Sunteți pe pagina 1din 16
PARLAMENTUL ROMANIEL CAMERA DEPUTATILOR SENATUL LEG EA prevenirii Parlamentul Roméniei adopt prezenta lege. Art. 1. ~ Scopul prezentei legi este de a reglementa o serie de instrumente care sa asigure prevenirea sAvarsirii de contraventii. Art. 2. — in sensul prezentei legi, expresiile de mai jos au urmitoarele semnificatii: a) plan de remediere — anexa la procesul-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii incheiat in condifiile prevazute la art. 4, prin care agentul constatator stabileste masuri gi un termen de remediere; b) masurd de remediere — orice misura dispusd de agentul constatator in planul de remediere care are ca finalitate indeplinirea de citre contravenient a obligatiilor prevazute de lege in sarcina sa; c) termen de remediere — perioada de timp de maxim 90 de zile calendaristice de Ja data inmanarii sau, dupa caz, a comunicarii procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sancfiunii incheiat in condifiile art. 4, in care contravenientul are posibilitatea remedierii neregulilor constatate si indeplinirii obligatiilor legale; durata termenului de remediere se stabilegte cu luarea in considerare a circumstanfelor savarsirii faptei si a duratei de timp necesare pentru indeplinirea obligatiilor legale; durata termenului de remediere stabilita de organul de control nu poate fi modificata, Art. 3. - (1) Toate autoritatile/institutiile publice cu atributii de control, constatare si sanctionare a contraventiilor au obligatia, corespunzitor domeniilor aflate bbilitatea acestora, ca, in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a si ghiduri si si aloce pe pagina de internet sectiuni special dedicate informarii publice privind: a) legislatia in vigoare referitoare la constatarea si sanctionarea contraventiilor; b) drepturile si obligatiile acestor autoritati/institutii publice in desfasurarea activitatilor de constatare a contraventiilor si aplicare a sanctiunilor contraventionale, precum si drepturile si obligafiile persoanelor care sunt supuse acestor activitati; c) indicarea, distinct, a faptelor_contraventionale_pentru_care autoritatea/institufia publica are competente de constatare si aplicare a sanctiunilor contraventionale, precum si a sanctiunilor si/sau a altor misuri aplicabile. (2) Autoritaile/institufiile publice cu atributii de control, potrivit domeniilor de competenta, au obligatia si indrume persoanele interesate in vederea unei aplicari corecte si unitare a prevederilor legale. (3) in realizarea activitatii de indrumare prevazuti la alin. (2), autoritiile/institutiile publice cu atribuii de control au obligatia: a) s& elaboreze proceduri de indrumare si control care si fie utiliz toate persoanele competente sd efectueze activitatea de control; b) s& afigeze pe site-urile proprii spetele cu frecvent& ridicat& si solutiile de ‘indrumare emise in aceste cazuri, precum si procedurile elaborate conform lit. a); ©) ca in fiecare activitate de control si exercite activ rolul de indrumare a persoanelor controlate oferind, conform procedurilor, indicatiile si orientarile necesare pentru evitarea pe viitor a incalcarii prevederilor legale. (4) Autoritatea administratiei publice centrale cu atribufii de coordonare la nivel national a domeniului mediul de afaceri are obligatia ca, in termen de 12 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, de a dezvolta si opera un portal dedicat oferirii in mod centralizat de servicii online si resurse in vederea informarii in ceea ce priveste aspectele prevazute la alin. (1). in respons prezentei legi, s elaboreze si sa difuzeze materiale documentare te de cAtre Art. 4, — (1) in cazul constatarii savarsirii uneia dintre contraventiile prevazute in dispozitiile legale prevazute in anexa nr. 1, agentul constatator incheie un procesul- verbal de constatare a contraventiei prin care se aplicd sanctiunea avertismentului si la care anexeazi un plan de remediere, cu respectarea prevederilor prezentei legi. in aceasta situatie, nu se aplica sanctiuni contraventionale complementare. (2) Agentul constatator nu intocmeste un plan de remediere, caz in care se aplic& doar sanctiunea avertismentului, in urmtoarele situatii: a) in cazul in care, in cursul derularii controlului, contravenientul isi indeplineste obligatia legala; b) in cazul in care contraventia savarsitd nu este continua. (3) Sancfiunea avertismentului se aplicd conform alin. (1) si (2) si in situafia in care actul normativ de stabilire si sanctionare a contravei stabileste expres excluderea de la aplicare a avertismentului. (4) Responsabilitatea indeplinirii masurilor de remediere revine persoanei care, potrivit legii, poarta rispunderea contraventionala pentru faptele constatate, (5) Modelul planului de remediere care se anexeazi la procesul-verbal de constatare a contraventiei gi de aplicare a sanciunii este prevazut in anexa nr. 2. iilor prevazut in anexa nr. 1 Art. 5, — Dac o persoand sivarseste mai multe contravenfii, inclusiv din cele prevazute in dispozitiile legale prevazute in anexa nr. 1, constatate in acelasi timp de acelasi agent constatator, se incheie un singur proces-verbal de constatare a contraventiei i de aplicare a sanctiunii, cu respectarea prevederilor art. 4, la care se anexeazi, dupa caz, un plan de remediere. Pentru contravenfiile care nu sunt prevazute in dispozitiile legale prevazute in anexa nr. 1, rimén aplicabile dispozitiile din actele normative care le stabilesc si sanctioneazi. Art. 6, — (1) Agentul constatator are obligafia s4 verifice in registrul unic de control si in evidentele autoritifii/institutiei publice din care face parte, daci contravenientul a beneficiat de prevederile art. 4. (2) in cazul persoanelor care nu sunt obligate sa {ini registrul unic de control reglementat de Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control, agentul constatator are obligatia s& verifice in evidenfele autoritatii/institutiei publice din care face parte daca contravenientul a beneficiat de prevederile art. 4. (3) Agentul constatator are obligatia s faci mentiuni in registrul unic de control cu privire la planul de remediere. Prevederile art. 4 din Legea nr. 252/2003 raman aplicabile. (4) Nu se aplicd prevederile art. 4 si 5, in cazul neprezentarii registrului unic de control la solicitarea organelor de control specializate. Prevederile art. 3 alin. (5), art. 7 lit. b) si art. 8 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 252/2003 raman aplicabile. Art. 7, — incalcarea dispozitiilor art. 4 alin. (1) i (2) atrage nulitatea procesului- verbal de constatare a contraventiei. Daca incdlcarea dispozitiilor art. 4 alin. (1) si (2) vizeaza doar o parte din contraventiile constatate si sanctionate prin proces-verbal, acesta este nul numai in privinfa acestor contraventii. Art. 8. — (1) in termen de maxim 10 zile lucratoare de Ja data expirarii termenului de remediere, autoritatea/institutia public cu atribuii de control are obligafia sa reia controlul, si si completeze partea a Il-a a planului de remediere anexat 1a procesul-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sancfiunii si, daca este cazul, registrul unic de control, cu mentiuni privind modalitatea de respectare a misurilor de remediere dispuse. (2) fn situatia in care, cu ocazia reluarii controlului, se constata neindeplinirea de cdtre contravenient 2 obligafiilor legale conform masurilor de remediere stabilite, in termenul acordat, agentul constatator incheie un alt proces-verbal de constatare a contraventiei gi de aplicare a sanctiunii, prin care se constata savarsirea de contraventii si se aplicd sanctiunea/sanctiunile contraventionale, altele decat avertisment, cu respectarea legislatiei care stabileste si sanctioneazi contraventiile prevazute in dispozitiile legale prevazute in anexa nr. 1 Art. 9. — (1) in cazul in care, in termen de 3 ani de la data incheierii procesului- verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sancfiunii in condifiile prevazute la art, 4, contravenientul sdvarseste din nou aceeasi contraventie, sunt direct aplicabile prevederile legale in vigoare privind constatarea si sanctionarea contraventiilor. (2) in cazul in care, in termen de 3 ani de la data incheierii procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii in condifiile prevazute la art. 5, contravenientul savargeste din nou una sau mai multe dintre contraventiile prevazute in dispozitiile legale prevazute in anexa nr. 1, sunt direct aplicabile prevederile legale in vigoare privind constatarea si sanctionarea contraventiilor. Art. 10, — (1) incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi, pentru constatarea si sanctionarea contraventiilor prevéizute in anexa nr. 1 se aplic& dispozitiile prezentei legi. (2) Dispozitiile prezentei legi se completeazi cu prevederile Ordonanfei Guvernului_ nr. 2/2001 privind regimul juridical contraventiilor, aprobati cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare. (3) Anexa nr. | poate fi modificata gi/sau completat prin hot&rare a Guvernului. Art, 11, — Anexele nr. 1 si2 fac parte integranta din prezenta lege. Art. 12, - Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. ANEXA NR. 1 CONTRAVENTIILE CARE INTRA SUB INCIDENTA PREZENTEI LEGI 1. Art, 260 alin. (1) lit. b) sin) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata in Monitorul Oficial al Roméniei, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificarile si completarile ulterioare; 2. Art. 9 alin, (2) lit. 1), alin, (3) lit. d) gi alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. $00/2011 privind registrul general de evidenfi a salariafilor, publicat& in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 372 din 27 mai 2011, cu modificarile si completatile ulterioare; 3. Art. 23, pentru incdilearea prevederilor art. 5, art. 7 alin. (1), art. 8 alin, (2), art. 9 alin. (1) si (4), art. 11 si art, 12 din Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca, republicata in Monitorul Oficial al Roménici, Partea I, nr. 498 din 7 august 2013; 4. Art. 217 alin, (1) lit. e) din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicata in Monitorul Oficial al Roméniei, Partea I, nr. 625 din 31 august 2012, cu modificarile si completarile ulterioare; 5. Art. 13 alin. (1) din Legea nr, 67/2006 privind protecfia drepturilor salariajilor in cazul transferului intreprinderii, al unitaqii saw al unor parfi ale acestora, publicat& in Monitorul Oficial al ci, Partea I, nr. 276 din 28 martie 2006; Romi 6. Art. 113 lit. a), b), €), h) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii forfei de munca, publicaté in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 103 din 6 februarie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare; 7. Art. 9 din Legea nr. 467/2006 privind stabilirea cadrului general de informare si consultare ‘a angajajilor, publicata in Monitorul Oficial al Romdniei, Partea I, nr. 1006 din 18 decembrie 2006; 8. Art. 35 alin, (1) din Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolventii de invagimant superior, publicata in Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 776 din 12 decembrie 2013, cu modificarile ulterioare; 9. Art. 39 alin, (2), pentru incalcarea prevederilor art, 13 lit. c), art. 39 alin, (6) lit. a) pentru incalearea prevederilor art. 9 alin. (1), art. 39 alin, (6) lit. b) pentru incdlearea prevederilor art. 14 si 15, art, 39 alin. (8) lit. a), pentru incalcarea prevederilor art. 12 alin. (1) lit. d), art, 13 lit. g) si art 18 alin. (6), precum si art. 40 din Legea securitajii si stinataqii in munca nr. 319/2006, publicata in Monitorul Oficial al Roméniei, Partea I, nr. 646 din 26 iulie 2006, cu modificarile ulterioare; 10. Art, 23 alin. (1) din Legea nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanfelor salariale, publicati in Monitorul Oficial al Roméniei, Partea I, nr. 453 din 25 mai 2006, cu modificarile ulterioare; 11, Art, 36 din Legea Arhivelor Nationale nr. 16/1996, republicat& in Monitorul Oficial al Roméniei, Partea I, nr. 293 din 22 aprilie 2014; 12. Art, 50 alin, (1) din Legea nr. 477/203 privind pregatirea economiei nationale si a feritoriului pentru aparare, republicaté in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 201 din 21 martie 2014; 13, Art, 33 alin, (1) din Legea nr. 132/1997 privind rechizitiile de bunuri si prestarile de servicii in interes public, republicati in Monitorul Oficial al Roméniei, Partea I, nr. 261 din 10 aprilie 2014; 14, Art. 16 din Ordonanfa de urgenj& a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de aparare, publicata in Monitorul Oficial al Roméniei, Partea 1, nr. 463 din 28 iunie 2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 44/2003, cu modificarile si completatile ulterioare; 15, Art. 35 alin, (1) din Legea nr. 232/2016 privind industria nafionala de aparare, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, publicatai in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 972 din 5 decembrie 2016; 16. Art. 9 alin, (2) din Ordonanja de urgengi a Guvernului 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania, republicata in Monitorul Oficial al Roméniei, Partea I, nr. 797 din 1 septembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare; 17, Art. 82 alin. (2) din Regulamentul privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privati asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea in posesie a proprietarilor, aprobat prin Hotirérea Guvernului nr. 890/2005, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 732 din 11 august 2005, cu modificarile si completarile ulterioare; 18. Art, 118 din Legea administrafiei publice locale nr. 215/2001, republicata in Monitorul Oficial al Roméniei, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare; 19. Art. 36 din Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, {n natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Roménia, publicat’ in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 278 din 17 mai 2013, cu modificarile si completarile ulterioare; 20. Art. 24 din Ordonanfa Guvernului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al construcfiilor existente, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 806 din 19 decembrie 2013, cu modificatile si completatile ulterioare; 21. Art. 22 alin, (1) lit. e) gi j) din Hotardrea Guvernului nr. 857/201 privind stabilirea si sancfionarea contraventiilor la normele din domeniul sanatayii publice, publicat’ in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 621 din 1 septembrie 2011, cu completitile ulterioare; 22. Art. 1 lit. a), b), , g) si j) din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populatiei impotriva ‘4 in Monitorul Oficial al unor activititi de producfie, comer} sau prestari de serviei ilicite, republ Roméniei, Partea I, nr, 121 din 18 februarie 2014; 23. Art. 68 lit, a)-d) din Ordonanja Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, publicata in Monitorul Oficial al Roméniei, Partea 1, nr. 704 din 4 august 2005, aprobata cu modificari si completiri prin Legea nr. 328/2006, cu modificarile si completarile ulterioare; 24. Art. 139 lit. a)-c) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, publicata in Monitorul Oficial al Roméniei, Partea I, nr. 60 din 26 martie 1996, cu modificatile si completarile ulterioare; 25. Art. $2 din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparenfei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanc{ionarea corupfiei, publicata in Monitorul Oficial al Roméniei, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003, cu modificarile si completirile ulterioare; 26. Art. 75 lit. €) din Ordonanfa de urgenfai a Guvernului nr, 105/2001 privind frontiera de stat a Rominiei, publicati in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 1, nr. 352 din 30 iunie 2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 243/2002, cu modificarile si completarile ulterioare; 27. Art. 360 alin, (1) lit. a) si b) din Legea educafiei nafionale nr. 1/2011, publi 1 in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificatile si completarile ulterioare; 28. Art. 31 lit. c) sid) din Legea nr. 589/2004 privind regimul juridic al activitatii electronice notariale, publicata in Mon‘torul Oficial al Roméniei, Partea I, nr. 1227 din 20 decembrie 2004; 29. Art. 19 din Legea nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor in forma electronica, republicati in Monitorul Oficial al Roméniei, Partea I, nr. 138 din 25 februarie 2014, pentru nerespectarea prevederilor art, 6 din acelasi act normati 30. Art, 22 lit, a), e)-f) din Legea nr. 365/2002 privind comerful electronic, republicata in Monitorul Oficial al Roméniei, Partea I, nr. 959 din 29 noiembrie 2006, cu modificarile ulterioare; 31. Art. 45 lit, a) din Legea nr. 455/2001 privind semnatura electronica, repul n 30 aprilie 201 Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 316 ; 32. Art. 15 lit. c)-e), n), p) si q) din Hotardrea Guvernului nr, 1267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenfelor si brevetelor de turism, publicata in Monitorul Oficial al Roméniei, Partea I, nr. 866 din 23 decembrie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare; 33. Art. 3 alin, (1) din Hotardrea Guvernului nr, 237/2001 pentru aprobarea Normelor cu privire la accesul, evidenja si protecia turistilor in stucturi de primire turistice, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 1, nr. 649 din 12 septembrie 2008; 34. Art. 4 din Hotirérea Guvernului nr. $59/2001 privind unele masuri de comercializare a produselor alimentare si nealimentare in stajiunile turistice, publicati in Monitorul Oficial al Roméniei, Partea I, nr. 335 din 22 iunie 2001; 35. Art. 4 din Hotirdrea Guvernului nr. 51/2001 privind unele masuri de organizare a activitagii de agrement in stafiunile turistice, publicata in Monitorul Oficial al Roméniei, Partea 1, nr, 307 din 11 iunie 2001, cu modificarile ulterioare; 36. Art. 8 alin, (1) lit. b), d), 0) h)- ), D-0) din Ordonanfa de urgenfai a Guvernului nr, 19/2006 privind utilizarea plajei Mari Negre si controlul activitijilor desfasurate pe plaja, publicata in Monitorul Oficial al Roméniei, Partea I, nr. 220 din 10 martie 2006, aprobati eu modifica si completari prin Legea nr.274/2006, cu modificarile si completarile ulterioare; 37. Art. 10 lit. a), )-h) din Hotirdrea Guvernului nr, 452/2003 privind desftigurarea activitai de agrement nautic, publicata in Monitorul Oficial al Roméniei, Partea I, nr. 282 din 23 aprilie 2003; 38. Art. 41 alin, (1) din Hotirérea Guvernului nr. 77/2003 privind instituirea unor masuri pentru prevenirea accidentelor montane si organizarea activitafii de salvare in munji, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 91 din 13 februarie 2003; 39. Art. 33 lit. a) si b) din Legea nr. 402/2006 privind prevenirea accidentelor si organizarea activitatii de salvare din mediul subteran speologic, republicata in Monitorul Oficial al Roméniei, Partea I, nr. 297 din 23 aprilie 2014; 40. Art. 7 lit. b)-g) din Hotirdrea Guvernului nr, 263/2001 privind amenajarea, omologarea, intrefinerea si exploatarea pértiilor si traseelor de schi pentru agrement, republicata in Monitorul Oficial al Roméniei, Partea I, nr. 649 din 12 septembrie 2008; 41, Art. 31 din Ordonanfa Guvernului nr. 107/199 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servi al Roméniei, Partea I, nr. 448 din 16 iunie 2008; 42, Art, 58 lit. a), b) sid), art. 59 lit, b)-