNCTE

Fie un șir cu maxim 100 de numere de cel mult 9 cifre fiecare. Scrieți un program, în limbajul Pascal/C++, care să calculeze pentru fiecare număr din șirul dat, suma tuturor cifrelor divizibile cu o valoare dată k. Rezultatele se afișează în fișierul suma.out, pe aceeași linie, separate printr-un spațiu. Pe a doua linie a fișierului se va scrie numărul de numere care au cel puțin o cifră divizibilă cu k. Exemplu

Dacă se citesc de la tastatură:

n = 5, sirul = (1326, 127, 602, 85,912345678 și k=3

Se va scrie în fișierul suma.out 9 0 6 0 18

3

SUBIECTUL II

2 PUNCTE

Să se creeze o tabelă cu structura: Nume_medic, Nume_pacient, Diagnostic, Data_consultului, şi să se introducă cel puţin 5 articole. Un articol reprezintă un consult dintr-o policlinică (un consult - un articol). Cerințe:

a) Să se afișeze conținutul tabelei create.

b) Să se afișeze numărul de pacienți din ziua curentă.

c) Să se afișeze conținutul tabelei, în ordinea alfabetică a medicilor, iar pacienţii

aceluiaşi medic, în ordine descrescătoare.

SUBIECTUL III

2 PUNCTE

1. Număraţi câte fişiere cu extensia .doc există în directorul My documents (incluzând

fişierele din subdirectoare).

2. Sortaţi ascendent toate fişierele din directorul My documents după dimensiune.

3. Copiaţi în directorul personal, creat, fişierele cel mai mare şi cel mai mic din

directorul My documents.

4. Cu ajutorul comenzii Print Screen (Imprimare/Captură Ecran) capturaţi imaginea

ecranului care să arate conţinutul directorului personal şi introduceţi-o în pagina a doua a unui

fişier numit lucru.

5.

SUBIECTUL IV

1 PUNCT

Se creează tabelul examen cu următoarea structură (la cele două probe se pot înregistra numai note între 1 şi 10):

NUME

CANDIDAT

PROBA1

PROBA2

MEDIE

PROMOVAT

Cerinţe:

1. Completarea tabelului cu datele pentru 5 candidaţi, fără coloanele MEDIE şi

PROMOVAT.

2. Notele de 10 vor fi puse în evidenţă cu albastru.

3. Ordonarea alfabetică a candidaţilor după MEDIE în mod descrescător.

4. Completarea coloanei PROMOVAT, cu Da sau Nu după cum candidaţii au obţinut note

de trecere la ambele probe sau nu au obţinut.

5. Crearea unei diagrame a concursului.

12

Ghid pentru pregătirea examenelor de definitivare și titularizare în învățământ la disciplina informatică

SUBIECTUL V

1 PUNCT

1. Accesaţi un motor de căutare pe web şi

Brâncuşi.

căutaţi informaţii despre Constantin

2. Realizaţi un fişier cu numele brancusi, de un format adecvat, în care salvaţi primul

link găsit la punctul 1, iar la sfârşitul fişierului imaginea unei opere realizate de sculptor.

3. Imprimaţi documentul creat la punctul 2 într-un fişier sub denumirea brancusi.prn.

13

Ghid pentru pregătirea examenelor de definitivare și titularizare în învățământ la disciplina informatică

Proba practică la INFORMATICĂ şi TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI Varianta 2_2013

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 1 punct din oficiu.

Timp de lucru: 60 de minute.

Toate documentele se vor salva în folder-ul titularizare, creat de fiecare candidat pe discul D:\.

SUBIECTUL I

3 PUNCTE

În fișierul text numere.in se află pe prima linie n (n≤1000), iar pe a doua linie n numere naturale, separate între ele prin câte un spațiu. Scrieți un program, în limbajul Pascal/C++, care să afișeze pe prima linie în fișierul numere.out, separate printr-un spațiu, toate numerele prime din tablou, dacă există, iar în caz contrar se va afișa mesajul ”NU EXISTA NUMERE PRIME”. Pe a doua linie a fișierului se va afișa cel mai mare număr par de pe poziții impare. Exemplu

numere.in

numere.out

5

13 127 23

13 127 602 810535 23

602

SUBIECTUL II

2 PUNCTE

Să se creeze o tabelă cu structura: Elev, Clasa, Med_generala şi să se introducă 5 articole (un articol- un elev; câmpul Clasa conţine un cod de la 1 la 9. Sunt mai mulţi elevi într-o clasă şi toţi au nume diferite). Cerințe:

a) Să se afişeze elevii cu cea mai mare medie din şcoală.

b) Să se afișeze conținutul tabelei, în ordine descrescătoare a mediilor

c) Numărul de elevi cu media mai mică decât 8.

SUBIECTUL III

2 PUNCTE

1. Număraţi câte fişiere cu extensia .doc există în directorul My documents (incluzând

fişierele din subdirectoare).

2. Sortaţi ascendent toate fişierele din directorul My documents după dimensiune.

3. Copiaţi în directorul personal, creat, fişierele cel mai mare şi cel mai mic din directorul

My documents.

4. Cu ajutorul comenzii Print Screen (Imprimare/Captură Ecran) capturaţi imaginea

ecranului care să arate conţinutul directorului personal şi introduceţi-o în pagina a doua a unui

fişier numit lucru.

SUBIECTUL IV

1 PUNCT

Realizaţi o prezentare cu tema examen de titularizare. Prezentarea trebuie să răspundă următoarelor cerinţe:

1. Primul diapozitiv trebuie să conţină numai titlu. Selectaţi un format potrivit pentru acest

tip de diapozitiv.

2. Introduceţi numele şcolii de susţinere a examenului de titularizare.

3. Adăugaţi ca background o imagine sugestivă.

4. Adăugaţi un nou diapozitiv cu titlul “Examene”. Introduceţi subiectele la care susţineţi

proba practică folosind o listă de marcatori şi apoi inseraţi o imagine sugestivă.

5. Aplicaţi un efect de animaţie pentru imaginea din ultimul diapozitiv. Previzualizaţi efectul

de animaţie.

6. Adaugaţi comentarii diapozitivelor din prezentare.

SUBIECTUL V

1 PUNCT

1. Accesaţi un motor de căutare pe web şi căutaţi informaţii despre Castelul Bran.

2. Realizaţi un fişier cu numele castel, de un format adecvat, în care salvaţi un link găsit la

punctul 1, iar la sfârşitul fişierului o imagine a castelului, precum și link-ul de unde a fost preluată imaginea.

3. Imprimaţi documentul creat la punctul 2 într-un fişier sub denumirea castel.prn.

14

Ghid pentru pregătirea examenelor de definitivare și titularizare în învățământ la disciplina informatică

Proba practică la INFORMATICĂ şi TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI Varianta 1_2014

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 1 punct din oficiu. Timp de lucru: 60 de minute. Toate documentele se vor salva în folder-ul titularizare, creat de fiecare candidat pe discul D:\.

SUBIECTUL I

3 PUNCTE

Fie o matrice de n linii şi m coloane ce conţine numere naturale. Să se realizeze un program în care, folosind subprograme, se vor determina şi se vor scrie în fişierul palindr.out, elementele palindrom de pe fiecare linie (pe o linie a fişierului se vor scrie numerele palindrom de pe o linie a matricei separate prin spațiu sau 0 în cazul în care nu există astfel de valori pe linia respectivă). Exemplu:

Dacă se citesc de la tastatură :

n=3 şi m=4 şi matricea:

Se va scrie în fişierul palindr.out:

0

(Pe

linia

1

nu e nici un element de tip

24

28 24 26

palindrom)

55

65 75 575

55 575

33

23 13 93

33

 

SUBIECTUL II

2 PUNCTE

Să se creeze o tabelă cu structura: Produs, Pret_unit, Cantitate, Necesar şi să se introducă 8 articole (un articol-un produs dintr-un depozit; Cantitate = numărul de produse de acel fel din depozit; Necesar = cantitatea necesară în depozit, din acel produs; fiecare produs apare exact o dată în tabelă). Cerinţe:

a. Să se afişeze numele produselor pentru care cantitatea existentă este mai mică decât

stocul necesar. Pentru fiecare dintre aceste produse se va afişa ce cantitate trebuie adăugată

pentru a se realiza o cantitate egală cu acel stoc_ necesar;

b. Să se afişeze produsele ce au cantitate mai mare cu cel puțin 20% decât stoc_necesar,

în ordinea produselor;

c. Să se afişeze o situaţie centralizatoare sub forma unui raport, care să conţină toate

materialele ale căror cantitate este mai mică decât stocul existent:

Situaţia stocurilor deficitare:

Nr. crt.

Produs

Cantitate

Stoc necesar

Total cantitate deficitară……………………………………… xxxxxxxxx

SUBIECTUL III

2 PUNCTE

1. Construiţi un folder numit Sub3 în folderul titularizare în care deschideţi un document în

NotePad numit „memoria.txt. În acest document notaţi care sunt unităţile de măsură pentru capacitatea memoriei precum și două transformări pentru acestea.

2. Capturaţi imaginea ecranului care arată conţinutul folderului creat şi salvaţi imaginea cu

numele mem.jpg în folderul Sub3.

3. Creaţi în folderul Sub3 un fişier text cu numele sub3.txt în care copiați pe prima linie

calea unui shortcut de pe desktop, iar pe a doua linie introduceți numele celui mai mare fișier aflat în directorul Windows.

SUBIECTUL IV

1 PUNCT

1. Să se creeze tabelul elevi cu următoarea structură:

Nume şi

 

C

Număr

Media

Situaţia

prenume elev

lasa

corigenţe

generală

şcolară

30 ch

5 ch

1 n

5,2 n

8 ch= {"PROMOVAT", "CORIGENT", "REPETENT"}

Să se realizeze următoarele prelucrări:

15

Ghid pentru pregătirea examenelor de definitivare și titularizare în învățământ la disciplina informatică

1. Completarea tabelului cu date pentru 6 elevi, mai puţin coloana Situaţia şcolară (media

generală este un număr cuprins între 1 şi 10, iar dacă un elev este corigent la cel puţin o materie atunci media sa generală este 0)

2. Completarea automată a coloanei Situaţia şcolară astfel:

a. dacă un elev nu are nici o corigenţă atunci el este PROMOVAT, iar culoarea fontului

este verde;

b. dacă un elev are cel mult două corigenţe atunci el este CORIGENT, iar culoarea

fontului este albastră;

c. dacă un elev are

fontului este roşie.

cel puţin trei corigenţe atunci el este REPETENT, iar culoarea

3. Afişarea elevilor dintr-o anumită clasă, sortaţi descrescător după media lor generală.

4. Calcularea numărului total de elevi promovaţi, corigenţi şi respectiv repetenţi.

5. Determinarea celei mai mari medii generale.

SUBIECTUL V

1 PUNCT

Într-un fișier cu numele internet.txt creat în folder-ul titularizare, introduceți răspunsurile la următoarele întrebări:

1. În adresa de e-mail constantin@yahoo.com ce reprezintă “constantin”?

a. Protocolul de transfer

b. Partea de nume domeniu care indică tipul organizaţiei

c. Numele calculatorului “gazdă” (Host name)

d. Numele contului utilizatorului (Account name).

2. Care dintre următoarele ar putea conduce la posibilitatea unei fraude la cumpărarea

unor produse de pe Internet?

a. Introducerea numelui străzii, oraşului şi codului poştal într-un formular electronic

b. Introducerea detaliilor cărţii de credit într-un formular electronic

c. Utilizarea unui coş electronic pentru a selecta produsele cumpărate

d. Introducerea tipului de produse cumpărate într-un formular electronic

3. Descrieţi pe scurt semnificaţia acronimelor: WAN şi LAN.

16

Ghid pentru pregătirea examenelor de definitivare și titularizare în învățământ la disciplina informatică

Proba practică la INFORMATICĂ şi TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI Varianta 2_2014

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 1 punct din oficiu.

Timp de lucru: 60 de minute.

Toate documentele se vor salva în folder-ul titularizare, creat de fiecare candidat pe discul D:\.

SUBIECTUL I

3 PUNCTE

Fişierul tablou.in conţine pe prima linie un număr natural n, iar pe următoarele n linii câte n numere naturale, separate prin câte un spaţiu, reprezentând elementele unui tablou pătratic. Să se realizeze un program Pascal/C/C++ care să rezolve următoarele cerinţe:

a) să se determine elementul maxim de pe coloana k și elementul minim de deasupra diagonalei secundare. b) să se determine cel mai mare divizor comun al elementelor aflate pe diagonala principală; Rezultatele se vor afișa în fișierul tablou.out. Exemplu:

tablou.in

pentru k=3

3

tablou.out

24

3 5

46 3

45

12 46

4

8 12 28 SUBIECTUL II

2 PUNCTE

Să se creeze o tabelă cu structura: Elev, Clasa, Med_generala şi să se introducă 8 articole (un articol- un elev; câmpul Clasa conţine un cod de la 1 la 9. sunt mai mulţi elevi într-o clasa şi toţi au nume diferite). Cerinţe:

a. să se afişeze media generală a elevilor din tabelă;

b. să se afişeze numărul de elevi pe fiecare clasa;

c. se realizeze un raport care să conţină numele tuturor elevilor, grupaţi pe clase.

SUBIECTUL III

2 PUNCTE

1. Construiţi un folder numit Exam în D:\ în care deschideţi un document în NotePad numit

memoria.txt. În acest document notaţi care sunt unităţile de măsură pentru capacitatea memoriei precum și două transformări pentru acestea.

2. Capturaţi imaginea ecranului care arată conţinutul folderului creat şi salvaţi imaginea cu

numele mem.jpg în folderul titularizare.

3. Creaţi în folderul titularizare un fişier text cu numele proba.txt în care scrieţi numele

dumneavoastră complet şi câte fișiere de tip .exe conține directorul Windows. SUBIECTUL IV

1 PUNCT

1. Să se introducă paragrafele din caseta

dată.

2. În dreptul fiecărui paragraf să se adauge

diverşi marcatori.

3. Să se adauge un chenar întregii pagini.

4.Să se insereze la sfârşitul documentului o imagine într-un chenar cu colţurile rotunjite şi umbrit.

5. În zona de antet a paginii să se introducă

denumirea, adresa şi telefonul școlii – în stânga, iar

în dreapta să se insereze data curentă.

SUBIECTUL V

Instrucţiuni

Dacă aveţi un text sau o imagine care doriţi să apară pe fiecare pagină a documentului nu trebuie să repetaţi redactarea acestuia manual. Puteţi apela funcţia Header and Footer din meniul View. După alegerea acestei opţiuni va apărea bara de instrumente de lucru pentru antete şi subsoluri. În aceste zone veţi scrie informaţiile necesare o singură dată.

1 PUNCT

1. Accesaţi un motor de căutare şi efectuaţi o căutare utilizând cuvântul agate.

2. Selectaţi orice pagină Web care dă informaţii despre agate rezultată din căutarea

efectuată şi salvaţi pagina în format text agate.txt într-un fişier cu numele dumneavoastră.

3. Imprimaţi un exemplar doar a primei pagini găsite anterior care dă informaţii despre

agate la o imprimantă disponibilă sau imprimaţi într-un fişier sub denumirea de agate.prn.

17

Ghid pentru pregătirea examenelor de definitivare și titularizare în învățământ la disciplina informatică

Proba practică la INFORMATICĂ şi TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI Varianta 1_2015

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 1 punct din oficiu.

Timp de lucru: 60 de minute.

Toate documentele se vor salva în folder-ul titularizare, creat de fiecare candidat pe discul D:\.

SUBIECTUL I

3 PUNCTE

Fişierul numere.in conţine pe prima linie un număr natural n şi pe a doua linie un șir de numere naturale, separate prin câte un spaţiu. Să se realizeze un program Pascal/C/C++ care să rezolve următoarele cerinţe:

a) să se aranjeze numere aflate pe cea de-a doua linie într-o matrice pătratică de

dimensiune nxn; dacă matricea nu este completă aceasta va fi completată cu valoarea 0. Să se

afișeze matricea obținută.

 

(1p)

 

b) să se calculeze câte numere din cele nxn sunt numere perfecte;

(1p)

c) să se afișeze câte numerele prime se află deasupra diagonalei principale.

(1p)

Exemplu:

numere.in

 

Pe ecran se afişează:

 

3

2

6

5

2

6

5

45

22

17 8 28

45

22 17

 

8

28

0

2

2

 

SUBIECTUL II

 

2 PUNCTE

a. Să se afişeze numărul claselor din tabelă;

 

(0.5p)

b. Să se afişeze clasele in ordine descrescătoare a numărului de promovați;

 

(1p)

c. Să se realizeze un raport care să conţină numele tuturor elevilor nepromovați, grupaţi pe

clase.

(0.5p)

 

SUBIECTUL III

2 PUNCTE

1. Stabiliți în meniul Start un număr de 5 aplicații dintre cele mai recent afișate. Salvați

(0.5p)

2. Realizaţi o captură de imagine pe care o salvați cu numele bara.bmp prin care să

demonstrați că ați eliminat din bara de activități a sistemului de operare, pictogramele pentru volum

și rețea.

3. În cazul în care se primește un avertisment conform căruia memoria virtuală este

insuficientă trebuie să mărim dimensiunea minimă a fișierului de paginare. Realizați o captură de imagine pe care o salvați cu numele memorie_virtuală.bmp, a ferestrei din care se poate realiza

această modificare.

(1p)

(0.5p)

captura de ecran care să dovedească rezolvarea cerinței în fișierul afisate.jpg.

SUBIECTUL IV

1 PUNCT

1. Cu ajutorul programelor Paint şi Word realizaţi fişierul ciupercute.png din imaginea

alăturată, singura diferenţă fiind aceea că în loc de patru ciupercuţe trebuie să aveţi șase, iar

pălăriile lor să aibă culori diferite.

(0.2p)

2. Să se introducă paragrafele din caseta de mai jos,

(0.2p)

3. Numerotați paginile cu valorile C, D,

mai jos, (0.2p) 3 . Numerotați paginile cu valorile C, D, începând cu pagina 2. Fiecare

începând cu pagina 2. Fiecare frază va fi introdusă pe o pagină

nouă.

la sfârșitul paginii cu

forma Cerc, dreapta.

(0.2p)

4. Să se adauge un chenar întregii pagini.

(0.2p)

(0.2p)

5. În zona de antet a paginii să se scrie numele

dumneavoastră și adresa– în stânga, iar în dreapta să se insereze

data curentă.

18

Ghid pentru pregătirea examenelor de definitivare și titularizare în învățământ la disciplina informatică

Ajutor Prima dată când utilizați caracteristica Ajutor în programele Microsoft Office, fereastra de Ajutor online apare pe ecran având o poziție și o dimensiune implicită. Aveți posibilitatea să modificați felul cum se afișează fereastra Ajutor. După aceea, când veți deschide iar fereastra Ajutor, setările efectuate se vor menține. Fiecare program din Microsoft Office are o fereastră de Ajutor separată. Aceasta înseamnă că atunci când deschideți fereastra Ajutor dintr-un program, cum ar fi Microsoft Office Word, iar apoi vă deplasați la alt program, cum ar fi Microsoft Office Outlook și deschideți Ajutorul, vedeți două ferestre separate de Ajutor. Microsoft Office menține setări unice pentru fiecare dintre aceste ferestre de Ajutor.

SUBIECTUL V

1 PUNCT

 

1.

Accesaţi

un

motor

de

căutare

şi

efectuaţi o

căutare

utilizând

cuvintele

pietre

semiprețioase.

 

(0.2p)

2. Selectaţi orice pagină Web care dă informaţii despre pietrele semiprețioase rezultată

(0.3p)

în care să existe un tabel cu următoarele trei

coloane: Denumire piatră, Formulă chimică și Culoare. Completați tabelul cu 3 înregistrări.

Adăugați un titlu pentru acest document utilizând tag-ul <H3>.

(0.5p)

din căutarea efectuată şi salvaţi pagina în format text pietre.txt.

3. Realizați fișierul caracteristici.html

19

Ghid pentru pregătirea examenelor de definitivare și titularizare în învățământ la disciplina informatică

Proba practică la INFORMATICĂ şi TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI Varianta 2_2015

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 1 punct din oficiu. Timp de lucru: 60 de minute. Toate documentele se vor salva în folder-ul titularizare, creat de fiecare candidat pe discul D:\.

SUBIECTUL I

3 PUNCTE

Fişierul numere.in conţine pe prima linie două numere naturale n și m, iar pe a doua linie un șir de numere naturale, separate prin câte un spaţiu. Să se realizeze un program Pascal/C/C++ care să rezolve următoarele cerinţe:

a) să se aranjeze numere aflate pe cea de-a doua linie într-o matrice pătratică de

dimensiune nxn; dacă matricea nu este completă aceasta va fi completată cu valoarea 0. Să se

afișeze matricea obținută.

(1p)

b) să se calculeze câte numere nenule din cele nxn au suma cifrelor divizibilă cu m;

(1p)

c) să se afișeze numerele palindrom aflate pe diagonala secundară, pe aceeași linie,

separate printr-un spațiu. Exemplu:

 

(1p)

 

numere.in

 

Pe ecran se afişează:

3 2

 

2

6

505

2

6

505

45

23 17 22 28

45

23 17

 
 

22

28

0

6

505 22

 
 

SUBIECTUL II

 

2 PUNCTE

Să se creeze o tabelă cu structura: Nr_bilete, Oras, Tara, Pret_bilet, Cumparator şi să se

introducă cel puţin 8 articole. Nu sunt oraşe care să apară de mai multe ori. Cerinţe:

a. Să se calculeze suma realizată în urma vânzării tuturor biletelor înregistrate în tabelă;

(0.5p)

b. Să se afişeze numărul de bilete vândute cu destinaţia un anumit oraş X; (0.5p) c. Să se realizeze un raport care să conţină numele țărilor și numărul total al biletelor

vândute pentru ţara respectivă.

(1p)

 

SUBIECTUL III

2 PUNCTE

1. Adăugați pe Desktop gagetul Slide Show, care să afișeze imagini

din folderul Imagini (inclusiv subfoldere), fiecare imagine fiind afișată 10 secunde, cu o tranziție între imagini sub formă de spirală. Realizați o captură de ecran sugestivă pentru rezolvarea acestei cerințe și salvați-o cu numele

SO2.png.

(0.5p)

acestei cerințe și salvați -o cu numele SO2.png. (0.5p) 2. Adăugați pe bara de activități o

2. Adăugați pe bara de activități o legătură Desktop care să permită afișarea sub formă de

listă, a folderelor și fișierelor aflate pe Desktop. Realizați o captură de ecran sugestivă pentru rezolvarea acestei cerințe și salvați-o cu numele SO3.png (0.5p) 3. Realizaţi o captură de imagine pe care o salvaţi cu numele cota.bmp prin care să demonstraţi că se poate modifica cota alocată din spaţiul de pe unitatea de hard disc D prin limitarea spațiului la 5 GO fără a seta și nivelul de avertizare. Observație: după realizarea capturii apăsați butonul Revocare pentru a nu aduce modificări computerului. (1p)

.

SUBIECTUL IV

1 PUNCT

Creați în folder-ul titularizare o prezentare Microsoft PowerPoint temperaturi.ppt. 1. Completați în primul diapozitiv titlul: Temperaturi medii anuale, iar ca subtitlu Cercetare.

(0.2p)

2. Adăugați un diapozitiv de tip Titlu și conținut care să conțină titlul: Temperatura în România, iar la conținut:

Ghid pentru pregătirea examenelor de definitivare și titularizare în învățământ la disciplina informatică

Formatați textul din diapozitivul al doilea, astfel încât numele fiecărui anotimp să fie

(0.2p)

evidențiat printr-o culoare distinctă.

3. Adăugați al treilea diapozitiv de tip Titlu și două conținuturi. Ca titlu adăugați România în imagini, iar la conținut două imagini din anotimpuri diferite. (0.2p)

4. Adăugați al patrulea diapozitiv de tip Conținut, inserați o

diagramă care să conțină datele din tabelul alăturat.

Staţia

meteorologică

Temperatura

medie anuală

C)

Băile Herculane

10,4

Parâng

-3,3

Păltiniş

4,5

(0.2p)

5. Adăugați un design potrivit prezentării. Adăugați un efect

de tranziție tuturor diapozitivelor astfel încât tranziția să se facă automat după 3 secunde. Salvați și închideți aplicația. (0.2p)

SUBIECTUL V

1 PUNCT

1. Deschideți fișierul colegiu.html și adăugați un fundalul verde și un titlu de pagină –

(0.2p)

linie nouă și completați cu datele

(0.4p)

numele colegiului. 2. Inserați în tabelul din fișierul colegiu.html corespunzătoare unei firme:

o

 

Firme partenere

Nr

Denumire firmă

Adresa

1.

Construct SRL

Str. Zambilelor nr.3

2.

Dinamic-Construct S.A.

Str. Narciselor nr.7/bis A

3. Inserați sigla Colegiului “Spiru Haret” (aflată pe site-ul colegiului), iar în cazul în care

browser-ul nu afișează imaginea, în locul acesteia se va afișa textul “Colegiul Spiru Haret”. (0.4p)

21

Ghid pentru pregătirea examenelor de definitivare și titularizare în învățământ la disciplina informatică

Proba practică la INFORMATICĂ şi TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI Model 1_2016

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 1 punct din oficiu. Timp de lucru: 60 de minute. Toate documentele se vor salva în folder-ul titularizare, creat de fiecare candidat pe discul D:\.

SUBIECTUL I

3 PUNCTE

Fişierul text nr.txt conţine pe o singură linie, separate prin câte un singur spaţiu, cel mult 100 de numere întregi, fiecare număr având cel mult 4 cifre. Scrieţi un program Pascal/C/C++ care să rezolve următoarele cerințe:

a) citeşte numerele din fişierul nr.txt şi afişează pe ecran, separate prin câte un spaţiu, în ordine crescătoare, toate numerele naturale distincte de cel mult două cifre din fişier. Dacă nu există astfel de numere se va afişa pe ecran mesajul NU EXISTA. (1.5p)

b) Să se afișeze, pentru cel mai mare număr natural din fișier, oglinditul format doar din cifrele

 

impare.

(1.5p)

Exemplu:

 
 

nr.txt

Pe ecran se afişează:

-3 -10 0 452 7 -5 7 1254 125 51 -800 92 6

0 6 7 51 92

 

3798

973

SUBIECTUL II

2 PUNCTE

Se consideră tabela CARTI cu structura: Titlu, Autor, Editura, Pret . Cerinţe:

a) Să se creeze tabela, să se introducă minim 5 articole și să se afișeze cărțile din tabelă.

 

(0.50p)

b) Să se calculeze numărul de cărți pentru fiecare editură;

(0.75p)

c) Să se afișeze cărţile în ordine alfabetică pe edituri, autori şi titluri.

(0.75p)

SUBIECTUL III

2 PUNCTE

1. Deschideţi folderul titularizare. Utilizaţi funcţia de căutare pentru a găsi toate fişierele cu

extensia .doc din directorul My documents şi introduceţi numărul de fişiere găsite într-un fişier personal, creat cu numele dumneavoastră în folderul titularizare. (0.50p)

(0.50p)

3. Cu ajutorul comenzii Print Screen (Tipărire/Captură Ecran) capturaţi imaginea ferestrei

cu titlul My documents, care afişează conţinutul directorului My documents, în urma rezolvării

punctului 2 şi introduceţi-o în pagina a doua a fişierului nou creat.

(0.50p)

2. Sortaţi descrescător fişierele din directorul My documents după dimensiune.

4. Să se aleagă un interval de 2 minute de inactivitate înainte ca monitorul să treacă în

regimul cu consum redus de energie. Capturați imaginea ferestrei și introduceţi-o în pagina a treia

a fişierului creat.

(0.50p)

 

SUBIECTUL IV

1 PUNCT

Creați în folderul titularizare un registru Microsoft Excel teze.xls. Completați în foaia de calcul Date, datele din coloanele A, B și D ale tabelului alăturat. 1. Datele din celulele C6:C10 se vor alege dintr- o listă care conține disciplinele de profil la care se poate susține teza: Fizică, Chimie, Biologie. Alegeți disciplina pentru fiecare elev în parte. (0.20p)

2. Adăugați bordură exterioară îngroșată, de culoare verde Stabiliți o culoare de umplere portocaliu pentru celulele D6:D10. (0.20p)

3. Inserați o diagramă care să conțină notele la teză. (0.20p)

o diagramă care să conțină notele la teză. (0.20p) 4. Aplicați o regulă de formatare condiționată

4. Aplicați o regulă de formatare condiționată pentru celulele cu media cea mai mare.

5. Uniți celulele A3:D3 și introduceți în celula astfel obținută titlul ″Statistică teze″. Formatați

(0.20p)

titlul astfel: font Lucida Console, dimensiune 15, îngroșat, verde. Salvați și închideți aplicația.

22

(0.20p)

Ghid pentru pregătirea examenelor de definitivare și titularizare în învățământ la disciplina informatică

SUBIECTUL V

1 PUNCT

1. Accesaţi un motor de căutare şi efectuaţi o căutare utilizând cuvintele fructe de padure.

(0.25p)

2. Selectaţi orice pagină Web care dă informaţii despre fructe de padure rezultată din

(0.25p)

3. Schimbați orientarea paginii Web care dă informații despre fructe de padure în tip vedere

(0.25p)

4. Imprimați un exemplar, doar a primei pagini găsite anterior la punctul 2, într-un fișier cu

(0.25p)

căutarea efectuată şi salvaţi pagina în format text fructe.txt.

(landscape).

denumirea fructe.prn, în folderul titularizare.

23

Ghid pentru pregătirea examenelor de definitivare și titularizare în învățământ la disciplina informatică

Proba practică la INFORMATICĂ şi TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI Model 2_2016

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 1 punct din oficiu. Timp de lucru: 60 de minute. Toate documentele se vor salva în folder-ul titularizare, creat de fiecare candidat pe discul D:\.

SUBIECTUL I

3 PUNCTE

Fişierul text

matrice.in conţine pe prima linie un număr natural n (2≤n≤50), și pe

următoarele n linii câte n numere naturale, separate prin câte un spațiu, reprezentând elementele unei matrice pătratice de dimensiune n. Scrieţi un program Pascal/C/C++ care să rezolve următoarele cerințe:

a) Citeşte matricea din fişierul matrice.in şi afişează în fișierul matrice.out elementele

(1.5p)

situate sub diagonala principală, scrise pe aceeași linie, separate printr-un spațiu.

valoarea celui mai mare

număr din matrice și descompunerea lui în factori primi, în formatul precizat mai jos.

b) Determină și afișează pe a doua linie a fișierului matrice.out,

(1.5p)

Exemplu:

matrice.in

4

40

55

8

904

9

25

350

89

30

60

7

768

15

2

3

4

matrice.out 9 30 60 15 2

904: 2^3 113^1

3

SUBIECTUL II

2 PUNCTE

Se consideră tabela ELEVI cu structura: Nume, Clasa, Medie, Absente . Cerinţe:

a) Să se creeze tabela, să se introducă minim 5 articole și să se afișeze cărțile din tabelă

(0.50p)

b) Să se afișeze, pentru fiecare clasă în parte, elevii în ordine descrescătoare a mediilor;

(0.75p)

(nu există doi elevi cu acelaţi nume);

dacă sunt mai mulți elevi cu aceeași medie, se afișează în ordine alfabetică;

c) Să se determine numărul de elevi și numărul de absențe pentru fiecare clasă în parte

SUBIECTUL III

(0.75p)

2 PUNCTE

1. Deschideţi folderul Titularizare, iar în acesta creați fișierul setari.txt. Folosind opţiunile

din Help căutaţi informaţii despre windows experience index. Copiați informații în fișierul

setari.txt.

(0.50p)

2.

Formatați textul din fișierul setari.txt, astfel încât fiecare rând să fie vizibil în fereastra

aplicației Notepad, indiferent de lățimea acesteia. Inserați automat data și ora pe primul rând al

fișierului setari.txt.

(0.50p)

3.

Modificați culoarea bordurilor ferestrelor, a meniului butonului Start și a barei de

activități.

(0.50p)

4.

Puneți în evidență cu ajutorul Print Screen fereastra în care puteți stabili blocarea barei

de activități (taskbar). Salvați în folderul Titularizare fișierul imagine.png care cuprinde captura de

(0.50p)

ecran.

SUBIECTUL IV

1 PUNCT

1. Să se creeze un document atestat.doc pe Desktop apoi să se editeze următorul tabel

(completat cu cel puțin 5 rânduri), centrat în pagină:

(0.20p)

Nume și

Subiectul

Subiectul

Subiectul

Subiectul

Subiectul

Oficiu

Nota

prenume

I

II

III

IV

V

proba

candidat

3 pct.

2 pct.

2 pct.

1 pct.

1 pct.

1 pct.

practică

2. Bordura tabelului va avea culoare verde, lățime 2¼ pct. iar în interior, liniile vor avea

culoarea portocaliu, lățime ¾pct.

(0.20p)

3. Să se calculeze nota la examen folosind funcția Word.

(0.20p)

4. Să se ordoneze descrescător datele din tabel după câmpul Nota proba practică.

(0.20p)

5. Să se adauge un titlu artistic (Borderou examen), aliniat la centru, cu majuscule, de

(0.20p)

dimensiune 17.

24

Ghid pentru pregătirea examenelor de definitivare și titularizare în învățământ la disciplina informatică

SUBIECTUL V

1 PUNCT

1. Deschideţi o aplicaţie electronică de e-mail; introduceţi un nume în câmpul pentru

(0.25p)

2. Compuneți un nou e-mail. Introduceţi un text în câmpul Subject şi ataşaţi un fişier.

(0.25p)

3. Transmiteţi mesajul folosind funcţia carbon copy (Cc) şi sortaţi mesajele din Sent Items

(0.25p)

4. Deschideţi primul mesaj din folderul Sent Items. Retransmiteţi mesajul (forward) către o

semnătura digitală.

după date, în ordine descrescătoare.

listă de distribuție numită probapractica în care să includeți cel puțin trei persoane care susțin

(0.25p)

proba practică.

25

Ghid pentru pregătirea examenelor de definitivare și titularizare în învățământ la disciplina informatică

Indicații și sugestii de rezolvare – Proba practică la INFORMATICĂ şi TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Proba practică la INFORMATICĂ şi TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI – Indicații și sugestii de rezolvare Varianta 1_2012

 

Subiectul I

#include<iostream>

#include<fstream>

 

using namespace std; ofstream fout("vector.txt");

int v[100], n;

 

void citire_vector(int v[100], int &n)

{

int i; cout<<"n=";cin>>n; for (i=1; i<=n; i++)

 

{

 

cout<<"v["<<i<<"]=";

cin>>v[i];

 

}

}

void afisare_vector(int v[100], int n)

{

for(int i=1; i<=n;i++) fout<<v[i]<<' ';

}

void rearanjare(int v[100], int n)

{

int i,j,nr=0;

 

i=1;

while (i<=n-nr)

{

 

if (v[i]==0)

{

 

for(j=i+1;j<=n-nr;j++)

v[j-1]=v[j];

v[n-nr]=0;

nr++;

 

}

else

 

i++;

}

}

int main()

 

{

citire_vector(v,n); rearanjare(v,n); afisare_vector(v,n); return 0;}

26

Ghid pentru pregătirea examenelor de definitivare și titularizare în învățământ la disciplina informatică

 

Subiectul II

Rezolvare

 

Pentru folosirea aplicației Oracle Application Express ne conectăm cu ajutorul unui browser, la una dintre următoarele adrese: https://apex.oracle.com (server Oracle online) sau http://127.0.0.1:8080/ (dacă există server-ul Oracle instalat pe calculator).

Pentru a rula următoarele comenzi SQL se apelează SQL Workshop SQL Commands →se introduc comenzile pe rând → Run Creare tabelă:

Oracle

(SQL)

CREATE TABLE rezultate VARCHAR2(50) PRIMARY KEY, clasa VARCHAR2(1) CONSTRAINT clasa_ck2 CHECK (clasa IN ('1','2','3', '4','5','6','7','8','9')) , med_generala NUMBER(5,2) NOT NULL) Inserarea date:

INSERT INTO rezultate (elev, clasa, med_generala) VALUES ('Ionescu Ion', '1', 6.90); (se inserează numărul cerut de înregistrări) Afișare date:

SELECT * FROM rezultate;

1

SELECT clasa, AVG(med_generala) AS "Medie generala pe clasa" FROM rezultate GROUP BY clasa

2

SELECT * FROM rezultate ORDER BY med_generala DESC, elev ASC

Rezolvare

 

v1) Pentru a folosii aplicația phpmyadmin ne conectăm cu ajutorul unui browser la adresa: http://localhost/phpmyadmin/ (dacă există server XAMPP/MAMP/WAMP/ LAMP instalat pe calculator). v2) Folosim una dintre aplicațiile: MySQL Workbench sau HeidiSQL în cazul în care avem instalat doar server MySql fără server Apache.

Pentru a rula următoarele comenzile SQL voi exemplifica doar pentru v1: se apelează SQL Commands →se introduc comenzile pe rând → Run Creare bază de date:

MySql

(SQL)

CREATE DATABASE EXAMEN; Selectează baza de date:

USE examen;

Creare tabelă:

CREATE TABLE rezultate (elev varchar(50) PRIMARY KEY, clasa ENUM('1','2','3','4','5','6','7','8','9'), med_generala float NOT NULL ) ;

Inserarea date:

INSERT INTO rezultate (elev, clasa, med_generala) VALUES ('Ionescu Ion', '1', 6.90); (se inserează numărul cerut de înregistrări)

Afișare date:

SELECT * FROM rezultate;

1

SELECT clasa, AVG(med_generala) AS 'Medie generala clasa' FROM rezultate GROUP BY clasa

2

SELECT * FROM rezultate ORDER BY med_generala DESC, elev ASC

Rezolvare

 

Se deschide aplicația Microsoft FoxPro. Pentru a rula următoarele comenzi SQL se apelează Window Command Window (ctrl+F2) →se introduc comenzile pe rând → Enter Creare bază de date:

CREATE DATABASE EXAMEN Selectează baza de date:

FoxPro

(SQL)

OPEN DATABASE EXAMEN

Creare tabelă:

CREATE TABLE rezultate (elev char(50) PRIMARY KEY, clasa CHAR(1)

27

Ghid pentru pregătirea examenelor de definitivare și titularizare în învățământ la disciplina informatică

   

CHECK (inlist ('1','2','3','4','5','6','7','8','9')), med_generala number(5,2) NOT NULL)

Inserarea date:

INSERT INTO rezultate (elev, clasa, med_generala) VALUES ('Ionescu Ion', '1', 6.90) (se inserează numărul cerut de înregistrări)

Afișare date:

SELECT * FROM rezultate

 

1

SELECT clasa, AVG(med_generala) FROM rezultate GROUP BY clasa

2

SELECT * FROM rezultate ORDER BY med_generala DESC, elev ASC

Rezolvare

 

Se deschide aplicația Microsoft FoxPro. Creare tabelă: se apelează File New Table New file → Nume tabel (rezultate) → se introduc câmpurile, tipurile de date, dimensiunea, index unic →

→ New file → Nume tabel (rezultate) → se introduc câmpurile, tipurile de date, dimensiunea, index

Ok

FoxPro

(interfață +

programar

e)

Inserarea date:

append

Afișare date:

browse

1

USE rezultate

(rez_2_1_v1_2012.prg)

INDEX on clasa TAG tclasa GO top

DO WHILE NOT EOF() c=clasa

s=0

n=0

DO WHILE clasa=c s=s+med_generala

 

n=n+1

skip

ENDDO

?c,s/n

ENDDO

2

USE rezultate

(rez_2_1_v1_2012.prg)

SORT TO temp ON med_generala/d, elev/a USE temp

?'Tabela sortata este' list

 

Rezolvare

 

Se deschide aplicația Microsoft Access. Creare bază de date: se apelează File New Blank database → Nume bază de date → Create Creare tabelă: se apelează Create Table Design → se introduc câmpurile,

Access

(interfață,

design/

Wizard)

tipurile de date, dimensiunea, cheie primară, nume tabelă → Save

 
 

28

Ghid pentru pregătirea examenelor de definitivare și titularizare în învățământ la disciplina informatică

Inserarea date: se apelează Home View → se introduc înregistrările Afișare date: Home View

se introduc înregistrările Afișare date: Home → View 1 Se apelează Create → Query Design →

1

Se apelează Create Query Design → se adaugă câmpurile necesare → Next ∑Totals → se stabilește Group By pentru câmpul clasă si Avg pentru câmpul med_generală → Save

clasă si Avg pentru câmpul med_generală → Save 2 v1) Raport: Se apelează Create → Report
clasă si Avg pentru câmpul med_generală → Save 2 v1) Raport: Se apelează Create → Report

2

v1) Raport: Se apelează Create Report Wizard → se adaugă câmpurile necesare din tabela rezultate → Next → nu se stbilește nici un criteriu de sortare → Next Next Finish Save

de sortare → Next → Next → Finish → Save v2) Interogare: Se apelează Create →

v2) Interogare: Se apelează Create Query Design → se adaugă câmpurile necesare → se stabilește Descending pentru câmpul med_generală si Ascending pentru câmpul clasă → Save

29

Ghid pentru pregătirea examenelor de definitivare și titularizare în învățământ la disciplina informatică

   
   
   

Rezolvare

 

Se deschide aplicația Microsoft Access. Creare bază de date: se apelează File New Blank database → Nume bază de date → Create

Access

(SQL)

database → Nume bază de date → Create Access (SQL) Creare tabelă: se apelează Create →

Creare tabelă: se apelează Create Query Design Sql View → se introduc câmpurile, tipurile de date, dimensiunea, cheie primară, nume tabelă:

CREATE TABLE rezultate (elev varchar(50) PRIMARY KEY, clasa varchar(1) NOT NULL, med_generala float NOT NULL )

Run

NOT NULL, med_generala float NOT NULL ) → Run Inserarea date: se apelează Create → Query

Inserarea date: se apelează Create Query Design Sql View

INSERT INTO rezultate (elev, clasa, med_generala) VALUES ('Ionescu Ion', '1',

6.90)

 

Run (se inserează numărul cerut de înregistrări)

→ Run (se inserează numărul cerut de înregistrări) Afișare date: se apelează Create → Query Design

Afișare date: se apelează Create Query DesignSql View → se introduce comanda:

SELECT rezultate.elev, rezultate.clasa, rezultate.med_generala FROM rezultate;

Run

1

SELECT clasa, AVG(med_generala) FROM rezultate GROUP BY clasa

2

SELECT * FROM rezultate ORDER BY med_generala DESC, elev ASC

 

Subiectul III

1

Denumirea şi versiunea sistemului de operare instalat pe calculator se pot afla dacă accesăm Control Panel System.

 

Ordonarea conţinutului unui folder/director/dosar se poate face după: nume, data modificării, tip, dimensiune, autor, data la care a fost creat obiectul din conţinut şi altele. Pentru a selecta un anumit criteriu pentru ordonarea conţinutului, acesta se

2

selectează (clic cu mouse-ul) din antetul ferestrei Windows Explorer / File Explorer. Rezultatul ordonării alfabetice (Crescător/Ascending) după tipul fișierelor este exemplificat alăturat:

. Rezultatul ordonării alfabetice ( Crescător/Ascending ) după tipul fișierelor este exemplificat alăturat:
 

Captura de ecran se realizează folosind tasta Print Screen. O copie care conţine imaginea

4

ecranului este salvată în memoria Clipboard, de unde poate fi lipită în documente sau în planşa aplicaţiei Paint.

30

Ghid pentru pregătirea examenelor de definitivare și titularizare în învățământ la disciplina informatică

 

Subiectul IV

1

Se deschide aplicația Microsoft Office Excel și se realizează tabelul cerut.

 

Pentru a calcula totalul pe fiecare lună, în celula B6 se insereză funcția SUM:

  Pentru a calcula totalul pe fiecar e lună, în celula B6 se insereză funcția SUM

Se copiază apoi formula și pentru celelalte două luni. Se calculează, în mod analog, totalul pe fiecare consumabil.

 

Se calculează Cheltuiala medie lunară cu formula

  Se calculează Cheltuiala medie lunară cu formula

3

=AVERAGE(E2:E5).

4

Se selectează datele pe care le dorim reprezentate grafic și se alege fila Inserare Diagrame. Se alege tipul de diagramă dorit.

pe care le dorim reprezentate grafic și se alege fila Inserare → Diagrame . Se alege

5

Pentru a insera o linie nouă se selectează numărul liniei ce se va afla sub linia adăugată și se apelează Pornire Celule Inserare Inserare celule. Pentru a insera o coloană nouă se selectează litera coloanei ce se va afla după coloana adăugată și se apelează Pornire Celule Inserare Inserare celule.

6

Inserare Text Antet și subsol. Se introduce numele candidatului la centru, iar în stânga, data și ora curente, din grupul Elemente antet și subsol.

31

Ghid pentru pregătirea examenelor de definitivare și titularizare în învățământ la disciplina informatică

Subiectul IV
Subiectul IV
Subiectul V 1 Căutarea informațiilor pe Internet se face utilizând un browser (aplicație pentru navigarea
Subiectul V
1
Căutarea informațiilor pe Internet se face utilizând un browser (aplicație pentru navigarea pe
internet) și accesând un motor de căutare.
3
Pentru a imprima o pagină web se execută clic dreapta în pagină și se selectează opțiunea
Print/Imprimare. În fereastra de dialog care se deschide se bifează opțiunea Imprimare în fișier.
În situația în care opțiunea nu este activă, aplicația (browserul) trebuie deschisă cu drepturi de
administrator, astfel: clic drepta pe iconița aplicației, apoi se selectează Run as administrator /
Executare ca administrator.
După ce se apasă butonul Print/Imprimare este solicitat numele fișierului, extensia implicită fiind
prn.

32

Ghid pentru pregătirea examenelor de definitivare și titularizare în învățământ la disciplina informatică

Proba practică la INFORMATICĂ şi TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI – Indicații și sugestii de rezolvare

Varianta 2_2012

Subiectul I

#include <iostream> #include<fstream>

using namespace std; ifstream fin("numere.in"); int v[100], n;

void citire_vector(int v[100], int &n)

{

int i; fin>>n; for (i=1; i<=n; i++) fin>>v[i];

}

void afisare_vector(int v[100], int n)

{

for(int i=1; i<=n;i++) cout<<v[i]<<' '; cout<<'\n';

}

int oglindit(int x)

{

int og=0;

while (x!=0)

{

og=og*10+x%10;

x=x/10;

}

return og;

}

int nr_cif(int x)

{

int nr=0;

while (x!=0)

{

nr++;

x=x/10;

}

return nr;

}

int pct_a(int v[100], int n)

{

int sol=0; for(int i=1; i<=n; i++) if(v[i]==oglindit(v[i])) sol=sol+nr_cif(v[i]); return sol;

}

void pct_b(int v[100], int n)

{

int i,j,aux; for(i=1; i<=n-1; i++)

33

Ghid pentru pregătirea examenelor de definitivare și titularizare în învățământ la disciplina informatică

Subiectul I

if(v[i]>=100 && v[i]<=999) for(j=i+1; j<=n; j++) if(v[j]>=100 && v[j]<=999) if(v[i]>v[j])

}

int main()

{

{

aux=v[i];

v[i]=v[j];

v[j]=aux;

}

citire_vector(v,n); afisare_vector(v,n); cout<<pct_a(v,n)<<'\n'; pct_b(v,n); afisare_vector(v,n); return 0;

}

 

Subiectul II

Rezolvare

1

Pentru folosirea aplicației Oracle Application Express ne conectăm cu ajutorul unui browser, la una dintre următoarele adrese:

Oracle

(SQL)

https://apex.oracle.com (server Oracle online) sau http://127.0.0.1:8080/ (dacă există server-ul Oracle instalat pe calculator). Pentru a rula următoarele comenzi SQL se apelează SQL Workshop SQL Commands →se introduc comenzile pe rând → Run Creare tabelă:

CREATE TABLE filme (nume_film varchar2(50), actor_princ varchar2(30) NOT NULL, categorie varchar2(50), regizor varchar2(30) NOT NULL ) Inserarea date:

INSERT INTO filme (nume_film, actor_princ, categorie, regizor) VALUES ('Pe aripile vantului ', 'Clark Gable', 'Drama', 'Victor Fleming'); (se inserează numărul cerut de înregistrări) Afișare date:

SELECT * FROM rezultate;

2

SELECT categorie, COUNT(nume_film) AS "Numar filme" FROM filme WHERE UPPER(categorie)=UPPER(' documentar ') GROUP BY categorie

3

SELECT * FROM filme ORDER BY regizor ASC, nume_film ASC

Rezolvare

1

v1) Pentru a folosii aplicația phpmyadmin ne conectăm cu ajutorul unui browser la adresa: http://localhost/phpmyadmin/ (dacă există server XAMPP/MAMP/WAMP/ LAMP instalat pe calculator). v2) Folosim una dintre aplicațiile: MySQL Workbench sau HeidiSQL (în cazul în care avem instalat doar server MySql fără server Apache).

Pentru a rula următoarele comenzile SQL voi exemplifica doar pentru v1: se apelează SQL Commands →se introduc comenzile pe rând → Run Creare bază de date:

MySql

(SQL)

CREATE DATABASE EXAMEN; Selectează baza de date:

USE examen; Creare tabelă:

CREATE TABLE filme (nume_film varchar(50), actor_princ varchar(30) NOT NULL, categorie varchar(50), regizor varchar(30) NOT NULL ) ;

34

Ghid pentru pregătirea examenelor de definitivare și titularizare în învățământ la disciplina informatică

 

Subiectul II

   

Inserarea date:

INSERT INTO filme (nume_film, actor_princ, categorie, regizor) VALUES ('Pe aripile vantului ', 'Clark Gable', 'Drama', 'Victor Fleming'); (se inserează numărul cerut de înregistrări)

Afișare date:

SELECT * FROM rezultate;

2

SELECT categorie, COUNT(nume_film) AS "Numar filme" FROM filme WHERE UPPER(categorie)=UPPER(' documentar') GROUP BY categorie

3

SELECT * FROM filme ORDER BY regizor ASC, nume_film ASC

Rezolvare

1

Se deschide aplicația Microsoft FoxPro. Pentru a rula următoarele comenzi SQL se apelează Window Command Window (ctrl+F2) →se introduc comenzile pe rând → Enter Creare bază de date:

CREATE DATABASE EXAMEN Selectează baza de date:

FoxPro

(SQL)

OPEN DATABASE EXAMEN

Creare tabelă:

CREATE TABLE filme (nume_film char(50), actor_princ char(30) , categorie char(50), regizor char(30) )

Inserarea date:

INSERT INTO filme (nume_film, actor_princ, categorie, regizor) VALUES ('Pe aripile vantului ', 'Clark Gable', 'Drama', 'Victor Fleming') (se inserează numărul cerut de înregistrări)

Afișare date:

SELECT * FROM rezultate

2

SELECT categorie, COUNT(nume_film) FROM filme WHERE UPPER(categorie)=UPPER('documentar') GROUP BY categorie

3

SELECT * FROM filme ORDER BY regizor ASC, nume_film ASC

Rezolvare

1

Se deschide aplicația Microsoft FoxPro. Creare tabelă: se apelează File New Table New file → Nume tabel (rezultate) → se introduc câmpurile, tipurile de date, dimensiunea, index unic Ok

FoxPro

(interfață +

programare)

index unic → Ok FoxPro (interfață + programare) Inserarea date: append Afișare date: browse 2 USE

Inserarea date:

append

Afișare date:

browse

2

USE filme COUNT TO x FOR uPPER(categorie)=UPPER('documentar') ?'documentar ',x

3

USE filme SORT TO temp ON regizor /a, nume_film /a USE temp

35

Ghid pentru pregătirea examenelor de definitivare și titularizare în învățământ la disciplina informatică

Subiectul II

?'Tabela sortata este' list

Rezolvare

Access

(interfață,

design/

Wizard)

1

Se deschide aplicația Microsoft Access. Creare bază de date: se apelează File New Blank database → Nume bază de date → Create Creare tabelă: se apelează Create Table Design → se introduc câmpurile, tipurile de date, dimensiunea → Save

introduc câmpurile, tipurile de date, dimensiunea → Save 2 Se apelează Create → Query Design →

2

Se apelează Create Query Design → se adaugă câmpurile necesare → Next ∑Totals → se stabilește Group By pentru câmpul categorie si Count pentru câmpul regizor → Save

categorie si Count pentru câmpul regizor → Save 3 v1) Raport: Se apelează Create → Report

3

v1) Raport: Se apelează Create Report Wizard → se adaugă câmpurile necesare din tabela rezultate → Next → nu se stbilește nici un criteriu de sortare Next Next Finish Save

de sortare → Next → Next → Finish → Save v2) Interogare: Se apelează Create →