Sunteți pe pagina 1din 14

3

Tropar, glas 4 T Degrab ne ntmpin


s
Rt
P @M1q!1q!030!2'! ! !A b<? 1q
rea cins ti tul tu cap ca un dum ne ze iesc di a mant a fost

!1q!000'
n p mnt as cuns dar l-a _
a des 111' ! !ne1a
co pe rit Dum zeu 0!2'
na in

!3!p!0a
te mer g to ru le b<? 40' !!
ve nii deci m!w!A
pre u nm<? @1O'
la + a ceas !
t!w
a fla

!A
rem<? 3'
la ! !!
u d s!w!A m<? @01O0!
a du cem Mn tu i !A !Atrub<? 13
to ru lui nos Cel ce

0!10`00!1q!00!p!0k
ne mn tu ie e te prin ru g ciu ni le pro o ro cu lui m<?

www.stavropoleos.ro
9
Exapostilaria 1, glas 3 T Cercetatu-ne-a pe noi
s
eN
N qN!11'-!Q!os1@V\00s0[!0]!AvV
-a su fe rit p m n tu u u u u u ul

1C
spre 1
mai 10!O@N
mult a + as cun de 1
ca 1'
a -!
a S\!S
pu ul+1
tu nN
a 3cci1q-
cu gla!
sul

1'
ce -!
lui!p!os
ce stri i i 1
i @V
g \00s
0
[!
0]
! AvV0
a 1C
fla 1
rea

1@1q!O@N
lui ai v dit cu oa re 1
ca 1'
a -!
a S\!S
re e +1
chipnN
a 4s
0
na 1'
in !
te

Qz
mer _
g qz
to _ru 1C
le mV
a J0
n 3qU@N
tru ca re te 1
l 1'
-!S\!S
u u+1
dm k

www.stavropoleos.ro
25 mai, A treia aflare a capului Sfntului Ioan Boteztorul 1

Slava la Doamne strigat-am, glas 6 T


g
Hwg
C 4V
o 2'
moa !
a !00a
ra dum ne \!S
ze e 1
e O'
ie !ti!!`PS
i lo or da \0!S
a a

0a
ruri mM 2' !!
ca pul tu!
de1a
DumMO
ne S !
e \1
ze !S
e1e OS
e !e eu\
S 0a
p )sY1
s}!

0a
zit mM 0V
0na PS
i !i !!!o10a
i in te e e mer U
g US
to !o_1}
o ru u s

!0a
u le v? 02
din 1
s '!
nu!111'
ri le p m !
n!A
tu\!S
lu u 1
ui O'
a !a !!A
a rOS
s

!1a
rit v<? 3^
pe 3
ca 3q!11'
re noi cu cre di !
in!A
\@!S
pri i 1
i 3'
mi !i !Ai\!)s
i i

`X
in 1
du a{!
u-lA v? 4002'
i n chi n !
n!A
du\!S
ne e 1
e, M1
str k`
PS
lu \0!S
u u

\0a
ci )isY1
i s}!
i 0a
te mM 1V
ne 0
m 0!1a
bo g i 1i }s!i !
im !
pri`OS
in ti \0
i

!Si 0
ne ,
a ? 0x
Bo 3
te !1k
z to =
o !!!A
o rul luiYU
Hri S!
i is 1
S to aM~1a
o <1
o aq
o !S
o o

31'
o o o): !\2!S
oh | o o \0!:
lu u S1
ui }s!
Hri is:\
S 10[
to o s!
osA ,? 0k
cu 0
prea !
m

1a
ri o
i s)O
i S_ !A
te m\!qz
mi i nu \!1a.N
u u uni / @^
i V0
| cu !qz
ier ta )as!a !c
reoe VO
e S

US
de !
e _1}
e gre e s!
e 0k
eli v?
Sau aa, mai uor:

!1a
o o {!
osA,?0
cu 001a
prea m ri !
teA!
mi!3!:
i nu uni,?!
i

www.stavropoleos.ro
2
Slava Stihoavnei i Stihira dup Psalmul 50, glas 2 T
Wt g
P 0
rea M1
cins O'
ti !
tu!!A
ul vas000!O'
al dum ne ze ie !e!!00os
e ti lor g n

0a
duri m<? q!1w!0a
ca pul tu ca re mai !
na !S
}a; wi !S
i in0
te m
a <? 0f
a 0v 1o
zu u

!SutP
lu S!u_1s
u mi i }!i 0a
nat mV @w
tai !11'
na fi i !i !!!O@0
i in ei ne e gr

`P\!A
i )i s1i }s!i 0a
te b<? 1~00qz
ca din tr-un p _
n te !S
e1 e O'
ce !
e!e

!A
de0ma os
ai 0
c am<? din
!^ n!vis11k
ti e 0
ri os
i )
i s !S
}; i 0
le y1
p 0'
m C! U
n

\!A
tu)us1
u }s!u0a
lui c? 6'
a2 M!
as!A
t1}
s!
!zi!Aa \1!S
r 1
1a
s 0
rit a m<?

1w!0a
I oa ne prea \!S
sl 1
2'
vi !i !i !S
}; i 0a
te m<? 01
i 0
a !1o
um plu u

10a
ut de \@!S
mi i1
i q!2\00[
rea a a a a s!aA\!1a
a as m {!
A m? @q
toa !
t

\1!S
pa a 1
ar @a
tea 1
de a1
e }s!e !
e!su!S
}; OS
ub soa \0!S
a a0re a b<? w!1
dnd din si

11a
ne mir !
deod
e !e _a
e sfin 1
e o!S
e e \0a
ni )i s1
i }s!i 0a
e m<? e!0
ca re du

0a
hov !
ni !S
};i w
ce !S
e e0
te m
a <? 3^
i 0
a pz _
cu um ve !Se 1
es O'
te !e !!S
e e0
te m
a <?

1~1'
ca a )as!a !
leaO@0`P\!A
m n tu u u i)
i s1i }s!i 0a
rii b<? w!
i Mn1
tu

2O'
i to !
ru!
lui!tu01'
tu ro !
or\!S
se e 1
e 1a
roa 1a a'C)a:s Y\!1a
se e roa N~1M
a 1aw a a

OS
a !a a S2a
a \0!:
a a S\!1a
a a g {!
m<
A ? 312'
pen tru su !u\0!S
fle e\0!S
e e

01'
te e )
e s!e1oOS
le e e \!A
noa)s1
a }s!
as0k
tre m<?

www.stavropoleos.ro
4
Sedealna 1, glas 4 T Degrab ne ntimpin
s
Rt
C 0M0!1q!0!1'!! 111' ! ! !Ab<?
a pul na in te mer g to ru lui r s rind din p mnt

e!0@1210!!!11a !1q!0!
ra ze le ne stri c ciu nii de t m du iri str lu ce te cre din

p!0a
cio i lor b<? 5'
chea !
m!
din! !
nlw!A
i mem<? @2O'
n ge re !
ti !
lew!A
ce tem<?3
as '

! !s!se!w!A
tzi a du nem<? @2O0!0'
m pre u !!Aniib<? 00q!2
n cu oa me n tr-un glas s

10q!0!
nal e sla v lui Hris2' ! !ne !K
tos Dum zeub<?

www.stavropoleos.ro
Sedealna 2, glas 4 T Cel ce Te-ai nlat 5
s
Rt
I 0M
e 0ind 11'
ca + a !
a !!!A
u u rul1
cu O'
rat !
din!w!A m<? 00q
a dn curi prea sfin i

!11'
tul tu ca !
ap!
cu!u !A 1O'
prea sl vi !
t!
miw!A
nu nem<? @100!1
din s nu ri le p

w!00011'
mn tu lui Bo te z to !
o !0
ru le !_111a
a m bo g it m<? 1
pe

q!21'
cei ce a lea !
a !!A
ar gm<? @1O'
la + a ceas !
t !w!A
a fla rem<? 12' ! !pz
m rin du-Lcu la

!!A
u de 111' !!a !
pe St p nul toaA !A
teb<? 0013!11@1
Cel ce d prin ru g ciu ni le

0`0a
ta a le m<? 00q!10`0k
tu tu ror ma re mi i l .<?/ @!2'
i ier ta !
re!p
p ca

!0k
te lor b<? Slav... i acum... a Nsctoarei, asemenea
m<?

N 0M11'! !! !A 1O'! !w!Am<?3311'


ici o da a t nu vom t cea Prea cu ra t noi ro bii t

!i!a ves
! !Ati 1O'
pu te !
ri !
lew
ta !A
le m<? @0010w!0!
c na in tea Dom nu lui te

q@11am<
rogi pen tru noi ? 1q!11'
din ma rea is pi !i !!A
te lor0@1O'
s ne ri di !
ce !
de

w!A
gra bm<? 12' !!
cu ha rul ppz
zin !
du!A
ne 0111'
ne n ti nai !
de!!A
p ca!Ateb<? 0
de

0100
la ti ne St q
p !wz ! vom
n nu ne !! de11a
pr ta m<? 01@1
c tu ne iz

11a
b veti .<?/ @!
din tru2'
toa !
te !
ne p!
vo i 0k
le b<?

www.stavropoleos.ro
Mrimurile, glas 1 T 6
g
QV!A
M 0C3V`P]WztS@1`1a\1!SOS]@q
ri i i mu u u te e pe ti i i ne Sfin

US
te !
e _a
I O
oa 'C!a!\0!:
a ne e cC 1V
1na 10!1qz
in te mer g to !
ru!!A
u le

0`
al 0
Mn 0k
tu !
u u1
S i OS
i \!\!\0!:
to o ru u lu uim< 6k
ih V!i 1}
i s!i A !A
cin

q!A
sti imvV 30q!0p)
prea cin sti ta + a fla aOS
d a ]!a`PS
a re 0
e !!!S
a a a2
ca '!a

!\2!S
a a a \0!S
pu u :1
u s}!
lu ui:S\10[
t s!
uKvV

Stihuri:
1. Fericit brbatul care se teme de Domnul, ntru poruncile Lui va voi foarte.

www.stavropoleos.ro
Prochimen glas 4 leghetos T g 7
R_B
A 0M
a Pco SP
o S]!
o`0033q!2'
o lo voi r s ri pu te !eQ!S
rea a a 1
lu

`PS
ui Da \0!S
a a0vid am<C 0q!A \!)s
g ti t-am f 1
cli oOS
i i @
e a\!S
Hri i 1
i

1os
sto o _
su !\0!K
lui me eubB

Stih: Gtit-am lumintor Unsului meu.

A 0MPSPS]!`0033q!2'!Q!S1}N
a co o o o lo voi r s ri pu te e rea a a lu

oM
u Oui S\Da
!A)as1a }s!
a 0a
vid m<C 3q !A OS
g ti t-am f !
0`0k
cli i e .B/ @qB
Hris to z

!!!A
o o suO
lu S!
u ui2
S | me \00s
e e 0
e [!e0]
e !e0]
e \0!:
e eS+o
e g{!
euKbB

1!K
me eubB

www.stavropoleos.ro
Dup Psalmul 50, glas 2 Ts 8
Wt
S 0M
la 1
v 1'
Ta !
t!11'
lui i Fi !u!!1'
lui i Sf !
n!11k
tu lui Duh m<?

P eM!0!1'!!A 001@111'!! qz
en tru ru g ciu ni le na in te mer g to ru lui Tu

I'
Mi !i !e!A
los ti vem<?0
cu 3
1 r \111O' !!
e te mul i mea gre!ea
23 a le !
lor !A
noas

!Ktre m<?

0M1p!2'!!A011'! ! ! ! 11km<?
i a cum i pu ru rea i n ve cii ve ci lor. A min

P eM!0!1'!!A01O'! ! ! 0\10[I'
en tru ru g ciu ni le Ns c toa rei de Dum ne ze eu Mi

!!e!A
i los ti vem<?0
cu 0
1 r \111O' !!
e te mul i mea gre!
ea20! !A !Ktre
a le lor noas
Stihira, glas 2, vezi Slava de la Stihoavn.

www.stavropoleos.ro
10
Stihirile Laudelor, glas 5 T Bucur-te cmara
s
Hq<
B qz V!!#a31}@11a,<V!21'! !!1a0
u cu r te ca ap prea sfin it de lu mi n pur t tor i

!O@11a
de n geri cin stit ,<V 10!1'
ca re cu sa !
bi!011qz
a ai fost t iat !
de_
de

1a
mult ,<V 0001@11qz
i ai t iat cu as cu i ! ! !A
te mu strri!w!30
ru i nea ne cu

!0'
r i !i !A
eivV 03z
iz vo 0
ru 0P@11a
le ca re a dpi ,<V !0p!
cre din cio ii

111@1a
cu mi nu ni le ,<V 10!w#a
cel ce ve ni rea #0030
de mn tu i re

0!111@1a
a Mn tu i to ru lui ,<V 011'
ai ves ti !i _a
t-o P' ! !1
i L-ai v zut

12' ! Sfnt
pe Du hul !A ,<V 0<
de 0
de ez
mult!
po0\!11'
go r n du Se !
pes!te\01
El i

12'
n E M!
el!!1@1V
o dih nin du Se a,<V 0'
ca _re 1M
le 1
g 10!
mn tu lui!
ce!
lui

101<
vechi i ce 1
lui 1'
nou !
cu!A
ha0rul 10@1a
ai mij lo cit ,<V $v
la 0
Hris 3`
to os

00@os
mij lo ce e 0
te a ,<V 0<
s 1
dea 10!!`X
su fle te lo or1
noa 'M!
as_a
tre e
ma

@q@1k
re mi la Lui V ,<V

www.stavropoleos.ro
11
,<V

C qz V!A!0p!111@1a,<V !11'!!!
a pul na in te mer g to ru lui cel as cu uns oa re

111@1a
cnd n vas de lut ,<V 0011#110!1'
s-a + a r tat din a dn cul p mn

!!A
tu lui1
la 1qz
ve de !
re_1a
ie ind ,<V!111'
i tu tu ror !
d!1'
ru ie !
e!A
teqr !
uri

0!0'
de t m !
du!A
irivV e!1110!A
pen tru c n a pe le !0\011
I or da nu lui

@11a
a sp lat ,<V q!p!111'
ca pul Ce lui ce a co !
pe_a
r q!033
ce le mai de dea

\011O@a
su pra cu a pe ,<V 0q!0!111'
i oa me ni lor iz vo r !
_a
te m<C

000\0112'
dum ne ze ias ca ier ta !
a !A
re ,<V ez
deci<!
fe 00'
ri cin _
du-l1
pe

01'
a ce !
es!12'
ta ce es M!
te!!!11@1a
cu a de v rat m rit V,<V @1M
n tru 2
a 1
fla

0!!111'
rea lui cu bu cu ri !i_01<
e s prz 1
nu qz
im !lu_1a
mi nat ,<V $v
cel

0003`00@os
ce la Hris to os mij lo ce e 0
te a,<V 0<
tu 1
tu 10!
ror s d

!`X
ru u 1
ia M'!
as_a
c e@q@1V
ma re mi la Lui k ,<V

www.stavropoleos.ro
12
,<V

C qz V!A ! 0001}@11a,<V 310! !


a pul cel ce a pro po v du it pe Mie lul luiDum

!1a
ne zeu 0 !111@1a
ce S-a +a r tat n trup ,<V 1'
c !i !121'
le mn tu i !i _
rii

01110!_1a
prin po c in tu tu ror ,<V @111'
a de ve rin !
du!A
le0 3
cu dum

0!1'
ne ze ieti _ !AvV 3000\011O@a
po runci cel ce a mus trat mai na in te ,<V

!1' !!1a
cl ca rea de le 3
ge 1}
a @lui 11a
I rod ,<V 10!11'
i pen tru a cea !
as_ta

011qz
a fost t iat !
de_1a
la trup ,<V0100!q!S
i p n la o vre e e 0
me am<C

111@1@1a
a lu at as cun de re ,<V ez <! 030\!10
as tzi ne-a r s ri it pre cum

1'
soa !
re!A
le312'
lu mi nn M!
du!!1'
ne cu ra !a!11@1a
ze le ha ru lui V,<V 0'
ca _re

1M
a 1stri 10!`X
gat po c 1
i '!
i_a
v 0!11q!2'
i c tre Hris tos a cu <!
um!
v

10@1a
a pro pi ai ,<V $v
cu 3i 030!os
ni m n fr n 0
t a,<V 3,
c 1
tre 2M
Cel '

!!!`X
ce d ru u 1
ie '!
e_a
te 4'
ma !
re\!_1V
mi la Lui k ,<V

www.stavropoleos.ro
Slava Laudelor, glas 6 T
g 13
Hwg
P 4V
rea 01a
cin stit US
ca \0!S
a a0pul 000PS
Bo te z to !o\ !S
ru u

1O'
u lu !u!!`PS
ui T u Doa \0!S
a am0
ne amM 1'
ca !
re!111'
s-a + a r ta !
atU
as

\!\!C
t zi di in \!w1
p | m ! AZU +S\0!:
di inS!
pA\10[
m s!
nt,
A | < 7OS
cu gla M3
as
0!A
nt,<

\ !S
de e 1
e PS
la !a_y
u 1
u }s!
u 0a
d mM 0V
pri O
mi S!
in!A
du1}
u s!u!1a
u-l cu

U\!A
cre di)is1
i }s!
in0a
v? 4000PS
spre ru g ciu u ]\!:
ne e+ S 1<
a ap1a
du

2'
c ! YS
\0!S
n0
du-l a,? 2'
noi V!
p!0PS
c to o ]\!\0!:
i ii ro o SO
bi S

!1a
ii Ti ,? !
IuSm0
bi e!0a
to ru le U
de S!eO'
oa !a !!A YmM OS
a meni i V!i _!S
e eO
e S]

US
ne !e_1}
ru u s!u0a
gm v? 0011q!1OS
ca s do bn dim de la Ti !i US
ne

!_`0`0a
e pri in tr- n sul mM 12'
n zi !
ua!Aju1}
u s!
de e+ :S 1x
e Pc S\0!S

0a
ii ,? 00k
cu r O
i 'N!i !\0)
i re e 1a
d e ymM 0V
i P
ma S!
a a S0
a !)
re e 1
d mi

o'
i !i !Ai \00s
l 0 [kv?
i acum, glas 6 T A treia zi ai nviat
s
Hwyt
I 0M
u 0bi 0@11qz
to ru le de bi !i !i !A
ne b<? 1~0q!0
Dum ne ze u le

0@11qz
i Mn tu i to!ru!u !A
leb<? 111a
i p ze {!
te0p!20
pe ro bii Ti ne

!a !
su !A
priib<? 0333q!0031'
pen tru ru g ciu ni le Mer g to !
o !111
ru lui na

0'
i !in!A
teb<? 0002'
i a le tu !
tu!0os
ror sfi in 0
i 0a
lor m<?0
i 33
pen tru

001'
ru g ciu !
u !!11qz
ni le Mai cii Ta !a !\0!K
a le eb<?
www.stavropoleos.ro