Sunteți pe pagina 1din 16

PARTEA I

Anul 177 (XXI) Nr. 617 LEGI, DECRETE, HOTRRI I ALTE ACTE Luni, 14 septembrie 2009

SUMAR

Nr. Pagina Nr. Pagina

HOTRRI ALE GUVERNULUI ROMNIEI ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE


ALE ADMINISTRAIEI PUBLICE CENTRALE
953. Hotrre privind aprobarea plii contribuiei
financiare a Romniei la bugetul Programului 58. Ordin al preedintelui Autoritii Naionale Sanitare
Naiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) pe anii 2008 i Veterinare i pentru Sigurana Alimentelor privind
2009 .......................................................................... 2 modificarea anexei la Ordinul preedintelui Autoritii
Naionale Sanitare Veterinare i pentru Sigurana
968. Hotrre pentru modificarea i completarea Alimentelor nr. 109/2005 privind stabilirea
Hotrrii Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea formularului-tip al Procesului-verbal de constatare i
i funcionarea Ageniei Naionale de Administrare sancionare a contraveniilor la normele sanitare
Fiscal ........................................................................ 24 veterinare i pentru sigurana alimentelor i a
persoanelor mputernicite de Autoritatea Naional
969. Hotrre pentru modificarea Hotrrii Guvernului Sanitar Veterinar i pentru Sigurana Alimentelor s
nr. 769/2004 privind organizarea i funcionarea foloseasc modelul de proces-verbal ........................ 57
Reprezentanei Naionale de Legtur la
M.93. Ordin al ministrului aprrii naionale privind
Comandamentul Aliat pentru Transformare................ 4
delegarea ctre secretarul de stat pentru politica de
1.001. Hotrre privind declanarea procedurilor de aprare i planificare a competenei ndeplinirii unor
expropriere a imobilelor proprietate privat rmase de atribuii aflate n responsabilitatea ministrului aprrii
expropriat, situate pe amplasamentul lucrrii de utilitate naionale .................................................................... 78
public Varianta de ocolire a municipiului Sibiu
tronson 1 de la km 0+000 (DN 1 km 302+150) 
la km 14+860 ............................................................ 5 Statutul Academiei Romne .................................................. 816
2 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 617/14.IX.2009

HOTRRI ALE GUVERNULUI ROMNIEI


GUVERNUL ROMNIEI

HOTRRE
privind aprobarea plii contribuiei financiare a Romniei la bugetul Programului Naiunilor Unite
pentru Mediu (UNEP) pe anii 2008 i 2009
n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat, al art. 75 lit. o) i q) din Ordonana de urgen a Guvernului
nr. 195/2005 privind protecia mediului, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 265/2006, cu modificrile i completrile
ulterioare, al art. 3 alin. (1) pct. 21 i 22 i al art. 4 pct. 12 din Hotrrea Guvernului nr. 57/2009 privind organizarea i funcionarea
Ministerului Mediului,
Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.
Art. 1. Se aprob plata contribuiei financiare a Romniei Mediului pe anul 2009, cap. 74.01 Protecia mediului, titlul Alte
la bugetul Programului Naiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) pe transferuri, art. Contribuii i cotizaii la organisme
anii 2008 i 2009, n limita echivalentului n lei al sumei de internaionale.
52.000 dolari SUA, anual. (2) Echivalentul n lei al sumei prevzute la art. 1 se va
Art. 2. (1) Echivalentul n lei al sumei prevzute la art. 1 se calcula pe baza cursului de schimb leu/dolar SUA n vigoare la
asigur din prevederile bugetare aprobate ale Ministerului data efecturii plii.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemneaz:
Ministrul mediului,
Nicolae Nemirschi
Ministrul afacerilor externe,
Cristian Diaconescu
Ministrul finanelor publice,
Gheorghe Pogea
Bucureti, 19 august 2009.
Nr. 953.
GUVERNUL ROMNIEI

HOTRRE
pentru modificarea i completarea Hotrrii Guvernului nr. 109/2009
privind organizarea i funcionarea Ageniei Naionale de Administrare Fiscal
n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat,
Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.
Art. I. Hotrrea Guvernului nr. 109/2009 privind n domeniul su de activitate, n scopul constatrii unor
organizarea i funcionarea Ageniei Naionale de Administrare eventuale abateri de la legalitate i al lurii de msuri pentru
Fiscal, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, repararea prejudiciului produs, dup caz;
nr. 126 din 2 martie 2009, se modific i se completeaz dup c) exercit controlul financiar de gestiune i controlul
cum urmeaz: financiar preventiv propriu, n scopul constituirii i utilizrii legale
1. La articolul 4 alineatul (2), punctul 37 se modific i i eficiente a fondurilor publice;
va avea urmtorul cuprins: d) elaboreaz, fundamenteaz i avizeaz, dup caz,
37. reprezint statul n faa instanelor i a organelor de proiectul bugetului de cheltuieli al ageniei, pentru aparatul
urmrire penal, ca subiect de drepturi i obligaii privind propriu, Autoritatea Naional a Vmilor, Garda Financiar i
raporturile juridice fiscale i alte activiti ale ageniei, direct sau direciile generale ale finanelor publice judeene i a
prin direciile generale ale finanelor publice judeene i a municipiului Bucureti, precum i programul de investiii i
municipiului Bucureti, Garda Financiar i unitile sale achiziii publice, pe care le transmite Ministerului Finanelor
teritoriale i/sau Autoritatea Naional a Vmilor i unitile sale Publice n vederea cuprinderii n bugetul centralizat al acestuia;
subordonate, n baza mandatelor transmise; renunarea la calea e) deschide creditele necesare pentru cheltuielile fiecrui
de atac, n litigiile care au legtur cu raporturile juridice fiscale, ordonator teriar de credite n cadrul fiecrui exerciiu bugetar.
se va face conform procedurii stabilite prin ordin al preedintelui 3. La articolul 4 alineatul (3), punctul 5 se abrog.
Ageniei Naionale de Administrare Fiscal;. 4. La articolul 6, alineatul (3) se modific i va avea
2. La articolul 4 alineatul (3), punctul 4 se modific i va urmtorul cuprins:
avea urmtorul cuprins: (3) Numrul maxim de posturi pentru aparatul propriu al
4. Activitate intern: Ageniei Naionale de Administrare Fiscal i direciile generale
a) exercit funcia de audit public intern n condiiile legii; ale finanelor publice judeene i a municipiului Bucureti este de
b) efectueaz inspecii privind respectarea legalitii, att la 27.159, inclusiv preedintele, vicepreedinii i posturile aferente
nivelul aparatului propriu, ct i la nivelul unitilor subordonate, cabinetelor demnitarilor.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 617/14.IX.2009 3

5. La articolul 6, dup alineatul (3) se introduce un nou municipiului Bucureti se numesc n funcie prin ordin al
alineat, alineatul (31), cu urmtorul cuprins: ministrului finanelor publice, n condiiile legii.
(31) Repartizarea numrului maxim de posturi pe aparatul (6) efii de administraie i efii de administraie adjunci ai
propriu i pe direciile generale ale finanelor publice judeene administraiilor finanelor publice pentru contribuabilii mijlocii,
i a municipiului Bucureti se face prin ordin al preedintelui precum i efii de administraie i efii de administraie adjunci,
Ageniei Naionale de Administrare Fiscal, cu ncadrarea n cu excepia efilor de administraie adjunci trezorerie i
numrul maxim de posturi aprobat conform alin. (3). contabilitate public , din cadrul administraiilor finanelor
6. La articolul 7, alineatele (5), (6), (9) i (10) se modific publice ale municipiilor i ale sectoarelor municipiului Bucureti
i vor avea urmtorul cuprins: se numesc n funcie, n condiiile legii, prin ordin al preedintelui
(5) Structura organizatoric a direciilor, inclusiv serviciile, Ageniei Naionale de Administrare Fiscal.
birourile i alte compartimente funcionale, organizate n directa 9. La articolul 11, alineatele (2) i (4) se modific i vor
subordine a vicepreedintelui, i numrul posturilor de avea urmtorul cuprins:
conducere din cadrul aparatului central al Autoritii Naionale a (2) Repartizarea numrului maxim de posturi prevzut la
Vmilor, precum i structura organizatoric a direciilor regionale pct. 1 din anexa nr. 2 pe direciile generale ale finanelor publice
pentru accize i operaiuni vamale, a direciilor judeene pentru judeene i Direcia General a Finanelor Publice a Municipiului
accize i operaiuni vamale, a birourilor vamale de frontier i de Bucureti se aprob prin ordin al preedintelui Ageniei
interior i a punctelor vamale, uniti subordonate Autoritii Naionale de Administrare Fiscal, n condiiile legii.
Naionale a Vmilor, se aprob prin ordin al preedintelui ...............................................................................................
Ageniei Naionale de Administrare Fiscal, la propunerea (4) Structura organizatoric a direciilor generale ale
vicepreedintelui Ageniei Naionale de Administrare Fiscal finanelor publice judeene, administraiilor finanelor publice
care conduce Autoritatea Naional a Vmilor, cu respectarea municipale, oreneti i comunale, precum i a Direciei
reglementrilor legale n vigoare. Generale a Finanelor Publice a Municipiului Bucureti i a
(6) Statul de funcii pentru aparatul central al Autoritii administraiilor finanelor publice ale sectoarelor municipiului
Naionale a Vmilor, precum i statele de funcii pentru direciile Bucureti se aprob prin ordin al preedintelui Ageniei
regionale pentru accize i operaiuni vamale, pentru direciile Naionale de Administrare Fiscal. Structurile organizatorice
judeene pentru accize i operaiuni vamale, pentru birourile teritoriale aferente activitii de trezorerie i contabilitate public
vamale de frontier i de interior se aprob de ctre preedintele i ale celorlalte compartimente subordonate direct Ministerului
Ageniei Naionale de Administrare Fiscal, la propunerea Finanelor Publice se aprob prin ordin al preedintelui Ageniei
vicepreedintelui Ageniei Naionale de Administrare Fiscal Naionale de Administrare Fiscal, cu avizul ministrului finanelor
care conduce Autoritatea Naional a Vmilor. publice.
............................................................................................... 10. La articolul 13 alineatul (3), litera d) se modific i va
(9) Directorii i directorii adjunci din aparatul central al avea urmtorul cuprins:
Autoritii Naionale a Vmilor se numesc n funcie prin ordin al d) prin decizie a directorului coordonator, pentru funciile
preedintelui Ageniei Naionale de Administrare Fiscal, n publice pentru care are competena de numire n funcie.
condiiile legii, cu avizul conform al ministrului finanelor publice. 11. La anexa nr. 1 Structura organizatoric a Ageniei
(10) Directorii coordonatori i directorii coordonatori adjunci Naionale de Administrare Fiscal, nota privind numrul
ai direciilor regionale pentru accize i operaiuni vamale, precum maxim de posturi se modific i va avea urmtorul cuprins:
i directorii coordonatori i directorii coordonatori adjunci ai Numrul maxim de posturi pentru aparatul propriu al ANAF,
direciilor judeene pentru accize i operaiuni vamale i al inclusiv preedintele, 2 vicepreedini i posturile aferente
Direciei Municipiului Bucureti pentru Accize i Operaiuni cabinetelor demnitarilor, se stabilete prin ordin al preedintelui
Vamale din cadrul Autoritii Naionale a Vmilor se numesc n ANAF.
funcie prin ordin al ministrului finanelor publice, n condiiile legii. 12. Anexa nr. 2 se modific i se nlocuiete cu anexa la
7. La articolul 8, alineatul (8) se modific i va avea prezenta hotrre.
urmtorul cuprins: 13. La anexa nr. 3, nota de subsol ****) se modific i va
(8) Persoanele cu funcii de conducere din cadrul seciilor avea urmtorul cuprins:
judeene i al Seciei Municipiului Bucureti, cu excepia ****) Cele cte 10 autoturisme sunt destinate activitii de
directorilor coordonatori i directorilor coordonatori adjunci, care inspecie fiscal la nivelul fiecrei direcii generale i vor fi
se numesc n funcie prin ordin al ministrului finanelor publice, conduse de inspectorii nominalizai prin decizie a directorului
n condiiile legii, sunt numite, potrivit legii, de comisarul general, coordonator.
cu avizul conform al preedintelui Ageniei Naionale de Art. II. ncadrarea n numrul maxim de posturi prevzut la
Administrare Fiscal. art. 6 alin. (3) din Hotrrea Guvernului nr. 109/2009 privind
8. La articolul 10, alineatele (5) i (6) se modific i vor organizarea i funcionarea Ageniei Naionale de Administrare
avea urmtorul cuprins: Fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare, se aprob prin
(5) Directorii coordonatori i directorii coordonatori adjunci ordin al preedintelui Ageniei Naionale de Administrare Fiscal,
ai direciilor generale ale finanelor publice judeene i a n termen de 45 de zile de la intrarea n vigoare a prezentei hotrri.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemneaz:
Ministrul finanelor publice,
Gheorghe Pogea
Ministrul muncii, familiei i proteciei sociale,
Marian Srbu
Preedintele Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici,
Szakal Andras Zsolt
Bucureti, 26 august 2009.
Nr. 968.
4 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 617/14.IX.2009
ANEX
(Anexa nr. 2 la Hotrrea Guvernului nr. 109/2009)

NUMRUL MAXIM DE POSTURI


aferent aparatului propriu i unitilor aflate n subordinea Ageniei Naionale de Administrare Fiscal
Numrul maxim de posturi

1. Aparatul propriu al Ageniei Naionale de Administrare Fiscal i direciile generale ale finanelor
publice judeene, n subordinea crora funcioneaz administraiile finanelor publice municipale,
administraiile finanelor publice pentru contribuabili mijlocii, administraiile finanelor publice
oreneti i administraiile finanelor publice comunale;
Direcia General a Finanelor Publice a Municipiului Bucureti, n subordinea creia funcioneaz
administraia finanelor publice pentru contribuabili mijlocii i administraiile finanelor publice ale
sectoarelor municipiului Bucureti 27.159*
2. Garda Financiar 1.805
3. Autoritatea Naional a Vmilor, inclusiv vicepreedintele Ageniei Naionale de Administrare
Fiscal care conduce Autoritatea Naional a Vmilor i cabinetul acestuia 4.586

* n numrul maxim de posturi sunt inclui preedintele Ageniei Naionale de Administrare Fiscal, 2 vicepreedini ai Ageniei Naionale de Administrare
Fiscal i posturile aferente cabinetelor demnitarilor. Repartizarea numrului maxim de posturi pe aparatul propriu i pe direciile generale ale finanelor publice
judeene i a municipiului Bucureti se face prin ordin al preedintelui Ageniei Naionale de Administrare Fiscal.

GUVERNUL ROMNIEI

HOTRRE
pentru modificarea Hotrrii Guvernului nr. 769/2004 privind organizarea i funcionarea
Reprezentanei Naionale de Legtur la Comandamentul Aliat pentru Transformare
n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat,
Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.

Art. I Hotrrea Guvernului nr. 769/2004 privind 2. Anexa nr. 1 se modific i se nlocuiete cu anexa care
organizarea i funcionarea Reprezentanei Naionale de face parte integrant din prezenta hotrre.
Legtur la Comandamentul Aliat pentru Transformare, Art. II. Anexa*) la prezenta hotrre se comunic
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 469 din instituiilor interesate de ctre Ministerul Aprrii Naionale.
Art. III. Prezenta hotrre intr n vigoare la data de
25 mai 2004, se modific dup cum urmeaz:
1 octombrie 2009, cu excepia prevederilor din anex referitoare
1. La articolul 4, alineatul (1) va avea urmtorul cuprins: la gradul i echivalarea funciei de lociitor al reprezentantului
Art. 4. (1) eful Reprezentanei are funcia prevzut n militar al efului Statului Major General la Comandamentul Aliat
statul de organizare cu gradul de colonel i este reprezentantul pentru Transformare, care rmn n vigoare pn la data de
militar al efului Statului Major General la ACT. 25 iunie 2010.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemneaz:
Ministrul aprrii naionale,
Mihai Stnioar
p. Ministrul afacerilor externe,
Bogdan Mazuru,
secretar de stat
Ministrul muncii, familiei i proteciei sociale,
Marian Srbu
Ministrul finanelor publice,
Gheorghe Pogea

Bucureti, 26 august 2009.


Nr. 969.

*) Anexa nu se public, fiind clasificat potrivit legii.


MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 617/14.IX.2009 5

GUVERNUL ROMNIEI

HOTRRE
privind declanarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privat
rmase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrrii de utilitate public Varianta de ocolire
a municipiului Sibiu tronson 1 de la km 0+000 (DN 1 km 302+150) la km 14+860
n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat, i al art. II din Legea nr. 184/2008 pentru modificarea i
completarea Legii nr. 198/2004 privind unele msuri prealabile lucrrilor de construcie de autostrzi i drumuri naionale,

Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.


Art. 1. Se aprob declanarea procedurilor de expropriere financiar nerambursabil acordat prin Instrumentul pentru
a imobilelor proprietate privat rmase de expropriat, situate pe Politici Structurale de Preaderare pentru msura Construcia
amplasamentul lucrrii de utilitate public Varianta de ocolire a variantei de ocolire a oraului Sibiu la standarde de autostrad,
municipiului Sibiu tronson 1 de la km 0+000 (DN 1 km pe Coridorul de transport european nr. IV, Romnia, semnat la
302+150) la km 14+860, expropriator fiind statul romn, prin Bruxelles la 20 august 2001 i la Bucureti la 10 octombrie
Compania Naional de Autostrzi i Drumuri Naionale din 2001, ratificat prin Ordonana Guvernului nr. 23/2002, aprobat
Romnia S.A., aflat sub autoritatea Ministerului prin Legea nr. 155/2002, cu modificrile ulterioare.
Transporturilor i Infrastructurii. Art. 3. Suma prevzut la art. 2 se vireaz de ctre
Art. 2. Se aprob ca just despgubire pentru imobilele Ministerul Transporturilor i Infrastructurii, n limita prevederilor
ce constituie amplasamentul pentru lucrarea prevzut la art. 1 bugetare anuale alocate prin bugetul de stat, n termen de cel
suma global estimat de 3.400 mii lei, alocat de la bugetul de mult 30 de zile de la data solicitrii acesteia, ntr-un cont bancar
stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor i Infrastructurii, n deschis pe numele Companiei Naionale de Autostrzi i
limita prevederilor anuale aprobate cu destinaia cheltuieli Drumuri Naionale din Romnia S.A. pentru lucrarea de
aferente costurilor neeligibile incluse n planul de finanare utilitate public prevzut la art. 1, n vederea efecturii
prevzut n anexa II la Memorandumul de finanare convenit despgubirilor n cadrul procedurilor de expropriere, n condiiile
ntre Guvernul Romniei i Comisia European privind asistena legii.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemneaz:
Ministrul transporturilor i infrastructurii,
Radu Mircea Berceanu
Ministrul finanelor publice,
Gheorghe Pogea

Bucureti, 2 septembrie 2009.


Nr. 1.001.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE


ALE ADMINISTRAIEI PUBLICE CENTRALE
AUTORITATEA NAIONAL SANITAR VETERINAR I PENTRU SIGURANA ALIMENTELOR

ORDIN
privind modificarea anexei la Ordinul preedintelui Autoritii Naionale Sanitare Veterinare
i pentru Sigurana Alimentelor nr. 109/2005 privind stabilirea formularului-tip al Procesului-verbal
de constatare i sancionare a contraveniilor la normele sanitare veterinare i pentru sigurana
alimentelor i a persoanelor mputernicite de Autoritatea Naional Sanitar Veterinar
i pentru Sigurana Alimentelor s foloseasc modelul de proces-verbal
Vznd Referatul de aprobare nr. 1.847 din 2 septembrie 2009 ntocmit de Direcia de inspecii i coordonare PIF din
cadrul Autoritii Naionale Sanitare Veterinare i pentru Sigurana Alimentelor;
n baza Ordonanei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraveniilor, aprobat cu modificri i completri prin
Legea nr. 180/2002, cu modificrile i completrile ulterioare, i a Hotrrii Guvernului nr. 984/2005 privind stabilirea i sancionarea
contraveniilor la normele sanitare veterinare i pentru sigurana alimentelor, cu modificrile i completrile ulterioare;
innd cont de prevederile art. 63 i ale art. 10 lit. b) din Ordonana Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitii
sanitar-veterinare i pentru sigurana alimentelor, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 215/2004, cu modificrile i
completrile ulterioare;
6 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 617/14.IX.2009

n baza art. 3 alin. (1) i (3), precum i a art. 4 alin. (3) din Hotrrea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea i
funcionarea Autoritii Naionale Sanitare Veterinare i pentru Sigurana Alimentelor i a unitilor din subordinea acesteia, cu
modificrile i completrile ulterioare,
preedintele Autoritii Naionale Sanitare Veterinare i pentru Sigurana Alimentelor emite urmtorul ordin:
Art. I. Anexa la Ordinul preedintelui Autoritii Naionale Autoritii Naionale Sanitare Veterinare i pentru Sigurana
Sanitare Veterinare i pentru Sigurana Alimentelor nr. 109/2005 Alimentelor nr. 109/2005, n forma anterioar intrrii n vigoare
privind stabilirea formularului-tip al Procesului-verbal de a prezentului ordin, agentul constatator anulnd paragraful
constatare i sancionare a contraveniilor la normele sanitare urmtor: n conformitate cu prevederile Ordonanei Guvernului
veterinare i pentru sigurana alimentelor i a persoanelor nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraveniilor, aprobat cu
mputernicite de Autoritatea Naional Sanitar Veterinar i modificri prin Legea nr. 180/2002, cu modificrile i
pentru Sigurana Alimentelor s foloseasc modelul de proces-
completrile ulterioare, contravenientul poate s achite n
verbal, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 988
termen de 48 ore de la data ncheierii procesului-verbal de
din 8 noiembrie 2005, se modific i se nlocuiete cu anexa
care face parte integrant din prezentul ordin. constatare i sancionare a contraveniei ori, dup caz, de la
Art. II. Pn la achiziionarea noului tip de formular al data comunicrii jumtate din minimul amenzii prevzute de
procesului-verbal de constatare i sancionare a contraveniilor actul normativ pentru fapta svrit, adic suma de ..... lei
la normele sanitare veterinare i pentru sigurana alimentelor (RON) (.....), n contul sus menionat.
conform prezentului ordin, se utilizeaz formularul-tip al Art. III. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al
procesului-verbal prevzut n anexa la Ordinul preedintelui Romniei, Partea I.
Preedintele Autoritii Naionale Sanitare Veterinare i pentru Sigurana Alimentelor,
Marian Zlotea
Bucureti, 7 septembrie 2009.
Nr. 58.

ANEX
(Anexa la Ordinul nr. 109/2005)
REGIM SPECIAL
AUTORITATEA NAIONAL SANITAR VETERINAR
I PENTRU SIGURANA ALIMENTELOR
DIRECIA SANITAR VETERINAR I PENTRU SIGURANA ALIMENTELOR
......................................................................
POSTUL DE INSPECIE LA FRONTIER (P.I.F.) ................................................................
Seria ...........................
PROCES-VERBAL
de constatare i sancionare a contraveniilor la normele sanitare veterinare i pentru sigurana alimentelor
Nr.................
ncheiat astzi, ....../...../....., la .....................
(ziua)(luna)(anul)
Subsemnatul(a), ........................., n calitate de ....................................., din cadrul ............................, am constatat
c n ziua de ./luna /ora .:
1. Operatorul economic (persoan juridic, persoan fizic autorizat sau asociaie familial) ........................, cu sediul
social n ..........................., str. . nr. , bl. ., sc. ., ap. ., judeul (sectorul) , cod unic de nregistrare .., cont
bancar nr. ................ deschis la Banca ............., reprezentat prin dl/dna ......................,, n calitate de ............... ,
domiciliat n .............................., str.  nr. .., bl. .., sc. ., ap. , judeul (sectorul) .........................., legitimat cu BI/CI
seria .. nr. ......, eliberat() la data de ...., CNP ............., la unitatea/punctul de lucru al societii sus-menionate din
localitatea ......................, str. ............... nr , bl. ., sc. .., ap. ., judeul (sectorul) ................
2. Dl/Dna ....................., nscut() la data de ......................... n ................., judeul ..........., domiciliat()
n ................., str. ............ nr. .., bl. .., sc. , ap. , judeul (sectorul) ......., legitimat cu BI/CI seria .. nr. ..........,
eliberat() de .. la data de .., CNP .., salariat la .............., cu sediul n , str. ... nr. .., sectorul/judeul ...........,
la unitatea/punctul de lucru ....................... din localitatea ..............., str. .. nr. , bl. ., sc. ., ap. , judeul (sectorul) ..,
a contravenit normelor sanitare veterinare i pentru sigurana alimentelor, svrind urmtoarele fapte:
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
fapt(e) prevzut(e) i sancionat(e) n conformitate cu:
......................... art.  lit.  pct. ;
(actul normativ)
......................... art.  lit.  pct. ;
(actul normativ)
......................... art.  lit.  pct.  .
(actul normativ)
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 617/14.IX.2009 7

3. S-a aplicat contravenientului ............................... o amend n valoare de ............ lei (..............), sum care va
fi achitat n termen de 15 zile de la data nmnrii sau comunicrii procesului-verbal n contul nr. ................ deschis la .. .
Chitana de plat a amenzii i copia procesului-verbal se remit unitii emitente n termenul menionat.
4. S-a procedat la aplicarea sanciunii complementare de confiscare a urmtoarelor bunuri:
Nr. Pre unitar Valoare total
Sortiment U.M. Cantiti
crt. (lei/U.M.) (lei)

care au servit la svrirea faptei:


.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

5. Pentru bunurile confiscate prevzute la pct. 4 s-a dispus msura:


.........................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... .

6. n caz de neachitare a amenzii la termenul fixat, se va proceda la executarea silit, conform Ordonanei Guvernului
nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraveniilor, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 180/2002, cu modificrile i
completrile ulterioare.
7. Contravenientul nu este de fa/refuz/nu poate s semneze procesul-verbal.
Alte meniuni .........................................................................................................................................................................
8. Contravenientul a avut urmtoarele obieciuni: ............................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

9. Contravenientul poate face plngere mpotriva procesului-verbal de constatare i sancionare a contraveniei n termen
de 15 zile de la data nmnrii sau comunicrii acestuia, care va fi depus, mpreun cu procesul-verbal de constatare a
contraveniei, la judectoria pe raza creia a fost svrit contravenia.
10. La ncheierea procesului-verbal a fost de fa dl/dna ....................., n calitate de martor, domiciliat n ............,
str. ................. nr. , bl. .., sc. ., ap. ., sectorul/judeul ................, posesor al BI/CI seria .. nr. .., emis de .
la data de .......... .

Martor (semntura) .......................

11. Prezentul proces-verbal de constatare a contraveniei conine un numr de ............ pagini i a fost ntocmit n 3
exemplare, dintre care unul se las n primire la ...................................... .
Agent constatator, Contravenient,
........................................ ................................
(semntura, tampila, parafa inspectorului) (semntura, tampila)

MINISTERUL APRRII NAIONALE

ORDIN
privind delegarea ctre secretarul de stat pentru politica de aprare i planificare a competenei
ndeplinirii unor atribuii aflate n responsabilitatea ministrului aprrii naionale
Pentru aplicarea prevederilor art. 32 alin. (3) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea i funcionarea Ministerului Aprrii
Naionale, cu modificrile ulterioare, i ale art. 20 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanele publice, cu modificrile ulterioare,
n temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, cu modificrile ulterioare,

ministrul aprrii naionale emite prezentul ordin.


Art. 1. (1) Se deleag secretarului de stat pentru politica c) pentru activitile care nu au fost prevzute n PAI.
de aprare i planificare competena pentru aprobarea (2) Se excepteaz de la prevederile alin. (1) activitile care
desfurrii activitilor internaionale de ctre titularii Planului presupun participarea secretarilor de stat, a efului Statului
cu activiti internaionale ale Ministerului Aprrii Naionale, Major General, a secretarului general sau directorului general
denumit n continuare PAI, dup cum urmeaz: al Direciei generale de informaii a aprrii.
a) pentru activiti care sunt prevzute n PAI, pn la Art. 2. (1) Se deleag calitatea de ordonator principal de
aprobarea acestuia; credite pentru aprobarea listelor obiectivelor de investiii
b) pentru suplimentarea fondurilor aprobate anterior prin PAI, secretarului de stat pentru politica de aprare i planificare.
n cazuri temeinic justificate, cu precizarea sursei de finanare, (2) ncepnd cu data de 1 ianuarie 2010, n domeniul
n limita bugetului aprobat; nzestrrii cu armament, tehnic de lupt i materiale cu
8 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 617/14.IX.2009

destinaie militar, competena aprobrii listelor obiectivelor de Departamentului pentru politica de aprare i planificare a
investiii trece n competena secretarului de stat pentru competenei ndeplinirii unor atribuii aflate n responsabilitatea
armamente, potrivit prevederilor Ordinului ministrului aprrii ministrului aprrii naionale, publicat n Monitorul Oficial al
naionale nr. M.45/2009.
Art. 3. La data intrrii n vigoare a prezentului ordin se Romniei, Partea I, nr. 194 din 27 martie 2009.
abrog Ordinul ministrului aprrii naionale nr. M.34/2009 Art. 4. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al
privind delegarea ctre secretarul de stat i ef al Romniei, Partea I.

Ministrul aprrii naionale,


Mihai Stnioar

Bucureti, 3 septembrie 2009.


Nr. M.93.


S TAT U T U L A C A D E M I E I R O M N E

CAPITOLUL I 5. stimularea i promovarea, n tiin i cultur, a creaiilor


Dispoziii generale de mare valoare, prin instituirea unor sisteme competitive de
susinere a activitii i prin acordarea de premii;
Art. 1. Academia Romn, cel mai nalt for naional de
6. decernarea de distincii pentru realizri deosebite n
consacrare tiinific i cultural al rii, este continuatorul i
domeniul tiinei i culturii, literelor i artelor;
unicul legatar al Societii Literare Romne, nfiinat n 1866,
7. editarea de opere originale, inclusiv ale clasicilor, precum
reorganizat n 1867 n Societatea Academic Romn i n
1879 n Academia Romn. Academia Romn reunete i de publicaii periodice din domeniul ei de activitate;
personaliti consacrate din domeniile tiinei i culturii. 8. organizarea de manifestri tiinifice i culturale naionale
Art. 2. Academia Romn este o instituie de interes public i internaionale;
naional de cercetare n domeniile fundamentale ale tiinei i 9. organizarea de activiti de calificare profesional
culturii de calificare profesional superioar, cu personalitate superioar, cursuri postuniversitare, doctorate i acordarea de
juridic de drept public i independent n lucrrile sale de orice titluri tiinifice i academice, n condiiile legii;
natur. 10. acreditarea i evaluarea institutelor i centrelor proprii;
Art. 3. Denumirea instituiei, Academia Romn, conform 11. nfiinarea de centre de cercetare fundamental
Decretului-lege nr. 242/1938 i Legii nr. 752/2001, este independente sau subordonate n cadrul institutelor existente,
rezervat i sintagma nu poate fi folosit nici n denumiri n condiiile legii;
compuse, de nicio instituie sau organizaie, de orice fel. 12. acordarea de burse pe baz de concurs pentru
Art. 4. Academia Romn are ca nsemne sigla i perfecionarea n ar sau n strintate;
drapelul. Sigla de form circular are n interiorul unui cerc efigia 13. promovarea tiinei i culturii romneti pe plan
zeiei Minerva n culoarea aur vechi pe fond albastru, ncadrat internaional i stimularea interaciunii culturii romneti cu alte
de numele instituiei ACADEMIA ROMN nscris cu litere culturi prin ncheierea de acorduri bilaterale i colaborarea bi- i
majuscule galbene, precum i anul fondrii 1866. multilateral n domeniul cercetrii tiinifice cu academii i
Art. 5. (1) Academia Romn este finanat de la bugetul instituii tiinifice similare din strintate; afilierea la organizaii
de stat i funcioneaz autonom. Academia Romn i internaionale tiinifice i profesionale; promovarea valorilor n
administreaz n mod independent bunurile mobile i imobile cu spaiul european al cunoaterii;
titlu de proprietate i alte bunuri dobndite potrivit legii. 14. coordonarea centrelor culturale din Italia (Accademia di
Academia Romn poate primi sponsorizri, donaii, legate i Romania din Roma i Casa Romena din Veneia), inclusiv
orice alte bunuri sau valori prin orice mod prevzut de lege, cu numirea directorilor;
aprobarea Prezidiului ei, sau poate realiza venituri proprii 15. coordonarea fundaiilor proprii;
conform art. 9 alin. (2) din Legea nr. 752/2001 privind 16. gestionarea de bunuri culturale din patrimoniul naional
organizarea i funcionarea Academiei Romne, republicat. care se afl n proprietatea sau administrarea sa, inclusiv
(2) Patrimoniul Academiei Romne este alctuit, se posibilitatea prelurii donaiilor membrilor decedai ai Academiei;
completeaz i se administreaz n conformitate cu prevederile 17. promovarea societii cunoaterii bazate pe tiin,
art. 4 i 9 din Legea nr. 752/2001, republicat, inndu-se seama tehnologie i protejarea mediului;
de completrile i modificrile ulterioare. 18. avizarea proiectelor de acte normative privind domeniile
(3) Sediul central al Academiei Romne este n municipiul de activitate ale Academiei Romne;
Bucureti, Calea Victoriei nr. 125, sectorul 1. 19. iniierea i elaborarea de proiecte de acte normative din
Art. 6. (1) Academia Romn are ca principale obiective: domeniile sale de activitate, care se supun spre aprobarea
1. cultivarea i promovarea tiinei i culturii naionale i Guvernului;
universale; 20. elaborarea de studii, analize, recomandri, evaluri i
2. cultivarea i promovarea limbii i literaturii romne i a strategii naionale pentru Administraia Prezidenial, Parlament,
istoriei naionale; stabilirea normelor de ortografie obligatorii ale Guvern i alte instituii naionale la cerere sau din iniiativ
limbii romne; proprie cu privire la politica naional n domeniul tiinei,
3. promovarea principiilor democratice i etice i sprijinirea literelor i artelor n Romnia i la marile probleme ale rii,
liberei circulaii a ideilor n tiinele, artele i literele romneti; inclusiv relaia cu Uniunea European.
4. organizarea i efectuarea de cercetri fundamentale i (2) Academia Romn ndeplinete i alte atribuii din
avansate, precum i informarea i documentarea tiinific domeniile sale de activitate stabilite prin lege sau prezentul
necesare membrilor si i unitilor proprii; statut.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 617/14.IX.2009 9

CAPITOLUL II (9) Adunarea General i constituie cvorumul din jumtate


Membrii Academiei Romne plus unul dintre membrii votani. Acetia sunt: membrii titulari
pentru alegerea membrilor titulari, membrii titulari i corespondeni
Art. 7. (1) Academia Romn se compune din membri pentru alegerea membrilor corespondeni, membrii titulari,
titulari, membri corespondeni, membri de onoare i membri corespondeni i de onoare pentru alegerea membrilor de onoare.
post-mortem. (10) Alegerea este validat prin votul secret a cel puin dou
(2) Numrul maxim de membri titulari i membri treimi dintre membrii votani prezeni.
corespondeni ai Academiei Romne stabilit prin lege este Art. 10. (1) Membrii titulari, corespondeni i de onoare au
de 181, iar cel al membrilor de onoare este de 135, din care cel dreptul de a participa la edinele seciei de specialitate, ale
mult 40 din ar. filialelor din care fac parte i la adunrile generale i de a-i
(3) Numrul membrilor titulari nu poate depi numrul expune opiniile asupra problemelor discutate iar, n condiiile
membrilor corespondeni pe ansamblul Academiei Romne, prezentului statut, au drept de participare la vot i la luarea
urmrindu-se totodat buna funcionare a seciilor i o deciziilor.
repartizare echilibrat a numrului de membri din cadrul (2) Membrii titulari, membrii corespondeni i membrii de
acestora. onoare, desemnai de secie, sunt membri de drept ai consiliilor
Art. 8. (1) Membrii Academiei Romne sunt alei pe via. tiinifice n institutele de profil subordonate Academiei Romne.
(2) Membrii corespondeni vor fi propui dintre personalitile Ei pot fi desemnai directori onorifici ai acestor uniti.
cu activitate de creaie de mare valoare, apreciat dup impactul (3) Numai membrii titulari au dreptul de a purta titlul de
asupra domeniului de care aparin.
academician.
(3) Titularizarea se va face pe baza acelorai criterii folosite
(4) Membrii titulari vor rosti ntr-un cadru solemn un discurs
la alegerea ca membru corespondent, lundu-se n considerare
de recepie urmat de un discurs de rspuns al unui membru
i rezultatele obinute dup primirea n Academia Romn,
titular.
inclusiv activitile desfurate n cadrul acesteia.
(5) Membrii Academiei Romne vor purta insigna, iar n
(4) Membrii titulari i membrii corespondeni sunt ceteni
adunrile generale stabilite de Prezidiu, vestimentaia
romni alei dintre personalitile consacrate pentru realizri
academic tradiional.
deosebite n domeniile tiinelor, literelor sau artelor,
(6) La acceptarea candidaturii pentru primirea n Academia
recunoscute n ar i n strintate. Ei trebuie s respecte
Romn, membrii citesc i semneaz declaraia de loialitate fa
Statutul Academiei Romne i s aib o nalt inut moral.
de valorile morale i spirituale ale Academiei.
(5) Membrii de onoare sunt ceteni romni sau strini care
s-au distins prin realizri deosebite n domeniile tiinelor, (7) Membrii Academiei Romne primesc indemnizaii lunare,
literelor sau artelor i ceteni romni, personaliti de seam stabilite prin lege.
ale naiunii sau personaliti care susin dezvoltarea activitii (8) Academia Romn asigur membrilor ei gratuitatea n
Academiei Romne. cltoriile pe cile ferate romne, cu orice categorie de tren
(6) Persoanele care ocup funcii de demnitate public n stat clasa I.
sau care sunt conductori de partid nu pot candida pentru (9) Membrii titulari, membrii corespondeni i membrii de
alegerea ca membri ai Academiei Romne n perioada onoare primesc gratuit publicaii ale Academiei Romne, din
exercitrii mandatului. specialitatea lor.
Art. 9. (1) Propunerile pentru membri corespondeni, prin (10) Membrii Academiei Romne beneficiaz de drepturile
referate de susinere, pot fi fcute de ctre membrii titulari i prevzute de dispoziiile legale aplicabile demnitarilor i
corespondeni ai Academiei Romne sau de ctre instituii de personalului ncadrat pe funcii similare acestora, n ceea ce
nvmnt, de cercetare i de cultur dintre personaliti din privete plata drepturilor de cltorie n ar i n strintate
domeniile culturii i tiinei; propunerile se adreseaz seciilor pentru deplasri n interes de serviciu n ar sau peste hotare.
tiinifice de specialitate, care le discut i, dup caz, le adopt (11) Membrii Academiei Romne au dreptul de a interpela
sau le resping, n condiiile cvorumului, cu majoritate de dou conducerea Academiei, a seciilor de specialitate i a filialelor, n
treimi din numrul membrilor titulari i corespondeni ai seciei. Adunarea General, asupra unor probleme de interes pentru
(2) Fiecare propunere trebuie nsoit de un dosar Academia Romn.
cuprinznd un curriculum vitae, un memoriu de activitate, lista (12) Soul supravieuitor, precum i copiii urmai aflai n
de lucrri ale candidatului, cteva lucrri reprezentative i o ntreinere ai membrilor titulari, corespondeni i de onoare, cu
prezentare a impactului operei tiinifice, literare sau artistice a domiciliul n Romnia, beneficiaz lunar de un sprijin material
celui propus. neimpozabil, conform legii.
(3) Propunerile pentru membri titulari se fac de ctre membrii Art. 11. (1) Membrii titulari i membrii corespondeni ai
titulari ai seciei prin vot secret din rndul membrilor ei Academiei Romne, precum i membrii de onoare cu domiciliul
corespondeni, cu respectarea dispoziiilor art. 8 alin. (3) i (4). n Romnia au datoria de a participa la edinele seciei i filialei
(4) Propunerile pentru membri de onoare se fac de ctre din care fac parte i la adunrile generale i de a se implica n
secii sau de ctre Prezidiu. ntreaga via academic. Eventuale absene trebuie anunate,
(5) Biroul Prezidiului examineaz propunerile seciilor din dup caz, conducerii Academiei Romne, filialei sau seciei.
punctul de vedere al ndeplinirii prevederilor prezentului statut (2) Anual, membrii Academiei Romne prezint seciilor din
i prezint concluziile sale Prezidiului. care fac parte informri asupra activitii lor.
(6) Prezidiul Academiei Romne examineaz propunerile Art. 12. Membrii titulari sau corespondeni pot fi trecui, la
prezentate de secii Biroului Prezidiului i d un aviz consultativ, cererea lor, de ctre Adunarea General n rndul membrilor de
rezultat prin vot, pe care l comunic Adunrii Generale. Pentru onoare ai Academiei Romne.
membrii corespondeni, nainte de discutarea n Adunarea CAPITOLUL III
General se va publica n revista Academica recomandarea
coninnd i elemente din curriculum vitae al candidailor. Organizarea Academiei Romne
(7) Dup ce propunerile au fost avizate de Prezidiu, dosarele Art. 13. (1) Academia Romn este organizat n secii de
candidailor se depun cu cel puin 25 de zile nainte la Cancelaria specialitate i are filiale la Cluj-Napoca, Iai i Timioara.
Academiei Romne i o prezentare se afieaz pe site cu cel (2) Academia Romn are uniti proprii de cercetare, aflate
puin 15 zile naintea Adunrii Generale n a crei ordine de zi n subordine direct sau sub egid.
este programat discutarea propunerilor de alegere, pentru a (3) Activitatea tiinific a Academiei Romne se realizeaz
putea fi consultate de ctre membrii Academiei Romne. prin seciile de specialitate, institute i centre de cercetare,
(8) Propunerile de membri corespondeni i de onoare precum i prin intermediul unor comitete naionale, comisii de
nu pot fi supuse Adunrii Generale dect dup primirea specialitate i colective de lucru cu caracter consultativ, formate
consimmntului scris al candidailor. din membri ai Academiei Romne i alte personaliti din
10 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 617/14.IX.2009

domeniul tiinei i culturii, conform art. 12 din Legea XIV. Secia de tiina i tehnologia informaiei.
nr. 752/2001, republicat. (2) Seciile sunt coordonate de un vicepreedinte al
(4) Patrimoniul Academiei Romne, prevzut la art. 4 din Academiei Romne.
Legea nr. 752/2001, republicat, este gestionat prin structuri Art. 15. Seciile Academiei Romne au urmtoarele
proprii din aparatul central, iar patrimoniul agrosilvic este atribuii i responsabiliti:
administrat prin Fundaia Patrimoniu a Academiei Romne, a) stabilesc proiectele de cercetare, organizeaz i ndrum
conform statutului acesteia i regulamentului privind patrimoniul cercetarea tiinific din profilul su; au autonomie n ceea ce
Academiei Romne. privete lucrrile lor de specialitate;
(5) n subordinea Academiei Romne funcioneaz b) se ntrunesc periodic, cel puin o dat pe trimestru, i
Biblioteca Academiei Romne, cu sediul n Bucureti, Calea dezbat n principal probleme tiinifice, precum i orice alte
Victoriei nr. 125, sectorul 1, Editura Academiei Romne, Casa chestiuni care intereseaz activitatea seciei, lund hotrri prin
Oamenilor de tiin, Clubul Oamenilor de tiin, Revista consens sau prin vot, n condiiile cvorumului, cu majoritate
Academica i Fundaia Patrimoniu, cu sediul n Bucureti, simpl de voturi;
Calea 13 Septembrie nr. 13, sectorul 5. c) primesc anual informri din partea membrilor seciei cu
(6) Sub supravegherea i controlul Academiei Romne privire la activitatea desfurat;
funcioneaz potrivit statutelor i actului de fundaiune Fundaia d) propun nfiinarea de uniti de cercetare, comitete
testamentar a Familiei Menachem H. Elias, cu sediul n naionale, comisii de specialitate i colective de lucru ale
Bucureti, str. Georges Clemenceau nr. 1, sectorul 1. Academiei Romne n profilul de specialitate i le coordoneaz
(7) n subordinea i administrarea Academiei Romne activitatea;
funcioneaz Spitalul Elias, unitate sanitar cu personalitate e) coordoneaz activitatea unitilor de cercetare ale
juridic, cu sediul n Bucureti, bd. Mrti nr. 17, sectorul 1, i Academiei Romne din profilul seciei, ndrum, supravegheaz
Centrul Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu i Medicin i controleaz activitatea fiecrei uniti de cercetare din
Preventiv, cu sediul n str. Washington nr. 810, sectorul 1.
subordine, adoptnd msurile de rigoare pentru buna
(8) Sub egida Academiei Romne funcioneaz:
funcionare a acestor uniti i urmresc modul n care se
Fundaia Naional pentru tiin i Art (FNSA), fundaie
de utilitate public, cu sediul n str. Dem I. Dobrescu nr. 11, realizeaz programele lor de cercetare, precum i viaa tiinific
sectorul 1, Bucureti; intern a institutelor;
Fundaia European Titulescu, cu sediul n bd. Kiseleff f) realizeaz anual analiza activitii membrilor lor i
nr. 47, sectorul 1, Bucureti; evaluarea institutelor din subordine;
Fundaia Horia Hulubei; g) particip la alctuirea programelor de proiecte
Centrul de cercetri juridice fundamentale al Universitii fundamentale i prioritare ale Academiei Romne, precum i la
din Craiova, precum i alte entiti, care vor beneficia de acest monitorizarea realizrii lor;
statut. h) coordoneaz alctuirea programelor de activitate ale
(9) n cadrul Academiei Romne funcioneaz un Consiliu de unitilor de cercetare din subordine, le analizeaz i le propune
Coordonare al Cercetrii tiinifice (CCC), subordonat spre aprobare Adunrii Generale i urmresc realizarea
Prezidiului Academiei Romne, care colaboreaz cu seciile de acestora;
specialitate pentru monitorizarea i evaluarea periodic a i) numesc comisia de concurs pentru ocuparea postului de
programelor i proiectelor. director, o avizeaz pe aceea pentru director adjunct sau
(10) Structura i regulamentul de funcionare ale CCC sunt secretar tiinific de institut sau centru de cercetare i avizeaz
stabilite de Prezidiul Academiei Romne i aprobate de componena comisiilor de concurs pentru posturile de cercettor
Adunarea General. principal II i I;
(11) n cadrul CCC funcioneaz un colectiv de specialiti j) confirm rezultatele concursurilor pentru ocuparea funciilor
pentru promovarea proiectelor i programelor tiinifice de conducere i a posturilor de cercetare din unitile de
internaionale. specialitate;
(12) CCC mpreun cu seciile de specialitate prezint k) colaboreaz cu filialele la rezolvarea problemelor unitilor
periodic rapoarte privind stadiul cercetrii tiinifice i al evalurii de cercetare din zona de competen a acestora;
cercettorilor tiinifici din Academia Romn. l) organizeaz manifestri tiinifice zonale, naionale i
(13) Academia Romn are un compartiment care internaionale (cele din urm cu aprobarea Academiei Romne);
organizeaz i coordoneaz activitatea de calificare m) avizeaz, n condiiile legii, participarea la manifestrile
profesional superioar prin cursuri postuniversitare, doctorate tiinifice internaionale din profilul seciei i analizeaz eficiena
i stagii postdoctorale. Calitatea de conductor de doctorat i deplasrilor;
titlul tiinific de doctor se acord n condiiile legii. n) propun afilierea Academiei Romne la organisme
(14) Pentru asigurarea desfurrii ntregii activiti, precum internaionale de specialitate i pstreaz legtura cu acestea,
i pentru administrarea i gestionarea bunurilor sale, Academia pe linie tiinific;
Romn dispune de un aparat de lucru propriu. Activitile o) asigur, n condiiile legii i ale regulamentului intern,
economice i tehnico-administrative sunt conduse de un director organizarea doctoratului n Academia Romn, ntreaga
general, subordonat secretarului general. activitate pentru acordarea titlurilor tiinifice n Academia
a. Secii Romn, stabilesc comisii de concurs pentru admitere la
Art. 14. (1) Academia Romn are urmtoarele secii: doctorat, propun conductori tiinifici, fac propuneri de
I. Secia de filologie i literatur decernare de titluri etc. n profilul lor de preocupri;
II. Secia de tiine istorice i arheologie p) selecteaz i propun lucrrile de valoare pentru a fi distinse
III. Secia de tiine matematice cu premiile anuale ale Academiei Romne, n conformitate cu
IV. Secia de tiine fizice regulamentul decernrii premiilor Academiei Romne;
V. Secia de tiine chimice q) analizeaz modul cum se realizeaz prevederile din
VI. Secia de tiine biologice acordurile ncheiate de Academia Romn cu instituii similare
VII. Secia de tiine geonomice din alte ri, n ramura tiinific de profil a seciei;
VIII. Secia de tiine tehnice r) coordoneaz activitatea comitetelor de redacie ale
IX. Secia de tiine agricole i silvice periodicelor Academiei Romne a cror editare este n atribuiile
X. Secia de tiine medicale acestora; propun Prezidiului componena comitetelor de
XI. Secia de tiine economice, juridice i sociologie redacie;
XII. Secia de filosofie, teologie, psihologie i pedagogie s) avizeaz proiectul planului de apariii al Editurii Academiei
XIII. Secia de arte, arhitectur i audiovizual Romne i ordinea de prioritate n profilul lor de preocupri;
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 617/14.IX.2009 11

) analizeaz i avizeaz ofertele i manuscrisele lucrrilor 2. coordoneaz repartizarea fondurilor bugetare ori a celor
din profilul seciei, altele dect cele din publicaiile periodice, ce din venituri proprii i a personalului ntre unitile filialei i asigur
urmeaz a fi publicate de Editura Academiei Romne. activitatea tehnico-administrativ;
Art. 16. (1) Fiecare secie ia hotrri, n condiiile 3. coordoneaz i evalueaz, aplicnd criterii comune cu ale
cvorumului, exceptnd alegerea membrilor Academiei Romne, seciilor de profil i n colaborare cu ele, activitatea tiinific a
prevzut n art. 9 alin. (9), cu jumtate plus unu din numrul unitilor Academiei Romne din zon;
membrilor titulari i corespondeni, inclusiv pentru alegerea 4. organizeaz manifestri tiinifice cu participare naional
preedintelui seciei, cnd voteaz i membrii de onoare ai i internaional;
Academiei Romne cu domiciliul n Romnia. Pentru 5. gestioneaz patrimoniul Academiei Romne din zon, n
propunerea de membri titulari voteaz numai membrii titulari. conformitate cu dispoziiile Prezidiului Academiei Romne;
(2) Alegerea de noi membri se face prin vot secret i se 6. ia hotrri n condiiile cvorumului cu jumtate plus unu
adopt n condiiile cvorumului cu dou treimi din numrul din numrul membrilor si.
membrilor prezeni cu drept de vot, conform prezentului statut. Art. 22. (1) Filiala este condus de un preedinte, membru
Votul se exprim direct sau n cazuri speciale, prin titular al Academiei Romne, remunerat, ales prin vot secret de
coresponden, cu asigurarea confidenialitii. ctre adunarea membrilor filialei pe o perioad de 4 ani; n
Art. 17. (1) Fiecare secie a Academiei Romne este situaiile n care nu este posibil alegerea unui membru titular,
condus de un preedinte, ales prin vot secret dintre membrii Prezidiul numete un preedinte, prin delegaie, pe o perioad
titulari, pe o perioad de 4 ani. de pn la un an, dintre membrii corespondeni. Retribuia
(2) Secia i constituie un birou format din preedintele preedintelui filialei se stabilete de Biroul Prezidiului, la nivelul
seciei i 2 membri ai seciei, alei, de asemenea, prin vot unui cercettor tiinific de gradul I, cu acordarea indemnizaiei
secret. Dup caz, preedintele sau biroul rezolv problemele de conducere (50%).
seciei ntre dou edine ale acesteia. (2) Filiala i constituie, din cadrul membrilor si, un birou
(3) Activitatea curent a seciei este asigurat de un secretar de conducere format din: preedintele filialei, un secretar i
tiinific, salariat al Academiei Romne, angajat prin concurs 13 membri, alei prin vot. Hotrrile biroului de conducere
conform prevederilor legale i care primete sarcini i rspunde se ratific n plenul adunrii membrilor filialei.
de activitatea sa n faa preedintelui seciei. Art. 23. Preedintele filialei are urmtoarele atribuii:
(4) n cazul absenei preedintelui, conducerea seciei se a) reprezint filiala n toate relaiile ei i rezolv problemele
asigur de ctre un membru al biroului delegat de preedinte; curente;
n cazul unei absene ndelungate (peste 6 luni), se procedeaz b) asigur legtura dintre Academia Romn i filial;
la alegerea unui nou preedinte. c) convoac i conduce edinele filialei i ale biroului filialei;
(5) n situaiile n care este imposibil alegerea unui d) ia msurile necesare pentru executarea hotrrilor luate n
preedinte membru titular al Academiei Romne, conducerea aceste edine i urmrete realizarea lor;
seciei poate fi asigurat, prin delegaie, de un membru e) prezint anual Prezidiului Academiei Romne dri de
corespondent numit de Prezidiu pe o perioad de pn la un an. seam asupra activitii filialei;
(6) Dup ncetarea mandatului, preedinilor de secii i de f) emite decizii, acord premii etc., conform dispoziiilor
legale n vigoare i prevederilor Statutului Academiei Romne,
filiale li se poate acorda, de ctre Prezidiu, titlul de preedinte de
n aria sa de competen;
onoare. g) coordoneaz activitatea personalului administrativ al
Art. 18. Preedintele seciei organizeaz, ndrum i filialei.
controleaz ntreaga activitate a seciei. n acest scop, are
urmtoarele atribuii: c. Comitete, comisii i colective de lucru
a) reprezint secia n toate relaiile ei i rezolv problemele Art. 24. (1) Pentru reprezentarea la nivel naional a unor
curente; domenii de activitate tiinific, pentru afilierea la uniunile
b) convoac i conduce edinele seciei; tiinifice internaionale i pentru coordonarea de colaborri la
c) ia msurile necesare executrii hotrrilor luate n aceste programe tiinifice internaionale, n cadrul Academiei Romne
edine i urmrete realizarea lor; se pot organiza comitete naionale. Comitetele naionale sunt
d) informeaz membrii seciei asupra activitii sale sau a subordonate Prezidiului ori seciilor de specialitate.
biroului seciei i supune aprobrii, dup caz, Biroului Prezidiului (2) Pentru coordonarea i stimularea cercetrii tiinifice n
hotrrile luate n cadrul seciei; arii mai restrnse de activitate, n probleme de interes deosebit
e) informeaz membrii seciei asupra hotrrilor luate de ori n domenii interdisciplinare, se pot organiza comisii i
Prezidiul Academiei Romne i ia msurile necesare n vederea colective de lucru permanente sau temporare. Aceste organe
executrii lor n cadrul seciei; sunt subordonate, dup caz, seciilor de specialitate, filialelor
f) prezint anual Prezidiului Academiei Romne informri sau Prezidiului.
asupra activitii seciei i a unitilor de cercetare subordonate. (3) Comitetele, comisiile i colectivele de lucru ale Academiei
Art. 19. Discuiile din edinele seciilor i ale filialelor se Romne se nfiineaz prin hotrri ale Prezidiului.
consemneaz n procese-verbale detaliate, care se citesc la (4) Ele se compun dintr-un preedinte de preferin
deschiderea edinelor urmtoare i se semneaz de toi membru al Academiei Romne i un numr de membri
membrii participani. Procesele-verbale ale edinelor seciilor i specialiti, din structura Academiei sau din afara acesteia;
filialelor, precum i toate celelalte acte care privesc secia i conducerile lor se confirm de Prezidiu, la propunerile seciilor.
filiala se pstreaz n arhivele acestora timp de 10 ani, dup (5) Programul lor de activitate se aprob, dup caz, de
care se transfer n Arhiva Academiei Romne. Prezidiul Academiei Romne sau de seciile corespunztoare. n
aceleai condiii, ele prezint dri de seam anuale privind
b. Filiale realizrile obinute.
Art. 20. Filiala Academiei Romne este o unitate cu Art. 25. Preedinii organismelor menionate la art. 24 au
personalitate juridic, nfiinat prin hotrre a Adunrii urmtoarele atribuii:
Generale, i reprezint forma de organizare teritorial a 1. asigur aplicarea hotrrilor Prezidiului Academiei
activitii Academiei Romne, reunind toi membrii din teritoriu. Romne sau ale seciilor de specialitate;
Pentru desfurarea activitii sale, filiala dispune de un aparat 2. rspund de buna organizare i ndrumare a activitii;
tehnico-administrativ. 3. asigur legtura permanent cu Prezidiul Academiei
Art. 21. Filiala Academiei Romne: Romne sau cu seciile de specialitate;
1. asigur, cel puin o dat pe lun, ntrunirea membrilor 4. hotrsc convocarea edinelor.
pentru a se dezbate probleme tiinifice, precum i orice alte Art. 26. Academia Romn asigur desfurarea activitii
chestiuni care intereseaz activitatea filialei; organismelor sale prin:
12 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 617/14.IX.2009

ndeplinirea obligaiilor financiare ctre organizaiile Biroul Prezidiului; 2 dintre acetia vor reprezenta domeniul
internaionale la care acestea sunt afiliate, n limita fondurilor umanist;
anuale alocate n acest sens i aprobate de ctre Prezidiu; f) ia hotrri sau valideaz decizii ale Prezidiului referitoare
punerea la dispoziie prin intermediul Prezidiului ori, la patrimoniul Academiei Romne;
dup caz, al seciilor a elementelor necesare activitii g) aprob darea de seam anual, programele de cercetare
(spaiu, mobilier, echipamente etc.). proprii, evaluarea unitilor proprii i planul de activitate pe anul
d. Aparatul de lucru urmtor, cu proiectul bugetului de venituri i cheltuieli;
h) aprob darea de seam, bugetul de venituri i cheltuieli,
Art. 27. (1) Academia Romn are un aparat de lucru statutele i regulamentele de funcionare, programul de activiti
propriu, ncadrat cu personal tiinific de specialitate, personal ale fundaiilor Academiei Romne;
tehnic, economic, juridic i administrativ, care ndeplinete, sub i) constituie grupuri de lucru pentru rezolvarea unor probleme
conducerea secretarului general, urmtoarele funcii: legate de activitatea Academiei Romne; grupurile de lucru
a) recupereaz, administreaz i gestioneaz, dup caz i prezint concluziile lor Biroului Prezidiului ori, dup caz,
n colaborare cu Fundaia Patrimoniu, sub coordonarea Prezidiului sau Adunrii Generale;
secretarului general, patrimoniul Academiei Romne; j) decerneaz, n edine solemne, premiile anuale.
b) proiecteaz i propune spre aprobare bugetul anual al Art. 32. (1) nainte de deschiderea Adunrii Generale,
Academiei Romne; membrii Academiei Romne semneaz n registrul de prezen.
c) asigur gestionarea bugetului Academiei Romne pentru (2) edinele se deschid de preedinte sau, n absena
fondurile bugetare i extrabugetare, conform repartizrii lor de acestuia, de ctre unul dintre vicepreedini.
ctre Biroul Prezidiului; (3) Dup deschiderea edinei, preedintele sau
d) asigur desfurarea i dezvoltarea relaiilor externe cu vicepreedintele care l nlocuiete d citire ordinii de zi i o
academiile similare din strintate, cu organizaii i instituii supune discuiei i votului membrilor prezeni; acord cuvntul,
tiinifice; pune ntrebri pentru clarificarea problemelor dezbtute, rezum
e) asigur legtura cu unitile subordonate. discuiile, formuleaz propunerile ce se supun la vot i anun
(2) Structura organizatoric a aparatului de lucru se aprob rezultatul votului.
de ctre Prezidiul Academiei Romne. (4) Discuiile se vor purta n mod academic, n spiritul
(3) Atribuiile, sarcinile i rspunderile personalului din respectului reciproc. Cei care iau cuvntul se adreseaz
aparatul propriu al Academiei Romne se stabilesc prin conductorului adunrii. Nu sunt permise ntreruperile, jignirile,
regulamentul de organizare i funcionare, aprobat de ctre ridicarea tonului i expresiile violente.
Prezidiul Academiei Romne. (5) Conductorul edinei are dreptul de a interveni cnd
(4) Un compartiment distinct al Arhivei Academiei Romne vorbitorul se abate de la subiectul ce se discut, de a chema la
asigur evidena i pstrarea corespunztoare a tuturor ordine i de a opri de la cuvnt pe cel care ar mpiedica n orice
documentelor privitoare la dreptul de proprietate al Academiei mod buna desfurare a discuiilor, prin ntreruperi, jigniri sau
Romne asupra bunurilor sale mobile i imobile. expresii violente, avnd pentru aceasta acordul Adunrii Generale.
Art. 28. Aparatul de lucru al Academiei Romne se (6) Oricare membru al Academiei Romne are dreptul de a
structureaz pe cancelarii, direcii, servicii i compartimente lua parte la discuii.
funcionale. Art. 33. Adunarea General a Academiei Romne alege din
Art. 29. n termen de 60 de zile de la publicarea Statutului rndurile sale un consiliu de onoare, format din 5 membri, care
Academiei Romne n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, analizeaz i mediaz eventualele situaii conflictuale care pot
noul regulament de organizare i funcionare al aparatului propriu interveni ntre membrii Academiei Romne sau care afecteaz
de lucru, adaptat la prevederile legii i ale statutului, conform principiile morale promovate de Academia Romn. Comitetul de
art. 19 din Legea nr. 752/2001, republicat, va fi prezentat onoare prezint n faa Adunrii Generale rezultatul analizei
Prezidiului Academiei Romne, spre discutare i aprobare. efectuate. Adunarea General proxim hotrte msurile
CAPITOLUL IV adecvate pentru rezolvare. Consiliul de onoare se poate autosesiza
n cazul unor fapte care afecteaz imaginea Academiei Romne.
Conducerea Academiei Romne Art. 34. (1) ntre dou ntruniri ale Adunrii Generale,
Art. 30. (1) Organul suprem de conducere al Academiei organul de conducere al Academiei Romne este Prezidiul.
Romne este Adunarea General. Ea constituie un corp unic i (2) Prezidiul Academiei Romne este format din
este format din membrii titulari, membrii corespondeni i preedintele, vicepreedinii, secretarul general al Academiei i
membrii de onoare ai Academiei Romne. preedinii seciilor i ai filialelor.
(2) Cvorumul Adunrii Generale este constituit din jumtate (3) Prezidiul este statutar constituit n prezena a dou treimi
plus unu dintre membrii si, cu excepia membrilor de onoare din membrii si, hotrrile fiind luate prin consens sau prin vot,
strini. Exceptnd situaia prevzut la art. 7 alin. (10), art. 38 cu majoritate simpl din numrul total al membrilor si. n cazul
alin. (2) i art. 65 alin. (4), Adunarea General ia hotrri cu absenei unui preedinte de secie sau de filial, acetia pot
majoritatea simpl a membrilor prezeni. desemna lociitorul sau un reprezentant la edina Prezidiului.
(3) Adunarea General se ntrunete n sesiuni ordinare de (4) Prezidiul Academiei Romne se ntrunete de 6 ori pe an
4 ori pe an i n sesiuni extraordinare ori de cte ori este nevoie; i ori de cte ori este nevoie.
convocarea se face de ctre preedinte, la iniiativa Prezidiului Art. 35. Prezidiul Academiei Romne organizeaz,
sau la cererea a cel puin o treime din numrul total al membrilor ndrum i coordoneaz ntreaga activitate a Academiei i are,
Academiei Romne. n principal, urmtoarele atribuii:
(4) Adunrile generale pot fi publice, cu aprobarea Prezidiului a) prezint Adunrii Generale dri de seam anuale asupra
Academiei Romne. activitii Academiei Romne i programe de activitate pentru
Art. 31. Adunarea General are ca principale atribuii: anul urmtor;
a) stabilete liniile directoare ale ntregii activiti a Academiei b) hotrte convocarea Adunrii Generale;
Romne; c) ia hotrri cu privire la patrimoniul Academiei Romne;
b) aprob Statutul Academiei Romne i proiecte de acte d) avizeaz nfiinarea sau desfiinarea de uniti de
normative care privesc Academia Romn; cercetare, pe care le supune spre aprobare Adunrii Generale;
c) aprob repartizarea pe secii a numrului total de membri e) aprob numrul de posturi finanate, pe unitile
titulari i corespondeni; Academiei Romne;
d) alege membrii Academiei Romne; f) avizeaz programele de cercetare ale unitilor Academiei
e) alege, dintre membrii titulari, preedintele, 4 vicepreedini Romne i aprob modificrile justificate intervenite n cursul
i secretarul general ai Academiei Romne, care alctuiesc anului;
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 617/14.IX.2009 13

g) urmrete realizarea n bune condiii a programelor de (4) Preedintele, la propunerea secretarului general, aprob:
cercetare tiinific n unitile proprii ale Academiei Romne; normativele de personal, criteriile de constituire a
h) aprob regulamentul de funcionare al aparatului propriu compartimentelor i statele de funcii pentru unitile din subordine.
de lucru al Academiei Romne; (5) Preedintele emite deciziile de angajare a personalului
i) aprob numirea i eliberarea din funcii a directorilor Academiei Romne i a conductorilor unitilor subordonate
generali i a directorilor unitilor subordonate; acesteia.
j) coordoneaz institutele tiinifice ale Academiei Romne (6) Preedintele rspunde de ndeplinirea hotrrilor
din Italia i i desemneaz i elibereaz din funcii pe directorii Prezidiului.
acestora; (7) n exercitarea atribuiilor sale i pentru ndeplinirea
k) aprob planul editorial al Editurii Academiei Romne; hotrrilor Prezidiului, preedintele Academiei Romne emite
l) supravegheaz publicaiile periodice ale Academiei decizii, n baza prevederilor prezentului statut i a legilor n
Romne;
vigoare.
m) stabilete relaii tiinifice cu academii i instituii similare
din strintate i hotrte cu privire la afilierea Academiei (8) n cazul n care preedintele nu i poate exercita
Romne la organisme tiinifice internaionale; prerogativele, desemneaz prin decizie pentru exercitarea
n) instituie, la propunerea seciilor, premii anuale ale acestora pe unul dintre vicepreedini, pe o perioad de
Academiei Romne i aprob propunerile de premieri; maximum 3 luni.
o) aprob organizarea de manifestri tiinifice cu participare (9) n cazul n care preedintele este n imposibilitate de a
internaional; desemna un vicepreedinte, decizia se ia de ctre Prezidiul
p) nfiineaz comitete naionale, comisii i colective de lucru Academiei Romne.
ale Academiei Romne; (10) n cazul unei indisponibiliti mai mari de 3 luni, se trece
q) examineaz i avizeaz candidaturile propuse de secie i la alegerea unui nou preedinte. La fel se va proceda n cazul
concluziile Biroului Prezidiului privind alegerea de membri vicepreedinilor i n cel al secretarului general.
titulari, corespondeni i de onoare, decide numrul de locuri i Art. 39. (1) Atribuiile vicepreedinilor se stabilesc de
nominalizeaz candidaii care vor fi supui votului secret al Prezidiu, la propunerea preedintelui.
Adunrii Generale; pentru un loc de membru titular sau de (2) Secretarul general conduce aparatul de lucru al
membru corespondent pot concura unul sau mai muli candidai Academiei i are responsabilitatea patrimoniului acesteia.
din secia ce are locuri vacante; Art. 40. (1) Preedintele Academiei Romne,
r) aprob finanarea obligaiilor ctre organizaiile vicepreedinii i secretarul general sunt alei de Adunarea
internaionale la care Academia Romn este afiliat; General, pentru un mandat de 4 ani, putnd fi realei o singur
s) ratific deciziile Biroului Prezidiului pentru acordarea dat.
Diplomei honoris causa, a Meritului academic, a Distinciei (2) Alegerea se face n condiiile cvorumului, cu obinerea a
culturale, precum i a altor distincii ale Academiei Romne unor cel puin dou treimi din numrul voturilor membrilor prezeni.
personaliti culturale i tiinifice din ar i din strintate; n al doilea tur de scrutin se decide, n condiiile cvorumului, cu
) aprob primirea n folosul Academiei Romne a unor
majoritate simpl.
sponsorizri, donaii ori alte liberaliti, n condiiile legii, precum
i valorificarea unor bunuri din patrimoniul privat al Academiei (3) Procedura de alegere se stabilete prin regulament.
Romne; Alegerea preedintelui Academiei Romne are loc n prima
t) hotrrile Prezidiului sunt executorii i se concretizeaz decad din luna aprilie, dup 4 aprilie, Ziua Naional a
printr-o decizie emis de preedinte; n cazurile prevzute de Academiei Romne.
prezentul statut, ele se supun ratificrii Adunrii Generale, la (4) Mandatele preedintelui, vicepreedinilor i secretarului
prima edin a acesteia. general ai Academiei Romne nceteaz la expirarea perioadei
Art. 36. (1) Biroul Prezidiului Academiei Romne este prevzute la alin. (1) sau prin hotrrea Adunrii Generale a
organul executiv al Prezidiului i conduce activitatea Academiei Academiei Romne, dac acetia sunt n imposibilitate de a-i
ntre ntrunirile Prezidiului. ndeplini atribuiile, sau prin demisie, urmnd ca Prezidiul s
(2) Hotrrile Biroului Prezidiului sunt executorii; n desemneze un interimar pentru o perioad de maximum 3 luni,
problemele prevzute de prezentul statut, acestea se supun dup care urmeaz s se organizeze alegerea pe locul vacant.
ratificrii Prezidiului, la prima edin a acestuia. (5) Funciile de preedinte, vicepreedinte i secretar general
(3) Biroul Prezidiului Academiei Romne se ntrunete sunt asimilate cu funciile de demnitate public, fiind retribuite
statutar n prezena tuturor membrilor si i, n cazuri cu indemnizaii la nivel de ministru, n cazul preedintelui, i de
excepionale, n lipsa a cel mult 2 dintre membrii si. secretar de stat, membru al Guvernului, n cazul
(4) Hotrrile Biroului Prezidiului se iau prin consens sau cu vicepreedinilor i al secretarului general.
majoritate simpl, prin vot deschis. Art. 41. (1) Discuiile din adunrile generale i din
(5) Biroul Prezidiului se ntrunete cel puin de dou ori pe edinele Prezidiului se consemneaz prin stenografiere sau
lun i ori de cte ori este nevoie. prin nregistrri audio i video, care se transcriu pn la edina
Art. 37. (1) Biroul Prezidiului are sarcina de a lua toate urmtoare; pe baza acestor texte, n termen de 10 zile,
msurile pentru asigurarea ndeplinirii hotrrilor Prezidiului i Cancelaria redacteaz procese-verbale, care se supun spre
are responsabilitatea, fa de Prezidiu, pentru buna desfurare verificare, semnare i confruntare celor care au luat parte la
a ntregii activiti a Academiei Romne.
discuii i secretarului general al Academiei Romne.
(2) Biroul Prezidiului aprob participarea individual la
manifestri tiinifice internaionale, atunci cnd acestea implic (2) Lucrrile Biroului Prezidiului se consemneaz n
utilizarea de fonduri ale Academiei Romne i angajeaz n documente i procese-verbale, pe care le semneaz membrii
orice mod Academia Romn. participani la edinele respective.
Art. 38. (1) Preedintele Academiei Romne reprezint (3) Discuiile din adunrile generale se public n Analele
Academia n relaiile ei cu autoritile de stat i cu instituiile din Academiei Romne prin grija secretarilor tiinifici. Colegiul de
ar i din strintate. redacie este condus de un vicepreedinte stabilit de Biroul
(2) Preedintele coordoneaz activitatea curent a Prezidiului i este compus din secretarii tiinifici i eful
Academiei Romne, repartiznd problemele compartimentelor Cancelariei. Consemnrile primare se pstreaz n Arhiva
competente. Academiei Romne. Tot n Arhiva Academiei Romne se
(3) Preedintele Academiei Romne este ordonator principal pstreaz documentele i procesele-verbale ale edinelor de
de credite. Prezidiu i de Birou al Prezidiului.
14 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 617/14.IX.2009

CAPITOLUL V Prezidiul Academiei Romne n termen de 60 de zile de la


Uniti subordonate Academiei Romne aprobarea prezentului statut.
(6) Prevederile privind cumulul n unitile Academiei
Art. 42. (1) n vederea atingerii obiectivelor sale, Academia Romne i meninerea n activitate sunt stabilite de Prezidiul
Romn are, poate nfiina i poate primi n sistemul su de Academiei Romne, n condiiile legii.
uniti cu sau fr personalitate juridic: uniti de cercetare, Art. 45. Directorul are, n principal, urmtoarele atribuii:
edituri, biblioteci, fundaii, uniti sanitare etc. nfiinarea, a) definitiveaz, n colaborare cu directorii adjunci atunci
primirea i desfiinarea acestora se hotrsc de Adunarea cnd exist i cu efii de compartimente tiinifice, proiectele
General, n condiiile legii i ale prezentului statut. programelor de cercetare i de relaii cu strintatea ale unitii i
(2) Academia Romn poate accepta printr-o hotrre a le supune discuiei consiliului tiinific, dup care le nainteaz
Prezidiului trecerea sub egida sa a unor uniti de cercetare i cu informarea filialelor, atunci cnd este cazul seciei de
fundaii, altele dect cele din sistemul su. specialitate, n vederea obinerii aprobrii necesare;
a. Uniti de cercetare b) asigur, mpreun cu directorii adjunci atunci cnd
Art. 43. (1) Unitile de cercetare sunt institutele, centrele exist i cu efii de compartimente tiinifice, realizarea
i colectivele de cercetare ale Academiei Romne. Ele programelor de cercetare avizate de secia de specialitate i
contribuie la dezvoltarea tiinei, literelor i artelor n ar, prin aprobate de Adunarea General a Academiei Romne;
realizarea programelor de interes naional, a programelor c) este, dup caz, ordonator secundar sau teriar de credite,
fundamentale i prioritare ale Academiei Romne i a potrivit legii;
programelor proprii de cercetare, aprobate de Adunarea d) urmrete publicarea i valorificarea rezultatelor cercetrii
General, precum i prin manifestri tiinifice, colaborri interne tiinifice realizate;
i internaionale. e) reprezint unitatea pe care o conduce n relaiile sale cu
(2) Unitile de cercetare i desfoar activitatea sub alte instituii din ar i din strintate;
coordonarea i controlul seciilor de specialitate i, dup caz, al f) ndeplinete atribuiile care i revin, potrivit legii, Statutului
filialelor crora le sunt subordonate din punct de vedere Academiei Romne i regulamentului de organizare i
administrativ, iar n cazul activitilor economico-financiare, al funcionare propriu, fiind rspunztor de ntreaga activitate a
aparatului central al Academiei Romne. Seciile pot propune unitii pe care o conduce.
Prezidiului msuri privind organizarea intern a unitilor Art. 46. (1) Consiliul tiinific al unitii de cercetare este
subordonate. Pentru proiectele de cercetare i pentru aciuni constituit din membri de drept i membri alei.
tiinifice de o mai mare amploare trebuie obinut aprobarea (2) Directorul, directorii adjunci, secretarul tiinific, efii de
seciilor sau, dup caz, a Prezidiului. departamente sau sectoare i membrii Academiei Romne
(3) Personalul de cercetare din institute i centre i desemnai de secia de profil sunt de drept membri ai consiliului
tiinific.
desfoar activitatea n cursul orelor legale de munc, la sediile
(3) Numrul membrilor alei conform normelor de
unitilor ori n biblioteci, laboratoare, arhive, programul
structur fixate de Prezidiul Academiei Romne este stabilit
individual fiind aprobat de conducerea unitii. Conducerile de adunarea general a cercettorilor din cadrul unitii de
unitilor sunt responsabile de programul personalului i de cercetare, care procedeaz i la alegerea acestora. Adunarea
evidena lui. Personalul are datoria s participe la aciunile general este format din totalitatea cercettorilor tiinifici i
tiinifice organizate de unitatea respectiv, precum i la cele este statutar constituit n prezena a cel puin dou treimi din
din domeniu ale Academiei Romne sau ale seciei de numrul total al acestora.
specialitate. (4) Fiecare cercettor poate face propuneri de candidai.
(4) Unitile de cercetare pot realiza venituri proprii i pot (5) Alegerea se face prin vot secret, n prezena unui membru
dispune de ele n condiiile legii. Contractele trebuie s aib al seciei de specialitate, fiecare dintre candidai trebuind s
acordul seciei de specialitate. Unitile de cercetare vireaz obin majoritatea de dou treimi din numrul cercettorilor
anual Academiei Romne o cot-parte de pn la 5% din prezeni.
veniturile proprii, stabilit anual de Biroul Prezidiului Academiei (6) Candidaii care au obinut majoritatea cerut sunt nscrii
Romne. pe lista celor reuii, n ordinea numrului voturilor exprimate n
(5) Adunarea General poate hotr, la propunerea favoarea lor.
Prezidiului, n condiiile legii, restructurarea sau, dup caz, (7) Sunt declarai alei candidaii astfel nscrii pn la
desfiinarea unitilor de cercetare care au obinut rezultate completarea numrului de membri stabilit potrivit prevederilor
nesatisfctoare n cercetare. alin. (3).
Art. 44. (1) Institutele i centrele de cercetare ale (8) Adunarea general poate alege i un numr de membri
Academiei Romne sunt conduse de un director de preferin supleani, cu aceeai procedur.
membru al Academiei Romne mpreun cu consiliul tiinific, (9) Preedintele consiliului tiinific este directorul unitii.
n probleme tiinifice, i, dup caz, cu un consiliu de (10) Consiliul tiinific i alege, prin vot deschis, cu majoritate
administraie, n probleme administrativ-gospodreti. Directorul de dou treimi, un secretar al consiliului.
poate fi ajutat, n condiiile legii, de directori adjunci i/sau de un (11) n cazul n care este necesar, consiliul tiinific i poate
secretar tiinific. alege un birou executiv.
(2) Numirea directorului se face de Prezidiul Academiei (12) Consiliul tiinific se alege pentru o perioad de 4 ani.
Romne, pe o perioad de 4 ani, n urma rezultatului concursului Art. 47. (1) Consiliul tiinific al unitii de cercetare
desfurat conform legii i regulamentului pentru susinerea hotrte, mpreun cu conducerea unitii, n toate problemele
concursurilor n vederea ocuprii funciilor de conducere n tiinifice:
unitile de cercetare ale Academiei Romne. a) definitiveaz proiectele programelor de cercetare i de
(3) Drepturile i obligaiile directorului, precum i politica relaii cu strintatea, pentru a fi naintate seciei de specialitate
managerial se stabilesc printr-un contract de management, a Academiei Romne;
specific Academiei Romne. b) analizeaz i avizeaz lucrrile de cercetare efectuate n
(4) Prezidiul Academiei Romne poate hotr, cu avizul unitate i propune, cnd este cazul, msuri de mbuntire;
seciilor de specialitate, nlocuirea directorilor de uniti de c) ia msuri pentru valorificarea lucrrilor de cercetare;
cercetare care dovedesc o slab activitate managerial. d) asigur funcionarea periodic a reuniunilor ori a
(5) Unitile funcioneaz pe baza unor regulamente proprii seminarelor tiinifice;
de organizare i a normelor de structur cuprinse n e) avizeaz rezultatele concursurilor pentru ocuparea
regulamentul-cadru, avizate de secii i aprobate de Prezidiul posturilor vacante, pe care le nainteaz spre confirmare seciei
Academiei Romne. Regulamentul-cadru se elaboreaz de de specialitate a Academiei Romne;
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 617/14.IX.2009 15

f) asigur executarea sarcinilor trasate institutelor i centrelor g) fac schimburi de publicaii cu biblioteci, instituii i societi
de cercetare fundamental independente de ctre conducerea tiinifice din strintate;
Academiei Romne i de secia de specialitate; h) coordoneaz activitatea bibliotecilor din reeaua
g) asigur respectarea normelor de etic de ctre cercettorii Academiei Romne;
tiinifici; i) organizeaz manifestri expoziionale naionale i
h) se pronun asupra participrii cercettorilor la congrese, internaionale.
mese rotunde, conferine, cursuri etc. n strintate; Art. 53. (1) Biblioteca Academiei Romne este condus de
i) duce la ndeplinire hotrrile luate de Academia Romn; un director general, membru al Academiei Romne; el poate fi
j) ndeplinete orice alte atribuii privind activitatea tiinific ajutat de un director, respectiv director adjunct. Ei sunt numii
a unitii. de Prezidiu n urma rezultatelor concursurilor desfurate
(2) Dezbaterile i hotrrile luate sunt consemnate n conform legii.
procese-verbale semnate de preedinte i de secretar. (2) Drepturile i obligaiile directorului general al Bibliotecii
Art. 48. Secia de specialitate poate decide, la propunerea Academiei Romne se stabilesc printr-un contract de
consiliului tiinific, nfiinarea unui consiliu de administraie, n management, specific Academiei Romne.
condiiile legii. (3) Biblioteca Academiei Romne funcioneaz sub
Art. 49. Institutele i centrele de cercetare care dein piese ndrumarea unui consiliu tiinific numit de Prezidiu.
de patrimoniu, i anume colecii arheologice, numismatice, (4) Organizarea i funcionarea Bibliotecii Academiei
filatelice, epigrafice, de ierbar, mineralogice, paleontologice i Romne se fac pe baza regulamentului de organizare i
de biodiversitate vegetal i animal, documente, cri rare, funcionare propriu, aprobat de Prezidiul Academiei Romne.
tablouri, piese de interes etnologic etc., obinute prin cercetri, c. Editura Academiei Romne
donaii sau achiziii, au datoria, n vederea conservrii i
valorificrii lor tiinifice, s asigure evidena i protecia Art. 54. (1) n cadrul Academiei Romne funcioneaz
acestora, prin structuri adecvate, conform normelor de Editura Academiei Romne, instituie cu personalitate juridic,
patrimoniu, cu finanare de la buget. finanat de la bugetul de stat. Ea poate realiza i dispune de
Art. 50. (1) Instituiile aflate sub egida Academiei Romne venituri proprii, n condiiile legii.
se bucur de sprijin tiinific din partea seciei de specialitate. (2) Editura Academiei Romne asigur editarea de opere
(2) Aceste instituii rmn autonome din punct de vedere tiinifice de nalt nivel, lucrri originale, tratate, monografii,
financiar, organizatoric i managerial; ele nu fac parte din publicaii periodice, precum i publicarea operelor complete ale
sistemul Academiei Romne, dar vor utiliza, n legtur cu unor savani i emineni oameni de cultur romni.
titulatura lor, formula sub egida Academiei Romne. n aceste Art. 55. (1) Editura Academiei Romne este condus de
condiii Prezidiul Academiei Romne avizeaz componena un director general, membru al Academiei Romne; acesta
consiliului tiinific al instituiei, din care face parte cel puin un poate fi ajutat de un director, respectiv director adjunct. Ei sunt
membru al Academiei Romne. numii de Prezidiu, n urma rezultatelor concursurilor
(3) Sprijinul tiinific se materializeaz n analizarea desfurate conform legii.
proiectelor de program de activitate a unitilor n secii i (2) Drepturile i obligaiile directorului general se stabilesc
colectivele de specialitate ale Academiei Romne i n printr-un contract de management, specific Academiei Romne.
formularea unor observaii i sugestii asupra acestora i, de (3) Editura Academiei Romne funcioneaz sub ndrumarea
asemenea, n analizarea rezultatelor finale obinute, precum i, unui consiliu editorial format din reprezentanii seciilor de
dup caz, n observaii pe parcursul desfurrii activitii. specialitate ale Academiei Romne, vicepreedintele
(4) Academia Romn poate retrage egida sa n orice coordonator i conducerea editurii.
moment, dac se declar nesatisfcut de activitatea instituiei (4) Organizarea i funcionarea Editurii Academiei Romne
respective. se fac pe baza regulamentului de organizare i funcionare
(5) Desfurarea de manifestri sub egida Academiei propriu, aprobat de Prezidiul Academiei Romne.
Romne se aprob de ctre Biroul Prezidiului, cu precizarea, n Art. 56. (1) Fiecare publicaie periodic a Academiei
fiecare caz, a condiiilor n care se face o asemenea aciune. Romne are un comitet de redacie. Membrii comitetului de
b. Biblioteca Academiei Romne redacie sunt numii de Prezidiul Academiei Romne, la
propunerea seciilor tiinifice de specialitate, dintre membrii
Art. 51. n cadrul Academiei Romne, funcioneaz Academiei Romne i ali specialiti.
Biblioteca Academiei Romne cu statut de bibliotec (2) Comitetele de redacie rspund fa de secia de
naional , instituie cu personalitate juridic, finanat de la specialitate a Academiei Romne de nivelul tiinific al
bugetul de stat. n structura ei, Biblioteca Academiei Romne publicaiilor periodice i se ngrijesc de apariia lor la timp.
are o unitate central la Bucureti i o reea de uniti la filialele
Academiei Romne, precum i n unitile de cercetare ale d. Casa Oamenilor de tiin
acesteia. Ea poate realiza i dispune de venituri proprii, n Art. 57. (1) Casa Oamenilor de tiin are ca obiect de
condiiile legii. activitate asigurarea condiiilor tehnico-materiale, administrativ-
Art. 52. Biblioteca Academiei Romne i bibliotecile gospodreti i sociale necesare desfurrii programelor
filialelor Academiei Romne au urmtoarele atribuii: tiinifice, culturale, interne i internaionale, de creaie, odihn,
a) conserv bunurile de patrimoniu mobil care aparin protocol i alimentaie public, precum i a altor aciuni iniiate
Academiei Romne; de Academia Romn i de unitile din cadrul acesteia.
b) exercit dreptul de depozit legal naional pentru tipriturile (2) n structura Casei Oamenilor de tiin intr:
de toate categoriile (prevederea este valabil conform legii a) Casa Academiei, cu sediul n Bucureti, Calea 13
numai pentru Biblioteca Academiei Romne); Septembrie nr. 13, sectorul 5, unde se afl institutele, centrele
c) colecioneaz, pstreaz, organizeaz i pun n valoare de cercetare i alte uniti subordonate Academiei Romne.
fondul naional de tiprituri, manuscrise, hri, colecii de art, Casa Academiei este finanat integral de la buget; ea poate
colecii numismatice, colecii filatelice i alte documente de realiza i utiliza i venituri proprii, n condiiile legii;
valoare tiinific i cultural; b) alte uniti subordonate Academiei Romne (enumerate
d) colecteaz i pstreaz arhivele personale provenite de la n Anuarul Academiei Romne).
membrii Academiei Romne, asigurnd studiul acestor colecii; Art. 58. (1) Casa Oamenilor de tiin este condus de
e) asigur informarea i documentarea tiinific necesare, un consiliu format din membri ai Academiei Romne i ai
cu prioritate pentru membrii Academiei i pentru unitile proprii aparatului de lucru, numit de Prezidiul Academiei Romne.
ale Academiei Romne; Acest consiliu supravegheaz ntreaga activitate a Casei
f) efectueaz cercetri n domeniul bibliologiei i al Oamenilor de tiin i funcioneaz pe baza unui regulament
documentrii; propriu, aprobat de Prezidiul Academiei Romne.
16 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 617/14.IX.2009

(2) Conducerea administrativ este asigurat de un director, CAPITOLUL VI


a crui numire se face conform legii, cu avizul consiliului i cu Dispoziii finale i tranzitorii
aprobarea Prezidiului Academiei Romne. Atribuiile i sarcinile
acestuia se stabilesc prin regulamentul propriu, aprobat, de Art. 65. n Adunarea General, n Prezidiu, la secii i
asemenea, de Prezidiul Academiei Romne. filiale, membrii Academiei Romne au dreptul s i exprime
(3) Drepturile i obligaiile directorului se stabilesc printr-un punctele de vedere cu privire la chestiunile discutate, iar dreptul
contract de management, specific Academiei Romne. de vot se exercit potrivit prevederilor prezentului statut.
Art. 59. Casa Oamenilor de tiin poate realiza i utiliza Art. 66. Preluarea funciilor de preedinte, vicepreedinte
venituri extrabugetare din prestri de servicii, taxe de vizitare a i secretar general ai Academiei Romne se face n termen de
unor obiective culturale, alimentaie public, transport, alte 15 zile de la data alegerii.
activiti i lucrri, prin donaii i sponsorizri. Veniturile se vor Art. 67. Sesizarea de ctre oricare membru al Adunrii
ncasa i gestiona potrivit legilor n vigoare. Generale a nclcrii unei prevederi statutare, susinut de cel
Art. 60. (1) Academia Romn administreaz Casa puin 10 ali membri, atrage nvestirea Prezidiului pentru
Seniorilor din Otopeni colabornd cu Spitalul Elias i cu alte rezolvarea situaiei respective i soluionarea ei pn la proxima
instituii de specialitate destinat membrilor Academiei edin a Adunrii Generale.
Romne, precum i soiilor sau soilor acestora care au nevoie Art. 68. (1) Adunarea General a Academiei Romne i
de ngrijire medical ndelungat. Casa Seniorilor are un cabinet poate exclude din rndurile sale pe acei membri condamnai prin
medical permanent. Activitatea i personalul administrativ se hotrre judectoreasc definitiv i irevocabil la o pedeaps
finaneaz din contribuiile asistailor, din veniturile proprii ale privativ de libertate pentru o fapt intenionat grav.
Academiei Romne i din alte surse. (2) Regulamentele de organizare i funcionare ale unitilor
(2) Academia Romn i filialele ei mai administreaz case Academiei Romne fac parte integrant din prezentul statut din
de odihn sau cu alte destinaii. momentul aprobrii lor de ctre Prezidiu. Termenul de naintare
e. Clubul Oamenilor de tiin a lor este de 60 de zile de la aprobarea prezentului statut.
Art. 69. (1) Prevederile prezentului statut pot fi modificate
Art. 61. Clubul Oamenilor de tiin (CO), cu sediul n de Adunarea General, la propunerea Prezidiului Academiei
Bucureti, piaa Lahovari nr. 79, sectorul 1, este destinat Romne sau n urma unei propuneri a cel puin o treime din
membrilor Academiei Romne, cercettorilor i personalului din numrul total al membrilor Academiei Romne.
unitile Academiei Romne. Clubul este finanat din veniturile (2) Propunerile se fac cu cel puin 15 zile nainte de data
proprii realizate, precum i din veniturile proprii ale Academiei nceperii sesiunii Adunrii Generale.
Romne. (3) Membrii Academiei Romne (inclusiv preedintele,
f. Revista Academica membrii Biroului Prezidiului i membrii Prezidiului Academiei
Art. 62. (1) Revista Academica este revista de tiin, Romne) pot face propuneri de amendare a Legii privind
cultur i art a Academiei Romne i are ca obiectiv principal organizarea i funcionarea Academiei Romne numai cu
dezvoltarea i susinerea spiritului cultural-tiinific, stabilirea aprobarea Adunrii Generale.
locului i creterea rolului acesteia n spaiul culturii romneti i (4) Adoptarea propunerilor de modificare se face numai n
universale. urma acordului exprimat prin vot de cel puin dou treimi din
(2) Revista Academica este condus, n condiiile legii, de cvorum.
ctre preedintele Academiei Romne, care este directorul Art. 70. Academia Romn i seciile de specialitate pot
revistei. utiliza votul electronic ori votul prin coresponden, n condiiile
(3) Redactorul-ef al revistei este numit de preedintele stabilite de Adunarea General.
Academiei Romne i rspunde de ntreaga activitate a revistei. Art. 71. La propunerea secretarului general, numrul
(4) Revista Academica are personalitate juridic i este maxim de autovehicule i consumul lunar de carburani pentru
finanat de Academia Romn din resurse bugetare. aparatul de lucru i unitile din subordine se aprob de ctre
g. Fundaia Patrimoniu Prezidiul Academiei Romne.
Art. 72. Prezentul statut intr n vigoare la data adoptrii
Art. 63. Fundaia Patrimoniu administreaz patrimoniul sale de ctre Adunarea General cu dou treimi din voturile
agrosilvic privat al Academiei Romne. membrilor prezeni (titulari, corespondeni i de onoare, cu
h. Muzeul Academiei Romne i Librria Academiei domiciliul n ar), n condiiile art. 7 alin. (10) i cele referitoare
Romne la cvorum precizate la art. 26 alin. (2), coroborate cu prevederile
Art. 64. n Academia Romn funcioneaz Muzeul art. 63 alin. (4). Statutul Academiei Romne, adoptat de
Academiei Romne, cu finanare de la bugetul Academiei Adunarea General, se public n Monitorul Oficial al Romniei,
Romne, i Librria Academiei Romne, cu finanare din venituri Partea I, n conformitate cu art. 15 alin. (3) din Legea
proprii. nr. 752/2001, republicat.

EDITOR: PARLAMENTUL ROMNIEI CAMERA DEPUTAILOR

Monitorul Oficial R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureti; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercial Romn S.A. Sucursala Unirea Bucureti

&JUYDGY|433397]
i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcia de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucureti
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaii cu publicul, Bucureti, os. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 i 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 i 021.410.47.23
Tiparul: Monitorul Oficial R.A.

Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 617/14.IX.2009 conine 16 pagini. Preul: 3,20 lei ISSN 14534495