Sunteți pe pagina 1din 18

Agen{ia Nalionald de Imbunhtaliri Funciare

Filiala Teritoriald Mureq Oltbl Mijlociu


Unitatea de Administrare Hunedoara

CAIET DE SARCINI

Lucrirfl I+R in amenaiarep


Desecare Mdrtinegti - Turda$ cod 887
CUPRINS

I. EI"EMENTE GENERALE

II. TRASAREA LUCRARILOR

III. DESCRIERE AME NAJARE $I TEHN0LOGTI PE I0XECUTIE


i

rv. cALITATEA ludnAnn o R:


v. ORGANIZARE.q. REcTTTIEI r,ucnArlu,on i

VI. INDICATII SpECtrALE PENTRU PROTECTn ivruucn

V11. SUR5E DE POLUANTI $I PR9TE6TIA FAcToRILoR DE


MEDIU
I. ELEMENTE GENERAL,E

CAP. 1: OBIECTUL CAIETLILUI DE SARCI]{I ;

Prezentul Caiet de sarcini se refer[ la lucr[rile de I+R in annenajarea Desecane


Mirtinegti - Turdaq cod 887, pentrlu Filiala Mureg Oltul N{ijlociu, Unitatea de Administrane
Hunedoara, cod CPV 45II1220-6, 451 1,2000-5, 4522122(l-0. .

Caietul de sarcini face partte integrantd din docurrrentele procedurii cle achiziXie care
se va realiza conform art.1 din Legea 98,t2016.
x Obligaliile qi rlspunddrile investitorului gi constructorulu,i, lprecum gi alle
personalului muncitor din unitalil$ respective cu privire la asigurarea calit5fii constructiil,or
qi recepJionarea acestora sunt reglementate prin Legea nr. l0/i995 si'HGI{ nr.76611997 ,,

* Pentru rcalizarea in bune condilii tehnice gi de calitate qi pentnr reuqita organiz[rii


lucrdrilor, constructorul va cunoag{e qi desfbqura urmatoartlle activitdli:
- natura gi specificul lucrdrilor cuprinse in aceast6 clocumenta{ie reclamd din partea
constructorului, dotarea tehnicd corespunzdtoare, o supraveghere aLtentd la aplicarea
tehnologiilor de execulie prevdzutg in proiect qi alegerea timpului cel mai prielnic de lucru;
- la aplicarea la teren a lucrdril$r se va desftgura o colaborare strdnsd cu de{indttorii de
terenuri;
- in documentalie s-au asigurat cqnditiile materiale pentru executarea lurcrdrilor IErd riscuri
de accidente pentru muncitori, daf, dat fiind procesele de degradare putornicd a terenurilor,
instabilitatea accentuatd a malurilpr ravenelor gi umiditatea ridicati dirr unele perioade de
timp, execulia lucririlor este exppsd urui grad sporit de risc, rnai ales in ceea ce priveq,te
protecfia [i securitatea muncitoril6r; in aceste condilii constructorul va intreprinde mlsurile
organizatorice adecvate pentru preAntdmpinarea gi evitarea dificultalilor in
execulia
lucrdrilor gi accidentelor de munc4 astfel:
o qefii de punct de lucru vor verific a zilnic starea cle stabilitate a rnalurilor din zonele
de lucru qi vor semnaliza vizibil zbnele de pericol astfel incAt la inceputurl ziXei de lucru gi in
timpul zilei muncitorii sd nu fie suppringi de pribugiri de maluri;
rexecu{ia mecanizatd, a lqcrdrilorinzona malurilor instabile, se va el'ita sau se va
face sub o strictd supraveghere db cfltre gefii punctelor de lucru, astfel incrat utilajr:le prin
functionare sd nu poatd produce prdbugiri de maluri;
. se vor marca vizibil zondle de proteclie pentru muncjitorii
care lucreazd, pe rnalurile
qi talvegul ravenelor, cu addncimt mai.mari de 4 m prer;um gi zonele in care este inter:tis
accesul acestora, existind pericol de accidentare.
- studierea legislatiei in vigoare la data execufiei, a caietului de sarcini, rtormatiivelor tehnice
de a ,a s6-i fie clare pAnd in amilnunt tr:ate
afitt v gi
- r i, de accesi, identificarear tutfuror
existente pe amplasamentul lucr[fii ( lucrdri milare, conducte de gaze:, cabluri t
linii electrice subterane gi aerienef obiective speciale, etc); lucrdrile se lor amplasa pe teren
pebaza planurilor de situalie gi a 4elorlalte piese desenate;
- a
asigurare a forfei de inuncir 9i de con in
cantiialile gi tele necesare, in concor lie 9i cu eltl
partiale sau finale ale obiectivului in execuli lizlriilu se

vor.aprovi ziona pe timp bun de sau la p de


pun.i" in opera pentru a se evit e pot fi provecate de iritem'perii de codifiile
gi
de terenuri accidentate I ;

functioneazd, precvm gi evitarea e{ecuJiei pe


lucr[ri pe terenurile ocupate de cul{uri agricol,
incheiere executiei celorlalte lucrdrf .
este obl pe gantier pd toatd durata execufiei, intreagh
docum cdreia s respective, dispoziliile de gantier
di
date e lucru s beneficiaru
* Prevederile prezentulul caiet sarcini hu azd responsabilitatea
constructorului de a efectua qi altB verific[ri, incerc6ri satr activitdfi pe: care le consider[
necesaIepentruasigurareacalit6tiimaterialelor9iaexecu1igi.
* ientru asigurarea calitdfii, constructorul va asigura prezenla perntanentd pe qantier a
responsabilului tehnic cu execulia.

II. TRASAREA LUCRARILOR

II.1. Toate lucrdrile de trdsare se vor executa de ponstructor' P,e baza rcpeilor de
txasare.
II.2. Constructorul va matgrialirnpe teren prin borlre, traseele luclrdrii'
II.3. Marcarea zonelor de lucru se va face astfel incdt sE fie vizibild qi sa poatd fi
refEcut[ rapid in cazde deteriorarel
II.4. Constructorul este o$ligat sd ia toate mdsuri.lp necesare pelrtru ca pe perioada
execuliei qi p6n6 la recepfie borngle sd fie ferite de distrrlgeri gi deteri,or6ri' Dacd au fost
distruse bornele vor fi reftcute.
IIr. DESCRIEREA LUCRARTLOR SI A TSHNOLOGIEI DE
EXECUTIE

Din punct de vedere adminfstrativ zona studiatd este situat6 i bazinul hidrografic al

rdului Mureg, versant stdng, la cca 8 km de oraqul Or[qtie,pe terenul extravilan al comune,i
Martinegti in lungul drumului judefgan DJ 668,

in cadrul schemei de amenaJare a terenului intrd urmitoarele cftegorii de lucrflri:


- canale colectoare, principale gi sebundare de desecare r

-lucrdri de art[: podefe, cideri.

in urma precipitaliilor abupdente cu caracter torontial din ldatar de 26 mai 2016


(aten{ionare meteo imediatd cod galben, interval l42s -'16 qi 16 - 18) cdzlfie in zona

Mdrtinegti, prin antrenarea de aluiiuni s-a produs colmatarea canalelor Ccs 46 qi Pr 4 pe o

lungime de 424 m, hind distruse gi doui podele din cadrul amenajdrii'd. I).**"ure Mdrtin.eqti

- Turdag cod 887, aflatd in administrarea ANIF -Filiala Teritorial4 Mureq Oltul Mijlociu,
Unitatea de Administrare Hunedoala
Pentru redarea funclionalitdgii amenajirii de Desecare Mdrtinegti -'Turdag cod 887 la

parametrii proiectafi, precum gi a asigurdrii accesului la terenurile agri'oole din zon[, este
necesar a se executa decolmatarea banalelor gi refacerea podeJelor distruse de viiturd.

LISTA LUCRARILOR DE I+R:

Nr. Denumire lucrare U;M. Cantitate

rrt.
1 Distrus vegetatie lemn oasa na 0,32

2 Decolmatdri canale mc 2t2


J imprdqtiere deponii rnc 170

4 Reparat podete b,uc z


Tehnoloeia de execu [ie propusd este urmdtoalrea:

l. Distrus vegetalie lemnoasd.:


- defriqare manuald tufiquri gi arbugti cu diametrul <10cm fle suprafete < 500 mp prin tdierer,,
frrd scoaterea rlddcinilor, aranjare4 in grimezi prin pufiare flirectd; I

- cosirea vegeta(iei acvatice gi ierbqase in teren cu ap[ Ei fbrh ap[;


- inc6rcarea materialului rezultat in autobasculantl
- transportul cu autobasculanta a materialului rezultat

2. Decolmatare canale:
- curllirea vegetafiei acvatice depuqe in perioada de exploat[re a eanalelol
- siparea mecanicd cu excavator pe genile 0,5-0,8mc, in teren cu umiditate mijlocie frrd
lipiri de cupd - 60% qi cu lipire {e cupd 40Yo a stratului de material derpus in perioada de
exploatare a canalelor
- descdrcarea materialului in depozit

3. imprdgtiere deponii:
- imprdgtierea deponiilor cu buldoeer pe genile de 8i-1 de15-20cm

4, Reparat podele casetd:


- demontarea elementelor cdsetii de pode! in vederea lor;

- sdpdturl manuald in spalii limitate peste I m cu inclinat in p,6mdnt cu umidlitate


natura16, ad6ncime 0,0'2,0m,teren mijlociu latimpane 9i
- impr6gtierea cu lopata a pdmdntului rezultat din s5 in stratuui de 10 - 30 cm
cu sfdrdrnarea bulgdrilor, teren mij[ociu
- strat drenant in grosime dd, 5cm din nisip sub
- strat de repartilie din balaqt peste stratul de nisip
- montat elemente prefabricpte - chesoane2xI,5
- montarea cofrajelor din panouri cu placaj tip P timpane
- tumare beton Bl00 in eleyajii (timpane) in cofrajer
- agternerea stratului drenaqt de nisip sub pereu am gi aval de podeJ
- turnarea pereului din pllci de beton 8200 simplu cdmpuri 2mpr suprafafd,
imp64itd prin rosturi de 2,5 cm ;i Cu o grosime de 10 cm;
- transportul chesoanelor cri autobasculanta pe dist {a de 30 km
- transportul betonului cu artrtobetoniera de 5,5 mc p distanta de 3i0 km;
- transportul nisipului qi balhstului cu autocamionul distan{a de 30 km
-confecfionare qi umplere gfbioane cu piatrd bruti aval de p,ode( pentru Protecfia lla
ape mari a profilului canalului.
IV. CALITATEA LUCRARILOR

IV.l : Pentru asigurarea calitfl1ii lucrdrilor, , rvo urmari permanent


execu(ia prin controlul intem permanent CTC.
IY.2: Prezentarea certificatelor de calitate a alelor folosite^ la decontarea gi

receptia lucrdrilor
IV,3:B I va puted opri iucr[rile pAnd la masufllor de remediere in
cazul nerespec logiei de oxecu{ie.
IV.4: Legi gi Hotdr6ri de Gqvern:
Legea nr, 10 I 1995 Legea pJivind calitatea itt
Legea nr. 137 I 1995 Legea protecliei mediului
- Legeanr. 107 l1996Legeaapelor
- H.G.R. nr. 261 I 1994 Rpgulament privind co qi i asi;gurarea calitalii ':in

construclll
- H.G.R. nr.272l 1994 Regulament privind controlul stat al calitiilii'in constructrii
- H.G.R. w.273 I 1994 Regufamentul de receplie al irilor de constryc!.ii gi instalalii
aferente.
- Ordin M.L.P.A,T. Regularrlent privind protecfia gi muncii in construcfii nr.9 /
N / 1993.
- C16-84 Normativ pentru rdalizarea pe timp ,cr6rilor de construcfii gi a
instalaJiilor aferente.
- GE -027-1997 Ghid pentru proiectarea lucr6nilor de gi contioliclare la diguri
- C300 Normativ de stingere qi prevenire a inoendii pe durata erxeculiei lucrdrii de
construcfii qi instalafii aferente acestuia.
- NGPM-1996 Normele genepale de proteclia muncii, ulamentul privind protecfia gi

ingiena muncii in constructii.


Art. 4.4: STAS-uri ce regleqnenteazd. activrtatea de funciare:
- STAS 8389-82 Lucr6ri de lmbundtdtiri funciare. Cl de execufie 9i metode de
verificare
- STAS 9850-89 Lucrdri de im$unitdliri funciare' Veri compact[lii terasamentelor

v. ORGANIZAREA RECEPTIEI LUCRi' R

V.l Condiliile de recepfie sunt conforme cu ederile tIG 273194 privittd


receotie a lucrdrilor de aonstructii
Lentul de receplie
Regulamentul fi insta
strucfii gi inst tii aferente acestora,
Receplia lucrdrii constituip atestarea de cdtre isia de recepfie a indeplinir:ii
condiliilor de calitate prevlzute in prescripliile tehnice, in ietele de sarcini gi in dispoziliile
de gantier.
V. lucrdrilor se realizeazd in doud
1) rece inarea lucrSfii;
Lar terminarea lucrdrii se verificd:
- amplasamentullucrbrilor;
profile transversale in toate secfiunile indicate;
sd nu se observe surpdri satl alunecdri de teren ar afecta,stallilitatea constructlei
executatel
calitatea materialelor folositg sd corespundl prevede lor Caietului de sarcini.
CAnd lucrdrile nu corbspund condiliilor ardta mai sus vor fi refEcute. ulmdnd
a fi supuse din nou receptiei;

2) recep{ie frnald.
Receplia finald se va t'ace la minim 52 sipt[mdni la datairece,pfiei la terminarea
lucrdrlor,
La receptia finald se va vgrifica modul cum ;lucrarea drupd recepfia
preliminari qi dacd nu s-au produs degradari.
Se va verifica dacd exeoutantul a frcut nnalilte la receplia la
tenninarea lucririlor.
li'.'
Investitorul va organiza rccEpta in maximum 15 calendaristic:e de la notificarea
terminarii lucrarilor si va comuriica data stabilita :
rhemlrrilor comisieii dc
I

de investitor in cbt mult n

aat. I

La receptia lucrarillr se vor agcepta tolerdnte conform "Nornnativ tehnia


departamental experimental" privin! conditiile de receptie il lucrarilol P.D. l7 - 72.

vI. mDrcATrr spEcrALE PENTRU PROTECTTA iTVTUXCII


Conducerea gantierului are opligalia s[ cunoascd qi sd aplice legile qi actele normative
legate de tehnic[ securitdlii muncii gi paza impotriva incendiilor gi sd facE' tutrurorr salarialilor
instrucatje generale gi individuale la schimbarea locului cle munca si periodice, care sa fie
consemnate in fisele individuale dd instructaj. De asemenea ffebuie sd se,mnalezepe gantierr
locurile periculoase.
La realizarea lucrdriior, conducdtorul unitalilor de execulie, precum gi reprezentanfii
beneficiarului au obligaJia sE aplfce toate prevederile tregale privind protecfia muncii in
ilgoare.
Principalele mdsuri gi acfiuni pentru asigurarea protecfiei, siguranlei gi igiena mumcii
sunt l
- luarea mdsurilor tehnice gi orlanizatorice pentru asigurarea condiliilor de securitate a
muncii;
- realizarea instructajelor de prgtec{ie a muncii ale intregului perso:ral de executie gi
consemnruea acestora in figele ihdividuale ;
- controlul aplicdrii gi respectdrii hormelor specifice de r*itre intreg personalul ;
- verificarea periodicd a perso4alului privind cunoagterea normelor qi mdsurilor de
protectie a rnuncii ;
Instructajele de protectie a munqii la execu(ia lucrdrilor se refera cu prioritate la :
semnalizarea gi supravegherea ltrcrdrilor ;
transportul materialelor ;
manevrarea materialelor grele, rnanual sau cu utilaje de ridicat ;
execu{ia sdpdturilor gi umpluturilor ;
obligativitatea folosirii echipamsntelor de protecfie gi de lucru ;
folosirea utilaielor de executie.
Respectarea normelor de prevenire gi stingere a incendiilor, pfecum 9i echiparea cu
mijloace de prevenire gi stingere a incendiilor pe toatd perioada de execufl.e a lucrlrilor.
unor operafii cu foc deschis ss fllce instructajul personalului oare
afii av6nd in vedere prevederile normativului C 300 < Normativul de
incendiilor pe durata de execu{ie a lucrdrilor de coltstrucfii qi instala{ii
aferente acestora )),
Dintre m6surile ce trebuie luate pedtru asigurarea condiliilor optime de munch arnintim :
- sapdturile vor fi marcate vizibil gi amenajate cu mdloace de protecfirl pentru prevenirea
cdderii persoanelor sau mijloacelorf de transport ;
- in timpul noplii, zonele periculo{se vor fi protejate cu surse luminoase de a'vettizare ;
- angaja{ii vor fi dota{i cu echipament de protec}ie necesar respectdrii condiliilor de
securitate ;
- in organizarea de qantier gi la punctele de lucru se vor respecta norrnele sanitare cle
convieluire ;
- utilajele vor fi deplasate 9i utilizate in executie numai de cdtre lucrltorii oalificali ;
- punctele de depozitare ale materialelor inflamabil,e vor fi sem:nalizate cu tdblite
avertizoare asupra pericolului de incendiu qi dotate c respunzdtor pentru eventualle
i.
ierea LEA peste I KV, utilajele de construclii mobille
ce sub tensiune vor fi astfel amplasate incat in timpul
ma orat a sarcinii sau a altor mijloace folositr: la lucrlri sE nu se
apropie la distanle, faia de elemeniele sub tensiune mai mici decdt: I

-2,5 m pentru LEA pdnd la 35 KV.


Executarea lucrlrilor mecariLizate la distanle mai rnici ecdt cele menJionate se va face
numai cu scoaterea de sub tensiund a LEA.
Execulia lucrdrilor de con$truclii din categoria celor menlionate se face numai cu
supravegherea lucririlor la fala lo$ului de c6tre un delegat special al unitalii de exploatare a
LEA.
La execufia acestor lucrdli se vor aplica normerle de proteclie a muncii pentru
instalafii electrice.
Traversarea utilajelor mobile sub conductoarele Ll3A peste I KV' este interzisd dac[
intre gabaritul acestora gi conductqare nu rimdne o distanta de cel pulin:
- 2,5 mpentru LEA fu tensiuni intre 25-35 lLV;
- 4,0 m pentru LEA bu tensiuni intre 25-35 Fi'V.
Conducatorul punctului de lucru se va infornra din timp <lespre posibiliitatea
producerii unor viituri gi va lua m[surile necesare pentru a asigura punerea in afara rcricdrui
pericol a personalului muncitor qi p utilajelor cu care se executd lucrdrile.

Standardele, normativele gi alte prescripfii care trebuie respe,ctate la materiane,


utilaje, confecfii, execufie, montdj, probe, teste, verificiiri

STAS 10980-86 - Masini de terasamente. structuri de protectie la raslurnare si contra


caderii de obipcte. Prescriptii
STAS 11617-90 - Masini si utilaje pentru constructii, Mtltode pentru determinarea
nivelului de zgQmot si limite admisibile I

STAS 10609-86 - Masini de ter4samente, Mijloace de acges


STAS IT164-90 - Masini de ter4sarnente. Dispozitive de protectie,' Prescriptii
STAS I I i65-90 - Masini de terdsarnente" Echipamente rle frdnare, Conditii tehnice
generale de cafitate
STAS 9926-9r - Masini pentru protectia plantelor. Prescriptii de,proterctie si igiena
muncii
srAS 11459-90 - Tractoare si nrasini agricole, Instalatii de actionare p.neumatica pentru
sistemul de frdrlare al remorcilor agricole. Conditii tehmice de calitate
STAS 692615-80 - Autovehicule si rernorci. Metode de incercard. Masurarea vizibilitatii
de pe locul conducatorului, spre inainte (180") laiautolurisme
STAS 69261t6-79 - Autovehiculer Nivel de zgomot si metode de incercare. Masurarea
zgomotului la ibteriorul autovehiculelor l

STAS 6926117-85 - Vehicule rutiere. Asigurarea protectieri ocupantilor din cabinele


vehiculelor utilitare" Metode de incercare I

STAS 6926/23-9r - Vehicule rutiere. Masurarea vizibilitatii spre inainte (180o) de pe locul
conducatorului auto la autobuze, vehicttle utilitare, vehicule speciale,
autoremorchere si autotractoare
- Utilaj de stins incendii. Cdrlig de sigutranta
;

STAS 3273-88
STAS 6',78711-77 - Piese metalicp pentru cenfuri de siguranta. Conditii tehnice generale
de calitate
STAS 678712-77 - Piese metalice pentru centuri de siguranta. Inele de prindere. Conditii
tehnise speciale de calitate
STAS 6787/3-90 - Piese m anta. Suport pentru clesti.
Conditii
srAS 618714-77 - Piese m anta' Catwame'' Conditii tehnice
speciale de calltate
STAS 6787/5-79 - Piese metalicb pentnr centuri de siggmnta. CArlige de siguranta..
Conditii tehni{e speciale de calitate
STAS 6787/7-79 - Piese :anta. Ochet pentru frAnghie.
Condit
STAS r0413lI-84 - Unelte tice generale dt: securitate
STAS 10009-88 - Acustica in constructii. Acustica urbana. Limite admisirbile ale

STAS 6647-88 iilor. Elemente rezistente la foc


ti si plansee. Condiitii tehnice

srAS 7248-81 - Masuri de sigirranta contra incendiilor. Metoda,de dt:terminare a


propagarii flaqarii pe suprafata materialelor combustibitre folosite in
consfructii
STAS 717TII-EI - Masuri de si$uranta contra incendiilor. Determinarea rozistentei la foc
a elementelor de constructie
srAS 7l7l12-82 - Masuri de siluranta contra incendiilor. Determinareir rezistentei la foc
a usilor
l0
STAS 77lIl3-15 - Masuri de siguranta contra incendiilor'. D etermin ar ea. r ezislentei la fb c
a f'erestrelor
STAS 11357 -90 - de sigpranta contra incendiilor. Clasificaroa rnaterrialelor si
e lor de ponstructii din punct de vedere al combustibilitatii
STAS 1545-89 - Poduri pentnt strazi si sosele; pasarele. Actiuni,
STAS 10925-88 - Echipament dp prolectie si de lucru, Clizme din oliclorura de vinil
pntru apa sl nqrol
STAS 12038-88 - Echipament db protectie si de lucru. Clizme de cauciuc pentru
santierele de oonstructii
STAS 11841-83 - Masuri de siguranta contra incendiilor. Clase de incendiu
STAS 12216-84 - Protectia imp$triva electrocutarii sa echipamentele electrice portabile.
Prescriptii
STAS 7A09-79 - Constru,ctii civile, industriale si agroz:ootehnicer Toleranite in
constructii. Terminologie
STAS 8389-32 - Lucrari de inlbunatatiri funciare. Terasamente '
STAS 9850-89 - Lucrari de inibunatatiri funciare. Verificarea compar;tarii
terasamentelor
SR ISO 2860-97 - Masini de terhsamente. Dimensiuni minime pentru cleschideri de acces
SR ISO 5700-94 - Tractoare agrlcole si forestiere pe roti.. Structuriide prote'ctie. Metode
de incercare sfatica si conditii de acceptare i

SR 1202512-94 - Acustica in c0nstructii. Efectele vibraJiilor asupra clradirilor sau


partilor de cladire.. Limite admisibile
Legea 137-95 - Legeaprotecf ie mediului
Legea 10-95 - Legea privin{ calitateain constructii
Legea 90-96 - Legea protecf iei muncii
Ordin MMPS 388 1996 - Norme metodologice de aplicare a Legii 9011996 a protectiei
-
muncii
Ordin MMPS 9 - 1998 Nortne specifice de protectia muncii pentru Imbunatatirri
-
Funciare si Irigatii
- -
Ordonanta Guvernamentala 60 1991 Aparareaimpotriva incendiilor
Ordin MMPS 5gg 1998 Prescriptiile minime de semnalizarc tde securitate si/sau de
- -
sanatate la locul de munca
Legea lA7-96 -Legeaapelor
HGR 273-94 - Regulament de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente
HG 766 - 1997 - Reglementarli privind calitatea constrructiilor
HGR 176-97 - Regulament pentru urmarirea comporrtarii in exploalare, interventiile in
timp si post-titilrzare a constructiilor
HGR 728-94 - Regulament privind certificarea produselor folosite lin constructii
c 83-75 - Indrumator privind executarea tasarii de detaliu in constructii
c 169-88 - Normativ priV de terasamente pentru realizarca
fundatiilor cons
c 56-85 - Normativ pe4tru verificarea calitatii si receptieirlucrarilor de
constructii si iinstalatii aferente
c 16-84 - Normativ pentru rcallzareape timp fi:iguros a constructiilor si a
instalatiilor aforente
ll
C 300 - Normativ de stingere si prevenire a inrcendiilor pe dutrata executiei
lucrarii de cortstructii si instalatii afer,ente acestcira
Ordin MLPAT - Regulament privind pr rtectia si igiena muncii i
cotntructii nr.9A'l-93
Ordin MLPAT 45AI 1996 - Metodblogia privind elaborarea cerintelof pentru mijloacele
tehnice si echioamentele utilizate la executia lucrarilor de constructi i

NGPM-96 - Normele generale de protectie a munrlii. Regulalnentul privind


protectia si igiena muncii in constructii ;

oMI 775-98 - le de stingere siprevenrire a incendiilc,r


Legea 50-91 - autorizarcacontrsuctiilor republipata.
120-94 - Normativ priVind protectia constructiilor impotriva lrasnetului
HGR 168-97 - Privind regimul produselor, serviciilor care potrpune in pericol, viata,
sanatatea, secdritatea muncii si proteclia mediulUi inconjrrrator
SR ISO8456-94 - Echipamente de depozitare a produselor in vraq. Cod de securitate
STAS 12604-87 - Protectia impotriva electrocutarii, Prr:scriptii gonerale
SRE 358-95 - Echipament individual pentru pozitionarea in timpul lucrului si
prevenirea caderilor de la inaltime. Sisiteme de pOzitionaro in timpul
lucrului i

STAS 129',71-89 - Echiparnente de protectie, Centura dr: sigurarrta pentru constructort


STAS 12217.88 - Protectia imflotriva electrocutarii la utilajele si bchipamentele electrice
mobile. Prescriptii
STAS 12894-90 - Principii ergonomice generale de concepere a sistenrelor de munca

VII. SURSE DE POLUANTI $I PROTECTIA FACTORILOR DE


MEDIU

Lucrlrile propuse nu cqnstituie surse de polruare a factorilor de mediiu, ci,


dimpotriva, ele igi aduc aportul la (estabilirea echilibrului ecologic, la consolidarea covorulrui
v proceselor de flegradare.
de investilie $i beneficiarul de teren vor indioa constructorului Xocul
o r, unde se vor fespecta normele de proltecfie a mediuhri.
Soluliile tehnice gi categoriile de lucr[ri adoptate pentru amenajarea perimetrului au
in vedere respectarea intregii legiglalii de mediu, OUG nr. 19512005 priivind PROTEC'IIA
MEDIULUI INCONJURATOR, Care focalizeazd Factorii ecologici mecliali (aer, apd, so]),
precum gi cele asociate acestora (pegeuri, zgomot qi vibralii, arii protejate, faun[ 9i flord),
dupd caz. Aceste noffne sunt adaptpte gi corelate cu noffnele europene sinrilare.

Director Adjunct, intocmit,


Ing. Petru $TEOL

12

Q;;:q
09010
t'
i
q 6
===r==:==
ANTEMASURATOAR rrl
I
I

Deviz 090104 DISTRUS VEGETATIE IE OASA-0.


32HA I

---t------
I

Nr. Simbol articol UM CANTITATEA I

i
:=====:==: ---t------
001 TSG03C1 1oo MP. 4.800 I

DEFRISAREA MAN.A SUPRAF.<5OO MP, IMPAD.CU


I

TUFTS.ST ARBUSTT CU DraU.<1oCM,DEPOZ.


MAT.FARA SCOAT.RAD

002 Tsc14A1 100 MP . 16. 960


COSIREA VEGETATIEI ]ERBOASE.

003 TSG14B1 100 MP. 6.730


COSIREA VEGETATIEI AqVATICE (PAPURA,
STIIF,ETC.) IN TERENURI FARA APA.
004 Tsc14cl 100 MP. 3.140
COS]REA VEGETATIEI ACVATICE (PAPURA,
STUF,ETC.) IN TERENURI CU APA.

005 TRrl 01F1 IIONA 15.000


INCARCAREA MATERIALEI.JOR, GRUPA A-GREIE SI
MARUNTE,PRTN T .PrrlA LA 10M PA SAU
TEREN-AUTO CATE

006 TRA0LA30 IONA l_5.000

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCU TA PE
DIST.= 30 Kl4.

Verific Intocmit,
ang. Octavian an9. Eleonora FILIMON
ANTEMASURATOAREI
i

- W2
I

DEViZ O9O1O2 DEC ILMATARE CANALE I


MC

========:
Nr. Simbol articol UM CANTITATEA !
I

i
^-Eq
v! . I

EF==e5 *=51-gAq=4F*5=
=-+======E=s==4E-=se*q*<=====c--5+=F-=Ea
001 rFF19A1 100 MC.
1.480
DECOL AREA CANALELOR DE DEPUNERI S]
VEGETATIE IN TEREN Cq UMIDTTATE MIJL.
FARA LIPIRE DE CUPA

002 rFF19C1 r4c. 0.640


100
DECOLMATAREA CANALE],ORDE DEPUNERI S]
VEGETATI IN TEREN SUB APA CU LIPIRE DE
CUFA.

Intocmit,
ing. Eleonora FILIMON

uulrArEA
00 rrsD03A1 ll00 Mc. 1. ?00
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE
81-1-BO CP IN STRAT.CU GROS.DE ]-5-20 CM
TER.CAT,1 SAU 2

Verific Intocmit,
ang. Octavian
ANTEMASURATOARE
Deviz 090101 PODET CASETA 2X1.5 - buc:

Nr. Si-mbol articol UM CANTITATEA


.r'l-

001 RPCT09B1 M.C. 2 (nn


DEMOLAREA E],EMENTEIOR DE BETON SIMPLU S]
ARMAT CU MIJLOACE UALE CU DOZAJ PESTE
150 KG CIM.LA
002 TSC02B1 100 Mc. c.250

004 TSC03B2 100 Mc. 0.720


SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41.-0,7 MC IN PAM.
ARGIIOS TMBIB.CU APA DESC.DEP.TEREN CAT
2

005 TSA05B1 M. C. 36 . 000


SAF. .IN SPATII LIMIT,PESTE 1M CU
TALUZ INCL.IN PAI{.CU UMID.NAT.ADINC.O, O-
2M.T.MIJLOCIU

006 TSD03B1 100 MC. 0.720


IMPRAST. PA},I.AFTNAT CU BUI,D. PE SENILE DE
81*]-80 CP IN STRAT.CU GROS.DE 15-20 CM
TER.CAT.3 SAU 4

007 TSD01B1 l,l.C. 36.000


IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 1O-3OCM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN MIJL.

EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE


1-OCM GROS.T.COEZIV

009 IFB09A1 MP. 15.000


STRAT DRENANT GROSIME 5 CM DIN NISIP
010 cP19A1 BUC 10.000
MONTAREA ELEM. PREFABRICATE TIPtrLtrST
TIP''U"PT CANAIE
0I]- Avr5729 oRA 24 -000
MACARA PE PNEURI 10-14,9TF
101 pag 2

o72 TSDl6AL Y. c. 7.600


STRAT DE REPART.DIN BALAST SUB PRISMA DE
BAIASTARE CF.COMPACTAT CU R.ULOU COMPR.DE
IO:I2T
013 PC02A1 MP. 107.800
COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI Z ] DURI
SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ PCU
SUPRAFETE P],ANE

01 4 PB06A1 23.200
TURN.BET.S]MP.81OO IN ELEV.CULEI,ARTPI,
ZID. TIMPAN MANUA],

014 2100945 M.C. 23.386


BETON DE CIMENT B 150 STAS 3622

015 1FB09B1 MP - 42.000


STRAT DRENANT CU GRO$IMEA:10 CM DIN
NISIP

016 rFA03C1 Mp. 42 -000


PEB.EU 2OO TURNAT IN CIMPURI 2 M
PIACI B
SUPR IMPARTIT CU ROST 2,5 CM LAT GROS 10

016 2t00951 M,C. 4.200


BETON DE CIMENT B zOQ STAS 3622

017 rFr03D1 l(G 442.000


CONFECT . CADRE METAL. EXEC. COS , DlN
IMFLETITURI SIRMA CU OTEL DIAM.12 MM

017 2000171 4G 455.260


OTEL BETON PROFIL NETED OB3? STAS 438 D:
14MM

018 rFr04A1 MP. 175.000


MONTAREA IMPLET. SIRI,IA DN 2,8 MM PE

019 IFB13A1 I,l .c. 34.000


UMPLUTURI ]N GABIOANE CU PIATRA BRUTA.

oL9 2201.74r M.C. 34.000


PIATRA BRUTA NESORTA1A R.MAGMATICE O-150
MM,

020 PE02A1 9.000


UMPLUTURA DE PIATRA IN CHESOANE,CASOATE
SPARG.DIN PIATRA BRUTA DIN ROCA
SEDIMENTARA

021 TRAo1A30 IiONA '7 2 .000

T SPORTUL RUTIER AII MATERIALE],OR,


SEMIFABRICATETOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 30 KM.
OleOrOr pag 3

022 A3O
TRAO TONA 66.200
TRANSPORTL RUTIER AI], BETONULIJ]-
MORTARULUI CU AUTOBEt'ONIERA DE 5,5 MC
DIST. =30 KM

Veri-f ic Tnl-^-mi l-
ang. Octavian ANICI ing. El-eonora FILIMoN

S-ar putea să vă placă și