Sunteți pe pagina 1din 4

Sfantul Chril al Ierusalimului, Cuvant la Intampinarea Domnului

Tou= e)n a(gioij patro\j h(mwn Kurillou a)rxiepisko/pou Ierosolu/mwn lo/goj eij
th\n u(papa/nthn tou= kuriou h(mwn kai swth=roj Ihsou= Xristou= kai eij to\n
Sumewna to\n qeodo/xon. 1 Xaire sfo/dra, qu/gater Siwn. kh/rutte xara/n,
qu/gater Ierousalh/m. xo/reue lao\j po/lewj th=j tou= qeou=. skirth/sate pu/lai kai
teixh Siwn kai pa=sa h( gh=. boh/sate ta\ orh, kai oi bounoi mega/la
skirth/sate. potamoi kroth/sate xeiraj, kai oxloi Siwn perila/bete, qeou=
parousian e)n au)tv= ble/pontej. sumfwneitw sh/meron ta\ ou)ra/nia toij
e)pigeioij, kai a)numneitw h( anw meta\ th=j ka/tw Ierousalh/m, dia\ Xristo\n
to\n e)n au)tv=, ou)ra/nion kai e)pigeion. ou)ra/nion noerai duna/meij
perixoreu/sate, e)pigeion oi e)pi th=j gh=j su\n a)gge/loij u(mnh/sate. 2
Sh/meron ga\r wfqh o( qeo\j twn qewn e)n Siwn. sh/meron dedocasme/na
e)lalh/qh peri sou=, h( po/lij tou= qeou= Ierousalh/m, h( po/lij tou= basile/wj tou=
mega/lou anoige ta\j pu/laj t% a)noicanti pa=si ta\j ou)raniouj pu/laj kai
a)noicanti pa=si ta\j paradeisou pu/laj kai a)noicanti twn ta/fwn e)pi staurou=
ta\j pu/laj kai suntriyanti #dou ta\j a)p' aiwnoj pu/laj kai sugkleisanti
parado/cwj th=j parqeniaj ta\j pu/laj. Sh/meron o( pa/lai t% Mwsv= xrhmatisaj
e)pi tou= orouj Sina= qeoprepwj plhroi to\n no/mon u(po\ no/mon geno/menoj
douloprepwj. sh/meron o( qeo\j a)po\ Qaima\n e)n Siwn erxetai. sh/meron
o( ou)ra/nioj numfioj meta\ qeomh/toroj pasta/doj e)n t% na% paraginetai.
qugate/rej Ierousalh\m e)ce/lqete eij a)pa/nthsin au)tou=. ta\j lampa/daj faidrwj
t% fwti t% a)lhqin% e)ca/yate, tou\j xitwnaj twn yuxwn t% numfi%
Xrist% eu)trepisate. 3 Meta\ th=j Siwn oi twn e)qnwn laoi fwtoforou=ntej
u(panth/swmen. e)n t% na% su\n t% na% kai qe% kai Xrist%
suneise/lqwmen. meta\ a)gge/lwn to\n twn a)gge/lwn umnon boh/sw- men:
agioj, agioj, agioj ku/rioj sabawq, plh/rhj o( ou)rano\j kai h( gh= th=j do/chj
au)tou=. plh/rh ta\ pe/rata tou= ko/smou th=j a)gaqo/thtoj au)tou=. plh/rhj pa=sa h(
ktisij th=j aine/sewj au)tou=. plh/rhj pa=sa h( a)nqrwpo/thj th=j sugkataba/sewj
au)tou=. ta\ ou)ra/nia, ta\ e)pigeia, ta\ kataxqo/nia plh/rh th=j eu)splagxniaj
au)tou=, plh/rh tou= e)le/ouj au)tou=, plh/rh twn oiktirmwn, plh/rh twn
dwrewn, plh/rh twn eu)ergesiwn au)tou=. 4 Toigarou=n pa/nta ta\ eqnh
kroth/sate xeiraj. pa/nta ta\ pe/rata th=j gh=j deu=te kai idete ta\ erga tou=
qeou=. pa=sa pnoh\ ainesa/tw to\n ku/rion. pa=sa h( gh= proskunhsa/tw, pa=sa
pnoh\ ainesa/tw to\n ku/rion. pa=sa h( gh= proskunhsa/tw, pa=sa glwssa
#)sa/tw, pa=sa yalle/tw, pa=sa docologhsa/tw paidion qeo/n, tessarakonqh/meron
kai proaiwnion, paidion mikro\n kai palaio\n twn h(merwn, paidion qhla/zon
kai twn aiwnwn poihth/n. Bre/foj ble/pw kai qeo/n mou gnwrizw, bre/foj
qhla/zon kai to\n ko/smon diatre/fon, bre/foj klauqmurizon kai ko/sm% zwh\n kai
xara\n xarizo/menon, bre/foj sparganou/menon kai twn sparga/nwn me th=j
a(martiaj lutrou/menon, bre/foj e)n a)gka/laij mhtro\j meta\ sarko\j a)lhqwj
a)nellipwj e)pi gh=j, kai au)to\n kai e)n ko/lpoij tou= patro\j a)lhqwj kai
a)nellipwj e)n ou)ranoij. 5 Bre/foj ble/pw e)k Bhqlee\m eij Ierousalh\m
eiserxo/menon kai th=j anw Ierousalh\m ou)damwj xwrizo/menon. bre/foj
ble/pw nomikwj t% na% qusian prosa/gwn e)pi gh=j, a)ll' au)to\ ta\j pa/ntwn
eu)sebeij qusiaj dexo/menon e)n ou)ranoij, au)to\n e)n a)gka/laij tou= presbu/tou

1
oikonomikwj kai au)to\n e)n qro/noij xeroubikoij qeoprepwj, au)to\n
prosfero/menon kai a(gnizo/menon kai au)to\n ta\ pa/nta a(gnizonta kai
kaqaironta. au)to\j to\ dwron kai au)to\j o( nao\j wn. au)to\j o( a)rxiereu\j kai
au)to\j to\ qusiasth/rion, au)to\j to\ ilasth/rion [kai au)to\j o( presbeu/wn]. kai
au)to\j o( prosfe/rwn kai au)to\j o( u(pe\r ko/smou qusia prosfero/menoj, kai au)to\j
ta\ cu/la th=j zwh=j kai th=j gnwsewj, au)to\j o( a)mno\j kai au)to\j to\ pu=r
u(pa/rxwn. au)to\j h( o(lokau/twsij kai au)to\j h( ma/xaira tou= pneu/matoj. au)to\j o(
poimh\n kai au)to\j to\ a)rnion. au)to\j o( qu/thj kai au)to\j o( quo/menoj. au)to\j
o( a)nafero/menoj kai au)to\j o( th\n qusian dexo/menoj. au)to\j o( no/moj kai
au)to\j o( nu=n u(po\ no/mon gino/menoj. 6 Alla\ ga\r fe/re loipo\n ta\ peri th=j
h(me/raj e)k twn ierwn eu)aggeliwn a)kou/swmen. fhsi ga\r peri Xristou=
o( qauma/sioj Louka=j, oti, <ote e)plhrwqhsan ai h(me/rai tou= kaqarismou=
au)twn kata\ to\n no/mon Mwuse/wj, a)nh/gagon to\n Ihsou=n eij Ierousalh/m,
tou= parasth=sai au)to\n t% kuri%, kaqwj ge/graptai e)n t% no/m% kuriou,
oti pa=n arsen dianoigon mh/tran agion t% kuri% klhqh/setai.> Samouh\l
me\n oun kai Isaa\k o(mou= te kai Iakwb Iwsh/f te kai eteroi oi e)k
steirwsewj par' e)lpida texqe/ntej kai dianoicantej a)ka/rpouj mh/traj mhte/rwn
agioi t% kuri% e)klh/qhsan, Xristo\j de\ o( mo/noj e)k mo/nhj, tou= mo/nou
monogenh/j, parqe/nou texqeij kai mh\ dianoicaj pu/laj parqenika\j ou)x agioj t
% kuri%, a)ll' agioj twn a(giwn kai ku/rioj twn kuriwn kai qeo\j twn
qewn kai prwto/tokoj twn prwtoto/kwn a)rxo/ntwn arxwn te kai basileu\j
basileuo/ntwn kai klhqh/setai kai pisteuqh/setai kai proskunhqh/setai kai nu=n e)n
t% na% u(po\ Sumewn khruxqh/setai. 7 Hn ga/r, fhsin, anqrwpoj e)n
Ierousalh/m, % onoma Sumewn. kai o( anqrwpoj outoj dikaioj, kai
pneu=ma agion hn e)n au)t%. kai hn au)t% kexrhmatisme/non u(po\ tou=
pneu/matoj tou= a(giou mh\ idein qa/naton prin h idein to\n Xristo\n kuriou.
kai hlqen e)n t% pneu/mati eij to\ iero/n. kai e)n t% eisagagein tou\j goneij
to\ paidion Ihsou=n, tou= poih=sai au)tou\j kata\ to\ eiqisme/non tou= no/mou
peri au)tou=, kai au)to\j o( Sumewn e)de/cato au)to\n eij ta\j a)gka/laj au)tou=
kai hu)lo/ghse to\n qeo\n kai eipe: nu=n a)polu/eij to\n dou=lo/n sou, de/spota,
kata\ to\ r(h=ma/ sou e)n eirh/nv, oti eidon oi o)fqalmoi mou to\ swth/rio/n sou,
o h(toimasaj kata\ pro/swpon pa/ntwn twn lawn, fwj eij a)poka/luyin
e)qnwn kai do/can laou= sou Israh/l. Tij lalh/sei ta\j dunasteiaj tou= kuriou,
a)kousta\j poih/sei pa/saj ta\j aine/seij au)tou=; o( kate/xwn th\n gh=n pa=san
draki a)gka/laij presbu/tou xwreitai, kai basta/zetai o( fe/rwn ta\ pa/nta t%
r(h/mati th=j duna/mewj au)tou=. 8 Agallia/sqw o( Ada\m dia\ Sumewn pro\j
Xristo\n le/gwn: nu=n a)polu/eij to\n dou=lo/n sou, de/spota, kata\ to\ r(h=ma/ sou
e)n eirh/nv. nu=n a)polu/eij me twn aiwniwn desmwn nu=n a)polu/eij me th=j
fqora=j. nu=n a)polu/eij me tou= qana/tou. nu=n a)polu/eij me th=j lu/phj,
o( e)mo\j uio\j kai qeo/j. On e)n t% na% Sumewn e)nagkalizo/menoj kai to\
ce/non th=j oikonomiaj musth/rion pa=si toij eqnesi kai Ioudaioij
eu)aggelizo/menoj skirt#= kai a)galli#=, kai lampr#= kai diaprusi% fwnv= peri
au)tou= a)nake/krage le/gwn: outo/j e)stin o( wn kai prown kai a)ei t% patri
sumparwn, o(moou/sioj, o(mo/qronoj, o(mo/docoj, o(modu/namoj, isodu/namoj,
pantodu/namoj, anarxoj, aktistoj, a)nalloiwtoj, a)perigraptoj, a)o/ratoj,
ar)r(htoj, a)kata/lhptoj, a)yhla/fhtoj, a)katano/htoj, a)te/kmartoj. 9 Outo/j e)sti

2
th=j patrikh=j do/chj to\ a)pau/gasma. outo/j e)stin o( xarakth\r th=j pa/ntwn
susta/sewj. tou=to to\ fwj twn fwtwn, e)k patrikwn a)nate/llon twn ko/lpwn.
outoj o( qeo\j twn qewn, kai e)k qeou= qeo\j gnwrizo/menoj. outoj h( phgh\
th=j zwh=j e)k phgh=j th=j tou= patro\j zwh=j proerxo/menoj. outoj o( potamo\j
tou= qeou=, e)c a)bu/ssou qeiaj e)kporeuo/menoj, a)ll' ou) xwrizo/menoj. outoj
o( qhsauro\j th=j a)gaqo/thtoj th=j patrikh=j kai a)enna/ou makario/thtoj. tou=to to\
udwr th=j zwh=j kai to\ zwh\n t% ko/sm% xarizo/menon. outoj h( a)ktij
h( aktistoj, e)k profwtou h(liou gennwmenoj, a)ll' ou) temno/menoj. 10 Outo/j
e)stin o( e)k mh\ ontwn eij to\ einai qeo\j lo/goj lo/g% mo/n% ta\ pa/nta
susthsa/menoj. outo/j e)stin o( e(wsfo/roj pro\ e(wsfo/rou ta\j a)swma/touj
diakosmh/saj duna/meij twn ou)raniwn, a)swma/twn, a)ora/twn strateuma/twn
kai tagma/twn. outo/j e)stin o( tanu/saj to\n ou)rano\n mo/noj kai peripatwn e)pi
qala/sshj wj e)pi e)da/fouj. outo/j e)stin o( o)mixlv sparganwsaj th\n abusson.
outo/j e)stin o( sterewsaj th\n gh=n e)pi twn u(da/twn. outo/j e)stin o( ya/mm
% periteixisaj th\n qa/lassan. outo/j e)stin o( diorisaj to\ fwj a)po\ tou= sko/touj.
outo/j e)stin o( th\n kuklikh\n twn a)ste/rwn sunta/caj diako/smhsin. outo/j e)stin
o( pa/nta to\n o(rwmenon kai noou/menon ko/smon e)n sofi# susthsa/menoj.
outoj o( xersin a)xeiropla/stoij e)k phlou= diapla/saj kai morfwsaj to\n
anqrwpon. outo/j e)stin o( kat' eiko/na qeou= dhmiourgh/saj h(ma=j, kai nu=n
au)to\j kat' eiko/na th\n h(mete/ran geno/menoj anqrwpoj. Anqrwpoj, a)lla\ mh\n
kai qeo\j o( au)to/j. anqrwpoj to\ o(rwmenon, olwj wj ka)gw au)to\j meta\
twn e)mwn, ina me kaqa- risaj swsv, qeo\j to\ noou/menon, te/leioj e)k
teleiou patro\j th\n ou)sian exwn. oj e)n morfv= qeou= u(pa/rxwn despotikv=
nu=n th\n e)mh\n morfh\n elabe th\n doulikh/n, ou) meiwsaj th=j qeo/thtoj to\
a)ciwma, a)ll' a(gia/saj th=j e)mh=j fu/sewj to\ fu/rama. anw oloj kai ka/tw oloj
o( au)to\j gnwrizo/menoj, anw gennhqeij a)xro/nwj kai ka/tw a)spo/rwj, twn anw
poihth\j wj qeo\j kai ka/tw poihma wj anqrwpoj. 11 Akou/sate tau=ta, pa/nta
ta\ eqnh, akoue, Israh/l. ku/rioj o( qeo/j sou outo/j e)stin on e)gw o( so\j
iereu\j Sumewn e)n a)gka/laij basta/zwn mega/lv khru/ttw tv= fwnv= t% la%
e)n t% na% diamarturo/menoj. dio\ prose/xete lao/j mou to\n lo/gon mou,
klinate to\ ouj u(mwn eij ta\ r(h/mata tou= sto/mato/j mou. tou=to to\ paidion
e)sti, peri ou Isai+aj proekh/ruce le/gwn, oti paidion e)gennh/qh h(min,
uio\j kai e)do/qh h(min, kai kaleitai to\ onoma au)tou= mega/lhj boulh=j th=j
tou= patro/j aggeloj, qaumasto/j, su/mbouloj, qeo\j isxuro/j, e)cousiasth/j, w
Israh/l, arxwn eirh/nhj, path\r tou= me/llontoj aiwnoj. ei oun qeo\j isxuro\j
tou=to to\ paidion, peri au)tou= dh=lon oti eirhke Dabid: 13.4 o)fqh/setai
o( qeo\j twn qewn e)n Siwn. peri tou/tou paidiou Ieremiaj bo#=: oti
o( qeo\j e)pi th=j gh=j wfqh kai toij a)nqrwpoij sunanestra/fh. 12 Tou=to to\
paidion e)stin o( pa/lai t% Israh\l th\n qa/lassan diar)r(h/caj kai to\n faraw
buqisaj kai to\n no/mon dou\j toij Israhlitaij kai to\ ma/nna e)pombrisaj kai
stu/l% puro\j to\ ge/noj twn Ebraiwn o(dhgh/saj kai pe/tran r(h/caj kai ba/ton
purodro/sou flogo\j aflekton fula/caj. tou=to to\ paidion tessarakontaeth=
foneuth\n Mwse/a tou= aiguptiakou= laou= pepoihke kai tessara/konta eth
poime/na proba/twn a)ne/deice kai tessara/konta eth o(dhgo\n t% Israh\l
kate/sthse, kai tessara/konta h(me/raj nhsteu=sai e)duna/mwsen, wj kai au)to\ to\
paidion meta\ to\ ba/ptisma tessara/konta h(me/raj e)nh/steuse kai meta\

3
tessara/konta h(me/raj th=j e)k nekrwn a)nasta/sewj eij th\n anw Ierousalh\m
a)nelh/luqe kai meta\ tessara/konta h(me/raj th=j e)k parqe/nou gennh/sewj nu=n
eij th\n e)pigeion Ierousalh\m eiselh/luqe. 13 Peri tou/tou tou= paidiou
Ambakou\m proekh/ruce le/gwn: o( qeo\j a)po\ Qaima\n hcei, toute/stin e)k tou=
no/tou. e)k no/tou ga\r th=j Ierousalh/m, e)k Bhqlee/m, nu=n e)n Siwn
eiselh/luqe. dia\ tou=to to\ paidion Mwush=j u(min diemartu/reto le/gwn oti
profh/thn u(min a)nasth/sei ku/rioj o( qeo\j e)k twn a)delfwn u(mwn, kai pa=j
o( mh\ a)kou/wn au)tou= e)coloqreuqh/setai h( yuxh\ au)tou=. Peri tou/tou tou=
paidiou o( profh/thj Dabid huxeto le/gwn: o( kaqh/menoj e)pi twn xeroubim
e)mfa/nhqi, e)ce/geiron th\n dunasteian sou kai e)lqe\ eij to\ swsai h(ma=j. kai
pa/lin: taxu\ prokatalambane/twsan h(ma=j oi oiktirmoi sou ku/rie. kai pa/lin:
ku/rie klinon tou\j ou)ranou/j sou kai kata/bhqi. kai allwj: su\ ku/rie o( qeo\j twn
duna/mewn pro/ssxej tou= e)piske/yasqai pa/nta ta\ eqnh. dio\ gnwte eqnh kai
h(tta=sqe. 14 Idete Ioudaioi kai peisqhte oti tou=to to\ paidion u(mnou=sin
aggeloi, tou/t% proskunou=sin a)rxa/ggeloi, tou=to tre/mousin e)cousiai, tou=to
doca/zousi duna/meij, tou/t% douleu/ousi ta\ xeroubim, tou=to qeologei ta\
serafim. tou/t% douleu/ei o( hlioj, tou/t% leitourgei selh/nh, tou/t% u(pakou/ei ta\
stoixeia, tou/t% u(pota/ssontai ai phgai. tou=to to\ paidion idou=sai pu/lai
#dou sunetribhsan, pu/lai de\ ou)ra/nioi a)nepeta/sqhsan, kai #dhj idwn
e)tro/mace. tou=to to\ paidion qa/naton kath/rghse, to\n dia/bolon vsxune, th\n
kata/ran eluse, th\n lu/phn kate/pause, to\n ofin sune/triye, to\ meso/toixon
die/koye, to\ ponhro\n xeiro/grafon twn a(martiwn die/r)r(hce, th\n a(martian
e)pa/thse, th\n pla/nhn kate/luse, th\n ktisin a)ne/sthse. tou=to to\ paidion to\n
Ada\m die/swse, th\n Euan a)ne/plase, ta\ eqnh e)ka/lese, to\n ko/smon
e)fwtise. 15 Dio\ deu=te kai u(meij filo/xristoi kai filo/qeoi. tv= tou= kuriou kai
despo/tou u(pantv= faidroi pa/ntej kai kaqaroi u(panth/swmen, mh\ nomikwj,
a)lla\ pneumatikwj, mh\ gastri trufwntej, a)lla\ pneu/mati skirtwntej, mh\ oin
% mequ/ontej, a)lla\ t% pneu/mati ze/ontej. outwj sh/meron faidroi faidrwj ta\j
lampa/daj kosmh/swmen. outwj wj uioi fwto\j tou\j khrou\j t% fwti t% a)lhqin
% Xrist% prosaga/gwmen, dio/ti fwj eij a)poka/luyin e)qnwn t% ko/sm%
e)pe/fane. dio\ wj fwta e)k fwto\j u(pe\r xio/na a)nala/mywmen, u(pe\r ga/la
turwqe/ntej, u(pe\r liqon sa/pfeiron au)gasqe/ntej, u(pe\r peristera\j a)spilouj eij
ou)ranou\j a)napta/ntej, outwj e)n nefe/laij eij qeou= u(pa/nthsin e)ce/lqwmen.
16 Apantej sh/meron kai dia\ panto\j ta\ th=j e(orth=j boh/swmen. meta\
a)gge/lwn xoreu/swmen. meta\ poime/nwn kataugasqwmen. meta\ ma/gwn
proskunh/swmen. meta\ th=j Bhqlee\m e(orta/swmen. meta\ th=j Siwn
u(panth/swmen. meta\ tou= naou= a(giasqwmen. meta\ th=j parqe/nou
megalu/nontej a)galliasqwmen. meta\ Iwsh\f prosene/gkwmen wj du/o trugo/naj
th\n yuxh\n kai to\ swma. meta\ Sumewn Xristo\n e)nagkaliswmeqa, kai meta\
Annhj a)nqomologhswmeqa. opwj twn aiwniwn a)gaqwn e)nto\j
genwmeqa xa/riti kai oiktirmoij kai filanqrwpi# tou= kuriou kai qeou= kai
swth=roj h(mwn Ihsou= Xristou=, % h( do/ca kai to\ kra/toj su\n t% patri
kai t% a(gi% pneu/mati eij tou\j aiwnaj twn aiwnwn. a)mh/n.