Sunteți pe pagina 1din 89

ANEXA-1-Domeniile şi programele de studii universitare de master, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2016 - 2017, în cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat

1. UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREŞTI

             

Nr. max.

Nr.

crt.

Domeniul de

studii

universitare de

master

Denumirea programului de studii universitare de master

Locația

geografică

Limba

de

predare

Form

a de

învăţă

mânt

Numărul de

credite de

studiu

transferabile

stud ce

pot fi

școlarizaț

i

   

Aplicații ale chimiei în expertize juridice

Bucureşti

română

IF

120

 

Chimie alimentară

Bucureşti

română

IF

120

Expertizarea alimentelor, produselor chimice şi materialelor

Bucureşti

română

IF

120

Ingineria proceselor chimice

Bucureşti

română

IF

120

Materiale compozite avansate cu

Bucureşti

română

IF

120

1

Inginerie

destinaţii speciale

450

chimică

Micro - şi nanomateriale

Bucureşti

română

IF

120

 

Produse farmaceutice şi cosmetice

Bucureşti

română

IF

120

 

Protecția consumatorului. Controlul calităţii produselor

Bucureşti

română

IF

120

Știinţa şi ingineria materialelor oxidice avansate şi nanomateriale

Bucureşti

română

IF

120

Știinţa şi ingineria polimerilor

Bucureşti

română

IF

120

   

Analiza și modelarea sistemelor electromagnetice

Bucureşti

română

IF

120

 

Electronică de putere şi acţionări electrice inteligente

Bucureşti

română

IF

120

Inginerie

Ingineria produselor și serviciilor

Bucureşti

română

IF

120

2

în electrotehnică

300

electrică

Inginerie electrică și informatică aplicată

Bucureşti

română

IF

120

Sisteme electrice avansate

Bucureşti

română

IF

120

Sisteme inteligente de instrumentație și măsurare

Bucureşti

română

IF

120

   

Eficiență energetică

Bucureşti

română

IF

120

 

Hidraulică tehnică și hidroenergetică

Bucureşti

română

IF

120

Informatică aplicată în energetică

Bucureşti

română

IF

120

Inginerie

energetică

Ingineria sistemelor

Bucureşti

română

IF

120

3

electroenergetice

350

Inginerie energetică/ Energy engineering

Bucureşti

engleză

IF

120

 

Inginerie nucleară

Bucureşti

română

IF

120

Sisteme termoenergetice

Bucureşti

română

IF

120

Surse regenerabile de energie

Bucureşti

română

IF

120

   

Advanced microelectronics/ Microelectronică avansată

Bucureşti

engleză

IF

120

 

Inginerie

Advanced wireless communications/ Comunicații fără fir avansate

Bucureşti

engleză

IF

120

electronică,

Circuite şi sisteme integrate de comunicaţii

       

4

telecomunicații

Bucureşti

română

IF

120

1100

și tehnologii

Comunicaţii mobile

Bucureşti

română

IF

120

informaționale

Comunicaţii multimedia

Bucureşti

română

IF

120

 

Electronică și informatică aplicată

Bucureşti

română

IF

120

Electronică și informatică medicală

Bucureşti

română

IF

120

ANEXA-1-Domeniile şi programele de studii universitare de master, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2016 - 2017, în cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat

   

Ingineria calităţii şi siguranţei în funcţionare în electronică şi telecomunicaţii

Bucureşti

română

IF

120

 

Ingineria informaţiei şi a sistemelor de calcul

Bucureşti

română

IF

120

Managementul serviciilor şi reţelelor

Bucureşti

română

IF

120

Microelectronică și

Bucureşti

română

IF

120

nanoelectronică

Microsisteme

Bucureşti

română

IF

120

Optoelectronică

Bucureşti

română

IF

120

Reţele integrate de telecomunicaţii

Bucureşti

română

IF

120

Sisteme inteligente pentru transporturi

Bucureşti

română

IF

120

Sisteme telematice pentru transporturi

Bucureşti

română

IF

120

Tehnici avansate pentru imagistica digitală

Bucureşti

română

IF

120

Tehnologii integrate avansate în electronica auto

Bucureşti

română

IF

120

Tehnologii multimedia în aplicaţii de biometrie şi securitatea informației

Bucureşti

română

IF

120

Tehnologii multimedia pentru aplicaţii medicale

Bucureşti

română

IF

120

Tehnologii multimedia pentru producţia de conţinut în domeniul audiovizualului şi comunicaţiilor

Bucureşti

română

IF

120

Tehnologii software avansate pentru comunicaţii

Bucureşti

română

IF

120

Telecomunicaţii

Bucureşti

română

IF

120

   

Avionică şi navigaţie aerospațială

Bucureşti

română

IF

120

 

Ingineria transportului aerian/ Air transport engineering

Bucureşti

engleză

IF

120

5 Inginerie

aerospațială

Inginerie și management aerospațial

Bucureşti

română

IF

120

Management aeronautic

Bucureşti

română

IF

120

250

   

Propulsie aerospațială și protecția mediului

Bucureşti

română

IF

120

Sisteme holistice spațiale

Bucureşti

română

IF

120

Structuri aeronautice și spațiale

Bucureşti

română

IF

120

   

Cercetare și dezvoltare în ingineria autovehiculelor

Bucureşti

română

IF

120

 

6 Ingineria

autovehiculelor

Sistem integrat om-autovehicul- mediu

Bucureşti

română

IF

120

150

Sisteme și tehnologii avansate în domeniul autovehiculelor

Bucureşti

română

IF

120

 

Ingineria

7 transporturilor

Logistica transporturilor

Bucureşti

română

IF

120

 

Management în transporturi

Bucureşti

română

IF

120

150

Transport și trafic urban

Bucureşti

română

IF

120

   

Biocombustibili, biorafinării şi

Bucureşti

română

IF

120

 

8 Biotehnologii

tehnologii conexe

100

Biotehnologii

Bucureşti

română

IF

120

 

Ingineria

Ingineria şi managementul procesării şi păstrării produselor

Bucureşti

română

IF

120

 

9 produselor

agroalimentare

50

alimentare

Tehnologii avansate în industria alimentară

Bucureşti

română

IF

120

 

10 Calculatoare și

Administrarea bazelor de date

Bucureşti

română

IF

120

750

ANEXA-1-Domeniile şi programele de studii universitare de master, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2016 - 2017, în cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat

 

tehnologia

Arhitecturi avansate de calculatoare

Bucureşti

română

IF

120

 

informației

Artificial Intelligence/ Inteligenţă artificială

Bucureşti

engleză

IF

120

Biomedical Informatics/ Informatică biomedicală

Bucureşti

engleză

IF

120

e-Guvernare

Bucureşti

română

IF

120

Grafică, multimedia şi realitate virtuală

Bucureşti

română

IF

120

Imagistică, bioinformatică şi sisteme complexe

Bucureşti

română

IF

120

Ingineria sistemelor internet

Bucureşti

română

IF

120

Management în tehnologia informaţiei

Bucureşti

română

IF

120

Management, innovation et technologies des systèmes collaboratifs/ Management, inovare și tehnologii de sisteme colaborative

Bucureşti

franceză

IF

120

Parallel and distributed computer systems/ Sisteme de calcul paralele şi distribuite

Bucureşti

engleză

IF

120

Securitatea reţelelor informatice complexe

Bucureşti

română

IF

120

Servicii software avansate

Bucureşti

română

IF

120

Sisteme inteligente şi vederea artificială

Bucureşti

română

IF

120

Software Engineering/ Ingineria sistemelor de programe

Bucureşti

engleză

IF

120

   

Arhitecturi orientate pe servicii pentru intreprinderi

Bucureşti

română

IF

120

 

Automatică şi informatică industrială

Bucureşti

română

IF

120

Control avansat şi sisteme în timp real

Bucureşti

română

IF

120

Managementul şi protecţia informaţiei

Bucureşti

română

IF

120

11 Ingineria

Prelucrări complexe de semnal în

Bucureşti

română

IF

120

aplicaţii multimedia

500

 

sistemelor

Service engineering and management/ Ingineria și managementul serviciilor

Bucureşti

engleză

IF

120

Sisteme informatice integrate avansate

Bucureşti

română

IF

120

Sisteme informatice în medicină

Bucureşti

română

IF

120

Sisteme inteligente de conducere

Bucureşti

română

IF

120

Tehnici avansate în domeniul sistemelor şi semnalelor

Bucureşti

română

IF

120

   

Cercetarea, proiectarea și testarea sistemelor biotehnice

Bucureşti

română

IF

120

 

Concepţii integrate în ingineria mecanică

Bucureşti

română

IF

120

Consultanță în proiectarea sistemelor mecanice

Bucureşti

română

IF

120

Inginerie

12 mecanică

Controlul zgomotelor şi vibraţiilor

Bucureşti

română

IF

120

750

Evaluarea riscului, siguranței şi integrității echipamentelor sub presiune

Bucureşti

română

IF

120

Fenomene de interacțiune vehicul-cale de rulare

Bucureşti

română

IF

120

ANEXA-1-Domeniile şi programele de studii universitare de master, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2016 - 2017, în cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat

 

Ingineria calității și mediului în industriile de proces

Bucureşti

română

IF

120

 

Ingineria şi managementul sistemelor şi echipamentelor termice

Bucureşti

română

IF

120

Inginerie şi proiectare asistate de calculator pentru maşini şi structuri mecanice

Bucureşti

română

IF

120

Mecanică de precizie

Bucureşti

română

IF

120

Modelarea și simularea sistemelor mecanice mobile

Bucureşti

română

IF

120

Reabilitarea structurilor, materialelor și mediului

Bucureşti

română

IF

120

Siguranţa şi integritatea structurilor

Bucureşti

română

IF

120

Sisteme hidraulice şi pneumatice avansate

Bucureşti

română

IF

120

Termomecanica echipamentelor pentru procese industriale

Bucureşti

română

IF

120

Vehicule feroviare de mare viteză

Bucureşti

română

IF

120

 

Conception integree des systemes technologiques/ Concepția integrată a sistemelor tehnologice

Bucureşti

franceză

IF

120

 

Concepție și management în productică

Bucureşti

română

IF

120

Design industrial și produse inovative

Bucureşti

română

IF

120

Echipamente pentru terapii de recuperare

Bucureşti

română

IF

120

Evaluarea calității materialelor și produselor

Bucureşti

română

IF

120

Grafică inginerească şi design

Bucureşti

română

IF

120

Ingineria calității

Bucureşti

română

IF

120

Ingineria nanostructurilor și proceselor neconvenționale

Bucureşti

română

IF

120

13 Inginerie

industrială

Ingineria proiectării și fabricării produselor

Bucureşti

română

IF

120

750

Ingineria securității și sănătății în muncă

Bucureşti

română

IF

120

Ingénierie des systèmes industrielles/ Ingineria sistemelor industriale

Bucureşti

franceză

IF

120

Ingineria și managementul proceselor de sudare și control

Bucureşti

română

IF

120

Inginerie avansată asistată de calculator

Bucureşti

română

IF

120

Logistică industrială

Bucureşti

română

IF

120

Managementul întreprinderilor industriale virtuale

Bucureşti

română

IF

120

Mașini și sisteme de producție

Bucureşti

română

IF

120

Tehnologii și sisteme poligrafice

Bucureşti

română

IF

120

 

Biomateriale metalice

Bucureşti

română

IF

120

 

Fotonică și materiale avansate

Bucureşti

română

IF

120

Ingineria și aplicațiile laserilor și acceleratorilor

Bucureşti

română

IF

120

Științe

Inginerie de mentenanță pentru ELI - NP

       

14 inginerești

Bucureşti

română

IF

120

500

aplicate

Ingénierie des systèmes intégrés avancés/ Ingineria sistemelor integrate avansate

Bucureşti

franceză

IF

120

Inginerie medicală

Bucureşti

română

IF

120

ANEXA-1-Domeniile şi programele de studii universitare de master, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2016 - 2017, în cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat

 

Logică matematică și aplicații

Bucureşti

română

IF

120

 

Modele de decizie, risc și prognoză

Bucureşti

română

IF

120

Optometrie avansată

Bucureşti

română

IF

120

Sisteme dinamice, optimale și modele economico-financiare

Bucureşti

română

IF

120

Tehnologii optice

Bucureşti

română

IF

120

Teoria codării și stocării informației

Bucureşti

română

IF

120

 

Mecatronică avansată (interdisciplinar cu domeniul:

Bucureşti

română

IF

120

 

Mecatronică și

15 robotică

Inginerie mecanică)

100

Robotică (interdisciplinar cu domeniul: Inginerie mecanică)

Bucureşti

română

IF

120

 

Obținerea, procesarea și caracterizarea nanomaterialelor metalice

Bucureşti

română

IF

120

 

Sinteza și procesarea materialelor metalice speciale

Bucureşti

română

IF

120

Ingineria

16 materialelor

Substanțe, materiale și sisteme

Bucureşti

română

IF

120

biocompatibile

300

 

Știința și expertizarea materialelor metalice avansate

Bucureşti

română

IF

120

Știința și managementul testării materialelor

Bucureşti

română

IF

120

Tehnici avansate pentru procesarea materialelor metalice

Bucureşti

română

IF

120

 

Controlul analitic al calităţii mediului şi tehnici de depoluare

Bucureşti

română

IF

120

 

Ingineria mediului

Bucureşti

română

IF

120

Ingineria mediului în energetică

Bucureşti

română

IF

120

Ingineria mediului și managementul calității în domeniul feroviar

Bucureşti

română

IF

120

Ingineria

17 mediului

Ingineria şi managementul sistemelor biotehnice

Bucureşti

română

IF

120

400

Inginerie şi management în protecţia mediului

Bucureşti

română

IF

120

Managementul mediului și dezvoltare durabilă

Bucureşti

română

IF

120

Protecția mediului în industria materialelor metalice

Bucureşti

română

IF

120

 

Business Administration and Engineering/ Administrarea și ingineria afacerilor

Bucureşti

engleză

IF

120

 

Geschäfts- und Industrieverwaltung/ Administrarea şi ingineria afacerilor în industrie

Bucureşti

germană

IF

120

Antreprenoriat industrial

Bucureşti

română

IF

120

Inginerie și

18 management

Antreprenoriat, managementul și ingineria afacerilor

Bucureşti

română

IF

120

800

Calitate în inginerie și managementul afacerilor

Bucureşti

română

IF

120

Calitatea produselor și serviciilor industriale

Bucureşti

română

IF

120

Entwicklung und Organisation mechatronischer Systeme/ Dezvoltarea şi organizarea sistemelor mecatronice

Bucureşti

germană

IF

120

ANEXA-1-Domeniile şi programele de studii universitare de master, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2016 - 2017, în cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat

 

Ingineria managerială a sistemelor tehnice

Bucureşti

română

IF

120

 

Ingineria resurselor umane în organizațiile industriale

Bucureşti

română

IF

120

Ingineria și managementul producerii materialelor metalice

Bucureşti

română

IF

120

Ingineria și managementul proiectelor complexe

Bucureşti

română

IF

120

Ingineria şi managementul sistemelor de afaceri

Bucureşti

română

IF

120

Inginerie economică în activități industriale

Bucureşti

română

IF

120

Inginerie economică și managementul afacerilor

Bucureşti

română

IF

120

Innovation and integrative technology/ Tehnologii integrate operative

Bucureşti

engleză

IF

120

Management of the digital entreprise/ Managementul întreprinderilor digitale

Bucureşti

engleză

IF

120

Managementul sistemelor energetice

Bucureşti

română

IF

120

Marketing industrial

Bucureşti

română

IF

120

 

Comunicare managerială

Bucureşti

română

IF

120

 

Ştiinţe ale

19 comunicării

Technologies de la traduction automatique/ Tehnologia traducerii automate

Bucureşti

franceză

IF

120

100

Relații

           

20 internaționale și

Studii culturale europene

Bucureşti

română

IF

120

50

studii europene

21 Economie

Politici economice europene

Bucureşti

română

IF

120

50

 

Consilierea și managementul carierei în domeniul profesional și tehnic

Bucureşti

română

IF

120

 

Științe ale

22 educației

Managementul organizațiilor educaționale

Bucureşti

română

IF

120

200

Știinţe chimice în educaţie continuă

Bucureşti

română

IF

120

Științele vieții și ecologie

Bucureşti

română

IF

120

 

2.

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII DIN BUCUREŞTI

 
           

Număr

 

ul de

Nr.

Domeniul de

studii

Denumirea programului de studii universitare de master

Locația

Limba

Form

a de

credite

Nr. max.

stud

ce

pot

crt.

universitare de

master

geografică

de

predare

învăţă

mânt

de

studiu

transfe

fi

școlarizați

 

rabile

   

Dezvoltare durabilă

Bucureşti

română

IF

120

 

Dezvoltarea urbană şi regională

Bucureşti

română

IF

120

Eficienţa energetică a instalaţiilor din clădiri

Bucureşti

română

IF

120

1

Inginerie civilă şi instalaţii

Eficiența energetică a instalațiilor din clădiri/ Efficacite energetique des instalations techniques du batiment

Bucureşti

franceză

IF

120

800

 

Energie, confort şi dezvoltare durabilă

Bucureşti

română

IF

120

 

ANEXA-1-Domeniile şi programele de studii universitare de master, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2016 - 2017, în cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat

 

Infrastructuri durabile de transport

Bucureşti

română

IF

120

 

Ingineria clădirilor

Bucureşti

română

IF

120

Ingineria infrastructurii transporturilor

Bucureşti

română

IF

120

Inginerie geotehnică

Bucureşti

română

IF

120

Inginerie hidraulică

Bucureşti

română

IF

120

Inginerie hidraulică și protecția mediului

Bucureşti

română

IF

120

Inginerie structurală

Bucureşti

română

IF

120

Inginerie structurală/ Ingénierie des structures

Bucureşti

franceză

IF

120

Inginerie structurală/ Structural engineering

Bucureşti

engleză

IF

120

Interacţiuni în mediul construit/ Interactions in the built environment

Bucureşti

engleză

IF

120

Poduri şi tuneluri

Bucureşti

română

IF

120

Proiectarea construcţiilor civile şi industriale în zone seismice

Bucureşti

româ

IF

120

Tehnologia şi managementul lucrărilor de construcţii

Bucureşti

română

IF

120

Tehnologii performante pentru protecţia mediului urban

Bucureşti

română

IF

120

 

Geomatică

Bucureşti

română

IF

120

 

Planificare spațială și GIS pentru dezvoltare durabilă

Bucureşti

română

IF

120

2 Inginerie

geodezică

Prelucrarea şi analiza datelor geospaţiale

Bucureşti

română

IF

120

150

Sisteme informaţionale în cadastru şi publicitate imobiliară

Bucureşti

română

IF

120

 

Echipamente pentru dezafectarea/demolarea construcţiilor şi reciclarea

Bucureşti

română

IF

120

 

Inginerie

3 mecanică

materialelor

150

Managementul şi gestionarea situaţiilor de urgenţă

Bucureşti

română

IF

120

Sisteme mecanice avansate

Bucureşti

română

IF

120

Inginerie şi

4 management

Managementul proiectelor în construcţii

Bucureşti

română

IF

120

50

 

Management educaţional

Bucureşti

română

IF

120

 

Management și consiliere educațională

Bucureşti

română

IF

120

Științe ale

5 educației

Tehnologii didactice asistate de calculator (interdisciplinar cu domeniul: Inginerie civilă şi instalaţii)

Bucureşti

română

IF

120

100

6 Filologie

Traducere şi interpretare specializată

Bucureşti

română

IF

120

50

3. UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" DIN BUCUREŞTI

ANEXA-1-Domeniile şi programele de studii universitare de master, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2016 - 2017, în cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat

         

F

 

Nr.

or

max

m

.

a

stud

Domeniul de studii universitare de master

Limba

de

 

Numărul de

Locația

 

ce

Nr. crt.

Denumirea programului de studii universitare de master

geografică

de

predare

în

ţă

m

ân

t

 

credite de studiu transferabile

pot

fi

școl

ariz

ați

   

Amenajarea teritoriului şi dezvoltare regională

Bucureşti

română

IF

 

120

 

Management urban pentru oraşe competitive

Bucureşti

română

IF

 

120

1

Urbanism

Mobilitate urbană

Bucureşti

română

IF

 

120

300

Peisaj şi teritoriu

Bucureşti

română

IF

 

120

Proiectare urbană

Bucureşti

română

IF

 

120

Urbanism şi politici publice

Bucureşti

română

IF

 

120

4.

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREŞTI

             

Nr.

For

max

.

ma

stud

Domeniul de studii universitare de master

Limba

de

Numărul de credite de studiu transferabile

Denumirea programului de studii universitare de master

Locația

ce

Nr. crt.

geografică

de

predare

înv

ăţă

nt

pot

fi

școl

ariz

     

ați

   

Agricultură durabilă

Bucureşti

română

IF

120

 

Ameliorarea plantelor şi producerea de sămânţă

Bucureşti

română

IF

120

Consultanţă agricolă

Bucureşti

română

IF

120

1 Agronomie

Exploatarea sistemelor tehnice pentru agricultură

Bucureşti

română

IF

120

300

Managementul şi expertiza fondului funciar

Bucureşti

română

IF

120

Protecţia agroecosistemelor şi expertiză fitosanitară

Bucureşti

română

IF

120

   

Managementul conservării biodiversităţii

Bucureşti

română

IF

120

 

Modelarea şi conservarea peisajului vegetal urban

Bucureşti

română

IF

120

Științe horticole ecologice

Bucureşti

română

IF

120

2 Horticultură

Tehnologii integrate de obţinere şi valorificare a produselor horticole

Bucureşti

română

IF

120

200

Tehnologii performante, management şi marketing vitivinicol

Bucureşti

română

IF

120

   

Agribusiness

Bucureşti

română

IF

120

400

Agribusiness

Bucureşti

română

IFR

120

 

Inginerie şi

Management în agroturism şi alimentaţie publică

Bucureşti

română

IF

120

3 management în

agricultură și

Management în agroturism şi alimentaţie publică

Bucureşti

română

IFR

120

400

dezvoltare rurală

Management şi audit intern

Bucureşti

română

IF

120

 

Management şi dezvoltare rurală

Bucureşti

română

IF

120

ANEXA-1-Domeniile şi programele de studii universitare de master, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2016 - 2017, în cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat

   

Management şi dezvoltare rurală

Bucureşti

română

IFR

 

120

 

Managementul calităţii şi inovaţiei în domeniul agroalimentar

Bucureşti

română

IF

 

120

   

Aplicaţii moderne ale biotehnologiilor în agricultură

Bucureşti

română

IF

 

120

 

Biotehnologie şi siguranţă alimentară

Bucureşti

română

IF

 

120

4 Biotehnologii

Biotehnologii în industria farmaceutică

Bucureşti

română

IF

 

120

150

Biotehnologii în protecţia mediului

Bucureşti

română

IF

 

120

   

Biosecuritatea produselor alimentare

Bucureşti

română

IF

 

120

 

Ingineria

Controlul şi expertiza alimentelor ecologice, Halal şi

Bucureşti

română

IF

 

120

5 produselor

Kosher

 

200

alimentare

Expertiza produselor agroalimentare

Bucureşti

română

IF

 

120

Tehnologii speciale în industria alimentară

Bucureşti

română

IF

 

90

   

Antreprenoriat în producțiile

Bucureşti

română

IF

 

120

 

6 Zootehnie

animaliere

55

Proiectarea şi dezvoltarea fermelor zootehnice

Bucureşti

română

IF

 

90

   

Geomatică pentru ingineria mediului

Bucureşti

română

IF

 

120

 

7 Ingineria mediului

Ingineria şi protecţia mediului în spaţiul rural

Bucureşti

română

IF

 

120

175

Ingineria şi protecţia mediului în spaţiul rural

Bucureşti

română

IFR

 

120

 

Inginerie şi

8 management

Managementul investiţiilor în ecosisteme

Bucureşti

română

IF

 

120

50

   

Managementul formării continue în învăţământul

         

Științe ale

9 educației

agronomic (interdisciplinar cu domeniul:Inginerie şi management în agricultură și dezvoltare rurală)

Bucureşti

română

IF

 

120

50

 

5.

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

 
             

Nr.

max

.

Domeniul de studii universitare de master

Denumirea programului de studii universitare de master

Locația

Limba de

Form

a de

Numărul

de credite

stud

. ce

Nr. crt.

geografică

predare

învăţă

mânt

de studiu

transferab

ile

pot

fi

școl

   

ariz

ați

   

Algebră, geometrie și criptografie

Bucureşti

română

 

IF

120

 

Algebră, geometrie și

       

1

Matematică

criptografie/ Algebra, Geometry and Cryptography

Bucureşti

engleză

 

IF

120

350

Biostatistică (interdisciplinar cu domeniile: Informatică, Farmacie)

Bucureşti

română

 

IF

120

ANEXA-1-Domeniile şi programele de studii universitare de master, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2016 - 2017, în cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat

 

Matematici financiare, analiză matematică şi modelare matematică

Bucureşti

română

IF

120

 
 

Algoritmi şi bioinformatică

Bucureşti

română

IF

120

 

Baze de date şi tehnologii WEB

Bucureşti

română

IFR

120

Baze de date şi tehnologii

Bucureşti

română

IF

120

2 Informatică

WEB

400

Inginerie software

Bucureşti

română

IF

120

Inteligenţă artificială

Bucureşti

română

IF

120

Programare declarativă

Bucureşti

română

IF

120

Sisteme distribuite

Bucureşti

română

IF

120

 

Fizica atomului, nucleului, particulelor elementare, astrofizică şi aplicaţii

Bucureşti

română

IF

120

 

Fizica atomului, nucleului, particulelor elementare, astrofizică şi aplicaţii/ Physics of atom, nucleus and elementary particles, Astrophysics and applications

Bucureşti

engleză

IF

120

Fizica materialelor avansate şi nanostructuri

Bucureşti

română

IF

120

Fizica materialelor avansate şi nanostructuri/ Physics of

       

3 Fizică

advanced materials and nanostructures

Bucureşti

engleză

IF

120

500

Fizica mediului şi a polimerilor ecologici

Bucureşti

română

IF

120

Fizică medicală

Bucureşti

română

IF

120

Fizică teoretică şi computaţională

Bucureşti

română

IF

120

Fizică teoretică şi computaţională/ Theoretical and computational physics

Bucureşti

română

IF

120

Optică, laseri şi aplicaţii

Bucureşti

română

IF

120

Surse de energie regenerabile şi alternative (interdisciplinar cu domeniul: Chimie)

Bucureşti

română

IF

120

 

Abordarea integrată a ştiinţelor naturii (interdisciplinar cu domeniile: Biologie, Fizică)

Bucureşti

română

IF

120

 

Biomolecule

Bucureşti

română

IF

120

4 Chimie

Chimia materialelor avansate

Bucureşti

engleză

IF

120

300

Chimia materialelor avansate

Bucureşti

română

IF

120

Chimia medicamentelor şi produselor cosmetice

Bucureşti

română

IF

120

Chimie didactică

Bucureşti

română

IF

120

 

Climatologie şi resurse de apă

Bucureşti

română

IF

120

 

Dezvoltare teritorială inteligentă

Bucureşti

română

IF

120

Geodemografie și vulnerabilități socio-teritoriale

Bucureşti

română

IF

120

Geografie aplicată şi dezvoltare

Bucureşti

română

IF

120

5 Geografie

regională

350

Geomorfologie şi cartografie cu elemente de cadastru

Bucureşti

română

IF

120

Gestiunea spaţiului turistic şi servicii de ospitalitate

Bucureşti

română

IF

120

Managementul dezastrelor

Bucureşti

română

IF

120

ANEXA-1-Domeniile şi programele de studii universitare de master, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2016 - 2017, în cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat

 

Managementul resurselor şi activităţilor turistice

Bucureşti

română

IF

120

 

Planificare teritorială şi managementul localităţilor urbane şi rurale

Bucureşti

română

IF

120

Sisteme informaţionale geografice

Bucureşti

română

IF

120

 

Evaluarea integrată a stării mediului

Bucureşti

română

IF

120

 

Managementul integrat al capitalului natural

Bucureşti

română

IF

120

Poluarea chimică a mediului

Bucureşti

română

IF

120

6 Ştiinţa mediului

Riscurile mediului aerian în sănătate/ Air-environment risks and health response

Bucureşti

engleză

IF

120

250

Sustenabilitatea sistemelor socioecologice

Bucureşti

engleză

IF

120

 

Evaluarea bazinelor de sedimentare şi a resurselor minerale

Bucureşti

română

IF

120

 

Geobiologie aplicată în conservarea patrimoniului natural şi cultural

Bucureşti

română

IF

120

7 Inginerie geologică

(interdisciplinar cu domeniul:

250

Ştiinţa mediului)

Geofizică

Bucureşti

română

IF

120

Geofizică aplicată/ Applied geophysics

Bucureşti

engleză

IF

120

Inginerie geologică şi geotehnică ambientală

Bucureşti

română

IF

120

 

Antropologie evoluţionistă

Bucureşti

română

IF

120

 

Biochimie aplicată şi biologie moleculară

Bucureşti

engleză

IF

120

Biochimie şi biologie moleculară

Bucureşti

română

IF

120

Biologie medicală

Bucureşti

română

IF

120

Biologie sistemică

Bucureşti

română

IF

120

Biotehnologie microbiană şi genetică

Bucureşti

română