Sunteți pe pagina 1din 254

.. ....

.....
.........
. .
........
.. ...........
.. .......
...
. . . . . ...
. . .. .. ...
I

............... "
Teorie si metoda in st iintcle sociale

Strategii
ale
dezvoltari i
sociale
(Studiu sociologic)
vol. X
Catal i n Zamfi r

Eciitura politir:a. Bu.urcst i -- 1977


Cl"PHI~S

<: i {I~ i (I ( I;!.' ': ; I; ,,"


t ' ( ; " , ), : (~ : (~

!I

I"
"

, ,,
! H' t

: ~ r I J I .(

"
-"

: :' . "; ,>:-... -: 1\ ; '

\ !. !.; .v-. \

1';11:1 \I,! I i: :t1 I I ,0' .\: l' :'r,';': I; I I:l' I),; I

hl('1Hclor si)('ial(' I"

~ 1 . ,.-, ""; 1. i C: ): 1 ';- ~ 1 ' .' 1 t :


so
' :_,. ,_.... ~ '_' ~ t '

li~

Tn1p!l('a1,ii ~l~""li)la i:lj.(':t;~':l.;

t'\'(llutiei :--:-;tt.'ll1('illj' ,I\"j tit'


!J 1

10:0
(~;q)itl)lul a: III I"" .')t'fl11lIfzcafl(l P;U1C(Ut) :!III cit' satisf{l(tlf.~ 124
Modr-lu! II ;"II\H)!]:'] de in tcrpreture :, ;:HiIC.tf{)l"Il<>r de
satisfaqJ(' ,I dlfll'lilLqile ';til' 126
1':I('Il11'!lfto]io unui !lOU model ,,"<>1"1'11('d,' i11t('rpn'larl' a
III<lH'''I<)1 i l. ,t,. '.;ltlslal"\J(' 132
C;tructlll"a s;ttlsfac\i('i H:)
'I'cs t areu nHHit'! u l u i tl'lIret 1(' jl;'( 'pd < ~I:
t'i:e\'a C()I1I..'IU/.11 in ('t"t.';l ('t' pr,\'" Sl'111i";'fl(_"liLI IIHll

i ';,,'ll<l;lli ;01 IV"I,'a. ScilIla unlli proiect de d"Zlo!tllr. SIl


("iala ('{)II<1,,,','I",' ~l )larticiplJ"r" ("ole"II"ll \.")\)
))L"flll.: ,'.1 "hl"ltivull:i T'i p i. rrh- s t i l uri l or de cnnt!"""I" I")J

(', ..... t:: ,it' ("')~{! :Ct'!'e l'..;;te !"';('CP":L'? (Oia:;!1()/d nL'cf'si-
',\".) ;6~

Unole SUlll\11
""pit(Jlul al \,-Il'~i. Rul u t iaetorilor ("()(illl!it'j in c07lstituireil
stiluri/or cOllducerii directe ~O,j

Puncte ie rri t irc ale procv ....ulu: de l uare ~l ,' .':'.': I!~

('(lnditli dt' i n.c-tt i t ud rne l1"' ' .. ('7 .hIL!


~tr~-d('gi! lit, IU;}!"t' ;~ df'(,l(~;\ J I' t C )! 1 ~ ! til (! t. ,; 1( ( 1 1t I '

.l i n i:I',I'll"llhll.,
Incert:tll<illll':t nductibil:J

1l111I.!( )CR/\ 1-"11-:


("ill'ltuilli I

~TIIN'f A f:il SCHIr\'IBAREA SOCIALA

Proc-esul (jp dSIIl1I are tot 111;,1 I,:(,iullcia:l (;1~('iPilll"l!);


'
',{I('ial-llmant' (fil()z()fie, SOl'iolou,', ,iTll:'(J!)!)'(): ,i,', !'sih()
IOL,!ip) in act ivi i at-:.i s()('ial':l pI'acticil j('pl'>zintd 1IIId din-
11'(' caracter i-a ir-i!c- rornarcabi lr- ;dl' ~()('i('U\ii ('(JIl\('mpo,
: :It'(', Sin tr-m III PI"/"n\a u i kIIO!ll('1l
un all' ('dJ'l1i im pl i-
{:I\ii 1,(' \111' d()\"di probahil mu l t m.ii prof und d"('it ('(,1(,
.i lr- J'('\'()11I\i('i ind u.a ri a lr-. Multi ;lllilli7li :Ii t('IHiill\('lor
,""i"LI\ii (,()Tlt"III(lor;lIl1' cOllsici"rd C:I rrvo l u t i., ind ust rin la
,j f"st ill Llpt do.u 0 prim., ('Llpil ;1 !111Ui !lJ'()("S rn.t i rorn-
p"':-; d,' ;lsill:ilan' d 7tiin\('i ill t();t!, ',[(T{.1,. i,' (,tl\itil(t-
,()('i;d;'l. COIl\ ,rtir"d st iin tr-Ior n.rt uri i in 1t'i:I1(,:():;i,' d,'
prl)(it1l'iiC' 11~;lt"ri;tI;l ('stl' 111'l11;ILI, ill 111()ci11","':,;Il', d,' (l

!llasi\';'1 'ii rapida con ve r t ire ;1 st iiu tr-lr souai-llllldnl' in


n o i t"l1I1ologii d" ;W\iIlI1P, l n d("'st Ir-l st' inche ir- u n laru
icl u in cjr.z\'olLll'l'd socictati i uman , pllnc:'(',j I'" bazcl,'
1111('i rationalitut: f'['icace. de tip 'itiin\ific, ;1 t'ltll,'Ol' acti-
', i t ati lor socialr-. \'iqI] utopic ill omenirii d.. ,,:1 proiect:!,
!I :'-od c0fl<;tient Iorrnele viot ii ~()CI,i!-U:::~l::" ';:Hf..
i,'" ":-'i t'lt !!!;,i rnu l t un nroicct rr-alizabil.
Procesul psk IlJ1i\'ersai. In mod dcosebit ins:l. () socie-
latp socialist ('st" vital jpgat:l dr- ut ilizarea Pldctica <t
xt iintelor soria!o. ,\ctualizarc<l potr-n tr-Ior I1l't -;Il(wrioare
,tit Iorrnelor ',o('i;tli<'I(' cle nr~(anizaJ'(' l'slp condil.i<Jn;It:I, in
Ii ,()r] ,"'entia!. (It- ~r:ldlll ut.i l iz.ui i st iintelor ill l!,eneral. it
<t i inu-Ior OCid:l' in mod "p('('i;!] :'Il(,("t11isllWlr:' spont ano
,I" I'('~liln' .. s,)('id:'liilor trucli tion!c. (';lre asif!,lI['dll prin
"I" insc.c un !(rdd sat isf acator dC' "fiCi\cililk .in t pro-
.~r",,,i\' iu locuitv C1I mecanisme ('on~ti('nt(' <I,' ,)I! ,"!Iizd[,('
-, i (")lIr1'J('('r" d "')('if't:l~ii, EficilCililt,,: ;!(,p<;I", J ,11'1 'i"I11:1
,,<" dc.i.l;Ul'dlCI "de la xinc". ELl l'sl\- i r: 11l11qi,J do'
lIll n in i
calit<~kil ..st i in tei " care ii sL,"t l a baza. 0 t(,Z~l Iun.lamen-
t a.a " UI'i(':,t~il':i Part id ul ui C0l1111nist Homan e:'tc ZH'C'Cc!
ca dezvol Lc'C'Ct bazci stiin tif ice a conducerii lc to ate n ive-
l uri l.- ~('l'i,:'<i\ii nou-.tre reprozinta un facto!" hot nitor al
C!,(~tl':'ii efieicl1\ei t ut uror activi tatilor sociale. S-dr putea
nf irma c,', in procosul constr uiri i s i P('rf""\iOI1,'!l'ii socie-
h\ii soci al ist c cle:c,'()llarcit st iin telor social-umanc :,i asi-
~l-:iLil'~-':l ~u: l'~i rt'l-~~:()l()\~ii ;il() atti\it:~l~ii s()ci:~!p ~cIJr~_/int~l
I'll LI,t'll' crit i:
Pl'lllr!: ;, fi ut il i z.itr- In adivitat,Ct s()ci:ti;'t III ac'tic:'!,
'itiini.('I,' . Dcial,' ('xplil';lli\,(' t.rc-hui sit suf,'I'(' Ill" ,:'lllld,'
: 1 j( )( i i r i . ,I! i I) in 'i 1i i 11\ ( , ; tl (, , -x i., kill 111 I i i. ('" 1'" ":1 I' X pI iC"
('11111 (',!,> ]1IIn,;t ]'l',tl,'l, r'](' clc-vin :~tiill\(, alr- ari iuu i i. r,'IS'
!l11!I/ir;ti ]d :litl(,h;lr(';1 ('/1111 ('sll' l'I'uli.:ullit I)()si\)i\lt[ dori t.
ln iWt'O" S"]IS "f' \'(lrl)('~l'; ,ldr'St'a do u n no u tip de inui-
IltTj". d""s,,;iL( ,If' (',';1 tr,ldi\iOllil];-t, ('ilrl' i[\',';t drvpt obicc-
t i v Pl"Ic]",I';'ca UllOI' bunnri .Ii:::icc, () .. inc;irll'rii:' s()l'ialCI si
uman.i' Perltnl ..U !>:"l)(!UC(_'" IIIl 11':111tip de pC'rs')Il:ditatL-
UJr:tJ1,l. " nOll,', (_'l1:turj, un no u Ii;) de rc-lut ii soci a.e sau.
in t+-un ;'::1:1 ,lie'! particul ar. lin anurnit tip de colcctiv de
n:ll:,Cii, () an um ita rr.otivatic a acti vitati i etc, sint n ecesare
in<;;inl'l>';,tr' '-pelja'e de actiurie, rczuit;lte ale activitatii
.'>!)ci()lo~;,':;!;, c\]i(;'o]1f)!ogUllli, psiho]ogului. La tchnolc.jia
~'i7~C;_-i. c:1i:~~:(',~i~i l)i(_)l()L:iej ~-J~ a(!(lllg~-l o tehnol()~~if> ~u("i:-!l;_-!
si .n n.ui.i. 'i',)t '1'i',i !IW]t ~itiill\('!t' slwi:t1c' i~i l'lab'lrc'az,'1
j)rtJjJrii\' !'Jr s!! :;i"l,ii ell' in tr-rvcnti. in :l('ti\'it:lk:~ :';OCiiIL
~),.:~\.j i('~-:. ~.;f't()(:,!; I~' l (!f ('('l'('('!dl'{) i i SI' ~HI'i';P,:~l :1:t,tl)flp (1('

Sl h i.: !Jill" It':\~it;'l\ii so('i,ti,', Slwi()I()i',liI '..i Jl";:l')]ih~lll


,:I('t'P S:l dt,,, ;ll;'t, .i l.rt uri dr' ill.l~iltll'i si I'; ')Jtl)r.:i"ti. I >I,! I;
\'ip;lll\i fin'"ti l.. ('(,1(, n ui i v.ui.u.: .ut i vi t a ': ','Wi'tif',
I)r()('(1~111 (!II :111"l',I"tJ'/' ;1 ~,;tiiI)t,I.'lrJI' S()~'i;l~" ITl :I('l\ i: ~~!',:
SlJl'i:t!;'t pr:!C'tic;'1 ;tr(' ]'1(' l.i (():t1P nivclurilc <lCf,,(i.i:l .it i t
iii n ivr-l n: \''Inl!-t('''''ii ,'o('il'I:-l~ii ;",1011(1](', I'it si la 11ivo l urilo
',istp:"!'l()!' ~1)l'ii(I\, particular" (.slIb:-;i'lcmp:o ') in trcuri n-
dori. sco li. f.unili, f',rllp ell' munca IC'tc,
In tegrarea st iin tclor in activitatr-a soci.ua pracuca .ne
10c insa cai ~i in forme sp('cificc
pt' in clifETitple strue-
turi s:)ci,ilc ale jllmii contemporane, ])aca proeesu: este
uni\'ersal. strllctura "Ll, p:'oblc>mele pe carl' 1c !'idic:=t sint
senmifieati\' eliferite intr-o organizare socialc't suciaji,::UI
filt{l de '.ma capitalist~l.

8
:;tiinta ~l societatea globala. In ruentali tatoa
sociddiii
capitaliste clasice, disocictca din t re practica sociala ~I
politica. pe de 0 parte. ~i gindirl'u tcorct ica f ilozofica xi
<t iinti Iica), pe de alta parte. era int r--ut it de in temeiuui
Il(' ev idcntu ernpirica, incit Iunctiona CCl un ]1osluJat [1I!1-
d.imcn till. mai pres us cle' orit:o in doiui i'(. Idcca C'I 0 asc-
:,,('nea disocicrc cs te ,.anormiILI". C,'I orin' practi(';'1 11111~lll;'i
l:eh'lif', pr-n t ru it fi (,;')(,:1,(" <! fi,' f;IIl'!id;'1 P(' () profllll(L.
('1111",1)1(','('era l"ln~ich-raL'I, in a'~t context, mai l"llil ')
';Pl,(,IILt\i(' fl'lIIIIOiISi'l. dill' 1l('!Tidi'LI, Ea ~;ti'It<-<l d'l;[r 1:1
'):1/;1 uiopii lor, liiud t r.u at.: ('i( "Lin'
en ascmcnca mod de a r;indi 1111 rcprezon ta cltll-:;i d,
11'.I',in 'J r'j'(),Il'(', 1':1 ('1':1. 1'1 :' 1:;1.. ""11I'l',i:1 ilc!,'('v;,f,'1 a ll!1e;
~it~al,ii n':!!e, '1\,/: lui :\farx (,,'1 s.ocietati le prr''''1ci:lliste
o;P const it uic si e\,Cllupalil in n.od spont.m. Ii in d. prill
insasi ~ n at uru lor. incornnatibi :
Ie ell cunonstcrca '
l('g:1o:'
si a '1''''(,;ll1ismcior \'i('\ii soriale. 01'1':';'1 0 explicatio acestl'i
l'uj)ll'!'i, 'n (l('(";le' coriditi i. in mod nC'('("<lr \'a e xist a. pc'
J(' () pait. 01 pl:let ic,-I C()\'i:tli'l < o nol ili(',-I -'ponflll'li. ('1Il])i-
vic. i.u l'!' (I;, ;ilL'1 parto. (I l'!",,"xi,' tc'o["l,til';-1 nc prcut ic,
.ivi r l Ill:!; mul t rlll1c\ii id,'"lilf;ic(', jllsliril';tfiv(' Hdl('xi:1
l"l)l'<,li";j (1('11],<1 :1~;IJ';-1 1'1' I,\(, I' ;Ii n.ul: ni.iiqi uu! ill r:lp'Jl'1
,'Il ;1('1 i\'iLltC'i(
s(wial,-I,
In l ucrarou sa The Com in q n( Post-Lrul uutin! ,","j('il'(7/,

Dani"l I~('II (',lI';lderi'/a ;:titwliIlf';.1 -'1:'i;,1 ..idl'rJ]Of',i1';'1;1 s'wic-


ta\ii c;lpi\'t1is\I' ill urn.utorii 1,'1'1: on i ..Srlcir't:ttel inrllls-
:riald rr odc-rna. Ii ind () socic tate l ibcra]{1 (l:kll sr.' rd..r..
prin acest termon la socir-t a tca capi tal ista), riu a simt it
niciodata nccesitatea de a-si def ini obi ectivele sale Si1U de
:1 st abil i p"iorit{l~i in eaelrul unui set de obiectlve. All fost
mcreu ovi tate ascmcnca l uar i ell' dor.iz ii c()ll'cLi \'C', :\ ic-i
'I dr-cizio ..ociala consticn t.i de .. <1 tr-ansf'orrna s()ciI'Llt("
!,I\ it f(J'.t 11lilLi in ul t.irni i :2()i) eI,' un i. ClI tOilt(' al'('st(,:1 ,'sit-
f'o.ut cl ar ("U'(' c-ruu svo puri! noii s()ciet,-Ili indust rial .. ,
S('!):11Irik a('('st('<l, C,ll'(' i1!1 ci"\"'11il ..datc',>, im pl icnu t o.u.-
lTi'~t('!'(':1 out-put-ul ui m<thTi;t] dr' bun uri. (,(lc'I;i1t." Sf1'!'l'
ale vic-iii socialc, moduri lc t rad i t ion a le de via':1 au fc>st
sacrificatc- atingeri i ac('stor s('o]Jllri c-conomico" (9, p, 27:,
Un asernenea sistem social f unctioncaza dcci in vir-
tutca unor mecanisme ,.spontane": crl'~t('rc:.1 ecollOmic:1
('stc un imperaiiv care se impllne structural. )Jimeni I1U
treh11i(' si'l-l impunEI prin foria argumentelor. Ca !'ezu]tat
ell dinamicii sistcmului economic. toatc celdalte sistel1w
,I
;ti,' socictatii so modif'ica. Sch imbarc-a ior nu ,'sIt' n ici ea
r,'z'lltatul unor deviz ii consticnte. tormulate la nivelul
intr".cii colect ivi tuti. ci consccinta .matur ala- a morlif i-
('illil()r ccoriom icc-. .,LiberalisllllIl' poatc fi con-Jdcr at ca
u n principiu dr- ol'ganizal'e fundamental pcntru 0 socie-
lalt' de tip capitalist nu numai in sfcra activit.itit ceo no-
mic:o, ci pentru in t rcagu viata sociala. El se Iundoaza pe
idr-ca ca societatca ca atare reprezin ta un simplu rczultat
al activitatilor individuale orientate spre satisf'acr-rea pro-
pri ilor intcrcso. (lr,ganizal'ea si dinamica ,;ociel<iiii in
:t:",;dllb:u 1111 t rr-buio sa const ituic- ohicctul unor decizii
"'H'i,de spccialo. ln ,wPst sens ~.('poate consideru C,-I Iunctia
oru.m isrnelor poli tico este onrecum marqinaui. Sixtemul
socidl ,L(lobal ('sl(' tlut.. Dinamir-a Sd ('sl(' asigurati'i do for-
\(,]l> pontun in tr-rnc-, ca 11\1 t.rt-buir- ol'i('ntali\ sau con-
tl'()I;lt;t. Reglar<';t vict ii sociah- ('S((> ?i (';l ,Isil,(lll'dtil, 111
",,:: n a i 11'(11'" ;:I't<', tiP 11](,(,<llIi'.IIH' spont.uu-, III moe:
"p""i;I' de pi;I\,t ('('(IIlOIl:if';i ;\('(';I~t;l din urma lind!' s{,
d,,\ ,ILl l~:('( ;i11i~1111I] Sll]lJ'('1\1 ;tl 1"'I;I('Ill"IlL-lfll 1111 1111111<11
d .rcl ivi t at ii ('('(Ill(lllli("', l'i a t ut uror .u-t ivit.u ilor : ?tiint:i,
cu t uru , t.in.p
l l (Jl'g;lI1i:-'1l1(,ll'
ilx-r. po it iro all drt'pl
l [unctie
dO;11' 1l1('lliin('f'('" d( ostu! sistem ~i in t."I'\'1'1l (,ia. prin piruhi:
,p"('ifi('(', pc-n t ru ;1 .-ontrncara () s('l'i(' d(' procc-: disrup-
: i.: in I ;1]lorl ('II Iunc-tionarea .. IIOI'111<1:;-l" s()('i('I;-I(i:,

J;:-;t( clar (';-1. m tr-un asornr-nr-a sistcrn, 111: ;1(' putern


<1,:t<'pt;1 ca ol'l;;lllisll,,'I. pol i t ico :-';'I-~i ]lun"1
i11'"b!('lllP in
1('f'';1tlll':1 cu pri nripii k- ()I'f~anil.'-Il'ii ';o('iall', cu din.un ica dr.
P('l's]l('('tiV;-l d s()('il'(;l\ii. S;I stahil(,;t:-,c;\ obicct ivr- socinlo
111".iOI'C' dl'a t in s. s;\ pl.inific ~i s;\ onduc-a ri(,l'.voltare<l
"()('id;l(ii S('II~;III l'('alizrl1'ii ;l('('st()ra. l\jung"lll
ill astfpJ 1<1
pl'flbl"P:d ('an' illt('r('~f'a/,<:'\ in mod ~I'('('ial analiz a nrl;lstr{1 :
:) ,l"':l Pf1":l
'
('oJlclll("']'C' politica a so('icUliii nil nTr 1I1't'oif'
d(' () inte legcr. prorund.i a socieUtlii in care :'tlll('\ir)flcaza
\T;ll x a dernonst rnt, ll"li m ul t d('('it .iccepta Dmid Bell.
,'a ,'a ni ci 1111 poatr- ajunge l a () asc-mr-nca intpl"~(Te 1110-
h;I!.! adc('\aLi.
Societatea sor-ial ist.l sc bal.('az;t pc un ('II tutul alt tip
.1(' organizare soc-ial ,-I : rnecanismr-lc reglarii spontuno sint
.iici rnardnale, ]0('\11 lor fiind 111;\1, intr-o m,-lSlIr,-1 din ce
11 (,P :11ai man', d(' cOllducen'a :-'o('i,t]{\ l'on~tient;-1. () ase-
11l'llP'l cond'.l( ('n' Sf' 1'('alil.('al'.;-1 prin il1stitll\i;ll' p,,:itice
:,:" '()cieUliii, ill ll10d special prill partidul politi(' d,' tip
"()Jlllllli~t. TI1 :I(','st S('I1S, Pr()~l'anllJ] !',C.H. slIhlillidZ;-1 rap-
'II
Ill: ,'.! ..p.uti dul ui ii rvvi nv ,-,,:"111.1'I" .1 orgdllll" ',I "J:
d\l"" ill ll'f)d ('oll,:,til'llt amp::;! !":(I, t'" ',f)l'i~:; d" 111,\1::",:'
Iwilltrcrupt:1 a socipLI\ii pc ('~d,';, ('f)ll1tll1iSI:iUjlll (76,
p. 11:2). Pol it icul dobindostc ~,,,tf,'1 (, Iu rnt i ('11 tot ul n o u..
III f)I'L;Ltnizarl'a ,:,i conducerr-a \ if'lii "'lCia]e. prr-luind (J

p.uIc- import.an t.i a rcglarii dezvolt.uii social!' d!'\inllte


ell' niocanisrnclc xpont ane ale <.;OCipt{l\ilor pt'esocialistp, de
piat.. economic.i In mod special (107). Spon t.mvi tntea.
":1:':,1t erist ica "f)l'i"\;'I\ilor c,illi:a);s!". ('st[' in lo: ui t a prin
,'In:rizwcrcCl 1171itard. i
cOIl;;tic71t l. :\n'asta prc-supun, i:1
"'J!1tiitiill' ~()cil't;'I\ii srwialiqp. () J;lrg;1 Jl:lrticip~!l'" (j,'mn-
,,::t1it':1 Tovarusul '-:i('():a(' (,(,;,II':'('S('II subli n i.r ;l('f':ISt;',
ui.plvt ir in Raport u! la cl'/ (/!--al .'O-lc(1 ('(J11'/Ti'S al
1'.C.l? : ..Se va ac(.iona pen iru iuf apt.uirca cOlldlwf'rii lI11i-
tan', pl' b;lI.:t pl:llllIllli uation.rl 1111i(',a d"I,\'lllt:lrii f','onr)-
mic-o-i.ocialo a t;'ll'ii, pr-ntru pr(llll()\ilt'f':t prilH'ipii"'1' ('rll1-
dll('f':ii :;.tiin\ifi(',' ill toutr- '.,'( 1');1"'1" I',I!'!iti!ll .. d nn l it..
in mod COI1""(,\'('l1t pcnt r u ;,cl:IWit'l';1 d'_'ll1()crali"1 ~.'".i,dis"'.
;("il',llrind cadl'lli ()r:~,ll1iZ:lt'I:'i,' (pi .n.ii plr'pll't' 11:!rti('i-
pilrii mase lor p"jJlil;ll't' Ia (1)11cilll"T"il in t rr-ui i ,1l'li\'iLlti
",'ollOn,ico-s()ci;d!', Iii f aurirea in n ior! const icnt. il,' (';-lln
P()POl', a propriului s.iu vii tor" (13, p. 50).
Un asemcnca 1'01 act iv al sistcrnului pnl it i c III (}rl~a-
Iliza!'ca si dcz vol t arva snciet:l',ii p,ItI':1. pill,') tIt' nn t m ul

.u mi i buruhcz. :tI1COl'at{1 in uri


, ncini
, u! .li l-: ,!:~'" de
,r:':I'1i/arp, ('a fiind {,():l~plet 11,'fireC1SC;1.
rdC'C'<I crcstr-rii rol ul ui ornanivat or al
1';\(':1)1'1::11: p(Jlitic
II ,,;~II'!l:IIl s()('i;1i ~I,~()hal a irll"'llIl! <':1 plin'!;-I \''1''n tot
lllai 1111111. -.uh pn",illllf'a d('/,\'oILlril sl)('i;Ii!', "lli:!1 ill Filii,'
!Jul'I",Il<'zP ('l'I(' mui ..lil)('ralislf'" II .u li t io n n l
Din ac('st pu n.t dp \'(,d"n' f'xi,,[;-1. 11111'""li~dIJi!;Ir<':,
<il' tip social ist ,;i 1'(';1 de til) ,;mit;t]ist, () dif''1''IIl,1 ]J('!;;

III (',"';1 ('C' pri\'f'~t(' n ivc lu ri.o l'rlndll<'l'rii soci:ll,. I., c:ln
Qiill\P:" socialc s iut ;!IH.;aj;ltl' SOl it,t;l!p<! Sl)('i,tli' t:t ';1-:1
piiS inca ell' la inco put pi()hlf':I:.! def inir ii ((lll,;tif'ntc.
st iint if ice a obic-ct ivelor so.ialo m.ijore ;1[,' dr';'\'"IU'lrii
soci;t]e. Intr-o stl'lldur{l de tip capit alist. ~liill\('I(' sl)('iair
incc-p S;1 pa t r untla mai 111u11la nivelul mijl()w'f'/())' d
',()llltinnare it d i fvritc lor problr-mv Ilpnl'l'atf' (jr. dill::I:'i(';,
,n')nhn~l;t <;o('i"t;-I\ii.
\Tul\i sor iolon! (}('ciclenta;i sin t de acord "Sll;,;" :~'1'-
'ul'!i (';-1sociotatr-u (,;lpitali~t;1 (,(lTlt('ll1j)llran,-I, datil' il,1 d,,/-
.-r)lt:ll'ii sale "(()II0ll1icp. I'st" t o t ],,;1; m ul t ])11'" '1 !';II:,

11
Il('('\',;it~-ltli de <t :-pori cont ro l ul cl)n~tipnt ;1supra Iunct!o-
n.ui i )i d"I.\'())Lil'ii :"istCl:;lliui social. at it a~upra act ivi tati i
economic-e. cit )i asupra ('C';orl(11te "fere ale victii socialc.
Ei convideru C-l (Iucrarr-a lui Daniel Dell citata mai sus
('SIC' un ClZ t ipic: in acest sells) 0 ascmcnea schirnbare
c<;tc dl't('r)]'ill,~t;-l in rr.od nerr.ij loc.i t ()i o xcl us iv) dl' Iactori
tohno-economici. Experienta i~irilor socialiste demon-
strvaza insa f apt ul ccl tipul de organizurc soci al.i repre-
l.inLl un factor mai puterriic.
Nccesi tate a un ui control consticnt al societatii asupra
propri--i :-;a!e fi 1110 i oriar i actiorieaza. clatori t{l. noi lor pro-
le~e L':{'"c:cle"i'ticc l urrii cOLtf':;~i)()~'a'H.', si in capitulisrn.
ins~'l impotriva st ructur ilo-' fUJ1cL!':cnLt\e all' accstuia.
fori.:!Jitl-:(, din in tr-: io r. :\u ('~t(' in t irnpl ator C'I in \:\rile
(,:lpir:l~i"" d,'/,', o l t atv cont rn.ul a"':pra !IJ'O('('sl'l()r "ilciale
Ir-,:Ijnrl' !'I'P:"'_/int,-l 1l!1 pun.': c'it:c ;.1 luptci pol it ice de
(1;(";-1 ':i :ti i~l:':'I'nL't:'ilor icic'oj',Il;iep,
In t.ui l ~()('i:l:i~k, d",,; 1:"/\ ():[.:r":1 ('('()Il()ll1i(':'1 nu <I
.it i n-. 11:('1'1 l i'",1111
1 )'('II:;/I,t (i, 1.;'lri~( (':I],i1;']i"\(' :1\ ;lllC,:llP,

(,()Ildr;("':-":l :,1)(':;(:" ,:i-:I l:-'!';',:t :'lll1d:r: :c'i11:li sf'tor:t I'i <1(,


:wl,illll1'_ j'n pnnrt (';-'('I'\i:;] :Il l'I'()l'r:llllllilli ])(',H, ~,.
)'I'kr' \(1' :It:li ];1 :1("",1 11~:)I'('t i!l ol'i;:llli/:lj'(';( c'HH!II('('l'ii
~liill:,it'i('" :( :,:1:i i, 11;:nid'l! \':1 1.,i:1" p,'rlll:l',"llt ~:r';1!11:1 d,'
"()I"i,i",;:1;;i(' 1 "i iill''I't1''!)f'I)(!''III.:r tii(,'!'it,,!,,:' s,(,tll,ln si
d())I"'!lii :!l,' \'i,'I,ii '" ')):();: i(',,-;-.()('i:~!(' (',ll,dli("'I'(':1 xt iin Ii-
f!(,:l tr-t':)11:1) ....,.[ l'~):'i!1'L-i t,/,,11' :-"!'Id)l{,:~ I';t' ()r .i.n: 'dr:l
I I('~{'-

Ull,ii d,' 1<. ",,[., pri , inc! d"/\'nlt:I:'C';1 i'(,()ll()llli"i, ,:-(iiI11('i,


cul t uri i. pin" .. ,.':., ',(, ],:-i\("" ['\;::i:i<l si l1()rlJ1(')co de
c.o n vi c-tui rt- ") i,,:,-t" (/6, p, Jil7l(IB),
Un cC'n"':,tl(~i!' rr ar x ist ill' ptiti'Cl ]"'n;:IITII Iupt ul ('{t
tC'ndill\~l art url.. ,]c. !{Irs;i!-e la
ni\(';cI; :-')('ieLl~ii g'obale
il j't:'lctii D: ,_: '):'~ ,!:u":', ': ,:,i ;-)l::nij'ir-are. datorata
': l

,'\ ident. dr';", (1:::1"ii econc:Lic'C', tE':lnn1IJgice si ,:tiin\ifice


)i rl'diizClt;1 ;J, n.od plen ar in condirii.e ,c;()CieU'It,ii soci a-
Iisto. a;'(' :'Il 'Ii s()cicLltC:1 cc:.pita:;q;1 ;::I]li)triYZi st ructu-
+ilor sovi ale d> :lcc~tpi", fon:nclu-le diriaunt ru. :\11 esto
int implator :a:Jtl:l C'C{ acesta re prevint a un ul dint re pl111C-
(('1e ctiticc :,;,' :',p!ei de c.asa cor'ltE'::-,pn',ll1e si ale 1111'nm-
l;'lrilnr idco'"",icL',
In cont::,,.,! ell ma-rqiwllit[l1CU (,llnoa~t('rii ~tiin\ifice
ill r:lpor-t "II flln:'t~()n(,"":' ...,),:i,t:l1.ii clpitaliste, sc poate
afil'lllCl cenlT<llitat(,(l (tCe,;teLI in ()n;alli/~Irca dl' tip socia-
1i~t ILt()!'it,'t il:"'f'~i !:'f'I_':1!lisll't'l,);' s::nnt:.!](' dr' fllllct,io-
nan' a s()ci('UI\ii capi tal isto. xistc-mul politic al ;tc('sll'ia,
st ructurnl. 1111rt'Silllt... IH'\'oi;1 lilH'i im.u.i n i konti,', .ut.i-
cu l.u ~i ~il1t(,tic(' ;t s,wi..t;tI,ii III .ms.unbl ul "i ~i :1 din.r
mici i s;t]f' d(' pl.'r, I)('("\i\ ;'\. EI aI'" rIO: i"II[;Il",' I)!,;!\~III;tli"'I.
('lllpiri,t;'1, iI1lPII';1 <i,' "xi,~"!l""" ,.II!Ij\i'J1;dl'ii pr!J!lIr'llll'lol
('111"'111<' );('Il''I'al<' dc' f;11~('\i!Jr1:11"';1 ~,;, prr-domi n.uit SP()II'
(;\II,\. in :-"l('i;t1i"nl, p,'lllrll ;1-0i !,,:tli/:: III nJ(J(] ,'fi('ir'lll
l'lIlJ('\i:1 :-';1,pdrtidli 1 CrW1l1Ilit :,1'" 1]1'\ ()i,' d,' 0 in\,I(I'.'l'f
\(olln'tic.1 d,' ,tIIS;,:"blll ;1 S()('i,t;II,ii ,;>i:1 riillallli('ii ,.;ti, cl,'
p,rsp,"ti\:t. ,\cti\ i1:lIl':1 il,' ('!Jllclll( ,Tl' ;1 ,')('Wl<l:ll S()Ci:l-
li~,t, '" ap!!Jl'i,' tl)l II'::! 1:1II1t d" id"d;:I! 1:11' i )J1"lir(,t:'lri
r:ll,il'!J:II,' a Illtr";:ii 'il'"l!!li,',lri :1 ~,r','ir'tdlii !'''Illill;l ril' 1:1
rli:t;:ll(l/:l 1I,'('I'silu1iiur (J;"l'ti\ it.it i i. :lll:tii/i',d !:,,,ilJilitu[i/,'
:-,i /,I)//(/i'ii/I' ~:lti' i':t('oTii ;l(',"I(I";I, si n t [()I' :,11;,::" ()/)i('cti-
1"1'/(, 1 '~t.i()r' ~dl' (ll'/\I):t;-II'ii ~-(H'i(l'I' ~i !i'U'j!()(u'( t, t'I'dli~~(-lrij
accstora. Elaborarca unor ample prr)~! :lll'" tI, !)r~~;lllizarc
,:1 r1(',,\(dtdre ~-IH'iaL: ,t(,
I_" .. !i c(lr~i(_'!~_'I'i~t;('("1 j'Xl<tl>,i\'~~l :.!
s()('ict:l\ii soci al isto. Progr.rmul P,C.R, e1<2 c!"z\',llLll'" ,I
Prll! ;llli('i, dc' f:,ii!'i:":' a societut ii socialiste multilut--r]
de/.'d)itatr- ';>1 inai nt are spre cornunism repn/iIILi un
,'x"lllplu ,'II)('\'('nt el,' (l"'emenea forrnularo cxpli.itu il
nb ir-ct iv ..lor lllilj()re de clezvolt are a S()Cieti11ii,
Este evident C,'I n aserncnoa coriducere are IH'\'()J",
jl{'nlru dc-tc-rminaroa n('cc~itil\i'or, posibi l itatilor , nhi('('-
t ivo lor si mijloacclor. de () clln()a~tcr(' 'isti'matic,'l ~i pro-
Iundu a r(,<llit,Hii, elc' ebb'JI'area unor in s t rn r-u-n tr- f und.rt ..
~tiin\ific, de ,1l1il~iz:l sit uat ioi exiqelllC' si el(' pl an i fil',ln'd
art.ivit.u ii dc' dC'/\',l]ldrl' sOl'i;tl,'1. Un sisklll s(wi;,L Fund.it
pe n'!',lan'il <.;jlOT1 t an ,-I nil ,lIT novoie (It> 0 (,:lntil:!t(' pr"d
man' c]f' cunost i n \e ~t ii n \ i Iic:c. Di ill pot ri \';1. 0 ('I)nrilil" '1'('
('on~ti"!lt:l, pcn tru a li 11,:!i ('fi('i,'nt:l dfTit 1'(_'i~Llrl';1,,!)rJll-
tuna. t rr-buic ":1 sc spriii!1I' pi' () ;,olidj h,IZd ell' ('1111'1:1.-:;1,'1'"
Nil ('I,tl' i nt im pl at or i"lJ)tli) C'I p.ut id n l 110:-'(1'11 punr: UII
accent d,'os,'hit pc' dr'/\'oILlrC'(l st iintc-i ('rllldll("'r,1 ,')('i,"
Ul\ii I!('l,\olt;u'('a ll~('('ilfli'Il~,'lrd' (!I' ""lldll('l'J'(', i.l:hol',:l-
iin'Cl ba/l'i lor sti i nti fic !'(prt;,illta 0 s,ln'illCl ln nrl.u nr-u-
lal:'l ]1" (':I!'I' dO('II" "lltl'II' C!" p;I:,tid () pun ill LIt'! art ivi-
Uqii ilrlr('!;ii s()('i('L'tl,i, I-:s:,' "'Il;llifi(,;t1i\','1 i'()I'IJ:'Ii:lrt':1 dill
I'rol;rdllllli 1',(' Il. il un.-i.: r1illt"(' rli',>qiij,' 1""Il\i;t!, cI"
:tl'\illllP ill \'('r](,!'f'Cl ;Isiglll':lrii un.-i (,Ollrill("Ti ~tjilll,ifi,'" ;1
SOCil'lCl\ii: ,,('lIll();lst''l'(':1 pI',)fllndi'l :1 prrw"sl')ll!' "('Ollfl-
min' ';>1 s()ciaiP, ;1 n';i1iLt1il()r II! ,':11(' tr:lilll !(':i1i/,lr";I,
i)I' ~l( t~,~td t)~iZ(_l. d lJJ1L1l prc-vizi uni clare (l dczvo l t.ui
ill 1)('rsJ)L'ctiv:1 a socie tati i" (76, p. 108).
Conducc-rca consticnta a societ a t ii face Cil int(lc~ln<.t
'.liiIl\ifi(;1 il organiz.uii illl]"(',;ii socictati, a perspcct ivelor
~<lk tI(' dez\'()ltare (adica ('c('a n' sc poate nurni 0 tcor ie
d '()cil't:l(ii globale. 0 "maeroteorie socia la") sa capete
un St<l!II! <pecial. Sa rcprczinta un element escn tial al
icl{'olugic'i social-poli ticc a socie tatii, oricntind intreaga
uct ivi tu to. Intr-un sistern capitalist, variatele ..teor ii" ale
s()('i(t:l\ii. datorita Iaptului C,"I n u au un rol eseritial in
(ollclu('(']"('iJ propriu-ztsa a ~.oci('('I\ii (f'unctii le lor idcolo-
~j('(' Ii ind predominant just iIic.ate si integrative). tind
<I dithl mai mult un caractor prinl( ~i marginal. neavind
'I i11fl uen (,'I sernn if icati \','1 asu pra dcciz iilor poli tice. n
l"ori,' ,I socictatii s{)cialisll' ,s(to in mod necesar convc-
1:11;'1 ('II act ivitatea pol it ir-a. !'na dintre preor-u p.ui lo
,r:.jl(l!:;lnlL ale part idul ui comun it ('stt' aceea de a ,la-
blll:1 () ill;a~;in" tC'orcti,','1 .ut ic-ulnt a it socictati i glob:liL'.
i)l' (':Ir,' s:'I-,:-i s1'1'i.lil;' 1!ltJ,,:ti~;1.,;t .r.-t iv it at cl" (,I)ntill<'('!'('
'["'ori:1 ~()('i('t:l\ii. in ;tt'{'st ,':1/., 11ll'\'((':IZ,-1 a mai fi Ill) .ut
::trid pri v.rt. Illargill;tl ill raport cu sisternul pnl it ic. 1';;1
1'('I'I'('/ill1:1 () ()p/iullf' po/ilicu ./lIlI(I(11l1('lltU/(I. Nil l'~;t( int.im-

pl:'tlor In pt u l C{I pr()l~ralll<'ll' pol it ir: alL' part.idr-lor (,OIl1U-


n i-t 11I1 xin t simple listr- cu m.isur: de luat in \'('<11'1'('<1
: ('/()[\.uii unor pro bh-mo curr-n tr-. ci .un pl dcf in ir i teo-
J'dict' all' socictati i !oii ale pc-rspoctivclor de dozvoltare,
1)1' 1:11 " ~,. fllrl,k:I/:1 intrl'aga praclicd pol it ica.
(I .1' "I1I"!',":Illlll()ast('li', cl(' ('are partidul comunist
"rt' 111'\oil' in mod vital pr-nt ru II1t1'paga sa activitate, nu
1 :-,t(' till due. Ea trcbuio real izutn. verif'icata sl dezvol tata
('olltiIlIlU Fi lozofiu marxis t-Ien inista reprezima () baz:1
lII\i():Ic.,:1 Dar IHII1ldi 0 \ iv.i uu dogmatic3. ponte consi-
dorn C:I toate cunostintclo n(('(;.;arl' pentru a conduce
con iple x ul proces de conxtruirc a unci noi societati pot
1i df'dIISl' din principii!e t('ordin' enuntatc de clasicii
.narxism-Ieninismului. Cunostintcle necesare unei ascrne-
!lj'a opere IlU pot fi imprurnutate in mod mecanic nici
din cxjx-ricnta altor part ide cornuniste, desi ~i acc-asta
J'pp:'('-;illt,'1 (J irnportanta surs,"1 ell' cunoastero. Ficcare
nart id t rebuie sa-si elaborc,- 0 cunoastcre proprie a
~oci('Ul\ii ill ('~lrL' "I dl'\ioll<;t/<1 ('<1 foqa coridut-atonrc.
v-.tfr-l. in acu , itatl':i -u. J> ('.J{. d f'os t mereu conf run tat
('11 problr-m 1101. ~pt.:ciricl'. III acest sens, dozvolt aroa

1 I
cunoastcr ii proceselor sociale rcprczinta un a tliutrc flLHC-
tiil c c's,'n\ial(' ale partidul ui nostru, un element const i-
tutiv al rolului sau conducator.
Estc 1111 l ucru cu totul no u in istoria SC)Cit't:l\ii p.ut i-
dul politic ca atarc, prin comploxr-lo sah- mecanisme,
cil'\ inr- un protluciitor coll'cl ii: cu: tcorio. do CllTlo(l~t{'rC'.
In pr-rrnanen ta est!' sintt'tizatCI c'Xpl'ril'll\a pract.ic.i acu-
IllltlaUi in act ivi tatca de c-onstruirr- a socidil(ii social iste
eu rr-zu l t atole obtinute de c-orcot aro stii ntif ic., spccia-
Iiza(;-l. In acest Sl'IlS, Ill! r-str- dr-lo () mc-t af orn a vorbi
dr-sprc con uibutia P.CR. la dezvol t area cu noasu-ri i soeil'-
t.uii cont ornporum-, la dczvoltarca filozofiei marxiste.
Maruinali tutou st iintelor soci alo in rapnrt cu politicul.
CCl principiu structural al f'unr-t ion ar ii c,()('i"t;'l\ilor baz ate
pl' proprict atcu privata. lTl'eaZ:l problr-rnr- specific!' in
procosul asirni larii lor Il1 acti vi tatilc practice. In acest
ontoxt social. politicul ~i st.iinf if icul apar Cit ent itati
-trict separate, Cll orientari dist.incte. n u in mod necesar
'. ()Il\crgentc.
Toate criticilc umaniste ale societ ati i occidental .. au
ca un ul dintrc punctele lor escn tiale problema utiliziirii
stiinici, Sistemcle soci ale rcale asirni leaza cunoastr-rca
xtiiritifica in cal itato de mij/oc care le r idica ef icicnta
Iunctionarii lor. Se pune insci. in acost punct, () problema
Ioarte importanta. Una dintre norrnele Iundamcn t ale care
<tau la baza dezvoltarh cunoastori i in \arilf' occidental!'.
'>seneratcl de insasi cxterioritatea tcoriei in rnport cu poli-
ticul, 0 reprezin ta exigenta neanaajari i pol it ice ,<;;i ideolo-
uice a st iintci. 0 asemenea ncangujarc, eel puti n formal.
l'ra asig urnta in conditiile in care sistornol .. socialc rcale
llll avr-au no voie in mod direct de a utiliza rczultatcle
C"'rcf'Uirilor din st iintolc social-umano. Si tunti a s-a schim-
bat ins{1 structural. Rr-z ult atcle st iintoIor soci al-urnane
s int tot rnai dicient Iol osi to de (,[ltre di Fcri tclr- inst itutii
sociale : intreprinrlcri productive, oq~aniza\ii pol itice,
mil iture etc, Tn aceste conditii Sf' ridica prnulr-ma con-
t rol ul ui corcetritor-ului sti intif ic asuprn folosirii rczulta-
tr-Ior sale, Indifcrent de optiunea sa social-pol it ica. pr in
act ivitatca sa, direct sau indirect, ornul dr- stiint con-
t rib u ir- la Iunctionurea sisternul ui social care ii absonrbr-
ounost intclc in cal itate de insti-umr-nto de acti uno. In
acest scns, criticii socie tati i occidentale all Iorrnu lat ideea
l',i oamcnii ell' ~tiini<'l devi n un fr-l de manipulutori
15
nuin i pul cu i, C;rupllrilL- pi-ivilogi atc. bcnc-Ficiind de cfic(l-
citatea ins t rumc-n t clor of'cri tc C[<' sti in t, IlrJl sa-si per-
pC'lIlL!.(' dominatia. Critica sol'iologiei, it an tro polog ici.
d ]lsil ologiL'i 'ci a altar discipline social-umane rcpn.:'l.inta
IIJ1 ('1('1~ c-n t dcosc-bi t de spcctaculos al noi lor ruir-n t.ui
iclpologi ('(' cri ti C(' d in Occident. Temeiul cri ticii c-s tc in
Iapt ,.integrarca" lor Cit inst rurncn te ale xistcmul ui social
existent (74). Vechea tiranie S-Cl perpetual CII ajutorul
instrumentelor stiintei (24). Uti lizart:a ccrce tarii stiin ti-
fi ce in scopuri agresiYe. imperiulistc, a rcprczem at (C'ma
multor "sl'dnlialuri" publ ir: in ,s.U.A. eel mai C\l110SC\lt
f'Sl(' caz ul proir-t-tu l ui Cumc-l o t, Aces! proiect, in it iat de
Pentagon. ~e ref'erti la un vast program de cercct.ui
sociologice !-ii antropologice in tar ile in curs de dczvol-
t arr-, oriental. explicit. in sonsul gaStrll metork-lor de:
pn'\ .-n ir <I rcvo l ut iilor s()cialc !-ii do cornbatcrc eficac'
a r,-t/bu,ti .. lor ell' ~~lll'ril:1. Pl'Ote:;t.elt' opiniei public ame-
ric,llll', ,I n uniorosi o.unr-ni ell' !-itiill\<"1 ,III ciliS in cell' din
urn. la nbandonarr-a sa (42).
() as(,ll:t'lH'a Pl'()!Jlt>:II,lti('a ap,u\' III 11;(1(1Ilrlrlll,:[ :1.

si t u.ui ii ill (":In' ~i\iill\'1 <'sIt' int(');rat:l ill sisl"IlII'k .':()ciak


!lU:II tn (:1 iLl\(- dl' niijl o,', s(,(I[JlIril,' d(' l"l'ctii/.at Iiiud
In <t[;lra ou trul n l ui <Ill. Ca () a do ua 1'<1\,1 il a('('lvia'cl
111CJlll'ri(' S-:I ("risLtii/.:ll utopia asa-numi t ului .. ll'iIIIO(T<I'
t i..m" : tr'lll;f"rlll dl' puu-r d(' la )~l'll]>llrilc I'rivilcgiak
t rud itinnu l. ("cdrI' Sl)('('i,tii~ti, care ar d,'\elli. ill COIlcliiiik
uctuale. adev<tra\.ii couducatori. Un ascruenca VIS 1'c1
df'IlWnslrL",/cl iJ}(,()IlSi,;t.l'Il\a in rnomcnt.ul in ('<1]"(' s(,
a,iullbc' la in t.rcb.uca Jundumc-n tala : i ui ercsu! Clll csk
promovut? :\1 \'I'chilo]' cla-.e privilegiale, <I] no ilor ('LIS"
privi lcgiau-. san al intrcgii colectivitati '?
Organizurea de tip soci al ist ck'scllici<' pcrsjlcctiva unci
restructur,'iri rudicale a r.rportu l ui din tr.- pol iti ~i sti in-
tific. Exteriori tat.ea ce lor c!oi t or-mc u i es te 1 ipsi L{I de sons
in acest context social. Pe de 0 parte, art iv ist.ul politic
trebuie sa fie el insusi lin teoretician, un util izator al
stiintei, nu numai in dociderea mijZo(lce/or. dar si a SC()-
purilor de realizat. Prac.tica pol itica socialista este impo-
sibila in af ara teor iei, a ~tiin\cj_ Pe ell' alui parte, ornul
de stiinta cste el insusi \1Il activist politic. UII cet:tl,can
participant activ ~i responsabil la solutionarca preble-
me lor public-e. Act.ivitatca poli tica si ceil st.ii n tif ica pot
fi ~i in soci alism gen era toare ell' pro Iesi Im i d iferi tc, care
1(i
'1,1 proclu ill:,a ~;I"\Ip\lri soci alc- CII in trrr-s ([i,-;1111('1o' Ink-
:"I'ldd::tc:tl'il. dill iiCI'sl punt ill' \I'<ll're, tn'tl:li,' ""ll',I-
<l"r:lt I a fi :1 ili d('I~rdbi'i un ~nlp ('dr(' lJC!rticiIJ" .ut i , Ii:
:lI'ti':it:ltra po l i t ica. av.nd. pri n p,()filill r-i prllr""ill)I:,j,
II ~i(('l,ii "1)('cifi('I' ill illT'st cadru !{('itlizilrC:i dl'ITH)(T<ll,il'i
',(Wiitii"te n11 j10itk Ii conceput r:'lr;1 con tribut iu ('s"I1\ial[!
d .-unoastcrii st iint if ico. Sti in tn d.-vi nc un inst rumcnt
dl1l~didt in Iun.-tiouarr-a vieti i '.ociall' C:! c'llldl'ihllil' la
,j"l"L"inaJ'C'd 1"!('z'I',;iti\t,il()r ('ole'efi\ it;'!\ii ,1 d rnijloacc-lor
,I, s::ti",:cJTl't' .. .or Clp\idlll':t d,'mc,criltiU'" ',,':,t!1I :1 II
f'li(_'i(rlt~-i. Trl'i-)llit' S:i ,jtl(\ 1 )~. ;,r: )o...:ti::',-.
Puu-rn af ir m.. ill iIC'('st sens ('i'l ';01 i i n t a ('api'tLI in ~I)( i.ilism
1111sens prof 11111:111,
und dovon ind 111l instl"Ir:Wld po it i: l

:1I ('o:lctiviLltii,
i)()('lllrcr:I"II' I',C,H, rl('filll'SI' (IWnlili in ,(('I'St ',<'ns
illll, (i:1 inil'll'ctll:t!it:'tt,ii in "I)('i,'t:III'a no.ist ra cl,' a 1011-
1:'i],:'i ::1 _f.!71 illl1l"711IU,'u
I ,~tiil!riiil'(/ :1 Jl,,jiti('ii i> .rt idul u i
,,' ,:,tril'UI,!il iii !'lllirl,,::,"IIl:ll",1 ~til!I\llicI' i! p():itieii p:llti-
I!'I:III in~":I!LI'.t, ill principal rllll,1 i"': 'I' 2

I)t1I'z\'()11:1 11.1/:1 ri'II.'()lil',1


:1 ~.t ~tiinl,l, iI',: 1)1' CliP
p.ul ir l u l I~I illlt-llll'i;11 I ''1''.illl:il,' :,:iI,' s()ci,t1 '''Ilitie,' .,1

1<i("IC)I:ic'" lll:l,i'"I':
:!) a of'vr i l'IIIIO,-:;till\I'k ~I iw,t,'IIII,"Il(I'!" '1""" III' I','a,
li/,:Iii ()hil'cl:',.,1111 d,,/\()II .ri: ',c)('j"t:l\ii,
T:I Cjl)CllI1:"IIIt-]" dl' pi!rtid ',ill' 1"'1':1:1 "',, "J\""!lil'l,'
"I('i;'],. major. ridic';lI" dr- I': II'lil':1 1'''II<;'r:'I'!1 "l('il'I:I~,i:
'Iii i,tii"tr' 1'"llll n.it iuni! in ,'tdP'; ,,('111,,]<1 ],':'."I1:":;i
"')('i"I;l(ii I1Clil.'II"', c';lr;l('tcristicil,' ICIIIII:ldi('I,iiirll' "11 il':;!\ii
;,," i:t1i"tl> ~i O,Cdll(i()II:lr('" lor, ro l ul t.il ului s i Ii p,lrlirl!illli
ill pro('(,Slll ell' cOll:;lrllin' a :-.(1('i,'1;'ll,ii,;()('ialistc 1IIItllil:lkrill
rj,.,I',I,jt;lif'. !l!'()hl"I'('J. rlI'Z\'o]t:'lrii -ul t uri i, iI c():lsliill\I'i ..()-
~ .i:II ; ''';11-""! ("l t ('. --- -. 1; 1 in \ i' 1P P, r r ('~1 ~ i :,(d 1 : ~ i II ;1 r I '( 1 (' l\ ~.( \ . . , I: II !)/ ' n 1 i
i )

:1" ~ti:!1~{i :--i:~t (l,"nL~:i ~:"_~:~i dr:\!( ~ ,.(1l~tril)1;1:.

Din c,cn t PIII:I I d,' '. ,,:j.c':"', :,tit':dillC':1 p,,"tid',,": rl"~ln;


:':1\:1(h, activi t aton tcorctic;'1 si st i in ti fir.: ('~to- "!lilrl" CLlI','L
Tn' n ume roase ri n d uri , ('o~cluc('l'I'<l d,' partie! :t stilll:1[at
1;ln~i dczbatori In [mul pr()bll'llH'lor funri:11I'I'I:t:t\I' .ilc
''!wi('Lliii nr,;!str('. Divc-rsl tatea puutt.-Ior el" \l'd('!" nil
j''-.,~('('Xcll_l~(-L ('1. djnlIJ()tri\:;~l. " '-r)!l ill,,! ..!t;_~i r;' .r.: :,('!J-
:1':: cl"Z\'o!t:tl'l':1 ('1111(lil~tr'rii, E'il' ]"','I':;ar '11":: I': ';'''1 :1-
~ t i i n T, i fi ('" ',' : 11:- '

'!:It" pr' ('1)[lCI'p'i:! m.nxist, II' I'ill!!i:! 01':(":',::;1 11"iJII;


',II I' [1:ncI,:I'.' ,d:d" ,I Jl:~rtidllilli
1,
Optiuru-u. evident. l'ste 1111 at ri but al Iactoru l ui puli-
:i(' : \'ste 1111act politic. Ea t.rebuie insa klzatc""l P<' () pro
Iund.i unoastere. la care activi tatea stiinti lica trob uic-
sa-si aduc.. () con tr i bu tio ('sentiala. Cr iticile ad use ell
difel'itc !Jrile.!11ri ell' ({ttn' coriduceren part idului 1l0~tr.:
activitati: st iint ific u vizat constant spcrirea c-on tribu-
t iei acostc-ia a rozel varc-a problcmolor majore
j ale socie-
L'qii noast r-
Tezele enuntate mai sus in legat.ura cu rapor tul din tre
politic si stiin rific sint confirrnate si de particularitatilo
dezvolta rii stiintelor sociale in perspectivele celor doua
tipuri d{' <ocietat e. Clasa muncitoare, din nevoiu resi m-
tita de a schimbn structural organizarca sociala, a inceput
priu ~l dezvol ta 0 t eorio a macrosistemelor, a societati lor
(d()b::!'~ Tr-or ia lui Marx
asernenea osto
abordare. In
(J

('adl:!1 ',()("i('t;-l\ii capi tal ist. lo all fost or ion- prcocupari


t ate pri')] iLl!" sprc analiza microsistemclor sociale. La
n ivel u l 1I',l( rot oorii lo;' sociulc-, a~a cum de [apt prev{lzlIse
Y:lrx. ~(. nl::;li:'",t;-l () l'riZ;-1 (Tonic;'j Existri aici lin dcca-
i;lj ~.'lhst;tl!li;tl int'(, cI(!.\"o]tarciL unoastct-i! di fvri tr-lor
o.:i~t(n](' s(wi;t!(, part.icularr- (a mic-rosistc-melor soci alo) si
"lI11(1:IS[' rr-: ~,i~,t('J1l\Illli social !~lohill, in dof'avouroa aces-
t ui.. clin 111('('rc;-lri\p tcon'ti('('.
1I!1l1;-1. constituitu ill afaru
!"():'j"i 111;i1 x istr-. dr- a r-xplica organizarca ~i dinamica
:.(wi,'Ullii f~j(,h;d{' ;\\1 Iost constant nesatisL'l<':"ltoarl'. Dovad.:
IJ :l'!)~'j'/;!.I;'l ',I l)f\!irl1:trj.~(l 1()T' rapidu.

De la l'xpli('atic Ia ingincric sociala. Socictatilc bazut e p


mccanisn : POllt;IllC tI(' functionnr nu UVCHll nvvo ie cI,
I) .. inginor: :,oC'iaIa", de 0 stiin ta dedicata trans lormarii
sociale ... \! I oste. de aceea, surprinzator faptul ca. dez-
voltate in ;~('('st cadru, sti intele social-umane au irnpr u-
mutat CC'\',' din atitudinca stiintclor natur ii. Nu avern
in veds-: (. idcaiul de obiectivitate :;;i rigurozitate pc care
:-.ocioiU';,j;) l'sihologia sociala, antropologia l-au preluat de
la S11: ori l !(" mai mari, ci un anum it mod de raportare Ia
obiectul .: de cer'cetare - consider-area realitatii soci ale
l'a datii, iipsii d u/ternutiva. Ca stiinta pozi tiva, de c-xem-
pill, sociologiu dorea s:t descrie rcal itatea sociala asa cum
cst c ca. nil asa cum ar putea Sc'l fie, Ea a Iost intr-o
Io.utc mel! e m~ISl1r{1 ~tiintii a existentului, iar n u a
posi oil ul ui. Insatisfactia si proiecte le de reorgani zare
>O('i;tl;i !2(':i('ralp d,' :\,("t,.;ta ('rilll (',elus,' din srera ]11'('-

:0
;I'
ocuparilor CU et ichet.a "ul()pii", }\ ('t';tS tii evlavi.- p.-n t ru
existent apare multor critici contcmporuni mai mul t
drept consorvatorism, sal! eel putin ru-put inta de anga-
ia re so(' ia I ,'I,
Socictatea oste, din punctul ell' \'edere al stat utul u i
sau existential, Ioarte doosebi ta de nntur.i. Ea poate fi
irnuginuta. in ul tima instan t.i, ca .. instru mcntr al victi i
omonos ti. rc-zul tat al un ui sir ncnuurarut d(' docivi i indi-
vidualo si
, colcct ivc-. ,,l'\kind" rr-al itatr-a sa .;ocial'-I, ornul
,l('t,i()IW,IZ~1 lIlO'-O ridicaL:i inccrtitudine. Cit r-str- ('a de
po trivita '! Decizii le l uate sint ('('Ie mai bunt' posibi le '!
UrganizarL'a soci ahi existcnta este cpa mai buna posibiln "
Oamen ii, in masuru in care sint prod Il<o<'ltori de decizii,
;\1; meruu prof uncle indoicli ill a(,(,dst,:' pri . i11\" ('II 1'1'1'1'
~.' jJoa(p lll"tgina () co lcct ivi t atr- compl.-i sil;U!',i d. np\it:-
n il .. sale, s(\'i<.;f;-IC'Ul<-1 fiini rezerv fa\{1 de Iormc k- social
,'xistcnte, care Sil JlU aspire (',-ttre a imagina alternative
Din aceastri pcrspcctiva, descrierca oxistentului este mai
putin importun ta. Importanhi ostc perfectionarc-a, schim-
barea. Ca ~:I Iolosirn oxpresia 1ui Marcuse, sociologia tr-a-
dit ionula t inclea S[t consider socie tatile CCI .,unidiI11E'nsio-
nale". In reali tate, socictati unidimcnsionale, care s;'i n II
cuprinda si atitudinoa cri tica fata de organixaro.i exis-
tc.nt a ~i te n t at ive de Iormulure a alternativf';ol', au fo:-;\
mai mult cxceptii decit regula, Ancorarea excesiva a stiin-
ie lor sociale in postura explicativa face ca alterriativa
si schi 111 bare-a, dimensi un i csentiale all' existen iei sor in lo.
S(l Ii i,~n(lratl', Un asemenca Ictisism al existcnt.ul ui
nu putea da, in real itate, nastero unci stiinte tcoretic
propr iu-zisc. Empirismul, caracteristjc, in general. CCl'( ('-
tar ilor sociologice occidentale, i~i poatc gilsi 0 c-xplicatic
,i in ;lcea~t:! ut itud inc.

() societ ato acti Vii, orion tat:! constien t spre d('zvoltarc


.uc- ncvoi dt' un tip nou de xti "
in t.t : 0 ~tiill\{1
, l',!],(' S,I
puaLl 0[('1 i () evaluan- a fOl'lneior d organiz,IJ'(' ('xi<-;knk
,:,i S:I illlaginezl' noi Forme- de organizan' n rai hun. ()
-;.liinVl dire-c-t ('('lll'daL'1 CII dociviu. .ul iru- implic-ata ill jll'(l-
("'s(')e lip truns lurmaro sociala.
:\l! af irnuun f'xiskn(a unc-i (lp()/i\ii i nt rt: (xpli("tf,i. "I
.ict i un e. Kurt L('win aveC! Pl'rft'Ct{1 dn'ptatc 'lfirmind (',-I
"nimic nl! cstc mai practic clccit 0 bUn,-1 tf'ori(''', Expli-
(':lIi:\ ('st(' nHll1H'ntlll primal' in ori('c' ,l('tiUIW eI .. transfor-

In
man', 0 cunoastcrc oricn t at.i spn' in tervcntic HIT ins<l ()
s t ruttma sp('('iric<'l. dir('riUl dr' o (,llllOil~ll're oric-n tatn
spl'e cxpl icatio. 1<:a es!o dorninatu de ceca cc s-ar putcc
n u mi o l'crsjlr'ctil'(1 orqnnisut.ioncl.
o asen.cnca cunoastcrc orientata spre actiune, spn
Ior mul arc-a posibi l itatilnr alternative, dcci spro dezvol-
tare, i~i cent reaz.i atr-nt ia in mod prioritar asupru \11'1n3-
toarelor tipuri de probleme :
1, DiC!~I7IOZrJ. necesitrll iior. () societate can' dorC'~te S,1
se cons t it uie in mocl consticnt trebuic S;'I POl'!w:lsca de In
(ktl'n::i:larpa necesi t.itil.: funcb"'Pllla'" 1<1 care sa 1'3S-
l"jl1(\:'\ ll(,'l'l'sit.lti IIl"lWI!(' in d ivi d ua lr-. rlccesiljU colec-
t ivc, lH'('l"iL"tti ah' illtn'gii ~;f)('i('L-I\i, 0 dl'lprminare cit
m;:i l'il;1 ;rf):l',,"l ('II putill\:"1 :1 1"'('l'sit;"I\.iio1' ;'('p1'('zil1tC1 ter-
!H'IlIIi :IIIHi:tl1ll'ntal dl' rekrilli/l pc-u t ru (,\,;11 IIitr(':1 tutu-
ro:: ;~('Ii\ it.ui lor ,'-),wir'Lt!(':1 ~;r)("iil!isl,"t ~(' const it.ule ca ()
(ll'il't:tll' (':In', in mod ('()!i~til'llt. 1":If' ('f'nt1'aLl Jl(' 0111 ~i
i" 1 I(:iti;;kl" s:dr' 1II'I"',;il;-lli, llc'li'l'illinart';t lH'('I',~:I;"I\iiol'
;1]: d'" dr'i,i ('d 0 cOlldil,;" ;ti):--()!I!1 1l(('(S;,1';'1unr-i l'O!l:,tl'lltJ'i
!';;liIJ!lall' it fOJ'IlH'lo1' d(' ():'I~'llliz:lI'(' :1 t.u t uro:: al'li\'iL"tI,iloJ'
,,,wi;tit, Til r.u.ort ('II s:tlisf:(('I'I'l';1 lor, () .ut i vi tntc- s(wi:tiil
1):1]'('(';11'/'l" (i> bun.: ~,:lll n u, ('ri('il'I1I;-1 Silll im-f ir-ir-n t a.
,) i';.rlJ/I)),(II'I'fl IJosi/Ji/ilol(i/1J1' d(' "atisf:wI'I'I' :t :1<','.',1(1,
il"""',i1;rli cx i -11'111--1:1 1III Irllll,II'lll d:11. Dalo'il:'t r!"/,'oi,
t.ui i L'II:I iJI'('('I'ci"1l1 ;1 (,tlllllslinl,I'lor 0i a khll()iOl~iil()r
';(wit'l:lIC;t ('fllll('111]loran:"t l'tlnoa~tl' C('C'(l Ct' 0.,-:1 n urnit
,,1"'\'(.]II\i:1 jl,)'-.'ihiiiL-,\ilor", Problvru.. c-are- Sl' PUIH' in f:lt,a
,'([\'il:l\ii SIJ('i:ll,' Ill, ,'sIC' df.' :l I;,:t~:i 0 SIlIll\ie sili.isrilc"l-
1rJ: t!'(' , ('i d,' :1 ;llr'; (' di n t ro m u l t iplclo posi bi lit.iti o x istcn tc,
';;t',l imarin.ibi
. l. I)"
, ccC( mai ])1111,'[.l't'oi('('(.:'1'I'a (]<O Iorrne
:le on.';Cini,':ln' .'oci,il:'t ('arl' sj r,'lsjJllllclCt ce l mai birio Ia
1l1'C'C'c:il{l\i1c- ('()ledi\ it;d,ii rcpl't'zinUI. din aCcilstc"l cauza,
un punct csential in pro:.;r:ll1lul df' d('zvoltarl' it st iin-

trlor actwtlp, Proco-.ul spont.in ele CI'i"t~dizare (l noi forme


ell' org,ll1i,,:lre socia!a a eleven it excesiv d," cost is it o.'. El
t:'<:'!y:i,' irJ'()(_'uit p;'jntr-o proicr-i arc "ic;iI',l)2tic:\, f'lrtdaL",
pc st iin t. .'),"1 luam riteva cxemple Poat: dornen iul in
Cilrl' Ir:tnsfo"l1lilri!c ('('Je n ia i spec-taculoase :111 avut joe
in 1'11il1'p]" dC'('t'nii ('stc' Icoria orf;:llli7;I\iiiol'. Sf.ructurilc-
t!'clclil,irJll:tl(' :tIP Ol'i;illli/al,iilor all c!l'\'I'llit tot mai nesa'
1 i"i':l(,:lt/),:re (':-'111:11'1',1de noi moduri ele nr!;,lllilill'e :,
:!"\"'!Iit ast Ic-l un a din t rc- p1'c'()('llp:l1'ilr' m;,lor" ,til' ('('!
l'ct~lriistii ntif icc. l ncepind cu <t ruct urile urganiZil\ionak
prcpriu-z i: - (,(,(1l10mi("0-Llcl!~~illi"tr~.ti\c - ~i sf irs int l
ell Iormelo social-urnane de o!'~(lnilid'l' it adi\"itCqii, CCl"
cetarca s t iin tif ic coriten.por ana incPitre;l S~'l eJaborczo ~i
sa implernent eze forme noi. adaptate Ia mul t.itudinea
cerintclor socictatii c()nten:porane. Pent ru societati lo
social i -.tl' daborarc'il Iorme lor de cond \;("(P'p pol i t i CCI ~i
administ rat iv.; reprezint,'j Im,1 d int: Pl"l")CIllx'lriip ('('k
ma i const.in t. fiind \'it:t1~'1 prr.t rr: dici(,l1t,a intn'i;ii act j ,
vi tat i sorialc.
EI,t!)()r~lr(':1 unor lloi JlTill1'ipii elr' ()1"!lll1li:UTl' s()("i~t];1
1l'1)!",'zillLI un ul din t r p~:I](':"'" cri t ico alr- ,ISilllil,'lrii
st iintclor in arti vi t atvn s()("i~dd. :'Illll\i c('rc<'Utlori 1l,>1"itZ,1
Llptlil (":1 tvn t.rt iv.. d,' it "',I;:'.~'I!!;I prfJh!"!ll(':I' s')('i:II" .)i
11111<111(' ("II instrlln:.'nt,'I,' tr'hllf11f),:i"i fizi('" ~i ("iJillli('" :1
.'~uat. DC' Iapt, ,I("(,;[",ta 1111:t foc,t <I('cit 0 iluzi.- ",('Il('rald
It' d<'zv()lta]"t'a inlp<'lIlOit<1 :1 a("('stnr tc-hnolog ii, dc' ('fi
("i('n(:1 l'xtrilorciiIlar,\ pc ('<1;',' "I" ~111adus-o. H('zultat<'le
;111 Iost ins.i, pin.. la urma. d('zam:l~it,)arc'. C(' S;-I produ--i
nu l'cpr('/illtil () d,'("izi(' n ici k; n ica s i n ici rnacar ('("(lllO'
nuca, ci social-culturala ~i poli t ica. In l umoa cll' ali a
dcvcni t absol ut evident
,
(",-I ,,(I ,produce cit mai mult si,
cit mai ief t in:' rcprczinta () nccesit ate. dar ciacil act Iii
product iv IiU eq(, ghid:it c:"r d(' U11 r-adru social-r-ul-
tural ~i politic, roz u l t a t u: s.ru jl"Ctk. pin:1 l a urrn. S;'l
n u ai]);'1 eficiclltll social i si 11TlUPUl scon t at.i. T('hnolni~i;1
fiz.ic'"1 S-;t do\"('dit a fi do.u un c-lr-rnc-n t cornpnnr-n t al
11I]('i (('hnnl"l~ii mai !<tn'.i. '()ci;t](' si 11111;11)('. car(' r.urn m.
<It' ("rC';d. F:II','IO as('IL('[!(';1 1t'11II();I):,j(,. prohl"Illl'If' social-
111l1;1Ilf' cri t i.:c- alr- "Hi,"'.t!ii .ut u.r] .. n u p()1 fi Sfllll\io-
na(f> iu t r-un mod "ati.;:l'dt,);
('11IH)c,Clllu! ps iliolou arJ:('ric,lIl B. n. Skilll)!'r alr,u',(':1
at,'nli:l
I
;1..,111))":1
,
u n u i ('f,'ct ('urIOS dill :I("('.,;t 1)llnd <iI'
\'('d('rl' : al(';;<'I"('<1 i n t ro p:'f)ir"("t" s t rict t,'llllOlo!,.i("(' (n'ali,
IClr(':t urior z})nrllri l un.uc, df' ("xen.pl'l) ~i pro iecto social(,
IlU (''it(' cictrTlllinat'-I. ill ')p:l~id sa. riP cri tcrii elf' priori-
tate, ci cl," fl'-::uliilitrztc (~I.J i. Li nsa 111101'tohnoloni i social-
umarie estv ell.' nut ur.i '<1 P:'()(hl"~-l un prof und dczcchi li-
bru : () serie de problernc. Ioute in.portan to din pun ct
de vcdere um..n. nu s in t !")t:se CCl ataro, nu consti t uie
obiettul ate nt iei (i<'oc,r"c'-' !1U ("X:<;1;'1 mijloaccle s()llI(io.
Ilclrii lor. D('cabjl:1 dil!l;', ~,h:',i)uL(ia materiaL! ~i tell'
Ilologia S()Ci~t!-\!:l';:IL'1. ("ar,lct('ri"ti(" inc,'1 in mod cir":IJl1,ltic

:Zl
~o('i('t:l\ii conkn;por;Il1l'. . cii n ac,',,; punrt
impir-dic cit'
vcdere. real izarca unei ordini
Of' pr iorituti ru t iou a l
], Cclculul eiicieniei. Modurile de organizaro SOCid:,
nil a:l () valoarr- ill sine, ci doar instr urnen tnla. Mult i-
plicurr-a posibi l it.iti lor transforura actul aleuor ii in t.r-uu
pun.t (Titic al d,'z\'oIL-lrii socin l. Pvn tru a Ii ra\ional{1.
() ;t]t'),~"n' tl','lJlli,' C,d SI' l'unt lc-.: P" pu t int.. cii:,(Tilllill;U'ii
"It 11:;ti fill" .I ;t!I,'!'I1,lli\',,!(l!' ill rll!l( t i-: d,' "ri"i"Il\a 10'
,\()"ialit, !)O('IIIl~('llt,'I,' P,C,H, subl ini az.. ill !'PI)('(a((' rin-
dllri 11,"'l'siLIIo':t 1IIII'i asernenr-a CC'IlIrari in procr-sul per-
["('\iO!l;II'ii s()(ict:qii noastre : obiectivul or ic.uvi ,\('\11,'
de p('rfcCiionan' socia!:, estc 1'idiC(IT,'U eiicientci tilt uror
act ivitaulor social. In morncnt u l actual, proble-ma deter-
n ri n.uii eficit'll\t'i acti\'it,\I,ilor s'Hi;t]" estp 111(';-' <I"P;III,'
d" :1 I'i s()!ll\i()lldt;1.
17llpl"11I"'llul", u "l)ll/lii/liI' Ui,'"" i )d,,~ .. 'I.IL, d"I'i/,:d
,,:l!:, I;ri:\t':~li!11): i 1\~1.t:!1"llt;l!f' (ii' ():1~;lrli/,t:r'. (lifil-I!lt~i-
"',( ',I' 11)111'-: 1 1 111\I';~l, ,;l'I)~('l!ll'II:'II'ii "i. ('!,,'~tr'I' \ :IJ1111' f()!I11t'
"",~1\', <,,)(,i ~_~t' ..... , (::it11!"~t:I' ('\...tl' f) ,~,~:'~'i:lt-l "'llitf'('tllr,lL-t~~
":0;,: n: ci' ('Illllpl,'x;-l. Sint impl ica tr: aici 1111J!\ill\(, dl' (J

PIIJI"':-'" soria!c-. c-ul turalc ~i psi hol onice Girl.' tn'])lli(' luat.
III ('lJlIsid(T~I\i,' :\:1 l'Stc in t im pl.it or Llpt;;! (,,'t ac(':;t aspect
1('I'l'('Zilll', un u l d in t ro cell' m a i i!1'[l()rLmtc ;il,' inginpri('i
Il( :,.\(0 S;-I l u.u tin c-xcmpl u. Part idu) 110<;11'11, :tll;t!i/,inl!
';,:',wl,'ri;;ti"i:(' P:'()('('SII!lli de !"P,t1il:t:'" .. socii'(;-,:Ii c;(JI'ia-
li (1-, pri nvi pi ih. f1Jlld;Ull 'll(;lll'
:t ,'bh"I"11 ;tI,' un ui 11()11 l stil
,10- ("Jlld'l(,"!" ('1\1"I'li\:'1.
'tJII<lI!("'I":( T:'.i:l~:"!':' ,1:"',1 :i!'I'"I,,'
I'! 1!IIII>11 ,11111111 st i l n':tl, dr-pl i n (Ti:,t;t!iz;t! si dil'll'l;t( in
Ild:"di'.iI ('"I'Tli\ iLt(.,. n'pn'ziliL-, Illl c-xt rcm d,' c.orn plo x
JJI'()('('Ssori al, ,'llill:r,d xi psili()I(I:',i,' :',,] ::," I:IIi cil' "1'1;:1-
111/:11(' S(J('i:t!;-1. () no n.. r-ul t nr.i (\ par t iri p.ui i . d('pl'illcll'ri
,I !ll('!lLl~it I'i. \'a:r;:i ~I cunost int. <tint tOLd,! implicate
,~ll l. ,')r)clf):r,I._,.;t. ~i~iflI1,l;~:ii.(-iI1tr(}I)():()i.~ii. :i:r)!:l:ii .iu ;tic-i ll!.
'illJP larg de .uI iun.: E:-.t" l'\ iil"ll! 1,1,):::1 ,',( SCI('j,,j()I',!I'
i': ill (Iil]()~till\,ll' S:I;,'. uebui ,,:t-~j ;Ilhll',: " >1'1:ibu t i.. ];(
i m pl.-nn-n t.nr-: unur ;tSt'!1]('llt';1 \:1,1" i': Oi-',!'<I'I:" cI(' (1<''1--
\ 1l1t:tJ'l' S()('i;IL-I,
;;, /\lIllli~(z diiuunicii sist.cnuLor sociul c. 1 lri('(' trans-
:,,: 111"1',, ',(JI'i;I'[ t:l'hlli,' S:j ia ill (,()!lsideraiic' i'arac(torui
(,' 'i"tr'l':,t! p: ,wi'sl'lor socialv. Estl' dificil :t schi n.ba
'''I ""P('(', l' ld d producE' largi modif icari in t r-r: mul tirne
(I,' al te aspert d:l' organizaru so.iale 0 viziunc de
dlIS:i1111))U a sistr-rnolor sociale ostc ubsolut 11('C(,S<lr:1. D(,/-
22
..olt,Ij'('d o.C)('i,tid implied in multc cazu ri iIIS:l.,;-i Pl'O\IJ('J:
I)l'()il,('t;\rii unor in trogi sistcrnc soci alc : 0 scoala, 0 m trc
j)rinriPJc, un spitalpt~, Sau d<l(,;-I Ill! pJ()ie~tClrp(l lor into-
~:-;t1:1. perft'c\ionarea 101' subst.an tiala. In arnbe le cazur:
('1111'1:lstt'l'ea caractcl'isticilor structurale ~i functiol1itle alr-
"i"kmeJor socialc, mrx-anismele lor si legilc care l e f',avcl-
!H'C!I.;l comport amcn t ul rcprczinta 0 coridi tie ab,()lut ncco-
<ara. Din acest punct de vederc. 0 ~tiint,:'i d dezvo l tari i

sociale cstc, inevit abil. I) stiin1:1 it si"\eii1elor soria lc. Omu!


(k stiinta cste chcmat sa se integrczo dortllril<ll' sisteme-
lor sociale reale onsacratc sol ution.uii prohkll1c]'Ji- 11)1
Pen tru a put en rcaliza aceasta misiunc, el t rcbuir- ii'S;l
"a inteleaga diriamica sistcrnclor sociale in :,r()('~,;;l fnr-
mularii xi al snlutinriari i problcmclor lor,
Din dl'('ast,l sumara insiruirc a preocupuril.u l ('II1ra1c'

clUP,-1 pare-rca nnaxtra, ;tIP unci st.iint activ impl ir-atc:


In dCI,\'olLIJ'('<t socia!;'1 n'i['~;c po,lle mai dar '.enslIl kz(',
('11 (';11"(' d("l';IS(;'t ;11I;t1il.;'t <l inccput () dSI"ll['lll',1 : 1(':'~P('\'
t iv.i llt( l~,it.1 (' ri'<t ru ct u rurc ;1 curio as tr-ti i wi;,:lll1ti. ()
, ,:'(llIlllJidr[' ;1 ,i III k: nn-n i sp('cifi( i
!':;;ti)r)I.lT"(;t cit' iclrnoloqii sociale rr-prr-z int.. i .u.. '1!1I1!'I'
ill"rJt'llp;'lril,' ('(.1<- mui iinportnn tc ill sti intr-l s()('i;d,' ~i
um.uu-. l'rtJt"""Ii] d,' dif'c-rr-n tic-ro dintr CC'!Tl'td: ill' t('(l-

:t':i('(' ::;i (('l,' apli('(lti\'[' :,,-;1 d['('];ll1~;d, [':xisLt ill mou.c-n


I'll I!"~ :,<'.;1 prOi(Ttt LI (';In' parti('ipd lnrui (,lir'clive ~:i
,,,:'1' ,.,: Cd ()hi('di\' n u d,"';('oIHrir,;t ~tiiI11iri(':1 in sine. ci
,j'I!JO!'.IJ'l'1 u nor ('()!'lpI,'x(' i nst runu-n tc- el(' il"lnsform;)rp
',(wi:;];l ~i cu l t urri.},
l'r"b:cllwticd ..intervcntici'' sociologu lu i 1/1 pr')("I'sll:
".,,: ri,' 1:' !11"fnrI1I;lrl' s()['ia1;1 a incc-pu t S:l dcvi na. ";1 illS;'I~i.
tllle! di n t rt: P:'l'ocup:lrile n iur i ale cercotarii. Est(, s(,J1111i-
iic,lti\ Iaptul 61 ill ult.irrii ani au aparut tot mai 11111]1'
lucrari care au CCl (em a schim barr-a sor-ial.i (6. 2R. :!9,
11), I(2),
Ruportul dintre sociolou si sistemele sociale reale
; u!'C ii sol ici ta coricursu l (intrcpr inde: i. scoli, d iferite al t
!1!'Q,anizat.i:) reprovinta de aserneriea. o problematic-a roi
mai f'recveritu.
Tn aceasta I ucraro Sf' utilizcnza adoseori termen ul de
__
sistr-m social" COl obicct al acti unii ell' transforrnare
sociala la care soriolorzu l , an tropolouul, psiholonul s in r
['hem<l\i S<1 participe. III l irnbajul cure n t. arcst tr-rmc-n
('st(' fl'('(,\ n t asociut cu tipul de soriet at tdoiJa];-1 sis-

~:)
1.-111 ,I}\ 1:11 1)( i..l is t '>dl! ~i"klll,>()cial capitalist. III st iin
V'l" 'I)(i::;,'. t'T:~~'_'Ii';] dn' iIlS;-1 0 ut i lizur-e rnai Llrl~;-l. 1<:1
S(' 1"('1"1"<"1 ::, (,:-;c'C' c-('~ (ll"l.;:l!1il.:lt de intcrr-clutii <oci a!
Sis\l';:l ,.,), i .. este ~1Il ~rllp ell' pric ten i, un c-olr-ct iv de
1111I!l, {I. (l L,!~;i:ie, 0 -co.rla, 0 intrcprindere. $i socict atca
III :1:: - in:,). , <,Ll e;" IlIl sis\('1ll soci al. dar cu UIl i;rad
til' (1)1Il!'!("-::: I: :1~1lIt s.u pr-rio:'. Pentru a dist inn so.-ic-
LI(I>:1 ill .u i- ;1:1 blu ti,' ~lIbsisl('III('I(' pi se utiliZl',l/,[I, P('II-
l ru :t () dl'",'n na. it'rlll('11111 dt' sis/ern social O/()/)(1/ sau
s(I('/du/l' Ilio/ulu. T('rll](,11111 dl' sistl'1I1 s()ei;d l';;tl' ut il iznt
IIl;li Il:ll~t p,'n11'11 a d('s"llilia di lr-ri tclo subsist en: ;dt'
',,)("i(,t;"tlii 1~II>ll;lk. () t('(lri,' a ()ri~llnil.:lrii sociah-, ;I'iil ,'111I1
"c,tt' ";1 11l\"),';:sc'1 in ;In',I~t:1 lucr.ne. "l' rpfer,'1 in mod
"s"llli:d l.: ,-i:.tPlrl') .. "oci;d(' si m pl - colcct ivc de- 1ll1l11C:l,
Iltl:"pl"il.i;':I. sco.i ell'. J)('C'igur C,'l unele dintri: ('aral't,,-
rist i ill' <~te:::e:or sociale mai simple si nt valahile ~i
1)t'llt: II s:stp:1~\1l social global. $i, in analiza, Sl' utr.u;e
;Id(" 1'1 atr-n t ia asupr a uuor asvrncnea sit uati i p,)sibilt-
1)1' til', .u. d.it.: in-. t rcbuir- avu t in vcder o Iaptul c;t.
lLilllliLI ('(l!l:plt-xiLI\ii ''I'Iscllt<'. (il't'ste caz uri prl'l.illt:l llli

I~r;!d rid icat lil' s irnpl ificarv, t rebui nd a Ii l uuti- ell toaUI
Pl'lltl('Il\'1. ri t e ori III ;lI','W;(;"1 lucruro
i)t' Ill' rclr-riru la
,,~;i';tl'J11 s(ll'I:d" '. i/.;11l1 dt'ci n u sociddll'a gi(Jbid:l, ci sub-
si"tt'III1'I.' s;ti,

Dou,l t ipur i de interventie : eluborarea de solutii sau per-


Icrtiunuren capacitatii de solutionare. Exista cazuri in carl'
"i,;lt'lllt,> socia.e re ale Sl' afLI in Iata unei problcme
social-urn.mc pe care n II sti U cum s-o rezol ve. Sociologul
"sl,' s()iiliLI: ill aCl'd"t,1 si tuatio S{I sugereze 0 soill/ie.
Dill',l, til' xemplu. () in trcpri ndcrc este conf'runtatu cu
pr()h:"lll;1 Il uct uat iei. L'd POilt(' c,'n' socio:ogului :-',l-i for-
11111[,,/.(, 0 pusi bi li t a tr- de- stnbi l iz.tre a Ioru-i de munca.
I );w;! ('Xist;'l pr()bl('!llt' ('II irl1('I~r;ln"1 t inorct ul ui ill 1l1111l1':l
produ.-t iv. slll'i()iol~llJ poatt' fi :,o[icitat S~I 01'('['(' 11Ill'11'
',()lll\ii pr.ut icc-. ,\('('sl tip d" in tc-rvc-ntic l"tl' ('(,I 111;11
pl';1\'1i c .t ,;i. ('d dldr,', (.,'J II ,Ii ;lll;t! i"l;lt din pun ct d(' \'\,dt'!'\'
kl):"II(' Li 1111 (,,.!', 1!:s,1 n i.u lip u l de ut iv .. ~()('i()-
con ttib

IOI',uill! 1,( s,)I:;\ion:::eC! pr()b!l'lIl1'ior pract ico. Obiett ivul


i n tvrv-n t i: '-'lCio:o::.uiui PU;ill' :<1 fie inxa ,?i al t ul dvcit
Slllll\i(lll<l:"l'd urie i probh-mi- COI1(TPle, si anume sporirl'<t
('Clp;lcil,,\ii l'l'~P('Cti\'ltllli sisklll dc' a formula el illSll~i,
III In()d (II Ird! :,dp('\',lt, p!'ohlc'rnele sale ~i de it I~;lsi
'! I
<o ii I
lut tr- .
Iicivn cmolc-
Sist (lrican' ill' fi
xoci a lr-, ell, (u n

coloct iv de munca. () ~l'Oal'"I, lin ~;rlljl de ('('),('pta!'!' st iin-


\ificil Silll 0 in treprindcn-), au ('ilp,lcita1l'il dl' alit ()or:;a
ili/art', dl' autoperf('l'\iollat(,. Ell' all nll'CaniSlllt ~;]>('('iale
('arc dd(,(tl';I/"1 dificlI]UI\il(' ~i I'laborpi!I'.'-1 xol uti i. l ln sis,
kill s()ci,li c-ficicn t 1111 ('~;t(' a('I'la carl' ,q)('](';V;1 l a un
<prij in rxtorior ill so lut iou area t ut.uror problr-mvlor "ale
I'rillcipill! aut onornic-i rvl ati vr- repn'l'.iIlt:l 0 ('olldit_il' Iun-
d.imc-n t;tl,( a ex istr-n V'i sail' (';1 si 0 tl'tn. j;s\t c-vidr-n t C:I
lIllele problc-n - Illl pot fi so]il\iOllcdl' ill mod advc-vat ('1I
mijloacelc de' C;lrl' fic('<I!'(' sistr-m part iculur dispuno. in
,ICTst Citl apel It] I a uu s.pcrial ist din
exterior fiind inc-vi-
tabi!. Dar pvn In I activitutcu lor ,.nonnaltl", sistemele
soci ale trcbuie s,\-~i cultivo propri i lc lor cap<lcittt\i de
solutionare a dificul tati lor care apar. In asc-menea sit uati i,
sociologul ar putea S{l nu incercc a solutions el insusi 0
problema sau alta pc care sistem ul i-a pune, ci a se con-
centra pc perfection area rnecan isrnclor propr ii re<;pecti
vului sistern de Iormulare a sol utii lor. In cazul mediciuci.
un asemenea tip de obiectiv nu mai este citusi de putin
curies. In foarte multe cazuri, metoda cea mai ef icace de
vindecare a unci bol i estc intarirea capacitatii de Iupta
CI organismului insusi.
Exista mai mul te cai pe care 0 asemenea per-Icct io-
narc se poate rcal iza. Ca ilustrarc vorn l ua exvmplc
din sfera sistemclor productive, uncle integrarea stiin te-
lor sociale este mai avansata.
a) F'u rn izaroa de inf'orrnatii sistematico asupra res-
poctivci prob k-rno Do multo ori, sisternele sociale nu
izbutosc S{l ajullP.CI la solutii satisf acatoarc datori ta Iap-
tu lui CCL nu dispun dl' in Iorrnati i xistcmat ice asuprd feno-
mcnului in (,,1111 I sau infnrmatiil do cart' dispun sint
un il atcru!o. TmlJogCI\irea bnzci in Iorrna tionule ('stc dt'
n atur.i s:\ pcrfpciionez(' substantial aclivitatea ci(' dccivir-
;~ sistcmclor soc-iale insr-lr-. VOIll l ua ('<1 il ustraro tot ('a/ill
fl uctuatu-i. DI' C'e o.unenii din tr-o in trcpri ndc rt- all te-n-
din\;1 de a (','lllla al te locur! ell' III 1111(',-1
'I Lur-o ri co nt l u-

('('rill' i ntrt-pr-iudr-ril.: au 0 irnauinc Ioartc S;Il';IC{1 asu pra


\ ;III/(,Ior aCt'stor fr-nonu-ne. In ('('IC' 111ai mul tr- sit uati i.
,ll'l'aS!:1 imauiu Sl' rr-zurna la fac(orlll ee-l mai sirnpl u s i
m.ii evident avantaj('Jp lllat.('ria!(' pl' (,;In' alt(, intrl'-
prinderi Ie pul ofl'ri Dl'sigur (',1 n'1l111lwraiia n'I)!'('/inLI
1111factor unport an}, ddr
fO::1 l r : n i. I P" d"JI"lt" 11I1II II
CITI'I'L'lriie dra!;'l In mod const.m t iapt ul C<'I mot ivaf ia
I .iu t.ui i altor 11)('111 i tit' m um.t t''.('' 11111:: mai cO:llpl"x"
(''':':1( kri:-.:i.';i,' sorinl-umanc all' in t rcpr inderi i. climat ul
I:,:;dl (,1I ,Iitl' (11\ inti', sillt Io.ute importante aici. Con-
(h" ('ltll' iu t rvpri udc-ri lor. necunoscind intotc!eauna situati
1'('<11:1. 1111 pot [mm ul.: n ici sol ut ii 111,11 cn" ~,lr 't,' ('II"

trillll\i;l sO('i'>l()i~llllli ('uns\{1 :Idl'sl'd III (,('rI'I'L!II':1 ;"11,'"


nun u l ui in (',111;;;'1 ~i nj'elired CI!lldlll'I'I'ii rcsppcti\'It!111 '.''--

1";:1 '.'W,,: lk inir)r:lw\ii sivtcrnut icc asupra acostuia.


III !1-.;_-i~lr:l iT1 t'drt' se c()rlsillprt~l ('i-l pste rlC('('S;lr CLl

:.<r'::,\1: S,1 r)iJ\ind III moc! constant inf ormaui asupra


1):r)('I, .. IILll 111 (';lll:'.d, <ociolouul po.rte proiecta un si-.tcrn
11t;'JIllld\iOll:t! sufi: ivn t de simplu po care sistornul insusi
,;1", Io loseasc.r pc-u t ru l'u:egl'IT;1 d:ltl'iOI' IlC('('-;'11'" dl'I-:,'i"1
.\;llil,' Illtrep:'illd''''i Iltilize~lz:l, I'l'1:1IIHi I'x(';r'pill' lLit :1,,:,
::,;1: ll', un si"tt':l! special. Iotulc <irnpl u ~i nr-cost isitor
,I, .. (11:e~e jIlr(J!I~:~l.\ii asu pra ~i:()ti\!';'.l:' >chi;~:l):lril (
, ..
.u: (it'
-...
1;-l111C~1. !!1 ~~'_I1(:,1'l_-!1. SJ)I):-ir~'.! ut ili.xui: li-'~t!l:. I_'::-
,:' de l'ulegell' ;t in Iorrnati i lor asupra sturi i social-
';::,,\1:,' reprezin t.r 0 tondinta c-aracteristica dezvol t.ui i si
PI'r["l'\ilJ!1{ll'ii int rc-prindei-ilor act uah-. Ln ul din tr uhicc,
li\,')" stiin~,'IOl' so('i,tle Ia ora act uala este proiect arca l1nOI'
,o'n1" ell' C'1I1C'[',l'!'l'~i prclucrare a inforrnati ilor \'<1:'(' sa
'i" !JU'" Ia di spoz i tia d iIcri tclor sistcrne socialo (in t rr.-
:':-:::1,1(':-1. ~-c(}li t'te) s i (',lre ~(-t fif' l:ti~i/~itc (.1'.' '~':-lt;-"
',0 ( (':: instrun.c-nt.: curvnte in d( t i vi t ater de ('()n,li;l'l':'"
I!. !::,;, '1"1 j'1 (';IIT l'~te nevo ie ins.. ele 0 cunoastcrc ma:
,(,'1;"!11111,i(;-! :1 f('lll)Jlll'!wjor in Cal1'1:I, sint ne('('S,l!'(' 11'1'
(I'Llri :-.peei:d.'
h) Fllrnizdl'l':J in-t rumentclor II" Illv,I,-'".,:'" d iJ," "-
'.,<()r social-II11:d!iI' S()l'i<)lm~ia pr()cilll" ~i )l'll'" ,I! I'll', 1I-
,;!li,' ('<I.1n<" ('(l111"'ptll;tie pe :)raclil'i"ni
(,:In' ajllt:'l '"
,:: ,0':1~':1 II' mod ,-i,-tc,:~",tjl' ~i 1111:1II';lt pro('tH:I,II' '.,)('i;,:
,::: ,::It' rh' CIII' 1(' au ell' modi Iicat . ~t'f\ll unr-i "('l'lii prl)
(illl \;\1', dr- I'Xt'l1lpIll, po.u li ('OI1\'illS d(' ill!Jll1rLll1\d
,iillLl(1l11Ii uman p.ntru real iznrc-u unc-i inaltr- Jlprf(Jl'-
:::tlll(', Dar putou gindi an'sk asp,'dl' ~,i ;1 pia,
pc-n tru :1
ill)I';1 ,o;u\ii :ltil'('\';dl' arl' no vo io tit' \Ill cndr u l'I)I1I'I'plll<',
::,' 1':ln' 11:11'1:11 ,,()('i()l,,~'.ia~i Jl~ih()iol~ia il pot ofvri

I) :\j('c:ml~Il,I'I,' prin cart' ~;ist"ll:I'll' socialo ,Ibordeaz,':


-,; >-":lqi())ll':I:'d p!'"l)l(,l'leIl' lor sill! ole insole prl)('(,q'
"It'i,t1-1!!l1dTl(' EI., pl'I""lpUI1 l'l'];l\ii iut orpr-rson al. (,(I!l1::-
nil ali"~, ticcizii ,'Ol1l1llH', 1l'la\ii 11111"n i vclurt i': II ii"
ln d't,;,>t,'1 ('alit:tlp, 1'1(' pot fi mai oficic-n t s.iu 111:,1Pd'ir,
,'fi, j"ilk, () m u i t i t ud i nc- lip pro('('~(' 11",~,!li\'(' pili ,,:"'1'(;'
t :'I'",'jl"~",1 Illr d" flllll'tilJll:II", Silt i,,;(),,',ul jl'"i\" ,'I 1("
t (l111Ii1"1\i(' p~;pl1\iitl;'1 lit Pl'rf('('\i()l1:trr'" lor. To at. 1111 ''I
,'alii" ti,' pcrf"('\ion;lrl' '()('idl-III11<llld a int rr-j uii.d.-ri l:
11'1;111(';} lillie "hi,,(,ti\' 1"';lli/,II'(,;t 1IIIIIi nu-r lir: III, '" I,
"ldi,;f;'w;'ltnr, ('I. III priruu ' ri nr l. r":t!i/:I\'<'" I'" 1 ','
',tll'l,: (,'I'll('I''l'i/,11 }'1'11l ill;llLI f lcx ilii li t nt c "j q>1:,iJill
':,t,' ,r":tti\'iLlk ('II .i.t (ll\ ill1<', ()hil""",'
:~:1'1!1',1 (1" ;1 . !Il)i
!lPrf{)('tj{)11:1l"1 t~ti
(':I!);!'_'11;'!il' T,.-

jill In':I';o; cit' " Iorn n.lu p: uIJI"I1H'I,' s":,, ';oi dl' " .: 1'-. ',lI:l~i'
,'fi"i"lltt', Duca, d,' c-xr-rnpl u. ,'Olldll"I'II':1 lIllt'i :,,', ", " :,1
d"l'i (;)n~LI1;'1 ,';1 mtimpin.; d i lirul t.rti in 1!1,)(itll III ('an,'
":1 l'ii I'palizP:IZ,'1 fuuct iil. pOIII,' r," 1I1':~l', :t):t })!'I", :I!I' \",!
Ila\ 1:1 :'llt'il':,I,1 1:1dod"" Lt .iju t oru l s'JI'i()joc;ullli ,\('!' ,L,
.111','j/,' ::'d si,t,':nlll de' (,(J!ldll,','I'" at it din pundit! de
\ "d,'n' ill on.(;llli;"lrii siIi" ;-"1':1",:'" i t SI di!1 I:,.tl:
til' \'''(:'-'1'(' ill in t--r rt-l atii lor ])j'L,I)l\:I;", ,';[:;(111:::"1, 11,"!:-
L1.il:,:iiIJ!' part i.ip.mtilor. cilUtind Sd idcn t if ir \Ir~":'
.i if icul t.u i!or. PilI xist di Ir-ri tc- ('~'lI/'(' g(']H'rlll()~'!" til

dificult,'qi: t'Xist('II\;1 unor prtut ici tr.idition). III r.-l n-


tii l dir tr o par t ici pan ti, deficipn\l' ale s t il u l u i pr'!"I)Il:tl
.I" (IlIrdu('cl'f' 'ci p.ut ic-iparc. {'Ill'" 11t1t J)1'()']<I," -,:: I,: :'::1.
"l"I'1"
l c de "IY"'''ln'
.' j i (., II'I'~'I ,I" j','x'hi
_\ ' .' :' :t"
(\. ",
I. I,I",
::,,',,"'):

"JIl("'p~ii d(,fp('tll')~:"" III IC'I~:'t1llrll 'Ii 11,',:, ,',I:,t',: :1 , .:


1 ~,,'(i:1il 'I' ~i <l l'l'sp'm:;ahiliLI'illll' ('ll', I:hp .. i:i"nlifi(,II!'L'"
"Iu/."jor urmr-azu (,-Illtarc'c\ ti" ~,()IIII,ii ~l ..tllll'II:,"lillll'
plopriu-/is, Du p.: ('llill SL' \'L'<1,', r.-zul tat o l i111<'! I:", ,t'II""
Il1t"I\'I'I1\ii 1111 ('sit' i'Ol'llllll,II'I'1i <I,. xo l u t i i :" "jJlI\l' /!','
"I jll'tlbIC'l'l'l,' pi" t icularv. ('I IJI,d""\irllldi'l',: ',I),1t i t.u i

',i,(t'll'ului in- usi ,I" II f()rllilli:1 :''-;l'lliI'Il''d ,S"",':: \1,,',


dt'!" tiP intlT\'('llli,' III P"I :,"'litl:IIII"o1 "r'<_; 'II, ,I"
l),:<,:.:, I:'
('}lris .\l',~~\r .~. fn .rt.: (l"/l);~t'l~' T)'-I'/I'~lt

'-1111 ItI, m.u d,' ;:\',',1 IiI' i ", :1. ,11


]':xist;'1 ;I<I('S":I di sput o .u irn i::
p:t' 1 i " 11>11('
r ",r,'

r lo u.: t.i puri <I,' inl"I'\'('II\i(': "f,'rin'il til' srJilll,il ..til !"':'
(",1 j"ll::I"11 ('llp:l('it:'I\ii sixtr-nu-lor (1<, a [orm u i.. "']lllil
1':';1 "'I:"\in ('1'1s()('iol"!~ll] ,II' t r+bu i ~;'I iel"l1tifil'" ('] in:,;;',
"'Jill\ii:,', "l"rinilll-I,' sistr-mu lui 1H']ll'fi('i:IJ', ,\I\ii ""II"j':"i,
t 1'1,di mpo triv.i. ill 1Il;'I"ur:1 in ('111'" sisl",;:\l1 I 1 .i ' ,'" ''','"
pl'rfl'ciiol1at, ('I \ II jllllt'a 1:11';1 SOl ul i i i.: ('I',t' ;: ,I' 1,':1"
',:,li::1('I" '.<11" probh-rn Fit'car,' d i n t i (' """ I,' d)llJ'd;',r:
_,o :
f':'ill ti pul dt ,:ll('j"\('::'it, i):,,:~~(J\:1t dt' :It,;llt d in t re

,]". ;,C";I' t: i:1::llliJ1t' t ind- sri .: tJd,,;,'I" ill "jliritlll pi sis-


tl'I,'I!l in (";111/,'1..\stl\'1. prin. Pt'l"SIH'cti\;'1 I)(Jrn('~tl' el,' fa
itit"':: (';1 ',is~"';:"!" Stll":,llt' -in t r".:tti\ p:I'.i\(' si rut i u ic-:.:
E!,' fIIJldit'Il('d:,:'1 :.llt()llll:'. J~\::!::li ::1 lcI!lc!il.iii,' (J},i':11Uil
~i (,oJ i!l',t:'~l;l;\'!l~'':!' ':~.~~l~~lt'():.>.~. .: I; :i:'jr'; !'!' ::;:t: innor-
:.!'t:-l t!,f)t!i, ("l:!('j,:,;;t:"t
. i7l 11f-(~7'i!
.
}," I' t, '".:~I .(l~\,-i:;~\
lin sistom "'ll"i:d p.nt icular Jill pr)alt'. ell propriile
~~i:!' f(IIl,l~. <"";1 ~();tlt.i()Tl~'.'_( tl):~tl' !':'():);t:'.(_:t (';ll',\ 11 (])'[:',

',I Iormu lo.: l(Jdl,' ill t ru.. ('111<'1" tI" (dl"l' :Ir" nr-voio. EI
tl"l'bllip sri r"(lil<.d, III ::l.':I,1;1 1:1.1Sllr,I, LI d!I, sistom
<: ,'('i,I;:,:lt, ill "Olllti'll1'II't'.1 eli:"':'jlt'l()r pr()!>ll'llll' mai com-
pl.x,' (tc-hnicr-, ('(,OIIO!lli(',,', psiilt)l')l~il"', so('it,j()~;i('(') () ase-
I~ "IW:I !l(':'Sllt,(ti\ :'1 I'();'\>' Ili,1 i n f l u.-nt.: SI',I"I:I",(' "~,wild"~
i)('Jll'fil'i:1I'(' m t r- dir''l'\i,' n,'t!l)rit;1 <I 1,' "j>Ol't'il",',1 i no r
ti.r. p:Isi\'iLI"',I, 'd 1(, di:llinllf'Z' crc-at i vi t at on propr'I"
("': d"-,I d')ll;1 P'T~Jl''l't: ..;'1 'I' fl:nc!":lZl'\ PI' 0 idee 0pUS{1
sistl'n!('k P;I: til 11]-,1'(' t rrhuic- <I ,li!>;'1 pr()priill' lor :11('(':1-

n isn : de' dr-zvolt art-. ~;l fit, uric-n t a t spn P"rf('I'\iondJ'(':I


,I n1llr!ific:u('i! l'l!Il1inlil'l in r,ljlort ell ('("inir'j(' nu-di ulu i
lor. Est( P\ i<l"llI (,;'1 11Inh,'I(' p,'r~!)('('li\'l', dcp.utr- dl' a S('
.''\('111(1,', "1' P:',''ll!llin J'('('ip:'()(', fii nd In Llpl cornple-
nl"liLlr,

Doua or icntar i : schirnbur i de st ructu rfi sau perfcct ionar i


in cadr ul ucvh-i.isi structu ri. Ex ist a cazuri ell' problcrne
ti(' S'')111,,1I11111 I" [:11,il (';\r'JI'a ('('J'('('lattlrlll St' i~jsc~t('
i n t r-o d iIi: il.i di"'I~;;'1 III 1'\:lh()rar'('iI sol utici s:d" S:'I
I;;('ill'i',i'l IH' Ci.":, ('.!IILlrii unor llt)l :'()rrn(' el,' on;:ll1iZllrl'
a J'(''-P''(';i\'\I:lll "i'I":~i p.utuul ar. sa!1 <I ("III1t' S;'I Ill'rfpc-
l,inl\"/f' f()r!l,("" ''\I"t,'nl, ') ]),It';'1 ('onsid, '1';'1 ('d f'otrn.; til'
()l'g:lI1i/.:II'l l'xi"t,'nt:1 nu (".tt' ('I'd m.ri h\ln:1 ~i (';1 p('nll'\l
,I Solll\irlllii dif:"\IIt;'t!,il" in (',1111;1(H,t, ric-voir cit, [~;'Isil'('a
1111111
n'lU ()Li tI, ol'gani/are,
n c-l ,.:(, \'11 indrc-pt a spr<' 0
")itlii,' D,I(','I, di mpotrivu.
siTlII'I:Il'rl!u. va ('ollsic1'TCI (';1
I' 'JlL:l lI,' (lr:,.,::li/llJ'(' l'xi~t('nt (',,(l' s;llisr':ll';'t1()! ~i dc-ci llil
.'"t, rH'\ oi,' Sd (':1111t' (J .rl t.-rn at iv., st ruc-t ural.. d,' orua-
11i/:ll'(', ('('I'('('[;lril,' Sd:(' s,' \'01' illdn'ptd sprt- () so/uric (it-
l)('r(i"'/irJlIlI1'" d strl>.'111 II ('XI,,\l'Illl' prin t r-o mui bun.i
;ui;Q)t:lrll ~1 ('I !a Jl(I:.l' \'{I:] ii~::
S.I l'["' .... upunm, dl' cxcmpl u. (';'1 i n t r--o intn'prirld,'I'"
'Xi,.,!;'1 difi"lllt:,\i d" ('()tJpt'ra!, int n- st-rvi.ii l fun.tio-
nalc ~I ~('C\ii:,' produrtiv, () so l u t ic: st rnc-t.i: raLI ar (,Ollst"
III CC'llILIJ'('d Illl('1 no: Io rn u: d(' Ol'i~dlli/:tJ'(' it n'la\iilo!
dint.n- SI'!'\'il'ii ,~i ."('I'\ii, ('1)11'irll'l'illci I'd \ ,','II!';I ()!>:;llli/;!'I
('S(C' J'('spol,,.,:dJiJ;1 cil' di licu l tuti. () S()lllt,il' dc' jl('ri'('C\i,),
n,II',' ;11' (';luL, .',:1 f'/lsl'as('i'1 poxibi l i t at i dl' cl in ri n aro ,I
d ili.ult ati h u ill cadrlll princ-i pi ilor d" on:itlliz:tn' ('XI'"
ll'nl", c1,'/\()ltind 1'01'11,('11'COIl(Ti't(' ale l','I'l\iillll' dint n
.',('!,\'il'ii Sl s<,C\:i UI1 mai hu n .';is\(o111 illfol':II:I\iIJlI.'.i, I,
ill\I']('L~I'('(' I1LIi proflllld,'1 a Iunrtii lor ri('I':il'lli:t 1'(',

Du p I curn .',(' ]10;Ih- \'('do(l, alL'f:('l'('<! lI11!,i lip ell' SI)III\ii


s.u: ,I alt uia !In'sllpllll'' () (,\':t!\I:II'l' jl!'l':ti:li,;i:, :1 pri n. i,
pi ilor fllntlanwllt:t!e aI" oj'l',aniz;'ll'ii ('xi"knt:', (,!,t,illli":1
PP!ltI'U till tip, d .. a\)orci:IJ'(' sal! al t ul :11'1' illlpli(';l1.ii ]11'0,
fund,' ,ISllpr:l d"/\'ult;'!l'ii ~i'~1l'Illllllli in (';111/:'1. Prin PC'I'
f,_'qi()n:II'I' S(' l'()t obtinr-, de l'('f~llL'I, ('n'~ttTi i:lSCI11I\::l,<,
al ('!'icic'I1\('i, Di licultau-a l'eal:1 ('sll' i]l:,;'1 ti., d (kl(T,i,ill'~
sitll:I'ia i'l ('.'\1'1' (":tc' nia i a\';lll(a:o,; S;'I Sll't,ii schil::h:'lc'j
st ruct urao de orgalliz;tl'P de('it sit opt oz i pr-n t ru jl,'rf,'c'
tion.ui ,til' fon~ll'~()r c-xistr-n tr-. Acunru l.uc-u el,' ('l1!I(I':'
tin\1' ~l d(, posibi l i tati al t ern at i ve con lvr.r ;,(,(',1"1 !,ro,
b.ern () n()lr,'1 elin;t'n:-;illllC', 1n trocut. in ('l']c' 1'1i:i !,',I,lil
('ClZllri, SP recuruea l a schirn bur i el(' st 1'11('t 111"1 chill' In
m:"SlI:':1 in cr.rc dcvcnca evident fapt ul ('i-I !ll()~i::: ('xi"tent
de oruan izurc 1111 mai corr-spund ('11 no ile ior.d i ti i. 'in
J1I'(,/1 ;it SC' pllne tot mai mul t probkn::l Cd <:C'!lil",b:l:"::
f():'r~li'I,)r ('xictl'nte de nl'Qill1izarc ,:<1 fie j'(',tlil'aU'l nu
.it u n: i (inc! :\(,I'SI(>(11111 mni IV)t Iunct ionn. ci ill 1ll/)l1l' 'It7,/
ill ('U1"I' 1"('sl)('ctil'ui sisu:: cli.nnnu: de 0 ult crn.ni r ;'11/;
IJUIIU, In (l('I'il';L'1 si t uat i s(' j)uatc' Ildl!"]11:1 (':1 jillSihiii
1,'lti:(' d,_, pcrf,>c,t,ion:lrc ;1 unor <t.ruc-turi Sd lJi'Hll"/,' ('tT

('('1<11'1':1:1!kl'n:tli\Tlor posibi l. st:lrrorri Ill,!, ":;':'1'::1


:1("':).1:'1 :t1tITn:tli",:) 1Il torrnc-ni Io.ut o 11':I!lSiI!lti, F'lIl],I']c
d" Ill' :~ni/:ln' S(l('i~ll:l tine! S{l St' Cf)Jllj)'lltl' (':1 ,.',j:-;!I'I".,je
vi i". Elt, clr'z\'"lt I [01'\(' proptii ell' :111(1)l'1)11',('l'\',l]'(', (':1]'('
<]'l(' 1:1 1"lI1(illll:1 I(JI' arl:lpLI)'I' ];1 no il: ("llldi'ii, ['I ',,'
(';t I" .',j',(I'll,I'!I' vi i ,
d",'\llit:I"(';1 1,'1'1':'(' , 1)('
, li n i.t 1:'11:"11
llllJ!' 11):- f'llldill'!I'111 i . d(',i;l ('oll,;titllitl', ;\11 101:11'1111I(
:\,'/\'"IL'" ci ('!" s" d"I,\'olt;'1 "iJl~llr(' (il). I )(,:-;j, ;\iI: I"
ill:~I'''~:t1'I, :11',,;(,'-,1'\:lpl"'ci('I'(' <lI'(' I) .u u nu i i.: ",'" )"1'11'1'

1II'TI,iil pl' carr- fOrJl:('I(' til' Iln~illliz;II'I' I) Il1:tlli:'""t;1 ,j,,', I!


J'(':t1Ii!I'ld;' () pl'ohl"lllii III 11,1)1'Il('Ii(111III (,Ii \1' "",
')ptilll ii1 ';1' ridi(,d ti,' LI s;ttiSi';'l(':ltl)1' l a r n il in . L\:!.I'I,I,;'
oJpti!I!;i1it:'ltii II11Jlill)l' :t!J;IIIt!'lIl:II"'.'1 rfil':, 1'/'11' ,,:[,:,,',:1,,''',:1''

"
I"": 1", :.1111('. cu t or.r. dlkl'nati\l' IIlui hu nr-. Tn aceste
()l:dl\ii. !Wd'_'I'iiondl'l',1 t'ficiln' a Iorrnr-lor cxisten tv poatc
:1\('" dl",,':,ll1tilju! (d bl()('IH'~IZd I'xplol'al'l'a solutiilor
, ! 11/' r' I) 'l ~i\.t

III Gil III ILd('l'usistl'lllt']OI' soci a h-, in care e xista po la-


: ll."il i de i11t'T'';('. dl'L'ast~-1opti uno S(' puno in mod ~i mai
il dill"::' Cri t ici i act uali ai socict.itii capitaliste ('1'1' ~(ili!l1-
!';Il " ~:r:ldlll':d,1 1111pe mot.ivul C.-I ea n u mai este
,id,, \ .;'.( ii, nu! ut isol ut. conditillor actuale, ci pentru
.,;>, L '" "X::l,; ,:;:I'l'ilCltivc' mai buno Sociolcuul. antro-
j1U;');.li.. psihologul s in t aciescLl, ill accasta "ocid~I\I. t int
:i11': I: ;:;,: ideoiogi('L' in t cuu-iuto. Con t ribuind la per-
fec1ion:u'(,:! Icrmclor cxixtcnt de oruun iz aro sociala, nu
('I_j:~!\':l hI. ~,,-.:1/:'1 c:'tllta:C'CI un or alternative structurale
-'111"1':0',:,. tililli i:lll:'C'sia c.i totul ('stl' rczolvabil in
Il"'i l .: .,i.,[<111 ') Prill aqiul1c,l sa, eI poa!e clln-
.: .i . Li}Jril~I;I!('<l Illnllllt.'ll~lirilor drcptC'''. Ia inte-
'I:!! '.:, ",ist"1:111! vx istvn t it ('('lor (,<In' ar fi trn t at i ,.:1-]
\ l:i;1"i)l' ('rit:':1 111:lI(II.,':!Il'-1 ;1 s()('itt:l\ii l'<tpit;l;ist(' act ualo
1);"1':" :,' .:',:1 ill :t('L'~t SL'I\". J J;t\oriL'1 i ns t rumo n tvlor ei
,'I:Il1..- ' ; :,,,(.,. d,. dd;lpLln', :-;()('i,'t;i!"d 1'<lpitaIi:-;L'1 con tern-
:",:':111" :1:1(1" .,d do vi nu iinictinunsicnuili), c-lirninind oricc-
1':II,t;", .m ul iud protr-st.u l.
St ';, ',(.1 ;:i('i () pmbll'lll:l d,' diauno : iI surs!'i dificul-
',,'1],1: ;:1:,!!li:11.:,t<' <1,. !11l ,,,is(tolll O,ll','('"l'!' Exisl:1 doua
:lj'!l: i C::"Yill' t, til' ;1';,'11]('11('<1 sur:" :1) di Iir-ul t rti lc pro-
III di: I ~':I .: u l C:l Iormcle de- or.l'.'lIliz'IJ'l' n u sint inca
',ilii, "'li: ,!" ,i:lbor;t\e si adapt ate- !,! P!llllitllciilW(I cori-
.lilli,I: .:..:"': ill ace';t c,v sol utia consta in per-
:"(,i"nl,l',:, ,,' ''.i'll.t: h) chi.ir princi piilo f und.uuen tale
'I" ():'i' ,\1: i/:::, :I! I ;1:ai sin t adecvate Jl oilor coridi iii, si
,!I ;;,"",..UI ;-;itll:,:.i,_' 'illO'.II\<\ sol utie eficierita este 0 restr uc-
'111',:: " !',(rii'it',1 :',,:ciLliUi
ciL' orgallilCllE'. iar n u perIec-
.iou.u ,! (J;';: d.: inkl'q~n1.ie
c' ~Iqillnl' se gase$te deci
':;\c. uni ptiuni df' prin ci piu perf'ectionarca for-
melor ,_-;i..;t(',_., (!., ()1'L',:!Iliz:I!'(' sal! modi Iicar i structu-
,I~", 1)" ,,(. ',",,: "ptiUllC' rundanwllt(tl~l dcpind toate sol u-
'!i:" ,_ .!!( :',_"," ,.tr, vor li ('bbo!'al('.
'I .... o in n t' av.mt ajelc csentialo al organlzanl socia-
.!'-,t" ;! ~,,(il't:liii ,'stt', a~a urn apal'e ol f'orrnulat in teoria
.11:1:XI'-.1. r , dCI'Ll cI,' a fi structural () societati' ('ontinuu
:.,.\ I,] : I:. i I r 1:lI':L PoL!!'i zarl'a ill It'r('sl' lor sociaIe genereaz~l
I)l-:!~"~I' 'j,1,. lll:tl :"~!':\\'f~ (i('I iIlf'It,i(' ~t ...
i"t (' llll' ]()r c ,)l' iill I'
~
II
Grupuri ~i clase I11Llri dl' oumr-n i pot li illlf'r('S',li i ill :n('II
tinerca forme lor de organizare d,']x'l!?ite, Ornoaeni tateu
intereselor generate de socialism fa('(' CCl intreaga colcc-
tivitate sa fie orientata catre schimbarca prUl!,reSl\ a.
Rarnirie doar acea inertie marnf'estata de urwle Iormo
de organizare nesustinuta de in teresc-le claseIo r si gru-
puri lor sociale. In acost SCllS, cornentind esen t a Prriara-
mu l ui P,C.R, adopt at la Congrosul al Xl-Ioa. tovar.isu'
Nicola Ccall~f":(,ll subli n ia in rnport : ..\'0111 ;l('\ion;l
intotdouun in ;;pirit III corH'('p\iei muturi nl is.mu l u i di:t)"C'-
t i.: ~i istoric-, in(ilopilrt inc! in mod ('()nstil'nt ~i on;<lllizat
!"lrnH'J" \('( hi l':t!'f' n u niai ('O('('SPIIIHI 1l1'I'I'siL't\ilor social(',
-ptij ini nd ,~i PI"()!)l()\ Illd llOII! ill t():ill' domc-ui i l dr' :I('ti,
ita!PC; (13, :' '/ II)
Pr-n t ru ;, e-vi t a dc-zvol turr-a 1IIIor for\.l' ill('qial(' dis-
Iunctionalc ('stl' nr-crsnr 1'<1,<.;is1l-11]('11'
so('ial(' part.icul are
<a-si cuh r. proprii l lor capaci ta li el(' d('Z\'oltap', fiind
,,gal sens.ib i i- at it l a Ixrfcq.ionare, (,it si la modif icari
structurale, 0 at it udino inalt Ilexibila. ef'icierit.i in per-
-pectiva dcz\'olL.:'ii ('st(' aC('(,,1 de (( ('aUla C(JIltillCill per-
Jec/ionuTcCl struct urilor xisiente, 11Isolita de (J ex plorare
sim ult arui (1 uit crnat irelor posibi!. :\U':lSUI dubla orien-
tare cst e U coudi tie necesara a 1I1H'i Ol'L~:llli/:-I!'i socialc
e Iicien te. funclat;l ]Jl' "xiw'n(cle opt im it.ui i.
Cind in socic-tatca social ista Sf' \ orb.-ste de rolui
l'sen\ial :"\(Jlut,ioll;I!' al polit icului in toatl' sfl'rl'll' sociale.
se art' Jll "'('til'n' I'xi~;\('!l\a un u i roark important mvca-
nism al prc)l;J('Sllilli social. Til ruport ('U fOl'llwl .. de oru.i-
nizuro ~(J('i:t!;, ale difpritl'lol' sfl'n' part irularc. poli t icul
!'('pll'l.inL-l pu url u l <iI' H'tiPi'(' al cu]rocti\'itiltii. ('II in tvre-
"f'!e sail' ~'('r~(T;I!I" ('II obicctivr-l ci(' l'l'alil.at, ill cal i t ato
el(' cndru rof'err-ut iul Iundnmontul. Con s t iin tu poli tic-a
:'c~)!'ezintil in l'sen\,\ r.iport.u-eu cont.inua ;1 t u t uror actt--
lor si pr(lhlen~(';()r part icul are l a n('c('sit'-I\iJ.:> ",iohal(' ail'
coiecti\'itiltii, Din al'('~t punct dl' \'('deH' ea l'stp factor ul
.Iinamizator Iundamcn tal. In mod firesc. part idul cornu-
nist are ca f'unct ie Iundament ala (lsigurare(-l unci cont i-
n ue perfectioriari a vietii sociale. constituind, prin natura
'oJ, 0 Iorta ant iincrti ala Ioartc ef icace. Til ace-t onte xt.
.u.ictia sociala a omului de ~tiint'~1soc i,Jiog, antropolog.
:l'iholog c-sn- eSI'l1t,ialmcnte pol itit-a.
:n
Complcmentaritatca stratcgiilor de intervent ie. Un obser-
vu t o al lltl'rdt"::: ~ ,>, ,," <,,: ::':,. :1: ;) :l,':l fi suvprin-,
de Iapt ul CLl pcn tru sohn ionarca 2cc>iil~i problemo exixt a
o labor.itc I) multimo d .. strutcz ii, de motode. Adesc-a
e]l' n u xin t nurnai difcrite. dar se f undeaza si pe In1.0-
l(,t~cri reciproc exclusive ale nnt uri i problcmei In cauza.
\',Il'ieLltc'a ::I)'JLLr:l_)]' t',,: ,', ;:, ":1":" c;l/;Iri, ex l rvrn C!,
dcrut an ta. S;'I 1'1:::': I:~l '_'X":~lP;U clestlrl cl. si nrpl u , ('"n'
l a prima \'l'd,':,> till ricii.': dificI:lt,'lli de debt ";Cll : boli l..,
mc-n talr-. ell:1 ~i ;ll'('t':I~i i)():,l.'1 Ii ,,'nLd:-1 j1o;lk fi ilborclaUI
acl,~(',1 prin ni ilo.: ]"):11'1<'di.rrit. L:I () li::liU. pI)rnilld
cll' l.. Sllhlilli''I''':1 l :iIL' ':'J' ~-':I," i1ilh'::')II;ti,, fi;-if)lol'.ill'
un psi II i:It : I I '.,'I i I il l.: ': I :::' ,t I)(I,' t!" t : at: III '" 11 I J I ,.d i .. I
11H'1t!(l I 'I 01:: jl ::.i It"11 \"1 ,,\II>1i11;;1"<111/"1,' psilli('('
l':\I)('1 il'II\,,[I- (j, '. i lid, tii: ('"j);;,I:'i''' eli spiritl:1 p"ill;ll1;;
lill'i 11';ldiIIfill't!,,) : ":'::l":':" ,,,:" :1 ;)1 :"","'Iil" (;11 ~piritlll
II!)ilor fl'il'IILI'i) \T,'\"d,:'- x or fi d"ci dir''l'ile: p:,ill-
.m.il iz I i;,c-i('", :', ,1::;,\" ,I, l:i\"'~I:1 il1lt-rr"i;:\i"i d in t rr
p:,ih;111:tli:,t ~i P:Il,:,'::t, :<Ill n t': ":.,',, tCl':qx"I(i('l' el,' grll)'
in Ii n c. un n l tr.-il.. ::1' P:i:'_-':l s"!~:i:li , ,';,11'0'1-:' d,' l)n!il
''<)('idl
. roblcme
1'; (Ip 1"1'('[""'"''
I\.._ cl.-' "xC':rl,!ll
j, 1'.,' SIl<:('ril:d
r,
-_ -

ca sol ut ie 0 mai hun:'! :,cb:-~:,:'e si 'i"ir.-':I :::,11' !lv'eli I


_'~IJ('1~11-' :(J/~ti\-

Prill dll;tl()~~if_',(Le', ..P:,Cj"I!l':''' ('~t,', 'J Intn'princi,'l"',


IWlltl'II ; I :,,';,~i Il:'''''!'' ;. I: ,-:r) :,,1,. n:"'l'it(, pot f i, til' iIS"
1lH'IW;I, cx trr: d .. di\l'r:,' ['illl''':1 :11'PlItt';! indira () Ill;li
IllIII;'1 ,><,[1,,\;(' :;oi()ri,'llt',r,' P:"J:'" ifJtl;cid; Illl .rl t ul Vii incli(';1
f) ]1('l'r,,(,,:""'I:" :t 'li:'I:'i,ll: ,"I:e! I('('rii di r.-ct I." [O:lt.-
Ili\('llIril,' 1":':,11,:", '" ,,:,::,tll;'ri III ',I' :1,'111:'"
"r:~:tlliZil\i"!I;d,1 ::,'i; ::,;,(llil'. ;"":1 j1r()("'~I:llli t,'IIII()j())~i(':
f'lllltlll<'lTI'd illlT'l'!'!'ill,I,'r:i ;,1' !"i!t';: li ol iircLi vu l i n u-r
\"'llI,il'i 1)l':t!l'11 Ilil ~,()('I."rl,:: ';,!I i!('J,illl)l'il ;1::1IPI';1iu l rc
prindc-ri: (';1 un ("'!I'P,I'X ::i'-II'Il: ::')( i;d-Ilm:,:) j>l'lIlrll 111I
; tI I 11 L
l\('(\~~tl; ll:dr" \,(lri('t~!~!' s+:' ('xf):iCd in rna:",) p.ntv r)!'ill

f;lJ1l111 Cd :\,1 I'X; t~t. :~: \ :1:'(11 ~'r'i\CI_'~~'<n~' ~r)lidl(l. un sin


gllr f,l('tnr il c.uui ::-DCJ:fi(,~lre;,,' :'I:~":l Sci produc:'1 chim-
barea (lor-if;-!. (.j j~ild mi.ti ::-~(_)!i. }~i{_'C'~-ircstr~ttf\gie ~(ll!

metoda de in tervr-n t ie a.:e in Yt"lc-rc', in mod special. un


fLlct()I" S:._tLl :';1 ~1.Ill_:n::~_ C'):;'t)~~~'X )'-i:t~(_,~i:;lr (1'._\ f-:r:-tnri. ,:-\1('-
.t.:;prC'Ll llllC'i j!.t'tc)cit' t :I' i:lt(_':'\'f_';~ :c rt_'i)I'eliI1t~'~ tr'1[-~(Lll~\ ~l!1
act (Ip (liscr'j:--iYl:t1'i' iT1t~'!1 :'~-t~':r)~' i cif'Lt'!';'! 111("{IlT,i 1<<..;tf' ('(;L-
..
, l,' ;~ f i 1: ~. ~ I !:! I o: I; l Tit.
I 1 I 1; 1 i H : l'

! .: 1 ~ 1 !'tH !)t,~,t i ....t ::'f,t()(l~-l.

.1 Ii'! ::".[)r, 111 .III.,II" d,' ili'il!)1.III'.,( 1':,,':"1':1.:,1 ." 'I!,:I.


d" "!"'I-:(ic'll; ~,ii'I!iI.III()r 1"I!il<'lil.!r,'. l!l :I'::;:!:t!, i"l ,',I'
'.t' 1'1"', i n t.: ('11 II fill .rl t lr-l . 1'::1 "i,I, I" 1'1,' ']1" "\IH'iil ::i:.
d" ,',:11'1' 1,lli'; ILII'II,'i. ,,1"i,,t';lr,': jl""i:lli:,j Iii:"" .i c1,'/-
().II' 'J pn'f"liI1l.;1 Sllbi,'cti\'d ("iii 1'" II .u.u.. 'dlil, .
<'()!l,;~:f'~_:;{.l-IJ:I ~l <'!l!,~! :--,tI':lt"~lt,I ,:.'I:l !':.,
.... ::.>' it' ~ . t '{ " c l ~ : I : .( )', : . I j ';' ...i.'

r,' ,l.!' i :'",.' 11' . i: :;~~


1: \

( ) I. l '

:.) :: I
I'

, ""'~ l_'

I't -. ;, ,I J:-,

:tincl:_l-~,(' :1':1;1,'(~ ') iet,ll'!li./:,!'t'

:I~()?t:r." ~~i!';l('e,1)(' (,~ir(' I' ~'l\'C'Il"l !.,., .:


mf'1uj(']lJ!' d" i:lt.,],-,-'"r11.i". ~'I1'I'! ::~ll-

: . i ~-. L\~;'i t : ... '1: I':;l_.l',~ ;;L ,I'


t " -,1 l. j t-,

.',' ,. ~
\

,-,-; ,
(';;11 !'

,'(I./ ~'I,'1)1[( (l~) ill~(,-'r'\'~ll,ij\. t': r).~~irl:'~l ;,,:;ll.~


, I: .'1 :'Ji(I,r;!. ;l('I,illll,;t ;1.';lljl::1 "1;(1 11.11110]' :' 1'f"11 -1,.(('1'-

.:1 .j I' .~I I,ll ~.," 11I'I'SII1";111 1"'('111:'('".), lllcll<".1 ;'1\0-1'-


j " , ~ : : ( ]. :-,!' : 1 t'l I 1' 1 I '~" ) 1" , ' ; r' J

.. ~, ' r: r )l. l' 'j'

. , ( " . ",! ,!

) .: ,~
. , : Y' ( ~, ~ I (' f f '(': : J ] 1 : 11 f 'i , '
, i,
i'
II 1::<llll (il;"(':/ii() II '11\i~/'l!';:(I~' .-i.
/ ".1 1(/)/;:1. II 111('1'I'('ill '.:1 :111:lli/dl:1 1'1'!:lliil d i rl rt
(!, ! 1 \ : : 1 ( .: l i -: t l 1 ~ I 1 I l I I i ( )( , j : I I . ,I ) I '! 1 i I' It . i ; 1 ! ' ; 11 -. ( ,: I 1! I ,j , : I

"11)(11' (1,. ,{,1 i i I t I:d'" II' :,)( :1 ., :


(j't' 1 .ri: ,] ('{)::ll:' j 1if ):. .~:-~,
i(' ~.:',
:t d ,, ., ,

,: .... r: .. ' r;!:(',," \iiii Ir:I!I,I' 1'/."t:rG ! 11,':1'


1:'''1' I'll ;,,'('i,' iii III prirn ul III,! I~.II' 11"(,",,:11'

.l :
carea rcspectivci vari abile stt poata duce l a modif icari
semnif icativc in s i- tr-m. Ea trebuie sa fie, cu alte ('IIVi;110,
una dintre variabilele stTuteqice cauzole. In al doi lea rind
este ncccsar CCl vaiiabi la in cauza sa fie ..manipulabila''
Cu alte cuvinte, contextul ei structural, deperidenta ei
de al te variabile all' sistemului sa-i perrnita a variatie
in sonsul dori t. in al treilea rind cste necesar s;) existe
("!llo~tint('I(' xi tr-hnirik- I)('('('sare ac+i un ii asuprn varia-
hi lei ill (':111Z;! () v.uiabil.i oarcrarc P():I(P fi m.m ipulubila,

dill' pot s:', 1111 ('xi',(1' inst rumcn


n('('('S3n' rnod if icarii
tc-k-
v-i . sail, i n vc-rs. S:I r-xist instrumonto.
as('nWll('<l dar ea
';:, rip "b!OC;I({I" de- contc-x t ul S{III -.uur-turnl. In acost din
lil'!ll{l caz. doar '1~o~lific{lri in al tc vari abi lc pot produce
() c!l'blocare a variabi lei in cauza. Apar posibi li tati de a
sc actioria asupru oi fie datorita aparrtie! de noi cunos-
t;,!~"e, de noi tchnici de actiuno, fie d.itor-ita "deblocci.rii"
ci in raport ell celelalte varlabile. In imprcjurarile date
(kci, actiunea asupia ei este de natura a produce schi m-
\)~-II': somn ificat ive in sC'nsul dorit. Daca, de e xcmplu, in
p: ()('('Slt! de perfcction.u' it at itudin ii fap de munc.i ne
in ['(' 111,'1',\11';1 P!It.r'11l :Ic\iolla
1111I't,I>:m1 asupra v.uiahilr-i
..spirit <i[' initi.u iv.r-. t rc-huio S;I anul iz.un probh-ma sub
t(l:lI!' asp['cte]f' : a) Est!' <lc('ast:l v.uinbil mani puluhi la ?
/\dic{l, in con te xtul st ruct urn l dut , pOettc fi (':1 mod i li-
<::iL't? S-ar puts-a ca ('<I S;1 fie ,.blocaUi" ell' valorile altor
\ .ni ahi lc : n ivcl scaz u t de interiorizarc a obiectivelor
,~!'IH'I'alC'. li psa de cunostirite prof esionalc etc, b) Dispu-
!J('1l1 de instr umenre de acti une asupra ei ? Sau, in cazul
in carl' n n dispunem de ascmcnca instr umen te, curios-
ti n tele actualr- IH' permit S;I le ('onstruim? c) :\c\iollinci
nxupra Pi, obtiriem 0 modif icare sernrn Iicativa in sensu]
]l<'rfcction:1l ii at it udin ii xocial iste 1':1\:1 de Il1UnC:l ')
La un moment dat pot cxista ma i multo v.uiubi!
..('ritict'' in raport ('II r(';diz<ln'<t un ui an umit obi.-c-t iv.
.vcvstc si tuati i g('I1l'!'('<ldl till tip de complemcn turlt.atc
() motodr-lor dospre are s-a vorbi t mai inainte.
In masura in care 0 vnr iabi la devine, in acest sens,
"el'itica" se poate face predictia 61 va aparea 0 tr-nrlin ta
de cristalizare a unor metode de actiurie asupra ei. In
acest sens, af irrnam mai inainte ca se poate stabili un
anumit par alelisrn intrc diriamica in tirnp a sisternolor
sociale reale (intr-o sit uatie concreto 0 variabila este mai
:!4
cri t icr: el('('it alta) ~i ;IVn\.i;1 ;tcorcla(;-I unci mctodv S,1II
,t!tc-ia.
Evol utia sisteruului produce ~i () ('\'()Ill\il' <l I1Wt():!(-
lor. () schi ml iarc a ;ll('n\i('i de la un tip tI( ;t\)(mlll'(' l.:
al t ul , In r-vol uti motodr-Ior elf' in t crvc-n tir- ill )Hr[,(\io-
Ildl'l;t soc-ial.; ~i uman.i a in trcprindc-ri lor. ;Wl'st p;lr;t!,,-
l is: (,o;tf'Iourtr- cl ar. i., tl'll!1il';-1 ~i slwi;ti,', <l ("ill-
Evo l ut

ditl ilor in t rcpri nr lcri i capi tal istc- a pr()d!ls 0 ~":'I" d,'
;lbllr<iilri dixtinc-t in t.imp : 1('''ria (');lsi(':l d ()r',':lli/;lrii.
abordarea "reia\iilor urnanc". s('hil1lhare<l st ilurilor ell'
('()nclucC'rc ~i a orguniz.uii umanc iI n iuncii.

Exi,;tell\C1 unc-i rn u l ti m i de mctodo dr- intcrvcntie. CIJll1-


plcrucnture ~i mai mul t sau mai puti n C'chiv;lknte din
nunct ul de vcdere al cf icacitatii lor, n u ill1u!L';I/,'1 problorn..
,degerii. .n Iuncti ele carac-tr-ristjcile pnrt icu!al'(' ;tll' sis-
terr.ul ui .. lx-nc-fic-iur". speciaistul uebiuo S,-l aicag,-I metoda
care este cpa mai adccvat.i. Exis t.i aiel () diferen\{l intre
practician ~i corcetator. Ccrr-e t al or ul are adosca Iunctia
ell' a dezvolta metocle de inll'npn\ie. U asernenr-a sarcina
p0i:lk impl ica eforturi deosebite ~j un ti mp indclunuat.
Odata criqa!izat;-I, 0 metoda poate fi utili/ati-I, in difcri te
situatii, de pr acticicni. Decizia de a dezvol ta u n an umit
tip de metoda este rea'izat:1 In lepHllc[l eu de terminarea
unci ro levan te genera le a respcctivei pl'rspcct j vc- de abo 1'-
(!:tn'. D"p-: ~l('e"cL-1 decizic de:' principiu. cf'ort ul trcbuie
canalizat pe dozvolt area metodei in cuuz.i. CcrccLltorul
estc orieritat. prin insasi aceasta si runti, spre (J mare
specializare. Pr-aoticinnul arc un HIt :'uclru de rcf'erinta.
1 t!'elllli,' S:l Iie mai putin spcrializat, [iine! capabil s:t
'ltili/pzp () \':,riC'(:1t1' de mctode ('laborltl' de entre spocia-
list i. EI t rc-bu io <I se gincle<ls('~iin pri mul r in d la ('(' ariurne
(:'st(' mai ut il pentru n'zol\'un'a unci probl1'1Jl1' concrete
si. ill Iunct ie de ;\(,(,~Ista. S,-I ,d('af~i'l () nwloc!,'1 sal! alta,
iar Ill! :11 [lllw\ie dc' propria ':a orirn t nx-. de spcciidizarca
sa illf~l1st:L

E,alllarea dicil'lltl'i me todclor


de intervcntic. Tn cell.'
!,l<li 1)11111(' (';1/11ri dl'tf'nnillil"ca l'rjcif'll!('i 1l11('i nll'(od" dl'
i n tor, ('11\i(' I'l'pn'zint;-I 0 problr-ma dc()')('hit tI(, t'(llllpll'x:L
D;Il<lrit;, inkrd,')wl1d('Il\l'i dint r d i l': ikll' ,'1<'1)]('11\(0 :ti('
sistc-nu-lor sori a l. rl'Zllltatll1 uplic.ni i 'I1\('i mr-tod o.uo-
":1:'(' ('st(, dirici! dr' c!(l.l'rlllinat. III prilllill rilld, ll1odifi-
35
,l i:,.l):,' i '_11 f '\' ; 11 j, .r.. ::1 ('(lrC' l"!l~"~tc'.
1,
1~ t :: I !' \ j '/' -

, T~ t : ',', ~- . '" Sl :','~:,:ll::i (l<,PCl"

po;t!c (']'(':[ < i'1:,:' prl:'- L

\.'~'lre S(' i~l(11:("I ..' l~'t"~.;_~t , tj1,':~~ ~'it\


' ;'!~'.' ~i,t",-
inului. ink;-;"'!'i::d r . ( n~-',' ~i. (I ,~. ,~, I 'n!
~-: i~11 I,
~ti(_'QI':l L..i :\1', '-I" ;'\", 1)('1'':'''''. ~:(':!-'Lt1'('~1

l'l'll~i! :-,::

,'I,' I 1 [I ~'" " "


.: . ' "

~;!'~(>!' '.(J 'i:!l Ill' '1111 (':t ("i

(II I i i: ~ I) : I 1 1) ~ \:' ' 1'ri";'[J'1


',:1

1)'1' 1:' r
I ):tI , r i : I
, ......

III (';l/': I il' ,I', , . ' I 1',' (,I :--. ill 1' 1\ ' I' (. " 1 I'; ~l ' ,

11 -r i' ! i l '; i. I) j , 1 I : i ' "

(',1],":1 <]" .. .I" -.: I,

r,'lil(li"'i. ~:"-.:(:'" T' ;, .t -, t: .. t 1=. :,1 ( 1 (' ;-)t", \'

, , r : ~I 1 -; \ '(

tii l> pr.!: I~ .: \ i ' I; :: ' ..


-,I, ~
_: '-,"(_'j:t (' (!,

11~ llil'l,,,_I,' ( : " , (1, 't": 1 1 'J,', .i..);-~ l)l'I..S11~

1 )', ; n I 'I! '! ('~, '~;',' . I" /] ('tt ':l I

I' ' -,( I" : I L r.: L I . I J ~) , ,(" 111'1'(; III

1!!l'iJ'~i 1:: ]/ ,( , 1"). I '


.. '
: ,I'
'!: , ,, , I I I' l (' t ('1 J

r: l.: 1'1
'I 1. 11 1
"111' 1)' )'1

r : l" lJ t .t
):'(' ! "1 t ) ~ ) i .: ! I ; i I II '
(1, !))1 ")(' c'
,) ", 1\ {()1]: 1: Iii
.: I, ',11 I !; it
:--, i i ~t '
1 : : ( 1

:'(':11(" ..
, '

' I ~, ; nutl u i d",


I'(, I ; t1, i i 'II fIJr:II('I(' (1<'.'1;[
',1:: 1 !!! I , : I: , : t ' ~'ii ,I ; I :' ( ( :1 , i )--

I)' : r (; 1r: ,( -: II, ' " ' Z!';;!;' int r- J"lt':t


.r I !' I': [llil ci<'
, , ,
/1 ell/I - \ ( (,

~i (_J t (J : t., :', , "r: ;; , __ ;:iO: t,~L:1'lC'r!tu l u i ('c' lor-


c.-:'
l:l;';i. l)I"l" ", '-,"."':1. nn suport pr-nt ru
j'l",',l"i!'I'j '.;;-:!:':{,' '-_-o,:lifi(_' ~'~ (ic~i I),)(_lt!l

d,,~j III d~ , '

F;'cC'[ul il!~t:'\li::1 '


('"n,p')1 L1',_,'Ilt. ('i,i',: ' .. c' 'm purt amou t .
[11):1<1.u i tndm ~l 111\'';'';:''1'<' :~I'I'S:lldl' il
1','t:LJP(' (';1 jJ(J('II\i;tliL,t,', 11i:lill<l i'i "~ 'I' l!i I

,'-,,'l P1f",;IPII11l'1ll I',: 1':"'lll::i (:" 'I'!:i:,:I)I'" :'" 1'\:''1'(':1.',


~l ~lSll!.lra !Ti~~l!ll_r:.(): \'-:11'1' ;l:l'!'f':t/c! ('d l:;:l;~tri. :!l~()~'':1
loruri l 101' ell' I"llll('d. ;l(",~tid \111' ,1:dC,i 111I 111,dlll n i.u
rf'('I,~)ti\ l., n(Ji:f\ t inu:i (1,> ~';!'tf)':(' lll\~'ti,~lt', (l,,(';t r)!"1!1J{\
( . ( II i ;)r .: : , : 1-)'1 t ' 1 : 1 .: 1 \ '-, ~I ; )I ): t ; '.
III pi: I';,
(i:I!(lI'i~'( :--1 l i i.. Ii ;;']1
,'1'1"'\ <I" ;:('\\1;,:', "II' II' :I ,I . j "', 1 ~: r ' ,I

1;1 ":,;'i~tri, ,\('1; dl,ll ~I ';;:'1',:: ':II('i"II'III)I', "i('i .: :ill.:\>-


~ll ;'jl' .n.-l.i-. i!11,.' I (11-' (' _'-..,]',('; l~<::i/l~.(lll-~I () il:l,l\i : (' el(\

'.(OJ " . _- ."


(
,,\' f '!', ';;..,,: .: I!" ~(rf -: i~til 'I : j' I')!'( I

j 'i
I: ;'f \ ( 1 i ; I' , I ( . 1, i I : j '( i: (: f' ~"('J; ~ l' 1); ~!.i' l : I ,( I .o , ; :1 1 l' '( [I:' li'll T

'!", J( I III i i 1) {l, I,


l. l : \I I . " : l' 1;, I, (: t: I1 1) r'! .,~

u: 1 !) l ~
t ~ 'I" ] ! l ' -.. :I) , , ': " ' 'I , Ii, 'I 1'( ',. II I I: II ,I I)": l' , '
,. 'T
, .~. I' !) r: ~'\ I : : " 1:' ",1 .r: !'/' !"'" 1 };'/)I ','

:" . 'j ';: I.: I ~, ,, ,


I ' ,

, t ( . IiI I !J , ' , (1 ' ; l 1 )~; ~ (1: 11 \ i , lIt i : ) ,1 J " ; I 1: : \ t f I I'; I'( .' I ': .t

~~ ) : 1 \ I (.. 1 ) ~': I{ '! t l ' ,. I:" .,. '" .: : ~ ( "1 J t. (!'it ,:r'
I . I 'I (l" '1 i! 1;;:.)

, : .
(J,. :1"'" brii 11;]('1 ('()~1'lll!lit;'l;,i '...,' ;!ll;'l! itf' l)I'lll ('():~'1~(): l .:
'l'~f"~j' rit'(';~t!'lli;l (I~!lt!'i' ('1. ('!!'tll";t ;t!',', '...,1 ;:('f,~,l ]11('!'
, .. ,1 1)1I! t:\!ll f' '('::

" ,. ;l 1 )t '( J 11:--" 'j \ ,11'\' I Ii 1\( ,\1 i ij) ('/ .: I, : )( J!'! .t: 1, f 'J : :

,( I,
,,!
,j \.
,
, :.~ 1 1 : ,\ ! (),.:', . . \( 'i', t,
iI
, . t :l ,
1)l'~J~:;:('lI1(111-~'~' ~J, Jl: !11 .. 1I ('. I"',

l! '- > r ' t ". I,' ":"1 ~ {' i:: ,\ l 'f ''', t {, 1:
;.i ii" : !1 c j , !) 1 ; t , ( ) i I'! :1 ( : ~, .1. h. L.,', t 1 11'1 l t : !I n (.: ~..
un 1'"Inil'lll (hi 1I1I
: t. .... : ,l" (: t. ',; I. i () i :1 l ' :", ~': 1 ~, i ! ' dill ,'xll'l'ill! IS-
1( mul IllC,II~1 i t ri l i t r-jin ]):'()(.'('c;
n nr n ele' sch iu.b.ur-. n o il
,'l,'llll'llll' i nt.ui iu l u-:c- I'I'l'll'!'IH' ,:-i ('X(ili/illd'I-~i S("I'<I
L'llil l','l'lc't;'\'I: i l:tilill';V;1 11-ru.e n ul til' "I,:,IS<I I ri t ir ,!"

pc-n t ru <t lk,~I'!I,Il:' 1ii\I<I:1 l,,',~t, (';,1'(' 'I' c!1'('].I!I",":,/,I 'I

rr-art ic ill lan t il sistl'llilrlill 111S11~i,noi lr- ('<lI':lcll'!'istici


producindu-se si multiplicindu-se ele inse le. 0 interven-
tic suf ici cnt de cf icace este aceea care rcuseste sa ating.i
acel punct in care modif icarca indusa se multi plica ea
in: ('l~i printr-un feed-back pozitiv .
. \cl'as t:l l'arackristic:I are () i I1lpl icatie practica Ioar te
importun ta. Ik cit c ori se incearr-a 0 sch irnburo a siste-
m ul ui social-um.m, l'St<- n o voic- <I s(' drtcrmine .. masa"
de m.-mbri ai ~i'kI1l1l11li can' trcbuio ~d Ii supusa
actiunii. III caz ul cxempl ului nost ru, cst nr-c-csar sil
d.-tcrminam citi mcmbri ai rospectivci intreprindcri tre-
buio s,\ f'ie cupr insi in sistem ul de instruire in tchn ici
de coriducere ~i de la ce nivel uri icrarhice, in asa fel
incit procesul sa nu sufere 0 extinctie, ci, dirnpotr iva,
S,'I S(' am pi i Iic:c. Daca. de cxern pl U, dorirn S,'I III tarim
niH'III! ~,.fil(Jr ell' ('chip,'I, supun in d u-i pc ac('~lia un ui
inst rurl.aj slwclal, acti unca nonstr.i ar esu.: complct daca
nil (1111 11l("('I"l"d O'd lTl',-1111 lin me-diu <uport iv ppl1trll 0 ase-

IlWIlf'<Ischimb.uc- la n ivcl u l muncitorilor. al maistri lor


~i al iIlgi ncri lor.
l-n al t ;I'])(,CI ,'dl'l' t rcbui luat I!, ,''l:l:-;idpl',If"(' ill
rcalivarea unci
asemenca schimbari se refcrzi la condi-
ti ile obioctive care pot f avoriva sau in hib.i trrmsf orrnarea
init i.rt.. In (":,;:11 nostril. n aSf'r1;('!lt";, :-;, ,;;;. !)"c'" 1rehlli('
sustin uta ~i de sch irn lxir i in modul de lm;anizarl'. III
at ri huirva f"(,;,p()n~;lbiliL-l\ilnr \'l('.
('<1:1.\11 di.:("ut;lt aid pn'zillU-1 dour una dintro di Iicul-
UI\il<- l'\'alll,-Irii ('~'i(",l("iLl\ii in torvc-n ti.-]. Exis1:1 mu l te altc
d~I)('("k ulc- ,ICl""tei prnblcun-. EX[Jl'ri1'l1t;1 1111il s:.r-<l("'-I P<"
carc' soci o lorii 0 in au i izarca 1I11UI"
elabornrca si ut l me tode

de intcrvcn tio ofer;'l 0 baz;1 carl' n u pcrrnitc inc;1 0 ana-


liz,\ 111:1iaman un \i ta. Ccl c-are lncearca sa aleag[1 0 metoda
de solutionnro a unei problemo onrccare se aflCI intr-o
si t uati dificil:1 Jlll num.u din callz,'1 (":"1\'a gil;,i () 1l1111ti-
t udiru- ,It- ,d)1)rcbri. lit,("drl' (\('("'ntllind pc 0 aIL-I ..varia-
bil a SI!;lt('I',i(",,". ci !;'i d('o(ln'("(' po nt ru a ;l("\ion;1 as upr.:
;1('('ll-i;l!;,i v.ni.ihi]. strat('~~i("(' ('xist,-I ;lti('St';1 0 mul t itud ine
elf' mctodo. Fie-care din tre accxte metodc so Iundcaza
pI' modele tcoret ice di Icri tc. adcsea contrudictorii. In
mud normal ne-am astcpta COl aceste mctodo s.i fie clifc-
rite dill punct ul de vedere al eficien tei lor tocmai dato-
r ita difcrentelor calitati\'e care. in mod IH'ct'sar, \-0;-
exist a intre !t'ol'iile pc baz., c<"lnna au Iost conxt.it uit e
Ch iar daca am c1l'p:l~i prc-judc-catu (,,'I doar lind sini;lIr[1
dint rc tr-or iilr: .xistontc est ('I'a ,ld('\','II'at<1, cclc-lul te fiind
fals(', ~i am <Ic,(,l'pta () pcrspedi\';1 n ia i rcalista ('otlfOnll
I',-Irl'ia Iiccaro tl'ori(' an' un grad o,lrecan' eI(' adl'v{lr,
inc.r 1\(,-,11' sur priudv l'fccte]c> rvl at.i v simi l are ak di lr-ri-
tr-Ior mr-tocn-.
Poate cl'a nlai il uxl.rut iva Sllrpl'iz:1 de d(,('S! gl'n d
.ip.uut in ('"aIlIan',1 Illt,tocll'lol' ps ih.uin l i t ir- :\lodf,1t11 tr-o-
rl':ic psi h.m a l it ic a ('UIWSClit 0 dr,llllatic<l ('\'OIII\il' 111

II:tinid ,i\ln~'-It;I(t> dl' ~!'('ol. i\c'('stor modif'icar! klln'ticT


Jt>-,III ('()rcspuns modif icar i in l1lt't()d:1. l'IIockIII1 cla--i ill
lui Fr--ud ('st(' considerat la ora ;J('II),tia, apr();ljH' ill una-
nimitat, ca c1('p:l~it. rr-zul tat niai mult al I 111<' i spc-culatii.
"()ll\illind fr);lrli' 1I,Iill1' IT()ri, SIII'PI iv.: iltt,'n iur- ill','l d"
abia dupa 0 dSI'llll'Ill'a constutart-. [)('~i modr-l ul ft>orl'tic
frr-ud ian clasi PStl' considorat (T()ILlt, in C(',I mai marr.
parte r ezu l tutr-lo practice all' psiho tcrapici [;p!wraIP dr'
"I nu sin t sr-mnif icat iv mai slah" de-cit rczul tatr-lv obti-
11',;fo- 'II ,-,-('todp f un d.ur- pc () t('oril' ('II u n [,,:-~!(I ':,,11 I' ;::'f'
ell' adecvare. Cum putern expl ica uncle reusitr- sl'nmifi-
cat ive ale unor motodc fundal" pc 0 teor ic oronata "
Exista un raspuns care ni se pare deosebit d rc le-
',',lIl! : tcor ia. in aceasUI s it.uat i. rc-prt-zcn tu clo.u: lin
cadru. - au lin instrument, or ir it dr' rudimental' ar fi f'ost
('1. (II s t abi liri i unci rr-latii in t re pacient si psihan al ist
\\"':lsL-( 1'",1:,\:1', indif'.-rvnt <II' (Jti"llt;lr"~1 '~, ':";1" I: :I:d:.:
de tcorie, an' 0 S('I'it' de caraderi,;ti('i generale : (TI'l'aZ{1
un caclru Iuvorubil analizci probl--mclor p',ihol()gice;
p;1I'il'ntu] estc incurujat sfl lIlC('l'<'(' 0 rcol abnruro pozi ti va
t ;J!'(J;l;'if_,j salt' \ I,'\i. () rt\()t1~arli/.:lrf. ('()Iltr()};tt,'l (1,' r.u i un..
a t r.riri lor sail' Fihi('('; rcLI\i;1 ('II psiltanalistul ",,11', dill
1)\11)(" cit- \,,'t!I'l'!' umun , cil'osf'iJil d(' suportiva. fiind ea
Insd~i Ull inst r-u mc-n t al ill<ll1,t!!J~irii, .\l'(,s:(' ('ara!'!''l'i~:ti('i
1;l'llI'rale all' orir.uoi psihanalizc-, indifc-rr-n t (if- irrxtr u-
11 I!'n 1111 teorr-tk ('II ('<11'1' ('slr !'I'ali/ala 'ii oril'It!;l((I, xi nt
,'fi('i"llk in vi n. l.-cnrr-.
,\('l'la'ii l ucru ~;l' in t impl.t ~I ill ('.1zul IIw!ocil'lor ti,'
Ink:\'('llii,' ',(I('i,d.-1. Sit rvl u.un ('Xf'JllpJIII nost . II ('II pruc-
t ici .r: <1(' conrIllC'f'l'f', Exisl,1 0 mult im 'J,. lllt".Jdl cit' ('111-
t i . ,1!'t' riC' no i m-tod de ccmclllC'IT(', Tcori ilr- c-arr- Iun-
dl',l/d ;ir(',,!(' f)1t'(ndl' sint foarl(' clikritl', C;lcirlil ('OII('l'P-

3;1
t \1,1: dt' ('('i inxt r u i t i ]lOilt(' li t'Xln'lll
l..."iI
I 1l,',1 de d"()C,,,hit
Lh:' diWi'1 1<1ni vel tcorct.ic pol c-xist a subxtantialo incorn-
pat ibi l it.ui in t r l1:ctnt!clf' ut ilivn tr-. n'zll:Lltcll' lor p:~H'-
t icc sint rr-l at iv s.in iil are. Expl icatiu ('sIc ('UIll\'i( dl' acocasi
11(111\1';'( CII ('Cd din cazu] metodclor psih.mali tico. To atv
m('t()d,'~(' de cultivare a unor n oi metodo de ('oneiu('erto
se ])'[!(':I/,;"I pc () !Ill,ekgere mai hl:n,'\ ,I problc:r',<';or 1l111:I1l(',
Pi' 0 cuiq;c,re mai sistematica dc inforrnatii asupru -.it ua-
\iilnl' re alc. 0 mai metre rat ionalitnto implicata i]1 om-
pr;rtalL"nL!l interpersonal. \'aria(ia de cadru tcoreti c ~:
(Ie i ns.uu.r.cnte ell Cd!'(_) SC' realize'az:! 0 (_lscr'~PT1C~1C()11~
~li'>I'.i/':,rc .r.ai prOLllnclc'l c~tc', Intr-o oarecare rr.asura, n.n i
pll\ill ii:,P!ll1:tllt,-1 p ..-n l ru clicicn ta mctodci. Irnport.uit e~tc
d''l'i I!II do' :1 l~dSI si nuur (cnrie odci-arcu. Ch i.rr eu
ill"II',;!! ('IHC' \.oo]'tti('\' mai tudiment are xe pot obti n
1','/0",' '''':(''';''111(' Din ,I('(':I:~L-I(,ClllZ:'!, cll~j (',,1(' 1!1.jl():'-

(,IP\ ,\ ;ljt':~" un (',I"irll (i>f)J't'1;(' ~i () llH'todollli'.it, ('II m u l t.i


!~J'ij:" "d"1 '..:d;'1 l.: Sitllil\i;( p:IJ'ticularil ,1\,11(;\ in \'('d(" I'
t r. hu i.: :1 lin: lo(or\:d,'1 ('()II.~til'II\.i de Llptld ('il inst ru-
"1I'111i'1,' :Ili;i;,t\(' do.u: i',wilill'az,'( Illl :1'llplll P],<)('I'''; el,'
,III~') 111<1:i/;1~:i<1II(Il]J(,!'rl'('\iflll:ll'I' a si,,:t(, I .lo r ';')('iaJto, (';Ire
!)"p::,:,"I,' ('II n iul t l in ii tv!c- cnd ru l u i r()i,lSit.

CUl1()a:~tel'l'-al'liunl'. ('I}I'111:11 ,';,'1 SjlJ'I.lIIl(' ]lJ'()I'l''';111 eI,' ti,'z-


\'1)](;11(' ~,'i I)lTr('C\i()Il:lr(' S()('i;tl;'l, s()('ioloi;lll .':(' ;11'1<'1,de:
)'("'111:1.ill ~:I,It;!\i:t (',I (.\ iW:II:;;i <I('(illl' () ('llnf)il~(!or(' l imi-
(;,1.1 it ~;i,'>tl'111Iil11itIl' tJ'dll,c:i'()rlll;tI, ;, pJ'ohl('ll)('lor CdJ't' Y()],
;lp:m';1 ':1 )\:")('('S\11 d,' int(']'\('ll\ie, ,';)tiill\f')c s()('iak sin!
111('" d"i ,'>' ,ii' I:IZ;I In C:lr" , pi' 1mz;\ unor tcnwinicc
cunost.intr-. SCI pouta proicc(a "Pl' plan:;;ctil" in mod in te-
[~r:tl p: 0('('s\11 de real izare a obiectivclor sociale majore
Daca s-ar astepta acum ularea curios tin telor necesare. con-
tributi a st iinte lor sociale ar intirzia Ioar tc mult. Din
ace asta ca uza. interventia lor este caracterizata prin ccea
ce se den umestc, de regula, ciclul "cunoa~tere-aC\iune"
In Iuza de inceput a interveritici, cunostintele des pre
sistcmul in caUZ,-1 ~idcspre rcactiile sale sint in mod ine-
vitabil l irnit.ate. un de dint.re cle eronatc, Pe aceasta baza
ell' cunoastere ':,' proiectcuza 0 metoda de in tcr vent ic- si
se art ioncazu. .'\qiullea produce 0 vcrifrcaro a cunost in-

tclor an!t'rioC\!'C', () substant iula im1Jogfl\.irc a lor, Pt'


II)
.:('I~'d'-.tl-l ~:(J11('l 1_)(1/.,[ til- t tlil.!~'"'l':'!t. l:il't(J(j('lp (ll~ it1t'_'r"!'ll-

'ii,' sn t perf('C't,iO);:Ll"
Pract ica do int erventie ~ll'ti\:, ieprezi nta " Stir>.,
:'Xt!'C111 e_:l_) Jlr('\i()~-l~(-l (ie Cllr:_l:)till~e.

~'ll j()e

iin.en t u l ,,()ci,ti ll()dk


Sl)t'c:ial il dr-t i
fi
"
n c xc=ri nu-ntu),

ir:',o'l'"j'i'ldt
i.c:l1,
n i.ii mull t':l
l n

. (_,\;;),,_
11:1 tu.
ll~) .. (_'lln()d~,,tlrt'-:l(_~il_lnl". l-~(',;;il:I!'!':l f,l\l)('rillll'll! i l.: ;i ill,":
in~f':'\'('I'lii .uc- n iai !'llillte ","1."

\'l': Jfi{'::i(':1 ~d p'.-r:,,"",l):'::!"" :I[I'j()ci('[()r eI(' i n t>:


t '1 ,~ "

il1.i)()l_~di.irl'\~ 1)~L'J'l (1! .,li!'ILt<...,!l'l"

Ho! dC')lloll'<lrati\'

'~":L)"-)~'i:---(_-'ntlllui ~()ci,:d. l:~ ,c.li_' .'C< ~;.:l_);t .J i!~r]:II_'n\j 11I'{)-


:'c;:!(:~l as upra at it ud ii In:,ti,::;~,:,',,:;Ol', Stil'!;;;H!
in in tercsu l.

'.le:',uIlc:\:'incl posibil it atea n",:i/<,,'ii ci'ici(,Tlk :, i ntcrven-


t ici. n.ksorind
"
s'ihs\an\ial , :::'_',', it' .d iui !e It-c,:l(('
,-.. dt_' !'f':tli-
l';'1Ht,,jul al II-lea

STHATEGII DE DEFINIRE ~I SOLUTION ARE


1\ PHOBLEiHELOR SOCIALE

Un aspect ('sen~ial al Junctionarii sistenwlol' sociax


('st\' act ivi tntca dc' in frunt.arc a difr-ritelor dif'icul t.iti Ccin'
in n-rvin )ll' p;,1'< ursul Iunc-tionarii lor - Cll aile curintc,
(Jclil'itut('(l ell' sO/Ill iOllar" (l problo melor sociale . Acest
capitol are CCI obiect iv analiza acestei activitati. Dcsiuu:
C;"t soc-ic-t atea in ansurnblul s;'ill (ceca ce in tcrrneni sor io-
logici ('stp descrnnat de regula prin tcrrnenul de ..sister
social global") an' propriile sale probleme si mecanisme
elc' solutionaro. In capitolul de fat;"t, acceritul cado IJf'
;tn:;ljz,t rr.odului in care dif'er itclo ci ~:ub~ist_e'll(' particu-
laro (don un.ite ill moe! ~;elleri(' ..sistcrne <oeiate") f'unc-
l,ione;L'il pe accasta dimr-nsi unc.
inc:l de la jrll"'put t robuir- notat cit funcnonaroa ori-
cCIl'ui <i;;tCll1 social p.utic-ul.u. si cleci ~i activitatca de
S,,jlll,iollan' a problvmolor socinlc, ('stp dctcrrninata clf'
sl ruct ur sist('!lHlllii social glob,d din care face par tv
in anal iz m.uxist. sr-n m i ficat ia caeln!lui <,ucial W'!l('!"Ci:
(;;()('i;l!i~t ;:;11l capitalist, el,' ('x('lllplll) prn t ru solutiol];II(,,'
di fo ri tc-l o: proIJ1")lw p;lrticlilarC' l'~t(' n toma pe lar,l~ .ibor-
(Lit-" Pn'! r lin t ro ("Illtrihll\iill' lllaj(JI't' al. l ui :\1;lrx b
rj,'/\'()ILtr";1 ,;,tiintl'i socin l u l ui "ste dr-munst rurr- In pt u l ui
(';\, i n I r=u n :l1ld!:,il (,;ldl'll xori al , anumito l ipuri de i"'(J-
hl"ll:" 1111 pot Ii prilll'ipi;ti so l ut ionutr-. Dc-pl ina lor rr-zo l
\';lI'" (';,((' posibi la dO;I!' prin scllill'b;lr(',( strllctllr;t];-l it

;;()('ipt;',\ii )~i()b;tll', :\~;l ci(' pild;-I, sociC'ta(l>a ('ilpilalist:t Sf'


df'!;'l in h\,\ unor difi('ltll:l\i cron ic-c-. insol ubi lo principia],
m p!'()i'riil,' :-;;t!1' (,;[;ll'(', cum ar fi : illt";dlitalc;l, sornaju!
<'1(', ,\..,1 'll il'1l!';1 pl'(Jhi"llll' rlo vin so lut irm abi! rl('-;I],:,t )),'
!Jd/' [Il,"j "'(>!c;;tlljz;'Il'i ',(J('idlistc d s()('i('(;-Itii
In ill'('~t capitol, unulizu :-,(' l'Ulll'l'Iltn',IZa in mod spc-
cial pl' din.unica i tctn.i
n a sistcmclor so('i;ilp p.uticu l.uc-

(('(,1111('1(' ('OI):POlll'IlIto ale si s t cn iu l u] soci;Il (~Iohal), p"n('-


t in.lu-:: dn;II', filr,\ a Ii dez\o!t;t!;t P<' 1<11');, iu fl ucntu
.adru] IIi j~('Il('ral.
Chon rat S,-l con! rihuiv 1<1 c,()!u\ioll<lre;t prob lorncl or
dirt'! it clor SiSit'll II' s(wi;t!(', omul dr- ~tiinFI ~i-a con('c'ntrat
atpIl\i:t asuprn punc-t.ul ui criti(' Jonnulur(,(l sol ut iilor,
,\11 fl)"t L'l'P<lt(' m ul t o V'ilnici de ,.(';Ill'lll" ,t! sol uti ilor.
ell' Iorruul are ~i ('\altl<ln' a lor, ("'('<1 ('(' S(' n urnt-sto in
lllod ('lln'lIt ('('re('tan'a OpcT<lt,iol1ab sau an a liza do sistorn
:'I'jlJ't':'i!ILI mai I1'I~Ilt s.-t ur! df' ; 1:0('11"1 ('n(';1 t.-hnir-l. Formu-
lai'l'C! sol ut ici l'stc' ill",~1 clo.u I) [alii in prncesul de so luti o-
nan' <t pr()bJroml'lor, FO;lrte PU;;il "-;1 f,~lClIt pcn tru analiza
alto!" a:-,ppctl', l'<1 modul in ('an' si~;ll'nwl(' socia! for-
77111/eu::(1 problen.c-lc de' so l ution at. Ilw(';misnll'le prin (';11'('
sol utii le <i n t c];J1)1)r,tlp, morlul in carC' solutio est accep-
tata ~i implerr-on tata (98).
Obiect.ivul acestui capitol Jill t'ste alrat.ui rr-a umu
invr-ntur de tr-hnici de sol utionare. ci 0 inrcrcare de ana-
liz{i a ('omp()~tamcnlului sistemelor socialr- in Iata pro-
blernelor de sol utionat.

In ceca ce priveste [inalitiiiile uliim.e all' sistl':llPjO!


CoO(ialr- e xista putini var iatie. Este aproape banal it for-
mula dcec;te Iina li tati : lin spital - vindecarua bol n.i-
vilor : 0 in trcpri ndorc cconomica prOdll('I'l'l';[ ITntbi'il
il 1111"1' prodlls(' TlCCf'S<l!'<' socict.itii 0 scoal.\ --
f'orrnarr-a
t incri lor in spiritul valorilor I'('~;p(,(,ti\'('i comun i t.u i.
Pon tru a rr-al izn in<1 (1Cl'ste obicc-t ivo ('stc 11c('('sar ;1
S(' I'l';l]i/;l () multi me de ('onriiiii particillarp: CHIn' pre-
l;iitite profr-sional. .-;t.abili1.atr' s"tisf;J(';~IlI)~lI'I' a persona-
lu lu i (f luctuatic si <!hs<'llteislll ~;(';~IZllt('), mutr-rii prime
Cort'splInzCllo:lI-l' ~i. 1)(' m.isur lH"'(',';it;liilol', ut ilaj c-Ii-
ci('1l1r', un .~rarl ridicat dr' disciplina ~i const.i inc-iovi tutc-.
() (,()IlciI J('('n' cficipnitl, (T('ativ(l ~i Ilcxibi la etc, In ran'
(',I/uri, t o.il r: ('ondi\iilr' IH'('f'~;;Il'l' jl('nt:'lI bun.: flll,C';iO!I;II'l'
a un u i sistf'm sint in t rnn i tc in t r--o m.mir-r.: S;llisi';ll:l-
to.ur-. To.rt xin t mai 1Il1IIt sail mn i putin "pr()hlr'm;I1 ir'I'"
La '111 moment dat IllS;~I, 1111('1(' d in t r.: ('II' (,1,(,1':1/;: nidi
nu.lt dificlIlt:qi docit ;dlele _\('(",1r'a ',inl !I! l'I'lttrll'

I '
, .
dtcn\iei ('ondllU,),ji rr-spcc-tivul ui sist cm social. Asupra
solntionnrii lor, sistemll) i~i concentri-azu intreaaa r-ne r-
vic, Ele reprezinta problemete rcspecti vul ui sistem. 0
C()llllllliLlte, b un moment dat, po-rte cOllsider'" (';'1 art ivi-
1:,1<";1dr' 11l((l'ijil'l' w(,elienl;'l (,~;1c' "satisLlciit();l],(''', n u ]'iclie{l
d"('i pr()hl<"T(' s]ll'('i:t](, (',In' :,:;'1() rite';'1 obi,(,t al al('I1\i('i,
ill :-;,,'llil, I) ;[I'li\ i1:t\(';\ <]" ('dlll'al,il' ],1';)I'I'/il1l:'l un plllld
1\1'\ J':ti1',i(', sp,'" (';t'(' t rc-l iu ic- ~;;'I-~i illd:'I'pt( to:IL'I al(I1\.ia,
1);\(';'1 ill'l "lI:i1i/ii ('I)Jt1.illllllll il('li\'i1;'t1_ii d,' (,()II{III('('!'('
d un u i ~,i:-;t(':11 ,,)ti:t] O;ll'<'(';l],r', ;1111 1))1\",1
, . O])S('],\'<I C;'I ('(';1
'I';li m:ll'i' 1';Il'II' ;1 ti:l"']l'lI11i ~i a er()"I'lll:i l'ste oricn tnta
(';'iI r'C' j'f'/O:\'i!l'C'i1 diteri telor prnblr-m put iculare. Cal it.a-
\t':l ('fJlldl\( rri i c:c'(lincle ill mod clf'cisi\' (Ie modul in care
'. .u i;'.\I'll' i')]'()h>"l:(, ;ill' sisif'l1lului n'o::)('cliy si n t solutio-
I!:II(" I ri n :[('1,::,1,-1 (';[11/;-1, Jl,'r['C'l'\ion;Q'I';1 ('()Jldl1('f'rii un ui
,;i',I('lll l'IlI' : -i ',; ill 7)(')'.1,,(,/ irJ71111"'1l ("',Ii /(';1((/ii sui" 1/1' u
j'1))'1)11Ii:J dll,' <i ill ! ill!]1 II/ i/ prl)/I/"ln' /" .<'lk ]Jllrl il'II/U)'"

\i cl 11 ~J(/< 'OII/lil,j 1';'i,';1 III,' 7!1'lItrll .\"'illt;I))IU)'('1l /1))"

()I'i(',' milT,) :,11 1l1;I(Tr)';i~tr'll1 ~()I'!:II ;:,.; :,,',' pJ'IJi,II'I,I!'II'


<:tIl' ~;)lI'I'i ril"', f,,]' sistr'lll('I('
.\c;l ~()('i;t]" L;lr,j);til' ill flllll'l,il'
(j,' t i pu] lor dl' ()I',-,:lni/;ll'(' (so..ial ist. (":p:Ltli~t ('te,) all d.:
i nf run t at pl'()hleli'(' car;lct(,I'i<;tice, ca d,' pi lda : i nteururca
inrlu: (l'ia :1 a \jr;-':1imii,
l crearea ~i dezvolt.uca unci noi
(,1111111'i,inlr'gl'dIT;1 <,ocial{1 a t i nc-rc-t u l ui , c-riminn l itatea.
slil)dl'/.\()It:ll(';I, :--:t:',;( i.r, ;I('('idl'nkl" (i,' l'iJ'l'llict(il', (('11Sill-
n i l r;l~i:tir' S:III 11"(!I)!J:t!I', dC'(';ldl'J'r';( ():':I,:,'I()I' 111;IJ'i,PI"II:I-
I'I';\. :t1it'n;IJ'I';1. Si' \"11)('11' :,I)('i:ill' p:t1'li"lll:,I'(' iut r.priu-
tilTi illdll~tl'i:ti(" :,(()Ii, xpit al, i rn.l i l u ti i ('11:1111',111',
dl' 1'('1'-

CI'I'T(' ~tiill(iiil';\. ('/)1':1'1'\111, Iun.i l i.. ;111 I'll Ir)tlll ;tit('


p'ol)i('llll' d" SOI11Ii'>1l:It. () Jlltn'i'l'ind,':'(' iudust rial.i, ell'
I'X,'I11I)\I: . [IUCi'.IClI,ia, ("t]ifiCdl'r':: l)c'rc;()]1:t]ltllli,
, disti-
pl in a etc.
Desi probleme:,' de rezolvru sint fO;lrt(' variate - tell-
n ico, econornico. :;r)('iid-um;ll1C' ,acti\'iL'II,ile si:,t<om('Jor
ell' ~:()llll,i()Jl'II'l' ,t
;()r ;111() ~('I'il' de (dl .ut crist ic-i ornun
Dill ;1('(;[,,1;1 I';IU/;l ('s((o p()siiJil:'1 ('llllSlilllirr',! un ui ('o!'}>
Ir'Ol'l'Ii(' (';11'1' <I .m.rl izr-:: Il;('(':llli~,J:Il'I,' ;ll'li\'it:'l\ii dir('ri-
1('I()I' sid('111(' <II' i'1)J'llllllaJ'(' si sol.l\i()II'I!'I' ;1 jl]'llhknll'l()J'
jill' p;ll'liclt!:Il'f', S'; id"llIil'ic'(' Pllllcll'I" '.'liti('c', ':<1 Slli(I'I'f'Z('
strLl(t'~~iimai <'fi( i"nk. Dcxi. () t cori (! ]lro/i/ellleior s()('iu/r'
() asernenca teori-: pOdte ':;'1 aib;-l 0 contrihll,ic iIII portan til
la pcr-Icctionarca conduceri i sist cme lor sociale. Un sict','l;l
social poate sa cle\-ir'~l cOll"lticnt de aparitia llnei noi p:'o-
1)le:1~(> 111{',\ din IJrlIl1d l'! ::l.:~::, >~i-! (_il'1'irH_'aS(:('1 (~l (._~C~_;"':~-
te\e 11~~t:JI'~1. ~~l ,~::J~;(';',' Cd s)1;i',~1 (:'i~il'rlte, lIn edt s: :{':!~,
din.po u-iv ~L clcvirie "d ell? l)r(Jl)l(';l-:~';"> ~,~i.!',
!11_1 11_' :!! t,', ,1 PL, (_. 11: l'j ') ,I n ~I r't I .: ,,:--. t- '
~_~ii'..;l.'" (',i ~ ():II\ii ~~iIi r,JI';:tl ,,:' ).-:r. ! i I! 1 (';i I', ( I I 1 ~!:--, t- ':: J

i,,('t' ~;l'"t i'l!'())]f')l,fl, J' " l. [JI:tI, 1IIIll:;li d, '11:1',

t ~. ' 'f -: t :): t! t i ( , 1 1 1 : u, I (: f :11. 1""'I}!'("ti.


J ) I , : -~
,I ' , t : J ~'I ( I(, "( :' I: ',' ' j I ' : 1. ' I ! I ( )( i 111 ; i'

I ) !'; ",1 ,I 11' t " 111 ; I,' r- '/ l! ('" 1'1 r) r '-.
/)(" ! / i
"

I) j""" ~ (I ! it) ri I
'J/', " ", 'J i(;II I)' ii 'J"
\() c-,

In
( '( )~; ('j' i')',' '

II

" : l!'!',

,, , . " i;:I,'. 111':1';11 r:. II, ,I)i I,,! I ". ' '''! :'
,
.r- I'PI' I III ;+ [ ) I ('11:1111 i
,
:)1 I, i hoi i llH'IILd,'.

1 ,"' : t ' 1~':l l :_


t 1 '( ( l t'1 I: ' r : : ( ~,

:') . it, .. r. d I 1],;( { )( .( . i r!, '11\ ; , : ~'I ., ll:)!';t IJl'ol)!!' IP'jll;'

"'.',. d, I::' i'!' .1.1 III \ '.''11l': .1. ,:,. r) ',i 1 I ~ !! t ' r :( J! ! ' 1. " 1 r ,

I j, . () .; l l' 1 , . , ' , Itt ' : ; ~1I I -. ( i I !.,! ~( )1 " l: I' :< i ~-)j ( , I ' ! , l (;', :' ",

,.:( d'd, I:!" !'" <i,' ;1!ld ]);[1 "'. I) :.' I ii' ti" ,,111:," r ~, :) I

c.
l,(J:I.!'j' l);;!'ii('lllil!"fl (~:t'()l : lr,'l)"ji' I ',I

(' .u:t: (I !;;-!ljT1d:it~~t(,. ~d~'c;' " !~ 1; , ii'! f


'. '
,
n "-()Citt\c' sin t 1)1'()',,'t' f' .. 11<' ,dl:-,"
( 11_ \ 11I'din
t.' -s , c. ;JC:t'l~ L)i_L',()(_U'C' (':~:'1_' t:',_<) (.(n 1J:~iI II I,', l'". ,i, . " ",'

~), . ~ ~" (l 'I I(' i I' t : It (, ",

:!'(_ ':', e~,( -n I, i ..' ,\. ' '~~ 1 ' f h l~


, ! ! i '.;l i'
(_

;;(jl :--;~r~i("tlll'i ~'I~'I"~I' r) , -. t ,( : i 1'1 'tIl' ,,

.' ~ , >" 1 ( " ", ('I) j Il : IJ

t ; ;) " i )r I;' i 1 i, -. (I f' {'( l! ~' 1I 1 (.,' 1 !" :1' 1"1:'"


/.'t!,I>;~ ;:l',riC'!!ltllrii. (1(,/_\ ,);I:l' I:; { .( ): ' ~ i i n 1, ( 'i ~
1 ()l ( 'I'

1'1':, Ilrll'i ('Iiltliri rl" til) ;11)':. t,,, .:~, ':1 tI" h ( ;:
urh.u ':~:'(,~l. sj:--;t('n-';~ii~":rt_' 1 '~t-':'!'I,: ::(!,_t! tr_', ()!';f'l~ ::.
xt r urt i v.; !.'siC' c.uactor i: tic,-!. ;"Iultc dilll"(~' Pl'()(,C's"J,' <i v, i'l:C
!~e:;S(l' i\'~~~
isi ~!~lSeSC '()li_l~i()r;'Ctr(;t 1!1 !)('!'Sl)('L'ti\'(l cii s t : 'i~~~',I'ii
el l' nri
, :"()I"1-'(\
1 .' _ ,-'1"
\_... ')1'("';'-1111"-":'1"1' srCj,l'-l
,~-,(._. """. __ ,J d~ ("
'\It !:!~"'i:II'It;'1 ('d n u >" d('r)rd;'t al('n\i(' ~i probl('!llf'lor
':"" li\,' < c();) hatr-r i i lor, Spr'('iric f,h,te illS,'1 Llpt'l! ('d
'):'.;'j()Y;:,)'Pi' p:'()h;"ll.(']or ;.:(wia](' f'~;tp ]>()'ibiLI n um ai in
",II' 1 ;IC"";'I: !IOll tip df_' org;lIli:;;tl'!' sociala Cf'a socia-
.,' "i 1")'llllllic,LI
I) Tn litl'l';dllr;1 d" spccinlit.au- (':-;istcnt~l ;\('('f'111III (';l(it-
I)" 1,:lI'rn"j'l"IIIII] ~,,)('i;d ~i )1l' prol.l.-mele snl o. Til c;tpi-
~'I~lt' liL' ratd \'I)!, I'i .ivute in vf'cI('n' at it probl.-m.-Io sis-
t, 'II P'OI' sori a k- 1;I()baie, cit ~i C"ll' ale sul>si'tt'II:f'!'11
\(",,t"r:1. ld,'"" ,1" l.. carr- porn in: (,q(, C{I tf'()ri:t pr()')!e-
, ',(II' " /('!" " I'" tI" ji c!"I' ..oILd,'t
tc'()rii In caJrlll 1Illt' I

mu i [;c'nera]" it I,isk;l'c]or social.-. Est" irr.po r t an t <1" st i u t


,:11 11"!::(li cum ,,(wi"(;!(ea ,J,)b:ti;'t inc.-arca S:t 1':11';'1 fa\,'1
liril'.:lt -,\ilar ':;,1(" d.u ~i (';t],(' ('sll' c-ornpor tarnc-n t It! sllh-
i,,\(-:r "lor 'aI" In LiLt probl('l!H'!()r lor spccifin' () i n t r-:-
II: in l -r.-. () ~C()Zt!:'1. 'ill ('okdi\' tI" 1l11111('cl,

I':xi,-t,,'i, clcsil~II!', diferen\E' subst.u n i.rle intro m.urovi-


st":l ('le soci.i! (,;I)(,j,'LI\ile doh:tJ,,) si rr.icrosrsto: .,' (SI:lJ-
,i, (1',: e;c p: i;]](,:()I'), ,\nalizd d,' f:q,'1 n u-si prOplll1" in s.:
x : i!l:l!T,1 ,IC'('S(,)I' di Icrr-n tc. Po n t ru <c-opur i lv u rm.uite
dic'i s poat, fa('(' abstracl,ie de dirC'!'l'n\elc di nt rc- ac('s!"
d()II;, t ipuri el,' SiS(('lllf', Obioct ivul :tnali7pj nn:lc.:!"(' (,t(
i',),'llllrlarea unor ("IJ';l('teristici ,lI,' ('()lllportanwntlllili sis-
,,'Jl:,,'I):' ;;,,,ial,' III rid,a p"ohl"'lwl",' lor de so l ut ion at.
iIlrL"'T('!'lt c!(' di:ll('lr:-;iltni:c lor. d,' f:!ptU! C{I unrl. sint
!l~;iC!()~ist("r::C'. ia r :11tE'le s int micrusi-tcrne. l)esi~~llr. o
,dl:l:i/,1 ;;~zli Z'I!I'()flllldLlta ar t robui SCI ia iii ('()ll'-idl'l'a\ip
.i riif''I'('lI\'',
,,("'Sil'

TnceJ'c{lrill' d(' c-l.ibornre a unc-i teori i gelH'ral(' a pm-


hi,,!, I']()!' s,)('i:ti(' P()I'lll';;!e de la c'ol'Jlllri teorct ic c purti-
('I,!tn,' (,I')"Sti(llil,' III ]C'g{ltur;-l ('II riii't-ril<'ie tipur: d,' IlJ'O-
h;,,::;, '.(H,!:!," pull':lre:\. Cl'iilliJ\:dit~!(C'a, tl'll i un iIe
:',r,' "", 11: h,t!Ii'::I!"':1 ,'(C, 1('iirii par t iculu:'. (",':LI
.-\Sl'Jrl'I1l':1
"': ,1::'-:10.:1 cl il,' sistc'm;llice dc'sp!'" nut nra r('spc'c,ti\"';(>!
1i;)'I': cI, ]J'IJbl(':I'" ~,()I'i,tl o , cle',;p:'" Ll('torii carp ],0 i n f l uvu-
1,':11:1 <lin:w'i(':l. ri(";l'l'I' .-Iicicn ta <lirr'ri1l'lor srJ!ttlii c-x p.-ri-
.: "Ilt:til', ],:1" -.i n l IIIl Icl elf' .u-umul aro dc' t'x)('rir'll\;-l
'"liinliri(':1 ~i pr,]('li(':1 in pr ivi n ta .u-l i vi t.iti i elf' SOIIII,ion:II'C'
:1 r," p""ti\'II!lli lip rlt' p!'()bl('lll;-1 SIWiZlL-1. De f'X':I.]>]I1,
:-l::(,'lr:;\i:l l'sk u n.: di n t re pr()h]"IlWI,' criti('(' iii" indlls-
(Ii,':, i'l S:)", I:, ,.:: ,,"'i,' cI,' (()'Idil:i
I) pdrti('IILIJ'" S-:ill
:-:1"1:1 !l'ltltr' ("c. "; ,I'I ,'liPI':1 f]II<'IIII::"; ill diferit" illtn'-
:ll'indl'l'i: S-Zl Zl('IIII,lli:lt U dlllliliit.1 ('xjl('rien\[1 in fOrnlll]il-

Hi
;'l'(l sol nti ilor. Accasta ~'unoa!ikn' ilcumu]aUI, sistomati-
zat:'!, po ate corist i t ui uri instrument important al act ivi tati i
fil'cClrui sister particular de a f;w,_' fatc, unei :IS(,lllenea
robleme.
ln acest capitol 1111 ric vorn O('IIpa ill":1 de .u-umul.ui l.-
I('ort'lic(' ~i ('llIPll'l(f' din cin ipul di fvritclor t i puri d ..
prohl.-nu- socialr-, dl' mec-an isnu-k-, st rurt uri lr-, ~,tr;t1,,-
ci

l~iil,' 1)1' ('<11'(' t.-1l!,'I,'


si' I,' social,' ill I"olo<;"s(' ;wti\'iLd";1

lor e1,' il Llc(' ~-dt,-I pr()l>knlf'lol' \'()I~: ill("T(;1 ~d !',;Isilll

':'ISPllllsul la i t rr-b.i:i de g"l1


n l e,' t pr"I>I"II:I':.,
ll s in

..,'wi'dC', can- - in t ::_"C:lllis:lJl']" Iorm u l.ui i lor d .. ,';Itr('


rn -istern 'O;:PI a l t u l. cum anali/p,lzj sistenwl,' n.u ura

problernclor lor, C,ln' sint carnr-tt-ri st itilr- pro("":ltilli de


Jorrnulnre a sol n ti ilor. () as('m,'IW:I :1:J!!]iz;-1 :11'" (';1 "I,il",ti\'
ult im d(,S(,OP'Til"';1 plJrldf'lol' 'Titi,'" :tI" .ut ivi t ati i :,is\o'-
Illl'loi' soci.rl d,' :1 f:w" f:t\,-l p"()I>I"I: "'1):_ lor, ! <lSil'l',1 II!!I)!
'I!IHl:t1i1;-lti d(' p,'r[,'cli()Il;ln' a ;w,,,;t"i .ut i vit.u :
() prnblr'I1!;-1 p;lrti('ll!;lril P():t1,' fi (j.. n.rt 111',1 t"llllil':1.
'-,'111 ,'conomi,,;'I, ~,:I\I ,i!l!-icii(,;-1 ('\(' Til ,:11:1::\":1 ':;1 e1" r.ro-
1,1,'mil a nn ni ~i..,t"111 soci.il , ('a v.: fi t()t",!:tt;'1 'I ]J)"()/'/1'11lrl
S(Willlrl, Ac.-ast a ('<,t" perspect iv.i In ('are ~(, Sitl)f';IZ,-l
:1('PHsta analiza

(_'(' ""te 0 problema .,ocial:i? ill t<-rnH-n: ~"';!l-t(' :~":l'-I':di,


"I p!'()hl"I~';-1 '(wi;ti;-I pO:lt!' fi d,'fillit., in 11:-'i!,lt()r1il 1',,1
'.II /,)"(H'I'.'i sruiii}, () ('II"w'tcrisli('(l, I) sillulfir' ri"'pr,' ('u)",'
;I"'il'lut('(1 Srll; 1111 slIlJ,ist(,11I (II I'i ('(J1/,irir-rrl ("I t t ctnii.:
;.-/Iinli)(ll,
Tn accastadof in it ic sint incl usr- dOII:1 e]enwlltf'
a) Un obicet ace] aspec-t, sit uatir-. proc('s (';l!(' ('sIP
problematic, rcprr-vint a, cu al te cuvint c. 0 "urs;-I rI.. d if i-
clllt:lii ~i asupr a c;-l!'nia urrnr-av.i a ~(' actiona pc-n t ru :t fi
,('iJimil::t intr-llll sr-ris convonuhi i. ]'o:lte :i \'orln dr- 1111
aspe-ct neoatil" adica ceva C;II'I' t rr-buie r-l imi nat <:all
)','<lIIS, lk c-xr-m p!u. c-omporf amon tu l dc-vi an t , l ips.t <I ..
disr-ipl in.i, lipsa dt' mot ivatic. Sau dr' un aspr-rt Jl(),~iti/'
(!"l':! ce t rrhu i.. rr-a l izat, dl' ('x('lllplu ('1'(';11'(';1 lIIl1'i 111"11-
t;tlil:'l\i ind ust ri al .. , d,,/\'o!tart':I c()n~liin\ei socialist" "1,'_
b) Consticnti zarca dificultiifii - respoct ivul asp''I't ell'
el imiriat sau elt' rr-alizat este P'" (':I problema, a(T"plat
de catre mernbr ii sistemului sori.rl respect iv ca trcbuirid
:1 fie schirnbat.
,j -;-
Pon tru ,l l'x;~ld !) problema ',(wi"id, ,,::,:)('1,., (':1')1)1'11:'
t rcbuie S,'l cx ist : di Iicul tat! rcale >i consticn tiznrea lot
ra problematic,',
o
di Iicu l t a! ]'I';l1<" obioctiva. car.- in..,,; 11l: pste ('0l1-
~ticntizilUl C;l .u.u l., n ivel ul rr':-'lwctindlli sist cm, n u
l'll~I:--~til.!i( 1:1 ":l,,: .i.: 1/ jj(uiJ/I' rill U ,-,j\/, :",:(lui. l) ,ji;il'td
(:dt' clt'villt, pri n t'()):)ii"J!ti/;IJ't',
l'nd)I"ll"i do.n
l n ;I('t':-.(
',t'IIS ('()ll,~;li"lIti/::re:, ('flllSidITclt.1 it fi () ('()IJdi\it,
(r"I)\I;l'
allc;()illt Ilt'('t'S,lrd "XI,\t'II\I'1 n',tI',' d 1;'1"1 j>!'(>i)\'IIlf', 1),,<
)..;111'eLl ('Xi:-td t1i:i; u lt.n i Ciln' n u :-'Int 111('<1 Iurmul.uo
("JII~ti('11 t CLl prub,t'l:,l', d.u care si n t IK' punct ul de ,I l i
l'1 ) n~tic 11 tiz: I (lo, .:\: C r UJ!1 S l:g I .rea I::l II CCl'S i t d to a dis ti 11f~or i i
,c",'stlli' do ua c,nu'i C11 ajutorul cO:ll:cptl'lor de lui eiu. ~i
.t iu ,I('sl (,,:c'I, 0 probk-i I 1,'1 ('ste n.ani:'. ::', at uuci CJIlll
"',Il' Iorrnulut a C:l :[tdn' Ll ni vc-l i.l n':-,p('cti\ ut ui "ic,li-'ii
I' ,\1' 1~llt'!lt,. ill \ :l/,.! i.: (''I 't' ('st!' );H';l l:t'I'()IL~ji(\llli.'.:!!;.

I)" "XI'I,ld'I, il:'r-() il1!r"jlrin<i,'I"', rl:I"\II::\i:l ]lOill<- li


1'()III'tl' ritiic;iI, .. !'I"clli(,;lld 1<'<111rii:'i' .::',,'i, Iii (,'"lrill,iii,
1'1 ,'ill' ,", 11,\ " :,'l.. !:i",,'1111 ('(Jlldll('I'''il
:1,"<1 rlll'lllll]:ILl
Illtn'pl'illdl'l ii Cd i:. 1'!iLI. SC'();t(t'I'f'11 ,"
pl"b]t'i:I,'I, "il ,,,,(,,
dill 1:t(.C'1l\"( ill <I(".'st (,:I'/. (',~te () dlf':,(;:;r!(' n iai m u l t sru:
m.u puti n i mi ncn tu. TreCCl'C'Cl din [:.t(,11\ III man if'c-st :i
lill,'! pl'()b!('n~c (",tc' '"J> Pl'f)(,(H,; (':-.:t:',<;':1 UP important,
i:'tl'lll'I'1 S()!;:ii()!i:,no:, ei dt'pilllil' j'lIl1(h:ll,'n1:i] d" :1('('llsl:
ll"ltilrl'I, tii'J\:('
1111111 ;iSP,'('I('I,' !H'rt't"'\i(Jli,:: ii ;({(i\it Il,ii d,
1,,1,,1,1("'1'" ,':-'" :,(,(' i,"'lll"", rilu.ul u i d" 1:',,11,,[1),'11111'" ,I

pr,,\)lt'll "i(J!' l ,,'\,1,' II! !'I'"hlt';III' .: I ' !'!'s t I' 1; I \',; It': i'

',I ,llli,i()) li'lt'i i It .r


'I'r,'('t']'1 :[ ~ 1 i !i I .t. ' , III ! I I: IIii f, ",: , ,-'l' .. .dl : 'i' II t el, 'I', ;

,, Ii ~
1):[1 ! I:; .r" Ii' l . 1I I ( I~,~
till I;{.I . \'> !'!'; ::'1 ,-
i~l ;"-1 1III act ("
"
'

"~'\\ d 1"',' :".\ t i, '.illli ;-l'.:r:H'l'l (\i ll,"):/:[ ~~(u. (}I', (t('('clsi;l
;l;'pliC:'1 (I an u.. iLL cU'0,<d!'(' a ':i ..t:'!~':I,' in sonsul luarii
'];l'i:~i,'i cI(, 11 df_'~'f~-I';"iLl () :lcti\'il:,t" elL' soluiionmo it sa
>, 11("",t ',('Le. ~lri]')]',c'i,': C:I }H'nlrll ~q)c:I';l.!d unc-i jlrfllJl"IIlL'
1111t',I(' su licicn t.: n umui ('xic,lf'n(l[ 1I1J1'i ..",re.!' el., eli icu)
1"I,i, ;\.':111'1':1 ('()if,l:;lilfll' ill ("In' II di:'i,',.'I:II(' d"\il!" (I

PI'f)J,!<'III;1 \tIJ1I 1"'\('lli pt' 1:ll'g ill ;[('("( (,:lpi(,>I, 1i.'I,illf':l,


d():11' (','I .',11111':I'l',I:i ;11 ,''':'C' il('('U':t,'1 ('IIII\('rtir,' 1111.',(' rt'::
li/t';I/;'1 S;III I':-.ll' Ill' :1 iltlil'/i,IU'1 (l;tlf):'::~l '.II"!, i',: t',l il"
('iiici, ;\sa
, ,ntlte:n <I cxnlic;"ltl1
, 0 mul\i:; c' de silllLl\ii iI,
(' ,IT', cle~i clificl:iL::.i ck Ull allull1it ~t'Ii ('Xi~(:l, dC',;,i flcr-
~O:lnc din ;-.i3km SCiI] din afara sis(cn'li~.!Ji Ie Sl'n~li;:t1ca/,-]
)j T)res('cl7(-t I)('ntrtl .:t{'('el1i(lr(~(l Ic)]' ca. !")r()f)ll'llle. el(' lll1 S:llt

1,"
"
,i(" I', j! .i t I I ( '( l (l t : !. !'I_' (: \' ( , ('! I~'I' <1\ I '<, : H'f'" I tj()

"x;'t:l "I hlo('aj!' ,)hi,,('t >, ", (II >'1', i!;,':" (1" , :it' '1" "-C "I, '
~()('j,tl(' eli rf'!'itf' clf' ,'Lt~;l, ':' ' III ~d ,'-,,1 '01

"~~')nl!))il. l ~:lt.l" (1: :1:'.--' ;1:' ,:);1'::' I'


~.l;;f\:t ("i!ltf'i1:!;()~'(_:"; '!. ;]~~'~'i.il! .;:''-' , )1 o'ilini
i)r,]iti('(\ ~i P(,()Jl()r1lic"\. :l('~l:(l ~'I':t <',' i) \'1 i it; I!') : I' /' i. i'; 1: -: : i J c , r', 'i.t
r,'lz])nil!I1'i C,I llwt(J(i"i :i,' ',n:l;tj():l,'!"':: tll\"'1'l:"II'" o r cii nt n:
sht." pol uare. llti);/,,"";l 1';"'1;"",1 "r"S'll'~"!" .. ,\, ("'p-
t'i:'I,'~l" d('t~ t(-,rd c,; ,,:,d)~' I' (:.' <"'(':li~,i(!)'::' '-.i. J~! (I;):'-i'

('in\~Yl. clc('l(tn~t_"ir('ll uno:: i)r()_I":d~." ('()ri_' l)\lI1/.,:'()a~'p :.~ flI'('-

/in!il :1Ii pro(',", inck1tIJH2,tt ",:1'" l',();:t" d'I"" ',ni si ch ia:


(!.'( 'I '! 1 ~ i

() <i t uat i c1(' ;,~Ct'S~ til) ('l):,dc fr(,(,\'I'Jl1 1!1 ('C)I1td("ttl;

s()cioloQ\llui sa'! psihnj()L:ullli ('\1 intn'lJrilld"!'f'il, S,'l PI'''


StlI)11Tlf'r11 ('ll ~()li():()c~~. rl!'l)i~~"',~'/_,~ 111 rf-'~:\(l(,ti\'(l in t rv-
J):'inc!(ll'C' o :'(,L1ti.\' l'r~-~f11.r' i:~~~i<...;f:~('ti,) rivind
l: n.odu: j , ..

de- nr:~::!:!/;i:'. ;1 :-:-:":;(':i <"'~i:l ~::'r 11'.-f'J rirl~(':~~ ,jf> rt!j i u: <,

si conflicto inU'rpr'rSO!1ilje, 1-:1 P():;t, ('onJ'iclera C,'l ilCf',lst{1


;:": '\t:~:~' '('!j .. ';!; ri,' "'n''';~';ni
,-)~\:, s! ('Ii:-I;'lictfl
,I rf'!JI'I_'-

"/;1"~' ,-) '1I";("'llj"j"


,.,{ '- ,. " 1'''1''''''''1'''('''''1';
'- ''--'j.)'
'. _ <.. ("1"('> ,J L.J.
,,'('('("'11."1 ,._4 .,'0
nfl'CI"'I't', ,J. '",-- .,<, ,( II.. __

'~i ((,!1,'l!4~11~~LLJC aceca '_'I I,~()~!t(\ do:i ~~Yl (,(1I1.irl~{1 corrdu-


\_'('!'{ 'L !jltr('rJ!'il~({f"'ii ('(Wi 1"X1:;t;wt a iri () roblern., (1(, rezol vat
Daca ciificlllU;i'e sC':~-r::,':.tr- dr' Sfwinl'J", sint reale,
liC;'-'~l'- !.~ !~:l ~!~:-"_'(-.:'.~;:'Yl Cd ;'," " fi :,::~(-):l~~tt (~CCf'!)t~tt~' f):

"Ct t~lrfJ})~e'" c (ip l",~;tre .i v.. ::-l~r(,I)ri~-L(il'rp, ~i a:: fi.


~'f):":'~J('(_

c!,' ;_ic..:I'~ '(>:I('~1. ~l:-:'l):is'_ <..~~.!. ('():1,,;,!(,~,~wlll1 (';-1 d i i(,lllt~"'l~!l,_' de-


):':1"1_' ~:-,:.r . ," ~_!:'i--'~.,: C;lll:"Yt ll!l;(';'~ :nL.ll~til~~(,;_-\ (i ..'
,t ("(j::(!11{,'~'~'i; i'r.,-!)(.(,t:\{:.i int~"-'!)riT!(~;'ri
111 fine,
l){):-~tc s ~ !'xi~:t( ~l l":~/:l: l'-~ (';;1 c : ~'()r(l;\!i(ll".'.

('()r:~~il'~lt;._i. a unc-i !_~~'()!)ll\:~-:I' '~l n n {'!J~'(' ~J:l~\ l'-t \111f'j difi-


(,'!llt._'tti r{)~tle, ~:I1! :~'"",d-~'~:l!:,i,l, ;-::: ::)~'.)1):;~-."i.~. I_.:
:1i\,,'1l!1 ic!.'11'OL:il,,: .1,1, .'. rl ,', .':,' ":." 1 t'-:)I:'n'(' de d"I!-
!!1I'r' clpnt1tllr~d,-1 ~)!'(d<I_' I']()~. (!i' '1);':!,iL ~rt_' (1(' :~d,('
llrnt)lr'"!'!"C', ,\~!:~li 't'," . X .'" I' cIif(lritf_1lf)J
(J!'i;-'nt~-iri i(l,\()!~:(.' [)i.!': !',;, -.:!-:1 i 11 i ....
.: .\' t ' I!) ; iI' ....

~p- f1 s
'. ,'\ I..:"(,,
',I ( 1. I ,'\" ,_1 ,-, !
,-'"J,' j, ~
.' I) !" J ' " (I, ('~'~ .l ~.:t. llnt'i S()("lf'-

t;_-t1,i au f(},: l;j:"t'ld!i:tt j i:: "(I; (":~ ,,::;,'" l<in al., \lII"1

(1ciinci cri/(' ....",iritll't!". >":~~~L()::""f' 11: :,JHl j;t!tiC-lllltl' .. \

cl<'fini ("i
m.';e soci(,t:'l\ii (',,:d,",' 1)'1['.':," '" t, L:] l. .. / ':;':(' ell' Lt!<l !':'O-
1)1(\!1~~-1. lY!!f'\)~'i :t ;r:J i!~~l!'t>:t Il!!"! IJl',d)I('I::f' !)r):d(1 ,;'1 ~lil);-I

un (':,r,;<,('[' (l;i!' cli\',[', i')!Ji,,\. Tk "x":: :-)1:1, L,,('i;.:r \II :1


foln>it il!1(1)'-' :)rl,11~!':-:~" ::1.. ,,'l:l~iil()!' !r;' (!!f"~'~'I' "l;:tiu111 (:~t
1 r i
,';>1ll,tI,i()!1;l:iLl\1 (d mijlor att ifiri a! ell- a cre.i un anun.it
,'qn'>,'lls "i -,pri,iin social. Dt-z vol t.uc-u act ivi ta ti i de .,COll-
\ldl(lri,.'~ Li,' iii cOII"IIitul psiil()lol',i(', 1;1cons u l t u] ~(Jl'i()-
I()l~i(' ~i p~ill(l~lll'i()I(Ji',i(' al ~;i~;'nH'lor sociul - a dus l a
(risla!il.;II""1 it!,ii ('d sl)('ci;dislul rIU In,IJ1liL' sil ia ('a "data"
i()l':lllliare:1 pI'()blt-llwlur d(' ciltn' pariont (sistr-mul consu l-
!:tI), ci tl,I, I]'" S;I Lil'll'l'llliIW ('I lIlSII~i PI'()1>ll':I!('!" v x i...
,
It.'llk ,<;;is.. .iju tr- Jl,lci('!1lul la ('()Il~ti(,lltil.arl'a ad('('\'ali-I
,I In;', 1'li!l!i::i:ld psoudoprohlr-n rc-le
Mai L'StC' rIl'Cl'SarCI inca 0 prccizarc-. 0 problema (''.t('

ITllolci,'allTJa !JI'IJI>/f'1l1(l 1I111li sislcm. Nu cx ixt problell]('


,ll l;('lll'l';d, Pcuuu Illl st.u (,(lIls('rYator, at itud int-a 1'('\'11-
lut ionar.; i, ::"I"l']UI' ,'-,lc 0 problornu. Xl iscarilc de cl ibv-
l'al'L' 1l;t1,:()I'> 1,'1 slnt problcn.c pc-nt ru statcle impcri.rliste
(Jen I1'\ 1 popu];1\ i a de aici, problema esen tialt; este in<1
r!('pl'lld('nt:l pol i tira ,~i l'coJ]OIJJiCCl, ncocolonialismul. Est
neU'Sill' dt' 'W(>I',1. at unci cirid ('stc' un al izata () probl crna.
<! fie ment ionut xplicit cnchul ei de referin\tL ~i"t('n:ul
.ocial pcntru Cd! (' e~1 exic;t:1 ca problema.
An al iza problcmclor sociale ~i a dinamicii lor I~l
'-'.il~...~t(' 0 f unclare rnui gel1l'l'ulci in teori a m.uxista :1 COI1-
trndictiilor. :ILu'xi"r:lUl considcra ca sistemele nu pre-
zi n t,-I -;(ari elf; arrnonie tctala. ci sin t caracterizutc de
knsi!lni ;:1[(',';;''. de contradicti i. Cont radictiile au '1 din a-
:nil',-I prO';!'j, ;, lor- "Pill' in f01'I1:e ombr ionnrc. Sf' ad in-
cesr. ,Ij"ll,c:,ind trcpt at ];1 stare-a de conflict. SoJll;iona!I'i\
cont radict ii lor esto 'Ill proves care :-;e declanscaza la un
moment dill iii ovol ut ie i lor. Siste.nelo :-'(' dezvol ta prin
continua "C'[;';i():l:lt't' :t .-ontradicuilor 10:' interne, ln
:'Olld, ap~I'i~l:l urwi ("'ll[r;tclic\ii 1'l';lrC'l'inU-I, in Iimbajul
:lI1ali/C'i (1" ;,Ici, ('()n-;tit!lin'Cl unci pI'ohlellH', Const ien t i-
/.aI'e<l prl)!Jj. 'u'j i n tc-r-vi nr- c]t-'--ilhi:t d1lpCl ce contradic-ri
(';11,(, ii SUI ~;, hil';'.:, :1 ,t( ins I'll unurnit prag al dinamici i
saIl', ,'\n;tii;<t din p.uautaf'u l urm.rt.: \'<1 puno in evidell\:1
ill mod (,lm!:('( Iupt ul vo ut r.u l ic-Ii ih- 'i':lellw]or
(';-1 S()Ci;tl"
,'P;11' (1,,:;1:": ':("":[":1 ";1 pY'ob]l'llll' ell' sol utiunn t.

Cc este. po unt iul. 0 problema sociah-. '! Inaintu eh' a \'\'(:l'a


,II ('(' ('fJl](li~ii dn' lnc: p!'O('('slll pr()bll'lliatil.'-Irii (fOI'Il1111,1!'<'a
pI'11hll'lJll'I()1' <i(' l'l'zo]\'at), (''.(1' !]('('I'S;II' S,-l analivam cc
,mUII1I', l)()/(,lI!iu/, POet!I' ra('(' contin nt ul unr-i problem I'
sori.r!, J-:~iq:1 mai m ul tr- el;lsl' el" r('II()I~I('Tl(, ('an' pol
rJ,'\'('ni ohi""tul IllJ"i a.,"I]]en(',1 prohknJatizi'lri,
l. () slll)"e s()ciu/u I7d'I'('III/U, 111 <1(,"<1'(;-1 (':tt('~~()['i" po'
II iii, t i n: ciOll<l I ipuri elf' fC'll()!l:"np rr-lat iv distinct'
ill Fo rn u- soci a lr: (rncx i ur i d,' ell'f~illli/:IJ'(' s()('i;ti;l) (,;Ir('
~1-;111pie:dllt. ('II)), S(' x prima Xl.nx, 111'(','silaka i',(ori(';'!.
La h;v:1 :1I1:I;i/('i s()l'i()l():~il'" n..ux ist sL'1 ll'i:I\id d in t r.
condi ti i ~i fonlll'll' d" OI'l~:llli/;I"l', In .uuuui t o ('olltii\ii par-
t icul.n, ll'J('it' jOl'nJ(' d(, 0l'l;:illi/:I!'(' <in t 11('(,sar, ; ';('liilll-
hare':1 coudi tiilor l';w,' c:, j'()rllll'll' vc-rhi sa nil n r.u Iir-
po t ii .itt, (d(\ ill II'I}(,("~:::'(). ":(' t,,hllillrl S:I :i,' dill :1('(':lS1:1
(':111/:1 c('hill:h,:t(', In 11:'),: c-n t u l 111 ('dl(' co nt li ti i lr- ,,-:111
mud i Iic.it st'n:nifil':!(i\'. \'Thed Iorm.i .1(' or~~dlli/;ll'" ',(I

mr-ntinc do:t! ill \ i r tlIlt':1 uru-i in--rii i sl)('i:d('. sdlimlJ:IJ'(';1


"i L!('\'l'lIinc] din (',. ill II:ai p: 'S,lIILI. J-: (" (':I/It! r:lp,)r
tu lui dilll," r()ll.ll( l:,' lJ!'r)(jl'l'l,ir' Sl rrlat i i!r- d, i'I'I)
dlIcli(', 1),,/\ (lILIJ'(':l [O!'\('ior d, p: \)citll'lil' Lw(' (':1 \'i_'c!lik
rC'i;I\ii dr' pr.xluctir- S,'I clC'\'in,', ..:tl)dl'l'<ll1i{'(. l i psi t <1('
nr-cosi tutr-. () Iriua in (',tied dozvolt.ui i SchimlJ:ll'C';1 lor
de-vine 0 oroblcn:u , social:!. Ex is t.i [():lrU' mul t .. ('<i/,uri
de acest gen, la di Icrit n ivc-i uri :de o:'gLini/':llii social:
Orll,:llli/:trt':l ;,ucL!;,'1 " ,LnillJ!\uii. ck (x'll~pllI. in con-
ditrilc capitul ismul ui incipient devcn ise din c(' ill ce mai
.. invcxhit.i''. SUI'S;: de irnnort ante difirultut i soc-ialo. 1'1'0-
l)Jt'll~:l d~r(i: en:1 I f-~f):lll-ilji':l In,~;:lt.~, (!I)-Zi! (lr)i:{"l r;lz1H):
rnonclial era. partial. (OC:11ai d aceast:1 nnt ura. On~;ll1i-
varc-a auricu lt uri i pC' \),1/el(' mici i proprio t ati ill c.ul ru l
c.ociet:l\ii socialisto. in conditii lo unui rapid prourcs lC'h-
n ir ~i industrial. rcprr-zint.i. <1(' dSI'!];C'IlC'd, () p:'o!JI"m:1
d ac,pst tip
b) Exi~(;-l (j :-,eric' do fcnrJ!lWll, soci al, ('11 ad i nci r,'((!:I-
iin i ill trecut s i ponte chinr in prczent. carC' apar lot rnui
disfunct ionulc-, in to.crabi lc Jl"n(r11 (xi~~l'Jl!.('I, s,)l'i(,(;'qii
('()llt('n:PO!'<lI1(', ('11 :dt" uvint, c~, :I]l:!r (,11 n;;,i mul: ('il
Irin-: in c;ti"<i <I('/\'(J1Llrii Ci t e v.: ('X(,III]lIt' n iv.-Iuri ino-
~~dlt- dit- d('/.\'()lt:lrii ('('ollolni('(' ~i soci;ti(' ;1 1.<'11 ilor. c;:!r;'wi:1
in S()Ci('t:IIil" dc'/\,ol(:I\(' ('('on()lllic, tc-risi un i lc- r:lsi:ti,' ~i
nutiouul, lip':1 ell' locui n to. !'l'Sp()!1silhilil:t1(<! S("I/IILI :t
unor momlni :11 oJ'[;:llli/:I\iil(Jr pro(itwti\'(', birocr.u isrn.
'J IJ)'()I','\,' \(j"iu/(' cousiclcrat : in ,,;7/1' ('11 nc.nu u-, ,'-)1111

unr-l Ir-rion H'IH' so.ial (':1I'(' ar pllle;1 fi COllsicie'l'a(, C:I


~ill( c1isl'llllll,;(lll:I:, III :Il()d :Ih,,()llit pc-n tru ()I'i,'" 'i' 1"111
...ociul. :\ll1:tl' diut n- c'()::;!l')'(;Ul:('nll'k d"\i:lllt( LI(' pilrk
eli!1 :1('(': IS1;'1 ('Clk~ori(' :'II:'t\11. O!<lII('id,J'(il. "i!1Il(icl,)'(;,.

:)I
in~('!~'l( i u n.-.r. ,I...)lnt. elp ~C~f'llj('IlC'~l. 11;dlliCestL-tri cit' (j,./()!" ';1
11:/;,:', soci~li,-t ~i i ndividunln : it!i"I1<trc"t. boala 11:(!lldl,t.
ani .rma. EXIst~1 () sl'ric ell' f('110I11l'I1(' .~,:('j,lll' car". gC'I1(,-
Llk dl' 1.111 .-ompkx part.ic-nl.u: de Iact ori. h 1111 n-ornon t
dilt ill: un (':trader disrupt iv pen tru sic;lcI1wlc ':o,ia:(' --
r.it a 'Xl',,;.;jv dc SCill.llli"! a nat ali t ati i. mortulitato iu lan t il a
riclic:1L, raLI exccsiv elf' tid icata a divor nu-ilor. fll~a de
pro. i ncie ~l cadre lur ell preg{ttii'!.:' jll'Oi'csion:l),-1 supC'l'i():::-;',
!'11lC't uat ia cadre lor.
:l. ('o7lsl'l'i7ltl'
ucciatir al e unui procc: social pozitir.
Datori t.i complexi t.atii oruan izari i soci.ile. aproapc C,l n u
t".:i"L'1 pmces social (orici t elf' ncccsnr si pozitiv ar Ii ell
'.: n I il:b,'1 !;i un,,',. ('r)i,:,,.int' t cuer.n: !l(i~:lti'.( ('nnt:':l-
(:il1'ar",1 S(l11l imit.ar.- ,le"sIO!' ('fedp ('O!htitllip un a di nt rc-
pl..O'IIP ui ].. ('(JllsLlll[C> cil,' sis>mel()r so.ialo. Indllstricl-
li/,Il"',1 p"()dw'(' po l uaro. Tr('('('1'{'a dl' let ~<tt 1,1 I)!':l!-i (stv
i nxot i t.. i,d('~"il el" illl()ll,i,. !\!o1>ilil,lli'il 'o('i,ilil Ili;I!'l. l':,
.11""';( 'ill',' illsoksl" o ri. pr")('(": rl'\r)11l\iIJI1:tJ'. li!ld" s,'
Jl!' r 11Il'.-,
J( i II c;L I h i ~It: ii, . ii' i III ! i :i, ' i . .\ I 1'; t I.,'r I.:I i', .. , ;, . i : ! I!

1!.llll('l1 PO<lt,' ('!I';l ill .n uu.ri t (()Il!lit.ii di1'i('lilL'I\i 1)('1111'11

\'i:t\:l d,' Iun ri l ir- ~i P('1111'11 ,'dlll':ln'<I l'opiilor. j)''I.\oILlr('i'


:;ll'id.l ;( 111]('i')If~;(!lil.il(ii ('!',,'il:c;l ("ll.':ililli in tr-rn.-.
F:lptl!] (';1. prnct i, ()riCI' prr)("'s .',o(i:ll 1)()l.iti'. :tr, Si
';II"]" ('r)J]',,'('ill\(' i;il!'r:il(' 1l('I::lti\'(' IIII lSI" 1111I'.oti\
1)"111:
, II ,I-i 1>i:I:ll<1s.ru 11'111<1 . '-)'wi,LII'ii. d"\"lli!ld (()JI,ti-
.
,,: ;,1 d" ill'e.I,' COI1:((il1\(. ]JI):tI(' (':IIILI ,'ili dr' Ilillilllil!'l.
'l)ll:!:ll'.!r;ll'. l i u.i tu:: il 101'. lh (:"'I1,plll. dil('~1 ;ttl';lf~"l'l':1
:",' ,ii ill .ut i. iL1Il'ii p!'odlldi\':l ("..I" 1:111'(':1'11111'11 poziti\.
:)[,II:! II ";i!1;iILlrl':t ('()I1SlTill\('IOI' Ill',,:tti\(' l,llcrai,' St' iau
lil,::-':Il i dc' ~"Il!il : illlbllll:tLlt.irl(l ~C'n ivi i l o:. a <tp,lrdl1lrii
('"sllil'l', ~('hill,b:l:l'd at it ud in ii in ce-ca l'L' privcste p.ut i-
l'iparl'cl burba tul ui la \'i,I\(I de Iumilic. l:II'girca sislc-
rn ul ui d,> lTl'~e si l;rCiclini\e, concedii de na~lcre ~i boala.
r)!'~ir icdu-. pcntru Icmei le cu copii mici.
-1. Fl u ct utu ii (lit' Jllctori!()r eJ.:ze1'lIi. lIGWTClli sa:,
social i -- dL'c:.copc'I'ileC-l suu C'j)llilarC(l uno!' I'('SU!'SI' natu-
ral ..', (,dtac,trol'e naturale, razboaie, tvrisiuni int re S\Lllc
J. 1)('('(1/11.7(' proclu.s cie r/l':::l'ollll1'c. Orice P!'O('E'C;eh
trans1"lrn'a!'e sociaL-t se caracl('rize(\l:l p!'in apari\ia de
d'I:ILi.i(' intI''' f'lcl;ll'nlell' sistl'!}llillli !'('spl'di\', X~I tUcltc'
(':('1: (,Ilk!(' Sf' d('/\'()lt,-l in i\('(I:l!-ii ritll1. Datori(:-l (t('cstlli
Lip!, d(,i',\'oltarl'a 111111i element itl "jstelllillui (T('('~t:(:l /)
~"tl~illtl", in t ri ucl III '()lltr;l(lit'(i,' ('II ".,lo_.l;lit" ('I"tlj('llt"
('i"" 'lied n u ';-:111 iI"/\',litil! 'illl iii \'olr()r ri t n: d" ,j"/\'(I:-
1,1:'" I" u- n:::1 ,i,(": 1-::,(" ""',, ,'" \\'illi,I:;1 (),J'II'II ,j",I'" .:
'" ,I' :,:1; 1:;11::,1" {,t,!llIl'oll 1,1::1 (I,:', 1),'
:lldli',(:'i:d,'1 (I l.ui i Ij()d~(l'l' d ('I"':It 1111d("'i!Llj 11111'" ";':1-
1;"Il\,'h' noi lor 1(lllilJ)OI;ii ~I IIII'IILtill:.kil Id'l'lll,lli I! i,I:,1
,I (,(,lor ('lilwr;l\i dill ,Il'ril'liltlll',1
,.....
~l
I
alrdsi I
III illclll"tri,',
\"": ,},'(':d,l,I ;t;',II" II" j'()r:IJ:I Iq'I"'i cI,' "11',,,,:11" "I
Iri"!,l" ";tl) ,,(,Ii!lllld industrial..:'. 1'::,1(' ('<1/111. 1'1 !'II:I, I,
:':: cI, :11 il!lr"prlllli<-liil)r dILjH:II,:I!I' 1IIIr-() /()lId """:,:,1:",,
Ill,,!:d,:c,lri:l!d 1)",',[h.l\l! cult ur.r! 1':'(,0 ,Ii,'i n.u x uu. ,:".: ~)
ti:!~ll:lt~l~i:'_' \I)~ ~l 11::11 m.ui l n i i "IHlcidli~ti ;lj)!'~'(':'L "

.I" rxr-m p l u. (',[ 1IIIr('jlrillcll'ril()I' ;lllljli;IS;J(l' III /()liI' "II [1'.1-


d iti.- i n.lu t ri.i i.. lIi;11 S(':lIliLI II' t rc-l iuic- () jJl'II():,d'[ <I,'
t inip dpr()xilll;J(i\ rI,' dOll;'1 ori 111;11111,ln' til' "illtldrl' II:
11)1 : ',,' (il:',.<lIII'I," 1:1 iIJtr(';IL,,:1 ";ljl;I(']LI1C' P:'()jl'('I,':") ,i,
iil;;'f';/: ::l(i~: il.: d!l.I)I:l~(tt~' In /.(JIj(' (';l:'(' au () t: :1(]11:1' t:;
!1,\~:-" j)~')t_~ 1':: .: l,"rJ!'r~_!t(_~l ci,' ;t('t~.1 (i{'c~d;_!j t.'~~l! ;;,

iI1:";._~:;_!:'~: ,,' ,~( :,', :~,~tl'Ll i!1:.~j!_1',tl-l:l"l :\l! l'....,~ 1!1:1 i;,1

Cd 111 1'-1:' "'1 t'-;tt',\ i'!~!'~!,drl_'~l il\(11J~,~ri:I.!~'t '-1 :'I):--;~ 1,Ii (j':,-
tr,' pn;:)l"I, ,':', ":1: I' ~l'l ~lt:'~IS 111";[ tit 1 illl'('I'llt c: ,.: 1:,:1]
.n u l l at'_'Ill,icl "'I"jlllll",il,,l', 111,11',',,1 ,,('liS, di n
1111:1 u "Xli;"l1-
1,(,1,' lllil_iO]",' PIl:-'(' ill I:l\d S()l'il)lll",jt'i ll()llstrl' ,,(to c}"/",,,[-
td:'pa urior !j!'t)(!dtj ('~l!,l_' Sd :l('l'('!('rt'>',() l)r()(,(~,\jl iIlt(_~-
t~r,1!'ll i~l~!',"Lri,~~('. !1;i(':-:-r)rilJ(j 1:1 I!1:t\.i11::llll ("(lll:( :1;'_,<,_,

l'rl tilt li'_'('dL:l,j:l jr)st Ci'(':lt. (i(' ('Xt'11:1)ill, 1~1:'i' llt:r!)-


(!ll('!'!'t~~t. ("1 l"1.'/I!lt It .ll l'\'\ (Jill!,i"i "J('i~~]i' te. ;~ Ij]jl!; :()I"

tit' p.u-t icip.u c}"ll!I)I'J'itli"i1 :t ():1I1 .-u i lnr IIIllII( II !.l ('111:':'1-
c I"'d PI'I""""i[lli tI" I'l'lItiiJ('\j, ,.,j :.[',1,('11111111'lltlil,j"II:I: ti"
\';ti(ll'i, ('(lnt" ]llii, IJ.i'ri!lrl"l'1 Srll i"',, III prutr' (fI! II :i)'I;
::l l';i:!,in~lrt'.1 .It " .t i.i (:I'(':dd,i I)' it! (~,~I)I)' dI"t',~ (~I':: ,If

.r- d('\'I':"r~~!'" ,I (,), !:1.I.;t!li ".j Il)!:l <~;'l: (':1:1':;: (!,,, IJ--

.~ ,11' :) 11t t '.l ',' II : t I I' (', I ; ll); i :'11, i: I,' i (': i III i 11;: I', '. I (JI"', 11 1'1' ~, ):.

1Il di n.un icn si'.i<'1l1l'11I1' soti.t!: 1"'[lr"/il11,-1 () ( II'". I,: I ,t[,,,


l ~, I 1( I .;,t ; ;_1. r 1'. : I I I . : ( ) r ' J ; I ! .\ ' ' ! : l ( )( . ! I! , ~ 1I ! I : .: r ' II I I ;I l :J " I I:j I : -

I }. l ,. ( ': 1 ('()! 11 i ):('1 , I '., ( 'I i 1ill It ) ill )1 J'! 1 ~,. t ,l ,',;
I I ! I ,.'L I I.I " ( i I I I. t

(.l. t . : ' . ,t I ' ' i : ' 1 1-(


I:~ I' ~ I:! I I : 1: J j' I I I :

I):'; ,1!l!,'~t!,I'. lll')\"( ,~1 I!i!.d;nt('. ill (:1:"', ti" ,:,


I : ( : : ,t ' : j : I : l. ~)
;: j i :! 1 I ': , : " ~: ( I ::, ,~ I ): I : ( j I II , ,.J

(1, ; !l.( Jl'l; 1r.: 1)1), i l : " i 1.1 1-,'; l il '.:1" ! Ii ( ,III
:til'"~ r.-Iu t iv ~11l1i'1,'

- I
,) , ,
l)~I.\()1LII ca sistomelor sociale are loc prin schim-
b~lr(,~1 unnr i']Pll]('nt!' dour, insoti tu, incvi tubi l. do ten
xiuru , c()!i!radictii (,1I ccklaltp clcmc-nt. i11C~'1 nornodi-
iil'a\(-
Ii. ,\]lurili(! (iI' lloi urcesitiit], S('hilllban'd (,()l1cii(iiin:
S()('idk ()iJi'Ttiy(' d uc:v la upari tiu de 110i npc('<.;it;-l\i, L'n
-,i",('::1 . (h'i;.! IlII an', ell' 1<1 iIll'l'PlIt, un ~;l'( ;Ibsollit dr-
11(,(,I",i(;'I\i. ()(LlL'1 r-u c-vol utia sa. 11 i~i modif ica ';oi 11('{'C-
"iL-I\iil', .vp.ui tiu unc-i noi l1(>c('Sit;-I\i n'prl'Zillt;'t pc-n tru
!'<'~I)l'('ti\'ltl sist ern () prolJlem.(( cif' SO/Uti07IUt, Sor-iul iznrc-a
p: ()j>: il'LI\ii ;!Sllpra mijlo.uc-lor de producti.- <t creut 11l'C(,-
siLlk;1 cLti)O!';ll'ii unor mecan ixmc- sorialc- ell' plunifir-arc
;1 proc!lll\i(i. n' 1111c-r.iu Iw('esan' in conditiil propri e t at ii
priY;111' ~lsllpr~1 mijloacolor de prod uctio. ill C;!l'P rl',~larr'a
:1l'od 'c:iei .rvca loc: aproape e xcl usiv prin mocan isrnch-
spCmLIll(' all' piete i. Revol utia timpului liber marirca
.. ()iU.' u iui de t imp l ilx-r ele' care o.u m-n ii disp\ln - e:-;te
ti. n;,\ uru a C!'l'a n oi lw('('sitii.\i c-ul t.urale. Sorioloui i au
obs(':-\'at C:-I in il('lH';(l' condit.ii li psa 1I1lO!' Iorrne dp petre-
('pn' a t impu l u i libel' ponte duce la procese socials dis-
rupt ive In acest senx specialist ii considera ca t rebuie
sa ne prcgatirn inca de pe acum peritru a putca Ltc'f'
fa\:1 acestei problerne. Ritmul rapid de dezvolt are a
cunostimelor ~i tehnologiilor a creat nccesitatea ..reci-
cl ari i'. Sofisticarea tchriologiei, cresterca ca l ificur ii mun-
ci t orilor. crestcrea ni vel ul ui lor de as pir atii. mod ificari
in <ist em u l de valori al societatii con ternporarie all e1us
la Il('('('"itateLl onstituiru unor noi forme de on~allizare
~i ('(ltld'l('('!'(' a muncii. chiar ~i III conditiile p:'opri('({l\ii
pri , a\('.
7, J')'{)1l1e11le cil' ciezl'oltarc, Curtut cris t ic- societati i
socialiste exto Iaptul C;'I arc 0 orient are cxplicita si con-
Sl'('\'1'll L-I sprl' dczvol tare. iar n II spre consorvarea for-
ILlll1r c-x istr-n lc-. Obictt ivc-Ie sale escn\.iale n u rezicl:1 in
in f rnn t arc-u u nur dif'icul tati marninulc. ci in dezvolt arca
,;i lll';'i'l'C\ionarea forme lor sale de organi/,arc, Est pcntru
pri a oar,\ in istorie cind 0 socictat.: i~i ()riL'n(l>:tz;~1 at('n-
t ia ,I',11pra rr-al iz.ui i unor vasto proic-cte cil' dozvol tarr-
s()cial;-I df'z\'oltan'a indust.rial.i, l'l'ean'a unui no u tip ell'
CIIIl,;tiinVI soc-iul.i. cristn l izurcn de noi forme' ell' yiLl\,-1 pol i-
til';l I'\c,
Exi~t,'1 u-ndi ntc puternicc ~I II1 \.ClrilL lurnii ;( treia
as" oriPIlla sistel1latic dd!'(> d.-zvolt.arr-a S()l'iaUI
lichidarca subdezvoltari i, modcrnizarea vconomier, cris-
talizarca, 11l' bava trndi tii lor proprii, it unor noi cu l turi
narionalc.
Pentru sol utionnrea ultimclor trei categorii de pro-
blcm - depasirca decalajclor produse de dezvol tare.
satisf'acerca noilor nccesit.ati si realizarea obiccti velor
ell' dezvol tare socials - sint Iansate vaste proqrame
constructive. Analizat din ar.ost punct de vederc, Pro-
gramul P,C,R" adoptat la Congrosul al XI-lea, coniine
Iorrnularea unui mare n umar de probleme pe care socie-
tatea noastra le arc de inf'runtat. prer-um ,!i liniile dircc-
toarc all' solutionari i lor.
Citcva exemple sin t edificatoare in acesf sen s : crcarca
si dozvolt.arca bazei tehn ic-o-materiale a societi'iiii socia-
Iiste 11 ultilatr-ral dezvolt.itc- ~i a t roccrii t[,f'ptate spr
cornunism, dozvoltarea cult.urii noastrc socinlistc-, l{lr-
girca Iorrnclor dc-moc-ratice de part ici parc ~i de- ondurc-rt-.
crcsterca corrtin u.i it cficiE'lltf'i tut uror adi\'it;'l1.ilor social!',
dt'z\'()ILtrt'a ronst iin tci <oci a l ixtr-.

:I:

Putem conchido. Ill' baz,a ;t('('stl'i vu umvruri. Cd ('X1S-

tP111':1 probh-mrlor s()cial!' n u n'Jl'"('z,iIlLt till ucciilrnt , ci ()


('(lrad!'ristiC'i\ porrnancnta. inovi tnbi la a ('XiS\!'llt('i orioaru!
sistcm social suf'ir-iont <If' complex,
Sf' po ate considora (';'1 Ia baza oricarei problcm
sociale st{1 un proces perturbator, Iic ea csto yorba tit'
un Ienomen real care trobuie supr irnat (cazul prirnelor
patru categorii), fie de 0 .lipsa'', de 0 "neimplini'"l'" Girt'
trebuie eliminata prin dezvoltare (cazul ultimelor trei
categorii).
Datorita complexitatii interne, cit!?i complexitatii
medi ului lor. sistemelc soclale n u pot ga~i practic forma
de organizare in care intre elemen tele cxistcnte sa nu
cxiste nici 0 tensiune, niei 0 con tradictie. 0 ascmcnca
stare de perf'ecta armonie interioara sisternului si a sis-
temului cu mcdiul SCIU social si natural este utopica.
Dupa cum cautarn SCI argumentam intr-o alta lucr are
(111), sisterncle sociale rcalo se constituic 1I11 in spatii
Iunctioriale cornplct can vergen tc, ci in spatii Iunction ale
partial divergen te. Acest Iapt face ca ell' sii aiba incon-
tin uu de in frun tat dif icul tati, de sol u tionat probleme
Formulureu unci dificultiiti ca problema (constientizurca
problcmelur). Nu oricc pruccs pcrturba tor const.it.u ic ins{1
o pr{)hlt'll~d jl{)(!-n\i<lLI. Pr-n t ru <lCl'ast;l. cioiui ccnulit i] t rv-
l iu i: <I lit' illti"plillik
a) illcxisl('lI{u llrwr 11Icc!l1lisn/1' su/isJclccltoT de c_ficw'('
<I,' cont rncururc II i or. Ap.ui tia un ui pro(','s pcrtu rb.itor
uit i-un si,:t"1l1 social crC'l'ilz,'i in i n tc-rioru] il('('stl1ia () t cii-
siu uc. ,\Cl'dSLI dl'('Llll~(,LlZ('1 0 sl'rie de mec-anisme orit-nt.u
"pn' ,1l11ti:ll"',1 J'(.',pl'divl1IIIi factor porturbator. Pc-nt ru
uru-I (,~lk,-,()rii dl' prOt'l'Sl' jll'rt urbatourr-, sistc-m.-I <1\1
d"_i:I, con st 1"1 Ii II' III dc. n](,l'anisnlL' de raspuns. [rnpot riva
cri m i n al it a t i i. til' (xl'nlpili. S(Jl'il'UI\ile au mecanisme inst i-
1:II,il):I:',]i . ik dr.' r,'prc".iuJ"ic', i\n',':\(' c-i rru i tr- Iun d.n o PI' :ll,
['('c'd-lJ:wk 11l'gati\' perturbarca clekrlllinil 0 rcaqil'
('\'(li'1l1tlJ:Ilat[1 it SiSV'111Ului - Inc parte din organizarea
SI fUnl'\iollClrl'iI normala a sistemolor sociale.
Cil ('_J, I: ul t l'~jZ ('siC' at um.i cind, fie C,'I n u exista
!!:L'("~!lli!-orn'.de iaspuns la diferite perturbari. fie ('3 moca-
n isurcl e L'xi'-'tentc sint nesat lsfar-atoare. Doar in aCC;I"t:1
sil uati l','sj)('cti\'ul procC's pcrt.urbator devine 0 problema
pcntru sistVl:' in aCC(lSUI sit uut io. teI1SiUI1('Cl gen('! dI,':
de apar i ti rcspcdi\'ului proces perturbator declanscaza
'i ct ivit at. de c[lUtare de 50111\1i, Constient izarea pro-
,>,; i est, I) p.ute a acestei cautari.
Pute: [orrnula in acest punct 0 teza irnportant a ill
, ,,,<,',:I!':, 1,"1 ',"nlpol'(z'l'C':l sistcmo lor <orialc UpUl'i/1U UIll,!
proccs lIrhuior,
pcrt fie cd 1111 clc'clc!71.~f'Qzd () Tf'ClctiC ulllO-
lIIUUI. fi!'
(,Il (/ec/(l7Is('u::!1 () rCQctie nesatisjcu:atoare, t iuci
,(I 1)1',''';, ,:,0 asu pra sisi emul.ui il1 SCIISlIl constient iziirii
ff'Jr':I1l/clrii) .'(L/e ca proh/cmci de soi uiionat,
b) Proccsut pert urbator tretniic sri ciepii!;cUSCcl UlI
.i-i nil','! (lir(!~J) (/1' u('('cpiuiJilitutl',
un.]! 0 j)l'd\lrhill'l' SLib:l
po,il,' ti ir;l:II]'Cltil, I'a <I('\'il1l' pntl'll\i;t] () problema ck-abiii
.in.]. (:''ji'' I) p'>I'i();lILI (j,_. .u-umulare. cll'pil0('01<' l iir.i t..
j i .~ 'i 'r) f : ti ): ; : 1 ..-11, i i .
(J .u r: it,! ll u: 111:I\il' ,I ('"dr ...I()1' in oq~:i!li/,dlii ('st"
('hidi I'" (" ,(: d, ])"I)'I~iJ'(',1 unc-i ;[l1111Lilt' l im i tr- LI('I' illS:1
(':1 l"i;';;: ""II! <i tll'\'ill:l pfT!llrhal()r, Lirni t a ~all pruuul

.. 11ac:'1 ('i):l",l<!t'r;tlll i!)t(:_~I';lr{.':1 si<.;t('rneloj' p:lrticularp In SIS,


It-Illul ,.,,)('(al 1~!()I>:d. :IP:I,' iI>;Pl'.-(" SrH'CI[ll'l' all' pro('('sldui ell' ior-
InI,I:\l', a p rob lc-n u-Ior s,wi:d,', () p.uto d iut rc act'>;tea \,1)1' Ii ana-
11/.at" :lici, i-'iillti I) pr()illl'm:-1 mai c()ll1pll'x'I, Cit nil va Ii aiJordat'1
ins:1 i!l mod speCial in al,(,.,t context.

;.i)
post (,<ll" <III PI(H'" dc'\ i:l"
suu ;ltl':I'~'
diS\'1111C'\i()ll:ti.
atcntia sist('lllll;lli ('<1 !'<'/ol\';lt, "sl,' j(J<llt<
() P:(JiJ:":i,;, d,
variabi l. ill Iunct i d,' .) mult imc dc' i";i('(ori, Tll(old";'II!l;'
() ~1"('Il'L'IlC':I l imi t; t dl'tl'l':;:ill:lbi~:', C'll1piric, \'a ('XiS\;L
Od ate'l c,' lin prm'c'" PV!'(li: b.u o: iudcpl incst. n')" d,u,:
conditii, ('I dCl'lan~l';i/:'j in J'cs;')('c-tinll sistom (J prcs iun
catre const icntizarea S(l CCl problema.

Af irrnatia U'l aparit ia U1Li prorcs perturbator lind,'


,,:1 pn'''(''7(' axupra eon0tiin\\'i Si"tC!1:ullli S~l ia (let d, '.:
nu an> nici 0 impl icat i d"lIprCl cniitiiti i con~ti(>lltiZc'l!'ii
Dllp;'1 (,lltn se \';1 \"'1:(':: j,,<:, '';-:;.'n:i f'J!llluL'lrii <,I, (.,
,.
DJ'oh;e:n,'1 not v.uia
!()~i('(> clif"rile, E;I
j'(j:;l'". ::l:,;t, <'(';l('l'illc!
,111;;:";1> ;!('>Illia
"" oticn
do,lJ' aSllpra
t.ui ic!,'o-
Iapt ulu!
('d III 1l1od S]l(JII1:111 art' lo.: () i.h-u t i ficart- ,I pr()('("(I'Jr
pI" tllriJd(IJ;II'f' ('d (, ''II'':, d,' di:'j(':iit;l:i 11))p()lri\'a ('<'III)I';l
!'I'l)lJi,_ S(-l ~~I' i.. iJ ;'l~,(.ii

D('ctll'f;(' dr' ;Iiei () .: (':'(:" tI" ("'1'('('(:ll'I' it !In)i>lt'lll''!''1


S()"i:I:C' tI,,,; j'()!oo.it:, ';1' "'J', "~lett,): i J);((';'I \TI'II) S;"I still]
l'al''' sint p!'obj,.n~l'1c pt l,,:' '::1 <: "::. 1, dll' lit_. infrun-
t.u. PU1Clll, pr-n t ru ,: r:, ;':'n~ 'J "" i;-, dl;inc, ill"di/:1
.x.oust iint sistl'll1ltlui", St' :"J:lti' 1:1('" ){' "I,':,"I,'j b;IZ;1 ()
list.t ell problc.r.ele IJC ("Z1"'.' :-:"~S:"(':':,'il in- i:si II"';!. IrJr'il11~a~
ca prob.erne. Exista, ("(~~lf")!":',_ iJ:'11':,i:~)i:.l~:i 1':ll:1"]',it n.tu
SU:', 0 man> probubi l i t a t.. Cl :):'II"Slll SP'lIl1dll r1" . "llstiCl1-
ti/alC' (id('lilific<tl'e) il di:il'll~L,11:()), ~lI ;il' s ul i: i.'nl d,'
,:(d"(,\"I!. :\!doclil ('s(l' ll/Ud::1 in :l,"tii:'in:I, i\:"di,'I!, in.untv
J,' :1 ('()P:,IIlL( lill pil('i"!ll, il ,111:,,:.1),1 1)1' :(,'" ,t:1 ('" :1
':UJl;'II;'1, III :I('(o.;( 1',,1 ('1 pOdl,' r,':tli/;I () prill.lI id"lllifi,':'!'"
:1 t i p n l u i ri,' pl'()\)I,.:),(. SIJI':'I,'J, 'ii, i nt rn ! 11'11"" r i: :,,,!'1'

,~~l~i('. (,:ll:t~-t Sd l~l l':jr:()~t;Il': (i,,' ;Jl(,'J]"J';],'!t I){' {'~:',.


~ll'i'a~t:l ~i 1,' l)tillt.'. i(ll!!t~fi\ ,ilt.; ("11/ (J:ll'('C':l:'(' ;l)q')\J;~;;l:~('

.,/(JI1~l~- ill (,;lrt,~ I)I'()I)lenj(_~le 'ir~t ('i'~(' l;l:li l:l':l\'(', .l";i~~1trli~:ti('


~tll JIll, e;
f!)l()sC'~t() un fe-I lif'" 1.2'.\[([ I.l ]Jr()""i'n;'( l,> J)I).\[-
,t
hile. ;tciic;\ () li~t,~l 1..:ri!1(':l):~~+~:' ("{J:l!.lil.ii ~ll" .: ~: ..~:~' ..:;
rcspcct ivei orgun izatii : tcli::o;r)0,ie, n.ut crii pri.. o:u: 0::"1:,
~'c'l~l\ii ell 1)pl1(_ri~'i~~!'1I1, :'/' .;; ",l f:ll'll!<l '11t.~er:()-,:i j

':'f,'rirl(i celor din ()re-::a!1iza~iC' ~~~: iclerltifiC"(_' sr(_,!'~t ~11 (_;,~:'t". ('1
l'()ll~i(lr_.r{t (,~'t L'xisLI pruiJl(,:l~e:c ('(':'> n iii :ll'lIl(',
o :lSPll1C'!)(>a Illf'todi'l d,' c11'((,l'Ilii11~1I(' ,I \JI()hl('ill,>l()l'
,
11Il !JI'illdr' drcit proh;('ILC'l,' :11:ll'i:,,,,1<', i:lr I1I1 SI ji" ("';"
lat,'nl,' Ll p(J;t(r' "Ilprilld, ~I !)'('llci, 'prld)ktJll' I),. ii' ,,__

) ,
menea. sirnpla idon t i f icart: a un ui proces l'd Ii inr l per-
turbator ~i ca trr-buind doci S<1 Ii infr-unt at nu spun('
In(',-I n irni dE"'pn' natura acest uia

Const ic-n t izarca unc i probl orue- <t' f' () ill;p0:'t"11t<'1 pro-
prictat, ('<tn' p()ak ri rOrll1llJaUl astfr-I : consticnt.izarcu
III/"i prl)l>kllll' I1rl' tlrcp; ('oHs('('in(c1 crcst ercu presiu nii
(':rl'l"('iluli' ill ('wlrlll sist cmul.ui cif' (L (lclioll11 in sensu!
sol ut io uuri: suiI', ..\('l'asLl 1(,IISil11H' in lor ioa ru \'<1 I'i deci
Ill<li n i.u: III clzurilL, in carl' di lir.ul tat ile <in t const ic-n t i-
I.at(' C'd problen- cil'cit in cazurile in can' cle n u sin!
con s1 i('11 (i/:l (,'
In clinamica sistemelor socialc, aceasta relatie es(e
curioscuta ~i Iolosi t a mai ales in proceselc de tr-ansfer-
marc sociala. Sf' poate actiona asupia tcndi ntelor interne
ale lin IIi sistclll in sonsul transfornuirii s,de prin con-
~t,i('ntizarpa probleme lor. a dif'icult.iti lor care CCI' res-
P"ct iVi\ Sell i111ban', Orir: proces <1(' trans f orrnnre estr-
pn>('('(ht dr- 0 (T('~t('n' a ('OII.,)ti('l1tizClrii dificult.rtilor vochii
xt.iri dt' IWTu,'i, ('()Il~ti('II[,izar('a unci problerno sociule
Stillllllt,;tzd dr-ci rol'\('J(' interne orientale sprc solutio-
11,1['(',1 pi, In accst SCllS, rol ul unc-i ccrcct.ui sociolouice
cstf' l1U n umai accla ell' a cia sisternclor sociale in Ior rna tii
mui sisternaticc asupra problcmolor lor, ci si de a sti-
mula, prin t r-o III ai bun ..; constientizare, Iortele interne
ale ststcmclor orientate spre transf'ormare Daca intr-o
organizatie industr-ia' ..) exista la un moment ciat probleme
umunr- dr- un an urnit fel (sa zicem practica de conclucere
do licitura). cerccturr:u sociologica, pun ind in evidenta
dificult ..-qile generate de acostea, va avea ca ef'ect totodata
spori rou lClldin\ei sist.omul IIi spre schimbare.

Nivelurile constientizuril prohlcmcIor socia Ie. A spune 61


sistcmu l i~i constien tizcaz.i 0 problema cste intr-un anu-
mit sens () me tafor.i. pen tru C[I nurnai con-
indivizi i au
stiinta. Ea cstp inxa, asa cum vom vedea rnai jos, 0 meta-
Iora ut ila din punct de vedei-e stiintific, intr ucit nu indi-
vidul ca atare face acest lucru, ci individul ca repre-
zentant al sisternului. Un judecator, indiferent de pare rea
sa personal a, poate formula 0 sentinta in numele ~i pe
58
baza principii lor inst it ut iei pe (dI" reprez in tu .\('(d~t" (J

IlU insearnna in";'1 cit usi de putin l'~1 x is ta 0 .. const ii n t:'


o:;,ogen[1 a sistc-n.u.v.i, ci exi stu dif"rite ')("'SJJLlIl('. ()('lll'incl
di Icrit.c pozit ii ill - istc-rn <au in ;iLIl';1 sio.;tc;:,til!li si ('CllT
f()rIlilil('az,-1 n'sp"('!iva problon ia 1),' ;(('('0a ,",1" 1''';11'(1'
iruport.an t sil dd('!'win,1111 in ('(' ..plllld" al 111111i.is\t-m,
Ia (" . .n i vr-I" Sl' Pl'()liIIC" ('oll~li'Illi/,al"CI .
.\di\'i(a(';1 1IIIIIi si~knl ,.:;(,. ;11',(t;!f;1, d inct :,<111illdi
1'",,1. el,' () mul t n: (. el,' P('l'~(),IIl(' S;III ~~rtlpllri 1'111"111('011-
~id'Ta ('a (\il).'ll( ('I];jl:ric Llp!I!I (',f f"!'JllIll:II"'a 111,,i P:"l'
IJl('ll](' nu ~I_' :"::1il\'<[/,'1 u ni f'urm 1;1 r ivc-l ul fi"(':\I'('i I)I'l'-
S(J,Illf' ~,IU fi('( arui ~rup legal ci(' a( t i vi t atca I('sp"('li\'lilui
<istc-rn. Pot ('xi~la diforente sc-n m i fi.at i vo dill ,({'('st pun. t
ti,' \(de!'!;', Xu l()',i part icipantii \'(J" Iorrnula ill ;1('(l;I~i
1',1 'I('('('a~i prClhI('t:::'1 ,-leli m u l t , 1IIIii () vo:: fClrIlllil,I, i;11'
,1!I,ii pol ~;'I I11I () ('l!'I!IIIi,'/(' d('I(l(' I,;' I, Il('C"S:Il' tI( ;({""'d
.\1/ l ocul i t u n! d,' 1':"( ,II'" d:tLI fIJ! 1!.lI',I:,f ,.: Pri!1 ..I'l! 'I:i
/;t I' f ~~ j n \ f \ : t r l1
j ': '; :1 : \ i \ i,.r I, t: n ! II : I r t -: 1 .,!) I ; Tl ( '~ 1 111 : i~~(I)!'" ,l, ( J: tIl' .:
1~!'Ilplillli) (';11''' d fflr:llllLlt r"sIHTli\;1 ])I'"hll'llid
() pl'oblem:1 Pf);ltl' fi Iormul.rtu ill int cviovu! 'i~kllill
lui sau in cxll'riorul :--;111.

a) Tn int eriorul sist cmului, () fl)'(J b1c'!11 ,-1 exist!! pr-n tru
lin sist ern n u n ai in masuru ill (';In' e~tl' l'II'IIIIILi1.1 dl'
(';'111'(' pnrt ici p.m ti i 1.1 )'I"p('di\'liI si' 1"111.,Si .u.i pfll ,'xi<';(;1
liifl""'II\it'ri fO;lrk n.ari. () P:(JIJ!"::.I .. ':Iwi 1!l1r"pJ'illd"ri
pOdl,' Ii Iorn IILtI.1 LI ni vc-l ul l"llldll"'T:1 .n t rr-pri ru kri i. 1,1
u i voi u l ('Olliil(tlilili tI, p.ut.id. .tl :tc!IIJl;I: ii J','II(r:t!, ,I
l utrrit.ori lor, al 1IIIIIi ~(T\'l('lll flll}('\i()Il,t! o;lr"(';IJ'" (j)('I'-
son.il , aproviviou.u). la n ivr-l ul 1IIIf'i SI'('\ii plOc!lldiv,. ;t!
un ui 1~J'11P de- I11U1]C;1ourccare. E;I P,);t1(' Ii f()J'IlIIII:t1d dr:
(aU', 0 sinf,(II],;1 P('!'~'l,mil S;ll1 d, ('dtp' mai 1111111(' :'oJ I'
putem astr-ptu (';1 Pll sa fie f orm u l a t a dp (':',1!'(' .m urni tc
pvrsoane sau l~rupllri, iar d(' ;tlt,'1,' n n. S,-I Iic- f()J'llllilat,-1
ill f"luri rc-l.it iv dirl')'itl' in Pllllt'l"I,' di fvri t ;tI, (JJ':';llli-
la\I('1 Pot l'xi~la adl'St'Ll Ial'~',i dif'Tl'III(' III f()l'Jlllti;lr(',1
;It"'I,'i,l~i prol ilr-n n-. Sf)('io]()I~liI ~I p',iIIO]()l~ltl p'JI ('(JIISi-
dlT:I, dr' (""lliplll, (',-I pruct iril iI(' ('fllldI 1l'1')'(' .i l r- ilil"')'i-
tr-lor ('okcti\'p dl' 1111111(';-1
rppn'/illt:1 0 PI'Oh]('llld, III I illll'
(,(' COllc!II('('J'(';1 n'sp"('(i\'('i on~alli/'I\ii ("JlI'id'Td I'd :t( ,:t';t:1
n u '''k 0 problom., I'l'al[1. Sail ch iar (LIC:l 0 ;'("'pLI 1':1 (,
pr()blemc'l, 0 pO;lll' ('rlllsiciera lllai pll\in UIT:Cllld d('('it u
considenl prin:ii. Cna dintrc clificu!lc'l\ilc cel" 1lI,Ii !nilri
alp integr,'i.rij soci()logului ~j a p~iltr,jf)gllllli in fJl')~dlliz:liii ()

;)1
1"PI'/llltd. l., ():il .ut u.il. tocmai il~"I:,"!l(';1 (j,'(,illajt' de
(()ll~~li'lIli/.;in il prol>!L'II'('I()I' <I ... ort l: I! um.m "i soriu l . Til
(,;liiLtI"d 1,,1'<I" l,r()I);"!l;" <1,. n/ol'..il (':1 1!IIjll);w,' slH'cia-
li/:ll, ~')\ i()]"I.i, .,;i p:-;ill":Il.,i( ". ;"'S\<';1 ~dllt rr-lat iv noi
j)('Illrll on;;llii/,(Iiil,' <I( t u.rl.: ])L' I!.I I I\!' ori ("'ilalf,i pal'li-
Lip;lIll..i l.: (")ll~id'T;1 ji, ('d )J""It!O:JI'"I>"'II:", ri,' (';1 inso-
l ubi lo III jlI'lIl("illl: SI r1""j r: IWi!.(!itllld "f()rtll! ti('
;,!I;lI i/d,

h) In ex/('ril)),111 sistrm ului . IhtoriLI st rin-:ci


intLTck-
l)!'I\l_i~ l1~t ,1 :~i"t, t<,): :"or) .i .. :~>_';1.1!:
;. .: s';ci :1. t\l~t!'
'()!'

Io.utr- iIlIp()rLIIJt <I" ;ll1;i]i:"t r";W:id ;((',~tllid !<I pr"bIL'IlI('I,'


l'l'SIW('{i\'lIiUi si',j'!ll. SII'lt 1111l'!C "!"!'I,"Ilk ;IIL mcdiului
soci.il (':t]'(' ;11I :'I! rid ('s('l1'i;1] iii flJI'llluLtrcd )i solutio-
Il;Il'l';t prohJc.r: ":CII ur.ui ~i"t,:::. Sillt ("I/liri ill I'ilrl' ('xist,'1
o concordant.. dl'plilld ~:(u, dimp()tri\'-I. 0 <lisl'onlall\,-I
sr-mn ificat i va i!d'" !)lll.(lll~ de \',den a l un ui -.istoru si
('('I d d ifcritclor "!"n-:l'n;c- ;de- nicdil:I::i sau in cer'a cc
prin)lC' () pll)hl,':n,-j "~j~1 ::lu. Dill ;,("'ast:! ('all/:'l, in Ior-
mularoa u nr-i jlrobl"llll' i!',te:';l(_'\ii;"C-':l 'istelll-ll!('dill tre-
bu io lllHtCI in l"'n~i;ler~ile. ,\(',<>L, ;l!':rmati,: va fi mai
clar:'l an alixind diltritel,_ t ipuri de- "-:":"fnte ide mcrliului
care in tervi n ;;ciLnific;,ti\' in ;'Il;'mu!::rc,l unci problemc-.
1. Beneiiciurul Ficcare . sistern social particular l~l
aduce contributia l a sat isfacerea ncccsi tuti lor altar sis-
terno. can' - mt ill acc',lslil 111:1.;;[11','1, s.istorne beneficiaTe,
() on;Clniz:l\i,_' prod::cti\':l rlir'~i?(':l/:l hun uri SHU scrvicii
n('('S<ln' alt,,[' ()L'.:lni/ii,ij . :,U ('()j~"'lj:11id()rilor individuali.
Cu l i t atr-a ;IC(-; ..tOI' j)rodl:~(' r('prczinL-, jJ"oblem;1 centrala a
rf'i;\li"i (,II ..1)f'J'(r:ci:!lii". I3C("I1'<" pr,)Lil!sl' ell' () intre-
pri n.krc '~i' 1" It (ll'd,' pn';l !".'jJ'c!e. :l:~l~illj\' pot avea
dir"l'it" d,:,, \0' Ii, t":'ll1j,,::\;> (l, (I P:<lr!I!(_'l')'" 1l":'.Ii.i,'nt:l. un
pr()j('ct tchl"j'JI.i' il,' Llh";{';,tip !J(j;t!,' :.''11''1';\ un rtuicla-
n.c-n t S(,"l/Iit. 1111 ;(1:11:: it fi l n: '-::1' Plltt';1 <I IlU plac;-I publ i-
cu lu i f) ('d! k ,,: !I'I fi,' ci t i t: () lIlt!'('prillci"If' trr-buic S:l
p"()cl!l(,;1 III: I:"!' ..:! 1':11:1:,';:"'l"'~;:r", ci ~:! ;lclll(:;1 col,'cti-
vi t.u ii <i 1, .. ",,:-: j)j'!; "''',' :',:;;:, t d,' \"d"IT', I) i nt rr--
prillll"I'" I"J.: ',: :: .. :'!.1,],;:;( ~ :1: 11",',nl:lhilil.
1);11 ":':":1'1' ,.:.' ('11:11,.,. p,,:tt, <I,' p"iwi,' ('11 1l~lIriIl\;1
()\): t'r\:::j! ( ! il': I~::'-,t;t :!.:.:-,. (,~.'llri .II (,~lr' fC)rlllllLll"('a
I'! nid"11 "'!' ;,1'" Il! ~.,III';( !,I: I:: . ist('I!!lli s()ci;t! rt'~;l)('di\',
ci III si',kll:111 ..i>,!ldil'i:ll .... \(',~.t;1 din lirI11,'1 jlo;tt.(' Ii
Illlil\llll:il d,' p"Jli:r-,']" )'1"-.p,,,'i'.ll:lli '.i;-;t'I:! dl' c;t!iLI-
(to:! 1,,1' ',,::0 li. "'l~t'll 1,)1' (l"'llLlhilitat";1 pr'Ic[llqi('i)

(ill
c-hiar elae:1 respect ivul sis.tr-m Ill! cOIl-,iclel',1 G-I exis tn \"!",'()
problema. In aces I CCl?, problema ('sIp inclll;<1 d(> Jet benC'-
Iiciar catre producator.
2_ Sisteme int errnetlitire proiiucator-tn-neiiciar, J';xisl,-I
adc-.ca in trr- sistt-::1ll] proclucator si bC'!l(ficiarul prnpri u-
lis ;;i',I('11 (. inlt-r:nr!idr .. (",In' po t ]11,1in it i.it i v., lo rtu u l.rri i
PI'IJ]);(,II1"]()r_ !'rl);t,.,t;1 (-;lli1;II(' it pr()dll'(,j(lI- ))()d\(> l i ;;,'111-
lIal,d,l illlrr'prillc!"!-i]tll' pr()r]III',-dll;lrl' dl' (':lIrl' (J1"f','llIi;iI
t i il dl> dl'si';I('(TI' (':n' prilllt'~(' p]illl'.'Til" (-(J'l':lll11,II(Jrilllr
H";w\i:1 pul rl irul ui r"L-1 dl_' 1111Iil'11 c,a'i ,d'll] p():ll(' li 1'11'-
<liatil elr' sislen:ul el,' difuznro a fiiI1IL'[I)1' ('-,r" n u n'll~"~l,'
-.;tl-~i L1C';1plariul de incasari. 0 or~ani/a' it' de cI('sLlt-,Ti
poato cons idr-ra. de o xernpl u. CCI () in t roprinr lor P"()c!ll-
C,-t!O;llT' Ill! rt';i~i/l'd/;-I 1In s()rtiw('nt (]t. P:'()c!II :-;lfi(i,'nl
C;(,

d,' v.ui.u. ; a u l',-I pr(Jduc(' modr lo cl"p;-Isil"_


:~. Sist cnu: .\1I1JT(l()n/()11I11('. Sllci"t:d":1 (':!lJiLt!i;,t;-1 (":-l
si(',\ (T,I (,'lr'1('1I'!'i.'11 I P)'JJJ intl"';>rill,!"ri incil'p('nrl"lill'
(',11'(' i nt r.u: III r"';lli,' I'll 1)!'lJ('rir'i:lrlll nrm ilil'T11:r'ciilll
pir-tc-i. TIl ;;o('if't'li":I- :,lwi:tlicl:I, ;-;iSjl'll:lti' <if' ('ont!III"TI' ~i
plitniri(,:lre (','nll';dil fi,(,I]('n;t-,~'1 () ('II 1,>111[ :1](;'1 "illl:ll,i,'_
Un sistorn srwi-,1 O;lIT'C'are ('sl('. cIt:' rc~'[,!. intC1.;r:ll (:.llb-
ordonut ) u n u i ,;i,I" -:1 mai geltera] cu flllW'ii 'k coordon.iro
~i condurorr-. 0 intl"!)rinrler,' 1"21<'1' p.uu- di n t r-r: ('C'lltr:tl:-I
~i apoi di ntr-un rr inistc-r. () (':IS:I c!r' ,1:11t11';1(",1(' s ul:
ordonut.. ('()llsili'I':li Cul t uri i si J.:d'l(,:11!,i ,'-;(l,i;t!i:;I('. Sis
1"11 ('1(> SII]H<I'l!'d()II:!!t- (11111'(1 ell' n i vr-l u ri i''I'drl1i('I' ;,IIPI'-
rio.u:) IJIlI f():-::'IJi:1 'l ::r'ri,' <il' pI'oh!":!'I' I)('I[~I-II ;,i'-II'
mclo slll>()rd()n'lt('_ dl' ,xI'll1plll. rl'f"rilr)"l'-" 1:1 rl,;t!i/_:lrl'"
pn'\'('ckl'ilor pLllliillli s: :t c!1'.-i;iilol' 1<:t\)()r:lll'. "ri("il'III.:1
act ivitati i. intr'[lkl','rl'(i Ir'llllicii nl[i __ '.(h ,,:1. si;II'!11('!I'
supruordonnt.: devin !'eprelC'llt:lIllC' all' IJl'!1"!-ici;ll'tlllli 1':11;-1
de producator
4. Sist em e de control politic ~'i o/"',.;e. : 11 sistc-mul
slwi:tii:t act ivi t atr a t u: 111'0:- si',t('!!-(';(), O(l,ti.' p:I!-1 i,-II-
!,IJ'!' (':,1,' ~1!])lIS:-1ori,'nl:lI'ii si on t rol ul ui 'Jliti(;t! ]):Irti-
d ul u i ('ollll!ni,t Flill('!i;) c!I' con trol :t Il'l',:llIi;:lI,iilor 1],.
p.ut it l :1:,lIpril t ut uror :.['I'!"']()!' el,' ,1('1i\ iLI1,' , .. I" illl,,'I,':I.';;)
ai.i in t r-un S('ll'; 11:;li !~('Ilf'1';lI_ Sistl'mlll l",jitic Sl' iu t r.:
p.it ru nr l (J]'l;:llli(' ('II 1(),ltr' ('I,],'];lI\(> "i',t'll)1'. :.:,il'.lllillri
oricnt.noa lor ill dil'('C\ia rr':lliz;-lrii ()bi,'('li\-(']()I j;[.'lll'l':lIl'.
mobi lixind prin rr.i iloace polit ice l'l'sllr:-,plc' un.an: i n torr:
pentru realizarei1 aces tora. Part id ul 1'f'l):,'zinUI punct ul
d(> \'('den' al in te:t'slil ui generct! ::1 corn un it {tli i Di n
ti j
Ctlca,.UI perspcctiva. LIlla dintre sarcinilo sale esle con-
trol ul activit"l\ii in toatc sf'crelc de activi tate. Rol ul con-
'I'll :do!' ;tl p:lt tidului :;(' ('X('l'('i tel n u n urnai asupia l uurli
,j','l'ij:i:lor la nivcl ul global ill cornunit.itii. ci si a,;upr'a rca-
' iz.uii Clc('c;tord In toute n ivc-luri le organiz~irii socia:. OI'0,il-
niza\ia pol itica dill Iiccare sistcm - social particular are
indatorirea de a participa activ ~i de a controla Iunctio-
nareu respectiv ului sistel1i. Acast control politic al vietii
sor-iale exercit at de elemen tcle ccle mai iriaintate ale
olecti\,itzi\ii in n umcle iritereselor gelll'l'ale reprovinta un
no u rr.ccanism de autoconducere a cornunitatii. Analizind
acti vi tatoa dcsf'asurata, organizatiile de par tid din res-
poctivclo sistcmc dl'i<'l'tnin~'i. di licultati!e, neajunsur ile
(problemele deci), mobilixind par ticipan tii In sol utionarca
lor. Exista ~i all.e xisteme cu Iun ctii de control - sin-
ditdkl('. ol'ganizcl\iile pol itice- de tincrct, control III obstesc
Prc.. rudioul, to lcvizi uru-n l'l'prezint'-l. ell' asemcnca.
i n iilo.uc- lit con t r! ob:;;ks('. j)in ])11l1('1111 tI" v"den' al
:llkr<'Slllui gl'Il<'l',tl ul l'Olllllllil,-liii, r-k- eXl'I'C'iL'1 un con-
t ro! (prin in t--tn u-r l iu l dif uz.ui! informatioi )i al mobil i-
'<drii o pi n ir-: pl!hlil'l') aS11pra a('livii<'tI,ii d iIcri tr-lor sistcmo
, i.i l.: pI' ti(,II:'n' 1\11 dl' pu t in ori , pri n <llwl1('\('I{, lor.
/i:ln'l<-, tell\ii'illlH'a. ;111dr-tc-rmi nut Iorrn 1i l a roa unor pro-
I')"iill' S(J('i,tl, xi all ,'(Jlliribllit prin a('('asla 1;1 xo lut i o-
,::Irl';t IOJ.

:i. Cont.rol ul proic sioruil, Orice sistcm utilizeaz:'t o


:lI11111'.il;-1t cli nicii, Sp('ciali~tii in respective t chn icu cxcr-
cit:'1 1111 un umi t control ill ceca Ct' privcsto mod ul in care
(In'as(;1 ('s\(' aplicata, anal izcaza problcrne le aparute.
('(HILI ,o]ll\ii S:'l l uum citcva cxemp!e. In sistcrnul cul-
turnl, crit icii de :lrt:'1 ;IU un 1'01 inscmriat in evaluarea
productiei culturale. Dpinia publica ~tiin\i[ic{l are un
important 1'01 de control prof'osional (tehnic) al activitatii
)tiintific(', :\ce::;l(' Ioruri de control profesional, pe l inga
Iunctii de control pur tehnic, mai au adesea si Iunctii
,ie control morul - deontologie profesionala -. utilizarea
cored:"]. din punrt de vodcrc U111an :;;i social, a re-pecti-
-,.r-Ior tchnologi i de act.iune. SistemPle supraordonate au
;,c!C'SCLl ~i Iuncti i ell' control profesional.
I.'n caz lol mai Irecvc-nt de astfcl de control prof'e-
,.,iollal il rr-prcz intti rolul xpcci al is ti lor. Un specialist in
in Iorrnat ica. ell' excmplu, pe baza cunostintelor sale poate
fO!1l1ul:, 0 ap]'('('i('r(' de g('nul urrnator : sixternelr- infor-
~
; '-~
mationale ale difcritclor
organiz,qii prczintu an umitc
tipuri de dcf icicntc, ClI ultut
rcz onq~ali\'l' a;lIjlra in trcgii

lor uctivi tati. In accst CdZ, ('1 ,ljllla siskllll'll' rt',t!l' <'t
idcntif'ice noi problorno ~i S,I 1(' :'o111\ioll('Zt'. Un nu-dic:
ponte Si'l constat!' C;I Ull an un.i t tip dl' tl'lll101ogil' product
condi tii de m lIIH::l poriculous pvn tru S,-lll,-ILI tl'a m uuci to-
rilor. El l'stc in an'sl C<l1.in it iatoru l un--i pro hlc-n u- PC'll-
tru rcspectiva organiznt ie. In tara noastra ('Xisj;'l, de'
exernplu, un complex sist c-rn c;lre St' OCI1P,-1de- protect.ia
rnunr.ii. Pe de- () parte. s m t I'l'aliza!t- ('('rc('(ari in lqi/l-
11m! ('11 con"('('in\('lt, 1)(' l;t:'t' 1(' i n rpl ic': diitTit,'l,' (t-Illlfd'),~ii
asupra s,'lI1:lt:qii rnuncitorilor. iur IX' de all:1 parte sinl
elaborate, pe aceasl,'1 baz:l. nonnative carl' r('glel11('n-
teadl cu xtrictctc conditiilo de IlIIIIl(',-l dill acest punct de
vederc. Pe baza cunost intc-Ior acurnul ato in spl'l'ialitalea
sa, sociologul poato S:l determine' (,,\ in t r-o faz,'1 de dr-z-
voltarc a ort.an izut ii lor ind us t ri.ile PXiS\:l an um itr- pro-
blerne de ordin social-cultural can' t rebuie puse ~i solu-
tionate.
Analiza clife!'l:'I1\elor de localizare Iormul.iri i unci ,i
problema no ajuta la inip]e[;(':'pa moran ivme lor ('(Jmpl('xc
ale sol ution.uii ~:!~P, Pute:n for:::u!a m ,W('q PUI1;'( (';kva
teze gcncralc asupra Iormul ari i problcmelor tinincl sc-ama
de localizarea lor dif eritu
l. 0 problema poatc Ii Iorrnulata ut i t elf' catr
un
sistern oarccare. .it ~i de cat re sistemelc C'xkriodJ'(' care
intra in contact cu rcspectiv ul sistem (beneficial', xisteme
supraordonato. sisterno de control ctc.). Cousecintii penll'l1
cercetare : analiza prnblcmolor unui xixtr.m p.u-l icu lur
trobuie cornplet at.i ('11 ;maliz;\ atit udin ii difr-ritclor si~;t('lllt'
..invocinatc: [,IVI ell' respect ivc-! problr-mc-,
2. Pot exista decalaje scmnif icat ive in t ro fOrJlllJ!:lrilc'
IInC'i problorno in dirl'rit('le ..pun.t al(' spa\ill]lli sr)l'ial".
alit in intoriorul l'l'''Jl('l'li\ u.u i sislt'il;. (it ~i ill c-xtcriorul
Sill!. Acestc dl'Calajl' po: ('lTd tt'IlSiUlli, 1),. ('X'lllplll. ',is-
tornul supraordonut pontr- COllsid(T;l ("I IIIl si'.t"lll ,':1I11-
ordonat arc- prob k-n- dr' disciplilld. de- (',tlifi('art' proit"
sional.r, ell' ('()llrlll('C'}'f. ill t im p Ct' t'('slwdi',lll si"tt'lll po,tlc
S:I cOl1si<!r'!'t Cii 1111 c-xis t.i. !Il f;IPt. <lS('lllt'!H'<l pr()hl"!II(.
Exist:l ~i sitlEI\ia in vcr-.a. I'll - istr-m ]l();l\l' r-oll':idt"l'd l','1
,11'(, () ,s('ri(' ell' probl(,Il'(' ;tllll)I1()lni,' ill.'llfir-i(I1Ll. strlll'-
t u ri de oJ'l~anil.<lr(' il1<1<1r'('\,lIl'. l'xi:,.t'l1t.' d" ]>1::111'J't'd ridi-
(';\tt' ,in t in ip (.(. "istt',l1ll] :-;IIP;;IOJ'.!IlJl;tt po,t1t c()llsid"ra
('i1 11I1 "\1>1,1 :1,,(':,:('IIl':1 pl'()i)i"IlI", ("JlI\,'('ill(U 1)('11(1'1; I',)
,'t'(,n,' 1':...1,' 1if'('(':-':1I' <I ~," 1111"',I',i:-.ll'i1 ill mor i f"xl'li"i! :d ";
d':: I> 'I d, /,l"Ol'dlll'ik 1111111'111'i"II'II'(""1' ~,i ~'II> i;",';:"
:I~r;, .. \l:I~t" :;1 Ct',':l Ct' !lli\t~tl :'(lr:!llil:d',,: Iii") tJ!(d)~,:,.t
I ~ ~~ , (' :!,'

,l 1"'Ii!':1 ('i1 I) pl'()id"II':1 "d ri,' 1'1'11>11,'::1,' 1,:1:',1":",


"" I! ,,1'111" in.u n t.: d" 111:tt" '.t [ ir: :,'olll>lld:l til' (:'1:1'" "I;'
1t'11,11: I, 1"'ll'lli I'I'OI,j"lli:I 1",1,' III P1'111('IJlIU, 1-::11111'd 1,':11',
li "III:\iollilLI d:lI'd, d"~i fOI'IIIIIi:<tll <i(' ('ill 1',' Iii: ',I',t",:
,'Xlo'l'i"I' (hl'llI'fi('i:ll', Ior SIIPI'1I0I'dOIl:II, si"ll'lll cil' I'IJIIII'II[ I
1111 " I"~ 111',II.,;itd s i ,J" :.1:,11'111111III ('<111;11 C'illiLIII',1 Jil'!)
dll"'I';()! 1111 \ d PlItl'll fi l'l'lll('di:1I11 (1;1('11 jllln'pi iltl:I':""
p:'",llw d":t!',, 1111fl)!'I!II:II',I/,1 ;,I:il)11 (,:,liLI1<- 1',1 () 1', "Ill,'""
d,' 1'.,:/(\!\',tI De (I('ITd, .u h-: 1':1, I) pl',)hl"lnl'l, () (LII.', 1',::':,1'1
" ::.t!-~ln t)::!1Ct {L~rt",':!: ", t i nr l.: :-<! ~t-' tr~~!:~.. :~~,l
iJ!: I:] !'itl(l ("~-l~re ~ist~':lil:l ;1 .uiu !)ro[)lpi;1d 1'1.':1;.1 I~t(
; j. , ".',

:111:','", ',i-I"n: ': III uu ul -'/)"('iill cat r.: 'uh,i\("OIILi r/,


"(jill!:, r,' ]':'1)1',"'1:: ~I:'l' I()(' ';01 111\'('l'~ lin ~i"t":L 1),lr''l',II'"
;'''!'!! ul uidu-s i u problcm.r, ]H'Jltrll d dobincli slljlort 1"

...,,J'lli'IIJ:!J't',1 c-i , cauta S:I-I elifll/,I'Z(' ronst icn tiznrca sprt'


siS1"ll!,'II' !'xtel'joar(' - Ioruri supcrioare. Ioruri cll' S]J('
i:i!It:I!I' l'le, !071SCCiI1i([ pl'7I/1'1l ccrcct arc: dctermin.u.:
,'I:',I:it,'IIII' de difuz.iro II ('(}l1o.;ti"liliz:lrii 1;)l('} 1lj'()~)11' "

,j ill ri n. ('it 1111coto l ar it! PlllH'IC';'lr i:!1kl'j.'"r", "'I,


!I/'I' "I' ,I "." dc'I,'nr.i:I:1 .irutLu! d,' ('O)/ ('7/S ,,: d;~;'!' ',"
,." 'I;'!) ,:ti('ill~t;lt() (,':\t,: jl),;:'" -;: :J~t!->:'i()d!'(') III
t:::,~ t}ri'.;t"'I~n, ll~l:urd. !I"il)ri~(ltt)d .'-.: .n!urii!" :'!I'-

II" !lllt',,1 11J(';Jji/dl'l',1 11:1<'1 1'1',)hl"llf' "0;1," imlt"I't:llli


(i.:!' :-) 1:1,1::' ',;,1 1/1"1'1111 II (':11"1' ":1 (" t, f(d'r11tl!;tt;': S\I~ "1',1;'

d j' 1I: I', ":".t d d II' 1;'1 II i -.I 'Ill I' i d I', IiI I (' t I' r o r 111(1/ ~ i i 71 (() 1'1/1' !:'

In 11'!',;'t\lll'il CII iwli\'it:d":t ()I'i('ill'lli sist('I:; (' x i~; Id


"" I" d" ":'I~"lli~;II:(' ~1)"I'i:II,' (r lr- ('()llclll("TI' -;1 ( 1)11 I1'111)
(',Ii''': ,11"1 I!" ".,1,' <1"11'11,'1"':1 111'()hl"lllt'l()1' ~i C:"('::;:I';':"
1:11<'1 (1'11\ ILt1i c11' ()lll\i()II.JI'" :1 I'll', III (':III!' '111"1 I'll'
; I: - j l I r :' .:. I. I I!, I 'X, '11-~I ) : i ! , ~ 1( 11 I ! 1' ! I I ' t f 'I! t ~' ; t . ,; ~I I

(j, "
, , ,
;~I -: '. 11 : \ I : " , l;

"",:Ylt ;:~"'I~.t'n":i ()r~~~Lllisll!'\ (';11'/' ;Hd (:f'('i(il\ f()i ,;,,,j i!l " I>:
t1.II',J f'\:i~'~"J1t.;1 ~11~I'J !)lld)I":I~" 1),I:'I'(':ll'j', ,!I'( :,~ !I..," I

:1'1!',,1 " :,l'Ii\'it:!t" ti" SII!III,i()II:ll'l' ;1 "I, ]'('r,':' ,I ,I,I!


:'" 1"'11' :Ji)ilit::t":l 111 ,,jIII,i0I1:II'I':1 pl'()iJl"lnl'~'1I \1 "'1'"

I;
de ca t re accst e organismc. in mul te r-azuri estc Iorrnu lat a
ca indatorire explicita a acostora. analiza activitatii siste-
mului. determinarea dificult ati lor si , in rnasura in care
o problema a fost sernrialata. luarea de masuri. Exista
ch iar moduli taii formal e de inregistrare a unci problcme
care declanseaza automat luarea elf' masuri ill sr-nsul
solutionarii sale. Acosta p<;ie caz ul in special ;tl preble-
mclor int.ra tc oareclim .. in ruti nu''. De c-xr-mpl u, (LtC;'1
sc-r viri ul cit' protcctin muncii inrci,.(istrl'LlZil () ahakr{' dl'
la norrnelc in \igoarl'.
e l arc r/C!1()ria s;'t intc-rvin.i. [)aG'l
procuratura es(l' Iormal scsizat:t in Il'~;{ltllr;l ru ilH':dcarl'a
uriei Ipgi. I'a arf' datoria Sil elL'schiel:1 () ;llld 11'\;'.
In afara de aserneriea caz uri speciale. situaf ia l~er1('-
rala este urrnatoarca : premisa sol uiionar ii unoi problerne
este inregistrarca ei Iorrnala ... of icial", ca problc-rnu ciL'
catre organele de coriducere .. Ad unurea f,5eneral:! a oamc-
nilor muncii, de exernplu, are functia de a analiza act i-
vitatea intreprinder ii, de a de tr-rm ina lipsurile ~i c1ificul-
tatilc. Odata formulate, solution area lor devine parte a
pl an ului do masuri adoptat. Di--cuturou in cadru l d,lllll{ll'ii
s i vot ul rr-prezi n ta mecan isrnul prin can' 0 problcm.. .'st.'
for mal izuta (oficialiva ta).
Sirnpla cnnsticn t iznrv a \111('i prohlf'lll" la n ivr-lu l un u i
part ici pan t, al unui grup suu chi.rr a l t ut uror part ici pan-
tiler unui sistern poate sa n u ilihil niri 0 inf lucnt.t asupr a
activitatii respcctiv ului sistern dac.i nu este insoti ta si cle
o inrcgistrare Iorrnala. Ea ex ista in acest caz doar la
un nivel informal. Toata lurnca ponte sa stie, de excrnplu.
C,l intr-o anumita sectie rcalizarca unei anumite opcratii
nu respecta 0 an umita norma de proteqie a muncii. Accst
tucru il poate sti m uncitorul care executa respcctiva ope-
ratic. maistrul-sef de atelier. ingi ner ul-sef de sccti. direc-
t orul in trcpri ndcr ii. ~pful servic-i ulu i de pro("c\il' it
I11UTlcii. Ati t a tirnp insa cit formal "l('l'as(,'l IWI'(sptctare
!1\! ('slc inn'gistrat:'l, dosi 10at;1 Iurnc-a () cunoasto. pa n u
est' () problema ~i nu ('stc luat,\ n;ci () m{lS\lr,1. I);lCd
inva, de exernplu, C'iIW\'a facc 0 scsiz ar formula sr-rvi-
ciului de protcctia muncii , acest a es(c obl igat S:l anchc-
teze cazul ~i, daca inregistreaz<'1 abaterca, este nbtigat
s.i iritervina si sa ia masuri. Frecven\(l la cursuri ~i 1,1
seminarii a stuclentilor unei grupe poat2 fi slaba. Daca
insa absentelc nu sint trecute in condic,'l adidl dac,-]
abspn\a nu a foq f0rmal inrp~i~tI'at:'l. I1U s(> pot llw
masuri impot riv a celor cal e nbscnteaza Dimpotri va, daca
absen tele sint inrcgistr.uc, sanct.oriarea devine 0 obl igati
I dccanatul u i.
Exista difr-iiu- n i ,cl uri de- Io: maliz are. Ridicarca unci
prob h-mr- ill adunarc-a ~ln('r:d<. d oamcn ilor muncii de
,,'Iln' 1111 nu-rnbru ,t! vi l'l'P:'\'/ill(;l un nivel a l Iorrnuliz.uii
I':a ('S(, inn'l~istr'It;'1 III prOI'('slll,\'('rbal ('('('a C(' r\'pn'-
..111t;1() illr"l',ist:':lrt' fUr!11:,L'I) Si:LpLt "I ridil':lrl' Inc,
:111() Lw,' pl'(Jhl"111,'1:1 I)n;dlliz,lii('i !):~(':I ,st( slls\illllt:1 si
tit' .tlt,i p.u tici pan ti. ,'a 11l("'P" S:'Id"\'in:1 o pi n ir- a ad un.ui i.
',.,:'(' po.ut- li C')II'-;('I:'iIl:ttil f'()!'ilial pri n vo t de oxcmplu
(, rr-zo l uti, '::Ill 1':1punct in t r-un plan d(' m.is uri .. solll-
iiflilare:l Sil d,'\f'lliIlcl ()hlil;dtori,' p.-n t ru 1'()llriu(,('I'I'a in t r
i" illti('rii
Pc-nt ru c, ,'fil'i"nt,'1 .,()illiion:,n :1 prob lvmr-lo r soci al
,,:,(,- 11('('('S:lr:'1() e"ll('tJl'(hll\:1 cit ni:ri ridira ta intrc in re-
.',i: II :lr,'a info rm.rl., si n'l {()!n;,! :. il unr-i problcrne. Daca
jll!"t"l,ist~'arl'~l r()r!~,~~:,-! <il!i_'t' ':t (b_'cl:l11l..,~i.rf_d I11f'C~lIli"111P11'1
rJj 'Jli/;~tit)!l:tlp !],. ~n;t;ti()~Ll~t. ;n:'\~<,:<...;tr~trca in Fnrrrurl.,
tid, 'r min., moti , alia pa: ticip;'n\il()!' riP a ilqi()l1il

;)ill <l'""LI C'lll.<1 ucbui d:-,tin~'L' cu mut a atcn t iv


(:l.cli!'ilc ill \ Lire () problema estI.' Iorrnulata formal. dar
:Ii! ste rccunoscut.i ca pr()hl";!'~1 Lt n ive l informal ~,;Ill.
inver, este Iormulata l a n ivcl informal, dar nu cst.e
jWt'i'I'Ilt{i LI nive: Iorrnal. Dill ,ll
,',,:-t:1 Cdllzi"l, "nalil.llld ()
problelll,-1 socialCl oarecarc. sociolot ul trebuie SCian al izezc
mc-canismc!c 1'1)1'111,11(, d. lllrt'L;i<;(1 arr- a ci. di Iercutclc
.-x istcntc in t rc inrcuist rarca fl)PllalCl ~i informal.i ~I

1';lUZ\'](' an'stur dife:-ellic,


Acc-ast a al1<lliz,'1 a clift'n'nit,lor til' localtzar ~i de
nivr-] II(' e1il jl()silJiiit,ik;1 II I u-i Illtl'il'; c-ri mai 1l11;IIl\:I1(' :,
""':1 ('(' pOd!" IIlS,!l:!J.I prol,,'sill ti,' (,I'Il,;til'llliZ;II'l' <l PI")'
i>i"fll('lor '!(wi:ti,', () pr"llj('ll!,'1 jl',:ill' fi nmplct noconsticn-
t izat.i. ill S(,IISlll l'c'l n ici un ul d in t rr- Llelorii in tr-riori sau
c-xu-riot-i nsppdinllui :-i-,t"Il! IIII a f orrnulat-o ca problema.
('oll,;ti('lltizcl!'I';1 probl"llwi ('sl, 1111 procl's t rr-ptut de jOT-
IIIU/UTI' ,;i dl' diJ il:::((7'I' a l'i ill dill'lit" punctr- ,;i niveluri
;d(' sisl(,Il1l'II)r si Slih"i~lr'm'<I'r i:npii('((Il', () problcrn.;
dl'\'ill(' Ill;lllif('sUI .u un.i I'il~d ":t , .. te -uficicn t dc' difuz;II:1
! 11 i 11 teriorul ;,i C'xl"riorul sistell1 ul ui ,;i in special cind
('stc pre zen 1:1 I ani \'e[ j'()rma] :\ einrcgislrarea ei Ia ni vel ul
formal del problemei mai I'm: I t un caracter latent, chiar
dac<"\informal c()n~ti('ntizarea ei estc destul de difuzat,l,

66
De aCt'l'a, cind :;c \'nrbC'')k dp tn'Cl'r('~1 din latent III u.an i-
re"t a une i problcnu-. SC' arc ill \'loden' III "P('('iil! (n'f'('r('a
Iorrnul.iri: problcmoi ill ci rcuitclc ftlrlll~tl(' ale: :;JStC'111111lli
D ir u- (',-, ~i :~i('i sin t () !11ul\iTI' dr.' l;Y:ldp ,)i (f'('pl(' ]W
care t rcbuie sa 10 IU[Ul1 ;:1 consici ..rare. ]k ('xemplll, ()
nroblerna poato fi f or rnu l ata l a n ive lul sindicatlli1li, it!
1)i'~~(lllil.;l\.i('i de partid, al conducerii in tropri ndori i, ill
C('lltl',tlCI. min isu-rul ui. miilo,,('('l()r a~ (I!- d(_, \()1111 11icill.il' 1

mas:1
dif''f'('n\1'
. telp\'izilll1t'
(.'. Si
1)1'1'.<;,'1.
sc-rnn ifir.u ivr-. Fxi'l:1
. aici pot ('xis!;! :ld,s('"
i I1II Il,"C:illi:-;1l1 flt:lrk "i,
nnport nn t , 1'('1.111(;11 u l i n t rud ucc-ri i -t il u l u i ti(' p.ut id III
:IIIH'\iollill"';1 i,lt::;":'ll :.()('i:ti(' . (Titi(':1 ';oj ;1111()('l'ilili1. I"i,'-
,',11'1' 1';11'1ici pan t :In' d:dl)l'i:1 p()litic'[. llll):';dil, 1'1'!:I\"llI'il',t'[
<I,. ;t l'(tJtiril)lli :l('li\ \;1 l),'d('('i,illll<tI'l':1 i , it.uii , ildi"i\
.u-t
r i r it ::f'SII..d l ipsuril. (\" :1 fl)I'Il"Ii:t pl'()hl"III('I,', el,' ;1
"11~','Til sol utii. ()n;:llli/;:\iil" d" p.ut id ;1111111I'()I d"W:('hil
III :,l',' I PI'I)('('S a n.rl i:: ;(('1;\ iLI'.ii "()II('ITI,' pri n I'l'iSIl]:1
()hi('c1iVI'lol' s()('ial(' 11,:I.i()"t' d" I'(;t\i/,u, IlliliZ;Il'l':1 crit ic.i i
xi ;t n u t oc-ri t iri i ('a i nxt runvu t ri,' ;1('11\'1,':11'1';1 sisl(,IlWlol'.
;!t~ ]llpLI inipo niva "\"'Iltllal,'lor incrt ii.
Es\e I11.'CeS31' S,'I vedern acurn care sin t Iac.t ori i (',In'
aft'('tCilZ,\ COl1sticntiz:ln'il problcn.clor l'oci(lic, procc-.ul (I<,
j'n!'I1l:J\:II'(' a l o:. d" .1::";"':':-", d" 1',(,,1'(' Ilill Lltf'llt III
manife-st.

Fartorii care detorrnina const icnt izureu prohlemclor


sociale. Uncle problomc- S(' n',/(I\\':-IeI(' 1:t xi no. /\('(',.,1.'';1
,.,iII I ill::;1 f():lrlt' 1':11'" 1)(' 1""'.;:!:1. tiifi(lllt'-liil, pt (';11'(' 1111
<istr-rn 1(' i u t i l nrxu: tn'i)il!(' '... fi,' ill'. i n-: pri n t r-un (f()rl
"p('('i:ll. COI10tit'lili/.:II(';1 u no i )l1'()hlt'lll" rl'prl'l.inLI prin i u l
)lilS, ;liJS(dlll Ilt',"'<-;;II'. ill pl'()(' ....,II] xo l u l i.u r.ui].
Pr-n t ru il lll\,'lt'!'.(' n.ui l>in" jlll)(t'c,tll t'()w:li"lili!;Jrii
111lt'i j>l'ohl('11 ,. s()ci;t\t, Sil 11]("'1'(',1111:'d-I St'iWIII;t1i';:11l1.
('()w:id('r;1111 u n lip ([" pr,w"'. ),1'1111I'iJ;t1o;lrt' ();II"'(':Il'I'
)l 111 (';I,ill:1 'i<.;j('nllJ\tll S. S:i Ilt' im.uinum f'\olll1.i:1 ill
t imp :1 ~:i;,t('m\lllli S, Pin,-l 1;1 1I!1 Jl11))lll'llt dil( (I,) proce-
Sl'1c- PC'l'tllI'Dat()ar'C' p fir- Cil nil o x ista, fip (';1 ,UI () V<lI()dIT'
mica. !1('glijabil:l. 1'1'0('('<:11' !X'!-tllrb:lt()l']J nil xist.: n ici
latent. nici manifest CCIproble-ma pen tru J'(':::1Y'di\'ul sisl('il1
S, Til mornr-n t ul t, are ins.i lee 0 schimbare. I'rO('(,SlJ\ p
dpp,'j0C'01e l irri ta de ac('C'ptabilitatt- sub care ('I ora negli-
~;lbil pontru f'unrtion.ma l ri S, Dill 1 , pnJI'f'slll Jl de-vine
dt'('i () p)'o/)/e111(1 /u((,1I((1. Sil (()!l,id.'r:-,Ill P" aX:1 timpului
ltl<'d IIIl mo.ucn! t"" 1!,()I1Wllt III (.II (' proce-,u l }J , ... t"
f,,!'!t:ll:dt Cd p,'()bll'l1l."1 ill n.or] 'IJll.,;>tiel1t, mun in-st de
, .: r ' IJilt'l't'tI\.l
,\. d.ut rc r. \': 'J:;lt'lltlll l'()I1~li('ntl/~irii,
',I t, (rnornc-n t u l <lp;lri\iC'i latt'llk ;, probleJlll'i) ll'prl'zillt:1
till1J1111 (il' c(J1I,~lil'lIti'::L!Te (l.,) ;t\ I,"pccti\'fi prol>lelll(,
sO('I~lll',

S~'l luarn un ('Xt'111 pl u. Prod u. '('r('a unci maxi n i, Da to-


ri t.r m ul t im ii il111'I1S(,de Iactori ('~!I'l' ac(iol1e;u:I as upra
prlJelllqici, prnrt i.- (:-,te irr povibi l d S(' evit a orin' d,.f(ct
d.' Llhric<t\il' .'-i;1 I'n'slIplIlll'lli ('d Sl' ('0l1siel('r;'1 ..11()1'I~;al"
(';1 l.r apro x un.u i v IOD/o di nt rr- Illd~illil(' pror lusr- S;I apar,-I
III Ilt'l'i();lda d,' I',d!'dlliit', l a IIIl SIII><lllS<ll1lhlll sail Iii alt ul,
lin d..r,'c! d,' I';ll>ri(';l\il' ('an' <I fil' !'t'llwdiat 1)(' dwltlli;ll;\
II/lIWi p!'odllt'{ilo:I!'" Dd(,(1 <l\"'lll, S,I I,i('('I1l, 10 suhansam-
1>':::'1;1,,' l't" IlI",ti\('i m.is in i ~i d,t(,:\ ('xist:1 () proll:lhilitatt-
''',,:tl;'1 pcnt r u fi,'('an' dintr. "I" S:I prezinte eld('c\iuni el,'
f;lhric:l\ie <lccid"I1t:t!", se COll';ili>-r:1 normal ca ill dpr - o
x in.at iv 10/0 dill (';uIlri S;-I up.na pc-ntru [i('c,tr'" ~,llhdn-
~";It!lhlll un as('Il11'Ij('~1defect. .'-i;\ mai presUpUIH'1l1 C;'I ]/0
(,,(t> l imi ta supcrioara care, prin calcul, poate fi at ribuita
nn ui hazard prnct ir inovitabil. Depasi rea pro por tio i do
]0/0 oste de nut.ur., a indica a puri t ia unui f act or llt'rtUl'-
h;,t'lr sistom.uic. can' ron st it uir- 0 problema 1:11t'1lt:1.t p
rqlrezinti'i aici n mmc-n t ul Ldlr:c:lrii xerie i de prtldu', ell
,i"f,'l't" elt' fahrict\i(' 1(1 un s uban ..arnbl u oarvrart- mai
n i.uv- dl' ]0/0 t m ,'ste ::;tl:l "Illll! ill (';11'(' i n t rt-pri nch-rv-n
d,\ ill!' ('oll)ti"IlUI tI(' "Xistl'll\d ;l(','stlli <il'fl'et sislt'm;lti('
:\1:trillH'a t impulul de l'oll')ti"lltizan' poatc fi [oloc,iUI
(;, u n u l d in t rr indicatori! c;tiit{ltii Iun.-tion.ui i sist('!llU-
l ui . I'll xi-,t"lll fllll('\itlJlp;U;'1 iJill" ill mas ura ill carl' rru-
,,''':t,' ~:I tin in.i ('IIJl')til'I1t din t in ip <if' pro pri ilo sil pro-
!':"11:,' cit t Cu impul lip const iou t iz.u e
cst ima indcl unu..

ell at it rnai m ul t ap.ue riscul ("I prOl'('se]t> porturbatoare


<I S'-' acu mulozc mai mul t in sis tem. solutionarca lor
t!1'\"'nind m ai dificiln si mai covtisitoure. In unr-k- cazuri,
volumul di Iicul t.rt ilor. al pror-oselor perturb.uo.uc s('
,,!:,hilizeaz{1 in mod spon tan i n jurul unui n ivl O:lr,'C:I!'('
!l:;,i rir licat sau mai scazut TIl al te cazuri. ell' s(' IYlt
,('IIIl'u:a continlill (dupa prinripiu! I)1JIg{lI-ellii til' z;-lpacl,'t),
p::tindu-sl' ;ljllIlI',f' clliar la d"/illt"I~rarea si..krn\lllli r!'s-
I'l" 'I: \'

tiB
Moment ul in care ins{l~i existenta sistemului ('sk
PUSi"1 in pcricol rcprezin ta un moment de ('riz(l. De cPh-
mai multe ori. in aceste situati i sint doclansate I"ol"\el('
de autoconsr-rvarr- all' sistcmul ui, care (ontr'l(;tl"('itZ;-I. ("('1
rutin uart ial, proccse le porturbntoarc in Cilllzi\. Sist(,llwl('
soci ale trad itinnalc trccoau adL'~ea pr in ascmcnca pprioad('
df' criZ,"1 d.it ori t a. pri ntr ,tI\i i"actoli. ~i r-nructr-rul ui 1"11<1i-
11H"l1tar al rnijloacr-Ior til' dctr-ct.are a prnblr-mclor lor. In
cOlt'stt' ("(I!Hli\ii. dr'c];lI1'ian'a crizoi const it u ir- 0 pLlP:-l 11I'CP-
qr;l pc-n t ru ("1111'itif'ntizarea problernei ~i ("{Iutarpa tit'
sol \l \ i i. St' \'(Ir\)p'ite ,ldps!'a dr'spre un mod slwci fic df'
dt'/\'o:trtr" -- ..r!el\oltarea prin cri/C'" --, caractc'ri/at
tocmai prim r-un ascmcnea indc-lunaat timp de con'itit'n-
tizare a problr-mclor. r-vol ut ia sisternul ui respccti v l uirrd
aspcct ul unci continuo iesiri din c-rize.
S:I lW"l!11 lin oxernplu ell' asemcnea acurnulare a un-i
roblorne carr- elIICC' la un moment dat l a constientizare.,
sa : st ilul de conduccre traditional din organizati il indus-
tri ale un stil in linii generale autoritar. (Exernplu \':1
Ii analivat mai pe larg in capitol ul al IV-lea), Mult till1;)
cl a fost un ica sol ut ie posibila. desi. asa cum L\\'C',\ ,ct
l"eias,'i mai t irviu. a Iost do la incept It sursa unor pl-oeese
orturba toarc im uort an tr-. Dezvol t nrca condi t iil or (':ell im-
J.

bari in s trurt nru <..;ociall. cn'~tel-ea n ive lului de aspiratii.


al cal if'icari i. al complexitati! muncii. dcplasari in si~i"-
11ll!1 de valori) fac, ca un asernenca stil de conducero "d

(if '- i!'.' din ('C' ill CP mai (Ls~\lJ1c\ionaL EI devine din ("
:'1 r.:ai
(r' mu l t sursa unor irnportan tc prr)((';-;, P":' :1,-
IJ:lt():Il'P. (":"('('a/il 1;1 part icipanti Insat isfac-tic. lip':1 ,"~
!l"J:i\alif'. tcnsiur.i. (ollfliclL>. illcficien\(j. Pc m.isur.: (t'
e u'.~k "f"d,' ....
t' d(_umlt]illi. producincl nurnr-ron-,c Cli/e.
',-a pr(ic:ll .... () trcpt:lt:1 cOll.'itif'llti/dr,' it problcmci carar-
tent! ill::C;,,("\';lt ;ti st il ul u i tradii.ioll,d ~I 1l1,("l'sitctl"Cl
schimb.uii sdle.
Putrm dr-c.i considera lin pr.u; peste care, ell mijlo-
("';(' s;dl' ol iixn u it ..... istcmul devine const icnt de rl'sp"""
t iv.i problema. ])('sigllr (":1 ill"'sf prag ('ste Ioarte f]IW-
tuant. dr-piuvind c!e 0 JIIIIli,iIIH' <1(' imprr-jmar]. ell ci t
iIl'>,'l Illil\():tlt'll' d(' ('IIII(I:t~t("l'" all' Sistl'lllltlili ..i n t 111;11
('1"ic;[n', ('u a t it pruuul <1(' cons t icnt iznrc- c!('\'ill(' m:li
;lpr(Jpidt (It- IIJ()Il1"llttt\ ;IJlilri\iC'i 1;Iit'nlt- a proc('sll)lli
: )('("t I I rh;tt I)!
.')" pouu-. ci(' .uvi. Iormuln 1I1111<ltOdl't'd l'{)lll'l\lzi(.' ill

ccll' mai JllIII!!' cazuri.


ell cit tirn j)\I I ck ro nst ien tizurc
cste mai lunu, ('U atit
picrderilc sistcmului VOl' fi mai
mru-i. Dl' ac('('a, 0 calc <l pcrf'cction.ui! f unctionurii sistc-
me-lor () l'('prczint,'1 sc,'lcil'J'('<I t inrpului ell' const icnt ivare a
problc-nx-lor. [)ac,'1 mocunismc-lo d(' dd('c(;trL' a d i Iicult.i-
t ilor \'01' Ii grosolalle, va li 11l'CCSar un t irnp indel unuat
~i 0 al'l 1111uluro marc dr- dificul tati pin,'1 C(_' ':istcl1llt! \'0
rorrnul.. const icn t proble-ma !-;ii V;I c,'luLt ~,()lll\ii [);l(','l
m.-canisu ,ell, sin t mai el'icace, int r-o p.-rioada rclat iv
S('llrUI de timp ~i la Ul1 n ivcl scazut de dificult.ati se va
produce const ient izarea. Pcntru a ilustru piercicrile care
pot avca loc datoritu unci pcrroude Iungi ck- limp, vom
Ilia dou.i excmple.
S,'I presuj)ullelll uti l iznrea uru-i tchnologii pol uante.
.\; unri iud caracte rul pcl uant al rexpecti vei lc'hno]oQii
-ste inca de l a inccput consticnt ivat, se pot lua masuri CIt'
limitare sau olimi nare completa a poluarii. Daca tirnpul
de coust ientizare cste, dimpotriva, mare, pol uarca \',1
impl ica 0 multirne de costuri pcntru socict ate : scaderca
eficientei altor sisteme atinse ele poluare - distrugerea
peste-lui din ape, imbolnaviri - si costuri sociale supli-
men tare - costul vindccar ii, cost ul unor n: suri de depo-
luare. Toate aceste costuri, care cresc ell timpul c:',
constientizare, se adauga costului dispozi t iv clor antipo-
luarite introduse in t,n, dar care ar fi put'_.; ;'; ;lrl()ptat"
ell' la inceput .
Uri alt exemplu. Prcsupunem (','I 0 facit1t:1te prq_;atc:;;te
specialist i orientati pen tru 0 {[ntlmil,'1 ("!!lir)';)c',il', Sa mai
PI'l'SuIJlllleti] (','I in to exista 0 depl iria concorciunta intrc
tphnolor~iet c-xistcnta si prograrnelc de invatamint. In
,ICl'St momcn t nu ('XiSli'1 doci nici 0 proble-ma pen t ru res-
cct iv facult ato. In urrnatourca pcriuada dr- 1 an incop
',,'I ilp,lr:1 noi Ienornr-ne. care indica 0 schi mb.uc- :'"cli(,:IL
a tl'hll()\()gif'i ill viitori i S ani. d in t rc: nr,lld
Ikcdlajul
t(,jllIOll)[~i(' ill curs dt' apariti ~i pr()~J:rilll!pl\' el" in vat a-
mint ;til' raclllLI\ii ('I'('l'<1/.;'1 0 pr()L>klll;! ';,(ron!,-!. Ii.r:
;;ll'Ir!t:t1l'a ia etcl cl iiar in cursu! an ul u i :'('sjil'di\- dl'
"c'hilllb;,rile C(' Sf' VOl' produce. Pet pouu-, I" inC'('l'lltlil
anului vi itor (tl), S{l modifier' prournmcle lip In\';Q;'lIl1inl
III a~;t r!'j iu.i t ubsolvontii de peste;) ani (t ,J, ci nd no uu
(('llll()I()~~i(' va fi introdlls;'l. S,'t fit, prcgati\i !Wntrll ('d
C()Il:;;til'lltizarl'<I (str' dcci inS(i,llt,\ll('P (I, :=c= UJ Sis(l'll!\Il
/,11
nu are n ici 0 pierderc, III <lrar;, (It- :-'l'riile anterioaro ('(l)('

trobuio reciclate. Daca insa t irnpul de const ient izurt- ('sic


de 1 an, adica prograrncle vor Ii schirnbate 11\: in II' ci
in t~, atunci aceasta int irz icre df' (()l;~l:entizan' \ d costa
';f)(,jd,lt"a reciclarea unci prornot ii in p.us de :lbs()!'.(nt,i
~i pif'rcl('ri:I' rcz ul ta t e dill l ips.: d,' sllf!ciali';ti pt' lwri();l(lil
pri mul u i .m (lo' intrnclll('('l"l' ;t n o ii 1\o1l!1():ol2ii

Putom dcci c-orichidc- (';1, pri n c,cllrtar('a :i::ljllilili <I"


('olls(it'nti/;Ir(' d prohlt'I1C('lor, :,j:,tt'II]('I,' :.fwi;t!t I"lt in rr:
l~istr;1 cj,;tii~lll'i imporf un u-. Din a('(" 1 rnot iv s(' III( "aITii
tot. 111;li Irr-cvr-n t ('Llb()ral't';1 111101'i nvf r umr-n t. SII('('i;1If'
eI(' r1i:I!'llfl:-:1 d )'1',,',',,:, ,'I()r, (';11(' ~"I in:j._:i t:',,, r1ifi('II'
UtI,il,' ('11 m ul t u.ai .nnint ('i1 ,1,' S:1 Ii )l;,:1 'I :1',1'1111'111';1
amplo.n: incit resper.t ivul siskin 'il Ii ;!;~:)ins ill ('liz;1
1)(0 rl'(~lll{" in fa7il (':izpi. dll'ltlli,lil n de> :'cd:",_,san' 1',1:"a
fi mul t ;";-,i ridicate (:eC-:l d:\("1 proh:roma :.;.<:),.(.\:,::: d:' fi
fo'l o;ollliionaL: inaint-- de (Ti/"I.
Un exernplu de exij;('lIi{1 in prcvr .. ;,,: ITi/t'I'J:
print:'-'l consticn t iz.uc- dill li:ll[> d i'rob:'>:;~c':,): ,. ]l0;11.
j~;'lsi ill ;:Il;i1izil [;"ICUt:1co u l : .u l icti i lo r in socii,:i r.: ;:1 d()CII
111'lItlI" 1';llticllJ!ll! Coruun ist Rom.m. ]'()rllinclll'S(' c1I' ];1
irl"";1 (,;'1 in o"ic(' S()('i"(;IIt', i nclur.i v soci"I:<(I-;1 '1)(i;t1ist;'I.
"xis(;'1 ('()ntrdcliC\ii ~l d.. 1;1 Llptlt! c;t. rt;l!O:'itii no il.n
':trllc1)lri s()cidIL', (,flIJ!r;ldict.iil, ~r){'if'Lt1:: '.I(':d'is(., :.illl
II(';I'ILII !Ifliste, ('arad<TiziI!p prin lilpt'l; 'cI i,-~('l"(" ('1,
Iun d.u: "ilL.]" ,,:et ut uror l~rllJ)ll:'ilor si c" .>,.;,)1' srwiait-
sin! con vcrgonte. in dorumr-ntr-lo elf' nar ud ~f' subl ini az,
icl"('i1 (,,', o lc po: :i
~'('zr,]'.'at .. dill ti::~p, inaint elf' a S('
agl'i\ \',1. :\" (,C~1l102,? t er-ca lor sal I I1p(JleC',:at;~ <ol u t ion an .
(baz.it.: pc I) cunoastr-re insuf ir-icnta) I)O::tp r]IW, prin
.u-umulnro la agr2Y[lrt'[I lor, ]a niz,"1 ~i c!ii;,: l., conflict
I)., ;'("'d, inf';1 din pri!!I('I(' LII.I ;d .. :;ldni:'('~L'II'il()r Ior.
('IJII!.r;ldi(\ii:,' tn'll!Ii. S;"I fit, (()II~ti'l1li/;t1('. ;111;:;i:;I1., si
(;IIlI:t1 ',r,]II'\i ('(JT'I' !)I!liz;I1():t!'" (I:>' 1-11

'"
S:l \'(lClf'rll n: ('~)lltiIlll~il't'
('(lI"t' ~llit :c~c!r)!'l: cl;' i n il:
"tit,,;:,/;': ti!~-_!)':!lli
-'-!r1:-:-C"t (1(, (()7-~.1 :n~1\i,~ar(_.
I. Ilmn/()Grea si tipul procesul ui pcrturbct ot
Un proces per turbator care art' o L::'~P;Oc'l"" o.,c:iZllUI.
<]('-;lhi:t cl('p{i~i!1d pranul elf' arco pt abi li tat e. arr- mai
Illl\ill(' ~(IlI~(, de ~( fi inrPf~istrat ';,1' va fi nevoi <] 1111
" I
limp mai indcl ungat pcn tru aceasta. Sa rcluarn exemplul
dat rnai inainte cu producti a de masini. 0 propor tie de
2% def ectiuni la un subansamblu, desi reprezinta 0 pro-
blema latcnta. ar putea sa nu f ie Inreg istrata n iciodata
sau dupa UI1 tirnp mai lung, Da61 ins;1 defcctiunca apare.
S{I ziccrn, In 25% din cazuri. ca are toato ~ansdp 0,:1 Iir-
Inrt'~istra(:1 intr-un t im p roark scurt .
III cazul procosclor pcrturbatoaro caructcrizatv priu-
tr-o acumu proL;)'('si\';'1
larc s,' plJatc s puuc CCi. probabi li-

tatea ('on~ti('ntiz,'ll'ii CI'l'~te pt' masura ce I1C indepartam


de I: (momentul aparitioi latente a problernci). In prirnclo
1110111cnte. probabilitatea const ientizarii \,<1 fi deci mai

en proces ell conscci n te negatiH.' imediate asupra sis-


tcmu i \'(1
l u ci,' l'l'~llL"1 () avca perioudu de consticnt izaro

u iai S('ilzut:1 d"cit un pr(J('"s ;t]" {,jrui consecinte apar rnui


t irz in. D,]).T,-1I1 "sl(' Illl tx(_'lllplu pontru ul timul caz.
('oll"('('ill\"l,' sa lc- )J()11l;111 If' f~r;l\'(' <Ill Iost puse in ('\'i-
d"Il\,'1 t ('1"
l't'!;iliy i p\'idl'Il(' irziil1CCplIIu. nt-f ind de l a

:2, Factori C()(711Ui/'i, Tirnpul de const.ientizaro (Ie)


dcpindo esontial dr- mijloace le ell' cunoastcre ale siste-
mului. 0 ('11I10a~t('re cornplcta poatc Iace ca t; sa Iie nul
(I) C"J;lsti":llizare iuxt an t an ee). S;'1 presupunr-rn. in eXC'Ir-
pl u: IlI)st:11. ('il rt's]Jr'l'ti\':1 lll:r"p:'in:!c'l'c producato.r- ck
masi n i poatr- cakul.. cu precizi(' l im itu sub carL' d"fcc-
t iuu il.- ];1 un cdlb;Ill':,1ll;\lI11 <i n t put' 'l('C'id('Il(;t]( si pl'sk
(',11', ('\t' indi('il p('('/('nl;1 111111i hetor pc-rtmhai o r sistl'-
m.tt ic. 1')'(.>.;llplln,III. ell' ;1"1'111('1)(';1. (';1 illln'pl'indt('t;1 ;,1'"
1111 <i s tr-m roark binc- )l1!S 1:1 ]!Ulll'l <1(' inn'l~istr,ll,(, "
t ut urr rlt'[t.c\iullil()r ap:',!'ute ill ll'rll~('IlIl] de l; ua n t ic.
put ind l'{_l.ictlla ell prccizic. _d :'i(_~(_'aI'(, ~Cl'ic' c1,. ;:--:(~Si!ll

,I)('(Xil;SC. ;:'en'l'nta ' ckflctiun:lor.


In ace,t caz, l'!1 i (11' 'Ii 0 f'recven VI scazu td a defect iu-
n iIo r ;'. \ It \/.;'1. putit: ";llp''!'irJ:1r:'i l ui 18'0. ell' Ile(,:lpt~t! ('Ii
Illijlo;t(,j'1, ('IIli(),I~I''I'ii nr-si .tc-m.u ico. devin o c.('SiZ:lbilil
uit r--r.u t irnp r.-l.u i , S('llrt.
I'll LIp! ()rin' si',I"lll ~;')('i;t1 .u c- () ::t'ri(' d" il,:,tlllll\l'IItr-
tIt' ('II!l(i;I~:''l'''. urici t d, !'Ildi:ll,'nt"tl" .u: fi 11,. T'll ,,is(''II;
',()cia1 l ipsit cOll1plt'( d,' (,:::l();I~t('rl' (st, i m posi hi l. ()
cuno.is tcro minima ('s(,' IIf'('C' -,a r.: exic;tcntl'j sale l';\ SiS\I'I11.
Prcsupuncm cazul un ui si~(c!:~ care arc 0 CUllO~''ite:'l' llr.-
lip cll'!~iri('. ncsis tomat ic-. '\liti dcvrcme sau rnai t irz iu,
,laC';', .: ; ..... ;)! jll'()(,('SU]lli pcrturbator cste sllficient dp
iidicut (ell a t i t mai n i ul t elit(';1 ('I ~(' afl;1 in t i-un jJi")("'S
de acumulare). sistvrnul \'<1 l ua cunost.inta cit' rcspcct ivul
proces ca 0 proble-ma de solutionat.
Pcn tr u a c1l'lc'da din t imp problcmo!, siskllH'i,' C,()('litl,
au imaginat deja 0 multirnc de tehn ici de analiza. dr'
culegere sisternat ica a datelor. Astf'cl de toh nici au f ost
dczvoltate in special in sistomcle productive, dar' sint in
rapida expansiune. Vom da doar citeva asernenea tr-hn ici
cu t it l u de cxr-rnplu. Ce le mai simple sint tehnicile de
control al cal itat ii bazatc in special pc esantioane. Se
<coate dintr-un lot de produse 1I1l csan tion cal'(, ('stE'
supus probelor. Daca apar def'ecte mai ridicate decit
procentul maxim acceptabil, intregul lot exte considcrat
ca rcbutat ~i se cauta cauza care a produs marnca
numarului de defecte de Iabricatie. Multe intreprincieri
all sisterne de nrrnarirc a prod uselnr Iansate pc 0 per-i-
oada mai Iunga de t imp.
ill (":'e,l l'E' pri veste st area .. umaria'' a oruan izati i!o:
este Ioarte sugestiva ideea lui Likert in lcg~ltura ell
crearea unui Ie l de ..terrnometr u'' care masoara starea
ciiferi tclor variabile social-umane in difcrite mornente de
timp (54), 0 ascmcnca rnasurare ar putca sa determine
!HI n umai evol utia in tirnp a sisternului social-uman al
')rganizatiiioL Iacilitind diagnoza problemelor existents
in prezent , dar si previziunea dif icultatilor care ar putea
'-,-t izbucrieasca.
Ajunucm in acest Iel in fata unci noi problcme : prog-
!lOZd apar iti! dif'irultati lor, a problernelor. Nu este sufi-
lient n umai stl reduc:i spre zero timpul de constientizarc
U('\ ine tot mai riecesar sa prevezi dinaintc apari tia un ui
lip de problcm.i 0i Si1 actionczi in sonsul pregjtirii dill
t inip ,I ('oJJciil,iilol' pen tr-u prcvr-n irca pi sau soltl1.ioll'II'C:1
q ,,;t l::ili I'ilpid,; Folosind formula noastl',\

tC=t1ll1 -t..

,h'!'l'\"ni L," pj'(Jic,jl(J/.~t problemelor dllCl' l a unt.imp ell'


("JIl0tientizCln' ll('~Itl1il', CII alte cuviutc, () problema
.i.\ inc lllc!llirl'st;1 IlL: pcn tru ,11' fi
(';1 ('<I aptuut deja in
mod obiecti v. ,!dicil .u cxistu ca Iaton t.i. ci pentrll G'I \ d
~lpjI'L'ain vii tor. 0i din i\('('ilstil cauz:I ('(I t!'('buic pl'l'\'L'llit,'1
"~lll Jln~,;,Hit(l sol utionaroa sa din t imp. ~tiill\a IIIl'!'l'd/.,'1
d, m u l t :)('ntrll vii toare k- nevoi al(' procillc\il'i, [11\','1\;1-

-I ,
)
.n i nt u l \';t\lta ~d s\' motle loz III r.ipor t ell '_'Xi)-;(,ll\('k
vi i tuarv a lr: socio tutii. Dill punct.ul de \'l'<i('l"t' ill t ol in i-
ci lur cit' pJ'()~;nol.;-1~i ell' SOIII\il>I1are din ain t o a prohlv-
n nIor. ~i';lI'nH'I,' S()('iitil' sint inc;1 LI ilH'('Plltlll drumulu!
('i"'\:1 ('x('lllpl,' dt' ,1~('nH'II(';1 posiiJilit;l\i pot Ii ~;u~;('sti\','
Priu: f;II.;'1 a industrializarii In iara J1oa!,tril a atr;ls ,II
III I111(';\ind ust riu lu () marc InaS;'1 de oumcn i nC'(',tiifi,';II:,
('II r ) pn'g:ltirl' ~colar,\ St';'II.Ut;l. CliO mcn t alitutc no inr l us
t riul.r. :'.Jdorif'I,' r!,. orgilllil.,ll't, ~i condu(,(rt in OI'.l;illlil.d
ti il indust ri al x-u u ,'ollstitllit in ruport ('II an's\c
(':Ir;wl"risti('i ,tie p.ut ti gl'llel'<l\ii ('aI'"
icip.m lor. No il

in t r.. ins;1 in producti S(' (,;lradcril.(,<lI.{1 tot 111<limu.:


pri!Jlr-o (':tiifi(,<ln' sIIIH'rioar,-I, prin t.r-uu n i v.-l d,' - Old-
I i/an' m al t. pri nt r-o nu-u ln l i tal o i nr l uxl rin lfi. Ve('ili].-
!Iwtoel, rIc' on~dni/a!'(' ~i ('Ol1dll('('r" nil mn i pot fi ad,'!-
\':tf.', TIlt mui Inuit apar(' nl'('I'!.iLt1I'il ui.r-: s('ilirnil;',!
111'1I!'IJIIt!" III !llI'tod,'I" ell' ('()ncill('l'rt' SI 'jI'P.allil.'ln'
n u m-i i. ill iword ('II n o ilr: ('al'actl'l'isti('i .i!c- 1):t:,ti('il'dlili!I)1
\,','il'-;[;I ("t" Il pr()ldl'II!,! ill ('III", dt' ('oll:;till;ir,', p" ,;,"
sl)('illlol~li] 0 pO:11t' prt'\I'<I('il ~i illt','I'(';1 Sil ,,::dHII"'I.' II,'
t()d" <I.. t rn nxfnrtu.uc-, dl' dr-zvolt arc III sr-nxu l ,'xi);I'Il\('I,,'
vi i toarv. Es\t' III1 t'ill. ('I III osru 1 prc'O('UPiIH'iI ',o('il>lO!',il,,'
,I" ,I (T('a conr li ti ik- <l~a-lllllllit('i vi it o.u:c- !','vo!II'i;
ti1iipIll(li i x-r Till'PIII
l l \'a (']'('a 111l! 1)1""',,il;l\i,
l (,,,1"
ilx-r

pot d,'V('lli disrupt iv d:l<'i'l 1I11 sin t i'/I~il(' dill t imp p()~i
hi l i ln l i tI" ~:lti,,r:lI'l"", lltili/ill'(':1 tilli!>lJi'I! lill"" \i\ ti "
prl)il!t-lll~'1 ffJ:lrt .. ill'i)(ll'lillllil il vi i toru l n i, :, "I!'I'i I"':/O!', ill"
!,(J:t!,' IrtSi-1 inroj 111<':'1
:lst,'I/,i,
,\ PJ'(,\'('<I('<I prol>!('IIIl'll' vi it.o.uc I)(ldl,' '1l~"llllld d,)\",
! Iuturi
a) i\ til'l<-l'lllind ap.ui lia ill vii tor il Llctlll'l;(J1' ,'X"'II;I
(':II" ill' Jllllt'a lhu-u ta iu t r-j in ~;('IlS x.u: al tu l S\:II'I';I 'i~
in
1"lll'lIlli Il,' rxr-m p l u , III l in ii )',"IH'l'aIl', Pl'otilll'\id :1'
11:')III"lltlll tI" LJt':1 art' II)\' III C(lIldit,ii tit' I',';:tli','d dil'!I,
d"lll" :t 111:,I''1ii!,)' prin u-. I'l'l'sp"l'ti\'d ('plli/,'Irii 11111li:'1'
.m umi t til' Illilll'J'it' Pl'illli'l ill' PIIll',1 fi PI'O",!II)/,it!il. "il
:,"lll'J'ill<l 0 pl'oilll'lllil Il]djllr;1. .'-i;lll, ti('/\'"It:!r('a 111 pl'l'-
:,Iwdi\il
1
:1 uu ui IiI) til' tt-llllolo(Ji(' h
\~I ('('n' 1111til) dl' CIIII()~ 1 \

t i n tr- cal'(' S:I fir' t rnnsmis in pnl('t'!.;ul dl' ill\:t1J!lllin:


Fl urI uu l i i l o ('ollc!i\iilor, iti,' sistr-mrlor in vorin at o sill! <1,'( i
1',,1,,\iilltt' p('rltrll <I('jt'I'Il!illilJ'('il t ipul ui til' 1)!")hl":'I,' ('dr"
"" 'Ill' pllll" ill \ iit or !)('I1(r'(I 1I11 ',isll'lll,

,I
b) Di-zvol t aro ,,,istl';]l\lill, ,ll"il~1 [b('it ,,)11",1(1"1",,:

isk:!:"]t' sociuk (,;In' <Ill t'\'r,:,,\it', ;t!IIIlI'1


I) jllllt':! ",.
ddr'rlllin;'tl11 fazl'll' vi ito.uc ;lIt' dn:', o l t.ui i :-;;i S;I ])1'('\"'1]"1]
!)rolJll'llele specific.:' ,[('('stu:';; Sd 1''']11;111'" j)(,lltl"U d il u-t r..
i,CL'st tip de problome. un "X,'111p111 ([,il Ill;1I in.ii n t
\cu!l1uiare[l de cunost intc pr()!"esifJllaI .. ~i fil' .ultu: ,I \ ('Ill'
ral.i in <isternul pror luct iv. (,()!l,;tituir(';,1 11 I ici 11lt'nL,!i([li:
in d us t riit le. dczvolt ,!I'CCl co n S t ii:11c i SUl' ial is t" c',!'I' t'l''::':,:: "
rob.ema cristal izari i ;:nei no:
<;(lCiai{1 si urr.ana.
Coris t ic-nt ivarr-a unci pIob!PI!:'.' 11\1 cl"pind,' IllS:1 n uu.: ..
l!" ,ri(,~lt.'it(it,):t 11l'('~t!li';1~,!lf): (l(_ ('11r1();1~tC'rr' ::),. ~ist(ll1-j\l;':'
If'Slwi'ti\', Sill! ~i ;tit,i LWi()' i (';11'" ;1C\iOI]l';\/,;1 111,li 1)II:i'
"\'ielenl ci"t'it (,Pi an;tiiz;lii pili;" .uum.
:{, /';.ris/l'lltll UlllJr sot ut ii ])(),\ihil(', ,'-)il\1";)1 ;Id,""t,;! kll'
':tti <, ('I'"dc'!1l ,';1 S('('\"'n\"j" PI>I('t',-lihi til' ':I>i111,if)II;lrf' ;

:'I)\):"1'::;! if)!" ~;jIlt ~lri( t !i~l ::7", i nt n ll!: ist c-u . .:...i r)): _,j

, ,.; I,";' "I:, r p I'll h]1 'J I " 'i,' <: I:" SI II ,L') i ( 'it 1II ;'1 '" til It. i i pi 'III :": (','
~:l!":q)t. !)r()('t'~Lll :;r~'~:.,irt:1I' (":i'-,~,~j:i",ti( i (i(' circi:' !/"" ",

;~l ~-~(,,~t."'(!l'~ I..,~f I)()~lll' ;!'''~ln:<l. ll!'r:1~~!t()(lr(la tl'/~-l 1',I'j,\(1 ~!~<


'dlOl' soiut ii (Lrc 0 inllut-'nta sii m uiatoare pent r. pru!',,' :,:
cic c<Jllsti<'nti:::are (l ullei pr()bl, me, ill tilllp c,'
iucri. u;.,
sotut iilor nre 0 inilueui inh ibitoare . Tn'('('i'!';l unci pr(J-
blcme din stan' latcn t., :1: st ar :~:~miff'st{l ""';", (':1 ;dt,
uvin tc. inf luc-ritata scmniicat iv de existcnt.r s ,I; i n+x is-
te!l\a unor sol ut ii pos ibi le pon t ru respect iva l)r()bil'11'd
'['t'n n u esto, dr-ah Ir-l. ('II tot ul oriuinal.i ndi,'xi;, 11'1;,:'"
:t .-x pri m at-o adl's";I, Est .. (,;:I:f)'C'IJt:1 III n:ril! !,,:W(:,
1"':;',11'(';1 l ui i\Lll'X (';1 () ('!)()(':l II!I-si ]11111(' d('f'1t ,'I",,1>;f'::1O';,
P" (,;Irl' 1" poatL- r('z()i':;l. ('p!'('(,t;'\ri f'lllpil'i('(' ':i::tt'lll;,li"
;1~,lli)l';i ;:('(~tf_)i 1)I"()I)rit"t~-it.i :t ~":!:(":i')!:;-lrii ~-is1t111fl(11' ~')('i:<
:1'1 r.u ;'()st i ns.: 1';'1('''1'', P,'::tr! jIIQifi(,;I1't'd ,Il" I"j !C',"
'.'(1111 ill('t'l'(,:1 illS;'1 ';1 ;(d'!('"" ('il,'\';, ;lr,!;llll1('I1'" t('lll'f'l ;C"

Inain te ell.' a tr('('C' mai ci,'!x!rtl' "sit:' llt'(','S:I: : ,; 1;\(,:,


') lJ!'t_(_i/,~re. I-)r()l)l(,l:ij~>~t_> ~()(':~-~'I~'Cd~'~-' la u n 11l(_)11l!'''lt (1~~'
<int com pic: solutionato S,H: s::,~ "ly;o'ut l!I""jl!:)iie ~ I,'
re lati v rare, De ]'egui(l. !-'i~t('11!!_'!l' <oci.ilo di,;pl1:1 ll" I) c."rl"
d, soiin i! partiui. Din ;LC'(',\"U'1 CZ;LI."1, :Jl!Ul,il)il'\"';l un-
problcm O<lrp(,<1re p()<lte ",', ~e in t ind.i lX' () !J:"1'l(J:;1::! ]'\,1,;
ti\' lIJn!;,'l elt' jimp idni, d"('f'll;i ,,1. :11 1111(,1,' , :1/:111:, (,hi:
s''('o 1 ('),
Remarcam l1lai inc\inte (",; :md clinll'" ('.tl'd,'ll':'i"til i,
,
..,'Ill!;\! ~"'Il t; tl" I',r )'
Il' I , ", ~11 j . I, ~ ~ -

I )
n n.n. corrst it u t iv can' face posibila c-x istenta acostora)
('S(I' ;'\'('('a C,'I (,oI1~tipn(i/'ln'a unc-i problc-mo sp()r('~((' te-n-
~;il]nl',1 dill "i~tl'l1l orieu t a ta "P!'(' sol ution.m-a acostcia .
.\di\ it:lka cle C;'lll(;It'l tiL' sol u ti i ~i ill l110d special [01'-
l111Iidrr';! unor sol utii can' S,'I par:1 a fi sa(isfi'w,'t!oan'
r('];\XI',I/[1 ,ICc'asL'1 ten -iuno supl imcntara. Xecol10ticnti-
i'area I11Wi problernc are ca rezul tat scCici('re:1 t cns i un ii
in tc-rioarc de solution arc a oi. Neg:lsire,1 cit, sol ut ii pos ibi le
sid i"[;'W,'ltn(l:'C iacl' ca tc-nsiunea din sistern. oricn tat:1
spr(' solutionarca problomei in Calli"I. so o xercite oar('- ~:l
(,IIIll ..in go]". Se inst,i]e,!/,'I 1111fL'no:l'en de .. ()boseal:l".
de ..S(lturati," Lt1.:1 de rt")1ecii\'a problema Apare un f(']
de .. frust:arc" care ponte p.ualizu Iunctionarca norrnala
;1 sistl':l'l<lli istr-n Ex unci la in ccntrul
problemr- insolubi lr-

prt'()CliP:I'i:rd' 'i,t('I1;ullli 1111('stl' din aC(,,,t puur-t elf' v ...de]'{


i'llnl'liIJl:.:!,, p,'ntnl "i<:tl'lll. Ea in trct inc in s istr-m 0 tell-
si uno C:lrf' Il!1 1"I:lt(' fi n'!;lxi\L'1. "\~:l If' r- x pl ic.i de I'" ill
:1('('(lsL'1 s it u.it i ;IP,Il'{' fl klldinl.:'t df' ,.d"-l()nstif'nti/:lrt"
:1 pI'lh!, 'I ":,,, ill'.llllIlJil,'. elf' tr"I','r,' :1 1('1' inlr-11 ',(;,),,' e1"
1:1\1'111", \, ,,,,~ ':"'T:lllislll ,st. rl'p:'I'/I'llt:ll ill sr-lll'P1fl Ill',

Pot il dl'sprins(' IIl'lll:'ilo;lI'p]I' S('('\'('ni" :tI( Ill'()('(',llllI:


1);li('II:1;'11:1,. (,hi,,(,ti\,' f~"I\(,I'(';\I:~1 0 pr('si1111f' ~pr" (on-
,..li"ll1i/:):,' il]("'p"tllri],' 1'(11l0til'ldi/;'lrii S),()]'I'S(' Ill'" 111111';1
eli'i' :ilL,:; (JI, (;11'" l.i rim lu l ('i ,1('('1']1')"';1/;) Pl'I)("SII! dl'
,'()Ilsti, n t i. d"I' ('()Il~ti"It\,i/:lr("1 pr()IJ]('Il"'i CI<-(]:,I1S(':\I'1 ()
jll"I,j,I." 'nr" sl)l;l\i(II,;)l'!':1 ('i ., .ut i, it.u.: d" (,,-!IILII',
(.11' ~l'jl::::i (l-:1;~:lr!_a (11\ xo l uti i riX(~l/\.-l ~i 11"1ai 111111t COJ1-

,-.li"II',:,',,: ",\ 1'1'(JIJ1"11l('i, ~p()l'il1d prin ;!l"'i1sLt prosi unca c-i


(',-1',1.,1"" de ,.,>:\ii ;In' d'lll,', J'('/lllt:,t(~ plJ'iili],' "\e S:ili
n u c,:';sit:i I) ,'.)1u\:,' mai multe).
(sau DdC:I ..c 1'(,11,,(,,;1,'
(/U,17','I! ;:7Iel sol ut ii carl' pare (I fi sutisfaciitoa)'c. acesl
,,(,::,,11,,: inr(ll'l':tt' cOII>ticnli::arf'u probl eniei .~i,odat ('11
uc,'U,';Ll:, ,,',,'.\1 ... ]JT(':)iu71ca ci usuprlL "iSle771ullli (circui tu:
din )):1: \<,: <:m ..'1 a schemoi nr. I),
ilill'" :!1~,l .ut ix itat'_'~t dl' cautarc n u :'e1l0e0tC' 0--,\ for-
Iltll;e!" !~":-:(,;I:' 0 ;O:llli.' ,';In' Si'l p~II':1 c,iltisf;IC;ltOdl('. ill'(,q
,1('\,;,)::";)/;1 in , "1:-; :lSllpr(l
(,S(',' 1111't'dllisll1ullli de C:lllt'lrc.
inhib.ndu-}, !J!'CSI':,i';1 ;ISIIPI';) pr(JI'C"'ll]lli dl' COl1~til'lltii'<ln'
, PIIJlI ":l.": III ,1\"',:1'1 . "II', i nl ri l iit or ( ir II;;'I[ dill l ' ,)'-
tt-.I dl'(':lllLI :1 'C'iJl'lll!'i 111'. I), "rill :IC",tstd, prt".;i11l1"'1
IlI'l', 'si t;'l\:i 1'1'/,11[\,'II'i i )ll'oblt-nwi scad .. SI S',' d,'('i:1110''<1/;,
Pl'tl("s':! i n-, ,')'" ',(,d/illd prcsi unou xo l ut ion ari i proble-

ifi
mei. scade constientizurea oi, carl' Ia rindul ei ml('~()n'aZd
presrunea ("[ltre dcclunsarea procesului de cautare de
solutii. Acest circuit poato avca ca rozul tat t rccerea pro-
blemci in stare de latcnta.

i) I rI t I': ;-111
,hl"(-,: 1\'1'

- -----~~~
: 1 11_': I -
,
,.,' ~j , (" 1
- - ---

~"C' o l .: III "-_'


I

~--
--l..2I 1 L__-'
~.~i
I '

I i
,-I
, ,_1-
: : [

- 1

~',
L_'__F=-=-H .-[
1 'i" I

1 f ~", 1-
Circui tcle notate cu :
- sin! inhibitoare} t constientizareu problemei
.J... sint stimulatoare pen I"U

Schema nr. 1. Relatia dintre constientiznroa preble-


melor !;>i cx istcn ta sol uutlor.

Sa reven im In situatia in care sistemul d reus it Sd


Iorrn uleze 0 sol utie care pare satisfiica toaro. Af irrnarn (','1
aceasta face ca presiunea rezolvarir problcmei s<.:j,creasca.
Sisternul treee in faza urmatoare - acti unea, rcal izarr-a
solutiei. Exista multc imprejurari in care, desi 0 solutic-
a fost g"lsit<.:j" sist cm ul poate decide cladl trc-huio S;I tn',!l",'1
sau nu la realizarea ei: costul solutici, implicati ilo ei ,
prio-Itati le sistemului. Dac:1 SP decide ca sol utia g:lsitCI ~<I
nu fie ut ilizata, atuni mccanismul inhibitor desrris m.ii
sus se dcclanseaza. Dad'! sistcmul trecc 1<1aplicarca xol u-
tiei, sint posibile do ua rczultate : reusita sau t'~ec. Daca
solutio eLl rezul tate pozi tive - solutioncaza intr-o masur
satisfacatoare problema -, atunci mccanisrnul stimulator'
, I
'c;tt' d, 't :il!l~il1, ('()Il)tit'llli/'i1rc;! problc-mci este "fixat[l",
i)'l('i~l. diJjipotl'i\';~I, upl icarou so l u tiei C~ll('a/.;~l, problema n u
''';(,' StJjl,!,!'JlliC~.i ~ilti' :';~!l'JI'J!'. at unci I':{'('iclli ::,'1] in hi hit or
',1' \:1 dl'l'!itJl~'1

Hl'''lllt,l(11] final al acextui mecanixm este urmatorul.


j)m'(~1;,ic,temul reuseste SCI,l',:'lseascil 0 sol ut ie care Sf' clove-
deste ~a:isLk:ltoa:'e, aceasta "confirm:t" existcnta pro-
blemei 'ii a neccsit atii solutionur ii ei. Activitatea de solu-
tionar ('s(c intcgrata ca parte a Iunctionarii sisternul ui.
C,'ISilltiU-si un rc'lspuns satisfnc.itor. problema ince tcaza a
mui Ii ,,(J p:nblem"l de solutiouut-' (0 problema ill genc-
ral). (lric(' sol utie i nst itutional izuta m()c!ifit';~l st arca pro-
bl{'II:f'i s;d" Tf'IlSi,I1H';t ~l'lll'raLI cl" diiil'lllt:"l\i ccre an'
"il OlJil,(,ti\' d('c-IdllSdrl',1 111)('i.ut i , iLqi de S()]ll\inn'll'l.' n u-xi
111;li .u rr ist n]. S:"I 111,:111 IIIl l'X(lllplll. 111\'I'l'ilin'a rdJlidil
:1 ('llllIJ-;;til!tl'llll' prIJ~',',i()II'l!I' ('il rl'I,',lit:ct ;t! pro,I;:'('sllllli
',;1i i nti li. "i u-l in i.: :1 ('['(',It 0 proIJ1{Ill;'1. ElalJo!'art':1 u n ui
SiSt<'lli dl' !'.'('i(';il!'I' I'sl,' () SOIII\il', ill Jlj"I~lIICl in (':11'<' sis-
\":111'1 el" 1"',';, :;.: " ;,',;C ('11111 it f(J,1 "j r'):'ll:::bi. I', It, s;tti'-.-
r'iW;'llol', jll()!J1."r;\ rt'c-ici{I"ii it disp.uut din P:'l'o('lI[lilrik
c-xpl ii ((' a", sistcrnul ui, fiincl inlocui ta de accept area ~i
instrtutionalixarca sistemul ui respect iv de recicl arc. Doar
in masura in care la un moment dat s ist ern ul de rcciclaro
devine 1lL'::',ctisI"aUltol' in raport ell J1C','esit,'qik, este rcuc-
t uuliznt p:~CJbl":na rr-cicl.ui i. c!cdan,;>indu-se pre- iun i de
<ol utionarc <l r-i S,'l 11f' .uni n t im C'{I 0 problema aparo
at.unri cind (J di:i('Ir!1iltp lIll ('s/c eli'l,inittCI ,'"'au ci nd nc-ti-
\'it;!lt',1 d" :-:()III\iIJllilr<' 1111('s((' ('ollsitipratil it fi satisriIC{I-
\ ()il!'(', () sr,j'i[,il' .. ri('i('nt;'1 tr<('<. dpt'i problema ITl ('ilU'/'il

In d,' lJrtJ~):"!l::1 ,()lu\iolliilil.


'-.1;11'1'

J),WI!. din:potri\'Cl, rcz ul tat u l ('st( I!('!;,lti\ "olllt,i,1


"I' do\ ('d"~l" II li insu t isi';'ll';HOlll'<' ,lin .i lt pr(J(',s Sf'
]loat<. d(('Lms;l. Silll ('st{' n'stillllllaL~1 .ut ivi t atca de cautnrt:
it unur II"; ,;"ll!tii, "all, ill (,II/,ll 1 ill (':I!'I' !111.'xistil d'lt> posi-
bi l it.u i C'<:I'" II (':iLI sc'i Iie e xplorutr-. SC'declanseaz., mcca-
l1i'.n.1I1 d" inriib.u-e (l problemei. Problema treeL' doci in
l~ttCIll,~-l. C1::1:" ci,~ ~~':'t~-~cl~-it~'t C'l .J) I)!"(_)1)~c':1-.8. ncsolution.rtr''.
f,lra sanse de a fi sol ut ionat.i clcol'amcl:iUl, caz ClI totul
d ifer it ell' primul. in ("In' problema clispare din atcntia
<istcmul ui. dar ('<I ,,tJ pro hlr-mn so lut ion at a'':
Pu tom (!Jllt :!icll' d"('i (';C ('xi"tc'Il\,' uru-i problerno C()I1-
slientiO'"t" (11,::!,,:<'S\") :"!)I'I'O'iIIL~1 () ,,:':1'" lil' dl':::('chilibru
1)('lIll'1l siq'lll. ('ilriwtl.'''lz.llct prin s]lorin'a t cnsi unii inll'-
'""
jO
rIOd r (', Hc(,(,hilibran'd S~l ~11'l' lo fit, pri n g;'lsirl':t UIH'I
rl nt ii ,',ati,f;'I(,;'t!O;Il'I', Ii ptin 11'f'(,I'J'('a r('sl)('('li\'('i PI'()-
])!L'1l11 in xt arc de lalcI11JI in ('a/,lll 111 (':tI'l' 1111 s-a rr-us it
,~dSII'l'a lllll'i as('I1WI1Cil so l nti i. :\('(';lsl;1 In'(,(,],f' ill 1;t!('Il\;'1
" unc-i pl(]hlel1H' iuxol ubi l ('sl(' I]('("'S;[I';'I bun.-i Iu nrt i-
n.u: :1 si~tell1,!llli, E;l ('sl(' il1s()I,iLI r lr- df/.\'l)ll'II(';1 u n c-i
.nun rit o t()/erull(e 1';1\;1 d(' difir-ultuti "
4, Existcut resutselor. 0 sol uti ('sje posihij;'1 1111
1)11111;11 In S,'IlS )1111' tr-hn ic, dar ~i ('('onolllic, Ch i.u: f('/a-
hi l.i tehn ic. ei:\ poato Ii in1(']'zi<1 ~:is'11111111idntor it.i ('0"-
tul ui ci rid ic-at . Dac;'1 solutionarea 1111('i problcme untrt-
n:'aZ,'1u n ('OIlSlllll ('xC('si\' de rosutse. ('a poatr- d(' a':(,I11(']1f';1
',ii. trPHc'1 in pinu in momcn t ul in ('iln' () s(]llqie
latenjJl
mai ief tina poate Ii Iormulata sau pin ,'I cincl sisrr-mul
;~i poate perrni tc 1111ascnu-nca cost. Problema l'l'sllr~f'l()r
oste in mod special critica pen tru uoilr- problemo. :--;()ltl-
.ion arca <lc('!'tol'a pont-- intimpina \'('/istC111,(' c-h iru: xi prin
faptul C{l ea (11' necesita 0 redistr-ibutie :1 n'surs('lor in tr
dife"itel" componente ale sisternului. Priol'itatea preble-
:11(']01' esto mai ales 0 chestiune ele repart itie a resurse-
lor, 0 problema importanta pcntru sistcm tinde <;,) mobi-
lizeze masa cea mai mare de rcsurse materiale. ccono-
mice, umane ale sistcmul ui, put irid "sufoca" abordarca
(',,'lodalte problerne.
5, Restrictii in utiiizarea soluiiiior. Desi existent'! ~i
:tCCf'pLlbil{l economic, 0 so lutie poate sa n u fie ado pt ata
datorit.i difcri tvlor rostr ict ii contcxtuale sau (I unor
obstaccle importan te in calca implernontarii sale, Uriele
SOl111ii all nurneroase consecinte later-ale- disf'unctioua!e.
mot iv pon tru care utilizarca lor este su pusa 11110)' n umc-
rouse I'(,,,tricUi, Asa. de pild.i, din tre sol uti ile tr-hn ir:e poxi-
bile trebllif' r-liruiriate ('('k cxccsiv de pnl uan tv, c-hinr
cla('~l. sint dc'osebit de pficientc, De :ISeI1Wll{';t, ('l'll' CZII'C'
pot 1'i poriculoase pontru orn.

U n caz particular al ;tcpslei car:l('lel'isti(" .';t' ~;IS,,~t(' P" I:I::~


'11,;11 i;:tI in Ill('r:1l'l';1 11ll:lslr:'1 T\l etotl a II!)rllllll i 1'(1 ill 1',~i/iOs()('i()'()(/ia
()r(/alli~arii, Situalia :1lI;di/;11:1 "S\" Ilrm;i1n:ll'!';l, Un SiS\Plll '<;"('1.'11
1[11'(';11'(','1 <I snlu\i'lll(,/.l' n p rnblr-m.: l)arl'(';lr" (ap.ui l in 1111 111 prlll'l'S
IW1'tllrhatol') ('II mo tor lr- de lip lIormalil' ("I:lhor:IJ'('a ,:,i iIllP'llll'll';1
,II' norrno rit' c()rnpnrt;lrt'), Una di n t rr- pl'"hll'IlI"ic :lIlall!,ali- :II'''!''
,',I,' a('(,11S\:1 ('t' se in t imnl.. in sis\I'1ll ill :,il'lall;1 in (,:ll',' Ill"t",!"
1101'111;111\":'1 s" dovedcste a fi i m-Fu-u-n t.i ? In l i ps.. n l t or ""II:!II,
l'nrnpnrt:l!""':l sistcmu lui s(' car:l('t('ri/C';lZ;-'1 prin clt'/,voltaJ'(,:1 ll:lei
,poritl' loif'r:lr.\l' fa\:1 d,' 1'(';;1)['['1
iVliI PI'O("'S pl'l'lul'h;i1"I', :ldl(,;'I,
"I :til" ('U\'i:ltl', tl'l'l'erl':l prohlem('i in 1;11,'11\;'1.

79
6. Lipsa ell.' co nscns in interiorlLl rcspectil!ului sist.cin
SWl illire (lc('.\I(I ,~i U/I(' .\i,I(,I1IC, ,\tllllci cind Iormulnrca
11lWi probh-rm- sal! solutionurr-a ~a dcpinde de realizarc
un ui conSl'ns !;oi cind couse ns ul n u poate fi rcalizat, pro-
bk-ma va tin de, dt, aSl'll}I'!H'Cl. Sil fit' t recuta in latl'n(il
dac;'l St' vrca cvi t arr-a conflict ului
S;:i luarn un ex\'mpili. Una d in t re problcrnr-Ic ('('It' mai
iruportantc all' act i vi t at i i unci tlrgallinl\ii este clabornrca
1I1111i sixtcm de dift'l'('Il\ie!"l' a calittl\ii contributici mcm-
bri lor sai. In une k- caz ur i rezul t at ul act ivit at ii extc ope-
rutional. De ace('a !1I1 e x is t a n ici 0 problr-mu pentr-u l"l'a-
Iizarou di Ir-rc-n ticri i.
Inccrti tudinea in ('('('a co pri vost o cri teri ile de aprc-
ciere. dirnpotriva. i;1\ ori/edz;'l dcclansurea unor I1WCC!-
nisme de apararc i IIIpo t riv a eli fcren tie rii din partea c-e lor
('11 rczul t ate mai slab,', .\~a Sl' ex plica ell' ce sistemul
de in tocmirc de l';lracteri/;'Iri all' act ivit.rti i la sf irsitu)
Iiecarui an in colcct ive (I:! !'('zultat(' sl ab ill 1l!1I'1c inst i-
t uti i undo cr'iterii le nu sint clare,
Desi toata lumea st ie ca exista rcalmcn te dif crento
de prcgatire profesion ala si de contr ibutie, caractcriz.uilo
pot fi in aceste conditii Ioarte putin diferentiate, bune si
in special Ioar te bune. Formal deci nu exista cazur i ell'
incapacitate profesionala, Pen tru ca nu exista posibili tati
efic-ace de a realiza un coriscns bazat pc cri terii clan'
aSllpra contributiei dif'erenti ate. aceast a n u poato f i in rc-
gistrata formal.
Lipsa de coriscns crl'l'az<'l decalaje semnificative in
form ularca prob:c!l:l'!or 11:::i ales a t unci cind ('<I ,IP,II'('
int re nivclur ile ierarhic. Ci te va cazuri do acest tip sin:
rclcvuntc.
a) I ncapaci t a t('~1 pro f esionula a persoanclor partici
pan tc la act ivi tatva rcspcct ivului sistvm. Daeil () serif' dl'
dificul t.ati provin din inr-apuri t a tua mc-mbrilor xistemul ui.
a rocunoas t o proble-ma insvamna a rr-c-unoaste incapari-
tied de ;1 0 <o lu t io n a. Se dl'dan!;o('dZ;'l din aCI'asic', callzil
() scrie dt' 1Ill'(';I!li~n:l' cit' apilran' in rr-l at iilo cu ni vel u-
rill' ic-rurb ir:c sup.-riourt- proble-ma n u ('stc rucunos-
cut a. situatia fiind pn'z('ntat;-I .. in roz ": () scoala este slaba
din cauzn cadn';()r did,lcticl' <ab prl'g:ltit('. Hl'ac(.ia ur
putr-a fi nr-rc-cunons terca c-xistontoi unui n ivel de pregu-
t irc sornni licat iv mai SCilZut dr-cit in alte razuri , sau, cind I1U
poatC' <I nu fie reC'lInOSl'ut, cstc cxplicat prin aIle CilllZ('
BO
b) Forul superior n u in\.clegf' corcct natura !'('dLt a
problcnu-i. El ar putoa considc-ra (',-I, dl' o xcmpl u. IlII I)
serie dc' l imituri obic-ctive ddt'rmin,-I apari tin de ciif icul-
1,'lii, ci (',-I ael'slca i~i au origilwa ill lipxa dp rl'SpOI1S;I-
bil itau-, de strtiduirita. in l ipsa d(' p[,pgiltir(' profr-si ouuln
;1 p.utic.ipnntilor. Vinov.itia ('si(' atri bu ittl plrSI);tll('lor.
P('lIlrll ;1 IlII (Li ()C;lzil' Iorul ui supe-rior <I d,'filll';!',(,,'1
dif'icu l tati lc ('a avind surse subu-ctiv. de mull I' ori sis-
tl'!I('II' in ('allZ;t pn'fer,'l S,-l mnscho:- ('xisIl'1l1,;1 difir-u l-
Ii'l\ilor. s;\ prczin to si tuatiu in t r--o p('rspl'div,-l LI\'or;tllib,
:\e putr-rn ast.-pta. in gener,ti. C;t in xi tuat iilo in can' sc-
('011si cil'l';-I (','I st.i rnul aron ierur h ica a unoi at it.ud in i active
('sIp un ica pir!',llie a concluceri i, SCI apar:1 fC'Il'JI1'IPl1e (Ito
acr-sr Iol. Dimpot riva, acccntul pus e xc-lusiv P" conditi il
obiect ivc poate duce la 0 ati Lud ine CO!1Sl'I'\'atoare, de
minima rezistcnta si dart. 0 mobiliz.u:o subiecli\',i ponte
duel' let rL'zultal.l' uimi toare. Expcr icntu pri mclor Lue ale
n'\olutiilor socialiste ciPl11011Slrcilz:1 dicil'll\i1 o x t ruort li-
nura a ~piritllllli rovo l ution ar. a mohil iz.ui i politic" it
masclor pentru rcalizarea obiccti vclor soci al-cconomicc
S-ar putea spun e di in conditii de UTfJClltcl 'pcrioacle ch'
adirici schirn bari revol utioriare, de rcconst ructi social,-l
in coridit ii c!ificilc (periondc postbcl icc. subdczvolhre) -
mobiizarca subicctiva poato fi un inst rumen t l'~,('ntial al
sch imb.u-i i. Tn perinade df' st.abi li tutc, dr- cicl.\ollc:n' nor-
mala. exista pericol ul birocrnt.izarii accslui inst rumcnt. al
subst it uir ii mnbi liz.irii subicctivc prin prf"siun";; i"!'ilrhic,-I
bazata pc neintolencrea condi ti ilor ohicr-tive.
La 0 asernenca problema documcntr-le P,C,R Iorrnu-
] C'ClZ{l ca xol ntii posibi lo : sirnpli licnrou raport nrilor int rr-
min istere, centrale ~i intrcprindcri. cl imin arc-a \"'ri[~ilor
inl("'n'ccliarr', ]JI'l'i'cciiol1arcCl sti l ul u i ~i a ruot odr-l or (],'
1l'11l11';'\. apropicrca condur-erii de- un i t at.i l direct pro-
dlwti\'(' (13, 17).
c) Pract ici elf' ronduccrc subioc-t.i vo ;lll(orit;Il'" in nLI'
ti i l di n t rr- n ivr-l uri lc iPI'al'hi('c, In sitlla\i;l in cart' 1111
for sllp('l'ior impuno \11\ IIi s isf.o m O<ll'!'I'al'l' 0 r/er-;.-:-i,' ('(JII-
"1'<.(('/ (rxc-luvind l'0l1S1!lt;II'(';1 ;1I'('Sllli;I), ('xisl:1 pO';ihilit:llf':t
C;I rl"'JlI'cliVi! df'cizif' S:I nil tin,'1 ':('ami! dr' ront l it i i l. p;lr-
t icnlnro al o sistr-mul ui, ci('ci sil f ir- inad'I'\'aUt H,'Lltiiil'
df':l1()('riitic'f' im pun consul tareu real;'1 a sis(rollll'lor Sllh-
fJrci()I':ltl', 111;11'(':1ill ('f)l1sicil'I';ll'r' a ]1"niJII'Il:("'II' "i!i';lt" rI,'
..II', Prin ;t('('sl mc-c.misrn ('sll' rr-sl.rins.l ];1 1ll;lxi1l111111posi-

H]
l)iiiL,,:: :<,rii II!lO!' dccixi i crenate in rupert ClI coridi-
i i i! p:lrtic :tia!'(> In :ICcst sens ne putem astepta Cil daca
!l'l'c;ll1isn p'" de cons ul tare nu Iunctionr-aza (ncrespcctarea
CC':'in ie lor pii ncipi ului centralism III ui democratic), in an u-
mi te cazuri <I apara solutii crenate. Sa vedern ce 5('
!l!li!:Jpj;'j :n i.i','mCIW:1 si tuatii. Decizia este impusa ier ar-
hir, L'ln', lXhjhilitatr':1 de a Ii corer tata. Esecul act ivi tat ii
,i..,tt,:; ului .,,1 ,,,'p, vidc-nt. sursa 111c:,r;l('tprul e ron at (11
<ol ut ici :lci()pL,k, Font] i('rarhic ("lrC' a r-laborat s i im pus
!"l'SI)l,(,ti\ ,I S"lllli(' ar ]111tl':1ins;1 S,'l Ill! ;w('('ptp 0 a'(,!11('IlL',t
i!lk"Il""!;:j(' Din n o t i vr- df' auto.rp.nurc. (,I plntl' (l:\ ()
111\('I'])I'('':,!(, tli tot ul dif('riLI d ilic-u l tu ti lor sistr-rnu:
,'XI'('I:l:l11c '''.;11' dl' vinu. !\('('itSt:1 intprpret:lr(' PO:lt(' fi
illlpllS;'1 si 'iSll'1ll1t!lli ('X('('llt<lnt, ill :t('('ll';t;'1 xi t u ati. sis-
trmu] I'X," iu.mt st i in d 1';1 difi("I1tittilp provin dill C:II';,--
1('("\I! ''l'I)!:;,t :!\ s,,Jll\iilf)1' irnpusc. dar st iind totodilL'1 (':1
inl("'!l!,(,t;c' (':, -"'l! li ;!ita propiia sa vinovatie -, pr-nt ru
:t S(' ap,'lr;, I'!'wli":l/,'I ('()!I~ili('llliz;trl':1 di fir-u l t a: i lo r E':i' !:':
si 0 alL:-1 p ,<,ibilit:lt(, ill ('ilzul in ClIrE' este vv iclcnt <<"I
dC'C'izi't !:;:,;,'! dr' nivclul ierarhic superior cc;te S'1r~a dif'i-
cu l t.it ilo r ,,(,costa din urrna poate. din mot ivo elf' ~!pjral'l"
p:'CS:l .~til)":i ',i'-'tE':1lului suborrlonat S,-l n u ('onstienti/eze
(5;'1 nu fO!'li'IIlczl' formal) dif'icultatile. Acest CHZ este ell
"tit r~,:;i V,<bil ell cit intorvino () discrepant;"! dintro for-
;!let! ':oi 11,:(,;'1,,:,; Iorrn.rl. Sic:tCI1l11! exerut ant ;11'(' d at ori..
",'I-si ('X!"ll,,: punct ul do vederr- aSllpl'<I sol utiei imruse.
l!lt'(Jl"l;::i :--. d('dl!I\~I<:t/,;'1 Ins;l 0 prr-si un ir-r.uhi. i! ,It-
:l('('('])[;l!'l' 1,:::1 )'('/('1'\'(', Formal d.-ci. ,~i sistomul oxvcu-
lallt (",(" It'"lJlJIlS:,bil (Ic- dc-ciz ia l u.u.i, dl')i t'l a Iost ell'
.uo rd do.u (',l l'l'/l!ltal al unvi prr-si un i inf'orrnalv
J)i~cl'\'p:'111'1 di n t ro prohl('l1lcl(' const icn tivatc- l a niv:
informal "I 1)l'(Jbl('III('l(' ('oll~ti(,ltli/dt(' 1:1 n ivel formal
poatr- S,'l cor.st i t uic- 1111indicator al oficicn tci oq,;<lniZ,'lrii
l'('spr'cti'. ,,; " 'dski:: PutCJl1 considora (','I un grad man'
de cli:;(Tt'Pi:Jt1,:t lit ni vol in Iormul xin t formulate un
velum s"l:<hi: mai mare ell' problcme in raport cu vol u-
mul prub,,':ilC-;()!' Iorrnulatc l a n ivcl ul Iorrnal. sau. sit uu-
(ia ill\'C'J"<" ~,:)I':l' probleme formulate la n ivel forma:
:1u sin t rccunoscu tc la n ivel in formal ~ indica 0 o!'ga-
!liI.Cll'l' Slid) ('licientc:., DiscrL'pan\a d('casta poate fi m:isu-
rata relati\' lI~or; se face lill inventar al problemelor
formulate la niH'] informal - grupuri. incli\'izi, din clift'-
l'it(' pozi\ii ,tip ')I'Q:lllizatiei : SP facf> Lin il1\'entar a! PI'O-
t."::""
lJi,':l:(_'!"1 f(JlI:,ll];llt' l., n i v cl i()llll;d d.ni ;" ',1",::1.1
/:1!:11: i lie :1,d>UI'i ('k so ('omp:II";-1 ;I]llli ('elL- (]f)'!', il',I,'
Exi~:'-, ill <,('I"! rapor t di n tro j'()l'lllal ~i inf();'II,;t] 1111"
dillt;!' "{,,r~(i,n('~t'" ('d,_' mai jWl'it'lti(I;tS(' all' in\('~li:"dil':
~()('i')l()c:ulc:i d poak gZlsi toru.ul.u la niv: i n torn in,
o muiun.e de problc-mo carl' l1U VOl' mai apL~r('a )i l.. n i vcl
;()!'ll::,l, :\(,lll\(':('i~ind insa cauzc-l mui profundo ('al(' hlo-
l'i]l':IZ;-1 ('()n':oti,'r:li/dI"I'd f()rmaEI ;1 problemr-lor. '-,()('i'dol~\I:
i)'J:l:" l'l_)n;--~c:"r:~ (":-1 ....o l ut i ('(';1 111~li ~i:!'l)l:t t-.. <tE S I imn i-
iI'," '-i U':': :: .: I"~p,,(,ti\'('ie pI"hl"I:I(' III chip cl(, tl",,(,)~
:ll'n:: l '.. el( ., 1):tI'II', ,j"ten1tti !)():,t.- 111;ll1il(,>t:, 1111"'::
-r.: ,i,' : '-i; ,': ,:: !1: r;:\~l ur u n ,l;,I": t\!"lJ,';t :- ;:-:11' 1:.
'Itit' (.t ;,(",,1",.0,1111 plohl('I1lI'I(', t!:II' ,:-1;,' (;-1 "I n u :" i'I);'j.-
[111111'[;1 111'.(,1 :'I):III:tI ])('lltl'll ('d 1111;tl"" illSIIIII' "111"\" d"
,:-,lilli,jl)lla:'(' ;, \01, I'" d(' ,tlL'1 \,;11'1,' 111":1, jll'lll ;[(',,;tst;t
(><i"\I):",111 1)",11,' for\;1 ('[I!lSti('llIi/dl,1t f()nn;d:t .. jll()h;,'

t 11 cal': C]'_'()"t':l;t ttl li});.-('i (Ill {fJli;-d';I", f-~tt-_ :~]l~~li, .,' tV'

:.1)',; dp (,::ltr,' n i vei ul unui IlL'(':'I)si'ct<'!l:. <\(' ;,st::'


\);:' x ;;1
d;ltl~l (",/,1_:1
t ::I,,(,i(Jr )1 ,gr11l)ul'i!l)r '~()ci~df_' ;:nt,~ 1)1:11'/'
h .m umitc couditi i (cxistenta pro prir-I at ii priv.ur- ;Isllpra
I"i:)nacelo:- c;c pl'odllqie) clasck- )i gruj)llrill' socialc au
int,l't"( al1:~''-.;(Jnil'l', 1'11('1(' sint privi leaiate 111 I"'~p,'('ti-
. "," fo:':~,(' ti,: ()n~;illi/are. altc-I sint. dimpot riv.r. o pri-
~<s:. .::: ('<1 i;('r:-:!J(\cti\I'!I' ,11 It'~,Ll'L:'d f ,I >"!)"
,1,1" :~"I>'ld:" :til I <I fie d ifr-ritc-. l n tr-o :,I){'id:,tl'
(:I),it,tii t:l. pIOIJ]";lit,l" bllr~lwl.i('i \')1' Ii s(,llsihi\ d,,(),,'-
hi t ti(' Pl'Ob\I'IIll'],' Pl'()[l't;lri;ltltllli, Exp:();tLln';1 ('sl,' ()
]>r(.]JI"I];,'t (,~In' jlo;II(' fi (,(lll~(i('llli'l,;II,;1 n um.ii \;1 n i vcl ul
pl'(J:l'Lt: ;;1: u l ui E:t II Ii poak li () jl!'ohll'III,-1 ,I IJlI11,11(''Ii''i,
.~ I ) ( i.:: i.: ::' t, ',1 ::.;.; ~. ),! 'I' I( )!' (l t' I) 1'( ) ( Jt 1( 1, i,. : i ". {: t I -: I' ~. I)

:.: .. ,:,':: ~l .: :':'t):r-:.ll'i"t ului. Dillljl(J; riv.r. l r ;r._;!w'liol \,' ,1\" 1


:)!()i}:t:~" :.,'~,~~tl'(},.. .t it udinc:n ('::l~t'i L:~llIlt_'it()t,' , . 1. :l!";-

(:c ;):(.JCil!t 1:(\


('(':--;'1; cu: S;-l ('})~itld () r!":~:.l ill:dtd i,r{;-
d uc-t ivit a t c. () n'dll, "1'1' d c-oufl i.nlor d(' l11l1!I(';I, 11 ','rllI-
('('n' a pu tr-ri i siud iratr-l or.
Eqe. din ~ICl,,,t mot iv. foartr- iniportant de st iut cinc
rOI'l~1\llea7t !lr(Jbil'Jlwl(', S()ciolo~;1I1 c11g1ez \', L ,\;]1011
SI::_"'IPc;id c, ,:-oc-ja]l' l't'j)!'(l.illt{1
pro!J!(,::,C']ro ciificlllturil, ric>
:', 'l:i:',lTe (I!' i'!"rJ/I)(;ici
clolllill(lIIte.
ell <l tc' (,11\ int('. formelC' dc' (Jrg'111il.are so('i;,l,( P:',)-
:L')\,lt;o .,c (J d;IS;'1 so(i~d:1 \'(11' illtlilipill;t () S(Ti,' d" difi-

: ;. \
"IIILtli ill Ill:p!"lll<'llt:ll'l'd ~I J'lIllqi"Il:ln'd lur I)l'd('tit'd
,\(',"1(' d i Iirul t.ui vor co n-.t i t u i problomc-k- mujorocit, SOIII
t ion a t ::1(' l'l'sp('('ti\'('i ('1;IS(' soci ak-. 0 :IS('llH'J1":1 f'orm u-
LII'" SIII'('1'(':1/,'1 ill mod o vidc-nt (';} pl'ohl('lll('I(' djl:!r l..
inkrs"('\i,l dint",' lin mod d(' Ol'g:llliz:ll'l' ~i ('IIIHiil,iil.' ill
,',Ir'_' ,1l't',ISLI urn,('dzil S,-I fllIlqionc'z(', 1','Illr'l munci tor
p!'obl!'llld satisfaqif'i ill munc.i ('StC' () proble-ma U ITli,
provr-n ind din a"pirCl\iil(' sale- profunrb-. illdL'pf.'rid"ntt- de
productivitatc. In numolo prol ot ariat u l ui , :\l:irx Iorrnu-
1(1"(, inca din SC'('OIII! t recut acc-asta problerra. pre-cum ~i
cxi:::;en1,d solutionarii ei. Pcntru capitalist. "ati"l:iC'tia in
munca a devenit mult mai t irziu () problema si din
";,r)ti\'i:' cu t ot ui di!'crite dorrnta de a el irnina una din
cauze]e conl lictelor ~i kllSiullilor sociale Cd un impor
t ant mi jlo de <pori ro a proc!udi\'iU\ii
III si,tr'::1('Ie in cal'" oxis ta. a~a (,lII11 dernonst r.r Xl arx .
pni:l!'i/,Iri ;('('('nlilate ,tIe intl']'('S(']or, clas;\ S:IU, in cazul
sislo-:nI111Ii i n t ornnt iou n l , com un i ta t il.: dll1l1in;l!1~\' ';'1I' t incl
,,'I-si ir: pun.: pro pri ilo lor pr(}1JI('!1H' (,d !JI'()1Jl\'!I1l' ,tIl'
('rJl<-di\ it.it ii , neil('('('ptind ('il vnl id probl(';l:C\.' das!'\llr,
l~: 'iJlilrilrl!', ('1)1ll111IiLI\il(}r dorni n atc- Nu I!1S('iI1l111,-1 ins..
(,;'1 ;H'l'stl' d i u I1r!I'd pl'ohl('1l1l' Illl \ Ii dr':'"
(I" 1111]1"'-,1'
11::P1111('I'I';1 !O!' Sl' LI('" pri n IllpL'1 dt, ('las,'l. prin P"('Sillllr',
ll'llSil1l1i, .unr-n i nt.uo.t unor diSJ'llpl,ii alt' Illlr('I;lll11i sis
tc-:n. j'r()1Jlen;cl subdr-z vnlt.ui i a Ioxt impus de t,,'i1'il,>sub-
d",'\r,)t;ll,' ]'I'()1J\t'!llil unci noi orrl i n i ('('IJIIOlllin' ::,: pol i t.ice
"stl' im pu-.) d(' t.uilc- niici :-;;i ell' ('(']co subdcz vol tatc. Pur-
licip:l:"'d m uruito ri lo r Ll uucle ;l,,:pede ,1'", (Oml:lll'ril
in t rc-prindoti lor in O('cidl'lll. a Iost im pusa de rnunr-i tori
Dif'err-ntc de perspect iva cxis.ta nu n un.r.i In cazu l
ill care part ilc au interest' di arnct.ral OpUSl', Exist.i dif'e-
rente sel1sibile ~i intre diforitcle subsistcme ale unui sis-
ten: r .. l at iv ornouen. eel putin clintr-un anurnit punct de
\ eel"rC', De cxomplu. pot exist a clifercJ1\e d,' opin ic int rv
produ. utori si consu.natori. at it din ]JUIlC'!'ll ell' v cderc 'l!
('" ~,!.:Ii, c(: i):rJl:tpIJtlltiillii lurniz.iri] prrJd'lSl';'J:, ('it "i ;1:
('dliLdii :l('('~t()l'a, Difl'l'l'Il\C pot apCll''-'il int rt- cl'.'ll<,riamf'll-
10.';" unvi in t rvprin dori Pl'otill('l,il', ('I': ("'ldr,', d"<":I('('I','
() ()J'I~;lI1iz:t(i,' hirucrat ica .uo. (I<- l'(,~;111"I, 0 im.utino ingllst:1
;lsl:pr;1 1",:tIiL-ltii, hloci ud oust it nirc- II!]"r pl'ohlt-nw (';tr"
~(';11);1 viv iuni i Sltll' sau (';'ll'(' {II' 1)1111(' ill C\'i(t('Ilt,,\ l im i t olc:
,'fil'i"I1(l'i sal(',

BI
7, Ineriii institutional!', Const ion tiznrt-a unci pl'Ohl(,llH'
punc atil'sea ill ('\'id(,llt,'l l imi tck- Iorn n-Ior ti(' on~dllizdl'('
oxistontr-, ('('rind t.ransf'ormari m.ii m ul t snu Illai putin
prof undc. In gen('ral. sixtcmc-k- I'igicil', avind 0 marc- invr-
\ie inst itutional.r. VOl' manifr-sta n un uron:: r('ti('('I1\I' in
procr-sul de const ion Iizuro a problcmc-lor, mai I'll S('<lI11;1
a prnh'r-mclor can' impl ira trnnsform.ui in fOJ'Ill('l(' ti('
oruan ixarc. ell cit cant.i tatcu ell' in Iormu t ir- 1)(' ("In' 1111
sistrm sr- b:l/_e,lz:1 ('sll' n iai rudin u-n t ar.t. ('II .it i: :11\'('I'i-
tlldinea J'('sjll'cli\'llllli <;iSt(,111 ill LI\,1 tr:lI1sf'()1'I11<lrii \-,1 li
mai marc si, dcci ('U at it inert \ ia sa, bloc-art-a coust, ir-n t i-
1:lrii problcmclor va fi mai 1I1,ln', In alt:l l ucrnr (111,
p, 170-189) am analizat mai 1)(' larg callzele ('are pot
i~en('r:1 0 nt i tud ine de retinerc in rata transf()rm,'lrii Io r-
111'101' de orgnn izare. Nu numai Iorrnele de organizarc
prin r-Ic insole produc uscmcrieu inertii. ci si pET o:lneh'
si grupurie intercsate in mcntincrca unci Icrrnc xau
alt ei a. Sint persoane si grupuri carp xint in tercsnte mai
mu lt in mentinerea unor forme de ol'ganizan' incf icicn tr-
decit in schi mbarea acestora. care ar avca ca dcct clis-
paritia pozi tiei lor prrvilcgiate. Unr-le tendin tc de biro-
cratizare sint generate $i de poxibil itat ile birocratioi de
a crea post uri avantajoasc. Esto de astopt at ca persoanelo
interesate in mentinerea sau dobindirca unor asernenca
pozitii sa sustina tendintele de birocratizare.

'" * "

Este necesara, Il1 concluzio. 0 prcc.izruc. Am vazut C:I


cxista 0 multime de Iactori care inflllentcLlzi'1 proccsul
de corist ien tizare a unei problerne sor inl o. DllP,1 cum s-a
vazut. sin t cazuri in care IlU t.rebui s,\ considoram nccon-
~ti('nti?:ln'a unr-i problemc c;t un prot'('s clic;fIIJH'\i()n,t} ill
mod absol u t in raport cu rr-spcr-ti vul sistvm. Prn('f'slil
de const.icnt iznro a unc-i probh-n- indcplinoxt () Iunct i
rcql.at oarc pcntrn f unction arc-a s isl r-rn ul ui. ell cit lin sis-
tern arc lin mod de f'unr-tjoriaro bazat mai mult 1)(' pro-
('C'sele spon tano. ('II cit I;racllll S:1l1 de incc-rti t ud im- pstI'
mai riclicat. cu ci t fortclP disruptive i nt orio.uc- sint m.u
putr-rn ico, CII atit noc-onst ivn tiznrt-n urior prohk!l!(' P():llP
avr-a import an to Iuncti i in mcn tinr-rc.r ~i fllllqiol1,II'(,;1
ef'ic-ir-n ta a I'l'c;pe(tivullii sistr-m. Tn m.ixurn in (',1)'(', cll'
r-xomplu. capaci tutcu de- conducr-re :t un ui s istc-rn {'sIP
B'i
l imi t at.r ~,<tll posibil i t ati h- de '.()lU\I()llan' d d ifr-ri t clor pr()-
hh-m Sill! rudimc-ntnrc. ('II at it const icn t izurr-a un u i
111111:;11' 111;11"('dl' pr()hl!'IlII' pOd!t' <I fi,' Pill,t1iz<lllt:'1 pon t ru
lt'.'-;]lI'I'tivIII xistvn: .
.'\("('st l ucru inc('\ea/d insa it mui fi aci('\ ,'Iral pr-n t ru
,is[(oIIII'I,' dillLlllli('(' (ll'it'IlL,II' sprv dczvolt arcu plun ific-at a
~i conxt ic-n ta. BUlla lu nct io n aro (l '.islell111iui ('stl', ill acestc
conditii, dc-pr-ndcnt a tot rr ai m u l t ell' i~rLldul de consticn-
liZ(ll"(' a t uturor pl'obkmel()r sale.

Implicatii asupra intelegerh unor caracteristici ale evo-


lutici sixt cmclor sociale. Porriirid de lu acestc caraclcri;;-
tiei ale cons t ien t.izfi rii. se poate formula 0 ipo tezti asupra
c'oll1])r)rtaIrll'lltullii in t imp a "i<;iemelor sociale fa \<"1 de
pruhl"llwl,' lor i1l ('07l(Zilii/e ill car.! pcnt ru 0 problc mi:
Ill! ('xi"/II So/u( ii sill i,,_iiinlto(ll"c. 11"1'('1'1"('( sa din laicllt 111
IIIUlliJl's/ .>i (lIMi diu IIOU ill /ulcut \(' ca)'(lctl'ri.::('(lz{! prin-
t r-n <llIlInli/u ciclicila/,'
S,'I PITSlIPlll1l'111 1111 mun.c-n t in iti al ill ('al'" 0) di Ficul tuu-
(),lI','I',II'I' in(",'])\' Sd St' m.m i Ir-str-. Ed '.,' ,1l'Ullll!l,'azd pin..
ill n io n u-n t u l ill (':11"', d"Jl'I~illd nircl u! (ll' occcpuibiutut.',
,':,t(' fOI'IlII!lat:t (t"oll~til'ntil.,lt:l) til' (,dln' sistcm ca pro-
hlt'III'1. ('()II~ti('ntiz:Il"('a ('sit' IIlS'J\iL'1 til' Ic-nomcno ('a
ills;tli',;f,wl,ia p.utici pan ti lor ill Iq;;tturil ("II (':o;.i'.t('Il\'1 l"I'S
pc,(,tin'i cal('i',orii de- di l icul tut i. prvcum ~i do ri n tn dt, it
k c-l i m inu ; xi n t mubil ivat for\c'II' <isu-mul u! pc-n t ru for-
mu lare.; problc-mci. C,'lutilrl'd Lit' :-,olu\ii ~i rr';dil.'ln'(l lor.
[IIIP()~il>ilit:tl("1 til' d L.;'tsi () <o l ut io sdtisf,k,'II();tI'P are ca
rvzul tat. dlIP;1 () pl'!"iodCL't de limp. trvccrva rospcct ivei
problorne in stare de latl'n\[1. Acest proces pste murcat.
prin Ire altel e. de Ienornvne ca : dezvol taroa un ei mui mari
to lr-rnntc in raport cu dificul tati le respect ive : presiunca
(doii nta. aspiraria) de eli rni n are a dif icultari lor in caUZH
',cad!'. Problema respect iva este treptat sooasa din atentia
sistr-mul ui. Urmcaza () perioada de latentu. Starca de
latl'll\:\ a problr-n.r-Ior care. din dif'cri to motive, nu pot
fi solutionate ia adr-sea forma con st ion t iz.u-i i lor doar
Iii nive luri le in Iormalc. fiind r-l im inate dp l a ni vel ul 1'01'-
mal it! sistcrnul ui n'sp(,(,tiY. La un morncn t dat proble-ma
1'I'~;p('('tiv;'1tindo S,'I fiv din no u sco.isa din latcnta. Sint
do u.: ('at('.I~()rii de Iactori ('(1:'(, fal" C,I 0 problema S;I reias;!
din lnton ta : a) apare spcranta g:\sirii unor sol utii sat.is-
f;l('~'t!o,ln' ~i h) s,' produce () acum ulare progresiva it di Ii-
vult ati lor care preseaza asupra r('dl'~('hiderii problemci
Din nou insutisfactia fa\{1 de existcn ta respective; difi-
cultati cr este. c\ceasta echivaleaza cu descresterea tole-
raritei. Creste dill nou aspiratia de Ll solutiona respec-
tiva problema in cauza. Daca noun caut ar de' sol utii
e~ueaz<l, problema t indc S,"I tr.-aca iar,"I!7i :11 lill,'nlil. til
I'(jndi\ii rcl ati v ons tuntc-, ovoluua un ui "i"(l'll; I'S(,' carac-
terizal,l, din pumt ui til' \,'derl' a l u t it udi n i i ra\:l dl' f)

problema (),tn'carf'. pri nt r-o ciciicitatl' Lltl'nt-Illanif<'st-


latr-nt-manifcst.. .. piu.. in momon tu l III C,lr" :,ist('mlll
n'lI~t'~tl' s.i g,-lsea~c'"l () sol utie sat isf'acatoarv.
Acecasi ciclici tatc ap~lre. de asemenca. ':: 111 cazul ill
care sistemul g:lse.,:,ll' so l ut ii satisf'acatoaro rur illS,-1 nil
rezolva dccit part iul respect iva problr-mu. 0 soluti sut is-
r;"lc,Ho:trc tr ece [('''pecti\"a prob lorn ,-I ill ]<111'111.,1. pim) ill
111()Illt'nt.111 in can'. din <iij"'Tite mot i . ('. ;.isklllid 1111 1)),11
('s!e satisf;kllt ('II so lut i.. g;lsiUI. In ;I(,!'S( Il)fJI1Wnt pl'O-
hlorn., rr-dcvine 1:::dlif'''.(;"I. fi ind (,{llIlai(' III); "IJIIl\ii. j)al"d
1111 St' n'll~t'~t(' l.;:I"in'il unor sol ut ii n ia i I'ril"i('llil' .. (' re vi m
la \'('cll<'<1 sol ut io. problr':11d In'CiI1d dill !lOll !!I <t.m-a ti"
Iatl'np.
,\ceast{1 ciclicit atc d ovolutici poak Ii ~d)('Il'illizatil
.n urrnator ul 1'el (Sc!ll'Jlj<t n r. :2).
l.. i '-;},)"er\'ct:"t'
r-n n o (ts"r!lf'JlCa cicl ici t ~t!_ ,:1 l'('l'~t Ct' ,.:';
veste evol utia spirit ului revol utionur al must-lor (.12).
Pen t I'll masc le popularc, xis len ta unci an urn itr- orind ui ri
bazatr- pt' e x ploa t nrt- "stl' 0 sursa c-ontinua dp dif icul tuti.
S,I pn'SllpUnl'In IIlI mnmc-n t ini tial III rart- oprunat-ca I's1l-

., ~\
[_ate:: / \

Schema n r. 2. Evol utia cic-l ir.i a u n ui s is ir-m in ceea


ce privcste at it ud i m-a sa f:1\:-1 de II rili:cult:lk I ,':1/'('1
s(dU\llma:'" t ota l.i n u () po:!!,' g:I'1

accoptata ('<llr(' mas ell IIIl an urnit son t in n-n t al inc-


de
vitabilitatii. Acumularva dif icultatilor peste un anurnit
n ivel critic face ca toleranta S{l scada. Insatisf'actia IcgaUI
de respectivul sistem de organizare sociala creste ver ti-
ginos. Momeritele de cr iza revolutionara sin t mornen tc in
care dificultatile f undamentale sint constientizato in cali-

117
laLl' de problcn- ell, so lut ion at. ~e produce 0 adinca eon-
st ic-u t izur a dif icult.ui lor unui sis tern social. Crit.ica
J"("'pl,t'(ivullii SiS\eIll l'stl' cca mal profunda ill acest
monu-nt. Illsatisfaqia ill kg[ltur,-1 ell Iormelc sociale
l'xi~('lltl' ('S(P maxima. ('illl(area de al tcruut i vo in orga-
Ilizan'" s()ci,d,-I dvvini- tot rnai in tcnsu. () ilil'ologie revo-
iu\iollartl l'sll' in fapt c-onst icnt izurca dif icult.uilor mod u-
lui existent de orgallizan' sociala ~i totodata inccrcarca
de g:lsire a unor S01111,ii, Xu int implat or al'l'stl' pciio.rdc
sint caructctizute prinu-o profunda cfCl'\'cscC'llta ideolo-
gic{1. In accste mornc-n to. sistorriul soci,d i~i poatc pUI1e
~i problernc pe care n u le poate rezo lva. Critiea lui exte
mai cuprinzntoar-e. Ideologiilc revo l ut ion are au ridicat de
111 U l to ori problcme l~::li adinci decit putrau in princi pi u
sa rezol ve noile forme de organizare generate de revo-
lutie. Neputi nta de a schirnba sit uatia arc ca rezultat 0
trecerc a problernei in l ate nta. Tolcran tn faia de sistc-
mul existent creste. caut area de solutii scade. Spiritul
rcvol utionar trece p: intr-un ref! ux, cum il denumea
Lenin. Mctafora Iluxului si a refluxului spiri tului revo-
lutionar ut il izat a dl' Lenin cstc deosebit de sugestiva
peritru modelul eidic de evol utie a unci problerne, suge-
rat aid,
Ciclieitatea aceasta a spiri tului revolutionar a1 rnase-
lor este intrer upta doar de mornen tul unei revolutii vic-
torioase, 0 asemenca revolutie rcprezinta 0 sol utie rudi-
cala a problemelor generate de vechea organizarc sociala.
Frccvcnta manifes tarilor care sint meni te a rnentine
difori te le problemc in .itcntia opiniei publ ice vuriaza sub-
stantial in timp, avind puncte de maxim, Urinate de
porioadc niai lungi, ell puuctr- rclat iv mai scazute. Mai
pot fi mcnt ioriatc ~i alte functi! ale actualizari i periodice
a di Iori tr-lor problcmc-, chiar daca 0 asemonoa actual izare
IlU poa t o duc-c I<t f(,-ISircd unci sol utii radic-alc a lor, Ea
prilcjuicsto 0 rc-analizn a posibilitati lor de solutioriarc
(intre (imp s-al' pUll'a S,"I fi aparut, dalorita acumulari lor
de cuuost int S;IU ;1 al t or sc-himb.ui din ,i<.,tetll, noi posibi-
liUIt! de- sol utionart-) ; J'(';tfirIll:l IH'l'csita(l'a xol ulionari i e i ;
intr('\lne () presiuno minima con t in u.i spre solutionarca ei,
proxiuno carl' 0 po.u orici nd actualizu : r('stringe in tr-o
onrcctu-e III ,"ISII 1':1 proportiil dif icul t;-tiilor.
J\tunei cind 0 problema estc destul de grav,"I, chiar in
c-oridi t iilo in carp rczol varca c i estc dificilCl, apare necc-
si ta tca mcn tincri i sail' continue in atcnt iu sistcmulu i,
mobi lizarca t uturor fortr-Ior pcn tru g{lsircu unci solutii.
Variati i de in tcnsitate exista ~i in acest caz. Darn un
exemplu care ni se pare deosebit de sugesti\' in accasta
directie. Tenclin ta sporitana a siste melor este sit treaca
in latenta 0 problema greu de solutioriat. Daca elc insa
doresc sa Iaca cforturi deosebite de solutionare, trcbuic
sa l upte impotriva acestei tenclinte spontane. Sint nece-
sare, de aceca, tehnici speciale care sa men tina respectiva
problema in atentie. 0 asemenea tehnica este propusa
in raportul prezcntat de tovarasul Nicol ae Ccausescu la
Congresul al XI-lea al p.c.n. in legatura cu problema
dezarrnar ii. Exist.a inca multe obstacole in calea g[lsirii
unci solutii unanirn acceptabilo. Dif icultatile ar putca
impinge in latenVI aceasta problema. fapt c-arr- ar PlItCLl
S{I inhibe efortul de cautare.
Daca considcrarn in sa ncccsar :-;[1 f acem tot pos ibi l u l
pcntru a solutionu accasta problema vi tala a orneru ru ,
t rebuie S{I 0 mcnti ncrn con t.i n uu in cen trul atl'n\iei urna-
n iLati i. Tovarasul Nicolue C'I'ClU<;;('.<;tu propuno tor-mai un
ascrncru-a nuuor l'bbo"a~t'a unor d.ui tI" S,;t:I1"1 jlltldi('"
asupra progrt's('l()~' S:!\J im pa-n ni lo r di';('lltiil()! :\';Ilpr:1
c!('Z;u'lll:lrii {':,re si, fit' vmis pc-riodic-, d(' prefprin\;"l la
ill tcrvale scuru-, somcstrial de e xvm plu (13 J.
Ccrcetari cmpirice mai amanuntito n u s-au intrcpri ns
in legMurc"l cu acest asppct. () anurnita ('\'idl'nt,{1 empiric,'\
pcnt ru tcza varncterului ciclic al c-ons ticn t izarii preble-
mclor sociale este adusa de rczult atcle unci cercot.ui pe
cart' am intreprins-o cu citi va ani in Url11;'1 aSlipra reflc-
xiei in propauanda a prnblonuIor soci ale majoro all' t inc-
retu lui : integrarou in munca. pregatirea profesionala.
relatii de Ianiilie. draaoste, prictenie. petrecen'(1 t impu-
lui libel'.
Pentru aceasta analiza a Iost ales ziarul "Scinteia
tineretului", pe 0 per ioada de 5 ani (lg6:J-1968) Am
consider-at frccventa inal ta a articolelor pe 0 terna sau
alta drcpt un indicator al constientizarii respect.tvului gen
ell' problema. Ideea de porn ire a fost aceea Cc'l mi jloacclc-
de cornun icatie de masa reprez in ta un irnport an t mod de
constic-ntizare a problernelor sociale. Ipotoza caructer'ului
cicl ic al constient izarti dif'eritclor problerne sociale suae-
reaZcl 0 repartitie sinusoidala in timp a Irccventci art i-
cole lor publicate pe 0 tcma : mornen te in care resper-t iva
Wl
It'!lld ('~t(' Io.ut
jlI't'/('n\<\ (rc-l a t i-, xcurte ). m trvruptc dl'
() 1l1;li lung,'l pt'li();ld,l d" t in rp ill (d)'" n'''p('{'ti\'a tt'lllfl S('
:1 t'l:lillt'
,
;;1 Illl n i v-l "<ali\' In:li S( .-l/lit \:)1)1('/<1
, ;1 f()~1

"{)lltiJ'll:aL-1 d" r":'llildlt'll' {'t'IT,'t;-lrii,


l ill al d()ilt-;I 1'1'/\111:11 a l dll,t1izl'i Slli',l'rC~II.;j un anumit
lip lit, ll'la\it, in t r.: IL()(lt-lt'l .. v.ui.rtir-i in tiu ip all' con-
-:;ti"llti/,;-I"ii dir''J'i!t'I,,! Pl,>i)!t-:IJ!' "):';:1;", ':oi:I:I'ill;\' 1'(/ i u t r.:
/1I'JlII' Illell' il: ('()II~li"71ti:ur(' II (iil'('rit<'iI)I' pr()blf'7II1' s(willl('
t i tui. <u I'xi,r,' in lilll]!:
1111 d"("lin) l'I)Tl~ti('71ti::(lrf'1I IlJlt'i
pr'JIi/('llie lilld,' ,\Ii tlillril i7l:r- J Iwril)(uiii
I d,: 11!:l'lI(ii (I

(', t o vl att , f): u. ,:]t-, "I:' cl'Jlld t i pu: i ilt' probk-m.-


j l'l'l:tli'.
Illil"I"'llfl"llt" illkl;! :I:T:I ill !l:IIII( d si \'i,t\:1 dr' Iruni l ir-.
,]" t'X('!llldll r'(lII,;>til'nti/.:Il'l';1 lor \'<1 t irid-: 0.;:1 ur-mc::
1111 n iodol Cit ('1,1 SI11',I'I':I\ ell' sch cniu 117', 3,
_'\('Pste (lat" Sll~\,i-'r('a/;~i () ~f'rlP <ip iI)ntt'/4' \'(It'I' III

m.-ri t a :;;'1 [it, \ ''Ii fi(';.t" prin ('('ITt'L-I'i mai ~i<;\(,l1l:ltin'


\~trl'l. ('il-:~lri:I' (l!~t!itp:(): !_):(d)!';~i.t par :.!. <"':'1' af::~ In
(,(Jl!tldlimp, \!ol1]t'llt<-l,' de \ irt dl,' u nci a apar ill 1110::,(,11-
flo:,' de llllllllll :i,(' (,l'kiialk, :\Lli departc. ,-,II' piltea
a fi rrna Cil, ill rour ii t i; II orn: a If', 1I1l sistern tindc S,I plasezl'
111 cc-ntr ul at('ll\iei sale 0 Silll~llr,'1 problema (sal! lin
nurnar restrins d,' problr-me). De asemenea, 5-ar putca
:1\':lllSd i po tcz.i (';1 n u exist;"] l1iO:ll"Il\t' de t im p dhsolL:',
ricu- probll!nwti(', ill care sistcrnul ~:I nu-si nuna lll(,] ()

'1 .: ...:,~ _

, ,I: ,~.. '

d;:'

Schema n r. J, :'I1"d('\ul slnlpllfi(,;,t ;,1 variat ie: In tllllp


a ('(ll1~tl('ntl"'],ll a ,lou:1 pr"IlI"!J1l' "JCialP n,Ldl\ Ind.,
[Jl'Il,it-nte,

prohlpntil III ('(,!ltnt! atl'll\it'i, i-:xistil in sa mumvn tc- cit'


:I('('('ntlll1r(' a prt'IJ('llp:lri:or p.-nt ru UI1 anurnit ~~{'n mai
Ltrg de preble-me- Evol utiu In t im p a un ui si-.tom \'(1 fi
<!"('i marcat.t d(' () continucl IIlce7'lIar(' a const ion t iznrii
difvritclor problcrnc
q()
Ciclicitatea const ien ti zarii este sust in utu ~i de altc
caracteristici ale diriarnicii sisternelor sociale. Uncle tipuri
de sol utii necesita 0 rein tarire periodica. Sol uti ile de tip
norrnati v se caracterizcaza prin tr-o asemerica cicl ici tate.
Rcdoschiderca unci problcrne oste de natura a ro in t.ui
sistr-mul de valori ~i de norrue can' ('ste supus f'l"Ozillllii
in pcrioada de laten\i!.
Ch iur dac,l sol utia g,'lsiL'1 CS(' inofic-ic-n t.i. simpl a <,i
adoptare estc- de n at ura a n-lu xa tcusiunca ill\l'rll;l a sis-
tcmu lui ori('ntaUl sprc- cautnrc-a de sol utii. () porioada
de Limp, desi problema rarn ine ncsolutionata. sistcmul n u
SP mai g~lse)te sub presiunea ac('<;tc'ia. ,\ctul dl' it <lc!r)pL,
o xol utie, de a lua 0 m{ISUI'{l are. s-ur put eu splInc, ()
Junclie "catarctica", Pr-ntru a intelet;e acost mecan ixrn
trebu!o Si'l l uarn ill considoratio gradl!] rid ica t de i nccr-
t it.udino ill ell'" <,ist('II:('I(' aqiO!lt'd/d lil' n'l;lIlt'l. ,\d"~it,t
(']p n u pot o vul ua ('II 1I11 !;rad xu licir-n t cit' c('rliLllliill(,
dicaciLlica sol uti ilor Iormulntc-. Dup.r adopt art-a uncia.
ceil mai bunu strale'gil' a sistcmul ui l'sll' ck Ll a~itcpta ()
periouda mai lung,'j de limp pcu t ru Ll \ (,deC! (Ll('~-I ~i ill
ce m;"iSLlI'{1 respect iva solutie c-st dicClCt,. fksigul' C(I
exista situatii in care solutia acloptata IlU are practic
nici 0 eficacitate : sistcmul alla insa acr-asta abia m ult
mai tirziu. Sa l uam 1111e xr-mpl u in anii 'GO, ill S. l.l.A.
s-a lansut asa-numit u] razboi irnpot rivn s'-Il'il('i('i. '\11 rust
elubora It, 0 scrip d(' prourume gu vrrnamon tale spt'C'ia I(-
de ujutorarc a sarac-ilor. ]() ani mai t irzi u. u n ii socioloui
au constatat C,'I l'l'sp('('li\'('ll' pr();.~rall)(' 1111 ;111 .rvu t pradic
nici 0 dicaci tate .. Nici un ameiican n \I a <I. 'VI'Il i t rna:
putin sarac C(I l'(,zultat ill aplicari i ~It't'sttJl pl'ogralll""
In special in contexte social!' putern ic ideolouizate, ase-
menea solutii ineIicace. Cll un rol insa catarctic, si nt
Ioarte Irccvente. Cri tici le sistemului social sint partial
blot-ate prin adoptarea de masuri. :\ct'(lsta este () iadiC;-1
pol itic.] ~i idcologica foarl!' [re('\('nl pradit'(lt,-I <it' ~,i:,tt'-
melt: buruht-zc.
Sf' dosch idr- aICI () porspoct.iva inkn'SdllLi ilSlljlr,1
siruct.urii dozvoltar ii sistome lor socialv. III af aru 11l011Wn-
tclor de rcoruan izarr- radicalu, cvo lut ia ,II'(' 10(' pri n tr=un
proccs ciclic de rezolvare partiala a dif'eritelor pl'oblcllll'
Dezvoltarea sisternelor sociale are caracterul unei tato-
nari alternative a diferitelor probleme. Uncle se doverlesc
a fi dificil de man ipulat. In acest cal. sisteruul trer-o Iii
91
.il tr-l. Cirid cicl ul l'dut~lrilor so rc-i a , pot sa apara onditi i
m.u Iavorabi.c
mcvput
s i p.nt ru sol utionarca
,
pare-a inso n.bi la. Pri n ascn:l'nea
'. uroblemci
schimbari
l'an,' la
P,ll'-
\iak, cumulate, Sl' put produce modificar i subst.an uulc in
xt ructura sist crnu lui. ;\l'('SI mod de l'\ olutie ar putca fi
dr-n umit ciclicitat c u/tenwntu, Fil'care problema l'ste
r't'arLtlil.at:1 p('rlotiiL' : abord.ui i unc-i pr()blC'llH' ii llrll)('al."1
a!J()niarea a tur
l prnbh-mc, dup:1 rvexaminarva un ui

n uu.ar di Icri t ti(' pr(Jbleml' ro vc-n int lu-so l a punct ul il1i-


1.i;11 tiL' pLJrtli:t,
;\c('st mode-l til' dc-zvoltarc-, car.un-rizut prin alJonlitn'a
.('id ica al tl'nlillll;1 ;1 probk-mc-lor. poa II' dcsc: io ill mod
sat isf'acator ('()l1lportal1lcntul spon tan al sistcn n-Ior. 1>:1
esll' insu ut il iznbil ~i in pluni licarou unc-i dezvol tari ('011-
xt icn tc a sistomvlor sociale.
Dezvol taron un ui si-.tem IlU are loc deci, de regula,
pri n u -() ab,yjd:'" -t rict SCC1'l'lIrlll/U: se an al iz.-az.: int ii
problema can' !ldl'l' a ii Iund.unc-ntala si nu sc- trel'l' mai
(!t-P;I:'tl' pi n.. ll:ld 1':1 IIU d ro"t slllu\lo11at,'1 () dSl':l.t'nC'i!
ab(Jrtidre POilll' C.d blochoze pur ~i sim plu dezvol t.uea
I ri i n pot r iva , S(' poalP pl anif ica () anali/,;I ul ternanta (l dif'e-

ril('lor problon u-. :\('()lo lI11d(' 1'll.isLPntele sint m.ui , Sl'


rr-n un ta pcn t ru morncn t : se trecl' l a 0 alta problvmn ~i
apoi la 0 alt a. rl'\'I'ninelll-SI' periodic la anal iva proble-
n u-Ior Il"re/o;\'ak () plunifit-ar c()n<;tient,-l ~i sis\('m:ltic[l
a abordar ii di n-ri tclor problcme poate duce la 0 dina-
l11i/,I]'C a dez vol tur ii sistcmul ui. vvi t indu-vo blocarile
inutile,
Model ul cicl icitatii alternanto in abordarea preble-
me-lor n u est e l1l'ilpilrat fundal P" presupo/i ti a (',-I toute
prnl ilernele un ui s ist orn ar 1'i sitllalt' oarecum in acelasi
pl.u: din pu n.t n l d .. \(del'l' al import antci. a vi nd d"ci
;!('1'(';I,,)i sansa lit' a ii ,llJordatl' l a u n mornen t dat In Iapt.
('xi"t I 0 an urni t.t ord in )lro!~n",i\';1 in abordarc-a ~i solu-
liol],ln'a p:'ohll'l:wl()r, () (lS('III('I1I',1 ordim- poat!' fi
:,II,I'.'r<l\(1 ell' Il,oti,'lill t'la!Jorat dr' 1\1aslo\\' in )('1'/11111';1 c-u
mot.ivatia (;,)7), :\];Islo\v avalls('al.;1 idcl'il cxistontci unci
ir-rnrh ii la n ivc-Iu l motivatir-i 1I111an(', Exi st.i 1J('('('siLI\i
Iundaruen t al c. LlI;1 de carl' in~'I~i viat a nu pc;tc' pos ibi la
('('Ie de sub/istenii:-t, de cxcmplu), dupa cum exista si
Il<'('csitaii 5uperioare, mai complexe. dar care nu sint
ahsolut indispcnsabile (de exemplll necesitatcil (iP allto-
adualizare), :;'I.Ioti\'(l\ia umanil lei~at<l de satisfacerea

!12
;('('s(or c-laso de llcccsi!aii ('s(' ~i r-a i('l'ilrhi/.;t!;L :\ceasl<l
iernrhie arr- Ilnn:lloanlp caracll'ris(ici ;1) OJ ('1<1<1 de
IH'cr'~;itiJ(i s;ttisf;"IClltP tn'('p intr-o start' dr' 1,l1r'Il(;\ ,' ('it 1111
, ,

mai prf'Se(lZCl asupra comportamont ului ; b) c1as('l(' supp,


rio.u:o ell' I1Pc('si(;\i.i, chiar dacel sin! ncxal.isf.ir-ut, nil vor fi
manife-sto (11\1 VOl' prr-sa asupra comportnmontuluij d:l(','1
clasc in Iorioarc lor I1U ,111 fost de-ja satisf.ic-uto : c) c!asil
elf> llccesiUiU care va prC'sa asupra comportamon tului (\';1
fi in t r-n sLlr(' mani f('s(;\. cu alto cuv in tr-) \ a fi pt imu
clasa ell' n<'ccsiti'iii nesatis.I.icute in iertuhiu necpsiLltilor
Pare rezonubi l sa considorrim c5 proh1el1w1" pc (';IIT
UI1 s istcrn ]p are de solutioriat 1'01"1ncaz,\ )i ('1r' () i"r:lrhi(',
in f'unr-l io de irnport.anta lor' pcn trn sistc-m. uvi nrl ;(('I'I(,;lsi
proprietati cu icrarhtn mot ivatici a lui i\Jas1o\\', lin sistr'\1~
va pune in ccntrul atcntiei problome le (,ph> mai un~"1l1f',
(,l'lt'la:lc ramin ind int.r-o s1-tn' ele latent/I. OrLtt:", r('Z()~-
\'3(,\ 0 clasa ele probleme. va trece in man if'c-it ('];IS;[ ell'
problerne urrnatoaro in ordtnr-a irnporf an tr-i ,\nli(';t['C'd
model ului lui Maslow irnpl ica ins,~l 0 cu tot.ul al ta irna-
2:ine a r-omportarncnt ului in limp a sisternelor socialc
- abordarea succesiva a claselor ell' probl eme decit
cca suncrata do modolul abordarii cir-l ic:o al tcrn an te. Tn
f'apt, cpll' doua modele nil sint inoompatiblle. Ieleea ilhol'-
darii succe= ive n u implica 0 succesi une strit't:l in sensu]
Cd s ist.cmu l n u va treee la 0 n01I<'1 clasa ell' problerne pina
ce clasa anter ioara in ierarhia importantei I1U a Iost
solutionata in linii I~cnerale,
In Iapt , cole do ua idci (abordnrr-a ('icli61 altern an til
<;;i abor-darr-a succcsi va in ordinr-a irnportantei) <':P pot
corr bina intr-un model mai complex a! dr-z vo ltar ii siste-
me lor sociale. en asemenea model s-ar putra ha/'<l pr_'
urrnatoarele tezc fundamen tale : a) c!e/.\'o!(aJ'('i\ sisternc-
lor socialo are loc in moe! e,c;pn\ial prin ,c;o!llt,ionarea d i Ic-
ritelor probl omr-, di ficul t.iti : h) abortl.u-ca problcmolor
t indc- S,"1 fip succosicti in ol'ciilwa irnportantoi lor; c) ill
cuul in eire cl ase le ell' probl=rne sint apro ximat iv q;;t\c
din punctul de vcdero al importantei. aborclaren 101' t incl.:
Sci fit' ci cl ica. al teruuntri. Adoso.r. dntorit.i ('onlp]r'xitc'ttii si'-
temclor so('iale. IlU e xisl.a 0 ic-rarhi strict:! a prohlo-
:lle!or: d) neput inta sol ulion.ui i unr-i (,];lS(' dC' pro!Jl('llll'
sau sol u tionnrr-a pi partiaLj d('h!o(']WClZ,"1 sis(C'Jl1lll. 11'('-
.-indu-se Ia abordarca lIrlll~ltoa]'('lol' dw;(' d,' !lro!J!Pnw
,"ct iu: r:. ,'X"i:;lJlu, Car" <in t ,,: lin :1!(JIIH'llt ddi
prolJ!"ll!"]" !X' ('an' (J intrepruidor Ie ar'e de- rvzol vat '!
St' p<)::te dc.: ()r,~:ra ci: us uri n t.i Iapt ul ca in primc. fdze
ide' inciu<:tr;,iliz,'lrii pr'oblenwlc fundameritah- si n t c!e
t i pu l : J'eaiJ/a:'(',i unc-i cal ificari mi nime. interiorizarea
111101'nnrrr- de disci pl in.; l'h', Lipsa ell' part i-
l,jl'III"IIt:li't'
('il',II'" activ,'1. dr' i u iti at i va (I rnun.i tori lor estr- 0 prohlem,'1
tI, )'."11 "'-'I:p,'r;,,r", ,I (','Irpi solu\i()II:II'!' c-ompletu Illl poatl'
',:1 :lti" :"" (;.., if P" !J:U;I r(';t!i/:,rii u n u i n ivI 11!i11( al
, ,III ) t j iii! ,' i "I( i;,!; tt ' ) I :tI II' , 'II t : I : i LI t iii 1 r j : il,'
11 d 110.;
1110.;",,:::1., !:1"''[ (':1 (j ;,o.;lIl;('nl"1 I'r()hl('II:;'1 n u t rrb u i. jlllsil
tI('IIl(' !!ll';, (i.' 1:1 1:ll ('PI I! ') Ill' Lljlt ";1 ;t I()S! I'll' ,l 111(,,'1
dl' ];1 IllC"i,li' III ():'L~dlli/,'Irii s(l('i:ili,t(, Esto l'\ id"llt cil.
dl'~i jlUS;'1. :"'!(Jl' ,11'(';[ ('i "i1tisfc'w:ll0,Il't' ('<;1(' III flllll'\il' e1e
1',';J]i:';I!'('~i 11'1'11 u ivr-l min im d(' !lC'!\'oltar(:' ;t cult uri i
111c!IIS1';-':'- '>(:<1'j ... t- p" d ;tlL'1 p:!rte. creal'ea 111101'
t'()I'!~ I' j,,' , :::;, ;11:,1'" Il():tte :<i :',w!'i:,';':p dez\'o]tar"'! unci
t 1:11';:'1 :T'(:':<"';~: ::::,. !'>xi t{~ cleci () :~!';ill~-lta i0:'~-lr}1i/art' ~i o
l,\I('I'!'~i~:' ::! :)':1 ,~'.! (!t dC(:.I",t:!. (1:11" '-.: () l~r:JI:iitll Sll!11,Il-
l :lilt' i t : I\ t' , : ,1.'" 1I .. I !l :'1 t ' i(':i(';1
:\1' 1:' rit.r. rl"Sii'.:ll', <I dl'/\'olt.'1111 ill1plic;qiil" dl'I'ski
jd, 'i , II1S;! ,,: '1"'<11' d"II:I1'j;1 P)'I','I 1IIIIlt c]I' l:i :111:\]i;':,'1
) I( ):1':( f';1

Ih-finirl';t nat ur ii prubh-rnr-lor xori a h- 1'::18. :1,",1:11 :1:11 .rn a-


li/;tt P:',,,,,,,,'; (!J::~t:"nli/;irii pl'ohl(';: ,<')r' soci til' l'('ntl'll
,(dll\i:ll!.:,~"l" l!ll'i r:-r()L);(,l~~(, n u 1'''-1' <~
.u.. Sllf!('jl'Ilt:1 i-! .. 7/-
lijit'u)', a 1:;',,;, ;"'ll():IYll oarecarc- (;1 liin d probl('I1l<1til', ci
"sf,' IH'CCS;,1' :,:1 i ,I' dr-t errninr- nat Ii ru, Pr in na(II1':1 unci
problr-n:e ~(Jr i..} 1Il:":('g(,In (':lII/('ll' (\Ire II d('!I'I'Inin{1
:Ipdrili:, ..: di!l:::l.i,':1. f:lc(()l'ii s t i m ul.u o:'! sal! i uh iha tori.
'\ I .."II:! , , .r .: ,t ," pl'nLiIIl'!i\ it.u i i !I11111('ii pOd!(' li ()
PI"']')('II,I 1), -: : :-' I d () '01u 1. i 11,'11.!, 'b II iI' In 0.;;'1','I ~t i III (ic
l)

i:: d('I'St:, ,'are s i n t i.uIoti i C;ln' :1l1:IJ!iI';I/,'1


dSIIP:';! :<.
I':xist:: 'J ',dri,t;d<' :r~:1 de 111,ln' dl' prnblon- :,Iwi,dl',
Illl'lt ,'11' " i');!I11' <li:i"il d~' Lrcu t \'1'1'1) ,~l'n('I'il!i/;I1'I' ;Islljlra
u.u u ri i k~' i _)"Llpt obicc-t ul .mul izci I1U CiCl",;LI I'St;-
11();IStl'P, _\]( i ':()::: 111Cel'Ca <I plll1"m 111 evidr-n t.r doar
(J n:l1'tic;_;;;,:'it;lll' :t :';;/:ei de dcf ini re a naturii preble-
me-lor sociale dCj)(ncien\3 ei cit- proccsul global <1(' S()ju-

III
('a ~i Jl1 c;,l.lll .u t ul u i til' ({)II~ti'lltil.dn'. Iltln' d,'li-
Ilil"'a nn t.ur ii 1'1'1)111"111I'i ~i ~f}IIl\illll;II";1 sa ,II },.I!, .... L,
.
orima vcdere.
n at uri i prool'll:,jl)!
(d 'xi~.LI () n'b\i" <I,. till l inr-:u
"'Widl(' ,II I ,jllil . d Ii" tin t. 1'1'"/1'" ~.
.
,:,-: .u i i-:..

illriejJcllcit'TIUi tit' Inrn iul arc-a SIl}II\iil{)1 ])l'Siglll' ('i' II ,,~"-


nunca rcl ati ('sl,' ['(',d;'1. [)(' n.oclul !II ('an' (".1,' ti,! 11111;1
nalllr:1 problom.-lor ~;I)('i:dl' d(pillti( l i pu l li(' S()lllii,' (:11'"
va li ("llltat. [n t r-u n 1'1'1. s()lll\i<l '" t, 0 ('olls('('ill\,1 l'I:~i";'1
'I mod ul ui ill (:11" n.rr ur pl'l,jII"ll"'i :'('SIH'l'li\(' II t()'.1
d,t'l'n:inat:1. I).\I.t I"l!l(')lid"lll I'" j'!'I)<!lIdi\'it:I',"11 <.(,I.":L,
II 111l1'i in t rvpr illli"11 ,'st, (:III/ltt.1 d" ut il aiu 111\".,l:il,
itt unci, lo~i(' ' '1111,i,1I ;ltli",d;'1 :1 pl'l)lli"I!:l'i 111':1,,1 r, :,1 r,
rn lorui rc-a 11 p.-ct ivul ui ut i l aj. 1)1"'~llplll1ind 1';1 ;1("';1'1;,
1I1I ('"It> in sa poxi l ii l. (';'llILlm n rui d"p:lrt(': ill (Illldil.iil,
dal(' (un ut i la i 111\((l1il). cr' :dl.i r:I('I()l'i i nu i :11'1'( 1,;,/;'1
product ivi tute })II(':I. de pX(,lllpill. cl iuiatul 1I!1::'11 :!,",'-
teaz,'1 serr.ni ficat iv 1'l'<lducti\'iLlt":I, \(jlll ('Olll'lli<!I' I:: ",iill'
('1'1() <Ul\11.ic ::o"ih::d ;0:' fi 11!,hl!1I,1.!'!l'l':1 ,l('('st':il,
T'rebuie S,-I ll~('rgem d i nco lo de acp:! t.. pn!~':l
ins..
,,\'iden\[1. C) ,IL;tii/,'j mai profund., ,II' pUI1L' III IlII):in,'1
-xistenta d iIll:1 unr-i rr-l a tii , <iI' (LiLI ace,lst;1 111\"r~d
ill! anurnit tip clc: soluti c tu.ut. ill /'('riCT(, ill/luI'1I1I'cl:::(1
Clsupra deiiniri! nll/urii probiemc! c.a rc: est e ell' solulillllGt
Int ilnirn ~i aici ;\('('la~i tip de rirrul.ui t ate ca si in (':II.U)
1"ll1!?tientiz;"Jrii prob l ornei. Daca <i"lpl'l1linam, In c:vu,
unui ~i,ter:l con crct , sol utii!o 1)(' (';11'., e l lc litili/III/.I ir;
!'('zoj\'arca n n u i tip oan'can' <if' pl'()bkme s i, JlI' til' II:t;!
p.utc-, irnaai no S:I do.;llpra n.rt uri , p:'()hkmei in ('::11;;1. 1111
trvbuie SCI Il,!l;"111 ('Idlclu/'ia Cil so l uti il fnjosil(' '.llIt l inn-
1:1(10 doar p('n'lll ...im pl u l mot i v (':1 ti,rini\ia pl'()hl"II"'i "st"
l ini t ata. Si. , .nai ;"('S, n u t ri-bui-: S:I corlsitl''I'dlll ('d,
f()l'\illd Si<;ff'll:ltl s:'1-~i modi livc- IIII,II'I).I'['C'I '<1 11~II:):'d
uat i.rii problc-m.-i. \ orn n'\l~i ('11 I;SlIl'ill',1 s;I-1 (kl"::1 in.nn
<I adopte J1()i ~()llllii, S(l('j()i():~lll 1',11'"\d 1!](''''(',I'" Illllcli-
'i('" d"finirl'a 1\;IIIII'ii pr'()bkll;tjlll unu i ~i-;t":!1 III 111:,1.
('d/llri ar Silll\i (I J(',:i"t('n\d PIIII'l'lli(',1 dill p.utv.. 11("~.l'li,1
.l i firi l dr- i n trh- III II'rlll<'llii 11i:tI,ili 1IIIi\'()('I' "d<'lillil"';:
nat uri i pr()hlf'llll'i" --.. ..'Olltl,i:1 r(II'II!llial:l" '1'1'/;1 (,~I
d<'fillirp:1 n.rt u: ii prlll>l('llll'i d('pillti(' ti(, so l ul i i h- :t\ III<'
'Il \-.'cll):v !Jdr(' lL'::I(I()\:,!.!'-~ l':;l ;lI', 11/'\'(11'- (! .. () f'~JI!I( ,11~f'
;\:Ii :tll~;-llll":\it:',
('i!"(,ll~~i:':t'i~I': ,.I ,",1,', :'!j;l\ii ',I' ill!ICI":L ,; lit' j,l"".: ,:

I"fillirca n:tt'll'ii 111'()bi"I11('i" :t]'l'. III 1'1"ll'(,~\Ji tI, ,()' ~I:II


lure ~i sol ut ion ar. d problome-lor riOiW [u ncti! rclati ,
dist.inrtc a) bu:::ii. pentrii call1arca de sol utii . Accasta
Iu nctie se exercita in faza cautarii solutiei. Dcspre
aceasta Iunct ie s-a vorbit mai sus, Aici so lutia esto un
It-I de cunsecinta a modului in care problem" a Iost de Ii-
n it.i : b) su port pcnt iu sol.ut ia a/cast'/. DUp{1 alegerpa
sol utioi. dvfiu irra nut urii problcmt nil rnai are 0 Iuncti
d(' ('lIrlO,l~kl"l' prl)pl'ill-I,isit, ('i unit s uport i v.] pon t ru deti-
\ iLlII';1 dl' so l u t iou.u. Kl n'pl'('zint;"l u n f(,l ck "dr;lI]],I-
tiZ;II"I'" d p!"()iJl"llll'i ,';11"\'r;l(,(' vidon ta n('cc'sitat<-a sol ut io:
<II ',i;1 ;i1I",I'

Am v.izut ('it Iormul.ucu rnnst, ic-nta il unci llJ"oi>II'll\('


,
(const ion t izarc) ('n','azit () tcnsiuno specific;'l in sistl'J1l.
ol'ientat,'l ~prl' "rJ!\I\ioll;lrca rospcct ivei problcmo. <";zlc;ircil
unr i solutii satisi",'I(\ltoare impirux- sistomul in fa/a urrna-
toare - - acti vi tatea de solutionare. Tcnsiunca speci Iica
can' COl1dlI(,P 1<1 d,'~f:l~llrarca une i activi tat i de anal iza ,I
problr-moi ~i tlr' e x plorare a sol utii lor posibi lo r-str- elirni-
n,I!;1 ()d;I!;'1 ('II r):':, ul.uc.: ~i asin:il:lJ"f':1 11:l"! 'o~lI\ii ',lIis-
r;'l(':t1();lrt'. l'l'ntrll ;1 llHTL;1' mai (it-p:,rlt', 'istf'inU] t rr-bui
s;'I-~li ('onc('ntrc'zl' ;1('11111 l'IH'rl',ia s prc implomcnt arr-a SO]lI-
\i{'i adoptu tr-, rc-l ax ind tc-nsi unea can' d uc:r- l.i C{llltare
H('I;IX;ll'l':1 il('I'ski tl'l!~:il\l1i al'(' illS:1 III(' n urnai in ondi-
(i il in (';lrt' d,fillil'l>:1 nat.uri i probl ornc-i s i so~u\iile avu tr-
III \('tll':" <;1:1'; in t r- I"!'\;tlil' eI,' (Iili( Ilt'd:l!ILI s;lti',fd
C;'I t 0: I J'('

Daca ~,olll\ia Iorrnulata 111\pare d :Il,'cta factori i con,


siclf'r:lIi a fi c!eterniill:lIl\i, procc-ul (it- caut arr- \'il con t i-
n ua pin:'! co 0 solutio salisfac,'ltoarp din punct ul df' vcdcrc
,t] ilttf>!(':~,']"ii nat urii pro blt-nu-i ill ('allZ,-, \'il fi p,ilsitil
.'-),'1 prp<;llj)lll1C'1l1 0 probl cm ,-I O:lrf'Care, fhc,-l onsido-
1',11ll C:I Ir-nornc-n u l x I'st" una din t ro Cilli/",If' funr l an io n-
t:tI" (';11'(' () 1;1'111'1'(':1/;'1,
() s()ill\i,' 1';11'1'1111.u "fl'I'LI !lI' X
ill' 1;1 il!('I'jl!it p::!'I' ;1 11I1 fi satisf:'w;'ltl);lrl' pI' d'>-d-ntJ'('I~111
I )i~;c()rd:ln\d di n t ro ck-f in irr-n nnt nri i prnl ilr-rno i ~i xol u
\iil 111'()IHI<i ".'>It- ',I'11I'r,t!o;IJ'(' dr- ins;ltisfac(ie in 1('I',;\t 111';-1
('II n'"pI,cti\'<! o!ll\il' ~i prin ;t(,I':I<;(;1 de t<'n~,illll(' 111
sistr-m. ()r', ,[('pa"!;'1 tr-nsi une cl,'\'inl' disfllllqi()1;,ILI III
,I
morr c-nt u l in (,ill'" siS((,l1l111 dec-is ,,;, ! !-I';\(","i ,.. : ,1:';1 elf'
i111plemcn tare " sol utici aleso.
Din acost mot iv se va dr-sf'asura in siston: '-; t endinta
cic- 11'od(,];Il"P ii de-i'lirii nat uri i p!"nbl(,'1~ei ir: ar ort l C!I
solutia avuta ill \'cr]f'!'(' ell altr- Cll\'!llte, ,it;iC,':" \';1 fi
! Hi
ast Iel definita incit solutia adoptata S:l aparu "logic" "d
ceu mai buna sau, eel putin, eLI satisfucatoaro Procx-sul
circular dospre care vorheum rnai sus ;It'" It:':]:;,
toarc-le faze:
- analiza naturii problemei si formulurr-a lIDO!'
<ol uti i :
- alegerea unei solutii ;
- solutia adoptata actiorieaza invers as upra definirii
problerr.ei. structurind-o in ti-un mod consistent cu ca
(Vez i Discursul nOTmativ ~i discursul cxplicatin in ..He-
\'i"t~l dc' filozofie" n r. G 1 n;'l),
Teza oxaminata aici poa tc fi intcrprctata Cd f iincl ur:
(,:1/, p.rrt icu lar ill t('I"i ";'illt1\:lt" It I p;lragraflll .in t crio:
() proble-ma tiudo :,:1 dr-vi n.: (oll~ti"'11L.'1 in masura in ('arr'
l'xist;-I promise- pcn u u c"J[ll\ionan'a i. 0 SOIIIU(' p;lr(iald
d uce la 0 def inirc par\ial;-I a problcmc-i. Mai prvcis. pr()-
bloma lind!' sil fie ddinit:l de-a l unuul ace l n i Ltd()!
asupra caruia sol uti a adoptata urmeazfi S;l iw\.iulll'Zl',
Blncul ..de linirea problernc-i-sol utic' Sl' rcg:ls('S!(' Ioarte
clar in analiza mar xista a ideologiilor de tip rni- ti :ic<ltol".
Idcolog ia poate fi consideruta dintr-un punct d .. '. eden'
ca 0 .. solutie" de oruan izan- a intregii SOCiC(;l1.i. P"lIt:,
a fi sustinuta, intreaga dcf initie a situatiei societatii cste
filcuta in asa fel in ci t sa 0 just if ice ca cea mai blll1,-,
posibi!a. Sol utia ('ste aceea care reprezinta Llct(ll'li:
chr-ie. In ea sint exprimato intr-rcsele clasclor 0i gruptl-
ri lor sorialo. Asa ('11m Marx a dornonstrut. doIin irc-a c-nn-
di t ii lor socialo arc un 1'01 just if icativ. s upor tiv p"nll'll
sol utia aVIlUI in vcdcre.
At it a ti mp cit 0 solutio ('sic satisf;'i(':I(.o<ln', !--iskll:l,l,
t in d ~;'I ll1anifestC' 1111c,Lth intr-rr-s pc-nt ru adi!l('ir(\l in\('-
]p(':<'rii nat.urit probl ernr-i in CallZ;-1. Uncori ,Ie I,I)t .h i a:
rozista la incercarile de redef inirc it ar-estorn Do-ubi..
cinrl soluti a exivten ta inc('(e~e{! it mai fi satisfi'lc,-t!oan'
sau aparo posibilitatea O:[lsirii unci sol utii m.ii buno.
sistcmul va fi ten tat sa-s! revizuiasca int,eJegerea s;,
asupra naturii respectivei problems.
Aceasta relatie circulara intre defi n irca naturii pro-
blon.clor socialo si t ipul elf' sol ut ii avu t in vedcro poat
fi testata si empir-ic.
Daca, de excmpl u, se an al izr-azfi in\elcf;crpil n.iturii
nnr-i probl.-mo soriale O:l'('can' 111 _iazfl cu: ('(III/aTe (/I-
sn/ll(ii ~i apoi 111 fnza rca/iz(ITii \()/uti('i iulo ptot c. din
prnjll)zi\i:, enuntnta aid docurg urrnatoarele prcdictii
"lllpirice: a) gradul de orgunizurc logica a dof inirii
naturii problcruci va fi mai ridicat in faza a do ua dccit
III primu ; b) grad III de compatibilit.atc louica dintre de Ii-
u itio ~i sol uric va Ii mai ridicat dupa alegere dec-it inaintc.
Un r-xt-mplu Ioartc cl ar al acostci rel at ii de ci rcu l a-
1 itat(' tl nprevinta cazu l comportarncntclor dr-vi an tr- .
.\tila timp cit aproapc sing ura solutio de care sistemcle
,(leiale d ispunenu or-a reprcsi unr-a (apl ica rca unci rnctode
ti" tip normat iv), natura lor {Ta def'in ita int.r-un moe!
l"il('ordant. CUllJportam(,I1I111 deviant ora prezcnt.at ('a
C:i:ld de n.rt ur.i strict iridividuala. Iunctie de consti in ta
"i voint a iridividual a. Concl uz ia louica este deci C:I un
:lp,'1 moral sau sanctiunea oxemplara pot fi solutii of icacc.
tIl et ica trndif ionala exista () cornplexa teo ric a persona-
l i[;-1I)i urnanc si it gel1('/.l'i comportnmentul ui care fun-
d,,:u:'t I) ascrnenoa sol utie morula (111, 113), Teate teo-
rii l. otice presupun (vezi. de exemplu, e tica kantiana,
,':,:'" 0 face in mod explicit) Iibertatea umaria de a se
..;,rlrt:l Ulll~'o:'m cxiL(enielo;' mornl it ati i. Cnn'plJrLl!"C'I1-
t u l este exclusiv Iunctic de constiinta si vointa. Nu este
Il1S~1 irrtimplator Iaptul ca dezvoltarea sociologici si psi-
iiologici pun limitari Iundarnentale unei asemenea teze.
Sorioloaia, de exernplu, si teoria lui Marx cstc ilust ra-
r iv.. in acest sens, scoate in evidenta ace lasi aspect:
omportamentul uman cstc in mare masura Iunct ie de
coudi t iih- sociale si ca deci cauzel e devicrii trebuie r;{lc:ite
III mr-d iu l social si , tratnte aiei. ne:;1)on~abilitatea
, mcd iu-
l ui social este subl ini at.i de asL-1 data. Psihologia urrneaza
,('('ea~i call', in parte. Col mai ilustrativ este purrctul de
":l'del'P ~tl lui Skinner. relevant prin insas i intransiucnta
-, ('xtrpl1li:,tc'1 faiL'1 de orico prcsupozi tio de tip mor al.
1:1 CllnO'-;('llt;1~a [11CI'<1I'(' Diuc cir liucrtutc ,:>i cien?71ilol('
(!J./). pi cOllsidl'r{l CCI idooa de libertatc urnana e"t(' pro-
<t iin ti fir. Cornport.unon t ul urnnn ('slr' strict cir'tcrminat
"i dpci <;olll\ia (kviat,ici jloa!,' li g'lsilil doar printr-n nodi-
i'lcar(' a conditii lor (a mod iul ui ) 111 can' oruul ;w\iolwaz{1.
IhlP;-1 ('11111 Sl' vc-clc-, st iin ta lind!' S,'l Sll!~('r('z{' al to sol ut ii
r["cit (,,,If' elf' tip mo rn l _. scllilnIJ;tI'l';l coru li ti ilor sorial.
"lIlt uralo ~i psillOl()l~il'(' all' virti i indi viduulo C<l in~lrll-
'lll'nt d, ac\illl1l' aSllj)l'i\ (,0ll1pol'lallwnt1tllli. () aSC'lllf'lwa
"olll\il' carl' nil mai ral'!' apl'1 la ('()n~tiinVl ~i la \'oinl/l
'lll llwi ;11''' Ill'\'oi .. riP I)()Stui;Il'f',1 lihl'I'ti't\ii de alpgcre. ci.
~IH
dinrpot riv. cl(, :--1l1>IiI1i('J'('d (s-ur I'llk;l :--]1UI1l' 111<li,'x<td,
"dr;IIl,;llii';lrf,;t") d(,lt'r1ninislllului Ol>ilTli\', C('I,' dl)ll.l mnr i
t i puri df' ',>llllii moral.t cu ,q}('lul <III 1;1 l'IJllc.1lil1!_:'t
~i dl' Ir;:I1:--;'orll:;lI,' obiccliv;1 <t ('oll(li\iilnl' 1,"1:1'1"'<1/'.1
dc-fi n iri specific!' alt' nat urii prohl!'llWlor aflal!' 11111-UI1
rapnrt de complouu-nt.uitatc. Pri mn purie <leU'IIt Ill' ('011-
~lii'1\"l. vointa ~i l ilx-rt.ate. ('f'al;t1t;\ pe d('I('r111il1i:-'111111
Ol>i'Tti\',])(, lr;tl1si'onnarea conr li ti i lor. Cc-r t {'stl' f;lptlI! d\
~,)('i"LltE'a C()nlt'I1!J)(Jr;lllil, Cll noi h- s;1I(' disponibilit.,\i dl' it
"1lJdela rnediul social 'Ii tchnolouic ill .uord ('11 ('xi"I'Jl\"1c
::;:;;\11", a produs 0 cot it ura ill t ipul so l u t iilor pr()!J!('l1wlor
sl)('i;II(' ~i, ill <Ic(Jnl CII aceasta, III n.odul in (';1"" !'l.' sin I
d..fiJlik,
Tn prelungirca ale lui Marx, put.-m
unor idei Iormula
'j ])(ITmliU))lCI (]('111'TU/(i a diriamic-i i xo l u l iilo r si ,\ n iod u l u i
eli' elcfinin' a problemelor srwi,,]!> dl' c;;tr'P un sisll'lll
:--,(}("l a: :
(lricc problcn socialil
{I sc COIl"! it u ir- in (;ld;'II: U!1<'1
:', J: ;l~P .in u: .it
cll' ()l'~aIlizar(' sociat.i. I:1t,,-O prime 1 1;::(/,
1

.r: r Ir',_', (1~:, l',!;11 Sl.l,(':'e~J./l-i \!;,r:-:. r\':-'i)ecti\'~t 1 J!":.,. ({\'

()l'ganizClr'e sociulu corospunde conditiilor ci ell' '':,is'I'Il\,'1


xi, in consecint.i, (';1 aparc coier-t i vi t.u ii ('<I Iiinr! <td('I'\';lt:I,
!11'{'('Silr;"I, s in t 1',-IIILlk sol utii lo l)()"il>ilc in cadrul ;I('('skia,
Cu il:tl' cuvin t, \ <tri,tbijele man ipulahile in Iirn i t c-l r -
1)('('li\'('i fO:'I~,(' cl(' oruanizare sint 1 ()n~idpra,e C;t P()t"Il-
," ',:':1':, fll' ('XI'T,plu, C()lls1iin\:t i:.OI'a~:'1 (pl'" :'p"
,:,iJl'di:t, norrnativa in general), ,'dlll'd\il' in ~(,():tL't, f:llil;li.,
:,;111 di f'c-r i t o ()r~;<tlli/';I\ii, Dc-uhia in rnomcn t.ul III c;lr"
in t r-: (! ttou d:lloI'it:1
Ju:(), urn
xcl barii conditi l'1'S-
ilor,

]1('('li\-(( Iorrn.r dl' ()t'f~:tnizilr(' :1 il1('C']111t s:'i. d.-vi n.. IllTi-


lll;d'-1. li:):itel,' s:dl' d.-vc-nind d i n ('(, in C(' n iai ('\'id"IIIe,
;11':1"" 0 nO\1.;', po:--iiJi'itatl' ell' :\('I,iI1111' aSII:)l'a I ""i"'I'1 i''''_'i
:)'(d)1,'r~ to' t r.m fC)l'!!:are(i strll('llir,tl;-1 a (~:.(lr'l!!ji S()('i~~]
i11S11,;i, .'\11 ('all/.!']I i nt livi d ua!r- ~;I:I I,)!';il,' si n t "('(l't'", ;\('1:'11
;n P\'iden!,~'1. ci (':\11/.('le ~o('iil]" el,' ordin strtll't'II';d 1'1")-
1>1('1l1:t~O('i;[!{l ('s1,' rotl .. fin i (;-1 iut r: alte; P"I'''p''I,ti'::',
N1111:ai moclii'ic:I!'I':t Inrruol or ~:()I'i;tl(, dr- organiza!', Jl'),lt"
1"'(',1 () n()II~-1h:I/,:1 p.-n l ru rezol v.uon t ut uror pr()I>I"!I,"I'J~'
:;'I('!:I'" ('xi~1('ll(io, l l ust rnt iv ('sll' in ;W('st S('IlS l'llllf'llll
df' \'I'dr':',' ~r:;ll'xi' I usupra rnor h: l i i i tI, :O!tll!1I11:!"I' " dif,,-
ril,-ifll' P!'O]""!l1" ',(Jci;ll .. din i,'I;d":1 :,(l( (';i!)iL,!i"j,1 'd'I;'"
di nt r.- problvrm-l.- ':!lci"le de airi s in t [',1'1]('1':111' ril' !!!'> I":
',Irtlf'tur;! capiLlii' (;-1. :\('('s1p;1 1111pot Ii sfllll!illll,ifl' in

!)!l
mod real decit prin schirnbarea structurii sociale. Solu-
tiile care pot fi imaginate in cadrul social capitalist sint
cll)~l]" palia ti H' slab eJ icicn ic. l\JtC problerne. chiar daca
<i IIt re la ti v inclependen te de mod ul ell' organizare sociala.
l~i g,ISl'SC so lut ii rclati v d if'erite in ('(,Ie doua tipuri ell'
;"Iwil'!il\i : cupi t a lis: ~i socialist. Dill (le",lst,l schilIl-
('11l/.'-1
b,lIl'a rcvol utiou.ua (l S(Wi('t;l\ii n'pl'('lil1t:l <inuurn bald
(1(,(,I'pt,lbil,-1 pvn t ru ~;,-lsin'd unor S()lll\ii 1101, ('1'ici('I1\"
IWl1t1'l1 ,ll'('st(' prohll'l1ll'.
S,l lUCUl1 un cxcrnpl u concrot. Problema agrara in
Roinan ia inainte ell' razboi. De pe pozi tii lo ultrarcactio-
nan' ale ramasitelor Ieudale, solutiile oferite erau de
t ipul unci utopice armorii i in tre boieri ~i tarani. in spi ri-
t ul unei ideal iz ate \'ie-t) patri arha lc. .vceasta era ell' Iapt
uu ica solutio posi hi la in (Ic('st c.adr u. () solut,ie mui 1'1';1-
lisUl, tI(, tip hllrglll'z, ('I'd, de- c-xc-rnpl u. n.odr-rn iz.uca
,Il;ricilltilrii b:l/dLl Ill' llli('a proprid:l((' pri n cul t i varca
unc-i uoi at i t ud ini g()spl)(bn~ti, rat,irJIl,d(', ('\'('l1t\l<11 st iin-
\i1'i('(', prin ridic,ll,("l cul turul.i ~i s()ci,ti,'1 a sat.ul ui. In
gel1eral. ~co,da lui (;usti so baz<1 ]le un aSC'ml'n('a tip
ell' solutio. Este evident ca ras pi n dir-ea cunostintclo:
(l um in aroa) era 0 solutio ell 0 anumita eficacitatc. Ea n u
put ea insa niei pe de parte solutiona problema agrarc-I din
lara noast.ra. Existau ~i alte variantc. Lv-arn ales pe aces-
t('a cu t.itl u ell' i luvt rare. Purt idul Comun ist Homan sllgcr~l
() solu\.i(' s()('ial,-I strurt urul.r: c-liminaro.r f('rm:1 a tuturor
r:IIlI,-I~i\('I(}r [('ud,lle din ~ql,l'iClllll1r~1 lloastr,'I, impropriv-
1:II'in'<1 \:lr<111ilor 0i dCI.\c,jtarl'<l procluctic-i agran', d('Sd-
\'ir~irc'a l'I'\'()III\i('; hlll'!',lwz(}-rl('lllocr',llicc ill porspcctiv.:
i n In pt u irii rcvolut ici sociuliste.
S-ar putea determina ast Iel 3 ti puri diierit e de de Ii-
n iri ale naturii problemelor socialc. in raport ell tipurilc
d .. snl uti i pro]JllSI::' :
- Dcf iniri ccnisercatourc ale problcrnclor sociale : for-
1111'1,' social e xist.-n te -.int inpr00<lhilc'. In ('ll' trebuio C,-IU-
I:lt( sol u ti il.-. Ill' (,1'](. mui mu l tv ori , cn!u\iil(, nfcrit('
'>: n t el,
I i I) :)l()!.:!-('{)!lll)(lls;t!,)rill ";111 nj1l,si\.
- Do li n i r] melioristc -- prubh-mc-h- sorialr- sin! CO!1-
sidc'l'al(' in de]l(lltien\a lor (ito Iorrn Pil' soci ale !'xistenie.
Sol u l.ion arva lor nu poato avca loc dec-it pe baza schi m-
barilor soci ale obiect ivo. i\cestC'a ins.t < in t schi mbari trcp-
tate all' diferi telor aspecte ale organiz.uii sociale, L'ln\
it ~(' avca in vedere () transform are radica1a a ]1rinci-
I()!)
nii lor organrz.nn sociale. Cell' mai mul tc ten tat ivc actualo
de def inire si sol u \ ion are a difcri tc lor probleme S()cj al
in tarile capitaliste sin t de acest tip. Schirnbari social.
sint avute in vedcr e. dar in linii genc;ale. ill radrul
-.;ociet{tiii de tip capitalist.
_.- Def in iri rCI'olll(iolla1'c - principi ile f und.unc-ul ak-
~tle organiz;\rii soriale ('xistente sint ("on~id('r;t!( ('a rr-x-
ponsahile (IP l'Xi~t('ll\a respectivelor problcmo sau ("il
ncof'ori nd b,V,-1 ~atisf;-Ic:t!()ilr('
() t ru
pon utionnrt-u
sol l or

Oriel' solutionaro ell' porspcctiv.i nil ponte avea lo doc-it


prin transf orrnari socialc structurale. Hela\ia clintre xt ruc-
tuiile soci ale f undamen t ale ~i problernelo sociale ('si(' sub-
liniata. Definirile din porspcct iva rnarxista a problornclor
sociale sint, in general, ell' acest tip.
!\cpstc trc-i mod uri ell' d"finin' a pr(}h~f'I11!'I()r pot "p;'II'('::
III caclrlll oricaru i sistr-rn, fit' ('I macro saIl mic-rosoci.rl
.\stf(I, in doc-ume-nt .. l !';Irtidllilli Comunist HOIll;'11l atitll'
elil]!,;1 c-om uni- tu "~k dt'fillit;\ III 1I1"1l1;-ltOI'iit,'!'IIJI'lli 1"'1"-
feC\ioll;ln';t cont inua ;\ Ioru.vlor sori.rlo. critica ,;>i i n lorui-
rC'a ("l,jnr invc.-hit. Consorvatorismul psit' vl itui n at rit
ul tr-rnat ivti povibila ill dinilll1icil ~()cil't'-I\ii soc-ialistc.
Aceste trei t ipuri ele atitudini, definite la nivclul
macrosistomi-lor socialo. sint valabilo ~i la n ivel ul micro-
~is tr-mulor-.
'I'('Z;t hlocuiu i ..(kl'inil"t;t nit! urii prohlollit'i-,.I)III\i,'' .11"'
important.' il'lpli(';liii pc-n t rn in\e]e;;('rea ~i a altor f!'IlO-
111!'1l('. l ' II 1'XC'11l pit I. I)to 1"iII in'" problcmc-Ior poa t t' el. -vr-ru
IIll iniport.mt in s t rurncn ! III lupta l;rllpllrilor pc-ntru
utoro. In t r-ri (ILcdI1iziI\i, .. d.- pi ldti. f:1'IIJlIlI (;\rt> d()n~tt
~,-I obiin:l con t rol ul j10atc rC("llrg(' );1 0 c:tr;t!('l..(ie ell' t.i pu l
\'ll';-I!OI' 'lIh::,::.:.:, ;lr()hltI'~IJt. o x is t.-n i.: s i I.' d('j"ilH'stl
CCl fiind gencr.ite de dvciz iile gr upul ui care de\illl' putcro..
Solutia care dr'ClI:'ge de aici ('stc cvidcn ta : schimb.uea
structurii de putr-ro Esto clar C;'I 0 asenl('lwa defin itio
,";te suport iva j1P!i1 !"I I solll\.ia iI\"lltil ill vcdorr-.
!\]t('rnan>a din t rv n>zolv;trpa problerr.r-Ior in ctulru!
.i-a cniui u! (.ri.\tcn: S:\lt ptin scilirnllrlri st r ucturul l~i
,;;-I"('~(> rr-flc-x ul ill t i pu! (ie (,lIllo>till((, pc ("an' sistc-rnul
[I' c!1'Z\'()11:1 F: .;():,: r"," ;lc:tl"t1 clisli!l("\il' :1:1,1' ('I1llIIS'

tinte el(' ,Sldhilitatt'" si cunost int el(' "transf()rl11i1n'"


! 28). Sociologi ordinii. a~a cum a fost de Ii n ita socio-
logia americana clasica (Parsons ('stc un exernpl Ll ti pic),
reprezinUI tovrnai acest gen de cunostinte de stabilitate

101
IcI('ologiile consorv atoure reprcxintu t ipu l-Iirn it.i .rl cunos-
t in tc-Ior de st ahi li t.it Ideo loui ilc n'\'Ollll,iolldrt' ~.t orion-
1,:\Z;'I, dimpot ri i-I. v prOclIIfTrf':1
'.pre cunost :}f'Cl,arc
iun-Ior

1:';:Il":llr:ll;-lrii o,()('i:il., Xl arx isn ml ('sll' un PX('lllplll clar


;11 :~('('do,U nri vi ntn. l'rolJknll'lp P" (':11'('I'<lut,-l S:l Iv rpzolve
'illt It'f;:llc cit' t r.msfurmnrt-a n'\'ollll,iollilr,-1 d Y(Tllilol'
<t ru.t uri socialo ~i laboraroa unor nOI Iorn cil' ol'ga-
n i z.u soci:d,-1.
Cl iiar eI:1C:lun sistern social re;d n u eX!)!O!"':l/d cloci:
II' tip de ~()lll\ii - - ~;I ziC"!ll ('(,1(, ! 'eli <OIlS'T\ ;tt'):I:" --,
'1<' dt';c'J)It:ILI tit' r..u lt oii 0 ('IIIlOd"t'_T,' mai l:lrc;;' in
I't'I'<-:,' spl'ciali/;dt, ('<lIT a!' !Jllh'd fi Clcti\j/:d I d:1lI1Ci
"I lid ,'sk l1"C'('Sill';'l 0 oxplorur. d ;dkrnLlti\('illi', si d,'ci
I Illd ('sic 11(,('('Sdr<l St' revcdr-a ilSlllllp\iile pc can' vvc.hi ie
'()lll\ii SP in tcnu-i au. t\C('<lSUl potcn tiulitntc pentru sc-hirn-
b ,:", d~i,"llr:l(;-1 d" d(',~\'olt;lrea int r-un subsist.-m s])('cia-
:i. at (~tiint.:l) dl' cunostiritc ('arl' cI"P;-I,!CSClil::i!."'" "Olll-
:Iilo:' ut ilizut- .ut uu l. explic: d,' ce exi ...~', 1::"!'I"1 0
.m umi t.; loll'ran\;'[ d sisten.elor f;,p de r.o.: Dvfi nirea
..fl;:)(",ionindil" ;, problemclor \f)ci:de, adica .1("''':1 care
":.1<' pusa in Cin'I!i;(\ir' in masa Si:;tClllLllui, lind.' S;'l pre-
i.illk il1<;3 un acord suf'icierit dr- rlt l ic:at Cll tipul cll' sol uti!
!lr:tcticate, c\(TiIS(;-1 concordant.i \';1 ;q);'lll'cl ",.' :1I11,in la
!ii~,
.:e:tlrI~(~ ci rcuitr-Ior Iorrnalo (lIp sis!ei]1f~11')l '. ..': .l.

Solut ii!e problernclor sociale. 0 solutio :'cp;'\';': 1';, dLe"


!l""ihi:itiltf' de actiunc- carp dll('f' l.. l'l'7(.-,,:,,:, toted:,
,,:,'I jXll'\i3L-l il unc-i problernc <ocin le.
Exist a mai u ml ti
far-tor-i (':tl'(' )l(JI dr'l'l'L: "']1(JllIcl1cle
S;lll procesele cart' coust it uic proiJI('llll' pentl:i III istcm
',(Wi:l!, ;\qiUIl(':l ilSllpra ace.... tor f;l('t')I'i repr('/,~I1L't solutii
, 1""'lWL'ti\ d pl'()hkm:l.
1);:6(. de oxornplu. f luctuatia profl -;ionai.i p'p,'pzi:1t.,
:)1':,1:'I nn::alliz:l\ii () problema. S(' pot Iorrnul.. ') 11;111\il1)('
d, . ',):I\ii !)()';il,i]t' ill'bun{!I;I\irt'il ('()IHlitiil()r rlr- 11;11111',',
IT''illt':1 1;1 u i v.-l ul uz i ne i a un ui cl iniat soc-i.rl povi t iv.
(T"!iI'(';1 11110" c()lldil,ii mai bun" d(' Vi:l\il - loc-ui nt, can-
I jill', )~r:ldinit(, ,('r(,:lre,1 elt' <lvan!;1k J)t', ,fJ!llll'i,,1' cu
\"('hilllt' in illtn'prilld('J'(', ('I'(';ln'" dc' perspl'l'ti\'(' profe-
~il)!I:til', r('-;triclii Iorrualc- in ;l('fJrclilr(';1 t:"l1:-.;','rl:hli dc.
Fi"l';lr" din t r :!(',~tf' sol uti i rf'pn'ZinUl, ell:;l.! ('11::1 Sl'
p();,k bsorva. ac\illlll'a asupra 1IIIlii r;l('tor (,flIlSidt: :It ;,
(If('('LI ':Ollllllill f]lwtlla\iei, Prob]l'lll<l integr:lI'ii lil1('!"-

1 (J: I
tu lui ponte, de asornenea,
prirni mai n.ulto sol utii : edu-
catia in scoala, in Iurnilie, propaganda, orien tare ~i for-
mare profcsional.i, crearca de posibi l itati de cunoas tor
it m uncii, orgunizuroa mai buna <lctiviUl\ilor el,' ,I limp
lilx-r ('(C,
Sol pot li total
uti ilc particle, () sail tir- t()tal,l sol u

l't"!Ol\';1 corripk-t proble-ma. IIc-vo l u tiu s()('ialis!;YI (",te, ell'


exornplu, 0 sol utir- total:l ;t ('xploa!<lrii, () sol uti p;lr(iaL'1
I"'!()]\';'l doar in tr-o O<lJ'('C;II'('I1J ,-IS
II 1','1rt'sjlPctiva pr()hkm:l
r ) mai buna propananda prin mijloacele el(' ('Ollllllli(';qic
<1(' !naS;-l reproz int.i () sol utie par(,ialrl la pr()hleillil
('reClrii unci mcntnl i tati industrialo de tip sociulist In
eazltl propagandci. n urucroasc-Ie st.ud ii ;"1(,11(, au pus in
.vidcn ta caracterul ei partiul pvn tr u solutionurea aproapo
a oricarei problemc sociule. Dae:l con d iti ile obicct ive n u
tavorizeaza un an umi t tip de cornporf amcn t, o l t111 p(Jate
Ii indus nurnai prin mijlouccle corivingcrii propaganclis-
t icc. Mai mull. ch iar atitudinile nu pot fi sch imbatr- (bCd
ondi ti i:c obi=ctive nu incurajeaza sohi mbaren respectiv;'i
Solut iile partialo ale unc-i problerne sint legate de ()
propriet ate spcci I ica sisternelor xocia lo. n !lrob]pm{1
sociala n u are 0 singllr,l. cauza. Exista. (it- r,,!:;ulil, un
complex de Iactori care xint antroriati in dotr-rrninarca
sa, ,\(' r> ~ti factori forrnr-aza 1111 si st e ni cic- deter minarc.
Terrr.cnul de sistem de dvterminare s\I:;ereaz,l. f aptul ca.
in cele mai multo cazuri , nici un ul dmtr rpspedivii
factori n u poate. nUI11<.1i prin propria sa modif icarc, s.:
duc<{ la 0 solutionaro comp'eUl a r('~l)lcti\'ei problorno.
Efectul actiunii ;,supra unui singur facio]' t ind SCI fic
an ulnt intr-o o.uccare m;l.sura de aet,iul1P;, ('(')(w1al\i
j'"c(ori, 0 sol ution.u'e stabi la ~i ef'ect i va ;1 :)11(': pr()blem\'
)loat(' ;I]l;-Il'f'a doa!' III conditiilr- ill ('are tIJ\i ~iI" mn ior i-
1:-lt(';l f;u'1 lril():' r('i'\\';'.l1t,i
i in t p;()(lifi(':d,i. .vccst ~i~tt':;l n u
'OJ' (';I: ;1('t() i/.C'(li':l ill:-;,[ pri n rl'1,II,ii ril~id(" ci(,t!'rmilliste,
Exist;-I !11l'n' 1I 1111in(', ('l1i;I1' rla(';l ('('ilal\i Lwtori sin! (inuti
.-onstanti. n<odific';ll'PU 1I1l11ia di n t.n: "i P(J;l\" d uro ill
mul te cazllri]a 0 .uncl ioruro s('1l1Ilij'i(';t(iv:1 ;1 j,!<,hl('llWi
III ;,,',. ,t Sf'ns actiUllI'il 1l1l111;li aSllpr<l l ui s.ru <lc-.upra un ui
:~J'llP r lc- j';l('tori constit Ilil' 0 so l u t ir: pnr!,ial:l. TI'('\)l1i0 IIlS;1
rr-t i n ut (':1 () ~()lllt.iI' p rt,ial:1 l'('/OI\';1 0 problt-m.i ();ll'l'('<llT
(ion)" in lil),it([(, .iO('llilli intf'rd"lll'lld('lll,"i fal't()ril(JI' car('
;It,'df'al;l n'spi,ctiva prohl('Ill:1. Int(',I~r<ll'('a s()('jal:1 nil
Il(lajp fi, de "Xf'lllplu. Solllt,ionat:l (,())Ilpl"t doar pri!. "<lu-

i II:~
l'd\ia In Inrni l io. j\C(,S( Iactor an' IllS~1 () contributi.. im por-
t an ta. Actiunc-a asupra sa ('onstitllie 0 solutio paqial"l
!)p n'~;ul:l, act ivitatca ell' sol utionure a UI1Pi probkn-
'Ja!'I'(,:lrt'consUl dintr-o n.ultin. cit' sol uti i par tialo illCit-
p -n
.. Sl' actioneuzu
dc-nt. -.im t nurn.u
ul an usupru un ui

mai ll~an' cil' Iactori. Priu tr-.o aSPI1Wl1eu acti uno COll\ vr-
,',('llLI S(' ponte realizn o c.urn u l.ur- a L'fedului, l11odifil'an'd
unui factor Iar-i l it ind () intr-rvon tio mai ef icaco asupr;1
i ut uror (,('lorlal(i
Iactori ('II CdI'I' a('(';;(a ('stc legat, () mn i
hun n I'dllca\ic in Iumi lio po'lt( fact' mui ef'icacc ~i du
,'alia din )('o(ll<'i, de o xc-mpl u.
Dill dc('asL'1 cauza. ell' ('1'1(' mni mul te ori , 0 problcm
,(H'i,'];'1 nil arc 0 Sinr;lll':1 xo l uti o, ci un re pertoiiu eI"
.ol ut ii partiaic. care nu st' oxclud. ci sc implica rccipro
rll(f'~C'I;('n':: prof unda d un.-i problerne necesita anu-
; i/'l ,is(''111 1>li tut ur-n !;w(c)J'ilc)!' clptcrminan\i
1 ai s;'li )i a
in n-r: i;llr::i icy reci prot. :\lll11ai in acest ff'l putr-rn <!
PJ'(,\,,'d('rl1 '"re va fi 1_'j'i(',(('it:l\c'a .ut i un ii a-u pr.. I!TL
"iII)~llr 1<1(',,,1' (adopt aro I!IlI'i c,()Ill\ii partialc), E'-tl' 11"( <'S:I:
(\1 d,> fi('('arr' data Sil d(,t(':'t' i n.u n in ce masur.i () s()luti,'
p,lr(ialii ponte ave a un d('ct. ,c.;C'rnnificativ as upra solutio-
11;11'11 unci probleme. SC' In t.implri unoor! ca sistr-rnok-
'oeiaI(' S:l adopte sol utii partiak: absolut inef'icacc. Trw-
i'i(',wil a t(';! d('('stora n II provi Ill' I]('apo.rat din f apt 111 (,,'I
:':w(oJ'lII asupra c-aruia S" ac(i()I1l'<lZ:l nu ar Ii rclc-v.m:
;)(>llt:'1] rr-spoctiva proble-ma. ci pontru ca al ti Iac-toti
!1,':l:()di ficati, Ill, permit ~('!Iill!h:lrcil procesolor in C:IUZ:l
() sol\lt:(, "slab,','; repreviu t a ilC\iunl'a asupra un ui !',wtOI'
,':Irc' n u poat duce, cl sin",lIr, in coridiriile d:II<', LI (1
"olll\illnarc sernmf icati va a probh-mei in cauza. en sistr-n:
int r.) in crizil in mornr-n t ul ill (':I!'(', clill);l ('(' a ill('('ITa( "
s(Ti,' dC' sol uti i partial Sl:dl'" Ill! a inregist rat n ici 1111
,11(,(,(',:in solution.uoa pr()hI('llll'lo1' sale. In aCL':;( moment
',illl~llr;[ soll!\ie eficacc ('sll' ;W\illI1C>;[ asupra unui f'actor
,(:1)'('" ('a1''' C':I dcblo('lic"/c' itilr('~;ttJ Ill(>('anism,
,\('('i1,,1:1 ~,nalidl dC'o.;('ilid"
]>()sihiliLttt'a ill\(,It-~l,('rii Illdi
"];11'" d '1lWI 1('/,(' pi n.. a.uru ill piiril',;l'il:'('l<-
impJi('i!("
,(n("l'i()~\J'(' n,> reg \l]c'1 , i(('(i\'it;I"'~1 cit' o.;OI\lt)OIl:I"(' il prfl-
1
1J ('!::o'JC)I' s')('i'de> estl' () .ut i vi t a t r: p!'rnwlIcnti'i, TIl(':1 eI,' l..
!p:lrit,ia unr-i problomc-. s istr-n iu l introducc () s(Ti(' cl"
s,J!ll\ii part,iid" C:I (leUl'iliili JJc'l'TnCl7ll'lIte ('arc 11H'Il'ill r"s
p,,('ti\'a pJ'()blt'n],\ la llll ilIlllIllit ni\'pl. Tn ('azul ('ri!l:in:tii-
(;'ltii, dl' \'x(>ll1plu, S(' al'\iOIl('a/;'1 [l<'J'Ill<lIH'nt prill dirc'ritl'

l(H
:llljiu:ICL' !'UUCa\il'. prv\\'llire. sun ct ium-. Tuate aCl'stea
sint sol utii par tiale. Ell' actioneaza asupra unor factori
far{1 a putea solutioria cornplet problema, mentin ind-o
Ins,'1 la un nivel rclativ scazut. Daca am presupune ca 0
colectivitate 3.1' renunta dintr-o data la pract icarea tutu-
ror acestor sol utii, ne-am putea astepta ca. in ubsentu
:d tor modificari. sa se petreaca 0 agravare brust'il a res-
pc-ct ivei problernc. At unci cinc! un sistem i~i puue sar-
ein:! solution.ui: unc-i problcme. de regula, el Sf' al'i:'1 ill
sit uatia en exista deja 0 multimr- de sol utii paqiale inst.i-
'Il\iollaiizak de la cart trvbuie S~l p()rlll';tSc;1.
In situatia de alcgerc, Ull sixtciu st.' afltl in laia u r.u
!:Jldtol' t ipuri dr- I'l'jJl'rt(J!'ii dl' so l u t i i parj ia l sal! ill raid
.dq~('rii ullci solutii p.utiulc cur Sc'I ~;e aUall)',e la n'lwr
tori u l de sol utii deja pract ic.u. I Jaturit;'1 [:Iptuilli G'I ('XiStd
muncrouxc rcstrictii. sis temclr- trL'lJlIi,' sa all':lgc'1 la 1111
mom.-nt dut in t re mai m ul te solutii, care, d('~i IIl1 s i n t
Ill"l]x\rat mutual cxclusi vc. IlU pot fact.' tot \l~i obioctul
unc-i alogcr! simul tanc. Hc,t!'i,'\ia ('C;I rnai co n 1una can'
.I)oate fi in vocata ca cxcmnlificarc .
este cost ul . Un sisteru
pO':(,(]('1 un vol urn lirr.itat de l'Cc.lire disponibilr-, ill Iuncti
de cure pi poatr- alege 0 solut ie sau alta.
Un sistcrn social dispurie Ia un moment dat pcntru
<o l u tio n.u'ou unc-ia di n t re p!oble;r.elf Side de 0 mu l t imv
de solutii posibile. Sc"I notam ell .S;; <w"asta multirnc. S,'t
"f)IISider:IIII (',-1iiel'al'L' L'lL'llll'llt it! ;In'ski m ul t im i l'qJ]'P-
:illt;'1 () sol ut i Silll u n con.plcx ell' sol uti: d ist.i nrtc. EI(
',ill! ~,olll\ii !)/).'.iiJi/( in s"l1'ul ,..i , ]JI)rninri ell' l a con.Iitii!
'xi~,t"lltf'. Sillt ]>fJsitJil d,.' i!l\:'I~il"lt. l\ll11~illll'a so l ut iilo:
:/()~.ii>ilc- l'('jll'l'/.illld I) :dlstrill\i,' \':,1'V dl'~;{'llllll'il/;'1 llll ('illljJ
1/,' i u ,. f 'II[ i;' c, ui- I; I; ", lt- c!, -. i: I . i t. d !It'd p:'1 r i It 1)( 'III ti 1 sis \t ' .
.u u l ill ('ilil/,'1. l't'lltrll prl)]J).-;r.(!,' ('II Illl l',l'dd suJ'i('i"llt lk
'i,ji(.rt de ('I)lllpif'xiLtli' !I:I t';';:~';'1 llll'.t. III ("'i(, n uti n n i l t c-
,Ct/uri. ll:ctolie siskll:<ttin' de' "X!,I()l'dl'V:1 t uturor ]J()sihi-
l i t.u i lor f ...:i,,;,.:t\, .. :,di(':! el" " 1':I.I;:"r.' :1 t ut.uror solu iii l.
posibik- Formularea unei so luti i este deci () chcsti unv
de (kscoperire. La un moment dat , un siste!T1 sociui ()Ul'e-
,'ar!' reu~('~te S;I fU:'rnull'ze dO;lr 0 pdrte din solu\iiif.
!)()sibilc. S:l notalrl CCI S mul\imea soiLi\iilor jormll/rzt('
de (',:Itr(' sistem la un I1:O:11ent dat. Stl remardim, de ase-
!llf'I1t'a. ca, de regulzl, S (mul\imea solu\iilor formulatc)
."str' mai miC;'1 decit S;, (l;;lll\ime;l SOlll\iilor posibile).
j),'si14ur cc'l une]!' dintre solll\iile formulate pot fi fals('
I ()~)
"" ut ii, adil';1 sojll\ii cornplct iuc-Ii c:o. carr- r.u t :: park
dill !!:u1\ilrl':t so l u t iilor real pos ihi lv
1:\ a]('l~l'J"t'd u m -i so lut ii ,-,xist,', d('ci clou "';)!'l'1,' :1::.-
d.I:; 'll1:d,'
;1) IO!'n:ui;!J"':1 xo l ul ii lo r !)()':ihiJ,. ~i
b) ,'\,tlllart';j lor in scopul ;!]q~l'rii unviu durt n- ,',"
!) II pa ce sistf'llllJi it rr-us it sa Iorrn uleze un n tn n.u
tI;lr",',lrc de ~()jll\ii. "j t rcbuie sa a!l'aga din tre ('it- un:
".(;1 n.ai n.ult (Jril'l' alpL':('rl' l '!'!" llpllllP 1l!J act dt' l'\',,-
:11:11"1' SolUli;!., :.illt oni()Il"t<> III ::Ilil'\il' dl' '.:,:,;:,:"'" :n:'
....~ ("I'll I:.~l.i t)ll!l;~ (~t(~ ~lll~~'~i..-i.

;-; I "Ii:I:I/,,:l. IH'


ri()II;" aSjll'ctf'.
rind S;', i;;("'l,' ('lll'
:11;,i .n t ii l'11 cuiit at ca sotuiiilor .
r([/1)(11"I'<L sail

Cul it at.cu saIl i-ulotirec: soliu iiurr, Cali tat ea unr-i solll;:!
jl();tt,' fi def in i t.i prin cficicl1(a ci. Eficienta UIWl sol,,::;
1"p:"/int2! rap(lr(ltl dintre eficw'itutl' ~i cust.
,'-),'( an al i z.u P"
, ri ud a(' ( ' s t, dOl,,'! comoonen , tv

,,\ Ei icucuu , II. '\umim eJi(',lci!(I1I'!i ur.e: '!)]i:!il L:; ;.-


.: .: ;~l 1,.'(11'1.' j'.: {'(1~1trit)11ip ~(l >t)lll\il)!liJI't_'c! rJ!'()I)~f':l~(' 1'('5-

jl{'("ti\e. Din puuvt ul de \'l'c!('!'(, :d dicacit'-lni. ~() li:ii;'"


posibi le ale IIII<'i problerne pot fi orrioriau- i\' \<11 .',-
t in uum de tipul urmator :

_-~-. ,
+

1"lllCll:i
/\' .. () 1('lll('i'.illL'\ solut i.. ('<lIT .u " ,,"II',1l iL:i"
IlIl::1. !':d 1111 r'I()<I,w,' n iri o mot li licu: (' iI prr)bl"I;(i. l'::-;j:-;',
~i . tI!llt.ii ell ,'fi(:!l"it:t(, !l('g;Jtiv;'1 .. l"j" s<J:ll\:i ,'::r,' 01,' ,',
\ ,,::.,;', n"p,('ti\:\ :):',>1>1,.;::1. () I 'T1.::: d PH)';' i:,(lltol. r i-
. :':"'.!):'L r)()'itt ,l('\i(1T1;~ I,!f';'::tti': d~l:l):\l (,l!il-:p::r~'I"ji tIt'"''
P:IIW:'I: (, sin t 1I1'.("I"is,' :-;()::ilii].' (",!r" jlrczil!l., 1111 U';'
'),11',,':"!'" ,'fi,,'.(iLt!".
(:,. Ptu t ul S rr'prcziIlt:"! 1111 Ill''':
',lib l'"n" d('~i S()IIII,i;1 ;11'(' un .uuuui t l~ri!d til' ,fi(;!l'it;t(e.
"s(, ('()ll'i,I,'rilt:"! d" (,tlr,' Si'.(I'III (":I lI('sdti,,!,:!(,;'t();II" Efi ..
';wit:!tl'<I (';.tt PI(':\ S(d/.llt;-l. ['('st" ;I('t".t n iv.-l ()I'i(",' :-;()lll\i.
,".l, dl,r'_'('i;t1:1 (':\ sat i siucin oar: !-:\id,'li1. ("hi;,:' (!intr('
,cd1lfii;f' s:l!i' f.~ldt();lrt'. sistt'!t:I'I(' ~iIl(1 ~~-l :t~f';ltld . (J}llt.i

'. :li I'fi":l('" ('11 pu t i n tu. l'IIII( till S 1"t':lr";illt:1 <1,,(":


Iii: i:;, illf"~':'J;!:" ;1 :It"t"I'ptabilit;t1ii f'llTWtlll '.' ~'I':ll"'/int:,

111"
i/II1.,'/71/(/ , vici ,, !)! (t~,I,. /,1 ') , ' .,,: .
"I'" ~Il;:;til>!ll';l/d l'Otl'P;(t Pl'"II!I'llld,
,I. I"U:I(' (':II:llii illSd, ,<..,\; ,;"II;ti:1 ;:1:1:,1::", ,;"
;);,.:0' d i n ,\. (11.'r!li,IW,1 >Olllliij,,! jllJ'ihi:,') ','; '".t ,',

illl'ill din Sf (n u il tin : ~OIIII,ii;'ll !'()l'llil!I,IC" S"illli,1 I'lt


I'lil',Il'il:lI":1 ('(':1 Ill:li IlI:ln' posi hi l III (',))l(ii\ii ,f:lI(' (,\,,,j
".11' dii'ITiL'1 el,' ',()lllt,i:t mux u ua. I':d \,:1 li d"I'l 11';11 I: 1<':,
:1'1 (".j ;~11Iit (1:~dLt r li n 1)III1('tll1 (11' "I,ti"r,' /':11':11 i t.r l i :
. 1 t . 1.
:\::::~::1-(>:1 lui .~';J \'a t i ('ll!~!'iJl~'d r:.'( i in t : ,. '... j" \_':'

,.,,~I (It' :1~~f:~.tl:t~t. 11(\('f~<"';~11~ (1!'~()\ l ,l s()lt!~i:: '\" (\:! I 'jl ::-

/:1:1:"'1 IT:1 Ilni 11,:11','1"lsilJiLI) <: 1':1<':'1


ildl'l, :'i""
.. il, i"1)rnllllatt' (l",'f).
b) ('I),tu/, Prill I'ost s(' int,,'I"i, dOl!;: "]1: 1:1
d;,;tin('(C'
1) ('(Jo;tlll ""'IIIO:ltl(' jJl'ojll'i\l-/!" ,I
:.') ('Il~t\lril,. ':()"i:tlt' ~i um.uu-.
('r)\t1l1 ,'r"il/rill/i,', ():'i,'" deli\ i1:lI,' "()(,L:. I:. ' ::- ',: ..
!!()~t';ire~i l11a1eri:ll"
li!l()r 71 11:;~a!1i'
:"'''.lP'',P

I'('nk. rr.a tr-ru prin ;r. (,JH'n~i" 1l11';lll:~i. C't,,: r , ':::,

it ost.ul ui "('lIllomic
'1:;'10.;111':'1 ''',k d:lt,'1 do 1':1111;:tI," d,'
i i.rn i 110(,(,<;,'11":1ilf'IItJ'I! ;(clli:;il,illlld/'l':1 t ut uror 11"'11:'~"'1,):
n(,("'S:lre c1r'sf;I';olll'dl'ii }'(':.;pedi\'t'i ;l('ti\'iL)l;, n;II()I';t:t f;lp-
t u l ui cJ. sociot.rtr-a dispune 1:1 1111 mornen! ci .!.. ,) (,:'>

t it at l irr it ata ell' 1'!'''llI'Se materi alv ~i Ii:l:al;, ..... 1,1: l.it,
"('I.'!l~)~i('-' in ;l:(.l~f'rfl;l sol uti ilor .. '\('PSt0cl 1. ~. '!JI';' (I"l'

s;'1 "ih:l lin cost pl'I'a idicnt.


r prohibit iv :-;()lll!iii r"d,
po"ihile vo r fi dvci soluriil ('a!'" j11'111 ,'willi "J!' S"
ins(,l'ill in li mitr-lv I'I>SUI'S('jOI" I'('on'llllicf' ciisl,',niiJii., :tl"
I't'SIH",ti\'IIllli sist"1l1 .'\sjfel, SOll1\i:1 ('II pfi"i('I1I,;'1 1'1:IXiJ1',
1)I)-,ihil;'1 (5)",) "-:11' PIIII';1 sil fit' ('II 1"l1lt 1)1''-'', ",,'.11' i t u.u-
1"'111"11 respl,(ti\'lli sistl)l1
("I "u! ,'(Will! ()ri,'" solIIti".

<"1() '."r;r' tit' ('f,(t, !:ttr'!:de (""('11ntl:II'I') :lo.;l:1'rol ~,i',!"II:,:IIl:


j'('sp,'('ti\', :1 :,jl()r Sil.It'Il)t' in vc-rin.ur- ',:11/ ,ISliP:';1 ,). i"~;'I'!1
III :11l':llnhlll. i\(,,",tl' ('ons0('il1\" s.iu "[1'('\" ::"''I';,j,. )I():
:; J)f)/iti\'f\ S:t11 Jlt'~~:lti\'(l. l~~r(l(tplt 1)f)/i1i\'p !JI)' trl'('lli,'

lJ"I!"j'i('i'll P" (':11'1' J'lO<'I)f"'ii\';1 ',I>lllli,' il ",ill" ,,>I",:i


vi t.it i i. ron t i t ui nd IIIl 1110ti\' ~11i)lil1~"Ilt:lr 1')('111"1 :111"1)1;,: ""
',' ('n:l'.f'('in\':" !II' '.:tfi\p (disfIIIH'\i()n;t](') 1),,1 ,; : r-::
:,1 pil"'d'>ri. cOll"titllilld 1:11 mnt i v PI'llII'II 1""1)::11 ,':"',1 ':;
,
,""I\'icilt! m ili t a:, tit' f'X(:l'plll. II" 1!I1I'':1 fi'1:,;i t ,',. I t (jt
.i capacitatea
Ll~igllra de aparare a unci tari, mai arc s i (J
serie de consccinte later-ale pozitive, ca. de pilda, con-
tributia la in tegrarea sociala a tiner ilor. la calificarea lor
profesionala, ridicarea nivclului cultural si politico-ideo-
logic, Un an umi t tip de tehnologic, oricit <1(' ef'icucc ar
Ii. pilat<> ;1\'(',1 (,IJIl";"C'in\r' lateralc I1Pgatin'. ('il po luarcu.
imbol n.rvi rc-a part icip.mti lor (fizie:1 sal! pxihic.i), g('I1l'rare,1
111)('i ruunci monntoru-. alicnun tv.
('IJSlllril,' ',()l'i;t)" pot fi ('C'0110111ic('""III llIJIl!'('0I101l1I('I'
U park a ('ol1sl'('iniclor Iateralo ncnat ivo f'ac: obiect 1I1
a/tor activit.iti socia: : act.ivi tal ea de asistE'll\:1 l'wdi(,:I!;:,
masuri de de pol uare etc, Desigur cci. si accste act i vit.a li
('ocl:1. Resurse: chel tui te la nivcl ul colect ivitati i pentru
c-ont rnr-arnrr-a sau rcducerea efectclor laterale negative
all' ;lctiviLt1,:i un ui sistern reprezinta asa-nurnitc lr- costllri
",'01I(J7nil'l' sociul c "all cost.ur i indirect!', Sint n un ri tr-
,()('iall' 1)('n11'l1 (;'1 I'!l' s in t pl,'tlitl' 1111dirr-c.t d(' (':Itr!' sis-
1('111111 putt icu l ar in ('all/:'I, ci de cCltn' ('ojpctiviLttt', ~i
:1("',1,' l'()~lll!'i -int ('('(IIH)llli('(', ;ldi,,;'l illlplic;l \'Il'll\1il'li
Ibt()ril;1 (,;II';[(I(Tllll1i lor d i f uz ~ si
, ill ar-umul.uii cfeciclol'
diflTitf'lor sio.:t"ll'C', ~lceste cost.uri iridircctr- siu t adosea
dost ul dr- L(I'l'lI de calculat. Cost.ur ile sociale tr-cbuir- l uatv
ill consideratie in mod scparat. deoarece, de mul te or i,
<'ll< sint i[.(11"r<lI,-,iu deterrninarea valori i uriei sol utii. sis-
'111('1,' lil1:"I!d 0.::'1ia in l'onsidcrat,il' n umai cost uri l lor
1)I'll! i,i Iori 1<',
() :llt;~1 (:Ik~;'~l'i'.' ell' c()stllri soc;;i1,' ('sIt' a('('(';l (';[1'('
'1'[ 1':1<'(' ()hi,,(,t"l 1::1<': ill!"I'\"'lIl.ii dir,'('t(' n i, i :t si'tt-I'Illl'li
p.ut iculru n'sj1('Cli\' <;-i n iri a S()('i('t:l\ii, noi mpliciud dr'
:[l'('('a c)wltlli"li (,(,(ll1rJJlli('(', Sin t ('Ol1";('('inte!C' llC'Qativ('
l.uoralo nerecu perate . Chiar
dupa cc intrcprinderea ~i
cokctivitatc'd all luat de 111 ,'IS\J ri de rcd uccre it
0 serie
poluarii. mai rarr ine 1111 rest do pol uarc nee lirninat. Acosta
trebu!e t rerut de ilSP!lH.'J1('(l1(1 picrderi. Adesea, asenWllca
pierd"ri ncrctuperut pot, prin ncumulare, S:l d<,vin;'1
(':-;11'('111
d" IW['jl'lt!n<l"', ,\p('II' r-iur ilor :-;;im.ni lor pol dr-von i
I1Ill'i\". pc-n t r u orico Iorm.i ell' via\:l, pr-isnj ul dc-vi m- urit
,;,i murdar. <1('1'11]d"\"ilH' irr-s pirnbi l. Oamc-n ii sc' iml io l-
n:I\'('SC :-;;i sint insati"rCl('ll\i, j\('('sle consecintc 11ll pot Ji,
de 1'!'f;ltl:l, culcul;llt' 1'('IJ!)o11li(', c!('O;I:'('('(' co1('('!i\'iLdl';1 nu
in\'L'stc~lc resurse economice in el iminarca lor,
Pentru uncle din t re de exista totusi unele aproxirnari
ulo costului

lOB
S,'I luarn un oxcmplu carl' la prima H,den' ar pllt!'~,
S:I par,-I ca fiind irnpos ibi l de ('\-alll:lt 1'('()IIOl1lic s;,ti~-
facUa ill 1l1111l(,:1. Ins.n isfacti po.it produro in n-n: pi'T
dvri soC'iaiP (uncle d i n t rc el., pot fi ('"klIi:!!., ill t"1'11,('111
economic-i). S-a (,()Il'-tatclt astfd Iupt u! (d ills;,ti"LI('\i:1
ill 1111111(':1 S(' ('0 rc- I('al.'l sr-mn ifica t iv ('II S\;II-I'a ti., S:,!I:II:I:".
S-a C'()nC'hisde aici (,~'Irclatia poa tr- fi cOI1sid('l'atil ('a a\ illd
1111'f'lle; (':\111.<11 : in~:lti,-f;I('ii:1 i n m unru ]'I'f)dilf'f' r) :':',!:s
pozi t i la bo.ila (,:1, ,\ -;I. 1):11'.1 .un ]>II\('<I .alcul mui .'xat'l
car., ('sit' (,(JIltrihll\ia illsatisLH'\i('i prui"l'si()ll:ill' la "L,r(,:1
d bon l.i. x-u r pIllPa ca lcu l a cit an urnc- dll'lt\lif'~tl' s()('i.'-
tall':1 ~)('ntrtl a \-ind('C:1 l'fITtI'l(' (sub f()rm:1 til' bfl:ild) ~d'
ill'<ltisLlCii('i, ;\('('~t;, I~tf' lin ('osf sf)('i:1] :il ill~il\i',f;,,'li,';
i) .. ilSf'nlf'IlI"1. s.' st ic- (,,'I illsatisLIC\i:1 ]>I'()f''',i')ll;t].. ~"
('()J"{,I";I/:I in m u l t c- ,itlld\ii nl'I~:lti\- "11 pl'()(!<llli"'iLd";1
mun.-ii. ()ric(' ill~:I\isril\'\i(' \-a Pllle;1 cif'('i ('fJlISti\lil () '11:',[
dr' pivrd--r: ciiIT('\I' pc-nt ru sisklll in t c-rn u-n i i I'.'dIIPI'J:
produc-t ivit.iti i. Es\e r-vidr-nt ins.i (','I Il\l putcm rl'dllt",
I111111;lib at it cost ul insatisfaC'\iei profr-si oriah-. E:, ar'o
('fect(' n('~ati\'e axu pr cal i ta t ii vi.-tii, aSllpr:! "'il'l,ii II<-
Iumi l i d('. ('[(-ct(' ('arp 1111 ma i pot fi ('\';tili:,tf' "(')11'):1:11'
f)(' rnul tr- ori, In (':ll.lll coxt uri lor srwi:t1I'. (',>it'l,ti\'i-
Llt<-a in torvin. st abi li nd I) .'1'ri, df' rt",tl'il'(ii 'llbsistt'-
:::I'i()!' salo. ;\Cf'stp n'str'iqii iau dSp(,('tul 1IIIor lirnit (':'1'"
1II1 pot 11 insa ci('P,'I,:ilr', 1)" ('x(,:I-plll, i)()ill;lrl':\ PI'()ci'I.;'
d,' () t('hll()lol~i(' 1l('('oIltr;I(';ll'at;1 cit, di- povit iv spI'I'i,lI,'
I1lI trr-huie S;I c!PP,'\';'f'(1SC{1 anumite l imitr- maxim. '1'('11-
nolor i i l (',11'(' fj,'P:I~IHt' 1111an umit ",rati dr' !>"r'i("II"/i Ldf'
in ('cea co pr ivc-sto probahi l i t.rton :Il'('iclr-Ilkl'>l' ti,' 1111111(':,
sint in tr-rvi st- sail Sf' impun ll!;!rt':t IIIl"r 11I,'I',llri ti, r,"
tl'iIl(~f'I-f' a porivolul ui lor Exil;"Il\I'lp t'n:')IH)!!1il'(' ("ill-
corr l.m tn masi n ii ('II .'xi';(,11\''t' si j>f)ibiiit;l1:i, 11!1:,1!"
rr-prr-v.i n ta, de as(,!1,"Il";I, l i mit.ui s(wi:i1,'. I':xis!;-( ~i "ll"
rnodal it.rt i elf' <llltorl'I;Li:I', 1"'llfnl un.-l so l ut ii, ('fl'c\(';"
IH'L;:lti\', j:lt('I',ti" "" pot in t o.uct- in apo i sul: f"rrll,', (jr.
1"':IC\i(' ,I sistomc-lor in vr-cin at c.
Ca l cu l ul con-pl icat al ('ostllrilor l atr-ral S(' p()atf' slIh-
xt an t i a' <irnpl if irn da\()rit;1 111H'ipl'())lrif,t:l\i a ',iStl'II,Ii]lli
soci al. Dllpil cum rr-ma r(,;1 m n lt i .ru t o ri. siS\f':nll! "'wi::]
n u 1)J"'/inL-, 1111siS\f>!l1 I'il',ici ell' n'LlI.ii, Exist:1 1111!lL'(\()i('-
r<lll\,'; !'I'('ipro(,;1 illtn' sllbsistf'm(', Llpt (,:11'" (l:i ill!;u'illf':l,
mai r]PI',r'lb:1. a lInlll sistf'1ll rclati\' IUT, ()n(:lI1i/:tna
1:-;\(liti"n;tl:1 ;1 sis\('n:t'lnl' ",wi:!!,' "!':I :'Iirl(h''-, :)" i;],::
,';1 1111 ~;q('!1J rcbuie <1 ~in,\ -.eamu de consecin tclo salt,
t
lakr:tlc xccsiv lIP distupt.ivo. insa pen tru a sc putea con-
'('Illr:! :c'~I!':':1 lin:dil;'!\iinr salo. el t rcb uir: s;'i igllOn' n'rarc
pade a consecintelor sale laterale. In rest, Sl' va produce
I) (ll'ol1lociare spont ana a subslstornclor. In 111aSLlra in care
1111('lc il"pl'dl' do vin prohlcrnaticc, ele se vor rezolva
pe parvurs. Aceasta cste ~i parerca lui Bauer cind aria-
iize':v:! r-onsccintelo lalerail- all' programului spatial (i),
E\ .rluarc-a unci sol uti i trcbuic deci Ski ia in conslde-
"are <ltit diclC'ilalc<l, cit ~i costul. Conceptul de ef icion ta
"5te utili?", rien t ru :1 descrnna raport.ul din tre ele
' , Eficacitat
Ef icierit a = -- --
, Cost
U sol utie inalt ef'icace, dar ell un cost economic sau
,(Jc';:-d-llm:!Il mult P!'Cd ridicat in iapoi t CLl posibil itat i le
sis((,l1lului ('sle 0 solutio neronvcnabila. Cea mai butui
solutie posibilcl ~ sol utia oplimil, cum este den umita de
obic.ci ~ cste sol utia ell ficacitatca CCCl mai mare, p1'e-
I.entind totoclutri l111 cost cit mai scazut posibi l. Solutio
optima (SOiJ) cstc dif'crita ell' solutia maxima p(J~ibjl:1
('<;111), In detc-rminarea ei se ia in consider-are I1U eficaci-
'atC'il, ci cf icicnta, adica ef icacitatca pondcrata de cost,
Colcul ul eficicll/ei. Evaluarea sol utiilor apare deci ca
un complex calcul de eficienta. In sistemele mai putin
evol uate, alegerea nu pune asemeriea problerne, De cele
mai mul tc ori ell' dc-abia reusesc <I descopero 0 sol ut ie
,.;atisf,IC'-:t();IJ'C', sau 1111 dispun dccit de putine alternative,
.n t ui t iv dil>rite Cd valoare (aproximativ aceeasi ef icar.itatc.
.l.u cost ru i Io.uto diferit e. sail invers). Un Ieriomcn n o u,
asa-n urnitn ..rcvol utic a posibil itnti lor". <l adus in prim
plan llc('c'silutC':t stubi liti i unor modali tati mai firie de
clif":'0nt,il'l'e ,I valorii xo lut ii lor. Posibil i tatc.i of'cr it a de
"tiin!;'l de ;; irnauina un n umar Io.ute mare de alternative-
face :,J";."'1'e;:1 cu instrumon te intuitive din ce in co m a i
,liCil'iLI,
l TI] a;;"i",l'lI,'C! calcul a ince put Si-l rip dest ul lip fl'eCvPllt
:n f'(")JionJi., si l'S\(' pc l';t!I' riP ;1 S(' ruspi ndi ~i in alte
dO:""lIii ;maliz:l pl'()i~r'llll('lor mi l it.u-o, proc;rarnel(' elf'
:!c;i<';[(,IlFt s()ci;IL'1 ~i l1,pdicH];:-1 r-tc. De l'(,L~td;'t, calculul tit'
.icost tip, '.1(' .lr-n uu-i! ~i anul i : ('(),,/-/wlle(icill,
In('f'l'('C:l'iiL- d(' ;q>lil';ll'l' ;t (',l]cllll!ll,i ('()st-l)('ndicill l..
:1(' sf''l'e decit produc+ia lTlJllOlllicil sint niai mull r-xpo-
I III
: i:1WIlt:tll', E:L' xrn t 11:. ,! ',!"S!Ui (i,' ru.l in-ru t a rr-. 111:,,'1 .ru I)
pl'r,~p(_'cti\"'l f(J~lltl' pron:i\:ltoal'e (2,)),
III primu l rind "I IIfl'rd I) !)')~ilJilit;l1" :11<11rl,I~!II'I)dSd
d,'cit xim pl a int ui t ic- de ;1 dis-rirninn in trr- altern.rtivc-h-
mai nllllllTn;ISI' ~i de-stu! de aprl)pi:lk, putindu-:- c-li n ri nn
:'apid c('II' irwfici"nt" x.u: "LIb (':'ici('nl<', N,' apropiom
:\str(1 de el aborarcn h:(/('lor pcnt r u () polit ic.i sociul.i
rigllr()S stiiniifi(';'1. :'lIe-1mb t rndi tionul., ra. ill ,WI';lstCl
pri vi n tfi. lIl'lllClt()arl';1 : pe n t ru a f,l\'l' b\CI unci preble-me-
')an'C;lre, colvct ivit atr-a ('1'('1',1/;'10 invt i t.utie sp('cialil.aLl,
dplegincl ;,l'('s\o.'ia ;11:t(Jril:1t":1 tI .. ;, :d"l;I' ;wtiviLtI,ill' de-
',olll\ion;lI " (,,,1,, m ai hune. :\11 ('Stl' suficic-n t, at un: i c-ind
Illn'l~istn'/j I) 11"('('sit:tll', S,'l (T(,(l.i I) in-t.it uti e:lr" ,'.;1 ':,'
i)('lljl(' eI(, s;,tisf;,('('!"'" r-i. 1:::':i:11 \"',1 u rii i n-f i t ut ii 'p,'('i;l-
lizut care s~lSf' ocupo d .. r(':di,~:'I't'a un u i obir-ct iv (T"(_',I/:I
1111cndru social in C~lrt_'~" pol cri,t:.tii:t:t f orn: ti,' uc-t ivi-
tate dr-stul ell' ad'_'c\'atl', D", n.u.te ori illS:l ilS('Il1Cn(';1 insti-
III\ii de\:ll !'i~~:cl.. , rut in ior. I' {'ntininc!ll,sf' in ci u.l.: i nr-Ii-
I'ic'n\ci lor. irnpicclicind ('xpr'!'in:l'Ilt:!rl'cl alt o:: Io rrnr- elf'
iJi'gani7ilJ'l', :\u este. d- a"emf'!W,I, suf icierit it se in vost i
<ume suplimentare de bani pcntru un uc-n de nf,,'('<;iL~lti
soci alo sau al tn l. :\11 ell' putinc- ori ilU'lISl' i nvesti ri i sinl
[olos it: cu tot ul in('fic':c'!1t. r"tel:'_'C'('sar ~<i ~;,' incorc.
. t abi lirca unor critr-rii (:p cfi,'i('n\i! )l,ont!',] fir'Cilrt' !'f'n de-
:l('ti\'it<ltp in parte, in ;:SCl f"l inc-it (in problenll'lp eCI)-
norniro a irncput S,'I dovin a 0 prC1di(';1 ('llrPllUl) S:'1df'vin:1
posihi la o mai buna ,,('Ic(.'(ie a Iorn.rlor tI(' orn.m izurt-.
) cxpor in-ont aro mai lar,_;Cl a ul tcrnat ivelor. 1111spirit
f':'('ati\' ma i nccc-ntuut.
In <II doilca rind, '-J asornonr-a ;m;ili:t;-l int ror lur-r nW(':I-
Ili',n1(' dr- cI('('izi(' obicct ivo T!1C'f'!'titllclir1f':1 i nt ui t io i ill ('\";1-
l uaro si ;1~('l'('n';1 so l u t ii lor ~i rr'!,artitif'i r'('''llrs('lor P();t1,'
!i :1<1"<;1'<1 :ll'r('('iabi\;'l.
("'l'('('t;'ll'ilv "'11("'1'(':1/,':
,- -
Lil,tl!]
.; (',\ ;,I:rllf i "inc! i n.v-rt i tu-
.li no.: ;tl,,[~prii ('<;1(' maro ('\';I"I'i'f':1 ,;-i ;tl"l~f'rr'a so l ut iil or
po.itr- gCIl<'ra tonsiuni prOfll!1r!f' in ,i<;I('II" I'll :1('I'stl' c-o n-
r li t ii, ;t1{'!~('rf'il P();lt(' ;!llf"'1 rl'l:tfiil,' d in t re J~rtlJlllri sau
:l1(rr' 1l1Plllhrii urupuri!:: ell' d"('i/i,'
Til momout n) ;1('111:1],lin ;t'pnWllf'll !l:od el" c;1](,111 III
:Ih()!'(l:il'f':t prrih'r-mvl or soci;dl', f undat P" !';q)lll't:trr';1 1)I'!li'-
f ici ului -oc ial ;1] unoi ~;()]ll\ii 1;1 cost uri l lW (,;Ir!' If'
impl ic.). pstf' i!H'{1 1111ohil'cti\' int!"!);'I:'t'lt, Exist:1 elifir'lll-
,:Hi fO;lrt(, in~p()l't:l!1t" :!1 (';d":1 !Iltr'()dll(,prii sal(', I,>:tf'

II1
in teresan t S[I trecem in revista citeva din tre acesto dif i-
l'ult[lii, mai mult eu t itlu ilustrativ,
1. Dijicuttiiti in caiculul. ejicacitiiiii. Exista do u.,
aspecte care trebuie considerate aid :
1) Posi hi litatea cktl'rminarii can t it at ivc il di("dcit~tiii
solutiilor. Dezvol t area unor m ijloaco st.ii ntif ir: de de.tor-
min are a ef icaci Ul( ii dif cri tclor acti vi Uiti socia lo rr-prc-
zinEI Ull PIl!1Ct critic la ora actuala.
2) Constr-uirea unei unitati comune de mas urur (l

dicil('iti"l\ii ciifl'rit('lor activitati sociale. Un sistem oarc-


cart- are mai rnu ltr- tipuri de problerne de sol utionat. El
trt-hui S;t ,dl'a~,l IlII numai int re sol utii alternative ale
:IC(,jeiwii I'robll'Illl', ci si intre solutii ale dif cri telor
problomo
SCIpresupuncm un caz. 0 coleetivitate dispune. dato-
rit<:-I unor in-prejurari oarccare, de un suplirnen t sub-
stantial de resurse. Ea vrea sa stie in ce directii ar fi
eel mai eficicn t s,1-1 Ioloseasca pen tr u dezvol t area ei.
Pres upunern 61 exista deja 0 serie de solutii (pos.ibilitati)
clar Iorrnulate de tipul urrnator : program de rcducere
a <l('c'icientelor de munca Cll 1% program de crostere a
ca litat ii conditi ilor ell' 1ll11l1c{I cu 25 /0 crestoreu
0 ell ]5 /0
0
a consurnului si a prod uctiei artisticc (lltorutura, artr-
plastico. tcatru) etc. C(' altcrnativa va alegp c-olcct ivita-
tea? Acr-asta cste 0 problema t ipica de reparti tio a rr-sur-
sclo r intre sol utionarca dif'er itclor problcrne.
Sc1 luarn un alt caz. 0 intreprindere poate fi in Iata
unci optiuni de genul urrnator : introducerca unei teh-
nologii mai eficiente, crcarea Ul10r conditii de viata rnai
.itr active pentnr mcmbr ii S[Ii. organizarea dupa principii
ergonomic'p a locur ilor de rnunca, Irnbunatati rea cli ma-
tului soc.i al-urnan al coloctivelor de munca, pr-rfectio-
nurr-a sistr-mului Informational din in tcr ior-ul int.rr-prin-
dtri i, in t roducx-rcn unor met.ode noi de plan if'ir-aro a
productiei. introduc-orca unor prouramc specialr- de ppr-
r('('\iOIl:lrt' ,I st ii n l u i ell' con el urerc la difrri tc n ivcl uri
ier.u-hirc. III \~('n('ral. lo;lIe ar Ii bune ~i neccsare. in'<I,
pract.ic. ck nu pot fi in trod use simult.an. Este n e voit: ck
real izarea unei prioritiiii.. Pcntr u a realiza 0 lista de prio-
r itati , respectiva intreprinclere trebuie sa raspunda la 0
in trebare de tipul urrnator : care dintre aceste soluti i
aduce 0 contributie mai mare la realizarea obiectivelor
g('I1C'ralp? 0 pos ibil itate de a raspunde la int reb.m- ost
1 12
7i m.isurarca, eu ajutorul unci unitati de masura l'OmUIW,
,t diclCiU-l\ii !'('spel'ti\'clor sol uti i. in raport ell rr-ali-
zarca obiecti vclor generale. Asistcn \a medicala ilustrcaz.;
tocmai acest C<lZ. Exista 0 multirne de boli si Iiecare poatt-
fi trata!:l cu mijloac- d i Ior i tv. Nu ('-.k yorba (I<- a (jl('~~('
nurnai in trv mijloacclc de tr atamcnt ale acclcias i bol i,
dar si intre di Icritcle metode de trutare a dif'cri tclor boli.
Tn cc directi i est.c mai bine sa fie orientat cfortul social 'I
In unele cazuri masururea eficacitatii unor solutii
pare rel at iv sirnpla. De excmplu. d ifer itelo nc"tncl,' cI,'
trntament medical. Se pot face calcule de genul : raportul
dintre nurnarul de bolriavi si numar ul de vindocati ca
r(,1.1Iltat al t rat arr.ent ului. Chiar si in acc-st Cill.. ,'an' l.i
prima vedere pare foarte sirnplu, exista destul de multo
inc('rtitlldini. De cxornplu. est e adesea dificil de disti ns
intre ef icacitatca tratarncntului medical si recevi unea
naturala a bolii. Cercetari Iacute in i\nglia in leg[ltura
cu ef icacitatea tr atamentului psi hiatric au dus la 0 con-
cluzie surpr inzatoarc din acest punct de vcdcre. Statis-
ticilc obisnuite sugerau faptul ca tratarnentul psihiatric
da unee rezultate pozitive. 0 proportie de bolriavi se
vindeca, Dar analiza evolutiei unor boli men tale netr a-
tat" a indicat o proportie de vindecar i foar te apropiata
de cea presupus produsa de tr atarnent dator ita rcces iuni i
nat ur alo a bolii.
Adesea insa ef'ectele pot fi foarte diferite ~i. de accea,
dificil de comparat. Un tr atament evita moartca, altul
evita 0 stare de boala cronica. Cum se poate stabili in
acest cal. a ordine a preferintelor ?
Asemcriea calcule sint imposibil de realizat 1a ora
act uala pcnt ru un foarte mare n urnar de sit uati i. Punorca
lor ca obir-ct i v de roalizat irnedi at ar fi nerealisUI.
Cu alit mai mult, in cazul calculului ef icicn tr-i acti-
vitat ilor socialr-, in (,;In' (".;te nccc-ara () acumulart- cit
ma i mi,re cit' chtl' ~i d,' tf'o'-ii a~llpra
- necesitati lor socialo. irnportanta lor. ierurhizarca
11 rf~('n\e lor;
cf icncitatea dif'eritcior sol utii ;
-- analiza rnecnnisu-clor rr-ale pr in carp sistr-mo!c-
sociale alpg in t re al ternativclc acelr-ias! problr-me. in t.ro
solutionarc-a dif'eritr-lor problomc )i incorcarca de' a intro-
duce' 0 seric d(' mecnnisme mai dicipnte' decit c('le c-urentc-,
el(' a r-lirnina mecanisrnolo inef icace.
11:3
E~k, pU,tte, de asernenca. util S~I luarn ill consideraro
mea 1111 fa pt. 0 noua tehn ica n u trebuie in trod usa n urnai
in rnomenr ul in care toate conditiile sint "coapte", Intro-
ducerea ei poate. in t r-o perioada oarecare de timp, sfl
cn'(,zr' propri ile sale coriditii. Astf'el, in cazul proarame-
lor d,_ anal iza beneficiu-cost [olosite in planif icar ilc
m ilit ar, pe baza cxpcricntci obtin ut e. se cunoaste, de
l'l'l~III"I, 1';1 n u t rr-bui S,-I ne asteptan: la rcz ul t att- satis-
l;'I(,,-III):Ij'!' i r: prirni i J ,-S alii ai in troduc-cri i unui asC'-
11:(,111':1 mild dl' LII1;tliz;'1 in t r--u n domoni u oal'l'('an', Do-abia
d up.. ;1I"':l~l<': p'ril)ati"I. t imp in care S-<l\I ac-umulat. (1<110-
ri t a (';t1:!;I:'ii si"tematic('. () s('rie dr' date 11('ce" <1 1'(' , an al i-
z('l(' be!1efic i1:-COSt ]lot dc-vr-n i cu ad('\'anl( satisf{lc~ltoarl',
,Idic,-I pot ():"'ri () l'\aluare mai bun a a sol utii lor dccit
ill t u i\ ia. Dcl',',:l con sidetam explorarea sistematica a efica-
citCll.ii si ,I cost uri lor drcpt () calc import anta a dezvol-
tarii act i, iL,ii de cIJIlduC'e'p social~i, at unci este necesar
sa incepc-;.: s.. n;]oL'f'm in moc! sistcrnatic date in lega-
tura ell ac('L,": .. ('lli,:~' dac[1 cunost intclc ~i elate],> sta(is-
t ic(' d" (':::,' dic,p:mC'lll siu t inc;'1 dr-parto d(' it oreri () baz;1
1ll'('('Sar:'1 pc-ntru ;!;,'I!lf'lll'a t i pur i de- anul iza,
:!, [)ificL,/tilji ill culcul ul. cost uritor, Exist.; ;ld('Sl'll
diri('\l!l;"li irnport an to ch inr ill ('alcltlal'l'a costurilor cco-
nom ir dir(','''' ,tic 11I1<'i solutii <au altvia. Situit\ia ('~'lte
ins.i (,('\',! I ,i,l simpl:1 dccit In caz ul eficRcit[l\ii. Exist:l
() un l t... C>!:;WL'! !)f>ntnl r'()~tllrilp econnmice dir.xt. --
cantiLlt":; de ban i cliol t ui t.i. 0 mui sisteI1;aticil ,'\'idC'T1(,i (\
costur ilor vconornicc dire-ere ar pute a prin ca insasi
irnbunutati sernnif'icativ deciz iil e. Dificul tati de principiu
apar ins imediat ce SL' trcce lit calrulul costur ilor eco-
nornice indirect!' (sori ale) ~i m.ii alps cl costurilor sociale
nom-con om icr'
('<llc111,1J'1.: ;!'; bani (redll('Prc'i! l a valoarea cconomrca
dvci) it :111'lrOr ('(11IClPcinl,p1ol' poz it ivr- sau negat ivr- ale
11I1('i s()l \IIi: "st(' Ioartr- 1'I,1<1(i\,;1.
Tncel'l';:rr-;I, de a d"tl'l'flIina, rnni mul t sail mni putin
con von t ionui. cost urilo si bencf'icii lc prin sist ('11111 I oco-
nomic monr-tar lind" S[I in troduca 0 croare s istcmat ica.
de Gl"" t rcbuie sit fim consticn ti. Sint eliminate sistc-
matic aspectclc care nu pot fi traduse in sistp1llul de
('alcul si, prin aceasta. este supraestimata important_a
acelor aspecte care sint tradudibile, Pentru a raspunde
lEI aceasta problem;-!_ Piaget sugera nccesitatea constituirii
j 1 I
IIIH'i ccoTlomii (/('llcrll/i'::(I1(', ,[dicil d un ui mod dl' (',d('II]
i),':d( pl' () un i t.rt C,,;:,ll!;~" d t u t uror tH'fwficiiioI' ~i ('()~-
. 1:;; ( J!' ~.( ,I { 1( Ii t I ( t; ,''; ).
('II:)'! \-(l ;lrdt~i () ~lse:i~C!ll'd .,t'((lr}()!11ie l~(_\lll\r(di/~lt;-l'"
1'~ll' rOdr!(_' 1'.1'('11df' r.rspun-. l.. ();'d .ut uulu. 111('<'I";lrI el"
int rodu.crc a (';ticli]lIilli (")"-(II!lli If I don ic n ii nui s in t din
(',. III ('f' mai [l'f'('\'('Il((, () a~I'lllf'Il('a IT1('('n'i\['(' d(' (';ilCli]
,I ('f),IIi]lIi prod u- .. 10), cu l t urah- ,~t, ('()llwntal<:-I ci(' A. \]()It,~
(IiI, (':tP, II), ,\ r()~( ,I(" f'!1tU:lt~'!in II,otl dcoscbit pin:t ar-um
lip,,:! I!nO], in:'lrn,;ltii si~t(,:T~:til'l' ;,~llprd valorii :-'()]Il\ii]m',
.: "ficdcit,'I\ii ~i ('ntlll::i 10:', :\('(,!~t;t ste. dupa p;u"""',t
:,1);1';\1':1. una d iut r. li nsuri!c f-:I,;i.:!:!f'ntale care a!'f('t"d7;'t
procos u] de PCd('('lioIldI'C ,t :-,i"(l'I::"]())' sorial o.
'I'rr-buir- S~I spuncrn insa ci(e\';1 lucrur: si d('~;pr(' Ii'll"
n ici h- de c,tiClil propriu-ziso. Exi;t:1 df'ja 0 1l11111illl(' IIp
ich nici de f'U/"II/ rnrn)::;,llf' n"':II'11 (';lzllri 1ll,II :-,illl]l1e
:--;111II)ld,' d:I1,:,' ~,:)!t T;,; ,,:l\::,d,,:t!, (()"~~a)li/,;II'('<II':'''!II<'
'.if'i. ('C(ll]()l;.i,i). du t .~~.(' !fl'~ 'j, .r: fJJ"iIlt'il)il1, ('\!il!',!, 1.,
1;:1 nuri.fu ftJ.l1~" :1 :1:\' (l. ,::~I' :t,! ~t.ii l n !':i:lf. !'\I' !~()f
ii lltili/;ltp d"<I":IIII1Lt!:'1 in J"':,I(i'_' P'lli:lf' (':t/lll'i. (ot'fllai
'i:II()l'iLI lips('i til' II ;t!"'i;t[ ill:"l1l11:,\i<lIl;t[ prillllll' "111'1' Sd
',IIPO)'lf' 11[1 <lSI'lll"II";1 (,,1[(,111.1':xi',I"III,;1 u n ui VOIIIIII :;llfi-
('i"It! d,' i n Fotn
i <II' 1111\(':1 d,' ,1,f'll\1'II('<I Ll<'ilit:1 df'Z-
i.iti

<111:1)"':1 el,' i :1.. (,II,,,


1",; t i n u t -;.'1 slil,'illi":
I,'III!;'
,\!I
,,',':,1 111(']'11i xnt ru ,I 11(' Irri dr' il uv i.i C'-I,ll' fi ~,llfit'if'nt
',I :q)iit'i llH't()d,I. d" calc-Ill f'xisl"nt pr-nt ru ;1 pII("'!
',";lllillll:l ~;\(i',f;I('<I()1' prob!,_'fLI' ")('i:IJ(, dt'osl,hit til' ('I);n-
I)]"X", Toatf' incc-rc.ui l .. dl'
1"'1 ;111 ('~uat d \(';1 1111 '\"f"-.(
,-,III h<lzat pf' 1I11 pr()t~ral11 j't,:tli.,t d,' pn'giHiJ'P ,I d:t!f']'!:'
nl"I'S<lj'(' pon t ru () asornr nr-a apli(,;II'<', PI' ell- ,tlL"1 ]><11'1'"
,III ' t () d ( ;" el c' (; til IJ] " xi.: ten tel: I: "II II 1111 o 1d,' a lilt: I I" >f ' i'.'i('
pontr u si tuatii! sorinle. eel uit in dill cauza rii!'PI'l'll\(']n,'
de' comple xi tatc di n t ro S!t:_121ii~(' ~,')ci;t~p ~i ~it.ll~lt.ii]t, l-".n-
t ru (,~l~'e eJ(~ tlll f()'..:t i~-:-:~~:_i:12~tP s S~)111H) :-~(i(l:<p;t (,:-, (.~;iirl-
lplt' ~n('i;_tl(l l!ll';-t Iii; at: iYl\:('r:~:it :~ ;1;f'1~-!;tti('il,) eif' (":trl' a~l
novoio. S(' par" (','I n ir-i CI)I'IILt!():t]'P!e np('('sal'l' 1111 ;11I
Iost inc:1 invr-n t ato
Tn lucrarr-a sa St, iint'
urt ii iciui ui u], II. Simon cl;'1 f'it,\;: ,

"Xf'111p1f' clf'()S"hit elf' ilust rat iv 1 ,']'1)'11 a('('(\s(;1 dill II)'''!


,I'll ' <I\i!' (91)
l'n (,Xf'!)lp]il ',' )'('f('r,'! la jO(,II] d. :-,;tll, Dill ]lIllI": Ii,'
",d'!'f 1"0' (,ti(' _.
)111",,: . 1','(,'1 d., :,],';'dlli!
- - 1\l1 1)l'fJ\')',I:l1
, (' I'"
'"I d,t''f'111iTI<' sfJilllia ,,,,,, :";;i h'ln,\ (()l'lill:al;l) 1"'flII'11 Ii,'

1 1 ;j
l'ZIr<' mutarr- ~i carl' S;I [(l(';\ dill calculator un jucuto:
perfect. Singura problem;'! oste c,\ nurnar ul de ('d!cUlt'
nc-ccsure oxte cnorrn. Uni i il aprc('iaz;1 la valoarca (il-
1iI!:1I cit' opcratii. l ln aSC'!l1l'nCa ca lc-u I n u poatc [i rcali-
zat n ici elf' om, n ici de calculato.ucle existr-ntc ~i n ici
de calc-ulatoaro!o care sin! prcvizibilc la ora ac-tual.i. ~i
jocul ci(' sah nu ridtca probleme dintre ceil' mai c-ompli-
(,;It(', Din accastil callZ;1 incercari le eli- rcalizan' a uno!'
proururno de joe de sah pe calculator au trr-buit S,-I por-
lH'aSC;1 de Ia premise mai rezon abi le in ('('('a ('(' pri vesu-
nccosi tati l de calcul, ~i anume de la inccrcarca dr- ,I
mode la nodul euristic de joc al orn u lui , Iundat pc in va-
ia,'ca cont.in ua din experienta. iar IlU printr -un calcul
abso l ut riguros. Intr-un Iel, calculatoarele la ora actuala
se g,"lsesc in tr-o situatie oarecurn simi lara ell cea a ornului.
Puterea lor de calcul este pina la urrn.i ~i C'a lirnitata
Din <lccastCi cauza si ele trebuie S;I recurgu la s implif icari.
la invcntie.
Un alt exernplu, poate si rnai ins t ruot.i v, se rcfera
la cunoscuta problema a cornis-voiajorul ui. S;-I presll-
pune m 1111 I111111<1roarocarc de erase pe care un com is-
voiajor le are de parcurs, Problema este de a gasi ruta
cca rr.ai scur ta care sa trcaca prin toate orasele. Pentru
o asemenea problema exista, ca ~i in cazul jucatorului
de sah, lin algoritrn optimizator; se pot formula toatr-
posibi litati lo do combinatii si alege cea mai SCUl'tc1, Difi-
cul t atva eslC' in<i ('[I nurnarul de cornbinatii posibilo ('st('
fO:lrte man', EI oste egal ell N (N este n urnar ul de orase).
ell toato incercar il de simplif icaro a calculelor. n u estr-
inca posibil a se efectua asernenea calcule pentru un
numar. S{l zicem, de 50 de ornse. In aparonta. problema
('sle si rnpl.i --- putine vari abi lo intra in joe; tchnica
matcmat ic-a do calcul est!' ~i Pit Ionr tr- si m pla : calcul u l
ins;-I nil ponte fi f;lcut ('II pos ibi li tat ile calculutoarclor
art 11<11C',
Pen tr u ce a mai mare park cl in t re problcrnr-lr- socialr-
actuah- n ici n u poau- fi vo rbn d(' pCl<;ibilitatea dr-sr-opc-
ri r ii sol utiei cr-k-i mai bunr-, Tl'rl11(,I11II de optimizaro
Iolosi t as:! ell' fn'('\'('nt in ul t imul timp roprcvinta un
abuz. In mod just if icat ('I ponte fi f'oloslt doar at.unci cinc!
('sf(' Illiliz:It,-1 0 Il'hni(,,1 oitn'cal'l' de ('alcul pl'ntl'1l dptermi-
n:lrC'a SOlll\if'i optinH" Nici in ac('st ('az 11\1 cstC' nl'ap{lrat
11('('('sar ea solutia detf'l'minat,-1 prin ca!cul ca fiind oplim;1
116
sa fie in mod real cea rnai buna posi bil. Aceast.i di fc-
renta provine din Iaptul C{I oriel' caleul se Iace 1)(' Illl
model simplificat al rcnl itati]. Unoori , modclu l poatp fi
r-xtrcrn de sin Iplificat. S-ar putea in timpla ca <lc<'ast;"1
solutio s,\ fie in realitatc chiar IH'satisf,\c,\!oare d.uoriti
Iapt u lui c{l 0 serie tIL> paran;l'Iri l'sen\iali a i p'ohl('IJ,"i
au fost ignorati in model sau datelo introdusc in calcul
au Iost crenate. In acest sens afirrnam mai sus C,'! pro-
blema esenti ala a perIcctionarii cupaci tatti do sol ut ionarr-
a prob.r-mr-lor elf' c:tlre sistcmelo socin l n u ('~,t('at it 0 pro-
blerna de pcrfectionarc a mctodclor do calcul, cit accca
a acumulari i unui volum suf ic-ir-nt de in Iormati i, int r-o
forma adecvata.
Pascal avea drepta t e cind consider-a ca si n~;ura solut ie
pcn t ru si t uatia in carl' doi oameni n u S(' inielt',~ eslc ~,\ Sl'
aseze la masa si sa calculczc. Nurnai cit in acost caz.
inainte de a in vata s,\ calculam, trebuie rnai intii S,"I
invatarn sa nurnararn, adica sa atribuim valori din p11l1C-
tul de vcdere al eficacitatii si al costului. Si n umaratul
in rezolvarea problemelor sociale oste 0 problema inc,"1
c!eparte c!e a fi sol utionata.
Construirea solutiilor. In alcgerea unei sol utii, pro-
blema nu este numai aceea de a selecta din multirnea
solutiilor formulate (Sf) solutia cea mai buna. ci do a
construi noi tipuri de solutii, de a explora spatiul so lu-
tif lor posibile si de a 1[lrgi stcra lui Sf, deoarece aciesPil
solutia cea mai bun a posibila nu se a [1[1 neaparat printre
solutiile deja formulate, Aparitia de noi pos ibi li tati face
CCl exploraren lor si construirea de noi so: utii S,} Iie 0
acti vi tate con tin II {I a sistcrnclor sociale.
Inventia de sol ulii nu arc lor intr-un posibil nciimit at .
S,\ anal izarn citeva carnrtcrixt.ici ale spatiul.ui sO/lI(iil()T
posibil (Sp) al UI1ui sistcrn. Urrna toarca schem.i sugcl'l'az,"1
o imagine rnai COI1Creta a accstuia :

Schl'mll nr. 5, Spa\iul sol ut ulor pos ihi lc.


1 17
III ';eC\illnca int.i i sint cuprinse solutiilo deja for-
iuul.u (Sf). S('C\iuI1l'<l a clout! cupii ndc sol uti ilo inca
nr-Iorm ulate, carp pot fi obtin ute prin cornbinarea elu-
me-nu-lor deja existvn tc, Nu este verba aid dv nici I)
in vvn ti. DOdI" rnodul de combiuare Cstl' no u. i\cest tip
de so lut ii pos ibil este sugcrut de oxcmplul l11e~te~uga-
ru l ui du t eI(' Levi-Strauss. i\Jl'~(l'~ugarul art' () sl'ril' de
uno ltv, matcri i prime etc. Pentru a rr-al izn un lucru nou,
(,1 ('allt:l () combin atic potrivita a acestora. Inovat ia ('stc
li n ri t at.: uici (k plPmcnte!c cxistvn te. care c()llstitlli .' 0
n m t imo
l Iin ita ~i data. Numarul combinati ilor nccstor
('I('J1wlltc' ponte fi insa fourtc mare. Sect iunva a trvia
l'S(l' Iorrnatu din xo luti il poxibi! prin aplicarca tehno-
lO,ldc,'l a principiilor tcorctioc deja existente. Convcr tirea
in tehnolonie a ~t.iin\('i cste un moc! curent de in ventie
in prod uc.tia materiala (stiintcle naturii), mul t mai rnr
in",-\ in dornen iul st ii n tvlor socialc. In vi itoare le decenii
este ins:\ de presllplls c{l VOIll asista la 0 intensi Iicare
rapida a convert.irii ,.tehnologice" a sti intclor sociale. In
Iin, scctiunea a patra cuprinde sol utii le posibile prin
noi invcntii teoreticc si prin convcrt.irea lor in noi teh-
nologii. De-abia limita sectiunii a patra reprezinta 0
limi ta "absolut:l", pentru un moment dat de tirnp, a
in ven tiei de solutii.
Acest spatiu al solutiilor posibi le nu are sens decit
raport at la un moment ourecare de tirnp, cuprinzind 0
perioada de t irnp rezonabi l de scurta, in care sisternul
l('~:pectiv ponte s<:i-~i desf'asoare activitatca sa de decizie.
ClI cit inai n t am de la sectiunea in t.ii spre scctiuriea a
patra, cu atit perioada de timp necesara deciz iei c-stc mai
Iunga. In sectiunea intii. decizia ponte fi imediat a - so
,ilege una dintro sol utiilo de-ja Iorrnulatc. In sectiunea
it doua l,,,tL> nf-'Cl'sarCI () anumita pcrioada in care SCI se
Iorruule:: no i posibi litati de combinare. Sccti uni le trci
si in special patru cer 0 porioada mai indel ungata de
t imp, necesaru oxperimentarii. inventiei tehriologice si
tc-oret ice. Sturea cunostintelor, a capaci tatilor tehnologice,
econornice si umane pun insti pen tru momcntul clat al
all'gerilor 0 limit.i abso luta a invcntiei. Uncle principii
tc-orr-t ic:o 1111 sint probabile a fj descopcri te in tr-o perioada
Utili'! de t imp. Un obsorvator exterior. care ar putea s{\
determine l irnitcle absolute' ale invent iel intr-o ilnumit;\
lIB
i'd/a, ar putea sa disting[l clar a('('~;!!' .',('qiUll: ct l t ' I'OSI
bil u lui de invcntic.
Solutia cea mai, bunii posibilii ~~c ponte ana, in prin-
cipiu, in oricare dintre cell' patru sectiun i. Exi,<;UI ins..
o mare probabilitatc ca ea S(l Illi se gaseasca in prima
sectiune, ci in cele lalte. Mai ales ill fazcle de incc-put ale
dczvol tarii sistcmelor, cste putin probabil CCl mul tirneu
sol uti ilor formulate S{l cuprinda deja solutia cua mill
buna. In acest sens afirmam ca a g[lsi solutia cea mai
buna 1111 este deci 1111ll1ai 0 c-hestiuno de calr-ul al cf i-
cientei sol utiilor deja Iorrnul atc, ci ::;;i de invcntic de noi
solutii. Din aceasta cauza, incercarile de perfcctionarr- a
capacitatii de decizie a sisternelor au trebui t de :a inccput
~a puna problema perIectionar ii capacitatilor dt' inven tie.
Pentru modul de function are a un ui sistern este doci
Ioarte irnportanta cantitatca de cunostinte pe care acesta
le are in legatura cu spatiul solutiilor posibil--. Sa n umim
aceasta cantitate de cunostinte qriulu! de certitudi71e/inccT-
litudine al respectivului sistern. Aceste cunostinr. pot [j
impartite in doua mari categorii :
a) Cunosti nte asupra solutiilor posibi lc. lin sistern
poate sa aiba foarte variate cunostinte asupra sol utii lor
formulate deja atit in cadr ul still, cit 1?i in cadr ul altor
sisterne sirnilare, cunostinte despre difcritcle elemente
care ar putea constitui punctul de plecare al noii com-
binatii de ins trurnente, despre principiilo teoretice care
pot fi relevante pentru rcspectiva activitate ~ideci con-
vertibi le in tehriologii specif'ice, despre problerncle a carer
solutionare teoretica al' putea duce In noi aplicatii. De
asemcnea. sint necesare cunosti nte in legatura cu proce-
sui de inventie propriu-xis. Cum se poatc organiza 0
activitate care sa duca la realizarea unci inventii anu-
mite, ce anume este necesar pentru aceasta. care este
prnbahi litatea reusi tei '!
b) Cunostinte despre valoarca solutiilor formulate.
despre care s-a vorbit mai in ain te.
In am bele privinte, qraiiul de certitusline/incert iuuli 11('
al respectivului sistem poate fi f'oarte ridicat sau f'oarte
scazut. Un sistom ponte sa se af'le in tr-o stare de maxima
incer-titudi ne in momentul alegerii : el nu cunoaste nici
() sol utie forrnulata anterior, nu are nici 0 idee in legatllr{1
eu modul in care ar putea construi 0 501111,i(' oarecare
(despre elemente-le s-xistcntc sau de i n vcnt at ('ar" ar fi
Ilf)
neccsarc) : ch iar in masura in care reuseste lOa formu-
Ipzc' un numar oarecare de solu\ii, el poate sa aiba curios-
t.inte minirne despre valoarca acestora. Dimpotriva, un
sistern ponte sa fie caracterizat printr-o ridicata cer ti-
t udirie. El cunoaste un set de sol utii deja formulatc si
satisf acatoarc. el poate decide usor in tre ell', alegind-o
IX' cca mai buna. De regula, sisternele au 0 si tuatie inter-
modiara. Sistemcle sociale, in special in condi tii le unui
context social dinamic ca eel al societatii actuale, nu
actioneaza in coridi tii de per-recta cert.i t udine. Ell' insa
dispun de mijloace de reducere sistematica a inccrtitu-
dinii. Exista 0 Iarga varictate de metode elaborate si
care ajuta sistemele sociale sa restringa incertitudinca
lor in ]eg,"ttura cu posibilul de solutii.
Exista in primul rind tehniei de calcul care ajuta la
degajarC'Cl. in ccnditi ile cunoaster ii clerncntclor, a unor
sol ut ii (bC'1 nil opt irnc, ex-I rutin apropiate de optirn :
pr'o,l;ram,lrf';) lin iar.i. tooria asu-ptarilor, a stocurilor,
lllt'toda drumul ui critic etc.
In vc-n ti a nu cl imi n.i problema e val u.iri i. Dupa for-
mulnr.-a cit' noi solutii Ul'll]('[lzil evaluaroa lor ~i alel;erea,
Nil intotrlcnunn estt' nl'l't'Sar ca, in ain te elf' aleg('re, sa
fir' fo rrnu la t o toati- so l uti ilo poxibi lo. Mul t inu-a 10: ar
puu-a fi llria~,-I chiar in ('l\zurile cc-Ie rnai <irnplo. Exist.a
tr-hn ici dl'ja elaborate de a constr ui direct sol uti i destul
de buno sau chi ar pe CC;) mai buna. De exernplu, metoda
drurnu l ui critic, pro,L;l'allldl'('a l in iara etc, Aceste tr-hnici,
in c.izuri rnai simple, due direct la constr uirea soluiiei
celei mai bune. Ce le ma i mul te cazuri s in t insa act-lea in
care dccizia trece prin cell' doua faze dist.incte : forrnu-
larea de solutii si evaluarea lor in vederea alegcrii celei
mai buno.
In al doilea rind, oxista tchnici de evaluare a solu-
tiilor : tcoria statistica a deciziei, tcoria ut ili ta tii etc,
In fine, e xista metode de explorarc sistematica a spa-
\iului de sol uti i posibil, me tode elaborate in spe-cial in
cadr: i[ prcocup.uilor de progJ1()Z,'I: metoda rnorfolouica,
rnr-tod r> dt' p:'ogn()z:1 cxplorutiva, nwtode de proi~nozj 110r-
ma t iv.i. ll!c\od"Il' ilnll'li<Jr:II'ii ~i u t i liva: ii siskmaticp ,I [i,in-
di ri i intuitive ,-- bruinstorming, Delphi. atmosfera crt-at iva
etc, (2(), 47),
l:.?O
Whithead spunea ca cea mai mare, "inventie" a seco-
lului al XIX-lea a fost insasi metoda de a inven ta. Des-
coper irea unor procedee de reducere sistematica a incer-
titudinii in Iegatura cu spatiul solutiilor posibile creeaza
o situatie cu totul noua pentru Iunctionarea sfxternclor
sociale, difer ita de situatia in care inventia era rnai mult
sau mai putin intimplatoare, !?i deci Incertitudlnea era
maxima. Consecintele acestei schirnbari asupra cornpor ta-
mentului sisternelor sociale, asupra modului lor de orga-
nizare vor fi analizate pc larg in capitol ul 1\1 V-Iea.
Forrnularea unci solutii reprezinta adesea un proces
complex de constructie. 0 sol utie nu este, de regula, un
da sau nu. De cele mai multe ori ea insasi reprezinta
un sistem care trebuie construit. Sol utii pot fi : 0 masina
sau chiar 0 intreaga linie tehnologica, un medicament
sau un tratament complex, 0 activitate de propaganda
culturala.
Construirea si verificarea solutiilor pot ridica pro-
bleme foarte dificile. 0 solutie are 0 multime de impli-
catii directe si inclirecte in cadrul sisternului in care ea
Iunctioneaza. Cum pot fi determinate aceste implicatii
care dau valoarea ultima a solutiei ? Forrester considera
ca min tea orneneasca "natural<'l" IlU este inzestrata sufi-
cient pentru a intelege dinamiea sisternelor. Ea po ate
sa intuiasca destul de corect relati ile simple de cauzali-
tate, dar nu intcractiunea cornplexa a sisternelor. De
aeeea, pc masura ce sisternele devin mai cornplexe, eon-
stiinta com una rcuseste tot mai greu sa gaseasca sol uti i
satisf'acatoare. Sol uti ile efieiente in cadrul sistemelor
cornplexe sint, d upa aprecierea lui Forrester, antiilltui-
tive, neevidente intuitiv, aclesea opuse celor care par a
fi bune la 0 analiza supcrf iciala (33). Doar 0 anal iza cu
ajutorul calculator ului, care poatc urrnari dinamica com-
plexa a sistcmelor, estc capabila a degaja sol utii le satis-
Lle<"iloarp. /'na\ize\e realizate de e l ell ajutorul CCln1PII-
terul ui a difcri tclor sol utii curen to pentru redt-c-sarca
orasclor amcricane demonstreaza Iaptul ei'i. acostr-a de
mul te ori nu reusesc dec-it S<.1 agraveze problcrnolo in t r-o
perspective mai lunga de timp. Dirnpotriva, sol u tii care
-in t ("'lntrare bun ului-simt C:l' dov('c!('s,' a Ii 111:1i b:IJI('.
Analizele Clubului de la Roma In lcgaturu eu solutiile

121
dozvoltarii l umi i con temporane rncrg pe acceas i lini.:
tehn ica : analiza modului in care di Ieri tele soluti i f unc-
tiolll'az{1 ill cadrul interactiunii cornplexe ell ccilalti
Iactor i. Modclarea pe calculator a sis ternclor ti nde S<1
devi na 0 metoda curon ta at it de analiza a compor tarnen-
t u lui lor, cit :;;i a difcritclor sol utii cure pot fi adoptatc.
Modclc-lc pl' calculator sint Iolosito si pentr: -xopuri dl'
invat.imin t. Difcri tcle sol uti i posibi le sint inccrcatr- pc
mod!'] pent ru ,I St' dctcrrnina multiplelc lor efecte. P
linj~,-I aceasta, simu larca poato facilita accelcraroa expo-
rir-ntci de coriducvre. Ex ist.a simuluri realizate in accsu-
scopuri ah- organizati i lor econom icc, all' uni vcrsi 1....1\ ilor.
:tll' f unctionarii orasclor, ale sistemul ui mondial.
In ceca ce privcstc constructia de sol utii exista inc"
pu tine cercet.iri. II. Simon a schitat 0 teorie Ioarte intv-
!'PS:ll1t:1 a Ie lu l ui in care. ill mod spon tan , sistf'l1wle sc
constr uicsc (in Iucrareu amin tita mai sus .. Stiini a artifi-
cialului, se ponte gCIsi 0 rczumare a ideilor sale), Nl1
ins ist am ins'-I asupr.. acostui aspect aici.

III acest capitol au Iost sllger,.te ci tev., dintre ell'-


mr-n te le a ceea CE' s-ar putea nurni ,,\eoria problernclor
s(H'ial,"', Cuructc-r istic sistr-mr-lor sociale est o at itudi ne
lor af'{il'cl, Ell' incc-arca con t inuu ';{I xe pL'rfeqioIW/(',
in viug ind diteritele dif'icultuti care apar in act ivi tato a lor.
H('z()i\'an'(1 ,.problrIII('I()r" rvprezinta 0 act ivi t at o l'Sl'ntia];'1
:t subsistomclor ck- conducc-rr-. De ('pI" n ia! mul ti- o ri.
~i~klllL'le soci ah- part ic-ul arc apelt'azit la spc-ciul ist.ii dill
.impul st.iiutei pc-n t ru <prijin in sol utionarea unci prn-
hl.-mc <';,1\1 al tr-in. Se in t impln ins,\ dc-s t ul elf' elf'S ('d,

Ilt'ill\('ic-gind contcxtul ill ('un' rcxpc-ct.iv.i problema .'!-ok


f()I'll,lildUI si lIrll](,~IZ;1 ;1 Ii sol ut io natfi. on.ul cit' sti int

Sil IItl n'lI~('as(,{1 d ',(' fd(,(' ut il. Pvn t.ru CCl intr-rvr-ntia Sit
,S,I rip dicipnt{l, el <11'(' novoic de 0 ill\elcgerp profunda
d problc-m.-i jll' car" ('sl(' so l icit a t a () so l u tinna, 111 C011-
,,>,rrlil din amic al sistomu l u i in C<Ill/.;1. In (I('('sl sr-ns. t(,(JI'i;,
plflhlelllf'lor !-ool'i:t!" an' Cit obiect descricrou comport a-
mr-n tul u i sislt'lllt'IIJI' soci ale in pror-esu! Iorrnul.ui i pro-
hh-mclor lor. al C[luL-lrii sol u tii lor ~i al implemen ta ri:
1 :.?:~
<ll'('stora, 0 aSP11Wl1e:1 iJl\t"ti~;;I\il' Ii pouto .. JuL.! il"' :-']1"-
c-ialist SCI inteleaga problcn.c-lr- }It' can' !r!'lmil' Sd j,
I'l'/.oly(' n u in sine, ci c:t prr)bll'lllc' :tlc' unor xistcuu- :,()(,I:lll'
('Ollcrt'il', F'uncti S:I n u t'sll' ;(('I'('d dc' <l Ofl'li :,',]\I\i,
abstracte Ia t i purile de jlro\):l'llcl' pe care cliferilc'l,' ':i~tl'lllf'
<ociulo part icul arr: i It.' DUll in [;.:li[1. EI t rcb uir- Sci :I.iut'
sisternele socialo carl' il sol ici t a sa-si, const, icnt izc-,: difi-
cultatile pe care le au de in Ir un tat, SCI diugn()stiC'\H'/'
natura acestora, in fine. Sci Iormulezo solllti: 1)(' (':I~'

sisteme!e in cauza sa le poata adopta


Cap itol ul al III-lea

SEl\INIFICATIA INDICATORILOR
DE Si\TISFACTIE

In capi tol ul precedent s-a inccrcat 0 analiza a COll1-


portamentului sistemelor sociale in rapor t cu dif'icul tatilc
1)(> care le au con ti nuu de infruntat. Cuncasterca acestui
c-orn portamen t reprezin ta 0 condi tie necesara pen tru
inu-rventia ef icie n t a a sociolouul ui. 0 alta conditio este
cuno.rsterea p:l:'a:l:,trilor concrct i ai sisternului iris usi.
At it pen tr u diaL;lloza problemelor. cit si pen tru Iorrnu-
larr-a sol ut iilor ';oi urrnarirua dici!'ll\pi lor es\(> npc'('sara
() I)(J)I,:IUI in lormat ie dr-spro st nrr-a difcri tr-lor caracteristici
a h- sistr-mul ui s()ci:ti in Glll/.;1. Nil pstc intimplator f aptul
C-l sporirea ('xil;,'n\('lor intcrvcntivi active 1'1 so('iolol~it'i
in sol uf ionaro.i difpriklor prr.bh-n : sociale ('st .. ill~O\iUi
dt 0 rapida CIT,;-tere a in tcrcsu l ui in e laborurca unor
c-omplr-xe siqp!) ." dp iruiicat ori s()ciali. In moe! special,
indicatorii de satisf actie, care c-onsti tuie obiectul an.ilizei
acostui capitol. sint str ins lega\i de procesul sol utionari i
problernelor soci alo. Pe de 0 parte, ei pot fi ut ilivati ca
lin instrument de diagrioza a prnblernelor. PI' cit' aiUl
p.ute insa. 1)(,tnlliiic;liia lor n u po.ur- fi in te le asa in afara
onu-xt.ului co ns t it u i ri i problc-m.-lor soci ale ca ,1\:11'('. Tn
;1('" t ""r", ~. :J') II<' .ifirn: C:I ;tll:diz'l d in a.u ici i "i,,\(>-
mr-lor social. in sl,r'cial in ruport Cil Iorrnulart-u ,;-i sol u-
\iOll:trt':t propri ilor problornr-, ch-schid .. () no u.i P''l''-p,,('ti\;l
;Isllpr:l sPll1llif](,:I\iij'1r di Iori tc-l or 1Il(ISllTrltori 1'11('st.uii aces-
tor;I, si in 111()c! ;]l,'(ial. alp in d ical nr ilo:: do s:ltisLI('\,it" .

Aeest stu.l i u r eprez int a rezullatul d iscut iilor av u t e eu prot.


<t'!nlt,\, _.....;e,~1"!')', ....; l., 1{ )\)(''''t (.)~: ';'1 IIr1"~~: ~'ll de ct"'cet:lri
s()ciale al Uri.vcrs i ta tu :\lichigan). Pe n t ru ver ifica re a ipotC'zelor
fn:!l1_date. r.:~~~:. :1-: ;'\\"';t :-:mabilit;-th':1 t!~ :l ~_.:e:i r!ate:(' (''!It:~e in
(';I(lrul uni: .3.nl;}:~l :J:' ':":!';I!l) de rn;'l~;lr;lre :1 cali~drii condttiilor de
"1/[n('(l. r(,11iz.l~Pl' t_'~;lI)tln;l!I(' n at iou.rlc-, in di),l<J mornen to de t imp
(1!Hi1l ~I 1!172) (9.1).
12 1
In terpretarea indicatorilor de satisf'actie propusa aiel
poate fi considcrata ca 0 consecinta a c!efinirii preble-
melor sociale. Aceasta legatura intre dinarnica sistemelor
sociale si star ile de satisfactie face posibila utilizarea
indicatorilor de satisf'actic ca un foarte util instrument
de identif icarc si masuraro a problemelor sociale .

.. .. ..
Masur ind earacteristicile obiective ale eoncli (i iIor de
viata, nu putem inca sti daca oarncn ii care traiesc in res-
pcctivcle conditii sin t Iericiti sau nefericiti. satisfacuti
sau nesatisfacuti. Cel mai simplu mod de a af la aceasta
este de a-i intreba pe ei in mod direct ce le place ~i CE'
nu le place in diferitele sf'ere ale vietii lor (munca,
famil ie, timp libel', conditii de viata in general) ~i in
ce grad.
Din aceasta cauza exista in majoritatea cercetarilor
sociologice doua serii de indicatori : a) indicatori obiectiui
de ~tq!f' care mascara caracteristicile conditiilor de viata
(venit, tip de profesiune, conditii fizice de munca, tip de
locuinta etc.) ; b) iniiicatori subiectivi de satisjaciie , care
mascara gradul de satisfactie Ct.1 aceste condi iii obiecti ve
(satisf'actia cu veni tul, cu profesiunea, cu conditiile fizice
de m linea, eu locuinta, ell munca etc.).
Deoarece faetorul uman a cistigat in ultimele decen ii
un loc din ce in ce mai important in organizarea si Iunc-
tionarea diferitelor sfere ale vietii sociale, indicatorii
subiectivi de satisf'actie sint din ce In cemailltiliza(i.Ca
si in aIte cazuri, si aici acumularea de date a inceput sa
evideritieze limitele bazelor teoretice ini tialc, irnpun ind
o rean al iza cri tica. Nu este deci intirnplator ca dupa ani
si chiar decenii de intcnsa folosire a indicatorilor ell'
satisf'actie sfl se puna 0 serie de intrebari f un dumcn ta!
care este semni licatia acestor indicatori? care este r elatia
dintre indicatorii obicctivi si indicatorii subicct ivi de
satisfactie ?
Exista in acest domcniu 0 situatie specifica. Desi teo-
rr-tic f iecare este de acord ca intre indicator ii obiectivi
~i cei subiecti vi exista 0 rclatie cornplexa, datorita Iap-
tului ("<1 nu cxista inca () preocupare sistematica de inte-
12;-)
1,'gl'l'C a acestcia, ill cor-cctaroa empirica este implicata
po-t ul arca unei rcluui simple, nemijlocite (49), S:I expli-
ci t am. pe scur t, citeva dintre cell' mai import ante irnpli-
d1iI ;de u nri a,"t'I:ll'n"Lt in id('gvl"i,

:\Iodelul traditional de intcrprctarc a indicatorilor de


o.,alisfaelie !:-i d ilicu lt at ile sale.
;1) l udicatrni! su/)i('('lil'i c/f' suli.'Jw'/ic pot fi cousul:
",i i ') hill:O: ll:,:'()ri'lIrl1"(' (l cal itut i: ()iJi('clit'c (l ccnuiitiiior.
mon.. :11 ,,' ~,,,, presupun
Dill () rclatie suf icivn t de
':;11';'1 int rc ~:diLI:"il conditi i.or obicct ive ~1 ~;radlll ell'
s,tlisfaqie, ('~t(' pr,sibil a ,;p ftijosl pcn tru cardctcril.arca
,'\'oltl\it'i si,ll'nlullii social incliv.uori i subicct ivi dl' ~;atis-
I'; 1('\ io. T\Tdocioll),I;i(', accasta sol utie ar fi fo.ute simpla.
')('l)lllld dif;c':I'::I:,':1 r'f)!l',truirii unor indicatori o\)ir'('li\ i ;Ii
tiil,,' .: ' :: " d" ,i:d;'\_ l)t, "\:"Illplll, SC'p',a!t- ;I('r "ll1::
~ !'\;I~':. ,[ . 1) 1)]'1':-,11;:,+ i i :' "-i:::r)l' f;!t'1()I'j tf'!:
:I:l'()--~'c()r:()!:;{ '->1 .-.I)(j;tli d in lllti:~ '-:,. ci+.'C('!lii. S;tll rhi.u

1:1Il]tiI1:11: <1",":11': !:l \,'Iri:(, iTld,;' t!!,::;;"tc (';(lit;t1";1 l'OI1-


-lil,iill)l' C,_' :1:.1:1<',: 0.,-:1 imhIIrldL\'i! ~:Ihstall:i,d, Porni nd
<iI' 1;1ielr'o" 11'",: (")!'I'ia\ii in trr: ("lIHli\iilp obioct iv ~i gra-
<iul dr' ""li"I;,( ti .., 11'.' put ern ,IStC'p!;1 ca indicatori i de
':l1i,sl';l('t,i,' ~;'i ;'; ('Illlfl'f'lit ~i pi () tl'nclin\{i const an t a de
,rf'',ot"!,(,, s; l:,:':1 ;,S:I 'LiU Iucr uri l.-. .m: put ea ut i l iv.a i nd i-
,:d')rii (:,. ~:::i',LJ('\:" Cit 0 apro x i.: :,!'I' suf icic-nt d,' hun.i
"\ ,)jll',i"i Iii:"! I:"j"r (,:ll',Il'tl'ri',li, "])il'I'li\',, ;11" sisl,'-
,
, + ". ( ) " ~,!) (: j ~ l .t

() ;1~,":I'('I!' ;'',ot''ptT'" Ill! (h,I" '11:;01 ,i 1"li1'i(';(1;'1til' d;d ..l,'


,'('llllIlli;ltl' ! 'I!'" ,"1111:1,;\Cf';ISLI I" I,' l)l1l'lu/.ia 111;li mul tor
<t udi i ('::!'I' ,r"',' ':1 1('\'iS1:1 n'/,1111:11t'1,'unor s()Il(i;ljl' ('011,'-
');lr:l!Jj]L- {':.'(tli ,k IH' () PCTi()dIL'1 11:::1 1\1110,:1d(' limp,
\sl[('1. C~l:::l:! S:,li!!C's ~i :\lc('lIjl')\ll~h remarca fapt ul ca.
l,'si III nlt i.r.'. ::1'(,,1(:,', au (1\ lit lr: i,:,I),l;l,Hil\iri xubst an-
'i;tl" in C01Hli':;'" dl' 11:1111C,'1 ;tlt' n.uncitor ului .unc-rir-an.
,i:t1l'j,' eli:,,: ik:, .r ,",'1IILlj,' n u illtiic,'1 n iri () schim!Jd!'l' s"Ill-
u i Iicnt iv: !:!,' ""jlli <:II L;I'Ill'r;d cll' :,;l1isLlqi(' (7YI, ,'\('('Ll'ii
lucru il r"111:tll';(, eI., xc-mplu. 'Ii IL Khan: ..'(II i uda
Ii 1"'1('11',,1, -: rl" t,'I:J:i(';'1, 1il!:P, "x1<-:I~i,' ;1 !->tll<iiil()l' (ns u-
P: ;I ';; t1 is 1', .c t, i,' i ;1. I III ci i-II, 71. ) , (' xis 1,'I () aII I IIII i LI ('0n-
<',1('111;'1 in ,tnll'till';1 r,'lspllnsllrill)r !,lll\ini o amr-ni ~;.. con-
"jilr'!':1 c-xt rr-:u ell' srt isf acu ti ('\I murica lor, d.rr si mai
plltini rapnrt";I/,'1 () insatisLtqic' extrema, R,'lspunsul
i~!ncl;ll C'0 nlISV<I!,'1 pc, nartea pO/iti\'a a neutralit,-l\ii

I""
-relativ satisf'acut- .. (,lYj, Dac;-t datr-lo 1111 confi rmu astep-
tarca unei var iati i a starii ell' :;atisfaciic corcl ate ell con-
ditiile obiective. atunci este nevoie de 0 explicare mai
adecvata a semnif'icatie i si a d inam ici i indicatorilor de
-atisfuctie.
Acelasi lucru, intr-o oarccare masura, se poate SpUIW
~i des pre var iatia inelicatorilor dc sutisfacOe in acr-l.is.
moment de timp, intre c1ifcritc grupuri socialc ~i profc-
sionale. Daca luam tot oxcmplul satisl'actiei muncii, ne
putem astepta ca marile dif erente clintre tipurile de pro-
fesiune sa produca dif'eren te mari si l a n ivcl ul gradului
de satis Iactie. _\ccasUi asteptare oste adevarnta in 11'-0
m:lsur[1 drxt.ul de mi ca. CII t.itlu lip il us trarc VOIlI rcoro-
. ,
duee datele sondajului ef'ectuat de catre Instit utul de
cercetari socials (Ann Arbor, Michi dan). Ca un indicator
destul ell' bun al calitatii conditiilor obiective de munca
am ales pre'ligi111 ot.upatici (9.)). (S,'! tin cm ~('~i!ll;l Ul
autor ii rapor-tului din care sint o xt raso datl'lf' au inclu-
in cele 10 categorii cle ocu pat ii icrarllizate din punctu.
de vedere al prestigiului social ~i ocupatii ca : d ircctu:
de intreprinderc, propriclar de in trcprindcre.) ill son-
dajul despre care S-Cl vorbi t mai sus. pentru a masura
satisf actia fa1{1 ell.' conditiile de munca. a fost construit
'!J1 "indicator global concrrt de satisf'actie in m\11H::i",
numit astfel deoarece a fost obtinut prin combinarca
unor inelieatori partial! de satisf'acti rata de dlf critclo
aspecte all.' muncii - condi ti i f'izice. xal arizare, rc-l at i:
ell colegii. ('11 scf'ul direct etc. S-a constr ui t, de asomcnc-a.
un ..indicator de satisfuctie fat,{1 de viata-. care rrCtSO;trCl
~radul de satisf'actie fatEt cit' totulit atca conelit,ii!ol' ell'
viata - munr-a. locuinta etc.
Conform prcsupozi tiilor enuntate mai sus. rie-aru
astepta ca dif'ercnte!e obiectivr- de- condit.ii, aproximato
de clasif icarea pro testunilor in funct ie ell' prcstiuiul
social, S{I prod uca difl'!'('Il\l' proportionale ill cer-a ('(' pr i-
vesto satisfaC\ia. Mai precis, urrnatoarelo prcdic-tii ar
decurrie din ipotr-zele teoreti ce c-xaminate : a) clifercl1icle
de conditii obicctivo VOl' genera dif'crcnte pro porf ion a le
de satisf'actic ~i b) orico difcl'pnt,\ obiectiva scrnn if ica-
:i\',-I va Ii insoti t a dc' () dift'!'('nl/t sernnificattva in U!':tdlll
,[.. sitlisf:l('lie.
Datc-lo ofer ltr- dc cerl'f:'laI'P;! am int it.; "in! pro'/cnlitlp
.. .urnatorul t abo l :
Tabelul nr. 1

Rel a ti a dintre calitatea condi t iilor obiective de munca


(masurata cu indicatorul "prestigiu social al ocupatiei")
s i indicatorii de sausractie Ca\~i de munca s i viap

Sutf s ract l a Sntlsrac\ia r,,\;i


Pre~tigiul (_)('upa',I!'1 In m unca dt' vla~:l

1. Ccl mai scazut 3,12 2,90


')
3,08 2,93
"
3. .. 3,25 3,42
4. .. 3,19 3,20
I
:i.
"
3,23 3,14
6. 3,24 3,31
"
,. .. 3,25 1,37

B. .. 3,24 3,27
9. .. 3,31 3,44
10. Ccl mai inalt 3,31 3,30

Dupa cum se poate vedea din datele prezentate in


tabel, daca exista dif'erente statistice semnificative in tre
prime le doua 1;>iultimele doua c-ategorii la ambii indi-
catori de satisfactie, ele sint relativ scazute in r-apor t
cu dif'erentcle obiective pe care lc putem presupune.
Celelalte categorii din rnijloc nu rnai prezinta nici 0
difere nta, nici ch iar tendentiala. Putern deci trage con-
cluzia ca indicator ii subiectivi de satisf actie nu au p1'O-
prictatca de a disci-imina ef'icient dif'erente obiective in tre
condi tii nici in momente diferite de timp si niei in cadrul
aceleiasi sectiun i ternporale.
b) Un alt tip de impl icatie a mod ului curent de intc-
legero a relatiei dintre indicator ii obiectivi ~i cei subiec-
tivi de satisfactie este legat de intolegcrea stTIlCtUTii
satisjaciiei si, in consecinta, a structur ii indicator ilor de
satisf actie.
Cercetar ile asupra satisf'actiei Iolososc de obicei doua
niveluri ale an al izei : a) indicatori globali de satisfactie
- satisfactia muncii, satisf'actia Iata de Iamilie, sat is-
12R
Iactia fata de calitatea vietii si b) inslicatori particutari
de satisiaciie - satisfactia eu difcri tcle aspecte par t i-
culare aie totului luat in corisideratie de indicntori i g!obali
(de- c-xc.r.plu. daca este vorba despre indir.atorul c;lohal.
sat isf.ictia muncii. :-'l' vor 11:,'t,U:'d I) ~t'ri(' d' :1' !H'ct. p~:r\i-
ru larr- - - ~atisfaqia le,;aU de rt-munc-r.uii. el" ('()!~d;\iilr-
de 111!1ll6., de rr-latii lo ell' Il1Une{1 cu sef ul, cu c()legii o tc.).
nae'. no int('n'Sf',lZ~l salisfaqia cu c-ali tatca vio ti i, IH' lillg;l
indicatorul global ft'sjll'di\' vo r fi c,t!culaii ~i in.Iicu tnri i
part iculari - satrsfactia fap de munca. locuinta. Iarni-
lie etc,
Prin st ruct ur a sa tisfactici in ie legem aiei rcluti i 1,J ('0)11-
plexe dintre satisf'actiile par ticulare, pc de () parte, si
(lin t re satisfactiile part icul are ~i sat isf actia globaL'!, PI' de
al ta parte.
Modr-lul traditional de in\f'lpL;C'l'l' a satisfa('\il'i sut is-
f,ll'\ia Cd () c-va l uarr- din('t"l ;1 roudi tii lor obit'cti\'(' (,OI1-

tino () "pri(' de implicatii Iourtc- impor tan to aSllpr;1 ill\('-


le',erii str uctur ii satisfaqi('i
I, Eruuuiri! (lspectc/oT partielllaT(' ale )1tllat,cl
qiobal e (munca, familia, ealitatea viet ii) siut mutual irule-
pendente, Accasta inscamna, de exemplu, ca satisfactia
leuata de rcmuncratie este indcpcridcnta de satisfactia
faie'! de relariile cu colegii de munr.a sau cu conduccrou.
Intre aspoctr-le particulare ale situatiei pot Ii, ~i ill Iapt
sin t, intcrdopcndcnto obiect.ive. Un ~l'f bun crel';lzi! J'('laiii
bune ill cadr ul gruplllui pC' care il conduce s.a.m.d. Dar
e rol uiirilc aspectcloT purtieulare sint: elc insele Tf'CiPTOC
uule pcndcnte . ('U al te cuvin tr-. ('orda\iile dint ro indica-
torii particulari de sat isf actie '.01' indica 7l11Tnui inter-
dependcntcle obiect ive dint re aspectcle part iculurr-
evaluate.
2, Erciuarea alobala estc protlusul enaliuir ilor par: i-
cul are . :\c('asta insoarr.na GOl Iic-care porsoana inti! ('\'(1-
lucaz;i f iecan- aspect particular al sitllat,il'i !ji (iliPU (U'('('(I

si pe (lc((LsUi /)azc1 Iormulo.rza () r-val uare gl()bab a sitll;l-


tioi. Este implicata aici () rl'lati(' C<lIIZ;tl:l:
!'\'alll;-Irilr'
particulare prod uc ovaluarca ~~lobal:l. Cu allt' c-uvi n tr-.
sat isf actia globala este dcperidcnta in rupert ('\1 sut is-
Iactiilc particularc, in t irnp cc accstea sint indcpenclentc
fat;'l de ea, Aceasta structura a satisf actie! ar putca fi
schernatizata in Ielul urrnator :
1 ~(l
Schema nr. 1. Structura sat isfac tiei sugerata -; 1

de e xpl icat ia teoretica t radl tiona la a satisfactiei,


unde Spi' S1'2' .. SI'" sint sat isf'act iile particulare.
iar Sv este sattsractia globaln. , ;,r,

in fapt, cole mai mul te tehnici de determinare a indi-


I itori.or gloiJali de sat isf'actie sint Iuridate pe 0 a=erncnca
intclegere a structurii sat isf'actiei. Sint masuratc saris-
Iactn lc particulare ~i apoi satisf'actia globala este calcu-
lata ca 0 medic uritrnetica a acestora. Metoda aceasta de
('();1st!'llqie a indicatorilor de sat isf actie reproduce deci
procesul presupus real de constr'uctie a sat isf'actiei.
Irnaui nea aceasta it structuii satisfactici a Iund.u. in
mol nccontestat pina acurn. toate cercetar ile ernpirice. Ea
este insa subminata de datele acurnul ate in cadrul dif'e-
ritelor cercetari. Din pacate. aceasta contradictie dintre
presupozi tiile teore tice si caracter ul datelor nu a fost
Iuat.i pina acum in consideratie in mod series.
Daca prima teza - caracterul independent al evalua-
ri lor part icul arc - ar fi adcvarata, atunci ar decurge
urmatoarea prcdictie ernpirica : acolo unde in ter depen-
d~,;'ta obicctiva din t re aspectele particulate este ridicata.
corelatiile dintre respectivii indicatori particular! de
':tt!ilaqie \'01' fi si ele ridicate : acolo insa unde inter-
d,:';wnden\elc obiective sint rnici sau riul e. corclatiile
d int re indieatorii respcctivi vor fi apropiate de zero.
Accasta predictie ernpir ica nu estc insa satisfacuta de
datcle obtin ute in cliferite cercetari. De regula. exist a
corr-l at ii destul de ridicate intre indicatorii particulari
de sat isf actic. indiferent de gradul de interdependenta
obicct.iva a aspcctclor considerate. \0111 fo lov i d ropt
e xernplu datcle oferite de sondajul asupra conditiilor de
rnunca citat rnai inainte. De notat ca. datorita proportiilor
suntionului, chiar corelatii Ioarte mici (de oxcmplu
corclatli de 0,00) sint sen.ni Iicat ivo. Corelatiile d intre
indicatorii part iculari de satisf'actie sint prezentate in
tabr-lul nr. 2.
Dupa cum re iese din tabel, exista corel atii semni f'i-
cative intre toti inclicatorii par ticulari , cu toate ca unii
d in t rc ei .~e rl'l(,I'~'1 la asporte practic indepenciente.
Dcsi ne asteptam CCl intro salariu ~i rel ati ile Cll colegii
sa nu fie 0 interdependenta obiectiva sistematica, intre
130
Tabelul nr. 2

Intercorelatnle dintre indieatorii partieulari de sat isfact ie


in munca (95)

1 2 3 -I 5
-----
i
I. Confort - - - - -

., Cnrnctcrul xt irn u la t or.


crcati v al rn u nri i -in,,1f) - -- - - - --

:1. Salarizare -i-0,40 f O,:W - - -


4. Rr-l at i ile eu colcgi i -1-0,40 +O"lJ -f-().~Ii - - -
5. Resurse pentru munca f-ll,5C +0.44 +O.:lII -t-O.:~~l -

indicator ii lor de satisf'actie exista 0 corclatie semnifica-


tiva (+ 0,26). Intre "con1"ort" (distanta locuintei fa\;"! ell'
intreprindcre, prograrnul de lucru ctc.) ~i salarizare ne
asteptam de ascrncnca S,-I llU ox iste 0 corelaiic sorun il'i-
ativa ; Cll t oate ac('s\eLl, intre indir-atori i dv s;di~;raqi('
carr- Ie corcspund ('Xistil () ('orelaiiv rt-ln t iv rilii('al,YI
(1 0 .:10).
}\('("te date sll.L;ereaZ;1 dr-ci Llpllil ("I. ('o!'l'Ll\iil,' di nt r
indicatorii partiali nu cx prima 1l1WHli intcrdopcndcntu
obicctiva dintrc aspcctcle evaluate, ci mui III II It lkeit
accasta. 0 anumita in tcrdcpendenta a insesi evuluari lor.
Exista s i altc constatari cmpirice in neconcordan t,i
cu a:;;teptarile modelul ui tradi tion al. Yom ci ta n umai doua
di ntr ('~e en::' ni s-au parut a Ii mai in torcsnn tv pri n
(';tracteI'II1 lor IH'a~t('ptat :
- Philip Cnnversc-. int r-o comun icarc- SIIst.illllt'-1 III
1!171. a pr"/"nLlt lIrn~,ItCJilrc'<l c-onst.u ar in<iic;tlorii ~~lo-
bal i <it' s,ltisfaqi,' s i n t. in timp. mai s t ahi l i d,'cit ('It'III('11-
tcl.- lor ('():IJpOllt'11tt', i ndkuturii par\i;ili dl' ';,Itis[,[('\i(',
Masur.itoril Luut in do u.. 111011I('11t(' de limp difr-ti t all
indic-at Iupt ul C-I indir-atorul global til' satisfaqi(' a vi('~ii
('stc m.u constant decit iridicatorii partial i ca"c il compun
- sat in munca,
isf'actia fata de Iamil ie, locuintu
satisf actia

etc. De ascmeriea, indicator ul de satisf'actic in munca,


de exernplu, este mai constant decit iridicatorii partiali
care il com pun - satisf'actia fata de rclati ile eu colqdi,
ell sef'ul, Iata de munca in sine etc. Daca eval uarca 1410-
1:31
fi produsul
b:II,-1 ,II' evaluarilor parti alc , Ill! ar trcbui sa
.-xistc Ll"cn;cnca di Ierr-nto de- st.abil itutc. Stabili tatea mai
mare a inclicatorilor globali sugercaz,-l mai dcgrab,\ 0 an u-
mita indeperidcnta a lor in raport ClI iridicatorii parti ali.
- R. Quinn !'ii T. Mangione au f'acut a alta descoper ire
intcrosant a. Se st ie C,-I, de regula, modul de calcul al
iridicatorilor global i de sat isfuctie ('ste bazat pe indica-
torii par t icu lari , Ceil mai sirnpla metoda estc- cons idcrarea
1J:"dj"i ;;ritll:eiicl' :t indicatorl lor par+i al i (,,\ (l dpr'oximarl'
d,,tlil cit' \)1111:'1 :1 ~atis[dqi"i glob:ti.,. I'l' dr. dU-I purt c insa.
,'~,k i:ldi"'ut:lhil Iapt ul (';'1 aSl)(,,!t'l( p.utic-ul arr- (III II
i n porttn t.. d:f''I'iLl, 0i dor.i VOl' aduc-c () contributie difp-
riL'1 ];1 c-val uurr-a clob;ti,'l. Pr-ntru cincva. de o xemplu, con-
d i t iiIo [ilin' de- munca pot fi m ul t mai impo rtan tr- doc-it
rc-l ati ilc S:!]C cu ('()]fgii. :\ face d('ci media ar itmot ica a
indicutori lor part icu hui inscarnna a du o importanta egal;l
tuturor aspcctclor. Indicatorul global ast Icl obtiriut pare
dc stu l de rudirncn t ar. Mai adccvata ar fi dcci ponrlcr arca
iridicatorilor partiali in f'unctie de irnpor tanta pe care
f iccarc s ubiect 0 atr ibuie lor. Tn realitate. indicatorii
gl()bali obt in uti pe 0 asemcriea baza mai sofist icata, care
ar trebu i, conform rnodclului t radi t ion al , S:-i fie superiori
sirnplr-i n~eclii ari tmc-t icc. Ill! sint mai bun i clin punct ul
cI,' n,r!I'j'i' al pr-rf'orrnante lor lor (78).
:\,'co!lcurcbn\"le SCllll1ulate intrc modr-lul tcorr-ri al
st.ui i (j,. ":lti,Lll'ti('. ,10:1('11111('sl(' .1 l<II'g r,'lspindit LI
or:1 ;\('t'I:I::1. si (!:ttllp '!l.pirin acumulat }l1lI1 prob.cma
uu.-i r"('''!lsiti'':':-Iri [i-nrdi('c' a problom.-i s,ltis!aqil'i,
Sillt ';11:,('::lk uici. ('II t i t l u ck- ipO(('Z:I, ('1"11;(,11(1'1(' unui
uou Il!od"j kO]"'(i(' al satisr;\('\ic'i, ('urI' Sd pO:lt;'l lua in
("lIlSid,,!:tti. to:I(.o an'sll' d;\(c' can' p:ll'eau abcran te in
r.iport ,'II intc!cLyrCa tradi\ional<-l.

EI(,l1lentele unui nou model teoretic de interpretarc a


indicatorilor de satisfactie. Procesul de constituire a sat is-
bctiei con tine t rei clemente fundamontale
1. "(-;1 subiect c,,"e E',.-:t!llcaZi'!, satisfu.ut sau riesat is-
Iacut. in raoort cu conditii le sale de via ta.
conditiile ell care <ubiet-
3, Un set de criterii ale cvaluar ii - 0 rnul time de
standarde in raport cu care un aspect sau alt ul a l (,011-
diti ilor de viata ('ste evalunt ca sat isf'acator sau ncsat is-
Iacator.
Punctul nevralgic al intelegerii sutisf'actici ('st" loca-
lizat. dupa part-rca noastra, la nivelul critcrillor e\ al u.iri i,
Ex is t.i. ill ('I'll' ni.ri 1l1111lL' cnz uri, do ua catl'gorii di,.,ti!l( 1"
de criterii all' evaluarii : a) absolute ~i b) rciat ivc
a) Crit erii absolute all' cvaluarii. In uncle situatii
cxis ta critcr-ii carl' dctcrrnina caractorul satisfacator sau
nesat isf.icator pcntru oricc om ~i pcntru oricc ('(llIIl/llilull'
U11lWl(l, Ele provin clintr-o serie de exigente elcmcntare
,tie organi';lllltilli uman sau all' victi i socialo. S:'I lua.n
un exemplu Io art sirnplu : c-orid itii le Iizicc (.OIlOP)
Ex ist.i din acest punct de vcdere 0 serie de P:',(gu: i
ab-olutc : un zgOl1lot Ioarto puiernic ('sic d is t rutt i-,
pentru psih icul uman ; lipsa de stimulare sonor.i, dac,'1
depasestc 0 an umita limita, poatc deveni ~i ca distruc-
tiva. In principiu, ar fi posibil sa se determine un n ivr-:
optim al stimularii sonorc.
Nu discutarn aici in ce masura asemenea cri ter ii abso-
lute ale eval uari i - valabile in mod egal oricind si
pentru or ice subiect urnan - cxista in mod real. .\'iCl
cum vorn incorca sa dcmonstram, chiar daca ele ar exist a.
puti ne implicatii putem sa derivam de aici pentru strll('-
tura si sernni ficatia indicatorilor de satisf actie. S~'iana-
liz{II11 in sa relatia ciintre aceste critcrii absolute ~i vari.i-
l,ia satisf actici. Relatia estc cxprirnata in schema 111'-
matoaro
~\j'-' ; "'-".'"
~O'I . "T ,

ln~;j~,~,{G(til'
IJ,I;",:,l

Sclivma nr 0) l{('\a\ia d i n t rr- ('o!H!I\iil(' "!)H('\I\',. ~j

~;I~l"Ll~'\;t'. i"UIU!;lI,1 IH' l'rih'l"ll ;lh.-.:,i}lll(' de 1",::liu;Ll"l'

Exist.. u n an umi t n i vvl it! t'ondi\iilor obicct ivc- (.ll.


dincolo Li(' l';llt' n u mai c-xist.r pract ic v.uiati i all' ins,l-
'i"L"'\lt'i. PI'IItl'll (,d dl'j:1 ill~ati':Llqia IlldXiIII;'( d f()~.t :di;I~.!
(con dit ii ab.o iu t distruc-tivo pc-ntr u oruanisrn, pc-ntru vi at..

l:n
soci ala). Uri al t punct (8) indica un n ivol opt im al con-
ditii lor obicct ive In care satisfuotia este maxima, dincolo
de care n u mai cxistu posi bi li tatca al tor pcrfcctionari.
gradld de sat isfuct ic plaf'on indu-se sau chiar scazind
trr-pt at. In t rc aceste dow} punctc-Iimitu, vari atia condi-
tiilor obiective produce variatii ale starii de satisfactie.
In schema noastra, pentru sirnplificare, relatia a fost
Iigurata liniar, desi in realitate n c putern astepta ca ea
sc'i fie mai cornplexa.
Daca ar exista n umai cri terii absol u tc, indicatorii de
satisf actie ar corcspunde in linii gcncrale cal itatii con-
di t iilo:: obicct ive : oricc vari atie in coridi t iilc obicct i ve ar
ri inso tit de () variatie corespunzatoarc in gradul de satis-
rac(i('. in aCl'st caz , a~t('pl'lrilc model ului traditional al
sali"f;ll'\iei ar ii rl'aiizak.
b) Crit crii rci(ltil'l' (lie L'Va/llclrii. De regula, subicctul
n u Io lo-r-s t in evaluarca sa puncte absolute de rderintCt
CCl cell' figurate in schema de mai sus. Un subiect poate
considcru ca absol u t ncxatisf'aca toare uncle corid iiii care
al tui subicct ii pot aparca CCl sat isf'acatoare. daca n u chiar
Ioartc bunc. In psihologia sociala este utilizat conceptul
) de ,.ni\e;. de _a~pira)ie" pentru 1:1 desemna tocmai aceste
I \arITi'fjT.- In f unctie de 0 mul time de Iactui (posibili tatile
de sat isf acere a diferitelor necesitati, expcricn;a trccuta
etc.), oarneni i isi stabilesc nivcl uri Ioarte di Ierite de aspi-
ral ii. ell alto cuvin te cxista 0 pl ural itate de puncte il si
B in calcul ul re-al al satisf actioi. Acestr-a consti t uie cadr ul
de c-valuare coneret. Accst lucru ostc fi~urat in urrna-
t()<ll'ea schvrna

~'.,,!~,~ra-=~',
r- ,'l ~ ''"7' .'!

'~:-a! 5f~:~ ,-
:-)0,""-.<:1

Schema nr. 3. Relatia dintre condij iilc obiective s i


<atisfacti a. furidata pe criterii relative de evaluare.

Punctele A" :l~>... An, reprezentind praaul de jos al


sutisfnctici. pcntru difcr iti indivizi, pot diferi semnif ica-
t.iv. EI(' insa se si tueaza dcasupra unui posibi l punct
absolut (,1) al insat isf'actir-i Acelasi lucru se poato spunr-
I :~l
si despre punctele HI. Ih, ... Bn : l'le dif era int re ele !?l,
de regula. se situeaza sub un ipotctic prag absolut al
xat.isf'actic-i (B}.
F,1ra a intra in analiza naturi i ~i a Iactorilor do ter-
minanti ai nivelului de aspiratii, si't retinern ca. in Iapt,
subiectii umani Iolosesc pentru ovaluaroa acelotasi con-
ditii objective cr iterii diferite de evaluare. ca expresie a
nivelului de aspiratie al Iiecaruia. In acest caz nu mai
putem considera CEI intre conditii le obicctive ~i gradul de
satisfactie exista 0 relalie nemijlocita, ci mijlocita de
critcr iilc de eval uare. nu absoluteFi relative. inal t varia-
.bilo. Est e deri posibi! ca var iati a indicn tor ilor de satis-
far-(i(' s;'1 nil fip o x prr-si a var iatir-: ('ondi\iil()!' nbir-ct ivr-
('v~~~ate, ('i a l1ive1l,1I1Ii ck a~Eil;lti('. ;1 ri tori ilor de ('V<1-
l uarr-. () asomc-nva tf'Z;'1 arc- irnpl icat ii importunte.
-a) Miisurarcu satisiactic: in c1ifcTitc momc nt c de limp.
Dupa c-um s-a subl iniut ma i ina intr-. inCf'rCil)'('a dr' a f()losi
indicatorii de snt isf'actic ('<I indicatori ai tr;lIlsform,-lrilot'
obicctivc pet rccu tc intr-o pcrioada mai ind"lungat;1 de
tirnp il f~f'nerat un rczul tat paradoxal : indic.itor ii de
satisf actie tind (eel putin acoasta tenciin\,l c-ste valabila
pentru ultirni i 10-15 ani. pentru care avcrn masuratori)
sa man if'este mai clegraba 0 stabi li tate decit 0 crcstere
con tin IIu progrcsi va. Luind in considcratie cri teri ile rela-
tive ale r-valuarii. am putea gi'lsi 0 cxplicatie a acest.ui
mod curios de variatie in tirnp. Exista citova posibil i-
taii : 1) In difr-rite mornontc de t imp, masurutorilo satis-
Iactioi pot indica un n ivel con stan t. 0 asorncnca con-
SLllli;\ po.it r-x prirna fil' 0 sOl'ietaif' <lfiatil in t r-un or.hi-
l ihru st abil (ill care nici cond it.i ilo obic-c-l ivc ~i n ici nivclul
dr- aspirnti nu v.uiaza). fie 0 sorio t.itt- in vol ut!r-, ill
care illS;1 imbun.itat irii coriditii lor obiect ivo ii C'orrspundt'
o ridicare (,l'hivalent;1 a nivol ului elf' uspi rati i. In ('('I din
urrna caz deci. corist.anta gr'adului (if_> <at isf'acl ie e~te pro-
dusa ell" 0 r idicare a ni vel ul ui de aspir atie (deci modifi-
carea critr-r iilor relative de cvaluarc), iar n u elf' def'ecte
de masura a starii de satisf'actie. 2) Inregistrarea unei
cresteri semnif icat ive a graclului de satisf'actie exprima,
de regula. 0 imbunatatiro a conditiilor obiective ma i
rnpide doc-it ritmul de c1'('$tprc <II nivel ului de aspir ati i.
Exis t.i. desigur. ~i posibilitatea invorsa dutor ita unor
Iactori parti('ulari are loe 0 sC{lc!e!'f' a ni\'('lllll1i dp a"pi-
riltii. Tn accste ('ondiiii. chiar $i iJ('plcasi ('ollditii ()bi('('-
t ive (sau, mai m ul t , conditii mai proastc) pot genera un
gr;id n.ai rid icn t dl' s~llis:'al"iil', :1) In Iinr-, 0 selden' a
f~!';l(llllili el(' s;lti,LlCiic P()~It(' sc-mnifi. Ii () degrdd~ll'l' ;1
coridi ti ilor obi cct ivo. f ic- () stagllare ~l ;l('l'st')ra (s a u ])l'r-
fl'l'\i'>!l;i;'(';1 lor iuu-uu ii tm hn t). i nsot i t.. illS;'1 dt_' I)
,cr('~tl'rc rapid;'1 a n ivel ului til' uspir.uii. Ce sl'mnific,'! dcci
"f;r~lIilll lit' s;lti~fal'\i(' la un rno.i.t-nt d It? [\'u caiilui!'lI
, alisolutii (l c01lciitiiioT obicct u:e, ci raportul dintT(' aceste
. ('()ndilii >i nirvl ul de a~])iralii, l'Il dcc.rlaj mare Vii gellerd
lin grad rid icat dl' in s.u i-f.tcti. III t irnp l'l' un ul rl'liu',
va genera un grad mai ridicat de satisfactie. Putem di-
aici r-onrhidr- ('~-l inrcg ist rurea gradului de satisfuctic al
IIlH'i colr-ct ivi t ati nil rl'prCl.illtil in mod direct un indica-
tor social al cali tati i coriditii lor ohiertive de viata, ci
al dcculajului dint rc couditiilo obiective ~i nivelul de
aspirat i. Schema n r. -1 rp(b variat ia in timp a gradului
dr- satisiaC\ie

l:h:1.catcr de

Cal,l,le"
,.
satrsfoctie

condrtulor-
de "'atEi
Iro~"tor al calilatii
ob.ect tve a .
condrtulor de vi3~a

Trrnp
Schema n r. 4, Varint iu in timp a grad u lui de snt is-
Iact ie in rupert cu () prcsupusri cre stere constant a Sl
lenta a ca l i t.rt i i cund it i ilor de vial:'!

Put ern considera C:I uradul dt' satisLlctiL' t iride S,'I Sl'
1lH'1l \ ill,'1 rc-l at iv constant in t irnp. chiar ~i ill si tuatia in
can' ,1\'('111 0 ('l'('~tl're trcpt.u a. dar c-ontinua a cal itatii
c()lldi\iil()r obi,'t'li\i' cit \'ia\,'1 .'-)cdd''!'il .. brus tr- dc s.u is-
fact,ir' ". d:ltr)n'S, llll ll'::IP;'I:',lt :111('i i!lr,'I:IL'liiri it 1'()lllii\ii1l):
obicrt iv. ci in mul to s i t uat ii unc-i (T('~tl'ri bl'll~tc a n ive-
lul ui ell' aspi rat ii, Iapt carp )~l'lWJ'('dz;'1 lill dl'ca!aj mai
ridicat in t rr- a~t('pUlri ~i r('a!itatf' s i, CCI rdl('x .rl (lcl'stuia,
I) s(';'ldr'j'(' a f~r:tdIJIlli (j,. s;ltisfac\if'
l ndicatorii d,' s:ltisLI('\il' pr)t fi inkrprcta\i d('l'i (';1
i\. indlcatoti ,Ii graclullJi (It- "S,'lll;"ttatl''', ell' cchil ibru al unci
l\ ('()]ro(,ti\'it:"l\i -rn - grad riuil':lt de insutisfactie esk Ull
sunptom dl' CrIdl xociala. de ahenaro.
b) ;'\l(i"UTCL)"{'(! '\(Lli'\]uc1it'i
(/ifl'rilciur ~lruI)llri sociul c ill
{Lccl(!,:;i moment de t im p . Una din t re cplc mai [rc('\'!'n!t'
astept.u-i ale sociologului, Wid cum s-a v.izut niai s us.
"S(l' (';1 vartatia condi tiilor obiecti ve in cadrul accle iasi
comuni tati , in aCl'ILI~i moment de timp, sa creczo variati i
.oruspunzatoarc in gradul de su t isf'act ie.
Daca am presupune ca toti mcmbrii cornun itati i [o l o-
sese ace lcasi critcrii de evaluare (fie ell' absolute saL!
relative), at unci. evident. ducrcntele dint re condi tii le
obicctive Sl' VOl' reflecta in n.od corespunzator ill dire-
rente de grade de satisf actie. Nurnai ca 0 asemenca pre-
supozitre nu este cornplet adcvarata. Clascle ~i grupurih
-ociale ale unei an umite corr.uni tati nu au un ,.l1letl'lr
cornun de evaluare a conditiilor lor de viata. Ni vclul de
aspiratie este diferi t. Deoarecc nivelul do aspirati E'"to'
in Iunctic, print re al te le. !;'i de pu-i bi l itat il cx i-.tcnte 1:1
l111 moment dat, Sl' poatc d('ccpta tC'/d C:l gl'lljlllrik' sO('iaIL-
('an' tra icsc in condi tii mai proa~tl' vor t ind Sil aiba un
n i ve l n.ai ~c[l/lIt de 'I..;pildtii, TI! t i n rp ('(' ~;l'lIPlllilL- (',II"
uuicsc in coudi t ii mai bu n ',()r ii l';'l'dCkli;,lk pri n <l~jli-
I d\ii lilili ridi(,;lt(', ndl';1 fi','l'dl"t 1:1"\IP ~i-'Ir orgallizd as pi-
! ~I\iil,' 1111111aiIII Iuncti dl' posibi lit.rtil: sal" n'a]!> , .uunci
"Iri IHJsihilc'l sit u.rt i., ("I, d._':;i t r.und 111 l'IJlllii\ii ()IJicdi\'!'
.
:'<l:1I(to d i Ioritv. l'1l' ~il 'lib;'l a:JI()XIIlI;l! iv dCl'lasi, L'r,ld tI" ,)

,ti-'(,]('iil', 111 ;;l"'~k coudit ii (()!llllJlitalL'a ;II' Ii f():llk


~'(;llJil,'1. II! 1:IPt. L"iasl'il' dou.in.urt ;111 inccrcut di n to t-
c!V:lllll:1 ,;,'1 PUIl:1 b.nivr in t rv l'.rupuril,' !;'i claselo soci;dl'
,'xistCIlll', ill xc-nxul cl innn.ui i l"J:1;pal'abilitu\ii lor rcci-
11l'O('(' ~i a! eLlbo:;":'ii l'lit('!'ii:())' df' eval uarc strict adup-
Lit.: la coriditi ilc cxistr-n t. j),l(','l ficcare si-ar acccpt..
pULi1,iC! sa, nu ar exist a di~'en'n\e de satisfactic, si. in
l'on";('I.'in\<1. nic:i t"ncli!1\f' rcvolutioriarc de schimbar
sociala. ,:.rUI'CllHd Ill! trebuie SCI sc compare ell boierul
Iicc.arr- trebuie S[l Iie .nulturr.it cu condit ia sa ... " Partial.
:l""fel ell' 111f~(';t'liSII:C de i,:());_:!'e si de dcldptdI'e d ni vclului
de " l;i:',,';i
t ,.
Ja l'lneliti:Je

chk ai, fo'\ dest ul de eficion te
111 st:!\)ilitatl'd s()cil'LltiiuI" ell un in.il t grad d.. l1eOIl1(J-
t.;l'n'it:ltp, Ell' sint insa sistomat ic ('Illltl~ll'arak de <tit!'
i('[Hiin\I', (,;11(' tim', dimpot viv. L~_dil\T.ell~ieri in grad\ll
<II' s;t1i"facti(' .t] comun itat ii. t'n grup 11\1 Jl(Jil[Lo S;'I 1111',I'
!';Ij;or[('/p ]a ('!']loLdll' L,rllpllri, Si!lltilldll-"I', 1)(' });l/;I ;]('I'stl'i
('():l!p;lr;liii, Ill;li frllstr;lt sa:1 1::;li ';atisf:]('llt (fl'llllllWI1111
!I111l1it Clll'('llt dt' . .fru-;tr;lrt' r('l:Jti\'{I" "Ill ,'s;ltisfaqil' r('la-
1:17
t.iv.r"). Ex ista deci dOII,"1 prorosc ru dcc\(> OPIIS!' : l'l,ali-
zan'a nivcl uri lor ell' nspiratic crccaza largi difcrentieri
in gradul de .o.;atisfac\.ie, in timp ce difcrcn ricrca nive-
l uri lor til' aspiruue duci- la () omogoriizare a gradullii de
satisf.uti. De regul<l ins{l, in perioadcle .morrnalc:' (nu
dl' criz,"l dcci) aqiol1euza putcrn ic tendinta de di Ierenticrc
a nivclurilor de aspiratic in Iunctie de conditiile de \'ia\{t
ale clasclor si grupelor sociale. Datorita acest ui f'apt vo:
aparea vari atii de satisf actie semnif'icativ inferioare dife-
rrnte.or ciintre coriditi ile obiective de viata. In acest fel
putern sa expl ic.im dif'erentcle minime (si chiar lipsa de
dif'er cnte) de satisf'actie din tre grupurile social-profesio-
nalc discuta tc la inceputul acestui capitol. 0 ascmeriea
rrlatie ('siP fig urata in schema nr. 5.

\II(Jic~tor' Ct'
5<1tl:]taclll~
/----'--
~
I .1Cill -"' ~I
I (ltd ,-1;',11 r'h'~'(_ t;\,_,
\, ' I I ( ; I ! ; :I \ -: I:" .

. . ,nrr:.-dl
( :.1:,1'it : 01 i II ~II" : I I' ., I' ,(,' \'

Schema Hr. J. Rcln ti ilc d in tre grud ul de ~;ltlsfac\le


si cal itatea cond i ti ilor de viata intr-o colect ivit atc
re lat iv stnbi l.i, in care nivelul de aspi ra ti i este, int r-o
oarecare rnasuru. adaplat condi ti i lor de viatu all' fie-
c.uui grup.

Schema nr :i sugereaz."l Iaptul ca intre grupurile


extreme (in tre CHloe diferen tele obiect.ive in ccea ce pri-
vestc calitatea conditi ilor de viata sint maxime) VOl' exista
di Ierr-nte semn if'icative si de grad de satisfactic, dar pro-
port ional mai mici decit dif'erentele obicctive. Intre gru-
puriIe in tcrmcdiare exista posibilitatea de a nu se inre-
i~istra nici () difercn~a semriificativa in gradul de satis-
Iactie. desi difcrcn te obicc.tive exista. Aceasta schema
modeleava. in fapt. datelo din t abcl ul 111". 1. Ea rr-prc-
z in t a ins;l 0 simplif icarc. In multo si tuati i s-ar putea C<1
ruport nri le s;"t [il' mai romplr-xo dr-ci t ("ell' figurate aici.
:\~a. dp pi lda. s-<lr purr-a ca dif'orcntclo ePIc mai mari srI
c-xistc- IlII in t.ro grupurilp extreme, ci in t re unr-lo grllpuri
pLIS<ltt' spre centrul con tinuumului.
138
c) Graclul satisiactic
de al persoaneior carl' trtiiesc
III conditii similan' (apartin accluiasi grup, clasa social.i),
in acC/(!.~i moment de timp, Daca am considcra C'I incli-
vizii care traiesc in conditii sirni lare \'01' <I\'P3. aproxima-
tiv ace leasi criterii de evaluare. ar urrna do aici C{l. ill
cee a co privestc graclul lor de satis[aqie cu n'sj1l'cliv('],'
conditii, va cxista () variat ie mai rr-dusa. dator ita difv-
rcntclor min irne de corid i t ii obicct ive individuale. Dat clv
di Ir-r i tnlor ccrcet ari sm~ercaz{l in~;'! con trar iul. In pr i mu l
riud t i nd Sc"l apara dif eren te de sat isf'act io mai nt.ui dr-ri t
di:'C'!'l'niC'le de conclitii obic('ci\ t', [n al doilo.r rind,
variul iil de sati"L!l'\ie sint , in trc an urn itr- limite, incie-
jll'ndcn!f' cil' var iat iilc Cf)J1c1i:ii}or obiv('ti\.. Up cxempl u.
dOll,'1 P'T'O,llH' arLIt" in ('(mditii f'),lrtc putin cii Ivri t din
punct de \'"dele ohiect iv prJt n.an ifcstu grade <I.. satis-
fac\il' Io.utc di Icri tr: s.u: mai m u lt d,'('it ut i t. 0 11"r:,o;IJl:'1
pouu- li sl'l1ll1ificali\' ma i salisfc'il'lILl <I('('it 'j .rl t, ('ili;11
d,wil (,;tli(atca ('olldi\iilo!' S;let' ()bi"cti\'" d,' \'i;I\,i ,s(" 111:';
S(','IZ\l[;l. :\('cs(l' dir":'('!li" xi n t d:,',j:';Ilt' dif":"'Ilt,,'I'J: i u trr
individunlr- cie n i vrl c:, d"pi!'dt,i(' S:r!t 1I11l1t" (':111/"
i~,(()ri,' ]H'rsoll;t!;'l, ;1I!;lpt:lrt Ii! 'i~tl'nl "I<'. (':In' d('or-

min.i in cacinI! ;w,'llIid,:i ~~rllp \ .ni.u ii d,' ni vr-l d,' dspi


I
I
ruti i ~i, ill ('()n~'l'('ill\,i, <lift'n'n\(' dr- s;ltisLI('\i" .
Prr-supun ind conditi i d,' rt-Iati va s(;lhilit'lt, S()('i,!!d,
dac,'l Iii n ivr-l ul coll'cti\it;'I\ii oxista. P" an':,lJn1J;i:, () ("11-
d in ta de apropicre a nivel urilor de satisf,w\i.. Id n ivrl ul
~rllpll!il()r ~i cl.is ..lor sor iu lc-. cara(,\priza((' prin ('OIHli\ii
"bie('fi\'(' rr-la ti v OlllOgPIH'. YOI' ap,'ll'pa lil;IJ'(',Lt, It'ndill\"
- .
dr' d ifrrr-nt . ic-rr- din )JIIl1( (Ill de \'('d(')'e il! l'radlIllli ..., d('
s;Ltisf;l('\ic, :\ccasL'1 ult nn tenriin\,'1 p'l. i lust rat.i III
;('hCI1l;1 nr. 6, Celt' do ua g:'upuri (..1 si B) rigllr;l1t- in
SChe!)l,-l. dif'eri te substantial clin punct.ul de \ eden' al
conditiilor obiect ive de viata, \'01' prczenta distributi i all'
,~raclllilli do sat isf acti in n.asa mc-mbrilor lor destul elf'
simi lnrc, dcsi uncle di:eren\e
de Io rrna cxista. Medi ile
\'01' fi scrnni ficativ dif cri tc. dar nu pe masura dif err-ntc-
lor obicctive. In ambele grupuri \'01' oxista mernbri care
\'01' man ifesta 0 insatisf act ie maxima sail (J -at isf act io
maxima, desi numarul acestora vu fi dif orit

Structura satisfactici. Din modclul propus <liei face park


in(,{1 1111 grup clf' tcze priYitoare la structilra satisfac(iei
\ Dup;'1 cum am y,~zut. moclclul traditional ('onsidera 61
~radlll satisf actici gl obale este rezultatul direct al cumu-
ISrii satisf actiilor partic:ulare (vezi schema nr. 1). Din
modelul t('orctic prczcn tat aid decurge 0 cu tot ul al ta
ipotez.i : sut isfuct ia global;'l este doar partial dr-tcrrninata
de gracllli ele satisf'actic Iata de dif'critclc aspecte par ti-

: ..,-:.,
'n~,H'r.'-~ ,~.
:.: .... ,
,-~ : .__~
..
c~ ,
;:~("';1~-.
sd~'s+ijCI;'
r (,;Jr-~c
~,dt~S~lCI.

!
'". B I
I
!

Schema nr. 6. Dtstr ibut ia gradului de sat isfactie in


doua grupe sociale (.<1 si 13), intre care d ife ren te le
obiective de corid it ii de via ta sint foarte mario

ul are. partial ea fiind deterrnin an ta in raport eu acestea,


Gradul de satisf actie globala este deterrninat intr-o masura
sernnificntiva de ceea ee s-ar putea numi atit~fu~g __
glolJczld f ata de coriditiile de \'i~a iI1 cauza, .
Un individ poate avca 0 atitudino globala poritioii
- acceptare, intcgrare in corrditi ile particulare obiective.
Un altul poate manifesta 0 atitudine globala neqatioii
- nr-acccptare. alieriarc in raport Cll aceste conditii, Eva-
luarca accleiasi situatii obiective var iaza nu numai dato-
rita v.uiatici dif'eri tclor c-ri teri i part icul art- dc' oval uare.

ci si dater-ita var i.u ici accstci at i t udi ni gkhalc. () ,1SC'-


n.enca at itudirie globala exte partial dependenta de ('\'<1-
Iuarile partie: dare. (h~~' par-tial es te in(l~pcnclS'..!.l_t{t.deter-
m in n n t a in raport C;1 elC:- ----. '
Da(,;'l ex i.ste nt un ui dsemellea
oi(' C!CC('pUt L-tC'tcJI
general (~i c<t ostc dcocarndata dear 0 simpla ipotcza), 0
scrie de corisecintc logice docurg pontru intelegerca starii
de snt isfactie ~i a str uct urii sale, a scmn if icatie i indica-
torilor globali si p.ut iul i do satisf'actic. S{I vcdern care
sint consccintele unei aserncnea ipoteze asupra structurii
sut isf'actici.
I, Satisfacti a globaL't (exprimata in indicatorul global
de satisfactie) nil va fi dctcrrninata n umai de satisf'ac-
tii lc faVI de d i Ir-ritc-l e aspcct p.nt iculare ,dc' sitlla\ipi
considerate. ci ~i de atitudinca gl'lll'raL'1 f31/1 tit' il('('dSUI
sit uutie. La rindn] ei, at itudinoa gel1Cr3i{1 l'''t(' /)(11'1 iui
ciete1'iiiihata. partial insiepentlcut. si deterrnin.m ta in
raport cu ovaluarca aspectclor part iculure alP s it uatiei.
Cu alto cuvintc, c-valuarea globaU a si tuatiei ('Stl' <)('1('1'-
~ mi nat.. de e valu.uile aspectel(.lI p.uticul.uc. dar,. totodaL'I,
I, an' ~l un ro l art i v III ('()lls11tlttr('d lor. :\\"'ll( d'Tt () r,I.I1.t(
dr' . I"'ip,'()(';'l d,;,: .n in.ur- in t r.:
I':trli,t!l;,r, ~i 1'\ .il u.ui.
,\,tllldl't'il gl()h.t:,t .'-itnl<'tllr;1 sat isfaqi ..i a';o:l cun : ;1 fust
dcIi n i Ll in a('d.LI lu.r.uc Vii fi n i.u prvci- apto x im a t.)
dl' urmatoarva :dll'tl:c'1 :

__= ~ I'
(1<4' ----.-
.
".1

_~~_-=--~_lg~ .A~
<;
[~,:, ".') .. ". 1 ,~,---------------' ,.- -----....
..:~l
."... -1::'1-

E\';dll;lrilt- p:tJ'tic,i]:,J'" L'1' (I. t'.:1. ". "I :,trl1 d,;,!:: ;11.1:" d"
c;diLt1('a asp((lt-I()J' ()I)i(,tiv( (V;tltl;t1, III r.iport ('II c-: i t o-

ri i lr- p.ut icu lurr- dr' ,\;t!IUln'. ']'otoddi;l. ('I,' s m t l]t-kr-


tllill;ltr' ~i cif' ,'\;tllIdl'l':I genl'!'a!;t (L;). (,dre p.ut i.il ,':;t,
('xjll'l'sia atitllclinii globalc fat:l cle si-t crn (,\"), ron t ri-
hu iu.}. df' a"'!llf'll'a. :a rnoditiv.uc-a S'd~,.::, <I,. tt"li "L
sus sugere3zc'1 n.ai mul t imagirn- un ui prrJ('C'S dr' {,(hili-
bran'. in care cauvuli t atea est e rnutual.i si eidic'l. ('('ea
ce 'noi lTIasuralll (in(licalonr-j)[\i'Fali ~i inilii:ator'll global
ci(' sntisf'actie) nit sin! tcrmen ii originari (1';'), ('i xt.uil
finale ale procx-sul ui de echi l ibr.uo d"-a Iuru.ul ("lrllta
~;-all .-xcrcitat dd"!'tliin,'lri rC'cipt'()('" in t rr- t('l'lllf'nii i m pl i-
caii (r/). Ind ic .it ori i p.ut ic-ul.ui (I.' :-':ltisLIl'\i,' n'/ltlt;l\i
d in ll1;l:-.ur"lt():Il'P lilt si n t n uu in i ]>r()dw'('!e vxcl uxiv ak
]Jl'I)("'s('lor p.ut i.n l art: de ('I,';tiu:lrl'. ri ~i aIL- i n fl uvn tci
.rt ituclin ii g(lll'lai(.
:!. Tn rnasur.i ill C<I!,(' r-valu.ui lc- aspt'('(c'l()r parti('lli:lr('
VOl' Ii determinate- ~i lip at i t.udi non .I'.('ll('ral:t f:t\a dr' ~;itlt;l-
tia in ansarnblul r-i , ;((,pasta insc-amua (,,'I vor ('xist;1 ('1))'('-

[alii lntre erul uciril e pa1'ticu/cz)'('. III con=cci n ta. pu tr-rn


avan sa llrm,itoar(';l ipot eza. complr-t diferi ta d,' pn',ll!)O-
zi tii lo irnaginii trud ition ale a strllctltrii satis;'aC\i('i ('()!'('-
];I\iilp dintre indicatori i particllLtri ci,' s.u isf: l.il nil "()J'
I i1
fi datorate numai
interdepcndcntei obiective dint re aspec-
tr:TI' jl~lrti("IIl~m' un tr-, ci ~i inkrdqJl'ndeni('i
cval s ubicc-
tin' a valuarilor part icularo gcnorutc ell' inf lucn tu e va-
lu.ui i g!ob:dC' asupra color p.uticularo. Accasta tez;.1 ar
plltl'a e-xpl ica corei,l\iile, rcl a ti v in al to in rupo't cu a~tl'p-
i.uil. di n t rr- indi.atorii p.uticulari cit:' satisfaciit:' care 1111
putcuu fi explicate prin in terdependcnta obiectiva.
Inf lucnta atituelinii gencrnle asupra evaluar ilor part i-
cul.uo ~C'ncn'az:1 ceca ce s-ar putea numi [actorut
satistactie .
Cum au putea insa oxplica Iaptul ca n u a fost scsi-
zata de la inceput existenta unui factor general de
..sati~fac\ie" (manifest are a actiunii evaluari i globale
asupr a cvaluar ilor particularc) ? Aceasta se datoresto
Iaptul ui C:I incercari le de analiza Iactoriala a indicato-
ri lor par+iali de satisfactienll oferti un argument ornpirir
pr-n t ru n asernenca presupozi tie. Factorul general ..saris-
fil('tip" nu n'lI~ea ~<I ox pl ic-e, dp rC'l.(lIl{I, decit () pre<l l1liC{1
p:lrtp a vur ian tc-i ompir ir-c. 0 in\elel;ere mai prof und.i
it sp"cificullli ael'stlli f'actor ar putea ins:1 f'xplici\ accst!'
rr-z u l t at o ;tip an al izr-i fadori;ti(' ill ap:Il"f'n\i1 c-ontruro P!"('-
dictir-i r-rupi rirr- ca!"p de(,llq~(' din intorprotaro., 11Oastr,'1
tf,()!""tic:1 .-\ct"il!!]I':1 ..ra('i()rlillli s,lIi,"f;l("ii!'" po.u: Ii :"1'"/11
111:11<1 in ut-rnatourr-lo propovitii :
;1) Factor ul satisfaqic. fiind iutorprut at ca u n fond
, (WT!I')'a/ carl' i nf toato
luc-ntcax.; le part icularo. arc
r-val u.n-i

o nat ur.i dubl.i : poato fi poziiiu, exprirnind 0 at it udinc


dl' :tU"(pt:!re. sau ncqat ir, exprirnind 0 atitudine de res-
pinl.(''l"('" Put orn dr-ci vorhi desprr- doi factori san Ioridur i
- unul pozit ir (satisfactie) si al tul neccu i (i nsat ivfnctie).
b) Pr in de Iini tic. acesti doi Iactori (foridur i) sin t
mutual excl usivi. 0 puternica atitucJine de acceptarc
r-xclude astfel 0 atitudine de respinaere, ~i invers,
c) Putcrn considr-ra, in consecinta. ca P" cont in uumul
s,\ii' hcti('i" in partea sting{l a sa (insat isf acti e) va actioria
factruul ncuat iv. in timp CP in partcu drcapta a conti-
nuurnului va ,I("\inna fru-torul poritir.
d) :\('('st(' dou.i foncluri ac\iOlwLlZil asupra eval n.ui lor
pnrt icularo in urrnat or u l scns : Iondul povit iv acioncaza
ill sr nsu l crcstcri i <;aiisfact,it:'i in raport ('\I ficca"(, aspect
p.ut icular al sit unti ci. iar fondul n('l.(dti\", in sensu! SG'i-
r]('rii salr-.

1-12
e) Intensitatea ce lor do ua fond uri, deci ~i actiunea lor
asupra evaluar ilor part icularc, n u c:o;tc const anta pr- in t rr--
gul continuum al satisfactiei, ci variaza astfel : mai intensa
la cxtreme le intervalului si mai scazuta, tinzind spre zero,
catre mijlocul sau. Actiunea dubla a f actor ului satisf ac-
\iei poate fi Iigurata in felul urrnator :

rl\Ctor (f"fl, l) I" ,:it '/ -

______...--------
/1
7'1

Fc:....:=cc~'=:3 - :J~,t I~-.fd(~It_:r::.::j.'lfll -t- - J

Schema TIT. 8. St ruct ura Iondului g(,:H'r;tl de sati<;fal'\i,'.

Putern gasi aici cauza peritru care incercari!e de a


dr-terrnin a xistenta un ui facto" general "c;atisf'w\ie",
Iolosind in trcgul continuum, a dus la l'l'ztIltatC' d('z~lm:l[;i-
toarr-. Ce l putin jumatate din cavuri (ce le af late in partoa
de mijlor a cont in uumului sut isfuct ir-i ) nil VOl' pn'z('rila
doc-it .-vr-n tual inlr-() SC[IZllUI 1l1,-ISllr,-1 ('xisteTqCl un ui ;IS('-
mcnr-n f,wt()!"

'I'estarea modelului teoretic propus. Pc-nt ru ;1 testa :ll'PSt


model tcorr-tic ('XiS!;-1 0 dif icul tate aprcci abila. \1:"lsllr;lrea
cal itatii conditii lor obicct ive de \'iai~l cste in prezcnt
extrcm de dif icila. Din accasta caUZ[1 nu ('Xist:l la ora
actuala cercet.rri ernpir icc care S:1 of'orc celc dnua serii
de iridicator i : indicator! obiect.ivi suficicnt de bun i pcntru
it put ea ov.ilua in rupor t cu e i variati a iridicatori lor do
sat isfuctic. Exist.i totusi 0 seric de procoduri mai indirr-cto
de t ostaro a mndol ului tcorotic suuerut a ici : dr-clucorr-a
din 1'1 a unor I'l'l'dic\ii speeifi('(' in ('p"a l'1' pri\'f'~k (';ll":l('-
tcrist ir-i lo datr-Ior emplrlc(' (ind icutoti i subieotivi ell'
satisfactie) ~i testnroa lor. O :lS(,I11(,I1('d t('stare a Iost
intropr-insa folosind datr-lr- CCl'cct:lrilor as upra Calitiitii
coruiit iilor de mllllCcl, rcalizat.i de I.S.H, (Ann Arbor),
Unr-lo probe r-rnpirice in Iavoarca accst ui rnodl pot
fi gasite si in st udiul Satisjactia participiirii ea probl emii
soeinld in "Viitorul social" nr. 4/1972,
Pretliciie, Daca este adevarat 61 factorul sat isf actie
actioneaza asupra evaluarilor par ticulare mai intens la
extrernele eontinuumului satisf actioi s i rnai putin in tens
143
in regiunea ell' rnijloc a sa, atunci va trebui sa ne ast ep-
tarn <":1 structure! satisf'actiei (asa cum a fost dcfin it a
oj)l'ra\i()nal aici) SCI fie mai omogcnj la extremele inter-
valului dccit in regiunc,i de mijlo ,\('('asta inscarnria
C~I intcrcore lati ile din tre evul uari lc part icularu vo r fi mai
ridicate la extremclc continuurnului ~i mai SC[lZute spro
mijloc
F!.'ri_ficarea preciicliei.Ancheta ale carei date au fost
ut ilizatc Iolosca doua tipuri de indicatori globali de sat is-
f aciie : un indicator global "concrct" de satisf actie.
construi t pc baza ('ollsidcrarii cv al uar ilor aspectclor con-
I :T:,' ;l:l' ('rJlldi\ii~()r ell' munca (media lor ar it n.c-t ira).
~i ';', i::dic :to!' c,loh;li .,;lhst1(1ct", construi t n u lW b~u;1
"\ ,t::",' i;I)!' p:1rtil'lli,ilt_" ci a unor e val uari glob:i:,' (..(';1
ci,' ",li :,l(ill ,,~ti l'!1 '!lLIl1l'a", ..cit cle ner:lIxi,l1(Jr f'-:;ti s.'1
I::-'I'~i l.. ~('l'\:('i\l" "\1',), :\111 alos drr-pt cri tcri u it! ortlo-
n a ri i 'uhi!'l'\ii(l), Iii' cont iuuumul s.it isfuctir-i inclic-at.nul
i,;()!J ,I .. ;lh~:r,ll'l" cI" sati~':';Il'l.i(', .\CC':I~,L! din d()lI;-1 rn-rt iv-:
1)(' ci,' () part.-, pc-ntru :1 :isigllr:t 0 {'orl'ctitl:rlill(' St:lt:,t:(;'1
I:: .: :,:di('"LI ;1 :tn;tli/t'i r()!""in':1 iI dOII:1 \',1' i:illil,'
d ifr-r i te -, iar pc de alt'l parte am considor.u ;1('1'''\
i nr l i: .i t or (,d xprin und ('II 0 mni marr- probuhil i t.u-
..:lli'llciilll'a" L;('lH'!';tl:1 1';1\;'1 lip {'ondi\iik clo 1l11In('d

Cont inuumul astf'o l obtin ut a fost impartit in quart ilo


j'rcciiC\ia c-rnpirica dr-rivata din ipotczclo avansato (".-1('
('d, ('O!'I');l\iill' dint l :t';pt'('klor p:trti(,lrl;:n' :iI,'
r 1'\ .i l u.ui
si t uatiei de munva caro ;11I int.rat in cornpozi tia indica-
tor ul ui ~;lobill .. ('oneret" de satisfactic vor fi mai ri dica tv
in quartilclc extreme doclt corr-latiile din quart ilele din
mij.oc. :\dic:I

Corc-lati ile Q1> Corelatiile Q2.


Core latii le Q-1> Corel atiile Q3,
In tabclul nr. 3 sin t prezentate compar atii le din t re
core lat iile celor 3-1 de int rebari care cornpun indice!e
global "coneret" de satisfacue eu munca. Rezurtatcle
confirrna predictia noastra empirica. Cele mai mul te core-
latii sin t n.ai mar i in quart.ilele extreme (1 si -1) decit
in ce lo de mijloc (2 ~i ;{),
;\1' putca exist a 0 obiectie la aceste rezultate. Si
an ur e. Iapt ul {',I acrst c rczul tate empiricc ar p':tea fi
explic-ate prin alto cauze decit cele sllgerate de ipotr-za
nCl:i'tr:1 1) plf' :II' putr-a fi 1111sirupl u ar tr-Iact st at i st i,

1I i
Tave/ul 1!T. :;

Diferen tele d mt re core latii le int rebar ilor intrate in compoz itia
mdicut oru lui global co ncret de satisracue in quartilele extreme
si cele din mijlocul continuurnului satisf act ic.

I Ql>Q~. QI<Q:: QI-Q2 Q1>(,>:> I


I
Ql .Q3 Q.-Q.

_-
I Nurnarul corclati i 101' mai I I
mari in quartilul. .... :11 ! lil7 'J"
~I :ll:l 11 ~)1J 25
dec it in quart.ilul .. 5DD,.'() :~;) I) :-)1\ H 59(1:'0
I,
::;til) 01
.
~II'
"

---~------ -_. - ----------- -

. lin ofr-ct al xtruct.uri i statistice a datelor. sau 2) lIIl


dect al dif orc-ntclor de ornogen itato a c-onditi ilor obiec-
t i vv evaluate de di lcri ti subiccti. In al ti tcrrncni , 01110-
I~enita!('a obicct.ivu crecazii omogcni tatca datclor in quar-
tilclc cxtrt-mo. Pcnt ru 0 corocta test.arc a fost dcci ncvoie
de 0 analiza a accstor posibi lo intcrpre tnri alternative
Dif'erentele sint semnificative :
a) daca consider-am numai nurnarul coreia\iilor, cu
p>O,05
b) daca luarn in consider-arc si marimca eli (crentelor
dint re corelatii. ele sint sernnificative cu p>O,001 (testul
\\'ilcox(ln pen t ru perechi considerind semnul si marimc.r
dif'ercn tclor).
Posibi lit atea un ui artefact statistic. Prin dcf initio. ill
quartilul 1 sint subiectii cu gradul eel rnai inalt de insat is-
Iactic. iar in quarti lul 4, subiectii CII grudul ccl mai ricli-
('at clp sat isf actic. Exis ta posibilitatea ca o ascrncnea
sl'it'qil' S{l produca e<l ins{\~i di Icrentclc de omogr-n itatr-
In st.ruct urn. Cei din Q1 VOl' fi subiecti i cu toatc sau
apro.ux- toatc c-valutui lc purticularc- mai sc.izut, cci din
Ql VOl' fi subiectii cu toate sau aproape tont cval uari lc
par ticu larr- mai iidiratr-, in timp ce in mijlocul c-on ti-
nuun.ului (Q2 si Q:~) VOl' fi subiecti care VOl' avca eva-
luar i part iculare rnai diverse, dcci corelatii le dintre ele
.,or fi mai sc.rzute (0 structura a satisfactiei mai neomo-
gena deci). 0 ascrncnea structura statistica este dostul
de probabila intr-o distributie norrnala. Pentru a evita
un asemenea artefact am folosit pcntru const.ituirr-a ('011-
tinuumului (criteriu al impaitirii subiecti lor in quartile)
o variahi la di Icr ita de variabi lele particularc intre care
...-,11; masurat c(Jrcla(iile - - indicatorul glob'll "abstract"
1F)
.It' :,,:[i";'(' I' .'\( ".I.~LI ('sIP dr-.- t ul de l'ficace d,I('d
!J1l'tOcid
\ill('I1! ~,',,' ;, dl' Ia pt ul (,,'I in tro co i doi indicator! globali
, ('(,I abo;lrac-t si, ('d cone-ret nu c-xist.i () corcl ati .
"X('("i\ tI" ::tiic:!L'1 (f (),l~l), Folosind critorii d ifr-ri tc.
,'xis1;'. (J an u m i t.i 1~i1r;lIlt.i(' a Iaptul ui ('CI rczultntcle II1I
';,:: I .r: 1,'1':1',':" f .rt i-: ;("'. I)t'lllrll <I Ii in';:l :-;;i mai "il;\lri.
;"ll 111tl'l~pr;I's '1!'11l;',l():ln'il analiza :\m alculat (iTCH/HI
au.o! III ell (j 'IW(le71 ilul (' stati sticii a date-lor . dispr-rsi.r
cil' L !!,,'dir' pr-n tr r: t outc quar t ilc-lo Au fost oalr-ulatr-
:~.ediil(' (,10! :q de Intrcbur! peni ru [iecar c sullied, :-\p(Ji
:"-:1 [:'C:lt '-I!r::a difcreritelor diritre fiecare intrebaro si
-:wciia lwntl u Iiecaro individ. 0 ornozenitato statistica
absoluta in ;)1i(','1 0 dic.lw]'sie
,
,
mai mi61 de la mr-die. Rez nl-
t:lk:r. "b'::":'" "ii" ))l','/pntatp in t abel nl nr. -I.

TabelHI "" I
.\1, I:~~i)t~:->;.~\)j inrii vid l un e :_, c ... 101' :~4 de int reb.u :

<[(' ]a mod in lor

,i ';.: t: ,
"

:.:t;. t i :'.:l,B ~~.fJ :'1.1


I
Dif''l'''ll\t':,' din t rc Q1/Q2 sint S('lllllificative cu p>O,O:i.
f):lll'lt, din t abe lul Ill'. 1 indica Iapt ul C<1 Q1 (subiecti i
Cll gradll~ cd mai sc;'il.ut de satisf'actie) prczinta un grad
de ncomouen i tate a hso lu til, semni ficati v mai ridicat declt
;,lIhir'(\;: ::;r. ():! (1'\'aluc'Jrill' lor jlil:ticlllart sint l1l:ii
vuriatc) . 1. '<[Icia ac'''.t''i ncon.ogcni tuti ab-olut. in OJ
exist a () <~,')~('ni' 'It(' rclat iva (datil de intc"ci "',':diii:,,
dintre in t rr-bari). sr-mni Ficati v mai ridicata decit in Q2,
Aceasta dif'erenta de ornogenitate absoluta el imina, de
asemene. pentru cazul Q1/Q2 si cea de-a doua alter-
nati \',l de in torpretnre : omogeni tatea s tructurii satisfac-
tiei ca l'!'i"lltat al ornogcni tatii situatiei obiective. Var ia-
tia mai .n.ue a ovaluarilor part iculare indic.i totodata
si 0 neornouoni tato mai mare a coriditii lor obiectivo pen tr u
sllbi,[,ti: l:i:l ()1 III r Ill')!'l ('11 ("'i din ()2. ,\('('s! ul t i rn
tip ti,' c-xplicatu- <.'<;1(' ol iruinnt ~i de 0 alit! part iculari-
tate a date lor. Cer('(,tarc<l amin tit a. din care datclo au
Cost luatr-. Icloson Ul1 indicator -, calitate condi ti ilor
de munca ,- carl' intcntiona s;\ surpri nda mai mull dif'c-
1 !Ii
)entele obiective de conditi i decit diterentele subiective
de sut isf'actie Am dctcrrninat corel ati ilc dintre acest indi-
cator obicet iv al conditiilor de munca ~i marirnca dis-
,ncrsici de la medie a eval uarilor subiect ive de sat.isfact , ie
in cell' patr u quartile, Rezultatul este urrnatorul : Ql,
corelaria este ell' - 0,11, iar in Q2 - 0,28, Dupa cum se
vede. corclat , iile sint rel ativ mici si
neoative,
OJ
Aceasta
.nscamria ("<1, in azul cercetat de noi , situatia este invers..
decit cxpli ca tia alternativ ..,,! pe carl' 0 anal izarn aici : ill
10e Cd \ ariat ia absol uta a cvul uar ilor part icul are SCI
fie p()l.iti\' corelatn ell cali tatea conditiilor de munca
(coriditi i n.ui proaste ~i mai ornogcne), corelatia ('<,1t' nt'ga-
ti\'<"1 ('ollcli(iil,' mui prlJast.t' si n t mai IW()mOl~(,llp el('cil
(".'" 1'1;li \)'111('

i)at('jt'. dup;l cum se v,'de, 11(1 indrr-pta tc-: insu r('s-


pingen'a ('('l,,:' doua explivati i al ternati vo pent! 11 cazul
QVO:3, Aici ('XiSt,'1 0 omogcni tate statist ica abxol ut a a
date lor, en it mai ridicata in Q4 decit in OJ. Llr,'1 Cit
difcrcnta ~{I fie insa statistic semn ificat iva. Dar pont ru
ca in cazul Q 1/Q2 struct ura cmpirica a datclor excl ude
explicatiiie alternative ale ipotczei noastro. putern pre-
~upurl(' C;-I si pentru cazul Q4/Q:3, partial eel putin. date le
-;i 11 t con cl uden tr-.
o e xtinderc a predictiei anterioare este Iaptul C[I.
clac.i este adevar at 61 Iactorul satisfactie actioncaza mai
intens spre limitcle continuumului satisf'actici. at unci
!~orelatiilf' dintre indieatorul global "coneret" de sat is-
fac\ie )i cornponeritele sale (in trebari lr- din carr- pste
"'):I)!l',I') vor fi :~l:li ridicatr- In qu.ut.ilo} c-x trr-n: d"('il in
,,,',. d::l ';ii!](),
Da tr-lc sustin prcdictia : corel ati ile dintre intrebarik-
cart- cornpun indicator-ul global concrct de snt isf'actio si
;ICC'st indicator sint mai ridicate in 01 decit in Q2 ~i in
Q-i docit in 03, (Difercnta osto sernni licativa Cil p>O.005
pcntru ambe!c cazuri).
Caracterul mai omogen al structurilor satisf'act iei spre
extremele continuumului satisf actiei a fost verificata si pe
o alta cale. In cercetarea Iolosita de noi, pe baza unci ana-
lize Iactor ialc, cele :34 de intrebari particularc au f'ost gru-
pate in 6 inclicatori particular! ell' satisf actie (r-on f'or t .
caracter interesant al muncii, recompense f inanr-iare.
rclatii cu colegii, adecvarea resurselor, prornotic). Folo-
"inc! acest i (i iridicatori. putern obtirie 0 rnasur rclat iv
1,17
simpl,'! il ornogcnitatii st ructuri i satisf actiei. Ast rcl. am
"I,,,, :,~ill':i(,:II()~ i ~i ,1:1, c1p1(':':1;;n,\: n um.uul de ('ilZlI,'i ill
care acest ia apar, la acrlasi subicct: in acclasi quart il.
Apoi s-a adauuat la ('('i doi a! t rci lcu, al patrulea, al
ci nci lca ~i, in Ii nc. al ;;ilsl'lca, rcpo tindu-so ck Iiocarc
(bL'1 dctormi narou numarul ui de caz ur: prvd ict iu, dcri-
\',,1;1 d i n ip()tl'z'l d., 1"sldt, (";t .. (,,"I '1r::t'1lll'il.' 1)'l!I),~('!lt'

(indicatorii part iculari in a('da~i quai-til) vur fi sl'I:1I1if'i-


cat i v n.ai prczcn te in quart ilclo c-xt rornc (Qj SI Q,I) cif'cil
In quarti lcle din mijloc (Q:.? si ():3),
H0zlIltatc!e sin t PITZ('IlLlte in tubr-lul :1:' :)
Tahelal Ill', ,1

FI'l'C\'l'1l \a sIrue I Uri lor ornouenc (pe d i Il1l':lsi un i)


ill di:l':'ite quart il
"-----
I

Nu m a ru l de
ll1r:l"lls1Unl In QI t.,/I
aCl'lf',I~1 qu a r n lc

,)

Ii

Mr-n t ion arn Ci! ;;i In acpst caz pcn tru impar tirca in
quart ile a Iost utilizat indicatorul "abstract" de satis-
faq ie. deci un cri tori II rr-la 1 iv inde pendcn t de dirncnsi u-
ni lc u t il iza t e.
DntcI.- s us t in deri prcdictia derivatn din modclul
no-. t ru tvorct!c. Structuri I,' ()llIO~~\.'I1('sin t rnai Irccven tc
in qu.ut ih-lr- l'xtr,':l:(', I'l' Ill;"l,ll!,'l ('" ('I'l'';tI'lli n un iarul do'
dimonsiuni luatr- in cons idcrat!o (de la :.? la 6), di Iercntu
f rocvcntclor in t re q uart i le le extreme si cele din mijloc
l'r('~tt', St r uct uri lt- Ioarte o:nogcI1f' (toate cell' 6 dimen-
siuni in acelasi quart il) apar practic dear in quartilclc
c-x trornr-.
liB
Citeva concluzii in ceca cc priveste semnificatia indica-
torrlor soeiologiri de satisfaclie
I, Indicatorii dl' satisf~lC\.i(' n u sin! () lllilSUr,'1 a calit:l(ii
obioctivo, ci a cutiun ii atriuuit : subicct.iu condi ti ilor dl'
\'ia(,it. ]\11 putem deci S,'l as(Wi('lll clt'Cit I'll mu l t a pJ'llden(,'1
difc-ren tclo obicct ivc difl')'('n\t'lor lit' satis[ae\it',
2, Indicatorii til' satisLlc(ie, ~l~p cum s in t construi ti
la ora actllaL'I, nu lllilS()"r:1 til'l'it 1111aspvc! al st.ui i ell'
satisfac\.il" variut ia strict e;tlltitati\':l a aCl's\.pia cLIt,'1
cll' o matt-icc folO'iLI (sc.ari ell -I Silll ;-) puncte dt'Sl'mll ind
contin uumul satisfuctic-i) ~ , i.u nil asp('ctl'il' calit.at ivc-,
C(ln' pot varia in cadrul <lccluia,-;>i nivcl canti t ativ. l\StJ('1,
ci nu pot discrimina in t ie insatisf actia produsa cll' ('on-
di t ii absol ut pro.iste si ins:lti~Llqia produs.r, ill ("JlHli\ii
"nol'male", de un nivcl foarte riclicat ell' aspirutii.
:l. Putem consider-a ca ('('('a ce m.isoarn in mod direct
indicatori i de satisfactie este raport ul _C!intr(' condiriile
obiective !ji nivclul de aspiratii. 0 diferenta mare pro-
d lice insa1isIac(ie, in t irn p ce o - di Ie ren tj mica prod lice
satisfactie.
4. Indicatorii de satisf act ie nu pot fi folositi ca indi-
catori ai difcrcntclor de condii ii de \'i'l\a obicct ive di n t rc-
grupurile aceleiasi colect ivitati sau ai evol utiei in tirnp,
ci mai rnult ca un simptom. al "starii" sistefDuJuj_l;_Q~.iaL
Faptul ca intr-un anumit sistern social ex[itj un velum
mare de insatisfactie nu inseamna neaparat ca, in mod
absolut, conditiile sale obiectlve sint proaste. ci doar
ca respectivul sistcrn este int r-o s it uat ie de crizfi. Mcm-
brii sai nu mai accepta corid iti ilc in c.uiza.
Mai precis s-ur putea spune Ccl indicator ii de satis-
Iacti reprez inta 0 rnasura a problemelor nuiniiest ale.
sisternclor socialc, _- -_- -_. -~ -
Din modul in care sin t dcf ini to problcrnclo socialc
(vezi capitolul al ll-Ica) c1('('llri~l' urm.itouro.. t('zil ((cel
aspect care in mod manifest csi c pmli/l'matic vu r;ene1'a
un qrail riilicut df' iusatisi act i: ill mcnibrii rc spo cti nul.ui
sistf'm social, in timp cc c.l'islc71ra ....(1 Cil prootcnu; latenlli
I'll t inclo S(I li<'tl'ppilll' UIl qriu! 1II1li rcctus cl,: illmtisflU'(i(',
Aprorioril individ uak- s in t d.-tr-rminutc cit' din amic
t'()mp!cx;'1 it si'-,tl'Il~('lor, In u l t ima ins t an t a, dlIP;1 ('11111 .un
v.izu t , satis;,l('\ia t in dr- S:I o x pri u.t- n iai rnul t () .u i t ud inc-
de- ;l('('('l~ (n(',1('('('ptal'('),
Modr-l ul \t>()!,(,ti(' jl)'()j)llS <li('i ci('s('hiell' d('('i jl('rs))('cti\'a
tltiliz;lrii indi,';doril()r de S,lt ;s['I('t.l,' ('<l indi(',ltori ,Ii pro-
pI'()1JI('nwlor 1l1;llli [t',' tt' ;ill' sis\('n1l'l()r s(wialf',
Ca pi to lul al IV-lea

SCIIITA UNUI PROIl~C'l' DE DEZVOL'l'ARE


SOCIALA: CONDUCEltE SI PARTICIPARE
COLECTIVA

In accst capitol ('ste analizut un tip special de schirn-


ban' soriu la : ClIIn un sistom social oarecarc pouto rezolva
sist(':n:ltic ~i pl.m if'irnt () probu-rn (/1' cloznolturc, a~a cum
.t r!J"t rlc-n t IIII iUI ill ('apilollli al Il-II<I. In t r-o sovict.ur-
so('i;tlisl;\, ('II orion t.arcn sa mnrcata spre viit.or, asomcnca
t.ipuri til' problr-nu- sin!. dcoxobit de importunte. III stra-
!.I'gia ~~('I1I'r:tl;-1 de dczvoltarc a societ.itii socinl iste ostc
inr-lus.i rc-al izarea unor obiective sociale plasate la difc-
riu- nivr-luri ,til' organiztlrii socialo : urban izarr-, sistplll<l-
t.iznro tpritorialii, cristaliz<l1'ea unoi noi .u itudinl fa \<"'1 clr-
munca, lilrgire<l particip.u-i i muse lor la ('olldII(,(rt'iI socio-
til\ii, dr-z vol tarc-a (,(,0l1nlllicll-S()cial:1 a 1I111'i !'('gilllli r,'IIll;ISI'
in urrna, cluborarca unor noi forme do concluccrc a in trc-
pri nd.-ri lor pte'. i\~;('n"}(,llca obioc-t ivo n u pot f'i ("("tlizai<'
dl'('it de-a lungul unui proces (ksf;l~lIrat in tim I' .,' 1171
/)7'0(,(,8 iLe dcznolt.ar socialii. Rr-alizarc-a unci uti tudin i
social istc fat:'i de munc.i, de excrnplu, rr-prczi ntfi IIIl
< 'om ple x proces social de dozvol t an' carl' unnrcncaza
111111J('l'OaSl' aspccto : schimb.ui de const.iintn pol itica,
III 0 l'aL-1, prof'esinnala. modlf'icart culturale, rnodifk-ari ill
!t'la\iilp socialc, modificuri in xtrur.turi lc org,miza\.ionale .
..\i('i Sl' are in vedcrc un singur aspect: contributin omu-
III i de !?tiint;"l la organizurca ~i conducerea procesclor de
cieznoiuirc socialc1. Dozvoltarea sociala spontana III I est!'
('i1ra('tprizaj,\ prin lipsa totnla de constiinta, ci prin con-
stiinta lirni tatu. Sisteruele sociale traditionalo i~i concen-
t iau ajl'n\i:1 aproupe in mod e xclusiv axupra sol utionari:
problernelor imediate. Cumularca in limp a nenumarate
schirnbari par tiale (fiecare dintre ele avind lin grad varia-
J:)()
bil de constiinta) ducea lu schimbari de anxamblu pc- can'
nirncni nu le plan ilicase. Specific orgunizari! socialistc
este, dimpotr iva, un mod con.~ticnt dc dezvol t are. P{'
baza analizei etapei actuale xint formulate obicctivele
fundamen laic de atins prin dezvoltarea sociala precum
~icitile realizarii lor. Omul de ~tiinFI nu mai ('stc chemat
n umai sil ajute sistcmele soci ale particularc in 501 u iio-
narea problemclor lor imcdiatc, ci ~isil contr ibuie la ela-
borarca unci oricn tari de pel'S pccti V{1. EI trebuie sa sc
in tegrczc in procesul real de dezvol tarc social.i, aducin-
du-si contributia sa specifica. Problemcle ridicate de 0
ascmcnea contributic sint scoase in evidcnta pr in siwu-
larea unui proiect concrct : pe baza cunoast orii acumu-
late pina in momentul de fat;\, a proprf ilor cercct ari , am
ill('prc;tl <I irnagi 11,'111 I ('(' cout ributi i ar plitt-a <tdll"I' o.uiu-ni i
de ~liint{1 la unul dintr prooescle de dezvoltare socia!;'1
cell' mai rcprezenuu ivc all' 50('i('j{I~ii noastrc- sociu l istr-
cristal izurcu ~i difllzan'a sti l ul ui ('olt'cli\' rll' ('(JIldl!<'('!"
SI p.u-tir-iparc.
Unul dintre obiecti vo lc Particlul ui C'om un ixt Homan
III 1J!'ol~rallllll de construire a ~;oci('t<-liii sor-iul isu- multi-
lateral dr-zvoltate ~i apoi comuniste ostc crisuiiizureu ~i
(lifu;::arc(l unui sUI tIP conducerc ~i pnrtici p.ux- colovtiv
(domocrut-participat.iv, cum rnai ('sic el adcs('a nurnit ill
litcrut.uru de spcciuli tutc) in toate adiviLiliil(' socialo.
Tn Ruportul la col de-al XI-lea Cougros al P,C,H"
tovarasul Nicolae Cc-ausc-sc:u subl in ia in mod xpn:s accst
aspect: "Se impuru- 0 prc-ocuparo mui man' pentru per-
[ec(.iollarea stilului ~i metodclor de munc.i .... ridil'an'<1
intrvui i munci ell' ('ondllc'('n' ~i ()q~ani/,are l a n ivc-Iul c-c-rin-
i,('lor actualo ale dl'Z\'oIU-lrii oconomic-i nutionalr-, d~('Zdl'('a
"I IH' lJdzP st iinti l'ict-" (1 :), p, 51 S:i),
Consti tuirea un ui nou sUI do ('ond1lC'('['(' rcprezinta
() prof urida trunsf ormurc social,'l ~i cu l t urn la. Datori ta
multitudinii aspet-tc-lor irnpl icate, d multimi i ell' factori
care il conditionouzu, ('ristalizarea sa n'pn'zinU-1 IIll indo-
lung proces social. Cine ar dori sil rl'aliz('zp 0 istorir- d
acestui proces ar trebui sri porncasca cit' la cristnl iz arr:n
st i lu lui de conducero co]eciiv;'\ c'a principiu eh' organi/,arc
,I partidului cornunist inca de la inf iintare ~i apoi rlifu-
/.are;t sa in toai(' sferele vie(ji sociale dup<\ victoria rp\'o-
ltltiei socialiste, Promovarea UI1lli nOll stil cic' ('onclllcen'
a r<'prezentat incll de la inceputul orincll1irii sociali~;t(' in

151
tara noast ra 0 prcocuparo majora. Ea capata noi dimen-
si uni in faza actuala de construire a socictatii socialiste
multilateral dezvoltate si de trccerc treptata la comunism .
.\stfcl, III Programul P.C.H., adoptat la Congrcsul 3:
XI-lea, cst<- cuprinsa exigonta accelcrarii p=ocos ul ui lk
cristalizare si difuzare a stil ului de conducere colectiva
((6). Pcntr u sociolog problema in aceasta privinta este
cum S,1 se angajezc mai eficient in realizarea acestei
cerinte ? en raspuns la aceasta intrcbare Yom incerca s,i
schi tarn in acest capitol.
S-all [{lCut multo cer('C'LIri usupra diferitclor aspcctv
ale stil ului de corrducerc. Ex ista ell' ascmcnea multo inccr-
cari de claboraro a unor mi jlouce psihosoclolouicc de
intervr-ntic in vedcrca pcrfcctioruu-ii sale. In accst (~apitol
vorn inccrcn s~''rschiV'1I11 clerncn tclc unci abordari sistema-
tiel', glohale a problemci, punctind aspectele' care L1r
t rebui aprofundatc, in concxiunca lor cu cunostintelo
deja acumulatr-. Esk (('ca ce am n umi sch ita un u i
proiect !jtiintijic de cercetare :;i illteruelltie. Termenul
de ..st iinti f ic'' se refera 13. faptul ca prciectul ('ste realizat
in cadrul activitatii stiintificc, de catre oameni de stiinta
pe baza cunostintelor stiintifice acumulate. El este de
cercetare pentru ca are ca obiectiv 0 cunoastere mai
profunda a mecanismelor. legitatilor, dinamicii procesu-
lui. Este, de asernenca, de inierueruie intrucit obiectivul
Sail ultim este intorvcntia ac1iv{l in procesul real. prin
elaborarea un ui sr-t de rnijloacc de actiuno care s~-!con-
tribuic la accclerurca renlizari i obicct ive lor pro puse. Til
finr-, tcrmr-nul de proio ct an' in vock-re 0 activitato xixt e-
matic.i, conccn traUi ]W rozol varca problc-mei ill ansam-
blul oi. In accst capitol c-stc prezcn tata doar schiia un ui
ascrnenca protect, punct \I] de vr-dcrc al autorul ui in 1e[;<''1-
tura ell modul in carl' ar putea fi cl organizat.
; Activitatca de conduccrc poate fi localizata la mai
multe n ivel uri :
i _ conducerca societatii globale :
- conducerea principalelor subsisterne ale societatii
globale : economic, cultura, invatarnint, stiinta etc. ;
- conducerea unitatilor (organizatiilor) componente
ale subsisternelor societatii globale : intreprindcrl. f ac.ul-
Ui\i. case de cultura, institute de cercetare st.iintifica.
scol i etc.;
152
- conducerca directa a colcctivc lor de ll1 unca . COI1-
duccrea unei echipe de productie, a unci sectii dr- cern:-
tare. a unei catcdre etc.
Una dintre caracteristicilc esentiale ale programului
socialist de organizare a socie tatii este prornovarca for-
mclor dernocratice de conducere Ia toate nivelurile vicrii
sociale. Este evident insa ca Iorrnelc de conducvre dcn io-
(Tatica difcra Ioarte mult de la n ivc-l lu nivel. Corrdu-
cercu socie tatii globule impl ica Iorme spccifice d,' COIl-
t! ucvre domocrutica, di: cri ll' de COIlt! ucvrca Pl"illCi pal lor
subsisterne -- economic, cul t ura. st iint, invut.uuint I h'
as(,llll'np<l, conduccroa organizdiiil(Jr are Iorrno prop:-ii
di Ieri te de cond uccrea di rect a a coll'cti vvlor do m unca.
La ni velul societatii globall-, social ismul pr()Ill()\'l';',~d
mecanisme de decizie dcmocratica asupra obicct ivvlor IW
care societatea le arc de real iz at. Realizarea acestor obiec-
tive, decise democratic, adieu orgunizarca ~i planif icarca
intrcgii activitati soci a.c, este Iunctia c.onducerii de' part id
~i de stat. Ceca ce este caractcrist ic dcmocrutiei soci al istv
oste faptul C:l IlU numai dvcidcrr-u asupra obioc-t i vrlor
so('iall' S(' I'l'alizl'<tz;-I de u iccra t ic, .-i ~i n'lIliz(!1"('(L lor. COIl-
ducl'!'('<t unitar.i S(' imbina CII purt ici parea (i('l1l()craticll
I (L )'('uli:::arc(L oliicc! ivelar stabi lite democratic,
l 'rincipiui ccnlnllisnlului dcnurcrat ic, carl' const it uie
Iuridarncnt ul organ izari i socictat ii noaxtre socialist", asi-
l-',ura tocmai () asemeriea imbinarc orgnn ica a conduccri i
uni tare cu 0 participare larga ~i acti va alit la deciz ia
a-.upra obiect ivelor socialc-g'c'lwr,ile. cit si la n',tli,~;t:I';:
acestora. Participarea are deci 10e la toatc nivelurile
deciziei ~i executiei,
Conduccrca ridica, la dife rite ni vcluri tIL- org;ll1iz:tn'
,l vict ii <ociale. problornc sp('cificl'. Au al iza dill ;!l.,,:-;t
('apitol se va li mi ta Ia :
a) conduccrcu direct,! rl'ld\i;1 C\))l(illl';t\(Jr
tint! de IllUnCL1;

b) sfera int.rcpri ndcri lor industriale.


In Iiteraturu de spvci alitnt o. pen t ru a ~." d"S";llll"
('aracteristicill' procesul ui socio-ps ihorul turul de co n d u-
cere se Ioloseste termen ul de "sUi de cotulucerc .... Pu te-rn
formula acum, in mod mai concret, obiectul acestei ana-
lize : stilul de conducere al colecticelor (orupuri!oT) cie
nwnca din intreprinderile industriale .
1,).1
Un proiect de acest tip trebuie <I raspunda la urmu-
toarcle problcrne :
1. Def'inirea clarti a obiect ivul ui de realizat. Ce e~~(
stilul de conducere colectiva, in raport C'U st il ul tradi-
tional de conducere '!
2, ln ce consta necesitatea in troduceri i acestei no;
Iorrno de organ izurr: si, coriducere si , cit de .. :il\f'llsi\" ('sit:-
ca in st adiu l actual al dc-zvo ltar ii societ.itii noas u-:
:L ("In' <in t JIlCIOTii l'~l!'l' conlii\iulH'LtZc\ procc-sul ')
l. Care c-ste suuliu! ac-tual al prorcsului '!
5, Care sint tipurilc ell' mclocie de intcrvcu tic in iCCl'('-
i('l'area cristuliz.uii ~l dif uzarii stilului de condurr-rr
,'okcti\':I?
6. Cum ar putea ii uiiiizate metodele rcspc-ct ivc c,; ,:"
rl' ci ne ?
'~:~ll

1. Definirea obiectivului. Tipurile stilurilor de conducere.


In def ini rea proiect ului. prima fa?:l estc analiza struc-
t ur i i ~i a t ipologici st il uri lor de cnnducerc. Pr-n t r u det('!
.::in:ll'l"l unci (l';l'lllt'llt',1 t:polo:(ii, VOl' Ii !:I'it" in ("lll~:-
d":';I]'(' urm.i t oart- h- dimcus iun i :
,
a) mecanism el e (i(' [!LUTI' (l deciziilor :
b) III ecanismel (' cout roiul u i :
c) at ribuirea responsabiiiuuii ;
d) tiplll relatiil ov din qru p in procesul cit' conduce.
e) ccntrurea pe am.
Aceste dimensi uni n II sin t independen te. Ele se in ter-
coriditioneaza, Iorrnind proiiiuri sau tipu1j_distincte ele
sti luri de conducere. Nurner oase cerceClri intreprinse in
]eg;itur;f71.1 sfiTtiTCTc conducere sugereadl Iaptul ca prima
dimensiune -_. rnecan ismo le de luare a deciziel - d,-l
prof ilnl un ui stil de coriducr-re. dcterrninlnd intr-o lara,
!'~:I'\lr,\ ('pl('JaJtp di mcns iuni (,)-1), Po aCl'<1stCI idel' q' f un-
d"<i/;-I .ui.rl iz.. n oast r.i : di lr-ri tr-lor mec.mismo df' luarc (t

d"('i/iilor h' sint ;Is()ciatt' \ .ilori dist incto Ia tonto cole-


!allt' dimcnsiun i. Pruf'i l uri lo sau t i puri lo as(fc'l ]'('zltlta:"
<int prezen tate in tube-lui nr. 1.
S:, ne folosim de t abe l ul nr. 1 pentru a despr ind-
C'CC'il ce este caracter is Iic eli Ier itelor st iluri de cond ucerv
directa.
In primul rind, mecanismele de luare a deciziilor .
Or-icc proces de conducere este mai inti! 0 activitate de
151
..
\_UI.I: ~LI! I !\lP"!'IL'~ : ),
!)!l:it'lI' llil
SUbl; -c-t : \ ,,\) If 'I" 1 :

i
- ----------
I

Mecanisme $eful !,;,Piul. P"


de lunre a s in ~~l: xu lt int i !):lZ:i L'il'j-

dec izi ilor t)C,'):-:ion.,! x u l t.r rii


merntuu sistema-
grllJlll! :Ii t ic e a
mern bri-
lor g rup u-
, c <

Control ~el ~("l ~i


J..!r~J; )

Resp"Il~;d,' 11'- :)('f ~I c; r~,: j 1

tate 1_I,rttp

Hl'lall: 1.1 nlr1;t!'t' 1l1111111'


prf)('( '" J] ,)l'f-- I'll' ::~I,r ~'I4' Cdr"
COf)(illf'l'rii C:IJ"t' n u-r n l ni:
Illt'llIlH'l1 Ill!' IllIJ I'll "I ;:,"<11111--
:11 ~l'lIP'I- "I ~l'I1Jl'1 IIIi , 1'<'-
111I IIIi la\1I d,
gru;)

Ce n t 1';, r,' p l\~t'g:ltlV:1 I'. )/.1 t i \':1


urn l '.L-,:i t i V;'j
----_--- --'---

luare <I dc-ciz illor ce trebuie Iacut. eli!)l trebu i f'-ICUt.


de crltrc cTiH,-trebuie Iacut, clllri trebuie L"lcut. Problerna
care <'1" punt' in ,[(','st cadru (H;tl' : ;'Int' pur:I(,l/l,1 "ll in'"
"decizii lor ? Din acest punct de veuere exis t.i l'!t.,\ d posi-
hilit,qi. care de fapt consti tuie ~i baza rlusif ic.ir ii stilll-
rilor de coriducere adopt.atu aici. St ilurile elf' el)ncill('('n',
care ~e bazr-aza pc () divizi uno nota in t re f:ll1l'l.i:1 til' cori-
ducere s i cea de exccutie, sint dcf in it o c:t aut or it arr- ".

In mentalitatea comunu, tnrrnr-nul de ,,;llItoritar' ;I,'t' ;lcl,'


sea 0 conotattc negattv.i, concluzic a evnluaru sociale. cultural,'
a acestui st il. Sa facem abs t rnc tie deocurndatn riP aCt'ast;'l e"II"
tatie ~i sit folosim terrnenul "autoritar'< in tr--un Sl'IIS rn.i: :'('strins,
referitor strict la mecunisrnele de luare a dec iz ii lor.
Valoarea sa va fi di scu tatn pe larg mai tirziu

155
_\"";IStd diviz.iunr- ia Iorma r-xistr-n toi un ui conducator
fllr:];;t! (,dr'.' i.. d"l'il.ii in lcg,Hur,-1 ('U act ivitatca grupului,
ill t iu.p ce ('('il;li\i n n-mbri ai gl'll]))IIui sint o xccut anti.
:-,,1':1 ;1 par ticipa Iormal la actul deciz ici. Daca d iviz iuriea
dill t r deciz ie si rxecut ic es to IlJiC,'1 sau lipscstc cornp.et.
de-a [Lice
iI\ <':11 ('\I sti luri democriiiice, In acest ('<II. toti
mornbrii grupului parBClpa'TaTlI~il:ca decizi ilor. Dist.in-
~:"!(':l a clol::! <t il uri Iundamentulo ti(' ('()nciW'(T" aiu o-
r i i.ir :-i (!":'i')('rd~ i,'" pOJ'lH'sk d"('i do L\ ': "(,:lllr:.:1.":"
.. .: .: '~',':.'.

'::i: c.'n,,'t.tll)ri <listing in (,ddrlll ::('('stur ci')lld 1;:)111':


fuud.uncn t ah- ('ilt' alII'
doua subt ipuri Este, til' ('Xt'l1:plll,
,';vIII tij2ologi,'i l u i H, Like-rt (i-I), (';Ij'(', intr-o f(J!'rll:~ usor
Ill()t!ifil';IL'I, \,;;--rr-lilili/aI7i -'11 an's!. (,;Ipito!.
1'111l'1ll distilll~t' d"('i ill lo t.a l piltrll t ipuri dl' I1l1'(,<1-
111',::,1' d" l u.ur ;1 d,'('il.iii()r (t i po loui a apaqin,' lui
({ Lii':"r:j
;lut()rilur-\uhi,'ctil' til'('il.iil,' si n t lu.u d,' cat re
~('flil ('nlecti\'ului f:lr;1 a consult mornbr i; grtljJlliui si
[;11'<1 a line sean ia de sugestiilc 'I(,('-.;tora, Divizium-a din-
t rr- conduccrc ~i ('xl'cutie es te maxima in acest cal. : sef ul
(,:lllt;; in mod sistc-mnt ic sa lY('\'i11:-1 orice pnrt ici parc- 1a
dr-ci zic a grupului, Nu cere niciodata parerca, nu tine
'.';llnZl de parerih- l'xprimate. cauta prin diferi te mijloace
,,;, d"s('urajc/(' t,'ndin\ple de p.ut iciparc all' mc-mbrilor
.~!'llll
, .l ui ExisLI s. i aici () \'ari:1l1t,'1 d.-stul de ell'S in t iln i t a.
,':trl' ,:1<1 nil ('onlr'll.i,'(' ;ll"'(!St;-1 (,:lr;l('kristic{\, ci () s ubl i-
u i.iz: in fapt; rl'[lI/i!ld part.ici p.m-.r 111ajorit:l\ii r;rll]lltllli,
fll);tI" fi aC('('pLtI:1 part ici parca IIIH'i p('I'SOaIJ(' S;11la un ui
i',1111' 1'I".trin;:,
Ikfil/ill. din dift-riIP mot i vr-, al oric.irci part iri pari
Llc'(' ('a proco-.ul dl' luare a d('cil.iilor S<l prez i n u-, cit'
n'.',11:,I, () putcrn icu !l ot ,'1 de arbit rar. d(, <ubicct ivi t.rtc

In m'.I11l' :1I1:dl/" rn.u este j'(J!'IIlIli:ll ,I UI1 al tn,d";l :,ill


pt'r17lisiv (lalsser--fair), Dupa pill'l'!'!.'a noast ra, el Illi est, ins:l
IIll stil aparte. EI caraelerizeazii rnai mult situatit speci.rle. fie
slt<l:t\l<l ell' inceput a unui grup in care procescle de autoorgarri-
/;,re nu au at in s inc;', I) filzi'l matura sau n u au reus it, flC cazul
ill (';(!-e ~eful formal a l urupului nu oxcrcita. dintr-un mot I\' sau
.r.t u}. funcliile s:tlc ell' conducere, l{,sind grupu! sa se autoorua-
nill','l' i:l mod Si)'Hlt;H1, Din acest mot iv, caracteristica de per
11),,:\' poate fi a'O('ia::-l eu cell' dOIl:t stilul'l fundamentale auto-
l'lt:ll"permlsiv sau dl'mocrat-permisiv,
Din a('('a~t[1 C<IIIZ:I, acost sUI estp dcnumit autori tnr-
xubic-ct iv. Ik ('dl' m.u mulu- ori, d,'sl'llrajan'd p.ut i-
I ip.rrii c- te mot iv.u.. de- nccesi tuu-a mc-nt i ncri: il~,t(jriLl\ii
11'1 .uhicc.
- :lutorit(lr-()hi('(~til', Diviziuuea in t re dC('izie si, r-xv-
.u li.: I',:" r::"II\lll:;!;t I'd princi pi u eI(' ()!',,:tl:i;;c"', .vtun.i
illSil cind seful sirnt nevoia, consulta mr-mbrii i~IUJlului
(pe unul ~aLJ pl' n l t u l ), tine scama ell' SLlI}(",tiil. !';wut('
ell' acost ia cirid ,"I!lsider:1 ('il 111' s in t etliec.-:d,' ('Ollsul-
t~lrl'd (~tl.' ins., ()\'~1/i(JI1{:tl~{.
- DemoCTi!:-('o71sultatiL', Dc~i d i. iz iunea din tr (k', i-
zit' ';oi cxecutie ('stv formal me n t in uta. seful i~l li'Ti!ii pc
bazil consultar ii sislt-maticc a mornbriior gn:pul'li (s.u:
ch iar a grupului ca en titatc). l'stl' 1'l'C('pti\' 1(1 sligestii.
xt.im ul ind part ir-iparr-a si,<;telll:lli(,;1 d rnc.r.btilor }:l'Il{lUllli
la ('Ltl)()l'aJ'l'<l d"ciliil(lr,
Democrat p:l7'ti('ipcltit', ()rg;IIli/clrea ~rL:)\lIll; Iii:
:11di este f und.u.i !It' diviziuneu din t rc- d('('izie ';oi l'x('c'll\ie
(;Illjl1l1 ca un illtn'g ,tn' Iuncti dr- a c!"cidl', I It'("ili;1 ,stt-
d'Ti un produs al urupului, 0 d''I'i/il' d l,l'UP, i;I!' n u IIt];1
IH'rsolldL'i, ~dlll ~~rtlPllllli. (bc;l x ist, "IT alt, fltrlqii
d"('lt ,1('\'(,;1 d,' d lu.: ol in<;ll.'ii d('{'i/.iilp, EI po:ttt-, dl'
'X"lllpili. Ol')~:tlli/d at if act.i vil a to.. )',t'll}llillli d. l u.u. ;1
d,,'iliil"J' (1111('li"I1"<l/,:1 (',I 1111 1171ill/(lt()l' al 1',I'IIPllllli
"it 'ii ;l('ti\'itdt"d tI, "xl'l'll\il' d d,'t'i/iilol luatc.
(l d dou.i d im.-n si une a st il u l ui ell' (_'rmdt;(":,,, ,s:,'
t i pu! de control ut i l iz at. Con t ro l u l po.rtc fi I I!l' "lil:',I:
e xr-l usi v la u ircl ul >ejuilli qru putui S<lU cli~p,,!,,;t! L
n ivc-lul intreg ului ~~l"llP , '(lliloco71lrul al qru pul u, ":tll
ponte Iorrna () c-ornbin atic a' accstor do ua "tipuii
Exi<;t;{ 0 r'eLt\i,' nr-cesara in t rr- ll:l("l!lis:i,(,:r~ d, it" d

dl'l'iziil"r ~i t i pul dL' control. jntotd";lll!1<1 l':I',: : :::(";:, ,I,'


Iuare a decizii lor este atr ibuita sef u.ui I ():"I t: .ul.u.

acosta va fi in vc-t i t ~i cu Iunctia cll' c'JIltro] ,,"'I; :'<1 ;,di-


\'it:t:ii C!'U!l:;;di, :11 (';,/ul ill ('<In' d, :;'::1 c';:" " .' 'JI, ':d
ontrolul va fi ill mod automat un autccontrol al
gl'lljlllilli, Tn cadrul xtil ulni au toritur. pe linL:,'l ('()llt!olill
individual al st-f ulu! ponte fi ro:osit in s(,(,lItHI,,! ';oi ('I)ll-
trolll! de grllp, ~..rlt] poatc contJ'ol;1 p" ficC'll'< m"711iJ7'1I
III fJl'lI7J1<lui in p(lrll' <;<lll pO;lll' d"I"ga ~r\lp~J]lli ;,!llll:litl'
func\ii de auto('ontrol, el controlind 'tcti\'itat,;, '!:I; Ilillii
'11 :1! ~ t!: :l;'" I).' t" ,Ill:'! ill,,"\. (,<!;td"ri"ti" still!.I:: ,:llt()-
riLl!' de luarp :t el(('i/iilor cstc utili/al"'<l llI111i ()!l~)(J; ;ti
Iiccruui ruernbr n al gruplilui in parte.
iar controlui indi-
I'ielzwi Uncle so. excl ucii) cuttocoinrotul de YTUP, Aceasta
tez~l trcbuio sa fie subliriiata in mod deosebit. in trucit
este Ioarto irnpor tan ta pcntru intelegcrea dinarnicii pro-
cc-sului de conducerr-. In cadrul stilului democrat-con-
.ultat iv. dator ita exi sten toi Iorrnale a conccntr{lrii coridu-
cori i 1;1 nivr-lul se f ul ui gruplIllli, con trol ul s.iu continua
'tl a i h.. :i:, 1(1(' in.port an t. t.i inS;'l S{I fie
EI ndr- de d uhla!

1111 ,lllt"r'r;:!l!'"l :tl !~rll]lllilli, /\('('<;t;l SP d('nsl'l)f'~tl> d auto-


('olltn,jld :,i]()"'it d .. ('oIHllI(,;'lIorlil nutori t.u, In ;l('('St dill
111'111,'1 ("IlI1dllcittorlil
,';,:", Sf' Sitllf'dZ:l de;ISllpra grll]llllui,
!;'ISill<!II-1 pe aL'('sla S:I ~(' :\ut()('nndlll':l si coritrol iud u-!
din ('xkrilli', in ('azul ('Ondlll'prii dc-mor-rnt-consult.u ivo.
vou duc.ito ru! lind" s;'t s(' intf'l(rc'/c ill !_!: up, supunin-
du-so o l insusi contrnllllui acostuia.
.\ ::'f,ii; ii.nensi uue ;t st il u l ui de coriducere este nl.ri-
iniire rf spollsahi/it(z!ii. Responsabilitatca pentru activi-
iatea :_:,rtlp~tllli este atribuita in tvural . in caz ul st.ilul ui
.m t orit ar. 'sefl:1'!i direct. in C;IZIII sti lului dernor-r at-t-on-
sult.u iv. r(,sp(lIl~alJi!itat('a l'stc arribuitu at it sr-f ul ui cit
si 1~I'IIPill!li. S-:i1' plIl(';[ ~PllIW c-hiar Ci-I, din a('(' .t punct
.k- \(,d'rt,. qi!III dt'lll()lTat-('onsllltativ t rr-bu io s;\ re:llizl'zl'
lin ('('lli!ihrll f()zlrt(' fin, ~i din :I('(';[St:1 C;[UZ;'l,intr-o o.uc-
,:tll' i nsta b i l . in t rr- rr-sponsuhil
111;'ISI17';1 it.atva dl' gI'lIj) ~i
:""'lxlnsdb:liLltt'd individuala a sef'ul ui, int ro oon trnlul
sl'[IIllli ~i autocontrol ul grupului, Atr ibuircn resporisabi-
l it.lt ii re prozinta. dupa cum se va vodea, 0 Ioarte im por-
tanta pirghie in introdurr-rea un ui anurnit st il de condu-
cere. In st ilului dornocrat-participativ.
C;;/:\l1 responsabi-
litntc-a t i nd <I cada in moe! primordial asupra grupului,
,\ce:l<t;l modificare de arx-o nt ridicri n umeroase problerne.
av ind iruplicati i fnartl' .ul inci pentru intregul mod de
'In',ani;'''J'(' ;1 art ivi t ati i. 1'1'11 vom d iscut a aici pr-oblc-rnoIe
:irlil':t1, dt, :'"c'jJ()nsahilil;tjpa ~i con trolul dr- 1')'\1]1. Estr-
<uficic-nt d,' :!~('lIl.ion:t1 dour faptu!
mul tr- azuti (':'1 in
n('I'{'lIsi1:1 lIn'1J f()]'J1H' dplllocrat-participdti\'p elf' c-ondu-
('ere s-t. [Lil():';!( dif irultfitilor dl' a rcaliva 0 sol ida res-
nnsn hi l i tut dE' 1'1'1111 si. in consrx-iuta.
" . ,- i _
lin autocontrol

.If' [~rup ,ficacc. Tn cazul in care exista lin sef formal


in grup\ll organil.at democrat-participativ, responsabil i-
tatea acest uia va fi ell tot ul deosebita de a sef'ului din
st ilul autori tar sau chiar domocrat-consultativ. Ea poatc
s;i Sf' '11.:Jii ff'stc in c!OU(1 planuri : a) pregatirea conditiilol'
in care grupul sa-~i ('Xl'ITit(' f uuct i.. di- autoconduccr
si/sau b) S[I raspunda ell' dicic'n\;l Ium-tionari i gnq)lllui
ca atare. In acost dill II rrn ,'I caz. ~dlI] ruspund de
cocziunea grupuliu. dr- gradul de inchcgaro a mecanis-
melor sale de dccizir-, de e;icae-itatl':! ClI care ('I rellSl'ste
, ,
<i decidu si sa xcrcite au tnc-on uolul Functii le salt' sint
mai dcgruba. in accst (,;v. il("ele:I de a construi un gr up
o'ticient care sa ~f' ((mellic', .n !:.iJd ut onom, dcci t til' :i
conduce si organ iz el insusi acr ivitatea (:J4).
A patra dirnr-nsi une a re prezinta li12ul ele Telatii C(!7:~
Sf? stabil~~i11 procesu! cOllciucerii. Pot exista trei tipuri
distinete de re lati i in acest cadru (vezi schema nr. 1).
a) Hela!ii bi_1_l(lT(,L intre sef si ficcare mornbru al grupu-
lui condus. Sef'ul decide. corisul t ind S:IU nu pe Iiccar
membru in parte. rvpart izeaza sarcini Iiocar uia. con tro-
leaza realizarc-a lor.
b) Rdq1ji z.IlCTe ~ej....:...">j__!JTup. Estc un cal. in tvrmr-di ar
relativ instubi l. dU}!:1 cite se pn:!tl' deduc,.' dill c;[r:1('t('-
.istici l <lllkri():' :1l1;,li-;:t!" S,'fii} d,'i"'~;'l t) .nrunii! I r"~.
ponsabili t
tatc gnlp si f'Xf'ITiL'1
in rcuul ui i1~,upril cont rol ul

activi tatii gruj)ullli in <lIlS:I'~.I)!11.U in t r.i dcci ill ]'(']:l1,ii


cu grllplll CI at.ur-. iar 1111 ('II !;w:l~blii s;li. avind 0 jlf)l.i\if'
it'I'Hrhic;'1 supo rioaru grllpiJ}lli.
c) Ufla(ii (/(' ~1[IIP. Allt()cotldu('c'r,';! ~i ;lutoc0l1tr()1111
de grup implidi re atii dp grlljl -- to ti m.-mbrii grlljlullli
par tici pa la Iuarca deciziilor, la organiz;!rea m unci i
(repartttia sa rcin ilor) ~i la c'J!1trollll act ivi t at ii.

/
Bi nare .
sef-subor donut

in cazul st i l ul ui aut orit ar. rcLl\iilt- sint prcdon.inan t


i,illdJ'(' sC'r""llh()rd')i~dl . ""1 mu l t pot ap;!rf';j r"i;lI.ii
,1(, t ipul :d d"il"a: ~"I-L:rll!l III c:lzlll -.t i l ul u i d"IlII)
('r'atie, relatiilc " or fi c10 t~rllp. ill (,(llldi"iilC' vnr iuntci par
tieipative sau 0 cornbinat ie a celor trei - relatii de grup.
0ef-grllp/~pf-suborclonat - - in c31.uI variantci conxul tnt i vc-
In fine, a cineca dimensiune luata in consideratio ill
def'mitia noastra este centrurea pe om.
Exista multe an alize ale stil ului de conducere, care
intr-o forma sau alta consider-a ca acosta poate fi redus
la combinarea a doua dirnensiuni Iundamentale : cen-
trare pe produciie ~i centrare pe p_m. Ast.Icl, Black ~i
Mouton, in Ioar te cunoscufa" lor grild nwnageJ".i~IIQ,
Sllgere(lzi"i 0 tipologie a sti lurilor de condllc.:ere pe baza
combinarii aces tor doua dirncnsiuni (lO).
Un conducator poate fi mai mult sau mai putin ori-
entat sprc oarncni, cu alte cuvin te poate fi intcrcsat rnai
111l1lt sau mai putin de aspectcle umanc all' muncii, de
IW('psi Uiti lc morn brilor gru pul ui S'-I u, de problcmele lor.
De- asemc.neu, el poato fi mai mult sau mai putin or ien tat
spre productie, spre rez ultat ul act ivitatii grupului. Dife-
ri tele valori ale celor doua dimensiuni pot cia combinatii
<1(, f e lui urrna tor :

maxin 9.1 9.9

E
o
"
(L

"
L

'"
L

r-

Ci

p .~'

Schema n r. 2. Grila rnanauer ia la ;1 lu: Black ~I Mouton.

1.1 Iiuurcaza () s laba (lri('ntdrl' at.it rata eI(' p! ()


ductie, cit si fa\{l de oarneni :
(J.l --- puternica oricnt are spr f)Zl:lwni. shb,1 oricn-
tan' spre prod netic :
1.9 -- reprezin ta sef ul care csk puter nic orienta',
spre productie. dar slab orientat spre oameni. 11 intere-
seaza n umai productia si mult mai putin oamenii din
gr upul 1)(' (",I:-e i! conduce :
5.5 - reprezi n ta 0 com bin atie in tcrmr-di ara (lrJell-
Ltre morloru ta atit "pre produciie. cit ~i sprv ();tn~('nl :

ltl()
(1.9 rr-prez inta 0 cornbi n at ie de putcrn ica orion-
tare spre productie si, totodata, putcr nir-a or ion t arr- Spl"t'
oamen i.
Exis ta 0 rel atie strinsa intre !ipologia lip c')ndll("('l"l'
fu nda (,'I P" mecanisme le de Iuure a dccizici ~i orivn (an'd
om/prorluctie. St ilul autoritar-sllbiccti\', prin iIlS,'t~i logic,1
sa, nu poate fi caractl'rizat printr-o puternica oricn t.u l'
xpre om, ci numai printr-una scazuta. El poato fi. ill
consecinta. car acterixat mai degrabcl prin cornbinati ilo 1.1
(or icn tare cC{lzuttl spre productie ~i spre om) sal! 1.9
(or ien tare scazuta spre om, ridicata spre productie) Cind
este slab orientat spre om ~i puternic orientat Sp:-l' pro-
ductie (1.9), stilul autor itar-subiecti v devi ne t.iran ic.
opresiv : cind csto slab oriental si sjl:-e prod ucfie, el tindc
sa devin.i pern 1'1\-. St i lul au tor i tar-obiert iv l'c'!Jr'zinL"t.
Or' J('glll;"l, 0 or icntare dostul de ridic-atn spre productio.
put ind fi slah sal! modernt orientat totodata sprf' om.
Cind rnani fr-sta 0 oarccurc sau chiar 0 puternica oricn-
tan' sprr- n.nnr-n i, 11 r-onst it uio Wia-1l1111,i(ul stjl ;1:1!',ri!"r-
hincvni t or sau urnan. 'I'rr-huio subl iniat Iapt ul (;-1 st il u]
auIOlTLlr,-- (11i:1T--:Tt1ny<'j cind 1":11- putr-rni o!'ie:lI;(, sl'n'
om, nil incf'te<lz{l a fi autori tar ('aracteri<;til";1 cit-;'1t10-
ritnr-domorrut se rl'f('r:l la pr.u-t icil de juan' a (jpciziilor.
iar nu la al t carac\t>ristici ale- st il ul ui cil' concill("('n'
Stilul democratic, pr in insr-si mocanisrnclo sul o, mani-
j"tH:t;'1 0 orir-n tnrr- rnai accon tuata spre oamr-ni. St irnulurva
particip.nii. pentru a fi ef iciorita. t robuie <;,1 ia sis tr-rnat ic
in considcrnre aspcctcle umane all' act ivi t.iti i. Est
necesar in acest punct s,). facem 0 dif'ercntiere ch iar in
dimensi unea ..orieritarea spre om:'. Exist a 0 s('ril' cI,
aspccte ale pcrsorialitatii exterioarc muncii propri u-zis
interesele si necesi tatile person ale, problci.-c!o P"
care fiecaro pers.oana le arc, Pe de alta parte sint aspectp
11l11Hne legate de activitatca propr i u-zisa - - dorinta ck
af irrnare. de dos lasuraro a unci munri ("11:o;('ns, autonorna.
dor inta de' part iciparc e(c. Stilul autori tar. pr in def init ir-.
exclude, intr-o larga masur.i, considcraroa aspi rati ilor
porsoriale legate de activitatca propri u-zisa. Poxt ur.. cil'
('Xpcut;lI1t controlat din oxt otior p"te car:l("if'ristif';-l pr-n tru
subordoriat in st ilul autor itar. Prin def in itic. aspiruriil.
ell' .. rr-ahvaro in act ivi tatr-'' (autoactualiznro. ('llr~l If'
numosto Maslow) (.17) 1111 -.in t l uatr: in \,onSic!\,r;lJ"(' ill
('<tdrlll acost ui st i l de c-onduccro Donr ;ISp(("t(';, Il1ll;ll1f'
1 (j 1
.-xtoriourc- ,w\i\ it.rti i propri u-z isc pot Ii l uate III co ns i-
dl'l'<ln' .ricl. p(' :tl'l'sl!' a.',pl'ct" u m.uie sc oricn tcazfi t ipu l
uutorit.u-uincvoitor. l'n "til dC:;lol'l':tlic so e:ll',lctl'rizl'<lz{l
pri n considerarca, in n.od special, a asp('ctelor urnane
implicate ill act ivit at ca propriu-zi-: ....
l - catcgoriu til' nccc-
..;it.'tli s ubsumat a autoart ua liz.ui i. ln ceca ce privcsto cca-
lal ta catcgo: it' - <I',pecll'le u u..im- cxtcrioarc munci i -,
si in t.i
cadrul democratic
.... poate exista 0
l ului an umi ta

variatic. Pot exista conducatori democrat! mai rnul t sau


mai putin orien t at i spie acoste aspecte. in general. stilul
tinde S,'I im pl in' 0 mai ridica L"1 in telegere ~i acccptare
si a accstora din urrna.
In r:l{lSlIra in care stilul dcmocrat ic <,stc car,lcll" izal
pri n t r--o oricntarc scazutu spre productic, si cl poato ducc
spre un stil pcrrnisiv : pcrrnisivi tatea conducatorului 5aL~
a grupul>ri. S{l in rcg ist ram acc-tc combi n atii doar ca
simple pos ibi l it.if i. F:lCt()rii care fit(' C(I ell' sa apar ....l mai

f'rccvc-nt VOl' fi analizat! rnai t irziu. Tn acc-st context


devine cIar c\ .isa-n umit ul stil jJ"IT:isi\' rl'pn'l.inL1 dna:
o variant.i a st il urilor fuud.uncn t.alc au tori tar ~i demo-
(Tatil'. Un stil autori tar-pc-rmisi v ('st" r();lrte d i Ir-ri t lit-
un sUI dcmocrnt-pcrmisiv. Porrnisivi t at ea Sl- c.uactori-
zpaze'l doar pr int r-o slab,'; oric-n t a n, spr producti (rr-s-
ponsnbi ~i prin
l ituu- tr-un slab
SC{II'IIt:.) con trol.
o alta vnri an l.i care ar putt-a Ii dc-spri nsa ('sit' ;Wl'l'a
,I "Iilllli/i psciuloiictnoctinic. Ilt'~i f'lnn,-!(' cil' ('Ollc!II"('r','

sint ch-mocrut ic-c. procesul real de conducero ponte S;I


ia 0 turnura
mui autori t arti. Cu alit- cu vin tc. diviziunoa
dinl~';' !ji executie creste, scazind parti-
ll~-uz,ciziilnr
ciparea real.i a mcrnbri!or coll'ctintiui la luarca dec.izi i-
lor. /\CC'(lSL-lvariant.i apare in special in Iuzele de trccerc-
ele la un stil autoritar la unul democratic.

2. Cc stil de conducere este ncccsar? [Dlagnoza necesi-


tatii). Teorctic s-ar putea coricc-pc un tip de democratic
de genu] urrnator : dccidcrr-a obicrtivclor mari all' socio-
Ul~ii (, ..l\' l'I,:di/'.:\l:1 pri n l"(,(,:l!li~:'-..' dcn.ocrut icc-, iar !'X('-
cutarr-a accstor obiort ivc ('st!' n',di/,aUi prin oq(nniza\ii
in carp st i lu l d,' ('oI1llul'l':'e 11l'::1ijlocit est!' de tip auto-
ritur. Se pont!' ins;~l imauina () on(anizan' dcmor-rut ic-a

! '.i2
de ell tot n l ,dt gCIl Ill! n um ai dl'ciziile muri <Ill- coloc-
t ivi tut ii .~ll:l l'.::;k ::1 1':11]>d"III()l,!,,1(il. (1:.1 'Ii rl':tiiF;: 1'.1 j"i'
are loc: in !'()l'n,,' ci('!];I)(Tdtil'!'. prin part ici parc-a adi\';-I <I
luluror mru.b il or l'IJI"cti vi tati i Ia l u.uc-a (il'ciziiIul. 1:1
toate n ivcl uri le icrtuhico.
Accasta din urrn.r sol u t ir- este de Iapt optiuneu P"
care idcologia comunista a fClCllt-o illca do Ia iru-r-putu-
rill- ei. Ea reprez inta in rapt principiul ccn tral ism u lui
democratic. Sub so.rnul unci aSl'Jll'nl',l cie71louu.iii parti-
cipatil'C 'e desfC!~o:':-:1 clJllstrllqi;1 ~u('ialislTl\illli In \;Ira
noust ra. 1':'O~:';i::nJ! P;!rtidlIilli C()!l~I:'l>;: :\0.' ;',ll. (,Ltbllr:lt
de cutn' ('ol1grl'slli ;1] :\I-ka. ,xpril]l;\ III n.od ell!!' () a',('-
merion ()P\ill:ll.
In raport ul prc,:l'llLlt l a ('(JlI~"J'('SII:;t! .\:1-:i:1 :1: 1'.(' n.,
llJ\'C\I';''!sul
, :\i('oLI'. ('('allS('~,Cll
, ul ili u i a ;1('(' t :IS1;"It
, : "I'lJr-
n i m tH':,b:ltllt pi l
dl' III pri i i- t (';1 d"1.\"1J1-
nti u m.nx is t-Icn n

tarea <o.ial ist. Iuurirt- (()II.,;>til'IlLI d,' (',Hre


d('nH)(.:r:qil'i
pOjlor a proprici ,all, istori i const itui 0 tl('("(";ilatl' oi>il'c-
ti\';l <l ('difiGlrii no ii ori nt l uiti'' (13. p. :2:1). l'erfc'qion:lr(';[
si l;lrgirl'il t con in u.i ;[ direct.r it
Iormelor de part icipare

:1las('I()r munci toarv Iii cnndllC','rf';t i n i rc-gii \'iqi sociale,


la conducorea activitati! uni tatilor cconomico-sociale In
care lucr(,;_:~;1 reprezintu unul clintre obicctivclo funr la-
men t ale pn'\'Cu,;:c de Prouran: pen t ru perf E'q ion area for-
mr-lor on~,\!liZ<lrii noast re sociale.
H('lliind idr'C in ('IIyinLtl"l':t
il(,(':l,;t,-l rost i t.r l:1 Conurr-su]
Un inn ii (;('Jwra!(' :1 Sindicatc-lor din IlOll:'lllia. (O\'ar:'I:;'11!
Nicol:ll' ("'<lII';>(':-'l"U subli ni a : ..Porn iud dl' l a acp <, t( j'l',t!I-
t{ltL p.ut idul :;.i "t:ltlil n ovt ru vor :Wr)l'(Ll III ("1>ltlillll.I'( ()
:iI('n\i,' cl('os!'!Jit:t 11l'l"f"I'\iIJn;lrii c:ttirllllli oru.m i z.u oric: d('
]l:trticipan' Ior 111111l!"it()'lr(.a in t rc-uulu i pIJllor l<l
it n. ....
('f>llrlIICl'!"(':1 inti "prilld('riIIJr, a intrPI;ii vi.-t i v('l)nolllin' ~i
~I)("ialp. in ;I(("t s'ns vo:: Ii drzvolt It<' s i Il"r:'("'\il)tla{('
f()J'I':(,]l' ck l"'iJcLICd-(, colecti\','1 di n in t rl':yi:I(it-ri
r
si inst.i- I

t uti i, va fi ;1c1iIH'iLt d'_'!l1()(Ta\ia !l1U!1citor(';ISC:1 ut it in sfc-ra


produotici mau-rialc. cit ~i in viata sociala ~i de stat"
(18. p. 599).
s(':rnj:-ic::t'\-_
Estl' dcalt Icl. fapt ul C:I masivclo sch im-
bari social-cultnva!e carp "e d('sfCI~oa:-a in intreaga lume
tind S:'I irrpun.r modific.ui ad inci in st ilul de con du-
cere- dire-ct. in sonsul trccorii ell' l a forrno!e elf' cnndl!("('n'
predominant a.n ori tarc trnditlonnlo s pre Iorn:e dr- ("()tl-
dlll'l'!'I' d";roc:lt-("f):I'-:lilt:lti\',-1 'II ('hi,lr p:,rlicipati\';-l.

1 (i ;
'i'I'.lJlslorrnan';1 st il u l ui do ('OIHI1I('tT(' 111 SOCi('\;ltp;t COll-
I t"JI,pI)r;ln;'1 :l'pr"/Illt.-l un.i d in t rr- JI"(",iU1iil .. profundo
.i l.: :t,'I" t c-ia. Lt t ran sp.uc -.uh '; 11111;Ut:.:di:lt' d,' f orn:
d~'I);r;:\ii ak 1I1;ls"jor dt' onmc-n i ai n.un.i i. adl'S('ori cris-
1:t1i/dtl' sub Iorm.. o x plici ta <t n'\'t'lldic;uilor, rt'/,ldLlk]t>
('t'ITt'Llrilor f;-ICllt" d" o.uucu ii d(' ~tiin\:l ('tc, ;\Ill l'S\('
int implat or LIJlllI! ('d, chiar !oii in (';ldrlll i nt rt-pr indr-ri lor
dt' lip ca pit a l ivt , ill care st ilul autorit ar CSII' n'l.lliLltltl
('Il:: .': ck' 11r,,:,! i"t;,tt' pri\:tI-(';I!)il::lisL't asupr.: ll'ijl'JiI-
('t,l'l" . ~)r()'i"("IJj'
(_J,. t.. \_ ipt'('l)I.,
SOt S(' )1l"{),1,,(,,-,
. J..
t"-rl...;,f ..ir:...

..,
l.
'l)'j '11t- , ' I '-. .. ..... ._ ...

"II,(I'I"""lt tiL' ')wn""~ '-')1',.-:,.11.,


! l I I ,'. ... L.. ~ \_ ... '_. " ,. . ..

'11')"'1' (,1.:<..:,._:
,.. ", ~'l(;tl)'l"t'
_.,.. _. . (-) I;'j, '1"'I'I"l"{' L~r(,(
. . .' L. .....
L.I.";, (..'. ~. I
. _. "
... unr!-
_
(.. I. ,. . .. _

t orilor la c-lllLillCt':"', ch iar (Lit ,'1 ('c,1l' \ orba doar cit' C(JI1-
tllll't'n'~t din'l'[;1 a ('oll'din'lor cit' muric.). ('I'tt' lilllil:lt[t
tI(' II1<t~i nat ur 'islC't11ului ro l.rti i lur capi talistc. ~i, cu
t();llr' an'st"d, in u l t im.-k- dt'('I'llii ('xi,t;1 in ({trill' capi ta-
li"tr- 0 h'l1dil1l~'1 t o t Il~:ti prOll(II1\:I[;'1 d,' in t rodurr-rr- a unor
('I"I~~"nlt> cI, 1'1):I<lII('t'l(' cli:'p('l;'t til' lip ri":l'()cr:lli(', consi-
d,,!':tt.-I in c'J:ltiilii)" dl'lll;t!" a fi 1111Iil l~l:!i l':i(,j('nL'1 (j,'cit
f, Il'll~t'lp 1":Idili()Il;t!t' :llIlo;'it:ln', :\l't';I"[;'1 1(,lldilll;'1 t r--huir-
t'\','t1II:tI:1 ill tl):d.1 t'()!llplpxiLII('a "i ('()lltl':ltiil'!ol'i,', I't' dt'
II p:rrt>-, t"1 r,'prt'/iIILI, ;I~a ('111111111::I,i:tllt()!'i 11(',iti"llt:di
,III 1"II,:!:',':lI, (III 111111!lInd d,' ('(jlltrol :t! (';lpiLdlI!lli, n ia i
',111>1<,it! (!In'''ll'd lli:.-l ('II noi l 1',,:t1iL'lti ,'wi:dt' ':>1('It!tll-
I,,:.' I-:x:<':"1111';,'111:"l I,fi"i('lltt' ;\('1:\ it.lll ill (,'J!:ditii:t' un ui
.: j'(iil1 ~!)l'l t!'_"("(JJ1IJ:: ](' t'xt! (\1:1 <Ii' li;!J,:!; :(' i::.1)1111 ~i tIl,'
("1::," :1~:'1ri":I")(';',,t:"t' lit- ("lIltl'I("'1t, 1:: ,f)atl' n ivvh ui l.:
I).' d.' :,'t.l p:' t", inll'(ldll('('I'f':\ 111,1)1,1,'I11CI1'-;1f()l'11H' (Ir_.
p:ll ti('ip:ll'(' l't'P!"'/lllld n'l.ultallll prt'sillnii luptei dl' c!as,I,
:t1 Ill)i:'I:' P!'(),'t'S" s()('i:d(' si ('IIit(II':t1f', C'lac<l 1111IIll'ilodl'L"
:'id[, :!ld'l-"i ni'.I'itIi ,<ill cul t ural ~i politic, nu 111:11