Sunteți pe pagina 1din 37

NOTE

Iul V , referindu-se la p erioa de isto rice a n terioare, deja s-a fcut aluzie
la aceast situaie condam nabil, cu tonuri stilistice foarte puternice: s lu
jit o r ii adevrului evan gh elic mnjindu-i cu snge m inile ce ziln ic l
atingeau pe Dum nezeul blndeii". n prezentul p a ra g ra f e x p lic n tr e
gul p roces de contam inare a p racticii ju d ic ia r e la ice ; aceste influene dis-
torsion eaz ad evrurile religioa se r e v e la te , ducnd la p ra ctici absurde.
89 n Evul M e d iu se con sid era c proba foculu i i a apei c lo c o t ite
e x prim au ju d ecata lui Dum nezeu: n cazul n ca re un inculpat tre ce a n e
vtm at fzic prin flcrile rugului sau prin vrsarea apei c lo c o t ite asu
pra unei pri a corpulu i, era consid erat nevinovat.
90 n p ro ce se le intentate v r jito a re lo r exista indicaia expres ca ele
s fie interogate com p let dezbrcate, com p let rase (pentru a evita ascun
derea d iferitelor o b ie cte cu puteri n ecu ra te), cu spatele (c c i i prin p ri
v ire sau atingere direct puteau transm ite puteri necurate care le -a r fi
putut salva); se ce re a m axim vigilen d e o a r e ce era notoriu c re cu r
geau la nelciu nea de a-i unge m inile sau alte pri ale corpului cu
unguente sau poiuni din ierburi ce le -a r f fcu t imune la fo c sau ap
clocotit .
91 D em onstraia se bazeaz pe p rin cipiile senzualiste m binate cu
cele deterministe (vezi nota 1 9 ). Im presiile sensibile condiioneaz v oin
a; n cazuri extrem e (sen zaiile p r o v o c a te de tortu r), rspunsul nu p o a
te f considerat liber, find condiion at n m od necesar, asem enea
im presiilor generate de proba focului i a apei.
92 [p .t.] Invarianta enunrii ca ra cte ristice limbajului m atem aticii.
Pentru aceeai abordare raionalist, ce im plic resp ectarea invariantei
stilului caracteristic m atem aticii, vezi nota 39 [p .t .].
93 Common law nu a perm is niciodat tortura, dar totui ea se p ra c
tica n unele tribunale speciale.
94 Informaia este parial greit. Tortura fusese abolit n 1 7 3 4 pen
tru infraciunile de drept com un, continund s se p ra ctice ns n cazul
infraciunilor de natur politic.
95 R eferire la F red eric al Il-le a al Prusiei (r e g e n tre 1 7 4 0 i 1 7 8 6 )
supranumit cel M a r e . D esp ot luminat, a p rom ov at libertatea p resei i pe
cea a religiei, a fost prieten personal cu V olta ire; n timpul dom niei sale
s-a n tocm it un co rp legislativ im presionant, co d ifca re a dreptului civil
i penal (Corpusjuris Fridericianum) i a abolit tortura n 1740, im e
diat ce s-a urcat pe tron.
96 Argum entarea ncepuse din capitolul V I I : raporturile dintre o a
meni sunt raporturi de egalitate". A cu m se reafrm legtura indisolubil
dintre libertate i lege (vezi nota 5 6 ), susinnd n m od ex p licit n ecesi
tatea egalitii ju r id ic e a tuturor cetenilor. V a continua n capitolul X X I

307
NOTE

unde ce re pedepse egale pentru primul i pentm ultimul cet ean ", ceea
ce constituie un atac m p otriv a im pu nitii/privilegiilor nobilim ii.
9 7 Petitio principii - sofism care con sid er ca supoziie im plicit
chiar teza c e se dem onstreaz.
B e c ca ria fo lo se te n trei c a p ito le (u lterior n X X X I i X X X V I I I )
term enul de savant (n italian dottore). n e p oc , dottore desem na m a
xim a au toritate acad em ic a U n iv ersitilor n c din perioada m edieva
l; era titlul care ddea drepturi depline pentru predarea la nivel universitar
a te o lo g ie i, dreptului civil i a dreptului c a n on ic, al ex ercit rii p rofesi
ilor liberale i m edicinei; de asem enea este titlul a cord a t de pap (dot
tore della Chiesa) unor personaliti ale B isericii ca tolice c e s-au rem arcat
prin resp ectarea prin cip iilor tradiionale ale credinei, via sfnt sau
cunotine deosebite n dom eniul d octrin ei c a to lic e . B e c ca ria folosete
term enul n c o n te x te n c a re acuzaia virulent este ndreptat m p otri
va legislaiei interm ediare, n situaii n ca re n realitatea ju d ic ia r se r e
curge la tortur, abuzuri, se ignor drepturile inculpatului, se recu rge la
arbitrar; este m odalitatea prin care B e c ca ria , tocm ai n aceste situaii stri
g toare la cer, cheam n cauz, desem nnd cla r responsabilitile, m a
x im a au toritate eclezia stic , ju r id ic , acad em ic (savanii).

98 A t t capitolu l dedicat pedepsei cu m oartea (X X V I I I ) c t i cel


despre tortur au generat n secolu l al X V I I I -le a o dezbatere foa rte vie,
cu urm ri c o n cre te asupra legislaiilor. C hiar dac tortura a rm as n vi
g o a re n L om bardia, ea a fost abolit prin N a ka z al E caterinei a Il-a a
Rusiei (art. 1 9 2 - 1 9 7 ) , reform a penal tosca n (art. 3 3 ), scrisorile regale
ale lui G ustav al IlI-le a al Suediei i prin c e le ale lui C arol al IlI-lea al
Spaniei, nainte de AHgemeines Gesetz al lui l o s i f al Il-le a , prin d e cr e
tul reginei M r ia Tereza din ianuarie 1 7 7 6 . (A lb e r to B u rg io)
99 Pedeapsa cu n ch isoa rea a fost introdus foarte trziu, iniial e x is
tnd pedepse c o rp o r a le sau pecu niare, fapt ce crea o discrim inare: nu
mai ce i avui ar fi putut achita pedeapsa pecuniar.
1 0 0 S e creea z o situaie p a ra d o xa l : p rin cip ele, de com petena c
ruia era securitatea public, avea interes ca ea s fie n c lca t , n s c o
pul de a n ca sa pedepsele pecuniare prevzute.
101 ntr-un stat concepu t ca S tat patrim onial se afirm caracteru l
privat al instituiilor Vechiului R egim : o r ice infraciune este conceput ca
o le z a r e a suveranului" (vezi capitolu l X X X I I I ) ; o r ic e pedeaps pecu
niar are c a sco p sporirea finanelor ce nu sunt altceva dect p a trim o
niul principelui" (vezi capitolul X X V dedicat confiscrilor). Dem onstraia
este stringent: ntr-un stat organizat pe a ceste ba ze, interesul nu poate
fi d ect a ce la al creterii numrului infraciun ilor (i im plicit al venitu
r ilo r fiscului, alias ale principelui); ju d e c to r u l nu poate fi im parial, el

308
NOTE

devine chiar o parte n cauz (interesat s contribuie la sp orirea venitu


rilor fiscului), deci devine chiar dum an al inculpatului". n aceast lu
min putem reciti seria c e lo r trei intervenii, imaginate ca aparinnd unui
ju d ec tor, din capitolul anterior (paragrafele n italice), dovedindu-se ir o
nia c o ro z iv a lui B e c ca ria . A cestu i tip de ju d e c to r (dum an al incul
patului") i se opune tipul imaginat de B e c c a r ia : este v o rb a de o nou
co n ce p ie ju rid ic ce afirm principiul terialitii ju d ec toru lu i (im p a r
ial c e rc e t to r al adevrulu i"), precum i principiul unui p ro ce s in fo r
m ativ" (c e r ce ta r e a im parial a fa p telor) ce va fi expus n continuare.
1 0 2 P referin a lui B e c ca ria pentru procesu l inform ativ are la baz
principiul prezum iei de nevin ovie n cadrul unui p r o c e s n ca re p ro
bele sunt prezentate de acuzare, deci de o alt persoan d e c tju d e c to -
rul. O p oziia dintre procesu l ofensiv (judecata este bazat pe arbitrarul
ju d ec toru lu i) i cel informativ (bazat pe o schem raional ce ex clu -
d e ju d e c ile prin evaluare n fa voa rea un or enunuri afirm ative sau ne
gative) s-a transform at n timpurile m oderne n op oziia dintre procedura
inchizitorial i cea acuzatorial.
103 Jurm ntul de veritate dieenda p reced a interogatoriul; el a fost
abolit prin re fo rm e le penale ale secolului al X lX -le a .
1 0 4 [ p .t ] dmero sau daddovero form e arhaice i d ialectale pentru
davvero.
105 n spiritul senzualismului, religia - tocm ai datorit faptului c
apeleaz la m o tiv e prea ndeprtate de sim uri" - nu este capabil s
stvileasc im petuoasa nval a spaim ei r sc o lito a re i [a ] iubirii de
via".
1 0 6 A rgum entarea se bazeaz pe principiul utilitarist: jurm ntul
este in efica ce , i nu poate fi altfel din m om ent ce constituie o obligaie
ce contravin e sentim entelor fireti ale omului. A firm aia foa rte clar a
deosebirii dintre legile religiei i cele ale oam en ilor i perm ite s c o n
chid pe un ton perem ptoriu, acuznd aceast norm ce nu a cord nici
o garanie ju r id ic inculpatului.
1 0 7 N ecesita tea este n cazul deteniei p reven tive. Dup c e a m en
ionat e x ce p ia , n continuare B e c ca ria se va ocup a de privaiunea de li
bertate considerat ca msur preventiv i nu ca pedeaps (vezi nota 8 3 ),
dem onstrnd n ecesitatea unui p ro ce s care s dureze c t mai puin i care
s ajung n m od rapid la sentin.
1 0 8 S e contureaz to t mai cla r garaniile de c a re trebuie s se bu
cure inculpatul, n cadrul mai amplu al con cepiei utilitariste a c o n tra c
tului socia l a lui B e c c a r ia : o a m e n ii v o r s se supun c e lo r m ai m ici
rele cu putin", trebuind s aib garania securitii individuale n
schim bul poriunii de libertate individual pe c a re au c e d a t-o statului

309
NOTE

prin contractul social. S e com pleteaz portretul ju d ectorulu i dum an al


inculpatului": indolent, insensibil, pentru ca ulterior, n capitolul X X V I I I,
s apar r e c e i insensibil - ba p oate chiar com p lcn du -se n adncul
su de p rop ria-i au toritate".
109 O p oziia dintre pedeapsa legitim i transform area ei n sp ec
ta co l. A su p ra acestei p ractici d eplorabile va reveni i n cursul critic i
lo r aduse torturii ( s p e c t a c o l m bu cu rtor pentru fanatica m ulim e"
capitolul X X V I I ) sau pedepsei cu m oartea (cum plitul dar trectorul spec
t a c o l" ca re mai degrab n r ie te " sufletele dect s le c o r e c t e z e , c a
pitolul X X V I I I ; s p e c ta c o l m bu cu rtor [ . . . ] pentru m ulim ea oa rb "
capitolul X X X I X ). A cea st opoziie este i mai relevant dac inem cont
de funcia exem p lar pe care B e c ca ria o a cord pedepsei. Pedepsirea t re
buie s fie public i vizibil, c ci tocm ai prin vizibilitatea ei se asigu
r v aloarea ei preventiv, dar acest lucru nu trebuie s o transform e ntr-un
sp ectacol cu p u b lic ", n tr-o d istracie, n com entarii cin ice i pline de
cruzim e.
S n c e r c m s e v o c m - cu ajutorul r e con stru ciei isto ric e a lui
Cecil Roth (Storia dei marrani, Genova, M arietti, 2 0 0 3 ) - un asemenea
sp e cta co l". Sentinele Inchiziiei erau anunate n aa-nu m itul^ to-rfa-/e
(A c t de credin, term en portugh ez), o cerem on ie public ca re se des
fura de obicei n piaa principal a oraului, n tr-o zi de srbtoare.
Era anunat din tim p, n aa fel n c t locu itorii din satele n v ecin a te s
poat lua parte. n pia se construiau dou tribune: una pentru acuzai
i cei ce trebuiau s le aduc alinare spiritual, i cealalt pentru inchi
z itori, autoritile c iv ile i e cle zia stice , am basadori, fam iliile nobililor,
n tre c e le dou tribune se plasa un altar drapat n negru. D im ineaa n
zori n cep ea o procesiu ne la care lua parte ntregul c le r al oraului (pur
tnd nsem n ele Inchiziiei, lumnri, to re ), urmat de inculpaii ca re tre
ceau prin co rid o ru l viu al mulimii dezlnuite, supui im p recaiilor i
btii de j o c a mulimii. Numai n m omentul n ca re cortegiu l ajungea
n pia avea lo c lectura sentinelor, care n anumite cazuri, cnd gru
purile de inculpai erau num eroase, putea dura chiar dou sau trei zile.
Condam naii la m oarte, preluai i escortai de soldai, erau condui n
alt lo c , unde era deja pregtit rugul. A p rin derea rugului era con sid era
t o m are o n o a re i de ob ice i o f ce a un oaspete im portant. F erestrele
c a s e lo r n v e c in a te , de unde se putea urmri sp ectacolu l, se nchiriau sau
erau rezervate o a sp eilor im portani. A u tod afeu rile se organizau la date
care aveau o sem nificaie special: pe 4 iulie 1 6 3 2 la M a d rid s-a c e le
brat un au todaf pentru a srbtori naterea regin ei; pe 30 iunie 1 6 8 0 ,
tot la M a d rid , n P iaza M a y o r , n prezena regelui C a rlos al Il-Ie a s-a
celebrat un autodaf pentru a srbtori sosirea din Frana a tinerei sale

310
NOTE

soii Luisa M a r ia d 'O rl a n s; fastuoasa ce re m o n ie a fo st reprezentat n


tabloul lui F ra n cesco R izi (sau R ic c i; M u ze u l P ra d o). Pentru a co m p le
ta cadrul, m enionm c n 1 7 1 3 , n S p an ia, prim a lovitur m oral adu
s Inchiziiei este refuzul regelui Filip al V -le a de B o u rb o n (c o e r e n t cu
principiile educaiei fran ceze pe c a re o p rim ise) de a participa la au to-
dafeul organizat, con form tradiiei, n cinstea urcrii sale pe tron.
1 1 0 Principiul proporion alitii pedepsei fa de infraciune (deja
fo n n u la tn capitolul V I ) ntrete principiul eficienei sale, al c a r a c te
rului ei preventiv i exem plar.
111 Este vorba de categoria infraciunilor c e lezeaz sigurana c e
tenilor, a doua ca te g o rie din cla sifica re a introdus de B e c c a r ia n c a
pitolul V I I I : lezarea v ieii, a bu nu rilor i a o n o a re i, prin asasinate, furturi
i injurii (exp u se n acest cap itol precum i n X X I I , X X I I I ).
1 1 2 Este reluat principiul egalitii ju r id ic e a tuturor ce t en ilor,
n tr -o form foarte radical. Jurisprudena stufoas (n en u m rate situa
ii c iv ile ") este aliatul c e lo r p uternici: nimeni nu mai trebuie s aib p o
sibilitatea de a transform a o pedeaps n tr-o am end (privilegiu
existent), c ci infraciunea a fost com is m p otriv a demnitii unui om
i aceasta nu are pre. P roced n d n ace st fel se aplic o e cu a ie absur
d ", cum o va numi n capitolu l X X I I , dnd a ceeai v a lo a re pentru dou
cantiti e te ro g e n e " desprite de in fin it"; o ecuaie exem p lificat n
capitolul X X X I I I : e ca i cum s-ar vedea cu m este pedepsit cu m oa r
tea att om or rea unui fazan, ct i o m o r re a unui o m ". F oarte intere
sant i de m axim luciditate politic este legtura pus n eviden dintre
violena social i reificarea p ersoanei. Denunarea transform rii om u
lui n lucru fo lo se te expresia an im ale de m unc", ex p resie c o n s a c r a
t n secolul al X V I I I -le a pentru sclavi.
1 1 3 B e c ca ria introduce n discuie, la nivel te o re tic , problem a/?w -
terii intermediare, a co rp u rilo r interm ediare. A lu zia la M on tesq u ieu este
transparent; acesta susinea necesitatea p riv ileg iilor n o b ililo r precum
i rolul pozitiv pe ca re l ju c a u co rp u rile interm ediare n tr-o m onarhie
m oderat, cum fusese tradiional cea fran cez nainte de absolutism , i
cum i d orea s redevin, ntrit to cm a i prin restituirea p re ro g a tiv elor
tradiionale ale co rp u rilo r interm ediare.
A bord area lui B e c ca ria - pentru a ajunge la concluzii diam etral opu
se - este efectuat n spirit tiinific". S e pune n discuie p roblem a din
punct de v edere legislativ: legislaia prop riu-zis, dar i instituiile, p re
cum i m agistraii, ju d e c to r ii, legislatorii, a v o ca ii; n m od sintetic ev a
luarea este fon n u la t n capitolul X X I X ( . . .se pare c n actualul sistem
penal, co n fo rm opiniei oam enilor, predom in ideea forei i a abuzului
de for i nu ce a de ju s tiie "). S e pune n discuie problem a din punct

311
NOTE

de v e d e re m oral; im plicaiile m ora le se deduc din continua prezentare


a situaiei c e lo r mai vulnerabili, a c e lo r redui la m izerie eco n o m ic i
total lipsii de drepturi, la cherem ul arbitrarului. S e pune n discuie p ro
blem a din punct de vedere p o litic; co rola ru l con cepiei sale p olitice este
m onarhia luminat, n ca re m onarhul va realiza fericirea supuilor si
eliminnd a c e l despotism interm ediar (m ai capabil de cruzim e, fiind
mai puin sigur) care su foca dorinele ntotdeauna sincere ale p oporu
lui ce sunt ntotdeauna de bun augur atunci cnd pot s-i c ro ia sc drum
pn la tr o n ! " (capitolu l X X V I I I ).
1 1 4 Este un atac clar ndreptat m potriva lui M on tesqu ieu (Esprit
des lois susinea necesitatea existenei p riv ileg iilor n o b ilim ii, o stare
b en efic m on arh iei) ce culm ineaz cu rev en d ica rea unui drept penal
unic. D espre valena p olitic a egalitii ju r id ic e a cet en ilor s-a vorbit
deja n capitolul V II. n form ularea acestui atac B e c ca ria disimuleaz
prin con stru cia re to ric fora acuzaiilor; un exem plu strlucit este de
scrierea nobilim ii ca scla v a ei nsei i a altcu iv a" ce ngrdete n
folosu l unui c e r c foarte restrns [m on op olizea z ] o r ic e fel de circulaie
a creditului i a speranei". n cadrul revistei / / Caffe exista un curent
de idei (A lfo n so L on g o, fraii V e rri) ca re susinea c decadena e c o n o
m ic (m eta fora insulei n flo rito a re a n ob ililor n deertul societ ii) se
p oate e x p lica prin faptul c bog iile n ob ililor (com p let neinteresai de
afaceri), necirculnd liber, genereaz stagnarea econom ic. Principiul ata
cat este cel de fideicom is (it. fedecommesso), dispoziia testamentar care
impunea m otenitorului nobil s pstreze i s transm it la rndul su
urm ailor averea dobndit, scond p ra ctic din circuitul liber al vnz-
rilo r-cu m p r rilo r patrimoniul nobiliar. n cadrul d ezba terilor r e v is t e i//
Caffe se pusese n discuie inclusiv posibilitatea ieirii din im pas prin
interzicerea ap licrii principiului fideicom is, fapt ce ar fi ngrdit ns
libertatea de a fa ce testament. B e c ca ria susine c i n condiiile n care
inegalitatea, att e co n o m ic ct i ju rid ic , ar fi inevitabil sau util s o
cie t ilo r", trebuie s se evite ca inegalitatea eco n o m ic s se perpetu
eze mai degrab d ect s se nasc i s dispar n econ ten it". U lterior, n
capitolul X X IV , se va referi la o mai ju st distribuie a bogiei so c ia
le, culm innd cu revendicarea egalitii ju r id ic e i afirm area principii
lo r m eritocra tice.

1 1 5 Principiul egalitii ju r id ic e , enunat deja n capitolul X V I , este


reafirm at (p e d e p se le trebuie s fie aceleai pentru primul i pentru ul
timul cet e a n "). Dup c e n capitolul X X se afirm c principiul ega-
lit iiju rid ice nu trebuie s fie influenat de bog ie ( n ic i cel m are, nici
ce l b o g a t nu trebuie s-i poat rscum pra prin bani atentatele svr
ite m p o triv a celui slab i a celui srac; altfel bog iile, care sunt rs

312
NOTE

plata iscusinei n tr-o societa te n c a re este garantat resp ectarea legi


lor, alim enteaz tira n ia"), prezentul capitol introduce un unghi de abor
dare foarte interesant; a fi m ai fericit sau mai re sp e cta t" nu numai c
nu-i dispenseaz pe cei bogai de resp ectarea legii, dar impune chiar o
responsabilitate m ajor. D a c adevrata m sur a p edep selor este atin
gerea public adus, [... ea] este cu att mai m are cu ct cel care a c o -
m is-o e mai fa vorizat". A cea st afirmaie pare foarte apropiat de soluia
cea mai radical n discuie n cadrul C onsiliului pentru dreptul penal,
instituit de L e o p o ld al Il-le a , care pregtea noul C od penal n L om bar
dia; este un curent de opinie susinut de fraii V erri care propuneau pe
depse cu att mai aspre cu ct era mai elevat condiia social a celui
vinovat. B e c ca ria ia n discuie ce le dou aspecte care d eosebesc cele
dou categorii so cia le (nobilul i omul de rnd) n num ele c rora ar pu
tea fi dem onstrat necesitatea p edep selor diferite; educaia i infamia.
A rgum entaia lui dem onstreaz ca irelevant educaia, precum i infa
mia care p oate fi ndeprtat de ctre suveran i, pe ca le log ic , desfi
ineaz acest argument.

1 1 6 0 pasionant aprare a fa m iliilor c e lo r sraci, rm ai fr m ij


lo a c e de subzisten n cazul condam nrii; cei care sufer de pe urma
rig o rilo r sunt mai muli dect cei ca re com it infraciunile.
1 1 7 Definiia furtului ca infraciunea dictat de m izerie i dispe
r a r e " duce la afirm area legturii cauzale dintre condiiile so cia le i c ri
m inalitate (se va reveni n m od i mai accentuat n capitolul X X V unde
consecina srciei va fi indicat ca sta re a de necesitate disperat de a
com ite infraciuni"). Nu ntm pltor, B e c ca ria tocm ai n acest con tex t
se refer la dreptul de proprietate denumindu-1 cu m plit i p oate nu att
de n ecesa r"; cu m p lit" c ci acest drept este rspunztor de nedreptatea
social, de violena i actele extrem e la care recurg cei sraci; p oa te
nu att de n e ce sa r" (s nu uitm c unul din principiile fundamentale
ale crii este legtura dintre necesitate i ju stiie) i aadar capabil, even
tual, s impun im perative legale, dar nu autorizat s introduc inter
venii represive. A ce a st ultim afirm aie a strnit o m are stupoare n
epoc, precum i com entarii ulterioare nesfrite; C esare Cantu, n 1 8 7 1 ,
n prefaa ediiei Despre infraciuni..., susine chiar c fragm entul res
pectiv ar fi o intervenie apocrif. P roblem a nu a fost elucidat, dar mai
important, susine A lb e rto B urgio, este alt problem ridicat de acest
cap itol; delegitim area o ric re i form e de s c la v ie " i servitu te, unica
acceptat fiind m unca prestat n timpul deteniei n fo lo su l societ
ii. D ar inevitabil se pune i alt n trebare; cum p o a te fi ju stific a t pe
de o parte detenia n cazul unui furt f r v iolen com is de cel srac.

313
NOTE

deci insolvabil, cnd pentru bogai exist posibilitatea transform rii de


teniei n pedeaps pecu niar?
1 1 8 V iaa unui om i bogia m aterial sunt dou ca tegorii diferite
(desprite de in fin it"); aadar este absu rd " pretenia de a rscum p
ra prin pedepse pecuniare violen ele c o rp o r a le com ise.
1 1 9 R egula proporion alitii i a analogiei pedepsei fa de infrac
iunea com is fusese enunat n capitolul X IX : U n alt principiu care
servete foarte bine la strngerea relaiei dintre fapta crim inal i pedeap
s este ca cea din urm s fie ct mai con form cu natura infraciunii."
E xem plele sunt num eroase: pedepse corp o ra le pentru aten ta te m p o
triva p e rso a n e i" (cap itolu l X X ); pedepse pecuniare pentru furturile lip
site de v iolen (cap itolu l X X I I ); pedeapsa cu infamia pentru ofense
(prezentul c a p ito l); c o n fisca re a bu nurilor pentru contraban d (c a p ito
lul X X X I I I ).
12 0 C on form criticii italiene pasajul trebuie interpretat astfel: tre
buie s se p edepseasc prin aco p e rire a cu rid icol acea vin ce se nate
din orgoliu , cci pedeapsa corp oral i dureroas ar putea s obin efec
tul contrar, emulnd orgoliu l vinovatului. Numai prin ap licarea tenace
a p edepselor acop eririi cu ridicol i a infamiei - din contrapunerea opi
niilor [c o r e c t e ] i a o p in iilor [false] - cu greu i n cet adevrul [n acest
ca z consistena sczut i v aloarea m ic a c e lo r v in ov ai] se impune i
n ochii poporului mereu dispus s se lase orbit de aparene: de asem e
nea numai deducnd n m od c o r e c t con secin ele fa lselor principii pu
tem determina, prin desfiinarea acestora , contientizarea absurditii lor
originare.
121 Natura imuabil a lu cru rilor impune un ob sta col arbitrarului
uman: ordinea etern distruge o r ic e fel de prevedere crea t artificial, in
com patibil cu caracterul imuabil al raportului dintre lucruri. R aportul
art-natur (n ca re arta imit m im etic natura), la rndul su un raport
imuabil, se regsete i n p olitica adevrat i durabil". Legturile na
turale ce se impun p oliticii sunt amintite n repetate rnduri: sentim en
tele imuabile ale oam en ilor i n e v o ile lor, nclinaia lo r spre p l cere i
fericire, fuga de durere i de suferin.
12 2 A luzie clar la nobilii ce-i primeau, datorit dispoziiei testa
m entare fideicom is, ntreaga a vere de la naintai; distincia lui B e c c a
ria este ns tranant: este legitim d oar acea m otenire ereditar ce
reprezint rezultatul meritului individual.
12 3 D eoseb irea dintre inactivitatea b og iilor" i inactivitatea p o
litic " (s o c ia l ) am intete de atacul m potriva proastei folosiri a puterii
e co n o m ice (a bo g iilo r) din cap itolele X X -X X I I . C ea dinti este a cce p
tabil, cci reprezint consumul ro a d elor iscusinei muncii proprii sau

314
NOTE

a strm oilor; cea d e-a doua este reprobabil, cci reprezint un consum
neproductiv. Trim iterile so cia le sunt transparente: pe de o parte, o ca te
g orie dinam ic, iscu sit ", stimulat de dorina de a-i pstra propriile
bunuri sau de a le spori (burghezia m ijlocie ca re d orea con solid area i
expansiunea p rop riilor resurse); pe de alt parte, o ca tegorie n eprodu c
tiv (sau eventual activ d oar ntr-un rzboi in ce rt i sngeros al fo r
e i"), pur consum atoare. i n c o dat se afirm necesitatea ca legile
s schim be situaia i nu arbitrarul c e lo r ce pretind s guverneze n baza
propriului co d m oral (v irtu tea auster i limitat a unor c e n z o ri"); cu
alte cuvinte, legile trebuie s deosebeasc inactivitatea sntoas a b o
g iilor" de ce a p o litic ", att de reprobabil n c t indivizii inactivi din
punct de v ed ere p o litic/so cia l m erit a fi exilai. D e ci nobilim ea, i mai
ales acea parte a ei care, fiind im productiv, apsa asupra restului s o
cietii prin vanitatea ei nermurit, este obiectivul polem icii lui B e c
caria i nu alte categorii (vagabonzii, ceretorii, clugrii) cum a fost n
m od eronat interpretat.

Ca ex em p lificare a situaiei descrise de B e c ca ria ni se pare ed ifica


toare descrierea Republicii G en ova n pragul rzboiului i a rev oltei p o
pulare din 1 7 4 5 , fcut de F ranco Venturi, pe baza unor date statistice.
Fam iliile aristocratice erau 7 3 3 cu un patrim oniu impozabil de 1 1 6 ,5 mi
lioan e de lire ( 1 2 familii cu mai mult de un m ilion fie ca re , 41 de fami
lii cu mai mult de ju m ta te de m ilion i 6 8 0 de familii cu patrim onii
inferioare). C ategoria burghezilor cuprindea 8 8 2 de familii cu un patri
moniu im pozabil de 1 7 ,5 m ilioane de lire. O structur piram idal ce-i
avea baza pe plebe. P rop oria ex a ct n e-a r putea-o da datele disponibi
le pentru oraul G en ova: o populaie de circa 50 0 0 0 de suflete din care
circa 10 0 0 0 erau strinii, feele bisericeti, nobilii, burghezia i 40 0 0 0
aparineau plebei. n pragul rzboiului, cu miza meninerii echilibrului
dintre Imperiu i familia B ourbon , v e ch ile familii aristocratice doreau
m eninerea sttu quo-ului, doreau im obilitatea. Sim eau c sunt slabi.
Fam iliile lo r erau istovite, bogiile lo r fabuloase erau plasate n ntrea
ga lume, dar nu se mai rennoiau. N u aveau nici un interes pentru r z
boa ie i con flicte armate. Tocm ai n acei ani se accentueaz contiina
decadenei vechii nobilimi. [ ...] D ecaden nsoit de o detaare tot mai
accentuat a v e c h ilo r familii de sarcinile i ndatoririle guvernrii, de o
tot mai grav indiferen fa de viaa politic. A ce tia sunt nobilii pe
care i zugrvete, tocm ai n a cea perioad, A lessan d ro M a g n a s co n
splendidul tablou pstrat la P alazzo B ia n co : m eschini i m ici de stat, n
chii n mrunta lo r via fcut d in jo c u ri, con versaie, odihn, nsoii
de abatii lo r si de celuii lor, dom inai, ba chiar striviti, de v ilele lor

315
NOTE

splendide, de parcuri [ , . . ] O decaden seac i arid a oam enilor, m


p od ob it cu lucruri p re io a se " (pp. 2 0 1 - 2 0 2 ) .
1 2 4 Luigi F errajoli i-a reproat lui B e c ca ria c exilul c e lo r presu
pui vinovai ar constitui o n c lca re a prezum iei de nevin ovie. C r i
tica italian re zo lv aparentul p a ra d ox al unei sp orite severiti pentru
c e l c e este acuzat pentru ntia oar fa de cel acuzat de mai m ulte ori
prin interpretarea urm toare: cel ce a fost acuzat de mai multe ori a pu
tut s fie considerat de tot attea ori nevin ovat, datorit im putaiilor ne
drepte. A parentul p a ra d o x al unei atitudini perm isive n cazul strinilor
fa de o severitate sporit pentru cetenii respectivului stat se elu ci
deaz n capitolul X X I X Despre arestare ( U n nem ernic, care ns nu
a n c lc a t p actele unei societ i nefiind membru al acesteia, poate fi t e
mut i, prin urm are, exilat sau ex clu s de fora superioar a societ ii, dar
nu poate fi pedepsit con form form alit ilor leg ilor, care p edepsesc n
c lca re a p a cte lo r i nu rutatea intrinsec a a ciu n ilor."), precum i n c a
pitolul X X X V Azil, unde i exprim punctul de ved ere fa de extrdare.

1 2 5 Enunarea e x plicit a principiului pedepsei minime n ecesare.


P e de alt parte acest p a ra g ra f susine insuficiena criteriului utilitii:
n ba za caracterului e c o n o m ic raional al contractulu i social (sa crificiu l
minim inevitabil al propriei liberti naturale) este ju st numai acea pedeap
s c a re se menine n limita m inimei severiti suficiente pentru a rea
liza o p reven ie eficient. C ritica lui B e c ca ria m p otriv a con fis c rilo r a
avut rezultate co n cre te : n 1 7 8 6 , urmrind n d eap roap e argum entarea lui
B e c c a r ia , noua lege penal din T oscana ab olea con fisc rile.
1 2 6 B e c ca ria stabilete o legtur lo g ic n tre ultimul exem plu al
capitolului an terior (e fe cte le dezastruoase ale condam nrii unui cap de
fam ilie, rsfrnte asupra ntregii fam ilii) i noua problem luat n dis
cuie: denunarea e fe c te lo r p ern icioa se ale ex ercit rii autoritii su vera
ne asupra familiilor, n detrimentul indivizilor. B ecca ria este clar m potriva
oricru i tip de ob sta col ca re ar putea m pied ica raportul direct al suve
ranului (d esp otism lum inat) cu membrii societ ii; ntregul text este o
p ledoa rie pentru individualism i implicit o p olem ic m potriva a to t ceea
ce s-ar putea interpune, m ijlocind raportul dintre suveran i individ (vezi
critica s o cie t ilo r p riv a te " din capitolu l X I I I : n acelai fel, cred ibi
litatea unui m artor p oate cteoda t s fie diminuat, n cazul n care el
este m embru al unei societ i private ale crei p roced u ri i reguli fie nu
sunt bine cu n oscu te, fie sunt diferite de ce le publice. U n asem enea om
e purttorul nu numai al prop riilor pasiuni, dar i al pasiunilor c elorla li").

1 2 7 M o r a la public - caracteristic republicii - nva c p ropriile


interese se realizea z fr a n c lc a leg ea; este o form ulare sintetic a

316
NOTE

principiului arm oniei dintre interesul personal i cel general, ceea ce co n


stituie ntiul ob ie ctiv al legislatorului.
1 2 8 [p.t.]fanatismo nu are co n o ta ie p eiora tiv , fiind mai degrab
sin on im cu dedicare total mei cauze.
1 2 9 Versiunea M o r e lle t d urm toarea explicitare a textului: S e pare
c m rim ea unui stat trebuie s fie invers p ro p o rio n a l cu sensibilita
tea i activitile m em brilor si, c ci altfel, d ac att sentim entul ct i
activitile ar crete d irect prop orion al cu numrul populaiei, nsui bi
nele produs prin a p licarea le g ilo r c e lo r bune ar m p ied ica aciunea de
preven ire a infraciunilor, c ci oam enii ar fi prea greu de condus i de
n cad rat n nite lim ite determ in ate."
1 3 0 Lucius C orn eliu s S y lla (S u lla ; 1 3 8 - 7 8 .C .), om p olitic rom an,
obine funcia de d ictator (m agistrat ex traord in ar rom a n , cu puteri civi
le i m ilitare ca re era ales n condiii de urgen, ale crui hotrri erau
inapelabile) n timpul lu p telor intestine dintre faciunea fa vorab il p le
bei i ce a favorabil a ristocra iei, dictatura lui S y lla ( 8 2 - 7 9 . C . ) c o n fe
r statului o organizare aristocratic.
Ipoteza form rii unei federaii de republici p oate f interpretat ca
o sugestie pentru re zo lv a re a ra p ortu rilor dintre L om bardia i Imperiu.
131 B e c ca ria susine inutilitatea pedepselor e x c e siv de aspre (ex p u
nerea continu i n capitolul urm tor i n cap itolu l X X X I ) : sunt inu
tile cci n primul rnd fac s crea sc curajul infractorului, iar n al doilea
rnd nu au v a lo a re disuasiv pentru restul cet en ilor, ntruct im presi
ile intense p ro v o c a te au o durat foa rte scurt. Sunt de preferat pedep
sele m oderate (blndeea le g ilo r), dar aplicate n m od cert i infailibil;
este con clu zia ultim a principiului pedepsei m inim e n ecesa re i a c o n
stituit o revendicare a m icrii iluministe, n m od special a curentului
utilitarist.
1 3 2 R aionam entul, aparent com p licat, este lo g ic . P rem isa: oa m e
nii au tendina de a se obinui cu o r ic e fel de o b ic e i (com p a ra ia sufle
te lo r cu fluidele). A a d a r nu asprim ea pedepsei va duce la o aciune
preventiv e fica ce . A vnd n v edere c cru zim ea este nesfrit, numai
con ce p e re a unui rap ort costu ri-ben eficii pe baza principiului pedepsei
minime necesare poate asigura o calibrare ju st a pedepselor. C hiar exem
p lele realitii isto rice im ediate i dau dreptate lui B e c c a r ia : n 1 7 4 5 , S e
natul din M ila n o n c e a r c s com bat valul de infraciuni a tro ce ce se
rspndise n Lom bardia n urma rzboiului, m otivnd schim barea pe
depsei prin noutatea ei. P edeapsa prin spnzurare - devenit prea puin
efic a c e ntruct era prea des repetat - este n lo cu it cu am putarea am
b e lo r mini (relicta p ro supplicio vita); un e x c e s al cruzim ii, o adev
rat escaladare a ei.

317
NOTE

13 3 Infraciuni imposibile este acceptat ca fiind o aluzie la magie,


n special la vrjitoare. Un fi-agment imediat unntor care explicita aceas
t idee a fost eliminat din text de P ietro Verri.
n legtur cu strnsul raport de prietenie i intens com u nicare in
telectual dintre B e cca ria i P ietro V erri s-a scris enorm , fcndu-se chiar
supoziii hazardate n legtur cu interveniile celui din urm. D e fapt,
lucru dem onstrat n urma an alizelor filologice aprofundate, m odificri
le au fost fcute de com un acord, n spiritul dezbaterilor intelectuale att
de aprinse ca re caracterizau grupul tinerilor prieteni. Un fragm ent din-
tr-o scrisoare a lui A lessan d ro V erri ctre Isidoro Bianchi ne lm urete
acest p roces. n m artie 1 7 6 3 B e c ca ria n cep e lucrul la carte. P etreceau
mult timp m preun, n casa din ora sau de la ar. S c rie A lessan d ro:
C o n te le P ietro pleca la treburile sale n timp ce eu i m archizul B e c
caria petreceam seara studiind. M i-a m in tesc c el se gndea mult n a
inte de a scrie i c nu rezista mai mult de dou ore dup care lsa
deoparte pana. S p re sear se n to rce a i con tele P ietro. M a rch izu l i c i
tea ce e a ce scrisese i discutnd cteodat f cea nite schim bri sau c o
rectu ri" (Venturi, p. 7 0 5 ).
1 3 4 Tem ele chiar nefiind noi reapar cu o for deosebit: din punct
de vedere istoric legile au aprat ntotdeauna p rivilegiile; m izeria duce
la com iterea infraciunilor; p olem ica m potriva form alit ilor p om p oa
se (rigid co d ifica te ) ale desfurrii torturilor, transform ate n spectacol
pentru mulime.
1 3 5 n capitolul V III (vezi nota 5 4 ), vorbind despre infraciunile
cele mai grave, B e c ca ria atacase deja necesitatea pedepsei cu m oartea
i im plicit legitim itatea ei. A rgum entarea este continuat i com pletat.
1 3 6 Argumentul liceitii sinuciderii reia una din dezbaterile s e c o
le lo r al X V I I -le a i al X V III-le a . E ca i cum B e c ca ria ar fi vrut, prin
introducerea acestui subiect, s co n tra ca reze o r ic e fel de argum entare a
B isericii n favoarea pedepsei capitale. Tocm ai pentru a nu intra n co n
flict deschis cu puterea constituit a vrem ii (inclusiv cea p olitic ), B e c
caria este circum spect i nu exclude total necesitatea pedepsei cu moartea,
recunoscnd o singur ex cepie: situaia n care ar f i n j o c libertatea na
iunii. C on clu zia primei argumentri este clar: pedeapsa cu m oartea nu
este licit.
Prima abordare - acest prim p arag ra f - conine dou argumente: din
prem is - suveranitatea este nsum area poriunilor m inim e" de liber
tate individual - se deduce c dreptul la via, un bun suprem, nu poate
fa ce parte din ju risd icia suveranului; dreptul la via i la m oarte nu
poate fa ce parte din contractul social i, n consecin, nimeni nu poate
dispune de viaa cuiva.

318
NOTE

13 7 A doua abordare a liceitii pedepsei cu m oartea n baza t e o


riei utilitariste.
13 8 A doua argumentare: singurul caz n care pedeapsa cu m oartea
este necesar este cel n care s-ar aduce atingere securitii naiunii; e x
cluznd aceast unic excepie, este infirmat necesitatea pedepsei cu
m oartea n condiii norm ale. C oncluzia celei de-a doua argumentri: pe
deapsa cu m oartea este admisibil ntr-un singur caz, cu scopuri preven
tive. A lberto B urgio susine c aceast aparent contradicie dintre prima
i a doua argumentare (susinerea eventualei utiliti a pedepsei cu m oar
tea, dup ce s-a demonstrat c nu este necesar) este o argum entare ce
folose te criteriul ju stiiei m ai puin exigente fa de criteriul adoptat n
ntreaga oper, artificiu care m rete impactul discursului.
13 9 A b olirea pedepsei cu m oartea n Rusia este decretat n timpul
d om n ie i Elisabetei Petrovna (1 7 0 9 -1 7 6 1 ) n perioada 1753-1754; ulte
rior, n timpul domniei Ecaterinei a Il-a , aceast m odificare va fi intro
dus n codul legislativ rusesc. Tonul admirativ al lui B e cca ria va fi
contestat chiar de traductorul n rus al crii Despre infraciuni i p e
depse, 1788, istoricul S cerb atov, ca re infirm valoarea schim brilor le
gislative ale dreptului penal n timpul domniei Elisabetei Petrovna. Franco
Venturi, unul din cei mai mari istorici ai Iluminismului, descrie a troci
tatea torturilor care au luat locul pedepsei capitale: bti cu biciul, smul
gerea nrilor, aplicarea cu fierul n roit a unui nsemn pe frunte i obraji,
deportare la munc silnic pe via n Siberia.
1 4 0 n acest lo c , P ietro V erri a intervenit cu cea mai substanial
m odificare asupra textului lui B ecca ria . Fraza eliminat: P ed ep sele cele
mai elaborate au reuit s sp oreasc numrul m artirilor tuturor sectelor
n msur mult mai m are dect au reuit p lictiseala i sclavia s m reas
c numrul p rozeliilor n rndurile religiei adevrate i numrul ap os
tailor n religiile fa lse ." Fraza, deosebit de ndrznea prin valoarea ei
critic, a fost probabil eliminat cu scopul de a crete posibilitile de
publicare a crii, ajutnd-o s treac de cenzur. Pentru interveniile asu
pra manuscrisului au tograf al lui B e cca ria v ezi Edizione nazionale delle
opere di Cesare Beccaria, diretta da L u ig i Firpo e Gianni Francioni,
M ediobanca, M ila n o 1 9 8 4 . Francioni caracterizeaz interveniile lui Pietro
V erri ca avnd scopul d e a elimina, nuana, c o r e c t a " o r ice afirm aie a
lui B e c ca ria prea radical sau dezinvolt n m aterie religioas".

141 [p.t.] n urma confruntrii cu manuscrisul pregtit de Pietro Verri


pentru tiprire, cuvntul im p resii" este rezultatul unei greeli tipogra
fice a primei ediii, care a fost m ereu reluat ca atare. M anu scrisul con
ine cuvntul pasiuni".

319
NOTE

14 2 S p arta, conducnd Liga p e lo p on esia c , particip la al doilea


rzboi persan oprin d invazia p e rs a n ilo r prin btlia de la T erm op ile
(4 8 0 . C . ) i i nvin ge definitiv la P ltea ( 4 7 9 .C .). La T erm opile un
grup de 3 0 0 de spartani condui de L eonida, regele Spartei care m oare n
aceast btlie, a rezistat e r o ic arm atelor persane com andate de regele
X e rx e . In perioada iluminist s-a creat un adevrat mit al Spartei: de exem
plu H elvetius i R ousseau recurg la exem plul spartan pentru a elog ia v ir
tuile unei viei ponderate, n cadrul unei c ritici virulente a luxului.
[p.t.] lacedemone sin onim spartana.
1 4 3 Tirad plin de p atos n sprijinul c e lo r npstuii, culm innd
cu a cce n te virulente m potriva rolului ju c a t de biseric n ex ecu ie.
[p.t.] R elativa ch e abusa di tutto, am bigua prin poziia ei, a fost tra
dus ca dependent de religie; aceast opiune ne-a fost dictat de expli-
citarea dat de B e c ca ria peste patru p aragra fe: A c e s te a sunt funestele
paralogism e pe care - dac nu n m od clar, m car n chip confuz - le fac
oam enii dispui s com it infraciuni, asupra c ro ra , dup cum am v
zut, abuzurile religiei au o influen mai puternic d ect nsi relig ia ."
1 44 Titus Flavius Vespasianus ( 6 9 - 7 9 ) a guvernat cu blndee, a p ro
m ovat con stru irea unor mari o p e re p u blice, i-a ajutat pe supravieuito
rii erupiei Vezuviului ce a n grop at oraul P om p eii; p oporul l numea
deliciae generis humani.
A n ton in o este numele un orm prai rom ani; perioada 1 3 8 - 1 9 2 este
cun oscu t ca e p o ca A ntonin ilor. A n ton in o P io a fa vorizat poporul i se
natul n timpul domniei sale.
M arcu s U lpius Traianus n tim pul d om n iei sale (98-117) a p ro m o
vat mari o p e re publice i instituii sociale.
1 4 5 C ontinu p olem ica m potriva c o rp u rilor interm ediare, n cep u
t n capitolu l IV: despotism ul c e lo r muli nu poate fi c o re c ta t dect
prin despotism ul unui singur individ". C orp u rile interm ediare sunt un
adevrat filtru n c a le a dolean elor poporului ca re nu pot ajunge pn la
suveran. Continu de asem enea susinerea ideii unei puteri cen tra le pu
te rn ice , vzut c a unicul rem ediu la despotism u l c e lo r m uli", capabil
s nfrng rezistena la schim bri i reform e a corp u rilor interm ediare.
1 4 6 D ezbaterea generat de ca rtea lui B e c ca ria a dus la schim bri
c o n c r e te ale unor legislaii. n afara c e lo r citate n nota 98 referitoa re
la abolirea torturii, sunt de reinut c e le referitoa re la pedeapsa cu m oar
tea: primul stat din lume ca re a abolit p edeapsa cu m oartea a fost M a r e
le D ucat al Toscanei n timpul domniei lui L eop old al Il-lea ( 1 7 6 5 - 1 7 9 0 ) ,
chiar d ac dup patru ani a fost reintrodus ex clu siv pentru delictul de
rzvrtire rev olu ion ar; codu l penal al lui l o s i f al Il-lea (Josefinisches
Gesethbuch, 17 87); Nakaz al mprtesei Ecaterina a Il-a (1 7 6 2 -1 7 9 6 ).

320
NOTE

n A nglia cartea a avut de asem enea un e co u im portant, tradu ctorii ei


insistnd asupra tristului primat pe care l avea A n glia: numrul cel mai
ridicat de pedepse capitale pentru secolu l al X V I I I -le a . C hiar i rile
care au a b o lit-o au rein trod u s-o la distan mai m ic sau mai m are de
timp, sub presiunea evenim entelor rev olu ion are. n ce e a c e privete le
gislaia italian, pedeapsa cu m oartea a fost abolit n 1 8 8 9 prin C odul
penal Z anardelli, ulterior a fost reintrodus n timpul fascismului, n 1 9 2 6 ,
pentru ca apoi s fie definitiv abolit prin Constituia republican, in
trat n v ig o a re n 1 9 4 8 .
1 4 7 B e c c a r ia susine principiul exclu derii o ric re i com p etene n o r
m ative aju d e c to ru lu i; rolul acestuia ar trebui s fie ex clu siv cel de apli
ca re m ecanic a legii, aa cum afirm ase i n capitolul IV ( N ic i cderea
de a interpreta legile penale nu revine ju d e c to r ilo r n m aterie penal din
acelai m otiv, anume c ei nu sunt le g isla to ri"). C om p letarea introdus
la ediia a cin cea a fost considerat n c din e p o c (M o r e lle t , D id erot,
d 'A lem berf) destul de g re o a ie i alam bicat. C ritica italian consider
c fragm entul trebuie interpretat astfel: exist tendina de a acop eri pe
nedrept cu infam ie imputatul chiar dac u lterior este dovedit nevin ovat
i este achitat, i la ace st lucru contribuie p oliia {fora intern c e tute
leaz legile) tocm ai din cauz c este desprit de arm at {fora exter
n aprtoare a tronului i a naiunii): dac, aa cum ar fi ju s t, nu ar
exista aceast separare, s-ar evita directa dependen a p oliiei de arbi
trarul m agistrailor, n timp ce - cu com p licitatea aparenelor, n acest
caz folo sito a re - fastul caracteristic co rp u rilo r m ilitare ar fa voriza (dup
cum dem onstreaz faptul c o n ch isoare militar las un blam mai m ic)
elim inarea unei infamii atribuite pe nedrept.

1 4 8 S tr m o ii notri, vntori venii din n o rd " aluzie la p op oa rele


barbare, d espre ca re vo rb ise i n Ctre cititor, adic la longobarzi.
1 4 9 Enunarea principiului valabilitii teritoriale a le g ilo r cu scopul
de a limita d iscreionalitatea ju d e c to rilo r. S arcin a m agistratului nu este
aplicarea unei ju stiii abstracte, universale, ci sancionarea n c lc rii le
g ilor unui anumit stat.
1 5 0 Pentru m agistratura acuzatorial practicat de tribunalele laice
n c din Evul M e d iu , vezi nota 8 1 .
15 1 Termenul de timp la dispoziia ju d ec toru lu i pentru instrucia
p rocesului precum i cel al prescripiei sunt fixai n baza unor elem en
te contrastante: a trocitatea i probabilitatea infraciunilor, pe de o parte
i variabila independent a dificultii strngerii p ro b e lo r (cu m va fi de
m onstrat n capitolul X X X I ). n acest fel timpul arestrii preven tive i
al prescripiei, consid erat a fa ce parte din pedeaps, duce la situaia n
c a re aceeai condam nare s fie dat pentru infraciuni d iferite, violn d

321
NOTE

principiul de baz al proporionalitii dintre pedeaps i infraciune. U r


m eaz un exem plu care clarific dem onstraia.
1 5 2 Cu ct infraciunile sunt mai a tro ce , cu att ele sunt mai puin
probabile (elem ente contrastante); intervalul pentru instrucia p rocesu
lui trebuie s fie scurt. Avnd ns n vedere c atrocitatea a ce sto r in
fraciuni, n caz de impunitate, duce la un prejudiciu foarte m are n cadrul
societii, s-ar impune un interval de timp mai m are pentru prescripie,
tocm ai cu scopul de a evita impunitatea. Este o con tra dicie aparent,
demonstreaz B ecca ria , cci probabilitatea infraciunii i prejudiciul even
tualei impuniti nu variaz n rap ort direct, aa c durata arestului p re
ventiv nu va varia nici ea n aceeai msur n care variaz durata
prescripiei. n con clu zie, pot exista situaii n care infraciuni diferite
s fie pedepsite cu pedepse de intensitate identic, fr a v iola prin ci
piul p roporion alitii dintre pedeaps i infraciune. (A lb erto B u rg io)
153 [p.t.] Massa trebuie neles ca grandezza.
154 [p.t.] Queste trebuie neles ca queste nazioni.
1 55 C ritica italian consider c fragmentul trebuie interpretat ast
fel; avnd n ved ere faptul c marii m ajoriti a oam en ilor i lipsete vi
g oarea n ecesar pentru ndeplinirea att a m arilor infraciuni ct i a
m arilor virtui, se pare c a c o lo unde avem mari infraciuni exist i mari
virtui, la acele naiuni n care activitatea guvernului i fora pasiunii ci
v ile sunt mai intense; n schim b, la celelalte naiuni - care se sprijin
pe im portana lo r i pe constanta buntate a l e g i l o r - p e de o parte e x is
tena pasiunilor slabe (cap ab ile s pstreze ordinea existent, dar nu s
o m bunteasc) e nsoita i de lipsa m arilor infraciuni, dar pe de alt
parte lipsesc i m arile virtui.
1 5 6 Desfrnare greceasc pentru sodom ie, fcndu-se aluzie la obi
ceiul, destul de rspndit, al hom osexualitii n G recia antic.
1 5 7 Sistem ul p rob ator al timpului prevedea aa-num itele p r o b e le
g a le ": o adevrat clasificare pe puncte a valorii indiciilor luate n parte
i a c ro r v a lo a re nsum at putea duce la construirea unei p rob e p e r
fecte" (plena probatio). Voltaire n Commentaire sul le livre Des dlits
et des peines (1 7 6 6 ) d detalii despre aceast p ractic: un zvon este c o n
siderat o ptrim e de prob, n timp ce un alt zvon, mai vag, p oate fi c o n
siderat d oa r o optim e de prob. Totui, dup cum a observat Luigi
Ferrajoli, dei B e c ca ria denun aceast uzan condam nnd-o ca p re
supuneri tiranice, el nu este p erfect co e re n t ntruct n capitolu l X I V a
a c c e p t a t im perfecte: P r o b e le unei infraciuni se pot m pri n
p robe p erfecte i im perfecte. Le numesc p erfecte pe acelea ca re exclu d
posibilitatea nevinoviei i le num esc im perfecte pe cele care nu e x
clud aceast posibilitate. Din rndul prim ei categorii, o singur prob

322
NOTE

este suficient pentru condam nare, n timp ce din rndul ce le i d e-a doua
este n evoie de attea p rob e cte m preun p ot alctui o prob perfect;
adic, dac pentru fie ca re prob n parte este posibil ca cineva s nu fie
considerat vinovat, prin unirea tuturor p rob elor ntr-un singur subiect de
vine imposibil s mai fie declarat n ev in ova t."
1 5 8 Argum entaia ntregului p a ra g ra f este influenat de teoria c li
mei a lui Montesquieu. n cartea sa Spiritul legilor, publicat n 1748,
se contureaz filonul unei filozofii a politicii. L egea, n general, rep re
zint raiunea uman, c ci ea guverneaz toa te p op oa rele. D ar legile p o
litice i civile ale fiecrei naiuni sunt d o a r cazuri particulare ale legii
generale i, n con clu zie, legile unui anumit p o p o r sunt p otrivite d oar
pentru el, neputnd fi transplantate la o alt naiune. L egile sunt influ
enate de geografia fizic a unei ri, de clim , de calitatea pmntului,
de tipul de via al oam en ilor (rani, vn tori sau cioban i). T eoria c li
mei ar putea fi sintetizat prin definiia pe c a re o d nsui M on tesqu ieu
nDefense de l'Espritdes lois, publicat n 1750: ntr-un cuvnt, na
tura clim ei poate produce asupra spiritului diferite dispoziii, ca re pot
influena aciunile umane" (Montesquieu, L o spirito delle leggi, p. 10 8 3 ).
Efectele clim ei asupra oam enilor duc la crea rea unor anumite ca ra cteris
tici naionale, de care legislatorii ar trebui s in seam a pentru a putea
elabora legi ju ste i p otrivite; aceleai caracteristici naionale influen
eaz ns i p ercepia p o p o a re lo r fa de religie, drept care nu este r e
com andabil transferul unei religii ntr-un alt teritoriu , cu clim diferit.
R eacia m ediilor religioa se la apariia crii a fost furibund, ducnd n
ce le din urm la tre ce re a ei la Index ( 1 7 5 1 ) .

n lumina acestor vicisitudini suportate de M ontesqu ieu, pare com


prehensibil precauta introdu cere a lui B e c c a r ia : D a c ar trebui s m
adresez unor naiuni n c lipsite de lumina r e lig ie i..."
C ritica italian consider c paragraful, destul de alam bicat n e x
prim are, trebuie neles astfel: dac este adevrat c n condiii am bien
tale neschim bate instinctul sexual p rod u ce un stimul constant n timp,
atunci n ce rca re a de a reduce acest stimul va duce la creterea tensiunii
necesitilor n esatisfacute: aadar ar fi de preferat, ajutnd fora instinc
tului, ca populaia s fie m prit n m od raional ntr-un teritoriu n aa
fel nct s fie favorizat satisfacerea arm onioas a necesitilor sexuale.
159 [p .t] Attica venere cu sensul de sodomie.
160 [p.t.] Commercio n sens figurat i rar ntlnit circulaie, schimb
(commercio di idee), raport cu ceilali (commercio epistolare); expre
sie desuet commercio carnale cu sensul de raport sexual.
16 1 B e c ca ria insist asupra c a u z e lo r so cia le ale hom osexu a litii,
fcnd o aluzie e x plicit la co le g iile i sem inariile re ligio a se ; pentru a

323
NOTE

n eleg e curajul deosebit al acestei c r itic i, ar trebui s ncadrm p ro b le


ma n com p lex u l reglem entrilor r eligiei c a t o lic e care interzice total ra
porturile se x u a le , inclusiv cstoria, pentru c le r i clugri. Im portant
este i critica tipului de educaie c a r e , exagern d realizarea caracterului
util, transform oam enii n sim ple instrum ente.
1 6 2 Este foa rte probabil ca prin infanticid B e c ca ria s se refere la
avortul p ro v o c a t. Ca i n cazul h om osex u a litii, printr-o atitudine de
osebit de m odern i curajoas, B e c c a r ia insist asupra c a u z elor s o c ia
le ale acestei infraciuni. G ustav al IlI -le a al S uediei a preluat sugestiile
lui B e c c a r ia i prin scriso rile regale a introdus o c ro tir e a onorabilitii
fem eii rm ase n m od clandestin n srcin at ", precum i asigurarea c r e
terii i a cola riz rii pe cheltuial public a fiilo r nelegitimi.
1 6 3 In trodu cerea unui principiu fundam ental: responsabilitatea p e
nal este strict individual.
1 6 4 Prim ul p a ra g ra f dem onstreaz inutilitatea pedepsirii sinucide
rii, att din unghiul de vedere al fptaului ct i din unghi de ved ere
so cia l, efectul preventiv fiind nul asupra cet en ilor n via. A l doilea
p a ra g ra f ia n d iscuie aceeai infraciune n baza principiului, de-acum
n repetate rnduri afirm at, c singura m sur n evaluarea unei in fra c
iuni este prejudiciul adus societii. P rin tr-o com p araie abil (sin u ci
gaul se strmut n viaa de apoi, fugarul se strmut n alt ar) B ecca ria
introduce argumentul fu garilor ca re aduc un prejudiciu dublu so c ie t
ii: att din punct de vedere m aterial, ct i din unghiul de v ed ere al d ez
voltrii viitoare prin scderea numrului populaiei. C reterea dem ografic
constituia o p reocu p are a filo z o filo r vrem ii ca re erau convini (v ezi i
M on tesq u ieu , Spiritul legilor) c din E vul M e d iu pn n societa tea c o n
tem poran lo r, populaia a sczut n m od dram atic n lum e, fapt ce im
plicit ar putea fi con sid erat o cauz a declinului contem poran pe ca re l
deplngeau. D atorit acestei com p araii, p ra ctic, sinuciderea iese de sub
incidena legii penale; o ca z ie pentru a sublinia, revenind la sfritul c a
pitolului, d eosebirea n ecesar a com p e te n elor diferite ale legislaiei c i
v ile, m o ra le i p o litice .

1 6 5 [p.t.] egge armata trebuie n e les ca egge munita di efficaci


sanzioni.
1 6 6 R eferin la suveran sau la leg isla tor (ca te g o rii c e se suprapun
parial, c c i B e c c a r ia l numete i pe suveran magistrat suprem) al c
ro r o b ie ctiv ar trebui s fie fe ricire a m axim m prit la ct mai muli",
dup cum este m enionat n Introducere.
1 6 7 G iu lio C arnazzi interpreteaz a c o rd u r ile fictive de cesiun e i
de vn zare pe ca re cel c e pleac p oate s le n ch eie, cu scopul de a r e
intra u lte rio r n posesia bunurilor sa le ".

324
NOTE

1 6 8 S e introduce tem a luxului i a sem nificaiei sale p o litice. n c a


pitolul X X I V , B e c c a r ia fcuse deja o distincie foa rte cla r n tre b o g
ia neproductiv (nobilii ca re consum au bunurile acum ulate de strm oi)
i bogia prod uctiv (burghezia activ c a re prin propria m unc - iscu
sin - acum uleaz i consum bog ii). C el c a re consu m bog ia p r o
prie - fie c ea reprezint roadele muncii strm oilor sau road ele propriei
m unci/iscusine - nu este blam abil, c ci inactivitatea sa so cia l este n e
cesar i u til", dnd chiar posibilitatea n e v o ia ilo r s-i ctige propria
pine, alim entnd a cea srguincioas speran de a-i m bunti so a r
ta - ferm ent util i via a sta te lo r" dup cum afirm ase n cap itolu l X V .
Luxul (b o g ia ) este o v a lo a re pozitiv pentru socie ta te , fiind chiar nu
mit u n rem ediu n ecesa r n calea inegalitii".
Luxul devenise o querelle care angaja ntregul m ed iu intelectual eu
ropean; p oziia lui H elvtius, M on tesqu ieu i R ousseau era c la r m ora
list, de condam nare ferm a luxului. D isputa n Italia n registrea z doi
adepi de prim -plan ai poziiei m ora liste: la nivel con ceptu a l filoz ofic,
Giam battista V ic o c a re susine existena unei ordini fundam entale c e se
realizeaz prin su ccesiu nea c e lo r trei ciclu ri isto rice legate de spiritua
litate i cultur, n tr-o alternan de decaden i renatere, iar la nivel
p ra ctic, C arlan ton io B ro g g ia iniiatorul unor r eform e ( 1 7 4 0 ) n R egatul
N eapolelui. A m bii sunt convini c rafinam entul cultural e x cesiv, luxul,
prosperitatea coru p din punct de v edere m ora l; B r o g g ia con sid er luxul
chiar o investiie greit, o activitate e c o n o m ic negativ. U nul din pri
mii susintori ai va lorii p ozitive a luxului n cadrul evalurii e c o n o m i
ce este A n to n io G e n o v e si; el s-a referit ndelung i n repetate rnduri
la aceast p roblem n p relegerile sale universitare (Elem enti del com -
mercio), n cadrul U niversitii de la N ap oli, ntr-un curs instituit spe
cial pentru el de B a rtolom eo Intieri, ncercnd n primul rnd s defineasc
luxul, o noiune insuficient de clar n dezbaterile filozofilor vrem ii. P en
tru el luxul este fo ra m otrice a tuturor c la s e lo r n n c e r c r ile de a-i de
pi propria situaie econ om ic .

B e c ca ria , n deplin consonan cu grupul tin e rilo r c e publicau n / /


Cajf, exprim o p oziie ferm n fa voa rea luxului; introduce o distinc
ie fundamental n tre luxul ostentativ i luxul co n fo rta b il, legnd cele
dou noiuni, n cadrul unei dem onstraii aparent ex clu siv e co n o m ice ,
de cauze p olitice. Luxul poate fi recom p en sa pentru m unca productiv
ntr-o societate guvernat de legi (blndul despotism al leg ilor), dar poate
fi i triumful tiraniei, inducnd n cei oprim ai spiritul unei supuneri fa
de putere.
1 6 9 [p .t.] C ritica italian consider c fragmentul trebuie interpre
tat astfel: M a la sicurezza e la liberta lim itata dalie sole leggi form ano

325
NOTE

la base prin cipale della felicita della nazion e: grazie ad esse i p iaceri del
lusso fa v o risco n o la popolazione, nientre, in lo ro assenza, divengono stru-
niento di tirannia."
1 7 0 n unna pcii de la A qu isgrana ( 1 6 6 8 - la sfritul R zboiului
de S u cce siu n e ntre Spania i Frana; 1 7 4 8 - la sfritul R zboiului de
S uccesiun e austriac, prin care i regiunea Lom bardia trece n sfera Impe
riului M rie i T ereza) se ajunge la un echilibru destul de p recar ntre teri
toriile aparinnd fam iliilor de B ou rb on i Habsburg. S e ncheie convenii
ntre state cu scopul de a delimita clar graniele ( 1 7 5 0 acordul dintre L om
bardia austriac i Statul p on tifica l), n vederea stvilirii fenom enului
endem ic al banditismului i al contrabandei. n n ce rca re a de a crea gra
nie cla r trasate, n unele cazuri se ajunge la situaii p a ra d oxa le cum ar
fi L om bardia, c a re rm ne co m p le t izolat de Liguria, d eci n im posi
bilitatea de a continua schim burile co m e rcia le . Cum s-a observat deja
la v rem ea resp ectiv, din dorina aprrii interne, se creea z situaii par
c intenionat fcute pentru a ncuraja contrabanda.

171 Infraciunea de contraband era pedepsit n dreptul interm e


diar cu pedepse foa rte aspre c e puteau s ajung pn la pedeapsa cu
m oartea. B e c ca ria aplic n c o dat principiul pedepsei c o n fo n n e , n
msura posibilului, cu natura infraciunii, susinnd c p edepsele infa
mante - n cazul contrabandei - nu pot fi aplicate ntruct aceasta nu
este o infraciune ca re s duc la infam ie.
17 2 Exem plul falitului nevin ovat este unul p erfect pentru ilustrarea
principiului general: legile m oderate trebuie s fie n fa voa rea oam enilor,
cci fr vin, n m od involuntar, o ricin e poate v iola o lege. Pedeapsa de
bitorului (asigurarea persoanei debitorului falit la dispoziia c red itori
lo r) constituia mai degrab o con strn gere p sih olog ic (cu m subliniaz
C alam andrei) pentru a-i determ ina pe acetia s plteasc. P edepsirea
bancrutei prin n ch iso a re este elim inat n cursul secolulu i al X lX -le a
n m ajoritatea ca zu rilo r; n unele ri, printre ca re i Italia, a rm as n
v ig o a re pn n secolul X X (A lb e r to B u rg io).
17 3 n funcie de gradul de responsabilitate (o b ie ctiv i subiecti
v) a inculpatului n cadrul falim entului este necesar despgubirea pr
ii leza te; dar B e c ca ria se opune c la r aplicrii deteniei (uzan foa rte
v e ch e prevzut n c de dreptul rom a n addictio debitoris). A ctu a la p o
ziie a lui B e c ca ria este diam etral opus fa de varianta iniial a crii
i chiar de ediia a treia revzu t, n care se susinea arestarea i pedep
sirea cu n ch iso a re a a fa liilo r nevin ovai. Fraza a doua ( //D a r falitul
n e v in o v a t... " ) a capitolului (fragm ent adugat la ediia a cin ce a , adic
revizuirea i schim barea total a poziiei sale) n prima variant con i
nea indicaia expres : falitul nevinovat ar trebui s f i e ntemniat. S ch im
barea total a poziiei fa ce din acest capitol una din paginile ce le mai

326
NOTE

im portante ale crii, consider critica italian: n primul rnd datorit


respingerii ideii c sigurana com erului i principiul proprietii p riva
te ar trebui s influeneze ju stiia, dar mai ales datorit afinnrii unei fi
lozofii p o litice co n fo rm creia com eru l i prop rieta tea (b og ia
m aterial) sunt con sid erate numai nite instrumente c e con d u c la rea li
zarea celui mai im portant scop al societ ii, adic asigurarea fericirii tu
tu ror m em brilor c o le ctiv it ii, a siguranei i libertii cet en ilor, dup
cum rezu lt din textu l im ediat u n n tor, nota de subsol introdus n
ediia a cin cea. U ltim a fraz constituie i un exem plu de nalt p rob ita
te intelectual.
1 7 4 N outatea absolut a m icrii iluministe italiene (anii *50 i *60
ai secolu lu i) este m binarea con cep iei te o re tic e cu elem ente p ra ctice,
n tr-o viziune general de ansamblu p olitic. A a cum aici B e c ca ria d
soluii con crete de nfiinare de bnci cu un fond de ntrajutorare, la fel au
procedat i ceilali reform atori iluminiti, fiecare n domeniul su: [ . . . ] era
ep oca n ca re P ietro G iannone angajase btlia sa m p o triv a ju risd ici-
ilor i p riv ileg iilor e cle zia stice , era e p o ca - la distan de cteva d e ce
nii - n ca re A n to n io G en ovesi n ce p e a cursul su de com er n cadrul
C atedrei nfiinate de B a r to lo m e o Intieri, prin ca re d orea s declaneze
p rocesu l de ex p loa ta re a pmntului, ca re n acel timp constituia singu
ra surs de producie, fapt ce ar fi perm is tre ce re a de la o agricultur de
supravieuire la econom ia de pia, era ep o ca n c a re se desfura pe t o a
te fronturile o btlie pentru denunarea i eliminarea superstiiilor, a pri
v ileg iilor, a structurilor iraion ale, p erioa da cnd P om p eo Neri nfiina
cadastrul n statul M ila n o , cnd S cip io n e M a fie i era n fruntea cru cia
dei pentru abolirea unor srbtori religioa se ntlnind rezistene i g r e
uti enorm e, chiar dac se bucura de sprijinul papei B enedettto al X lV -le a
(luminatul C ardinal Lam bertini), cnd P ietro V erri ataca pe rnd toate
instituiile cu scopul de a le reform a i raionaliza, cnd C esare B e c c a
ria laiciza dreptul penal, cnd P ietro L e o p o ld o , confruntat cu o foa m e
te cum plit n T oscana, desfiineaz cu mult curaj drile i vm ile interne,
liberaliznd com erul grului, cnd se nfiinau A cad em ii, cum e A c a
dem ia G e o rg o fili de la F lorena, cu scop ul nu numai de a mbunti dar
i de a diversifica producia, cnd aparatul co rp o ra tiv m otenit din Evul
M ed iu prim ete prim ele lovituri n numele libertii de m icare a mun
c ii." (V ito G rasso, L a delusione storica, n Una vita un percorso intel-
lettuale. In memoriam Vito Grasso, Istituto Italiano di Cultura V it o
G rasso , Bucarest, 2 0 0 5 , p. 123)

175 Dreptul la azil - datnd din timpul papei B on ifaciu s al V -lea


( 6 1 9 - 6 2 5 ) i rm as n v igoare n Italia pn n secolul al X lX -le a - m
piedica arestarea inculpailor ce se refugiau ntr-un lca slSnt, adic bi
serici, cap ele sau mnstiri. Punerea n discuie a ju steei dreptului de

327
NOTE

azil a co rd a t de B ise ric trebuie ncadrat n problem a general a prin


cipiului egalitii ju r id ic e a tuturor ceten ilor. B e c ca ria este cla r m p o
triva p rivilegiilor, adic a e x ce p iilo r i d erog rilor de la litera legii; dac
n cazul n o b ililo r ia fi atitudine, dedicnd chiar un ntreg capitol a c e s
tei p rob lem e (p rivilegiile n o b ililo r form ea z m are parte din legile na
iunilor"; capitolul X X I ), atacul m potriva privilegiilor B isericii, a clerului
este mai dispersat, dar nu mai puin intransigent. D a c iniial v orbete
despre privilegiile nobililor, ulterior va vorbi d oa r despre privilegii n
general, fiind subnelese am bele ca teg orii (n obilii i cleru l) c a re ben e
ficiau de acest tratam ent ( M a jo r it a te a leg ilo r nu sunt altceva dect pri
vilegii, ad ic un tribut al tuturor n folosu l c t o r v a " ; capitolul X L I).
C lerul ben eficia de imunitate personal (definit de contem poranu l
Pietro G ian non e o libertate care [face] cleru l s fie exleges, com p let n
afara autoritii i ju risd iciei p rin cip elu i", Venturi, p. 34; P en tru
a ne limita la cazurile ce le mai sem nificative - susine istoricul Raffaele
A je llo - cleru l considera c nu trebuie s se supun leg ilo r ce interzi
ceau exportu l vinului, uleiului de m sline, al grului i a altor produse
alim entare, afirm nd c d oar printr-o supunere spontan ar fi trebuit s
resp ecte tarifele impuse. D ar o astfel de supunere spontan era destul
de rar i c ro n icile debordau de veti despre cazuri de contraband n
fptuite de c le r " , Venturi, p. 3 4 ). C lerul ben eficia i de imunitate
regal, adic era scutit de im pozite pentru proprieti, fapt c e avea r e
percusiuni grave asupra fin anelor statului; abia prin C on corda tu l sem
nat n 1 7 4 1 se ajunge la im pozitarea p rop riet ilor eclezia s tice cu taxe
ce reprezentau d oar ju m ta te din ta x ele prevzute pentru proprietile
la ice . U ltim a imunitate de ca re beneficia clerul era imunitatea local.
C on ciliu l din T rento (ncheiat n 1 5 6 3 , n urma desprinderii protestan
ilo r ), ca re p reciza d octrina c a to lic i reglem enta reform a disciplinar
a clerului confirm nd autoritatea suprem a papei, con sid era dreptul la
azil de o rigin e divin. Cutum a form at ulterior lrgete zon ele imune,
transform nd p ra ctic o r ic e lo c sacru n tr-o adevrat fortrea , n care
braul secu la r al ju stiiei laice nu putea ptrunde i nu-i putea ex ercita
p rerog a tiv ele. n afara p e rso a n e lo r ca re se refugiau n lcau rile sacre,
acestea d even iser i un lo c n care se ascundeau bunurile furate. M
sura e x a ct a fenomenului n e -o o fe r statistica existent pentru R eg a
tul N e a p o le , unde n 1 7 4 0 existau 20 0 0 0 de p ersoan e adpostite n
lcau rile sfinte. C a zu l limit al acestei situaii, ca re se ntm pla ns
destul de frecv en t, era dezertorul c a r e , pentru a putea ben eficia de d rep
tul de azil, o m o ra , chiar n pragul bisericii, pe primul tre c to r ce trecea
pe a c o lo . Cnd statul n c e r ca s intervin, ploua cu ex com u n ic ri, arma
preferat a clerului n aprarea p rop riei im puniti" (V enturi, p. 3 3 ).

328
NOTE

1 7 6 La nceputul lui 1 7 5 0 n ce p tratativele dintre L om bardia i P ie-


m onte pentru sem narea unor acordu ri privind m oned ele, graniele, fe
nomenul banditismului, vm ile i com erul, inclusiv o convenie explicit
pentru extrdare. Este momentul cnd la nivel european se semneaz pri
m ele tratate internaionale c e prevedeau extrdarea.
1 7 7 n m od surprinztor, F acch inei nu a sesizat atacul lui B e c ca ria
ndreptat m potriva B ise ricii ca re este numit una dintre a c e le m ici su
veraniti" n c a re dom nesc alte legi dect ce le com u ne societii, ba mai
mult u n spirit opus celui c e ca ra cterizea z ntregul co rp al societ ii".
S e afirm n acest fel tem a unitii corpului so cia l, precum i unicitatea
subiectului suveran. C ritica m ic ilo r suveraniti" reia tem a enunat i
n alte c a p ito le : atacul m potriva tira n iilo r m runte ale c e lo r m uli" i
al despotism ului c e lo r m uli" (capitolu l IV ); cel m potriva m ic ilo r m o
narhii" i al spiritului am nuntelor" ca re ca ra cterizea z spiritul de fa
milie n dauna spiritului general, public (capitolul X X V I ). La baza acestor
atacuri st co n ce p ia fundamental a interesului realizrii unei ornduiri
p olitice bine ntem eiate i co e re n te , stpn pe p rin cipiile g e n e ra le " i
astfel capabil s tuteleze i s n cu rajeze d ezv oltarea interesului public
(cap itolu l X X V I ); o ornduire n ca re este indisolubil legtura dintre
libertate i lege (m onarhul luminat n calitate de le g isla to r prieten al
supuilor si, i-a fcut egali i liberi n faa legii; aceasta este singura
egalitate i libertate pe care oam enii raionali o pot pretinde n actuala
stare a lu cru rilo r", capitolul X V I ).

1 7 8 C apitolu l introduce problem a m oralei a crei im portan fuse


se susinut i n capitolul X X X I I I : D a c cineva va vedea, de exemplu,
cum este pedepsit cu m oartea att o m o r re a unui fazan c t i o m o r
rea unui om sau falsificarea unui n scris im portant, atunci nu va mai fa ce
nici o diferen n tre aceste infraciuni, distrugndu-se n acest fel sen
tim entele m ora le ce au aprut dup m ulte s e c o le i m ult snge [vrsat]
(prinznd ele rdcini n sufletul o a m e n ilo r foa rte n c e t i cu mult g re
utate) i pentru a c r o r afirm are a fost n e v o ie de ajutorul c e lo r mai su
blim e m otive i al unui im puntor repertoriu de solem ne form alit i."
D ei a n ev oioa s , impunerea m oralei la nivel public este con sid erat ne
cesar i poate fi realizat pornind de la ex em p lele negative ale trecu
tului preluate critic , de la ntrirea unui clim at de n cre d e re recip roc
ntre ceteni bazat pe un set com u n de v alori i com p orta m en te ( s e n
sibilitate" com u n). A c e s t p ro ce s de co n so lid a re a m ora lei gsete un
teren p rop ice n con cep iile iluministe (progresu l lu m in ilo r"), adic n
convergen a m ora lei i a p rin cipiilor fundam entale ce co n d u c a d e v
rata" p olitic. U n elem ent nou n construirea teoriei e fe c te lo r pozitive

329
NOTE

asupra politicii generate de rspndirea teoriilor iluministe i care va avea


corola ru l su n capitolul X L I I .
17 9 [p .t.] Atintalo n limba v e ch e avea sensul - pierdut n ziua de
astzi - de impresa audace. A p aren t s-a r prea c tradu cerea ar putea fi
tentativ, dar avnd n ved ere c n rom n tentativ presupune pune
rea n p ra ctic a aciunii resp ectiv e (D E X - n c e r ca re de a svri o in
fraciune), n timp c e n italian contextu l indic cla r deosebirea dintre
co n ce p e re a , plnuirea aciunii i realizarea ei efectiv , indiferent de r e
zultatul pe care-1 va obine, s-a preferat crea rea unui term en nou: pl
nuirea infraciunii.
1 8 0 B e c ca ria aduce n discuie problem a com p ort rii in fra ctorilor
n cursul ce rce t rii, atrgnd atenia c legislaia ar trebui s e x p lo a te
ze im posibilitatea fiecrui co m p lice de a prevedea d eclaraiile celo rla li,
afirm n c o dat necesitatea introducerii unei legislaii cla re, transpa
rente, eliminnd com p let riscul arbitrarului; n cazul n spe se declar
m potriva neleg erilor, de multe ori ascunse, dintre imputat i acuzator,
ntruct sunt incom patibile cu respectul garaniilor penale i p rocesu ale.
181 In ciuda amrciunii comentariului final, B ecca ria subhniaz nc
o dat im portana n u m e lo r", a definiiilor cla r form ulate, ca re trebuie
s evite interpretrile, e r o rile regretabile n care abund istoria tuturor
statelor; se insist att pe aspectul ju r id ic ct i pe im plicaiile p olitice.
D atorit im p licaiilor c o m p le x e , elab ora rea a cestor definiii transparen
te i cla re cade n sarcina filo zo filo r, singurii ca re au cap acitatea c riti
c necesar (O r icin e va citi cu ochi filozofic codurile naiunilor i analele
lo r va vedea cum noiunile de viciu i virtute, cea de bun cetean i de
infractor se m odific d e-a lun gul se c o le lo r, dar nu n funcie de schim
brile ce se p etrec n conjuncturile rilo r - i n consecin m ereu c o n
form e interesului com un - , ci n funcie de pasiunile i g reelile ce i-au
bntuit ulterior pe diferiii le g isla to ri." C apitolul V I). Tema n u m elor"
a mai fost d ezvoltat pe parcursul crii, n capitolu l V I : n acest fel
s-au nscut att de o b scu re le noiuni de o n o a re i virtute, ca re ni se p re
zint astzi n aceast form tocm ai pentru c se m odific odat cu t r e
cerea timpului care transm ite numele i nu lu cru rile "; n capitolul V I I I :
N um ai tirania i ignorana, care confund cuvintele i ideile cele mai
clare, pot da acest nume, i n consecin pedeapsa m axim , unor in fra c
iuni de natur diferit, transform nd astfel oam enii n v ictim e ale unui
cuvnt, cum se ntm pl i n nenum rate alte c a z u ri." D em onstraia va
fi term inat n c a p ito le le X L i X L I n ca re , vorbind despre deosebirea
dintre o infraciune ad ev rat" i a c e le aciuni neutre [fr releva n ]
care sunt numite infraciuni de ctre legile p ro a ste ", dem onstreaz c

330
NOTE

lipsa de claritate duce chiar la inadm isibila fractur ntre binele public
i cel privat.
1 8 2 Pedeapsa m orii c iv ile , existent n legislaia m edieval i in
term ediar, se baza pe afirm aia c cel condam nat era ca i m ort; de aici
decurgeau toate urm rile ca re ar fi decurs dintr-o m oarte natural: se d es
chidea succesiunea celui condamnat, cstoria se considera desfcut prin
d eces, se considerau nule actele n tocm ite de el dup condam nare.
nlnuirea argum entaiei m potriva torturii: legislatorii (influenai
de politic i de opinie) pe de o parte i pedanii limitai ai scolasticii
m preun cu m axim a autoritate n d o m e n iu -Junscofisuliipenpatetici,
angajai n discuii sterile, pur teoretice, ce nu iau n considerare nici schim
barea conjuncturii is to ric o -p o litic e , nici atitudinea om eneasc de c o m
pasiune fa de suferine, duc la sacrificarea a nenumrate viei om eneti.
peripatetici - (gr. peripatetikos - am ator de plim bare) nu m e dat ur
m ailor lui A ristotel ca re obinuia s-i in leciile cu discipolii si phm-
bndu-se prin P erip ato (p o rtic al c o lii din A ten a ). Ironia fichiuitoare
a lui B e c ca ria ( s e pronun cu aplom b ju risco n su lii p erip atetici") se
refer la scolastica m edieval (gndirea filozofic sau te o lo g ic i cea
tiinific aveau ca sco p tradu cerea n p ra ctic a principiilor religiei c r e
tine ntr-un sistem te o re tic inspirat de filozofia greac i latin) ce s-a
dezvoltat iniial n c o lile m onastice (s e c o le le I X -X I I ) i ulterior (s e c o
lele X II I - X I V ) n cadrul universitilor, dar i la rem in iscen ele lsate
n gndirea contem poran, dup ultima faz de renatere a scolasticii din
secolu l al X V I I -le a . C a ra cte ristica sco la sticii erau raion am en tele ab
stracte i artificiile lo g ic e , deci diam etral opus gndirii raionale, spi
ritului tiinific al iluminitilor, spiritului geometric aplicat direct realitii
concrete.
1 8 3 Dup ce tortura a fost asim ilat n treb rilor su gestive", B e c
caria se refer la p roced u ra care cerea n m od explicit m rturisirea im
putatului nainte de em iterea sentinei de condam nare; este n c o oca z ie
pentru a afirma principiul prezum iei de nevin ovie, chiar dac, dup
cum a subliniat F errajoli, finalul capitolului este umbrit de in trodu ce
rea unei excepii ( n sfrit cel care se ncpn eaz s nu rspund
n treb rilo rn timpul cercetrii merit o pedeaps stabilit de legi, i nc
una din cele mai aspre prevzute, pentru ca oam enii s nu eludeze ex em
plul n ecesa r pe care-1 datoreaz so cie t ii."). Este vorba de o co n tra d ic
ie cu principiul att de clar enunat n capitolu l X V I Despre tortur ( a
proceda astfel [obligaia m rturisirii] reprezint voina de a confunda t o a
te raporturile pretinznd ca un om s fie n acelai timp acuzat i acu
z a to r "); incongruena pare i mai ciudat cu ct B e c ca ria nu a ezitat s-i
m rturiseasc eventualele prim e abordri greite (vezi nota 1 7 3 , precum

331
NOTE

i nota de subsol a autorului la capitolu l X X X I V ) n aceast carte att


de rigu ros redactat i revzut.
184 R eferirea la condam nrile la m oarte prin arderea pe rug este e x
plicit, dei nu este m enionat n titlu, aa cum implicit, dar transpa
rent totui, rm ne instituia abilitat s condam ne. Singura infraciune
care nu a fost n c analizat este cea de natur religioas. A ce a sta este
deci materia** analizat; dar s vedem c a re erau locul** i secolul** n
care tria i scria B e c ca ria i care i impun prudena necesar. S lum
un exem plu. n 1 7 3 4 papa C lem ente al X H -le a pune la Index ca rtea lui
John L o ck e Eseu despre intelectul omenesc. Este o lovitu r ex trem de
dur mai ales pentru academ ia de la N ap oli de curnd ntem eiat de
un grup de intelectu ali (C e le stin o G aliani, B a r to lo m e o Intieri, N ic o la
C ir illo ) i ca re i propunea, pornind de la principiile lui L ock e, s trans
form e cultura i p olitica n spiritul re fo rm e lo r iluministe; scopul a ca d e
miei era s se ocu p e de flo zo fe natural, anatom ie, chim ie, geom etrie,
astronom ie i mecanic** cu interdicia total a d iscu iilor despre m eta
fizic i m arile sistem e ale trecutului, n sensul deschiderii raionale ti-
inifce i al prsirii abord rilor depite ale scolasticii m edievale. n
1 7 3 3 , C elestin o Galiani este denunat Inchiziiei. E dificatoare pentru at
m osfera timpului este o scrisoare a cardinalului G iannatonio Davia care
i scrie prietenului su Galiani pentru a-i atrage atenia c studiul o p e
rei lui L o ck e este un studiu p ericulos cu im plicaii foa rte grave o p e r ,
considerat de mine suspect, aici [la R om a, n Statul pontifical] se v o r
bete despre ea c ar f plin de greeli n dom en iile legate n c de c r e
din**. C ardinalul i avertizeaz cu solicitudine prietenul, nainte deci
de interzicerea crii, asupra pericolului la ca re s-ar expune A cad em ia
de la N apoli, d ac i-a r continua ce rce t rile : A c e a s t academ ie care-i
propune s exam ineze efectele naturale ale globului nostru pm ntesc,
att n regiunea noastr fericit Cam pagna c t i n alte pri ale lumii,
nu este altceva d ect o gac care vrea s-i sm ulg lui Dum nezeu auto
ritatea de a ndeplini m ira cole, c ci se v o r e x p lica pe baze naturale, p o
litice i m ora le cutrem urele, foam etea, cium a i cred c pn la urm i
rzboaiele, n timp ce toate aceste lucruri sunt numite n p red icile b ise
ricii biciul cu ca re Dumnezeu i poate pedepsi pe cei ri i se va ajun
ge s vorbim de m oarte natural a oam enilor, ca i cum dac o numim
natural ea nu ar mai f acel n frico to r b ici cu care a fost pedepsit
om enirea neasculttoare** (Venturi, p. 2 3 ).

185 C apitolul este o cap odop er a construciei retorice n condii


ile locului i secolului n care scrie B e c ca ria i mai ales n con d iiile n
care abordeaz materia d om en iu lu i religios, nu num ai din p erspectiva
dreptului penal, ci i la nivel general. F razele introduse prin a r n ece

332
NOTE

sita o expunere prea lung d e m o n stra re a ..." aparent constituie o retra


gere de pe terenul minat al domeniului religios (figur retoric - p rete-
riiune), dar de fapt sunt fraze c e deschid o dezbatere aluziv (pentru
oamenii raionali) prin sim pla niruire a problem aticilor: acceptarea di
versitii religioa se (n ecesitatea unei p e rfe cte uniformiti a gndirii n -
tr-un anume stat" spre deosebire de situaia m ultor naiuni"); acceptarea
coexisten ei mai m ultor confesiuni c ci altfel, prin intoleran, se ajun
ge in evitabil la d e zo rd in i c e p o t ad u ce un p reju d iciu bin elui p u b lic al
respectivului stat ( o p in iile - chiar c e le ce se d e oseb esc ntre ele numai
prin nite diferene foa rte mici i nensemnate, prea greu de perceput de
capacitile umane - pot totui s bulverseze binele public, cnd una din
tre ele nu este con sid erat mai ndreptit d ec t c e le la lte " ). n alte
te x te B e c ca ria a dem onstrat a fi profund con tra r impunerii autoritare a
cred in elor religioa se, violenei i intoleranei care n soesc acest p r o
c es; n acest capitol, dei cntrete fiecare cuvnt, p rerea sa este clar
form ulat n m omentul n care fa ce o paralel ntre opinii n general -
supuse dialecticii ideilor, fapt ce duce la clarificarea con ceptelor, la afir
m area adevrului n urma unui exam en critic - i op iniile nesupuse dia
lecticii i spiritului critic (pur constan), care duc la afirmarea adevrului
d oar prin impunere, prin recursul la autoritate i for. C on cesia fcut
autoritii, care accep t recursul la for ca n ecesa r i indispensabil, este
strict delimitat la domeniul religios, cci imediat B e c ca ria fa ce o ade
vrat d eclaraie program atic iluminist m potriva o d io a se i domnii a
forei asupra m inilor om eneti", fapt ce este con tra r spiritului de bln
dee i fraternitate ce ni-1 impune raiunea i autoritatea [adic re sp e c
tarea form e lo r organizrii so cia le , pactul so cia l] pe ca re o venerm mai
mult dect o r ic e " . Dup enunarea declaraiei p rogram atice n fa voa rea
raiunii (o adevrat m etod olog ie a filozofului iluminist) i restrngerea
domeniului ce autorizeaz recursul la for strict la domeniul religios,
n m od aparent umil, dar de fapt cu o puternic ncrctur subversiv,
B ecca ria se delim iteaz de domeniul religiei, acceptndu-1 n baza enun
rii unei dem onstraii lo g ice n care, ns, fiecare afirmaie ni se pare
un m are semn de n trebare (T o a te acestea trebuie, bineneles, s c r e
dem c au fost dem onstrate i c sunt con form e cu adevratele intere
se ale oam enilor, odat c e exist cineva care le pune n p ra ctic cu
autoritate re cu n oscu t"). Dup ce a aruncat smna dubiului, indiferent
de rspunsurile pe ca re cititorul le va gsi n sinea sa, B e c ca ria nchide
paranteza domeniului religios ntorcndu-se la s c r ie r e a " sa: dreptul p e
nal, abordat de autor n calitate de filo z o f i nu n calitate de teolog. Este
afirm aia cea mai explicit a principiului fundamental al operei (deja in
trodus n Ctre cititor i n capitolul V II): delim itarea clar a dreptului

333
NOTE

penal (co n ce p u t prin referirea la pactul so cia l) de credina religioas i


precep tele te o lo g ic e . Din punct de ved ere retoric este din nou foa rte im
portant aparenta m odestie a autorului care se d ecla r reprezentant al
unei lim itate filo z o fii", tocm ai pentru a putea cu mai mult for s im
pun separarea c e lo r dou dom enii. N im ic nu este lsat la v oia ntm
plrii n acest cap itol, nici m car term inologia folosit de B e c ca ria : la
nceputul capitolului, pentru arderea pe rug i alte pedepse stabilite de
tribunalele religioa se, folosete term enul curent infraciuni, n timp ce
la finalul capitolului, dup ce separarea c e lo r dou dom enii a fost fcu
t, fo lo se te term enul pcate, ternien de sorginte teo lo g ic .

C ondam narea prin arderea pe rug este inextricabil legat de istoria


Inchiziiei, mai bine spus a Inchiziiilor: Inchiziia m edieval (nfiinat
n 1 2 3 1 de papa G rig ore al IX -le a ), Inchiziia spaniol (nfiinatn 1 4 7 8
de papa S ixtu s al IV -lea ) i Inchiziia rom an denumit i S an t U ffizio
(nfiinat n 1 5 4 2 de papa Paul al IlI-le a , ca re avea sarcina de a m pie
dica publicarea c rilo r eretice prin aplicarea cenzurii i publicarea In
dexului c rilor interzise; ulterior a preluat prin cenzur con trolu l asupra
tuturor p u blicaiilor). Pn la nfiinarea a cestor tribunale ecleziastice,
erezia cdea att sub incidena autoritii tem porale (c e acion a prin tri
bunale c iv ile prevznd pedeapsa capital prin spnzurare sau ardere pe
rug), ct i sub incidena autoritii spirituale (c a r e se m anifesta prin
excom u n icri i cenzur). Inchiziia m edieval unete a ceste dou au
toriti: pe de o parte, tribunalele eclezia stice, n caz de condam nare, n
credineaz condam natul spre execuie braului secular al ju stiiei (puterii
civile ), pe de alt parte, tribunalele laice continu i ele n m od au to
nom p ro c e se le lor. Este de fapt d oar o aparent difereniere, c c i p r o c e
durile, precum i corpul le g ilo r era com un. Un exem plu ed ificator: n
1484 papa Innocentiu al V lI I -le a , prin bula papal Summis desidemn-
tes afrectibus, confirm vn toarea de v rjitoare, nsrcinndu-i pe c
lugrii dom inicani Heinrich K rm er i Ja k ob S p ren ger s pedepseasc,
ntemnieze i s ndrepte persoanele vinovate de practica vrjitoriei.
Cei doi te o lo g i dom inicani, autorizai att de papa ct i de m pratul
M axim ilian I al Austriei, tipresc n 14 87 manualul Malleus Malefica-
rum, purtnd indicaia expres n Partea a IlI-a, dedicat p roced u rilor
i fa zelor procesului, p rocedu ri ju d icia re de aplicat att de C urile e c le
zia stice c t i de C urile civile m potriva v r jitoa relor i n fapt a tutu
ro r e r e tic ilo r ". Malleus a avut un su cces enorm (3 4 de ediii) deven ind
instrumentul persecuiei v r jito a re lo r din secolu l al X lV - le a pn n pe
rioada iluminist. Vaticanul va schim ba titulatura de Inchiziie rom an
n 1 9 0 8 , pstrnd dou instituii: C ongregaia Sfntului O ficiu i Inde

334
NOTE

xul ciilor interzise. Dup C onciliul Vatican II, Sfntul Oficiu se va trans-
fom ia n C ongregaia pentru doctrina credinei, iar Indexul dispare.
n anul 2 0 0 0 , la iniiativa papei lo a n Paul al Il-le a , s-a organizat la
V atican un sim pozion internaional despre Inchiziie, cu participarea is
t o ric ilo r i a te o lo g ilo r, menit s fa c lumin asupra acestei p erioa de i
s perm it fiilo r B ise ricii s se a p lece cu un spirit de cin asupra co n
simmntului tacit, exprim at de-a lungul anum itor se c o le , fa de m e
todele de intoleran i chiar de v iolen folosite n slujba adevrului".
La conferina de pres pentru lansarea volumului A cte ale simpozionului,
curatorul volum ului, prof. A g o stin o B o r r o m e o aduce ca argument pen
tru nlturarea legen dei n e g re " a Inchiziiei rezultatul statisticilor; n
cazul v rjitoarelor, tribunalele Inchiziiei au trim is la mg prin sentin
p roprie mai puin de 100 de persoane, n timp ce tribunalele c iv ile au
condam nat 50 0 0 0 ; n total, n ntreaga Europ a p erioadei m oderne au
avut lo c 100 0 0 0 de p ro c e se (c iv ile i e c le z ia s tic e ). A c e s te c ercet ri
(n cepute dup 1 9 9 8 , cnd la iniiativa papei au fost d eschise arhivele
secrete ale Sfntului O ficiu) d em on streaz un uz mult mai dezin volt al
arderii pe rug de ctre tribunalele la ice . n contextu l crii lui B ecca ria ,
ni se pare mai puin interesant teza sim pozionului (le g e n d a neagr"
a Inchiziiei nu corespunde adevrului, ci a fost creat intenionat de p r o
paganda anticatlica, cu scopuri de denigrare, n secolu l al X V I -le a de
protestani, a fost alimentat de iluminiti n secolul al X V I I I -le a i a fost
reluat de literatura popular de inspiraie m asonic a secolul al X lX -le a ),
dar datele irnizate ne sunt fo lo sito a re pentru com pletarea cadrului ju d i
ciar i ju rid ic, i anume confundarea parial a sfe re lo r dreptului civil i
a celui ecleziastic.

1 8 6 A c e s t capitol n m anuscrisul au to g ra f al lui B e c ca ria se gsea


naintea actualului capitol V I I . P lasarea sa n acea poziie n trea tem a
utilitarista, avnd n v edere c discut tocm ai funcia id eilor (a d ev ra
te sau fa ls e " ) n cadrul utilului i rolul fundamental al a cestora n c o n
struirea ntregii legislaturi. G reeala n acest dom eniu, adic elab ora rea
de legi p roa ste", n contrast cu natura uman, tocm ai pentru c nu este
c o re c t neles care este scopul unirii oam en ilor n societa te, poate de
veni o surs a infraciunilor, dup cum susinea i H elvtius. C apitolul
va lua n discuie cteva tem e cru cia le ale operei lui B e cca ria .
1 87 Tema primatului interesului general n cadrul legislaiei, cu co n
diia ca acesta s fie c o re c t form ulat, adic interesul general s fie com
patibil cu interesul tuturor indivizilor.
1 8 8 Tema legislaiei preventive i nu punitive, elab ora t nu sub im
puls, ci n m od raional.
1 89 A luzie la n c lca re a dreptului cel mai sacru, dreptul la via.

335
NOTE

1 9 0 Tema necesitii ca legislatoru l s in con t n elaborarea leg i


lo r de m io p ia " indivizilor, concentrai asupra conjuncturilor im ediate
i incapabili s se lase condui de principii abstracte sau ndeprtate n
timp.
191 Tema e fe c te lo r distrugtoare asupra m ora lei i p oliticii ale unei
puteri tira n ice, bazate pe team.
19 2 D espotul este realizatorul fericirii.
1 9 3 Tem a, de inspiraie utilitarista, a n clin a iei naturale a oam en i
lo r de a ca lcu la sim plist i egoist n term eni de costuri - beneficii o r ic e
aciune.
1 9 4 Tema e fe c te lo r distrugtoare asupra m oralei a guvernrii ba za
te pe team n tr -o societa te n ca re legislatorii sunt responsabili, d a tori
t le g ilo r greite, de incidena m are a infraciunilor.
1 9 5 Dup cap itolu l an terior n c a re s-a discutat despre scopul v ie
ii n so cie ta te i ideile false pentru realiza rea acestuia, urm eaz cel p re
zent dedicat m ijlo a ce lo r fo lo site cu acest sco p i resp ectiv ele con cepii
fa lse/g reite. Legtura c e lo r dou ca p itole este evident i lo g ic , ju s t i
ficnd mutarea capitolului X L n poziia actual.
1 9 6 Este d ezv olta t principiul deja enunat n capitolul X I I al c a r a c
terului preventiv al pedepselor. P revenirea este definit acum drept prin
cipalul sco p al oric rei legislaii bune" tocm ai pentru c este instrumentul
principal al realizrii binelui com u n la param etrii m axim i. Avnd n v e
dere c B e c c a r ia a introdus deja n analiza fen om en elor de relevan p e
nal i analiza ordinii so c ia le , se n eleg e din ce cauz el con sid er de
m axim im portan problem a penal. n m od ideal, o bun adm inistra
re a ju stiie i penale co in cid e cu o bun guvernare a societii. P roblem a
infraciunilor i a p edep selor este privit n a ce st ca z ntr-un sens mai
amplu, ca v a lo a r e p olitic (d eci ca v a lo a re filo z o fic ): rezolv a rea p r o
blem ei infraciun ilor i p edep selor nu d u ce n m od autom at la r e z o lv a
rea problem ei ordinii i dreptii s o c ia le , dar cla rific raportul de
dependena ntre ele.
1 9 7 [p .t.] C ritica italian con sid er c fragm entul l'e s it o d e' lo ro
delittti divien p rob lem tico per e ssi" trebuie s fie com pletat cu p o i-
ch rim ane lo r o aperta la speranza d ell'im pu nit".
1 9 8 Interesant distincia dintre um anitate i indivizi. A c cen tu l c r i
tic este, p rob abil, ndreptat m potriva lui R ou sseau , mai e x a ct m p otri
va crii sale Discours sur Ies sciences et Ies arts, care a constituit pe
toat durata secolulu i al X V I I I -le a sursa unor p olem ici i atacuri, n ciu
da r ep etatelor replici ale autorului ca re i acuza criticii de o lectu r p r i
m itiv".

336
NOTE

199 n recon stru irea evoluiei om enirii, a c iviliza iei, B e c c a r ia c o n


fer un rol prim ordial apariiei c re d in e lo r r e lig io a se , ch iar c red in elor
pgne ( a c e l e prim e greeli ce au populat pmntul cu diviniti fa l
s e " ; subliniaz din nou caracterul de impunere prin for al cred in elor
religioa se trn d la altare ignorana d o c il "). A p aren t ar putea prea o
d ecla ra ie co n tra d ic to rie cu restul c o n ce p ie i c rii; dar B e c c a r ia c la r i
fic term enii p rob lem ei, sp ecific n d c aciunea pozitiv p riv ete, n
ultim instan, organizarea n cadrul societii, credinele religioa se d e
venind un liant al o a m e n ilo r n com unitate ( b in e le " pe ca re acestea l-au
fcut umanitii este u n m are bine p o litic "). O dat c e religia este c o n
siderat un posibil instrum ent al guvernrii, se p oate introdu ce distin c
ia, att de des repetat de autor, n tre ju risd icia le g ilo r um ane, a c e lo r
p olitice i dom eniul le g ilo r divine, deci se susine n ecesitatea separrii
lor, declarnd p re ce p te le religioa se incom petente n m ateria guvernrii
existenei pm nteti a oam enilor.

2 0 0 D ei se refer la un stadiu n evoluia isto ric , aluzia la prezent


este foa rte transparent, atrgnd atenia asupra p e r ic o le lo r la c a re este
expus societatea contem poran angajat ntr-un p roces de tranziie ( d u
r e ro a s " dar n e c e s a r " ), de re fo rm a re , dar c a re n c nu este c o n s o li
dat. Deja n Introducere B e cca ria atinsese subiectul: F ericite a ce le foarte
puine naiuni ca re nu au ateptat ca evoluia lent a re la iilor i v icisi
tudinilor om eneti s ating culm ea r e le lo r i abia apoi s purcead spre
bine, ci au grbit schim brile interm ediare prin legi bu ne." P ericolu l r s
turnrilor, n to a r c e rilo r napoi ( o situaie ce p oate p ro v o c a infnite rele
bietei o m e n iri") este m ereu prezent n tr-o faz de tranziie, i tocm ai din
aceast cauz paragraful se term in cu un apel n flcrat pentru impli
carea filozofilor, a oa m en ilor raionali. O m u l luminat este darul cel mai
de pre pe care-1 p oate fa ce un suveran naiunii i siei" va afirm a B e c
caria puin mai depa rte; este ce a mai com p let i convins form ulare la
nivel italian a misiunii re fo rm a to rilo r iluminiti. Nimeni pn la el nu
form ulase att de ex p licit sarcina flozofilor i a despotului luminat, de
semnai s genereze o transform are profund a societii, o adevrat r e
voluie m oral i social. Este corola ru l concepiei p olitice a lui B ecca ria .

2 0 1 A vem c o ro la ru l co n cepiei p olitice a lui B e c ca ria ; elogiul m a


xim al menirii p olitice a flozofului, om angajat am spune noi astzi, o m
luminat" l numete B e c ca ria , om dezin teresat", c ci este nsufleit d oar
de pasiunea interesului general, a binelui public; n aceast calita te, c o n
form con cep iei din m ed iu l phiosophique, el p oate deveni consilierul
ideal al suveranului, depozitar i custode al legilor, evident bune, al a c e
lo r legi c e perm it t re ce re a de la tiranie la libertate, adevrata tem elie a
republicilor. Figura filozofului iluminist devine astfel garania atingerii

337
NOTE

binelui public; s ne amintim c n cap itolu l X X X V I (v ezi nota 1 7 8 )


B e cca ria enunase deja tem a legturii dintre m oral i p olitica ad evra
t, schind evoluia de-a lungul timpului ce culm ineaz n e p o ca ilu
minist.
2 0 2 In capitolu l X L I se subliniase deja necesitatea elim inrii arbi
trarului i a impunerii le g ilo r (F a c e i n aa fel n c t oam enii s se tea
m de legi i s se team d oar de ele. Teama de legi este sa lu ta r ... " ).
2 0 3 R eferire la R ousseau a crui te o rie p eda gogic (Emile) este r e
zumat prin cteva tem e.
2 0 4 Prin ed ucaie se obine cre a re a spiritului c iv ic al unui popor,
prem is n ecesar n v ed erea constituirii unei ordini p o litic e ju s te i du
rabile; este o tem cru cia l a Iluminismului, pe care ns nu numai o te
oretizeaz, ci o aplic i n p ractic. A ca d em ia nfiinat de Intieri la
N apoli, cu contribuia sa financiar, introduce m aterii noi (econ om ia ,
m ecanica, com eru l) care urmau s fie predate n limba italian. Cursul
inut de A n to n io G en ovesi s-a lov it de m ulte o b sta cole i rezistene att
din partea corpului p rofesoral, ct i din partea studenilor uimii i scan
dalizai de a auzi vorbindu-se n italian i de a urmri m aterii att de
noi i care nu aveau nici o legtur cu tradiia. Cursul lui G en ovesi era
frecventat de tineri, dar i de nobili proprietari funciari din p rov in cie;
oam enii form ai aici v o r deveni n urm torii 20 de ani expon enii ilu
minismului napolitan (L o n g a n o , P agan o, Galani, F ilangeri). G en ovesi
continua s ntrein cu proprietarii funciari o intens corespon den prin
care urmrea punerea n practic a ideilor teoretice privitoare la agricu l
tur; nu era v orba doar despre o contiin p rofesion a l-p ed a g g ica a c
centuat, ci mai degrab despre adevratul spirit iluminist ce v oia efectiva
reform are con cret ; dovad c aceast coresponden se intensific dup
m area foam ete care lo v e te n 17 6 4 regatul N eap ole, G e n ov esi nsui
ncepnd s fa c experien e de cu ltiva re a grului prin a p licarea m eto
d elor fo lo site de englezi.

2 0 5 Poziia lui B e cca ria este com plet diferit de cea a lui M ontesquieu
care, dei recunoate anumite riscuri, consider graierea o instituie c a
racteristic m onarhiei i g u vern elor m oderate, aadar incom patibil cu
despotismul.
2 0 6 S e reia tem a promptitudinii i a blndeii pedepselor (deja a b or
dat n ca p ito le le X I X i X X V I I ). Justiia denumit a c o lo in fa ilib il "
i in e x o ra b il " este con cep u t n m anier att de tranant nu dintr-o
dorin de rzbunare, de vendet m p otriv a celui vinovat, ci ca o garan
ie c un sistem penal respect p rin cipiile de generalitate, regularitate i
coeren.

338
NOTE

2 0 7 n penultimul capitol al crii, B e c ca ria rezum tem ele esen


iale ale filozofiei sale p o litice : insist n m od d eosebit asupra ideii unei
ordini sociale care s respecte egoism ul natural al indivizilor (innd cont
de am oru l p rop riu " al indivizilor), dar care trebuie s fie ncadrat, la
rndul su, n interesul general (c a r e este rezultatul [sum ei] interese
lo r fiec ru ia "); o asem enea ordin e so cia l este condus de legi n care
bin ele public i ce l privat con lu crea z n vederea atingerii securitii i
fericirii tuturor i nu trebuie s devin un ornam ent al unei puteri par
ticu lare i tiranice.
2 0 8 Cu excepia nuanrii asprimii pedepsei n funcie de starea na
iunii resp ective", principiu nou, capitolul trece n revist principiile ante
rior dezbtutentr-o form sintetic, enumerativa. C aracteristicile eseniale
ale unei pedepse ju ste i legitim e: caracteru l public (cap itolu l X X I X ) n
con form ita te cu relevana public a infraciunii; prom ptitudinea i c a
racterul necesar (ca p ito le le X I X i X X V I I ); blndeea m axim posibil
(cap itolu l II); caracterul prop orion al n tre asprim ea p edep selor i gra
vitatea infraciunii (cap itolu l IV ), u lterior reluat n legtur cu n a tu ra "
p ed ep selor (cap itolu l X I X ) i cu m od u l de a p lic a r e " (cap itolu l X X I X );
respectul principiului legalitii (cap itolu l II), singura surs norm ativ
a statului. Dup cum observ A lb e rto B u rg io (p . 1 9 3 ), desigu r nu p oa
te fl nici ntm pltor i nici lipsit de im portan faptul c ultimul cuvnt
al crii afirm tocm ai primatul legii, unica stavil m p otriv a arbitraru
lui i a n edreptilor".

BIBLIOTECA M ETROPOLITANA
BUCURETI
Sediul C e n tra ! "Ivi. S a d o ve a n u "
- C o m un icare a C o le c iilo r -
C U P R IN S

Prefa de Giulio Giorello.....................

C ron o lo gie...............................................

Not asupra ediiei i traducerii . .

DEI D E L IT T I E D E L L E PE N E /
D E SP R E IN F R A C IU N I

N o t e ...........................................................
. .5

15

.23

29

281
Despre infraciuni i pedepse a fost scris ntre m artie 1763 i n cep u ml
Iui 1764. In acelai an, la 12 aprilie, m anuscrisul a fost trimis la tipograii.i
C o lte llin i din L iv orn o i n iu lie circu la u p rim ele exem plare. Succesul
a fost instantaneu. n cu r n d au n c e p u t c r it ic ile i p o le m ic ile . La
3 februarie 1766, Biserica C a tolic R om an hotrte punerea volum u 1111
la In dex. n s id eile lu i B e cca ria s-au rspndit i n afara E uropei,
devenind un elem ent esenial al istoriei atlantice, dup cu m dem onstrea
z su ccesu l m u lto r p r o p u n e r i d e -a le sale p relu a te in primis d c
B en jam in F ra n k lin (1 7 0 6 -1 7 9 0 ) i T h o m a s Jefferson (1 7 4 3 -1 8 2 6 ) -
de cre a to rii e x p e rim e n tu lu i d e m o c r a tic " care a transform at u nele
c o lo n ii b rita n ice ale A m e r ic ii de N o r d n Statele U n ite .

G IU L IO G IO R E L L O

Giulio GiorcUo este profesor de Filozofie a tiinei la Universitatea din M ilano


i preedinte al Societii Italiene de Logic i Filozofie a tiinei, Coordoneaz
colecia tiin i Idei* a editurii Cortina i este consilier tiinific al Editurii
Einaudi. Dup cercetri privind filozofia i istoria matematicii, interesul
su s-a ndreptat ndeosebi ctre relaiile tiinei cu etica i politica. O parte
din studiile sale abordeaz tema libertii umane, cu referire la gnditorii
iluminiti i la pozitivitii secolului al X lX -lea . Printre volum ele sale se
num M Spectrul i libertinul Teologia, matematica i gndirea liberi (1985),
Omul, limite i speran: mini creiere, computer (1991), Filozofia tiinei
n secolul XX (1996), Liber de orke biserici (2005).

n aceeai colecie:
N ic c o lo M achiavelli
II Principe / Principele

E ugenio M o n ta le
Poesie / Poezii

T o m m a so C am panella
Ia citt del sole / Cetatea soarelui
Poesie filosofiche I Poezii filozofice

C a r lo G oldoni
Tearo 11 Teatru I I S B N ., I J 3 -9 7 J -5 0 - 1 p -3

5 " 948353"01 3504