Sunteți pe pagina 1din 18

ASEM

Referat
Tema: Contractul de
vinzare - cumparare

Elaborate de: ****************


Facultatea: Business si Administrarea Afacerilor,
Specialitatea: Merceologie si Comert,
Grupa: ********
Verificat de: Demerji Maria,
Lector superior,
***************

Chisinau
2012
0
Planul
1. Importana i domeniul de aplicare a contractului de vnzare-cumprare
2. Notiunea si caracterele juridice ale contractuluide vanzare-cumparare
3.Caracterele juridice ale contractului de vanzare-cumparare
4.Predarea si expedierea bunului vindut si receptionarea bunului cumparat
5.Obligatiile partilor
6.Drepturile partilor
7.Rascumpararea
8. Optiunea
9. Dreptul de preemtiune
10. Vinzarea la licitatie
11. Vinzarea drepturilor litigioase
12. Tipuri principale de contracte de vinzare - cumparare
13.Concluzii
14. Exemple de contracte de vinzare - cumparare:
Contract de vanzare cumparare locuinta cu plata in rate
Contract de vanzare-cumparare mobil
Contract de vanzare cumparare pentru un vehicul folosit
Contract de vanzare cumparare bunuri mobile sau imobile

Bibliografie

1
CONTRACTUL DE VANZARE-CUMPARARE

1. Importana i domeniul de aplicare a contractului


de vnzare-cumprare

Contractul de vnzare-cumprare pretinde a fi unul din cele mai vechi contracte cunoscute
civilizaiei uman. Reglementarea raporturilor de vnzare-cumprare cuprinde o perioad de dezvoltare de
aproximativ patru mii de ani. Din punct de vedere economic, vnzarea se prezint ca o variant mai
evoluat a schimbului, din care i trage rdcinile. Dreptul roman clasic atribuia vnzarea-cumprarea
contractelor consensuale. Potrivit lui Gaius, contractul de vnzare-cumprare se formeaz prin acordul de
voin al prilor asupra obiectului contractului i preului acestuia, clauzele referitoare la bun i la pre
fiind condiii eseniale ale contractului. Cunoscnd o evoluie multisecular, contractul de vnzare-
cumprare reprezint i astzi una din instituiile tradiionale principale ale dreptului civil. n prezent
contractul de vnzare-cumprare este cel mai rspndit contract ce asigur att circuitul civil, ct i cel
comercial.

2. Notiunea si caracterele juridice ale contractului


de vanzare-cumparare
Conform articolului 753, Codul Civil al Republicii Moldova, Contractul de Vinzare - Cumparare,
este acel contract in baza caruia, o parte (numita vinzator) se oblige sa predea un bun in proprietatea
celeilate parti (numite cumparator), iar aceasta se oblige sa preia bunul sis a plateasca pretul convenit. La
rindul sau, vinzatorul se oblige sa remita, concomitant cu predarea bunul, documentele referitoarela bun,
prevazute de lege, daca in contractul de vinzare cumparare nu este prevazut altfel.
Suma de bani pe care cumparatorul trebuie sa o achite la primirea bunului se specifica in contract.
Acesta trebuie sa fie exprimat in bani. In art. 753 (3), se mentioneaza: daca pretul nu este indicat direct in
contractul de vinzare - cumparare, partile pot conveni asupra modului de determinare a lui. Astfel se
considera ca partile s-au referit in mod tacit la un pret practicat la data predarii bunurilor. Aceasta se face
cu scopul pastrarii confediantialitatii vinzarii. Pretul este determinabil si atunci cand stabilirea lui este
lasata la aprecierea unui tert ales de comun acord de catre parti sau de catre persoana desemnata de parti.
In cazurile in care exista preturi legale obligatorii, partile trebuie sa se conformeze, respectiv se
subintelege ca partile au avut in vedere pretul legal (deci este determinat), chiar daca contractul nu contine
precizari in aceasta privinta, caci numai conventiile legal facute au putere obligatorie intre parti. Daca
partile au stabilit un alt pret, acesta se inlocuieste de drept cu cel legal, iar daca contractul a fost executat
cu plata unui alt pret, diferenta urmeaza sa fie platita (vanzatorul avand o actiune contractuala in acest
scop.
Pentru ca pretul sa existe, el trebuie sa fie sincer si serios.Prin pret sincer se infelege un pret real,
pe care partile sa-l fi stabilit nu in mod fictiv, ci in scopul de a fi cerut si platit in realitate. Pretul este
fictiv, cand din intentia partilor (exprimata in actul secret) rezulta ca nu este datorat.
In cazul in care pretul este fictiv (simulat), contractul este nul ca vanzare-cumparare caci ii lipseste
pretul (sine pretio nulla est venditio), dar daca partile au urmarit in realitate instrainarea bunului - deci
numai pretul, nu si contractul in intregime este fictiv - el poate fi recunoscut valabil ca o donatie deghizata
(deghizare totala), daca "vanzatorul" a avut intentia de a face o liberalitate si daca sunt indeplinite toate
conditiile cerute pentru validitatea donatiei.
Daca simulatia consta numai in deghizarea partiala a pretului, dar fara ca pretul sa devina
derizoriu, contractul este valabil ca vanzare-cumparare, devenind aplicable regulile simulatiei si cele
fiscale (deghizare partiala se face, de regula, pentru fraudarea fiscului).

2
Daca pretul este sincer si serios (nu fictiv sau derizoriu) contractul de vanzare-cumparare este, in
principiu, valabil, chiar daca pretul este mult inferior (sau superior) valorii reale a lucrului vandut, intrucat
partile sunt libere sa determine pretul sub (sau peste) valoarea lucrului, iar echivalenta este relativa, fiind
raportata nu numai la valoarea lucrului vandut, dar si la subiectivismul partilor, de exemplu, datorita
raporturilor de rudenie.
Daca instrainarea unui lucru se face nu pentru bani, ci in schimbul unui alt lucru, pentru stingerea
unei obligatii sau in schimbul unei alte prestatii, contractul nu mai poate fi calificat vanzare-cumparare, ci
un schimb, o dare in plata sau alt contract, eventual contract nenumit. Astfel, nu poate fi calificat vanzare-
cumparare contractul prin care proprietatea unui lucru se transmite in schimbul intretinerii pe viata.
Obligatia de intretinere a dobanditorului este o obligate de a face, care nu echivaleaza cu un pret. Tot
astfel, daca drept contraechivalent s-a stipulat o prestatie periodica in bani, dar care se plateste pana la
moartea creditorului, contractul nu mai este vanzare, ci renta viagera.
Utilizind Constitutia Republicii Moldova ca pilon de referire, remarcam ca: contractul de vanzare-
cumparare nu poate avea ca obiect drepturi personale nepatrimoniale si nici dreptruri patrimoniale care su
caracter strict personal, precum nici alte drepturi prevazute de lege ori rezultate din acte unilaterale sau
convenite prin contracte intuitu personae.
Daca in contract nu este prevazut altfel, cheltuielile de predare a bunului mobil, particular de
masurare, cintatrire si ambalare, sint puse in sarcina vinzatorului, iar cheltuielile de primire si transportare
a bunului cumparat din locul incheierii contractului de vinzare cumpararein locul ce-i convine
cumparatorului, este sarcina celui de al doilea. In cazul bunurilor mobile, precum sint: terenuri,
constructii, toate cheltuielile sint puse pe seama cumparatorului.
Dintre cheltuielile pentru cumpararea unui bun imobil fac parte:cheltuielile de intocmire,
autentificare notariala si inscriere a contractului de vinzare cumparare in registrul bunurilor
immobile;cheltuieli de preluare a documentelor necesare.
Consimtamantul - incheierea contractutului se face prin negocierea lui de catre parti sau prin
acceptarea fara rezerve a unei ofertede a contracta.- trebuie sa fie dat in cunostiinta de cauza si in deplina
libertate-sa nu fie alterat de vicii- sa fie serios- sa provina de la o persoana capabila- sa aprecieze
consecintele juridice care urmeaza a se produce.

3.Caracterele juridice ale contractului de vanzare-cumparare

Deosebim urmatoarele caractere juridice ale contractului de vinzare - cumparare, si anume: este un
contract consensual, bilateral (sinalagmatic), cu titlu oneros, comutativ si translativ de propriatate. In
continuare vom dezvalui caracteristica fiecarui atributiv:
a) Consensual adica se incheie valabil prin simplul consimtamant al partilor (solo consensu).
Ion Turcu sustine: Vinderea este perfecta indata ce partile s-au invoit asupra lucrului si asupra
pretului
De la principiul consensualismului exista insa unele exceptii prevazute expres de lege, situatii cand
contractul de vanzare-cumparare, pentru a fi valid, trebuie sa indeplineasca solemnitatea ceruta de aceasta.
Aceste cazuri, cand vanzarea-cumpararea este solemna, sunt strict si limitativ prevazute de lege.
Contractul este valabil numai cu respectarea formelor cerute de lege in cazul vanzarii silite, cand
aceasta trebuie sa fie facuta ad validitatem prin licitatie publica.
b) Sinalagmatic (bilateral) - prin incheierea sa da nastere la obligatii recipropce intre partile
contractante. Astfel, vanzatorul are obligatia sa predea lucrul vadut si sa-l garanteze pe cumparator contra

3
evictiunii si pentru viciile ascunse ale bunului vandut, iar cumparatorul are obligatia sa plateasca pretul
convenit si sa preia lucrul. Rezulta ca obligatia fiecarei parti are cauza juridica in obigatia celeilalte.
c) titlu oneros - ambele parti urmaresc anumite interese patrimoniale, adica primire unui
echivalent ( contraprestatie) in schimbul prestatiei la care se obliga. Astfel, vanzatorul urmareste sa
primeasca pretul contra echivalent al prestatiei sale, iar cumparatorul urmareste sa primeasca bunul
cumparat in schimbul sumei oferite.
d) comutativ- existenta drepturilor si obligatiilor reciproce sunt cunoscute de parti la
incheierea contractului si nu depind, ca in cazul contractelor aleatorii, de un eveniment viitor sau incert,
care ar face sa existe sanse de cistig si pierdere pentru oricare din partile contractante, ele fiind cert
determinate sau determinabile.
e) translativ de proprietate, sau translativ de drepturi.Cat priveste transmiterea dreptului de
proprietate sau al altui drept (real sau de creanta), aceasta prezinta un aspect particular al contractului de
vanzare - cumparare. Deosebit de generarea de drepturi pentru vanzator si cumparator, se produce si un
efect exceptional constant in transmiterea unui drept, astfel incat incheiere contractului are drept
consecinta transmiterea dreptului de proprieteate si a riscurilor de la vanzator la cumparator, daca sunt
intrunite cumulativ urmatoarele conditii:
1. Vanzatorul trebuie sa fie proprietarul bunului vandut cu exceptia
vanzarii
lucrului celuilalt iar contractu valabil incheiat.
2. Obiectul contractului trebuie sa fie format numai din bunuri
determinate
individual deoarece in cazul bunurilor determinate generic transferul proprietatii nu poate avea
loc in momentul incheierii contractului, intrucat nu se cunosc bunurile care urmeaza a fi efectiv dobandite
de cumparator. In situatia bunurilor determinate generic efectul translativ se produce numai in momentul
individualizarii lor, operatiunea care se face, de regula, prin predarea lucrului vandut cumparatorului.
In cazul bunurilor viitoare, efectul translativ se produce, in general, la o alta data decat a cea a
incheierii contractului.
3. Este necesar ca partile sa nu fi inmanat transferul proprietatii a
dreptului
real ori de creanta printr-o clauza speciala, pana la predarea bunului sau la implinirea unui termen
sau a unei conditii. Asemenea clauze sunt permise si pot fi inserate in contract, intruncat regulile stabilite
nu sunt imperative, ci supletivive putand fii inlaturate chiar daca lucrul vandut este individual determinat.
Astfel, partile contractante pot conveni prin pactul reservati dominii ca proprietatea sa se
transfere de la vanzator la cumparator doar la data achitarii integrale a pretului, pana la indeplinirea acestei
conditii suspensive vanzatorul raminind proprietar asupra bunului care formeaza obiectul vanzarii.
4. In legatura cu publicitatea dobandirii drepturilor reale imobiliare,
trebuie
aratat ca aceasta isi gaseste reglementarea in: Legea Republicii Moldova cu privire la notariat, nr
1453-XV din 8.11.2002, Monitorul Oficial al R.Moldova N 154-157 din 21.11.2002; Legea Republicii
Moldova, cu privire la formarea bunurilor imobile, nr.354-XV din 28.10.2004, Monitorul Oficial al
R.Moldova nr.233-236/999 din 17.12.2004; Legea Republicii Moldova cu privire la cadastrul bunurilor
imobile, nr 1543-XIII din 25.02.98, Monitorul Oficial al R. Moldova nr.44-46 din 21.05.1998.
In ipoteza in care mai multe persoane si-au cedat succesiv una celeilalte dreptul real asupra unui
imobil, iar inscriere nu s-a facut, cel din urma indreptatit, va putea cere birolui de cadre funciare a
judecatoriei, inscrierea dobandirilor succesive odata cu a cea a dreptului sau, cu conditia de a face dovada
prin inscrisuri originale a tuturor actelor juridice pe care se intemeiaza inscrierile.
Dreptul de proprietate si celelalte drepturi reale sunt opozabile fata de terti fara inscriere in cartea
funciara, cand provin din vinzare silita, sunt dobandite prin efectul legii sau prin hotarare judecatoreasca.
Referindu-ne la bunurile mobile, mentionam ca nu exista un sistem de publicitate, posesia lor
constitind cel mai bun sistem de publicitate a propriatatii. Astfel daca vanzatorul a vandut bunul mobil la
mai multi cumparatori, potrivit legii va produce efecte, fiind valabil, contractul de vanzare-cumparare

4
incheiat cu cumparatorul care a intrat primul si de buna-credinta in posesia bunului mobil respectiv, chiar
daca primul a vindut ulterior altuia.
f) cu continut patrimonial - contractul de vinzare - cumparare este apreciat in bani.
g) de executare instantanee dat fiind faptul ca partile contractante isi exercita obligatiunile
imediat, insa nu se exclude stabilirea in contract a unor obligatiuni, executarea carora poate avea loc
succesiv.

4.Predarea si expedierea bunului vindut si receptionarea bunului cumparat


I. Predarea lucrului vandut
Obligatia principala de predare: prin predare se intelege punerea lucrului vandut la dispozitia
cumparatorului. Deoarece proprietatea se transmite, de regula, din momentul incheierii contractului,
predarea nu are semnificatia transferarii dreptului de proprietate si nici chiar a posesiei, ci numai a
detentiei, cumparatorul posedand - din momentul in care a devenit proprietar.
Conform art. 757(1), Codul Civil al Republicii Moldova, vinzatorul trebuie sa predea bunul:
a) la data stabilita in contract sau la data care poate fi dedusa din contract;
b) in orice moment din cursul perioadei stabilite sau determinate prin referire la contract, cu
exceptia cazului in caredin imprejurari rezulta ca alegerea datei revine cumparatorului;
c) intr-un termen rezonabil calculat de la data incheierii contractului, in celelate cazuri.
Abaterile de la data stabilita se executa numai cu consimtamintul cumparatorului, deoarece acesta isi
poate pierde interesul fata de executarea contractului.

Conditiile de validitate a contractului de vinzare cumparare:


a) capacitatea partilor de a incheia contractul;
b) consimtamintul partilor;
c) obiectul contractului;
d) manifestarea de vointa a persoanelor de a incheia un act juridic;
e) capacitatea juridico-civila una din conditiile esentiale stipulate de lege pantru validitatea
oricarui contract.
1. In ceea ce priveste modul de executare, predarea presupune, in unele cazuri, numai o atitudine pur
pasiva, din partea vanzatorului, iar, in alte cazuri, indeplinirea unor acte sau fapte pozitive necesare pentru
ca cumparatorul sa intre in stapanirea efectiva a lucrului cumparat, de exemplu, predarea cheilor cladirii,
remiterea titlului de proprietate sau de eliberare a cladirii de catre vanzator si persoanele care nu au un
drept opozabil cumparatorului etc.

2. Cu privire la termenul si dovada predarii se aplica regulile generale referitoare la executarea


obligatiilor.
3. Predarea se face la locul unde se afla lucrul vandut in momentul contractarii. Aceasta regula se
aplica in cazul in care lucrul vandut poate fi localizat din momentul incheierii contractului (este
individualizat). In celelalte cazuri, potrivit regulilor generale, predarea trebuie sa se faca la domiciliul
debitorului (vanzatorului). Rezulta ca, in lipsa de stipulatie contrara, si daca lucrul nu poate fi localizat,
obligatia de predare a lucrului vandut este cherabila, iar nu
4. Cheltuielile de predare (cantarire, masurare, numarare) sunt in sarcina vanzatorului, iar cele ale
ridicarii de la locul predarii (incarcare, transport, descarcare etc.) in sarcina cumparatorului, daca nu este
stipulatie contrara. De exemplu, daca s-a stabilit ca loc al executarii domiciliul cumparatorului, cheltuielile
de transport sunt in sarcina vanzatorului .
portabila.
5. In ceea ce priveste obiectul predarii, vanzatorul este obligat sa predea lucrul vandut "in masura
determinata prin contract" (art. 1326 C. civ.). In cazul unui lucru individual determinat si existent in
momentul incheierii contractului "in starea in care se afla in momentul vanzarii" (art. 1324 C.civ.), iar in

5
cazul lucrurilor de gen si viitoare in cantitatea si calitatea ori alte criterii determinate in contract (monstre,
esantioane, standarde etc.), fiind aplicabile regulile generale referitoare la obiectul platii.
6. In lipsa de stipulatie contrara (expresa sau tacita), vanzatorul este obligat sa predea, o data cu
lucrul vandut, si fructele percepute dupa momentul transferarii dreptului de proprietate. Cumparatorul
are dreptul, de asemenea, la accesoriile lucrului vandut si la tot ce a fost destinat la uzul sau perpetuu (de
exemplu, imobile prin destinatie), precum si la accesoriile convenite (de exemplu, ambalajul).

Obligatia accesorie predarii.


In cazul in care lucrul vandut nu se preda in momentul incheierii contractului, vanzatorul este
obligat sa-l conserve pana in momentul predarii, deoarece lucrul trebuie sa fie predat in starea in care se
afla in momentul incheierii contractului, chiar daca, potrivit conventiei, proprietatea se transmite ulterior,
dar lucrul exista in acel moment si este individualizat.
In caz de deteriorare sau pieire a lucrului, vanzatorul raspunde ca un depozitar (voluntar sau
remunerat), culpa lui fiind prezumata cat timp nu dovedeste o cauza straina exoneratoare de raspundere;
caz fortuit sau forta majora, inclusiv fapta cumparatorului sau a unui tert pentru care nu are a raspunde.
Daca cumparatorul a devenit proprietar din momentul incheierii contractului (intrucat conservarea
se face in numele si pe seama lui), el trebuie sa suporte cheltuielile ocazionate de pastrarea lucrului.

Sanctiunea nerespectarii obligatiei de a preda lucrul.


In caz de neexecuare (totala sau partiala) datorata culpei vanzatorului, potrivit regulilor generale
cumparatorul poate invoca exceptia de neexecutare (exceptio non adimpleti contractus) sau poate cere fie
rezolutiunea vanzarii cu daune-interese, fie executarea in natura a contractului (punerea sa in posesie), iar
daca executarea in natura nu este posibila, daune-interese, nefiind exclusa nici posibilitatea procurarii
lucrurilor de gen de la terti pe seama vanzatorului.
In cazul executarii cu intarziere a obligatiei de predare, cumparatorul are dreptul la daune-interese,
dar numai de la data punerii in intarziere a vanzatorului.
Conform art.760, Codul Civil al Republicii Moldova, obligatia de predare a bunului se considera
executata din momentul:
a) predarii bunului catre cumparator sau catre persoana indicata de el;
b) punerii bunului la dispozitia cumparatorului sau a persoanei indicate de el daca bunul uemeaza
a fi predat la locul aflarii lui.

II. Garantarea lucrului vandut

Obligatia de garantie a vanzatorului decurge din principiul ca el trebuie sa faca tot ce-i sta in
putinta pentru a asigura cumparatorului stapanirea - linistita si utila - a lucrului vandut. Rezulta ca
obligatia de garantie are o dubla infatisare: vanzatorul trebuie sa-l garanteze pe cumparator de linistita
folosinta a lucrului, adica contra evictiunii si de utila folosinta a lucrului contra viciilor.
Garania caracteristicilor bunului
n cazul n care vnztorul, productorul sau un ter garanteaz caracteristicile unui bun,
cumprtorul beneficiaz, fr a aduce atingere drepturilor prevzute de lege, de drepturile din garanie n
condiiile indicate n declaraia de garanie i n reclama respectiv fa de cel care a acordat garania. n
msura n care a fost preluat o garanie, se prezum c din garanie se nasc drepturi n cazul unui viciu
aprut n perioada de garanie. Termenul de garanie ncepe s curg din momentul predrii bunului de
ctre vnztor dac contractul nu prevede altfel. Garania este aplicabil, pe durata garaniei stabilite
pentru bunurile principale, i asupra accesoriilor dac n contract nu este prevzut altfel.(art.772)
Termenul de valabilitate a bunului
Prin lege, standarde i alte dispoziii obligatorii pot fi stabilite termene de valabilitate a calitii
bunului, dup a cror expirare bunul este considerat nesusceptibil de utilizare (termen de valabilitate).
Vnztorul este obligat s transmit bunul n a crui privin este stabilit un termen de valabilitate astfel

6
nct cumprtorul s l poat utiliza la destinaie pn la expirarea acestui termen.(art.773)

III. Receptionarea bunului


Codul Civil, si anume art.761 mentioneaza calea juridica exacta pentru o receptionare corecta a bunurilor:
(1) Cumparatorul este obligat sa efectueze actiuni care, in conformitate cu uzantele, sint necesare din
partea lui pentru garantarea predarii si primirii bunului daca legea sau contractul nu prevede altfel.
(2) In cazurile cind cumparatorul, incalcind prevederile legii sau a contractului, nu receprioneaza sau
refuza sa receptioneze bunul, vinzatorul este in drept sa refuze executarea contractului.

Contractul de vinzare cumparare poate fi emis si in privinta unui, sau unor bunuri viciate. Din aceste
considerente in Codul Civil al Republicii Moldova s-au consacrat citeva articole pentru astfel de
tranzactii. Deci, conform art.765:
(1) Drepturile cumprtorului n privina viciilor snt excluse dac, n momentul ncheierii
contractului, cunotea aceste vicii.
(2) Cumprtorul poate beneficia numai atunci de drepturile care rezult din viciul pe care nu l-a
cunoscut n urma unei culpe grave cnd vnztorul a trecut sub tcere n mod dolosiv viciul sau a preluat o
garanie pentru existena unei caracteristici.
(3) Cumprtorul care este comerciant trebuie s verifice sau s pun pe cineva s verifice bunul ntr-un
termen att de scurt ct permit mprejurrile, iar n cazul constatrii viciilor, s-l informeze nentrziat pe
vnztor.
(4) Cumprtorul pierde dreptul de a invoca viciul dac nu l-a comunicat vnztorului ntr-un termen
rezonabil din momentul n care a constatat sau trebuia s constate viciul i felul lui. Vnztorul nu poate
invoca dispoziiile prezentului alineat dac a trecut sub tcere n mod dolosiv viciul.
(5) Vnztorul nu poate invoca o nelegere prin care drepturile cumprtorului snt excluse sau limitate
ca urmare a unui viciu dac a trecut sub tcere n mod dolosiv viciul sau a preluat o garanie pentru
existena unei caracteristici.
(6) Dac, prin lege sau contract, este obligat s controleze calitatea bunului, vnztorul trebuie s
prezinte cumprtorului dovezi de efectuare a controlului calitii bunului.
Remedierea:
n cazul n care bunul prezint vicii, cumprtorul poate cere remedierea, solicitnd nlturarea
viciului sau livrarea unui bun fr viciu. Vnztorul suport cheltuielile de remediere utile, ndeosebi
cheltuielile de transport, de drum, de executare a lucrrilor i de procurare a materialelor. Vnztorul poate
refuza remedierea viciilor dac aceasta necesit cheltuieli neproporional de mari. n cazul n care n locul
remedierii viciilor livreaz un bun fr viciu, vnztorul poate cere cumprtorului restituirea bunului cu
vicii n conformitate cu regulile privind efectele rezoluiunii contractului. (art.768)n locul rezoluiunii
contractului sau remedierii viciului de ctre vnztor, cumprtorul poate pretinde reducerea preului ntr-
un volum echivalent cheltuielilor de remediere a viciului. Se are n vedere preul stabilit la momentul
ncheierii contractului (art.771).
Pentru a contura drepturile atit a cumparatorului cit si a vinzatoruluiin art.784, Codul Civil se
mentioneaza un termen de inaintare a pretentiilor pentru viciile bunului

Termenul de rspundere a vnztorului pentru viciile bunului cu termen de garanie


n cazul cnd pentru bunul vndut este stabilit un termen de garanie, preteniile pentru viciile
depistate pot fi naintate n acest termen. Dac bunul cu termen de garanie a fost dat n posesiunea
cumprtorului pn la ncheierea contractului i nu se poate determina data predrii, termenul de naintare
a preteniilor se calculeaz de la data ncheierii contractului, iar dac bunul a fost transportat, de la data
expedierii lui la adresa cumprtorului. n cazul n care pentru accesorii snt stabilite prin contract termene
de garanie mai scurte dect pentru bunul principal, cumprtorul este n drept s nainteze pretenii
referitoare la viciile accesoriilor n perioada de garanie a bunului principal. Dac pentru accesorii n
contract snt stabilite termene de garanie mai mari dect pentru bunul principal, cumprtorul este n drept
s nainteze pretenii ce in de viciile accesoriilor n perioada lor de garanie.
Cumprtorul are dreptul s nainteze vnztorului, ndat ce a descoperit viciile bunului
7
nedeclarate de acesta pn la vnzare, pretenii dar nu mai trziu de termenul stabilit n contract. Dac n
contract nu este stabilit un termen, preteniile pot fi naintate n cel mult 6 luni din ziua predrii bunului,
iar n privina imobilelor, n cel mult un an. Dac este imposibil stabilirea zilei de predare a bunului care
urmeaz s fie nregistrat sau dac bunul este predat cumprtorului nainte de ncheierea contractului,
termenul de naintare a preteniilor se calculeaz din ziua nregistrrii bunului n modul stabilit.

Efectele contractului de vinzare cumparare pot fi de tipul:


ale incheierii contractului o constituie dobindirea de catre parti a drepturilor si obligatiilor
partilor contractuale;
ale neexecutarii sau executarii necorespunzatoare a contractului astfel deosebim:
o executarea silita a obligatiilor contractului,
o cererea despagubirii,
o rezolutionarea contractului.
ale executarii contractului dobindirea de catre cumparator a dreptului de proprietate a
bunului cumparat si obtinerea pretului solicitat de catre vinzator.

Dac vnztorul a vndut unul i acelai bun mobil mai multor persoane, prioritate are
cumprtorul n a crui posesiune a fost dat bunul, iar dac bunul nu a fost dat nici unuia din ei, prioritate
are cumprtorul cu care primul s-a ncheiat contractul.

5.Obligatiile partilor
Generalizari
1. Locul si data platii. Daca nu s-a prevazut altfel in contract, cumparatorul este obligat sa
plateasca pretul la locul si in momentul in care i se face predarea lucrului vandut.
2. Dobanda pretului. Cumparatorul este obligat sa plateasca dobanda pana la efectiva achitare a
pretului in urmatoarele trei cazuri: daca exista conventie in acest sens; daca lucrul vandut si predat este
producator de fructe (civile sau naturale); in toate celelalte cazuri numai daca si din momentul in care
cumparatorul a fost pus in intarziere printr-o notificare (iar nu neaparat prin chemare in judecata.
3. Sanctiunea neplatii pretului. In caz de neexecutare, totala sau partiala, a obligatiei de plata a
pretului de catre cumparator, vanzatorul poate alege intre mai multe posibilitati.
Astfel, vanzatorul poate cere obligarea cumparatorului la executarea in natura a obligatiei, care
este totdeauna posibila (daca debitorul este solvabil), deoarece are ca obiect o suma de bani. Actiunea in
plata pretului avand un asemenea obiect are caracter personal si se prescrie in termenul general de 3
ani.
Vanzatorul nu este insa obligat sa ceara executarea silita. El poate, renuntand la aceasta
posibilitate, fie sa invoce exceptia de neexecutare (daca lucrul vandut nu a fost predat cumparatorului), fie
daca a predat sau este gata sa predea lucrul vandut si nu intelege sa invoce exceptia sa ceara
rezolutiunea contractului pentru neplata pretului (inclusiv a dobanzilor), ambele aceste sauctiuni fiind
indivizibile (de exemplu, in caz de transmitere a obligatiei de plata a pretului asupra mostenitorilor
cumparatorului sau a creantei asupra mostenitorilor vanzatorului).
Rezolutiunea contractului poate fi ceruta de vanzator.

8
Obligatiile vinzatorului:
1) expedierea in termen a bunului, impreuna cu documentele de insotire a acestuia;
2) asumarea cheltuielilor de vinzare, de transportare, expediere si livrare;
3) in cazul evectiunii (pierderea proprietatii lucrului (in total ori in parte) sau tulburarea
cumparatorului in exercitarea prerogativelor de proprietar);
4) obligatia de conservare a bunului vindut;
5) de reparare a prejudiciilor aduse din vina vinzatorului sau a actiunilor sale;
6) de a transmite bunurile fara vicii;
7) de a transmite bunul in cantitatea stabilita in contract.

Obligatiile cumparatorului:
1) de plata a pretului stabilit in contract;
2) de primire a bunului si de verificare a calitatii in termenul stabilit.

6. Drepturile partilor
Drepturile vinzatorului:
1) de a primi suma de bani stabilita in contract in urma vinzarii bunului sau serviciului;
2) de a i se oferi un temen pentru remediere: inlaturarea viciului, sau livrarea unui bun fara vicii;
3) de instrainare a bunului la un pret convenabil (art.781 (1));
4) de a cere executarea in natura a obligatiilor cumparatorului.

Drepturile cumparatorului:
1) de a primi bunul cumparat exact dupa achitarea acestuia sau in termenul prestabilit;
2) de a beneficia de un produs fara vicii, cu exceptia cazurilor cind acesta este informat despre viiciile
acestuia (art.765);
3) de a se inlocui bunul sau inlatura viciile, daca a descoperit in termen defectele acestuia;
4) de a cere executarea in natura a obligatiilor vinzatorului.

7. Rascumpararea
Dac n contractul de vnzare-cumprare vnztorul i-a rezervat dreptul de rscumprare, aceasta
se face prin declaraia vnztorului fa de cumprtor c va exercita dreptul de rscumprare. Declaraia
nu necesit forma stabilit pentru contractul de vnzare-cumprare. Rscumprarea se efectueaz la preul
de vnzare. Revnztorul este n drept s cear compensarea cheltuielilor aferente bunului cumprat pn la
rscumprare, n cuantum egal cu creterea valorii bunului datorit acestor cheltuieli. Dac bunul pe care
trebuie s l restituie a fost dotat cu un accesoriu, cumprtorul l poate reine dac nu duneaz bunului.
Rscumprarea poate fi exercitat doar n termenul stipulat n contract, care nu poate fi mai mare de 10 ani
pentru terenuri i de 5 ani pentru alte bunuri. Aceste termene nu pot fi prelungite (art.786, 788,791, CC).

8. Optiunea
9
Conform art.792, prile pot conveni asupra dreptului unilateral al cumprtorului de a achiziiona un bun
pn la un anumit moment (opiunea de cumprare) sau asupra dreptului vnztorului de a vinde n aceleai
condiii un bun cumprtorului (opiunea de vnzare). n privina contractelor de opiune se aplic normele
de vnzare-cumprare dac prile nu convin altfel.

9. Dreptul de preemtiune
Ex. In cazul in care proprietarul unui teren agricol din extravilan intentioneaza sa-l vanda, legea
confera un drept preferential de cumparare la pret egal (drept de preemptiune) coproprietarilor,
proprietarilor vecini si arendasului.
1. Dreptul de preemtiune are natura legala, fiind instituit printr-o norma imperativa; vointa
proprietarului-vanzator nu are nici un rol in nasterea si exercitarea dreptului de catre titularul lui. In
masura in care s-a hotarat sa vinda terenul trebuie sa respecte dreptul de preemptiune sub sanctiunea
prevazuta de lege.
Asemanator drepturilor reale, dreptul de preemtiune - fiind un drept absolut - este opozabil erga
omnes: deci daca proprietarul vinde terenul cu nerespectarea lui, se poate cere anularea contractului
indiferent de buna sau rea-credinta tertului cumparator si chiar daca acesta avea calitatea de beneficiar al
unui pact de preferinta sau ar avea dreptul la retractul litigios. In conflictul dintre diferitele drepturi de
preferinta prioritate are dreptul de preemptiune(art.796).
2. Domeniul si conditiile de aplicare ale dreptului de preemtiune se determina in functie de bunul
care formeaza obiectul lui, de actul juridic care urmeaza sa fie incheiat si de dreptul care se instraineaza pe
baza contractului proiectat.
-Dreptul de preemtiune are ca obiect numai terenurile agricole (de exemplu, terenuri arabile,
pasuni, fanete, vii etc.) situate in extravilan. Daca terenul nu este agricol (de pilda, padure) sau, fiind
agricol, este situat in intravilan (inauntrul vetrei localitatii), dreptul de preemptiune nu exista
- Dreptul de preemiune nu este transmisibil i nu trece prin succesiune dac contractul dintre
persoana obligat i titularul dreptului de preemiune nu prevede altfel(art.793(3)).
-Dreptul de preemtiune este prevazut de lege numai daca instrainarea se face "prin vanzare" .
Intrucat vanzarea se face cu titlu oneros si comutativ, pentru o suma de bani platibila cu titlu de pret,
dreptul de preemtiune nu poate fi recunoscut daca instrainarea se face fie cu titlu gratuit (de exemplu,
donatie), fie cu caracter aleatoriu (de exemplu, contract de intretinere sau de renta viagera), fie prin
contractul de schimb.
In schimb, in cazul in care se instraineaza proprietatea, dreptul de preemtiune trebuie sa fie
respectat, chiar daca se transmite numai nuda proprietate si indiferent de persoana titularului dreptului (o
terta persoana sau proprietarul-vanzator care isi rezerva acest drept). Evident, daca titularul dreptului de
preemtiune intelege sa-l exercite, va fi obligat sa respecte drepturile reale ca orice dobanditor al dreptului
de proprietate dezmembrat (sau grevat).
3. Titularii dreptului de preemtiune sunt: coproprietarii terenului agricol (daca unul - unii - dintre ei
se hotaraste sa vanda cota-parte din dreptul de proprietate) , proprietarii vecini (prin aceasta intelegandu-se
proprietarii terenurilor agricole invecinate cu terenul agricol care se vinde) si arendasul, in cazul
instrainarii prin vanzare a terenurilor agricole din extravilan, arendate.
Nu excludem nici posibilitatea incheierii contractului de vanzare-cumparare cu mai multi titulari ai
dreptului de preemptiune ofertanti, daca toti sunt de acord in acest sens (de ex., mai multi coproprietari ai
terenului agricol in cauza).
In sfarsit, observam ca alegerea vanzatorului intre ofertantii titulari ai dreptului de preemtiune este
libera, neconditionata de lege. Prin urmare, el poate face alegerea luand in considerare si criterii
subiective, de exemplu, sa-l aleaga pe arendas, desi proprietarul terenului invecinat ofera un pret mai mare
sau conditii de plata a pretului mai avantajoase. Numai optiunea in favoarea unui cumparator care nu este
titular al dreptului de preemptiune deschide calea actiunii in anulare, daca vreun titular a oferit un pret cel
putin egal.
4. Modul de exercitare a dreptului de preemptiune. In scopul exercitarii dreptului de preemptiune,
"vanzatorul va inregistra oferta de vanzare a terenului agricol situat in extravilan la consiliul local in raza
10
caruia este situat terenul. In aceeasi zi, secretarul unitatii administrativ-teritoriale va afisa oferta, sub
semnatura si cu aplicarea stampilei, la sediul primariei. Oferta va cuprinde numele si prenumele
vanzatorului, suprafata si categoria de folosinta, precum si locul unde este situat terenul".
In general, daca vanzatorul se prezinta la biroul notarial cu un cumparator care dovedeste ca este
titular al dreptului de preemtiune (de exemplu, arendasul prezinta dovada inregistrarii contractului de
arendare la consiliul local, contractul de vanzare-cumparare a terenului agricol din extravilan poate fi
autentificat si va fi perfect valabil in raport de prevederile legale referitoare la dreptul de preemtiune.
5. Efectele acceptarii. Prin acceptarea ofertei de cumparare de catre vanzator (sau a contraofertei
de vanzare de catre titularul dreptului de preemtiune), potrivit dreptului comun intre parti s-a incheiat un
contract, oferta devenind irevocabila.
6. Sanctiuni. Instrainarea terenului cu incalcarea dreptului de preemtiune (neinregistrarea "ofertei"
de vanzare la consiliul local, vanzarea terenului inainte de expirarea termenului prevazut pentru
exercitarea dreptului sau la pret inferior - nesimulat - fata de cel prevazut in oferta comunicata etc.) se
sanctioneaza cu nulitatea relativa a contractului incheiat, anularea putand fi ceruta potrivit dreptului
comun in materie, dar - tinand seama de opozabilitatea erga omnes a dreptului de preemtiune -
indiferent de persoana ori de buna sau rea-credinta a cumparatorului si cu toate ca titularul dreptului de
preemtiune nu este parte in contractul a carui anulare se cere.
In cazul in care vanzarea s-a facut prin simulare (de exemplu, donatie, contract de intretinere, de
arendare, pret declarat mai mare decat cel platit in realitate), persoanele interesate pot intenta actiunea in
declararea simularii - potrivit dreptului comun -, dublata de actiunea in anulare a vanzarii-cumpararii
(contract secret) incheiat cu nerespectarea dreptului de preemtiune. Termenul de prescriptie (de 3 ani)
curge de la data cand cel indreptatit a cunoscut sau trebuia sa cunoasca incheierea contractului de vanzare-
cumparare cu nerespectarea dreptului de preemtiune (si a simularii, daca este cazul) .
Daca s-a obtinut anularea contractului de vanzare-cumparare incheiat cu incalcarea dreptului de
preemtiune, terenul reintra - cu efect retroactiv - in proprietatea vanzatorului, care il va putea vinde cu
respectarea procedurii de exercitare a dreptului de preemtiune. Nu se prevede posibilitatea substituirii
titularului dreptului de preemtiune in locul cumparatorului .
Dupa expirarea termenului de prescriptie a actiunii in anulare vanzarea se consolideaza, cu toate ca
s-a incheiat cu nerespectarea dreptului de preemtiune.

Exercitarea dreptului de preemiune (art.795)


(1) Dreptul de preemiune se exercit pe calea informrii persoanei obligate.
(2) Dup primirea informaiei despre intenia de vnzare, dreptul de preemiune poate fi exercitat n
termen de o lun n cazul terenurilor i n termen de 10 zile n cazul altor bunuri dac acordul dintre pri
nu prevede altfel.
(3) Prin declaraie fa de persoana obligat, ntre ea i persoana mputernicit se ncheie un contract de
vnzare-cumprare n condiii stabilite de persoana obligat i de ter.
(4) Persoana obligat poate cere ca dreptul de preemiune s se extind asupra tuturor bunurilor care nu
pot fi separate fr a fi dezavantajate.
(5) Dac terului i s-a amnat achitarea preului de cumprare, cel care are dreptul de preemiune poate
beneficia de amnare dac ofer o garanie pentru suma ce urmeaz a fi pltit.
(6) n cazul n care obiectul exercitrii dreptului de preemiune este un teren, nu este necesar garanie
dac pentru preul de vnzare a fost convenit o ipotec asupra terenului sau dac la preul de cumprare se
adaug o datorie pentru care exist o ipotec ce greveaz terenul.

10. Vinzarea la licitatie


Modalitatea vnzrii la licitaie (art.809)
(1) Vnzarea la licitaie poate fi benevol i silit.

11
(2) Vnzarea silit este supus regulilor stipulate de prezenta seciune, n msura n care nu exist
reglementri speciale.

Vnztorul poate stabili preul sau alte condiii de vnzare. Aceast stipulaie nu este opozabil
adjudecatarului dac nu a fost comunicat persoanelor prezente pn la primirea ofertelor.
Vnztorul are dreptul s nu-i denune identitatea la licitaie, dar, dac identitatea lui nu a fost
comunicat adjudecatarului, adjudectorul rspunde personal pentru toate obligaiile vnztorului.
Ofertantul nu are dreptul s-i retrag oferta.
Vnzarea la licitaie este ncheiat prin adjudecarea bunului de ctre adjudector ultimului ofertant.
nscrierea n registrul adjudectorului a numelui sau a denumirii adjudecatarului i a ofertei acestuia face
proba vnzrii, dar, dac lipsete o asemenea nscriere, este admis proba cu martori.
ntocmirea contractului de vnzare a imobilului
Vnztorul i adjudecatarul unui imobil trebuie s ntocmeasc contractul de vnzare-cumprare a
imobilului n termen de 10 zile de la cererea celeilalte pri.

11. Vinzarea drepturilor litigioase


Conform art.800 al Codului Civil al Republicii Moldova, un drept este litigios n cazul n care este
incert, contestat sau contestabil de debitor sau n cazul n care a fost intentat o aciune ori se poate
prezuma c aciunea va fi necesar. Judectorii, avocaii, notarii, procurorii i executorii judectoreti nu
pot dobndi drepturi litigioase sub sanciunea nulitii absolute. n cazul n care un drept litigios a fost
vndut, cel de la care se reclam este eliberat dac pltete cumprtorului preul vnzrii, cheltuielile de
vnzare i dobnda pentru pre i pentru cheltuielile de vnzare calculat de la data cnd preul i
cheltuielile au fost pltite. Acest drept nu poate fi exercitat n cazul n care vnzarea este fcut fa de un
creditor pentru a i se plti ceea ce i se datoreaz, fa de un coproprietar sau fa de un motenitor al
bunului care este obiectul dreptului litigios i nici n relaiile dintre comerciani. De asemenea, nu poate fi
exercitat dreptul dac exist o hotrre judectoreasc prin care se confirm dreptul litigios sau dac acest
drept a fost stabilit i litigiul este pregtit pentru a fi judecat.

12. Tipuri principale de contracte de vinzare - cumparare


Alte sectiuni ale contractului de vinzare cumparare sunt:
Cumpararea de proba sau la vedere;
Vinzarea cumpararea de bunuri pentru consum;
Vinzarea cumpararea intreprinderii ca un complex patrimonial.

13.Concluzii

Fiind o forma veche de reglementare a raporturilor juridice, contractul de vinzare cumparare a


capatat diverse forme si solicitari in viata atit economico comerciala, cit si juridico civila. Aceasta
sectiune a dreptului civil se dezvolta fluctuos si datorita intensitatii dezvoltarii economice si comerciale,
cit si deschiderea pietelor europene si mondiale. Trebuie remarcat faptul ca contractele de vinzare -
cumparare nu se utilizeaza doar la nivel national, ci tot mai dea se intilneste pe plan mondial, adica
incheierea contractelor intre persoanele fizice si/sau juridice din diferite tari. Studiind diversitatea

12
contractelor de vinzare - cumparare, specificam un sir de deosebiri intre tipurile acestora, iar necesitatea
in utlizare ne permite alegerea exacta a tipului recomandat.

14. Exemple de contracte de vinzare - cumparare

Contract de vanzare cumparare locuinta cu plata in rate


nregistrat la ........
Nr. ... din ...........
CONTRACT
de vnzare-cumprare cu plata n rate
nr. ..............................
ntre subscriii: Consiliul Local al ..... (Consiliul General al Municipiului Bucureti), prin ....*), reprezentat prin director ... i
contabil-ef ....., n calitate de vnztor, pe de o parte,
i
..............................., nscut/nscut ............ n ............, judeul/sectorul ....., la data de ...., fiul/fiica lui ....... i al/a .......,
legitimat/legitimat cu buletinul/cartea de identitate seria .... nr. ........., eliberat/eliberat de ............ la data de .......,
domiciliat/domiciliat n localitatea ........., str. ........ nr. ...., bl. ......, et. ...., ap. ......, judeul/sectorul ...., cstorit/cstorit cu ......,
nscut/nscut n ......, judeul/sectorul ........, la data de ....., fiul/fiica lui ..... i al/a ....., legitimat/legitimat cu buletinul/cartea de
identitate seria ..... nr. ........, eliberat/eliberat de .......... la data de ........., domiciliat/domiciliat n localitatea ..........., str. ..........
nr. ...., bl. ...., et. ...., ap. ...., judeul/sectorul ....., n calitate de cumprtor, pe de alt parte,
ca urmare a cererii nr. ........ i a poziiei din lista de prioriti nr. ........... i n conformitate cu prevederile art. 7 din Legea locuinei
nr. 114/1996, republicat, s-a ncheiat prezentul contract de vnzare-cumprare cu plata n rate.
Art. 1. - ........*) vinde i .................. cumpr locuina situat n localitatea ......., str. .... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....,
judeul/sectorul ......, conform schiei i fiei de calcul al preului, compus din .......... camere de locuit, cu o suprafa util de ....
m2 n proprietate exclusiv, precum i o cot indiviz de ....% din suprafaa prilor comune ale imobilului.
Terenul aferent locuinei, n suprafa de .... m2, respectiv cota indiviz de ....% din totalul suprafeei, se concesioneaz pe
durata existenei construciei, conform Contractului de concesiune nr. ...., ncheiat cu Consiliul Local .... .
Predarea-preluarea locuinei se va efectua pe baz de proces-verbal ncheiat ntre vnztor i cumprtor.
____________
*) Agentul economic specializat pentru vnzarea de locuine.
Art. 2. - Preul locuinei este de .............................. lei.
La data prezentului contract cumprtorul a achitat suma de .... lei, cu chitana nr. .... din ...., reprezentnd un avans de ....% din
preul locuinei, plus T.V.A., precum i comisionul vnztorului.
Art. 3. - n baza prevederilor art. 7 din Legea locuinei nr. 114/1996, republicat, cumprtorul beneficiaz de o subvenie n
sum de .... lei.
Art. 4. - Diferena dintre preul locuinei, din care s-a sczut subvenia n sum de .... lei, i avansul achitat n sum de .... lei,
precum i dobnda total de .... lei, calculat cu .... % pe an i T.V.A. total de .... lei, vor fi achitate de cumprtor n rate lunare
pe termen de .... ani, astfel:
- rat lunar .... lei + dobnda lunar .... lei + T.V.A. lunar .... lei = .... lei;
- ultima rat .... lei + ultima dobnd .... lei + ultima T.V.A. .... lei = .... lei.
Rata, dobnda i T.V.A. lunar de .... lei urmeaz s fie reinute pe statul de plat al unitii la care cumprtorul (girantul pltitor)
.... are de ncasat drepturi bneti, conform dovezii nr. ...., ncepnd cu data de .... pn la data de ...., i vor fi virate n contul
vnztorului nr. ..., deschis la .... .
Pentru perioada n care cumprtorul nu are de ncasat drepturi bneti ratele, dobnzile aferente i T.V.A. se achit la casieria
vnztorului pn la sfritul lunii curente.
n cazul neachitrii la termen a ratelor lunare, cumprtorul va plti o dobnd de 10% anual, aplicat la suma nerambursat.
Toate cheltuielile ocazionate de urmrirea debitorului i de executarea acestuia n caz de neplat la data scadent a ratelor vor fi
suportate de cumprtor.
Art. 5. - Pn la restituirea integral a sumelor datorate se instituie ipotec asupra locuinei conform prevederilor art. 18 din
Legea locuinei nr. 114/1996, republicat.
Art. 6. - Pentru locuina dobndit n condiiile prezentului contract titularul contractului beneficiaz de prevederile art. 10 din
Legea locuinei nr. 114/1996, republicat, cu privire la scutirea de plata impozitului pe cldiri. Scutirea de plata impozitului pe
cldiri se aplic dup recepia de la terminarea lucrrilor, de la data consemnat n procesul-verbal de predare-preluare a
locuinei, n care titularul contractului se constituie parte. n condiiile nstrinrii locuinei prin acte ntre vii, ncepnd cu data
predrii-prelurii acesteia i dup aceast dat noul proprietar nu mai beneficiaz de scutirea de impozit pe cldiri.
Art. 7. - Locuina care face obiectul prezentului contract nu poate fi nstrinat nainte de termenele contractuale dect cu
acceptul vnztorului i dup ce cumprtorul achit integral vnztorului sumele actualizate datorate i restituie suma
actualizat obinut ca subvenie de la bugetul de stat.
Eliberat la data de ........ n .... exemplare, din care .... exemplare se nmneaz cumprtorului.

13
Vinzator, Cumparator,
............... ...................
Director, Contabil-Sef,
.............. ....................
Vizat Oficiul juridic Vizat C.F.P.
GARANII CONTRACTUALE
Subsemnatul/subsemnata ..............., nscut/nscut n .........., la data de .........., fiul/fiica lui ........ i al/a .........,
domiciliat/domiciliat n localitatea ........, str. ......... nr. ..., bl. ....., sc. ..... et. ....., ap. ....., judeul/sectorul ......., legitimat/legitimat
cu buletinul/cartea de identitate seria ...... nr. ..........., eliberat/eliberat de ......... la data de ......, m oblig s garantez solidar sau
pltitor pentru ................, n cazul neachitrii/pn la achitarea sumei de .......... lei, reprezentnd ratele i dobnzile la care s-a
angajat cumprtorul, pn la stingerea acestora.
Semntura garantului solidar sau pltitor

Contract de vanzare-cumparare mobil


CONTRACT DE VNZARE-CUMPRARE
ncheiat astzi ................
la ....................................
I. PRILE CONTRACTANTE
1.1. D ........................................................................., domiciliat n ...................................................., str. ...................................
nr. .............., bloc .........., scara .........., etaj .........., apartament ......., sector/jude ......................., nscut la data de (ziua, luna,
anul) ................................................... n (localitatea) .............................. sector/jude .................................., fiul
lui ................................ i al ........................, posesorul buletinului (crii) de identitate seria ........, nr. ..........................., eliberat
de ......................., cod numeric personal .................................., n calitate de vnztor, pe de o parte, i
1.2. D ........................................................................., domiciliat n ......................................................, str. ...................................
nr. .............., bloc .........., scara .........., etaj .........., apartament ........., sector/jude ......................, nscut la data de (ziua, luna,
anul) .................................................... n (localitatea) ................................ sector/jude ............................., fiul
lui ................................... i al ..........................., posesorul buletinului (crii) de identitate seria .......... nr. ........................ eliberat
de .........................., cod numeric personal .............................................., n calitate de cumprtor, pe de alt parte,
au convenit s ncheie prezentul contract de vnzare-cumprare cu respectarea urmtoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Eu, vnztorul vnd cumprtorului urmtorul bun (se descrie bunul sau bunurile ce formeaz obiectul vnzrii pentru a nu
exista nici o neclaritate).
Bunul pe care l vnd este proprietatea mea (dobndit prin contractul de vnzare-cumprare, donaie, schimb. etc., autentificat
sub nr. .................................... din .......................... la ...................... i transcris n registrul de transcipiuni i inscripiuni sub
nr. ................................ din ........................ la ................................ sau nscris n cartea funciar ................................. .
III. PREUL CONTRACTULUI
3.1. Preul vnzrii este de ........................... lei, care a fost achitat integral astzi, data autentificrii prezentului contract (sau se
va plti n modul urmtor: ........................).
IV. OBLIGAIILE PRILOR
4.1. Vnztorul garanteaz pe cumprtor mpotriva oricrei eviciuni, ct i mpotriva viciilor ascunse.
4.2. De asemenea, vnztorul garanteaz pe cumprtor c bunul vndut nu este sechestrat, ipotecat sau gajat, aa cum reiese
din certificatul nr. ...................... din data de ....................... eliberat de grefa judectoriei ......................... .
4.3. Cumprtorul declar c a cumprat bunul descris mai sus la preul de .........................................
i se oblig a-l plti integral (sau n condiiile descrise mai sus).
V. CLAUZE FINALE
5.1. Taxele cu privire la cheltuielile vnzrii (autentificarea actului, taxe de timbru, transport etc.), vor fi achitate potrivit acordului
ncheiat ntre pri.
5.2. Prezentul contract de vnzare-cumprare a fost ncheiat ntr-un numr de ................... exemplare, din care ......................
astzi ........................ data semnrii lui.
VNZTOR
CUMPRTOR

14
Contract de vanzare cumparare pentru un vehicul folosit
CONTRACT DE VNZARE CUMPRARE PENTRU UN VEHICUL FOLOSIT
1. VNZTOR
PERSOAN FIZIC ........................ act de identitate seria ........ nr. .............
PERSOAN JURIDIC ................................................... nr. de nmatriculare la Registrul Comerului ................... reprezentat
prin ......................
Domiciliul/sediul n ...................... str. ............ nr. ......., bl. ...., sc. ......, ap. ....., sector/jude ............... cod .............
2. CUMPRTOR
PERSOAN FIZIC ........................ act de identitate seria ........ nr. .............
PERSOAN JURIDIC ................................................... nr. de nmatriculare la Registrul Comerului ................... reprezentat
prin ......................
Domiciliul/sediul n ...................... str. ............ nr. ......., bl. ...., sc. ......, ap. ....., sector/jude ............... cod .............
3. OBIECTUL CONTRACTULUI
Vehiculul marca ..................., tipul ....................., numr de identificare .................. serie motor .................., cilindree ........... cmc,
numr de nmatriculare .................., data la care expir inspecia tehnic periodic ..................., numrul crii de identitate a
vehiculului .......................
4. PREUL n cifre ................... lei, n litere ......................
5. Vnztorul menionat la punctul (1) declar c vehiculul este proprietatea sa, liber de orice sarcini. De asemenea, declar c
a predat cumprtorului menionat la punctul (2) vehiculul, cheile, fia de nmatriculare i cartea de identitate a vehiculului,
primind de la acesta preul prevzut la punctul (4).
Cumprtorul menionat la punctul (2) declar c a primit de la vnztorul menionat la punctul (1) vehiculul, cheile, fia de
nmatriculare i cartea de identitate a vehiculului, achitnd vnztorului preul menionat la punctul (4).
Anexa la contract: Da Nu
Semntura vnztorului ...............
Locul ncheierii contractului ................
Data ........................
Semntura cumprtorului .............

Contract de vanzare cumparare bunuri mobile sau imobile


CONTRACT DE VNZARE-CUMPRARE
ntre subsemnaii:
1. ........... domiciliat n ..........., identificat cu B.I. seria ..... nr. ........, n calitate de VNZTOR i
2. ........... domiciliat n ..........., identificat cu B.I. seria ..... nr. ........, n calitate de CUMPRTOR, a intervenit astzi, ...........,
prezentul contract n urmtoarele condiii:
I. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art. 1. VNZTORUL vinde CUMPRTORULUI urmtoarele bunuri (tipul, marca, seria, cantitatea etc.): ....................
II. PREUL
Art. 2. Preul produselor specificate la art. 1 este de ............. lei.
Art. 3. Preul va fi pltit de CUMPRTOR astfel:
a) ........ lei la data ncheierii prezentului contract;
b) diferena de ......... lei va fi achitat ctre VNZTOR n rate lunare de cte lei, ultima rat fiind de lei, scaden la data
de ................
Art. 4. Ratele prevzute la art. 3 se pltesc cel mai trziu n ziua de .......... a fiecrei luni.
III. OBLIGAIILE VNZTORULUI
Art. 5. VNZTORUL se oblig:
a) s predea bunurile prevzute la art. 1:
b) s garanteze pe CUMPRTOR pentru folosina linitit a bunului (mpotriva eviciunii);
c) s garanteze timp de ......... luni pentru viciile ascunse ale bunurilor vndute, n condiiile utilizrii normale a acestora de ctre
CUMPRTOR.
IV. OBLIGAIILE CUMPRTORULUI
Art. 6. CUMPRTORUL se oblig:
a) s plteasc preul n suma i cu ealonrile stabilite la cap. II;
b) s utilizeze n condiii normale bunurile cumprate, pe toat perioada de garanie acordat de VNZTOR conform art. 5, lit.
c).

15
V. RSPUNDEREA CONTRACTUAL
Art. 7. Nerespectarea obligaiei de plat a preului n condiiile stabilite la cap. II de ctre CUMPRTOR duce la plata de
penaliti de ........... din suma restant pentru fiecare zi de ntrziere.
VI. ALTE CLAUZE
Art. 8. CUMPRTORUL confirm c pe data prezentului contract bunurile cumprate au fost recepionate i primite i sunt
sigilate, nefolosite, n stare foarte bun i fr vicii aparente, iar VNZTORUL confirm c, pe aceeai dat, a primit de la
CUMPRTOR suma prevzut la art. 3, lit. a).
Art. 9. Eventualele litigii nscute din executarea prezentului contract sunt de competena instanei de drept comun.
Art. 10. Fora major exonereaz de rspundere partea care a invocat-o n condiiile legii.
Art. 11. Prezentul contract s-a ncheiat n 2 (dou) exemplare originale n localitatea ............., cte unul pentru fiecare parte.
VNZTOR,
..........
CUMPRTOR,
...........

16
Bibliografie:

1. Acte normative
a) Codul Civil al Republicii Moldova, 2011, 384 pagini
b) Constitutia Republicii Moldova, 2008, 56 pagini
c) Legea Republicii Moldova cu privire la notariat, nr 1453-XV din 8.11.2002, Monitorul
Oficial al R.Moldova N 154-157 din 21.11.2002
d) Legea Republicii Moldova, cu privire la formarea bunurilor imobile, nr.354-XV din
28.10.2004, Monitorul Oficial al R.Moldova nr.233-236/999 din 17.12.2004
e) Legea Republicii Moldova cu privire la cadastrul bunurilor imobile, nr 1543-XIII din
25.02.98, Monitorul Oficial al R. Moldova nr.44-46 din 21.05.1998;

2. Manuale si monografii de specializare

f)www.cartier.md Dreptul civil special


g)DREPT CIVIL. Contracte speciale. Volumul III, heorghe Chibac, Aurel Baiesu, Alexandru
Rotari, Oleg Efrim., 2005, 688 pagini
h)DREPT CIVIL. Contracte si succesiuni. Volumul III, Gheorghe Chibac , 2010, 568 pagini.

17