Sunteți pe pagina 1din 4
UNIVERSITATEA DE $TIINTE AGRONOMICE s1 MEDICINA VETERINARA — BucuResTI FACULTATEA DE MANAGEMENT, INGINERIE ECONOMICA iN AGRICULTURA st DEZVOLTARE RURALA GHID PRIVIND ELABORAREA LUCRARII DE DISERTATIE 1, CONSIDERATI GENERALE Prezentul ghid a fost elaborat in baza urmatoarelor acte normative: ~ Legea Educajiei Nafionale nr. 1/2011 cu modificatile si completitile ulterioare; - Legea privind organizarea studiilor universitare nr. 288/2004, modificat& si completata, = Ordinul Ministrului Educajiei Nationale si Cercetiii $tiingifice nr. 3098/2016, privind aprobarea Metodologei-cadru de organizare si desfigurare a examenelor de licen\@/diploma si disertatie; Procesul de intocmire a luerarii de disertafie se realizeaz sub coordonarea unui indrumator stinfific, conform urmitoarelor etape: Stabilirea temei sia titlului (provizoriu, dact este cazul), concomitent cu alegerea unui indrumitor stiinfific, in functie de tema stabilita; + Depunerea unei cereri (formular-tip) caitre decanul FMIEADR. Cererea trebuie si aiba acceptul (semnatura) indrumatorului stiintific (Anexa 1); + Stabilirea planului lucrarii de disertatie si a bibliografiei minimale (cel putin 10 lucrari, cari si articole); + Predarea esalonati a capitolelor din lucraii de disertafie, conform unui calendar stabilit de comun acord cu indrumatorul stiintfic; + Aplicarea corecturilor gi a observatiilor efectuate de indrumator in urma evaluairii realizate pe parcurs; + Se inscriu la examenul de disertafie numai masteranzii integralisti, respectiv care au promovat toate examenele prevazute in Planul de invaimant de pe parcursul celor 2 ani; * Conform unui calendar, inaintea susfinerii examenului de disertafie se depune la secretariat un dosar care trebuie si confiné urmétoarele: cerereatip, semnati (Anexa 1); Declarajia pe propria rispundere privind autenticitatea lucrarii de disertatie, semnati (Anexa 2); Fisa de lichidare cu toate avizele (Anexa 3); Luerarea {ific si un CD cu lucrarea de disertafie in format de disertatie intr-un exemplar, avizat de indrumatorul PDF. www.managusamy.r0 B-dul Marist, 59, cod postal 011464, Sector 1, Bucuresti « TeV/Fax: 021 318 04 65 e-mail: seretariat@managusamy.r0 Drepturil obligafiile masterandului: Drepturi a) Sa beneficieze de indrumarea unui cadru didactic; b) Sa aleaga o tema dintre cele propuse de cadrele didactice ale FMIEADR; ©) Sa propunai o tema de proiect proprie; 4) Sai menina legdtura cu indrumatorul stiingific pe toata perioada de pregiitire a lucrarii de disertatie, Obligatii a) Sa depund la timp cererea de alegere a temei de disertatie; b) S& respecte normele generale de intocmire a lucritii de disertatie; ©) Sa aiba in vedere toate observatiile si corecturile ficute de catre indrumator; 4) $a foloseasca in notele de subsol toate carfile menfionate in bibliogratie; ¢) 8a predea indrumatorului seefiuni din lucrare conform calendarului stabilit de comun acord cu acesta; 1) Si lucreze in mod onest, evitind plagiatul. Mastandul va depune — la predarea lucritii de disertafie — 0 declarafie pe propria rispundere, datati si semnatdi in original, din care s& rezulte & lucrarea fi aparfine, nu a mai fost niciodata prezentata si nu este plagiata, Aceasta declaratie se va regiisi, de asemenea, la sfargitul proiectului (Anexa 2). Drepturile si obligafiile indrumatorului stiingfic: Drepturi a) Sa respinga lucrarea, daca ea nu corespunde regulilor stipulate de prezentul ghid si nu respect elementele obligatorii Obligatii a) S& propuna Consiliului Profesoral al facultifii Iuarea unor masuri disciplinare impotriva mastandului un plagiat; indrumat, in cazul in care constata cd acesta a co: I. REGULI PRIVIND CONTINUTUL $I REDACTAREA LUCRARII DE DISERTATIE Lucrarea de disertajie constituie actul final al studiilor universitare de master. El reprezinti o lucrare {ifica a unui cadru didactic de specialitate. scrisd, intocmiti de eatre absolvent, sub indrumarea Lucrarea de disertafie este structurat pe capitole si include urmatoarele elemente obligatorii: ) Coperta — va confine urmitoarele informatii: ~ universitatea; - facultatea; - programul de studii; - nivelul de susfinere (lucrare de disertatie); - numele si gradul didactic al indrumatorului stiinfific; www.managusamv.r0 B-dul Masti, 59, cod postal 011464, Sector 1, Bucuresti « Tel/Fax: 021 318 04 65 e-mail: secretariat@managusamy.ro - numele absolventului; Informafiile care trebuie si aparai pe coperta Incrarii de disertatie sunt prezentate in Anexa 4. b) Pagina de titlu — titlul lucrarii de disertafie (Anexa 5); ©) Cuprins — va confine denumirea si numerotarea capitolelor, subcapitolelor si subpunctelor, bibliografia si anexele cu menfionarea paginaiei corespunzaitoare din text (Anexa 6); in capitole, a caror succesiune este urmiitoarea: — trebuie si aiba o organizare logis 4) Confinutul luc ivului, motivarea alegerii temei, a cadrului teoretico-metodologic si + Introducere, Prezentarea ot de cercetare, precum si un scurt rezumat al lucrariis + Capitolul 1. Prezentarea elementelor teoretico-metodologice legate de tema abordatii (modalitati, formule, relafii si modele de calcul si analiza; aspecte institusionale si legislative in domeniu; experiente existente in domeniu etc); + Capitolul 2 si/sau 3. Studiul de caz: Prezentarea unei situafii descriptive, a unei monografii, a unei ice in care si se aplice aspectele teoretice si metodologice prezentate in primul capitol; aplicafii pr + Coneluzii si propuneri. Extragerea de conclu: baza acestor concluzii; prezentarea altor elemente utile: noi direcfii de continuare a cercetitii efectuate; in primele capitole si formularea de propuneri pe strategii, discupii stiingifice cu puncte de vedere consacrate, etc.; + Bibliografie. Precizarea, in ordinea alfabetica a autorilor, a principalelor surse de documentare privind claborarea lucriii de disertafie (att pentru partea teoretico-metodologic’, precum si pentru partea de cercetare). Lista bibliograficd a lueririlor consultate se va regisi la sfargitul proiectului, Ea va cuprinde wului autor, Se vor lucrarile consultate, numerotate, prezentate in ordine alfabeticd dupa numele pi introduce in lista bibliograficd numai acele lucrari care au fost direct utilizate in proiect si, deci, care intr-un mod sau altul au contribuit la realizarea lucratii, Bibliografia nu se va numerota ca $i capitol al lucrarii (Anexa 7); + Anexe, Includ alte materiale relevante din confinutul lucrarii (tabele, grafice, ilustrafii, hari s.a.). Reguli privind redactarea luerdrii: + redactarea se va face pe calculator, cu toate semnele diacritice, format Ad; + se recomanda folosirea editorului Microsoft Word cu caractere romanesti. Se va utiliza fontul ,,Times New Roman CE" folosindu-se caractere de 12. Proiectul va fi redactat la 1,5 rnduri, Marginile paginilor se stabilese astfel: sus - 2 cm, jos - 2 em, stiinga - 2,5 cm, dreapta - 1,5 em; + lucrarea va fi impart in: capitole, subcapitole, paragrafe, dar nu mai mult de 4 grade de titluri; + figurile se numeroteazai pe capitole. Numarul si legenda figurii se redacteaz cu litere mici si se inscriu sub figura www.nanagusamy.t0, B-dul Marasti, $9, cod postal 011464, Sector 1, Bucuresti « Tel/Fax: 021 318 04 65 ‘e-mail: secretariat@managusamv.r0 + tabelele trebuie sii aibi o prezentare unitari. Fiecare tabel trebuie si fie numerotat si si aiba un titlu, lul se scrie centrat deasupra tabelului, Numerotarea tabelelor se va face pe capitole, in partea dreapta deasupra titlului. Trimiterile din text la tabele se vor face seriind ,,tabelul nr......"; + bibliografia se plaseaza la sfarsitul lucrarii, inaintea anexelor. estea se vor marca intr-un singur mod (cu cifre arabe sau *), + daci o lucrare confine note de subsol, Toate notele menfionate pe o pagina trebuie si se regiiseasci in subsolul paginii respective. De reguli, ordinea datelor este urmatoarea: numele si prenumele autorului,titlul lucrari, editura, anul, pagina, ‘a volum, lucrarea va avea intre 30 si_50 de pagi Il, REGULI_ DE PREZENTARE A LUCRARII DE DISERTATIE Prezentarea lucrari in faja comisiei de examinare este la fel de importanta ca si elaborarea acesteia, Reguli de prezentare si sustinere a lucriirii de disertatie: ibsolvenfii vor fi anunjati asupra datei, orei gi locafiei la care isi vor putea a, Momentul si locajia prezentiri susfine lucrarea in faja comisiei, Neprezentarea absolventului la data, ora si locafia stabilite poate atrage climinarea acestuia din examenul de disertatie. b. Prezentare in Power Point: absolventul isi va sustine rezultatele cercetirii realizate cu ajutorul unei prezentri multimedia concepute in PowerPoit c. Timp maxim de prezentare: 7-8 min, d. intrebari: membi metodologia si resursele folosite. comisiei pot adresa absolventului oricte intrebari referitoare la subiectul lucrarii si/sau Recomandari pentru realizarea prezentirii multimedia: — prezentarea va confine intre 12 si 15 slide-uris ~ existenfa obligatorie a unui slide de titlu, care va confine cel pufin titlul lucrarii, numele absolventului si numele cadrului didactic indrumator; ~ slide cu cuprinsul lucrariis ~ 7-11 slide-uri cu tabele, figuri (cu ajutorul acestora se vor prezenta acele aspecte ale lucririi ce se considera a fi reprezentative si comunicate comisiei); ~ 1-2 slide-uri pentru coneluzii; ~ slide-urile nu vor confine prea mult text, iar absolventul nu va citi informafia de pe ecran, Noiembrie 2016 Prof. univ. dr, TO! www.managusamv.r0 B-dul Marasti, 59, cod postal 011464, Sector 1, Bucuresti « Tel/Fax: 021 31 ‘e-mail: secretariat@managusamv.ro