Sunteți pe pagina 1din 7

1. Ce este auditul financiar?

Reprezinta activitatea de examinare in vederea exprimarii de catre auditori financiari, a unei


opinii asupra situatiilor financiare ale unei intreprinderi, in conformitate cu standardele de audit
financiar ,armonizate cu standardele internationale de audit financiar si acceptate de CAFR.
Auditul financiar se incheie cu actiuni corective ce duc la perfectionarea acestei activitati.

2. Care este rolul auditului financiar?


Verificarea respectarii cadrului conceptual al contabilitatii(postulate,principii,norme si
reguli de evaluare),general acceptat a procedurilor interne stabilite de conducerea
agentului economic
Verificarea si certificarea reflectarii in contabilitate a situatiilor financiare, imaginea lor
fidela, pe tot parcursul exercitiului financiar.

Auditul financiar are in vedere respectarea urmatoarelor:

Realitatea inregistrarilor contabile


Integritatea inregistrarilor
Prezentarea fidela a situatiilor financiare
Verificarea exhaustivitatii si integritatii inregistrarilor prin verificarea procedurilor utilizarii de
catre entitate pt contabilizarea inventarierii si verificarii ca inregistrarile contabile nu sunt
dublate
Verificarea daca toate elementele de activ si pasiv in contabilitate sunt justificate si verificabile.
Verificarea corectitudinii inregistrarilor in contabilitate si a corectei reflectari in conturile anuale.

3. Care sunt obiectivele auditorului financiar ?

Auditorul financiar reprezinta persoana fizica sau juridica care are puterea de examinare a unei
opinii responsabile si independente conform unor norme sau standarde de audit.

Codul privind conduita etica si profesionala precizeaza ca obiectivele profesiei de auditor


financiar le reprezinta activitatile desfasurate la cele mai inalte standarde de profesionalism cu
scopul de a indeplini cerintele interesului public ,,prin cel mai inalt nivel de performanta,, . Pt a
realiza aceste obiective, trebuie duse la indeplinire 4 cerinte:
Credibilitatea informatiilor pentru a lua decizii
Profesionalism
Calitatea serviciilor (cel mai inalt grad de performanta)
Increderea utilizatorilor (conform conduitei etice si profesionale)

4. Principiile generale ale auditorilor financiari


Misiunea pe care auditorul financiar o are, impune o categorie de responsabilitati profesionale
ce trebuie sa fie conform cu ,,codul privind conduita etica si profesionala in domeniul auditului
financiar,,.
Aceste principii sunt:
a. Independenta
b. Integritatea
c. Obiectivitatea
d. Competenta profesionala si atentia cuvenita
e. Confidentialitate
f. Conduita profesionala
g. Standardele tehnice.

Pt a respecta aceste principii de catre toti auditorii financiari profesiunea este caracterizata prin:

- Capacitatea intelectuala dobandita printr-o temeinica pregatire


- Acceptarea responsabilitatilor fata de profesie si societate
- Respectarea codului de etica

5. Codul de etica aplicat tuturor auditorilor financiari.

Acesta prevede 7 principii-cerinte:


1) Integritate si obiectivitate -> presupune onestitate si corectitudine in desfasurarea
serviciilor profesionale. Auditorul nu trebuie sa aibe conflicte de interese si sa se asigure
ca toate persoanele implicate in serviciile profesionale de audit respecta principiul
obiectivitatii.
2) Solutionarea conflictelor etice -> factori care determina confilctele:
Presiuni din partea mangerilor (relatii de familie)
Presiuni ca auditorul sa actioneze contrar standardelor de performanta
Conflicte intre auditorul financiar si standardele de conduita etica
3) Confidentiale
4) Competenta profesionala->are 2 etape:
Atingerea competentei profesionale(studii profesionale de specialitate si
examinari)
Pastrarea competentei profesionale (cunoasterea permanenta a hotararilor
relevante in domeniul contabilitatii si auditului)

5) Consultanta in domeniul fiscal -> serviciul trebuie acordat cu competenta profesionala sa


nu afecteze integritatea si obiectivitatea.
6) Activitati internationale -> auditorul trebuie sa realizeze serviciile nationale si
internationale conform standardelor tehnice relevante si cu standardele de etica acelor
tari
7) Publicitatea -> se face cu ajutorul a 3 cerinte:
Sa nu denigreze activitatea altor auditori
Sa nu foloseasca mijloace care aduc prejudicii morale profesiei de auditor
Sa nu aiba pretentii exagerate pentru serviciile sale aferente clientilor

6. Procedurile de control ale calitatii auditorului financiar

Raportul anual al membrilor


Membrii Camerei au obligatia de a intocmi si transmite Camerei un raport anual.
Raportul anual se refera la perioada incheiata la 31 dec si trb depus pana la 31 martie a
fiecarui an. Nedepunerea raportului la termenul stabilit constiuie caz de abatere
disciplinara conform art.34 din Regulamentul de organizare si functionare a Camerei.
Raportul trebuie semnat de presedintele Consiliului de administrare, de administratorul
unic sau de auditorul financiar, dupa caz.

Raportul anual catre ministerul finantelor


Conform art.31, Camera are obligatia de a oferi la solicitarea Ministerului Finantelor,
informatiile solicitate la anumite termene si/sau pentru anumite perioade.
La 31 dec a fiecarui an, Camera va avea obligatia de a intocmi si transmite M. F . un
raport anual sintetic asupra calitatii activitatii financiare de audit.

Inspectiile
Pentru toate formele de audit care efectueaza audit la scoietatile cotate la bursa,
Camera va organiza cel putin o inspectie pe an al carei obiect va consta in analiza
dosarelor pentru cel putin un client cotat la bursa. Pentru restul formelor de audit,
camera va organiza cel putin o inspectie la 5 ani. Anterior inspectiei, Camera va solicita
firmei de audit o data pentru realizarea acesteia si firma va trebui sa aiba pregatite
dosarele de audit realizate.
Inspectorul va preciza o clasa propusa:
A. Nu exista probleme
B. Au existat eorir minore fara masuri de remediere
C. Au existat abateri care au necesitat masuri de remediere
D. Raportul va fi trimis departamentului de conduita si disciplina profesionala.
8. Orientare si planificarea auditului

Pe baza datelor culese de catre auditori se va determina natura si intinderea interventiilor ce urmeaza a
fi intreprinse de catre auditori pe parcursul misiunii si se vor stabili masurile organizationale necesare.

Standardul nr. 300 planificare a activitatilor de audit au ca scop constituirea detaliate catre auditori a
unei strategii generale de cu privire la natura, durata si gradul de cuprindere a auditului. Dobandirea
cunostintelor generale despre activitatea clientului este o parte importanta a planificarii activitatii de
audit pentru identificarea domeniilor si a sistemelor semnificative ale tranzactiilor si operatilor
economico-financiare care pot avea un efect semnificativ asupra situatiilor financiare.

Auditorul trebuie sa elaboreze un plan general de audit prin care sa se descrie sfera de cuprindere si
desfasurarea auditului:

-cunoasterea activitatii clientului

-sistemul contabil

-natura,durata si intinderea procedurilor

-riscul si pragul de semnificatie (nivel, prag, erori, fraude)

- coordonarea, indrumarea, supraveghera si revizuirea

-alte aspecte; (daca exista parti afiliate, termeni)

9. Riscurile 0d1e audit financiar

Pentru informarea cu privire la situatie, auditorul utilizeaza proceduri careii permit sa obtina un grad
rezonabil de certitudine ca acestea au fost corect intocmite in toate punctele lor esentiale. In cazul
auditului financiar exista riscul ca unele inexactitati semnificative sa nu fie descoperite.

Din punct de vedere al probabilitatii realizarii lor, riscurile sunt:

-potentiale care sunt susceptibile de a se produce daca nu este executat niciun control pentru a le
preveni.

-posibile riscurile impotriva carora intreprinderea nu dispune de mijloace pentru a le limita.

A. Riscuri generale specifice intreprinderii. Sun acele riscuri care influenteaza ansamblul operatiunilor
intreprinderilor

Auditorul trebuie sa cunoasca caracteristicile intreprinderilor pentru a efectua un control corect. In


functie de natura intreprinderii, riscurile pot fi:
-legate de situatia economica a intreprinderii

- legate de organizarea generala

- legate de atitudinea conducerii

B. Riscuri legate de natura operatiunilor tratate

Datele reprezentate in contabilitate pot fi impartite in 3 categorii, fiecare avand anumite riscuri:

-date repetitive (care rezulta din activitatea obisnuita a agentului economic)

-date punctuale sunt complementare celor repetitive si pot aparea aleatoriu sau regulat.

-date exceptionale apar in operatiuni de natura exceptionala (fuziuni, realocari)

C. Riscuri legate de conceptia si functionarea sistemului

Sistemele trebuie sa previna, sa descopere si sa corecteze erorile survenite in timpul exercitiului


financiar.

D. Riscuri nedescoperite cu ajutorul auditorului

Riscul de audit se refera la posibilitatea ca erori semnificative sa existe in conturile anuale si auditorul sa
poate emite in aces caz o oprire eronata.

Riscuri de audit:

-legate de natura si suma operatiunilor

-legate de conceperea si functionarea sistemului

10. Rolul, sfera si continutul controlului intern

Controlul intern presupune os tructura organizatorica ierarhizata si delimitata care sa asigure separarea
sarcinilor si supervizarea operatiunilor / un manual de proceduri interne / sistem informational
corespunzator.

Rolul:

-Asigura integritatea patrimoniului

-limitarea operatiunilor neeconomice si neeficiente

-realitatea si exactitatea info contabile

-respectarea dispozitiilor date de conducere.


Sfera:

-controlul administrativ intern

-controlul gestionar

-controlul financiar preventiv

-controlul reciproc intre compartimente si salariati pe baza separatiei functiei

-controlul contabil intern

Continut:

-culegere si prelucrare a datelor

-controlul modului de aplicare a principiilor contractuale

-controlul modului de evaluare a elementelor de activ si pasiv

-controlul corelatiilor contabile

11. Proceduri utilizate in controlul intern

-Inspectia examenul documentelor primite si emise de catre intrepridnere

-Observatia urmarirea procedurilor: existenta activelor

-Investigarea si confirmarea confirmari de la terti cu informatii continute in inregistrarile contabile

-Calculul- acuratetea aritmetica a documentelor sursa si a ecuatiilor contabile

- proceduri analitice- analiza indicatorilor a pozitiei financiare si a notificarilor acesteia

12. Documentarea lucrarilor de audit:

A. Dosarul exercitiului:

1.Sinteza, planificare si raportare

2. Aprecierea controlului intern

3. controlul conturilor

4. studiul lucrarilor efectuate de catre terti

5. verificari specifice intreprinderii


6. investitii conexe11111111111

B. Dosarul pemanent

1. generalitati despre intreprindere

2. analiza controlului intern

3. bilanturile contabile pe ultimii ani

4. analize pe baza de bilanturi in ultimii ani

5. mediul fiscal si social

Prin documentarea lucrarilor de audit se intelege foile de lucru pe care le-a intocmit auditorul sau
documentele pe care le-a obtinut si pastrat in cadrul executarii lucrarilor sale.

13. Raportul de audit

Tipuri de opinii exprimate de catre auditori

a. Opinia fara rezerve


b. Opinia cu rezerve
c. Opinia defavorabila
d. Imposibilitatea de a exprima o opinie

Continutul raportului:
a. Titlul raportului
b. Paragraful introductiv
c. Paragraful privind intinderea si natura lucrarilor de audit
d. Paragraful de opinii
e. Data raportului
f. Adresa si semnatura auditorului

S-ar putea să vă placă și