Sunteți pe pagina 1din 4

Sistemul de pensii din România este structurat pe 3 Piloni de pensii, astfel:

1. Pilonul I - sistemul public de pensii

2. Pilonul II - fondurile de pensii administrate privat

3. Pilonul III - pensiile facultative

Pilonul I

Sistemul public de pensii este reglementat de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Sistemul

intergeneraţională şi funcţionează conform principiului contributivităţii conform căruia fondurile de asigurări sociale se constituie pe baza contribuţiilor datorate de persoanele fizice şi juridice, participante la sistemul public, drepturile de asigurări sociale cuvenindu- se pe temeiul contribuţiilor de asigurări sociale plătite.

solidaritate

public

de

pensii

este

de

tip

redistributiv,

bazat

pe

În sistemul public de pensii se acordă următoarele categorii de pensii:

1. pensia pentru limită de vârstă;

2. pensia anticipată;

3. pensia anticipată parţială;

4. pensia de invaliditate;

5. pensia de urmaş.

Pensia este un drept acordat la cerere și are la bază plata contribuției de asigurări sociale pe o perioadă minimă de timp, expres prevăzută de lege în raport de data nașterii solicitantului.

Pentru a putea beneficia de o categorie de pensie, solicitantul trebuie să facă dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege.

facă dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege. Începând cu data de 1 ianuarie 2016 sistemul de

Începând cu data de 1 ianuarie 2016 sistemul de pensii militare de stat nu

mai face parte din sistemul public de pensii, fiind reglementat ca sistem

independent prin Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu

modificările și completările ulterioare.

Pilonul II

Sistemul de pensii obligatorii administrate privat este reglementat prin Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat modificată şi completată de Legea nr.

23/2007.

Pentru cine sunt obligatorii aceste pensii?

Sunt obligatorii pentru: persoanele în vârstă de până la 35 de ani, care sunt asigurate potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare şi contribuie la sistemul public de pensii.

Sunt facultative pentru: persoanele în vârstă de până la 45 de ani, care sunt deja asigurate şi contribuie la sistemul public de pensii.

Proceduri:

La semnarea actului de aderare participanţii sunt informaţi asupra condiţiilor schemei de pensii private, mai ales în ceea ce priveşte: drepturile şi obligaţiile părţilor implicate în schema de pensii private, riscurile financiare, tehnice şi de altă natură, precum şi despre natura şi distribuţia acestor riscuri.

Persoana care nu a aderat la un fond de pensii în termen de 4 luni de la data la care este obligată prin efectul legii este repartizată aleatoriu la un fond de pensii de către instituţia de evidenţă. Legea defineşte instituţia de evidenţă ca instituţia care are ca atribuţie legală evidenţa asiguraţilor din sistemul public de pensii.

Care este evoluția, pentru viitor, în ceea ce priveşte contribuţiile?

Baza de calcul, reținerea şi termenele de plată a contribuţiei la fondul de pensii administrat privat sunt aceleași cu cele stabilite pentru contribuţia de asigurări sociale.

La momentul începerii activității de colectare, respectiv, în anul 2008, cuantumul contribuţiei a fost de 2% din baza de calcul. În termen de 10 ani de la începerea colectării, cota de contribuţie se majorează la 6%.

Pentru anul 2016, cota de contribuţie aferentă fondurilor de pensii administrate privat este de 5,1% (art. 19 din Legea nr. 340/2015 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2016).

Diferenţe în ceea ce priveşte reglementările referitoare la fondurile de pensii administrate pentru pilonul II şi III

Caracterul obligatoriu al participării: participarea la Pilonul II este obligatorie, pe când în cadrul Pilonului III este facultativă.

Natura contribuţiei: pentru Pilonul II contribuţia va fi colectată din contribuţia individuală de CAS, în timp ce pentru Pilonul III este vorba de o contribuţie distinctă care se va colecta din venitul salarial brut lunar al asiguratului.

Nivelul capitalului social pentru autorizarea ca administrator de fond: este de 4 milioane Euro pentru Pilonul II şi de 1,5 milioane Euro pentru Pilonul III.

Pentru mai multe informații vă rugăm să accesați site-ul Autorității de Supraveghere Financiară: www.asfromania.ro

Pilonul III

Sistemul de pensii facultative administrate privat este reglementat prin Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative.

Când au început fondurile private de pensii să primească/colecteze contribuţii?

Colectarea contribuțiilor la sistemul de pensii facultative administrate privat se face începând cu luna iunie 2007.

Care este regimul taxării acestor contribuţii?

Suma reprezentând contribuțiile la fondurile de pensii facultative este deductibilă pentru fiecare participant din venitul salarial brut lunar sau venitul asimilat acestuia, în limita unei sume reprezentând echivalentul în lei a 400 de euro într-un an fiscal.

Suma reprezentând contribuţiile la fondurile de pensii facultative a unui angajator proporţional cu cota acestuia de participare este deductibilă, la calculul profitului impozabil, în limita unei sume reprezentând, pentru fiecare participant, echivalentul în lei a 400 de euro într-un an fiscal.

Potrivit prevederilor art. 88 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, investiţiile activelor fondurilor de pensii facultative sunt scutite de impozit până la momentul plăţii dreptului cuvenit participanţilor şi beneficiarilor.

Diferenţe în ceea ce priveşte reglementările referitoare la fondurile de pensii administrate pentru pilonul II şi III

Caracterul obligatoriu al participării: participarea la Pilonul II este obligatorie, pe când în cadrul Pilonului III este facultativă.

Natura contribuţiei: pentru Pilonul II contribuţia va fi colectată din contribuţia individuală de CAS, în timp ce pentru Pilonul III este vorba de o contribuţie distinctă care se va colecta din venitul salarial brut lunar al asiguratului.

Nivelul capitalului social pentru autorizarea ca administrator de fond: este de 4 milioane Euro pentru Pilonul II şi de 1,5 milioane Euro pentru Pilonul III.

Pentru mai multe informații vă rugăm să accesați site-ul Autorității de Supraveghere Financiară: www.asfromania.ro