Sunteți pe pagina 1din 3

CUPRINS

Adnotare…………………………………………………………………………………….3

Introducere………………………………………………………………………………… 5

Capitolul I. CONCEPT TEORETIC CU PRIVIRE LA CREDITUL BANCAR ŞI RISCURILE AFERENTE

1.1. Creditul bancar, noţiunea şi rolul lui în economie………………………………………….8

1.2. Riscurile aferente procesului de creditare………………………………………………….13

1.3. Obiectivele, funcțiile și particularitățile gestionării riscurilor creditare ……….…………

19

Capitolul II. ANALIZA OPERAȚIUNILOR DE CREDIT ÎN CADRUL B.C. VICTORIABANKS.A.

2.1. Organizarea procesului de creditare în cadrul B.C. ”Victoriabank ” S.A……………………

28

2.2. Analiza portofoliului de credite a B.C. ”Victoriabank” S.A………………………………

33

2.3. Monitorizarea riscului de credit în cadrul B.C. „Victoriabank” și gestiunea lui …………

43

Capitolul III. TENDINȚELE DE GESTIONARE AL RISCULUI DE CREDITARE ÎN SISTEMUL BANCAR ACTUAL

3.1.

Particularitățile actuale de gestionare a riscului de credit din perspectiva respectării

normativelor BNM și a prevederilor Basel

48

3.2. Modalități de îmbunătățire a gestiunii riscului de credit al băncii și necesitatea lor……….58

Încheiere………………………………………………………………………………… 63 Bibliografie……………………………………………………………………………… 65 Anexe

Adnotare

la teza de licenţă cu tema:

”Riscul creditar și gestiunea lui”

Teza este destinată cercetării și dezvălurii naturii riscului creditar în cadrul sectorului bancar, actualitatea temei fiind determinată de realitatea economică specifică pentru RM, în care necesitățile de credit economiei și societății sunt mari, și respectiv și riscurile de credit iau amploare, mai ales în condițiile de instabilitate din ultimii ani manifestate pe piața bancară a țării. Din acest considerent, este necesară adoptarea unei gestiuni eficiente a riscului creditar, care contribuie nemijlocit la succeselor economice ale instituțiilor bancare, și în final la sigurarea stabilității sistemului bancar, realizată printr-o creștere economică durabilă. Scopul tezei constă din cercetarea riscului de creditare, și identificarea modalităților eficiente de gestionare a acestui risc în cadrul băncilor comerciale, dar și revizuirea tendințelor actuale de management al riscului. Lucrarea de față a fost rezultatul expunerii logice a conținutul, conturate în trei capitole. Respectiv, în primul capitol, autorul conturează aspectele teoretice ce vizează creditul bancar, manifestînd atenție la aprecierea rolului pe care acesta îl are în economie. Ulterior, se ajunge la ideea că ativitatea de creditare desfășurată de instituțiile bancare este expusă inevitabil riscului, și se purcede la evidențierea riscurilor aferente procesului de creditare. Tot în acest capitol se remarcă modalitățile generale de gestionare ale riscurilor creditare, pornind de la expunerea obiectivelor, funcțiilor și particularităților de administrare ale acestora. În capitolul II, autorul realizează o analiză a operațiunilor de credit în cadrul B.C. ”Victoriabank” S.A., prin prisma relevării particularităților organizării procesului de creditare în cadrul băncii. La fel, capitolul include analiza indicatorilor ce ilustrează starea portofoliului de credite ale băncii, și vulnerabilitatea la risc, finalizîndu-se cu o serie de măsuri prin care ”Victoriabank” realizează gestiunea riscului creditar. În ultima parte ale acestei cercetări, se evidențiază tendințele actuale de gestionare ale riscului de creditare în sistemul bancar actual al RM, făcîndu-se referință la normativele BNM și la prevederile Comitetului de Supraveghere Basel, cu sublinierea modalităților practice de îmbunătățire a gestiunii riscului de credit în cadrul băncii și necesitatea lor.

Annotation

bachelor’s thesis ” Credit risk management”

The research is aimed to disclosure the nature of credit risk in the banking system. The importance of this topic is determined by the Moldova’s economic reality, where the credit demands are high. As a result, the levels of credit risks are increasing. Also, the current instability of the banking system, underlines that is must to adopt an effective credit risk management, which consequently, will contribute directly to high economic atchievements of our banks, and ultimately, will ensure a sustainable economic growth. The aim of this research is to identify efficient ways to manage this type of risk in a bank, as well as to review current risk management trends. The research was the result of a logical display of content, crystallized in three chapters. Respectively, in the first chapter, the author outlines the theoretical aspects of bank credit, paying attention to the importance of its role in the economy. Later on, it comes to the idea that the lending activity carried out by banking institutions is inevitably exposed to risk, and the risk of the credit process is highlighted. Also, in this chapter are listed some general ways of managing the credit risks, starting from the exposition of their objectives, functions and management characteristics. In Chapter II, the author performs an analysis of credit operations within "Victoriabank", in the view of revealing the particularities of organizing the credit process within the bank. The chapter, also includes the deep analysis of economic indicators, illustrating the state of the bank's loan portfolio and the vulnerability to risk, finalizing with a series of measures by which "Victoriabank" is perfoming the management of credit risks. In the last part of this research, the current trends of credit risk management, in the Moldova’s banking system are highlighted, making a referral to the NBM norms and and the Basel Committee recommendations, emphasizing practical ways of improving the credit risk management within the bank.