Sunteți pe pagina 1din 14

ROMNIA

JUDEUL BACU
MUNICIPIUL ONETI
CONSILIUL LOCAL

HOTRRE
privind aprobarea rectificrii bugetului de venituri i cheltuieli
al Municipiului Oneti pe anul 2016

Consiliul Local Oneti, ntrunit n edin ordinar n data de 21 decembrie 2016;


Avnd n vedere Expunerea de motive nr.82723/13.12.2016 a Primarului Municipiului
Oneti ing. Nicolae Gnatiuc, Raportul de specialitate nr.82724/13.12.2016 al Serviciului
buget contabilitate, Avizul Comisiei de studii i prognoze economico-sociale, buget, finane,
agricultur i administrarea domeniului public i privat, servicii publice i comer;
n baza prevederilor Legii nr.339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016, art.49
alin.1) i alin.4) din Legea nr.273/2006 privind finanele publice locale, actualizat, Adresa
nr.2996 din 05.12.2016 emis de ctre Ministerul Finaelor publice Agenia Naional de
Administrare Fiscal;
n temeiul dispoziiilor art.36, alin.4, lit.(a) i art.45, alin.2, lit.a) i ale art.115 alin.1,
lit.b) din Legea nr.215/2001 a administraiei publice locale, Republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare,

HOTRTE:

Art.1 Se aprob rectificarea bugetului de venituri i cheltuieli al Municipiului Oneti


pe anul 2016, conform Anexei nr.1 care face parte integrant din prezenta hotrre.

Art.2 Se aprob rectificarea Anexei nr.8, reprezentnd bugetul de venituri si


cheltuieli pe anul 2016-2019 la Directia General de Asistenta Sociala, a Hotrrii
Consiliului Local Oneti nr.35 din 15 februarie 2016 privind aprobarea bugetului de
venituri si cheltuieli consolidat al Municipiului Onesti pe anul 2016, a bugetului multianual,
a bugetului la activitatile autofinantate, a listelor de investitii pe anul 2016 si a listelor de
investitii multianuale, conform Anexei nr.2 care face parte integrant din prezenta hotrre.

Art.3 Se aprob rectificarea Listei privind obiectivele de investiii propuse a se


realiza n anul 2016 avnd ca surs de finanare bugetul local i fonduri nerambursabile,
conform Anexei nr.3 care face parte integrant din prezenta hotrre.

Art.4 Se aprob modificarea Anexei nr.11 din H.C.L nr.35/15 februarie 2016,
reprezentnd sumele alocate pentru finanarea unor proiecte, activiti educaionale, alte
activiti, conform Anexei nr. 4 ce face parte integrant din prezenta hotrre.

Art.5 Hotrrea Consiliului Local Oneti nr.35 din 15 februarie 2016 privind
aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli consolidat al Municipiului Onesti pe anul 2016,
a bugetului multianual, a bugetului la activitatile autofinantate, a listelor de investitii pe anul
2016 si a listelor de investitii multianuale se va modifica n mod corespunztor.
Art.6 Prezenta hotrre va fi comunicat, prin grija secretarului municipiului:
- Instituiei Prefectului- Judeul Bacu;
- Primarului Municipiului Oneti;
- Directiei Generale de Asistenta Sociala

Preedinte de edin,
Alexandru Cristea

Contrasemneaz,
Secretarul Municipiului,
Cons.jur. Daniel Spnu

Nr.172
din 21 decembrie 2016
SD/BR
ROMANIA Anexa nr.1
JUD. BACAU la Hotrrea nr.172
MUNICIPIUL ONESTI din 21 decembrie 2016
PRIMAR

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016


MII LEI
PLAN INFLUENTE PLAN
SPECIFICATIE INITIAL De redus.. De supl. DEFINITV
Tr.IV Tr.IV
1 2 3
TOTAL VENITURI 101,598.70 66.00 420.40 101,953.10

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 88,315.70 66.00 354.40 88,604.10

Venituri din care: 88,315.70 66.00 354.40 88,604.10


I. Venituri proprii 41,074.00 41,074.00

Impozit pe venit 19,226.00 41 19,267.00


Impozit si taxe pe proprietate 15,311 15,311
Impozite si taxe pe bunuri si servicii 43,764.00 211 43,975.00
din care:
-Sume defalcate din TVA pentru finantarea 39,958 39,958
cheltuielilor descentralizate
-Sume defalcate din TVA pentru producerea
energiei termice livrata populatiei
Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bug.locale 529.00 211.00 740.00
Sume defalc.TVA invat.particular sau confesional 121.00 121.00
-Taxe pe utilizarea bunurilor 3,156.00 3,156.00
Alte impozite si taxe fiscale 552 552
Venituri nefiscale d .c: 9,037 66 95 9,006
Varsaminte din sectiunea de funct.ptr.sect. dezvoltare -7,641 66 -7,707
Subventii de la alte administratii publice d.c. : 360 360
Ajutoare incalzire cu lemne 360 360
Subventii copii cerinte speciale 65.70 7.40 73.10

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 13,283 0 66 13,349

Total venituri din care: 13,283 0 66 13,349

I Varsaminte sectiunea functionare 7,641 66 7,707


II Subventii proiecte finantate din PNDL 5,076 5,076
III.Sume primite de la UE 522 522
IV.Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii
catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate 44 44
TOTAL CHELTUIELI 106,358.70 2,456 2,810.40 106,713.10

88,315.70 1,456 1,744.40 88,604.10

Cheltuieli de personal din care: 46,170 650 35 45,555


51.02 - Administratia locala 5,900 350 5,550
54.02-Alte serv.publice 687 150 537
61.02-Ordine publica 108 108
65.02-Invatamant 32,355 32,355
66.02-Sanatate 915 35 950
67.02-Cultura 1,120 50 1,070
68.02-Asist.sociala 3,991 3,991
70.02-Dezv.publica 1,094 100 994
74.02-Prot.mediu
84.02-Transporturi

Cheltuieli materiale din care: 35,094 800 1,628 35,922


51.02 - Administratia locala 2,993 250 2,743
54.02-Alte servicii 150 50 100
61.02-Ordine publica 150 150
65.02-Invatamant 6,390 200 6,190
66.02-Sanatate 90 90
67.02-Cultura 2,390 2,390
68.02-Asist.sociala 650 650
70.02-Dezv.publica 21,701 1,628 23,329
84.02-Transporturi 580 300 280

Subventii 100 100


81.02-Combustibil,energie
84.02-Transporturi 100 100

Transferuri 454 6 0 448


56.02-Transf.caract.general 438 438
66.02-Sanatate 16 6 10
55.02-Dobanzi 1,300 1,300
65.02-Invatamant 1,300 1,300
Rambursari de credite 2,540 0 2,540
51.02-Administratie locala 21 21
65.02-Invatamant 108 108
70.02-Dezv.publica 2,010 2,010
84.02-Transporturi 401 401

Alte cheltuieli 119 74 193


51.02-Administratie locala 119 119
65.02-Invatamant 74 74

Alte transferuri 121 121


55.01,63 121 121

Asistenta sociala 2,417.70 7.40 2,425.10


68.02-Asist.sociala 2,344 2,344
65.02 Invatamant 73.70 7.40 81.10

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 18,043 1,000 1,066 18,109

Cheltuieli de capital din care: 17,999 1,000 60 17,059


51.02 - administratia locala 300 300
54.02-Alte serv.publice
61.02-Protectie civila 9 9
65.02-Invatamant 262 262
66.02-Sanatate 7,709 60 7,769
67.02-Cultura 1,100 1,100
68.02-Asist.sociala 460 460
70.02-Dezv.publica 3,286 1,000 2,286
74.02-Prot.mediu
84.02-Transporturi 4,873 4,873

Transferuri de capital 44 6 50
66,02- Sanatate 44 6 50

Active financiare 1,000 1,000


51.02 - administratia locala 0 1,000 1,000

Preedinte de edin, Contrasemneaz,


Alexandru Cristea Secretarul muncipiului,
cons.jur. Daniel Spnu
0
ROMANIA ANEXA NR. 2
JUDETUL BACAU la Hotararea nr.172
MUNICIPIUL ONESTI din 21 decembrie 2016
CONSILIUL LOCAL

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI


la Directia de Asistenta Sociala
Rectificat
PE ANUL 2016

Mii lei
SPECIFICATIE PLAN TR.IV TR.IV PLAN
2016 De De 2016
initial redus suplim. defini
tiv
1 2 3 4 5
Total venituri, din care: 67 14 81

venituri din functionare 67 14 81


contributii persoane asistate 67 14 81

Total cheltuieli, din care: 67 14 81

cheltuieli de functionare 67 14 81
cheltuieli materiale 67 14 81

Preedinte de edin,
Alexandru Cristea

Contrasemneaz,
Secretarul Municipiului,
Cons.jur. Daniel Spnu
Romania Anexa nr.3
Judetul Bacau la Hotararea nr.172
Municipiul Onesti 21 decembrie 2016
Consiliul Local

L i s t a
obiectivelor de investitii propuse a se realiza in anul 2016
avand ca sursa de finantare
bugetul local si fonduri nerambursabile

INV / C+M lei


Prevederi 2016
Denumirea obiectivului Valoare Valoare din care:
- Acord MF, HG, HCL total total TOTAL
-data incep. ex. actualizat col 5-8 Trim.I Trim.II Trim.III Trim.IV
- capacitai

1 2 3 4 5 6 7 8

TOTAL BUGET LOCAL 39,268,505 44,556,267 17,059,000 11,561,000 1,383,000 5,055,000 -940,000
din care: 27,419,250 32,190,688 10,877,800 8,542,800 1,300,000 2,035,000 -940,000

Lucrri n continuare 22,807,636 28,095,398 8,178,000 1,758,000 1,300,000 5,120,000 0


16,360,187 21,131,625 4,849,000 1,579,000 1,300,000 1,970,000 0

Lucrari noi 14,302,869 14,302,869 6,882,000 7,757,000 0 65,000 -940,000


11,059,063 11,059,063 6,028,800 6,963,800 0 65,000 -940,000

Achiziii de bunuri i alte 2,158,000 2,158,000 1,999,000 2,046,000 83,000 -130,000 0


cheltuieli de investiii

Page 1
1 2 3 4 5 6 7 8
Cap.51.03 - Autoriti publice 458,500 458,500 299,500 284,500 15,000 0 0
din care
Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investitii 458,500 458,500 299,500 284,500 15,000 0 0

1,Dotari 141,700 141,700 141,700 126,700 15,000 0 0


1,1 Calculatoare + imprimante 100,000 100,000 100,000 91,000 15,000 0 -6,000
1.2 Licente 18,000 18,000 18,000 18,000 0 0 0
1,3 Videoproiector sala sedinte Consiliu Local 8,500 8,500 8,500 8,500 0 0 0
1,4 Centrala termica str. Pacii Comp Protectie Civila 4,000 4,000 4,000 4,000 0 0 0
1,5 Masina de numarat bani 5,200 5,200 5,200 5,200
1,6 Aparat fota + accesorii 6,000 6,000 6,000 0 0 0 6,000

2, Cheltuieli de proiectare 316,800 316,800 157,800 157,800 0 0 0


2,1 Documentatie PSI Consiliu. Local .si executie 16,800 16,800 16,800 16,800 0 0 0
2,2 PUG Onesti 300,000 300,000 141,000 141,000

Cap.61.02 Protectie civila 9,000 9,000 9,000 0 9,000 0 0


din care
Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investitii 9,000 9,000 9,000 0 9,000 0 0

1,Dotari 9,000 9,000 9,000 0 9,000 0 0


1,1 Calculatoare 9,000 9,000 9,000 0 9,000 0 0

Cap.65.02 - Invatamant , 262,000 262,000 262,000 262,000 - - -


din care: - - - - - - -
Achiziii de bunuri i alte cheltuieli de investitii 262,000 262,000 262,000 262,000 0 0 0

2. Cheltuieli de proiectare: 262,000 262,000 262,000 262,000 0 0 0


2.1 Cresterea eficientei energetice la Gradinita Magnolia 28,000 28,000 28,000 27,000 0 1,000 0
2.2 Actualizare Proiectare Scoala Stefan cel Mare 40,000 40,000 40,000 40,000 0 0 0
2,3 Actualizare Proiectare Scoala Ghita Mocanu 55,000 55,000 55,000 55,000 0 0 0
2,4 Actualizare Proiectare Scoala nr. 1 65,000 65,000 65,000 65,000 0 0 0
2,5 Proiectare Cladire anexa CT Gr.10 15,000 15,000 15,000 15,000 0 0 0
2,6 Proiectare Cladire anexa 2 CT Colegiul N. Comaneci 30,000 30,000 30,000 30,000 0 0 0
2,7 Proiectare Cladire anexa CT Gr.12 14,000 14,000 14,000 15,000 0 -1,000 0
2,8 Proiectare Cladire anexa CT Gr.14 15,000 15,000 15,000 15,000 0 0 0

Cap.66,02 Sanatate 16,398,566 16,398,566 7,769,000 1,099,000 1,300,000 5,275,000 95,000


din care: 9,152,178 9,152,178 4,040,000 690,000 1,300,000 2,050,000 0

Page 2
1 2 3 4 5 6 7 8
Lucrari in continuare 8,137,000 8,137,000 6,855,000 355,000 1,300,000 5,200,000 0
3,608,000 3,608,000 3,526,000 176,000 1,300,000 2,050,000 0

1.1 Extindere si modernizare Compartiment Primire Urgente 8,137,000 8,137,000 6,855,000 355,000 1,300,000 5,200,000 0
Spital Municipal Onesti HCL 18/27,02,2014 3,608,000 3,608,000 3,526,000 176,000 1,300,000 2,050,000 0

Lucrari noi 8,141,566 8,141,566 794,000 734,000 0 0 60,000


5,544,178 5,544,178 514,000 514,000 0 0 0

2.1 Modernizare la sectiile Medicina Interna, Neurologie si 7,606,000 7,606,000 789,000 729,000 0 0 60,000
ORL Oftalmologie, Spital Onesti HCL119/25,09,2014 5,085,000 5,085,000 509,000 509,000 0 0 0
2.2 Dispensar
p medical, Cartier Slobozia HCL 8/29,01,2015
p 535,566 535,566 5,000 5,000 0 0 0
solare la Spitalul municipal '' Sf. Ierarh Dr.Luca'', municipiul 459,178 459,178 5,000 5,000 0 0 0

Achizitii de bunuri si alte 120,000 120,000 120,000 10,000 0 75,000 35,000


cheltuieli de investitii

2,Cheltuieli proiectare 120,000 120,000 120,000 10,000 0 75,000 35,000


2,1 CT sediu ambulanta municipiul Onesti 5,000 5,000 5,000 10,000 0 0 -5,000
2,2 Reabilitare termica Maternitate- Spital Onesti DALI 35,000 35,000 35,000 0 0 30,000 5,000

2,3 Servicii de consultanta Reabilitare termica Maternitate 45,000 45,000 45,000 0 0 45,000 0
solare la Spitalul municipal '' Sf. Ierarh Dr.Luca'', municipiul
Onesti 35,000 35,000 35,000 0 0 0 35,000

Cap.67.02- Cultura , religie i aciuni privind 11,263,731 16,551,493 1,100,300 1,052,500 9,000 0 38,800
activitatea sportiv i de tineret 9,886,765 14,658,203 731,000 731,000 0 0 0

Lucrri n continuare 10,894,431 16,182,193 731,000 731,000 0 0 0


9,886,765 14,658,203 731,000 731,000 0 0 0

1,1 Catedrala ortodoxa 9,821,000 15,108,762 350,000 350,000 0 0 0


Pogorarea Duhului Sfant HCL 44/2001 8,863,000 13,634,438 350,000 350,000 0 0 0
1,2 Lucrari decorative Maria Magdalena 700,000 700,000 140,000 140,000 0 0 0
700,000 700,000 140,000 140,000 0 0 0
1,3 Capela Cimitir Borzesti 373,431 373,431 241,000 241,000 0 0 0
HCL 829,01,2015 323,765 323,765 241,000 241,000 0 0 0

Page 3
1 2 3 4 5 6 7 8
Achiziii de bunuri si alte cheltuieli de investitii 369,300 369,300 369,300 321,500 9,000 0 38,800

1, Dotari 209,400 209,400 209,400 51,500 13,800 0 144,100


1.1 Dotari PSI Sala Polivalenta( generator + alte echipament 39,600 39,600 39,600 51,500 -16,000 0 4,100
1,2 Calculatoare 9,000 9,000 9,000 0 9,000 0 0
1,3 Monument inundatii Slobozia 20,800 20,800 20,800 0 20,800 0 0
1,4 Program informatic Biblioteca 110,000 110,000 110,000 0 0 0 110,000
1,5 Grup electrogen Biblioteca Radu Rosetti 30,000 30,000 30,000 0 0 0 30,000
2. Cheltuieli de proiectare: 159,900 159,900 159,900 270,000 -4,800 0 -105,300
2,1 Reabilitare termica Biblioteca - proiectare 30,000 30,000 30,000 30,000 0 0 0
2,2 Documentatie aviz PSI Biblioteca si executie 38,000 38,000 38,000 65,000 0 0 -27,000
2,3 Documentatie aviz PSI Sala Polivalenta si executie 43,900 43,900 43,900 45,000 0 0 -1,100
2,4 Documentatie aviz PSI Catedrala 14,000 14,000 14,000 20,000 0 0 -6,000
2.5 Documentatie aviz PSI Muzeu si executie 9,000 9,000 9,000 40,000 -31,000 0 0
2,6 Documentatie autorizatie PSI Biserica Maria Magdalena 20,000 20,000 20,000 20,000 0 0 0
2.7 Cinematograf Oituz-proiectare 0 0 0 5,000 31,000 4,000 -40,000
2,8 Dezvoltarea patrimoniului cultural din Municipiul Onest 5,000 5,000 5,000 5,000 0 0 0
2,9 Cimitir Cartier 6 Martie 0 0 0 40,000 -4,800 -4,000 -31,200

Cap. 68.02-Asistenta sociala 3,644,205 3,644,205 460,000 460,000 0 0 0


din care: 2,723,422 2,723,422 450,000 450,000 0 0 0

Lucrari in continuare 3,634,205 3,634,205 450,000 450,000 0 0 0


2,723,422 2,723,422 450,000 450,000 0 0 0

1.1 Amenajare camin persoane varstnice Cartier 6 Martie 3,634,205 3,634,205 450,000 450,000 0 0 0
HCL 2,723,422 2,723,422 450,000 450,000 0 0 0

Achiziii de bunuri i alte cheltuieli de investitii 10,000 10,000 10,000 10,000 0 0 0

2.Cheltuieli de proiectare 10,000 10,000 10,000 10,000 0 0 0


2,1 Documentatie autorizatie PSI Camin persoane varstnice 10,000 10,000 10,000 10,000 0 0 0

Cap.70.02. Servicii de 2,286,200 2,286,200 2,286,200 3,530,000 50,000 -220,000 -1,073,800


Dezvoltare publica si locuinte 1,357,000 1,357,000 1,357,000 2,372,000 0 -15,000 -1,000,000

Lucrri n continuare 142,000 142,000 142,000 222,000 0 -80,000 0


142,000 142,000 142,000 222,000 0 -80,000 0
1.1 Retea canalizare in cartierul Borzesti, Municipiul 142,000 142,000 142,000 222,000 0 -80,000 0
Onesti HCL 111/22,08,2013 142,000 142,000 142,000 222,000 0 -80,000 0

Page 4
1 2 3 4 5 6 7 8
Lucrari noi 1,215,000 1,215,000 1,215,000 2,150,000 0 65,000 -1,000,000
1,215,000 1,215,000 1,215,000 2,150,000 0 65,000 -1,000,000

2.1 Alimentare en electrica stalpi de iluminat Aleea Parcului 715,000 715,000 715,000 650,000 0 65,000 0
HCL 715,000 715,000 715,000 650,000 0 65,000 0
2.2 Lucrari Termon 500,000 500,000 500,000 1,500,000 0 0 -1,000,000
500,000 500,000 500,000 1,500,000 -1,000,000

Achiziii de bunuri i alte cheltuieli de investitii 929,200 929,200 929,200 1,158,000 50,000 -205,000 -73,800

1,Dotari 180,000 180,000 180,000 50,000 130,000 0 0


1,1 Locuri de joaca si recreere 125,800 125,800 125,800 50,000 75,800 0 0
1,2 Locuri odihna lemn - Foisoare 50,000 50,000 50,000 0 50,000 0 0
1,3 Boiler ANL nr.7 4,200 4,200 4,200 0 4,200

2.Cheltuieli de proiectare 749,200 749,200 749,200 1,108,000 -80,000 -205,000 -73,800


2,1 Reabilitare urbana zona est ( Cartier Mal si Casin) 46,500 46,500 46,500 45,000 1,500 0
2,2 Modernizarea infrastructurii din zona Orizont , 144,000 144,000 144,000 144,000 0 0
2,3 Statie epurare ape uzate Municipiul Onesti 10,000 10,000 10,000 100,000 -40,000 -50,000 0
2,4 Consultanta 7 proiecte, Reabilitare zona urbana Onesti 40,000 40,000 40,000 40,000 0 0 0
2,5 Reabilitare zone degradate in cartierul Marasesti 8,500 8,500 8,500 90,000 -30,000 -51,500 0
2.6 Retea canalizare str. Redului,V.Alecsandri,Serelor, Etern 26,200 26,200 26,200 70,000 0 0 -43,800
2,7 Retea canalizare, alim apa si asfaltare str. Talpau 25,000 25,000 25,000 40,000 0 -15,000 0
2,8 Plan de mobilitate 40,000 40,000 40,000 40,000 0 0 0
2,9 Documentatie aviz PSI Sist alimentare cu apa Slobozia 10,000 10,000 10,000 10,000 0 0 0
2,10 Sist supraveghere video locuri joaca si alte ob. 5,000 5,000 5,000 5,000 0 0 0
2,11 Extindere iluminat public in municipiul Onesti 25,000 25,000 25,000 25,000 0 0 0
2,12 Alimentare en, electrica bloc garsoniere str. Libertatii 1 274,000 274,000 274,000 399,000 0 -125,000 0
2,13 Retea canalizare si asfaltare str. Erou Turturica 20,000 20,000 20,000 100,000 -50000 0 -30,000
2,14 Expertiza tehnica Pod pe DN 11 peste raul Trotus 40,000 40,000 40,000 0 40000
2,15 Reabilitare termica bloc strr. Libertatii 1 proiectare 35,000 35,000 35,000 0 0 35,000 0

Page 5
1 2 3 4 5 6 7 8
Cap.84.02. Drumuri si strazi 4,946,303 4,946,303 4,873,000 4,873,000 0 0 0
prin PNDL 4,299,885 4,299,885 4,299,800 4,299,800 0 0 0

TOTAL Lucrari noi 4,946,303 4,946,303 4,873,000 4,873,000 0 0 0


4,299,885 4,299,885 4,299,800 4,299,800 0 0 0
Lucrari noi
2.1 Refacere infrastructura strazi in cartierele 6 Martie, 3,034,253 3,034,253 2,981,700 2,981,700 0 0 0
Buhoci si Cuciur HCL 69/15.05.2014 2,646,862 2,646,862 2,646,800 2,646,800 0 0 0
2.2 Modernizare strazi in cartierele Slobozia si Belci 1,912,050 1,912,050 1,891,300 1,891,300 0 0 0
Etapa I - Cartier Belci HCL 132/28.10.2014 1,653,023 1,653,023 1,653,000 1,653,000 0 0 0

Preedinte de edin,
Alexandru Cristea Contrasemneaz,
Secretarul municipiului,
cons.jur. Daniel Spnu

Page 6
ROMANIA ANEXA NR. 4
JUDETUL BACAU la Hotararea nr.172
MUNICIPIUL ONESTI din 21 decembrie 2016
DIRECTIA ECONOMICA

Propuneri privind alocarea unor sume


pentru finantarea unor proiecte, activitati educationale, alte activitati

NR. DENUMIRE ACTIVITATE SUMA


CRT.

1. Finantare proiecte Lg. 350/2005 119 mii lei

2. Culte 135 mii lei


3. Gala invatamantului 150 mii lei
4. Alte activitati organizate de U.A.T. 357,5 mii lei
5. Fond carte pentru spital 10 mii lei

Presedinte de sedinta,
Alexandru Cristea

Contrasemneaza ,
Secretarul municipiului,
Cons. Jur. Daniel Spanu