Sunteți pe pagina 1din 1

ACTIVITATI EFECTUATE DE STUDENTII AFTATI IN PRACTICA LA

BIBLIOTECA UNIVERSITATII "OVIDIUS" DIN CONSTANTA

- inregistrarea in registre specifice de cdrli gi CD-uri nou achizifionate, studentii


intrAnd astfel in ,contact cu date specifice despre carte( activitatea le-a solicitat
responsabilitate gi atenfie in completarea registrelor)

- prelucrarea cdrlilor dupi inregistrare, executAnd operaliuni de gtampilare 9i


evidengiere a numdrului de inventor[ si-au dezvoltat prin aceasti activitate competenta
de a comunica eficient gi de a gestiona sarcinile optim)

- gisirea locului cdrlilor intr-un anumit domeniu al cunoagterii ( le-a solicitat


cunogtinlele generale gi le-a dezvoltat tehnica de cdutare, clasificare gi stocare a
informaliilor)
- activitatea de promovare a cirlilor nou intrate in fondul bibliotecii a dezvoltat
competenle transversale. Astfel, organizarea de expozilii [omagiale ;i tematice) ;i
intocmirea de pliante de prezentare a acestora le-au dezvoltat studentilor tehnici de
relalionare in grup, capacit5li empatice de comunicare interpersonald, de asumare de
roluri specifice muncii in echipi

- inilierea in redactarea unei liste bibliografice si intocmirea de note de subsol,


informalii care igi vor dovedi eficienla cAnd studenlii vor redacta lucrarea de licenli sau
orice alt material cu trimiteri bibliografice

- inilierea studenlilor in diferitele coleclii de publicalii periodice in limbi striine


- intocmire de indici bibliografici ai unor publicagii periodice, atAt din perioada
interbelicd cAt gi din perioada contemporand, avAnd in acelagi timp ocazia sd rdsfoiasci
pagini din presa timpului, realizAnd o incursiune in produclia literarl gi jurnalisticd ce
poarti semndtura unor personalitifi de marcf, ai vielii culturale gi sociale

- adaptarea la diverse situalii prin aplicarea adecvatd a tehnicilor de documentare,


ciutare gi stocare a informafiei, in gestionarea optimi a sarcinilor profesionale.