Sunteți pe pagina 1din 10

Conform Regulamentului 1272/2008

FI CU DATE DE SECURITATE
BETONCONTACT-punte de aderenta- SAAMC
DP 62; Ediia: 2 Data reviziei: 04.11.2015
Revizia: 2 Data emiterii: 10.01.2014

1. IDENTIFICAREA PRODUSULUI I A SOCIETII

1.1. Element de identificare a produsului:


Denumirea: BETONCONTACT-punte de aderenta
Cod: SAAMC
1.2. Utilizri relevante identificate ale produsului:
1.2.1. Utilizri relevante: Utilizat ca punte de aderenta intre straturi de tencuiala de ipsos
1.2.2. Utilizri nerecomandate:
-
1.3. Detalii privind furnizorul fiei cu date de securitate:
Productor: S.C. ADEPLAST S.A.
Sediul central: 107063 Corlteti, strada Adeplast nr.164A, com. Berceni, jud. Prahova
Telefon: 0040 244 338000, fax: 0040 244 338004
Punct de lucru Oradea: 410605 Oradea, jud. Bihor, Uzinelor 3
Tel: 0040 259 403751, fax: 0040 259 403762
Punct de lucru Roman: 617135 Cordun, jud. Neam
Tel: 0040 233 748855, fax: 0040 233 748856
E-mail: cercetare-vopsele-ph@adeplast.ro

1.4. Numr de telefon care poate fi apelat n caz de urgen:


Telefonul pentru urgente/comunicarea riscului pentru sanatate: +40 21 3183606/ Institutul
National de Sanatate Publica, Bucuresti, str. Dr. Leonte, nr. 1-3, sector 5.

2. IDENTIFICAREA PERICOLELOR

2.1. Clasificarea produsului:


2.1.1. Clasificarea conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008:
Produsul nu a fost clasificat ca periculos n baza dispoziiilor a Regulamentului (CE)
1272/2008 (CPL) (cu modificrile i completrile ulterioare).

2.2. Elemente pentru etichet:

pag 1 / 10
FI CU DATE DE SECURITATE
BETONCONTACT-punte de aderenta
DP 62; Ediia: 2 Data reviziei: 04.11.2015
Revizia: 1 Data emiterii: 30.07.2008

2.2.1. Conform Regulamentului nr. 1272/2008:


EUH208: Contine amestec de :5-clor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona si 2-metil-2H -izotiazol-3-ona (3:1).
Poate provoca o reactie alergica.

P102 A nu se lsa la indemna copiilor.


P262 Evitai orice contact cu ochii, pielea sau mbrcmintea.
P301 + P310 N CAZ DE NGHIIRE: sunai imediat la un CENTRU DE
INFORMARE TOXICOLOGIC sau un medic.
P305 + P351 + P338 N CAZ DE CONTACT CU OCHII: cltii cu atenie cu ap timp de mai multe
minute. Scoatei lentilele de contact, dac este cazul i dac acest lucru se poate face cu uurin.
Continuai s cltii.
P411 A se depozita la temperaturi care s nu depeasc 25C.
P501 A se elimina coninutul/recipientul conform legislaiei n vigoare referitoare la tratarea
reziduurilor.
2.2.1.1. Iritarea pielii: nu sunt date
2.2.1.2. Lezarea grav / Iritarea ochilor: nu sunt date
2.2.1.3. Sensibilizarea pielii:nu sunt date
2.2.1.4. Toxicitatea asupra unui organ in specific o singur expunere; iritarea cilor
respiratorii: nu sunt date
2.3. Alte pericole: nu se cunosc
Respectai informaiile din prezenta fi cu date de securitate.
Nu au fost identificate alte pericole.

3. COMPOZIIA / INFORMAII PRIVIND COMPOZIII

Natura chimica: Definiia produsului (REACH): Amestec de substane n dispersie apoas.


Componente: Nici una dintre substanele care constituie amestecul nu este peste valorile stabilite n
anexa II din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

4. DESCRIEREA MSURILOR DE PRIM AJUTOR

4.1. Informaii generale:


4.1.1. Dup contactul cu pielea:
Splai zona afectat cu foarte mult ap i spun, dup care se aplic o crem sau unguent de protecie.
Dac este necesar cerei sfatul medicului.

4.1.2. Dup contactul cu ochii:


Cltii imediat ochii cu ap din abunden cel puin 20 de minute pentru a ndeprta toate particulele i
cerei sfatul medicului.

pag 2 / 10
FI CU DATE DE SECURITATE
BETONCONTACT-punte de aderenta
DP 62; Ediia: 2 Data reviziei: 04.11.2015
Revizia: 1 Data emiterii: 30.07.2008

4.1.3. Dup inhalare:


Nu apar efecte negative n urma inhalrii.
4.1.4. Dup nghiire:
NU v inducei voma. Cerei sfatul medicului.
4.2. Cele mai importante simptome i efecte, att acute, ct i ntrziate:
4.2.1. Ochii: Produsul poate produce iritri uoare.
4.2.2. Pielea: La expunere prelungit, produsul poate provoca uscarea i crparea pielii.
4.2.3. Inhalarea: - nu se cunosc
4.2.4. Ingerare: Produsul poate provoca senzaie de vom, iritarea mucoasei bucale i a
tractului digestiv.
4.2.5. Mediu: La utilizarea normal, produsul nu este periculos pentru mediu.
4.3. Indicaii privind orice fel de asisten medical imediat i tratamentele speciale
necesare:
Cnd contactai un medic, luai aceast fi cu date de securitate cu dumneavoastr.

5. MSURI DE STINGERE A INCENDIILOR

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor:


Produsul nu este inflamabil.
n cazul incendiilor a se utiliza ageni de stingere adecvai stingtoare de praf, spum sau CO2.
5.2. Pericole speciale:
Produsul este neinflamabil i neexploziv i nu va facilita sau menine arderea altor materiale.
5.3. Recomandri destinate pompierilor:
Mti de protecie a cilor respiratorii mpotriva fumului.

6. MSURI DE LUAT N CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTAL

6.1. Precauii personale, echipament de protecie i procedurile de urgen:


6.1.1. Pentru personalul care nu este implicat n situaii de urgen:
Purtai echipament de protecie dup cum este descris n Secinea 8 i urmai sfaturile pentru
manipulare i utilizare descrise n Seciunea 7.
6.1.2. Pentru personalul care intervine n situaii de urgen:
Asigurai-v c aerisirea se face n mod adecvat. ndeprtai persoanele neprotejate.
Evitai contactul cu pielea, ochii i hainele purtai echipament adecvat de protecie (vezi Seciunea 8).
Evitai inhalarea prafului asigurai-v c ncperea se poate aerisi suficient sau c se folosete
echipament de protecie respirator adecvat, purtai echipament de protecie adecvat (vezi Seciunea 8).

pag 3 / 10
FI CU DATE DE SECURITATE
BETONCONTACT-punte de aderenta
DP 62; Ediia: 2 Data reviziei: 04.11.2015
Revizia: 1 Data emiterii: 30.07.2008

6.2. Precauii pentru mediul nconjurtor:


A se avea grij ca splarea s nu se deverseze n canale sau cursuri de ap. Orice scurgere important n
cursurile de ap trebuie s fie adus la cunostiina Ageniei de Mediu sau a altui organism de
reglementare.
6.3. Metode i material pentru izolarea incendiilor i pentru curenie:
Produsul poate fi tratat ca un deeu oarecare, aadar dac se mprtie se ndeprteaz cu un absorbant
inert.
6.4. Trimiteri ctre alte seciuni:
Pentru mai multe informaii cu privire la controlarea expunerii / protecia personal sau consideraii
legate de eliminare, v rugm s analizai Seciunile 8 i 13 al prezentei fie cu date de securitate.

7. MANIPULAREA I DEPOZITAREA

* Nu manipulai sau depozitai lng alimente, buturi sau tutun.


7.1. Precauii pentru manipularea n condiii de securitate:
7.1.1. Msuri de protecie:
inei recipientul nchis atunci cnd nu folosii produsul. Transportai numai n recipiente
corespunztoare, etichetate. Nu deversai n canalizare. Se va purta echipament individual de protecie
(vezi Seciunea 8).
7.1.2. Informaii despre igiena profesional:
Evitai inhalarea, nghiirea sau contactul cu pielea sau cu ochii. Trebuie asigurate msuri generale
pentru igiena profesional pentru a asigura o manevrare sigur a substanei. Aceste msuri implic un
personal bine pregtit i practici de economie domestic (de exemplu curarea regulat cu dispozitive
de curat adecvate), fr a se consuma buturi alcoolice, mncare i fr a se fuma la locul munc. Se
va face du i se vor schimba hainele numai la sfritul schimbului de lucru. Nu purtai haine
contaminate acas.
7.2. Condiii de depozitare n condiii de securitate, inclusiv eventuale incompatibiliti:
Produsul trebuie depozitat n spaii acoperite, ventilate corespunztor, la o temperatur cuprins n
intervalul +5C i +30C. Recipientele se pstreaz nchise ermetic. Nu prezint ncompatibilitate cu
alte materiale.
A nu se lsa la ndemna copiilor.
7.3. Utilizare final specific:
Pentru utilizarile relevante identificate la sectiunea 1, trebuie urmat recomandarea mentionat n
aceast sectiune 7.
Consultati datele Fiei tehnice a produsului. Recomandat a fi utilizat n spaii bine aerisite.

8. CONTROALE ALE EXPUNERII / PROTECIA PERSONAL

pag 4 / 10
FI CU DATE DE SECURITATE
BETONCONTACT-punte de aderenta
DP 62; Ediia: 2 Data reviziei: 04.11.2015
Revizia: 1 Data emiterii: 30.07.2008

Nu se mnnc, nu se bea i nu se fumeaz n timpul lucrului. nainte de pauze i dup lucru a se spla
pe mini. A se evita contactul cu ochii i pielea. Orice urm de produs pe piele se spal cu mult ap
curat i spun. Se va folosi crem de protecie pentru piele.
8.1. Valori limit de expunere (conformNGPM):
Conform legii 319/2006 pentru produse sau substane limita legal de expunere este de 15 mg/m.
8.2. Msuri de protecie individual, precum echipamentul de protecie personal:

a) Protecia ochilor / feei: Ochelari de protecie laterale etane

b) Protecia pielii: mbrcminte care acoper complet pielea (pantaloni lungi,


halate cu mneci lungi, ncheiate), nclminte care impiedic intrarea prafului,
mnui de protecie

c) Protecia respiraiei: n cazul lipsei de ventilaie se recomand a se purta


masc de protecie contra prafului aprobate de EN 149

d) Pericole termice: produsul nu reprezint pericol din punct de vedere termic


8.3. Controlul expunerii mediului:
A se evita degajrile n mediul nconjurtor. Oprii pierderile prin scurgere. Orice scurgere important
n cursurile de ap trebuie s fie adus la cunotiina autoritii de reglementare responsabil pentru
protectia mediului sau a altui organism de reglementare.

9. PROPRIETI FIZICE I CHIMICE

9.1. Informaii privind proprietile fizice i chimice de baz:


a) Aspect: lichid cu vscozitatea medie, diferite culori
b) Miros: specific
c) Pragul de acceptare a mirosului: nici o limit de miros
d) pH: cca. 8,0 9,0
e) Punctul de topire: nu se aplic
f) Punctul de iniial de fierbere i intervalul de fierbere: nu se aplic
g) Punctul de aprindere: nu se aplic
h) Viteza de evaporare: nu se aplic
i) Inflamabilitatea: neinflamabil
j) Limita superioar / inferioar de inflamabilitate sau de explozie: nu se aplic
k) Presiune de vapori: nu se aplic
l) Densitatea vaporilor: nu se aplic
m) Densitatea relativ: 1,8 0,1 g/cm3
n) Solubilitatea: nu se aplic
o) Coeficientul de partiie: n-octanol/ap: nu se aplic

pag 5 / 10
FI CU DATE DE SECURITATE
BETONCONTACT-punte de aderenta
DP 62; Ediia: 2 Data reviziei: 04.11.2015
Revizia: 1 Data emiterii: 30.07.2008

p) Temperatura de autoprindere: nu se aplic


q) Temperatura de descompunere: nu se aplic
r) Vscozitatea Brookfield (S07, rpm100: min 10 000cP
s) Proprieti explozive: nu se aplic
t) Proprieti oxidante: nu se aplic
u) Continut de substante nevolatile (120C,1g/100cm): 805%
v) Continut de compusi organici volatili: 0.2g/L
9.2. Alte informaii:
Nu se aplic.

10. STABILITATE I REACTIVITATE

10.1. Reactivitatea:
Nu se aplic.
10.2. Stabilitate chimic:
Produsul este stabil n condiii normale de temperatur i presiune.
10.3. Posibilitatea de reacii periculoase:
Produsul nu cauzeaz reacii periculoase.
10.4. Condiii de evitat:
A se evita expunerea direct a produsului la radiaii solare sau depozitarea la temperaturi sub +5C i
peste +30C.
10.5. Materiale incompatibile:
Nu se aplic.
10.6. Produi de descompunere periculoi:
Produsul nu se descompune n produi periculoi.

11. INFORMAII TOXICOLOGICE

11.1. Informaii privind toxicitatea produsului:


11.1.1. Toxicitate acut (efecte pe termen scurt):
LD50 oral(mg/kg)- nu se cunosc.
LD50 dermal(mg/kg)- nu se cunosc.
LD50 inhalant(mg/kg)- nu se cunosc.
11.1.2. Efecte periculoase pentru sntate n urma expunerii:
Prin inhalare:
-efecte imediate: nu prezint efecte negative.
-efecte ntrziate: nu se cunosc.
Prin ingerare:
-efecte imediate: senzaie de vom, iritarea mucoasei bucale i a tractului digestiv.

pag 6 / 10
FI CU DATE DE SECURITATE
BETONCONTACT-punte de aderenta
DP 62; Ediia: 2 Data reviziei: 04.11.2015
Revizia: 1 Data emiterii: 30.07.2008

-efecte ntrziate: nu se cunosc.


La contactul cu ochii:
-efecte imediate: poate produce iritri uoare.
-efecte ntrziate: nu se cunosc.
La contactul cu pielea:
-efecte imediate: nu prezint efecte negative.
-efecte ntrziate: uscarea i crparea pielii la expunere prelungit.
11.1.3. Toxicitate cronic (efecte pe termen lung)
Efecte carcinogene: nu este desemnat ca fiind cancerigen.
Efecte mutagene: nu este desemnat ca fiind mutagen.
Efecte toxice pentru reproducere: nu este desemnat ca fiind toxic pentru reproducere.
11.2. Alte informaii:
Nu se menioneaz.

12. INFORMAII ECOLOGICE

* Produsul nu a fost nc testat din punct de vedere ecotoxicologic.


12.1. Ecotoxicitatea
- acvatic: LC50, peti(mg/l): nu se cunosc
EC50, daphnia(mg/l): nu se cunosc
IC50, alge (mg/l): nu se cunosc
- pentru micro i macro organismele din sol: nu se cunosc
- alte organisme(iepure, oarece, cobai,etc.): nu se cunosc
- efecte inhibitoare asupra organismelor: nu se cunosc
12.2. Mobilitate:
Miscibil cu ap n orice proporie.
12.3. Persistena i degradabilitatea:
Produsul nu este biodegradabil.
12.4. Bioacumulare
Date privind potenialul de a se acumula n masa biotic i de a trece prin lanul trofic:
-coeficientul de partiie n-octanol/ap: nu s-a determinat
-factorul de concentraie biologic: nu s-a determinat
12.5. Emisii de compui organici volatili:
Nu exist.
12.6. Alte efecte adverse:
Nu se cunosc.

13. CONSIDERAII PRIVIND ELIMINAREA

pag 7 / 10
FI CU DATE DE SECURITATE
BETONCONTACT-punte de aderenta
DP 62; Ediia: 2 Data reviziei: 04.11.2015
Revizia: 1 Data emiterii: 30.07.2008

13.1. Metode de tratare a deeurilor:


Conform Legii 211/2011 privind gestionarea deeurilor, OUG 195/2005 privind protecia mediului cu
modificrile i completrile ulterioare, HG 621/2005 modificat i completat de HG 1872/2006, HG
247/2011 privind gestionarea ambalajelor i deeurilor de ambalaje, gestionarea deeurilor decurge n
urmtorul fel:
Rezidurile i deeurile se vor depozita n locurile destinate pentru depozitarea materialelor de
construcii, sortate pe deeuri reutilizabile i nereutilizabile. Cele reutilizabile se vor valorifica ca atare
(de exemplu adeziv rmas neutilizat, deeuri de ambalaj etc.). Nu se vor face deversri n canale sau
cursuri de ap.

14. INFORMAII REFERITOARE LA TRANSPORT

14.1. Numrul ONU:


Nu este relevant.
14.2. Denumirea corect ONU pentru expediie:
Nu este relevant.
14.3. Clasa de pericol pentru transport:
Nu este relevant.
14.4. Precauii speciale pentru utilizatori:
Nu este relevant.
14.5. Transport n vrac, n conformitate cu anexa II la MARPOL 73/78 i Codul IBC:
Nu este relevant.
14.6. Alte informaii:
Nerestricionat de la nici un tip de transport naional sau internaional. Produsul este ambalat, etichetat
corespunztor, aezat pe palei i nfoliat pentru ca transportul lui s se fac n bune condiii, evitnd
astfel deversarea produsului n urma ocurilor mecanice. Sensibil la nghe, se degradeaz
microbiologic la temperaturi mai mari de 30C.

15. INFORMAII DE REGLEMENTARE

15.1. Regulamente / legislaie n domeniul securitii, sntii i al mediului specifice pentru


substana sau amestecul n cauz:
15.1.1. Reglementri naionale:
Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea i ambalarea substantelor i a
amestecurilor, de modificare i de abrogare a Directivelor 67/548/CEE i 1999/45/CE, precum i de
modificare a regulamentului (CE) nr.1907/2006;
-HG nr.937/2010 privind clasificarea, ambalarea i etichetarea la introducerea pe pia a preparatelor
periculoase;
-HG nr. 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea i etichetarea substanelor periculoase;

pag 8 / 10
FI CU DATE DE SECURITATE
BETONCONTACT-punte de aderenta
DP 62; Ediia: 2 Data reviziei: 04.11.2015
Revizia: 1 Data emiterii: 30.07.2008

-Legea nr.319/2006- legea securitii i sntii n munc;


-HG nr.1218/2006 privind stabilirea cerinelor minime de securitate i sntate n munc pentru
asigurarea proteciei lucrtorilor mpotriva riscurilor legate de prezena agenilor chimici;
-HG nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor i deeurilor de ambalaje;
-HG nr.856/2002 privind evidena gestiunii deeurilor i pentru aprobarea listei cuprinznd deeurile,
inclusiv deeurile periculoase;
-Legea nr.211/2011 privind regimul deeurilor;
-Regulamentul(UE) nr.453/2010 de modificare a Regulamentului nr.1907/2010-REACH.

Regulamentul (CE) nr. 528/2012: conine un conservant pentru protecia proprietilor iniiale ale
articolului tratat.
Evaluarea securitii chimice: Nu au fost realizate evaluri de securitate chimic.
15.1.2. Alte reglementri:
Acest produs nu este clasificat ca fiind periculos n conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.
15.2. Evaluarea securitii chimice:
Nu au fost realizate evaluri de securitate chimic.

16. ALTE INFORMAII

16.1. Indicarea modificrilor:


Clasificarea i procedura utilizat pentru primirea clasificrii amestecurilor n conformitate cu
Regulamentul (CE) nr 1272/2008.

Abrevieri:
REACH: nregistrarea, evaluarea i autorizarea substanelor chimice
ADR: Acordul european privind transportul rutier internaional de mrfuri periculoase
IMDG: Codul maritim internaional pentru mrfuri periculoase
IATA: Asociaia Internaional de Transport Aerian
ICAO: Organizaia Aviaiei Civile Internaionale
CCO: consumul chimic de oxigen
CBO5: necesarul biologic de oxigen pentru 5 zile
BCF: factorul de bioconcentrare
LD50: doza letal 50
LC50: concentraia letal 50
EC50: concentraia eficace 50

16.2. Literatura de specialitate i surse de date:

pag 9 / 10
FI CU DATE DE SECURITATE
BETONCONTACT-punte de aderenta
DP 62; Ediia: 2 Data reviziei: 04.11.2015
Revizia: 1 Data emiterii: 30.07.2008

http://esis.jrc.ec.europa.eu
http://echa.europa.eu
http://eur-lex.europa.eu
16.3. Lista frazelor de pericol:
-
16.4. Lista frazelor de prevenie:
-
16.5. Informaii suplimentare:
Informaiile coninute n aceast fi de securitate sunt corecte i bazate pe datele de care dispunem n
momentul de fa. Aceste informaii sunt numai orientative pentru manipularea, utilizarea, procesarea,
depozitarea, transportul, distrugerea i deversarea n condiii de securitate i nu constituie o
responsabilitate juridic contractual.

pag 10 / 10