Sunteți pe pagina 1din 100

CESARE B E C C A R IA

D I SPRE INFRACIUNI
SI P E D E P S E
T r a d u c e r e d in italian ,
n ot asupra e d iie i i n o te de

DANA GRASSO

C u o prefa de
G IU L IO G IO R E L L O

H U M A N I T A
BUCURKTI
PREFAA

A r d o a r e m o r a l i s p irit m a t e m a t ic

F ra n co V E N TU R I

A adar, pedeapsa cu m oartea nu este un drept (am d e


m onstrat c nu poate fi un d re p t), ci este un rzboi al n a
iun ii m p otriva unui cetean, ntruct con sid er necesar
sau util eliminarea fiinei sale. D ar dac voi reui s d e m o n
strez c m oartea nu este n ici util i nici necesar, m voi
putea con sidera n v in g tor n pledarea ca u zei u m a n it ii"
(C a p ito lu l X X V III, D esp re pedeapsa cu m o a r t e a "). P r o
babil aceasta este declaraia cea mai celebr a ca p od op erei
lui Cesare Beccaria, Despre infraciuni i pedepse. Nu este
d oar expresia unui profu n de indignri m orale, ci o evalua
re raional a rep ercu siu n ilor negative pe care pedeapsa cu
m oartea poate s le d eterm in e n tr -o societate n vrem uri
de linitit d o m n ie a le g ilo r" (ntruct se poate recurge la
aceast msur drastic num ai c n d naiunea este pus n
situaia de a recupera ori de a-i pierde libertatea, sau n
vrem uri de anarhie, cnd d e z o rd in ile in lo c de leg e", ibi
dem). Ar fi interesant s confruntm teza lui B eccaria c o n
tra pedepsei capitale, cu cea despre S in u cid ere" (C a p ito lu l
X X X I I ) . In cel d e-a l d oilea caz este suficient s se evalu
eze dac este util sau duntor pentru o naiune s i se lase
fiecrui m em bru al ei libertatea perm anent de a se muta
d in c o lo de granie". S in u ciderea ar fi o infraciune p e n
tru care se pare c nu se p oate prevedea o pedeaps p ro -
priu -zis", cel puin n cazul n care ea a reuit: s pedepseti
un cadavru ar fi rid ico l, cel puin la fel ca biciu irea unei sta
tui ! A ceast pretins infraciune nu s-ar deosebi prea mult
de prsirea unui stat: cin e se u cid e nu face altceva dect
s-i exercite n m o d extrem aa -n u m itu l drept de exit,
PREFA

caracteristic societii deschise, cum o numim noi astzi (i,


recurgnd la cuvintele lui Beccaria, cin e ar vrea oare s
transform e statul n tr -o n ch isoa re ?", ibidem).
C onfruntnd aadar abordarea pedepsei cu moartea cu
dreptul de pedepsire a sinuciderii constatm c n am bele
cazuri Beccaria desparte caracteristicile ju rid ice de cele mai
degrab teo lo g ice (ca re desem neaz pe D u m n ezeu l crea
tor ca unic proprietar al vieii creaturilor sale) i de cele m o
rale (care au legtur cu o Natur ce ar fi nzestrat toate
fiinele om eneti cu o d ra goste" instinctiv pentru via).
R ezolvarea acestor p ro b le m e doar n planul dreptului are
valoarea afirmrii a u ton om iei acestui domeniu al civ iliza
iei um ane. L egile o a m en ilor nu c o in c id n ici cu p o ru n cile
lui D u m n ezeu , n ici cu n orm ele unei N aturi mai mult sau
mai puin bin ev oitoa re: sunt con venii supuse lo g icii p a c
tului social i instrum ente m enite s rea liz eze fericirea ma
xim mprit la ct mai muli (vezi, de altfel. Introducerea
la Despre infraciuni i pedepse), conform formulei utilita
ritilor pe care Beccaria i admira att de mult (printre ace
tia se evideniaz cel ce este considerat ntem eietorul colii
scoien e", Francis H u tch eson - nscut de fapt la D rum a-
lig. Irlanda de nord, n 1649 i mort la G lasgow , n 1746).

Iat pe scurt soluia lui B eccaria: V rei s prevenii in


fraciunile ? Facei n aa fel n ct lu m in ile s nsoeasc li
bertatea" (C a p ito lu l X L I I ). B eccaria este unul dintre
reprezentanii S e co lu lu i X V III, secol al re fo rm e lo r" -
adic al Ilum in ism u lui - n Italia. Cesare s-a nscut la M i
lano la 15 m artie 1738; tatl su era m arch izu l G iovan ni
Saverio (d in 1758 face parte din aristocraia ora u lu i), iar
mama sa era M ria V iscon ti di S aliceto. Este prim ul fiu al
unei familii nstrite care avea i civa reprezentani de prim

Titlul celui mai im p o r ta n t studiu d e sp re e p o c al lui F ra n c o V e n


turi. (N.t.)
PREFA

plan n clerul lo c a l; prim ete o educaie tradiional la C o


legiul Farnese din Parma, con d u s de iezuii. Destul de re
pede se evideniaz n clin a iile sale pentru m atem atic i
lim bi. i ia licena n drept la Universitatea din Pavia pe
13 septem brie 1758 i con tin u s se ocu pe de drept, dar
i de tiine n general i de literatur. Aa cu m id eile sale
intrau n contrast cu con form ism u l m ediului su social, la
fel i felul su de a se com p orta l va duce la o ruptur cu
familia. Este bine cunoscut povestea sa de dragoste, de alt
fel nu de lung durat, cu Teresa Blasco, ica lui D o m e n i-
co, locoten en t-colon el din corpul de ingineri; se vor cstori
n cele din urm n 1761. Intre 1758 i 1768, prietenia cu
Pietro (1728-1797) i Alessandro V e rri'(1 7 4 1 -1816), cei doi
frai nelinitii care creaser A cca d e m ia dei Pugni, i p r o
pune ca scop punerea n practic a ideilor ilum iniste, n spe
cial a ce lo r proven in d din Insulele Britanice i din Frana.
C on cep erea reform elor ca o necesitate stringent l c o n
duce i la con v ertirea" sa, cum a n u m it-o , la filozofie -
sau, am putea spune mai degrab, \aphilosophie, c o n ce p u
t con form celui mai pur esprit des lumires, ca o capaci
tate raional de a interveni n cele mai con crete p rob lem e
ale vieii sociale, urm nd nvm intele lui H elvtius
(1 7 1 5 -1 7 7 1 ), Buffon (1707-1788)1 C o n d illa c (1 7 1 5 -1 7 8 0 ),
precu m i ale e n ciclop ed itilo r D id erot (1 7 1 3 -1 7 8 4 ) i
d A lem b ert (1 7 1 7 -17 8 3 ), fr a-1 uita pe scoianul David
H u m e (1 7 1 1 -17 7 6 ) i mai ales pe teoretician u l con tra ctu -
alism ului Jean-Jacques Rousseau (1 7 1 2 -1 7 7 8 ). Prim ul
semn al acestei m etam orfoze intelectuale a fost studiul Del
disordine e de' remedi delle monete nello Stato di Milano
1762 (D esp re dezordin ea i rem ediile propuse asupra m o
n ed elor n Statul M ila n o ), publicat n acelai an la L ucea;
cenzura n L om bardia n-ar fi ap robat-o !

Opera cea mai matur este Despre infraciuni i pedep


se, scris ntre martie 1763 i n cep u tu l lui 1764. In acelai
an, la 12 aprilie, manuscrisul a fost trimis la tipografia C o l
tellini din L ivorn o i n iulie circulau prim ele exemplare.
PREFA

Succesul a fost instantaneu. n curnd au n cep u t c r it ic i


le i p o le m icile . La 3 februarie 1766 B iserica C a to lic R o
man hotrte punerea volu m u lu i la Index. Ins id eile lui
Beccaria s-au rspndit i n afara Europei, devenind un ele
ment esenial al istoriei atlantice, dup cu m d em on strea
z succesul m ultor propuneri de-ale sale preluate - in trimis
de Benjamin Franklin (1 7 0 6 -17 9 0 ) i T hom as Jefferson
(1743-1826) - de creatorii experimentului dem ocratic" care
a transformat unele c o lo n ii britanice ale A m ericii de N o rd
n Statele U n ite. Este cu n oscu t ct de mult datoreaz u ti
litarism ul id e ilo r lui B eccaria, mai ales n ceea ce-1 p r i
vete pe Jerem y B entham (1 7 4 8 -1 8 3 2 ), fapt recu n oscu t
ch ia r de fon d a toru l revistei Westminster Review, v iit o
rul laborator p o litic al ra d ica lilor" britanici ca James M ill
(1 7 73 -1836) i Joh n Stuart M ill (1 8 0 6 -1 8 7 3 ). Este de ase
menea cu noscut faptul c nu toate prop u nerile lui B e cca
ria au devenit legi pozitive n diferite contexte instituionale,
de o parte i de cealalt a oceanului - e suficient s ne gn
d im c pedeapsa cu moartea este i astzi n vigoare n u n e
le state ale SU A.
F ranco V enturi, marele specialist italian l S e co lu lu i
X V III, secol al reform elor", m eniona n reconstruirea v ie
ii lui B eccaria c aceste vicisitudini alternative, n cele din
urm, au nbuit entuziasm ul tineresc i l-au dus pe C e
sare spre o tot mai indiferent apatie"^. U n soi de para
bol - intelectual i existenial - care avea, fr n doial,
legtur nu num ai cu dram ele fam iliale (Teresa m oare pe
14 martie 1774), dar i cu declanarea unui con flict de idei
i ciocn iri de caractere (ruptura cu Pietro Verri i n general

^ n I n tr o d u c e r e a la ed iia v o lu m u lu i Despre infraciuni i pedep


se, M o n d a d o r i , M i l a n o , 1 9 9 1 , sub n g rijire a sa. F r a n c o V e n tu r i d e
s c r ie a ceast s ta r e : [ . . . ] n t i n t r - o fo r m mai len t i a p oi n t r -u n
ritm t o t mai rapid, B e c ca ria ca d e n starea de sum br d ep resie pe ca re
n tin e r e e reuise s o d ep ea sc d a to r it angajrii n g n direa ilu
m inist. L upta d e cla n a t n ju r u l crii i a id e ilo r sale c o n tin u a n
afara sa, fr el" (p . 2 1 ).
PREFAA

CU anturajul celor din A ccadem ia dei Pugni, care ntr-un prim


m om ent n perioada 1764-1766 au con tribu it att de mult
la rspndirea id eilor sale prin paginile revistei I I Caffe).,
Pe de alt parte, scrierile sale ulterioare nu au mai atins p r o
funzimea, rspndirea i notorietatea operei principale, chiar
dac a continuat s aplice cu perseveren acel am estec de
spirit m atem atic i ardoare m ora l " - form ularea i apar
ine lui V enturi - ce ddea atta vigoare ca p o d o p e re i sale
i care l-a ndreptat spre o serie de cercetri n d om en iu l
p olitic i econ om ic, ce vor culm ina n tr-o adevrat tiin
a b in elui, a utilului, a fru m osu lu i", o sintez care ns nu
se va nchega niciodat n tr-o form elaborat. Cesare B e c
caria se stingea la 28 n oiem brie 1794, lovit de a p op lexie",
dup cu m rezult din certificatul de deces care atest i n
m orm ntarea sa la M ila n o , n cim itiru l Porta C om asina.

C ele dou form ulri folosite de V enturi - spirit mate


matic i ardoare moral - ne sugereaz o gril de inter
pretare a peroraiei m p otriva pedepsei cu m oartea i a
aciunii cu caracter general de desacralizare a dreptului"^
ce se contureaz n Despre infraciuni i pedepse. Este ade
vrat c B eccaria (care, co p il fiind, era num it de coleg ii de
coal il n e w to n cin o " adic m icu l N e w t o n " ) n ntreaga
sa abordare a tiinei despre o m " tinde spre un soi de d e
mers com p act m atem atic, capabil s curee con cep tele fun
dam entale de orice fel de adugare superflu, fcnd s ias

^ P en tru B e cca ria fo r m u la r e a in fra ciu n ilo r" i d e fin ire a p e d ep


s e lo r " nu treb u ie s se d esf o a re pe planul p r in cip iilo r a b stra cte , b a
z a te pe d ife r ite r e v e la ii, ci lund n c o n s id r a le c o e r e n a i mai ales
con se cin e le m su rilor legislative. D u p cum ob se rv S te fa n o R o d o t
n p refaa ediiei sub ngrijirea lui A . B u rg io (F eltrin elli, M ila n o , 1 9 9 3 )
a ici drep tul este d esacraliza t , fiind n te m e ia t d o a r pe baza istoriei
i a o a m e n ilo r . N u mai este - n urm a aplicrii unei tehnici ab stracte
i o s tile - un p rivilegiu al s a c e r d o ilo r d ista n i i de te m u t, ci un
in stru m en t so cia l pe c a re o r ic in e ar treb u i s -l p o a t m n u i" (p . 7 ).
PREFAA

la suprafa p rin cip iile m e c a n ic ii" aciun ilor i ale pa siu n i


lor om eneti, n general n acelai fel n care Isaac N ew ton
(1642-1727) a p roced a t pentru elaborarea p rin cip iilor f ilo
zofiei naturale". D e exemplu, n capitolul X I (D espre pacea
p u b lic ): C a r e e calea cea mai bun de a preveni in frac
iunile ? A celeai pedepse sunt oare folositoare n toate tim
purile ? Ce influen au ele asupra m oravu rilor ? M erit s
ne ap lec m asupra acestor p ro b le m e cu p r e ciz ie g e o m e
tric, singura care m p rtie ceaa sofism elor, elocven a
seductoare i dubiul o v ie ln ic." Sau n ca p itolu l X L I
( C um s fie prevenite in fra ciu n ile"): E mai bine ca infrac
iunile s fie prevenite dect pedepsite. A cesta este p r in c i
palul scop al oricrei legislaii bune, adic al artei de a
co n d u ce oam en ii spre m axim u m de fericire sau m in im u m
de nefericire p osib il , dac e s v o rb im lund n c o n s id e
rare toate ca lcu lele lu cru rilor bu ne i rele ale v ieii."
Dar Beccaria demonstreaz c are un esprit de geome
trie absolut deosebit, dup cu m se d ed u ce din tr-u n frag
ment al aceluiai paragraf, dup prerea noastr edificator:
Este im p osibil s organizm activitatea tum ultuoas a o a
m en ilor n tr -o ordin e geom etric elim in n d abaterile de la
norm i d ezord in ea" (ibidem). C on tin u apoi referindu-se
la una din cele mai profunde i subtile p ro b le m e ale m e
can icii celeste elaborate de N e w to n (p rob lem cu noscut
din pu nct de vedere tehnic ca p rob lem a a n corp u ri, din
care deriv problem a stabilitii Sistemului solar): Aa cum
legile constante i deosebit de sim ple ale naturii nu pot m
pied ica perturbri n m icrile planetelor, la fel n cazu l n e
num ratelor i att de op u selor jo c u r i de atracie spre
plcere i durere, legile um ane nu p ot m p ie d ica perturb
rile i d e z o rd in e a " (ibidem). In tim p ce aspiraia de a-i n
ch ide pe toi m em brii societii n cuca unei legislaii, care
s perm it n m od obsesiv un co n tro l am nunit al c o m
p ortam en telor, este pur i sim plu o h im e r " a u n o r o a
m eni m rginii" (ibidem), anticam er a tiraniei, legislatorul
p ricep u t ar trebui s deosebeasc adevratele aciuni cri-

10
PREFAA

m nale de m u ltitu d in ea aciu n ilor neutre [fr relevan ]"


(ibidem) din punct de vedere p en al.
D ar cu m s evii s te p ierzi n labirintul tuturor p o s i
bilelor perturbri la care pot dtice pasiunile omeneti ? Dup
cum ne atenioneaz B eccaria n C a p ito lu l IX, srm an"
este con d iia m in ilor om eneti" care reuete s se ap le
ce mai cu srg asupra cunoaterii [ ...] re v o lu iilo r c o r p u
rilor cereti" dect asupra mai im p orta n telor n o iu n i
m orale, care continu s rmn confuze, plutind dup cum
le poart vntul p a s iu n ilo r"! Exist ns un rem ediu m
potriva acestui paradox. n C apitolul V I: n aritmetica p o
litic, exactitatea m atem atic trebuie n lo c u it cu ca lcu lu l
p rob a b ilit ilor." i-a p oi, dup cum m e n io n a se m c a p ito
lul X L I , trebuie s se in con t c d a c probabilitatea c o
m iterii in fra ciu n ilor este p r o p o rio n a l cu num rul
m otivelor, lrgind sfera in fraciu n ilor nseam n c m rim
p ro b a b ilit ile de a fi co m is e ". A adar, pentru B eccaria
utilitatea u n or msuri legislative trebuie cntrit proba
bilistic - i aceast indicaie, care ntre altele se ncadreaz

A c e s t lu cru nu n se a m n c re s p e ctiv e le aciu n i sunt n e u t r e "


din p u n ctu l de v e d e r e al gustului, al m o ra le i sau al v re u n e i o p iu n i
t e o lo g ic e . D a r B e c ca ria susine c acest fapt ar fi o r icu m n erelev an t -
acesta este to c m a i sensul d e sa cr a liz r ii d re p tu lu i" d e sp re c a re se
am intea n n o ta 3.
P rob a b ilism u l este o c o m p o n e n t esenial a gndirii m o d e rn e ,
att din p u n ct de v e d e r e e p is te m o lo g ic c t i din cel al sensului g e
n eral m o r a l " . P e n tru o rapid p re z e n ta r e a p ro b le m e i i n p a r ti
cu lar a felului n c a r e o c o n c e p ie su biectiv " a p ro b a b ilit ilo r p oa te
p erm ite n acelai tim p un ncreztor consimmnt p re c u m i pro
tecia disensiunii \m\ p e rm it s fa c trim ite r e la G . G i o r e l l o , C o n o s-
cen za s c ie n tific a ", n N. V a s s a llo (e d it o r ). Filosofa delle conoscenze,
C o d ic e , T o r in o , 2 0 0 6 , p re c u m i la a m p lu l studiu S. M o r i n i , Proba-
bilismo. Storia e teoria, B r u n o M o n d a d o r i, M ila n o , 2 0 0 3 . C r e d e m c
ar fi bine s su bliniem cu m m area tra d iie a p ro b a b ilism u lu i, att din
p u n ct de v e d e r e m a te m a tic c t i filo z o fic (lu n d n c o n s id e r a r e i
c o n t e x tu l ju r id ic i al p o lit ic ii), n Italia a fo s t r e lu a t i re n n o it n
m od su bstan ial de B r u n o de F in etti ( 1 9 0 6 - 1 9 8 5 ) . S e m n a l m d o a r

11
PREFA

n tr-o im portant tradiie de gndire, att n e p iste m o lo


gie ct i n m oral, tradiie ce cu p rin d e pe unii dintre cei
mai profunzi gnditori ai m odern itii, de la Blaise Pascal
(1 6 23-16 6 2 ) la B aruch S pin oza (1 6 3 2 -1 6 7 7 ), de la Joh n
L ock e (1632-1704) la David H u m e, este i ea o form dega-
rantisrn. In acest fel, Beccaria schieaz un m odel m inim al
de legislaie: D o r ii s prevenii infraciunile ? Facei n aa
fel nct legile s fie clare, sim ple i fora ntregii naiuni
s se con cen treze pe aprarea lo r i n ici o frm a acestei
fore s nu fie folosit cu scopul de a le distruge" (ibidem).

n sfrit, claritatea i simplitatea legilor im plic un efec


tiv pluralism al prerilor i al m odului de via ce n tr-un cerc
virtuos stim uleaz progresul cunoaterii i al com p e te n e
lor autoalim entndu-se (vezi C a p itolu l X L II, D esp re ti
ine"). Cunotinele, tocmai pentm c nlesnesc comparaia
obiectelor i dau natere la mai multe puncte de vedere, cre
eaz posibilitatea confruntrii multor sentimente contrare,
ce se modific reciproc, cu att mai uor cu ct se poate p re
vedea c ceilali [preop in en i] au aceleai preri i aceleai
rezistene. n faa lu m in ilor rspndite cu drnicie n ca
drul unei naiuni, tace ignorana calom nioas i tremur au
toritatea creia i lipsesc armele raiunii, iar puternica for
a legilor rmne n eclintit; cci nu exist om lum inat care
s nu fie un fervent susintor al p actelor pu blice, clare i
utile ale securitii com u n e n m om entul n care com par
stropul de libertate inutil pe care a sacrificat-o cu suma
tuturor libertilor sacrificate de ceilali oameni, care - n
lipsa legilor - ar fi putut aciona n detrim entul su" {ibi
dem, sublinierea m i aparine). C ititorul ne va scuza pentru

a n to lo g ia sub n g rijire a lui M . M o n d a d o r i, L a logica dell'incerto, il


S a g g ia to re , M ila n o , 1 9 8 9 i cea (b ilin g v , ita lia n -en g lez ) sub n
grijirea lui P. M onari i D. Cocchi, Probabilita e induzione, CLUEB,
B o lo g n a , 1 9 9 3 . S em n alm , mai ales p entru c on in u tu l su filo z o fic ,
un text (1 9 3 4 ) al lui B r u n o de F inetti, re ce n t p u blicat Linvenzione
della verit, Raffacllo Cortina, M ilano, 2006.
V e zi i o b se rv a iile C a p ito lu lu i X X X , P r o c e s e i p r e s c r ip ie " i
cele ale C a p ito lu lu i X X X I , In fra ciu n i greu de d ov ed it prin p r o b e " .

12
PREFA

;iccst citat att de lung n ale crui ultim e rnduri apar n m od


evident argumentele con cep iei contractualiste a lui B ecca
ria. Statul nu este n m od necesar conturat de un legislator
divin sau sub influena unei inspiraii divine, aa cum nu e
nici un dar al N aturii, ci este rezultatul unui com plicat p r o
ces istoric de contractri i de convenii. Contractualismul
lui L ock e, i chiar cel al lui Rousseau, este regndit de B e c
caria con form prop riei perspective utilitariste iar aceas
ta, la rndul ei, este conturat folosin du-se eprobabilism .
Acest lucru nu d u ce la sacrificarea vreunei caracteristici in
dividuale, nici la o con cep ie monist a binelui pu blic i nici
la o evaluare univoc a avantajelor i dezavantajelor c o m
portamentului indivizilor, ce au devenit de acum ceteni"

^ J o h n F larsan yi ( 1 9 2 0 - 2 0 0 0 ) , lau reat al P rem iulu i N o b e l pentru


e c o n o m ie , a d e m o n stra t pe larg cum p ro b a b ilita te a i utilitatea p o t
s se m b in e n t r -u n am plu p ro g ra m de c e r c e t a r e n d om en iu l h o t
r r ilo r raion ale n e c o n o m ie , etic i d rep t - o co m p le x d e zv o lta re a
ceea ce pe v rem ea lui B e c ca ria i a lui B en th a m era d enum it a r itm e
tica politic* . F acem trim ite re la c a p o d o p e r a sa Raional Behaviour
and Bargaining Equilibrium in Games and Social Situations, Cam
brid ge U n iv e r s ity P re ss, C a m b rid g e , 1 9 7 7 ; ediia italian (re v z u t
de a u to r cu o c a z ia t ra d u ce r ii) n grijit de S . M o r in i, Comportamen
te razionale ed equilibrio di contrattazione, 11 Saggiatore, M ilano, 1985.
^ Ind ividu alism ul lui B e c ca ria (b a ch iar un fel de individualism
m eto d o lo g ic* ante litteram) ni se p a re c la r afrm at n n trea g a o p er ,
dar n p articu la r (c o n t r a r o ric re i tendine pe ca re azi am n u m i-o c o -
munitarist** sau co le ctiv ist * * )n C a p ito lu l X X V I , D e s p r e spiritul
de familie**, unde B e c ca ria p o le m iz e a z cu a ce le sp irite c h ia r i cele
mai luminate** ca re au co n sid e ra t societa tea m a i degrab o uniune de
fam ilii d ec t o uniune de oameni**. O a u to rita te cum era P ie r o C a la
m andrei con sid e ra acest p a ra g ra f o inutil digresiune** (P . C a la m a n
drei, P refa" i C om entariu**, n C . B eccaria, D ei delitti e dellepene,
L e M o n n ie r , secon d a ed izione, F irenze, 1 9 5 0 , p. 3 7 0 ). V e zin s o b s e r
vaiile lui A lb e r t o B u r g io n ediia sub n g rijire a sa, n special n ota 9 1 ,
unde in tolera n a lui B e c ca ria fa de legtu rile fam iliale nu este e x p li
c a t prin viaa sa p e rs o n a l , ci este n c a d r a t n critic a sistem a tic
n d rep ta t m p o triv a ingerinei a a -n u m itelor c o rp u r i interm ed iare n
r a p o rtu l d in tre indivizi liberi, c o n tra cta n i ai pactului social i S tatul
c e este prin interm ediul acestui p act fundat, ren n oit i re fo rm a t.

13
PREFAA

n cetn d s mai fie su pu i". S mai recurgem n c o dat


la att de eficacele cuvinte ale lui Cesare B eccaria: O a m e
nii ajuni n sclavie sunt mai [ ...] cru zi dect oam en ii l i
beri. A cetia din urm m editeaz la tiine, m editeaz la
interesele naiunii, discern m arile m od ele i le im it" ( c a
p itolu l X L I ). Eu personal sunt mai degrab m p otriva d i
feritelor n cercri de actualizare ale oricrui mare clasic, dar
D u m n ezeu tie dac tocm ai astzi nu este n evoie de o ast
fel de m ed ita ie".
G IU L IO G IO R E L L O
C RO N O LO G IE

1738:15 martie, se nate, la M ilano, Cesare Beccaria B o-


nesana, prim ul fiu al m a rch izu lu i G io v a n n i Saverio i al
M riei V iscon ti di Saliceto.

1746- 1754: studiaz la Parma, la C oleg iu l iezuit Farnese,


cel mai im portant centru de form are a tin erilor n obili din
Italia de nord. M anifest o n clin a ie deosebit spre m ate
m atic i studiul lim bilor, precu m i o inteligen lucid i
p recoce. Educaia prim it o va caracteriza drept fanatic".
A nii petrecui aici i vor accentua latura introvertit a ca ra c
terului, pn la atitudinea de aprare pasiv a prop riei per
sonaliti sau chiar de ndrtnicie, de care nu va reui, dect
rareori, s se elibereze.

1754- 1758: i con tin u stu diile la U n iversitatea din


Pavia, urm nd de fapt dorina, mai bin e spus somaia p a
tern de a studia dreptul, generalizat n ep oc printre fa
m iliile de nobili, care-i meneau pe toi prim ii nscui carierei
ju r id ic e ; Ia num ai d ou zeci de ani, i ia licena n jurispru-
den.

1758: Se n toa rce la M ila n o n cep n d , asemeni tin eri


lor de rangul su, s frecventeze viaa m on den i literar
(Accademia dei Trasformati) a fa m iliilo r n o b ile . Pentru B e c
caria, aceast perioad are mai degrab valoarea cutrii p ro
priului drum intelectual. Scrie, ca toate vlstarele fam iliilor
n obile, versuri (puine, dar suficiente pentru a nelege c n
clinaia sa este p roza i sigur nu literatu ra). D escoper Ilu
m inism ul francez, aruncndu-se cu o pasiune nflcrat n
studiu: M on tesq u ieu , filozofia utilitarista a lui H elvetius,

15
C R O N O LO G IE

D iderot, D 'A lem b ert care i descliide alte drum uri: L ock e,
H u m e, C o n d illa c . n 1761 aprea rom an u l La Nouvelle
Heloise al lui Jean-Jacques R ousseau; B eccaria va fi zg u
duit de p rob lem ele m orale i p o litice ridicate de rom an. In
1762 apare Contractul social al lui R ousseau. Este o ade
vrat rscruce n gndirea sa: de acum n cep e meditaia
asupra co n ce p ie i p o litice a societii. P erioad extrem de
intens pe care o va caracteriza drept con vertirea mea la
filoz ofie ", d a t n d -o, chiar, n 1761.

1760: anul u nei crize m ajore ce angreneaz att viaa


sentim ental, ct i pe cea a p r o p riilo r idei. O cu noate pe
tnra i splendida Teresa Blasco, de origine siciliana i spa
niol, n drgostit nebunete, B eccaria hotrte im ediat s
se cstoreasc, dar n c nu realizeaz in con gru ena situa
iei i mai ales fora constrngtoare exercitat de tra d ii
ile fam iliei i ale societii. Dei de origine nobil, familia
B lasco aparinea unei n ob ilim i de categorie inferioar fa
de stirpea m arch izu lu i B eccaria. Tatl su considera aceas
t cstorie o m ezalian i, n plus, zestrea fetei era m o
dest; refuzul patern este ferm. A u torit ile vor face front
com u n , cnd, n 1761, exasperat, B eccaria plnuiete s se
cstoreasc d eclarn du -se dispus s renune la bunsta
rea casei paterne; cerea inflexibilului tat doar o m od ic
sum care s-i perm it s se ntrein. La solicitarea tat
lui, guvernul l declar pe Cesare p rizon ier n propria cas;
ulterior, n urm a interveniei con telu i di Soria, interdicia
este ridicat. Pentru tnrul B eccaria este m om en tu l p o
trivit pentru a-i dem onstra coerena p ro p riilo r id ei: p
rsete familia i se cstorete cu Teresa. Srac, dar coerent
cu ideile i voina p roprie. D in aceast cstorie se va na
te G iu lia, care, prin cstoria cu con tele Pietro M a n z o n i,
va deveni mam a scriitorului A lessan dro M a n z o n i. In p e
rioada sarcinii Teresei, prietenul Pietro Verri reuete, prin -
tr-o stratagem (o vizit inopinat, cnd la m om en tu l
potrivit Teresa lein ", iar Cesare obine declaraia de ier-

16
CR O N O LO G IE

(are a fiului risipitor), m pcarea cu tatl. Cesare i va re


dobndi drepturile ce i se cuveneau rangului.

1761: n casa Verri n cep s se ntlneasc mai muli ti


neri: PietrO Verri i fratele su A lessandro, L uigi L am ber-
Cenghi, Beccaria, A lfon so L on g o, Giambattista Biffi, Pietro
S c c c o -C o m n e n o i G iuseppe V iscon ti di Saliceto (m ai tr
ziu, n 1764, P aolo Frisi, p recu m i G ia n rin a ld o C arii care
.i participat de departe, prin co re sp o n d e n ). Cu excepia
lui Frisi, toi ceilali sunt de origine n obil, co n i i m ar-
cliizi. In tr-o anumit msur sunt contieni c rep rezin
t viitoarea clas p olitic , dar, spre deosebire de m uli ali
(ineri n obili care nu doreau dect s se b u cure n tihn de
situaia privilegiat n care se gseau, grupul acesta este n
sufleit de o sete de cunoatere i nelegere a lucrurilor, de
o dorin arztoare de schim bare: m o tto -u l lor ar fi putut
N li aciu n ea". n spirit p o le m ic fa de uzanele tim pului,
, \ acest grup de discuii libere i formare intelectual va fi nu-
, , mit de ei, n 1763, academie, Accademia deiPugni. Nu o
academ ie n sensul tradiion al al cuvntului, nu o loj m a
sonic, ci un grup liber de discuie i studiu, n cutarea
adevrului, a dreptii, a u tilu lu i". A cadem ia a refuzat s-i
stabileasc un program oficial sau un statut de fu n cion a
re; erau suficiente lecturile n com u n , lectura m anuscrise
lor p roprii, discuiile n ju ru l m inunatei sobe albe din casa
Verri. In aceast atmosfer s-a nscut i Despre infraciuni
i pedepse. In aceast atmosfer s-a nscut i revista gru
pului, I I Caffe.

Italia traversa n c din anii '30 o profund criz m ulti


pl. Pe plan p olitic, declinul u ltim elor mari familii de n obili
(Farnese i M e d ici), alturi de nenumrate rzboaie (vezi nota
de final 4, cu o scurt isto rie ). Pe plan e c o n o m ic , o criz
generalizat european, dar care n Italia are repercusiuni
mai accentuate tocm ai pentru c se com b in cu frm ia
rea v ech ilor form e statale. i nu n ultim u l rnd o p rofu n
d criz m oral i intelectual. A n ii 1750 nregistreaz

17
C R O N O LO G IE

p rim ele n cerc ri de reform, b lo ca te n cea mai mare par


te i doar parial reuite, dar insuficiente, n L om bardia i
T osca n a ; im portana acestui decen iu este ns enorm , n
ciuda rezultatelor aproape inexistente, datorit co n tie n
tizrii p ro b le m e lo r: necesitatea unei fore p o litice cen tra
le, suficient de puternic pentru a perm ite reform ele i a
putea susine lupta m potriva corp u rilor intermediare, a p ri
vilegiilor, a intereselor, a orga n iza iilor locale. La n c e p u
tul an ilor 1760 totul prea ns din nou nchistat n vech ile
form e im ob ile ale trecutului, ale tradiiei, dup n cercrile
reform atoare ale lui P om p eo N eri i G ianluca Pallavicini.
Pietro Verri va studia p rop u n erile de reform, bazate mai
degrab pe bun-sim , intuiii i em pirism , realiznd cauza
eecului generaiei anterioare: n afara pu tern icei rezisten
e opuse de clasa p olitic , ecleziastic i de magistratur,
lipsa instrum entelor teoretice la aceti reform atori. In c a
drul grupului tinerilor din A cca d e m ia dei Pugni n ce p e un
studiu aprofundat al noii culturi e co n o m ice , p olitice i filo
zofice europene. Independent de d om en iu l n care fiecare
dintre tineri va aciona, d iscu iile erau com u n e, asigurnd
o viziu n e de ansam blu: c o n ce p ie p olitic , co n ce p ie ju r i
dic, e co n o m ie p olitic , com er, fisc, cadastru, finane i
m o n e d e ".

1762: apare studiul Del disordine e de'remedi delle ma


nete nello Stolo di Milano (Despre dezordinea i rem edi
ile propuse n privina m o n e d e lo r n Statul M il a n o ) . Iniial
B eccaria prezint m anuscrisul m inistrului plen ipoteniar
Firmian, care i rspunde printr-o tcere mai mult dect gri
toare; B eccaria hotrte atunci s p u b lice cartea la Lucea,
avnd n vedere c la M ila n o cen zura nu i-ar fi a ccep ta t-o.

1764: ianuarie, termin Dei delitti e delle pene (Despre


infraciuni i p e d e p se ), carte n ce p u t n martie 1763. Sar
cina pu b lic rii unei cri att de subversive" i va reveni
expertului Pietro Verri care com enteaz n tr-o scrisoare epi
sodu l: Era efectiv o p roblem s reuim s p u b lic m fr

18
CR O N O LO G IE

necazuri aceast oper despre un subiect att de iritant"


(Venturi, p. 711). D e d a ta aceasta n ici nu ar fi avut rost n
cercarea de a obine avizul cenzurii. Verri gsete tipogra-
M la L ivorn o i, n iulie 1764, sosete n m od clandestin
prim ul exem plar al crii aprute an on im i avnd in d ica
t Londra drept lo c al tipririi. Prim ele exem plare au fost
distribuite n Toscana i apoi cu multe precauii i n L o m
bardia. Au urmat alte ediii i traduceri, care se succed
n tr-un ritm im presionant (vezi N ota asupra ediiei i tra
du cerii). M anifestul Ilum inism ului lom bard i ncepea dru
mul de extraordinar succes la nivel european. (Pentru
ecou rile i p o le m icile din Italia vezi nota de final 2.)

1764: iunie, n cep e s apar revista / / Caffe, ce i va n


ceta apariia n mai 1766. i n aceast iniiativ, grupul A c a
dem iei dei Pugni reuete s se deosebeasc de atmosfera
tim pului. R evistele erau exclusiv opere ale scriitorilor i z o
lai. A ca dem ia va form a ns un grup redacional. Sufletul
grupului, Pietro Verri, nu nceta s le am inteasc: d o a r m -
preun, unii vor putea realiza program ul de reform are a
societii despre care continuau sear de sear s discute.
V o r deveni chiar o for, cu m susine F ranco V enturi, pe
de o parte de o p oziie contra structurilor existente, pe de
alt parte de presiune pentru reform e. Revista public ar
tico le de e con om ie, legislaie, agricultur, istorie natural
i m edicin , literatur, m oral; ordinea reflect ponderea
respectivelor d om en ii, con form unui cuprins n to cm it de
Pietro Verri dup d oi ani de apariie. S cop u l propus era de
a suscita i alimenta discuiile despre reform , fr preten
ia de a influena sau rezolva situaii con crete. Va deveni
centrul de dezbateri al ntregului Ilum inism italian. R e v is
ta, coerent cu scopul propus, i n ceteaz apariia n m o
m entul n care diferiii m em bri ajung s ocu p e posturi de
responsabilitate pu b lic; de la discutarea reform elor se tre
cea la lungul drum al aplicrii lor.

19
C R O N O LO G IE

1766: apare traducerea francez a crii lui B eccaria


Traite des dlits et des peines. Traducerea abatelui Andr
M orellet transform cartea ntr-un tratat, n tr-un nou co d cu
form tipic ju rid ic , un instrument pentru com baterea par
lam entelor: o form dictat de spiritul raionalist francez,
cu m v a dem onstra com en tariul scris de V oltaire. Pe de alt
parte, filozofii en ciclop ed iti grupai n ju ru l lui D id erot
l-au acuzat pe traductor de asasinarea" originalului: o ro a
rea cauzat de cru zim ea ra p ortu rilor um ane, de suferin,
lupta dintre raiune i natur riscau s treac n planul doi
sau chiar s dispar. n toam na lui 1766 B eccaria este in
vitat la Paris. Pleac de la M ila n o , n soit de A lessandro
Verri, ngrijorat de confruntarea care-1 atepta: susinerea
p u blic a succesului, la Paris - capitala eu ropean a filo
zofiei. O adevrat angoas pentru un om chinuit d in tot-
deauna de o nesiguran cronic, o persoan att de sensibil
i introvertit care cu greu reuise, d oar n cercu l p rie te
n ilor si, s-i construiasc un ech ilibru fragil de c o m u n i
care. B ecca ria ar fi putut accepta s fie criticat, chiar s
fie corectat de filozofii din Paris; dar nu putea suporta s
intre n jo c u l lor, s repun totul n discuie de la capt. A
avut o reacie asem ntoare cu cea a lui Jean -Jacqu es, dar
mai pasiv, mai rezervat. N u s-a revoltat, dar a p lecat de
la Paris, fugind de glorie, refuznd s devin altceva dect
ceea ce era" (V enturi, p. 744). B eccaria nu a putut face fa
din punct de vedere p sih o lo g ic valului de succes i exp u
nere p u blic; rezultatul cel mai amar a fost ruptura cu A le s
sandro i Pietro Verri, cu Frisi, cu ntregul grup de prieteni.

Singur, izolat, mai n ch is n sine dect nainte, traver


snd m ulte dificulti, cu greu va ren cepe s scrie. Studiul
Tentativo analtico su i contrahhandi (ncercare de descrie
re analitic a con tra b a n d ei) dateaz din aceast p e rio a d ;
a fost considerat drept unul din prim ele exem ple de ana
liz m atem atic aplicat e co n o m ie i. (J. A lo is S ch u m peter)

20
CR O N O L O G IE

1767: prim ete o propunere, din partea Ecaterinei a Il-a,


de a se stabili n Rusia, creia n u -i d curs.

1769-1772: pred e co n o m ie pu b lic i tiina a d m in is


traiei la S cu ole palatine din M ila n o ; cursul acesta i fur
nizeaz materialul pentru studiul Elementi di economia care
va fi pu blicat postum , n 1804, de C ustodi.

1770: public studiul Ricerche intorno alia natura dello


stile (C erceta re asupra naturii stilu lu i).

A ctivitatea adm inistrativ, dei la nivel nalt (n C o n


siliul Suprem de e co n o m ie . C o n siliu l de guvern. C o n siliu l
pentru codificarea dreptului p e n a l), n u -i va mai lsa tim
pul necesar studiului sau p oate filonul genial l epuizase n
acea carte de tineree care i con tin u a n ntreaga Europ
drum ul de glorie. M o a re la 28 septem brie 1794.

D .G .
NOTA ASUPRA EDIIEI
I T R A D U C E R I I

D in 1764, anul apariiei ed iiei de la L o n d ra ", cartea


lui Beccaria a avut nenumrate ediii i traduceri, cteva zeci
numai n secolu l al X V III-le a . Este, fr n d o ia l , m rtu
ria caracterului inovator al operei, dar a ridicat i o alt p r o
blem deosebit de dificil. Lipsa p rin cip iu lu i paternitii
scrierilor, n term enii n care n elegem astzi aceast n o
iune, tendina deosebit de rspndit de a co n ce p e tradu
cerea ca pe o adaptare att la sensibilitatea culturii n care
sc traducea ct i la p ro p riile necesiti dem onstrative au
dus la alterarea textului original. In 1958, F ranco V enturi
hotrte s reia textul celei de-a cin cea ediii u ltim a e d i
ie ngrijit de Beccaria, aprut la L ivorno n 1766 [...] sur
sa acestui text care a fost att de des re-elaborat, m odificat
i alterat de ed itorii i traductorii p osteriori". Prima m a
nipulare dateaz din 1765 i a fost ntreprins de traduc
torul n francez, abatele A ndr M orellet, care a transformat
radical ordinea capitolelor, a paragrafelor, a ideilor, n tr-un
soi de eut and paste avant la lettre, cu scopul declarat de a
co re cta d ezordin ea origin alu lu i". Transformarea este im
plicit n chiar titlul operei care n francez devine Trait
des dlits et des peines, adic un tratat" elaborat cu o l o
gic de fier, o oper organic, un punct de sprijin funda
mental n lupta pe care philosophes francezi o desfurau
n scopul garantrii drepturilor cetenilor. Aadar s-a ajuns
la o adevrat vulgata a textului lui B eccaria. G ian ni Fran
c io n e a desluit seria tuturor schim brilor pe parcursul d i
verselor reeditri i traduceri, n prim a ediie critic
(Edizione nazionale delle opere di Cesare Beccaria, diretta

23
N O T A A S U P R A E D I IE I I T R A D U C E R I I

da Luigi Firpo e G ian ni F rancion i, M e d io b a n ca , M ila n o


1984 ss).
A cest lucru explic i de ce editura Flum anitas a optat
pentru o nou traducere n lim ba rom n (du p textul e d i
iei c ritice ) i nu pentru republicarea traducerii lui A rm nd
R ou, aprut la Editura tiinific, n 1965; respectiva tra
du cere n rom n prelua o variant a vulgatei textului lui
B eccaria sub n grijirea lui P iero C alam an d rei, 1950.

S T R A T E G IA T R A D U C T IV

P rin cip iu l teoretic ce st la baza traducerii este rea liza


rea echivalenei traductive, traducerea ca Gleichwertigkeit,
cele dou texte (text de plecare - TP i text de sosire - T S )
gsindu-se n tr-u n raport de egal valoare i dem nitate c u l
tural. M e to d a aplicat n vederea stabilirii strategiei tra
ductive este m etoda analizei n baza m rcilo r T P , la cele
trei nivele: con in u t, nivel formal, pragm atic. C onvins fi
ind c o tradu cere, realizat prin aplicarea p r in c ip iilo r tra-
d u cto lo g ie i i care obine echivalena traductiv, perm ite
persoan ei avizate s reconstruiasc strategia care i-a stat la
baz, nu voi oferi n continuare analiza propriu-zis, ci doar
o schiare a ei n p u n ctele eseniale.
Nivelul coninutului plaseaz lucrarea n tip o lo g ia te x
telor tiinifice cu n alt densitate in form a ion a l i sp e
cificita te absolut, im pun n d con in u tu l ca invariant a
trad u cerii, aadar obinerea claritii m esajului i n lim ba
de sosire. In acest scop , am recurs la in trod u cerea n text
a u n or p reciz ri n ch ise n paranteze ptrate, cu p r e c d e
re n dou cazu ri. P rim ul ca z: in trodu cerea unui term en
ju rid ic m od ern pentru care B eccaria folosete o sintagm
a lim b ii co m u n e , n tru ct te rm in olog ia nu se crease n c
(ca p . X IV , v orb in d despre posibilitatea recu zrii unui j u
d ec tor: Este de asemenea n con form ita te cu justiia ca
cel in cu lp at s poat exclu d e [recu za ] n tr -o anum it m

24
N O T A S U P R A E DIIEI I T R A D U C E R I I

sur pe cei pe care i con sid er s u s p e c i."). Prin aceast


soluie se d posibilitatea cititoru lu i de a n elege exact ter
m enul respectiv i, im p licit, valoarea inovativ a p r o p u n e
rii lui Beccaria, fr a m od ern iza textul. A l doilea ca z:
introducerea unei explicitri, n cele mai m ulte cazuri re
luarea subiectului, necesar pentru a nlesni urm rirea sen
sului dem onstraiei log ice . S-a recurs la aceast soluie
tocm ai pentru c unele fraze, fiind foarte lungi i avnd un
con in u t in form aion al ridicat, ar fi putut crea am biguita
te, fapt ce ar fi alterat nu num ai textul lui B eccaria, dar ar
fi contravenit chiar unei caracteristici fundam entale a tex
telor de specialitate ale lim b ii italiene care organizeaz i
structureaz argum entarea tocm a i prin folosirea c o n e cti-
velor log ico-tex tu a le, con d u c n d cititoru l i ajutndu-1 s
identifice legturile log ice dintre inform aiile furnizate (cap.
X X V I: A sem enea con tra d icii dintre legile de fam ilie i
cele fundam entale ale rep u b licii sunt o surs p rolific de
alte con trad icii ntre m orala d om estic i cea p u blic, g e
nernd n sufletul fiecrui om un con flict perm anent. Cea
dinti [familia] inspir supunere i team, cea de-a doua [re
p u b lica ] curaj i libertate; prim a ne nva s restrngem
binefacerea la un num r m ic de persoane fr a avea p o s i
bilitatea unei opiuni spontane, cea din urm [ne nva] s
o extindem la toate ca tegoriile de o a m e n i.").
Nivelul formal, dei n tip olog ia trad u cerilor de sp ecia
litate, cu caracter tiinific, este considerat de ordin secu n
dar, n cazu l nostru devine o invariant. Stilul lui B eccaria
este n m od program atic declarat ca un stil elevat ( u n stil
ce va ndeprta plebea nelum inat i im pulsiv", destina
tarul su fiind cititoru l lu m in a t"), fapt ce ne co n d u c e spre
respectarea opiun ii autorului n vederea realizrii ech iva
lenei traductive. Dar, n plus, n anum ite pasaje, este i o b
scur. C hiar dac claritatea mesajului poate fi afectat de
obscuritatea stilului, fapt ce ar contraveni im perativului res
pectrii caracteristicii coeren ei i m onoreferenialitii tex
tuale tip ice textelor tiinifice, respectarea acestei m rci la

25
N O T A A S U P R A EDIIEI I T R A D U C E R I I

nivel form al se im pune ca invariant a traducerii. Exist


dou cazuri la nivelul textului g lob a l: n prim ul caz avem
un stil obscur voit, declarat. E vorba de toate situaiile n
care prudena l determ in s-i ia precau iile necesare p e n
tru ca discursul su critic s nu-1 expun prea evident. Este
o opiune dictat de co n d iio n rile p o litice i mai ales re
ligioase ale vrem ii, dup c u m v a declara el nsui (c a p it o
lul X X X I X se refer, doar n m od im p licit, la infraciunile
de natur religioas, n spe la arderea pe rug: D a r o a
m enii raionali i vor da seama c lo c u l [n care m aflu],
secolul [n care triesc] i materia [pe care o abordez] n u -m i
perm it s exam inez natura unei asem enea in fra ciu n i"). In
al d oilea caz este un stil obscur neintenionat datorat sta
diului de evoluie al lim bii italiene. S ne ream intim c erau
anii n care, dup secole de m o n o p o l al lim b ii latine, se n
cepea n ntreaga Europ, sub influena Ilum in ism u lui, fo
losirea i n textele tiinifice i nu n um ai n literatur, a
lim b ilor naionale. Interferenele sunt mai mult dect fi
reti, iar n cazu l nostru se realizeaz mai ales la nivelul t o
p icii, n c destul de greoaie n italian i mai ales la nivelul
lungim ii frazelor. Stilul obscur a devenit aadar o invarian
t a traducerii n cazu l stilului voit obscur, cu scop u l de a
respecta caracteristica textului de plecare, fr s ajungem
la o m anipulare a sa prin traducere, iar n cazul stilului o b
scur n m od neintenionat cu scop u l de a data textul, res-
p ect n d u -i savoarea trecutului. A ceast opiune ns nu
pericliteaz nelegerea textului ntruct n cazul stilului voit
obscur s-a recurs la notele de final, m ereu prezente i chiar
foarte abundente i n ediiile italieneti, care reiau diferi
tele interpretri i com en tarii ale criticii de specialitate, ale-
gndu-se interpretarea considerat autorizat n m om entul
de fa; n cazu l stilului obscur n m od neintenionat, sin
gurul im pedim en t ar putea fi necesitatea de a reciti aceste
fraze pentru a putea ptrunde densitatea inform aiei. Dar
dac B eccaria nsui cnd scria cartea nu reuea s lu creze
mai mult de dou ore cu con cen tra rea necesar, de ce am

26
N O T A A S U P R A E D I IE I I T R A D U C E R I I

pretinde noi astzi, n tr-u n alt context tem poral, geogra


fic i cultural, s trecem cu uurin prin text?
Nivelul pragmatic este considerat irelevant n orice text
tiinific, tocm ai datorit lipsei de em oion a lita te pe care
O im pune argumentarea tiinific. Dar nu este cazul lu cr
rii noastre. B eccaria nu a scris un tratat ju r id ic la rece, ci
n ce rca s zg u d u ie eafodajul ju r id ic al e p o c ii, fo lo sin d
instrum entele raiun ii, dar n acelai tim p n c e r c n d s
desch id och ii con tem p o ra n ilo r si asupra atrocitii i
g ro z v iilo r" p ro ce d u rilo r ju r id ic e ; efectul asupra c it ito
rului este cteodat violent i ca atare trebuie s rmn n
traducere. In alte situaii se simte vibraia unei sensibiliti
solidare cu cei m uli i u m ili. N iv elu l pragm atic este o in
variant sine qua non a traducerii, cci fr respectarea aces
tuia, lucrarea lui B eccaria ar fi trunchiat sau, de-a dreptul,
manipulat.

S-a inut con t, de asemenea, de necesitile destinata


rului - cititoru l rom n, pentru a-i asigura acestuia p o sib i
litatea de a n elege textul. S-a recurs la n ote de final axate
pe con textu l cultural, istoric, religios italienesc, realizn-
du-se n acest fel i medierea cultural necesar unei tra
duceri. C on in u tu l n otelo r a fost calibrat n funcie de
portretul robot al poten ialu lu i citito r rom n, cititor cu o
cultur m edie, dar care are n evoie de explicaii su plim en
tare pentru elucidarea unui cadru cultural diferit.
innd cont de destinatarul prezentei ediii bilingve, s-a
mai im pus o op iu n e: diversificarea n otelor. Pe de o par
te, exist n otele de final n um erotate progresiv, pentru toi
cititorii (specialitii au fost privilegiai con cen tr n d u -se n
com en tarii m od u l n care B eccaria abordeaz de-a lungul
n tregii lucrri diferitele problem e, cu trim iteri i citate din
alte ca p ito le ), pe de alt parte exist note de final, destinate
italien itilor i tradu ctorilor, cei care urm resc textul n
oglind, semnalate ca atare prin [ p . t ] , adic p rob lem e tra
ductive.

27
N O T A A S U P R A EDIIEI S I T R A D U C E R I I

Ca n orice aciune om eneasc n care am investit in te


res i pasiune, ajuni la final, ne sim im cuprini de o c iu
dat stare de regret. In cazul n spe cu att mai mult cu
ct investiia/angajarea intelectual a fost total i a c o n
stituit o p rov oca re. D ed ic aceast traducere celui mai ra
ional om pe care l-a m cunoscut n viaa mea, lui V ito.

DANA GRASSO
DEI DELITTI E
DELLE PENE

DESPRE IN F R A C IU N I
I PEDEPSE
In rebus quibuscumque difficilioribus In rebus quibuscumque difficilioribus
non expectandum, ut quis simul, et serat, et metat, non expectandum, ut quis simul, et serat, et metat,
sedpraeparatione opus est, utper gradus maturescant. sed praeparatione opus est,ut per gradus maturescant.

BACON, Serm. fidel, n. XLV BACON, Serm. fidel., n. XLV


A C H I LEG GE

A lc u n i avanzi di leggi di un a n tico p o p lo c o n q u is ta -


tore fatte c o m p ila r e da un p r in c ip e ch e d o d ic i s e c o li fa
regnava in C o s ta n tin o p o li, fra m m isch ia te p o se a c o ' riti
lo n g o b a r d i, ed in v o lte in farragin osi v o lu m i di privai
ed oscu ri in terp rei, fo rm a n o q u ella tr a d iz io n e di o p i
n io n i che da una gran parte d e ll'E u r o p a ha tuttavia il
n o m e di le g g i; ed co sa funesta q u a n to c o m u n e al di
d 'o g g i ch e una o p in io n e di C a r p z o v io , un uso a n tico a c-
cen n a to da C la r o , un to r m e n to c o n ira c o n d a c o m p ia -
cen za su g g erito da F a r in a c cio sien o le leggi a cu i co n
sicu rezza o b b e d is c o n o c o lo r o ch e tre m a n d o d o v r e b b o
no reggere le vite e le fortune d egli u o m in i. Q u este leggi,
che so n u n o s c o lo d e ' se c o li i p i barbari, s o n esa m i-
nate in q u esto lib ro p er q u ella parte che risguarda il sis
tem a cr im n a le , e i d iso rd in i di q u e lle si osa e sp o rli a'
d iretto ri d ella p u b b lic a felicita c o n u n o stile ch e a llo n
tana il v o lg o n o n illu m in a to ed im p a zie n te . Q u e lla in
genua in d a g a z io n e della verita, q u ella in d ip e n d e n z a delle
o p in io n i v o lg a ri c o n cu i sentta qu est'op era un effet
to del d o lc e e illu m in a to g o v e rn o sotto cu i vive l'a u to re .
I grandi m o n a rch i, i b en efattori d ella um anit ch e ci reg
g o n o , am an o le verita esposte d a ll'o s c u r o filosofo c o n un
n on fan tico v ig o re , detestato sola m en te da ch i si a w e n -
ta alia forza o alia industria, resp in to dalla ra g io n e ; e i d i
sordin i presen t da ch i ben n 'esam in a tutte le c ir c o s ta n z e
son la satira e il rim p r o v e r o d e lle passate et, n o n gi
di qu esto s e c lo e d e ' su oi leg isla tori.

32
C TR E C IT IT O ie

N ite vestigii n veciiite de legi ale unui p o p o r c u c e r i


tor din vech im e, com p ila te din p oru n ca unui p rin cip e ce
dom nea la C o n sta n tin o p o l n urm cu dou sp rezece vea
curi, am estecate apoi cu o b ice iu rile lo n g o b a rz ilo r i in tr o
duse n v olu m ele n c lcite ale u n or obscuri com en ta tori
neoficiali, form eaz acea tradiie de o p in ii pe care o bun
parte a E uropei le num ete n c legi; i e un lucru pe ct
de nefericit, pe att de frecvent n ziua de azi ca o op in ie
.1 lui C arpzov, un uz antic p om en it de C la ro , o cazn su
gerat cu turbat satisfacie de F arin acci s alctuiasc le
gile pe care le aplic neabtut cei care ar trebui s apere viaa
i avutul oam enilor, ptruni de im portana m isiunii lo r .
Prezenta carte analizeaz aceste legi, o adevrat scursur
a ce lor mai barbare veacuri, i anum e partea privitoare la
sistemul penal, n d r zn in d s supun c e lo r ce vegheaz la
fericirea public neornduielile pe care le p rod u c aceste legi,
n tr-u n stil care nu e la n d em n a plebei nelu m inate i lip
site de rbdare. C ercetarea sincer a adevrului, in d e p e n
dena fa de opiniile com u n e care stau la baza acestei opere
sunt rezultatul guvernrii blnde i lum inate sub care tr
iete au toru l. M a rii m onarhi, bin efctorii om en irii care
ne co n d u c, iubesc adevrurile prezentate de filozofu l o b
scur cu acea trie lipsit de fanatism, detestat doar de cei
ce se n ch in forei sau n el ciu n ii, m p o triv in d u -se raiu
n ii; iar pentru cei ce exam ineaz bine toate circu m sta n e
le, relele prezentate [a ici] reprezint satira i dojana
adresat vrem u rilor trecute, i n icid e cu m veacului nostru
i legislatorilor si.

33
DEI D E L I T O E D E L L E PENE

C h iu n q u e volesse o n ora rm i delle sue critich e c o m in c i


d u n q u e dai ben co m p re n d e re lo s c o p o a cu i diretta q u
est'op era , s c o p o che ben lo n ta n o di d im in u ir la le g it
tim a autorit, servirebbe ad accrescerla se pi che la forza
p u negli u o m in i la o p in io n e , e se la d o lc e z z a e l'u m a -
nit la g iu stifica n o agii o c c h i di tutti. Le mal intese c r i
tich e p u b b lica te c o n tr o qu esto lib ro si fo n d a n o su
con fu se n o z io n i, e mi o b b lig a n o d 'in te r ro m p e re per un
m o m e n to i m iei ra g ion a m en ti a g l'illu m in a ti lettori, per
ch iu d e re una volta p er sem pre ogn i a dito agii errori di
un tim id o z e lo o alle ca lu n n ie d ella m aligna invidia.
T re so n o le sorgenti delle q u a li d erivan o i p r in c ip ii
m ora li e p o lit ic i regu latori d egli u o m in i. La r iv e la z io -
ne, la legge naturale, le c o n v e n z io n i fattizie della s o c ie
t. N o n vi p a ra g on e tra la p rim a e le altre per ra p p o rte
al p rin cip a le di lei fine; ma si a ssom iglia n o in questo, che
c o n d u c o n o tutte tre alla felicita di questa vita m orta le.
Il con sid e ra re i rap p orti d elP u ltim a n o n l'e sc iu d e re i
rap p orti d e lle due p r im e ; an zi s ic c o m e q u elle, b e n ch
divine ed im m u ta b ili, fu ron o per co lp a degli u o m in i d a l
le false re lig io n i e dalle arbitrarle n o z io n i di v iz io e di
virt in m ille m o d i n elle depravate m enti lo ro alterate,
cosi sem bra n ecessario di esam inare separatam ente da
ogn i altra c o n s id e r a z io n e c i ch e nasc dalle p u re c o n
v e n z io n i u m a n e, o espresse, o su pposte per la ncessita
ed u tilit co m u n e , idea in cui og n i setta ed og n i sistem a
di m ora le deve n ecessa ria m en te co n v e n ir e ; e sar s e m
pre lo d e v o le intrappresa q u e lla che sforza anche i pi
p e rv ic a c i ed in cred u li a con form a rsi ai p rin cip ii che spin-
gon g li u o m in i a v iv e re in societ. S o n o v i dunque tre d is-
tinte classi di virtii e di v iz io , religiosa, naturale e politica.
Q u este tre classi non d e v o n o mai essere in c o n t r a d iz io
ne fra di lo r o , ma non tutte le c o n s e g u e n z e e i d o v e ri
che risultano dall'u n a risultano d alle altre. N o n tutto ci

34
DESPRE IN F R A C IU N I I PEDEPSE

O ricin e ar vrea s m on oreze cu criticile sale s n c e a


p aadar prin a nelege scopul acestei opere, scop care, d e
parte de a m icora autoritatea legitim , ar servi mai degrab
la sporirea ei, de vrem e ce opinia i nu fora d mai multe
loade n cazul oa m en ilor, mai ales dac acetia vd b l n
deea i om enia autoritii. C riticile ruvoitoare p u blicate
m potriva acestei cri se bazeaz pe n oiu n i con fu ze i m
oblig s-m i ntrerup pentru o clip expunerea ctre lu m i
naii mei cititori, ca s retez o dat pentru totdeauna o r i
ce prilej de manifestare al zelului nesigur sau al ca lom n iilor
invidiei ru tcioase.
Trei sunt sursele din care deriv p rin cip iile m orale i p o
litice dup care se co n d u c o a m e n ii. Revelaia, legea natu
ral, pactele elaborate de om pentru societate. Nu exist
nici o legtur ntre prim a surs i celelalte dou n ceea ce
privete scopul p rin cipal al celei dinti; dar [ele] se asea
mn prin faptul c toate trei tind spre fericirea acestei viei
trectoare.* Examinarea raporturilor u ltim ei surse nu n
seamn excluderea raporturilor p rim elor dou surse; d im
potriv, tocm ai pentru c prim ele dou surse, dei divine
i im uabile, au fost - din vina oa m en ilor, a falselor religii
i a n oiu n ilor arbitrare de viciu i virtute - alterate n mii
de chipuri n m inile lor depravate, to cm a i de aceea ni se
pare necesar s exam inm separat de orice alt con sid era
ie ceea ce decurge strict din pactele omeneti, fie ele n m od
expres declarate, fie tacite i considerate a fi de necesitate
i utilitate com u n , idee pe care orice sect i orice sistem
m oral trebuie s-o m prteasc; i va fi oricn d dem n de
laud orice aciune care i oblig chiar i pe cei mai n d
rtnici i mai n en creztori s se con fo rm e ze p rin cip iilo r
care i determ in pe oam eni s triasc n societate. Exist
aadar trei categorii distincte de virtui i de v icii: cea re li
gioas, cea natural i cea p olitic. A ceste trei categorii nu
trebuie s fie n iciodat n con tradicie ntre ele, dar nu to a
te con secin ele i n d atoririle care decurg dintr-una decurg
si din celelalte. N u toate cerinele revelaiei sunt si cerine

35
DEI D E L I T O E D E L L E PENE

che esige la riv ela zion e lo esige la legge naturale, n tut


to ci che esige questa lo esige la pura legge s o c ia le : ma
egli im portan tissim o di separare ci che risulta da q u
esta convenzione, cio dagli espressi o tacii parti d egli u o
m ini, p e rch taie il lim ite di quella forza che pu
legittim am ente esercitarsi tra u o m o e u o m o senza una s p e
ciale m issione delPEssere suprem o. Dunque l'idea dlia
virt p olitica pu senza taccia chiamarsi variabile; quella
dlia virt naturale sarebbe sempre lim pida e manifesta se
Pim becillit o le passioni degli uom ini non la oscurasse-
ro ; quella dlia virt religiosa sempre una e costante, per
ch rivelata immediatam ente da D io e da lui conservata.
Sarebbe dunque un errore Pattribuire a ch ip a rla di c o n
ven zion i socia li e delle conseguenze di esse p rin cipii c o n
trari o alla legge naturale o alla riv ela zion e; perch non
parla di queste. S arebbe un errore a chi, p a rla n d o di sta
to di guerra prim a d e llo stato di societ , lo p ren d esse nel
sen so h o b b e s ia n o , c io di nessun d ov ere e di nessuna o b -
b lig a z io n e anteriore, in v e ce di pren derlo per un fatto nato
dalla corru zion e della natura umana e dalla mancanza di
una sa n zio n e espressa. S arebbe un errore l'im p u ta re a d e
litto ad uno scrittore, che con sid era le em a n a zion i del pat
o socia le, di non ammetterle prima del patto istesso.
La giu stizia divina e la giustizia naturale sono per es-
sen za lo r o im m u ta b ili e costa n ti, p erch la r e la z io n e fra
due m edesim i oggetti sempre la m edesim a; ma la g iu s
tizia umana, o sia p o litica , non essendo che una r e la z io
ne fra l'a z io n e e lo stato vario della societ, pu variare
a misura che diventa necessaria o utile alla societ qu-
ell'azion e, n ben si discerne se non da chi analizzi i c o m
p lica i e m u tabilissim i ra p p orti d elle civ ili c o m b in a z io n i.
Si to s t ch e questi p r in c ip ii esse n zia lm e n te d istin ti v e n -
gano con fu si, n o n v' pi speranza di ragionar bene nelle
materie p u b b lich e. Spetta a' te o lo g i lo stabilire i con fin i

36
D ESPRE IN F R A C I U N I I PED EPSE

ale legii naturale, aa cu m nici cerinele legii naturale nu sunt


cerine ale legii pur socia le: dar este foarte im portant s se
parm ceea ce decurge din aceast con venie, adic din p a c
tele oam en ilor, fie ele exprese sau ta cite, n tru c t aceasta
este lim ita acelei fore care se p oate exercita legitim n ra
porturile dintre oam eni fr o n srcinare special de la F i
ina suprem. Aadar, ideea virtuii p o litic e poate fi fr
n d oial considerat variabil; cea de virtute natural ar p u
tea fi mereu lim p ed e i evident dac prostia sau p a siu n i
le oa m en ilor n -ar n tu n e c a -o ; ideea virtuii religioase este
mereu constant i unic, n tru ct e revelat n em ijlocit de
D u m n ezeu i de el pstrat.
Ar fi deci o greeal ca celui ce vorbete despre c o n v e n
iile sociale i despre con se cin e le acestora s i se atribuie
p rin cip ii contrare legii naturale sau revelaiei; pentru c el
nu se refer la acestea. Ar fi o greeal dac cel care, v o r
bind despre starea de rzboi ca de o stare preceden t st
rii de societate, ar lu a -o n sens liobbesian, adic n sensul
inexistenei oric rei n d a toriri i obligaii, n lo c s c o n s i
dere c e un fapt decu rgnd din coru perea naturii um ane
i din lipsa unei sanciuni exprese. Ar fi o greeal s im
putm unui scriitor care se ocu p de co n se cin e le ce d e
curg din pactul social, faptul c nu le adm ite ca preexistente
p actu lu i n su i.
Justiia divin i justiia natural sunt prin esena lor
im uabile i constante, d eoa rece raportul ntre d ou o b ie c
te neschim btoare este mereu neschim bat; ns justiia u m a
n, adic cea p olitic , nefiind altceva dect un raport ntre
aciune i starea schim btoare a societii, se poate sch im
ba pe msur ce respectiva aciune devine necesar sau fo
lositoare societii, lucru care n ici nu e lesne de deosebit
dect pentru cel ce analizeaz co m p lica te le i m ult s c h im
btoarele raporturi ale relaiilor civile. Or, ndat ce a ce s
te prin cipii, fundamental distincte,, sunt confundate, nu mai
exist sperana de a ju d eca bine n d o m en iu l p u blic. E d a
toria te o lo g ilo r s stabileasc grania n tre just i injust n

37
DEI DELITTI E D E L L E PENE

del giu sto e d e ll'in g iu s to , p e r c i ch e rigu arda I'in trin -


seca m a lizia o b on t d e ll'a t t o ; lo stabilire i ra p p orti del
g iu sto e d e ll'in g iu s to p o li t ic o , c io d e ll'u tile o del d a n
n o della societ , spetta al p u b b lic is ta ; n un og g etto p u
m ai p r e g iu d ic a r e a ll'a ltro , p o ic h og n u n vede q u a n to la
virt p u ra m e n te p o litic a d ebba c e d e r alia im m u ta b ile
virtu em anata da D io .
C h iu n q u e , lo rip e to, volesse o n o r a r m i delle sue c ri-
tich e , n o n c o m in c i d u n q u e dai su p p o rre in m e p r in c i
p ii d istru tto ri o della virt o d ella r e lig io n e , m en tre ho
d im o stra to tali n o n essere i m iei p r in c ip ii, e in v e ce di
farm i in c r d u lo o s e d iz io s o p r o c u r i di ritrova rm i ca tti-
vo lo g ic o o in a v v ed u to p o l i t i c o ; n o n trem i ad o g n ip r o -
p o s iz io n e ch e sostenga g l'in te re ss i d e lP u m a n it ; mi
co n v in ca o d e ll'in u tilit o del d a n n o p o li t ic o ch e nascer
ne p o tr e b b e dai m iel p r in c ip ii, m i fa ccia v ed ere il v a n
ta gg io d e lle p r a tich e ricevu te. H o dato un p u b b lic o te s
tim o n io d ella m ia re lig io n e e d ella so m m iss io n e al m i
sovra n o c o lla risposta alie Note ed osservazioni; il ris-
p o n d e r e ad u lte r io r i scritti sim ili a q u e lle sarebbe su p er
flu o ; ma c h iu n q u e scriver c o n q u ella d e ce n z a ch e si
co n v ie n e a u o m in i oneti e c o n q u e i lu m i ch e mi d isp en -
sin o dai p ro v a re i p rim i p r in c ip ii, di q u a lu n q u e ca ra tte
re essi sia n o, trovera in m e n o n ta n to un u o m o ch e cerca
di ris p o n d e re q u a n to un p a c ific o a m a tore della verit.*

* T u tto c i che r a c c h iu s o fr a q u e s ti segn i / / s o n o le p r im e


a g g iu n te , e q u e l c h e r a c c h iu s o fra q u e s t 'a lt r i segn i / / / / s o n o le
secon d e a g g iu n te .

38
D E SPR E IN F R A C I U N I I PEDEPSE

roca ce privete rutatea intrinsec sau buntatea in trin se


c a aciu n ii; e de datoria oa m en ilor versai n dreptul p u
b li c " s stabileasc raporturile dintre just i injust n
dom eniul p o litic, adic dintre folositor sau duntor s o cie
tii; i n ici un d om en iu nu poate aduce vreodat p reju di
cii celuilalt, cci i d seama oricin e n ce msur virtutea
pur p olitic trebuie s ced eze n faa im uabilei virtui em a
nate de D u m n e z e u .^
R epet aadar: rog pe oricin e ar dori s m on oreze cu
criticile sale s nu n cea p prin a-m i atribui p rin cip ii dis-
1 rugtoare ale virtuii sau ale religiei, de vrem e ce am d e
monstrat c nu astfel sunt p rin cip iile m ele, i, n lo c s m
taxeze drept lipsit de credin sau subversiv, l-a sftui mai
degrab s n ce rce s dem onstreze c sunt un prost lo g i
cian sau un p o liticia n nepricepu t; l-a ruga s nu trem ure
la orice p r o p o z iie care susine interesele o m e n ir ii; mai
degrab s m co n v in g de inutilitatea sau de p re ju d iciu l
p olitic ce ar putea decurge din p rin cip iile m ele, s-m i d e
monstreze avantajul pe care l prezint practicile transmise
prin tradiie. A m oferit o mrturie pu b lic a credinei m ele
precu m i a supunerii fa de suveranul meu prin rspun
sul la Note i observaii; ar fi de prisos s mai rspund u nor
ulterioare scrieri sim ilare; dar o ricin e va scrie cu decena
cuvenit u n or oam en i cinstii i nzestrai cu acele lu m in i
capabile s m dispenseze de a explica p rin cip ii elem enta
re, oricine, aadar, indiferent de caracterul scrierilor sale, va
gsi n m ine nu att un om care se strduiete s rspund,
ct mai degrab un panic iu bitor al adevrului."

* T ot c e e a c e este cu p rin s n tre a c e ste sen ine / / co n stitu ie p rim e


le ad u gri, n tim p c e te x tu l cuprin s n tr e a c e s te sem n e / / / / c o n s t i
tuie ad u g rile u lte r io a r e . (N .a .)

39
IN TR O D U ZIO N E

G li u o m in i k s c ia n o per lo pi in a b b a n d o n o i piu im
p ortan i reg ola m en ti alia giorn aliera p ru d en za o alia d is-
c r e z io n e di qu e lli, l'in tresse d e ' quali di opporsi all
pi p rov id e le g g i che per natura ren d on o universali i v a n
ta gg i e resiston o a q u e llo s fo r z o per cu i ten d o n o a c o n -
densarsi in p o c h i, r ip o n e n d o da una parte il c o lm o d lia
potenza e dlia felicita e dall'altra tutta la d eb olezza e la
m iseria. P erci se non d o p o esser passati fra m e z zo m il
le errori nelle cose piii essenziali alia vita ed alia liberta,
d o p o una stan ch ezza di soffrire i m ali, giunti a ll'e s tre -
m o, non s 'in d u c o n o a rim ed ia re ai d is o r d in i che g li o p -
p rim o n o , e a r ic o n o s c e r e le pi p a lp a b ili verit, le quali
appunto s fu g g o n o per la s e m p licit lo r o aile m enti v o l
gari, non a w e z z e ad analizzare gli oggetti, ma a ricever-
ne le im p re ssio n i tutte di un p e z z o , pi per tr a d iz io n e
che per esame.
A priam o le istorie e vedrem o che le leggi, che pur
s o n o o d o v r e b b o n esser patti di u o m in i lib e ri, non so n o
State per lo pi che lo strom en to d lie p a ss io n i di alcuni
p o ch i, o nate da una fortuita e p a sseg g iera n cessita ; non
gi dettate da un fred d o esam inatore d lia natura umana,
che in un sol pu n to con cen tra sse le a z io n i di una m o lt i
tudine di u o m in i, e le con sid ra sse in q u esto punto di v i s
ta: la massima felicita divisa nel maggior numro. Feliei
son o q u elle p o c h is s im e n a zion i, che non aspettarono che

40
IN TROD UCERE

n general, oamenii las cele mai im portante reglem en


tri n seama prudenei co tid ie n e sau la discreia ce lo r in
teresai s se m potriveasc legilor ce lo r mai benefice care,
prin natura lor, au un folos universal i opun rezisten a ce
lei presiuni n vederea creia [cei interesai] au tendina de
a-i restrnge numrul, con cen tr n d de o parte culm ea p u
terii i a fericirii, n timp ce las de cealalt parte num ai n e
putina i m izeria. D in aceast cauz, oam enii, num ai dup
ce au greit de m ii de ori n ch estiu n ile cele mai im p o r
tante p rivind viaa i libertatea, num ai dup ce au obosit
s n d u re nedreptile, ajungnd la lim ita rbdrii, num ai
atunci i p rop u n s n d rep te relele care i oprim i s re
cu noasc cele mai palpabile adevruri, care, tocm a i d a to
rit sim plitii lor, nu sunt percep u te de m inile com u n e,
n eobinuite s analizeze lucrurile, ci doar s prim easc im
presiile toate dintr-odat, mai degrab aa cu m au fost sta
to rn icite prin tradiie dect n urma unei analize.
S desch id em tom u rile de istorie i v om vedea c leg i
le, care totui sunt sau ar trebui s fie pacte n ch eia te ntre
oam eni liberi, nu au fost n genere altceva dect un instru
ment al pasiunilor ctorva, sau au aprut n urma unei for
tuite i trectoare necesiti; n icid e cu m dictate de un
im parial cercettor al naturii um ane, care s se aplece asu
pra a ciu n ilor unei m ulim i de oam eni i s le su b o rd o n e
ze, con cen trn du -le, urm torului punct de vedere: fericirea
maxim mprit la ct mai muli. Fericite acele foarte p u
ine naiuni care nu au ateptat ca evoluia lent a relaiilor
i v icisitu d in ilor om eneti s ating cu lm ea relelor i abia

41
DEI D E LITTI E D E L L E PENE

il len to m o to d e lle c o m b in a z io n i e v iciss itu d in i u m an e


facesse su cce d e re alF estrem ita d e ' m all un a w ia m e n to
al ben e, ma ne a c c e le r a r o n o i passaggi in term ed i c o n b u
on e le g g i; e m erita la g ra titu d in e d e g li u o m in i quel fi
lo s o fo cli'e b b e il c o r a g g io d a ll'o s c u r o e d isp re z z a to suo
g abin etto di gettare nella m o ltitu d in e i p rim i sem i fun
ga m en te in fru ttu osi d elle u tili verit.
Si son c o n o s c iu te le vere re la z io n i fra il sovra n o e
i su d d iti, e fraile diverse n a z io n i; il c o m m e r c io si a n
m ate all'a sp etto d elle verit filo so ficlie res c o m u n i c o l
la stam pa, e si accesa fraile n a z io m una tacita guerra
d 'in d u stria la pm u m an a e la pm d egn a di u o m m i r a g io
n ev oli. Q uesti so n frutti ch e si d e b b o n o alia lu ce di q u
esto se c lo , ma p och issim i hanno esam inata e com battuta
la cru d elt d elle p en e e P irreg ola n ta d elle p r o c e d u r e c r i
m in ali, parte di le g is la z io n e co si p r in c ip a le e cosi tras-
curata in quasi tutta l'E u ro p a , p o c h is s im i, r im o n ta n d o
ai p r in c ip ii gen era li, a n n ie n ta ro n o gli errori a c cu m u la ti
di p ili s e co li, fren an do a lm e n o , c o n quella sola forza che
h a n n o le verit c o n o s c iu te , il tr o p p o lib e ro co r s o della
mal diretta p o te n z a , ch e ha dato fin ora un lu n go ed au-
to r iz z a to e s e m p io di fredda a trocit . E p u re i g em iti dei
d e b o li, sa crificai alia cru d e le ig n o ra n z a ed alia n c c a In-
d o le n z a , i barbari to rm e n ti c o n p ro d ig a e in u tile seve-
rit m o ltip lic a ti p er delitti o n o n p ro v a ti o ch im e ric i, la
sq u a llid e z z a e gli o rro ri d 'u n a p r ig io n e , au m en tati dal
piu cru d e le ca rn e fice dei m isen , l'in c e r te z z a , d o v e a n o
scu otere q u ella sorta di m agistrai ch e g u id a n o le o p i
n io n i d elle m en tl um an e.
L 'im m o r ta le P residen te di M o n te s q u ie u ha r p id a
m en te sco rso su di questa m ateria. L 'in d iv is ib ile verit
mi ha forza to a seguir le tra cce lu m in o se di qu esto
g r a n d 'u o m o , ma gli u o m in i p e n s a to n , p e ' quali sc n v o .

42
D E S P R E I N F R A C I U N I I P E D E P S E

ipoi s purcead spre bine, ci au grbit sciiim briie inter


m ediare prin legi b u n e; i i se cuvine recunotina oa m e
nilor acelui filo z o f care a avut curajul ca, din obscurul i
dispreuitul su cabinet, s arunce n m u lim e prim ele se
mine ale adevrurilor utile, n d elu n g vrem e rmase ne-
i o d ito a re .
S-a ajuns la cunoaterea adevratelor raporturi dintre
suveran i supui, p recu m i a c e lo r dintre diferite naiuni;
com erul a prins via din ntlnirea cu adevrurile filo
zofice rspndite prin in term ed iu l tiparului, iar ntre na-
(iuni s-a declanat un rzboi tacit al iscusinei, cel mai uman
rzboi dem n de oam en i ra io n a li. Iat roa d ele datorate
icestui secol lum inat; dar foarte puini sunt cei care au exa
minat i com btu t cru zim ea p ed ep selor i aplicarea alea
torie a p roced u rilor dreptului penal, care constituie o parte
pe ct de im p ortan t a legislaiei, pe att de neglijat n
ntreaga E urop; foarte puini sunt cei care, p o rn in d de la
p rin cip iile generale, au anulat greelile ce s-au acum ulat
de-a lungul secolelor, n ce tin in d m car, datorit singurei
puteri pe care o au adevrurile cu n oscu te, prea n e c o n t r o
lata desfurare a puterii ru exercitate care n e-a dat pn
acum un n d elu n g i autorizat exem plu de atrocitate rece.
i totui, gem etele c e lo r npstuii, lsai pe mna crudei
ignorante i a in d o le n e i fr m argini, ca zn ele barbare -
lot mai num eroase - aplicate cu srg i inutil severitate
n cazu l u n or in fraciu n i n edovedite sau n ch ip u ite , m o
dul ja ln ic n care se prezint o n ch isoa re p re cu m i g r o
zviile ce se petrec a colo, sporite de cel mai necrutor clu
al c e lo r m izerabili, nesigurana, toate acestea ar fi trebuit
s-i cu trem u re pe m agistraii ce n d ru m prerile m in i
lor om e n e ti.
N em u ritoru l preedinte M on tesq u ieu a trecut rapid n
revist aceste p r o b le m e . A devrul, care nu p oate fi c o n
ceput dect ca un ntreg indivizibil, m -a determ inat s merg
pe urm ele acestui mare brbat, dar oam enii care gndesc.

43
DEI DELITTI E D E L L E PENE

sapranno distinguere i m iei passi dai sucu. M e fortun ato,


se p o tro ottenere, co m 'e s s o , i segreti ringraziam enti degli
o scu ri e p a c ifici seguaci della ra g ion e, e se p o tr o in sp i
rare quel d o lc e frm ito c o n cu i le anim e sensibili risp on -
d o n o a ch i sostien e g l'in teressi della u m a n ita !
D E SPR E I N F R A C IU N I I PED EPSE

adic cei pentru care scriu, vor ti s deosebeasc paii mei


de ai si. Ferice de m ine dac voi putea, asemeni lui, s o b
in mulumirile nemrturisite ale discip olilor mruni i pa
nici ai raiunii i dac voi putea inspira acea suav
fremtare cu care sufletele sensibile rspund celui ce sus
ine interesele om en irii!
ORIGINE DELLE PENE

Le leggi son le co n d iz io n i, c o lle quali u o m in i in d ip e n


denti ed isolati si u n iro n o in societ, stanchi di vivere in un
con tin u o stato di guerra e di godere una liberta resa inutile
dair incertezza di conservarla. Essi ne sacnficarono una par
te per g od ern e il restante co n sicu rezza e tranquillit. La
som m a di tutte queste p o r z io n i di liberta sacrifcate al bene
di cia sch ed u n o form a la sovramt di una n a zion e, ed il s o
vrano il legittim o depositario ed am m inistratore di quelle;
ma n on bastava il form are questo d e p o sito , bisognava di-
fenderlo dalle prvate u su rpazioni di cia scu n u o m o in par
ticola re, il quale cerca sem pre di tog liere dai d ep osito n on
solo la p rop ria p o r z io n e , ma usurparsi an cora quella degli
altri. Vi volev a n o d e' m otivi sensibili ch e bastassero a dis-
togliere il d isp o tico an im o di ciascu n u o m o dai risom m er-
gere n e ll'a n tico caos le leggi della societ. Questi m otivi
sensibili son le pene stabilite con tro agl'infrattori delle leggi.
D ic o sensibili motivi, perch la sperienza ha fatto vedere che
la m oltitudm e n on adotta stabih p rin cip a di con dotta, n si
allontana da quel p r in cip io universale di d issolu zion e, che
nelP u niverso fsico e m orale si osserva, se n on co n m otivi
che In im cdlatam en te p e r c u o to n o i sensi e che di c o n tin u o
si affacciano alia mente per contrabilanciare le forti im pres
sion i delle passion i parziali che si o p p o n g o n o al ben e u n i
versale: n P eloquenza, n le d eclam azion i, n em m en o lep i
subhm i verit son bstate a frenare p er lu n go te m p o le
passioni eccitate dalle vive percosse d egli oggetti present.

46
1
O R IG IN E A PEDEPSELOR

L egile sunt con d iiile prin care oam enii - trind in d e


pendeni i izolai - s-au unit n societate, stui s vieuias
c n tr-o perm anent stare de rzboi i s se bucure de o
libertate care devenea inutil tocm ai pentru c lipsea certi
tudinea de a o putea pstra ca atare. Au renunat la o parte
clin aceast libertate pentru a se putea bucura linitii i n d e
plin siguran de restul libertii pe care o pstraser. Suma
tuturor acestor poriuni de libertate, la care au renunat n
favoarea binelui tuturor, formeaz suveranitatea unei naiuni,
i suveranul este legitim ul depozitar i adm inistrator al lor;
ns nu era suficient s se creeze acest d epozit, trebuia, de
asemenea, s fie aprat de posibilele uzurpri ale u n or in d i
vizi privai, care ncearc ntotdeauna s-i ia din depozit nu
numai propria poriune de libertate, ci s-o uzurpe i pe cea
a celorlali. Era nevoie de m otive sensibil-concrete suficien
te pentru a stvili pornirile despotice din sufletul fiecruia,
ce ar fi putut arunca legile societii n haosul precedent.
Aceste m otive sensibil-concrete sunt pedepsele stabilite m
potriva celor ce n ca lc le g ile . V orbesc de motive sensi-
bil-concrete, ntruct experiena ne-a artat c m ulim ea nu
adopt prin cipii stabile de com portare i nici nu renun la
principiul universal al distrugerii, pe care-1 vedem att n u n i
versul fizic ct i n cel moral, dect sub presiunea u nor m o
tive care au im pact im ediat asupra sim urilor i se nfieaz
nencetat minii cu scopul de a contracara puternicele im
presii ale pasiunilor pariale ce se opun binelui universal: nici
elocina, n ici declaraiile, nici mcar cele mai sublim e ade
vruri nu au fost suficiente pentru a nfrna pe term en lung
pasiunile iscate din viile ciocn iri ale realitilor p re ze n te .

47
D IR IT T O D I P U N IR E

O gn i p en a clie n on derivi d a il'a ssolu ta necessit, d ic e


il grande M on tesq u ieu , tirannica; p ro p o siz io n e che si p u
rendere pi genrale co si: ogni atto di autorit di u o m o a
u o m o ch e n o n d erivi d a il'a sso lu ta necessit tir a n n ic o .
E cco d u n q u e sopra di ch e fo n d a to il d iritto del so v ra
no di p u n ir i d e litti: sulla necessit di difendere il d e p o
sito della salute p u b b lic a dalle u su rp a z io n i p a r tic o la r i; e
tanto p i giuste so n le p en e, q u a n to p i sacra ed in v io
labile la sicu re z z a , e m a g g io re la liberta ch e il sov ra n o
conserva ai sudditi. C o n s u ltia m o il cu ore u m a n o e in esso
trov erem o i p r in c ip ii fon dam en tali del vero d iritto del s o
vran o di p u n ir i d elitti, p o ic h n o n da sperarsi a lcu n
v an tag gio d u re v o le dalla p o litic a m o ra le se ella n o n sia
fondata su i sen tim enti in d e le b ili d e ll'u o m o . Q u a lu n q u e
legge d evii da questi in co n tre r sem pre una resisten za
con tra ria ch e v in c e alia fine, in q u ella m an iera ch e una
forza b en ch m nim a, se sia con tin u a m en te applicata, v in
ce qu alu n q u e v io le n to m o to co m u n ic a to ad un c o r p o .
N essu n u o m o ha fatto il d o n o gra tu ito di p a rte d e l
la p ro p ria liberta in vista del ben p u b b lic o ; questa c h i
m era n o n esiste ch e n e' r o m a n z i; se fosse p o s sib ile ,
c ia scu n o di n o i v o rre b b e ch e i patti ch e lg a n o gli altri,
n on ci le g a sse ro ; og n i u o m o si fa c e n tro di tutte le c o m
b in a z io n i del g lo b o .
/L a m o ltip lic a z io n e del gen ere u m a n o , p ic c o la p er se
stessa, ma di tr o p p o su p eriore ai m e z z i ch e la sterile ed

48
D R E P T U L DE A PEDEPSI

M a rele M on tesq u ieu spune c orice pedeaps care nu


deriv din necesitate absolut este tira n ic ; p r o p o z iie ce
poate fi generalizat n felul u rm tor: o rice act de a u to ri
tate al om u lu i asupra altui om care nu deriv d in tr-o n e
cesitate absolut este t i r a n i c / Iat d eci pe ce se bazeaz
dreptul suveranului de a pedepsi in fraciu n ile: pe n e ce si
tatea de a apra d ep ozitu l b in elui p u b lic de u zurprile in
d iv izilor p articulari; i cu ct mai drepte sunt pedepsele,
cu att mai sacr i mai inviolabil este sigurana i mai mare
libertatea pe care suveranul o pstreaz pentru supuii s i /
D ac cercetm sufletul om u lu i, v o m gsi n el p rin cip iile
fundamentale ale adevratului drept al suveranului de a p e
depsi infraciunile, cci nu putem spera s ob in em n ici un
avantaj de durat din partea p o litic ii m orale, dac ea nu se
n tem eiaz pe sentim entele adnc n r d cin a te ale om u lu i.
O rice lege care se abate de la aceste sentim ente se va izbi
ntotdeauna de o rezisten care va nvinge n final, aa cum
o for, ciiiar extrem de m ic, dar perseverent aplicat, n
vinge orice m icare violent im prim at unui corp.
N ic i un om nu a cedat gratis parte din p rop ria lib e r
tate n num ele bin elu i p u b lic ; aceasta e o iiim er care exis
t num ai n rom an e; dac ar fi p osib il, fiecare dintre noi
ar d ori ca pactele c e -i leag pe ceila li s nu ne lege i pe
n o i; fiecare om vrea s fie el cen tru l tu tu ror relaiilor din
lum e.
/S p orirea neam ului om en esc, m ic n sine, dar oricu m
cu m ult superioar m ijlo a ce lo r pe care natura stearp i

49
DEI DE L ITT I E D E L L E PENE

abban d on ata natura offriva per soddisfare ai b iso g n i ciie


sem pre p i s 'in c r o c ic c iiia v a n o tra di lo r o , riu n i i p rim i
selvaggi. Le p rim e u n io n i fo r m a ro n o n ecessa ria m en te le
altre per resistere alie p rim e , e cosi lo stato di guerra tras-
p o rto ssi d a ll'in d iv id u o alie n a z io m ./
Fu d u n q u e la n ecessit ciie costrin se gli u o m in i a c e
der parte d e lla p r o p r ia liberta: egli a d u n q u e ce rto ciie
cia scu n o n o n ne v u o l m ettere nel p u b b lic o d e p o s ito ciie
la m in im a p o r z lo n p o ss ib ile , q u ella sola ciie bastl ad In-
durre gli altri a d ife n d e r lo . L 'a g g re g a to di queste m in i
me p o r z io n i p o ss ib ili form a il d ir itto di p u n ir ; tu tto il
di p i abuso e n on g iu stizia , fatto, ma n o n gi d ir it
to. O sservate ciie la p a ro la diritto n o n co n tra d itto r ia
alia parola/orza, ma la p rim a p iu tto s to una m o d ific a -
z io n e d ella se co n d a , c io la m o d ific a z io n e pi u tile al
m aggior n u m e ro . E p er giustizia io n on in ten d o altro ciie
il v in c o lo n e ce ssa rio p er ten ere u m ti g l'in teressi p a r ti
co la ri, elle se n z'e ss o si s c io g lie r e b b o n o n e ll'a n tic o sta
to d 'in s o c ia b ilit ; tutte le p e n e ch e oltrep a ssa n o la
necessit di co n serv a re qu esto v in c o lo son in giu ste di
lor natura. B isog n a guardarsi di n o n attaccare a questa
p a rola giustizia l'id e a di q u a lch e cosa di reale, c o m e di
una forza fsica, o di un essere esisten te; ella una se m
p lic e m an iera di c o n c e p ir e degh u o m im , m aniera ch e m -
fuisce in fin ita m en te sulla felicita di c ia s c u n o ; n e m m e n o
in ten d o qu ell'altra sorta di giustizia ch e em anata da D io
e ch e ha i su oi im m e d ia ti ra p p o rti c o lle p en e e r ic o m -
p en se d ella vita a w e n ir e .

50
D E S P R E I N F R A C I U N I I P E D E P S E

n ccu ltivat le oferea spre satisfacerea n e v o ilo r tot mai


m pletite unele cu altele, a dus la unirea [n grupuri a] p ri
m ilor slbatici. P rim ele grupuri au dus n m od necesar la
lormarea altora pentru a putea rezista [atacurilor] celor d in
ti, i n felul acesta starea de rzboi a trecut de la in d ivizi
la n a iu n i./
A adar, necesitatea i-a constrns pe oam eni s-i c e
deze parte din p rop ria libertate: este d eci sigur c fieca
re nu vrea s pun n d e p o z itu l p u b lic dect cea mai m ic
poriu n e p osibil, att doar ct e suficient ca s-i d eter
m ine pe ceilali s-l apere. A ceste m in im e p o riu n i p o s i
bile, adunate laolalt, form eaz dreptul de a pedepsi^^; tot
ce depete aceast cantitate este un abuz, dar n ic id e c u m
justiie, este un fapt, dar desigur nu [reprezint] dreptul.^
Luai seam a: cuvntul drept nu intr n co n tra d icie cu
cuvntul for; prim u l cuvnt este mai degrab o m o d i
ficare a celu i d e-al d oilea , adic m od ifica rea cea mai u ti
l c e lo r mai m uli. i prin ju stiie eu n eleg to cm a i
co n d iion a rea necesar pentru a ine u nite interesele in
d iv izilor, fr de care acetia s-ar ren toa rce n starea p r e
cedent organ izrii n societa te; toate p ed ep sele care
depesc necesitatea de a pstra aceast co n d iio n a re sunt
nedrepte prin nsi natura lor. T rebuie s ne ferim s aso
ciem cuvntuluijiiift'ft'e ceva real [c o n c r e t ], de exem plu o
for fizic sau o fiin existent; justiia este o sim pl m o
dalitate de a co n ce p e lu cru rile p ro p rie o a m e n ilo r, m o d a
litate ce influeneaz en orm asupra fericirii fiecruia; nu
m refer n ici la cealalt ju stiie, cea em anat de D u m n e
zeu i care are legtur n em ijlocit cu p ed epsele i rspla
ta vieii viitoare.

51
111
CONSEGUENZE

La p rim a co n se g u e n z a di questi p r in c ip ii clie le sole


leggi p o s s o n o d ecreta r le p e n e su i delitti, e q u e s t'a u to -
rit n on p u rised ere ch e presso il leg isla tore, ch e rap-
presen ta tutta la societ u nita p er un co n tra tto s o c ia le ;
nessun m agistrato (c h e parte di s o c ie t ) p u c o n g iu s
tizia in fligger p en e c o n tr o ad un altro m e m b ro d ella s o
ciet m edesim a. M a una pena accresciuta al di la dal lim ite
fissato dalle leggi la pena giusta pi u n 'altra p e n a ; d u n
que n on p u un m agistrato, sotto q u a lu n q u e p retesto
di z e lo o di ben p u b b lic o , a ccre sce re la pen a stabilita ad
un d e lin q u e n te c itta d in o .
La se co n d a co n se g u e n z a ch e se og n i m e m b ro p a r
tico la r e lega to alia societ , questa p a rim e n te legata
c o n ogn i m e m b ro p a rtico la re p er un con tra tto ch e di sua
natura o b b lig a le due parti. /Q u e s ta o b b lig a z io n e , che
d iscen d e dal tr o n o fino alia capan na, ch e lega e g u a lm e n
te e il p i grande e il p i m isera b ile fra gli u o m in i, n o n
altro sign ifica se n on ch e interesse di tutti ch e i patti
utili al m a g g io r n u m e ro siano osservati. La v io la z io n e
an che di un s o lo , c o m in c ia ad a u to rizza re l'a n a r c h ia ./"
II sovrano, ch e rappresenta la societ m edesim a, n o n p u

* / L a v o c e o b b lig a z io n e u n a di q u e lle m o l t o pi fr e q u e n t i
in m o r a le c h e in o g n i a ltr a sc ie n z a , e c h e s o n un s e g n o a b b r e v i
a t e di un r a z io c i n io e n o n di u n 'id e a ; c e r c a t e n e una alia p a r o la
o b b lig a z io n e , e n o n la t r o v e r e t e , fa te un r a z io c i n io , e in t e n d e r e te
v o i m e d e s im o , e s a r e te i n t e s o ./

52
111
CONSECINE

Prima con secin a acestor p rin cip ii este c num ai legi


le pot stabili pedepsele n funcie de infraciuni, iar c d e
rea de a face acest lucru o are doar legislatorul, care
reprezint ntreaga societate unit prin contract socia l; nici
un magistrat (care e la rndul su parte din societa te) nu
poate, con form n d u -se justiiei, s aplice pedepse unui
mem bru al aceleiai societi [n afara celor prevzute i dis
puse prin l e g e ] / Dar o pedeaps majorat fa de lim ite
le stabilite de lege con stituie o pedeaps just plus o alt
pedeaps; aadar, un magistrat nu poate, oricare ar fi p re
textul invocat - zelu l sau b in ele p u b lic -, s sporeasc p e
deapsa stabilit unui cetean in fr a c t o r /
A doua con secin este c, aa cum fiecare m em bru n
parte este legat de societate, i societatea este n egal m
sur legat de fiecare m em bru n parte prin tr-un contract
care oblig am bele pri. /A cea st obligaie, care i prive
te pe toi, de la vldic pn la opin c, care i c o n d iio n e a
z n m od egal att pe cel mai mare ct i pe cel mai amrt
dintre oam eni, [aceast obligaie] nu nseam n altceva d e
ct c e n interesul tuturor ca pactele utile m ajoritii s
fie respectate. V iolarea acestei obligaii, fie i de ctre o sin
gur persoan, n cep e s ndrepteasc anarliia./" Suvera
nul, care reprezint nsi societatea, nu poate formula dect

* /C u v n tu l o b lig a ie este m ult m ai fr e c v e n t fo lo s it n m ora l d e


c t n alte tiine i rep rezin t sem nul p re s cu rt rii unui raion am en t,
nu al unei idei; cutai o idee c a r e s c o re s p u n d cuvn tu lui o b lig a
ie i nu o vei gsi, fa ce i n s un ra io n a m e n t, i atunci vei n e le
g e v o i n iv i vei fi n e le i./

53
DEI D E L IT T I E D E L L E PENE

form are che leg g i generali che o b b lig h in o tutti i m em


bri, ma non gi giu dicare che uno abbia v i la te il c o n
tratto s o cia le , p o ich allora la nazione si d iv id ereb b e in
due parti, una rappresentata dal sovran o, che asserisce
la v io la z io n e del contratto, e l'altra d a ll'a ccu sa to , che la
nega. Egli dunque necessario che un terzo giu d ich i d l
ia verit del fatto. E cco la ncessita di un m agistrato, le
di cui sentenze sieno in a p p ella b ili e consistano in mere
assersioni o negative di fatti particolari.
La terza co n s e g u e n z a che q u a n d o si p ro v a sse che
l'atrocit dlie pene, se non im m ediatam ente opposta al
ben p u b b lic o ed al fine m ed esim o d 'im p ed ire i delitti,
fosse solam ente inutile, anche in questo caso essa sa reb
be non s o lo contraria a quelle virt benefiche che sono
l'effetto d'una ragione illuminata che preferisce il com a n
dare ad u om in i feliei pi che a una greggia di schiavi, n e
lla quale si faccia una perpetua c ir c o la z io n e di tim ida
crudelt, ma lo sarebbe alla giu stizia ed alia natura del
contratto so cia le m edesim o.

54
DESPRE IN F R A C IU N I I PEDEPSE

legi generale ob lig a torii pentru toi m em b rii societii, dar


nu poate n icid ecu m emite ju decata c cineva ar fi violat c o n
tractul social, cci n acel caz naiunea s-ar m p ri n dou
pri: una, reprezentat de suveran, care afirm c c o n tr a c
tul a fost violat, i a dou a parte, reprezentat de cel a c u
zat, care neag. Este deci necesar ca un ter s ju d e c e dac
fapta este adevrat. D in aceast cauz este nevoie de un m a
gistrat, ale crui sentine s fie inapelabile, con stitu in d fie
pure afirmaii, fie pure negri ale u n or fapte particulare.^*
A treia con secin . C liiar dac s-ar d em on stra c c r u
zim ea p ed ep selor, n cazu l n care nu se op u ne n em ijlocit
binelui p u b lic i nsui scop u lu i de a m p ie d ic a in fra ciu
nile, este d oar in u til, chiar i n acest caz aceast cru zim e
nu num ai c ar con traven i a celor virtui ben efice, care sunt
efectul unei raiuni lum inate ce prefer s c o n d u c oam eni
fericii mai degrab dect o turm de sclavi, supui p e rm a
nent unei cru zim i difuze i ov ieln ice, dar ar con tra ven i
chiar ju stiiei i naturii con tra ctu lu i social nsui.^

55
iv
IN T E R P R E T A Z IO N E D E L LE L E G G I

Q uarta co n se g u e n z a . N e m m e n o l'a u to rit d 'in te r p e -


trare le leg g i penali pu risedere presso i g iu d ici crim i
nali per la stessa ragione che non sono legislatori. I giu dici
non hanno ricevuto le leggi dagli antichi nostri padri come
una tra d izio n e d o m e stica ed un testam ento che non la s-
ciasse ai posteri che la cura d'ubbidire, ma le ricevon o dal
ia vivente societ, o dai sovrano rappresentatore di essa,
com e legittim o depositario delPattuale risultato dlia v o
lont di tutti ; le ric e v o n o non corne o b b lig a z io n i d'un an
tico giuram ento, n u llo, perch legava v olon t non
esistenti, in iq u o , p erch rid u cev a gli u o m in i d a llo stato
di societ alio stato di m andra, ma com e effetti di un t
cito o espresso g iu ra m en to, che le v o lo n t riunite dei v i
ven t! su d d iti hanno fatto al s o v ra n o , corne v in c o li
n ecessari per frenare e re g g e re I'in testin o ferm ento
degl'interessi particolari. Q uest'e la fsica e reale au tori
t dlie leg g i. Chi sar dunque il legittim o interpetre d l
ia legge ? II sovrano, cio il depositario dlie attuali volont
di tutti, o il giu dice, il di cui u fficio solo l'esam inare se
il tal uom o abbia fatto o no un'azione contraria aile leggi ?

In ogn i delitto si deve fare dai g iu d ice un sillo g ism o


perfetto : la m aggiore d ev'essere la legge generale, la m i
nore l'a z io n e con form e o no alla leg g e, la con seguen za
la liberta o la pena. Q u a n d o il g iu d ic e sia c o s tr e tto , o
voglia fare anche soli due sillogism i, si apre la porta all'in -
certezza.

56
I V

IN T E R P R E T A R E A L E G IL O R

A patra con secin . N ic i cderea de a interpreta legile


penale nu revine ju d e c to r ilo r n m aterie penal din a ce
lai m otiv, anum e c ei nu sunt legislatori.^* Ju d ec torii nu
au prim it legile de la strm oii notri ca pe o tradiie fam i
lial sau prin testament, ceea ce n-ar lsa u rm ailor dect
grija de a le da ascultare, ci ei prim esc legile de la societa
tea existent sau de la suveranul care reprezint aceast so
cietate n calitate de cu stod e legitim al actualei nsum ri a
voinei tu tu ror; ei le prim esc nu ca pe nite obligaii d e
curgnd din tr-u n vech i jurm nt (n u l ntruct lega voin e
inexistente, nedrept ntruct transform a n tr -o turm oa
menii ce triau n starea de s o cie ta te ), ci le prim esc ca re
zultat al unui jurm nt tacit sau declarat pe care voin ele
unite ale supuilor n via l-au fcut suveranului, drept c o n
diionri necesare pentru a stvili i con trola fierberea in
tern a intereselor particulare. A ceasta este autoritatea
con cret i real a legilor. C in e va fi aadar interpretul le
gitim al legii ? Suveranul, adic cu stod ele actu alelor v o in
e ale tuturor, sau ju d ec to ru l, a crui u n ic sarcin este
aceea de a exam ina dac un anum e om a svrit sau nu o
aciune ce n ca lc legile ?
n faa oricrei infraciuni ju d e c to ru l trebuie s e la b o
reze un silogism perfect: premisa major este legea gen e
ral; prem isa m inor este aciunea con form sau contrar
legii; consecina este libertatea sau pedeapsa. n cazul n care
ju d ec toru l este constrns sau dorete s form uleze mai
multe - fie i num ai dou - silogism e, se deschide o p o a r
t spre in certitu din e.^

57
DEI DELITTI E D E L L E PENE

N o n v ' cosa p i p e r ic o lo s a di q u e ll'a ssio m a c o m u


ne ch e b isog n a con su lta re lo spirito della legge. Q u esto
un argin e r o tto al torren te d elle o p in io n i. Q uesta v e
rit, ch e sem bra un p aradosso alie m en ti volgari, pi p e r
cosse da un p ic c o l d is o rd in e p resen te ch e dalle funeste
ma rim te co n s e g u e n z e ch e n a s c o n o da un falso p r in
c ip io ra d ica to in una n a z io n e , m i sem bra dim ostrata. Le
n ostre c o g n iz io n i e tutte le n ostre id ee h a n n o una r e c i
p ro ca c o n n e s s io n e ; q u a n to p i s o n c o m p lc a te , tan to
p i n u m e r se s o n le strade ch e ad esse arrivan o e p a r-
to n o . C ia s c u n u o m o ha il suo p u n to di vista, cia scu n
u o m o in differenti tem p i ne ha un d iv erso. L o sp irito
della legge sarebbe d u n q u e il risu lta to di una b u o n a o
cattiva l g ic a di un g iu d ice , di una fa cile o m alsana d i
gestion e, d ip e n d e re b b e dalla v io le n z a delle sue passion i,
dalla d e b o le z z a di ch i soffre, d alle r e la z io n i del g iu d ic e
c o ll'o ffe s o e da tutte q u elle m in im e forze ch e ca n g ia n o
le apparenze di ogni oggetto n e l'a n im o fluttuante d e ll'u o -
m o. Q u in d i v eg g ia m o la sorte di un citta d in o cam biarsi
spesse v o lte nel p a ssaggio ch e fa a diveri trib u n a li, e le
vite d e ' m isera b ili essere la vittim a dei falsi r a z io c in i o
d ell'a ttu a le ferm ento degli u m o ri d 'u n g iu d ice , che p re n
de p er le g ittim a in te rp e tra z io n e il vago risu ltato di tu t
ta quella confusa serie di n o z io n i ch e gli m u ove la m ente.
Q u in d i v e g g ia m o gli stessi d elitti d a llo stesso trib u n a le
p u n iti d iv ersa m en te in diveri te m p i, p er aver c o n s lta
te n on la co sta n te e fissa v o c e d ella legge, ma l'errante
in stabilit d e lle in te rp e tra zio n i.

U n d iso rd in e che nasce dalla rig orosa osservanza d e l


la lettera di una legge p n a le n o n da m ettersi in c o n
fron to c o i d is o r d in i ch e n a s co n o dalla in te rp e tra z io n e .
U n tal m o m e n t n e o in co n v e n ie n te spin ge a fare la fa c i
le e necessaria c o r re z io n e alie p a ro le della legge, che son
la ca g io n e d e ll'in c e rte z z a , ma im p e d is ce la fatale licen za

58
D E S P R E I N F R A C I U N I I P E D E P S E

N u exist lucru mai p e ricu lo s dect axiom a com u n


potrivit creia trebu ie consultat spiritul legii. E ca i cu m
am sparge digu l lsnd uvoiul p re rilo r s nvleasc.
A cest adevr, ce se prezin t ca un p a ra d ox m in ilo r c o
m une, mai im p resion ate de o m ic n eor n d u ia l actual
dect de funestele dar n dep rtatele co n s e cin e ce decurg
d in tr-un p rin cip iu fals nrdcin at la o naiune, mi se pare
evident. C u n otin ele noastre i toate id eile noastre sunt
n tr-u n raport de legtur re cip ro c ; cu ct sunt mai c o m
plicate, cu att sunt mai num eroase c ile care ne duc spre
ele i cele care din ele decurg. F iecare om are p ro p riu l
punct de vedere, fiecare om n m o m e n te diferite are un
alt p u nct de vedere. S piritul legii ar fi aadar rezultatul
lo g icii bu ne sau proaste a unui ju d e c to r, al u nei digestii
uoare sau proaste, ar d epin de de violen a p a siu n ilor sale,
de slbiciunea celu i care sufer, de legturile ju d e c to r u
lui cu cel lezat i de toate acele m in im e fore care scliim -
b aparenele oricru i ob ie ct n sufletul sch im b tor al
om ului. Aadar, vedem soarta unui cetean cu m se sch im
b adesea pe msur ce trece de la un tribun al la altul,
vedem cu m vieile c e lo r amri cad v ictim falselor ra
ionam ente sau m om en ta n ei fierberi u m o ra le a vreu nu i
ju d e c tor care ia drept interpretare legitim rezultatul vag;
al n tregii serii con fu ze de n oiu n i ce stau la baza g n d i
rii sale. Aadar, ved em cu m aceleai in fraciu n i sunt p e
depsite de acelai tribunal n m od diferit n tim p u ri
diferite, ca urm are a faptului c, n lo c s fie consultat tex
tul constant i fix al legii, a fost consultat co n tin u a in
stabilitate a in te rp re t rilo r.
O n eor n d u ial p rov oca t de riguroasa aplicare a l i
terei legii penale nu p oate fi com parat cu n e o r n d u ie li-
le p rov oca te de interpretri. U n asemenea in con ven ien t
m om entan ne m boldete s aducem uoara corectare n e ce
sar acelor cuvinte ale legii care sunt cauza incertitudinii, m
p iedicnd exercitarea licenei fatale de a interpreta care duce
BIBLIOTECA M ETRO PO LITAN A
59 BUCURETI
Sediu l C e nt ra i " M . S a d o v e a n u "
- C o m u n i c a r e a C o le c i i l o r -
DEI D E L IT T I E D E L L E PENE

di ra g ion a re, da cui n a sco n o le arbitrarle e v e n a li co n -


troversie. Quando un co d ice fisse di leg g i, che si d e b
bono osservare alia lettera, non lascia al g iu d ice altra
in com b en za che di esam inare le a zion i de' cittadini, e giu -
dicarle con form i o difform i alia legge scritta, quando la
norm a del giusto e delP in giu sto, che deve dirigere le a z io
ni s del citta d in o ig n o ra n te co m e del citta d in o f i l o s o
fo, non un affare di co n tro v e rs ia , ma di fatto, a llora i
su d diti non son o so g g e tti aile p ic c o le tirannie di m olti,
tanto pi cru d e li qu an to m in o re la dstanza fra chi s o f
fre e chi fa soffrire, piii fatali che quelle di un so lo , p er
ch il d is p o tis m o di m o lti non c o r r e g g b le che dai
d isp o tis m o di un so lo e la cru d elt di un d is p o tic o p r o
porzionata non alia forza, ma agii ostacoli. C osi a cq u
istano i cittadini quella sicurezza di loro stessi che giusta
p erch lo s c o p o per cu i g li u o m in i stanno in s o c ie t ,
che u tile p e rch g li mette nel ca so di esattam ente c a l-
colare g l'in c o n v e n ie n ti di un m isfatto. Egl v e ro altres
che a cq u ste ra n n o uno sp irito d 'n d p e n d e n z a , ma non
gi scuotitore delle leggi e ricalcitrante a' supremi m a g is
trai, bensi a qu elli che h an n o osato ch iam are co l sacro
n o m e di virt la d e b o le z z a di ce d e r alie lo r o in teressa-
te o c a p r ic c io s e o p in io n i. Q u esti p r in c ip ii sp ia ce ra n n o
a c o lo r o che si son o fatto un d iritto di trasm ettere a g l'in -
feriori i c o lp i dlia tirann ia ch e h a n n o rice v u to dai su
p eriori. D ov rei tutto tem ere, se lo spirito di tirannia fosse
c o m p o n ib ile c o llo spirito di lettura.

60
D E S P R E I N F R A C I U N I I P E D E P S E

Li controverse arbitrare i venale. C nd un co d fix de legi,


care trebuie aplicate ad litteram, nu las ju d ec toru lu i alt
s.ucin dect aceea de a examina a ciun ile cetenilor i de
,1 le ju d eca drept con form e sau n econ form e cu legea scri
s; cnd norm a care prevede ce este just i ce este injust
(n orm ce trebuie s reglem enteze att aciunile celui n e-
II iutor, ct i pe cele ale ceteanu lu i filo z o f) nu este m o -
liv de con trov erse, ci este un fapt, atu n ci supuii nu mai
d epin d de tiran iile m runte ale c e lo r m uli - tiranii cu
.itt mai crude cu ct mai m ic este distana dintre cel ce
sufer i cel ce p rovoa c suferina, tiranii mai funeste d e
ct tirania exercitat de un singur in d iv id , avnd n v e
dere c d espotism u l celo r muli nu p oate fi corectat dect
prin desp otism u l unui singur in d iv id , iar cru zim ea unui
despot e direct p ro p o rio n a l nu cu fora, ci cu o b s ta c o
le le . n acest fel d obn desc cetenii acea securitate p er
sonal care e just n tru ct reprezin t scop u l n virtutea
cruia oam en ii rmn [organ izai] n societate, care e u ti
lii ntruct le d posib ilita tea de a ca lcu la cu exactitate in
con v en ien tele u nei n elegiu iri. M a i este de asemenea
idevrat c ei vor dobn di un spirit independent, dar n ic i
d ecu m n sensul c vor z d ru n cin a leg ile i vor deveni re
calcitran i fa de m agistraii su p re m i , ci doar fa de
cei ce au n d r zn it s num easc cu sfntul num e al vir
tuii slbiciu n ea de a ceda n faa p r o p r iilo r preri in te
resate sau ca p ricioa se. A ceste p r in c ip ii v o r displcea
acelora care i-au fcut un drept din a transm ite c e lo r in
feriori lov itu rile tiraniei p rim ite la rndul lo r din partea
s u p e rio rilo r. A r trebui s m tem de o rice , dac tirania
ar fi com p a tib il cu lectura.

61
V
O S C U R IT A DELLE LEGGI

Se l'in te r p e t r a z io n e delle leggi un male, egli evi


dente esserne un altro l'o s c u rit clie strascina seco n e
cessariam ente l'in ter p e tra z io n e , e lo sar g ra n d issim o se
le leggi sieno scritte in una lingua straniera al p o p l o ,
che lo p o n g a nella d ip e n d e n z a di alcu n i p o c h i , n o n p o -
te n d o g iu d ic a r da se stesso qual sarebbe l'esito della sua
liberta, o dei suoi m e m b ri, in una lingua che fo rm i di
un libro so le n n e e p u b b l i c o un quasi p riva to e d o m e s
tic o . C h e d o v r e m o pensare degli u o m in i , riflettendo es
ser questo l'inveterato c ostu m e di b u o n a parte della colta
ed illu m in a ta E u rop a ! Q u a n to m a g g io re sar il n u m e
ro di q u elli ch e in te n d e ra n n o e avranno fraile m ani il sa
cro c d i c e delle leggi, tanto men frequenti saranno i
delitti, p e r c h n o n v'ha d u b b io che P ig n o ra n z a e Pin-
ce rte zza d elle p en e aiu tin o P e lo q u e n z a delle passioni.
U n a con seg u e n za di quest'ultim e riflessioni che sen
za la scrittura una societ n o n p ren d e r mal una form a
fissa di g o v e r n o , in cu i la fo rz a sia un effetto del tutto
e n on delle parti e in cui le leggi, inalterabili se n o n d a l
la v o lo n t genrale, n o n si c o r r o m p a n o passa n d o per la
folla degl'in teressi privai. L 'e sp e rie n z a e la ra g ion e ci
h a n n o fatto v edere che la p r o b a b ilit e la ce rte z z a d e l
le tr a d i z i o n i u m a n e si s m i n u i s c o n o a misura c h e si al-
lo n ta n a n o dalla sorgente. C h e se n o n esiste u n o stabile
m o n u m e n t o del patto sociale, c o m e resisteranno le leggi
alia forza in evitabile del t e m p o e delle p assion i ?

62
V

O B S C U R IT A T E A L E G IL O R

Dac interpretarea legilor constituie un ru, evident c


un altul este obscuritatea care atrage n m o d necesar dup
sine interpretarea, iar acest ru va fi mult mai mare n c a
zul n care legile sunt scrise n tr-o limb [latina] pe c a r e p o -
porul nu o nelege, obligndu-1 s depind de un grup
icstrns [care cunoate acea lim b], ntruct nu poate j u
deca singur care ar fi urmrile [legilor] asupra libertii p r o
prii sau a altor m e m b r i ; n tr-o limb care transform o
(.11 te solemn i public n tr-una aproape privat i fami
lial. Ce prere ar trebui s ne facem despre oameni avnd
in vedere c acest obicei este nrdcinat n majoritatea sta-
I clor din culta i luminata Europ ? Cu ct vor fi mai muli
Cei care vor nelege i vor avea acces la sacrul c o d al legi
lo r , cu att mai puin frecvente vor fi infraciunile, n tru
ct este n afara oricrui dubiu c ignorana i incertitudinea
pedepselor favorizeaz izbucnirea p asiu n ilor.
O urmare a acestor ultime reflecii este c, fr scriere,
(i societate nu va avea niciodat o form fix de guverna-
i c, n care fora s fie o consecin a ntregului [voina i
interesele co m u n e ] i nu doar a prilor c o m p o n e n te [in
teresele i pasiunile individuale] i n care legile, m o d ifica
bile doar prin aplicarea voinei generale, s nu se altereze
sub influena nenumratelor interese private. Experien
a i raiunea ne-au artat c probabilitatea i certitudinea
II adiiilor umane descresc pe msur ce se ndeprteaz de
surs. Iar dac nu exist un m on u m en t stabil al co n tra ctu
lui social, cu m vor rezista legile la eroziunea inevitabil a
timpului i a pasiu n ilor?

63
DEI D E L ITT I E D E L L E PENE

Da c i v e g g ia m o q u a nto sia utile la stampa, che r e n


de il p u b b l i c o , e n o n a lcu n i p o c h i, d e p o sita rio delle sn
te leggi, e quanto abbia dissipato quello spirito ten ebroso
di cabala e d 'in t r ig o ch e sparisce in faccia ai lu m i ed alie
scie n z e a p p a re n te m e n te d isp rez z a te e rea lm ente t e m u
te dai seguaci di lui. Questa la c a g io n e , p e r cui v e g g ia
m o sminuita in E uropa P a tro ch a de' delitti ch e facevano
gem ere gli an tich i notri padri, i quali d iv e n ta v an o a vi-
cen d a tiranni e schiavi. C h i c o n o s c e la storia di du e o
tre se co li fa, e la nostra, p otra v edere c o m e dal seno del
lusso e della m o l le z z a n a c q u e r o le piu d o l c i virtti, I'u m a -
nit, la b en eficen za , la to llera n za degli errori u m a n i. V e -
dr quali fu ro n o gli effetti di quella che ch ia m a si a to rto
antica se m p licit e b u o n a fede: Pum anit g e m e n te so t
to P im p la ca b ile su p e rstiz ion e , I'avarizia, I ' a m b iz i o n e di
p o c h i tinger di sangue u m a n o gli scrigni d e ll 'o r o e i tron i
dei re, gh o c c u lti tradimenti, le p u b b h c h e stragi, ogni n o -
b ile tira n n o della p leb e, i m initri della verit e v a n g li
ca lo r d a n d o di sangue le mani che ogni g io rn o to c c a v a n o
il D i o di m a n su e tu d in e , n o n so n Popera di q u esto se
c l o il lu m i n a t o , che alcu n i c h ia m a n o co r r o tt o .

64
D E S P R E I N F R A C I U N I I P E D E P S E

I )in cele de mai sus ne dm seama ct de folositor este


tiparul ce face ca nu doar un grup restrns, ci ntregul p u
blic s devin custodele sacrelor legi; ne dm seama ct de
ni uit a contribuit la risipirea acelui spirit tenebros de unel-
111 e i intrig care dispare n faa lu m in ilor i a tiinelor,
i|>.\rcnt dispreuite, dar de fapt temute de susintorii spi-
i ii ului n cauz. Aceasta este cauza care a dus n Europa
li diminuarea atrocitii infraciunilor ce-i fceau s sufe-
i c pe strbunii notri care deveneau pe rnd tirani i sclavi.
< ici ce cunoate istoria ultimelor dou, trei veacuri i pe cea
contem poran va putea vedea cu m din snul luxului i al
11 aiului plcut s-au nscut cele mai frumoase virtui: o m e
n ia, binefacerea, tolerana fa de greelile omeneti. Va
Vedea care au fost efectele acelei simpliti i b u n e - c r e -
duie de odinioar, c u m pe nedrept sunt n u m ite : o m e n i
rea gemnd sub ju g u l im p lacabilei superstiii, avariia,
ambiia unui grup restrns mnjind cu snge om e n esc si
petele de aur i tron u rile regilor, trdrile ascunse, m
c e lu r i le p u b lice, orice n ob il transformat n tiran al
plebei, slujitorii adevrului evanghelic mnjindu-i cu sn-
i;c minile ce zilnic l atingeau pe D u m n e z e u l blndeii,
toate acestea nu sunt creaia acestui secol luminat pe care
unii l num esc c o r u p t .

65
vi
P R O P O R ZIO N E FRA
I D E L I T T I E LE P E N E

N o n s o la m e n te Interesse c o m u n e che n o n si c o m
m ettan o delitti, ma che siano pi rari a p r o p o r z i o n e del
male che a rrecan o alia societ. D u n q u e pi forti d e b b o
no essere gli ostacoli che riso s p in go n o gli u o m in i dai de-
litti a misura che so n con trari al ben p u b b l i c o , ed a
misura d elle spinte che gli p o r t a n o ai delitti. D u n q u e vi
deve essere una p r o p o r z i o n e fra i delitti e le pene.
E im possibile di prevenire tutti i disordini nell'u niver-
sal com b a t tim e n to delle passioni um ane. Essi c r e s c o n o in
ragione c o m p o s t a della p o p o l a z i o n e e d e l l 'i n c r o c i c c h i a -
m e n to degl'in teressi p a rticola ri che n o n p ossib ile d i
rigere ge om trica m e n te alia p u b blica utilit. AlPesattezza
m a tem tica b iso g n a sostituire n e ll'a ritm e tica p o li t ic a il
c a lc l o delle probabilit. / / S i getti u n o sguardo sulle s to
rie e si v e d ra n n o crescere i d isord in i c o i con fin i d e g l'im -
peri, e, s c e m a n d o nell'istessa p r o p o r z i o n e il se n tim e n to
n azionale, la spinta verso i delitti cresce in ragione d ell'in-
teresse che c ia s c u n o p re n d e ai d iso rd in i m e d e s im i: p er-
c i la necessit di aggravare le p e n e si va p er qu esto
m o t iv o sem pre pi a u m e n t a n d o . / /
Q u ella forza sim ile alia gravita, c h e ci spinge al n o s-
tro b en essere, n on si trattiene che a misura degli osta
c o li che gli so n opposti. G li effetti di questa forza so n
la confusa se n e d elle a z io n i u m a n e : se queste si urtano
s c a m b i e v o lm e n t e e si offe n d o n o , le p en e, che io ch ia -
merei ostacoli politici, ne i m p e d i s c o n o il cattivo effetto

66
VI

P R O PO R IA D IN TR E
I N F R A C I U N I SI P E D E P S E

Interesul obtesc nu este doar acela de a nu se svri


infraciuni, ci i ca ele s devin tot mai rare n msura n
care aduc o mai mare atingere societii. Aadar, ob sta co
lele care i ndeprteaz pe oameni de la svrirea infrac
iunilor [pedepsele] trebuie s fie mai p uternice n funcie
de atingerea pe care o aduc binelui public i de n d e m n u l
ce-i m p in g e la infraciuni. Aadar, trebuie s existe o p r o
porie ntre infraciuni i p e d e p se.
Este imposibil s se previn toate neornduielile ce apar
n nfruntarea universal a pasiunilor omeneti. Ele sporesc
proporional cu numrul populaiei i cu ntreptrunderea
intereselor particulare ce nu pot fi ndrumate geometric spre
folosul public. n aritmetica politic, exactitatea m atem a
tic trebuie n locuit cu calculul probabilitilor. / / A r u n
cai o privire asupra istoriei i vei vedea c u m numrul
neornduielilor crete odat cu mrimea imperiilor i - des-
crescnd n aceeai prop orie sentimentul naional - cu m
pornirea ctre infraciuni crete n funcie de profitul ce-1
poate avea orice individ din respectivele neorndu ieli: din
aceast cauz creste n co n tin u u necesitatea de a nspri p e
depsele." / /
A ce a for asemntoare gravitaiei, care ne m b o l d e
te spre bunstarea noastr personal, nu poate fi nfrna
t dect n msura n care i se opun anum ite obstacole.
Efectele acestei fore constituie d ezord ona ta serie a a ciu
nilor omeneti: n cazul n care acestea se ciocnesc i-i aduc
atingere reciproc, pedepsele, pe care eu le-a num i obsta
cole politice, vor m piedica efectul negativ fr a distruge

67
DEI D E L IT T I E D E L L E PENE

senza distruggere la causa im p e lie n te , che la se n sib ili


t m ed e sim a inseparabile d a l P u o m o , e il lgislatu re fa
c o m e l'abile a rch itetto di cui l'o ffic io di o p p o r s i alie
d ir e z i o n i ro v in o s e della gravita e di far co n sp ira re q u
elle ch e c o n t r i b u i s c o n o alla forza d e ll 'e d i fic i o .
Data la ncessita della r iu n io n e degli u o m in i , dati i
patti, che n e cessa ria m en te risu ltan o dalla o p p o s i z i o n e
m e d esim a d egl'in teressi privai, trovasi una scala di d i
sordini, dei quali il p r i m o g ra d o con siste in quelli che
d is t r u g g o n o i m m e d ia t a m e n t e la societ, e l 'u l t i m o n e
lla m in im a in giustizia p o s s ib ile fatta ai privai m e m b r i
di essa. Tra questi estremi s o n c o m p r e s e tutte le a z i o
ni o p p o ste al ben p u b b l i c o , ch e ch ia m an si delitti, e t u t
te v a n n o , p er gradi insensibili, decrescendo dal pi
su b lim e al pi n fim o . Se la g e o m e tra fosse adattabile
alie infinite ed oscure c o m b i n a z i o n i delle a z io n i u m a n e,
vi d o v reb b e essere una scala co r r is p o n d e n te di pene, che
d iscen desse dalla p i forte alia p i d e b o le : ma bastera
al saggio lgislature di segnarne i p u n i p r in c ip a li, se n
za turbar l 'o r d in e , n o n d e c r e t a n d o ai delitti del p r i m o
gra d o le p e n e d e l l 'u l t i m o . Se vi fosse una scala esatta ed
universale delle p e n e e dei delitti, a v r e m m o una p r o b a
bile e c o m u n e misura dei gradi di tirannia e di liberta,
del f o n d o di umanit o di malizia delle diverse nazioni.
Q u a lu n q u e a z ion e non c om p r esa tra i due s o v r a c c e n -
nati limiti non p u essere chiamata delitto, o punita c o m e
tale, se non da c o l o r o che vi tro v a n o il lo r o interesse nel
c o s chiam arla. La in c e r te z z a di questi limiti ha p r o d o t -
ta nelle nazioni una morale che contradice alia le g is la
zion e; pi attuali le g i s l a z i o n i che si e s c lu d o n o
s c a m b i e v o lm e n t e ; una m o ltitu d in e di le g g i che e sp o n -
gono il pi saggio alie pene pi rigorose, e pero resi vaghi
e fluttuanti i n o m i di vizio e di virt, e p e r o nata l'in-

68
DESPRE IN F R A C I U N I I PEDEPSE

cauza imperioas, adic nsi sensibilitatea caracteristic


omului, iar legislatorul va p roce d a asemenea priceputului
arhitect a crui menire este s se opun c o m p o n e n te lo r dis
trugtoare ale gravitaiei, p u nndu-le la lucru pe acelea care
vor da rezisten cldirii.
A vnd n vedere nevoia o a m e n il o r de a tri n s o c i e
tate, p r e c u m i p a ctele ce apar n m o d n e c e s a r n scop u l
de a reglem enta interesele particulare divergente, v o m
avea o scar a n e o r n d u ie lilo r ; pe prim a treapt se afl
n eor n d u ie lile care distrug im ediat societatea i pe u lt i
ma, cea mai m ic nedreptate ce p o a te fi adus m e m b r i
lor privai ai societii. n tre aceste d ou extreme avem
toate aciunile ce aduc atingere binelui p u blic, num ite i n
fraciuni, i toate descresc treptat de la cea mai grav pn
la cea mai mrunt. D a c geom etria s-ar putea adapta la
nenumratele i obscurele c o m b in a ii ale a ciun ilor u m a
ne, ar trebui s avem i o scar c o re s p u n z t o a r e de p e
depse, d escrescnd de la cea mai aspr pn la cea mai
uoar; legislatorul nelept va trebui ns s n se m n e pe
ca treptele p rin cipale, fr a tulbura ordinea, neatribuind
infraciunilor ce lo r mai grave pedepsele prevzute pentru
cele mai u o a r e ' . D a c ar exista o scar exact i u n iv e r
sal a p e d e p s e lo r i infraciunilor, am avea i o msur
d em on strabil i c o m u n a gradelor de tiranie i liberta
te, a fon d u lu i de o m e n ie sau de rutate specific d iferite
lor naiuni.
N i c i o aciune ce nu se ncadreaz ntre cele dou e x
treme mai sus menionate nu poate fi numit infraciune
i nu poate fi pedepsit ca atare, sau doar de cei ce au un
interes personal ca s-o numeasc astfel. Nesigurana n p ri
vina acestor extreme a dus n cadrul naiunilor la stabili
rea unei morale ce con trazice legislaia'^; la legislaii mai
recente care se exclud reciproc; la o multitudine de legi care
l expun pe omul cel mai msurat ce lo r mai aspre p e d e p
se; ea a conferit astfel n o iu n ilo r de viciu i virtute un

69
DEI DE L ITT I E D E L L E PENE

certe zza della p ro p ria esistenza, che p r o d u c e il letargo


ed il son n o fatale nei corp i politici. C h i u n q u e legger c o n
o c c h i o filosofico i c o d ic i dlie n azioni e i lo ro annali, t r o
vera quasi sem p re i n o m i di vizio e di virt, di buon cit
tadino o di reo cangiarsi co lle riv o l u z i o n i dei secoli, n on
in ra g ion e delle m u ta z io n i ch e a c c a d o n o nelle c ir c o s ta n
ze dei paesi, e per co n s e g u e n z a sempre c o n f o r m i a ll'in -
teresse co m u n e , ma in ragione delle passioni e degli errori
che su ccessivamente agitarono i different! legislatori. Ve-
dr b e n e spesso che le passioni di un se c lo so n o la base
della m o ra le dei secoli futuri, che le p assion i forti, figlie
del fanatismo e d e ll'e n tu sia s m o, in d e b o lite e rose, dir
cos, dai t e m p o , che rid u ce tutti i fe n o m en i fisici e m o
rali a lP e q u ih b rio , d iv e n ta n o a p o c o a p o c o la p ru d e n z a
del seclo e lo strumento utile in m ano del forte e d e ll'a c -
c o r to . In q u esto m o d o n a c q u e r o le o scu rissim e n o z i o n i
di o n o r e e virt, e tali son o p e r c h si c a m b ia n o c o ll e ri
v o lu z io n i del t e m p o che fa so p r a w iv e r e i n o m i alle cose,
si c a m b i a n o c o i fiumi e c o lle m o n ta g n e che so n o bene
spesso i con fin i, n o n solo della fsica, ma della m ora le
geografa.

Se il p ia c e r e e il d o lo r e so n o i m o t o r i degli esseri sen


sibili, se tra i m otivi che s p in g o n o gli u o m i n i a n che aile
pi su blim i o p e r a z io n i, fu ro n o destinai dalPinvisibile
legislature il p r e m i o e la pena, dalla inesatta d is t r ib u z io -
ne di q u este ne nascera quella tanto m eno osservata c o n
t r a d i z i o n e , q u a n to pi c o m u n e , che le pene p u n s c a n o
i delitti che hanno fatto nascere. Se una pena u g u a le
destinata a due delitti che d s u g u a lm e n te o ff e n d o n o la
so cie t , g li u o m i n i non tr o v e r a n n o un pi forte o s t a c o
lo per c o m m e t t e r e il m a g g i o r d elitto, se co n esso vi tro-
v in o unto un m a g g i o r v a n ta g g o .

70
DESPRE IN F R A C IU N I I PEDEPSE

caracter vag i fluctuant, a dat natere nesiguranei n p ri


vina propriei existene, care p rod u ce letargia i somnul fa
tal al corp u rilor politice. Oricine va citi cu ochi filozofic
codurile naiunilor i analele lor va vedea cu m noiunile de
viciu i virtute, cea de bun cetean i de infractor se m o
dific de-a lungul secolelor, dar nu n funcie de schim b
rile ce se petrec n conju ncturile rilor - i n consecin
mereu con form e interesului c o m u n -, ci n funcie de p a
siunile i greelile ce i-au bntuit rnd pe rnd pe diferiii
legislatori. D e asemenea, va vedea cu m adesea pasiunile unui
secol sunt baza moralei secolelor viitoare, cu m pasiunile
puternice, generate de fanatism i de entuziasm, slbite i
erodate, ca s m exprim astfel, de timpul ce ndreapt fe
nomenele fizice i morale spre albia echilibrului, se trans
form treptat n prudena secolului i devin un instrument
util n mna celui puternic i a celui abil. In acest fel s-au
nscut att de obscurele noiuni de onoare i virtute, care
ni se prezint astzi n aceast form tocm ai pentru c se
modific odat cu trecerea timpului care transmite n u m e
le i nu lucrurile, tocm ai pentru c se modific odat cu flu
viile i cu munii ce constituie adesea nu numai graniele
geografiei fizice, ci i ale celei morale."
Dac plcerea i durerea"' constituie motorul fiinelor
simitoare, dac, printre motivele ce ndeam n oamenii la
svrirea chiar i a celor mai sublime aciuni, legislatorul
invizibil a ncadrat att rsplata ct i pedeapsa, atunci ne
adecvata mprire a acestora va duce la apariia unei c o n
tradicii pe ct de puin menionat, pe att de rspndit,
i anume: pedepsele sancioneaz infraciunile pe care chiar
ele nsele le-au generat. n cazul n care aceeai pedeaps
este prevzut pentru dou infraciuni ce aduc n m o d d i
ferit atingere societii, oamenii nu vor ntlni un obstacol
mai puternic n calea comiterii unei infraciuni mai grave,
clac aceasta este nsoit de un avantaj mai mare."*

71
VII

E R R O R I N E L L A M I S U R A D E L LE PENE

Le p r e c e d e n i riflessioni mi d a n n o il diritto di asse-


rire clie T un ica e vera misura dei delitti il d a n n o fatto
alia n a z io n e , e p e r e rra ro n o c o l o r o che cre d ettero vera
misura dei delitti l'in t e n z i o n e di chi gli c o m m e t t e . Q u
esta d ip e n d e dalia im pressione attuale degli oggetti e d a l
ia p r e c e d e n te d is p o s i z io n e della m e n te: esse v a ria n o in
tutti gli u o m i n i e in ciascu n u o m o , colla v elocissim a suc-
cessione delle idee, delle passioni e delle circos ta n z e. Sa
rebbe d u n q u e necessario form are n o n so lo un c o d i c e
p a rticolare p er ciascun c itta d in o , ma una n uova legge ad
ogni d elitto. Q u a l c h e volta gli u o m i n i co lla m i g lio r e in-
te n z io n e fanno il m a g g io r m aie alia so cie t ; e a lcu n e a l
tre volte c o lla pi cattiva v o lo n t ne fanno il m a g g io r
bene.
Altri m isu ra n o i delitti pi dalla dignit della p e r s o
na offesa che dalia lo ro im p o r ta n za riguardo al b en p u b
b li c o . Se questa fosse la vera misura dei delitti, una
irriverenza all'Essere degli esseri d o v r e b b e pi a t r o c e -
m en te punirsi che l'assassinio d 'u n m on a rca , la s u p e r i o
rit della natura essendo un infinito com penso alia
differenza dell'offesa.
F in a lm e n te alcuni p e n s a ro n o che la gravezza del p e c -
cato entrasse nella misura dei delitti. La fa lla d a di q u
esta o p in io n e risalter agii occhi d 'u n indiffrente
esam inatore dei veri rapporti tra u o m i n i e u o m in i , e tra
u o m i n i e D i o . I p rim i so n o rapporti di u guaglian za. La

72
VII

GREELI N M S U R A PED EPSELOR

Meditaiile anterioare m ndreptesc s susin c u n i


ca i adevrata msur a infraciunilor este prejudiciul adus
naiunii; iat de ce greeau cei care credeau c adevrata m
sur a infraciunilor ar fi intenia celui ce le c o m i t e / * In
tenia depinde de impresia m om entan pe care n e -o las
lucrurile, p recu m i de predispoziia anterioar a minii:
iar acestea la rndul lor se deosebesc de la om la om n func
ie de foarte rapida succesiune a ideilor, a pasiunilor i a
circumstanelor. Ar trebui aadar s n t o c m i m nu numai
un c o d particular pentru fiecare cetean, ci o nou lege pen
tru fiecare infraciune. U n e o r i, oam enii nsufleii de cea
mai bun intenie produc cel mai mare ru societii, n timp
ce alteori, nsufleii de cea mai rea voin, p ro d u c cel mai
mare bine.
U n ii msoar infraciunile mai mult dup demnitatea
persoanei lezate dect dup gravitatea lor fa de binele p u
blic. Dac aceasta ar fi adevrata msur a infraciunilor,
atunci o necuviin la adresa Fiinei supreme ar trebui s
fie pedepsit mai crncen dect asasinarea unui monarh, su
perioritatea naturii [divine] suplinind infinit deosebirea n
privina lezrii aduse.
n sfrit, unii credeau c gravitatea p ca tu lu i* ar tre
bui s influeneze msura infraciunilor. Ct de neltoa
re este aceast prere i poate da seama orice observator
imparial al adevratelor raporturi dintre oameni, precum
i al celor dintre oameni i D u m n e ze u . C e le dinti [rapor
turile dintre oam en i] sunt raporturi de egalitate. N u m ai

73
D EI D E L I T O E D E L L E PENE

sola ncessita ha fatto nascere d a ll'u rto dlie p a ssion i e


dalle op p osizioni degl'interessi l'idea dlia utilit comu
ne, che la base dlia g iu stiz ia u m ana; i se c o n d i son o
ra p p orti di d ip e n d e n z a da un Essere perfetto e c r e a t o -
re, che si riserbato a s solo il diritto di essere l g isla
ture e g iu d ic e nel m e d e s i m o t e m p o , perch egh s o lo pu
esserlo senza in c o n v e n ie n te . Se ha stabihto pene eterne
a chi dis ob b ed isce alla sua onnipotenza, quai sar l'in-
setto che osera supphre alla divina giustizia, che vorr
v e n d ic a re l'Essere che basta a se stesso, che non p u ri-
cevere dagli oggetti impressione alcuna di piacere o di
d o lo r e , e che s o lo tra tutti gli esseri a g isce senza r e a z io -
ne ? La gravezza del peccato dipende dalla imperscru-
tabile malizia del cuore. Questa da esseri finiti non pu
senza r i v e l a z io n e sapersi. C o m e dunque da questa si
p ren d e ra n o r m a per p u nir i delitti ? P o t r e b b o n o in q u
esto caso g li u o m in i punir q u a n d o Id d io perdon a, e p e r
d on a re q u a n d o Id d io p u n isc e . Se gli u o m i n i p o s s o n o
essere in c o n tr a d iz io n e c o ll 'O n n i p o s s e n t e n e ll'o ffe n d e r-
lo , p o s s o n o anche esserlo c o l punir.

74
DESPRE IN F R A C IU N I I PEDEPSE

necesitatea a fcut ca, din ciocnirea pasiunilor i interese


lor opuse, s ia natere ideeafolosului comun, care e tem e
lia justiiei omeneti; cele din urm [raporturile dintre
oameni i D u m n e z e u ] sunt raporturi de dependen fa
<le o Fiin perfect i creatoare, care i-a pstrat numai p en
ii u sine dreptul de a fi legislator i ju dector n acelai timp,
ntruct numai ea singur poate ndeplini ambele funcii fr
inconveniente. D a c a hotrt pedepse venice pentru cei
pe nu se supun atotputerniciei sale, ce gnganie va ndrzni
oare s se substituie justiiei divine, dorin d s pedepseas
c n numele Fiinei suficiente siei, aceea ce nu poate primi
de la obiecte nici o impresie de plcere sau de durere i care,
singur ntre toate fiinele, acioneaz fr ca aciunea sa
s fie o reacie ? Gravitatea pcatului d epinde de rutatea
de neptruns a inimii, pe care fiinele finite n -o pot p erc e
pe dect prin revelaie. C um , aadar, s stabilim, p orn in d
de la aceast rutate, o norm pentru a pedepsi infraciu
nile? S-ar putea n acest caz ca oamenii s pedepseasc
itunci cnd D u m n e z eu iart, sau s ierte atunci cnd D u m
nezeu pedepsete. Dac oamenii pot fi n discordan cu
Atotputernicul cnd l jignesc, pot de asemenea s fie i
atunci cnd p e depsesc.

75
VIII

DIVISIONE DEI DELITTI

A b b i a m o v e d u to qual sia la vera misura dei delitti,


cioe il danno delta societ. Questa e una di quelle p a l
pabili verit clie, q u a n t u n q u e n o n abbian b is o g n o ne di
quadranti, ne di te le s co p i p er essere scoperte, ma sieno
alia portata di cia scu n m e d i o c r e in telletto, p u r e p e r una
maravigliosa c o m b i n a z i o n e di circo s tan ze n o n so n o c o n
decisa sicu re zza c o n o s c iu t e clie da alcu n i p o c h i p en sa-
tori, u o m i n i d 'o g n i n a z io n e e d 'o g n i se c o lo . M a le o p i
n io n i asiatiche, ma le p a ssion i vestite d 'a utorit e di
p o te r e h a nn o, la m a g g io r parte d elle volte p er in se n si
bili spinte, alcu n e p o c h e p er v io le n t e im p re ssio n i sulla
tim id a credulit degli u o m in i , dissipate le se m p lici n o
z io n i, che forse fo rm a va n o la p rim a filosofa delle nas-
centi societ ed a cui la lu ce di questo s e c o lo sembra che
ci ric o n d u c a , c o n quella m a g g io r ferm ezza p e r o che p u o
essere som m in istra ta da un esame g e o m e t r i c o , da m iile
funeste s p e rie n z e e dagli o s t a c o l i m e d e s i m i. Or P o r -
d in e ci c o n d u r r e b b e ad e s a m in a re e d is t in g u e re tutte
le different! sorte di d elitti e la m a n iera di p u n i r g li, se
la v a ria b ile natura di essi p er le diverse c i r c o s t a n z e dei
s e c o li e dei l u o g h i n o n ci ob b lig a sse ad un d e tta g lio
i m m e n s o e n o i o s o . M i baster i n d ic a r e i p r i n c i p i i piu
g en era li e gli e rrori p iu funesti e c o m u n i p er d is in g a n -
nare s q u e lli ch e p er un mal in teso a m o r e di libert
vorrebbono in t r o d u r r e P a n a rc h ia , com e co lo ro che

76
vm
CLASIFICAREA IN FRACIU N ILO R

A m vzut care este adevrata msur a infraciunilor,


i anume prejudiciul adus societii. Acesta este unul d in
tre adevrurile palpabile care, dei nu au nevoie nici de c a
dranele busolei i nici de telescop pentru a fi descoperite,
Iiind la ndem na oricrei inteligene medii, totui, din c a
uza unui u im itor con cu rs de m prejurri, nu sunt c u n o s
cute cu deplin certitudine dect de puini gnditori, oameni
aparinnd tuturor naiunilor i tuturor veacurilor. C o n
cepiile asiatice, pasiunile ce se ascundeau n spatele a u to
ritii i pu te rii au risipit (n cele mai multe cazuri prin
im perceptibile impulsuri, n cteva prin violente impresii
asupra credulitii timorate a o a m e n ilo r ) noiunile simple
care formau, probabil, prima filozofie a societilor n curs
de formare i ctre care se pare c lum inile acestui secol ne
co n d u c din nou, ns de data aceasta cu acea sporit sigu
ran ce decurge din aplicarea unui examen geometric [ri
guros], din nenumrate experiene dezastruoase i din nsei
obstacolele ntlnite. Aadar, ordinea ne-ar im pune s exa
minm i s difereniem [clasificm] toate felurile de infrac
iuni, p recu m i felul n care ar trebui pedepsite, dac natura
lor schim btoare, datorat m p reju r rilo r diferite n d i
ferite secole i n diferite locuri, nu n e-a r constrnge la o
detaliere imens i plictisitoare. Va fi suficient s indic p rin
cipiile cele mai generale i greelile cele mai dezastruoase
i mai rspndite pentru a deschide och ii att ce lo r care,
mnai de o prost neleas dragoste de libertate, ar dori
s in trod u c anarhia, ct si celor care ar dori s n ch id

77
DEI D E L IT T I E D E L L E PENE

a m e r e b b e ro ridurre gli u o m in i ad una cla ustrale r e g o -


iarit.
A l c u n i delitti d is t r u g g o n o im m e d ia ta m e n te la s o c i e
t, o chi la rappresenta ; alcuni o ff e n d o n o la privata s i
curezza di un cittadino nella vita, nei beni, o n e iro n o re ;
alcuni altri son o azioni contrarie a ci che cia scu n o o b
bligato dalle leggi di fare, o non fare, in vista del ben p u b
b li c o . I p rim i, che son o i m assim i delitti, p e rch pi
dannosi, son quelli che chiamansi di lesa maest. La sola
tirannia e l'ignoranza, che c o n fo n d o n o i v o c a b o l i e le idee
pi chiare, p o s s o n o dar q u esto n om e , e per c o n s e g u e n
za la massim a pena, a' delitti di diffrente natura, e ren
dere cosi gli uomini, corne in mille altre o ccasion i, vittime
di una p a rola . O g n i d elitto, b e n c h p r iv a to , o ffen d e la
societ, ma o g n i delitto non ne tenta la im m e d ia ta d i s
truzione. Le a zion i morali, c o m e le fisiche, hanno la loro
sfera limitata di attivit e sono diversamente circonscrit-
te, c o m e tutti i m ov im en ti di natura, dai te m po e dallo spa
z i o ; e pero la sola cavillosa interpetrazione, che per
l'ordinario la filosofa dlia schiavitii, pu confondere ci
che dall'eterna verit fu con im m u tabili rapport! distinto.
D o p o questi s e g u o n o i delitti contrari alla s ic u r e z z a
di cia scu n p a rtico la r e . E ssendo questo il fine p r im a r io
di ogni legittima associazione, non pu non assegnarsi
alia v io la z io n e del dritto di sicurezza acquistato da ogni
cittadino alcuna delle pene piii considerabili stabilita dal
le leggi.
L 'o p i n i o n e che cia s ch e d u n citta d in o deve avere di
p oter fare tutto ci che non co n tra r io ale le g g i se n
za tem erne altro in c o n v e n ie n t e che q u e ll o che p u n a s
cere d a l l 'a z i o n e m ed esim a , q u esto il d o g m a p o l i t i c o
che d o v r e b b 'e s s e r e dai p o p o l i cred u to e dai su p rem i m a
gistrai co lla in c o r r o tt a c u sto d ia d elle leggi p r e d ic a t o ;

78
D E S P R E I N F R A C I U N I I P E D E P S E

Omenirea n tr-u n cadru strict de reguli, asemntor vieii


monahale.
Unele infraciuni distrug nemijlocit societatea sau pe cel
i c o reprezint ; altele aduc atingere siguranei private a
ceteanului n ceea ce privete viaa, bunurile sau on oa -
i ca sa; altele sunt aciuni care n calc ceea ce legile au sta
bilit c fiecare individ este obligat s fac sau s nu fac n
vederea respectrii binelui p u b lic . Infraciunile din p ri
ma categorie, care sunt cele mai grave, fiind i cele care aduc
t ele mai grave prejudicii, sunt numite crim e de lezmaies-
latc. N u m ai tirania i ignorana, care confund cuvintele
i ideile cele mai clare, pot da acest nume, i n consecin
pedeapsa maxim, unor infraciuni de natur diferit, trans-
lonnnd astfel oamenii n victime ale unui cuvnt, c u m se
ntmpl i n nenumrate alte ca z u ri. Orice infraciune,
chiar dac este privat, lezeaz societatea, dar nu orice i n
ii aciune n cearc distrugerea nemijlocit a societii. A c
iunile morale, ca i cele fizice, au sfera lor limitat de
activitate i se petrec n condiii diferite de timp i de spa
iu, asemeni tuturor micrilor din natur; numai o inter
pretare sofistic, care de obicei este filozofia sclaviei, poate
confunda ceea ce adevrul etern a deosebit prin raporturi
im uabile.
Dup acestea urmeaz infraciunile mpotriva siguran
ei oricrui particular . Scopul primar al oricrei asociaii
legitime fiind sigurana individului, nu se poate ca v io la
rea dreptului la securitate dobndit de fiecare cetean s
nu fie pedepsit cu una din pedepsele cele mai aspre sta
bilite de legi.
Fiecare cetean trebuie s tie c poate face tot ceea ce
nu este mpotriva legilor , fr s se team de vreo repercu
siune, n afara celei ce poate decurge din aciunea nsi -
aceasta este d og m a p olitic n care pop o are le ar trebui s
cread i pe care magistraii su p rem i nsrcinai cu paza
neabtut a legilor ar trebui s-o aplice; este o d og m sacr

79
DEI D E L ITT I E D E L L E PENE

sacro d o g m a , senza di cui n o n vi p u essere legittim a


societa, giusta n c o m p e n s a del sacrificio fatto dagli u o
m ini di q u e l l 'a z i o n e universale su tutte le co se clie c o
m u n e ad ogn i essere sensibile, e limitata solta nto dalle
p r o p r ie forze.
Q u esto form a le libere a n im e e v ig o r se e le m ent
riscliiaratrici, rende gli u o m in i virtuoi, ma di quella virt
che sa resistere al tim ore, e n o n di quella pie g h e v o le p r u
denza, degna s o lo di chi p u soffrire u n 'esiste n z a p r e
caria ed incerta. G li attentati d u n q u e c o n t r o la sicu rezza
e liberta dei cittadini so n u n o de' m aggiori delitti, e sot
to questa classe c a d o n o n o n so lo gli assassinii e i furti
deel i u o m in i plebei, ma quelli ancora dei grandi e dei m a
gistrai, l'in flu e n za dei quali agisce ad una m a g g io r d i s
tanza e c o n m a g g io r v ig ore, d istru g g en d o nei sudditi le
idee di giustizia e di d ov ere, e sostitu en d o quella del di-
n tto del pi forte, p e r i c o l o s o del par in chi lo esercita
e in c h i lo soffre.

80
D E S P R E I N F R A C I U N I I P E D E P S E

Iar de care nu poate exista societate legitim; este o ndrep-


i.iit recompens pentru sacrificiul fcut de oameni atunci
cnd au renunat la libertatea de a aciona asupra tuturor
lucrurilor *, ce este c om u n tuturor fiinelor nzestrate cu
simire i este limitat doar de forele proprii.
Aceast dogm formeaz suflete libere, viguroase i mini
limpezi, i face pe oameni virtuoi, nzestrndu-i cu acel soi
de virtute care tie s reziste fricii i nu cu acea pruden
supus, demn doar de cel ce poate ndura o existen p re
car i nesigur. Aadar, atentatele m potriva securitii i
libertii cetenilor sunt una dintre infraciunile majore,
l n aceast clas intr nu numai asasinatele i furturile
svrite de plebe, dar i cele svrite de cei mari i de m a
gistrai, cci influena acestora se exercit la distan mai
mare i cu mai mult for, n im i c in d ideea de justiie a
supuilor i pe cea de datorie, pe care le nlocuiete cu ideea
dreptului celui mai puternic, periculos deopotriv pentru
cel ce-1 exercit i pentru cel ce-1 ndur.

81
ix

D E L L ONORE

V una c o n t r a d i z i o n e r im a rca b ile fraile leggi civili,


gelose cu sto d i pi d 'o g n i altra cosa del c o r p o e dei beni
di cia scu n c it ta d in o , e le leggi di c i che ch iam asi ao
re, ch e vi p r e fe r i s c e l ' o p i n i o n e . Q u e s t a p a r o l a aore
una di q u elle c h e ha servito di base a lunghi e brillanti
ra g io n a m e n ti, senza attaccarvi veruna idea fissa e stabi
le. M isera c o n d i z i o n e delle menti u m a n e che le lon ta -
n issime e m e n o im p or ta n i idee delle riv o lu z io n i dei
c o r p i celeti sien o c o n piu distinta c o g n i z i o n e present
c h e le v ic in e ed im p o rta n tissim e n o z i o n i m orali, ut-
tuant sem pre e confuse s e c o n d o ch e i vent delle p a s
sioni le s o s p in g o n o e l'ig n ora n za guidata le riceve e le
trasm ette! M a sparir l'apparente p a ra d osso se si c o n
sideri che c o m e gli oggetti t ro p p o vicini agli o c c h i si c o n -
f o n d o n o , cos la troppa vicinanza delle idee morali fa che
fcilm en te si r im e s c o lin o le m oltissim e idee sem p lici che
le c o m p o n g o n o , e ne c o n f o n d a n o le linee di sep a ra z io -
ne necessarie a lio spirito g e o m e t r i c o c h e v u o l misurare
i fe n o m e n i della u m an a sensibilit. E scem er del tutto
la maravigha nelPmdiffrente m dagatore delle cose u m a
ne, che sospetter n o n esservi p er avventura b is o g n o di
tan to apparato di m orale, n di tanti le gam i p er render
gli u o m i n i feliei e sicuri.

Chiest'anore d u n q u e u na di q u e ll e id ee c o m p l e s s e
c h e s o n un aggregato n on s o lo d 'id e e se m p lici, ma d 'i-
d ee p a r im e n t e c o m p l c a t e , ch e nel vario affacciarsi alia

82
IX

DESPRE ONOARE

Exist o contradicie demn de a fi pus n lumin n


tre legile civile, care pun mai presus de orice paza trupu
lui i a bunurilor fiecrui cetean, i legile a ceea ce num im
onoare, care depinde mai mult de opinie. Cuvntul onoa
re e unul dintre acele cuvinte [noiuni] n jurul crora s-au
purtat ndelungi i sclipitoare discuii, fr a se ajunge ns
la vreo co n clu z ie bine nchegat i stabil. Srman c o n
diie a minilor omeneti care se apleac mai cu srg asu
pra cunoaterii ndeprtatelor i mai puin im portantelor
revoluii ale co rp u rilor cereti dect asupra apropiatelor i
extrem de im portantelor noiuni morale, care continu s
rmn confuze, plutind dup cu m le poart vntul pasiu
nilor i dup cu m le primete i le transmite ignorana d i
rijat ! Dar aparentul paradox va disprea dac ne gndim
c, aa cu m obiectele prea apropiate de ochi se confund,
la fel apropierea excesiv de ideile m orale d u ce la ames
tecarea nenumratelor idei simple din care sunt formate,
topind laolalt liniile de demarcaie necesare spiritului g e o
metric care dorete s msoare fenomenele sensibilitii
umane. i va disprea com plet uimirea imparialului ce r
cettor al treburilor omeneti, n colin d n el ideea c nu
n tm pltor e nevoie de un asemenea im puntor eafodaj
al moralei i nici de attea legturi pentru a-i face pe oa
meni s se simt fericii i n siguran.
Aadar, aceast [n oiune de] onoare este una din acele
idei com plexe care constituie o ntreptrundere nu doar de
idei simple, ci n egal msur i de idei com p licate, care
pe msur ce se prezint gndirii cteodat admit, alt dat

83
DEI D E L ITT I E D E L L E PENE

mente ora a m m e t t o n o ed ora e s c l u d o n o alcu n i de' d i


veri e lem enti che le c o m p o n g o n o ; n c o n s e rv a n o che
alcu n e p o c h e idee c o m u n i , c o m e p i quantit c o m p l e s -
se a lgeb ra iche a m m e t t o n o un c o m u n e divisore. Per t r o
var questo com une d ivisore nelle varie idee ch e gli
u o m i n i si fo r m a n o d e ll 'o n o r e n ecessa rio gettar r p i
d a m e n te un c o l p o d ' o c c h i o sulla fo r m a z io n e d elle s o
ciet. Le p r im e leggi e i p r im i magistrai n a c q u e r o dalla
necessit di riparare ai d is o r d in i del fsico d is p o tis m o di
cia scu n u o m o ; qu esto fu il fine institutore della s o c i e
t, e qu esto fine p r im a r io si sem p re co n se rv a to , rea l
m ente o in ap p arenza, alia testa di tutti i c o d i c i , a n ch e
distruttori; ma l'a w i c i n a m e n t o degli u o m in i e il p r o g r e s
se delle lo r o c o g n i z i o n i h a n n o fatto nascere una in fin i
ta serie di a z io n i e di b is o g n i v ic e n d e v o li gli uni verso
gh altn, sem pre su p eriori alia p r o v id e n z a delle leggi ed
inferiori alPattuale p otere di c ia s c u n o . Da q u e s t 'e p o c a
c o m i n c i il d is p o t i s m o della o p i m o n e , ch e era l ' u m c o
m e z z o di o ttenere dagli altri quei beni, e di a llo n ta n a r-
ne quei mali, ai quali le leggi n o n erano sufficient! a p ro v -
vedere. E l ' o p i n i o n e quella ch e to rm en ta il saggio ed
il volgare, che ha messo in cr d ito l'apparenza della virt
al di sopra della virt stessa, ch e fa diventar m is s io n a -
rio a n che lo scellerato, p e r c h vi trova il p r o p r i o in t
ress. Q u i n d i i suffragi degh u o m in i d iv e n n ero n o n so lo
utili, ma necessari, p er n o n ca d ere al d isotto del c o m u
ne livello. Q u in d i se l'a m b iz io s o gli con quista c o m e utili,
se il vano va m e n d i c a n d o l i c o m e testim on i del p r o p r i o
m r ito , si vede l ' u o m o d 'o n o r e esigerh c o m e necessari.
Q u e s t 'o n o r e una c o n d i z i o n e ch e m oltissim i u o m i n i
m e t t o n o alia p r o p r ia esistenza. N a t o d o p o la f o r m a z i o
ne della societ, n o n p o t esser m esso nel c o m u n e d e
p o sit o , anzi un instantneo ritorno n ello stato naturale

84
D E S P R E I N F R A C I U N I I P E D E P S E

exclud diferitele elemente care o c o m p u n ; i nu pstreaz


dect puine idei co m u n e , aa cu m mai multe cantiti al
gebrice c o m p u se admit un d iv iz o r c om u n . Ca s gsim di-
vi/.orul c o m u n al diferitelor idei pe care oamenii i le-au
format despre onoare trebuie s aruncm o privire rapid
asupra m od u lu i de formare a societii. Primele legi i p ri
mii magistrai au aprut din necesitatea de a m p ied ica ne-
<rnduielile provocate de despotismul fizic al fiecrui o m ;
acesta a fost scopul fondator al societii i acest scop p ri
mar a fost pstrat mereu, n m o d real sau doar n aparen
, la loc de cinste n toate codurile, chiar i n cele
distructive; dar apropierea dintre oameni i progresul c u
notinelor lor au creat o infinit serie de aciuni i nevoi
care-i fceau s depind unii de alii, i mereu aceste aciuni
i nevoi depeau ceea ce legile prevedeau i erau mai p r e
jos de puterea real a fiecrui individ. D in acea epoc a n
ceput despotismul opiniei, care constituia de fapt singurul
mijloc de a obine de la alii acele bunuri (i de a n d e p r
ta acele rele) care nu erau cuprinse n legi. Iar opinia [c e
lorlali] devine o p reocu p are att pentru om u l nelept ct
i pentru cel obinuit, ea pune aparena virtuii mai presus
de virtutea nsi, transform n m ision ar chiar i pe un
nem ernic, n cazul n care acest lucru i con v in e. Aadar,
prerea-aprobatoare* a oam en ilor a devenit nu numai f o
lositoare, ci de-a dreptul necesar, ca nu cumva s cdem
sub nivelul com u n . Aadar, dac ambiiosul se zbate p e n
tru a ctiga prerea-aprobatoare a oam en ilor pentru c -i
este de folos, dac vanitosul o cerete pentru a-i d e m o n
stra propriile merite, vedem cu m omul de onoare o p r e
tinde pentru c-i este necesar. Foarte muli oameni fac din
aceast onoare [din onoarea neleas n acest fel] condiia
propriei existene. A vnd n vedere c a aprut dup for
marea societii, ea n-a putut fi pus n depozitu l com u n ,
ba mai mult, este o ntoarcere spontan la starea natural

85
DEI D E LITTI E D E L L E PENE

e una s o ttra z io n e m o m e n t n e a della p ro p ria p e rson a da


quelle leggi che in quel caso n on d ife n d o n o bastantem en
te un citta d in o.
Q u i n d i e n ell'e strem a liberta p o li t ic a e nella estrema
d ip e n d e n z a sp a risco n o le idee d e l l 'o n o r e , o si c o n f o n
d o n o perfetta m en te c o n altre: p e r c h nella p rim a il d i s
p o t i s m o delle leggi rende inutile la ricerca degli altrui
suffragi; nella s e con d a , p e rch il d is p o t i s m o deg li u o
mini, a n n u lla n d o l'esistenza civile, gli riduce ad una p r e
caria e m o m e n t n e a personalit. L 'o n o r e d u n q u e u n o
dei p r in c ip ii fon d a m en ta li di q u elle m o n a r c h ie ch e so n
un d is p o t i s m o sm in u ito , e in esse s o n q u e llo che negli
stati d is p o tic i le riv o lu z io n i, un m o m e n t o di rito rn o n e
llo stato di natura, ed un r i c o r d o al p a d r o n e d e ll'a n tic a
u guaglianza.

86
DE SPR E I N F R A C IU N I I PED EPSE

i o sustragere m o m e n t a n a p ro p rie i p ersoan e de sub


imperiul legilor care n acel caz nu-1 apr suficient pe c e
tean.
D e ci att n libertatea politic extrem, ct i n cazul
dependenei extreme, ideile de onoare dispar sau se c o n
fund com plet cu altele: [acest lucru] este posibil pentru
c n primul caz despotismul legilor face inutil cutarea
prerii-aprobatoare a celorlali; n cel de-al doilea caz, p e n
tru c despotismul oam enilor, anulnd existena civil,
transform om u l n tr-o personalitate precar i m o m e n t a
n [contingen]. Prin urmare, onoarea este unul din p r in
cipiile fundamentale ale acelor m onarhii care prezint un
despotism atenuat, i n cadrul lor ea are valoarea pe care
o au revoluiile n statele despotice, un m om e n t de n to a r
cere la starea de natur i o amintire, pentru stpn, a v e
chii egaliti.

87
DEI D U E L L I

Da questa necessit deg li altrui suffragi n a c q u e r o i


d u e lli priv ai, c h 'e b b e r o appunto la loro o r ig i n e
n e ll'a n a r c h ia delle leggi. Si p r e t e n d o n o s c o n o s c iu t i
a ll'a n tic h it , forse p e r c h gli an tich i n o n si rad u na v a-
no s o sp e tto sa m e n te arm ai nei te m p ii, nei teatri e c o g li
a m i c i; forse p e r c h il d u e l l o era u n o s p e tta c o lo o r d i
n ario e c o m u n e che i g la d ia tori schiavi ed avviliti da-
v a n o al p o p l o , e gh u o m i n i liberi sd eg n a v a no d'esser
cred u ti e c h ia m a ti gla d ia tori c o i privai c o m b a t t im e n t i .
In v a n o gli editti di m o rt e c o n t r o c h iu n q u e accetta un
d u e llo h a n n o c e r c a t o estirpare qu esto co s t u m e , ch e ha
il suo fu n d a m e n to in c i ch e a lcu n i u o m i n i t e m o n o pi
ch e la m o r t e , p o i c h p r i v n d o l o degli altrui suffragi,
l ' u o m o d ' o n o r e si p re v e d e e sp osto o a div e n ire un e s
sere m e r a m e n t e solitario, stato insoffribile ad un u o m o
s o c ie v o l e , o v v ero a d iv en ire il b ersaglio d e g l'in s u lti e
d e ll'in fa m ia , ch e c o lla ripetuta lo r o a z io n e p r e v a lg o n o
al p e r i c o l o della pena. Per qual m o t iv o il m i n u t o p o
p l o n o n duella per lo pi c o m e i grandi ? N o n solo p e r
ch d isa r m a to, ma p e r c h la necessit degli altrui
suffragi m e n o c o m u n e nella p le b e ch e in c o l o r o che,
e ssen d o p i elevai, si g u a r d a n o c o n m a g g io r sospetto
e gelosia.
N o n in u tile il ripetere c i che altri h a n n o scritto,
c io che il m i g l i o r m t o d o di p rev en ir e q u esto d e litto
di p u n i r l'aggressore, c i o chi ha d a to o c c a s i o n e al
X

DESPRE D U E L U R I

Aceast nevoie de a ntruni prerea-aprobatoare a c e


lorlali a dus la apariia duelurilor private; ele au aprut t o c
mai datorit anarhiei legilor. Se susine c n Antichitate
erau o practic necunoscut, poate pentru c anticii nu erau
bnuitori i nu se duceau narmai la ntlnirile din t e m
ple, din teatre sau cu prietenii; sau poate pentru c duelul
era un spectacol obinuit i c o m u n oferit p op oru lu i de gla
diatorii redui la sclavie i umilin, iar oamenii liberi re
fuzau cu dispre ideea de a fi numii sau luai drept
gladiatori din pricina u nor lupte individuale. In zadar au
ncercat edictele ce pedepseau cu moartea pe cei ce acceptau
duelul s strpeasc acest obicei, care se bazeaz pe un fapt
ce-i sperie pe unii oameni mai mult dect moartea: anume
c omul de onoare, nemaintrunind prerea-aprobatoare a
semenilor si, risc s devin fie o fiin com plet solitar -
lucru insuportabil pentru omul social, fie inta insultelor
i a infamiei, iar aceste elemente, prin aciunea lor repeta
t, devin mai im portante dect perico lu l de a fi pedepsit.
Care s fie oare motivul pentru care oamenii simpli din p o
p or nu se bat ndeobte n duel aa cu m se bat cei mari ? Nu
numai pentru c sunt dezarmai, ci i pentru c necesitatea
obinerii prerii-aprobatoare a celorlali este mai puin obi
nuit n po p o r dect n rndul celor care, fiind mai sus-pui,
privesc cu mai mult suspiciune i invidie unii la alii.
Nu e inutil s repetm ceea ce au scris alii, i anume c
cea mai bun m etod de a preveni aceast infraciune este
pedepsirea agresorului, adic a celui care a creat pretextul

89
DEI D E L IT T I E D E L L E PENE

d u e llo , d ic h ia r a n d o in n ocen te chi senza sua c o lp a sta


to costretto a difendere ci che le le g g i attuali non as-
sicu r a n o , c i o P o p in io n e , ed ha d o v u t o m ostrare a' suoi
co n c itt a d in i c h 'e g l i terne le sole le g g i e non gli u o m in i.

90
DESPRE IN F R A C IU N I I PEDEPSE

duelului, declarndu-1 deci nevinovat pe cel care, fr vin,


a fost silit s-i apere ceea ce legile actuale nu-i asigur, adi
c opinia [bun a celorlali despre sine], demonstrnd n
acest fel concetenilor si c se teme doar de legi i nu de
oam eni.

91
xi
DELLA T R A N Q U IL L IT A P U B B L IC A

F in a lm e n te, tra i delitti della terza specie so n o parti-


c o la r m e n t e quelli clie tu rb an o la p u b b lic a tranquillit e
la quiete d e ' cittadini, c o m e gli strepiti e i b a g o rd i nelle
p u b b lic lie vie destinate al c o m m e r c i o ed al passeggio de'
cittadini, c o m e i fanatici serm on i, clie e c cit a n o le facili
passioni della curiosa m oltitu d in e, le quali p r e n d o n o for
za dalia frequenza degli u d itori e piu d a ll 'o s c u r o e m i s
terioso entusiasm o che dalia chiara e tranquilla ragione,
la quale mai n o n opera sopra una gran massa d 'u o m in i.
La n otte illu m inata a p u b b lic h e spese, le gu a rd ie d is
tribuite ne' differenti quartieri della citt, i semplici e m o
rali d isco rsi della r e lig io n e riserbati al sile n z io ed alia
sacra tran qu illit dei te m p ii protetti d a ll'a u to rit p u b
blica, le arringhe destinate a sostenere gl'interessi p r i
vai e p u b b lici nelle adunanze della nazion e, nei
p a rla m e n ti o d o v e risieda la maest del sovran o, so n o
tutti m e z z i efficaci p er p re v en ire il p e r i c o l o s o a ddensa-
m e n to d elle p o p o la r i passioni. Questi fo rm a n o un ram o
p r in c ip a le della vig ila n za del m agistrato, che i francesi
ch ia m a n o della/loffce; ma se questo magistrato o p r a s
se c o n leggi arbitrarle e n o n istabilite da un c o d i c e che
giri fraile mani di tutti i cittad in i, si apre una p o rta alia
tirannia, che sempre c ir c o n d a tutti i con fin i della lib er
t p o litic a . Io n o n tr o v o e c c e z i o n e alcuna a q u est'assio-
ma generale, che ogni c it ta d in o deve sapere q u a n d o sia
reo o q u a n d o sia in n o c e n te . Se i cen sori, e in genere i

92
XI

DESPRE P A C E A P U B L I C

n sfrit, n infraciunile din a treia categorie intr mai


ales cele care tulbur pacea public i linitea cetenilor ,
cu m ar fi vacarmul i chefurile pe strzile publice destina
te negustoriei sau circulaiei cetenilor, sau cu m ar fi c u
vntrile fanatice care inflameaz pasiunile schimbtoare
ale mulimii curioase; pasiuni care se aprind cu att mai tare
cu ct asculttorii sunt mai numeroi i se hrnesc mai d e
grab din entuziasmul obscur i misterios dect din raiu
nea lim pede i linitit care niciodat nu acioneaz asupra
unei mari mase de oameni.
Iluminatul n timpul nopii pe cheltuial public, gar
dienii plasai n diferite cartiere ale oraului, predicile sim
ple i morale ale religiei menite s se desfoare n linitea
i sfnta pace a lcaurilor protejate de autoritatea p u b li
c, inerea cuvntrilor menite s sprijine interesele priva
te i p u b lice n adunrile naiunii, n parlamente sau n
locu rile u nde rezid maiestatea suveranului, toate aces
tea sunt m ijloace eficiente pentru prevenirea p e r ic u lo a
selor adunri ce aprind p asiu n ile p op u la re . A ceste
m ijloace form eaz un d o m en iu im portant de c o m p e t e n
a magistratului pe care francezii l n u m escpolice\ dar dac
acest magistrat ar lucra cu legi arbitrare i nestatornicite n -
tr-un c o d care s fie la ndem na tuturor cetenilor, s-ar
deschide o porti spre tiranie, care n totdeauna restrnge
graniele libertii politice. Pentru mine nu exist nici un
fel de e x c e p ie de la aceast axiom general: orice cet
ean trebuie s tie cnd este vinovat i cnd nevinovat.
Dac vreun guvern are nevoie de ce n z o ri i n general de

93
DEI D E L ITT I E D E L L E PENE

magistrai arbitrari, so n o necessari in q u a iciie g o v e rn o ,


cio nasce dalia d e b o le z z a dlia sua c o s t i t u z io n e , e n on
dalla natura di g o v e r n o b en e o r g a n iz z a to . L 'i n c e r t e z z a
dlia p r o p r ia sorte ha sacrificate pi v ittim e a ll'osc u ra
tirannia ch e n o n la p u b b lic a e solen n e crudelt. Essa ri-
volta gli an im i pi c h e n on gli a w i li s c e . Il ve ro tira nn o
c o m i n c i a sempre dai regnare su lP op in ion e, che previene
il c o r a g g io , il quale so lo p u risplendere o nella chiara
luce dlia verit, o nel fu o c o dlie passioni, o n e l l 'i g n o -
ranza del p e r i c o l o .
Ma quali saranno le p en e co n v e n ie n ti a questi delitti ?
La m orte ella una pena v eram ente utile e necessaria per
la s icu re zz a e pel b u o n o rd in e dlia societ ? La tortura
e i t o r m e n t i s o n o eg lino giusti, e o tt e n g o n e g lin o ilfine
che si p r o p o n g o n o le leggi ? Q u a i la m i g lio r m aniera
di prevenire i delitti ? Le m ed e sim e p en e so n o e llen o eg u
a lm ente utili in tutt'i tem pi ? Q u al influenza h a n n o esse
su i c o s t u m i ? Questi p r o b l e m i m erita n o di essere s cio l-
ti c o n quella p r e c is i o n e g e o m e tr ic a a cui la nebbia dei
sofismi, la seduttrice e lo q u e n z a ed il t i m id o d u b b io n on
p o s s o n resistere. Se io n o n avessi altro m r ito che q u
ello di averpresentato il p rim o all'Italia c o n qu a lch e m ag
g ior e v id en za c i che altre n a z io n i h a n n o osato scrivere
e c o m i n c i a n o a praticare, io mi stimerei f o r t n a l o ; ma
se s o s te n e n d o i diritti degli u o m i n i e d e l l 'i n v i n c ib il e v e
rit con tr ib u issi a strappare dagli spasim i e dalle a n g o s
ce dlia m o r t e q u a lch e vittima sfortunata della tirannia
o d e ll 'i g n o r a n z a , u g u a lm e n te fatale, le b e n e d i z i o n i e le
lagrime anche d'un solo in n o ce n te nei trasporti della g io-
ia mi c o n s o l e r e b b e r o dai d is p r e z z o degli u o m in i .

94
D E S P R E I N F R A C I U N I I P E D E P S E

magistrai arbitrari, cauza este slbiciunea alctuirii sale i


nu natura unui guvern bine organizat. Incertitudinea p r i
vind propria soart a sacrificat pe altarul tiraniei mai m u l
te victime dect a fcut cruzimea public i solemn. Aceast
incertitudine mai degrab revolt sufletele dect s le u m i
leasc. Adevratul tiran n c e p e ntotdeauna prin a d o m n i
asupra opiniei, care duce la pierderea curajului, ce poate
strluci doar la lumina lim pede a adevrului sau n focul
pasiunilor sau prin nesocotirea pericolului.
Dar care v or fi oare pedepsele ce se cuvin pentru a ces
te infraciuni ? M o a r t e a este oare o pedeaps ntr-adevr
util i necesar pentru sigurana i buna rnduial a s o
cietii ? Tortura i caznele sunt oare juste i ating ele oare
scopulpc care i1 prop u n legile ? Care e calea cea mai bun
de a preveni infraciunile ? Aceleai pedepse sunt oare f o
lositoare n toate timpurile ? Ce influen au ele asupra m o
ravurilor ? Merit s ne aplecm asupra acestor p ro b le m e
cu precizie geometric, singura care m prtie ceaa sofis
melor, elocvena seductoare i dubiul ov ieln ic . Dac
meritul meu ar fi numai acela de a fi prezentat cel dinti
n Italia cu ceva mai mult claritate ceea ce alte naiuni
au ndrznit deja s scrie i n c e p s aplice, m-a c o n s i
dera n o r o c o s ; dar dac, susinnd drepturile oa m e n ilo r i
ale nenvinsului adevr, a contribui s smulg din gheare
le ch inurilor i ale angoasei morii vreo victim nefericit
a tiraniei sau a ignoranei - n egal msur fatale - atunci
binecuvntrile i lacrimile unui singur nevinovat cuprins
de bucurie m-ar con sola pentru dispreul ce mi l-ar arta
oamenii.

95
s Xu
F IN E D E L L E P E N E

D a lla s e m p lice c o n s id e r a z io n e delle verit fin qui es-


p oste egli evidente che il fine delle p e n e n o n di t o r
m entare ed afiggere un essere sensibile, n di disfare
un d e litto gi c o m m e s s o . P u egli in un c o r p o p o l t i c o ,
che, b en lungi di agir p er p assio n e , il tra n q u illo m o -
deratore delle p assiom p articolari, p u egli albergare q u
esta inutile crudelt stro m e n to del furore e del fanatismo
o dei d e b o li tiranni ? Le strida di un infelice r ic h i a m a -
no forse dal t e m p o che n o n n t o r n a le a z io n i gi c o n s
mate ? II fine d u n q u e n o n altro che d 'i m p e d i r e il reo
dal far n u ov i d a n ni ai suoi c itta d in i e di r im u o v e r e gli
altri dal farne uguali. Q u e lle p en e d u n q u e e quel m e t o -
do d 'in fliggerle deve esser p re s c e lt o che, serbata la p r o
p orzion e, far una im p r e s s io n e pi efficace e pi
d u re v o le sugli anim i degli u o m in i , e la m e n o t o r m e n t o
sa sul c o r p o del reo.

96
XII

SCOPUL PEDEPSELOR

Din simpla considerare a adevrurilor expuse pn acum


rezult evident faptul c scopul pedepselor nu este de a to r
tura sau a p ro v o ca suferin unei fiine nzestrate cu sim
ire, aa cu m nu este nici acela de a anula o infraciune deja
com is *. Poate el [acest scop] - n tr-u n corp politic care,
departe de a aciona mnat de pasiune, este imparialul m o
derator al pasiunilor individuale - poate el, aadar, s ad
posteasc aceast inutil cruzim e, instrument al furiei i al
lanatismului sau al tiranilor slabi? U rletele unui nefericit
pot oare s reclieme din timpul fr ntoarcere i s n d re p -
(e aciunile deja svrite? Aadar, scopul nu poate fi al
ini dect acela de a-1 m p ie d ic a pe inculpat s aduc alte
prejudicii con cet en ilor si i de a-i con v in g e pe ceilali
c nu trebuie s com it aciuni asemntoare. Pedepsele,
aadar, p re cu m i metoda de a le aplica, trebuie s fie ast-
lel alese nct - pstrnd proporiile^ - s p ro d u c o i m
presie mai eficace i mai de durat asupra sufletelor
oam en ilor i o intervenie ct mai puin dttoare de clii-
nuri asupra corp u lu i vinovatului.

97
X III

DEI T E S T I M O N I

Egli un punto c o n s id e r a b il e in o gn i b u o n a l e g i s l a
z io n e il determ inare esattamente la cre d ib ilita dei testi-
m o n i e le p ro v e del reato. O g n i u o m o r a g i o n e v o l e , cio
che abbia una certa c o n n e s s io n e nelle p ro p rie idee e le
di cui s e n s a z io n i sieno c o n f o r m i a q u elle d e g li altri u o
mini, p u essere te stim on iu . / / L a vera misura della di
lui cre d ib ilit non che l'in tresse c h 'e g l i ha di dire o
non dire il v e r o , on d e appare fr iv o lo il m o t iv o della d e
b o l e z z a nelle donne, p u e rile P a p p l ic a z i o n e d e g li effetti
della morte reale alla c iv ile nei condannati, ed i n c o e r e n
te la nota d'in fa m ia n e g l'in fa m i q u a n d o non a b b ia n o a l
cun interesse di m e n t i r e ." / / La c re d ib ilit d u n q u e deve

* // P resso i crim in a listi la c re d u lit d'un testim on io d iv en ta tanto


m a g g io r e qu an to piti il d elitto a tr o c e . E c c o il fe r r e o a ssiom a det
tato d alla p iii c ru d e le im b e cillit : In atrocissim is le v io r e s con iectu ra e
su fficiu n t, et lice t iu d ici iu ra tra n sg re d i. T ra d u c ia m o lo in v o lg a r e , e
gli E u ro p e i v e g g a n o un o de' m o ltissim i ed eg u a lm en te r a g io n e v o li
d ettam i di c o l o r o ai qu ali senza quasi sa p e rlo so n o soggetti: N egli
a tro cissim i delitti, c io nei m e n o p r o b a b ili, le p iii le g g e re co n g h ie t
tu re ba sta n o, ed le c ito al g iu d ice di o ltrep a ssa re il d iritto . I p ra ti
ci assurdi d ella legislazion e sono so vente p rod otti dal tim or, sorgente
p rin cip a le dlie co n tra dd izion i um ane. Im pauriti i legislatori (tali sono
i g iu r e co n su lti a u torizzati d a lla sorte a d e cid e r e di tutto e a d iv e n ire ,
di scritto ri interessati e ven a li, a r b itr i e leg isla to ri d lie fo r tu n e degli
u om in i) p e r la con d a n n a di q u a lch e in n ocen te, c a r ic a n o la g iu r isp ru
denza di s o v e r c h ie fo r m a lit ed e c c e z io n i, la esatta o sse r v a n z a d lie
quali fa r e b b e sed ere l'a n a r c h ic a im p u n it sul t ro n o d ella g iu stizia ;
im p a u riti p e r a lcu n i delitti a tr o c i e d iffic ili a p r o v a r e , si c r e d e tte r o
XIII

DESPRE M ARTO RI

Felul n care se d e te r m in n m o d exact cred ib ilita te a


m a rt o rilo r i p r o b e le in fraciu n ii este un e le m e n t de i m -
p o r ta n fu n d a m e n t a l n o r ic e b u n l e g is l a t u r . O r i c e o m
cu judecat, adic ale crui idei se afl n tr-o anumit le
gtur i ale crui senzaii sunt asemntoare cu ale c e l o r
lali oameni, poate avea calitatea de martor. //Adevrata
msur a credibilitii sale o constituie interesul pe care
l are de a spune sau a nu spune adevrul; de aici reiese c
este frivol m o t iv u l c u m c fem eile sunt slabe de n g er, c
este pueril aplicarea asupra co n d a m n a ilor la moarte civ i
l a efectelor morii reale i c este incoerent caracteriza
rea de infam ie aplicat infamilor, n situaia n care acetia
nu au nici un interes s m in t .* // Aadar, credibilitatea

* //P en tru crim inalisti credibilitatea unui m artor este cu att mai
mare cu ct infraciunea este mai atroce. Iat axiom a de fier dictat
de cea mai cru d im b e c ilita te : In atrocissimis leviores coniecturae
sufficiunt, e Ucet iudici iura transgredi. S tra d u ce m n lim b a v u l
g ar, i eu rop en ii v o r d e s c o p e r i una din n u m e r o a s e le i n a c e la i
timp raionalele non ne crora aproape fr s-i dea seam a se su
pun: In cazul infraciunilor celor mai atroce, adic in cazul celor
mai puin probabile, sunt suficiente cele mai vagi indicii si este per
mis judectorului s ncalce dreptul. P ra cticile ab su rd e la ca re d u ce
leg isla ia sunt d e se o ri p ro d u se de te a m , p rin cip a la surs a c o n t r a
d iciilo r um ane. L e g is la to r ii nspim n ta i (a a sunt ju r is c o n s u lii au
torizai de soart s hotrasc totul i s se transform e din scriitori
interesai i venali n arbitri i legislatori ai sorii oam en ilor) c ar
putea co n d a m n a vreun n e v in o v a t n c a r c ju r is p r u d e n a cu fo r m a li
ti e x c e s iv e i cu e x cepii, a c ro r aplicare ex a ct ar duce la insta
urarea im punitii pe tro n u lju stiie i; nspim ntai de unele infraciuni

99
DEI D E LITTI E D E L L E PENE

sminuirsi a p r o p o r z i o n e d e i i 'o d i o , o d e ii'a m ic iz ia , o d e l


le strette r e la z io n i clie passan o tra lui e 11 reo. Pi d 'u n
te s t im o n io n ecessario, p e r c h fintanto che u n o asse-
risce e l'altro nega niente v' di certo e prevale 11 d ir it
to che c ia s c u n o ha d'essere c re d u to in n o c e n t e . La
credibilit di un te s t im o n io d iv ien e tanto se n sibilm en -
te m in o r e quanto pi cresce l'atrocit di un dehtto o l'in -
v e risim ig lia n z a delle c i r c o s t a n z e ; tali so n p e r e se m p io
la magia e le a z io n i gratuitamente crudeli. Egli pi p r o
ba b ile che pi u o m i n i m e n tis c a n o nella prim a accusa,
p e r c h p i facile che si c o m b i n i in pi u o m i n i o l'il-
lusione d e ll'ig n o r a n z a o l ' o d i o p erse cu tore di q u e llo che
un u o m o eserciti una p otest ch e D i o o n o n ha d a to, o
ha to lto ad og n i essere crea to. P arim en te nella seco n d a,
p e rch l ' u o m o n o n cru d e le che a p r o p o r z i o n e del p r o
p rio interesse, d e l l 'o d i o o del t im o r e c o n c e p i t o . N o n v'
p rop ria m en te alcun sentim ento superfluo n e l l 'u o m o ; egli
sempre p r o p o r z io n a le al risultato delle im p re ssio m fat
te su i sensi. Parim ente la credibilit di un te stim o n io p u
essere alcuna volta sminuita, qu a n d 'e g li sia m e m b r o d'al-
cuna societ privata di cui gli usi e le massim e siano o
n o n ben c o n o s c i u t e o diverse dalle p u b b h c h e . U n tal
u o m o ha n o n so lo le p r o p r ie , ma le altrui passioni.
F in a lm e n te quasi nulla la cred ib ilit del te s t im o n io
q u a n d o si faccia d elle p a r o le un d eh tto, p o i c h 11 t u o -
n o , 11 gesto, tutto c i che p r e c e d e e c i che siegue le dif
ferenti idee ch e gli u o m i n i a tta cc a n o alie stesse p a r o le ,
alterano e m o d i f i c a n o in m a n iera i detti di un u o m o che
quasi im p o s s ib ile 11 ripeterle quali p r e c is a m e n t e furon

in n e c e ssit di so r n io n ta re le m e d e sim e fo r m a lit da essi sta b ilite, e


COS o r c o n d isp o tic a im p a z ie n z a , o r c o n d o n n e s ca tre p id a zio n e
tr a s fo r m a r o n o i gravi giudizi in una s p e c ie di g iu o c o in cui l'a z z a r -
do ed il r a g g ir o fa n n o la p rin cip a le f i g u r a . //

100
DE SPR E IN F R A C IU N I I P ED E P SE

trebuie s scad p rop orion a l cu ura sau cu prietenia sau


cu legturile strnse care exist ntre martor i inculpat. Este
nevoie de mai mult de un martor, d e oa re ce atta timp ct
unul afirm ceva i altul dezminte, nu exist nim ic sigur i
predomin dreptul ca fiecare s fie con siderat nevinovat.
Credibilitatea unui martor scade n m o d sensibil pe msu
r ce crete atrocitatea unei infraciuni sau circumstanele
n care s-a produs devin neverosimile; acesta este, de exem
plu, cazul magiei i al aciunilor de o cru z im e gratuit. In
cazul acuzaiei de magie, este mai probabil ca mai muli o a
meni s mint, cci e mai uor ca mai m uli oameni s cad
prad m p reun fie iluziei datorate ignoranei, fie urii m
potriva faptului c cineva exercit o putere pe care D u m
nezeu fie nu a dat-o nimnui, fie le-a retras-o tuturor
fiinelor crea te. La fel se ntmpl n al doilea caz [al a c
iunilor de o cruzim e gratuit], cci o m u l nu demonstrea
z cruzim e dect p rop orion a l cu p rop riu l interes, cu ura
sau cu teama care-1 stpnesc. D e fapt, nu exist nici un sen
timent de prisos n om ; sentimentul este n totdeaun a p r o
p orion a l cu rezultatul im p re siilo r produse asupra
simurilor. n acelai fel, credibilitatea unu i martor poate
cteodat s fie diminuat, n cazul n care el este membru
al unei societi private ale crei p ro ce d u ri i reguli fie nu
sunt bine cunoscute, fie sunt diferite de cele publice. Un
asemenea om e purttorul nu numai al p r o p r iilo r pasiuni,
dar i al pasiunilor celorla li.
n sfrit, este aproape nul credibilitatea martorului
dac se valideaz o infraciune doar pe baza cuvintelor, cci
tonul, gestul, tot ce preced i tot ce nsoete diferitele idei
pe care oamenii le leag de cuvinte altereaz i modific
n aa fel spusele unui om nct e aproape im p o sib il s se

a tr o c e i greu de d oved it, au cre zu t c este n e v o ie s n c a lc e fon n a li-


t ile ^ h ja r de ei stabilite i astfel c te o d a t , cu n erb d a re d esp otic ,
alte U I trem urn d c a fem eile, au transform at g r a v e le ju d e c i ntr-un
soi de j o c n c a r e hazardul i n e l to ria sunt la l o c de c in s t e .//

101
DEI D E L ITT I E D E L L E PENE

dette. D i piu , le a z io n i v io le n i e fuori d elP u so o r d in a


rio, quali son i veri delitti, lascian traccia di s nella m o l-
titu d in e d elle c ir c o s t a n z e e negii effetti che ne derivan o,
ma le p a r o le n o n r im a n g o n o che nella m e m o r ia p er lo
piu infedele e spesso sedotta degli ascoltanti. Egli adun-
que di gran lunga piu facile una calu n n ia sulle p a role che
sulle a z io n i di un u o m o , p o i c h di queste, q u a nto m a g
g ior n u m e r o di circo s ta n z e si a d d u c o n o in prova, tanto
m ag g io ri m e z z i si s om m in istra n o al reo p er giustificarsi.

102
D E S P R E I N F R A C I U N I SI P E D E P S E

repete exact aa cu m au fost ele rostite. Ba mai mult, a c


iunile violente i ieite din c o m u n - c u m sunt adevrate
le infraciuni - las o urm n mulimea de circumstane
n care au fost svrite i n efectele care decurg din ele,
n timp ce cuvintele nu rmn dect n m em oria ascult
torilor, de cele mai multe ori infidel i adesea sedus. Aa
c este mult mai uor s ca lo m n iez i bazndu-te pe cu v in
te dect pe aciuni, cci acestea [din urm ] cu ct aduc ca
prob mai multe circumstane, cu att mai multe mijloace
se ofer inculpatului de a se dezvinovi.

103
xiv
/I N D I Z I , E F O R M E DI G I U D I Z I

Vi un teorem a genrale m o l t o utile a calcolare la ce r


tezza di un fatto, p er e se m p io la forza d e g l'in d iz i di un
reato. Q u a n d o le p rove di un fatto so n d ip en d enti l'una
dall'altra, c i o q u a n d o g l 'i n d i z i n o n si p r o v a n o ch e tra
di lo r o , q u a n to m a g g io ri p r o v e si a d d u c o n o tanto m i
n o re la p rob a b ilit del fatto, p e r c h i casi che farebbero
m a n ca re le p ro v e an teced en ti fanno m ancare le sussegu-
enti. / / Q u a n d o le p rove di un fatto tutte d ip e n d o n o eg u
alm ente da una sola, il n u m e r o delle p ro v e n o n aumenta
n sm in u isce la p ro b a b ilit del fatto, p e rc h tutto il lo ro
v a lore si risolve nel valore di quella sola da cui d i p e n
d o n o . / / Q u a n d o le p rove son in dipen den ti l'una dall'al-
tra, c io q u a n d o gli in d iz i si p r o v a n o d 'a ltro n d e che da
se stessi, q u a n to m a g g iori p r o v e si a d d u c o n o , tanto pi
cresce la p ro b a b ilit del fatto, p e r c h la fa lla d a di una
prov a n o n influisce sull'altra. lo p a r lo di p rob a b ilit in
materia di delitti, che p er m eritar pena d e b b o n o esser
certi. M a svanir il p a r a d o sso p er chi con sid er a che r i
g o r o s a m e n te la certezza m o r a le n o n che una p r o b a
bilit, ma probabilit tale che chiamata certezza, p er ch
ogn i u o m o di b u o n senso vi a c c o n s e n te n e c e ssa ria m e n
te p er una c o n s u e tu d in e nata dalla necessit di agir, ed
anteriore ad og n i s p e c u la z io n e ; la certezza che si rich ie -
de p er a cce rta re un u o m o reo d u n q u e quella c h e d e
te rm in a ogni u o m o nelle o p e r a z i o n i pi im p o r ta n ti
della vita. / / P o s s o n o d istin g u ersi le p r o v e di un reato

104
xiv
/ I N D I C I I I F O R M E D E J U D E C A T

Exist o teorem general foarte folositoare pentru a cal


cula certitudinea unei fapte, de exemplu fora indiciilor unei
infraciuni. A tu n ci cnd probele unei fapte depind unele
de celelalte, adic atunci cnd in diciile nu fac dect s se
susin reciproc, cu ct se aduc mai multe probe, cu att
este mai mic probabilitatea faptei, fiindc acele situaii care
ar duce la anularea p rob elor antecedente duc im plicit i la
anularea p r o b e lo r ulterioare. / / A t u n c i cnd probele unei
fapte depind toate de una singur, numrul p ro b elor nu
contribuie nici la creterea, nici la dim inuarea probabilit
ii faptei, fiindc ntreaga lor valoare const n valoarea a ce
lei singure p robe de care depind toate ce le la lte .// Cnd
probele sunt independente unele de altele, adic atunci cnd
indiciile se susin altfel dect prin ele nsele, cu ct se aduc
mai multe probe, cu att crete probabilitatea faptei, cci
falsitatea unei p rob e nu are influen asupra celorlalte. M
refer la probabilitate n cazul acelor infraciuni care trebuie
s fie certe pentru a fi pasibile de pedeaps. Dar nu va mai
prea un paradox pentru cel ce consider c, riguros v o r
bind, certitudinea moral nu este altceva dect o prob a b i
litate, dar de o asemenea importan nct este numit
certitudine, cci orice om cu bun-sim o accept n m od
necesar dintr-o obinuin nscut din necesitatea de a a c
iona, i face acest lucru nainte de a n ce p e orice fel de spe
culaie; pentru a constata vinovia unui om este aadar
nevoie de acelai fel de certitudine ca aceea care-1 cluzete
pe orice om n cele mai importante aciuni ale vieii. / / P r o
bele unei infraciuni se p ot m pri n p rob e perfecte i

105