Sunteți pe pagina 1din 73

..

ARINTELE CLEOPA

7

Carte tiplritl cu binecuvamarea

I~,P"S~ DA'NIEL

Eailie in,grij:~Jta de

A rh imaudr it Io an ic h ie B,3liID

l~DITURA MANAS,TMREA S.IH,ASTRTA 2004

·Oescltien:a CIP a BibJiDtecii Naiionale 8. Romamiei CLEOPA ILIE,. ARBIMANDRIT

Ne vorbe§.te piriDJ111e Cleopa, / Arhlm, Cleopa Hie., - Ed -a ,8, 2-a" _, Va:dwri-Neam~ :: Mmjsti[ca Sihlstria,~ 200m

1" "

m3 vel,

ISBN 973..,,86836=2=9'

Vol. "~ - 2004., = :ISBN '973 ~86896-2-7

28~ ,.95{04 7 -e 53)

C'U·V ANT i.NAINTE

Cu binecuvsntarea Domnului nostru Iisus I ~ ristos, eu ingaduinf2t Prea en viosului Arbimandri t C leopa Ilie ~,i ell staruinta fiilor s.i1l'i duhovnieesti, I. iferim tumror iubitorilor de Dumnezeu ~1 saptelea volum din. seria binecunoscuta de '~o"P ~ Ne verbeste "ir'intele ICleopa.

Suntem ineredintati ci orice nouii aparitie din

to " t

sc ri erile Prea Cu vi osiei sale este 0 ,adev,ira'ti

bucurie pentru '0.01 top, ealugari ~i mireni, ~i ne simtirn indemnati 8,-,0' citim si s,s urmim sfatul

~ ~ ~

sau duhovnicesc,

La lnceput, Parintel if; Cleop a. ne ofera 0 frumoasa predica C1Jl. continut dogmatic Ii mistic, ti,nuUi la hramal Schitului Sihla _, Schimharea la, Fa Ui, = in. vara 811.11dui '1978~ care predomina Intregul velum prin profuezimea ~i dinamismul ci apofatic,

Dupa ee vorb este despre patimile Domnnl ui, aduce un minunat cu.vlnt de lauda in. oinstea Preas fintei N ascamare de Dumnezeu, care se cuvine sa, fie citit de tot crestinul -e

in continuare snnt redate pe lars: 1.4 reguli pen tru mergerea crestinilor Ia biserica, pe care I( rebui e sa, le stie '~i sl lie resp ecte fiecare, Un

CUf/'ANT l'NAINTE

capitol special este intitulat "Cu'm i:n$,e,a'l.a diavo- 1 ul pe om "~ ,. in. 10 are se arata eea mai iscus i ti metoda prin care crestinul i'~m pi erde m,ln.tuirea, prin ttminarea, pocaintei, iC,M6 este valabila pentru noi toti,

Alte capitole pe care Ie g;asim in. aeest velum, Bunt intitulate: ;,;Lu:cr,at1ea eon,t~intei.~"" ,~Nunfta eres tina ~,), '" Sfaturi dehovnieesti ;,' -, foarte folio sitoare ·tumror -,. ,~!nimi die mama' , ,,~Minunea, facu Ul, die Dumnezeu eu vadu va Anastasi a' ~ , ",SinoduJ al Vll-lea Ecumenic" "i altele.

incf\edin ta ti ea ~ i aces t volurn, GO '~nvi~Gituri

~ .,. ~

duhovnicesti ale P,irinre~ui Cleopa, va aduee

bUCUFh~ §j 0' raz,i de mumina in cas el e ~,i ini mile noastre, tID, recomandam tutnror 'bunilor cre~tini i u b i tori de Hri stos care dores c sa, mearga pe calea mantuirii.

Arhlm,ludrit lo,a,niclil:ie' B:I.l.an

Sflnta Man,i$tirl{~ S.ihis.tri~; Soborul Sfintilor Arhangheli, 8. Noiembrie 19'98

P,R,E:DICA

'LA S'" C'H'1IfM"BA" 'R"E' A' 'L' A" FA" TA~;j;;

• ", ", :", >" ,r;- Jl '. . ~ . ..... . -', . . ;'J' ", - :.-." -.'." ~ ....

Pliri'nJil,()r~1 ,ira/llor' ~l iuhiti credinciosi, Biserica lui Hristos 'C'8A, dreptmaritoare are un bra,u" eu c are este lo;c'rn,ns i de-a 1 ungu 1 anul ui, Pe a cest brsu se gAs esc douasprezece m~i'rgaritare p rea scumpe ~i preasfinte, adi,ci cele douasprezece I) razniee tmpirite~ti.

De aeeea, la aceste dU.mne,zei,e$ti, praznice, prcdic a,e; sunt mai grele ~:i mai dogmatice, pentm . m, in aeeste praznice este ,Mitatl foall taina ~ C onomi ei in trup a lui Iisus Hri stos ,i toa ti In,1ntuin~a, neamului omenesc,

AsUizru este dumnezeiasca Sehimbsre la F,al! ,a

lom'nului:~ Dumnezeului ;~i 'Mlm,witorrului nostru ~,isLlsH'rist@~;"i Acest 'mare even i ment din vista Manturutomlui nostru, aceasta mare sirbti'toue si prcaluminat praznie S-at petrecut in anul treizeci _~,i trei 3.1 vietii Domnului nostru Iisus Hristos ~i in ~ ~ 'I t i lTIU ~ an 8,1 prop ovidlurnri:ru, Sal e,

M,antuitoml era pe atunci in: partea Cezareei lui FiJ'ip" uncle marele Apostol Petru L-a marturisir ca fiind Fiul lui, Dumnezeu eel adevarat, Bl i-a in trebat pe apostoli: Ci« e zic oamenii ca sunt Eu, F~iul ,Omului? Iar apostolii ziceau: Doamne, ~nii zic cd Tu ,elti Ilie, alii! zic eli e~'t,i Ieremia SOU allii'~, c("7 Ttl, es ti unul cl:in prooroci (Matei 16; i:3 -14) i,

8

Iar .M,un.tuiwnd, vrind i.di scoata din mintea lor aceasta mare greseals, ca El ar fi unul din

orooroc 1· ,.,... are S ar fi reintrup at ( a (!i'~ CI c o at-';; di n

JIi' .. .IJL.'IU'v.u\ .... :!' """",u '_ .. I""g. I. . yuill.. ..': ..1 ," .,~ a.:,1, ~ .,.

mintea lor ~i a tutnror popoarelor crestine tie maw tarziu)) a binevoi t sa - i ia P e cei trei ap ostoli, pe Petru l pre loan ,~i pe Iacov, fretele sau, ~~ 83-" suie pe vlrfu] M·un're·bd Tabor ..

Acolo, eel trei apostoli, .fiindi obositi de c iIi toria muntel u]i ~ lea mUD tele este mare, lung §.i inah », ci .. nd au ~j uns cu Mllntuitoruill 8US;, de mare o boseala, au stat jos si s-au odihnit .pini au adormi t. A poi, trezindu-se ei, prin iconomia lui Dumnezeu, Mintuitorul S,-,a. schimbat lao fati

" ~. , .

in,aintea. lor .... Hainele Lui s-au Ocu·t Ott lumina, fa'ta.

Lui stralueea mai mult decA t soare Ie, iar ei, vizAnd aceasta s-an 8,Psi'mlntat foarte si au. vi:tnt ci statea In vizduh ,i vorbea ell. doi mari pro 0[10ICru" en Moise ,$], cu IHe~

Moise era icoana ,i inchipuirea Milltuftlorulliui~c care a eondus ,PoPQm.11ui Israel prin pustie )p'ani la primirea legii, mai Inainte Ide venire-a lui Hristos: ~ i Ilie, eel mai s~ivit dinttre pro ore ci, care va vlen~ si Ia a doue venire. sa prediee Evangheli a tr~~ ani ~i jumi tate pe pimant~ imp,r-eun..i cu Bnoh ~i loan; pie vremea lui Antihrist, ea si intDuci, poporul evreiese la dreapta credinta,

Stind. ei asa ~i pri vind la Mintu!toruI, if! uzeau cum vorbea M,antui torul leu Ilie ~i C:U Moise 'if111 limbe aramaica, limbs lui Adam, pentru intrarea care 8lV6,8. s-o faci .EI 'iln Iernsalim §.'i pentru preaslsvita Lui patima, pentru rastigaire, pentru moerte §,i inviere.

PARlN.TELE CLEOP,A

Apestolii auzesu, d. erau imbitati de lumina:~ de friea 3m de cutremar, ca un nor d,eodati a ell prins v§.rfhl Taborului. Dar nom] acesta nu era in'tuneca'~ t ci lnminos ca soarele si se tntir1de'a die la eel pani la pi'mint ~i un glas din nor ~ Ide sus, 8-30. a uzi t: A,e,t sta este Fi ul M eu ce I ,iubi'.t" intn« Care biN€ am vail. Pe Acesta 8,a-:L Q8cuUa{il (Malrei 17 ~ 5).

Dar, stind el, deodata au disparut eei do~. prooroci ~ Ilie i-a dug in. ·tara sa ,i Moi se s-a ridicat la cer, far ei au ri:mas. uimfti~ intel,e'g"ind. ca. Hristos nu-i lillie ~ ci este Dumnezeul 1uill lie ~ Hristos DU- i 'n remia, ei e ste Cel Care I ~'I sfinJ ~ t pe I eremis to :p,an tee ele maicii lui, si ia,r,i~i cal Hristos nn ee te Moise, ci este Cel care a d.llt lege 'lui Moise, pentru ,ei Dumnezeu anum e ~. voit sQ C~ a rate ~ .... esti ~-,'

" . _ _ __~ _" _ _ Ro . U _W 0"'"" . .JL.u,. eI.!Io.\r' 'fU y)Ol

prooroci, ci Bl es te Dumnezeul pro croci lor I$~. nu unul din prooreci.

O~ minunile Tale, Doamnel Ce era pre Tabor aeum? Tabornl Iu,ase forma Biserieii. Acolo s e vedeau cele dOll! Testamense: Testameatul Vechi era reprezentat prin IUe ;i prin Moise, iar Testamentnl NOD, prin cei trei apostoli: loan Evanghelistul, Iacov ,i Petru ..

,.,A"coio - zice dumnezeiescal p,irin'~e Efrem Smil - au v.izut apostolii pie prooroci ~i proerocii pe apoatoli, A V1azu t iconomul Tatal ui, ilJdici Mois e, pe epitrepul lui Dumnezeu, pe marele A pos,tolli P etru, ciruia i s-au dat chelle imp,iri'tiei c erurilor. Acolo feciorelnicnl Legii Vechi, Ilie, ~ vazut pe feeiorelnieul Legii Noi, pe Ioan Evanghelistnl, si 8-,81 ticut Muntele Tab orulu i in ch ·'.p111 Bisericij".

10

Ace lo se audes ~ glasul Tatal ui, du pi ce 'p leaca eel dol prooroci, Care zice: Acesta este Fiul Me« eel iub,it~ intru Care am, binevott; pe Acesta sii-L ,Q8,(JU,lttJ.li1

Petru Apostolul, care iulb ea mult pe Mantuitorul, ca ,i loan Bvanghelistul, nestiind Ice vorbeste - cum spune Evanghelia -~, at fi vru ea 00 curi a;" lumina ~i dnlceata aceea pe care 0 viz-usc alec 10, sit riminA IC:U ,e:m totdeauna. De aeeea, clod a vizut pe Tabor pe cei doi proorocr, ii spune MAntuitorului: Doamne, bine es te ,Sa stam no i aicil Sa,/acetn aici trei colibel Tie una, lui M(J~e 'Una $'i una lu,i Iliel (Matei 17; 4). Dar uttase ci~i, trebu i Ie.: §. lui eo Ubi ,]1 lui M oan Evanghelistul ~i lui Iaeovl Dragostea Iui era s3.""i umbreasca pe cei trei pe care-i V3ZUS e.

Jar M~lntJu:i toml pares- i zicea lui Petru:

~"O,' Petre, vrei sa-mi faci Mie eoliba? latl 1indam v;' ne colib a!: '-,

~ii inca s tind. ei de v orbi , un nor 1 uminos i-a acop erit pe d,an~,ii. Un nor plin de strilucire ii de lumina ii umbrea, le tinea ~i umbra ~i lumina. S,i- ." zicea Mlntuitorul lui 'etrll,~ ;,~]a.tl; Petre, colibal Mai vrei si faci coliba? E. t.j-,arm adus nori din cer ca S,8, tie umbreasca si sa te Iumineze. Adu _ ti

"i . :!'

amin te, Petre, cl n-am ne voie aici de co i bele talel

Eu sunt care am acoperit p oporul lui Israel, pe cei 638.000 robiti care au iesit din robie, sub nOT., Ii duceam ziua si-i aoopeream ca sub aripi de vultnr il, no aptea ii leminam leu stilp, de foe.

II

Ia ta, Petre" co liba nementi de I inel hl.ti nO'F care s tralnceste mai rnult decit soarele, si - ti tine ~ i umbri! Deci sa ~,tii., Petrie, ci E\u n-am nevoie de colibele tale .. Eu pot sa urnbresc tot pimAntul ~ID. tot eerul, ci Eu l am faeut" ~

Si atunci, din ace nor preaseump, aude Petru glasul T,ati'l L i, a Parintehri ci se 'duses era proorocii. V ine Tatiil din ICier.' ~i martnriseste cine e ste Hristos, C e Ie spune? '" Voi ati ViZll t ca, Hris,1WS n u - i nic .' [lie" nioi Moise, nics Ieremia '! Hristos Dumnezeu, Care-i cu voi pe Tabor, est,€ Fiul Me» eel iubit, :tntru Care bine am v. 0 it; pe A cesta sli-L asculta.li r

Dumnezeu- Tatilli §ua cl Petru, 0 8a~,L marturiseascs pe ristos pans, l1a Roma ~i acolo avea g,a. moara risf,gnit cu capul in jos; ~. loan Bvanghelistul avea sa 'fie ingrepat de i ,j; ,~i ui Iacov avea :si i se taie eapul ell sal- I ia de eatre Irod, Stia ci ]p'ma la moarte vor marturisi pe Hris tos ~

,,~DaJ sa ,titi p'e cine marturisitil Acesta, Care pe Tabor S-,a sehirnbat . II fati ,i hainele ui se v,id acum ca. lumina $i fata Lui ca soarele, n.u este

-" oise, nu-i Ilie, niei Jeremia, nu este unul din prooroci, este Fiul Meu cel iubit; intru Care bine am voi t; pe Carle si 18 Jordan L-am, marturi s it, pe Acesta sa .. L ascultati! ~"

~,i asa au lust ineredintare mai -rnare marele Apostol Petru, CU oan ~i Iaeov, ci Iisus Hristos este Mesia, este . iul lui Dumnezeu §i nu este unum

d .. ~II

'In proorocr cr este Durnnezeul prnoroci or, Care

'. =3. zidit pe ei in pantece_e maicilor lor"

12

Dar, 0, mimmile Tale, Mantuit~le! Ce s-s

, _

..... T 1... "l; O' fii 111" H'? 'D

ara tat, p e au or ( , ..... are : nnta nn '_ ristos? ,o8mne

, ~

t': ~,11 A fi h 1.... .... .... d ti~ = f··· .. ·

'Uere~l~e '. , .... rio 1U ,11 sa gan __ e~-_ ' aceasta, ca un ta

era ace ea ce iradia din. Hristos,

Prin seeolul al Xll-lea a fest in B ulgaria 0 erezie ai ,carei membri se chemau bogomili .. De la aceia au ramas ciJ1He care se numesc " V'] sui

M' ., e -e -0 m ''''-:; E'" 1" ~,. .' C' 1 .Ai ....

a]lC1:1 rommuur n cpisto ta ~1,,' e e 'iWlJol13sp(re~

zeee vineri", c~irti apo crife, pe eare Bi s eri e a nu le-a aprobat nici,odata ..

Ace~;ti eretici avean pretentia c.li ei, a tune] cand se :roaga~, via fiinp., Iui Dumnezeu, 01" ce mare hula si nebuniel Eiinta Iui Dumnezeu n-o

Y '::II

vad nici hemvimii nici seraflmii, nici mate

puterile cele ginditoare din ceruri, Ei aveau pretentia ,c,i~ Brunei cind s e roaga, apare ,0 lumina ,$i vid fiinta lui, Durnnezeul

Era cea mai mare hula, ,a.du8a, lui, Dumnezeu, ei cineva poate ~sa vada fiinta Lui ~ Ce spene dumnezeiescul Bvanghelist loan? Pe Dumnezeu niment nicioaata nu L-a vdzea! (loan. I~ illS) .. Aiel nu face al uzie In Dumnezeu tntrup~t, ,cit pe Acela ill- am vazut, san Ill, Dumnezeu, Care se ,arati lui ,A vraam, hri I saia si 1 ui Mo.ise~. eu po goraman t ~.i en inehipuiT,e, ci :1 a flint-a lui Dumnezeu, pe care nimem n ... at v,izut-,Ot niciodata,

FHuta lui Dumnezeu este inaccesibils tuturor taberelor mintiEor rationale din cer ~:i de pe p,amint §m, nimeni nu, poate si vada Ice este EI dUp.ft fiin'ti,. Iar aeei eretici spuneau ci ei in vremea rugaciuni i

..... d fi-~ l' ,. D

V8_. 'llm'ta um, . urnnezeu.

PARINTE'LE CLBOPA

,. 13

Slava fiintei lui Dumnezeu refleeta raze ,fJi se ~umina C~ soarele, pentru ci E,l era Insusi Dumn ezeu ~ili din dumnezeirea Lui slobozea raze ca un soare intens dumnezeiesc, Ceea ce se vedea pe Tabor nn C!1,P lummi ereata lei neereata lumina care izvora din dumnezeirea Lui ~.i. era slava fiintei ~ui Dumnezeu san lumina slavei lui Dumnezeu,

Aceasta era deosebirea in tre schimbarea ilia fa:~a a lui Hristos ~i cea a sfinplor Lui, prooroci, pa triar hi ~ili cuviosi de mai tirziu~

Toemai aceasta ,8; frost hipta ce~3! mare ~:i mver~una.ti a Sf§ntului Grigorie Sinaitnl ~i Sfin tului Grigorie Palama preaindumnezeitul la minte, 01 creticii Varlaam ~i Achiadin, balaurii cei diu.

al abria Italiei, car-e- i in vinniau pe s iha, trii din Athos (':a sunt bogomili, care spun 'CR vid olumina in vremea rugaciunii ~ii lei vir! fiinta Iui Dumnezen.

Dumneze ~ es eul Grigorie Palama ale Carel S ,tii ole measte, cu tea ti nevrednicia, le -am sam tat ,iI cum ,ci:ti va ani la Mitropo lia din. Tesalonic, a fest eel mai mar-e teolog grec din seeolul XIV ~ HI a tJn~recut pe toti CU, teologia lui, fiind mad presus de apofatismul Sfant.ului Dionisie ..

D'8C,i S tlutul Dionisie Areopagitul are cea mai il1,a~ta teologie, teologia apofltica san nega.tiv,li, S Butul Grigorie Palama a trecut ~i peste aeeasta. El numai cu putin ,8;. intrecut p e dnmneze iescul M axim Mirturisi'wrui, prea lndufi1l1,e,zei tulIa min te, eel rnai mare vall a] teo 10 giei greeesti. ~ .rantu'~, Grigorie ap'ir.i pe pirinl-mi. din Sfanlu), M unte, pe isihasti, ca nu su:nl begomili, ca vad

N,E VOR.BE,STE

lum.~ni mare in vremea rugaciunii celei ,gan.ditoare a inimii>!

Hi nu vid fiin ta lui Dumnezeu, lei alteeva vi,d., Ce vid? Slava fiintei lui, Dumnezeul 'Ciu.'ti in Fib) cali a V]I" care 0 aveti, ii v,edep hJ.prta cea mare care 8. t~nut sure de ani. pe tema isihssmuluit S i vedeti, lumina era care iradia din Hristos, dar nu era fijnta Lui Auzl ce spune demnezeiescul p~~irin.te Efrem S irul; ,,~D.ii1 tot trupul Siu, izvora raza slavei lui. Dumsezeu' ..

Deci ],umina de pe, Tabar DiU este :t1.inta lui Hristos ci slava fiintei Lui ~ Sa, ,~tip tntdeanna ~ c ei, care suntep teolo gi~! C,li. o ,s,8. aveti discutii cu o am eai ,paruti 81080fl ai veaculc i de aeum, Niciodata :fim'f-a lui Dumnezeu nu s-a aratar euiva, em, slava fiintei lui Dumnezeu, De aceea canti Biserica as:tizill: ", ... "tiiti:nd ucenicilor Tii slava Ta ~ ,cit? nu toati" em. ~ pie Cilli Sit putJe,at' ~

Deei slava :fiiniei lui. Dumnezeu s-a ,lratat lie Tab or apostoli lor" Sf aceasta se poate arata §i gfinp lor in vremea mgiciunii eelei gan,dito,are a. inimii, celor ce stiu 8i se roage cu inima lui Dumnezeu, Dar nu este aeeasta fiinta Lui, ei slava fiintei Lui" S,il retinetil

Sa ~ti:p un lueru, Slavs fl,irDJt~i, lui Dumnezeu este nedes,pliqiti de fiffinla, Lui, DUI),i9j, cum la SOlV-t; raza n U. se desparte de el, a~ a ~,i sill!3!va hii Dumnezen nu se desparte de :fH·D'Ta, Lui. DIal" nu este tn.sa~ i

fiinta Lui, lei slava fiin tei lui Dumnezeu, -

, .., "-

lata ce este, fratilor, Schimbarea la Faljii a ,MbtuU.oruiui I, Cum v-am spus 1m. incepu1." lIl.1I1]] 8"',1 mout murmnarea dinafara, ci dina!uniru~ aJdici. Hristos

IS

nu Se lumineaza de altcineva, ca sa straluceasoa ca luna, lei invers. La Hristos, lumina care se vedea in Tabor nu era ca lat sfintii carte se s chim bau la fali,.

A~a sa l8'~,~e,gep 1 umin a, de pe Tabor ~ alal sa ~ ~l~le,~ egeti lumina p e care c pot vedea sfin ti;" tntLf'-'O mare ~,i inalta ru,g,iciune a inimii,

T,ot 'O'MUm este dator sa. se schimbe la fa'"i" Dar cum se p oate schimba 13 fata? Daca ieri a fost dies, franat §-i s-a tn!.ttutis it, s,1 nu majl fie 'I. Daea a lost h01, sa lase hotial Daci a lost Illjurtto'r sau betiv, ,si lase betia ~i inJUtatlu.m· san fumatul, sa lase ",riutitiID,e,., si me mlrturis,easci, si le pillangi t'ol~ti vi ata sa fa({;.i ,C,aD'(U1ul.: si a sa se schimba omul, nu

. "~-, - --" ,,"j.' "if' •

la fala, cea din ~fl\ra, em. la cea di'nliU'ntnl.; a

sufletului,

$ i atunei, asezarea omul ui care 91 fos t Inainte

~'"'""'d . A&:· ~ •

de pacat, ell aceea care este cane intra ~n tencrre §-1

i'n treptele duhovnicesti ale desivir§:irmt~, nu mal. S0alnana.

Ieri era ca un drac, sl uj ind p\i,c8!tu1ui" ~.i ,arstaz~, ~d~lca s-a pocait, ~~w,~,m. i1l1.d:reptat v:hl'ta si s-a .s,fi:o:~j,t; se face 1 umina ~i ate ~U'mini duhovniceasca intr- insul ~m merge din putere in putere, dintr-o des_i'~6r~:i~ In altai' p,e c ele wei trepte ale urcusul ui duhovni-

i'" t"'" !t'!.ifo-" ,t"' ?' .... e sunt:

.... ""' Q'iI;.;', .... ~! _ .,;Ii _" ~ ~

- Nepali.tni rea ralionalli a sufl etulu i san

.fliptuirea m()rala~" _ _ ,

- Slob'fJ'z,fJ'nia duhovniceasca a sufletului rational, care-si retrage mintea sa, din sirntire ~m ,0, l cH\g,1 cu Durnnezeu prin eontemplatia naturals in dub, ~m

16

.NE VORB'E6TE

= Odikna duhovniceosea a sufletului' rational, (sambetele sjmbetelor), care-ss retrage mintea sa chi If de La toate contemp latiile naturale in dub, de Ia eugetarile cele mai ma]te din zidiri ~.i 0 leaga cu totul de Dumnezeu i'n extazul iubirii ~ Amin.

PA'TIMA DOMNU'LUI

Eu vorbesc ~i mat multi ,m. Ia pulini. Si d~c.i. atunci 'e.And. vorbesc, 0 sutfl se VOl' mtoerce la pocain1i., plla.ta fns:uti ti voi aveal D,aci saizeci sau treizeci Sf; vor in toaree. cum spune Bvanghelia,

mare pili (fJi·t~· vo l~ ave g I' Iar A O,o!"" e: d ~ n cei -:tt~ , '.

~ ~ .: ,w.CjI.; ",. ", ." t " " • .'Q., g:_ 1!U!J1"~",. .: 1 . !,.r,·,1 pu~nl 'carre

soot in. biserics, nnmai unul se va intoarce ma Dumnezeu, ,i aceasta este mare pl .. ati~ ,ei ~n singnr suflet ti mad scump d.ec®t teata lumea, decat tot ce exista sub car ~

Deci tocmai aceaste m-a indemnat la acesti putini, care au venit leu multi os.reneami~ atvind. in vedereplIDoH.e ..,1 glodul, deal uri te de urea t ~i muntele, .au ritbitu t leu. toata tiria sil a!j ung,a p arb,a. aici, mai mare plata au acestia decst atunei It,and vine cineva numai clod e vreme buns.

Co c,at 0 fapti bun! se face mal cu osteneala, en a tat mai mare plats are de la Dumnezeu, Fapta buni care se face cu rnai prupnl osteneala, mai pllJl!~~.ni plata. are, iar care' o faci mai cu greutate, eu mad multi osteneala, mai mare p:nata are de la Preas,f'n~um Dumnezeu,

Cu. ,op~ rile. mai inWinte de a se sui pe M untele abor ~ cand Petru 1 ~a marturisi t pe .MintuitOfUlli,

PARINT.E.Lll CLEOPA.

11

zrucand: Tu e,J i i ell adevarat Hristosul, Ftul lui' Dumnezeu Celui viu (Ma ei 16~ ]6), :M.intuitomlli l-a laudat foarte pe Petru pentru ac eas ta. marturisire, asa de ,adevirata !?i dogmatica, ~i i-a zis:

Fericit e~t.i~ Simone, .flul lui I()n,a.~, ca' nu trup si san.ge li'-au descoperit .Ii€' aceasta ... /ii' Eu ilt zic tie, ca tu e~.ti Petru, 8Jdlici piarra eredintei (Chifa), ca S imon n chema, ~ i pe aceas ttl pi atrd ,;:oi zidi B ise ri ea Mea' ~i PtJ'.rl.i le lady, lui nu {) vop biru i (Matei 16~ 17~ 18).

Aiei ne arata cit pie dreapta credin.,a. a lui Petru. ~.i a tuturor care vor crede ca eE, se va intemeia B iseriea lui Hristos, liD por!i1!e iadulni, cum ,ar,at! SUllwl Atanasie, care Bunt .gu.rU,e seetariler ~i ale ereticil Of care hulesc adevarul Bisericii, nu o vor birui,

Si n u. vorbiti de -riu Biseri ea, rea este Tnte·mei,til.'ti pe piatra cea din capul unghiu 1 ui, care este J isus Hristos ...

~ ·'1 .... d

Dar to'~ atunei, cu opt Z1 e JJ8;Jlln:te.e

Schimbarea la Fa.Ut Petru, fiind laudat asa de tare _

!J. ~. .

, . tru de:' I'. '.- ~ . -,It· ~I 11'i1~1'~ cred Hin·ma. p' rimeste '~ m. 0- ocare de

pen m reap ~ jj u 1 - - .. ,~, ~ - . " .. "rf 'if

la Hristos, ell Minmito~um 1Jn(':lep e sa predice despre patima Lui, de sufefin~ele 'Lui pe care avea sa le sufere in Iemsalim, $.i zice: .lat41' ne suim in Ierusalim f.i Fiu! Omului 30€ va da in mtlfnil,e oa menilor p.{icl1tO'lt'~· I i-L vor baijocor! pe El; ·1 i - L vor bate, si-L ltor' scuipa, Jl-L VtO'r riint~ ~i-L vor' rd s tigni, si-L vo,. omort pre Ell iar a treia zi va lnvia (Matei m 16~ _21.; 20" ! ,B)~

.... ·1 ~ iIL:C'. '1 M"'" ..

Petru, care I mbea toarte mult pe ; .. an nn to-

ru 1). cau ta sa-l opreas e,i, g,a nu mearga 131 rastignire:

'1.8

Doamne, 3d nu,={i fie Ti;e una co, astal (Matei 16, 22.)..

C ~'T' ,T'·' 'D"" ~ N" T .'... r

~, ruta-: if; pe I, me, "',, oamne ~ ,U,' e sur 111 : erusa-

1 im! S'mi aici, nu cumva sa mori I' ~"

Atunci M!antuitoml se tntoarce la Petru ~i-i

- .... ,

spune ICU mlDie: Inapoia ,MtB'a~ setano, ca- flU

cuge/.i cele ce SUR t "de lui Dumnezeu, c i cele ce SU'fZ tale' oamenilorl (Matei 1.6, Z3).. m~M pe Petru it numeste s atan a, caei c'U.'vinru~ satana i:tt~H:amna, potrivnic, cl i se Impotrivea lui. Hristos sa nu implineasca planul 'miuru;irii neamulai omenesc,

~ . -

sa nu mearga 13 moarte, In felel ista il. numeste

"sata;na ", Adiea t~ ttl M,a opre~ ti 91 merg la moarte? Daca nu rna, due Bu La moarte, nu. ae ~min,hJi,e~,te rot neamnl lui Adam care stit, in iad de 5508 ani, Daea nu voi merge pe Golgota 'rntii ca sl sufar pima la. moarte i~i moarte de cruc e, tot neamul omenesc no.

:l!l:: fl .... ;, ~ . ""

poate sa ie mannut; ca pentru asta am venit ~D.

lume, si~Mi. vats, sln,~le 'fi, sa mor pentru neamul omenesc, din, dragostea pe care 0. am came: el,

Tu vrei sa riimin pe Tabor? Dar 18\ Golgota cine are sa, mearga?

Daea Eu., Petre, voi ra'mine pe Tabor $i nu voi duee erucea pe Golgota, Pl"'O orocia lui Is ada, Proorocul, care zice: Dat-am spatele Mele spre .ballii gi' obrtlZ'Ul Meu spre scuiplir,i' ~i n-am intors

,fala Mea de clitre' rusinea ,:s,cuiparilo'f (Isaia 50, 6)~ unde se va irnplini?

Daca Eu, Petre, voi rimi'ne pe Tabor, 'cum se va impillini Scriptura, care ziee: $i n_,avea El ,chip' nici asemdnare, om ce ,ria sll rabde dureri Ii plin era de rdn i, ,~i c~U' ran a. Lui noi tOI.i ne-am vindecat? (Isa:i,~ 5.3; 2=,5).

,P'AR'INTELE ·CL,EOPA

19

Dacil En" Petre, voi ram!ne pe T!~b,or, unde se va tmplini Scriptura care ziee: $i ,eu cei .fdrlJ de lege S«: socotit? (Isaia 5 3~, 12); .c,i t-a ras tigni t. intte doi tMhari.,

Daca Eu, Petre, voi rlimin,e pe Tabor, unde se va implini Scriptura, care zice: ,Ve,de,Q',-vor pe Care I-au imp U,f1 S ~' c in.d mA va impunge cu suli til, in coasta dUlp!S JP'if(\O oroci a. Wui Z ~iuDrru,a Proorocul, (Zaharia 12, 10)?

Daea Bu, Petre, voi fiim,ine: pe Tabor, prooroci a lui David Proorocul, care zice: Dot-au spre mdncarea Mea fiere "i in setea Mea m-au addpat cu otet (Psalmi 68~ 2S)~ eum se va impHni?

Daca Eu, Petre, voi ramane pie Tabor, Scriptu re care zice: lmparl it-au hainele Ue.le lorusi ~i pentru ciim410 Mea au arunca: s.orlt~ (Psalmi 21,. 20)" unde se va i'mplmi?

Daca Eu Petre, voi riuline pe Tabor ,:i nu 'ml v 01 due e s ii~M:i clW:trg;a, tot s In,geille pe Cruce, ca S,H, dlmAna oasele goale, unde va fi proorocia psalmultd care zice: Numarat-,au; toate oaseie Mele, iar ei stiiteau si Sf! uitau fa Mine? (Psalmi 21" 19).

Daea Bu Petre" voi 'r,am,ane pe Tabor S,8l- Mi fane] coliba, proorocia care zice: Strapu,ns.-tnJ flliUnile Mele ,i ptctoarele Mele f.i M=llU rlist.ignit~ (Psalmi 2m, 18) unde se va irnplini?

Daca Eu, Petre, voi ramane pe Tabor ~ cum se vel rn'mplin.i Seriptura, care spune: El a lost pedepsit pentru miintuirea noastrd §'t prin rana Lui, noi toll " e-am vindecat? (I saia S 3, 5).,

~,i daca Eu voi rim,ane pe Tabor, Petre" portile cele de arama cine Ie va deschide, pentru ca zice

S '. R' "d" '. boi ·'1' - .. t . '" - ~ 'io':

I "I·"'· .""\' - .- II ~ ~. . .• '_ . ~.' "~ • " • tJ ,"

crtptura: ~ I,' !{::.ati~ ~(nerzJ ports e voas;r,e ,l . a

ridicaii portile eel€). vesnice; ell sli intre impiira,tul s laves; ~il eelelalte (Psalmi 23, 7, '9)"~;

S i ,a$ a" pe Petru il mustra constiinta, caci ciut1l

'. ~ L ... ". '," ,~' . . M'" ';" tu itc ill ,,"'. . . - .'. -;i'" iI,~

s~- . opr~asca pe an c ~ ~ torur, sa nu mearga ia

rlstj_gniFe~ Iar Hristos ziee: "lEu vi arat pe Tabor cine sunt Ell" dar mergem din col 0 la Golgota pe celalah munte ~.i acelo voi suferi si tmplinesc Scripture, sa rni due tntru sl!av.a pe cue ,M] avut-o la P'lrin:tele Moo mai tnaiD'b~; de in temeierea lamii $i ~i, ridic firea lui Adam. de-a dreapta :mlrir.ii in.tm, cele 'inaJw"~';

Iar Mintuitoru l ,81 bineveit ;3 i ia p e cei trei apo stoli, pe Petru, pe l'OIM) ~i P e Iacov, fratele s.;iu~ ~ffi. i-a suit pe vani.il. Muntelui Tabor"

A ~ ~ 1 - - _., tr ~ .~ t '1"' fl'~ ~ .~ d b .1p~ d '8

" .< .',' ,,,.,. '.' " .'. Ie' .,' r '" .,',". I .: -.

iCO 0, eel _I 61 8:pOS:O. I.;, mn . 01 OSI a ue c '.

litgria, muntelui, au adormit, Prin iconomia lui Dumnezeu, trezindu-se ei, 'M:intulitond S=3. scbim .. , bat Itt -fatl irulinma. lor ,i au vizu.t ,0 at statea in v,i'ljduih ~i vorbea cu doi mari proereci, eu Moise si eu Il ie,

'I Deci s-a ficut Muntele Taborului, cum. spune Sfintul Efrem, chipul B ~ S,eI'~ cii, T~Ul vorbea din. cer; PmuM se schimbase la f!tlt~ Duhul SUint el,a reprezentat prin chip de nor, Legea Nona era reprezentata prin cei trei apostoli, care stit,elU~ jQIS, amle,i.p de, lumina dumnezeirii, ~i cei doi prooroci, Moise ~j_ Ilie, care reprezentau Legea Veche, stltea" mn. v3zduh ~i vorbeau cu D1insul.

~i ~a Taberul a luat chipul Bisericil lui Dumnezeu ill clipa schimbarii 1a fit.ti a Mintuilt,orului.

, ~

nostru Iisus Hristos,

21

[alA cat de mare tmn!a se arata pe Tabor, ca nu mult dup,a, aceesta 'Mlntuit()rum si mearga in Ierusalim, s li flue prins, sa fie, vindu t;, s a fie batut, bici u it ii t~isti,gni t ~:rn. to. cele din urma s~l invi,e din Marti.

. .'

~

Dintretoti sfintii, pc care trebuie 83.-i cinstiti,

;sii. cinstiti mai tare pe Maiea Dcmnuluil Au ziti cum lauda Biserica pe Maiea Domnului? Scaun de Heruvimi. Fecioara. Ati auzit ax i. OIDU 1 Marelui

~ I ~

Vasile? Ati auzit ""c,il p,antecele tlUL mai desfatat

decat cerul s-a lucratl" Comoara ~i vistieriatuturor darurilor Duhului Sfint a" fost Maica Domnulu i. ~

Prin Maica Domnului, Dumnezeu S-a 'P o'.g'or,at pani Ia noi ~i fires noastra s-a ridicat pini de-a

d• '. . 'If. " ~~ .. ".':' intru . 111 . ln :'1"~ . ,0,. ,~ de '. d'I"Q ·-·t· .o!Ii1 . reapll~a maflIll In.. ceie . ott. .I!I..'t.~ pana, ' .. e~a, ..... re{:l,pl~.

·~,u.i Dumnezeu- Ti3I.til. Firea eu care este imbricat Hristos astazi .. adica firea omeneasca wi de p iltCeIJ,t., a 1 uat- 0 "din preacuratel e singj,uri ale. Ma.i(;:ii Domnului,

Iata, ea este scara lui Iacov pe care, ai v.izut,

.. se p ogorau ~.i se suiau ingerii lui Dumnezeu, p e I·car·ea ;:!io 'u:5i,z· ut-o 1ii'QI''''''O''V ~~I""'ld dorm o· a,!ITi ,l'". 03110' I d merzea

.' . """ ~ ¥'P . , -. lIl./Ql!!iw'. .... vruill. v, ~Q~ .... I!;.'!!.l.... ' , 10"'""

spre La ban Sirianul. e,i Dumnezeu S- a pogorat pe aceasta scars prin 'intru.p,t\re p;ma. le noi, S-a. il1rttupa:t de la Duhul Sfsnt ~i din preacuratele sangi IU·~ ale F ecioarei Maria $:i a ridicat firea noastrs pini de-a dreapta maririi tnteu cele inalte,

12

de unde era cam' ,8. tOlata firea lui Adam in fundul iadului, leu toti patriarhii $i pro oro cii,

S.i avep mare evlavie, fratilor, la Pecioara Maria ,i fericita este casa ,"'. familia aceea care are in cass icoana Maicii Domnului ~i tn fiecare dimineata Ii citeste Acatistul ii. cinstitu 'e· ... Paraclis ~ ,. top. $,:u.u rugaciuni citJ"c Maica Domnului,

Mutt pot ,i sfintii lui' .' umnezeu, dar nici unul cit Maica Demnului, Daca 'DU era Maica Domnului in ceruri, 'intre S ranta. Treime ~i noi, lumea asta se pierdea de .mult. Ea pururea sUi in

h·, . ... P fl' ,. ....

genunc 1 ~l se roaga :'reas .mtet . reimi,

.. JBa. este a patra fata. duhovniceascs din. ceruri ~ Imtaj este Ta til~ Pi ul ~.i Duhnl S·£6nt,. adic a. stan tat Treirne, apoi ,8 patra este Maica Domnului,

Auziti cum cantil. Biseriea: Ceea ce ,qti mai

.. t '!'t ......1 "'t h .... .. ., .... ~ v .f;:; .... d

cmsuta ueca- .' eruvtmu Il ma: tn,a.rzia jara ae

asemanare deceit serafimi! .. ",. A I '. auzit? De ce? Ea

~1r"J _

a purtat i'n panteeele ei pie eel ce a zi di t serafim ii I,m.

heruvimii din iplefi.in·li.. Ea n- a purtat un stan in pl9rn.tec,e.Ie ei, ci pe Fi ul lui Dumnezeu, pe Cel ce a ficut bern v imi i si serafimii numai cu gand~fJea, pe care L=a pu rt at in panteeele ei, S~i ea n-are imp,a.rt~·ire de Dumnezeu em 'I.· .. articipare, cum au heru vimii sau S. rafimii san preafericitele tronuri ~

Dumnezeu s e 0 dihnes te pe tronuri cu. darul ~ nu e·g fi inta, Iar in preacuratele s ingiurt~, ad! c,a. In pi'n ~ tecele M aici i Domnului ~i tn bratele em preasfin te ~ . Dumnezeu nu se odihneste eu darul, ci cu fiinta .. Toati. dumnezeirea S~a unit cu toata omenirea din Pi eecuratele siDgiuri ale Maic ~ i Donmul ui !

PAR'lNT.ELE CLE,OP'A

13

Pentru IC,a Ceo ce era tn bratele ei nu era numai om) era Dumnezeu desivir~it Qm. Om desivir~,it. De aceea Biseriea in.tele ge ci ~~p,in.tecelle flu s-a ficut mad desfatat decat eerurile", Dumnezeu nu Incape in toate cerurile ,ei nu-L cuprinde nici 0 fii nlii-ij dar a lncliput 'in pantecele Preacuratei

.

ecioare,

S,ti.til voi cine- ii Maica Domnul ui ? ~

Ba este lmpariteas a! H eruvimilor, impiriteaJs,a a toati fiptur3~ csmars llltrupar]i lui DumnezeuI uvsntull I "a,' uminii, ca. lumina cea neapropiata ganditoare prin ea a venit Iu lame; Usa vietii, Ic:a Viata Hri stos prin ell at intra t; P oarta cea tncu wata prin care n-a trecut nimeni decat Domnul, cum . pane Prooroeu] Iezeehiel (cap .. 44;. 2)~ Scari catre eer, pod cafre cer; porumbita car-e a tncetet pierderea sau potopul pacatelor, precum porumbita lui

- ' ... 'e a adeveri t tnceterea potopului, C.id,e lnita dumnezeiasca, ci a primit foeul dumnezeirii, 3m B iserics a! Preasfantul ui .Duh.

Cine este Maiea Domnului?

Bste Mirease Tatalui, Maica Cuvantul ui si .. , 'erica Duhul u... S fan t,

Stip voi cine-I Maica Domnului?

Cand a uzi un b lestemat de sectar c,i nu ere de in Maica Domnului, fugi, lea acesta este fiu .811 ~ udului. Vor vedea 'in ziua judecatii ceea ce spune l,t 'salmul 44: De fa/d a stii'tut fmparateasa de-a dreapta Ta, imb'.ra·cata in haina aurita si prea ,nfrum\us,etatli (vers, I I ) ~

Maica lui Dumnezeu, imparaiteasa cerului ~.F a p ~ mantulni, cit ti m'iUi are de cei ewe au crezu t in

NE VOR1J'ESTE'

ea ,$i au Hlud"at=Q,. si c,il til urgi e are sa vini peste cei

C·_ a' re ':t'Ii au ere Z" ut tn ea '~

.. _ II!..i ,~~,'=._._.,~ <.:~_"_,,~, J ", -'"'Il

Ce vor face sectele care nu cred in Maica Domnului ~i popoarele care 0.-0 cinstese? 'eind ,ea. 8:t5. de-a dreapta mirirH ~ s~i. de-a dreapta Sfin tei Treimil ~,i cire miliarde de suflete care au 'credm~i §i nidejlde: In Maica Domnului VOl trece usor v11mHe vizdwului si din moarte la viata, pentru ci au cinstit-o pe Mai,c,a. Domnului, Deci, va 109 s,l nu lipseasea din casa Aeatistul Mai,cIii Domnului, P araclisul ,:i aile rugaciuni citte Maica Domnuluil Si 1.0. icoane IS'i sli arda, candela permanent,

Cind vezi icoana Maic.i"ji Domnulni eu Pruneul Hristos in brate, to itii ee vesi aeolo? Cerul ~i :p\imanmFo~ Cerul este Hristos, Cel mai presus de eeruri; Ziditorul c em' ui $.i al pa'mlntului; I,i Maica

D 1 · .. - "'" ,... :.:....... III d ,. ...

- QmnUI ur reprezm ta, pamantut, j:lJJ Ita toate p 00=

poarele de p e- fa ~9, pimi:n tului eta ea este din neamnl nostru, Este din semintie trmpi:r,iteas ea. "i. arhiereas cit

Bratele Maicii Domnului sunt mult mai pu ternice dec,fil umerii heruvimilor ~i ale preaferi-

, ...... 1 .• 'D" ,. " " F·' 'M' ~

citeior tronuri, __ Oct pe CIne tUlle --ectoara. _ 'aria In

bra ~e:? Voi §,'ti ti pie cine tfne:? Pe eel ce a rncu.t

I'··",. ~-]" . '1'" · ....

cern 'I. pamantul ~l toate ee e vazute §1 nevazute.

Sti.·~. voi cine este Maica Domnnlui :]~ citl cinste, citi putere ~d citi mjli are? Este mama nOI8J8tri, c,l are ~mna ,i Ide siroei f,ii de v.iduve §i de crestini ~ Pururea se :ro3\_g,i M,intuitomlu:i Hristos p entru noi toti,

De clind. i-a spus arhanghelul puterilor eeresti, Gavriil, care venise in N azaret 181 ea. en crin, cine

este eel IC,aI'-e se va naste, zicandu- i: Bucurii-te c,e'lea ce fe'lti p,linli de har, Marie, Domnu; eat€. cu lin e (L uca 1, 28);, ea fiind fecioara, nestiind de barbat, l-a intrebat pe arhanghel: Cum '~a fi

"" .... a, d .iL. .... L_ 'Ii']. Q~ ,.

aceasta sa nasc, ca e~u uu snu ae uarual£ ;~II 1=3

spus chipul zimm.sUrii~. eta prin ,9lUZ va ft" Duhul Sfdn t v,a veni peste tine Ii puterea celut Prea f.nal:t te va umbri. Peniru aceasta ~i $jQntul care se va

di . F· I " .. n. ,,- -

naste m t,~·.n e, r , tu "rU v>UJ.fl"h~~Zieu' se l'a C,fI e.ma

(Laca 34~ 35),.

EI, 5-,8. umplu,t de toate darurile Duhulai Sr-~t., devenind camari.. Daea un om credincios in ~eh:~ ge tainel e marl dumnezeiesti, cu at&t. mai mul t Maiea Domnul ui, Ea ~i -a dat seama ,e,i este cml1~,tlr,a m.ui Dumnezeu-Cuvantul. Si ,g;in.d,iti-vi, c,an"d 11 purta m ~1 b-rate pe Hristos ~,i - L aJ ip~a, sa SlUga laptele de I, a ea: ~~ Pe cine m -am I'n.vredni,cit en sa. nasc §i tdi I lort in brate?" De aeeea ea s-a numi t ~;rOlaib at" (Luca 1.~, 3,8),.

Ia tm. ca:t har avea Maica Domnuluit ~ i fecioria, c a era de neam i'mp\a.r.it.tescj al I ni David, ~'i nrhieresc, el lui Aaron; ~,i no, flcea. nimic dfll,ci nu, era smerita .. C,ied ,iJ1 v,izut ce misiune Me ea pe Il.lmint" i-a s,pus tngerului:: tatij' roaba .D'Om,nul;ui~ I! ie mie dupa cuvdntul tUH! 8-,30 numit ;~ToaJblr".

Dar ,(1 proorocit, ,cind s-a dus ea la Iemsalim:

IlIia, de acum ,ma var fertc! toate neamurilel (Luca I, 48) .. Ba m~i di(\h=a. seama. A deveeit mai.,ei ~!Iupa tmp ,R lui Dumneseu ... Cuvaatnl. ""Toste pupoarele $ii tngeri i ~:i heravimii, toate ma VOt

I . d A .' 'n ... .... .... 11 ~

~i ~Vl . e~,a,cum .. " .. ~,a a von uumn,ezeu sa 'm,a ~e-aga

I ~ I n toate fecioarele de pe fa,ta. pamanmluf'.,

.... L ~

I$,i._ atunci, _ en: . I spune istoria, cind Mi tuitorul era mic, ea I alapta, 11 punea tntr-o fa.~a. curata, alba, ;]1. i 'Ic,epea a face sute de metanii Ia EI si-I saruta piciorusele. Cii ea i~i dadea seama: ,;,Aceslli

...

pe care. 11 vez 'i prune, este Dumnezeu eel mail

.... • iii' d ''!Iii' 6. ..... B· , F ~

lnalnl~~·_e veCl-, C'ium. canta . -.llSCrH.~,a: . ecu)a,ra

astaz.f pe Cel mai presus de /iin,Ia naste 3i plimdntul pestera Celui neapropiat aduce .. lngerii

- t "I 1

cu pastoru is av,o.}", ov.es.c It' magi: cu s teaua

... t'"'t· .... . . S- ... P , ..... -'

ca· a' oresc, ca pentru nQ~:-a na-sc~t rune tanar,

Dumnezeu eel mai tnalnte de V'tci,. i~.i dadea seama pe cine n,a~ te "i 'pe cine P oarta in brate,

CELE 14 REGU'Ll

PENTRU MERGEREA.IA BISE·.lC.A

Fr,a,r or, trebuie si ~ ti ti Ic.a. un crestin carle merge la biserica are 14 reguli canon ice de buna cuvminii~ daca vrea s,i=i fcloseasca mersul la sfinta biseri ci~ D'aca nu le imp lineste se duee la b iserics spre ,osind,a ..

Am sa 'Vi spun regulile de buna cuv:Hnta, nentru un crestin care merge la s,mnta biseri ci ..

Daca vreti sia fi ti fii cu adevarat ai B is eri ci i lui Hristos celei dreptmari toare, care ne naste pe noi prin ap,a ~:~ prin Dub la Botez, de aproape 2000 de ani, in Biserica lui Hristos, care este staln :,i mntarlre at adevarului, sa §:titi regulile de mergere la biserica, du.p,a, Icum urmeazs: -

L Pt Ima tonditi.e 'C3nonici :pentru a merge bt rSfinta Bis,erici este S~j te iel1i cu toti. D aci

.

PARINTEL.E C.LEO.P.A

.21

merge mama la biserica, sau tata, s.a zic,ii: .Jertati-ma, mii baieti] larta=mi" sot-i,e !.'"

2~ .A deua con d.itlile eanonles. Cind! mergi la

Biserica s.a duci un mic oar din casa ta, a.ICtar 0

lumin3J.rica., micar un binuf, 0 prescnra, un pahar de vin, ce poti ~ Cia prin ale el mile dar p e care- I dnci tu la bisericii se binecuvinteaza toata averea ta, caci iil dai jertfa lui D" mnezeu ..

3, A trela eondijie canenica, La. bis eri-ci este

bi -

I ,~:n:~e~~~V=i~ee :~:~~:~~' ~~~::v~~rov~is~

toto d,ati, daci te duei 'Illstill devreme, tie PlOP tne.hina I' ni, ti t, D1]= i Iume multi La. b iserica, te duci la locul t 1U lari s i deranjezi slujba,

4~ A patra eODdit~e cano' .~' eli. Totdeauna h' rbatii 'in biserica trebuie sa stea in. Pi arte a. dreapta, iar femeile in partes Btinga, Si in ordinea a ceas ~a trebuie si stea in biserica: 'barb at~ i battini

- -!II .. .

ill frunte, cei mai I utin carunti 1a spate, cei mai t i . len ito' spetele lor, fliciii ~ i biij.etH ·£ot asa. .8 fel ~i femeile, ar ]ntre fbirba,fj ~'i femei, sa las8l'ti 0

.~ are in biseriea, ca s,a mearg.i cine vine sa se II chine ~,i sa duel darul 8. SBntul Altar,

5. A elncea eODdit~e eanenica este sit nu vurbiti ~n biserica, ,ci cafe mare jp,8cat. Daea este 11;~re nevoie g,a vorbesti, vorbeste in soapta san pn n semne,

. " A ,ssea eORdifie ca.n.oDleii' Daca mergi la I ~ j, seri ca., sa nu. iesi pin! nu s e termini Sblj ba .. N urnai, Doamne fereste, da,e,a esti bolnav sau daci ~ - ~~tt ~eva. Dar altfel s,l nu iesi, c~ daca ie~m II) u W nte de terminarea Li turghiei, esti asernenea cu

28

N'E VOR',BESTE

luda, care a h:~~~it de la Cina de Tains, unde erau 121 masl Mintuitorul cu Apostolii §.i s-a dug si L-a vindut pe Bristos, Asa arata. Sfantul loan Gnra de Aur.

7 ~ A I ap'tea condli:pe cananies pentru eel ce merg "a bisenca. Clnd v,a inchinati lao sfintele icoane, ,sJa nu s,ir-utal'li sfin ti i p e fa'til ~ cl,~i piCal't Nn .. .j voie .. Daca Isftntul este pictat in. picioare, ii sirufi picioarele; dl3J!ci este pictat pe jurnatate, t~ simp 181 partes de j es,

8 .. A epta eondirpe can.oni.ci", S,a ~,titi ca dups ce ,dli preotul binect ·vii.ntare I: e Sfanta Liturghi e nimeni nu mad are voie s i se in chinle' in b is erica san sl mal duca daruri lao altar, Ic,i este 'mare picat

Cind auzi ci z ~,c e preotul: nBinecuvln't:a tai este tmpa'rat.ia Tatalni ,,' ;1, Fjului si a, Sfantulu Dah, totdeauna, acum ~i pumrea 3i in vecii vecilor' ," este gatal Ole. atunci fie care stli la .10001. lui linistit, nu s e :mai duee ,s,a, se inehine, Chiar de-ai venit ca un dar in. bis.emicii!l cu lumanare ,~ cu pres curs, me dai la urma,

Ci din, timpu acela preotul intra in S.fanta Li turghie ~i nu mai are timp sa ia darul. ICi da.c,a te duci ,i lei SJC opreste de' 1m Liturghie ii f,amln 0 multime de rugaciuni ,~i are "Iaeat. 'eei darurile se dau la 13 iserica p,ani :51 e dl lib ineeu vintalre'a die Liturghie,

Die atunci inainte nu mai este voie nici sa te tnchini" ~. entru eft i'l tulburi pe C'eI [care vor s,l ascul te S fi~lta Liturghie ..

9~, A noua condi~e eaDo.niei~ Crestinii trebuie s i stea 'in genunchi canl' se sfintese preacuratele

PAR'lNT'EL.E CL·EOP'Aj

19

darnri, candi,se canti': ,,;P;e, Tine 'foe tiu.dim, pe Tine b w ne Te cu.vin tam cO • ~ ~ 1'~ Altii stau in genunchi si la _J v anghelie, N u- i 0 grese ali. La Axionul Maieii

iomnulni ~i la Tatal nostru, atunci se s i. ~i dlupa ce se zice Simbo ul Credintei se face sarutarea p cii, Asa se Bee a inainte in unele biserici, Acnm s-a uhat,

Cei ce au dezlegare §.i vor sa se imnplirta~,easci c u Preacuratele Taine trebuie s i-~ii ceara i ertare d c la toti, die la cei rnai bitr,ini pini la ceil mai I i neri, Daci sunt barbs ti., B1e due la elm mai 'bi tr,ani o rn.e1:l'm. din frunte. Si Ide ttl care au avut vreo supar~ 1 re , •. 0 amne fer e §,te , sa, ceara iertare: ",]arti~,mi)

a te ~ Iarta-ma, cumatre san vecine! ",

a fel ~i femeile g,a se duel l,a cele mai batran[e ~ ~ ~di ~ a iert are" s a me saru te mina~, iar acelea sa le ~,~ I ute pe frun.te. Aoeasti rlnduiali se face inainte de a merge 11. Sfinla impirlt.aif]anie~ Si apoi iei 0 III aniricii aprinsi si la iconostas 10 dai in mana I}a r acli s erului; .nu mergi ell ea tnaimea preotului, 111 f· ~a Sfantului Partir ~

Pentru ca. in (alA Sfintulu.i Potir, cand mergeti, I II aveti voie sa fir c '. lumanarea aplrinsi" nici si I ~ 1"' W fac eli S fints C ruce, ci- 1. 'mare pri me j die. M ulti, fie,ind, cruce, s-a intamp' at c,a. au Iovit 8, f:r' ntul Potir, p e preot, ~i an virsat Sfinte le, S-a I B.m' tat in multe biserici,

E ""-ht A 't unul de 111 Sasca M' are U am plal't~' -0., .. ' venll .r . Jl I, 13, ~'-., I· ... ~ ".

lu i1npirta§anie; eram staret Ia Miniis:tirea. Slatina, . i rn-a lovit peste Sflntul Potir ~i, daci nu-l ~ ru n c am, tm zvir lie a in mij 10 eul 'l:n s ericii, S i tot mi -a

virsat din Sfintele Taine .. Am av ,t de ficut canon • , ~_...II " 11"""

~ I raneutasa.

Un baietan, Ic:An.d ~i. -,a flcut cruee, a. dar peste Sfanml Potir. Si daca nn- tineam strsns mi-l varsa tot ,i nu mal puteam sa. fin preot din eanza asta, A

iN. ..' 1 Si d 111

mcremem t ~l er, ~,-. oar le am sPUS'; ca erau snte

de oameni leu ~.uminiri aprinse: '~;,Nu mai faceti cruc e ,e,and ajungeti in fa'ta Sflnttdui ]?'otrur, ,~ID mumin.ir.ile lisa:ti ... le colo Ia iconcstasl ',J,

C Wt14, mergi in f8tH. SfantuIui Potir pui miini le crucis pe I' Iept, S,i atunci preotul ia cu lingurita .' reasffntele ~i Preaeura ele Taine ~i tj le c i sa le

-..r' ~ •

·manan(a ..

II. ,A zeeea condi·tie eanenlca, Dupa ce-ai prinnt Preacuratele Taine ale lui Iis.u S Hris tos ~ treci la usa diaconeasca, eli acolo sii-ti dee anafora ~i. un pibiru., de vin. Apoi treceti La strana sau in pridvor, ,s,a v,a citi :., mo itfele sau rugaciu lea de multumire dupa Sfinta impirti§,anile~

Trebuie ,sii. ~titi ,c,l nirneni nu ar-e vole ,B,a se rmplirti~easci daea nu ~m.-,a CIDut rugacinnile de imp,irti~ire (molitfele), Apoi, ICle le de multumire, eel ce s-a implarti§it nu mai are voie ,s,a sarute mana. preotului. Pana nu sta ta masa nu mai ai voie si sirup niei sfintele ieoane, nimic; eli ai primit pe Hristos atunci, Dupa masa poti s,a 5iru~'I·

~.~ , ~ t

mana ~n sfin tele icoane.

Dupa immiirta~ anie n-ai voie s i scuipi trei zile ,i trei nopti, A" a- i dupa rtindu iala canoni cfL Dar macer p,ina a doua zi: macar 24 de ore sa tineti minte, . Dar treil zile arata carte a. Asa este dup,a S fanta i m parti",nh:~ 'a-

P.ARINTELE CLEO'.PA

.3'JJ[

Ceil cisato'fi~i~ care VO'I sa se tm ',iirtitieasci eu P reacuratele Taine, tre buie sa pazeasca cut,iti81 in . amilie maear tf(!i zile, iar dup i ce s-au imp,arta.;; m t 'Hi. lhli macar douJi zile, Iar in p osturi trebuie s,a t a~aslci toate zilele in curlpe ..

11,. A unsprezecea condi.,·e lea' oDiei~ Cel ce a venit la biserica dintr-o familie, se cheams apostolul familiei, E· trebuie sa ,"'a .smnts ana fora.

pentru to.ti cei de ac asa.

Clem de acass D=·a1U voie, DoaIIm'8 feres te, in Duminici ~.i sarbatori, s,i minlnce ceva pini nu vine eel de Ia silnta, biseriea, sa lie aduca sfinta anafora, sa se imp,artit:fjeasci cu sfinta anafora t loeul Preacaratele - Taine, Ca. stlnta anafora P e greceste se cheama anudoron; adica contra chip, tine locul Preacuratelor Taine pentru cei ce nu pot s'''' se imparti$c'!lsci.

Dominica if in g,lrbito'ri, in timpul Sfintei

. hii · .. "'.t": ,... .,. t

Litnrghii, 0-81 VOle sa raei mancare, ca es ,e mare

pi,,,~a t. F,a msncarea d,e 8lm'hi ti seara ~ i pune .. o u ndeva '~a! rec e., ca aveti acum frigidere, ~ i 0

-. ~

Inealzesti c lind. veni ti de la biserica, In caz oe

"F ~

I, are nevoie, dupa ce ~; e, ,. die la stan ta Liturghie,

ai voie sa fa\ci manoare, Dar in timpul Sfintei L iturghii, cand preotul 1 eaga. cerul eu p imwntul ~i scoate pirncele pentru milieane de suflete, tu sa ]1U te a puci atune]! s-i faci maneare, e~a =i mare p'icat!'

Asa a fost la stramosii nostri. Intrebati 1bitri:nii, c1i asa tineau Inaintel Nu se facea mancare

'f .~

r uminica, Bs te mare pacat, N u- ~ voi e :j,i faci foeul

~ .. si faci mancare cind. preotul lac. e dumnezeiasca

Lim ghie PieD. ru atatea milioane de erestini, unde m 'II,o eeste iertarea atator suflete, ~i pen tm cei din. iad ~i pen tru cei din eeruri ~.i pentru cei de pe p.amant.

12.. A do ,isp'. ezeeea CIO Id.i, Ie ea oui.ca,.. Cel oe a, fost a s'fan_ta biserica, cando a zis preotul: ,~,cu

A __

pace sa, iesiml Intru numele Domnului' §i ,at facut

otpustul, adica sfiqitul iturghiei, face wei inchi ... naci uni in md'~ ocul biserici i $i merge ac as I,.

De la b is erica Si,l nu se opreasea p,in,i la n~,a lui. Nu cumva sa-'I duel diavolul de la ·'i,sH~r'·.cA la cri~ma Sr2U Ia joe, ca atunci e vai de el, A rnceput cu Dumnezeu ~,i terminal leu diavolul, Ci 8§,8 face vrijma§;ul:' .,;Da, sa ma due pc la cutare cumatru; da' sa. rna due p'ina. la curare; da' s.a merg oleaca - a . cri~ma!"

Bucuria diavolului ca, te-a .s(~OS din raiu I lui Dumnezeu ~.i te duct! in. iad, caci c ,i~ma. este gura iadului .. A~a 0. numeEH~ tori Sfintii . ·arin~i.

Draeul, cand. ai intra t in cr'~.mi~. ili bate trei cuie, Primul cui, cind ai pus, pi ciorul pe pragu. c'ri~mei; al doilea, clnd ai stat pe scaun la masa, in era~ml;, ~i al treilea, cand ai luat primul pahar, Pe 1IJllll18 esti a~ lui; te I.,·'ne el acolo, na scapi

egraba. Ti-a batut trei cnie.

D eci de la usa hi serieii dn-te direct aeas!.!'

13. A tre'isprez,eee:a eondllie c,ano -- ie.i!! Cind mergi acasa, zi 0 rugaciune a sfintele icoane ~l "i 11 toti stan. la masa; tu s,i le povestest ce p-·a lin us ~i tie i~. cap de la biserica, "Uire,. a fost 11 ~S O]U curare, Evanghe ia cutare; preotul .a tin:u IU"dil;"'l eutare: uite asa a orM.tat dascalul, asa

PARINTELE CLEOPA

frumos a fostl", ca sa auda si eei ce n-au outut merge 13 biserica din motive binecuvsntate,

14,,,, A paisprezeeea eendltle eanenies .. Dupe

dihn . d ...

ce ai sta t ~'m tu la mas i, 8a te 0 inne ~tl. . QUa. ore ..

Apoi trebuie sa te du.cm, in Duminiei .,m sirbatori" sa faci vizite ~m sa, cercetezi pe eel bolnavi $" saraci,

D,ac.a stii un bitr.in bolnav sau 0 femeie bolna va san un eopi 1) sau c inev a. care zac e de 111ui,m ani) d u -te ~i ~ 1 cerceteaza ci a uzi De spune : ristos in ziua Judecajii: Bolnav am lost si nu m -ati eercetat . -:. atei 25, 36)., _

Daci nu pof duce U II da - cit de' mile "a. eel

.olnav 1 du-te si-i spune un cuvant de mlngAi ere: t" . abda, frate ~ Roaga-te lui Dumnezeu, ca te i ubestel DU,nm'6.iZ,eU ~ pe care- L iubeste, 'it c earta ~ i daea ai sa. rabzi in . umea asta, n-ai sa mai ra bzi . incolo, Asa a rabdat Iov, asa a ra'bda,it Lazarl"

Deci regula a paisprezecea este sa cercetam ne bi tr,anm. ~:i pe cei bolnavi in Dnminici ~.i s irbatori~ Aces te a, su n t pe scurt cele 'pai sprezeee re guli de bun a iCUV:i inti pentru crestinii care merg la stanta biserica in Duminici ,i in sarbatori,

in cele ce urme az a vom vorbi despre sfatul dracilor; cum Ii invafi dracii pie oameni g,a amsne pocainta,

Era, un calugar pustnie, ascet mare mn pustie in plar ile Alexandri ei, ell num ele larion, mare sihastru, A vea aproape 0 sutl de ani,

34

NE' ' lil' 0"" R" n i'i'·t T :1[;'

~ Ir' I" ~'.: . .01 ~ ijI_' ~

8-a. rngat lui Dumnezeu citiv.ft ani de zile; ~"DOtl'mDe~ sa-mi a~r,i'p mie care este sfatal dracilor ell care _ ei ci~tj.gi eele mai multe suflete pentru rmpar~i·tia iadul ui! Care-l me~te,.ugu;l ~ or ~i metoda Ide ·a,~ i intotrn::e pe oameni de Ia calea cea buna, pentru a-i face robi paeatului ~:i a-i duce til. iad, Cum ea~tig.i ei mai multe suflete pentru iad, deca't

~ ,!!" ~ '...... • .. -

Ingeru paztton pentru lmpirltia cerului?" S-a.

rugat plrint,ele un Ian, doi, trei §i nu i-a raspuns Dumnezeu,

i"~,tr-.~ noapte, stand el 181 rugaciune, in puterea noptn fiind, afara era luna. ea ziua, aude un glas:

A .. ' - ~ n . -"- ,p~ C" D" - - '1"!Ii '.- r;

''''.- VV31 JJ-~arloane" ~~,' ,13 este, oamne? ,,1m SBnta.

Cruce in m!ni~ ia toiagul tau" m semnul Sfin:te:' Cruci, i esi din chilie ~Ii mergi pina if! poiana din apropiere §,i, c5i'nd vei ajunge in p oiana, . stai ling;a un copae, acolo a. Dar Sli nu te temi de ce vel vedeal S ta~" ,acolo si uiti, ... te wn mijlecul poieni i pina voi

veni"

"!b. ] "

El cando a auzit cl I-a MnvA~t. s"a se inarmeze ell s emn ul S fintei Cruci, a. eunoscu t ca. este de la Dumnezeu chemarea, S,-at dns b.artranuI~ zicand in minte rugaciuni, ~i a ajuns In. p oiana, Era I iniste mare; nu b.ilea vantum in noaptea aceea, Numai :~~na,,~i stelele sle. vedeau .. S"'a1 dug batrinul eilu.g,ir langl un Cop\3YC ~i statea 1 u,lnd. amin te,

"0 _ Deodata vede lei in mijloeul poienii aparre un Jrnillt" un tron imRiritese," Pares era d.le fulgere ca pl~r.a focul ui .. in tai scaunul a a!p!ru t ,~ '~:i '8 ... a

mlrf~nat., Du.pa a(;:le,ea vede ca viniC satan,at §,j se a~az.a p e SC21un., Avea umeri.i c,a nicova~a, Piel,e.3!A vva ~ paIl'~ltiJte

P.Af.R'INTE'LE C·.LE'OPA

lui era eft cerneala, cu peri ea de urs, cu. gheare puternice. Avea 'o 1~)OfO\Ma ficu.ti numai din ~erp i, ,~ line:a, in 'mllin i un toiag in chip de balaur ~

CJind l .... a vizut, s-a ins emnat cu semnul Sfintet Cruc i., Sa tana Sc- a, a~'eza t pc seaunul aeela si a 'bitot de: trei ori din pelme, Cando ,3\ batutj ;8-8. umplut vazduhul de cete draeesti. Polcuri die dirac]!" mii ~i

"l~" '-',- V" .~~ ,_ --.-. --.:x· - ,-.. - ~ fl"i - di _.,., -' ,~" s

rru ioane. " mr, care pareau Sa. ie In. cei mal man,

b " .'~' ..., d ~' , .... . de el- Al ,;,;.

",' ',: ~ ('I ._:. ", ' ' . . .,' ' 'I I .. . l' .', "',',' " ': - " .. '.

o ien at rae U m, stateau aproep e ' e e ~ . ~.u ~

deasupra padurii ~i tUliffi" prin vazduh; ,e·it vedeai,

.. .AI_iil::......

numai cete Iw~e~:tl,

C fltnd a vazut cal ugarul atata amar de iad acolo ~i ,ata:tia diavoli, ~i 5·al adus aminte de cuv.intul din

, 'h "1:' " . '-'.' ' '. ' a. . I .. ' , ' "'~" t' t " ". n '" " ~"., mat . -

c . 1 .~ e care ~ ~,a .7:U; ;t,SU nu e emi , s-e marma cu

semn ul Sfintei Cruel ,m: a,titea atent,

Atunci, dupa ce s-an adnnat cat nisipul marii, In toate par~ile au se vedeau de~l.t cete Ide diavoli, s - at seulat s atana in picioare $i a zis:

- V· es am adunat in noaptea asta in miezu] noptii aici, ,ea, 'VIeau sa fac un examen cu voi, Trebuie ,sa d.at~ un examen greu, ~t~ti vei de ce v-am chemat?

~i a zis unul:

._ St!.pane; nu ~ tim!

~ lata de ce v -am chemat aici ~ s.a ias at lao flap ort fiecare din voi, care stie eel mai bun mestesug de a rn~Lellia oamenii ,i a- i aduee la tmparlli.a mea," ;S,ru s! -mi arate cum in~etlUi. el Inmea $i cum tI proste ~re pe, om si-l ~n$Jea~a de-l adnce la munea cea ve~,nic,a §i la tmpiti'~ia nOiutrl" Care~-i metoda, care-i n1.,e~te~u.gul vos:tru" cit vOii in to9~ti lum,ea a,lceasUi., treaba .arvetL s,i~! Ift$:elati :sufi,etele omn.enH.ot?

~ ~. ~,

36

Nfj' 'VOR'BE~TJ!'

S it vi v ad c:~t de i seusiti sunteti voi tn. a insel a

• ~ "'f

su fletele oameni lor ~~

Cel ce rna loveste in ,gfUldire" d3Jc,i are sa-mi spuna un sfat cum ~D~ealilumle;a asa cum gimde5H:; eu, :ru ata 1m voi da sa, eonduca trei mi nu be iadu 1, 'il vow pune imparat trei minute in locul meu, ~i~,] voi faeemare general peste ceilalti,

A tunci a. ies it unul din mu] time, ell numele Aghiuta" ~~ a zis:

,~ S,l traie~ti;< Intunecimea tad: Am venit aii dau rap O'fE cum fn~e eo. pe oameni!

- Ei, si vedem!

- Eo", zi ce el, ii spun omul ui asa: ;,Mfii omule,

mai du-te Ia biserica, mai pesteste, mai roaga-te, mai m chiar si milostenie, si alte fapte bune. Ma,i" dar nici ell dracul nu te strical Mai du-te le restaurant, mai mergi ilia cl'a~lma, ilia j oeuri, la petreceri, la j ,0 curi de noroc, ca ~i en lnmea asta s,i te mai vesel e~~tru ! ";

Cu aceasta metoda am inselat pie foarte multi, Le dau ln gand, cf4 alta, putere n-aml Din mad aJta

110 _ A,

pu tere nu ru s"" a dart nona. inger~ i din rai au pu tere

de la Dumnezeu numai sa= idea im gand omului sa fac.i bine, Noi avem putere :rJJ,umai sa-i .dim, in gan d omul u ,. s a {aiel rau, Dar ca sa,--l sil im, nu pntem, en emu 1 are de sine s:tipanirea 1 iri data de Dumnezeu, Nu putem cu sila s3-1 faeem sa p·aca,tuias.c~t;, n umai daci- i prost ~j ne as cul ta ce-i dam 'in ,gand~

Si asa am amigit pe foarte multi, 'Cand ies de Ia biserica, unii SN:= opresc la cir~iliumi., Acolo fiecare se i: n t~11fll"Ii:i!o'ltm cu neam -uo"i cu -.- -_. - t- . M--"" u. --. __ I - :._U l!l.I!J.!I;,;I'v.... -" . ~a. .~_. - ;, ""-' - plfle _ ent. - - at

ia '0 tuie,a~ mai ia un pahar; unul mai ia 0 1j,gari~ mai v ine un lau.tar s i=:Dt mai elilnt.e. Din cauza asta omul 8-,(1 impiedicat, PU i-a mai folosh nimic 'ci a fest dimi.nea'ta ~ a bi serica, cac'i s eara s-a inters de

, ,

La sl u jba noastra.S,M tot S$ a fae ell fiecare.

S i a in tre bat satana: - Pe mu ~ ti ,~~ wn~el~t'?i

~ Sa traiesti, intunecimea ta, pie mulf~:~

- Ai inselat pe cei mai prosti deoa t tine, dar n -ai faeu t ni ci I[) isprava,

~ D.s. ce intunecim e ollio ta?

, """ "U""-'" ill. U .. .IIi,I!;.W.'!!;o! .IIi ,,,," ..

- Tu 1i spui omului sa mai mearga ;~i la biserica, sa mai mearga ~,i Ia circiumi~ sa rnearga si le petreceri, si mle,argi si la loeuri sfinte, g,l mai citeasca, sa se rnai roage pie urma 81 mearga la distraetii nep ermise, dar Hristos 'ii spune in

~ ,

Evanghelie: Ntmen! nu poaie S IUji' la doi domnil

a.dici ~:i mie si Lui.

'I -ai ind,emnat tu, peste omul n-a fost pregatit su fleteste si se duce de csteve ori, dar dupa 0 vreme vine i:R,geru~ si-i di in. ,gind,: ,~)Mai omule, n u poti untb la p e doua cir.ari;, ori cu dracul, ad cu. Dumnezeu", 'Sili omul, fiind certat de frica lui Damnezeu, se Ias,a., ,,~Mii, :mi lin de una" ea nu este mantuire umbland pe doui eii!~'

- Ai p1itit .a~a?

- Am, pAti'lt ~i a.'~a ~

~ 'V ezi I! Ti-am spus eu (~I tu ai tn~ elat pe cei

" .

mai prosti de cit ti ne, Deci sa~ $ ti i ,ei n-ai raspuns

bi

nne,

~i a chemat pe un comandant, de acei marl, un capi tan si i -8, zis:

,38

~ Ia-l in spate, du-l in ;adull,ruie $i da-i zece toiege la spinate §.i s ~-~ trimitj. in fundul iadului cili ~.:i prost l~

~~ 'bitut" in Ioc si-i multumeascal Nu i-a P licut sfatul lui. Cauta ;)1 tu] mai bun, .

lese altul Ia raport:

- Sa. tr,a,i.e~.ti" intunecimea tal Daoa .n.u te- om. multumi eu, altnl nu te multume~te,.

= Sa te via, viteazulel Cumte cbeami? _ S cirA.bu fii .ma ch e arm i. ..

~

- Cum in§,eli tn pe oameni?

. _ lata cum, maria ta. En ii spun omului asa:

M',ii omnle, nu este Dumnezeu, nu este drac, .nu este inger,. nu este iad, no este rai, nu este mUll.ea vesniea, nn este sla vi vesnic i~ totu~ este aici in

11 ' t ~ D' ..... .... . 'Ill.. ,,~ .£' "

mmea as' &., ,,·aca ai ce manoa ~l ce ~ ea. ,~ ai remer

,,,i bani multi, daca ai cinste de 13 oameni, c a~a si

b .... ,. I' , .. , "11 C"d ...

- 0 gatn mu te, a ci este ra ur, y,:rn. I", aca n-as, aici este

iadul, Deem aUUa,-:i, (,at Ii OD11!i 1 pel umea asta e

- rS,i ai Inselat multi?

- Mu:~·ti am ift"etat1

- S:~ tu ai tn,ela.t. pe cei mai p~ro,~Q d,e'c,a.t tine,

~~J~ju 00, c,i ai in~ela.t~, dar pe cei prosti ~ ca pe cei ce stiu Scripturile nu pOiti si~i in~eU.. Pentru 'ea Scriptura tm. spune omuhii ,ea este Dumnezeu, cit este drac, ca este lnger, este iad, este rai, este muncs vesnica, este s:lavi ve~nica, este pedeaps i pen tru paca:t; este risphlti. p entre fapta buns in cemri, S cri ptura este plina de aeesf fel de ffivalJi = turi § i eei care 0 citese, nu te ered pie tine.

B'B 6i mai mult, Dumnezeu, cand ].'=3, sidi t pie OlD. a pus In sufletul ~i trupul lui simtiree de

PiRINTELB CLEOPA

Dumnezeu. Cat. de pi.gin .at fl. emeva, simte ca este 'a. pu tere 'De,v,izuti in, sufletul lui si aeeasta este constiinta, Con~.tiinta 'n mustra clnd face rau $i ~l bucuri cind face b lne, S i glasul constiin .. ~i on. poate fi 1IllD reflex al materiel ~ eeva material, ca-i de natluf,a,. nevizuti ..

Constiinta este glasul lai Dumnezeu in om ~W"~. indati ce a gre~i t" t1. mnstri:, ",.'De ce ,811 :ti.cut asa 7'" Peate sa nu-l mustre nimeni. Poate !j,a nu-l vad;a nimeni clnd face p"acarul., Oriesnd greseste, aceasts lege p:usi Ide Dumnezeu lui Adam in~aii~. n~umiti ~,i legea firii sau ,il eonstiintei, illi 'm118tr.i imediat .

- Uneori a,a de tare 'no mustra, daca este pacatul mare, inclt n di sproape in. deznidej de, Se 'impl]1I!l,e"te atnnci ,euvin'lulli care ,s,p'une 'in psalmi:

In.tru: mustrdr! pentru forade.lege ai pedepsit pe QI,m ,;§i ai subtiat eo. pii:Nza de pa,~:anje,n sujletul ~au (Psalm 38; lli4-15)" Adici se subtie nadeidea ea pauza u,nu:i p aianj ,811 si, de mare mustrare de cuget, mild ci"'Gi. pierde D~d,ej des ..

Censtiinta, d];aci. se p1ateaza cu multe pacate, a~ia de tare iI mustra pe om une ori, ca, se fae e lui ,a,ceasti mustrare chinuirea chinuiriler ~ Din cauza con~:tHntei nici nu poate msnca bine, nici nu mad poate dormi, nici pace nu mai ar-e, nici nu se poate ruga. Constiin ta reade, made eft 6·' cariul tn lemn, ""De ce ai fiClllt ,:i de ce ai maniat pe Dumnezeu cu

,', " " '''; ,., ?",.

as,emenea pacate ~

Deci, degeaba iii spui tu ci nu - i Dumnezeu, caci constilnta ti spune $i, dup.i ,co'n§,ti.int~i~ ']ii spune si Scripture. Tn ziei 'ci.~]. inveti pie om ci nu-i Dumnezeu, ca. nu-i drac eli nu-i inger, ci nu =i iad,

41

,H,E VO'RBE$TE

eo n u = i rai, dar constiinta U spune ca es te ,f].m Scripture este plini de marturi i din care se arata ca, exista, Dumnezeu, C,a, este tn.,ge~" este mooed vesnica, este slavi vesni ca., De ei '] tu ~ i-a zis satana Ia acel cu raportul, care se liulcla. ci prin aces! sfat i.n§.eaUi multi lume - esti prost ~i nu aduci. mare ap ort pen tru mmpiiratia iadului; nu aduci mare folosl

Asa a1 pi ti t si aces t drac C are a, venit cu al doilea report TIinarintea satanei, cum a ,pitit ~:i. eel dintii care se Iauda ei, a ficul mare isprava, ,A,di.ca. l~l loc s i,-l laude, sa ~l faci mai mare peste multe cete de draci, l-a Datu! ~ i ev. rusine I-a trimis in fundul iadului, ca.-I. prost ,i nu -~tie: S3 ~n~,ele pe oameni

.A m,.ela.t~, dar a 'n§elat prea putin ~j pres putine suflete a dus la iadl A p,itit ~] acest diavol ca ~m _ eel dmntiH care [hV~lta, pe om si mearga ~,i la bi s eriea ~i 181 cr~ma ~,i sa :f~ca ~ i de-ale lui Dumnezeu ~ i de-ale satanei, Deci ~i ac esta a i esi t

....

rau,

Sj acum din·tre eetele draci lor care erau de fa'li Ira ehernat pie altal la raport, e,i era 0 til.cere m·tte poleuri le dracilor, lea erau mi 1 ioane de demoni in j urul padurii ~i 8. P oieni i aceleia, ~i 11JJU ies ea niei un ul, ,ca. se temea u ci VOl p'i~ti ee au pi ti~ ceilal ti, ca" in Icc dle Iaud,ii, m'i bate l$i ii trimite ln fun.d.~i iadalni ...

Sa tana statea pe seaun ,ru astepta s i mai ias a vreo unul la raport, zi c,lDd:

. '=: D oyc,ia;. I~)el ee iese at trei a oari~ rna loveste in

,gind.ire~ ad iea tm']. spnne un plan de-a c,a$ tiga

PARINTELE CLEOP'A

41

suflete pentru imp,aritia :[ adnlu i, mai bun decst .aM celor dol care mi -au da t rap ortu I mai inainte, atunci eu pe acela TIl voi face general peste mnlte o~ tiri dric esti si -1 voi pune sa stea p e scannul men de tmp'arat al iadului trei minute,

Dupa ee-a zis satana asa, din polcurile cele nenumara te de dra ci n-a vrut s i mai ]las,a nimeni, pentru 'Ca, se temeau sa nu lP,a~e,as,['di ce au paltit eeilal ti doi, care au raportat mai inainte I§i nu i-a pW.i1cut lui

Totnsi dupa un timp lese UD.1IJll ghebos cu patru rindurl,de coarne, un picior d.e r,ati~ nnul era de cal, Avea semnele iadnlui pe fruntea hri, coada era 1 ungi, de nu stiu c ip metri in urma, S'i cAnd I, i'e,it, s-a dns inaintea satanei, cum state·a, pie scaun ecole tn. mij locum p oieni i, ,~i i:= at spas ~

~ 8.i ~tlie,ti~ intun.eci mea tal! Satana iW. in,treabi,:

- ICURl te cheama?

= Sars aHi, ]Ini che am/a I:

,- Ehei, te vid bi.uin si grebanos. Mm. se pare ca ~,tii ttl ceva mestesuguri de a 'infeilla suflete, s i Ie

d .,-" 11 - .... .. . ,'Oi! - "",~ .. , . - re .

a DC 1 .[ (1 Im.par~~~lIJ a mea,

- ,

SaJlsaiUi a. spus:

- N ic i 'mtunecime;3.. [,1 nu ~ ti i ce sti u eu I'

- S,ft te viid! Mi se pare ca, esti mare mester

d e- II c i~ tiga suflete,

- Nici 'm nu ~:tH ce §,tiu eu! Eu am un mestesug, c,i. am tm'blttinit in. lupta cu sufletele o amenilor de at§~ea. nn~ de ani, pan care; multe suflete due la iad, Cum. cad iarna fulgi i de 2;ipadi, asa co bor tn. 'W ad suflete in. fiec are zi,

42

,_ lSi 0. un ai reusit s,a aduci a . .atea suflete la impliritia, mea?

~ Eu n-am sa spun nici ce diavolul eel dintai, care a ies m t la rapert, pentru ci. se in.timpUi cum ai zis intuneci nea "a. Omul §,tie ci nu poate sluji Ia dOID, domni ~i indati iI ci~tigi inglerulli de partea 1 i. Dar, n lei n ~ arm sa- i spun omul ui 'I car celalal t prost, c1i nu-i Dumnezeu, Du-I drac, nu-i inger, nu-i iad, D.U~ m, rai, N'u! Peatru cl Scriptura spune Icli este ,i Demnezeu ,~i drae r~ri ing,er ~i iad,

Eu 8l'Ult Ii spun omului: ~,Mii omule, este Dumnezeu, este drae, este kl,ger,. este B1", lea vesnica pentru p,itcat 9.li slava velni!ca, pentru fapta buns, dar mai ali vremel B~t '., PI[Ost? Chiar de azi inc!epi fapta buns?"

Daci ~ i eopil if spun:' ,~Miai. baiete, tu die acum a:w de trait'! 'VIne tineretea .. trebuie sa te c'is.ato. :1"1e~1i'~i

'J ., - _. - ... ! 'flU"

trebuie sa petreci In Iume! Nu cumva s i-ti pierzi

tineretea 2~ a degea ba, doar 'Vi al,a trebuie trii til ~ ,;

ar daea-i tinir' r spun: ,,!'Dupa ce te vei cisitori § i iti vei face 0 gospodsrie, dup'i eee ea ai sa, ]'Drce.pi fapta bun.a.. Acum maninci,. bea, distreaza-te, fa toate rautilUe~ ci doar e,t· taniir.. Te va mens Dumnezeu, c,a EI stie neputinta omului, Pentru pocainta mai lasti p e maine, lasa pe poimaine, las H, p e la anul, mai tnclolo ,I n

, A -

.. Il rnvi~ pre om sa amane pocrunfa d,e azi pe m,iine, die mllne pie p oimainel "ICe milosten ~ e vrei sa faci aCUID.'? Taci din guri~ Te poeaiesti aprospe de moartel Vrei 5,i postesti acum, si-fi cheltuiesti sina ta tea trupul ui? LaLS H\ la bitrinele:~ ca, postul este pentru cei 'bitrLni! Vrei sa te rog:[? Sa lu"e[zi

,PARINTELE CLE()'PA

.413-'

!.'...:.1

tu atitea, ceasnri rugandu ... te lui Dumnezeu? ,ApIO:~ acum ai treaba, Ia ti, ai rS,i, ores _ m copi i, ai de ficu.t cass ~i zestre Ia fete, ali de insurat ~i mari tat, Ai at!'nea.'!1t

Sii.-l incurc cu grijile viletJi ,i tot Ii spun: "L,asi pe alta data", ICim.d vine ingen 1 ,~'-! spune: "M,ai~ . mule ~ fi un praznic pentru morti l" Eo iru spun: ,-"Dar esti prost? Aeum a ~ de hnbracat copii i, ai de Bleu t nun til, ai de ficut curare ~ '" lnge,rul vine si-i spune: ,,,M,ii, omule, ia 1nlc,epe .at POS,I:i posturi .Ie de - este an, miereurea Ii vinereal' Ell. r spun; ,.,Nu posti ci iIi iiersi sanatatea! Tu trebuie ,sa rnuncesti, s i aduni averi, ai de crescut copii I ;,~

San ville ingerul si-i spune: "M,fjj, omule, spovedeste-te ~i tas,a paeatul, IllS!. desfrs ul las g,

Ill.. • 1 ... tu L· ~....' ... - ·1 11,,.1' EO' de ;III

II;) etla;as,a ' _ .'tun u ~ asa tn Jura tun e.. ji; '1, .. ar u,e

oe acnm? Mai mcolo, aproa.e de moarte, m-oi s- ovedi la UD, preot, 'mil v,a dez ega si gata, Dear cartea spune sa te aLl)UC e sfir~:i tu eel bun, dar :plni atunci pI()ti p etre ce 13..,&! ;.;,

Cu aceas ta mia, ,ascu],'ta toti,. z ice di avolul, ~ i fapta buna tot 0 amana de azi pe .maine~

SfiD'.a Scriptura spune altfel, Duhul Sml.t li tr zeste pe oameni, zicand: Astdzi de vett auzi g lasul Lui", s.a r.U4. va' inva.rto-$.ali in im ile voas tre (Evrei 3,7~, 8)~ $i cum am spus, glasul lui, DumII ezeu in om este censtiinta, care-l mustra pentru

lacst ~~,- i spune: ,,~Omnl,e, p,ili;sle~.'te paca tu),! I ) asa - teli,e' furat, lasi -te de curvit, . as,a -te de ~. jurat, lasa ... te de betie, lasa-te de fumat, Iasa ... ·te d e 1 ucruri rele ~ de zav stie, de pizma, de cearta ,,' .

44

N.E' VORBEg,TE'

Dumneze . ii porunceste azi, .. ar nOI ii spunem lui: ;.,Nu .~s~'~;o ci maine, pro/"'maine., la bitr,lne'~'!"

, $1" z cern asa: ,;DI .. mi mie ziua de azi ~i tu ta-o pe cea de maine!" $1 asa, zice, este pacatul la om, cum. ai lua un 'cui mare ~i cu. 0 barda'iorcepi a ... l bate intr~un Iemn de stejar uscat, Daca ... :i dai tm ciocan, doua, trei, ell iul i~ prOf'" sooare user. D8JC,i-lli bati pe jumatate este 'mail gre _; iar daea il bati de

tot,lrehu;" e sa crap i Iemnu I ~ ,

. , ~~a. ~ ~i paeatu I ~ S~ b ate _ in fire prin obisnumta, ~l dac,! omul nu ruas;j, azi paca,tul, cand este

proas lit;r ell ,cat se invecheste ~ cu t\~a t mai greu se

poate dezobi ~:r-- ui de dinsul. -

Vazut-ai In arama TU;gjni ·· ... erde? A ama, daca o cura taJ.iin fi ecare zi, s tr,iJucea c a auru I! ins~a" d3JJc,H, 8-'a lasa t ani de zile, at prins rugin8! verde, n -'0 mai

., 1 ~

poti spa: ~ cu nimic in lume, numai daea 0 topesti,

Asa-i sufletut car' d imbatr,ane~te fin picat Daca nu a Ul:sa,t, ,azi p1icatul ~ sit nu creada . c,i mJiine S,IU poimaine n lasa mai usor, Cra per misur.a ce trece vremea, paeatnl se invecheste, se bate ~n fire ~i. obieeiu devine ,a doua natura; obisnuinta se face a dona fire r~i omul face pacatulli vriind-nevrind" ~i ,C ' mare nevoie se mai dezbara emul de pacat, dupa ce s-a ibve chi t In el ~

Obisnuinta, dupi legile canonice ale Bisericii, este ·3 zecea treapta a paeatului, ci de wei urmeaza deznddejdea, pe u tima treapta, ~ i rcand l-am Vrlz t pe om, ca S=jl obisnuit cu pacatu], un an. .. doi zece

- ~ ~, ,

nu ~'t'ju CI'p este aJ meu pentru totdeaunal Si asa

reusesc eu ,sa-i insel, eft mii si milioane de oameni aDl,ana poeainta de azi pc m,iine" ~i tOrlm se robesc

PiRlNTELE' ,CLEOPA

de pacat; csci pacatul care nu I-a Uisat azi, mainepoimaine tot princ re r.idJicini ,i. este tot 'mad greu, I at c.ind. vrea omul SIB: lase p arC atul, p,i,lea tul se r i dici cu mare pu tere asu pra lui: ,.,E~tlli prost, mai? Cu mine ai triiff CUDl sa te Iasi de mine? Ce mad este? Si traiesti cum te i· vi; au si cum te ai

~ ~ ¥

'0 bisnuit cu mine ~"

A ~a cum 't;i-am spus mai ina,in.tre, am invlta.t ~i am j'n§re~8t a~a tea suflete, incA t aces tea cad in iliad . cum cad fulgii cand ninge, ell un singur sfat; ~~Oamen~ buni, pentru fapta buni mati es 'e vreme; nu fi,ti pro~,tn sa Incepeti ehiar de azi sau chiar din.

ceasul rQ .... esta I'''' ~,_ 1~IMd1' r~·. lQ,tlL··i1.

Deci va spun" intunecimea ta, acesta-i sfatul ~l mestesugul meu "i am. 0 ceata run i.a., , I. de mii si sure demH de ucenici de-ai mei, pe care i-am invitat a sa, ~i - i tri mit in tot pilnin tul sa ~rOpteasci omului la ureche: ",Omule" pentru fapta. buns mai este vreme, Miine" ploimiine,. peste un an, peste doi, Ia batranete", Si am reusit ~i reusesc. Du-te ~i vezi in

. .

iad cit~i. am po,gorat ~i pogor cu acest sfa'tl:

Atune] satana a zis:

~ Bravol eel mai bun sfat, 8i-l invetru. pe om sa amane pocainta de ~i pe maine; ",'ChiaI' az'~ "rei sa te spovedesti? Chiar ezi vrei sa te imp,a,rta§re~ti?' Chiar azi vrei sa faei milostenie? Nu vezi ci n-ai timp l' Las it pe 'maine ~,'U

A t "'" '1'· ... di ..... " ;, cum, pen ru ca m-al ovit In. gan,r'c:jre;, iJl, vow

da coroana ~i toiagul meu, ,s,a. s.tii.pine.~;ti trei minute iadul, ~i toti sa mv,ilati de 1.a el aeest vielesug, ca . .sa adnceti cilt mal multe suflete in

46

imp,aralia mea) GR sa se chin .. 'liasca leu noi in veeii vecilor,

CaJ.u.girul; dupii ce-a vazu t §i a ·8 . .I.zit toate acestea, I v.lml pie satana lea a bitu t die trei lorm dlin pahne $:i ea 0 scintei,e Sr-3 stins in vazduh si n-a mai V8ZUt nimic, nici nu S-8 mai auzit nimic .. $i el [a. ,rimas· uimit de cele ce a anzit cum instruieste sa ana p e ucenicii lui si pie cei lari nu,mar draei din iad "...0:., [Ii:'ii-l' iA1·'o·-vcte pe oameni sa amine

..... t~., 'Ij;,;l,o! .;!II_·_ I ,.. _. ,._: -. ..u.1 .. . ~. , ,. .I_

PIO c:iin,a ..

Atunei a venit '1n,gerul Domnuhii fi i-a. zis: ~. Avva II,a[~ oane!

- ICe este, Doamne?

- De trei aai de zile te rogi lui Dumnezeu CaL

8,i~ti arate cum iin~,e,ala dracii pe oameni ,i cum Ii due in imp,ir3·tia. iadului! lata ai vizut ell ochii tii §. i a' a _ xi t cu urechile tale cum :~'

Du-te la chili a ttl, ia un caiet, pune mftna pe condei ~i scrie tot ce-ai V:9;ZU t, tot ce-ai Bluzi[ cu urechile tale, s,a rimin.i pentru neamnri e ce vor veni, pentru eele d~n urma, aces! m~te§u.g al satanei., Caci trebuie Sa §itie toata lumea, c,i, eel mai bUD sfat al dracilor de-a c31,.ti,ge snflete 'pen tru mmpi:r,alia iadului, este de-al tnvita pie om sa amine fapta btmi de azi pe main.e" de maine: pe poimaine, de 181 tinerete 11. bitranlele" pe patul mortii si a sa '~lia-1' du c~a P ~ t· 0 .. ti !in i~, d I~ A:·· m - in

• A, t ,W". ~ - y ~ ~.~ . . .~ u. . ~I _ JLICi. if! ' _. (.

in anul 1954 am fos iavitat la Bu:c.ure,ti 1.31 u~ profesor unwersitar, Alexandru _ ]vI~one~cu, __ s~. vorbesc intr~o 'sal,a) unde era. I pl~s.te 50 de ~ersoan~., numai rn~ni.~.tri., generali, colonel, pr~fes~I], d,o!~hln,ingineri, fanttil.,ci,ti, nu~~i [cH~~entdUl. clU;~. ~ SUSm Era ,i pirintele ··annl [Tudo,r. El a aran] ~t i(~~

sl predic, impreun~ leu pirintelle Bened et GhlU§, ~l

p~irintele Pettoni~ Tinasie~. _ ~, . '., .. _' ~ [,!, .. ~

Dupa ee-am intrat acolo, In.tllnlrea r~hgl.o,asa

a mceput, a~a cum se IcuV'~ne:a" cu rugaciune. La un moment dat, se ridici 0 doamna ,1 spune: _..,. _ _ Prea Cuvioase pirintc, ea nu pot pune In

acelasi c,in.t~r pe ~IJ_ pte~,tHJ.· . ~'. ,'" _ .. ! '.' _, .••. ? _ Dar erne esn dumneata de Ican,tare~.ti preotn ~

Ai stat pe scaunul lui Hristos? .' _ ~ . .... ..

~ Dar Prea Cuvioase parintele cutare-i sfint"

parintele ~utlU"C, ~ til ~ost La incltisCia:e. a .fost~ sfAnt, dar ceilahi preoti care nu poarta .unl form~, care se bl'rbieresc, care fnmeaza, eu nu-t pot pune

tn acelasi [c,An tar ~ a. . ...... '. '. ,.... . -; _ .:'

=. Dar cine U: .. a dat VOle sa ~ 1 put In ace las ~

c!ntar dumneata' ii si cinltire,ti Plie.O~·i? C:i n-at vo ie sl ic§ntare$.ti pe~ nimeni, cl zi~e asa .. Scr~ptura:

Nu j'udec(J'li $i .n·ll v,eli ,f! jud~c'a[i (Mate.1 7,. ). E~, pe nimeni n-am vote sa. judec, pentm ca

jud,ecitorul nostm este Hristos, ., .. ..' ..

~ V:r,ea;u [f,di vi spun ca eu an-am pierdut .~v la-

via la unii preoti $i. en. cred ci n ... au toti acelasi harm

48

,~ 'Riu ai gandit.! Dnmneata trebuie sa stii c,ii.~ datil. ar ~il asa cum zici, n-ar mai fi preoti pe far~a p,amantului). 'fiind(~,i, toti gresesc, ,D'3\I nu-i asa, Zice S fa;n:wl roan Gura de AUf: ,,~A preotului este numai a desehide gura, ,i harul Iuereaaa".

_ _ De vei vedea preot 'beat, cazut tn. san t~, du-te ~ru'- i s.imta mina ~i. Inda ta te-al umplut de harul lui

D ' - 'I C' -~ .... '.')J1 .... ""' -

. - umnez'C'u,. ·.8 nu se amesteca n]1Clouata. p'lcatele

,1 ui em. haru I, 1 ui Du mnezeu care 1 =8 I uat Ia hirotonie, c1~;. atnnci D-ar rnai fi bar. Preotul nu Iuoreaza in virtutea sa personals, ei in virtutea haruhri care l-a primit, Daca n-a fost vrednic, la judee a.tii ia mai mare mnnc i dec,it crestini i ~ c i c€ i tart, tare ale v,or cerca; cdruta i s-a da: mult, mal: i se va cere ~+ Ii' mai ~,ult va Ii ,blit.utlJ. a lug« aceea care Q' ~liut V,O tal deeds cea care n=Q stiut (Luc a

]2,· 48')

.---~, - '-,-' ~

Dial acest Iucru es te ,~1 lui Hris tos j nu- i ,3;1 tiu., No ~ ne pleeam harului lui Dumnezeu c,li ai anzit c.e a spus Miotui~joru] 121 POPOt. HI, ce Dumnezeu, ~'1 m.us tra pe earturari ~i pe arhi erei ~ dar POpIQ(Tul ui nu i-a da t voie ,s,a -i mu stre, Ai auzit ce-a SICMIlS1' Pe

scaunul lui Moise si al lu;' Aaron nC1'j _'ijJib~J#

~ - , '.!""!l' • ,"./1" l [_' __ ~, '. ,U u·,.·~ lWM ~jf~"~I~t

cdrturari: g'l farise ti, arhiere ii ,Ii preoti i; tot ee va' .i:nvtlliS; ei sli /aceliJ.' all facefi~ eli ei legea lui:

D'fJ'm,~ez,eu [nva,a~ dar dupii faptele I;OF sa lUi faceti; ,cd ei zic ~.i nu fr#: (Matei 23, 2-,3) ..

~ vanghelia rp. di, vo ie sa faei ce zice preotul, csnd te in.vati de bine, iar daca vezi 13 el ceva ci nu-i bun, nu face .. M:antuiooruI spune asta, Pentru IC,a em are- s:a dea s eama in,ajnte,~ 1 ui Dumnezen, daca n-at Bcut, ~.i leu am sa dau seama inain tea lui

"ARINTEL,E CLEOPA

49

Dumnezeu dacA. am auzit un 'cu.v.int bun §.i nu l-am Bent,

Dar nu le-a dat voie sa judece, pentru ci hand lui Dumnezeu nu se duce de Ia pre ot, numai daca a i auzit 'ci l-a caterisit, '~i cind este caterisit, ine,i darul n.Mr se ia, Atunci este lea un soldat care are ma d,ans ul sab ie, are pu~ca;l are. pistol ~ dar n -are voie sa le fc ~ os easca, Ga. i se ia numai admini strarea harul ui, :nu harul 1 um Dnmnezeu, numai 1 ucrarea h arului, El, in ziua j udeeatii ~ tot ca preot 51 eva.

judeca,

Ia si v,m dan un exemplu: Pune dumne-ata intr",uD castron de: marmura un pumn de galbeni de aur si pune ~i cenu, ,i .. MaJ, to It:aJda,re de api ~i tearna peste

" ("il.. -. ~. 1f!oJt, c- - - - ~I~' . r- u . . ts ~ - ? ·S:, . ", I . t - -:' t ,10; -,' ul

er, '-.>e se mtampra eo. cenusa. ~a. amesteca auru

~r. -"? A' ".,. ~ # .... ~ " Q-, III' -? N' '.",' .' o'ifi.. -, t A" " ~I

C U a p a, " ." In trat cen u~a m ,IU.r.. . a imra . . Ul1J.BJ

cste ,~lta fire ~j cenusa alta.

Oupa cum nu se amesteca aurul cu clenu~,a;, a$a' nu se amesteea la preot p1acatele lui cu harnl care este dat de 131 Dumnezeu, rna.car de ar fi em. ,t,it de

a ~t

-', I' ',- ':--

p .O,iOS,.

L UCRA'REA CON S TIINTB]

eel mai adane glas :m.n inima ncastre este constiinta, glasul blli Dumnezeu din om" care ne tndeamna numai 1:8" bine si ne o:pre~t-e de la 'diu, ~i al doi lea este snfletul euvantulu i ~

Sufi etul cuvi'n.tu]ui este cuvinw 1 c el dinlauntru, asezat de Dumnezeu in inimi, cu care vorbim; ci nu v orbim sonor, Acesta se cheama

50

HE VORBE$TE

",sufletut Ic'U,v,intului."'~, cum spune Sfintul [08Ln Damaschin. Cuva'Dfulli asezat de Dumaezeu tn,

· '. '1 .' d ill "d" 1 ~

rmma omn ur ce ia ,Z1, rrea nn, ell care vorbim

tainie, nu C'ID:t~/t\O.'tUm sonor,

Cuvan,tuI sonar este im.brlclmlnte'& cuvantului din ~n:ima., Cuvantul SIODor ne face S,H. verb im. DIM acela este asezat in inima tainic, Vezi lea stai ~i vorb esti eeasuri 'iDuegi singur, Cite, ti 0. carte numai ,eu glo.dul, Ora si misti limba. Acesta-i sufletnl cuvantului, Cuvantul eel tainic asezat m inima, Bl este pus, de Dumnezeu acolo, Prin el vorbim cu Dumnezeu tainic; §i in. :ru,gicblne ~:i oricand, Punem la cale mate problemele. Acesta lucreaza '~mpireui1lJ;i CllJ constiinta, este glasul 111i

Dumn -, "', "-;,, d , ;'"

",' 'U: ,ezeu, ,.n1 om"

Daca am gresit, 'ma m1lllstri. DavC8! am facut bine, mi. bucuri totdeauna, Da, este pus de Dumnezeu In om cnvantnl eel Inauntm asezat, Aeesta- i cuvintu~ tainic care lucreaza ell. censti = runta" f:-'oo-i sa mi mustre aimeni. Am gresit, nimeni .nu rna mnstra, Aeela ins,ii, da:1

Spune Sfintul loan Gura de Aur; ",ICoDl~tiinta~ este judeeator drept, N.o po;ti po'toU nici ell. parale, niei ell. uligul1c:tli.; nici cu nimic", Peate s a- ti dea unul totgle bul,

in masura in care am impic:at eonstiinta noastra, ca sa nu ne mu sue pentru pacat, In :misura acee-a. ne simtim usori ,it foarte aproape de Dumnezeu, Caci con§tiin'ta. iti spune imediat dla,cil mai are, oeva pe ea, .cki in,data te Ingreuiezi. Constiinta luereaza in'~:reit~ cum spune Sfantul

51

Derotei, Ba Iucreazs fa·ti de materie, fat-il de DtUlUl.,6UU ~i fa~a de nol in~ine ....

Cum" fa·ti de materie? Bun;ioar~ eu. ti-am dat. 0 haina die pomani. ~,i ti -am spus 81-0 cruti, Sra nu-ti bali. joe de ea. 0 ploI1ili~ dar s s= o :pas,trezi... Si. daca, vezi ci ai rupt-o prea devreme, te must-ri cugetul: r;~Mii, n . -am recut cum ar zis aeela!"

Tot '(a,t-i de materie: Tu te apuei s ii, chel tui prea mult pe msncare, pe biuturi ~i altnl n-ate ce rnirlcl, sir,acuI ~ Cons ti inta ili spune: "; V ezi? Tu vrei s i" trai,le sti bine in himea asta, dar altul es te £miDland si n-are ee 'manca~n Constiinta fata de

y ~ ~ ~

materie totdeanna te tin1e aproape.

Fa,li de Dumnezeu, com)~.tHnta· totdeauna sau se lncarca sau se usureaza, daca on am 'pociinli ~i I aerimi pentru pacate,

Fali de mine, constiinja rni mustri pentru paca t, 'Micar de-ar Ii leu ,~.indul.~ cu cuv§:ntulli sau cu fapta,

Constiinta este judecator drept, Dumnezeieseul Ioan Gurs de Aur spune: ,~Nu ~i-,a p,u,s tie Oumnezeu judecstor dinafara, si= 1 plo,ti momi en p arale, s8=i dai atita~ ea sa te faca pe tine drept,

Acest jude .... :;;;;tA' - este TIl1U€" "..,lfl;l~lmtru -- 111 puten

ces r.." ..... eca uT ~d,!\,o! It''"''~ J!.,I!!i~II;.I!I.W.:'.I..,~ D1IJJH[ .. - em

•• ~ • ,~ . _Ill • [.... 1 ,.,

1110nu cu mrmc:

A uzi ce S.pll ne Sf.in tul Di onisie Areopagi tul:

"Stiru~nta gsndului eurat este veselia veseliilor, §.i ~ ti run~a gindlu:~ui pita t este chinuires chin u rrilor' . Po ate sla-'mi ,zica mie 'to.ati lumea ci eu sum.t sfant, c a sun t 'bun, ca sun t cutare, daca ,C onstiinta imi

spune: nIS! seams ca lefjtj, pac-fitos, esti lenes, esti pUn de pacate", 8-0 poti tmpllcoo~

Daci to,8"ta lumee ma, laud,i,~ 'lD:sii constiinta de mi judeca vinovat, gata, en, s.unt eel mad chinuit oml Sti inta mea ~if'!+,;f!Io ehimrirea chinuiril or "...Q am

,_ l Y n't.· ' __ - 'A\ ~6,!J,JI;..o IIl;,.o'U' 1:·.iIl.' -:'Q.. ~ .",1' l!l.l!t 'l!l. lUI "" ~'U' i:..~i _

de- a face cu ~:tHnta IDui Dumnezeu din mine, care nu CTllti,ji care soeoate lucrnrile drept totdea una, si ne a'r.ata sIibiciunUe~~

Iar daea con, tiintaeste nepa,tata;. toata W,ume'H, sa rni ocarasca, to ati 1 umea sa slpu't1i tot ce- i mai riu despre mine, mie nu-mi pasa, Mie imi place ctind no mi jiud~H!,a, tn con~aiinti Dumnezeu, Daca pe mine nu 'rna j udeca eOln~,tm,iJ:nta. pentru pacat, ~ i daca nu rna jud"e,ci Durnnezeu in cO'n~.t:iln;~i, eu am 'loa ti vesel ia! Aceasta este ce spune E vanghelia:

Ferictu v,€!li Ii c.tin,d va 110r ocari pe lloi oamenii si va 'VOl" pr(g:cJ'.'fl i ,Ii v,or zice tot cuV'an;tui rau impotriva Moas t"ii~ mini ina pentru Min€'., Pentru cine? Pentru iiJ~ev,ir., $1 nu ne M-a.ti numai s,a nu ne s,c'lrbim~ cit: ,Bucur:ati-vli si va veseliti, eli plata

voastrii multii.' este la ceruri: -.

A~a este daea no. este p,itata, constiinja nu te sup,ara". Jar di!ci ti-':· p,a.tata, ,i te m.ustri constiinta, o po'ti ']'mpiica~ Du- te la msrmrisire Ia un preot, te dezle ag}i de p,ic.a te ~ 'i te-al usurat, Apoi te pize~,tm, ~a nu ~ai faci ~i I~ a te poti il:npica cu constiinta, Im:pica:ndu=te leu con~tiiinta,~ te-ai tmpica t eu Dumnezeu ~ffi~ totdeauna vei aves odihna ~i pace tn suflet,

Nu roata, nunta dintre o amen i §i nu ilia toate confesinnile religioase 'nuntc;a este Taina. A~a la protestanti, la eatolici, la anglicani ~:i ilia alte rnnlte confe siuni ~i popoare, nunta n -are pu tere de taina. Este numai un simb 0'1 in din,ii, un act de prietenie ~,i 0 dovedinta oareeare ']tntre sot si s(~i~ie. Dial' nicinnde n-are nunta patere hariea die, Taina ~i nu este alit de cin.stim ear ~n. Biserica ,d.reptmiritoa:re

de Rasarit.

Ca nunla sa fie cu adev,arat Taina mare ~i. sfinti ti trebui e s i ,:~ip c;l, nunta are unsprezece reguli canonice, Si numai atunci clod se face dup,a aceste reguli mmta este ,adeV'8xati n.uil.tli crestineeses §i ,ooev,ira'ti Taina mare,

Nunta este tadacin,a firii omenesti, cum, 0 nnmeste dumnezeieseal Apostol Pavel. EI spune asa; Daca ru,dacina este 9fonta~ sfitue VOl" fi -1i ramurile. Iar ,daca r:iidiicina este siiJbatir:tJ1 s(il'bati'ce $ i rele vor fi ramuri lee i.

HI numeste nunta Taini, ci este una din cele ~ap{W Taine, Dar nu taina, ci taina aceasta mare este ~ zice de nunta -, iar ,ell' zic 'voua,~' in Hristos ~ i in Biseried. Daci s-a facu t cununia in bi serica, ea incbipuie unirea eea duhovniceasca din ceruri a Biserici i eu Hristos ,.

N u ,dupllil c e ~ru -ai bitut j OC; te unesti prin eunnnie ell (]I fecioara. Te-ai das sa. faci armata ~i dai buzna s.a te insori. Daci faci asa, nu-i binel Cummia este de 2000 de ani in. Biserica lui

54·

Hristos, aina h:d Hristos este numai cand se face cununia in biserica,

Cand am fost la Ierusalim, am f01St. 131 Cana Galileii, un.de s ... a preflicut apa ~n vin; ci prima minune a fieut~o Mllntuitoruill la nunta din Cana. De 8ICJe-ea. mmta a ridicat-o la rangul de: 'T'amal" cum. este sOnta. i'mpir~i~lanile·., B otezul, Spovedania, S fin'tul Mas lu, Preotia, tot asa de' mare. - aina este ~i nunta,

Acolo am fost §i am vJizut vasele Ide piatra unde 8=·81 prefi,cut apa In vin ~m. le-am sirutat.. Soot doua vase de cremene, galbene .. Evanghelia spune ci sase vase au {-ost; doui le-arn v.izut ilia Sfanta. Ana la muzeu, doui la Cana ~i dona s-an pierdut de 2000 de ani,

Aceste vase in care Mantuitorul a prefacut apa in. vin sunt puse in biseriea: ele au icoane frumoase ~ m perdele de; aUT,. sa 818 inchin'e fum a, s a sarute ico anele ~i pe urm,i, aceste vase,

Dar Taina Nuntii pe' care to fac crestinii azi, vai ~i amar de noi r Cum s-a stricat sfintenia

,J

.acest~ru. Taine! Cum ne-am departat die sfintenia

Tainei aeesteia, cat cerul de pimin~.!

ICa sa v.a. dati seama tie aeeasta, aseulta ti cu atentie care sunt cele unsprezece regnli canonice ale nuntii cres tine orto doxe, dupa c anoanel e. Bisericii lui Hristos ~

I,,, Prima ,oo.nditie' lUI - ri:ndui all ea u,oniel" §;m aiel. vorbim diu cuvantul SIsntulu' Ioan Gura de A ur I' este si TIn se ia neamuri 1:0 cis.i.torie ..

Preotu biserieii este parintele intregului sat sau al parohi e~i. V o.i, cand 0< sa vi cis irorip fete le

PAR.INTELE CLEO.PA

san baietii, snnteti datori sa va duc1ep intii la

- [Ii .,!t - - ii'

preot, Preotul treb I ie Sii ~ti.e tatai ~i- n-~aTh cite n untr

are in. sat,

A vorbit un btiat ell 0< fata, dar trebuie sa. se

duca Ia preot, D,8JJci preotul are rnu te familii tn comuna, cum se intampla j'n multe locuri, :f· nu stie care-i IUd! unum ell altul, poate pune pe usa

,I' . i • til Ii v

bisericii un ,an.tm~: ,.,V,a rugam pe t'Otl enonasn sa

ne comunicati, ,d.ac!, acesti doi tineri nu sunt rudel" Daca enoriasii nu spun cand stiu, este

pacatul lor ~ " ~

Spiita de rudenii ~i arborele genealogic al un.e~

familii se imparte iu ci --Ie~':, Rudenie suttoare §l coboratoare, colaterala, run cuscrie, din dumnezeiescul Bo ez ~i din fii adoptivi ..

Rudeniile su ztoar,€ sunt; tala bunicul, str,a- -

b . nieul, ras,~stribuJl!icul., Cele c'ObQ.ratoare· sunt: feci orul, nepotal, str.iinepotul si ras- stranepo iU ~ Aces fe] de rudenii nu se pot lua nicicdata in

C is,itori e, p entru imposi bilitate de v~rs.tA~ _ . _ '"

A-re dlreptul 'r,Is-,s,trabunicul sa _ ia in cis~.to - - e

p e 0 ras-stranepoata, dar ea trebu ,. e sa fie de 16 'ani, iar el de 100 de ani, Deci va Idati seama ca nu se poate lliUfl din. canza varstei, Deci acestea nu se

:P 01£ I. a la in.finit_

Rud:e'niile colaterale, care fac cruce cu cele de

singe, cele suitoare si coboratoare, adica: tata, blia:twl (sora), varul tndi,. va~l al doi Ie.,~ ~,i ~i~.1 al treilea .. Tata cu mama sun'! de gradul lOI,al; frate e . co SOIa sunt gradul a~ doilea; veri i intli sunt gradul al patrulea; veri" ,aW doilee sunt gradul al saselea. Toti acestia n-au voile sa se ."' a. in cisi-

NE VORBE$TE.

torie nnul ,eu al tul ~ De abia VIe. ~ i al treilea SJe pot lliu.tt;. care s unt gradul .311 op ulea, Deci verii al treilea se pot lua in casatorie,

Cine intra 'in aceasta rndenie colaterala, iar .... ,~i intra in rudenie de sinioPe. Si tineti mh te! Va

o , ~

spune preotul din sat dar fi'indca ati venit P"C I·. a' I·C"~

, , - -" - -" - - f - ~ .. III"

.... w

va spun ~I eu,

R, .. ...J ~ ~l d'· . di d ~ .,. . Hwenu,e' . in CU~C"le~ . 11'1 : ou.a ~1 tret rueamurl

in laturi. Adica: un barbae at fest casatorit cu 0 ferneie, s-au incusorit pirmnli ~ femeii cu p,ariu tii lui. Sunt mdenii din doua la Ill'. Dar daca-r moare femeia si barbatul ia alta femeie, au devenit trei neamnri in cuscrie, ci s-a mad lneuscri t ~j[ cu p,arm:[l'~wi" celei de-a. diqua femei. Aici se op, este eas,a to ria, pina la gradu 1 einci, m31. gradul sas e dezleaga Sfiitlfli P,ar~nji~

Rudeniile din dumnezeiescul Botez. Acestea rudenii sunt oprite s.a se i.a in. casitorie pana la gradul sapte inclusiv,

. Nasul, dalc,a, a botezat un copil, baiatul acela, daci~ a crescut, 'DU p cia te 1 ua pie fii ca nasului, dar nici pie fata fiului, nepoata de 18 fiu .. De abia poate 1 ua pe stranepoata nasului '. Tot asa ~i daci 8!C6St ~aiart al nasilor ar a vea un baiat, n U poate lua pe fata nasului, lei numai pe ne oeta nasulai,

Apoi mare -p!ca,t fac preoti ,. § i erestinii aeeia care p~n nasi 'multi mat nunta, cum am auzit prin Bucovina, ci au pus 40 de nasi la 0 nunta,

N buni .

e ume - nemarpomenital Toti se fatcrudenit

Copiii lor nu SI€ mai pot lu a in veac in ci~sito.rie.

Cine v-a in vi ta t is i plmle'~~, multi nasi la nuntii'?1 Ca sa ·i asi parale mnlte? e duci fn gheens, in tad II

pARINTELE CLEOPA

57

Ata't aveti voie, un as ~di puneti; nasul ell sotia lui (daca sunt cununati lie igios) .. Atit! Un singur Ba§ sil se pune Ia .nunta .. Vi, arat eu dogmele si canoanele Bisericii; eu snnt cu mana pre Pidalion ~:i pie pravilele bi seri eesti ~

Deci sdi. nu se mai fa~i paeatul acestal Si pe preotul care mgidu'6 aceassa.Biserica ill ossndeste. ~ ~,ilm voi cat de mare plicat este amestecarea

• .' 11 d· d"1 • 1]8- , tf.'tI, E "" ~

rudeniilor ain umneze escu totez ( sste mal

mare decs t ce de S Hn.g,e. Am siva dau 0 pi! di.

"aci s-ar ajunge la nebunia aceasta sa pacituiasci tatal cu fiica sa, ii opreste 20 de ani de Sfintele Taine, ar daca a trait cu fina di ' botez, it opreste 25 de ani, ,ei, este mai mare rudema din botez decat cea de s,in.g:le, ca este rudenie duhovniceasca,

Trebuie sa §,titi lncrul acesta ~ ca va 1bigatJ· in gheena, daca vi puneti oae.i multi ~w va faceti rudeni i si pe urm"~ C opii i san nepotii vostri se i au tn ,casitorie. Voi raspu_ndeti I:

Rudenia din fii adoptivi. Ai luat un baiat, l-ai adoptat, 1 -ai trecut pe n umele tau, e JP oarta numele t:iu in societate. Acela este al tau. Cum este baiatul ti~l.; asa-i si acela tnaintea lui Dumnezeu, dup'a oe l-al .... nfiat,

Deci cepllu t acela, daca are 0 sora sau un frate, nu poate s,a, ia pe un copil aI dumitale sau daea ar avea un nepot, Tocmai stranepotul ill i poate sa ia pe stranepoata dumitale, iari~i p!nar la spita I patra, Trebuie sa ,titi aeestea, pentru ei mult se Incarcii. bietu 1 suflet,

Nunta celor care s-au Iuat '" in rudenii are numai Idoui leacuri, grele amandoua, dupa Sfintu~,

S8

N- ~ I? 'V,;i""ij R :;a; :]7-' ,

6V',D~~TE

V asile oil Mare: ,_,~,CiD.le s-a incur-cat en rudenie in le,isiU:orie~ atm. se desparte ~ ehiar dac,i ar avea copii, (;,a-i. desparte B iserlca -, ori sa triiase:i cia fr,api Mn curaJi"e. pial l~ meartel"

Deci, de orice nu.anti §i. B'Pli~i de rudenie este cineva, dtiCa pa~ este peste rudenii ~i se ia\lll in casH.torie, se face incest ~j amestecare die s,an.ge' §i este blestem ~i nenorocire pe ambele fami 1 '" i care

Q: till. • "'I.

s-au :w_DCUS cnt, ~:l p e tmen i c ar-e s-a u ~uat in.

Ic,asirorie~

2~ A doua eondirp,e eanonlca a ,0,0 mrtij

, ,

ortodoxe este ~,a. se in voiasca tinerii; sa se p:~,aJCfi

mirele ~i mireasa, baiaml §,i fata, .Mare pacat si mare ,gre~ali. fac P'irU1tH. care dau fata dupi eine nu-i place, sau obliga pe fecior sit ia cutare fata;, pentrc oi awe avere multa, sau c,a,,-:l frumoasii, sau cine stie ce al tie Icondit~i

~ 3

Acesti :pliri.nti:~ care Indeamna eopiii sa se

,ca~ito~eas,ei ,imp otri ~a vointei lor; sunt n.~fte uc:t,g,a:~~ care-i baga in i spi ti; 'ei ei mnnai de rusinea plirintUor s e iau, ~I sdnduta lor ~i apoi nu se plae ~;i se despart, $'~, toate p,aeatel'e care urmeaza din i!C8Jasta d,es,partire se datoreazs pirintiillt)f care i-au lnderrmat §,i tad pe umerii lor, Odati ce a-au invoit tinerii, este de 10. Du mnezeu.

3t. Dar este ,:i a trela ri.nduiali, ,I nUBtii canoi~~,ce.~ Tre~ui~ s~ se tnvoiases ~i p'irillntH lor, atit al btba:wlu~~ cit §i ad fetei, Nu -i bineeu vantare~ ltd Dumnezen daea tinerii se plac unul p e altul $:w. parintii nu se impaea, Deci atunci n unta este Taina, :eand, Dnmnezeu le di in gand ,ru, p,irintimo:r ~:i tineri lor s i se in voiasca ' a nun Ut

PARl.NTELE C,LEOPA

Atunci esse nunta binecu v lin tatti, csnd se tn voiesc ~i tinerii ~fu parin tii, IcAnd, fac toemeala de bunsvoie In.tre ~Ic,e'a;sti cuserie ~i intre eopiii lor ..

4.. A patra r:induiali :1, nuntf] earnQlnice,.

T j nerii g,l se cisi~tore81Sle:a foarte devreme, Dupa eanoanele Biseri cii, dupa imv,iptnT,a, Srnn.tuillui loan Guri de AUf; trebuie sii se c~isatoreasci biiaw] cind este die 15 ani ~:i fata c,md este de I 3 ani '.

Dar p'. entru ce aeeasta? V ... ,ati. p, us in trebarea?

- '~

I ati de ce: Pentru Cal s iii nu greseascs p,ina, Ia

casatorie, sa. se ia spurcaji, ,Ci nunta-i ein stit a , c find a.min.do:m, snnt feciorelnici, §i biiatul ~,i fata, Bisesice aplhi itltotdeauna neprihsnirea ~i cUIa!ia", Are 'mare grij a, no. cumva sa se 1a tn cis itorie dupi ce-a cizut in p,icat bili atu] sau fata en cineva, Ci nu mai este ,~;'Doa:mne aj utLi~ ~ in casi~itot~,e ~

I at dac i acum au pi le gile statului, 8, ... 30 hotirat s a, fie rata de 16 ani, este bUlla, §i aceas ta. tlnduialii., Ci l1U- W prea tin.,iri,~ este numai potrivita. Si baiatul n-ar trebui si tre,fu:~,a de virsta. de 18 ani sau eel rnuh 2~OI~, dar sa 81e p~zellSci ell mare Uid e pini Ia cisimri'8 ln fee ierie, cum I -au £altu t mamele lor ~

S;" A emcea rinduiali a Runtii eaneniee, I nainte de-a face nunta eu eel pu tin o saptiman,9., trebuie sa mearga Ia duhovnic pentru spovedanie p,arintii mirelui ~,i ,ni miresei ~i ell fee iori i lor, mirele 3] mireasa, sa, 'fie pregitifi, pentru impar-, Ut~anie~

Dar sa faea 0 spovedanie a~,a cum, trebui e; seriaa, ci spovedani a, este 8;1 doilea botez, S -0 faci bine, spunand tot ce-ai ficut, de cand erai mic

CO:PIi1 §.i pini a venit vremea sit. te insori s au sa te mariti,

~

,~t A las'e'l. rinduiali .. ill nuntll canontee. Mn

ziua cin.d are sa fie n un ta, trebuie sa mearga la biserica mirele ~i en mireasa, p,ari.n ti i bijliul~i, care se nu meso sccrii mari, ~i parinpi fetei, adiea socrii mici, sa asculte cu mare evlavie ~.i C1U mare fric a de Dumnezeu to'tiIlta. dumnezeiasca ::;1 uj hi at Bisericii, Utrenia, Smota. Liturghie predica ~i. toata. rand uiala,

7 t. A saptea rin.d ula Ui a, D u:n til ,caJ,n 0 n·~ee. In. ziu a cand are sa-i cumme, d fiJc.ii preotul, 13 martnri-

• ., .... . .41 ..... • .' '" d .,. . '1'"

sire, i-a gas,l t vre nmcr pe acesn o O~ nnen, ,s,il . e dea

Sfirita, tm,piafta$anie) adica sa-i tmp,irti~easci ell. Trupul si Sin,ge.Ie Domnalui.

E", ~ ..... : I '. tii "'. ,·il· 1·.'··', ... · d" '."'" tai '" ".-

I., m ZI.1I11a, nunpr, pnmesc oua ame, . anume

:Imparta~,anial si Cummia,

,S.. A opm rand uialil, c:ano:nilci a '8 isericii lui.

Hristos pentru nunta cea ~dev,ir,ati~, erestina, este ca preotu I. duhovnic care i-a rnarturis it P e acesti tineri ,ill, cunoaste viata lor, d:aca, ~tie ci~ Doemne ferest iP 'unu'~AI~'n' A!o11 ~ ('10 :tlj'""'ut' in p ~ cat n'~n '"' 11·

.l~J" .. ,. 'to..y. """~ " . 1Il U.~., ...... .a. U, I"""n.£.,. '. :w. _ ':~~Q, :r:a a J:)a.

• • 11 '

ell n.un ie nurere 8 au mrreasa, n-are voie 8,3,,- ft plun,a.

cnn1!Jnia pe cap, pentru cI face pacat de moarte.

Ce credeti dumneavosstra, c i acea cununie se

pun'" e d' f '" tezi d' ~c d " "" dl ~

II I I '. I • ""'., I ... ' . ("" ",' :.' .' ' .. 01' " .•.. ,,' , •

. . . . ,e aneZle:, ' e m,m. ,ne, ca· sa. ne v.a!a oame-

nii ci ne incununeaza Biserica? Vai de eapul 'till" aael te-a i:ncun unat fiind nevrednic, lei spre

0,8 lndi te-al tnc.un.un,a t.! .

Biserica lui Hristos care este ,,~staJ.p ,i tntir.ir,e.a. adevarului", incunun,eazi numai pie 'ceil feciorelnic i, care· ~i ~ltu. Il'izi t fec:iori.a pAni 1.a 'nun ti,

61

si baiatul $i fata,,- cum i-a mcu.t 'mama lor. Numai acelora B iserica are voie sa le faca aceasta mare cinste de a le pllne cununa p e cap ~ aceasta cununa a biruintei asupra pacatul ui tru p e Be, ,a,suprra patimilor ,i a etricaciunii, eli s-au luptat in vi~ti cu post, ell rugaciune ~.i cu infranare §i s-au pilzit sat fie biseric at a Duhului Sfint" ~,i s e inGuon,nea.za pentru 'c,i au biruit pacatull

~ --

Inainte vreme, cand un stapall iter sao un im-

p:arat ,e,6"tiga 0 j'mpar,alie, avand 0 oarecere biruin-

.....- 'II!... ~ 11!... • 'R 1 ~ '~I ....

~a sau 0 mate: nravura, era o IIjj!Il.[N!;,n U S 3;-)!j, mcunu-

, - ~

neze, A~at ~i la aceasts tawni .. Biserica ineununeaza

pe cei bi rui tori .. , pe cei vi tej -i, care s-au I u ptat pani la cununie s,i. t.ina fecioria Diaatins,i de picab:;-1e tru p esti, spurc ate,

B:w s erica, IC,8:re- i trupul ttl i Hristos, a,til p ~i tntarlre a adev iru1 u i, n u in CURun eaza curv ari ~ it preacurvari, ci nurnai oameni sfinti, care ~i=au ptazit trupul ~i sufletnl sfant pin!. la cununie.

Iar dattC,! preotul ide de Tal, s.p ovedanie cit I~)r~ rnirele ori mireasa a c:!zut in curvie, sui nu-i puna, cun uni a pe capl S,I i-e puna numai mirelui, dla,c,i el

~ • n, ., '" ..

a est C1DStl.t, S,31.u numai rmreset.

o i) ce bine ar mai fi aceastal A:.r vedea toa ta, biserioa cine-i cu Musca pe ,eiciu]i! Ar cunoaste tot~ cit de cinsdt a fest, cand va vedea pe mireasa cu cununi a pe cap $i pe mire nu, sau invers, Ier daca amandoi au. cam it', preotul n-are voie s I le puna. nici unuia cununia pe cap a. Cititi pe Smntlll loan fJ'\w:ri de Aur (Omilla 9~ Ia I Timotei) si pie smn.tu~ Nicodim Aghioritul (in .,~,H·ris,ro·iti.3l;'·, Cuva.ntlll IV) ~

Nv V:·O·'R··B:E't"TE···

_D '." ",'.' '. v .

Preotul care pune cununia pe [C,tlp la oamenii curvari, care all. fost .cizut.i~ s au la. a done n1Joti, este sub canon, N-are voiel Face lncruri necanonice §.i neaprobate de' Biserica lui Hristos.

Am anzit c.s aeum se pane eun nia si Ia ,a. doua nunts .. a unit [Cine te-a invital~? Cine it~ Ii{ voie sa faci aceasta?

Sunt unii cue ,au pretentie s ii m,e puna cununia pe eap dupa Ice s-au siturat~ birba:Jji die femei ~i femeile de barbati. Nu mai ai de ce sa-i pui eununa ~ Paste sl fie sp ovedit de 0 suta de ori, daca a cazut, este cizut; nu mai este feciorelnic,

Daea-i spovedit, este oprit sapte ani de imparta~anie,. Si faei canon, dar nu sa-i puna cununa pe cap, Numai I; prima cunnnie lij;:I· daci sun t fe eiorelnici are voie sa le puna. cununia pie cap,

9', A 0.OU8, ri.nd.ui,aUi a nu.ntU ea.n.oniee.

N unta nu se face cu lautari, D oamne ferestel il pu 'j pe draeul sa, cam:te Ia taina ~ i Hristos? Taina este mmtal

'CitiJi. canonu] m m.7 al Soborului din Cartagina ,i alte canoane, care ossndesc pe crestinii care fac nunti C·M, lautart Si zice acolo lea daca cineva a pus liutari Ia nunta, preetul ,s,il. n,'ij stee la nunta aceea, imediat sa plece, pentru ci nu 81e poate hnpaca lecrarea lui Veliar (diavolul) 'C·O a lui

. -' t- 'I ns osi

Daca leu t~,-a~ cffiti molitfa de spovedanie (CiDd n S]P ovede sc pre om, eID s ir,a,cul mcep e s i,-~i spun! paeatele) ~~ to cmai atunci ar veni unum cu cobza milo.g,a tine, 810010" cand te spovedesti, ce-ai zice:

PIAR.lNTEL·E' CLIlOPA

Uite m ·l!i·1· d:· .. raoul nici aici la spovedanie nu 'ma

" . ~ ~ ; --

I .":' ~'''' asa:

Taina este spovedania, Taina este $,i nunra, Ce

pui p'e dracul sa cante _ ilia taina lui ~ ~ risto~i?i Ci~'~ te-a invata' '1 'Care-s tau.tarh nuntii? :?,.tl111 V01,?

]I " ill

Dasca ii bisericii si co .,~~;, ·U~ Nu dau you! eauoa-

Dele Btserleli C.8. nunta si se facio eu li,utari.

Preotul, dupa ce i-a cuntu at pe tineri si a - erminat sran a Liturghie daca este invitat Iil Hunts" la masa de cununie, sa, vina, Mirele 3ID, mireasa, de la biserica pins acasa, rnerg cu

cununiile pe cap. .

Unde SJe· pi I' ne masa de cununie mirele sa stea in dreapta preotul u w cu StOIC ri i mari ~i m ireasa in stang:a!. eu socrii mici. La m~sa ~e cununie 'tr~hui~ sa se serveasc i nnmai trei fe·iuri de buoate ~t well pahare de vin, mai mult nimic, iar in _~'mp~I.~cest~ preotul trebuie sa dea pornnca dascab~'r ~'l coristi at sa cante rindumelile de 181 nU,DJa ~i a te slav potrivite de. la slujbele bisencesti, ~are se cuvin la aceasta stints §i mare Tai-; it a nunjii.

Acolo dascahil zice Total nostru, preotul binecuvin teza masa de cununie, cum ati va.zut e,l

facem noi la m&nastire, §,i stau la ma;si~ .

Am zis trei pahare de vin, dar nu cumva paharul sa-l faci de jumatate ~~,e u tru _til S ~ zici ca-s trei! lata Sfantul Teodor Studit 1 tlr,ata cat de mare sa fie paharul lao DI.·n ,it. si chiar p entru tali ceil ce 'beau vin: .Iar paharul sa nu ia mai mult de _patru. uncii'". Deci un pahar de vm Ia rrunta sa aibi 32 de grame, Oleaca mai mare ca eel de rachiu ..

'4

Atlt ai voie sa i ei la nunta, wei pahare de c,ite 32 die grarne, adica abia 916 de grame, 'rei pahare care ~ e iei la nunta nu au voie sa aib i mai rnul t de 100 de grame de vin,

Asta-i betia de la nunta, Ca nunta-i taina, nu-i balamuc ~i teatru draeesc, unde sa se imbete :-}i sa, se tame. ell cutitele ca nebunii $i nnde se fae cele mai mari desfrauri ~i Ji.uti'lj si bi'tw, ~i injur":"turi. Aceea nu-i nun til , ci teatm. S i rnai rau decat teatru este, Pentru c~i este teatru dracesc, ca-si bate satana joe de dansii, c.a, in lee de taina sBnta 0 fac privllia, satanei r

Un fel de buee te ~.i un p\ma;r de vi n. Preotul, dnpa primul fel de bucate, ia paharul, il blagosloveste' ~'~ ure,3;zA i ,tid 13 mire ~i mireasa casnieie fericita, copii cuminti, sanata1e ferire de primej d'" i ~ ide: b 0. Ii, de scarbe, de u,r,a" de rautate §.i sa traia,s,c,i S ocrii mari, soorii mici 3i nunii mari car-e au eununat §:i toti cei care stau 1a masa,

Pe U,m18t; din aces! pahar, mal i:ntAil gusta preotul ~ apoi gusti mirele ~~ mireasa; ,c,i preoral este impa~1 leu Preacuratele Taine ~i ei sun, impirt-a~ill ti,

Dupa aeeea se serveste ,31,1 doilea fel de mancere ~il d,a 81 doilea pahar de vin, LJ! a) treilea pahar, preotul tine 0 prediea scu '1 "i cant& axionul Maicii Domnului ~m, apoi mnljumirea,

Dupa ce s -au til ,'_ icat de a masa, dascal ul zice rugaciunea de muljumirecpreotul bi II ecuvinteaza ram,a~itelre' ~i fAlra'miturile, ia un pahar de vin, il

PARIN'TEL,E ,CLEOPA

65

inchini in cmstea mirelui §.i a miresei ~ ~ a. socrilor mari §i mici ~i le ureaza casnicie fericita, spor,

iii i !. III UI r_ ., fl

s,anata te, 'CNJpU cuminti ~l san8tto~l. _

Daca sunt mai multe n unt m ~ d,e aici preotul

merle si acolo ~ Deci a noua eonditie, nunta sa se fae,i mr,a, liutari ~

10~ A zeeea ri.d.ilala, a nuatil eanenfee, .. aei mirele si mireasa n-au avut impedimente si le-a dat voie sa, se tmpart~re,asca en Sfintele ,~~ Preacuratele Taine, camea lor ~,i s,ingel,t lor s-an

I eestecat !cu Carnes si S,i.~gle'l e lui Iisus Hristos, ca Preacuratele Taii ie sunt en adevarat Trupul si S Sngelli'e Dornnului; ,i fiindci au primit in zi 1!]bB nuntii doui taine, §i Cununia si Sfi.nta Mmp'irtisanie, n au voie. sa se imp'lieuncZie unul ,eu altul trei zile "i trei nep]i dups nunta, daca, vor sa le mearga bine toa,ta, vi,a.ta Lot ,~ sa fie adevarati crestmi.

'" .irele t pentru pasa, tre buie s,a doarma in camara en ta un s in; asa spune cartea, ,:i mi reasa cu 'mama ei, §,i pe urmi Bunt liberi sa se t'mpreuneze. pen tru nastere de copii ,i inmultif\ea nearnului omenesc, cum ,a, ,rlnduit Dumnezeu la

acere, cand a zis: Cre-§te:tl ~iva inmulfili si

l ' .' .... .... I· It'" A", , nnp eli: pumantu·· ,3l-· stapanut ..

11~ A unsprezeeea rinduiala a nuntd. VOl credeti ca nunta- i cloaca- cloaca QI. tt oaca- troae a.~

~' '1

ca, porei i? Ehei. ~ . Taina-i nunta, Cinstita este

nunta Ii patul neinttna: ,~i Hristos pe amdn,dou.iz' le-a b'inecu,vantat~ zice marele Apostol Pavel. rroata. vUlta crestinul, de csnd se eununa §.I pitna, a rnoarte, n-are voie sa se impreuneze leu sotia lui

d,ec~t ~n~ai martea ~i j 10 ia, daca nu- i, post ,~i dacl nu-i sarbatoare atunci.

. S,"". dectorii de azi, dupa ~·tH]JJJl,ti, arata ca cei mar sinito§i eopi i de-Yin din acea.s:ta. ca barba tu sa nu aiba contact c __ sotia decat de doua or].;- ~

s,~,ptimini. Chiar ~i sti inta vine in ajutor B isericil ,~ 'Idle ~ere§,te acest Iucru ~ cei ce se i'mpreuni pres des. s~a~7!Jc ~u.ten~a ~i vigoarea copiilor ~i devin, pentru placerile lor, anormali,

,'" . L~e,a: s· tine curl tia pen flU s fin ti i ingeri paziton ~,1 pentru sinita ie, Miercurea ~i ville 'ea pentru p~ea.sfintele ~~ fnfrico$,atel'e patimi ale ~onm~l~t Dumnezeului ~i MAntuito.rului nostru Ilslus,!fr.lst~8:, fiindca miereun L-a. vandut ,~:' vineri L-a fa sngni t ~l a. C,1IrS preas cumpul S au 8ange ~ i at uda~ .ICmce.a pe Muntele Golgotei pentru pacatele noastre, eel ce a mcut cerul §i pimintul

. , .,S:~mbita se, tine cu.ritla pentru cinstea ~a~lcu ~o;mnul'ui si pomenirea raposatilor nostri, tar Duminiea pentru preasfanra $.11 slivmta. Inviere a. D~mnu:~ui ~i ~in'tuitoru~ui nostru Iisus Hristos, pnn care s-a rnantuit tot neamul omenesc, .

I '. Iar _marle,~ ,i jO~:lli sunrlasate pentru impreu~,area sotld~:w. cu S~tl3:) de cand incepe ziua, de la m.le~~l nOPlll., Deci de luni seara de 1.0 mi from. nO])i't~~ este dezlegare pina. marti. noaptea IDa miezul noptn, Tot asa ~.i j oi,

Deci pentru inmu.1ti:rea neamului onu nesc, ~entru tntidrea. societatii umane, pentru nata~ 11 ta tea ~~i~nstha ~ pl~,pl?,ru.l ui 'OlIO stru sa. se ~. ina c on t ~i d: hotar~,rea B Isert cu. ~i de a doetorilor ~ c are sp un ca numai de doua on pe s.ipmam,ini birbam.l sa

PAR'lNT'H'LE CLEOPA

61

~ jibi contact cu femeia, si nnmai pentru nastere de

..

copn,

Aceasta- m rindutala a unsprezecea canonica ,3,. nuntii.

_ Acum va. intreb pe voi, se 'mal fac a,stizi

nunp de aeestea?

- Nu, parintel

_ Stiu si eu c i nu~: Die aceea va scoateti ochii,

bj' tt,

de aceea v,ilt im,bolnivi~i; de aceea divortati, de

aeeea face unul la dreapta ~i a tul Ii1! stanga; d.e ~ ceea unum 8·S duce la alte femei, ~i femeia Ia a, ·ti barba.ti ~ i bitai si stre s ~i betii si u. g .. ii si moartet

':lY '1 V' kI' Y "~

'V ~.W1l spus la i ceput ci aunta este r,adaein.a.

firii omenesti ~'~. daca radacin,a a, pomit prost si-i ~i lbati c a. I~:ru. stri c ata _, ci s-au 1 uat doi c are sunt simi, feme ~ all de birba t ~i barbatul de ferne ~ eo = ~ de Itt incepu rele Bunt si ramurile, S,a nu aste rtati r. ricire 'in cisatorie sau liniste san impacar,e san uvere san cinste, lei blestem, sfadi~ sari,cie" boala ~ i to ,a te r,iutalne care vin din necinstirea T ainei Nuntii.

Nunta aceea este numai de forma! Riidicina

~s ,e blestemata §m stricata, ca-i radacina de I reaeurvari, nu radacina. de oameni sfinti §i feciorelniei, De aeeea se strica mati socieearee 3i toate , · milii le, d;" n cauza ci nu se t~ne rindui.al a lui I tristos la nunti. Iar nunta, in loc sit fie taina mare,

um zice marele Apostol Pavel, este oamaraciune ~'i 0 salbaticie a firH omenesti.

Care din crestini au fri ca lui Dumnezeu ~i VOl

· t inte si w' fint ~ t

I\UZI aeeste cuvm e $,1 vor pazi CU S rni~e.n1.e aeeste

I fi nd UID eli. canonice las ate Ide B i serica lui Hristos,

6Q

,0

N'E VOR'BESTE

aceia vor avea cei mai fenciti COIl,H 'pie lume, eei mai sanatosi, cei mai cumin I'·" cei mai talentati ~.L

' ~ "

totodata, aceasta familie va avea cinste ~i de la

oameni ~i de tat DUDlOe'Zeu. ,.1 va fi pi d! de urmat in familie, lin societate, in 'fear! ~,i oriunde,

Copiii acestia sunt lnzestr,ati de Dumnezeu eu toate darurile pentru ci au venit pc lume pie calea pie, care a Hisat~o Dumnezeu,

Am cateva familii care se spovedesc la mine si au fiicut nunta exact dupa randuiala Bisericii ~i mai sunt si ,81 tele 'in tari~

'!iI "

S,a vi ajute Dumnezeu s,i ti- lefi, cu mare tirrne

Ia aeeste _ rioduie~i~ daca vreti sa fiti crestini buni, cetateni buni ai 'tirii ,i oameni de mare folos a:i. Bisericii j ai Hristos. ,"rin acesti oameni, daea se vor respects aceste reguli, va triH ~i tara, va t-rii §,i Biseriea, ~i Duhul hri Dumnezeu le va fi in ajutor in veacul ·.le acum ~i in IC el vi. i tor, Amin ~

Am vizut pe; unele pomelniee pe care le aduceti, cl pomeniti pie dracul Noroc, zicand: ;;.penttu noroeul fetei, pentru norocul baiatului, pentru norocul familiej" .. Ce mi-ai pus pe dracel pe pomelnie? Voi ~tw.!p cine a fost noroc? eel mil] mare demon, car, at secerat miU,oane de suflete,

Voi vedeti ca p',ma la venirea lui Iisus Hristos China, India, Japonia ~,i Insula Java fm atatea state se tDch'~.nau Ia idoli, 181 diavoli, lui Brahma, lui Buda, lui Krishn,a~ lui Zeroastru si Ja toti dracii?

PARINTELE CL,EO'PA

Voi ~,uti ci pins Ia venirea D omnulu i, oamenii salbatici si nebuni pentru fieeare pacat aveau un zeu?

Marte, zeal rilZboiului., Cand aduceau statui a, 1 ui, indata trebuia sase fae! r.iizb 0 i, si omoare c,i t mai multi oameni, ,ea asa-i placea,

Venera, zeita discordiei, Ca'nd ii aducea statu-

- ,,~

ia, trebuia lea toti a,a se sBde,asca §i s,i se 'bam, ca.

asa- i placea zeitei di scordiei,

N emf" s, ze ita ~tu "lUS eli i, D e-ae 0 ill 0 ne~,al1ll, ri.m,ais cerceii §i podoabele femeiesti. Cllnd 0' adnee 3., ti punea cercei de aur, Ii punea in na~ verigi die. a ur ~ li poole,a marge me de aur, ~.i toti trebuiau sa fie pudrati, co. zorzoane ~i ell inele ·,m cu cercei :~i sa joace In fata ei ... Ci asa-i places zeitei Nemfis.

Apoi Afro dita, zeit" desfraului, i.i adueea

d d ..... ,

statui a ei ~1 0 ttigeau tntr -0 pi ure .. eas a §l ,8!CO 0

biibarU.i 'CU femeile faeeau cele mai mari urgii ina~~t~a ei, ci asa ii, placea ei, desfrsu ~i urgiile, Era Neptun, zeal apelor, Uranus, zeul pimanmlu"·,.

Era ~i Moloh, zeul fericirii, la romani la SU~ merieni si la cartaginezi, Cum era acest zeu Moloh sau noroc, cum ti zieem astaz'l? Ii purta statuia rntr,=o ,ciru'~a eu doua roti, 'fa,cuta din arama sau din argint. Jn spa tele zeului NOJO'c. avea un cup tor de arami ~i. in fa ta lui 0 tigaie de Mami; "j -i didea foe lui Noroc pe la spate pin! se inrosea ~ii tigaia ~i el. Popii Iui purtau in maini niste securi mari, ascutite,

Ce jertfi primea N oroc? Numai copi i. sugari de la mamele lor ~ Veneau in S3fru 1 tiu~ de unde e§,ti tu,

70

,INI, 'A DE MAMA

Care-i eel dintli ~i eel, mai de folos gand at ornului t'D. viata asta si ce-i trebuie ornului ea sa se m,intuiasc;i?

Pre' Ubla;i credinta dreapta m'i trebuie ,3JJceS'b;~, trei lucruri, d1lllp"i ~nvititu -,a Sfintilor Pirintil: sa aib,i

~ ~ t ~

catre Durnnezeu inima Ide fiu, cltre sine minte de

jadecator, iar ca'tre apreapele sri aibd inima de mama",

Iata" asa trebuie Sri fim noi, fiii tum, Dumnezeu dupa dar I: N oi avem darul punerii de fi i prin dumnezei escul Bo ez, Biseri ca este mama noastra duhovniceasca, care ne- a naseu t pie toti prin a'pi ~ii prin Duh, Prin dnmnezeiescul Botez avem pnnerea

d ,t'::" d 1 L,I:," .'. fj" d' "" d , I '. D

e in, aru mwuiierl'[,'].1 u pa uar ai U:~ 'umnlezeu~

nu dupi flint!;, ca d u 'Ii fhut,a nC-II mai mud este,

a,'

Hrtstos,

Dar daca suntem fiji lui Dumnezeu du.p,a, dar si daca zicem lui Durrmezen: ""Tatil nostru, Ca:J1e esti i I cenai", apoi 'C1U:m este un fiu adevarst ar unui pirin te pep i,mint? Un copil adevarar, care intr ~,i-' devar iubeste pe tati'r Sa'll ~.: III U co viclenie, ci cu

.... .. '. 111 ,.. 1 ... 'L.. .....

toata mima, ell S e teme tare sa nu- mahneasca pe

ta aJ sau, nu de frica, ci eft nu cumva sa-l supere p e eel c are i-a da t 'lin ~i ~1, l-a nascut si 1 ~a crescu t,

illn.dati, ce a gresit acest copil, alearga la tara 3i i $'" cere i ertare, ,,~, ,alti~ mi" tat!" C i, am gresi tl' $ i ~ i foarte bucuros cand tata il iarta ~i=j spune: .Dragul tatei, 6.'" a tent, 1di nn 'rna ~ gres esti I: ~, A~,a trebuie Sri avem ~i Hoi grij ii, fata de Tati~ nostru eel

d .

'In cerun,

NE' VORBE~T,E

Noi suntem fiii lui, Dumnezeu dupa dar, fiii Tatalui Ceresc, Avem un Parinte acolo Care priveste spre toate popoarele lumii, cum, zice psalmul: Ochli Lui' spre neamuri privesc. Genele Lui cerceteaza pe fiii' oamenilor CPs alm 1 O~, 4).. Iar M~ntu · torul ne Tn va ti: 11:01 tata sli. nu ,11 Uffl iii pe pamantl De ee? Unul este Tatiil vostru, eel din

ceruri (Matei 23~, 9)~

Ai auzit ci Tatil are tot1tli zidirea cea de sub cer ,i cea din cer; T~'tiU,; Care a, fiicut toate dmn cer ~i de pe pi~i'mint?' De ci ,cAnd, il supiram, milcar atat respect _ si, avem, cum are un eopil eumirrte ca,tre tatal s iu; ci~ lnda ti, ce-a gresit, 'i;~ri cere iertare, Aoeasta Me trebuie f!, ncru,i ca' 10 cond itie a

_ ~ _ ~ ~ EI'1ii ;II

mannnrn,

. Si avem catre noi minte die judecator. Cum? ~a ole judecam pe nO'I tetdeauna: 1!"Ce g,andim, noi, ii place IUm, Dumnezeu? Ce vorbim nol l:" place lui Du mnezeu ? ICe ,fa)cemn nol acorn, ii place lui ,Dumnezeu? . Ce intentionam noi, oare 'fi place lui, Dumnezeu?" Si daci con"tUnla, care este oglinda sufletelui, ne spune ci nu, atunci g,ft imvcetam de a ~,iu,d,i ac=~te lucruri de a le vorbi ~i de a le pune rn plan. sa le faeem.

'"' A,I~easta, mn~leamna sa se judeee omul pe sine,

~ it a,uz'~ ce spune dumnezeiasca Sicriprruri~: De se va: judeca omul pe sine, nu mai cade tn iudecata lu'i Dumnezeu (I Cor, I i. :3 ~,)" Si dsca iti" spune cons tHnla .(~,i da, atunci este bine,: ca~i avem

. ...... _." Ii! • • I! .

martuna constnnter noastre bune, Apoi sa avem

"" .'!'. d 'iii .... '

,U in t31 ganc umi curata despre ceea ce ,gandim san.

vorbim 8,a.u facem,.

13

Al treilea plan spre mantuire §i datorie prea

1 . " .... mare $i ,stanta, este sa, avem catre apreape e imma

, ,0 bi .. . .

de mama, Asa se cere, sa ru nm pe toll oamenn

din lumea asta, precum 0 mama i~]i iu be~,te pe toti copiii 18. fel, 0 'mami buna care-i ,adeviirati rna_m!, dace ar avea ,i zeee eopi i, rea ~,ne 1« toti deopotrlva,

o mama ]b,uni este C8 0 closea, care;, ,a~ji v,azu t, chiar dace, are 30 de: pui, ~i numai unul daca i-l iei, iii sare in cap, De ce? Este tot al ei, A§ a, face ~~ 0 .... b ... ~

mama ~ una~

Ea cind pune 'min. pe vlUg;a, ~ i loveste copilul, mai tare 0 doare pe dins a d.ecAt pie copil, Ea n loveste cu at! ta 'mili,! Si,. ca. sa nu se fac it rau, n bate cu. vir,gn,t.a. $i nu -1 bate din uE,i, lei din dragoste il bate, C.8, sa se fa<c,a bun,

. Bs.t~ un proverb crestinesc: ,~,Unde di mama, creseel ',jj' Ea d~ n dragos te cearta pie copii ~m foarte mal t ii iubeste, Uneori se ,manm,e, se face ca-i

O C ~r--~; ~t· 'e pu ne m!~na p' e varO'i in tot chip u Lea si ~ i

. '" '~'f, . :!i' ," ~ ia.:u.. ,_: ". ~,.", . . . .. '. ~. - '" .

facti buni. C earts 3i pe cei buni $,.i pie cei rii, dar in vreme de prime] die ui ta, toate, Care este adevara tii, mama, t~i pune sufletu] pentru toti.

Si daca at' avea unul b efv~, riu, mjuritor ~f n = 0 asculta, Doamne fereste, daca 1-,0,1' vedea ca a i ntrat tm. ,apa si se mnea,ei.~ 5HlU, in foe, sare dupii, di[f]Su:~,~ Moare odata ell diinsul ca 88-1 sGoata., Nm. ma i tine minte ei ill = a s,um,i.rat. U iliti, toate, uiti c i, B,

~;Ii- . .lit" ~

necajit-o, Moare pentru dsnsul. ICind strig!a:

M -.... . .... III"" _ r;' ea - .'1f!-,;\i;; total

n ama, nu rna tasa: ' .. 'UI,I~ .u' I~"

Pen tru ce? (~a = i rruima adevara ti, iar cO:P i 1 ul este rupt dw n inima ei ~,i no. p oete sa ~1 lase, c ind it vede in neC8.'Z.,

74,

lati a~a trebuie sa facem ~i noi, Tot omu t din ~ . 'me este aproapele nostru. Cum face: 0 mama buna, care i:$'w pone sufletul pentru eopii, ssa trebui e s,l i u him ~,~ noi pe t,oti de opotri v,li, ~i s..l ne punem sufletul pentru ei, Sa fim. exact ca o mama buna cu top, ~.i ell cei bun! $i co cei rai; sa nu facem deosebire, sl=:i iu b im pe toti ca p .. e nOI

A II !II

msme,

.....

'. ~ In aeeasta privin·,i 0 sa v,ill spun 0 istorioara cu.

',,,n,,'ma de' mama, ca sa, vedeti pana. unde merge rnrma de 'mama.

Era 0 biata mama tan I: a. .A muri sotul ei in razhoi eu p ersii, Era din Grecia $1 i-a ramas un copilas, ~a;, . femeie serioas i~ co frica '~ui DamD[6zeU) a botar~lt i'n inima ei s II nu se mai cas. i= toreasc i,.

. A d~s via! cinstita, in curatie ~n post, in milostenie, in cereetarea bisericii $i a creseut eopilas U asta,,, Toata mAngaj,er-ea ei era cop ilu .

. A~a I -a crescut h iata mama di ntr- 0 tariml:ru.r,l de carne, eu multi dragoste, ca 0' ·mfl'rrW. cand are unu singur si csnd nu are, mai a es, nici sot L-a lnva~at scoala rna rog, tinea la el CaL Ia oehii din cap, D,&I, crescand COP'[' ul, crestea ~i grija mamei,

A~a ~ trecnt tmeretea copilul ui ~ i a facut arr~~ll\ta. Mama, pdna .la armet a" 1,. ... ,3, crescut ca pe 0, fa tSl mare in cas a ei, Era eel mai cinsti t d in tot satul, eel mai cuminte. Nici un euvant n-'a zis tmpotriva mamei, nici a-a mahnit-o vreodata: nimic nu facea fa i sfatul mamei, '

Dar ~ [0, rautarea lumii! C§.nd. a venit din, armata, i s-a schimbat mintea. ,A inceput s,a uu mai

P,A,RIN'TELE [C'LEOPA

75

asculte de mama. A lnceput sii nu -,,:. mai arate dragostea {ali de mama ca mai in,ainte; se ducea se ara prin sat ~i venea tOI~ mad ta:rziu.. Ms'n18 se topea de sc,aribi acasa, Aprindea candela la Maiea Domnulni I,m. facea metanii: , .Maica D omnul u ~ pize~te=U'" Si cind venea loan mai tarziu, ci Joan Illi chema ~ ii zicea:

- Dragul mamei, Ioane, unde ai stat tu a~a de tarz,"u" cit mare scirba am avut? Uite, am, msncare calda, ai camera ta grijita, lEu am pUll s, cit tu n-ai Irati; te va fi inti nit cineva, ai fi gresit saa niste , ameoi rii te-or bate ~

Dar el a inceput, Cit niciodata s,a vorbeasca i mpotri vi~

- Mami~, lasii-m,a ~n pacel Ce rna pazesti CI~ pe copii? De scum inainte ,eu, stiu sa ma port in lume!

Ni ciodata nu vorbise el asa, Mama se topea and auzea

_, Vai de mine, dragul mamei '! Dar leu pentru ca te urasc iti spun asta? Ell. te iubescl Dar 'rna tern, c,l numai pe tine te am, singura mea nadejdel

'alc~a nute mai vld;, mai bine s,a mar ~:i eul Si vedeti ce s-a 'j'Dtimp[·lat.

.... ~,

In satul vecin era 0 fata, rea, b estemata, ande

lri,_geau mai multi .. A inceput sa se dues ~i el ucolo. Mama=s,a nu stia nimic ..

~ Unde teo duci tu? l-a tntrebat ea, Eu am auzit .~ te duel. Ia vrajitoarea aeeea, Vai mie, mad bine urream, deci:t si aud aceasta '!

El, in 10 c sa ascul te, a zis:

_, Las i- mIt" marm}i! Cleo m!i prize, ti? Eu stiu ~ a -mi port 'c:aciula de-aeuml

76

Niciodata in via.ti. nu vorbise asa cu mama bm.i., far ea se topea de pillins; c,i au rnai avea ce sa ... i faca, Ce s-,a intimplart'? Blastema a aceea de vr~jit~are a auzit de la altii cil mama lui. nu-l lasa ~a vio,a pe a dinsa. Odata, mergand e'l lao casa. ei, 1'-a. spus:

. ~ Ia asculta, mail SI ... mi spui drept, pe cine iubesti mai rnult? Pe mine sau pe mama, ta?

,m" fermecat Wa, minto de murerea aceea blestemata, sta, oleace ~ID zice:

- Pe tine te iubesc mai mult!

- Eu nu c 'edJ a. zis ea. Du-: ,e a.cas8. ~'. daca rna

iubesti pe 'mine mai mult decat pe mama-ita, in noaptea asta sa, vii cu inima mamei tale la mine! F (lei a~a seu nu?

,A stat 0 l,eac,H; ~i , imd.enma.t de satana, ,a zis: - ~,'. aceasta 0 facl

,. ~i s~~ dus din fa~a ei §,j a venit acasa. Marna, slralca, Ii pregatise :min,c,area" ii incalzise camera ,~i p linges Ia Maica Domnului rS,ii-l aduca sanil.tos, U,'C8.1s,i., la'll (:I~ pregatea mama, pentru dtln8u] §,i iati ee pregatea em pen tru marna hri ~I

Ce contrast era aici? Ce tlr,lde, ege nemai - 0 .. rnenita? Mama, il astepta pllngind, 83,-1 piiz,sasca, ~~mne ' eu de prime] dii ~i el vine s ~l- i seoata mime.

. ~ Vi.D:, acasa, Trecuse de miezul noptii, Mama

1-,31 1 esi t in eale:

. - Dragul mamei, dar acnm se vine? Vai, multi gr~j.a am avu t de tine!

J nu vedea nimic, Se uita in s.m.nga, si-n dreapta prin casa, dnpl cu·Pt~ ~,i vede cutitul eel

'17

mare din bucitil.ie~ Ia cutitu.l in ma.ni~ 0 ia pe mama de grumaz, s i nu raeneas ci~ ~i Or jnnghie in inima.

Biata mama S-8 dusl S,in"gele a 'mibu~it-(l, s =,a stins mama cea scumpii care se jertfea pentru e'~~

ICe-a. 1-'lleut? Auzi pini unde l-a dus satanal ,A spin teeat sin ul sti.ng al mamei, a sees inima mamei, a pus- 0 in·II' .. un castron, a Srp ala t -0' de singe, a imbracat-o pe mama .. sa. cu haine de moarte, a cu cat -0 pe pat" a incuiat usa ~j 3, lust j nima rnamei lui i'n basma Ii a pornit prin p1idure sa to duel vrij il1to,arl2ii ~ ca si -i arate ci 0 iu beste mai multo

Ati vii:·'~.t, clnd merge un om repede prin padure, daea-i padurea deasa, te Iovesc crengile,

" merges repede, ce p,ina, la :ziui sa vina lnepoi, sa nu. -aile nimeni crima pe care a tlrC,iU.t-O~ si totodata 8=0 1ncf\ed~nj,eze pe aeeea ci 0 iubeste mai mull decil. pe mama lui,

Mer,g,and e repede eu mima mames lntr-o basma alba" 0 ereanga din pidur,e s-a areuit ~i l-a ~ovh peste oehiul drept; ~,i-: durea ~i a I ~,us m;ana la ochi, Atunei ande mn inima mamei, care era. in basmaua alba: .Puiul mamei, te doare rau?"

Anmci de abia s-a trezit IeI'! ",V'ai; 'mama, cum am ajuns pini aici? Unde .soot leu'? Unde rna. due? Mami seumpa, mama buna" cum ti-am seas inima ta de 'a lee ~i inca te mal doare pentru. durerea ochiuhii meu?" $i a inceput a plinge groaznic. At-unci a vizut ci-~' fermecat ~i s~a ·intol""S in,ap'o~" cind a auzit glasul mamei din inimi: ~"P!uru,ul mamei, te doare rau 1';0;,

A veni t acasa - mai Ie: ,a. un ceas-doua 10 inB. la ziu.a ~, a desficu.t pi eptul mamei, a pus inima la loeul ei si a poi a tneepll 1 sa strige tare cai a m Ul it marna lui. Se fleea. ziua §,i au auzit vecinii.

CI.·' ...... ~ .. ,!i'lI1

~ ,- I'" I ,::'f

e 1." maa toanet

~ A murit mama!

~ 'Dar cum se poate?

.~ Mama mea a muritl Marna mea a muritl

A venit lumea si~E mtln,giie) dar el nu se putea mangiia" ca mai era un semn dumnezeiesc. Din sfert in sfert de ora, unde se ducea, auzea glasul mamei: .Puiul mamei, de ce m-ai omorat?' -Cftnd auzea glasul mamei, era cea mai grea pedeapsa pentru ell'

A', "' .... , d

tunc! to,aia mmea se mira" oare " e ce p!~!in.ge

el ·a· ~Ci'!'iIJ Idl I'e" d ' .. perat '·' ..... 1 rna"'· - ~ d .', ;t... .. ., -. :"

!1 '"fW _." '. lS .. _ '. _ ,U.Ij;, upa . ,m!a, ca·, e O!vID~lfn

barba,pi sunt mai tart de fire! Dar el stia de t'e I'lingc:t c,e. auzea glasul mamei carte il mustra en mila: .Pui ul mamei, de ce m-ai o'mora:t?"

Ce s-a iDtimpma:l? S-a dus repede la daua 'bitrane si Ie-a adus sa 0' scalde pie mama, ,Cind a scaldat-o, a vizu't ca este junghiata tn inimi.:

=- MiU Ioane, mama ta a fostjW1.ghiati~

EI, cind a auzit, $=.et topit de plans, cd stia ci e a. junghiat-o .. A imbr.icat-o, dup'i. trei zile a inmorDli~ntat -0;' dar e I" in Ioc sa se Iini ~.te.asca" mai tare plan~'ea §i bocea, IneRt t03l.1ti lumea zicea: ",lata cit de mul t a. i u bit el pe mama ~ui~: ",' Dar el stia ~i auzea glasul mamei meren, mereu, care il mustra si z lcea: ,-"Dr!",agul mamei, de ce m ... ai omorst T"

Dupi ce ,.i=a pus, mama in mormant si-a adus aminte ,i zicea, pUin,gand.,. 'in casa: ,,:,. ami

7t

scumpa mama boni com te luptai tu I~U minel

'- .' ,a, . __ 1 . - --,

Cum, te luptai sil 'ma scoti din ~spit .. , ,~si. m,a duci la

lnanisli[1e, si acum arm r.amau;, i.~ungulr"'" . _ ~

Ce-a pus Dumnezeu in, mintea lu~?' Si,.se ~uca

singur 121 un duhovnie de 'mAn~sbre e·~ s~ _s~ sp ovedeasca; ,,~Ml due, ,ei mama saraca VOla ~~ m~ sco~.ti d'in isnite ,it eu nu cun.o~tearm atuncil M,a

due eu!" .

A i'fl,cuiat u:~H.e ~i s-a dus la un mare ,~ubovnm!c

el unei mi'11istirm ~,i a eazut cu fala la p,a.man.t.:

_ ·P.lilrinte.,. eo. sunt eel mai rau 10m din lume, eel

mail marie criminal!

B,ij:tranul l-a lint~tit; i-a citit me ilfa, de spove:·

danie, 1. ... a spcvedit, ~i el i-a spus du,h?,vn. ~ul,:]1 cu.m a omorit pe mama lui buna, Ear duhovnioul,

om inte'le~it i-a zis:

. , _ Y' - d .... . *'"" ~

_ Fiuh;~, nu te deznadijdu~ I_ e mannnrea 11l4.

Dar Sra. "tU cit cine om~ari pl~ mama ~sa'U, pe tat a , trei zeci de ani n.u poate 1 ua Sf n tele Taine ~

- . arinte, a. zis el, dar attceva se intampUL

Aud glasul mamei de ic,ite v a on pe ceas, care zice: .

, PUlU mamei, die ce m~,flfu omorat?'

$i a zis duhovni,culli:, ..

. .... .. f·.... .... 11-,,, a.' duci

~ Tot bin e vrea sa ~'\i . -,l!c:a, Cal sa -I~

., . ~' t 0 si sa ..... , _.. te

aminte de crnna pe carle at tacu ""I" 'J'

ploci~e~ti; Ga. macar, .,daci nu te-a avut in urnea asta, sa fii cu din.g,a d incolo ~

- Cum s:a ma poc:iijese, pirinte?

_ lati CI nn, fiule .. Daca vrei sa te faci calugar,

eanonul se seade la jumatate, adici me ID.5 ani! ,

- ._ Mi duel Nu-mi maio trebuie casah:.urm.e, numai

S,l ma ierte Dumnezee!

..

80

=. Du -te, fi ule, plange- t.i m:lJ1ic atul $m. te va ierta Dumnezeul

"'= M····· r · r.~c due p' ,;;;; ri n -. te f

, ."", "~' ,QA". !!o.o.,

.A vindut toate, si-a luat doua randu:ri de haine, at d·a.t. casa de pomana 1.81 0 vidovi ,i s ... a dus 1& o 'manistire de p e malul Jordana lui ~ Aiei a bitrut in. poarta,

= Ce doresti, fra te?

= Am. venit s3,=:mi :pling pli,cate~e~ Oare una. primeste p,at·ntele smaret aici?

- Primim, do ar mini·stmJ1e,3;. e ste spital duhovnicesc p entru orice pic\a.tos.. Mina stirea Ii vindeca ne totil

r 1!J,iu~1.

L.a primit, ~i ca 0100. lncepator I-a pus la incereare lao cele mal grele aseultari. La bucitarie" la 'trape.zi, l81 gridina:~ la in.gr.ij irea b olnavilor, la sJojba dobitoacelor .. EI fice,a. cu atft.ta dragoste, ~j numai pUlng,bd, aducandu-si aminte de p,acatele lui ,~'i cum si-a omorAt mama.

',_ D,aJ') pe misuri oe se pocaia ,eI in mlniistire ~.i m,cea as eul tare, glesul mamei venea mai rar, L~ care va zile 11 mai auzea, Mai tirzi u, la cireva 1 uni, duhovnicul i-a SPU!;,:

~ Co cit g~ asul mamei vine mai rar, cu alit Dumnezeu s e apropie de tine, ci mama vrea sa te adu!cla la eer, ci-i pare r,i.u ,ea te-a pierdut In lumen asta [ Ea tot marna a riimrlas, ~

~ Parin te, a tn tre ba tel" ce canon rnai. aspru S,ft fae eu ca Dumnezeu sa mi, ierte mai repede?

- Fiule, s,ia, m,aninci doar 0 data. in fiecsre zi mancare tiIi untde lemn trei ani de zile, sa faci

II

...

c,ate cinci sute de metanii pie zi ,i. g,a. zici psalmul

50 de ci'~e ori vei pute a mai m1UJl111 pe zi.

e .... ,

= J. ·,a.c,~, pall.n te ~

Pe Uin.r~a ascuharea grea, numai sa'm.hita ~i Duminica venea de doua olio la maj!~la) in celelalte zj le min(~,a 0, datil in zi, miincare rnri untdelemn vin nu gusta deloc ~i a m'cut trei ani acest canon.

Cilugirii se minunau die dansut, cu cata dragoste face aseultare $i canon, eft ei nu stiau taina lui: .~~Mii~ aeela are dar de la Dumnezeu, ,ea

·1·' l'~ In

zr me Pi anger

La trei ani de zile, tnainte de, Florii, a venit el tat duhovn ic s i se ~mirmrj,sJe asca,. Iar duhovnicul ]'-A, spus:

= Frate Ioane, cnm mal stai? Mama. te mai cerceteaza l'

=. 'P',irjn~e~1 mai rat ~ Parca m.~, dori 8=0 audl mai des) dar mai rar se aude ~

.EI a sUibit de ati.t81 post Trei ani Ide zU e msncare flrl untdel emn, cinci su te de metanii lP e zj si ascultarea grea ioo. :mini,sltire~ si anmci a zi 8 duhovnieul;

- Frate Ioane, ia,ti vine s,iptimina Sfintelor )t\ timi, Die la Florii INin.a, j'n zi u,a\ de Pasti s.i nu g usti nimi c ~ nici api" nici min,c,De ~ iar t:n s ambiUa Pa~:tnor si vii la mine,

Si ,3, venit in. simbita Pastilor foarte sl,ibit, d:8T vesel oareeum, ca. Duhul Stint, d.upla masura POC3= i ntei ~ n bucura,

- Ia ti, frate Ioane, Hoi mergem Ia slujba i nvi erii la noapte, tu rosa sa nu vii la biserica, -

= DIM ce s,il fac, :p!irin'~e'?

82

,- Du- te in chili uta ta, ,preg~lte~te-tj candela pune-i untdelemn, pune filii ~,i 0,=0 aprinde, Roag,a,-te la Durnnezeu ~i pomeneste ~,ru, pe mama ta, ci ea este martira si are mare trecere la Dumnezeu sa, te ajute eu ru,,g,iJcl. unea, Si daca Val fi un semn ~i ti s e va apri ode cand e 13 singuf,i, s,i. stii ,ei te-a iertat Dumnezeu si mama tal de tOI~ pacarul,

EI s~a dus in chilie ,_ nu mancase de la Florii nimie ~" So-a pus cu fata la p,amint si a inceput si se .vo,~,ge: ~"Doamn'e~ Iisuse Hnstoese, mihsieste-ma pe mine, picat,osum~ pentru rugaeinnile Preasfintei Maieii Tale si ale mamei melel '~'§'

5i If I s-a rugat palm ceasuri, leu multe lacrimi

'II i'iIr,~ dea ., Ii 10 "

":rn,,, vazan ea nu-l. m e:i un semn ~j tre bu ia s i iasi

c~ In vierea " s-a arunca t in chipul crucii '~'~ striga cit putea lao ,Mantu.ito.rul, 10,\ Maica Domnului si la marna lui 88=1 ierte si si-i dea un semn de mingij,61'18 ea l-a iertat,

_ CAn.d se trage8lu clopotele pentru luvie,re si 'totf cillJ,gar~ i i esea u afara, dee data" 0 lumina dulce a umplut chilia lui si s-a aprins candela singura, iar de 131 sfiarele icoane s-a auzn un alas~' . Puiul

- - - ,b 1 ".' "'~' , ' , _.

mamei, te-am iertatl n

-D .... ~ .. 1:;;'

,'.' upa ,atata jertra, mama buna tot 'mClmi a,

ramas r in lo C ca el s i faca tre izeci de ani de pocain ta sau cinci sprezece in manasti re, in trei ani de . ,z~],e mama I-a ierta t L= 81 ade verit prin aprinderea eandelei. Dupi, ee a omorst-o, dupla ce a s uferi t martiriul din mana lui, ea tot cu if.['~,mi de

Fi;i I1rl

mama a ramas

I b· . dinei t ~ "" umn ere' InCIO~J; v-am spus aceas '3. ca sa, va

fie 'mimi, unnl de altnl. Aeestea sa le tine~ru.': Sa avem can',e Dumnezeu inima de; fiu, catre noi, 'min te de iudeearor ~~ .... .;'t1f'ao aproapele i nl'm~' d 0. marna Ii

JU~~R. .: .. " .j;i!, I~g,~ ,,,," ' .. , .. .1'0«: '~,' '. .~ .. ~ ="':=q . !I;'Il ••

Oricine ne-ar gresi, sa-l ienam; 3i cum este 0 marna buni, care iarti p e totj", a,a sa iertam ,f}] nei ~ Dac a M fl asa p e rata pamJintumlli, si se i ub e asca toti unii cu al tii cum iu beste mama, pe cop ii, pamintul s-ar face cer, s-ar f 8!C e rai ~ n - ar mal fi

J" udeea ti, n-ar rna i fi morti, n-ar mati fi razb oai e,

~ ~ .

n-ar mai fi tulbureri, ci ar fi mili ,~:i indurare si

bucnrie in. mata 1 umea,

Damnezeu, Cel in Treime inehinat, Tatal, Fiul ~m Duhul SfAn t, p entru 'ru,g:,ici unffi] e. Preacuratei Sti'piliuei noastre Nascatoarei de Dumnezeu ~i pururea Fecioarei Maria ~i ell. ale tuturor sfintilor, sa ne miluiasea, si ne ajute ,i noui p',icitLQ~i1or 8a ti nem miate ace~sUi ']jnviitlturi,. ca. sa avem carre

t, - _;II

Dumnezeu inima de fiu, catre noi sa avem minte

de j udecator, ~:i eft tre ap.n)21p ele, inima de; mama" Amin.

MINUNEA FA,e,UTA DE DU'MNRZ,EU C'U V A,DU:VA, ANASTASIA

TiT .- .. - '"" - . '~I N'" i h I'~ &' . V" 1-' te = ~:. t- _ . 1 C' II .' it :' tino-

Imparatul .JC~ uror . m ama U ,I iLl ons_.an._. _

.'-. '1- 1111 r-,'~ (. ~I (\"78··'- '10,91 ).'.- ¢. " t ',,~. I~d" Ii mare

po. UlII.tll . JII. v. ..o .. ,,a. ,lacu 0 C2h"~ _ra '_. _. '_ ... ,

apro,ape ,cit Sf~hl'ta Sofia, ,A venit patriarhul lesusalimulei, ;o'ill Constantinopolului ~i ,al Alexan-

,..a' '. '. . _ . ..,., ""-"g C Q, atunei ..,... ;find ti< &:!o sfin teste 0 ilk l~ seri .... 8 .... liJJne'~,,. ma, :1[111...1',.' ",", g!J.!!.I!! J~ '!Lo.'~'C' ,"" .... 6 ' t ,,,"'-'of "'-'.' 'IJJI' a 'J!:"""-,-.

im piritetlsCa i

Cand a terminat-e, a anuntat sflntirea. Sfin'frea. biserici i se anuntas e leu ,citeva leni inainte, Cal sa [a,i'bi I umea timp s,i vini; ci atunci ItU erau masini, avioane sau trenuri, Tractinnea se rnc1ea cu b of , cai i §i mi.garii.; iar p e mare veneau cu corabi i e,

La sfintirea biserici tmparamlui Nichifor au veni t patriarhi, 401 de mitropoli ti~ mii de preoti, ca [a 0 biserica i'mpariteas,clt

Au inceput a veni la sfintire mii de care .. UnU aducean covoare, altii butoaie cu vin, en untdelemn, altii aduceau fiin,i, altii Iumanari. Fiecare aducea ce putea ..

Atunci traia 0' vlduvi in Constantino I ol, pe care o ehema .Anastasia. Aceasta v,id.uy,a, de 50 de ani se due ea la bi seri C,H. ~i se ruga lui Dumnezeu. Be statea in marginea orasului, tocmai Ulngi drumu.. acela pe care treceau earutele le sfintire.

Dar era. tare ne~eaj itii. Avea to cocioaba de cisuta, n-avea ban ~,~ n-avea untdelemn, n-avea fiina, n-avea Ice sa d.ulci ~'. ea. leind a vazut ci tree a ta.tea perechi de b 0 i la sfinti.re~ s-a gand ";·t ~ i ea sa duel un brat de iarba, Ati:t ave a ea, 01 seeera §.i 0

furci. die tors, .

Vidu.v,i saraca mat-rial, dar bogata. In credinta, lama. torcea Icin,epa ~,i Ulna pe la oameni, iar vara se due ea cu sec era pe Ian si aduna spieele de pe urma secersto ilor, le punea pe un ·to1, le 'bitlea ~i moea oleaea de griu. :$i asa, putin cite pupn, ficea §.i ea un sac de gr.iu pentru dansa .. A~l~ de sar,aca era vi.duv,a. Anastasia!

pAR1.NT'IE'LE CLEO'PA

Ea, dacl a vazut ci tree atite~ care co. hoi" inc ire ete co poveri grele cu aliments pentru praznic Ia sfintire, ce s-a ga:fid.it saraca? ,Banl

n-am, eovoare n-am, untdelernn n-am, ~-'~ nimie, M,l due sl due ~i eu un brat de uuba acolo "." Dar se temea, lea n-avea p1im8nt De unde sa taie iarba ca sa nu fact rau?

A luat ' n tolisor ~i 8-8 dus pe un hat unde

creste un fel de iarba numitl pir. A luat . ',if, _ c~ sa DU. strice cumva din ogorul cuiva .. A tiiiat '·-.irul ~i l~·~ pus. tn'tr- 0 s.ir,cinu tit Ce s~a gandi~, ea? ,~ Voi cia ~i eu la nm ste boi '0'11 hr81l de iarba, macar ci nu-i de Ia

mine [de pLe ha ". . .

intr-adevar" ~i",a lnat beti.$.()fUl, SI-[8l dus 810010

unde era sfiu:,irea ell aeea hnne ~ulti, si t07ma~ atunci a vizut 10 pereehe de boi, Clare gatl sera mancare,l\ dinaintea j ugulei, Se nitau pHlval1iit; ar mai fi mine.a ei ceva, dar nu mai era,

itl ~.l" 't

Matu§2Il Anastasia a dezlegat ~,_, ea [s[arclnuta et

de :. aor'ba" a pus-o t:naintea boiler si a zis: " ioamne, primesre bratul acesta de marbi, ci n ~,allD' ~e ad~.ce la sfin ti rea acestei bi serici ~(i. sa mil ierti ~ c I nu -1 1~le pe ogcrul meu!" $~. pl~ng{t d ~~8 •. dus de acolo ia

biseri ci~ dupa ce-a dat ~arba la boi, . .

Clod ,3, vizu.t adtll lume ~i .atatea podoabe,

cac i biseri ca. era pregati tao ca .0 mireasa die nuuti leu. toate podoabe ie gata de sfintire, atunci ea s~,a. ~us la icoanele din urma~l unde se inchinl De," eile ~ Bitrln.at nacijitl,. CI fata zb1ar[c.iti de batr,lne~~ leu un tulpan vechi pe ochi, incalta.ti cu, opinci, ell ? ca'lrinUt r-ea, a ingenuncbeat ~i se ruga Domnulull':

, d .. d

Do' amne iar .. '~._.:rn~; ci n-am a'Jus met In: ar ,la

. 'Ii .. ~.l!b.U . .l . :!I' .11. '" IU, lJIi,&

86,

bi .'...,~ N ,... '1\'

isenea: ,'. -am mrmc, Imparatul este lmparat ~i pe

pama:nt ,i va fi ~,i in cer! Dar eu, saraea de mine" n-am avut bani, .n-,2JJ:m avut nimic. .. ~" se ruga ea cu

lacrimi, _

A vend. si tmp1iratul Niehifor Votaniat, cu dregatori.i fui, cu s.pitarii. lui, cu tot, Cand a. intrat in biserica, spatl~rul Iui, pie care-I chema Pietro, i-a a: ,at at inscriptia. (La biserici, la manisliri Ia monumentele istorice, inscrippa este serisa deasupra usi f),

Era 0 pia'c,a. 'mare de marmura, scrisa cu slove de aur: ,,:Inttu slava Preasfintei Treimi, a Tat! ui si a Fiului ~i 8 D u.hu lui Sfant, facut-am aceasta dnmnezeiasca biserica ell toata cheltuiala mea, eu, ~mp~a tul N ichi for Votaniat" . 1- 3! piicl]lt 'tare, inscriptia, ,ea el daduse ordin,

Si au inttat in biserica tmpira.tul, tmp,arat,e;asa "i generali mul~~ s,a vada cum es te pre.ga ti tii. biseri ca. pentru sfinpre, IC,a a doua Zi era sfintir-ea,. Picturi frumoase, icoane lucrate in anr, perdele frumoase, vesminte auri te, p olicandre, chivote, potire pie s,finta masa" Evanghelia, tot ce trebu [a ..

In timpul acela, ma.!u,,, Anastasia, care a dar un br,a.t die' i.arb~., p~inge,a a icoanele din urmi. A Yea multi ani, In timpul acesta ingerul D omnului a schimbat inscriptia tm.p,ilarului

Era, scris mai frumos: ltJntru slav a Preasfintei Treimi, a Tatalui si a Fiului ~i a Duhului Sf:ant, f'":aeut-,am ace,asti dumnezeiasca biserica cu toata eheltuiala mea, eu, vaduva Anastasia".

Oamenii au. incremenit, Mal inainte citeau nume le impir3,tu!ui.; dar era lume, schel a era ~.uata

87

_ .'

de la biserica, nimeni DU putea sli s'lpluna c! ar mas

fi putut cineva sehimbe ceva ..

Oamenii au inceput 3\ citi: - Ce scrie acolo, mai?

- Ce scrie? - -

_ P iii uite serie c,i .0 vad u va a fi-cut biseri ~a~

.. er mai Ina.i.nte, c.anldl 3], intrat imp,aratuill,. era

numel'6 lui .

. ~ :M!~, daca aude imp,lratull! _ . '" .

Aceia se temeau sa~i s,puni imparatulul. §,l au

spu s -~p,ataru.1u i. Dar spatarul 'imp1iratul.ui ~ Petru,

dupa ce a citit, a zis: _

_ Mai, asta-i mare minunel Lag' ca-i zic eu

impliratulni I _. .. '._

Imjp,ar,atul it as.cu~ta~ clt _era urechea 1U.l .. La.

imparat si tmp,il'ateas'i cununi de ~ur Ie s~,alu.C7a~ pe cap ca razele soarelui, ~u:po~r~_; ~~ ~lamHla, eu ostasi lliinga. el. Toad.. suits ·impa·railte.asca.

_. Ma:ria ta, hai ,01 eaca in pridvorl .

Vine imp·,iratuL Cl'~dl se uiti a,.r~~ u.i!Dit, .

_ Mai, doer e,lnd am mtrat 'DOI in b serica, era

i nseripti a meal. .

_ Cred c,il a ta, impirate,. a fest. Toata lumea

stie Dar uite ce scrie acolo! .. , . __ .

_ Vat mie, p,icatosull~ Aici este ma~e minnnel

Nimeni n-a punn face aceasta dec,i\it Dumnezeu' Asta-i min.une mare! Am piie-rdut biseric'a_ pe~tru ea am facut-o cu miDdr"e~ A dat-e unei vaduv<l~!,

A adunat sfemicii lui ~i a spus asa;

_ Nu se s.finte~te biserica aceasta pana nu .se

gase§te aceasta vaduvl! '~i cand 0 gisim,. 0 sfintim

88,

,NE ltORB'iZ$T,E

.

mine,

A dat perunca 8,8, trimita in ·toatii j'mp',iratia sa- i gis,easca adresa aeestei vidu ve,; Anas tasia

Dar Dumnezeu, cind vrea s a deseopere un Iucru repede, a descoperit-o printr-o alta 'V,aduvi" care era cam de-o seama cu aceasta batrini, aflarm printre lume. Dar e31 nu ~na ,ci Anastasia este 30010.,

_ Ce se aude?

_ U ite ce S,t; ande. ~ .

_ Pe Anastasia eu o cunesc [ Star 31U:,':'ru in marginea orasului,

=Cum, ,mitu,i?' Hai la im:par[at~'

Si i -3 8.pUS impiratului locnl unde 0 gise"te pe vaduva Anastasia, iar el a. trimis sol i s-o can te ~Ii S"'O aduc it [a his erm,cjj,.,

80tH", ci'liri pe cai, repede au plecat il:~, marginea orasului Constantinopol, 8-,0 caute p e mitu~ ill Anastasia f:n 8,=0 aducs la lmparatu.t

Acolc au vhutt ni ,;te eopii care se jue au.

~ Mii ICJopH; nu ~titi unde ,8,ti 'mitu~a Anas ta-

sia?

Dar unul mai 'msri,or lill zis:

~ Mitu~a Anastasia stl acolo in grlidini.,

S-8tH. dUB, ei pe un parm.eaz~ C§.n.d ajung mal usa vid.uvei; ,e,e sit 'V,ada.? Ce laeate mai erau acolol Ce

- z:avoar,fi!' Ce m,cuilleto:di mai aveal Ci, eel ce n-are nhnic, de nimic nu se teme, Erau dCHUi belciuge la u~i; legate (~U ,a·tai de cin ep a, si un ba,t in. u,a. Era semn ci matusa nu-i ~c~si~ Aeelea erau toate

89

r.B voarele ei. N,-,fl\vea ce-i fura, Ba era dus,i la s fintire Ia biserica

"

Vin inap 0 i eei trimisj de tmp;ira t, ~" Ui te, mai,

i ac .to;,.:;; '\>" 1L!...1' &tr:A:- iQ, A· nQ €l'tQ ,I:' ~I;QI ~ ',!', nu-i acasa I~'R, -WJ.~ ... as 1~g..IIl~~

~ Miii ICIOPW.i, n-ati Viazu~ pe mitu~a Anasrasia? - Matuaa Anastasia 8-3, dus en un brat de i.at'bi

~ ~

ncolo, la iarmaroc,

Copiii nu stiau ca acolo este a. sfintire de hiserica. Si atunci cei trei generali, care au fost lrimi~,i soli de iUlpir.a.tul" au intors caii ,i au venit sl-" dea raportul i'mparatuluiL

- Maria ta, am fostl Aile 0 cis,uFI, mica '~n marginea Constantinepolului, Niste copii se .JUC1lliU pe acolo e-f au. zis ci 'mitU§,a Anastasia este p e aici, prin lurnea asta, pe undeva,

V,iduva CU,e a cunoscut ea o pe cealalta 9 zis: - Es te in his erm,cli" se (oaga la Mwrtu.itoTul ~

DoOle ei ~ ii1n b' ~ IE' eri cg ,"P·111IU· eli'; 1· c i, nu it'! e • .c. a . - - ...

,_ U ~\U,-l!! ~'__'!11~' eri ca, s ,~. I_,!~_' i.1IU!. . 01 ... 'u:;, ma"

fi ea n -oa fast nieioda ti tn fa·ta, mea, tmp'ir,a.tul Nichifor Vcteniar, Trimitetp niste femei bitra,ne § i

aceti 0 veste {'O)Zi 'm~1 !f"~'n·tl· rea biserieii imr '!o" atu ill ..ili"'"

. 'V," " I ..... ,,,",,, .• _"-" I~~!a, J!b;'!!, !;i!1.!I. ,;.~. 1 ·.·~o~ 1-.11·::"·:; m.·· [.par, ,I~.u.lll u.a

i te 0 vacs la hi triint

La porunea i'mpir,3!tu]ui, all, l~isi t pe bi trina A nastasia I,i i-a zis:

~ ~1Fu te teme Anastasie, ci te-ai r-~$r\;!;ii,d, nicit

,,!f"'! _ _ _ . , _. 0;,1! -:Ii _ _ • _ _ _J!I. Ul!f. V :11.11;;;' ,

de mare dar de la Dumnezeul Ce j ertm, a~ adus d i mineata la sfin tireal bisericii?

- N-,am adus nici un dar, miria tit; c,i !j,un.t

-"I: .,.. ~

aracai

Caci ea nu so cotes bratul celli de iatba pe care

I a adu it'! si ~I IlI:J dat la be 'I' .... .e;; este d ar

10. I, a I~ Jt-" I 'Q, - . ~ . V 'I ~@ ~~ ~ . _ .1.1

NB fOR B']1 ~TE'

= T otusi, adu-ti ami nte, mama Anastasie, ca at ad us' un dar mare, prin care mi-ai luat biserica meal

,_ N -am adus nici un dar, c,1 n-am 1b ani, n -am nimic! Toata averea mea es te 0 secers ~i () furci~ lama, tore §,l eu lina pe la oameni, iar vara cu secera 'rna due ~i adun spice de pe, Ian, tn urma secerstorilor. Si Ie string si fac si eu oleaca de grlu" N-arm nici un fel de avere.

_, Dar aceasta biseriea impara teas c,j, tn care am chel tuit &ta,p,a, galbeni de auf' ~i argint, am, ·fi,cut.-o numai pe cheltuiala mea ,i iata acum scrie pie inseriptia ei ci, este facuta de Anastasia!

_, Ce dar ai dat Ia fie e.asta bi serica?

_. N~:lm dat nimic, decit un brat de iaibi la b aim inj u'i;a·ti hi car ~

- Nu te teme, mama Anastasio, ,ei a seris Damnezeu, nu dumneatal Dnmnezeu a scris. B iserica es te a matalel

$ i era scris asa: "Intru s lava Tatalui ,'m, a Fi ulli,ui ~i a sra:_ntumui Duh, Unuia Dumnezeu in Treime fi.cut·-,am aceasta dumnezeiasca biserica eu toata cheltuiale mea, eu, v,iduva Anastasia", iii eitea, iar ea tremura, ca nu ~tia carte ..

- V,ez'~~ ma,tu~ i,; ziei ca, n-ai ad us nici un dar, insi adu -ti aminte ca ai adus un brat de iarb'a!:

'~ ~

- ,L-am adus dar n-o fi pomaria ,c,a" l-am taiat

d!te; pe hatul unu:i om,

_ lata, mitM,~ii Anastasie, bratul acela Ide iarba al matale, a. fost mai scu'mp decat toate vistieriile pe care le-arn baga:t ell! Ja;ti, ingerul Domnului ~n-,a trecut his erica pe nnmele tiiu ~m a ta rarmsne 'rn

veae, Vom sfingi biserica _ ca, erau eei palm pa triarhi - cu aceeasi sf]1_n"~f\e,; cu aceeasi pornpa I nare, dati' biserica va ramine, a Anas tasiei pc,arn,i in veae.

'~ Sa, ~tH" 'mi'tu~a, se s fin te~te biseric ape numele rnatale, pe Clue tn,gerul '~i,=,a dat-e de sus ~i 1 c-a scris ,ad ci.

Ea, saraca ~ a "a:mas uimita. Toti se mirau:

"M,ai,. I11JU-e min unel n

C,ind, ,il murit fericita Anastasia, din Constantinopol, tmpaTabi~ i-a ficut mormantul in Sf'"antul A ltar: ;",Aici ~ in biserica p e care i-a dat-o Dumn e'2')SU prin minune, este lngropata vadu va Anasta-

- ... '~

sia .

Un brat de iarba dat ln numele Demnnlui GU s merenie ~i leu durere de' inima 'G,a nn p~)ti face mai mu lt, a ii,cut mai mult decat eheltuiala Imp1ir,atului N i chi for ~ A~a cere Dumnezeul

S i.'a.n,tu] Bfrem Sirul zice: .Dumnezeu nu s e nita ilia multimea darului pe care 11 aduci, ci la vointa ~u care n aduci ~~ . Cit de mic dar ai dati:) daca dai ell smerenie § i cu parere de r,au ci nu poti face mai mul t" aeeea este adevarata milostenie,

$.

Cu adevarat, Dumnezeu c,au.d, 13 inima In frinti ~i, smeri to,

Vine deunazi 0 matu~a nacajita. M,i uitam, lt1ai~ cum i-aduce Dumnezeul E8! s,!raca zice:

_ A~, PU:D!@ 410 de Liturghii, dar n-am bani de t I rum! V'i, d au un ~Ierve~eru!

Numai cu atilt a venit, co un servetel.

92

N,/!. VOR'BE~TE

Stii cat rn-a costal pe mine asta? Si i-am zis: _, Marma~, lasa ci-li. pun eu s uj b e~

l-am pus. de trei ori c"a te 40 de Li turghii pen tru servetel ul acela,

= Mai dau 1,5 lei!' A ,', is batrana ..

- V,aj de mine! Noi n-am venit aici la

..... .... '. ..... .... h "I

manasnre sa ne ~'ml. -,o,gatlm.: Noi am venit sa ne

plin,glem :prirc,atehe ~

= Dar m-ruu~i ,~lril!1it dare! nu dau bani, parintel - Bste primi t.. l!i spun eu I~

De aeeea leu nu mi supar cand aduce cineva puti _I., Pentru ci Domnul nu se uita la darurile noastre , ~. Se ui'Ui la vo inta cu care se aduce darul,

,Cind a vazut Sfinru.l Antonie cursele diavolului pie fata pamantului tntins epini la cer, a zis: ,,;Doamns, cine mail poate trece printre acestea?" Si. aude un glas din eel': .Antonie, smerenia ~m , ,", ostenia ! ",'

Cand se intil:rn,[csc aceste doua fapte bune, ,8j!dici smerenia ~,i milostenia, s,ul'bat reate curse le

1 I"! I~ umui

Deci mi los tCI 'ia nu se cauta numai in multimea banilor, ci mai allies in inima si vointa [ell

't •

care se aduce rear.

Un preot, mergand pre strada, inta.lne~'te un copilas, ca de cu ei -sase am, leu. picioare le crap ate die glad" :p1iruI incilrci in cap, zoios nespalat, cu ·main'mi.[e erapate, ~i-,l intI-e;aba:

'3

~,M:ru cool e, de unde vii tu? - Din iad 'Yin ~

Preotul s-a minunat de copil u acesta, ~ Cum n eheama pe ta,lWl tiu?

= Satanal

= Dar pe mama ta?' ~ Aripa sataneit

'= D[Rt fr.a,p ii surori ai? ~Dam

- Cum ii cheama?

- Diavoli.

;S i atunci preot .. 1 a spus: - U ode star, copile?

, .... '. d II

- ai, ca eu ~:tl u un ie '.

~i a mers co preotul, S.i '~n marginea satule iii, arata 0, rcisuti stricata, veehe ~,i 0. ograda ell garduri ! e en- . te, Preotul . a copilasul de Lina si intra acolo. Aude sfadindu-se in casa tatal cu

'mao . m- - a~. if!;Q, _

__ _ _ _ ~!CI[I!

B[arbartui 0 injura pe femeie groaznic, fua_J femeia Ii spunea: .Du - te de ee- aici, satano !~'

[irbatu,l 2( oea: ,~T'u e,ti ari pa s atanei ! ,,; Au, trecu t

niste copii pe acolo: ~,TFeci" drace, de-aiel!' Dar femeia striga pe anna: ., "V ai de mine, casa asta este iad! "~

Preotul ,3, auzit de afara, $,i atunci si- a dat seams de ce spune ClOP ilul c,i vine din i ad, El nu ~:l·' a cum S8 spuna, A auzit pe miami-sa ci este iad in casa ei; cal pe tatat sau i cheams satana ~'i pe marna-sa, anpa satsnei, ~i pe fratii lui ii cheama d iavo Ii ~ A~ a ,!\U:ZJe,a griind in cas a .

HE: ''IF 0" R' :D' E'~ (" T:1I;.1"

I~ ," .D! . ~I . ~

D,M ~tip voi de ce se face cas a. iad? Unde nu-i post, unde nu-i rugaciune de dim1.neatru ~i de sears, 'Ii 'iil'lil'li d Q nu ~; v-- ~i o:'!I,'It,r,: curata unde nu m e- rs oam enii 11 Q

~IILl" .... , . -.Ill. - .IIl,L1III~ _ ,o'[-«,_, .. e,~ '__ _ :__ ~ "i,,;!'~ - """":.t oWu

biserica, unde se apuea §.i beau de dnnineats, fumeaza ~i i·nJur,a, casa aeeea se face cu adevarat iad, S,,'ru dID avolu ~ vine ecol 0 ~i spoi, vai de zilel e care .~ e mill traie~ te omnl pie pimln t '~

Toata ziua m.njuraturi~, to.ata ziua batli; toata ziua suferin:~a,., A irJ'ttat diavolull Diavolul aduce u{,a, s favd,i~ mi.nIie, iu time, oeara, blestem, tnjiur.i~liturii, bit!i;, morti, betii, desfrsuri, A~a.! Unde ,B\ intrat ,eI, distruge, Casa 0 face i.aJd!:

Iar node oamenii se scoala dimineata ~i se jnchi·~a tum Dumnezeu "i merg Ja lucru C,1ilJ. rugsciunea in minte ,$i. pos tesc sfintele posturi de peste an ~~ rae miles ten ~ e §~ citese sfintel e c,h1:ru. ~i rabda scsrbele ~j neeazurile en bucnrie, acolo este ~i binecuvantarea ~ui Dumnezeu ~i toate se randuiiesc dUplH i c onamia Lui pentru fol osul sufletului si pentru mln.tu.irea noastra.

Astazi este un mare praznic al Bisericii Riisatitul ui, cit nu praznu.im un stint sau doi, ci 367 de s fin fi tleatori de minuni ~i 'P1istori ai Bisericii hJ.i Hristos, de la Sinodnl VIM Ecumenic.

Au fost 350 I a Sino dul ·VII de Ia Nic eea, dar

'. _. "!!:II':l' amesteeat ~-_-, .... ,i< 17: - -,·c-'nn·' 'c, .,-":';;:'IiI,-_,,

s-au ma arn ~,,~~ -c' JJD~a. ,. eplSC""'-rJ,~, care eai 08,-

sera sfin tele icoane mi]]l pm cioare, care c,lzusera tn eres ~i care se luas e·r! d up! InptltorH, die ieeane.

Dar de, frica tiranilor ,,:i pentru alte in terese au c ilc'3't peste sfin tele icoane $:i le-au defaimat, C,lnd au vizut Sinodel adunat, in fruntea caruia era marele Tarasie, Patriarh u~ Cons tanti nop olului, ~i binecredinciosii imp, i:ra-t i Constantin si Irina, au. carn! in genunchi ,8,0 ceru t iertare, au. s i.ru.tat sfin tele i C (Jane si s-an inchinat cu Iacrimi in. fa tao lor si au fast nrimi ti tn So b orul al VII- lea

, ~. ~

Bcumenic.

e i a fest aeest Sined Ecumenic Ia anul 783; dar discut~ne ,.1 toate pro cesele verbale $i toate a~ezimin.tele acesmi sober abia s-an iru;heiat me anul '187, ell cit~ va ani 'mal t§r:ziu~ pentru ci a fest mare lupta 'impotrivfl ieonoclastilor, a ""mpira.~nor iconornahi "i a multor arhierei care au Gizu't din dreapta credinta, si preoti §i popor peste 'misura de

mult. .

Deci peste 130 de ani a tulburar eresul luptarii de icoane '8 i seriea dreptmiritoare a lui Iisus Hristos,

Acest Si nod, al VII,- mea a tOla~i lnmea, a fost ~i ulli'timu.l Sinod Ecumenic al Bisericii de Ra,sir~t, tn fruntea caruia a fost S8rntul Patriarh Tarasie §i binecredinciosli tmp.iir8ti Constantin ~i Irina.

De ce l,a. teste Sinoadele Ecumemce, ~i Ia eel d inUjj, ~i la cele alte, B iserica pune ace eas i Evanghelie: Parinte sfinte; voiesc ea ,3/ ei sa fie una~ prec um noi suntem una. (loan 17, I 1 ) ~ rugaciunea arhiereasca a Mlntuitoru.luii?

Pentru ci s-a implinit in ochii tuturor cil prin cele ~ apte Sinoade Ecurnenice tnte1epciunea si-a z ~d.i.t ei ca 8,30.. Care- m casa in telepc iunii 1 ui

''!!

Dum' nezeu? Este Biserica dreptm x --~"\ii"'I;,~ re .e. lui

, _w,t~.r,;,:.!!;;;.o _.,~ , -, _-~ -", ~n~u ".IIJ,~".' .a'fli!J,...vaI'1, U ' ,.'i

Iisus Hristos, ci auzi ce spune la Pilde:

inteleoc iunea :~;'=,;I't zid ':i:'l- .... R_~,)!i rese ·~_":i·n: pe same

--'I-.-.~. _· __ ~ __ ':;"W~ ~,!;i w:, ~ -'Ii' ~U:lJIU ~,~ rl'~~~'W- . ':f rl~~.

sUilpi (Pilde '9, 1') ..

Do" Biserica lui Iisus Hristos eea dreptmari toare de Ia :Ras Iri.t are aC'e~tru ~apte stat pi n6clati~. pe care 8'-,8. cladit duhovniceste, Sunt cele ·~.i3lprte Sinoade Ecnmeni ce, a, to,3J.tl Iumea. eel dintii, a fost la tImiul 325, in Nieeea 'B i'Unh~i~ In timpu] Sfin.t],IoT imparl1lfj Constan tin ~il Elena.

A.1 doilea Sino d a fost ma ,atfiul :3 81 lao

C- ,- ti 1- b ..... ~ [T d ,. 1 M

. . ", :; - I'· 1 .' -. jI .'.... '. ':..-'.1, :. .: t' .-. . ~ " I '_- ..

onstan mope .~ au. _ Imp.uatu eo IOSle ce,. are,

patriarh fiind SflntuE. Nectarie in.cepator ell 150

S.&;: ~ ifll,i"::,""'::: •

tmti r,m-~nt1,.

~~ ~

A- 1 trei ~I a.'2iIo S··· inod Ecumenic ~ Q annl 4-' 3"1 1~·1!:i

,_ "-" .~ ...... G!I. .. 111. """ , - 'Ji..;I, _ I, ,iII,!I;.o ~.!I.~ '~Ii_!Ij 'I!,.III,_ _ _ Q

Efesal As] ei, unde ,:lU fest i9ra~i 200 S finf Parinti,

Al patrulea Sinod Beumenic a fost ] a ml.N 1 45 m in cetatee Caleedon, unde S=3U dat anatemei monofizitii, sub tInp,arapi Marchim ~i Pulheria, Aeum au C8ZTut 0 mul time de Biserici necal ce-

~ - - - -

doniene, cum este Biserica Abisiniei, a Armeniei, Bi seriea Copta din Alexandria, Biserica Si'[iaci. Veche, care mltlUr.iseslc a. fire ~.i 0 voie in Hristos,

Sinodul al V=lea Ecumenic a fest la anul 5.s3~~ 'iarn§j ln Constantinopo 1, pe timpul lmpiratului Justinian eel Mere, nnde s-an dat anatemei Origen, Didim eel Orb Teodor de Mopsuestia, Teodores ~i CI61 alti care au primit ereziile fui Origen a.

~ ,

Sinodul al Vl-lea Ecumenic a fast la anul 6.80"

tot ~,--~ C' 1i"'II!--S""'r-";;',,,:-,:: - 10 - '-~"1 -," ;If':"1 .~- ~. ' .. ~,.; tul :. 'e ',-~

~u In. .. Y'n~"Ii.t'UJJ.Unpo , pe nmpu nnpararu Ul.- on-

stantin Barbosul, nepotal ltd Heraclie. ~i a tinut Sinodnl acesta, care s .. a. mai numit ,~i al V - Vl-lea,

p,an!. ~in anul 619m .. A f()s,t mare dezbatere in problema ereticilor monoteliti, care, voind sa irnpace p e ortcdocsi en monofizi pi,. au cizu t 'm al fa extrema, in prezenta lui Serghie, patriarhul Constantinopol uhii, care fa fost promotornl monote- 1 ismul ui; Ici desi admire a, in Hristes dou! firi, dar marturisee 0' singura voile ..

Aeeasta era deosebirea ]'nte mono fi ziti :~i

, monoteli P"' U nii ziceau 0 fire ,~. 01 voie, iar all iii ziceau douo, firi. si 0 singura voie, cum este Biseri ca. Maronita din muntele Libanului §i Bi seri ca. Tomita. din India, Biseriea din Antiohia Siriei '1 alte Biserieii monotelite p1inl as,tizi.

[at Sinodul ,al Vll-lea Ecumenic s-a ficut pentru c instirea sfintelor ie oane ~.i au da t anatemei pe 'loti luptatorii lmpetriva sfinteler ieoane de 130 anal 78,3 .plmi la an ul 7 8'1 ~ intii S,ili.ti·bJr a fest Sfintn~. Tarasie,

Aeeste §,ap1w Sinoade Ecumenice sunt cei sapte stilpi ai Bisericii R'is,irituJui~ despre care: a 5.l\l'US Duhnl Sf~n~ mai fnmn te: tntelepctunea si-a zidit ,CaSia rez,€matd' pe sapte s.td lp it adica. pe cele sapte Sineade Ecumenice.

Am aminti t Ole easta flindci astazi Biserica lui Hristos praznuieste al Vll-lea Sinod Ecumenic ~:ru. pe dumnezeiestii 'PMin'ti de attmci i, De: aceea S=3 ,~i pus Duminlca Orto doxiei cea dmntii in Postul Mare ci s-a tncbeiat tot ee-a trebuit mai scump 'i'n B lserica Domnului, la Sinodnl ,al Vll-lea Ecumenic.

S i aveti mare lev lavie la sflntele iceane, si '~e cinstiti leu mare cinste mai ales ic oana Man tnitorului, a Maicii Domnulm, ,I sfinti· or, Sn.nta

'8

NJ! VORBESTE'

Cruce, icoana Preasfintei Treimi, pentru ca, cine n.u c;:rnnste~tle sfinrele ieoane es te dat anatemei, ~Ii anatema este eea mai grea pedeapsa a Biserici i, care rns,eamn1i pogorare de viu in. had ell dracii ~j tij'ere de la trupul tainic al Bisericii lui Iisus Hristos,

SiJ, cinstiti sfin tele ieoane, :sa vi mchina~~m, lor, cit au fost msrturisite de, mii de: s finti $~ p,ina, in ziua de. azi le vedeti ~n toate sfintele biseriei .. S.i

' , J

nu v,a luati dupli eretici, du.p,a adventi ~,ti, ~Ii du p,i

cei lal~i, blestemati de sectari, carrie au cazu t d'm n dogma dreptei credinte ,i sunt d,at~ anatemei pentru veaeul de acum ~.i pentru eel ce va si ffueii d!~spartiti pentru vesnicie de Is. trupul tainic al B iserlcii 1 u]i Hds tos,

Dumnezeu sa ne ajute tuturor cu rugaciunile sfinplor de Ia Sinodul al VII-' ea ,i de ID,a toate celelahe Sinoade Beumenice sa, '~inem dreapta credin.ti pe care 0 'marmris;:im in. Crez ~ID sl ne mantuim co. mila. Doamului. Amin,

Iubi,i credinciosi, ati auzit astazi ci s-a cHit 'In S fftn~a B iseri ca, pilda S 81rnin.i'to'rullli.. Deci vom spune putin din, talcuirea ac estei a) ca si\ nu ingreunam anzurile dumneavoastra co prea multe cuvinte,

Mai int:ii si facem aici 0 intr-ebare: 08.1",8 pentru care prricini M,antuitorul~ c,fmd a SpUrS pilda cu ~H;~minitorul, '0-,3,\ mritat cine este acest s,emana=

PAR'INTELE C'LE'OPA

tor? Ci a. trecut pi lda 181 a treia fa.tti" zicil1.dl: Iesit-a semiinij'torul sa semene samanla sa.

Oaf n-a ,mrii:tat; Iesi t-a dreptul sau sfantnl eutare san proorecul curare _ sa~ apostolul ~utare ~I semene simanta, sa. Sau iesit-am Bu. sa seman

til ~ . • ri1 ~

s irrdin'~a, c ea bani. a cuvantului. Pentru care pncma

rm s-a SM_-- IUS numel e g,iu? _

r h 111"' '.

,P eetru c,a c el dintli semanator al Ev an g: euei

este insu~i Domnul, Dumnezeul §,i Mintuitorul nostru Iisus HriS.t,OIS. EI a semanat intai cuvantul acesta al vietii in urechile sfintilor S ai ucenici .,i apostoli §i prin ei la toata Iumea. ,. ' ~

Dar n-a spus: Venit-am sau lIle§lt",a~, Eu sa sernan 8"Aminta cuvamrhdui, ca sit nu stameasca zavistie die prisos ~i uri in, urechile ~i in inimile fan seilor ~Ii ale carturarilor ~ ca sa nu. se arate tJ~ un iubitor de s1.avi de'~arti, c,i numai HI 8Iellmi~a, cuvantul vietii, Die aceea nu a spus numele semanatorului ~i a, zis numai asa simbolic: Iesii-a se,mlinlitorul sii semen e samilnJa sa.

D !!:IIr- de ceo n ~ a zis ~ Iesi t-a plugarul" si a zis

Po . ,,' 'c , , ,. "!i - 'iF - -- , - 'i

,,1 e~i.t -8, semanatorul?" Iata d,le ce: Pen tru eft '~u ecela este plugar ell adevsrat care are s,a_mAnta,; dar c tine in sac sau in lada, san in. pod undeva sau in ha~ bar $i nu 0 seamana. Ci adevaratul s e.min,itor si adevaretul plugar este acela care are saman,! :~i a. se.31mana pe d§ns,ft"

De aiei sa. treeem la sa_min~a c1lmvantului~

Asa zice dumnezeieseul loan Gura de Aur: ",N'u. este plugar ,l\l~ lui Dumnezeu si niic~, semlniror a~ Bv,aLn,gb,eHei acela care stie multe ~u are multi cuno,tin~~i in mintea :~.i in. inima sa, dar nu vrea s i

tOO

propovadaiasoa, Ci pDe ascunsa aeeasta s:imlnti~

_ J

ori de frica oamenilor, ori de rusine, ori de

]!enevire~ eri aIte motive are in mintea sa si ,a~,a, ascunde sii'm!'n fa hii Dumnezeu, Ori po are are mai mull decst altul, dar' no vrea s,a, 00 semene 'Cal sa, 8lduc,!, lui Dumnezeu roa[Hil lnsutiti"

De aeeea, adevaratul phigar a 1 ,~1Ui I isus Hristo s

,. d ~

I~'I a ". evaratu~ s,emi'nitor este acela care are

samin,ta c:uva:ntuhli lui, Dumnezen ,'I 0 seamini in urechile ,~ 'in inimile ascultatorilor care iI ,ascuiti pe dansul

Si apoi, d.upi, ee-a zis M,amtuitoru~, ace~ui,ti 'piLd,a la inceprrul,t~ ,a ar,atat c,i se in ta'mpbi eu s imin.ta cuvintului lui Dumnezeu exact cum se intimp Ui. ~'~, ell Is:am;inta tea materialn ici care 'Be s eamini de plngar pe ogor ~

e,i a zis Pr,easmntul nostru Min'tuitor mai

de - arte a - .Q,'"- - d· - ',-", .---, .'" ,;"~ ,.- , .. " .... , , ." 1·"''" ," ,.... , I"

e ep, __ ~ _~. __ ,I. ~l U;1:Ul lotl se,mln,,(f! a cazu; _ anga ca,e~

,adies iingi cir,are sau langl drum, Ii oamenti;

Mi·.i"Jlb'~ga"'~'..1 ii:iI'O/ll'i')jI'a .... de' .J .., -- - - - "".~ t ""''''·1

ne ..... w,.- ,~u: sean •.......• : IUfUnS,Q'j ,aU' ,Ca,,;C'Q.:"IO' I'Z: pasarue

cerulu i, 'viizand- 0' asa descoperitd, au' m an,cat-o ,,'t' a pie,pit s,uJnanJa aceas ttl s'emaN:ata lang,o' cole. $i' alta d in 8,e,minte' a .{:(izu,t pie ,pif.f.tr-a st, neavdnd

, ...

umezeaia, 8-(1' U8'C-at..

D'81f, ca. sl, vi, da'ti seama ei DU. chiar pe piatri go~di SF,a SJemin,at~, ci acelo nici nu prinde s imin'p! dele c ridicini; aseul tatJ pe ceilalti doi evanghelisti eare t], completeaza pie J8!c'esta de astazi.

Ma't€:-[ "i Marcu zic: Si una a C,Uz.u,t pe pli'et.r,iI~ a.dilc:a pie p,amint, cu p,i,a,ttl multa, 10 e ,paman t cu pietris, §i unde sl.m;an,tat" flea vand umezeals, at

,P,JRJNT.ELR CL,EOP.A

101

.. ,. ... ~ ...1,,:iil: ' ...... . ,:=: d _ .... -- - ~ t b -

'p,rru'Rs putma raoacma ~,l, nea van _. paman . un, s- a

uscat,

Gura fiecireri, plan te, aura fiecarui arb ore este ridicina lui, ell care el se hrsneste 'rna] ell seama d:i"n pi .. mint; este ,adevirat ci arborii marl ;~~, multe feluri de, saduri se hrines,c, prin ramuri din aer, en oxigen ~j cu eelelal te care: trebuie 131 cresterea vl:et,ii sale, D'M mai mult de c:at mate" gura nnei plants, en care ea SiC· brine, te ~,i trage hrani!l este rldlcina,.

Deci a doua sa'man ~a, ,c,izimd. pe pietris, foarte

putin s-a prins ,i" neavand umezeala '~i nici

piimltrt de stu 1 , s-a USC;8\t. _

A treia silman-ta, a ,caz:u t i'n. 'mij lecul spinilor,

cum ali, a.uzit demuezeiasca Evanghelie, ~i. ,8; r,;wii'rit put-in si, crescsnd s,pinH au fnibufi t ~ 0,-, :i-au, butt SIP atiu1 de mU'miDi, ,~i de hrana ,i asa S""{\ U seat,

A patra silmmnli a cazut in p,imint 'bun Fil a adus d omnu lui :sa u midi insu ti til.. U nH din eercstorii die firm" plmrca s-ar contrazice ell dumnezeias ca EVai]t,gh1e;:ne" ci samln,ta~ oricit de hun ar 6. pimin;tu'm" 'DtI poate aduee 0 sutii de, reade, mdica un 'bo'b de grau S,R :aduci 0 ~uta de beabe de griu san nnul de pommb ~.i a,a mai departe, s,I, aduci ,0

. .,.. d h bsuta : e aoaee.

Dar n-au dreptate ~ S.A se d uea 'in Egipt, ~n

'f2lI'ina tltumfuti Vizachia §:1 in 'pa'rtUe Nihil ui §'! in al te patti, din Sici lila; din Ital ia, s i v81di IC,a, aco 10 holdele care s'e se~'lnAni aduc uneori de doni, sau de trei o['i insutwt wadi ,i, s i vmdi ci :flU poate s,i, minta, cuv,antu] lui Durnnezeu ,1 Cia sunt loeuri :pe

1m

HE V,ORBE$TE

.pa'mint unde un griunte ad .. I!ce mai mult de 0 su.ti de If,iun,te roads in spicul sau.

Dupi ee a ISPUS Mintuitoru~, pilda acestei Bvaaghelii, ueenicii Sii n-au tn"eilles puterea pildei ,~. Lsau mtr-eba.t deosebi: Spune-ne n1oua'} care este puterea pildei acesteial Iar ,M~bmtu·rtorul mar j'ntti l~a, SPIUS: Voua vi s -a das .sa l~tili tainele fmpara- 12 ei ceruri lor" iar acestora in p- tide VOybe3C, ca.

."d'" ......, ~ J'

tU:lZU1· 'I so nu auda 8',1:1' 'vlaziind~ ,so, nu vadd~ cum a

z·i s I sai ttl Pro orocu pentru nesinceri tatea inimi ~ . or i,

Si apoi le-a taleui! Mantuitom! asa: Siminta cea buna este cuvantul lui Dumnezeu farina este inima omului, cum e in 'Pi! 1,8, eu zizanii e tarinii,

S- IjIII!l - ~ 'II!! IIYI ;II _"

. . ··amant,a, cea semanata pe cale sunt oamenii p1JJ.1.in

Icred~nlc~olJ~ sau. mai bine si zic aproape demo c eredine iosi, cae] aud Icuv.im.tu'l lui Dumnezeu dar nu-,~ dan nici 0 atentie, ,a,~,ain trecere: ",Eh'! Am auz~t prediea preotului! Spunea unu 0 predlcal Am a,uzn ci. unu eitea din Bvanghehe, ce-o fi mai spnnind", §,l nu - m. dA nici 10 aten tie" ca ;~ i cum n u s-ar verbi din, Evanghelie, c i din PIOV'e.~ ti.

Unul c~'I"e este indiferent §,i nu-i place sa asculte euvsntnl lui, Dumnezeu san i1 trece CD. vederea, Ia acela vine satana ~i min.tinlc,i S,illl"ant~, 'cuv,antului din inima lui. ,i este cillcat in picioare die toate ispitele dracesti, cum este calcata s,iman,ta, pentru ci on prinde ridacini c.uvintul in inima lui, pentru neate ria I ui ~i nebagarea de seama ca nu di Importanta cuvi:rntuiui lui Dumnezeu,

SamiDta care a, cizut pe p "i"etrj § sunt oamenii care aud eu.vAntol $,i pentru 'moment $le bucura ci ,au. in.telles eeva, dar bueuria lor este pripita, Au

PiRIN'TE.LE C,L,HO'PA

auzit ~i s-en b lire,.· ra t Plutin, ,~' ar P e urmi le-a scazut to~ta evlavia fata de cuvsntul Domnu ui, se lmpi etreste ini rna lor de necredinta, die nes imtire, de :r.iutate "i t.n. atl se usuca din inima lor sa'mi'D'ia cuvantului lui Dumnezeu, 'N .'_ ,gise,te 3!COmO un -. ,.imint bun 'in 'tar:~na inimii 1 Ii C8c- sil ereasca, .

Aeestia Bunt. aeeia care snnt sihninii cizuti pie piatra, ;adiici oameni care prea pu tin Sf: bucura ~i. ere d ~fu indarti, pierd ev lavia ,.' ered m'n t31 ca tre c e,'~e

. d" ::: 11' .,.

auzi te · m CUV.dDtUJJ. vieti 1.

Ii

Iar sami;l· '~a ,8. treia sun t oamenii aceia care

cred in euvan 'I . ui Dumnezeu pin! la o vreme, dar die la 0 vreme se ridici ispite asupra acestui

~ t 0" . ... di ...4-...... ·1 .

CQV an I • . n pngoana om jpla.l. tea oamenuor on

necaz din partea trupului, sau Sf! ridiea grijile lumii cele rele, sa alerge omul dupa bogatii, dupa slava desarta dupa dregatoni, dupa bani, dupi trai bun, d.up,i dulcetile veacului die acum, Si toate aceste grij;" crescsnd, adiea rnarindu-se in inima omului, Il fac sa, uite de cuvintullui Dumnezeu; ~i a sa en-v,in tul lui Dumnezeu, care prinsese :f,adac.in.i acolo §,i creseuse pu fill, se inab1U~i, se astu pa, 81e otr3ve§,te de grijile veacului de acum, de mancare, de bautnra de avere, de patimi trupesti, de dezm ~ erdari, ~i cine ~ti e eel scopuri ale Sola vei desarte sau cine ~t·;'e ce r.iuti:ti, care-I impiedica pie acest cuvant sa creases: ~m asa, crescand patimile ln OBl, inibu$l ~i lntuneca lumina cu vantul ui lui

.. umnezeu ~i 'in.l,ati tncepe a se ofili, iar cuvantul eel d. "ntij al credintei 1 ui se usuca § i piere,

Iar sa'manta, a patra, care cade in pama:nt bun,

·b· '. · '. i buni ,.'

sunt acei . urn crestmt ,,1 .. UBI oamem de p e fata

104

:pam in'tu] ui, care, anmei ,eand and cu vlnluI lui Durnnezeu, sun t c.a un pimint 'irnsetat in care cade

1·, L. • .c:::::.... ,::.: 1 '. , , '. ,.

p 00J,a cea 01nedlcatoare a cuvanm u vietn r$.,

cizil1d in inima 1:01 -,. s e hotiri,::u~~ pentru cuvantul lui Dumnezea s,i sufere toame necazurile, toate sc,lr ele foamea, setea, lipsa, ocara, durerea, cruces, moartea ,m. rru mai dan mapo'" i Acestia

11 ... ... ,~. ,~11' D d

mcreaza rmpreuna en CUV(lntu.IJ. u 1 ,', umnezeu o n

inima lor rtf aduc road,i, tntru ri'bdare'; cum zice Evanghelia, ra.bda toate p entru porunca lui lisus Hris tos [~,. pen tru cu vin tul S finte "i S cri pturi ~m al Evangheliei fm. la~a adue roads Intru ribdaiie:: unul, adi ci, cum zice a 'I i. Evanghelie, treizeci, iar altul ~,ai zec i, iar al tul chiar [0, sut!.

DUP'3 ce M',intui,torul a SPIUS ";. a tAI,cuit p ilda Evangheliei sfintilor Siii ucenici ~i apostoli, 10,

",,' • i' .... C 1 -

urma a ZlS, '11 acest cnvant: .... e a ce [are ur;echi de

• '''; ;1'"

aUZl t, sa auaa.

P '" . .~.. hi 'rea pupm ISUft_ eamenn ace a carle' au ureem

~i D.1l laud. in Iume, Dar urechi de auzit n-an numai oamenii; au ~i dobitoaeele, au eli tir[A.toa:re:ie" au "Ii pisari e; n umai P estii sunt surzi, cum spun. S fintii Pari .Iti, ca n-au acest organ al auzu ui dat de

D '. · . ,.

, umnezeu, IC'~, au numai simttre grozava, ca

si.mtlnd valurile, sa se fereasca Ide primejdie, ca ei sun t surzi,

Dar eelelalte viejuitoare si oamenii, 'wti aurechi, Dar de care ureehi este vorba in Evanghelie? Ce credeti? De ureehile acestea tmpesti? Nul i'nd!oit este omnl 6' daua feluri de urechi are, . npi cum ,i dOUB fe I,:'.i de ochi, Are: ochii acestia sjmti ti ell care vede c ele sim'ti te ~i are

PARINT,ELE CLE,OPA

'lOS

~,.l!l ill '!II!!! II bine-zi . , !I'

o en U m~:n~n, s au man . nne-zis are mmtea, care-t

ochiul sufletu ui, cu care priveste eele inteligibile, cele nevi:zute~, ee dogmele credin tei ~:i in vi ti tun e S fintei Scripturi ~.i a I te elite sunt nevazu Ie,

A'· t h· ~ II'i. t 1 f~ ~ C 1

__ ~a I~l ,8]. irecm sa, In.-e lege'~~~ I,e: a ee 81'i6

urechi de auzi t, adica ale sufletului, ci mol t.i and cu urechi e acestea ~i stan in 'biserica, Ii laud cin.~and lao strana Ii a ud prooro cii cit,", du-se, ~i aud evsnghelii ,i apostofi ~m taine mari, multi stau aici si aad, dar aud numai cu ureehea din afara iar ureehea cee dnhov _ iceaacs a mintii Ior ~i a sufletului lor este a,stupati, de. satana,U in tunecata si u Intelege puterea c8vintului.;, pentru eli nrechi e sufletulnl lor sunt surde,

Catre aceste urechi Is-a adresat M'imtuitorul cind am auzit: Cela ce are urech: de auzit; sa auda. Adici prin u I echile aoestea simtite si dea ClUvintul ureehi lor eelor oevi'zute ,'". cu acelea sa a . ida. cu.v[antul § i sa ... l inte1e.,a"g,i.,. ca apoi, in~el€g6ndu-~~. s I aduca roada lui Dumnezeu prin Iucrare ,:i prin tiibdare.

'IIi bi '. di ~ i d -

i U .. :~.tl crearnet 011, :-',M oare care este loa uza

nerodirii cuvan ului lui Dumnezeu in ziua de as tlz:~,? Soot. multi preoti predieatori ~m~n ell pita].a ~irH,~i=b. erase, §i n sate, multi predicatori soot astiz~ ~i prin ministiri I~:i eriunde vei tnUUni predicatori buni, Chiar §i unii din credi - eiosi cunose Scripture, dar n U se :mai vid [8)stizi roadele Evanghelie ." nu se mal vad suflete roditoare, cum erau la incepl.' tu] cre~tin.istnului~, ICU toate ca se rosteste cnvantul Iu Dumnezeu,

NE 'VORB'E~T,E

Care este pricina pentru care no rodeac suflerele oamenilor as;tizi ,o~m rodeau a]lta dj~di1' Am s,i zic ci nu sunt altele deest oele patru pe care le-a aralta t Mtmtuimrui~ sau trei, c i al patrulea a rodi r. Dar ca-r-e este prlcina nero dirUl cea ,ade'vanl:Ui.; in cele trei ehipuri ale Evangheliei, care s-an zis mai SUS,?

'UnU vor zice: "Da" p,irimte!' As,tiizi nu se mai m tore oamen ~ i hi lP ocain ti~, nu se mai vid roadele p 0 ciiD'~ei 'ht multi, pen tru ci nu se mai fac mi n'tuJJr~ ca La ~iIli(~lepU tul crestinismului ~~ a. C:§.nd Apo stolul Petru a i:nceput sa, prediee tn Iemsalim, spune dnmnezeiasca 8cr.rn.pmri ci, numai tntr-o zi. au erezut trei mii de oameni,

[If a doua zru, ,21 predicat in pridvorul care se zicea "tal m,ui S olomon" ~,i 3lllJ. mai erezut 'im!c,i cinci mii, lata minune 'mare, In doni zile opt mii de oamen ~ au crezut l'n Hristos pr-i n gura S fi:ntuW.ui,. sUivitul~i, form tot Ui,uda.:tului Apostol Petru, care :li1U era nici teolog, airmc, ei numai ave 2\ teologia CJ8,a mai inal1ta, pe Duhul Sfant pe Care il pri~se.., .

Dar zic ei: "; D'~; pirinte" au erezu t atune 1 multi p entru cA -Lauzeau pe Petru vorbind in toate limbile Ide sub cer", c·aJ, ,a~ a, ,8 fost 'ma Cincizecime, vorbeau doisprezece blrbati galileeni, apostoli, §i ei auze au. maririle Iu i Dumnezeu, fi ecare in li mba ~u i, ci,ti erau aduna ti acolo cu O,C azia praznicul ui C inci zecimii ~

Si aceasta nu mica minune a fost cum fieeare au lea predfuc§:n.du:-se E vanghelia in limba illui~ en toate c ~ '~r~ln sin gu .. - ir om vorbe a 9i.'(';,0-· Io si aceasta a

IL '\~ IEII ~ . ~~l 11:._!lh ~" "'"'. _ 1 _ " ~ v " _ ~ _ v ~ _

~ ~ r asp ~ 'multi 8:a, er.eadi~

Iar ci:nd. a predi .. cal Petru, a dona zi, au crezut cinci mil de birbati., Iar,qi, pentru ce? Pentm minunea cea mare cu ologul Enea, care ,stite,a, in,

P· -- 11iF~d: ·,to. ru-,- - ~I ''L';: iflJ,Q'Iii"~ eii . numita - - Prumo asa' ',- in [care

" JI. .IIl.-, "'If.". JIl Ij!I jJ 3 ~Jl._JI,"'" ,III", ., " ~ ,,' •. , , "

Apostolul Petru ,i. loan Bvanghelistul numai eu un ,euvJinl l-au ridicat $.i l ... an m,cut san:a:to,s, I$i aoeasta sp,aimi ,:rn. minune mare: i-an rnicut pe toti sl creada in. i:nv,lta tura apos.WUlor,.

Da '! Aj utat-au atunci foarte roult minenile. ,AI,I) spune si Evanghelisml Marcu: Domnul

.... .... 1- .... d· .. ,. l' ..... dui

tmpreun a . ucra» . ~,~ t -(I, trim l~ ~ propova. .... un"',-e~, 1 ~a

.... . b - ""'" .. t ~ ~ .. , ue il"-n d·' b. !i:ji' '£i' c·",·, D'1 J J'~"j! 1" s· :rI'A,~,t {!I'r"- '!J £I .n

Im,raca. ,~~ P'fj·.,;..'i'~ '.~" ci,UI'JI:I' I U ." ,1\10''',0, :y!Wi.U' J "I'" ,~,~-~

d- ...,.... .. .",.... t'"";S .'. '...,

I c;,t pute.r-e' sa lH:Vl,e ",f m..()tlz ~,~ $,a scoata iU"rac'u I S,U

calce peste leu si pes tie btl, laur § i pes te toatiJ

P- J'.J t· _o :J"','" j.fIi sat a '~'O'; ~ ~ ~n'- baza aeestor rrdnllm i mul ti

14i'l ~ .Il' It;.,M 1~IU\. .If ~~ ~rii y.~, JlL"" "" . ~.. _ " " ., .. . _ '. , '" _"_ ~ ~

au crezat.

Dar '1)8Jre numai minunile ave-au puterea de at face oamenii sii creadi in Hri s:ws7' Sf pentru aeeea '11M. cred ~1 tii as;tiz~? Nu-i ,ad,ev',irat ~

m;a,ti~ noi vedem Ide foarte multe tori ,i atunci si a.stizi ci oamenii ered fira minuni, Mi'ntuitoru:m a ferieit pe cei ee ered laf,i s,l vadJa"., Ce mimmi a vazut famennl Candachiei if:and mergea co. imp,ari,~ tease. Etiopiei ~i mare I·e: Apostol F1H,p a fost :r,apru,1[ de Duhul S.Bnt ,.i a fost mingi earn ta lui) unde cite-a, pe Proorocul Isaia ~'i ajunsese 181 stihul aeela:

Du.hu:l Domnului peste Mine.

Si i-a di,c,uit de acolo inainte, cit Hristos a fost aces ta, nu Proorocul Isaia, ,m. cru, zig, famenul: Uite apa l Ce rna impi.(~'di;ca siJ' mit botez? ~ A creznt famenul, s-a dat j os din IC,aru.ta si s-a bote,zam ~i indatii, Duhui I, ripi t 'p e Filip din. GIlZlI\ ~ 1Jmde~i

108

Gaza? Pini in Asia Mica, p i'D.i tao Azot l-a dus in.tr ... o C. i.pe,ali de ochi, cum a dus It ti dati pre 'PfOO:roC:Um A vacum eu zeama din Iudeea in ,B abllon la Daniel in groapa cu. lei I ca ergane aile Duhului S fin t au fost ~,i P!IlO orocii ~i apes to 1m i i,

L-,a rapi.t dupa. ee a hotezat pe famenul Candaehiei, care ,3 fest eel dintii apostol ~i eel mati mare nuS! onar din Eriopia, Inainte de 8 merge

acolo Sfintul Apostol si Evanghelist Marcu, -

Deci n-a viwt flwnenul nici 0 minune, dar i-a, lex plieat Ii a crezut r~1i a avut inm:ma buns I~i a prins cuv'antul lui Dumnezeu repede ~.i ea ro 8\leji a fost botezul _ ui si eredinta lui s tatorn mcit

IC'S minune a f1cut A.po8tolul. Pavel i'n Iconia, in. Lis tria ,i in Derbe? Ce mii une a, tic'ut S ±into. Apostol FiU.:pl in Samaria, eland ,a crezut toati Samaria, primind leu v-imtu lui Dumnezeu? Prediea ,CD. pu tere cu van.tuI Domnului. ! N _ I in tot locul, deci, se mceau rninuni, dar multi lume e in oroea III Dumnezeu Dumai prin credi'n'~ii,., Credinta v,tn,e prin ,aUZJ tar QuzuJ prin ,cuvltntul IU,j Dumne.zeu ~i cele al tie ,.

Deci is'll; carrie are tarina buns a inimii salle, DU, il§teapti. ,sa. vada minuni,

V,a zice cineva; "Da,!1 Nunnmas minnnil s, dar "i via ta S finti lor A postoli, cl erau a~ a. strasnici, -ill de mari Sfloti ii nep:rihinj,p in viati~! poate de aceea prindea cu.V'imtul Domnului care-I predieau n,.

N'~ cl aeeasta nu-il Pentru [c,i vezi, n .. a ZlS irR .uitorul 8zi in Bvanghelie: iesit-a sflntult 'e~;~ .. a apostolul sau dreptul sa semene, ci a. zis

P,A.RINTEL,E [CLEO',PA

1.0'

a~a simplu: Iesii-a s[e'ma:nat:orul sa seme.ne

.... Ai

slamanla sa.

Ole rnulte on un om, simplu spume din. cu.vintul lui Dumnezeu dar SIP·[ ne ,"i el sineer ~i cu credi1ti ~i se ahoieste acest cu:vlint m. al ti inimi sincera ~i aduee roada msutihi.

Deci cauza nerodirii cuvantului lui Durnnezeu, in ziua de asta:z ~ nu este din vina persoanei care prediea, nici 'pen try c I nu se mai fac minuni ~m. alte pricini care le spun oareeare in ·rce'asti priv:~nti~

Cauza nerodirii cuvint· lui lui Dumnezeu in masa poporu Ul de astlzi. este arltata de Mintu ·"rom!. tin Bvanghelie, cit oamenii ali sunt cale britu.ti, unde nu se poate cuprinde cuvintul. lui Dumneze I !,. inima lor este bitutl de gri] ile lumi i Ji de draci ',i de patimi ~.i nu mai prinde cuvanml Domnului 'ridi!c'ini Or: au inimile tmpietrite ei euvantul Domnului numai 'pu,tin se opreste ~:i se

suca, ori 1'0 mimile lor p, i e. I. Ie interese materiale ~i nu numai atft'~.~ em, prrinli. Ii i'n'tllul,e>c,alfi de uri ,~i zavistie, de betie, de hlcom1[e, de fitimicie,,- de vielenie ,~ de t08ti Iiu tatea ,i din c ilnza. aceasta nu rodeste In inima lor cuvantul Domnu lui, ca s e inlbulli die aceste pica:te p e care 'e gise~te acolo

,IIIt,;_ !I I~ I ~

1: 10'1··'0. omu iu,

Deci daci vi intreabi cineve de ce oare nu se lntoarce as.ti-zi lumea la poc,iin.ti" si ftiti eft din cauza riuti'tii ,~i. a. ,a,~ezirii sufletelor celom' pl.a,tiDla;~e. le'a unii din nol suntem cale 'bitu.ta, ,al,H. suntem spinl ~i 81tH piatra si de aceea cuviutu~. Domnulai n ici I u prinde ridicini, I~.;· ~ ch iar lace prinde, se usuc:a. ,il SiC ini'bu," i~

Fratii mei, in t;af,i,\ noastra sunt to s eama de secte au 'WId zate; 0 s:e'tllmi sum tolerate, ca fracti wni religioase, §:i 0' seams din ele Bunt netolerate, subversive, care S,illnt '] coatra s,tatuJ.n i ~i a B iseri cii. Dar oricare secta ar fi, ~Il stiti c a toate se

.iF ~::I]

cheama ~,~he ghinele [arinii",

Dumneavoastra a,ti auzit pilda din Bvanghelie ell nezhinele 'mn ni i, e,Ht a, intrebat p,e 8 tip' ,anul:

~ ~ ~

Doamne, n-ai semana: 3lima:n~a buni:t ,in tarina

Ta? De unde are z{izan,ii? (Matei 27', 25).. Adica de unde are neghine?

~,i ,8; zis 8t1p,inuW. tarin~.i:: u'n om 'Vrajrna~ a

Jdcut' aeeasta. A~ auzit? Adica diavolul. Tarina este toati Iumea _, cum spune Min,milo'rut Tarina ere, tina.~ daca so socotesc top crestinii care ered in Sfanta Treime, suntem peste doua milisrde pie glo b, Aproape 0 jumstate din pepula tia lumii este crestina tntr-·un fel,

...

In aceasta tarina mare, satana a semanat

'J "

neghine, C,iI, sa nu fie griu~ eurat, adica eredinta

dreapta, :} i aceasta neghina sunt sectele, Ble sunt niste buruieni care au ereseut la umbra Biseriei i, Ia temelia Bisericii 3E. rJU trebuie ca noi :s;a dim g;r!au~, pe neghina g,au, s i amesteeam ~gr,'u.l cu neghina,

Pentru voi ii' care v -ati nis cut erestini, care ,ati ereseut crestini din plt]D'p, cre~ulli, din strimo§i erestini, este 0 mare rusine ,~~ un mare plca,t 13,1, lisati radaeina voastra ~i sa vi, duceti la vrijm:i~H

PiR.lNTELE CLEOP')j

Ill.

lui Dumnezeu ~ care nn cinstesc pie Maica Demnului, pe sfinti $'i sfintele moaste; care hulesc ieoanele, 8 Bnta, Cruce, eele sapte Sfinte T aine §i tot ce este ~rEint tn, Biserica dreptmaritoare a lui

r" H ·

isus tnstos,

Acum s,i v:a: $,P'UB 10 is,rorlo,ar,i cu Chinops vraj i torul.

. Sfintui Ioan Bvanghelistul a predicat Evan-

ghelia Tn. tot pimanttlL Cind I ajuns ell predica Bvangheli ei m insula Patmos, ,8. aflat acolo inchinatori 18 i doli" cum era atunci; to:31ti illumea se inchina dia volilor,

Cana. a ajuns acolo, ostrovul acela ave-a u~ mare vrij i tor care sti,tea in pustie, 'pie care 'n chema Chinops, Si ei zieeau ca, acela-i dumnezeul ~ or, ca ace la, en puterea dricea.Bci" ficeoo farmece mari, face-a {e] de fel de ,~mi'D'Unitii~". Acestui vrij hor ~i sluj eau 1 000 die demoni, ea sa. JPloata face fermecaterii, rninuni en puterea driceas c,i, ~i

~'1'!II!. '!II. Iii

v.r,R]ll torn man,

Cand a, ajuns S'fibltum IO\aLn Bvanghelistul aco 10., a in.cep:ut sa predice Evanghelia ell puterea lui HriSt08., S,fintul Ioan avea putere de ilia MIn'ruitoml .sa fa-ci minuni, caei tuteror apostolilor me diduu;,e aceasta putere: Intru. numele Meu, draci veri' scoate, Marti -vetl in vi a, in limbi no/ veti

e'

vorbi. ~.' (M,OO"Cu l6,t 17).

$'~, cind a tnceput Sf'i!rrtul Jean Bvanghelistul sa predice cu putere, a crezut multi lnme in H ristos, T oti care erau bolnavi se vindecan, care

". I' - -

1.12

erau merti I.D viau ~j mul te minuni 'mcea rOU puterea Mintuitoru~ui,.

Atunei oamenii s" HlU, dus la i dolul Ier in pustie, in mnn ti, .,~, i ... au spus lui Chinops vrij'i terul, care era slnga satanei.

- Stipine,. a ven ':t un ucenie a], Celui r!s.tignit, pe care i], cheami 'loan. Face: minuni ~i semne mari, tnvire mortii, tim'du.ie~.tre bolnavii, vindeca orbii, surzii, tndr,icilii si crede multi 1 ume in tr- in au E '.

- Mergeti 1n eetate, c:a eu 0 so, trimit un Inger de-al nostru s I ... 1 ia ~:i 0 si,~l dau judrec!'tH eelei vesmce,

Dar dnhnrile care veneau la Sftnto], Jean erau 1 e gate ~i trimise afara din insula Patmos.

Chinops, d,meo'. a vazut ,ci' nn se mai 'inton: duhurile, S -8, umpl u t de minie ~:i a I uat tosti, mu~timle'a drlc'eas,ci ~i s-a dU3 in cetate, A bltut de trei ori din palme l-au 1 uat dracii pe nori, I ... au dug pe: sus :;.i, J-au pus tn m'ijlliloc,~,d ol'a'1)_dui~ A increput, lumea sa s:tri,_ge:'

- M,are Ie-Iti, Chinoap se, dumnezeul nostru ~r Dar a venit unu] din ueenieii Celui ri~tignit ~i faee

! I! 'IE I.

rmnum ,,1 semne man"

Ciud au. vlm.1l: cei ce crezusera tn Hristos, au 'inceput a se teme: J~'Mii, ~i dumnezeul nostru-i mare '!' Uite, vine pie susl '"r Dar il aduceau draeii pe sus. Chinops a tnceput a-i mustra;

- Oameni orbi, a;;,ta de repede eredeti in el?

Ascultati-ma pe mine! D'(~; este drept loan, si fael

minuni Ire: pe cafe le fac si leu I! -

P'ARINTELE CLEO,PA

1.l3

Si s- a dus aeolo unde prediea loan Ev ang he ... , listul:

~ Ore ce-ai intrat tn '~'ar,a mea, Ioane ~i faei minuni :~ii prediei pe Cel pe Care Lsau r,ast~~,gnit evreii pe cmce ~i n-a pntut si se salveze pe Sine? Ce, crezi rc,l nurnai 'W faci mimmi? Sa, Vri ,aril, eu ce pot sa fae'!

$,rW, Chinops cheama un tanIr" caruia,-i murise

tatal:

- Unde este tatin tlu'?

- A murit !necat in mare,

- Uite, eu n adne aeum imediatl

S i a bi.tut din palme de trei ori ~l s-a scufundat in mare Chinops, Draeii care- i slujeau lui ,er31lll cu dansu], Nnmai ce vede rCa, a iesit Chinops din 'Mare ell fatal copiluhii, Era. nalueire (krijeeasci. S i to'fi, o amenii de pe ma:~ S-,IU mirat ~i au zis:

- M··· •• &'!P;~, esti _ Ch o ••• l~ B'IO:· apse, d umn ezeu 11 n ostru .- ,~

., ,u..w, '!!i.o' ""'"'I . , . u, -' ""~!li' J~ _ ;;C;.! - _. I. . ~. -. ~

Stantul loan Bvanghelistul iii vedea ca, Bunt; dract

Se duee Chinops la o femeie:

- Femeie, unde sunt 'feci orii tii"

~ • 111111. A b.

- rec~rQru met s-an tnecat cu 0 eorar Ire

mergsnd la Cipru de doi ani de zile.

- Ia sa ti -i adue _ si pe ae eial

:I" Y .

A biitDt de trei ori din palme, $1"',8, biBa't in mare

~i i-a s,cos, feeiorii femeri, .

",Sirut mina~ 'mami! Vai de' minel inch~nati~vi la dumnezeul Chinops, ca: acesta ne-a ICOS pe noi din. muncile iaduhri ,i. ne-a adus aici! 'I'

$i mama. ii saruta, dar nu vedea ci-s dracil (Asa are s,1 fie, aeum ia s,filq,i t, Briigarti de seamal),

114

HE YO' . RS-::'E'"I T"E'

. ", . '."' . .

~ .' • . I"· I ••

. .. .:_, ~ . ~ . .

C.i.nd au vizu t oamenil asa, au tnceput a striga: - Mare esti, Chinoapse, ~i mad mare dumne-

zeu ca tine nu estel

'$<i a zi s loan lui Chinops:

.~. Minunile tale Bunt vrijitolrii drice~ti!'

Cand au a uzi I pagani i, s-an repezi t asupra lui Ioan, l"'IU prins ~ i 1- au omorst.

Cei ce crezusera in Hristos, prin predica lui loan) au prins marie :ftlci.: 'l!~Daci au omorat pe SfintuI o,an,.o sa ne omoare si pe noi! ~,~

Atunei Chinops a ineepu t a predica:

_ TiciIo~:Uor! 'Vedet~, ee-am ficut eu c:u Ioan? ,Si voi alti crezut 'i:n el'l Ell am p,utere marel

S i a, venit un i'n,ger am Domnnl uj, ~ i 8,= a atins de, loan. Evanghelistul: .Joane, seoala-te $.i predica pe Hristos!"

Numai ee aude:

~ Ioan, pe care l-am omlOr,at 1l0~ cu trei zile tn mnna~ predica grozav ,i tOlati lumea orede in el,

Cind a auzit Chinops ci loan a MnviaJ,t~ s-a dus 100 el cu aeei draei, despre care credea poporul ca, i-a tn viat Chinops, S finlnl loan predica pe malul muii.,

_ Ioane, crezi ,~a, d,alJcii ai invi at, rna tern de tine? Oameni buni ,~ti~w. corabia care S-,2Ii seufundat deunazi en vreo 400=,500 de oameni?

-Da!

- Uite, eu acum ii Slane od,ati cu eorabia ~ru, lH

in vii pe toti '!

S i a bi'tut din palme de trei ori Chinops ~i s- a seufundat in mare s,a a,dulci corabia eu tot cu oameni, Dracli care-i slujeau lui erau co dansul.

PiRINTELE CtEOPA

115

SBntum oan Evanghelistul, cindl 8; vizDt ,ei s-a seufundat, ,I luat Sfin.ta, Cruce ,i, a ZI8.':

_, Aici ~i se scufunde toati puterea satanei ~I Oamenii, care emu pie mal ,it asteptau venires

Iui Ch inops, cu eei in v~ llti de dins:~~~ au z~,s:: ~

_ Nu 'mincim nimic plOnli nn vine Chinops!

- EI nu mai vine niciodata, ci l-am trimis eu

in fund u~ iad ulu i ~ ~

:S'~, astepta poporul sit vini ~hinops cu corabia eu oamenii ~m ,a;u. stat trei zi le §:i mure au die foame

pie mahrl marii, .

Maret]! a fiert trei zile, ,3;§8 C~ In c locot, tar

draeif -1 -au p1irisfut p.e Chinops ~:i el a rimas in fundul marii., Totm a~,reptatu §i ziceau: ,~N'~ mai v.~,~:e Chinops nici j'ntr-un fel ~ Nici singur ~ niei C'U_ al ttl:! ,~,

SfanN] loan le-a zls: _ ..

== Vedeti ,CU,m v-a In~eiart? Vedeti tn~el~c:iune?

Vedeti ci pe el n-a pumt si se salveze? $1 aeum, pe ceile care l-a inviat, li w.no~~tet,~?

~ I~ canoastem, val de mIne ~ . _' _ 'Hai s i·~:i intrebarn p,e, cei ce au, Inviat daea.

SIUl1t mortii VIQ ~tri '!'

_. Cu pU.terct1l Sfintei Croci. v:~i. leg Sj,a, spuneti

cine sunteti voi I, . N" •• , ,_ _ '.

- Noi suntem diavoli care ~.1 slu]IJlm lui

Chineps de, 8\16. tin ani ~ ~ _ a

A tunci oamenii au tnceput a-i ]'ntreba ~ie ce~. ""·n~·ii<ait-~··' . M.··· ••.. iil~ - barbate dar nu esti tu? Dar VORl~, mal

I ~ A;y.~t'" "" JLIII.,. .. ~"" ''!j'

. - • ~ ., i"iII ,1'

feciori ~ dragii mamerr .. , i -

Sflntul IOI'n Evanghelistul i-a legat,

,NE 'VOR'B,E~T,E

= Ia sa v,a faceti oleacs voi, nu tare ur'tn~. sa, nu :otoua lumea de frici~ ,A,a, cum se peate, s i v,ani eamenii cine suntetil

$''''a u ±leu t niste aritiri. aeeia pie care Chinops it ~!a in,vilt, ~i ci'nd au suflat oda,ti cu foe, toti au cizut la 'pirnint

- V',ei de mine, S finte Ioane, alunga- i de aiel ca muriml

SC'i:pir81u scantei pe nari, guts le era de foe aV031lW. unghii de lttami" ,:i clod au rien.'i.t. la oameni, lOti S=ClU, s,p eno't! ' .. ' '. Bran draci ~

~, V,etie,p cui vi, rnch~na'~i voi? .8" zis Sfintu] Apostol loan, Gata, voi ,l,ti, erezut ci ChblO)PS a tn,viart moqi, ~

- Val de :O,IOIi;o muri'm! Trimite-i de aicil

1-8 blestemat sa se due a, in gheens ',I oamenii nu i-au mai viizut 'CA~,d a y,iizu.t aeeasta, poporul a crezut in, Hristos ~i SfiotuE I03'n Evanghelistul a tn,c)eput sa faei minuni ~.i mai mari,

Vedeti cum i-a im,eilla,t diavolul pie oameni l' Ai vAz~l't cit unui '\f,r,ij iiwr ti s l'Oj eau to, mie de draci I Dar in fati puteri i lui Dumnezeu nimic QU pot, Acesta a f()tst razboiul S fin,tuh.li. loan Evanghelistul 'CII Chinops vr,ij itoru], in. insula. Patmos .. Aeolo Sfintul Ioan Evanghelietul ,31 facut preoti, episcopi ~:i, a tn,cre~tinart tot ostrovul Patmos, Acolo it scris el @,i Apocalipsa, care este ilnl Sfillta, Scriptura cu care se termini N oul 'Testament.

PA,RINTEL,E C,LllO'PA

A· .'.,.'. " '-. .... ':~"- I'~ ~'" ti 'r-; ,-- ul 1 ,:' A" - itih rist

, ~,a. au ,s,lt, v Ina, ~1 pe . Imp u, U.l . _en 1 rl~. ~

Big81t~, de se,l,mi, poate eu s,unt in groapa, Voi fi putted pe atunei, Si v,l aduceti aminte ,cand invita;m, eu aici, Sa va i"ns;e'mnati ell Sfanta Cruce, cea mai puwmi,ci, anna de care se cutremura. tot iadul, ~i nu ve1'i fi birui1i de nimic,

Auzi cum !c,inti Biserica ta S'flntui Maslu:

Doamne, arwul asupra di'(I'~!(),lu,l'Ut, Cruc.ea Ta 0 ai das noua,~, ca se sc.u,l;ur:ii Ii se cu'tremura,i.' nesu =

d "" ..,.'"

ferin« Q cauta spre puterea et; ea moartea as

c'al CtJ't ,~i morli'i at sculat: Pentru aceas ttl ne

,.0; h· ,",,' ,,," '" , .. T l' '1' _ ... '~

U!e -'uaam ingroparu ~ (l e f! , nvt€,ru.

Deei sii nu credeti l~n. Ide SIC fiintece't in tOJt fe~,ul de vr~j ~,;; in cei oe cau ti in b obi, 'in cafea, in, palma; cei ce s,ti~1.g cirbuni" cel, care des/chid ,calli sfinte cei care ~des.einti cu nnmele lui Hristos ,i pomenesc sfin'pi Toti sunt 'impotriva lui Hristosl Toti sunt in s.lU]jba satanei!

'N" ':.,.: - '." d " - ,~. . ,. ,,'" '," ., ,.' -~- .. - ,"',t'~ ,a, ved an' ~'I~ ,1I">'Qr~'- ~

" leI 0< "e. eme sa, nu pr,lm.rn"t,L ", . .:..:: v, ,IJ~ """,~ 'i;;;;' .i!I.

de 13. Dumnezeu, v-am spus (~\i nu se supiri Dumnezeu ,dateR nu 10, primesti, ci El stie 'c:i tu te temi s,i P.U primesti Iup' in, loc de pistOff ..

Vedenia ~,tiiti care este? Ai auzit eare-i vedenia noas.tri? Care 0 spune Sfin;tuI Efrem Sir~l: ,A,g,al'

. 1 "" . d ..... , .. ... u ""d

DQam,n,eJ,m;p,aratel .... aruieste-mt ca sa .. m;~ va.:

p\iJcateltJ mele, sa nu osdndesc pe frattele meu, cd bifu~'cu'Van tat estt.

,S~, ia-ri'$:i ceea ce s.p,une Duh ul Stint prin

Proorocul David: ca jar,utJ€'legea m,ea ·€U " CUROS'C $i pacatul m eu inaintea mea es te pururea (Psalm SO,~ 4)" S,i ne vedem pacatele nu vedenii .. Cit Sfintul ]~UUlIC Sinil spune: De mi.i de ori mai fericit

1.18

NE VOR'BE$TE

este eel ce-si vede piJ.'catelei decdt eel ce vede vedenii; ca vedeniile potji draci Ii' ,te due la pieire vremelnic ,i vesnic.

81 ne vedem pacatele noastre, sa petreeem II. smerenis mintii [~ri [a. inimii ~i. S8 nn ne soeotim vrednici ca putem vedea vedenii, ci asta este eea mad mare mandrie ~i co.rezan.ti.

D,aca de pe acum crezi in vedenii, e§lnd vat veni Antihrlst, ce-ai sa faci a I -lei? 'C'i spune la II Tesaloniceni, cap .. 9.~ despre venirea lui Antihrist: [~' ,(;d~i ven ire este in tru toatd p uterea satan ei,

. jacand semne 3'i' m inun! mari, de' Via' putea sa

tn~,ele Ii pe cei a l'el i. . .

Sfantul Andrei al Cezareei, 1n ti1cu,~liea Apo-, cali psei, spune: ,.)Cind vor veni ucenicii lui Antihrist, 'y~r face )pe fernei si 'blrbati. sa zboare pie sus", Ai sa vezi tu atunci! Cand. vei vedea ca din paie uscate Ide. gr,u qi lace pa.mne p,roaspiUi. ~j. din vill USClt't,B de vie ili face sa curga vinul eel mai bun ..

Vor face m ilte minuni ICU puterea satanel, j:nclit. cei care nu sun t in temeiati "'n credinta VO!

zice: ,;Mlii;, a§<'tia sunt de la Dumnezeul u ~

Vor merge cu tine la eimitir ~i vor llntreba,: - Unde-i mama ta ingroplati?

- Aici!

...- Unde-i ta,li I tlu ingropat? ~ A·.~ ·1

ucu

Si vor zice slagile lui Antihrist:

~ Iesi, mi:i Gheorghe! esi, mai Ioane ,! Iesi, Vasile! Iesi, Marie! Iesiti din mormintel

plRINTELE CLEOPA

$ i 0 s,i~·ti lasi 'tatil tau ~.i. 0 sa te aarute; ~i mama ta 0 sa " e ia in brate, ell hainele cu care-i pus,a in mormant, si iti va zice:

~ Dragul tatei, credeti in acestia, ,ei : e I a

Dumnezeu suntl Credeti, ci lei ne-au scos pc noi

din lad!

TOfi vor fi imacii! S.i cei scosi din morminte ,m.

cei care vin en. din~:B ..

L ual~, aminte ~ Sa nu c,red'e:t ~ in pro croci i

rnincinosi, ci fac minuni cu puterea satanei si e ce ·i, S la bi in cr[edinti <0 s a.-i tn,eme,. E i 1 ucreaza eu s atana Iar noi suntem cu Hris os ~

Atunci ce-ai sa faci, dac it incepi 3! crede de p e

aeum in vriji, in. descantece ~i t'D ghiciterii de rot

telul?

Eu umblu prin credinta, au. prin vedere. Asa

ne invata Bisenca in Simbolul Credintei. N'-am nevoie s i vi' ~ Ci z~ ceo Hristos: F eri c"ti cei ce n-au v"iu~t Ii' au crezutl ( can 20, 29) .. Asa este ..

Acum aproape de sfarsitul lumwj vor apare

multi hristosi mincmosi 1$" proeroci nincinosi sa 1in~ele lumea, Voi tinle~it~vi de mama voastra spiritlLa,llii, Biserica Ortodoxa, care v-a nascut prin api. ~." prin Dub! Nimic s,i no primiti de 1 a sect~ni~:

Clnd vine un secta t sau cineva ra tine, inta

pJL1Jne-lli si fae,a eruce $ID ~~ SpUD~. _,Cr~zul:. ,,~C,r_e~

ntr-Unul Dumnezeu, TatL,(lI.Atottutoru1, aeatorul

cerului I~i 311 pa1ulin tului i ~ -s ".

D[3Ca spune Crezul, vorbeste cu el; d3JJc~l nu,

zi-i: "Fu,gi~ satans, c.a nu esti flu 3,1 Btsericil, ci esti all' i Antihris t t"

120

E ,. ~'.""" C· ... ]it ........ . d" t<a u am scns o carte ~ ,~." a auza In erie.' 1 ra

Ortodoxa" - care SJ-,8 tlJpirit in mai mnlte editii, unde am pus $~ pc martorii lui Iehova ~i toate sectele.

Spune Evanghelistul loan: Ftilor ali auzi« eli 'vine A ntihris t? Tot ,duhu.'l care nu marturise:~te pe lisus Hristos eii este Dumnezeu, Antihrist estet (I loan 4,., 3) .. Deci Inw··te'm.leFgatoriil u.i Antihrist ·tigiduiesc. dumnezei re at 01 Hristos ~

Sx . • rl'N '. . ... ,. __ . c·rxp·'-t

4 nu me: spenem: I .: 01 una sa ~ m.:,.,.c_ a tatra

Hristos esse temelia Bisericii Ii portile ,iadului nu o 'vor birui", Ai v!zut ce spune srantu' Atanasie

cell ..... '81'i1"Q* . V~'~ caderea ~. d eilor din credin a?

.._ .. J! ..' .. JIL w. ,., """,""",,Ill ~a UJIi. 'i"iiQ; J!i.. ,"".1.111. ~ 1JJl. '. 'JI ~. ~

Cil] prooroci au avut ei paJ'di, E,B SfintuJ loan Botezatorull Iar de atunci nioi unull ,~"Ca. Legea ~m proorocii panl Ia loan Botezatorul sunt",

8",a ridicat Duhul Sf"ant de a rei s Hi n u mar aiba prooroci pan,a la sfiir$it Tot el spune: "Sa nu "8, teme ':, ca'nd se vor inmulti vra.·lim~'c:m.i Bise iciil Ci

'" ~ ;J ~

~i ~n vremea sflTr~iwlui ~i oricsnd Hristos va

sprij ini pe cei credinciosi' ~

~i zice: ",Daca. are s,! tmp\ualeasc;i Antihrist m260 de zile, trei ani ",i jumatate, pentru eei alest se vor scurta zilele ". Are sa f 81e pari Ic,i a trecut Intr .. o luna imparii~~· a lui An,'! ihrist. Ce? Dumnezeu nu stie pe cei alesi, ca ~di=i crute?

Deci totdea una. sa. '~inefi credinta ~u statornicie, Un Domn, 0' credinlli ~'i un Botez. In ceea ce ne- am nlscut" 'in aeeea sa mu iml

EN'OH 81 ILI.E

i1IiiI! II'l ~

Acesti doi preoreci au sase' p,olgoar_e, rfUI, vma

din Raj; tdmisi de Dumnezeu, fiind luati CU tot c~ trup la cer, 'Clod vor predica ei en marie putere ~~a~ vor infrunta pe An tibri st trei am §.i jumatate, cat va 'imp',iriti el, Sfintii Eno~ ,i Il~e v~. a~ea. M,ar~ putere s,l, stribam tot lPlimi·~tul c~ f~,l die fel de minuni, Au Sri fa,rl.~i minuni man. f~ semne tn Ierusalim ca S,ft '~rntoarci, pe evrei, cici ei 'j u se A'ntore plana no vine Ilie - ,i Bneh, VI()t t~· 't:oa ce

inimi e catre fi· §i sinago i~a satanei catre H_ri.s.tos,~.. ,

e,and vor predica ei, Ii va a~ tot piminh11,,~.=1 va vedea ~oati lnmea. Si acestea ,9·un~, sense de 2000 de ani, Ide rclud :i s-au descoperit Sfintului loan Bvanghelistul, S.'· cine ar fi erezut? .Ar.~ic'e: cineva ca este 0 nebnni e asta, e.i se i:ntrebau oamenii: ~"Curn 0 s,i~i vada 'pe Enoh ,m. IDle? D~D. continenml Asia sau Africa, cum 0. si-,~ anda in America ?r~'

Acum, daci ar predica, 'iIi ve de la televizor toata hrmea ,i Ii aude la aparate .·.a,ta Iumea, Cu~ 8,3 nu ~ Dumnezeu stie toa e, ca $.i cum ar fi vemt, Cind, vor prediea ,1 vor face minuni tu ai ~di te uiti

~l. A ~

aici §.i ai sa"'"1 vezi cum. fac mm um, _ cu. ~.nv~e

morti i, ,~;i ai s i auzi de aie 1. ce predica Enoh . ~~. Ilie si c~m I, ustri pie Antihrist, cand va impariti peste

troati lumea, ti . , p de 1260 de zile _ _

Vezi? Ceea ce era atunei de neerezut si de neinohipuit, act m se pOia.te. realizal ~e. aici ~,se poate vedea ~i ,auz,i la Ierusalim. Dal S, uite, stam

122

HE VORBE~T'E

aici si vedem la Ierusalim cum slujesc acolo, cum predica ~jl auzim toatel ;Si 191 :Munrele Sinai ~,i in Italia ,i in Belgla ~i in. Olanda §,i tn Bulgaria si 'in Grecia ,i in Serbia. Deci stau aici $i'vad slujba de: la Ierusaliml Vezi (~i.~1 posibil acum? Dumnezeu §tia de mai 'ina:inte cit are sa se 'mmulteas,cii

mjntea, adilci ~tiin.t8l.. "

Ca. Daniil Proorocul ~ ISPUS Ia capitolul doi: In Vr,fl'ln,ea de apoi .iS€' 'rva fn,m;u!/i mintea foarte Ii' se l)or .rnri~',lepl.i' oamenit $l YO,. zbura p,ri'n vlizduh IZ;' V,CH~ fncol1j.u,ra lumea. Teate ct!re Ie vezi acum, B iblia le-a spus cu mi] de ani tnain.t,e~

Vezi PrOOJiO cu] Isaia, care trii,e~te en 850 de ani tnaiint1e de venirea Demnnlui, la capitolul 60 in.treaba de avieane, ci el le vedea acum 2800 de ani: Doamne, (J'e sunt ,ll cestea care zbo(.tra .$i se intrec ,eu norii; ~i ,zboara ca porumbei: spre porumbarele lor ~i de' hu.ietu.l aripilor lor se tulbu\ra vQzdunul? (Isaia 60 ~ 8) ~

Ai auzit? Cu. 2800 de ani in.tdnt,e a. 8'PI~S de avioane, Ce-a zis? "Cl zb oara ea porumbeii spre porumbarele lor". C,a ei nu zboara deca.t de la un aerodrom btl ~l tul, (~,a sa alimenteze,

Dar §,i Ptooro cul Jeremia a viizu t 'm~~ ini le lJSW:) fidi, cai, core le vedeti acum ci alear,g,i, pe drum .. :',fu wn'treabi pe Dumnezeu: Doamne, ce sunt aeestea care huruie pe drum qt' intrec carele oameniior?

Vezi, !ca. spune de bombs eu neutroni la Apocalipsa: Iatii au iesi; de 10 [ala Mielului niste llicu3 te fi ,(J ces tea uveau pusere mare de vatlJffl at in coztle lor. ~i: am auzi: .un glas de la tronul

PAR'lNT'.ELE CLE,OP'A]

123

Mi,(t,lulu.i,~~ N~: ·vlz.tamaJi iarba pamdn tul'ui, nic! oopac'ii:~ nic! fi,oril,f, ,ni'c,i toate eerealeie _,lu~it·~ ".um ai pe ioam·en i sii- i viitam,ali' cin ci luni de zile ~ Rizboiul neutronic Bomba cu neutroni iti lass

pomf i i'nfl.ori·ti. ,

. En am Ia msrturisire pe celmai mare profesor

de fizici atomiea din Bucnresti ~

- Dcmnule, zic, ce rlu poate face aceosti b 'bg?

uomoai

- ,= Aceas ta di .. struge numai viata, ~i,- t-i Lasl

orasul complet, Ci ce folos daca l-ar disttuge'? Bi

~ ? . . ....

ce sa, mai c!,,'tige cand yin s i oeupe ~ Au nevoie sa

ucidi pe oameni, ca sa ocupe ora.§ e ,i toate bunnrile lumii ~

~ Dar ,da,c,i. eu soot tn(~rhiS 1JntI'-O ca~di. de tier ~fu

b om btl leu neu troni explo deaza afilri, ce poate 8 i -mi faci" Id8Jci ziei ci nu distruge materia'? Eu nu sunt in. g,i,guranti? '" ,_ ....

=. Dumneata daea. ai avea 0 casi die fier fir8\

u~,i~ ICU peretii de zeee metri grosime in jur .'~ ~et-a~. bigat aeole, neutronii 'r~p iz~. nu, s~t 'impi edj.c~tl de fief sa treaca, Tree prin fier .,i ViJI Ia dumneata si ~·ti. distrug numai vi,a.,a,~

" ,~, A . -'.~ d6"-, 1 S· otia Iui este 'mare

,", m. gran cu aansa ~ !~

biblfuorecM,i. lao cuple de limbm vechi, Un om credincios '!

Asa ne-a spus Dumnezeu ~ 'ei acestea sun~ serise 'I a Apoealips i~ Nu vor vi tima. copaci i, ni ci florile, ruel sadurile, nici ierburile, ci numai pe oameni cinci 1 uni de zile, Atit 0 S i dureze :rizbomnl neutronic. Cinci luni de zile n-a~. sa te 'P-Iijti pll'l.~ niei in. casa, niei 'in beci, nici in apia,

ll4

nicaieri, n~c,i:i,eri. Unde te-a ajuns .. ,. Tot. ce-i viu distruge, Asta-I bornba cu neutro ri.

Toate-s serise, fr,atii mei, Si ,Min,tuitoml ,8, Sp11S: Cend ,i piimantu,l VQlr' trece, dar cuvintele Mele nu v'or trece t(M:at,ei 24, 35)~ Da, Noi suntem cei ·d' oIfIii pe UI'M"Mi"; [I

-:_. "~ .. ~ ", di.i&Ii-rrL'lli ~ iii 1tI

SFA.TUR.I DUHOVNICE:STI

Ciill.d. fa.ceDl pOlDelRi£. PeJI:tr-u Sfintul AI'ta'r, pie cine sa, I reeem'in primol -.i.D .?

_, 'Ce"1 mai mare neam Pie: care iI avem pe fata p,imin.tult1i~nu-l tata ;~:i mama, cit veti uii vol, Cel mal mare neam pe care il avem nu-i SIOtj,a, nu-t sotul, ci este preotul care nC=1 botezat ~li al doilea este nasu] de botez, ~,i a~ treillea - pentru [care SUllltep. eununati - este na~ul de cummie. Deci, cind faci un pomelnic, tnti ~ §i int,ii 18 mOl1i. sa facio lSi d[lCi prenttd care te-a botezat este mert, pe el si=m. pui ]'otai. Apoi sl pei nasu], daci=i mort, pe urmi pe eeila "tL

Cind faei pomelnic " a vii, tot asa, Daca triie~t[e preotul, pui pe preot 1.ndi ";. apoi pe nasu] de botez, n,a,ul, de eununie ,~i apoi pui pe so], sotie, marna, sodi ,~i alte rudenii,

= Ce persoane :u·o se pot ·treee pe pOJDell1ic? - Pie pomelnic nu se pot trece niciodata mad intii sectarii, [c,a.ci ei S-81u' rupt definiti v de Biserica lui Hrlstos, Pie ace~tia in veac nn- i p ott tree e· in pemehric. A I doilea sun t sinucigasii, care ~i -au

125

mcut seama singurs; ori s-au l~ eeat, 0," s ... au spanzurat, ori au murit din belie~, au. baut ,i au. mnrit beti, ori au murit in. duet tot s.inU1tdg~·: se

" ~ ".

soeotesc ..

Pe urma 'Au.. s e pun la slujbe ceo ce traiesc necununari. in veacul veacului nu-i pot ~ pune plirtici.cl in Sfintu,l Potir celui ce ttiiie,lte in preacurviel Niciodata, Pentru preacurvie se dl 15 ani oprire de la tmpi.rtl,:anie, ci triie~!te necunnnat. Cum sa-i pun= 'pii'rtJ:cici. lui, sa se impart!·· ~.easci cu Trupul ~i g,in,g,e,ie Domnului?

De asemenea nu se tree 'pe pomel nic cei care re fuzl S fin tele Taine ~.i care 'AU se mai sp ovedesc, G,ata~ Pre aeestia nu-i mai puil S-au desplqirt de Bieenea p eatru vesniciel

~ Este, de fo.ol c're,tiDilor sl. ia p,irtieele aC8si?'

- N-ai voile sa iei pirticica acasa, Nici un preotn-are voie sa dea pirticica acasa. Este 0 mare gre~eali a preotilor care dau p!rtice'le acasal Nu-i voie, Doamne ferestel SmntuJ Simien all Tesaloaicului ziee: .",Freotul care v·a da p:lrticele din altar 'pop oru ui ,sa nu mai fie I eot"

Particica ti-o scoate preotu] in altar si r,imine

~ ,

in SfintuI Petir, Ti -a sees pentru vii ~i pentru

morti, Ea 'f.lmsr e sA se sfinteasca ,cind se coboars

~ ,

PTeasfintu~ Duh la epic·'czi .. Dupa ce s,-·a sfintit,

este pusi in dumnezeiescnl SAn.ge,~ ~ID. atunci ai impartal[ire direct cu Trupul ~i S.ingeh~~' Domnului",

,. V ~zi nNe 'V0i"ib0,t:e. parri(lre'h,~ C]e-c-paj"j lIIo.ruumtwrn 2, capho ll1J I Cele [ct"cJ l:etr~l'.i de. i'mpinlt,tI'L

126

NE' VOR.lJE:$',TI!

N u sa i- 0 dea omul ui leas a s ... e 'pun,l prin castroene, Vai de 'mine ce nebanie! Cine p ... a spus ci ai voie sa dai plrticell6 aeasa? Niciodata nu se da u particele, Sa, vinl, Ia mine preotul C He di

,Xrt· I' """;& ill lID' I~ pa . ~"';,W,,,",, ,.

- Dar' d lei lJ.:D t'Fe,tin es;te be*.iv, este blne s 1, ... 1 trecea la ,pIQlmeluic?'

- E~g,~e bine ,s,a- ~ poi Ia Psaltire, Smntu] Maslu, acatiste, dar nu la S flu,fa Liturghie,

- Dar' ee ,d,esfriullt se poate treee Ia Sfinta Ll tu r:ghie?

- Desfranatii, d,01,cS lOU. parasesc pacatul ~i nu ,SI6, spovedese, DU se pun nicicdata! Dimineata, la Sfi1nta Proscomidie ai vimt ,c,i preotul are copia aeeea de argint in mintt, ~fu din prescura iinlJJ scoate dumnezeieseul Agm:-ru.let~ care 81e pr-eface in Trupul ~U] Hristos: din prescura a doua se scoate partea Maici i Domnului; din. pres C,UlJ.",a a. treia scoate pentru cetele tngeresti; din. a patra prescura scoate particele p entru c ei vii: ctitorii msnastirii ~ condueatorii larH.~, condueatorii Bisericii 1m ceilal ti care aunt vrednici, Dar pentru eel care 1njiur,i~ huleste ,i trnil~te 11m, desfr,au nu poti sooate, ci aeea PJirt~,cilcl reprezinta fa'~a, sufletului ruu.i '. D in a cincea prescura scoate pentru eel morti ~

S i ace 1 e p!iUtilce~,e care I e scoatem diminea ta, sunt numai blagoslcvite. $i in timpul epiclezei, atunci cind s e cSuti, in biseriea: Pre Tine te

lfl~'·:ld· a";m~,- p~ e T; ».0 T~ ,t.,T"M't?cuvantnm·:. . oreotul in

- w w _ "'_'~.' .1: ~/'1i~ .1. ~ ,[}. ~,." . _'_ _ _ _ _ IliA! - . ~ ~ 'Ii' r 1& " _. _, ,

Altar ridica mainiIe, la cer, se h)3"gi. in fat a, Sfintei Mese 3:~ se pogoara SBntu] Duh peste Sfin tele

P,ARINTELE CLEOPA

II'

- . - . - ~'~ -

Daruri. Anmci pie Sfinta ~asii nu mal, e~te panll.e,!,

ci Trupul lui Iisus Hristoa lEn Sfantnl Pour nu mat

este vin, ci SingeI'e lui Iisns Hristos, ," . ,_ ,

Ce-am pa:pt eiei co 'rum preot, Calistrat Bobul Era un preot foarte bun, Foarte bun, ,A, trecut pe la a. maica care ttii,a prin p\[idDure, ea, in pJklut}e ef~~ vreo ,S 0 de pustniei amnci, ~j ea i -,a SpIUSJ. preomlui ista, tlnarr: .La voi nu se pogoara Duhul Sfftnt;, ci

a~ti trecut pe stilul nou! ~~ _ ~ .

Pirintellie Calistrat a 'venit acasa ,1-c1 spune staretul U'~. S ~aret-_d. meu era din S motu i M~n te, Ieroschimonehul Ioaniehie, C~~U~e rn-a c~lug,ant. El m:mC8\ numai sltmb~ta ~i Duminiea. In celelalte zile, nimic, 51mbi'ttl mA intreba: ,,,Ai, oleaea de

. ~ -

zemma de v.ani ~i oleaca de gr.au fiert?" EW a sru,uj itt

20 de ani. S fitnta Liturghie singur ~i se intire.a numai ell. Smn.ta i,mparti~lanie., Clod S-8 indreptat caW endarul, ,8, postit 23 de zile, N =3" gus:ttlt nimi c "lol i s-au aratat Sfintii Trei Ierarhi 31, i-au s~s sa r ., BO' '. 'I aseulte de Biserieal S i 'pna C1Il1D,m, zice " isenca:

Odata sI~j lea p,iri'nte,llie Cahstrat B obu. Eu eram paraelisier. Anafera de Ia stare] er,~ am~i ~j ,?Ul~ce~, iar de ID,:a parintele Calistrat, verzuie §l aera, Am

intrebat:

- Parinte starer, de. ce Claud slujeste parintele

Calistrat, anafora este verzuie ~i acra? .

~, M~d ~ biiete; slujeste cu indo~.aUt! S~a dus la nebuna aceea de Isidora, care a facut a'titea beroboate i'n 'manistir~; §:i ea i. -,a spus ci nu :vin~ darul Duhului 'Sunt din cauza calendarului, ~'l i - am spus ca are 8,=10 p'if~eaSIC 3.;! fi indca el se tndoie§te ea vine Duhul Sflnt!

121

Eram paraclisler. Clnd a chemat band Dnhulul SlID' "umai ce vede ci a~netul s-a fii(~ut carne, curgea singe pe Sfintul .. Disc, pe Sfin.'lul Antimis. Si clnd se ui ti in. potir vede singe.. M'I

.." .

C eama pe mine:

- COStiC8; ia vine incoace ~ ICe vezi?

- Vai, ."irinte Cal" strat ~ .s~a ficut came ,i

sSnge! Staretu I ·ti a, spus ea ai ;8-0 .pi. te'~ti, s:a nu mal crezi ID'n calendar, eaei ealendarul 1m.U:- i s,:fint salt dogmi. EI este un ceas al vremii, A mai fost ind,reptat canonic tnamt,e. de' 'c,atev8 ori .lina acum,

Staretul, clnd a venit, a pus sa s' c ~tlasca Psal tirea 181 s ran~t

- Ei ~ Acnm crezi lei vine Duhul Srant ~.i preface Darurile?

- Iarta-ma, p,a.tinlte r si a. cim in. genunehi ~

- a u~'te! A venit Duhul Sflntl~ S,-a ilcut. camel

S-18 f'licut san,ge! Tie mai md,o'·e~ti de acum, pirinte'? ~ Cred, parinte~ . ani-mi.:!

- Ia ,Ii str,in,ge' Sfineele Taine I~

$:rn. a fiicut ell dalta 0 ,g.aDr,a. in. pieiorul 8fiml'te"i Mese, os 8fanta Mas,a este mormantul Do mlui, §i a lngrope t acolo Sfintele Taine, Iar aotirul l-a sfintit din nou .,.~ I-a spalat Ia sfanta spaUitoare il S fin.tuI Amtimis, to ate ,. $ i am stat pini 8-a citit Psaltirea toati.; pa tru ore, ~.i apoi a ineeput Li turghia de Ia SIant~ Pro SIC omidie: .~,,~.] unul din ostasi cn sulita in coasta..;" a 1.U3t-·O de acolo, Si a Bent Sfinta Liturghie ,i ms s-a I' ad repel at.

- ·V· .. ·<~Z·I·? A:', c 'urn' cr' 'I ,Q',?i',

• ",. III • '"', ~. ~~!!

= Cred, pirin,.e:!

129

Staretul i-a dat canon 40 de zile, .De ce nu crezi, ca~d eu iti spun, ~i te duci ~,..a babe g~ .te tnvete despre calendar?" Asta a fest In. a~u ~ 1932:. In vara anului 1932 eram aici, Eu am vemt In anul

1929 aici .

- P:iri:ote, ee .... i en eel de ~a S,litio:ft.ra? Ei SpUD cl IIlo'i ne-am 'vandut e redlnta,

--' - S tiJ i ~,t,~ i su nt c aterisi tw de S tlntul Si nod, Ic.a. tin mai murut me. calendar decat la dogmele Bisericii ~"m au cazut d in as ell hare.,

~. StUi,tr se laudi. cl ,ei au dr,eapifa e edin'f'l ,i noi u.

- E i au in tr- jn~ii mandrie ,ru n.esupu~ere... .

In vats anului 19'92 au venit din S fin tu 1 Munte staretul Min,istirii Xeropotamu cu ca~iva calugari ~i au tacu't un ~elerin,aj p'd~ tar~ :'~' ,~mnta Cru'CI6; mcula tocmai din secolul V, de . mparatul

Marcian si impariJ~eaBa, Pulheria, ~e. paslre,~z,l 0 mare parte d'run crucea Mantuitorului ', $1.a~ sarutat Santa Cruce, twdarH\ cu sangele lui Hristos. De doua ori am sarutat-o ..

Cei drun Muntele Athos tin pe vechi .. De ceo nu au mers la stilisti la SU\t~oar3J, ,c'~ au mers numai la

manastiri le ortedoxe pe sti 1 . nou? ...., '~ ..... , ~ e-,..

Au fost ln multe lOCU:Tl i'n. tiara ~l calu gam In

Sf'inwl Munte sunt pe vechi toti; dar cand m-a~ dus acolo, ti blestemau pe cei pe. stil vechi din Romania, 'ea 8itOn.~ti~ nu s-au rupt. de asc:u tarea Bisericii. Ei sunt Pie. vechi, dar asculta de Sfa,.nt?l Si nod din Grec ia, dear greci i sun t p e :rID cu." da 11 d an anul 1924 .. Ei nu fac diaconi, preoti, biserici, nu

fac Dlmi,c fir,a apro barea S fi -- tu ui Sinod, ~i mi -au zis: ,!!Spune stilistilor de 181 voi ca sunt eretici, 8-au apueat s,a fae! :manistirm, §,i biseriei far,1 voia S fitltului Sinod".

N, ... "am, fost leu aeolo? Nsam slujit cu ei? Cei de, pie vechi nu slujesc cu noi, dar cei din Athos au sluj it~ N e-arn tmp,lrt~it cu ei, ii au ea pe ni~,te pa,gani pre. cei cu stilu], veehi de la noi, Ra:tnfm, exact c,a lipoveni i din Rus ial

Calendarul ni- i stant! M -am dus la instalarea mi opolitul ui la Iasi §,i e-arn vorb ~ t. Am "~ orb it in mitropolie de atatea ori, erau mii de oameni, Erau episcopi ~i mitropo lip, dar m ... au pus, pe 'mine sa vorbesc, - a, sala de mese, uncle erau ,atatea oficie ... illitap" am vorbit aproape 0 ora,

" A doaa zi lam vorbit la Facultatea de Teologie din ]a~ ~ ~i lie-am a ita cum calendarul vechi a mai fost lndreptat pilna aeum, Le-arn aratat ~'i anul ~i luna ~i timpul; ~. ,c,lnd va m,a;1 - r,iminea in - _ rmi --

cum spune in Pidalion =, liar se va itrdrepta. Calendarul este un C.e.RlS a] vremii,

Pentru calendar sl ne sfadim?

- CUlJle pOft _e boteza UB cop·_ '1

- Pentru botez ~i vi ,ale,ge'p oemeni crestini

ortedocsi. La fel §Ii pentru cummie .. Numai atit~ sia va feriti: La nunta ~.i La botez sa nu p"I,une-li nasi

. . ~, 'I

m . lti, lei doar unul singur, rei. te ... ai me t rudenie leu

toti aceia, rudenie spiritua Ii" :ji copiii vostri in veae nu se mai pot lua neamuri.

Sa pot beteza .i'Ol - -- .... ·01 t- ..... '"

- "",' '.' ~" ~op u a.vor .af, -'Ii

- Cine a tndr.';'I- nit sa boteze un copil mert ori avortat, nebotezat, nu mai poate fi preot ~n veacul veacul ui, Ce botezi? T,irina! D,o\M su fi. em 1. a plecat din c ipa cand a. mnrit, Cum? Te-ai ficut. preot ~i te- apuci sa. b otezi la cimitir ~i sa ih§;el i lumea? Mate nebuaiel

.Am auzit pie undeva ca preotul boteaza la Botezul Domnului pe cei avortati, Asta-i nebuniel Asta- i iesire din minti ~~ Nu se b oteaza in. veacul veacului! A plecat sufl etul lui. ,~ti til VIOii unde stan

,.. . b .? S''>;;' t .. ti · ~

coput ne ,otezat~" ~ '" a ttne~l m nte, care sun teti aicn

Copiii nebotezati ai crestmilor stan in partea de miazinoapte din ceruri, nnde este un fe die ceata" cum, este Ia noi tn zori de ziua cand nu s-a I, minat,

Ei uu primit de la M,a.1llmitoru1 U··' inel; se

cheama "ineluW nemuririi vesnice' '" Ei stan acolo ~jl strig:i totdeaur a '""mpoll,'iva p,iri:np1.or: ~,Doamn"e" n-am v1izut '1 umina so arelui, n-em v,izut umina lunii, n-am vazu t stelele, n-am vamt lumina zilei,

x . fl "111 .. 1" it "'!O t::::-.,..4I

n -,am vitJ.'Zut , . ,'0. ',he campu: ur, :n-am ,tlUZ1l' _ ,e,an, 'W:W.u

piasarile~ n-am vizut frumusetea lumii, de ce me t~i. pe noi in linruneric, lc,i noi nu suntem vinovati?" Iar Hristos le va zice .. ,~Sta'tl acolo, sl vad pociin.,a pirin ti lor vo§:tri ~ "; C,i, daca c ei ce au copi i morti nebotezati s e marturisesc IOUla'! la duhovn ~ c si fac

~. y

, '. ,;",11,,' ,- --",' fac : ",,"'tX-'-' ",'", , "·:A,,;h, .. iesc

eanomu ~l mJU mal ae aceas iii. u gie, se mannues ',"

Cind, se mantuiesc parintii, atunci ,i copiii se mantniesc. Cand se mantui,esc parintii, copiii avortati in (:1- ipa aeeea prirnesc botezul nad,ejdi.i; cum au avut eei din Vechiul Testament, cei ee mai tnainte au nadijdufut spre Hristos, zieand: ,,0 s,it

112

vina M esia sa ne scoata din iad l~ ,;,~ Pri mesc botezul niidej di j ,~i odata cu parin ~H lor zb o,ati, la cer, Asta-i soarta copi ilor care au murit nebotezati,

'"

- 'rea Cavloase, eum 111 S'! euvlne 'llOI.,a, e r',e,tin i ~or, eare pu rta.m nnmele un 01" s'fintil d~n

e II ~e n.d a,F', IS a p rttz," uim z~ n it n u DiU!~ I ul '1 .

, = 'Cand este sfintul caruia-i porti nurnele, s,a te

duci la biseriea, si, asculti Sfanta Liturghie, sa te illlp'l'fta~~,t]} ,~aca esti spovedit. Daca poti, '6, oleaca de pomaria ~a tine acasa, la cateva suflete

- I:r ,6 tit,

,a,mar,a .. ~e _,

Vine 0 b.atrina, la 'mine nu de mult: ;~,P'arin'fe" scrie aeolo!" ,,~[C,e .sl pun, m,ltu,,~rr~'J ,,,P'une pe

Ghill~ pe Cos:ticuTI" pe Tincuta, pe Nelutu.. ,. !",.

,-"Matu~a hiil' Unde ai gas-it tu nume de sfinti de a~'Ha'? Eu am iim'bitlra.nit ]l'n manastire, :~"i d~ sfantul ,G, hila n-am auzit, Unde ~i glsit pe sfintul Costicuta? in calendar nu-i, in Prolog nu-i, in M' i {lei n u-i, tn P enti cos tar nu-i, in Tried n u -'~ '. Die unde l-ai scos?" ,~~NlW .. nu. Asa .. ,i cheams [I jll' Fu'D']·

, ... ~ , .... . "( , "-()Ii". a. )'tI'" D "

nl,atu~i de aieil li'w 'bat:~ joe de slujbele Bisericii?'

Nu. G h i ~a ci G heorzhe i ~ a ch ema t' • ~I'~I'I'

II " ~ I~" ,. 1 • \.r " '~l l,Ij,Jl..U

Costicuta, ci Constantin, ,(:,3. nsulltul Costicuta' 'flU

, , r-

exi sta sa u Costaehel sa u Costae he cum 1'm zici tu acasa; §,i ~ ,s.fatn tift Tincuta' , N,-am a uzi t de cand sun t de ,,;8 m,n te Tince 1,1" sau Ca tri n a, sa u Catinca. Sfanta Ecaterins, mare a, mucenita, flica de inlplrat. I-am vaznt sfintele moaste la Muntele Sinai in sicriu de aur,

Asa, c i ffiiJJd vern i.ti ell pomelnic, s.a DU puneti n u .. me de acestea, ,c,n, va bateti j oc de sfin li i [lui

P,AR1NTELli CL.EOPA

t33

Dumnezeu. Cum sa scriu eu asa, c~ trebuie sa scot particele? P'art: cica 11-0 pot scoate decst pentru un - -m rtodox

:DU":· e 0', oc }'·.A,.

S:i ~tiiH Eu va spun, Nu rna interes.ei1'zi .0,1,

aveti ciuda pe mine. Eu sun! un putregai; ma .. ine

lI" ~ III " II

sunt tn. grcapa, dar si nu ziceti ca. n-ail auzit ~l nu

v = am spusl

~' Se pot puae dJOlll,i, num,e ~a betez?

~, 'Nu S:6 pun dou a, n urne ls botez ln veae, Numai unul ~i ortodoxl Niciodata si, on puneti doui, nume la cop H. U nul ~'~ crtodoxl ,ei parti cica este pentru un suflet, nu pentru doua, Asa este!

, • ~I ' . ~ to. , I' A ....;1;, ~d

Manca=v-atf Raiu 1.., sa vi manance: , ~ at s tit va V'Q

in rai, mama, pe '~oti!: Pe t'Oi~'W~ Doamne fereste, unul s,i '[1U ramina la muncil T10ti £3. va bueurati in

gradinile Raiuluil Teti, 'ma:mi!

D'iltj, as avea eu un S,De mare, sa va pun intr-un

sec sa pot sa vi da u drumu ~ in, gri,di.nil,t. Rai u t ui ".'. '. Aco].o] $,ti~~ voi cat de frumos este acolo? Vai de mine! AU'ii ce spune Apostolul Pavel: Cele ce ochiul n-u v(izut ~i urechea nl~a auzi: ,3i Ia inima omulu! nu S=Q,U suit (1 Cor. 2~ 9'). Aceasta a pregatit Dumnezeu celor ce se tern de El si-L

iubesc pe EL

~ I.D ee 'perio1ad,j, :0,0, se fae m.eta,nii'?

_ Carnd ai intrat in biserica, '~nta.i faci trei tnchi.na.ciuni 'in. mijlocul bisericii; la iconostas faci doua me .. tanii, SaJ1J~Th icoana de pe iconostas ~i mal fact 0 metanie. Tot asa faci ~,i la Maica Domnului din mijlocul bisericii. Acestea nM"'S oprite

niciodata. Nici tn ziaa de Pasti.

134,

Dupl tipic, nu SJe fac metaaii die vineri seara de la Vecernie pani Dumini,c,i seare la Veeemie, 'in cinstea Invi erii Domnului .. Nu se fac metanii in cele ~~. praz!licfo lmpirlte~ti §.i de la P,al~ti pi'c a la Duminica Mare, Insa m. locul lot se fae inchinaC iuni, Inchinac iunile nu-s oprite tot anur Se fae doui inchinic:wuni pie' ~ tru 0' metanie,

Cine 2iJ"iC canon de Ia duhovnic, sa-si fae! metanii I,e acasa, oricand, ea-i sub canon.

-= Ce ae p·uteti. SJl: De .. espre RBi?

~, Asa cum s-a silit omu 1 sl~~i fatCi cortuI in lumea aceasta, Blfa it VI avea in vecii veeilor .. Eu mil due sli va gate-s,c voruQ loc (loan 14~ 2); Zo,'· ce M:I:nw "torul

... Cum si-a .pre,ga it fiecare sufletul aici ,pe pamAn, a,a tl va d.o bindi in Rail Verba bltr"inHor ~ ",Cum ifi vei asteme, asa vei donni. ~ '~" .

Unii au fost milostivi, altii a a,vut daru~ rugaeiunii, unii au fest postitori, alii'i au mers cu ey lavie 1.a, biserica, ,aI fii au. avnt dragoste sa, citeasca sflntele clrt~ ~ altii au avut rlbdar-e in n.~c,az.u.ri. Fiecare !l-i"',a pregatit Ioc 1 aiei, §i c m ,1-& pregatit, asa se va yes/eli in vecii vecilorl

,~ . De . aeeea, cei ce vi aduo pe voi pe aiei pe Ia 'mln~tiri:, sunt ~:n,gerli care v,1 pazesc de 13 Botez, ca sa mar faeeti eeva pen-fro, suflet, ,cit mai este vreme, es numai MAnful-toml stie ci~ti vreme mai aveml

- Es:te buna eartea eu d.ouisprezece vineri?

- Cartea cu douasiprezece vineri a lamas, de la

I ogomili, un fel de seetari ai bulgarilor din secolu ,

PAR.fNTELI! ·· .. LEO'PA

135

XIi. Bste carte a at,rim, adica nea(prob:ata de, Stin.tnl Sinod, 'ot asa nu-i 'bun nici ,,,ViS-lId, Maicii

. . .,. . 1 . ", . .... 1 e '!lit

Donlnului" " n:mCl ,; PlStOJ1B ",~s.e£lca nu . -,~,d

~ngi\duit~ caci nu sunt ap'I'Oba,te de S~~X Sinod, ,.

Cele mai bune snnt Acatistul Maicii Domnillliul

si P'an)ciisUi Maicii Domnuhii- Aces-tea au mare putere ~i sunt aprobate de toate Sinoadele Ecume-

nice, S a le citi ti Tn fieeare zi, ~

C' t.iti ,A,catistul Bunei Vestiri, eel mai rennmit;

AcatistJl Acoperimintului Maicli Domnului, cand ai >0 sup1amre mare, sit te aeopere Maica Domnului; ,~i Acatistul MaJcii Domnului numit ~,Bucuria ~" bitil ."

tuturor sear 'I: 1 or "'

Ai v(tzut cand ai sclrbe mari ~i ,cite:,ti din

Ceaslov Parae isul? Maica Domnulei iti di bueurie, le,lei paraclisal este pentru calmar6". C,inid

... ....., ,. tulb t

eft·' nerves, Icand si suplarare 'In cas~ ",~ll~l ~ .. ' ur,a.-

sopi1. sau sotia, cititi P:atac.li~ul Ma,1:~'n D'~~,l~l cu candela aprin.sa a, sfintele ~CO'aDe ~~ va bnl~tll I. ,Aceasti pntere are P araelisul Maicii DOM I u'lui, lea sa dea liniste in famil ie ~i in ,casli~

. irl te, a mai :1 pirut eev:.: ,,.Scrlis~a,("\~a, DomDului nestr . Ilsus Hristes despre patiluUe (are le-a sufe:rit'~'.

_ S unt bune toate, da: este mail bine sit cititi Acatistul Mantuit.ol1l1ui nostru Iisus Hristos, cacm este aprobat de toate Bisericile. Acatistul cu tot cu canoane, ~.i impreuni cu Canonul de poca.inta citre

1 ,. ~ ~t • 1-;1>

MtlntnJitoru , ne 8Juta cei 'mal ron t.

Dar lnvataf-v,i, cea mai p··utlemtci rugaciune,

- II :I> •

dup,a rugicinnea domne;asca ,;;,Ta~i1, nostru", care

13~

este rugaciunea in __ mii, adica $di zici mereu in minte ~i in inima: ~,Dlo$m[]e, Iisuse Hristoase, Fiu] lui Dumnezeu, miluieste-ma pe mine, plica,wsul!'~

Sa u poti sa zic i si asa ~ ;; Doamn e. I] SUSie Hristoase, Fiul lui Demnezeu, pentru rugaciunile Preacuratei Maicii Tale §i. ale tuturor sfintilor, miluieste-ma pie mine, pacitosu~!"

Aceasta este 0 rugaeiune scurta, dar are mare

. pu'tere, Es te b i ne 8-0 repeti ~:i in tren si pe dru m ~,i acasa, p'ana ce adermi sears S~O am in gura Daca ai numele lui IisJ s Hristos, nu mai ai n,l.luciri prin semn ~i s,npi'f,ari ~:i v isuri 'urate" pen tru oi nu se poa te aprop ia s slana die ~ ocul aceta, unde se pomeneste numele Mantuitorului cu 'Eoata inima, cu toe [4 dragostea,

Afar! de asta sa stii c,1 daca adormi seara nelnchinat este mare paeat ICi,lt: de obosit ai fi, Zl macer rugaciunile de sears pe scurt din Ceeslov, fa c iteva inchinaciun i ~i apoi cul ca-tel

Dimineata, daea pleci la lucru flrl rugaciune, este la fe mare pacat. SfintuI loan. Gura de Aur zice aJ3,: ,;Se cade, mai inainte de toate, in viata omul ui sl POV8 tu.ias,c,i nev inov ata rugaciune"

Cand te-ai sou lat diminea ~a, 'D'U, tee apuea de treaba, Este un drac care se chearna .,,in.amnte mergator" ,i are to ceata 'marie d.e drac i pe fata pam§'"tu~u.i, care 0< trimite In casele crestinilor ca sa-i ~nve~e~ oand se vor scula dimineata sa. se apuee i'ntSd de treaba, Cu noaptea ~n. cap sa s e a puce de treaba ..

137

Nu!: Intai slavestc- L Dumnezeu W. Wntltre~~le ,i oameni lintt-o zt,

= Daci, s,uute' obl'i,gati sa IUCTarDJ Dumlni ... '3" ee treb Ie sl faeem?

~in timpul de astazi, vin multi la mine". c,i. ei sun t s i ru iti ,g,B. 1 ucreze Dumini eft ~i ~n sarbatori mari, ,;pa.'rjnte·~, sunt obligat sa lucrez Duminica, Cft dac,R n.u~ imi desface contractul de mu nrc a! ~,

u Hai s,a, v.a, spun un luerul Nu vi suparaf; banii care ,ti castigati Duminica, sa-i dati Ia saracil 'Ca. es te m ai marie mi ~ osten ia deca tinere a une i zi e.

A ti vazut voi cand M6,n~U'~tond a vindecat pe

~

femeia cea gir'bov,a de optsprezeee 9lni in sinagoga?

A'b vlzut ca. vine mai-marele sinagogii si cu ravna leg·'~i se fltamice;Q.te? Nu P'UI ea levi pe Hristos leu

, 'rI.. .

cuvantul, ca-l omora Iumea, ,c,a lumea ')inea Ia

. . ristos ~

Auzi ce spune 8,tarnicut $ase. zll€! sun! 'in care: trebuie s,li se lucreze; i,n acestea vcen'.ili slJ va vtndecati. dar .nu in ziua sl'lmbetlei! (Luca 13,~ 14) i Mi:nlui.tornl au l~a mai ra'bdat:: FlJ{arnilce!

Caci una avea in inima ~i alta in gura, Ace. a-i fltJ::lmic,. care are. Ulna pe limba ~i alta nn inima,

, ~ -

Fa.tam.i,cru,a este mai rea. dec,it toti draciil Fdlarn.iceJ'

" .

care din v,oi nu dezleagii bout siiu S.Q'U' asinul sa-!

duca l« apa~, sau sa-t dea ma'n.care? $i Id'a:cd tu dezlegi t1s~~'nui' ~j boul, In ziua sambetei. pe aceasts

fllcli a Iu! Adam; pe care, iata, Q' legal-a satana de' optsprezecea ani, 'Ul Sf: cadea S;-() dezleg tn ziua sam betei? (Luea 13, 1 5 ... 16) .

.

urnnezeu, ca, apoi

,t ~i sa, ] Ll.C rezi cal zece

"

138

,A numit-o fiiei, ca, era credincioasa, Era ell eapul in. j os, Cal 11, rugaci une, Numai a spus ~i a i"ndrepta1t-o., ~i atunci, vedeti voi, a '~ine slmbit~

I ,.. AI ., ,.

era un ueru mare; iar a vinaeca ~1 a >3:Juta pe

cineva din mila, era mai mare bine, ,ea a vinde- - t - .... _, -' - .... b t - ·

", • I '~I'"I I _ .. ' I" I', .- - -' .. '

C,a!!. 0 1.0 ZI ua sam, . if! , ,61 i

Ai vazut c,1 apostolii 'm ziua s,Lm'betei smnlgeau splice $i. mancau ,~i crU:e minuni nu au fi,cut in ziua simbetei, ea sa, rastoarne parerea ;]il, .... ;a..~ o· r Ii.:',.a.m·'·b,:;;;,t~fl'· ..... are voi ~111'~ €':;;;, ~ I' t""!lI, ..... ~ dreotat ..... 'Q!liv'~l " sat '~_~!;I', i(.;.e. u .:.'.l!!g.I~ ~,~-~: 1~;g W''''''.t'' _~I~'~

Ce? StJ:m:bii'ta ,S~{J, flicu.t pentru om, nu ONUI,I

.... :l..'" ~ (M" 2' 27) D" '" ., d ,~

pentru sami.ilata I ..... areu " ;,,' . ". "ec. 'VOl", .... ac~

," ", ~ eti &.,i ,\f:-" ti de ~... "'.", ,~. . "" I, ':' -':. ti 11" . ti

snnteu rorsa 1 . e imprejuran sa rucran, J!ucr.a"

!Ii i'! !Ii • ,~ ~I rI' ~Ii

cinstit, corect $i sa no. furati. Nu-i veie .si furi nici

de . a stat, nici de la nirneni, ~.i banii care-i c!~.tigi. Duminica sau in sirbatori; 8;1- i dal a ,s,araCE" ,0 a- i

"." •. " , '. ... '" 11, 'I' ten ".: . ..JI ...... , A~t' 'ifl'ffi " ... : "" ',.,']I "

mal mare mao S . L8i ~C"., !~nerea unei zi e ~

~ ",i.rinte ie.,eaP:3, apar 'Illme a,tum eare ad DC b'ule la, adresa Ma.ntui'torlliui" eare tu'.bu ... ri, tlneretul, ere atltudine trebule s,l, iJa Blserlea fa:ji de asemenea hIllcr'uri?

F . h .c. m" "", d 'I' A' ,... '·'."1'1114 a.

,_ rate, nu-"t,!!i. lille I" ea·,e asta .. : ·'·1 vazu ... ce i-a

SiP' us. Minruitornl lui Petra? lati: Cine' zic oamenii

.,

rCa sum Eu? .. ,.,.IUnul ca elti Ilie, altu;l Ica esti

:r. I di . D ~.

teremia sou unu_ < tn proo y-o ct. ~ ~",,'. or '~O'i cine

'. _ ""'" (M '. ~I:£ iJ 3 15)

zu:eli etl sunt; ... ' ...... ate! J!! 0, ~ _'_ -, 'I •. ~

S - CiI sculat P~~'~ si ~ ~ If:' .. ' D-' tlI,~'mno. ~u es ti

~ ~V.I~ ~"' ~1!J.J1 U '1 W 1~&Q!I' !V~, lI;r.'jl J: ~ _ _"y __

H' ;, F" I lui D C 1 '. · c:r' '.

rlstosJ1.U nu ·umnezeu"e.:Ul VUo/. ~!l 1-,~

raspuns Manwitorwl: Tu egti Petru ;Si pe aceastii

.' "'.... .' •. J' 'n" , ~I . ..t ~ t'l '" .J: J •

P It!l,ra vo,z ,Z~"' D ,lseru::tl lVl:,e!'{l 011 p()r fl,€! ~aU:U,tfU nu 0'

vn". hi'mi' (Mattei 16" 16 .. 18).

Cine sunt portilc iadulu i~! S Ol!,lLu 1 Atanasie eel Mate ziee: ~"Por~ru.le h.~,du~ II i sunt g srilc ateilor, gurile necredinei O'S '''10'[', gill 1',1 lie orctscilor, gurile sectarilor; acesti aJ. nu VOl' bi ru ru B iseri ca lui t,"' stos, cl este 'intemle~ a.Ui pc Piatra cea din capul

unghiului" ~ _ . .. .

Necredinciosi s mt de caud e lumea. Si 2IlP'Ol

Piatra cea d.~n capul unghiutui este Hristos. Nieiedata B iserica nu va cadea,. 'Cand se ridiea unul ~i, huleste Biserica ~'ru pie Hristos, Iasa-l, da-i pace, ',ca Dumnezeu nu se judeca eu rei aici! Ci

,clnd va veni la judecata.

~ :1,0, ISJe'meDlt a cond.i1ii, datti vi,D.le u nul :I:i ... 1 auzl buEind ~U1U, oe:iriD,d sao a PUI un motiv ,a.ntitr~ti,lII" poti .:Ura. po.z~'!f.e ere-fUni to fa1a ,I.oi s,i-l eombati s a,u 'ill.a,i in vela lui?

= lata, tocmai aeum cautam ceva aici m eartea Sf!nmluii Iean Ou:rl de AUf,; numita Pu;ul:: .De vei auzi 'p e eineva injural1d i~n public pe Hristes S au Biseriea Lui, dn - te §i ~i dlt palme, ,cl ti,~,ai sfintit 'main-ile talel Si chiar de vei suferi tn.ehiso\Me san bataie S31Ul pedeap,!i, pentru asta, ibucur,i,-te, IC,a, mucenicie se so cote~te pe asta, daca suferi cit ali bitmt pe cer ce huleste pre Hri stos ~ ,~,

Ast~-i marnrrisire de, Ic,redin~, dar mai trebuie ~i dJeapti sccoteala, Mantuitoni1. a spus: Piizi'ti~lIa de oameni, ca' vorpune peste 'vol' mainil'e ,~:' 'va vor duc€ la ,adunij'ri Ii la soboarel (Miette], ] 0, 17)., Si zice Stlntul Ioan Guri die Aur: ;;Cind poti~ feJie~t~re de prim,ejdie '! laX' pie, u:rmi daca. ai eazut

141

in primejdie, sit 'MUl-ii pierzi eurajull" Sa, martuIi s e $ti. pe Hiri stos pin! Ia u nna !

~ l'e ee tre bule sa, nil' temeDl eel :1D,a,~ 'mu ~t to, v~:ati,'1

:.;

,_, Cel mad tare sa ne temem de Dumnezeu. Stii de ce? Pen tru ,c,l, zice Scripture: eu frica de Dumnezeu, se abate to t omul de t a rdu. S i a uzi mai departs: fnceputul fn,tei'ep'(::'i;unii este frica Domnului. Asia 0 zice David ~i fiul s,a.u~, Solomon.

_, De cin e "rebuie :sl ne lip,im, eel. ma i m u h pe pl,11I,llU: tat trai.?'

= Porunca 'intai 0- ~ti i? Cum sa, 0,-0 sti i tu, manca- te-ar Raiull Ci,ti dreptate 3:1',6 Dumnezeu, si ne dea porunca i'ntaj~ Sa iU'b'e'~ti pe Domnul Dumnezeu din toatd t'n im (1 ta, din tot cugetu I tau ,i din UJQ;,td va rtutea ta. Adi,ca, din t~)ata fi in 11\, noasb:i", Din in ~,'ma ia. su fletul, dwn C:U,let fa m:~ n tea ~i din vartute ia trupul C1L1 to,aU\ fiin'~a s,I,-L, iubi:m,!: sa ne contepi m in. El cu tOjid:i fl in ta noa stri!~ -

Dar de ce? Cine ne-a d,at notus minte? Cine ne- a d attru p? Cine ne-a da t suflet? C ine ne ... a da t vedere? Cine 11J1~a, dat auz? Cine ne- 3l dat rniros? Cine ne-a d8('t gus,t.'?1 'Cine ne-a d,at p~paire? Cine ne-a dat vial!? Cine ne-a dat de 9iIM!! s,tlp',inirea?

C- · h ~,? U1JJ'e n e ~ r~nle~ te ~.

Cu toata '6 in~a noastri s i, ne C ontopim cu Dumnezeul Apostolul Pavel spune a~a: Ce ai; omule, care, n-at luat? (I Cor, 4, 7) Ai vialaJ,!, 'Cine ti-s dat .. ,o'?, Ai minte! Cine ti-a dat .. o? Ai vorbirel

~l ~~ •

Cm]J116 ti ... a dat .. o? Ai vederel Cine ti ... a dat ... o? ,A·" .1'

~ ~ -

mi ros II C me 'ti l-a da;tt? A ~ gust! Cine 'U 1=8 dat? Ai trup! C'~ne ti l-a dat? Ai sanitate! Cine ti-a dat-o? Ai . de sine stlp,in:i rea, c,and sa fae i bi ne sa u n'1J.]] Cine t~-a, dat-e? $i duct]' ai luat. de ce te manedre.rtl cia ~ i CUHl' ,n,M ai Iuat?

De aceea i'n porunca ~i'ntai Dumnezeu cere pTIB31

eu dreptate sa-L slujim (~U t,oata fiinta in veacul veacului, De El s.i ne Hpi m ell toata fiin ta! C,a ~egea'- noastra cre'~tini, este eea ~a,i desa,v.iro$~ta ,~e sub cer, Sa inbim 'pe F,I,cato'rul,~ 'Care no-a adus din nefiinta la flintl pe toti" ~i ne-a dat tot ce avem noi in f inta noastra._ I Dbire,a cre,tini fa:ti de, om teste de, ae eeas i

mis;u,ri,?

- Nu I! A uzi ce spune: Iar a doua P'(JI.rUJl;cli,.. asemenea acesteia. sii iube$ti pre aproapele .tau Ic',a pe tine insMJi (Matei 22" 39).. Inbirea de aproapele are m;lsuti. fie aproapele si'-'~, iubim, nu eft pe Dumnczeu numai ca pe '~in:e insuti" ,,~,Eu vreau ~a ma msntui esc, te iubese pe tine, dar hai eu mine: la ma.,n,tui re! 'En. vreau sa mlninc" hai §i to ~ '" .' .. ~"

iIi u besti numai in masura ta, I ar cu Dumnezeu te eufunzi ell nemarginire '~n iubirea Lui, cu toata f~in~a. Deci a dona pOlrunci aee misurl~ 'C'Uc treapta; in, masura in C are ma, i ubesc pe mine ~ i ar cea din tli nu 'mal are mlsuri, fi ~ndca se contopeste cu fiinta cea n.emirginiti, a" iuru

Dumnezeu,

- Ce 'inseaM'ni cuvan,'to'l: N-a fa'cut Hristos in, I'tJtria. ,Sa' In ulte' miNun;" pen't,." neL';r~'dJn'tJ tor. Nil puleo, !i,a [alta D1:inuni 5,1 ... 1 iu,toa;re:a 'Ii pe ,ei,?'

l4:2

N'E VOR'BE'$TIl'

CUPRINS

- ~tH de ce n-a Rieut rninuni? 'Nu credeaul Ca un stiu tor al jnimilcr ~ n-a muou t mmuni, ca nu eumva, me ind minuni ,i ei necrezmd, sa se oslndeas!ci" Tot din dragoste, din mila 1,01" ~,Ma

d'- 'I' -' ~ ". '.,~ .. . I ',- . - red .. ,x dr ." tat . M"", -,~ ,. 11 - ....

TOe ,l8 aceta care ere. "iCa ' 'ep a .. ea· ee ma snes re

g,l-i pedepsese, §:l mai bine nu fac aiei minuni ~~ .,

Dar nu cantil proorocul prin Duhul sran,!:' Mila §.i' jude,c.ata 'v,oi' CtllitCl Tie, Doamnel Dumnezeu este nemarginit in milostenie, este nemarginit ~i in dreptate, D ac i le-ar fi f"acut minuni ~ dreptatea Lui avea sl~] pedepseasea, du asa na, EI i-a crutat, ci nu erau pre gitip s,li primeasca.

C'u'va It"t i R,a tn te,

de ,Arh]mandlrit Ioaniehie Biman" ~ ~.,.~., .. ,,5

Predica tat S,chfumbarea. la F:qa,."." ~ .. , '. " ... '. T. , •• " ~., ••• ,. ...... , •• ,.,7

Patima Domnului ." , ... ~.,. '. ~". ~ ,.'." e e a -e ' ••• " ... ~ ".'." ~ ~ •• ~ ... • '. ~ ~ ,,,. ,. ~. 16

Cinstin:~a Mi!~.lcH Domnului ".;; ~ ... '. ~., .. , .... '. ~ ~ .. '. ~ ...... ~;;.,' 21

Cele 14 reguli

pentru mergerea le biserici ~ .. '. +. "',. '.,' ~" •• ,. ~ .". 261

Cum tn§eall diavol ul pe om e- •• " ....... ~.,. '. u ". ~ ..... '. '. ~ •• " ,.13

S- .... -- .. "~" .. .J"''''' ., - -, ··,.~·1 47

'"a IlU ,JIllJIJ.Uecant, preO"fll. ""'U""" " "" u.'.' • " .

.. . 4'9

L ucrarea constuntei ... m" '. '. , •••••• , •• , ~ .". ~" •• " , •• ' ." .... ' •• , •• ;". • ' • .,.', , ... ' ,~

Nunta creftinii. .. " ".' ... "" ... ,' .',.' ...... ,.,,"' .. "'+,,.,.~ •.•. "m.' •• ', "". 5·3

:E,dol:u.1 N'OIlOG, •• ,'. ' '.". ~" .". "'.' .". ' •• ,. , ••.. 11' "'.'. '. ~.,." ,n ~ ."." ... ". '. , ". "' ••• ". '. 68

'Ir ... ·• -,~ d' ,- - ,(Qj ........ ,X - - - - .. "'" ". 7 m

u-lll.W.lIa . _ [e muJlII~ I. III il'i oil ~l I! 'E ~ !!!!II. III .1. li!il ii' I ~!, !". [!II iii. Ii !Il ~ s II! II' ~ II!!II!!! I. III .1. '. -Ii ~ ~!!II - - -

Mimmea meuta de Dumnezeu

ell. vadUVal Anastasia ~ "'.'. ~ .... ,. 'n" ."1 ..... • ."." " ••• '. '. ", •. 83

,01 ~,sror~.ol.ri a.(fleviratii ", ~ .. " "'.'.', , .. " ,;.'. '. + a. ,d, ".' ,,,. 92

Sinodul al VI - Iea Beumenic .... ~ ,. ~. '. '. e a. ••• '." ' a-s '. ~ 94

1 . 9'8

'Pilda semanatoru u1 .. " " "",' ~"".,;, ,., .. , ''''''''~''',"." ru'

Prooro ei fu mincinosi,., ' ". ' ", , .... ' , .," , '. ~ ~ .". '. ~ ... I '1 0

Eno,h ~i. Ilie~, .' '.,', ".', ~.,., ~ .. " , -a.e e , •• " ,.~ 1:2l

Sfaturi duhovnicesti ~". '. ~.,." iu ;" +.,." ~ " ~.,. ' ,." •• ". 1. 24