Sunteți pe pagina 1din 1

DELEGATIE

Subsemnatul ........ domiciliat in ...., judetul Sibiu, in calitate de reprezentat al SC


............ SRL inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J.../.../.... avand CIF:....... cu sediul in
..........,str......... nr....
prin prezenta o deleg pe ..................... posesoare a CI seria BV , nr........ eliberat de Politia
........ la data de ..............., sa ridice certificatul fiscal solicitat.

Medias,
data 09.02.2011 Semnatura