Sunteți pe pagina 1din 2

ANEXA Nr.

1
la procedur

Domnule inspector-ef teritorial,

Subsemnatul(a)/Societatea Comercial ..............................................................,


n calitate/reprezentat() de ........................................................, cu domiciliul/sediul n
..............................., str. ............................. nr. ....., bl. ...., sc. ....., ap. ......,
judeul/sectorul .............................., telefon ............................., B.I./C.I. seria ........
nr. ......................., cod numeric personal
.............................................................../numr de nmatriculare ..............................,
cod fiscal .................., prin prezenta solicit eliberarea acordului pentru execuia
interveniilor asupra construciei existente, conform documentaiei tehnice depuse, din
localitatea ........................................, judeul ..........................., str. .........................
nr. ......, bl. ....., sc. ....., ap. ...., sectorul .........., avnd destinaia
de ...................................... .
Lucrrile ce se propun a fi executate sunt urmtoarele:
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
......................................................................, cu/fr schimbarea destinaiei iniiale.
Valoarea investiiei este estimat la .................................. lei.
La prezenta cerere se anexeaz urmtoarea documentaie:
certificat de urbanism n fotocopie, dup caz, - un exemplar;
memoriu tehnic - dou exemplare;
expertiz tehnic sau acordul proiectantului iniial al construciei - un exemplar;
plan de situaie cu amplasarea obiectivului respectiv - un exemplar;
plane cuprinznd soluiile constructive propuse - un exemplar;
fotocopie de pe C.I./B.I., sau
fotocopie de pe certificatul de nmatriculare.

Semntura
.............................
Domnului inspector-ef teritorial al Inspectoratului Teritorial n Construcii ............