Sunteți pe pagina 1din 16

\\

L-4
MEDICINA. VARIANTA B
IULIE 2015

Mase atomice: C-12; H-1; 0-16; Na-23.

intrebiri cu 1 rlspuns corect:

l. Membrul inferior se leag6 de trunchi prin:


a. centura scapulard
X b. centura pelvian[
c. gamba
d. coaps[
e. picior

2. Ciclul cardiac este constituit din succesiunea:


a. sistola atriall - sistola ventricularl
b. sistola atnald - diastola ventricularl
c. sistola gi diastola atrialE - diastola ventricularI
d. diastola gofieral[ *sistola atriali
X e. sistola cardiacf, - diastola cardiac[.

3. Reticulul endoplasmic rugos este formatat din:


a. reticul endoplasmic neted qi lizozomi
X b. reticul endoplasmic neted gi ribozomi
. c. reticul endoplasmic neted gi mitocondrii
"/ d. reticul endoplasmic neted gi centrozomi
e. reticul endoplasmic neted qi aparat Golgi

4. Lobul floculonodular aparfine:


a. diencefalului
b. emisferelor cerebrale
/ x c. cerebelului
d. corpilor striafi
e. nici un r[spuns corect

5. Calea eferent[ a reflexului vegetativ este formati din:


a. I neuron somatomotor
b. 2 neuroni somatomotori
/ c. I neuron visceromotor
x d. 2 neuroni visceromotori
e. 3 neuroni visceromotori

6. in qantul preolivar iqi au originea aparentd nervii:


a. accesor
\vag -s"\xod&vo\
/ \oftalmic
),tI. hipoglos
"\etos;faringian
->dfoh.r o\. .

7. Fasciculele sistemului piramidal sunt:

6)
a. fasciculele nigro-spinale
./ b. fasciculdE rubro-spinale
c. fasciculele olivo-spinale
X d. fasciculele cortico-spinale
e. fasciculele reticulo-spinale \_)
MEDICINA - VARIANTA B
ruLIE 2015
./,
g. tn tunica internl a vaselor sanguine {esutul este:
a. cubic
, b. cilindric
/ X simPlu
".pavimentos
d. pavimentos keratinizat stratifi cat
e. fibros

in:
9. Deutoneuronul segmentului de
conducere al analizatorului gustativ este localizat
a.ganglionul nervului facial- . rX\
-ganElionii
U. nervului glosofaringian
,,/ c. ganglionii nervului vag
x d. nucleul solitar din bulb
e. bulbul olfactiv

10. Hematiile:
.\
au forml sferic[ in mod normal;
,, \emit PseudoPode;
'-/ t"rir'ttt ctuia membranei aglutinine alfa $i beta;
\]ur, principall funclie aplrarea organismului;
"u hemoglobin[
X e.contin

11. Pe metabolism glucidic insulina determinl:


x a. glicogenogenezI

G
E
t. v ,\glicogenolizl
\gluconeogenezd
t.i
.\ lipogeneztr
FI \ stimulezl sinteza Proteicf,
12. TromPa lui Eustachio:
a. are form6 sPiral[ - -l -
-- -
b. face cornuriiearea tntre-urechea-medie 9i
interni
. x c. egalizeaza presiunea aerului din urechea medie
\-/ este egal6 cu cea atmosfericl
d. reduie intensitatea sunetelot prea
din
puternice
urechea
-.
medie
cu a celui din nazofaringe' care
@
e. amplificl presiunea aerului

--*..tnimiisistemului n"*o@asupra:
'-3. Stimularea
I
determin[ sclderea frecvenlei cardiace;
F b) splinei determinl contracfia capsulei;relaxare;
vezical intern determinl
\-/- \\ shncterului
puPilei determinl miozd;'
d3 ALD;
creqte secre{ia
tin.auforuprarenalei

t+.Rotu@ j,,,,--^,
4' I Kcal
* a. arderea unui gram de proteine tirnrzeaza
Q b. intri in alcltuirea enzimelor qi hormonilor
c. intrl ln alc[tuirea fesutului osos (oseina)
d. intrIln alcdtuirea fesutului cartilaginos , .
kcal
e. arderea uni gram de proteine furnizeazA9'3
MEDICINA . VARIANTA B
IULIE 20I5

15. Tunica internl a globului ocular cuprinde:


a. corneea
b. coroida
c. sclerotica

v^
. d. irisul
Ye. retina

I 6. intr-un rusrlGfurchetetic :
a. majoritatea fibrelor musculare sunt cele intrafusale;
- b. existi fibre motorii garna;
u"lia muscula.i"u r6.purrs la un stimul unic se numegte contrac{ie tetanicf,;
\"ont existii sensibilatate proprioceptivE;
-\nu
\subshatul nuhitiv folosit este exclusiv glucoza;
I 7. Re glarea secref i e i
sru
ro*ut.3*Epuh@AZeez_A@
. a. insulina
? - b. glucagon
-c. somatostatinf,
..d* gonadotropini

\ corticotropin[

1 8. Filhatu! glomerular:
\ ffaverse azd capilar ele peritubulare;
\are un debit d@DmUminut;
/ \e mai numegte li urina finall;
., \*. aceeagi compozifie chimicd cu plasma sangui
^ e. contlne glucoza
19.in stomac se formeazd:
a. bolul alimentar
)<t. chimul gashic
r/ c. chilul intestinal
d" bila
e. sucul pancreatic.

20. Ovocitul se glsegte la nivelul :


a. foliculului primordial

v./ b. foliculului primar


c. foliculului secundar
X d. foliculului matur
e. corpului galben

21. Hormonii tiroidieni sunt:


a. tiroxina gi tirozina
_// b. tirozina gi triiodotironina
c. tiroxina gi tireoglobulina
d. tireoglobulina qi triiodotironina
re. tiroxina qi triiodotironina

22'kincontracfia unor mugchi scheletici se pot realizaunele activitlfi motorii voluntare:


midriaza
a. n
)h.*oostura u
.-,'- @icrisul I
d. sistola cardiac[ I
e. mimica I
t
l-

MEDICINA . VARIANTA B
IULIE 2015

23. Miofilamentul gros (miozina):


Xa. are o structurd fibrilarl
\arein structurA mioglobini
\are in sffucturl creatinl
'/ Y are in stucturd actinl
\*" situsuri de legare a membranei
tubul urinifer:
z+Cualinconlinulu|-fiS$S
este absorb it@E(Prin osmozi) ;
-*.-!h.t" absorbita in totalitate sub acliunea ADH;
x Qil; il in p.opo4ie
!: 2s Y":yq
:t:Pli=Y":1.1?L:*i
"uffi
^' Ai..tI "i#ir",ai"
urjna flurallin cantitate mai mare sub acfiunea vasopresinei;
in urina finila intr-un debit de20'25 mllzi;
N;J; prez"nte

2s.@
a. se deschide in ileon
b. se deschide in colonul transvers
c. se deschide in colonul descendent
)( d. se deschide ln cec
e. se deschide in duoden

25. pH-ul sucului gastic la adult este cuprins intre:


a.3 -3.5
b. 0,1 - 0,5
l/ )t c. 1-2,5
d.2,5 -3,5
e. peste 4.

27. Spermato g,erLeza se desfdgoarl:


a. la nivelul ePididimului
b. la nivelul canalului ePendimar
,-/' c. la nivelul canalului deferent
I,d. la nivelul tubilor seminiferi conto(i
e. la nivelul tubilor seminiferi drepli

28. Midriaza se realizeazl Prin: A


-Eontractia muqchilor radiari ai irisului sub acliunea parasimpati".ult" .. , I .1 \
\contaclia muqchilor radiari ai corpului ciliar sut acfiunea paras.tmn{cutu\ I I l
.-/ sub ac{iunea parasimpaticulut
muqchilor circulari ai irisului
{contucfia
simpaticului \L-
\-/ /
X d. contraciia muqchilor radiari ai irisului sub ac.tiunea
-e*o realizeaz[ corPul ciliar

29. S0ngele circuliln iniml astfel:


ia. intri ln atrii fiind adus de vene
\curge di, #i;;;rcrr"qM dac6 este qgmn$.de sistola atrialr
nffii in timpul.diastolei generale
\-'/ \ur!e
din atrii in venfficule
\.ui" din atrii in ventricule pe toat[ durata diastolei atriale
X.iur[e din atrii ln venhicule iana valvele semilunare sunt deschise
T
MEDICINA - VARIANTA B
ruLIE 2015
30. Transportul sanguin al 02 se face:
a. l,SYo combinat cu Hb
b.99% sub formd de bicarbonafi
c.100% combinat labil cu fierul din Hb
r''/- - d. sub form[ de carbaminohemoglobind
Xe.l,5% sub forma dizolvatl ?n plasmd
31. Glanda hipofizd:
a. secreta ALD
X b. regleazi secre{ia de ALD
.\eglezn secrefia paratiroidelor
\regleazd secrefia medulosuprarenalei
\ secreti noradrenalina

32. Unitiqile morfofuncfionale ale pllminilor sunt:


a. bronhiile principale
b. bronhiolele
4 ".
acinii pulmonari
d. bronhiile secundare
e. bronhiile terfiare

33. Tunica musculard a ureterului:

'\Xa. este format[ din fesut muscular neted


este formatd din fesut muscular striat

\:u: formati din fesut muscular de tip embrionar


,.\zoleazl la exterior ureterul
bxizoleazi la interior ureterul

o
34. Itata de filtrare glomerulari este de:
a.50 mVmin
.rr' b.80 mUmin
Xc,l20 mVmin
d. ltOmymin
e. ,[{) mUmin

35. Hipofiza este alc[tuitI din:


a. doi lobi
X b. trei lobi
c. Patru lobi
,---
d. doi lobi laterali unifi intre ei printr_un istm
e. niciuna din afirmafiile de mai sus nu este corecta

36. Unitatea structural[ gi funcfional[ a rinichiului este reprezentat[


de:
a. osteon
b. sarcomer
L-/',
xc. neffon
d. neuron
e. piramida Malpighi

37. Inpulsurile prin fibrele visceromotorii parasimpatice


ale unor nervi cranieni determind secre{ia de saliv6:
\ n. VII -in glandele parotide
X b. n. IX - in glandele parotide
c-- \n. XII - in glandele sublinguale
\ \n.
V ramura mandibulard
..r$..ervsr4r _ in
B- tvolg glandele
rr! toate salivar,
Eti
\. lX - in glandele sublinguale gi submaxilare
rr:r-rF.,..i: :?:-

MEDICINA. VARTANTA B
TULIE2Ol5

3 8. Analizatorul gustativ:
a. oste un srmf chimic
-b. este un siml electromagnetic
\are ca segment intermediar nervii trigemeni
\L este slab dezvoltat la om
e. are recePtor de tiP tonic
de potasiu in mediu de Hzso+forfircaza
cu dicromat de potasiu sau pefinanganat
39. care este alchena care la oxidare
butanonl si acid ProPionic:
\2-hexena
Ib. 3-metil-3'hexena
c.2-etil-2'Pentena
r \ 2,3-dimetil-2-Pentena
\3-hePtena
considerdr
molar 1,2-dimetil-ciclohexen[: KMnoa : Hzso+ la oxidarea 1,2-dimetil-ciclohexenei
40. care este raportul
:
reactia stoechiometrica
a.5:8:6
b.4:3:3
c.5:8:12
r(
I d.5:4:6
e.3:4:6
si rezulta :
diclorurati geminali ai para-etil-propilbenzenului
41. Se ftce hidroliza bazicaa derivatilor
-a 2 aldehide si 2 cetone
\-tb.2aldehide si 3 cetone
c.laldehidasilcetona
d. 1 aldehida si 3 cetone
e. 1 aldehida si 2 cetone

qHycl2 sa aiba NE=l este:


42. Conditia ca un derivat halogenat
a.2x12-y = 0 (r
b'2x-Y = 4
Ys2x- v- o I
@z* =Y*2 \
e.2x=Y+ I

43. Etanolul gi dimetileterul sunt: ,,---\


a. izomeri de caten[ / \-.
t:' $. izomeri de Pozifie t t )'\
1c. izomeri de funcfiune \ \-- )
d. izomeri geomeffici -'\
e. nu sunt izomeri'
!

6
MEDICINA. VARIANTA B
rutIE20ls
44' Paracetamolul (acfiune antipiretic[ gi analgezic[) este N-acetil-p-aminofenol. Care
este formula acestuia?

I'lH-CO-CHa

oFt
NH_COO-CH
I "

o
T

\d
/ QCo-cH3

,{ H-CHz-CH3

dq I

OH
{E;+'-*
--

45. Care este denumirea urm[toarei peptide?


H2N-tH-co-N"-?"-cooH
cHr 9H,

a alanil-alanina
@ rsd*q._
,, h.'' til-cisleina
'Gdanil-glicina
d. alanil-valina
X e. alanil-serina
MEDICINA . VARIANTA B
ruLIE 2015

46. Structura alaninei in solufie bazicd este :

'') L\+ -eCP


t\\*- + {o
]
cH3-?Hlcoo'
NHr' h-J
t5-

cH:- C H-coo'
--/-
I
N H2

cHl- CH_COOH
l-
NH:'

?H,-?Hlcoo'
OH NHI'

?Hr-?H-coo'
oH NHz

g sol4ie de HCI de concentrafie lff/o qi 200 g ap['


47. se amestece 200 g solu{id de HCI de concentafi e20o/o cu 300
s[ se calculere concentra{ia procentualE a solufiei oblinute.
a.l4Yo
b- l2o/o

-"'7 ]c.t0%
d.15 %
e.5 To

de masl C:H:o : 9:2:12 se deshidrateaz[ la incllzire gi in prezen{a Hrso4


concentat dand
@A cu raportulpleace
ag. Un
de h 4609 A 9i c[ 2t3 dinB reacfioneaz[ cu hidrogen in preze,n(r de Ni formflnd
p;;;Jifstiind ci se
compusul C, calculafi cantitatea de compus C care se obfine'
a.350 g
b.290 g
Yc.200 g
ii d.290 g
.I
ti
e.10g
il
ilFI
;l 49. Cue este volumul soluliei de NaO

g
i a.300 ml
;l,,I b.500 ml
.X c. 1000 ml
tI vt d.200 ml
e. 150 ml
I
I
I
rJ
.t
.,]
I
I

I
i
amestec cu masa de 416 g de acid acetic gi acid propanoic in raport
molar de 1:2 reacfioneazh cu o solutie de
:i 50. un
pentru neutralizarea amestecului este:
:1 NaOH de conc. t,S U. Votumul?e solulie ae NiOH netesar
;lfl -./
il
:i
MEDICINA - VARIANTA B
IULIE 20I5
tU- coCI S t Nooil
u^
a.2l; ,X = "t'
xb.4l;
c.8l; e\-u5-omu + hlaalt
d. l0l; @x +\t UX = t tt
e. nici un rispuns corect. L^, h
toQ\='r \6 "a XE $-
J-x

a
Intrebtrri cu 2 sau 3 rlspunsuri corecte: _+,
1,5
51. Receptorii tactili :

U.*. parte din categoria mccanoreceptorilor

- \unt
reprezentafi doarde termina{ii nervoase libere
\sunt mai numerogi in tegumentele cu p[r
X d. pot detecta senzafii de presiune
!e. pot detecta senza{ii vibratorii
52. in cavitatea bucalf, se glsesc unnEtoarele formafiuni anatomice:
\ esofagul
' b*epiglota
[c, palatul dur
\$-laringele
,e.lueta
53. Mamela:
;1 a. este format[ din glanda mamar[ gi diferite pd4i moi care o inconjoard
b. asigur[ secre{ia de lapte necesar nou nf,scutului
x c. este un organ pereche
{.-este situatii in zona pubiani
_-Ueste
formatinumai din glanda mamarf,

54. \ipsinogenul este transformat in tripsinl de c6tre:


Xipazl
X b. GilErokinaz*
x c. tripsina anterior formatii (autocataliztr.
\amilazi
\fosfolipazi.
5 5. Colgcistokinina produce:
alcontracfia
sfi ncterulu i Oddi
)b. conhacfia veziculei biliare
)1 c. relaxarea sfincterului Oddi
-*
relaxarea veziculei biliare
*s, stimularea secrefiei
salivare.

56. Acomodarea ochiului la distantd

ftse produce cdnd se privesc obiecte aflate mai departe de 6 m


in conrrae$ia muqchilor ciliari, cu creqterea puterii de convergenfl a cristalinului c.1 .
t ' t})tortta
f c. este maximI pentru obiectele aflate in punctul remotum A
minim[ pentru obiectele aflate in punctul proximum
6\este
$este
reglati de crtre slw prypqtid f
57. Gluconeogeneza:

v." I U a.este procesul de transform are a acizilor gragi tn glucoz[


MEDICINA - VARIANTA B
IULIE 2OI5

X b. este procesul de transformare a aminoacizilor in glucozd

t'/./ \este procesul de formare a glicogenului


}*este procesul de desfacere a glicogenului
\ este procesul de formare al rigliceridelor

58.Inima:
X a. este un organ cavitar cu 4 camere: /--\
1 **are 2 atriiqi 2 ventricule, care comunici(qallintre ele -\
\are un atriu gi un ventricul drept care comunicd intre ele cAnd valva bic\.id[ este
,/ deschis6
-/ x d. este separati complet in 2 jumdtIfi - dreapt6 qi stingl
\are un ahiu qi un ventricul.stdng care comunica intre ele cind valva fficuspidl este
deschisl

59. Glicogenogerrezl:
t
a. are loc cu precldere in ficat 5i muschi
-}b. este procesul de formare a glicogenului
'/ \este procesul de formare a glucozei
X(.tt" procesul de desfacere a moleculei de glucoz[
\are loc numai la nivelul ficatului

60. Circula{ia mic6 (Pulmonar[):


* a. pleacd din ventriculul drePt
>b. incepe cu trunchiul Pulmonar
\-'/- 7c. se terminii cu venele pulmonare
)d. se incheie in ventriculul drePt
\se incheie in ahiul drePt

61. Sdngele de tip arte4al- (incercat @l se glseqte in:


l a. arteriola aferente a glomerulului renal
-) *b. arteriola e,ferentl a glomerulului renal '-\
xc. pulmonare
venele ,1-\ I

-\venele brongice //
l\-A i
Nenelehepatice
\_-,,
62. Cu privire la lrycrtg sunt adevirate:

6
-*
nu posedi nucleu
* b. posedl mitocondrii
l-./ *c. emit pseudopode
)d'au rol in menfinerea pH-ului sangvin
). au proprietatea de diaPedezl

63. Cqre dintre compuqii urmltori prezint[ numai l.gat*ri"oiva


(/ ?hcor, NH;, PCls, Sog, Iz
Y. Nucl, ca(oH)2, I{zo, HCl, cao
c. NaCl, MgCl2, CaO, NaOH, CaCO3,
Xa. rt o, HCl, Hzs, HBr, HzSo+,
NazS, AlzO:,
i1i
!1-
;g+"(nCh, NH4CI, Fe(OH)3,

64.La25oC sunt bazice urmdtoarele solulii:

10
MEDICINA - VARIANTA B
IULIE 2OI5
\

b
b.pH= 13
x c.pOH=5 --> t\= q
(pH=7
/
\ou=r )\*;E
65. Sunt compugicu funcflune mixtf,:

o
\pirogalolul
\clorura de acetil
X c. acidul salicilic
X d. acidul glutamic
\glicerina

""1-":t:T]:,,tri:H$*il*tuncrionariaiacizitorcarboxirici:
Xb. esteri, cloruri acide, anhidride acide.
nitrili
r c. nitrili, cloruri acide, anhidride acide. amide /A\
1
cloruri acide, anhidride acide, a*iOe (
-..d-eteri,
qesteri, cloruriacide, anhidride acide, aminq
L_ \
\_/
67.La clorurarea difenilmetanului la luminf, se poate
obfine:
a. p-C|_C6Ha_CH2-C6I{5

O-t55. ur*
() Gi-o ct
B

I
01 '
d o-Cl-C6Ha-CH2-C6Hs

o GI-o ct
68. Alcoolul p-hidroxibenzilic poate reacfiona
cu: \ol
crq-dA

X a. hidroxid de sodiu
)<b. acid acetic ot[
J \carbonat acid de sodiu
x d. clorur[ de acetil
\benzenul

69' Care dintre compuqii urmltori compugi


pot fi obflnufi at6t printr-o reac.tie de acilare Friedel-crafts,
apei la o alchind? c6t qi prin adilia
|.
a. acetofenona

1l
MEDICINA - VARIANTA B
ruLIE2015

\benzaldehida \
\Eenzofenona
x d. e-til-fenil-cetona Ur6G
\fenilacetona
\

' -' Care


70. - dintre urmltoarele afirmalii sunt false:
benzilic
prin reducerea aldehidei benzoice se obline alcool
iu.
-t
i"i, reducerea acetaldehidei se obline acetonl
se ob'tine etanol --
--/ ti,ti,
reducerea aldehidei formice
se obline alcool benzilic
$rin
reducerea acetofenonei
x e)prin reducerea acetonei se obfine izopropanol
cat 9i de
. caredintre compugii de mai
jos pot reacfiona cu harogenii (cror qi brom) atflt prin reaclii de substitugie
7 |
adi6ie:
\etan
\ciclohexan
\etenI
xd. proPeni
e. benzen

de p-D-glucoz[ printr-o leglturl 1 ,4. celobio 72 tre propriet[fi


72. celobiozase formeazl din doul molecule
reducf,toare? liniar[ unei
Itfl;; hidroxil glicozidic liber care corespunde in sfiuctura
deoarec.e contine un
guplri aldehidice care se poate oxida
*.nu"dizalraridelenusuntreducltoare(exemplultinigestezalwoza) 0
1 \s-d otoUio- se poate re'duce' deci are caracter oxidant reducitor
are caracter
Xd_d; deoareee esteformatii din glucozl care ambele grup.ri OH glicozidice.
t
x e- dq deoarece apei n:u imptce
"l;irr*"
reducltor:
73, Cwedinke urmltoarele substanle au caracter
*qAcidui b;ilzoic
b. Glucoza o
o,bb@
><

I
t
lr A*Benzofenona
i{
6.Acidul oxalic
Ir iY. Benzaldehida
lr fotochimici:
7 4. Eormfxrzi-un singur derivat monoclorurat prin halogenare
t.2'metil-2'buteni
Fb. NeoPentan
6ciclohexena
o
+YMeta-xilen I
e. Acetileni

75. Se poate obtine alcool sec-butilic prin:


\. eaifia aPei la l-butind
Yu. aoitia
'
aPei la 2-buten[
c. Hidroliza clorurii de tert-butil
a, ,UQ'@
X d. Reducerea butanonei
-
<gHiatotza acetatului de sec-butil

?6.'Regiunite mediane (medio-sagitale) ale abdomenului:


--=se.hiPocondru drePt
----b^[r ipocondru I st6n g

t2
MEDICINA . VARIANTA B
IULIE 2015

t'\.epigastru C\
Yd.'regiunea periombi licall
(>E$ipogastru b
77. Testosteronul este:
x a. un hormon lipidic
Xb. stimulator al creryterii organelor genitale masculine
,-xc. stimulator al caracterelor sexuale secundare la bdrbat (a)\( V\ \
/ _\un puternic hormon catabolizant \=/
\* hormon proteic
78. Uterul:
\este sediul dezvoltarii ovocitelor
x b. nu este sediul dezvoltlrii ovocitelor
xc. este format din corp, istrn gi col
\
(
/! \
",,,
t
x d. este irigat de arterele uterine, ramuri din arterele iliace interne \t- 1
\este format doardin miometnr gi endometr,
\J
79. Transportul transmembranar aftDse face:
(a. de la concentralie miclYconcentrafie mare
$gsigur[ transportul ionilor S
-.' - -)ffiansport[ substante liposolubile
1*.*r'po.te molecuie neionizate (oxigenut) I
|. e. utilizeazd intotdeauna ATP

80. Nervii intercostali sunt:


a. ramuri dorsale ale nervilor spinali toracici
X b. ramuri ventrale ale nervilor spinali toracici
c. trunchiuri de nervi spinali
)@sunt nervi micqti
\sunt numai nervi motori

8i.-!n fimctie de numirul prelungirilor neuronii pot fi:


ytt Dipffiri -

s
2tb. multipolari
,-z'7c.
-rrl
unipolari
numai pseudounipolari
\numai unipolari qi bipolari t)
'7
82. Nervii spinali sunt:
Xa.3l deperechi jt

a
p-T 1'J .
\ tZ perechi cervicale ,-l
Xc. 5 perechi lombare \tr L l-
\5 perechi coccigiene 53
V e. 12 perechi toracice
,a \
83. Ovarul
\este organ nepereche
)b. este format din cortical[ gi medularl
'/ xc. con(ine foliculi ovarieni
{secret[ doar hormoni estrogeni
\ secreti hormonul luteinizant
84. Pielea este sediul receptorilor pentru mai multe sensibiliti{i:
X a. termic[
r.-,'x b. tactild

13
{-i
,,t4i r-
t
MEDICINA - VARIANTA B
IULIE 2OI5

\kinestezica
xd.
\olfactiv[
dureroas[

85. Receptorii kinestezici (


B'.
c@i)seglsescin:
, a. mugchi
\tendoane
c.ligamente
X d. periost
1e. articula,tii
86. Receptorii pentru durere:
\sunt stimulafi numai de factorii mecanici gi termici
Xb. sunt stimulafi de factori mecanici, termici, chimici
termina,tii nervoase libere
-/*c.Xd. sunt
persistenfa stimulului poate duce la cre$terea in intensitate a senzaliei
e. persistenfa stimulului poate duce la sc[derea in intensitate a senzaliei

87. Receptorii termici:


-e*se mai numesc qi algoreceptori
Xb. joaca rol de alglreceptori daci sunt stimulati de temperaturile extreme
,,c. receptorii pentru cald
sunt mai numerogi C
'
Xd. sunt fibre cu diametrul mic ' -1-
\ \n A
fibre nervoase nemielinizate I
@lrnt \X
88. Aminoacizii

r
ra
sunt folosili la sinteza proteinelor
;/,$. rcztil|d din catabolismul proteinelor
>+. pot fi folosifi la sinteza glucozei
d. se folosesc de regull pentru producerea de eqergie
e. nu se folosecc la sinteza lipid*lor.
lq
89. Prin sistemul port adenohipofizar sunt trasportafi:
> a. hormon eliberator de tirotropinl
xb. hormon eliberator de corticotropinl
.-/
>".horrnon eliberator de gonadotropine
-*,ADH
\citocina
90. care dintue formafiunile de mai jos aparlrn trunchiului cerebral?
X a. mezencefal
---'{x diencefal
v/ rc..cerebel
xd. punte
'e*encefal

91. Hormonii secreta{i de medulosuprarenalI sunt:


a. glucocorticoizii
b. mineralocortocoizii
X c. adrenalina
Xd. noradrenalina
re. catecolaminele
92. Sunt *rormoni hiperglicemianfi:
. /a.somatotropul
J lb.glucagonul

l4
MEDICINA. VARIANTA B
IULIE 2015

\ aldosteronul
1{d. glucorticoizii
*--e-parathormonul

93. Glucoza
\ se absoarbe sub form6 de polizaharide
X b. se poate degrada in ciclul Krebs
\cregte in sdnge sub acfiunea insulinei
-- .d*se depoziteazdln fesuturi sub acfiunea glucagonului
X e. este controlattr metabolic de c[tre STH

94. Ocitocina:
qstimuleazd sintezd de lapte in glandele mamare
X b. stimuleazd eliberarea laptelui din glandele mamare c
-,* \stimuleazf, contrac{ia musculafurii striate a uterului
I
\stimuleazd contracfia musculaturii netede a ureterului
xe. ac{ioneazi rh timpul naqterii (travaliu)

95. Oase lungi sunt:


-a"vertebrele
Xb. femurul
ulna
" -xc.
-ll"sternul

lcoxalul
96. Mugchii yj..eralli
\sunt alc[tuifi din fibre musculare de tip striat scheletic
X b.'sunt alcdtuiti din fibre musculare netede ,/\
--- X.\formeazd pereliiorganelor interne qi mugchii scheletici /n \ f
d. intr6 in structura peretelui tubului digestiv
)<e. formeazl peretii unora din clile respiratorii
/t \ \
( - )
97. Rinichii au multiple firnc{i
yasc,:resin[
r' _\secretd
x b. activ eazA vitamina D,
. \secrettr unii hormoni: renin6, eritropoietind
x d. secreta tf, participdnd la acido-bazic
\secret[ mineralocorticoizi ""litiU*i
98. Sfincterul exl$dLal vezicii urinare:
>( a. poate fi controlat voluntar
\nu poate preveni micliunea
;,2\este alcdtuit din mugchi neted
Xd, este alc6tuit din mugchi striat
e. nu este controlat de cf,tre sistemul

99. Saliva:
a. faciliteazd, perceperea gustului
). b. aplr6 impotriva microbilor
---- \+Y ..!
---

u
,u"o.Ti,Jfffi'*
\conline electrolifi in concentrafii egale cu cele din sdnge
\ produce metale grele
X e. excretl ap[

100. in schimbul alveolo-capilar de gaze


Xa. oxigenul difuzeazAdatoridi diferen{ei de presiune partial[ de 60 mm]tgq^
\oxigenul difuzeaz.Ldin capilarul pulmonar ln aerul alveolar L\\ t
\CO2 pulmonar
difi;lzeartdin aerul alveolar in capilarul \/ \
x d.'COz difilzeazadatorit[ diferenfei de presiune partiaH de 5 mmHg
v/ sens
\\ /l
\O, si COz difuz,eazdln acelagi Y/

h1 .4 ilRk
tu0 [15
ws=
Nt 33
r
E

i
i
,Ll
\:, 40x x1
E:..
E:,
---:+

q6$. +\
r-

*:i
*..
.:

J
6 d

)-- )

11

k l6