Sunteți pe pagina 1din 10

59.515 {1Eij th\n parabolh\n peri tou= a)swtou.}1 a.

Aei me\n, a)delfoi, th\n


tou= Qeou= filanqrwpian khru/ttein o)feilomen di' au)th=j ga\r zwmen kai
kinou/meqa kai e)sme/n: ma/lista de\ e)n tou/t% t% kair% xrewstou=men tou=to
poiein, dia\ th\n koinh\n wfe/leian, kai th\n eu)ergesian twn mello/ntwn e)k th=j
kolumbh/qraj a)nate/llein a)ste/rwn. Kai ga\r outoi dia\ tau/thj e)kla/myousi, kai
h(meij di' au)th=j e)swqhmen kai swzo/meqa: htij h(min a)nti klhronomiaj
e)do/qh e)k tou= dhmiourgou= Qeou= kai patro\j h(mwn. Eipwmen toinun peri
au)th=j, aper eipen o( Despo/thj Xristo\j, o( fila/nqrwpoj Uio\j tou= filan- 59.516
qrwpou Patro\j, o( mo/noj a)cio/xrewj th=j patr%aj ou)siaj e)chghth/j:
a)naptu/cwmen pa=san th\n peri tou= a)swtou parabolh\n, ina ma/qwmen e)c
au)th=j, pwj dei prospela/zein t% a)prospela/st%, kai suggnwmhn twn
ptaisma/twn aitein. Anqrwpo/j tij, fhsin, eixe du/o uiou/j. Parabolikwj o( Swth\r,
ou) dogmatikwj diale/getai. Dia\ tou=to peri tou= idiou Patro\j wj peri
a)nqrwpou tino\j o(milei, kai peri twn dou/lwn wj peri te/knwn lalei, ina deicv
tou= Qeou= th\n peri tou\j a)nqrwpouj storgh/n. Anqrwpo/j tij, fhsin, eixe du/o
uiou/j. Tij e)stin outoj 59.517 o( anqrwpoj; O Path\r twn oiktirmwn, kai
Qeo\j pa/shj paraklh/sewj. Tinaj de\ eixe tou/touj tou\j du/o uiou/j; Tou\j dikaiouj,
kai tou\j a(martwlou/j: tou\j e)mme/nontaj toij qeioij au)tou= prosta/gmasi, kai tou\j
parabainontaj ta\j Despotika\j e)ntola/j. Kai eipen o( newteroj au)twn t% Patri.
Kai tij e)stin outoj o( newteroj uio/j; O th\n gnwmhn astaton kekthme/noj, kai
taij auraij th=j neo/thtoj r(ipizo/menoj. Pate/ra e)gnwrisen h( fu/sij to\n pla/santa,
ei kai mh\ e)timhse proairesij to\n poih/santa. Pa/ter, do/j moi to\ e)piba/llon me/roj
th=j ou)siaj. Kalwj vthse ta\ tou= Qeou= para\ tou= Qeou=: a)lla\ kakwj, aper
elabe, kathna/lwse. Kai dieilen au)toij to\n bion o( path/r. Edwken au)toij, wj
oikon idion, olon to\n ko/smon: edwken au)toij, wj ktisthj, olhn th\n ktisin:
pare/sxen au)toij swmata kai yuxa\j logika\j, ina t% lo/g% eu)lo/gwj
xeiragwgou/menoi mhde\n alogon pra/cwsin: e)pe/sthsen au)toij to\n e(autou=
no/mon, to\n fusiko\n kai to\n grapto\n, wj qeion paidagwgo\n, ina tou/t%
paidagwgou/menoi plhrwswsi tou= nomoqe/tou to\ bou/lhma. Kai met' ou) polla\j
h(me/raj sunagagwn pa/nta o( newteroj uio\j wj newteroj epracen,
a)pedh/mhsen eij xwran makra/n. Ape/sth a)po\ tou= Qeou=, kai a)pe/sth a)p'
au)tou= o( Qeo/j: ou) ga\r bia/zetai to\n mh\ boulo/menon douleu/ein au)t%.
Gnwmhj ga\r, ou)k a)na/gkhj, ai a)retai apasai. Ekei diesko/rpise th\n ou)sian
au)tou= zwn a)swtwj. Ekei th=j yuxh=j olon to\n plou=ton a)pwlesen: e)kei
te/rpwn kai terpo/menoj e)naua/ghsen: e)kei paizwn kai e)mpaizo/menoj pe/nhj
e)ge/neto: e)kei yuxofqo/rouj h(dona\j a)gora/zwn, kai ge/lwtaj wnou/menoj,
pate/raj dakru/wn elabe: kai ta\j me\n a)reta\j, aj eixen, a)pe/bale: ta\j de\ kakiaj,
aj ou)k eixe, prose/labe. Dapanh/santoj de\ au)tou= pa/nta ou) pe/fuke ga\r toij
aisxrwj biou=si parame/nein o( plou=toj th=j xa/ritoj, e)ge/neto oun limo\j
isxuro\j kata\ th\n xwran e)keinhn. Opou ga\r th=j swfrosu/nhj o( sitoj ou)
gewrgeitai, e)kei limo\j isxuro/j: opou th=j e)gkrateiaj h( ampeloj ou) pefu/teutai,
e)kei limo\j isxuro/j: opou th=j a(gneiaj o( bo/truj ou) lhnopateitai, e)kei limo\j
isxuro/j: opou to\ ou)ra/nion gleu=koj ou) bru/ei, e)kei limo\j isxuro/j: opou
eu)foria kakwn, e)kei pa/ntwj a)foria twn a)gaqwn: opou eu)qhnia pra/cewn
ponhrwn, e)kei pa/ntwj spa/nij twn a)retwn: opou th=j filanqrwpiaj to\ elaion
ou) phga/zei, e)kei limo\j isxuro/j. To/te oun kai au)to\j hrcato u(stereisqai.
Ou)de\n ga\r au)t% loipo\n emeinen, ei mh\ mo/non ta\ th=j a)krasiaj kaka\,
e)peidh\ eprace ta\ th=j a)kosmiaj kaka/. Kai poreuqeij e)kollh/qh e(ni twn
politwn th=j xwraj e)keinhj. Politai de\ th=j xwraj e)keinhj hsan oi daimonej,
e)n v e)tu/gxane metana/stioj. Kai epemyen au)to\n o( polithj e)keinoj eij to\n
a)gro\n au)tou= bo/skein xoirouj. Outw ga\r timwsin oi daimonej tou\j
timwntaj au)tou/j: outw filou=si tou\j filou=ntaj au)tou/j: toiau/taj dwrea\j
xarizontai toij peiqome/noij au)toij. Kai e)pequ/mei gemisai th\n koilian au)tou=
a)po\ twn keratiwn, wn hsqion oi xoiroi. Ti de/ e)stin, Apo\ twn keratiwn;
Twn keratiwn h( geu=sij glukeia/ e)stin, a)ll' omwj kai sklhra\ kat' au)to/ te kai
traxeia. Toiau/th ga\r kai th=j a(martiaj h( fu/sij: eu)frainei me\n mikra\, kai
kola/zei mega/la: te/rpei pro/skaira, kai mastizei aiwnia. Eij e(auto\n oun
e)lqwn, kai logisa/menoj th\n prote/ran makario/thta kai th\n deute/ran a)qlio/thta,
kai balwn kata\ nou=n, tij me\n hn, ote hn meta\ tou= Qeou= kai patro\j
tetagme/noj, tij de\ ge/gonen u(potetagme/noj toij daimosin. Eij e(auto\n oun
e)lqwn, eipe: Po/soi misqioi tou= patro/j mou perisseu/ousin artwn, e)gw de\
wde lim% a)po/llumai; Po/soi nu=n kathxou/menoi katatrufwsi twn a(giwn
Grafwn, t% lim% de\ twn qeiwn logiwn e)gw sune/xomai; w po/swn
a)gaqwn e)mauto\n e)ste/rhsa w po/soij kakoij e)mauto\n perie/balon Ti ga\r
a)fista/mhn th=j makariaj e)keinhj diagwgh=j; ti de\ tau/thj e)nto\j e)geno/mhn
th=j qanathfo/rou zwh=j; Emaqon a)f' wn epaqon, mh\ e)gkatalimpa/nein Qeo/n:
emaqon kratein to\n a)ei fula/ssonta tou\j kratou=ntaj au)to/n: emaqon mh\
pisteu/ein toij a)kaqa/rtoij daimosi, toij dida/skousi pa=san a)kaqarsian te kai fqo-
59.518 ra/n. Ti oun fhsin; Anasta\j poreu/somai pro\j to\n pate/ra mou. Upostre/yw
kalwj, oqen e)ch=lqon kakwj: a)pe/lqw pro\j to\n e)mo\n pate/ra, kai Poihth\n,
kai Despo/thn, kai khdemo/na, kai pronohth/n: katala/bw to\n pa/lai perime/nonta
kai prolamba/nonta tou\j pro\j au)to\n e)pistre/fontaj. Anasta\j poreu/somai pro\j to\n
pate/ra mou, kai e)rw au)t%: Pa/ter, hmarton eij to\n ou)rano\n kai e)nwpio/n
sou, kai ou)ke/ti eimi acioj klhqh=nai uio/j sou: poihso/n me, wj ena twn
misqiwn sou. Arkei moi pro\j swthrian tau=ta ta\ r(h/mata: a)rkei moi pro\j th\n
presbeian tou= patro/j mou to\ onoma: ou) du/natai ga\r o( path\r o( e)mo\j, path\r
prosagoreuqeij par' e)mou=, mh\ fanh=nai toij ergoij path/r: ou) du/natai mh\
kinh=sai ta\ spla/gxna, eusplagxnoj wn: ou) du/natai to\, Hmarton, a)kou/saj, mh\
dou=nai suggnwmhn toij e)moij o)lisqh/masin: ou) du/natai th=j e)mh=j a)kou/saj
fwnh=j, mh\ e)pilaqe/sqai th=j dikaiaj o)rgh=j. Oida po/sa du/natai par' au)t%
h( meta/noia: oida pwj isxu/ei par' au)t% ta\ da/krua: oida pwj ekastoj
a(martwlo\j pro\j au)to\n a)naneu/wn, kai dakru/wn qermwj, wj o( Pe/troj lamba/nei
twn a(marthma/twn th\n afesin: oida tou= Qeou= mou th\n a)gaqo/thta: oida
tou= patro/j mou th\n h(mero/thta. Eleh/sei me metanoou=nta, on ou)k e)ko/lasen
a(marth/santa. b. Kai a)nasta\j hlqe pro\j to\n pate/ra au)tou=. Prose/qhke tv=
kalv= boulv= th\n pra=cin th\n a)gaqh/n. Dei ga\r h(ma=j ou) mo/non bouleu/esqai
ta\ sumfe/ronta, a)lla\ kai ta\j a)gaqa\j o(rma\j deiknu/ein taij pra/cesin. Eti de\
au)tou= makra\n a)pe/xontoj tou= to/pou, plhsion de\ ontoj t% tro/p%, kai ta\j
xeiraj sunexwj e)pir)r(hgnu/ntoj, kai tu/ptontoj to\ idion sth=qoj, wj twn
ponhrwn logismwn u(pa/rxon e)rgasth/rion, kai to\ pro/swpon proshlou=ntoj tv=
gv=, kai tou\j o)fqalmou\j a)paitou=ntoj dou=nai sumpresbeuta\j ta\j twn dakru/wn
stago/naj, kai promeletwntoj th\n a)pologian, fqa/saj a)nebo/hse fwnv= mega/lv,
meta\ dakru/wn le/gwn: Pa/ter, hmarton eij to\n ou)rano\n kai e)nwpio/n sou.
Hmarton, oida, Xriste\ De/spota kai Qee/: e)ma\j a(martiaj su\ mo/noj e)pistasai:
hmarton, e)le/hson wj Qeo\j kai Despo/thj. Ou)k eimi acioj eij to\n ou)rano\n
ble/pein, kai parakalein se to\n a)gaqo/n mou Despo/thn, ge/mwn megistwn kai
xalepwn e)gklhma/twn: ou)k estin a)riqmo\j twn e)mwn a(marthma/twn.
Ele/hson wj a)gaqo\j Qeo\j wn a)ei, Oti ou)k eimi acioj klhqh=nai uio/j sou,
poihso/n me wj ena twn misqiwn sou. Outwj iketeu/onta e)k ba/qouj th=j
kardiaj eiden au)to\n o( ble/pwn plhmmelou=ntaj, kai parable/pwn a(marta/nontaj,
kai perime/nwn au)twn th\n meta/noian: eiden au)to\n o( path\r au)tou=, kai
e)splagxnisqh. Path\r ga\r hn tv= xrhsto/thti, ei kai Qeo\j u(ph=rxe tv= fu/sei. Kai
dramwn epesen e)pi to\n tra/xhlon au)tou=, kai katefilhsen au)to/n. Ou)k
a)ne/meine to\n proskrou/santa plhsion e)lqein, a)ll' au)to\j au)t% proaph/nthse
proqu/mwj. Kai ou)k e)bdelu/cato to\n tra/xhlon au)tou=, wj taij khlisi th=j a)swtiaj
kata/stikton kai memiamme/non: a)lla\ taij a)xra/ntoij au)tou= xersi perilabwn
katefilhsen a)plh/stwj to\n pa/lai pote\ poqou/menon. W th=j a)fa/tou te kai
fobera=j eu)splagxniaj w parado/cou filanqrwpiaj w ce/nwn
katallagwn Epeisen eu)qu\j to\n Qeo\n eij r(oph\n mian mo/nhn kai
sugkatabh=nai toij da/krusi, kai paradramein plh=qoj tosou=ton. Eqau/masaj
e)norwn Qeo\n kolakeu/onta a(martwlo/n; W th=j storgh=j twn spla/gxnwn twn
patrikwn a(martwlo\j e)pi gh=j e)da/kruse, kai o( mo/noj a)nama/rthtoj
ou)rano/qen e(auto\n pro\j th\n filanqrwpian e)pe/kline. Tij eide/ pote a(martwlo\n
u(po\ Qeou= kolakeuo/menon: tij eide/ pote to\n dikasth\n kata/dikon qerapeu/onta;
tij eide/ pote kata/kriton kolakeuo/menon; All' omwj o( Qeo\j parakalei, wj pote
to\n Israh/l. Lao/j mou, fhsi, ti h)dikhsa/ se, h ti parhnwxlhsa/ soi; Kai nu=n ta\
au)ta\ ginetai, kai e)ge/neto, e)peidh\ outwj eiwqen u(f' e(autou= nika=sqai
o( Path\r twn oiktirmwn kai Qeo\j pa/shj paraklh/sewj. Ou) mh\n h)rke/sqh
tou/toij o( aswtoj outoj uio/j: a)lla\ kai e)n toij th=j metanoiaj a)gaqoij aswtoj
wn, ou)de\ e)no/misen au)t% pro\j to\ plh=qoj twn a(marthqe/ntwn th\n
tosau/thn filanqrwpian pro\j th\n teleian swthrian a)rkein: a)ll' aper e)mele/thsen
eipein t% patri, tau=ta kai pa- 59.519 rwn diele/geto meta\ tou= pre/pontoj
sxh/matoj: pa/ter, ei ge olwj ecesti moi pate/ra se eipein: ei mh\ kai tou=to
meta\ twn allwn mou ptaisma/twn, kalwn se pate/ra, e)camarta/nw: ei mh\
u(brizw tv= klh/sei to\ a)nu/briston onoma: ei mh\ kleiei mou ta\ xeilh to\
suneido/j: ei mh\ desmei mou th\n glwttan o( tro/poj th=j pra/cewj: ei mh\ kwlu/ei
mou to\n lo/gon o( bioj: de/cai, pa/ter agie, de/hsin r(upara\n e)k sto/matoj
r(uparou=. Pa/ter kata\ xa/rin, kai dhmiourge\ kata\ fu/sin, " Hmarton eij to\n
ou)rano\n kai e)nwpio/n sou, kai ou)k eimi acioj klhqh=nai uio/j sou". Hmarton,
o(mologw ta\ paraptwmata/ mou, ou) kru/ptw aper ble/peij, ou)k a)rnou=mai
aper e)pistasai: wj u(peu/qunoj pro/keimai, wj para/nomoj katakrinomai: wj
krith\j e)le/hso/n me. Hmarton eij to\n ou)rano\n kai e)nwpio/n sou. De/doika eij
to\n ou)rano\n ta\ ommata/ mou a)nateinai: fobou=mai ga\r tou= sterewmatoj th\n
morfh\n, wj kathgo/rou fwnh/n: eu)labou=mai e)natenisai t% fwti qeo/thtoj,
r(uparou\j exwn tou\j th=j dianoiaj o)fqalmou/j. Hmarton eij to\n ou)rano\n kai
e)nwpio/n sou, kai ou)k eimi acioj klhqh=nai uio/j sou. Idou\ e)mauto\n
a)nakhru/ttw, e)mauto\n katakrinw, kat' e)mautou= a)pofainomai. Ou) de/omai
dikastou= pro\j a)po/fasin, ou) de/omai kathgo/rwn pro\j elegxon, ou) de/omai
martu/rwn pro\j eggrafa: endon exw prokaqh/menon to\ suneido\j, to\n
a)paraithton dikasth\n e)n tv= yuxv= basta/zw, to\ fobero\n dikasth/rion: e)n t%
suneido/ti perife/rw tou\j ma/rturaj, e)n toij e)moij o)fqalmoij tou\j kathgo/rouj
e)pa/gwn: ta\ qe/atra/ mou kathgorei, ai ippodromiai mou katakra/zousin, ai
qewriai twn qhriomaxou/ntwn katabowsi moi: h( a)swtia qriambeu/ei me, ai
pra/ceij mou sthliteu/ousi me, h( parou=sa gumno/thj faneroi me, au)ta\ ta\ r(a/kh
th=j aisxu/nhj, a peribe/blhmai, kataisxu/nei me, kai ou)k eimi acioj klhqh=nai
uio/j sou: Poihso/n me wj ena twn misqiwn sou. Mh/te th=j au)lh=j sou
a)pope/myvj me, De/spota, ina mh\ pa/lin o( pole/mioj eu(rwn me peplanhme/non,
wj aixma/lwton a)paga/gv: mh/te plhsion e(lku/svj me th=j fobera=j sou kai
mustikh\j trape/zhj: ou) ga\r tolmw o)fqalmoij e)nage/sin o(r#=n twn a(giwn ta\
agia. Easo/n me sth=nai meta\ twn kathxoume/nwn, twn qurwn th=j
e)kklhsiaj endon, ina qewrwn ta\ e)n au)tv= telou/mena musth/ria, poqh/sw
kata\ mikro\n tau=ta pa/lin a)nalabein: ina toij qeioij na/masin e)pantlou/menoj,
a)posmh/cw th\n aisxu/nhn twn aisxrwn #)sma/twn, to\n r(u/pon to\n
e)gkeimenon taij e)maij a)koaij ina qewrwn tou\j sou\j margaritaj
a(rpazome/nouj para\ twn eu)sebwn a)ndrwn, e)piqumh/sw ka)gw kth/sasqai
xeiraj a)ciaj th=j tou/twn u(podoxh=j. Tau=ta tou= a)swtou proskrou/santoj, kai
meta\ dakru/wn bowntoj, Eipen o( path\r pro\j tou\j dou/louj au)tou=. Pro\j poiouj
dou/louj; Akoue: pro\j tou\j iereij kai leitourgou\j twn au)tou= prostagma/twn.
Ecene/gkate th\n stolh\n th\n prwthn, kai e)ndu/sate au)to/n: e)cene/gkate th\n
stolh\n th\n anwqen u(fanth\n, th\n e)k tou= pneumatikou= puro\j katartizome/nhn:
e)cene/gkate th\n stolh\n th\n e)n toij udasi th=j kolumbh/qraj u(fainome/nhn.
Ecene/gkate th\n stolh\n th\n e)k tou= pneumatikou= puro\j kataskeuazome/nhn, kai
e)ndu/sate au)to/n. Endu/sate to\n e(auto\n a)podu/santa, e)ndu/sate to\n ne/on
Ada\m, on e)gu/mnwsen o( dia/boloj: e)ndu/sate to\n basile/a th=j ktisewj:
kosmh/sate tou=ton, di' on to\n ko/smon e)ko/smhsa: kallwpisate tou= uiou= mou
ta\ filtata me/lh: ou) fe/rw ga\r au)to\n a)kallwpiston kaqor#=n: ou) fe/rw th\n
e)mh\n eiko/na gegumnwme/nhn katalipein: e)mo\n oneidoj h(gou=mai to\
oneidoj tou= e)mou= paido\j, e)mh\n do/can h(gou=mai tou/tou th\n eukleian. g.
Do/te kai daktu/lion eij th\n xeira au)tou=: ina forv= to\n a)r)r(abwna tou=
Pneu/matoj, kai forwn au)to\n frourhqv= u(p' au)tou= tou= Pneu/matoj: ina th\n
e)mh\n sfragida perife/rwn, fobero\j v pa=si toij polemioij te kai e)nantioij: ina
po/r)r(wqen fainhtai, poiou patro/j e)stin outoj uio/j. Do/te kai u(podh/mata eij
tou\j po/daj au)tou=: ina mh\ pa/lin eurv o( ofij gumnh\n th\n pte/rnan au)tou=,
kai pata/cv au)to\n dia\ tou= ke/ntrou: a)ll' ina ma=llon au)to\j katapatv= th\n tou=
dra/kontoj kefalh\n, ina suntriyv tou= polemiou ta\ ke/ntra, kai ina tre/xv th\n
kata\ Qeo\n o(do/n. Kai e)ne/gkantej to\n mo/sxon to\n siteuto\n, qu/sate. Poion
mo/sxon le/gei siteuto/n; Poion; On h( da/malij Maria parqe/noj e)ge/n- 59.520
nhsen. Ene/gkate to\n mo/sxon to\n a)da/maston, to\n mh\ deca/menon a(martiaj
zugo\n, to\n parqe/non, kai e)k parqe/nou, to\n a)kolouqou=nta toij a)kolouqou=sin
au)t%, ou)k e)c a)na/gkhj, a)ll' e(kousiwj: to\n mh\ xrwmenon tv= duna/mei
au)tou=, mhde\ toij ke/rasin, a)ll' e(toimwj u(poklinanta to\n e(autou= au)xe/na toij
sfa/ttein qe/lousi. Qu/sate oun e(ko/nta quo/menon, qu/sate to\n zwopoiou=nta tou\j
qu/ontaj, qu/sate to\n quo/menon kai mh\ nekrou/menon: qu/sate to\n melizo/menon,
kai tou\j melizontaj au)to\n a(gia/zonta: qu/sate to\n e)sqio/menon para\ twn
eido/twn au)to\n, kai mhde/pote dapanwmenon: qu/sate to\n tou\j e)sqiontaj
makariouj a)pergazo/menon. Kai fago/ntej pa/ntej eu)franqwmen, Oti outoj
o( uio/j mou nekro\j hn, kai a)ne/zhsen: a)polwlwj hn, kai hu(re/qh. Kai hrcanto
eu)frainesqai. Epistasqe th\n pneumatikh\n eu)frosu/nhn, oi tau/thj geusa/menoi
kai memnhme/noi twn friktwn musthriwn, twn leitourgwn th=j qeiaj
ierourgiaj, twn mimoume/nwn ta\j twn a)gge/lwn pte/rugaj taij leptaij o)qo/naij
taij e)pi twn a)risterwn wmwn keime/naij, kai e)n tv= e)kklhsi# peritrexo/ntwn
kai bowntwn: Mh/ tij twn kathxoume/nwn, mh/ tij twn mh\ e)sqio/ntwn, mh/ tij
twn katasko/pwn, mh/ tij twn mh\ duname/nwn qea/sasqai to\n Mo/sxon
e)sqio/menon, mh/ tij twn mh\ duname/nwn qea/sasqai to\ ou)ra/nion aima to\
e)kxuno/menon eij afesin a(martiwn, mh/ tij a)na/cioj th=j zwshj qusiaj, mh/ tij
a)mu/htoj, mh/ tij mh\ duna/menoj a)kaqa/rtoij xeilesi prosyau/sasqai twn friktwn
musthriwn: eita kai twn a)gge/lwn ou)rano/qen e)peufhmou/ntwn kai lego/ntwn:
Agioj o( Path\r, o( qelh/saj tuqh=nai to\n Mo/sxon to\n siteuto\n, to\n mh\ gno/nta
a(martian, kaqwj fhsin o( profh/thj Hsai+aj: Oj a(martian ou)k e)poihsen,
ou)de\ eu(re/qh do/loj e)n t% sto/mati au)tou=: agioj o( Uio\j, ama kai Mo/sxoj
o( a)ei quo/menoj e(kwn, kai a)ei zwn: agioj o( Para/klhtoj, to\ Pneu=ma to\
agion, to\ th\n qusian telesiourgh=san. Tou/twn oun endon e)piteloume/nwn
o( presbu/teroj uio\j makro/qen parageno/menoj hkouse sumfwniaj kai xorwn:
kai proskalesa/menoj ena twn paidwn, e)punqa/neto ti an eih tou=to: Hxo/j
tij periektu/pei mou ta\ wta. O de/ fhsi, Daui+d o( profh/thj endon mel%dei: To/te
a)noisousin e)pi to\ qusiasth/rio/n sou mo/sxouj. O au)to\j pa/lin protre/petai tou\j
paro/ntaj pro\j th\n e(stiasin, kai le/gei: Geu/sasqe, kai idete, oti xrhsto\j o( Ku/rioj.
Pau=loj o( twn qeiwn musthriwn e)chghth\j a)nabo#= kai le/gei: To\ pa/sxa
h(mwn u(pe\r h(mwn e)tu/qh Xristo/j. H Ekklhsia panhgurizei eu)frainome/nh,
kai xoreu/ei. O de/ fhsi pro\j to\n dou=lon: Nai, kai mh\ paro/ntoj e)mou= alloi ta\
e)ma\ musth/ria para\ th\n e)mh\n a)pousian e)n tv= e)mv= au)lv= merizontai.
Nai, fhsin: oti o( a)delfo/j sou hkei, kai equsen o( path/r sou to\n mo/sxon to\n
siteuto\n, oti u(giainonta au)to\n a)pe/laben. Wrgisqh de\ pro\j tau=ta o( dikaioj,
kai ou)k h)qe/lhsen eiselqein. Wrgisqh o( dikaioj, kai tou= fqo/nou e)ge/neto
dou=loj: o( katapath/saj tou= biou ta\ terpna\, fqo/n% kekra/thtai. Kai pwj fhsin
o( Pau=loj le/gwn: Eboulo/mhn au)to\j e)gw a)na/qema einai a)po\ Xristou= u(pe\r
twn a)delfwn mou, twn suggenwn mou kata\ sa/rka; Ou)x ina ba/skanon
deicv to\n dikaion, a)lla\ dia\ th\n u(perbolh\n outw to\n lo/gon e)sxhma/tisen
o( Swth/r: ina khru/cv to\n u(perba/llonta plou=ton th=j xrhsto/thtoj tou= Patro\j
au)tou=. Kai tou=to dhloi dia\ twn e)fech=j. O ga\r path\r au)tou=, fhsin,
e)celqwn pareka/lei au)to/n. W sofiaj a)r)r(h/tou, w pronoiaj qeofilou=j: kai to\n
a(martwlo\n h)le/hse, kai to\n dikaion e)kola/keuse: kai to\n ista/menon ou)k
a)fh=ke pesein, kai to\n peso/nta hgeire: kai to\n pe/nhta plou/sion a)pe/deice, kai
to\n plou/sion ou) sunexwrhse t% fqo/n% gene/sqai ptwxo/n. O de\ a)pokriqeij
eipe t% patri: Idou\ e)gw tosau=ta eth exw douleu/wn soi, kai ou)de/pote
e)ntolh/n sou parh=lqon: kai e)moi ou)k edwka/j pote erifon, ina meta\ twn
filwn mou eu)franqw: a)lla\ perie/rxomai e)n mhlwtaij, e)n aigeioij de/rmasin,
u(sterou/menoj, qlibo/menoj, kakouxou/menoj. Otan de\ o( uio/j sou outoj hlqen,
o( katafronh/saj sou, kai katafagwn sou to\n bion meta\ pornwn, eu)qe/wj equsaj
au)t% to\n mo/sxon to\n siteuto/n: kai oute r(h/mati e)neka/lesaj au)t%, oute
sxh/mati to\ pro/swpo/n sou a)pe/streyaj a)p' au)tou=: a)ll' eu)qe/wj 59.521
e)cenodo/xhsaj au)to\n, kai pa/sv tv= stolv= sou kateko/smhsaj, kai t% xrus%
daktuli% perih/strayaj, kai toij u(podh/masi perie/fracaj, kai th\n e)kklhsian h)ne/
%caj, kai th\n tra/pezan e)kallwpisaj, kai tou\j krath=raj e)plh/rwsaj, kai to\n
mo/sxon to\n siteuto\n kate/sfacaj, kai pro\j th\n eu)wxian tou\j pistou\j
proseka/lesaj, kai tou\j a)gge/louj xoreu/ein e)poihsaj, kai ce/non ou)ranou= kai
gh=j sumpo/sion sunekro/thsaj: kai toiau/taj dwrea\j pare/sxej t% katafronh/santi
th=j sh=j a)gaqo/thtoj, kai th\n eu)ge/neian kaqubrisanti. Ti eipw pro\j to\ ba/qoj
kai to\ pe/lagoj twn swn oiktirmwn; pwj qauma/sw th\n qa/lattan th=j sh=j
galhno/thtoj; Eleeij, Ku/rie, pa/ntaj, oti pa/nta du/nasai, kai paror#=j a(marth/mata
a)nqrwpwn eij meta/noian. O de\ Path\r au)tou= eipen au)t%: Te/knon, su\
pa/ntote met' e)mou= ei. Su\ twn e)mwn ko/lpwn ou)k e)xwrisqhj pote/: su\ th=j
Ekklhsiaj th=j e)mh=j ou)k a)peskirthsaj: su\ yalmoij kai umnoij prose/sxej a)ei:
su\ meta\ twn a)gge/lwn e)ntugxa/neij diapanto/j: su\ t% qusiasthri%
parista/menoj, meta\ par)r(hsiaj bo#=j, Pa/ter h(mwn o( e)n toij ou)ranoij,
a(giasqh/tw to\ onoma/ sou. Outoj de\ prosh=lqe/ moi katakekrime/noj,
katvsxumme/noj, to\ pro/swpon wqwn eij th\n gh=n, kai meta\ suntetrimme/nhj
kai stugnh=j fwnh=j a)nebo/hse: Pa/ter, hmarton eij to\n ou)rano\n kai e)nwpio/n
sou, kai ou)k eimi acioj klhqh=nai uio/j sou: poihso/n me wj ena twn
misqiwn sou. Ti eixon poih=sai pro\j ta\ r(h/mata tau=ta; h)duna/mhn mh\
e)leh=sai to\n e)mo\n uio\n proselqo/nta moi; Su\ dikason o( qumou/menoj. All' ou)
pe/fuka, fila/nqrwpoj wn, a)pa/nqrwpo/n ti diapra/casqai: ou) du/namai mh\
e)leh=sai, on e)gw e)poihsa: ou) du/namai mh\ oikteirein, on e)k twn
e)mwn spla/gxnwn e)ge/nnhsa. Te/knon, su\ pa/ntote met' e)mou= ei, kai ta\
e)ma\ pa/nta, sa/ e)stin: o( ou)rano\j so\j, to\ stere/wma so\n, o( hlioj d#dou=xoj so\j,
h( selh/nh qerapainh sh\, oi a)ste/rej lampth=rej soi, o( a)h\r trofeu\j so\j, kai pa/nta
ta\ e)nae/ria sa/: h( gh= kai ta\ e)n au)tv= sa\, h( qa/lassa kai ta\ e)n au)tv= sa\,
o( ko/smoj so\j, h( Ekklhsia sh\, to\ qusiasth/rion so\n, o( mo/sxoj o( siteuto\j so\j,
h( qusia sh\, oi aggeloi soi, oi a)po/stoloi soi, oi ma/rturej soi: ta\ paro/nta sa\,
ta\ me/llonta sa\, h( a)na/stasij sh\, h( a)qanasia sh\, h( a)fqarsia sh\, h( basileia
twn ou)ranwn sh\, pa/nta ta\ faino/mena kai ta\ noou/mena sa/. Mh\ ta\ sa\
a)ph/gagon, ka)kein% prosh/gagon; mh\ se\ a)pe/dusa, ka)keinon e)ne/dusa; ou)xi
e)k twn e)mwn pragma/twn e)xarisa/mhn to\ eleoj; ou)x omoio/j eimi kai sou=
ka)keinou path/r; Kai se\ timw dia\ th\n a)reth\n, ka)keinon e)lew dia\ th\n
kallisthn e)pistrofh/n: kai se\ poqw dia\ th\n zwh\n, ka)keinon dia\ th\n metabolh/n:
kai se\ dia\ th\n politeian filw, ka)keinon dia\ th\n meta/noian: kai se\ dia\
makroqumian, ka)keinon 59.522 dia\ th\n e)n e)moi e)pistrofh/n. Eu)franqh=nai de\
kai xarh=nai se edei, oti outoj o( a)delfo/j sou nekro\j hn, kai a)ne/zhsen:
a)polwlwj hn, kai eu(re/qh. Tij ble/pwn nekro\n a)nista/menon, ou)k eu)frainetai;
kai tij eu(rwn a a)pwlesen, ou)k a)ga/lletai; Deu=ro kai su\, uie/ mou,
suneufra/nqhti su\n h(min, kai suskirthson su\n toij a)gge/loij, kai periptucon su\n
h(min to\n so\n a)delfo\n, kai su/myalle t% Daui+d e)keino to\ pneumatiko\n
me/loj, to\ pre/pon tv= parou/sv panhgu/rei: Maka/rioi wn a)fe/qhsan ai a)nomiai,
kai wn e)pekalu/fqhsan ai a(martiai: maka/rioj a)nh\r, % ou) mh\ logishtai
Ku/rioj a(martian. Hkou/sate th=j qeiaj parabolh=j, kai to\n tau/thj skopo\n
egnwte, kai th\n du/namin au)th=j eidete: e)ma/qete pwj fila/nqrwpon exomen
Ku/rion, pwj a)necikakon. Au)t% toinun prosfu/gwmen meta\ kaqara=j kardiaj.
Deu=te, koinv= fwnv= boh/swmen pro\j au)to/n: De/spota, Ku/rie fila/nqrwpe,
monogene\j Uie\ tou= Qeou=, h(ma/rtomen eij to\n ou)rano\n kai e)nwpio/n sou,
kai ou)k e)sme\n acioi klhqh=nai uioi sou: a)lla\ qar)r(ou=men toij soij
oiktirmoij: exomen omhra th=j sh=j filanqrwpiaj to\n timion stauro\n, on
u(pe/meinaj di' h(ma=j: exomen e)gguhta\j th=j sh=j eu)splagxniaj th/n pote
po/rnhn, kai to/n pote lvsth/n. Dia\ tou/twn ga\r kai h(meij kai pa/ntej oi a(martwloi
protrepo/meqa prostre/xein tv= sv= filanqrwpi#. Wj e)keinouj a)oidimouj kai
makariouj a)pe/deicaj, Ku/rie, kai h(ma=j prospiptonta/j soi e)le/hson: wj
a)ne/sthsaj nekrou\j staurwqeij, kai h(ma=j nekrwqe/ntaj tv= a(marti# dia\ th\n
pollh/n sou filanqrwpian a)na/sthson, ina a)polau/swmen meta\ twn
a)polutrwsame/nwn th=j sh=j a)nasta/sewj. Tau=ta le/gontej, e)pimeinwmen, ina
kai pro\j h(ma=j eipv o( Despo/thj h(mwn Xristo/j: Kata\ th\n pistin u(mwn
genhqh/tw u(min. Kai u(meij de\ oi me/llontej a)polau/ein th=j tou= baptismatoj
dwrea=j, pa/nta logismo\n a)llo/trion a)por)r(iyantej, kai ta\j yuxa\j u(mwn eij to\n
ou)ra/nion numfion eu)qu/nantej, th=j tou= a(giou Pneu/matoj xa/ritoj a)polau/sate.
O Ku/rioj e)ggu\j, mhde\n merimna=te. Epi qu/raij o( lutrwth\j e)fe/sthken, o( iatro\j
toij pisteu/ousi pa/resti, to\ iatreion h)ne/%ktai, ta\ fa/rmaka pro/keintai,
h( kolumbh/qra pa/ntaj prosde/xetai, h( xa/rij e)ch/plwtai, h( pneumatikh\ stolh\ para\
tou= Patro\j kai tou= Uiou= kai tou= a(giou Pneu/matoj e)cufainetai. Maka/rioi oi
kataciou/menoi fore/sai th\n stolh/n. Mo/non u(meij th=j pistewj ta\j lampa/daj
a)na/yate, kai to\ elaion th=j eu)sebeiaj dayilwj e)piba/llete, ina nukto\j, otan
ginhtai fwnh\ le/gousa, " Idou\ o( numfioj erxetai," e)ce/lqhte eij u(pa/nthsin
au)tou= meta\ faidrwn twn lampa/dwn, xoreu/ontej kai skirtwntej, kai
bowntej, Eu)loghme/noj o( e)rxo/menoj e)n o)no/mati Kuriou: au)t% h( do/ca kai
to\ kra/toj, nu=n kai a)ei, kai eij tou\j aiwnaj. Amh/n.

Work #001 2062.31 to Work #001 2062.315.11 In drachmam et in illud: Homo quidam
habebat duos filios [Sp.] cla Exeget. cla Homilet. xmt Cod typ Collection wct 1,481 cit
Volumepageline pag 781-784 ser MPG 61
Pa/lin oi ko/lpoi Xristou= apauston na=ma th=j a)ga/phj me/lima blasta/nousi:
pa/lin h( tou= Xristou= lampadou=xoj sofia ayasa lu/xnon, kai e)pi th\n luxnian
tou= staurou= e)piqeisa, pa=san th\n oikoume/nhn d#douxei pro\j eu)se/beian.
Tou/t% t% lu/xn% xrhsame/nh h( tou= Qeou= sofia, th\n mian twn draxmwn
a)polwluian zhth/sasa, kai eu(rame/nh, taij e)nne/a draxmaij twn a)gge/lwn
sune/zeuce. Tij de\ an eih h( gunh\ h( exousa ta\j de/ka draxma\j, a)nagkaion,
a)gaphtoi, eipein. Auth e)stin h( tou= Qeou= sofia, exousa ta\j de/ka draxma/j.
Poiaj; Yh/fison: a)gge/louj, a)rxagge/louj, Arxa\j, Ecousiaj, Duna/meij, Qro/nouj,
Kurio/thtaj, Xeroubim, Serafim, kai Ada\m to\n prwto/plaston. Tau/thn th\n
draxmh\n tou= Ada\m u(po\ th=j tou= diabo/lou kakiaj e)kboskhqeisan, kai eij
to/nde to\n buqo\n tou= biou kaqelkusqeisan, kai taij polufqo/ggoij h(donaij twn
a(marthma/twn xwsqeisan, e)lqou=sa h( tou= Qeou= sofia a)neu/rato. Pwj
eurato, a)gaphtoi; Hlqen e)c ou)ranwn, lamba/nei to\n o)stra/kinon lu/xnon tou=
swmatoj, aptei t% fwti th=j qeo/thtoj, e)pitiqhsi tv= luxni# tou= staurou=,
zhtei th\n draxmh\n, eij th\n au)lh\n kai twn a)gge/lwn nomh\n e)ma/ndreusen
au)th/n. All' iswj e)rou=si tinej twn e)nqa/de e(stwtwn, oitinej meta\ to\
ba/ptisma hmarton, le/gontej: Ti pro\j h(ma=j, ei Ada\m e)swqh; pwj h(meij
e)lehqwmen; pwj swqwmen, oti meta\ to\ ba/ptisma h)nomh/samen; Pro\j ouj
le/gomen: Oi toiou=toi, mh\ fobeisqe, mh\ qroeisqe, mh\ tara/ssesqe, mh\
a)qumeite: ou) ga\r peri me\n tou= Ada\m e)me/lhse t% Qe%, u(mwn de\
katefro/nhsen: a)ll' e)kein% me\n ei e)ge/neto gunh\ exousa draxma\j de/ka, soi
de\ ginetai path\r eusplagxnoj, exwn du/o uiou\j, kai to\n peplanhme/non pa/lin
e)nagkalizo/menoj. Toij ga\r pa=si ta\ pa/nta ge/gonen, ina tou\j pa/ntaj kerdh/sv.
Artiwj h)kou/samen tou= Eu)aggeliou le/gontoj: Anqrwpo/j tij eixe du/o uiou/j:
kai proselqwn o( newteroj au)twn t% patri eipe: Pa/ter, do/j moi th\n ou)sian.
O de\ dieilen au)toij to\n bion. Kai ou) meta\ polla\j h(me/raj sunagagwn apanta
o( newteroj uio\j a)pedh/mhsen eij xwran makra/n: ka)kei a)nh/lwse to\n bion
au(tou=, zwn a)swtwj. Dapanh/santoj de\ au)tou= pa/nta, e)ge/neto limo\j isxuro\j
kata\ th\n xwran e)keinhn: kai prosh=lqen e(ni twn politwn, kai pe/mpei
au)to\n o( polithj eij a)grou\j bo/skein xoirouj. Kai e)pequ/mei gemisai th\n koilian
au(tou= a)po\ twn keratiwn wn hsqion oi xoiroi: kai ou)deij e)didou au)t%.
Eij e(auto\n de\ geno/menoj efh: Po/soi nu=n misqioi para\ t% patri mou artwn
perisseu/ousin, e)gw de\ wde lim% a)po/llumai; Anasta\j poreu/somai pro\j to\n
pate/ra mou: kai e)rw au)t%: Pa/ter, hmarton eij to\n ou)rano\n, kai e)nwpio/n
sou, kai ou)k eti eimi acioj klhqh=nai uio/j sou: poihso/n me wj ena twn
misqiwn sou. Tou/tou de\ to\n nou=n ou)k ecw dei perizhtein, a)ll' e)n h(min
au)toij. Dia\ ga\r h(ma=j eirhntai ai parabolai, kai di' h(ma=j a)naginwskontai,
ina mhdeij e(auto\n a)pelpisv, kan sfo/dra a(martwlo\j tugxa/nv: a)lla\ prose/lqv t
% Qe% metanown kai zhtwn par' au)tou= ilasmo\n, ma/lista ei tij u(mwn
dia\ th=j pistewj th=j eij to\n Ku/rion ge/gone tou= Qeou= uio/j. Oson ga\r
e)de/canto au)to\n, fhsin, edwken au)toij e)cousian te/kna Qeou= gene/sqai. Ei tij
oun u(mwn dia\ th=j eij to\n Ku/rion h(mwn pistewj ge/gonen au)tou= uio\j,
kai e)makru/nqh a)p' au)tou=, ou) to/p%, a)lla\ tro/p%: ei tinoj hyato o( limo\j, ou)
tou= koinou= artou, a)lla\ tou= e)pouraniou Arton ga\r, fhsin, ou)ranwn
edwken au)toij: arton a)gge/lwn efagen anqrwpoj: katalipe/tw ta\j maxlwsaj
h(dona\j xoiroij e)oikuiaj, kai mhk- 61.782 e/ti e)piqumeitw kera/tia e)sqiein.
Ti e)sti ta\ kera/tia; Cu/lou karpo/j. Ta\ kera/tia tv= a(marti# a)peikastai: wsper
ga\r ta\ kera/tia para\ th\n a)rxh\n th=j geu/sewj glukainei, meta\ de\ th\n geu=sin
traxu/nei to\n fa/rugga: outw kai h( a(martia e)n me\n tv= a)rxv= th=j geu/sewj
e)sti glukeia, meta\ de\ th\n geu=sin traxeia. Kai tou=to/ e)sti to\ lego/menon u(po\
tou= sofou= Solomwntoj: Mh\ pro/sexe fau/lv gunaiki. Me/li ga\r a)posta/zei a)po\
xeile/wn gunaiko\j po/rnhj, h pro\j kairo\n lipainei so\n fa/rugga, usteron de\
pikro/teron xolh=j eu(risketai, kai h)konhme/non ma=llon maxairaj disto/mou. Ei
tinoj hyato limo\j tou= artou tou= ou)raniou, proselqe/tw, zhteitw. Pa=j ga\r
o( zhtwn eu(riskei, kai o( aitwn lamba/nei, kai t% krou/onti a)noigh/setai.
Krou=son th=j metanoiaj th\n qu/ran toij a)lalh/toij sou stenagmoij: mh\ fobhqv=j
au)th\n, ou)k esti sou ce/nh h( qu/ra: u(pe\r sou= a)pe/qane. Kan eipvj e)n seaut
%: Tij e)stin; a)pokrinetai soi Xristo\j kai le/gei: Egw eimi h( qu/ra twn
proba/twn. Eipe\ kai su/: Hmarton eij to\n ou)rano\n kai e)nwpio/n sou. Ei tij to\
ou)ra/nion ba/ptisma labwn hmarten, eij ou)rano\n hmarten. O ga\r pro\ tou=
baptismatoj a(marta/nwn, e)n gv= a(marta/nei: Gh= ga\r ei, kai eij gh=n
a)peleu/sv, t% Ada\m e)r)r(e/qh. Ei tij de\ Xristo\n e)nedu/sato e)n t%
baptismati, ou)k eti gh= tugxa/nei, a)ll' ou)rano/j: Oioj ga\r o( xoi+ko\j, toiou=toi
kai oi xoi+koi: kai oioj o( e)poura/nioj, toiou=toi kai oi e)poura/nioi. Osoi ga\r
eij Xristo\n e)baptisqhte, Xristo\n e)nedu/sasqe. Ei tij oun hmarte meta\ to\
ba/ptisma, eij ou)rano\n hmarte. Dio\ proserxe/sqw kai lege/tw: Pa/ter, hmarton
eij to\n ou)rano\n kai e)nwpio/n sou, ou)k eti eimi acioj klhqh=nai uio/j sou.
Dia\ ti; le/ge th\n aitian. Th\n t% aimati Ihsou= kardian mou
e)r)r(antisme/nhn, r(odoeidwj a)nqou=san, taij h(donaij e)borbo/rwsa: Ou)k eti
eimi acioj klhqh=nai uio/j sou. Se\ parwcuna, to\ Pneu=ma/ sou to\ agion
parepikrana, th\n e)castra/ptousan stolh\n th=j pistewj tv= a(marti# e)spilwsa:
Ou)k eti eimi acioj klhqh=nai uio/j sou. Th\n e)leuqerwqeisa/n mou yuxh\n t%
baptismati, kai xionwqeisan t% fwtismati, skotisaj tv= a(marti#, e)dou/lwsa:
Ou)k eti eimi acioj klhqh=nai uio/j sou: poihso/n me wj ena twn misqiwn
sou. Ai tou= swmato/j mou aisqh/seij tv= kraipa/lv mequsqeisai, kaqa/per
para/foroi qerapainidej, th\n e(autwn de/spoinan yuxh\n tv= a)kolasi#
proe/dwkan: nuni de\ dia\ th=j nhsteiaj tau/taj paideu/saj, th\n yuxh/n mou
swfronisw: Poihso/n me wj ena twn misqiwn sou. Oida loipo\n th\n pla/nhn
tou= Exqrou=, oida au)tou= ta\ skelismata, oida th\n th=j gastrimargiaj
au)tou= belostasian, feu/gw kraipa/lhn, di' hj lu/ei tou\j to/nouj th=j swfrosu/nhj,
diwkw th\n nhsteian th\n to\ nh/fein moi pare/xousan: Poihso/n me wj ena twn
misqiwn sou. Erga/somai ka)gw eij to\n a)mpelwna/ sou: peritemw ka)gw
tv= drepa/nv tou= Pneu/matoj th=j endoqe/n mou keime/nhj a)mpe/lou logikh=j ta\
peritta\ klh/mata, ma=llon de\ e)gklh/mata: Poihso/n me wj ena twn misqiwn
sou. Gewrgh/sw ka)gw to\n bo/trun th=j a)ga/phj gluku/taton: u(pereisw ka)gw
kaqa/per xa/rakaj tv= yuxv= mou ta\j e)ntola\j tou= Kuriou, ina mh\ eij gh=n
surome/nh u(po\ ofewj sulagwgh=tai: Poihso/n me wj ena twn misqiwn sou.
Eij ou)ranou\j au)th\n ble/pein katerga/somai: elikaj filadelfiaj au)th\n e)kteinein
paraskeua/sw, ina tou\j eij gh=n surome/nouj pe/nhtaj e)nagkalizome/nh
diabasta/zv: Poihso/n me wj ena twn misqiwn sou. Do/j moi pa/lin, pa/ter, to\
arotron tou= staurou= e)pi twn wmwn: gewr- 61.783 gh/sw th\n aulaka th=j
yuxh=j mou, e)carw ta\ a)kanqhfo/ra kai blabopoia\ tou= Ponhrou= blasth/mata,
e)pisperw au)tv= ta\ ou)ra/nia spe/rmata. Sou= ga\r e)pombrou=ntoj anwqen to\n
eleon, h( aulac th=j yuxh=j mou karpoforh/sei, h( me\n tria/konta, h( de\
e(ch/konta, h( de\ e(kato/n: Poihso/n me wj ena twn misqiwn sou. Mh\ a)pwsvj
me, pa/ter: ou) ga\r pantelwj me Exqro\j e)kneurisaj, th\n stolh\n th=j pistewj
a)pe/dusen. Ei ga\r to\ th=j swfrosu/nhj mou ka/lloj e)spilwsen, a)ll' oun ge toij
eidwloij me au)tou= latreu/ein ou)de/pote ekamye: se\ ou)k h)rnhsa/mhn, Ku/rie/
mou. Ei kai hmarton e)n tv= a)kmv= th=j neo/thto/j mou, a)ll' oun ge knissan
eidwlwn katepa/thsa, eiko/naj daimo/nwn kate/streya, co/ana eidwlwn e)cv/sxuna,
dia/bolon e)nefu/shsa, daimosin e)ne/ptusa. Nuni de\ toij soij ixnesi prospiptw,
o( Ku/rio/j mou, kai o( Qeo/j mou: Poihso/n me wj ena twn misqiwn sou. Ea\n
outw metanoh/svj, e)a\n outwj e)comologh/sv: eti po/r)r(w sou= a)pe/xontoj
prostre/xei o( ou)ra/nioj Path\r, pneu/mati e)pipiptwn sou t% traxh/l% th=j yuxh=j,
to\ th=j xa/rito/j soi zugo\n e)pitiqeij, kai tv= zeu/glv th=j a)lhqeiaj to\n au)xe/na
th=j kardiaj sou perisfiggwn: filh/mati lu/ei sou th\n exqran, kai le/gei toij
e(autou= dou/loij toij iereu=si: Fe/rete th\n prwthn stolh/n. Ou)k eipe, Fe/rete
mian stolh\n, a)lla\, Fe/rete th\n prwthn stolh\n, ina deicv th\n prwthn tou=
baptismatoj a)cian 61.784 soi didome/nhn. Fe/rete au)t% th\n prwthn stolh\n,
kai e)ndu/sate au)to/n: kai do/te daktu/lion, to\ deigma tou= plou/tou, to\n tou=
qhsaurou= fu/laka, to\n a)r)r(abwna th=j xa/ritoj, th\n sfragida tou= Pneu/matoj.
Kai u(podh/mata eij tou\j po/daj au)tou=: toute/sti, Toij tou= Eu)aggeliou lo/goij to\
ixnoj th=j yuxh=j au)tou= perisfigcate: ina mh\ pa/lin o( ofij th\n pte/rnan
u(poleicaj, eij th\n prote/ran au)to\n pla/nhn th=j a(martiaj katasu/rv. Kai fe/rete
to\n mo/sxon to\n siteuto/n. Tij e)stin outoj, h pa/ntwj Xristo\j, meta\ to\ ba/ptisma
dido/menoj toij a)cioij, kaqwj le/gei o( Apo/stoloj: En % katoikei pa=n to\
plh/rwma th=j qeo/thtoj swmatikwj; Fe/rete, fago/ntej eu)franqwmen. Tij ara e)n
Ioudaioij kai Ellhsi pisteu/sei, oti mo/sxoj e)sfa/gh, kai ko/smoj e)sta/qh; W
mo/sxoj Parqe/nou dama/lidoj, te/knon iero\n a)nhro/tou mh/traj w mo/sxoj
o( sfageij kai zwn, kai pa/ntote u(f' h(mwn e(stiwmenoj, kai a)dapa/nhtoj
me/nwn Dio\, a)gaphtoi, eij to\n eu)staqh= kai eudion lime/na th\n agkuran tou=
lo/gou h(mwn xala/santej, parape/mywmen u(ma=j tv= tou= a(giou Pneu/matoj
e)mbolv=, kai tv= eu)ru/qm% au)tou= glwssv diatemo/ntej pe/lagoj twn qeiwn
Grafwn, eij ou)ra/nion po/lin xeiragwgh/sei e)n Xrist% Ihsou= t% Kuri%
h(mwn, % h( do/ca kai to\ kra/toj, ama t% Patri, su\n t% a(gi% kai
proskunht% Pneu/mati, nu=n kai a)ei, kai eij tou\j aiwnaj twn aiwnwn.
Amh/n. 61.787 {1Peri Nhsteiaj.}1