Sunteți pe pagina 1din 8

SFANTUL GRIGORIE DE TEOLOGUL, CUVANT LA CINCIZECIME

A. Peri th=j e(orth=j braxe/a filosofh/swmen, ina pneumatikwj e(orta/swmen.


Allh me\n ga\r all% 36.429 panh/gurij: t% de\ qerapeutv= tou= Lo/gou lo/goj, kai
lo/gwn o( t% kair% prosforwtatoj. Kai ou)de\n outwj eu)frainei kalo\n twn
filoka/lwn ou)de/na, wj to\ panhgurizein pneumatikwj to\n file/orton.
Skopwmen de\ outwj: Eorta/zei kai Ioudaioj, a)lla\ kata\ to\ gra/mma: to\n ga\r
swmatiko\n diwkwn no/mon, eij to\n pneumatiko\n no/mon ou)k efqasen.
Eorta/zei kai Ellhn, a)lla\ kata\ to\ swma, kai tou\j e(autou= qeou/j te kai
daimonaj: wn oi me\n eisi paqwn dhmiourgoi kat' au)tou\j e)keinouj, oi de\
e)k paqwn e)timh/qhsan. Dia\ tou=to e)mpaqe\j au)twn kai to\ e(orta/zein: in'
v timh\ Qeou= to\ a(marta/nein, pro\j on katafeu/gei to\ pa/qoj, wj
semnolo/ghma. Eorta/zomen kai h(meij, a)ll' wj dokei t% Pneu/mati. Dokei de\,
h le/gonta/j ti twn deo/ntwn, h pra/ttontaj. Kai tou=to/ e)sti to\ e(orta/zein
h(mwn, yuxv= ti qhsaurisai twn e(stwtwn kai kratoume/nwn, a)lla\ mh\ twn
u(poxwrou/ntwn kai luome/nwn, kai mikra\ saino/ntwn th\n aisqhsin, ta\ pleiw de\,
lumainome/nwn te kai blapto/ntwn, kata/ ge to\n e)mo\n lo/gon. Arketo\n ga\r t%
swmati h( kakia au)tou=. Ti de\ dei tv= flogi pleionoj ulhj, h t% qhri%
dayileste/raj trofh=j, ina ma=llon duska/qekton ge/nhtai, kai tou= logismou=
biaio/teron; B. Dia\ tau=ta me\n oun e(ortaste/on pneumatikwj. Arxh\ de\ tou=
lo/gou r(hte/on ga\r, kai ei mikro/n ti parekbatikwteroj h(min o( lo/goj, kai
filoponhte/on toij filolo/goij, in' wsper hdusma/ ti tv= panhgu/rei
sugkatamicwmen: Th\n e(bdoma/da timwsin Ebraiwn paidej, e)k th=j
Mwu+se/wj nomoqesiaj, wsper oi Puqagorikoi th\n tetraktu\n usteron, hn dh\
kai orkon pepoihntai: kai th\n o)gdoa/da kai triaka/da, oi a)po\ Simwnoj, kai
Markiwnoj, oij dh\ kai isariqmouj tina\j Aiwnaj e)ponoma/zousi, kai timwsin.
Ou)k oida me\n oistisi lo/goij a)nalogiaj, h kata\ tina tou= a)riqmou= tou/tou
du/namin, timwsi d' oun. To\ me\n pro/dhlon, oti e)n ec h(me/raij o( Qeo\j th\n
ulhn u(posth/saj te kai morfwsaj, kai diakosmh/saj pantoioij eidesi kai
sugkrimasi, kai to\n nu=n o(rwmenon tou=ton ko/smon poih/saj, tv= e(bdo/mv
kate/pausen a)po\ twn ergwn, wj dhloi kai h( tou= Sabba/tou proshgoria,
kata/pausin Ebrai+kwj shmainousa. Ei de/ tij kai u(yhlo/teroj peri tau=ta lo/goj,
alloi filosofeitwsan. H timh\ de\ au)toij, ou)k e)n h(me/raij mo/non, a)lla\ kai eij
e)niautou\j fqa/nousa. H me\n oun twn 36.432 h(merwn, to\ Sa/bbaton, tou=to
dhloi to\ sunexwj par' au)toij timwmenon, kaqo\ kai h( th=j zu/mhj arsij
isa/riqmoj: h( de\ twn e)twn, o( e(bdomatiko\j e)niauto\j th=j a)fe/sewj. Kai ou)k
e)n e(bdoma/si mo/non, a)lla\ kai e)n e(bdoma/sin e(bdoma/dwn, o(moiwj en te
h(me/raij kai etesin. Ai me\n oun twn h(merwn e(bdoma/dej gennwsi th\n
Penthkosth\n, klhth\n a(gian par' au)toij h(me/ran: ai de\ twn e)twn, to\n
Iwbulaion par' au)toij o)nomazo/menon, o(moiwj gh=j te afesin exonta, kai
dou/lwn e)leuqerian, kai kth/sewn wnhtwn a)naxwrhsin. Kaqierou=si ga\r, ou)
gennhma/twn mo/non, ou)de\ prwtoto/kwn, a)ll' hdh kai h(merwn kai e)twn
a)parxa\j t% Qe% tou=to to\ ge/noj. Outwj o( e(pta\ timwmenoj a)riqmo\j th\n
timh\n th=j Penthkosth=j suneish/gagen. O ga\r e(pta\ e)pi e(auto\n suntiqe/menoj,
genn#= to\n penth/konta, mia=j deou/shj h(me/raj, hn e)k tou= me/llontoj
aiwnoj proseilh/famen, o)gdo/hn te ousan th\n au)th\n kai prwthn, ma=llon de\
mian kai a)kata/luton. Dei ga\r e)keise katalh=cai to\n e)ntau=qa Sabbatismo\n

1
twn yuxwn, wj doqh=nai merida, toij e(pta\, kai ge toij o)ktw, kaqwj hdh
tine\j twn pro\ h(mwn to\ Solomwnteion e)ceilh/fasi. G. Th=j de\ tou= e(pta\
timh=j, polla\ me\n ta\ martu/ria, o)liga de\ e)k pollwn h(min a)rke/sei. Wj e(pta\
me\n o)nomazo/mena timia Pneu/mata. Ta\j ga\r e)nergeiaj, oimai, tou=
Pneu/matoj, Pneu/mata filon t% Hsai+# kalein. Kekaqarme/na de\ ta\ lo/gia
tou= Kuriou, kata\ to\n Dabid, e(ptaplasiwj. Kai o( me\n dikaioj, e(ca/kij me\n e)c
a)nagkwn e)cairou/menoj, e)n de\ t% e(bdo/m% mhde\ plhsso/menoj. O de\
a(martwlo\j, ou)x e(pta/kij mo/non, a)lla\ kai e(bdomhkonta/kij e(pta\
sugxwrou/menoj. Kai me/ntoi pa/lin e)k twn e)nantiwn e)paineth\ ga\r kai
h( th=j kakiaj ko/lasij, Ka/i+n me\n e)kdikou/menoj e(pta/kij, toute/sti dikaj
eispratto/menoj th=j a)delfoktoniaj: o( de\ La/mex e(bdomhkonta/kij e(pta\, oti
foneu\j hn meta\ to\n no/mon kai to\ kata/krima. Oi de\ ponhroi geitonej
e(ptaplasiona eij to\n ko/lpon au)twn a)polamba/nontej: e(pta\ de\ stu/loij o( th=j
Sofiaj oikoj u(pereido/menoj: tosou/toij de\ o)fqalmoij o( tou= Zoroba/bel liqoj
kosmou/menoj. Epta/kij de\ th=j h(me/raj o( Qeo\j ainou/menoj. Kai mh\n 36.433
kai steira tiktousa e(pta\, to\n te/leion a)riqmo\n, h( th=j a)telou=j e)n te/knoij
a)ntiqetoj. D. Ei de\ dei kai ta\j palaia\j istoriaj skopein, e)nnow me\n to\n
ebdomon e)n progo/noij Enwx, tv= metaqe/sei tetimhme/non. Ennow de\ to\n
eikosto\n prwton Abraa\m, tv= patriarxi# dedocasme/non, musthriou
prosqh/kv meizonoj. Trissoume/nh ga\r h( e(bdoma\j to\n a)riqmo\n tou=ton
e)rga/zetai. Tolmh/seie d' an tij twn pa/nta neanikwn, kai e)pi to\n ne/on
Ada\m e)lqein, to\n Qeo/n mou kai Ku/rion Ihsou=n Xristo\n, a)po\ tou= palaiou=
kai tou= u(po\ th\n a(martian Ada\m, e(bdomhkosto\n ebdomon
a)riqmou/menon, kata\ th\n tou= Louka= genealogian a)napodizousan. Ennow
de\ kai ta\j e(pta\ sa/lpiggaj Ihsou= tou= Nauh\, kai perio/douj tosau/taj, kai
h(me/raj, kai iere/aj, e)c wn ta\ Ierixou/ntia teixh kataseietai. Wj de\ kai th\n
e(bdo/mhn a)nastrofh\n, wsper de\ mustikh\n th\n trissh\n e)mfu/shsin Hliou
tou= profh/tou, t% th=j Sarafqiaj xh/raj ui% to\ zv=n e)mpneu/sasan, kai tou=
au)tou= th\n isa/riqmon kata\ twn sxida/kwn e)piklusin, h(nika puri qeope/mpt
% th\n qusian a)nh/lwse, kai tou\j th=j aisxu/nhj profh/taj kate/krine, to\ ison ou)
dunhqe/ntaj e)k th=j proklh/sewj. Outw de\ kai th\n e(bdo/mhn kataskoph\n tou=
ne/fouj t% paidari% prostetagme/nhn, Elissaiou te th\n ishn dia/kamyin e)pi
to\n paida th=j Sounamitidoj, th\n pnoh\n zwpurisasan. Tou= de\ au)tou=, oimai,
do/gmatoj ina mh\ le/gw th\n e(pta/kaulon kai e(pta/luxnon tou= naou= luxnian
e)n e(pta\ me\n h(me/raij o( iereu\j teleiou/menoj, e)n e(pta\ de\ o( lepro\j
kaqairo/menoj, e)n tosau/taij de\ o( nao\j e)gkainizo/menoj. Ebdomhkost% de\
etei o( lao\j e)k th=j aixmalwsiaj e)panago/menoj, in' oper e)stin e)n mona/si,
tou=to e)n deka/si ge/nhtai, kai a)riqm% telewte/r% to\ th=j e(bdoma/doj
timhqv= musth/rion. Ti moi ta\ po/r)r(w le/gein; Ihsou=j au)to\j, h( kaqara\
teleio/thj, oide tre/fein me\n e)n e)rhmi# kai pe/nte artoij pentakisxiliouj, oide
de\ kai e(pta\ pa/lin tetrakisxiliouj. Kai ta\ tou= ko/rou leiyana, e)kei me\n
dwdeka ko/finoi, e)ntau=qa de\ spuridej e(pta/: 36.436 ou)de/teron a)lo/gwj,
oimai, ou)de\ a)naciwj tou= Pneu/matoj. Kai su\ d' an kata\ sauto\n
a)nalego/menoj, pollou\j thrh/saij a)riqmou\j, exonta/j ti tou= fainome/nou
baqu/teron. O de\ t% paro/nti kair% xrhsimwtaton, oti kata\ tou/touj iswj
tou\j lo/gouj, h oti e)ggu/tata tou/twn, h kai qeiote/rouj tina\j, timwsi me\n
Ebraioi th\n Penthkosth\n h(me/ran, timwmen de\ kai h(meij: wsper e)sti kai
alla tina\ twn Ebrai+kwn, tupikwj me\n par' e)keinoij telou/mena,

2
mustikwj de\ h(min a)pokaqista/mena. Tosau=ta peri th=j h(me/raj
prodialexqe/ntej, e)pi to\ e(ch=j tou= lo/gou proi+wmen. E. Penthkosth\n
e(orta/zomen, kai Pneu/matoj e)pidhmian, kai proqesmian e)paggeliaj, kai
e)lpidoj sumplh/rwsin. Kai to\ musth/rion oson wj me/ga te kai seba/smion Ta\
me\n dh\ swmatika\ tou= Xristou= pe/raj exei, ma=llon de\ ta\ th=j swmatikh=j
e)ndhmiaj: o)knw ga\r eipein ta\ tou= swmatoj, ewj an mhdeij peiqv me
lo/goj, oti ka/llion a)peskeua/sqai tou= swmatoj. Ta\ de\ tou= Pneu/matoj arxetai.
Tina de\ hn ta\ tou= Xristou=; Parqe/noj, ge/nnhsij, fa/tnh, sparga/nwsij, aggeloi
doca/zontej, poime/nej prostre/xontej, a)ste/roj dro/moj, ma/gwn prosku/nhsij kai
dwroforia, Hrwdou paidofonia, feu/gwn Ihsou=j eij Aigupton, e)paniwn e)c
Aigu/ptou, peritemno/menoj, baptizo/menoj, marturou/menoj anwqen,
peirazo/menoj, liqazo/menoj di' h(ma=j, oij tu/pon edei doqh=nai th=j u(pe\r tou=
lo/gou kakopaqeiaj, prodido/menoj, proshlou/menoj, qapto/menoj, a)nista/menoj,
a)nerxo/menoj, wn kai nu=n pa/sxei polla/: para\ me\n twn misoxristwn, ta\ th=j
a)timiaj kai fe/rei makro/qumoj ga/r: para\ de\ twn filoxristwn, ta\ th=j
e)pitimiaj. Kai a)naba/lletai, wsper e)keinoij th\n o)rgh\n, outwj h(min th\n
xrhsto/thta: toij me\n iswj metanoiaj didou\j kairo\n, h(mwn de\ dokima/zwn to\n
po/qon, ei mh\ e)kkakou=men e)n taij qliyesi kai toij u(pe\r eu)sebeiaj
a)gwsin: wsper anwqen qeiaj oikonomiaj lo/goj, kai twn a)nefiktwn
au)tou= krima/twn, oij eu)qu/nei sofwj ta\ h(me/tera. Ta\ me\n dh\ Xristou=
toiau=ta: kai ta\ e(ch=j o)yo/meqa e)ndoco/tera, kai o)fqeihmen. Ta\ de\ tou=
Pneu/matoj, pare/stw moi to\ Pneu=ma, kai dido/tw lo/gon, oson kai bou/lomai: ei
de\ mh\ tosou=ton, a)ll' osoj ge t% kair% su/mmetroj. Pa/ntwj de\ 36.437
pare/stai despotikwj, a)ll' ou) doulikwj, ou)de\ a)name/non e)pitagma, wj tinej
oiontai. Pnei ga\r opou qe/lei, kai e)f' ouj bou/letai, kai h(nika, kai oson.
Outwj h(meij kai noein kai le/gein e)mpneo/meqa peri tou= Pneu/matoj. . To\
Pneu=ma to\ agion oi me\n eij ktisma kata/gontej, u(bristai, kai dou=loi kakoi,
kai kakwn ka/kistoi. Dou/lwn ga\r kakwn, a)qetein despoteian, kai
e)panistasqai kurio/thti, kai o(mo/doulon poiein e(autoij to\ e)leu/qeron. Oi de\
Qeo\n nomizontej, enqeoi kai lamproi th\n dia/noian. Oi de\ kai o)noma/zontej,
ei me\n eu)gnwmosin, u(yhloi: ei de\ tapeinoij, ou)k oikonomikoi: phl%
margarithn pisteu/ontej, kai a)kov= saqr#= bronth=j hxon, kai o)fqalmoij
a)sqeneste/roij hlion, kai trofh\n sterea\n toij eti ga/la potizome/noij: de/on kata\
mikro\n proa/gein au)tou\j eij to\ emprosqen, kai probiba/zein toij u(yhlote/roij,
fwti fwj xarizome/nouj, kai a)lhqei# procenou=ntaj a)lh/qeian: dio\ kai h(meij
to\n telewteron te/wj a)fe/ntej lo/gon oupw ga\r kairo\j, outwj au)toij
dialeco/meqa. Z. Ei me\n ou)de\ aktiston, w outoi, o(mologeite to\ Pneu=ma
to\ agion, ou)de\ axronon, tou= e)nantiou pneu/matoj safwj h( e)ne/rgeia: do/te
ga\r t% zh/l% ti kai paratolmh=sai mikro/n. Ei de\ tosou=ton gou=n u(giainete,
wste th\n pro/dhlon feu/gein a)se/beian, kai th=j douleiaj ecw tiqe/nai to\ kai
h(ma=j poiou=n e)leuqe/rouj, to\ e(ch=j au)toi ske/yasqe, meta\ tou= a(giou
Pneu/matoj, kai h(mwn. Peiqomai ga\r poswj tou/tou mete/xein u(ma=j, kai wj
oikeioij hdh sundiaske/yomai. H do/te moi to\ me/son th=j douleiaj, kai th=j
despoteiaj, in' e)kei qw th\n a)cian tou= Pneu/matoj: h th\n douleian
feu/gontej, ou)k adhlon, opoi ta/cete to\ zhtou/menon. Alla\ taij sullabaij
dusxerainete, kai prosptaiete tv= fwnv=, kai liqoj prosko/mmatoj u(min tou=to
ginetai, kai pe/tra skanda/lou, e)pei kai Xristo\j tisin. Anqrwpinon to\ pa/qoj.
Sumbwmen a)llh/loij pneumatikwj. Genwmeqa fila/delfoi ma=llon, h filautoi.

3
Do/te th\n du/namin th=j qeo/thtoj, kai dwsomen u(min th=j fwnh=j th\n
sugxwrhsin: o(mo- 36.440 logh/sate th\n fu/sin e)n allaij fwnaij, aij aideisqe
ma=llon: kai wj a)sqeneij u(ma=j iatreu/somen: estin a kai twn pro\j
h(donh\n parakle/yantej. Aisxro\n me\n ga\r, aisxro\n, kai ikanwj alogon, kata\
yuxh\n e)r)r(wme/nouj, mikrologeisqai peri to\n hxon, kai kru/ptein to\n
qhsauro\n, wsper alloij baskainontaj, h mh\ kai th\n glwssan a(gia/shte
dedoiko/taj: aisxion de\ h(min o e)gkalou=men paqein, kai mikrologian
kataginwskontaj, au)tou\j mikrologeisqai peri ta\ gra/mmata. H. Mia=j Qeo/thtoj,
w outoi, th\n Tria/da o(mologh/sate, ei de\ bou/lesqe, mia=j fu/sewj: kai th\n
Qeo\j fwnh\n para\ tou= Pneu/matoj u(min aith/somen. Dwsei ga\r, eu oida,
o( to\ prwton dou\j, kai to\ deu/teron, kai ma/lista, ei deilia tij eih pneumatikh\,
kai mh\ enstasij diabolikh\, to\ maxo/menon. Eti safe/steron eipw kai
suntomwteron: Mh/te u(meij h(ma=j eu)qu/nhte th=j u(yhlote/raj fwnh=j fqo/noj
ga\r ou)deij a)naba/sewj, oute h(meij th\n e)fikth\n te/wj u(min e)gkale/somen,
ewj an kai di' allhj o(dou= pro\j to\ au)to\ fe/rhsqe katagwgion. Ou) ga\r
nikh=sai zhtou=men, a)lla\ proslabein a)delfou\j, wn t% xwrism%
sparasso/meqa. Tau=ta u(min, par' oij ti kai zwtiko\n eu(riskomen, toij peri to\n
Uio\n u(giainousin: wn to\n bion qauma/zontej, ou)k e)painou=men pa/nth to\n
lo/gon: oi ta\ tou= Pneu/matoj exontej, kai to\ Pneu=ma prosla/bete, ina mh\
a)qlh=te mo/non, a)lla\ kai nomimwj, e)c ou kai o( ste/fanoj. Outoj u(min
doqeih th=j politeiaj misqo\j, o(mologh=sai to\ Pneu=ma teleiwj, kai khru/cai
su\n h(min te kai pro\ h(mwn oson acion. Tolmw ti kai meizon u(pe\r
u(mwn, to\ tou= Aposto/lou fqe/gcasqai. Tosou=ton u(mwn perie/xomai, kai
tosou=ton u(mwn aidou=mai th\n eukosmon tau/thn stolh\n, kai to\ xrwma
th=j e)gkrateiaj, kai ta\ iera\ tau=ta susth/mata, kai th\n semnh\n parqenian kai
ka/qarsin, kai th\n pa/nnuxon yalm%dian, kai to\ filo/ptwxon, kai fila/delfon, kai
filo/cenon, wste kai a)na/qema einai a)po\ Xristou=, kai paqein ti, wj kata/kritoj,
de/xomai: mo/non ei staihte meq' h(mwn, kai koinv= th\n Tria/da doca/saimen.
Peri ga\r twn allwn, ti xrh\ kai le/gein, safwj teqnhko/twn ouj Xristou=
mo/nou e)geirai, tou= zwopoiou=ntoj tou\j nekrou\j kata\ th\n au)tou= 36.441
du/namin, oi kakwj t% to/p% xwrizontai, t% lo/g% sundedeme/noi, kai
tosou=ton pro\j a)llh/louj zugomaxou=sin, oson o)fqalmoi dia/strofoi, to\ en
ble/pontej, kai ou) tv= oyei, tv= qe/sei de\ stasia/zontej: ei ge kai diastrofh\n
au)toij e)gklhte/on, a)lla\ mh\ tu/flwsin; Epei de\ metriwj e)qe/mhn ta\ pro\j
u(ma=j, fe/re, kai pro\j to\ Pneu=ma pa/lin e)pane/lqwmen: oimai de\ kai u(meij
hdh sune/yesqe. Q. To\ Pneu=ma to\ agion hn me\n a)ei, kai esti, kai estai,
oute a)rca/menon, oute pauso/menon, a)ll' a)ei Patri kai Ui%
suntetagme/non, kai sunariqmou/menon: ou)de\ ga\r eprepen e)lleipein pote\, h
Uio\n Patri, h Pneu=ma Ui%. T% megist% ga\r an hn adocoj h( qeo/thj,
wsper e)k metameleiaj e)lqou=sa eij sumplh/rwsin teleio/thtoj. Hn oun a)ei
metalhpto\n, ou) metalhptiko/n: teleiou=n, ou) teleiou/menon: plhrou=n, ou)
plhrou/menon: a(gia/zon, ou)x a(giazo/menon: qeou=n, ou) qeou/menon: au)to\
e(aut% tauto\n a)ei, kai oij sunte/taktai: a)o/raton, axronon, a)xwrhton,
a)nalloiwton, apoion, aposon, a)neideon, a)nafe\j, au)tokinhton, a)eikinhton,
au)tecou/sion, au)todu/namon, pantodu/namon ei kai pro\j th\n prwthn aitian,
wsper ta\ tou= Monogenou=j apanta, outw dh\ kai ta\ tou= Pneu/matoj
a)nape/mpetai: zwh\, kai zwopoio/n: fwj, kai xorhgo\n fwto/j: au)toagaqo\n, kai
phgh\ a)gaqo/thtoj: Pneu=ma eu)qe\j, h(gemoniko\n, ku/rion, a)poste/llon,

4
a)forizon, naopoiou=n e(aut%, o(dhgou=n, e)nergou=n wj bou/letai, diairou=n
xarismata: Pneu=ma uioqesiaj, a)lhqeiaj, sofiaj, sune/sewj, gnwsewj,
eu)sebeiaj, boulh=j, isxu/oj, fo/bou, twn a)phriqmhme/nwn: di' ou Path\r
ginwsketai, kai Uio\j doca/zetai, kai par' wn mo/nwn ginwsketai, mia su/ntacij,
latreia mia, prosku/nhsij, du/namij, teleio/thj, a(giasmo/j. Ti moi makrologein;
Pa/nta osa o( Path\r, tou= Uiou=, plh\n th=j a)gennhsiaj. Pa/nta osa o( Uio\j,
tou= Pneu/matoj, plh\n th=j gennh/sewj. Tau=ta de\ ou)k ou)siaj a)forizei, kata/ ge
to\n e)mo\n lo/gon, peri ou)sian de\ a)forizetai. I. Wdineij ta\j a)ntiqe/seij;
e)gw de\ tou= lo/gou to\n dro/mon. Timhson th\n h(me/ran tou= Pneu/matoj:
e)pisxej mikro\n th\n glwttan, ei dunato/n. Peri allwn glwsswn o( lo/goj:
tau/taj aide/sqhti, h fobh/qhti, 36.444 meta\ puro\j o(rwme/naj. Sh/meron
dogmatiswmen, aurion texnologh/swmen: sh/meron e(orta/swmen, aurion
a)sxhmonh/swmen. Tau=ta mustikwj, e)keina qeatrikwj: tau=ta taij e)kklhsiaij,
e)keina taij a)goraij: tau=ta toij nh/fousin, e)keina toij mequ/ousin: tau=ta
spoudazo/ntwn, e)keina paizo/ntwn kata\ tou= Pneu/matoj. Epei de\
a)peskeuasa/meqa to\ a)llo/trion, fe/re, katartiswmen to\ h(me/teron. IA. Tou=to
e)nh/rgei, pro/teron me\n e)n taij a)ggelikaij kai ou)ranioij duna/mesi, kai osai
prwtai meta\ Qeo\n, kai peri Qeo/n. Ou) ga\r alloqen au)taij h( teleiwsij kai
h( ellamyij, kai to\ pro\j kakian duskinhton, h a)kinhton, h para\ tou= a(giou
Pneu/matoj. Epeita e)n toij Patra/si, kai e)n toij profh/taij, wn oi me\n
e)fanta/sqhsan Qeo\n, h egnwsan, oi de\ kai to\ me/llon proe/gnwsan
tupou/menoi t% Pneu/mati to\ h(gemoniko\n, kai wj parou=si suno/ntej toij
e)some/noij. Toiau/th ga\r h( tou= Pneu/matoj du/namij. Epeita e)n toij Xristou=
maqhtaij e)w ga\r Xristo\n eipein, % parh=n, ou)x wj e)nergou=n, a)ll' wj
o(motim% sumparomartou=n: kai tou/toij trisswj, kaq' oson oioi te hsan
xwrein, kai kata\ kairou\j treij: prin docasqh=nai Xristo\n t% Pa/qei: meta\ to\
docasqh=nai tv= Anasta/sei: meta\ th\n eij ou)ranou\j Ana/basin, h
a)pokata/stasin, h o ti xrh\ le/gein. Dhloi de\ h( prwth twn no/swn, kai h( twn
pneuma/twn ka/qarsij, ou)k aneu Pneu/matoj dhladh\ genome/nh: kai to\ meta\
th\n oikonomian e)mfu/shma, safwj on empneusij qeiote/ra: kai o( nu=n
merismo\j twn purinwn glwsswn, o kai panhgurizomen. Alla\ to\ me\n
prwton, a)mudrwj: to\ de\ deu/teron, e)ktupwteron: to\ de\ nu=n, telewteron,
ou)k eti e)nergei# paro\n, wj pro/teron, ou)siwdwj de\, wj an eipoi tij,
suggino/meno/n te kai sumpoliteuo/menon. Eprepe ga\r, Uiou= swmatikwj
h(min o(milh/santoj, kai au)to\ fanh=nai swmatikwj: kai Xristou= pro\j e(auto\n
e)panelqo/ntoj, e)keino pro\j h(ma=j katelqein: e)rxo/menon me\n wj Ku/rion,
pempo/menon de\ wj ou)k a)ntiqeon. Ai ga\r toiau=tai fwnai ou)x htton th\n
o(mo/noian dhlou=sin, h fu/seij xwrizousin. IB. Dia\ tou=to, meta\ Xristo\n me\n,
ina Para/klhtoj h(min mh\ leipv: Alloj de\, ina su\ th\n o(motimian
e)nqumhqv=j. To\ ga\r, alloj, alloj oioj 36.445 e)gw, kaqistatai. Tou=to de\
sundespoteiaj, a)ll' ou)k a)timiaj onoma. To\ ga\r, alloj, ou)k e)pi twn
a)llotriwn, a)ll' e)pi twn o(moousiwn oida lego/menon. En glwssaij de\, dia\
th\n pro\j to\n Lo/gon oikeiwsin. Purinaij de\, zhtw po/teron dia\ th\n ka/qarsin
oide ga\r o( lo/goj h(mwn kai pu=r kaqarth/rion, wj pantaxo/qen boulome/noij
u(pa/rxei maqein: h dia\ th\n ou)sian. Pu=r ga\r o( Qeo\j h(mwn, kai pu=r
katanaliskon th\n moxqhrian, kan pa/lin a)ganaktv=j t% o(moousi%
stenoxwrou/menoj. Merizome/naij de\, dia\ to\ twn xarisma/twn dia/foron:
kaqezome/naij de\, dia\ to\ basiliko\n, kai th\n e)n toij a(gioij a)na/pausin: e)pei

5
kai Qeou= qro/noj ta\ xeroubim. En u(per%% de\ ei mh/ t% periergo/teroj einai
dokw tou= de/ontoj, dia\ th\n a)na/basin twn decome/nwn, kai th\n xamo/qen
eparsin: e)pei kai udasi qeioij u(per%a/ tina stega/zetai, di' wn u(mneitai
Qeo/j. Kai Ihsou=j au)to\j e)n u(per%% tou= musthriou koinwnei toij ta\
u(yhlo/tera teloume/noij, ina e)keino paradeixqv=, oti to\ me/n ti katabh=nai dei
Qeo\n pro\j h(ma=j, o kai pro/teron e)pi Mwu+se/wj oida geno/menon, to\ de\
h(ma=j a)nabh=nai, kai outw gene/sqai koinwnian Qeou= pro\j a)nqrwpouj, th=j
a)ciaj sugkirname/nhj Ewj d' an e(ka/teron e)pi th=j idiaj me/nv, to\ me\n
periwph=j, to\ de\ tapeinwsewj, amiktoj h( a)gaqo/thj, kai to\ fila/nqrwpon
a)koinwnhton: kai xa/sma e)n me/s% me/ga kai a)dia/baton, ou) to\n plou/sion
tou= Laza/rou mo/non, kai twn o)rektwn Abraa\m ko/lpwn dieirgon, th\n de\
genhth\n fu/sin kai r(e/ousan, th=j a)genh/tou kai e(sthkuiaj. IG. Tou=to
e)khru/xqh me\n u(po\ twn profhtwn, wj e)n t%, Pneu=ma Kuriou e)p' e)me/:
kai, Anapau/setai e)p' au)to\n e(pta\ Pneu/mata: kai, Kate/bh Pneu=ma Kuriou,
kai wdh/ghsen au)tou/j: kai, Pneu=ma e)pisth/mhj e)mplh=san Beseleh\l to\n
a)rxite/ktona th=j skhnh=j: kai, Pneu=ma parocuno/menon: kai, Pneu=ma
e)ca=ran Hlian e)n armati, kai zhthqe\n para\ Elissaiou dipla/sion: kai,
pneu/mati a)gaq% kai h(gemonik% Dabid o(dhgou/meno/j te kai sthrizo/menoj.
Ephgge/lqh de\, u(po\ me\n Iwh\l pro/teron: Kai estai e)n taij e)sxa/taij h(me/raij,
le/gontoj: Ekxew a)po\ tou= Pneu/mato/j mou e)pi pa=san sa/rka 36.448 dhladh\
th\n pisteu/ousan, kai e)pi tou\j uiou\j u(mwn, kai e)pi ta\j qugate/raj u(mwn,
kai ta\ e(ch=j: u(po\ de\ Ihsou= kai usteron, docazome/nou te kai
a)ntidoca/zontoj, wj to\n Pate/ra, kai u(po\ tou= Patro/j. Kai h( e)paggelia, wj
dayilh\j, sundiaiwnizein kai sumparamenein, eitoun nu=n toij kata\ kairo\n
a)cioij, eite usteron toij twn e)keise a)cioume/noij, otan o(lo/klhron au)to\
tv= politei# fula/cwmen, a)lla\ mh\ tosou=ton a)poba/lwmen, kaq' oson an
a(marta/nwmen. ID. Tou=to to\ Pneu=ma sundhmiourgei me\n Ui% kai th\n
ktisin kai th\n a)na/stasin. Kai peiqe/tw se to\, T% Lo/g% Kuriou oi ou)ranoi
e)sterewqhsan, kai t% Pneu/mati tou= sto/matoj au)tou= pa=sa h( du/namij
au)twn: Pneu=ma/ te qeion to\ poih=sa/n me: Pnoh\ de\ pantokra/toroj
h( dida/skousa/ me: kai pa/lin: Ecaposteleij to\ Pneu=ma/ sou, kai ktisqh/sontai,
kai a)nakainieij to\ pro/swpon th=j gh=j. Dhmiourgei de\ th\n pneumatikh\n
a)nage/nnhsin: kai peiqe/tw se to\, Mhde/na du/nasqai th\n basileian idein h
labein, oj tij mh\ anwqen e)gennh/qh Pneu/mati, kai th\n prote/ran e)kaqarisqh
ge/nnhsin, h nukto/j e)sti musth/rion, h(merinv= kai fwteinv= diapla/sei, hn kaq'
e(auto\n ekastoj diapla/ttetai. Tou=to to\ Pneu=ma sofwtaton ga\r kai
filanqrwpo/taton, an poime/na la/bv, ya/lthn poiei, pneuma/twn ponhrwn
katep#/donta, kai basile/a tou= Israh\l a)nadeiknusin. Ea\n aipo/lon suka/mina
knizonta, profh/thn e)rga/zetai. To\n Dabid kai to\n Amwj e)nqumh/qhti. Ea\n
meira/kion eu)fue\j la/bv, presbute/rwn poiei krith\n kai par' h(likian. Marturei
Danih\l, o( nikh/saj e)n la/kk% le/ontaj. Ea\n a(lie/aj eurv, saghneu/ei Xrist%,
ko/smon olon tv= tou= lo/gou plokv= sullamba/nontaj. Pe/tron la/be moi, kai
Andre/an, kai tou\j uiou\j th=j bronth=j, ta\ pneumatika\ bronth/santaj. Ea\n
telwnaj, eij maqhteian kerdainei, kai yuxwn e)mpo/rouj dhmiourgei. Fhsi
Matqaioj, o( xqe\j telwnhj, kai sh/meron eu)aggelisth/j. Ea\n diwktaj qermou\j,
to\n zh=lon metatiqhsi, kai poiei Pau/louj a)nti Sau/lwn, kai tosou=ton eij
eu)se/beian, oson eij kakian kate/laben. Tou=to kai Pneu=ma/ e)sti prao/thtoj:
kai parocu/netai toij a(marta/nousin. Toigarou=n peiraqwmen wj pra/ou, kai mh\

6
o)rgilou, th\n a)cian o(mologou=ntej, kai to\ bla/sfhmon feu/gontej, kai mh\
boulhqwmen idein o)rgizo/menon a)sugxwrhta. Tou=to ka)me\ poiei sh/meron
u(min tolmhro\n kh/ruka: ei me\n 36.449 oun ou)de\n peiso/menon, t% Qe%
xa/rij: ei de\ peiso/menon, kai outw xa/rij: to\ me\n, ina feishtai twn
misou/ntwn h(ma=j: to\ de\, in' h(ma=j a(gia/sv, misqo\n tou=ton labo/ntaj th=j
ierourgiaj tou= Eu)aggeliou, to\ teleiwqh=nai di' aimatoj. IE. Ela/loun me\n
oun ce/naij glwssaij, kai ou) patrioij, kai to\ qau=ma me/ga, lo/goj u(po\ twn
ou) maqo/ntwn lalou/menoj: kai to\ shmeion toij a)pistoij, ou) toij pisteu/ousin,
in' v twn a)pistwn kath/goron, kaqwj ge/graptai: Oti e)n e(teroglwssoij, kai
e)n xeilesin e(te/roij, lalh/sw t% la% tou/t%, kai ou)d' outwj
eisakou/sontai mou, le/gei Ku/rioj. Hkouon de/. Mikro\n e)ntau=qa e)pisxej, kai
diapo/rhson, pwj diairh/seij to\n lo/gon. Exei ga/r ti a)mfibolon h( le/cij, tv=
stigmv= diairou/menon Ara ga\r hkouon taij e(autwn diale/ktoij ekastoj, wj
fe/re eipein, mian me\n e)chxeisqai fwnh\n, polla\j de\ a)kou/esqai, outw
ktupoume/nou tou= a)e/roj, kai, in' eipw safe/steron, th=j fwnh=j fwnwn
ginome/nwn: h to\ me\n, Hkouon, a)napauste/on, to\ de\, Lalou/ntwn taij idiaij
fwnaij, t% e(ch=j prosqete/on, in' v, Lalou/ntwn fwnaij, taij idiaij twn
a)kouo/ntwn, oper ginetai, a)llotriaij: kaqa\ kai ma=llon tiqemai. Ekeinwj me\n
ga\r twn a)kouo/ntwn an eih ma=llon, h twn lego/ntwn, to\ qau=ma: outw
de\ twn lego/ntwn: oi kai me/qhn kataginwskontai, dh=lon wj au)toi
qaumatourgou=ntej peri ta\j fwna\j t% Pneu/mati. I. Plh\n e)paineth\ me\n kai h(
palaia\ diairesij twn fwnwn h(nika to\n pu/rgon %kodo/moun oi kakwj kai
a)qe/wj o(mofwnou=ntej, wsper kai twn nu=n tolmwsi tinej: tv= ga\r th=j
fwnh=j diasta/sei sundialuqe\n to\ o(mo/gnwmon, th\n e)gxeirhsin elusen:
a)ciepainetwte/ra de\ h( nu=n qaumatourgoume/nh. Apo\ ga\r e(no\j Pneu/matoj eij
pollou\j xuqeisa, eij mian a(rmonian pa/lin suna/getai. Kai esti diafora\
xarisma/twn, allou deome/nh xarismatoj, pro\j dia/krisin tou= beltionoj: e)peidh\
pa=sai to\ e)paineto\n exousi. Kalh\ d' an ka)keinh le/goito peri hj Dabid le/gei:
Katapo/ntison, Ku/rie, kai katadiele ta\j 36.452 glwssaj au)twn. Diati; Oti
h)ga/phsan pa/nta ta\ r(h/mata katapontismou= glwssan dolian: mo/non ou)xi
fanerwj ta\j e)ntau=qa glwssaj kataitiwmenoj, ai qeo/thta te/mnousin. Tau=ta
me\n oun e)pi tosou=ton. IZ. Epei de\ toij katoikou=sin Ierousalh\m
eu)labesta/toij Ioudaioij, Pa/rqoij, kai Mh/doij, kai Elamitaij, Aiguptioij, kai
Libusi, Krhsi te kai Arayi, Mesopotamitaij te kai toij e)moij Kappado/kaij,
e)la/loun ai glwssai, kai toij e)k panto\j eqnouj twn u(po\ to\n ou)rano\n
Ioudaioij ei t% filon outw noein, e)keise suneilegme/noij, acion idein,
tinej hsan outoi, kai th=j poiaj aixmalwsiaj. H me\n ga\r eij Aigupton kai
Babulwna perigrapto/j te hn, kai pa/lai tv= e)pano/d% le/luto. H de\ u(po\
Rwmaiwn oupw gege/nhto, emelle de\, eispracij ousa th=j kata\ tou=
Swth=roj qrasu/thtoj. Leipetai dh\ th\n u(p' Antio/xou tau/thn u(polamba/nein, ou)
polu\ tou/twn ousan twn kairwn presbute/ran. Ei de/ tij tau/thn me\n ou)
prosietai th\n e)ch/ghsin, wj periergote/ran oute ga\r palaia\n einai th\n
aixmalwsian, out' e)pi polu\ th=j oikoume/nhj xeqeisan, zhtei de\ th\n
piqanwte/ran, e)keino iswj u(polabein ameinon, oti polla/kij, kai u(po\
pleio/nwn, tou= eqnouj metanasta/ntoj, wj t% Esdr# isto/rhtai, ai me\n twn
fulwn a)neswqhsan, ai de\ u(peleifqhsan: wn eiko\j diaspareiswn eij eqnh
pleiona, thnikau=ta pareinai tinaj, kai mete/xein tou= qau/matoj. IH. Kai tau=ta
proech/tastai toij filomaqe/sin, iswj ou) perie/rgwj. Kai oti an allo suneisfe/rv tij

7
eij th\n parou=san h(me/ran, kai h(min tou=to estai suneiloxwj. Hmin de\ to\n
me\n su/llogon hdh dialute/on ikano\j ga\r o( lo/goj, th\n de\ panh/gurin
ou)de/pote. All' e(ortaste/on, nu=n me\n kai swmatikwj, mikro\n de\ usteron
olon pneumatikwj: enqa kai tou\j lo/gouj tou/twn eiso/meqa kaqarwteron kai
safe/steron, e)n au)t% t% Lo/g%, kai Qe%, kai Kuri% h(mwn Ihsou= Xrist
%, tv= a)lhqinv= twn swzome/nwn e(ortv=, kai a)gallia/sei: meq' ou h( do/ca
kai to\ se/baj t% Patri, su\n t% a(gi% Pneu/mati, nu=n kai eij tou\j aiwnaj
twn aiwnwn. Amh/n.