Sunteți pe pagina 1din 92
STUDIU DE PIATA AFERENT ANULUI 2016 :xxx-11-1-/ 2017 A proprietatilor imobiliare: De tip rezidential, comercial, administrativ, industrial. FOND IMOBILIAR- LOCUINTE- SPATII CU ALTA DESTINATIE, TERENURI INTRAMILAN SI EXTRAVILAN. Situat in: judetulBistrita Nasaud. CCLIENT:CAMERA NOTARILOR PUBLIGI CLUJ. DATA STUDIULUI:decombrie 206. DATA STUDIULU! DE PIATA: decembrie 2016. ‘Stualul de piata a fost intocmit in 30 exemplare (pentru client, unul pentru arhiva ‘evalvatorulu). EVALUATOR:SC GRAND CORA SRL Legitimati 14473-Evaluarea Proretatilr Imobilare. Legitimate 14474-Evaluarea Proretatilor Imobilare. Tel 0744/766774, 0749/0S9065. Treen, baie an 6 — ream ni rt oe ce rer rons ea ype. “ic pid mala pour wr eta car din ars a Bria Nand afi li en Ob 8 amar i bar ed NPR pn i ee 4.A.Serisoare de transmitere. Cate: CAMERA HOTARILOR PUBLICICLUL Prezentl stu peta areca bie: 1. Esimare valor minine de vanzaonare a aparaento in lear de oct case de cut vl dn ‘runt Biba erase: Seclean,Nasauts Sngeor. Ba Estnareavlriorminme de Yenzaciorare pen sparse scasendvidua dad rat Estates varios ranzactonae mnimepencu 1p supaaa ia @ weuine h oasele. Birt, Bees, Nesaud i med ra 4 Estraea valor minine de tarzaconare cent 1 mp sprit il a spatite comercial state pe raza ude Bist - Nasaus Estar vacrorminine de wansecterare pent 0 mp supa tla a ape admivabe tuoi pe razajodetaul Botta Nasaud, 6, Esimareavaltior mine de tarzactonare_ pent ,0 mp supa uta a soaieavind desta do atnee neds suse pe raza jude ist Nasau, 7. Esimaresvalrior minima de arzactonare pen 10 ip suratta ula a spate de product, gro acai de éépoleshiae pe raza ut Bisa Ness 8 Esimareavaloror mnie de treteacionare peu 1,0 mp supraata uta la spaile adinstate s our stute pe raza judul ita Nasau, 9. Estrarea variorminere derarzaconare pent 10 mp suprafla wa, pen camerein cae state pe raza nce Beta Nasaut 10. Estinarea vate minine de renzacsonare pent 10 mp supraata ula, peu spat comune insure suai ara uct trea - Nasa Prezertul su de pata a fost nema cerrea Camera Notaror Pub! a daa incom stud de pata Ferran cre sunt rere concise pita a caera estat est asemarar pe alc cu cal precedent pau anu ceea coi. ‘Sud depo ipa poprtationanerorspcicate curt itm ent ture notre care i) lessor aciviatea ol Bsa nassu0. 1 confamiae cu orevedero lal 367095 respoctv OG ny 2 r ity acatea noariasupoat Prete cil do ile nu va oa f fost ale cfouneare gn ae scopur cdl cl enuntt tn Prezntl tutu deta de eveuore conn 16 pein lus ane 30 anralopt hat navien extavian (a) Anexat-Anera 11 + Cee sane sari pent Bsa, Balan Nasa si Sengeor Bet Nai comune 3 ent std pet ru Sa ctecuato anata generals spcica a data fetal compeste sa cere de pe piataacala. Sau nat date generale tam incus ioral pind focle socal, eonomice,legilatve sale medial cae Bfecteaca vate previ precum si date specie poprtah irebiarecorearabe,vandute sau inhi, [pocum slate caracersic al pet obi orale Pent pu a cru te un raport de eve sun suds de pista in cel ce urmeaza vor deat in rae pasi care Vebule ral pene inbemiea unl apr de eve In aest sens putem spune ca au aver iso perscaracu except calor spectcat in sud, ru acre assis profesienala in elatoarea su raat poprta moire mem ular ANEVAR, ‘SC Grand Coe Agee nobis Pagina ta 16 re erie ie rho cea pein mem pris isd id tr pr Siri ce dharma Ba Nsad cre ‘2PREMISELE INTOCMIRII ACESTUI STUDIU 21.jpoteze speciale si condi limitative. La taza sui de pata sau o sere de iptee sl cond cond Intathe,prezriat in el ce umeaza pia eater ete exriata in concordant cu cet pte sl carl, pecum su elas epecen dn atest apo Proptettle sur considerate ber de src Pringle ipotee si limie de cares tut sema In elaborares grezantii sus de pita sunt umataree Ipoteze: = Se presupune ca eroqtetaie sunt dette cu responsbitate si ce se aplca un management competent a = Exar vari dp sine ru pont 8 aspera pge de optic cuca secice > Ni sunt faut: se ne con: de ic un fl nvestgaretertoare ta activate ecu prezent, att pe opiate evaluat ct side nvntl care propretatle vein ar pute aves. > Se presipune ca propio se contmeaza utc reglementariors resto de orare sua, in afara azn care ast neato non-conformist, desc lala n consiferar in pezentl apt = Se presupune ca au fost sou pot fl obinute sau reinrite tale auorzaie eel cereale de coipareaprobere sau ae act soe de stl cae poral sau nationale peta fecareutzre pe cae se bazeaz etnaea va > Opinaasupra val mine a tren facut a pteza in care teranul este conierat aid ber ‘> Teate sce inginret sunt resupuseaficrece. > Til propriate epresupne vb i ranzactonai = ‘format forza oer part sunt coriander, na nu agua gears penty acute. = Evaisr aut inestirares veori numa niometiepe cae lea an fa Sspeaieexstind posites ‘tna sa ator infomat de care evatuaorlnuaveacuostrta = Nu exsia, fa data evar ate resi sau Ita deosebte, resi contactuale, ser, lasing, iotecicae a puta fue saunas cep de sia. = Propretatl supuse sis constera fara pote sau dat = Se presupune ca utizzee tererli sa constuctir se realaeaze in carl iioo ror dscrse sca rua inaear sau oa al alr propre ‘= rope ete consderla ca find bre de src Se presigune ca ru exe cond ascunse sav nedentte ale popatato al abso sau sect sl, Care face ca propriate se valereze mei mult sau msi puinNu se asura © respundee pen ate de fora saupenbucbtnerea stir erie de speci neceseedescoere lr, Presupinem can ext ric un fl ob comaminnt s osu acitalr de decontainar nu slcesza vo Nun asura neo respensabtate gent exerts weunucotrinat nina neangajam pen 9 expeiza Souq ceretare stints ncesara pei af descopert. = Daca utero se va sz ca esta cartarinar pe propriate anaes seu pe orcs at een vec sau ca rieacele care au ost puseln nce sar ule contarina aceasta, ar putea diminua vaearea dn report > Sudo siaa ae pot ere sets iecnty gent bp ture cforms ©) povadatie oi 26705 resect ‘tar tara ca nd UPR ah cr act Tae ‘Erupts last nate scout ‘= razon suo itn vi puia fost at cieunstat late sopur decd cleurtt afer Pree rine dae : i aa Ls i vr al Cea a ty “adn de pind nitro Bri oi a ar ahs Ren nek Condit limitative: Valea estrata inva lei ete valala ait rp ct condi In cares reat evlure (stares Daten corer si cleft fate evita cusul de sche tu se medica semnifcav Se aren vedere fap pe pte mole valle ot evouaascendet sau Gescandertcdata cu vececea impli vaiata or lnraprcu crs var ns est ira) => Chin vaotestrate in rapot se apc ice propa si orice iar sau dstibe a valor pe inrese ‘ractonate va vada vlowes esmatan afar azul n cae oastildeistbure a fost prevazta napa. = Orca alocare de var pe component est vale rural inca zi rezntat insu de ita Valo ‘stparaeazcate qu rebuleoste nlegahrcu ata evalares sunt inva daca sutastel late Otc scare a vali tlle esi acest rap, ine tren si contuct se relaeaza in fucte de revederle da side pata, Valrle separte locate eer si cadre rebulullzale in combate cui Daa evoor, meas comer ele Sn nevalie, ‘Ofce estima ae val comin In Sud de pl se apc inregl porta cre irgarte sau diizare a ‘eal in valor Factonetva vai valsres extra, ‘> lnvreain poses ure copa acs sul de pata nu irl crept depubiare a cesta Evaluator pin natura unc sale nu ei obiga aoe in continua consultant sau a depune run insteta relate poprtatlenchstunen lara cana cave ance asl de integer prea ‘> Nel una da pate stuSuui (in speil conc refrioa la valo.entana evaluator vor faze publ pn reclame elt able str agent de varzare sau ae cal mediate are acoréulscis spell a eraser ormatile dn acest su de ita nu gt uate de ate parscane fe sau rice dect soar seu benefcan ura sural peu sop erat 2.2.0biectul scopul siutlizarea studiului de pita nstructiunile evaluari ‘Obectl std pata onal 1. Estimate vlc minime de arzacionare mime a apartaranior i our de cu case de cut sive ca mip stra sl ral: Balan, Nese i Shigeo -Bst 2. Estima valor mince de renzstonare nme nr apartament i case indiuate dn eu ra, 4 stimara valle de ite mime pent 0 mp suorelia aia ons in oes. Bisa Bec, Naseud sin mel rua, 44 Eximarea valle mine de wanzactonare rnin pet 10 mp supraita uaa spate comerciale sat pe razaludeil iit - Ness 5. Estmares valor mine de tranzactonre mime pentu 10 mp supra uta ta spatile smite stuate pe rza ude srs Naso Estrares val minime de tarzactonare_ mime pentu 1.0 mp suprafia ula la satile vind estnaa de bole medicae slut pe raza jude sta Nasau 7. Estnares vakrlor minime de vansacionare mine pent 10 mo sige ute @ spanie oe roduc, agazoletnice le depootare shut pe raze Sti Nasaud 1 Esimarea var minme de trezactonare minime gertu 10 mp supra vile le stile cine stout stat pe razajudei lsra -Nasaus Paging i 16 renal pe soni tac ant sinner pubes gaspar cn on nto ee rar sa sc oa a “a mri pg rit maa nin nied rl mene 8 Esmare vari rnin de varzacionare mirive pent 10 mp supraleta wa, pet camera amine stuste eraa det Bsa Nasaut 10, Estnares varior mime de tranzactonare pent 10 mp supra tl, pent spt comune in natn shane -hs Prozontul study de pata our notre car deeoae acter a ‘sconur, ‘dnd in de evaluator. evaluator nus} asus raspunderea decd fata de clon destnatar find excluse ate perscane alate creumstate, 2.3.Baza de evaluare. Tpul valor estimate in cazul unul raport de evaluare. Scopus tzares evalua recrezirseshmare valor de pei a propretatl mobile Estrrarea valor de ‘aa este prezerita in Stndarél de evauare IVS 1'Valare de iat -baza de evalua. ‘Scopul sui pata eprecaesimarea valor de slala a prprtat nota Estimares valor de iota etepezrtta in Sldarl de evauae IVS "Vala ope -bara de evalua ‘Conform standard VS 1 deft valon de pata ese \Valoarea de piste ese sua esta pent caeo pops va f scinbaaa data evalu it un cunparior deci un vtztr hott ranzace cu eet determina ciecy dupa o acta de rarkeing Ceraspunzatoare cae pate plete au aconat cures 6 auza pode faa carsangee, 24.Riscul evaluat La elaborate luca ru au fost ust n consderae ot factor cat infueteazavaloaea de ita @ ‘robleiornpuland pin variate extra de propel mob. Se consatao pata rela nacva ofa anal eate cesta ctr In scadee, dtr ecoror macroeconomic sa aco detain capt plata ‘rebara, roby peru cae peru proptitat imeblare care nu se icadreaza in isle exuse in arse, oor aie este neces mociea un apo deer, 25 Sursele de informati utilzate. Inermat cule de ovata, de la vanator si curpatatod iobllan de pe pita municpivul Bisa, dela ‘vaio cal, fomat crea ost stetaten anetza pitt rebar. luau noeara sa so asure ca tale susele de intrmare consulate sunt code si adecats pocesu de evaluarein mute stual erfcarea completa a unr suse de ira secundae sau tera nu fneai able evautondu. 2.6.Clauza de nepublicare. razed de pata conte dates format cate sunt cofientale si nu est permis pubicarea itagrla sa prtla a actus aorcare referni su valon ise n sui de lata. nul afer proesonal evaluates nu pt tansmise une tr ecu acorél srl evaluators al cent In procesul de estimave a valorii de piata a unei propriotatiimobilare so parcurg urmatoarele tape: Identcarea propel descerea rida. Obectl evaluat ; Date despe zonacrasyectiat si anpasreIniomatlesge erglesenentCracersicle face se emplasanentiuiVesnatat; Desoeres “aneraerles constuctio, Dscterea proprtati mobile sipusa evalu; Acatures constructive Suc de Pagina ain 6 Pred grt oni i forge tcl mae prt pes gal pal ain Cntr apo fea aetna mp fom ‘eaistenia Inastucturs; Sworestuctua, FinisaleLa esterorLa inieror, Istalat functional, Starea tehncaZenareaDats pred impotele 6 atelesiotcinczind vinzarle anroare si ole seu cote corer Elo sunt specitio fecarei proprietati imobiliare-propriotatoa imobilara este unica. Estimarea valorii unei propritetiimobiliare trebuie sa tina seama de toti factorii care influenteaza valoarea propretai. {In cole co urmeza va orezentam pe scurtpasii care trebuie parcursi side ce trebuie satinom cont in evaluarea, estimarea valor unei proprietaiimobilare- pentru o misiune de evaluare ‘ncredintata si o propretate identificata in clar- CF, documentatie cadastrala, 2.6,ANALIZA PIETEI IMOBILIARE Musici Sista eso un ras bine dezvtat dh punc de vedere econo ts precniznaza ca deatiaea cava ant si ani cae umesza Rata sora ese la rive cell nabonle | @scazt i Util nln ors Se regases lal ramune neste ser core. Ceretea peta proprita identi (ase cu ne) esa in scader,pezartind ina anume parca, Zonle aut sunt ooneral zoe lite, reso, cu acces fal cu vat comple lil an au caput $288 ‘manfeste oral des ceer pau zone erie, unde ecu se dzvata cree de vie 26.1.DEFINIREA PIETEI IMOBILIARE, ‘Guvemes pot aren caru ecoreicjries nsbutons cae ste a bsza pete ible astelInct Ingiedca funconeea ei efcienta Elecite pe tamen lung ale une astel de irrents pot fo aecae recrespunzaoare a resusdor sau un dezechibra si dssiun! @ sila roblara e de ala patwipsa de Inlogere cn paeaguerli sau absent unu spi pot mld funcionare ees pt! mobo Plata ete dena cxredulncar burl mrs serve sunt Werzaconae ie cumptr sivrzton fn mec pret Fiat iebiia se defines ca un gp de persone sau care ina in contact nsopul de efectua wazact ‘robe Prtlpant a acasta pita sche cept de propretaeconra uno bun cu sunt ban ‘0. sore de caacersicl spedale decsebesc pitele imcbilare de patel bunwtcr sau senile Face surari te vanzatr si eurvaaon care actoneaza ext la microplate Inebiar au ‘alo eicat car ncaa putre mare de cuparare cee ce face ca aceste pt s fe sonable scherbares ‘entrlorsehinterea nivel slarior nual de ca de muneaprecum ssa fe infuenite de Spl de Rate bfertyelumulcredtul cam poate § dobdndkmasmea aarauul oe palaccbanae tein generalproetatle Imtilre nu se corarac ban os.ar daca nu elt cond vor2ble ge TratareYarzac exept, ‘Se deosebie oe pele efcere pata imcbllara nu se auoreglesza cl ese deser nuersta de reglementarie guvemenerae siecle Cerra s feta de poptal oblate sot tnde care un purct de citar ace puncte teates rareonalnsetnd inléauna un deca nee cae si lata fens pert un nun tp de care se dezvota grou ie ceerea poste sa se moc usc find pos asi cade mute ‘fs exisle supotera sau exces de caer sin echibru Cupra i vanatori ru sunt inseura bine infomat ar ails de vaware-cumparare nu au le in mod fecrentDe mute inmate despre petit de ‘tanzactorare sau nivel clei nu Sunt imedatdsponbie Proprtatle moire sunt curable si po rvs ca lvestl Sun pun ldo s 6 oboe proces de vaeae est ng Datei tito aces fo comporareri sieleormoblre et fc de prevaionat Sut impoante meta iteractuneapatipatl pe pala i masa ‘care scesta sunt sect de fer endogen| sl exopei propa 26.2PIATA TERENURILOR ‘Des ungl aor, etl de ingore trnuror au rescut nna de stop de ahold clade cz urmeaza sa fe const cate parame spiel amplasament' grad deecipre cu ttt), ‘Seanad oer Dinars reteset daa Gamat Saree Inti ce rena din nee cantale aise sunt valitete a macmum in dezvalaea cadror de beout avand un un ret una fare mare find deze cu o efierta makina pe verioezonel dn afara Bt au fost uate erry dezvotan in sept rexdental de x pent corplxe cu uta fer fe spre vinzar fi spencer. In moment acta in Sst, ofa de tena ete resus, mel alsin zoel ulvacentrae In clas ‘zoe le ras cts! a peor peur eerurir au scart 26.3.Analiza plete imobiiare(studiu de vandabilitate) in fire de nvoledomtle motte lecatzarea gu i arta parcpantor Ia pita pe de 0 pare =) ‘ipulampasereadesign si rest ptived popttale,pe de ata pates-au creat Spur dria de pate ioblarerecientlecomecise Industrie agrale speciale) Aceseala andl lorpot f iparte in pita mal tii speciaizte, nuit spe acestea find un paces de sgmentare a its dezagrenare acai 264.0ferta competitva, Pe pits oblate reprezhtanurarl nan ip de sopra care ete cspais pan virzare sau incre a dere pete o rite catant-o anurtapereaca Gato Ensen cere pany o srumts [opt aun anumt momentanunt pres un anu inci gredul err oes p de propia, Pata recent a fost celal fect segment sin 2018 datorta actu al ml ais ce au rezust in ‘scare ceteris dinuaea nur unta catve fala Contec acest segrenta fost cavzta de dminuses uteri de curgarare Indus de scaderea saa, tain Ccestare a sorajuls devorzarea monedl nana, Devalozares monedeinatoale @Gmirus sau cla aft scadere pretirlr de varzare pert spl locave coat n Eu, ip ca cestarea cost de frantare a sfecit,n primataza,curparater nal sl apo, ca eect nds, devotato. in consaca, deta ‘aul iat poecte eidentas ample sau au drut seefcab euler de conseucte data vanzaror came sa sista fant, cauraia de nerespecaeanivelul arta alent, Nal mute poecte ot pre, Of pe seg euintetorno fost sstruta de cezoatr 26:.Cererea. ‘Cereea constivie sumarupotntaliorcumparator sau cia scare cauta crept de prorat asura anunitor propria deri preturzeo numa patainto anumta perada de impin tua care at fon recur popula. venfulpreule vitae si rte consumaorior ran conti, In ealarea propria abla te ullzsza n generaabocarle prin costcomerat ale vérztior | captalarea venturi s Inlet metodaleasocaocu acetaabordar Eval va reconca nda rezutte 6 spare cova sau rs mute sbor sau tose esol Toate cole el abrda sunt bazae ps acpi! Substutecarestableste ca daca sunt dspobie mai mule rari sau serv snlae sau ssemanatore area ‘rata sa se! ser u prt el mal mie vaaage cree vnzarea cea mai maze, Infomation coeeesiofracaractersie cele ma probabe ile pent proprtate sunt anazate in ‘pul icone ui inventr a propre cencurete cu propretale evs pan segment de pata pecum ' una invent al proto exons care ptf acapae il nolo prope ate In consetcae vor raja ofeta concurentaliPatele sunt aratzate pontu a determina tendrisl peteieable Inve cerere 8) faite de absorte slate nora spect de pat Funcienrea pind ecoreic al ere clei retecaineraciunescomplea @ obo pat facto a vale ofr un bun sau svi eee infueita de ulate ss de scares sa pontiatgs ul Bun sau Servi eso ltata de rarstea sas de putas electva de cumparare a coterie consumator Cesta pent tun bun sau servi ese deaserenes creat de utes sa neriata de arala side soicare sas tmtta ce puters decunparse Princ caret cet menioneazaca peti unui bun sau sri vaaza ives proportional cu oars rect roportona cu cree Corre constuienuarlptetaliocuraraot sau chi care cai cep de propa esupre enum propa eerie oretrpe oanuit plata int-o anu prada de ron stuaba "cae at facto precum prpulaa vent pretule vitae irene cnsunaterirramén constant ira Paging 9 ane Pred pr cong dt fra cr signe pom pa neem ple case Cj tr ic apres fpr Pm et rind carrera crac cll al probable ple peau propre sur anal in scopal toon Un venta al poplar concurs cu popretale eva pent segmental de pataprecum sun inventar a proprtatorexstene sae po f adept si al nolor prorat afte In constuctcare vor maja oferta Caneel Pile sunt anlzal partu a delemina endnile pital Inte cere s oferaraele de ‘tan lal informai secede pata Pretluru bun sau serv vaaza vers propoional cu oferta i rect, eportona cu cererea pert produsenc 26.6.Echilibrul pietelPrevizuni. Inca in care nuexista condi normale de pita sau ind deceit rapt ofert-cereredetina preturdopata care nu at legs cu deft valon de pita eval se conf cu o problema dca de baller Misunes evar soba i grad na de protesionalan gla expres rebonamentptsinal dn Faroe evsuseuuiin canis penural lems do pataNecefstes standarne a van Wat uta 9 fentatlpolteor de prmovee care rinialzesza derecltrul de pe pita prpriator sin contextual restucturi s| conslian peter de roprets sia stameler franco dn cac pietor in 2 @ | # [eapeemmremeR | sone | —aeaoe | ee ee Se ee ee sae Te SINE H ZOE DE TREE ase vcan Sacra 2 ‘atuous ssa sae eases astern Pannen gre 2a Sern ranase ‘pect cv wnt an 7 CASES APRTENTE ORS frets Shae 3 VALOR D5 PATA MINME ESTIMATE me Suet a LOCUINTE -ORASE S/ MEDIUL RURAL TA (ALTA DECAT Zora E NODULE. 2ara eda: Zane vec znaer| 8.8 (ALTA DECAT Z aL PERIFEE pI SESROD TNE i "Twans 1H] ¥ Pe ee TWE-ZUOTONVS ANVSUN 315SVHO| ¢ ast SeSNOS HL ‘wi AVITOT@ VSWAO] TNS USTs VIVE VONINS WaTAWoTIWIONaAIDD MIDVES| “Wa3INE SSLVO=WVIOUINOD NILWat "HUVOSIA WaLLHVO-TWIOLEWNOD NILVas| 'YNOZ IM Ta DuNIOZ "VITYNOZ) ireNOZ-WwowNoO Nuvas| TIviodaNOoo MLvds 4 107 ene sewn 08) OE PATAMINNE ESTMATE. 1m. Surat ‘SPATI ADMINISTRATIVE BIROURI * FF ae Pee 3 eR oS r ae aoeia ae ‘SPATI CABINETE MEDICALE 1 (MOWCPULeSTRTA Tem a 3 RET Zoo etm [2 ——_|SeATil CABINET MEDICALE-BROURL-ZONAT? OTe [:5—_[SPATILCABINETE MEDICALEZONATI £a00 aT me 2 Teme, [Peas ere eC —— SCUISIG 3 ELE NASAUD- SANGEORZ BAT Teme + (Ep Tem, Fr 7ST ao ‘SPATII PRODUCTIE, DEPOZITARE, AGROZOOTEHNICE 4 SISTA Tem ISPATI PRODUCTI, DEPOETARE RGRGZOOTEIIGE Sonata {SPAT PRODUCTI DEPGETARE, AR Sa pz lease oa s00ieii 2 ° 2 [ORASULER Tea Fer eTrPROOUETED aoe PA PRODUCTIE- DEF 3 STE NASAUD- SANGEC Tz [SPATTPRODUCTIE GEPocIFARE: AGROZOOTERNCE-consiaee 4 (eo [PE RA re DEPOT ROSCOE Elam anexa 10 ck nate asus Lene CAMERE CAMINE 1 RESTATE Ta [cx [ean came BOO et mT 2 [ORASULBECLEAN Teme fe [OSMERA CAT TODeIT 3 (SEORZBAT Te fi im ae ness 11 ok /ALOR DE PIATANINIME ESTIMATE. | mp-Suorafata Ua Leiimp ‘SPATII COMUNE IN INDIVIZIUNE 12.2016, TENSES eee 1 (CPU STATA ip i TU TERASA fz [Poo [3 [USCATOR: 2 [ORASULBE - fz 3 [Poo [GSCATOR (SAUD SANGEORZ-BAT rz: S00reT7 fs aTOR Toot 9% area NOMENCLATORUL STRADAL s manipid Bit ilecaltatlor comoonenie Ti | Cnn sa fee NOMENCLATORUL STRADAL~ ORAS NASAUD. DENUMIREA ACTUALA STRAT | ZONA XR CRT. - 1. "| Bulevardul Grinicerilor B 2. | Plata Nous c 1 3.__|Piafa Unieil A 4. _|Strads Andrei Muregana c ‘Strads Avram Tancu_ c | Strads Bistritey rer 7] 7. | Cartier Liviu Rebreanu: c 1 [78 Teartier Lusea Te 9._| Strada Closea ia 10,__| Strada Comoarit C 11. Strada Crinulat c 12. Strada risen ¢ 13. | Strada Dumitru Virde c 14._| Strada Emil Isac c (TiS [Strada Emil Rebreanu c [TieT7'Strada Florian Porcius € (7. [Strada Gigi c (is Tstrada Garit c 19,__| Strada George Copbue ia 20. Strada Grivitel c 21,_| Strada Horea c 22._| Strada lacob Muresian ia 23. Strada Ioan Prodan. c 24. Strada lon Creanga € 25._| Strada [ulian Martian _ c 26._| Strada fullu Moisil [ c 27. Strada Lalelelor = c 28._| Strada Lt. Nicolae Prihase € 29,_| Strada Mics c 30. Strada Mihai Emineseu_ c ‘31.__| Strada Miron Cristea € 32. | Strada Nicolae Bilan c 33._| Strada Nicolae Dragan c 34._| Strada Nuculul c 35. | Strada Podirel € 1 (36. [SeradaRaaved 37._| Strada Tanase Todoran t NR. | DENUMIREA ACTUALA STRAZI ZONA a crt. - i '38._| Strada Trandafiratal 39.__| Strada Tudor Viadimireseu ("0 [Strada Valea Casslor T 41._| Strada Valea Cruci ~ 42._ | Strada Valea Podului — 43. Strada Vasile Naseu { “44._| Strada Vasile Petri 45._| Strada Veronica Micle t 1 46._Strada Viel 47._| Strada Virgil Soir [Te 7 48 [Sada Ziv0i———}-—e NR. | DENUMIREAACTUALA ] ZONA] lololalalalalp|a| lajalo| 8 5 1. *| Cartier Liviu Rebreana [2 Teartier Luses. a 7} Io| Judes Orasul Stata Sada Strada Seas Stade Sada Stata Sada Svada Suada Stace Svaca Svada Svada Svada Svada 8, Strada Svata Suada Svea Sada ada Sraca cater Strada ROMANIA Sista seus Nasaue 1 DECEMERIE ANORE] MURESANU ARAM INCU aisrRITeL cuosca conan crt crise ruc pusiTru vaTic euL ISAC , RESREANU FLORIAN Portus csc Gantt ceorce coseuc rantcennion aul HORE 1ACoB MURESIANU ToxN pRODANY JON CREANGA ws Tus, LALOR LIV REBREAN UT NICOLAS PRAASE fui nae Cartier Stade Sade Stade Strada Strada Sede Streds Strada Strada Strada Strada Strada Pasta Strada Strads Strada Strada Strada Strada Strada Lusca MICA MIRAI EMINESCU MIRON CRISTEA NICOLAE BALAN NICOLAE DRAGAN NUCULUL PIATA NOUA PODERE! RAHOVEL TANASE TUDORAN TRANDAFIRILOR TUDOR VLADIMIRESCU UNIRIL VALEA CASELOR VALEA PODULUI VASILE NASCU. VASILE PETRIE VERONICA MICLE VIRGIL SOTROPA Se zak val Te SNe (Toe surasse] ROMANIA 1 Decewan noe! UREA svRam nD Sra c1csca ‘ovat uvray vere fom sac bm aeseean FLORIAN PORCIS oat os coe mRESLANY Tox pR008 Ur noua PRAMAS ca macau Teannara.ca TupoR woIIRESCU wt ASME naSO VASE FETE vesOMCA MCLE visan sorRoek Bu c ROMANIA JUDETUL BISTRITA- NASAUD PRIMARIA ORASULUI BECLEAN REFERAT PRIVIND ZONAREA ORASULUL ye | DENUMIREA sTRAZI AREA oer TNTRRVIEAN - EXTRAVILAN | rcapeane | tNcaptanea | Ncapaare | ixcapaa - mowsh™ | VECHE "| rRomusk™ | Rsa'Veche (Lumera A A a a | iatiaies: era) 8) ‘ . Las | OGAINICEANU DE ‘ . . . EXBtateg DE LDA _ s| auztacastasuur | a A a a «| auseapavserstor | a a a A ALEEAGHIOCEWWLUI | a a a a | cascone sist a 2 a 2 [to | atzeacaar a 8 4 2 u oxi _ 2 a . L2_| -msoarmon a 8 A 8 rn PARCULUI a 2 a 2 1s, | octavincouane | a 8 a 8 ESTAS eta 15_| scout roca a c a 0 eULUL a 3 a conveys oproceasy (OMEREA DE LALLA? IDELASLATS 1 DECEMBRIE 1918 DE EAIOSLA Mr oaRogEaNw GMEREA DE LATS LA SESIDELA20UA38 LIVI REBREANU RICAZ DELAILA19 1 ‘crigan J0N POP RETEGANU NICOLAE BALCESCU, sonesutst paincAvER BELA BARTOK, ALCARAGULE, EIACULDL CCODRULUTDELAILA SBSLDELAD IAD CLOscADELAI LA29 IDELATLASO s HOREADELA1LA31 IDELASLAG cunt .cosauc Bonin BECLENUT SAT,COLDAU DELA® TAT, DELA 1ALA 0 BELA ISLA 1:08 1,_| BICAZ DELS 241432 2 a2 | sar-coupiupetal 2 [AIS DELASILA GS, DELA LAYS DELA S2LA 162 DELA 183 TAlss Deva m2 LA ss, | copruwupeLa2s © 44 | chogcapeLasi La c SsSipe Lassa St 48 | HOREADE LAS LAS. © IDE LALA | weassusca c 2, Lal a 6 ‘op0R a . eon, a so. oan c su sat c KOGAINICE AN DE sx_| aitosane poss c s JON CREANGA c sa_| sar pus pev0s a ss | VALEA VILORDE LAL © EAISIDELA?LA2A 6 SAT.FIGA A sv | vaLeavutor3eLa > BIAG SIDELASLA ss PooiRet ny HIGEA > 9. ANEXA NR. 1 NOMENCLATORUL STRADAL AL ORASULUI BECLEAN Ne ‘NUMEROTARE CASE car. DENUMIREA STRAZII STINGA | DREAPTA 7 T z 7 TT DECENERE TOT Tor 7 2 |iMar 17 - 3. | ALGARIL 230 4 | AL.CASTANULUE 1 28 5) | AL.FLORILOR 1 26 6 | AL GHIOCELULUL 210 7 | AL. PANSELELOR 8 | AL. TRANDAFIRILOR AL. ZORILOR 19 10 | BECLENUT 11 | BELA BARTOK 12 | icaz 13 | BOBLNA 2 14 | cLosca 234 1s | copauLs 2.60 1s | crisan 2 17 | D.GHEREA 226 18 G.cossuc 24 19 | GH. Dov 2.108 20. | GR SILAS 26 21 | oriviret 226 22 | HiGEA a 24 23. | HOREA Ls 276 25. | LP.RETEOANU Lis 28 5] TON CREANGA Ts a7 |L-BLaca 26 | LILIACULUL 29. LIVIU REBREANU 143 30 | M. vITEAZU 19 31. | MIHAIL KOGALNICEANU nasi 32 | Mori Lap 33 | N.BALCESCU las 34 | NICOLAS IORGA, W 35. | 0B0R 198 36 | OCTAVIAN GoGa 135 37 | P.LIBERTATIE 1a 2 38 | PARCULUL 14 28 38. PETRUMAIOR 19 40. | PODIREI . | PRIMAVERIL 1s a2 | scurta 19 48 | SIEULUT ro 44 | somesuLut 133 45 | TeHOR 13 2 46. | TOAMNEL W 26 47 | VALEA VULOR, 163 2s SATE APARTINATOARE | fh coutaw =a | 2. FIGA or) | 3._RUSUDEJOS~ 1-127 ag “UNTATE IN BAZA HOTARARII CONSI Loca. ZONA REZIDENTIALA PODIREL XE ‘NUMEROTARE CASE cer, DENUMIREA sTRAZI STINGA | DREAPTA T ALEEAT 5 Te z ALEEAD Tar 258 3 LEER 3 Ts Te a “ALEEA @ Los TE 3 “ALEEA$ TT 25 % “LEER 6 1-3 7H 7 ALEEAT 13 7 3 ALEEA aT TE NOMENCLATORUL STRADAL ORASUL SINGEORZ-BAL Ne] Numele Namere | [Ne] Namefe ex_| sii axondate | len _| sui T._| Afailor Tio 33._| Mote Z| Alineor 35. | Maneeluls 5._| Aluitor 35._| Murer 4 [Arinifor 36. | Noelle | Bers 37._| Paint 6 Badal 38.) Pamala 7 Bindu 39._ | Perilor 5 | Busuocul 0. Pair 9. | Carpatitor aT Populi 10. Cerbulat 2. Porumbellae Ti) Gicoares 8] Primavert 13] Grealur H_[Privighetor 15. | Cloporeiar 5. Republi Ts. Cocorilor 36._| Romani 15. Colinelor #7 Saior 16. Crnior 48. | Sinzenear TT) Fone 9. | Socal 18. | Garoalor 30. Somepul 15. Ga 31 Spill 20.) Ghose 52.__[ Sarat 2 Grierat 3S. Sifu 22._| Grutu $8. Soimalul 33._| lasomiet $5 Teor 24, | Tavoarelor 36. | Trandate 35._ | Laeeior 37 Teestei 26._| Eecrimioaalo 38 [Urmult 27 Lipanuha 39. | Ursa 28._| Macilor 0. Vide 79. Malar i] Waar 30._| Meslor 2. Zatiet 31._| Meseactnulit 1. bos. Comma 11057 52. Mietet 2. | Loe. Valea Borat | 529 » “Sola pion i re ea ea ari marl cr dedi ce nia Bw Noo cot ns 36 la inns ero imam ee ‘STUDIU DE PIATA AFERENT ANULU! 2016:xxx-11-1 - 2017, A proprietatilimokiliare: TERENURI INTRAVILAN SI EXTRAVILAN, Situate in: judetul Bistrta-Nésdud, (CLIENT:CAMERA NOTARILOR PUBLICI CLUJ. DATA STUDIULUI:decembrie 2016. ‘STUDIULUI DE PIATA: decombrie 2016. orl a fest rcemit n 30 exemplars (pentru clent.unul pentru aniva evaluatorutu), AY EVALUATOR:SC GRAND CORA SRL ‘yl/\_ teatmaf 14472 Evauarea Portier mba; Evauarea Burr Hobie Mes Logitimatie14474-Evaluarea Proriettlor Imobiliare. j Tel 0744/766774, 0749/059065. Pagina | cin 17 Paced ap om 1 rai carat sneer pce al tn orl aes ‘ert nr erp igen pee 41.4 Serisoare de transmitere. (Ce: CAMERA NOTARILOR PUBLIC! CLUJ Praentul sudlu de lata are ce cle: estmarea vali minime a catgotior de teen serene uate res clsfese cup clascarea in fncie de arondare fa de instar udectrest CGRUPA |! — cvoinde umdboarele resis de camund- ROONA, PRUNDU BIRGAULUL BISTRITA SIROAULU, LECIINTATEAGA, TELGW, ILVA MARE. REBRIGOARA,ILVA MICA, MAIERU, PETRU RARES, DUMITRA, LVEZLE,FELDRU. ‘GRUPA Is - cugnde umatosee regen de comuné: ERANISTE, BUDACUL DE JOS, BUDESTI, CCHANU MIC, CETATE, CHIOCHIS, CHUZA, CICEU GLRGEST., COSBUC, DUMATRITA, GALATI SISTRITEL JOSENI SIRGAULUL LESU, LUNCA ILVEL MAGURA ILVEl, MATE), MICESTI DE CIM, MLAS, MONOR, NNIGEA, NEGRILESTI, WUSEN!, PARVA, POIBNA ILVE|, REBRA, ROMULL SALVA, SANT, SIEU, SEU OOORHE, SEU WIGHERUS. SIEUT, SLIVASU DE CIR SHNIAL DE CINPIE, SINTEREAG SPEREZEU, THA BRGAULUL TIRLISUA, URIU, URMENI, AGRA (GRUPA a= cupnde:conunale nau inate CICEU MAKES, RUNCU SALVE, orca i sale 9) cure dn opis jut iti Nast 4. LOCALITAT sorte JUDECATORIESISTRTA, ud. ls ~ Nasu MUNICPIUL BISTRITA - cu vaerle mine de varzsconae destise de TABELUL NR.t anext, ou eseerea sonetcringorenta da muncoW 8 carirlor apzyratar. UNIREA, SATIN, GHINDA; ‘VIGOARA: IGM: SARATA LLOCALITAT) inte - cu vale minere oe varzecfonare cescise de TABELUL NR2 anexat, ou lescerea comune sa belle aparjnatowe de aces: EISTRITA SIRGAULLI (ist Brgau i Cota ‘= nana ce agian BUDACU DE JOS Sutacu ce Jos, Buds, Jena, Moneru @ Siione) BUDEST (Bust Budest Fine Tagu. [sg CETATE (Sats Neu, Owl Bis, Peig, Fagla OUNITRUTA Bucacu ce Sus 9) Cuma) GALATI BISTATE! (Gali Bee, Abeyt Bsr, Desa. Hera, ond, JOSENI EIRGAULLT (Gosen Bgiuu, Mjcen Sgauu, Rusu Brgeu Shiba): LVEZLE (\were, Cup, Dela, unbrava “Yaa Poel, VARSELU Plate, Bite, Commas, Jala, Magu, Neler,Sitcara}, MICESTI OE ChIP (Wes de Cirle, Fig, visual, MILAS (Comiod, upd Dea, Ghemes, Hrean, Cosi), HONOR (horr, ‘Gledi); PRUNDU SIRGALLUI(Prund BgsuiusSusenéEroeuu), SINMIRAIU DE CHVPE (Shinau de Cig, rata La Cure, Seva, Sun, Zorn, TEACA (Tara, Arctiud, Buduteni, ania, Pu, Vile Tec), THA SIRGHULUI (Tina Broad, Cosa, Mugen! Bigdull, Plats Finiele,Tueac, URMENIS (Ummens, Cinp, Cogeru, Detren, Finale Bede, Sate, opi, Valea, Valea Mar), SLIVASU DE CIMPLE(Sivagu de rei. Craga Fae Sapa, Porunbers), SEU (Sau, Aréa, Posmay, Sims) SIEU MAGHERUS (leu Ngreng. Atala, Chnterie,Cranins,Podrel Sarl, Vales Mégherugu, SIEUT (Seu, Lunca, Rupr, 5008). err ranula zavilane indeed oles s vor clu a vara de cuconsnuc ini SOO ro «in propriate (n cal Inca exrasul CF nu preczear clr sorts acest) cere do supa intrind 2 fate ctegor de tren araincavian eau gad, n\n, ef) dup az ‘ZLOCALITAT arerdale JUDECATORE) BECLEAN, iu stra ~ Nis GRAGUL BECLEM gloat inate ci val mnie do Venacjoare deste de TABELUL NES neva descrerea conuteer a lcallaloraparindtoare de acess. SECLEAN (Relean, Cléu, Fo, Sec, Russ de Jos): RANISTEA (Benge, Creqoa, Mu, CAIANU MC (Calnu Me, Clay Mare, Cosy own. Debre, Dobie, Durer): CHIOCHIS (CRochs, Apatou, Boies, Buzs Cun, Cheju, Jie, Man, Simcoard,Soupuren, Teves), CHIUZA (Chuza, Mires, Plata, Sésaru) CICEU GUAGESTI(Ceeu Girgest Bagina 2 a7 ese ear pe fr en tsi pio sn Dumbrven) CICEU MIMLESTI (lc Maes, Cceu Corabia. Leg), LECHINTA (Lechin,Bungar, Chale, Singeorzu Nou, Sratob Tofu, Vernes): NATE! (Nel, Bid, Conbest, Enc, Finenee, Mov): NUSEN! (huge, Beudu, Cunt, Flee, Main) PETRU RARES (Peru Rares, Reteap, Baa) URW (Ur. stg Cau, Hagragu Cau, ira, SPERMEZEU (Spermezey, Dobrce, Dumbravia, HAlnEsBu, Lunes Bess, Paioas, Sour, Sperzeu Vee, la) SIEU OOORHE! (Seu Otome, Agr de os. Agr C8 Sus rea Coasa, Sed Cit, Scr), SINTEREAG [Srteres, Bien de dos, Buen de Sus, Cala, Cec, Sle STi, ‘Sinreag Gar) TIRLISUA Tua Agregar. Por rruciitaviane infeed tlsi se vr calcul valores de cr-construcy pin S00 mp «in propriate (n cau incre extasul CF nu preczeaza car sural aceasa) dierera de supra nv a ate coger ees oi eon ira olan, 9) kat. TLOCALITAT| andale UDECATORE NASAUD, jd Bia NASEut ‘ORASUL NASAUD g ocalale components ‘ORASUL SNGEORE Bil cate coeonents LOCALITAT imtofs- cu varie mine de Parzacjonae desse de TABELUL NR anerat, cu esters calla: NASAUD (Nasu, Lvs Rebeanug Luge) SNGEORZ Al (Sager. Bal, Commi, Valea Borel): COSBUC (Cafu) DUMITRA (Dunia, Cepa, Tay: FELORU (alu, Napos);ILVA MARE (ha are, ness} LVA MICK iva Mica); MAGURA ILVEI (igure. Ari) MAIERU (Miers, Ai NMIGEA (Winigea Jos, Fore, ln, Mb, Moced, Mogegenl,Nimiges de Sus, Aura); PARVA (Para): POIANA ILVEI (Poiana ivi REBRA (Rera). REBRISOARA (Rebegona, Gress |, Gea Il Pode), RODNA (Rena, Vales Vn); ROMUL! Romi Deau Sef), SALVA (Saha); RUNCU SALVEI uncu Sal; TELOU (Tc, Bhi, iad, Tels, ZAGRA (Zag, Aung Pero, Polnle Zaye, Supa SANT (Sar, Vale Me) Perry terarutleitaviare inant de categora de tlosita se vr calla valores cur) construe supratetele para la S00 np dn prot, drena de sveafta nd a ale catego ce foes dupa oz. Pent tenure inravlre stuate in Certu Zon | Zna iA se vor calcu la vaoerea “Curt Conruct supraleteranala-1000 mo Pent tres inraviane ubane indent de categoria de folsiia se wor caus la valor cur) consiugi supe pata a £00 mp dn poprett, dere inti a ate calegor de si dns cz Pert trun suse in Seriu Zon, Zora I- ever acl la vaoses “Cur Const suetete pa a 1.0009, Pont tenure invaviane raefampasament) Interest de categoria de fiosns se vor calcula le \alosres cu construc supra parala 1000 mp dn prope, deren nn a ai calageri ce eos, paca CCategrile de trenur ce sunt copie In calegorito de knble evaluate in pezertaexrerz (priv a velarea de crculje a bunurormcbe) srt cele preczatenproyarul ETERA ula eeae ANCPL pe bara ‘arora face inscerea nobiles n evel de pubctate imei, conform Lei nr. 71196 (cur}zonsvit. arab, frat, raed pun, page, neprotuc, ve, drum, ci eae, ape cugecare gl ape stings), Asti. deta |) TERENURI AGRICOLE 4. abi (8) inc 2) ral prop cescse in prezena expert at ert nravian cd perry exravien ls re cel, pre de rele 3 teen deste ature peree (ih, sparcetre, lucie sau ae een nse cu diets amestcu de ple lepuriocae i gfarineezetre) sar ae arBo dats ce mu an ternuromasetemgorerneinsérite staat, cu menses sere sai sane 2 Fanee (ce ce a) nee peprusse (ete curt), descise In prezenia expr tt perv navn ct ! pant ‘onravlan, a rel de fri. tne cu pom cen repo i pn a pr ped ori. ‘eee imine prs mm ies aan of ome fret traaur 4) ree cu rag ming 4 La (ce nee 2s eases — rout gare c pom fuser nn sme ect aor sure ‘ea propivoe(e) cscs hpezra eerie at pny inven ct pen eave, pr ee 2c cult eral 5 le her 4 nein sien eopoia 5) ven eves sueretarsie pata dar futlererer anata ca znau, econo 4) ppnie pone ens desir pentupedvees mobil sar poical 8) oma de cue {LY apo 9 ves cant 2) propivase descise hr pezrs exe at peu into pry exkvin ape de sn ata avatar ran a 2) vibe — coe care por drum oe product ec 6) lana de hare —care a 0 apts asemanaare cus il evi 8) pear vse — wens fant pices Matra sn" vEco, anal polos pepe petes sal zl devin 5 Paps) ccd 2) pun propre (rat) — pune acpate nual cu vegeta mosh — scr in przena wpa tpt rain ct ort env are eee 5) pln cu gam = pa900 plans cs pom Fue senpl contr runs sau aneciler de ‘ren, eco pine ore po nes arate. 2) pag ipa ~ caren ala de Yoga cas un acpi cu ven reser a ite gate cna 1) ga os tn 9 még. 6 Pur a eas frst (P) ce nu 4) piu prope, eenur scope ou vegeta tester, cu 0 supa mal mae de 025 Ha — ascrie fn prezertaexperza are ees D) fran detnan inate ~ Wren n curs de regenera, renur degrade poe previ ingdduta pn amenajanaie sie Cc) erenur cae sevesc nevor de cul, peu insta svi tren coupe de papier solar, slanap cur de rents abu emarental este, cae dastrae Wane vara g| animal dh ntl sive, cel dat inflosin terporad personal hc 4) perl de proece — tena odeate dn lari hice, unger sioporicl, care au deta rt 2 proece capers parry pote) clurioraprenl,perele pnt proc cAlor de comuncae, penty roecja aezir uae, perl peru protec digurior, etd pent combaereserozun, e) tufrgur 9) maréingu — trenun acoperie masi cu vegeafe arescanld de micd Indira, cai ruse sli, marci, iy TERENUR NEAGruCOLE: 1 Cur} Constucl-descrse in pezeta expertise eer 2 Terenut neprofuctve (Ng dagradata ~ cuinde tren degrada § cu reese excesie oe egratar, car surtlipsopractc do veptae, desu in pezeia experi peje eens in cea calegare fac pare Pagina an 17 pa men cet se ee pen cr rl mi ae on oe nacre oweioa et csoa mann ee ‘2 nispur bra 8) sinc, botvangur, setigud — tren covert cu Hocu de sténcd mas, Ingram de telovani itr, ae nu sunt caper cu vegeta oe ravene, trp 1) situ cu crstd — tear puri strate, care frmeaza la supa oro cru aiciasd ‘rab 2) mocite smart 1} gpl de irermat carro )halde—teenut pe care sa derontatmateral stl rezat n uma acvil ndstal gi exlotr $3. Cl de comunicai care au et evaluate In rez experts pent ca acesta au pret siti prin lucie de pricare execute de seca, tunes Ge ctegaria acest, pe Km frum europe, crm najele, curr ufone, crumurcorurale, sr, 26 acces et) Se erapica preprie untae sible deminer de resort cu sarisrenteacvente, 4, Ternut cu ape suf (cnae a) trenutacoperte permanent cusps precum gl oe aopere temorar care dups reso sceornu pt ees alls 2) Ape cuter (oF) — cursure de ap, padurie gel, ate suse de ape ou denuni eel (vv, stv ot) b) dpe satoae (48) — ape arena n mod spacial pent crstrea dt pstl,precum 9) sural cu ae liars decd acncime unde ces westur spur, ate ur de eget specica ‘a reginareajat sau earenait Ponty acestea se vor aca varie minmede vanactonare dh przerta experzd per erenu neaprel at In oaz special, se va spits evauerea acest de cre exer secaizay care <& evaueze indivi aces inate Pevsner Canes tarball ror specficatesunt ens pert Bt i veer at 26785 {2reirvne ebb na af 26 sd Ser UNNP cd asl de ty ce cata fla ¢ ‘ute ost ae sour, z ua ost in ate crumstane oin ate tea, Prezentl udu de pata, confine 17 pagin pus anxe 39 ane hari invavian exile 3 Anexat- ‘Ane 4s aneve stl peru Biss, BeceenNassuts Sargeor Ba, ‘S.afectuto aale general speiica a deter cleralor competve 9a care dep lala au anaiat dala ganerale ca incl hfemafi prvi fobs socale, economics, eilve ae madi care ‘ecteecb valosea pope precum $I date specice proprtierebareconparable,véndue sau Icha, Dyeoim gal caracterisiciale il ili cae Pentua ru cre coh ire un apr eva s un sul ptm cle ce umeaza vom deri in ‘mae pasi care vebue ural peru inocmiea und apr de evauae In acest sers put spune cana aver analzele oie siconcuie prezenste sunt mite nurai ce pezle cose cane tae Specie si sunt aralzsle cine si concuzil roasve persorale find nepainiar dn puncte vedere profesor ‘= sma o2revne cet lta pant realizar prezentul tutu de pita ae nico gar cu Searares in stud de ita unl anunte valor (in evar) sau inert vale care sa favorieze cnt sna este ners de apart uni venient utero, = nis 0 perecanac excep cele specicalen cud. nu a acrdat asta potsoala in ebboares sus rater propria imcbifre meré lar ANEVAR. SC Grand Cora Ant imobira Paging ain 7 Prem rt oi i orca cana pom pave or eis 2 ‘a ar ner sn pins corte pea ig 613 Site Sand ESP ‘2. PREMISELE EVALUARIL 2Apoteze speciale si condi limitative. La bar sul pete sau o sete de tz sl cond condl imate, pezett in ost ceurveaza Opin evel este egret in concardarscu acest Geez s condi, preum sicuceelate are dh cet rao, Propet sunt conser bere de sac Pncpalele ipteze sl lime de cae = trut seme in ecboreres prezeiistudu de pat sunt veracart poteze: = Se pesupune ca remtatle sunt dtl crspensabiae si ca se apea un management comeetet a ares, ‘= Estmare valerie de ata mini nu poate sa acopre tata pj de poprtal inti. cu carci seecice = Nu sin face nu etn cot deni un el de investiga efericare a acvistle recut si prezeie, at pe opal aia ct side iene cre prcpratatl vec le-rputea avea, ‘Se presypnecapropretatie se conorreaz turer reerertrior srs de znare ular, in atare ‘az care feet daniel non-conforiae,decersas hala conidrare raze fpor = Se presipie ca at fost sau pot 1 obtrute sau renale tale avirzaielicentlecaifcatsle de cxupareaprobare sau alle acs slits de instue loa rerale sau natonae pent fecare uae pe care ‘a tazeara esimatea val > Opriassupra valor inine a tern. faut apt in care trnul ese consiteratca ind Ibe. ‘> Toate suai ngieresi sunt presupuse af ove, ‘> Tide propria seprasopune val ranzactonabl = ‘infos maate deter pat sunt costes deincecere ns ru asguran gaan pear acura Eval a utzatinestmarea valor mural ifomatila pe care lea antl dsprate estnd posbitates ‘fst a afro cae evaluator aes canes, > Nu axa, i dala era ale rates say lar decseble, cetitlconvacusl, seria, easing, ite cae ar peanut sau gral eet de folsnta Propet supice su se canara faa pte sau dat. = Se pesupure ca uizzea truss constr se realzeana in cdrul ims proprtal desis sica ru etna sau vo ale ter praia = Propet esteconseraa ce ind ibre de sarc = Se resupune cau ita cond ascinse sau naeentat le ropetato ale subsoil sau stu sale, care a face a proprtale 3 valre2e ms mult sau mi put Nu se asia co raspudere pen asl d= ‘are sau penductnerea tur erie especie recesar scope. ‘> Presupinem cau exsa nic un fel de contaminants cost scbtatlor de decontainae ru setae valor > Nuno asuran leo respensbliae pent ensnta eur coiamingtnic rune argsjam pent oexperica ‘sauo erate tino necsara pnt af desroper. > Daca utero se va stl ca exsta contamina pe propriate ansizte sou pe Foe at een vecn, sau 8 roses cre suet sein fistinesrptes cota soseetn, nutes riers in apo ee ibaa isa Sou LIMBS vd deiner soho Toe in poate fest nal sexo npr con i fra ot an ae na err sap aa api > Prezent suo ot lose ina q cel anurtat rtcr, Condit imitative: = Valosres estrata In vous: fest valle ist imp ct conde n care sa rezatevauarea (saree Deeniell cere si ofits evouta cual de scrim tcnu se rocica semncab Se are vee {ep ca pe itl ob vaorle et eva ascendet sau descendent data cu ecrea imu si vara lot Inagot cu carsl vata ru asi ini). ‘= ce vabr estate in raat se aplea invegt propa scrice dase sau trie a vbr pe inerese Facionte va va vactea esata naar cazd care ald dre a et prevanta rapt > Otoealcare de aon pe component es vale numa in cam vzaprezenist insu de ala Valon sepatte local ou rbu sts lagatura co ataealuare i suntinvade daca sunt ast ula = Otce scare vabri ttle estate in acest rportinte tren si const se realzeaza in tncte de jrevederie din stud depts Vabrie separate alot tren s clad nu tebue ubleatein connate cure © aia evar, incazcontar el find nvale = Ofice estar le vali contnut in sus de pats se aca rg roprta soc imparie sau cia @ ‘Wallin vale racsonatva inva vlarea estat, ‘> lnvarea poesia une cop a aesu sul dopa nu irl crept depuboare a oes, ‘= Evaluator rin natura unc sle.nu ei oblgat a oer in continua consulta sau sa depuna marr in intl relat la proprtatlcestunen lara cam cre sau cheat ast de tegen prealabt. > Nel un cin pais stfu (nepei! conc rfrtare avalon dentate evaluat ver fofizte pub prn racama ala >ublea sagen de ver2ae sau ate cal mediate fa acorul Sis peal a ‘aust = ifrmatile dn acest sud de plata nu pt € ulate de ae perscane fe sau urcn det soctant sau Beata ural sur pet sopul nun 22, Obiectul scopul s utilizareastudlului de pita, Instructunile studiului de plata (bist study oe lat conse 1. Estes vali de rarzactorare mri petro supra de 1 mp een ber Iran exrvien si clase conor roel instal pe aa jude Seba Nasaus ‘Precenul study de plats 9 aareceazd brourlornotaale care igh deefasoara settee in jude istrtaNasaus. in contort 8 sin basa a 1 vind tanec timbru pent activates notarial nu post Elbert aces sud, esluatru nvsissurd réspunderes deci a de clei cessnatar find ‘nce at persoare at ceumsan= 23. Baza de evaluare Tipul valor estimate in cazul unui raport de evaluare. Seopl i ilzares eval repreciiaestmare vari de pala propria moblare Etmeea valor de pietete preven Sencar! de vatas VS 1'vaoare oe pal bard ce eae. ‘Scopul evalu repent estimarea val de ii a procritalimcbllae Estar vari de pa ste prezantaa in Slander ok evar IVS "Valse de pa -bazadeeicuse” (bicctiul acest Standard este dea oe odefife urls valor de ss expca crtrile genera, refrtoar i aceota cee una vale ep a apleara a evautes poses sung cine sepal lara props avai car estar valor de path ‘Coniom stnderovl VS 1 eff vor de la est: \alarsa de pa ete suna esa panru cae o propriate va sctmbstla deta eva ace un cumgidor dacs 9 un vn nea vanzate eu pel detent cbc dupa o atte de meng crespurztcarein care pile mpl a ajonatncunosina de cal28 punt a consangre, 2.4 Riscul estimari veorlor minime in acest studiu de pata La elborares ci nu au fost latin consderare to factor cae infuenears valarea de path a imetitor nepuind capi variates exstnia de popretal oblate. Se ountaté ola ea mac, lata onal ete rau cera necator, ctrl factor matresconomi’ gaan fen deal in capo pcs Iroblar. mot pentu caw parr rota noble in general care u se incadreza in aneelsprezeits opens noice claret nacararneerr slap 3 as 2.5 Sursele de informatiutiizate stor, de le vari cunpartor imobla de pe poe munkpul Bits, de a 2 et sinezala nana i ra ‘2 s8aQue cd tat sicale Ge nformare congue cunt cadbie gi adeciate ia. vicars completa uner suse de ermal secundare sau eae my Inormai cuese de salle ea, ema Ereuatoul ose rocesu de evaluareinm ‘rin atibuple evaluator 2.6.Clauza de nepubliare, Frazer stu de iia cone date ifomafi care sunt cnfenale gnu ests perms pubeares Inagral sau parjala a aes sau a cre reeris sau vals incuse In raper.sau 2 rue sient oesonl evauatruign pot Yansmise wore) Sect cu scordl srs al evans cet 1 de estimare a valorl de piata a unel proprietatimobillae se parcura urmatoarele tape: lcenbcares icesrores wis Obit evalu sorssvectt_ 9 anstalemati dear arelasren|Cacetecle Gea 98 anplacanantuVecrdlaDescrerea pooreh ‘bier fiona i sb vinzatle aera s ofraie aucolaie cues Ele sunt specfice fecarel propritat!imobilars- proprietatea imobilara este unica, Estimarea valorit unei proprietai imobiiare trobuio sa tina seama de totifactoril care influenteaza valoarea proprietati. In colo co urmeza va grezentam pe scurt pasi care trebuie parcursi side ce trebule sa tinem Cont in evaluarea, estimarea valorii uneiproprietatiimobilare- pentru o misiune de evaluare Incredintata si o proprietateidentiicta in clar- CF, documentate cadastrala, S.ANALIZA PIETE! IMOBILIARE {4.DEFINIREA PIETE!IMOBILIARE, ‘Guverel pat nari cdl econmejuise 9 ital care stay a taza plier ate! int Inpiedca fncforarea eefceriaEecele pe fermen ung ab unei asel Ge merereie pol 0 acae rneceespuratbare @resusdor sau un dereclbru gi Gssuni piaja imobilaaPe oe ota pare lips de ‘plger din parte gure sauabseria unui spi ol pea funtonaea elt ape iobae ata ee etna ca edn cae Ovurermartrle servile sunt wenaacionate Inve cua vines pra meanismal ret ie dnt : Pisa imoblard edefres ca un gu de perscare seu hme cr in contact a oop ew efeta ancaci loti Precoantilaceata pial chiba rep de rotate canta nor bun. cum sunt ban (©. sere de caacortci spuiala decsbesc pele Imcbilare de pele bunutce sau senior Fecarenurérl de vedo cumlrtot care axjoneazs ese rl micpropretile Imblare au ‘alr ida cae neces o pier mare de cunparare cea elas ca ast le 8 fe sensible schmbares Ventrlrsohbarse nul sali ural de eur cb muted pecum ge fe nent ca tpl ce fate cfeftvlumulcedtuul cre poate dobéndt.marinea avansu de plat dobnzle.t..n general propietite ible nu se comps ou bani sje dac8 nu ent cond fverable de ang tenzacji ese pei. ‘Sore deesebre de peje efits ela srobaré mu se aulregleazd cl ene deseod nbueita Ge reglementrle guvemaneiale $1 caleCeerea § ofeta de propel) rable pot tnde cre un puncte ‘ono ar aoge puncte erate rateon arsed nelcauna un deca re cree gi clea Oa peru un anu poe coer se dezoitgru ia corer poate 8 e motice rus fnd post ast a de mute fst este supravira sa exces de cerere gi un echo Cunpsaior g vareterinu sunt iniseuns bine Informa irate oe vrzare curgivare nu auch ned fcvertDe rule r\ermail dese pret de ‘anzacjonare sau nv ert nu sant imediatdspontile Poort imcbllae sunt crabie i ptf prt ca inva Sunt pus chide fd oie proces de vans est ng Datei turer aces face compere Dir inoblre ese dio ds previoal Sunt imports retvai nractuneapartipano pe pif i masua In care acestasurt fetal defaced erdogeni sl exogeri rent. 3.2PIATA TERENURILOR ‘e- ungul ani eeu de vnzare a erenuier au crest inane de sopul de achat! de ere ‘oe urmeaza sf cansvullca parame specs amplasament grad de ecipare ci) in imp of erenrle én zone cental al istic -survlocae axmum in dervotares Clr de our svénd un un pre nar are rarefied dace cu o fer maxima pe vericalazonee dn atara ‘ries au fost ulate pert dezoti n agri reidanal de lx, perry compose cu unt fete fe spre varare fe soe inches, in momentlacua n isi, oferta de ter este reds, mal aes in nae tracer nella zane lee ct lpr refurierenurir a seazst ‘Sua ete sila sn uct unde vabaeaterenuto a scat in genera. 4.3.Analiza pte imoblare(stucu de vandabitate. in funfe de. neeiedrnele ote ocaizarea pul vata parcbarr la pi pe deo sare 31 ‘ulampasareadesgn grec). pind popiope de aft pate sau creel Sut cere epee inoblareecerle commrale ual agrel speci) Acetes rnd ergot & imple pelea ii spealaste ume supe acestea ind un proces de sagmerae ail dezagrgae a opt 3.4.0ferta competitva. e pa inoblardofeta repre nundrul dnt. tp de propel care est dsponiilpentu vnzare sau ichifere la desta pfurpe 0 pth dent anumitspertaca de timp Existenip cee pent o anumits oor un arumit momen rum pre gun anu india rad de ravae a ace to de propria 35.Cererea, Carnena enti ud steals curodtor seu chi scare cal cept de propriate supra nun propria dere prep o aru iin anumté pad de Sep stuaia care a faced recur popu. pei vicar rfrinlconsuratrior rn constant fn evauiaea poprtt obi se utlzaz8in gener aor pn costcongarai ale vnciic 9 captaluaea ventrior np meodee asi cu acess aber Evausteralva recoil afl rule din epicare odoud sau al mute abe sau retde acct Toate cle rel aber sunt bral pe prc coo oars aa substujlcare stables cacé sunt dsponbla al mut més sau sere siniae sau aserratare area ara su ace seri ca prefulcs al mic aapecereres verzrea cea mi mae Informal prvi cerorea fea cratic cl ma probable pie pent popriae sunt aalzate in ‘coput neni unl inverar al propretor concurs cu propetatle evaluat peu seprentl de i precurt Sanu ine al proprietor enter care pot fadetate olor propre afte In corstuce.care vor Iigora cera conurenfad Pee sunt tate pengu a deena endele pill reale Inte cree 9 fee de absorb ate intormai spect de pith Funcjnarea princi conaic al ceri ofr reflect neracjunea complex acl pat fc a ‘oferta uu bun seu seni est inna de iat sg de slctrea sa sponses unui bun su ‘sirici si nthe ratte sa gd puterea elec de cumparre a poentaler consumo Cererea peiny “bun sau servi ese de aseronea crea de utatea sae de artatea de soictarea sa Ia de pues de cumparee Ping ceri ft menforesn cf pr nu bun sa senic van vers popeforal cu ofa ‘rect ropofoal cu eerarta Cerrea conte rum poten cured su chr scare ave crept [ope esupre enum rar a dete peur pe o enum panto au pied deo in sua In care aj aio precum popula vt peur vitae prefer corsuratrior réncostan forma Pind coterea gfe caactersice cell ma probable pe gent propia sunt analzate in scoal inci Uns inertar al prope earcue cu progetaleevavata perdu sagmen de Bala recom gol vata 4 propretioreustnte care pot feet gis nolor propre fete in construe cre vor majors ceria Canererala Pele sur analzsle pany a delerinalncinle pire Inte cvre goers le de ‘ter alin sjeofea de pata Pel una bun sau servo varaed vers proporona cy lea i dect proporonalc ere pena prods 3.6.Echiliorul piel Previzuni Tn cazl nce rua con noms de pli sau cnddezecitrurparl oferd-erere determing ro de sid care au auegdrd cu defnga valor de pia erator se confuni co prcblemd ila de ‘rauare hisnea evar soict un aad ia de protesonal igen experent irajoramnt profesenal én fares evaluator candle penurel formalde pas Necesate standard de eveure reule pitt eel polcor de pronovsre cae minmalzeazs dezechlbul ce pe pala poor gin conecual ‘esructsari i cansoldin ieleor de propre 2 sistmear feancire dn cau pile in ezitarePropretatieevaata tree anaizta dn pespecattcr fat inte exter cu eect supra Derirmanlr de exlotr ale ace undue ecibruet arte eu dese seu nla ell rebiiar negli sire eu cet de ezstar a leaner data abit ecoromie acta mel aspunnd le hm pe emen ng sa peteenscut Tnzenelecenale ¢utacertale ude teerule spon sut de aan aan tal pute pretend 8 coascdfoate mltaceata data deft oo spat coerce sau mai exact cre fare mar de spay conerine conciuzn Tend pe car s¢stuaza vcore incbielr aste una de stargate, fn infueiata de denotarea zones de sterile consbuciv-utanist- endl pete; 4.ANALIZA DATELOR CONCLUZIILE. “raster analiza cla albune ula fst cect ou anaiza reno a trenl ce ese cups economia cain aceai ana ares ete dt de ven eramane ups cea el amori2nconsru, Pagina 2 an 17 rset gr oda ioral a cane pipe inet om pel aise el i in inp ce cle se pot schimbanu acclasl Wer se pose spune despre caracarsicla esenje oe ‘rolasarantuu Pin umaevaleares tren esa slamentuconéuedlo vaearee propria imcilare etn funee de vont ads e een. “41 Stati speciale Iptezel nals cele ma ture uc sunt undamentale pent toate siiereertoare fa ute proper ‘roblarein idnticarea cor mal une ulzdrisurt toil necesare consealspecale in cazulautzrior ‘gular imarimareecorforme legalulleki ce nu sunt cele mal bineuilasn muliplncy dasinate see speculate tre bern exes. 20a engulce Cele mal ute ule surngeerel conforms sau smile cu izle Gh vecnattea nconjrdioareDe exempt (0 cas 6 nut nu et feral In apple nei ai fbcs. Teg ce mei bunutza poate f racist sau chiar uric. Deexerelu 0 cde mae de bur ete cents 4 pa dar ese stent una shgu per locltata respect neti ite assem tink ae pos seth vis pala sana tush denotes ‘Salad Speseaysssonene geo aces unt nw nore ce heneaes rea h rane Bec ase sera ene con ma bink uae car cae sar pe seit In Sp robe Sure aca caaeoh corsa eee tee ise ce canprye3ae popret eb ate cose frp ee iae cir Cac cbrl ous alain wr st erica Seek pr ot ua aa cote Solr it tse cu wba cra 9 abue core |44.Usiei nezontorme legal. (rare nected eg esto o tlzare cea fst tabi menu legal tar ru mal eteconoma cu noe regemrt legal al oral In cat esi enpestaDeobicel acess ro regemertar permit exierta In cononvare 4 vechlor ule dar rec exinderea sau modicriaInparante cares cotnue lzareaneconerna Cind 0 lars necanormsincteaza de obcal ea nu rai poate lust ‘Unero unas mal mae dec ulate confomé Desi pene 2 esime valores une propet cu vslzare racafooa lagelpin comparaie cu popsela) campelive smlreebue sse efecheze acle Core cae (etec ular ral nasa dar econorma legal De obiceorce sup ce rezut cn uizare rector legal este leg orect de construc extn gi pin umare vent sults ar tebuicaptaizt pe durata de ial eonomicd const 4.5 care nu sunt cela mal bune ut consul extene nu eprezet cea mai bund lear a preret incbilae ute cn general cea al bund ullase ese In. aceeasi catgcre cu ublzarea extriocuntibee de araramere cadre einai} Prin urmare hn acest cur nu apa odeprecere cn cauza condor exe |45.tiat mute Deseo sea ma bund uzare ser un ot tangled ml mule Yur de web De exert pe un tren ar pia cons in ala Sd) un compl comer ou case sate seu lca nun ten gg ase pe tear rns Dac eer est In zon indus aur! in ft se vor arpasa mage 9 In spe depen sisau mil tlre Tare. rae : ee arc ‘reer reer beh ner meh tale posal ver an er Evaluator v etna coribta vl ciel ula dar Webueo8 se aig cB sure contol a valoare 4 fect vloacar babu sie segue c8 sua valor liver separate ou depdeete valores tla root “47nd epoca Deoarece propria cu desnatespeclé sunt adecvale rural panty sng ule sau penbu un nur {oars leat de ul slut ve ntanpna dcut) a spectcares cele mal bune tlzanDe feptcea mat bund wlzae ese contnuxea ull actual dacs dovedste abla acd utizarea cuentas depracatfc au funcfoal al tz aerate nu sunt fezabl atin ea ma bund ules ese demclaa si cassea corstuca. Uneot acess proprta se aralesza pe bard a Sou ab centruatea uz specie existent conversa ouleare aura ‘48. speculative. Terai pasta per rar uroard poate consierat cao investe spaclatvd Curpéatrl sau prepritarl ate cede 8 valoaea eerul va est dr ext n i consterab cn ve apres ceseea asta cat ‘cult dae trent 2u tat aces alare actual lo fun de ota ma turd utleare as in vitor sic evaluator abv ia in sou cual bundtzare lena in vit 49Terenin exces. Une lot de fern sunt prea mar tu prncpala lr cea mal bund uzare Unele propre contut au terrur in exes cae nu st ecetarecorstuclor vst In ule cauriona me buna sizre a trend n ‘exces ese 8 ranangIRerln ae suai pote # exindee In vor a consol exsents sau deze vitae ao entit separa Tereulce parcare su treul oar eu eta tre nce S.cMBU. Citerile ante cele maibune wise, (ea mai bund utzare aprgretiymoblare webu s3indeplness8 pat cre Ea rable parm ee posbla fa ezabla fnatcat sl mentum producivePosbitate fc egalatea ‘yu consierte maint ris aa, ‘at azure edu 58 ceteine cre vz sunt prise de ege ‘9. Reglemetaie pnd zonares- Resta deconstute- ‘2 Normatele de conruy pot ves inven supe fezsitl wz dace uo scat in tral ‘2 Resrpie pred cnsrucle dn patronul sure soro= 1 Inpactl supa medi ft ave infers stupa exalt ni dct uo sot afr leg ‘2 inciarea pe terran lng pose alela cee ma bund ulzre @ propre dn cauza unr cauze To conractl de neiere- ‘acd nu ex resis cu caracor pvaLatunci zie adnise de cericatul de urbanism detemind torravele ante n vedere perry ova a bun tlzare 2 Normatele de contuci gi codiile de impact ssugre medi pot avee nent asus fezbita vetwan dace nv Sci a Poabla fe rmatoarel caracersl cere fete ulzdrle une! enumte progr obi 2 Dimensinle 3 Fema, Pasig a ain 7 Pre gr conn ie ine ones om pas aim pal srs voce er Se prac man far pa rpm a Supra 1 Stucke geotgc teen poate imped (sau fae fos surg) num uti ae poprtaicum 8; clu regia marede iain subst mule ‘2 Accel ult wren 2 Fiscul nor dzaste nal (cuter nudatl) 3. Unet br de ten pct singe cea rai bund ulzare numa ca tcdnd pare tran ansamblln acest cazevaluson va araia iterate ansanbul, ezabid ancian Unter care au Indepin cree de perms legl spose fk sunt nate mai departs pent a deterina acd ee ar proaice un vent care sa acopere chetulle de expcalaecbigai trance si anonzaea ‘apt Taste ule Sn cae veut fou fnancare pate sunt consieale cain feable fac. Pent a ceterira faite naciaevauato va prognozs venture generale de pcgetste cn cre seve sea cot expla (ncsvrgeatl pe prof] ezutnd prof net Seva caleua rata de fctcre 3 Caplallpropt dad aceta ete ral mare su egal cu cea ata de investor pe iat auc utizarea ee fexabl eumum predvtia Dine ule fezable aris coa mi bur wire ets acc ular care conduc aca mai mare valore renal tren in corcordara ca ata de ucficare a capa cart de pall pentu ace tzare Yaar recdualé tren post f gist esinnd valor utlasi propuse (een gi contuc stzénd cost matetlelor manoae\egel sal captluinecesare resizasi consul Vacarea Teer pate 6 tesla prin captalearea venue data! ren Vani dato enue vertu das dupa seBdeea cetulor de expecta gia reuperier cet investi constucie net in proporile determinate pe pig mobi, Cea mai bun vlzare peel aren ests doce! ilzare pe trmen ng se presupune c va amare aceesl pe draa de vaB ecznomcd tamer lurg $i se presupune cd va ridne aces. pe duata de wats ronomi say ula constr. (CMBU a toronului corsiderat ca find neocupat Usizares raza gps din gute vec legal unten Iter sau aun! popritcare este posioia dn punet do vere fc fzabla sub aspect fnancar gi cn care sf reals cea mai mar vars 2 opel especie Cites dongs suntpermisitatea egalposbitata ficafecabltaee frarciaré sf maximum do prota ‘Soopul determin CBU ca tern ber ate de aie uizarea pole a wrenlloreeicae ‘mpi vatcarea Faptl cb arenajreeitrte pot cole valdead concep CN cater ier CNBU a ‘eral ler tebue 9 fe cetarrinala cd se owe estarea separa a vari ererull geste Us pent ieneicarea pacer de wren comparable crea st nt recent ‘Concept CNBU se Caz pe dees cde dou Sau mal mua paral de cropetate mobil pot simlare ‘2 9 alate apropiat texte cleenesareiave nce org modu ha sess pot ust Modu bh eae 0 propre pra ublzat opin este Andaren pen deteminarea vali el de ise Utizwea sige este Ura ezonblapreebia? ‘= Este lagi uticarea sau a 0 eobabliat rezorab de @ ce chine © arobare legs pert acee sles? ‘> ‘rope os tae aceciaa ulean sau pat atapa peu abe uae? = Ee fzable inane vtzareaprocuse? ‘> Penta uitzarile care au wecutcle atu est artroare CBU select eect ea mapas sere 3 ‘eral? (Cea ai bund ue dei cea mal prota ulzare dre ular pterale pe ae previa e te avea sca uae ea Slt de pls Pent cao propriate respec ctrl permit pale uae leple de plantcare uta cu reglemerrie de 2oare, Cea mai bund uzare a trend Ihe (CMBL) est defints af izarea probable reonab egal a una ten ibe care ete fac pos fundamen adecvat ez franc car delerrin valera maxim & ‘ereru ‘nalie CMBU gute accent pe ulzirepotnale atecvale ale tren ber CMBU a ule ibe foato f!ayaar ura din umsoaree ules potnfseubizeres, cuerid (existe) consrua paralarea comasarea sau piste tere ca ivi (pe rvlnrae un pat a rae oc cel de aera) ‘Anata CNBU pert un een bern een cont in spunsula utearele do ned * Teraul sous vii eb asst ber sau etue sf tt pane care d construc; acd a ous vente ona adel umatoaes tebe eae Gs fl de consi bul realeae ade lose (pe ur de ocune decree cadre pentu ours pen ene omer ec. acd se detarindcd CBU aur een bers ce prin ides de canstucevahtoru a ebuisd ciseasce ‘construc al cares cavactaraean pin umatotele ai carers * Oi aang asim al amplsemertv nraport de con carer de pat + Se incadreazd in epementre de urbana in slendadee crete de pa + repre cela convert in cence aralza CNEU unl fren Wer ese fundamental in proces de evaueredn cel pun urmatoare vei che + Sopuldeterindl CMBU est bazafurdamenti vcr pi tren + Est ost n med fesvem pen deeminarea tcl al adeciat de consreiespact cst seat) care ar vel sete ca een * Neiodel deca pentru deterinare sl sunt e meted foul de rumeraracualeaDCF fe metoda recdal tren (espe captalzaea ven exical cab tren) ‘And in veda cee enue ma sus conser treul ber and In veer apt céaplesentl exe ocala nto aon ce mc asian ple cone Consruje gentu brour dar avem umalare ncovenintsupaaateenu est nsufcenl $i nu ist cr de grcarecorserim c& CHU este pay realzatea une! ecu rexderate Se ncatreazd fh reqlmertiie de utanism Const comeralinu aie coil dart fap 8 ou aiur concile necesare peru asguaea ei comer zap pacts sural mare vd comarca) Construct reaenasidapentuc8 angels et cacao zo rien | web sf in conoritte co 6.Evaluarea terenuli. Antcgaeaschimbarea. crea gi clea subse leh sunt principle evalu care intuanleas vers ‘ern ‘Concene si princi de exaluare ‘nteparea scinbarea carretera substan ecru sunt price evah care nfuleneac vce terenuhiAsel daca cuneate anbbeard cd aru znd aio eer Ge Saf de brow in umd anit 1 plea vrpere en perdu ease Frat trenul reflect rela ste core | ft creoscegzs i jul ecru termn seu acest Prelate srs ase in latte Asti dace un anu p de propriate mobil ese ater nin Ino aunts ond presuneaconcureie earem de putemce pate due le cesta vai nelo den det eprfiabiates In oe ca vacarea de pit sti panera pret cela pebat pe care poste suse pala {pen urrare sv retabi ah rive care rel aoarea een agin ean 17 Pc pacientes pana nm pil ese ‘reeneim n caenrraaome ite prana aajm m \acarea teen ests vei de ocd ine cree 9 oft dak ere ecooricd a ul ampasament arse ves rend poo aur pat Preps sub care pur cn curr ra vp i mut det err una ren sari apt cl pent aelassvaiel sire cesle a mi preven cea mae care. Freep ace gauranteeleneile nu conpex economic care ere aero esr Caractere fice sirens sorb i iburatlefietaz8 utlarea trou s mplct \abarea sarin fice pe cre va ua cosierare eva surtcmersinesfomedimersunes latopoyaecaearescrertares fice vrtsoare sau veer. Caractere topografie sur primal eles renal Elna unr uiltjcum at Capecotalaresecoetate gaze leonard tars 5 osbitile de ‘enotae 2 tld wren, Unltd teren devine anplsament-c exe ibn gota de a utzat pat un aru scp. Inbursa inte recesre ol vel pavare plural p8 gen lect ten imuraajtie extern lipo sz renpee worl caelzare iin de il ep cone. Vatres eer se va cosicearumei peu cau cel bune utc pri rae se va um lace ‘erenllier ipo ‘Se pure cd tel ae ilar construc conibul le voare aceasta conte se estimeah scziod “alae well vata al 9 prop nobilaeln carn cre consis mu SESE vale se Impane cerolresior Insnontecazreveluses url soit mobi pat coe ca anlar 8 rue coserat pent coa rai bund lzare Ete via Ge esa von de slaare exert I Se utlasars jae lel tare drei bce exact pacalare hice extuaé 9 capalzaa rel ‘ula Abate ewacia comb mead cos cu meted compara! dre; ence rexel coring ‘rand captalzi ca reba cos parclere coring cee Pei med Argumerile cae eu stats bara elaborates opi precum consent pnd vaca mina de arzacinae sunt + aba a ost erin dd sara excuse iplzle coc ave gi apecle exit a preze rape ‘bares esto pret ‘bara rue sear de response de med Vabares et substi, ‘abarearuconine TVA; vlunes ete ope ator une vor pana esima veeaes de pita 2 ui propel meblare ete recon sa fe src pas ain brleror—n conc vaavea de pea a une propel ncblare pot stata Ge un eva cae panei acasarisne, Oe prope bis ete unc. Expert evaluator uel Aaran Glo 8, Anexe:valori minime tranzactionare Anexele 1-30; - Pagina 7 an 17 Pre pt oi a ry cat conga j rene perm bares eras pele ae ‘ba ren nr ic npr ame aes pron gens re er (egy wi} -= purse) du 909 | ued jens -s2nuvog in, ere 8 BED JON 88 -y | BU" OZ MIND W EIS BuHENL GNU} Re 7 PsN AO a HOLHD Oye PURI ee op luau ‘eon up cu gos eteued aajeidhs oruswo fino eleO]EA | ena] .08 8 eaSoR 9p BIE AP HMIP SAR aN LON (oop Paes) anrmwRID MIROA] 9 TS ED rane a aR ToT aT | — aR | ssn ee emsea [rican] jeues | mae | oer love weirs] wae |neoasuio-n| fro va SST Are RT ‘FUVNOUOVENVaL 30 Swan OWA 9102-21 0¢ WTAVETIVRIO woes 7 sr une | taupe | cuned | dune) | caunoy | cone (ua pes freuen | sunsea [aynoen| teues | amy Jove weve] waery_|w wg va UAV ‘FOVROUSWENVE 30 TRINA IOWA 910021 02 VTL VERTVRION aN EV ‘anyseN viiuisia }epnr-yLeuLsia /3eOLvOIANT 3LVANOWY LYLIT¥9OT- Y¥ITIOWI ANOS Talon Wah 0 vO g0_| eo | so ~oo ra ‘€o—[-s0—[ ro sono} so} “90 a £0—[-s0—| vo] sas | | se Tae Lc ro—|-s0—[ ro -s0—| | 0-0 se oc ©o—[-s0—|-vo |“ sa] 0} 0] 00 a 0-90 | -ro—[ so-so} 0} 0 —[-s0—[-ro_[ so] 0} cr o—[ so [vos es |e | wa a ec co—|-s0—| vo] sa—| 60} 0] 90 o_[so—[ vo] “s0—] so} 0 | 00 Tc eo—[-s0— [roger a oe a ec eo Z cs 2 [ro = Tae 5 [v0 = ee_[ oe [es o_|v0- = e—| ve |e € 0—|—F0- 50 ese [6 2. 0—|~r0- =o sor_[ coir a o—|¥0- a sor[ ter e8e} er ras a aT Pear | RT| aT | TT ToT Ta RT| aa] — ea senor ho snes |rv6oou] uses |uyzan| toves | eae | pans ETaTTZTEETESEN RNOHTOWENVT aa BRIN NOTH 81022 0¢ VY AWTS Boe cmt £9990) ‘ONVSYN VIRLLSIE }9PMFNVITOIG IIIOLVOIANE TALVONOUY LLVLTVIOT YVITISOWI NOS ‘avroHu-tnaNos ie = am = Cees Gurgest Ea Dumiraven a ‘Ceeu ses 2 Crea Catia Debret a 3 Toe a m a aor EI a 7 7 cr oT oF £5 Too a a ee To or ar 7 ore cd co Tay et Poa aoe a or ah a [a TE ert en ep ers 390 ‘en en ee Tz 0_|-90—| so] -s0—| 0s] a or ean a 7 co [90 Tr eo —90 Za Tre eS eo—| 90 2 Tesoe i -noabore 30 Fr Teo ese 30 Ber 0 a) - OSE ar Ta aay a ube ewes | naan saen_| wengeucosino "" Pav mesv PD an 3B “anySyN WLRiLSte lopnFanysyN l3koLvoIanr JLvaNOY HLYLTI¥I0T- AvraoW ANOS ‘wero INNO en on os_[ oa 05 20, 08 [oa [05 20. 28 bs—[~oa—[ 05. 307 38 bs [oa [05 a 20, a os [0405 = 5 Es a se soa a oss zm 7a 7 [ aa | soo os = 20 os —[ 10} na 9a mH = Pads 20 Ce a aC ma = Rosa oa ea aa fa o3_|5 = “ates vn 2a 12} os faa bas = Rom 5 soa af eo az [15 z Saha a soa ae es z aa ge ess 20 2918 36 \ Pole 98 NOTA: Pen teen naviane ure anplasamens) insert de atgoi de beet 2 vor a "mb an propria, deren nivad a al eaeyor de lo

S-ar putea să vă placă și