Sunteți pe pagina 1din 4

Name: Nature: Generation:

Player: Demeanor: Sire:


Chronicle: Concept: Title:
ATTRIBUTES
Physical Social Mental
Strength _________

OOOOOOOO Charisma_________

OOOOOOOO Perception_________

OOOOOOOO
Dexterity _______

OOOOOOOO Manipulation_______

OOOOOOOO Intelligence_______

OOOOOOOO
Stamina _________

OOOOOOOO Appearance_________

OOOOOOOO Wits_________ OOOOOOOO

ABILITIES
Talents Skills Knowledges
Alertness_________
OOOOOOOO Animal Ken_______
OOOOOOOO Academics_________
OOOOOOOO
Athletics_______OOOOOOOO Crafts_________OOOOOOOO Enigmas_______OOOOOOOO
Brawl_________OOOOOOOO Etiquette_________
OOOOOOOO Finance_________OOOOOOOO
Dodge_________ OOOOOOOO Firearms_________
OOOOOOOO Investigation______
OOOOOOOO
Empathy_______ OOOOOOOO Melee__________OOOOOOOO Law___________ OOOOOOOO
Expression_________
OOOOOOOO Performance______
OOOOOOOO Linguistics_________
OOOOOOOO
Intimidation_______
OOOOOOOO Ride__________ OOOOOOOO Medicine_________
OOOOOOOO
Leadership_______
OOOOOOOO Security_______OOOOOOOO Occult_________ OOOOOOOO
Streetwise_________
OOOOOOOO Stealth_________
OOOOOOOO Politics_________
OOOOOOOO
Subterfuge______OOOOOOOO Survival_________
OOOOOOOO Science_________OOOOOOOO

ADVANTAGES
Disciplines Backgrounds Virtues
_____________
Animalism OOOOOOOO _____________OOOOOOOO Conscience/Conviction_ OOOOO
_____________
Fortitude OOOOOOOO _____________OOOOOOOO
_____________
Protean OOOOOOOO _____________OOOOOOOO Self-Control/Instinct___
OOOOO
_____________OOOOOOOO _____________OOOOOOOO
_____________OOOOOOOO _____________OOOOOOOO Courage___________ OOOOO
_____________OOOOOOOO _____________OOOOOOOO

Other Traits Humanity/Path Health


_____________OOOOOOOO __________________ Bruised
_____________OOOOOOOO OOOOOOOOOO Hurt -1
_____________OOOOOOOO Injured -1
_____________OOOOOOOO Willpower Wounded -2
_____________OOOOOOOO Mauled -2
_____________OOOOOOOO OOOOOOOOOO
Crippled -5
_____________OOOOOOOO
_____________OOOOOOOO Incapacitated
_____________OOOOOOOO Bloodpool Weakness
_____________OOOOOOOO Gain Animal Feature With Every Frenzy
_____________OOOOOOOO
_____________OOOOOOOO Experience
_____________ OOOOOOOO
_____________ OOOOOOOO Points Per Turn:____
MERITS & FLAWS
Merit Type Cost Flaw Type Bonus
________________ __________ ______ ________________ __________ ______
________________ __________ ______ ________________ __________ ______
________________ __________ ______ ________________ __________ ______
________________ __________ ______ ________________ __________ ______
________________ __________ ______ ________________ __________ ______
________________ __________ ______ ________________ __________ ______
________________ __________ ______ ________________ __________ ______
RITUALS PATHS
Name Level
__________________________ _______ _____________________________
OOOOO
__________________________ _______ _____________________________
OOOOO
__________________________ _______ _____________________________
OOOOO
__________________________ _______ _____________________________
OOOOO
__________________________ _______ _____________________________
OOOOO

ANIMALISTIC FEATURES
Animalistic Feature:____________________ Animalistic Feature:____________________
__________________________________ __________________________________
__________________________________ __________________________________
Concealable?:________________________ Concealable?:________________________
Added Feats:_________________________ Added Feats:_________________________
__________________________________ __________________________________
__________________________________ __________________________________

Experience Derangements
Total:_______________________________ __________________________________
Total Spent:__________________________ __________________________________
Spent On: __________________________________
__________________________________ Languages
__________________________________
__________________________________ __________________________________
__________________________________ __________________________________
COMBAT
Weapon/Attack Diff. Damage Range Rate Clip Conceal Armor
Class:_____________
Rating:____________
Penality:___________
Description:
_________________
_________________
_________________
EXPANDED BACKGROUNDS
Allies Mentor
__________________________________ __________________________________
__________________________________ __________________________________
__________________________________ __________________________________
Contacts Resources
__________________________________ __________________________________
__________________________________ __________________________________
__________________________________ __________________________________
Fame Retainers
__________________________________ __________________________________
__________________________________ __________________________________
__________________________________ __________________________________
Herd Status
__________________________________ __________________________________
__________________________________ __________________________________
__________________________________ __________________________________
Influence Other(______________)
__________________________________ __________________________________
__________________________________ __________________________________
__________________________________ __________________________________

POSSESSIONS
Gear(Carried) Equipment(Owned)
__________________________________ __________________________________
__________________________________ __________________________________
__________________________________ __________________________________
__________________________________ __________________________________
Feeding Grounds Vehicles
__________________________________ __________________________________
__________________________________ __________________________________
BLOODBONDS
Bound To Rating Bound To Rating
__________________________ _______ __________________________ _______
__________________________ _______ __________________________ _______
__________________________ _______ __________________________ _______
__________________________ _______ __________________________ _______
HAVENS
Location Description
__________________________ ____________________________________________
__________________________ ____________________________________________
__________________________ ____________________________________________
HISTORY
Prelude
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Goals
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

DESCRIPTION
Age:_____________________________________________________________________
Apparent Age:_____________________________________________________________
Date of Birth:______________________________________________________________
R.I.P:____________________________________________________________________
Hair:____________________________________________________________________
Eyes:____________________________________________________________________
Race:___________________________________________________________________
Nationality:________________________________________________________________
Height:___________________________________________________________________
Weight:__________________________________________________________________
Sex:____________________________________________________________________

VISUALS
Coterie Chart Character Sketch