Sunteți pe pagina 1din 6

Fisa cu date de securitate Conform Regulamentul (CE) 1907/2006REACH

DETAR -Detartrant pentru instalatii 10kg


Revizia 0/12.09.2011
Xn

Nociv toxic coroziv

Fisa cu date de securitate


Regulamentul (CE) nr.1907/2006-REACH.
1. IDENTIFICAREA SUBSTANTEI / PREPARATULUI SI A SOCIETATII / INTEPRINDERII

Identificarea substantei sau a preparatului


DETAR Detartrant pentru instalatii
Ambalat: 10kg
Utilizarea substantei / preparatului
Detartrant acid pentru o gama larga de aplicatii: indepartarea ruginei, eliminarea dopurilorde calcar sau siliciu
din tuburile de circulatie ale cazanelor, schimbatoarelor de caldura, pentru eliminarea urmelor de oxidare ale
diferitelor metale.

Identificarea societatii / inteprinderii


S.C. ECOTECH CHEMICAL , Str. Barajul Sadului , nr. 7, Sect. 3, Bucuresti
Productie: Sos Dudesti-Pantelimon , Nr. 19, sector 3, Bucuresti.
Fax : 004.031.711.03.84
E-mail : cristian@ecotech.com.ro

Linie telefonica de urgenta


Serviciul de consiliere pentru sintome de intoxicare
Tel------
Numar de telefon al societatii pentru urgente:
Tel : 004.076.024.34.81

2. IDENTIFICAREA PERICOLELOR

Pentru om
Vezi si punctul 11 si 15
Atentie este fatal la inghitire.
Pentru mediu
Vezi punctul 12

3. COMPOZITIE / INFORMATII PRIVIND COMPONENTII

Denumire chimica
Domeniu% Simbol Fraze R Fraze S Fraze H EINECS N. CAS
Numar de inregistrare
(ECHA)

ACID CLORHIDRIC
16-18% Xn R34/35/37, S2,S26,S45, H331 231-595-7 7647-01-0
R23 S36/37/39 H314
APA
24% - - - - 231-791-2 7732-18-5

Textul frazelor R / frazelor S /H (GHS/CLP) vezi punctul 15


-1-
Fisa cu date de securitate Conform Regulamentul (CE) 1907/2006REACH
DETAR -Detartrant pentru instalatii 10kg
Revizia 0/12.09.2011

4. MASURI DE PRIM AJUTOR

4.1 Inhalare
Asigurati persoanei aer proaspat si sustinetii respiratia cat este nevoie . Solicitati asistenta medicala in functie de
simptomatica.
4.2 Contact cu pielea
Indepartati iumediat hainele contaminate , imbibate, spalatii bine cu multa apa si sapun, in caz de iritare a pielii (inrosire,
etc.) consultati medicul. Tratati pielea cu trietanolamina 5%.
4.3 Contact cu ochii
Pot aparea vatamari permanente ale ochilor, prin stropire. Nu permiteti victimei sa-si frece ochii sau sa-si stranga ochii.
Ridicatii usor pleoapele si clatiti imediat abundant cu jet de apa , apoi victim va fi transportata la medic.
4.4 Inghitire
Este putin probabila, dar daca are loc datii victimei sa bea multa apa.
Nu provocati voma !. Solicitati asistenta medicala de specialitate
Nota pentru medic: Se vor efectua radiografii pulmonare numai la expunere acuta.

5. MASURI DE COMBATEREA INCENDIILOR

5.1 Mijloace de stingere corespunzatoare


Extinctorul poate fi prevazut cu :
CO2 ( zapada carbonica), apa pulverizata, spuma chimica, praf de stins.
5.2 Mijloace de stingere care nu trebuie utilizate din motive de siguranta
-
5.3 Inflamabilitate
Nu arde si nu intrtine arderea
5.4 Echipamente speciale de protectie pentru pompieri
Aparat de protectie a respiratiei izolant autonom operant in flux conntinuu.Echipament de protective antitermica si
antiacida.
5.5 Alte indicatii
Nu deversati lichidele rezultate din stingerea incendiului in canal

6. MASURI IN CAZUL ELIBERARILOR ACCIDENTALE DE SUBSTANTA

6.1 Masuri personalizate de precautie


Se paraseste zona, personalul care asigura curatirea zonei va purta echipament de protectie corespunzator pentru
protejarea inhalarii si a contactului cu ochii si pielea.
6.2 Masuri de protectie a mediului:
Spalati cu jeturi de apa urmele de produs.
A se evita penetrarea subsolului cu substante.
A nu se arunca rezidurile in apele din mediiu, la canalizare, pe suprafata solului.
6.3 Procedurii de curatire
indepartati recipientii care prezinta scurgeri, daca este posibil fara risc, intro zona sigura. Neutralizati cu pietris de calcar,
soda calcinata, oxid de calciu, silicat de mica sau bicarbonate de sodium.Dupa neutralizare acoperiti imprastierile cu
pamant, silicat de mica, nisip sau alt material absorbant necombustibil, si puneti in containere speciale si depozitati in
zone special amenajate pentru deseuri.

7. MANIPULARE SI DEPOZITARE

7.1 Manipulare
-2-
Fisa cu date de securitate Conform Regulamentul (CE) 1907/2006REACH
DETAR -Detartrant pentru instalatii 10kg
Revizia 0/12.09.2011

Indicatii pt. comportamentul sigur :


A se purta echipament de protectie personala.
Evitati deteriorarea fizica a ambalajelor.Ambalajele vor fi bine etanseizate pentru a evita scurgerile de produs.
Este interzis sa mancati, beti, fumati precum si sa depozitati alimente in incaperea de lucru.
Inaintea pauzelor si la sfarsitul programului spalati-va pe maini.
Se vor aplica masuri generale de igiena la manipularea chimicalelor.
Aveti in vedere indicatiile de pe eticheta precum si instructiunile de folosire.

7.2 Depozitare
Cerinte fata de incaperile de depozitare si recipienti:
Depozitatim produsul doar in ambalaje originale si in stare inchisa , intr-o zona rece, bine ventilate, departe de caldura,
soare, substante combustibile si incompatibile.

7.3 materiale compatibile / incompatibile


Materiale compatibile :
Plastic.
Materiale incompatibile:
Nu se va depozita in recipienti galvanizati, sau din metale feroase si neferoase.

8. CONTROLUL EXPUNERII / PROTECTIA PERSONALA

Masuri de protectie generale si de igiena:


Utilizati masurile de precautie uzuale in cazul utilizarii substantelor chimice.

8.1 Valori limita de expunere:


Conform NORMELOR GENERALE DE PROTECTIA MUNCII ANEXA 31 : VAL LIMITA MG/M3
Timp de expunere 8h : 8mg/m3
Timp de expunere scurt 15 min : 15mg/m3

Componente CAS nr. EINECS INDEX lista subst. Litera de pericol


periculoase
Acid clorhidric 7647-01-0 231-595-7 017-002-01-X C

8.2 Controlul expunerii


8.2.1 Controlul expunerii profesionale
Asigurati o buna aerisire. Acest lucru poate fi atins prin aspirare locala sau o evacuare generala a aerului.
Echipamentul de protectie personal va fi acordat conform HG 1048/2006
Inaintea pauzelor si la sfarsitul programului spalati-va pe maini.
Imbracamintea se v-a spala ( neutraliza) inainte de refolosire.
Tineti dseparte de alimente, bauturi si furaje.
Protectia respiratiei:
Masca cu cartus filtrant tip E pentru acid clorhidric, sau aparat autonom de respirat.
Protectia mainilor:
Manusi de protectie din nitril (EN 374)
Se recomanda o perioada maxima de purtare care corespunde 50% in perioada de trecere .
Protectia ochiilor :
Ochelari de protectie sau ecrane de protectie chimica. (EN 166)
Protectia pielii:
Costum de protective antiacid, cizme si sort din cauciuc.
Ventilatia:
Se va asigura o ventilatie generala corespunzatoare, dublata de ventilatie locala cu captare de noxe la sursa.

-3-
Fisa cu date de securitate Conform Regulamentul (CE) 1907/2006REACH
DETAR -Detartrant pentru instalatii 10kg
Revizia 0/12.09.2011
9. PROPRIETATII FIZICE SI CHIMICE

9.1 Informatii generale


Stare fizica: lichid
Culoare: rosu
Miros: specific

9.2 Informatii importante pentru sanatate, securitate si mediu


Solubilitate in apa solubil
Temperatura de inflamabilitate ( in grade C) -
Densitate : 1,00-1,02 g/cm la 20C
pH <1

10. STABILITATE SI REACTIVITATE

Conditii de evitat
Caldura excesiva
Stabilitate:
HCl are o mare stabilitate termica in conditii normale de presiune si temperature
Reactivitate:
Reactioneaza cu apa.
Reactioneaza cu violent cu alcooli, acidul cianhidric, pergamentul de potasiu.
Materiale de evitat
Pulbere de aluminiu, amine, metale alkaline, pergamente de potasiu , baze tari, aldehide, acid sulfuric.
Produse periculoase de descompunere
Polimerizarea: Nu apare pericolul polimerizari decat in cazul expunerii la aldehide sau epoxizi.

11. INFORMATII DE TOXICOLOGIE

Toxicitate acuta precum si efecte care apar imediat


Inghitire: produce arsuri ale esofagului si stomacului
Inhalare : iritant
Contact cu pielea: iritant
Contact cu ochii: iritant sever/ vatamare permanenta
Este un lichid puternic coroziv iar riscurile depend de concentratia si durata de expunere, sintomele cuprinzand un
domeniu de la iritari la ulceratii si vatamare permanenta.

Incetineste efecte in aparitie si efecte cronice


Efect de modificare genetica (mutagenitate): nu este cazul
Efect cangerigen : nu este cazul
Alte indicatii
Nici o clasificare in baza producerii de calcul.

12. INFORMATII ECOLOGICE

Persistenta si degrabilitate:
Metode de determinare nu sunt aplicabile compusilor anorganici.
Ecotoxicitatea :
LD 50 inhal. sobolani 3124 ppm(V)/1h-( calculate in substanta pura)
Toxicitate acvatica:
LC 50 pastrav: 10mg/l/-24h-
Toxicitate cronica pentru plante = 100 ppm
Devine vatamator pentru granele irigabile la 350mg/l (in stare pura)
-4-
Fisa cu date de securitate Conform Regulamentul (CE) 1907/2006REACH
DETAR -Detartrant pentru instalatii 10kg
Revizia 0/12.09.2011

13. CONSIDERATII PRIVIND ELIMINAREA

13.1 Pentru substanta / preparat / cantitatii restante


Neutralizati apele pana la pH 5,5 inainte de evacuare.Scurgerile sau deversarile accidentale care nu pot fi recuperate sau
reciclate se vor manipula ce deseuri periculoase
Distrugerea ulterioara a deseurilor se va face conform reglementarilor in vigoare.
HG 128/2002 - incinerarea deseurilor, modificata si completata prin HG 268/2005
Aveti in vedere prescriptiile autoritatilor .
Se v-a depune de exemplu o rampa de gunoi corespunzatoare.
A nu se arunca deseurile de produs in sursele de apa sau canalizare..
13.2 Pentru material murdar de ambalaj
Vezi punctul 13.1
Ambalajul contaminat se vor manipula ca deseuri si nu pot fi folosite in alte scopuri. Ambalajele care contin rest de
produs sau nu au fost curatate, trebuiesc depozitate in aceleasi conditii ca si produsul. Altfel, resturile de produs din
ambalaj pot genera accidente. Nu gauriti, taiati, expuneti la foc, radiatii solare, scantei astfel de ambalaje.
Aveti in vedere prescriptiile autoritatilor.
OUG 78/2000 Regimul deseurilor, aprobata prin L 246/2001
\
14. INFORMATII PRIVIND TRANSPORTUL

Conform reglementarilor in vigoare privind transportul sustantelor chimice periculoase si a


precursorilor pentru droguri.
Mijloacele de transport vor fi dotate cu material de neutralizare si de absortie pentru eventualele
scurgeri accidentale.
Transport pe strada / pe sine ( ADR/RID )
Clasa / grupa de ambalaj: clasa 8
Cod de clasificare : C1
UN 1789
ETICHETARE : 8
Nr identificare pericol : 80
Transport cu nave marine
Code IMDG: 8/II UN 1789- ACID CLORHIDRIC
Transport cu avioane
IATA - ICOA : 8/II UN 1789- ACID CLORHIDRIC

15. INFORMATII DE REGLEMENTARE

Marcarea conform Regulamentului substantelor periculoase incl. directivelor CE


( 67/548/CEE si 1999/45/CE )

Simboluri
Xn : nociv, toxic coroziv

Fraze R:
R22/23- Nociv daca este inghitit
R3435/37 provoaca arsuri grave

-5-
Fisa cu date de securitate Conform Regulamentul (CE) 1907/2006REACH
DETAR -Detartrant pentru instalatii 10kg
Revizia 0/12.09.2011
Fraze S:
S 2 A nu se lasa la indemana copiilor.
S26 In caz de contact cu ochii clatiti cu multa apa si cereti sfatul medicului.
S36 A se purta echipament de protectie corespunzator.
S37 /39 A se purta manusi de protectie corespunzatoare.
S45/46 : In caz de inghitire , a se consulta medicul si a se arata eticheta.

Fraze H:
H331 - toxic in caz de inhalare
H314 - provoaca arsuri grave ale pielii si lezarea ochilor

16. ALTE INFORMATII

HG 1408/2008 - Hotararea privind clasifirea , ambalarea si etichetarea substantelor periculose.


Legea 360/2003 - Regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase, cu modificarile si
completarile ulterioare ( L 263/2005)
Legea 319/2006 - Legea sigurantei si sanatatii in munca
HG 1048/2006 - Cerinte minime de securitate si sanatate in munca pentru utilizarea de catre lucratori ai
echipamentelor individuale de protective la locul de munca.
HG 1218/2006 - Privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca pentru asigurarea
protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici.

Este catalogat ca precursor pentru droguri si se supune reglementarilor OUG 121/2006 aprobata
prin Legea 186/2007

LEGENDA :

n.a. = neaplicabil / n.v. = n.d. = nedisponibil / n.g. = n.v. = neverificat / k.D.v. = n.e.d. = nu exista date.

Informatiile prezentate aici se bazeaza pe nivelul actual al cunostintelor. Ele caracterizeaza produsul cu privire
la masurile de siguranta corespunzatoare. Ele nu reprezinta o garantie a proprietatilor produsului.

Nu ne asumam raspunderea pentru nerespectarea indicatiilor din fisa. Aceasta informare se refera numai la
produsele descrise mai sus si nu poate fi aplicata atunci cand aceste produse sunt amestecuri sau combinatii cu
alte substante.
Ramane in sarcina utilizatorului sa se asigure ca produsele sunt adecvate scopului dorit si sa-si asume
responsabilitatea pentru respectarea legilor si reglementarilor in vigoare privind manipularea, transportul si
depozitarea produsului respective.

Redactat de : S.C ECOTECH CHEMICALS S.R.L.

-6-

S-ar putea să vă placă și