Sunteți pe pagina 1din 16

Sisteme de injectri Sika pentru

structuri de beton

De la
191 0

Sisteme de injectri Sika pentru
structuri de beton

Proble me le t ipice la st ruct urile din bet on

Impe rmea biliza re a rost urilor Eta na rea s uprafe e i Impermeabilizarea c rpt urilor
de c onst ruc ie st ruct urilor din bet on c u
sc urge ri nchide rea, eta na rea i mbina rea
Etanarea ro stu rilor de con stru cie ale flexibil a crptu rilor cu scu rgeri la
struct urilor din beton . Etana rea suprafeelor p entru stru ctu rile noi sa u exi stente .
reparare p rin injectare a de tip
perdea a defe ctelor la
compo nentele subte rane ale cldirii.
Re pa ra rea c r pt urilor i Impermeabilizarea Imperme a biliza re a gropii de f undaie
golurilor st ruct ura le membranelor deteriorate

mbinarea i umplerea crp turilor i Repara re prin injecta rea me mbranelo r Etan area crptu rilor i fi surilo r (ca uzate
golurilor unde e ste ne cesar rezi stena impermeabile deteriora te (sistem e cu de strat ul a cvif er) de pe zidu rile de sp rijin
con stru ciei. strat u nic sau dublu). ale funda iei.
2|3

Tehnologia de injectare Sika

Pa ra me t rii mat e ria lului de Mot ive Ce rine ale s iste mului de inje ct are
injec ta re
O mai bun penet rare a crp turilor Rini de injectare cu v scoziti diferite
Vscozitate datorit v sco zitii sc zute pentru diferite limi ale crpturilor (a se
Redu cere a pre siunii mari de inje cta re vedea tabelul 1)
datorit v sco zitii sc zute Liant microfin cu particule de dimensiuni
pentru crpturile fine

Rezultat mai bun de etan are datorit Expandare rapid


E xp an si u n e efectului de auto -injectare al Factor de spumare mare
expan siunii Expan siune stabil fr contra cie pe parcu rsul
Umplerea complet a fi surilor i golurilor ntririi si stemului
Consum sc zut de mat erial datorit Etan are tem po rar dat orit f a ctorului ma re d e
volumului mrit dup e xpan siune spu mare
Timp de rea cie scu rt ce previne
eroda rea rinii Timpi de rea cie va riabili (a se vede a tabelul 2)
Timp de reacie Nicio rea cie nu are lo c da c r in nu e ste n
Perioad e scurt e de atepta re ntre
lucrri conta ct direct cu apa sau um ezeala
Reacia are lo c doar unde este ne voie

Durata mare de p st rare nseamn Durata de p stra re va riabil pentru


c e ste la fel de pompabil ca i diferite cerine (a se vedea tab elul 3)
Durata de pst rare siste mele mono com ponente.

Capa citatea de a acomoda


Flexibilitate ma re du p n tri re
mic ri limitate
F l ex ibilitate Etanare perma nent

mbinare a stru ctu ral a crpt urilor


Aderen excelent
O etan are mai bun dato rit unei
aderene bun e mbinare complet cu sup rafa a de conta ct
Aderen /Lega re
Fr contracie

Durabilitate ma re a stru ct urii repa rate


Nicio con tra cie la mbt rnire
Durabilitate/Etanare permanent mbt rnire minim
Flexibilitate pe te rm en lung
Repa ra re p erm anen t
Etan are pe rma nent

Rezi sten ma re la chimi cale


Sisteme de inje ctare cu re zisten
Rezisten agre sive
chimic mare

Permite injecta rea n medii sen sibile


Sisteme f r solve ni
Pericol pent ru me diu/Tox icitate ecologic
Aplicare net oxi c i Materiale p rime ce n u ata c mediul
Sisteme t estate p entru conta ctul
nepe riculo as
cu ap a subte ran
Spume poliu reta nice Lian i mi cro fin i Gelur i/r ini p olia cr ila te
R ini epo xidi ce R ini p oliur et ani ce

1. Vsco zi t at ea di f eri t elo r m at eri al e d e i nj ect are l a 10 C i 20 C

Sika Injectio n-101 RC 10


20
Soluia de injectore Sika
Sika Injectio n-1 05 RC 10
20
Vsco zitat e foart e sczut Vscozi t at e sczu t 10
Sikadur -52 Injection N
Sika Injection-201 RC Sika Injection-101 RC / -10 5 RC 20
Sika Injection-201 CE Sikadur -52 Injection Sika Inje ction -451
10
20
Sika Injection-29 /-304 / Dim en siu n e mi c a p arti cul elo r
-305 /-306 Sika Injecto CEM-1 90 10
Sika InjectoCem -190
20
10
Exp an siun e m are i rapid Sika Injection-201 RC/CE
20
Sika Injection-101 RC / -105 RC 10
Sika Inje ction -203
20
10
Sika Inje ction -29
20

Sika Inje ction -306 10


20
Tim pi d e reaci e scu ri i vari abili
Sika Inje ction -305 10
Sika Inje ction -10 1 RC /-10 5 RC 20
Sika Inje ction-AC 10 /-AC20 10
Sika Inje ction -304
Sika Inje ction -30 4 /-3 05 / -3 06 20
Apa 10
20
Durat m are d e p st rare
Sika Inje ction -10 1 RC /-10 5 RC / -2 01 CE / -2 01 RC /-20 3 Vsco zitate [mPa 0 300 600 900 1200

Sika Inje ction -29 / -3 06 s]
Sikadur -52 Injection 2. F acto r l ib er d e exp an si u n e p en tr u d i feri te m ater i al e d e exp an siu n e
Sika Injecto CEM-1 90
100

Flexibil Sika Injection-101 RC
Sika Inje ction -10 5 RC /-20 1 CE /-20 1 RC / -2 03 40
Fa ctor li ber de e xpa n siu ne

Spume
Sika Inje ction -29 / -3 06
Sika Injection-105 RC poliuretane
15
Contact cu apa

Flexi bilit at e m are


Sika Inje ction -30 4 /-3 05
10
Ad eren m are Sika Injection-201 RC/CE R ini poliuretane

Sikadur -52 Injection


Sika InjectoCem-190, Sikadur -52,

Sika Inje ction -45 1 1


Sika Injection-304/-305/-451/-29/-306/-203 1)
Sika Inje ction -20 1 CE / -20 1 RC /-20 3 0 10 100 1000
Time [min]
1)
Du rabilit at e m are L ian i mi cro fin i, r ini epo xi di ce, r in i p olia cri li ce

Sika Inje ction -20 1 CE / -20 1 RC /-20 3
3. Durata de pstrare n minute pentru diferite materiale de injectare la20C
Sikadur -52 Injection i Sika Inje ctio n-4 51

Sika Inje ction -29 / -3 04 / -3 05 / -3 06 Sistem bicompon ent Pr o cesar e mo n o co m p on en t
Sika Inje ction -105 RC
Sika Injecto CEM-1 90 120

Sika Inje ction -101 RC 360


Rezsit en chi mi c m are
Sikadur -52 Injection N 35
Sika Inje ction -20 1 CE / -20 1 RC /-20 3
Sikadur -52 Injection i Sika Inje ctio n-4 51 Sika Inje ction -451 65
Sika Inje ction -29 / -3 04 / -3 05 / -3 06
Sika InjectoCem -190
Sika Injecto CEM-1 90 120
Sika Injection-201 RC/CE 135
2)
Nu p rezi nt un p eri col p ent ru m ediu
5
Sika Injection-203 2)
70
Sika Inje ction -10 1 RC /-10 5 RC / -2 01 CE / -2 01 RC /-20 3 10
Sikadur -52 Injection i Sika Inje ctio n-4 51 Sika Inje ction -29
2)
10 2 5
Sika Inje ction -29 / -3 04 / -3 06

Sika Injecto CEM-1 90 Sika Inje ction -306 50
8


Sika Inje ction -305 7 12


Sika Inje ction -304 0. 5 1.5

Time [min] 0 1 10 100 1000


2)
4|5
cu a c cel erator
Sistemele de injectri Sika pentru
diferite aplicaii

Impe rme a biliza re a rost urilor de Eta na rea s uprafe e lor de Impe rme a biliza re a c r p t urilor
c ons truc ie be t on c u s c urge ri
Et an area ro st u rilo r d e n chi d erea, et an area i mbi n area
con st ru ci e d e p e sup raf e el e di n Et an are p en t ru rep ararea fl exi bil a crp tu ril o r cu scu rg eri l a
b et on sup raf e el o r p ri n i nj ect area d e ti p st ru ctu ril e n oi i exi st ent e
Sika Injection-29 /-30 p erd ea a d ef ect el or p rezent e l a
R ini de inje cta re p oliacrilice, f r sol ven i, Sika Injec tion- 1 0 1 R C
com po n en t el e sub t eran e al e
cu co ninut m are de mate riale solide i R in spu mant poliuretan de inje cta re,
v sco zitate mic. A ce stea sunt folo site cl di rilo r
cu rea cie la ap i f r sol veni, v sco zitat e
pentru Si stem ul furt unilor de inje cta re.

Sika Inje ction -3 0 4 sc zut i spu ma re rapid. Mat erialul se nt ret e
Sika Injection-201 C E / RC 1) Gel d e injectare polia crilic, cu gelifiere form nd o spum foa rte den s, re zi stent i elastic,
R in fle xibil poliuretani c f r sol ven i, rapid, vsco zita te sc zut i fle xibil, pent ru cu o stru ct ur celular foa rte fin . Tim pul de rea cie a
pentru inje ctare, cu v sco zitate mic. imperm eabiliza rea pe rma nent a Sika Inje ction -101 R C poa te fi a ccele rat cu Si ka
Acea st a e ste f olosit pen tru sup raf eelor cu scurg eri. Mate rialul Injection -A C10.
imperm eabiliza rea pe rma nent a rea cione a z i formea z un g el
crpt urilor i ro stu rilor de con strucie. imperm eabil, fle xibil i solid, cu b un
Sika Injec tion- 2 0 1 C E / R C 1)
Formea z n cont a ct cu a pa o st ru ctu r aderen att la su pra feele u med e ct i
R in poliu reta n de inject are , f r sol veni i
poro as unifo rm , eta n i prin urmare uscat e.
v sco zitate sc zut pe ntru eta nare a pe rma nent a
imperm eabil. Timpul d e rea cie al Si ka
crpt urilor i ro stu rilor de con strucie. Fo rme a z n
Injection -2 01 R C/ CE po ate fi a ccele rat cu Sika Inje ction -3 0 6
cont a ct cu ap a o st ru ctu r p oro as unifo rm , eta n i
Sika Inje ction -AC 20. R in de inject are polia crilic, cu
prin u rma re im permeabil. Timp ul de rea cie al Si ka
Sika InjectoC em-1 90 v sco zitate sc zut i flexibil, pent ru
Mort arul bi co mpon ent d e injectare pe ntru Injection -2 01 R C/ CE po ate fi a ccele rat cu Si ka
imperm eabiliza rea pe rma nent . Tim pul
etan a rea i con solida rea st ru ctu ral a Injection -A C20.
va riat de nt rire permite o adap tare u oa r
crpt urilor i ro stu rilor de con strucie, pe la con diiile actu ale.
baz de micro cimen t cu ad ao su ri i inhibito ri
de coroziu ne. E ste de a se men ea folo sit
pentru inje ctarea cu si stem ul furtunilor de
injecta re Si ka Fu ko (Si ka Inje ct oflex).

Sistemele de injectri Sika


Si st em el e d e i n j ect ri Sika au fo st test ate d e i n sti tu te i n d ep en d en t e cu p ri vi r e l a ri s cu ri l e p o te n i al e
ref eri to a re l a c al i tate a ap ei , si g u r an a d e l u cru i to xi c o l o g i e. A c e ste te st e d au i n fro m ai i ref eri to ar e l a
co m p o rt a m e n tu l m at eri al el o r li ch i d e i m ed i at d u p i nj e ct ar e, s au n ce fel m at eri al u l n tri t afe ct e az c ali tat ea
ap ei .Sika ofe r rapoa rte de mediu complete c u privire la Sika Inject ion-101 RC / -105 RC / -201 CE /
-201 RC / -203 / -304 / -29.
Re pa ra rea c r pt urilor i Impermeabilizarea membranelor
golurilor st ruct ura le deteriorate Imperme a biliza re a s pt urilor
de f unda ie
mbi n area i um pl erea crp t uri lo r i Rep arare pri n i nj ect area m emb ran elo r
gol uri lo r u nd e est e n ecesar rezi st en a imp erm eabil e d et erio rat e ( si st em e cu Et an area crp t u ril or i fi surilo r
stru ct u ral strat uni c sau d u blu ) cau zat e d e st ratul acvif er d e p e
Sikadur - 5 2 Injection 2 ) zid u ril e d e sp riji n al e sp t u rii d e
R in ep o xidic de re zist en mare, f r Sika Inje ction -3 0 5 fu nd ai e
sol veni i v sco zitate mi c pent ru Gel de inject are polia crilic, cu gelifiere
mbinarea st ru ctu ral a crp turilo r i rapid, v sco zitate sc zut i fle xibil, pen tru Sika Inje ction -1 0 5 R C
golurilor de pe suprafeele de b eton imperm eabiliza rea pe rm anent a R in spu mant poliuretani c pe ntru injectare, cu rea cie la
uscat e i umed e. memb ran elor dete riora te (si ste me cu st rat ap i fr solveni, v sco zitate sc zut i sp uma re rapid ,
Sika Inje ction -4 5 1 unic sau bicomp onent ). Mate rialul pentru impe rm eabiliza rea flexibil a fun daiilor cu scu rge ri.
R in ep o xidic de re zist en mare, f r rea cione a z pe ntru a f orma un gel fle xibil, Mate rialul se nt re t e sub forma u nei spu me f oart e de n se i
sol veni i v sco zitate mi c, pent ru ns solid, de impe rme abiliza re cu aderen flexibile, cu o st ru ctu r celula r fo art e fin.
mbinarea st ru ctu ral a crp turilo r i bun a tt p e sub strat u scat sa u um ed.
golurilor de pe suprafeele de b eton
uscat e i umed e. Sika Inje ction -3 0 6
Sika Inje ctoC e m- 19 0 R in polia crilic d e inject are, cu
Mort ar bi co mpon ent d e injectare pe ntru v sco zitate sczut i flexibil, cu dive ri
etan a rea i con solida rea st ru ctu ral a timpi de nt rire, com patibil cu aproxim ativ
crpt urilor i ro stu rilor de con strucie, pe toate m ate rialele me mbranelo r.
baz de micro cimen t cu ad ao su ri i
inhibitori de co ro ziune .

1)
Al te for mu lare di spon ibil ( Si ka Inje c tio n-203) car e s unt te s tat e i a proba te n con for mi ta te c u Z TV- I N G ( RI S S i nregi s tra t n li st a B A S t.
2)
A lt e for m ul e di s pon ibi le p en tru i nje c tar ea su b ap ( Si kad ur -5 3)

avansat ecologic

6|7
Criteriile de selectare a sistemelor de

injectri Sika
Criterii de selectare pentru sistemele de injectri ce
vor fi folosite la repararea i impermeabilizarea
structurilor din beton:
Co n soli d are st ru ct ural = S Etan are el asti c d u rabi l = E Et an are t emp o rar = T
1 Proprietile reologice ale sistemului de inject are i stru ctu rile de beton d eterio rate det ermin sistemul de apli care cel mai ad ecvat.

Permit e mi carea d u p n t ri re
2 Sistemele de inje ctare non-elasti ce pot cau za crptu ri ulterioare n alte zone.
Imp erm eabili zare du rabil
3 Eficien pe te rmen lun g i p rote cie de n crede re mpot riva pre siunii apei subterane.
mb un t i re a cal it ii m at ri ce
4 Siste mul de injectare e st e ad ecvat p ent ru rep ara iile la beto nul i mo rta rul mai slab.

Pen et reaz crp t u ril e fi n e ( ex. > 0. 2 m m )


5 Vscozitat ea sc zut a mate rialului de injecta re dete rmin pe netra rea crptu rii i redu ce pre siunea d e injecta re.
Nu est e du rabil
6 Adecvat pe ntru impe rmea bilizarea t empo rar mpot riva a pei sub pre siune.
R eaci o n eaz d o ar n co n t act cu ap a
7 Reacia are lo c doar cnd e ste ne voie.

Pent ru inj ect area co m p arti m ent el o r i mp erm eabil e


8 Repara re prin injecta rea me mbranelo r de impermeabilizare (si steme cu strat u nic sau dublu).

Po mp abil ca i si st em mo no com po n en t
9 Sistemele de injectare cu durat mare d e pst ra re a pro prietilor (>20 min) p ot fi pompate cu o pom p mono compon ent.
Adecvat do ar p ent ru inj ectarea cu p resiun e mi c ( < 10 b ar)
10 Presiunea mi c de injecta re p revine sepa rare a su spen siilor microfine de ciment.
Ap ro b are p en t ru ap a p ot abi l
11 Permite injecta rea n medii sen sibile ecologic..
Po at e fi accel erat
12 Accelerarea timpilor de reacie reduc durata de ateptare nt re lucrri (n special la temperaturi joase) i previne erodarea r inii.

Coefi cientul d e e xpa nsiu ne Dat orit v sco zitii sc zu te a Sikadur - 5 2 Injection are o rezi sten de pn la 50 N/mm 2.
liber a Sik a Injec ti on- Sika Injection-20 1 R C /C E
10 1 R C e ste d e p n la 4 0 poat e pe net ra cr pt urile >0.2
de ori. mm n lime.
Spume poliuretanice R i ni Rini epoxidice Rini/Geluri poliacrilate Liani
pol iur etani ce micro fini
Sika I njec ti on -1 01 RC*

Sika du r - 5 2 Injecti o n

Sika Inj ect oC em -190


Sika I njec ti on -4 51*

Sika I njec ti on -3 06
Sika I njec ti on -3 04
Sika I njec ti on -2 9
T T E S S E E E E S

X X X X X X

X X X X X X X X

X X X X

X X X X X X X X X X

X X

X X

X X X

X X X X X X X X

X X X X

X X X X X

* *te s te d and appro ve d by ZT V-I ng .

Sika Inje cti on- 30 4 rea cionea z fo rmn d un gel polia crilic, impe rmeabil, flexibil i rezi stent.

8|9
Aplicarea sistemelor de injectri

Sika
Injectarea crpturilor cu pachere mecanice
d/ 2

d/ 2

1. Fo rai g uri d e p ache r la un un ghi de 2. Instalai pa che rele me canice. Str ngei 3. Fixai clapeta de reine re pe p rimul pache r i
45 pe sup rafaa d e beton dup cum vede i pache rele me cani ce pent ru a re zista la pornii procesul de inje ctare.
n imagine. gurii fo rate = a pre siunea ma xim de inje cta re
pach erului + 2 mm.

Injectarea crpturilor cu pachere de suprafa

1. Pregtii sub strat ul prin sablare sau 2. Punei un cui de oel p rin pa ch er n 3.Peticii sup rafaa crpt urii cu Sika
mecani c p rin polizare et c, apoi cur ai cu crpt ur pent ru a preveni blo ca rea ca nalului Injection- 49 0. Asigurai-v c pa cherul i

peria i a spira torul. de inject are cu ad ezi vul Sik a Inje ction - crptu ra de pe suprafa sunt a cope rite
49 0 i apoi in stalai pa ch erele de su praf a complet de adezi v.
dup cu m vedei n imagin e.

Reea de injectare

1. Forai gu ri pen tru pa che rele 2. Instala i pa che rele m e cani ce. St rn gei 3. Fixai niturile cu cap (d e reinere) pe p rimul
mecanice p rin comp onen t cldirii ce pacherele me ca nice pent ru a rezi sta la pacher i ncepei p ro ce sul d e injectare la
pre zint scu rge ri la o di sta n d e 30 50 pre siunile ma xim e de inje cta re. rnd ul situ at cel mai jo s.
cm, confo rm im aginii alturate.
5.Re peta i a cea st p ro ced ur de la pa ch er la pa ch er.

6. Da c este ne ce sar, se va realiza o


proce dur se cunda r de injecta re

Suprafaa golurilor i crpturilor trebuie s fie curat.


pentru a se a sigura c crptu ra e ste
complet umplut i etan at.

ntodeauna injectai de la partea inferioar la cea


Sistemelor de injectri Sika:
4. Cnd mat erialul de inje cta re ie se din cel de-al doilea pa che r p e p arcu rsul
pro ce sului de inje ct are , repa rai su papa de rein ere ct mai repe de p o sibil.
Op rii inje cta rea la pri mul pa ch er i co ntinua i cu cel de -al d oilea p ache r.

superioar.
5. Continuai pro cedura de injecta re la fel ca
pentru injecta rea crp turilor cu pa chere mecanice
(pct. 4 ,5 i 6 )

Asigurai-v c nu exist nicio conduct de drenaj la interiorul sau n


4. De ndat ce ade zivul s-a nt rit, nlturai cuiul i repa rai nitul cu cap

Note importante privind aplicarea


(de reine re) pe primul pa cher i ncepei pro ce sul de injectare.

ntotdeauna ncepei injectarea cu presiune joas

5. Continuai pro cesul de inje ctare a fel ca


pentru injecta rea crp turilor (pct. 5 i 6)
spatele suprafeei.

4. Cnd mat erialul de inje cta re ie se din cel de-al doilea pa che r p e
parcu rsul p ro ce sul ui de inje cta re , repa rai su papa de rein ere ct mai
repe de po sibil. Oprii inje cta re a la p rimul p a che r i contin uai la cel d e-al
doilea pa cher.
10 | 11
Pompe de injectare i pachere

Echipament de injectare pentru rinile de


inject are Sika i suspensie microfin de ciment
Pompe monoc ompone nte Pompe bicomponente pentru Ec hipa me nt de malax are i pompa re
pe nt ru r inile e pox idice , geluri poliacrilate pe nt ru s us pe ns ia microf in de c ime nt
polia crilat e i poliuret ane
Sika Injection Pump PN -2C Este ne voie de mixe rul coloidal Sika
Pompele de inject are m ono compon ente
este con cepu t spe cial pe ntru injectarea
Sika sunt di spo zitive de injecta re uni versale Injection Mixer C - 1 pent ru
n pe rdea. Este ne voie de o po mp
adecvate pentru o gam va riat de aplicaii. malaxa rea complet a su spe nsiilor
bicom pone nt p ent ru a ce st e gelu ri
Ace stea sunt con cepu te pent ru a fi utilizate microfine de cim ent Sika. Se folo se te
poliacrilate cu rea cie rapid.
la crp turi i mpreun cu Sistemul de Sika Inje ction Pump MFC - 1
Comp onen tele indi viduale sun t introdu se
injectare cu fu rtun uri SikaFu ko (Sika pentru pomp are a suspen siilor microfine
n capul de mala xa re sep ara t. P ro ce sul de
Injectoflex). Sika Inje ction Pump de cime nt Sika. A cea sta reali zea z o
malaxare are lo c nt r-u n mi xe r stati c aflat
EL- 1, EL- 2, H and- 1 i H and-2 pompa re continu fr sepa rarea
n capul de mala xa re.
sunt ad ecvate pent ru r inile Sika ep oxidi ce, su spen siei.
poliuretane i poliacrilate.

Type E L-1 Type P N- 2C Type MF C- 1

Type C-1

Pompa c u vid Pom p / Mi xer Spume R in i Rini R in i/G elu ri Liani


Si ka d e inj ect are p oliur etan e p oliur etan e epo xidi p oliacr ilate microfini
ce
Pompa cu vid este un inst rument
Sika I nj ec ti o n- 304 /- 305

important pentru Sistemele de injectare cu


Sika I njec ti o n-1 01 RC/

Sika I njec ti o n-2 01 RC/

Sika du r -5 2 Injec tio n

Sika I njec to Ce m- 190

furtunuri SikaFuko i este ne cesa r


Sika I njec ti o n-4 51

Sika I njec ti o n-3 06


Sika I njec ti o n-2 9

pentru cura rea furtunului de injectare


dup injectarea cu un gel acrilat sau
201 C E/ -20 3

ciment microfin, pentru a permite


-1 05 RC

sistemului s injecteze n continuare.

EL - 1/- 2 X X X X X
H an d - 1/ - 2 X X X X
PN - 2C X X
C- 1 X
MFC - 1 X
Pomp cu vid X X X

Cur area Si ka C olm a Cl ean er Apa
echip am entul ui

materialele de injectare Sika

Pachere de injectare Sika pentru diferite aplicaii


Pa c he re le de inje ct a re Sika sunt ca pet e de inje ct are f olos ite c a i pie se de le g t ur nt re pompa de inje ct are i
st ruc t ura . S ika of e r o ga m v a riat de pac he re de inje ct a re . E x is t dou tipuri de pa c he re:

Pachere mecanice Pac he re de s upraf a


p en t ru o presiu n e j o as i m are d e i nj ect are un d e est e p en t ru o presiu n e j o as i m are d e i nj ect are un d e nu est e po sibil
po si bil fo rarea u n ei g u ri fo rarea u n ei g u ri

Tip M P S Type SP

Tip M P R

Tip M P C

Pach er d e i nj ect are Si ka

Mecan i c Su p raf a a

Apli cai e Cali t at ea b et on ului Presi un ea d e inj ect are MPS MPR 1 MPC 2 SP

Fo rarea n u est e p o si bil


X
( arm t u r o el )
Inj ect area crp t u ril or i
gol u rilo r 1 10 b ar X X X X
Calit at e bu n i sl ab
(f o rarea est e p o si bil !)
Si kaFu ko Sw el l X3 X3 X3

Inj ect are p rin p erd ea X4

Calit at e bu n i sl ab
Inj ect area crp t u ril or i 10 200 b ar X X
(f o rarea est e p o si bil !)
gol u rilo r
Si kaFu ko Sw el l X3 X3

1) 2) 3) 4)
Re co man da t pen tru pre s iun i m ari i deb it mar e Spe ci al con ce pu t pen tru in je c tare a c u lian i mi cr of ini D oar 13 m m dia m etru D oar c u n it uril e cu cap (d e re i nere)

12 | 13
Studii de caz

Etanarea suprafeelor Etanarea fisurilor dintr-


de beton la un canal cu un subsol
pierderi de ap Pro bl em a
Un garaj aflat la subsol con struit cu bet on impermeabil i
waterb ars a suferit ta sri dup co nst ruire. Ap a s-a infiltrat
Pro bl em a
S-a ale s un si stem ina de cvat de imp erm eabiliza re pen tru un deoare ce g arajul a fo st e xpu s p re siunii apei subte rane.
canal din beton situat n ap subte ran. A pa s-a infiltrat n C erin el e m at eri alul ui d e in j ect are
canal din diferite ro sturi d e con strucie i a a fe ctat in stalaiile
electri ce. Pri m a fa z:
C erin e al e m at eri alu lui d e i nj ect are Spum de injecta re cu spu mare ra pid
Mate rial de inje cta re cu rea cie f oarte rapid Rea cione a z do ar n cont act cu ap a
Capabil s f orme ze o supraf a de et an pe rmanent Cea de-a doua faz:
Nu afect eaz mediul nconju rtor Vscozitate sczut
Fr con tra cie n condiii uscate
Solu i a Si ka Aderen bun la beto n
Injectare n perde a cu Nu afe cte az mediul i re zistent la chimi cale
Gel poliacrilat cu rea cie ra pid Sika Inje ction- 3 04
Solu i a Si ka
Echip am ent d e i nj ect are Injectarea crptu rilor cu:
Sika Injection Pump PN - 2C i Spum poliu retan cu re acie rapid Sika Injection- 10 1
R C pent ru imp ermeabilizare temp orar
Sika Inje ction Pa ck er MPR cu
nituri cu cap Rin poliuretan Sika Inje ctio n- 20 1 R C pentru
impermeabilizarea p ermane nt

Echip am ent ul d e in j ect are


Sika Inje ction Pump EL-2 i
Sika Inje ction Pa ck er MPS
Etanarea unei Repar area fisurilor
membrane deteriorate
ntr-un tunel fr la structur a unui pod
sprijiniri Pro bl em a
Au aprut crp turi ce pot repre zenta o problem p entru
integritatea stru ctu rii stlpilor de sprijin ai unui pod de a utost rad.
Pro bl em a
Un tunel f r sp rijiniri sub nivelul apei sub tera ne eta nat cu Acest ea au fo st cauzate de sarcinile dinamice.
memb rane d e impe rmea bilizare i w aterbars. Memb ranele s-au C erin el e m at eri alul ui d e in j ect are
deterio rat pe parcu rsul pe rioadei de co nst ruire i a ce st lu cru nu Diferite v sco ziti mi ci pe ntru dife rite li mi ale crpt urilo r
a fost ob serva t de ct a tun ci c nd au ap rut scurgeri n tunel. Din Rezi sten me cani c i ade ren ma re
fericirea lo caia a va riilor s-a de pista t u or deoa re ce m emb ranele Adecvat at t pent ru sub strat umed ct i u scat
i wat erba rs e rau com partim entate.
C erin el e m at eri alul ui d e in j ect are Solu i a Si ka
Perman ent ela stic Injectarea crptu rilor cu
Capabil s f orme ze o nou su rpafa de impe rmeabiliza re Rin epoxidic cu v sco zitate sc zut Sikadur - 5 2
permane nt Injection pent ru crpt uri > 0.3 mm
Durat a de menine re a p rop rietilor pent ru gel e ste Rin epoxidic cu v sco zitate foarte mic Sika Inje ctio n
adaptabil cerin elor spe cifice -4 51 pent ru crp turi 0.1 0.3 mm
Capabil s ab soa rbe (dilata re) i s elibereze ume zelea Material epoxidic de peticire Sika Inje ction -4 9 0
(co ntracie )
Echip am ent d e i nj ect are
Solu i a Si ka Sika Inje ction Pump EL-2 i
Injecta re n co mpa rtimente prin evi d e inject re cu g el Sika Inje ction Pa ck er SP
poliacrilat Sik a Inj ec tion- 3 05

Echip am ent d e i nj ect are


Sika Injection Pump PN -2 C i
Sika Inje ction P ac ker M PR cu
nituri cu cap

14 | 15
Gama complet de soluii Sika pentru Construcii
Impermeabilizri Pardoseli
Pro d u s e p en tr u b eto n ar e

Sikaplan , Sikalas tic SikafloorSika ViscoC r et e Sika & Tricosal Wat er-stops SikaB ond
Sika R et arder
Sika Injection Systems
Sika Sika Aer

Pro te cii an ti co ro zi ve i i g n i fu g e Repara ii i protecii bet on Consolidare st ruct ura l

SikaC or Sika Mono Top Sika C arboD ur


Sika U nitherm Sikagard SikaW rap
Sikadur Sikadur

Eta n ar e a Subt urn ri Luc rri de acoperi uri


ro stu ri l o r

Sikadur Sarnafil
Sikafle x
SikaGrout Sikaplan
Sikasil Sika AnchorFix

SikaR oof M TC

Alte brouri S ika dis ponibile pe ntru impe rmea biliza re

Si ka Ser vi ce s AG / BU C ontra c tor s / In je ct ion S ys te m s / 10 .20 09 / SG


S i k a a n d Tri c o s a l W at e r S t o p s

Im p e r m e a b ili z a r e a I m p e r m e a b il i z ar e a fl e x i bil a Impermeabiliz area ros u t rilo r


st r u c t uril o r d e s u b s o l c u s tr u c t u r il o r d e s u b s o l c u S i k a pl a n
Im p e r m e a b ili z ar e a fl e x i bil a de ex pans u i ne i de cons truc ie
Si k a
tu n e l el o r c u m e m b r a n e Si k a p l a n

G h id d e s e le ct a r e

I nnov a
t i o n& si n
ce

C o nsi st ency 1910

Si ka Servi ces A G
Business Unit Contracto rs
Speckst rasse 22
CH-8 330 Pfffikon
Elveia
Telefon +41 58 436 23 80 Se vor aplica cele mai rece nte condiii
Fax + 4 1 58 436 23 77 generale de vn zare. V rugm consultai
w ww. sika.com Fia tehnic a p rodu sului nainte de
folosire i pro ce sare

De la
191 0