Sunteți pe pagina 1din 6

J12/1665/2007 CIF RO21527292

CLUJ NAPOCA, str. 13 Septembrie nr. 5/1


tel./fax 0364-146205, email: arhidom.cluj@yahoo.com
RO91 BRDE 130S V542 8520 1300, BRD Sucursala Cluj

MEMORIU DE PREZENTARE
intocmit in conformitate cu Ordinul MLPAT nr. 176/N/16.08.2000 pentru aprobarea
reglementarii tehnice
GHID PRIVIND METODOLOGIA DE ELABORARE SI CONTINUTUL - CADRU AL PLANULUI
URBANISTIC ZONAL

I. INTRODUCERE

I.1. Date de recunoastere a documentatiei

Denumirea lucrarii : PLAN URBANISTIC ZONAL AMENAJARI RECREATIONALE


sat SMIDA nr. 18, com. BELIS, jud. CLUJ

Beneficiari: S.C. SMIRO ACTIV S.R.L.

Proiectant: S.C. ARHIDOM S.R.L. Cluj


arh. Doina MUNTEANU

Proiect nr. : 97/2012

Data elaborarii: noiembrie 2012

I.2. Obiectul PUZ


Proprietarul terenului situat in intravilanul localitatii Smida, la sud de drumul comunal
DC 128, a solicitat elaborarea P.U.Z. pentru amenajari recreationale.
Scopul elaborarii acestui P.U.Z. il constituie reglementarea modului de construire in
incinta aferenta, organizarea architectural urbanistica, modul de utilizare al terenului,
reglementarea circulatiilor publice, a zonelor de protectie si echipamentelor tehnico-edilitare.
Se propune realizarea unui teren de sport si a unui loc de joaca pentru copii, si se
propune construirea a doua cladiri, una care sa adaposteasca un centru de inchirieri
echipamente sportive si a doua cu destinatia de miniparc de ingrijit, hranit si mangaiat
animale, care sa adaposteasca animale specifice zonei montane in care se afla situat terenul,
precum iepuri, ponei sau caprioare., ambele cu regim de inaltime S+P+Pod.

I.3. Surse documentare


- Planul Urbanistic General al comunei Belis;
- P.U.D. Construire Pensiune Turistica D+P+M1+M2, Aviz nr. 42 din 29.07.2009
- Certificat de Urbanism emis de Consiliul Local Belis, jud. Cluj nr. 23 din 26.04.2012
pentru amenajari recreationale
- Ridicare topo vizata ONCPI;
- Studiu geotehnic

II. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII URBANISTICE

1
II.1. Incadrarea in localitate
Terenul in cauza este situat in jud. Cluj, comuna Belis, localitatea Smida nr. 18. Pe
terenul in cauza nu se gaseste nici o constructie.
Parcela se invecineaza la - nord- drum comunal DC 128
- sud, est si vest terenuri proprietate privata

II.2. Analiza situatiei existente

II.2.1. Regim juridic


Conform Cartii Funciare Belis nr. 51128, terenul este situat in intravilanul localitatii
Smida si se afla in proprietatea S.C. SMIRO ACTIV S.R.L.

II.2.2. Regim economic


Folosinta actuala a terenului conform C.F.: faneata.
Destinatia terenului conform P.U.G. comuna Belis este de zona locuintelor si
functiunilor complementare, subzona caselor de vacanta, cabanelor si a gospodariilor
agroturistice.
In momentul de fata terenul este liber de orice constructie.

II.2.3.Regim tehnic
Conform P.U.G. U.T.R. Lv
Steren = 1493 mp
P.O.T. maxim = 30%
C.U.T. maxim= 0.6

Zona dispune de retea de energie electrica. Utilitatile se vor asigura astfel:


- Alimentarea cu energie electrica bransament la reteaua electrica existenta in zona;
- Alimentarea cu apa racordarea la bazinul de apa existent in partea vestica, la pensiune.
- Canalizare menajera bransarea la caminul de racord canalizare existent in partea
vestica, la pensiune.
- Alimentarea cu caldura solutie locala - centrala termica cu combustibil solid.
II.2.4. Analiza fondului construit existent
- Limitele zonei: - Nord drum comunal DC 128
- Sud, Est si Vest terenuri proprietate privata
- Fond construit: Terenul in cauza este liber de orice consructie. In imediata vecinatate se afla
o pensiune avizata prin P.U.D. aprobat de Consiliul Judetean Cluj cu Aviz nr. 42 din
29.07.2009.

II.2.5. Cai de comunicatii


Sunt reprezentate de:
- drumul comunal DC 128 situat pe latura nordica a proprietatii;
- exista acoperire GSM

II.2.6. Echiparea edilitara

2.6.1. - Alimentarea cu energie electrica


2
Bransament la reteaua electrica existenta in zona;

2.6.2. - Alimentarea cu apa


Racordarea la bazinul de apa existent in partea vestica, la pensiune.

2.6.3. - Canalizare menajera


Bransarea la caminul de racord canalizare existent in partea vestica, la pensiune.
2.6.4. - Alimentarea cu caldura
Se va rezolva in solutie locala - centrala termica cu combustibil solid.

Conform avizelor favorabile cerute prin C.U., interventia propusa nu afecteaza


functionarea normala a retelelor edilitare.

II.2.7. Probleme de mediu


Zona destinata este o zona de platou cu destinatia actuala de faneata, iar functiunea
propusa de amenajari recreationale, este compatibila si nu creeaza servituti limitrofe.

II.2.8. Necesitati si optiuni


Strategia de dezvolatare locala include extinderea, modernizarea si asanarea zonei
virane in concordanta cu potentialul terenurilor si doleantele proprietarilori si investitorilor.
Proprietarul terenului studiat prin prezenta documentatie i-a exprimat dorina de a
permite n zon amenajari recreationale care sa deserveasca atat locuitorii din zona cat si
turistii.
Tinta urmarita prin demersul de fata este realizarea unui tip de facilitati de agrement
(teren de sport, centru pentru inchiriat echipamente sportive si miniparc de ingrijit, hranit si
mangaiat animale, care sa adaposteasca animale specifice zonei montane in care se afla
situat terenul, precum iepuri, ponei sau caprioare) adaptate conditiilor specifice ca parte a
unei zone tipice de agrement, turism, sport conform P.U.G.

III. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

III.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare


In zona exista intocmita documentatia PUD Construire pensiune Aviz nr. 42 din
29.07.2009 avand teme de proiectare similare, respectiv, posibilitatea de construire imobile
tipice de agrement, turism si sport.
Se propune realizarea unui teren de sport si a unui loc de joaca pentru copii, si se
propune construirea a doua cladiri, una care sa adaposteasca un centru de inchirieri
echipamente sportive si a doua cu destinatia de miniparc de ingrijit, hranit si mangaiat
animale, care sa adaposteasca animale specifice zonei montane in care se afla situat terenul,
precum iepuri, ponei sau caprioare., ambele cu regim de inaltime S+P+Pod.

III.2. Prevederi ale P.U.G.


Zona este situata in intravilanul localitatii Smida, UTR - Lv - zona locuintelor si
functiunilor complementare, subzona caselor de vacanta, cabanelor si a gospodariilor
agroturistice., conform P.U.G. Belis.

3
III.3. Valorificarea cadrului natural
Zona n studiu avnd o nclinaie pant n coborre de la sud spre nord, soluiile de
mobilare vor respecta curbele de nivel.
Natura terenului de fundare si conditiile geotehnice pun in evidenta posibilitatea
construirii unor imobile avand regim de inaltime D+P+Pod fara mijloace speciale de
consolidare.
Zonele nebetonate vor fi inierbate. Se prevad parcaje din dale ecologice.
Se prevede intocmirea de studiu geotehnic pentru amplasament .

III.4. Modernizarea circulatiei


Circulatia stradala
Principala cale de acces in zona este drumul comunal DC 128, si care deserveste
parcelela aflata in zona studiata.
Profilul reglementat al drumului comunal este de 10m - doua benzi de circulatie a cate
3,50 m, trotuare adiacente de 1,50 m, acostamente adiacente si rigola ape pluviale inierbate
pe ambele laturi.
- Parcaje
Se prevad parcaje proprii pentru parcela, astfel incat sa se asigure stationarea
autovehicolelor doar in incinta acesteia.
Varianta propusa de mobilare a parcelei prevede amplasarea de parcaje in incinta in
conformitate cu prevederile H.G.R. nr. 955/2004 si Normativului P 132-93 de dimensionare a
parcarilor.

Circulatii pietonale
Se prevad trotuare si accese pitonale amenajate, precum si alei pietonale de incinta.

Sistematizarea verticala
Regimul maxim admis de inaltime va fi de : S+P+M, cu o inaltime maxima la cornisa de
5m, si o inaltime maxima la coama de 10m.
In incinta se vor amenaja spatii verzi, gradini, si se vor amplasa pomi fructiferi.
Accesele carosabile, parcajele, platformele si aleile vor fi realizate cu elemente
prefabricate ecologice si pietris.

III.5. Zonificarea teritoriului, bilant teritorial


Zona studiata are o suprafata de 1493 mp.
- Lv zona locuintelor si functiunilor complementare, subzona caselor de vacanta,
cabanelor si a gospodariilor agroturistice

Bilant teritorial
EXISTENT PROPUS
BILANT TERITORIAL mp % mp %
1. TEREN 1493 100 1493 100
2. CONSTRUCTII --- --- 169,83 11,37

4
3. ALEI/ PARCARI --- --- 163,41 10,95
4. SPATII VERZI --- --- 528,51 34,85
5. LOC DE JOACA COPII --- --- 54,5 3,65
6. TEREN DE SPORT --- --- 576,75 38,63
7. LOCURI DE PARCARE --- 5

INDICI URBANISTICI PROPUSI PE PARCELA:


pentru CLADIRI: P.O.T. propus 11.50% C.U.T propus 0.6
pentru CONSTRUCTII SI AMENAJARI SPORTIVE: P.O.T. propus 38.50% C.U.T propus 0.9

Constructiile propuse vor avea un aspect arhitectural si dotari.


Regimul de inaltime maxim propus s-a stabilit in functie de :
- relieful zonei;
- destinatia cladirilor si a zonei;
Regimul maxim admis de inaltime va fi de : S+P+M.
Criteriile pe baza carora s-au stabilit limitele de aliniere si, respectiv, zonele
construibile sunt urmatoarele:
- regimul de inaltime propus;
- profilele transversale ale arterelor de circulatie;
- degrevarea domeniului public de stationare auto;
Regimul de aliniere conform Codului Civil ,sau:
minim 3,00 m spre limitele laterale de proprietate,dar nu mai putin de h/2 la
streasina;
minim 5,00 m fata de limitele posterioare de proprietate;
minim 5,00 m aliniere la drumurile locale;
fata de drumurile private din incinta alinierile minime vor fi de 3,00 m;

III.6. Dezvoltarea echiparii edilitare

2.6.1. - Alimentarea cu energie electrica


Bransament la reteaua electrica existenta in zona;

2.6.2. - Alimentarea cu apa


Racordarea la bazinul de apa existent in partea vestica, la pensiune.

2.6.3. - Canalizare menajera


Bransarea la caminul de racord canalizare existent in partea vestica, la pensiune.
2.6.4. - Alimentarea cu caldura
Se va rezolva in solutie locala - centrala termica cu combustibil solid

III.7. Protectia mediului


- Functiunile propuse sunt nepoluante i nu creeaza servituti vecinatatilor.
- Pentru zonele nebetonate se prevad inierbari si plantarea de arbusti ornamentali.
- Depozitarea deseurilor menajere se va face in conteinere amplasate pe platforme
special amenajate in locuri protejate, cu acces al serviciilor de salubritate.
- Parcajele pentru autoturisme vor fi realizare cu elemente prefabricate ecologice.

5
- Eliminarea disfunctionalitatilor cailor de circulatie si racordarea la retelele edilitare
majore vor asigura protejarea mediului construit.
Se reduc la maxim platformele pentru autoturisme si spatiile impermeabile. Accesele
carosabile, parcajele, platformele si aleile vor fi realizate cu elemente prefabricate ecologice
si pietris.
Se vor respecta toate recomandarile din studiul geotehnic.

III.8. Obiective de utilitate publica


Zona aferenta drumului comunal DC 128 apartine domeniului public al localitatii
Belis.
Terenul apartinand UTR Lv este proprietate privata apartinand unei persoane
juridice.
Terenurile proprietate publica sunt reprezentate de caile de circulatie auto si
retelele tehnico edilitare.

IV. CONCLUZII
Solutia propusa respecta intru totul reglementarile descride in certificatul de urbanism
prin care se va mentine functiunea principala, si anume cea de zona locuinte si functiuni
complementare, subzona caselor de vacanta, cabanelor si a gospodariilor agroturistice.
De asemenea se are in vedere coerenta si evolutia functionala si vizuala a intregii
subzone ce suporta interventia, prin noile constructii propuse. Prin acest demers arhitectural
ne propunem ameliorarea situatiei de fapt tinand seama de contextul specific al locului.

Sef proiect: Arh. Doina MUNTEANU


Intocmit: Arh.stag. Daniela TAMAS